Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/0210(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0233/2022

Iesniegtie teksti :

A9-0233/2022

Debates :

PV 17/10/2022 - 14
CRE 17/10/2022 - 14
PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Balsojumi :

PV 19/10/2022 - 7.4
CRE 19/10/2022 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi
PV 11/07/2023 - 8.13

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2022)0367
P9_TA(2023)0262

Pieņemtie teksti
PDF 140kWORD 58k
Otrdiena, 2023. gada 11. jūlijs - Strasbūra
Ilgtspējīgas jūras transporta degvielas (iniciatīva “FuelEU Maritime”)
P9_TA(2023)0262A9-0233/2022
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2023. gada 11. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atjaunīgo un mazoglekļa degvielu izmantošanu jūras transportā un Direktīvas 2009/16/EK grozīšanu (COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2021)0562),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9‑0333/2021),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Īrijas parlamenta Senāts un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2021. gada 8. decembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2023. gada 26. aprīļa vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A9‑0233/2022),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(2);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājai Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 152, 6.4.2022., 145. lpp.
(2) Ar šo nostāju aizstāj 2022. gada 19. oktobrī pieņemtos grozījumus (OV C 149, 28.4.2023., 125. lpp.).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2023. gada 11. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/... par atjaunīgo un mazoglekļa degvielu izmantošanu jūras transportā un ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK
P9_TC1-COD(2021)0210

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2023/1805.)

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 20. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika