Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/0104(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0216/2023

Predkladané texty :

A9-0216/2023

Rozpravy :

PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Hlasovanie :

PV 11/07/2023 - 8.10
CRE 11/07/2023 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/03/2024 - 8.4
CRE 12/03/2024 - 8.4

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0259
P9_TA(2024)0123

Prijaté texty
PDF 474kWORD 181k
Utorok, 11. júla 2023 - Štrasburg
Smernica o priemyselných emisiách
P9_TA(2023)0259A9-0216/2023

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 11. júla 2023 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) a smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Európska zelená dohoda55 je stratégia Európy do roku 2050 na zabezpečenie klimaticky neutrálneho, čistého a obehového hospodárstva, optimalizácie manažmentu zdrojov, minimalizácie znečistenia, s uznaním potreby politík hĺbkovej transformácie. Únia má aj záväzky v súvislosti s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj56 a so svojimi cieľmi v oblasti udržateľného rozvoja57. V dokumente EÚ Chemikálie – stratégia udržateľnosti58 z októbra 2020 a v akčnom pláne nulového znečistenia59 prijatom v máji 2021 sa konkrétne riešia aspekty znečistenia figurujúce v Európskej zelenej dohode. Súbežne s tým Nová priemyselná stratégia pre Európu60 ďalej zdôrazňuje potenciálnu úlohu transformačných technológií. Medzi ďalšie obzvlášť dôležité politiky pre túto iniciatívu patrí balík „Fit for 55“61, stratégia EÚ pre metán62 a glasgowský záväzok týkajúci sa metánu63, stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy64, stratégia biodiverzity65, stratégia Z farmy na stôl66 a iniciatíva pre udržateľné výrobky67. Okrem toho, ako súčasť reakcie EÚ na vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou v roku 2022 sa v rámci oznámenia REPowerEU68 navrhujú spoločné európske opatrenie na podporu diverzifikácie dodávok energie, urýchlenie prechodu na energiu z obnoviteľných zdrojov a zvýšenie energetickej efektívnosti.
(1)  Európska zelená dohoda55 je stratégia Európy do roku 2050 na zabezpečenie klimaticky neutrálneho, čistého a obehového hospodárstva, optimalizácie manažmentu a (opätovného) použitia zdrojov, minimalizácie znečistenia, s uznaním potreby politík hĺbkovej transformácie, spravodlivej transformácie a potreby chrániť zdravie a blaho občanov pred rizikami a vplyvmi súvisiacimi so životným prostredím. Únia má aj záväzky v súvislosti s Parížskou dohodou55a, Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a so svojimi cieľmi v oblasti udržateľného rozvoja. V dokumente EÚ Chemikálie – stratégia udržateľnosti58 z októbra 2020 a v akčnom pláne nulového znečistenia59 prijatom v máji 2021 sa konkrétne riešia aspekty znečistenia figurujúce v Európskej zelenej dohode. Súbežne s tým Nová priemyselná stratégia pre Európu ďalej zdôrazňuje potenciálnu úlohu transformačných technológií. Medzi ďalšie obzvlášť dôležité politiky pre túto iniciatívu patrí európsky právny predpis v oblasti klímy60a, balík „Fit for 55“61, stratégia EÚ pre metán62 a glasgowský záväzok týkajúci sa metánu63, stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy64, stratégia biodiverzity65, stratégia Z farmy na stôl66, stratégia EÚ v oblasti pôdy66a a iniciatíva pre udržateľné výrobky67. Okrem toho, ako súčasť reakcie EÚ na vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou v roku 2022 sa v rámci oznámenia REPowerEU68 navrhujú spoločné európske opatrenie na podporu diverzifikácie dodávok energie, urýchlenie prechodu na energiu z obnoviteľných zdrojov a zvýšenie energetickej efektívnosti.
_________________
_________________
55 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Európska zelená dohoda, [COM(2019) 640 final].
55 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Európska zelená dohoda, [COM(2019) 640 final].
55a Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1841 z 5. októbra 2016 o uzavretí Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4).
56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
57 https://sdgs.un.org/goals
57 https://sdgs.un.org/goals
58 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok [COM(2020) 667 final].
58 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok [COM(2020) 667 final].
59 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Cesta k zdravej planéte pre všetkých Akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“ [COM(2021) 400 final].
59 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Cesta k zdravej planéte pre všetkých Akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“ [COM(2021) 400 final].
60 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Nová priemyselná stratégia pre Európu [COM(2020) 102 final].
60 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Nová priemyselná stratégia pre Európu [COM(2020) 102 final].
60a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a menia nariadenia (ES) č. 401/2009 a (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy).
61 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Fit for 55“: plnenie cieľa EÚ v oblasti klímy do roku 2030 na ceste ku klimatickej neutralite [COM(2021) 550 final].
61 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Fit for 55“: plnenie cieľa EÚ v oblasti klímy do roku 2030 na ceste ku klimatickej neutralite [COM(2021) 550 final].
62 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o stratégii EÚ na zníženie emisií metánu [COM(2020) 663 final].
62 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o stratégii EÚ na zníženie emisií metánu [COM(2020) 663 final].
63 https://www.globalmethanepledge.org/
63 https://www.globalmethanepledge.org/
64 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy – nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy [COM(2021) 82 final].
64 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy – nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy [COM(2021) 82 final].
65 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 Prinavrátenie prírody do našich životov [COM(2020) 380 final].
65 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 Prinavrátenie prírody do našich životov [COM(2020) 380 final].
66 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu [COM(2020) 381 final].
66 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu [COM(2020) 381 final].
66a Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Stratégia EÚ v oblasti pôdy do roku 2030 Využívanie prínosov zdravej pôdy v prospech ľudí, potravín, prírody a klímy; COM(2021)0699.
67 COM(2022) 142.
67 COM(2022) 142.
68 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov REPowerEU: spoločné európske pravidlá pre cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu COM(2022) 108 final.
68 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov REPowerEU: spoločné európske pravidlá pre cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu COM(2022) 108 final.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  V rámci Európskej zelenej dohody bola oznámená revízia opatrení Únie na riešenie znečisťovania z veľkých priemyselných zariadení vrátane preskúmania rozsahu pôsobností právnych predpisov v rámci odvetví a spôsob, ako dosiahnuť plný súlad s politikami v oblasti klímy, energie a obehového hospodárstva. Okrem toho, v akčnom pláne nulového znečistenia, akčnom pláne pre obehové hospodárstvo a v stratégii Z farmy na stôl sa vyžaduje zníženie emisií znečisťujúcich látok pri zdroji vrátane zdrojov, ktoré v súčasnosti nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ69. Riešenie znečistenia z určitých poľnohospodársko-priemyselných činností si preto vyžaduje ich zahrnutie do rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice.
(2)  V rámci Európskej zelenej dohody bola oznámená revízia opatrení Únie na riešenie znečisťovania z veľkých priemyselných zariadení vrátane preskúmania rozsahu pôsobnosti právnych predpisov v rámci odvetví a spôsob, ako dosiahnuť plný súlad s politikami v oblasti klímy, energie, vody, kvality ovzdušia a obehového hospodárstva a zároveň chrániť zdravie a dobré životné podmienky občanov a chrániť zvieratá pred environmentálnymi rizikami a vplyvmi, pričom sa zohľadní súvislosť medzi ľudským zdravím a zdravím zvierat. Okrem toho, v akčnom pláne nulového znečistenia, akčnom pláne pre obehové hospodárstvo a v stratégii Z farmy na stôl sa vyžaduje zlepšenie efektívneho využívania zdrojov a opätovného využitia, a zároveň zníženie emisií znečisťujúcich látok pri zdroji vrátane zdrojov, ktoré v súčasnosti nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ69. Riešenie znečistenia z určitých poľnohospodársko-priemyselných činností pri súčasnej podpore udržateľných poľnohospodárskych postupov, ktoré majú viacnásobné vedľajšie prínosy pre ciele Európskej zelenej dohody v oblasti klímy a životného prostredia, si preto vyžaduje ich zahrnutie do rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice.
_________________
_________________
69 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17 – 119.
69 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17 – 119.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Ťažobný priemysel Únie je kľúčovým faktorom pri plnení cieľov Európskej zelenej dohody a priemyselnej stratégie EÚ vrátane jej aktualizácie. Suroviny majú strategický význam pre digitálnu a zelenú transformáciu, transformáciu energie, materiálov a obehového hospodárstva a posilnenie hospodárskej odolnosti EÚ. Aby sa plnili tieto ciele, je potrebné ďalej rozvíjať udržateľné domáce kapacity. Vyžaduje si to účinné, prispôsobené a harmonizované opatrenia na zabezpečenie zavádzania a používania najlepších dostupných techník, a teda uplatňovanie postupov, ktoré sú najefektívnejšie a zároveň majú najnižší možný vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Mechanizmy riadenia v rámci smernice 2010/75/EÚ, ktoré úzko zapájajú odborníkov z priemyslu do vypracovania konsenzuálnych a prispôsobených environmentálnych požiadaviek, podporia udržateľný rast týchto činností v Únii. Vypracovanie a dostupnosť spoločne dohodnutých noriem vytvoria rovnaké podmienky v rámci celej Únie a zároveň sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Preto je vhodné zahrnúť tie činnosti do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ.
(3)  Ťažobný priemysel Únie je kľúčovým faktorom pri plnení cieľov Európskej zelenej dohody a priemyselnej stratégie EÚ vrátane jej aktualizácie. Suroviny majú strategický význam pre digitálnu a zelenú transformáciu, transformáciu energie, materiálov a obehového hospodárstva a posilnenie hospodárskej odolnosti a autonómie EÚ. Aby sa plnili tieto ciele, je potrebné ďalej rozvíjať udržateľné domáce kapacity a dodávky, najmä vzhľadom na rastúci celosvetový dopyt, zraniteľnosť dodávateľských reťazcov a geopolitické napätie. To si vyžaduje účinné, prispôsobené a harmonizované opatrenia len v prípade činností týkajúcich sa určitých kovonosných rúd a špecifických priemyselných rúd, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie a/alebo spotrebu vody a energie, ako je chemické spracovanie, potvrdené posúdením vplyvu, na zabezpečenie zavádzania a používania najlepších dostupných techník, a teda uplatňovanie postupov, ktoré sú najefektívnejšie a zároveň majú najnižší možný vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Komisia by mala na základe posúdenia vplyvu vypracovať vyčerpávajúci zoznam takýchto činností týkajúcich sa určitých priemyselných rúd. Mechanizmy riadenia v rámci smernice 2010/75/EÚ, ktoré úzko zapájajú odborníkov z priemyslu do vypracovania konsenzuálnych a prispôsobených environmentálnych požiadaviek, podporia udržateľný rast týchto činností v Únii. Vypracovanie a dostupnosť spoločne dohodnutých noriem vytvoria rovnaké podmienky v rámci celej Únie a zároveň sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Preto je vhodné zahrnúť tie činnosti do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ, ako aj splnomocniť Komisiu na prijatie delegovaného aktu s cieľom zmeniť príslušné ustanovenia prílohy I k smernici 2010/75/EÚ v prípade nových veľkých objavov nerastov v Únii, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)   Pretrvávajúce problémy so zápachom (ďalej len „znečistenie zápachom“), ako aj problémy s vypúšťaním priemyselných odpadových vôd, ktoré sa môžu zhoršiť sezónnymi výkyvmi environmentálnych podmienok, vyvolávajú v mnohých oblastiach Únie osobitné obavy a nie sú primerane riešené v existujúcich právnych predpisoch Únie. Tento pozmeňujúci akt by mal zohľadňovať vplyv znečistenia zápachom a znečistenia vypúšťaním priemyselných odpadových vôd na zdravie, kvalitu životného prostredia a kvalitu života občanov Únie.
Pozmeňujúci návrh 289
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Chov ošípaných, hydiny a hovädzieho dobytka spôsobuje výrazné emisie znečisťujúcich látok do vzduchu a do vody. S cieľom znížiť takéto emisie znečisťujúcich látok vrátane emisií amoniaku, metánu, dusičnanov a skleníkových plynov, a tým zlepšiť kvalitu ovzdušia, vody a pôdy, je potrebné znížiť prahovú hodnotu, pri prekročení ktorej sa zariadenia na chov ošípaných a hydiny dostanú do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ, a zaradiť do toho rozsahu pôsobnosti aj chovy hovädzieho dobytka. V príslušných požiadavkách BAT sa zohľadňuje aj charakter, veľkosť, hustota a komplexnosť týchto zariadení vrátane osobitostí systémov chovu hovädzieho dobytka na pasienkoch, pri ktorých sa zvieratá chovajú v interiérových zariadeniach len sezónne, ako aj rozsah možných vplyvov na životné prostredie. Cieľom požiadaviek na proporcionalitu v rámci BAT je motivovať poľnohospodárov, aby zrealizovali potrebný prechod na poľnohospodárske postupy čoraz viac šetrné k životnému prostrediu.
(4)  Chov ošípaných, hydiny a hovädzieho dobytka síce prispieva k potravinovej bezpečnosti, ale zároveň spôsobuje výrazné emisie znečisťujúcich látok do vzduchu a do vody. S cieľom znížiť takéto emisie znečisťujúcich látok vrátane emisií amoniaku, metánu, dusičnanov a skleníkových plynov, a tým zlepšiť kvalitu ovzdušia, vody a pôdy, je potrebné znížiť prahovú hodnotu, pri prekročení ktorej sa veľké zariadenia na chov ošípaných a hydiny dostanú do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ, a zaradiť do toho rozsahu pôsobnosti aj veľké chovy hovädzieho dobytka. V príslušných požiadavkách BAT sa zohľadňuje aj charakter, veľkosť, hustota a komplexnosť týchto zariadení vrátane osobitostí systémov chovu hovädzieho dobytka na pasienkoch, pri ktorých sa zvieratá chovajú v interiérových zariadeniach len sezónne, ako aj rozsah možných vplyvov na životné prostredie. BAT by nemali obsahovať žiadne odporúčania, ktoré by viedli k prechodu zo systémov založených na pasienkoch na úplný chov v interiéri. Cieľom požiadaviek na proporcionalitu v rámci BAT je motivovať poľnohospodárov, aby zrealizovali potrebný prechod na poľnohospodárske postupy čoraz viac šetrné k životnému prostrediu. Vysoké environmentálne normy v priemyselných činnostiach, ako aj pri intenzívnom chove zvierat majú tendenciu zvyšovať výrobnú hodnotu výrobkov v súlade s požiadavkami právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia. V záujme presadzovania prísnejších environmentálnych noriem na celom svete je preto nevyhnutné zaviesť reciprocitu s výrobcami mimo Únie, a tým stimulovať dovoz výrobkov, ktoré spĺňajú podobné environmentálne povinnosti, na vnútorný trh, počnúc poľnohospodárskou výrobou podľa prílohy Ia, ako sa ustanovuje v tejto smernici, a potenciálne rozšíriť takúto reciprocitu na priemyselné činnosti.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  V Únii pravdepodobne dôjde do roku 2040 k výraznému zvýšeniu počtu veľkých zariadení na výrobu batérií pre elektrické vozidlá, čím vzrastie podiel Únie na celosvetovej výrobe batérií. Zatiaľ čo viaceré činnosti v rámci hodnotového reťazca batérií sú už regulované smernicou 2010/75/EÚ a batérie ako výrobky sú regulované nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... * +, je stále potrebné zahrnúť do rozsahu pôsobnosti smernice veľké zariadenia vyrábajúce batérie, zabezpečiť, aby sa na ne vzťahovali požiadavky stanovené v smernici 2010/75/EÚ, a tak prispieť k udržateľnejšiemu rastu výroby batérií. Zaradením veľkých zariadení vyrábajúcich batérie do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ sa holistickým spôsobom zlepší udržateľnosť batérií a minimalizuje sa ich vplyv na životné prostredie počas celého ich životného cyklu.
(5)  V Únii pravdepodobne dôjde do roku 2030 k výraznému zvýšeniu počtu veľkých zariadení na výrobu batérií pre elektrické vozidlá, čím vzrastie podiel Únie na celosvetovej výrobe batérií. Zatiaľ čo viaceré činnosti v rámci hodnotového reťazca batérií sú už regulované smernicou 2010/75/EÚ, iné činnosti, ako je montáž batériových modulov a batériových sád, jednoznačne nepatria do jej rozsahu pôsobnosti. Okrem toho batérie ako výrobky sú regulované nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... * +. Stále je však potrebné zahrnúť do rozsahu pôsobnosti smernice veľké zariadenia vyrábajúce batérie, s výnimkou zariadení montujúcich batériové moduly a sady batérií, čím sa zabezpečí, aby sa na takéto veľké výrobné zariadenia vzťahovali aj požiadavky stanovené v smernici 2010/75/EÚ, čím sa prispeje k udržateľnejšiemu rastu výroby batérií. Zaradením veľkých zariadení vyrábajúcich batérie do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ sa holistickým spôsobom zlepší udržateľnosť batérií a minimalizuje sa ich vplyv na životné prostredie počas celého ich životného cyklu.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Vodík z obnoviteľných zdrojov bude kľúčom k nahradeniu fosílnych palív v ťažko dekarbonizovateľných, energeticky náročných priemyselných odvetviach a doprave, diverzifikácii energetického mixu Únie a posilneniu pokroku smerom ku klimatickej neutralite najneskôr do roku 2050. Výroba vodíka elektrolýzou vody má oveľa menší vplyv na životné prostredie ako jeho výroba v konvenčných vodíkových zariadeniach, pričom vodná stopa má zásadný význam a veľmi špecifický parameter závisí od miestnej dostupnosti vody, jej spotreby, degradácie a znečistenia. Napriek tomu, že vodík ako nosič energie si na výrobu vyžaduje vysokokvalitnú vodu, malým a stredným podnikom ponúka veľký potenciál sebestačnosti.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Aby sa ďalej posilnil prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí, je potrebné objasniť, že povolenia pre zariadenia udelené podľa smernice 2010/75/EÚ musia byť sprístupnené verejnosti na internete, bezplatne a bez toho, aby sa prístup obmedzil na registrovaných používateľov. Za rovnakých podmienok by mal byť verejnosti sprístupnený aj jednotný súhrn povolení.
(6)  Aby sa ďalej posilnil prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí, je potrebné objasniť, že povolenia pre zariadenia udelené podľa smernice 2010/75/EÚ musia byť sprístupnené verejnosti na internete, bezplatne a bez toho, aby sa prístup obmedzil na registrovaných používateľov, a zároveň zabezpečiť ochranu citlivých obchodných informácií. Za rovnakých podmienok by mal byť verejnosti sprístupnený aj jednotný súhrn povolení. Na tento účel by Komisia mala vypracovať usmernenia o uverejňovaní povolení.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Členské štáty by mali prijať aj opatrenia na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi, s cieľom podporovať, monitorovať a presadzovať plnenie povinností uložených fyzickým alebo právnickým osobám podľa smernice 2010/75/EÚ. Ako súčasť opatrení na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi by príslušné orgány mali byť schopné prerušiť prevádzku zariadenia v prípade pokračujúceho porušovania podmienok povolenia a neuplatnenia zistení v správe o kontrole, alebo v prípade rizika vytvárajúceho nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo výrazný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a to s cieľom zastaviť toto nebezpečenstvo.
(8)  Členské štáty by mali prijať aj opatrenia na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi, s cieľom podporovať, monitorovať a presadzovať plnenie povinností uložených fyzickým alebo právnickým osobám podľa smernice 2010/75/EÚ. V rámci opatrení na zabezpečenie súladu by príslušné orgány s cieľom zastaviť toto nebezpečenstvo mali prerušiť prevádzku zariadenia, ak pokračujúce porušovanie podmienok povolenia a neuplatňovanie zistení uvedených v správe o kontrole predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo má významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie jedného alebo viacerých členských štátov, napríklad prostredníctvom vypúšťania odpadových vôd, alebo ak takéto riziko hrozí, a ak nepriaznivo ovplyvňuje ekosystémové služby, ako je zásobovanie pitnou vodou. Príslušný orgán by mal zlepšiť komunikáciu s dotknutými zainteresovanými stranami a informovať prevádzkovateľov pitnej a odpadovej vody a príslušné cezhraničné orgány postihnuté porušením.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  S cieľom posilniť energetickú efektívnosť zariadení v rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ, ktoré vykonávajú činnosti uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES, je vhodné stanoviť týmto zariadeniam požiadavky týkajúce sa energetickej efektívnosti, s ohľadom na spaľovacie jednotky alebo iné jednotky vypúšťajúce oxid uhličitý v mieste, kde sa nachádzajú.
(9)  S cieľom posilniť energetickú efektívnosť zariadení v rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ, ktoré vykonávajú činnosti uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES, je vhodné uplatňovať zásadu prvoradosti energetickej efektívnosti a stanoviť zariadeniam, ktoré nemajú zavedený certifikovaný systém energetického manažérstva, alebo tým, ktoré neuplatňujú výsledky certifikovaného energetického auditu, požiadavky týkajúce sa energetickej efektívnosti, s ohľadom na spaľovacie jednotky alebo iné jednotky vypúšťajúce oxid uhličitý v mieste, kde sa nachádzajú. Plán REPowerEU uvádza, že opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti môžu zvýšiť odolnosť v prípade prerušenia dovozu energie z tretích krajín do Únie a jej členských štátov, najmä v prípade geopolitických konfliktov.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  V hodnotení smernice 2010/75/EÚ sa dospelo k záveru, že je potrebné posilniť prepojenia medzi uvedenou smernicou a nariadením (ES) č. 1907/200671, s cieľom zlepšiť riešenie rizík spojených s používaním chemických látok v zariadeniach v rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ. S cieľom rozvinúť synergie medzi prácou, ktorú vykonáva Európska chemická agentúra (ďalej len „ECHA“) v oblasti chemických látok, a prípravou referenčných dokumentov o BAT podľa smernice 2010/75/EÚ, by ECHA mala dostať formálnu úlohu pri takej príprave referenčných dokumentov o BAT.
(10)  V hodnotení smernice 2010/75/EÚ sa dospelo k záveru, že je potrebné posilniť prepojenia medzi uvedenou smernicou a nariadením (ES) č. 1907/200671, s cieľom zlepšiť riešenie rizík spojených s používaním chemických látok v zariadeniach v rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ. S cieľom rozvinúť synergie, najmä pokiaľ ide o minimalizáciu emisií perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok, medzi prácou, ktorú vykonáva Európska chemická agentúra (ďalej len „ECHA“) v oblasti chemických látok, a prípravou referenčných dokumentov o BAT podľa smernice 2010/75/EÚ, by ECHA mala dostať formálnu úlohu pri takej príprave referenčných dokumentov o BAT. Okrem toho by tento proces ťažil z odborných znalostí Európskej environmentálnej agentúry.
_________________
_________________
71 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s.1).
71 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s.1).
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  S cieľom uľahčiť výmenu informácií podporujúcich určovanie úrovní emisií a úrovní environmentálneho správania v súvislosti s najlepšími dostupnými technikami (BAT), pri zachovaní integrity dôverných obchodných informácií, by sa mali špecifikovať postupy manipulácie s informáciami kvalifikovanými ako dôverné obchodné informácie alebo citlivé obchodné informácie a ako informácie získané od odvetvia priemyslu v kontexte výmeny informácií organizovanej Komisiou na účely koncipovania, preskúmania alebo aktualizácie referenčných dokumentov o BAT. Malo by sa zabezpečiť, aby si osoby podieľajúce sa na výmene informácií nevymieňali informácie kvalifikované ako dôverné obchodné informácie alebo citlivé obchodné informácie so žiadnymi zástupcami podnikov alebo obchodných združení, ktoré majú ekonomické záujmy v oblasti daných priemyselných činností a na súvisiacich trhoch. Takouto výmenou informácií nie sú dotknuté práva hospodárskej súťaže Únie, predovšetkým článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Aby sa zabezpečila celková ochrana ľudského zdravia a životného prostredia, je potrebná synergia a koordinácia s ďalšími relevantnými environmentálnymi právnymi predpismi Únie, a to vo všetkých štádiách ich vykonávania.
(11)  S cieľom uľahčiť výmenu informácií podporujúcich určovanie úrovní emisií a úrovní environmentálneho správania v súvislosti s najlepšími dostupnými technikami (BAT), pri zachovaní integrity dôverných obchodných informácií, by sa mali špecifikovať postupy manipulácie s informáciami kvalifikovanými ako dôverné obchodné informácie alebo citlivé obchodné informácie a ako informácie získané od odvetvia priemyslu v kontexte výmeny informácií organizovanej Komisiou na účely koncipovania, preskúmania alebo aktualizácie referenčných dokumentov o BAT. Malo by sa zabezpečiť, napríklad aj prostredníctvom dohôd o dôvernosti a nezverejňovaní údajov a prostredníctvom anonymizácie údajov, aby si osoby podieľajúce sa na výmene informácií nevymieňali informácie kvalifikované ako dôverné obchodné informácie alebo citlivé obchodné informácie so žiadnymi zástupcami podnikov alebo obchodných združení, ktoré majú ekonomické záujmy v oblasti daných priemyselných činností a na súvisiacich trhoch. Takouto výmenou informácií nie sú dotknuté práva hospodárskej súťaže Únie, predovšetkým článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Aby sa zabezpečila celková ochrana ľudského zdravia a životného prostredia, je potrebná synergia a koordinácia s ďalšími relevantnými environmentálnymi právnymi predpismi Únie, a to vo všetkých štádiách ich vykonávania.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Preto by pred udelením povolenia podľa smernice 2010/75/EÚ mali prebehnúť náležité konzultácie so všetkými relevantnými príslušnými orgánmi, ktoré zabezpečia jej súlad s relevantnými environmentálnymi právnymi predpismi Únie.
(12)  Aby sa zabezpečila celková ochrana ľudského zdravia a životného prostredia, je potrebná synergia a koordinácia s ďalšími relevantnými environmentálnymi právnymi predpismi Únie, a to vo všetkých štádiách ich vykonávania. Preto by pred udelením povolenia podľa smernice 2010/75/EÚ Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 by sa mali uskutočniť náležité konzultácie so všetkými relevantnými príslušnými orgánmi, ktoré zabezpečia jej súlad s relevantnými právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  S ohľadom na priebežné zlepšovanie environmentálneho správania a bezpečnosti zariadení vrátane predchádzania vzniku odpadov, optimalizácie využívania zdrojov a opätovného používania vody, ako aj predchádzania rizikám spojeným s využívaním nebezpečných látok alebo znižovania týchto rizík, by prevádzkovateľ mal zaviesť a vykonávať systém environmentálneho manažérstva (ďalej len „EMS“) v súlade s príslušnými závermi o BAT a mal by ho sprístupniť verejnosti. Súčasťou EMS by malo byť aj riadenie rizík súvisiacich s používaním nebezpečných látok a analýza možnej náhrady nebezpečných látok bezpečnejšími alternatívami.
(13)  S cieľom neustále zlepšovať environmentálne správanie a bezpečnosť zariadenia vrátane predchádzania vzniku odpadu, optimalizácie využívania zdrojov a vody a ich opätovného používania a predchádzania rizikám spojeným s používaním nebezpečných látok alebo ich znižovania by mal prevádzkovateľ zaviesť a vykonávať systém environmentálneho manažérstva (ďalej len „EMS“) v súlade s príslušnými závermi o BAT a mal by ho sprístupniť verejnosti. EMS by mal byť vytvorený tak, aby odrážal charakter, veľkosť a zložitosť zariadenia, ako aj environmentálne vplyvy, ktoré môže mať. EMS by mal byť podrobený auditu a mal by sa voľne sprístupniť verejnosti na internete. Súčasťou EMS by malo byť aj riadenie rizík súvisiacich s používaním nebezpečných látok a analýza možnej náhrady nebezpečných látok bezpečnejšími alternatívami.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 14
(14)  Potrebné je ďalej špecifikovať podmienky, za akých môže príslušný orgán pri stanovovaní emisných limitov týkajúcich sa uvoľňovania znečisťujúcich látok do vody v rámci povolenia udeleného podľa smernice 2010/75/EÚ zohľadňovať procesy následnej úpravy v čistiarni odpadových vôd, s cieľom zabezpečiť, aby takéto uvoľňovanie neviedlo k zvýšenému zaťaženiu znečisťujúcimi látkami vo vodných recipientoch v porovnaní so situáciou, keď sa v zariadení uplatňuje BAT a keď spĺňa úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami pre priame uvoľnenie.
(14)  Potrebné je ďalej špecifikovať podmienky, za akých môže príslušný orgán pri stanovovaní emisných limitov týkajúcich sa uvoľňovania znečisťujúcich látok do vody v rámci povolenia udeleného podľa smernice 2010/75/EÚ zohľadňovať procesy následnej úpravy v čistiarni odpadových vôd, s cieľom zabezpečiť, aby takéto uvoľňovanie neviedlo k zvýšenému zaťaženiu znečisťujúcimi látkami vo vodných recipientoch ani neobmedzovalo kapacitu či potenciál využitia zdrojov z toku odpadových vôd v porovnaní so situáciou, keď sa v zariadení uplatňuje BAT a keď spĺňa úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami pre priame uvoľnenie.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 15
(15)  Zabezpečenie vysokej úrovne celkovej ochrany ľudského zdravia a životného prostredia si okrem iného vyžaduje stanovenie emisných limitov v povoleniach na takej úrovni, ktorá zabezpečí dodržiavanie platných úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami stanovenými v záveroch o BAT. Úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) sa zvyčajne vyjadrujú ako intervaly a nie ako jednotlivé hodnoty, aby sa zohľadnili rozdiely v rámci daného druhu zariadení, ktoré vedú k rozdielom v environmentálnom správaní dosahovanom pri uplatňovaní BAT. Napríklad, daná technika BAT neposkytne rovnakú výkonnosť v prípade rôznych zariadení, keďže niektoré BAT nemusia byť vhodné na použitie v určitých zariadeniach, alebo v prípade niektorých znečisťujúcich látok alebo zložiek životného prostredia môže byť kombinácia určitých BAT účinnejšia než iné. Dosiahnutie vysokej úrovne celkovej ochrany ľudského zdravia a životného prostredia ohrozuje prax stanovenia emisných limitov na najmenej prísnom konci rozsahu úrovne znečisťovania súvisiacej s najlepšími dostupnými technikami, bez zváženia potenciálu daného zariadenia na dosiahnutie nižšej úrovne emisií pri použití najlepších dostupných techník. Takáto prax odrádza priekopníkov v tejto oblasti od uplatňovania účinnejších techník a prekáža dosiahnutiu rovnakých podmienok na vysokej úrovni ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Od príslušných orgánov by sa preto malo vyžadovať, aby v povoleniach stanovovali najnižšie možné emisné limity, ktoré odrážajú výkonnosť BAT pre konkrétne zariadenia, so zohľadnením celej škály BAT-AEL a s cieľom dosiahnuť najlepšie možné environmentálne správanie daného zariadenia, pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže, že uplatnenie najlepších dostupných techník, ako je opísané v záveroch o BAT, umožňuje danému zariadeniu splniť iba menej prísne emisné limity.
(15)  Zabezpečenie vysokej úrovne celkovej ochrany ľudského zdravia a životného prostredia si okrem iného vyžaduje stanovenie emisných limitov v povoleniach na takej úrovni, ktorá zabezpečí dodržiavanie platných úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami stanovenými v záveroch o BAT. Úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) sa zvyčajne vyjadrujú ako intervaly a nie ako jednotlivé hodnoty, aby sa zohľadnili rozdiely v rámci daného druhu zariadení, ktoré vedú k rozdielom v environmentálnom správaní dosahovanom pri uplatňovaní BAT. Napríklad, daná technika BAT neposkytne rovnakú výkonnosť v prípade rôznych zariadení, keďže niektoré BAT nemusia byť vhodné na použitie v určitých zariadeniach, alebo v prípade niektorých znečisťujúcich látok alebo zložiek životného prostredia môže byť kombinácia určitých BAT účinnejšia než iné. Dosiahnutie vysokej úrovne celkovej ochrany ľudského zdravia a životného prostredia ohrozuje prax stanovenia emisných limitov na najmenej prísnom konci rozsahu úrovne znečisťovania súvisiacej s najlepšími dostupnými technikami, bez zváženia potenciálu daného zariadenia na dosiahnutie nižšej úrovne emisií pri použití najlepších dostupných techník. Takáto prax odrádza priekopníkov v tejto oblasti od uplatňovania účinnejších techník a prekáža dosiahnutiu rovnakých podmienok na vysokej úrovni ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Preto by mal príslušný orgán stanoviť emisné limity pre konkrétne zariadenie na čo najprísnejšej úrovni, a to s prihliadnutím na celú škálu BAT-AEL. Emisné limity by mali zohľadňovať medzizložkové vplyvy, mali by vychádzať z posúdenia prevádzkovateľa, v ktorom sa analyzuje uskutočniteľnosť splnenia najprísnejších hodnôt škály BAT AEL a usilovať sa o čo najlepšie celkové environmentálne správanie konkrétneho zariadenia za štandardných bežných prevádzkových podmienok, pričom by sa mali zohľadňovať štandardné prevádzkové výkyvy v prípadoch krátkodobých priemerov, pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže, že uplatnenie najlepších dostupných techník, ako je opísané v záveroch o BAT, umožňuje danému zariadeniu splniť iba menej prísne emisné limity.
Pozmeňujúce návrhy 290 a 299
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)   V záveroch o BAT by sa mali určiť techniky, ktoré môžu priemyselné subjekty zaviesť, aby boli v súlade s ambíciami EÚ v oblasti nulového znečistenia a obehového hospodárstva a s cieľmi uhlíkovej neutrality. Priemyselným subjektom by sa mal poskytnúť dostatočný čas na zavedenie techník hĺbkovej priemyselnej transformácie opísaných v záveroch o BAT a stanovených v pláne transformácie.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 16
(16)  Príspevok smernice 2010/75/EÚ k efektívnosti využívania zdrojov, energetickej efektívnosti a k obehovému hospodárstvu v Únii by sa mal zefektívniť, so zohľadnením zásady prvoradosti energetickej efektívnosti ako ústrednej zásady energetickej politiky Únie. Preto by v povoleniach mali byť podľa možnosti stanovené povinné limitné hodnoty environmentálneho správania týkajúce sa úrovne efektívnosti spotreby a využívania zdrojov vrátane využívania vody, energie a recyklovaných materiálov, na základe úrovní environmentálneho správania spojeného s najlepšími dostupnými technikami, ktoré sú stanovené v rozhodnutiach o záveroch o BAT.
(16)  Príspevok smernice 2010/75/EÚ k efektívnosti využívania zdrojov, energetickej efektívnosti a k obehovému hospodárstvu v Únii by sa mal zefektívniť, so zohľadnením zásady prvoradosti energetickej efektívnosti ako ústrednej zásady energetickej politiky Únie. Preto by v povoleniach mali byť podľa možnosti stanovené orientačné limity environmentálneho správania za predpokladu, že je zabezpečená nižšia výkonová hranica povinného rozsahu, pokiaľ ide o úroveň spotreby a efektívnosti zdrojov vrátane využívania vody, energie a recyklovaných materiálov, na základe úrovní environmentálneho správania spojeného s najlepšími dostupnými technikami, ktoré sú stanovené v rozhodnutiach o záveroch o BAT, pričom sa zohľadňuje vyššia spotreba energie súvisiaca s určitými činnosťami a procesmi v oblasti dekarbonizácie a odstraňovania znečistenia, ako aj s novými a inovatívnymi technikami a celým priemyselným ekosystémom. Príslušné orgány by mali mať možnosť udeliť dočasné výnimky len vtedy, ak z posúdenia vyplynie, že dosiahnutie limitov environmentálneho správania pomocou najlepších dostupných techník opísaných v záveroch o BAT by viedlo k neúmerne vyšším nákladom v porovnaní s environmentálnymi prínosmi a vplyvmi na iné zložky životného prostredia a ak sa dosiahne vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  S cieľom predchádzať emisiám znečisťujúcich látok zo zariadení v rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ alebo tieto emisie minimalizovať a vytvoriť rovnaké podmienky v rámci celej Únie, mali by sa prostredníctvom všeobecných zásad lepšie vymedziť podmienky, za akých môžu byť udelené výnimky z emisných limitov, aby sa zabezpečilo harmonizovanejšie vykonávanie takých výnimiek v celej Únii. Okrem toho by sa výnimky z emisných limitov nemali udeľovať, ak môžu ohroziť dodržiavanie noriem kvality životného prostredia.
(17)  S cieľom predchádzať emisiám znečisťujúcich látok zo zariadení v rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ alebo tieto emisie minimalizovať a vytvoriť rovnaké podmienky v rámci celej Únie, mali by sa prostredníctvom všeobecných zásad lepšie vymedziť podmienky, za akých môžu byť udelené výnimky z emisných limitov. Je potrebné stanoviť jasné kritériá vrátane maximálneho trvania a harmonogramu revízie výnimiek, aby sa zabezpečilo harmonizovanejšie vykonávanie takýchto výnimiek v celej Únii. Okrem toho by sa výnimky z emisných limitov nemali udeľovať, ak môžu ohroziť dodržiavanie noriem kvality životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 18
(18)  V hodnotení smernice 2010/75/EÚ sa dospelo k záveru, že je určitý nesúlad v prístupoch k posudzovaniu dodržiavania pravidiel pri zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje kapitola II uvedenej smernice. S cieľom dosiahnuť vysokú úroveň celkovej ochrany životného prostredia, zabezpečiť dôsledné vykonávanie právnych predpisov Únie a rovnaké podmienky v rámci celej Únie, súčasne s minimalizáciou administratívneho zaťaženia podnikov a subjektov verejného sektora, by Komisia mala stanoviť spoločné pravidlá na posudzovanie dodržiavania emisných limitov a hodnotenie úrovne emisií do vzduchu aj do vody na základe najlepších dostupných techník. Tieto pravidlá na posudzovanie dodržiavania limitov by mali mať prednosť pred pravidlami stanovenými v kapitolách III a IV o posudzovaní dodržiavania emisných limitov uvedených v prílohách V a VI k smernici 2010/75/EÚ.
(18)  V hodnotení smernice 2010/75/EÚ sa dospelo k záveru, že je určitý nesúlad v prístupoch k posudzovaniu dodržiavania pravidiel pri zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje kapitola II uvedenej smernice. S cieľom dosiahnuť vysokú úroveň celkovej ochrany životného prostredia, zabezpečiť dôsledné vykonávanie právnych predpisov Únie a rovnaké podmienky v rámci celej Únie, súčasne s minimalizáciou administratívneho zaťaženia podnikov a subjektov verejného sektora a predchádzaním rizikám korupcie, by Komisia mala stanoviť spoločné pravidlá na posudzovanie dodržiavania emisných limitov a hodnotenie úrovne emisií do vzduchu aj do vody na základe najlepších dostupných techník. Tieto pravidlá na posudzovanie dodržiavania limitov by mali mať prednosť pred pravidlami stanovenými v kapitolách III a IV o posudzovaní dodržiavania emisných limitov uvedených v prílohách V a VI k smernici 2010/75/EÚ.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 18 a (nové)
(18a)   Členské štáty by s podporou Komisie mali zabezpečiť, aby sa na zisťovanie relevantných znečisťujúcich látok zefektívnili harmonizované metódy monitorovania životného prostredia vrátane nových monitorovacích techník, napríklad prostredníctvom kolónií včiel medonosných.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 19
(19)  Normy kvality životného prostredia sa vzťahujú na všetky požiadavky stanovené v právnych predpisoch Únie, napríklad právnych predpisoch týkajúcich sa vzduchu a vody, ktoré sa musia splniť v danom čase v rámci príslušného životného prostredia alebo jeho konkrétnej časti. Preto je vhodné objasniť, že pri udeľovaní povolenia pre zariadenie by príslušné orgány nemali stanoviť iba podmienky na zabezpečenie súladu prevádzky zariadenia so závermi o najlepších dostupných technikách, ale ak je to vhodné z hľadiska zníženia konkrétneho podielu zariadenia na znečisťovaní v danej oblasti, mali by do povolenia začleniť osobitné dodatočné podmienky, prísnejšie než sú podmienky uvedené v príslušných záveroch o BAT, aby sa zabezpečil súlad zariadenia s normami kvality životného prostredia. Také podmienky môže predstavovať stanovenie prísnejších emisných limitov, prípadne obmedzenie prevádzky alebo kapacity zariadenia.
(19)  Normy kvality životného prostredia sa vzťahujú na všetky požiadavky stanovené v právnych predpisoch Únie, napríklad právnych predpisoch týkajúcich sa vzduchu a vody, ktoré sa musia splniť v danom čase v rámci príslušného životného prostredia alebo jeho konkrétnej časti. Preto je vhodné objasniť, že pri udeľovaní povolenia pre zariadenie by príslušné orgány nemali stanoviť iba podmienky na zabezpečenie súladu prevádzky zariadenia so závermi o najlepších dostupných technikách, ale ak je to vhodné z hľadiska zníženia konkrétneho podielu zariadenia na znečisťovaní v danej oblasti, a so zohľadnením kumulatívneho účinku zariadení v rovnakej geografickej oblasti, mali by do povolenia začleniť osobitné dodatočné podmienky, prísnejšie než sú podmienky uvedené v príslušných záveroch o BAT, aby sa zabezpečil súlad zariadenia s normami kvality životného prostredia. Také podmienky môže predstavovať stanovenie prísnejších emisných limitov, prípadne obmedzenie prevádzky alebo kapacity zariadenia.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Odôvodnenie 20
(20)  Podmienky povolenia by mal pravidelne preskúmať a v prípade potreby aktualizovať príslušný orgán, aby sa zabezpečil súlad s relevantnými právnymi predpismi. Také preskúmanie alebo aktualizovanie by sa malo vykonať, aj ak je to potrebné na to, aby zariadenie dosiahlo súlad s normou kvality životného prostredia, a to aj v prípade novej alebo revidovanej normy kvality životného prostredia, alebo ak si stav prijímajúceho životného prostredia vyžaduje revíziu povolenia s cieľom dosiahnuť súlad s plánmi a programami vypracovanými podľa právnych predpisov Únie, ako sú napríklad plány vodohospodárskeho manažmentu povodia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES72.
(20)  S cieľom zabezpečiť, aby povolenia udelené podľa smernice 2010/75/EÚ riešili potrebu zlepšiť výkonnosť, by mal príslušný orgán pravidelne preskúmavať a v prípade potreby aktualizovať podmienky povolenia, aby sa zabezpečil súlad s príslušnými právnymi predpismi. Frekvencia takýchto preskúmaní by mala byť 8 rokov. Také prehodnotenie povolenia by sa malo vykonať, aj ak je to potrebné na to, aby zariadenie dosiahlo súlad s normou kvality životného prostredia, a to aj v prípade novej alebo revidovanej normy kvality životného prostredia, alebo ak si stav prijímajúceho životného prostredia vyžaduje revíziu povolenia s cieľom dosiahnuť súlad s plánmi a programami vypracovanými podľa právnych predpisov Únie, ako sú napríklad plány vodohospodárskeho manažmentu povodia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES72.
_________________
_________________
72 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000).
72 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000).
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)   Vzhľadom na všeobecnú zásadu neretroaktívneho uplatňovania právnych predpisov by sa nové požiadavky týkajúce sa emisných limitov a limitov environmentálneho správania mali uplatňovať na zariadenia len vtedy, ak sa vyžaduje aktualizácia povolenia v dôsledku prijatia nového záveru o BAT po konečnom termíne transpozície tejto smernice alebo keď si environmentálne normy kvality alebo prevádzková bezpečnosť zariadenia vyžadujú aktualizáciu povolenia, a to najneskôr do 10 rokov od nadobudnutia účinnosti. Naopak, v prípade nových zariadení, ktoré začali postup podávania žiadostí po dátume transpozície tejto smernice, by sa mali uplatňovať nové požiadavky na emisné limity.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 23
(23)  Cezhraničná spolupráca by sa mala realizovať pred udelením povolení v prípade, keď prevádzka zariadenia môže ovplyvniť viaceré členské štáty, mala by zahŕňať predbežné informácie a konzultácie dotknutej verejnosti a príslušných orgánov v iných členských štátoch, ktoré môžu byť postihnuté.
(23)  Pred prehodnotením alebo udelením povolení v prípade, že prevádzka zariadenia môže mať vplyv na viac ako jeden členský štát, by sa mala uskutočňovať cezhraničná spolupráca prostredníctvom vhodných regionálnych komunikačných kanálov, ktorá by mala by zahŕňať predchádzajúce informovanie dotknutej verejnosti a príslušných orgánov v ostatných členských štátoch, ktorých sa to môže týkať, a konzultácie s nimi.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Odôvodnenie 24
(24)  Pri hodnotení smernice 2010/75/EÚ sa zistilo, že hoci by mala posilňovať transformáciu európskeho priemyslu, nie je dostatočne dynamická a nepodporuje dostatočne zavádzanie inovatívnych procesov a technológií. Preto je vhodné uľahčiť testovanie a zavádzanie nových techník so zlepšeným environmentálnym správaním, uľahčiť spoluprácu s výskumníkmi a odvetviami v rámci výskumných projektov financovaných z verejných zdrojov, pričom na tieto projekty sa vzťahujú podmienky plánované v príslušných európskych a vnútroštátnych nástrojoch financovania, ako aj vytvoriť centrum určené na podporu inovácií zhromažďovaním a analýzou informácií o inovatívnych technikách vrátane nových techník relevantných pre činnosti v rámci rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice a charakterizovať úroveň ich vývoja od výskumu po zavedenie (úroveň technologickej pripravenosti) a ich environmentálne správanie. Pôjde aj o výmenu informácií o koncipovaní, preskúmaní a aktualizácii referenčných dokumentov o BAT. Inovatívne techniky, ktoré má centrum získavať a analyzovať, by mali byť prinajmenšom na úrovni technológie predvedenej v príslušnom prostredí (príslušné priemyselné prostredie v prípade kľúčových podporných technológií) alebo systémového prototypu predvedeného v prevádzkovom prostredí (úroveň technologickej pripravenosti 6, 7).
(24)  Pri hodnotení smernice 2010/75/EÚ sa zistilo, že hoci by mala posilňovať transformáciu európskeho priemyslu, nie je dostatočne dynamická a dostatočne nepodporuje zavádzanie inovatívnych procesov a technológií vrátane tých, ktoré sú nevyhnutné pre súbežnú zelenú a digitálnu transformáciu a dosiahnutie cieľov európskeho právneho predpisu v oblasti klímy. Bez toho, aby sa predpisovalo používanie akejkoľvek techniky alebo špecifickej technológie, je preto vhodné uľahčiť testovanie a zavádzanie nových techník so zlepšeným environmentálnym správaním, uľahčiť spoluprácu s výskumníkmi a odvetviami v rámci výskumných projektov financovaných z verejných zdrojov, pričom na tieto projekty sa vzťahujú podmienky plánované v príslušných európskych a vnútroštátnych nástrojoch financovania, ako aj vytvoriť centrum určené na podporu inovácií zhromažďovaním a analýzou informácií o inovatívnych technikách vrátane nových techník relevantných pre činnosti v rámci rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice a charakterizovať úroveň ich vývoja od výskumu po zavedenie (úroveň technologickej pripravenosti) a ich environmentálne správanie a posúdiť úroveň environmentálnych vlastností týchto techník, pričom sa zohľadnia všetky potenciálne obmedzenia týkajúce sa dostupnosti údajov. Pôjde aj o výmenu informácií o koncipovaní, preskúmaní a aktualizácii referenčných dokumentov o BAT. Inovatívne techniky, ktoré má centrum získavať a analyzovať, by mali byť prinajmenšom na úrovni technológie predvedenej v príslušnom prostredí (príslušné priemyselné prostredie v prípade kľúčových podporných technológií) alebo systémového prototypu predvedeného v prevádzkovom prostredí (úroveň technologickej pripravenosti 6, 7).
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Odôvodnenie 25
(25)  Dosiahnutie cieľov Únie týkajúcich sa čistého, obehového a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050 si vyžaduje hlbokú transformáciu hospodárstva Únie. V súlade s ôsmym environmentálnym akčným programom by sa preto malo vyžadovať od prevádzkovateľov zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2010/75/EÚ, aby zahrnuli plány transformácie do svojich systémov environmentálneho manažérstva. Také plány transformácie takisto doplnia požiadavky vykazovania informácií o udržateľnosti podnikov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ75 poskytnutím prostriedkov na konkrétne uplatňovanie týchto požiadaviek na úrovni zariadenia. Prvou prioritou je transformácia energeticky náročných činností uvedených v prílohe I. Preto by prevádzkovatelia energeticky náročných zariadení mali vypracovať plány transformácie do 30. júna 2030. Od prevádzkovateľov zariadení vykonávajúcich ďalšie činnosti uvedené v prílohe I by sa malo vyžadovať, aby vypracovali plány transformácie ako súčasť prehodnotenia a aktualizácie povolenia po uverejnení rozhodnutí o záveroch o BAT po 1. januári 2030. Zatiaľ čo plány transformácie by mali zostať orientačnými dokumentmi, za prípravu ktorých sú zodpovední prevádzkovatelia, audítorská organizácia, s ktorou uzavreli zmluvu prevádzkovatelia ako súčasť svojich systémov environmentálneho manažérstva, by mala kontrolovať, či obsahujú minimum informácií, ktoré má Európska komisia stanoviť vo vykonávacom akte, a prevádzkovatelia by mali zverejniť plány transformácie.
(25)  Dosiahnutie cieľov Únie týkajúcich sa čistého, obehového a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050 si vyžaduje hlbokú transformáciu hospodárstva Únie. V súlade s ôsmym environmentálnym akčným programom by sa preto malo vyžadovať od prevádzkovateľov zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2010/75/EÚ, aby zahrnuli orientačné plány transformácie na úrovni skupiny, podniku alebo zariadenia do svojich systémov environmentálneho manažérstva. Také plány transformácie takisto doplnia požiadavky vykazovania informácií o udržateľnosti podnikov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ75, zatiaľ čo v prípade plánov transformácie, informácií alebo údajov, ktoré sa už vykazujú podľa iných právnych predpisov Únie, ako sú smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/246475a alebo smernica o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti [Ú. v. EÚ: vložte referenčné číslo pre 2022/0051(COD)]75b, by malo byť možné jednoducho uviesť odkaz, ak sú v súlade s prvkami plánov transformácie. Prvou prioritou je transformácia energeticky náročných činností uvedených v prílohe I. Preto by prevádzkovatelia energeticky náročných zariadení, ktorým bola udelená výnimka alebo ktoré patria medzi 200 najviac znečisťujúcich zariadení s výnimkou zariadení, ktorých zatvorenie sa plánuje na rok 2035, mali vypracovať plány transformácie na úrovni zariadení do 30. júna 2027. Druhou prioritou je, že všetci ostatní prevádzkovatelia energeticky náročných zariadení by mali vypracovať plány transformácie do 30. júna 2029 na úrovni skupiny alebo podniku s odkazom na každé zariadenie. Podobne by sa od prevádzkovateľov zariadení vykonávajúcich ďalšie činnosti uvedené v prílohe I by sa malo vyžadovať, aby do 1. januára 2030 vypracovali plány transformácie. Zatiaľ čo plány transformácie by mali zostať orientačnými dokumentmi, za prípravu ktorých sú zodpovední prevádzkovatelia, audítorská organizácia, s ktorou uzavreli zmluvu prevádzkovatelia ako súčasť svojich systémov environmentálneho manažérstva, by mala kontrolovať, či obsahujú minimum informácií, ktoré má Európska komisia stanoviť v delegovanom akte, a prevádzkovatelia by mali zverejniť plány transformácie, pričom by sa mala rešpektovať dôvernosť a nemali by sa zverejňovať citlivé obchodné informácie. Komisia by mala v roku 2035 vykonať preskúmanie delegovaného aktu týkajúceho sa plánu transformácie v polovici trvania, po ktorom by mala zrevidovať plány transformácie.
_________________
_________________
75 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19–76).
75 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19–76).
75a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov, (Ú. v. EÚ L 322, 16.12.2022, s. 15).
75b Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)   Vzhľadom na riziká súvisiace s vodou pre priemyselné činnosti a riziká pre vodu v dôsledku priemyselných činností, najmä vzhľadom na súčasnú situáciu, pokiaľ ide o suchá a povodne v Európe alebo zvyšovanie hladiny morí, by digitálne nástroje, ako sú digitalizované systémy riadenia, mohli pomôcť kvantitatívne a kvalitatívne posúdiť riziká súvisiace s vodou, riadiť ich a pomôcť prevádzkovateľom pri transformácii ich zariadení.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Odôvodnenie 29
(29)  S cieľom zabezpečiť, aby smernica 2010/75/EÚ naďalej plnila svoje ciele zamerané na predchádzanie emisiám znečisťujúcich látok alebo ich znižovanie a aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ by sa mala udeliť Komisii na doplnenie danej smernice, s cieľom zaviesť prevádzkové predpisy obsahujúce požiadavky na činnosti súvisiace s chovom hydiny, ošípaných a hovädzieho dobytka a zmeniť prílohy I a Ia k uvedenej smernici doplnením poľnohospodársko-priemyselnej činnosti, aby sa zabezpečilo, že plní ciele predchádzať emisiám znečisťujúcich látok alebo ich znižovať a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201677. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
(29)  S cieľom zabezpečiť, aby smernica 2010/75/EÚ naďalej plnila svoje ciele zamerané na predchádzanie emisiám znečisťujúcich látok alebo ich znižovanie a aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ na doplnenie danej smernice s cieľom zaviesť prevádzkové predpisy obsahujúce požiadavky na činnosti súvisiace s veľkochovom zvierat podľa prílohy Ia k tejto smernici, a to bez ohľadu na ich postupy vydávania povolení alebo postupy registrácie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva77. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
_________________
_________________
77 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva; (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14).
77 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva; (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14).
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Odôvodnenie 30
(30)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie smernice 2010/75/EÚ, vykonávacie právomoci by mali byť udelené Komisii, pokiaľ ide o zavedenie i) formátu, ktorý sa bude používať na súhrn povolenia; ii) štandardizovanej metodiky posudzovania nepomeru medzi nákladmi na uplatňovanie záverov o BAT a potenciálnym environmentálnym prínosom; metódy merania na posudzovanie dodržiavania súladu s emisnými limitmi stanovenými v povolení, pokiaľ ide o emisie do vzduchu a do vody; podrobných podmienok potrebných na vytvorenie a fungovanie inovačného centra pre priemyselnú transformáciu a emisie a v) formátu, ktorý sa bude používať na plány transformácie. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201178.
(30)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie smernice 2010/75/EÚ, vykonávacie právomoci by mali byť udelené Komisii, pokiaľ ide o zavedenie i) formátu, ktorý sa bude používať na súhrn povolenia; ii) štandardizovanej metodiky posudzovania nepomeru medzi nákladmi na uplatňovanie záverov o BAT a potenciálnym environmentálnym prínosom, v náležitých prípadoch so zohľadnením metódy týkajúcej sa hodnoty štatistického života; metódy merania na posudzovanie dodržiavania súladu s emisnými limitmi stanovenými v povolení, pokiaľ ide o emisie do vzduchu a do vody; podrobných podmienok potrebných na vytvorenie a fungovanie inovačného centra pre priemyselnú transformáciu a emisie a v) formátu, ktorý sa bude používať na plány transformácie. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201178.
_________________
_________________
78 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
78 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Odôvodnenie 31
(31)  S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a presadzovanie povinností stanovených v smernici 2010/75/EÚ, je potrebné špecifikovať minimálny obsah účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií. Rozdielne režimy sankcií, skutočnosť, že uložené sankcie sa v mnohých prípadoch považujú za príliš nízke, aby skutočne mali odrádzajúci účinok na nezákonné konanie, ako aj nejednotné vykonávanie v členských štátoch narúšajú rovnaké podmienky v oblasti priemyselných emisií v rámci Únie. Do úvahy by sa mala vziať smernica 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, v ktorej rozsahu pôsobnosti sa zistené porušovanie považuje za trestný čin.
(31)  S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a presadzovanie povinností stanovených v smernici 2010/75/EÚ, je potrebné špecifikovať minimálny obsah účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií. Rozdielne režimy sankcií, skutočnosť, že uložené sankcie sa v mnohých prípadoch považujú za príliš nízke, aby skutočne mali odrádzajúci účinok na nezákonné konanie, ako aj nejednotné vykonávanie v členských štátoch narúšajú rovnaké podmienky v oblasti priemyselných emisií v rámci Únie. Komisia by mala podporovať členské štáty pri jednotnom vykonávaní prijatím usmernení. Takéto usmernenia by mali zahŕňať zásadu prioritnej kompenzácie miestnych spoločenstiev, v ktorých bola škoda spôsobená. Členské štáty by mali dodržiavať ustanovenia Charty základných práv Európskej únie, najmä zásadu ne bis in idem a zásadu proporcionality. Do úvahy by sa mala vziať smernica 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, v ktorej rozsahu pôsobnosti sa zistené porušovanie považuje za trestný čin.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Odôvodnenie 32
(32)  Ak dôjde k poškodeniu ľudského zdravia v dôsledku porušenia vnútroštátnych opatrení prijatých podľa smernice 2010/75/EÚ, členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa dotknutí jednotlivci mohli domáhať náhrady danej škody a aby ju mohli získať od príslušných fyzických alebo právnických osôb, prípadne od príslušných orgánov zodpovedných za predmetné porušenie. Také pravidlá náhrady škody prispievajú k dosahovaniu cieľov udržiavania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a ochrany zdravia ľudí, ako sa stanovuje v článku 191 ZFEÚ. Takisto podporujú právo na život, právo na nedotknuteľnosť osoby a právo na zdravotnú starostlivosť, ako sa stanovuje v článkoch 2, 3 a 35 Charty základných práv Európskej únie, a zároveň právo na účinný prostriedok nápravy, ako sa stanovuje v článku 47 Charty. Okrem toho smernica 2004/35/ES Európskeho parlamentu a Rady neudeľuje súkromným osobám právo na náhradu škody ako následok environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby vzniku takejto škody.
(32)  Ak dôjde k poškodeniu ľudského zdravia v dôsledku porušenia vnútroštátnych opatrení prijatých podľa smernice 2010/75/EÚ, členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa dotknutí jednotlivci mohli domáhať náhrady danej škody a aby ju mohli získať od príslušných fyzických alebo právnických osôb, prípadne od príslušných orgánov zodpovedných za predmetné porušenie, keď rozhodnutie, konanie alebo opomenutie orgánu spôsobilo škodu alebo k nej prispelo. Také pravidlá náhrady škody prispievajú k dosahovaniu cieľov udržiavania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a ochrany zdravia ľudí, ako sa stanovuje v článku 191 ZFEÚ. Takisto podporujú právo na život, právo na nedotknuteľnosť osoby a právo na zdravotnú starostlivosť, ako sa stanovuje v článkoch 2, 3 a 35 Charty základných práv Európskej únie, a zároveň právo na účinný prostriedok nápravy, ako sa stanovuje v článku 47 Charty. Okrem toho smernica 2004/35/ES Európskeho parlamentu a Rady neudeľuje súkromným osobám právo na náhradu škody ako následok environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby vzniku takejto škody.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Odôvodnenie 32 a (nové)
(32a)   V prípade výnimočných okolností, ako je pandémia ochorenia COVID-19 alebo ruská vojna proti Ukrajine, ak je zariadenie vystavené pretrvávajúcemu prerušovaniu dodávok surovín alebo palív alebo narušeniu prvkov odlučovacej techniky v dôsledku vyššej moci, mohlo by byť potrebné dočasne stanoviť menej prísne emisné limity alebo limity environmentálneho správania a súčasne zabezpečiť celkovú ochranu životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Odôvodnenie 33
(33)  Je preto vhodné, aby sa v smernici 2010/75/EÚ riešilo právo na náhradu škody spôsobenej jednotlivcovi. S cieľom zabezpečiť, aby jednotlivci mohli brániť svoje práva v súvislosti s poškodením zdravia, ktoré vzniklo v dôsledku porušení smernice 2010/75/EÚ a zabezpečiť tak efektívnejšie presadzovanie tejto smernice, by oprávnenie zapojiť sa do konania mali mať mimovládne organizácie, ako členovia dotknutej verejnosti, podporujúce ochranu zdravia ľudí alebo životného prostredia vrátane tých, ktoré podporujú ochranu spotrebiteľov a spĺňajú akékoľvek požiadavky podľa vnútroštátneho práva, ak tak rozhodnú členské štáty buď v mene, alebo na podporu každej obete bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne procesné pravidlá týkajúce sa zastupovania a obhajoby na súdoch. Členské štáty majú zvyčajne procesnú autonómiu na zabezpečenie účinných prostriedkov nápravy proti porušovaniu právnych predpisov Únie pod podmienkou dodržania zásad ekvivalencie a efektivity. Zo skúseností však vyplýva, že hoci existujú presvedčivé epidemiologické dôkazy o negatívnom vplyve znečistenia životného prostredia na zdravie populácie, najmä v súvislosti s ovzduším, je pre obete porušení smernice 2010/75/EÚ náročné podľa procesných pravidiel týkajúcich sa dôkazného bremena, ktoré sa všeobecne uplatňujú v členských štátoch, preukázať príčinnú súvislosť medzi spôsobenou ujmou a porušením smernice. Výsledkom je, že vo väčšine prípadov pre obete porušení smernice 2010/75/EÚ neexistuje účinný spôsob, ako získať náhradu škody za ujmu spôsobenú takýmto porušením smernice. S cieľom posilniť práva jednotlivcov na náhradu škody za porušenie smernice 2010/75/EÚ a zároveň prispieť k efektívnejšiemu presadzovaniu jej požiadaviek v rámci Únie, je potrebné prispôsobiť dôkazné bremeno uplatniteľné na také situácie. Ak teda jednotlivec môže poskytnúť dostatočne presvedčivé dôkazy, na základe ktorých sa možno domnievať, že porušenie smernice 2010/75/EÚ je príčinou ujmy spôsobenej na zdraví jednotlivca alebo k nej významne prispelo, mal by túto domnienku vyvrátiť žalovaný, aby nebol braný na zodpovednosť.
(33)  Je preto vhodné, aby sa v smernici 2010/75/EÚ riešilo právo na náhradu škody spôsobenej jednotlivcovi. S cieľom zabezpečiť, aby jednotlivci mohli brániť svoje práva v súvislosti s poškodením zdravia, ktoré vzniklo v dôsledku porušení smernice 2010/75/EÚ a zabezpečiť tak efektívnejšie presadzovanie tejto smernice, by oprávnenie zapojiť sa do konania mali mať mimovládne organizácie, ako členovia dotknutej verejnosti, podporujúce ochranu zdravia ľudí alebo životného prostredia vrátane tých, ktoré podporujú ochranu spotrebiteľov a spĺňajú akékoľvek požiadavky podľa vnútroštátneho práva, ak tak rozhodnú členské štáty buď v mene, alebo na podporu každej obete bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne procesné pravidlá týkajúce sa zastupovania a obhajoby na súdoch. Členské štáty majú procesnú autonómiu na zabezpečenie účinných prostriedkov nápravy proti porušovaniu právnych predpisov Únie pod podmienkou dodržania zásad ekvivalencie a efektivity. Zo skúseností vyplýva, že hoci existujú presvedčivé epidemiologické dôkazy o negatívnom vplyve znečistenia životného prostredia na zdravie populácie, najmä v súvislosti s ovzduším, je pre obete porušení smernice 2010/75/EÚ náročné podľa procesných pravidiel preukázať príčinnú súvislosť medzi spôsobenou ujmou a porušením smernice. Výsledkom je, že vo väčšine prípadov pre obete porušení smernice 2010/75/EÚ neexistuje účinný spôsob, ako získať náhradu škody za ujmu spôsobenú takýmto porušením smernice. S cieľom posilniť práva jednotlivcov na náhradu škody za porušenie smernice 2010/75/EÚ a zároveň prispieť k efektívnejšiemu presadzovaniu jej požiadaviek v rámci Únie, je potrebné prispôsobiť vnútroštátne právne predpisy v oblasti vyvrátiteľnej domnienky uplatniteľného na také situácie. Vyvrátiteľné domnienky sú bežným mechanizmom na zmiernenie dôkazných ťažkostí navrhovateľa pri zachovaní práv odporcu. Vyvrátiteľné domnienky sú uplatniteľné len za predpokladu, že sú splnené určité podmienky. S cieľom zachovať spravodlivé rozdelenie rizika a zabrániť preneseniu dôkazného bremena by sa od navrhovateľa malo vyžadovať, aby poskytol dostatočne relevantné dôkazy vrátane vedeckých údajov, ktoré vedú k predpokladu, že porušenie spôsobilo škodu alebo k nej prispelo. Vzhľadom na dôkazné problémy, ktorým čelia poškodené osoby, najmä v zložitých prípadoch, by sa mechanizmom vyvrátiteľnej domnienky dosiahla spravodlivá rovnováha pre jednotlivca, ktorý utrpel ujmu na zdraví, priemysel a v náležitých prípadoch aj orgány. Malo by byť tiež možné použiť relevantné vedecké údaje, bez ohľadu na to, či sú zverejnené na portáli, ako dôkaz v súlade s vnútroštátnym právom. Ak takéto relevantné vedecké údaje nie sú k dispozícii, malo by byť možné použiť iné dôkazy na podporu tvrdenia v súlade s vnútroštátnym právom.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Odôvodnenie 35
(35)  Pri vykonávaní smernice 2010/75/EÚ sa preukázalo jej rozdielne uplatňovanie v členských štátoch, pokiaľ ide o zariadenia na výrobu keramických výrobkov pálením, keďže členské štáty sa na základe znenia vymedzenia tejto činnosti mohli rozhodnúť, či uplatnia obe kritériá, t. j. kritérium výrobnej kapacity a kritérium kapacity pece, alebo len jedno z nich. S cieľom zabezpečiť dôslednejšie vykonávanie danej smernice a zaistiť rovnaké podmienky v rámci Únie, by mali byť také zariadenia zahrnuté do rozsahu pôsobnosti danej smernice, ak sa splní ktorékoľvek z daných dvoch kritérií.
(35)  Pri vykonávaní smernice 2010/75/EÚ sa preukázalo jej rozdielne uplatňovanie v členských štátoch, pokiaľ ide o zariadenia na výrobu keramických výrobkov pálením, keďže členské štáty sa na základe znenia vymedzenia tejto činnosti mohli rozhodnúť, či uplatnia obe kritériá, t. j. kritérium výrobnej kapacity a kritérium kapacity pece, alebo len jedno z nich. S cieľom zabezpečiť dôslednejšie vykonávanie danej smernice, ako aj súlad so smernicou 2003/87/ES a zaistiť rovnaké podmienky v rámci Únie, mali by sa stanoviť jasné a jednoznačné kritériá na začlenenie priemyselnej výroby keramických výrobkov vypaľovaním do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ. Takéto kritériá by mali zodpovedať kritériám stanoveným v smernici 2003/87/ES.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Odôvodnenie 36
(36)  Príslušný orgán by mal pri stanovovaní emisných limitov pre znečisťujúce látky zvážiť všetky látky vrátane látok vzbudzujúcich obavy, ktoré môžu byť vypúšťané z príslušného zariadenia a môžu mať významný vplyv na životné prostredie alebo zdravie ľudí. Pritom by sa mali zvážiť nebezpečné vlastnosti, množstvo a povaha emitovaných látok a ich potenciál znečistiť akékoľvek zložky životného prostredia. V prípade potreby sú referenčným bodom na výber látok, pre ktoré sa majú stanoviť emisné limity, závery o BAT, hoci príslušný orgán môže rozhodnúť o pridaní dodatočných látok. V súčasnosti sú jednotlivé znečisťujúce látky nevyčerpávajúcim spôsobom uvedené v prílohe II ku smernici 2010/75/EÚ, ktorá nie je zlučiteľná s holistickou koncepciou danej smernice a neodráža potrebu, aby príslušné orgány vzali do úvahy všetky relevantné znečisťujúce látky vrátane tých, ktoré vzbudzujú obavy. Neúplný zoznam znečisťujúcich látok by sa mal preto vypustiť. Namiesto neho by sa malo odkázať na zoznam znečisťujúcich látok v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 166/200679.
(36)  Príslušný orgán by mal pri stanovovaní emisných limitov pre znečisťujúce látky zvážiť všetky látky vrátane látok vzbudzujúcich obavy a znečistenia zápachom, ktoré môžu byť vypúšťané z príslušného zariadenia do ovzdušia, pôdy, povrchových a podzemných vôd, a môžu mať významný vplyv na životné prostredie alebo zdravie ľudí. Pritom by sa mali zvážiť nebezpečné vlastnosti, množstvo a povaha emitovaných látok a ich potenciál znečistiť akékoľvek zložky životného prostredia, ako aj sezónne výkyvy životného prostredia, ktoré by sa mali tiež zohľadniť. V prípade potreby sú referenčným bodom na výber látok, pre ktoré sa majú stanoviť emisné limity, závery o BAT, hoci príslušný orgán môže rozhodnúť o pridaní dodatočných látok. V súčasnosti sú jednotlivé znečisťujúce látky nevyčerpávajúcim spôsobom uvedené v prílohe II ku smernici 2010/75/EÚ, ktorá nie je zlučiteľná s holistickou koncepciou danej smernice a neodráža potrebu, aby príslušné orgány vzali do úvahy všetky relevantné znečisťujúce látky vrátane tých, ktoré vzbudzujú obavy. Neúplný zoznam znečisťujúcich látok by sa mal preto vypustiť. Namiesto neho by sa malo odkázať na zoznam znečisťujúcich látok v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 166/200679.
_________________
_________________
79 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. ES L 33, 4.2.2006, s. 1).
79 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. ES L 33, 4.2.2006, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Odôvodnenie 37
(37)  Hoci skládky odpadov sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ, neexistujú v súvislosti s nimi žiadne závery o BAT, keďže táto činnosť patrí do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 1999/31/ES80, pričom požiadavky v nej sa považujú za BAT. V dôsledku technického vývoja a inovácií, ktoré nastali od prijatia smernice 1999/31/ES, sú momentálne dostupné účinnejšie techniky na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. Na základe prijatia záverov o BAT podľa smernice 2010/75/EÚ by bolo možné riešiť kľúčové problémy v oblasti životného prostredia súvisiace s prevádzkovaním skládok odpadov, ako aj so značnými emisiami metánu. V smernici 1999/31/ES by sa teda podľa smernice 2010/75/EÚ malo umožniť prijatie záverov o BAT, pokiaľ ide o skládky odpadov.
(37)  Hoci skládky odpadov sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ, neexistujú v súvislosti s nimi žiadne závery o BAT, keďže táto činnosť patrí do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 1999/31/ES80, pričom požiadavky v nej sa považujú za BAT. V dôsledku technického vývoja a inovácií, ktoré nastali od prijatia smernice 1999/31/ES, sú momentálne dostupné účinnejšie techniky na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. Na základe prijatia záverov o BAT podľa smernice 2010/75/EÚ by bolo možné riešiť kľúčové problémy v oblasti životného prostredia súvisiace s prevádzkovaním skládok odpadov, ako aj so značnými emisiami metánu. V smernici 1999/31/ES by sa teda podľa smernice 2010/75/EÚ malo umožniť prijatie záverov o BAT, pokiaľ ide o skládky odpadov. Smernice 2010/75/EÚ a 1999/31/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
_________________
_________________
80 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182 16.7.1999, s. 1).
80 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182 16.7.1999, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Odôvodnenie 38
(38)   Smernice 2010/75/EÚ a 1999/31/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Odôvodnenie 38 a (nové)
(38a)   Postupy podľa smernice 2010/75/EÚ vrátane postupov prípravy BAT a vnútroštátnych povoľovacích postupov považujú príslušné priemyselné odvetvia za príliš zdĺhavé a spôsobujú neistotu dotknutej verejnosti, čo je do značnej miery spôsobené nedostatočnými administratívnymi kapacitami. V tejto súvislosti predstavuje významné rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ ďalšiu výzvu pre Komisiu, fórum podľa článku 13 a najmä pre príslušné vnútroštátne orgány. Komisia by mala predložiť akčný plán na posilnenie administratívnych kapacít na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, čo umožní urýchlenie postupov stanovených v smernici, najmä pre podporné technológie. Komisia by okrem toho mala členským štátom poskytovať technickú pomoc na účely dodržiavania nových legislatívnych a technických postupov, napríklad prostredníctvom jednotného digitálneho nástroja na podávanie žiadostí o povolenia.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Odôvodnenie 38 b (nové)
(38b)   Od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho aktu by členské štáty mali prijať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušné orgány boli schopné zvládnuť zvýšené pracovné zaťaženie súvisiace s vykonávaním smernice 2010/75/EÚ zmenenej touto smernicou, a zabezpečiť rýchly, efektívny a plynulý proces povoľovania, najmä v prípade zrýchlených povolení pre zariadenia využívajúce nové techniky, čím sa neistota podnikov zníži na minimum a podporí sa transformácia smerom k čistému, obehovému a klimaticky neutrálnemu odvetviu pri súčasnom zabezpečení zdravia a práv dotknutej verejnosti.
Pozmeňujúci návrh 291
Návrh smernice
Odôvodnenie 41 a (nové)
(41a)   Spaľovacie zariadenia, ktoré sú súčasťou malých izolovaných sústav, najmä tie, ktoré sa nachádzajú v najvzdialenejších regiónoch, môžu vzhľadom na svoju geografickú polohu a nedostatočné prepojenie s pevninskou sieťou členských štátov alebo so sieťou iného členského štátu čeliť osobitným výzvam, ktoré si vyžadujú viac času na splnenie povinností stanovených v smernici 2010/75/EÚ. Dotknuté členské štáty by mali vypracovať plán na dosiahnutie súladu vzťahujúci sa na spaľovacie zariadenia, ktoré sú súčasťou malej izolovanej sústavy, v ktorom sa stanovia opatrenia prijaté členským štátom na zabezpečenie dodržiavania emisných limitov najneskôr do 31. decembra 2029. V pláne by sa mali opísať opatrenia prijaté na zabezpečenie súladu, uplatňovanie najlepších dostupných techník a opatrenia na minimalizáciu množstva a trvania emisií znečisťujúcich látok počas obdobia, na ktoré sa plán vzťahuje, a zahŕňať informácie o opatreniach na riadenie strany spotreby a možnostiach prechodu na čistejšie alternatívy, ako je zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a prepojenie so sieťami na pevnine alebo so sieťou iného členského štátu. Dotknuté členské štáty by mali Komisii oznámiť svoj plán na dosiahnutie súladu. V prípade, že Komisia vznesie námietky, by členské štáty mali plán aktualizovať. Dotknuté členské štáty by mali každoročne podávať správy o pokroku pri dosahovaní súladu.
Pozmeňujúci návrh 292
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod -1
Smernica 2010/75/EÚ
Názov
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)
„-1. Názov sa nahrádza takto:
„Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných a poľnohospodárskych emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)“;
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 1 – odsek 2
Stanovujú sa ňou aj pravidlá zamerané na prevenciu, alebo ak to nie je možné, na zníženie emisií do ovzdušia, vody a pôdy a predchádzanie vzniku odpadov s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia ako celku.
Stanovujú sa ňou aj pravidlá zamerané na prevenciu, alebo ak to nie je možné, na neustále znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy a predchádzanie vzniku odpadov s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia ako celku.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Okrem toho sa ňou stanovujú pravidlá zamerané na zlepšenie efektívneho využívania zdrojov s cieľom znížiť spotrebu vody, energie a surovín.
Pozmeňujúci návrh 263
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 1 – odsek 2 b (nový)
1a.   V článku 1 sa dopĺňa tento odsek:
„Pri prijímaní opatrení na splnenie svojich povinností stanovených v tejto smernici členské štáty zohľadnia potrebu zabezpečiť spravodlivú a sociálne korektnú transformáciu pre všetkých. Komisia môže vydať usmernenia na podporu členských štátov v tejto súvislosti.“;
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
-a)   Bod 2 sa nahrádza takto:
(2)  „znečisťovanie“ je priame alebo nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku do ovzdušia, vody alebo pôdy v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré môže byť škodlivé pre ľudské zdravie alebo kvalitu životného prostredia, spôsobiť poškodenie hmotného majetku, alebo znehodnotiť či narušiť harmóniu životného prostredia a iné legitímne využívanie životného prostredia;
„2. „znečisťovanie“ je priame alebo nepriame zavedenie látok, vibrácií, tepla, hluku alebo pachu („pachové znečistenie“) do ovzdušia, vody alebo pôdy v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré môže byť škodlivé pre ľudské zdravie alebo kvalitu životného prostredia, spôsobiť poškodenie hmotného majetku, alebo znehodnotiť či narušiť harmóniu životného prostredia a iné legitímne využívanie životného prostredia;
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a a (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
-aa)   Vkladá sa tento bod:
2a.   „pachové znečistenie“ je znečistenie spôsobené plynnými emisiami v ovzduší, ktoré môže spôsobiť zranenia alebo stav všeobecnej výraznej nevoľnosti alebo choroby osobám žijúcim v blízkosti zariadenia.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a b (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
ab)   Vkladá sa tento bod:
5a.   „limit environmentálneho správania“ je orientačná hodnota environmentálneho správania v rámci záväzného rozsahu úrovní environmentálneho správania vrátane úrovní spotreby, úrovní efektívneho využívania zdrojov, ktoré sa vzťahujú na materiály, vodné a energetické zdroje, odpad a iné úrovne získané za špecifikovaných referenčných podmienok, pričom rozsah nesmie byť prekročený počas jedného alebo viacerých časových období.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a c (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 9
ac)   bod 9 sa nahrádza takto:
(9)  „podstatná zmena“ je zmena v charaktere alebo činnosti alebo rozšírenie zariadenia alebo spaľovacieho zariadenia, spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie;
„9. „podstatná zmena“ je zmena v charaktere alebo činnosti, rozšírenie alebo predĺženie platnosti povolenia zariadenia alebo spaľovacieho zariadenia, spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie;
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a d (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b a c
ad)   Písmená b) a c) odseku 10 sa nahrádzajú takto:
b)   „dostupné techniky“ sú techniky vyvinuté do takej miery, ktorá dovoľuje ich použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, pričom sa berú do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, či sa tieto techniky používajú alebo vyrábajú v príslušnom členskom štáte, pokiaľ sú za primeraných podmienok dostupné prevádzkovateľovi;
„b) „dostupné techniky“ sú techniky vyvinuté do takej miery, ktorá dovoľuje ich použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, pričom sa berú do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, či sa tieto techniky používajú alebo vyrábajú v rámci Únie, pokiaľ sú za primeraných podmienok dostupné prevádzkovateľovi;
c)  „najlepšie“ znamená najúčinnejšie na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku;
c)  „najlepšie“ znamená najúčinnejšie na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku vrátane ochrany ľudského zdravia a klímy;
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 12
(12)  „závery o BAT“ sú dokument, ktorý obsahuje časti referenčného dokumentu o BAT, ktorými sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách, ich opis, informácie na hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, úrovne environmentálneho správania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, minimálny obsah systému environmentálneho manažérstva vrátane referenčných hodnôt súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami v súvislosti s monitorovaním, súvisiacimi úrovňami spotreby a prípadne s relevantnými opatreniami na sanáciu lokality;
(12)  „závery o BAT“ sú dokument, ktorý obsahuje časti referenčného dokumentu o BAT, ktorými sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách, ich opis, informácie na hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, úrovne environmentálneho správania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, minimálny obsah systému environmentálneho manažérstva vrátane referenčných hodnôt súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami, úrovne emisií súvisiace s novými technikami, úrovne environmentálneho správania súvisiace s novými technikami v súvislosti s monitorovaním, súvisiacimi úrovňami spotreby a prípadne s relevantnými opatreniami na sanáciu lokality;
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 13a
13a.  „úrovne environmentálneho správania súvisiace s najlepšie dostupnými technikami“ sú škála úrovní environmentálneho správania, okrem úrovní emisií, dosahovaná za bežných prevádzkových podmienok pri použití BAT alebo kombinácie viacerých BAT;“;
13a.  „úrovne environmentálneho správania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami“ je záväzný rozsah úrovní environmentálneho správania pre zariadenia v rámci rovnakých odvetvových činností, ktoré majú podobné vlastnosti, ako sú nosiče energie, suroviny, výrobné jednotky a konečné výrobky, ak sú údaje sprístupnené pri výmene informácií na podporu stanovenia BAT dostatočne spoľahlivé v celej Únii, čo zahŕňa úrovne spotreby a efektívneho využívania zdrojov, pokiaľ ide o závery o BAT po prvom závere po [vložiť konečný dátum transpozície tejto pozmeňujúcej smernice], úrovne opätovného použitia vody, energie a surovín s výnimkou úrovní emisií získané za bežných prevádzkových podmienok s použitím BAT alebo kombinácie BAT opísaných v záveroch o BAT, vyjadrené ako priemer za dané časové obdobie za špecifikovaných referenčných podmienok;
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c a (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 13 a a (nový)
ca)   Vkladá sa tento bod:
13aa.   „čistiareň priemyselných odpadových vôd“ je čistiareň odpadových vôd, na ktorú sa vzťahuje smernica 2010/75/EÚ;
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c b (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 13 a b (nový)
cb)   Vkladá sa tento bod:
13ab.   „čistiareň komunálnych odpadových vôd“ je čistiareň odpadových vôd, na ktorú sa vzťahuje smernica 91/271/EHS;
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c c (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 14
cc)   Bod 14 sa nahrádza takto:
(14)  „nová technika“ je novátorská technika pre priemyselnú činnosť, ktorá by v prípade komerčného rozšírenia mohla poskytnúť buď vyššiu všeobecnú úroveň ochrany životného prostredia alebo aspoň rovnakú úroveň ochrany životného prostredia a vyššiu úsporu nákladov ako existujúce najlepšie dostupné techniky;
„14. „nová technika“ je novátorská technika pre priemyselnú činnosť, ktorá by v prípade, že bude vyvinutá na komerčné účely, mohla poskytnúť buď vyššiu všeobecnú úroveň ochrany životného prostredia a ľudského zdravia alebo aspoň rovnakú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a vyššiu úsporu nákladov ako existujúce najlepšie dostupné techniky;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 23
da)  Bod 23 sa nahrádza takto:
(23)   „hydina“ znamená hydinu, ako je vymedzená v článku 2 bod 1 smernice Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajciami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín;*
„23. „hydina“ je hydina v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 o prenosných chorobách zvierat*;“;
__________________
__________________
* Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6.
* Ú. v. EÚ L 084, 31.3.2016, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 251
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno e
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 23 b
23b.  „hovädzí dobytok“ sú domáce zvieratá druhu Bos taurus;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 252
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno e
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 23 c
23c.   „dobytčia jednotka“ je pasúci sa ekvivalent jednej dospelej kravy produkujúcej 3 000 kg mlieka ročne bez dodatočných koncentrovaných potravín, ktorý sa používa na vyjadrenie veľkosti poľnohospodárskeho podniku s chovom rôznych kategórií zvierat pomocou prepočítacieho koeficientu s odkazom na skutočnú výrobu v priebehu kalendárneho roka, ako sa stanovuje v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 808/2014**.“
23c.   „dobytčia jednotka“ je štandardná merná jednotka, ktorá umožňuje zoskupiť kategórie dobytčích jednotiek zahŕňajúce ošípané a hydinu, ktorých koeficienty sú uvedené v prílohe -Ia, na účely porovnania týchto kategórií;
* Smernica Rady 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2009, s. 5).
** Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 18).“
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno e
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 23 c a (nový)
23ca.   „rozsiahle poľnohospodárstvo“ je druh chovu zvierat, ktorý sa vyznačuje nízkymi úrovňami vstupov na jednotkovú plochu pôdy na základe extenzívnych postupov, pričom hustota dobytčích jednotiek sa rovná alebo je nižšia ako 2,0 dobytčích jednotiek na hektár (hustota dobytčie jednotky/ha) využívanými na pastvu alebo na základe poľnohospodárskych postupov certifikovaných v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, pričom hustota dobytčích jednotiek sa rovná alebo je nižšia ako 2,0 dobytčích jednotiek na hektár (hustota dobytčie jednotky/ha) používaná na pastvu alebo na pestovanie krmovín, alebo na chovné postupy, pri ktorých sa na hospodárske zvieratá uplatňujú postupy sezónneho presunu zvierat aspoň 180 dní za rok alebo pokiaľ to umožňujú klimatické podmienky, najmä v alpských regiónoch.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno f
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 48
(48)   „priemyselné nerasty“ sú nerasty používané v priemysle na výrobu polotovarov alebo hotových výrobkov, s výnimkou kovonosných rúd, energetických nerastov, stavebných nerastov a drahokamov;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno f
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 49
(49)   „kovonosné rudy“ sú rudy, z ktorých sa získavajú kovy alebo kovové látky;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno f
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 50
(50)  „úrovne emisií súvisiace s novými technikami“ sú škálou úrovní znečisťovania dosiahnutých za bežných prevádzkových podmienok pri použití novej techniky alebo kombinácie nových techník, vyjadrené ako priemer za dané časové obdobie za špecifikovaných referenčných podmienok;
(50)  „úrovne emisií súvisiace s novými technikami“ je škála úrovní znečisťovania dosiahnutých za bežných prevádzkových podmienok pri použití novej techniky alebo kombinácie nových techník, ako sa uvádza v záveroch o BAT, vyjadrená ako priemer za dané časové obdobie za špecifikovaných referenčných podmienok;
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno f
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 51
(51)  „úrovne environmentálneho správania súvisiace s novými technikami“ sú škála úrovní environmentálneho správania, okrem úrovní emisií, dosahovaná za bežných prevádzkových podmienok pri použití novej techniky alebo kombinácie nových techník;
(51)  „úrovne environmentálneho správania súvisiace s novými technikami“ sú orientačná škála úrovní environmentálneho správania, okrem úrovní emisií vrátane úrovní spotreby materiálov, vody a energie, dosahovaná za bežných prevádzkových podmienok pri použití novej techniky alebo kombinácie nových techník, pre zariadenia v rámci rovnakých odvetvových činností a s podobnými vlastnosťami, ako sú nosiče energie, suroviny, výrobné jednotky a konečné produkty, vyjadrené ako priemer za dané časové obdobie, za špecifikovaných referenčných podmienok;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno f
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 53 – písmeno a
a)  úrovne spotreby;
a)  úrovne spotreby energie a vody;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno f
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 53 – písmeno b
b)  úrovne efektívnosti využívania zdrojov a úrovne opätovného použitia, pokiaľ ide o materiály, vodu a zdroje energie;
b)  úrovne efektívnosti využívania vody, energie a surovín; úrovne opätovného využívania vody, energie a surovín;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno f
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 53 – písmeno f
e)  odpad iné úrovne dosiahnuté za špecifikovaných referenčných podmienok
e)  odpad a iné úrovne dosiahnuté za špecifikovaných referenčných podmienok opísané v záveroch o BAT, vyjadrené ako priemer za dané časové obdobie.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno f
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 53 a (nový)
53a.   „systém opätovného využívania vody“ je infraštruktúra a iné technické prvky potrebné na výrobu, dodávku a využívanie regenerovanej vody; zahŕňa všetky prvky od počiatočného bodu výrobného procesu až po bod, kde sa regenerovaná voda používa, prípadne vrátane distribučnej a skladovacej infraštruktúry;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno f
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 53 b (nový)
53b.   „regenerovaná voda“ je voda, ktorá bola regenerovaná z predchádzajúceho použitia a je opätovne použitá na iný užitočný účel;
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno f
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 – odsek 1 – bod 53 c (nový)
53c.   „opätovné využívanie vody“ je proces, prostredníctvom ktorého sa voda regeneruje z predchádzajúceho použitia a prostredníctvom systému opätovného využívania vody sa premieňa na vodu, ktorú možno opätovne využiť na rôzne účely;
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 3 a (nový)
(3a)   Vkladá sa tento článok 3a:
Článok 3a
Dôverné obchodné informácie
1.   V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 sa podľa ustanovení tejto smernice zverejňujú len informácie, ktoré nemajú dôverný charakter.
2.   Bez ohľadu na to, kto informácie zverejňuje, členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia mali pred uverejnením možnosť primeraným spôsobom a v primeranej a jasne vymedzenej lehote požiadať príslušný orgán o dôverné zaobchádzanie s príslušnými prvkami. Informácie sa môžu upraviť, alebo ak to nie je možné, vylúčiť v prípade dôverných obchodných informácií.
3.   Najneskôr jeden mesiac po podaní žiadosti podľa odseku 2 príslušný orgán žiadosť posúdi a informuje prevádzkovateľa o svojom rozhodnutí. Ak sa nedosiahne dohoda, prevádzkovateľ môže napadnúť rozhodnutie na príslušnom súdnom alebo správnom orgáne členského štátu najneskôr do jedného mesiaca od rozhodnutia príslušného orgánu.
4.   Ak prevádzkovateľ požiada o dôverné zaobchádzanie, príslušný orgán pozastaví uverejňovanie sporných prvkov len dovtedy, kým sa nedosiahne dohoda s príslušnými orgánmi alebo kým príslušný súdny alebo správny orgán členského štátu neprijme konečné rozhodnutie.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 5 – odsek 2
4a.   V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na úplnú koordináciu povoľovacích konaní a podmienok povolení v prípade, ak sa na týchto konaniach zúčastňuje viac ako jeden príslušný orgán alebo viac ako jeden prevádzkovateľ alebo sa udeľuje viac ako jedno povolenie s cieľom zaručiť účinný integrovaný prístup všetkých orgánov príslušných v tomto konaní.
2. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na úplnú koordináciu povoľovacích konaní a podmienok povolení v prípade, ak sa na týchto konaniach zúčastňuje viac ako jeden príslušný orgán alebo viac ako jeden prevádzkovateľ alebo sa udeľuje viac ako jedno povolenie. S cieľom zaručiť účinný integrovaný prístup všetkých orgánov príslušných v tomto konaní sa zavedie elektronický systém povoľovania.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a
a)  prehľad hlavných podmienok povolenia;
a)  prehľad hlavných podmienok povolenia vrátane požiadaviek týkajúcich sa monitorovania emisií;
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 2
Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví formát zhrnutia uvedeného v druhom pododseku. Daný vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 75 ods. 2.
Do 31. decembra 2024 Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví formát zhrnutia uvedeného v druhom pododseku a usmernenia o zverejňovaní povolení, ako sa uvádza v prvom pododseku. Daný vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 75 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 5 – odsek 4 a (nový)
4a.   Členské štáty do 31. decembra 2024 predložia Komisii posúdenie opatrení potrebných v dôsledku zmien tejto smernice vrátane prognózy a odhadov vzniknutého pracovného zaťaženia príslušných orgánov s cieľom zabezpečiť, aby mali riadne administratívne kapacity na zabezpečenie včasného, efektívneho a bezproblémového povoľovacieho procesu.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 5 – odsek 4 b (nový)
4b.   Bez toho, aby bolo dotknuté iné príslušné právo Únie, členské štáty zabezpečia, aby proces udeľovania zrýchlených povolení pre zariadenia využívajúce nové techniky súvisiaci s hlavnou činnosťou zariadenia v súlade s článkom 27c nepresiahol 18 mesiacov, pokiaľ nenastanú výnimočné okolnosti.
Ak je potrebné predĺženie o najviac šesť mesiacov, členský štát informuje prevádzkovateľa o výnimočných okolnostiach, ktoré odôvodňujú predĺženie.
Príslušné orgány dokončia spracovanie žiadostí o povolenie najneskôr do 90 dní od ich prijatia.
Do 90 dní od predloženia príslušnej žiadosti žiadateľom vydá príslušný orgán stanovisko k rozsahu a úrovni podrobnosti informácií, ktoré sa majú zahrnúť do posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ak sa v iných právnych predpisoch Únie vyžaduje aj posúdenie vplyvov na životné prostredie, príslušný vnútroštátny orgán zabezpečí koordinované a spoločné postupy, ktoré spĺňajú požiadavky uvedených právnych predpisov Únie.
Do 12 mesiacov od predloženia žiadosti o povolenie prevádzkovateľom dokončia príslušné orgány časť posúdenia vplyvov projektu na životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 5 – odsek 4 c (nový)
4c.   Pravidlá uvedené v odseku 4a sa uplatňujú aj v prípade, keď prevádzkovateľ žiada o povolenie vzťahujúce sa na viac ako jedno zariadenie podľa článku 4 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 6 – odsek 2
5a.   V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:
V prípade prijatia všeobecne záväzných pravidiel môže povolenie obsahovať len odkaz na takéto pravidlá.
V prípade prijatia všeobecne záväzných pravidiel môže povolenie obsahovať odkaz na takéto pravidlá. Pri prijímaní všeobecne záväzných pravidiel členské štáty zabezpečia integrovaný prístup a vysokú úroveň ochrany životného prostredia rovnocennú s úrovňou, ktorá sa dá dosiahnuť pomocou jednotlivých podmienok povolení.“
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 7 – odsek 1 a (nový)
V prípade znečistenia, ktoré ovplyvňuje zdroje pitnej vody vrátane cezhraničných zdrojov alebo ovplyvňuje infraštruktúru odpadových vôd v prípade nepriameho vypúšťania, príslušný orgán informuje dotknutých prevádzkovateľov pitnej vody a odpadových vôd vrátane cezhraničných prevádzkovateľov odpadových vôd o opatreniach prijatých na prevenciu alebo nápravu škôd na ľudskom zdraví a životnom prostredí spôsobených týmto znečistením.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 7 – odsek 2
V prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti alebo havárie s výrazným vplyvom na ľudské zdravie alebo životné prostredie v inom členskom štáte, členský štát, na území ktorého k mimoriadnej udalosti alebo havárii došlo, zabezpečí, aby bol príslušný orgán druhého členského štátu okamžite informovaný. Cezhraničná a multidisciplinárna spolupráca medzi postihnutými štátmi musí byť zameraná na to, aby sa obmedzili následky pre životné prostredie a ľudské zdravie a zabránilo ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám.
V prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti alebo havárie s výrazným vplyvom na ľudské zdravie alebo životné prostredie v inom členskom štáte, členský štát, na území ktorého k mimoriadnej udalosti alebo havárii došlo, zabezpečí, aby bol príslušný orgán druhého členského štátu okamžite informovaný prostredníctvom zavedených komunikačných kanálov uvedených v článku 26 ods. 5. Cezhraničná a multidisciplinárna spolupráca medzi postihnutými štátmi musí byť zameraná na to, aby sa obmedzili následky pre životné prostredie a ľudské zdravie a zabránilo ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 8 – nadpis
Nedodržiavanie podmienok povolenia
Súlad s podmienkami povolenia
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2
Takisto prijímajú opatrenia na zabezpečenie dodržiavania súladu s predpismi na podporu monitorovania a presadzovanie dodržiavania povinností vyplývajúcich fyzickým alebo právnickým osobám z tejto smernice.
Takisto prijímajú opatrenia na zabezpečenie dodržiavania súladu s predpismi na podporu monitorovania a presadzovanie dodržiavania povinností vyplývajúcich fyzickým alebo právnickým osobám z tejto smernice*.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
V prípade porušenia podmienok povolenia členské štáty zabezpečia, aby:
V prípade porušenia podmienok povolenia vyplývajúcich z tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby:
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2
Ak porušenie podmienok povolenia predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, prevádzkovanie zariadenia, spaľovacieho zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo ich príslušnej časti sa pozastaví až dovtedy, kým nebude opäť zabezpečené splnenie požiadaviek podľa podmienok prvého pododseku písm. b) a c).
Ak porušenie podmienok povolenia predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, príjem pitnej vody alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, prevádzkovanie zariadenia, spaľovacieho zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo ich príslušnej časti sa pozastaví až dovtedy, kým nebude opäť zabezpečené splnenie požiadaviek podľa podmienok prvého pododseku písm. b) a c).
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 8 – odsek 2 a (nový)
2a.   V prípade porušenia súladu, ktoré ovplyvňuje zdroje pitnej vody vrátane cezhraničných zdrojov alebo ovplyvňuje infraštruktúru odpadových vôd v prípade nepriameho vypúšťania, príslušný orgán informuje dotknutých prevádzkovateľov pitnej vody a odpadových vôd a všetky príslušné orgány, ktoré zabezpečujú súlad s dotknutými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, vrátane cezhraničných orgánov, o porušení a opatreniach prijatých na prevenciu alebo nápravu škôd spôsobených na ľudskom zdraví a životnom prostredí.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 8 – odsek 3
Ak porušenie podmienok povolenia naďalej znamená nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo výrazný negatívny vplyv na životné prostredie a ak sa nevykonali potrebné kroky na opätovné splnenie podmienok určené v správe o inšpekcii uvedenej v článku 23 ods. 6, príslušný orgán môže pozastaviť prevádzkovanie zariadenia, spaľovacieho zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo ich príslušnej časti až dovtedy, kým nebude opäť zabezpečené spĺňanie podmienok povolenia.
Ak porušenie podmienok povolenia naďalej znamená nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo výrazný negatívny vplyv na životné prostredie a ak sa nevykonali potrebné kroky na opätovné splnenie podmienok určené v správe o inšpekcii uvedenej v článku 23 ods. 6, príslušný orgán pozastaví prevádzkovanie zariadenia, spaľovacieho zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo ich príslušnej časti až dovtedy, kým nebude opäť zabezpečené spĺňanie podmienok povolenia.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 8 – odsek 3 a (nový)
3a.   Pozastavenie uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku sa presadzuje účinne a nesmie sa žiadnym spôsobom odložiť ani ukončiť, a to ani v prípade, že prevádzkovateľ napadne rozhodnutie o pozastavení akýmikoľvek správnymi alebo súdnymi prostriedkami, pokiaľ neexistuje konečné súdne rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje, že prevádzku možno obnoviť.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 8 – odsek 3 b (nový)
3b.   V prípade akéhokoľvek porušenia podmienok povolenia s vplyvom na ľudské zdravie alebo životné prostredie v inom členskom štáte, členský štát, na území ktorého k porušeniu podmienok povolenia došlo, zabezpečí, aby bol príslušný orgán druhého členského štátu informovaný prostredníctvom zavedených komunikačných kanálov uvedených v článku 26 ods. 5.
Pozmeňujúci návrh 257
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 9 – odsek 2
7.   V článku 9 sa vypúšťa odsek 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 11 – odsek 1 – písmeno c
7a.   V článku 11 sa písmeno c) nahrádza týmto textom:
c)  nespôsobuje sa žiadne významné znečisťovanie;
„c) nespôsobuje sa žiadne významné znečisťovanie vrátane pachového znečistenia;
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 b (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 11 – odsek 1 – písmeno f
7b.   V článku 11 sa písmeno f) nahrádza takto:
f)  efektívne sa využíva energia;
„f) efektívne sa využíva energia a propaguje sa využívanie a výroba energie z obnoviteľných zdrojov;
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 11 – odsek 1 – písmeno fa
fa)  materiálne zdroje a voda sa využívajú efektívnym spôsobom vrátane prostredníctvom opakovaného použitia;
fa)  materiálne zdroje a voda sa využívajú efektívnym spôsobom vrátane prostredníctvom opakovaného použitia a recyklácie;
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 11 – odsek 1 – písmeno fb
fb)   v prípade potreby sa zohľadňuje celkový životný cyklus environmentálneho správania dodávateľského reťazca;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 11 – odsek 1 – písmeno g
8a.   V článku 11 ods. 1 sa písmeno g) nahrádza takto:
g)  prijímajú sa opatrenia potrebné na prevenciu havárií a obmedzenie ich následkov;
„g)  prijímajú sa opatrenia potrebné na ochranu ľudského zdravia, prevenciu havárií a obmedzenie ich následkov;
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 b (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 12 – odsek 1 – písmeno b
8b.   V článku 12 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:
b)  surovín, pomocných materiálov, iných látok energie používaných v zariadení alebo v ňom vznikajúcich;
„b) surovín, pomocných materiálov, iných látok, energie a vody používaných v zariadení alebo v ňom vznikajúcich;
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 c (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 12 – odsek 1 – písmeno c
8c.   V článku 12 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:
c)  zdroje emisií zo zariadenia,
„c) zdroje emisií zo zariadenia vrátane pachových emisií;“
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 d (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 12 – odsek 1 – písmeno f
8d.   V článku 12 ods. 1 sa písmeno f) nahrádza takto:
f)  druhu a množstiev predpokladaných emisií zo zariadenia do každej zložky životného prostredia, ako aj identifikácie významných účinkov emisií na životné prostredie;
„f) druhu a množstiev predpokladaných emisií vrátane pachových emisií ako koncentrácií, a ak je to možné, aspoň pre vodu, zaťaženia, zo zariadenia do každej zložky životného prostredia, ako aj identifikácie významných účinkov emisií na životné prostredie;
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 13 – odsek 1
1.  Komisia zorganizuje výmenu informácií medzi členskými štátmi, dotknutými odvetviami, mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia, Európskou chemickou agentúrou a Komisiou, aby sa vypracovali, preskúmali a v prípade potreby aktualizovali referenčné dokumenty o BAT.
1.  Komisia zorganizuje výmenu informácií medzi členskými štátmi, dotknutými odvetviami, mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu ľudského zdravia alebo životného prostredia, Európskou chemickou agentúrou, Európskou environmentálnou agentúrou a Komisiou, aby sa vypracovali, preskúmali a v prípade potreby aktualizovali referenčné dokumenty o BAT.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a a (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 13 – odsek 1 a (nový)
aa.   Vkladá sa tento odsek:
1a.   Komisia do konečného termínu transpozície tejto smernice zmení vykonávacie rozhodnutie 2012/119/EÚ a poskytne sevillskej technickej pracovnej skupine aj fóru uvedenému v článku 13 tejto smernice potrebné zdroje a prispôsobí ich štruktúru, právomoci a financovanie v súlade s rozšírením rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2
Bez toho, aby bolo dotknuté únijné právo hospodárskej súťaže, sa informácie považované za dôverné obchodné informácie alebo citlivé obchodné informácie postupujú len Komisii a týmto jednotlivcom, ktorí podpísali dohodu o dôvernosti a nezverejňovaní údajov: zamestnanci verejnej správy a iní štátni zamestnanci zastupujúci členské štáty alebo agentúry Únie a zástupcovia mimovládnych organizácií presadzujúcich ochranu ľudského zdravia alebo životného prostredia. Výmena informácií považovaných za dôverné obchodné informácie alebo citlivé obchodné informácie je obmedzená na to, čo je potrebné na vypracovanie, preskúmanie a v prípade potreby aktualizáciu referenčných dokumentov o BAT a takéto dôverné obchodné informácie alebo citlivé obchodné informácie sa nepoužívajú žiadne iné účely.
Odchylne od článku 3a a bez toho, aby bolo dotknuté právo Únie v oblasti hospodárskej súťaže, informácie považované za dôverné obchodné informácie alebo citlivé obchodné informácie sa poskytujú len Komisii. Tieto informácie sa anonymizujú a neodkazujú na konkrétneho prevádzkovateľa alebo zariadenie pred tým, ako sa poskytnú týmto jednotlivcom, ktorí podpísali dohodu o dôvernosti a nezverejňovaní údajov: zamestnanci verejnej správy a iní štátni zamestnanci zastupujúci členské štáty alebo agentúry Únie, zástupcovia mimovládnych organizácií presadzujúcich ochranu ľudského zdravia alebo životného prostredia a zástupcovia združení zastupujúcich príslušné priemyselné odvetvia. Výmena informácií považovaných za dôverné obchodné informácie alebo citlivé obchodné informácie je obmedzená na to, čo je z technického hľadiska potrebné na vypracovanie, preskúmanie a v prípade potreby aktualizáciu referenčných dokumentov o BAT a takéto dôverné obchodné informácie alebo citlivé obchodné informácie sa nepoužívajú žiadne iné účely. Komisia prijme vykonávací akt poskytujúci vzor dohody o dôvernosti a nezverejňovaní údajov, ktorý umožní výmenu informácií v súlade s týmto odsekom.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b a (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1
ba)   V odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:
Komisia zriadi a pravidelne zvoláva fórum zložené zo zástupcov členských štátov, dotknutých odvetví a mimovládnych organizácií presadzujúcich ochranu životného prostredia.
Komisia zriadi a pravidelne zvoláva vyvážené fórum zložené zo zástupcov členských štátov, dotknutých odvetví a mimovládnych organizácií presadzujúcich ochranu ľudského zdravia alebo životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b b (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno d
bb)   Odsek 3 písmeno d) sa nahrádza takto:
d)  usmerneniam pre vypracovanie referenčných dokumentov o BAT a zabezpečenie ich kvality, ako aj ich vhodného obsahu a formátu.
„d)  usmerneniam pre vypracovanie referenčných dokumentov o BAT vrátane medzizložkových vplyvov, berúc do úvahy zvýšené legislatívne ambície v oblasti dekarbonizácie a energetickej nezávislosti a zabezpečenie ich kvality vrátane ich vhodného obsahu a formátu, ako aj uvedenie vhodného nástroja, ako sú referenčné hodnoty alebo úrovne environmentálneho správania, so zohľadnením odporúčaní technickej pracovnej skupiny.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b c (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 13 – odsek 5
bc)   Odsek 5 sa nahrádza takto:
5.  Rozhodnutia o záveroch o BAT sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 75 ods. 2.
„5. Výmena informácií na účely prípravy, preskúmania a v prípade potreby aktualizácie dokumentu BREF nesmie presiahnuť obdobie štyroch rokov. Stanovisko fóra uvedeného v odseku 3 k navrhovanému obsahu dokumentu BREF sa predloží do 6 mesiacov od záverečného zasadnutia expertnej skupiny zodpovednej za revíziu dokumentu BREF.
Rozhodnutia o záveroch o BAT sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 75 ods. 2. Referenčné dokumenty o BAT sa revidujú a v prípade potreby aktualizujú aspoň každých osem rokov.“
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b d (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 13 – odsek 6
bd)   Odsek 6 sa nahrádza takto:
6.  Po prijatí rozhodnutia v súlade s odsekom 5 Komisia bezodkladne zverejní referenčný dokument o BAT a zabezpečí, aby sa závery o BAT sprístupnili vo všetkých úradných jazykoch Únie.
6. Po prijatí rozhodnutia v súlade s odsekom 5 Komisia do jedného mesiaca zverejní referenčný dokument o BAT a závery o BAT na ľahko prístupnej webovej stránke. Závery o BAT sa uverejnia vo všetkých úradných jazykoch Únie a sprístupnia sa online na portáli priemyselných emisií.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a – bod i a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
ia)   Za prvý pododsek sa vkladá tento pododsek:
Ak priemyselné zariadenie vypúšťa odpadovú vodu priamo alebo nepriamo do povrchových vôd, pred udelením povolenia sa uskutočnia konzultácie s prevádzkovateľmi vodárenskej a kanalizačnej sústavy o možných dôsledkoch emisií na ich infraštruktúru a ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Orgány uvedené informácie pri určovaní podmienok povolenia zohľadnia. Takýto postup nesmie neprimerane oddialiť udelenie povolenia.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a – bod ii
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a
a)  emisné limity pre znečisťujúce látky uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 166/2006* a pre iné znečisťujúce látky, ktoré môžu byť vypúšťané z príslušného zariadenia vo významných množstvách, zohľadňujúc ich charakter a potenciál preniesť znečistenie z jednej zložky životného prostredia do druhej;
a)  emisné limity pre znečisťujúce látky uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 166/2006* a pre iné znečisťujúce látky, najmä emisie zápachu a látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy uvedené v prílohe XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, označené ako prioritné látky podľa smerníc 2000/60/ES alebo 2008/105/ES, na zoznamoch sledovaných látok zostavených v rámci smerníc 2006/118/ES alebo 2008/105/ES, alebo pre iné látky, na ktoré sa vzťahujú limitné hodnoty alebo iné obmedzenia podľa smernice 2008/50/ES, 2004/107/ES alebo 2006/118/ES až do prijatia delegovaného aktu, ktorým sa rozširuje príloha II k nariadeniu o portáli priemyselných emisií a ktoré budú pravdepodobne vypúšťané z príslušného zariadenia vo významných množstvách, zohľadňujúc ich charakter a potenciál preniesť znečistenie z jednej zložky životného prostredia do druhej;
______________________
___________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).“;
* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).“;
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a – bod iii
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a a
aa)  limity environmentálneho správania,
aa)  limity environmentálneho správania uvedené v článku 3 a článku 15 ods. 3a;
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a – bod iv
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b
b)  primerané požiadavky zabezpečujúce ochranu pôdy, podzemných a povrchových vôd a opatrenia týkajúce sa monitorovania a nakladania s odpadmi produkovanými v zariadení;
b)  primerané požiadavky zabezpečujúce ochranu pôdy, podzemných a povrchových vôd a opatrenia týkajúce sa monitorovania a nakladania s odpadmi produkovanými v zariadení, s osobitnou pozornosťou venovanou výrobe pitnej vody;
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a – bod v
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ba
ba)  primerané požiadavky na systém environmentálneho manažérstva, ako sa stanovuje v článku 14a;
ba)  primerané požiadavky stanovujúce všeobecné charakteristiky systému environmentálneho manažérstva v súlade s článkom 14a;
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a – bod vi a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c – bod ii a (nový)
via)   V písmene c) sa dopĺňa tento bod iia) (nový):
iia)   požiadavky na kontrolu kvality laboratórií vykonávajúcich monitorovanie, a to na základe medzinárodných noriem ako ISO 17025.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a – bod vii a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e
viia)   Písmeno e) sa nahrádza takto:
e)  vhodné požiadavky na pravidelnú údržbu a dohľad nad prijatými opatreniami, ktoré zabránia emisiám do pôdy a podzemných vôd v súlade s písmenom b), a vhodné požiadavky na periodické monitorovanie pôdy a podzemných vôd v súvislosti s relevantnými nebezpečnými látkami, ktoré sa môžu nachádzať v lokalite, a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v lokalite zariadenia;
„e) vhodné požiadavky na pravidelnú údržbu a dohľad nad prijatými opatreniami, ktoré zabránia emisiám do pôdy, povrchových a podzemných vôd v súlade s písmenom b), a vhodné požiadavky na periodické monitorovanie pôdy, povrchových a podzemných vôd v súvislosti s relevantnými nebezpečnými látkami, ktoré sa môžu nachádzať v lokalite, a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy, povrchových a podzemných vôd v lokalite zariadenia;
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a a (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14 – odsek 2 a (nový)
aa)   Vkladá sa tento odsek:
2a.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrenia uvedeného v odseku 1 pododseku 2 písm. bb) najviac na dvanásť mesiacov. Takáto výnimka sa môže uplatňovať až po udelení povolenia za predpokladu, že sa už vynaložilo dostatočné úsilie na dokončenie EMS v uvedenej lehote.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14a – odsek 1 – pododsek 1
Členské štáty vyžadujú, aby prevádzkovateľ pre každé zariadenie spadajúce do rozsahu tejto kapitoly vypracoval a vykonával systém environmentálneho manažérstva (ďalej len „EMS“). EMS musí spĺňať ustanovenia zahrnuté v relevantných záveroch o BAT, ktoré určujú aspekty, na ktoré sa EMS má vzťahovať.
Členské štáty vyžadujú, aby prevádzkovateľ pre každé zariadenie, a to aj podľa článku 4 ods. 2 pre zariadenia, na ktoré sa povolenie vzťahuje spoločne, spadajúce do rozsahu tejto kapitoly vypracoval a vykonával systém environmentálneho manažérstva (ďalej len „EMS“). Členské štáty zabezpečia, aby požiadavky, ktoré sa majú uviesť v podmienkach povolenia týkajúcich sa charakteristík EMS, mali len všeobecný charakter.
EMS musí spĺňať ustanovenia zahrnuté v relevantných záveroch o BAT, ktoré určujú aspekty, na ktoré sa EMS má vzťahovať, vo forme štandardizovaného textu uverejneného Európskou komisiou v dokumentoch BREF na základe stanoviska fóra uvedeného v článku 13.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14a – odsek 1 – pododsek 2
EMS treba pravidelne preskúmať, aby sa zaručilo, že je naďalej vhodný, primeraný a účinný.
EMS je aspoň každé 3 roky podrobený auditu, ktorý vykonáva environmentálny overovateľ, ako je vymedzený v článku 2 ods. 20 nariadenia 1221/2009, ktorý overuje súlad EMS s týmto článkom a jeho vykonávanie. Licencia alebo akreditácia uvedená v článku 2 ods. 20 nariadenia 1221/2009 obsahuje požiadavky stanovené v tomto článku.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14a – odsek 2 – úvodná časť
2.  EMS musí zahŕňať aspoň:
2.  EMS musí zahŕňať aspoň tieto informácie:
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14a – odsek 2 – písmeno b
b)  ciele a ukazovatele výkonnosti v súvislosti s významnými environmentálnymi aspektmi, v ktorých sa zohľadnia referenčné hodnoty stanovené v relevantných záveroch o BAT a životný cyklus environmentálneho správania dodávateľského reťazca;
b)  ciele a ukazovatele výkonnosti v súvislosti s významnými environmentálnymi aspektmi, v ktorých sa zohľadnia referenčné hodnoty stanovené v relevantných záveroch o BAT;
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14a – odsek 2 – písmeno d
d)  register nebezpečných látok prítomných v predmetných zariadeniach ako takých, ako zložky iných látok alebo ako súčasť zmesí, posudzovanie rizika takýchto látok na ľudské zdravie a životné prostredie a analýzu možností nahradiť ich bezpečnejšími alternatívami;
d)  register relevantných nebezpečných látok prítomných v predmetných zariadeniach ako takých, ako zložky iných látok alebo ako súčasť zmesí, posudzovanie rizika takýchto látok na ľudské zdravie a životné prostredie a analýzu možností nahradiť ich bezpečnejšími alternatívami;
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14a – odsek 2 – pododseky 2, 3 a 4
Miera podrobnosti EMS musí byť v súlade s charakterom, veľkosťou a zložitosťou zariadenia a rozsahom environmentálnych vplyvov, ktoré môže mať.
V prípadoch, keď je EMS zahrnutý do záveru o BAT, ale EMS sa nevzťahuje na prvky stanovené v článku 14a ods. 2 písm. a) až e), členské štáty požiadajú prevádzkovateľa, aby pripravil a zaviedol EMS do 12 mesiacov od dátumu ukončenia transpozície tejto smernice.
Ak prvky EMS alebo súvisiace ukazovatele výkonnosti, ciele, opatrenia už boli vypracované v iných príslušných právnych predpisoch Únie a sú v súlade s týmto odsekom, postačuje odkaz v EMS na príslušné dokumenty.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 14a – odsek 3
3.  EMS zariadenia sa sprístupní na internete, bezplatne a bez toho, aby sa prístup obmedzil na registrovaných používateľov.
3.  EMS zariadenia sa sprístupní na internete, bezplatne a bez toho, aby sa prístup obmedzil na registrovaných používateľov v súlade s článkom 4a tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť
V prípade nepriameho vypúšťania znečisťujúcich látok do vôd sa pri stanovovaní emisných limitov pre dotknuté zariadenie môže zobrať do úvahy účinok čistiarne odpadových vôd mimo zariadenia, za predpokladu, že prevádzkovateľ zaručí, že sú splnené všetky tieto požiadavky:
V prípade nepriameho vypúšťania znečisťujúcich látok do vôd sa v prvom rade pri stanovovaní emisných limitov pre dotknuté zariadenie v súlade s článkom 14 smernice [prepracované znenie smernice o úprave komunálnych odpadových vôd] berie do úvahy účinok na komunálnu respektíve priemyselnú čistiareň odpadových vôd. V druhom kroku sa pri stanovovaní emisných limitov pre dotknuté zariadenie môže zobrať do úvahy účinok komunálnej alebo priemyselnej čistiarne odpadových vôd mimo zariadenia. Kroky uvedené v tomto odseku sa vykonajú za predpokladu, že je zaručená rovnocenná úroveň ochrany životného prostredia ako celku, že takéto kroky nevedú k vyšším úrovniam znečistenia životného prostredia a za predpokladu, že prevádzkovateľ zabezpečí splnenie všetkých týchto požiadaviek:
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a
a)  vypúšťanie znečisťujúcich látok nesťažuje prevádzku čistiarne odpadových vôd;
a)  vypúšťanie znečisťujúcich látok nesťažuje prevádzku čistiarne odpadových vôd ani neobmedzuje kapacitu využitia zdrojov z toku odpadových vôd;
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť
Príslušný orgán stanoví najprísnejšie možné emisné limity konzistentné s najnižšími emisiami, ktoré možno dosiahnuť uplatňovaním BAT v zariadení, a zabezpečí, aby za bežných prevádzkových podmienok emisie nepresahovali úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL), ako sa stanovujú v rozhodnutí o záveroch o BAT uvedenom v článku 13 ods. 5. Emisné limity musia vychádzať z posúdenia, ktoré vykoná prevádzkovateľ a pri ktorom analyzuje realizovateľnosť spĺňania najprísnejších hodnôt na škále BAT-AEL a preukáže najlepšiu výkonnosť, ktorú zariadenie môže dosiahnuť pri uplatňovaní BAT, ako sa opisuje v záveroch o BAT. Emisné limity sa stanovujú na základe jednej z týchto možností:
S výhradou uverejnenia nových alebo zmenených záverov o BAT po transpozícii tejto smernice v súlade s článkom 21 ods. 3 alebo v prípade, že sa povolenie udelí alebo aktualizuje podľa článku 21 ods. 5, alebo [dátum prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 10 rokoch od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice], podľa toho, čo nastane skôr, a pre prevádzkovateľov, ktorí podali žiadosť o povolenie po dátume transpozície tejto smernice, a s prihliadnutím na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/119/EÚ (ďalej len „usmernenie BREF“) príslušný orgán stanoví pre konkrétne zariadenie najprísnejšie limitné hodnoty emisií, ktoré sú v súlade s najnižšími emisiami ktoré možno dosiahnuť uplatňovaním BAT v zariadení. Uvedené limity zohľadňujú medzizložkové vplyvy a zabezpečujú, aby za bežných prevádzkových podmienok emisie nepresahovali úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL), ako sa stanovujú v rozhodnutí o záveroch o BAT uvedenom v článku 13 ods. 5. Emisné limity musia vychádzať z posúdenia celého rozsahu BAT-AEL, ktoré vykoná prevádzkovateľ a pri ktorom analyzuje realizovateľnosť spĺňania najprísnejších hodnôt na škále BAT-AEL a preukáže najlepšiu celkovú výkonnosť, ktorú konkrétne zariadenie môže dosiahnuť za štandardných bežných prevádzkových podmienok, pričom by sa mali zohľadňovať štandardné prevádzkové výkyvy v prípadoch krátkodobých priemerov, pri uplatňovaní BAT, ako sa opisuje v záveroch o BAT. Emisné limity sa stanovujú na základe jednej z týchto možností:
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)
Ak sa prijmú všeobecne záväzné pravidlá týkajúce sa článku 15 ods. 3, členské štáty stanovia všeobecne záväzné pravidlá týkajúce sa najprísnejších emisných limitov, ktoré možno dosiahnuť uplatňovaním BAT len na kategórie zariadení v rámci tých istých odvetvových činností, ktoré majú podobné charakteristiky, a na základe posúdenia členských štátov, v ktorom sa analyzuje uskutočniteľnosť dosiahnutia najprísnejšej dosiahnuteľnej hranice rozsahu.
Pozmeňujúci návrh 273
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15 – odsek 3a
3a.  Príslušný orgán stanoví limity environmentálneho správania, ktoré zaručia, že za bežných prevádzkových podmienok takéto limity environmentálneho správania nepresiahnu úrovne environmentálneho správania súvisiace s BAT, ako sa stanovuje v rozhodnutiach o záveroch o BAT uvedených v článku 13 ods. 5.
3a.  S výhradou uverejnenia nových alebo zmenených záverov o BAT podľa tejto smernice a po jej transpozícii s prihliadnutím na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/119/EÚ (ďalej len „usmernenie BREF“) príslušný orgán stanoví orientačné hodnoty environmentálneho správania, ktoré zaručia, že za bežných prevádzkových podmienok takéto limity environmentálneho správania nepresiahnu úrovne environmentálneho správania súvisiace s BAT, ako sa stanovuje v rozhodnutiach o záveroch o BAT uvedených v článku 13 ods. 5, pričom sa zohľadnia medzizložkové vplyvy v zariadeniach, a to aj v zariadeniach s rôznorodými emisiami a priemyselnými emisiami.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b
b)  technických vlastností príslušného zariadenia.
b)  technických vlastností príslušného zariadenia, a to aj v prípade odsúhlaseného plánu uzavretia zariadenia, do 4 rokov od zverejnenia záverov o BAT.
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15 – odsek 4 – pododsek 4
Výnimky uvedené v tomto odseku musia spĺňať zásady stanovené v prílohe II. Príslušný orgán v každom prípade zabezpečí, aby nebolo spôsobené žiadne významné znečistenie a bola dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku. Výnimky sa neudelia, ak by mohli ohroziť súlad s normami kvality životného prostredia uvedenými v článku 18.
Výnimky udelené po transpozícii tejto smernice uvedené v tomto odseku sa udeľujú maximálne na päť rokov a musia spĺňať zásady stanovené v prílohe II. Príslušný orgán sa usiluje o predchádzanie znečisťovaniu a v každom prípade zabezpečí, aby nebolo spôsobené žiadne významné znečistenie a bola dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku. Výnimky sa neudelia, ak by mohli ohroziť súlad s normami kvality životného prostredia uvedenými v článku 18.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15 – odsek 4 – pododsek 5
Príslušný orgán opätovne posúdi, či výnimka udelená v súlade s týmto odsekom je opodstatnená, a to každé štyri roky alebo ako súčasť každého prehodnotenia podmienok povolenia podľa článku 21, ak sa pristúpi k takémuto prehodnoteniu skôr než štyri roky od udelenia výnimky.
Príslušný orgán opätovne posúdi, či výnimka udelená v súlade s týmto odsekom je opodstatnená, a to každých päť rokov alebo ako súčasť každého prehodnotenia podmienok povolenia podľa článku 21, ak sa takéto prehodnotenie vykoná skôr než päť rokov od udelenia výnimky.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15 – odsek 4 a (nový) – pododseky 1 a 2
4a.   Odchylne od odseku 3a a bez toho, aby bol dotknutý článok 18, môže príslušný orgán v určitých prípadoch stanoviť limity environmentálneho správania, ktoré sú menej prísne ako povinné hraničné hodnoty na hornom konci rozsahu. Takáto výnimka sa môže uplatňovať iba vtedy, ak posúdenie preukáže, že dosiahnutie limitov environmentálneho správania s najlepšími dostupnými technikami opísanými v záveroch o BAT by viedlo k neúmerne zvýšeným nákladom v porovnaní s environmentálnym prínosom z dôvodov:
a)   geografickej polohy alebo miestnych klimatických podmienok príslušného zariadenia alebo
b)   technických vlastností príslušného zariadenia vrátane situácie dohodnutého plánu na uzavretie zariadenia do 4 rokov od dátumu vypracovania stanoviska fóra uvedeného v článku 13 ods. 3.
Výnimka z limitov environmentálneho správania súvisiaceho s vodou uvedená v prvom pododseku je podmienená spoľahlivým posúdením súčasného a budúceho rizika súvisiaceho s vodou pre zariadenie.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15 – odsek 4 a (nový) – pododsek 3
Príslušný orgán uvedie v prílohe k podmienkam povolenia dôvody uplatňovania prvého pododseku vrátane výsledku posúdenia a zdôvodnenia uložených podmienok.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15 – odsek 4 a (nový) – pododsek 4
Príslušný orgán v každom prípade zabezpečí, aby nebol spôsobený žiaden významný vplyv na životné prostredie a bola dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku. Výnimky sa neudelia, ak by mohli ohroziť súlad s normami kvality životného prostredia uvedenými v článku 18.
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15 – odsek 4 a (nový) – pododsek 5
Príslušný orgán opätovne posúdi, či výnimka udelená v súlade s týmto odsekom je opodstatnená, a to každých päť rokov alebo ako súčasť každého prehodnotenia podmienok povolenia podľa článku 21, ak sa takéto prehodnotenie vykoná skôr než päť rokov od udelenia výnimky.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15 – odsek 4 a (nový) – pododsek 5
Komisia prijme vykonávací akt s cieľom stanoviť štandardizovanú metodiku hodnotenia prvkov uvedených v prvom pododseku. Daný vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 75 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15 – odsek 4 b (nový)
4b.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 a odchylne od odseku 3 a 3a príslušný orgán môže v prípadoch, keď zariadenie čelí pretrvávajúcemu prerušeniu dodávok surovín alebo palív alebo narušeniu činnosti prvkov techniky znižovania emisií v dôsledku vyššej moci, stanoviť menej prísne emisné limity a limity environmentálneho správania na obdobie najviac troch mesiacov, ktoré možno predĺžiť o tri mesiace, ak pretrvávajú mimoriadne okolnosti uvedené v tomto odseku, na základe zjednodušeného posúdenia, v ktorom sa odôvodnia dôvody a obdobie tejto dočasnej úpravy. Hneď ako sa obnovia podmienky dodávky alebo zníženia emisií, členský štát zabezpečí, aby táto odchýlka prestala platiť.
Členské štáty informujú Komisiu o akejkoľvek výnimke udelenej za mimoriadnych okolností, ako sa uvádza v prvom pododseku.
Komisia posúdi, či je použitie doložky o výnimke opodstatnené, pričom náležite zohľadní kritériá stanovené v tomto pododseku. Ak Komisia vznesie námietky, členské štáty bezodkladne zrevidujú stanovenú výnimku. Hneď, ako sa podmienky zásobovania obnovia, výnimka sa prestane uplatňovať.
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15a – odsek 1
1.  Na účely posúdenia dodržiavania súladu s emisnými limitmi v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. h) nesmie oprava meraní na určenie validovaných priemerných hodnôt emisií presiahnuť neistotu merania meracej metódy.
1.  Na účely posúdenia dodržiavania súladu s emisnými limitmi v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. h) nesmie oprava meraní na určenie validovaných priemerných hodnôt emisií presiahnuť neistotu merania stanovenú podľa metódy v referenčnej správe EIPPCB o monitorovaní.
Referenčná správa EIPPCB o monitorovaní sa aktualizuje do [Úrad pre publikácie, vložte dátum – prvý deň mesiaca nasledujúceho po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15a – odsek 2 – pododsek 1
Komisia do [Úrad pre publikácie vložte dátum – prvý deň mesiaca nasledujúceho po 24 mesiacoch od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví metódu merania na posudzovanie dodržiavania súladu s emisnými limitmi stanoveným v povolení, pokiaľ ide o emisie do vzduchu a vody. Daný vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 75 ods. 2.
Komisia do [Úrad pre publikácie vložte dátum – prvý deň mesiaca nasledujúceho po 24 mesiacoch od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví metódu na posudzovanie dodržiavania súladu s emisnými limitmi stanoveným v povolení, pokiaľ ide o emisie do vzduchu a vody. Daný vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 75 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 15a – odsek 2 – pododsek 2
Metóda uvedená v prvom pododseku sa musí vzťahovať minimálne na určenie validovaných priemerných hodnôt emisií a musí sa v nej stanovovať, ako treba pri posudzovaní dodržiavania súladu zohľadňovať neistotu merania a frekvenciu presahovania emisných limitov.
Metóda uvedená v prvom pododseku sa musí vzťahovať minimálne na určenie validovaných priemerných hodnôt emisií a musí sa v nej stanovovať, ako treba pri posudzovaní dodržiavania súladu zohľadňovať neistotu merania stanovenú v referenčnej správe EIPPCB o monitorovaní a frekvenciu presahovania emisných limitov.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 16 – odsek 2
13a.   V článku 16 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Frekvenciu periodického monitorovania uvedeného v článku 14 ods. 1 písm. e) určí príslušný orgán v povolení vydanom pre každé jednotlivé zariadenie alebo vo všeobecne záväzných pravidlách.
2. Frekvenciu periodického monitorovania uvedeného v článku 14 ods. 1 písm. e) určí príslušný orgán v povolení vydanom pre každé jednotlivé zariadenie alebo vo všeobecne záväzných pravidlách.
Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, periodické monitorovanie sa uskutoční aspoň každých päť rokov v prípade podzemnej vody a každých desať rokov v prípade pôdy, s výnimkou prípadov, keď takéto monitorovanie vychádza zo systematického hodnotenia rizika kontaminácie.
Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, periodické monitorovanie sa v náležitých prípadoch uskutoční, ako je stanovené v záveroch o BAT, a aspoň každé tri roky v prípade podzemnej vody a každých sedem rokov v prípade pôdy, s výnimkou prípadov, keď takéto monitorovanie vychádza zo systematického hodnotenia rizika kontaminácie.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13 b (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 16 – odsek 2 a (nový)
13b.   V článku 16 sa dopĺňa tento odsek:
2a.   Kontrola kvality laboratórií vykonávajúcich monitorovanie je založená na medzinárodných normách ako ISO 17025.
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 17 – odsek 1
14a.   V článku 17 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Pri prijímaní všeobecne záväzných pravidiel členské štáty zabezpečia integrovaný prístup a vysokú úroveň ochrany životného prostredia rovnocennú s úrovňou, ktorá sa dá dosiahnuť pomocou jednotlivých podmienok povolení.
„1. Pri prijímaní všeobecne záväzných pravidiel členské štáty zabezpečia integrovaný prístup v súlade s článkom 15 ods. 3 pododsekom 2a (nový) a vysokú úroveň ochrany životného prostredia rovnocennú s úrovňou, ktorá sa dá dosiahnuť pomocou jednotlivých podmienok povolení.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 18 – odsek 1
Ak norma kvality životného prostredia vyžaduje prísnejšie podmienky než tie, ktoré sa dajú dosiahnuť použitím najlepších dostupných techník, do povolenia sa zahrnú dodatočné opatrenia, ktorými sa zníži konkrétny podiel uvedeného zariadenia na znečisťovaní v príslušnej oblasti.
Ak norma kvality životného prostredia vyžaduje prísnejšie podmienky než tie, ktoré sa dajú dosiahnuť použitím najlepších dostupných techník, do povolenia sa zahrnú dodatočné opatrenia, ako je stanovenie dodatočných limitov zaťaženia pre relevantné znečisťujúce látky, ktorými sa zníži konkrétny podiel uvedeného zariadenia na znečisťovaní v príslušnej oblasti bez toho, aby tým boli dotknuté iné opatrenia, ktoré možno prijať s cieľom dosiahnuť súlad s normami kvality životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 18 – odsek 2
Ak sa v súlade s prvým odsekom do povolenia zahrnuli prísnejšie podmienky, od prevádzkovateľa sa vyžaduje, aby pravidelne monitoroval koncentrácie príslušných znečisťujúcich látok v prijímajúcom prostredí, ktoré sú dôsledkom prevádzky dotknutých zariadení, a výsledky tohto monitorovania postupoval príslušnému orgánu. Ak sú metódy monitorovania a merania dotknutých znečisťujúcich látok stanovené v iných príslušných právnych predpisoch Únie, tieto metódy sa použijú na účely monitorovania uvedeného v tomto odseku.
Ak sa v súlade s prvým odsekom do povolenia zahrnuli prísnejšie podmienky, od prevádzkovateľa sa vyžaduje, aby pravidelne monitoroval koncentrácie relevantných znečisťujúcich látok a zaťaženie týmito látkami v prijímajúcom prostredí, ktoré sú dôsledkom prevádzky dotknutých zariadení, a výsledky tohto monitorovania postupoval príslušnému orgánu a prípadne následným prevádzkovateľom poskytujúcim služby v oblasti pitnej vody a/alebo čistenia odpadových vôd v čo najkratšom čase od vytvorenia týchto informácií, najneskôr však do jedného mesiaca od vytvorenia daných informácií. Ak sú metódy monitorovania a merania dotknutých znečisťujúcich látok, vrátane tzv. koktailových efektov, stanovené v iných príslušných právnych predpisoch Únie, tieto metódy sa použijú na účely monitorovania uvedeného v tomto odseku.
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 19
15a.  Článok 19 sa nahrádza takto:
Článok 19
„Článok 19
Vývoj v oblasti najlepších dostupných techník
Vývoj v oblasti najlepších dostupných techník
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány sledovali alebo boli informované o vývoji v oblasti najlepších dostupných techník a o uverejnení akýchkoľvek nových alebo aktualizovaných záverov o BAT a sprístupnia tieto informácie dotknutej verejnosti.
Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán sledoval vývoj v oblasti najlepších dostupných techník alebo bol informovaný o tomto vývoji a o uverejnení akýchkoľvek nových alebo aktualizovaných záverov o BAT prevádzkových predpisov a tieto informácie sprístupnia dotknutej verejnosti.
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 b (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 20 – odsek 1
15b.   V článku 20 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia zabezpečujúce, aby prevádzkovateľ informoval príslušný orgán o všetkých plánovaných zmenách charakteru alebo činnosti zariadenia alebo o jeho rozšírení, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Ak je to potrebné, príslušný orgán aktualizuje povolenie.
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia zabezpečujúce, aby prevádzkovateľ informoval príslušný orgán o všetkých plánovaných zmenách charakteru alebo činnosti zariadenia alebo o jeho rozšírení, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie, najmenej šesť mesiacov pred vykonaním akejkoľvek takejto zmeny alebo rozšírenia. Ak je to potrebné, príslušný orgán aktualizuje povolenie vrátane príslušných postupov na rozšírenie.
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 c (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 21 – odsek 1
15c.   V článku 21 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia zabezpečujúce, aby príslušný orgán v súlade s odsekmi 2 až 5 pravidelne prehodnocoval všetky podmienky povolenia a ak je to potrebné, aby v záujme dodržiavania požiadaviek tejto smernice tieto podmienky aktualizoval.
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia zabezpečujúce, aby príslušný orgán v súlade s odsekmi 2 až 5 pravidelne prehodnocoval všetky podmienky povolenia a ak je to potrebné, aby v záujme dodržiavania požiadaviek tejto smernice tieto podmienky aktualizoval. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány prehodnotili povolenie aspoň každých osem rokov.“
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 d (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 21 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a
15d.   V článku 21 ods. 3 pododseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:
a)   sa prehodnotili a v prípade potreby v záujme zabezpečenia súladu s touto smernicou, najmä s článkom 15 ods. 3 a 4, ak je uplatniteľný, aktualizovali všetky podmienky povolenia pre dotknuté zariadenie;
„a) sa prehodnotili a v prípade potreby v záujme zabezpečenia súladu s touto smernicou, najmä s článkom 15 ods. 3, 3a a 4, ak je uplatniteľný, aktualizovali všetky podmienky povolenia pre dotknuté zariadenie;
Pozmeňujúci návrh 305
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 e (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 21 – odsek 3 a (nový)
15e.   Do článku 21 sa vkladá tento odsek:
„3a. Odchylne od odseku 3 môže príslušný orgán v prípade, že podniky vykonávajú hĺbkovú priemyselnú transformáciu v súlade s článkom 3 smerom k cieľom Únie v oblasti čistého, obehového a klimaticky neutrálneho hospodárstva výstavbou nových zariadení alebo získaním povolenia na nové zariadenia, odložiť prehodnotenie a aktualizáciu povolenia na príslušné činnosti – bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia kapitol špecifických pre dané odvetvie – až do ukončenia transformácie, najneskôr však do roku 2035.“
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 16 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 a 2
16a.   V článku 22 ods. 2 sa prvý a druhý pododsek sa nahrádzajú takto:
2.   V prípade, že činnosť zahŕňa používanie, výrobu alebo vypúšťanie príslušných nebezpečných látok a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v lokalite zariadenia, prevádzkovateľ pripraví a predloží východiskovú správu príslušnému orgánu pred spustením prevádzky zariadenia alebo pred prvou aktualizáciou povolenia pre zariadenie po 7. januári 2013.
2. V prípade, že činnosť zahŕňa používanie, výrobu alebo vypúšťanie príslušných nebezpečných látok a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy, povrchových a podzemných vôd v lokalite zariadenia, prevádzkovateľ pripraví a predloží východiskovú správu príslušnému orgánu pred spustením prevádzky zariadenia alebo pred prvou aktualizáciou povolenia pre zariadenie po 7. januári 2013.
Východisková správa musí obsahovať informácie potrebné na určenie stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd, aby bolo možné kvantifikované porovnanie so stavom po definitívnom ukončení činností uvedenom v odseku 3.
Východisková správa musí obsahovať informácie potrebné na určenie stavu kontaminácie pôdy, povrchových a podzemných vôd, aby bolo možné kvantifikované porovnanie so stavom po definitívnom ukončení činností uvedenom v odseku 3.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 16 b (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 22 – odsek 3 – pododsek 1
16b.   V článku 22 ods. 3 sa pododsek 1 nahrádza takto:
Po definitívnom ukončení činností prevádzkovateľ posúdi stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami, ktoré zariadenie používalo, produkovalo, alebo vypúšťalo. Ak zariadenie spôsobilo významné znečistenie pôdy alebo podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe uvedenej v odseku 2, prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia, aby túto lokalitu vrátil do uvedeného stavu. Na tento účel sa môže zohľadniť technická priechodnosť takýchto opatrení.
„Po definitívnom ukončení činností prevádzkovateľ posúdi stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami, ktoré zariadenie používalo, produkovalo, alebo vypúšťalo. Ak zariadenie spôsobilo významné znečistenie pôdy, povrchových alebo podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe uvedenej v odseku 2, prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia, aby túto lokalitu vrátil do uvedeného stavu. Na tento účel sa môže zohľadniť technická priechodnosť takýchto opatrení.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 16 c (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 2
16c.   V článku 23 ods. 4 sa pododsek 2 nahrádza takto:
Obdobie medzi dvoma návštevami na mieste sa zakladá na systematickom hodnotení environmentálnych rizík dotknutých zariadení a nepresahuje jeden rok pri zariadeniach s najvyšším rizikom a tri roky pri zariadeniach s najnižším rizikom.
„Obdobie medzi dvoma kontrolami na mieste sa zakladá na systematickom hodnotení environmentálnych rizík dotknutých zariadení a nepresahuje jeden rok pri zariadeniach s najvyšším rizikom a tri roky pri zariadeniach s najnižším rizikom. Verejnosť musí byť o hodnotení environmentálnych rizík zariadení informovaná.“
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 16 d (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 5
16d.   V článku 23 ods. 4 sa pododsek 5 nahrádza takto:
Komisia môže prijať usmernenia týkajúce sa kritérií vyhodnocovania rizík pre životné prostredie.
„Najneskôr do dvoch rokov od transpozície tejto smernice Komisia prijme a v náležitých prípadoch pravidelne aktualizuje usmernenia týkajúce sa kritérií hodnotenia environmentálnych rizík.
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno a – bod -i (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 24 – odsek 1 – písmeno b
-i)   V článku 24 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:
b)  udelenie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu;
„b) udelenie alebo prehodnotenie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu;
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno b – bod i
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 24 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Ak sa prijalo rozhodnutie o udelení, prehodnotení alebo aktualizácii povolenia, príslušný orgán sprístupní verejnosti v súvislosti s písmenami a), b) a f), a to aj systematicky na internete, bezplatne a bez toho, aby sa prístup obmedzil na registrovaných užívateľov, tieto informácie:;
2.  Ak sa prijalo rozhodnutie o udelení, prehodnotení alebo aktualizácii povolenia, príslušný orgán sprístupní verejnosti v súvislosti s písmenami a), b) a f), a to aj systematicky na internete, na svojom webovom sídle, na webovej stránke, ktorá sa dá ľahko nájsť, bezplatne a bez toho, aby sa prístup obmedzil na registrovaných užívateľov, tieto informácie:
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno a – bod i a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 24 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
ia)   V článku 24 ods. 2 sa vkladá toto nové písmeno aa):
aa)   súhrn povolenia uvedený v článku 5 ods. 4;“
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno b – bod ii a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 24 – odsek 2 – písmeno e
iia)   V článku 24 ods. 2 sa písmeno e) nahrádza takto:
e)  spôsob určenia podmienok povolenia uvedených v článku 14 vrátane limitných hodnôt emisií v súvislosti s najlepšími dostupnými technikami a úrovňami znečisťovania súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami;
„e) spôsob určenia podmienok povolenia uvedených v článku 14 vrátane emisných limitov a úrovní environmentálneho správania v súvislosti s najlepšími dostupnými technikami a úrovňami znečisťovania a limitmi environmentálneho správania súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami;
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno c
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 24 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Príslušný orgán sprístupní verejnosti, a to aj systematicky na internete, bezplatne a bez toho, aby sa prístup obmedzil na registrovaných používateľov, tieto informácie:
3.  Príslušný orgán sprístupní verejnosti, a to aj systematicky na internete, na svojom webovom sídle, na webovej stránke, ktorá sa dá ľahko nájsť, bezplatne a bez toho, aby sa prístup obmedzil na registrovaných používateľov, tieto informácie:
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno c
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 24 – odsek 3 – písmeno b
b)  výsledky monitorovania emisií na základe podmienok povolenia, ktoré má príslušný orgán;
b)  výsledky monitorovania emisií na základe podmienok povolenia, ktoré má príslušný orgán v databáze, ktorá umožňuje sťahovanie súborov údajov na základe dopytu;
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 17 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 25 – odsek 1 – úvodná časť
17a.   V článku 25 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:
Členské štáty zaistia, aby v súlade s príslušným vnútroštátnym právnym systémom mala dotknutá verejnosť prístup k opravným prostriedkom pred súdom alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným na základe zákona s cieľom napadnúť vecnú a procesnú zákonnosť rozhodnutia, skutku alebo opomenutia, ktoré sú predmetom tejto kapitoly, ak je splnená jedna z týchto podmienok:
Členské štáty zaistia, aby v súlade s príslušným vnútroštátnym právnym systémom mala dotknutá verejnosť prístup k opravným prostriedkom pred súdom alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným na základe zákona s cieľom napadnúť vecnú a procesnú zákonnosť rozhodnutia, skutku alebo opomenutia, ktoré sú predmetom článku 14, článku 17 ods.1 až 3, článku 22 a článku 24, ak je splnená jedna z týchto podmienok:
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 25 – odsek 1 – pododsek 2
Spôsobilosť v postupe preskúmania nesmie byť podmienená úlohou, ktorú dotknutá verejnosť zohrávala počas fázy účasti na rozhodovacích postupoch podľa tejto smernice.
Spôsobilosť v postupe preskúmania nie je podmienená úlohou, ktorú dotknutá verejnosť zohrávala počas fázy účasti na rozhodovacích postupoch podľa tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 18 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 25 – odsek 3
18a.   V článku 25 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  O tom, čo predstavuje dostatočný záujem a porušovanie práva, rozhodnú členské štáty v súlade s cieľom poskytnúť dotknutej verejnosti široký prístup k spravodlivosti.
3. O tom, čo predstavuje dostatočný záujem a porušovanie práva, rozhodnú členské štáty v súlade s cieľom poskytnúť dotknutej verejnosti široký prístup k spravodlivosti.
Na tento účel sa záujem akejkoľvek mimovládnej organizácie, ktorá presadzuje ochranu životného prostredia a spĺňa všetky požiadavky podľa vnútroštátneho práva, považuje za dostatočný na účely odseku 1 písm. a).
Na tento účel sa záujem akejkoľvek mimovládnej organizácie, ktorá presadzuje ochranu životného prostredia a spĺňa všetky požiadavky podľa vnútroštátneho práva, a záujem akéhokoľvek subjektu verejného sektora na nižšej ako celoštátnej úrovni, ktorého územie alebo obyvateľstvo by mohlo byť nepriaznivo ovplyvnené nedodržiavaním tejto smernice, považuje za dostatočný na účely odseku 1 písm. a).
Tieto organizácie sa takisto považujú za organizácie, ktorých práva môžu byť porušené na účely odseku 1 písm. b).
Na účely odseku 1 písm. b) sa tieto organizácie a orgány takisto považujú za organizácie a orgány, ktorých práva môžu byť porušené.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 19
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 26 – odsek 1
1.  Ak si je členský štát vedomý, že prevádzkovanie zariadenia môže mať významné nepriaznivé účinky na životné prostredie iného členského štátu, alebo ak o to členský štát, ktorý môže byť významne dotknutý, požiada, zašle členský štát, na území ktorého bola podaná žiadosť o povolenie podľa článku 4 alebo článku 20 ods. 2, druhému členskému štátu všetky informácie, ktoré má poskytnúť alebo sprístupniť podľa prílohy IV v rovnakom čase, ako ich sprístupní verejnosti. Na základe týchto informácií sa medzi týmito dvoma členskými štátmi uskutočnia konzultácie, pričom sa zabezpečí, aby pripomienky členského štátu, ktorý by mohol byť významne ovplyvnený, boli predložené ešte predtým, než príslušný orgán členského štátu, na ktorého území bola podaná žiadosť o povolenie, dospeje k rozhodnutiu. Ak členský štát, ktorý môže byť významne ovplyvnený, nepredloží v lehote na konzultáciu s dotknutou verejnosťou žiadne pripomienky, príslušný orgán pristúpi k povoľovaciemu konaniu.
1.  Ak si je členský štát vedomý, že prevádzkovanie zariadenia môže mať významné nepriaznivé účinky na životné prostredie iného členského štátu, alebo ak o to členský štát, ktorý môže byť významne dotknutý, požiada, zašle členský štát, na území ktorého bola podaná žiadosť o povolenie podľa článku 4 alebo článku 20 ods. 2 alebo na území ktorého bolo povolenie prehodnocované podľa článku 21, druhému členskému štátu všetky informácie, ktoré má poskytnúť alebo sprístupniť podľa prílohy IV v rovnakom čase, ako ich sprístupní verejnosti, a najneskôr po troch mesiacoch. Na základe týchto informácií sa medzi týmito dvoma členskými štátmi uskutočnia konzultácie, pričom sa zabezpečí, aby pripomienky členského štátu, ktorý by mohol byť významne ovplyvnený, boli predložené ešte predtým, než príslušný orgán členského štátu, na ktorého území bola podaná žiadosť o povolenie, dospeje k rozhodnutiu. Ak členský štát, ktorý môže byť významne ovplyvnený, nepredloží v lehote na konzultáciu s dotknutou verejnosťou žiadne pripomienky, príslušný orgán pristúpi k povoľovaciemu konaniu.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 19 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 26 – odsek 4 a (nový)
19a.   V článku 26 sa dopĺňa tento odsek:
4a.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vytvorili vhodné regionálne cezhraničné komunikačné kanály.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 20
Smernica 2010/75/EÚ
Kapitola IIa – názov
PODPORA INOVÁCIÍ
UMOŽNENIE A PODPORA INOVÁCIÍ
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 21
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27 – odsek 1
Členské štáty v prípade potreby podporujú vývoj a uplatňovanie nových techník, najmä ak boli tieto techniky stanovené v záveroch o BAT, referenčných dokumentoch o BAT alebo zisteniach inovačného centra pre priemyselnú transformáciu a emisie uvedeného v článku 27a.
Bez toho, aby sa predpisovalo používanie akejkoľvek techniky alebo špecifickej technológie, členské štáty v náležitých prípadoch podporujú vývoj a uplatňovanie nových techník, najmä ak boli tieto techniky stanovené v záveroch o BAT, referenčných dokumentoch o BAT alebo zisteniach inovačného centra pre priemyselnú transformáciu a emisie uvedeného v článku 27a.
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27a – odsek 2
2.  Centrum zhromažďuje a analyzuje informácie o inovačných technikách vrátane nových techník relevantných pre činnosti v rozsahu pôsobnosti tejto smernice a charakterizuje ich úroveň rozvoja a ich environmentálne správanie. Zistenia centra Komisia zohľadní pri príprave pracovného programu na výmenu informácií uvedených v článku 13 ods. 3 písm. b) a pri vypracúvaní, preskúmavaní a aktualizácii referenčných dokumentov o BAT uvedených v článku 13 ods. 1.
2.  Centrum zhromažďuje a analyzuje informácie o inovačných technikách vrátane nových techník relevantných pre činnosti v rozsahu pôsobnosti tejto smernice a charakterizuje ich úroveň rozvoja a ich environmentálne správanie. Zistenia centra Komisia zohľadní pri príprave pracovného programu na výmenu informácií uvedených v článku 13 ods. 3 písm. b) a pri vypracúvaní, preskúmavaní a aktualizácii referenčných dokumentov o BAT uvedených v článku 13 ods. 1 po posúdení príslušnou technickou pracovnou skupinou v Seville.
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27a – odsek 3 – písmeno e a (nové)
ea)   zástupcovia dotknutých poľnohospodárov;
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27 a – odsek 3 – písmeno g
g)  mimovládne organizácie presadzujúce ochranu životného prostredia,
g)  mimovládne organizácie presadzujúce ochranu ľudského zdravia alebo životného prostredia,
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27b – odsek 1
Bez toho, aby bol dotknutý článok 18, môže príslušný orgán udeliť dočasné výnimky z požiadaviek stanovených v článku 15 ods. 2 a 3 a zo zásad stanovených v článku 11 písm. a) a b) na testovanie nových techník, a to na celkové obdobie nepresahujúce 24 mesiacov.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 a článok 2 ods. 2, môže príslušný orgán udeliť dočasné výnimky z požiadaviek stanovených v článku 15 ods. 2 a 3 a zo zásad stanovených v článku 11 písm. a) a b) na testovanie nových techník, a to na celkové obdobie nepresahujúce 36 mesiacov, za predpokladu, že po uplynutí stanoveného obdobia sa technika buď prestane používať, alebo sa touto činnosťou dosiahnu aspoň úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami.
Pozmeňujúci návrh 274
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27c – odsek 1
Odchylne od článku 21 ods. 3 môže príslušný orgán stanoviť emisné limity, ktorými sa zabezpečí, aby do šiestich rokov od uverejnenia rozhodnutia o záveroch o BAT v súlade s článkom 13 ods. 5 v súvislosti s hlavnou činnosťou zariadení emisie za bežných prevádzkových podmienok neprekračovali úrovne znečisťovania súvisiace s novými technikami, ako sa stanovuje v rozhodnutiach o záveroch o BAT.
Odchylne od článku 15 ods. 3 a 3a a článku 21 ods. 3 môže príslušný orgán na žiadosť prevádzkovateľa stanoviť orientačné emisné limity, ktorými sa zabezpečí, aby do šiestich rokov od uverejnenia rozhodnutia o záveroch o BAT v súlade s článkom 13 ods. 5 v súvislosti s hlavnou činnosťou zariadení emisie za bežných prevádzkových podmienok neprekračovali úrovne znečisťovania súvisiace s novými technikami, ako sa stanovuje v rozhodnutiach o záveroch o BAT. Členské štáty alebo príslušné orgány oznamujú centru INCITE nové techniky, pre ktoré bolo povolenie udelené.
Pozmeňujúci návrh 258
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27d – odsek 1 – pododsek 1
Členské štáty vyžadujú, aby prevádzkovateľ do 30. júna 2030 zahrnul do svojho systému environmentálneho manažérstva stanoveného v článku 14a plán transformácie pre každé zariadenie, ktoré vykonáva niektorú z činností uvedených v bodoch 1, 2, 3, 4, 6.1a a 6.1b prílohy I. Plán transformácie musí obsahovať informácie o tom, ako sa dané zariadenie počas obdobia 2030 – 2050 zmení tak, aby prispelo k vytvoreniu udržateľného, čistého, obehového a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050, a to vo formáte uvedenom v odseku 4.
Členské štáty požadujú, aby prevádzkovateľ do 30. júna 2030 zahrnul do svojho systému environmentálneho manažérstva stanoveného v článku 14a orientačný plán transformácie pre zoskupené činnosti podniku uvedené v bodoch 1, 2, 3, 4, 6.1a a 6.1b prílohy I. Plán transformácie musí obsahovať informácie o tom, ako sa daný podnik počas obdobia 2030 – 2050 zmení tak, aby prispel k vytvoreniu udržateľného, čistého, obehového a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050, a to vo formáte uvedenom v odseku 4. Plán transformácie obsahuje konkrétne informácie o tom, ako podnik plánuje efektívnejšie využívať energiu, vodu a zdroje stanovením opatrení, ktoré sa zavedú na zníženie celkovej spotreby a zvýšenie efektívnosti jeho prevádzky.
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27d – odsek 1 – pododsek 2
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby audítorská organizácia, s ktorou prevádzkovateľ uzavrel zmluvu v rámci svojho systému environmentálneho manažérstva, posúdila do 31. decembra 2031 súlad plánov transformácie uvedených v odseku 1 prvom pododseku s požiadavkami stanovenými vo vykonávacom akte uvedenom v odseku 4.
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby audítorská organizácia, s ktorou prevádzkovateľ uzavrel zmluvu v rámci svojho systému environmentálneho manažérstva, najneskôr do jedného roka po uplynutí lehôt stanovených v prvom pododseku posúdila súlad plánov transformácie uvedených v prvom pododseku s požiadavkami stanovenými v delegovanom akte uvedenom v odseku 4 s cieľom prispieť k vytvoreniu udržateľného, čistého, obehového a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050.
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27d – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Ak už boli prvky plánov transformácie vypracované inde a sú v súlade s týmto ustanovením, v pláne transformácie sa môže uviesť odkaz na príslušné dokumenty.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27d – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa plány transformácie uvedené v odseku 1 pravidelne preskúmavali a v prípade potreby revidovali.
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27d – odsek 2 – pododsek 1
Členské štáty vyžadujú, aby prevádzkovateľ v rámci preskúmania podmienok povolenia podľa článku 21 ods. 3 po uverejnení rozhodnutí o záveroch o BAT po 1. januári 2030 zahrnul do svojho systému environmentálneho manažérstva stanoveného v článku 14a plán transformácie pre každé zariadenie, ktoré vykonáva niektorú z činností uvedených v prílohe I a neuvedených v odseku 1. Plán transformácie musí obsahovať informácie o tom, ako sa dané zariadenie počas obdobia 2030 – 2050 zmení tak, aby prispelo k vytvoreniu udržateľného, čistého, obehového a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050, a to vo formáte uvedenom v odseku 4.
Členské štáty požadujú, aby do 1. januára 2030 prevádzkovateľ vykonávajúci akúkoľvek činnosť uvedenú v prílohe I, ktorá nie je uvedená v odseku 1, zahrnul do svojho systému environmentálneho manažérstva stanoveného v článku 14a plán transformácie, ako sa stanovuje v odseku 1 tohto článku. Plán transformácie musí obsahovať informácie o tom, ako sa dané zariadenie počas obdobia 2030 – 2050 zmení tak, aby prispelo k vytvoreniu udržateľného, čistého, obehového a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050, a to vo formáte uvedenom v odseku 4.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27d – odsek 2 – pododsek 2
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby audítorská organizácia, s ktorou prevádzkovateľ uzavrel zmluvu v rámci svojho systému environmentálneho manažérstva, posúdila súlad plánov transformácie uvedených v odseku 2 prvom pododseku s požiadavkami stanovenými vo vykonávacom akte uvedenom v odseku 4.
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby audítorská organizácia, s ktorou prevádzkovateľ uzavrel zmluvu v rámci svojho systému environmentálneho manažérstva, posúdila súlad orientačných plánov transformácie uvedených v odseku 2 prvom pododseku s požiadavkami stanovenými v delegovanom akte uvedenom v odseku 4.
Pozmeňujúci návrh 260
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27d – odsek 3
3.  Prevádzkovateľ zverejní svoj plán transformácie, ako aj výsledky posúdenia uvedeného v odsekoch 1 a 2 ako súčasť zverejnenia svojho systému environmentálneho manažérstva.
3.  Podnik zverejní svoj plán transformácie, jeho aktualizácie, ako aj výsledky posúdenia uvedeného v odsekoch 1 a 2 ako súčasť zverejnenia svojho systému environmentálneho manažérstva.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27d – odsek 4
4.  Komisia do 30. júna 2026 prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví formát plánov transformácie. Daný vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 75 ods. 2.
4.  Komisia do 30. júna 2026 prijme delegovaný akt v súlade s článkom 76 s cieľom doplniť túto smernicu stanovením formátu plánov transformácie a zoznamu 200 najviac znečisťujúcich zariadení.
Komisia do roku 2035 preskúma obsah a formát plánu transformácie a v prípade potreby prostredníctvom delegovaných aktov doplní prvky, ako sú čiastkové ciele špecifické pre jednotlivé odvetvia, ako aj opis formátu ich nahlasovania do plánov transformácie, ak je to potrebné, a do roku 2040 zoznam 200 najviac znečisťujúcich zariadení, pričom po látkach znečisťujúcich ovzdušie zohľadní aj látky znečisťujúce vodu.
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 27d – odsek 4 a (nový)
4a.   Členské štáty v relevantných prípadoch vyžadujú, aby prevádzkovatelia zariadení posúdili prínosy využitia digitálnych nástrojov na zlepšenie environmentálneho správania svojich zariadení.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 30 – odsek 5
22a.  V článku 30 sa odsek 5 nahrádza takto:
5.   Príslušný orgán môže najviac na šesť mesiacov udeliť výnimku z povinnosti dodržiavať limitné hodnoty emisií uloženú v odsekoch 2 a 3 pre oxid siričitý v prípade spaľovacieho zariadenia, ktoré na tento účel normálne používa palivo s nízkym obsahom síry, v prípadoch, keď prevádzkovateľ nemôže dodržiavať tieto limitné hodnoty kvôli prerušeniu dodávky paliva s nízkym obsahom síry vyplývajúcemu z vážneho nedostatku.
5. Príslušný orgán môže najviac na šesť mesiacov udeliť výnimku z povinnosti dodržiavať limitné hodnoty emisií uloženú v odsekoch 2 a 3 pre oxid siričitý v prípade spaľovacieho zariadenia, ktoré na tento účel normálne používa palivo s nízkym obsahom síry, v prípadoch, keď prevádzkovateľ nemôže dodržiavať tieto limitné hodnoty kvôli prerušeniu dodávky paliva s nízkym obsahom síry vyplývajúcemu z vážneho nedostatku.
Členské štáty okamžite informujú Komisiu o akejkoľvek výnimke udelenej na základe prvého pododseku.
Členské štáty okamžite informujú Komisiu o akejkoľvek výnimke udelenej na základe prvého pododseku a poskytnú Komisii dôkaz o nedostatku a podrobné odôvodnenie toho, prečo je výnimka potrebná.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 b (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 30 – odsek 6 – pododsek 3
22b.  V článku 30 ods. 6 sa tretí pododsek nahrádza takto:
Členské štáty okamžite informujú Komisiu o akejkoľvek výnimke udelenej na základe prvého pododseku.
Členské štáty okamžite informujú Komisiu o akejkoľvek výnimke udelenej na základe prvého pododseku a poskytnú Komisii dôkaz o prerušení dodávky a podrobné odôvodnenie toho, prečo je výnimka potrebná.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 c (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 30 – odsek 9 – pododsek 1 – písmeno c
22c.  V článku 30 ods. 9 pododseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:
c)  spaľovacie zariadenia spaľujúce iné plyny ako zemný plyn;
„c) spaľovacie zariadenia spaľujúce iné plyny ako fosílny alebo biogénny plyn;
Pozmeňujúci návrh 294
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 d (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 34a
22d.   Vkladá sa tento článok 34a:
„1. Členské štáty môžu do 31. decembra 2029 oslobodiť spaľovacie zariadenia, ktoré sú k [dátum nadobudnutia účinnosti] súčasťou malej izolovanej sústavy, od povinnosti dodržiavať emisné limity pre oxid siričitý, oxidy dusíka a prach uvedené v článku 30 ods. 2 a v článku 15 ods. 3 alebo v príslušných prípadoch od povinnosti dodržiavať stupne odsírenia uvedené v článku 31. Minimálne sa musia dodržiavať emisné limity pre oxid siričitý, oxidy dusíka a prach stanovené v povolení týchto spaľovacích zariadení v súlade najmä s požiadavkami smerníc 2001/80/ES a 2008/1/ES.
Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie monitorovania emisií a toho, aby nedošlo k žiadnemu významnému znečisteniu. Členské štáty môžu vyňať zariadenia z povinnosti dodržiavať emisné limity len vtedy, ak sa vyčerpali všetky možné menej znečisťujúce opatrenia. Výnimka sa nesmie udeliť na dlhšie obdobie, než je potrebné.
2.   Od 1. januára 2030 musia dotknuté spaľovacie zariadenia spĺňať limitné hodnoty emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu uvedené v článku 15 ods. 3.
3.   Členské štáty, ktoré udelili výnimky v súlade s odsekom 1, zavedú pre spaľovacie zariadenie, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa odseku 1, plán dosiahnutia súladu. Plán dosiahnutia súladu obsahuje opatrenia prijaté členským štátom na zabezpečenie dodržiavania limitných hodnôt emisií uvedených v článku 15 ods. 3 oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu do 31. decembra 2029. Plán musí obsahovať aj opatrenia na minimalizáciu množstva a trvania emisií znečisťujúcich látok počas obdobia, na ktoré sa plán vzťahuje, a informácie o opatreniach na riadenie strany spotreby a možnostiach prechodu na čistejšie alternatívy, ako je zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a prepojenie so sieťami na pevnine.
4.   Členské štáty najneskôr do [dátum nadobudnutia účinnosti + 6 mesiacov] oznámia Komisii svoje plány na dosiahnutie súladu. Komisia programy posúdi a ak Komisia do 12 mesiacov od doručenia programu nevznesie námietku, dotknutý členský štát považuje svoj program za prijatý. V prípade, že Komisia vznesie námietku z dôvodu, že plán nezaručuje, že dotknuté zariadenie dosiahne súlad do 31. decembra 2029, alebo sa ním počas obdobia, na ktoré sa plán vzťahuje, neznižuje množstvo a trvanie emisií znečisťujúcich látok, členský štát oznámi revidovaný plán do 6 mesiacov od oznámenia námietky Komisie členskému štátu. Lehota uvedená v druhom pododseku vo vzťahu k hodnoteniu novej verzie programu, ktorý členský štát oznámi Komisii, je šesť mesiacov.
5.   Členské štáty podajú Komisii správu o pokroku v súvislosti s činnosťami opísanými v pláne najneskôr do [dátum nadobudnutia účinnosti + 18 mesiacov] a na konci každého nasledujúceho kalendárneho roka. Členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek neskorších zmenách v programe. Lehota uvedená v odseku 5 druhom pododseku vo vzťahu k posúdeniu novej verzie plánu, ktorý členský štát oznámi Komisii, je šesť mesiacov.
6.   Členský štát zverejní výnimku a uložené podmienky v súlade s článkom 24 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 23
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 42 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a
a)  spaľovanie nespôsobuje vyšší objem emisií než spaľovanie najmenej znečisťujúcich palív dostupných na trhu, ktoré by sa mohli spaľovať v danom zariadení;
a)  spaľovanie spôsobuje nižší objem emisií než spaľovanie najmenej znečisťujúcich palív dostupných na trhu, ktoré by sa mohli spaľovať v danom zariadení;
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 23 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 42 – odsek 2 a (nový)
23a.  V článku 42 sa dopĺňa tento odsek:
2a.  Zariadenia uvedené v odseku 2 písm. b) nahlasujú príslušným orgánom údaje o celkovom množstve spáleného odpadu vrátane množstva a vlastností nebezpečného odpadu uvedeného v článku 45 ods. 2 písm. b), emisií do ovzdušia a vody, pH, teploty a prietoku vypúšťaných odpadových vôd.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 23 b (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 50 – odsek 2 a (nový)
23b.  V článku 50 sa vkladá tento nový odsek 2:
2a.  Emisie unikajúce do ovzdušia zo spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadu sa monitorujú aj počas iných ako normálnych prevádzkových podmienok (OTNOC), najmä emisie PCDD/F a dioxín podobný PCB počas nábehu a odstávky. Spaľovne a zariadenia na spoluspaľovanie musia zabrániť emisiám PCDD/F a dioxínom podobným PCB počas všetkých prevádzkových časov vrátane OTNOC, okrem iného zabezpečením plnej prevádzky systému čistenia spalín pred privádzaním odpadu.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 23 c (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 55 – odsek 2
23c.  V článku 55 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Pre spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou dve tony alebo viac za hodinu musí správa uvedená v článku 72 obsahovať informácie o fungovaní a monitorovaní zariadenia, ako aj o priebehu procesu spaľovania alebo spoluspaľovania a úrovni znečisťovania ovzdušia a vody v porovnaní s limitnými hodnotami emisií. Tieto informácie sa sprístupnia verejnosti.
2.  Pre spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou dve tony alebo viac za hodinu musí správa uvedená v článku 72 obsahovať informácie o fungovaní a monitorovaní zariadenia, ako aj o priebehu procesu spaľovania alebo spoluspaľovania a úrovni znečisťovania ovzdušia a vody v porovnaní s limitnými hodnotami emisií. Tieto údaje by mali zahŕňať údaje o emisiách uvedené v hrubých hodnotách a pôvodné správy o laboratórnych analýzach. Tieto informácie sa sprístupnia verejnosti.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 23 d (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 58 – odsek 1
23d.  V článku 58 sa odsek 1 nahrádza takto:
Látky alebo zmesi, ktorým sú z dôvodu, že ich obsah prchavých organických zlúčenín je podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo toxický pre reprodukciu, priradené výstražné upozornenia H340, H350, H350i, H360D alebo H360F alebo musia byť nimi označené, musia byť podľa možnosti nahradené čo najmenej škodlivými látkami alebo zmesami v čo najkratšom možnom čase.
Látky alebo zmesi, ktorým sú z dôvodu, že ich obsah prchavých organických zlúčenín je podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 karcinogénny, mutagénny alebo toxický pre reprodukciu, priradené výstražné upozornenia H340, H350, H350i, H360D alebo H360F alebo musia byť nimi označené, alebo ktoré sú klasifikované ako perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo ako endokrinný disruptor podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, musia byť podľa možnosti nahradené čo najmenej škodlivými látkami alebo zmesami v čo najkratšom možnom čase.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 23 e (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 63 – odsek 2
23e.  V článku 63 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Ak existujúce zariadenie prechádza podstatnou zmenou alebo spadá do rozsahu pôsobnosti tejto smernice po prvýkrát po podstatnej zmene, tá časť zariadenia, na ktorej bola vykonaná podstatná zmena, sa považuje buď za nové zariadenie alebo za existujúce zariadenie za predpokladu, že celkové emisie celého zariadenia neprevyšujú tie, ktoré by boli výsledkom toho, ak by bola podstatne zmenená časť považovaná za nové zariadenie.
2. Ak existujúce zariadenie prechádza podstatnou zmenou alebo spadá do rozsahu pôsobnosti tejto smernice po prvýkrát po podstatnej zmene, tá časť zariadenia, na ktorej bola vykonaná podstatná zmena, sa považuje za nové zariadenie.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 23 f (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 64 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
23f.  V článku 64 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:
da)  prekážky recyklácie a opätovného použitia organických rozpúšťadiel a spôsoby odstránenia týchto prekážok.
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 23 g (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70 – odsek 3
23g.  V článku 70 sa tretí odsek nahrádza takto:
3.  Monitorovanie sa vykonáva podľa noriem CEN a v prípade, že normy CEN nie sú k dispozícii, podľa noriem ISO, vnútroštátnych alebo iných medzinárodných noriem, ktorými sa zabezpečia údaje rovnakej odbornej kvality.
3. Monitorovanie sa vykonáva podľa noriem CEN a v prípade, že normy CEN nie sú k dispozícii, podľa noriem ISO, vnútroštátnych alebo iných medzinárodných noriem, ktorými sa zabezpečia údaje rovnakej odbornej kvality. To sa vzťahuje aj na systém zabezpečenia kvality laboratória, ktoré vykonáva monitorovanie. “
Pozmeňujúci návrh 253
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70a – odsek 1
Táto kapitola sa uplatňuje na činnosti uvedené v prílohe Ia, ktoré dosahujú kapacitné prahy stanovené v uvedenej prílohe.
Táto kapitola sa uplatňuje na ktorúkoľvek z nasledujúcich činností chovu ošípaných a hydiny dosahujúcich nižšiu prahovú hodnotu:
a)  poľnohospodársky podnik alebo poľnohospodárske zariadenie:
i)  s viac ako 40 000 miestami pre hydinu,
ii)  s viac ako 2 000 miestami na chov ošípaných (nad 30 kg) alebo
iii)  s miestom pre viac ako 750 kusov prasníc,
alebo
b)  poľnohospodársky podnik alebo poľnohospodárske zariadenie so 750 alebo viac dobytčími jednotkami. Približný ekvivalent v dobytčích jednotkách je založený na koeficientoch stanovených v prílohe -Ia k tejto smernici.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70a – odsek 1 a (nový)
Do ... [prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 24 mesiacoch odo dňa nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu uvedeného v odseku 3] sa výrobky pochádzajúce z chovných činností, na ktoré sa vzťahuje kapitola VIa, môžu uviesť na trh EÚ za predpokladu, že zariadenie, v ktorom sa vykonáva chov, spĺňa jednotné podmienky prevádzkových predpisov uvedených v tomto článku, alebo ak dovozcovia poskytnú záruky pôvodu z tretích krajín, ktoré sa považujú za účinné. Príslušné orgány členského štátu, do ktorého sa dovoz uskutočňuje, overujú súlad dovážaných výrobkov. Komisia do [prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 24 mesiacoch odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] predloží delegovaný akt s cieľom stanoviť metodiku, ktorá je v súlade s pravidlami WTO, v ktorej sa stanoví postup uvádzania výrobkov na trh Únie a postup overovania pre príslušný orgán s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky.
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70b – odsek 1
Ak sa dve alebo viac zariadení nachádzajú blízko seba a ak je ich prevádzkovateľ rovnaký alebo ak sú zariadenia pod kontrolou prevádzkovateľov, ktorí sú v hospodárskom alebo právnom vzťahu, príslušné zariadenia sa na účely výpočtu kapacitného prahu uvedeného v článku 70a považujú za jednu jednotku.
Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, že ak sa dve alebo viac zariadení zaoberajúcich sa chovnými činnosťami nachádzajú blízko seba a ak je ich prevádzkovateľ rovnaký alebo ak sú zariadenia pod kontrolou prevádzkovateľov, ktorí sú v hospodárskom alebo právnom vzťahu, príslušné zariadenia sa na účely výpočtu kapacitného prahu uvedeného v článku 70a považujú za jednu jednotku. Členské štáty zabezpečia, aby sa toto pravidlo nepoužívalo na obchádzanie povinností stanovených v tejto smernici. Do ... [prvý deň 24 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia po konzultácii s členskými štátmi zverejní usmernenia ku kritériám na posúdenie rôznych zariadení za jednu jednotku podľa odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70c – názov
Povolenia
Povolenia a registrácie
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70c – odsek 1
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby žiadne zariadenie patriace do rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly nebolo prevádzkované bez povolenia a aby jeho prevádzka bola v súlade s prevádzkovými predpismi uvedenými v článku 70i.
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby žiadne zariadenie patriace do rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly nebolo prevádzkované bez povolenia alebo bez toho, aby bolo zaregistrované, a aby prevádzka všetkých zariadení uvedených v prílohe Ia bola v súlade s prevádzkovými predpismi za jednotných podmienok uvedených v článku 70i.
Členské štáty použijú akýkoľvek podobný už existujúci postup registrácie, aby sa predišlo vzniku administratívnej záťaže. V každom prípade členské štáty uplatnia postupy udeľovania povolení na intenzívny chov hydiny a ošípaných s:
a)   viac ako 40 000 miestami pre hydinu;
b)   viac ako 2 000 miestami na chov ošípaných (nad 30 kg) alebo
c)   s miestom pre viac ako 750 kusov prasníc.
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70c – odsek 2 – úvodná časť
2.  Žiadosti o povolenia musia obsahovať aspoň opis týchto prvkov:
2.  Registrácie alebo žiadosti o povolenia musia obsahovať aspoň opis týchto prvkov:
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70c – odsek 2 – písmeno b
b)  typ zvieraťa,
b)  typ zvieraťa a intenzita chovu,
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70c – odsek 2 – písmeno e
e)  charakter a množstvá predvídateľných emisií zo zariadenia do každej zložky životného prostredia.
e)  charakter a množstvá predvídateľných emisií zo zariadenia do každej zložky životného prostredia za bežných prevádzkových podmienok;
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70c – odsek 2 – písmeno e a (nové)
ea)   približný počet dní, ktoré zvieratá strávili mimo stajne.
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70c – odsek 4
4.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby prevádzkovateľ bezodkladne informoval príslušný orgán o všetkých plánovaných podstatných zmenách zariadení spadajúcich do rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Ak je to potrebné, príslušný orgán povolenie prehodnotí a aktualizuje.
4.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby prevádzkovateľ bezodkladne informoval príslušný orgán o všetkých plánovaných podstatných zmenách zariadení spadajúcich do rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Ak je to potrebné, príslušný orgán prehodnotí a aktualizuje povolenie alebo požiada prevádzkovateľa, aby požiadal o povolenie alebo vykonal novú registráciu.
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70c – odsek 4 a (nový)
4a.   Komisia do dvoch rokov od úplného uplatňovania prevádzkových predpisov predloží Európskemu parlamentu správu hodnotiacu vplyv systému na ekonomickú životaschopnosť poľnohospodárskych zariadení, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, náklady spojené s povolením a registračné systémy a zníženia emisií dosiahnuté vykonanými opatreniami, berúc do úvahy všetky náklady a prínosy súvisiace s dodržiavaním stanovených podmienok, aby bolo možné zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť niektoré vykonávacie ustanovenia smernice.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70 d – odsek 1 – pododsek 1
Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ vykonával monitorovanie emisií a súvisiacich úrovní environmentálneho správania v súlade s prevádzkovými predpismi uvedenými v článku 70i.
Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ vykonával monitorovanie emisií a súvisiacich úrovní environmentálneho správania za jednotných podmienok v súlade s prevádzkovými pravidlami stanovenými v delegovanom akte uvedenom v článku 70i.
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70d – odsek 1 – pododsek 2
Prevádzkovateľ uchováva a spracúva záznamy o všetkých výsledkoch monitorovania aspoň šesť rokov tak, aby bolo možné overiť dodržiavanie emisných limitov a limitov environmentálneho správania stanovených v prevádzkových predpisoch uvedených v článku 70i.
Údaje z monitorovania sa získavajú metódami merania alebo, ak to nie je možné, metódami výpočtu, ako je použitie emisných faktorov; Metódy merania a v náležitých prípadoch metódy výpočtu musia byť opísané v prevádzkových predpisoch.
Prevádzkovateľ uchováva a spracúva záznamy o všetkých výsledkoch monitorovania aspoň 6 rokov tak, aby bolo možné overiť dodržiavanie emisných limitov a limitov environmentálneho správania stanovených v prevádzkových predpisoch.
Do [Úrad pre publikácie, vložte dátum – prvý deň 24 mesiacov nasledujúcich po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia zverejní usmernenia ku kritériám pre metódy merania a výpočtu, pričom zohľadní špecifiká a heterogenitu chovu praxe v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70d – odsek 2
2.  V prípade nedodržania emisných limitov a limitov environmentálneho správania stanovených v prevádzkových predpisoch uvedených v článku musia 70i členské štáty od prevádzkovateľa vyžadovať, aby v čo najkratšom čase prijal opatrenia potrebné na obnovenie ich dodržiavania.
2.  V prípade nedodržania emisných limitov a limitov environmentálneho správania podľa jednotných podmienok stanovených v prevádzkových predpisoch stanovených v delegovanom akte uvedenom v článku 70i musia členské štáty od prevádzkovateľa vyžadovať, aby v čo najkratšom čase prijal opatrenia potrebné na obnovenie ich dodržiavania.
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70d – odsek 3
3.  Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa povrchové ukladanie odpadu, vedľajších živočíšnych produktov alebo iných zvyškov vznikajúcich v danom zariadení uskutočňovalo v súlade s najlepšími dostupnými technikami stanovenými v prevádzkových predpisoch uvedených v článku 70i a v iných príslušných právnych predpisoch Únie a aby nespôsobovalo významné znečistenie životného prostredia.
3.  Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa akékoľvek hospodárenie s maštaľným hnojom vrátane povrchového ukladania odpadu, vedľajších živočíšnych produktov alebo iných zvyškov vznikajúcich v danom zariadení uskutočňovalo v súlade s najlepšími dostupnými technikami stanovenými v prevádzkových predpisoch a v iných príslušných právnych predpisoch Únie a aby nespôsobovalo významné znečistenie životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70e – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia vhodné monitorovanie v súlade s prevádzkovými predpismi uvedenými v článku 70i.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa vykonávalo vhodné monitorovanie za jednotných podmienok v súlade s prevádzkovými predpismi stanovenými v delegovanom akte uvedenom v článku 70i.
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70e – odsek 3
3.  Prevádzkovateľ bezodkladne sprístupní príslušnému orgánu na požiadanie údaje a informácie uvedené v odseku 2 tohto článku. Príslušný orgán môže podať takúto žiadosť na overenie dodržiavania prevádzkových predpisov uvedených v článku 70i. Príslušný orgán túto žiadosť predloží, ak žiadateľ z radov verejnosti požiada o prístup k údajom alebo informáciám uvedeným v odseku 2 tohto článku.
3.  Prevádzkovateľ bezodkladne sprístupní príslušnému orgánu na požiadanie údaje a informácie uvedené v odseku 2 tohto článku. Príslušný orgán môže podať takúto žiadosť na overenie dodržiavania prevádzkových predpisov. Príslušný orgán túto žiadosť predloží, ak žiadateľ z radov verejnosti požiada o prístup k údajom alebo informáciám uvedeným v odseku 2 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70f – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby hodnoty emisií a úrovne environmentálneho správania monitorované v súlade s prevádzkovými predpismi uvedenými v článku 70i neprekračovali emisné limity a limity environmentálneho správania, ktoré sú v týchto predpisoch stanovené.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby hodnoty emisií a úrovne environmentálneho správania monitorované v súlade s prevádzkovými predpismi za jednotných podmienok ich uplatňovania stanovených vo vykonávacom akte uvedenom v článku 70i neprekračovali emisné limity a limity environmentálneho správania, ktoré sú v týchto predpisoch stanovené.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70g – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)   postup registrácie v prípade, že sa neprijali všeobecne záväzné pravidlá a členské štáty umožňujú, aby bolo zariadenie len zaregistrované.
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70g – odsek 2 – písmeno a
a)  povolenie;
a)  povolenie alebo registráciu;
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70h – odsek 1 – pododsek 2
Spôsobilosť v postupe preskúmania nesmie byť podmienená úlohou, ktorú dotknutá verejnosť zohrávala počas fázy účasti na rozhodovacích postupoch podľa tejto smernice.
Spôsobilosť v postupe preskúmania nie je podmienená úlohou, ktorú dotknutá verejnosť zohrávala počas fázy účasti na rozhodovacích postupoch podľa tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70i – odsek 1 – pododsek 1
Komisia stanoví prevádzkové predpisy obsahujúce požiadavky v súlade s používaním najlepších dostupných techník pre činnosti uvedené v prílohe Ia, ktorých súčasťou sú:
vypúšťa sa
a)   emisné limity,
b)   požiadavky na monitorovanie,
c)   postupy povrchového ukladania,
d)   postupy prevencie a zmierňovania znečistenia,
e)   limity environmentálneho správania,
f)   ďalšie opatrenia v súlade s prílohou III.
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70i – odsek 1 a (nový)
1a.   Komisia zorganizuje výmenu informácií medzi členskými štátmi, dotknutými odvetviami, mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou pred tým, ako stanoví prevádzkové predpisy týkajúce sa jednotných podmienok v súlade s odsekom 2.
Výmena informácií sa zameriava najmä na:
a)   úrovne emisií a úrovne environmentálneho správania zariadení a techník z hľadiska emisií, spotreby a povahy surovín, spotreby vody, využívania energie a tvorby odpadu a iné opatrenia v súlade s prílohou III;
b)   používané techniky, súvisiace monitorovanie, medzizložkové vplyvy, hospodárska a technická únosnosť a vývoj v danej súvislosti;
c)   najlepšie dostupné techniky určené po zohľadnení aspektov uvedených písmenách a) a b).
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70i – odsek 2
2.  Komisia do [Úrad pre publikácie, vložte dátum – prvý deň mesiaca nasledujúceho po 24 mesiacoch od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] prijme delegovaný akt v súlade s článkom 76 s cieľom doplniť túto smernicu o prevádzkové predpisy uvedené v odseku 1.
2.  Komisia do [Úrad pre publikácie, vložte dátum – prvý deň mesiaca nasledujúceho po 24 mesiacoch od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] prijme delegovaný akt v súlade s článkom 76 s cieľom stanoviť prevádzkové pravidlá o jednotných podmienkach pre každú z činností uvedených v prílohe Ia, ktoré vyplývajú z výmeny informácií, ako sa uvádza v tomto článku.
Takéto jednotné podmienky prevádzkových predpisov sú v súlade s používaním najlepších dostupných techník pre činnosti uvedené v prílohe Ia a zohľadňujú povahu, typ, veľkosť a hustotu týchto zariadení, veľkosť stád jednotlivých typov zvierat v zmiešaných chovoch, ako aj špecifiká systémov chovu hovädzieho dobytka na pasienkoch, pri ktorých sa zvieratá chovajú len sezónne v interiérových zariadeniach.
Prevádzkové predpisy musia zahŕňať existenciu nových techník v chove hospodárskych zvierat a špecifikovať podmienky, za ktorých môže príslušný orgán udeliť povolenie poľnohospodárskemu zariadeniu používajúcemu takéto techniky.
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 70i – odsek 3
3.  Členské štáty zabezpečia, aby všetky podmienky povolenia pre dotknuté zariadenia boli v súlade s prevádzkovými predpismi uvedenými v odseku 1, a to do 42 mesiacov od nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu, ktorým sa tieto pravidlá stanovujú.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby všetky podmienky povolenia pre dotknuté zariadenia a zariadenia, ktoré sa registrujú, boli v súlade s prevádzkovými predpismi uvedenými v odseku 1, a to do 42 mesiacov od nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu, ktorým sa tieto pravidlá stanovujú.
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 25 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 72 – odsek 5 (nový)
25a.   V článku 72 sa dopĺňa tento odsek:
5.   Členské štáty každoročne elektronicky poskytnú Komisii tieto prvky, ktoré sa na portáli uverejnia v ľahko prístupnom a ľahko použiteľnom formáte:
a)   súhrn povolenia v súlade s vykonávacím aktom uvedeným v článku 5 ods. 4 tejto smernice;
b)   priamy odkaz EMS podľa článku 14a tejto smernice;
c)   priamy odkaz na povolenie podľa článku 5 ods. 4 tejto smernice a prípadne na prílohu k povoleniu na účely uplatňovania druhého pododseku článku 15 tejto smernice;
d)   priamy odkaz na EMS podľa článku 27d tejto smernice;
e)   dostupné vedecké údaje, ako sa uvádza v článku 79a.
f)   zoznam nevyhovujúcich zariadení podľa článku 79 tejto smernice po konečnom rozhodnutí príslušného súdneho alebo správneho orgánu dotknutého členského štátu o nesúlade v súlade s vnútroštátnym právom;
g)   priamy odkaz na webové sídlo príslušných orgánov určené na verejné oznámenia pre každé zariadenie.
Komisia začlení informácie oznámené členskými štátmi do portálu do dvoch mesiacov od prijatia informácií uvedených v prvom pododseku.
Komisia do dvoch mesiacov od uverejnenia začlení do portálu tieto informácie:
a)   závery o BAT uvedené v článku 13 ods. 6 tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 73 – odsek 1 – pododsek 1
Do 30. júna 2028 a potom každých 5 rokov predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu zhŕňajúcu vykonávanie tejto smernice. V správe sa zohľadní dynamika inovácie a preskúmanie uvedené v článku 8 smernice 2003/87/ES.
Do 30. júna 2028 a potom každých 5 rokov predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu zhŕňajúcu vykonávanie tejto smernice. V správe sa zohľadní dynamika inovácií, nové techniky, potreba ďalších opatrení na prevenciu znečisťovania, pričom sa zohľadní potreba spravodlivej a inkluzívnej priemyselnej transformácie a preskúmanie uvedené v článku 8 smernice 2003/87/ES.
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 73 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť
Súčasťou tejto správy je posúdenie potreby akcie Únie formou stanovenia alebo aktualizácie celoúnijných minimálnych požiadaviek na emisné limity a na pravidlá pre monitorovanie a dodržiavanie súladu pri činnostiach v rámci záverov o BAT prijatých počas predchádzajúceho päťročného obdobia na základe týchto kritérií:
Súčasťou tejto správy je posúdenie potreby akcie Únie formou stanovenia alebo aktualizácie celoúnijných minimálnych požiadaviek na emisné limity vrátane činností, pre ktoré neboli prijaté žiadne závery o BAT, a na pravidlá pre monitorovanie a dodržiavanie súladu pri činnostiach v rámci záverov o BAT prijatých počas predchádzajúceho päťročného obdobia na základe týchto kritérií:
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 73 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)   rovnaké podmienky, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne správanie priemyslu v rámci Únie a v tretích krajinách.
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 74 – odsek 2
2.   S cieľom umožniť, aby ustanovenia tejto smernice splnili jej ciele v oblasti prevencie alebo zníženia emisií znečisťujúcich látok a dosiahnutia vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 76 delegovaný akt, ktorým sa príloha I alebo príloha Ia zmenia tak, že sa do nich zahrnie poľnohospodársko-priemyselná činnosť, ktorá spĺňa tieto kritériá:
vypúšťa sa
a)   má alebo sa očakáva, že bude mať vplyv na ľudské zdravie alebo životné prostredie, najmä v dôsledku emisií znečisťujúcich látok a využívania zdrojov;
b)   jej environmentálne správanie sa v rámci Únie líši;
c)   predstavuje potenciál na zlepšenie, pokiaľ ide o jej vplyv na životné prostredie, a to uplatňovaním najlepších dostupných techník alebo inovačných techník;
d)   jej zahrnutie do rozsahu pôsobnosti tejto smernice sa hodnotí na základe jej environmentálnych, hospodárskych a sociálnych vplyvov ako priaznivého pomeru spoločenských prínosov k hospodárskym nákladom.
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 74 – odsek 2 a (nový)
2a.   Do [Úrad pre publikácie, vložte dátum prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 24 mesiacoch od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia na základe posúdenia vplyvu prijme delegovaný akt v súlade s článkom 76 s cieľom zmeniť bod 3.6 prílohy I doplnením úplného zoznamu procesov ťažby a úpravy neenergetických priemyselných minerálov baritu, bentonitu, diatomitu, feldsparu, fluorsparu, grafitu, kaolínu, magnezitu, perlitu, potaše, soli, síry a mastu, ak majú procesy ťažby a úpravy takýchto nerastov významný vplyv na životné prostredie, pokiaľ ide o emisie a/alebo spotrebu vody a energie s príslušnými prahovými hodnotami.
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 74 – odsek 2 b (nový)
2b.   Po ... [Úrad pre publikácie: vložiť dátum prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 24 mesiacoch od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a na základe posúdenia vplyvu môže Komisia prijať delegovaný akt v súlade s článkom 76 s cieľom zmeniť bod 3.6 prílohy I doplnením neenergetických nerastov novo objavených v Únii, ak ich ťažba a úprava majú významný vplyv na životné prostredie, pokiaľ ide o emisie a/alebo spotrebu vody a energie.
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 29
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 76 – odsek 2 a (nový)
2a.   Komisia na základe správy Európskej environmentálnej agentúry ETC/ATNI 2020/4 prijme do 30. júna 2026 delegovaný akt v súlade s článkom 76 s cieľom zostaviť zoznam 200 najviac znečisťujúcich zariadení na základe marginálnych nákladov na poškodenie látok znečisťujúcich ovzdušie (PM2,5, PM10, SO2, NH3, NOX, NMVOC, As Cd, CrVI, Pb, Hg, Ni, 1,3 butadién, benzén, formaldehyd, benzo(a)pyrén, dioxíny a furány) a skleníkové plyny (CO2, CH4 a N2O) v súlade so správou. Pri zostavovaní zoznamu môže Komisia v prípade potreby zvážiť znečistenie príslušnými znečisťujúcimi látkami vo vodnom prostredí.
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 31
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 79 – odsek 2
2.  Sankcie uvedené v odseku 1 zahŕňajú pokuty primerané obratu právnickej osoby alebo príjmu fyzickej osoby, ktorá sa dopustila porušenia. Výška pokút sa vypočíta tak, aby osoba zodpovedná za porušenie pravidiel prišla o hospodárske výhody plynúce z uvedeného porušenia. Výška pokút za opakované porušenia sa postupne zvyšuje. V prípade porušenia, ktorého sa dopustila právnická osoba, je maximálna výška takýchto pokút najmenej 8 % ročného obratu daného prevádzkovateľa v dotknutom členskom štáte.
2.  Sankcie uvedené v odseku 1 zahŕňajú pokuty primerané obratu právnickej osoby alebo príjmu fyzickej osoby, ktorá sa dopustila porušenia. Výška pokút sa vypočíta tak, aby osoba zodpovedná za porušenie pravidiel prišla o hospodárske výhody plynúce z uvedeného porušenia. Výška pokút za opakované porušenia sa postupne zvyšuje. V prípade porušenia, ktorého sa dopustila právnická osoba, je maximálna výška takýchto pokút najmenej 4 % ročného obratu daného prevádzkovateľa vo finančnom roku predchádzajúcemu roku, v ktorom bola v Únii uložená pokuta.
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 31
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 79 – odsek 3 – písmeno c
c)  obyvateľstvo alebo životné prostredie, ktoré bolo porušením zasiahnuté, so zohľadnením vplyvu daného porušenia na cieľ, ktorým je dosiahnutie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.
c)  obyvateľstvo alebo životné prostredie, ktoré bolo porušením zasiahnuté, so zohľadnením vplyvu daného porušenia na cieľ, ktorým je dosiahnutie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, vrátane zvratnosti akejkoľvek škody spôsobenej v dôsledku porušenia a dĺžky času potrebného na nápravu takejto škody.
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 31
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 79 – odsek 3 – písmeno c a (nové)
ca)   príslušné predchádzajúce porušenia zo strany prevádzkovateľa alebo tohto zariadenia,
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 31
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 79 – odsek 3 a (nový)
3a.   Členské štáty zabezpečia, aby sa príjem zo sankcií využíval prioritne na náhradu škôd spôsobených miestnym komunitám vrátane kompenzácie sociálnych dôsledkov ukončenia hospodárskych činností v dôsledku porušenia povolenia. Bez toho, aby bol dotknutý článok 79a, príjmy získané zo sankcií sa nepoužijú na účely článku 79a.
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 31
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 79 – odsek 3 b (nový)
3b.   Komisia monitoruje vykonávanie sankcií uvedených v tomto odseku členskými štátmi a v prípade zjavných rozdielov medzi sankčnými režimami členských štátov prijme v náležitých prípadoch usmernenia. 
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 79a – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď k poškodeniu ľudského zdravia došlo v dôsledku porušenia vnútroštátnych opatrení prijatých podľa tejto smernice, mali dotknuté osoby právo požadovať a získať náhradu tejto škody od príslušných fyzických alebo právnických osôb a prípadne od príslušných orgánov zodpovedných za toto porušenie.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď k poškodeniu ľudského zdravia došlo v dôsledku porušenia vnútroštátnych opatrení prijatých podľa tejto smernice, mali dotknuté osoby právo požadovať a získať náhradu tejto škody od príslušných fyzických alebo právnických osôb zodpovedných za porušenie a prípadne od príslušných orgánov, ak rozhodnutím, konaním alebo opomenutím orgánu vznikla škoda alebo sa k nej prispelo.
Pozmeňujúci návrh 282
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 79a – odsek 4
4.  Ak existuje nárok na náhradu škody v súlade s odsekom 1 podložený dôkazmi, z ktorých možno predpokladať príčinnú súvislosť medzi škodou a porušením, členské štáty zabezpečia, aby dôkaz o tom, že dané porušenie nespôsobilo škodu ani k nej neprispelo, musela poskytnúť osoba zodpovedná za porušenie.
4.  Ak existuje nárok na náhradu škody v súlade s odsekom 1 podložený jasnými a jednotnými vedeckými údajmi, ktoré dokazujú príčinnú súvislosť medzi škodou a porušením, členské štáty zabezpečia, aby sa takéto údaje uznali v hmotnom aj procesnom práve ako dôkaz a aby im vnútroštátne súdy pripisovali náležitú váhu spolu so všetkými ostatnými relevantnými dôkazmi podľa vnútroštátneho práva a bez toho, aby bolo dotknuté právo na obhajobu.
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 79a – odsek 4 a (nový)
4a.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že navrhovateľ poskytol primerane dostupné dôkazy na podporu nároku na náhradu škody v súlade s odsekom 1 a náležite doložil, že dodatočnými dôkazmi disponuje odporca alebo tretia strana, súd alebo správny orgán môže v prípade, že o to navrhovateľ požiada, nariadiť, aby odporca alebo tretia strana tieto dôkazy sprístupnili v súlade s vnútroštátnym procesným právom, s výhradou platných pravidiel Únie a vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa dôvernosti údajov a proporcionality.
Pozmeňujúci návrh 283
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 79a – odsek 5 a (nový)
5a.   Na účely tohto článku „jasné a jednotné vedecké údaje“ sú štatistické, epidemiologické a iné vedecké údaje relevantné pre posúdenie príslušného vnútroštátneho súdu týkajúce sa toho, či medzi špecifickými druhmi znečistenia a špecifickými zdravotnými stavmi existuje štatisticky spoľahlivá príčinná súvislosť. Členské štáty vytvoria centralizovaný systém na prijímanie, zhromažďovanie a zverejňovanie jasných a jednotných vedeckých údajov o príčinných súvislostiach, pričom zohľadnia domáci aj medzinárodný výskum, faktory vplyvu, recenzované publikácie, rebríčky univerzít a výskumných inštitúcií, stupeň akceptácie vedeckou komunitou, uspokojivosť reprodukcie výsledkov, pokiaľ ide o príčinné súvislosti, a ich prípustnosť v právnych postupoch podľa tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Smernica 2010/75/EÚ
Článok 79a – odsek 5 b (nový)
5b.   Členské štáty predložia Európskej environmentálnej agentúre príslušné vedecké údaje o príčinných súvislostiach medzi určitými druhmi znečistenia a určitými zdravotnými stavmi. Agentúra začlení údaje po počiatočnom preskúmaní vedeckej spoľahlivosti zdrojov do portálu priemyselných emisií zriadeného podľa nariadenia (EÚ).../... (COM(2022)0157 – C9-0145/2022 – 2022/0105(COD)).
Pozmeňujúci návrh 254
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 33 a (nový)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha -I a (nová)
33a.  Vkladá sa príloha -Ia uvedená v prílohe Ia k tejto smernici.
Pozmeňujúci návrh 223
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I – bod 1.2 a (nový)
-a)  V prílohe I ods. 3 sa vkladá bod 1.2a:
1.2a  pobrežný prieskum a ťažbu ropy a fosílneho plynu v počiatočnej fáze dodávateľského reťazca, získavanie a spracúvanie fosílneho plynu
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – písmeno -a a (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I – bod 1.2 b (nový)
– aa)  V prílohe I ods. 3 sa vkladá bod 1.2b:
1.2b  prieskum a ťažbu ropy a fosílneho plynu na mori
Pozmeňujúci návrh 306
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – písmeno b
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I – bod 2.3 – písmeno aa
aa)   prevádzkovanie valcovní na valcovanie za studena s kapacitou presahujúcou 10 ton surovej ocele za hodinu;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 307
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – písmeno b
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I – bod 2.3 – písmeno ab
ab)   prevádzkovanie strojov na ťahanie drôtov s kapacitou presahujúcou 2 ton surovej ocele za hodinu;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 225
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – písmeno b
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I – bod 2.3 – písmeno b
b)  prevádzkovanie kováční s bucharmi, ktorých energia presahuje 20 kJ na jeden buchar;
b)  prevádzkovanie kováční s bucharmi, ktorých energia presahuje 50 kJ na jeden buchar;
Pozmeňujúci návrh 226
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – písmeno b
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I – bod 2.3 – písmeno b a
ba)  prevádzkovanie kováční s kováčskymi lismi, ktorých sila presahuje 10 meganewtonov (MN) na lis;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – písmeno c
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I – bod 2.7
2.7.  Výroba lítiovo iónových akumulátorov (vrátane batériových článkov a sústav akumulátorov) s výrobnou kapacitou minimálne 3,5 GWh ročne.
2.7.  Výroba lítiovo-iónových akumulátorov okrem montovania článkov do sád a modulov s výrobnou kapacitou minimálne 17, 500 ton batériových článkov (katódy, anódy, elektrolyt, separátor, puzdro) za rok.
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – písmeno d
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I – bod 3.5 – písmeno a
a)  výrobnou kapacitou presahujúcou 75 ton za deň alebo
a)  výrobnou kapacitou presahujúcou 75 ton za deň a/alebo
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – písmeno e
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I – bod 3.6 – úvodná časť
3.6.  Ťažba a úprava (operácie ako rozdrobenie, úprava rozmerov, obohacovanie a zušľachťovanie) týchto neenergetických nerastných surovín:
3.6.  Ťažba a úprava (operácie ako rozdrobenie, úprava rozmerov, obohacovanie a zušľachťovanie) týchto neenergetických rudných nerastných surovín: bauxitu, chrómu, kobaltu, medi, zlata, striebra, železa, lítia, olova, mangánu, niklu, paládia, platiny, cínu, volfrámu a zinku.
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – písmeno e
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I – bod 3.6 – písmeno a
a)   priemyselné nerasty vrátane baritu, bentonitu, diatomitu, živca, fluoritu, grafitu, sadrovca, kaolínu, magnezitu, perlitu, uhličitanu draselného, soli, síry a mastenca;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – písmeno e
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I – bod 3.6 – písmeno b
b)   kovonosné rudy vrátane bauxitu, chrómu, kobaltu, medi, zlata, železa, lítia, mangánu, niklu, paládia, platiny, cínu, volfrámu a zinku.“;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – písmeno e a (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I – bod 4.2 – písmeno a
ea)   V prílohe I bode 4.2 sa písmeno a) nahrádza takto:
a)  plyny ako amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid (fosgén)
„a) plyny ako amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, okrem elektrolýzy vody na výrobu vodíka v prípade, že menovitý tepelný príkon je nižší ako 50 MW, oxid siričitý, karbonylchlorid (fosgén).“
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – písmeno e b (nové)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I – bod 5.2 – úvodná časť
eb)   V prílohe I, odseku 3, pododseku 3 sa bod 5.2 úvodná časť nahrádza takto:
Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v zariadeniach na spaľovanie odpadov alebo v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov:
„Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v zariadeniach na spaľovanie odpadov alebo v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov okrem prípadov, keď tieto odpady pozostávajú výlučne z biomasy, ako je vymedzené v článku 3 ods. 31 písm. b) tejto smernice:
Pozmeňujúci návrh 234
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – písmeno g
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I – bod 5.3 – písmeno a – bod i
i)  biologická úprava (napríklad anaeróbna digescia);
i)  biologická úprava (napríklad anaeróbna digescia alebo spoločná digescia);
Pozmeňujúci návrh 255
Návrh smernice
Príloha I a (nová)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha -I a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Koeficienty konverzie zvierat na dobytčie jednotky uvedené vo vymedzení dobytčích jednotiek

Ošípané

Chovné prasnice > 50 kg

0,5 dobytčích jednotiek

 

Ostatné ošípané > 30 kg

0,3 dobytčích jednotiek

Hydina

Brojlery

0,007 dobytčích jednotiek

 

Nosnice

0,014 dobytčích jednotiek

 

Pštrosy

0,35 dobytčích jednotiek

 

Morky

0,03 dobytčích jednotiek

 

Kačice

0,01 dobytčích jednotiek

 

Husi

0,02 dobytčích jednotiek

 

Ostatná hydina i. n.

0,001 dobytčích jednotiek

Pozmeňujúci návrh 256
Návrh smernice
Príloha II
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha I a
PRÍLOHA Ia
vypúšťa sa
1.   Chov hovädzieho dobytka, ošípaných alebo hydiny v zariadeniach s minimálne 150 dobytčími jednotkami.
2.   Chov akejkoľvek kombinácie týchto zvierat: hovädzieho dobytku, ošípaných a hydiny v zariadeniach s minimálne 150 dobytčími jednotkami.
Približný ekvivalent v dobytčích jednotkách je založený na koeficientoch konverzie stanovených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 808/2014*.
* Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 18).
Pozmeňujúci návrh 237
Návrh smernice
Príloha III
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha II – bod 1.5
1.5.  Náklady, ktoré prevádzkovateľ zhodnotil, posúdi príslušný orgán na základe informácií z iných zdrojov, napríklad poskytovateľov technológií, odborných posudkov alebo údajov z iných zariadení, v ktorých sa najlepšie dostupné techniky nedávno zaviedli.
1.5.   Náklady, ktoré prevádzkovateľ zhodnotil, posúdi príslušný orgán na základe informácií z iných zdrojov, ako sú poskytovatelia technológií, partnerský výskum, odborné posudky a údaje z iných zariadení, v ktorých sa najlepšie dostupné techniky nedávno zaviedli.
Pozmeňujúci návrh 238
Návrh smernice
Príloha III a (nová)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha III – bod 2
V prílohe III sa bod 2 nahrádza takto:
2.  používanie menej nebezpečných látok;
„2. používanie menej nebezpečných látok a iných látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy;
Pozmeňujúci návrh 239
Návrh smernice
Príloha III b (nová)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha III – bod 5
V prílohe III sa bod 5 nahrádza takto:
5.  technický pokrok a vývoj vedeckých poznatkov a ich interpretácia;
5. technický pokrok vrátane digitálnych nástrojov a vývoj vedeckých poznatkov a ich interpretácia;
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh smernice
Príloha III c (nová)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha III – bod 9
V prílohe III sa bod 9 nahrádza takto:
9.  spotreba a druh surovín (vrátane vody) používaných v procese a energetická účinnosť;
„9. spotreba, recyklácia a druh surovín (vrátane vody) používaných v procese a energetická účinnosť a dekarbonizácia;
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh smernice
Príloha III d (nová)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha III – bod 11
V prílohe III sa bod 11 nahrádza takto:
11.  požiadavka prevencie havárií a minimalizácia ich následkov na životné prostredie;
11.  potreba prevencie havárií a minimalizácia ich následkov na životné prostredie a pracovníkov;
Pozmeňujúci návrh 242
Návrh smernice
Príloha III e (nová)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha III – bod 12 b (nový)
V prílohe III sa dopĺňa tento bod:
12b.  Potreba predchádzať negatívnemu vplyvu na biodiverzitu a minimalizovať ho
Pozmeňujúci návrh 243
Návrh smernice
Príloha III f (nová)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha IV – bod 1 – úvodná časť
V prílohe IV odseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:
1.  Verejnosť musí byť informovaná (prostredníctvom verejných oznamov alebo inými vhodnými prostriedkami ako sú elektronické médiá, ak sú k dispozícii) v ranom štádiu procesu prijímania rozhodnutia alebo najneskôr, hneď ako možno informácie primerane poskytnúť, o týchto záležitostiach:
„1. Verejnosť musí byť informovaná (prostredníctvom verejných oznamov a prostredníctvom ľahko vyhľadateľného webového sídla verejných orgánov, na ktoré je neobmedzený prístup) v ranom štádiu procesu prijímania rozhodnutia alebo najneskôr, hneď ako možno informácie primerane poskytnúť, o týchto záležitostiach:
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh smernice
Príloha III g (nová)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha IV – odsek 3
V prílohe IV sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Dotknutá verejnosť je oprávnená vyjadriť príslušnému orgánu pripomienky a stanoviská pred prijatím rozhodnutia.
„3. Dotknutá verejnosť je oprávnená vyjadriť príslušnému orgánu pripomienky a stanoviská v dostatočnom predstihu pred prijatím rozhodnutia.
Pozmeňujúci návrh 245
Návrh smernice
Príloha III h (nová)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha IV – odsek 5
V prílohe IV sa odsek 5 nahrádza takto:
5.  Podrobné podmienky informovania verejnosti (napríklad vývesiek v okruhu určitej oblasti alebo zverejnenie v miestnej tlači) a konzultácií s dotknutou verejnosťou (napríklad písomným vyjadrením alebo prostredníctvom verejnej ankety) určia členské štáty. Pre rozličné fázy sa určia primerané lehoty tak, aby sa poskytol dostatočný čas na informovanie verejnosti a aby dotknutá verejnosť mala dosť času na prípravu a efektívnu účasť na rozhodovaní vo veciach týkajúcich sa životného prostredia, ktoré sú predmetom tejto prílohy.
„5. Pre rozličné fázy sa určia primerané lehoty tak, aby sa poskytol dostatočný čas na informovanie verejnosti a aby dotknutá verejnosť mala dosť času na prípravu a efektívnu účasť na rozhodovaní vo veciach týkajúcich sa životného prostredia, ktoré sú predmetom tejto prílohy.
Pozmeňujúci návrh 246
Návrh smernice
Príloha III i (nová)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha IV – odsek 5 a (nový)
V prílohe IV sa dopĺňa tento odsek:
5a.  Dotknutá verejnosť žijúca v členskom štáte hraničiacom s členským štátom, v ktorom sa činnosť vykonáva, musí byť informovaná rovnako účinným spôsobom ako dotknutá verejnosť žijúca v tom istom členskom štáte, v ktorom sa činnosť vykonáva. To zahŕňa preklad príslušných informácií podľa odsekov 1 a 2.
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh smernice
Príloha III j (nová)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok V – Časť 3 – odsek 8 – pododsek 3
V prílohe V časti 3 ods. 8 sa tretí pododsek nahrádza takto:
Prevádzkovateľ informuje príslušný orgán o výsledkoch kontroly automatizovaných systémov merania.
Prevádzkovateľ informuje príslušný orgán o výsledkoch kontroly automatizovaných systémov merania v lehote troch mesiacov.
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh smernice
Príloha III k (nová)
Smernica 2010/75/EÚ
Článok V – Časť 3 – odsek 10 – pododsek 2
V prílohe V časti 3 ods. 10 sa druhý pododsek nahrádza takto:
Ktorýkoľvek deň, v ktorom sú viac ako tri priemerné hodinové hodnoty neplatné následkom poruchy alebo údržby automatizovaného systému merania, sa považuje za nevalidovaný. Ak je z uvedených príčin nevalidovaných viac ako 10 dní v roku, príslušný orgán bude požadovať od prevádzkovateľa prijatie primeraných opatrení na zlepšenie spoľahlivosti automatizovaného systému merania.
Ktorýkoľvek deň, v ktorom sú viac ako tri priemerné hodinové hodnoty neplatné následkom poruchy alebo údržby automatizovaného systému merania, sa považuje za nevalidovaný. Ak je z uvedených príčin nevalidovaných viac ako 10 dní v roku, príslušný orgán bude požadovať od prevádzkovateľa prijatie primeraných opatrení na zlepšenie spoľahlivosti automatizovaného systému merania v lehote troch mesiacov.
Pozmeňujúci návrh 249
Návrh smernice
Príloha III l (nová)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha VI – Časť 6 – bod 1.2
V prílohe VI časti 6 sa bod 1.2 nahrádza takto:
1.2.  Odber vzoriek a analýza všetkých znečisťujúcich látok vrátane dioxínov a furánov, ako aj zabezpečovanie kvality automatizovaných systémov merania a referenčné metódy merania na ich kalibráciu sa vykonávajú v súlade s normami CEN. Ak nie sú dostupné normy CEN, použijú sa normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej odbornej kvality. Automatizované systémy merania sa kontrolujú prostredníctvom paralelných meraní referenčnými metódami najmenej raz ročne.
1.2.   Odber vzoriek a analýza všetkých znečisťujúcich látok vrátane dioxínov a furánov, ako aj zabezpečovanie kvality laboratórií a automatizovaných systémov merania a referenčné metódy merania na ich kalibráciu sa vykonávajú v súlade s normami CEN. Ak nie sú dostupné normy CEN, použijú sa normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej odbornej kvality. Automatizované systémy merania sa kontrolujú prostredníctvom paralelných meraní referenčnými metódami najmenej raz ročne.
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh smernice
Príloha III m (nová)
Smernica 2010/75/EÚ
Príloha VI – Časť 8 – bod 1.2
V prílohe VI časti 8 sa bod 1.2 nahrádza takto:
Polhodinové a desaťminútové priemerné hodnoty sa určujú počas efektívnej prevádzky (bez doby nábehu a odstávky, ak sa nespaľujú žiadne odpady) z meraných hodnôt po odpočítaní hodnoty intervalu spoľahlivosti stanovenej v časti 6 bod 1.3. Denné priemerné hodnoty sa stanovia z týchto validovaných priemerných hodnôt.
Polhodinové a desaťminútové priemerné hodnoty sa určujú počas efektívnej prevádzky (vrátane doby nábehu a odstávky pre dioxíny, furány a polychlórované bifenyly podobné dioxínom, a to aj vtedy, ak sa nespaľujú žiadne odpady) z meraných hodnôt po odpočítaní hodnoty intervalu spoľahlivosti stanovenej v časti 6 bod 1.3. Denné priemerné hodnoty sa stanovia z týchto validovaných priemerných hodnôt.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0216/2023).

Posledná úprava: 20. decembra 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia