Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/0095(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0218/2023

Внесени текстове :

A9-0218/2023

Разисквания :

PV 11/07/2023 - 21
CRE 11/07/2023 - 21

Гласувания :

PV 12/07/2023 - 8.1
CRE 12/07/2023 - 8.1
Обяснение на вота
PV 23/04/2024 - 5.20
CRE 23/04/2024 - 5.20

Приети текстове :

P9_TA(2023)0272
P9_TA(2024)0303

Приети текстове
PDF 507kWORD 140k
Сряда, 12 юли 2023 г. - Страсбург
Регламент за екопроектирането на устойчиви продукти
P9_TA(2023)0272A9-0218/2023

Изменения, приети от Европейския парламент на 12 юли 2023 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към устойчиви продукти и за отмяна на Директива 2009/125/ЕО (COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Европейският зелен пакт25 е стратегията на Европа за устойчив растеж, която има за цел да превърне Съюза в справедливо и благоденстващо общество с модерна, конкурентоспособна, неутрална по отношение на климата и кръгова икономика. В него се определя амбициозната цел да се гарантира, че до 2050 г. Съюзът ще се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент. В него се признават предимствата на инвестирането в конкурентоспособната устойчивост на Съюза чрез изграждането на по-справедлива, по-екологична и по-цифровизирана Европа. Продуктите играят ключова роля в този екологичен преход. Като се подчертава, че настоящите производствени процеси и модели на потребление остават твърде линейни и зависят от количеството обработени нови материали, които се извличат, търгуват и преработват в стоки, а накрая се изхвърлят като отпадък или емисии, в Европейския зелен пакт се набляга върху спешната необходимост от преход към модел на кръгова икономика и се отбелязва значителният напредък, който остава да бъде постигнат. В него също така енергийната ефективност се определя като приоритет за декарбонизацията на енергийния сектор и за постигането на целите в областта на климата през 2030 и 2050 г.
(1)  Европейският зелен пакт25 е стратегията на Европа за устойчив растеж, която има за цел да превърне Съюза в справедливо и благоденстващо общество с модерна, конкурентоспособна, неутрална по отношение на климата и кръгова икономика и нетоксична околна среда. В него се определя амбициозната цел да се гарантира, че до 2050 г. Съюзът ще се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент. В него се признават предимствата на инвестирането в конкурентоспособната устойчивост на Съюза чрез изграждането на по-справедлива, по-екологична и по-цифровизирана Европа. Продуктите играят ключова роля в този екологичен преход. Като се подчертава, че настоящите производствени процеси и модели на потребление остават твърде линейни и зависят от количеството обработени нови материали, които се извличат, търгуват и преработват в стоки, а накрая се изхвърлят като отпадък или емисии, в Европейския зелен пакт се набляга върху спешната необходимост от преход към модел на кръгова икономика и се отбелязва значителният напредък, който остава да бъде постигнат. В него също така енергийната ефективност се определя като приоритет за декарбонизацията на енергийния сектор и за постигането на целите в областта на климата през 2030 и 2050 г.
__________________
__________________
25 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейският зелен пакт“ (COM(2019) 640 final).
25 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейският зелен пакт“ (COM(2019) 640 final).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  За да ускори прехода към модел на кръгова икономика, Комисията разработи ориентирана към бъдещето програма в своя план за действие относно кръговата икономика за по-чиста и по-конкурентоспособна Европа26 (ПДКИ) с цел регулаторната рамка да бъде подготвена за устойчиво бъдеще. Както е посочено в този план, понастоящем не съществува всеобхватен набор от изисквания, с които да се гарантира, че всички продукти, пускани на пазара на Съюза, стават все по-устойчиви и отговарят на изискванията за кръговост. По-специално при проектирането на продуктите не се насърчава в достатъчна степен устойчивостта през целия жизнен цикъл. В резултат на това продуктите се заменят често, което включва значително използване на енергия и ресурси, за да се произвеждат и разпространяват нови продукти и да се обезвреждат старите. За икономическите оператори и гражданите все още е твърде трудно да направят устойчив избор по отношение на продуктите, като се има предвид, че липсват подходяща информация и финансово достъпни възможности за това. Това води до пропуснати възможности за осигуряване на устойчивост и за операции по запазване на стойността, до ограничено търсене на алтернативни материали и до пречки пред приемането на кръгови бизнес модели.
(2)  За да ускори прехода към модел на кръгова икономика, Комисията разработи ориентирана към бъдещето програма в своя план за действие относно кръговата икономика за по-чиста и по-конкурентоспособна Европа26 (ПДКИ) с цел регулаторната рамка да бъде подготвена за устойчиво бъдеще. В плана се подчертава, че за гражданите кръговата икономика ще осигурява висококачествени, функционални и безопасни продукти, които са ефективни и финансово достъпни, имат по-голяма дълготрайност и са проектирани така, че да се позволява повторната им употреба, ремонтирането им и висококачественото им рециклиране. Както е посочено в този план, понастоящем не съществува всеобхватен набор от изисквания, с които да се гарантира, че всички продукти, пускани на пазара на Съюза, стават все по-устойчиви и отговарят на изискванията за кръговост. По-специално при проектирането на продуктите не се насърчава в достатъчна степен устойчивостта през целия жизнен цикъл. В резултат на това продуктите се заменят често, което включва значително използване на енергия и ресурси, за да се произвеждат и разпространяват нови продукти и да се обезвреждат старите. За икономическите оператори и гражданите все още е твърде трудно да направят устойчив избор по отношение на продуктите, като се има предвид, че липсват подходяща информация и финансово достъпни възможности за това. Това води до пропуснати възможности за осигуряване на устойчивост и за операции по запазване на стойността, до ограничено търсене на алтернативни материали и до пречки пред приемането на кръгови бизнес модели.
__________________
__________________
26 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Нов план за действие относно кръговата икономика. За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“, COM (2020) 98 final.
26 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Нов план за действие относно кръговата икономика. За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“, COM (2020) 98 final.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)
(3a)  Сигурната и достатъчна наличност на суровини от критично значение е от ключово значение за успешния европейски двоен преход, като същевременно гарантира конкурентоспособна европейска промишленост. Важно е да се определят изисквания за изчерпателна информация за материалите, включително за суровините от критично значение, относно продуктите, пускани на пазара на Съюза, за да се прилага подходът, очертан в съобщението на Комисията от 3 септември 2020 г., озаглавено „Устойчивост на доставките на суровини от критично значение: начертаване на пътя към по-голяма сигурност и устойчивост“1a, и резолюцията на Европейския парламент от 24 ноември 2021 г. относно европейска стратегия за суровините от изключителна важност.
__________________
1a Съобщение на Комисията от 3 септември 2020 г., озаглавено „Устойчивост на доставките на суровини от критично значение: начертаване на пътя към по-голяма сигурност и устойчивост“ (COM(2020)0474)
P9_TA(2021)0468.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Поради липсата на законодателство на равнището на Съюза вече се появиха различни национални подходи за подобряване на екологичната устойчивост на продуктите, вариращи от изисквания за информация относно продължителността на софтуерната съвместимост на електронните устройства до задължения за докладване относно обработването на непродадени дълготрайни стоки. Това показва, че по-нататъшните усилия на национално равнище за постигане на целите, преследвани с настоящия регламент, вероятно ще доведат до допълнително разпокъсване на вътрешния пазар. Поради това, за да се гарантира функционирането на вътрешния пазар, а успоредно с това и високо равнище на опазване на околната среда, е необходима регулаторна рамка за постепенно въвеждане на изисквания за екопроектиране на продукти. Такава рамка ще бъде осигурена чрез настоящия регламент, като подходът за екопроектиране, първоначално формулиран в Директива № 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29, бъде направен приложим за възможно най-широка гама от продукти.
(4)  Поради липсата на законодателство на равнището на Съюза вече се появиха различни национални подходи за подобряване на екологичната устойчивост на продуктите, вариращи от изисквания за информация относно продължителността на софтуерната съвместимост на електронните устройства до задължения за докладване относно обработването на непродадени дълготрайни стоки. Това показва, че по-нататъшните усилия на национално равнище за постигане на целите, преследвани с настоящия регламент, вероятно ще доведат до допълнително разпокъсване на вътрешния пазар. Поради това, за да се гарантира функционирането на вътрешния пазар, а успоредно с това и високо равнище на опазване на околната среда, е необходима амбициозна регулаторна рамка за постепенно въвеждане на изисквания за екопроектиране на продукти. Такава рамка ще бъде осигурена чрез настоящия регламент, като подходът за екопроектиране, първоначално формулиран в Директива № 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29, бъде направен приложим за възможно най-широка гама от продукти.
__________________
__________________
29 Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).
29 Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Настоящият регламент ще допринесе за това продуктите да станат подходящи за неутрална по отношение на климата кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите, като се намалят отпадъците и се гарантира, че показателите на лидерите в областта на устойчивото развитие постепенно се превръщат в норма. В него следва да се предвиди определянето на нови изисквания за екопроектиране с цел подобряване на дълготрайността, възможност за повторна употреба, възможност за модернизиране и ремонтопригодност, подобряване на възможностите за обновяване и поддръжка, справяне с наличието на опасни химикали в продуктите, повишаване на тяхната енергийна и ресурсна ефективност, намаляване на очакваното от тях генериране на отпадъчни материали и увеличаване на съдържанието на рециклирани материали в продуктите при същевременно гарантиране на техните показатели и безопасност, като се създадат условия за вторично производство и висококачествено рециклиране и се намалят емисиите на въглероден диоксид и отпечатъкът върху околната среда.
(5)  Настоящият регламент ще подкрепи моделите на производство и потребление, които са в съответствие с общите цели на Съюза за устойчивост, включително във връзка с климата, околната среда, енергетиката, използването на ресурсите и биологичното разнообразие, и остават в границите на възможностите на планетата, като създаде законодателна рамка, която да допринесе за това продуктите да станат подходящи за неутрална по отношение на климата кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите, като се намалят отпадъците и се гарантира, че показателите на лидерите в областта на устойчивото развитие постепенно се превръщат в норма. В него следва да се предвиди определянето на нови изисквания за екопроектиране с цел подобряване на дълготрайността, възможност за повторна употреба, възможност за модернизиране, възможност за рециклиране и ремонтопригодност, подобряване на възможностите за обновяване и поддръжка, справяне с наличието на опасни химикали в продуктите, повишаване на тяхната енергийна и ресурсна ефективност, намаляване на очакваното от тях генериране на отпадъчни материали и увеличаване на съдържанието на рециклирани материали в продуктите при същевременно гарантиране на техните показатели и безопасност, като се създадат условия за вторично производство и висококачествено рециклиране и се намалят емисиите на въглероден диоксид и отпечатъкът върху околната среда.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)  Практиките продуктите да бъдат създавани така, че преждевременно да остаряват или да губят своите функционални възможности, са в ущърб на потребителите и оказват отрицателно въздействие върху околната среда поради увеличеното използване на материали в нашата икономика. За да се гарантира, че продуктите имат дълъг жизнен цикъл за потребителите, да се намали генерирането на отпадъци и да се допринесе за устойчивото потребление, в настоящия регламент следва да се разглеждат такива практики, по-специално когато те са резултат от проектантски решения на производителите, когато актуализации на софтуера или аксесоари не се предоставят в рамките на подходящ период от време или когато функционалните възможности на продукта са ограничени, когато потребителите използват консумативи, резервни части или принадлежности, които не са предоставяни от първоначалния производител. Тъй като ремонтопригодността е от първостепенно значение за дългия жизнен цикъл на продуктите, регламентът следва също така да гарантира, че не се възпрепятства разглобяването на ключови компоненти и че достъпът до информация относно ремонтирането и резервните части не се ограничава до оторизирани ремонтни предприятия.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  В своята резолюция от 25 ноември 2020 г. „Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите“30 Европейският парламент приветства насърчаването на дълготрайни продукти, които са по-лесни за ремонтиране, повторна употреба и рециклиране. В своя доклад относно новия план за действие за кръговата икономика, приет на 16 февруари 2021 г.31, Европейският парламент одобри и програмата, представена от Комисията в ПДКИ. Според него преходът към кръгова икономика може да предостави решения за справяне с настоящите екологични предизвикателства и икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19. В заключенията си относно постигането на кръгово и екологично възстановяване, приети на 11 декември 2020 г.32, Съветът също приветства намерението на Комисията да представи законодателни предложения като част от всеобхватна и интегрирана рамка на политиката за устойчиви продукти, с която се насърчават неутралността по отношение на климата, енергийната и ресурсната ефективност и нетоксичната кръгова икономика, опазва се общественото здраве и биологичното разнообразие и се предоставят възможности и защита на потребителите и публичните купувачи.
(6)  В своята резолюция от 25 ноември 2020 г. „Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите“30 Европейският парламент призова за създаването на подходяща рамка за осигуряване на производството на дълготрайни продукти, които са по-лесни за ремонтиране, повторна употреба и рециклиране, като същевременно се дават по-големи права за потребителите, включително чрез изисквания за предоставяне на информация и по-дълги срокове на законоустановената гаранция. В своя доклад относно новия план за действие за кръговата икономика, приет на 16 февруари 2021 г.31, Европейският парламент подчерта, че устойчивите, кръгови, безопасни и нетоксични продукти и материали следва да се превърнат в норма на пазара на Съюза, а не да са изключение, и че следва да се считат за избор по подразбиране, който е привлекателен, финансово приемлив и достъпен за всички потребители. Европейският парламент също така призова за обвързващи цели на Съюза за значително намаляване на отпечатъка върху използването на суровините и отпечатъка на потреблението в Съюза. Според него преходът към кръгова икономика може да предостави решения за справяне с настоящите екологични предизвикателства и икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19. В заключенията си относно постигането на кръгово и екологично възстановяване, приети на 11 декември 2020 г.32, Съветът също приветства намерението на Комисията да представи законодателни предложения като част от всеобхватна и интегрирана рамка на политиката за устойчиви продукти, с която се насърчават неутралността по отношение на климата, енергийната и ресурсната ефективност и нетоксичната кръгова икономика, опазва се общественото здраве и биологичното разнообразие и се предоставят възможности и защита на потребителите и публичните купувачи.
__________________
__________________
30 P9_TA(2020)0318.
30 P9_TA(2020)0318.
31 P9_TA(2021)0040.
31 P9_TA(2021)0040.
32 13852/20.
32 13852/20.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Настоящият регламент следва също така да допринесе за постигането на по-широките цели на Съюза в областта на околната среда. В 8-ата програма за действие за околната среда38 в правна рамка е заложена целта на Съюза да не се прекрачват планетарните граници и да се определят благоприятстващите условия за постигане на приоритетните цели, които включват прехода към нетоксична кръгова икономика. В Европейския зелен пакт също така се призовава Съюзът да подобри наблюдението, докладването, предотвратяването и отстраняването на замърсяването на въздуха, водата, почвата и потребителските продукти. Това означава, че химикалите, материалите и продуктите трябва да бъдат възможно най-безопасни и устойчиви още при проектирането им и по време на жизнения им цикъл, което води до нетоксични цикли на материалите39. Освен това както в Европейския зелен пакт, така и в ПДКИ се признава, че вътрешният пазар на Съюза осигурява „критична маса“, която е в състояние да повлияе на световните стандарти за устойчивост и проектиране на продуктите. Поради това настоящият регламент следва да играе значителна роля за постигането на няколко цели, определени в целите на ООН за устойчиво развитие от Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие „Отговорно потребление и производство“40, както в рамките на Съюза, така и извън него.
(8)  Настоящият регламент следва също така да допринесе за постигането на по-широките цели на Съюза в областта на околната среда. В 8-ата програма за действие за околната среда38 в правна рамка е заложена целта на Съюза да не се прекрачват планетарните граници и да се определят благоприятстващите условия за постигане на приоритетните цели, които включват прехода към нетоксична кръгова икономика. В Европейския зелен пакт също така се призовава Съюзът да подобри наблюдението, докладването, предотвратяването и отстраняването на замърсяването на въздуха, водата, почвата и потребителските продукти. Това означава, че химикалите, материалите и продуктите трябва да бъдат или да станат безопасни и устойчиви още при проектирането им и по време на жизнения им цикъл, което води до нетоксични цикли на материалите39. Освен това както в Европейския зелен пакт, така и в ПДКИ се признава, че вътрешният пазар на Съюза осигурява „критична маса“, която е в състояние да повлияе на световните стандарти за устойчивост и проектиране на продуктите. Поради това настоящият регламент следва да играе значителна роля за постигането на няколко цели, определени в целите на ООН за устойчиво развитие от Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие „Отговорно потребление и производство“40, както в рамките на Съюза, така и извън него.
__________________
__________________
38 Решение (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета от [...] г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г. [да се добави позоваване на датата на публикуване в ОВ — тристранно споразумение от 2 декември 2021 г.].
38 Решение (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета от [...] г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г. [да се добави позоваване на датата на публикуване в ОВ — тристранно споразумение от 2 декември 2021 г.].
39 Както е посочено в плана за действие на ЕС Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата (COM (2021) 400 final) и в Стратегията за устойчивост в областта на химикалите (COM (2020) 667 final), в която се призовава за възприемане на целите за нулево замърсяване в производството и потреблението.
39 Както е посочено в плана за действие на ЕС Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата (COM (2021) 400 final) и в Стратегията за устойчивост в областта на химикалите (COM (2020) 667 final), в която се призовава за възприемане на целите за нулево замърсяване в производството и потреблението.
40 Включително по-специално целите по ЦУР 12 („Отговорно потребление и производство“).
40 Включително по-специално целите по ЦУР 12 („Отговорно потребление и производство“).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12a)  Секторът за употребявани стоки играе специфична роля за насърчаване на устойчивото производство и потребление, включително за развиването на нови кръгови бизнес модели. Поради особеностите на този сектор, който се основава на удължаване на жизнения цикъл на продуктите и избягване на превръщането им в отпадъци, употребяваните продукти с произход от Съюза, по-специално продуктите, които се обновяват или ремонтират, не следва да се считат за нови продукти, които са пуснати на пазара или въведени в употреба, и поради това не следва да трябва да отговарят на изискванията за екопроектиране. Употребяваните продукти, внесени от трети държави, следва да отговарят на изискванията за екопроектиране, но следва да е възможно те да бъдат освободени от това изискване, ако са изпълнени определени условия.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  С цел да се подобри екологичната устойчивост на продуктите и да се гарантира свободното движение на продукти на вътрешния пазар, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за допълване на настоящия регламент чрез определяне на изисквания за екопроектиране. Тези изисквания за екопроектиране следва по принцип да се прилагат за специфични продуктови групи, като например перални машини или перални машини със сушилня. За да се увеличи максимално ефективността на изискванията за екопроектиране и да се подобри екологичната устойчивост на продуктите по ефективен начин, следва също така да бъде възможно да се определят едно или повече хоризонтални изисквания за екопроектиране за по-широк кръг от продуктови групи, като например електронни уреди или текстилни изделия. Следва да се установят хоризонтални изисквания за екопроектиране, когато техническите сходства на продуктовите групи дават възможност да бъде подобрена екологичната им устойчивост въз основа на същите изисквания.
(13)  С цел да се подобри екологичната устойчивост на продуктите и да се гарантира свободното движение на продукти на вътрешния пазар, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за допълване на настоящия регламент чрез определяне на изисквания за екопроектиране. Тези изисквания за екопроектиране следва по принцип да се прилагат за специфични продуктови групи, като например перални машини или перални машини със сушилня. За да се увеличи максимално ефективността на изискванията за екопроектиране и да се подобри екологичната устойчивост на продуктите по ефективен начин, следва също така да бъде възможно да се определят едно или повече хоризонтални изисквания за екопроектиране за по-широк кръг от продуктови групи, като например електронни уреди или текстилни изделия. Следва да се установят хоризонтални изисквания за екопроектиране, когато техническите сходства на продуктовите групи дават възможност да бъде подобрена екологичната им устойчивост въз основа на същите изисквания. Важно е да се разработят хоризонтални изисквания, по-специално по отношение на дълготрайността и ремонтопригодността. На икономическите оператори следва да се предостави достатъчно време, за да се адаптират към новите изисквания за екопроектиране. С тези хоризонтални изисквания следва да се вземат предвид потенциалните екологични ползи, произтичащи от използването на стандартно зарядно устройство за различни продукти. Поради това следва да се изисква продуктовите групи с технически сходства да бъдат оборудвани със стандартни зарядни устройства.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  С цел Комисията да може да определя подходящи изисквания за обхванатите продуктови групи изискванията за екопроектиране следва да включват изисквания за показателите и информацията. Тези изисквания следва да се използват за подобряване на продуктовите аспекти, които са от значение за екологичната устойчивост, като например енергийната ефективност, дълготрайността, ремонтопригодността и емисиите на въглероден диоксид и отпечатъка върху околната среда. Изискванията за екопроектиране следва да бъдат прозрачни, обективни, пропорционални и в съответствие с правилата за международна търговия.
(14)  С цел Комисията да може да определя подходящи изисквания за обхванатите продуктови групи изискванията за екопроектиране следва да включват изисквания за показателите и информацията. Тези изисквания следва да се използват за подобряване на съответните продуктови аспекти, засягащи екологичната устойчивост, като например енергийната ефективност, дълготрайността, ремонтопригодността, възможността за повторна употреба, възможността за рециклиране, както и емисиите на въглероден диоксид и отпечатъка върху околната среда. Изискванията за екопроектиране следва да бъдат прозрачни, обективни, пропорционални и в съответствие с правилата за международна търговия. Тези изисквания следва също така да се основават на параметрите на продуктите, посочени в приложение I, и при определянето им Комисията следва да взема предвид целите на Съюза в областта на климата, околната среда и биологичното разнообразие, енергийната ефективност и сигурността на ресурсите. Такива изисквания следва да спомогнат, за намаляване на отпечатъка върху околната среда, отпечатъка върху използването на суровините и отпечатъка на потреблението в Съюза, така че във възможно най-кратки срокове тези отпечатъци да влезнат в границите на възможностите на планетата.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  След като Комисията приеме делегиран акт за определяне на изисквания за екопроектиране за дадена продуктова група, за да се гарантира функционирането на вътрешния пазар, на държавите членки следва вече да не се разрешава да определят национални изисквания за показателите въз основа на параметрите на продуктите, обхванати от тези изисквания за показателите, определени в посочения делегиран акт, и вече да не им се разрешава да определят национални изисквания за информация въз основа на параметрите на продуктите, обхванати от тези изисквания за информация, определени в посочения делегиран акт. За да се гарантира функционирането на вътрешния пазар, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определя, че не са необходими изисквания за екопроектиране под формата на изисквания за показателите и/или изисквания за информация във връзка с конкретен параметър на продукта.
(15)  След като Комисията приеме делегиран акт за определяне на изисквания за екопроектиране за дадена продуктова група, за да се гарантира функционирането на вътрешния пазар, на държавите членки следва вече да не се разрешава да определят национални изисквания за показателите въз основа на параметрите на продуктите, обхванати от тези изисквания за показателите, определени в посочения делегиран акт, и вече да не им се разрешава да определят национални изисквания за информация въз основа на параметрите на продуктите, обхванати от тези изисквания за информация, определени в посочения делегиран акт. За да се гарантира функционирането на вътрешния пазар, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определя, че не са необходими изисквания за екопроектиране под формата на изисквания за показателите и/или изисквания за информация във връзка с конкретен параметър на продукта. Важно е Комисията надлежно да обоснове решението си, когато реши да не определя изисквания за показателите или за информация.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  За да се избегнат дублирането на усилия и регулаторната тежест, следва да се осигури съгласуваност между настоящия регламент и изискванията, определени във или съгласно друго законодателство на Съюза, по-специално законодателството в областта на продуктите, химикалите и отпадъците51. Наличието на правомощия съгласно други законодателни актове на Съюза за определяне на изисквания със същите или подобни последици като изискванията по настоящия регламент обаче не ограничава правомощията, включени в настоящия регламент, освен ако това не е посочено в него.
(17)  следва да се осигури съгласуваност между настоящия регламент и изискванията, определени във или съгласно друго законодателство на Съюза, по-специално законодателството в областта на продуктите, химикалите, опаковките и отпадъците51. Наличието на правомощия съгласно други законодателни актове на Съюза за определяне на изисквания със същите или подобни последици като изискванията по настоящия регламент обаче не ограничава правомощията, включени в настоящия регламент, освен ако това не е посочено в него.
__________________
__________________
51 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (COM (2018) 32 final).
51 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (COM (2018) 32 final).
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  За да вземе предвид разнообразието от продукти, Комисията следва да избере методите за оценка при определянето на изискванията за екопроектиране и, ако е целесъобразно, да ги доразвие въз основа на естеството на продукта, неговите най-значими аспекти и въздействието му през целия му жизнен цикъл. При това Комисията следва да се опре на своя опит при оценката на определянето на изисквания съгласно Директива 2009/125/ЕО и продължаващите усилия за разработване и подобряване на научнообосновани инструменти за оценка, като например актуализирането на методиката за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението, и метода за определяне на продуктовия отпечатък върху околната среда, определен в Препоръка (ЕС) 2021/227956 на Комисията, включително по отношение на временното съхранение на въглерод, както и разработването на стандарти от международни и европейски организации по стандартизация, засягащи също така ефективното използване на материалите за продуктите, свързани с енергопотреблението. Въз основа на тези инструменти и като използва специални проучвания, когато е необходимо, Комисията следва да засили допълнително аспектите на кръговостта (като например дълготрайност, ремонтопригодност и оценяване на ремонтопригодността, идентифициране на химикали, които възпрепятстват повторната употреба и рециклирането) при оценката на продуктите и при изготвянето на изискванията за екопроектиране, както и да разработи нови методи или инструменти, когато е целесъобразно. Може да са необходими и нови подходи за изготвяне на задължителни критерии за възлагане на обществени поръчки и за забрани за унищожаване на непродадени потребителски продукти.
(19)  За да вземе предвид разнообразието от продукти, Комисията следва да избере методите за оценка при определянето на изискванията за екопроектиране и, ако е целесъобразно, да ги доразвие въз основа на естеството на продукта, неговите най-значими аспекти и въздействието му през целия му жизнен цикъл. При това Комисията следва да се опре на своя опит при оценката на определянето на изисквания съгласно Директива 2009/125/ЕО и продължаващите усилия за разработване и подобряване на научнообосновани инструменти за оценка, като например актуализирането на методиката за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението, и метода за определяне на продуктовия отпечатък върху околната среда, определен в Препоръка (ЕС) 2021/227956 на Комисията, включително по отношение на временното съхранение на въглерод, както и разработването на стандарти от международни и европейски организации по стандартизация, засягащи също така ефективното използване на материалите за продуктите, свързани с енергопотреблението, и областта на електротехниката. Въз основа на тези инструменти и като използва специални проучвания, когато е необходимо, Комисията следва да засили допълнително аспектите на кръговостта (като например дълготрайност, ремонтопригодност и оценяване на ремонтопригодността, възможност за рециклиране, възможност за повторна употреба, идентифициране на химикали, които възпрепятстват повторната употреба и рециклирането) при оценката на продуктите в съответствие с подход, основан на жизнения цикъл, с оглед на изготвянето на изискванията за екопроектиране, както и да разработи нови методи или инструменти, когато е целесъобразно. Може да са необходими и нови подходи за изготвяне на задължителни критерии за възлагане на обществени поръчки и за забрани за унищожаване на непродадени потребителски продукти.
__________________
__________________
56 Препоръка (ЕС) 2021/2279 на Комисията от 15 декември 2021 г. относно използването на методите за определяне на отпечатъка върху околната среда за измерване и оповестяване на показатели за екологосъобразността на продукти и организации на база жизнения цикъл.
56 Препоръка (ЕС) 2021/2279 на Комисията от 15 декември 2021 г. относно използването на методите за определяне на отпечатъка върху околната среда за измерване и оповестяване на показатели за екологосъобразността на продукти и организации на база жизнения цикъл.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Изискванията за показателите следва да се отнасят до избран параметър на продукта, свързан с целевия продуктов аспект, за който е установен потенциал за подобряване на екологичната устойчивост. Тези изисквания могат да включват минимални или максимални нива на експлоатационните показатели по отношение на параметъра на продукта, неколичествени изисквания, които имат за цел да подобрят експлоатационните показатели по отношение на параметъра на продукта, или изисквания, свързани с функционалните показатели на продукта, за да се гарантира, че избраните изисквания за показателите не оказват отрицателно въздействие върху способността на продукта да изпълнява функцията, за която е проектиран и предлаган на пазара. По отношение на минималните или максималните нива те могат например да бъдат под формата на ограничение за потреблението на енергия на етапа на използване или за количествата на даден материал, включен в продукта, изискване за минимални количества рециклирано съдържание или ограничение за конкретна категория въздействие върху околната среда или за агрегиране на всички съответни въздействия върху околната среда. Пример за неколичествено изискване е забраната на конкретно техническо решение, което е в ущърб на ремонтопригодността на продукта. Изискванията за показателите ще бъдат използвани, за да се гарантира отстраняването на продуктите с най-лоши показатели от пазара, когато това е необходимо, за да се допринесе за постигането на целите за екологична устойчивост на Регламента.
(20)  Изискванията за показателите следва да се отнасят до избран параметър на продукта, свързан с целевия продуктов аспект, за който е установен потенциал за подобряване на екологичната устойчивост. Тези изисквания могат да включват минимални или максимални нива на експлоатационните показатели по отношение на параметъра на продукта, неколичествени изисквания, които имат за цел да подобрят експлоатационните показатели по отношение на параметъра на продукта, или изисквания, свързани с функционалните показатели на продукта, за да се гарантира, че избраните изисквания за показателите не оказват отрицателно въздействие върху способността на продукта да изпълнява функцията, за която е проектиран и предлаган на пазара. По отношение на минималните или максималните нива те могат например да бъдат под формата на ограничение за потреблението на енергия на етапа на използване или за количествата на даден материал, включен в продукта, изискване за минимални количества рециклирано съдържание, като се отчита наличието на рециклирани материали, или ограничение за конкретна категория въздействие върху околната среда или за агрегиране на всички съответни въздействия върху околната среда. Пример за неколичествено изискване е забраната на конкретно техническо решение, което е в ущърб на ремонтопригодността на продукта. Изискванията за показателите ще бъдат използвани, за да се гарантира отстраняването на продуктите с най-лоши показатели от пазара и да се премине постепенно към продукти с най-добри показатели, когато това е необходимо, за да се допринесе за постигането на целите за екологична устойчивост на регламента. В настоящия регламент следва също така да се разгледа използването на възобновяеми материали от устойчиви източници в продуктите и да се обърне внимание на изпускането на наночастици и пластмасови микрочастици.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Безопасността на химичните вещества е признат елемент на устойчивостта на продуктите. Тя се основава на присъщите опасности на химикалите за здравето или околната среда в комбинация със специфична или обща експозиция и е уредена в законодателството за химикалите, като например Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета58, Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета59, Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета60, Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета61 и Директива № 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета62. В настоящият регламент не следва да се дава възможност за ограничаване на веществата въз основа на безопасността на химичните вещества, както се прави съгласно други законодателни актове на Съюза. По подобен начин в настоящият регламент не следва да се разрешава ограничаването на вещества поради причини, свързани с безопасността на храните. В законодателството на Съюза в областта на химикалите и храните обаче не се разрешава да се предприемат мерки по отношение на въздействията върху устойчивостта чрез ограничения по отношение на определени вещества, ако тези въздействия не са свързани с безопасността на химичните вещества или на храните. За да се преодолее това ограничение, в настоящия регламент следва да бъде разрешено при определени условия ограничаването, главно по причини, различни от безопасността на химичните вещества или на храните, на вещества, присъстващи в продуктите или използвани в техните производствени процеси, които оказват отрицателно въздействие върху устойчивостта на продуктите. Настоящият регламент също така не следва да води до дублиране или замяна на ограничения за вещества, обхванати от Директива № 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета63, която има за цел опазването на здравето на човека и околната среда, включително екологосъобразното оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.
(22)  Безопасността на химичните вещества е признат елемент на устойчивостта на продуктите. Тя се основава на присъщите опасности на химикалите за здравето или околната среда в комбинация със специфична или обща експозиция и е уредена в законодателството за химикалите, като например Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета58, Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета59, Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета60, Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета61 и Директива № 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета62. В настоящият регламент не следва да се дава възможност за ограничаване на веществата въз основа на безопасността на химичните вещества, както се прави съгласно други законодателни актове на Съюза, освен ако съществува неприемлив риск за здравето на човека или за околната среда, произтичащ от употребата на вещество, присъстващо в продукта или в компонент на продукта при пускането му на пазара или през следващите етапи от неговия жизнен цикъл. В настоящият регламент не следва да се разрешава ограничаването на вещества поради причини, свързани с безопасността на храните. В законодателството на Съюза в областта на химикалите и храните обаче не се разрешава да се предприемат мерки по отношение на въздействията върху устойчивостта чрез ограничения по отношение на определени вещества, ако тези въздействия не са свързани с безопасността на химичните вещества или на храните. За да се преодолее това ограничение, в настоящия регламент следва да бъде разрешено при определени условия ограничаването на вещества, присъстващи в продуктите, които оказват отрицателно въздействие върху устойчивостта на продуктите. Настоящият регламент следва при необходимост да допълва, но не да води до дублиране или замяна на ограничения за вещества, обхванати от Директива № 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета63, която има за цел опазването на здравето на човека и околната среда, включително екологосъобразното оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.
__________________
__________________
58 Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4).
58 Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4).
59 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
59 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
60 Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).
60 Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).
61 Регламент (EС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176).
61 Регламент (EС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176).
62 Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1).
62 Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1).
63 Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88).
63 Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88).
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  За да се подобри екологичната устойчивост на продуктите, изискванията за информация следва да се отнасят до избран параметър на продукта, който е от значение за продуктовия аспект, например отпечатъка върху околната среда на продукта или неговата дълготрайност. В тях от производителя може да се изисква да предостави информация за показателите на продукта по отношение на избран параметър на продукта или друга информация, която може да повлияе на начина, по който продуктът се обработва от страни, различни от производителя, с цел подобряване на показателите по отношение на този параметър. Такива изисквания за информация следва да се определят в допълнение към или вместо изискванията за показателите на същия параметър на продукта, както е целесъобразно. Когато делегиран акт включва изисквания за информация, в него следва да се посочи методът за предоставяне на изискваната информация, като например включването ѝ на уебсайт със свободен достъп, в продуктов паспорт или етикет на продукта. Изискванията за информация са необходими, за да доведат до промяна в поведението, чрез която да се гарантира постигането на целите за екологична устойчивост на настоящия регламент. Чрез осигуряването на солидна основа за купувачите и публичните органи за сравняване на продуктите въз основа на тяхната екологична устойчивост се очаква изискванията за информация да насърчат потребителите и публичните органи да правят по-устойчив избор.
(23)  За да се подобри екологичната устойчивост на продуктите, изискванията за информация следва да се отнасят до избран параметър на продукта, който е от значение за продуктовия аспект, например отпечатъка върху околната среда и емисиите на въглероден диоксид на продукта , както и неговата дълготрайност. В тях от производителя следва да се изисква да предостави информация за показателите на продукта по отношение на избран параметър на продукта или друга информация, която може да повлияе на начина, по който продуктът се обработва от страни, различни от производителя, с цел подобряване на показателите по отношение на този параметър. Такива изисквания за информация следва да се определят в допълнение към или вместо изискванията за показателите на същия параметър на продукта, както е целесъобразно. Важно е Комисията надлежно да обоснове решението си да определи само изисквания за информация вместо изисквания за показателите. Когато делегиран акт включва изисквания за информация, в него следва да се посочи методът за предоставяне на изискваната информация и за осигуряване на лесен достъп до нея, като например включването ѝ на уебсайт със свободен достъп, в продуктов паспорт или етикет на продукта. Информацията от съществено значение, свързана със здравето, безопасността и правата на крайните ползватели, следва да се предоставя на потребителите винаги чрез материален носител и да е достъпна чрез носител на данни, поставен върху продукта. Изискванията за информация са необходими, за да доведат до промяна в поведението, чрез която да се гарантира постигането на целите за екологична устойчивост на настоящия регламент. Преди закупуването на даден продукт на потребителя следва да се предоставя информация, която е от значение за вземането на информирано решение за закупуване. Чрез осигуряването на солидна основа за купувачите и публичните органи за сравняване на продуктите въз основа на тяхната екологична устойчивост се очаква изискванията за информация да насърчат потребителите и публичните органи да правят по-устойчив избор.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Когато делегираните актове включват изисквания за информация, в тях могат да бъдат определени и класове показатели по отношение на един или повече съответни параметри на продукта, за да се улесни сравнението между продуктите въз основа на съответния параметър. Класовете на показателите следва да могат да се използват за диференциране на продуктите въз основа на тяхната относителна устойчивост и биха могли да се използват както от потребителите, така и от публичните органи. Като такива те имат за цел да стимулират предлагането на по-устойчиви продукти на пазара.
(24)  Когато делегираните актове включват изисквания за информация, в тях могат да бъдат определени и класове показатели по отношение на един или повече съответни параметри на продукта, за да се улесни сравнението между продуктите въз основа на съответния параметър. Класовете на показателите следва да могат да се използват за диференциране на продуктите въз основа на тяхната относителна устойчивост и биха могли да се използват както от потребителите, така и от публичните органи. Като такива те имат за цел да стимулират предлагането на по-устойчиви продукти на пазара, без да се засягат функционалните възможности. Тъй като изискванията за предоставяне на информация относно дълготрайността и ремонтопригодността на продуктите играят централна роля по отношение на потребителите, участващи в устойчиви модели на потребление, настоящият регламент следва да даде възможност за установяване на показатели за ремонтопригодност.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Изискванията за информация, определени съгласно настоящия регламент, следва да включват изискването за предоставяне на продуктов паспорт. Продуктовият паспорт е важен инструмент за предоставяне на информация на участниците по цялата верига на стойността и наличието му следва значително да подобри проследимостта на продукта по цялата му верига на стойността. Наред с другото, продуктовият паспорт следва да бъде в помощ на потребителите да правят информиран избор, като подобри достъпа им до информация за продукта, която е от значение за тях, и като дава възможност на икономическите оператори и на други участници във веригата на стойността, като например ремонтни или рециклиращи предприятия, да получат достъп до съответната информация, както и възможност на компетентните национални органи да изпълняват задълженията си. За тази цел продуктовият паспорт не следва да замества, а да допълва нецифровите форми на предаване на информация, например информацията в ръководството за продукта или върху етикета на продукта. Освен това продуктовият паспорт следва да може да се използва за информация относно други аспекти на устойчивостта, приложими за съответната продуктова група съгласно друго законодателство на Съюза.
(26)  Изискванията за информация, определени съгласно настоящия регламент, следва да включват изискването за предоставяне на продуктов паспорт. Продуктовият паспорт е важен инструмент за предоставяне на информация на участниците по цялата верига на стойността и наличието му следва значително да подобри проследимостта отначало докрай на продукта по цялата му верига на стойността. Наред с другото, продуктовият паспорт следва да бъде в помощ на потребителите да правят информиран избор, като подобри достъпа им до продукта, който е от значение за тях, като дава възможност на икономическите оператори и на други участници във веригата на стойността, като например професионални ремонтни предприятия, независими оператори, обновяващи предприятия или рециклиращи предприятия, да получат достъп до съответната информация, както и възможност на компетентните национални органи да изпълняват задълженията си, без да се застрашава защитата на поверителната търговска информация. За тази цел продуктовият паспорт не следва да замества, а да допълва нецифровите форми на предаване на информация, например информацията в ръководството за продукта или върху етикета на продукта. Освен това продуктовият паспорт следва да може да се използва за информация относно други аспекти на устойчивостта, приложими за съответната продуктова група съгласно друго законодателство на Съюза.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  За да се вземат предвид естеството на продукта и неговият пазар, информацията, която трябва да бъде включена в продуктовия паспорт, следва да бъде внимателно разгледана за всеки отделен случай при изготвянето на специфичните за продукта правила. За да се оптимизира достъпът до получената информация, като същевременно се защитават правата върху интелектуалната собственост, продуктовият паспорт трябва да се проектира и прилага така, че да се предлага диференциран достъп до информацията, включена в него, в зависимост от вида ѝ и от типологията на заинтересованите страни. По подобен начин, за да се избегнат разходи за дружествата и обществеността, които са непропорционални на по-широките ползи, продуктовият паспорт следва да бъде специфичен за продукта, неговата партида или модел, като зависи например от сложността на веригата на стойността, размера, естеството или въздействието на разглежданите продукти.
(27)  За да се вземат предвид естеството на продукта и неговият пазар, информацията, която трябва да бъде включена в продуктовия паспорт, следва да бъде внимателно разгледана за всеки отделен случай при изготвянето на специфичните за продукта правила, като се вземат под внимание случаите на уникални продукти и защитата на поверителната търговска информация. За да се оптимизира достъпът до получената информация, като същевременно се защитават правата върху интелектуалната собственост, продуктовият паспорт трябва да се проектира и прилага така, че да се предлага диференциран достъп до информацията, включена в него, в зависимост от вида ѝ и от типологията на заинтересованите страни. По подобен начин, за да се избегнат разходи за дружествата и обществеността, които са непропорционални на по-широките ползи, продуктовият паспорт следва да бъде специфичен за продукта, неговата партида или модел, като зависи например от сложността на веригата на стойността, размера, естеството или въздействието на разглежданите продукти. Продуктовият паспорт следва да остане на разположение поне за очаквания жизнен цикъл на конкретния продукт, но с подходящ марж, за да се гарантира, че продуктовият паспорт е наличен в случаите, когато продуктът се оказва по-дълготраен от очакваното.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  За да се гарантира оперативна съвместимост, следва да се уточнят видовете разрешени носители на данни. По същата причина носителят на данни и единният идентификационен код на продукта следва да бъдат издадени в съответствие с международно признатите стандарти. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на настоящия регламент чрез замяна или добавяне на стандарти, в съответствие с които могат да бъдат издадени носителят на данни и единните идентификационни кодове, с оглед на техническия или научния прогрес. Това следва да гарантира, че информацията, съдържаща се в продуктовия паспорт, може да бъде записана и предадена от всички икономически оператори, както и да гарантира съвместимостта на единния идентификационен код с външни компоненти, например сканиращи устройства.
(28)  За да се гарантира оперативна съвместимост, следва да се уточнят видовете разрешени носители на данни. По същата причина носителят на данни и единният идентификационен код на продукта следва да бъдат издадени в съответствие с международно признатите стандарти. Данните следва да бъдат прехвърлими чрез отворена оперативно съвместима мрежа за обмен на данни без зависимост от определен доставчик. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на настоящия регламент чрез замяна или добавяне на стандарти, в съответствие с които могат да бъдат издадени носителят на данни и единните идентификационни кодове, с оглед на техническия или научния прогрес. Това следва да гарантира, че информацията, съдържаща се в продуктовия паспорт, може да бъде записана и предадена от всички икономически оператори, както и да гарантира съвместимостта на единния идентификационен код с външни компоненти, например сканиращи устройства.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  За да не се забавя ненужно установяването на изисквания за екопроектиране, различни от тези в продуктовия паспорт, или за да се гарантира възможността за ефективно прилагане на продуктовите паспорти, Комисията следва да има право да освобождава продуктови групи от изискванията за продуктов паспорт, в случай че не са налице технически спецификации по отношение на съществените изисквания за техническото проектиране и функциониране на продуктовия паспорт. По подобен начин, за да се предотврати ненужната административна тежест за икономическите оператори, Комисията следва да има право да освобождава продуктови групи от изискванията за продуктов паспорт, в случай че друго право на Съюза вече включва система за цифрово предоставяне на информация за продукта, която позволява на участниците по веригата на стойността да получат достъп до съответната информация за продукта и улеснява проверката на съответствието на продуктите от страна на компетентните национални органи. Тези изключения следва да се преразглеждат периодично, като се взема предвид наличието на технически спецификации.
(29)  За да не се забавя ненужно установяването на изисквания за екопроектиране, различни от тези в продуктовия паспорт, или за да се гарантира възможността за ефективно прилагане на продуктовите паспорти, Комисията следва да има право да освобождава продуктови групи от изискванията за продуктов паспорт, в случай че не са налице технически спецификации по отношение на съществените изисквания за техническото проектиране и функциониране на продуктовия паспорт. По подобен начин, за да се предотврати ненужната административна тежест за икономическите оператори, Комисията следва да има право да освобождава продуктови групи от изискванията за продуктов паспорт по изключение, в случай че друго право на Съюза вече включва система за цифрово предоставяне на информация за продукта, която позволява на участниците по веригата на стойността да получат достъп до съответната информация за продукта и улеснява проверката на съответствието на продуктите от страна на компетентните национални органи. Тези изключения следва да се преразглеждат периодично, като се взема предвид наличието на технически спецификации, и да се прекратяват, когато е възможно.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  За да се гарантира ефективното въвеждане на продуктовия паспорт, техническото проектиране, изискванията за данните и функционирането на продуктовия паспорт следва да се придържат към набор от съществени технически изисквания. Тези изисквания следва да осигурят основа за последователното въвеждане на продуктовия паспорт във всички сектори. За да се гарантира ефективното изпълнение на тези съществени изисквания, следва да бъдат установени технически спецификации под формата на хармонизиран стандарт, посочен в Официален вестник, или, като резервен вариант, под формата на обща спецификация, приета от Комисията. С техническото проектиране следва да се гарантира, че данните в продуктовия паспорт се съхраняват по сигурен начин, като се спазват правилата за неприкосновеност на личния живот. Цифровият продуктов паспорт ще бъде разработен в рамките на открит диалог с международните партньори, за да се вземат предвид техните становища при разработването на техническите спецификации и да се гарантира, че техническите спецификации спомагат за премахване на пречките пред търговията с по-екологични продукти и за постигане на по-ниски разходи за устойчиви инвестиции, маркетинг и съответствие. Техническите спецификации и изискванията, свързани с проследимостта по цялата верига на стойността, следва да бъдат разработени — с цел да се осигури ефективното им прилагане — доколкото е възможно въз основа на консенсусен подход и на участието, включването и ефективното сътрудничество на разнообразен набор от участници, включително органи по стандартизация, отраслови сдружения, организации на потребителите, експерти, НПО и международни партньори, включително развиващи се икономики.
(33)  За да се гарантира ефективното въвеждане на продуктовия паспорт, техническото проектиране, изискванията за данните и функционирането на продуктовия паспорт следва да се придържат към набор от съществени технически изисквания. Тези изисквания следва да осигурят основа за последователното въвеждане на продуктовия паспорт във всички сектори. За да се гарантира ефективното изпълнение на тези съществени изисквания, следва да бъдат установени технически спецификации под формата на хармонизиран стандарт, посочен в Официален вестник, или, като резервен вариант, под формата на обща спецификация, приета от Комисията. С техническото проектиране следва да се гарантира, че данните в продуктовия паспорт се съхраняват по сигурен начин, като се спазват правилата за неприкосновеност на личния живот. Цифровият продуктов паспорт ще бъде разработен в рамките на открит диалог с международните партньори, за да се вземат предвид техните становища при разработването на техническите спецификации и да се гарантира, че техническите спецификации спомагат за премахване на пречките пред търговията с по-екологични продукти с удължен жизнен цикъл и кръговост, за постигане на по-ниски разходи за устойчиви инвестиции, маркетинг и съответствие, както и за подкрепа на иновациите. Техническите спецификации и изискванията, свързани с проследимостта по цялата верига на стойността, следва да бъдат разработени — с цел да се осигури ефективното им прилагане — доколкото е възможно въз основа на консенсусен подход и на участието, включването и ефективното сътрудничество на разнообразен набор от участници, включително органи по стандартизация, отраслови сдружения, стартиращи предприятия, организации на потребителите, експерти, НПО и международни партньори, включително развиващи се икономики.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  Всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се извършва при зачитане на приложимите правила за защита на личните данни. Обработването на лични данни от компетентните национални органи в рамките на държавите членки следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета66. Обработването на лични данни от Комисията следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета67.
(35)  Всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се извършва при зачитане на приложимите правила за защита на личните данни. Обработването на лични данни от компетентните национални органи в рамките на държавите членки следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета66, като се обръща особено внимание на принципите на защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране. Обработването на лични данни от Комисията следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета67. Личните данни на крайните ползватели не следва да се съхраняват в цифровия продуктов паспорт.
__________________
__________________
66 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
66 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
67 Регламент (EC) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
67 Регламент (EC) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  За да се стимулират потребителите да правят по-устойчив избор, етикетите следва, когато това се изисква от делегираните актове, приети в съответствие с настоящия регламент, да съдържат информация, чрез която продуктите могат да бъдат сравнявани по ефективен начин, например чрез посочване на класовете на показателите. Специално за потребителите физическите етикети могат да представляват допълнителен източник на информация на мястото на продажба. Чрез тях потребителите ще могат зрително бързо да направят разлика между продуктите според техните показатели по отношение на конкретен параметър или набор от параметри на продукта. Когато е целесъобразно, следва също така да може да се получи достъп до допълнителна информация чрез посочване върху етикетите на конкретни препратки, например адреси на уебсайтове, динамични кодове QR, връзки към етикети в интернет или всякакви подходящи средства, насочени към потребителите. Комисията следва да определи в съответния делегиран акт най-ефективния начин за излагане на такива етикети, включително в случай на продажби онлайн от разстояние, като се вземат предвид последиците за клиентите и икономическите оператори и характеристиките на съответните продукти. Комисията може също така да изиска етикетът да бъде отпечатан върху опаковката на продукта.
(39)  За да се стимулират потребителите да правят устойчив избор, етикетите следва, когато това се изисква от делегираните актове, приети в съответствие с настоящия регламент, да съдържат ясна и лесно разбираема информация, чрез която продуктите могат да бъдат сравнявани по ефективен начин, например чрез посочване на класовете на показателите. Специално за потребителите физическите етикети могат да представляват допълнителен източник на информация на мястото на продажба. Чрез тях потребителите ще могат зрително бързо да направят разлика между продуктите според техните показатели по отношение на конкретен параметър или набор от параметри на продукта. Когато е целесъобразно, следва също така да може да се получи достъп до допълнителна информация чрез посочване върху етикетите на конкретни препратки, например адреси на уебсайтове, динамични кодове QR, връзки към етикети в интернет или всякакви подходящи средства, насочени към потребителите. Комисията следва да определи в съответния делегиран акт най-ефективния начин за излагане на такива етикети, включително в случай на продажби онлайн от разстояние, като се вземат предвид последиците за клиентите и икономическите оператори и характеристиките на съответните продукти. Комисията може също така да изиска етикетът да бъде отпечатан върху опаковката на продукта.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 41
(41)  Потребителите следва да бъдат защитени от подвеждаща информация, която би могла да им попречи да изберат по-устойчиви продукти. Поради тази причина следва да се забрани пускането на пазара на продукти, носещи етикет, наподобяващ етикетите, предвидени в настоящия регламент.
(41)  Потребителите следва да бъдат защитени от подвеждаща информация, която би могла да им попречи да изберат по-устойчиви продукти. Поради тази причина следва да се забрани пускането на пазара на продукти, носещи етикет, съдържащ подвеждаща или противоречива информация или наподобяващ етикетите, предвидени в настоящия регламент. Следва обаче да бъде възможно да продължи да се показва екомаркировка на ЕС или други съществуващи екомаркировки от тип I, посочени в Регламент (ЕО) № 66/2010.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  За да се постигнат целите на Европейския зелен пакт по най-ефикасния начин и на първо място да се обърне внимание на най-значимите продукти, Комисията следва да отдаде приоритет на продуктите, които ще бъдат регулирани съгласно настоящия регламент, и на изискванията, които ще се прилагат за тях. Въз основа на процеса на приоритизиране съгласно Директива 2009/125/ЕО Комисията следва да приеме работен план, обхващащ най-малко 3 години, в който се определя списък на продуктовите групи, за които тя планира да приема делегирани актове, както и продуктовите аспекти, за които възнамерява да приема делегирани актове с хоризонтално приложение. Комисията следва да основава приоритизирането си на набор от критерии, отнасящи се по-специално до потенциалния принос на делегираните актове към целите на Съюза в областта на климата, околната среда и енергетиката и потенциала им за подобряване на избраните продуктови аспекти без прекомерни разходи за обществеността и икономическите оператори. Като се има предвид значението им за постигането на целите на Съюза в областта на енергетиката, работните планове следва да включват адекватен обем от действия за продукти, свързани с енергопотреблението. Консултация следва да се проведе и с държавите членки и заинтересованите страни чрез Форума по екопроектиране. Поради взаимното допълване между настоящия регламент и Регламент (ЕС) 2017/1369 по отношение на продукти, свързани с енергопотреблението, сроковете за работния план съгласно настоящия регламент и за плана, предвиден в член 15 от Регламент (ЕС) 2017/1369, следва да бъдат синхронизирани.
(42)  За да се постигнат целите на Европейския зелен пакт по най-ефикасния начин и на първо място да се обърне внимание на най-значимите продукти, Комисията следва да отдаде приоритет на продуктите, които ще бъдат регулирани съгласно настоящия регламент, и на изискванията, които ще се прилагат за тях. Въз основа на процеса на приоритизиране съгласно Директива 2009/125/ЕО Комисията следва да приеме работен план, обхващащ най-малко 3 години, в който се определя списък на продуктовите групи, за които тя планира да приема делегирани актове, както и продуктовите аспекти, за които възнамерява да приема делегирани актове с хоризонтално приложение, и прогнозните графици за тяхното установяване. Работният план и неговите актуализации следва да бъдат публично достъпни и да се представят на Европейския парламент преди приемането им. При определянето на приоритетите Комисията следва по-специално да взема предвид тези продуктови групи, определени в настоящия регламент, и следва да основава приоритизирането си на набор от критерии, отнасящи се по-специално до приноса на делегираните актове към целите на Съюза в областта на климата, околната среда и енергетиката и потенциала им за подобряване на избраните продуктови аспекти без прекомерни разходи за обществеността и икономическите оператори. Като се има предвид значението им за постигането на целите на Съюза в областта на енергетиката, работните планове следва да включват адекватен обем от действия за продукти, свързани с енергопотреблението. Консултация следва да се проведе и с държавите членки и заинтересованите страни чрез Форума по екопроектиране. Поради взаимното допълване между настоящия регламент и Регламент (ЕС) 2017/1369 по отношение на продукти, свързани с енергопотреблението, сроковете за работния план съгласно настоящия регламент и за плана, предвиден в член 15 от Регламент (ЕС) 2017/1369, следва да бъдат синхронизирани.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 42 a (ново)
(42a)  Циментовата промишленост, като един от секторите с най-висока енергийна, суровинна и въглеродна интензивност, понастоящем е отговорна за около 7% от световните емисии на СО2 и 4% от емисиите на CO2 в ЕС1a, което я превръща в ключов сектор за привеждане в съответствие с Парижкото споразумение за климата и с целите на Съюза в областта на климата възможно най-бързо. Въпреки че строителните продукти, включително циментът, трябва да бъдат обхванати от [предстоящия регламент за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011 (2022/0094 COD)], те остават в обхвата на настоящия регламент. За да се избегне липса на изисквания към продуктите, които са спешно необходими за постигане на нашите цели в областта на климата и околната среда, всяка липса на подходящи изисквания за показателите и информацията за тези продукти съгласно [предстоящия регламент за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011 (2022/0094 COD)] следва да доведе до включването на такива в следващия работен план по настоящия регламент.
__________________
1a Варианти за декарбонизация на циментовата промишленост, EUR 31378 EN, Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, 2023, ISBN 978-92-76-61599-6, doi:10.2760/174037, JRC131246.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 43
(43)  Що се отнася до строителните продукти, в настоящият регламент следва да бъдат определени изисквания за крайните продукти само когато е малко вероятно чрез задълженията, произтичащи от [преразгледания Регламент за строителните продукти] и неговото прилагане, да бъдат постигнати в достатъчна степен целите за екологична устойчивост, преследвани с настоящия регламент. Освен това при изготвянето на работните планове Комисията следва да вземе предвид, че като продължение на настоящата практика с [преразгледания Регламент за строителните продукти] ще се отдаде предимство на изискванията за устойчивост, определени в настоящия регламент, по отношение на продуктите, свързани с енергопотреблението, които са и строителни продукти. Такъв следва да бъде случаят например с нагреватели, котли, термопомпи, водонагревателни и отоплителни уреди, вентилатори, хладилни и вентилационни системи и фотоволтаични продукти (с изключение на вградени в сгради фотоволтаични панели). По отношение на тези продукти [преразгледаният Регламент за строителните продукти] може да се прилага допълващо, когато е необходимо, главно по отношение на аспектите на безопасността, като се вземат предвид и други законодателни актове на Съюза относно продукти, като например газовите уреди, уредите за ниско напрежение и машините.
(43)  При изготвянето на работните планове Комисията следва да вземе предвид, че като продължение на настоящата практика с [преразгледания Регламент за строителните продукти] ще се отдаде предимство на изискванията за устойчивост, определени в настоящия регламент, по отношение на продуктите, свързани с енергопотреблението, които са и строителни продукти. Такъв следва да бъде случаят например с нагреватели, котли, термопомпи, водонагревателни и отоплителни уреди, вентилатори, хладилни и вентилационни системи и фотоволтаични продукти (с изключение на вградени в сгради фотоволтаични панели). По отношение на тези продукти [преразгледаният Регламент за строителните продукти] може да се прилага допълващо, когато е необходимо, главно по отношение на аспектите на безопасността, като се вземат предвид и други законодателни актове на Съюза относно продукти, като например газовите уреди, уредите за ниско напрежение и машините.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  За да се насърчи саморегулирането като валидна алтернатива на регулаторните подходи, настоящият регламент следва като продължение на Директива 2009/125/ЕО да включва възможността отрасълът да представя мерки за саморегулиране. Комисията следва да извърши оценка на мерките за саморегулиране, предложени от отраслите, както и на информацията и доказателствата, представени от подписалите страни, включително с оглед на международните търговски ангажименти на Съюза и необходимостта да се гарантира съгласуваност с правото на Съюза. За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемане и актуализиране на акт, в който се изброяват мерките за саморегулиране, считани за валидни алтернативи на делегиран акт, в който се определят изисквания за екопроектиране. Целесъобразно е също така, например с оглед на съответните пазарни или технологични развития в рамките на съответната продуктова група, Комисията да може да поиска преразгледана версия на мярката за саморегулиране, когато счете това за необходимо. След като дадена мярка за саморегулиране бъде включена в акт за изпълнение, икономическите оператори имат право да очакват, че Комисията няма да приеме делегиран акт за определяне на изисквания за екопроектиране за тази конкретна продуктова група. Не е изключено обаче Комисията да приеме хоризонтални изисквания за екопроектиране, които да се прилагат и за продуктите, обхванати от призната мярка за саморегулиране за продуктовите аспекти, които не са обхванати от съответната мярка за саморегулиране. Когато Комисията счита, че дадена мярка за саморегулиране вече не отговаря на критериите, определени в настоящия регламент, тя следва да я премахне от акта за изпълнение, в който се изброяват признатите мерки за саморегулиране. Следователно в съответствие с настоящия регламент могат да бъдат установени изисквания за екопроектиране за продуктовите групи, които преди това са били предмет на мярката за саморегулиране.
(44)  За да се насърчи саморегулирането като валидна алтернатива на регулаторните подходи, настоящият регламент следва като продължение на Директива 2009/125/ЕО да включва възможността отрасълът да представя мерки за саморегулиране, когато тези продукти или продуктови групи не са включени в работния план за екопроектиране. Мерките за саморегулиране следва да бъдат приведени в съответствие с целите на настоящия регламент. Комисията следва да извърши оценка на мерките за саморегулиране, предложени от отраслите, както и на информацията и доказателствата, представени от подписалите страни, включително с оглед на международните търговски ангажименти на Съюза и необходимостта да се гарантира съгласуваност с правото на Съюза. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието за приемане на делегирани актове с цел приемане и актуализиране на акт, в който се изброяват мерките за саморегулиране, считани за валидни алтернативи на делегиран акт, в който се определят изисквания за екопроектиране. Целесъобразно е също така, например с оглед на съответните пазарни или технологични развития в рамките на съответната продуктова група, Комисията да може да поиска преразгледана версия на мярката за саморегулиране, когато счете това за необходимо. След като дадена мярка за саморегулиране бъде включена в делегиран акт, икономическите оператори имат право да очакват, че Комисията няма да приеме делегиран акт за определяне на изисквания за екопроектиране за тази конкретна продуктова група. Не е изключено обаче Комисията да приеме хоризонтални изисквания за екопроектиране, които да се прилагат и за продуктите, обхванати от призната мярка за саморегулиране за продуктовите аспекти, които не са обхванати от съответната мярка за саморегулиране. Когато Комисията счита, че дадена мярка за саморегулиране вече не отговаря на критериите, определени в настоящия регламент, тя следва да я премахне от делегирания акт, в който се изброяват признатите мерки за саморегулиране. Следователно в съответствие с настоящия регламент могат да бъдат установени изисквания за екопроектиране за продуктовите групи, които преди това са били предмет на мярката за саморегулиране.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 45
(45)  Микропредприятията, малките и средните предприятия (МСП) биха могли да извлекат голяма полза от увеличаването на търсенето на устойчиви продукти, но също така биха могли да се сблъскат с разходи и трудности във връзка с някои от изискванията. В рамките на съответните си области на отговорност държавите членки и Комисията следва да предоставят подходяща информация, да гарантират целенасочено и специализирано обучение и да осигурят специфична помощ и подкрепа, включително финансова, за МСП, извършващи дейност в областта на производството на продукти, за които са определени изисквания за екопроектиране. Тези действия следва да обхващат например определянето на продуктовия отпечатък върху околната среда и техническото изпълнение на продуктовия паспорт. Държавите членки следва да предприемат действия по отношение на приложимите правила за държавна помощ.
(45)  Микропредприятията, малките и средните предприятия (МСП) биха могли да извлекат голяма полза от увеличаването на търсенето на устойчиви продукти, но също така биха могли да се сблъскат с разходи и трудности във връзка с някои от изискванията. С цел подкрепа за МСП, в рамките на съответните си области на отговорност държавите членки и Комисията следва да предоставят подходяща информация, да гарантират целенасочено и специализирано обучение и да осигурят специфична помощ и подкрепа, включително финансова, чрез съществуващите инструменти за финансиране, за микропредприятията и МСП, извършващи дейност в областта на производството на продукти, за които са определени изисквания за екопроектиране. Тези мерки следва да включват най-малко специфични механизми за улесняване на спазването на изискванията, определени в продуктовия паспорт, и на извършването на оценки на жизнения цикъл. Държавите членки следва да предприемат действия по отношение на приложимите правила за държавна помощ.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  Унищожаването на непродадени потребителски продукти, като например текстилни изделия и обувки, от страна на икономическите оператори се превръща в широко разпространен екологичен проблем в целия Съюз, по-специално поради бързия ръст на продажбите онлайн. То представлява загуба на ценни икономически ресурси, тъй като стоките се произвеждат, превозват и след това се унищожават, без никога да се използват по предназначение. Поради това в интерес на опазването на околната среда е необходимо с настоящия регламент да се създаде рамка за предотвратяване на унищожаването на непродадени продукти, предназначени предимно за потребителите съгласно Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета69, включително на продукти, които са били върнати от потребители с оглед на правото им на отказ, както е предвидено в Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета70. Това ще намали въздействието на тези продукти върху околната среда, като се намали генерирането на отпадъци и се премахнат стимулите за свръхпроизводство на продукти. Освен това, като се има предвид, че няколко държави членки са въвели национално законодателство относно унищожаването на непродадени потребителски продукти, което води до нарушения на пазара, са необходими хармонизирани правила относно унищожаването на непродадени потребителски продукти, за да се гарантира, че дистрибуторите, търговците на дребно и другите икономически оператори подлежат на едни и същи правила и стимули във всички държави членки.
(46)  Унищожаването на непродадени потребителски продукти, като например текстилни изделия и обувки, както и електрически и електронни оборудване или устройства, от страна на икономическите оператори се превръща в широко разпространен екологичен проблем в целия Съюз, по-специално поради бързия ръст на продажбите онлайн. То представлява загуба на ценни икономически ресурси, тъй като стоките се произвеждат, превозват и след това се унищожават, без никога да се използват по предназначение. Поради това в интерес на опазването на околната среда е необходимо с настоящия регламент да се създаде рамка за предотвратяване на унищожаването на непродадени продукти, предназначени предимно за потребителите съгласно Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета69, включително на продукти, които са били върнати от потребители с оглед на правото им на отказ, както е предвидено в Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета70. Това ще намали въздействието на тези продукти върху околната среда, като се намали генерирането на отпадъци и се премахнат стимулите за свръхпроизводство на продукти. Освен това, като се има предвид, че няколко държави членки са въвели национално законодателство относно унищожаването на непродадени потребителски продукти, което води до нарушения на пазара, са необходими хармонизирани правила относно унищожаването на непродадени потребителски продукти, за да се гарантира, че дистрибуторите, търговците на дребно и другите икономически оператори подлежат на едни и същи правила и стимули във всички държави членки.
__________________
__________________
69 Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО (ОВ L 136, 22.5.2019 г., стр. 6).
69 Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО (ОВ L 136, 22.5.2019 г., стр. 6).
70 Директива № 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива № 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива № 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
70 Директива № 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива № 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива № 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  За да се премахне стимулът за унищожаване на непродадени потребителски продукти и за да се генерират допълнителни данни относно появата на тази практика, с настоящия регламент следва да се въведе задължение за прозрачност за икономическите оператори, които притежават потребителски продукти в Съюза, като от тях се изисква да оповестяват информация относно броя на непродадените потребителски продукти, изхвърляни годишно. Икономическият оператор следва да посочи вида или категорията на продукта, причините за неговото изхвърляне и предаването му за последващи операции по обработване на отпадъци. Въпреки че икономическите оператори следва да имат свободата да определят как да оповестяват тази информация по начин, подходящ за тяхната стопанска среда, като най-добра практика следва да се счита посочването на изискваната информация в публично достъпна нефинансова декларация, изготвена в съответствие с член 19а от Директива № 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета71, когато е приложимо.
(47)  За да се премахне стимулът за унищожаване на непродадени потребителски продукти и за да се генерират допълнителни данни относно появата на тази практика, с настоящия регламент следва да се въведе задължение за прозрачност за икономическите оператори, които притежават потребителски продукти в Съюза, като от тях се изисква да оповестяват информация относно броя на непродадените потребителски продукти, изхвърляни годишно, на уебстраница на Комисията. Икономическите оператори следва да посочат вида или категорията на продукта, причините за неговото изхвърляне и предаването му за последващи операции по обработване на отпадъци. Също така като най-добра практика следва да се счита посочването на изискваната информация в публично достъпна нефинансова декларация, изготвена в съответствие с член 19а от Директива № 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета71, когато е приложимо.
__________________
__________________
71 Директива № 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива № 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).
71 Директива № 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива № 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 48
(48)  С цел да се избегне унищожаването на непродадени потребителски продукти, когато унищожаването на такива продукти е разпространена практика, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за допълване на настоящия регламент чрез забрана на унищожаването на такива продукти. Като се има предвид широкият набор от продукти, които е възможно да бъдат унищожени, без изобщо да бъдат продадени или използвани, е необходимо в настоящия регламент да се предвиди такова оправомощаване. Въпреки това забраната, установена в делегираните актове, следва да се прилага за конкретни продуктови групи, които се определят въз основа на оценка от страна на Комисията на степента, в която унищожаването на такива продукти се извършва на практика, като се взема предвид информацията, предоставена от икономическите оператори, когато е целесъобразно. За да се гарантира, че това задължение е пропорционално, Комисията следва да обмисли специфични изключения, съгласно които унищожаването на непродадени потребителски продукти все още може да бъде разрешено, например с оглед на опасения за здравето и безопасността. За да се наблюдава ефективността на тази забрана и да се премахнат стимулите за заобикаляне на правилата, от икономическите оператори следва да се изисква да оповестяват броя на унищожените непродадени потребителски продукти и причините за тяхното унищожаване съгласно приложимите изключения. И накрая, за да се избегне ненужната административна тежест за МСП, те следва да бъдат освободени от задълженията да оповестяват непродадените си изхвърлени продукти и от забраната за изхвърляне на специфични продуктови групи, определени в делегирани актове. Когато обаче са налице разумни доказателства, че МСП могат да бъдат използвани за заобикаляне на тези задължения, Комисията следва да може да изисква в тези делегирани актове по отношение на някои продуктови групи тези задължения да се прилагат и за микро-, малки или средни предприятия.
(48)  С цел да се избегне унищожаването на непродадени потребителски продукти, когато унищожаването на такива продукти е разпространена практика, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за допълване на настоящия регламент чрез забрана на унищожаването на такива продукти. Като се има предвид широкият набор от продукти, които е възможно да бъдат унищожени, без изобщо да бъдат продадени или използвани, е необходимо в настоящия регламент да се предвиди такова оправомощаване. Въпреки това забраната, установена в делегираните актове, следва да се прилага за конкретни продуктови групи, които се определят въз основа на оценка от страна на Комисията на степента, в която унищожаването на такива продукти се извършва на практика, като се взема предвид информацията, предоставена от икономическите оператори, когато е целесъобразно. За да се гарантира, че това задължение е пропорционално, Комисията следва да обмисли специфични изключения, съгласно които унищожаването на непродадени потребителски продукти все още може да бъде разрешено, например с оглед на опасения за здравето и безопасността. Комисията следва също така да предостави на икономическите оператори достатъчно време, за да постигнат съответствие с новите изисквания, следващи от такава забрана. За да се наблюдава ефективността на тази забрана и да се премахнат стимулите за заобикаляне на правилата, от икономическите оператори следва да се изисква да оповестяват броя на унищожените непродадени потребителски продукти и причините за тяхното унищожаване съгласно приложимите изключения. И накрая, за да се избегне ненужната административна тежест за малките и средните предприятия и за микропредприятията, те следва да бъдат освободени от задълженията да оповестяват непродадените си изхвърлени продукти и от забраната за изхвърляне на специфични продуктови групи, определени в делегирани актове. Когато обаче са налице разумни доказателства, че малки и средни предприятия и микропредприятия могат да бъдат използвани за заобикаляне на тези задължения, Комисията следва да може да изисква в тези делегирани актове по отношение на някои продуктови групи тези задължения да се прилагат и за микро-, малки или средни предприятия. Една година след ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], унищожаването на непродадени потребителски продукти от икономическите оператори следва да бъде забранено за текстилни изделия и обувки, както и за електрическо и електронно оборудване, като се има предвид, че съществуват достатъчно доказателства, че тези продукти се унищожават и че това е вредно за околната среда.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 59
(59)  От съществено значение е местата за търговия онлайн да си сътрудничат тясно с органите за надзор на пазара. Задължение за сътрудничество с органите за надзор на пазара се налага на доставчиците на услуги на информационното общество съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета74 по отношение на продуктите, обхванати от посочения регламент, включително продуктите, за които са определени изисквания за екопроектиране. За да се подобри допълнително сътрудничеството за борба с незаконното съдържание, свързано с несъответстващи на изискванията продукти, настоящият регламент следва да включва конкретни задължения за практическото осъществяване на това сътрудничество по отношение на местата за търговия онлайн. Например органите за надзор на пазара непрекъснато подобряват технологичните инструменти, които използват за надзор на пазара онлайн, за да идентифицират несъответстващите на изискванията продукти, продавани онлайн. За да функционират тези инструменти, пазарите в интернет следва да предоставят достъп до своите интерфейси. Освен това може да се наложи органите за надзор на пазара да изтриват данни от местата за търговия онлайн.
(59)  От съществено значение е местата за търговия онлайн да си сътрудничат тясно с органите за надзор на пазара. Задължение за сътрудничество с органите за надзор на пазара се налага на доставчиците на услуги на информационното общество съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета74 по отношение на продуктите, обхванати от посочения регламент, включително продуктите, за които са определени изисквания за екопроектиране. С цел да се върви в крак с технологичното развитие и новите способи за продажба, задълженията за спазване при проектирането, установени за доставчиците на места за търговия онлайн в член 31 от Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета74, следва да са приложими за целите на информацията, изисквана съгласно член 25 и член 30, параграф 1 от настоящия регламент, и, когато е приложимо, за изискванията, определени в делегираните актове, приети съгласно член 4 от настоящия регламент. Прилагането на тези задължения следва да става в съответствие с правилата по глава IV от Регламент (ЕС) 2022/2065. За целите на член 31, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2022/2065 доставчиците на места за търговия онлайн следва да използват най-малко информационната и комуникационна система, посочена в член 34 от Регламент (ЕС) 2019/1020. Следва да е възможно единното звено за контакт съгласно настоящия регламент да бъде същото като звеното за контакт по член 11 от Регламент (ЕС) 2022/2065, без да се застрашава целта за бързо и специфично решаване на проблемите, свързани с безопасността на продуктите.
_________________
_________________
74 Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1).
74 Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1).
74а Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги) (ОВ L 277, 27.10.2022 г., стр. 1).
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 68
(68)  При липсата на хармонизирани стандарти използването на общи спецификации следва да представлява резервно решение, за да се улесни задължението на производителя да спазва изискванията за екопроектиране, например когато процесът на стандартизация е блокиран поради липса на консенсус между заинтересованите страни или когато е налице неоправдано забавяне при установяването на хармонизиран стандарт. Такова забавяне може да възникне, когато например не е достигнато необходимото качество. Освен това прибягването към това решение следва да бъде възможно, когато Комисията е ограничила или оттеглила данните за съответните хармонизирани стандарти в съответствие с член 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1025/2012. Съответствието с общите спецификации също следва да води до презумпция за съответствие.
(68)  Настоящата рамка на Съюза за стандартизация, която се основава на принципите на т.нар. „нов подход“ и на Регламент (ЕС) № 1025/2012, представлява рамката за разработване на стандарти, които осигуряват презумпция за съответствие с относимите изисквания, определени в настоящия регламент. При липсата на съответно позоваване на хармонизирани стандарти използването на общи спецификации посредством приемането на актове за изпълнение следва да представлява резервно решение, за да се улесни задължението на производителя да спазва изискванията за екопроектиране, например когато процесът на стандартизация е блокиран поради липса на консенсус между заинтересованите страни или когато е налице неоправдано забавяне при установяването на хармонизиран стандарт и определеният срок не може да бъде спазен. Такова забавяне може да възникне, когато например не е достигнато необходимото качество. Освен това прибягването към това решение следва да бъде възможно, когато Комисията е ограничила или оттеглила данните за съответните хармонизирани стандарти в съответствие с член 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1025/2012. Съответствието с общите спецификации също следва да води до презумпция за съответствие. За да гарантира ефективност, Комисията следва да включи съответните заинтересовани страни в процеса на изготвяне на общите спецификации, които обхващат изискванията за екопроектиране по настоящия регламент.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 86
(86)  За да бъдат насърчени потребителите да правят устойчив избор, по-специално когато по-устойчивите продукти не са достатъчно достъпни, следва да се предвидят механизми като ековаучери и екологично данъчно облагане. Когато държавите членки решат да използват стимули за възнаграждаване на продуктите с най-добри показатели измежду продуктите, за които с делегирани актове са определени класове показатели съгласно настоящия регламент, те следва да направят това, като насочат тези стимули към двата класа на показателите, в които има най-много продукти, освен ако в съответния делегиран акт не е посочено друго. Държавите членки обаче не следва да могат да забраняват пускането на пазара на продукт въз основа на неговия клас показатели. По същата причина на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за допълване на настоящия регламент чрез допълнително уточняване на това за кои продуктови параметри или свързаните с тях равнища на показателите се отнасят стимулите на държавите членки, в случай че в приложимия делегиран акт не е определен клас на показателите или когато са установени класове на показателите по отношение на повече от един параметър на продукта. Въвеждането на стимули от страна на държавите членки не следва да засяга прилагането на правилата на Съюза за държавната помощ.
(86)  За да бъдат насърчени потребителите да правят устойчив избор, по-специално когато по-устойчивите продукти не са достатъчно достъпни, следва да се предвидят механизми като ековаучери, които могат да бъдат използвани само за закупуване на продукти и услуги, зачитащи околната среда, и екологично данъчно облагане. Когато държавите членки решат да използват стимули за възнаграждаване на продуктите с най-добри показатели измежду продуктите, за които с делегирани актове са определени класове показатели съгласно настоящия регламент, те следва да направят това, като насочат тези стимули към двата класа на показателите, в които има най-много продукти, освен ако в съответния делегиран акт не е посочено друго. Държавите членки обаче не следва да могат да забраняват пускането на пазара на продукт въз основа на неговия клас показатели. По същата причина на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за допълване на настоящия регламент чрез допълнително уточняване на това за кои продуктови параметри или свързаните с тях равнища на показателите се отнасят стимулите на държавите членки, в случай че в приложимия делегиран акт не е определен клас на показателите или когато са установени класове на показателите по отношение на повече от един параметър на продукта. Въвеждането на стимули от страна на държавите членки не следва да засяга прилагането на правилата на Съюза за държавната помощ.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 87
(87)  Обществените поръчки възлизат на 14 % от БВП на Съюза. За да се допринесе за целта за постигане на неутралност по отношение на климата, подобряване на енергийната и ресурсната ефективност и преход към кръгова икономика, чрез която се опазват общественото здраве и биологичното разнообразие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, за да изисква, когато е целесъобразно, възлагащите органи и възложителите, определени в Директива 2014/24/ЕС78 и 2014/25/ЕС79 на Европейския парламент и на Съвета, да приведат своите обществени поръчки в съответствие със специфични критерии или цели за екологосъобразни обществени поръчки, които трябва да бъдат определени в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент. Критериите или целите, определени в делегираните актове за конкретни продуктови групи, следва да се спазват не само при прякото възлагане на обществени поръчки за тези продукти в обществени поръчки за доставки, но и при обществените поръчки за строителство или услуги, когато тези продукти ще бъдат използвани за дейности, представляващи предмета на тези поръчки. В сравнение с доброволния подход чрез задължителните критерии или цели ще се гарантира максимално увеличаване на ефекта на лоста на публичните разходи с цел повишаване на търсенето на продукти с по-добри показатели. Критериите следва да бъдат прозрачни, обективни и недискриминационни.
(87)  Обществените поръчки възлизат на 14 % от БВП на Съюза. За да се допринесе за целта за постигане на неутралност по отношение на климата, подобряване на енергийната и ресурсната ефективност и преход към кръгова икономика, чрез която се опазват общественото здраве и биологичното разнообразие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, за да изисква, когато е целесъобразно, възлагащите органи и възложителите, определени в Директива 2014/24/ЕС78 и 2014/25/ЕС79 на Европейския парламент и на Съвета, да приведат своите обществени поръчки в съответствие със специфични критерии или цели за екологосъобразни обществени поръчки, които трябва да бъдат определени в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент. Критериите или целите, определени в делегираните актове за конкретни продуктови групи, следва да се спазват не само при прякото възлагане на обществени поръчки за тези продукти в обществени поръчки за доставки, но и при обществените поръчки за строителство или услуги, когато тези продукти ще бъдат използвани за дейности, представляващи предмета на тези поръчки. В сравнение с доброволния подход чрез задължителните критерии или цели ще се гарантира максимално увеличаване на ефекта на лоста на публичните разходи с цел повишаване на търсенето на продукти с по-добри показатели във всички държави членки. Критериите следва да бъдат прозрачни, обективни и недискриминационни.
__________________
__________________
78 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
78 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
79 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014, стр. 243).
79 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014, стр. 243).
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 88
(88)  Ефективното прилагане на изискванията за екопроектиране е от съществено значение, за да се гарантира еднаква конкуренция на пазара на Съюза и реализиране на очакваните ползи и принос посредством настоящия регламент за постигането на целите на Съюза в областта на климата, енергетиката и кръговостта. Поради това Регламент (ЕС) 2019/1020 за определяне на хоризонтална рамка за надзор на пазара и контрол на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, следва да се прилага за продуктите, за които са определени изисквания за екопроектиране съгласно настоящия регламент, доколкото в него няма специални разпоредби със същата цел, естество или въздействие. Освен това, за да се намалят проблемните нива на несъответствие на продуктите, обхванати от мерките за изпълнение, приети съгласно Директива 2009/125/ЕО, и да се предотврати в по-голяма степен несъответствието с бъдещите изисквания за екопроектиране, като се вземат предвид по-широкият обхват и повишената амбиция в настоящия регламент в сравнение с Директива 2009/125/ЕО, настоящият регламент следва да съдържа специфични допълнителни правила, допълващи рамката, създадена с Регламент (ЕС) 2019/1020. Тези специфични допълнителни правила следва да бъдат насочени към по-нататъшно укрепване на планирането, координацията и подкрепата на усилията на държавите членки и с тях следва да се осигуряват допълнителни инструменти за Комисията, за да гарантира, че органите за надзор на пазара ще предприемат достатъчно действия, за да не се допуска несъответствие с изискванията за екопроектиране.
(88)  Ефективното прилагане на изискванията за екопроектиране е от съществено значение, за да се гарантира еднаква конкуренция на пазара на Съюза и реализиране на очакваните ползи и принос посредством настоящия регламент за постигането на целите на Съюза в областта на климата, енергетиката и кръговостта. Поради това Регламент (ЕС) 2019/1020 за определяне на хоризонтална рамка за надзор на пазара и контрол на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, следва да се прилага за продуктите, за които са определени изисквания за екопроектиране съгласно настоящия регламент, доколкото в него няма специални разпоредби със същата цел, естество или въздействие. Освен това, за да се намалят проблемните нива на несъответствие на продуктите, обхванати от мерките за изпълнение, приети съгласно Директива 2009/125/ЕО, и да се предотврати в по-голяма степен несъответствието с бъдещите изисквания за екопроектиране, като се вземат предвид по-широкият обхват и повишената амбиция в настоящия регламент в сравнение с Директива 2009/125/ЕО, настоящият регламент следва да съдържа специфични допълнителни правила, допълващи рамката, създадена с Регламент (ЕС) 2019/1020. Тези специфични допълнителни правила следва да бъдат насочени към по-нататъшно укрепване на планирането, координацията и подкрепата на усилията на държавите членки и с тях следва да се осигуряват допълнителни инструменти за Комисията, за да гарантира, че органите за надзор на пазара ще предприемат достатъчно действия, за да не се допуска несъответствие с изискванията за екопроектиране и да се възстанови съответствието, когато е целесъобразно.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 90
(90)  За да се гарантира, че се извършват подходящи проверки с подходящ мащаб във връзка с изискванията за екопроектиране, държавите членки следва да изготвят специален план за действие, в който да бъдат посочени продуктите или изискванията, определени като приоритетни за надзора на пазара съгласно настоящия регламент, както и планираните дейности за намаляване на несъответствието на съответните продукти или със съответните изисквания за екопроектиране. Когато е уместно, този план за действие следва да бъде част от националните стратегии за надзор на пазара на държавите членки, приети съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2019/1020.
(90)  За да се гарантира, че се извършват подходящи проверки с подходящ мащаб във връзка с изискванията за екопроектиране, държавите членки следва да изготвят специален план за действие, в който да бъдат посочени продуктите или изискванията, определени като приоритетни за надзора на пазара съгласно настоящия регламент, както и планираните дейности за намаляване или премахването на несъответствието на съответните продукти или със съответните изисквания за екопроектиране. Когато е уместно, този план за действие следва да бъде част от националните стратегии за надзор на пазара на държавите членки, приети съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2019/1020.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 91
(91)  Приоритетите за надзор на пазара съгласно настоящия регламент следва да се определят въз основа на обективни критерии, например чрез наблюдаваните нива на несъответствие или въздействието върху околната среда в резултат на неспазването. Планираните дейности за изпълнение на тези приоритети следва на свой ред да бъдат пропорционални на фактите, водещи до тяхното приоритизиране. За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за определяне на продуктите и изискванията, които държавите членки следва да считат за приоритетни за надзора на пазара в контекста на плановете им за действие, в които се определят приоритетите за надзор на пазара съгласно настоящия регламент и планираните дейности за намаляване на несъответствието.
(91)  Приоритетите за надзор на пазара съгласно настоящия регламент следва да се определят въз основа на обективни критерии, например чрез наблюдаваните нива на несъответствие, въздействието върху околната среда в резултат на неспазването или броя на получените жалби. Планираните дейности за изпълнение на тези приоритети следва на свой ред да бъдат пропорционални на фактите, водещи до тяхното приоритизиране. За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за определяне на продуктите и изискванията, които държавите членки следва да считат за приоритетни за надзора на пазара в контекста на плановете им за действие, в които се определят приоритетите за надзор на пазара съгласно настоящия регламент и планираните дейности за намаляване на несъответствието.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 92
(92)  Когато се наблюдават проблемни равнища на несъответствие с изискванията за екопроектиране въпреки засиленото планиране, координация и подкрепа, определени в настоящия регламент, Комисията следва да може да се намесва, за да гарантира, че органите за надзор на пазара извършват проверки в подходящ мащаб. Ето защо, с цел да се гарантира ефективното прилагане на изискванията за екопроектиране, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за определяне на минимален брой проверки, които да се извършват по отношение на конкретни продукти или изисквания. Това правомощие следва да бъде в допълнение към правомощието по член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/1020.
(92)  Когато се наблюдават проблемни равнища на несъответствие с изискванията за екопроектиране въпреки засиленото планиране, координация и подкрепа, определени в настоящия регламент, Комисията следва да може да се намесва бързо и ефективно, за да гарантира, че органите за надзор на пазара извършват проверки в подходящ мащаб. Ето защо, с цел да се гарантира ефективното прилагане на изискванията за екопроектиране, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за определяне на минимален брой проверки, които да се извършват по отношение на конкретни продукти или изисквания. Това правомощие следва да бъде в допълнение към правомощието по член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/1020.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 94
(94)  За да се засили допълнително координацията на органите за надзор на пазара, групата за административно сътрудничество (ADCO), създадена съгласно Регламент (ЕС) 2019/1020, следва за целите на установяването на продуктите или изискванията, определени като приоритетни за надзора на пазара съгласно настоящия регламент, и планираните дейности за намаляване на несъответствието, да провежда редовни заседания и да установява общи приоритети за надзор на пазара, които да бъдат взети предвид в плановете за действие на държавите членки, приоритети за предоставяне на подкрепа от Съюза и изисквания за екопроектиране, които се тълкуват по различен начин, което води до изкривяване на пазара.
(94)  За да се засили допълнително координацията на органите за надзор на пазара, групата за административно сътрудничество (ADCO), създадена съгласно Регламент (ЕС) 2019/1020, следва за целите на установяването на продуктите или изискванията, определени като приоритетни за надзора на пазара съгласно настоящия регламент, и планираните дейности за намаляване или премахване на несъответствието, да провежда редовни заседания и да установява общи приоритети за надзор на пазара, които да бъдат взети предвид в плановете за действие на държавите членки, приоритети за предоставяне на подкрепа от Съюза и изисквания за екопроектиране, които се тълкуват по различен начин, което води до изкривяване на пазара.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 95
(95)  За да подкрепи държавите членки в усилията им да гарантират, че са предприети достатъчни действия за предотвратяване на несъответствието с изискванията за екопроектиране, Комисията следва, когато е уместно, да използва мерките за подпомагане, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/1020. Комисията следва да организира и, когато е целесъобразно, да финансира съвместни проекти за надзор на пазара и за изпитвания в области от общ интерес, съвместни инвестиции в капацитета за надзор на пазара и общи обучения за персонала на органите за надзор на пазара, нотифициращите и нотифицираните органи. Освен това Комисията следва да изготви насоки за това как да се прилагат и налагат изисквания за екопроектиране, когато такива насоки са необходими, за да се гарантира хармонизираното им прилагане.
(95)  За да подкрепи държавите членки в усилията им да гарантират, че са предприети достатъчни действия за предотвратяване на несъответствието с изискванията за екопроектиране, Комисията следва, когато е уместно, да използва мерките за подпомагане, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/1020. Комисията следва да организира и, когато е целесъобразно, да финансира съвместни проекти за надзор на пазара и за изпитвания в области от общ интерес, съвместни инвестиции в капацитета за надзор на пазара и общи обучения за персонала на органите за надзор на пазара, нотифициращите и нотифицираните органи. Освен това Комисията следва да изготви насоки за това как да се прилагат и налагат изисквания за екопроектиране, за да се гарантира хармонизираното им прилагане.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 101
(101)  За да се повиши доверието в продуктите, пускани на пазара, по-специално по отношение на факта, че те отговарят на изискванията за екопроектиране, обществеността трябва да бъде сигурна, че на икономическите оператори, които пускат на пазара несъответстващи на изискванията продукти, ще бъдат наложени санкции. Поради това е необходимо държавите членки да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в националното си право за неспазване на настоящия регламент.
(101)  За да се повиши доверието в продуктите, пускани на пазара, по-специално по отношение на факта, че те отговарят на изискванията за екопроектиране, обществеността трябва да бъде сигурна, че на икономическите оператори, които пускат на пазара несъответстващи на изискванията продукти, ще бъдат наложени санкции. Поради това е необходимо държавите членки да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в националното си право за неспазване на настоящия регламент. За да се улесни по-последователното прилагане на санкциите, следва да се установят общи неизчерпателни критерии за определяне на видовете и размера на санкциите, които да се налагат при нарушения на настоящия регламент. Тези критерии следва да включват, наред с другото, естеството и тежестта на нарушението, получените чрез нарушението икономически ползи и причинените от него екологични щети, доколкото могат да бъдат определени.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
С настоящия регламент се създава рамка за подобряване на екологичната устойчивост на продуктите и за гарантиране на свободното движение на вътрешния пазар чрез определяне на изисквания за екопроектиране, на които продуктите трябва да отговарят, за да бъдат пуснати на пазара или въведени в употреба. Тези изисквания за екопроектиране, които се доразвиват от Комисията в делегирани актове, се отнасят до:
С настоящия регламент се създава рамка за подобряване на екологичната устойчивост на продуктите, така че устойчивите продукти да се превърнат в норма и да се намали цялостният им отпечатък върху околната среда през целия им жизнен цикъл, както и за гарантиране на свободното движение на вътрешния пазар чрез определяне на изисквания за екопроектиране, на които продуктите трябва да отговарят, за да бъдат пуснати на пазара или въведени в употреба. Тези изисквания за екопроектиране, които се доразвиват от Комисията в делегирани актове, се отнасят до:
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж
ж)  вторичното производство и рециклирането на продукти;
ж)  вторичното производство на продукти;
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж a (нова)
жа)  рециклирането на продукти;
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13
(13)  „край на жизнения цикъл“ означава етап от жизнения цикъл, който започва, когато даден продукт бъде изхвърлен, и приключва, когато продуктът бъде върнат в природата като отпадъчен продукт или навлезе в жизнения цикъл на друг продукт;
(13)  „край на жизнения цикъл“ означава етап от жизнения цикъл, който започва, когато даден продукт бъде изхвърлен, и приключва, когато отпадъчният материал от продукта бъде върнат в природата или навлезе в жизнения цикъл на друг продукт;
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15
(15)  „клас на показателите“ означава набор от нива на показателите по отношение на един или повече параметри на продукта, посочени в приложение I, подредени в последователни стъпки, за да се даде възможност за диференциране на продуктите;
(15)  „клас на показателите“ означава набор от нива на показателите по отношение на един или повече параметри на продукта, посочени в приложение I, въз основа на обща методика за продукта или продуктовата група, подредени в последователни стъпки, за да се даде възможност за диференциране на продуктите;
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 16
(16)  „вторично производство“ означава промишлен процес, при който даден продукт се произвежда от предмети, които представляват отпадъци, продукти или компоненти, и при който се прави поне една промяна в продукта, която засяга безопасността, показателите, предназначението или вида на продукта, който обикновено се пуска на пазара с търговска гаранция;
(16)  „вторично производство“ означава промишлен процес, при който даден продукт се произвежда от предмети, които представляват отпадъци, продукти или компоненти, и при който се прави поне една промяна в продукта, която засяга съществено безопасността или показателите, или засяга предназначението или вида на продукта, който обикновено се пуска на пазара с търговска гаранция;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17
(17)  „модернизиране“ означава подобряване на функционалните възможности, показателите, капацитета или естетическите характеристики на даден продукт;
(17)  „модернизиране“ означава подобряване на функционалните възможности, показателите, капацитета, безопасността или естетическите характеристики на даден продукт;
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18
(18)  „обновяване“ означава подготвяне или изменение на предмет, който представлява отпадък или продукт, за да се възстановят показателите или функционалните му възможности в рамките на предвидената употреба, обхвата на показателите и поддръжката, първоначално замислени на етапа на проектиране, или за да се отговори на приложимите технически стандарти или регулаторни изисквания, в резултат на което е направен напълно функционален продукт;
(18)  „обновяване“ означава изпитване, поддръжка или ремонт на предмет, който представлява продукт или отпадък, за да се възстановят показателите или функционалните му възможности в рамките на предвидената употреба, първоначално замислени на етапа на проектиране, в резултат на което е направен напълно функционален продукт;
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 20 а (нова)
(20a)  „преждевременно остаряване“ означава предлагане на пазара на продукт с характеристика, която ограничава предвидимия му жизнен цикъл;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 21
(21)  „дълготрайност“ означава способността на даден продукт да функционира според изискванията при определени условия на употреба, поддръжка и ремонт, докато ограничаващо събитие възпрепятства неговото функциониране;
(21)  „дълготрайност“ означава способността на даден продукт да функционира и да поддържа за определен период от време своята функция и показатели според изискванията при нормални условия на употреба, поддръжка и ремонт, докато ограничаващо събитие възпрепятства функционирането на продукта;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 22
(22)  „надеждност“ означава вероятността даден продукт да функционира, както се изисква при дадени условия, за даден период от време без ограничаващо събитие;
(22)  „надеждност“ означава голяма вероятност даден продукт да функционира, както се изисква при дадени условия, за даден период от време без ограничаващо събитие;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23
(23)  „отпечатък върху околната среда“ означава количествено определяне на въздействието на даден продукт върху околната среда, независимо дали във връзка с една категория на въздействие върху околната среда или с обобщен набор от категории на въздействие въз основа на метода за определяне на продуктовия отпечатък върху околната среда;
(23)  „отпечатък върху околната среда“ означава количествено определяне на въздействието на жизнения цикъл на даден продукт върху околната среда, независимо дали във връзка с една категория на въздействие върху околната среда или с обобщен набор от категории на въздействие въз основа на метода за определяне на продуктовия отпечатък върху околната среда или други научни методи, които са разработени от международни организации и са преминали изпитване в широк мащаб в сътрудничество с различни промишлени сектори и са признати от Комисията;
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25 а (нова)
(25a)  „отпечатък върху използването на суровините“ означава количественото определяне на суровините, необходими за производствената система за даден продукт, като сумата от използваните биомаса, изкопаеми горива, метални руди и неметални минерални суровини;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 28 – буква а
a)  отговаря на критериите, определени в член 57, и е идентифицирано в съответствие с член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006; или
a)  отговаря на критериите, определени в член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006; или
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – точка 28 – буква б – тире 9 a (ново)
—  вещества, регламентирани с Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета;
__________________
Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно устойчивите органични замърсители (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 45).
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 28 – буква б – тире 9 б (ново)
—  специфични ограничени вещества, изброени в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 35
(35)  „унищожаване“ означава умишлено повреждане или изхвърляне на продукт като отпадък, с изключение на изхвърляне с единствената цел да се достави продукт за подготовка за повторна употреба или операции по вторично производство;
(35)  „унищожаване“ означава умишлено повреждане или изхвърляне на продукт като отпадък, с изключение на изхвърляне с единствената цел да се достави продукт за подготовка за повторна употреба, обновяване или операции по вторично производство;
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 37
(37)  „непродаден потребителски продукт“ означава потребителски продукт, който не е бил продаден или който е бил върнат от потребителя с оглед на правото му на отказ в съответствие с член 9 от Директива 2011/83/ЕС;
(37)  „непродаден потребителски продукт“ означава потребителски продукт, пригоден за потребление или продажба, който не е бил продаден, включително излишък, прекомерна складова наличност, свръхзапаси и непродадено количество, включително продукти, върнати от потребителя с оглед на правото му на отказ в съответствие с член 9 от Директива 2011/83/ЕС;
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 46 а (нова)
(46a)  „независим оператор“ означава физическо или юридическо лице, което е независимо от производителя и участва пряко или непряко в обновяването, ремонта, поддръжката или промяната на предназначението на продукта, като това понятие включва оператори по управление на отпадъци, обновяващи предприятия, ремонтни предприятия, производители или дистрибутори на ремонтно оборудване, инструменти или резервни части, както и издатели на техническа информация, оператори, предлагащи услуги по инспектиране и изпитване, и оператори, предлагащи обучение за монтажници, производители и ремонтни предприятия, свързано с оборудване;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 46 б (нова)
(46б)  „професионален сервиз“ означава физическо или юридическо лице, което предоставя услуги по ремонт или поддръжка на продукт, независимо дали това лице действа в рамките на дистрибуторската система на производителя или самостоятелно;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 55
(55)  „място за търговия онлайн“ означава доставчик на посредническа услуга, използващ софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, чрез което дава възможност на клиентите да сключват договори от разстояние с икономически оператори за продажбата на продукти, попадащи в обхвата на делегираните актове, приети съгласно член 4;
(55)  „място за търговия онлайн“ означава доставчик на посредническа услуга, използващ онлайн интерфейс, който дава възможност на клиентите да сключват договори от разстояние с икономически оператори за продажбата на продукти, попадащи в обхвата на делегираните актове, приети съгласно член 4;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 а (нов)
Прилага се определението за „електрическо и електронно оборудване“ или „ЕЕО“, съдържащо се в член 3, точка 1, буква а) от Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.
__________________
1a Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38).
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 а (нов)
Прилагат се определенията за „доставчик на вещество или смес“ и „доставчик на изделие“, съдържащи се съответно в член 3, точки 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 66 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на изисквания за екопроектиране на или във връзка с продукти с цел подобряване на екологичната им устойчивост. Тези изисквания включват елементите, изброени в приложение VI, и се установяват в съответствие с членове 5, 6 и 7 и глава III. Оправомощаването за приемане на изисквания за екопроектиране включва правомощието да се определи, че не са необходими изисквания за показателите или за информация, или не са необходими изисквания нито за показателите, нито за информация за определени специфицирани параметри на продуктите, посочени в приложение I.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 66 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на изисквания за екопроектиране на или във връзка с продукти с цел подобряване на екологичната им устойчивост. Тези изисквания включват елементите, изброени в приложение VI, и се установяват в съответствие с членове 5, 6 и 7 и глава III. Оправомощаването за приемане на изисквания за екопроектиране включва правомощието да се определи, че не са необходими изисквания за показателите или за информация, или че в изключителни случаи не са необходими изисквания нито за показателите, нито за информация за определени специфицирани параметри на продуктите, посочени в приложение I.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)
Правомощието за приемане на изисквания за екопроектиране включва правомощието да се установява, че за вносни продукти втора употреба или продуктови групи не се прилагат изисквания за екопроектиране за ограничен период от време, когато въз основа на оценката на въздействието, извършена съгласно член 5, параграф 4, буква б), Комисията заключи, че:
a)   е от значение да се освободи даден внесен продукт втора употреба или група продукти втора употреба поради значителния дял, който той представлява на съответния пазар на продукти втора употреба в Съюза, и реалното потребителско търсене, на което отговаря; както и
б)   такова освобождаване не би възпрепятствало постигането на целите на настоящия регламент и по-широкото прилагане на изискванията за екопроектиране на съответния продуктов пазар на Съюза; както и
в)   икономиите на ресурси, дължащи се на пускането на пазара на внесения продукт или група продукти втора употреба, надвишават ползите от изискванията за екопроектиране на нови продукти или групи продукти.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
При определянето на изискванията за екопроектиране в делегираните актове, посочени в първа алинея, Комисията също така допълва настоящия регламент, като определя приложимите процедури за оценяване на съответствието измежду модулите, определени в приложение IV към настоящия регламент и приложение II към Решение № 768/2008/ЕО, с адаптациите, които са необходими с оглед на съответните изисквания за продукта или екопроектирането, в съответствие с член 36.
При определянето на изискванията за екопроектиране в делегираните актове, посочени в първа алинея, Комисията предоставя на икономическите оператори достатъчно време, за да се приспособят към новите изисквания, особено като се вземат предвид нуждите на микропредприятията и на МСП. Комисията също така допълва настоящия регламент, като определя приложимите процедури за оценяване на съответствието измежду модулите, определени в приложение IV към настоящия регламент и приложение II към Решение № 768/2008/ЕО, с адаптациите, които са необходими с оглед на съответните изисквания за продукта или екопроектирането, в съответствие с член 36.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в а (нова)
ва)  определяне на методиката за оценка на ремонтопригодността на продуктите, определяне на класовете на показателите, които рейтингът на ремонтопригодността трябва да показва, и определяне на категориите продукти, за които ще се прилага рейтингът на ремонтопригодността.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква ж
ж)  наличие на вещества, пораждащи безпокойство;
ж)  наличие на вещества, пораждащи безпокойство, в продуктите;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква к
к)  възможност за вторично производство и рециклиране;
к)  възможност за вторично производство;
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква к а (нова)
ка)  възможност за рециклиране;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2
Когато обаче две или повече продуктови групи имат технически сходства, които дават възможност продуктовият аспект, посочен в параграф 1, да бъде подобрен въз основа на общо изискване, изискванията за екопроектиране могат да бъдат установени хоризонтално за тези продуктови групи.
Когато две или повече продуктови групи имат технически сходства, които дават възможност продуктовият аспект, посочен в параграф 1, да бъде подобрен въз основа на общо изискване, изискванията за екопроектиране могат да бъдат установени хоризонтално за тези продуктови групи. Тези хоризонтални изисквания могат да бъдат допълнително уточнени чрез установяването на изисквания за екопроектиране за конкретна продуктова група, обхваната от хоризонтални изисквания за екопроектиране.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – уводна част
4.  При изготвянето на изискванията за екопроектиране Комисията:
4.  При изготвянето на изискванията за екопроектиране Комисията гарантира съгласуваност и избягва изисквания, влизащи в противоречие с други законодателни актове на Съюза, и:
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква а – точка i
i)  приоритетите на Съюза в областта на климата, околната среда и енергийната ефективност и други свързани с областта приоритети на Съюза;
i)  Целите на Съюза относно:
—   климата, по-специално целта за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г., както е посочено в Регламент (ЕС) 2021/1119;
—   околната среда, включително биологичното разнообразие, ефективното използване на ресурсите и сигурността и намаляването на отпечатъка върху околната среда, материалите и потреблението, и оставането в рамките на възможностите на планетата, както е посочено в 8-ата програма за действие за околната среда;
—   нетоксичността;
—   енергийната ефективност; както и
—   други свързани с областта цели на Съюза;
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква а – точка ii
ii)  съответното законодателство на Съюза, включително степента, в която в него са засегнати съответните продуктови аспекти, изброени в параграф 1;
ii)  съответното законодателство на Съюза, включително степента, в която в него са засегнати съответните продуктови аспекти, изброени в параграф 1, както и принципа за ненанасяне на значителни вреди по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852;
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква а – точка ii а (нова)
iiа)  приложими международни споразумения;
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква а – точка v а (нова)
va)  приоритизиране на мерките в съответствие с йерархията на отпадъците, определена в Директива 2008/98/ЕО;
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква б
б)  извършва оценка на въздействието въз основа на най-добрите налични доказателства и анализи и, когато е целесъобразно, на допълнителни проучвания и резултати от изследвания, получени в рамките на европейските програми за финансиране. По този начин Комисията гарантира, че задълбочеността на анализа на продуктовите аспекти, изброени в параграф 1, е пропорционална на тяхната значимост. Установяването на изисквания за екопроектиране по отношение на най-важните аспекти на даден продукт измежду изброените в параграф 1 не трябва да се забавя ненужно поради неясноти по отношение на възможността за установяване на изисквания за екопроектиране с цел подобряване на други аспекти на този продукт;
б)  извършва оценка на въздействието въз основа на най-добрите налични доказателства и анализи и, когато е целесъобразно, на допълнителни проучвания и резултати от изследвания, получени в рамките на европейските програми за финансиране. Установяването на изисквания за екопроектиране по отношение на аспектите на продукта, изброени в параграф 1, не трябва да се забавя ненужно поради неясноти по отношение на възможността за установяване на изисквания за екопроектиране с цел подобряване на други аспекти на този продукт. В оценките на въздействието Комисията:
i)   гарантира, че всички продуктови аспекти, изброени в параграф 1, биват анализирани, както и че задълбочеността на анализа на продуктовите аспекти, изброени в параграф 1, е пропорционална на тяхната значимост;
ii)   гарантира, че се анализират компромисите между различните продуктови аспекти, изброени в параграф 1;
iii)   предоставя оценка на очакваното намаляване на отпечатъка върху околната среда, емисиите на въглероден диоксид и използването а суровините чрез новите изисквания за екопроектирането;
iv)   предоставя оценка на изпълнението на критериите, установени в член 4, втора алинея, за вносните продукти втора употреба, когато е приложимо;
v)   предоставя оценка на всички съответни въздействия върху човешкото здраве;
vi)   предоставя оценка на минималното ниво на експлоатационните показатели на даден продукт или група продукти, което трябва да бъде потенциално постигнато в бъдеще, за да може този продукт или група продукти да съответства на целите на Съюза, изброени в параграф 4, буква а), точка i);
Когато е целесъобразно, оценката на въздействието се използва и за подпомагане на определяне на критериите относно екологосъобразните обществени поръчки, екомаркировката, както и други икономически стимули, с цел подобряване на съгласуваността между различните инструменти на политиките.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква в а (нова)
ва)  взема под внимание защитата на поверителната търговска информация;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква в б (нова)
вб)  взема под внимание всяка обратна информация, предоставена от обществените консултации;
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – точка а
a)  нямат значимо отрицателно въздействие върху функционалните възможности на продукта от гледна точка на потребителя;
a)  нямат значимо отрицателно въздействие върху функционалните възможности или безопасността на продукта от гледна точка на потребителя;
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – буква в
в)  нямат значително отрицателно въздействие върху потребителите по отношение на ценовата достъпност на съответните продукти, като се вземат предвид и достъпът до употребявани продукти, дълготрайността и разходите за целия жизнен цикъл на продуктите;
в)  нямат значително отрицателно въздействие върху потребителите по отношение на ценовата достъпност на съответните продукти, като се вземат предвид и достъпът до употребявани продукти, включително внасяните употребявани продукти, дълготрайността и разходите за целия жизнен цикъл на продуктите;
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – буква г
г)  нямат непропорционално отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на икономическите субекти, поне на МСП;
г)  нямат непропорционално отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на икономическите субекти, по-специално на микропредприятията и МСП;
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – буква e
е)  нямат несъразмерна административна тежест за производителите или други икономически субекти.
е)  нямат несъразмерна административна тежест за производителите или други икономически субекти, и по-специално за микропредприятията и МСП;
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – буква e a (нова)
еа)  на производителите или други стопански субекти се предоставя достатъчно време, за да се приспособят към новите изисквания, особено като се вземат предвид нуждите на микропредприятията и МСП.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8
8.  Комисията публикува съответните проучвания и анализи, използвани при определянето на изискванията за екопроектиране в съответствие с настоящия регламент.
8.  Комисията публикува съответните проучвания и анализи, след като станат налични, включително посочената в параграф 4, буква б) оценка на въздействието, използвани при определянето на изискванията за екопроектиране в съответствие с настоящия регламент.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 5 а (нов)
Член 5a
Трайност и поправка на продуктите
1.   При определянето на изискванията за екопроектиране съгласно член 5, параграф 1 Комисията гарантира, че производителите не ограничават трайността на продукт, който го прави преждевременно остарял, по-специално в резултат на проектирането на специфична характеристика, използването на консумативи, резервни части или непредоставянето на актуализации на софтуера или аксесоари в рамките на подходящ период от време.
2.   При определянето на изискванията за екопроектиране съгласно член 5, параграф 1 Комисията гарантира, че производителите не ограничават възможностите за поправка (ремонтопригодността) на продуктите, като възпрепятстват демонтирането на ключови компоненти или ограничават достъпа до информация за ремонта и резервни части изключително до оторизирани сервизи.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част
2.  Изискванията за показателите, посочени в параграф 1, се основават на параметрите на продукта, посочени в приложение I, и, когато е целесъобразно, включват:
2.  Изискванията за показателите, посочени в параграф 1, се основават на съответните параметри на продукта, посочени в приложение I, и когато е целесъобразно, включват:
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Изискванията за показателите, основани на параметъра на продукта, определен в приложение I, буква е), не ограничават наличието на вещества в продуктите по причини, свързани предимно с безопасността на химичните вещества.
3.  Изискванията за показателите, основани на параметъра на продукта, определен в приложение I, буква е), не ограничават наличието на вещества в продуктите по причини, свързани предимно с безопасността на химичните вещества, освен ако не съществува неприемлив риск за здравето на човека или за околната среда, произтичащ от употребата на вещество, присъстващо в продукта или компонента на продукта, при пускането му на пазара или през следващите етапи от неговия жизнен цикъл.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б – параграф 1 – точка ii
ii)  информация за потребителите и другите крайни ползватели за това как да монтират, използват, поддържат и ремонтират продукта, за да се сведе до минимум въздействието му върху околната среда и да се гарантира оптимална дълготрайност, както и за начините за връщане или обезвреждане на продукта в края на жизнения му цикъл;
ii)  ясно и лесно разбираема информация за потребителите и другите крайни ползватели за това как да монтират, използват, поддържат и ремонтират продукта, за да се сведе до минимум въздействието му върху околната среда и да се гарантира оптимална дълготрайност, както и за начините за връщане или обезвреждане на продукта в края на жизнения му цикъл;
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б – параграф 1 – точка ii а (нова)
iiа)  ясна и лесно разбираема информация за потребителите и другите крайни ползватели относно начина на инсталиране на операционни системи на трети страни;
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б – параграф 1 – точка ii б (нова)
iiб)  съответната информация за доставчиците на услуги по ремонт и обновяване и операторите, участващи в подготовката за повторна употреба, повторното използване, ремонта и демонтажа;
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 2
Тези класове на показателите съответстват на статистически значими подобрения в нивата на показателите.
Тези класове на показателите съответстват на статистически значими подобрения в нивата на показателите и използват като минимално равнище минималните изисквания за експлоатационните характеристики, установени съгласно член 6.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 а (нов)
4а.  Когато е целесъобразно, въз основа на доказателствата, предоставени в оценката на въздействието, посочена в член 5, параграф 4, буква б), изискванията за предоставяне на информация относно показателите на продукта, свързани с ремонтопригодността, са под формата на рейтинг на ремонтопригодността, за да се даде възможност на крайните ползватели лесно да сравняват показателите на продуктите. Методиката за оценка на ремонтопригодността на продуктите се разработва в съответствие със специфичните характеристики на категориите продукти и се определя в съответния делегиран акт, приет съгласно член 4. В този делегиран акт също така се определят съдържанието и оформлението на етикета, съдържащ рейтингът на ремонтопригодността, по целесъобразност, в съответствие с член 14, като се използват ясен и лесен за разбиране език и пиктограми, за да не се претоварват с информация потребителите.
Когато е налична методика за оценка на ремонтопригодността на продуктите, тя може да включва други значими аспекти на продукта, като например дълготрайност, надеждност или стабилност, и да бъде допълнително уточнена в съответния делегиран акт, като се вземат предвид специфичните характеристики на категорията продукти.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част
Изискванията за информация, посочени в параграф 1, дават възможност да бъдат проследени всички вещества, пораждащи безпокойство, през целия жизнен цикъл на продуктите, освен ако такова проследяване вече е разрешено от друг делегиран акт, приет съгласно член 4, който обхваща въпросните продукти, и включват най-малко следното:
Изискванията за информация, посочени в параграф 1, дават възможност да бъдат проследявани всички вещества, пораждащи безпокойство и присъстващи в продукта, както той е пуснат на пазара, в съответствие с основан на прага подход, през целия жизнен цикъл на продуктите, освен ако такова проследяване вече е разрешено от друг делегиран акт, приет съгласно член 4, който обхваща въпросните продукти, и включват най-малко следното:
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 1 – буква а
a)  наименованието на веществата, пораждащи безпокойство, които присъстват в продукта;
a)  наименованието на веществата, пораждащи безпокойство, които присъстват в продукта, съгласно номенклатурата на Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC), включително идентификационния номер на химикала, т.е. Европейския инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества (EINECS) или номера по Европейския списък на нотифицираните химични вещества (ELINCS) или номер по Службата за химични индекси (CAS);
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 1 – буква г
г)  съответните инструкции за безопасната употреба на продукта;
г)  съответните инструкции за безопасната употреба на продукта и екологосъобразното управление на продукта в края на жизнения му цикъл;
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 1 – буква д
д)  информация, която е от значение за разглобяването.
д)  информация, която е от значение за разглобяването и подготовката за повторна употреба.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 3
Изключенията, посочени във втора алинея, буква в), могат да се предоставят въз основа на техническата осъществимост или значимостта на проследяването на веществата, пораждащи безпокойство, необходимостта от защита на поверителната търговска информация и в други надлежно обосновани случаи.
Изключенията, посочени във втора алинея, буква в), могат да се предоставят въз основа на техническата осъществимост или значимостта на проследяването на веществата, пораждащи безпокойство, наличието на аналитични методи за откриването и количественото им определяне, необходимостта от защита на поверителната търговска информация и в други надлежно обосновани случаи.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 – алинея 2 – буква д
д)  в ръководство за потребителя;
д)  в ръководство за потребителя или друга документация, която придружава продукта;
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 – алинея 3
Информацията, с която се гарантира проследимостта на веществата съгласно параграф 5, се предоставя или върху продукта, или е достъпна чрез носител на данни, поставен върху продукта.
Информацията, която е от съществено значение за здравето, безопасността и правата на крайните ползватели, се предоставя и е достъпна във физическа форма заедно с продукта и е достъпна чрез носител на данни, поставен върху продукта.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 – алинея 3 a (нова)
Преди закупуването на даден продукт на потребителите се предоставя информация, която е от значение за вземането на информирано решение за покупка.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 7 а (нов)
7а.  Информацията, която трябва да бъде дадена съгласно изискванията за информация, се предоставя в съответствие с изискванията за достъпност по линия на Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета1a.
__________________
Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги (OB L 151, 7.6.2019 г., стр. 70).
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  В изискванията за информация, посочени в член 7, параграф 1, се предвижда, че продуктите могат да бъдат пускани на пазара или въвеждани в употреба само ако е наличен продуктов паспорт в съответствие с приложимия делегиран акт, приет съгласно член 4 и членове 9 и 10.
1.  В изискванията за информация, посочени в член 7, параграф 1, се предвижда, че продуктите могат да бъдат пускани на пазара или въвеждани в употреба само ако е наличен продуктов паспорт в съответствие с приложимия делегиран акт, приет съгласно член 4 и членове 9 и 10. Информацията в продуктовия паспорт е точна, пълна и актуална.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а
a)  информацията, която трябва да бъде включена в продуктовия паспорт съгласно приложение III;
a)  информацията, която трябва да бъде включена в продуктовия паспорт съгласно приложение III, като конкретно се зачита поверителността на търговската информация.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква e
е)  участниците, които имат достъп до информацията в продуктовия паспорт, и до каква информация имат достъп, включително клиенти, крайни ползватели, производители, вносители и дистрибутори, търговци, сервизи, преработвателни предприятия, предприятия за рециклиране, компетентни национални органи, организации, защитаващи обществени интереси, и Комисията или всяка организация, действаща от тяхно име;
е)  участниците, които имат достъп до информацията в продуктовия паспорт, и до каква информация имат достъп, включително клиенти, крайни ползватели, производители, вносители и дистрибутори, търговци, професионални сервизи, независими оператори, обновяващи предприятия, предприятия за рециклиране, компетентни национални органи, организации на гражданското общество, научноизследователски кадри, профсъюзи и Комисията или всяка организация, действаща от тяхно име;
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж
ж)  участниците, които могат да въвеждат или актуализират информацията в продуктовия паспорт, включително, когато е необходимо, създаването на нов продуктов паспорт, и каква информация могат да въвеждат или актуализират, включително производители, сервизи, специалисти по поддръжка, преработвателни предприятия, предприятия за рециклиране, компетентни национални органи и Комисията или всяка организация, действаща от тяхно име;
ж)  участниците, които въвеждат или актуализират информацията в продуктовия паспорт, включително, когато е необходимо, създаването на нов продуктов паспорт, който е свързан с продуктовия паспорт или паспорти на оригиналния продукт, и каква информация могат да въвеждат или актуализират, включително производители, професионални ремонтни предприятия, независими оператори, обновяващи предприятия, специалисти по поддръжка, преработвателни предприятия, предприятия за рециклиране, компетентни национални органи и Комисията или всяка организация, действаща от тяхно име, като се избягва дублиране на информация и докладване;
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква з
з)  срокът, за който продуктовият паспорт остава на разположение.
з)  срокът, за който продуктовият паспорт остава на разположение, който съответства най-малко на очаквания жизнен цикъл на конкретен продукт.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква а
a)  се гарантира, че участниците по веригата на стойността, по-специално потребителите, икономическите оператори и компетентните национални органи, имат достъп до информация за продуктите, която е от значение за тях;
a)  се гарантира, че участниците по веригата на стойността имат лесен достъп до информация за продуктите, която е от значение за тях;
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
a)  той се свързва чрез носител на данни с единен идентификационен код на продукта;
a)  той се свързва чрез носител на данни с единен идентификационен код на продукта, който идентифицира продукта независимо от който и да е идентификационен код на продуктов паспорт, и от което и да е име на интернет домейн;
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – буква г
г)  цялата информация, включена в продуктовия паспорт, се основава на отворени стандарти, разработени в оперативно съвместим формат, и е машинночетима, структурирана и дава възможност за търсене в съответствие със съществените изисквания, посочени в член 10;
г)  цялата информация, включена в продуктовия паспорт, се основава на отворени стандарти, разработени в оперативно съвместим формат, и е машинночетима, структурирана, дава възможност за търсене и е прехвърляема чрез отворена оперативно съвместима мрежа за обмен на данни без зависимост от определен доставчик, в съответствие със съществените изисквания, посочени в член 10;
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – буква г a (нова)
га)  личните данни, отнасящи се до крайния ползвател на продукта, не се съхраняват в продуктовия паспорт;
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
3.  Икономическият оператор, който пуска продукта на пазара, предоставя на търговците цифрово копие на носителя на данни, за да може търговецът да го направи достъпно за клиентите, когато те нямат физически достъп до продукта. Икономическият оператор предоставя това цифрово копие безплатно и в срок от 5 работни дни от искането на търговеца.
3.  Икономическият оператор, който пуска продукта на пазара, предоставя на търговците и местата за търговия онлайн цифрово копие на носителя на данни, за да може да го направи достъпно за клиентите, когато те нямат физически достъп до продукта. Икономическият оператор предоставя това цифрово копие безплатно и в срок от 5 работни дни от получаването на искането.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  продуктовите паспорти са оперативно съвместими със съществуващите бази данни за продуктите, като например веществата, пораждащи безпокойство в изделията, или в базата данни за комплексни предмети (продукти) (Продукти) (SCIP) и базата данни на Европейския регистър на продуктите за енергийно етикетиране (EPREL), когато това е осъществимо и уместно;
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква б
б)  потребителите, икономическите оператори и другите съответни участници имат свободен достъп до продуктовия паспорт въз основа на съответните им права на достъп, определени в приложимия делегиран акт, приет в съответствие с член 4;
б)  клиентите, крайните ползватели, производителите, вносителите и дистрибуторите, търговците, професионалните ремонтни предприятия, независимите оператори, обновяващите предприятия, преработвателите, рециклиращите предприятия, компетентните национални органи, организациите на гражданското общество, профсъюзите и другите съответни участници имат безплатен и лесен достъп до продуктовия паспорт въз основа на съответните им права на достъп, определени в приложимия делегиран акт, приет в съответствие с член 4;
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква б a (нова)
ба)  продуктовите паспорти се проектират и използват по такъв начин, че да са лесни за ползване;
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в
в)  данните, включени в продуктовия паспорт, се съхраняват от икономическия оператор, отговорен за създаването му, или от оператори, упълномощени да действат от негово име;
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 12 а (нов)
Член 12a
Платформа за сравнение
1.   До [да се въведе дата 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията създава и поддържа публично достъпен онлайн инструмент, който позволява на заинтересованите страни да сравняват информацията, включена в продуктовите паспорти, съхранявани от икономическия оператор в съответствие с член 10, буква в). Инструментът се разработва по такъв начин, че да гарантира, че заинтересованите страни могат да търсят информацията в съответствие със съответните си права на достъп съгласно член 10, параграф 1, буква б).
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б
б)  оформлението на етикета, като се отчитат видимостта и четливостта;
б)  оформлението на етикета, като се осигуряват видимостта и четливостта;
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в
в)  начинът, по който етикетът се излага на клиентите, включително в случай на продажба от разстояние, като се вземат предвид изискванията, посочени в член 26, и последиците за съответните икономически оператори;
в)  начинът, по който етикетът се излага на клиентите, включително в случай на продажба от разстояние, като се вземат предвид изискванията, посочени в член 26, и изискванията, изложени в Директива (ЕС) 2019/882, и последиците за съответните икономически оператори;
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
2.  Когато изискване за информация води до включването в етикет на класа на показателите на продукта, посочен в член 7, параграф 4, оформлението на етикета, посочено в параграф 1, буква б), дава възможност на клиентите лесно да сравняват показателите на продукта по отношение на съответния му параметър и да избират продукти с по-добри показатели.
2.  Когато изискване за информация води до включването в етикет на класа на показателите на продукта, посочен в член 7, параграф 4, оформлението на етикета, посочено в параграф 1, буква б), е ясно и лесно разбираемо и дава възможност на клиентите лесно да сравняват показателите на продукта по отношение на съответния му параметър и да избират продукти с по-добри показатели.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
Когато в делегираните актове, приети в съответствие с член 4, не се изисква продуктите да имат етикет, тези продукти не могат да бъдат пускани на пазара или въвеждани в употреба, ако носят или излагат етикети, които има вероятност да заблудят или объркат клиентите по отношение на етикетите, предвидени в член 14.
Продуктите не могат да бъдат пускани на пазара или въвеждани в употреба, ако носят или излагат етикети, които има вероятност да заблудят или объркат клиентите по отношение на етикетите, предвидени в член 14, включително когато с делегираните актове, приети съгласно член 4, не се изисква продуктите да имат етикет.
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква в
в)  разпределението на въздействията върху околната среда, потреблението на енергия и генерирането на отпадъци по веригата на стойността, по-специално дали те се осъществяват в рамките на Съюза;
в)  разпределението на въздействията върху климата и околната среда, използването на енергия, използването на ресурси и генерирането на отпадъци по веригата на стойността;
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 1
Комисията приема и редовно актуализира работен план, обхващащ период от най-малко 3 години, в който се определя списък на продуктовите групи, за които възнамерява да установи изисквания за екопроектиране в съответствие с настоящия регламент. Този списък включва продуктовите аспекти, посочени в член 5, параграф 1, за които Комисията възнамерява да приеме хоризонтални изисквания за екопроектиране, установени съгласно член 5, параграф 2, втора алинея.
Комисията приема работен план и го оповестява публично, заедно с всички съответни подготвителни документи. В работния план се определя списък на продуктовите групи, за които тя възнамерява да установи изисквания за екопроектиране в съответствие с настоящия регламент, както и прогнозираните срокове за тяхното установяване. Този списък включва продуктовите аспекти, посочени в член 5, параграф 1, за които Комисията възнамерява да приеме хоризонтални изисквания за екопроектиране, установени съгласно член 5, параграф 2, втора алинея. Работният план обхваща период от най-малко 3 години и редовно се актуализира.
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 2
При приемането или актуализирането на работния план, посочен в първа алинея, Комисията взема предвид критериите, посочени в параграф 1 от настоящия член, и се консултира с Форума по екопроектиране, посочен в член 17.
При приемането или актуализирането на работния план, посочен в първа алинея, Комисията взема предвид критериите, посочени в параграф 1 от настоящия член, и се консултира с Форума по екопроектиране, посочен в член 17, в рамките на подходящ срок.
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)
Комисията представя проект на работния план и актуализациите към него на Европейския парламент преди тяхното приемане.
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 2 б (нова)
За периода 2024–2027 г. Комисията обмисля да даде приоритет на следните групи продукти в първия работен план, който трябва да бъде приет не по-късно от... [да се впише датата 3 месеца след влизането в сила на настоящия регламент]. Ако някоя от следните продуктови групи не е включена в работния план, Комисията представя обосновка за своето решение в работния план:
—  желязо, стомана
—  алуминий
—  текстил, по-специално облекла и обувки
—  мебели, включително матраци
—  гуми
—  детергенти
—  бои
—  смазочни материали
—  химикали
—  продукти, свързани с енергопотреблението, чиито мерки за прилагане се нуждаят от преразглеждане или ново определяне
—  ИКТ продукти и друга електроника.
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 16– параграф 2 – алинея 2 в (нова)
Всяко отсъствие на изисквания за адекватни експлоатационни показатели и информация относно околната среда и въглеродния отпечатък за цимента съгласно [предстоящия регламент за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011 (2022/0094 COD)] до 2027 г. води до включването на цимента като приоритетна продуктова категория в следващия работен план на настоящия регламент.
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
Комисията гарантира, че когато осъществява дейността си, тя съблюдава балансирано участие на представители на държавите членки и на всички заинтересовани страни, свързани с въпросния продукт или продуктови групи, като например промишлеността, включително МСП, и занаятчийския сектор, профсъюзите, търговците, търговците на дребно, вносителите, групите за защита на околната среда и организациите на потребителите. Тези страни допринасят по-специално за изготвянето на изискванията за екопроектиране, проучването на ефективността на установените механизми за надзор на пазара и оценката на мерките за саморегулиране.
Комисията гарантира, че когато осъществява дейността си, тя съблюдава балансирано участие на представители на държавите членки и на всички заинтересовани страни, свързани с въпросния продукт или продуктови групи, като например промишлеността, включително МСП, социалните предприятия и занаятчийския сектор, операторите по управление на отпадъците, организациите по стандартизиране, профсъюзите и асоциациите, търговците, търговците на дребно, вносителите, групите и организациите за защита на околната среда, организациите на потребителите, научните изследователи и другите експерти.
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)
Посочените в първи параграф страни допринасят по-специално за изготвянето на изискванията за екопроектиране и проучването на ефективността на установените механизми за надзор на пазара, както и за оценяването на мерките по саморегулиране.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 а (нов)
Комисията публикува на своя уебсайт предстоящите заседания на „Форума по екопроектиране“, като гарантира, че съответните страни са информирани достатъчно време преди провеждането на консултация.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 б (нов)
Форумът по екопроектиране изпълнява задачите си по изцяло прозрачен начин. Комисията публикува приетите заключения и протоколите от заседанията на Форума по екопроектиране, както и всички други относими документи на уебсайта на Комисията.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 в (нов)
Форумът по екопроектиране може да поиска от Комисията да изготви изисквания за екопроектиране за конкретна продуктова група. Комисията взема предвид това искане.
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
1.  Двама или повече икономически оператори могат да представят на Комисията мярка за саморегулиране, с която се установяват изисквания за екопроектиране на продукти, като алтернатива на делегиран акт, приет съгласно член 4. Тези оператори представят доказателства, че критериите, посочени в параграф 3, букви а)—д), са изпълнени. По отношение на параграф 3, буква а) тези доказателства се състоят от структуриран технически, екологичен и икономически анализ, в който се обосновават изискванията за екопроектиране и целите на мярката за саморегулиране и се оценява въздействието на изискванията за екопроектиране, определени в тази мярка за саморегулиране.
1.  Двама или повече икономически оператори могат да представят на Комисията мярка за саморегулиране, с която се установяват изисквания за екопроектиране на продукти, като алтернатива на делегиран акт, приет съгласно член 4, ако продуктите не са включени в работния план. Тези оператори представят доказателства, че критериите, посочени в параграф 3, букви а)—д), са изпълнени. По отношение на параграф 3, буква а) тези доказателства се състоят от структуриран технически, екологичен и икономически анализ, в който се обосновават изискванията за екопроектиране и целите на мярката за саморегулиране и се оценява въздействието на изискванията за екопроектиране, определени в тази мярка за саморегулиране.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част
Мярката за саморегулиране съдържа следната информация:
Мярката за саморегулиране, представена съгласно параграф 1, съдържа следната информация:
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
б)  изискванията за екопроектиране, приложими за продуктите, обхванати от мярката за саморегулиране;
б)  изискванията за екопроектиране, както са определени в член 5, приложими за продуктите, обхванати от мярката за саморегулиране;
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква г
г)  правила относно информацията, която трябва да бъде докладвана от подписалите страни, както и относно изпитванията и инспекциите.
г)  правила относно информацията, която трябва да бъде докладвана от подписалите страни, както и правила относно изпитванията и инспекциите;
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква г a (нова)
га)  правила относно последиците от неспазването от страна на дадена подписала страна;
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква г б (нова)
гб)  обяснение как мярката за саморегулиране, представена съгласно параграф 1, допринася за подобряване на екологичната устойчивост на продуктите в съответствие с целите на настоящия Регламент и гарантира свободното движение на вътрешния пазар по-бързо или с по-малко разходи, отколкото може да се постигне чрез делегиран акт, приет съгласно член 4;
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 2
Информацията, посочена в настоящия параграф, се актуализира и е достъпна на публично достъпен уебсайт.
Информацията, посочена в настоящия параграф, се актуализира и е достъпна на публично достъпен уебсайт на Комисията. Икономическите оператори уведомяват незабавно Комисията за всички промени в мярката за саморегулиране, по-специално за всякакви промени на подписалите я страни.
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част
Комисията оценява предложената мярка за саморегулиране и при необходимост търси научни съвети от децентрализираните агенции на Съюза. Въз основа на тази оценка тя установява дали това е валидна алтернатива на делегиран акт, приет съгласно член 4, когато са изпълнени следните критерии:
Комисията оценява предложената мярка за саморегулиране и при необходимост търси научни съвети от децентрализираните агенции на Съюза. Комисията също така се консултира с Форума по екопроектиране относно мярката за саморегулиране, представена съгласно параграф 1. Въз основа на тази оценка тя установява дали това е валидна алтернатива на делегиран акт, приет съгласно член 4, когато са изпълнени следните критерии:
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 1 – буква а
a)  мярката за саморегулиране допринася за подобряване на екологичната устойчивост на продуктите и за гарантиране на свободното движение на вътрешния пазар бързо или с по-малко разходи, отколкото може да се постигне чрез делегиран акт, приет съгласно член 4;
a)  мярката за саморегулиране допринася за подобряване на екологичната устойчивост на продуктите в съответствие с целите на настоящия Регламент и за гарантиране на свободното движение на вътрешния пазар по-бързо или с по-малко разходи, отколкото може да се постигне чрез делегиран акт, приет съгласно член 4;
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 2
Комисията приема акт за изпълнение, в който се съдържа списък на мерките за саморегулиране, установени като валидни алтернативи на делегиран акт, приет съгласно член 4. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 67, параграф 2.
Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 66, в който се съдържа списък на мерките за саморегулиране, установени като валидни алтернативи на делегиран акт, приет съгласно член 4. Този делегиран акт се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 67, параграф 2.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4
4.  Комисията може по всяко време да поиска от страните по дадена мярка за саморегулиране да представят преработена и актуализирана версия на тази мярка с оглед на съответното пазарно или технологично развитие в рамките на съответната продуктова група или когато има основания да смята, че критериите, посочени в параграф 3, вече не са изпълнени.
4.  Комисията може по всяко време да поиска от страните по дадена мярка за саморегулиране да представят преработена и актуализирана версия на тази мярка с оглед на съответното пазарно или технологично развитие в рамките на съответната продуктова група или когато има основания да смята, че критериите, посочени в параграф 3, вече не са изпълнени. Подписалите страни представят преразгледана и актуализирана версия на тази мярка в срок от три месеца от отправеното от Комисията искане.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5
5.  След като дадена мярка за саморегулиране бъде включена в акт за изпълнение, приет съгласно параграф 3, втора алинея, страните по тази мярка докладват на Комисията на равни интервали, посочени в този акт за изпълнение, относно напредъка за постигане на целите на мерките за саморегулиране и за да докажат, че критериите, посочени в параграф 3, букви а)—д), продължават да бъдат изпълнени. Тези доклади се публикуват и на публично достъпен уебсайт.
5.  След като дадена мярка за саморегулиране бъде включена в делегиран акт, приет съгласно параграф 3, втора алинея, страните по тази мярка докладват на Комисията на равни интервали, посочени в този делегиран акт, относно напредъка за постигане на целите на мерките за саморегулиране и за да докажат, че критериите, посочени в параграф 3, букви а)—д), продължават да бъдат изпълнени. Когато дадена подписала страна не спазва изискванията на мярката за саморегулиране, тя предприема коригиращи действия. Независимият инспектор уведомява Комисията за липсата на съответствие от страна на дадена подписала страна. Докладите за напредъка, включително докладите за съответствие, изготвени от независимия инспектор, и уведомленията за липса на съответствие и съответните коригиращи действия се публикуват на публично достъпен уебсайт на Комисията.
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6
6.  Когато въз основа на информацията, получена съгласно параграфи 4 или 5, Комисията прецени, че дадена мярка за саморегулиране вече не отговаря на критериите, посочени в параграф 3, тя я заличава от списъка, посочен в същия параграф. В такива случаи Комисията може да реши да приеме изисквания за екопроектиране, приложими за продукта, обхванат от мярката за саморегулиране.
6.  Когато въз основа на информацията, получена съгласно параграфи 2, 4 или 5, Комисията прецени, че дадена мярка за саморегулиране вече не отговаря на критериите, посочени в параграф 3, тя я заличава от списъка, посочен в същия параграф. В такива случаи Комисията може да реши да приеме изисквания за екопроектиране, приложими за продукта, обхванат от мярката за саморегулиране.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
1.  В контекста на програмите, от които могат да се възползват МСП, Комисията взема предвид инициативите, които помагат на МСП да интегрират аспектите на екологичната устойчивост, включително енергийната ефективност, в тяхната верига на стойността.
1.  В контекста на програмите, от които могат да се възползват микропредприятията и МСП, Комисията взема предвид инициативите, които помагат на микропредприятията и МСП да интегрират аспектите на екологичната устойчивост, включително енергийната ефективност, в тяхната верига на стойността.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
2.  Когато приема делегирани актове в съответствие с член 4, Комисията добавя към тези актове, когато е целесъобразно, насоки, обхващащи особеностите на МСП, които осъществяват дейност в съответния сектор на продукта или продуктовата група, с цел да се улесни прилагането на настоящия регламент от МСП.
2.  Когато приема делегирани актове в съответствие с член 4, Комисията добавя към тези актове, когато е целесъобразно, насоки, обхващащи особеностите на микропредприятията и МСП, които осъществяват дейност в съответния сектор на продукта или продуктовата група, с цел да се улесни прилагането на настоящия регламент от от микропредприятията и от МСП. Комисията се консултира с представителните организации на микропредприятията и МСП при изготвянето на насоките.
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 1
Държавите членки предприемат подходящи мерки, за да помогнат на МСП да прилагат изискванията за екопроектиране, определени в делегираните актове, приети съгласно член 4.
Държавите членки предприемат подходящи мерки, за да помогнат на микропредприятията и МСП да прилагат изискванията за екопроектиране, определени в делегираните актове, приети съгласно член 4. При изготвянето на такива мерки държавите членки се консултират с представителните организации на микропредприятията и МСП.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 2
Тези мерки включват най-малко гарантиране на наличието на обслужване на едно гише или подобни механизми за повишаване на осведомеността и създаване на възможности за МСП да се адаптират към изискванията.
Тези мерки включват най-малко гарантиране на наличието на обслужване на едно гише или подобни механизми за повишаване на осведомеността и създаване на възможности за микропредприятията и МСП да се адаптират към изискванията. Тези мерки включват най-малко специфични механизми за улесняване на спазването на изискванията, определени в членове 8–12, и на извършването на оценки на жизнения цикъл.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 3 – буква а
a)  финансова подкрепа, включително чрез осигуряване на фискални предимства и на инвестиции във физическа и цифрова инфраструктура;
a)  финансова подкрепа, включително чрез осигуряване на фискални предимства, които способстват за участието във Форума по екопроектиране, и на инвестиции във физическа и цифрова инфраструктура;
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
a)  броя на непродадените потребителски продукти, изхвърлени годишно, диференцирани по вид или категория на продуктите;
a)  броя и процента на непродадените потребителски продукти, изхвърлени годишно, диференцирани по вид или категория на продуктите;
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква в
в)  доставката на изхвърлени продукти за подготовка за повторна употреба, вторично производство, операции по рециклиране, оползотворяване на енергия и обезвреждане в съответствие с йерархията на отпадъците, определена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО.
в)  доставката на изхвърлени продукти за дарение, подготовка за повторна употреба, вторично производство, операции по рециклиране, оползотворяване на енергия и обезвреждане в съответствие с йерархията на отпадъците, определена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО.
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2
Икономическият оператор оповестява тази информация на свободно достъпен уебсайт или я прави публично достъпна по друг начин, докато за категорията непродадени потребителски продукти, изхвърлени от въпросния оператор, започне да се прилага делегиран акт, приет съгласно параграф 3.
Икономическият оператор оповестява тази информация на свободно достъпен уебсайт на Комисията, докато за категорията непродадени потребителски продукти, изхвърлени от въпросния оператор, започне да се прилага делегиран акт, приет съгласно параграф 3.
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1
Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на формàта за оповестяване на информацията, посочена в параграф 1, включително вида или категорията и начина на проверка на информацията.
Комисията приема актове за изпълнение за определяне на формàта за оповестяване на информацията, посочена в параграф 1, включително вида или категорията и начина на проверка на информацията.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – алинея 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 66 за допълване на настоящия регламент чрез забрана за икономическите оператори да унищожават непродадени потребителски продукти в Съюза, когато унищожаването на такива продукти, попадащи в определена продуктова група, оказва значително въздействие върху околната среда.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 66 за допълване на настоящия регламент чрез забрана за икономическите оператори да унищожават непродадени потребителски продукти, когато унищожаването на такива продукти, попадащи в определена продуктова група, оказва въздействие върху околната среда, което е невъзможно за пренебрегване.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)
Въз основа на информацията, предоставена съгласно параграф 1, Комисията до... [да се въведе дата 2 години след влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки 3 години след това публикува доклад за унищожаването на непродадени стоки. В този доклад Комисията посочва продуктите, за които счита за необходимо да приеме делегиран акт за забрана на унищожаването на непродадени стоки.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – алинея 2 – буква а
a)  опасения, свързани със здравето и безопасността;
a)  опасения, свързани със здравето, хигиената и безопасността;
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – алинея 2 – буква б
б)  повреди на продуктите в резултат на манипулации с тях или откриване на повреди, след като продуктът е върнат от потребителя;
б)  повреди на продуктите, които не могат да бъдат поправени по разходоефективен начин, в резултат на манипулации с тях или откриване на повреди, след като продуктът е върнат;
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – алинея 2 – буква в
в)  годността на продукта за целта, за която е предназначен, като се вземат предвид, когато е приложимо, правото на Съюза и националното право и техническите стандарти;
заличава се
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – алинея 2 – буква г a (нова)
га)  фалшифицирани продукти.
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5 – алинея 1 – буква а
a)  броя на унищожените непродадени потребителски продукти;
a)  броя и процента на унищожените непродадени потребителски продукти;
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 6 а (нов)
6а.  Комисията предоставя на икономическите оператори достатъчно време, за да се приспособят към новите изисквания.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 20 а (нов)
Член 20а
1.  Една година след ... [посочете датата на влизането в сила на настоящия регламент] се забранява унищожаването на непродадени потребителски продукти от икономическите оператори за следните категории продукти:
a)  текстилни изделия и обувки;
б)  електрическо и електронно оборудване.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 66 за допълване на настоящия регламент с цел определяне на някои освобождавания от забраните, посочени в параграф 1, когато е целесъобразно, като се вземе предвид следното:
a)  опасения, свързани със здравето, хигиената и безопасността;
б)  повреди на продуктите, които не могат да бъдат поправени по разходоефективен начин в резултат на манипулации с тях или откриване на повреди, след като продуктът е върнат;
в)  отказ от продукти с цел дарение, подготовка за повторна употреба или вторично производство;
г)  фалшифицирани продукти.
3.  Когато непродадените продукти се унищожават по силата на освобождаването, посочено в параграф 2, отговорният икономически оператор оповестява на свободно достъпен уебсайт или прави публично достояние по друг начин:
a)  броя и процента на унищожените непродадени продукти;
б)  причините за унищожаването на непродадените продукти, като се позовава на приложимото изключение;
в)  доставката на унищожените продукти за операции по рециклиране, оползотворяване на енергия и обезвреждане в съответствие с йерархията на отпадъците, както е определено в член 4 от Директива 2008/98/ЕО.
Подробностите и форматът за оповестяването на информацията, предвидена в акта за изпълнение, приет съгласно член 20, параграф 2, се прилагат за информацията, която се оповестява съгласно настоящия параграф, освен ако в делегирания акт, приет съгласно параграф 2, не е предвидено друго.
4.  Настоящият член не се прилага за МСП.
Въпреки това в делегираните актове, приети съгласно параграф 2, Комисията може да предвиди, че забраната за унищожаване на непродадени потребителски продукти, посочена в параграф 1, или задължението за оповестяване, посочено в параграф 3, се прилагат за:
a)  средни предприятия, когато има достатъчно доказателства, че те са отговорни за значителна част от непродадените потребителски продукти, които са унищожени;
б)  микропредприятия и малки или средни предприятия, когато са налице достатъчно доказателства, че те могат да бъдат използвани за заобикаляне на забраната за унищожаване на непродадени потребителски продукти, посочена в параграф 1, или на задължението за оповестяване, посочено в параграф 3.
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3
3.  Производителите съхраняват техническата документация и декларацията за съответствие с изискванията на ЕС за срок от 10 години, след като продуктът е бил пуснат на пазара или въведен в употреба. В делегираните актове, приети съгласно член 4, може да бъде определен срок, по-дълъг или по-кратък от 10 години, за да се вземе предвид естеството на съответните продукти или изисквания.
3.  Производителите съхраняват техническата документация и декларацията за съответствие с изискванията на ЕС за срок от 10 години, след като продуктът е бил пуснат на пазара или въведен в употреба. В делегираните актове, приети съгласно член 4, може да бъде определен срок, по-дълъг или по-кратък от 10 години, за да се вземе предвид естеството на продуктите, сложността на информацията, която трябва да бъде предоставена, или съответните изисквания.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 7
7.  Производителите гарантират, че даден продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт, приет съгласно член 4, се придружава от инструкции на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка, които дават възможност на потребителите и другите крайни ползватели по безопасен начин да сглобяват, монтират, експлоатират, съхраняват, поддържат, ремонтират и обезвреждат продукта. Тези инструкции са ясни, разбираеми и четливи и включват най-малко информацията, посочена в делегираните актове, приети съгласно член 4 и съгласно член 7, параграф 2, буква б), точка ii).
7.  Производителите гарантират, че даден продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт, приет съгласно член 4, се придружава от инструкции в цифров формат на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка, които дават възможност на потребителите и другите крайни ползватели по безопасен начин да сглобяват, монтират, експлоатират, съхраняват, поддържат, ремонтират и обезвреждат продукта. Тези инструкции са ясни, разбираеми и четливи и включват най-малко информацията, посочена в делегираните актове, приети съгласно член 4 и съгласно член 7, параграф 2, буква б), точка ii). В делегираните актове, приети съгласно член 4, се посочва и срокът, през който тези инструкции трябва да са достъпни онлайн. Този срок е най-малко 10 години след пускането на продукта на пазара.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 7 а (нов)
7а.   Когато предоставя инструкциите, посочени в параграф 7, производителят ги представя във формат, който позволява изтеглянето и запазването им на електронно устройство, така че потребителят или друг краен ползвател да има достъп до тях по всяко време.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 7 б (нов)
7б.   По искане на потребителя или на друг краен ползвател в момента на покупката или до 6 месеца след тази покупка производителят предоставя безплатно инструкциите на хартиен носител.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 7 в (нов)
7в.   В делегираните актове, приети съгласно член 4, може да се посочва в добре обосновани случаи, че определена кратка информация, която е част от инструкциите, предвидени в параграф 7 от настоящия член, може да се предоставя на хартиен носител.
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 8 – алинея 1
Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт, приет съгласно член 4, който са пуснали на пазара или въвели в употреба, не съответства на изискванията, определени в тези делегирани актове, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно.
Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт, приет съгласно член 4, който са пуснали на пазара или въвели в употреба, не съответства на изискванията, определени в тези делегирани актове, предприемат без ненужно забавяне необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта в съответствие или незабавно да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 8 а (нов)
8а.   Производителите създават обществено достъпни канали за комуникация като телефонен номер, електронен адрес или специален раздел на своя уебсайт, като вземат предвид нуждите от достъпност за хората с увреждания, за да дават възможност на крайните ползватели да подават жалби или изразяват опасения във връзка с потенциалното несъответствие на продуктите.
Производителите предприемат подходящи мерки, когато считат, че е налице несъответствие с изискванията, определени в настоящия регламент, и информират органите за надзор на пазара. Производителите поддържат регистър на получените жалби и изразените опасения само за периода, необходим за целите на настоящия регламент, и го предоставят при поискване от орган за надзор на пазара.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 9 – алинея 1
При обосновано искане от страна на компетентен национален орган производителите предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта, включително техническата документация, на език, лесно разбираем за този орган. Тази информация и документация се предоставя на хартиен носител или в електронна форма. Съответните документи се предоставят в срок от 10 дни от получаване на искане от компетентен национален орган.
При обосновано искане от страна на компетентен национален орган производителите предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта, включително техническата документация, на език, лесно разбираем за този орган. Тази информация и документация се предоставя на хартиен носител или в електронна форма. Съответните документи се предоставят възможно най-бързо и не по-късно от 15 дни след получаване на искане от компетентен национален орган.
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква г
г)  при поискване от компетентен национален орган да предостави съответните документи в срок от 10 дни от получаването на такова искане;
г)  при поискване от компетентен национален орган да предостави съответните документи възможно най-бързо и не по-късно от 15 дни след получаването на такова искане;
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4
4.  Вносителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка, които дават възможност на потребителя да сглобява, монтира, експлоатира, съхранява, поддържа, ремонтира и обезврежда продукта. Тези инструкции са ясни, разбираеми и четливи и включват най-малко информацията, посочена в делегираните актове, приети съгласно член 4.
4.  Вносителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка, които дават възможност на потребителя да сглобява, монтира, експлоатира, съхранява, поддържа, ремонтира и обезврежда продукта. Тези инструкции са ясни, разбираеми и четливи и включват най-малко информацията, посочена в делегираните актове, приети съгласно член 4. Задълженията, предвидени в член 21, параграфи 7б и 7в, се прилагат mutatis mutandis.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 6 – алинея 1
Вносителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт, приет съгласно член 4, който са пуснали на пазара или са въвели в употреба, не съответства на изискванията, определени в същия акт, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно.
Вносителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт, приет съгласно член 4, който са пуснали на пазара или са въвели в употреба, не съответства на изискванията, определени в същия акт, предприемат без ненужно забавяне необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта в съответствие или незабавно да го изтеглят или изземат, ако това е целесъобразно.
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 8 – алинея 1
При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят цялата информация и документация, която е необходима за доказване на съответствието на даден продукт, включително техническата документация, на език, лесно разбираем за този орган. Тази информация и документация се предоставя на хартиен носител или в електронна форма. Съответните документи се предоставят в срок от 10 дни след получаване на искане от компетентния орган на държава членка.
При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят цялата информация и документация, която е необходима за доказване на съответствието на даден продукт, включително техническата документация, на език, лесно разбираем за този орган. Тази информация и документация се предоставя на хартиен носител или в електронна форма. Съответните документи се предоставят възможно най-бързо и не по-късно от 15 дни след получаване на искане от компетентния орган на държава членка.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква б
б)  продуктът е придружен от изискваните документи и инструкции на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от държавата членка, в която продуктът ще бъде предоставен на пазара, за да може потребителят да сглобява, монтира, експлоатира, съхранява, поддържа и обезврежда продукта, и дали тези инструкции са ясни, разбираеми и четливи и включват най-малко информацията, посочена в член 7, параграф 2, буква б), точка ii), както е посочено в делегирания акт, приет съгласно член 4;
б)  продуктът е придружен от изискваните документи и инструкции на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от държавата членка, в която продуктът ще бъде предоставен на пазара, за да може потребителят да сглобява, монтира, експлоатира, съхранява, поддържа и обезврежда продукта, и дали тези инструкции са ясни, разбираеми и четливи и включват най-малко информацията, посочена в член 7, параграф 2, буква б), точка ii), както е посочено в делегирания акт, приет съгласно член 4; задълженията, предвидени в член 21, параграфи 7б и 7в, се прилагат mutatis mutandis.
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – буква в
в)  не предоставя и не излага други етикети, маркировки, символи или надписи, които биха могли да заблудят или объркат клиентите по отношение на информацията, посочена върху етикета.
в)  не предоставя и не излага други етикети, маркировки, символи или надписи, които биха могли да заблудят или объркат клиентите по отношение на информацията, посочена върху етикета, относно изискванията за екопроектиране.
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 25 а (нов)
Член 25а
Задължения на доставчиците
Доставчикът на вещество или смес или доставчикът на изделие предоставя безплатно цялата необходима информация на икономическите оператори, за да се улесни привеждането им в съответствие с изискванията за показателите и информацията, посочени в настоящия регламент.
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4 – буква б
б)  не предоставя и не излага други етикети, маркировки, символи или надписи, които биха могли да заблудят или объркат клиентите по отношение на информацията, посочена върху етикета.
б)  не предоставя и не излага други етикети, маркировки, символи или надписи, които биха могли да заблудят или объркат клиентите по отношение на информацията, посочена върху етикета, чрез наподобяване на задължителните етикети или предоставяне на информация, която противоречи на задължителните етикети или не е в съответствие с тях. Тези ограничения не включват екомаркировката на ЕС, предвидена в Регламент (ЕО) № 66/2010, нито други национално или регионално признати екомаркировки по EN ISO 14024 тип 1-екомаркировки, посочени в същия регламент.
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 29 – заглавие
Задължения на местата за търговия онлайн и търсачките в интернет
Задължения на местата за търговия онлайн
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
1.  По отношение на местата за търговия онлайн и за целите на настоящия регламент сътрудничеството, посочено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1020, включва по-специално:
1.  Местата за търговия онлайн сътрудничат за целите на настоящия регламент с органите за надзор на пазара по искане на органите за надзор на пазара и в конкретни случаи, за да улеснят всяко действие, предприето за отстраняване, или ако това не е възможно, за ограничаване на рисковете, свързани с продукт, който се предлага или е бил предлаган за продажба онлайн чрез техните услуги.
a)   сътрудничество за гарантиране на ефективни мерки за надзор на пазара, включително чрез въздържане от възпрепятстване на такива мерки;
б)   информиране на органите за надзор на пазара за всяко предприето действие;
в)   установяване на редовен и структуриран обмен на информация относно предложения, които са били премахнати въз основа на настоящия член от местата за търговия онлайн;
г)   предоставяне на онлайн инструменти, управлявани от органите за надзор на пазара, за достъп до техните интерфейси с цел идентифициране на несъответстващи на изискванията продукти;
д)   по искане на органите за надзор на пазара, когато местата за търговия онлайн или продавачите в интернет са създали технически пречки пред извличането на данни от техните онлайн интерфейси, създаване на възможност за тези органи да снемат такива данни за целите на съответствието на продуктите въз основа на идентификационните параметри, предоставени от отправилите искането органи за надзор на пазара.
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – алинея 1
За целите на изискванията на [член 22, параграф 7] от Регламент (ЕС).../... [Законодателен акт за цифровите услуги] местата за търговия онлайн проектират и организират своя онлайн интерфейс по начин, който дава възможност на търговците да изпълняват задълженията си, посочени в член 25, и на икономическите оператори да изпълняват задълженията си по член 30, параграф 1 от настоящия регламент.
заличава се
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – алинея 2
Информацията трябва да може да се предоставя за всеки продукт, който е предлаган и изложен или направен по друг начин лесно достъпен за клиентите в списъка на продуктите.
заличава се
Изменение 189
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – алинея 3
По-специално, когато в делегираните актове, приети съгласно член 4, се изисква визуалната реклама онлайн за определени продукти да бъде придружена от информация в електронен формат онлайн, която да бъде показвана чрез механизма за визуализиране, местата за търговия онлайн дават възможност на търговците да я показват. Това задължение се прилага и за търсачките в интернет и другите онлайн платформи, които предоставят визуална реклама онлайн за съответните продукти.
заличава се
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3
3.  Що се отнася до правомощията, предоставени от държавите членки в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2019/1020, държавите членки предоставят на своите органи за надзор на пазара правомощието по отношение на всички продукти, обхванати от съответен делегиран акт, приет съгласно член 4, да разпореждат на място за търговия онлайн да премахва от своя онлайн интерфейс конкретно незаконно съдържание, отнасящо се до несъответстващ продукт, да блокира достъпа до него или да показва изрично предупреждение към крайните ползватели, когато имат достъп до него. Тези разпореждания са в съответствие с [член 8, параграф 1] от Регламент (ЕС).../... [Законодателен акт за цифровите услуги].
3.  Що се отнася до правомощията, предоставени от държавите членки в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2019/1020, държавите членки предоставят на своите органи за надзор на пазара правомощието, по отношение на конкретно съдържание, отнасящо се до предлагане на продукт, несъответстващ на изискванията на настоящия регламент, да издават разпореждане, с което се изисква от доставчиците на места за търговия онлайн да премахнат такова съдържание от своя онлайн интерфейс, да блокират достъпа до него или да показват изрично предупреждение към крайните ползватели, когато имат достъп до него. Тези разпореждания са в съответствие с [член 8, параграф 1] от Регламент (ЕС).../... [Законодателен акт за цифровите услуги].
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4
4.   Местата за търговия онлайн предприемат необходимите мерки за получаване и обработка на разпорежданията, посочени в параграф 2, в съответствие с [член 8] от Регламент (ЕС).../... [Законодателен акт за цифровите услуги].
заличава се
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 – алинея 1
Местата за търговия онлайн създават единно звено за контакт, чрез което може да се осъществява пряка комуникация с органите за надзор на пазара на държавите членки във връзка със спазването на настоящия регламент и делегираните актове, приети съгласно член 4.
Местата за търговия онлайн създават или определят съществуващо звено за контакт като единно звено за контакт, чрез което може да се осъществява пряка комуникация с органите за надзор на пазара на държавите членки във връзка със спазването на настоящия регламент и делегираните актове, приети съгласно член 4, и дават възможност на потребителите да комуникират пряко и бързо с тях във връзка с изискванията за екопроектиране.
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 – алинея 2
Това звено за контакт може да бъде същото звено за контакт като посоченото в [член 20, параграф 1] от Регламент (ЕС).../... [Регламента относно общата безопасност на продуктите] или [член 10, параграф 1] от Регламент (ЕС).../... [Законодателния акт за цифровите услуги].
Това звено за контакт може да бъде същото звено за контакт като посоченото в [член 20, параграф 1] от Регламент (ЕС).../... [Регламента относно общата безопасност на продуктите] или [член 11] от Регламент (ЕС) 2022/2065.
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква в
в)  информация за идентифициране на продукта, включително неговия вид и, когато има такъв, партидният или серийният номер и всеки друг идентификатор на продукта.
в)  информация, която позволява идентифициране на продукта, включително снимка на продукта, неговия вид и всеки друг идентификатор на продукта.
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част
Когато изисква от производителите, от упълномощените им представители или от вносителите да предоставят в цифров формат части от техническата документация, свързана със съответния продукт, съгласно член 4, трета алинея, буква а), Комисията взема предвид следните критерии:
Когато изисква, при обосновано искане на компетентен национален орган, от производителите, от упълномощените им представители или от вносителите да предоставят в цифров формат части от техническата документация, свързана със съответния продукт, съгласно член 4, трета алинея, буква а), Комисията взема предвид следните критерии:
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 – алинея 1 – буква а а (нова)
aа)  необходимостта да се гарантира защитата на данните и неприкосновеността на личните данни;
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 – алинея 2 – буква а
a)  събиране на данни при експлоатация, ако те могат да бъдат получени дистанционно по интернет, освен ако крайният ползвател изрично не откаже да предостави тези данни;
a)  събиране на данни при експлоатация, ако те могат да бъдат получени дистанционно по интернет, след изрично съгласие на крайния ползвател за предоставяне на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679;
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4 – алинея 1
Актуализациите на софтуера или софтуера на производителя не трябва да влошават показателите на продукта по отношение на който и да е от параметрите му, регулирани в делегираните актове, приети съгласно член 4, в чийто обхват попадат продуктите, или функционалните показатели от гледна точка на потребителя, измерени с метода за изпитване, използван за оценяване на съответствието, освен с изричното съгласие на крайния ползвател преди актуализирането. Експлоатационните показатели не се променят, ако актуализацията бъде отхвърлена.
Актуализациите на софтуера или софтуера на производителя не трябва да влошават значително показателите на продукта по отношение на който и да е от параметрите му, регулирани в делегираните актове, приети съгласно член 4, в чийто обхват попадат продуктите, или функционалните показатели от гледна точка на потребителя, измерени с метода за изпитване, използван за оценяване на съответствието, освен с изричното съгласие на крайния ползвател преди актуализирането. Експлоатационните показатели не се променят, ако актуализацията бъде отхвърлена.
Изменение 199
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 2
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 67, параграф 3.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 67, параграф 3. Когато хармонизиран стандарт е приет от европейска организация за стандартизация и на Комисията е предложено да публикува данните за него в Официален вестник на Европейския съюз, Комисията оценява хармонизираните стандарти в съответствие с Регламент (ЕС) 1025/2012. Когато данните за хармонизиран стандарт са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, Комисията отменя актовете за изпълнение или частите от тях, които съдържат същите изисквания за екопроектиране.
Изменение 200
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1
1.  Изискванията по член 4, трета алинея, буква з) за обществени поръчки, възлагани от възлагащи органи, както са определени в член 2, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС или член 3, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС, или възложители, както са определени в член 4, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС, могат да бъдат под формата на задължителни технически спецификации, критерии за подбор, критерии за възлагане, клаузи за изпълнение на поръчката или цели в зависимост от случая.
1.  Без да се засягат Директиви 2014/24/EС и 2014/25/ЕС, изискванията по член 4, трета алинея, буква з) за обществени поръчки, възлагани от възлагащи органи, както са определени в член 2, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС или член 3, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС, или възложители, както са определени в член 4, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС, са под формата на задължителни технически спецификации, критерии за подбор, критерии за възлагане, клаузи за изпълнение на поръчката или цели в зависимост от случая.
Изменение 201
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 а (нов)
1а.  Държавите членки съвместно с Комисията предоставят помощ на националните възлагащи органи за повишаване на квалификацията и за преквалификация на персонала, отговарящ за екологосъобразните обществени поръчки.
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква б
б)  необходимостта да се гарантира достатъчно търсене на по-устойчиви в екологично отношение продукти;
б)  екологичните ползи и необходимостта да се гарантира достатъчно търсене на по-устойчиви в екологично отношение продукти;
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – алинея 1
Без да се засяга член 13 от Регламент (ЕС) 2019/1020, най-малко на всеки 2 години всяка държава членка изготвя план за действие, в който се очертават планираните дейности по надзор на пазара, за да се гарантира, че се извършват подходящи проверки в подходящ мащаб във връзка с настоящия регламент и делегираните актове, приети в съответствие с член 4. Всяка държава членка изготвя първия такъв план за действие до [16 юли 2024 г.].
Без да се засяга член 13 от Регламент (ЕС) 2019/1020, най-малко на всеки 2 години всяка държава членка изготвя план за действие, в който се очертават планираните дейности по надзор на пазара, за да се гарантира, че се извършват подходящи проверки, включително физически и лабораторни проверки въз основа на подходящи проби, в подходящ мащаб във връзка с настоящия регламент и делегираните актове, приети в съответствие с член 4. Всяка държава членка изготвя първия такъв план за действие до [16 юли 2024 г.].
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – алинея 2 – буква б
б)  дейностите по надзор на пазара, планирани с цел намаляване на несъответствието на тези продукти, или изискванията, определени като приоритетни, включително естеството и минималния брой проверки, които трябва да бъдат извършени през периода, обхванат от плана за действие.
б)  дейностите по надзор на пазара, планирани с цел намаляване или премахване на несъответствието на тези продукти, или изискванията, определени като приоритетни, включително естеството и минималния брой проверки, които трябва да бъдат извършени през периода, обхванат от плана за действие.
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква б a (нова)
ба)   броя на получените жалбите, получени от крайни ползватели и организации на потребителите, или друга информация, получена от икономически оператори или от медиите;
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3
3.  Естеството и броят на планираните проверки съгласно параграф 1, буква б) са пропорционални на обективните критерии, използвани за определяне на приоритетите в съответствие с параграф 2.
3.  Естеството и броят на планираните проверки съгласно параграф 1, буква б) са пропорционални на обективните критерии, използвани за определяне на приоритетите в съответствие с параграф 2. За категориите продукти, за които е установено, че представляват висок риск от несъответствие, органите за надзор на пазара считат, че тези проверки трябва да включват физически и лабораторни проверки въз основа на подходящи проби.
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 а (нов)
3а.  С цел осъществяване на надзор на пазара във връзка с настоящия регламент и делегираните актове, приети съгласно член 4, държавите членки гарантират, че техните органи за надзор на пазара разполагат с необходимите ресурси, включително достатъчно бюджетни средства и други ресурси, като достатъчен брой компетентни служители, експертен опит, процедури и други механизми за правилното изпълнение на техните задължения.
Изменение 208
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 5 – алинея 1
Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се изброяват продуктите или изискванията, които държавите членки считат най-малкото за приоритетни за надзора на пазара съгласно параграф 1, буква а).
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 66, за да допълва настоящия регламент чрез изброяване на продуктите, които държавите членки включват като приоритетни за надзора на пазара съгласно параграф 1, буква а).
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 5 – алинея 2
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 67, параграф 2.
заличава се
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – алинея 2 – буква г
г)  когато е уместно, приоритетите, включени в актовете за изпълнение, посочени в член 59, параграф 5.
г)  когато е уместно, приоритетите, включени в делегираните актове, посочени в член 59, параграф 5.
Изменение 211
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1
1.  Органите за надзор на пазара въвеждат в информационната и комуникационна система, посочена в член 34 от Регламент (ЕС) 2019/1020, информация относно естеството и тежестта на всяка санкция, наложена във връзка с неспазване на настоящия регламент.
1.  Органите за надзор на пазара въвеждат в информационната и комуникационна система, посочена в член 34 от Регламент (ЕС) 2019/1020, информация относно броя и естеството на извършените проверки, както и относно естеството и тежестта на всяка санкция, наложена във връзка с неспазване на настоящия регламент.
Изменение 212
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3
3.  Комисията публикува доклада, посочен в параграф 2 от настоящия член, в информационната и комуникационна система, посочена в член 34 от Регламент (ЕС) 2019/1020, и оповестява публично резюме на доклада.
3.  Комисията публикува доклада, посочен в параграф 2 от настоящия член, в информационната и комуникационна система, посочена в член 34 от Регламент (ЕС) 2019/1020, и оповестява публично резюме на доклада и самия доклад.
Изменение 213
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2 – алинея 1 – буква г a (нова)
га)   когато е целесъобразно, се провеждат консултации със заинтересованите страни и с експерти.
Изменение 214
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – алинея 2
Когато в процеса на тази оценка органите за надзор на пазара открият, че продуктът не отговаря на изискванията, определени в приложимите делегирани актове, приети съгласно член 4, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме подходящи и пропорционални коригиращи действия в обоснован срок, определен от органите за надзор на пазара и съизмерим с естеството и, когато е уместно, със степента на несъответствието, за да прекрати несъответствието. Коригиращото действие, което икономическият оператор трябва да предприеме, може да включва действията, изброени в член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/1020.
Когато в процеса на тази оценка органите за надзор на пазара открият, че продуктът не отговаря на изискванията, определени в приложимите делегирани актове, приети съгласно член 4, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме подходящи и пропорционални коригиращи действия в обоснован срок, определен от органите за надзор на пазара и съизмерим с естеството и, когато е уместно, със степента на несъответствието, за да прекрати несъответствието. Коригиращото действие, което икономическият оператор трябва да предприеме, може да включва като минимум действията, изброени в член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/1020.
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, член 9, параграф 1, втора алинея, член 11, параграф 4, член 20, параграф 3 и член 61, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от шест години, считано от [един месец след влизането в сила на настоящия акт]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на шестгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, член 9, параграф 1, втора алинея, член 11, параграф 4, член 20, параграф 3 и член 61, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизането в сила на настоящия акт]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, член 9, параграф 1, втора алинея, член 11, параграф 4, член 20, параграф 3 и член 61, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, член 9, параграф 1, втора алинея, член 11, параграф 4, член 20, параграф 3 и член 60, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 217
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1
Държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи, като се вземат предвид степента на несъответствие и броят на единиците от несъответстващия на изискванията продукт, който е пуснат на пазара на Съюза. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби най-късно до [една година след датата на прилагане на настоящия регламент] и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.
Държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби най-късно до [една година след датата на прилагане на настоящия регламент] и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.
Изменение 218
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 а (нов)
При определяне на вида и размера на санкциите, които следва да бъдат наложени в случай на нарушения, компетентните органи на държавите членки надлежно отчитат следните критерии:
a)   естеството, тежестта и продължителността на нарушението, включително броя на единиците несъответстващи на изискванията продукти, пуснати на пазара на Съюза;
б)   когато е целесъобразно, факта, че нарушението е извършено умишлено или по небрежност;
в)   финансовите възможности на носещото отговорност физическо или юридическо лице, определени например според общия оборот на носещото отговорност юридическо лице или годишния доход на носещото отговорност физическо лице;
г)   икономическите ползи, които носещото отговорност физическо или юридическо лице е извлякло в резултат на нарушението, доколкото те могат да бъдат определени;
д)   вредите за здравето на човека или околната среда, причинени от нарушението, доколкото те могат да бъдат определени;
е)   всяко действие, предприето от носещото отговорност физическо или юридическо лице за смекчаване или отстраняване на причинените вреди;
ж)   равнището на съдействие, което носещото отговорност физическо или юридическо лице оказва на компетентния орган;
з)   предишните нарушения на носещото отговорност физическо или юридическо лице;
и)   всяко действие, което има за цел заобикаляне или възпрепятстване на административния контрол, и
й)   всеки друг утежняващ или смекчаващ фактор, приложим за обстоятелствата по случая.
Изменение 219
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 б (нов)
В случай на нарушения на настоящия регламент държавите членки могат да налагат най-малко следните санкции:
a)   глоби;
б)   конфискация на приходите, получени от физическото или юридическото лице от сделка, свързана с нарушението;
в)   изключване от участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.
Изменение 220
Предложение за регламент
Член 69 – заглавие
Оценка
Мониторинг и оценка
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 69 – параграф -1 (нов)
-1.  Комисията събира съответните данни за продуктите и продуктовите групи, за които се прилагат изисквания за екопроектиране, включително за техния жизнен цикъл, екологичен, въглероден и материален отпечатък, с оглед оценяване на подобренията на екологичната устойчивост на тези продукти. Въз основа на тези данни Комисията публикува годишен доклад.
Комисията редовно и най-малко веднъж на всеки 3 години след приемането на изискванията за екопроектиране извършва оценка на тези изисквания с оглед установяване на необходимостта от евентуални прегледи.
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1
Не по-рано от [8 години след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на настоящия регламент и на неговия принос за функционирането на вътрешния пазар и подобряването на екологичната устойчивост на продуктите. Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад относно основните констатации. Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на този доклад.
Не по-късно от 6 години след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки 6 години след това Комисията извършва оценка на настоящия регламент и на неговия принос за функционирането на вътрешния пазар и подобряването на екологичната устойчивост на продуктите. Комисията оценява също така използването на изключения за вносни продукти втора употреба или продуктови групи, предвидени в делегирани актове, приети в съответствие с член 4 от настоящия регламент.
Не по-късно от [да се въведе дата 4 години след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията разглежда възможността за включване на изисквания за социална устойчивост и дължима грижа в обхвата на настоящия регламент.
Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад относно основните констатации и го прави публично достояние. Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на този доклад.
Изменение 223
Предложение за регламент
Член 69 a (нов)
Член 69a
Средства за правна защита при несъответствие
1.  В случай на несъответствие на даден продукт с изискванията за екопроектиране се счита, че продуктът не съответства на договора за продажба по смисъла на член 5 от Директива (ЕС) 2019/771, като потребителите имат право на правна защита при условията, установени в член 13 от същата директива, независимо от изтичането на сроковете, определени в член 10 от нея. 
2.  Предлагането на пазара или предлагането за продажба на продукт, който не съответства на изискванията за екопроектиране, се считат за нелоялна търговска практика в съответствие с член 5 от Директива 2005/29/ЕО и следователно дават на потребителите право на правна защита съгласно член 11а от посочената директива.
Изменение 224
Предложение за регламент
Член 69 б (нов)
Член 69б
Изменение на Директива (ЕС) 2020/1828
Точка 27 от приложение I към Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета се заменя със следното:
„(27) Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета ... за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към устойчиви продукти и за отмяна на Директива 2009/125/ЕО.“
__________________
1a Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 409, 4.12.2020 г., стр. 1)
Изменение 225
Предложение за регламент
Приложение I – алинея 1 – уводна част
Като основа за подобряване на продуктовите аспекти, посочени в член 5, параграф 1, могат да се използват следните параметри, когато е целесъобразно, допълнени от други, когато е необходимо:
Като основа за подобряване на продуктовите аспекти, посочени в член 5, параграф 1, се използват следните параметри, когато е целесъобразно, допълнени от други, индивидуално или комбинирано, когато е необходимо:
Изменение 226
Предложение за регламент
Приложение I – алинея 1 – буква б
б)  възможност за ремонт и поддръжка, изразена чрез: характеристики, наличност и време за доставка на резервните части, модулност, съвместимост с общодостъпни резервни части, наличие на инструкции за ремонт и поддръжка, брой на използваните материали и компоненти, използване на стандартни компоненти, използване на стандарти за кодиране на компоненти и материали за идентифициране на компонентите и материалите, брой и сложност на необходимите процеси и инструменти, лесно разглобяване и повторно сглобяване без разрушаване, условия за достъп до данните за продукта, условия за достъп до или използване на необходимите апаратна част и програмно осигуряване;
б)  като същевременно се взема предвид безопасността на продукта, възможност за ремонт и поддръжка, изразена чрез: характеристики, наличност, време за доставка и достъпност на резервните части, модулност, съвместимост с общодостъпни инструменти и резервни части, наличие на инструкции за ремонт и поддръжка, брой на използваните материали и компоненти, използване на стандартни компоненти, използване на стандарти за кодиране на компоненти и материали за идентифициране на компонентите и материалите, брой и сложност на необходимите процеси и дали са необходими специални инструменти, лесно разглобяване и повторно сглобяване без разрушаване, условия за достъп до данните за продукта, условия за достъп до или използване на необходимите апаратна част и програмно осигуряване;
Изменение 227
Предложение за регламент
Приложение I – алинея 1 – буква г
г)  лесно и качествено рециклиране, изразено чрез: използване на лесни за рециклиране материали, безопасен, лесен и неразрушителен достъп до подходящи за рециклиране компоненти и материали или компоненти и материали, съдържащи опасни вещества, състав и еднородност на материалите, възможност за сортиране по висока чистота, брой на използваните материали и компоненти, използване на стандартни компоненти, използване на стандарти за кодиране на компоненти и материали за идентифициране на компонентите и материалите, брой и сложност на необходимите процеси и инструменти, лесно разглобяване и повторно сглобяване без разрушаване, условия за достъп до данните за продукта, условия за достъп до или използване на необходимия необходимите апаратна част и програмно осигуряване;
г)  лесно, качествено и икономически жизнеспособно рециклиране, изразено чрез: използване на лесни за рециклиране материали, безопасен, лесен и неразрушителен достъп до подходящи за рециклиране компоненти и материали или компоненти и материали, съдържащи опасни вещества и състав и еднородност на материалите, възможност за сортиране по висока чистота, проектиране с цел рециклиране, брой на използваните материали и компоненти, използване на стандартни компоненти, използване на стандарти за кодиране на компоненти и материали за идентифициране на компонентите и материалите, брой и сложност на необходимите процеси и инструменти, лесно разглобяване и повторно сглобяване без разрушаване, условия за достъп до данните за продукта, условия за достъп до или използване на необходимия необходимите апаратна част и програмно осигуряване;
Изменение 228
Предложение за регламент
Приложение I – алинея 1 – буква д
д)  избягване на технически решения, които са вредни за повторната употреба, модернизирането, ремонта, поддръжката, обновяването, вторичното производство и рециклирането на продукти и компоненти;
д)  избягване на технически решения, които са вредни за повторната употреба, модернизирането, ремонта, поддръжката, обновяването, вторичното производство и рециклирането на продукти и компоненти, като същевременно се взема предвид безопасността на продукта;
Изменение 229
Предложение за регламент
Приложение I – алинея 1 – буква д а (нова)
да)  избягване на преждевременно остаряване;
Изменение 230
Предложение за регламент
Приложение І – алинея 1 – буква е
е)  използване на вещества в самостоятелен вид (като съставки на вещества или в смеси по време на производствения процес на продуктите) или използване, водещо до наличието им в продуктите, включително когато тези продукти се превърнат в отпадъци;
е)  използване на вещества, и по-специално използване на вещества, пораждащи безпокойство, в самостоятелен вид (като съставки на вещества или в смеси по време на производствения процес на продуктите) или използване, водещо до наличието им в продуктите, включително когато тези продукти се превърнат в отпадъци;
Изменение 231
Предложение за регламент
Приложение I – алинея 1 – буква з а (нова)
за)  използване или съдържание на възобновяеми материали от устойчиви източници;
Изменение 232
Предложение за регламент
Приложение I – алинея 1 – буква з б (нова)
зб)  използване или съдържание на суровини от критично значение;
Изменение 233
Предложение за регламент
Приложение I – алинея 1 – буква м а (нова)
ма)  отпечатък на продукта върху използването на суровините;
Изменение 234
Предложение за регламент
Приложение I – алинея 1 – буква н
н)  изпускане на пластмасови микрочастици;
н)  изпускане на пластмасови микрочастици и нанопластмаси;
Изменение 235
Предложение за регламент
Приложение I – алинея 1 – буква п
п)  количества генерирани отпадъци, включително пластмасовите отпадъци и отпадъците от опаковки и тяхната лесна повторна употреба, както и количествата генерирани опасни отпадъци;
п)  количества генерирани отпадъци, включително пластмасовите отпадъци и отпадъците от опаковки и тяхната лесна повторна употреба, лесно рециклиране, както и количествата генерирани опасни отпадъци;
Изменение 236
Предложение за регламент
Приложение I – алинея 1 – буква р
р)  условия за употреба.
р)  условия за употреба, включително въздействието върху околната среда и ползите по време на употреба;
Изменение 237
Предложение за регламент
Приложение I – алинея 1 – буква р а (нова)
ра)  въздействие върху човешкото здраве;
Изменение 238
Предложение за регламент
Приложение I – алинея 1 – буква р б (нова)
рб)  сигурни и устойчиви доставки на суровини.
Изменение 239
Предложение за регламент
Приложение II – алинея 1 – уводна част
Изискванията за показателите се определят, както следва:
Изискванията за показателите допринасят за постигане на целите, посочени в член 5, параграф 4 и вземат под внимание резултатите от съответните оценки на въздействието. Изискванията за показателите се определят, както следва:
Изменение 240
Предложение за регламент
Приложение II – алинея 1 – точка 1 – алинея 2
При техническия, екологичния и икономическия анализ за разглеждания параметър се определят също така наличните на пазара продукти и технологии с най-добри показатели.
При техническия, екологичния и икономическия анализ за разглеждания параметър се определят също така наличните на пазара продукти и технологии с най-добри показатели, както и очакваните технологични подобрения. В него се вземат предвид и съществуващите секторни пътни карти, както е посочено в Регламент (ЕС) 2021/1119.
Изменение 241
Предложение за регламент
Приложение II – алинея 1 – точка 1 – алинея 4
Въз основа на този анализ и като се вземат предвид икономическата и техническата осъществимост, включително наличието на ключови ресурси и технологии, както и потенциалът за подобрение, се определят равнищата или неколичествените изисквания.
Въз основа на този анализ и като се вземат предвид неблагоприятните последици за човешкото здраве и околната среда на продукта по време на неговия жизнен цикъл, възможностите на планетата, икономическата и техническата осъществимост, включително наличието на ключови ресурси и технологии, както и потенциалът за подобрение, се определят равнищата или неколичествените изисквания.
Изменение 242
Предложение за регламент
Приложение VI – алинея 1 – точка 8
(8)  дати за прилагане, всяка поетапна или преходна мярка или периоди, като се вземат предвид възможните въздействия върху МСП или върху конкретни продуктови групи, произвеждани предимно от МСП;
(8)  дати за прилагане, всяка поетапна или преходна мярка или периоди, по-конкретно като се вземат предвид потребностите на микропредприятията и МСП или върху конкретни продуктови групи, произвеждани предимно от микропредприятия и МСП;
Изменение 243
Предложение за регламент
Приложение VII – алинея 1 – уводна част
Следният неизчерпателен списък с примерни критерии може да се използва за оценка на мерките за саморегулиране като алтернатива на делегиран акт, приет съгласно член 4 от настоящия регламент:
Следният неизчерпателен списък с примерни критерии се използва за оценка на мерките за саморегулиране като алтернатива на делегиран акт, приет съгласно член 4 от настоящия регламент:
Изменение 244
Предложение за регламент
Приложение VII – алинея 1 – точка 2
Мерките за саморегулиране трябва да отговарят на целите на политиката на настоящия регламент и да съответстват на икономическите и социалните измерения на устойчивото развитие. При мерките за саморегулиране трябва да е налице интегриран подход към защитата на интересите на потребителите, здравето, качеството на живот и икономическите интереси.
Мерките за саморегулиране трябва да отговарят на целите на политиката на настоящия регламент и да съответстват на икономическите и социалните измерения на устойчивото развитие. При мерките за саморегулиране трябва да е налице интегриран подход към защитата на околната среда, интересите на потребителите, здравето, качеството на живот и икономическите интереси.
Изменение 245
Предложение за регламент
Приложение VII – алинея 1 – точка 4
Целите, определени от подписалите страни в техните мерки за саморегулиране, трябва да бъдат определени ясно и недвусмислено, като се започне от ясно определена базова линия. Ако мярката за саморегулиране обхваща продължителен период от време, трябва да се включат междинни цели. Задължително се осигурява възможност за наблюдение на съответствието с целите и междинните цели по достъпен и достоверен начин, като се използват ясни и надеждни показатели.
Целите, определени от подписалите страни в техните мерки за саморегулиране, трябва да бъдат определени ясно, измеримо и недвусмислено, като се започне от ясно определена базова линия. Ако мярката за саморегулиране обхваща продължителен период от време, трябва да се включат междинни цели. Задължително се осигурява възможност за наблюдение на съответствието с целите и междинните цели по достъпен и достоверен начин, като се използват ясни и надеждни показатели.
Изменение 246
Предложение за регламент
Приложение VII – алинея 1 – точка 5 – точка 1
С оглед на осигуряването на прозрачност мерките за саморегулиране трябва да се оповестяват публично, включително онлайн и чрез други електронни средства за разпространение на информация.
С оглед на осигуряването на прозрачност мерките за саморегулиране трябва да се оповестяват публично, включително онлайн на публично достъпен уебсайт на Комисията и чрез други електронни средства за разпространение на информация.
Изменение 247
Предложение за регламент
Приложение VII – алинея 1 – точка 5 – точка 1
Заинтересованите страни, включително държавите членки, предприятията, НПО в областта на околната среда и асоциациите на потребителите, трябва да бъдат поканени за обсъждане на мярка за саморегулиране.
Заинтересованите страни, включително държавите членки, предприятията в рамките на Съюза и в трети държави, НПО в областта на околната среда и асоциациите на потребителите, трябва да бъдат поканени за обсъждане на мярка за саморегулиране.
Изменение 248
Предложение за регламент
Приложение VII – алинея 1 – точка 6 – точка 4
Когато дадена подписала страна не е спазила изискванията на мярката за саморегулиране, тя трябва да предприеме коригиращи действия.
Когато дадена подписала страна не спазва изискванията на мярката за саморегулиране, тя предприема коригиращи действия. Независимият инспектор трябва да уведоми другите подписали страни, участващи в мярката за саморегулиране, за неспазване от страна на подписала страна и за коригиращите действия, които подписалата страна възнамерява да предприеме. Ако подписалото лице не е предприело достатъчно коригиращи действия в рамките на три месеца, то трябва да бъде освободено от мярката за саморегулиране.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А9-0218/2023).

Последно осъвременяване: 20 декември 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност