Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/2199(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0204/2023

Indgivne tekster :

A9-0204/2023

Forhandlinger :

PV 11/07/2023 - 18
CRE 11/07/2023 - 18

Afstemninger :

PV 12/07/2023 - 8.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0285

Vedtagne tekster
PDF 170kWORD 58k
Onsdag den 12. juli 2023 - Strasbourg
2022-rapport om Albanien
P9_TA(2023)0285A9-0204/2023

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2023 om Kommissionens 2022-rapport om Albanien (2022/2199(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side(1),

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 19.-20. juni 2003 samt Thessalonikidagsordenen for Vestbalkan,

–  der henviser til Albaniens ansøgning af 28. april 2009 om medlemskab af Den Europæiske Union,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2010 med titlen "Kommissionens udtalelse om Albaniens ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union" (COM(2010)0680),

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 26.-27. juni 2014, herunder afgørelsen om at give Albanien status som kandidatland til EU-medlemskab,

–  der henviser til Rådets beslutning af 25. marts 2020 om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Albanien,

–  der henviser til resultaterne af den første regeringskonference med Albanien den 19. juli 2022, især indledningen af tiltrædelsesforhandlinger med Albanien,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 28. juni 2018 og af 17.-18. oktober 2019,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 18. juni 2019, 25. marts 2020, 14. december 2021 og 13. december 2022 om udvidelse og stabiliserings- og associeringsprocessen,

–  der henviser til resultaterne af Berlinprocessen, som blev igangsat den 28. august 2014,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. februar 2020 med titlen "Styrkelse af tiltrædelsesprocessen – Et troværdigt EU-perspektiv for landene på Vestbalkan" (COM(2020)0057),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2020 med titlen "En økonomisk plan og investeringsplan for Vestbalkan" (COM(2020)0641),

–  der henviser til erklæringen om et fælles regionalt marked af 9. november 2020 og erklæringen om den grønne dagsorden for Vestbalkan fra topmødet i Sofia den 10. november 2020,

–  der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 6. oktober 2020 med titlen "Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans" (SWD(2020)0223),

–  der henviser til erklæringerne fra topmøderne mellem EU og Vestbalkan, der blev afholdt i Sofia den 17. maj 2018, Zagreb den 6. maj 2020, Brdo pri Kranju den 6. oktober 2021 og Tirana den 6. december 2022,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1529 af 15. september 2021 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)(2),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. oktober 2022 med titlen "Meddelelse om EU's udvidelsespolitik 2022" (COM(2022)0528),

–  der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 12. oktober 2022 med titlen "Albania 2022 Report" (SWD(2022)0332),

–  der henviser til Europarådets undersøgelse fra november 2021 med titlen "Beyond Definitions: a call for action against hate speech in Albania – a comprehensive study" (Mere end definitioner: En opfordring til en indsats mod hadefuld tale i Albanien – en omfattende undersøgelse),

–  der henviser til Venedigkommissionens udtalelse af 14. december 2021 om forlængelse af embedsperioden for de overgangsorganer, der er ansvarlige for reevalueringen af dommere og anklagere,

–  der henviser til den endelige rapport af 26. juli 2021 fra OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) med titlen "Republic of Albania – Parliamentary Elections, 25 April 2021 – ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report" (Republikken Albanien – parlamentsvalg, 25. april 2021 – ODIHR's endelige rapport om den begrænsede valgobservation),

–  der henviser til den fælles udtalelse fra Venedigkommissionen og OSCE/ODIHR af 11. december 2020 om ændringerne af den albanske forfatning af 30. juli 2020 og af valgloven af 5. oktober 2020,

–  der henviser til alle andre udtalelser fra Venedigkommissionen om Albanien,

–  der henviser til erklæringen om energisikkerhed og grøn omstilling på Vestbalkan og aftalerne om fri bevægelighed og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og kvalifikationer fra videregående uddannelser, der blev vedtaget på Berlinprocessens topmøde for Vestbalkan den 3. november 2022,

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning 01/2022 af 10. januar 2022 med titlen "EU's støtte til retsstatsprincippet i Vestbalkan: Trods indsatsen er der stadig grundlæggende problemer",

–  der henviser til samarbejdsordningen af 4. juli 2022 om samarbejdet mellem Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og Albaniens anklagemyndighed,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. april 2021 om en EU-strategi til bekæmpelse af organiseret kriminalitet 2021-2025 (COM(2021)0170),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. juli 2020 med titlen "EU's handlingsplan for 2020-2025 om ulovlig handel med skydevåben" (COM(2020)0608),

–   der henviser til Transparency Internationals korruptionsindeks for 2022, hvor Albanien rangerer som nummer 101 ud af 180 lande,

–   der henviser til Journalister uden Grænsers internationale pressefrihedsindeks for 2022, hvor Albanien rangerer som nr. 103 ud af 180 lande,

–  der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2019 om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien(3),

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2021 om samarbejde om bekæmpelse af organiseret kriminalitet på Vestbalkan(4),

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2022 om udenlandsk indblanding, herunder spredning af desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union(5),

–  der henviser til sin henstilling af 23. november 2022 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om EU's nye udvidelsesstrategi(6),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Albanien,

–  der henviser til den fælles erklæring fra det andet topmøde mellem Europa-Parlamentet og formændene for parlamenterne på Vestbalkan den 28. juni 2021,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 54,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0204/2023),

A.  der henviser til, at regel- og værdibaseret udvidelse historisk set har været EU's mest effektive udenrigspolitiske instrument og desuden er en geostrategisk investering i langsigtet fred, demokrati, stabilitet og sikkerhed på hele kontinentet;

B.  der henviser til, at den europæiske integration bidrager til fremme af grundlæggende værdier om respekt for demokratiet, menneskerettighederne, retsstatsprincippet og ytringsfriheden; der henviser til, at den europæiske integration tilskynder til grundlæggende reformer og stimulerer økonomisk vækst og regionalt samarbejde;

C.  der henviser til, at gentagne forsinkelser i tiltrædelsesprocessen risikerer at undergrave borgernes støtte til tiltrædelse af EU;

D.  der henviser til, at hvert land bør evalueres på grundlag af sine egne resultater, og at den konditionalitetsbaserede tiltrædelsesproces ikke bør misbruges til at bilægge bilaterale tvister;

E.  der henviser til, at EU er et fællesskab bestående af kulturel og sproglig mangfoldighed, der er baseret på solidaritet og gensidig respekt blandt dets befolkninger;

F.  der henviser til, at ondsindet udenlandsk indblanding og desinformation, direkte eller indirekte har til formål at så splid, skabe spændinger og vold og destabilisere hele regionen;

G.  der henviser til, at fremtiden for Albanien og dets borgere ligger i Den Europæiske Union;

H.  der henviser til, at udsigten til Albaniens meritbaserede medlemskab er i EU's egen politiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske interesse;

I.  der henviser til, at EU fortsat er fast besluttet på at støtte Albaniens strategiske valg af EU-medlemskab, som repræsenterer de albanske borgeres forhåbninger om demokrati og velstand;

J.  der henviser til, at Albanien er en pålidelig udenrigspolitisk partner, bl.a. gennem sit aktive engagement i FN's Sikkerhedsråd og NATO; der henviser til, at landet stadig er en vigtig geopolitisk allieret og en pålidelig partner takket være dets bestræbelser på at fremme regionalt samarbejde og gode forbindelser mellem nabolande;

K.  der henviser til, at den russiske angrebskrig mod Ukraine fremhæver den afgørende betydning af EU's udvidelse for at sikre sikkerhed og stabilitet på vores kontinent; der henviser til, at den afslører behovet for at øge modstandsdygtigheden over for hybrid krigsførelse og ondsindet udenlandsk indblanding i demokratiske processer samt nødvendigheden af at styrke cybersikkerhedskapaciteten og cyberforsvarskapaciteten og af at bekæmpe spionage og desinformation;

L.  der henviser til, at det skiftende geopolitiske miljø har sat skub i udvidelsen;

M.  der henviser til, at Albanien fortsat bør fokusere på EU's reformdagsorden;

N.  der henviser til, at demokratisk omstilling, retsstatsprincippet, grundlæggende rettigheder og overholdelse af EU's regler, værdier og standarder spiller en central rolle i processen for tiltrædelse af EU og er et vigtigt benchmark for vurderingen af fremskridt hen imod tiltrædelse af EU; der henviser til, at hvert tiltrædelsesland bør vise solide og uigenkaldelige resultater med hensyn til deres demokratiske modstandsdygtighed og socioøkonomiske omstilling;

O.  der henviser til, at beskyttelse og inklusion af personer, der tilhører mindretal og sårbare grupper, er afgørende for lande, der ønsker optagelse i EU;

P.  der henviser til, at Albanien endnu ikke fuldt ud har tilpasset sit valgsystem til henstillingerne fra OSCE/ODIHR og Venedigkommissionen;

Q.  der henviser til, at gode naboskabsforbindelser og inklusivt regionalt samarbejde er uundværlige for en vellykket EU-integration;

R.  der henviser til, at bekæmpelsen af korruption, ondsindet udenlandsk indblanding, hvidvask af penge og organiseret kriminalitet er et europæisk sikkerhedsspørgsmål; der henviser til, at det er afgørende for Albaniens og andre udvidelseslandes fremskridt hen imod tiltrædelse af EU at håndtere disse spørgsmål, da det understreger sammenhængen mellem intern og ekstern sikkerhed;

S.  der henviser til, at EU fortsat er Albaniens og hele Vestbalkans absolut største politiske partner og handels- og investeringspartner; der henviser til, at EU er den største yder af finansiel bistand til regionen; der henviser til, at EU mobiliserede en hidtil uset tværgående yderligere støtte i kølvandet på pandemien og Ruslands brutale aggression mod Ukraine;

T.  der henviser til, at Albanien er blevet hårdt ramt af russisk desinformation og andre hybride angreb; der henviser til, at landet bør styrke beskyttelsen af sin kritiske infrastruktur og cybersikkerhed samt sine foranstaltninger til at håndtere desinformation og energiomstillingen;

U.  der henviser til, at mis- og desinformationskampagner organiseret af tredjeparter har til formål at nedgøre EU og fremstille det som en upålidelig partner;

V.  der henviser til, at albanske borgere siden december 2010 visumfrit har kunnet rejse ind i Schengenområdet og har kunnet deltage i udveksling af studerende, akademikere og unge under Erasmus+-programmet siden 2015;

W.  der henviser til, at indledningen af tiltrædelsesforhandlinger er en klar anerkendelse af Albaniens fremskridt; der henviser til, at de markerer en ny fase i forbindelserne mellem EU og Albanien og kræver et fælles engagement for at forberede et EU-medlemskab;

Engagement i EU-medlemskab

1.  glæder sig over Albaniens urokkelige og strategiske engagement i EU-integration, der afspejler konsensus blandt politiske partier og overvældende støtte blandt borgerne;

2.  roser dets solidaritet, engagement i gode naboforbindelser, regionalt samarbejde, konsekvente og fulde tilpasning til EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik og fremme af den regelbaserede verdensorden, herunder dets klare reaktion på den russiske angrebskrig mod Ukraine og EU's restriktive foranstaltninger mod Rusland og Belarus; roser Albaniens engagement i multilateralisme i forbindelse med dets rolle som et ikkepermanent medlem af FN's Sikkerhedsråd;

3.  glæder sig over indledningen af tiltrædelsesforhandlinger med Albanien; gentager, at hvert udvidelsesland bør vurderes på grundlag af egne resultater, og at tempoet i tiltrædelsen bør bestemmes af fremskridtene med hensyn til at sikre, at demokratiske institutioner fungerer korrekt, og være baseret på retsstatsprincippet, god regeringsførelse og grundlæggende rettigheder;

4.  glæder sig over, at den albanske regering har fastholdt fokus på EU-relaterede reformer og har styrket sin koordineringsstruktur for europæisk integration og parlamentets rolle i EU-integrationsprocessen ved at ændre den relevante lovgivning; understreger, at regeringen er nødt til yderligere at fremme EU's reformdagsorden i samarbejde med oppositionen og alle dele af samfundet, herunder gennem det nationale råd for europæisk integration og det nationale råd for civilsamfundet;

5.   understreger behovet for, at Albaniens regering og EU styrker gennemsigtigheden, ansvarligheden og inklusionen i tiltrædelsesprocessen, herunder dens parlamentariske dimension, ved at sikre inklusiv deltagelse af og tillid hos borgerne og ved at integrere civilsamfundet og medierne i dialogen om demokratisk regeringsførelse og politik; understreger betydningen af effektivt at inddrage dem i EU-integrationsprocessen og andre høringsmekanismer som legitime partnere i processen;

6.  opfordrer indtrængende den albanske regering til at intensivere sine bestræbelser på at forbedre den måde retsstatsprincippet og retsvæsenet fungerer på, bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet, sikre mediefrihed, styrke civilsamfundet, garantere grundlæggende rettigheder og mindretals rettigheder, herunder LGBTIQ+-samfundet, og styrke sit samarbejde med EU-institutionerne;

7.  opfordrer landets politiske beslutningstagere til at fremskynde de reformer, der muliggjorde den første længe ventede regeringskonference og en vellykket start på screeningprocessen, og til at vise stabile og synlige fremskridt med hensyn til at sikre demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder og samtidig sikre en sammenhængende tilpasning til EU's politikker;

8.  opfordrer indtrængende beslutningstagerne til at arbejde sammen om at opfylde kriterierne for medlemskab senest i 2030; minder om, at kandidatlandene under tiltrædelsesforhandlingerne skal gennemgå betydelige forandringer for at opfylde kriterierne for medlemskab;

9.  udtrykker sin bekymring over de uberettigede forsinkelser i tiltrædelsesprocessen, som undergraver EU's troværdighed, engagementet hos landene på Vestbalkan og offentlighedens støtte til EU-medlemskab;

10.  opfordrer Kommissionen til at fremskynde sin tværgående støtte med henblik på at bringe udvidelseslandene i overensstemmelse med EU's politikker på områderne økonomi og det indre marked, energi og transport, socialpolitik, uddannelse, digitalisering, forskning og innovation, landbrug og udvikling af landdistrikter, retlige og indre anliggender, civilbeskyttelse, udenrigsanliggender samt sikkerhed og forsvar, herunder cybersikkerhed;

Demokrati og retsstat

11.  minder om, at retsstatsprincippet og den institutionelle integritet er rygraden i den demokratiske omstilling, samfundets modstandsdygtighed og socioøkonomisk samhørighed;

12.  roser Albaniens fremskridt med og engagement i at fuldføre gennemførelsen af sin omfattende reform af retsvæsenet, der vil styrke uafhængigheden, gennemsigtigheden, effektiviteten, ansvarligheden af og offentlighedens tillid til det albanske retssystem;

13.  opfordrer landet til at intensivere foranstaltningerne til at afslutte processen for reevaluering (undersøgelse) af dommere og anklagere og at afhjælpe dets bivirkninger, navnlig ved at besætte ledige stillinger, nedbringe puklen af retssager og forbedre domstolenes effektivitet i forbindelse med den nye køreplan for retsvæsenet og samtidig sikre adgang til adgang til domstolsprøvelse for alle gennem tværgående foranstaltninger og tage hensyn til de socioøkonomiske forhold for sårbare grupper;

14.  opfordrer Albaniens regering til at styrke retsvæsenets operationelle kapacitet, herunder højesteret, det øverste retsinspektorat og retsakademiet, for at dække behovet for kvalificerede dommere og afhjælpe det betydelige efterslæb af sager; minder om, at der er behov for effektive mekanismer, der giver mulighed for at forebygge og retsforfølge korruption og enhver kriminel adfærd inden for retsvæsenet via ansvarlige, uafhængige og fuldt ud funktionelle retlige institutioner og regeringsinstitutioner;

15.  beklager den vedvarende politiske konfrontation, de forstyrrende handlinger og den provokerende retorik fra højtstående politikeres og embedsmænds side samt overtrædelserne af parlamentets forretningsorden; udtrykker sin bekymring over indskrænkningen af spillerummet for oppositionens parlamentariske tilsynsrolle, herunder afvisningen af parlamentariske undersøgelsesudvalg; understreger, at der er et fælles politisk og socialt ansvar for reformer; opfordrer indtrængende de politiske aktører til at intensivere deres engagement i dialog og til at styrke de demokratiske institutioner og procedurer gennem konstruktivt engagement internt og mellem parterne, gensidig respekt, inklusive høringer med civilsamfundet og gennemsigtig beslutningstagning; understreger betydningen af at opbygge en konstruktiv parlamentarisk kultur ved at fremme konsensus blandt alle politiske aktører og opretholde oppositionens rettigheder og ansvar;

16.  minder om behovet for at styrke den parlamentariske tilsynskapacitet og forbedre regeringsførelse og pluralisme, herunder gennem øget digitalisering og gennemsigtighed;

17.  beklager, at de vigtigste politiske partier ikke har formået at nå til enighed om en valgreform; opfordrer de albanske myndigheder til hurtigst muligt at tage fat på de udestående ændringer af rammerne for valg- og partifinansiering i god tid inden parlamentsvalget i 2025 i overensstemmelse med henstillingerne fra OSCE/ODIHR og Venedigkommissionen; opfordrer myndighederne til at garantere foreningsfriheden, herunder i politiske partier, og friheden til at stille op til valg, inklusive for medlemmer af enhver minoritet og alle dele af oppositionen, uden statslig eller anden uberettiget indblanding ved yderligere at forbedre valgtilgængeligheden og -integriteten og ved at forhindre køb af stemmer og misbrug af administrative ressourcer, bl.a. gennem digitalisering, databeskyttelse og lige adgang til medier, med henblik på at sikre en retfærdig, åben og gennemsigtig valgproces;

18.  insisterer på, at der afsættes tilstrækkelige midler til uafhængige organer og agenturer, at de fungerer effektivt og upartisk, og at deres afgørelser og henstillinger gennemføres konsekvent;

19.  noterer sig de igangværende fremskridt og ser frem til systematiske forbedringer og konkrete resultater med hensyn til forebyggelse, proaktiv efterforskning og retsforfølgning af og ikkeselektive endelige domfældelser i sager, der involverer korruption og organiseret kriminalitet, herunder miljø-, cyber- og traffickingkriminalitet;

20.  glæder sig over de resultater, som den særlige struktur for bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet har opnået; opfordrer indtrængende de albanske myndigheder til at forbedre samarbejdet med det nationale efterforskningskontor og samarbejdet med EU og dets medlemsstater i forbindelse med bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og afskaffelse af straffrihed;

21.  påpeger, at en mere struktureret og konsekvent indsats, herunder tilstrækkelige ressourcer, værktøjer og færdigheder, er nødvendig for at bekæmpe korruption, herunder på et højt niveau; understreger behovet for at tackle straffrihedskulturen;

22.  opfordrer til yderligere fremskridt med hensyn til at etablere en omfattende, effektiv, velkoordineret og ansvarlig offentlig forvaltning; opfordrer til bedre overvågning af tjenestemændenes aktiver med henblik på at bidrage til at udrydde korruption på alle områder af det offentlige liv;

23.  understreger nødvendigheden af at etablere en solid resultatliste i korruptionssager og til at fortsætte med at beslaglægge, konfiskere og inddrive udbytte fra kriminelle aktiviteter som følge af korruption og organiseret kriminalitet, herunder gennem lovgivning rettet mod uberettiget velstand, digitalisering af transaktioner og udvidet indefrysning og konfiskation af ulovlige aktiver;

24.  opfordrer til en yderligere politireform for at sikre politiets integritet, professionalisme og fulde overholdelse af internationale menneskerettighedsstandarder;

25.  anerkender civilsamfundets og mediernes bidrag til bekæmpelsen af korruption; understreger betydningen af effektivt at inddrage dem i høringsmekanismer som legitime partnere i processen;

26.  støtter fjernelsen af bestemmelser i lovforslaget om skatte- og strafferetlig amnesti og den foreslåede ordning for statsborgerskab gennem investeringer ("gyldne pas"), der er uforenelige med EU's normer og visumpolitik, og som kan udgøre en risiko med hensyn til sikkerhed, hvidvaskning af penge, skatteunddragelse, korruption og organiseret kriminalitet; bemærker i denne forbindelse den bebudede suspendering af ordningen for statsborgerskab gennem investeringer og den albanske regerings hensigt om at søge EU-ekspertise om revision af udkastet til lov om skatte- og strafferetlig amnesti;

27.  opfordrer de albanske myndigheder til at fokusere på modernisering af skattesystemet og skatteforvaltningen, herunder formueangivelse og efterlevelse, styrket kontrol med, at der ikke foregår hvidvaskning af penge, og oprettelse af et kontor for inddrivelse af aktiver; opfordrer myndighederne til at retsforfølge eventuelle tilfælde af forbrydelser mod EU-budgettet under samarbejdsordningen mellem EPPO og Albaniens anklagemyndighed; opfordrer landene på Vestbalkan til at styrke det retlige samarbejde med EU i straffesager i henhold til samarbejdsordningerne med EPPO for at lette en effektiv efterforskning og retsforfølgning af misbrug af EU-midler, herunder gennem udstationering af nationale forbindelsesofficerer til EPPO;

28.  understreger myndighedernes forpligtelse til at sikre gennemsigtighed og konkurrence i forbindelse med offentlige indkøb, offentlige kontrakter, privatisering, statsstøtte og koncessionsprocedurer; fremhæver behovet for at styrke sikkerhedsforanstaltninger, gennemsigtighed og konditionalitet i forbindelse med en strategisk screeningproces for udenlandske investeringer og for at retsforfølge tilfælde af korruption, svig, embedsmisbrug og hvidvaskning af penge, samtidig med at skatteunddragelse, ulovligt byggeri og omgåelse af sanktioner bekæmpes; minder om, at udbudsprocedurerne for infrastrukturprojekter, herunder i og omkring havnen i Durrës, skal overholde EU's standarder for offentlige indkøb i henhold til stabiliserings- og associeringsaftalen;

29.  tilskynder til og roser internationalt samarbejde og opfordrer til, at der fortsat gøres en indsats for at optrevle tværnationale kriminelle netværk inden for rammerne af et styrket samarbejde med EU's agenturer for retlige og indre anliggender såsom Europol, Eurojust og Frontex, der omfatter en intensiveret indsats mod produktion og organiseret handel med narkotika, ulovlige våben og mennesker; opfordrer indtrængende de albanske myndigheder til at styrke den indenlandske operationelle kapacitet og kapaciteten for inddrivelse af aktiver; understreger, at bekæmpelsen af cyberkriminalitet, menneskehandel og hvidvaskning af penge fortsat er områder, hvor der er behov for yderligere resultater;

30.  understreger Albaniens afgørende bidrag til beskyttelsen af EU's ydre grænser og forebyggelsen af grænseoverskridende kriminalitet; glæder sig over effektive internationale efterforskninger og europæiske politioperationer til bekæmpelse af handel med mennesker, narkotika og skydevåben samt onlinesvindel og terrortrusler;

31.  understreger behovet for at bekæmpe den ulovlige handel med håndvåben og lette våben, da Albanien fortsat er både bestemmelses- og transitland;

32.  opfordrer Albanien til at øge indsatsen for at reducere grundløse asylansøgninger fra landets statsborgere og til yderligere at tilpasse sin visumpolitik til EU's liste over tredjelande, der kræver visum;

33.  fordømmer ondsindet udenlandsk indblanding og hybride angreb, herunder manipulations- og desinformationskampagner, tilskyndelse til alle former for radikalisering og cyberangreb mod albanske borgere og kritisk infrastruktur, der har til formål at destabilisere landet og miskreditere EU; opfordrer Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at forbedre koordineringen og yderligere bistå de albanske myndigheder med at styrke landets modstandsdygtighed over for sådanne trusler betydeligt ved at styrke den digitale sikkerhed, databeskyttelsen og cyberforsvarskapaciteterne i tæt samarbejde med NATO; understreger behovet for effektivt at gennemføre og håndhæve dets nationale cybersikkerhedsstrategi;

34.  fordømmer den uautoriserede brug af borgernes private data, herunder af politiske partier, og opfordrer myndighederne til at træffe hasteforanstaltninger for at forhindre datalækage og fremskynde tilpasningen til gældende EU-ret om beskyttelse af personoplysninger;

Grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder

35.  bemærker de retlige skridt, der er taget for at afskaffe forskelsbehandling af mindretal, og opfordrer til, at der tages praktiske skridt til at sikre inklusion af LGBTIQ+, romaer, egyptiske og andre etniske og kulturelle mindretal; opfordrer indtrængende myndighederne til at tackle den intersektionelle forskelsbehandling, som disse grupper udsættes for, gennem en systemisk institutionel tilgang på alle områder af det sociale, økonomiske og politiske liv og til at sikre en hurtig undersøgelse af misbrug af deres rettigheder;

36.  udtrykker sin bekymring over anholdelsen af den nye borgmester i Chimara, Freddy Beleris, umiddelbart før kommunalvalget i maj, hvilket både krænkede uskyldsformodningen og forhindrede den valgte borgmester i at tiltræde embedet, da han endnu i dag sidder fængslet; understreger, at dette spørgsmål hænger sammen med den generelle respekt for de grundlæggende rettigheder, det udestående spørgsmål om det græske etniske mindretals ejendomme i kommunen og beskyldningerne om statens indgreb;

37.  opfordrer myndighederne til fortsat at samarbejde med organisationer, der repræsenterer romasamfundet og det egyptiske samfund, for at sikre deres trivsel og integration i samfundet;

38.  opfordrer myndighederne til at indgå i dialog med civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at beskytte LGBTIQ+-samfundets rettigheder, og sikre, at de retlige rammer og gennemførelsen af lovgivning, der sikrer inklusion og beskyttelse af samfundets medlemmer;

39.  opfordrer indtrængende myndighederne til at styrke indsatsen for at bekæmpe kønsbaseret vold, styrke beskyttelsen af børn, vedtage og gennemføre lovgivning om mindretals rettigheder, navnlig de verserende vedtægter om nationale mindretals selvidentificering og brugen af mindretalssprog, og gennemføre en folketælling i fuld overensstemmelse med EU's standarder; understreger behovet for at konsolidere ejendoms- og tinglysningsrettigheder og for at afslutte tilbageleveringen af og kompensationen for eksproprieret ejendom;

40.  opfordrer indtrængende myndighederne til at sikre inklusiv uddannelse ved at træffe øjeblikkelige foranstaltninger til at sætte en stopper for og forhindre segregering af romaer og egyptiske skolebørn i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis; opfordrer myndighederne til at intensivere bekæmpelsen af seksuel udnyttelse af børn på nettet;

41.  opfordrer indtrængende de albanske myndigheder til yderligere at øge bestræbelserne rettet mod ligestilling og kvinders rettigheder, herunder ved at prioritere integrering af kønsaspektet, øge samarbejdet med kvindeorganisationer og forbedre kønsbalancen i arbejdsstyrken;

42.  opfordrer de albanske lovgivere til at tage skridt til at sikre en passende repræsentation af kvinder i alle beslutningstagende stillinger; glæder sig på denne baggrund over den nuværende regerings første kabinet med et flertal af kvinder; opfordrer myndighederne til yderligere at adressere den manglende gennemførelse af kvindelige arbejdstageres rettigheder, kønsstereotyper, den kønsbestemte ubalance og løngabet mellem mænd og kvinder i arbejdsstyrken; påpeger betydelige kønsforskelle såsom kvinders lavere deltagelse på arbejdsmarkedet; fremhæver behovet for at sætte en stopper for forskelsbehandling i retlige bestemmelser vedrørende barselsorlov og for at forbedre børnepasnings- og førskolekapaciteten;

43.  anerkender de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af Istanbulkonventionen; glæder sig over Albaniens første rapport om emnet og opfordrer myndighederne til at intensivere forebyggelsen af og reaktionen på seksuel og kønsbaseret vold og kvindemord og til at øge støtten til overlevende; minder om, at det haster med at øge ressourcerne til gennemførelse af Istanbulkonventionens bestemmelser, øge kvinders bevidsthed om deres rettigheder, intensivere forebyggelsen og levere tjenester til de personer, der har overlevet vold i hjemmet og online;

44.  glæder sig over handlingsplanen for LGBTI-personer i Albanien for 2021-2027 og opfordrer til, at den gennemføres; glæder sig over succesen med den 11. Tirana Pride-parade i 2022; opfordrer myndighederne til at vedtage lovgivning om anerkendelse af kønsidentitet og registrerede partnerskaber og/eller ægteskaber mellem personer af samme køn; udtrykker sin alvorlige bekymring over forskelsbehandlingen af LGBTIQ+-personer med hensyn til adgang til sundhedspleje, uddannelse, retfærdighed, beskæftigelse og bolig; beklager tilfælde af fysisk aggression og hadefuld tale mod LGBTIQ+-samfundet;

45.  beklager de manglende fremskridt med hensyn til rettighederne for personer med handicap; opfordrer til fuld juridisk tilpasning til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap gennem ratificering af dens valgfrie protokol; opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige midler til den nationale handlingsplan for 2021-2025 for personer med handicap;

46.  understreger betydningen af at bekæmpe forskelsbehandling og vold, fjerne hindringer for socioøkonomisk inklusion, fremme beskæftigelse og sikre tilgængelig stemmeafgivning for personer med handicap;

47.  minder om, at det er nødvendigt effektivt og uselektivt at sikre retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger; bemærker vigtigheden af at håndtere påstande om politifolks embedsmisbrug og uforholdsmæssig brug af magt med henblik på at bringe gerningsmændene for en domstol;

48.  bemærker, at der er behov for yderligere fremskridt for at forbedre forholdene under frihedsberøvelse i overensstemmelse med henstillingen fra Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf;

49.  beklager de manglende fremskridt med hensyn til at opnå institutionel gennemsigtighed og den forværrede situation med hensyn til ytringsfrihed og mediefrihed; understreger den albanske regerings og de politiske lederes rolle med hensyn til at skabe et gunstigt miljø for udøvelsen af disse frihedsrettigheder;

50.  fordømmer forsøgene på at miskreditere journalister og vilkårligt tilbageholde offentlige oplysninger såsom beslutninger om at forbyde journalister at deltage i regeringspressekonferencer samt den manglende sikring af journalisters og mediehuses sikkerhed; fordømmer al vold mod dem;

51.  opfordrer den albanske regering til at forbedre adgangen til rapportering om og kontrol med dens arbejde via formelle kanaler såsom pressekonferencer og interviews og til at sikre journalister lige, direkte og gennemsigtig adgang til officielle kilder;

52.  opfordrer indtrængende myndighederne til omgående at gribe ind over for politisk og økonomisk indblanding i medierne og til at sætte en stopper for verbale angreb, smædekampagner og intimidering af journalister, især journalister, der rapporterer om retsstatsspørgsmål, da dette undergraver journalistikkens kvalitet, mediernes uafhængighed og journalisternes evne til at dække spørgsmål af offentlig interesse;

53.  opfordrer myndighederne til at vedtage retlige rammer, der beskytter journalister, menneskerettighedsforkæmpere og andre interessenter mod strategiske retssager mod offentligt engagement (SLAPP);

54.  udtrykker sin bekymring over den vedvarende provokerende retorik, herunder fra højtstående politikere, offentligt ansatte og andre offentlige personer; opfordrer til efterforskning af alle angreb på kritiske medier og til, at myndighederne bringer gerningsmændene bag angreb på journalister for en domstol;

55.  fordømmer alle reguleringstiltag, der har til formål at øge den politiske kontrol med medieinstitutioner; glæder sig i den forbindelse over tilbagetrækningen af udkastet til lovgivning til bekæmpelse af ærekrænkelse i overensstemmelse med Venedigkommissionens henstillinger;

56.  opfordrer indtrængende den albanske regering til at sikre uafhængigheden af det offentlige radio- og TV-selskab og medietilsynsmyndigheden og gennemsigtigheden af medieejerskab, finansiering og offentlig reklame; beklager, at de fleste albanske medier ikke har nogen bæredygtig forretningsmodel og gennemsigtig finansiering;

57.  opfordrer indtrængende myndighederne og civilsamfundet til at samarbejde om at bekæmpe desinformation og manipulerende fortællinger ved at fremme mediekendskab, skabe et gunstigt miljø for uafhængige medier og forbedre journalisters arbejdsmæssige og sociale rettigheder;

58.  opfordrer EU til at bistå med at koordinere regionale bestræbelser på at bekæmpe desinformation ved at mobilisere relevante interessenter og til at styrke dialog, forskning og analyse med henblik på at udarbejde evidensbaserede reaktioner på desinformationstrusler; opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til proaktivt at opbygge EU's troværdighed i regionen og til at udvide StratCom-overvågningen til at fokusere på grænseoverskridende desinformationstrusler fra landene på Vestbalkan og deres naboer;

59.  glæder sig over det arbejde, der udføres af Alliancen for Etiske Medier i Albanien med at gennemføre kodeksen for etik for journalister; opfordrer medlemmerne af det albanske journalistforbund til at overholde de højeste branchestandarder, navnlig ved at vedtage Journalism Trust Initiative, der er oprettet af Journalister uden Grænser;

60.  understreger betydningen af en inklusiv ramme for en meningsfuld inddragelse af civilsamfundet i beslutningsprocesser og EU-integrationsprocessen på nationalt og lokalt forvaltningsniveau, herunder gennem det nationale råd for civilsamfundet og partnerskabet om åben forvaltning, og opfordrer den albanske regering til at forbedre effektiviteten af disse platforme; opfordrer indtrængende alle politiske aktører og myndigheder til at ophøre med at bruge og at fordømme hadefuld tale, smædekampagner og chikane af uafhængige civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere og til at sikre, at gerningsmændene retsforfølges;

61.  opfordrer til en revision af bestemmelserne i loven om registrering af nonprofitorganisationer, der underminerer ytrings- og foreningsfriheden; er især bekymret over de uforholdsmæssigt store bøder for nonprofitorganisationers administrative overtrædelser; glæder sig over den selvregulerende kodeks for standarder for nonprofitorganisationer og foreslår en forenkling af den elektroniske registrering af civilsamfundsorganisationer;

Regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser

62.  ser med tilfredshed på, at Albanien har fortsat dialogen for at sikre gode naboskabsforbindelser og godt regionalt samarbejde, hvilket er afgørende elementer i udvidelsesprocessen og i stabiliserings- og associeringsprocessen; roser Albaniens konstruktive engagement i inklusive regionale og grænseoverskridende samarbejdsinitiativer; glæder sig over de håndgribelige aftaler, der er indgået om fri bevægelighed og gensidig anerkendelse af kvalifikationer som led i Berlinprocessen, og opfordrer til, at de gennemføres hurtigt; roser de fremskridt, der er opnået i forbindelse med topmødet mellem EU og Vestbalkan i Tirana, det første af sin slags i regionen nogensinde;

63.  understreger betydningen af at gøre fuld brug af eksisterende regionale og mellemstatslige initiativer, navnlig det adriatisk-joniske initiativ, det centraleuropæiske initiativ, EU-strategien for den adriatisk-joniske region og Berlinprocessen, og af at skabe synergier mellem dem;

64.  roser Albanien for at spille en central rolle med hensyn til at fremme stabilitet og samarbejde på hele Vestbalkan, herunder dets deltagelse i EU- og NATO-ledede missioner og operationer;

65.  glæder sig over støtteforanstaltningen til Balkan Medical Task Force på 6 mio. EUR under den europæiske fredsfacilitet, som indkøber det nødvendige udstyr og forsyninger til lægetjenesterne hos de væbnede styrker i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien og Serbien;

66.  minder om behovet for at afslutte processen med at afklassificere sager fra kommunisttiden og gøre dem tilgængelige for forskere og den brede offentlighed med henblik på at fremme retfærdighed og forsoning, give retfærdighed til ofre og yde erstatning til de overlevende og deres familier;

Socioøkonomiske reformer

67.  opfordrer indtrængende myndighederne til at fortsætte strukturreformerne i overensstemmelse med det økonomiske reformprogram 2023-2025, der muliggør bæredygtig genopretning og inklusiv vækst gennem forbedret forvaltning af offentlige midler og regeringsførelse, retsstatsprincippet, digitalisering og tilgængelighed, reduceret social udstødelse, formalisering af økonomien samt forbedrede uddannelses- og sundhedstjenesteydelser; opfordrer til en yderligere indsats vedrørende opkvalificering, forbedrede arbejdsvilkår og social dialog gennem en meningsfuld dialog og kollektive overenskomstforhandlinger;

68.  understreger betydningen af at styrke unge mennesker og fremme mulighederne for de yngre albanske generationer; bemærker udarbejdelsen af en handlingsplan for gennemførelsen af ungdomsgarantien på Vestbalkan; tilskynder til øgede investeringer i forskning og innovation for at bidrage til at vende hjerneflugten af forskere og unge mennesker;

69.  opfordrer myndighederne til at mindske risikoen for social udstødelse og fattigdom ved at forbedre adgangen til sociale tjenesteydelser samt uddannelses- og sundhedstjenesteydelser, navnlig for personer fra roma-, egypter- og LGBTIQ+-samfund samt andre mindretal og sårbare grupper;

70.  understreger den forandringsskabende karakter af den betydelige EU-bistand, der ydes under IPA III og investeringsrammen for Vestbalkan; noterer sig den rolle, som den økonomiske plan og investeringsplanen for Vestbalkan og dens flagskibsprojekter spiller; minder om, at finansieringen i overensstemmelse med IPA III-betingelserne skal reduceres eller suspenderes i tilfælde af tilbageskridt eller uberettigede forsinkelser i reformprocessen, navnlig på området for demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet;

Energi, miljø, bæredygtig udvikling og konnektivitet

71.  glæder sig over Albaniens skridt til at fremskynde energiomstillingen og energidiversificeringen i retning af vind- og solenergi og opfordrer myndighederne til at sikre bæredygtig anvendelse af vandkraft; glæder sig i den forbindelse over den hurtige udbredelse af EU's energistøttepakke til Vestbalkan på 1 mia. EUR, herunder øjeblikkelig budgetstøtte på 80 mio. EUR til Albanien; opfordrer myndighederne til at gøre bedst mulig brug af denne bistand med henblik på at opbygge et modstandsdygtigt og miljøvenligt energimarked i overensstemmelse med den grønne dagsorden for Vestbalkan;

72.  minder om betydningen af EU-investeringerne i projekter såsom Vau i Dejës-solkraftværket, moderniseringen af Fierza-vandkraftværket, renoveringen af universitetet i Tiranas campus og den nye Tirana-Durrës-jernbane; opfordrer indtrængende myndighederne til at intensivere bestræbelserne på at mainstreame miljø- og klimaforanstaltningerne på tværs af landbrugs-, energi-, transport- og industrisektorerne;

73.  udtrykker sin støtte til Albaniens formandskab for Energifællesskabet med henblik på at fremme regionens integration i EU's energimarked; glæder sig over dets plan om at spare energi, producere ren energi og diversificere sin energiforsyning under REPowerEU og sine fælles energiindkøb under EU's energiplatform;

74.  opfordrer til yderligere fremskridt med hensyn til at reformere elsektoren og sikre bæredygtige finansieringsmekanismer for energieffektivitet;

75.  opfordrer til grundige planlagte foranstaltninger vedrørende biodiversitet, vand, luft, klima, regional affaldshåndtering, genanvendelse og industriforurening;

76.  understreger behovet for, at Albanien forbedrer sin affaldshåndteringsinfrastruktur, øger indsatsen for at styrke landets modstandsdygtighed over for virkningerne af klimaændringer, herunder ved at ajourføre den nationale strategi for klimaændringer og integrere klimaændringer i sektorspecifikke strategier og planer;

77.  udtrykker sin bekymring over havaffaldsforureningen i Albanien, som påvirker nabolandene, og opfordrer til en hurtig indsats for at afhjælpe den;

78.  opfordrer indtrængende den albanske regering til at intensivere sine bestræbelser på at forbedre luftkvaliteten og reducere den livsfarlige luftforurening, navnlig i byområder;

79.  glæder sig meget over etableringen af Vjosa-vildflodsnationalparken, den første vildflodsnationalpark i Europa, og roser civilsamfundets indsats i tiden op til parkens etablering; opfordrer myndighederne til at tage hensyn til de bekymringer, som civilsamfundet har givet udtryk for med hensyn til afgrænsningen af nettets grænser for beskyttede områder;

80.  opfordrer indtrængende den albanske regering til hurtigt at tilpasse sig EU's vandlovgivning, til at færdiggøre og vedtage vandområdeplanerne, til at reducere spildevandsforureningen og til at træffe foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af Ohrid-søen ved at bringe udledningen af restprodukter fra minedrift til landet til ophør; opfordrer den albanske regering til at styrke sin indsats for at beskytte landets havmiljø og biodiversitet, herunder ved at udpege og effektivt forvalte beskyttede havområder;

81.  understreger behovet for at udvikle små og mellemstore landbrug, der er moderne, økologiske og klimavenlige, og som sikrer landbrugeres livsgrundlag og beskyttelse af Albaniens naturlige ressourcer samt biodiversitet;

82.  opfordrer til øget gennemsigtighed, gennemførelse, håndhævelse og overvågning af miljømæssige og strategiske miljøkonsekvensvurderinger, navnlig af projekter med store miljømæssige og socioøkonomiske konsekvenser såsom det planlagte Skavica-vandkraftværk; udtrykker sin bekymring over de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ikkekonkurrencedygtige udenlandsk finansierede udviklingsprojekter;

83.  opfordrer myndighederne til omgående at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af miljøkriminalitet samt forbedring og fremskyndelse af håndhævelsen af politik og retshåndhævelse med henblik på at beskytte naturen og biodiversiteten, navnlig med hensyn til beskyttede områder og kritisk truede arter såsom balkanlossen; opfordrer den albanske regering til at arbejde på lovgivning om bæredygtig forvaltning af vilde dyr og planter og til at håndhæve moratoriet for skovhugst;

84.  opfordrer indtrængende den albanske regering til at standse projekter, der risikerer at krænke nationale og internationale standarder for beskyttelse af biodiversiteten, såsom Vlorë internationale lufthavn, og til at standse udviklingen af vandkraft i beskyttede områder;

85.  glæder sig over Albaniens fulde tilslutning til EU's civilbeskyttelsesmekanisme og som følge heraf EU's øgede støtte til katastrofeberedskab og et koordineret kriseberedskab efter jordskælv, oversvømmelser og skovbrande; opfordrer landet til at modernisere sin krisestyringskapacitet yderligere;

86.  opfordrer til hurtig vedtagelse af den nationale transportstrategi, herunder dens handlingsplan for 2021-2025; gentager, at der er behov for en betydelig indsats med henblik på at opnå en strukturel omstilling af den digitale konnektivitet samt transport- og energiforbindelserne;

87.  gentager behovet for at udfylde huller i transportkonnektiviteten og opgradere den offentlige infrastruktur på Vestbalkan med støtte fra EU's medlemsstater og den økonomiske plan og investeringsplanen for Vestbalkan og i overensstemmelse med Parisaftalen og EU's dekarboniseringsmål; opfordrer i denne forbindelse indtrængende myndighederne i alle europæiske lande til at gennemføre centrale infrastrukturprojekter, herunder de paneuropæiske korridorer VIII og X;

88.  glæder sig over fjernelsen af roamingomkostninger blandt landene på Vestbalkan og udtrykker sin støtte til en gradvis afskaffelse af roamingtaksterne mellem EU og Vestbalkan efter deres nedsættelse pr. 1. oktober 2023;

o
o   o

89.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Republikken Albaniens præsident, regering og parlament.

(1) EUT L 107 af 28.4.2009, s. 166.
(2) EUT L 330 af 20.9.2021, s. 1.
(3) EUT C 202 af 28.5.2021, s. 86.
(4) EUT C 251 af 30.6.2022, s. 87.
(5) EUT C 347 af 9.9.2022, s. 61.
(6) EUT C 167 af 11.5.2023, s. 105.

Seneste opdatering: 20. december 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik