Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/0032(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0014/2023

Predkladané texty :

A9-0014/2023

Rozpravy :

PV 11/07/2023 - 4
CRE 11/07/2023 - 4

Hlasovanie :

PV 11/07/2023 - 8.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0266

Prijaté texty
PDF 159kWORD 59k
Utorok, 11. júla 2023 - Štrasburg
Európsky akt o čipoch
P9_TA(2023)0266A9-0014/2023
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2023 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec opatrení na posilnenie ekosystému polovodičov v Európe (akt o čipoch) (COM(2022)0046 – C9-0039/2022 – 2022/0032(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2022)0046),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 173 ods. 3, článok 182 ods. 1, článok 183 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0039/2022),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 173 ods. 3 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Českým senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. júna 2022(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. októbra 2022(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 10. mája 2023, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 40 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre právne veci, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0014/2023),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 365, 23.9.2022, s. 34.
(2) Ú. v. EÚ C 498, 30.12.2022, s. 94.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. júla 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorým sa zriaďuje rámec opatrení na posilnenie európskeho ekosystému polovodičov a mení nariadenie (EÚ) 2021/694 (akt o čipoch)
P9_TC1-COD(2022)0032

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2023/1781.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné politické vyhlásenie o opätovnom použití finančných prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená, v súvislosti s programom Horizont Európa

Vyčlenenie prostriedkov z existujúceho finančného krytia vo výške 500 miliónov EUR

V spoločnom politickom vyhlásení o opätovnom použití finančných prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená, v súvislosti s výskumným programom(1), súhlasili Európsky parlament, Rada a Komisia s tým, že v období 2021 – 2027 v prospech výskumného programu opätovne sprístupnia viazané rozpočtové prostriedky vo výške do 0,5 miliardy EUR (v cenách z roku 2018), ktorých viazanosť bola zrušená, čo vyplýva z úplného alebo čiastočného nevykonania projektov patriacich do rámcového programu Horizont Európa alebo do jeho predchodcu Horizont 2020(2), ako sa stanovuje v článku 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu v rámci ročného rozpočtového postupu a právomoci Komisie plniť rozpočet, sa Európsky parlament a Rada dohodli, že v rámci pridelených prostriedkov vo výške 0,5 miliardy EUR (v cenách z roku 2018) vyplývajúcich zo spoločného vyhlásenia o opätovnom použití finančných prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená, sa na výskumnú činnosť iniciatívy Čipy pre Európu pridelí orientačná suma 75 miliónov EUR (v bežných cenách), pričom sa v maximálnej možnej miere zachovajú prídely klastrov(3), ktoré úzko nesúvisia s čipmi.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o financovaní opatrení na posilnenie ekosystému polovodičov v Európe (akt o čipoch)

Bez toho, aby boli dotknuté výsady rozpočtového orgánu v rámci budúcich ročných rozpočtových postupov a v súlade so svojimi spoločne vyjadrenými rozpočtovými záväzkami týkajúcimi sa aktu o čipoch Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby prioritne preskúmala návrhy na posilnenie rozpočtu na akt o čipoch, pričom by všetky finančné prostriedky v okruhu 1 mali byť k dispozícii s cieľom dosiahnuť 50 miliónov EUR na dokončenie finančného krytia vo výške 3,3 miliardy EUR uvedeného v nariadení o čipoch.

(1) Ú. v. EÚ C 444 I, 22.12.2020, s. 3.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).
(3) Ú. v. EÚ C 185 I, 12.05.2021, s. 1.

Posledná úprava: 20. decembra 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia