Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2022/0032(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0014/2023

Előterjesztett szövegek :

A9-0014/2023

Viták :

PV 11/07/2023 - 4
CRE 11/07/2023 - 4

Szavazatok :

PV 11/07/2023 - 8.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2023)0266

Elfogadott szövegek
PDF 156kWORD 66k
2023. július 11., Kedd - Strasbourg
A csipekről szóló európai jogszabály
P9_TA(2023)0266A9-0014/2023
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2023. július 11-i jogalkotási állásfoglalása az európai félvezető-ökoszisztéma megerősítését célzó intézkedési keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a félvezetőkről szóló rendelet) irányuló javaslatról (COM(2022)0046 – C9-0039/2022 – 2022/0032(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2022)0046),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 173. cikkének (3) bekezdésére, 182. cikkének (1) bekezdésére, 183. cikkére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0039/2022),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 172. cikkének (3) bekezdésére és 114. cikkére,

–  tekintettel a cseh szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2022. június 15-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2022. október 12-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2023. május 10-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 40. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Jogi Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0014/2023),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 365., 2022.9.23., 34. o.
(2) HL C 498., 2022.12.30., 94. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2023. július 11-én került elfogadásra az Európa félvezető-ökoszisztémájának megerősítését célzó intézkedési keret létrehozásáról és az (EU) 2021/694 rendelet módosításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet (csiprendelet) elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2022)0032

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2023/1781 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Együttes politikai nyilatkozat a visszavont forrásoknak a Horizont Európa keretprogrammal összefüggésben történő újbóli felhasználásáról

Elkülönítés a meglévő 500 millió EUR összegű keretből

A visszavont pénzeszközöknek a kutatási programmal összefüggésben történő újbóli felhasználásáról szóló együttes nyilatkozatban(1) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodott abban, hogy a Horizont Európa keretprogramhoz vagy annak elődprogramjához, a „Horizont 2020” keretprogramhoz(2) tartozó projektek megvalósításának teljes vagy részleges elmaradása miatt visszavont kötelezettségvállalási előirányzatok a költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban a 2021–2027-es időszakban (2018-as árakon) 0,5 milliárd EUR összeghatárig újból rendelkezésre bocsáthatók a kutatási program javára.

A költségvetési hatóság éves költségvetési eljárás keretében fennálló hatásköreinek, valamint a Bizottság költségvetés végrehajtására vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül az Európai Parlament és a Tanács megállapodik abban, hogy a visszavont pénzeszközök újbóli felhasználásáról szóló, fent említett együttes nyilatkozatból eredő 0,5 milliárd EUR (2018-as árakon) allokációján belül (folyó árakon) 75 millió EUR indikatív összeget különítenek el csipekkel kapcsolatos európai kutatási tevékenységekre, ugyanakkor a lehető legnagyobb mértékben megőrzik a csipekhez nem szorosan kapcsolódó klaszterek allokációját(3).

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata az európai félvezető-ökoszisztéma megerősítését célzó intézkedések finanszírozásáról (csiprendelet)

A költségvetési hatóság jövőbeli éves költségvetési eljárások keretében fennálló előjogainak sérelme nélkül, valamint a csiprendeletre vonatkozó, közösen kifejezett költségvetési kötelezettségvállalásukkal összhangban az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy kiemelt kérdésként vizsgálja meg a csiprendelet költségvetésének növelésére irányuló javaslatokat az 1. fejezetben szereplő finanszírozás rendelkezésre bocsátásával, hogy az elérje az 50 millió EUR-t a csiprendeletben szereplő 3,3 milliárd EUR összegű pénzügyi keret kiegészítése céljából.

(1)HL C 444. I, 2020.12.22., 3. o.
(2)Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).
(3)HL C 185. ., 2021.5.12., 1. o.

Utolsó frissítés: 2023. december 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat