Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2022/0095(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0218/2023

Teksty złożone :

A9-0218/2023

Debaty :

PV 11/07/2023 - 21
CRE 11/07/2023 - 21

Głosowanie :

PV 12/07/2023 - 8.1
CRE 12/07/2023 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania
PV 23/04/2024 - 5.20
CRE 23/04/2024 - 5.20

Teksty przyjęte :

P9_TA(2023)0272
P9_TA(2024)0303

Teksty przyjęte
PDF 463kWORD 132k
Środa, 12 lipca 2023 r. - Strasburg
Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu
P9_TA(2023)0272A9-0218/2023

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12 lipca 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla zrównoważonych produktów i uchylającego dyrektywę 2009/125/WE (COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Europejski Zielony Ład25 jest europejską strategią zrównoważonego wzrostu gospodarczego, która ma na celu przekształcenie Unii w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, konkurencyjnej, neutralnej dla klimatu gospodarce o obiegu zamkniętym. Wyznaczono w nim ambitny cel, jakim jest zapewnienie, by do 2050 r. Unia stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Uznaje się w nim korzyści płynące z inwestowania w konkurencyjny zrównoważony rozwój Unii poprzez budowanie bardziej sprawiedliwej, ekologicznej i cyfrowej Europy. Produkty mają do odegrania kluczową rolę w tym procesie przejścia na zieloną gospodarkę. Z uwagi na fakt, że obecne procesy produkcji i struktury konsumpcji są zbyt liniowe i uzależnione od przerobu nowych surowców, które są wydobywane, sprzedawane i przetwarzane w towary, a na koniec są usuwane w postaci odpadów lub emisji, w Europejskim Zielonym Ładzie kładzie się nacisk na pilną potrzebę przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i podkreśla konieczność poczynienia znacznych postępów. Wskazuje się w nim również efektywność energetyczną jako priorytet służący dekarbonizacji sektora energetycznego oraz osiągnięciu celów klimatycznych na lata 2030 i 2050.
(1)  Europejski Zielony Ład25 jest europejską strategią zrównoważonego wzrostu gospodarczego, która ma na celu przekształcenie Unii w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, konkurencyjnej, neutralnej dla klimatu gospodarce o obiegu zamkniętym i w środowisku wolnym od toksyn. Wyznaczono w nim ambitny cel, jakim jest zapewnienie, by do 2050 r. Unia stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Uznaje się w nim korzyści płynące z inwestowania w konkurencyjny zrównoważony rozwój Unii poprzez budowanie bardziej sprawiedliwej, ekologicznej i cyfrowej Europy. Produkty mają do odegrania kluczową rolę w tym procesie przejścia na zieloną gospodarkę. Z uwagi na fakt, że obecne procesy produkcji i struktury konsumpcji są zbyt liniowe i uzależnione od przerobu nowych surowców, które są wydobywane, sprzedawane i przetwarzane w towary, a na koniec są usuwane w postaci odpadów lub emisji, w Europejskim Zielonym Ładzie kładzie się nacisk na pilną potrzebę przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i podkreśla konieczność poczynienia znacznych postępów. Wskazuje się w nim również efektywność energetyczną jako priorytet służący dekarbonizacji sektora energetycznego oraz osiągnięciu celów klimatycznych na lata 2030 i 2050.
__________________
__________________
25 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład, COM(2019) 640 final.
25 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład, COM(2019) 640 final.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Aby przyspieszyć przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym, Komisja opracowała zorientowany na przyszłość program w ramach swojego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy26, którego celem jest dostosowanie ram prawnych do zrównoważonej przyszłości. Jak określono w tym planie, obecnie nie ma kompleksowego zestawu wymogów, które zagwarantowałyby, że wszystkie produkty wprowadzane na rynek Unii staną się coraz bardziej zrównoważone i sprawdzą się w obiegu zamkniętym. Zwłaszcza sposób projektowania produktów w niewystarczającym stopniu sprzyja zrównoważoności w całym cyklu życia. W rezultacie produkty są często wymieniane, co wiąże się ze znacznym zużyciem energii i zasobów w celu wytworzenia i dystrybucji nowych produktów oraz pozbycia się starych. Podmiotom gospodarczym i obywatelom nadal zbyt trudno jest dokonywać zrównoważonych wyborów w odniesieniu do produktów, ponieważ brakuje odpowiednich informacji i przystępnych cenowo wariantów. Prowadzi to do niewykorzystanych możliwości w zakresie zrównoważoności i działań umożliwiających zachowanie wartości, ograniczonego popytu na materiały wtórne oraz przeszkód w przyjmowaniu modeli biznesowych o obiegu zamkniętym.
(2)  Aby przyspieszyć przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym, Komisja opracowała zorientowany na przyszłość program w ramach swojego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy26, którego celem jest dostosowanie ram prawnych do zrównoważonej przyszłości. W planie tym podkreśla się, że gospodarka o obiegu zamkniętym zapewni obywatelom wysokiej jakości, funkcjonalne i bezpieczne produkty, które są bardziej wydajne i przystępne cenowo, trwalsze i przeznaczone do ponownego wykorzystania, naprawy oraz wysokiej jakości recyklingu. Jak określono w tym planie, obecnie nie ma kompleksowego zestawu wymogów, które zagwarantowałyby, że wszystkie produkty wprowadzane na rynek Unii staną się coraz bardziej zrównoważone i sprawdzą się w obiegu zamkniętym. Zwłaszcza sposób projektowania produktów w niewystarczającym stopniu sprzyja zrównoważoności w całym cyklu życia. W rezultacie produkty są często wymieniane, co wiąże się ze znacznym zużyciem energii i zasobów w celu wytworzenia i dystrybucji nowych produktów oraz pozbycia się starych. Podmiotom gospodarczym i obywatelom nadal zbyt trudno jest dokonywać zrównoważonych wyborów w odniesieniu do produktów, ponieważ brakuje odpowiednich informacji i przystępnych cenowo wariantów. Prowadzi to do niewykorzystanych możliwości w zakresie zrównoważoności i działań umożliwiających zachowanie wartości, ograniczonego popytu na materiały wtórne oraz przeszkód w przyjmowaniu modeli biznesowych o obiegu zamkniętym.
__________________
__________________
26 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy, COM(2020) 98 final.
26 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy, COM(2020) 98 final.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)
(3a)  Bezpieczna i wystarczająca dostępność surowców krytycznych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia dwojakiej transformacji europejskiej, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjnego przemysłu europejskiego. Ważne jest ustanowienie kompleksowych wymogów informacyjnych na temat materiałów, w tym surowców krytycznych, i na temat produktów wprowadzanych do obrotu w Unii w celu realizacji podejścia określonego w komunikacie Komisji z 3 września 2020 r. pt. „Odporność w zakresie surowców krytycznych: wytyczanie drogi do większego bezpieczeństwa i bardziej zrównoważonego rozwoju”1a oraz w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 24 listopada 2021 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz surowców krytycznych1b.
__________________
1a Komunikat Komisji z 3 września 2020 r. pt. „Odporność w zakresie surowców krytycznych: wytyczanie drogi do większego bezpieczeństwa i bardziej zrównoważonego rozwoju” (COM(2020)0474)
1b P9_TA(2021)0468
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Wobec braku przepisów na szczeblu unijnym pojawiły się już rozbieżne podejścia krajowe do kwestii poprawy zrównoważenia środowiskowego produktów, począwszy od wymogów informacyjnych dotyczących okresu kompatybilności oprogramowania urządzeń elektronicznych po obowiązki sprawozdawcze w zakresie postępowania z niesprzedanymi dobrami trwałego użytku. Pokazuje to, że dalsze starania krajowe zmierzające do osiągnięcia celów określonych niniejszym rozporządzeniem prawdopodobnie doprowadzą do dalszej fragmentacji rynku wewnętrznego. Aby zabezpieczyć funkcjonowanie rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska, konieczne jest zatem stworzenie ram regulacyjnych umożliwiających stopniowe wprowadzanie wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów. Niniejsze rozporządzenie zapewni takie ramy dzięki zastosowaniu podejścia opartego na ekoprojekcie określonego pierwotnie w dyrektywie 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady29 do możliwie najszerszej grupy produktów.
(4)  Wobec braku przepisów na szczeblu unijnym pojawiły się już rozbieżne podejścia krajowe do kwestii poprawy zrównoważenia środowiskowego produktów, począwszy od wymogów informacyjnych dotyczących okresu kompatybilności oprogramowania urządzeń elektronicznych po obowiązki sprawozdawcze w zakresie postępowania z niesprzedanymi dobrami trwałego użytku. Pokazuje to, że dalsze starania krajowe zmierzające do osiągnięcia celów określonych niniejszym rozporządzeniem prawdopodobnie doprowadzą do dalszej fragmentacji rynku wewnętrznego. Aby zabezpieczyć funkcjonowanie rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska, konieczne jest zatem stworzenie ambitnych ram regulacyjnych umożliwiających stopniowe wprowadzanie wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów. Niniejsze rozporządzenie zapewni takie ramy dzięki zastosowaniu podejścia opartego na ekoprojekcie określonego pierwotnie w dyrektywie 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady29 do możliwie najszerszej grupy produktów.
__________________
__________________
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Niniejsze rozporządzenie przyczyni się do dostosowania produktów do wymogów zasobooszczędnej, neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym, do zmniejszenia ilości odpadów oraz do zagwarantowania, by wyniki osiągane przez liderów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju stopniowo stawały się normą. W rozporządzeniu należy przewidzieć ustanowienie nowych wymogów dotyczących ekoprojektu w celu zwiększenia trwałości, możliwość ponownego użycia, możliwości ulepszania i naprawy produktów, poprawy możliwości odnowienia i konserwacji, rozwiązania problemu obecności niebezpiecznych chemikaliów w produktach, zwiększenia ich efektywności energetycznej i zasobooszczędności, zmniejszenia przewidywanej ilości odpadów wytworzonych w związku z produktami oraz zwiększenia zawartości materiałów z recyklingu w produktach, przy jednoczesnym zapewnieniu ich efektywności i bezpieczeństwa, umożliwieniu ich regeneracji i wysokiej jakości recyklingu oraz zmniejszeniu śladu węglowego i środowiskowego.
(5)  Niniejsze rozporządzenie będzie wspierać wzorce produkcji i konsumpcji, które są zgodne z ogólnymi celami Unii w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym z klimatem, środowiskiem, energią, wykorzystaniem zasobów i różnorodnością biologiczną, przy jednoczesnym zachowaniu ograniczeń planety, poprzez ustanowienie ram prawnych, które przyczyniają się do dostosowania produktów do wymogów zasobooszczędnej, neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym, do zmniejszenia ilości odpadów oraz do zagwarantowania, by wyniki osiągane przez liderów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju stopniowo stawały się normą. W rozporządzeniu należy przewidzieć ustanowienie nowych wymogów dotyczących ekoprojektu w celu zwiększenia trwałości, możliwości ponownego użycia, możliwości ulepszania i naprawy produktów oraz ich zdolności do recyklingu, poprawy możliwości odnowienia i konserwacji, rozwiązania problemu obecności niebezpiecznych chemikaliów w produktach, zwiększenia ich efektywności energetycznej i zasobooszczędności, zmniejszenia przewidywanej ilości odpadów wytworzonych w związku z produktami oraz zwiększenia zawartości materiałów z recyklingu w produktach, przy jednoczesnym zapewnieniu ich efektywności i bezpieczeństwa, umożliwieniu ich regeneracji i wysokiej jakości recyklingu oraz zmniejszeniu śladu węglowego i środowiskowego.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  Praktyki, które sprawiają, że produkty są przedwcześnie przestarzałe lub niefunkcjonalne, mają negatywny wpływ na konsumentów i na środowisko ze względu na zwiększone wykorzystanie materiałów w naszej gospodarce. Aby zapewnić konsumentom długą żywotność produktów, ograniczyć wytwarzanie odpadów i przyczynić się do zrównoważonej konsumpcji, w niniejszym rozporządzeniu należy uwzględnić takie praktyki, w szczególności gdy są one wynikiem wyborów projektowych dokonywanych przez producentów, gdy aktualizacje oprogramowania lub akcesoria nie są dostarczane w odpowiednim czasie lub gdy funkcjonalność produktu jest ograniczona kiedy konsumenci korzystają z materiałów zużywalnych, części zamiennych lub akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez pierwotnego producenta. Ponieważ możliwość naprawy jest podstawą długiej żywotności produktów, rozporządzenie powinno również zapewnić, aby demontaż kluczowych komponentów nie był utrudniony, a dostęp do informacji dotyczących naprawy i części zamiennych nie ograniczał się do autoryzowanych warsztatów.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)   Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 25 listopada 2020 r. „Dążenie do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów”30 z zadowoleniem odniósł się do promowania trwałych produktów, łatwiejszych do ponownego użycia, naprawy i recyklingu. W sprawozdaniu w sprawie nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, przyjętym 16 lutego 2021 r.31, Parlament Europejski potwierdził swoje poparcie dla programu przedstawionego przez Komisję w planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Parlament uznał, że przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym może przynieść rozwiązania pozwalające sprostać obecnym wyzwaniom środowiskowym i kryzysowi gospodarczemu wywołanemu pandemią COVID-19. W swoich konkluzjach „Ku ekologicznej odbudowie opartej na obiegu zamkniętym”, przyjętych 11 grudnia 2020 r.32, Rada również z zadowoleniem przyjęła zamiar przedstawienia przez Komisję wniosków ustawodawczych wpisujących się w kompleksowe i zintegrowane ramy polityki w zakresie zrównoważonych produktów, które to ramy będą wspierać neutralność klimatyczną, efektywność energetyczną i zasobooszczędność oraz nietoksyczną gospodarkę o obiegu zamkniętym, chronić zdrowie publiczne i różnorodność biologiczną, a także wzmacniać pozycję konsumentów i nabywców publicznych oraz ich chronić.
(6)   Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 25 listopada 2020 r. „Dążenie do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów”30 wezwał do ustanowienia odpowiednich ram, które zapewnią wytwarzanie trwałych produktów, łatwiejszych do ponownego użycia, naprawy i recyklingu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsumentom większych praw, obejmujących wymóg informowania i dłuższe okresy gwarancji. W sprawozdaniu w sprawie nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, przyjętym 16 lutego 2021 r.31, Parlament Europejski podkreślił między innymi, że zrównoważone, bezpieczne i nietoksyczne produkty i materiały o obiegu zamkniętym powinny być na rynku UE normą, a nie wyjątkiem, i powinny być uważane za opcję domyślną, która jest atrakcyjna, przystępna cenowo i dostępna dla wszystkich konsumentów. Parlament Europejski wezwał również do wyznaczenia wiążących celów unijnych, aby znacząco zmniejszyć ślad materiałowy i ślad konsumpcyjny w Unii. Parlament uznał, że przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym może przynieść rozwiązania pozwalające sprostać obecnym wyzwaniom środowiskowym i kryzysowi gospodarczemu wywołanemu pandemią COVID-19. W swoich konkluzjach „Ku ekologicznej odbudowie opartej na obiegu zamkniętym”, przyjętych 11 grudnia 2020 r.32, Rada również z zadowoleniem przyjęła zamiar przedstawienia przez Komisję wniosków ustawodawczych wpisujących się w kompleksowe i zintegrowane ramy polityki w zakresie zrównoważonych produktów, które to ramy będą wspierać neutralność klimatyczną, efektywność energetyczną i zasobooszczędność oraz nietoksyczną gospodarkę o obiegu zamkniętym, chronić zdrowie publiczne i różnorodność biologiczną, a także wzmacniać pozycję konsumentów i nabywców publicznych oraz ich chronić.
__________________
__________________
30 P9_TA(2020)0318.
30 P9_TA(2020)0318.
31 P9_TA(2021)0040.
31 P9_TA(2021)0040.
32 13852/20.
32 13852/20.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Niniejsze rozporządzenie powinno również przyczynić się do osiągnięcia szerszych celów środowiskowych Unii. W 8. unijnym programie działań w zakresie środowiska38 zapisano w ramach prawnych cel Unii, jakim jest nieprzekraczanie ograniczeń planety, oraz określono warunki umożliwiające osiągnięcie celów priorytetowych, do których należy przejście na nietoksyczną gospodarkę o obiegu zamkniętym. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu wzywa się również Unię do lepszego monitorowania zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby oraz produktów konsumpcyjnych, informowania o tych zanieczyszczeniach, zapobiegania im oraz usuwania ich skutków. Oznacza to, że chemikalia, materiały i produkty muszą być możliwie jak najbardziej bezpieczne i zrównoważone już na etapie projektowania oraz podczas ich cyklu życia, co skutkowałoby nietoksycznymi cyklami materiałowymi39. Ponadto zarówno w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, jak i planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym uznano, że unijny rynek wewnętrzny zapewnia masę krytyczną, która może wpływać na globalne standardy w zakresie zrównoważoności produktów i ich projektowania. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem odegrać znaczącą rolę w osiągnięciu kilku celów ustanowionych w ramach celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych określonych w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”40, zarówno w Unii, jak i poza jej granicami.
(8)  Niniejsze rozporządzenie powinno również przyczynić się do osiągnięcia szerszych celów środowiskowych Unii. W 8. unijnym programie działań w zakresie środowiska38 zapisano w ramach prawnych cel Unii, jakim jest nieprzekraczanie ograniczeń planety, oraz określono warunki umożliwiające osiągnięcie celów priorytetowych, do których należy przejście na nietoksyczną gospodarkę o obiegu zamkniętym. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu wzywa się również Unię do lepszego monitorowania zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby oraz produktów konsumpcyjnych, informowania o tych zanieczyszczeniach, zapobiegania im oraz usuwania ich skutków. Oznacza to, że chemikalia, materiały i produkty muszą być lub stać się możliwie jak najbardziej bezpieczne i zrównoważone już na etapie projektowania oraz podczas ich cyklu życia, co skutkowałoby nietoksycznymi cyklami materiałowymi39. Ponadto zarówno w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, jak i planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym uznano, że unijny rynek wewnętrzny zapewnia masę krytyczną, która może wpływać na globalne standardy w zakresie zrównoważoności produktów i ich projektowania. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem odegrać znaczącą rolę w osiągnięciu kilku celów ustanowionych w ramach celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych określonych w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”40, zarówno w Unii, jak i poza jej granicami.
__________________
__________________
38 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/…. z dnia … w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. [Dodać odniesienie po opublikowaniu w Dz.U. – porozumienie trójstronne z 2 grudnia 2021 r.].
38 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/…. z dnia … w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. [Dodać odniesienie po opublikowaniu w Dz.U. – porozumienie trójstronne z 2 grudnia 2021 r.].
39 Jak określono w planie działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby (COM(2021) 400 final) oraz strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności (COM(2020) 667 final), w których wzywa się do dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w produkcji i konsumpcji.
39 Jak określono w planie działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby (COM(2021) 400 final) oraz strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności (COM(2020) 667 final), w których wzywa się do dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w produkcji i konsumpcji.
40 W tym w szczególności celów w ramach celu zrównoważonego rozwoju 12 („Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”).
40 W tym w szczególności celów w ramach celu zrównoważonego rozwoju 12 („Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”).
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)  Sektor produktów używanych odgrywa szczególną rolę w upowszechnianiu zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji, w tym w rozwoju nowych modeli biznesowych opartych na obiegu zamkniętym. Ze względu na specyfikę tego sektora, który opiera się na przedłużeniu cyklu życia produktu i uniknięciu sytuacji, w której staje się on odpadem, produkty używane, w szczególności produkty poddawane renowacji lub naprawie, pochodzące z Unii nie powinny być uznawane za nowe produkty wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku, a zatem nie powinny spełniać wymogów dotyczących ekoprojektu. Produkty używane przywożone z państw trzecich powinny być zgodne z wymogami dotyczącymi ekoprojektu, ale powinno być możliwe zwolnienie z tych wymogów, o ile spełnione zostaną określone warunki.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Aby poprawić zrównoważenie środowiskowe produktów oraz zapewnić swobodny przepływ produktów na rynku wewnętrznym, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez ustalenie wymogów dotyczących ekoprojektu. Te wymogi dotyczące ekoprojektu powinny z zasady mieć zastosowanie do określonych grup produktów, takich jak pralki lub pralko-suszarki. Aby zmaksymalizować skuteczność wymogów dotyczących ekoprojektu oraz skutecznie poprawić zrównoważenie środowiskowe produktów, powinna także istnieć możliwość ustalenia jednego horyzontalnego wymogu dotyczącego ekoprojektu lub ich większej liczby w odniesieniu do szerszego zakresu grup produktów, takich jak urządzenia elektroniczne lub wyroby włókiennicze. Horyzontalne wymogi dotyczące ekoprojektu należy ustanowić wówczas, gdy podobieństwa techniczne poszczególnych grup produktów umożliwiają poprawę ich zrównoważenia środowiskowego w oparciu o te same wymogi.
(13)  Aby poprawić zrównoważenie środowiskowe produktów oraz zapewnić swobodny przepływ produktów na rynku wewnętrznym, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez ustalenie wymogów dotyczących ekoprojektu. Te wymogi dotyczące ekoprojektu powinny z zasady mieć zastosowanie do określonych grup produktów, takich jak pralki lub pralko-suszarki. Aby zmaksymalizować skuteczność wymogów dotyczących ekoprojektu oraz skutecznie poprawić zrównoważenie środowiskowe produktów, powinna także istnieć możliwość ustalenia jednego horyzontalnego wymogu dotyczącego ekoprojektu lub ich większej liczby w odniesieniu do szerszego zakresu grup produktów, takich jak urządzenia elektroniczne lub wyroby włókiennicze. Horyzontalne wymogi dotyczące ekoprojektu należy ustanowić wówczas, gdy podobieństwa techniczne poszczególnych grup produktów umożliwiają poprawę ich zrównoważenia środowiskowego w oparciu o te same wymogi. Ważne jest opracowanie wymogów horyzontalnych, w szczególności dotyczących trwałości i możliwości naprawy. Podmiotom gospodarczym należy zapewnić wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych wymogów dotyczących ekoprojektu. Te horyzontalne wymogi powinny uwzględniać potencjalne korzyści dla środowiska wynikające z zastosowania jednej wspólnej ładowarki dla kilku produktów. W związku z tym należy wprowadzić wymóg wyposażenia grup produktów podobnych pod względem technicznym w uniwersalne ładowarki.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Aby umożliwić Komisji ustalanie wymogów odpowiednich dla grup produktów objętych ekoprojektem, wymogi dotyczące ekoprojektu powinny obejmować wymogi dotyczące efektywności i wymogi informacyjne. Wymogi te należy stosować w celu poprawy aspektów produktów istotnych z punktu widzenia zrównoważenia środowiskowego, takich jak efektywność energetyczna, trwałość, możliwość naprawy oraz ślad węglowy i środowiskowy. Wymogi dotyczące ekoprojektu powinny być przejrzyste, obiektywne, proporcjonalne i zgodne z zasadami handlu międzynarodowego.
(14)  Aby umożliwić Komisji ustalanie wymogów odpowiednich dla grup produktów objętych ekoprojektem, wymogi dotyczące ekoprojektu powinny obejmować wymogi dotyczące efektywności i wymogi informacyjne. Wymogi te należy stosować w celu poprawy istotnych aspektów produktów dotyczących zrównoważenia środowiskowego, takich jak efektywność energetyczna, trwałość, możliwość naprawy, możliwość ponownego użycia, zdolność do recyklingu oraz ślad węglowy i środowiskowy. Wymogi dotyczące ekoprojektu powinny być przejrzyste, obiektywne, proporcjonalne i zgodne z zasadami handlu międzynarodowego. Wymogi te powinny być również oparte na parametrach produktu, o których mowa w załączniku I, a przy ich określaniu Komisja powinna uwzględnić cele Unii w zakresie klimatu, środowiska i różnorodności biologicznej, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa zasobów. Takie wymogi powinny przyczynić się do zmniejszenia śladu środowiskowego, materiałowego i konsumpcyjnego Unii, aby jak najszybciej sprowadzić je do poziomów zgodnych z ograniczeniami planety.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Po przyjęciu przez Komisję aktu delegowanego określającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla danej grupy produktów państwa członkowskie – w celu zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego – nie powinny mieć już możliwości określania krajowych wymogów dotyczących efektywności w oparciu o parametry produktu objęte takimi wymogami dotyczącymi efektywności określonymi w tym akcie delegowanym ani też krajowych wymogów informacyjnych w oparciu o parametry produktu objęte takimi wymogami informacyjnymi określonymi w tym akcie delegowanym. W celu zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego Komisja powinna być uprawniona do stwierdzenia, że w odniesieniu do konkretnego parametru produktu nie są konieczne żadne wymogi dotyczące ekoprojektu w formie wymogów dotyczących efektywności lub w formie wymogów informacyjnych.
(15)  Po przyjęciu przez Komisję aktu delegowanego określającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla danej grupy produktów państwa członkowskie – w celu zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego – nie powinny mieć już możliwości określania krajowych wymogów dotyczących efektywności w oparciu o parametry produktu objęte takimi wymogami dotyczącymi efektywności określonymi w tym akcie delegowanym ani też krajowych wymogów informacyjnych w oparciu o parametry produktu objęte takimi wymogami informacyjnymi określonymi w tym akcie delegowanym. W celu zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego Komisja powinna być uprawniona do stwierdzenia, że w odniesieniu do konkretnego parametru produktu nie są konieczne żadne wymogi dotyczące ekoprojektu w formie wymogów dotyczących efektywności lub w formie wymogów informacyjnych. Ważne jest, aby Komisja należycie uzasadniała swoją decyzję, jeżeli postanowi nie określać wymogów dotyczących efektywności lub wymogów informacyjnych.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Aby uniknąć powielania starań i obciążeń regulacyjnych, należy zapewnić spójność między niniejszym rozporządzeniem a wymogami określonymi w innych przepisach Unii lub na ich podstawie, w szczególności w przepisach dotyczących produktów, chemikaliów i odpadów51. Fakt, że w innych przepisach Unii przewidziano uprawnienia do ustalania wymogów o takich samych lub podobnych skutkach jak wymogi przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, nie ogranicza jednak uprawnień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, chyba że tak określono w niniejszym rozporządzeniu.
(17)  Należy zapewnić spójność między niniejszym rozporządzeniem a wymogami określonymi w innych przepisach Unii lub na ich podstawie, w szczególności w przepisach dotyczących produktów, chemikaliów, opakowań i odpadów51. Fakt, że w innych przepisach Unii przewidziano uprawnienia do ustalania wymogów o takich samych lub podobnych skutkach jak wymogi przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, nie ogranicza jednak uprawnień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, chyba że tak określono w niniejszym rozporządzeniu.
__________________
__________________
51 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrażania pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym: warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (COM(2018) 32 final).
51 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrażania pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym: warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (COM(2018) 32 final).
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
(19)  Aby uwzględnić różnorodność produktów, Komisja powinna wybrać metody oceny ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu oraz, w razie potrzeby, dalej je rozwijać w oparciu o charakter produktu, jego najistotniejsze aspekty i wpływ na środowisko w całym cyklu życia. Komisja powinna przy tym uwzględnić swoje doświadczenia w ocenie ustalania wymogów na podstawie dyrektywy 2009/125/WE oraz ciągłe starania na rzecz rozwoju i udoskonalania narzędzi oceny opartych na podstawach naukowych, takich jak aktualizacja metodyki ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz metoda odnosząca się do śladu środowiskowego produktu określona w zaleceniu Komisji (UE) 2021/227956, w tym w odniesieniu do czasowego składowania dwutlenku węgla, a także opracowywanie norm przez międzynarodowe i europejskie organizacje normalizacyjne, w tym w zakresie efektywności materiałowej produktów związanych z energią. Opierając się na tych narzędziach i wykorzystując w razie potrzeby specjalne badania, Komisja powinna w jeszcze większym stopniu uwzględniać aspekty związane z obiegiem zamkniętym (takie jak trwałość, możliwość naprawy, w tym ocena punktowa możliwości naprawy, identyfikacja chemikaliów utrudniających ponowne użycie i recykling) w ocenie produktów i przy opracowywaniu wymogów dotyczących ekoprojektu, a w stosownych przypadkach powinna opracować nowe metody lub narzędzia. Nowe podejścia mogą być również potrzebne do przygotowania obowiązkowych kryteriów udzielania zamówień publicznych oraz do wprowadzenia zakazów niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych.
(19)  Aby uwzględnić różnorodność produktów, Komisja powinna wybrać metody oceny ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu oraz, w razie potrzeby, dalej je rozwijać w oparciu o charakter produktu, jego najistotniejsze aspekty i wpływ na środowisko w całym cyklu życia. Komisja powinna przy tym uwzględnić swoje doświadczenia w ocenie ustalania wymogów na podstawie dyrektywy 2009/125/WE oraz ciągłe starania na rzecz rozwoju i udoskonalania narzędzi oceny opartych na podstawach naukowych, takich jak aktualizacja metodyki ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz metoda odnosząca się do śladu środowiskowego produktu określona w zaleceniu Komisji (UE) 2021/227956, w tym w odniesieniu do czasowego składowania dwutlenku węgla, a także opracowywanie norm przez międzynarodowe i europejskie organizacje normalizacyjne, w tym w zakresie efektywności materiałowej produktów związanych z energią, a także w dziedzinie inżynierii elektrycznej. Opierając się na tych narzędziach i wykorzystując w razie potrzeby specjalne badania, Komisja powinna w jeszcze większym stopniu uwzględniać aspekty związane z obiegiem zamkniętym (takie jak trwałość, możliwość naprawy, w tym ocena punktowa możliwości naprawy, zdolność do recyklingu, możliwość ponownego użycia, identyfikacja chemikaliów utrudniających ponowne użycie i recykling) w ocenie produktów zgodnie z myśleniem w kategoriach cyklu życia produktów pod kątem opracowywania wymogów dotyczących ekoprojektu, a w stosownych przypadkach powinna opracować nowe metody lub narzędzia. Nowe podejścia mogą być również potrzebne do przygotowania obowiązkowych kryteriów udzielania zamówień publicznych oraz do wprowadzenia zakazów niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych.
__________________
__________________
56 Zalecenie Komisji (UE) 2021/2279 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania metod oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej.
56 Zalecenie Komisji (UE) 2021/2279 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania metod oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Wymogi dotyczące efektywności powinny odnosić się do wybranego parametru produktu, istotnego dla danego aspektu produktu, w odniesieniu do którego stwierdzono możliwość poprawy zrównoważenia środowiskowego. Wymogi te mogą obejmować minimalne lub maksymalne poziomy efektywności w odniesieniu do parametru produktu, wymogi nieilościowe, które mają na celu poprawę efektywności w odniesieniu do parametru produktu, lub wymogi dotyczące efektywności funkcjonalnej produktu, aby zapewnić, by wybrane wymogi dotyczące efektywności nie miały negatywnego wpływu na zdolność produktu do pełnienia funkcji, do której został on zaprojektowany i wprowadzony do obrotu. Jeśli chodzi o minimalne lub maksymalne poziomy, mogą one na przykład przybrać formę ograniczenia zużycia energii w fazie użytkowania lub ilości danego materiału stanowiącego część produktu, wymogu dotyczącego minimalnej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu lub ograniczenia określonego rodzaju wpływu na środowisko lub sumy wszystkich istotnych rodzajów wpływu na środowisko. Przykładem wymogu nieilościowego jest zakaz stosowania określonego rozwiązania technicznego, które utrudnia naprawę produktu. Wymogi dotyczące efektywności będą stosowane w celu zapewnienia usunięcia z rynku produktów o najmniejszej efektywności, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów rozporządzenia dotyczących zrównoważenia środowiskowego.
(20)  Wymogi dotyczące efektywności powinny odnosić się do wybranego parametru produktu, istotnego dla danego aspektu produktu, w odniesieniu do którego stwierdzono możliwość poprawy zrównoważenia środowiskowego. Wymogi te mogą obejmować minimalne lub maksymalne poziomy efektywności w odniesieniu do parametru produktu, wymogi nieilościowe, które mają na celu poprawę efektywności w odniesieniu do parametru produktu, lub wymogi dotyczące efektywności funkcjonalnej produktu, aby zapewnić, by wybrane wymogi dotyczące efektywności nie miały negatywnego wpływu na zdolność produktu do pełnienia funkcji, do której został on zaprojektowany i wprowadzony do obrotu. Jeśli chodzi o minimalne lub maksymalne poziomy, mogą one na przykład przybrać formę ograniczenia zużycia energii w fazie użytkowania lub ilości danego materiału stanowiącego część produktu, wymogu dotyczącego minimalnej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, biorąc pod uwagę dostępność recyklatów, lub ograniczenia określonego rodzaju wpływu na środowisko lub sumy wszystkich istotnych rodzajów wpływu na środowisko. Przykładem wymogu nieilościowego jest zakaz stosowania określonego rozwiązania technicznego, które utrudnia naprawę produktu. Wymogi dotyczące efektywności będą stosowane w celu usunięcia z rynku produktów o najmniejszej efektywności oraz stopniowego przejścia do produktów o największej efektywności, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów rozporządzenia dotyczących zrównoważenia środowiskowego. W niniejszym rozporządzeniu należy również rozważyć stosowanie w produktach materiałów odnawialnych pozyskiwanych w sposób zrównoważony oraz zająć się kwestią uwalniania nano- i mikrodrobin plastiku.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  Bezpieczeństwo chemiczne jest uznanym elementem zrównoważonego charakteru produktu. Opiera się ono na zagrożeniach dla zdrowia lub środowiska bezpośrednio związanych ze stosowanymi chemikaliami w połączeniu ze szczególnym lub ogólnym narażeniem i uwzględniono je w przepisach dotyczących chemikaliów, takich jak rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady58, rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady59, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/200960, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/74561 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE62. Niniejsze rozporządzenie nie powinno umożliwiać ograniczania stosowania substancji ze względów związanych z bezpieczeństwem chemicznym, jak ma to miejsce w przypadków innych przepisów Unii. Niniejsze rozporządzenie nie powinno również umożliwiać ograniczania stosowania substancji z powodów związanych z bezpieczeństwem żywności. Zgodnie z prawem Unii dotyczącym chemikaliów i żywności nie zezwala się jednak na uwzględnienie, w drodze ograniczeń dotyczących niektórych substancji, wpływu na zrównoważony charakter, niezwiązanego z bezpieczeństwem chemicznym lub bezpieczeństwem żywności. Aby wyeliminować to ograniczenie, niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać, pod określonymi warunkami, ograniczenie – głównie z powodów innych niż bezpieczeństwo chemiczne lub bezpieczeństwo żywności – stosowania substancji obecnych w produktach lub wykorzystywanych w procesach ich wytwarzania, które negatywnie wpływają na zrównoważony charakter produktów. Niniejsze rozporządzenie nie powinno również prowadzić do powielania lub zastępowania ograniczeń dotyczących substancji objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE63, której celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska, w tym przyjazne dla środowiska odzysk i unieszkodliwianie odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
(22)  Bezpieczeństwo chemiczne jest uznanym elementem zrównoważonego charakteru produktu. Opiera się ono na zagrożeniach dla zdrowia lub środowiska bezpośrednio związanych ze stosowanymi chemikaliami w połączeniu ze szczególnym lub ogólnym narażeniem i uwzględniono je w przepisach dotyczących chemikaliów, takich jak rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady58, rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady59, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/200960, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/74561 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE62. Niniejsze rozporządzenie nie powinno umożliwiać ograniczania stosowania substancji ze względów związanych z bezpieczeństwem chemicznym, jak ma to miejsce w przypadków innych przepisów Unii, chyba że stosowanie substancji obecnej w produkcie lub składniku produktu w momencie wprowadzania do obrotu lub na kolejnych etapach jego cyklu życia stanowi niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska. Niniejsze rozporządzenie nie powinno umożliwiać ograniczania stosowania substancji z powodów związanych z bezpieczeństwem żywności. Zgodnie z prawem Unii dotyczącym chemikaliów i żywności nie zezwala się jednak na uwzględnienie, w drodze ograniczeń dotyczących niektórych substancji, wpływu na zrównoważony charakter, niezwiązanego z bezpieczeństwem chemicznym lub bezpieczeństwem żywności. Aby wyeliminować to ograniczenie, niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać, pod określonymi warunkami, ograniczenie stosowania substancji obecnych w produktach, które negatywnie wpływają na zrównoważony charakter produktów. Niniejsze rozporządzenie powinno uzupełniać, w razie potrzeby, ale nie powinno prowadzić do powielania lub zastępowania ograniczeń dotyczących substancji objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE63, której celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska, w tym przyjazne dla środowiska odzysk i unieszkodliwianie odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
__________________
__________________
58 Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4).
58 Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4).
59 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
59 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
60 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59).
60 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59).
61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 176).
61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 176).
62 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz.U. L 170 z 30.6.2009, s. 1).
62 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz.U. L 170 z 30.6.2009, s. 1).
63 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88).
63 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88).
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
(23)  Aby zwiększyć zrównoważenie środowiskowe produktów, wymogi informacyjne powinny odnosić się do wybranego parametru produktu istotnego dla danego aspektu produktu, takiego jak ślad środowiskowy produktu lub jego trwałość. Mogą one zobowiązywać producenta do udostępnienia informacji o efektywności produktu w odniesieniu do wybranego parametru produktu lub innych informacji, które mogą mieć wpływ na sposób obchodzenia się z produktem przez strony inne niż producent, w celu poprawy efektywności w odniesieniu do takiego parametru. W stosownych przypadkach takie wymogi informacyjne powinny być ustalane jako uzupełnienie albo zamiast wymogów dotyczących efektywności w odniesieniu do tego samego parametru produktu. Jeżeli akt delegowany zawiera wymogi informacyjne, należy w nim wskazać metodę udostępniania wymaganych informacji, np. umieszczenie ich na ogólnodostępnej stronie internetowej, w paszporcie produktu lub na etykiecie produktu. Wymogi informacyjne są niezbędne, aby doprowadzić do zmiany zachowań koniecznej do osiągnięcia celów dotyczących zrównoważenia środowiskowego określonych w niniejszym rozporządzeniu. Oczekuje się, że wymogi informacyjne, dając nabywcom i organom publicznym solidną podstawę do porównywania produktów pod względem ich zrównoważenia środowiskowego, skłonią konsumentów i organy publiczne do dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów.
(23)  Aby zwiększyć zrównoważenie środowiskowe produktów, wymogi informacyjne powinny odnosić się do wybranego parametru produktu istotnego dla danego aspektu produktu, takiego jak ślad środowiskowy i węglowy produktu oraz jego trwałość. Powinny one zobowiązywać producenta do udostępnienia informacji o efektywności produktu w odniesieniu do wybranego parametru produktu lub innych informacji, które mogą mieć wpływ na sposób obchodzenia się z produktem przez strony inne niż producent, w celu poprawy efektywności w odniesieniu do takiego parametru. W stosownych przypadkach takie wymogi informacyjne powinny być ustalane jako uzupełnienie albo zamiast wymogów dotyczących efektywności w odniesieniu do tego samego parametru produktu. Ważne jest, aby Komisja należycie uzasadniała swoją decyzję o ustanowieniu jedynie wymogów informacyjnych zamiast wymogów dotyczących efektywności. Jeżeli akt delegowany zawiera wymogi informacyjne, należy w nim wskazać metodę udostępniania i zapewniania łatwego dostępu do wymaganych informacji, np. umieszczenie ich na ogólnodostępnej stronie internetowej, w paszporcie produktu lub na etykiecie produktu. Istotne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i praw użytkowników końcowych powinny być zawsze przekazywane konsumentom na nośniku fizycznym i być dostępne za pośrednictwem nośnika danych załączonego do produktu. Wymogi informacyjne są niezbędne, aby doprowadzić do zmiany zachowań koniecznej do osiągnięcia celów dotyczących zrównoważenia środowiskowego określonych w niniejszym rozporządzeniu. Informacje istotne dla podjęcia świadomej decyzji o zakupie powinny zostać przekazane konsumentowi przed zakupem produktu. Oczekuje się, że wymogi informacyjne, dając nabywcom i organom publicznym solidną podstawę do porównywania produktów pod względem ich zrównoważenia środowiskowego, skłonią konsumentów i organy publiczne do dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
(24)  W przypadku gdy akty delegowane zawierają wymogi informacyjne, mogą one dodatkowo zawierać określenie klas efektywności w odniesieniu do jednego odpowiedniego parametru produktu lub ich większej liczby, aby ułatwić porównywanie produktów na podstawie tego parametru. Klasy efektywności powinny umożliwiać rozróżnianie produktów na podstawie ich względnie zrównoważonego charakteru i mogłyby być wykorzystywane zarówno przez konsumentów, jak i organy publiczne. W ten sposób mają one stymulować rynek w kierunku bardziej zrównoważonych produktów.
(24)  W przypadku gdy akty delegowane zawierają wymogi informacyjne, mogą one dodatkowo zawierać określenie klas efektywności w odniesieniu do jednego odpowiedniego parametru produktu lub ich większej liczby, aby ułatwić porównywanie produktów na podstawie tego parametru. Klasy efektywności powinny umożliwiać rozróżnianie produktów na podstawie ich względnie zrównoważonego charakteru i mogłyby być wykorzystywane zarówno przez konsumentów, jak i organy publiczne. W ten sposób mają one stymulować rynek w kierunku bardziej zrównoważonych produktów bez umniejszania ich funkcjonalności. Ponieważ wymogi informacyjne dotyczące trwałości i możliwości naprawy produktów odgrywają kluczową rolę w odniesieniu do konsumentów zaangażowanych w zrównoważone modele konsumpcji, niniejsze rozporządzenie powinno umożliwić ustalanie punktowej oceny możliwości naprawy.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
(26)  Wymogi informacyjne określone w niniejszym rozporządzeniu powinny obejmować wymóg udostępniania paszportu produktu. Paszport produktu jest ważnym narzędziem przekazywania informacji podmiotom w całym łańcuchu wartości, a dostępność paszportu produktu powinna znacznie ułatwić pełną identyfikowalność produktu w całym łańcuchu wartości. Paszport produktu powinien m.in. pomagać konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów, ponieważ ułatwia im dostęp do istotnych dla nich informacji o produkcie, zapewniać podmiotom gospodarczym i innym podmiotom w łańcuchu wartości, takim jak stacje obsługi lub zakłady recyklingu, dostęp do istotnych informacji oraz umożliwiać właściwym organom krajowym wykonywanie ich obowiązków. Dlatego paszport produktu nie powinien zastępować niecyfrowych form przekazywania informacji, takich jak informacje zawarte w instrukcji obsługi produktu lub na etykiecie, lecz je uzupełniać. Ponadto powinna istnieć możliwość wykorzystania paszportu produktu w celu uzyskania informacji na temat innych aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem mających zastosowanie do danej grupy produktów zgodnie z innymi przepisami Unii.
(26)  Wymogi informacyjne określone w niniejszym rozporządzeniu powinny obejmować wymóg udostępniania paszportu produktu. Paszport produktu jest ważnym narzędziem przekazywania informacji podmiotom w całym łańcuchu wartości, a dostępność paszportu produktu powinna znacznie ułatwić pełną identyfikowalność produktu w całym łańcuchu wartości. Paszport produktu powinien m.in. pomagać konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów, ułatwiając im dostęp do istotnych produktów, zapewniać podmiotom gospodarczym i innym podmiotom w łańcuchu wartości, takim jak profesjonalne stacje obsługi, niezależni operatorzy, firmy zajmujące się renowacją lub zakłady recyklingu, dostęp do istotnych informacji oraz umożliwiać właściwym organom krajowym wykonywanie ich obowiązków, bez narażania ochrony poufnych informacji handlowych. Dlatego paszport produktu nie powinien zastępować niecyfrowych form przekazywania informacji, takich jak informacje zawarte w instrukcji obsługi produktu lub na etykiecie, lecz je uzupełniać. Ponadto powinna istnieć możliwość wykorzystania paszportu produktu w celu uzyskania informacji na temat innych aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem mających zastosowanie do danej grupy produktów zgodnie z innymi przepisami Unii.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  Aby uwzględnić charakter produktu i jego rynku, przy opracowywaniu przepisów dotyczących poszczególnych produktów należy starannie przeanalizować informacje, które mają być zawarte w paszporcie produktu. Aby zoptymalizować dostęp do uzyskanych informacji, a jednocześnie również chronić prawa własności intelektualnej, należy opracować i wdrożyć paszport produktu, umożliwiając zróżnicowany dostęp do informacji zawartych w paszporcie produktu w zależności od rodzaju informacji i typologii zainteresowanych stron. Aby uniknąć również kosztów dla przedsiębiorstw i społeczeństwa, które byłyby nieproporcjonalne do szerszych korzyści, paszport produktu powinien odnosić się do danego artykułu, danej partii lub danego modelu produktu, np. w zależności od stopnia złożoności łańcucha wartości, wielkości, charakteru lub wpływu poszczególnych produktów.
(27)  Aby uwzględnić charakter produktu i jego rynku, przy opracowywaniu przepisów dotyczących poszczególnych produktów należy starannie przeanalizować informacje, które mają być zawarte w paszporcie produktu, biorąc pod uwagę przypadki przedmiotów unikalnych i ochronę poufnych informacji handlowych. Aby zoptymalizować dostęp do uzyskanych informacji, a jednocześnie również chronić prawa własności intelektualnej, należy opracować i wdrożyć paszport produktu, umożliwiając zróżnicowany dostęp do informacji zawartych w paszporcie produktu w zależności od rodzaju informacji i typologii zainteresowanych stron. Aby uniknąć również kosztów dla przedsiębiorstw i społeczeństwa, które byłyby nieproporcjonalne do szerszych korzyści, paszport produktu powinien odnosić się do danego artykułu, danej partii lub danego modelu produktu, np. w zależności od stopnia złożoności łańcucha wartości, wielkości, charakteru lub wpływu poszczególnych produktów. Paszport produktu powinien być dostępny co najmniej przez przewidywany okres użytkowania danego produktu, ale z odpowiednim marginesem, aby zapewnić dostępność paszportu produktu w przypadkach, gdy cykl życia produktu jest dłuższy niż oczekiwano.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  W celu zapewnienia interoperacyjności należy określić rodzaje dozwolonych nośników danych. Z tego samego powodu nośnik danych i unikatowy identyfikator produktu należy wydawać zgodnie z normami uznanymi na szczeblu międzynarodowym. Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu zmiany niniejszego rozporządzenia przez zastąpienie lub dodanie norm, zgodnie z którymi można wydać nośnik danych i unikatowe identyfikatory, w świetle postępu technicznego lub naukowego. Powinno to umożliwić rejestrowanie i przekazywanie informacji zawartych w paszporcie produktu przez wszystkie podmioty gospodarcze, a także zagwarantować kompatybilność unikatowego identyfikatora z elementami zewnętrznymi, takimi jak skanery.
(28)  W celu zapewnienia interoperacyjności należy określić rodzaje dozwolonych nośników danych. Z tego samego powodu nośnik danych i unikatowy identyfikator produktu należy wydawać zgodnie z normami uznanymi na szczeblu międzynarodowym. Dane można przenosić za pomocą otwartej interoperacyjnej sieci wymiany danych, bez uzależnienia od jednego dostawcy. Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu zmiany niniejszego rozporządzenia przez zastąpienie lub dodanie norm, zgodnie z którymi można wydać nośnik danych i unikatowe identyfikatory, w świetle postępu technicznego lub naukowego. Powinno to umożliwić rejestrowanie i przekazywanie informacji zawartych w paszporcie produktu przez wszystkie podmioty gospodarcze, a także zagwarantować kompatybilność unikatowego identyfikatora z elementami zewnętrznymi, takimi jak skanery.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Aby nie opóźniać niepotrzebnie procesu ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu innych niż te dotyczące paszportu produktu lub aby zapewnić skuteczne wdrożenie paszportów produktów, Komisja powinna mieć możliwość zwolnienia grup produktów z wymogów dotyczących paszportów produktów w przypadku, gdy nie są dostępne specyfikacje techniczne dotyczące zasadniczych wymagań w zakresie projektu technicznego i funkcjonowania paszportu produktu. Aby zapobiec również powstawaniu niepotrzebnych obciążeń administracyjnych dla podmiotów gospodarczych, Komisja powinna mieć możliwość zwolnienia grup produktów z wymogów dotyczących paszportów produktów w przypadku, gdy w innych przepisach Unii przewiduje się już system cyfrowego udostępniania informacji o produkcie, umożliwiający podmiotom uczestniczącym w łańcuchu wartości dostęp do odpowiednich informacji o produkcie i ułatwiający właściwym organom krajowym weryfikację zgodności produktu. Odstępstwa te powinny podlegać okresowemu przeglądowi, z uwzględnieniem dalszej dostępności specyfikacji technicznych.
(29)  Aby nie opóźniać niepotrzebnie procesu ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu innych niż te dotyczące paszportu produktu lub aby zapewnić skuteczne wdrożenie paszportów produktów, Komisja powinna mieć możliwość zwolnienia grup produktów z wymogów dotyczących paszportów produktów w przypadku, gdy nie są dostępne specyfikacje techniczne dotyczące zasadniczych wymagań w zakresie projektu technicznego i funkcjonowania paszportu produktu. Aby zapobiec również powstawaniu niepotrzebnych obciążeń administracyjnych dla podmiotów gospodarczych, Komisja powinna mieć możliwość wyjątkowego zwolnienia grup produktów z wymogów dotyczących paszportów produktów w przypadku, gdy w innych przepisach Unii przewiduje się już system cyfrowego udostępniania informacji o produkcie, umożliwiający podmiotom uczestniczącym w łańcuchu wartości dostęp do odpowiednich informacji o produkcie i ułatwiający właściwym organom krajowym weryfikację zgodności produktu. Odstępstwa te powinny podlegać okresowemu przeglądowi, z uwzględnieniem dalszej dostępności specyfikacji technicznych, i być znoszone w miarę możliwości.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33
(33)  Aby zapewnić skuteczne wprowadzenie paszportu produktu, projekt techniczny, wymogi dotyczące danych oraz funkcjonowanie paszportu produktu powinny być zgodne z zestawem zasadniczych wymogów technicznych. Takie wymogi powinny stanowić podstawę spójnego stosowania paszportu produktu we wszystkich sektorach. Należy ustanowić specyfikacje techniczne, aby zapewnić skuteczne wdrożenie tych zasadniczych wymagań, w formie normy zharmonizowanej do której opublikowano odniesienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, albo – jako wariant awaryjny – w formie wspólnej specyfikacji przyjętej przez Komisję. Projekt techniczny powinien zapewniać bezpieczne przenoszenie danych w ramach paszportu produktu, z poszanowaniem przepisów dotyczących prywatności. Cyfrowy paszport produktu będzie opracowywany w ramach otwartego dialogu z partnerami międzynarodowymi, aby uwzględnić ich opinie przy opracowywaniu specyfikacji technicznych i zapewnić, by przyczyniały się one do usunięcia barier handlowych dla bardziej ekologicznych produktów oraz do obniżenia kosztów zrównoważonych inwestycji, marketingu i zgodności z przepisami. Aby umożliwić ich skuteczne wdrożenie, specyfikacje i wymogi techniczne związane z identyfikowalnością w całym łańcuchu wartości powinny być w miarę możliwości opracowywane na zasadzie konsensusu oraz przy zaangażowaniu, akceptacji i skutecznej współpracy różnych podmiotów, w tym organizacji normalizacyjnych, stowarzyszeń branżowych, organizacji konsumenckich, ekspertów, organizacji pozarządowych i partnerów międzynarodowych, w tym gospodarek rozwijających się.
(33)  Aby zapewnić skuteczne wprowadzenie paszportu produktu, projekt techniczny, wymogi dotyczące danych oraz funkcjonowanie paszportu produktu powinny być zgodne z zestawem zasadniczych wymogów technicznych. Takie wymogi powinny stanowić podstawę spójnego stosowania paszportu produktu we wszystkich sektorach. Należy ustanowić specyfikacje techniczne, aby zapewnić skuteczne wdrożenie tych zasadniczych wymagań, w formie normy zharmonizowanej do której opublikowano odniesienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, albo – jako wariant awaryjny – w formie wspólnej specyfikacji przyjętej przez Komisję. Projekt techniczny powinien zapewniać bezpieczne przenoszenie danych w ramach paszportu produktu, z poszanowaniem przepisów dotyczących prywatności. Cyfrowy paszport produktu będzie opracowywany w ramach otwartego dialogu z partnerami międzynarodowymi, aby uwzględnić ich opinie przy opracowywaniu specyfikacji technicznych i zapewnić, by przyczyniały się one do usunięcia barier handlowych dla bardziej ekologicznych produktów o wydłużonej przydatności i cyrkularności, do obniżenia kosztów zrównoważonych inwestycji, marketingu i zgodności z przepisami oraz by wspierały innowacyjność. Aby umożliwić ich skuteczne wdrożenie, specyfikacje i wymogi techniczne związane z identyfikowalnością w całym łańcuchu wartości powinny być w miarę możliwości opracowywane na zasadzie konsensusu oraz przy zaangażowaniu, akceptacji i skutecznej współpracy różnych podmiotów, w tym organizacji normalizacyjnych, stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorstw typu start-up, organizacji konsumenckich, ekspertów, organizacji pozarządowych i partnerów międzynarodowych, w tym gospodarek rozwijających się.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35
(35)  Wszelkie przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych przez właściwe organy krajowe w państwach członkowskich powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67966. Przetwarzanie danych osobowych przez Komisję powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/172567.
(35)  Wszelkie przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych przez właściwe organy krajowe w państwach członkowskich powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67966 ze szczególnym naciskiem na zasady ochrony danych na etapie projektowania i domyślnie. Przetwarzanie danych osobowych przez Komisję powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/172567. Dane osobowe użytkowników końcowych nie powinny być przechowywane w cyfrowym paszporcie produktu.
__________________
__________________
66 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
66 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
67 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
67 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
(39)  Aby skłonić konsumentów do dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów, etykiety powinny – jeżeli wymagają tego akty delegowane przyjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia – zawierać informacje umożliwiające skuteczne porównanie produktów, na przykład dzięki wskazaniu klas efektywności. Zwłaszcza dla konsumentów fizyczne etykiety mogą być dodatkowym źródłem informacji w miejscu sprzedaży. Mogą one stanowić dla konsumentów szybką wizualną podstawę do rozróżniania produktów na podstawie ich efektywności w odniesieniu do konkretnego parametru produktu lub zestawu parametrów produktu. W stosownych przypadkach powinny one także umożliwiać dostęp do dodatkowych informacji dzięki umieszczonych na nich konkretnych odniesieniach, takich jak adresy stron internetowych, dynamiczne kody QR, linki do etykiet internetowych lub inne odpowiednie środki ukierunkowane na konsumenta. Komisja powinna określić w odpowiednim akcie delegowanym najskuteczniejszy sposób eksponowania takich etykiet, również w przypadku sprzedaży na odległość przez internet, z uwzględnieniem skutków dla klientów i podmiotów gospodarczych oraz cech danych produktów. Komisja może również wymagać, aby etykietę wydrukowano na opakowaniu produktu.
(39)  Aby skłonić konsumentów do dokonywania zrównoważonych wyborów, etykiety powinny – jeżeli wymagają tego akty delegowane przyjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia – zawierać jasne i łatwo zrozumiałe informacje umożliwiające skuteczne porównanie produktów, na przykład dzięki wskazaniu klas efektywności. Zwłaszcza dla konsumentów fizyczne etykiety mogą być dodatkowym źródłem informacji w miejscu sprzedaży. Mogą one stanowić dla konsumentów szybką wizualną podstawę do rozróżniania produktów na podstawie ich efektywności w odniesieniu do konkretnego parametru produktu lub zestawu parametrów produktu. W stosownych przypadkach powinny one także umożliwiać dostęp do dodatkowych informacji dzięki umieszczonych na nich konkretnych odniesieniach, takich jak adresy stron internetowych, dynamiczne kody QR, linki do etykiet internetowych lub inne odpowiednie środki ukierunkowane na konsumenta. Komisja powinna określić w odpowiednim akcie delegowanym najskuteczniejszy sposób eksponowania takich etykiet, również w przypadku sprzedaży na odległość przez internet, z uwzględnieniem skutków dla klientów i podmiotów gospodarczych oraz cech danych produktów. Komisja może również wymagać, aby etykietę wydrukowano na opakowaniu produktu.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
(41)  Konsumenci powinni mieć zapewnioną ochronę przed informacjami wprowadzającymi w błąd, które mogłyby utrudnić im wybór bardziej zrównoważonych produktów. Z tego powodu należy zakazać wprowadzania do obrotu produktów opatrzonych etykietą imitującą etykiety, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu.
(41)  Konsumenci powinni mieć zapewnioną ochronę przed informacjami wprowadzającymi w błąd, które mogłyby utrudnić im wybór bardziej zrównoważonych produktów. Z tego powodu należy zakazać wprowadzania do obrotu produktów opatrzonych etykietą zawierającą wprowadzające w błąd lub sprzeczne informacje bądź imitującą etykiety, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu. Powinna jednak istnieć możliwość dalszego umieszczania oznakowania ekologicznego UE lub innych istniejących oznakowań ekologicznych typu I, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 66/2010.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42
(42)  Aby w jak najskuteczniejszy sposób zrealizować cele Europejskiego Zielonego Ładu i w pierwszej kolejności odnieść się do produktów o największym wpływie, Komisja powinna nadać priorytet produktom, które mają zostać uregulowane na mocy niniejszego rozporządzenia, oraz wymogom, które będą miały do nich zastosowanie. W oparciu o procedurę ustalania priorytetów przewidzianą w dyrektywie 2009/125/WE Komisja powinna przyjąć plan prac obejmujący okres co najmniej 3 lat, określający wykaz grup produktów, w odniesieniu do których planuje przyjąć akty delegowane, oraz aspektów produktów, w odniesieniu do których zamierza przyjąć akty delegowane o zastosowaniu horyzontalnym. Komisja powinna ustalić priorytety na podstawie zestawu kryteriów dotyczących w szczególności potencjalnego wkładu aktów delegowanych w realizację unijnych celów w zakresie klimatu, celów środowiskowych i celów w zakresie energii oraz ich potencjału pod względem poprawy wybranych aspektów produktów bez ponoszenia nieproporcjonalnych kosztów przez podmioty publiczne i podmioty gospodarcze. Z uwagi na ich znaczenie dla realizacji unijnych celów w zakresie energii plany prac powinny obejmować odpowiednią liczbę działań dotyczących produktów związanych z energią. Należy również prowadzić konsultacje z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami za pośrednictwem forum ds. ekoprojektu. Ze względu na komplementarność niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) 2017/1369 w odniesieniu do produktów związanych z energią należy ujednolicić harmonogramy dotyczące planu prac, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, i planu prac, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) 2017/1369.
(42)  Aby w jak najskuteczniejszy sposób zrealizować cele Europejskiego Zielonego Ładu i w pierwszej kolejności odnieść się do produktów o największym wpływie, Komisja powinna nadać priorytet produktom, które mają zostać uregulowane na mocy niniejszego rozporządzenia, oraz wymogom, które będą miały do nich zastosowanie. W oparciu o procedurę ustalania priorytetów przewidzianą w dyrektywie 2009/125/WE Komisja powinna przyjąć plan prac obejmujący okres co najmniej 3 lat, określający wykaz grup produktów, w odniesieniu do których planuje przyjąć akty delegowane, oraz aspektów produktów, w odniesieniu do których zamierza przyjąć akty delegowane o zastosowaniu horyzontalnym, i szacowane terminy ich ustanowienia. Plan prac i jego aktualizacje powinny być dostępne publicznie i przedstawione Parlamentowi Europejskiemu przed ich przyjęciem. Komisja powinna w szczególności uwzględnić grupy produktów wskazane w niniejszym rozporządzeniu i ustalić priorytety na podstawie zestawu kryteriów dotyczących w szczególności wkładu aktów delegowanych w realizację unijnych celów w zakresie klimatu, celów środowiskowych i celów w zakresie energii oraz ich potencjału pod względem poprawy wybranych aspektów produktów bez ponoszenia nieproporcjonalnych kosztów przez podmioty publiczne i podmioty gospodarcze. Z uwagi na ich znaczenie dla realizacji unijnych celów w zakresie energii plany prac powinny obejmować odpowiednią liczbę działań dotyczących produktów związanych z energią. Należy również prowadzić konsultacje z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami za pośrednictwem forum ds. ekoprojektu. Ze względu na komplementarność niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) 2017/1369 w odniesieniu do produktów związanych z energią należy ujednolicić harmonogramy dotyczące planu prac, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, i planu prac, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) 2017/1369.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)
(42a)  Przemysł cementowy, jako jeden z najbardziej energochłonnych, materiałochłonnych i wysokoemisyjnych sektorów, jest obecnie odpowiedzialny za około 7% globalnych i 4% unijnych emisji CO21a, co czyni go kluczowym sektorem do jak najszybszego dostosowania się do paryskiego porozumienia klimatycznego i celów klimatycznych Unii. Chociaż wyroby budowlane, w tym cement, mają być objęte [przyszłym rozporządzeniem ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającym rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającym rozporządzenie (UE) 305/2011 (2022/0094 COD)], obecnie są one objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. Aby uniknąć braku wymogów dotyczących produktów, które są pilnie potrzebne do osiągnięcia naszych celów klimatycznych i środowiskowych, każdy brak odpowiednich wymogów dotyczących efektywności i wymogów informacyjnych w odniesieniu do tych produktów w [przyszłym rozporządzeniu ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającym rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającym rozporządzenie (UE) 305/2011 (2022/0094 COD)] powinien spowodować włączenie ich do następnego planu prac w ramach niniejszego rozporządzenia.
__________________
1a Decarbonisation options for the cement industry, EUR 31378 EN, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2023, ISBN 978-92-76-61599-6, doi:10.2760/174037, JRC131246.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43
(43)  W odniesieniu do wyrobów budowlanych w niniejszym rozporządzeniu należy określić wymogi dotyczące produktów końcowych wyłącznie wówczas, gdy zobowiązania ustanowione w [zmienionym rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych] i ich wdrożenie prawdopodobnie nie pozwolą w wystarczającym stopniu osiągnąć celów dotyczących zrównoważenia środowiskowego stanowiących przedmiot niniejszego rozporządzenia. Podczas przygotowywania planów prac Komisja powinna również wziąć pod uwagę fakt, że zgodnie z obecną praktyką w [zmienionym rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych] w odniesieniu do produktów związanych z energią, które są również wyrobami budowlanymi, przeważać będą wymogi w zakresie zrównoważoności określone w niniejszym rozporządzeniu. Powinno to dotyczyć na przykład źródeł ciepła, kotłów, pomp ciepła, urządzeń do ogrzewania wody i pomieszczeń, wentylatorów, systemów chłodzenia i wentylacji oraz produktów fotowoltaicznych (z wyjątkiem paneli fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem). W przypadku tych produktów [zmienione rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych] może w razie potrzeby uzupełniać te kwestie, głównie w odniesieniu do aspektów bezpieczeństwa, uwzględniając również inne przepisy Unii dotyczące produktów, np. w zakresie urządzeń gazowych, niskiego napięcia i maszyn.
(43)  Podczas przygotowywania planów prac Komisja powinna wziąć pod uwagę fakt, że zgodnie z obecną praktyką w [zmienionym rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych] w odniesieniu do produktów związanych z energią, które są również wyrobami budowlanymi, przeważać będą wymogi w zakresie zrównoważoności określone w niniejszym rozporządzeniu. Powinno to dotyczyć na przykład źródeł ciepła, kotłów, pomp ciepła, urządzeń do ogrzewania wody i pomieszczeń, wentylatorów, systemów chłodzenia i wentylacji oraz produktów fotowoltaicznych (z wyjątkiem paneli fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem). W przypadku tych produktów [zmienione rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych] może w razie potrzeby uzupełniać te kwestie, głównie w odniesieniu do aspektów bezpieczeństwa, uwzględniając również inne przepisy Unii dotyczące produktów, np. w zakresie urządzeń gazowych, niskiego napięcia i maszyn.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44
(44)  Aby zachęcić do samoregulacji stanowiącej pełnoprawną alternatywę dla podejść regulacyjnych, wzorem dyrektywy 2009/125/WE niniejsze rozporządzenie powinno zapewniać możliwość zgłaszania przez przemysł środków samoregulacji. Komisja powinna ocenić środki samoregulacji zaproponowane przez przemysł oraz informacje i dowody przedstawione przez sygnatariuszy, także w świetle międzynarodowych zobowiązań handlowych Unii oraz w związku z potrzebą zapewnienia spójności z prawem Unii. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjęcia i aktualizacji aktu zawierającego wykaz środków samoregulacji uznawanych za pełnoprawne alternatywy dla aktu delegowanego określającego wymogi dotyczące ekoprojektu. Komisja powinna również – na przykład w związku ze zmianami sytuacji na rynku właściwym lub postępem technologicznym w odniesieniu do danej grupy produktów – mieć możliwość zażądania zmienionej wersji środka samoregulacji, w przypadku gdy uzna to za niezbędne. Po uwzględnieniu środka samoregulacji w akcie wykonawczym podmioty gospodarcze mają podstawy do uzasadnionego oczekiwania, że Komisja nie przyjmie aktu delegowanego ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla tej konkretnej grupy produktów. Nie wyklucza się jednak, że Komisja może przyjąć horyzontalne wymogi dotyczące ekoprojektu, które będą miały zastosowanie również do produktów objętych uznanym środkiem samoregulacji w odniesieniu do aspektów produktu nieobjętych tym środkiem samoregulacji. Jeżeli Komisja uzna, że środek samoregulacji nie spełnia już kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu, powinna usunąć tę samoregulację z aktu wykonawczego zawierającego wykaz uznanych środków samoregulacji. Wówczas można ustanowić wymogi dotyczące ekoprojektu dla grup produktów objętych wcześniej środkiem samoregulacji na podstawie niniejszego rozporządzenia.
(44)  Aby zachęcić do samoregulacji stanowiącej pełnoprawną alternatywę dla podejść regulacyjnych, wzorem dyrektywy 2009/125/WE niniejsze rozporządzenie powinno zapewniać możliwość zgłaszania przez przemysł środków samoregulacji, jeżeli te produkty lub grupy produktów nie są ujęte w planie prac ekoprojektu. Środki samoregulacji powinny być dostosowane do celów niniejszego rozporządzenia. Komisja powinna ocenić środki samoregulacji zaproponowane przez przemysł oraz informacje i dowody przedstawione przez sygnatariuszy, także w świetle międzynarodowych zobowiązań handlowych Unii oraz w związku z potrzebą zapewnienia spójności z prawem Unii. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w celu przyjęcia i aktualizacji aktu zawierającego wykaz środków samoregulacji uznawanych za pełnoprawne alternatywy dla aktu delegowanego określającego wymogi dotyczące ekoprojektu. Komisja powinna również – na przykład w związku ze zmianami sytuacji na rynku właściwym lub postępem technologicznym w odniesieniu do danej grupy produktów – mieć możliwość zażądania zmienionej wersji środka samoregulacji, w przypadku gdy uzna to za niezbędne. Po uwzględnieniu środka samoregulacji w akcie delegowanym podmioty gospodarcze mają podstawy do uzasadnionego oczekiwania, że Komisja nie przyjmie aktu delegowanego ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla tej konkretnej grupy produktów. Nie wyklucza się jednak, że Komisja może przyjąć horyzontalne wymogi dotyczące ekoprojektu, które będą miały zastosowanie również do produktów objętych uznanym środkiem samoregulacji w odniesieniu do aspektów produktu nieobjętych tym środkiem samoregulacji. Jeżeli Komisja uzna, że środek samoregulacji nie spełnia już kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu, powinna usunąć tę samoregulację z aktu delegowanego zawierającego wykaz uznanych środków samoregulacji. Wówczas można ustanowić wymogi dotyczące ekoprojektu dla grup produktów objętych wcześniej środkiem samoregulacji na podstawie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45
(45)  Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogłyby w znacznym stopniu skorzystać na wzroście popytu na zrównoważone produkty, ale mogą również ponosić koszty i napotykać trudności związane z niektórymi wymogami. Państwa członkowskie i Komisja powinny, w zakresie swoich kompetencji, dostarczać odpowiednich informacji, zapewniać ukierunkowane i specjalistyczne szkolenia oraz udzielać szczególnej pomocy i szczególnego wsparcia, w tym finansowego, MŚP zajmującym się wytwarzaniem produktów, dla których określono wymogi dotyczące ekoprojektu. Działania te powinny obejmować na przykład obliczanie śladu środowiskowego produktu oraz techniczne wdrażanie paszportu produktu. Państwa członkowskie powinny podjąć działania zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy państwa.
(45)  Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogłyby w znacznym stopniu skorzystać na wzroście popytu na zrównoważone produkty, ale mogą również ponosić koszty i napotykać trudności związane z niektórymi wymogami. Aby wspierać MŚP państwa członkowskie i Komisja powinny, w zakresie swoich kompetencji, dostarczać odpowiednich informacji, zapewniać ukierunkowane i specjalistyczne szkolenia oraz udzielać szczególnej pomocy i szczególnego wsparcia, w tym poprzez istniejące środki finansowe i narzędzia finansowania, mikroprzedsiębiorstwom i MŚP zajmującym się wytwarzaniem produktów, dla których określono wymogi dotyczące ekoprojektu. Środki te powinny obejmować co najmniej konkretne mechanizmy ułatwiające przestrzeganie wymogów określonych w paszporcie produktu oraz przeprowadzanie ocen cyklu życia. Państwa członkowskie powinny podjąć działania zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy państwa.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46
(46)  Niszczenie niesprzedanych produktów konsumpcyjnych, takich jak wyroby włókiennicze i obuwie, przez podmioty gospodarcze staje się powszechnym problemem środowiskowym w całej Unii, w szczególności ze względu na szybki rozwój sprzedaży przez internet. Oznacza to utratę cennych zasobów gospodarczych, ponieważ towary są produkowane, transportowane, a następnie niszczone, przy czym nigdy nie zostają wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W interesie ochrony środowiska konieczne jest zatem, aby w niniejszym rozporządzeniu ustanowiono ramy zapobiegania niszczeniu niesprzedanych produktów przeznaczonych głównie dla konsumentów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/77169, w tym produktów zwróconych przez konsumenta w związku z przysługującym mu prawem do odstąpienia od umowy, o którym mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2011/83/UE70. Zmniejszy to wpływ na środowisko tych produktów dzięki ograniczeniu wytwarzania odpadów i zniechęceniu do nadmiernej produkcji produktów. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że kilka państw członkowskich wprowadziło krajowe przepisy dotyczące niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych, co powoduje zakłócenia na rynku, konieczne jest wprowadzenie zharmonizowanych przepisów dotyczących niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych, aby dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni i inne podmioty gospodarcze podlegali tym samym przepisom i zachętom we wszystkich państwach członkowskich.
(46)  Niszczenie niesprzedanych produktów konsumpcyjnych, takich jak m.in. wyroby włókiennicze i obuwie, a także sprzętu lub urządzeń elektrycznych i elektronicznych przez podmioty gospodarcze staje się powszechnym problemem środowiskowym w całej Unii, w szczególności ze względu na szybki rozwój sprzedaży przez internet. Oznacza to utratę cennych zasobów gospodarczych, ponieważ towary są produkowane, transportowane, a następnie niszczone, przy czym nigdy nie zostają wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W interesie ochrony środowiska konieczne jest zatem, aby w niniejszym rozporządzeniu ustanowiono ramy zapobiegania niszczeniu niesprzedanych produktów przeznaczonych głównie dla konsumentów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/77169, w tym produktów zwróconych przez konsumenta w związku z przysługującym mu prawem do odstąpienia od umowy, o którym mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2011/83/UE70. Zmniejszy to wpływ na środowisko tych produktów dzięki ograniczeniu wytwarzania odpadów i zniechęceniu do nadmiernej produkcji produktów. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że kilka państw członkowskich wprowadziło krajowe przepisy dotyczące niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych, co powoduje zakłócenia na rynku, konieczne jest wprowadzenie zharmonizowanych przepisów dotyczących niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych, aby dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni i inne podmioty gospodarcze podlegali tym samym przepisom i zachętom we wszystkich państwach członkowskich.
__________________
__________________
69 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Dz.U. L 136 z 22.5.2019, s. 6).
69 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Dz.U. L 136 z 22.5.2019, s. 6).
70 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64).
70 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64).
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47
(47)  Aby zniechęcić do niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych i uzyskać więcej danych na temat występowania tej praktyki, w niniejszym rozporządzeniu należy wprowadzić obowiązek przejrzystości dla podmiotów gospodarczych będących w posiadaniu produktów konsumpcyjnych w Unii i zobowiązać je do ujawniania informacji na temat liczby niesprzedanych produktów konsumpcyjnych usuwanych w ciągu roku. Podmiot gospodarczy powinien ujawnić rodzaj lub kategorię produktu, powody jego usunięcia oraz fakt przekazania go w celu przeprowadzenia kolejnych operacji przetwarzania odpadów. Chociaż podmioty gospodarcze powinny mieć swobodę w ustalaniu metody ujawniania tych informacji w sposób właściwy dla ich otoczenia biznesowego, w stosownych przypadkach za najlepszą praktykę należy uznać umieszczanie wymaganych informacji w publicznie dostępnym oświadczeniu na temat informacji niefinansowych sporządzanym zgodnie z art. 19a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE71.
(47)  Aby zniechęcić do niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych i uzyskać więcej danych na temat występowania tej praktyki, w niniejszym rozporządzeniu należy wprowadzić obowiązek przejrzystości dla podmiotów gospodarczych będących w posiadaniu produktów konsumpcyjnych w Unii i zobowiązać je do ujawniania na stronie internetowej Komisji informacji na temat liczby niesprzedanych produktów konsumpcyjnych usuwanych w ciągu roku. Podmioty gospodarcze powinny ujawnić rodzaj lub kategorię produktu, powody jego usunięcia oraz fakt przekazania go w celu przeprowadzenia kolejnych operacji przetwarzania odpadów. W stosownych przypadkach za najlepszą praktykę należy uznać również umieszczanie wymaganych informacji w publicznie dostępnym oświadczeniu na temat informacji niefinansowych sporządzanym zgodnie z art. 19a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE71.
__________________
__________________
71 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).
71 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48
(48)  Aby uniknąć niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych – jeżeli niszczenie takich produktów jest powszechnym zjawiskiem – należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez zakazanie niszczenia takich produktów. Ze względu na szeroki zakres produktów, które mogą potencjalnie zostać zniszczone, a nigdy nie zostaną sprzedane ani wykorzystane, w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić takie uprawnienie. Zakaz ustanowiony w aktach delegowanych powinien mieć jednak zastosowanie do określonych grup produktów, które należy określić na podstawie oceny Komisji dotyczącej zakresu, w jakim niszczenie takich produktów odbywa się w praktyce, z uwzględnieniem informacji udostępnionych w razie potrzeby przez podmioty gospodarcze. Aby zapewnić proporcjonalność tego obowiązku, Komisja powinna rozważyć określone odstępstwa, w ramach których niszczenie niesprzedanych produktów konsumpcyjnych może być nadal dozwolone, na przykład ze względu na kwestie zdrowia i bezpieczeństwa. Aby monitorować skuteczność tego zakazu i zniechęcać do jego obchodzenia, podmioty gospodarcze powinny być zobowiązane do ujawniania liczby zniszczonych niesprzedanych produktów konsumpcyjnych oraz przyczyn ich zniszczenia na podstawie obowiązujących odstępstw. Ponadto, aby uniknąć nadmiernego obciążenia administracyjnego dla MŚP, należy zwolnić je z obowiązku ujawniania usuniętych niesprzedanych produktów oraz z zakazu usuwania określonych grup produktów przewidzianych w aktach delegowanych. Jeżeli jednak istnieją wiarygodne dowody potwierdzające, że MŚP mogą być wykorzystywane do obchodzenia tych obowiązków, Komisja powinna mieć możliwość wprowadzenia w tych aktach delegowanych wymogu – w odniesieniu do niektórych grup produktów – aby obowiązki te miały również zastosowanie do mikroprzedsiębiorstw lub małych i średnich przedsiębiorstw.
(48)  Aby uniknąć niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych – jeżeli niszczenie takich produktów jest powszechnym zjawiskiem – należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez zakazanie niszczenia takich produktów. Ze względu na szeroki zakres produktów, które mogą potencjalnie zostać zniszczone, a nigdy nie zostaną sprzedane ani wykorzystane, w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić takie uprawnienie. Zakaz ustanowiony w aktach delegowanych powinien mieć jednak zastosowanie do określonych grup produktów, które należy określić na podstawie oceny Komisji dotyczącej zakresu, w jakim niszczenie takich produktów odbywa się w praktyce, z uwzględnieniem informacji udostępnionych w razie potrzeby przez podmioty gospodarcze. Aby zapewnić proporcjonalność tego obowiązku, Komisja powinna rozważyć określone odstępstwa, w ramach których niszczenie niesprzedanych produktów konsumpcyjnych może być nadal dozwolone, na przykład ze względu na kwestie zdrowia i bezpieczeństwa. Komisja powinna też zapewnić podmiotom gospodarczym dość czasu, by mogły się dostosować do nowych wymogów powstałych w wyniku wprowadzenia takiego zakazu. Aby monitorować skuteczność tego zakazu i zniechęcać do jego obchodzenia, podmioty gospodarcze powinny być zobowiązane do ujawniania liczby zniszczonych niesprzedanych produktów konsumpcyjnych oraz przyczyn ich zniszczenia na podstawie obowiązujących odstępstw. Ponadto, aby uniknąć nadmiernego obciążenia administracyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw, należy zwolnić je z obowiązku ujawniania usuniętych niesprzedanych produktów oraz z zakazu usuwania określonych grup produktów przewidzianych w aktach delegowanych. Jeżeli jednak istnieją wiarygodne dowody potwierdzające, że małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane do obchodzenia tych obowiązków, Komisja powinna mieć możliwość wprowadzenia w tych aktach delegowanych wymogu – w odniesieniu do niektórych grup produktów – aby obowiązki te miały również zastosowanie do mikroprzedsiębiorstw lub małych i średnich przedsiębiorstw. Jeden rok po ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] należy zakazać niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych przez podmioty gospodarcze w odniesieniu do wyrobów włókienniczych i obuwia, a także sprzętu elektrycznego i elektronicznego, biorąc pod uwagę, że istnieją wystarczające dowody na to, że niszczenie takich produktów ma miejsce i jest szkodliwe dla środowiska.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59
(59)  Ważne jest, aby internetowe platformy handlowe ściśle współpracowały z organami nadzoru rynku. Na podmioty świadczące usługi społeczeństwa informacyjnego nałożono obowiązek współpracy z organami nadzoru rynku zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/102074 w odniesieniu do produktów objętych tym rozporządzeniem, w tym produktów, w przypadku których określono wymogi dotyczące ekoprojektu. W celu dalszej poprawy współpracy w zakresie zwalczania nielegalnych treści związanych z produktami niespełniającymi wymogów w niniejszym rozporządzeniu należy zawrzeć konkretne zobowiązania do praktycznej realizacji tej współpracy w odniesieniu do internetowych platform handlowych. Na przykład organy nadzoru rynku stale udoskonalają narzędzia technologiczne wykorzystywane do nadzoru rynku internetowego w celu wykrywania niezgodnych z wymogami produktów sprzedawanych przez internet. Aby narzędzia te mogły działać, internetowe platformy handlowe powinny zapewnić dostęp do swoich interfejsów. Ponadto organy nadzoru rynku mogą być zmuszone do pozyskiwania danych z internetowych platform handlowych.
(59)  Ważne jest, aby internetowe platformy handlowe ściśle współpracowały z organami nadzoru rynku. Na podmioty świadczące usługi społeczeństwa informacyjnego nałożono obowiązek współpracy z organami nadzoru rynku zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/102074 w odniesieniu do produktów objętych tym rozporządzeniem, w tym produktów, w przypadku których określono wymogi dotyczące ekoprojektu. Aby dotrzymać kroku rozwojowi technologicznemu i nowym sposobom sprzedaży, obowiązki dostawców internetowych platform handlowych w zakresie zgodności w fazie projektowania, określone w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/206574a , powinny mieć zastosowanie do informacji wymaganych na podstawie art. 25 i art. 30 ust. 1 niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, do wymogów określonych w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4 niniejszego rozporządzenia. Egzekwowanie tych obowiązków powinno podlegać przepisom określonym w rozdziale IV rozporządzenia (UE) 2022/2065. Do celów art. 31 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2022/2065 dostawcy internetowych platform handlowych powinni korzystać co najmniej z systemu informacyjnego i komunikacyjnego, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) 2019/1020. Pojedynczy punkt kontaktowy określony w niniejszym rozporządzeniu może być tym samym punktem co punkt kontaktowy określony w art. 11 rozporządzenia (UE) 2022/2065, nie umniejszając celu, jakim jest szybkie i konkretne rozwiązywanie kwestii związanych z bezpieczeństwem produktów.
_________________
_________________
74 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1).
74 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1).
74a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych i zmieniające dyrektywę 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1).
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 68
(68)  W przypadku braku norm zharmonizowanych jako rozwiązanie rezerwowe należy stosować odwoływanie się do wspólnych specyfikacji, ułatwiające producentowi spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu, na przykład jeżeli proces normalizacji jest zablokowany z powodu braku konsensusu pomiędzy zainteresowanymi stronami lub występują nieuzasadnione opóźnienia w ustanawianiu normy zharmonizowanej. Takie opóźnienia mogą wystąpić na przykład z powodu nieosiągnięcia wymaganej jakości. Ponadto zastosowanie tego rozwiązania powinno być możliwe w przypadku, gdy Komisja ograniczyła lub wycofała odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012. Zgodność ze wspólnymi specyfikacjami powinna również uzasadniać domniemanie zgodności.
(68)  Obecne unijne ramy normalizacji, które opierają się na zasadach tzw. nowego podejścia oraz na rozporządzeniu (UE) 1025/2012, stanowią ramy opracowywania norm zapewniających domniemanie zgodności z odpowiednimi wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. W przypadku braku odpowiednich odniesień do norm zharmonizowanych jako rozwiązanie rezerwowe należy stosować odwoływanie się do wspólnych specyfikacji, poprzez przyjęcie aktów wykonawczych, aby ułatwić producentowi spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu, na przykład jeżeli proces normalizacji jest zablokowany z powodu braku konsensusu pomiędzy zainteresowanymi stronami lub występują nieuzasadnione opóźnienia w ustanawianiu normy zharmonizowanej i nie można dotrzymać ustalonego terminu. Takie opóźnienia mogą wystąpić na przykład z powodu nieosiągnięcia wymaganej jakości. Ponadto zastosowanie tego rozwiązania powinno być możliwe w przypadku, gdy Komisja ograniczyła lub wycofała odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012. Zgodność ze wspólnymi specyfikacjami powinna również uzasadniać domniemanie zgodności. Aby zapewnić skuteczność, Komisja powinna zaangażować odpowiednie zainteresowane strony w proces ustanawiania wspólnych specyfikacji obejmujących wymogi dotyczące ekoprojektu określone w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 86
(86)  Aby zachęcić konsumentów do dokonywania zrównoważonych wyborów, zwłaszcza gdy bardziej zrównoważone produkty nie są wystarczająco przystępne cenowo, należy przewidzieć takie mechanizmy jak bony ekologiczne i zielone opodatkowanie. Jeżeli państwa członkowskie podejmą decyzję o stosowaniu zachęt w celu nagradzania najlepszych produktów spośród tych, dla których w aktach delegowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia określono klasy efektywności, powinny one objąć tymi zachętami dwie najwyższe najliczniej reprezentowane klasy efektywności, chyba że odpowiedni akt delegowany stanowi inaczej. Państwa członkowskie nie powinny jednak mieć możliwości zakazania wprowadzania produktu do obrotu ze względu na jego klasę efektywności. Z tego samego powodu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez doprecyzowanie, których parametrów produktu lub związanych z nimi poziomów efektywności dotyczą zachęty państw członkowskich, w przypadku gdy w mającym zastosowanie akcie delegowanym nie określono żadnej klasy efektywności lub klasy te ustalono w odniesieniu do więcej niż jednego parametru produktu. Wprowadzenie zachęt ze strony państw członkowskich powinno pozostać bez uszczerbku dla stosowania unijnych zasad pomocy państwa.
(86)  Aby zachęcić konsumentów do dokonywania zrównoważonych wyborów, zwłaszcza gdy bardziej zrównoważone produkty nie są wystarczająco przystępne cenowo, należy przewidzieć takie mechanizmy jak bony ekologiczne – które mogą być wykorzystywane tylko do zakupu produktów i usług respektujących środowisko – i zielone opodatkowanie. Jeżeli państwa członkowskie podejmą decyzję o stosowaniu zachęt w celu nagradzania najlepszych produktów spośród tych, dla których w aktach delegowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia określono klasy efektywności, powinny one objąć tymi zachętami dwie najwyższe najliczniej reprezentowane klasy efektywności, chyba że odpowiedni akt delegowany stanowi inaczej. Państwa członkowskie nie powinny jednak mieć możliwości zakazania wprowadzania produktu do obrotu ze względu na jego klasę efektywności. Z tego samego powodu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez doprecyzowanie, których parametrów produktu lub związanych z nimi poziomów efektywności dotyczą zachęty państw członkowskich, w przypadku gdy w mającym zastosowanie akcie delegowanym nie określono żadnej klasy efektywności lub klasy te ustalono w odniesieniu do więcej niż jednego parametru produktu. Wprowadzenie zachęt ze strony państw członkowskich powinno pozostać bez uszczerbku dla stosowania unijnych zasad pomocy państwa.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 87
(87)  Zamówienia publiczne stanowią 14 % PKB Unii. Aby przyczynić się do realizacji celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, poprawa efektywności energetycznej i efektywna gospodarka zasobami oraz przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, która chroni zdrowie publiczne i bioróżnorodność, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE, aby zobowiązać, w stosownych przypadkach, instytucje zamawiające i podmioty określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE78 i 2014/25/UE79 do dostosowania ich zamówień do konkretnych kryteriów lub celów w zakresie zielonych zamówień publicznych, które zostaną określone w aktach delegowanych przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia. Kryteria lub cele określone w aktach delegowanych dla konkretnych grup produktów powinny być respektowane nie tylko w przypadku bezpośredniego zamawiania tych produktów w ramach zamówień publicznych na dostawy, ale również w ramach zamówień publicznych na roboty budowlane lub usługi, jeżeli produkty te będą wykorzystywane do działań stanowiących przedmiot tych zamówień. W porównaniu z dobrowolnym podejściem obowiązkowe kryteria lub cele zapewnią maksymalizację efektu dźwigni w zakresie wydatków publicznych w celu zwiększenia popytu na produkty o większej efektywności. Kryteria te powinny być przejrzyste, obiektywne i niedyskryminujące.
(87)  Zamówienia publiczne stanowią 14 % PKB Unii. Aby przyczynić się do realizacji celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, poprawa efektywności energetycznej i efektywna gospodarka zasobami oraz przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, która chroni zdrowie publiczne i bioróżnorodność, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE, aby zobowiązać, w stosownych przypadkach, instytucje zamawiające i podmioty określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE78 i 2014/25/UE79 do dostosowania ich zamówień do konkretnych kryteriów lub celów w zakresie zielonych zamówień publicznych, które zostaną określone w aktach delegowanych przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia. Kryteria lub cele określone w aktach delegowanych dla konkretnych grup produktów powinny być respektowane nie tylko w przypadku bezpośredniego zamawiania tych produktów w ramach zamówień publicznych na dostawy, ale również w ramach zamówień publicznych na roboty budowlane lub usługi, jeżeli produkty te będą wykorzystywane do działań stanowiących przedmiot tych zamówień. W porównaniu z dobrowolnym podejściem obowiązkowe kryteria lub cele zapewnią maksymalizację efektu dźwigni w zakresie wydatków publicznych w celu zwiększenia popytu na produkty o większej efektywności we wszystkich państwach członkowskich. Kryteria te powinny być przejrzyste, obiektywne i niedyskryminujące.
__________________
__________________
78 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).
78 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).
79 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).
79 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 88
(88)  Skuteczne egzekwowanie wymogów dotyczących ekoprojektu ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia równej konkurencji na rynku Unii oraz osiągnięcia oczekiwanych korzyści wynikających z niniejszego rozporządzenia i jego wkładu w realizację unijnych celów w zakresie klimatu, energii i obiegu zamkniętego. W związku z tym rozporządzenie (UE) 2019/1020 ustanawiające horyzontalne ramy nadzoru rynku i kontroli produktów wprowadzanych na rynek Unii powinno mieć zastosowanie do produktów, w przypadku których ustanowiono wymogi dotyczące ekoprojektu na podstawie niniejszego rozporządzenia, o ile niniejsze rozporządzenie nie zawiera przepisów szczegółowych mających taki sam cel, charakter lub skutek. Ponadto, aby obniżyć problematyczny poziom niezgodności produktów objętych środkami wykonawczymi, które przyjęto na podstawie dyrektywy 2009/125/WE, aby lepiej zapobiec niezgodności z przyszłymi wymogami dotyczącymi ekoprojektu, a także z uwagi na szerszy zakres i ambitniejsze założenia niniejszego rozporządzenia w porównaniu z dyrektywą 2009/125/WE, w niniejszym rozporządzeniu należy zawrzeć szczegółowe przepisy dodatkowe uzupełniające ramy ustanowione rozporządzeniem (UE) 2019/1020. Celem tych szczególnych dodatkowych zasad powinno być dalsze ulepszenie planowania, koordynacji i wspierania starań państw członkowskich oraz zapewnienie Komisji dodatkowych narzędzi gwarantujących podjęcie przez organy nadzoru rynku wystarczających działań, aby zapobiec wystąpieniu niezgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu.
(88)  Skuteczne egzekwowanie wymogów dotyczących ekoprojektu ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia równej konkurencji na rynku Unii oraz osiągnięcia oczekiwanych korzyści wynikających z niniejszego rozporządzenia i jego wkładu w realizację unijnych celów w zakresie klimatu, energii i obiegu zamkniętego. W związku z tym rozporządzenie (UE) 2019/1020 ustanawiające horyzontalne ramy nadzoru rynku i kontroli produktów wprowadzanych na rynek Unii powinno mieć zastosowanie do produktów, w przypadku których ustanowiono wymogi dotyczące ekoprojektu na podstawie niniejszego rozporządzenia, o ile niniejsze rozporządzenie nie zawiera przepisów szczegółowych mających taki sam cel, charakter lub skutek. Ponadto, aby obniżyć problematyczny poziom niezgodności produktów objętych środkami wykonawczymi, które przyjęto na podstawie dyrektywy 2009/125/WE, aby lepiej zapobiec niezgodności z przyszłymi wymogami dotyczącymi ekoprojektu, a także z uwagi na szerszy zakres i ambitniejsze założenia niniejszego rozporządzenia w porównaniu z dyrektywą 2009/125/WE, w niniejszym rozporządzeniu należy zawrzeć szczegółowe przepisy dodatkowe uzupełniające ramy ustanowione rozporządzeniem (UE) 2019/1020. Celem tych szczególnych dodatkowych zasad powinno być dalsze ulepszenie planowania, koordynacji i wspierania starań państw członkowskich oraz zapewnienie Komisji dodatkowych narzędzi gwarantujących podjęcie przez organy nadzoru rynku wystarczających działań, aby zapobiec wystąpieniu niezgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu i przywrócić zgodność w stosownych przypadkach.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 90
(90)  Aby zapewnić przeprowadzanie właściwych kontroli wymogów dotyczących ekoprojektu na odpowiednią skalę, państwa członkowskie powinny opracować specjalny plan działania określający produkty lub wymogi uznane za priorytetowe dla nadzoru rynku na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz działania planowane w celu ograniczenia niezgodności odnośnych produktów lub niezgodności z odpowiednimi wymogami dotyczącymi ekoprojektu. W stosownych przypadkach taki plan działania powinien stanowić część krajowych strategii nadzoru rynku państw członkowskich przyjętych na podstawie art. 13 rozporządzenia (UE) 2019/1020.
(90)  Aby zapewnić przeprowadzanie właściwych kontroli wymogów dotyczących ekoprojektu na odpowiednią skalę, państwa członkowskie powinny opracować specjalny plan działania określający produkty lub wymogi uznane za priorytetowe dla nadzoru rynku na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz działania planowane w celu ograniczenia lub wyeliminowania niezgodności odnośnych produktów lub niezgodności z odpowiednimi wymogami dotyczącymi ekoprojektu. W stosownych przypadkach taki plan działania powinien stanowić część krajowych strategii nadzoru rynku państw członkowskich przyjętych na podstawie art. 13 rozporządzenia (UE) 2019/1020.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 91
(91)  Priorytety w zakresie nadzoru rynku na podstawie niniejszego rozporządzenia należy określić w oparciu o obiektywne kryteria, takie jak odnotowane poziomy niezgodności lub wpływ na środowisko wynikający z niezgodności. Działania planowane w celu realizacji tych priorytetów powinny być z kolei proporcjonalne do faktów, które doprowadziły do nadania im priorytetu. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do określenia produktów i wymogów, które państwa członkowskie powinny uznać za priorytetowe dla nadzoru rynku w kontekście ich planów działania, w których ustala się priorytety nadzoru rynku na podstawie niniejszego rozporządzenia, oraz działań planowanych w celu ograniczenia niezgodności.
(91)  Priorytety w zakresie nadzoru rynku na podstawie niniejszego rozporządzenia należy określić w oparciu o obiektywne kryteria, takie jak odnotowane poziomy niezgodności, wpływ na środowisko wynikający z niezgodności lub liczba otrzymanych skarg. Działania planowane w celu realizacji tych priorytetów powinny być z kolei proporcjonalne do faktów, które doprowadziły do nadania im priorytetu. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do określenia produktów i wymogów, które państwa członkowskie powinny uznać za priorytetowe dla nadzoru rynku w kontekście ich planów działania, w których ustala się priorytety nadzoru rynku na podstawie niniejszego rozporządzenia, oraz działań planowanych w celu ograniczenia niezgodności.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 92
(92)  W przypadku stwierdzenia problematycznych poziomów niezgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu, pomimo wzmocnionego planowania, wsparcia i wzmocnionej koordynacji przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, Komisja powinna mieć możliwość interwencji, aby zapewnić przeprowadzenie przez organy nadzoru rynku kontroli na odpowiednią skalę. W związku z tym, aby zagwarantować skuteczne egzekwowanie wymogów dotyczących ekoprojektu, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu ustalenia minimalnej liczby kontroli, które należy przeprowadzić w odniesieniu do konkretnych produktów lub wymogów. Uprawnienia te powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień określonych w art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/1020.
(92)  W przypadku stwierdzenia problematycznych poziomów niezgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu, pomimo wzmocnionego planowania, wsparcia i wzmocnionej koordynacji przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, Komisja powinna mieć możliwość szybkiej i skutecznej interwencji, aby zapewnić przeprowadzenie przez organy nadzoru rynku kontroli na odpowiednią skalę. W związku z tym, aby zagwarantować skuteczne egzekwowanie wymogów dotyczących ekoprojektu, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu ustalenia minimalnej liczby kontroli, które należy przeprowadzić w odniesieniu do konkretnych produktów lub wymogów. Uprawnienia te powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień określonych w art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/1020.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 94
(94)  Aby dodatkowo wzmocnić koordynację organów nadzoru rynku, grupa ds. współpracy administracyjnej („grupa ADCO”) ustanowiona na mocy rozporządzenia (UE) 2019/1020 powinna – w celu identyfikacji produktów lub wymogów określonych jako priorytetowe dla nadzoru rynku zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz działań planowanych w celu ograniczenia niezgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia – odbywać regularne spotkania i określać wspólne priorytety w zakresie nadzoru rynku, które należy uwzględnić w planach działania państw członkowskich, priorytety w zakresie udzielania wsparcia unijnego oraz wymogi dotyczące ekoprojektu, które są różnie interpretowane, co prowadzi do zakłóceń na rynku.
(94)  Aby dodatkowo wzmocnić koordynację organów nadzoru rynku, grupa ds. współpracy administracyjnej („grupa ADCO”) ustanowiona na mocy rozporządzenia (UE) 2019/1020 powinna – w celu identyfikacji produktów lub wymogów określonych jako priorytetowe dla nadzoru rynku zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz działań planowanych w celu ograniczenia lub wyeliminowania niezgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia – odbywać regularne spotkania i określać wspólne priorytety w zakresie nadzoru rynku, które należy uwzględnić w planach działania państw członkowskich, priorytety w zakresie udzielania wsparcia unijnego oraz wymogi dotyczące ekoprojektu, które są różnie interpretowane, co prowadzi do zakłóceń na rynku.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 95
(95)  Aby wesprzeć państwa członkowskie w ich staraniach zmierzających do podjęcia wystarczających działań zapobiegających niezgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu, Komisja powinna, w stosownych przypadkach, skorzystać ze środków wsparcia przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2019/1020. Komisja powinna organizować, a w stosownych przypadkach finansować, wspólne projekty z zakresu nadzoru rynku i projekty badawcze w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, wspólne inwestycje w możliwości nadzoru rynku oraz wspólne szkolenia dla pracowników organów nadzoru rynku, organów notyfikujących i jednostek notyfikowanych. Ponadto Komisja powinna opracować wytyczne dotyczące sposobu stosowania i egzekwowania wymogów dotyczących ekoprojektu w stosownych przypadkach, aby zapewnić ich zharmonizowane stosowanie.
(95)  Aby wesprzeć państwa członkowskie w ich staraniach zmierzających do podjęcia wystarczających działań zapobiegających niezgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu, Komisja powinna, w stosownych przypadkach, skorzystać ze środków wsparcia przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2019/1020. Komisja powinna organizować, a w stosownych przypadkach finansować, wspólne projekty z zakresu nadzoru rynku i projekty badawcze w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, wspólne inwestycje w możliwości nadzoru rynku oraz wspólne szkolenia dla pracowników organów nadzoru rynku, organów notyfikujących i jednostek notyfikowanych. Ponadto Komisja powinna opracować wytyczne dotyczące sposobu stosowania i egzekwowania wymogów dotyczących ekoprojektu, aby zapewnić ich zharmonizowane stosowanie.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 101
(101)  Aby zwiększyć zaufanie do produktów wprowadzanych do obrotu, w szczególności w odniesieniu do ich zgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu, społeczeństwo musi mieć pewność, że na podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu produkty niezgodne z wymogami będą nałożone kary. Konieczne jest zatem, aby państwa członkowskie ustanowiły w prawie krajowym skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary w przypadku niespełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia.
(101)  Aby zwiększyć zaufanie do produktów wprowadzanych do obrotu, w szczególności w odniesieniu do ich zgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu, społeczeństwo musi mieć pewność, że na podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu produkty niezgodne z wymogami będą nałożone kary. Konieczne jest zatem, aby państwa członkowskie ustanowiły w prawie krajowym skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary w przypadku niespełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia. Aby ułatwić spójniejsze stosowanie kar, należy ustanowić wspólne, niewyczerpujące kryteria określania rodzajów i wysokości kar nakładanych w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia. Kryteria te powinny obejmować m.in. charakter i wagę naruszenia oraz korzyści ekonomiczne z niego wynikające, jak również szkody w środowisku spowodowane tym naruszeniem, w zakresie, w jakim można je ustalić.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się ramy mające na celu poprawę zrównoważenia środowiskowego produktów oraz zapewnienie swobodnego przepływu na rynku wewnętrznym poprzez określenie wymogów dotyczących ekoprojektu, które produkty muszą spełniać, aby mogły być wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku. Wymogi dotyczące ekoprojektu, które Komisja doprecyzowuje w aktach delegowanych, odnoszą się do:
Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się ramy mające na celu poprawę zrównoważenia środowiskowego produktów, aby zrównoważone produkty stały się normą i aby ograniczyć ich ogólny ślad środowiskowy w cały cyklu życia, oraz zapewnienie swobodnego przepływu na rynku wewnętrznym poprzez określenie wymogów dotyczących ekoprojektu, które produkty muszą spełniać, aby mogły być wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku. Wymogi dotyczące ekoprojektu, które Komisja doprecyzowuje w aktach delegowanych, odnoszą się do:
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 – litera g
g)  regeneracji i recyklingu produktu;
g)  regeneracji produktu;
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 – litera g a (nowa)
ga)  recyklingu produktu;
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13
13)  „koniec przydatności do użycia” oznacza etap cyklu życia produktu, rozpoczynający się, kiedy produkt zostaje usunięte, a kończący się, gdy produkt wraca do przyrody jako odpad lub wchodzi w cykl życia innego produktu;
13)  „koniec przydatności do użycia” oznacza etap cyklu życia produktu, rozpoczynający się, kiedy produkt zostaje usunięty, a kończący się, gdy odpady z produktu wracają do przyrody jako odpad lub wchodzą w cykl życia innego produktu;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15
15)  „klasa efektywności” oznacza zakres poziomów efektywności w odniesieniu do jednego parametru produktu lub ich większej liczby, o których to parametrach mowa w załączniku I, uszeregowanych według skali w celu umożliwienia rozróżniania produktów;
15)  „klasa efektywności” oznacza zakres poziomów efektywności w odniesieniu do jednego parametru produktu lub ich większej liczby, o których to parametrach mowa w załączniku I, w oparciu o wspólną metodologię dla produktu lub grupy produktów, uszeregowanych według skali w celu umożliwienia rozróżniania produktów;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 16
16)  „regeneracja” oznacza proces przemysłowy, w którym produkt jest wytwarzany z przedmiotów będących odpadami, produktami lub częściami i w którym w produkcie dokonuje się co najmniej jednej zmiany mającej wpływ na bezpieczeństwo, efektywność, przeznaczenie lub rodzaj produktu zazwyczaj wprowadzanego do obrotu z gwarancją handlową;
16)  „regeneracja” oznacza proces przemysłowy, w którym produkt jest wytwarzany z przedmiotów będących odpadami, produktami lub częściami i w którym w produkcie dokonuje się co najmniej jednej zmiany mającej znaczący wpływ na bezpieczeństwo lub efektywność lub mającej wpływ na przeznaczenie lub rodzaj produktu zazwyczaj wprowadzanego do obrotu z gwarancją handlową;
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 17
17)  „ulepszenie” oznacza poprawę funkcjonalności, efektywności, zdolności lub estetyki produktu;
17)  „ulepszenie” oznacza poprawę funkcjonalności, efektywności, zdolności, bezpieczeństwa lub estetyki produktu;
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18
18)  „odnowienie” oznacza przygotowanie lub modyfikację przedmiotu będącego odpadem lub produktu w celu przywrócenia jego efektywności lub funkcjonalności zgodnie z przeznaczeniem, zakresem efektywności i konserwacji, które zostały pierwotnie przewidziane na etapie projektowania, lub w celu spełnienia mających zastosowanie norm technicznych lub wymogów regulacyjnych, w wyniku czego produkt będzie w pełni funkcjonalny;
18)  „odnowienie” oznacza testowanie, konserwację lub naprawę przedmiotu będącego produktem lub odpadem w celu przywrócenia jego efektywności lub funkcjonalności zgodnie z przeznaczeniem, które zostało pierwotnie przewidziane na etapie projektowania, w wyniku czego produkt będzie w pełni funkcjonalny;
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 20 a (nowy)
20a)  „przedwczesne postarzanie” oznacza udostępnianie na rynku produktu posiadającego cechę, która ogranicza jego przewidywany okres użytkowania;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21
21)  „trwałość” oznacza zdolność produktu do działania zgodnie z wymaganiami w określonych warunkach stosowania, konserwacji i naprawy, do momentu wystąpienia zdarzenia ograniczającego, które uniemożliwia jego działanie;
21)  „trwałość” oznacza zdolność produktu do działania i utrzymania przez pewien czas jego wymaganej przydatności i efektywności w normalnych warunkach stosowania, konserwacji i naprawy, do momentu wystąpienia zdarzenia ograniczającego, które uniemożliwia działanie produktu;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 22
22)  „niezawodność” oznacza prawdopodobieństwo, że produkt będzie działał zgodnie z wymaganiami w określonych warunkach przez określony czas, jeżeli nie wystąpi zdarzenie ograniczające;
22)  „niezawodność” oznacza wysokie prawdopodobieństwo, że produkt będzie działał zgodnie z wymaganiami w określonych warunkach przez określony czas, jeżeli nie wystąpi zdarzenie ograniczające;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 23
23)  „ślad środowiskowy” oznacza ilościowe określenie wpływu produktu na środowisko, zarówno w odniesieniu do jednej kategorii wpływu na środowisko, jak i zagregowanego zbioru kategorii wpływu na środowisko, w oparciu o metodę odnoszącą się do śladu środowiskowego produktu;
23)  „ślad środowiskowy” oznacza ilościowe określenie wpływu cyklu życia produktu na środowisko, zarówno w odniesieniu do jednej kategorii wpływu na środowisko, jak i zagregowanego zbioru kategorii wpływu na środowisko, w oparciu o metodę odnoszącą się do śladu środowiskowego produktu lub inne metody naukowe opracowane przez organizacje międzynarodowe i szeroko przetestowane we współpracy z różnymi sektorami przemysłu oraz uznane przez Komisję;
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 25 a (nowy)
25a)  „ślad materiałowy” oznacza ilościowe określenie materiałów potrzebnych dla systemu produktów jako sumę zużytych paliw kopalnych, biomasy, rud metali i minerałów niemetalicznych;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28 – litera a
a)  spełnia kryteria ustanowione w art. 57 i została zidentyfikowana zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006; lub
a)  spełnia kryteria ustanowione w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006; lub
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28 – lietra b – tiret 9 a (nowe)
—  substancje zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/10211a;
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 45).
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28 – litera b – tiret 9 b (nowe)
—  szczególne substancje objęte ograniczeniami wymienione w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 35
35)  „zniszczenie” oznacza celowe uszkodzenie lub usunięcie produktu jako odpadu, z wyjątkiem usunięcia wyłącznie w celu przekazania produktu w celu przygotowania go do ponownego użycia lub regeneracji;
35)  „zniszczenie” oznacza celowe uszkodzenie lub usunięcie produktu jako odpadu, z wyjątkiem usunięcia wyłącznie w celu przekazania produktu w celu przygotowania go do ponownego użycia, odnowienia lub regeneracji;
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 37
37)  „niesprzedany produkt konsumpcyjny” oznacza każdy produkt konsumpcyjny, który nie został sprzedany lub który został zwrócony przez konsumenta w związku z przysługującym mu prawem odstąpienia od umowy zgodnie z art. 9 dyrektywy (UE) 2011/83/UE;
37)  „niesprzedany produkt konsumpcyjny” oznacza każdy produkt konsumpcyjny nadający się do konsumpcji lub sprzedaży, który nie został sprzedany, w tym z powodu nadprodukcji, nadmiernych zapasów, ich nadwyżki, a także produkty niechodliwe, w tym produkty, które zostały zwrócone przez konsumenta w związku z przysługującym mu prawem odstąpienia od umowy zgodnie z art. 9 dyrektywy (UE) 2011/83/UE;
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 46 a (nowy)
46a)  „niezależny operator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest niezależna od wytwórcy oraz jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana w odnawianie lub naprawę produktów, ich konserwację lub wykorzystanie do innych celów, oraz obejmuje podmioty gospodarujące odpadami, podmioty zajmujące się odnawianiem produktów, podmioty prowadzące naprawy produktów, wytwórców lub dystrybutorów sprzętu, narzędzi lub części zamiennych do napraw, a także podmioty publikujące informacje techniczne, operatorów oferujących usługi związane z kontrolą i badaniem, operatorów oferujących szkolenia dla instalatorów, wytwórców i podmioty wykonujące naprawę urządzeń;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 46 b (nowy)
46b)  „profesjonalny serwis naprawczy” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która świadczy usługi naprawy lub konserwacji produktu, niezależnie od tego, czy osoba ta działa w ramach systemu dystrybucji producenta, czy niezależnie;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 55
55)  „internetowa platforma handlowa” oznacza dostawcę usługi pośrednictwa wykorzystującego oprogramowanie, w tym stronę internetową, część strony internetowej lub aplikację, który umożliwia klientom zawieranie na odległość z podmiotami gospodarczymi umów sprzedaży produktów objętych aktami delegowanymi przyjętymi na podstawie art. 4;
55)  „internetowa platforma handlowa” oznacza dostawcę usługi pośrednictwa wykorzystującego interfejs online, który umożliwia klientom zawieranie na odległość z podmiotami gospodarczymi umów sprzedaży produktów objętych aktami delegowanymi przyjętymi na podstawie art. 4;
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 3 a (nowy)
Zastosowanie ma definicja „sprzętu elektrycznego i elektronicznego” lub „EEE” zawarta w art. 3 pkt 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE1a.
__________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38).
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 4 a (nowy)
Zastosowanie mają definicje terminów „dostawca substancji lub mieszaniny” i „dostawca wyrobu” określone w art. 3 pkt 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 66 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów lub w odniesieniu do nich, aby poprawić ich zrównoważenie środowiskowe. Wymogi te obejmują elementy wymienione w załączniku VI i są ustanawiane zgodnie z art. 5, 6 i 7 oraz rozdziałem III. Uprawnienia do przyjęcia wymogów dotyczących ekoprojektu obejmują uprawnienia do stwierdzenia, że w odniesieniu do niektórych określonych parametrów produktu, o których mowa w załączniku I, nie są konieczne wymogi dotyczące efektywności lub wymogi informacyjne bądź że nie są konieczne ani wymogi dotyczące efektywności, ani wymogi informacyjne.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 66 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów lub w odniesieniu do nich, aby poprawić ich zrównoważenie środowiskowe. Wymogi te obejmują elementy wymienione w załączniku VI i są ustanawiane zgodnie z art. 5, 6 i 7 oraz rozdziałem III. Uprawnienia do przyjęcia wymogów dotyczących ekoprojektu obejmują uprawnienia do stwierdzenia, że w odniesieniu do niektórych określonych parametrów produktu, o których mowa w załączniku I, nie są konieczne wymogi dotyczące efektywności lub wymogi informacyjne bądź że w wyjątkowych przypadkach nie są konieczne ani wymogi dotyczące efektywności, ani wymogi informacyjne.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – podakapit 1 a (nowy)
Uprawnienia do przyjmowania wymogów dotyczących ekoprojektu obejmują uprawnienia do stwierdzenia, że przez ograniczony okres w odniesieniu do przywożonych produktów używanych lub grup produktów nie mają zastosowania żadne wymogi dotyczące ekoprojektu, jeżeli na podstawie oceny skutków przeprowadzonej na podstawie art. 5 ust. 4 lit. b) Komisja stwierdzi, że:
a)   ważne jest wyłączenie danego przywożonego produktu używanego lub danej grupy produktów ze względu na znaczny udział, jaki reprezentują na odpowiednim unijnym rynku produktów używanych, oraz rzeczywisty popyt konsumentów, na który odpowiadają; oraz
b)   takie zwolnienie nie zagroziłoby osiągnięciu celów niniejszego rozporządzenia oraz szerszemu stosowaniu wymogów dotyczących ekoprojektu na właściwym unijnym rynku produktowym; oraz
c)   oszczędności zasobów wynikające z wprowadzenia do obrotu przywożonego produktu używanego lub grupy produktów przewyższają korzyści wynikające z wymogów dotyczących ekoprojektu dla nowych produktów lub grup produktów.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 2
Ustanawiając wymogi dotyczące ekoprojektu w aktach delegowanych, o których mowa w akapicie pierwszym, Komisja uzupełnia również niniejsze rozporządzenie, określając mające zastosowanie procedury oceny zgodności wybrane spośród modułów określonych w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia i w załączniku II do decyzji nr 768/2008/WE, z uwzględnieniem dostosowań niezbędnych ze względu na wymogi dotyczące danego produktu lub ekoprojektu, zgodnie z art. 36.
Ustanawiając wymogi dotyczące ekoprojektu w aktach delegowanych, o których mowa w akapicie pierwszym, Komisja zapewnia podmiotom gospodarczym czas wystarczający na dostosowanie się do nowych wymogów, zwłaszcza biorąc pod uwagę potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP. Komisja uzupełnia również niniejsze rozporządzenie, określając mające zastosowanie procedury oceny zgodności wybrane spośród modułów określonych w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia i w załączniku II do decyzji nr 768/2008/WE, z uwzględnieniem dostosowań niezbędnych ze względu na wymogi dotyczące danego produktu lub ekoprojektu, zgodnie z art. 36.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 3 – litera c a (nowa)
ca)  określenie metody oceny możliwości naprawy produktu, określenie klas efektywności, które mają być prezentowane poprzez punktową ocenę możliwości naprawy, oraz określenie kategorii produktów, do których będzie to miało zastosowanie.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g
g)  obecności substancji potencjalnie niebezpiecznych;
g)  obecności substancji potencjalnie niebezpiecznych w produktach;
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera k
k)  możliwości regeneracji i recyklingu;
k)  możliwości regeneracji;
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera k a (nowa)
ka)  możliwości recyklingu;
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2
Jeżeli jednak dwie grupy produktów lub ich większa liczba wykazują podobieństwa techniczne umożliwiające poprawę aspektu produktu, o którym mowa w ust. 1, w oparciu o wspólne wymagania, wymogi dotyczące ekoprojektu można ustalić horyzontalnie dla tych grup produktów.
Jeżeli dwie grupy produktów lub ich większa liczba wykazują podobieństwa techniczne umożliwiające poprawę aspektu produktu, o którym mowa w ust. 1, w oparciu o wspólne wymagania, wymogi dotyczące ekoprojektu można ustalić horyzontalnie dla tych grup produktów. Takie wymogi horyzontalne można dalej doprecyzować przez ustalenie wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu do konkretnej grupy produktów objętej horyzontalnymi wymogami dotyczącymi ekoprojektu.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – wprowadzenie
4.  Przygotowując wymogi dotyczące ekoprojektu, Komisja:
4.  Przygotowując wymogi dotyczące ekoprojektu, Komisja zapewnia spójność i unika tworzenia sprzecznych wymogów z innymi przepisami Unii, oraz:
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera a – podpunkt i
(i)  priorytety Unii w zakresie klimatu, środowiska i efektywności energetycznej oraz inne powiązane priorytety Unii;
(i)  Cele Unii dotyczące:
—   klimatu, w szczególności cel polegający na osiągnięciu neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r., jak określono w rozporządzeniu (UE) 2021/1119;
—   środowiska, w tym różnorodność biologiczna, efektywne gospodarowanie zasobami i bezpieczeństwo oraz zmniejszenie śladu środowiskowego, materiałowego i konsumpcyjnego, a także uwzględnienie ograniczeń planety określonych w 8. programie działań w zakresie środowiska;
—   nietoksyczności;
—   efektywności energetycznej; oraz
—   inne powiązane cele Unii;
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera a – podpunkt ii
(ii)  właściwe przepisy Unii, w tym zakres, w jakim odnoszą się one do odpowiednich aspektów produktów wymienionych w ust. 1;
(ii)  właściwe przepisy Unii, w tym zakres, w jakim odnoszą się one do odpowiednich aspektów produktów wymienionych w ust. 1, oraz zasada „nie czyń poważnych szkód” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852;
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera a – podpunkt ii a (nowy)
(iia)  odpowiednie porozumienia międzynarodowe;
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera a – podpunkt v a (nowy)
(va)  priorytetyzacja środków zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w dyrektywie 2008/98/WE;
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera b
b)  przeprowadza ocenę skutków, opierając się na najlepszych dostępnych dowodach i analizach, a w razie potrzeby na dodatkowych badaniach i wynikach badań opracowanych w ramach europejskich programów finansowania. Komisja zapewnia przy tym, aby stopień szczegółowości analizy aspektów produktów wymienionych w ust. 1 był proporcjonalny do ich znaczenia. Ustanawianie wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu do najbardziej istotnych aspektów produktu spośród aspektów wymienionych w ust. 1 nie może być nadmiernie opóźnione z powodu braku pewności co do możliwości ustanowienia wymogów dotyczących ekoprojektu w celu poprawy innych aspektów tego produktu;
b)  przeprowadza ocenę skutków, opierając się na najlepszych dostępnych dowodach i analizach, a w razie potrzeby na dodatkowych badaniach i wynikach badań opracowanych w ramach europejskich programów finansowania. Ustanawianie wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu do aspektów produktu wymienionych w ust. 1 nie może być nadmiernie opóźnione z powodu braku pewności co do możliwości ustanowienia wymogów dotyczących ekoprojektu w celu poprawy innych aspektów tego produktu. W ocenie skutków Komisja:
(i)   zapewnia, że wszystkie aspekty produktu wymienione w ust. 1 zostały przeanalizowane oraz że dogłębność analizy aspektów produktu wymienionych w ust. 1 była proporcjonalna do ich znaczenia;
(ii)   dba o to, by analizie poddano kompromisy pomiędzy poszczególnymi aspektami produktu wymienionymi w ust. 1;
(iii)   zapewnia ocenę oczekiwanego ograniczenia śladu środowiskowego, węglowego i materiałowego dzięki nowym wymogom dotyczącym ekoprojektu.
(iv)   w stosownych przypadkach przedstawia ocenę spełnienia kryteriów ustanowionych w art. 4 akapit drugi w odniesieniu do przywożonych produktów używanych;
(v)   przedstawia ocenę wszelkich istotnych skutków dla zdrowia ludzkiego;
(vi)   udostępnia ocenę minimalnego poziomu efektywności produktu lub grupy produktów, który należy potencjalnie osiągnąć w przyszłości, aby dany produkt lub grupa produktów były zgodne z celami Unii wymienionymi w ust. 4 lit. a) ppkt (i);
W stosownych przypadkach należy także wykorzystać ocenę skutków do wsparcia ustanowienia kryteriów dotyczących zielonych zamówień publicznych, oznakowania ekologicznego oraz innych zachęt gospodarczych w celu poprawy spójności różnych instrumentów polityki.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c a (nowa)
ca)  bierze pod uwagę ochronę poufnych informacji handlowych;
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c b (nowa)
cb)  uwzględnia wszelkie informacje zwrotne przekazane w ramach konsultacji publicznych;
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – litera a
a)  nie mogą mieć znacznego negatywnego wpływu na funkcjonalność produktu z punktu widzenia użytkownika;
a)  nie mogą mieć znacznego negatywnego wpływu na funkcjonalność lub bezpieczeństwo produktu z punktu widzenia użytkownika;
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – litera c
c)  nie mogą mieć znacznego negatywnego wpływu na konsumentów pod względem dostępności cenowej odnośnych produktów, przy uwzględnieniu dostępu do produktów używanych, trwałości i kosztu całego cyklu życia produktów;
c)  nie mogą mieć znacznego negatywnego wpływu na konsumentów pod względem dostępności cenowej odnośnych produktów, przy uwzględnieniu dostępu do produktów używanych, w tym importowanych produktów używanych, trwałości i kosztu całego cyklu życia produktów;
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – litera d
d)  nie mogą mieć nieproporcjonalnego negatywnego wpływu na konkurencyjność podmiotów gospodarczych, a przynajmniej MŚP;
d)  nie mogą mieć nieproporcjonalnego negatywnego wpływu na konkurencyjność podmiotów gospodarczych, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw i MŚP;
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – litera f
f)  nie mogą nakładać nieproporcjonalnego obciążenia administracyjnego na producentów lub inne podmioty gospodarcze.
f)  nie mogą nakładać nieproporcjonalnego obciążenia administracyjnego na producentów lub inne podmioty gospodarcze, w szczególności mikroprzedsiębiorstwa i MŚP;
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – litera f a (nowa)
fa)  producenci lub inne podmioty gospodarcze muszą mieć wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych wymogów, w szczególności biorąc pod uwagę potrzeby mikroprzedsiębiorstw i MŚP.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 8
8.  Komisja publikuje odpowiednie badania i analizy wykorzystane przy ustalaniu wymogów dotyczących ekoprojektu na podstawie niniejszego rozporządzenia.
8.  Komisja publikuje odpowiednie badania i analizy, gdy tylko są one dostępne, w tym oceny skutków, o których mowa w ust. 4 lit. b), wykorzystane przy ustalaniu wymogów dotyczących ekoprojektu na podstawie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)
Artykuł 5a
Trwałość i naprawa produktów
1.   Określając wymogi dotyczące ekoprojektu zgodnie z art. 5 ust. 1, Komisja zapewnia, aby producenci nie ograniczali trwałości produktu, czyniąc go przedwcześnie przestarzałym, w szczególności w wyniku zaprojektowania określonej funkcji, użycia materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych lub niedostarczenia aktualizacji oprogramowania lub akcesoriów w odpowiednim czasie.
2.   Określając wymogi dotyczące ekoprojektu zgodnie z art. 5 ust. 1, Komisja zapewnia, aby producenci nie ograniczali możliwości naprawy produktów przez utrudnianie demontażu kluczowych części lub ograniczanie dostępu do informacji dotyczących naprawy i części zamiennych wyłącznie do autoryzowanych serwisów.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Wymogi dotyczące efektywności, o których mowa w ust. 1, opierają się na parametrach produktów, o których mowa w załączniku I, i obejmują odpowiednio:
2.  Wymogi dotyczące efektywności, o których mowa w ust. 1, opierają się na odpowiednich parametrach produktów, o których mowa w załączniku I, i obejmują odpowiednio:
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Wymogi dotyczące efektywności oparte na parametrze produktu określonym w załączniku I lit. f) nie ograniczają obecności substancji w produktach z powodów związanych przede wszystkim z bezpieczeństwem chemicznym.
3.  Wymogi dotyczące efektywności oparte na parametrze produktu określonym w załączniku I lit. f) nie ograniczają obecności substancji w produktach z powodów związanych przede wszystkim z bezpieczeństwem chemicznym, chyba że stosowanie substancji obecnej w produkcie lub składniku produktu w momencie wprowadzania do obrotu lub na kolejnych etapach jego cyklu życia stanowi niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b – akapit 1 – podpunkt ii
(ii)  informacje dla konsumentów i innych użytkowników końcowych na temat sposobu instalacji, użytkowania, konserwacji i naprawy produktu w celu zminimalizowania jego wpływu na środowisko i zapewnienia optymalnej trwałości, a także na temat sposobu zwrotu lub usunięcia produktu pod koniec przydatności do użycia;
(ii)  jasne i zrozumiałe informacje dla konsumentów i innych użytkowników końcowych na temat sposobu instalacji, użytkowania, konserwacji i naprawy produktu w celu zminimalizowania jego wpływu na środowisko i zapewnienia optymalnej trwałości, a także na temat sposobu zwrotu lub usunięcia produktu pod koniec przydatności do użycia;
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b – akapit 1 – podpunkt ii a (nowy)
(iia)  jasne i zrozumiałe informacje dla konsumentów i innych użytkowników końcowych na temat sposobu instalowania systemów operacyjnych stron trzecich;
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b – akapit 1 – podpunkt ii b (nowy)
(iib)  istotne informacje dla podmiotów świadczących usługi naprawy i renowacji oraz operatorów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia, naprawą i demontażem;
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2
Klasy efektywności odpowiadają statystycznie istotnej poprawie poziomów efektywności.
Klasy efektywności odpowiadają statystycznie istotnej poprawie poziomów efektywności i jako poziom minimalny w ich ramach przyjmuje się minimalne wymogi dotyczące efektywności określone na podstawie art. 6.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  W stosownych przypadkach, w oparciu o dowody przedstawione w ocenie skutków, o której mowa w art. 5 ust. 4 lit. b), wymogi informacyjne dotyczące efektywności produktu pod względem możliwości naprawy mają formę punktowej oceny możliwości naprawy, aby umożliwić użytkownikom końcowym łatwe porównanie efektywności produktów. Metodę oceny możliwości naprawy produktów opracowuje się zgodnie ze specyfiką danych kategorii produktów i określa się ją w odpowiednim akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 4. Ten akt delegowany określa również treść i wygląd etykiety zawierającej punktową ocenę możliwości naprawy, stosownie do przypadku, zgodnie z art. 14, przy użyciu jasnego i łatwo zrozumiałego języka i piktogramów, aby uniknąć nadmiaru informacji dla konsumentów.
Metoda oceny możliwości naprawy produktów, o ile jest dostępna, może obejmować inne istotne aspekty produktu, takie jak trwałość, niezawodność lub odporność, i może zostać doprecyzowana w odpowiednim akcie delegowanym z uwzględnieniem specyfiki danej kategorii produktu.
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 1 – wprowadzenie
Wymogi informacyjne, o których mowa w ust. 1, umożliwiają monitorowanie wszystkich substancji potencjalnie niebezpiecznych w całym cyklu życia produktów – chyba że takie monitorowanie jest już możliwe na podstawie innego aktu delegowanego przyjętego na podstawie art. 4, w którego zakres wchodzą odnośne produkty – oraz obejmują co najmniej następujące elementy:
Wymogi informacyjne, o których mowa w ust. 1, umożliwiają monitorowanie wszystkich substancji potencjalnie niebezpiecznych obecnych w produkcie wprowadzanym do obrotu, zgodnie z podejściem opartym na wartościach progowych, w całym cyklu życia produktów – chyba że takie monitorowanie jest już możliwe na podstawie innego aktu delegowanego przyjętego na podstawie art. 4, w którego zakres wchodzą odnośne produkty – oraz obejmują co najmniej następujące elementy:
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 1 – litera a
a)  nazwy substancji potencjalnie niebezpiecznych obecnych w produkcie;
a)  zgodne z nazewnictwem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) nazwy substancji potencjalnie niebezpiecznych obecnych w produkcie, w tym chemiczny numer identyfikacyjny, tj. numer w Europejskim spisie istniejących substancji o znaczeniu handlowym (EINECS) lub w Europejskim wykazie notyfikowanych substancji chemicznych (ELINCS), lub numer w rejestrze Chemical Abstract Service (CAS);
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 1 – litera d
d)  odpowiednie instrukcje bezpiecznego użytkowania produktu;
d)  odpowiednie instrukcje bezpiecznego użytkowania produktu i racjonalnego ekologicznie gospodarowania produktem pod koniec jego cyklu życia;
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 1 – litera e
e)  informacje dotyczące demontażu.
e)  informacje dotyczące demontażu i przygotowania do ponownego użycia.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 3
Odstępstwa, o których mowa w akapicie drugim lit. c), mogą wynikać z technicznej wykonalności lub znaczenia monitorowania substancji potencjalnie niebezpiecznych, z potrzeby ochrony poufnych informacji handlowych oraz mogą być przyznawane w innych należycie uzasadnionych przypadkach.
Odstępstwa, o których mowa w akapicie drugim lit. c), mogą wynikać z technicznej wykonalności lub znaczenia monitorowania substancji potencjalnie niebezpiecznych, dostępności metod analitycznych do ich wykrywania i określania ich ilości, z potrzeby ochrony poufnych informacji handlowych oraz mogą być przyznawane w innych należycie uzasadnionych przypadkach.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit 2 – litera e
e)  w podręczniku użytkownika;
e)  w podręczniku użytkownika lub innej dokumentacji dołączonej do produktu;
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit 3
Informacje zapewniające identyfikowalność substancji na podstawie ust. 5 umieszcza się na produkcie albo udostępnia się za pośrednictwem nośnika danych znajdującego się na produkcie.
Informacje niezbędne w kontekście zdrowia, bezpieczeństwa i praw użytkowników końcowych są udzielane i udostępniane w formie fizycznej wraz z produktem oraz udostępnia się je za pośrednictwem nośnika danych znajdującego się na produkcie.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit 3 a (nowy)
Informacje istotne dla podjęcia świadomej decyzji o zakupie przekazuje się konsumentom przed zakupem produktu.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7 a (nowy)
7a.  Informacje, które mają być przekazywane zgodnie z wymogami informacyjnymi, przekazuje się zgodnie z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/8821a.
__________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 70).
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Wymogi informacyjne, o których mowa w art. 7 ust. 1, przewidują, że produkty można wprowadzić do obrotu lub oddać do użytku wyłącznie wówczas, gdy paszport produktu jest dostępny zgodnie z obowiązującym aktem delegowanym przyjętym na podstawie art. 4 oraz art. 9 i 10.
1.  Wymogi informacyjne, o których mowa w art. 7 ust. 1, przewidują, że produkty można wprowadzić do obrotu lub oddać do użytku wyłącznie wówczas, gdy paszport produktu jest dostępny zgodnie z obowiązującym aktem delegowanym przyjętym na podstawie art. 4 oraz art. 9 i 10. Informacje zawarte w paszporcie produktu muszą być prawidłowe, pełne i aktualne.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a
a)  informacje, które należy zawrzeć w paszporcie produktu na podstawie załącznika III;
a)  informacje, które należy zawrzeć w paszporcie produktu na podstawie załącznika III, ze szczególnym uwzględnieniem poufnych informacji handlowych.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f
f)  podmioty, które mają dostęp do informacji zawartych w paszporcie produktu – w tym klienci, użytkownicy końcowi, producenci, importerzy i dystrybutorzy, sprzedawcy, podmioty zajmujące się naprawą produktów, ich regeneracją lub recyklingiem, właściwe organy krajowe, organizacje interesu publicznego oraz Komisja bądź wszelkie organizacje działające w ich imieniu – a także zakres informacji, do których podmioty te mają dostęp;
f)  podmioty, które mają dostęp do informacji zawartych w paszporcie produktu – w tym klienci, użytkownicy końcowi, producenci, importerzy i dystrybutorzy, sprzedawcy, podmioty zajmujące się zawodowo naprawą produktów, niezależne podmioty gospodarcze, podmioty zajmujące się odnawianiem, regeneracją produktów i ich recyklingiem, właściwe organy krajowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, badacze, związki zawodowe oraz Komisja bądź wszelkie organizacje działające w ich imieniu – a także zakres informacji, do których podmioty te mają dostęp;
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g
g)  podmioty, które mogą wprowadzać informacje do paszportu produktu lub je aktualizować, w tym w razie potrzeby stworzyć nowy paszport produktu – takie jak producenci, podmioty zajmujące się naprawą produktów, specjaliści ds. konserwacji, podmioty zajmujące się regeneracją produktów lub ich recyklingiem, właściwe organy krajowe oraz Komisja lub wszelkie organizacje działające w ich imieniu – a także zakres informacji, które podmioty te mogą wprowadzać lub aktualizować;
g)  podmioty, które wprowadzają informacje do paszportu produktu lub je aktualizują, w tym w razie potrzeby tworzą nowy paszport produktu powiązany z paszportem lub paszportami oryginalnego produktu – takie jak producenci, podmioty zajmujące się zawodowo naprawą produktów, niezależne podmioty, podmioty zajmujące się odnawianiem produktów, specjaliści ds. konserwacji, podmioty zajmujące się regeneracją produktów i ich recyklingiem, właściwe organy krajowe oraz Komisja lub wszelkie organizacje działające w ich imieniu – w sposób pozwalający na uniknięcie powielania informacji i powielania zgłaszania, a także zakres informacji, które podmioty te wprowadzają lub aktualizują;
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h
h)  okres, przez jaki dostępny jest paszport produktu.
h)  okres, w jakim dostępny jest paszport produktu, odpowiadający co najmniej oczekiwanemu okresowi użytkowania danego produktu.
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a
a)  zapewniają, by podmioty uczestniczące w łańcuchu wartości, w szczególności konsumenci, podmioty gospodarcze oraz właściwe organy krajowe, miały dostęp do istotnych dla nich informacji;
a)  zapewniają, by podmioty uczestniczące w łańcuchu wartości miały łatwy dostęp do istotnych dla nich informacji;
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a
a)  musi być połączony z unikatowym identyfikatorem produktu za pośrednictwem nośnika danych;
a)  musi być połączony za pośrednictwem nośnika danych z unikatowym identyfikatorem produktu, który identyfikuje produkt, niezależnie od identyfikatora znajdującego się w paszporcie produktu i od nazwy domeny;
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d
d)  zgodnie z zasadniczymi wymaganiami określonymi w art. 10 wszelkie informacje zawarte w paszporcie produktu muszą opierać się na otwartych normach, być opracowane w formacie interoperacyjnym, nadawać się do odczytu maszynowego, być ustrukturyzowane oraz powinna istnieć możliwość ich przeszukiwania;
d)  zgodnie z zasadniczymi wymaganiami określonymi w art. 10 wszelkie informacje zawarte w paszporcie produktu muszą opierać się na otwartych normach, być opracowane w formacie interoperacyjnym, nadawać się do odczytu maszynowego, być ustrukturyzowane oraz powinna istnieć możliwość ich przeszukiwania i przenoszenia za pomocą otwartej interoperacyjnej sieci wymiany danych, bez uzależnienia od jednego dostawcy;
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d a (nowa)
da)  dane osobowe dotyczące użytkownika końcowego produktu nie mogą być przechowywane w paszporcie produktu;
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3
3.  Podmiot gospodarczy, który wprowadza produkt do obrotu, dostarcza sprzedawcom cyfrową kopię nośnika danych, aby umożliwić im udostępnienie jej klientom, jeżeli fizyczny dostęp do produktu nie jest możliwy. Podmiot gospodarczy dostarcza wspomnianą cyfrową kopię bezpłatnie i w terminie 5 dni roboczych od chwili złożenia wniosku przez sprzedawcę.
3.  Podmiot gospodarczy, który wprowadza produkt do obrotu, dostarcza sprzedawcom i internetowym platformom handlowym cyfrową kopię nośnika danych, aby umożliwić im udostępnienie jej klientom, jeżeli fizyczny dostęp do produktu nie jest możliwy. Podmiot gospodarczy dostarcza wspomnianą cyfrową kopię bezpłatnie i w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wniosku.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – litera a a (nowa)
aa)  paszporty produktów muszą być interoperacyjne z istniejącymi bazami danych produktów, takimi jak baza danych substancji wzbudzających obawy w wyrobach jako takich lub w obiektach złożonych (produktach) (SCIP) oraz baza danych europejskiego rejestru produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL), o ile jest to wykonalne i istotne;
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – litera b
b)  konsumenci, podmioty gospodarcze i inne właściwe podmioty muszą mieć swobodny dostęp do paszportu produktu na podstawie przysługujących im odpowiednich praw dostępu określonych w mających zastosowanie aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4;
b)  konsumenci, użytkownicy końcowi, producenci, importerzy i dystrybutorzy, podmioty zajmujące się zawodowo naprawą, niezależne podmioty, podmioty zajmujące się odnawianiem produktów, ich regeneracją i recyklingiem, właściwe organy krajowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, związki zawodowe i inne właściwe podmioty muszą mieć nieodpłatny i łatwy dostęp do paszportu produktu na podstawie przysługujących im odpowiednich praw dostępu określonych w mających zastosowanie aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4;
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – litera b a (nowa)
ba)  paszporty produktów są projektowane i obsługiwane w taki sposób, aby były przyjazne dla użytkownika;
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – litera c
c)  dane zawarte w paszporcie produktu muszą być przechowywane przez podmiot gospodarczy odpowiedzialny za stworzenie paszportu produktu lub podmioty upoważnione do działania w jego imieniu;
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)
Artykuł 12a
Platforma porównawcza
1.   Do dnia [wpisać datę przypadającą 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja tworzy i utrzymuje publicznie dostępne narzędzie internetowe umożliwiające zainteresowanym stronom porównywanie informacji zawartych w paszportach produktów przechowywanych przez podmiot gospodarczy zgodnie z art. 10 lit. c). Narzędzie to ma na celu zagwarantowanie zainteresowanym stronom możliwości wyszukiwania informacji zgodnie z przysługującymi im prawami dostępu na podstawie art. 10 ust. 1 lit. b).
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b
b)  układ etykiety z uwzględnieniem widoczności i czytelności jej elementów;
b)  układ etykiety zapewniający widoczność i czytelność jej elementów;
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c
c)  sposób, w jaki uwidacznia się etykietę klientom, w tym w przypadku sprzedaży na odległość, z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 26 oraz skutków dla właściwych podmiotów gospodarczych;
c)  sposób, w jaki uwidacznia się etykietę klientom, w tym w przypadku sprzedaży na odległość, z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 26, wymogów określonych w dyrektywie (UE) 2019/882 oraz skutków dla właściwych podmiotów gospodarczych;
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2
2.  Jeżeli zgodnie z wymogiem informacyjnym na etykiecie należy uwzględnić klasę efektywności produktu, o której mowa w art. 7 ust. 4, układ etykiety, o którym mowa w ust. 1 lit. b), powinien umożliwiać klientom łatwe porównanie efektywności produktu pod kątem odpowiedniego parametru produktu, a tym samym wybór bardziej efektywnego produktu.
2.  Jeżeli zgodnie z wymogiem informacyjnym na etykiecie należy uwzględnić klasę efektywności produktu, o której mowa w art. 7 ust. 4, układ etykiety, o którym mowa w ust. 1 lit. b), powinien być przejrzysty i zrozumiały oraz umożliwiać klientom łatwe porównanie efektywności produktu pod kątem odpowiedniego parametru produktu, a tym samym wybór bardziej efektywnego produktu.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit 1
W przypadkach gdy w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4 nie wymaga się, by produkty miały etykietę, produkty te mogą nie być wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku, jeżeli dostarczone z nimi lub umieszczone na nich etykiety mogą wprowadzać w błąd lub dezorientować klientów, imitując etykiety, o których mowa w art. 14.
Produkty nie wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku, jeżeli dostarczone z nimi lub umieszczone na nich etykiety mogą wprowadzać w błąd lub dezorientować klientów, imitując etykiety, o których mowa w art. 14, w tym w przypadkach, gdy w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4 nie wymaga się, by produkty miały etykietę.
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c
c)  rozłożenie wpływu na środowisko, zużycia energii i wytwarzania odpadów w całym łańcuchu wartości, w szczególności to, czy mają one miejsce w Unii;
c)  rozłożenie wpływu na klimat i środowisko, zużycia energii, zużycia zasobów i wytwarzania odpadów w całym łańcuchu wartości;
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 1
Komisja przyjmuje i regularnie aktualizuje plan prac, obejmujący okres co najmniej 3 lat, zawierający wykaz grup produktów, w odniesieniu do których zamierza ustanowić wymogi dotyczące ekoprojektu na podstawie niniejszego rozporządzenia. Wykaz ten obejmuje aspekty produktów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i w odniesieniu do których Komisja zamierza przyjąć horyzontalne wymogi dotyczące ekoprojektu ustanowione na podstawie art. 5 ust. 2 akapit drugi.
Komisja przyjmuje plan prac i udostępnia go publicznie, wraz z wszystkimi odpowiednimi dokumentami przygotowawczymi. Plan prac zawiera wykaz grup produktów, w odniesieniu do których zamierza ustanowić wymogi dotyczące ekoprojektu na podstawie niniejszego rozporządzenia, oraz szacunkowe terminy ich ustanowienia. Wykaz ten obejmuje aspekty produktów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i w odniesieniu do których Komisja zamierza przyjąć horyzontalne wymogi dotyczące ekoprojektu ustanowione na podstawie art. 5 ust. 2 akapit drugi. Plan prac obejmuje okres co najmniej 3 lat i jest regularnie aktualizowany.
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2
Przyjmując lub aktualizując plan prac, o którym mowa w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod uwagę kryteria określone w ust. 1 niniejszego artykułu i konsultuje się z forum ds. ekoprojektu, o którym mowa w art. 17.
Przyjmując lub aktualizując plan prac, o którym mowa w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod uwagę kryteria określone w ust. 1 niniejszego artykułu i konsultuje się z forum ds. ekoprojektu, o którym mowa w art. 17, w odpowiednich ramach czasowych.
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)
Komisja przedstawia projekt planu prac i jego aktualizacje Parlamentowi Europejskiemu przed ich przyjęciem.
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2 b (nowy)
Na lata 2024–2027 Komisja rozważy priorytetowe potraktowanie następujących grup produktów w pierwszym planie prac, który ma zostać przyjęty nie później niż ... [wstawić datę 3 miesiące po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia]. Jeżeli którakolwiek z następujących grup produktów nie zostanie uwzględniona w planie prac, Komisja przedstawi uzasadnienie swojej decyzji w planie prac:
—  żeliwo, stal,
—  aluminium,
—  wyroby włókiennicze, zwłaszcza odzież i obuwie,
—  meble, w tym materace,
—  opony,
—  detergenty,
—  farby,
—  smary,
—  chemikalia,
—  produkty związany z energią, dla których środki wykonawcze należy zmienić lub określić na nowo,
—  produkty ICT i inne urządzenia elektroniczne.
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2 c (nowy)
Brak odpowiednich wymogów dotyczących wydajności i informacji na temat środowiska i śladu węglowego w odniesieniu do cementu na mocy [przyszłego rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) 305/2011 (2022/0094 COD)] do 2027 r. spowoduje włączenie cementu jako priorytetowej kategorii produktów do następnego planu prac w ramach niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 1
Podczas wykonywania swoich działań Komisja zapewnia zrównoważony udział przedstawicieli państw członkowskich i wszystkich zainteresowanych stron związanych z danym produktem lub daną grupą produktów, takich jak przedstawiciele przemysłu, w tym MŚP i rzemieślników, związków zawodowych, handlowców, sprzedawców detalicznych, importerów, organizacji ochrony środowiska i organizacji konsumenckich. Strony te uczestniczą w szczególności w przygotowaniu wymogów dotyczących ekoprojektu, badaniu skuteczności ustanowionych mechanizmów nadzoru rynku oraz ocenie środków samoregulacji.
Podczas wykonywania swoich działań Komisja zapewnia zrównoważony udział przedstawicieli państw członkowskich i wszystkich zainteresowanych stron związanych z danym produktem lub daną grupą produktów, takich jak przedstawiciele przemysłu, w tym MŚP, przedsiębiorstw społecznych i rzemieślników, podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami, organizacji normalizacyjnych, związków i stowarzyszeń zawodowych, handlowców, sprzedawców detalicznych, importerów, organizacji ochrony środowiska, organizacji konsumenckich, badaczy i innych ekspertów.
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 1 a (nowy)
Strony, o których mowa w akapicie pierwszym, uczestniczą w szczególności w przygotowaniu wymogów dotyczących ekoprojektu i badaniu skuteczności ustanowionych mechanizmów nadzoru rynku oraz ocenie środków samoregulacji.
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 2 a (nowy)
Komisja publikuje na swojej stronie internetowej informacje o zbliżających się posiedzeniach forum ds. ekoprojektu, zapewniając, aby odpowiednie strony były informowane z wystarczającym wyprzedzeniem przed konsultacjami.
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 2 b (nowy)
Forum ds. ekoprojektu wykonuje swoje zadania w pełni przejrzysty sposób. Komisja publikuje przyjęte wnioski i protokoły posiedzeń forum ds. ekoprojektu oraz wszystkie inne odnośne dokumenty na stronie internetowej Komisji.
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 2 c (nowy)
Forum ds. ekoprojektu może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o sporządzenie wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu do konkretnej grupy produktów. Komisja uwzględnia taki wniosek.
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
1.  Dwa podmioty gospodarcze lub ich większa liczba mogą przedstawić Komisji środek samoregulacji ustanawiający wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów jako alternatywę dla aktu delegowanego przyjętego na podstawie art. 4. Podmioty te przedstawiają dowody potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 3 lit. a)–e). W odniesieniu do ust. 3 lit. a) dowody te obejmują ustrukturyzowaną analizę techniczną, środowiskową i ekonomiczną, która uzasadnia wymogi dotyczące ekoprojektu i cele środka samoregulacji oraz zawiera ocenę wpływu wymogów dotyczących ekoprojektu określonych w tym środku samoregulacji.
1.  Dwa podmioty gospodarcze lub ich większa liczba mogą przedstawić Komisji środek samoregulacji ustanawiający wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów jako alternatywę dla aktu delegowanego przyjętego na podstawie art. 4, jeżeli produkty nie są objęte planem prac. Podmioty te przedstawiają dowody potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 3 lit. a)–e). W odniesieniu do ust. 3 lit. a) dowody te obejmują ustrukturyzowaną analizę techniczną, środowiskową i ekonomiczną, która uzasadnia wymogi dotyczące ekoprojektu i cele środka samoregulacji oraz zawiera ocenę wpływu wymogów dotyczących ekoprojektu określonych w tym środku samoregulacji.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie
Środek samoregulacji obejmuje następujące informacje:
Środek samoregulacji przedstawiony na mocy ust. 1 obejmuje następujące informacje:
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b
b)  wymogi dotyczące ekoprojektu mające zastosowanie do produktów objętych środkiem samoregulacji;
b)  wymogi dotyczące ekoprojektu, określone w art. 5, mające zastosowanie do produktów objętych środkiem samoregulacji;
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d
d)  zasady dotyczące informacji przekazywanych przez sygnatariuszy oraz przeprowadzania badań i inspekcji.
d)  zasady dotyczące informacji przekazywanych przez sygnatariuszy oraz zasady przeprowadzania badań i inspekcji;
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)
da)  przepisy dotyczące konsekwencji nieprzestrzegania przepisów przez sygnatariusza;
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d b (nowa)
db)  wyjaśnienie, w jaki sposób środek samoregulacji przedstawiony zgodnie z ust. 1 poprawia zrównoważenie środowiskowe produktów zgodnie z celami niniejszego rozporządzenia i zapewnia swobodny przepływ na rynku wewnętrznym szybciej lub mniejszym kosztem niż akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 2
Informacje, o których mowa w niniejszym ustępie, są aktualizowane i udostępniane na publicznie dostępnej stronie internetowej.
Informacje, o których mowa w niniejszym ustępie, są aktualizowane i udostępniane na publicznie dostępnej stronie internetowej Komisji. Podmioty gospodarcze niezwłocznie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach środka samoregulacji, w szczególności o wszelkich zmianach dotyczących sygnatariuszy.
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie
Komisja ocenia proponowany środek samoregulacji oraz – w stosownych przypadkach – zwraca się o poradę naukową do unijnych agencji zdecentralizowanych. Na podstawie tej oceny Komisja ustala, czy stanowi on pełnoprawną alternatywę dla aktu delegowanego przyjętego na podstawie art. 4, spełniającą następujące kryteria:
Komisja ocenia proponowany środek samoregulacji oraz – w stosownych przypadkach – zwraca się o poradę naukową do unijnych agencji zdecentralizowanych. Komisja konsultuje się również z forum ds. ekoprojektu w sprawie środka samoregulacji przedstawionego zgodnie z ust. 1. Na podstawie tej oceny Komisja ustala, czy stanowi on pełnoprawną alternatywę dla aktu delegowanego przyjętego na podstawie art. 4, spełniającą następujące kryteria:
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a
a)  środek samoregulacji przyczynia się do poprawy zrównoważenia środowiskowego produktów i zapewnienia swobodnego przepływu na rynku wewnętrznym szybciej lub mniejszym kosztem niż akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4;
a)  środek samoregulacji przyczynia się do poprawy zrównoważenia środowiskowego produktów zgodnie z celami niniejszego rozporządzenia i zapewnienia swobodnego przepływu na rynku wewnętrznym szybciej lub mniejszym kosztem niż akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4;
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 2
Komisja przyjmuje akt wykonawczy zawierający wykaz środków samoregulacji ustanowionych jako pełnoprawne alternatywy dla aktu delegowanego przyjętego na podstawie art. 4. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 67 ust. 2.
Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 66, zawierający wykaz środków samoregulacji ustanowionych jako pełnoprawne alternatywy dla aktu delegowanego przyjętego na podstawie art. 4. Ten akt delegowany przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 67 ust. 2.
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4
4.  Komisja może w dowolnym momencie zwrócić się do sygnatariuszy środka samoregulacji o przedstawienie poprawionej i zaktualizowanej wersji tego środka w związku z istotnymi zmianami rynkowymi lub technologicznymi w danej grupie produktów lub jeżeli ma powody, by sądzić, że kryteria określone w ust. 3 nie są już spełniane.
4.  Komisja może w dowolnym momencie zwrócić się do sygnatariuszy środka samoregulacji o przedstawienie poprawionej i zaktualizowanej wersji tego środka w związku z istotnymi zmianami rynkowymi lub technologicznymi w danej grupie produktów lub jeżeli ma powody, by sądzić, że kryteria określone w ust. 3 nie są już spełniane. Sygnatariusze przedstawiają zmienioną i zaktualizowaną wersję tego środka w terminie trzech miesięcy od wezwania przez Komisję.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5
5.  Po zamieszczeniu środka samoregulacji w akcie wykonawczym przyjętym na podstawie ust. 3 akapit drugi sygnatariusze tego środka składają Komisji, w regularnych odstępach czasu określonych w tym akcie wykonawczym, sprawozdania z postępów w realizacji celów środków samoregulacji oraz wykazują, że kryteria określone w ust. 3 lit. a)–e) są nadal spełniane. Sprawozdania te umieszcza się również na publicznie dostępnej stronie internetowej.
5.  Po zamieszczeniu środka samoregulacji w akcie delegowanym przyjętym na podstawie ust. 3 akapit drugi sygnatariusze tego środka składają Komisji, w regularnych odstępach czasu określonych w tym akcie delegowanym, sprawozdania z postępów w realizacji celów środków samoregulacji oraz wykazują, że kryteria określone w ust. 3 lit. a)–e) są nadal spełniane. Jeśli sygnatariusz nie spełnia wymogów określonych w ramach środka samoregulacji, podejmuje działania naprawcze. Niezależny inspektor powiadamia Komisję o braku zgodności po stronie sygnatariusza. Sprawozdania z postępów, w tym sprawozdania dotyczące zgodności sporządzone przez niezależnego inspektora, oraz powiadomienia o braku zgodności i odpowiednich działaniach naprawczych umieszcza się na publicznie dostępnej stronie internetowej Komisji.
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6
6.  Jeżeli, opierając się na informacjach otrzymanych na podstawie ust. 4 lub 5, Komisja uzna, że środek samoregulacji nie spełnia już kryteriów określonych w ust. 3, usuwa go z wykazu, o którym mowa w tym ustępie. W takich przypadkach Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wymogów dotyczących ekoprojektu mających zastosowanie do produktu objętego tym środkiem samoregulacji.
6.  Jeżeli, opierając się na informacjach otrzymanych na podstawie ust. 2, 4 lub 5, Komisja uzna, że środek samoregulacji nie spełnia już kryteriów określonych w ust. 3, usuwa go z wykazu, o którym mowa w tym ustępie. W takich przypadkach Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wymogów dotyczących ekoprojektu mających zastosowanie do produktu objętego tym środkiem samoregulacji.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
1.  W kontekście programów, z których mogą korzystać MŚP, Komisja bierze pod uwagę inicjatywy, które pomagają MŚP we włączaniu aspektów zrównoważenia środowiskowego, w tym efektywności energetycznej, do ich łańcucha wartości.
1.  W kontekście programów, z których mogą korzystać mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Komisja bierze pod uwagę inicjatywy, które pomagają mikroprzedsiębiorstwom i MŚP we włączaniu aspektów zrównoważenia środowiskowego, w tym efektywności energetycznej, do ich łańcucha wartości.
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2
2.  Przyjmując akty delegowane na podstawie art. 4, Komisja w stosownych przypadkach dołącza do nich wytyczne uwzględniające specyfikę MŚP działających w sektorze danego produktu lub danej grupy produktów, aby ułatwić stosowanie niniejszego rozporządzenia przez MŚP.
2.  Przyjmując akty delegowane na podstawie art. 4, Komisja w stosownych przypadkach dołącza do nich wytyczne uwzględniające specyfikę mikroprzedsiębiorstw i MŚP działających w sektorze danego produktu lub danej grupy produktów, aby ułatwić stosowanie niniejszego rozporządzenia przez mikroprzedsiębiorstwa i MŚP. Przy opracowywaniu wytycznych Komisja konsultuje się z organizacjami reprezentującymi mikroprzedsiębiorstwa i MŚP.
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 1
Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki, aby pomóc MŚP w stosowaniu wymogów dotyczących ekoprojektu określonych w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4.
Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki, aby pomóc mikroprzedsiębiorstwom i MŚP w stosowaniu wymogów dotyczących ekoprojektu określonych w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4. Przygotowując takie środki, państwa członkowskie konsultują się z organizacjami reprezentującymi mikroprzedsiębiorstwa i MŚP.
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 2
Środki te obejmują co najmniej zapewnienie dostępności punktów kompleksowej obsługi lub podobnych mechanizmów służących podnoszeniu świadomości i zapewnianiu MŚP możliwości tworzenia sieci kontaktów w celu dostosowania się do wymogów.
Środki te obejmują co najmniej zapewnienie dostępności punktów kompleksowej obsługi lub podobnych mechanizmów służących podnoszeniu świadomości i zapewnianiu mikroprzedsiębiorstwom i MŚP możliwości tworzenia sieci kontaktów w celu dostosowania się do wymogów. Środki te obejmują co najmniej konkretne mechanizmy ułatwiające przestrzeganie wymogów określonych w art. 8–12a oraz przeprowadzanie ocen cyklu życia.
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 3 – litera a
a)  wsparcie finansowe, w tym poprzez przyznawanie ulg podatkowych oraz inwestycje w infrastrukturę fizyczną i cyfrową;
a)  wsparcie finansowe, w tym poprzez przyznawanie ulg podatkowych, umożliwienie uczestnictwa w forum ds. ekoprojektu oraz inwestycje w infrastrukturę fizyczną i cyfrową;
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a
a)  liczbę niesprzedanych produktów konsumpcyjnych usuwanych w ciągu roku, zróżnicowaną według rodzaju lub kategorii produktów;
a)  liczbę i procent niesprzedanych produktów konsumpcyjnych usuwanych w ciągu roku, zróżnicowaną według rodzaju lub kategorii produktów;
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c
c)  fakt przekazania usuwanych produktów w celu przygotowania ich do ponownego użycia, regeneracji, recyklingu, odzysku energii i unieszkodliwienia zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE.
c)  fakt przekazania usuwanych produktów w celu darowizny, przygotowania ich do ponownego użycia, regeneracji, recyklingu, odzysku energii i unieszkodliwienia zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 2
Podmiot gospodarczy ujawnia te informacje na ogólnodostępnej stronie internetowej lub udostępnia je publicznie w inny sposób do czasu, gdy akt delegowany przyjęty na podstawie ust. 3 zacznie mieć zastosowanie do kategorii niesprzedanych produktów konsumpcyjnych usuniętych przez dany podmiot gospodarczy.
Podmiot gospodarczy ujawnia te informacje na ogólnodostępnej stronie internetowej Komisji do czasu, gdy akt delegowany przyjęty na podstawie ust. 3 zacznie mieć zastosowanie do kategorii niesprzedanych produktów konsumpcyjnych usuniętych przez dany podmiot gospodarczy.
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit 1
Komisja może przyjąć akty wykonawcze określające format ujawniania informacji, o których mowa w ust. 1, w tym rodzaj lub kategorię oraz sposób weryfikacji informacji.
Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające format ujawniania informacji, o których mowa w ust. 1, w tym rodzaj lub kategorię oraz sposób weryfikacji informacji.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit 1
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych na podstawie art. 66 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez zakazanie podmiotom gospodarczym niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych w Unii, w przypadku gdy niszczenie niesprzedanych produktów konsumpcyjnych należących do określonej grupy produktów ma znaczący wpływ na środowisko.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych na podstawie art. 66 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez zakazanie podmiotom gospodarczym niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych, w przypadku gdy niszczenie niesprzedanych produktów konsumpcyjnych należących do określonej grupy produktów ma niebagatelny wpływ na środowisko.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)
Na podstawie informacji dostarczonych zgodnie z ust. 1, do dnia ... [wstawić datę przypadającą 2 lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co 3 lata Komisja publikuje sprawozdanie dotyczące niszczenia niesprzedanych towarów. W sprawozdaniu tym Komisja określa produkty, w odniesieniu do których uważa za konieczne przyjęcie aktu delegowanego zakazującego niszczenia niesprzedanych towarów.
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a
a)  kwestie związane ze zdrowiem i z bezpieczeństwem;
a)  kwestie związane ze zdrowiem, higieną i z bezpieczeństwem;
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit 2 – litera b
b)  uszkodzenia produktów powstałe w wyniku manipulowania nimi lub wykryte po zwrocie produktu przez konsumenta;
b)  uszkodzenia produktów, których nie można naprawić w opłacalny sposób, powstałe w wyniku manipulowania nimi lub wykryte po zwrocie produktu;
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit 2 – litera c
c)  adekwatność produktu do celu, do którego jest przeznaczony, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, prawa Unii i prawa krajowego oraz norm technicznych;
skreśla się
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit 2 – litera d a (nowa)
da)  produkty podrobione.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5 – akapit 1 – litera a
a)  liczbę zniszczonych niesprzedanych produktów konsumpcyjnych;
a)  liczbę i procent zniszczonych niesprzedanych produktów konsumpcyjnych;
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Komisja zapewnia podmiotom gospodarczym wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych wymogów.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 a (nowy)
Artykuł 20a
1.  Po upływie jednego roku od ... [wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] niszczenie niesprzedanych produktów konsumpcyjnych przez podmioty gospodarcze będzie zakazane w przypadku następujących kategorii produktów:
a)  wyroby włókiennicze i obuwie;
b)  sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 66 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia i określenia pewnych odstępstw od zakazów, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to właściwe ze względu na:
a)  kwestie związane ze zdrowiem, higieną i z bezpieczeństwem;
b)  uszkodzenia produktów, których nie można naprawić w opłacalny sposób, powstałe w wyniku manipulowania nimi lub wykryte po zwrocie produktu;
c)  odmowę przyjęcia produktów do celów darowizny, przygotowania do ponownego użycia lub regeneracji.
d)  produkty podrobione.
3.  W przypadku gdy niesprzedane produkty są niszczone na mocy odstępstwa, o którym mowa w ust. 2, odpowiedzialny podmiot gospodarczy ujawnia na ogólnodostępnej stronie internetowej lub upublicznia w inny sposób:
a)  liczbę i procent zniszczonych niesprzedanych produktów;
b)  powody zniszczenia niesprzedanych produktów, z odniesieniem do mającego zastosowanie odstępstwa;
c)  fakt przekazania usuwanych produktów w celu przygotowania ich do recyklingu, odzysku energii i unieszkodliwienia zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE.
Szczegóły i format ujawniania informacji określone w akcie wykonawczym przyjętym na podstawie art. 20 ust. 2 mają zastosowanie do informacji, które mają być ujawniane zgodnie z niniejszym ustępem, chyba że akt delegowany przyjęty na podstawie ust. 2 stanowi inaczej.
4.  Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do MŚP.
W aktach delegowanych przyjętych na podstawie ust. 2 Komisja może jednak przewidzieć, że zakaz niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1, lub obowiązek ujawniania informacji, o którym mowa w ust. 3, mają zastosowanie do:
a)  średnich przedsiębiorstw, jeżeli istnieją wystarczające dowody potwierdzające, że odpowiadają one za znaczną część niesprzedanych produktów konsumpcyjnych, które ulegają zniszczeniu;
b)  mikroprzedsiębiorstw i małych lub średnich przedsiębiorstw, jeżeli istnieją wystarczające dowody potwierdzające, że mogą one być wykorzystane do obejścia zakazu niszczenia niesprzedanych produktów konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1, lub obowiązku ujawniania informacji, o którym mowa w ust. 3.
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3
3.  Producenci przechowują dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez okres 10 lat od chwili wprowadzenia produktu do obrotu lub oddania go do użytku. Akty delegowane przyjęte na podstawie art. 4 mogą przewidywać okres dłuższy lub krótszy niż 10 lat, aby uwzględnić charakter danych produktów lub wymogów.
3.  Producenci przechowują dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez okres 10 lat od chwili wprowadzenia produktu do obrotu lub oddania go do użytku. Akty delegowane przyjęte na podstawie art. 4 mogą przewidywać okres dłuższy lub krótszy niż 10 lat, aby uwzględnić charakter produktów, złożoność informacji, które należy podać, lub odnośne wymogi.
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 7
7.  Producenci zapewniają, aby do produktu objętego aktem delegowanym przyjętym na podstawie art. 4 dołączone były instrukcje umożliwiające konsumentom i innym użytkownikom końcowym bezpieczny montaż, bezpieczną instalację i obsługę, bezpieczne przechowywanie, bezpieczną konserwację i naprawę oraz bezpieczne unieszkodliwianie produktu, sporządzone w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych, określonym przez dane państwo członkowskie. Instrukcje te są jasne, zrozumiałe i czytelne oraz zawierają co najmniej informacje określone w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4 i wskazane w art. 7 ust. 2 lit. b) pkt (ii).
7.  Producenci zapewniają, aby do produktu objętego aktem delegowanym przyjętym na podstawie art. 4 dołączone były instrukcje w formacie cyfrowym, umożliwiające konsumentom i innym użytkownikom końcowym bezpieczny montaż, bezpieczną instalację i obsługę, bezpieczne przechowywanie, bezpieczną konserwację i naprawę oraz bezpieczne unieszkodliwianie produktu, sporządzone w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych, określonym przez dane państwo członkowskie. Instrukcje te są jasne, zrozumiałe i czytelne oraz zawierają co najmniej informacje określone w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4 i wskazane w art. 7 ust. 2 lit. b) pkt (ii). W aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4 definiuje się również okres, w którym instrukcje te mają być udostępniane online. Okres ten nie może być krótszy niż 10 lat po wprowadzeniu produktu na rynek.
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 7 a (nowy)
7a.   Zapewniając instrukcje, o których mowa w ust. 7, producent przedstawia je w formacie umożliwiającym pobranie i zapisanie na urządzeniu elektronicznym, tak aby były dostępne dla konsumenta lub innego użytkownika końcowego w dowolnym momencie.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 7 b (nowy)
7b.   Na żądanie konsumenta lub innego użytkownika końcowego w momencie zakupu lub w okresie do 6 miesięcy po zakupie producent bezpłatnie dostarcza instrukcje w formie papierowej.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 7 c (nowy)
7c.   Akty delegowane przyjęte na podstawie art. 4 mogą w należycie uzasadnionych przypadkach określać, że niektóre zwięzłe informacje stanowiące część instrukcji przewidzianych w ust. 7 niniejszego artykułu mogą być przekazywane w formie papierowej.
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 8 – akapit 1
Producenci, którzy uznają lub mają podstawy, by uważać, że produkt objęty aktem delegowanym przyjętym na podstawie art. 4, który wprowadzili do obrotu lub oddali do użytku, jest niezgodny z wymogami określonymi w tych aktach delegowanych, niezwłocznie podejmują działania naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności tego produktu z wymogami, jego wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności.
Producenci, którzy uznają lub mają podstawy, by uważać, że produkt objęty aktem delegowanym przyjętym na podstawie art. 4, który wprowadzili do obrotu lub oddali do użytku, jest niezgodny z wymogami określonymi w tych aktach delegowanych, bez zbędnej zwłoki podejmują działania naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności tego produktu z wymogami lub jego natychmiastowego wycofania z obrotu lub wycofania od konsumentów, stosownie do okoliczności.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 8 a (nowy)
8a.   Producenci ustanawiają publicznie dostępne kanały komunikacji, takie jak numer telefonu, adres elektroniczny lub specjalna sekcja na ich stronie internetowej, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, aby umożliwić użytkownikom końcowym składanie skarg lub zgłaszanie obaw dotyczących potencjalnej niezgodności produktów.
Producenci wprowadzają odpowiednie środki, jeżeli uznają, że zachodzi przypadek niezgodności z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, oraz informują organy nadzoru rynku. Producenci prowadzą rejestr zgłoszonych skarg i obaw tak długo, jak jest to konieczne do celu niniejszego rozporządzenia, i udostępniają go na żądanie organu nadzoru rynku.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 9 – akapit 1
Producenci – na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego – dostarczają wszelkie informacje i wszelką dokumentację niezbędne do wykazania zgodności produktu, w tym dokumentację techniczną w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Wspomniane informacje i wspomniana dokumentacja są dostarczane w formie papierowej albo elektronicznej. Odpowiednie dokumenty są udostępniane w ciągu 10 dni od otrzymania wniosku przez właściwy organ krajowy.
Producenci – na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego – dostarczają wszelkie informacje i wszelką dokumentację niezbędne do wykazania zgodności produktu, w tym dokumentację techniczną w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Wspomniane informacje i wspomniana dokumentacja są dostarczane w formie papierowej albo elektronicznej. Odpowiednie dokumenty są udostępniane jak najszybciej i nie później niż w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku przez właściwy organ krajowy.
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera d
d)  na wniosek właściwego organu krajowego – udostępnianie odpowiednich dokumentów w ciągu 10 dni od otrzymania takiego wniosku;
d)  na wniosek właściwego organu krajowego – udostępnianie odpowiednich dokumentów jak najszybciej i nie później niż w ciągu 15 dni od otrzymania takiego wniosku;
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4
4.  Importerzy zapewniają, aby do produktu dołączone były instrukcje umożliwiające konsumentowi bezpieczny montaż, bezpieczną instalację i obsługę, bezpieczne przechowywanie, bezpieczną konserwację i naprawę oraz bezpieczne unieszkodliwianie produktu, sporządzone w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych, określonym przez dane państwo członkowskie. Instrukcje te są jasne, zrozumiałe i czytelne oraz zawierają co najmniej informacje określone w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4.
4.  Importerzy zapewniają, aby do produktu dołączone były instrukcje umożliwiające konsumentowi bezpieczny montaż, bezpieczną instalację i obsługę, bezpieczne przechowywanie, bezpieczną konserwację i naprawę oraz bezpieczne unieszkodliwianie produktu, sporządzone w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych, określonym przez dane państwo członkowskie. Instrukcje te są jasne, zrozumiałe i czytelne oraz zawierają co najmniej informacje określone w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4. Obowiązki określone w art. 21 ust. 7b i 7c stosuje się odpowiednio.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 6 – akapit 1
Importerzy, którzy uznają lub mają podstawy, by uważać, że produkt objęty aktem delegowanym przyjętym na podstawie art. 4, który wprowadzili do obrotu lub oddali do użytku, jest niezgodny z wymogami określonymi w tym akcie, niezwłocznie podejmują działania naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności tego produktu z wymogami, jego wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności.
Importerzy, którzy uznają lub mają podstawy, by uważać, że produkt objęty aktem delegowanym przyjętym na podstawie art. 4, który wprowadzili do obrotu lub oddali do użytku, jest niezgodny z wymogami określonymi w tym akcie, bez zbędnej zwłoki podejmują działania naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności tego produktu z wymogami lub do jego wycofania z obrotu lub wycofania od konsumentów, stosownie do okoliczności.
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 8 – akapit 1
Na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego importerzy dostarczają temu organowi w języku łatwo dla niego zrozumiałym wszelkie informacje i wszelką dokumentację, w tym dokumentację techniczną, konieczne do wykazania zgodności produktu z wymogami. Wspomniane informacje i wspomniana dokumentacja są dostarczane w formie papierowej albo elektronicznej. Odpowiednie dokumenty są udostępniane w ciągu 10 dni od otrzymania wniosku przez właściwy organ państwa członkowskiego.
Na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego importerzy dostarczają temu organowi w języku łatwo dla niego zrozumiałym wszelkie informacje i wszelką dokumentację, w tym dokumentację techniczną, konieczne do wykazania zgodności produktu z wymogami. Wspomniane informacje i wspomniana dokumentacja są dostarczane w formie papierowej albo elektronicznej. Odpowiednie dokumenty są udostępniane jak najszybciej i nie później niż w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku przez właściwy organ państwa członkowskiego.
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera b
b)  do produktu dołączone są wymagane dokumenty oraz instrukcje umożliwiające konsumentowi bezpieczny montaż, bezpieczną instalację, obsługę, bezpieczne przechowywanie, bezpieczną konserwację oraz bezpieczne unieszkodliwianie produktu, sporządzone w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych, określonym przez państwo członkowskie, na którego rynku udostępniany jest produkt, oraz czy takie instrukcje są jasne, zrozumiałe i czytelne oraz czy zawierają przynajmniej informacje określone w art. 7 ust. 2 lit. b) pkt (ii), zgodnie z aktem delegowanym przyjętym na podstawie art. 4;
b)  do produktu dołączone są wymagane dokumenty oraz instrukcje umożliwiające konsumentowi bezpieczny montaż, bezpieczną instalację, obsługę, bezpieczne przechowywanie, bezpieczną konserwację oraz bezpieczne unieszkodliwianie produktu, sporządzone w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych, określonym przez państwo członkowskie, na którego rynku udostępniany jest produkt, oraz czy takie instrukcje są jasne, zrozumiałe i czytelne oraz czy zawierają przynajmniej informacje określone w art. 7 ust. 2 lit. b) pkt (ii), zgodnie z aktem delegowanym przyjętym na podstawie art. 4; obowiązki określone w art. 21 ust. 7b i 7c stosuje się odpowiednio;
Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – litera c
c)  nie opatruje produktu innymi etykietami, znakami, symbolami ani napisami, które mogłyby wprowadzić w błąd lub zdezorientować klientów w odniesieniu do informacji zawartych na etykiecie, ani ich nie uwidacznia.
c)  nie opatruje produktu innymi etykietami, znakami, symbolami ani napisami, które mogłyby wprowadzić w błąd lub zdezorientować klientów w odniesieniu do zawartych na etykiecie informacji związanych z wymogami dotyczącymi ekoprojektu, ani ich nie uwidacznia.
Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 a (nowy)
Artykuł 25a
Obowiązki dostawców
Dostawca substancji lub mieszaniny lub dostawca wyrobu przekazuje nieodpłatnie wszystkie istotne informacje podmiotom gospodarczym, aby ułatwić mu spełnienie wymogów dotyczących efektywności i wymogów informacyjnych określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 – litera b
b)  nie opatruje produktu innymi etykietami, znakami, symbolami ani napisami, które mogłyby wprowadzić w błąd lub zdezorientować klientów w odniesieniu do informacji zawartych na etykiecie, ani ich nie uwidacznia.
b)  nie opatruje produktu innymi etykietami, znakami, symbolami ani napisami, które mogłyby wprowadzić w błąd lub zdezorientować klientów w odniesieniu do informacji zawartych na etykiecie przez imitowanie obowiązkowych etykiet lub przez dostarczanie informacji sprzecznych lub niezgodnych z obowiązkowymi etykietami, ani ich nie uwidacznia. Ograniczenia te nie obejmują oznakowania ekologicznego UE przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 66/2010 ani innych uznanych na szczeblu krajowym lub regionalnym oznakowań ekologicznych typu 1 EN ISO 14024, o których mowa w tym rozporządzeniu.
Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – nagłówek
Obowiązki internetowych platform handlowych i wyszukiwarek internetowych
Obowiązki internetowych platform handlowych
Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1
1.  Współpraca, o której mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/1020, w odniesieniu do internetowych platform handlowych i do celów niniejszego rozporządzenia obejmuje w szczególności:
1.  Internetowe platformy handlowe współpracują, do celów niniejszego rozporządzenia, z organami nadzoru rynku, na żądanie organów nadzoru rynku i w konkretnych przypadkach, w celu ułatwienia wszelkich działań podjętych, aby wyeliminować lub, jeżeli nie jest to możliwe, ograniczyć ryzyko, jakie stwarza produkt, który jest lub był oferowany do sprzedaży online za pośrednictwem ich usług.
a)   współpracę w celu zapewnienia skutecznych środków nadzoru rynku, w tym przez nieutrudnianie wdrażania takich środków;
b)   informowanie organów nadzoru rynku o wszelkich podjętych działaniach;
c)   ustanowienie regularnej i zorganizowanej wymiany informacji na temat ofert, które zostały usunięte na podstawie niniejszego artykułu przez internetowe platformy handlowe;
d)   umożliwienie dostępu narzędzi internetowych obsługiwanych przez organy nadzoru rynku do ich interfejsów w celu identyfikacji produktów niezgodnych z wymogami;
e)   na wniosek organów nadzoru rynku, w przypadku gdy internetowe platformy handlowe lub sprzedawcy internetowi wprowadzili przeszkody techniczne utrudniające automatyczne pobieranie danych z ich interfejsów online – umożliwienie tym organom pozyskiwania takich danych do celów zgodności produktu na podstawie parametrów identyfikacyjnych przekazanych przez organy nadzoru rynku wnoszące o pozyskanie takich danych.
Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 1
Do celów wymogów określonych w [art. 22 ust. 7] rozporządzenia (UE) …/… [akt o usługach cyfrowych] internetowe platformy handlowe projektują i organizują swój interfejs online w taki sposób, aby umożliwić sprzedawcom wywiązanie się z obowiązków określonych w art. 25, a podmiotom gospodarczym – z obowiązków wynikających z art. 30 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
skreśla się
Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2
Należy zapewnić możliwość podawania takich informacji w odniesieniu do każdego oferowanego produktu oraz wyświetlania ich lub udostępniania klientom w inny łatwy sposób w ofercie produktu wystawionego na sprzedaż.
skreśla się
Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 3
W szczególności jeżeli w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4 wymaga się, aby internetowej reklamie wizualnej niektórych produktów towarzyszyły informacje w formie elektronicznej umieszczane na mechanizmie wyświetlania, internetowe platformy handlowe umożliwiają sprzedawcom prezentowanie tych informacji. Obowiązek ten ma również zastosowanie do wyszukiwarek internetowych i innych platform internetowych, które zapewniają reklamę wizualną danych produktów w internecie.
skreśla się
Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3
3.  Jeżeli chodzi o uprawnienia przyznane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/1020, państwa członkowskie przyznają swoim organom nadzoru rynku, w odniesieniu do wszystkich produktów objętych odpowiednim aktem delegowanym przyjętym na podstawie art. 4, uprawnienia do nakazania internetowej platformie handlowej, by usunęła ze swojego interfejsu online konkretne nielegalne treści odnoszące się do produktu niezgodnego z wymogami, uniemożliwiła dostęp do nich lub wyświetlała wyraźne ostrzeżenie dla użytkowników końcowych, gdy korzystają z dostępu do tych treści. Takie nakazy muszą być zgodne z [art. 8 ust. 1] rozporządzenia (UE) …/… [akt o usługach cyfrowych].
3.  Jeżeli chodzi o uprawnienia przyznane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/1020, państwa członkowskie przyznają swoim organom nadzoru rynku, w odniesieniu do konkretnych treści dotyczących oferty produktu niezgodnego z wymogami niniejszego rozporządzenia, prawo do wydania nakazu wymagającego od dostawców internetowych platform handlowych, by usunęli takie treści ze swojego interfejsu online, uniemożliwili dostęp do nich lub wyświetlali wyraźne ostrzeżenie dla użytkowników końcowych, gdy korzystają z dostępu do tych treści. Takie nakazy muszą być zgodne z [art. 8 ust. 1] rozporządzenia (UE) …/… [akt o usługach cyfrowych].
Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4
4.   Internetowe platformy handlowe wprowadzają niezbędne środki w celu otrzymywania i przetwarzania nakazów, o których mowa w ust. 2, zgodnie z [art. 8] rozporządzenia (UE) …/… [akt o usługach cyfrowych].
skreśla się
Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 – akapit 1
Internetowe platformy handlowe ustanawiają pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację z organami nadzoru rynku państw członkowskich na temat zgodności z niniejszym rozporządzeniem i aktami delegowanymi przyjętymi na podstawie art. 4.
Internetowe platformy handlowe ustanawiają pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację z organami nadzoru rynku państw członkowskich na temat zgodności z niniejszym rozporządzeniem i aktami delegowanymi przyjętymi na podstawie art. 4 i umożliwiający konsumentom bezpośrednią i sprawną komunikację z nimi w kwestii wymogów dotyczących ekoprojektu, bądź też wyznaczają istniejący punkt kontaktowy do pełnienia tej funkcji.
Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 – akapit 2
Ten punkt kontaktowy może być tożsamy z punktem kontaktowym, o którym mowa w [art. 20 ust. 1] rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów] lub [art. 10 ust. 1] rozporządzenia (UE) /… [akt o usługach cyfrowych].
Ten punkt kontaktowy może być tożsamy z punktem kontaktowym, o którym mowa w [art. 20 ust. 1] rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów] lub art. 11 rozporządzenia (UE) 2022/2065.
Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera c
c)  informacje pozwalające zidentyfikować produkt, w tym jego typ oraz, jeżeli są dostępne, numer partii lub numer seryjny, a także wszelkie inne identyfikatory produktu.
c)  informacje umożliwiające identyfikację produktu, w tym jego zdjęcie, typ, a także wszelkie inne identyfikatory produktu.
Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie
Zobowiązując producentów, ich upoważnionych przedstawicieli lub importerów do udostępniania w formie elektronicznej części dokumentacji technicznej związanej z odnośnym produktem na podstawie art. 4 akapit trzeci lit. a), Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
Zobowiązując – na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego – producentów, ich upoważnionych przedstawicieli lub importerów do udostępniania w formie elektronicznej części dokumentacji technicznej związanej z odnośnym produktem na podstawie art. 4 akapit trzeci lit. a), Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a a (nowa)
aa)  potrzebę zapewnienia ochrony danych i prywatności danych;
Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a
a)  gromadzenie danych dotyczących użytkowania, jeżeli można uzyskać do nich zdalny dostęp przez internet, chyba że użytkownik końcowy wyraźnie odmówi udostępnienia tych danych;
a)  gromadzenie danych dotyczących użytkowania, jeżeli można uzyskać do nich zdalny dostęp przez internet, po wydaniu wyraźnej zgody przez użytkownika końcowego na udostępnienie danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679;
Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 – akapit 1
Aktualizacje oprogramowania komputerowego lub oprogramowania układowego nie mogą pogarszać efektywności produktu pod kątem któregokolwiek z parametrów produktu regulowanych w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4, którymi objęte są produkty, ani efektywności funkcjonalnej z punktu widzenia użytkownika, której pomiaru dokonuje się przy zastosowaniu standardowych metod badawczych wykorzystywanych do oceny zgodności, chyba że użytkownik końcowy wyda na to wyraźną zgodę przed dokonaniem aktualizacji. Odrzucenie aktualizacji nie może pociągać za sobą żadnej zmiany efektywności.
Aktualizacje oprogramowania komputerowego lub oprogramowania układowego nie mogą znacząco pogarszać efektywności produktu pod kątem któregokolwiek z parametrów produktu regulowanych w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4, którymi objęte są produkty, ani efektywności funkcjonalnej z punktu widzenia użytkownika, której pomiaru dokonuje się przy zastosowaniu standardowych metod badawczych wykorzystywanych do oceny zgodności, chyba że użytkownik końcowy wyda na to wyraźną zgodę przed dokonaniem aktualizacji. Odrzucenie aktualizacji nie może pociągać za sobą żadnej zmiany efektywności.
Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit 2
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 67 ust. 3.
Odnośne akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 67 ust. 3. W przypadku gdy europejska organizacja normalizacyjna przyjmuje normę zharmonizowaną i proponuje Komisji opublikowanie odniesienia do niej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Komisja ocenia te normy zharmonizowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1025/2012. W przypadku opublikowania odniesienia do normy zharmonizowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Komisja uchyla akty wykonawcze zawierające te same wymogi dotyczące ekoprojektu lub części tych aktów wykonawczych.
Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1
1.  Wymogi wynikające z art. 4 akapit trzeci lit. h) w odniesieniu do zamówień publicznych udzielanych przez instytucje zamawiające zdefiniowane w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2014/24/UE lub w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE lub podmioty zamawiające zdefiniowane w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE mogą przyjąć formę obowiązkowych specyfikacji technicznych, kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia, klauzul dotyczących realizacji zamówienia lub celów, stosownie do przypadku.
1.  Bez uszczerbku dla dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE wymogi wynikające z art. 4 akapit trzeci lit. h) w odniesieniu do zamówień publicznych udzielanych przez instytucje zamawiające zdefiniowane w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2014/24/UE lub w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE lub podmioty zamawiające zdefiniowane w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE przyjmują formę obowiązkowych specyfikacji technicznych, kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia, klauzul dotyczących realizacji zamówienia lub celów, stosownie do przypadku.
Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Państwa członkowskie wraz z Komisją zapewniają krajowym instytucjom zamawiającym pomoc w celu podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za zielone zamówienia publiczne.
Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera b
b)  konieczność zapewnienia wystarczającego popytu na bardziej zrównoważone środowiskowo produkty;
b)  korzyści środowiskowe i konieczność zapewnienia wystarczającego popytu na bardziej zrównoważone środowiskowo produkty;
Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit 1
Nie naruszając przepisów art. 13 rozporządzenia (UE) 2019/1020, każde państwo członkowskie co najmniej raz na dwa lata sporządza plan działania, w którym określa działania w zakresie nadzoru rynku planowane w celu zapewnienia przeprowadzania stosownych kontroli na odpowiednią skalę zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aktami delegowanymi przyjętymi na podstawie art. 4. Każde państwo członkowskie sporządzi pierwszy taki plan działania do [16 lipca 2024 r.].
Nie naruszając przepisów art. 13 rozporządzenia (UE) 2019/1020, każde państwo członkowskie co najmniej raz na dwa lata sporządza plan działania, w którym określa działania w zakresie nadzoru rynku planowane w celu zapewnienia przeprowadzania stosownych kontroli, w tym kontroli fizycznych i laboratoryjnych opartych na odpowiednich próbkach, na odpowiednią skalę zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aktami delegowanymi przyjętymi na podstawie art. 4. Każde państwo członkowskie sporządzi pierwszy taki plan działania do [16 lipca 2024 r.].
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b
b)  działania w zakresie nadzoru rynku planowane w celu ograniczenia niezgodności w odniesieniu do produktów lub wymogi uznane za priorytetowe, w tym charakter i minimalną liczbę kontroli, które należy przeprowadzić w okresie objętym planem działania.
b)  działania w zakresie nadzoru rynku planowane w celu ograniczenia lub wyeliminowania niezgodności w odniesieniu do produktów lub wymogi uznane za priorytetowe, w tym charakter i minimalną liczbę kontroli, które należy przeprowadzić w okresie objętym planem działania.
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)   liczby skarg otrzymanych od użytkowników końcowych i organizacji konsumenckich lub innych informacji otrzymanych od podmiotów gospodarczych lub mediów;
Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3
3.  Charakter i liczba kontroli zaplanowanych na podstawie ust. 1 lit. b) muszą być proporcjonalne do obiektywnych kryteriów stosowanych przy ustalaniu priorytetów zgodnie z ust. 2.
3.  Charakter i liczba kontroli zaplanowanych na podstawie ust. 1 lit. b) muszą być proporcjonalne do obiektywnych kryteriów stosowanych przy ustalaniu priorytetów zgodnie z ust. 2. W przypadku kategorii produktów zidentyfikowanych jako związane z wysokim ryzykiem niezgodności organy nadzoru rynku uznają, że kontrole te mają obejmować kontrole fizyczne i laboratoryjne na podstawie odpowiednich próbek.
Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  W celu sprawowania nadzoru rynku w odniesieniu do niniejszego rozporządzenia i aktów delegowanych przyjętych zgodnie z art. 4 państwa członkowskie zapewniają, aby ich organy nadzoru rynku posiadały konieczne zasoby, w tym wystarczające zasoby budżetowe i inne zasoby, takie jak odpowiednia liczba kompetentnych członków personelu, a także wiedzę fachową, procedury i inne ustalenia do celów odpowiedniego wykonywania obowiązków.
Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 5 – akapit 1
Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawierające wykazy produktów lub wymogów, które państwa członkowskie uznają co najmniej za priorytetowe pod względem nadzoru rynku na podstawie ust. 1 lit. a).
Komisja może przyjąć – zgodnie z art. 66 – akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie poprzez określenie produktów, które państwa członkowskie muszą uznać za priorytetowe pod względem nadzoru rynku na podstawie ust. 1 lit. a).
Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 5 – akapit 2
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 67 ust. 2.
skreśla się
Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit 2 – litera d
d)  w stosownych przypadkach – priorytetów zawartych w aktach wykonawczych, o których mowa w art. 59 ust. 5.
d)  w stosownych przypadkach – priorytetów zawartych w aktach delegowanych, o których mowa w art. 59 ust. 5.
Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1
1.  Organy nadzoru rynku wprowadzają do systemu informacyjnego i komunikacyjnego, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) 2019/1020, informacje na temat rodzaju i surowości wszelkich kar nałożonych w związku z naruszeniem niniejszego rozporządzenia.
1.  Organy nadzoru rynku wprowadzają do systemu informacyjnego i komunikacyjnego, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) 2019/1020, informacje na temat liczby i charakteru przeprowadzonych kontroli, a także rodzaju i surowości wszelkich kar nałożonych w związku z naruszeniem niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 3
3.  Komisja publikuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, w systemie informacyjnym i komunikacyjnym, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) 2019/1020, oraz upublicznia streszczenie tego sprawozdania.
3.  Komisja publikuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, w systemie informacyjnym i komunikacyjnym, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) 2019/1020, oraz upublicznia zarówno sprawozdanie, jak i jego streszczenie.
Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)
da)   w stosownych przypadkach konsultuje się z zainteresowanymi stronami i ekspertami.
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1 – akapit 2
Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru rynku stwierdzą, że produkt nie spełnia wymogów określonych w mających zastosowanie aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4, niezwłocznie wzywają zainteresowany podmiot gospodarczy do podjęcia odpowiednich i proporcjonalnych działań naprawczych w rozsądnym terminie wyznaczonym przez organy nadzoru rynku, który jest współmierny do charakteru i w stosownych przypadkach stopnia niezgodności, w celu usunięcia tej niezgodności. Działania naprawcze, do których podjęcia zobowiązany jest podmiot gospodarczy, mogą obejmować działania wymienione w art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/1020.
Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru rynku stwierdzą, że produkt nie spełnia wymogów określonych w mających zastosowanie aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4, niezwłocznie wzywają zainteresowany podmiot gospodarczy do podjęcia odpowiednich i proporcjonalnych działań naprawczych w rozsądnym terminie wyznaczonym przez organy nadzoru rynku, który jest współmierny do charakteru i w stosownych przypadkach stopnia niezgodności, w celu usunięcia tej niezgodności. Działania naprawcze, do których podjęcia zobowiązany jest podmiot gospodarczy, mogą obejmować co najmniej działania wymienione w art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/1020.
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4, art. 9 ust. 1 akapit drugi, art. 11 ust. 4, art. 20 ust. 3 i art. 61 ust. 1, powierza się Komisji na okres sześciu lat od dnia [miesiąc po wejściu w życie niniejszego aktu] r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu sześciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4, art. 9 ust. 1 akapit drugi, art. 11 ust. 4, art. 20 ust. 3 i art. 61 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [data wejścia w życie niniejszego aktu] r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4, art. 9 ust. 1 akapit drugi, art. 11 ust. 4, art. 20 ust. 3 i art. 61 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4, art. 9 ust. 1 akapit drugi, art. 11 ust. 4, art. 20 ust. 3 i art. 60 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – akapit 1
Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i stosują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wykonywania. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, z uwzględnieniem zakresu niezgodności i liczby produktów wprowadzonych na rynek Unii, które są niezgodne z wymogami. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach najpóźniej do dnia [rok od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r. i niezwłocznie przekazują informacje o wszelkich późniejszych zmianach dotyczących tych przepisów.
Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i stosują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wykonywania. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach najpóźniej do dnia [rok od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r. i niezwłocznie przekazują informacje o wszelkich późniejszych zmianach dotyczących tych przepisów.
Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – akapit 1 a (nowy)
Określając rodzaj i poziom kar nakładanych w razie naruszeń, właściwe organy państw członkowskich należycie uwzględniają następujące kryteria:
a)   charakter, wagę i czas trwania naruszenia, w tym liczbę sztuk niezgodnych produktów wprowadzonych do obrotu w Unii;
b)   w stosownych przypadkach, umyślny lub wynikający z niedbalstwa charakter naruszenia;
c)   sytuację finansową osoby fizycznej lub prawnej odpowiedzialnej za naruszenie, której wyznacznikiem jest na przykład wysokość całkowitych obrotów odpowiedzialnej osoby prawnej lub roczny dochód odpowiedzialnej osoby fizycznej;
d)   korzyści ekonomiczne uzyskane w wyniku naruszenia przez odpowiedzialną osobę fizyczną lub prawną, w zakresie, w jakim można je ustalić;
e)   szkody dla zdrowia ludzkiego lub środowiska spowodowane naruszeniem, w zakresie, w jakim można je ustalić;
f)   wszelkie działania podjęte przez odpowiedzialną osobę fizyczną lub prawną w celu złagodzenia lub naprawienia wyrządzonej szkody;
g)   stopień współpracy odpowiedzialnych osób fizycznych lub prawnych z właściwymi organami;
h)   uprzednie naruszenia popełnione przez odpowiedzialną osobę fizyczną lub prawną;
i)   wszelkie działania mające na celu obejście lub utrudnienie kontroli administracyjnych oraz
j)   wszelkie inne okoliczności obciążające lub łagodzące mające zastosowanie w danej sprawie.
Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – akapit 1 b (nowy)
Państwa członkowskie mają możliwość nakładania co najmniej następujących kar w razie naruszeń niniejszego rozporządzenia:
a)   grzywny;
b)   konfiskaty dochodów uzyskanych przez osobę fizyczną lub prawną z transakcji związanej z naruszeniem przepisów;
c)   wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówienia.
Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – nagłówek
Ocena
Monitorowanie i ocena
Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – akapit -1 (nowy)
-1.  Komisja gromadzi odpowiednie dane na temat produktów i grup produktów podlegających wymogom dotyczącym ekoprojektu, w tym na temat ich cyklu życia, śladu środowiskowego, węglowego i materiałowego, w celu oceny poprawy zrównoważenia środowiskowego tych produktów. Na podstawie tych danych Komisja publikuje sprawozdanie roczne.
Komisja regularnie, a co najmniej raz na 3 lata po przyjęciu wymogów dotyczących ekoprojektu, przeprowadza ocenę takich wymogów w celu określenia potrzeby ewentualnych przeglądów.
Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – akapit 1
Nie wcześniej niż dnia [8 lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r. Komisja przeprowadza ocenę niniejszego rozporządzenia oraz jego wkładu w funkcjonowanie rynku wewnętrznego i poprawę zrównoważenia środowiskowego produktów. Komisja przedstawia sprawozdanie z głównych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. Państwa członkowskie przekazuj Komisji informacje niezbędne do przygotowania tego sprawozdania.
Nie później niż [6 lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co 6 lat Komisja przeprowadza ocenę niniejszego rozporządzenia oraz jego wkładu w funkcjonowanie rynku wewnętrznego i poprawę zrównoważenia środowiskowego produktów. Komisja ocenia również stosowanie zwolnień dla przywożonych produktów używanych lub grup produktów przewidzianych w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 4 niniejszego rozporządzenia.
Nie później niż [wstawić datę 4 lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] Komisja rozważy włączenie wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju społecznego i należytej staranności do zakresu niniejszego rozporządzenia.
Komisja przedstawia sprawozdanie z głównych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów i udostępnia je publicznie. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje niezbędne do przygotowania tego sprawozdania.
Poprawka 223
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 a (nowy)
Artykuł 69a
Środki ochrony prawnej w przypadku braku zgodności z umową
1.  W przypadku niezgodności produktu z wymogami dotyczącymi ekoprojektu uznaje się, że produkt jest niezgodny z umową sprzedaży w rozumieniu art. 5 dyrektywy (UE) 2019/771, i daje konsumentom prawo do środków ochrony prawnej na warunkach określonych w art. 13 tej dyrektywy, niezależnie od upływu terminów określonych w art. 10 tej dyrektywy. 
2.  Wprowadzanie do obrotu lub oferowanie do sprzedaży produktu niezgodnego z wymogami dotyczącymi ekoprojektu uznaje się za nieuczciwą praktykę handlową zgodnie z art. 5 dyrektywy 2005/29/WE, co daje konsumentom prawo do środków ochrony prawnej określonych w art. 11a tej dyrektywy.
Poprawka 224
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 b (nowy)
Artykuł 69b
Zmiana w dyrektywie (UE) 2020/1828
Załącznik I pkt 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/18281a otrzymuje brzmienie:
„(27) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... ustanawiające ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla zrównoważonych produktów i uchylające dyrektywę 2009/125/WE.”
__________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylająca dyrektywę 2009/22/WE (Dz.U. L 409 z 4.12.2020, s. 1).
Poprawka 225
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – wprowadzenie
Jako podstawę poprawy aspektów produktu, o których mowa w art. 5 ust. 1, można stosować – w stosownych przypadkach i w razie potrzeby uzupełnione o inne parametry – następujące parametry:
Jako podstawę poprawy aspektów produktu, o których mowa w art. 5 ust. 1, stosuje się indywidualnie lub łącznie – w stosownych przypadkach i w razie potrzeby uzupełnione o inne parametry – następujące parametry:
Poprawka 226
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b
b)  łatwość naprawy i konserwacji wyrażoną przez: cechy, dostępność i czas dostawy części zamiennych, modułowość, kompatybilność z powszechnie dostępnymi częściami zamiennymi, dostępność instrukcji naprawy i konserwacji, liczbę stosowanych materiałów i części, stosowanie części standardowych, stosowanie norm kodowania części i materiałów w celu identyfikacji części i materiałów, liczbę i złożoność koniecznych procesów i narzędzi, łatwość nieniszczącego demontażu i ponownego montażu, warunki dostępu do danych produktu, warunki dostępu do niezbędnego sprzętu i oprogramowania lub warunki ich stosowania;
b)  łatwość naprawy i konserwacji, z uwzględnieniem bezpieczeństwa produktu, wyrażoną przez: cechy, dostępność i czas dostawy oraz przystępność cenową części zamiennych, modułowość, kompatybilność z powszechnie dostępnymi narzędziami i częściami zamiennymi, dostępność instrukcji naprawy i konserwacji, liczbę stosowanych materiałów i części, stosowanie części standardowych, stosowanie norm kodowania części i materiałów w celu identyfikacji części i materiałów, liczbę i złożoność koniecznych procesów i narzędzi, potrzebę stosowania specjalistycznych narzędzi, łatwość nieniszczącego demontażu i ponownego montażu, warunki dostępu do danych produktu, warunki dostępu do niezbędnego sprzętu i oprogramowania lub warunki ich stosowania;
Poprawka 227
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera d
d)  łatwość i jakość recyklingu wyrażoną przez: stosowanie materiałów nadających się do recyklingu, bezpieczny, łatwy i nieniszczący dostęp do części i materiałów nadających się do recyklingu lub części i materiałów zawierających substancje niebezpieczne, skład i jednorodność materiałów, możliwość sortowania z zachowaniem wysokiej czystości, liczbę stosowanych materiałów i części, stosowanie części standardowych, stosowanie norm kodowania części i materiałów w celu identyfikacji części i materiałów, liczbę i złożoność koniecznych procesów i narzędzi, łatwość nieniszczącego demontażu i ponownego montażu, warunki dostępu do danych produktu, warunki dostępu do niezbędnego sprzętu i oprogramowania lub warunki ich stosowania;
d)  łatwość, jakość i ekonomiczną opłacalność recyklingu wyrażoną przez: stosowanie materiałów nadających się do recyklingu, bezpieczny, łatwy i nieniszczący dostęp do części i materiałów nadających się do recyklingu lub części i materiałów zawierających substancje niebezpieczne oraz skład i jednorodność materiałów, możliwość sortowania z zachowaniem wysokiej czystości, projektowanie z myślą o recyklingu, liczbę stosowanych materiałów i części, stosowanie części standardowych, stosowanie norm kodowania części i materiałów w celu identyfikacji części i materiałów, liczbę i złożoność koniecznych procesów i narzędzi, łatwość nieniszczącego demontażu i ponownego montażu, warunki dostępu do danych produktu, warunki dostępu do niezbędnego sprzętu i oprogramowania lub warunki ich stosowania;
Poprawka 228
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera e
e)  unikanie rozwiązań technicznych uniemożliwiających ponowne użycie, ulepszenie, naprawę, konserwację, odnowienie, regenerację i recykling produktów i części;
e)  unikanie rozwiązań technicznych uniemożliwiających ponowne użycie, ulepszenie, naprawę, konserwację, odnowienie, regenerację i recykling produktów i części, przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa produktu;
Poprawka 229
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera e a (nowa)
ea)  unikanie przedwczesnego postarzania produktów;
Poprawka 230
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera f
f)  stosowanie substancji, występujących samodzielnie, jako składników substancji lub w mieszaninach, w trakcie procesu produkcji produktów lub prowadzące do ich obecności w produktach, w tym także wówczas, gdy produkty te stają się odpadami;
f)  stosowanie substancji, w szczególności substancji potencjalnie niebezpiecznych, samodzielnie, jako składników substancji lub w mieszaninach, w trakcie procesu produkcji produktów lub prowadzące do ich obecności w produktach, w tym także wówczas, gdy produkty te stają się odpadami;
Poprawka 231
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera h a (nowa)
ha)  stosowanie lub zawartość materiałów odnawialnych pochodzących ze zrównoważonych źródeł;
Poprawka 232
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera h b (nowa)
hb)  stosowanie lub zawartość krytycznych surowców:
Poprawka 233
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera m a (nowa)
ma)  ślad materiałowy produktu;
Poprawka 234
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera n
n)  uwalnianie mikrodrobin plastiku;
n)  uwalnianie mikrodrobin i nanodrobin plastiku;
Poprawka 235
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera p
p)  ilość wytwarzanych odpadów, w tym odpadów tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych, oraz łatwość ich ponownego użycia, a także ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych;
p)  ilość wytwarzanych odpadów, w tym odpadów tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych, oraz łatwość ich ponownego użycia, łatwość recyklingu, a także ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych;
Poprawka 236
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera q
q)  warunki użytkowania.
q)  warunki użytkowania, w tym wpływ na środowisko i korzyści w trakcie użytkowania;
Poprawka 237
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera q a (new)
qa)  wpływ na zdrowie ludzi;
Poprawka 238
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera q b (nowa)
qb)  bezpieczne i zrównoważone dostawy surowców.
Poprawka 239
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – wprowadzenie
Wymogi dotyczące efektywności ustala się w następujący sposób:
Wymogi dotyczące efektywności przyczyniają się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 5 ust. 4 lit. a), i uwzględniają wyniki odpowiednich ocen skutków. Wymogi dotyczące efektywności ustala się w następujący sposób:
Poprawka 240
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 1 – akapit 2
W ramach analizy technicznej, środowiskowej i ekonomicznej określa się również – w odniesieniu do danego parametru – najefektywniejsze produkty oraz technologie dostępne na rynku.
W ramach analizy technicznej, środowiskowej i ekonomicznej określa się również – w odniesieniu do danego parametru – najefektywniejsze produkty oraz technologie dostępne na rynku, a także oczekiwane ulepszenia technologiczne. Uwzględnia się w niej również istniejące sektorowe plany działania określone w rozporządzeniu (UE) 2021/1119.
Poprawka 241
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 1 – akapit 4
Na podstawie tej analizy oraz biorąc pod uwagę wykonalność ekonomiczną i techniczną, w tym dostępność najważniejszych zasobów i technologii, a także potencjał poprawy, określa się poziomy lub wymogi nieilościowe.
Na podstawie tej analizy oraz biorąc pod uwagę niekorzystny wpływ produktu na zdrowie ludzkie i środowisko w całym cyklu życia, ograniczenia planety, wykonalność ekonomiczną i techniczną, w tym dostępność najważniejszych zasobów i technologii, a także potencjał poprawy, określa się poziomy lub wymogi nieilościowe.
Poprawka 242
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – akapit 1 – punkt 8
8)  dat wprowadzenia, wszelkich tymczasowych lub przejściowych środków lub okresów, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego wpływu na MŚP lub na poszczególne grupy produktów wytwarzanych przede wszystkim przez MŚP;
8)  dat wprowadzenia, wszelkich tymczasowych lub przejściowych środków lub okresów, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb mikroprzedsiębiorstw i MŚP lub poszczególnych grup produktów wytwarzanych przede wszystkim przez mikroprzedsiębiorstwa i MŚP;
Poprawka 243
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – akapit 1 wprowadzenie
Do oceny środków samoregulacji jako alternatywy dla aktu delegowanego przyjętego na podstawie art. 4 niniejszego rozporządzenia można zastosować następujący niewyczerpujący wykaz kryteriów orientacyjnych:
Do oceny środków samoregulacji jako alternatywy dla aktu delegowanego przyjętego na podstawie art. 4 niniejszego rozporządzenia stosuje się następujący niewyczerpujący wykaz kryteriów orientacyjnych:
Poprawka 244
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – akapit 1 – punkt 2
Środki samoregulacji muszą być zgodne z celami strategicznymi niniejszego rozporządzenia oraz z ekonomicznym i społecznym wymiarem zrównoważonego rozwoju. Środki samoregulacji muszą zapewniać zintegrowane podejście do ochrony interesów konsumentów, zdrowia, jakości życia i interesów gospodarczych.
Środki samoregulacji muszą być zgodne z celami strategicznymi niniejszego rozporządzenia oraz z ekonomicznym i społecznym wymiarem zrównoważonego rozwoju. Środki samoregulacji muszą zapewniać zintegrowane podejście do ochrony środowiska, interesów konsumentów, zdrowia, jakości życia i interesów gospodarczych.
Poprawka 245
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – akapit 1 – punkt 4
Cele wyznaczone przez sygnatariuszy w ramach ich środków samoregulacji muszą być sformułowane w sposób jasny i precyzyjny w odniesieniu do dobrze określonego poziomu bazowego. Jeśli środek samoregulacji jest długofalowy, należy uwzględnić cele pośrednie. Powinna istnieć możliwość monitorowania realizacji celów i celów pośrednich w sposób niedrogi i wiarygodny, poprzez zastosowanie jasnych i niezawodnych wskaźników.
Cele wyznaczone przez sygnatariuszy w ramach ich środków samoregulacji muszą być sformułowane w sposób jasny, wymierny i precyzyjny w odniesieniu do dobrze określonego poziomu bazowego. Jeśli środek samoregulacji jest długofalowy, należy uwzględnić cele pośrednie. Powinna istnieć możliwość monitorowania realizacji celów i celów pośrednich w sposób niedrogi i wiarygodny, poprzez zastosowanie jasnych i niezawodnych wskaźników.
Poprawka 246
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – akapit 1 – punkt 5 – akapit 1
W celu zapewnienia przejrzystości środki samoregulacji muszą być upubliczniane, również przez internet oraz za pośrednictwem innych elektronicznych środków upowszechniania informacji.
W celu zapewnienia przejrzystości środki samoregulacji muszą być upubliczniane, również przez internet na publicznie dostępnej stronie internetowej Komisji oraz za pośrednictwem innych elektronicznych środków upowszechniania informacji.
Poprawka 247
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – akapit 1 – punkt 5 – akapit 2
Zainteresowane strony, w tym państwa członkowskie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska oraz stowarzyszenia konsumentów, muszą zostać zaproszone do wyrażenia opinii na temat danego środka samoregulacji.
Zainteresowane strony, w tym państwa członkowskie, przedsiębiorstwa w Unii i w państwach trzecich, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska oraz stowarzyszenia konsumentów, muszą zostać zaproszone do wyrażenia opinii na temat danego środka samoregulacji.
Poprawka 248
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – akapit 1 – punkt 6 – akapit 4
Jeśli sygnatariusz nie spełnił wymogów określonych w ramach środka samoregulacji, musi on podjąć działania naprawcze.
Jeśli sygnatariusz nie spełnia wymogów określonych w ramach środka samoregulacji, podejmuje działania naprawcze. Niezależny inspektor musi powiadomić pozostałych sygnatariuszy uczestniczących w środku samoregulacji o nieprzestrzeganiu przepisów przez sygnatariusza oraz o działaniach naprawczych, które sygnatariusz zamierza podjąć. Jeżeli sygnatariusz nie podejmie wystarczających działań naprawczych w ciągu trzech miesięcy, należy go wykluczyć ze środka samoregulacji.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A9-0218/2023).

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności