Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/0095(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0218/2023

Predkladané texty :

A9-0218/2023

Rozpravy :

PV 11/07/2023 - 21
CRE 11/07/2023 - 21

Hlasovanie :

PV 12/07/2023 - 8.1
CRE 12/07/2023 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 23/04/2024 - 5.20
CRE 23/04/2024 - 5.20

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0272
P9_TA(2024)0303

Prijaté texty
PDF 440kWORD 127k
Streda, 12. júla 2023 - Štrasburg
Nariadenie o ekodizajne
P9_TA(2023)0272A9-0218/2023

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 12. júla 2023 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov a zrušuje smernica 2009/125/ES (COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Európska zelená dohoda25 je európska stratégia udržateľného rastu, ktorej cieľom je transformovať Úniu na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným, konkurencieschopným, klimaticky neutrálnym a obehovým hospodárstvom. Stanovuje sa v nej ambiciózny cieľ zabezpečiť, aby sa Únia do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Uznávajú sa v nej výhody investovania do konkurencieschopnej udržateľnosti Únie tým, že budeme budovať spravodlivejšiu, zelenšiu a digitalizovanejšiu Európu. V tejto ekologickej transformácii zohrávajú kľúčovú úlohu výrobky. V Európskej zelenej dohode sa zdôrazňuje potreba bezodkladne prejsť na model obehového hospodárstva a významný pokrok, ktorý treba ešte dosiahnuť, pričom sa poukazuje na skutočnosť, že súčasné výrobné procesy a modely spotreby sú príliš lineárne a závislé od kapacity premeny nových vyťažených materiálov, uvedených na trh a spracovaných na tovar a zlikvidovaných v podobe odpadu alebo emisií. Takisto sa v nej identifikuje energetická efektívnosť ako priorita pre dekarbonizáciu odvetvia energetiky a pre dosiahnutie cieľov v oblasti klímy v rokoch 2030 a 2050.
(1)  Európska zelená dohoda25 je európska stratégia udržateľného rastu, ktorej cieľom je transformovať Úniu na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným, konkurencieschopným, klimaticky neutrálnym a obehovým hospodárstvom bez toxických látok. Stanovuje sa v nej ambiciózny cieľ zabezpečiť, aby sa Únia do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Uznávajú sa v nej výhody investovania do konkurencieschopnej udržateľnosti Únie tým, že budeme budovať spravodlivejšiu, zelenšiu a digitalizovanejšiu Európu. V tejto ekologickej transformácii zohrávajú kľúčovú úlohu výrobky. V Európskej zelenej dohode sa zdôrazňuje potreba bezodkladne prejsť na model obehového hospodárstva a významný pokrok, ktorý treba ešte dosiahnuť, pričom sa poukazuje na skutočnosť, že súčasné výrobné procesy a modely spotreby sú príliš lineárne a závislé od kapacity premeny nových vyťažených materiálov, uvedených na trh a spracovaných na tovar a zlikvidovaných v podobe odpadu alebo emisií. Takisto sa v nej identifikuje energetická efektívnosť ako priorita pre dekarbonizáciu odvetvia energetiky a pre dosiahnutie cieľov v oblasti klímy v rokoch 2030 a 2050.
__________________
__________________
25 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európska zelená dohoda (COM(2019)640 final).
25 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európska zelená dohoda (COM(2019)640 final).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  V záujme urýchlenia prechodu na model obehového hospodárstva Komisia vo svojom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo – Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu26 vypracovala program zameraný na budúcnosť s cieľom prispôsobiť regulačný rámec udržateľnej budúcnosti. Ako sa uvádza v tomto pláne, v súčasnosti neexistuje žiadny komplexný súbor požiadaviek s cieľom zabezpečiť, aby všetky výrobky uvedené na trh EÚ boli čoraz udržateľnejšími a obstáli pri plnení kritéria obehovosti. Konkrétne dizajn výrobku dostatočne nepodporuje udržateľnosť počas celého životného cyklu. V dôsledku toho dochádza k častej výmene výrobkov, čo so sebou prináša významnú spotrebu energie a zdrojov na výrobu a distribúciu nových výrobkov a zbavenie sa starých. Ešte stále je pre hospodárske subjekty a občanov príliš ťažké rozhodovať sa udržateľne v súvislosti s výrobkami vzhľadom na to, že chýbajú príslušné informácie a cenovo dostupné možnosti, ktoré by im to umožňovali. To vedie k zmeškaným príležitostiam, pokiaľ ide o udržateľnosť a operácie na zachovanie hodnoty, obmedzenému dopytu po druhotných surovinách a prekážkam v osvojovaní si obehových obchodných modelov.
(2)  V záujme urýchlenia prechodu na model obehového hospodárstva Komisia vo svojom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo – Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu26 vypracovala program zameraný na budúcnosť s cieľom prispôsobiť regulačný rámec udržateľnej budúcnosti. V pláne sa zdôrazňuje, že občanom bude obehové hospodárstvo poskytovať vysokokvalitné, funkčné a bezpečné výrobky, ktoré sú efektívne a cenovo dostupné, dlhšie vydržia a sú konštruované spôsobom zaručujúcim opätovné použitie, opravu a vysokokvalitnú recykláciu. Ako sa uvádza v tomto pláne, v súčasnosti neexistuje žiadny komplexný súbor požiadaviek s cieľom zabezpečiť, aby všetky výrobky uvedené na trh EÚ boli čoraz udržateľnejšími a obstáli pri plnení kritéria obehovosti. Konkrétne dizajn výrobku dostatočne nepodporuje udržateľnosť počas celého životného cyklu. V dôsledku toho dochádza k častej výmene výrobkov, čo so sebou prináša významnú spotrebu energie a zdrojov na výrobu a distribúciu nových výrobkov a zbavenie sa starých. Ešte stále je pre hospodárske subjekty a občanov príliš ťažké rozhodovať sa udržateľne v súvislosti s výrobkami vzhľadom na to, že chýbajú príslušné informácie a cenovo dostupné možnosti, ktoré by im to umožňovali. To vedie k zmeškaným príležitostiam, pokiaľ ide o udržateľnosť a operácie na zachovanie hodnoty, obmedzenému dopytu po druhotných surovinách a prekážkam v osvojovaní si obehových obchodných modelov.
__________________
__________________
26 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru Regiónov s názvom Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo – Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu (COM(2020)98 final).
26 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru Regiónov s názvom Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo – Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu (COM(2020)98 final).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Bezpečná a dostatočná dostupnosť kritických surovín je kľúčom k úspešnej európskej dvojakej transformácii pri súčasnom zabezpečení konkurencieschopného európskeho priemyslu. Je dôležité stanoviť komplexné požiadavky na informácie o materiáloch vrátane kritických surovín a o výrobkoch uvádzaných na trh Únie s cieľom splniť prístup uvedený v oznámení Komisie z 3. septembra 2020 s názvom Odolnosť v oblasti kritických surovín: Zmapovanie cesty k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti1a a uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2021 o európskej stratégii pre kritické suroviny1b.
__________________
1a Oznámenie Komisie z 3. septembra 2020 s názvom Odolnosť v oblasti kritických surovín: Zmapovanie cesty k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti (COM(2020)0474)
1b P9_TA(2021)0468
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Keďže chýbajú právne predpisy na úrovni Únie, vznikli už rôzne vnútroštátne prístupy k zlepšovaniu environmentálnej udržateľnosti výrobkov, ktoré siahajú od požiadaviek na informácie o trvaní kompatibility softvéru elektronických zariadení po povinnosti predkladania správ o manipulácii s nepredaným tovarom dlhodobej spotreby. Svedčí to o tom, že ďalšie úsilie o dosiahnutie cieľov, ktoré sleduje toto nariadenie, na vnútroštátnej úrovni pravdepodobne povedie k väčšej fragmentácii vnútorného trhu. Aby sa zabezpečilo fungovanie vnútorného trhu a zároveň vysoká úroveň ochrany životného prostredia, je preto nevyhnutný regulačný rámec na postupné zavádzanie požiadaviek na ekodizajn výrobkov. Týmto nariadením sa takýto rámec zabezpečí tak, že prístup založený na ekodizajne prvotne stanovený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES29 bude uplatniteľný na čo najširšie spektrum výrobkov.
(4)  Keďže chýbajú právne predpisy na úrovni Únie, vznikli už rôzne vnútroštátne prístupy k zlepšovaniu environmentálnej udržateľnosti výrobkov, ktoré siahajú od požiadaviek na informácie o trvaní kompatibility softvéru elektronických zariadení po povinnosti predkladania správ o manipulácii s nepredaným tovarom dlhodobej spotreby. Svedčí to o tom, že ďalšie úsilie o dosiahnutie cieľov, ktoré sleduje toto nariadenie, na vnútroštátnej úrovni pravdepodobne povedie k väčšej fragmentácii vnútorného trhu. Aby sa zabezpečilo fungovanie vnútorného trhu a zároveň vysoká úroveň ochrany životného prostredia, je preto nevyhnutný ambiciózny regulačný rámec na postupné zavádzanie požiadaviek na ekodizajn výrobkov. Týmto nariadením sa takýto rámec zabezpečí tak, že prístup založený na ekodizajne prvotne stanovený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES29 bude uplatniteľný na čo najširšie spektrum výrobkov.
__________________
__________________
29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).
29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Zámerom tohto nariadenia je prispieť k tomu, aby boli výrobky vhodné pre klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, k zníženiu odpadu a zaisteniu toho, aby sa výsledky priekopníkov v oblasti udržateľnosti postupne stali štandardom. Nariadenie by malo upravovať stanovovanie nových požiadaviek na ekodizajn s cieľom zlepšiť trvácnosť, opätovnú použiteľnosť, modernizovateľnosť a opraviteľnosť výrobkov, zlepšiť možnosti renovovania a údržby, riešiť prítomnosť nebezpečných chemických látok vo výrobkoch, zvýšiť ich energetickú efektívnosť a efektívne využívanie zdrojov, znížiť predpokladaný vznik odpadového materiálu z nich a zvýšiť recyklovaný obsah vo výrobkoch a zároveň zabezpečiť ich výkonnosť a bezpečnosť, umožniť repasovanie a vysokokvalitnú recykláciu a znížiť uhlíkovú a environmentálnu stopu.
(5)  Zámerom tohto nariadenia je podporiť modely výroby a spotreby, ktoré sú v súlade s celkovými cieľmi Únie v oblasti udržateľnosti vrátane klímy, životného prostredia, energetiky, využívania zdrojov a biodiverzity, a zároveň zostať v rámci možností našej planéty, a to vytvorením legislatívneho rámca, ktorý prispeje k tomu, aby boli výrobky vhodné pre klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, k zníženiu odpadu a zaisteniu toho, aby sa výsledky priekopníkov v oblasti udržateľnosti postupne stali štandardom. Nariadenie by malo upravovať stanovovanie nových požiadaviek na ekodizajn s cieľom zlepšiť trvanlivosť, opätovnú použiteľnosť, modernizovateľnosť, recyklovateľnosť a opraviteľnosť výrobkov, zlepšiť možnosti renovovania a údržby, riešiť prítomnosť nebezpečných chemických látok vo výrobkoch, zvýšiť ich energetickú efektívnosť a efektívne využívanie zdrojov, znížiť predpokladaný vznik odpadového materiálu z nich a zvýšiť recyklovaný obsah vo výrobkoch a zároveň zabezpečiť ich výkonnosť a bezpečnosť, umožniť repasovanie a vysokokvalitnú recykláciu a znížiť uhlíkovú a environmentálnu stopu.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Praktiky, v dôsledku ktorých sú výrobky predčasne zastarané alebo nefunkčné, negatívne ovplyvňujú spotrebiteľov a majú negatívny vplyv na životné prostredie v dôsledku zvýšeného využívania materiálov v našom hospodárstve. S cieľom zabezpečiť, aby výrobky mali dlhú životnosť pre spotrebiteľov, znížiť tvorbu odpadu a prispieť k udržateľnej spotrebe, by sa toto nariadenie malo zaoberať takýmito praktikami, najmä ak sú výsledkom rozhodnutí výrobcov týkajúcich sa dizajnu, keď sa aktualizácie softvéru alebo príslušenstvo neposkytujú v primeranej lehote alebo keď je funkčnosť výrobku obmedzená, keď spotrebitelia používajú spotrebný materiál, náhradné diely alebo príslušenstvo, ktoré pôvodný výrobca neposkytol. Keďže opraviteľnosť je základným kameňom dlhej životnosti výrobkov, nariadením by sa tiež malo zabezpečiť, aby sa nebránilo demontáži kľúčových komponentov a aby sa prístup k informáciám o opravách a náhradným dielom neobmedzoval len na autorizované opravovne.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 25. novembra 2020 s názvom Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov30 uvítal podporovanie výrobkov dlhodobej spotreby, ktoré sa ľahšie opravujú, opätovne využívajú a recyklujú. Vo svojej správe o novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo prijatej 16. februára 202131 Európsky parlament ďalej schválil program, ktorý Komisia predložila v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo. Predpokladá sa, že prechod na obehové hospodárstvo môže priniesť riešenia v súvislosti so súčasnými environmentálnymi výzvami a s hospodárskou krízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19. Rada vo svojich záveroch o zabezpečení obehovosti a ekologickosti obnovy prijatých 11. decembra 202032 takisto uvítala zámer Komisie predkladať legislatívne návrhy v rámci komplexného a integrovaného politického rámca pre udržateľné výrobky, ktorý podporuje klimatickú neutralitu, energetickú efektívnosť a efektívne využívanie zdrojov a netoxické obehové hospodárstvo, chráni verejné zdravie a biodiverzitu a posilňuje postavenie spotrebiteľov a verejných obstarávateľov a chráni ich.
(6)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 25. novembra 2020 s názvom Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov30 vyzval na vytvorenie správneho rámca na zabezpečenie výroby výrobkov dlhodobej spotreby, ktoré sa ľahšie opravujú, opätovne využívajú a recyklujú, pričom sa spotrebiteľom poskytnú rozšírené práva vrátane požiadaviek na informácie a dlhších záručných lehôt zo zákona. Vo svojej správe o novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo prijatej 16. februára 202131 Európsky parlament zdôraznil, že udržateľné, obehové, bezpečné a netoxické výrobky a materiály by sa mali stať normou na trhu Únie, a nie výnimkou, a mali by sa považovať za štandardnú voľbu, ktorá je atraktívna, cenovo dostupná a prístupná pre všetkých spotrebiteľov. Európsky parlament takisto vyzval na stanovenie záväzných cieľov Únie na výrazné zníženie materiálovej stopy a stopy spotreby v Únii. Predpokladá sa, že prechod na obehové hospodárstvo môže priniesť riešenia v súvislosti so súčasnými environmentálnymi výzvami a s hospodárskou krízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19. Rada vo svojich záveroch o zabezpečení obehovosti a ekologickosti obnovy prijatých 11. decembra 202032 takisto uvítala zámer Komisie predkladať legislatívne návrhy v rámci komplexného a integrovaného politického rámca pre udržateľné výrobky, ktorý podporuje klimatickú neutralitu, energetickú efektívnosť a efektívne využívanie zdrojov a netoxické obehové hospodárstvo, chráni verejné zdravie a biodiverzitu a posilňuje postavenie spotrebiteľov a verejných obstarávateľov a chráni ich.
__________________
__________________
30 P9_TA(2020) 0318.
30 P9_TA(2020) 0318.
31 P9_TA(2021)0040.
31 P9_TA(2021)0040.
32 13852/20.
32 13852/20.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Toto nariadenie by malo prispieť aj k dosahovaniu rozšírenejších cieľov Únie v oblasti životného prostredia. Ôsmym environmentálnym akčným plánom38 sa v právnom rámci zakotvuje cieľ Únie rešpektovať limity našej planéty a identifikujú sa podmienky umožňujúce dosiahnutie prioritných cieľov, ktoré zahŕňajú prechod na netoxické obehové hospodárstvo. V Európskej zelenej dohode sa Únia takisto vyzýva, aby lepšie monitorovala znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy a spotrebných výrobkov, nahlasovala ho, predchádzala mu a naprávala ho. Znamená to, že chemikálie, materiály a výrobky musia byť čo najbezpečnejšienajudržateľnejšie, a to už v štádiu návrhu a počas svojho životného cyklu, čo vedie k cyklom netoxických materiálov39. Okrem toho sa v Európskej zelenej dohode a akčnom pláne pre obehové hospodárstvo uznáva, že vnútorný trh Únie poskytuje kritickú masu, ktorá umožňuje EÚ ovplyvňovať globálne normy týkajúce sa udržateľnosti výrobkov a dizajnu výrobkov. Toto nariadenie by preto malo zohrávať významnú úlohu pri dosahovaní viacerých cieľových hodnôt stanovených v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov, ktoré sú súčasťou Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj pre zodpovednú spotrebu a výrobu40, a to v Únii aj mimo nej.
(8)  Toto nariadenie by malo prispieť aj k dosahovaniu rozšírenejších cieľov Únie v oblasti životného prostredia. Ôsmym environmentálnym akčným plánom38 sa v právnom rámci zakotvuje cieľ Únie rešpektovať limity našej planéty a identifikujú sa podmienky umožňujúce dosiahnutie prioritných cieľov, ktoré zahŕňajú prechod na netoxické obehové hospodárstvo. V Európskej zelenej dohode sa Únia takisto vyzýva, aby lepšie monitorovala znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy a spotrebných výrobkov, nahlasovala ho, predchádzala mu a naprávala ho. Znamená to, že chemikálie, materiály a výrobky musia byť alebo sa musia stať bezpečnýmiudržateľnými, a to už v štádiu návrhu a počas svojho životného cyklu, čo vedie k cyklom netoxických materiálov39. Okrem toho sa v Európskej zelenej dohode a akčnom pláne pre obehové hospodárstvo uznáva, že vnútorný trh Únie poskytuje kritickú masu, ktorá umožňuje EÚ ovplyvňovať globálne normy týkajúce sa udržateľnosti výrobkov a dizajnu výrobkov. Toto nariadenie by preto malo zohrávať významnú úlohu pri dosahovaní viacerých cieľových hodnôt stanovených v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov, ktoré sú súčasťou Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj pre zodpovednú spotrebu a výrobu40, a to v Únii aj mimo nej.
__________________
__________________
38 Rozhodnutie (EÚ) 2022/…. Európskeho parlamentu a Rady 2022/… z ... o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030 [pridať odkaz po zverejnení v Ú. v. EÚ – dohoda trialógu z 2. decembra 2021].
38 Rozhodnutie (EÚ) 2022/…. Európskeho parlamentu a Rady 2022/… z ... o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030 [pridať odkaz po zverejnení v Ú. v. EÚ – dohoda trialógu z 2. decembra 2021].
39 Ako sa stanovuje v akčnom pláne EÚ Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy [COM(2021) 400 final] a v stratégii Chemikálie – stratégia udržateľnosti [COM(2020) 667 final], v ktorej sa vyzýva k prijatiu cieľov nulového znečisťovania vo výrobe a v spotrebe.
39 Ako sa stanovuje v akčnom pláne EÚ Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy [COM(2021) 400 final] a v stratégii Chemikálie – stratégia udržateľnosti [COM(2020) 667 final], v ktorej sa vyzýva k prijatiu cieľov nulového znečisťovania vo výrobe a v spotrebe.
40 Najmä vrátane cieľov podľa cieľa trvalo udržateľného rozvoja 12 (Zodpovedná spotreba a výroba).
40 Najmä vrátane cieľov podľa cieľa trvalo udržateľného rozvoja 12 (Zodpovedná spotreba a výroba).
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Pri podpore udržateľnej výroby a spotreby vrátane rozvoja nových obehových obchodných modelov zohráva osobitnú úlohu využívanie použitých výrobkov. Vzhľadom na osobitosti tohto odvetvia, ktoré je založené na predĺžení životnosti výrobku a zabránení tomu, aby sa stal odpadom, by použité výrobky, najmä výrobky, ktoré prechádzajú renováciou alebo opravou, pochádzajúce z Únie, nemali byť považované za nové výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh alebo uvádzajú do prevádzky, a preto by nemali byť v súlade s požiadavkami na ekodizajn, použité výrobky dovážané z tretích krajín by mali spĺňať požiadavky na ekodizajn, ale malo by byť možné ich oslobodiť za predpokladu, že sú splnené určité podmienky.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  V záujme zlepšenia environmentálnej udržateľnosti výrobkov a zabezpečenia voľného pohybu výrobkov na vnútornom trhu by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, ktoré budú dopĺňať toto nariadenie stanovovaním požiadaviek na ekodizajn. Tieto požiadavky na ekodizajn by sa mali spravidla uplatňovať na osobitné skupiny výrobkov, ako sú práčky alebo práčky a sušičky. V záujme maximalizácie účinnosti požiadaviek na ekodizajn a účinného zlepšenia environmentálnej udržateľnosti výrobkov by takisto malo byť možné stanoviť jednu alebo viacero horizontálnych požiadaviek na ekodizajn pre širšiu škálu výrobkov, ako sú elektronické zariadenia alebo textílie. Horizontálne požiadavky na ekodizajn by sa mali stanoviť v prípadoch, v ktorých technické podobnosti skupín výrobkov umožňujú zlepšenie ich environmentálnej udržateľnosti na základe tých istých požiadaviek.
(13)  V záujme zlepšenia environmentálnej udržateľnosti výrobkov a zabezpečenia voľného pohybu výrobkov na vnútornom trhu by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, ktoré budú dopĺňať toto nariadenie stanovovaním požiadaviek na ekodizajn. Tieto požiadavky na ekodizajn by sa mali spravidla uplatňovať na osobitné skupiny výrobkov, ako sú práčky alebo práčky a sušičky. V záujme maximalizácie účinnosti požiadaviek na ekodizajn a účinného zlepšenia environmentálnej udržateľnosti výrobkov by takisto malo byť možné stanoviť jednu alebo viacero horizontálnych požiadaviek na ekodizajn pre širšiu škálu výrobkov, ako sú elektronické zariadenia alebo textílie. Horizontálne požiadavky na ekodizajn by sa mali stanoviť v prípadoch, v ktorých technické podobnosti skupín výrobkov umožňujú zlepšenie ich environmentálnej udržateľnosti na základe tých istých požiadaviek. Je dôležité, aby sa vypracovali horizontálne požiadavky, najmä pokiaľ ide o trvanlivosť a opraviteľnosť. Hospodárskym subjektom by sa mal poskytnúť dostatočný čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám na ekodizajn. Tieto horizontálne požiadavky by mali zohľadňovať potenciálne environmentálne prínosy vyplývajúce z používania jednej spoločnej nabíjačky pre viacero výrobkov. Preto by sa od skupín výrobkov s technickou podobnosťou malo vyžadovať, aby boli vybavené univerzálnymi nabíjačkami.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Aby Komisia mohla stanovovať požiadavky vhodné pre predmetné skupiny výrobkov, požiadavky na ekodizajn by mali zahŕňať výkonnostné požiadavky a požiadavky na informácie. Tieto požiadavky by sa mali používať na zlepšenie aspektov výrobkov relevantných pre environmentálnu udržateľnosť, ako sú energetická efektívnosť, trvácnosť, opraviteľnosť a uhlíková a environmentálna stopa. Požiadavky na ekodizajn by mali byť transparentné, objektívne, primerané a v súlade s pravidlami medzinárodného obchodu.
(14)  Aby Komisia mohla stanovovať požiadavky vhodné pre predmetné skupiny výrobkov, požiadavky na ekodizajn by mali zahŕňať výkonnostné požiadavky a požiadavky na informácie. Tieto požiadavky by sa mali používať na zlepšenie relevantných aspektov výrobkov týkajúcich sa environmentálnej udržateľnosti, ako sú energetická efektívnosť, trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovná použiteľnosť, recyklovateľnosť a uhlíková a environmentálna stopa. Požiadavky na ekodizajn by mali byť transparentné, objektívne, primerané a v súlade s pravidlami medzinárodného obchodu. Tieto požiadavky by mali vychádzať aj z parametrov výrobkov uvedených v prílohe I a pri ich stanovovaní by Komisia mala zohľadniť ciele Únie v oblasti klímy, životného prostredia a biodiverzity, energetickej efektívnosti a bezpečnosti zdrojov. Takéto požiadavky by mali by prispieť k zníženiu environmentálnej stopy, materiálovej stopy a stopy spotreby Únie, aby sa čo najskôr dostali do rámca možností našej planéty.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn určitej skupiny výrobkov, členské štáty by v záujme zabezpečenia fungovania vnútorného trhu už nemali mať možnosť stanovovať vnútroštátne výkonnostné požiadavky na základe parametrov výrobkov, na ktoré sa vzťahujú výkonnostné požiadavky stanovené v uvedenom delegovanom akte, ani by už nemali mať možnosť stanovovať vnútroštátne požiadavky na informácie na základe parametrov výrobkov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na informácie stanovené v tomto delegovanom akte. V záujme zabezpečenia fungovania vnútorného trhu by Komisia mala mať právomoc stanoviť, že vo vzťahu ku konkrétnemu parametru výrobku nie sú potrebné žiadne požiadavky na ekodizajn vo forme výkonnostných požiadaviek a/alebo požiadaviek na informácie.
(15)  Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn určitej skupiny výrobkov, členské štáty by v záujme zabezpečenia fungovania vnútorného trhu už nemali mať možnosť stanovovať vnútroštátne výkonnostné požiadavky na základe parametrov výrobkov, na ktoré sa vzťahujú výkonnostné požiadavky stanovené v uvedenom delegovanom akte, ani by už nemali mať možnosť stanovovať vnútroštátne požiadavky na informácie na základe parametrov výrobkov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na informácie stanovené v tomto delegovanom akte. V záujme zabezpečenia fungovania vnútorného trhu by Komisia mala mať právomoc stanoviť, že vo vzťahu ku konkrétnemu parametru výrobku nie sú potrebné žiadne požiadavky na ekodizajn vo forme výkonnostných požiadaviek a/alebo požiadaviek na informácie. Je dôležité, aby Komisia svoje rozhodnutie riadne odôvodnila, ak sa rozhodne nestanoviť výkonnostné alebo informačné požiadavky.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  V záujme predchádzania duplikácii úsilia a regulačnému zaťaženiu by sa mal zabezpečiť súlad medzi týmto nariadením a požiadavkami stanovenými v iných právnych predpisoch Únie alebo podľa nich, najmä v právnych predpisoch o výrobkoch, chemických látkach a odpadoch51. Avšak udelením právomocí stanovovať požiadavky s rovnakými alebo podobnými účinkami, ako majú požiadavky podľa tohto nariadenia, na základe iných právnych predpisov Únie sa neobmedzuje udelenie právomocí zahrnutých v tomto nariadení, ak sa v tomto nariadení neuvádza inak.
(17)  Mal by sa zabezpečiť súlad medzi týmto nariadením a požiadavkami stanovenými v iných právnych predpisoch Únie alebo podľa nich, najmä v právnych predpisoch o výrobkoch, chemických látkach, obaloch a odpadoch51. Avšak udelením právomocí stanovovať požiadavky s rovnakými alebo podobnými účinkami, ako majú požiadavky podľa tohto nariadenia, na základe iných právnych predpisov Únie sa neobmedzuje udelenie právomocí zahrnutých v tomto nariadení, ak sa v tomto nariadení neuvádza inak.
__________________
__________________
51 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru Regiónov o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (COM(2018) 32 final).
51 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru Regiónov o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (COM(2018) 32 final).
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  S cieľom zohľadňovať rôznorodosť výrobkov by Komisia mala zvoliť metódy na posúdenie stanovovania požiadaviek na ekodizajn a v prípade potreby ich ďalej rozvíjať podľa povahy výrobku, jeho najrelevantnejších aspektov a jeho vplyvov počas jeho životného cyklu. Komisia by pritom mala zohľadňovať svoje skúsenosti s posudzovaním stanovovania požiadaviek podľa smernice 2009/125/ES a prebiehajúce úsilie o vývoj a zlepšovanie vedeckých hodnotiacich nástrojov, ako je aktualizácia metodiky na ekodizajn energeticky významných výrobkov, metóda environmentálnej stopy výrobku stanovená v odporúčaní Komisie (EÚ) 2021/227956, a to aj pokiaľ ide o dočasné uskladnenie uhlíka, ako aj vývoj noriem medzinárodnými a európskymi normalizačnými organizáciami vrátane noriem o materiálovej efektívnosti energeticky významných výrobkov. V nadväznosti na tieto nástroje a v prípade potreby na základe špeciálnych štúdii by Komisia mala ďalej posilňovať aspekty obehovosti (ako je trvácnosť, opraviteľnosť vrátane bodového hodnotenia opraviteľnosti, identifikácia chemických látok brániacich opätovnému použitiu a recyklácii) v rámci posudzovania výrobkov a vypracúvania požiadaviek na ekodizajn a v prípade potreby by mala vyvíjať nové metódy alebo nástroje. Vypracúvanie povinných kritérií verejného obstarávania a zákazy ničenia nepredaných spotrebných výrobkov si takisto môžu vyžadovať nové prístupy.
(19)  S cieľom zohľadňovať rôznorodosť výrobkov by Komisia mala zvoliť metódy na posúdenie stanovovania požiadaviek na ekodizajn a v prípade potreby ich ďalej rozvíjať podľa povahy výrobku, jeho najrelevantnejších aspektov a jeho vplyvov počas jeho životného cyklu. Komisia by pritom mala zohľadňovať svoje skúsenosti s posudzovaním stanovovania požiadaviek podľa smernice 2009/125/ES a prebiehajúce úsilie o vývoj a zlepšovanie vedeckých hodnotiacich nástrojov, ako je aktualizácia metodiky na ekodizajn energeticky významných výrobkov, metóda environmentálnej stopy výrobku stanovená v odporúčaní Komisie (EÚ) 2021/227956, a to aj pokiaľ ide o dočasné uskladnenie uhlíka, ako aj vývoj noriem medzinárodnými a európskymi normalizačnými organizáciami vrátane noriem o materiálovej efektívnosti energeticky významných výrobkov, ako aj oblasť elektrického inžinierstva. V nadväznosti na tieto nástroje a v prípade potreby na základe špeciálnych štúdii by Komisia mala ďalej posilňovať aspekty obehovosti (ako je trvácnosť, opraviteľnosť vrátane bodového hodnotenia opraviteľnosti, recyklovateľnosť, opätovná použiteľnosť, identifikácia chemických látok brániacich opätovnému použitiu a recyklácii) v rámci posudzovania výrobkov v súlade s prístupom založeným na životnom cykle s cieľom vypracúvania požiadaviek na ekodizajn a v prípade potreby by mala vyvíjať nové metódy alebo nástroje. Vypracúvanie povinných kritérií verejného obstarávania a zákazy ničenia nepredaných spotrebných výrobkov si takisto môžu vyžadovať nové prístupy.
__________________
__________________
56 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2021/2279 z 15. decembra 2021 týkajúce sa používania metód environmentálnej stopy na meranie a oznamovanie environmentálnych vlastností produktov a environmentálneho správania organizácií počas ich životného cyklu.
56 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2021/2279 z 15. decembra 2021 týkajúce sa používania metód environmentálnej stopy na meranie a oznamovanie environmentálnych vlastností produktov a environmentálneho správania organizácií počas ich životného cyklu.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Výkonnostné požiadavky by mali súvisieť s vybraným parametrom výrobku relevantným pre cielený aspekt výrobku, pri ktorom sa zistil potenciál na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti. Medzi tieto požiadavky môžu patriť minimálna alebo maximálna úroveň výkonnosti vo vzťahu k parametru výrobku, nekvantitatívne požiadavky, ktorých cieľom je zlepšiť výkonnosť vo vzťahu k parametru výrobku, alebo požiadavky súvisiace s funkčnými vlastnosťami výrobku s cieľom zabezpečiť, aby vybrané výkonnostné požiadavky nemali negatívny vplyv na schopnosť výrobku plniť funkciu, na ktorú bol navrhnutý a na ktorú sa predáva. Pokiaľ ide o minimálnu alebo maximálnu úroveň, môžu mať napríklad podobu limitu spotreby energie vo fáze používania alebo množstva určitého materiálu, z ktorého sa výrobok skladá, požiadavky na minimálne množstvo recyklovaného obsahu alebo limitu konkrétnej kategórie environmentálneho vplyvu, alebo kumulácie všetkých relevantných environmentálnych vplyvov. Príkladom nekvantitatívnej požiadavky je zákaz konkrétneho technického riešenia, ktoré je nepriaznivé pre opraviteľnosť výrobku. Výkonnostné požiadavky sa budú používať na zabezpečenie odstránenia výrobkov s najhoršími vlastnosťami z trhu, ak je to potrebné na prispievanie k cieľom environmentálnej udržateľnosti tohto nariadenia.
(20)  Výkonnostné požiadavky by mali súvisieť s vybraným parametrom výrobku relevantným pre cielený aspekt výrobku, pri ktorom sa zistil potenciál na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti. Medzi tieto požiadavky môžu patriť minimálna alebo maximálna úroveň výkonnosti vo vzťahu k parametru výrobku, nekvantitatívne požiadavky, ktorých cieľom je zlepšiť výkonnosť vo vzťahu k parametru výrobku, alebo požiadavky súvisiace s funkčnými vlastnosťami výrobku s cieľom zabezpečiť, aby vybrané výkonnostné požiadavky nemali negatívny vplyv na schopnosť výrobku plniť funkciu, na ktorú bol navrhnutý a na ktorú sa predáva. Pokiaľ ide o minimálnu alebo maximálnu úroveň, môžu mať napríklad podobu limitu spotreby energie vo fáze používania alebo množstva určitého materiálu, z ktorého sa výrobok skladá, požiadavky na minimálne množstvo recyklovaného obsahu, pričom sa zohľadní dostupnosť reckylátov, alebo limitu konkrétnej kategórie environmentálneho vplyvu, alebo kumulácie všetkých relevantných environmentálnych vplyvov. Príkladom nekvantitatívnej požiadavky je zákaz konkrétneho technického riešenia, ktoré je nepriaznivé pre opraviteľnosť výrobku. Výkonnostné požiadavky sa budú používať na zabezpečenie odstránenia výrobkov s najhoršími vlastnosťami z trhu a postupného prechodu na výrobky s najlepšími vlastnosťami, ak je to potrebné na prispievanie k cieľom environmentálnej udržateľnosti tohto nariadenia. V tomto nariadení by sa malo zvážiť aj využívanie obnoviteľných materiálov z udržateľných zdrojov vo výrobkoch a malo by sa riešiť uvoľňovanie nanoplastov a mikroplastov.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Uznávaným prvkom udržateľnosti výrobkov je chemická bezpečnosť. Zakladá sa na vlastných rizikách chemických látok ohrozujúcich zdravie alebo životné prostredie v kombinácii so špecifickým alebo všeobecným vystavením a zaoberajú sa ňou právne predpisy o chemických látkach, ako napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/200458, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200659, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/200960, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/74561 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES62. Toto nariadenie by nemalo umožniť obmedzenie látok na základe chemickej bezpečnosti, ako sa obmedzujú podľa iných právnych predpisov Únie. Toto nariadenie by takisto nemalo umožniť obmedzenie látok z dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou potravín. Právne predpisy Únie o chemických látkach a potravinách však neumožňujú riešenie vplyvov na udržateľnosť, ktoré nesúvisia s chemickou bezpečnosťou alebo bezpečnosťou potravín, prostredníctvom obmedzení určitých látok. Aby sa prekonalo toto obmedzenie, toto nariadenie by za určitých podmienok malo umožňovať obmedzenie látok, ktoré majú negatívny vplyv na udržateľnosť výrobkov, prítomných vo výrobkoch alebo používaných v ich výrobných postupoch, najmä z iných dôvodov, ako je chemická bezpečnosť alebo bezpečnosť potravín. Toto nariadenie by takisto nemalo viesť k duplikácii ani nahradeniu obmedzení látok, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ63, ktorej cieľom je ochrana zdravia ľudí a životného prostredia vrátane zhodnocovania a zneškodňovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení environmentálne vhodným spôsobom.
(22)  Uznávaným prvkom udržateľnosti výrobkov je chemická bezpečnosť. Zakladá sa na vlastných rizikách chemických látok ohrozujúcich zdravie alebo životné prostredie v kombinácii so špecifickým alebo všeobecným vystavením a zaoberajú sa ňou právne predpisy o chemických látkach, ako napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/200458, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200659, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/200960, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/74561 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES62. Toto nariadenie by nemalo umožniť obmedzenie látok na základe chemickej bezpečnosti, ako sa obmedzujú podľa iných právnych predpisov Únie, pokiaľ neexistuje neprijateľné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie vyplývajúce z používania látky prítomnej vo výrobku alebo komponente výrobku pri ich uvádzaní na trh alebo počas nasledujúcich fáz ich životného cyklu. Toto nariadenie by nemalo umožniť obmedzenie látok z dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou potravín. Právne predpisy Únie o chemických látkach a potravinách však neumožňujú riešenie vplyvov na udržateľnosť, ktoré nesúvisia s chemickou bezpečnosťou alebo bezpečnosťou potravín, prostredníctvom obmedzení určitých látok. Aby sa prekonalo toto obmedzenie, toto nariadenie by za určitých podmienok malo umožňovať obmedzenie látok, ktoré majú negatívny vplyv na udržateľnosť výrobkov, prítomných vo výrobkoch. Toto nariadenie by takisto malo podľa potreby dopĺňať alebo nemalo viesť k duplikácii ani nahradeniu obmedzení látok, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ63, ktorej cieľom je ochrana zdravia ľudí a životného prostredia vrátane zhodnocovania a zneškodňovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení environmentálne vhodným spôsobom.
__________________
__________________
58 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4).
58 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4).
59 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
59 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59).
60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59).
61 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176).
61 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176).
62 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1).
62 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1).
63 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88).
63 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88).
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Aby sa zlepšila environmentálna udržateľnosť výrobkov, mali by sa požiadavky na informácie vzťahovať na vybraný parameter výrobku relevantný pre aspekt výrobku ako environmentálna stopa výrobku alebo jeho trvanlivosť. Môžu od výrobcu požadovať, aby sprístupnil informácie o výkonnosti výrobku vo vzťahu k zvolenému parametru výrobku alebo iné informácie, ktoré môžu ovplyvniť spôsob, ako s výrobkom zaobchádzajú iné strany než výrobca, s cieľom zlepšiť výkonnosť vo vzťahu k uvedenému parametru. Takéto požiadavky na informácie by sa mali podľa potreby stanoviť buď ako doplnok k výkonnostným požiadavkám týkajúcim sa daného parametra výrobku, alebo namiesto nich. V prípade, že delegovaný akt obsahuje požiadavky na informácie, mal by sa v ňom uviesť spôsob sprístupnenia požadovaných informácií, akým je ich umiestnenie na voľne prístupnom webovom sídle, pase výrobku alebo štítku výrobku. Požiadavky na informácie sú potrebné na to, aby viedli k zmene správania, ktorá je potrebná na zabezpečenie dosiahnutia cieľov tohto nariadenia týkajúcich sa environmentálnej udržateľnosti. Očakáva sa, že tým, že sa požiadavkami na informácie poskytne kupujúcim a verejným orgánom solídny základ na porovnávanie výrobkov na základe ich environmentálnej udržateľnosti, podnieti to spotrebiteľov a verejné orgány k udržateľnejším rozhodnutiam.
(23)  Aby sa zlepšila environmentálna udržateľnosť výrobkov, mali by sa požiadavky na informácie vzťahovať na vybraný parameter výrobku relevantný pre aspekt výrobku ako environmentálna a uhlíková stopa výrobku a jeho trvanlivosť. Mali by od výrobcu požadovať, aby sprístupnil informácie o výkonnosti výrobku vo vzťahu k zvolenému parametru výrobku alebo iné informácie, ktoré môžu ovplyvniť spôsob, ako s výrobkom zaobchádzajú iné strany než výrobca, s cieľom zlepšiť výkonnosť vo vzťahu k uvedenému parametru. Takéto požiadavky na informácie by sa mali podľa potreby stanoviť buď ako doplnok k výkonnostným požiadavkám týkajúcim sa daného parametra výrobku, alebo namiesto nich. Je dôležité, aby Komisia riadne odôvodnila svoje rozhodnutie stanoviť iba informačné požiadavky namiesto výkonnostných požiadaviek. V prípade, že delegovaný akt obsahuje požiadavky na informácie, mal by sa v ňom uviesť spôsob sprístupnenia a jednoduchej dostupnosti požadovaných informácií, akým je ich umiestnenie na voľne prístupnom webovom sídle, pase výrobku alebo štítku výrobku. Základné informácie o zdraví, bezpečnosti a právach konečných používateľov by sa mali spotrebiteľom vždy poskytovať fyzickými prostriedkami a mali by byť prístupné na dátovom nosiči, ktorý sa nachádza na výrobku. Požiadavky na informácie sú potrebné na to, aby viedli k zmene správania, ktorá je potrebná na zabezpečenie dosiahnutia cieľov tohto nariadenia týkajúcich sa environmentálnej udržateľnosti. Informácie relevantné pre informované rozhodnutie o nákupe by sa mali spotrebiteľovi poskytovať pred kúpou výrobku. Očakáva sa, že tým, že sa požiadavkami na informácie poskytne kupujúcim a verejným orgánom solídny základ na porovnávanie výrobkov na základe ich environmentálnej udržateľnosti, podnieti to spotrebiteľov a verejné orgány k udržateľnejším rozhodnutiam.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  Ak delegované akty obsahujú požiadavky na informácie, môžu okrem toho stanoviť výkonnostné triedy vzhľadom na jeden alebo viaceré relevantné parametre výrobku s cieľom uľahčiť porovnanie výrobkov na základe tohto parametra. Výkonnostné triedy by mali umožniť rozlišovať výrobky na základe ich relatívnej udržateľnosti a mohli by ich využívať spotrebitelia aj verejné orgány. Cieľom týchto výkonnostných tried ako takých je, aby trh nasmerovali k udržateľnejším výrobkom.
(24)  Ak delegované akty obsahujú požiadavky na informácie, môžu okrem toho stanoviť výkonnostné triedy vzhľadom na jeden alebo viaceré relevantné parametre výrobku s cieľom uľahčiť porovnanie výrobkov na základe tohto parametra. Výkonnostné triedy by mali umožniť rozlišovať výrobky na základe ich relatívnej udržateľnosti a mohli by ich využívať spotrebitelia aj verejné orgány. Cieľom týchto výkonnostných tried ako takých je, aby trh nasmerovali k udržateľnejším výrobkom bez ohrozenia funkčnosti. Keďže požiadavky na informácie o trvanlivosti a opraviteľnosti výrobkov zohrávajú ústrednú úlohu, pokiaľ ide o spotrebiteľov zapojených do udržateľných modelov spotreby, toto nariadenie by malo umožniť stanovovanie skóre opraviteľnosti.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  Požiadavky na informácie stanovené v tomto nariadení by mali zahŕňať požiadavku sprístupniť pas výrobku. Pas výrobku je dôležitým nástrojom na sprístupnenie informácií subjektom v celom hodnotovom reťazci a dostupnosť pasu výrobku by mala výrazne zlepšiť komplexnú vysledovateľnosť výrobku v celom jeho hodnotovom reťazci. Pas výrobku by mal okrem iného pomôcť spotrebiteľom pri informovanom výbere tým, že zlepší ich prístup k informáciám o výrobkoch, ktoré sú pre nich relevantné, umožniť hospodárskym subjektom aj iným subjektom hodnotového reťazca, akými sú opravovne alebo recyklovatelia, prístup k relevantným informáciám a umožniť príslušným vnútroštátnym orgánom vykonávať ich povinnosti. Na tento účel by pas výrobku nemal nahrádzať, ale mal by dopĺňať nedigitálne formy prenosu informácií, akými sú informácie v príručke k výrobku alebo na štítku. Okrem toho by malo byť možné pas výrobku používať na informácie o iných aspektoch udržateľnosti, ktoré sa vzťahujú na príslušnú skupinu výrobkov podľa iných právnych predpisov Únie.
(26)  Požiadavky na informácie stanovené v tomto nariadení by mali zahŕňať požiadavku sprístupniť pas výrobku. Pas výrobku je dôležitým nástrojom na sprístupnenie informácií subjektom v celom hodnotovom reťazci a dostupnosť pasu výrobku by mala výrazne zlepšiť komplexnú vysledovateľnosť výrobku v celom jeho hodnotovom reťazci. Pas výrobku by mal okrem iného pomôcť spotrebiteľom pri informovanom výbere tým, že zlepší ich prístup k relevantnému výrobku, umožní hospodárskym subjektom a iným subjektom hodnotového reťazca, akými sú odborné opravovne, nezávislé subjekty, subjekty vykonávajúce repasáciu alebo recyklovatelia, prístup k relevantným informáciám a umožniť príslušným vnútroštátnym orgánom vykonávať ich povinnosti bez toho, aby to ohrozilo ochranu dôverných obchodných informácií. Na tento účel by pas výrobku nemal nahrádzať, ale mal by dopĺňať nedigitálne formy prenosu informácií, akými sú informácie v príručke k výrobku alebo na štítku. Okrem toho by malo byť možné pas výrobku používať na informácie o iných aspektoch udržateľnosti, ktoré sa vzťahujú na príslušnú skupinu výrobkov podľa iných právnych predpisov Únie.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Aby sa zohľadnila povaha výrobku a jeho trh, mali by sa informácie, ktoré sa majú uvádzať v pase výrobku, pri príprave konkrétnych pravidiel pre jednotlivé výrobky dôkladne individuálne preskúmať. Na optimalizáciu prístupu k výsledným informáciám a zároveň na ochranu práv duševného vlastníctva je potrebné navrhnúť a zaviesť pas výrobku, ktorý umožní diferencovaný prístup k informáciám uvedeným v pase výrobku v závislosti od druhu informácií a typológie zainteresovaných strán. Podobne, aby sa predišlo nákladom pre spoločnosti a verejnosť, ktoré by boli neúmerné rozsiahlejším prínosom, pas výrobku by mal byť prispôsobený položke, šarži alebo modelu výrobku v závislosti napríklad od zložitosti hodnotového reťazca, rozmerov, povahy alebo vplyvov posudzovaných výrobkov.
(27)  Aby sa zohľadnila povaha výrobku a jeho trh, mali by sa informácie, ktoré sa majú uvádzať v pase výrobku, pri príprave konkrétnych pravidiel pre jednotlivé výrobky dôkladne individuálne preskúmať s prihliadnutím na jedinečné položky a ochranu dôverných obchodných informácií. Na optimalizáciu prístupu k výsledným informáciám a zároveň na ochranu práv duševného vlastníctva je potrebné navrhnúť a zaviesť pas výrobku, ktorý umožní diferencovaný prístup k informáciám uvedeným v pase výrobku v závislosti od druhu informácií a typológie zainteresovaných strán. Podobne, aby sa predišlo nákladom pre spoločnosti a verejnosť, ktoré by boli neúmerné rozsiahlejším prínosom, pas výrobku by mal byť prispôsobený položke, šarži alebo modelu výrobku v závislosti napríklad od zložitosti hodnotového reťazca, rozmerov, povahy alebo vplyvov posudzovaných výrobkov. Pas výrobku by mal zostať k dispozícii aspoň po dobu očakávanej životnosti konkrétneho výrobku, ale s dostatočnou rezervou, aby sa zaručila dostupnosť pasu výrobku v prípadoch, ak výrobok vydrží dlhšie, ako sa očakávalo.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Na zabezpečenie interoperability by sa mali špecifikovať druhy povolených dátových nosičov. Z toho istého dôvodu by sa mal dátový nosič a jedinečný identifikátor výrobku poskytovať v súlade s medzinárodne uznávanými normami. Právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ by sa mala delegovať na Komisiu s cieľom zmeniť toto nariadenie nahradením alebo pridaním noriem, v súlade s ktorými možno vzhľadom na technický alebo vedecký pokrok dátový nosič a jedinečné identifikátory poskytovať. Tým by sa malo zabezpečiť, aby informácie obsiahnuté v pase výrobku mohli zaznamenávať a prenášať všetky hospodárske subjekty, ako aj zaručiť kompatibilitu jedinečného identifikátora s externými komponentmi, akými sú snímacie zariadenia.
(28)  Na zabezpečenie interoperability by sa mali špecifikovať druhy povolených dátových nosičov. Z toho istého dôvodu by sa mal dátový nosič a jedinečný identifikátor výrobku poskytovať v súlade s medzinárodne uznávanými normami. Údaje by sa mali dať prenášať v otvorenej interoperabilnej sieti na výmenu údajov bez odkázanosti na určitého dodávateľa. Právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ by sa mala delegovať na Komisiu s cieľom zmeniť toto nariadenie nahradením alebo pridaním noriem, v súlade s ktorými možno vzhľadom na technický alebo vedecký pokrok dátový nosič a jedinečné identifikátory poskytovať. Tým by sa malo zabezpečiť, aby informácie obsiahnuté v pase výrobku mohli zaznamenávať a prenášať všetky hospodárske subjekty, ako aj zaručiť kompatibilitu jedinečného identifikátora s externými komponentmi, akými sú snímacie zariadenia.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Aby sa zbytočne neodďaľovalo stanovenie iných požiadaviek na ekodizajn, ako sú požiadavky na pas výrobku, alebo aby sa zabezpečilo účinné zavedenie pasov výrobkov, Komisia by mala mať možnosť vyňať skupiny výrobkov z požiadaviek týkajúcich sa pasu výrobku v prípade, že nie sú k dispozícii technické špecifikácie týkajúce sa základných požiadaviek na technický návrh a fungovanie pasu výrobku. Podobne, aby sa zabránilo zbytočnému administratívnemu zaťaženiu hospodárskeho subjektu, Komisia by mala mať možnosť oslobodiť skupiny výrobkov od požiadaviek na pas výrobku v prípade, že v iných právnych predpisoch Únie už je zahrnutý systém digitálneho poskytovania informácií o výrobkoch, ktorý umožňuje subjektom v celom hodnotovom reťazci prístup k relevantným informáciám o výrobkoch a uľahčuje overovanie súladu výrobku príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Tieto výnimky by sa mali pravidelne preverovať s prihliadnutím na ďalšiu dostupnosť technických špecifikácií.
(29)  Aby sa zbytočne neodďaľovalo stanovenie iných požiadaviek na ekodizajn, ako sú požiadavky na pas výrobku, alebo aby sa zabezpečilo účinné zavedenie pasov výrobkov, Komisia by mala mať možnosť vyňať skupiny výrobkov z požiadaviek týkajúcich sa pasu výrobku v prípade, že nie sú k dispozícii technické špecifikácie týkajúce sa základných požiadaviek na technický návrh a fungovanie pasu výrobku. Podobne, aby sa zabránilo zbytočnému administratívnemu zaťaženiu hospodárskeho subjektu, Komisia by mala mať možnosť oslobodiť skupiny výrobkov od požiadaviek na pas výrobku výnimočne v prípade, že v iných právnych predpisoch Únie už je zahrnutý systém digitálneho poskytovania informácií o výrobkoch, ktorý umožňuje subjektom v celom hodnotovom reťazci prístup k relevantným informáciám o výrobkoch a uľahčuje overovanie súladu výrobku príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Tieto výnimky by sa mali pravidelne preverovať s prihliadnutím na ďalšiu dostupnosť technických špecifikácií a podľa možnosti ukončovať.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)  Na zabezpečenie účinného zavedenia pasu výrobku by technický návrh, požiadavky na údaje a fungovanie pasu výrobku mali byť v súlade so súborom základných technických požiadaviek. Takéto požiadavky by mali poskytnúť základ pre jednotné zavádzanie pasu výrobku vo všetkých odvetviach. Mali by sa stanoviť technické špecifikácie na zabezpečenie účinného splnenia týchto základných požiadaviek, a to buď v podobe harmonizovanej normy uvedenej v úradnom vestníku, alebo, ako náhradná možnosť, v podobe spoločnej špecifikácie prijatej Komisiou. Technickým návrhom by sa malo zabezpečiť, aby pas výrobku umožňoval prístup k údajom bezpečným spôsobom, pričom by sa dodržiavali pravidlá ochrany súkromia. Digitálny pas výrobku sa pripraví v rámci otvoreného dialógu s medzinárodnými partnermi tak, aby sa zohľadnili ich názory pri vypracúvaní technických špecifikácií a aby sa zabezpečilo, že technické špecifikácie pomôžu odstrániť obchodné prekážky pre ekologickejšie výrobky a znížiť náklady na udržateľné investície, marketing a dodržiavanie predpisov. Technické špecifikácie a požiadavky týkajúce sa vysledovateľnosti v celom hodnotovom reťazci by sa mali na účely ich účinného vykonávania v čo najväčšej možnej miere vypracovať na základe konsenzuálneho prístupu a zapojenia, akceptácie a účinnej spolupráce rôznych skupín subjektov vrátane orgánov pre normalizáciu, priemyselných združení, spotrebiteľských organizácií, odborníkov, mimovládnych organizácií a medzinárodných partnerov vrátane rozvojových ekonomík.
(33)  Na zabezpečenie účinného zavedenia pasu výrobku by technický návrh, požiadavky na údaje a fungovanie pasu výrobku mali byť v súlade so súborom základných technických požiadaviek. Takéto požiadavky by mali poskytnúť základ pre jednotné zavádzanie pasu výrobku vo všetkých odvetviach. Mali by sa stanoviť technické špecifikácie na zabezpečenie účinného splnenia týchto základných požiadaviek, a to buď v podobe harmonizovanej normy uvedenej v úradnom vestníku, alebo, ako náhradná možnosť, v podobe spoločnej špecifikácie prijatej Komisiou. Z technického hľadiska by sa malo zabezpečiť, aby boli údaje v pase výrobku uložené bezpečným spôsobom v súlade s pravidlami ochrany súkromia. Digitálny pas výrobku sa pripraví v rámci otvoreného dialógu s medzinárodnými partnermi tak, aby sa zohľadnili ich názory pri vypracúvaní technických špecifikácií a aby sa zabezpečilo, že technické špecifikácie pomôžu odstrániť obchodné prekážky pre ekologickejšie výrobky s dlhším životným cyklom a vyššou obehovosťou a znížiť náklady na udržateľné investície, marketing, dodržiavanie predpisovpodporné inovácie. Technické špecifikácie a požiadavky týkajúce sa vysledovateľnosti v celom hodnotovom reťazci by sa mali na účely ich účinného vykonávania v čo najväčšej možnej miere vypracovať na základe konsenzuálneho prístupu a zapojenia, akceptácie a účinnej spolupráce rôznych skupín subjektov vrátane orgánov pre normalizáciu, priemyselných združení, startupov, spotrebiteľských organizácií, odborníkov, mimovládnych organizácií a medzinárodných partnerov vrátane rozvojových ekonomík.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
(35)  Akékoľvek spracúvanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by malo byť v súlade s pravidlami vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v členských štátoch by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67966. Spracúvanie osobných údajov Komisiou by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/172567.
(35)  Akékoľvek spracúvanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by malo byť v súlade s pravidlami vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v členských štátoch by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67966, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať zásadám špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany údajov. Spracúvanie osobných údajov Komisiou by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/172567. Osobné údaje koncových používateľov by sa nemali uchovávať v digitálnom pase výrobku.
__________________
__________________
66 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
66 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
67 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
67 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
(39)  Štítky by v prípade, že to vyžadujú delegované akty prijaté podľa tohto nariadenia, mali v snahe podnietiť spotrebiteľov k udržateľnejším rozhodnutiam poskytovať informácie umožňujúce účinné porovnávanie výrobkov, napríklad uvedením výkonnostnej triedy. Výslovne pre spotrebiteľov môžu fyzické štítky slúžiť ako ďalší zdroj informácií na mieste predaja. Môžu spotrebiteľom poskytnúť rýchlu vizuálnu oporu na rozlíšenie medzi výrobkami na základe ich výkonnosti vo vzťahu ku konkrétnemu parametru výrobku alebo súboru parametrov výrobku. V prípade potreby by mali umožniť aj prístup k ďalším informáciám prostredníctvom osobitných odkazov, akými sú adresy webových sídel, dynamické kódy QR, odkazy na online štítky alebo akékoľvek vhodné prostriedky orientované na spotrebiteľa. Komisia by mala v príslušnom delegovanom akte stanoviť najúčinnejší spôsob označovania takýmito štítkami, a to aj v prípade online predaja na diaľku, pričom by mala zohľadniť dôsledky pre zákazníkov a hospodárske subjekty a vlastnosti dotknutých výrobkov. Komisia môže takisto požadovať, aby bol štítok vytlačený na obale výrobku.
(39)  Štítky by v prípade, že to vyžadujú delegované akty prijaté podľa tohto nariadenia, mali v snahe podnietiť spotrebiteľov k udržateľným rozhodnutiam poskytovať jasné a ľahko pochopiteľné informácie umožňujúce účinné porovnávanie výrobkov, napríklad uvedením výkonnostnej triedy. Výslovne pre spotrebiteľov môžu fyzické štítky slúžiť ako ďalší zdroj informácií na mieste predaja. Môžu spotrebiteľom poskytnúť rýchlu vizuálnu oporu na rozlíšenie medzi výrobkami na základe ich výkonnosti vo vzťahu ku konkrétnemu parametru výrobku alebo súboru parametrov výrobku. V prípade potreby by mali umožniť aj prístup k ďalším informáciám prostredníctvom osobitných odkazov, akými sú adresy webových sídel, dynamické kódy QR, odkazy na online štítky alebo akékoľvek vhodné prostriedky orientované na spotrebiteľa. Komisia by mala v príslušnom delegovanom akte stanoviť najúčinnejší spôsob označovania takýmito štítkami, a to aj v prípade online predaja na diaľku, pričom by mala zohľadniť dôsledky pre zákazníkov a hospodárske subjekty a vlastnosti dotknutých výrobkov. Komisia môže takisto požadovať, aby bol štítok vytlačený na obale výrobku.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
(41)  Spotrebitelia by mali byť chránení pred zavádzajúcimi informáciami, ktoré by mohli brániť v tom, aby si vyberali udržateľnejšie výrobky. Z týchto dôvodov by sa malo zakázať uvádzať na trh výrobky označené štítkom, ktorý napodobňuje štítky stanovené v tomto nariadení.
(41)  Spotrebitelia by mali byť chránení pred zavádzajúcimi informáciami, ktoré by mohli brániť v tom, aby si vyberali udržateľnejšie výrobky. Z týchto dôvodov by sa malo zakázať uvádzať na trh výrobky označené štítkom so zavádzajúcimi alebo protichodnými informáciami alebo štítkom, ktorý napodobňuje štítky stanovené v tomto nariadení. Malo by však byť možné pokračovať v zobrazovaní environmentálnej značky alebo iných jestvujúcich environmentálnych značiek typu I, ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 66/2010.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
(42)  V snahe dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody čo najefektívnejšie a zamerať sa najprv na výrobky s najväčším vplyvom by Komisia mala stanoviť priority výrobkov, ktoré sa majú regulovať podľa tohto nariadenia, a požiadavky, ktoré sa na ne budú vzťahovať. Na základe postupu, ktorý sa uplatňuje pri stanovovaní priorít podľa smernice 2009/125/ES, by Komisia mala prijať pracovný plán, ktorý by sa vzťahoval aspoň na tri roky a v ktorom sa stanoví zoznam skupín výrobkov, pre ktoré plánuje prijať delegované akty, ako aj aspekty výrobkov, v prípade ktorých plánuje prijať delegované akty horizontálneho uplatňovania. Komisia by mala pri stanovovaní priorít vychádzať zo súboru kritérií, ktoré sa týkajú najmä potenciálneho prínosu delegovaných aktov k cieľom Únie v oblasti klímy, životného prostredia a energetiky, ako aj ich potenciálu na zlepšenie aspektov výrobkov vybraných bez neúmerných nákladov pre verejnosť a hospodárske subjekty. Vzhľadom na ich význam pre splnenie energetických cieľov Únie by pracovné plány mali zahŕňať primeraný podiel opatrení týkajúcich sa energeticky významných výrobkov. Konzultácie s členskými štátmi a zainteresovanými stranami by sa mali uskutočniť aj prostredníctvom fóra pre ekodizajn. Vzhľadom na komplementárnosť tohto nariadenia s nariadením (EÚ) 2017/1369 v prípade energeticky významných výrobkov by sa mali zosúladiť harmonogramy pracovného plánu podľa tohto nariadenia a harmonogram stanovený podľa článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/1369.
(42)  V snahe dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody čo najefektívnejšie a zamerať sa najprv na výrobky s najväčším vplyvom by Komisia mala stanoviť priority výrobkov, ktoré sa majú regulovať podľa tohto nariadenia, a požiadavky, ktoré sa na ne budú vzťahovať. Na základe postupu, ktorý sa uplatňuje pri stanovovaní priorít podľa smernice 2009/125/ES, by Komisia mala prijať pracovný plán, ktorý by sa vzťahoval aspoň na tri roky a v ktorom sa stanoví zoznam skupín výrobkov, pre ktoré plánuje prijať delegované akty, ako aj aspekty výrobkov, v prípade ktorých plánuje prijať delegované akty horizontálneho uplatňovania a očakávané harmonogramy ich zavedenia. Pracovný plán a jeho aktualizácie by mali byť verejne dostupné a pred ich prijatím sa predložia Európskemu parlamentu. Komisia by mala vziať do úvahy najmä skupiny výrobkov uvedené v tomto nariadení a vychádzať zo súboru kritérií, ktoré sa týkajú najmä prínosu delegovaných aktov k cieľom Únie v oblasti klímy, životného prostredia a energetiky, ako aj ich potenciálu na zlepšenie aspektov výrobkov vybraných bez neúmerných nákladov pre verejnosť a hospodárske subjekty. Vzhľadom na ich význam pre splnenie energetických cieľov Únie by pracovné plány mali zahŕňať primeraný podiel opatrení týkajúcich sa energeticky významných výrobkov. Konzultácie s členskými štátmi a zainteresovanými stranami by sa mali uskutočniť aj prostredníctvom fóra pre ekodizajn. Vzhľadom na komplementárnosť tohto nariadenia s nariadením (EÚ) 2017/1369 v prípade energeticky významných výrobkov by sa mali zosúladiť harmonogramy pracovného plánu podľa tohto nariadenia a harmonogram stanovený podľa článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/1369.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 a (nové)
(42a)  Cementársky priemysel, ako jedno z energeticky, materiálovo a uhlíkovo najnáročnejších odvetví, je v súčasnosti zodpovedný za približne 7 % celkových a 4 % únijných emisií CO21a, čo z neho robí kľúčové odvetvie pre čo najrýchlejšie dosiahnutie cieľov Parížskej dohody a cieľov Únie v oblasti klímy. Hoci stavebné výrobky vrátane cementu majú byť zahrnuté do [nadchádzajúceho nariadenia, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, mení nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje nariadenie (EÚ) 305/2011 (2022/0094 COD)], zostávajú v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Aby sa predišlo nedostatku požiadaviek na výrobky, ktoré sú naliehavo potrebné na dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy a životného prostredia, akákoľvek absencia primeraných požiadaviek na výkonnosť a informácie pre tieto výrobky podľa [nadchádzajúceho nariadenia, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, mení nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 305/2011 (2022/0094 COD)], by mala viesť k ich zahrnutiu do ďalšieho pracovného plánu tohto nariadenia.
__________________
1aMožnosti dekarbonizácie pre cementársky priemysel, EUR 31378 EN, Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg, 2023, ISBN 978-92-76-61599-6, doi:10.2760/174037, JRC131246.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
(43)  Pri riešení problematiky stavebných výrobkov by sa v tomto nariadení mali stanoviť požiadavky na konečné výrobky len vtedy, ak je nepravdepodobné, že by sa povinnosťami vyplývajúcimi z [revidovaného nariadenia o stavebných výrobkoch] a jeho vykonávaním dostatočne dosiahli ciele environmentálnej udržateľnosti sledované týmto nariadením. Okrem toho by Komisia pri formulovaní pracovných plánov mala zohľadniť, že v nadväznosti na súčasnú prax budú [v revidovanom nariadení o stavebných výrobkoch] vo vzťahu k energeticky významným výrobkom, ktoré sú takisto stavebnými výrobkami, prevládať požiadavky na udržateľnosť stanovené podľa tohto nariadenia. Malo by to tak byť napríklad v prípade kotlov, tepelných čerpadiel, zariadení na ohrev vody a vykurovanie priestoru, ventilátorov, systémov chladenia a ventilácie a fotovoltických výrobkov (s výnimkou fotovoltických panelov integrovaných v budovách). V prípade týchto výrobkov môže [revidované nariadenie o stavebných výrobkoch] v prípade potreby zasiahnuť doplnkovým spôsobom, najmä pokiaľ ide o bezpečnostné aspekty, pričom sa zohľadnia aj iné právne predpisy Únie týkajúce sa výrobkov, akými sú plynové spotrebiče, nízke napätie a strojové zariadenia.
(43)  Komisia by pri formulovaní pracovných plánov mala zohľadniť, že v nadväznosti na súčasnú prax budú [v revidovanom nariadení o stavebných výrobkoch] vo vzťahu k energeticky významným výrobkom, ktoré sú takisto stavebnými výrobkami, prevládať požiadavky na udržateľnosť stanovené podľa tohto nariadenia. Malo by to tak byť napríklad v prípade kotlov, tepelných čerpadiel, zariadení na ohrev vody a vykurovanie priestoru, ventilátorov, systémov chladenia a ventilácie a fotovoltických výrobkov (s výnimkou fotovoltických panelov integrovaných v budovách). V prípade týchto výrobkov môže [revidované nariadenie o stavebných výrobkoch] v prípade potreby zasiahnuť doplnkovým spôsobom, najmä pokiaľ ide o bezpečnostné aspekty, pričom sa zohľadnia aj iné právne predpisy Únie týkajúce sa výrobkov, akými sú plynové spotrebiče, nízke napätie a strojové zariadenia.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
(44)  V snahe podporiť samoreguláciu ako platnú alternatívu k regulačným prístupom by toto nariadenie malo v nadväznosti na smernicu 2009/125/ES zahŕňať možnosť, aby výrobné odvetvie predložilo samoregulačné opatrenia. Komisia by mala posúdiť samoregulačné opatrenia navrhnuté výrobným odvetvím spolu s informáciami a dôkazmi predloženými signatármi, a to aj vzhľadom na záväzky Únie v oblasti medzinárodného obchodu a potrebu zabezpečiť súlad s právom Únie. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci na prijatie a aktualizáciu aktu, v ktorom by sa uviedli samoregulačné opatrenia považované za platné alternatívy delegovaného aktu, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn. Je takisto potrebné, napríklad vzhľadom na vývoj na relevantnom trhu alebo na technologický vývoj v rámci dotknutej skupiny výrobkov, aby Komisia mohla požiadať o revidovanú verziu samoregulačného opatrenia vždy, keď to bude považovať za potrebné. Po zaradení samoregulačného opatrenia do vykonávacieho aktu existuje na strane hospodárskych subjektov oprávnené očakávanie, že Komisia neprijme delegovaný akt, ktorým sa stanovia požiadavky na ekodizajn pre uvedenú konkrétnu skupinu výrobkov. Nie je však vylúčené, že Komisia prijme horizontálne požiadavky na ekodizajn, ktoré by sa vzťahovali aj na výrobky, na ktoré sa vzťahuje uznané samoregulačné opatrenie, pokiaľ ide o aspekty výrobkov, na ktoré sa uvedené samoregulačné opatrenie nevzťahuje. Ak sa Komisia domnieva, že samoregulačné opatrenie už nespĺňa kritériá stanovené v tomto nariadení, mala by uvedenú samoreguláciu odstrániť z vykonávacieho aktu, v ktorom sa uvádzajú uznané samoregulačné opatrenia. V dôsledku toho potom možno v súlade s týmto nariadením stanoviť požiadavky na ekodizajn pre skupiny výrobkov, na ktoré sa predtým vzťahovalo samoregulačné opatrenie.
(44)  V snahe podnietiť samoreguláciu ako platnú alternatívu k regulačným prístupom by toto nariadenie malo v nadväznosti na smernicu 2009/125/ES zahŕňať možnosť, aby výrobné odvetvie predložilo samoregulačné opatrenia, ak tieto výrobky alebo skupiny výrobkov nie sú zahrnuté do pracovného plánu pre ekodizajn. Samoregulačné opatrenia by mali byť zladené s cieľmi tohto nariadenia. Komisia by mala posúdiť samoregulačné opatrenia navrhnuté výrobným odvetvím spolu s informáciami a dôkazmi predloženými signatármi, a to aj vzhľadom na záväzky Únie v oblasti medzinárodného obchodu a potrebu zabezpečiť súlad s právom Únie. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty na prijatie a aktualizáciu aktu, v ktorom by sa uviedli samoregulačné opatrenia považované za platné alternatívy delegovaného aktu, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn. Je takisto potrebné, napríklad vzhľadom na vývoj na relevantnom trhu alebo na technologický vývoj v rámci dotknutej skupiny výrobkov, aby Komisia mohla požiadať o revidovanú verziu samoregulačného opatrenia vždy, keď to bude považovať za potrebné. Po zaradení samoregulačného opatrenia do delegovaného aktu existuje na strane hospodárskych subjektov oprávnené očakávanie, že Komisia neprijme delegovaný akt, ktorým sa stanovia požiadavky na ekodizajn pre uvedenú konkrétnu skupinu výrobkov. Nie je však vylúčené, že Komisia prijme horizontálne požiadavky na ekodizajn, ktoré by sa vzťahovali aj na výrobky, na ktoré sa vzťahuje uznané samoregulačné opatrenie, pokiaľ ide o aspekty výrobkov, na ktoré sa uvedené samoregulačné opatrenie nevzťahuje. Ak sa Komisia domnieva, že samoregulačné opatrenie už nespĺňa kritériá stanovené v tomto nariadení, mala by uvedenú samoreguláciu odstrániť z delegovaného aktu, v ktorom sa uvádzajú uznané samoregulačné opatrenia. V dôsledku toho potom možno v súlade s týmto nariadením stanoviť požiadavky na ekodizajn pre skupiny výrobkov, na ktoré sa predtým vzťahovalo samoregulačné opatrenie.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45
(45)  Mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) by mohli výrazne profitovať zo zvýšenia dopytu po udržateľných výrobkoch, ale mohli by im takisto vzniknúť náklady a ťažkosti vyplývajúce z niektorých požiadaviek. Členské štáty a Komisia by mali vo svojich príslušných oblastiach zodpovednosti poskytovať primerané informácie, zabezpečovať cielenú a špecializovanú odbornú prípravu a poskytovať osobitnú pomoc a podporu vrátane finančnej podpory MSP pôsobiacim v oblasti výroby výrobkov, pre ktoré sú stanovené požiadavky na ekodizajn. Tieto opatrenia by sa mali napríklad vzťahovať na výpočet environmentálnej stopy výrobku a technické vykonávanie pasu výrobku. Členské štáty by mali prijať opatrenia v súvislosti s uplatniteľnými pravidlami štátnej pomoci.
(45)  Mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) by mohli výrazne profitovať zo zvýšenia dopytu po udržateľných výrobkoch, ale mohli by im takisto vzniknúť náklady a ťažkosti vyplývajúce z niektorých požiadaviek. S cieľom podpory MSP by členské štáty a Komisia mali vo svojich príslušných oblastiach zodpovednosti poskytovať primerané informácie, zabezpečovať cielenú a špecializovanú odbornú prípravu a poskytovať osobitnú pomoc a podporu vrátane podpory mikropodnikom a MSP pôsobiacim v oblasti výroby výrobkov, pre ktoré sú stanovené požiadavky na ekodizajn, prostredníctvom existujúcich fondov a finančných nástrojov. Tieto opatrenia by mali zahŕňať aspoň osobitné mechanizmy na uľahčovanie dodržiavania súladu s požiadavkami stanovenými v pase výrobku a s vykonávaním posudzovania životného cyklu. Členské štáty by mali prijať opatrenia v súvislosti s uplatniteľnými pravidlami štátnej pomoci.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46
(46)  Ničenie nepredaných spotrebných výrobkov, akými sú textil a obuv, hospodárskymi subjektmi sa stáva rozšíreným environmentálnym problémom v celej Únii, najmä v dôsledku rýchleho rastu online predaja. Predstavuje stratu cenných hospodárskych zdrojov, keďže tovar sa vyrába, prepravuje a následne ničí bez toho, aby sa na určený účel použil. V záujme ochrany životného prostredia je preto potrebné, aby sa týmto nariadením vytvoril rámec na zamedzenie ničenia nepredaných výrobkov primárne určených pre spotrebiteľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/77169vrátane výrobkov, ktoré spotrebiteľ vrátil vzhľadom na svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2011/83/EÚ70. Tým sa zníži vplyv týchto výrobkov na životné prostredie znížením tvorby odpadu a odrádzaním od nadprodukcie výrobkov. Okrem toho, vzhľadom na to, že niekoľko členských štátov zaviedlo vnútroštátne právne predpisy o ničení nepredaných spotrebných výrobkov, čím sa narušil trh, sú potrebné harmonizované pravidlá o ničení nepredaných spotrebných výrobkov, aby sa zabezpečilo, že distribútori, maloobchodníci a iné hospodárske subjekty budú podliehať rovnakým pravidlám a stimulom vo všetkých členských štátoch.
(46)  Ničenie nepredaných spotrebných výrobkov, akými sú textil a obuv, ako aj elektrické a elektronické zariadenia alebo prístroje, hospodárskymi subjektmi sa stáva rozšíreným environmentálnym problémom v celej Únii, najmä v dôsledku rýchleho rastu online predaja. Predstavuje stratu cenných hospodárskych zdrojov, keďže tovar sa vyrába, prepravuje a následne ničí bez toho, aby sa na určený účel použil. V záujme ochrany životného prostredia je preto potrebné, aby sa týmto nariadením vytvoril rámec na zamedzenie ničenia nepredaných výrobkov primárne určených pre spotrebiteľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/77169vrátane výrobkov, ktoré spotrebiteľ vrátil vzhľadom na svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2011/83/EÚ70. Tým sa zníži vplyv týchto výrobkov na životné prostredie znížením tvorby odpadu a odrádzaním od nadprodukcie výrobkov. Okrem toho, vzhľadom na to, že niekoľko členských štátov zaviedlo vnútroštátne právne predpisy o ničení nepredaných spotrebných výrobkov, čím sa narušil trh, sú potrebné harmonizované pravidlá o ničení nepredaných spotrebných výrobkov, aby sa zabezpečilo, že distribútori, maloobchodníci a iné hospodárske subjekty budú podliehať rovnakým pravidlám a stimulom vo všetkých členských štátoch.
__________________
__________________
69 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES (Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 6).
69 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES (Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 6).
70 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).
70 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47
(47)  V záujme odrádzania od ničenia nepredaných spotrebných výrobkov a ďalšieho získavania údajov o prípadoch tejto praxe by sa týmto nariadením mala zaviesť povinnosť transparentnosti pre hospodárske subjekty, ktoré vlastnia spotrebné výrobky v Únii, na základe ktorej by boli povinné zverejňovať informácie o počte nepredaných spotrebných výrobkov vyradených za rok. Hospodársky subjekt by mal uviesť druh alebo kategóriu výrobku, dôvody ich vyradenia a dodania na účely následného spracovania odpadu. Hoci by hospodárske subjekty mali mať možnosť slobodne určiť, ako tieto informácie sprístupňovať spôsobom, ktorý by bol primeraný ich podnikateľskému prostrediu, prípadné zaradenie požadovaných informácií do verejne dostupného nefinančného výkazu vypracovaného v súlade s článkom 19a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ71 by sa malo považovať za najlepší postup.
(47)  V záujme odrádzania od ničenia nepredaných spotrebných výrobkov a ďalšieho získavania údajov o prípadoch tejto praxe by sa týmto nariadením mala zaviesť povinnosť transparentnosti pre hospodárske subjekty, ktoré vlastnia spotrebné výrobky v Únii, na základe ktorej by boli povinné zverejňovať informácie o počte nepredaných spotrebných výrobkov vyradených za rok na webstránke Komisie. Hospodárske subjekty by mali uviesť druh alebo kategóriu výrobku, dôvody ich vyradenia a dodania na účely následného spracovania odpadu. Prípadné zaradenie požadovaných informácií do verejne dostupného nefinančného výkazu vypracovaného v súlade s článkom 19a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ71 by sa malo považovať za najlepší postup.
__________________
__________________
71 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).
71 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48
(48)  Aby sa zabránilo ničeniu nepredaných spotrebných výrobkov v prípade, že ničenie takýchto výrobkov prevláda, mala by sa na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom doplniť toto nariadenie o zákaz ničenia takýchto výrobkov. Vzhľadom na široký okruh výrobkov, ktoré možno potenciálne ničiť bez toho, aby sa niekedy predávali či používali, treba v tomto nariadení takúto právomoc udeliť. Zákaz stanovený v delegovaných aktoch by sa však mal uplatňovať na konkrétne skupiny výrobkov, ktoré sa určia na základe posúdenia Komisie, do akej miery dochádza k ničeniu takýchto výrobkov v praxi, pričom sa v prípade potreby zohľadnia informácie, ktoré sprístupnili hospodárske subjekty. Aby sa zabezpečila primeranosť tejto povinnosti, Komisia by mala zvážiť osobitné výnimky, na základe ktorých môže byť naďalej povolené ničiť nepredané spotrebné výrobky, napríklad s ohľadom na obavy o zdravie a bezpečnosť. V záujme monitorovania účinnosti tohto zákazu a odrádzania od obchádzania opatrení by sa od hospodárskych subjektov malo vyžadovať, aby zverejňovali počet zničených nepredaných spotrebných výrobkov a dôvody ich zničenia podľa uplatniteľných výnimiek. A napokon, aby sa predišlo akémukoľvek neprimeranému administratívnemu zaťaženiu MSP, mali by byť oslobodené od povinnosti zverejňovať svoje nepredané vyradené výrobky a od zákazu vyraďovať osobitné skupiny výrobkov stanovené v delegovaných aktoch. Ak však existujú primerané dôkazy o tom, že MSP možno použiť na obchádzanie týchto povinností, Komisia by mala mať možnosť v uvedených delegovaných aktoch v prípade niektorých skupín výrobkov požadovať, aby sa tieto povinnosti vzťahovali aj na mikropodniky, malé alebo stredné podniky.
(48)  Aby sa zabránilo ničeniu nepredaných spotrebných výrobkov v prípade, že ničenie takýchto výrobkov prevláda, mala by sa na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom doplniť toto nariadenie o zákaz ničenia takýchto výrobkov. Vzhľadom na široký okruh výrobkov, ktoré možno potenciálne ničiť bez toho, aby sa niekedy predávali či používali, treba v tomto nariadení takúto právomoc udeliť. Zákaz stanovený v delegovaných aktoch by sa však mal uplatňovať na konkrétne skupiny výrobkov, ktoré sa určia na základe posúdenia Komisie, do akej miery dochádza k ničeniu takýchto výrobkov v praxi, pričom sa v prípade potreby zohľadnia informácie, ktoré sprístupnili hospodárske subjekty. Aby sa zabezpečila primeranosť tejto povinnosti, Komisia by mala zvážiť osobitné výnimky, na základe ktorých môže byť naďalej povolené ničiť nepredané spotrebné výrobky, napríklad s ohľadom na obavy o zdravie a bezpečnosť. Komisia by mala takisto poskytnúť hospodárskym subjektom dostatočný čas na to, aby sa prispôsobili novým požiadavkám takéhoto zákazu. V záujme monitorovania účinnosti tohto zákazu a odrádzania od obchádzania opatrení by sa od hospodárskych subjektov malo vyžadovať, aby zverejňovali počet zničených nepredaných spotrebných výrobkov a dôvody ich zničenia podľa uplatniteľných výnimiek. A napokon, aby sa predišlo akémukoľvek neprimeranému administratívnemu zaťaženiu malých, stredných podnikov a mikropodnikov, mali by byť oslobodené od povinnosti zverejňovať svoje nepredané vyradené výrobky a od zákazu vyraďovať osobitné skupiny výrobkov stanovené v delegovaných aktoch. Ak však existujú primerané dôkazy o tom, že malé, stredné podniky a mikropodniky možno použiť na obchádzanie týchto povinností, Komisia by mala mať možnosť v uvedených delegovaných aktoch v prípade niektorých skupín výrobkov požadovať, aby sa tieto povinnosti vzťahovali aj na mikropodniky, malé alebo stredné podniky. Jeden rok po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] by sa ničenie nepredaných výrobkov hospodárskymi subjektmi malo zakázať v prípade textílií, obuvi, elektrických a elektronických zariadení, keďže existuje dostatok dôkazov preukazujúcich, že k ničeniu takýchto výrobkov dochádza a že je škodlivé pre životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59
(59)  Je nevyhnutné, aby online trhoviská úzko spolupracovali s orgánmi dohľadu nad trhom. Povinnosť spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom sa poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti ukladá podľa článku 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102074 v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie vrátane výrobkov, pre ktoré sú stanovené požiadavky na ekodizajn. V snahe ďalej zlepšiť spoluprácu v boji proti nezákonnému obsahu v súvislosti s nevyhovujúcimi výrobkami by toto nariadenie malo obsahovať konkrétne povinnosti zaviesť túto spoluprácu do praxe, pokiaľ ide o online trhoviská. Orgány dohľadu nad trhom napríklad neustále zlepšujú technologické nástroje, ktoré používajú v rámci dohľadu nad online trhom v snahe identifikovať nevyhovujúce výrobky, ktoré sa predávajú online. Aby boli tieto nástroje funkčné, online trhoviská by mali poskytovať prístup k svojim rozhraniam. Orgány dohľadu nad trhom môžu okrem toho potrebovať aj extrahovať údaje z online trhovísk.
(59)  Je nevyhnutné, aby online trhoviská úzko spolupracovali s orgánmi dohľadu nad trhom. Povinnosť spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom sa poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti ukladá podľa článku 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102074 v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie vrátane výrobkov, pre ktoré sú stanovené požiadavky na ekodizajn. S cieľom držať krok s technologickým vývojom a novými spôsobmi predaja by sa na účely informácií požadovaných podľa článku 25 a článku 30 ods. 1 tohto nariadenia a prípadne na požiadavky stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4 tohto nariadenia mali uplatňovať povinnosti týkajúce sa dodržiavania súladu s projektom stanovené pre poskytovateľov online trhovísk v článku 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/206574a. Presadzovanie uvedených povinností podlieha pravidlám stanoveným v kapitole IV nariadenia (EÚ) 2022/2065. Na účely článku 31ods. 3 nariadenia (EÚ) 2022/2065 by poskytovatelia online trhovísk mali využívať aspoň informačný a komunikačný systém uvedený v článku 34 nariadenia (EÚ) 2019/1020. Malo by byť možné, aby jednotné kontaktné miesto podľa tohto nariadenia bolo totožné s kontaktným miestom podľa článku 11 nariadenia (EÚ) 2022/2065 bez toho, aby bol ohrozený cieľ, ktorým je rýchle a osobitné riešenie problémov súvisiacich s bezpečnosťou výrobkov.
_________________
_________________
74 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).
74 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).
74a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (akt o digitálnych službách) (Ú. v. EÚ L 277, 27.10.2022, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68
(68)  V prípade absencie harmonizovaných noriem by sa mali využívať spoločné špecifikácie ako núdzové riešenie na uľahčenie povinnosti výrobcu dosiahnuť súlad s požiadavkami na ekodizajn. Príkladom je situácia, keď je normalizačný proces zablokovaný pre nedostatočný súhlas medzi zainteresovanými stranami alebo keď dochádza k zbytočným prieťahom pri zavádzaní harmonizovanej normy. Takéto prieťahy sa môžu vyskytnúť napríklad, ak sa nedosiahne požadovaná kvalita. Využitie tohto riešenia by malo byť možné aj vtedy, keď Komisia obmedzila alebo zrušila odkazy na príslušné harmonizované normy v súlade s článkom 11 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012. Súlad so spoločnými špecifikáciami by mal takisto viesť k predpokladu zhody.
(68)  Súčasný normalizačný rámec Únie, ktorý je založený na zásadách tzv. nového prístupu a na nariadení (EÚ) č. 1025/2012, predstavuje rámec na vypracovanie noriem, ktoré poskytujú predpoklad zhody s príslušnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení. V prípade absencie relevantných odkazov na harmonizované normy by sa mali využívať spoločné špecifikácie prostredníctvom prijatia vykonávacích aktov ako núdzové riešenie na uľahčenie povinnosti výrobcu dosiahnuť súlad s požiadavkami na ekodizajn. Príkladom je situácia, keď je normalizačný proces zablokovaný pre nedostatočný súhlas medzi zainteresovanými stranami alebo keď dochádza k zbytočným prieťahom pri zavádzaní harmonizovanej normy a nie je možné dodržať predpísanú lehotu. Takéto prieťahy sa môžu vyskytnúť napríklad, ak sa nedosiahne požadovaná kvalita. Využitie tohto riešenia by malo byť možné aj tam, kde Komisia obmedzila alebo zrušila odkazy na príslušné harmonizované normy v súlade s článkom 11 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012. Súlad so spoločnými špecifikáciami by mal takisto viesť k predpokladu zhody. V záujme zabezpečenia účinnosti by Komisia mala do procesu stanovenia spoločných špecifikácií, ktoré sa vzťahujú na požiadavky na ekodizajn podľa tohto nariadenia, zapojiť príslušné zainteresované strany.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 86
(86)  S cieľom motivovať spotrebiteľov, aby prijímali udržateľné rozhodnutia, najmä ak udržateľnejšie výrobky nie sú až tak cenovo dostupné, by sa mali poskytnúť mechanizmy, ako sú eko-poukážky a environmentálna daň. Keď sa členské štáty rozhodnú využiť stimuly na účely zvýhodnenia najvýkonnejších výrobkov z tých, pre ktoré boli v delegovaných aktoch v zmysle tohto nariadenia stanovené výkonnostné triedy, mali by tak urobiť zacielením týchto stimulov na dve najviac zastúpené výkonnostné triedy, pokiaľ sa v príslušnom delegovanom akte neuvádza inak. Členské štáty by však nemali mať možnosť zakázať uviesť na trh výrobok na základe jeho výkonnostnej triedy. Z toho istého dôvodu by mala byť Komisii delegovaná právomoc prijať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom doplniť toto nariadenie o bližšie určenie toho, ktorých parametrov výrobku alebo príslušných úrovní výkonnosti sa stimuly členských štátov týkajú v prípade, že v príslušnom delegovanom akte nie je určená žiadna výkonnostná trieda alebo ak sú výkonnostné triedy stanovené vzhľadom na viac ako jeden parameter výrobku. Zavedenie stimulov členských štátov by sa nijako nemalo dotýkať uplatňovania pravidiel Únie pre štátnu pomoc.
(86)  S cieľom motivovať spotrebiteľov, aby prijímali udržateľné rozhodnutia, najmä ak udržateľnejšie výrobky nie sú až tak cenovo dostupné, by sa mali poskytnúť mechanizmy, ako sú eko-poukážky, ktoré by sa mohli používať iba na nákup takých výrobkov a služieb, ktoré berú ohľad na životné prostredie, a environmentálna daň. Keď sa členské štáty rozhodnú využiť stimuly na účely zvýhodnenia najvýkonnejších výrobkov z tých, pre ktoré boli v delegovaných aktoch v zmysle tohto nariadenia stanovené výkonnostné triedy, mali by tak urobiť zacielením týchto stimulov na dve najviac zastúpené výkonnostné triedy, pokiaľ sa v príslušnom delegovanom akte neuvádza inak. Členské štáty by však nemali mať možnosť zakázať uviesť na trh výrobok na základe jeho výkonnostnej triedy. Z toho istého dôvodu by mala byť Komisii delegovaná právomoc prijať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom doplniť toto nariadenie o bližšie určenie toho, ktorých parametrov výrobku alebo príslušných úrovní výkonnosti sa stimuly členských štátov týkajú v prípade, že v príslušnom delegovanom akte nie je určená žiadna výkonnostná trieda alebo ak sú výkonnostné triedy stanovené vzhľadom na viac ako jeden parameter výrobku. Zavedenie stimulov členských štátov by sa nijako nemalo dotýkať uplatňovania pravidiel Únie pre štátnu pomoc.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 87
(87)  Verejné obstarávanie predstavuje 14 % HDP Únie. S cieľom prispieť k plneniu cieľa, ktorým je dosiahnutie klimatickej neutrality, zvýšenie energetickej efektívnosti a efektívnejšie využívanie zdrojov, ako aj prechod na obehové hospodárstvo, ktoré chráni verejné zdravie a biodiverzitu, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, ktoré by vo vhodných prípadoch vyžadovali od verejných obstarávateľov a obstarávateľov vymedzených v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ78 a 2014/25/EÚ79, aby zosúladili svoje verejné obstarávanie s konkrétnymi kritériami alebo cieľmi zeleného verejného obstarávania, ktoré sa stanovia v delegovaných aktoch prijatých v zmysle tohto nariadenia. Kritériá alebo ciele stanovené v delegovaných aktoch pre konkrétne skupiny výrobkov by sa mali spĺňať nielen pri priamom obstarávaní daných výrobkov prostredníctvom verejných zákaziek na dodávku tovaru, ale aj prostredníctvom verejných zákaziek na práce alebo služby, v prípade ktorých sa budú tieto výrobky používať na činnosti predstavujúce predmet daných zákaziek. Na rozdiel od dobrovoľného prístupu povinné kritériá alebo ciele zabezpečia, že využitie verejných výdavkov na posilnenie dopytu po výkonnejších výrobkoch sa maximalizuje. Tieto kritériá by mali byť transparentné, objektívne a nediskriminačné.
(87)  Verejné obstarávanie predstavuje 14 % HDP Únie. S cieľom prispieť k plneniu cieľa, ktorým je dosiahnutie klimatickej neutrality, zvýšenie energetickej efektívnosti a efektívnejšie využívanie zdrojov, ako aj prechod na obehové hospodárstvo, ktoré chráni verejné zdravie a biodiverzitu, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, ktoré by vo vhodných prípadoch vyžadovali od verejných obstarávateľov a obstarávateľov vymedzených v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ78 a 2014/25/EÚ79, aby zosúladili svoje verejné obstarávanie s konkrétnymi kritériami alebo cieľmi zeleného verejného obstarávania, ktoré sa stanovia v delegovaných aktoch prijatých v zmysle tohto nariadenia. Kritériá alebo ciele stanovené v delegovaných aktoch pre konkrétne skupiny výrobkov by sa mali spĺňať nielen pri priamom obstarávaní daných výrobkov prostredníctvom verejných zákaziek na dodávku tovaru, ale aj prostredníctvom verejných zákaziek na práce alebo služby, v prípade ktorých sa budú tieto výrobky používať na činnosti predstavujúce predmet daných zákaziek. Na rozdiel od dobrovoľného prístupu povinné kritériá alebo ciele zabezpečia, že využitie verejných výdavkov na posilnenie dopytu po výkonnejších výrobkoch sa vo všetkých členských štátoch maximalizuje. Tieto kritériá by mali byť transparentné, objektívne a nediskriminačné.
__________________
__________________
78 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
78 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
79 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
79 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88
(88)  Účinné presadzovanie požiadaviek na ekodizajn je dôležité na to, aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie a aby sa prejavili očakávané výhody tohto nariadenia, ako aj jeho prínos pri dosahovaní cieľov Únie v oblasti klímy, energie a obehovosti. Preto by sa nariadenie (EÚ) 2019/1020 stanovujúce horizontálny rámec pre dohľad nad trhom a kontrolu výrobkov vstupujúcich na trh Únie malo uplatňovať na výrobky, pre ktoré sú v zmysle tohto nariadenia stanovené požiadavky na ekodizajn, pokiaľ v tomto nariadení nie sú žiadne osobitné ustanovenia s rovnakým cieľom, povahou alebo účinkom. Okrem toho, s cieľom znížiť problematické úrovne nesúladu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vykonávacie opatrenia prijaté podľa smernice 2009/125/ES, a lepšie predchádzať nesúladu s budúcimi požiadavkami na ekodizajn, berúc do úvahy širší rozsah pôsobnosti a vyššie ambície tohto nariadenia v porovnaní so smernicou 2009/125/ES, by malo toto nariadenie obsahovať osobitné dodatočné pravidlá dopĺňajúce rámec vytvorený na základe nariadenia (EÚ) 2019/1020. Tieto osobitné dodatočné pravidlá by sa mali zameriavať na ďalšie posilňovanie plánovania, koordinácie a podpory úsilia členských štátov a mali by Komisii poskytovať dodatočné nástroje na zabezpečenie toho, aby orgány dohľadu nad trhom prijímali dostatočné opatrenia určené na predchádzanie nesúladu s požiadavkami na ekodizajn.
(88)  Účinné presadzovanie požiadaviek na ekodizajn je dôležité na to, aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie a aby sa prejavili očakávané výhody tohto nariadenia, ako aj jeho prínos pri dosahovaní cieľov Únie v oblasti klímy, energie a obehovosti. Preto by sa nariadenie (EÚ) 2019/1020 stanovujúce horizontálny rámec pre dohľad nad trhom a kontrolu výrobkov vstupujúcich na trh Únie malo uplatňovať na výrobky, pre ktoré sú v zmysle tohto nariadenia stanovené požiadavky na ekodizajn, pokiaľ v tomto nariadení nie sú žiadne osobitné ustanovenia s rovnakým cieľom, povahou alebo účinkom. Okrem toho, s cieľom znížiť problematické úrovne nesúladu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vykonávacie opatrenia prijaté podľa smernice 2009/125/ES, a lepšie predchádzať nesúladu s budúcimi požiadavkami na ekodizajn, berúc do úvahy širší rozsah pôsobnosti a vyššie ambície tohto nariadenia v porovnaní so smernicou 2009/125/ES, by malo toto nariadenie obsahovať osobitné dodatočné pravidlá dopĺňajúce rámec vytvorený na základe nariadenia (EÚ) 2019/1020. Tieto osobitné dodatočné pravidlá by sa mali zameriavať na ďalšie posilňovanie plánovania, koordinácie a podpory úsilia členských štátov a mali by Komisii poskytovať dodatočné nástroje na zabezpečenie toho, aby orgány dohľadu nad trhom prijímali dostatočné opatrenia určené na predchádzanie nesúladu s požiadavkami na ekodizajn a v prípade potreby na obnovenie súladu.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 90
(90)  S cieľom zabezpečiť vykonávanie náležitých kontrol v primeranom rozsahu v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn by mali členské štáty vypracovať osobitný akčný plán, v ktorom budú uvedené výrobky alebo požiadavky označené v rámci dohľadu nad trhom podľa tohto nariadenia ako priority, a činnosti plánované na účely zníženia nesúladu príslušných výrobkov alebo s príslušnými požiadavkami na ekodizajn. Tento akčný plán by mal byť v relevantných prípadoch súčasťou vnútroštátnych stratégií členských štátov dohľadu nad trhom prijatých podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
(90)  S cieľom zabezpečiť vykonávanie náležitých kontrol v primeranom rozsahu v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn by mali členské štáty vypracovať osobitný akčný plán, v ktorom budú uvedené výrobky alebo požiadavky označené v rámci dohľadu nad trhom podľa tohto nariadenia ako priority, a činnosti plánované na účely zníženia alebo odstránenia nesúladu príslušných výrobkov alebo s príslušnými požiadavkami na ekodizajn. Tento akčný plán by mal byť v relevantných prípadoch súčasťou vnútroštátnych stratégií členských štátov dohľadu nad trhom prijatých podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91
(91)  Priority v rámci dohľadu nad trhom podľa tohto nariadenia by sa mali určiť na základe objektívnych kritérií, ako sú pozorované úrovne nesúladu alebo environmentálne vplyvy vyplývajúce z nesúladu. Plánované činnosti zamerané na tieto priority by zase mali byť primerané skutočnostiam, ktoré viedli k ich prioritizácii. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, aby mohla určiť výrobky a požiadavky, ktoré by mali členské štáty považovať za priority v rámci dohľadu nad trhom v kontexte svojich akčných plánov určujúcich priority v rámci dohľadu nad trhom podľa tohto nariadenia, a činnosti plánované na účely zníženia nesúladu.
(91)  Priority v rámci dohľadu nad trhom podľa tohto nariadenia by sa mali určiť na základe objektívnych kritérií, ako sú pozorované úrovne nesúladu alebo environmentálne vplyvy vyplývajúce z nesúladu alebo počet prijatých sťažností. Plánované činnosti zamerané na tieto priority by zase mali byť primerané skutočnostiam, ktoré viedli k ich prioritizácii. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, aby mohla určiť výrobky a požiadavky, ktoré by mali členské štáty považovať za priority v rámci dohľadu nad trhom v kontexte svojich akčných plánov určujúcich priority v rámci dohľadu nad trhom podľa tohto nariadenia, a činnosti plánované na účely zníženia nesúladu.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 92
(92)  Ak sa napriek posilneniu plánovania, koordinácie a podpory stanovených v tomto nariadení zistia problematické úrovne nesúladu s požiadavkami na ekodizajn, Komisia by mala mať možnosť zasiahnuť a zabezpečiť, aby orgány dohľadu nad trhom vykonávali kontroly v primeranom rozsahu. S cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie požiadaviek na ekodizajn by sa preto mala na Komisiu delegovať právomoc prijať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, ktorými by sa stanovil minimálny počet kontrol vykonaných na konkrétnych výrobkoch alebo požiadavkách. Toto splnomocnenie by malo dopĺňať splnomocnenie uvedené v článku 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
(92)  Ak sa napriek posilneniu plánovania, koordinácie a podpory stanovených v tomto nariadení zistia problematické úrovne nesúladu s požiadavkami na ekodizajn, Komisia by mala mať možnosť rýchlo a účinne zasiahnuť a zabezpečiť, aby orgány dohľadu nad trhom vykonávali kontroly v primeranom rozsahu. S cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie požiadaviek na ekodizajn by sa preto mala na Komisiu delegovať právomoc prijať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, ktorými by sa stanovil minimálny počet kontrol vykonaných na konkrétnych výrobkoch alebo požiadavkách. Toto splnomocnenie by malo dopĺňať splnomocnenie uvedené v článku 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 94
(94)  S cieľom ešte viac posilniť koordináciu orgánov dohľadu nad trhom a na účely určenia výrobkov alebo požiadaviek označených v rámci dohľadu nad trhom podľa nariadenia (EÚ) 2019/1020 za priority a činností plánovaných na účely zníženia nesúladu by sa mala v pravidelných intervaloch stretávať skupina pre administratívnu spoluprácu (ďalej len „skupina ADCO“), ktorá by mala určiť spoločné priority pre dohľad nad trhom, ktoré by sa mali zohľadniť v akčných plánoch členských štátov, priority v poskytovaní podpory Únie a požiadavky na ekodizajn, ktoré sa vykladajú rôzne, čo vedie k narušeniu trhu.
(94)  S cieľom ešte viac posilniť koordináciu orgánov dohľadu nad trhom a na účely určenia výrobkov alebo požiadaviek označených v rámci dohľadu nad trhom podľa nariadenia (EÚ) 2019/1020 za priority a činností plánovaných na účely zníženia alebo odstránenia nesúladu by sa mala v pravidelných intervaloch stretávať skupina pre administratívnu spoluprácu (ďalej len „skupina ADCO“), ktorá by mala určiť spoločné priority pre dohľad nad trhom, ktoré by sa mali zohľadniť v akčných plánoch členských štátov, priority v poskytovaní podpory Únie a požiadavky na ekodizajn, ktoré sa vykladajú rôzne, čo vedie k narušeniu trhu.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 95
(95)  Na podporu úsilia členských štátov zabezpečiť prijatie dostatočných opatrení určených na predchádzanie nesúladu s požiadavkami na ekodizajn by mala Komisia v relevantných prípadoch využiť podporné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1020. Komisia by mala organizovať a vo vhodných prípadoch financovať spoločné projekty dohľadu nad trhom a skúšania v oblastiach spoločného záujmu, spoločné investície do kapacít dohľadu nad trhom a spoločnú odbornú prípravu pre zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom, notifikujúcich orgánov a notifikovaných osôb. Okrem toho by mala Komisia vypracovať usmernenia k predkladaniu žiadostí a, ak je to potrebné, presadzovať požiadavky na ekodizajn s cieľom zabezpečiť ich harmonizované uplatňovanie.
(95)  Na podporu úsilia členských štátov zabezpečiť prijatie dostatočných opatrení určených na predchádzanie nesúladu s požiadavkami na ekodizajn by mala Komisia v relevantných prípadoch využiť podporné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1020. Komisia by mala organizovať a vo vhodných prípadoch financovať spoločné projekty dohľadu nad trhom a skúšania v oblastiach spoločného záujmu, spoločné investície do kapacít dohľadu nad trhom a spoločnú odbornú prípravu pre zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom, notifikujúcich orgánov a notifikovaných osôb. Okrem toho by mala Komisia vypracovať usmernenia k predkladaniu žiadostí a presadzovať požiadavky na ekodizajn s cieľom zabezpečiť ich harmonizované uplatňovanie.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 101
(101)  V záujme posilnenia dôvery vo výrobky uvedené na trh, najmä pokiaľ ide o súlad s požiadavkami na ekodizajn, musí mať verejnosť istotu, že hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú na trh nevyhovujúce výrobky, budú podliehať sankciám. Preto je potrebné, aby členské štáty pre prípad nedodržania súladu s týmto nariadením stanovili vo vnútroštátnom práve účinné, primerané a odrádzajúce sankcie.
(101)  V záujme posilnenia dôvery vo výrobky uvedené na trh, najmä pokiaľ ide o súlad s požiadavkami na ekodizajn, musí mať verejnosť istotu, že hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú na trh nevyhovujúce výrobky, budú podliehať sankciám. Preto je potrebné, aby členské štáty pre prípad nedodržania súladu s týmto nariadením stanovili vo vnútroštátnom práve účinné, primerané a odrádzajúce sankcie. S cieľom umožniť konzistentnejšie uplatňovanie sankcií by sa mali na určenie druhov a úrovní sankcií, ktoré sa majú uložiť v prípade porušení tohto nariadenia, stanoviť spoločné neúplné kritériá. Takéto kritériá by mali okrem iného zahŕňať povahu a závažnosť porušenia predpisov a hospodárske úžitky vyplývajúce z toho porušenia, ako aj škodu na životnom prostredí spôsobenú daným porušením, ak je možné ich určiť.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
Týmto nariadením sa stanovuje rámec na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti výrobkov a na zabezpečenie voľného pohybu na vnútornom trhu stanovením požiadaviek na ekodizajn, ktoré musia výrobky spĺňať, aby sa mohli uviesť na trh alebo do prevádzky. Tieto požiadavky na ekodizajn, ktoré Komisia ďalej rozpracúva v delegovaných aktoch, sa týkajú:
Týmto nariadením sa stanovuje rámec na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti výrobkov s cieľom urobiť z udržateľných výrobkov normu a znížiť ich celkovú environmentálnu stopu počas ich životného cyklu, ako aj na zabezpečenie voľného pohybu na vnútornom trhu stanovením požiadaviek na ekodizajn, ktoré musia výrobky spĺňať, aby sa mohli uviesť na trh alebo do prevádzky. Tieto požiadavky na ekodizajn, ktoré Komisia ďalej rozpracúva v delegovaných aktoch, sa týkajú:
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g
g)  repasovania a recyklácie výrobkov;
g)  repasovania výrobkov;
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g a (nové)
ga)  recyklácie výrobku;
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13
(13)  „koniec životnosti“ je fáza životného cyklu, ktorá sa začína vyradením výrobku a končí sa, keď sa výrobok vráti do prírody ako odpad alebo keď vstúpi do životného cyklu iného výrobku;
(13)  „koniec životnosti“ je fáza životného cyklu, ktorá sa začína vyradením výrobku a končí sa, keď sa odpadový materiál z výrobku vráti do prírody alebo keď vstúpi do životného cyklu iného výrobku;
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 15
(15)  „výkonnostná trieda“ je rozsah výkonnostných úrovní vo vzťahu k jednému alebo viacerým parametrom výrobku uvedeným v prílohe I, usporiadaných do postupných krokov, aby sa umožnila diferenciácia výrobkov;
(15)  „výkonnostná trieda“ je rozsah výkonnostných úrovní vo vzťahu k jednému alebo viacerým parametrom výrobku uvedeným v prílohe I, na základe spoločnej metodiky pre výrobok alebo skupinu výrobkov, usporiadaných do postupných krokov, aby sa umožnila diferenciácia výrobkov;
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16
(16)  „repasovanie“ je priemyselný proces, pri ktorom sa výrobok vyrába z predmetov, ktoré sú odpadom, výrobkami alebo komponentmi a pri ktorom sa vykoná aspoň jedna zmena výrobku, ktorá ovplyvňuje bezpečnosť, výkon, účel alebo typ výrobku, pričom výrobok sa zvyčajne uvádza na trh s obchodnou zárukou;
(16)  „repasovanie“ je priemyselný proces, pri ktorom sa výrobok vyrába z predmetov, ktoré sú odpadom, výrobkami alebo komponentmi a pri ktorom sa vykoná aspoň jedna zmena výrobku, ktorá významne ovplyvňuje bezpečnosť alebo výkon alebo ovplyvňuje účel alebo typ výrobku, pričom výrobok sa zvyčajne uvádza na trh s obchodnou zárukou;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 17
(17)  „modernizácia“ je zvýšenie funkčnosti, výkonu, kapacity alebo estetiky výrobku;
(17)  „modernizácia“ je zvýšenie funkčnosti, výkonu, kapacity, bezpečnosti alebo estetiky výrobku;
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 18
(18)  „renovovanie“ je príprava alebo úprava predmetu, ktorý je odpadom, alebo výrobku s cieľom obnoviť jeho výkon alebo funkčnosť v rámci zamýšľaného použitia, rozsahu výkonu a údržby plánovanej vo fáze navrhovania výrobku, alebo zosúladiť ho s uplatniteľnými technickými normami alebo regulačnými požiadavkami, pričom výsledkom je plne funkčný výrobok;
(18)  „renovovanie“ je testovanie, údržba alebo oprava predmetu, ktorý je výrobkom alebo odpadom s cieľom obnoviť jeho výkon alebo funkčnosť v rámci zamýšľaného použitia plánovaného vo fáze navrhovania výrobku, pričom výsledkom je plne funkčný výrobok;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 20 a (nový)
(20a)  „predčasné zastarávanie“ je sprístupnenie výrobku na trhu s vlastnosťou, ktorá obmedzuje jeho predpokladanú životnosť;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 21
(21)  „trvanlivosť“ je schopnosť výrobku fungovať podľa požiadaviek za špecifikovaných podmienok používania, údržby a opravy, pokiaľ obmedzujúca udalosť nezabráni jeho fungovaniu;
(21)  „trvanlivosť“ je schopnosť výrobku fungovať a po určité časové obdobie si zachovať svoju požadovanú funkčnosť a výkonnosť, a to za normálnych podmienok používania, údržby a opravy, pokiaľ obmedzujúca udalosť nezabráni fungovaniu výrobku;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 22
(22)  „spoľahlivosť“ je pravdepodobnosť, že výrobok bude fungovať podľa požiadaviek za daných podmienok počas daného obdobia bez obmedzujúcej udalosti;
(22)  „spoľahlivosť“ je vysoká pravdepodobnosť, že výrobok bude fungovať podľa požiadaviek za daných podmienok počas daného obdobia bez obmedzujúcej udalosti;
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23
(23)  „environmentálna stopa“ je kvantifikácia vplyvov výrobku na životné prostredie, či už vzhľadom na jednu kategóriu environmentálneho vplyvu alebo na súhrnný súbor kategórií vplyvu, na základe metódy environmentálnej stopy výrobku;
(23)  „environmentálna stopa“ je kvantifikácia vplyvov životného cyklu výrobku na životné prostredie, či už vzhľadom na jednu kategóriu environmentálneho vplyvu alebo na súhrnný súbor kategórií vplyvu, na základe metódy environmentálnej stopy výrobku alebo iných vedeckých metód vypracovaných medzinárodnými organizáciami, ktoré boli zoširoka testované v spolupráci s rôznymi priemyselnými odvetviami a ktoré Komisia uznala;
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 25 a (nový)
(25a)  „materiálová stopa“ je kvantifikácia materiálov potrebných pre daný systém výrobkov ako súčet spotrebovanej biomasy, fosílnych palív, kovových rúd a nekovových nerastov;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 28 – písmeno a
a)  spĺňa kritériá stanovené v článku 57 a je identifikovaná v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo
a)  spĺňa kritériá stanovené v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 28 – písmeno b – zarážka 9 a (nová)
—  látky upravené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/10211a,
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 45).
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 28 – písmeno b – zarážka 9 b (nová)
—  špecificky obmedzované látky uvedené v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 35
(35)  „zničenie“ je úmyselné poškodenie alebo vyradenie výrobku ako odpadu s výnimkou vyradenia na jediný účel, a to dodanie výrobku na prípravu na opätovné použitie alebo repasovanie;
(35)  „zničenie“ je úmyselné poškodenie alebo vyradenie výrobku ako odpadu s výnimkou vyradenia na jediný účel, a to dodanie výrobku na prípravu na opätovné použitie, renováciu alebo repasovanie;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 37
(37)  „nepredaný spotrebný výrobok“ je akýkoľvek spotrebný výrobok, ktorý sa nepredal alebo ktorý spotrebiteľ vrátil vzhľadom na jeho právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s článkom 9 smernice (EÚ) 2011/83/EÚ;
(37)  „nepredaný spotrebný výrobok“ je akýkoľvek spotrebný výrobok vhodný na spotrebu alebo predaj, ktorý sa nepredal, vrátane nadbytku, nadmerných zásob, prebytku, mŕtveho inventára vrátane výrobkov, ktoré spotrebiteľ vrátil vzhľadom na jeho právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s článkom 9 smernice (EÚ) 2011/83/EÚ;
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 46 a (nový)
(46a)  „nezávislý prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je nezávislá od zhotoviteľa a priamo alebo nepriamo sa podieľa na renovovaní, oprave, údržbe alebo zmene účelu výrobku, pričom tento pojem zahŕňa prevádzkovateľov v oblasti nakladania s odpadom, subjekty vykonávajúce opravu, zhotovovanie alebo distribúciu opravárenského vybavenia, nástrojov alebo náhradných dielov, ako aj vydavateľov technických informácií, prevádzkovateľov poskytujúcich inšpekčné a testovacie služby, prevádzkovateľov poskytujúcich odbornú prípravu pre montérov, zhotoviteľov a opravárov vybavenia;
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 46 b (nový)
(46b)  „odborný opravár“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby opravy alebo údržby výrobku bez ohľadu na to, či pôsobí v distribučnom systéme výrobcu alebo nezávisle od neho;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 55
(55)  „online trhovisko“ je poskytovateľ sprostredkovateľskej služby používajúci softvér vrátane webového sídla, časti webového sídla alebo aplikácie, ktorý umožňuje zákazníkom uzatvárať s hospodárskymi subjektmi na diaľku zmluvy o predaji výrobkov, na ktoré sa vzťahujú delegované akty prijaté podľa článku 4;
(55)  „online trhovisko“ je poskytovateľ sprostredkovateľskej služby používajúci online rozhranie, ktoré umožňuje zákazníkom uzatvárať s hospodárskymi subjektmi na diaľku zmluvy o predaji výrobkov, na ktoré sa vzťahujú delegované akty prijaté podľa článku 4;
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 a (nový)
Uplatňuje sa vymedzenie pojmu „elektrické a elektronické zariadenia“ alebo „EEZ“ v článku 3 bode 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ1a.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 a (nový)
Uplatňujú sa vymedzenia pojmov „dodávateľ látky alebo zmesi“ a „dodávateľ výrobku“ v článku 3 bodoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 66 s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením požiadaviek na ekodizajn výrobkov alebo v súvislosti s nimi, aby sa zlepšila ich environmentálna udržateľnosť. Tieto požiadavky zahŕňajú prvky uvedené v prílohe VI a stanovia sa v súlade s článkami 5, 6 a 7 a kapitolou III. Splnomocnenie prijímať požiadavky na ekodizajn zahŕňa právomoc stanoviť, že pre niektoré konkrétne parametre výrobkov uvedené v prílohe I nie sú potrebné žiadne výkonnostné požiadavky alebo požiadavky na informácie, prípadne ani výkonnostné požiadavky ani požiadavky na informácie.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 66 s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením požiadaviek na ekodizajn výrobkov alebo v súvislosti s nimi, aby sa zlepšila ich environmentálna udržateľnosť. Tieto požiadavky zahŕňajú prvky uvedené v prílohe VI a stanovia sa v súlade s článkami 5, 6 a 7 a kapitolou III. Splnomocnenie prijímať požiadavky na ekodizajn zahŕňa právomoc stanoviť, že pre niektoré konkrétne parametre výrobkov uvedené v prílohe I nie sú potrebné žiadne výkonnostné požiadavky, požiadavky na informácie alebo vo výnimočných prípadoch ani výkonnostné požiadavky ani požiadavky na informácie.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Splnomocnenie prijímať požiadavky na ekodizajn zahŕňa právomoc stanoviť, že na dovážané použité výrobky alebo skupiny výrobkov sa na obmedzený čas nevzťahujú žiadne požiadavky na ekodizajn, ak Komisia na základe posúdenia vplyvu vykonaného podľa článku 5 ods. 4 písm. b) dospeje k záveru, že:
a)   je relevantné oslobodiť daný dovážaný použitý výrobok alebo skupinu výrobkov z dôvodu podstatného podielu, ktorý predstavujú na príslušnom trhu Únie s použitými výrobkami, a skutočného spotrebiteľského dopytu, na ktorý reagujú; a
b)   takáto výnimka by narušila dosiahnutie cieľov tohto nariadenia a širšie uplatňovanie požiadaviek na ekodizajn na príslušný trh Únie s výrobkami; a
c)   úspory zdrojov spôsobené umiestnením dovážaného použitého výrobku alebo skupiny výrobkov na trh prevažujú nad prínosmi požiadaviek na ekodizajn nových výrobkov alebo skupín výrobkov.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
Pri stanovovaní požiadaviek na ekodizajn v delegovaných aktoch uvedených v prvom pododseku Komisia doplní toto nariadenie aj tým, že spresní uplatniteľné postupy posudzovania zhody v rámci modulov stanovených v prílohe IV k tomuto nariadeniu a v prílohe II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES a vykoná úpravy potrebné vzhľadom na príslušné požiadavky na výrobok alebo ekodizajn v súlade s článkom 36.
Pri stanovovaní požiadaviek na ekodizajn v delegovaných aktoch uvedených v prvom pododseku Komisia poskytne hospodárskym subjektom dostatočný čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám, najmä s prihliadnutím na potreby mikropodnikov a MSP. Komisia doplní toto nariadenie aj tým, že spresní uplatniteľné postupy posudzovania zhody v rámci modulov stanovených v prílohe IV k tomuto nariadeniu a v prílohe II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES a vykoná úpravy potrebné vzhľadom na príslušné požiadavky na výrobok alebo ekodizajn v súlade s článkom 36.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c a (nové)
ca)  stanovenie metodiky na posúdenie opraviteľnosti výrobku, vymedzenie výkonnostných tried, ktoré sa majú vyjadriť pomocou skóre opraviteľnosti, a kategórií výrobkov, na ktoré sa bude skóre opraviteľnosti vzťahovať;
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g
g)  prítomnosť látok vzbudzujúcich obavy;
g)  prítomnosť látok vzbudzujúcich obavy vo výrobkoch;
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno k
k)  možnosť repasovania a recyklácie;
k)  možnosť repasovania;
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno k a (nové)
ka)  možnosť recyklácie;
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2
Ak však dve alebo viaceré skupiny výrobkov vykazujú technické podobnosti, ktoré umožňujú zlepšenie niektorého aspektu výrobku uvedeného v odseku 1 na základe spoločnej požiadavky, požiadavky na ekodizajn sa môžu pre tieto skupiny výrobkov stanoviť horizontálne.
Ak dve alebo viaceré skupiny výrobkov vykazujú technické podobnosti, ktoré umožňujú zlepšenie niektorého aspektu výrobku uvedeného v odseku 1 na základe spoločnej požiadavky, požiadavky na ekodizajn sa môžu pre tieto skupiny výrobkov stanoviť horizontálne. Tieto horizontálne požiadavky sa môžu ďalej špecifikovať stanovením požiadaviek na ekodizajn pre konkrétnu skupinu výrobkov, na ktorú sa vzťahuje horizontálna požiadavka na ekodizajn.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – úvodná časť
4.  Pri vypracúvaní požiadaviek na ekodizajn Komisia:
4.  Pri vypracúvaní požiadaviek na ekodizajn Komisia zabezpečí konzistentnosť a zabráni rozporom požiadaviek s inými právnymi predpismi Únie a:
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – písmeno a – bod i
i)  priority Únie v oblasti klímy, životného prostredia a energetickej efektívnosti, ako aj iné súvisiace priority Únie;
i)  ciele Únie, ktoré sa týkajú:
—   klímy, najmä cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2021/1119;
—   životného prostredia vrátane biodiverzity, efektívneho využívania zdrojov a bezpečnosti a zníženia environmentálnej, materiálnej a spotrebnej stopy a zotrvania v medziach planéty, ako sa stanovuje v 8. environmentálnom akčnom programe;
—   netoxickosti;
—   energetickej efektívnosti; a
—   iné súvisiace ciele Únie;
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – písmeno a – bod ii
ii)  príslušné právne predpisy Únie vrátane rozsahu, v akom sa v nich riešia príslušné aspekty výrobku uvedené v odseku 1;
ii)  príslušné právne predpisy Únie vrátane rozsahu, v akom sa v nich riešia príslušné aspekty výrobku uvedené v odseku 1, a zásadu nespôsobovať významnú škodu v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852;
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – písmeno a – bod ii a (nový)
iia)  relevantné medzinárodné dohody;
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – písmeno a – bod v a (nový)
va)  priorizáciou opatrení v súlade s hierarchiou nakladania s odpadom ustanovenou v smernici 2008/98/ES;
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – písmeno b
b)  vykoná posúdenie vplyvu na základe najlepších dostupných dôkazov a analýz a v prípade potreby na základe dodatočných štúdií a výsledkov výskumu vypracovaných v rámci európskych programov financovania. Komisia pritom zabezpečí, aby sa aspekty výrobku uvedené v odseku 1 analyzovali dostatočne do hĺbky primerane ich významu. Stanovenie požiadaviek na ekodizajn najvýznamnejších aspektov výrobku spomedzi tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa nesmie neprimerane oneskoriť pre neistotu, či možno stanoviť požiadavky na ekodizajn s cieľom zlepšiť iné aspekty daného výrobku;
b)  vykoná posúdenie vplyvu na základe najlepších dostupných dôkazov a analýz a v prípade potreby na základe dodatočných štúdií a výsledkov výskumu vypracovaných v rámci európskych programov financovania. Stanovenie požiadaviek na ekodizajn aspektov výrobku, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa nesmie neprimerane oneskoriť pre neistotu, či možno stanoviť požiadavky na ekodizajn s cieľom zlepšiť iné aspekty daného výrobku. V posúdeniach vplyvu Komisia:
i)   zabezpečí, aby sa všetky aspekty uvedené v odseku 1 analyzovali a aby sa aspekty výrobku uvedené v odseku 1 analyzovali dostatočne do hĺbky primerane ich významu;
ii)   zabezpečí, aby sa analyzovali kompromisy medzi rôznymi aspektmi výrobku uvedenými v odseku 1;
iii)   poskytne posúdenie očakávaného zníženia environmentálnej, uhlíkovej a materiálovej stopy prostredníctvom nových požiadaviek na ekodizajn;
iv)   v prípade potreby poskytne posúdenie splnenia kritérií stanovených v článku 4 druhom odseku týkajúcich sa dovážaných použitých výrobkov;
v)   poskytne posúdenie všetkých relevantných vplyvov na ľudské zdravie;
vi)   poskytne posúdenie minimálnej úrovne parametrov výrobku alebo skupiny výrobkov, ktorá sa musí potenciálne dosiahnuť v budúcnosti, aby bol daný výrobok alebo skupina výrobkov v súlade s cieľmi Únie uvedenými v odseku 4 písm. a) bode i);
v prípade potreby sa posúdenie vplyvu použije aj na podporu stanovenia kritérií pre zelené verejné obstarávanie, environmentálnu značku, ako aj iné hospodárske stimuly s cieľom zlepšiť súlad medzi rôznymi politickými nástrojmi;
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – písmeno c a (nové)
ca)  zohľadní ochranu dôverných obchodných informácií;
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – písmeno c b (nové)
cb)  zohľadní akúkoľvek spätnú väzbu poskytnutú v rámci verejných konzultácií;
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – písmeno a
a)  z hľadiska používateľa nemajú žiadny významný negatívny vplyv na funkčnosť výrobku;
a)  z hľadiska používateľa nemajú žiadny významný negatívny vplyv na funkčnosť alebo bezpečnosť výrobku;
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – písmeno c
c)  nemajú žiadny významný negatívny vplyv na spotrebiteľov, pokiaľ ide o cenovú dostupnosť daných výrobkov, a to aj s ohľadom na prístup k použitým výrobkom, trvanlivosť výrobkov a náklady na ich životný cyklus;
c)  nemajú žiadny významný negatívny vplyv na spotrebiteľov, pokiaľ ide o cenovú dostupnosť daných výrobkov, a to aj s ohľadom na prístup k použitým výrobkom vrátane dovezených použitých výrobkov, trvanlivosť výrobkov a náklady na ich životný cyklus;
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – písmeno d
d)  nemajú žiadny neprimeraný negatívny vplyv na konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov, minimálne malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“);
d)  nemajú žiadny neprimeraný negatívny vplyv na konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov, najmä mikropodnikov a MSP;
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – písmeno f
f)  výrobcovia alebo iné hospodárske subjekty nie sú vystavení neprimeranému administratívnemu zaťaženiu.
f)  výrobcovia alebo iné hospodárske subjekty, najmä mikropodniky a MSP, nie sú vystavení neprimeranému administratívnemu zaťaženiu;
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – písmeno f a (nové)
fa)  výrobcom alebo iným hospodárskym subjektom sa poskytne dostatočný čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám, najmä so zreteľom na potreby mikropodnikov a MSP.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 8
8.  Komisia uverejní relevantné štúdie a analýzy použité pri stanovovaní požiadaviek na ekodizajn v súlade s týmto nariadením.
8.  Komisia uverejní relevantné štúdie a analýzy, keď budú k dispozícii, vrátane posúdení vplyvu uvedených v odseku 4 písm. b), ktoré sa použili pri stanovovaní požiadaviek na ekodizajn v súlade s týmto nariadením.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)
Článok 5a
Trvanlivosť a oprava výrobkov
1.   Pri stanovovaní požiadaviek na ekodizajn podľa článku 5 ods. 1 Komisia zabezpečí, aby výrobcovia neobmedzovali trvanlivosť výrobku, v dôsledku čoho je výrobok predčasne zastaraný, najmä v dôsledku návrhu špecifického prvku, používania spotrebného materiálu, náhradných dielov alebo neposkytnutia aktualizácií softvéru alebo príslušenstva v primeranej lehote.
2.   Pri stanovovaní požiadaviek na ekodizajn podľa článku 5 ods. 1 Komisia zabezpečí, aby výrobcovia neobmedzovali opraviteľnosť výrobkov tým, že bránia demontáži kľúčových komponentov alebo obmedzujú prístup k informáciám o opravách a náhradným dielom výlučne autorizovaným opravovniam.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Výkonnostné požiadavky uvedené v odseku 1 vychádzajú z parametrov výrobku uvedených v prílohe I a podľa potreby zahŕňajú:
2.  Výkonnostné požiadavky uvedené v odseku 1 vychádzajú z príslušných parametrov výrobku uvedených v prílohe I a podľa potreby zahŕňajú:
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
3.  Výkonnostné požiadavky založené na parametri výrobku stanovenom v písmene f) prílohy I neobmedzujú prítomnosť látok vo výrobkoch z dôvodov týkajúcich sa predovšetkým chemickej bezpečnosti.
3.  Výkonnostné požiadavky založené na parametri výrobku stanovenom v písmene f) prílohy I neobmedzujú prítomnosť látok vo výrobkoch z dôvodov týkajúcich sa predovšetkým chemickej bezpečnosti, pokiaľ neexistuje neprijateľné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie vyplývajúce z používania látky prítomnej vo výrobku alebo komponente výrobku pri ich uvádzaní na trh alebo počas nasledujúcich fáz ich životného cyklu.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b – odsek 1 – bod ii
ii)  informácie pre spotrebiteľov a iných koncových používateľov o tom, ako výrobok inštalovať, používať, udržiavať a opravovať s cieľom minimalizovať jeho environmentálny vplyv a zabezpečiť optimálnu trvanlivosť, a tiež o tom, ako výrobok vrátiť alebo zneškodniť na konci životnosti;
ii)  jasné a ľahko zrozumiteľné informácie pre spotrebiteľov a iných koncových používateľov o tom, ako výrobok inštalovať, používať, udržiavať a opravovať s cieľom minimalizovať jeho environmentálny vplyv a zabezpečiť optimálnu trvanlivosť, a tiež o tom, ako výrobok vrátiť alebo zneškodniť na konci životnosti;
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b – odsek 1 – bod ii a (nový)
iia)  jasné a ľahko zrozumiteľné informácie pre spotrebiteľov a iných koncových používateľov o tom, ako inštalovať operačné systémy tretích strán;
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b – odsek 1 – bod ii b (nový)
iib)  relevantné informácie pre poskytovateľov opravárenských a renovačných služieb a prevádzkovateľov zapojených do prípravy na opätovné použitie, opravu a demontáž;
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 2
Tieto výkonnostné triedy zodpovedajú štatisticky významným zlepšeniam úrovní výkonnosti.
Tieto výkonnostné triedy zodpovedajú štatisticky významným zlepšeniam úrovní výkonnosti a ako minimálnu úroveň používajú minimálne výkonnostné požiadavky stanovené podľa článku 6.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 a (nový)
4a.  Ak je to vhodné, na základe dôkazov poskytnutých v posúdení vplyvu uvedenom v článku 5 ods. 4 písm. b) majú požiadavky na informácie o výkonnosti výrobku v súvislosti s opraviteľnosťou podobu skóre opraviteľnosti, aby mohli koneční používatelia ľahko porovnať výkonnosť výrobkov. Metodika posudzovania opraviteľnosti výrobkov sa vypracuje podľa osobitostí kategórií výrobkov a stanoví sa v príslušnom delegovanom akte prijatom podľa článku 4. V uvedenom delegovanom akte sa v súlade s článkom 14 vymedzí aj obsah a usporiadanie etikety obsahujúcej skóre opraviteľnosti, a to podľa potreby pomocou jasného a zrozumiteľného jazyka a piktogramov, aby sa zabránilo preťaženiu spotrebiteľov informáciami.
Ak je to možné, metodika posudzovania opraviteľnosti výrobkov môže zahŕňať aj iné relevantné aspekty výrobku, ako je trvanlivosť, spoľahlivosť alebo odolnosť, a môže byť bližšie špecifikovaná v príslušnom delegovanom akte s prihliadnutím na osobitosti kategórie výrobkov.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť
Požiadavky na informácie uvedené v odseku 1 umožnia sledovanie všetkých látok vzbudzujúcich obavy počas celého životného cyklu výrobkov – pokiaľ takéto sledovanie ešte nie je možné na základe iného delegovaného aktu prijatého podľa článku 4, ktorý sa vzťahuje na dané výrobky – a zahŕňajú minimálne:
Požiadavky na informácie uvedené v odseku 1 umožnia sledovanie všetkých látok vzbudzujúcich obavy prítomné vo výrobku umiestnenom na trhu, podľa prístupu založeného na prahových hodnotách, počas celého životného cyklu výrobkov – pokiaľ takéto sledovanie ešte nie je možné na základe iného delegovaného aktu prijatého podľa článku 4, ktorý sa vzťahuje na dané výrobky – a zahŕňajú minimálne:
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a
a)  názvy látok vzbudzujúcich obavy prítomných vo výrobku;
a)  názvy látok vzbudzujúcich obavy prítomných vo výrobku podľa Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) vrátane chemického identifikačného čísla, t. j. Európskeho zoznamu existujúcich komerčných chemických látok (EINECS) alebo Európskeho zoznamu notifikovaných chemických látok (ELINCS) alebo čísla CAS (Chemical Abstract Service);
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d
d)  relevantné pokyny na bezpečné používanie výrobku;
d)  príslušné pokyny na bezpečné používanie výrobku a environmentálne vhodné nakladanie s výrobkom na konci jeho životnosti;
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno e
e)  informácie relevantné pre demontáž.
e)  informácie relevantné pre demontáž a prípravu na opätovné použitie.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – pododsek 3
Výnimky uvedené v druhom pododseku písm. c) sa môžu stanoviť na základe technickej uskutočniteľnosti alebo relevantnosti sledovania látok vzbudzujúcich obavy, potreby chrániť dôverné obchodné informácie a v iných riadne odôvodnených prípadoch.
Výnimky uvedené v druhom pododseku písm. c) sa môžu stanoviť na základe technickej uskutočniteľnosti alebo relevantnosti sledovania látok vzbudzujúcich obavy, existencie analytických metód na ich zistenie a kvantifikáciu, potreby chrániť dôverné obchodné informácie a v iných riadne odôvodnených prípadoch.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – pododsek 2 – písmeno e
e)  v používateľskej príručke;
e)  v používateľskej príručke alebo inej dokumentácii priloženej k výrobku;
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – pododsek 3
Informácie zabezpečujúce vysledovateľnosť látok podľa odseku 5 sa uvádzajú buď na výrobku, alebo sú prístupné cez dátový nosič, ktorý sa nachádza na výrobku.
Informácie podstatné pre zdravie, bezpečnosť a práva konečných používateľov sa poskytujú a sprístupňujú fyzickými prostriedkami s výrobkom a sú prístupné na dátovom nosiči, ktorý sa nachádza na výrobku.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – pododsek 3 a (nový)
Informácie relevantné pre informované rozhodnutie o nákupe sa spotrebiteľom poskytnú pred kúpou výrobku.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7 a (nový)
7a.  Informácie, ktoré sa majú poskytnúť podľa požiadaviek na informácie, sa poskytujú v súlade s požiadavkami na prístupnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/8821a.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70).
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  V požiadavkách na informácie uvedených v článku 7 ods. 1 sa stanoví, že výrobky sa môžu uviesť na trh alebo do prevádzky len vtedy, ak je k dispozícii pas výrobku v súlade s uplatniteľným delegovaným aktom prijatým podľa článku 4 a článkov 9 a 10.
1.  V požiadavkách na informácie uvedených v článku 7 ods. 1 sa stanoví, že výrobky sa môžu uviesť na trh alebo do prevádzky len vtedy, ak je k dispozícii pas výrobku v súlade s uplatniteľným delegovaným aktom prijatým podľa článku 4 a článkov 9 a 10. Informácie v pase výrobku musia byť presné, úplné a aktuálne.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a
a)  informácie, ktoré musí pas výrobku obsahovať podľa prílohy III;
a)  informácie, ktoré musí pas výrobku obsahovať podľa prílohy III s osobitným ohľadom na dôverné obchodné informácie;
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno f
f)  subjekty, ktoré majú prístup k informáciám v pase výrobku, a údaje o tom, k akým informáciám majú prístup, ako aj takíto zákazníci, koncoví používatelia, výrobcovia, dovozcovia a distribútori, predávajúci, opravovne, subjekty vykonávajúce repasáciu, recyklátori, príslušné vnútroštátne orgány, organizácie verejného záujmu a Komisia alebo akákoľvek organizácia konajúca v ich mene;
f)  subjekty, ktoré majú prístup k informáciám v pase výrobku, a údaje o tom, k akým informáciám majú prístup, ako aj takíto zákazníci, koncoví používatelia, výrobcovia, dovozcovia a distribútori, predávajúci, odborné opravovne, nezávislí prevádzkovatelia, subjekty vykonávajúce renováciu, subjekty vykonávajúce repasáciu, recyklátori, príslušné vnútroštátne orgány, organizácie občianskej spoločnosti, výskumníci, odbory a Komisia alebo akákoľvek organizácia konajúca v ich mene;
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno g
g)  subjekty, ktoré môžu do pasu výrobku vložiť informácie alebo ho aktualizovať, v prípade potreby aj vytvorením nového pasu výrobku, údaje o tom, aké informácie môžu vkladať alebo aktualizovať, ako aj takíto výrobcovia, opravovne, odborníci na údržbu, subjekty vykonávajúce repasáciu, recyklátori, príslušné vnútroštátne orgány a Komisia alebo akákoľvek organizácia konajúca v ich mene;
g)  subjekty, ktoré do pasu výrobku vkladajú informácie alebo ich aktualizujú, v prípade potreby aj vytvorením nového pasu výrobku, ktorý súvisí s pasom alebo pasmi pôvodného výrobku, a údaje o tom, aké informácie môžu vkladať alebo aktualizovať, ako aj takíto výrobcovia, odborné opravovne, nezávislí prevádzkovatelia, subjekty vykonávajúce renováciu, údržbu, repasáciu, recykláciu, príslušné vnútroštátne orgány a Komisia alebo akákoľvek organizácia konajúca v ich mene, pričom sa vyhnú duplicite informácií a podávaniu správ;
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno h
h)  obdobie, počas ktorého je pas výrobku k dispozícii.
h)  obdobie, počas ktorého je pas výrobku k dispozícii, ktoré zodpovedá aspoň očakávanej životnosti konkrétneho výrobku.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno a
a)  sa zabezpečí, aby subjekty v celom hodnotovom reťazci, najmä spotrebitelia, hospodárske subjekty a príslušné vnútroštátne orgány, mali prístup k informáciám o výrobkoch, ktoré sú pre nich relevantné;
a)  sa zabezpečí, aby subjekty v celom hodnotovom reťazci mali jednoduchý prístup k informáciám o výrobkoch, ktoré sú pre nich relevantné;
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
a)  prostredníctvom dátového nosiča sa pripojí k jedinečnému identifikátoru výrobku;
a)  prostredníctvom dátového nosiča sa pripojí k jedinečnému identifikátoru výrobku, ktorý identifikuje výrobok nezávisle od akéhokoľvek identifikátora pasu výrobku a názvu internetovej domény;
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d
d)  všetky informácie uvedené v pase výrobku sú založené na otvorených normách vypracovaných v interoperabilnom formáte, sú strojovo čitateľné, štruktúrované a umožňujú vyhľadávanie v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v článku 10;
d)  všetky informácie uvedené v pase výrobku sú založené na otvorených normách vypracovaných v interoperabilnom formáte, sú strojovo čitateľné, štruktúrované, umožňujú vyhľadávanie a mali byť sa dať prenášať v otvorenej interoperabilnej sieti na výmenu údajov bez odkázanosti na určitého dodávateľa v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v článku 10;
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  osobné údaje koncového používateľa výrobku sa nesmú uchovávať v pase výrobku;
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
3.  Hospodársky subjekt, ktorý uvádza výrobok na trh, poskytne predávajúcim digitálnu kópiu dátového nosiča, aby predávajúci mohol sprístupniť tento nosič zákazníkom, ak k výrobku nemajú fyzický prístup. Hospodársky subjekt poskytne túto digitálnu kópiu bezplatne a do piatich pracovných dní od žiadosti predávajúceho.
3.  Hospodársky subjekt, ktorý uvádza výrobok na trh, poskytne predávajúcim alebo online trhoviskám digitálnu kópiu dátového nosiča, aby mohli sprístupniť tento nosič zákazníkom, ak k výrobku nemajú fyzický prístup. Hospodársky subjekt poskytne túto digitálnu kópiu bezplatne a do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  pasy výrobkov musia byť interoperabilné s existujúcimi databázami výrobkov, ako sú látky vzbudzujúce obavy vo výrobkoch ako takých alebo v databáze zložitých predmetov (výrobky) (SCIP) a databázou Európskeho registra výrobkov pre energetické označovanie (EPREL), kedykoľvek je to možné a relevantné;
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b
b)  spotrebitelia, hospodárske subjekty a iné relevantné subjekty majú voľný prístup k pasu výrobku na základe príslušných prístupových práv stanovených v uplatniteľnom delegovanom akte prijatom podľa článku 4;
b)  spotrebitelia, koncoví používatelia, výrobcovia, dovozcovia a distribútori, predajcovia, odborné opravovne, nezávislí prevádzkovatelia, subjekty vykonávajúce obnovu, repasáciu a recykláciu, príslušné vnútroštátne orgány, organizácie občianskej spoločnosti, odborové zväzy a iné relevantné subjekty majú bezplatný a jednoduchý prístup k pasu výrobku na základe príslušných prístupových práv stanovených v uplatniteľnom delegovanom akte prijatom podľa článku 4;
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  pasy výrobkov sú navrhnuté a prevádzkované tak, aby boli používateľsky ústretové;
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c
c)  údaje uvedené v pase výrobku uchováva hospodársky subjekt zodpovedný za jeho vytvorenie alebo hospodárske subjekty oprávnené konať v jeho mene;
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)
Článok 12a
Platforma Komisie
1.   Komisia do [vložiť dátum 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] zriadi a udržiava verejne prístupný online nástroj, ktorý zainteresovaným stranám umožní porovnať informácie uvedené v pasoch výrobkov, ktoré hospodársky subjekt uchováva v súlade s článkom 10 písm. c). Nástroj je navrhnutý tak, aby sa zaručilo, že zainteresované strany budú môcť vyhľadávať informácie v súlade s ich príslušnými prístupovými právami podľa článku 10 ods. 1 písm. b).
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno b
b)  grafická úprava štítku s ohľadom na viditeľnosť a čitateľnosť;
b)  grafická úprava štítku zaisťujúca viditeľnosť a čitateľnosť;
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno c
c)  spôsob, akým sa štítok zobrazuje zákazníkom, a to aj pri predaji na diaľku, pričom sa zohľadnia požiadavky stanovené v článku 26 a dôsledky pre príslušné hospodárske subjekty;
c)  spôsob, akým sa štítok zobrazuje zákazníkom, a to aj pri predaji na diaľku, pričom sa zohľadnia požiadavky stanovené v článku 26, požiadavky stanovené v smernici (EÚ) 2019/882, a dôsledky pre príslušné hospodárske subjekty;
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2
2.  Ak z požiadavky na informácie vyplýva, že na štítku sa uvedie výkonnostná trieda výrobku podľa článku 7 ods. 4, grafická úprava štítku uvedená v odseku 1 písm. b) umožní zákazníkom jednoducho porovnať výkon výrobku vo vzťahu k príslušnému parametru výrobku a vybrať si výrobok s lepším výkonom.
2.  Ak z požiadavky na informácie vyplýva, že na štítku sa uvedie výkonnostná trieda výrobku podľa článku 7 ods. 4, grafická úprava štítku uvedená v odseku 1 písm. b) je jasná a ľahko zrozumiteľná a umožňuje zákazníkom jednoducho porovnať výkon výrobku vo vzťahu k príslušnému parametru výrobku a vybrať si výrobok s lepším výkonom.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
Ak sa v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4 nevyžaduje, aby výrobky mali štítok, tieto výrobky sa nesmú uviesť na trh ani do prevádzky, ak obsahujú alebo zobrazujú štítky ktoré by mohli v súvislosti so štítkami uvedenými v článku 14 zákazníkov zavádzať alebo zmiasť.
Výrobky sa nesmú uviesť na trh ani do prevádzky, ak obsahujú alebo zobrazujú štítky, ktoré by mohli v súvislosti so štítkami uvedenými v článku 14 zákazníkov zavádzať alebo zmiasť, a to aj v prípadoch, keď sa v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4 nevyžaduje, aby výrobky boli označené štítkom.
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno c
c)  distribúciu environmentálnych vplyvov, spotreby energie a vzniku odpadu v celom hodnotovom reťazci, najmä či sa uskutočňujú v rámci Únie;
c)  distribúciu klimatických a environmentálnych vplyvov, spotreby energie, využívania zdrojov a vzniku odpadu v celom hodnotovom reťazci;
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1
Komisia prijme a bude pravidelne aktualizovať pracovný plán na obdobie najmenej troch rokov, v ktorom sa stanoví zoznam skupín výrobkov, pre ktoré plánuje stanoviť požiadavky na ekodizajn v súlade s týmto nariadením. Tento zoznam zahŕňa aspekty výrobkov uvedené v článku 5 ods. 1, pre ktoré má Komisia v úmysle prijať horizontálne požiadavky na ekodizajn stanovené podľa článku 5 ods. 2 druhého pododseku.
Komisia prijme pracovný plán a zverejní ho spolu so všetkými príslušnými prípravnými dokumentami. V pracovnom pláne sa stanoví zoznam skupín výrobkov, pre ktoré plánuje stanoviť požiadavky na ekodizajn v súlade s týmto nariadením, a odhadovaný harmonogram na ich stanovenie. Tento zoznam zahŕňa aspekty výrobkov uvedené v článku 5 ods. 1, pre ktoré má Komisia v úmysle prijať horizontálne požiadavky na ekodizajn stanovené podľa článku 5 ods. 2 druhého pododseku. Pracovný plán sa vzťahuje na obdobie najmenej troch rokov a pravidelne sa aktualizuje.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2
Pri prijímaní alebo aktualizácii pracovného plánu uvedeného v prvom pododseku Komisia zohľadní kritériá stanovené v odseku 1 tohto článku a konzultuje s fórom pre ekodizajn uvedeným v článku 17.
Pri prijímaní alebo aktualizácii pracovného plánu uvedeného v prvom pododseku Komisia zohľadní kritériá stanovené v odseku 1 tohto článku a konzultuje s fórom pre ekodizajn uvedeným v článku 17 v primeranom časovom rámci.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)
Komisia predloží návrh pracovného programu a jeho aktualizácie pred ich prijatím Európskemu parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 b (nový)
Na obdobie 2024 – 2027 Komisia zváži uprednostňovanie týchto skupín výrobkov v prvom pracovnom pláne, ktorý sa má prijať najneskôr do ... [vložte dátum 3 mesiace po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]. Ak niektorá z týchto skupín výrobkov nie je zahrnutá do pracovného plánu, Komisia v pracovnom pláne svoje rozhodnutie odôvodní:
—  železo, oceľ
—  hliník
—  textílie, najmä odevy a obuv
—  nábytok vrátane matracov
—  pneumatiky
—  detergenty
—  náterové farby
—  mazivá
—  chemikálie
—  energeticky významné výrobky, ktorých vykonávacie opatrenia je potrebné revidovať alebo nanovo vymedziť
—  výrobky IKT a iná elektronika.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 c (nový)
Ak neexistujú primerané požiadavky na výkonnosť a informácie týkajúce sa životného prostredia a uhlíkovej stopy cementu podľa [nadchádzajúceho nariadenia, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, mení nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 305/2011 (2022/0094 COD)], mal by sa do roku 2027 cement zahrnúť do ďalšieho pracovného plánu tohto nariadenia ako prioritná kategória výrobku.
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
Komisia zabezpečí, aby pri výkone svojich činností zachovala vyváženú účasť zástupcov členských štátov, ako aj všetkých zainteresovaných strán, ktorých sa daný výrobok alebo skupina výrobkov týka, napríklad priemyslu vrátane MSP, remesiel, odborových zväzov, obchodníkov, maloobchodníkov, dovozcov, skupín na ochranu životného prostredia a spotrebiteľských organizácií. Tieto strany prispievajú predovšetkým k vypracovaniu požiadaviek na ekodizajn, k preskúmaniu účinnosti vytvorených mechanizmov dohľadu nad trhom, ako aj k posudzovaniu samoregulačných opatrení.
Komisia zabezpečí, aby pri výkone svojich činností zachovala vyváženú účasť zástupcov členských štátov, ako aj všetkých zainteresovaných strán, ktorých sa daný výrobok alebo skupina výrobkov týka, napríklad priemyslu vrátane MSP, sociálnych podnikov a remesiel, prevádzkovateľov nakladania s odpadom, normalizačných organizácií, odborových zväzov a združení, obchodníkov, maloobchodníkov, dovozcov, organizácií na ochranu životného prostredia, spotrebiteľských organizácií, výskumníkov a iných odborníkov.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 a (nový)
Strany uvedené v prvom odseku prispievajú predovšetkým k vypracovaniu požiadaviek na ekodizajn, k preskúmaniu účinnosti vytvorených mechanizmov dohľadu nad trhom a k posudzovaniu samoregulačných opatrení.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 a (nový)
Komisia na svojom webovom sídle uverejní nadchádzajúce zasadnutia fóra pre ekodizajn, pričom zabezpečí, aby boli príslušné strany informované v dostatočnom predstihu pred uskutočnením konzultácie.
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 b (nový)
Fórum pre ekodizajn vykonáva svoje úlohy úplne transparentne. Komisia uverejňuje schválené závery a zápisnice zo zasadnutí fóra pre ekodizajn a všetky ostatné relevantné dokumenty na webovom sídle Komisie.
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 c (nový)
Fórum pre ekodizajn môže požiadať Komisiu, aby pripravila požiadavky na ekodizajn pre konkrétnu skupinu výrobkov. Komisia takúto žiadosť zohľadní.
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
1.  Dva alebo viaceré hospodárske subjekty môžu Komisii predložiť samoregulačné opatrenie stanovujúce požiadavky na ekodizajn výrobkov ako alternatívu k delegovanému aktu prijatému podľa článku 4. Tieto subjekty poskytnú dôkaz o tom, že kritériá uvedené v odseku 3 písm. a) až e) sú splnené. Pokiaľ ide o odsek 3 písm. a), tento dôkaz pozostáva zo štruktúrovanej technickej, environmentálnej a hospodárskej analýzy, v ktorej sa odôvodňujú požiadavky na ekodizajn a ciele samoregulačného opatrenia a posudzuje sa vplyv požiadaviek na ekodizajn stanovených v uvedenom samoregulačnom opatrení.
1.  Dva alebo viaceré hospodárske subjekty môžu Komisii predložiť samoregulačné opatrenie stanovujúce požiadavky na ekodizajn výrobkov ako alternatívu k delegovanému aktu prijatému podľa článku 4, ak výrobky nie sú zahrnuté v pracovnom pláne. Tieto subjekty poskytnú dôkaz o tom, že kritériá uvedené v odseku 3 písm. a) až e) sú splnené. Pokiaľ ide o odsek 3 písm. a), tento dôkaz pozostáva zo štruktúrovanej technickej, environmentálnej a hospodárskej analýzy, v ktorej sa odôvodňujú požiadavky na ekodizajn a ciele samoregulačného opatrenia a posudzuje sa vplyv požiadaviek na ekodizajn stanovených v uvedenom samoregulačnom opatrení.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
Samoregulačné opatrenie musí obsahovať tieto informácie:
Samoregulačné opatrenie predložené podľa odseku 1 obsahuje tieto informácie:
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b
b)  požiadavky na ekodizajn uplatniteľné na výrobky, na ktoré sa dané samoregulačné opatrenie vzťahuje;
b)  požiadavky na ekodizajn stanovené v článku 5 uplatniteľné na výrobky, na ktoré sa dané samoregulačné opatrenie vzťahuje;
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d
d)  pravidlá o informáciách, ktoré majú podávať signatári, a o skúšaní a inšpekciách.
d)  pravidlá o informáciách, ktoré majú podávať signatári, a pravidlá o skúšaní a inšpekciách.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  pravidlá týkajúce sa dôsledkov nedodržiavania pravidiel zo strany signatára;
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d b (nové)
db)  vysvetlenie, ako samoregulačné opatrenie predložené podľa odseku 1 zlepšuje environmentálnu udržateľnosť výrobkov v súlade s cieľmi tohto nariadenia a rýchlejšie alebo lacnejšie zabezpečuje voľný pohyb na vnútornom trhu než delegovaný akt prijatý podľa článku 4.
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2
Informácie uvedené v tomto odseku sa pravidelne aktualizujú a sú dostupné na verejne prístupnom webovom sídle.
Informácie uvedené v tomto odseku sa pravidelne aktualizujú a sú dostupné na verejne prístupnom webovom sídle Komisie. Hospodárske subjekty bezodkladne oznámia Komisii všetky zmeny samoregulačného opatrenia, najmä akékoľvek zmeny týkajúce sa signatárov.
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť
Komisia posúdi navrhované samoregulačné opatrenie a v prípade potreby požiada decentralizované agentúry Únie o vedecké poradenstvo. Na základe tohto posúdenia stanoví, či ide o opodstatnenú alternatívu k delegovanému aktu prijatému podľa článku 4, ktorá spĺňa tieto kritériá:
Komisia posúdi navrhované samoregulačné opatrenie a v prípade potreby požiada decentralizované agentúry Únie o vedecké poradenstvo. Komisia konzultuje aj s fórom pre ekodizajn o samoregulačnom opatrení predloženom podľa odseku 1. Na základe tohto posúdenia stanoví, či ide o opodstatnenú alternatívu k delegovanému aktu prijatému podľa článku 4, ktorá spĺňa tieto kritériá:
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a
a)  samoregulačné opatrenie prispieva k zlepšeniu environmentálnej udržateľnosti výrobkov a rýchlejšiemu alebo lacnejšiemu zabezpečeniu voľného pohybu na vnútornom trhu než delegovaný akt prijatý podľa článku 4;
a)  samoregulačné opatrenie prispieva k zlepšeniu environmentálnej udržateľnosti výrobkov v súlade s cieľmi tohto nariadenia a rýchlejšiemu alebo lacnejšiemu zabezpečeniu voľného pohybu na vnútornom trhu než delegovaný akt prijatý podľa článku 4;
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – pododsek 2
Komisia prijme vykonávací akt obsahujúci zoznam samoregulačných opatrení stanovených ako platné alternatívy k delegovanému aktu prijatému podľa článku 4. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 67 ods. 2.
Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 66 obsahujúci zoznam samoregulačných opatrení stanovených ako platné alternatívy k delegovanému aktu prijatému podľa článku 4. Tento delegovaný akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 67 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4
4.  Komisia môže kedykoľvek požiadať signatárov samoregulačného opatrenia, aby predložili revidovanú a aktualizovanú verziu daného opatrenia vzhľadom na relevantný vývoj na trhu alebo technologický vývoj v rámci príslušnej skupiny výrobkov, alebo ak má dôvod domnievať sa, že kritériá stanovené v odseku 3 už nie sú splnené.
4.  Komisia môže kedykoľvek požiadať signatárov samoregulačného opatrenia, aby predložili revidovanú a aktualizovanú verziu daného opatrenia vzhľadom na relevantný vývoj na trhu alebo technologický vývoj v rámci príslušnej skupiny výrobkov, alebo ak má dôvod domnievať sa, že kritériá stanovené v odseku 3 už nie sú splnené. Signatári predložia revidovanú a aktualizovanú verziu tohto opatrenia do troch mesiacov od žiadosti Komisie.
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5
5.  Keď sa samoregulačné opatrenie uvedie vo vykonávacom akte prijatom podľa odseku 3 druhého pododseku, signatári daného opatrenia v pravidelných intervaloch stanovených v uvedenom vykonávacom akte podávajú Komisii správy o pokroku pri dosahovaní cieľov samoregulačných opatrení a preukazujú, že kritériá stanovené v odseku 3 písm. a) až e) sú naďalej splnené. Tieto správy sa sprístupnia aj na verejne dostupnom webovom sídle.
5.  Keď sa samoregulačné opatrenie uvedie v delegovanom akte prijatom podľa odseku 3 druhého pododseku, signatári daného opatrenia v pravidelných intervaloch stanovených v uvedenom delegovanom akte podávajú Komisii správy o pokroku pri dosahovaní cieľov samoregulačných opatrení a preukazujú, že kritériá stanovené v odseku 3 písm. a) až e) sú naďalej splnené. Ak signatár nesplnil požiadavky samoregulačného opatrenia, musí prijať nápravné opatrenie. Nezávislý inšpektor informuje Komisiu o nesúlade signatára. Správy o pokroku vrátane správ o dodržiavaní predpisov vypracovaných nezávislým inšpektorom a oznámenia o nedodržaní súladu a zodpovedajúce nápravné opatrenia sa sprístupnia na verejne dostupnom webovom sídle Komisie.
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 6
6.  Ak sa Komisia na základe informácií získaných podľa odsekov 4 alebo 5 domnieva, že samoregulačné opatrenie už nespĺňa kritériá stanovené v odseku 3, vypustí ho zo zoznamu uvedeného v odseku 3. V takýchto prípadoch môže Komisia rozhodnúť o prijatí požiadaviek na ekodizajn uplatniteľných na výrobok, na ktorý sa vzťahuje uvedené samoregulačné opatrenie.
6.  Ak sa Komisia na základe informácií získaných podľa odseku 2, 4 alebo 5 domnieva, že samoregulačné opatrenie už nespĺňa kritériá stanovené v odseku 3, vypustí ho zo zoznamu uvedeného v odseku 3. V takýchto prípadoch môže Komisia rozhodnúť o prijatí požiadaviek na ekodizajn uplatniteľných na výrobok, na ktorý sa vzťahuje uvedené samoregulačné opatrenie.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1
1.  V kontexte programov, z ktorých môžu MSP profitovať, Komisia zohľadní iniciatívy, ktoré pomáhajú MSP začleniť aspekty environmentálnej udržateľnosti vrátane energetickej efektívnosti do ich hodnotového reťazca.
1.  V kontexte programov, z ktorých môžu mikropodniky a MSP profitovať, Komisia zohľadní iniciatívy, ktoré pomáhajú mikropodnikom a MSP začleniť aspekty environmentálnej udržateľnosti vrátane energetickej efektívnosti do ich hodnotového reťazca.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2
2.  Komisia pri prijímaní delegovaných aktov podľa článku 4 v prípade potreby doplní tieto akty o usmernenia týkajúce sa špecifík MSP pôsobiacich v odvetví príslušných výrobkov alebo skupín výrobkov s cieľom uľahčiť MSP uplatňovanie tohto nariadenia.
2.  Komisia pri prijímaní delegovaných aktov podľa článku 4 v prípade potreby doplní tieto akty o usmernenia týkajúce sa špecifík mikropodnikov a MSP pôsobiacich v odvetví príslušných výrobkov alebo skupín výrobkov s cieľom uľahčiť mikropodnikom a MSP uplatňovanie tohto nariadenia. Komisia pri vypracúvaní usmernení konzultuje s organizáciami zastupujúcimi mikropodniky a MSP.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 1
Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na pomoc MSP pri uplatňovaní požiadaviek na ekodizajn stanovených v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4.
Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na pomoc mikropodnikom a MSP pri uplatňovaní požiadaviek na ekodizajn stanovených v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4. Pri príprave takýchto opatrení členské štáty konzultujú s organizáciami zastupujúcimi mikropodniky a MSP.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 2
Tieto opatrenia zahŕňajú aspoň zabezpečenie dostupnosti jednotných kontaktných miest alebo podobných mechanizmov na zvýšenie informovanosti a vznik príležitostí na vytváranie sietí pre MSP s cieľom prispôsobiť sa požiadavkám.
Tieto opatrenia zahŕňajú aspoň zabezpečenie dostupnosti jednotných kontaktných miest alebo podobných mechanizmov na zvýšenie informovanosti a vznik príležitostí na vytváranie sietí pre mikropodniky a MSP s cieľom prispôsobiť sa požiadavkám. Tieto opatrenia tiež zahŕňajú aspoň osobitné mechanizmy na uľahčovanie dodržiavania súladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 8 až 12a a s vykonávaním posudzovania životného cyklu.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 3 – písmeno a
a)  finančnú podporu, a to aj poskytovaním fiškálnych výhod a investícií do fyzickej a digitálnej infraštruktúry;
a)  finančnú podporu, a to aj poskytovaním fiškálnych výhod, umožňovaním účasti na fóre pre ekodizajn a investícií do fyzickej a digitálnej infraštruktúry;
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
a)  počet nepredaných spotrebných výrobkov vyradených za rok, rozlíšených podľa druhu alebo kategórie výrobkov;
a)  počet a percentuálny podiel nepredaných spotrebných výrobkov vyradených za rok, rozlíšených podľa druhu alebo kategórie výrobkov;
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c
c)  dodanie vyradených výrobkov na účely prípravy na opätovné použitie, repasovanie, recykláciu, energetické zhodnocovanie a zneškodňovanie v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, ako sa vymedzuje v článku 4 smernice 2008/98/ES.
c)  dodanie vyradených výrobkov na účely darovania, prípravy na opätovné použitie, repasovanie, recykláciu, energetické zhodnocovanie a zneškodňovanie v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, ako sa vymedzuje v článku 4 smernice 2008/98/ES.
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2
Hospodársky subjekt zverejní tieto informácie na voľne prístupnom webovom sídle alebo ich inak sprístupní verejnosti, kým sa delegovaný akt prijatý podľa odseku 3 nezačne uplatňovať na kategóriu nepredaných spotrebných výrobkov, ktoré daný hospodársky subjekt vyradil.
Hospodársky subjekt zverejní tieto informácie na voľne prístupnom webovom sídle Komisie, kým sa delegovaný akt prijatý podľa odseku 3 nezačne uplatňovať na kategóriu nepredaných spotrebných výrobkov, ktoré daný hospodársky subjekt vyradil.
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát zverejňovania informácií uvedených v odseku 1 vrátane druhu alebo kategórie a spôsobu overovania informácií.
Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát zverejňovania informácií uvedených v odseku 1 vrátane druhu alebo kategórie a spôsobu overovania informácií.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – pododsek 1
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 66 s cieľom doplniť toto nariadenie tak, aby hospodárskym subjektom zakazovalo zničiť nepredané spotrebné výrobky v Únii, ak má zničenie nepredaných spotrebných výrobkov patriacich do určitej skupiny výrobkov významný environmentálny vplyv.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 66 s cieľom doplniť toto nariadenie tak, aby hospodárskym subjektom zakazovalo zničiť nepredané spotrebné výrobky, ak má zničenie nepredaných spotrebných výrobkov patriacich do určitej skupiny výrobkov nezanedbateľný environmentálny vplyv.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)
Na základe informácií poskytnutých podľa odseku 1 Komisia do... [vložte dátum 2 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a potom každé tri roky uverejní správu o zničení nepredaného tovaru. V tejto správe Komisia určí výrobky, v prípade ktorých považuje za potrebné prijať delegovaný akt zakazujúci zničenie nepredaného tovaru.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a
a)  obavy o zdravie a bezpečnosť;
a)  obavy o zdravie a bezpečnosť a obavy týkajúce sa hygieny;
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b
b)  poškodenie výrobkov, ktoré nastalo v dôsledku manipulácie s nimi alebo sa zistilo po tom, ako spotrebiteľ výrobok vrátil;
b)  poškodenie výrobkov, ktoré nemožno nákladovo efektívne opraviť a ktoré nastalo v dôsledku manipulácie s nimi alebo sa zistilo po tom, ako sa výrobok vrátil;
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno c
c)  vhodnosť výrobku na účel, na ktorý je určený, pričom v prípade potreby sa zohľadnia právne predpisy Únie, vnútroštátne právne predpisy a technické normy;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno d a (nové)
da)  falšované výrobky.
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a
a)  počet nepredaných spotrebných výrobkov, ktoré boli zničené;
a)  počet a percentuálny podiel nepredaných spotrebných výrobkov, ktoré boli zničené;
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 6 a (nový)
6a.  Komisia poskytne hospodárskym subjektom dostatočný čas na to, aby sa prispôsobili novým požiadavkám.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 20 a (nový)
Článok 20a
1.  Jeden rok po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] sa hospodárskym subjektom zakazuje ničenie nepredaných spotrebných výrobkov týchto kategórií:
a)  textilný tovar a obuv;
b)  elektrické a elektronické zariadenia.
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 66, aby doplnila toto nariadenie a stanovila určité výnimky zo zákazov uvedených v odseku 1, ak je to vhodné s prihliadnutím na:
a)  obavy o zdravie a bezpečnosť a obavy týkajúce sa hygieny;
b)  poškodenie výrobkov, ktoré nemožno nákladovo efektívne opraviť a ktoré nastalo v dôsledku manipulácie s nimi alebo sa zistilo po tom, ako sa výrobok vrátil;
c)  zamietnutie výrobkov na darovanie, na prípravu na opätovné použitie alebo na repasovanie;
d)  falšované výrobky.
3.  Ak sa nepredané výrobky zničia na základe výnimky uvedenej v odseku 2, zodpovedný hospodársky subjekt na voľne prístupnom webovom sídle alebo inak zverejní:
a)  počet a percentuálny podiel nepredaných výrobkov, ktoré boli zničené;
b)  dôvody zničenia nepredaných výrobkov s odkazom na príslušnú výnimku;
c)  dodanie zničených výrobkov na účely recyklácie, energetického zhodnocovania a zneškodňovania v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, ako sa vymedzuje v článku 4 smernice 2008/98/ES.
Podrobnosti a formát zverejňovania informácií stanovené vo vykonávacom akte prijatom podľa článku 20 odseku 2 sa uplatňujú na informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa tohto odseku, pokiaľ sa v delegovanom akte prijatom podľa odseku 2 nestanovuje inak.
4.  Tento článok sa nevzťahuje na MSP.
Komisia však môže v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 2 stanoviť, že zákaz zničenia nepredaných spotrebných výrobkov uvedený v odseku 1 alebo povinnosť zverejňovania uvedená v odseku 3 sa vzťahuje na:
a)  stredné podniky, ak existujú dostatočné dôkazy o tom, že zodpovedajú za podstatnú časť nepredaných spotrebných výrobkov, ktoré sa ničia;
b)  mikropodniky a malé podniky alebo stredné podniky, ak existujú dostatočné dôkazy o tom, že sa môžu použiť na obchádzanie zákazu zničenia nepredaných spotrebných výrobkov uvedeného v odseku 1 alebo povinnosti zverejnenia uvedenej v odseku 3.
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3
3.  Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode počas 10 rokov od uvedenia výrobku na trh alebo do prevádzky. V delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4 sa môže stanoviť obdobie dlhšie alebo kratšie ako 10 rokov s cieľom zohľadniť povahu dotknutých výrobkov alebo požiadaviek.
3.  Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode počas 10 rokov od uvedenia výrobku na trh alebo do prevádzky. V delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4 sa môže stanoviť obdobie dlhšie alebo kratšie ako 10 rokov s cieľom zohľadniť povahu dotknutých výrobkov alebo požiadaviek a zložitosť informácií, ktoré sa majú poskytnúť.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 7
7.  Výrobcovia zabezpečia, aby bol k výrobku, na ktorý sa vzťahuje delegovaný akt prijatý podľa článku 4, priložený návod, ktorý umožní spotrebiteľom a iným koncovým používateľom bezpečne zmontovať, inštalovať, prevádzkovať, skladovať, udržiavať, opravovať a zlikvidovať výrobok, a to v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným koncovým používateľom v zmysle určenia dotknutým členským štátom. Takéto pokyny musia byť jasné, zrozumiteľné a čitateľné a musia obsahovať aspoň informácie uvedené v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4 a podľa článku 7 ods. 2 písm. b) bodu ii).
7.  Výrobcovia zabezpečia, aby bol k výrobku, na ktorý sa vzťahuje delegovaný akt prijatý podľa článku 4, priložený návod v digitálnom formáte, ktorý umožní spotrebiteľom a iným koncovým používateľom bezpečne zmontovať, inštalovať, prevádzkovať, skladovať, udržiavať, opravovať a zlikvidovať výrobok, a to v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným koncovým používateľom v zmysle určenia dotknutým členským štátom. Takéto pokyny musia byť jasné, zrozumiteľné a čitateľné a musia obsahovať aspoň informácie uvedené v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4 a podľa článku 7 ods. 2 písm. b) bodu ii). V delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4 sa tiež stanoví obdobie, počas ktorého sa tieto pokyny sprístupnia online. Takéto obdobie nemôže byť kratšie ako 10 rokov po uvedení výrobku na trh.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 7 a (nový)
7a.   Pri poskytovaní pokynov uvedených v odseku 7 ich výrobca prezentuje vo formáte, ktorý umožňuje ich stiahnutie a uloženie do elektronického zariadenia, aby k nim mal spotrebiteľ alebo iný koncový používateľ kedykoľvek prístup.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 7 b (nový)
7b.   Na žiadosť spotrebiteľa alebo iného koncového používateľa v čase nákupu alebo do 6 mesiacov po tomto nákupe poskytne výrobca návod na použitie bezplatne v papierovej forme.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 7 c (nový)
7c.   V delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4 sa môže v odôvodnených prípadoch stanoviť, že určité stručné informácie, ktoré sú súčasťou pokynov stanovených v odseku 7 tohto článku, sa môžu poskytovať v papierovej forme.
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 8 – pododsek 1
Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje delegovaný akt prijatý podľa článku 4 a ktorý uviedli na trh alebo do prevádzky, nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v príslušných delegovaných aktoch, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad tohto výrobku s danými požiadavkami alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu, alebo prevziať späť.
Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje delegovaný akt prijatý podľa článku 4 a ktorý uviedli na trh alebo do prevádzky, nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v príslušných delegovaných aktoch, bez zbytočného odkladu prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad tohto výrobku s danými požiadavkami alebo ho v prípade potreby bezodkladne stiahnuť z trhu, alebo prevziať späť.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 8 a (nový)
8a.   Výrobcovia zriadia verejne dostupné komunikačné kanály, ako je telefónne číslo, elektronická adresa alebo osobitná časť ich webového sídla, pričom zohľadnia potreby prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, aby umožnili koncovým používateľom podávať sťažnosti alebo vyjadrovať obavy týkajúce sa možného nesúladu výrobkov.
Výrobcovia prijmú vhodné opatrenia, ak sa domnievajú, že došlo k nedodržaniu požiadaviek stanovených v tomto nariadení, a informujú o tom orgány dohľadu nad trhom. Výrobcovia vedú register, v ktorom uchovávajú doručené sťažnosti a obavy len dovtedy, kým je to potrebné na účely tohto nariadenia, a na žiadosť orgánu dohľadu nad trhom ho sprístupnia.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 9 – pododsek 1
Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu vrátane technickej dokumentácie, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný. Tieto informácie a dokumentácia sa poskytujú buď v papierovej alebo elektronickej podobe. Príslušné dokumenty sa sprístupnia do 10 dní od doručenia žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu.
Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu vrátane technickej dokumentácie, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný. Tieto informácie a dokumentácia sa poskytujú buď v papierovej alebo elektronickej podobe. Príslušné dokumenty sa sprístupnia čo najskôr po doručení žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu a najneskôr do 15 dní od jeho doručenia.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – písmeno d
d)  na základe žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu sprístupniť príslušné dokumenty do 10 dní od prijatia takejto žiadosti;
d)  na základe žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu sprístupniť príslušné dokumenty čo najskôr po prijatí takejto žiadosti a najneskôr do 15 dní od jej prijatia;
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4
4.  Dovozcovia zabezpečia, aby bol k výrobku dodaný návod, ktorý spotrebiteľovi umožní montáž, inštaláciu, prevádzku, skladovanie, údržbu, opravu a likvidáciu výrobku v jazyku, ktorý je pre spotrebiteľa a iných koncových používateľov ľahko zrozumiteľný, v zmysle určenia príslušným členským štátom. Takýto návod musí byť jasný, zrozumiteľný a čitateľný a musí obsahovať aspoň informácie uvedené v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4.
4.  Dovozcovia zabezpečia, aby bol k výrobku dodaný návod, ktorý spotrebiteľovi umožní montáž, inštaláciu, prevádzku, skladovanie, údržbu, opravu a likvidáciu výrobku v jazyku, ktorý je pre spotrebiteľa a iných koncových používateľov ľahko zrozumiteľný, v zmysle určenia príslušným členským štátom. Takýto návod musí byť jasný, zrozumiteľný a čitateľný a musí obsahovať aspoň informácie uvedené v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4. Povinnosti stanovené v článku 21 ods. 7b a 7c sa uplatňujú mutatis mutandis.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 6 – pododsek 1
Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje delegovaný akt prijatý podľa článku 4 a ktorý uviedli na trh alebo do prevádzky, nie je v zhode s požiadavkami stanovenými v uvedenom akte, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu tohto výrobku s danými požiadavkami alebo ho prípadne stiahnuť z trhu, alebo prevziať späť.
Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje delegovaný akt prijatý podľa článku 4 a ktorý uviedli na trh alebo do prevádzky, nie je v zhode s požiadavkami stanovenými v uvedenom akte, bez zbytočného odkladu prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu tohto výrobku s danými požiadavkami alebo ho prípadne bezodkladne stiahnuť z trhu, alebo prevziať späť.
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 8 – pododsek 1
Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu vrátane technickej dokumentácie, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný. Tieto informácie a dokumentácia sa poskytujú buď v papierovej alebo elektronickej podobe. Príslušné dokumenty sa sprístupnia do 10 dní od doručenia žiadosti príslušného orgánu členského štátu.
Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu vrátane technickej dokumentácie, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný. Tieto informácie a dokumentácia sa poskytujú buď v papierovej alebo elektronickej podobe. Príslušné dokumenty sa sprístupnia čo najskôr po prijatí žiadosti príslušným orgánom členského štátu a najneskôr do 15 dní od jej prijatia.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – písmeno b
b)  k výrobku sú priložené požadované dokumenty a návod, ktorý spotrebiteľovi umožní montáž, inštaláciu, prevádzku, skladovanie, údržbu a likvidáciu výrobku, a to v jazyku, ktorý je pre spotrebiteľov a iných koncových používateľov ľahko zrozumiteľný v zmysle určenia členským štátom, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu, a či je takýto návod na použitie jasný, zrozumiteľný a čitateľný a obsahuje aspoň informácie stanovené v článku 7 ods. 2 písm. b) bode ii), ako sa stanovuje v delegovanom akte prijatom podľa článku 4;
b)  k výrobku sú priložené požadované dokumenty a návod, ktorý spotrebiteľovi umožní montáž, inštaláciu, prevádzku, skladovanie, údržbu a likvidáciu výrobku, a to v jazyku, ktorý je pre spotrebiteľov a iných koncových používateľov ľahko zrozumiteľný v zmysle určenia členským štátom, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu, a či je takýto návod na použitie jasný, zrozumiteľný a čitateľný a obsahuje aspoň informácie stanovené v článku 7 ods. 2 písm. b) bode ii), ako sa stanovuje v delegovanom akte prijatom podľa článku 4; povinnosti stanovené v článku 21 ods. 7b a 7c sa uplatňujú mutatis mutandis;
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3 – písmeno c
c)  nesmie poskytovať ani zobrazovať iné štítky, značky, symboly alebo nápisy, ktoré by v súvislosti s informáciami uvedenými na štítku mohli zákazníkov zavádzať alebo zmiasť.
c)  nesmie poskytovať ani zobrazovať iné štítky, značky, symboly alebo nápisy, ktoré by v súvislosti s informáciami uvedenými na štítku, ktoré sa týkajú požiadaviek na ekodizajn, mohli zákazníkov zavádzať alebo zmiasť.
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 25 a (nový)
Článok 25a
Povinnosti dodávateľov
Dodávateľ látky alebo zmesi alebo dodávateľ výrobku poskytne hospodárskym subjektom bezplatne všetky relevantné informácie s cieľom uľahčiť plnenie výkonnostných a informačných požiadaviek stanovených v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4 – písmeno b
b)  nesmie poskytovať ani zobrazovať iné štítky, značky, symboly alebo nápisy, ktoré by v súvislosti s informáciami uvedenými na štítku mohli zákazníkov zavádzať alebo zmiasť.
b)  nesmie poskytovať ani zobrazovať iné štítky, značky, symboly alebo nápisy, ktoré by v súvislosti s informáciami uvedenými na štítku mohli zákazníkov zavádzať alebo zmiasť imitovaním povinných značiek alebo poskytnutím informácií, ktoré sú v protiklade alebo nie sú v súlade s povinnými značkami. Tieto obmedzenia nezahŕňajú environmentálnu značku EÚ stanovenú v nariadení (ES) č. 66/2010 a iné vnútroštátne alebo regionálne uznávané značky typu 1-Ecolabel podľa normy EN ISO 14024, ako sa uvádza v uvedenom nariadení.
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 29 – nadpis
Povinnosti online trhovísk a online vyhľadávačov
Povinnosti online trhovísk
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1
1.  Spolupráca uvedená v článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1020, pokiaľ ide o online trhoviská a na účely tohto nariadenia, zahŕňa najmä:
1.  Online trhoviská spolupracujú na účely tohto nariadenia s orgánmi dohľadu nad trhom na žiadosť orgánov dohľadu nad trhom a v osobitných prípadoch s cieľom uľahčiť akékoľvek opatrenie prijaté na odstránenie alebo, ak to nie je možné, na zmiernenie rizík, ktoré predstavuje výrobok, ktorý je alebo bol prostredníctvom ich služieb ponúkaný na online predaj.
a)   spoluprácu s cieľom zabezpečiť účinné opatrenia dohľadu nad trhom vrátane nevytvárania prekážok takýmto opatreniam;
b)   informovanie orgánov dohľadu nad trhom o každom prijatom opatrení;
c)   zavedenie pravidelnej a štruktúrovanej výmeny informácií o ponukách, ktoré online trhoviská na základe tohto článku odstránili;
d)   umožnenie prístupu online nástrojov prevádzkovaných orgánmi dohľadu nad trhom k ich rozhraniam s cieľom identifikovať nevyhovujúce výrobky;
e)   na žiadosť orgánov dohľadu nad trhom, ak online trhoviská alebo online predajcovia zaviedli technické prekážky pre extrakcie údajov zo svojich online rozhraní, umožnenie týmto orgánom, aby takéto údaje skartovali na účely súladu výrobkov na základe identifikačných parametrov, ktoré poskytli žiadajúce orgány dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1
Na účely požiadaviek [článku 22 ods. 7] nariadenia (EÚ).../... [akt o digitálnych službách] online trhoviská navrhujú a organizujú svoje online rozhranie spôsobom, ktorý predávajúcim umožňuje plniť si povinnosti stanovené v článku 25 a hospodárskym subjektom plniť si povinnosti podľa článku 30 ods. 1 tohto nariadenia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2
Je potrebné, aby sa informácie dali poskytnúť pre každý výrobok, ktorý je ponúkaný a vystavený, alebo je zákazníkom inak ľahko sprístupnený v sortimente výrobkov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 3
Konkrétne to znamená, že ak sa v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4 vyžaduje, aby bola online vizuálna reklama na určité výrobky sprevádzaná online elektronickými informáciami, ktoré sa majú zobrazovať na zobrazovacom mechanizme, online trhoviská musia predávajúcim umožniť, aby ich zobrazovali. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na online vyhľadávače a iné online platformy, ktoré poskytujú online vizuálnu reklamu na príslušné výrobky.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3
3.  Pokiaľ ide o právomoci udelené členskými štátmi v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2019/1020, členské štáty udelia svojim orgánom dohľadu nad trhom právomoc v prípade všetkých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príslušný delegovaný akt prijatý podľa článku 4, s cieľom prikázať online trhovisku odstrániť z jeho online rozhrania špecifický nezákonný obsah týkajúci sa nevyhovujúceho výrobku, znemožniť k nemu prístup alebo pri prístupe naň zobraziť koncovým používateľom výslovné upozornenie. Takéto príkazy musia byť v súlade s [článkom 8 ods. 1] nariadenia (EÚ).../... [akt o digitálnych službách].
3.  Pokiaľ ide o právomoci udelené členskými štátmi v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2019/1020, členské štáty udelia svojim orgánom dohľadu nad trhom právomoc, pokiaľ ide o špecifický obsah týkajúci sa ponuky výrobku, ktorý nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, vydať príkaz, ktorým sa od poskytovateľov online trhovísk vyžaduje, aby odstránili takýto obsah zo svojho online rozhrania, znemožnili k nemu prístup alebo pri prístupe naň zobrazili koncovým používateľom výslovné upozornenie. Takéto príkazy musia byť v súlade s [článkom 8 ods. 1] nariadenia (EÚ).../... [akt o digitálnych službách].
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 4
4.   Online trhoviská prijmú potrebné opatrenia na prijímanie a spracúvanie príkazov uvedených v odseku 2 v súlade s [článkom 8] nariadenia (EÚ).../... [akt o digitálnych službách].
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 5 – pododsek 1
Online trhoviská zriadia jednotné kontaktné miesto umožňujúce priamu komunikáciu s národnými orgánmi dohľadu nad trhom v súvislosti s dodržiavaním tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých podľa článku 4.
Online trhoviská zriadia alebo určia existujúce kontaktné miesto ako jednotné kontaktné miesto umožňujúce priamu komunikáciu s národnými orgánmi dohľadu nad trhom v súvislosti s dodržiavaním tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých podľa článku 4 a umožnia spotrebiteľom priamo a rýchlo komunikovať s nimi vo vzťahu k požiadavkám na ekodizajn.
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 5 – pododsek 2
Toto kontaktné miesto môže byť rovnaké ako kontaktné miesto uvedené v [článku 20 ods. 1] nariadenia (EÚ).../... [nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov] alebo [článku 10 ods. 1] nariadenia (EÚ).../... [akt o digitálnych službách].
Toto kontaktné miesto môže byť rovnaké ako kontaktné miesto uvedené v [článku 20 ods. 1] nariadenia (EÚ).../... [nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov] alebo článku 11 nariadenia (EÚ) 2022/2065.
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – písmeno c
c)  informácie na identifikáciu výrobku vrátane jeho typu a, ak je k dispozícii, čísla šarže alebo sériového čísla a akéhokoľvek iného identifikátora výrobku.
c)  informácie umožňujúce identifikáciu výrobku vrátane jeho obrázku, typu a akéhokoľvek iného identifikátora výrobku.
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť
Pri požiadavke, aby výrobcovia, ich splnomocnení zástupcovia alebo dovozcovia digitálne sprístupňovali časti technickej dokumentácie týkajúcej sa príslušného výrobku podľa článku 4 tretieho pododseku písm. a), Komisia zohľadní tieto kritériá:
Pri požiadavke, aby na odôvodnenú žiadosť príslušného vnútroštátneho orgánu výrobcovia, ich splnomocnení zástupcovia alebo dovozcovia digitálne sprístupňovali časti technickej dokumentácie týkajúcej sa príslušného výrobku podľa článku 4 tretieho pododseku písm. a), Komisia zohľadní tieto kritériá:
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  potrebu zabezpečiť ochranu údajov a súkromia údajov;
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a
a)  zber údajov z používania, ak je k nim možný prístup na diaľku prostredníctvom internetu, pokiaľ koncový používateľ výslovne neodmietne tieto údaje sprístupniť;
a)  zber údajov z používania, ak je k nim možný prístup na diaľku prostredníctvom internetu po výslovnom súhlase koncového používateľa v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 so sprístupnením týchto údajov;
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 4 – pododsek 1
Aktualizáciami softvéru alebo firmvéru sa nesmie zhoršiť výkon výrobkov v žiadnom z ich parametrov regulovaných delegovanými aktmi prijatými podľa článku 4, ktoré sa na tieto výrobky vzťahujú, ani funkčný výkon z pohľadu používateľa pri meraní skúšobnou metódou použitou na posudzovanie zhody, iba ak by s tým koncový používateľ pred aktualizáciou výslovne súhlasil. V prípade odmietnutia aktualizácie nesmie dôjsť k žiadnej zmene výkonu.
Aktualizáciami softvéru alebo firmvéru sa nesmie výrazne zhoršiť výkon výrobkov v žiadnom z ich parametrov regulovaných delegovanými aktmi prijatými podľa článku 4, ktoré sa na tieto výrobky vzťahujú, ani funkčný výkon z pohľadu používateľa pri meraní skúšobnou metódou použitou na posudzovanie zhody, iba ak by s tým koncový používateľ pred aktualizáciou výslovne súhlasil. V prípade odmietnutia aktualizácie nesmie dôjsť k žiadnej zmene výkonu.
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – pododsek 2
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 67 ods. 3.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 67 ods. 3. Ak európska normalizačná organizácia prijme harmonizovanú normu a navrhne Komisii, aby uverejnila odkaz na ňu v Úradnom vestníku Európskej únie, Komisia túto harmonizovanú normu posúdi v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012. Keď sa odkaz na harmonizovanú normu uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie, Komisia zruší vykonávacie akty alebo ich časti, ktoré obsahujú rovnaké požiadavky na ekodizajn.
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1
1.  Požiadavky podľa článku 4 tretieho pododseku písm. h) pre verejné zákazky zadané verejnými obstarávateľmi v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 smernice 2014/24/EÚ alebo v článku 3 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ, alebo obstarávateľmi v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ môžu mať podľa potreby formu povinných technických špecifikácií, podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk, doložiek o plnení zákazky alebo cieľov.
1.  Bez toho, aby boli dotknuté smernice 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ, požiadavky podľa článku 4 tretieho pododseku písm. h) pre verejné zákazky zadané verejnými obstarávateľmi v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 smernice 2014/24/EÚ alebo v článku 3 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ, alebo obstarávateľmi v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ majú podľa potreby formu povinných technických špecifikácií, podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk, doložiek o plnení zákazky alebo cieľov.
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty spolu s Komisiou poskytnú pomoc vnútroštátnym verejným obstarávateľom na zvýšenie kvalifikácie a rekvalifikáciu zamestnancov zodpovedných za zelené verejné obstarávanie.
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 2 – písmeno b
b)  potrebu zabezpečiť dostatočný dopyt po environmentálne udržateľnejších výrobkoch;
b)  environmentálne prínosy a potrebu zabezpečiť dostatočný dopyt po environmentálne udržateľnejších výrobkoch;
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – pododsek 1
Bez toho, aby bol dotknutý článok 13 nariadenia (EÚ) 2019/1020, každý členský štát aspoň každé dva roky vypracuje akčný plán, v ktorom uvedie plánované činnosti dohľadu nad trhom s cieľom zabezpečiť vykonávanie náležitých kontrol v primeranom rozsahu v súvislosti s týmto nariadením a delegovanými aktmi prijatými podľa článku 4. Každý členský štát vypracuje prvý takýto akčný plán do [16. júla 2024].
Bez toho, aby bol dotknutý článok 13 nariadenia (EÚ) 2019/1020, každý členský štát aspoň každé dva roky vypracuje akčný plán, v ktorom uvedie plánované činnosti dohľadu nad trhom s cieľom zabezpečiť vykonávanie náležitých kontrol vrátane fyzických a laboratórnych kontrol založených na primeraných vzorkách v primeranom rozsahu v súvislosti s týmto nariadením a delegovanými aktmi prijatými podľa článku 4. Každý členský štát vypracuje prvý takýto akčný plán do [16. júla 2024].
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b
b)  plánované činnosti dohľadu nad trhom s cieľom znížiť nesúlad týchto výrobkov alebo požiadaviek určených ako priority vrátane povahy a minimálneho počtu kontrol, ktoré sa majú vykonať počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje akčný plán.
b)  plánované činnosti dohľadu nad trhom s cieľom znížiť alebo odstrániť nesúlad týchto výrobkov alebo požiadaviek určených ako priority vrátane povahy a minimálneho počtu kontrol, ktoré sa majú vykonať počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje akčný plán.
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)   počet sťažností doručených od koncových používateľov, spotrebiteľských organizácií alebo iných informácií prijatých od hospodárskych subjektov alebo médií;
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3
3.  Povaha a počet kontrol plánovaných podľa odseku 1 písm. b) musia byť primerané objektívnym kritériám použitým na určenie priorít v súlade s odsekom 2.
3.  Povaha a počet kontrol plánovaných podľa odseku 1 písm. b) musia byť primerané objektívnym kritériám použitým na určenie priorít v súlade s odsekom 2. V prípade kategórií výrobkov identifikovaných ako kategórie výrobkov s vysokým rizikom nesúladu, orgány dohľadu nad trhom zvážia, aby tieto kontroly zahŕňali fyzické a laboratórne kontroly založené na primeraných vzorkách.
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3 a (nový)
3a.  Na výkon dohľadu nad trhom v súvislosti s týmto nariadením a delegovanými aktmi prijatými podľa článku 4 členské štáty zabezpečia, aby ich orgány dohľadu nad trhom mali potrebné zdroje vrátane dostatočných rozpočtových a ďalších zdrojov, ako je dostatočný počet spôsobilých zamestnancov, odborné znalosti, postupy a iné opatrenia na riadne plnenie svojich povinností.
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 5 – pododsek 1
Komisia môže prijať vykonávacie akty so zoznamom výrobkov alebo požiadaviek, ktoré členské štáty považujú prinajmenšom za priority dohľadu nad trhom podľa odseku 1 písm. a).
Komisia môže prijať delegované akty v súlade s článkom 66 na doplnenie tohto nariadenia uvedením zoznamu výrobkov alebo požiadaviek, ktoré členské štáty zahrnú medzi priority dohľadu nad trhom podľa odseku 1 písm. a).
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 5 – pododsek 2
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 67 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d
d)  v prípade potreby priority zahrnuté vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 59 ods. 5.
d)  v prípade potreby priority zahrnuté v delegovaných aktoch uvedených v článku 59 ods. 5.
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1
1.  Orgány dohľadu nad trhom vkladajú do informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34 nariadenia (EÚ) 2019/1020 informácie o povahe a závažnosti každej sankcie uloženej v súvislosti s nedodržiavaním tohto nariadenia.
1.  Orgány dohľadu nad trhom vkladajú do informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34 nariadenia (EÚ) 2019/1020 informácie o počte a povahe vykonaných kontrol, ako aj o povahe a závažnosti každej sankcie uloženej v súvislosti s nedodržiavaním tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 3
3.  Správu uvedenú v odseku 2 tohto článku Komisia uverejní v informačnom a komunikačnom systéme uvedenom v článku 34 nariadenia (EÚ) 2019/1020 a uverejní aj zhrnutie správy.
3.  Správu uvedenú v odseku 2 tohto článku Komisia uverejní v informačnom a komunikačnom systéme uvedenom v článku 34 nariadenia (EÚ) 2019/1020 a uverejní zhrnutie správy aj správu.
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
da)   v prípade potreby uskutoční konzultácie so zainteresovanými stranami a odborníkmi.
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 – pododsek 2
Ak v priebehu hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v uplatniteľných delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote predpísanej orgánmi dohľadu nad trhom a úmernej povahe a miere nesúladu prijal náležité a primerané nápravné opatrenie na odstránenie tohto nesúladu. Nápravné opatrenie, ktoré má hospodársky subjekt prijať, môže okrem iného zahŕňať opatrenia uvedené v článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
Ak v priebehu hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v uplatniteľných delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote predpísanej orgánmi dohľadu nad trhom a úmernej povahe a miere nesúladu prijal náležité a primerané nápravné opatrenie na odstránenie tohto nesúladu. Nápravné opatrenie, ktoré má hospodársky subjekt prijať, môže okrem iného zahŕňať prinajmenšom opatrenia uvedené v článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4, článku 9 ods. 1 druhom pododseku, článku 11 ods. 4, článku 20 ods. 3 a článku 61 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie šiestich rokov od [jeden mesiac od nadobudnutia účinnosti tohto aktu]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto šesťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4, článku 9 ods. 1 druhom pododseku, článku 11 ods. 4, článku 20 ods. 3 a článku 61 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto aktu]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4, článku 9 ods. 1 druhom pododseku, článku 11 ods. 4, článku 20 ods. 3 a článku 61 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4, článku 9 ods. 1 druhom pododseku, článku 11 ods. 4, článku 20 ods. 3 a článku 60 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1
Členské štáty stanovia pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce, pričom zohľadňujú rozsah nesúladu a počet kusov výrobkov uvedených na trh Únie, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do [jeden rok odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia] a bezodkladne jej oznámia všetky následné zmeny, ktoré sa ich týkajú.
Členské štáty stanovia pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do [jeden rok odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia] a bezodkladne jej oznámia všetky následné zmeny, ktoré sa ich týkajú.
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1 a (nový)
Pri určovaní druhov a výšky sankcií, ktoré sa majú uložiť v prípade porušení, príslušné orgány členských štátov náležite zohľadnia tieto kritériá:
a)   povaha, závažnosť a trvanie porušenia vrátane počtu jednotiek nevyhovujúcich výrobkov uvedených na trh Únie;
b)   v prípade potreby úmyselný alebo nedbanlivostný charakter porušenia;
c)   finančnú silu zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby, napríklad podľa celkového obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby;
d)   hospodársky prínos pre zodpovednú fyzickú alebo právnickú osobu vyplývajúci z porušenia, pokiaľ ho možno vypočítať;
e)   ujma na ľudskom zdraví alebo škoda na životnom prostredí spôsobená porušením, pokiaľ ich možno vypočítať;
f)   akékoľvek opatrenie, ktoré zodpovedná fyzická alebo právnická osoba prijala na zmiernenie alebo nápravu spôsobenej škody;
g)   úroveň spolupráce zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby s príslušným orgánom;
h)   predchádzajúce porušenia zo strany zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby;
i)   akékoľvek opatrenie s cieľom obchádzať administratívne kontroly alebo im brániť; a
j)   všetky ostatné priťažujúce alebo poľahčujúce činitele vzťahujúce sa na okolnosti prípadu.
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1 b (nový)
V prípade porušení tohto nariadenia musia byť členské štáty schopné ukladať aspoň tieto sankcie:
a)   pokuty;
b)   konfiškácia príjmov, ktoré fyzická alebo právnická osoba získala transakciou súvisiacou s porušením;
c)   vylúčenie z postupov verejného obstarávania.
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Článok 69 – nadpis
Hodnotenie
Monitorovanie a hodnotenie
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek -1 (nový)
-1.  Komisia zostaví príslušné údaje o výrobkoch a skupinách výrobkov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na ekodizajn, vrátane údajov o ich životnom cykle, environmentálnej, uhlíkovej a materiálovej stope s cieľom vyhodnotiť zlepšenia environmentálnej udržateľnosti týchto výrobkov. Na základe týchto údajov Komisia uverejní výročnú správu.
Komisia pravidelne a aspoň raz za tri roky po prijatí požiadaviek na ekodizajn vykonáva hodnotenie takýchto požiadaviek s cieľom určiť potrebu potenciálnych preskúmaní.
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 1
Najskôr [8 rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a jeho prínosu k fungovaniu vnútorného trhu a zlepšeniu environmentálnej udržateľnosti výrobkov. Komisia predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Členské štáty poskytnú Komisii informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.
Najneskôr ... [6 rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia] a potom každých šesť rokov vykoná Komisia hodnotenie tohto nariadenia a jeho prínosu k fungovaniu vnútorného trhu a zlepšeniu environmentálnej udržateľnosti výrobkov. Komisia takisto vyhodnotí používanie výnimiek pre dovážané použité výrobky alebo skupiny výrobkov stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 4 tohto nariadenia.
Najneskôr do ... [vložte dátum 4 roky po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia zváži začlenenie požiadaviek na sociálnu udržateľnosť a náležitú starostlivosť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
Komisia predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a zverejní ju. Členské štáty poskytnú Komisii informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.
Pozmeňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Článok 69 a (nový)
Článok 69a
Prostriedky nápravy v prípade nesúladu
1.  V prípade nesúladu výrobku s požiadavkami na ekodizajn sa výrobok považuje za výrobok, ktorý nie je v súlade so zmluvou o predaji v zmysle článku 5 smernice (EÚ) 2019/771, a spotrebiteľ má právo na nápravu za podmienok stanovených v článku 13 tejto smernice nezávisle od uplynutia lehôt vymedzených v článku 10 tejto smernice. 
2.  Uvádzanie na trh alebo ponúkanie na predaj výrobku, ktorý nie je v súlade s požiadavkami na ekodizajn, sa v súlade s článkom 5 smernice (EÚ) 2005/29/ES považuje za nekalú obchodnú praktiku, a preto dáva spotrebiteľovi právo na nápravu podľa článku 11a tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Článok 69 b (nový)
Článok 69b
Zmena smernice (EÚ) 2020/1828
Bod 27 v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/18281a sa nahrádza takto:
„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... ktorým sa zriaďuje rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov a zrušuje smernica 2009/125/ES.“
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 409, 4.12.2020, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – úvodná časť
Ako základ na zlepšenie vlastností výrobku uvedených v článku 5 ods. 1 sa môžu v prípade potreby použiť tieto parametre doplnené inými parametrami:
Ako základ na zlepšenie vlastností výrobku uvedených v článku 5 ods. 1 sa v prípade potreby použijú tieto parametre doplnené inými parametrami, a to jednotlivo alebo v kombinácii:
Pozmeňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b
b)  jednoduchosť opravy a údržby vyjadrená: vlastnosťami, dostupnosťou a dodacími lehotami náhradných dielov, modularitou, kompatibilitou s bežne dostupnými náhradnými dielmi, dostupnosťou pokynov na opravu a údržbu, počtom použitých materiálov a komponentov, používaním štandardných komponentov, používaním kódovacích štandardov komponentov a materiálov na ich identifikáciu, počtom a zložitosťou potrebných procesov a nástrojov, jednoduchosťou nedeštruktívnej demontáže a opätovnej montáže, podmienkami prístupu k údajom o výrobkoch, podmienkami prístupu k potrebnému hardvéru a softvéru alebo používaním potrebného hardvéru a softvéru;
b)  jednoduchosť opravy a údržby so zreteľom na bezpečnosť výrobku vyjadrená: vlastnosťami, dostupnosťou, dodacími lehotami a cenovou dostupnosťou náhradných dielov, modularitou, kompatibilitou s bežne dostupnými nástrojmi a náhradnými dielmi, dostupnosťou pokynov na opravu a údržbu, počtom použitých materiálov a komponentov, používaním štandardných komponentov, používaním kódovacích štandardov komponentov a materiálov na ich identifikáciu, počtom a zložitosťou potrebných procesov a potrebných špeciálnych nástrojov, jednoduchosťou nedeštruktívnej demontáže a opätovnej montáže, podmienkami prístupu k údajom o výrobkoch, podmienkami prístupu k potrebnému hardvéru a softvéru alebo používaním potrebného hardvéru a softvéru;
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno d
d)  jednoduchosť a kvalita recyklácie vyjadrená: používaním jednoducho recyklovateľných materiálov, bezpečným, jednoduchým a nedeštruktívnym prístupom k recyklovateľným komponentom a materiálom alebo ku komponentom a materiálom obsahujúcim nebezpečné látky, zložením a homogenitou materiálu, možnosťou vysokej čistoty pri triedení, počtom použitých materiálov a komponentov, používaním štandardných komponentov, používaním kódovacích štandardov komponentov a materiálov na ich identifikáciu, počtom a zložitosťou potrebných procesov a nástrojov, jednoduchosťou nedeštruktívnej demontáže a opätovnej montáže, podmienkami prístupu k údajom o výrobkoch, podmienkami prístupu k potrebnému hardvéru a softvéru alebo používaním potrebného hardvéru a softvéru;
d)  jednoduchosť, kvalita a ekonomická udržateľnosť recyklácie vyjadrená: používaním jednoducho recyklovateľných materiálov, bezpečným, jednoduchým a nedeštruktívnym prístupom k recyklovateľným komponentom a materiálom alebo ku komponentom a materiálom obsahujúcim nebezpečné látky a zložením a homogenitou materiálu, možnosťou vysokej čistoty pri triedení, dizajnom zameraný na recyklovateľnosť, počtom použitých materiálov a komponentov, používaním štandardných komponentov, používaním kódovacích štandardov komponentov a materiálov na ich identifikáciu, počtom a zložitosťou potrebných procesov a nástrojov, jednoduchosťou nedeštruktívnej demontáže a opätovnej montáže, podmienkami prístupu k údajom o výrobkoch, podmienkami prístupu k potrebnému hardvéru a softvéru alebo používaním potrebného hardvéru a softvéru;
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno e
e)  vyhýbanie sa technickým riešeniam, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú opätovné použitie, modernizáciu, opravu, údržbu, renovovanie, repasovanie a recykláciu výrobkov a komponentov;
e)  vyhýbanie sa technickým riešeniam, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú opätovné použitie, modernizáciu, opravu, údržbu, renovovanie, repasovanie a recykláciu výrobkov a komponentov, so zreteľom na bezpečnosť výrobku;
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea)  zamedzenie predčasnému zastarávaniu výrobkov;
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno f
f)  používanie látok, a to samostatne alebo ako zložiek v iných látkach alebo v zmesiach, počas výrobného procesu výrobkov, alebo vedúce k ich výskytu vo výrobkoch, a to aj vtedy, keď sa tieto výrobky stanú odpadom;
f)  používanie látok, a najmä používanie látok vzbudzujúcich obavy, a to samostatne alebo ako zložiek v iných látkach alebo v zmesiach, počas výrobného procesu výrobkov, alebo vedúce k ich výskytu vo výrobkoch, a to aj vtedy, keď sa tieto výrobky stanú odpadom;
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno h a (nové)
ha)  používanie alebo obsah surovín z obnoviteľných zdrojov;
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno h b (nové)
hb)  používanie alebo obsah kritických surovín;
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno m a (nové)
ma)  surovinová stopa výrobku;
Pozmeňujúci návrh 234
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno n
n)  uvoľňovanie mikroplastov;
n)  uvoľňovanie mikroplastov a nanoplastov;
Pozmeňujúci návrh 235
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno p
p)  množstvo vzniknutého odpadu vrátane plastového odpadu a odpadu z obalov a jednoduchosť ich opätovného použitia a množstvo vzniknutého nebezpečného odpadu;
p)  množstvo vzniknutého odpadu vrátane plastového odpadu a odpadu z obalov a jednoduchosť ich opätovného použitia, jednoduchosť recyklácie a množstvo vzniknutého nebezpečného odpadu;
Pozmeňujúci návrh 236
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno q
q)  podmienky používania.
q)  podmienky používania vrátane environmentálneho vplyvu a prínosov počas používania;
Pozmeňujúci návrh 237
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno q a (nové)
qa)  vplyv na ľudské zdravie;
Pozmeňujúci návrh 238
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno q b (nové)
qb)  bezpečných a udržateľných dodávok surovín.
Pozmeňujúci návrh 239
Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – úvodná časť
Výkonnostné požiadavky sa stanovujú takto:
Výkonnostné požiadavky prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 5 ods. 4 písm. a) a zohľadňujú výsledky príslušných posúdení vplyvov. Výkonnostné požiadavky sa stanovujú takto:
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 1 – odsek 2
Pri posudzovaných parametroch sa technickou, environmentálnou a ekonomickou analýzou určia aj výrobky a technológie s najlepším výkonom dostupné na trhu.
Pri posudzovaných parametroch sa technickou, environmentálnou a ekonomickou analýzou určia aj výrobky a technológie s najlepším výkonom dostupné na trhu, ako aj očakávaný technologický pokrok. Zohľadnia sa v nej aj existujúce sektorové plány stanovené v nariadení (EÚ) 2021/1119.
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 1 – odsek 4
Na základe tejto analýzy a pri zohľadnení ekonomickej a technickej uskutočniteľnosti vrátane dostupnosti kľúčových zdrojov a technológií, ako aj potenciálu na zlepšenie sa vymedzia úrovne alebo nekvantitatívne požiadavky.
Na základe tejto analýzy a pri zohľadnení nepriaznivých účinkov výrobku na ľudské zdravie a životné prostredie počas jeho životného cyklu, planetárnych hraníc, ekonomickej a technickej uskutočniteľnosti vrátane dostupnosti kľúčových zdrojov a technológií, ako aj potenciálu na zlepšenie sa vymedzia úrovne alebo nekvantitatívne požiadavky.
Pozmeňujúci návrh 242
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 8
(8)  dátumy na vykonanie, akékoľvek etapovité alebo prechodné opatrenia alebo obdobia, pričom sa zohľadnia najmä možné vplyvy na malé a stredné podniky alebo na špecifické skupiny výrobkov vyrábaných predovšetkým malými a strednými podnikmi;
(8)  dátumy na vykonanie, akékoľvek etapovité alebo prechodné opatrenia alebo obdobia, najmä s prihliadnutím na potreby mikropodnikov a MSP alebo na špecifické skupiny výrobkov vyrábaných predovšetkým mikropodnikmi a MSP;
Pozmeňujúci návrh 243
Návrh nariadenia
Príloha VII – odsek 1 – úvodná časť
Na posúdenie samoregulačných opatrení ako alternatívy k delegovanému aktu prijatému podľa článku 4 tohto nariadenia sa môže použiť tento neúplný zoznam orientačných kritérií:
Na posúdenie samoregulačných opatrení ako alternatívy k delegovanému aktu prijatému podľa článku 4 tohto nariadenia sa použije tento neúplný zoznam orientačných kritérií:
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh nariadenia
Príloha VII – odsek 1 – bod 2
Samoregulačné opatrenia musia vychádzať z politických cieľov tohto nariadenia a musia byť v súlade s ekonomickými a sociálnymi aspektmi udržateľného rozvoja. Samoregulačnými opatreniami sa musí integrovane pristupovať k ochrane záujmov spotrebiteľov, zdravia, kvality života a hospodárskych záujmov.
Samoregulačné opatrenia musia vychádzať z politických cieľov tohto nariadenia a musia byť v súlade s ekonomickými a sociálnymi aspektmi udržateľného rozvoja. Samoregulačnými opatreniami sa musí integrovane pristupovať k ochrane životného prostredia, záujmov spotrebiteľov, zdravia, kvality života a hospodárskych záujmov.
Pozmeňujúci návrh 245
Návrh nariadenia
Príloha VII – odsek 1 – bod 4
Ciele určené signatármi v samoregulačných opatreniach sa musia stanoviť jednoznačne a zrozumiteľne, vychádzajúc z presne vymedzeného základu. Ak ide o dlhodobé samoregulačné opatrenie, musia sa stanoviť predbežné ciele. Musí byť možné prijateľným a dôveryhodným spôsobom monitorovať plnenie konečných a predbežných cieľov za pomoci jasných a spoľahlivých ukazovateľov.
Ciele určené signatármi v samoregulačných opatreniach sa musia stanoviť jednoznačne, kvantifikovateľne a zrozumiteľne, vychádzajúc z presne vymedzeného základu. Ak ide o dlhodobé samoregulačné opatrenie, musia sa stanoviť predbežné ciele. Musí byť možné prijateľným a dôveryhodným spôsobom monitorovať plnenie konečných a predbežných cieľov za pomoci jasných a spoľahlivých ukazovateľov.
Pozmeňujúci návrh 246
Návrh nariadenia
Príloha VII – odsek 1 – bod 5 – bod 1
Na zabezpečenie transparentnosti sa samoregulačné opatrenia musia zverejňovať, a to aj na internete a inými elektronickými prostriedkami na šírenie informácií.
Na zabezpečenie transparentnosti sa samoregulačné opatrenia musia zverejňovať, a to aj na internete na verejne prístupnom webovom sídle Komisie a inými elektronickými prostriedkami na šírenie informácií.
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Príloha VII – odsek 1 – bod 5 – bod 2
Zúčastnené strany vrátane členských štátov, podnikov, mimovládnych organizácií na ochranu životného prostredia a združení spotrebiteľov musia byť vyzvané na pripomienkovanie každého samoregulačného opatrenia.
Zúčastnené strany vrátane členských štátov, podnikov v Únii a v tretích krajinách, mimovládnych organizácií na ochranu životného prostredia a združení spotrebiteľov musia byť vyzvané na pripomienkovanie každého samoregulačného opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Príloha VII – odsek 1 – bod 6 – bod 4
Ak signatár nesplnil požiadavky samoregulačného opatrenia, musí prijať nápravné opatrenie.
Ak signatár nespĺňa požiadavky samoregulačného opatrenia, musí prijať nápravné opatrenie. Nezávislý inšpektor musí informovať ostatných signatárov zúčastňujúcich sa na samoregulačnom opatrení o nedodržaní predpisov signatárom a o nápravných opatreniach, ktoré má signatár v úmysle prijať. Ak signatár neprijal dostatočné nápravné opatrenia do troch mesiacov, musí byť zo samoregulačného opatrenia vylúčený.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0218/2023).

Posledná úprava: 20. decembra 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia