Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/2142(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0208/2023

Predkladané texty :

A9-0208/2023

Rozpravy :

PV 10/07/2023 - 20
CRE 10/07/2023 - 20

Hlasovanie :

PV 11/07/2023 - 8.20

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0269

Prijaté texty
PDF 171kWORD 52k
Utorok, 11. júla 2023 - Štrasburg
Vykonávanie premosťovacích doložiek v zmluvách EÚ
P9_TA(2023)0269A9-0208/2023

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2023 o vykonávaní premosťovacích doložiek v zmluvách o EÚ (2022/2142(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na premosťovacie doložky v zmluvách o EÚ,

–  so zreteľom na článok 31 ods. 3 a článok 48 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a na článok 81 ods. 3 druhý pododsek, článok 153 ods. 2, článok 192 ods. 2 druhý pododsek, článok 312 ods. 2 druhý pododsek a článok 333 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. septembra 2018 s názvom Silnejší globálny aktér efektívnejšie rozhodovanie v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ (COM(2018)0647).

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. januára 2019 s názvom Efektívnejšie a demokratickejšie rozhodovanie v oblasti daňovej politiky EÚ (COM(2019)0008),

–  so zreteľom na oznámenie Oznámenie Komisie z 9. apríla 2019 s názvom Efektívnejšie a demokratickejšie rozhodovanie v rámci politiky EÚ v oblasti energeticky a klímy (COM(2019)0177).

–  so zreteľom na Oznámenie Komisie zo 16. apríla 2019 s názvom Efektívnejšie rozhodovanie v sociálnej politike: identifikácia oblastí, kde by sa mal posilniť prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou (COM(2019)0186),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o zlepšení fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2022 o výzve na zvolanie konventu na účel revízie zmlúv(3),

–  so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku, článok 1 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre rozpočet,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A9-0208/2023),

A.  keďže jednomyseľnosť v Rade sa stala jednou z najväčších prekážok pri dosahovaní rýchlych, účinných a ambicióznych rozhodnutí; keďže Rada sa uchyľuje k jednomyseľnosti aj tam, kde zmluvy ustanovujú hlasovanie kvalifikovanou väčšinou;

B.  keďže hoci je potrebná široká zhoda medzi členskými štátmi, niektoré členské štáty pri rôznych príležitostiach využili svoje právo vetovať, blokovať alebo odďaľovať rozhodovací proces EÚ, najmä s cieľom vyjadriť obavy alebo dokonca vyvíjať neprimeraný tlak v súvislosti s inými nesúvisiacimi otázkami; keďže je to znepokojujúce, pretože jednomyseľnosť by mala byť vyvážená vysokou mierou zodpovednosti a mala by byť v súlade so zásadou lojálnej spolupráce zakotvenou v článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ;

C.  keďže rastúci počet výziev a hrozieb vrátane útočnej vojny Ruska voči Ukrajine, ako aj možné budúce rozšírenie EÚ zdôrazňujú potrebu urýchlene reformovať rozhodovacie postupy Únie vrátane pridelenia dostatočných zdrojov v rámci preskúmania viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 v polovici trvania;

D.  keďže požiadavka jednomyseľnosti viackrát znemožnila Európskej únii rýchlo a účinne konať v záležitostiach súvisiacich so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou (SZBP) a prijímať dôležité rozhodnutia o energetickej a environmentálnej politike; keďže veto členských štátov tiež oddialilo schválenie kľúčovej politiky v oblasti zdaňovania, napríklad smernice Rady o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdaňovania nadnárodných skupín v Únii(4), a zablokovalo prijatie niekoľkých návrhov, napríklad spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb; keďže tieto kľúčové politiky by mohli byť prínosom aj pre jednotný trh a schopnosť Únie dosiahnuť svoje hospodárske, ekologické, sociálne a digitálne ciele;

E.  keďže premosťovacie doložky sú mechanizmy stanovené v zmluvách s cieľom zlepšiť flexibilitu rozhodovania EÚ; keďže pomocou nich nemožno rozšíriť ani zúžiť právomoci EÚ a môžu sa nimi upraviť len pravidlá rozhodovania tým, že umožnia prechod od jednomyseľného hlasovania k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou a/alebo použitie riadneho legislatívneho postupu v osobitných prípadoch, v ktorých zmluvy ustanovujú mimoriadny legislatívny postup;

F.  keďže existujú dva druhy premosťovacích doložiek:

   a) všeobecné premosťovacie doložky, ktoré si vyžadujú jednomyseľné schválenie Európskou radou, ako aj súhlas Európskeho parlamentu, a môžu ich vetovať národné parlamenty;
   b) osobitné premosťovacie doložky týkajúce sa šiestich špecifických oblastí politiky, ktoré si vyžadujú jednomyseľné schválenie Európskou radou alebo Radou a v ktorých Európsky parlament, žiaľ, zohráva len okrajovú úlohu;

G.  keďže v zmluvách je 94 prípadov, keď sa Európska rada alebo Rada môžu uznášať jednomyseľne; keďže v 67 z týchto prípadov sa premosťovacie doložky môžu použiť na prechod od jednomyseľnosti k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou(5); keďže v ostatných prípadoch, v ktorých je stanovená jednomyseľnosť, napr. pri riadnej revízii zmlúv, pristúpení nových členských štátov a v prípade rozhodnutí s vojenskými alebo obrannými dôsledkami, nemožno použiť premosťovacie doložky;

H.  keďže v rokoch 2018 a 2019 Komisia predložila štyri oznámenia obsahujúce návrhy na aktiváciu premosťovacích doložiek v súvislosti so zahraničnou a bezpečnostnou politikou, daňovou politikou, politikou v oblasti energetiky a klímy a sociálnou politikou;

I.  keďže Európsky parlament od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy vyzval na aktiváciu premosťovacích doložiek vo viac ako 40 uzneseniach;

J.  keďže Rada sa týmito návrhmi nikdy vážne nezaoberala a len nedávno uskutočnila po mnohých rokoch prvé zásadné diskusie o možnej aktivácii premosťovacích doložiek;

K.  keďže premosťovacie doložky sa použili na prechod k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou a spolurozhodovaniu len raz, a to v roku 2004 v prípade konkrétnych rozhodnutí o vízach, azyle, prisťahovalectve a voľnom pohybe osôb(6); keďže odvtedy nebola aktivovaná žiadna premosťovacia doložka;

L.  keďže Konferencia o budúcnosti Európy navrhla prechod od jednomyseľnosti k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou s cieľom zlepšiť rozhodovacie postupy EÚ a zabezpečiť schopnosť EÚ konať rýchlo a účinne, pričom sa zachová jednomyseľnosť v niekoľkých oblastiach, konkrétne pri prijímaní nových krajín do EÚ a pri zmenách základných zásad EÚ uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ a v Charte základných práv EÚ(7);

M.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 9. júna 2022 vyzval na zvolanie konventu o revízii zmlúv a navrhol prechod od jednomyseľného hlasovania k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou v príslušných oblastiach vrátane aktivácie premosťovacích doložiek;

Všeobecné úvahy

1.  domnieva sa, že Únia musí byť schopná rýchlo a účinne reagovať na bezprecedentné výzvy, ktorým čelí, namiesto toho, aby sa spoliehala na núdzové postupy, ktoré si vyžadujú jednomyseľné hlasovanie v Rade bez formálneho zapojenia Európskeho parlamentu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci Únia v konkrétnych prípadoch preukázala, že dokáže konať rozhodne, požiadavka jednomyseľného hlasovania často blokuje činnosť EÚ v rôznych oblastiach;

2.  považuje preto za naliehavé ísť nad rámec jednomyseľnosti a čo najskôr prejsť k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou a riadnemu legislatívnemu postupu v kľúčových oblastiach politiky s cieľom zlepšiť schopnosť EÚ konať; vyzýva Radu, aby tiež upustila od postupu jednomyseľného rozhodovania v tých oblastiach politiky, v ktorých je hlasovanie kvalifikovanou väčšinou už ustanovené v zmluvách;

3.  víta závery Konferencie o budúcnosti Európy a opätovne potvrdzuje svoj záväzok účinne nadviazať na odporúčania občanov;

4.  opätovne vyzýva na urýchlenú zmenu zmlúv(8); naliehavo žiada Radu, aby návrh Európskeho parlamentu postúpila Európskej rade, a vyzýva Komisiu, aby v tejto veci prevzala zodpovednosť podľa článku 48 ods. 3 Zmluvy o EÚ;

5.  zdôrazňuje, že „nevyužitý potenciál“ Lisabonskej zmluvy a možná aktivácia premosťovacích doložiek sa často používali ako zámienka na odloženie konštruktívnej diskusie o zmenách zmluvy a nemožno sa na ne ďalej odvolávať ako na alternatívu alebo predbežný krok pred revíziou zmluvy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty neprijali konkrétne opatrenia na využitie tohto nevyužitého potenciálu;

6.  zdôrazňuje, že prípadné naliehavé zmeny zmluvy, ktoré by rozšírili hlasovanie kvalifikovanou väčšinou na oblasti, v ktorých sa v súčasnosti vyžaduje jednomyseľnosť, by si vyžadovali určitý čas, kým nadobudnú účinnosť, najmä ak by ich konvent navrhol v rámci riadneho postupu revízie zmlúv,

7.  pripomína, že v prípade dlhotrvajúcich patových situácií spôsobených jednomyseľnosťou by sa mohla využiť posilnená spolupráca a konštruktívne zdržanie sa hlasovania, ak to stanovujú zmluvy;

8.  zdôrazňuje, že premosťovacie doložky sú dôležitým nástrojom na zlepšenie schopnosti EÚ konať rýchlo a účinne;

9.  zdôrazňuje, že hoci by sa premosťovacie doložky mohli použiť okamžite, v súčasnosti sa môžu aktivovať len na základe jednomyseľného hlasovania v Rade alebo Európskej rade; opakuje(9) preto, že aktivácia premosťovacích doložiek by mala byť možná hlasovaním kvalifikovanou väčšinou, a požaduje zmenu zmlúv, ktorá by to umožnila;

10.  konštatuje s potešením, že pri nedávnych diskusiách v Rade väčšina členských štátov vyjadrila ochotu využívať premosťovacie doložky v určitých oblastiach a od prípadu k prípadu; vyjadruje však poľutovanie, že doposiaľ nebolo prijaté žiadne formálne rozhodnutie o ich aktivácii;

11.  naliehavo vyzýva súčasné a nadchádzajúce predsedníctva Rady, aby účinne nadviazali na tieto diskusie, okrem iného zaradením aktivácie premosťovacích doložiek do programu nadchádzajúcich zasadnutí pracovnej skupiny pre všeobecné záležitosti a Rady pre všeobecné záležitosti;

12.  vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní svojho pracovného programu a legislatívnych návrhov v oblastiach politiky, v ktorých sa vyžaduje jednomyseľnosť alebo mimoriadny legislatívny postup, zhodnotila a podľa možnosti odporučila aktiváciu premosťovacích doložiek;

Oblasti aktivácie premosťovacích doložiek

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

13.  zdôrazňuje, že SZBP je oblasť, v ktorej je schopnosť EÚ konať rýchlo rozhodujúca pre účinnosť jej rozhodnutí; zdôrazňuje, že aktivácia premosťovacích doložiek v tejto oblasti by preto posilnila nielen schopnosť Únie konať rýchlo a účinne, ale aj jej dôveryhodnosť na globálnej scéne;

14.  zdôrazňuje, že premosťovacie doložky by sa mali využiť v špecifických oblastiach SZBP na prechod k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou, najmä pokiaľ ide o:

   a) prijímanie reštriktívnych opatrení voči vládam krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, neštátnym subjektom a jednotlivcom vrátane opatrení vykonávaných v rámci globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv, a opatrení súvisiacich s ruskou útočnou vojnou voči Ukrajine;
   b) prijímanie vyhlásení alebo rozhodnutí o medzinárodných otázkach ľudských práv;
   c) rozhodnutia týkajúce sa civilných misií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP);

15.  víta skutočnosť, že Komisia označila(10) niektoré z týchto špecifických oblastí SZBP za oblasti, ktoré by okamžite profitovali z uplatňovania premosťovacích doložiek, a že mnohé členské štáty v nedávnych rokovaniach v Rade dôrazne podporili aktiváciu premosťovacích doložiek v týchto oblastiach; naliehavo vyzýva súčasné a nadchádzajúce predsedníctva Rady, aby v Rade dosiahli konsenzus o postupnom využívaní premosťovacích doložiek v týchto oblastiach SZBP;

16.  víta, že niektoré členské štáty nedávno využili konštruktívne zdržanie sa hlasovania v súvislosti s kľúčovými rozhodnutiami SZBP, ako sa stanovuje v článku 31 Zmluvy o EÚ; domnieva sa, že až do aktivácie premosťovacích doložiek v niektorých oblastiach SZBP by členské štáty mali častejšie využívať konštruktívne zdržanie sa hlasovania na prekonanie prípadných patových situácií, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku požiadavky jednomyseľnosti;

Fiškálna politika a daňový systém

17.  zdôrazňuje skutočnosť, že premosťovacie doložky sa v oblasti daní nikdy nepoužili; ;

Energetika a životné prostredie

18.  zdôrazňuje, že prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a riadny legislatívny postup v prípade určitých aspektov environmentálnych a energetických politík je mimoriadne naliehavý z hľadiska vykonávania Európskej zelenej dohody, uľahčenie čistej a spravodlivej transformácie a prijatia účinných opatrení na riešenie dôsledkov prebiehajúcej energetickej krízy a núdzovej situácie v oblasti životného prostredia a klímy v súlade s predchádzajúcimi uzneseniami Európskeho parlamentu(11);

Sociálna a antidiskriminačná politika

19.  zdôrazňuje, že v kontexte vyvíjajúcich sa trhov práce je čoraz dôležitejšie, aby EÚ podporovala a dopĺňala opatrenia členských štátov pri riešení sociálnych otázok;

20.  zdôrazňuje, že je potrebné využívať všeobecné premosťovacie doložky na nediskriminačné opatrenia stanovené v článku 19 ZFEÚ;

21.  považuje za dôležité vyhodnotiť potenciálny vplyv použitia sektorovej doložky podľa článku 153 ods. 2 ZFEÚ na posilnenie schopnosti EÚ vykonávať opatrenia vzťahujúce sa na všetky práva pracovníkov;

22.  zdôrazňuje, že akákoľvek aktivácia premosťovacích doložiek v týchto oblastiach by mala zahŕňať dialóg s európskymi sociálnymi partnermi, pričom by sa mala plne rešpektovať ich úloha a dohody, a mala by zahŕňať opatrenia na ochranu sociálneho acquis;

Rodinné právo s cezhraničnými dôsledkami

23.  zdôrazňuje, že je dôležité prejsť k riadnemu legislatívnemu postupu v oblastiach súvisiacich s ochranou základných práv v Únii, napríklad aktiváciou príslušnej premosťovacej doložky týkajúcej sa rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami (článok 81 ods. 3 druhý pododsek ZFEÚ);

Posilnená spolupráca

24.  opakuje, že je odhodlaný(12) neudeliť súhlas so žiadnymi novými návrhmi posilnenej spolupráce, pokiaľ sa zúčastnené členské štáty nezaviažu aktivovať príslušnú premosťovaciu doložku stanovenú v článku 333 ZFEÚ a prejsť k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou a riadnemu legislatívnemu postupu;

Volebné práva

25.  vyzýva na zváženie možnosti prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade a na riadny legislatívny postup v konkrétnych oblastiach, ktoré upravujú demokratické základy EÚ, najmä pokiaľ ide o:

   a) voľby poslancov Európskeho parlamentu v priamych a všeobecných voľbách (článok 223 ods. 1 ZFEÚ), čo by stále podliehalo schváleniu členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami;
   b) výkon práva voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo voľbách do orgánov územnej samosprávy pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (článok 22 ZFEÚ);

Časový rámec na postupnú aktiváciu premosťovacích doložiek

Krátkodobé prioritné oblasti (do konca roka 2023)

26.  vyzýva Európsku radu, aby prijala rozhodnutie podľa článku 31 ods. 3 Zmluvy o EÚ, ktorým sa stanoví, že reštriktívne opatrenia (článok 29 Zmluvy o EÚ), ako sú opatrenia zavedené v rámci globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv alebo opatrenia zavedené v reakcii na agresívnu vojnu Ruska proti Ukrajine, sa majú prijímať kvalifikovanou väčšinou;

27.  vyzýva Európsku radu, aby so zreteľom na prebiehajúcu energetickú krízu aktivovala všeobecné premosťovacie doložky s cieľom umožniť schvaľovanie opatrení v oblasti energetickej politiky, ktoré sú primárne fiškálne (článok 194 ods. 3 ZFEÚ), kvalifikovanou väčšinou a riadnym legislatívnym postupom;

28.  vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na širší kontext klimatickej a environmentálnej krízy a ciele stanovené v Európskej zelenej dohode predložila návrh na aktiváciu osobitnej premosťovacej doložky stanovenej v článku 192 ods. 2 druhom pododseku ZFEÚ s cieľom prejsť k riadnemu legislatívnemu postupu v prípade niektorých ustanovení týkajúcich sa životného prostredia;

29.  vyzýva Európsku radu, aby aktivovala premosťovaciu doložku stanovenú v článku 312 ods. 2 druhom pododseku ZFEÚ na účely prijatia revízie súčasného VFR po preskúmaní v polovici trvania v roku 2024, ktoré predloží Komisia;

Strednodobé prioritné oblasti (do konca roka 2024 alebo súčasného mandátu Komisie)

30.  vyzýva Európsku radu, aby bezodkladne použila premosťovaciu doložku podľa článku 31 ods. 3 Zmluvy o EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa pozície Únie k ľudským právam na multilaterálnych fórach (článok 29 Zmluvy o EÚ), medzinárodné dohody v oblasti SZBP (článok 37 Zmluvy o EÚ) a rozhodnutia o civilných misiách SBOP (článok 42 ods. 4 a článok 43 Zmluvy o EÚ) mohli prijímať kvalifikovanou väčšinou;

31.  opakuje svoju výzvu Komisii a Rade, aby predložili a prijali rozhodnutie zahrnúť násilie páchané na ženách a dievčatách a iné formy rodovo motivovaného násilia medzi oblasti trestnej činnosti vymedzené v článku 83 ods. 1 ZFEÚ;

Dlhodobé prioritné oblasti (čo najskôr v ďalšom legislatívnom období)

32.  naliehavo vyzýva Európsku radu, aby aktivovala premosťovacie doložky s cieľom prejsť k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou pri rozhodovaní vo všetkých oblastiach SZBP, okrem vyslania vojenských misií alebo operácií s výkonným mandátom v rámci SBOP, a to až kým nenadobudnú platnosť príslušné zmeny zmluvy;

33.  vyzýva Európsku radu, aby aktivovala všeobecné premosťovacie doložky s cieľom umožniť, aby určité opatrenia sociálnej politiky a antidiskriminačné opatrenia boli schválené riadnym legislatívnym postupom a hlasovaním kvalifikovanou väčšinou;

34.  vyzýva Európsku radu alebo Radu, aby aktivovali všeobecné premosťovacie doložky s cieľom prejsť na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a riadny legislatívny postup pri prijímaní rozhodnutí vo všetkých možných oblastiach, ktoré súvisia s demokratickým fungovaním Únie vrátane volieb do Európskeho parlamentu;

35.  vyzýva Radu a Komisiu, aby sa zapojili do diskusií s Európskym parlamentom v súlade s uvedeným časovým rámcom;

o
o   o

36.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 215.
(2) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 201.
(3) Ú. v. EÚ C 493, 27.12.2022, s. 130.
(4) Smernica Rady (EÚ) 2022/2523 zo 14. decembra 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii (Ú. v. EÚ L 328, 22.12.2022, s. 1).
(5) Generálny sekretariát Rady, Návrhy a súvisiace konkrétne opatrenia obsiahnuté v správe o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy: aktualizované predbežné technické posúdenie, poznámka 10033/22 z 30. novembra 2022.
(6) Rozhodnutie Rady 2004/927/ES z 22. decembra 2004, ktorým sa upravujú určité oblasti hlavy IV časti III Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva tak, aby sa spravovali postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy, Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 45.
(7) Konferencia o budúcnosti Európy, návrh 39 - Rozhodovací proces EÚ, správa o konečnom výsledku, máj 2022.
(8) Ú. v. EÚ C 493, 27.12.2022, s. 130.
(9) Tamže.
(10) COM(2018)0647.
(11) Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia (Ú. v. EÚ C 232, 16.6.2021, s. 28).
(12) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 215.

Posledná úprava: 13. júla 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia