Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2057(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0206/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0206/2023

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/07/2023 - 8.18
CRE 11/07/2023 - 8.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0267

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 206kWORD 74k
Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 - Στρασβούργο
Η προστασία των δημοσιογράφων παγκοσμίως και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό
P9_TA(2023)0267A9-0206/2023

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 2023 σχετικά με την προστασία των δημοσιογράφων παγκοσμίως και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό (2022/2057(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966, και το γενικό σχόλιο αριθ. 34 της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το άρθρο 19 του εν λόγω Συμφώνου όσον αφορά την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 2005, κατά της διαφθοράς και τη Σύμβαση της UNESCO, του 2005, για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για την προαγωγή και προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, της 13ης Απριλίου 2021, σχετικά με την παραπληροφόρηση και την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, καθώς και εκείνη, της 20ής Απριλίου 2022, σχετικά με την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ασφάλειας των δημοσιογράφων στην ψηφιακή εποχή,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών, της 12ης Απριλίου 2012, για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και το ζήτημα της ατιμωρησίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 της Τρίτης Σύμβασης της Γενεύης, το οποίο αφορά τους «πολεμικούς ανταποκριτές», το άρθρο 79 του πρόσθετου πρωτοκόλλου I όσον αφορά τα «μέτρα για την προστασία των δημοσιογράφων», και τα υπόλοιπα άρθρα που προστατεύουν τους επαγγελματίες αυτούς ως αμάχους σε περιόδους ένοπλης σύγκρουσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1738 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 23ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις, το οποίο καταδικάζει τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων σε καταστάσεις συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της ειδικής εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, της εκπροσώπου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, του ειδικού εισηγητή του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών για την ελευθερία της έκφρασης, και της ειδικής εισηγήτριας της Αφρικανικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών (ACHPR) για την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στην πληροφόρηση, της 20ής Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τους πολιτικούς και τους κρατικούς αξιωματούχους, αφενός, και την ελευθερία της έκφρασης, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του 25ου υπουργικού συμβουλίου του ΟΑΣΕ, της 7ης Δεκεμβρίου 2018, και ιδίως την απόφαση αριθ. 3/18 σχετικά με την ασφάλεια των δημοσιογράφων,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 10 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και ιδίως το άρθρο 10 όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία, το οποίο εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου 2020 (COM(2020)0790),

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, ο οποίος δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2016, και την έβδομη αξιολόγησή του, της 7ης Οκτωβρίου 2021, από την οποία προέκυψε το έγγραφο με τίτλο «Factsheet – 7th evaluation of the Code of Conduct» (Ενημερωτικό δελτίο — 7η αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε ενέργειες συμμετοχής του κοινού από προδήλως αβάσιμες ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες («στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού»), η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 27 Απριλίου 2022 (COM(2022)0177),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2020, σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 3ης Μαΐου 2022, με τίτλο «The safety of journalists is a priority for the European Union» (Η ασφάλεια των δημοσιογράφων αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση),

–  έχοντας υπόψη το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προαγωγή της προστασίας και ασφάλειας των δημοσιογράφων, και ιδίως τη σύσταση CM/Rec (2016)4 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη, της 13ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία της δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης, και τη σύσταση CM/Rec (2018)1 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη, της 7ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και τη διαφάνεια στην ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση C(2021)6650 της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα της ποιοτικής δημοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή, και την ετήσια έκθεσή της για το 2022 με τίτλο «Defending Press Freedom in Times of Tensions and Conflict» (Προάσπιση της ελευθερίας του Τύπου σε καιρούς εντάσεων και συγκρούσεων),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντίς Αμπέμπα για την αναγνώριση της γελοιογραφίας ως θεμελιώδους δικαιώματος, η οποία παρουσιάστηκε στην UNESCO με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου στις 3 Μαΐου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ, αφενός, και των μελών του Οργανισμού Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΟΚΑΚΕ), αφετέρου, η οποία μονογραφήθηκε από τους επικεφαλής διαπραγματευτές της ΕΕ και του ΟΚΑΚΕ στις 15 Απριλίου 2021, και ιδίως το άρθρο 9 και το άρθρο 11 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2021 στους δημοσιογράφους Maria Ressa και Dmitri Mouratov, από τις Φιλιππίνες και τη Ρωσία αντίστοιχα, ως αναγνώριση των εξαίρετων προσπαθειών τους για τη διασφάλιση της ελευθερίας των δημοσιογράφων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΕΕ-ΑΚΕ, της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διακυβέρνηση, την ανάπτυξη, τη δημοκρατία και τη σταθερότητα (ACP-EU/102.745/19/fin.),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του που κατατέθηκαν προς συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0206/2023),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, της γνώμης και της πληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία να πρεσβεύει κανείς τις απόψεις του ανενόχλητα και να αναζητεί, να λαμβάνει και να μοιράζεται πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας και ανεξαρτήτως συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοκρατίες μπορούν να λειτουργούν μόνον όταν οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητες και αξιόπιστες πληροφορίες και όταν η δράση των δημόσιων αρχών ελέγχεται αποτελεσματικά από τα μέσα ενημέρωσης και άλλους εξωτερικούς παρατηρητές και αποκαλύπτονται κάθε είδους παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν κρίσιμες συνιστώσες του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, καθιστούν δε δυνατή τη διαμόρφωση δημοκρατικών, ελεύθερων και συμμετοχικών κοινωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα βασικά δημοκρατικά καθήκοντα των δημοσιογράφων και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης περιλαμβάνεται η ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της πληροφόρησης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιογράφος είναι άτομο που παρατηρεί, περιγράφει, τεκμηριώνει, διερευνά και αναλύει γεγονότα, δηλώσεις, πολιτικές και τυχόν προτάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κοινωνία, με σκοπό τη συστηματοποίηση των εν λόγω πληροφοριών και τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων ώστε να πληροφορεί, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, τμήματα της κοινωνίας ή την κοινωνία στο σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο γενικό σχόλιό της αριθ. 34 (2011), η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ορίζει τη δημοσιογραφία ως «λειτουργία την οποία επιμερίζεται ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών δημοσιογράφων και αναλυτών πλήρους απασχόλησης, καθώς και ιστολόγων και άλλων ατόμων που δραστηριοποιούνται σε είδη αυτοδημοσίευσης σε έντυπη μορφή, στο διαδίκτυο ή αλλού»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα που συνδέονται με τη δημοσιογραφία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, όπως το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης, το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην προσωπική αξιοπρέπεια και το δικαίωμα σεβασμού της αλληλογραφίας των δημοσιογράφων στις διάφορες μορφές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο προβλέπει την προστασία των δημοσιογράφων και των πολεμικών ανταποκριτών, παρέχοντάς τους ειδικές προστασίες σε ένοπλες συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαγορεύει κάθε μορφή διακρίσεων για οποιουσδήποτε λόγους, συμπεριλαμβανομένων της φυλής, του χρώματος, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, της εθνικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, της γέννησης, και της περιουσιακής ή άλλης κατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανεπαρκής προστασία που παρέχεται στους δημοσιογράφους και η αυξανόμενη εχθρότητα που επιδεικνύουν εναντίον τους ορισμένα δημόσια πρόσωπα υπονομεύουν σημαντικά τις βασικές ελευθερίες τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν αποστολή να παρέχουν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με γενικά ή εξειδικευμένα θέματα με όσο το δυνατόν πιο υπεύθυνο και αντικειμενικό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία να λαμβάνεται υπόψη ο κοινωνιακός ρόλος που διαδραματίζουν όλοι οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης και το προσωπικό υποστήριξης, καθώς και οι εργαζόμενοι στα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογραφούντες πολίτες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη έχουν σημειωθεί μείωση της ελευθερίας του Τύπου και αύξηση του αριθμού σωματικών επιθέσεων, παρενόχλησης, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο, και εκφοβισμού με στόχο τη φίμωση και τη συκοφαντική δυσφήμιση δημοσιογράφων, ιδίως ανταποκριτών πολέμου, ερευνητών δημοσιογράφων που επιδιώκουν να αποκαλύψουν τη διαφθορά, το παράνομο εμπόριο, τις εταιρικές καταχρήσεις, ή τα παραπτώματα πολιτικών παραγόντων, και δημοσιογράφων που καταγγέλλουν καταστάσεις σε ορισμένα ολοκληρωτικά κράτη ή δικτατορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότεροι δημοσιογράφοι σκοτώνονται εκτός των ζωνών ένοπλων συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικοί δημοσιογράφοι που καλύπτουν τοπικές ιστορίες αποτελούν μακράν τον μεγαλύτερο αριθμό των θυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συλλέγοντας και διαδίδοντας αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις ένοπλες συγκρούσεις, οι δημοσιογράφοι εκτελούν μια κρίσιμη αποστολή δημόσιου συμφέροντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για κατάσταση που απαιτεί επείγουσα δράση ώστε να διαφυλαχθεί ο ουσιαστικός ρόλος των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στην εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες αρχές σκοπίμως απαγορεύουν την πρόσβαση δημοσιογράφων σε ζώνες συγκρούσεων, με σκοπό τη μονοπώληση των εξερχόμενων πληροφοριών, τη φίμωση των καταγγελτών, την κάλυψη παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τον έλεγχο της κοινής γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολυάριθμες περιπτώσεις, οι ανταποκριτές των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλαπλές δυσκολίες και εσκεμμένα εμπόδια στην πρόσβαση σε χώρες ή συγκεκριμένες περιοχές όπου σημειώνονται συγκρούσεις ή οικτρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία τους να έχουν πρόσβαση στις περιοχές αυτές διαβρώνει την ποιότητα της ενημέρωσης σχετικά με τοπικές εξελίξεις, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερες εκστρατείες παραπληροφόρησης και εσφαλμένης πληροφόρησης σε μέσα ενημέρωσης εντός και εκτός διαδικτύου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολλαπλές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι κατά την εκτέλεση του έργου τους, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στις μετακινήσεις, όπως οι απελάσεις και η άρνηση πρόσβασης σε χώρα ή συγκεκριμένη περιοχή, οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, οι αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, τα βασανιστήρια, η σεξουαλική βία, ιδίως κατά γυναικών δημοσιογράφων, η παραβίαση των εγγυήσεων για ορθή διαδικασία, η καταδίκη για χαλκευμένες κατηγορίες, η κατάσχεση και φθορά εξοπλισμού, η κλοπή πληροφοριών, η παράνομη παρακολούθηση και επιδρομή σε δημοσιογραφικά γραφεία, ο εκφοβισμός, η παρενόχληση μελών της οικογένειας, οι απειλές κατά της ζωής, ο στιγματισμός και οι εκστρατείες δυσφήμισης για την απαξίωση δημοσιογράφων, οι καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες, οι απαγωγές, οι βίαιες εξαφανίσεις, οι δολοφονίες και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερο στόχο αποτελούν οι ερευνητές δημοσιογράφοι που επιδιώκουν την αποκάλυψη της διαφθοράς και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι χρειάζονται απευθείας, άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε πληροφορίες προκειμένου να ελέγχουν δεόντως τους φορείς λήψης αποφάσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι χρειάζονται αξιόπιστες πηγές για το ερευνητικό τους έργο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγγέλτες αποτελούν βασικές πηγές πληροφόρησης για τους δημοσιογράφους, μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον εντοπισμό και την καταγγελία παρατυπιών και παραπτωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τον τρόπο αυτόν, μπορούν να ενισχύσουν τη δημοκρατική λογοδοσία και τη διαφάνεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαρκής προστασία των καταγγελτών αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα προβλέπει ισχυρή προστασία για τους καταγγέλτες, τις δημοσιογραφικές πηγές και την ενημέρωση για λόγους δημόσιου συμφέροντος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική καινοτομία έχει αυξήσει την ικανότητα των ατόμων, των κυβερνήσεων και άλλων παραγόντων να κατασκοπεύουν δημοσιογράφους, να παραβιάζουν το δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα και το δικαίωμά τους στην εμπιστευτικότητα των πηγών τους, να υπονομεύουν την ψηφιακή τους ασφάλεια και να τους επιβάλλουν λογοκρισία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές κατά δημοσιογράφων μπορεί να περιλαμβάνουν την παράνομη —ή κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των προτύπων ιδιωτικότητας— συλλογή δεδομένων, την υπονόμευση των λογαριασμών τους, τον αποκλεισμό τους από τους λογαριασμούς τους, την υποβολή τους σε παρεμβατικό κακόβουλο λογισμικό, τη στοχοποίησή τους με περιεχόμενο μίσους και βίας, τη δημόσια απαξίωσή τους, και τη συλλογή και δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών που αφορούν τους ίδιους ή τις οικογένειές τους, ακόμη και τη χρήση των αποκτώμενων πληροφοριών για τη δολοφονία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση και οι ψηφιακές απειλές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ελευθερία του Τύπου παγκοσμίως και περιορίζουν την ικανότητα των δημοσιογράφων να διερευνούν και να καταγγέλλουν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκονται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωποι με παρενόχληση και απειλές για την ασφάλεια και τη ζωή τους σε διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως σε φόρουμ και ιστοτόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και συνομιλίας, από άτομα με κακόβουλες προθέσεις και από ορισμένες κυβερνήσεις, και δη από τις κυβερνήσεις χωρών ή περιοχών όπου οι δημοσιογράφοι αυτοί δραστηριοποιούνται και επιχειρούν ή επιτυγχάνουν να αποκαλύψουν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφθορά κυβερνητικών ή εταιρικών παραγόντων ή να αναδείξουν απόπειρες παραπλάνησης της κοινής γνώμης μέσω εκστρατειών παραπληροφόρησης, εκφοβισμού και εσφαλμένης πληροφόρησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων, το 2022 σκοτώθηκαν 67 δημοσιογράφοι, δηλώθηκε δε η εξαφάνιση άλλων 64· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (ΔΧΣ), 1 668 δημοσιογράφοι παγκοσμίως σκοτώθηκαν επί το έργον μεταξύ 2003 και 2022 και συνολικά 533 δημοσιογράφοι βρίσκονταν υπό κράτηση το 2022 για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την ετήσια σύνοψη των ΔΧΣ για το 2022 όσον αφορά τη βία και τις καταχρήσεις σε βάρος δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της UNESCO για την ελευθερία της έκφρασης για την περίοδο 2021-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2023, σημειώνει ότι αυξήθηκαν σε 86 οι δημοσιογράφοι που έχασαν τη ζωή τους το 2022, δηλαδή ένας κάθε τέσσερις ημέρες, σε σύγκριση με συνολικά 55 δολοφονίες το 2021·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια των δημοσιογράφων είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της ικανότητάς τους να εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες πρέπει να εγγυώνται την προστασία όλων των δημοσιογράφων που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ισχυρά διεθνή μέτρα για την προστασία των δημοσιογράφων και την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει ζητήσει να συγκροτηθεί διεθνής ομάδα δράσης για την πρόληψη, τη διερεύνηση και τη δίωξη των επιθέσεων κατά δημοσιογράφων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της COVID-19 ανέδειξε τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημοσιογράφοι στην παροχή αξιόπιστων και επαληθευμένων πληροφοριών στους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει επομένως να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να κατοχυρωθούν ασφαλείς και κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους δημοσιογράφους και τους εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν άδικα τους περιορισμούς λόγω της COVID-19 ως μέθοδο για τον παράνομο περιορισμό του έργου των δημοσιογράφων, ειδικότερα όσον αφορά την καταγγελία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος γεγονότων αποτελεί συγκεκριμένη δημοσιογραφική δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει την εξακρίβωση των γεγονότων ή την αμφισβήτηση επίσημων αφηγημάτων, με στόχο την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης ή την αποκάλυψη της εσφαλμένης πληροφόρησης τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελεγκτές γεγονότων δραστηριοποιούνται σε έναν κόσμο όπου είναι εκτεταμένη η κυκλοφορία των πληροφοριών και όπου οι αλγόριθμοι πολώνουν τις συζητήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο έκθεσης των ελεγκτών γεγονότων σε διαδικτυακές επιθέσεις, απειλές, παρενόχληση, πιέσεις από τις δημόσιες αρχές, και καταχρηστικές νομικές διαδικασίες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία ανάπτυξη των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει ενισχύσει την παραπληροφόρηση και την εσφαλμένη πληροφόρηση, καθώς και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, με σκοπό τη δυσφήμιση αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης και τη στοχοποίηση δημοσιογράφων, ελεγκτών γεγονότων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης οι οποίοι προσπαθούν να περιορίσουν αυτή τη διασπορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνονται·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπληροφόρηση και η εσφαλμένη πληροφόρηση μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αποτελέσουν σημαντική απειλή για τις αξίες της δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψευδείς ειδήσεις συχνά εκμεταλλεύονται το συναίσθημα και διαμορφώνονται ούτως ώστε να προσελκύουν την προσοχή, γεγονός που καθιστά ευκολότερη και ταχύτερη τη διασπορά τους σε σύγκριση με τις μη ψευδείς ειδήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης θεωρούνται ζήτημα δημόσιου συμφέροντος·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η πολιτική δημοσιογραφία διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο, καθώς οι κοινωνικοί κλυδωνισμοί ή οι κρίσεις αποτελούν συχνά το έναυσμα για τη λήψη κυβερνητικών μέτρων που περιορίζουν την ελευθερία, την πολυφωνία και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις, ο εκφοβισμός, η αναγκαστική εξορία, η δολοφονία και η φυλάκιση δημοσιογράφων, γελοιογράφων, ιστολόγων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο φαινόμενο, όπως και η ατιμωρησία για τις ενέργειες αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικτυακοί χώροι μετατρέπονται ολοένα και περισσότερο σε εχθρικό περιβάλλον και ότι η ρητορική μίσους και η βία, και δη κατά των γυναικών δημοσιογράφων, έχουν ενταθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα αυτά περιορίζουν την ικανότητα του κοινού να λαμβάνει ορθές πληροφορίες και ιδέες και επομένως θίγουν το δικαίωμά του στην πληροφόρηση και την ικανότητά του να ασκεί το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της έκφρασης και την πολιτική συμμετοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους δημοσιογράφους σημαίνουν, μεταξύ άλλων, την αποφυγή της αδικαιολόγητης εσωτερικής και εξωτερικής πίεσης, εξάρτησης, ευπάθειας και αστάθειας και, ως εκ τούτου, του κινδύνου αυτολογοκρισίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες οι κρατούμενοι δημοσιογράφοι στερούνται το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, δέχονται απειλές και υφίστανται κακομεταχείριση υπό απάνθρωπες συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ανεξάρτητη και διαφανή πρόσβαση στη δικαιοσύνη αποτελεί βασική συνιστώσα του κράτους δικαίου και ότι το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη πρέπει να κατοχυρώνεται παγκοσμίως·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τη βία κατά δημοσιογράφων, ο εκφοβισμός, η παρενόχληση, η δολοφονία, η ατιμωρησία και το ακαταδίωκτο έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα και οδηγούν σε αυτολογοκρισία·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση επικυριαρχίας στα μέσα ενημέρωσης, η έλλειψη θεσμικής διαφάνειας, η ρητορική μίσους και η παραπληροφόρηση αποτελούν ολοένα και συχνότερα αντικείμενο εκμετάλλευσης από κρατικούς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μη κρατικούς φορείς για πολιτικούς σκοπούς, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής πόλωσης, και δη από αντιδημοκρατικά πολιτικά κινήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές αυτές χρησιμοποιούνται ιδίως από ολοκληρωτικά καθεστώτα για να διατηρούνται στην εξουσία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επαρκώς χρηματοδοτούμενα και εύρωστα δημόσια μέσα ενημέρωσης μπορούν να αποτελέσουν εγγυητές των δημοκρατικών κοινωνιών· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι τους αντιμετωπίζουν μια σειρά από αυξανόμενες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και αγοραίων πιέσεων, καθώς και περικοπές στις κυβερνητικές δαπάνες για υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης, οι οποίες επιδεινώθηκαν περαιτέρω από την πανδημία της COVID-19·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια της ιδιοκτησίας και χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης έχει υψηλή σημασία για τη διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η ευρωστία και ανεξαρτησία του τομέα των μέσων ενημέρωσης και να αυξηθεί η ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια της χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης είναι απαραίτητη για την προαγωγή της εμπιστοσύνης των πολιτών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δημοσιογράφοι βρίσκονται αντιμέτωπες με μορφές έμφυλης βίας, όπως η σεξουαλική και η διαδικτυακή παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή παρενόχληση και κακοποίηση έχουν συχνά έντονα σεξουαλικό χαρακτήρα και βασίζονται όχι τόσο στο περιεχόμενο του έργου των θυμάτων, αλλά στα σωματικά τους χαρακτηριστικά, το πολιτιστικό τους υπόβαθρο ή την προσωπική τους ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές αυτές μπορεί να οδηγήσουν γυναίκες δημοσιογράφους σε αυτολογοκρισία και να έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα για την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικοί ανακαλύπτουν διαρκώς τεκμήρια ότι οι γυναίκες αποτελούν μειονότητα στους διάφορους τομείς των μέσων ενημέρωσης, ιδίως στους δημιουργικούς ρόλους, και ότι υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στα ανώτατα κλιμάκια λήψης αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες χώρες αποθαρρύνουν τις γυναίκες να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στη δημοσιογραφία, ή ακόμη και τους το απαγορεύουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μισογυνική συμπεριφορά και η έμφυλη βία κατά των γυναικών δημοσιογράφων στο διαδίκτυο δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές ούτε να κανονικοποιούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξιστική ρητορική μίσους στιγματίζει, προκαλεί φόβο και ντροπή, καθώς και ψυχολογική και επαγγελματική ζημία και βλάβη για τη φήμη, και εγείρει ανησυχίες όσον αφορά την ψηφιακή ιδιωτικότητα και τις απειλές κατά της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ακραίες περιπτώσεις, οι διαδικτυακές απειλές που δεν ποινικοποιούνται μπορούν να κλιμακωθούν σε σωματική βία, παρενόχληση και κακοποίηση εκτός διαδικτύου·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι δημοσιογράφοι μπορούν να εκδηλωθούν σε σχέση με το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την ηλικία, την κοινωνική τάξη και τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι ΛΟΑΤΚΙ+ διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο διαδικτυακών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικτυακές επιθέσεις συχνά επιδεινώνουν τις απειλές για την ασφάλεια εκτός διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε αυτολογοκρισία και να έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα για την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες, οι στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού (SLAPP) χρησιμοποιούνται από πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες με σκοπό τη φίμωση των επικριτικών φωνών ή τον εκφοβισμό δημοσιογράφων ώστε να πάψουν να ερευνούν τη διαφθορά ή άλλες υποθέσεις δημόσιου συμφέροντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι SLAPP συνιστούν σοβαρή απειλή για την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, καθώς οι δημοσιογράφοι μπορούν να εμποδίζονται —ή και να τιμωρούνται— από το να υψώσουν τη φωνή τους για ζητήματα δημόσιου συμφέροντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σύνηθες σε χώρες με νόμους περί δυσφήμισης ή συκοφαντίας οι οποίοι μπορούν ευκολότερα να τύχουν κατάχρησης, καθώς και σε χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τρίτες χώρες και οι πληρεξούσιοί τους έχουν ήδη προβεί σε SLAPP κατά Ευρωπαίων δημοσιογράφων εντός των εθνικών δικαιοδοσιών της ΕΕ·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και το ζήτημα της ατιμωρησίας αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ελεύθερου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους δημοσιογράφους και τους εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης, τόσο σε καταστάσεις συγκρούσεων όσο και σε καταστάσεις χωρίς συγκρούσεις, με γνώμονα την ενίσχυση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ανάπτυξης παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ειδικοί επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για την ορθή εφαρμογή του σχεδίου δράσης των Ηνωμένων Εθνών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασπορά εσφαλμένης πληροφόρησης, ψευδών ειδήσεων, προπαγάνδας και παραπληροφόρησης δημιουργεί κλίμα καθολικού σκεπτικισμού στον πληθυσμό όσον αφορά την ενημέρωση εν γένει, γεγονός που εκθέτει τους δημοσιογράφους σε δυσπιστία και συνιστά απειλή για την ελευθερία της πληροφόρησης, τον δημοκρατικό διάλογο και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, έχει δε αυξήσει την ανάγκη για ποιοτικές πηγές μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν καταβληθεί επαρκείς προσπάθειες για την προστασία των δημοσιογράφων και των πολιτών από την προπαγάνδα, τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των δεδομένων και οι αλγόριθμοι έχουν ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες χώρες έχουν θεσπίσει νόμους οι οποίοι δήθεν καταπολεμούν το κυβερνοέγκλημα, ενώ στην πραγματικότητα καταπνίγουν την ελευθερία του Τύπου στοχοποιώντας ανεξάρτητους και επικριτικούς δημοσιογράφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι έχουν φυλακιστεί, εξοριστεί με τη βία και βασανιστεί διότι κατήγγειλαν περιπτώσεις διαφθοράς και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση για την πληροφόρηση και τη δημοκρατία, στην οποία συμμετέχουν 50 κράτη από όλον τον κόσμο, έχει ζητήσει να κατοχυρωθούν δημοκρατικές διασφαλίσεις στον χώρο επικοινωνίας και πληροφόρησης και έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα κάθε πολίτη σε αξιόπιστες πληροφορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η εταιρική σχέση έχει αναπτύξει μια σειρά συστάσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του πληροφοριακού χάους, τις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η ΕΕ για να στηρίξει τις προσπάθειες δημοκρατικών χωρών εκτός της Ένωσης·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι αναγκάζονται να ταξιδεύουν σε ζώνες συγκρούσεων χωρίς ασφάλιση, διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να καλύψουν τη διαμονή τους·

ΛΓ.  έχοντας υπόψη ότι το Βραβείο Daphne Caruana του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που καθιερώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 ως φόρος τιμής στην Daphne Caruana Galizia, Μαλτέζα ερευνήτρια δημοσιογράφο και ιστολόγο για την καταπολέμηση της διαφθοράς η οποία σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο το 2017, επιβραβεύει σε ετήσια βάση την εξαίρετη δημοσιογραφία που προάγει ή υπερασπίζεται τις βασικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

1.  υπογραμμίζει και επιμένει ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, της γνώμης και της πληροφόρησης, και ότι το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία να πρεσβεύει κανείς τις απόψεις του ανενόχλητα και να αναζητεί, να λαμβάνει και να μοιράζεται πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας και ανεξαρτήτως συνόρων, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· υπενθυμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημοσιογράφοι στην προαγωγή και διασφάλιση των δημοκρατικών αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· τονίζει την ανάγκη προστασίας των δημοσιογράφων από κάθε μορφή βίας όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024·

2.  υπενθυμίζει το γεγονός ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς διαθέσιμες και προσβάσιμες αξιόπιστες πληροφορίες τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου· τονίζει τη σημασία να προστατεύεται η ανεξαρτησία των δημοσιογράφων, να διασφαλίζεται η ελευθερία της έκφρασης, να κατοχυρώνεται η πολυμορφία των μέσων ενημέρωσης και να διαφυλάσσεται το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη στην ενημέρωση·

3.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία άσκησης της δημοσιογραφίας χωρίς κακόβουλους και εσκεμμένους περιορισμούς αποτελεί τεκμήριο για τις αξίες της δημοκρατίας και ότι το να επιτρέπεται η ανεμπόδιστη δημοσιογραφία συμβάλλει επομένως στις δημοκρατικές αξίες·

4.  καταδικάζει όλα τα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών επιθέσεων, της απαγωγής, των βασανιστηρίων, του εκφοβισμού και της ρητορικής μίσους, κατά δημοσιογράφων, εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και συνεργατών τους σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στην ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό επίπεδο ατιμωρησίας σε παγκόσμιο επίπεδο για τα εγκλήματα αυτά, και ζητεί να κληθούν οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν με τη διεξαγωγή ανεξάρτητων, έγκαιρων και αποτελεσματικών ερευνών σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και το κράτος δικαίου· υπογραμμίζει το δικαίωμα των θυμάτων και των οικογενειών τους να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας και νομική συνδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

5.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε αυθαίρετη κράτηση δημοσιογράφων και κάθε προσωρινή κράτηση που βασίζεται σε πολιτικά κριτήρια ή καταχρηστική νομοθεσία· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των δημοσιογράφων που κρατούνται χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις για τη συμμετοχή τους στη διάπραξη εγκλημάτων ή χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον τους· καλεί επίσης τις σχετικές αρχές να μην αντιμετωπίζουν ως δυνητικούς υπόπτους τα μέλη της οικογένειας ύποπτων δημοσιογράφων και να μην τους επιβάλλουν διοικητικές ή άλλες κυρώσεις·

6.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων, το 2022 σκοτώθηκαν παγκοσμίως 67 δημοσιογράφοι, επιπλέον όσων δέχθηκαν απειλές ή υποβλήθηκαν σε βία ή αυθαίρετη φυλάκιση· αποτίει φόρο τιμής σε όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους και υπέστησαν επιθέσεις κατά την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, και στέκεται στο πλευρό όλων εκείνων που έχουν το θάρρος να υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στην αδικία, τη διαφθορά και την παρανομία· τονίζει ότι τα εγκλήματα κατά των δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να διερευνώνται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όταν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν την αναγκαία στήριξη για την έρευνα·

7.  υπενθυμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και ερευνητών δημοσιογράφων, οι οποίοι αποκαλύπτουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συλλέγοντας αξιόπιστες και σχετικές πληροφορίες, ελέγχουν τις δραστηριότητες των δημόσιων αρχών και των εκλεγμένων αξιωματούχων και αποκαλύπτουν παραβιάσεις του εθνικού και διεθνούς δικαίου, οικονομικά και εταιρικά εγκλήματα, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, περιπτώσεις κρατικής καταστολής και διαφθοράς, εγκληματικά δίκτυα και δραστηριότητες, περιβαλλοντικά εγκλήματα και κάθε είδους παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμβάλλοντας έτσι στο αναγκαίο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών ώστε να λογοδοτούν οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται στην εξουσία· επισημαίνει ότι, λόγω των δραστηριοτήτων αυτών, οι δημοσιογράφοι διατρέχουν αυξημένο προσωπικό κίνδυνο·

8.  εκφράζει εκ νέου τη συνεχιζόμενη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης υπό το φως των καταχρήσεων και επιθέσεων που εξακολουθούν να διαπράττονται κατά δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης σε πολλές χώρες, καθώς και για την αυξανόμενη δημόσια απαξίωσή τους, η οποία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην άσκηση της δημοσιογραφίας, ιδίως όσον αφορά την πολιτική, ερευνητική και διασυνοριακή δημοσιογραφία· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάσταση των δημοσιογράφων και των οργανισμών μέσων ενημέρωσης στις χώρες όπου θεωρείται, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, ότι επικρατούν οι χειρότερες συνθήκες παγκοσμίως· εκφράζει τη λύπη του για τις εκτεταμένες καταχρήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, και τη λογοκρισία που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο και την ταυτότητα φύλου·

9.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημοσιογράφοι στην κάλυψη διαμαρτυριών και διαδηλώσεων, και ζητεί να προστατεύονται ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο, αντίποινα ή παρενόχληση· εκφράζει την ανησυχία του για τα αυξημένα περιοριστικά μέτρα και αντίποινα που αποσκοπούν στη σύνθλιψη των δημόσιων διαδηλώσεων, περιλαμβάνουν δε και την καταστολή της κάλυψης τέτοιων γεγονότων από δημοσιογράφους και ανεξάρτητους παρατηρητές·

10.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την έλλειψη ειδικών νομικών πλαισίων ή πλαισίων πολιτικής για την προστασία των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης από τη βία, τις απειλές και τον εκφοβισμό σε παγκόσμια κλίμακα, και επισημαίνει την ανάγκη καταπολέμησης της ατιμωρησίας των δραστών· καταδικάζει το γεγονός ότι ορισμένα δημόσια πρόσωπα και εκπρόσωποι των αρχών απαξιώνουν ανοικτά τους δημοσιογράφους, καθώς έτσι υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου στα μέσα ενημέρωσης·

11.  υπογραμμίζει το καθήκον των δημόσιων αρχών να προστατεύουν την ελευθερία της έκφρασης και την ασφάλεια των δημοσιογράφων, και καλεί τις χώρες σε όλον τον κόσμο να θεσπίσουν νομοθεσία και πολιτικές με βάση τις εμπειρίες των δημοσιογράφων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα, αποσκοπώντας στην διαμόρφωση νομικού περιβάλλοντος για την πρόληψη, προστασία και αυστηρή δίωξη υποθέσεων καταστολής δημοσιογράφων και τη διασφάλιση δέουσας έρευνας και παρακολούθησης, μεταξύ άλλων με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων· καλεί επιτακτικά τις αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη της βίας αυτής, τη διασφάλιση της λογοδοσίας και την εξάλειψη της ατιμωρησίας·

12.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης εργάζονται συχνά υπό επισφαλείς και επιδεινούμενες συνθήκες απασχόλησης και ασφάλειας, γεγονός που υπονομεύει την ικανότητά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους νέους δημοσιογράφους και τους ελεύθερους επαγγελματίες δημοσιογράφους, και υπενθυμίζει το καθήκον μέριμνας που έχουν οι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης έναντι των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης με τους οποίους συνεργάζονται· τονίζει ότι είναι κρίσιμες οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους δημοσιογράφους και τους εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης, ώστε να προάγεται η ποιοτική δημοσιογραφία και να είναι σε θέση οι δημοσιογράφοι να εκτελούν τις αποστολές τους και να προασπίζουν το δικαίωμα στην πληροφόρηση και το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση· καλεί τις αρχές να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης, σε στενή συνεργασία με δημοσιογραφικές οργανώσεις, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των δημοσιογράφων και την προστασία τους από τη σωματική και ψυχολογική βία·

13.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της συνέχειας του έργου των δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης που εργάζονται σε ζώνες συγκρούσεων, καθώς πολύ συχνά αδυνατούν για οικονομικούς λόγους εξαιτίας των συγκρούσεων να συνεχίσουν το σημαντικό τους έργο· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να παρέχεται επαρκής ασφάλιση στους δημοσιογράφους που ταξιδεύουν σε ζώνες συγκρούσεων·

14.  υπογραμμίζει ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να λαμβάνουν την αναγκαία κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και τις πρώτες βοήθειες, από τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης· καλεί τις εταιρείες, και δη του ψηφιακού τομέα, να επιδεικνύουν ουσιαστική και ενδελεχή δέουσα επιμέλεια για την πρόληψη ή τον μετριασμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στην ελευθερία της έκφρασης, την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και τα δικαιώματα των δημοσιογράφων σε τρίτες χώρες·

15.  υπενθυμίζει την υποχρέωση να προστατεύεται η ελευθερία της έκφρασης, μεταξύ άλλων για τους σατιρικούς συγγραφείς και τους γελοιογράφους, καθώς ενημερώνουν το κοινό, προάγουν τις δημοκρατικές αξίες και υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, διαμαρτυρόμενοι κατά της εγκληματικότητας, της διαφθοράς και των καταχρήσεων εξουσίας και αναδεικνύοντας και καταπολεμώντας τη λογοκρισία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

16.  αποδοκιμάζει τις αυξημένες προσπάθειες θρησκευτικών και κρατικών αρχών να περιορίσουν την ελευθερία της έκφρασης και της κριτικής υπό το πρόσχημα θρησκευτικών νόμων ή νόμων περί βλασφημίας, ειδικότερα στην περίπτωση της σάτιρας ή της κριτικής με τη μορφή έργου και έκφρασης δημοσιογραφικού ή δημιουργικού χαρακτήρα·

17.  τονίζει τη σημασία να κατοχυρώνονται η ασφάλεια και η ευεξία των δημοσιογράφων που ελέγχουν τα γεγονότα, καθώς στοχοποιούνται ειδικά επειδή αποκαλύπτουν περιπτώσεις εσφαλμένης πληροφόρησης, παραπληροφόρησης και διασποράς προπαγάνδας, με αποτέλεσμα συχνά να αποκαλύπτουν γεγονότα για των οποίων την απόκρυψη ή στρέβλωση έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες· ζητεί να αναπτύξει η Επιτροπή εργαλεία για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, όπως ένα νομικό πλαίσιο για τα στοχοποιημένα μέσα ενημέρωσης, καθώς και αποτελεσματικά μέσα που να στηρίζουν τη λειτουργία τους·

18.  παρατηρεί ότι η εξασφάλιση του απορρήτου των πηγών πληροφόρησης αποτελεί προϋπόθεση για την ερευνητική δημοσιογραφία και τον ανεξάρτητο Τύπο και ότι οι καταγγέλτες έχουν αποδειχθεί σημαντική πηγή για την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας· τονίζει, επομένως, τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι καταγγέλτες στην καταπολέμηση της διαφθοράς από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς και στην ενημέρωση του κοινού· εκφράζει την υποστήριξή του για το έργο των καταγγελτών και των εκδοτών τους όσον αφορά την αποκάλυψη καταχρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο·

19.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων που βρίσκονται αντιμέτωποι με εχθρικό εργασιακό περιβάλλον· αποτίει φόρο τιμής σε οργανώσεις, όπως ενδεικτικά οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων, η Frontline, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων, για την υποστήριξη που παρέχουν σε δημοσιογράφους και εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης οι οποίοι βρίσκονται καταστάσεις κινδύνου που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ασφάλεια και ευεξία τους· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ολιστικές και εξεζητημένες μεθοδολογίες για την αναζήτηση τρόπων συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων χρονικών διαστημάτων και για διάφορα είδη παραβιάσεων κατά δημοσιογράφων· ζητεί να αναπτυχθούν αποτελεσματικά εργαλεία παρακολούθησης, σε συνεργασία με δημοσιογραφικές οργανώσεις, και να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την παγκόσμια κατάσταση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων παγκοσμίως·

20.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε απόπειρα φίμωσης των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης ή υπονόμευσης της ελευθερίας και της πολυφωνίας τους και περιορισμού της πρόσβασης του κοινού σε αξιόπιστες πληροφορίες μέσω διακοπών λειτουργίας του διαδικτύου, παράνομης και/ή δυσανάλογης παρακολούθησης, φραγής ή φιλτραρίσματος επιγραμμικού περιεχομένου μέσω παράνομων ή αδιάκριτων αιτημάτων προς πλατφόρμες για την αφαίρεση περιεχομένου ή τη φραγή δικτυακών τόπων επικοινωνίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης· προειδοποιεί για τις πρακτικές που έμμεσα υποτάσσουν τέτοιου είδους μέσα ενημέρωσης μέσω οικονομικής πατρωνίας, και καταδικάζει ιδίως τις προσπάθειες ελέγχου των δημόσιων μέσων ενημέρωσης· αποδοκιμάζει την έγκριση, από ορισμένες τρίτες χώρες, των νόμων «περί ξένων πρακτόρων», οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη φίμωση και καταστολή της δημοσιογραφίας· καλεί τις κυβερνήσεις να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις καταχρήσεις και να μην κάνουν κακή χρήση προστατευτικών μέτρων για να περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης ή να επιτρέπουν τη λογοκρισία· συνιστά να επιτρέπουν οι κυβερνήσεις την ελευθερία του κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου και την άσκηση κριτικής· υπενθυμίζει ότι, όπως δήλωσε η Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της έκφρασης, η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης αποτελεί πρακτική που αντιβαίνει στη δημοκρατία και τον πλουραλισμό, καθώς παρεμποδίζει την ποικιλόμορφη έκφραση των διαφόρων τμημάτων της κοινωνίας·

21.  καταγγέλλει την αυξανόμενη χρήση εξοπλισμού παρακολούθησης και κατασκοπευτικού λογισμικού για την επιτήρηση, παρακολούθηση και λογοκρισία του έργου των δημοσιογράφων· καταδικάζει τη συμμετοχή κρατικών και ιδιωτικών φορέων σε αυτή την παράνομη παρακολούθηση, η οποία παραβιάζει, μεταξύ άλλων δικαιωμάτων, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των πηγών των δημοσιογράφων· ζητεί να ερευνώνται και να διώκονται ανεξάρτητα όλες οι καταγγελίες για παράνομη παρακολούθηση δημοσιογράφων και να λογοδοτούν οι δράστες· υπογραμμίζει τη σημασία να παρέχεται έννομη προστασία στους δημοσιογράφους που έχουν στοχοποιηθεί παράνομα με κατασκοπευτικό λογισμικό· ζητεί την αυστηρή επιβολή και παρακολούθηση του κανονισμού της ΕΕ για τα αγαθά διπλής χρήσης, ώστε να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν εξαγωγές από την ΕΕ που να επιτρέπουν σε αυταρχικά καθεστώτα να στοχοποιούν δημοσιογράφους ή να τους επιτίθενται·

22.  καταδικάζει τη χρήση SLAPP για τη φίμωση ή τον εκφοβισμό δημοσιογράφων και ειδησεογραφικών γραφείων, μεταξύ άλλων από τις αρχές τρίτων χωρών κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης που εδρεύουν στην ΕΕ, και για τη δημιουργία κλίματος φόβου με σκοπό την καταστολή της δραστηριότητάς τους· επικροτεί εν προκειμένω την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία κατά των SLAPP που στοχοποιούν δημοσιογράφους στην ΕΕ· ζητεί η νομοθεσία αυτή να καλύπτει επαρκώς την εξωτερική διάσταση των SLAPP, προκειμένου να προστατεύονται οι δημοσιογράφοι που εδρεύουν στην ΕΕ από καταχρηστικές αγωγές τις οποίες κινούν αρχές τρίτων χωρών ή οι πληρεξούσιοί τους· ζητεί εν προκειμένω από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενθαρρύνουν τρίτες χώρες, και ειδικότερα ομόφρονες εταίρους που δεν το έχουν πράξει ακόμα, να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο και να ασχοληθούν με το θέμα αυτό σε διεθνές επίπεδο· καλεί την ΕΕ να παράσχει νομική στήριξη και άλλου είδους συνδρομή στους δημοσιογράφους που στοχοποιούνται από SLAPP και να συνεργαστεί με εταίρους για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για τους εισαγγελείς που αντιμετωπίζουν SLAPP, παρέχοντας σε εισαγγελείς και δικαστές κατάρτιση επί του θέματος· πιστεύει ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η εξωτερική της διακυβέρνηση, η ΕΕ πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες της όσον αφορά την εσωτερική της πολιτική για τα μέσα ενημέρωσης με πλήρως συνεκτικό και συνεπή τρόπο· επικροτεί στο πλαίσιο αυτό την έγκριση της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες(1), και ζητεί να συμπεριληφθούν αποτελεσματικά μέτρα στις πρόσφατα δημοσιευθείσες προτάσεις οδηγίας κατά των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού (οδηγία κατά των SLAPP) (COM(2022)0177) και ευρωπαϊκής πράξης για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης (COM(2022)0457), που υποδεικνύουν ότι η ΕΕ εφαρμόζει μια πιο ενεργό προσέγγιση όσον αφορά τις πολιτικές για τα μέσα ενημέρωσης· είναι της άποψης ότι τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για άλλες περιοχές ανά τον κόσμο και να συμβάλουν στον καθορισμό θετικών παγκόσμιων προτύπων· υπενθυμίζει τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης(2) σχετικά με τη δυσφήμηση, οι οποίες περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές ώστε να διασφαλίζονται η αναλογικότητα των κυρώσεων και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

23.  επικροτεί τις δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην ενημέρωση σχετικά με το πλήρες φάσμα των ενωσιακών και άλλων μηχανισμών και εργαλείων διεθνούς προστασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επειγόντως για τη στήριξη δημοσιογράφων οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο, και που διατίθενται ήδη για το προσωπικό της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών, για οργανώσεις που ασχολούνται με την προστασία των δημοσιογράφων και για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· είναι της άποψης ότι η ΕΕ μπορεί να ενισχύσει την παρουσία της όσον αφορά την προστασία των δημοσιογράφων στο εξωτερικό με το έργο των αντιπροσωπειών της, τόσο την άμεση συνεργασία με τους δημοσιογράφους όσο και τις επικοινωνιακές στρατηγικές της ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δημοσιογράφοι γνωρίζουν για τα εν λόγω εργαλεία και έχουν πρόσβαση σε αυτά, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και με τη στήριξη και προώθηση των υφιστάμενων διεθνών μηχανισμών προειδοποίησης για δημοσιογράφους που βρίσκονται σε κίνδυνο· ζητεί να ενισχυθούν αυτοί οι μηχανισμοί και τα εργαλεία προστασίας με μια ευαίσθητη ως προς το φύλο προσέγγιση και με αύξηση της χρηματοδότησης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη· επισημαίνει την ανάγκη να διαθέτουν η ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους εν προκειμένω·

24.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προαγάγουν τη χρήση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας ως εργαλείο για τη στήριξη της ευρύτερης κατανόησης, από τους πολίτες και τις κοινωνίες, του κοινωνιακού ρόλου της δημοσιογραφίας, καθώς και προγράμματα ανταλλαγών για δημοσιογράφους· ζητεί ιδίως να προαχθούν προγράμματα και πολιτικές για δημοσιογράφους και παράγοντες των μέσων ενημέρωσης τα οποία να αποσκοπούν στην προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και τις ειδήσεις· θεωρεί ότι η ενίσχυση της δημοσιογραφίας είναι απαραίτητη για την πρόληψη της παραπληροφόρησης, της πόλωσης και της βίας και μπορεί να ενισχύσει τις δημοκρατίες διευκολύνοντας την πολιτική συμμετοχή· υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να συμβάλλουν οι δημοσιογράφοι σε έναν ανοικτό, ελεύθερο και δίκαιο δημόσιο διάλογο, ο οποίος αποτελεί βασική συνιστώσα για να μπορεί η κοινωνία να καταπολεμά την παραπληροφόρηση, τη χειραγώγηση των πληροφοριών και τις παρεμβάσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμπεριληφθεί η εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης σε επίσημα και ανεπίσημα πλαίσια, μεταξύ άλλων μέσω των προγραμμάτων σπουδών, προκειμένου να προωθηθούν ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και οι συναφείς δεξιότητες και ικανότητες και να προαχθεί και να στηριχθεί η κριτική σκέψη· προσβλέπει εν προκειμένω στην ενδιάμεση επανεξέταση, από την Επιτροπή, του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2012-2027)· σημειώνει ότι η ανάγκη να διασφαλίζεται η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα προγράμματα εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τρίτες χώρες·

25.  επιμένει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαδικτυακών πλατφορμών, των κυβερνήσεων και των αρχών επιβολής του νόμου, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η διασπορά μηνυμάτων που υποκινούν το μίσος ή τη βία κατά δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, λαμβανομένου υπόψη ότι στοχοποιούνται ιδιαίτερα οι γυναίκες· επισημαίνει την ανάγκη να εφαρμοστούν μέτρα για την προστασία των δημοσιογράφων από τη διαδικτυακή και έμφυλη βία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες· καλεί τις πλατφόρμες να διαγράφουν αμέσως διαδικτυακά σχόλια ή αντιδράσεις που παρενοχλούν τους δημοσιογράφους, υποκινούν βία και μίσος ή υπονομεύουν την ασφάλεια των δημοσιογράφων· καλεί επιτακτικά τις αρχές εκτός ΕΕ να διερευνούν και να διώκουν υποθέσεις διαδικτυακής παρενόχλησης και κακοποίησης, ώστε να λογοδοτούν οι υπεύθυνοι·

26.  επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια διασπείρονται όλο και περισσότερο η ρητορική μίσους και οι διακρίσεις στα μέσα ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, όπως και η κυβερνοβία κατά δημοσιογράφων, γεγονός που απειλεί την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία της πληροφόρησης και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης· υπενθυμίζει ότι η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μπορεί να υποκινήσει βία εκτός διαδικτύου και διαδικτυακή παρενόχληση· υπογραμμίζει ότι ιδίως οι γυναίκες δημοσιογράφοι βρίσκονται επίσης αντιμέτωπες με σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική βία, είναι δε πολύ πιθανότερο να υποστούν διαδικτυακή παρενόχληση απ ό,τι οι άνδρες συνάδελφοί τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ασκήσουν πολιτικές και διπλωματικές πιέσεις για να αλλάξουν τις πολιτικές και πρακτικές τρίτων χωρών που αποθαρρύνουν τις γυναίκες να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στη δημοσιογραφία, ή ακόμη και τους το απαγορεύουν·

27.  καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών της ΕΕ να εφαρμόσουν με αυστηρό, ομοιόμορφο και συνεπή τρόπο τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, καθώς άπτονται της προστασίας των δημοσιογράφων και της υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου· προτρέπει ένθερμα την ΕΥΕΔ, τις αντιπροσωπείες της και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση, αξιοποίηση και ανταλλαγή παραδειγμάτων ορθών πρακτικών, ειδικότερα σε σχέση με υπαλλήλους της ΕΕ πριν από την τοποθέτησή τους εκτός ΕΕ· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες να διοργανώσουν ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τους κινδύνους των ψευδών ειδήσεων και να παράσχουν στο ευρύ κοινό εργαλεία για την αναγνώριση ψευδών ειδήσεων και για την αναζήτηση αξιόπιστων πηγών πληροφοριών·

28.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να σταθμίζουν πάντα την επιλογή της ρητής δημόσιας δράσης έναντι της σιωπηρής διπλωματίας προς το συμφέρον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει τη σημασία να βελτιωθεί η κατανόηση της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε σχέση με την άσκηση της δημοσιογραφίας και την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης· ενθαρρύνει εν προκειμένω τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να προβούν σε περισσότερες δημόσιες δηλώσεις, στο μέτρο του δυνατού, τόσο προληπτικά όσο και ως απάντηση σε σοβαρές παραβιάσεις ή περιορισμούς του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης ανά τον κόσμο, και δη σε περιπτώσεις επιθέσεων κατά δημοσιογράφων και κράτησής τους σε τρίτες χώρες·

29.  καλεί τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να δώσει ύψιστη προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, στην κατοχύρωση της ασφάλειας των δημοσιογράφων, των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και των συνεργατών τους κατά τις συναλλαγές τους με τις αρχές τρίτων χωρών· πιστεύει ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα εν προκειμένω· επιμένει σθεναρά ότι ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής/ύπατος εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παράνομων συλλήψεων και διώξεων δημοσιογράφων και στον περιορισμό των δικαιωμάτων τους, καθώς και στην ανάγκη να αποφευχθεί η αδράνεια όσον αφορά την προστασία των δημοσιογράφων των οποίων η ζωή βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο·

30.  καλεί την ΕΥΕΔ να θεσπίσει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα εφαρμόζουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ με σειρά προστατευτικών εργαλείων, όπως η έκδοση δηλώσεων, η αντίδραση σε εκστρατείες δημόσιας δυσφήμισης, ο συντονισμός της παρακολούθησης δικών, η πραγματοποίηση επισκέψεων σε φυλακές, οι επισκέψεις στο σπίτι ή το γραφείο δημοσιογράφων που βρίσκονται σε κίνδυνο, η επαφή με τις αρχές για την επείγουσα εξέταση υποθέσεων, η χρήση διμερούς διαλόγου για να τεθούν επί τάπητος ανησυχίες όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, η διευκόλυνση ευκαιριών ανάπαυσης και ανάπαυλας για δημοσιογράφους που κινδυνεύουν ή τραυματίστηκαν, η παροχή στήριξης για την προσωρινή μετεγκατάσταση και/ή εκκένωση, η παροχή συνοδείας σε ακραίες καταστάσεις, και η υπεράσπιση δημοσιογράφων και ανάπτυξη της ικανότητας των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών και κυβερνητικών αρχών να τους προστατεύουν, μεταξύ άλλων απαιτώντας πλήρη λογοδοσία για παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους δημοσιογράφους που κρατούνται όμηροι και στην προστασία των μελών της οικογένειας των στοχοποιημένων δημοσιογράφων· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να στηρίξουν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προειδοποίηση, με στοχευμένο και ταχύ τρόπο, των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης όσον αφορά άμεσες απειλές σε τρίτες χώρες και να αναπτύξουν προσαρμοσμένες κατευθυντήριες γραμμές για τους δημοσιογράφους· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οι θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμός ασφάλειας και προστασίας για δημοσιογράφους που βρίσκονται σε κίνδυνο· τονίζει τη σημασία να διευκολύνονται και να υποστηρίζονται οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται σε κίνδυνο, μεταξύ άλλων με διαδικασία επανεγκατάστασης και με στήριξη του έργου τους στην εξορία, και να συνεχιστεί η υποστήριξη των δημοσιογράφων που προσπαθούν να ξεφύγουν από κρατικά χρηματοδοτούμενες εκστρατείες λογοκρισίας και προπαγάνδας, με την παροχή βοήθειας ώστε να μεταβούν σε άλλη επικράτεια και να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται από ασφαλές μέρος ή να μεταφέρουν τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης τους εκτός της χώρας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα να καλύπτουν τα γεγονότα και να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες·

31.  υπογραμμίζει τη σημασία να προαχθούν δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης όσον αφορά την πρόληψη της βίας εις βάρος δημοσιογράφων κατά την άσκηση του έργου τους σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και εντός των κυβερνήσεων· καλεί επιτακτικά την ΕΥΕΔ να αναπτύξει μια διαρθρωμένη προσέγγιση για τη στήριξη των δημοσιογράφων που βρίσκονται αντιμέτωποι με ψηφιακές απειλές· ζητεί εν προκειμένω να ενισχυθεί η ικανότητα των αντιπροσωπειών της ΕΕ να αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της πρόσβασης των δημοσιογράφων σε κατάρτιση, ώστε να βελτιωθεί η επίγνωσή τους όσον αφορά την προληπτική ψηφιακή ασφάλεια και τις ορθές πρακτικές· τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση παραβίασης της ψηφιακής ασφάλειας στις επικοινωνίες, και ζητεί να αντιμετωπιστούν οι ψυχολογικές επιπτώσεις της διαδικτυακής παρενόχλησης δημοσιογράφων· τονίζει τη σημασία να διασφαλιστεί ότι η ενωσιακή στήριξη για την ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης δεν περιορίζεται στην κατάρτιση δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, αλλά επεκτείνεται και στην απόκτηση επαγγελματικού τεχνικού εξοπλισμού, αίτημα που διατυπώνεται τακτικά από ανεξάρτητους δημοσιογράφους εκτός ΕΕ·

32.  καλεί επίσης την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν περαιτέρω τη στήριξή τους για την ανάπτυξη ικανοτήτων, βοηθώντας τρίτες χώρες να θεσπίσουν νομικά πλαίσια που ευνοούν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, την προστασία των δημοσιογράφων, την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της πληροφόρησης εντός και εκτός διαδικτύου, και να εξασφαλίσουν ότι διερευνώνται και διώκονται όλες οι επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και ότι τίθενται σε εφαρμογή επαρκείς μηχανισμοί προστασίας· για τον σκοπό αυτόν, ζητεί να στηρίξει η ΕΕ την προώθηση της συνεχούς ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την προστασία των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στις χώρες εταίρους, ιδίως για τις αρχές επιβολής του νόμου, τους δικαστές και τους εισαγγελείς, καθώς και όλες τις σχετικές αρχές που ασχολούνται με την ψηφιακή ασφάλεια·

33.  καλεί την ΕΥΕΔ να ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και των δημοσιογράφων, ώστε να καταστούν δυνατές η απρόσκοπτη δημοσιογραφία και άλλες δραστηριότητες των μέσων ενημέρωσης που καλύπτουν διαμαρτυρίες ή διαδηλώσεις σε χώρες με αντιπροσωπείες της ΕΕ, και να καθιερώσει μια κοινή αντίληψη όσον αφορά τα δικαιώματα των δημοσιογράφων·

34.  υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτιωμένη πολυμερή συμμετοχή και συντονισμό όσον αφορά την ασφάλεια και αποτελεσματική προστασία των δημοσιογράφων, των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και του σχετικού προσωπικού, με γνώμονα να καθοριστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πολιτικής που να περιλαμβάνει τους πυλώνες της πρόληψης, της προστασίας και της δίωξης· τονίζει ότι πρέπει η ΕΕ να δώσει το παράδειγμα, καθώς και να τηρήσει και να κλιμακώσει τη δέσμευσή της για την προστασία των δημοσιογράφων και την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης και για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας σε σχέση με εγκλήματα κατά δημοσιογράφων, εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και του σχετικού προσωπικού ως μία από τις κύριες προτεραιότητές της, και, για τον σκοπό αυτόν, να ανοίξει τον δρόμο για τη σύναψη συμφώνου και να συνεργαστεί με άλλες δημοκρατίες και ομόφρονες εταίρους·

35.  καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών της ΕΕ και τους ομόφρονες εταίρους να συμμετάσχουν σε προορατική προσέγγιση και να υποστηρίξουν τους δημοσιογράφους και τα ανεξάρτητα ειδησεογραφικά γραφεία σε τρίτες χώρες, με γνώμονα τη στήριξη του έργου και των συνθηκών εργασίας τους, να προβαίνουν σε τακτικές αξιολογήσεις του περιβάλλοντος ελευθερίας του Τύπου στην εκάστοτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων ή αναδυόμενων κινδύνων για τους δημοσιογράφους, και να αναζητούν τρόπους για τη θέσπιση είτε μέτρων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τις παραβιάσεις είτε μέτρων προστασίας, παρέχοντας μεταξύ άλλων ευαπόδεικτη και εμφανή ηθική υποστήριξη σε δημοσιογράφους και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης που βρίσκονται σε κίνδυνο· συνιστά να συσταθεί σημείο επαφής για τους δημοσιογράφους, με σκοπό την παροχή προστασίας και στήριξης σε αυτούς και την παρακολούθηση της βίας·

36.  καλεί το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να επιβάλουν στοχευμένες κυρώσεις, στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (πράξη Magnitsky της ΕΕ), κατά ατόμων και οντοτήτων που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθούν βιώσιμα μέτρα σε όλες τις συμφωνίες και εταιρικές σχέσεις τους με τρίτες χώρες, με σκοπό την προστασία, χρηματοδότηση και στήριξη της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας· υπενθυμίζει, για τον σκοπό αυτόν, τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει στις διμερείς συμφωνίες της ΕΕ η ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, και ζητεί να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων κατά την ενεργοποίηση και εφαρμογή της ρήτρας αυτής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν κονδύλια για τον σκοπό αυτόν, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τα κονδύλια για το πρόγραμμα «Παγκόσμια Ευρώπη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία» του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη (NDICI)·

38.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξασφαλίσουν ότι τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ είναι γνωστά και προσβάσιμα στις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με την ασφάλεια των δημοσιογράφων και την ελευθερία της έκφρασης και, κατά περίπτωση, να τις ενθαρρύνουν και να τις στηρίζουν ώστε να υποβάλουν αίτηση σε τέτοια προγράμματα και να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση σχετικών έργων· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ της ενωσιακής χρηματοδότησης για έργα που προωθούν την ασφάλεια των δημοσιογράφων και της στήριξης της ανάπτυξης των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Παγκόσμια Ευρώπη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία» του NDICI, τον πολυετή ενδεικτικό προγραμματισμό του και τους σχετικούς δείκτες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να απλουστευθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων προκειμένου να καταστεί λιγότερο γραφειοκρατική·

39.  υπενθυμίζει ότι η πρόοδος στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και στην ελευθερία της έκφρασης αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι υποψήφιες χώρες με σταθερό και ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσων ενημέρωσης τείνουν να ενεργούν ταχέως στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ· επικροτεί εν προκειμένω τη στήριξη που διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία, αλλά πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για τη στήριξη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας σε τομείς που επηρεάζονται από κακόβουλους ξένους παράγοντες· επαναλαμβάνει επομένως την έκκλησή του να συσταθεί ειδικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Δημοκρατικών Μέσων Ενημέρωσης ώστε να υποστηρίζεται η ανεξάρτητη δημοσιογραφία στις χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία διεύρυνσης, στις χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας και στις υποψήφιες χώρες·

40.  ζητεί να διαμορφωθεί κατάλληλο και βιώσιμο νομικό πλαίσιο για τη θέσπιση μηχανισμού προστασίας ενός ελεύθερου χώρου πληροφόρησης με βάση την αμοιβαιότητα των απαιτήσεων ανοίγματος· πιστεύει ότι το σύστημα αυτό για την προστασία των δημοκρατικών χώρων πληροφόρησης θα πρέπει να στηρίζεται σε δύο πυλώνες: 1) ίση μεταχείριση – για όλα τα οπτικοακουστικά μέσα που εκπέμπουν στην ΕΕ· 2) αμοιβαιότητα – άνοιγμα του δημόσιου χώρου για ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της ΕΕ σε τρίτες χώρες·

41.  πιστεύει ότι προγράμματα, ταμεία και πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα, το παρατηρητήριο για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και ο μηχανισμός της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως στην εξωτερική διακυβέρνηση της ΕΕ για την παροχή στοχευμένης στήριξης σε μέσα ενημέρωσης και ειδησεογραφικούς οργανισμούς σε τρίτες χώρες, παρά την εκπλήρωση, από τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, του οικείου καθήκοντος επιμέλειας έναντι των δημοσιογράφων τους, ιδίως μέσω της συμμόρφωσης με την παράγραφο 16 των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία της δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης(3) και με τη σύσταση της Επιτροπής, του 2021, σχετικά με την προστασία, την ασφάλεια και την ενδυνάμωση των δημοσιογράφων·

42.  ενθαρρύνει ένθερμα την αύξηση της στήριξης για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων, δηλώσεων και δημόσιων εκδηλώσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και προστασίας σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και των περιφερειακών μηχανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε διαβούλευση με δημοσιογράφους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες στηρίζουν τους δημοσιογράφους· επικροτεί το έργο των ειδικών διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση των απειλών κατά δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης της Ειδικής Εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για την προαγωγή και προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης να συγκροτηθεί διεθνής ειδική ομάδα για την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη των επιθέσεων κατά δημοσιογράφων και να εξεταστεί ενεργά η πιθανότητα ύπαρξης, μεταξύ άλλων μέτρων, ειδικού εντεταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δημοσιογράφων παγκοσμίως·

43.  επικροτεί το έργο της εταιρικής σχέσης για την πληροφόρηση και τη δημοκρατία, στην οποία συμμετέχουν 50 κράτη από όλον τον κόσμο και η οποία έχει ζητήσει να κατοχυρωθούν δημοκρατικές διασφαλίσεις στον χώρο επικοινωνίας και πληροφόρησης και έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα σε αξιόπιστες πληροφορίες· υποστηρίζει την εφαρμογή των συστάσεων της εταιρικής σχέσης για την πληροφόρηση και τη δημοκρατία·

44.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2022, σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) (ΕΕ L 277 της 27.10.2022, σ. 1).
(2) Συμβούλιο της Ευρώπης, «Αποποινικοποίηση της δυσφήμισης: κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αναλογικότητα των νόμων και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», 13 Ιουλίου 2018.
(3) Σύσταση CM/Rec(2016)4 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με την προστασία της δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Δεκεμβρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου