Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 - Βρυξέλλες
Αίτημα για την άρση της ασυλίας της Anna Júlia Donáth
 Πλατφόρμα συνεργασίας για κοινές ομάδες έρευνας
 Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023
 Γενική ασφάλεια των προϊόντων
 Ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας
 Κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια
 Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
 Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου – Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αίτημα για την άρση της ασυλίας της Anna Júlia Donáth
PDF 144kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2023 σχετικά με το αίτημα για την άρση της ασυλίας της Anna Júlia Donáth (2022/2208(IMM))
P9_TA(2023)0087A9-0071/2023

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το αίτημα για την άρση της ασυλίας της Anna Júlia Donáth που διαβίβασε το περιφερειακό δικαστήριο του Kecskemét της Ουγγαρίας στις 21 Οκτωβρίου 2022 σε συνάρτηση με την εκκρεμούσα ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου του Kecskemét ποινική διαδικασία που κινήθηκε εις βάρος της κατόπιν υποβολής έγκλησης και το οποίο ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 24 Νοεμβρίου 2022,

–  έχοντας υπόψη ότι η Anna Júlia Donáth παραιτήθηκε από το δικαίωμα ακρόασής της, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου LVII του 2004 σχετικά με το νομικό καθεστώς των Ούγγρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και το άρθρο 74 του νόμου XXXVI του 2012 σχετικά με την Εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013 και 19 Δεκεμβρίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0071/2023),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Οκτωβρίου 2022, το περιφερειακό δικαστήριο του Kecskemét της Ουγγαρίας υπέβαλε αίτηση για την άρση της ασυλίας της Anna Júlia Donáth, βουλεύτριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγη στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που κινήθηκε εις βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση κατόπιν υποβολής έγκλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα περιλαμβάνει το προηγούμενο από 28 Ιουνίου 2022 αίτημα του ίδιου περιφερειακού δικαστηρίου για την άρση της ασυλίας της Anna Júlia Donáth, το οποίο, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει ποτέ παραληφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Ιανουαρίου 2022, δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του Momentum Mozgalom Párt (του κόμματος Momentum Mozgalom) και στη σελίδα του στο Facebook δήλωση της εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος σχετικά με την αναστολή της συμμετοχής του εγκαλούντος στο κόμμα με τον ισχυρισμό ότι η αναστολή επήλθε μετά από σειρά δεοντολογικών παραβιάσεων εκ μέρους του εγκαλούντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 21η Νοεμβρίου 2021 έως την 29η Μαΐου 2022, η Anna Júlia Donáth διετέλεσε προφανώς πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του Momentum Mozgalom Párt·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Ιανουαρίου 2022, ο παθών υπέβαλε έγκληση ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου του Kecskemét εις βάρος της Anna Júlia Donáth, υπό την ιδιότητά της ως προέδρου της εκτελεστικής επιτροπής του Momentum Mozgalom Párt, με την οποία ισχυρίζεται πως τελέστηκε δημοσίως το ποινικό αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 2 στοιχείο β) του νόμου C του 2012 σχετικά με τον ποινικό κώδικα της Ουγγαρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 2 του ουγγρικού ποινικού κώδικα, το εν λόγω αδίκημα διώκεται μόνο κατ έγκλησιν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της βουλευτικής ασυλίας είναι να προστατεύονται το Κοινοβούλιο και τα μέλη του από δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με δραστηριότητες που αυτά ασκούν κατά την επιτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων και οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν αφορά γνώμη ή ψήφο δοθείσα από την Anna Júlia Donáth κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως βουλεύτριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα αφορά, αντιθέτως, δραστηριότητες εθνικού χαρακτήρα, πραγματοποιηθείσες υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του εθνικού της κόμματος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους, και, εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει σε περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος και ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, οι βουλευτές του Ουγγρικού Κοινοβουλίου δικαιούνται ασυλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του νόμου LVII του 2004 σχετικά με το νομικό καθεστώς των Ούγγρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν των ίδιων ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του ουγγρικού Κοινοβουλίου και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ίδιου νόμου, η απόφαση περί άρσης της ασυλίας βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1 του νόμου XXXVI του 2012 για την ουγγρική Εθνοσυνέλευση, ποινικές διαδικασίες μπορούν να κινηθούν κατά βουλευτή μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση της Εθνοσυνέλευσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, το Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε την ύπαρξη ενδείξεων περί fumus persecutionis, δηλαδή πραγματικών στοιχείων που να υποδεικνύουν ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα της βουλεύτριας και, ως εκ τούτου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται αποκλειστικά στο Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση περί άρσης ή μη άρσης της ασυλίας στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης υπόθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει δεόντως υπόψη τη θέση του βουλευτή προκειμένου να αποφασίσει εάν θα άρει ή όχι την ασυλία του(2)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Anna Júlia Donáth δήλωσε ότι δεν αντιτίθεται στην άρση της βουλευτικής ασυλίας της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, ότι το Κοινοβούλιο δεν αποτελεί Δικαστήριο και, αφετέρου, ότι ο βουλευτής δεν μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης ασυλίας, να θεωρείται «κατηγορούμενος»(3)·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία της Anna Júlia Donáth·

2.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Ουγγαρίας και στην Anna Júlia Donáth.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2019, στην υπόθεση C-502/19, Junqueras Vies, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440, σκέψη 28.
(3) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 30ής Απριλίου 2019, στην υπόθεση T-214/18, Briois κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2019:266.


Πλατφόρμα συνεργασίας για κοινές ομάδες έρευνας
PDF 120kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2023 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας των κοινών ομάδων έρευνας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726 (COM(2021)0756 – C9-0448/2021 – 2021/0391(COD))
P9_TA(2023)0088A9-0245/2022

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2021)0756),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0448/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Δεκεμβρίου 2022, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0245/2022),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 30 Μαρτίου 2023 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2023/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας των κοινών ομάδων έρευνας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726

P9_TC1-COD(2021)0391


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2023/969.)


Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023
PDF 121kWORD 46k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2023 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 (COM(2022)0526 – C9-0344/2022 – 2022/0326(COD))
P9_TA(2023)0089A9-0028/2023

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2022)0526),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 149 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0344/2022),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2022(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 17ης Μαρτίου 2023, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A9-0028/2023),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 30 Μαρτίου 2023 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2023/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων

P9_TC1-COD(2022)0326


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2023/936.)

(1) ΕΕ C 100 της 16.3.2023, σ. 123.


Γενική ασφάλεια των προϊόντων
PDF 137kWORD 47k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2023 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2021)0346 – C9-0245/2021 – 2021/0170(COD))
P9_TA(2023)0090A9-0191/2022

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2021)0346),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0245/2021),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 2021(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 21ης Δεκεμβρίου 2022, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A9-0191/2022),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 30 Μαρτίου 2023 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2023/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου

P9_TC1-COD(2021)0170


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2023/988.)

(1) ΕΕ C 105 της 4.3.2022, σ. 99.


Ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας
PDF 125kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2023 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας, μέσω της μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής (COM(2021)0093 – C9-0089/2021 – 2021/0050(COD))
P9_TA(2023)0091A9-0056/2022

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2021)0093),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 157 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0089/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2021(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 21ης Δεκεμβρίου 2022, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A9-0056/2022),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που προσαρτάται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 30 Μαρτίου 2023 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2023/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας, μέσω της μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής

P9_TC1-COD(2021)0050


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2023/970.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε μεταξύ των συννομοθετών σχετικά με τριετή περίοδο μεταφοράς για την έναρξη εφαρμογής των νέων κανόνων για τη μισθολογική διαφάνεια. Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι αυτή η απόκλιση από την τυπική διετή περίοδο μεταφοράς δεν θα πρέπει να θεωρηθεί προηγούμενο. Αποσκοπεί μόνο να διασφαλίσει ότι οι εργοδότες θα διαθέτουν μισθολογικές δομές που δεν εισάγουν διακρίσεις, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των νέων κανόνων κατά τον χρόνο της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

(1) ΕΕ C 341 της 24.8.2021, σ. 84.


Κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια
PDF 409kWORD 111k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2023 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 (COM(2022)0150 – C9-0142/2022 – 2022/0099(COD))(1)
P9_TA(2023)0092A9-0048/2023

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία εγκαινίασε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την Ένωση, η οποία αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση πόρων. Επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να αυξήσει τους κλιματικούς της στόχους και να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. Επιπλέον, η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που περιέχονται σε αυτήν.
(1)  Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία εγκαινίασε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την Ένωση, η οποία αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση πόρων. Επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη και με μηδενικούς ρύπους ήπειρο έως το 2050, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. Επιπλέον, η ΕΕ είναι προσηλωμένη στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»), στο 8ο Πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, καθώς και στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που περιέχονται σε αυτήν.
_________________________
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα») ( ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1).
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 εκδόθηκε για να αντιστραφεί η αύξηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Όπως συνάχθηκε σε αξιολόγηση που εκπόνησε η Επιτροπή, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 οδήγησε σε ετήσια μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, η προσφορά υδροφθορανθράκων (στο εξής: HFC) μειώθηκε κατά 37 % σε μετρικούς τόνους και κατά 47 % σε τόνους ισοδυνάμου CO2 από το 2015 έως το 2019. Υπήρξε επίσης σαφής στροφή προς τη χρήση εναλλακτικών λύσεων με χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (στο εξής: GWP), συμπεριλαμβανομένων φυσικών εναλλακτικών λύσεων (για παράδειγμα CO2 αμμωνία, υδρογονάνθρακες, νερό) σε πολλούς τύπους εξοπλισμού που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 εκδόθηκε για να αντιστραφεί η αύξηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Όπως συνάχθηκε σε αξιολόγηση που εκπόνησε η Επιτροπή, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 οδήγησε σε ετήσια μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, η προσφορά υδροφθορανθράκων (HFC) μειώθηκε κατά 37 % σε μετρικούς τόνους και κατά 47 % σε τόνους ισοδυνάμου CO2 από το 2015 έως το 2019. Υπήρξε επίσης σαφής στροφή προς τη χρήση εναλλακτικών λύσεων με χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), συμπεριλαμβανομένων φυσικών εναλλακτικών λύσεων (για παράδειγμα αέρας, CO2, αμμωνία, υδρογονάνθρακες, νερό) σε πολλούς τύπους εξοπλισμού που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
_________________
_________________
26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195).
26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195).
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Το σχέδιο RePowerEU προβλέπει την εγκατάσταση επιπλέον 20 εκατομμυρίων νέων αντλιών θερμότητας στην Ένωση έως το 2026 και σχεδόν 60 εκατομμυρίων έως το 2030. Η πλήρης σταδιακή μείωση των HFC το αργότερο έως το 2050 θα πρέπει να είναι σύμφωνη και συμπληρωματική με τις φιλοδοξίες της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση, όπως ορίζονται, μεταξύ άλλων, στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ), στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ) και στο σχέδιο REPowerEU, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης εφαρμογών ανάκτησης θερμότητας από απόβλητα με χαμηλό κλιματικό αντίκτυπο, όπως οι αντλίες θερμότητας, καθώς και των επενδύσεων στον εξηλεκτρισμό, την επέκταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και την αυξημένη χρήση μπαταριών στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)   Είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή να λάβει υπόψη τη σταδιακή κατάργηση των HFC στις επικείμενες νομοθετικές προτάσεις της, όπως στην αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων («κανονισμός REACH») σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των υπερφθοριωμένων και πολυφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS).
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Για να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων βάσει του πρωτοκόλλου, τα δυναμικά υπερθέρμανσης του πλανήτη των HFC θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το εκατονταετές δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ενός χιλιόγραμμου του εκάστοτε αερίου σε σχέση με ένα χιλιόγραμμο CO2 βάσει της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης που εκδόθηκε από την IPCC. Για άλλες ουσίες, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η πλέον πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της IPCC. Όπου είναι διαθέσιμο, θα πρέπει να παρέχεται το εικοσαετές δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις κλιματικές επιπτώσεις των ουσιών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
(7)  Για να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων βάσει του πρωτοκόλλου, τα δυναμικά υπερθέρμανσης του πλανήτη των HFC θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το εκατονταετές δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ενός χιλιόγραμμου του εκάστοτε αερίου σε σχέση με ένα χιλιόγραμμο CO2 βάσει της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης που εκδόθηκε από την IPCC. Για άλλες ουσίες, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η πλέον πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της IPCC. Όπου είναι διαθέσιμο, θα πρέπει να παρέχεται το εικοσαετές δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις κλιματικές επιπτώσεις των ουσιών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει την επικαιροποίηση των τιμών GWP των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την έκτη έκθεση αξιολόγησης που εγκρίθηκε από την IPCC.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η εσκεμμένη έκλυση φθοριούχων ουσιών, όταν είναι παράνομη, συνιστά σοβαρή παράβαση του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει να απαγορεύεται ρητά· οι χειριστές και οι κατασκευαστές εξοπλισμού θα πρέπει να υποχρεούνται να αποτρέπουν τη διαρροή τέτοιων ουσιών στο μέτρο του δυνατού, μεταξύ άλλων μέσω ελέγχων διαρροών του πλέον σχετικού εξοπλισμού.
(8)  Η εσκεμμένη έκλυση φθοριούχων ουσιών, όταν είναι παράνομη, συνιστά σοβαρή παράβαση του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει να απαγορεύεται ρητά· οι χειριστές και οι κατασκευαστές εξοπλισμού θα πρέπει να υποχρεούνται να αποτρέπουν τη διαρροή τέτοιων ουσιών στο μέτρο του δυνατού, μεταξύ άλλων μέσω ελέγχων διαρροών του πλέον σχετικού εξοπλισμού και της προοδευτικής εγκατάστασης συστημάτων ανίχνευσης διαρροών, μεταξύ άλλων στις οικιακές αντλίες θερμότητας, που θα αποτρέπουν την έκλυση επιβλαβών ψυκτικών μέσων στην ατμόσφαιρα, βοηθώντας τους χρήστες να ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, καθώς και να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και την ενεργειακή απόδοση των συσκευών.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Δεδομένου ότι η διαδικασία παραγωγής ορισμένων φθοριούχων ενώσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εκπομπές άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από υποπροϊόντα, οι εν λόγω εκπομπές υποπροϊόντων θα πρέπει να καταστρέφονται ή να ανακτώνται προς επακόλουθη χρήση ως προϋπόθεση για τη διάθεση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στην αγορά. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα πρέπει να υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου κατά τη διαδικασία παραγωγής.
(9)  Δεδομένου ότι η διαδικασία παραγωγής ορισμένων φθοριούχων ενώσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εκπομπές άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από υποπροϊόντα, οι εν λόγω εκπομπές υποπροϊόντων θα πρέπει να καταστρέφονται ή να ανακτώνται προς επακόλουθη χρήση ως προϋπόθεση για τη διάθεση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στην αγορά σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα πρέπει να υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τα μέτρα μετριασμού που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου κατά τη διαδικασία παραγωγής, και να αποδεικνύουν την καταστροφή και την ανάκτηση αυτών των εκπομπών υποπροϊόντων σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Για την πρόληψη των εκπομπών φθοριούχων ουσιών, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με την ανάκτηση ουσιών από προϊόντα και εξοπλισμό και την πρόληψη διαρροών των ουσιών αυτών. Τα αφρώδη υλικά που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30. Οι υποχρεώσεις ανάκτησης θα πρέπει επίσης να επεκταθούν στους ιδιοκτήτες κτιρίων και τους εργολάβους κατά την αφαίρεση ορισμένων αφρωδών υλικών από τα κτίρια, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η μείωση των εκπομπών.
(10)  Για την πρόληψη των εκπομπών φθοριούχων ουσιών, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με την ανάκτηση ουσιών από προϊόντα και εξοπλισμό και την πρόληψη διαρροών των ουσιών αυτών. Τα αφρώδη υλικά που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30. Οι υποχρεώσεις ανάκτησης θα πρέπει επίσης να επεκταθούν στους ιδιοκτήτες κτιρίων και τους εργολάβους κατά την αφαίρεση ορισμένων αφρωδών υλικών από τα κτίρια, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η μείωση των εκπομπών. Πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά τα συστήματα αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα κράτη μέλη, ώστε να διευκολυνθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η ανάκτηση, η ανακύκλωση και η ποιοτική αποκατάσταση των ψυκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών αντλιών θερμότητας.
_________________
_________________
30 Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38).
30 Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Παρά το υψηλό GWP και την αυξανόμενη χρήση του σουλφουρυλοφθοριδίου, οι εκπομπές αυτού του φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης ή παρακολούθησης, ενώ επίσης δεν καλύπτονται από καμία απαίτηση υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Από το 2025, οι χειριστές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, εάν είναι τεχνικά εφικτό και όχι δυσανάλογα δαπανηρό, το σουλφουρυλοφθορίδιο ανακτάται μετά από τον υποκαπνισμό.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη θέσπιση συστημάτων ευθύνης του παραγωγού για την επεξεργασία φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει ελάχιστες απαιτήσεις για τα εν λόγω συστήματα ευθύνης του παραγωγού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συλλογή, την ανάκτηση, την ανακύκλωση, τις εγκαταστάσεις διάθεσης, την παροχή εξοπλισμού σε πιστοποιημένους τεχνικούς, την υποβολή εκθέσεων και την ευαισθητοποίηση.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση τεχνολογιών χωρίς επιπτώσεις ή μικρότερες επιπτώσεις στο κλίμα, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση τοξικών, εύφλεκτων ή υψηλά πεπιεσμένων ουσιών, η κατάρτιση των φυσικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα πρέπει να καλύπτει τεχνολογίες που αντικαθιστούν ή μειώνουν τη χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πτυχές της ενεργειακής απόδοσης και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και τεχνικά πρότυπα. Τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης που έχουν θεσπιστεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στα εθνικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης, θα πρέπει να αναθεωρηθούν ή να προσαρμοστούν ώστε οι τεχνικοί να μπορούν να χειρίζονται με ασφάλεια τις εναλλακτικές τεχνολογίες.
(11)  Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση τεχνολογιών χωρίς επιπτώσεις ή μικρότερες επιπτώσεις στο κλίμα, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση τοξικών, εύφλεκτων ή υψηλά πεπιεσμένων ουσιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ένας μεγάλος αριθμός φυσικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και τεχνολογίες που αντικαθιστούν ή μειώνουν τη χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου είναι καταρτισμένα και πιστοποιημένα. Η κατάρτιση θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με πτυχές της ενεργειακής απόδοσης και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και τεχνικά πρότυπα. Τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης που έχουν θεσπιστεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στα εθνικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης, θα πρέπει να αναθεωρηθούν ή να προσαρμοστούν ώστε οι τεχνικοί να μπορούν να χειρίζονται με ασφάλεια τις εναλλακτικές τεχνολογίες.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Τον Μάιο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο RePowerEU, ως απάντηση στις δυσκολίες και τη διατάραξη της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που προκλήθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με στόχο τον τερματισμό της εξάρτησης της Ένωσης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει στόχο για την ανάπτυξη 10 εκατομμυρίων υδραυλικών αντλιών θερμότητας έως το 2027 και τον διπλασιασμό του ρυθμού ανάπτυξης των αντλιών θερμότητας έως το 2030. Μολονότι η βιομηχανία αντλιών θερμότητας έχει αρχίσει να επενδύει σε εναλλακτικές λύσεις αντί των HFC, θα μπορούσε να αποδειχθεί δύσκολη η ταχεία αντικατάσταση της παραγωγής αντλιών θερμότητας που βασίζονται στα HFC με φυσικές εναλλακτικές λύσεις και η παροχή στην αγορά της ποσότητας αντλιών θερμότητας που αποτελούν στόχο του RePowerEU. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της αγοράς και να παρέχει πρόσθετη ποσότητα ποσοστώσεων HFC στη βιομηχανία αντλιών θερμότητας, σε περίπτωση που η σταδιακή μείωση της ποσόστωσης των HFC που ορίζεται στο παράρτημα VII προκαλέσει διαταραχές στην αγορά αντλιών θερμότητας της Ένωσης σε βαθμό που θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης αντλιών θερμότητας στο πλαίσιο του RePowerEU.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)   Η στροφή προς τη χρήση εναλλακτικών λύσεων αντί των υδροφθορανθράκων θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους για τις επιχειρήσεις λόγω της αποφυγής της αγοράς ποσοστώσεων HFC, ενώ επίσης θα τονώσει την πράσινη καινοτομία και την απασχόληση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να διασφαλίζουν δίκαιη και ισότιμη μετάβαση, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο, για το προσωπικό που απασχολείται από επιχειρήσεις οι οποίες δεν επιτυγχάνουν στη μετάβαση σε φυσικές εναλλακτικές λύσεις.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Οι υφιστάμενες απαγορεύσεις για συγκεκριμένες χρήσεις του εξαφθοριούχου θείου, της πλέον επιβλαβούς για το κλίμα ουσίας που είναι γνωστή, θα πρέπει να διατηρηθούν και να συμπληρωθούν με πρόσθετους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση στον κρίσιμο τομέα της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
(12)  Οι υφιστάμενες απαγορεύσεις για συγκεκριμένες χρήσεις του εξαφθοριούχου θείου, της πλέον επιβλαβούς για το κλίμα ουσίας που είναι γνωστή, θα πρέπει να διατηρηθούν και να συμπληρωθούν με πρόσθετους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση στον κρίσιμο τομέα της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο παρών κανονισμός δεν απαιτεί την αντικατάσταση του εξοπλισμού μεταγωγής που έχει ήδη εγκατασταθεί στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο παράρτημα IV. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων θα πρέπει να υποχρεούνται να εγκαθιστούν νέους εξοπλισμούς μεταγωγής που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα μόνον όταν, από τις ημερομηνίες που αναφέρονται σε αυτό, αποφασίσουν να αντικαταστήσουν ήδη εγκατεστημένους εξοπλισμούς μεταγωγής ή να εγκαταστήσουν νέους στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)   Η επιτάχυνση της αγοράς εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας και η τεχνολογική κινητικότητα στον τομέα της ψύξης ενισχύουν την ανάγκη να αυξήσουν τα κράτη μέλη τις προσπάθειες ώστε να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα πιστοποίησης και η σχετική κατάρτιση επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Εάν διατίθενται κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την υποκατάσταση συγκεκριμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει να επιβληθούν απαγορεύσεις στη διάθεση στην αγορά νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και πυροπροστασίας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή η λειτουργία του οποίου εξαρτάται από τα εν λόγω αέρια. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ή αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφάλειας ή εάν η χρήση των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων επιφέρει δυσανάλογες δαπάνες, θα πρέπει να είναι δυνατόν για την Επιτροπή να μπορεί να εγκρίνει εξαιρέσεις ώστε να επιτραπεί η διάθεση τέτοιων προϊόντων και εξοπλισμού στην αγορά για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
(13)  Εάν διατίθενται κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την υποκατάσταση συγκεκριμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει να επιβληθούν απαγορεύσεις στη διάθεση στην αγορά νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και πυροπροστασίας, αφρωδών υλικών και τεχνικών αερολυμάτων που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή η λειτουργία του οποίου εξαρτάται από τα εν λόγω αέρια. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ή αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφάλειας ή εάν η χρήση των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων επιφέρει δυσανάλογες δαπάνες, θα πρέπει να είναι δυνατόν για την Επιτροπή να μπορεί να εγκρίνει εξαιρέσεις ώστε να επιτραπεί η διάθεση τέτοιων προϊόντων και εξοπλισμού στην αγορά για χρονικό διάστημα έως 4 έτη. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να μπορεί να ανανεωθεί εάν, μετά την αξιολόγηση νέας τεκμηριωμένης αίτησης εξαίρεσης, η Επιτροπή, μέσω της διαδικασίας επιτροπής, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. 
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά μερών εξοπλισμού που απαγορεύεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εξαρτήματα που απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού που έχει ήδη εγκατασταθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός αυτός παραμένει επισκευάσιμος και συντηρήσιμος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη αδικαιολόγητης αντικατάστασης του υφιστάμενου ενεργειακού εξοπλισμού και υποδομών, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις προσπάθειες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η επισκευή ή συντήρηση για την οποία χρησιμοποιούνται τα ανταλλακτικά αυτά δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της χωρητικότητας του εξοπλισμού ή την αύξηση της ποσότητας φθοριούχων αερίων που περιέχονται στον εξοπλισμό ή των χρησιμοποιούμενων φθοριούχων αερίων.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)   Η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν και να επικαιροποιήσουν τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των περιορισμών διάθεσης στην αγορά που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά πρότυπα και οι οικοδομικοί κανονισμοί επικαιροποιούνται ώστε να αντικατοπτρίζουν τα επιτρεπόμενα όρια φόρτισης εύφλεκτων ψυκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των IEC 60335-2-89 και IEC 60335-2-40, και θα πρέπει να αναφέρουν τις προσπάθειές τους για τον σκοπό αυτό και τυχόν εξαιρέσεις στην επικαιροποίησή τους.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)
(13γ)   Κατά την εξέταση του κατά πόσον υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις αντί της χρήσης συγκεκριμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, η Επιτροπή θα πρέπει όχι μόνο να εξετάζει εάν υπάρχει τεχνική εναλλακτική λύση, αλλά και να εξετάζει την εν λόγω εναλλακτική λύση όσο το δυνατόν ευρύτερα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει, μεταξύ άλλων, εάν η εναλλακτική λύση είναι οικονομικά βιώσιμη και εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για πρακτικούς λόγους. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί ρεαλιστικά μια εναλλακτική λύση. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προβλέπει εξαιρέσεις που θα ισχύουν για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)
(13δ)   Η παραγωγή δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής (MDI) για τη χορήγηση φαρμακευτικών συστατικών χρησιμοποιεί ένα μη αμελητέο ποσοστό όλων των HFC που καταναλώνονται στην Ένωση. Ωστόσο, η βιομηχανία επεξεργάζεται MDI που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου χαμηλότερου GWP και φυσικές εναλλακτικές λύσεις. Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει τον τομέα των MDI στο σύστημα ποσοστώσεων HFC, δημιουργώντας έτσι κίνητρο για τη βιομηχανία να συνεχίσει την πορεία της προς καθαρότερες εναλλακτικές λύσεις. Για να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση σε καθαρές εναλλακτικές λύσεις, τα παραρτήματα VII και VIII του παρόντος κανονισμού θεσπίζουν μηχανισμό αποκλειστικών ποσοστώσεων για τον τομέα των MDI για τις δύο πρώτες περιόδους κατανομής ποσοστώσεων. Ο τομέας των MDI θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβει ποσότητα ποσοστώσεων που αντιστοιχεί στο σύνολο της τρέχουσας κατανάλωσής του κατά την πρώτη περίοδο κατανομής μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και ποσότητα ποσοστώσεων που αντιστοιχεί στο 70 % της τρέχουσας κατανάλωσής του κατά τη δεύτερη περίοδο κατανομής.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 ε (νέα)
(13ε)   Οι MDI είναι ιατρικά προϊόντα που υπόκεινται σε ενδελεχείς αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων κλινικών μελετών, για την εγγύηση της ασφάλειας των ασθενών. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους, καθώς και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) θα πρέπει να συνεργαστούν στενά για να διασφαλίσουν την ομαλή διαδικασία έγκρισης των MDI που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια χαμηλού GWP και εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων, διασφαλίζοντας έτσι τη μετάβαση σε καθαρές λύσεις χωρίς να επηρεάζεται η προσβασιμότητα, η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των βασικών φαρμάκων.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 στ (νέα)
(13στ)   Ο εξοπλισμός ψύξης που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συσσωρευτές που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση της Ένωσης θα μπορούσε να περιέχει φθοριούχα αέρια. Ωστόσο, ο τομέας αυτός δεν αναλύθηκε στην εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό. Στην έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία πρέπει να υποβληθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2027, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στην αγορά συσσωρευτών της Ένωσης.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 ζ (νέα)
(13ζ)   Στην ανακοίνωσή της, της 14ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο «Στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων – Για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες», η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι PFAS χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, λόγω του μεγάλου αριθμού περιστατικών μόλυνσης του εδάφους και του νερού – συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου νερού – στην Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο, του αριθμού των ατόμων που πλήττονται από ένα ολόκληρο φάσμα ασθενειών και του σχετικού κοινωνικού και οικονομικού κόστους, και θέτει τον στόχο της σταδιακής κατάργησης των PFAS στην Ένωση, εκτός εάν αποδειχτούν απαραίτητες για την κοινωνία. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή με την πολιτική της Ένωσης και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, και δεδομένης της διαθεσιμότητας μη τοξικών εναλλακτικών λύσεων, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να ενθαρρύνει την αντικατάσταση των HFC που είναι επίσης PFAS, η παραγωγή των οποίων παράγει PFAS ή τα οποία διασπώνται με άλλο τρόπο σε PFAS. Εάν οι απαγορεύσεις του παραρτήματος IV επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά και την εξαγωγή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν PFAS, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τον κλάδο για να κατευθύνουν τις επενδύσεις σε εναλλακτικές λύσεις. Αυτό θα αποτρέψει επίσης τα μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, σε περίπτωση που η αναθεώρηση του κανονισμού REACH θεσπίσει απαγορεύσεις των PFAS. Αμέσως μετά την έκδοση του αναθεωρημένου κανονισμού REACH, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη συνοχή μεταξύ του παρόντος κανονισμού και του εν λόγω κανονισμού.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Οι μη επαναπληρούμενοι περιέκτες για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος θα πρέπει να απαγορευτούν, δεδομένου ότι κατά την εκκένωσή τους παραμένει αναπόφευκτα σε αυτούς μια ποσότητα ψυκτικού μέσου, η οποία στη συνέχεια εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαγορεύσει την εισαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τη μετέπειτα παροχή ή την κυκλοφορία στην αγορά, τη χρήση τους, εκτός εάν πρόκειται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, καθώς και την εξαγωγή τους.
(15)  Οι μη επαναπληρούμενοι περιέκτες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να απαγορευτούν, δεδομένου ότι κατά την εκκένωσή τους παραμένει αναπόφευκτα σε αυτούς μια ποσότητα ψυκτικού μέσου, η οποία στη συνέχεια εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαγορεύσει την εισαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τη μετέπειτα παροχή ή την κυκλοφορία στην αγορά, τη χρήση τους, εκτός εάν πρόκειται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, καθώς και την εξαγωγή τους. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι επαναπληρούμενοι περιέκτες να μην επαναπληρώνονται και να απορρίπτονται αντ’ αυτού, θα πρέπει να απαιτείται από τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης η οποία θα περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις ρυθμίσεις για την επιστροφή με σκοπό την επαναπλήρωση, κατά τη διάθεση επαναπληρούμενων περιεκτών στην αγορά.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)   Δεδομένου ότι οι τρίτες χώρες, ιδίως οι αναπτυσσόμενες, ενδέχεται να μην έχουν αυστηρές υποχρεώσεις ανάκτησης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή να μην διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή για τη διαχείριση των εν λόγω αερίων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα εν λόγω αέρια θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απελευθέρωση των εν λόγω αερίων στην ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, οι απαγορεύσεις προϊόντων και εξοπλισμού που προβλέπονται στο παράρτημα IV θα πρέπει, επομένως, να ισχύουν τόσο για τη διάθεσή τους στην αγορά της Ένωσης όσο και για τις εξαγωγές τους από την Ένωση σε τρίτες χώρες.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής μείωσης των ποσοτήτων HFC, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να κατανέμει ποσοστώσεις σε επιμέρους παραγωγούς και εισαγωγείς για τη διάθεση HFC στην αγορά, διασφαλίζοντας ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση του συνολικού επιτρεπόμενου ποσοτικού ορίου βάσει του πρωτοκόλλου. Προκειμένου να παραμένει ακέραια η σταδιακή μείωση των ποσοτήτων HFC που διατίθενται στην αγορά, οι HFC που περιέχονται σε έναν εξοπλισμό θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάγονται στο σύστημα ποσοστώσεων.
(17)  Για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής μείωσης των ποσοτήτων HFC, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να κατανέμει ποσοστώσεις σε επιμέρους παραγωγούς και εισαγωγείς για τη διάθεση HFC στην αγορά, διασφαλίζοντας ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση του συνολικού επιτρεπόμενου ποσοτικού ορίου βάσει του πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση, να εγκρίνει εξαίρεση για μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών όσον αφορά την εξαίρεση υδρογονανθράκων από το σύστημα ποσοστώσεων για χρήση σε ειδικές εφαρμογές ή ειδικές κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να μπορεί να ανανεωθεί εάν, μετά την αξιολόγηση νέας τεκμηριωμένης αίτησης εξαίρεσης, η Επιτροπή, μέσω της διαδικασίας επιτροπής, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Προκειμένου να παραμένει ακέραια η σταδιακή μείωση των ποσοτήτων HFC που διατίθενται στην αγορά, οι HFC που περιέχονται σε έναν εξοπλισμό θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάγονται στο σύστημα ποσοστώσεων.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Λαμβανομένης υπόψη της αγοραίας αξίας της χορηγηθείσας ποσόστωσης, είναι σκόπιμο να ζητείται αντίτιμο για τη χορήγησή της. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο περαιτέρω κατακερματισμός της αγοράς εις βάρος των επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη από την προμήθεια HFC και εξαρτώνται ήδη από το εμπόριο HFC στην παρακμάζουσα αγορά. Θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να μην ζητήσουν και να μην καταβάλουν καμία ποσόστωση, την οποία θα δικαιούνταν κατά το έτος ή τα έτη πριν από τον υπολογισμό των τιμών αναφοράς, έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν την αγορά και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνουν νέα τιμή αναφοράς. Τα έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη διοικητικών δαπανών.
(20)  Λαμβανομένης υπόψη της αγοραίας αξίας της χορηγηθείσας ποσόστωσης, είναι σκόπιμο να ζητείται αντίτιμο για τη χορήγησή της. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο περαιτέρω κατακερματισμός της αγοράς εις βάρος των επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη από την προμήθεια HFC και εξαρτώνται ήδη από το εμπόριο HFC στην παρακμάζουσα αγορά. Θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να μην ζητήσουν και να μην καταβάλουν καμία ποσόστωση, την οποία θα δικαιούνταν κατά το έτος ή τα έτη πριν από τον υπολογισμό των τιμών αναφοράς, έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν την αγορά και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνουν νέα τιμή αναφοράς. Το αντίτιμο θα πρέπει να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου προκειμένου να εξασφαλίζεται σταθερή ροή εσόδων. Τα έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη διοικητικών δαπανών, για τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων, της εφαρμογής και της επιβολής, καθώς και για την επιτάχυνση της ανάπτυξης εναλλακτικών λύσεων αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Για να διασφαλιστεί ότι οι εκθέσεις σχετικά με σημαντικές ποσότητες ουσιών είναι ακριβείς και ότι οι ποσότητες HFC που περιέχονται σε εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό καλύπτονται από το ενωσιακό σύστημα ποσοστώσεων, θα πρέπει να απαιτείται επαλήθευση από τρίτους.
(25)  Για να διασφαλιστεί ότι οι εκθέσεις σχετικά με σημαντικές ποσότητες ουσιών είναι ακριβείς και ότι οι ποσότητες HFC που περιέχονται σε εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό καλύπτονται από το ενωσιακό σύστημα ποσοστώσεων, θα πρέπει να απαιτείται ανεξάρτητη επαλήθευση από τρίτους.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)   Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν εάν τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τα οποία δηλώνονται ως σε διαμετακόμιση έχουν πράγματι εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να τηρούν αρχεία σχετικά με την επιχείρηση που πραγματοποιεί τη διαμετακόμιση.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τελωνειακές αρχές που διενεργούν ελέγχους δυνάμει του παρόντος κανονισμού διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και γνώσεις, για παράδειγμα μέσω κατάρτισης που τους παρέχεται, και είναι επαρκώς εξοπλισμένες για την αντιμετώπιση περιπτώσεων παράνομου εμπορίου αερίων και προϊόντων και εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τα τελωνεία που πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, είναι εξουσιοδοτημένα να διενεργούν τελωνειακούς ελέγχους στις εισαγωγές, τις εξαγωγές και σε περιπτώσεις διαμετακόμισης.
(29)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τελωνειακές αρχές που διενεργούν ελέγχους δυνάμει του παρόντος κανονισμού διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και γνώσεις, για παράδειγμα μέσω κατάρτισης που τους παρέχεται, και είναι επαρκώς εξοπλισμένες για την αντιμετώπιση περιπτώσεων παράνομου εμπορίου αερίων και προϊόντων και εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Από το 2028 και εξής θα πρέπει να απαγορευτούν η εισαγωγή και εξαγωγή HFC, καθώς και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν HFC ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, από και προς κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου. Ως εκ τούτου, η παράλληλη απαγόρευση που προβλέπεται στο πρωτόκολλο από το 2033 επισπεύσθηκε, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα παγκόσμιας μείωσης των HFC που προβλέπονται στην τροποποίηση του Κιγκάλι θα παράσχουν το προβλεπόμενο όφελος για το κλίμα το συντομότερο δυνατόν.
(32)  Από το 2028 και εξής θα πρέπει να απαγορευτούν η εισαγωγή και εξαγωγή HFC, καθώς και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν HFC ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, από και προς κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο προβλέπει αυτήν την απαγόρευση από το 2033. Σκοπός της πρωτύτερης επιβολής της βάσει του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα παγκόσμιας μείωσης των HFC που προβλέπονται στην τροποποίηση του Κιγκάλι θα παράσχουν το προβλεπόμενο όφελος για το κλίμα το συντομότερο δυνατόν.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)
(34α)   Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων και της κυριαρχίας των κρατών μελών, οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συνεκτικές. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να καταγράφει τις διαφορές στις κυρώσεις μεταξύ των κρατών μελών ανά τετραετία και να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Οι πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να θέτουν νέες πληροφορίες υπόψη των αρμόδιων αρχών, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και τους επιτρέπουν να επιβάλουν κυρώσεις. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι υφίστανται επαρκείς ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και που τους προστατεύουν από τυχόν αντίποινα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό ότι η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36 εφαρμόζεται στην καταγγελία παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και στην προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν τις εν λόγω παραβάσεις.
(37)  Οι πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να θέτουν νέες πληροφορίες υπόψη των αρμόδιων αρχών, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και τους επιτρέπουν να επιβάλουν κυρώσεις. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι υφίστανται επαρκείς ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και που τους προστατεύουν αποτελεσματικά από τυχόν αντίποινα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό ότι η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36 εφαρμόζεται στην καταγγελία παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και στην προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν τις εν λόγω παραβάσεις.
_________________
_________________
36 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).
36 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)
(37α)   Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τη «Βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της» υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ για νέα ή αναθεωρημένη νομοθεσία της ΕΕ που αφορά περιβαλλοντικά θέματα. Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη με σκοπό τη διασφάλιση ίσων συνθηκών πρόσβασης στη δικαιοσύνη στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα («Σύμβαση του Aarhus»).
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτήσει το λεγόμενο φόρουμ διαβούλευσης ώστε να εξασφαλιστεί η ισορροπημένη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των κατασκευαστών, των χειριστών και του πιστοποιημένου προσωπικού.
(39)  Η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτήσει το λεγόμενο φόρουμ διαβούλευσης για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Το φόρουμ διαβούλευσης θα πρέπει να εξασφαλίζει την ισορροπημένη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών και όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των συλλόγων ασθενών και των οργανώσεων επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, των εκπροσώπων των κατασκευαστών, των χειριστών και του πιστοποιημένου προσωπικού. Το φόρουμ διαβούλευσης θα πρέπει να συνεργάζεται με τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως με τον EMA.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται σχετικά με την καταστροφή ή την ανάκτηση υποπροϊόντων τριφθορομεθανίου κατά την παραγωγή άλλων φθοριούχων ουσιών· τις απαιτήσεις για τους ελέγχους διαρροών· τη μορφή των αρχείων, τη δημιουργία και την τήρησή τους· τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα πιστοποίησης και τις βεβαιώσεις κατάρτισης· τη μορφή της κοινοποίησης των προγραμμάτων πιστοποίησης και κατάρτισης· τις εξαιρέσεις για προϊόντα και εξοπλισμό που εμπίπτουν σε απαγόρευση διάθεσης στην αγορά· τη μορφή των ετικετών· τον καθορισμό των δικαιωμάτων παραγωγής για τους παραγωγούς HFC· τις εξαιρέσεις από την απαίτηση ποσόστωσης για HFC προς χρήση σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή ειδικές κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού· τον καθορισμό των τιμών αναφοράς για τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς για τη διάθεση HFC στην αγορά· τους τρόπους και τις λεπτομέρειες πληρωμής του οφειλόμενου ποσού· τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη δήλωση συμμόρφωσης για τον εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό και την επαλήθευση, καθώς και για τη διαπίστευση των ελεγκτών· την ομαλή λειτουργία του μητρώου· την έγκριση συναλλαγών με οντότητες που δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο· τις λεπτομέρειες της επαλήθευσης της υποβολής στοιχείων και της διαπίστευσης των ελεγκτών, καθώς και τον μορφότυπο για την υποβολή των εκθέσεων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37.
(40)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται σχετικά με την καταστροφή ή την ανάκτηση υποπροϊόντων τριφθορομεθανίου κατά την παραγωγή άλλων φθοριούχων ουσιών· τις απαιτήσεις για τους ελέγχους διαρροών· τη μορφή των αρχείων, τη δημιουργία και την τήρησή τους· τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα πιστοποίησης και τις βεβαιώσεις κατάρτισης· τη μορφή της κοινοποίησης των προγραμμάτων πιστοποίησης και κατάρτισης· τις εξαιρέσεις για προϊόντα και εξοπλισμό που εμπίπτουν σε απαγόρευση διάθεσης στην αγορά· τη μορφή των ετικετών· τον καθορισμό των δικαιωμάτων παραγωγής για τους παραγωγούς HFC· τον προσδιορισμό των λεπτομερειών της δήλωσης συμμόρφωσης για επαναπληρούμενους περιέκτες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που επιβεβαιώνουν ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την επιστροφή του εν λόγω περιέκτη με σκοπό την επαναπλήρωση· τις εξαιρέσεις από την απαίτηση ποσόστωσης για HFC προς χρήση σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή ειδικές κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού· τον καθορισμό των τιμών αναφοράς για τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς για τη διάθεση HFC στην αγορά· τους τρόπους και τις λεπτομέρειες πληρωμής του οφειλόμενου ποσού· τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη δήλωση συμμόρφωσης για τον εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό και την επαλήθευση, καθώς και για τη διαπίστευση των ελεγκτών· την ομαλή λειτουργία του μητρώου· την έγκριση συναλλαγών με οντότητες που δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο· τις λεπτομέρειες της επαλήθευσης της υποβολής στοιχείων και της διαπίστευσης των ελεγκτών, καθώς και τον μορφότυπο για την υποβολή των εκθέσεων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37.
_________________
_________________
37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Για την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») όσον αφορά την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων και εξοπλισμού για τα οποία η ανάκτηση αερίων ή η καταστροφή τους είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή και τον προσδιορισμό των τεχνολογιών προς εφαρμογή· τις απαιτήσεις επισήμανσης· την εξαίρεση των υδροφθορανθράκων από τις απαιτήσεις ποσόστωσης σύμφωνα με αποφάσεις των μερών του πρωτοκόλλου· όσον αφορά τις ποσότητες που οφείλονται για την κατανομή των ποσοστώσεων και τον μηχανισμό κατανομής των εναπομενουσών ποσοστώσεων· πρόσθετα μέτρα για την παρακολούθηση των ουσιών και των προϊόντων και του εξοπλισμού που τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση και σε τελωνειακά καθεστώτα· τους κανόνες που εφαρμόζονται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και εξοπλισμού που εισάγονται από και εξάγονται προς οποιαδήποτε οντότητα που δεν καλύπτεται από το πρωτόκολλο· την επικαιροποίηση του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη των παρατιθέμενων ουσιών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου38. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(41)  Για την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») όσον αφορά την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων και εξοπλισμού για τα οποία η ανάκτηση αερίων ή η καταστροφή τους είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή και τον προσδιορισμό των τεχνολογιών προς εφαρμογή· τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για τα συστήματα ευθύνης του παραγωγού για την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση ή την καταστροφή ορισμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συλλογή, την ποιοτική αποκατάσταση, την ανακύκλωση, τις εγκαταστάσεις διάθεσης, την παροχή εξοπλισμού σε πιστοποιημένους τεχνικούς, την υποβολή εκθέσεων και την ευαισθητοποίηση· τις απαιτήσεις επισήμανσης· την εξαίρεση των υδροφθορανθράκων από τις απαιτήσεις ποσόστωσης σύμφωνα με αποφάσεις των μερών του πρωτοκόλλου· την εξαίρεση, από το σύστημα ποσοστώσεων, της διάθεσης στην αγορά υδροφθορανθράκων ημιαγωγών υλικών ή κλιβάνων απόθεσης μέσω ατμού στον τομέα των ημιαγωγών, όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν ελλείψεις ή διακοπές στον εφοδιασμό της αγοράς της Ένωσης με ημιαγωγά υλικά ή κλιβάνους απόθεσης μέσω ατμού· την αύξηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, των ποσοστώσεων για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης υδροφθορανθράκων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε αντλίες θερμότητας έως το έτος 2029· τις ποσότητες που οφείλονται για την κατανομή των ποσοστώσεων και τον μηχανισμό κατανομής των εναπομενουσών ποσοστώσεων· πρόσθετα μέτρα για την παρακολούθηση των ουσιών και των προϊόντων και του εξοπλισμού που τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση και σε τελωνειακά καθεστώτα· τους κανόνες που εφαρμόζονται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και εξοπλισμού που εισάγονται από και εξάγονται προς οποιαδήποτε οντότητα που δεν καλύπτεται από το πρωτόκολλο· τη θέσπιση κοινού γενικού πλαισίου για τον σχεδιασμό κεντρικών ηλεκτρονικών συστημάτων για την καταγραφή των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· και την επικαιροποίηση του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη των παρατιθέμενων ουσιών και την ενίσχυση των απαγορεύσεων διάθεσης των εν λόγω ουσιών στην αγορά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, ιδίως διαβουλεύσεις με το φόρουμ διαβούλευσης που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου38. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________
_________________
38 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
38 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙ, είτε μεμονωμένα είτε σε μείγμα.
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, είτε μεμονωμένα είτε σε μείγμα.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα και εξοπλισμό, καθώς και σε μέρη αυτών, που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά.
2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από τα αέρια αυτά.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5
(5)  «χειριστής»: η επιχείρηση που είναι όντως υπεύθυνη για την τεχνική λειτουργία των προϊόντων και του εξοπλισμού που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό ή ο κύριος, εφόσον έχει οριστεί από κράτος μέλος ως υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του χειριστή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·
(5)  «χειριστής»: η επιχείρηση που είναι όντως υπεύθυνη για την τεχνική λειτουργία των προϊόντων και του εξοπλισμού που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό ή η οντότητα, εφόσον έχει οριστεί από κράτος μέλος ως υπεύθυνη για τις υποχρεώσεις του χειριστή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 6
(6)  «διάθεση στην αγορά»: η παροχή ή η διάθεση σε άλλο πρόσωπο εντός της Ένωσης, για πρώτη φορά, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, η τελωνειακή άδεια για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση και η χρήση ουσιών που παράγονται ή η χρήση προϊόντων ή εξοπλισμού που κατασκευάζονται για ιδία χρήση·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 27
(27)  «πρώτη ύλη»: κάθε φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι και II, που υφίσταται χημική μετατροπή με διεργασία κατά την οποία η αρχική της σύνθεση μεταβάλλεται πλήρως και οι εκπομπές είναι αμελητέες·
(27)  «πρώτη ύλη»: κάθε φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι και II, που υφίσταται χημική μετατροπή με διεργασία κατά την οποία η αρχική του σύνθεση μεταβάλλεται πλήρως·
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Για τους σκοπούς της υποβολής των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων, οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης και επισυνάπτουν δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με την εγκατάσταση παραγωγής και τα μέτρα μετριασμού που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φυλάσσουν τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά τη διάθεση στην αγορά και τα καθιστούν διαθέσιμα, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες εθνικές αρχές και στην Επιτροπή.
Για τους σκοπούς της υποβολής των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων, οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης και επισυνάπτουν δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία περιλαμβάνουν:
α)   πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση παραγωγής·
β)   την απόδειξη της διαθεσιμότητας και της λειτουργίας της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών στην εγκατάσταση παραγωγής·
γ)   την απόδειξη ότι έχουν ληφθεί μέτρα μετριασμού για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές·
δ)   την απόδειξη της καταστροφής ή ανάκτησης τυχόν ποσότητας εκπεμπόμενου τριφθορομεθανίου, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 7.
Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φυλάσσουν τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά τη διάθεση στην αγορά και τα καθιστούν διαθέσιμα, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες εθνικές αρχές και στην Επιτροπή.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3
Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίσει τις λεπτομερείς διατυπώσεις που αφορούν τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις λεπτομερείς διατυπώσεις που αφορούν τη δήλωση συμμόρφωσης και τις λεπτομέρειες αυτής και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 6, οι χειριστές εξασφαλίζουν ότι το σουλφουρυλοφθορίδιο δεσμεύεται και ανακτάται μετά από υποκαπνισμό. Οι χειριστές εξασφαλίζουν ότι η ανάκτηση πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένα φυσικά πρόσωπα, έτσι ώστε τα αέρια να ανακυκλώνονται, να αποκαθίστανται ποιοτικά ή να καταστρέφονται.
Για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων καταστροφής, οι χειριστές συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης και επισυνάπτουν τα δικαιολογητικά έγγραφα με πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, την απόδειξη της διαθεσιμότητας και της λειτουργίας της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας ανάκτησης στην εγκατάσταση, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ανάκτηση των εκπομπών σουλφουρυλοφθοριδίου. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος επαληθεύεται με ανεξάρτητο και επιστημονικό τρόπο.
Όταν η ανάκτηση δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά εφικτή, οι χειριστές χρησιμοποιούν εναλλακτικές επιλογές επεξεργασίας, εκτός εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής καταρτίζει τεκμηρίωση που αποδεικνύει την αδυναμία ανάκτησης του σουλφουρυλοφθοριδίου και την απουσία εναλλακτικών επιλογών επεξεργασίας.
Ο χειριστής διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά επί πέντε έτη και τα θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών ενός κράτους μέλους και της Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Οι χειριστές εξοπλισμού που περιέχει 5 ή περισσότερους τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή 1 χιλιόγραμμο ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι, τα οποία δεν περιέχονται σε αφρούς, εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός ελέγχεται για διαρροές.
Οι κατασκευαστές και οι χειριστές εξοπλισμού που περιέχει 5 ή περισσότερους τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή 1 χιλιόγραμμο ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι, τα οποία δεν περιέχονται σε αφρούς, εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός ελέγχεται για διαρροές, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Ο ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός που περιέχει λιγότερους από 10 τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή 2 χιλιόγραμμα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι δεν ελέγχεται για διαρροές, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός φέρει επισήμανση ως ερμητικά σφραγισμένος και τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη έχουν ελεγμένο ποσοστό διαρροής κάτω των 3 γραμμαρίων ετησίως υπό πίεση τουλάχιστον ενός τετάρτου της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης.
Ο ερμητικά σφραγισμένος οικιακός εξοπλισμός που περιέχει λιγότερους από 10 τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή 2 χιλιόγραμμα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι δεν ελέγχεται για διαρροές, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός φέρει επισήμανση ως ερμητικά σφραγισμένος και τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη έχουν ελεγμένο ποσοστό διαρροής κάτω των 3 γραμμαρίων ετησίως υπό πίεση τουλάχιστον ενός τετάρτου της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ
γ)   περιέχει λιγότερα από 6 χιλιόγραμμα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.
διαγράφεται
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία~
ε)  μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία, ρυμουλκούμενα ψυγεία, ημιφορτηγά ψυγεία και πλοία ψυγεία·
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)   εξοπλισμός κλιματισμού σε υπόγειο σιδηρόδρομο, τρένα, πλοία, αεροπλάνα και σε οχήματα οδικών μεταφορών, εξαιρουμένων όσων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·
* Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12).
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ) και ο οποίος περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι σε ποσότητες 500 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο και εγκαθίσταται μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός διαθέτει σύστημα εντοπισμού διαρροών που ειδοποιεί τον χειριστή ή την εταιρεία συντήρησης για τυχόν διαρροή.
2.  Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ) και ο οποίος περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι σε ποσότητες 500 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο και εγκαθίσταται μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός διαθέτει σύστημα εντοπισμού διαρροών που ειδοποιεί τον χειριστή ή την εταιρεία συντήρησης για τυχόν διαρροή. Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), το σύστημα εντοπισμού διαρροών πρέπει να έχει υψηλότερη ευαισθησία από μια διάταξη παρακολούθησης της πίεσης ή της πυκνότητας.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  οι ποσότητες αερίων που έχουν προστεθεί κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή ή λόγω διαρροής·
β)  οι ποσότητες αερίων που έχουν προστεθεί κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή ή λόγω διαρροής, συμπεριλαμβανομένου του ακριβούς χρόνου της εν λόγω αναπλήρωσης·
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  εάν οι ποσότητες των αερίων έχουν ανακυκλωθεί ή υποστεί ποιοτική αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας και της διεύθυνσης στην Ένωση της επιχείρησης ανακύκλωσης ή ποιοτικής αποκατάστασης και, όπου απαιτείται, του αριθμού του πιστοποιητικού της·
γ)  εάν τα ανακτηθέντα αέρια έχουν ανακυκλωθεί ή υποστεί ποιοτική αποκατάσταση και σε ποια ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας και της διεύθυνσης στην Ένωση της επιχείρησης ανακύκλωσης ή ποιοτικής αποκατάστασης και, όπου απαιτείται, του αριθμού του πιστοποιητικού της·
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Οι χειριστές στατικού εξοπλισμού ή μονάδων ψύξης φορτηγών ψυγείων και ρυμουλκούμενων ψυγείων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 και δεν περιέχονται σε αφρούς διασφαλίζουν ότι η ανάκτηση των εν λόγω αερίων διενεργείται από φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, προκειμένου τα αέρια αυτά να ανακυκλώνονται, να αποκαθίστανται ποιοτικά ή να καταστρέφονται.
Οι χειριστές στατικού εξοπλισμού ή μονάδων ψύξης φορτηγών ψυγείων, ημιφορτηγών ψυγείων, ρυμουλκούμενων ψυγείων και πλοίων ψυγείων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 και δεν περιέχονται σε αφρούς διασφαλίζουν ότι η ανάκτηση των εν λόγω αερίων διενεργείται από φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, προκειμένου τα αέρια αυτά να ανακυκλώνονται, να αποκαθίστανται ποιοτικά ή να καταστρέφονται.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  των ψυκτικών κυκλωμάτων μονάδων ψύξης φορτηγών ψυγείων και ρυμουλκούμενων ψυγείων·
β)  των ψυκτικών κυκλωμάτων μονάδων ψύξης φορτηγών ψυγείων, ημιφορτηγών ψυγείων, ρυμουλκούμενων ψυγείων και πλοίων ψυγείων·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8
8.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων και εξοπλισμού για τα οποία η ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 ή η καταστροφή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τέτοια αέρια χωρίς προηγούμενη ανάκτηση των αερίων αυτών θεωρείται τεχνικά και οικονομικά εφικτή, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις τεχνολογίες που πρέπει να εφαρμοστούν.
8.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων και εξοπλισμού για τα οποία η ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ ή η καταστροφή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τέτοια αέρια χωρίς προηγούμενη ανάκτηση των αερίων αυτών θεωρείται τεχνικά και οικονομικά εφικτή, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις τεχνολογίες που πρέπει να εφαρμοστούν.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9
9.  Τα κράτη μέλη προωθούν την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1.
9.  Τα κράτη μέλη προωθούν την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος
Προγράμματα ευθύνης των παραγωγών
Προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1
Με την επιφύλαξη της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη διαμόρφωση προγραμμάτων ευθύνης των παραγωγών για την ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, καθώς και για την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση ή την καταστροφή τους.
Με την επιφύλαξη της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη απαιτούν τη θέσπιση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών για την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση ή την καταστροφή των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη ισχύοντα προγράμματα ευθύνης των παραγωγών.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 α (νέο)
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για τα συστήματα ευθύνης του παραγωγού που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συλλογή, την ποιοτική αποκατάσταση, την ανακύκλωση, τις εγκαταστάσεις διάθεσης, την παροχή εξοπλισμού σε πιστοποιημένους τεχνικούς, την υποβολή εκθέσεων και την ευαισθητοποίηση.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 β (νέο)
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ καλύπτουν το κόστος σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* περί διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, και, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη, καλύπτουν τουλάχιστον τις ακόλουθες δαπάνες:
____________________
* Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 β – στοιχείο α (νέο)
α)   το κόστος συλλογής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προσβάσιμων σημείων συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 β – στοιχείο β (νέο)
β)   το κόστος των μονάδων ανακύκλωσης για φυσικά πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 για τους σκοπούς της επιτόπιας ανακύκλωσης.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί.
διαγράφεται
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κράτη μέλη, με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5, καταρτίζουν ή προσαρμόζουν προγράμματα πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών αξιολόγησης, και εξασφαλίζουν ότι διατίθεται κατάρτιση σε πρακτικές δεξιότητες και θεωρητικές γνώσεις για φυσικά πρόσωπα που εκτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα τα οποία αφορούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 και άλλες σχετικές εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου:
1.  Τα κράτη μέλη, με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5, καταρτίζουν ή προσαρμόζουν προγράμματα πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών αξιολόγησης, και εξασφαλίζουν ότι διατίθεται κατάρτιση σε πρακτικές δεξιότητες και θεωρητικές γνώσεις για φυσικά πρόσωπα που εκτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα τα οποία αφορούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ και άλλες σχετικές εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου:
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται, σύμφωνα με την παράγραφο 5, προγράμματα κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που ανακτούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα I και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι από τον εξοπλισμό κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται, σύμφωνα με την παράγραφο 5, προγράμματα κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που ανακτούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα I και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι, καθώς και άλλες σχετικές εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, από τον εξοπλισμό κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42.
_________________
_________________
42 Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12).
42 Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12).
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αφορούν τα ακόλουθα:
3.  Τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αφορούν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)   πιστοποίηση για φυσικές εναλλακτικές λύσεις, που περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη τους σε σύγκριση με τη χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, και τον ασφαλή χειρισμό τους κατά την εγκατάσταση, την επισκευή, τη συντήρηση, την επιδιόρθωση και τον παροπλισμό.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ή προσαρμόζουν προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 6 εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7
7.  Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις κατάρτισης που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 παραμένουν σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκαν αρχικά.
7.  Οι βεβαιώσεις κατάρτισης που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 παραμένουν σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκαν αρχικά. Η ισχύς των υφιστάμενων πιστοποιητικών μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετες απαιτήσεις ώστε να αντικατοπτρίζεται η επέκταση του συστήματος πιστοποίησης σε άλλες σχετικές εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1
Έως την 1η Ιανουαρίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης.
Έως την 1η Ιανουαρίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης και τον αριθμό των πιστοποιημένων και καταρτισμένων ατόμων για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και τις σχετικές εναλλακτικές λύσεις σε κάθε τομέα. Όταν η πιστοποίηση και η κατάρτιση για τις σχετικές εναλλακτικές λύσεις υπολείπονται ενός ελάχιστου ορίου, τα κράτη μέλη συνοδεύουν την κοινοποίηση με σχέδιο, το οποίο εκπονείται σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, και καθορίζει δράσεις για την ενίσχυση της πιστοποίησης και της κατάρτισης όσον αφορά τις σχετικές εναλλακτικές λύσεις από το επόμενο ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 9
9.  Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει τον μορφότυπο της κοινοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 8. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.
9.  Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το ελάχιστο όριο για δράσεις για την αύξηση της πιστοποίησης και της κατάρτισης σχετικά με τις σχετικές εναλλακτικές λύσεις και τον μορφότυπο της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 8. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 10
10.  Κάθε επιχείρηση η οποία αναθέτει κάποια από τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε άλλη επιχείρηση λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διαπιστώσει ότι η εν λόγω επιχείρηση διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για τις απαιτούμενες εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
10.  Μια επιχείρηση μπορεί να αναθέσει κάποια από τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε άλλη επιχείρηση μόνον αφού εξακριβώσει ότι η εν λόγω επιχείρηση διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για τις απαιτούμενες εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η διάθεση στην αγορά μερών εξοπλισμού που απαιτούνται για την επισκευή ή συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού επιτρέπεται υπό τον όρο ότι η επισκευή ή συντήρηση δεν οδηγεί σε αύξηση της χωρητικότητας του εξοπλισμού ή σε αύξηση της ποσότητας φθοριούχων αερίων που περιέχονται στον εξοπλισμό ή στα χρησιμοποιούμενα φθοριούχα αέρια.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Δύο έτη μετά τις επιμέρους ημερομηνίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV, η επακόλουθη παροχή ή διάθεση σε άλλο μέρος στην Ένωση, έναντι πληρωμής ή δωρεάν, προϊόντων ή εξοπλισμού που έχουν διατεθεί νόμιμα στην αγορά πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο επιτρέπεται μόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι το προϊόν ή ο εξοπλισμός διατέθηκε νόμιμα στην αγορά πριν από την ημερομηνία αυτή.
Έξι μήνες μετά τις επιμέρους ημερομηνίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV, η επακόλουθη παροχή ή διάθεση σε άλλο μέρος στην Ένωση, έναντι πληρωμής ή δωρεάν, προϊόντων ή εξοπλισμού που έχουν διατεθεί νόμιμα στην αγορά πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο επιτρέπεται μόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι το προϊόν ή ο εξοπλισμός διατέθηκε νόμιμα στην αγορά πριν από την ημερομηνία αυτή.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
3.  Εκτός από την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά που προβλέπεται στο παράρτημα IV σημείο 1, απαγορεύεται η εισαγωγή, η διάθεση στην αγορά, κάθε μεταγενέστερη παροχή ή διάθεση σε άλλα πρόσωπα εντός της Ένωσης έναντι πληρωμής ή δωρεάν, η χρήση ή η εξαγωγή μη επαναπληρούμενων περιεκτών για φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 και οι οποίοι είναι κενοί ή πλήρως ή μερικώς πληρωθέντες. Οι περιέκτες αυτοί μπορούν να αποθηκεύονται ή να μεταφέρονται μόνο για μεταγενέστερη διάθεση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για περιέκτες για εργαστηριακές ή αναλυτικές χρήσεις.
3.  Εκτός από την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά που προβλέπεται στο παράρτημα IV σημείο 1, απαγορεύεται η εισαγωγή, η διάθεση στην αγορά, κάθε μεταγενέστερη παροχή ή διάθεση σε άλλα πρόσωπα εντός της Ένωσης έναντι πληρωμής ή δωρεάν, η χρήση ή η εξαγωγή μη επαναπληρούμενων περιεκτών για φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου οι οποίοι είναι κενοί ή πλήρως ή μερικώς πληρωθέντες. Οι περιέκτες αυτοί μπορούν να αποθηκεύονται ή να μεταφέρονται μόνο για μεταγενέστερη διάθεση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για περιέκτες για εργαστηριακές ή αναλυτικές χρήσεις.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά επαναπληρούμενους περιέκτες για φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης που περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την επιστροφή του εν λόγω περιέκτη με σκοπό την επαναπλήρωση. Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για τον προμηθευτή των περιεκτών προς τον τελικό χρήστη ως προς τη συμμόρφωσή του με τις ρυθμίσεις.
Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο φυλάσσουν τη δήλωση συμμόρφωσης για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά τη διάθεση των επαναπληρούμενων περιεκτών στην αγορά και τη θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής. Οι εταιρείες που προμηθεύουν τους εν λόγω περιέκτες στους τελικούς χρήστες τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης με τις εν λόγω ρυθμίσεις για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά την προμήθεια στον τελικό χρήστη και τα θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος.
Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τις λεπτομέρειες της δήλωσης συμμόρφωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων, να επιτρέψει μια χρονικά περιορισμένη εξαίρεση έως τεσσάρων ετών για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, συμπεριλαμβανομένων μερών αυτών, και περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, εφόσον αποδειχθεί ότι:
Με την επιφύλαξη της παρέκκλισης για τα ανταλλακτικά που αναφέρεται στο εδάφιο 1α, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων, να επιτρέψει μια χρονικά περιορισμένη εξαίρεση έως τεσσάρων ετών για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV και περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, εφόσον αποδειχθεί ότι:
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να διαθέτουν στην αγορά και να πωλούν χύδην φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου μόνον εφόσον:
α)   οι επιχειρήσεις είτε διαθέτουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση κατάρτισης που απαιτείται βάσει του άρθρου 10 είτε απασχολούν πρόσωπα που διαθέτουν τέτοιο πιστοποιητικό ή βεβαίωση κατάρτισης και
β)   οι επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες εντός της Ένωσης ή έχουν εξουσιοδοτήσει αποκλειστικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι εκείνος που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Περιορισμός των εξαγωγών ορισμένων προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Η εξαγωγή προϊόντων και ειδών εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων μερών αυτών, που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, εξαιρουμένου του στρατιωτικού εξοπλισμού, απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα, με κατά περίπτωση διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο ή το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των αερίων που περιέχονται σε αυτά.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Τα προϊόντα ή ο εξοπλισμός που υπόκεινται σε εξαίρεση όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 φέρουν σχετική επισήμανση και περιλαμβάνουν αναφορά ότι τα εν λόγω προϊόντα ή ο εξοπλισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε η εξαίρεση σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.
2.  Τα προϊόντα ή ο εξοπλισμός που υπόκεινται σε εξαίρεση όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 φέρουν σχετική επισήμανση, όπου διευκρινίζεται η περίοδος ισχύος της εξαίρεσης, και περιλαμβάνουν αναφορά ότι τα εν λόγω προϊόντα ή ο εξοπλισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε η εξαίρεση σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  από την 1η Ιανουαρίου 2017, την ποσότητα, εκπεφρασμένη σε βάρος και σε ισοδύναμο CO2, των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που περιέχονται στο προϊόν ή στον εξοπλισμό ή την ποσότητα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός, καθώς επίσης και το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των εν λόγω αερίων.
γ)  από την 1η Ιανουαρίου 2017, την ποσότητα, εκπεφρασμένη σε βάρος και σε ισοδύναμο CO2, των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που περιέχονται στο προϊόν ή στον εξοπλισμό ή την ποσότητα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός, καθώς επίσης και το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των εν λόγω αερίων, σε χρονικό ορίζοντα 100 και 20 ετών.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)
Κατά περίπτωση, μετασκευασμένα προϊόντα ή εξοπλισμός που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου επισημαίνονται εκ νέου με επικαιροποιημένες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Κατά περίπτωση, οι επαναπληρούμενοι περιέκτες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου επισημαίνονται εκ νέου με επικαιροποιημένες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 10
10.   Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και διατίθενται στην αγορά για διαβρωτική χάραξη επιφανείας σε ημιαγωγά υλικά ή για καθαρισμό των κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού στη βιομηχανία ημιαγωγών φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό.
διαγράφεται
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 13 – εδάφιο 1
Στην περίπτωση των υδροφθορανθράκων, η επισήμανση που αναφέρεται στις παραγράφους 7 έως 11 περιλαμβάνει την ένδειξη «εξαιρείται από την ποσόστωση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό]».
Στην περίπτωση των υδροφθορανθράκων, η επισήμανση που αναφέρεται στις παραγράφους 7 έως 9 και 11 περιλαμβάνει την ένδειξη «εξαιρείται από την ποσόστωση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό]».
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 13 – εδάφιο 2
Ελλείψει των απαιτήσεων επισήμανσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και στις παραγράφους 7 έως 11, οι υδροφθοράνθρακες υπόκεινται στις απαιτήσεις ποσόστωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1.
Ελλείψει των απαιτήσεων επισήμανσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και στις παραγράφους 7 έως 9 και 11, οι υδροφθοράνθρακες υπόκεινται στις απαιτήσεις ποσόστωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1.
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Από την 1η Ιανουαρίου 2024 απαγορεύεται η χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ίσο ή μεγαλύτερο των 2 500, για την επισκευή ή τη συντήρηση ψυκτικού εξοπλισμού.
Από την 1η Ιανουαρίου 2024 απαγορεύονται οι ακόλουθες χρήσεις: επισκευή ή συντήρηση εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, κινητού και στατικού ψυκτικού εξοπλισμού και ψυκτών με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη ίσο με 2 500 ή μεγαλύτερο.
Από την 1η Ιανουαρίου 2030 απαγορεύονται οι ακόλουθες χρήσεις: επισκευή ή συντήρηση στατικού ψυκτικού εξοπλισμού, εξαιρουμένων των ψυκτών, με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη ίσο με 150 ή μεγαλύτερο.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει στην περίπτωση στρατιωτικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των -50 °C.
Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει στην περίπτωση στρατιωτικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη ιατρικών προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των - 50 °C ή εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α
α)  στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με GWP ίσο με 2 500 ή μεγαλύτερο τα οποία έχουν υποστεί ποιοτική αποκατάσταση και χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος ψυκτικού εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν επισήμανση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 6·
α)  στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με GWP ίσο με 150 ή μεγαλύτερο τα οποία έχουν υποστεί ποιοτική αποκατάσταση και χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος στατικού ψυκτικού εξοπλισμού, εξαιρουμένων των ψυκτών, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν επισήμανση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 6·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α α (νέο)
αα)   στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που έχουν αποκατασταθεί ποιοτικά και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη ίσο ή μεγαλύτερο του 2 500, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, κινητού ψυκτικού εξοπλισμού και ψυκτών, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6·
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο β
β)  στα ανακυκλωμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με GWP ίσο με 2 500 ή μεγαλύτερο τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος ψυκτικού εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανακτηθεί από τέτοιου είδους εξοπλισμό. Αυτά τα ανακυκλωμένα αέρια μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από την επιχείρηση που διενήργησε την ανάκτησή τους, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής ή από την επιχείρηση για την οποία διενεργήθηκε η ανάκτηση, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής.
β)  στα ανακυκλωμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με GWP ίσο με 150 ή μεγαλύτερο τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος στατικού ψυκτικού εξοπλισμού, εξαιρουμένων των ψυκτών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανακτηθεί από τέτοιου είδους εξοπλισμό. Αυτά τα ανακυκλωμένα αέρια μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από την επιχείρηση που διενήργησε την ανάκτησή τους, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής ή από την επιχείρηση για την οποία διενεργήθηκε η ανάκτηση, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής·
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   στα ανακυκλωμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη ίσο ή μεγαλύτερο του 2 500, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, κινητού ψυκτικού εξοπλισμού και ψυκτών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανακτηθεί από τέτοιου είδους εξοπλισμό· αυτά τα ανακυκλωμένα αέρια μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από την επιχείρηση που διενήργησε την ανάκτησή τους, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής ή από την επιχείρηση για την οποία διενεργήθηκε η ανάκτηση, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4
4.  Η χρήση του δεσφλουρανίου ως εισπνεόμενου αναισθητικού απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 2026, εκτός εάν η χρήση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανένα άλλο αναισθητικό για ιατρικούς λόγους. Ο χρήστης παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ιατρική αιτιολόγηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός τους.
4.  Η χρήση του δεσφλουρανίου ως εισπνεόμενου αναισθητικού απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και επιτρέπεται μόνο εάν η χρήση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανένα άλλο αναισθητικό για ιατρικούς λόγους ή εάν διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με σύστημα δέσμευσης. Ο φορέας ιατρικής περίθαλψης διατηρεί αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ιατρική αιτιολόγηση και τα παρέχει, κατόπιν αιτήματος, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και στην Επιτροπή.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Από την 1η Ιανουαρίου 2030, απαγορεύεται η χρήση σουλφουρυλοφθοριδίου για τον υποκαπνισμό μετά τη συγκομιδή και την επεξεργασία ξύλου και προϊόντων ξύλου κατά της προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς, εκτός εάν η χρήση αυτή απαιτείται αυστηρά για πιστοποιητικό φυτοϋγείας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλη μέθοδος.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)   που ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας σε επιχείρηση για διαβρωτική χάραξη επιφανείας σε ημιαγωγά υλικά ή για τον καθαρισμό των κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού στη βιομηχανία ημιαγωγών.
διαγράφεται
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την ενωσιακή αγορά προμήθειας ημιαγωγών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και την εξαίρεση από το σύστημα ποσοστώσεων που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, των ημιαγωγών υλικών ή των κλιβάνων απόθεσης μέσω ατμού στον τομέα των ημιαγωγών, όταν διαπιστώνει ότι, ως συνέπεια της ένταξης του τομέα των ημιαγωγών στο σύστημα ποσοστώσεων για τους υδροφθοράνθρακες, υπάρχουν ελλείψεις ή διαταραχές του εφοδιασμού στην αγορά της Ένωσης ημιαγωγών υλικών ή κλιβάνων απόθεσης μέσω ατμού.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει, μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων, μια εξαίρεση διάρκειας έως τεσσάρων ετών ώστε να μην συνυπολογίζονται στην απαίτηση ποσόστωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1 οι υδροφθοράνθρακες που προορίζονται για συγκεκριμένες εφαρμογές ή συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού, εφόσον αποδειχθεί στο αίτημα ότι:
Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους ή οργανισμού της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει, μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων, μια εξαίρεση διάρκειας έως τεσσάρων ετών ώστε να μην συνυπολογίζονται στην απαίτηση ποσόστωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1 οι υδροφθοράνθρακες που προορίζονται για συγκεκριμένες εφαρμογές ή συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού, εφόσον αποδειχθεί στο αίτημα ότι:
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  για τις εν λόγω εφαρμογές, προϊόντα ή εξοπλισμό, δεν διατίθενται εναλλακτικές λύσεις ή αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους τεχνικούς ή ασφάλειας, και
α)  για τις εν λόγω εφαρμογές, προϊόντα ή εξοπλισμό, δεν διατίθενται εναλλακτικές λύσεις ή αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους τεχνικούς ή ασφάλειας ή λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία· και
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Η κατανομή των ποσοστώσεων εξαρτάται από την καταβολή του οφειλόμενου ποσού, το οποίο ισούται με τρία ευρώ για κάθε τόνο κατανεμητέας ποσόστωσης ισοδυνάμου CO2. Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί ενημερώνονται μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σχετικά με το συνολικό οφειλόμενο ποσό για την υπολογιζόμενη μέγιστη κατανομή ποσόστωσης για το επόμενο ημερολογιακό έτος και την προθεσμία για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει τους τρόπους και τις λεπτομέρειες καταβολής του οφειλόμενου ποσού. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.
Η κατανομή των ποσοστώσεων εξαρτάται από την καταβολή του οφειλόμενου ποσού, το οποίο ισούται με πέντε ευρώ για κάθε τόνο κατανεμητέας ποσόστωσης ισοδυνάμου CO2 κατά την περίοδο 2024-2026 και αυξάνεται στη συνέχεια ανά τριετία, ώστε να εξασφαλίζονται σταθερά έσοδα, υπό το πρίσμα της σταδιακής μείωσης της ποσόστωσης που καθορίζεται στο παράρτημα VII. Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί ενημερώνονται μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σχετικά με το συνολικό οφειλόμενο ποσό για την υπολογιζόμενη μέγιστη κατανομή ποσόστωσης για το επόμενο ημερολογιακό έτος και την προθεσμία για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει τους τρόπους και τις λεπτομέρειες καταβολής του οφειλόμενου ποσού. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6
6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση της παραγράφου 5 όσον αφορά τα ποσά που οφείλονται για την κατανομή των ποσοστώσεων και τον μηχανισμό κατανομής των εναπομενουσών ποσοστώσεων, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την πρόληψη σοβαρών διαταραχών στην αγορά υδροφθορανθράκων, ή όταν ο μηχανισμός δεν εκπληρώνει τον σκοπό του και έχει ανεπιθύμητες ή ακούσιες επιπτώσεις.
6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση της παραγράφου 5 όσον αφορά τα ποσά που οφείλονται για την κατανομή των ποσοστώσεων και τον μηχανισμό κατανομής των εναπομενουσών ποσοστώσεων, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την πρόληψη σοβαρών διαταραχών στην αγορά υδροφθορανθράκων, ή όταν ο μηχανισμός δεν εκπληρώνει τον σκοπό του και έχει ανεπιθύμητες ή ακούσιες επιπτώσεις, μεταξύ άλλων στη δημόσια υγεία και στους χρήστες MDI.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Έως τις... [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια κάθε έτος, η Επιτροπή αξιολογεί, σε διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, τον αντίκτυπο της σταδιακής μείωσης της ποσόστωσης HFC στην αγορά αντλιών θερμότητας της Ένωσης και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση του παραρτήματος VII και επιτρέπει τη χρήση περιορισμένης ποσότητας πρόσθετων ποσοστώσεων για τη διάθεση HFC στην αγορά της Ένωσης σε αντλίες θερμότητας έως το έτος 2029, εάν η αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σταδιακή μείωση της ποσόστωσης HFC που ορίζεται στο παράρτημα VII προκαλεί διαταραχές στην αγορά αντλιών θερμότητας της Ένωσης σε βαθμό που θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης αντλιών θερμότητας στο πλαίσιο του RePowerEU.
Στην έκθεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή αιτιολογεί την απόφασή της να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.
Όταν η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, οι πρόσθετες ποσοστώσεις κατανέμονται στους παραγωγούς και τους εισαγωγείς, κατόπιν αιτήματός τους, που υποβάλλεται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, συνοδευόμενο από αποδεικτικά στοιχεία, με τη μορφή συμβάσεων πώλησης, που πιστοποιούν ότι οι ποσοστώσεις πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αντλίες θερμότητας. 
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7
7.  Τα έσοδα που προκύπτουν από το ποσό κατανομής των ποσοστώσεων αποτελούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Τα έσοδα αυτά διατίθενται στο πρόγραμμα LIFE και στον τομέα 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση) για την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού που εργάζεται για τη διαχείριση της κατανομής των ποσοστώσεων, των υπηρεσιών ΤΠ και των συστημάτων αδειοδότησης για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο. Τυχόν έσοδα που απομένουν μετά την κάλυψη αυτών των δαπανών εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.
7.  Τα έσοδα που προκύπτουν από το ποσό κατανομής των ποσοστώσεων αποτελούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Τα έσοδα αυτά διατίθενται στο πρόγραμμα LIFE και στον τομέα 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση):
α)   για την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού που εργάζεται για τη διαχείριση της κατανομής των ποσοστώσεων, των υπηρεσιών ΤΠ και των συστημάτων αδειοδότησης για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·
β)   για την κάλυψη των δαπανών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο·
γ)   για τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο και της εφαρμογής και επιβολής του παρόντος κανονισμού από τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση των διαδικτυακών πωλήσεων παράνομων φθοριούχων αερίων και την καταστροφή των κατασχεθέντων παράνομων φθοριούχων αερίων· και
δ)   για την επιτάχυνση της ανάπτυξης εναλλακτικών λύσεων αντί των φθοριούχων αερίων, ιδίως στους τομείς που επιβαρύνονται με υψηλό κόστος μετριασμού, και στον τομέα των αντλιών θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της παραγωγής του απαραίτητου εξοπλισμού, της διευκόλυνσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, της μείωσης των τιμών για τους καταναλωτές, της κατάρτισης και πιστοποίησης φυσικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 10 και της επανειδίκευσης των εγκαταστατών λεβήτων αερίου.
Τυχόν έσοδα που απομένουν μετά την κάλυψη αυτών των δαπανών εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  Οι ποσοστώσεις κατανέμονται αποκλειστικά σε παραγωγούς ή εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης, ή εκπροσωπούνται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι ο ίδιος με εκείνον που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43.
1.  Οι ποσοστώσεις κατανέμονται αποκλειστικά σε παραγωγούς ή εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης, ή εκπροσωπούνται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και με τις απαιτήσεις του τίτλου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι ο ίδιος με εκείνον που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43.
_________________
_________________
43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Ο εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει υδροφθοράνθρακες μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνο εφόσον οι υδροφθοράνθρακες που περιέχει ο εξοπλισμός καλύπτονται από το σύστημα των ποσοστώσεων που προβλέπει το παρόν κεφάλαιο.
1.  Ο εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού, MDI και αντλιών θερμότητας που περιέχει υδροφθοράνθρακες μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνο εφόσον οι υδροφθοράνθρακες που περιέχει ο εξοπλισμός καλύπτονται από το σύστημα των ποσοστώσεων που προβλέπει το παρόν κεφάλαιο.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Πριν από τη διάθεση εκ των προτέρων πληρωθέντος εξοπλισμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στην αγορά, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς του εξοπλισμού διασφαλίζουν ότι η συμμόρφωση με την παράγραφο 1 τεκμηριώνεται πλήρως και συντάσσουν σχετική δήλωση συμμόρφωσης.
Πριν από τη διάθεση εκ των προτέρων πληρωθέντος εξοπλισμού ή προϊόντος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στην αγορά, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς του εξοπλισμού ή του προϊόντος διασφαλίζουν ότι η συμμόρφωση με την παράγραφο 1 τεκμηριώνεται πλήρως και συντάσσουν σχετική δήλωση συμμόρφωσης.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Δια της σύνταξης της δήλωσης συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς εξοπλισμού αναλαμβάνουν την ευθύνη της συμμόρφωσης με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1.
Δια της σύνταξης της δήλωσης συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς εξοπλισμού ή προϊόντων αναλαμβάνουν την ευθύνη της συμμόρφωσης με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς εξοπλισμού φυλάσσουν τα εν λόγω έγγραφα και τη δήλωση συμμόρφωσης για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά τη διάθεση του εν λόγω εξοπλισμού στην αγορά και τα θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής.
Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς εξοπλισμού ή προϊόντος φυλάσσουν τα εν λόγω έγγραφα και τη δήλωση συμμόρφωσης για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά τη διάθεση του εν λόγω εξοπλισμού ή προϊόντος στην αγορά και τα θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Όταν υδροφθοράνθρακες που περιέχονται στον εξοπλισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση του εξοπλισμού, οι εισαγωγείς του εν λόγω εξοπλισμού εξασφαλίζουν ότι, έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια κάθε έτος, ένας ανεξάρτητος ελεγκτής καταχωρισμένος στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου επιβεβαιώνει, σε εύλογο επίπεδο βεβαιότητας, την ακρίβεια της τεκμηρίωσης, τη δήλωση συμμόρφωσης και την ορθότητα των στοιχείων που έχουν υποβάλει σύμφωνα με το άρθρο 26, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Όταν υδροφθοράνθρακες που περιέχονται στον εξοπλισμό ή στο προϊόν που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση του εξοπλισμού, οι εισαγωγείς του εν λόγω εξοπλισμού ή προϊόντος εξασφαλίζουν ότι, έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια κάθε έτος, ένας ανεξάρτητος ελεγκτής καταχωρισμένος στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου επιβεβαιώνει, σε εύλογο επίπεδο βεβαιότητας, την ακρίβεια της τεκμηρίωσης, τη δήλωση συμμόρφωσης και την ορθότητα των στοιχείων που έχουν υποβάλει σύμφωνα με το άρθρο 26, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5
5.  Οι εισαγωγείς εξοπλισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίοι δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση, ορίζουν αποκλειστικό αντιπρόσωπο με εγκατάσταση εντός της Ένωσης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι ο ίδιος με εκείνον που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
5.  Οι εισαγωγείς εξοπλισμού ή προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίοι δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση, ορίζουν αποκλειστικό αντιπρόσωπο με εγκατάσταση εντός της Ένωσης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι ο ίδιος με εκείνον που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6
6.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που διέθεσαν στην αγορά λιγότερους από 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 υδροφθορανθράκων, ετησίως, οι οποίοι περιέχονται στον εξοπλισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
6.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που διέθεσαν στην αγορά λιγότερους από 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 υδροφθορανθράκων, ετησίως, οι οποίοι περιέχονται στον εξοπλισμό ή τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Οι επιχειρήσεις διαθέτουν έγκυρη καταχώριση στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πριν από την εισαγωγή ή εξαγωγή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, εκτός από τις περιπτώσεις προσωρινής αποθήκευσης και για τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Οι επιχειρήσεις διαθέτουν έγκυρη καταχώριση στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πριν από την εισαγωγή ή εξαγωγή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, εκτός από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  παροχή ή λήψη υδροφθορανθράκων για τους σκοπούς που παρατίθενται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε)·
γ)  παροχή ή λήψη υδροφθορανθράκων για τους σκοπούς που παρατίθενται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ)·
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου είναι διαθέσιμα στο κοινό:
α)   τακτική επικαιροποίηση της κατανομής των ποσοστώσεων και των μεταφορών ποσοστώσεων·
β)   κατάλογος των εγγεγραμμένων εισαγωγέων και παραγωγών·
γ)   στοιχεία για εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των σημείων εισόδου και του τύπου HFC·
δ)   στοιχεία προσωρινής εναπόθεσης·
ε)   δεδομένα σχετικά με την καταστροφή χημικών ουσιών σε επίπεδο εγκαταστάσεων.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1
Για την εισαγωγή και εξαγωγή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, εκτός από τις περιπτώσεις προσωρινής αποθήκευσης, απαιτείται η προσκόμιση έγκυρης άδειας στις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4.
Για την εισαγωγή και εξαγωγή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, απαιτείται η προσκόμιση έγκυρης άδειας στις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1 α (νέο)
Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου και από το άρθρο 20, η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, απλουστευμένους κανόνες για την καταχώριση στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε περίπτωση προσωρινής εναπόθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 σημείο (17) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 6
6.  Οι εισαγωγείς φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 σε επαναπληρούμενους περιέκτες θέτουν στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, κατά την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης που αφορά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, δήλωση συμμόρφωσης που περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την επιστροφή του περιέκτη με σκοπό την επαναπλήρωση.
6.  Οι εισαγωγείς φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε επαναπληρούμενους περιέκτες θέτουν στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, κατά την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης που αφορά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, δήλωση συμμόρφωσης που περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την επιστροφή του περιέκτη με σκοπό την επαναπλήρωση.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 12 – εδάφιο 1
Οι τελωνειακές αρχές δημεύουν ή κατάσχουν τους μη επαναπληρούμενους περιέκτες που απαγορεύονται από τον παρόντα κανονισμό για διάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αποσύρουν επίσης ή ανακαλούν από την αγορά τους εν λόγω περιέκτες σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45.
Οι τελωνειακές αρχές δημεύουν ή κατάσχουν τους μη επαναπληρούμενους περιέκτες που απαγορεύονται από τον παρόντα κανονισμό για διάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και τους καταστρέφουν. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αποσύρουν επίσης ή ανακαλούν από την αγορά τους εν λόγω περιέκτες σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45.
_________________
_________________
45 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1).
45 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1).
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 12 – εδάφιο 2
Για άλλες ουσίες, προϊόντα και εξοπλισμό που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να ληφθούν εναλλακτικά μέτρα για την πρόληψη της παράνομης εισαγωγής, περαιτέρω παροχής ή εξαγωγής, ιδίως σε περιπτώσεις χύδην υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά ή περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό κατά παράβαση των απαιτήσεων ποσόστωσης και αδειοδότησης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Για άλλες ουσίες, προϊόντα και εξοπλισμό που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, οι τελωνειακές αρχές κατάσχουν και δημεύουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που εισάγονται ή εξάγονται κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με την [οδηγία 2021/0422(COD) για το περιβαλλοντικό έγκλημα] για την πρόληψη της παράνομης εισαγωγής, περαιτέρω παροχής ή εξαγωγής, ιδίως σε περιπτώσεις χύδην υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά ή περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό κατά παράβαση των απαιτήσεων ποσόστωσης και αδειοδότησης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.   Έως τις 30 Ιουνίου 2025, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση στην οποία αξιολογούνται οι δυνητικοί κίνδυνοι παράνομου εμπορίου και προσδιορίζονται πρόσθετα μέτρα για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων που συνδέονται με τις μετακινήσεις φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα εν λόγω αέρια ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα εν λόγω αέρια όταν τίθενται υπό προσωρινή εναπόθεση, ή τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης της τελωνειακής αποταμίευσης ή του καθεστώτος ελεύθερης ζώνης ή υπό διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων μεθοδολογιών ιχνηλάτησης για τα αέρια που διατίθενται στην αγορά, όπως κωδικοί ταχείας αντίδρασης (QR).
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας και εξαγωγέας που παρήγαγε, εισήγαγε ή εξήγαγε υδροφθοράνθρακες ή ποσότητες που υπερβαίνουν τον ένα μετρικό τόνο ή τους 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος. Η παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης για όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες κατανέμεται ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1.
Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας και εξαγωγέας που παρήγαγε, εισήγαγε ή εξήγαγε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος. Η παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης για όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες κατανέμεται ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2
2.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε επιχείρηση που κατέστρεψε υδροφθοράνθρακες ή ποσότητες που υπερβαίνουν τον ένα μετρικό τόνο ή τους 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
2.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε επιχείρηση που κατέστρεψε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3
3.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους χρησιμοποίησε 1 000 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι ως πρώτη ύλη υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις ως άνω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
3.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους χρησιμοποίησε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι ως πρώτη ύλη υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις ως άνω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4
4.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους διέθεσε στην αγορά 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο υδροφθορανθράκων, ή 500 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, ως αέρια που περιέχονται σε προϊόντα ή εξοπλισμό, υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
4.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους διέθεσε στην αγορά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, ως αέρια που περιέχονται σε προϊόντα ή εξοπλισμό, υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 6
6.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε επιχείρηση που αποκατάστησε ποιοτικά ποσότητες που υπερβαίνουν τον ένα μετρικό τόνο ή τους 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
6.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε επιχείρηση που αποκατάστησε ποιοτικά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 7
7.  Έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε εισαγωγέας εξοπλισμού που διέθεσε στην αγορά εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19, ο οποίος περιέχει τουλάχιστον 1 000 τόνους υδροφθορανθράκων ισοδυνάμου CO2, και εφόσον οι εν λόγω υδροφθοράνθρακες δεν έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση του εξοπλισμού, υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση επαλήθευσης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3.
7.  Έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε εισαγωγέας εξοπλισμού που διέθεσε στην αγορά εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19, ο οποίος περιέχει υδροφθοράνθρακες, και εφόσον οι εν λόγω υδροφθοράνθρακες δεν έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση του εξοπλισμού, υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση επαλήθευσης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και κάθε έτος στο εξής, κάθε επιχείρηση η οποία, βάσει της παραγράφου 1, υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ποσότητας υδροφθορανθράκων 1 000 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή μεγαλύτερης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος διασφαλίζει, επιπροσθέτως, ότι η ορθότητα των εν λόγω στοιχείων πιστοποιείται, με εύλογη βεβαιότητα, από ανεξάρτητο ελεγκτή. Ο ελεγκτή καταχωρίζεται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και είναι είτε:
Έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και κάθε έτος στο εξής, κάθε επιχείρηση η οποία, βάσει της παραγράφου 1, υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τη διάθεση στην αγορά υδροφθορανθράκων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος διασφαλίζει, επιπροσθέτως, ότι η ορθότητα των εν λόγω στοιχείων πιστοποιείται, με εύλογη βεβαιότητα, από ανεξάρτητο ελεγκτή. Ο ελεγκτής καταχωρίζεται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και είναι είτε:
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – εδάφιο 2 α (νέο)
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με κοινό γενικό πλαίσιο που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό κεντρικών ηλεκτρονικών συστημάτων.
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν ελέγχους για να διαπιστώσουν κατά πόσον οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν τακτικούς ελέγχους για να διαπιστώσουν κατά πόσον οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Οι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν επιτόπιες επισκέψεις σε εγκαταστάσεις με την κατάλληλη συχνότητα και επαλήθευση της σχετικής τεκμηρίωσης και του σχετικού εξοπλισμού.
Οι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν επιτόπιες επισκέψεις σε εγκαταστάσεις με την κατάλληλη συχνότητα και επαλήθευση της σχετικής τεκμηρίωσης και του σχετικού εξοπλισμού, καθώς και ελέγχους διαδικτυακών πλατφορμών που πωλούν χύδην φθοριούχα αέρια ή προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν τέτοια αέρια.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5
5.  Κατόπιν αιτήσεως άλλου κράτους μέλους, ένα κράτος μέλος μπορεί να διενεργεί ελέγχους σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση των αερίων και των προϊόντων και του εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και οι οποίες δραστηριοποιούνται στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Το αιτούν κράτος μέλος ενημερώνεται σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου.
5.  Κατόπιν αιτήσεως άλλου κράτους μέλους, ένα κράτος μέλος διενεργεί ελέγχους σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση των αερίων και των προϊόντων και του εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και οι οποίες δραστηριοποιούνται στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Το αιτούν κράτος μέλος ενημερώνεται σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια σύνοψη των δεδομένων που συλλέγονται από τα μητρώα έως την 1η Απριλίου κάθε έτους. Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια σύνοψη και αξιολόγηση των δεδομένων που λαμβάνει από τα κράτη μέλη. 
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Σε περιπτώσεις παράνομης παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά ή χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, τα κράτη μέλη προβλέπουν μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον πενταπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών αερίων ή προϊόντων και εξοπλισμού. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός πενταετίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον οκταπλάσια της αξίας των σχετικών αερίων ή προϊόντων και εξοπλισμού.
Σε περιπτώσεις παράνομης παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά ή χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ελάχιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον τετραπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών αερίων ή προϊόντων και εξοπλισμού και μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον εξαπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών αερίων ή προϊόντων και εξοπλισμού. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός πενταετίας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ελάχιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον επταπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών αερίων ή προϊόντων και εξοπλισμού και μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον δεκαπλάσια της αξίας των σχετικών αερίων ή προϊόντων και εξοπλισμού.
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, στο άρθρο 12 παράγραφος 17, στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 6, στο άρθρο 24, στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο άρθρο 35 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον [από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, στο άρθρο 9 παράγραφος 1α, στο άρθρο 12 παράγραφος 17, στο άρθρο 16 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, στο άρθρο 16 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 17 παράγραφοι 6 και 6α, στο άρθρο 24, στο άρθρο 25 παράγραφος 2, στο άρθρο 27 τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 35 παράγραφοι 1, 1α και 1β ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον [από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, στο άρθρο 12 παράγραφος 17, στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 6, στο άρθρο 24, στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο άρθρο 35 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, στο άρθρο 9 παράγραφος 1α, στο άρθρο 12 παράγραφος 17, στο άρθρο 16 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, στο άρθρο 16 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 17 παράγραφοι 6 και 6α, στο άρθρο 24, στο άρθρο 25 παράγραφος 2, στο άρθρο 27 τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 35 παράγραφοι 1, 1α και 1β μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 8, το άρθρο 12 παράγραφος 17, το άρθρο 16 παράγραφος 3, το άρθρο 17 παράγραφος 6, το άρθρο 24, το άρθρο 25 παράγραφος 2 και το άρθρο 35 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 8, το άρθρο 9 παράγραφος 1α, το άρθρο 12 παράγραφος 17, το άρθρο 16 παράγραφος 3, το άρθρο 16 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 17 παράγραφοι 6 και 6α, το άρθρο 24, το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 27 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 35 παράγραφοι 1, 1α και 1β αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή συγκροτεί φόρουμ διαβούλευσης για την παροχή συμβουλών και εμπειρογνωσίας σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του φόρουμ διαβούλευσης, ο οποίος δημοσιεύεται.
Η Επιτροπή συγκροτεί φόρουμ διαβούλευσης για την παροχή συμβουλών και εμπειρογνωσίας σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Το φόρουμ διαβούλευσης έχει ισόρροπη συμμετοχή:
i)   εκπροσώπων κρατών μελών·
ii)   εκπροσώπων όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών οργανώσεων, ενώσεων ασθενών και οργανώσεων επαγγελματιών του τομέα της υγείας, εκπροσώπων κατασκευαστών και χειριστών.
Το φόρουμ διαβούλευσης συνεργάζεται στενά με τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ. Η Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του φόρουμ διαβούλευσης, ο οποίος δημοσιεύεται.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς όσον αφορά τη χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και τις φυσικές εναλλακτικές λύσεις τους στην Ένωση. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού και την ενίσχυση των απαγορεύσεων όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου με υψηλό GWP στα σχετικά προϊόντα ή εξοπλισμό, όταν διαπιστώνει στοιχεία για την εμφάνιση ή την επιτάχυνση της χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου με χαμηλό GWP ή φυσικών εναλλακτικών λύσεων σε προϊόντα και εξοπλισμό που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης.
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – εδάφιο 1 β (νέο)
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III μεταφέροντας φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από το παράρτημα ΙΙΙ στα παραρτήματα Ι ή ΙΙ ή εισάγοντας φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου στα παραρτήματα Ι ή ΙΙ, εφόσον διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για τη διάθεση στην αγορά φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ ή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ αντίστοιχα.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 γ (νέο)
Το αργότερο τρεις μήνες μετά την έκδοση του αναθεωρημένου κανονισμού REACH, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον ο παρών κανονισμός συνάδει με τον εν λόγω κανονισμό. Η Επιτροπή συνοδεύει, κατά περίπτωση, την αξιολόγησή της με νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο παρών κανονισμός δεν συνάδει με πιθανούς νέους περιορισμούς της χρήσης PFAS που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – εδάφιο 2
Έως την 1η Ιανουαρίου 2033, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2027, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στον τομέα της υγείας, ιδίως όσον αφορά τη διαθεσιμότητα MDI για την παράδοση φαρμακευτικών συστατικών, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο στην αγορά του ψυκτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μπαταρίες.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – εδάφιο 2 α (νέο)
Η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 10α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να παρέχει επιστημονικές συμβουλές και να εκδίδει εκθέσεις σχετικά με τη συνοχή του παρόντος κανονισμού με τους στόχους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ενότητα 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ενότητα 3: Άλλες υπερφθοριωμένες ενώσεις

 

εξαφθοριούχο θείο

SF6

25 200

18 300

Τροπολογία

Ενότητα 3: Άλλες (υπερ)φθοριωμένες ενώσεις και φθοριωμένες κετόνες

 

εξαφθοριούχο θείο

SF6

25 200

18 300

 

επταφθοροϊσοβουτυροντριλιο (2,3,3,3-τετραφθορο-2-(τριφθορομεθυλο)-προπανονιτρίλιο)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

 

1,1,1,3,4,4,4-επταφθορο-3-(τριφθορομεθυλο)βουταν-2-όνη

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ενότητα 1 – σειρά 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1,1,1,3,4,4,4-επταφθορο-3-(τριφθορομεθυλο)βουταν-2-όνη

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ενότητα 2 – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

επταφθοροϊσοβουτυροντριλιο (2,3,3,3-τετραφθορο-2-(τριφθορομεθυλο)-προπανονιτρίλιο)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογίες 145, 153 ΑΤ1, 157 ΑΤ1, 153 AT2, 153 ΑΤ3 και 154 ΑΤ4
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Προϊόντα και εξοπλισμός

Όπου απαιτείται, το GWP μειγμάτων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VI, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 σημείο 1

Ημερομηνία απαγόρευσης

(1)  Για τους μη επαναπληρούμενους περιέκτες φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, οι οποίοι είναι κενοί, εν μέρει ή πλήρως πληρωθέντες και χρησιμοποιούνται για την επισκευή, τη συντήρηση ή την πλήρωση εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού ή αντλιών θερμότητας, συστημάτων πυροπροστασίας ή μεταγωγής, ή χρησιμοποιούνται ως διαλύτες.

4 Ιουλίου 2007

(2)  Ανοικτά συστήματα άμεσης εξάτμισης τα οποία περιέχουν HFC και PFC ως ψυκτικά μέσα.

4 Ιουλίου 2007

(3)  Εξοπλισμός πυροπροστασίας

που περιέχει υπερφθοράνθρακες (PFC)

4 Ιουλίου 2007

που περιέχει HFC-23

1 Ιανουαρίου 2016

που περιέχει ή εξαρτάται από άλλα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εκτός εάν απαιτείται για την τήρηση των προτύπων ασφαλείας

1 Ιανουαρίου 2024

(4)  Παράθυρα για οικιακή χρήση που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2007

(5)  Λοιπά παράθυρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2008

(6)  Υποδήματα με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2006

(7)  Ελαστικά επίσωτρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2007

(8)  Αφροί ενός συστατικού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται για την τήρηση των εθνικών κανόνων ασφάλειας, που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

4 Ιουλίου 2008

(9)  Συσκευές παραγωγής αερολυμάτων που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στο σημείο 40 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και προειδοποιητικές κόρνες, που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

4 Ιουλίου 2009

(10)  Ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσης που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2015

(11)  Ψυγεία και καταψύκτες εμπορικής χρήσης (ανεξάρτητος εξοπλισμός)

–που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500.

1 Ιανουαρίου 2020

–που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2022

–που περιέχουν άλλα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2024

(12)  Κάθε ανεξάρτητος ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2025

(13)  Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500 εξαιρουμένου του εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των –50 °C.

1 Ιανουαρίου 2020

(14)  Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των –50 °C.

1 Ιανουαρίου 2024

(15)  Κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα εμπορικής χρήσης, με ισχύ 40 kW ή μεγαλύτερη, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση το πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα των κλιμακοειδών συστημάτων, όπου μπορούν να χρησιμοποιούνται φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μικρότερο του 1 500.

1 Ιανουαρίου 2022

(16)  Συνδεδεμένος στο ρεύμα εξοπλισμός κλιματισμού αιθουσών (ανεξάρτητος εξοπλισμός) που μπορεί να μετακινηθεί από τον τελικό χρήστη και περιέχει HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2020

(17)  Συνδεδεμένος στο ρεύμα εξοπλισμός κλιματισμού αιθουσών και άλλος ανεξάρτητος εξοπλισμός κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2025

(18)  Στατικός εξοπλισμός κλιματισμού και αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου:

α)  Συστήματα απλού διαιρούμενου τύπου με λιγότερο από 3 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι με GWP τουλάχιστον 750·

1 Ιανουαρίου 2025

β)  Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας έως και 12 kW που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP 150 ή περισσότερο, εκτός εάν απαιτείται η τήρηση προτύπων ασφαλείας·

γ)  Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας άνω των 12 kW που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP 750 ή περισσότερο, εκτός εάν απαιτείται η τήρηση προτύπων ασφαλείας.

1 Ιανουαρίου 2027

(19)  Αφροί που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητοι προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας.

–Εξηλασμένο πολυστυρένιο (XPS)

1 Ιανουαρίου 2020

–Λοιποί αφροί

1 Ιανουαρίου 2023

(20)  Τεχνικά αερολύματα που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητα προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας ή όταν χρησιμοποιούνται σε ιατρικές εφαρμογές.

1 Ιανουαρίου 2018

(21)  Προϊόντα προσωπικής φροντίδας (π.χ. μους, κρέμες, αφροί) που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2024

(22)  Εξοπλισμός που δροσίζει το δέρμα και περιέχει ή του οποίου η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP ίσο ή μεγαλύτερο του 150, εκτός εάν χρησιμοποιείται για ιατρικές εφαρμογές.

1 Ιανουαρίου 2024

(23)  Εγκατάσταση και αντικατάσταση του ακόλουθου ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής:

α)  εξοπλισμός μεταγωγής μέσης τάσης για πρωτογενή και δευτερογενή διανομή έως 24 kV, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε αέρια με GWP 10 ή περισσότερο, ή GWP 2 000 ή περισσότερο, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση εντός του κατώτερου εύρους GWP που αναφέρεται ανωτέρω·

1 Ιανουαρίου 2026

β)  εξοπλισμός μεταγωγής μέσης τάσης για πρωτογενή και δευτερογενή διανομή από πάνω από 24 kV και έως 52 kV, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε αέρια με GWP 10 ή περισσότερο, ή GWP 2 000 ή περισσότερο, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση εντός του κατώτερου εύρους GWP που αναφέρεται ανωτέρω·

1 Ιανουαρίου 2030

γ)  εξοπλισμός μεταγωγής υψηλής τάσης από 52 έως και 145 kV και ρεύμα βραχυκυκλώματος έως 50 kA, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε αέρια με GWP 10 ή περισσότερο, ή GWP 2 000 ή περισσότερο, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση εντός του κατώτερου εύρους GWP που αναφέρεται ανωτέρω·

1 Ιανουαρίου 2028

δ)  εξοπλισμός μεταγωγής υψηλής τάσης άνω των 145 kV ή με ρεύμα βραχυκυκλώματος άνω των 50 kA, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε αέρια με GWP 10 ή περισσότερο, ή GWP 2 000 ή περισσότερο, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση,

1 Ιανουαρίου 2031

Τροπολογία

Προϊόντα και εξοπλισμός

Όπου απαιτείται, το GWP μειγμάτων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VI, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 σημείο 1

Ημερομηνία απαγόρευσης

(1)  Για τους μη επαναπληρούμενους περιέκτες φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, οι οποίοι είναι κενοί, εν μέρει ή πλήρως πληρωθέντες και χρησιμοποιούνται για την επισκευή, τη συντήρηση ή την πλήρωση εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού ή αντλιών θερμότητας, συστημάτων πυροπροστασίας ή μεταγωγής, ή χρησιμοποιούνται ως διαλύτες.

4 Ιουλίου 2007

(2)  Ανοικτά συστήματα άμεσης εξάτμισης τα οποία περιέχουν HFC και PFC ως ψυκτικά μέσα.

4 Ιουλίου 2007

(3)  Εξοπλισμός πυροπροστασίας

που περιέχει υπερφθοράνθρακες (PFC)

4 Ιουλίου 2007

που περιέχει HFC-23

1 Ιανουαρίου 2016

που περιέχει ή εξαρτάται από άλλα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εκτός εάν απαιτείται για την τήρηση των προτύπων ασφαλείας

1 Ιανουαρίου 2024

(4)  Παράθυρα για οικιακή χρήση που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2007

(5)  Λοιπά παράθυρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2008

(6)  Υποδήματα με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2006

(7)  Ελαστικά επίσωτρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2007

(8)  Αφροί ενός συστατικού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται για την τήρηση των εθνικών κανόνων ασφάλειας, που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

4 Ιουλίου 2008

(9)  Συσκευές παραγωγής αερολυμάτων που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στο σημείο 40 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και προειδοποιητικές κόρνες, που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

4 Ιουλίου 2009

(10)  Ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσης που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2015

(10α)   Ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσης που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2025

(11)  Στατικά ψυγεία και καταψύκτες εμπορικής χρήσης (ανεξάρτητος εξοπλισμός)

–που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500.

1 Ιανουαρίου 2020

–που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2022

–που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2024

(12)  Κάθε ανεξάρτητος στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2025

(13)  Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500 εξαιρουμένου του εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των –50 °C.

1 Ιανουαρίου 2020

(14)  Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των –50 °C.

1 Ιανουαρίου 2025

(14α)   Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2027

(15)  Κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα εμπορικής χρήσης, με ισχύ 40 kW ή μεγαλύτερη, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση το πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα των κλιμακοειδών συστημάτων, όπου μπορούν να χρησιμοποιούνται φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μικρότερο του 1 500.

1 Ιανουαρίου 2022

(15α)   Ψύξη στον τομέα των μεταφορών

σε ημιφορτηγά και πλοία που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2027

σε φορτηγά, ρυμουλκούμενα και εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

1 Ιανουαρίου 2029

(16)  Συνδεδεμένος στο ρεύμα εξοπλισμός κλιματισμού αιθουσών (ανεξάρτητος εξοπλισμός) που μπορεί να μετακινηθεί από τον τελικό χρήστη και περιέχει HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2020

(17)  Συνδεδεμένος στο ρεύμα ενσωματωμένος εξοπλισμός κλιματισμού αιθουσών και άλλος ανεξάρτητος εξοπλισμός κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2026

(18)  Στατικός εξοπλισμός κλιματισμού και αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου:

α)  Συστήματα απλού διαιρούμενου τύπου, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων σταθερών συσκευών δύο αεραγωγών, με λιγότερο από 3 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

1 Ιανουαρίου 2028

β)  Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας έως και 12 kW που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, εκτός εάν απαιτείται η τήρηση προτύπων ασφαλείας·

γ)  Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας άνω των 12 kW και έως 200 kW που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP 750 ή περισσότερο, εκτός εάν απαιτείται η τήρηση προτύπων ασφαλείας.

γα)   Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας άνω των 200 kW που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2028

(19)  Αφροί που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητοι προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας.

–Εξηλασμένο πολυστυρένιο (XPS)

1 Ιανουαρίου 2020

–Λοιποί αφροί

1 Ιανουαρίου 2023

(19α)   Αφροί που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητοι προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας

1 Ιανουαρίου 2030

(20)  Τεχνικά αερολύματα που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητα προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας ή όταν χρησιμοποιούνται σε ιατρικές εφαρμογές.

1 Ιανουαρίου 2018

(20α)   Τεχνικά αερολύματα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητα προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας ή όταν χρησιμοποιούνται σε ιατρικές εφαρμογές.

1 Ιανουαρίου 2030

(22)  Προϊόντα προσωπικής φροντίδας (π.χ. μους, κρέμες, αφροί) που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2024

(22)  Εξοπλισμός που δροσίζει το δέρμα και περιέχει ή του οποίου η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP ίσο ή μεγαλύτερο του 150, εκτός εάν χρησιμοποιείται για ιατρικές εφαρμογές.

1 Ιανουαρίου 2024

(23)  Εγκατάσταση και αντικατάσταση του ακόλουθου ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής:

α)  εξοπλισμός μεταγωγής μέσης τάσης για πρωτογενή και δευτερογενή διανομή έως και 24 kV, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

1 Ιανουαρίου 2026

β)  εξοπλισμός μεταγωγής μέσης τάσης για πρωτογενή και δευτερογενή διανομή από πάνω από 24 kV και έως και 52 kV, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

1 Ιανουαρίου 2028

γ)  εξοπλισμός μεταγωγής υψηλής τάσης από 52 έως και 145 kV και ρεύμα βραχυκυκλώματος έως 50 kA, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αέρια με GWP έως και 1 000·

1 Ιανουαρίου 2028

δ)  εξοπλισμός μεταγωγής υψηλής τάσης άνω των 145 kV ή με ρεύμα βραχυκυκλώματος άνω των 50 kA, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αέρια με GWP έως και 1 000.

1 Ιανουαρίου 2031

(23α)   Εν κινήσει κλιματισμός σε επιβατηγά και φορτηγά πλοία, λεωφορεία, τραμ και τρένα που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2029

(23β)   Μικροψύκτες, φυγοκεντρικοί ψύκτες και ψύκτες μετατόπισης που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2027

Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2
2.  Τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 23 περιλαμβάνουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι, μετά από ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών, δεν υπήρχε για τεχνικούς λόγους, δεδομένων των αποδεδειγμένων ιδιαιτεροτήτων της αίτησης, εναλλακτική λύση η οποία θα μπορούσε να πληροί τις προϋποθέσεις του σημείου 23. Τα έγγραφα φυλάσσονται από τον χειριστή για πέντε έτη και τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους και της Επιτροπής κατόπιν σχετικού αιτήματος.
2.  Η εξαίρεση που αναφέρεται στο σημείο 23 στοιχεία γ) και δ) μπορεί να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος διαχειριστή. Το αίτημα του διαχειριστή περιλαμβάνει έγγραφα που προβλέπουν ότι, μετά από ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών με προθεσμία υποβολής προσφορών μετά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο σημείο 23, δεν υπάρχει καμία κατάλληλη εναλλακτική λύση για τεχνικούς λόγους, δεδομένων των αποδεδειγμένων ιδιαιτεροτήτων της αίτησης, η οποία θα μπορούσε να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 23 στοιχεία γ) και δ), ή, έως δύο έτη μετά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο σημείο 23 στοιχεία γ) και δ), υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά για τον εν λόγω εξοπλισμό μεταγωγής με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής που δεν χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία δεν εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Η αρμόδια αρχή θέτει τα έγγραφα στη διάθεση της Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος.
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2036 και στο εξής, το 15 % της ετήσιας μέσης παραγωγής του το διάστημα 2011-2013.
δ)  για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2036 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2049, το 15 % της ετήσιας μέσης παραγωγής του το διάστημα 2011-2013.
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)   για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2050 και στο εξής, το 0 % της ετήσιας μέσης παραγωγής του το διάστημα 2011-2013.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – τίτλος
Μέθοδος υπολογισμού του συνολικού GWP μείγματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο 1
Μέθοδος υπολογισμού του συνολικού GWP μείγματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο 2
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Έτη

Μέγιστη ποσότητα

σε τόνους ισοδύναμου CO2

2024 – 2026

41 701 077

2027 – 2029

17 688 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

6 136 732

2042 – 2044

5 491 199

2045 – 2047

4 845 666

από το 2048

4 200 133

Τροπολογία

Έτη

Μέγιστη ποσότητα

σε τόνους ισοδύναμου CO2

2024 – 2026

41 701 077

2027 – 2029

20 888 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

4 138 941

2042 – 2044

3 247 259

2045 – 2047

1 623 629

2048 - 2049

811 814

από το 2050

0

Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2
–  επιπλέον, κατά περίπτωση, ποσόστωση που αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα VII σημείο 4 σημείο ii), πολλαπλασιασμένη επί τη μέγιστη ποσότητα για το έτος για το οποίο χορηγείται η ποσόστωση διαιρούμενη διά της μέγιστης ποσότητας για το έτος 2024.
–  επιπλέον, κατά περίπτωση, ποσόστωση που αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα VII σημείο 4 σημείο ii). Από το 2027, η ποσόστωση αυτή προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής αναφοράς με συντελεστή 0,7. Από το 2030, η ποσόστωση αυτή αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς, πολλαπλασιασμένη επί τη μέγιστη ποσότητα για το έτος για το οποίο χορηγείται η ποσόστωση διαιρούμενη διά της μέγιστης ποσότητας για το έτος 2024.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή (/προς επανεξέταση), σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0048/2023).


Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
PDF 260kWORD 74k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2023 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 (COM(2022)0151 – C9-0143/2022 – 2022/0100(COD))(1)
P9_TA(2023)0093A9-0050/2023

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18 διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι η Ένωση συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο. Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/200919, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα ελέγχου που θεσπίστηκαν βάσει του εν λόγω κανονισμού παραμένουν, γενικότερα, κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό.
(4)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18 διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι η Ένωση συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο. Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/200919, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα ελέγχου που θεσπίστηκαν βάσει του εν λόγω κανονισμού παραμένουν, γενικότερα, κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό, είναι αποτελεσματικά και έχουν συμβάλει σημαντικά στην αποκατάσταση του στρατοσφαιρικού όζοντος και στη μείωση της αύξησης της θερμοκρασίας του κλίματος.
__________________
__________________
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 286 της 16.9.2009, σ. 1).
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 286 της 16.9.2009, σ. 1).
19 Αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος [SWD(2019)0407 της 26ης Νοεμβρίου 2019].
19 Αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος [SWD(2019)0407 της 26ης Νοεμβρίου 2019].
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις μείωσης του ατμοσφαιρικού φορτίου ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και αποκατάστασης του στρατοσφαιρικού όζοντος. Ωστόσο, η στιβάδα του όζοντος δεν προβλέπεται να αποκατασταθεί στα προ του 1980 επίπεδα συγκέντρωσης πριν από τα μέσα του 21ου αιώνα. Ως εκ τούτου, η αυξημένη υπεριώδης ακτινοβολία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για την υγεία και το περιβάλλον. Η αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω καθυστερήσεων στην αποκατάσταση της στιβάδας του όζοντος εξακολουθεί να εξαρτάται από τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των υφιστάμενων υποχρεώσεων, καθώς και από την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν επερχόμενων προκλήσεων.
(5)  Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις μείωσης του ατμοσφαιρικού φορτίου ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και αποκατάστασης του στρατοσφαιρικού όζοντος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η τρύπα του όζοντος το 2021 ήταν μία από τις μεγαλύτερες και βαθύτερες των τελευταίων ετών και ήταν μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των τελευταίων 5 και 10 ετών. Η στιβάδα του όζοντος παραμένει εύθραυστη και δεν προβλέπεται να αποκατασταθεί στα προ του 1980 επίπεδα συγκέντρωσης πριν από τα μέσα του 21ου αιώνα. Ως εκ τούτου, η αυξημένη υπεριώδης ακτινοβολία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για την υγεία και το περιβάλλον. Η αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω καθυστερήσεων στην αποκατάσταση της στιβάδας του όζοντος εξακολουθεί να εξαρτάται από τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των υφιστάμενων υποχρεώσεων, από τη λήψη περαιτέρω δράσεων και από την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν επερχόμενων προκλήσεων.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, επιπλέον του δυναμικού καταστροφής του όζοντος των ουσιών αυτών, θα πρέπει επίσης να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό το αντίστοιχο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη.
(7)  Προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, επιπλέον του δυναμικού καταστροφής του όζοντος των ουσιών αυτών, θα πρέπει επίσης να περιληφθεί και να εξεταστεί στον παρόντα κανονισμό το αντίστοιχο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, καθώς και στις ετικέτες των περιεκτών των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Εφόσον είναι διαθέσιμες, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη εκφραζόμενο τόσο σε χρονικό διάστημα 100 ετών όσο και σε διάστημα 20 ετών, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το βραχυπρόθεσμο υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ορισμένων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν δεσμευτικά σχέδια δράσης με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που θέσπισε η Επιτροπή για τη μείωση του κινδύνου σχηματισμού πυρο-σωρειτομελανία από δασικές πυρκαγιές και για τον αρνητικό αντίκτυπο στη στρατόσφαιρα και στο στρώμα του όζοντος.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Η παραγωγή ελεγχόμενων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος στην Ένωση το 2021 ήταν υψηλότερη από ό, τι κατά την προηγούμενη δεκαετία, αφού αυξήθηκε κατά 27 % το 2021 σε σχέση με το 2020. Το 90 % της εν λόγω αύξησης οφείλεται στη χρήση πρώτων υλών. Η χρήση πρώτων υλών αυξήθηκε κατά 11 % σε σύγκριση με το 2020. Ενώ η παρέκκλιση για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στη χημική παραγωγή ορισμένων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, δικαιολογείται λόγω του χαμηλού συνδυασμένου δυναμικού τους καταστροφής του όζοντος (> 1tODP) και της έλλειψης εφικτών εναλλακτικών επιλογών, είναι πιθανό οι εκπομπές από τη χρήση πρώτων υλών να υποτιμούνται. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει κατάλογο των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος για τις οποίες επιτρέπεται η χρήση ως πρώτης ύλης και να αξιολογεί τακτικά τη διαθεσιμότητα των εναλλακτικών λύσεων. Προκειμένου να καταργηθούν σταδιακά οι εν λόγω χρήσεις όταν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ώστε να προτείνει χαμηλότερα ανώτατα όρια με την πάροδο του χρόνου.
__________________
Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 2022, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.
«Narrowing feedstock exemptions under the Montreal Protocol has multiple environmental benefits», Stephen O. Andersen, et all. 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8665836/ και "Unfinished business after five decades of ozone-layer science and policy", Susan Salomon et all. 2020.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η επιτροπή τεχνικών επιλογών για τα halon (HTOC) που συστάθηκε βάσει του πρωτοκόλλου ανέφερε ότι τα μεταχειρισμένα αποθέματα halon για χρήσεις κρίσιμης σημασίας ενδέχεται να μην επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών από το 2030 και μετά σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να αποφευχθεί η ανάγκη νέας παραγωγής halon για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών, είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των αποθεμάτων halon που ανακτώνται από τον εξοπλισμό.
(12)  Η επιτροπή τεχνικών επιλογών για τα halon (HTOC) που συστάθηκε βάσει του πρωτοκόλλου ανέφερε ότι τα μεταχειρισμένα αποθέματα halon για χρήσεις κρίσιμης σημασίας ενδέχεται να μην επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών από το 2030 και μετά σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να αποφευχθεί η ανάγκη νέας παραγωγής halon για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών, είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και για να εξασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση των αποθεμάτων halon που ανακτώνται από τον εξοπλισμό.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τον αντίκτυπο που έχουν στις παγκόσμιες εκπομπές ορισμένες από τις νέες ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της ταχείας αύξησης της συγκέντρωσης διχλωρομεθανίου στην ατμόσφαιρα, η οποία θα μπορούσε να καθυστερήσει σημαντικά, για περισσότερο από μία δεκαετία, την αποκατάσταση της στιβάδας του όζοντος. Το 2021, η παραγωγή νέων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο, σε μετρικούς τόνους, ήταν περίπου τέσσερις φορές υψηλότερη από την παραγωγή ελεγχόμενων ουσιών. Επομένως, είναι απαραίτητος ο περαιτέρω έλεγχος και παρακολούθηση. Οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι όσον αφορά τις διαρροές και την καταχώριση στο σύστημα αδειοδότησης θα πρέπει να επεκταθούν στις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Η εν λόγω προσέγγιση όχι μόνο μειώνει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία, αλλά εναρμονίζεται με την προσέγγιση που υιοθετείται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014.
__________________
«The increasing threat to stratospheric ozone from dichloromethane» Hossaini et all, 2017: https://doi.org/10.1038/s41467-019-13899-4
Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 2022, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Οι μη επαναπληρούμενοι περιέκτες για ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος θα πρέπει να απαγορευτούν, δεδομένου ότι μια ποσότητα της ουσίας παραμένει αναπόφευκτα στους περιέκτες αυτούς όταν αδειάζουν, η οποία στη συνέχεια εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να απαγορευτεί η εισαγωγή τους, η διάθεσή τους στην αγορά, η επακόλουθη προσφορά τους ή η διαθεσιμότητά τους στην αγορά, η χρήση τους, εκτός από εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης, και η εξαγωγή τους.
(16)  Οι μη επαναπληρούμενοι περιέκτες για ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος θα πρέπει να απαγορευτούν, δεδομένου ότι μια ποσότητα της ουσίας παραμένει αναπόφευκτα στους περιέκτες αυτούς όταν αδειάζουν, η οποία στη συνέχεια εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να απαγορευτεί η εισαγωγή τους, η διάθεσή τους στην αγορά, η επακόλουθη προσφορά τους ή η διαθεσιμότητά τους στην αγορά, η χρήση τους, εκτός από εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης, και η εξαγωγή τους. Για να εξασφαλιστεί ότι οι επαναπληρούμενοι περιέκτες επαναπληρώνονται αντί να απορρίπτονται, θα πρέπει να απαιτείται από τις επιχειρήσεις, όταν διαθέτουν αυτούς τους περιέκτες στην αγορά, να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις ρυθμίσεις για την επιστροφή με σκοπό την επαναπλήρωση.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 προβλέπει την επισήμανση των ουσιών που ταξινομούνται ως ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και την επισήμανση των μειγμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές. Δεδομένου ότι επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και παράγονται για πρώτη ύλη, μέσα επεξεργασίας, εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης, οι ουσίες αυτές θα πρέπει να διακρίνονται από τις ουσίες που παράγονται για άλλες χρήσεις.
(17)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 προβλέπει την επισήμανση των ουσιών που ταξινομούνται ως ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και την επισήμανση των μειγμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές. Δεδομένου ότι επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης halon και μεθυλοβρωμιδίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή η λειτουργία των οποίων βασίζεται στις εν λόγω ουσίες, καθώς και άλλων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και παράγονται για πρώτη ύλη, μέσα επεξεργασίας, εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης καθώς και για καταστροφή εντός της Ένωσης, οι ουσίες αυτές θα πρέπει να διακρίνονται από τις ουσίες που παράγονται για άλλες χρήσεις.
__________________
__________________
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Η εξαγωγή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες μπορεί να επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις όπου μπορεί να είναι πιο επωφελές να επιτραπεί στα εν λόγω προϊόντα και στον εξοπλισμό να τερματίσουν τον φυσικό κύκλο ζωής τους σε τρίτη χώρα απ’ ό,τι να παροπλιστούν και να διατεθούν ως απόβλητα στην Ένωση.
(18)  Η εξαγωγή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες μπορεί να επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις όπου μπορεί να είναι πιο επωφελές να επιτραπεί στα εν λόγω προϊόντα και στον εξοπλισμό να τερματίσουν τον φυσικό κύκλο ζωής τους σε τρίτη χώρα απ’ ό,τι να παροπλιστούν και να διατεθούν ως απόβλητα στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες κατάλληλες εγκαταστάσεις, καθώς και το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, ώστε να αποφεύγεται κάθε περαιτέρω ρύπανση του περιβάλλοντος.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Δεδομένου ότι η διαδικασία παραγωγής ορισμένων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος μπορεί να οδηγήσει σε εκπομπές του παραγόμενου από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου τριφθορομεθανίου ως υποπροϊόντος, οι εν λόγω εκπομπές υποπροϊόντων θα πρέπει να καταστρέφονται ή να ανακτώνται για μεταγενέστερη χρήση ως προϋπόθεση για τη διάθεση της ουσίας που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος στην αγορά. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου κατά τη διαδικασία παραγωγής.
(19)  Δεδομένου ότι η διαδικασία παραγωγής ορισμένων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος μπορεί να οδηγήσει σε εκπομπές του παραγόμενου από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου τριφθορομεθανίου ως υποπροϊόντος, οι εν λόγω εκπομπές υποπροϊόντων θα πρέπει να παρακολουθούνται αυστηρά, να καταστρέφονται ή να ανακτώνται για μεταγενέστερη χρήση ως προϋπόθεση για τη διάθεση της ουσίας που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος στην αγορά. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου κατά τη διαδικασία παραγωγής, καθώς και να αποδεικνύουν την καταστροφή και την ανάκτηση σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Για να διασφαλιστεί ότι οι ουσίες, καθώς και τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και έχουν εισαχθεί παράνομα στην αγορά της Ένωσης, δεν εισέρχονται εκ νέου στην αγορά, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δημεύουν ή να κατάσχουν τα προϊόντα αυτά προς διάθεση. Η επανεξαγωγή προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απαγορεύεται.
(23)  Για να διασφαλιστεί ότι οι ουσίες, καθώς και τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και έχουν εισαχθεί παράνομα στην αγορά της Ένωσης, δεν εισέρχονται εκ νέου στην αγορά, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δημεύουν ή να κατάσχουν τα προϊόντα αυτά και να τα καταστρέφουν. Η επανεξαγωγή προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απαγορεύεται.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)  Η απαίτηση ανάκτησης αφρωδών υλικών που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος από οικοδομικά υλικά θα μπορούσε να τονώσει την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με τις τεχνολογίες κατεδάφισης, αποκατάσταση και ανακύκλωσης και θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση λόγω της έντασης εργασίας της διαδικασίας παροπλισμού και της ανάγκης για μεγαλύτερη ικανότητα επεξεργασίας για αυτούς τους τύπους αποβλήτων. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια πρόσθετη ανάγκη για κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού στις σχετικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι συχνά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ελάχιστες απαιτήσεις προσόντων για το εμπλεκόμενο προσωπικό και να αυξήσουν επίσης τη διαθεσιμότητα των προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και τη χρήση βιώσιμων τεχνικών.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)
(28β)  Η στροφή προς τη χρήση εναλλακτικών ουσιών αντί των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος θα τονώσει την πράσινη καινοτομία και την απασχόληση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να διασφαλίζουν δίκαιη και ισότιμη μετάβαση, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο, για το προσωπικό που απασχολείται από επιχειρήσεις οι οποίες δεν επιτυγχάνουν στη μετάβαση σε τέτοιες εναλλακτικές λύσεις.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Το πρωτόκολλο απαιτεί την υποβολή στοιχείων σχετικά με το εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος θα πρέπει να υποβάλλουν ετησίως έκθεση σχετικά με το εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται το εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος οι οποίες δεν καλύπτονται ακόμη από το πρωτόκολλο (απαριθμούνται στο παράρτημα II), ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η ανάγκη να επεκταθούν ορισμένα ή όλα τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται για τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ώστε να καλύπτουν και τις εν λόγω ουσίες.
(32)  Το πρωτόκολλο απαιτεί την υποβολή στοιχείων σχετικά με το εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος θα πρέπει να υποβάλλουν ετησίως έκθεση σχετικά με το εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται το εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος οι οποίες δεν καλύπτονται ακόμη από το πρωτόκολλο (απαριθμούνται στο παράρτημα II), ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η μελλοντική επέκταση των μέτρων ελέγχου για την ανάκτηση, την καταστροφή, την ανακύκλωση ή την ποιοτική αποκατάσταση που εφαρμόζονται για τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ώστε να καλύπτουν και τις εν λόγω ουσίες.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
(33α)  Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές νέες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις αρχές αυτές στον εντοπισμό παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και να καταστήσουν δυνατή την επιβολή κυρώσεων από αυτές. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του κανονισμού και που τους προστατεύουν από τυχόν αντίποινα.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Οι σοβαρές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να διώκονται βάσει του ποινικού δικαίου, σύμφωνα με την οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27.
(36)  Οι σοβαρές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να διώκονται βάσει του ποινικού δικαίου, σύμφωνα με την οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ τα διοικητικά και ποινικά αδικήματα είναι διαφορετικής φύσης, δεν αλληλοαποκλείονται, και, κατά συνέπεια, οι διοικητικές κυρώσεις θα επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών και ποινικών κυρώσεων από το ποινικό δικαστήριο κράτους μέλους σύμφωνα με την οδηγία 2008/99/ΕΚ.
__________________
__________________
27 Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).
27 Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
(40α)  Το υποξείδιο του αζώτου (N2O), το οποίο απελευθερώνεται κυρίως στον αέρα από το πλεόνασμα αζωτούχων λιπασμάτων στο έδαφος, έχει αποδειχθεί ότι είναι ουσία που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος. Μετά τη μείωση των χλωροφθορανθράκων και άλλων αλογονούχων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, το N2O έχει αναγνωριστεί ως μία από τις σημαντικότερες ουσίες που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος και απειλεί να υπονομεύσει τα οφέλη του πρωτοκόλλου. Στην ανακοίνωσή της της 20ής Μαΐου 2020 με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων», η Επιτροπή δεσμεύτηκε να αναλάβει δράση για τη μείωση των απωλειών θρεπτικών ουσιών κατά τουλάχιστον 50 %, γεγονός που με τη σειρά του αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της χρήσης λιπασμάτων κατά τουλάχιστον 20 % έως το 2030.
__________________
Βλ. για παράδειγμα: «Drawing Down N2O To Protect Climate and the Ozone Layer», UNEP, 2013.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1
Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για την παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, την περαιτέρω προσφορά, καθώς και τη χρήση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις ουσίες αυτές και σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τη διάθεση στην αγορά, την περαιτέρω προσφορά και τη χρήση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή εξαρτώνται από αυτές.
Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για την παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, την αποθήκευση, την περαιτέρω προσφορά, καθώς και τη χρήση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις ουσίες αυτές και σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τη διάθεση στην αγορά, την περαιτέρω προσφορά και την αξιοποίηση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή εξαρτώνται από αυτές.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα και εξοπλισμό, καθώς και σε μέρη αυτών, που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες.
2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα και εξοπλισμό, καθώς και σε μέρη αυτών, που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται πλήρως ή μερικώς από τις εν λόγω ουσίες.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1
1)  «πρώτη ύλη»: κάθε ουσία που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος και η οποία υφίσταται χημική μετατροπή με διεργασία κατά την οποία η αρχική της σύνθεση μεταβάλλεται πλήρως, και της οποίας οι εκπομπές είναι ασήμαντες·
1)  «πρώτη ύλη»: κάθε ουσία που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος και η οποία υφίσταται χημική μετατροπή με διεργασία κατά την οποία η αρχική της σύνθεση μεταβάλλεται πλήρως·
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5
5)  «διάθεση στην αγορά»: η προμήθεια ή η διάθεση σε άλλο πρόσωπο εντός της Ένωσης για πρώτη φορά, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, η τελωνειακή άδεια για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, και η χρήση ουσιών που παράγονται ή η χρήση προϊόντων ή εξοπλισμού που κατασκευάζονται για ιδία χρήση·
5)  «διάθεση στην αγορά»: η προμήθεια ή η διάθεση σε άλλο πρόσωπο εντός της Ένωσης για πρώτη φορά, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, η τελωνειακή άδεια για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, και η χρήση ουσιών που παράγονται ή η αξιοποίηση προϊόντων ή εξοπλισμού που κατασκευάζονται για ιδία αξιοποίηση·
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)
6α)  «παραγωγός»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει ελεγχόμενες ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος εντός της Κοινότητας·
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
10α)  «εμπορευματοκιβώτιο»: εμπορευματοκιβώτιο όπως ορίζεται στο άρθρο [X] του κανονισμού xxxx/xxxx [κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια]·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 11
11)  «προϊόντα και εξοπλισμός»: όλα τα προϊόντα και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των μερών τους, εκτός των περιεκτών, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος·
11)  «προϊόντα και εξοπλισμός»: όλα τα προϊόντα και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των μερών τους, εκτός των περιεκτών, που αξιοποιούνται για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος·
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1, οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μπορούν να παράγονται, να διατίθενται στην αγορά και στη συνέχεια να παρέχονται ή να διατίθενται σε άλλο πρόσωπο εντός της Ένωσης έναντι αμοιβής ή δωρεάν για να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1, οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μπορούν να παράγονται, να διατίθενται στην αγορά και στη συνέχεια να παρέχονται ή να διατίθενται σε άλλο πρόσωπο εντός της Ένωσης έναντι αμοιβής ή δωρεάν μόνο όταν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή εκδίδει έως ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση καταλόγου των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη, των αντίστοιχων χρήσεων καθεμίας από τις εν λόγω ουσίες ως πρώτης ύλης και του επιπέδου εκπομπών τους.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 β (νέο)
Έως την 1η Ιανουαρίου 2025 και στη συνέχεια ανά 2,5 έτη, η Επιτροπή αξιολογεί την τρέχουσα και την μελλοντική διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων αντί των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, και οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές συστάσεις, τις επιπτώσεις όσον αφορά το δυναμικό καταστροφής του όζοντος και τη διαθεσιμότητα ακριβέστερων δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις πρώτες ύλες, τις τεχνολογικές εξελίξεις χάρη στις οποίες υπάρχουν τεχνικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, καθώς και τη χρήση ενέργειας, την αποδοτικότητα, την οικονομική σκοπιμότητα και το κόστος των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει τα συμπεράσματα των εν λόγω αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 γ (νέο)
Όταν η Επιτροπή καταλήγει στο πλαίσιο της αξιολόγησής της στο συμπέρασμα ότι υπάρχει εφικτή εναλλακτική λύση αντί μιας ουσίας που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος για μια συγκεκριμένη χρήση ως πρώτη ύλη, η Επιτροπή εκδίδει, εντός 3 μηνών, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με σκοπό τον καθορισμό μέγιστου επιπέδου εκπομπών και χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή κατάργηση των ποσοτικών ορίων χρήσης της σχετικής ουσίας που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος στον κατάλογο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 δ (νέο)
Οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, οι οποίες παράγονται, διατίθενται στην αγορά και στη συνέχεια προσφέρονται ή καθίστανται διαθέσιμες, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν, σε άλλο πρόσωπο εντός της Ένωσης για χρήση ως πρώτη ύλη, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό αυτό. Οι περιέκτες που περιέχουν τις ουσίες οι οποίες προορίζονται για τις χρήσεις αυτές φέρουν επισήμανση με σαφή ένδειξη ότι η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Όταν οι ουσίες αυτές υπόκεινται σε απαιτήσεις επισήμανσης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, η ένδειξη αυτή περιλαμβάνεται στις ετικέτες που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση του παραρτήματος V, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικά και οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις ή τεχνολογίες για τις χρήσεις που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται στο παράρτημα V ή αυτές δεν είναι αποδεκτές λόγω των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον ή στην υγεία, ή όταν είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά τις κρίσιμης σημασίας χρήσεις των halon που καθορίζονται ιδίως στο πρωτόκολλο, από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) ή βάσει της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL).
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση του παραρτήματος V, όταν υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικά και οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις ή τεχνολογίες για τις χρήσεις που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα πριν από μία ή περισσότερες από τις ημερομηνίες λήξης που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, ή όταν δεν υπάρχουν για τις χρήσεις που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα ή αυτές δεν είναι αποδεκτές λόγω των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον ή στην υγεία, ή όταν είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά τις κρίσιμης σημασίας χρήσεις των halon που καθορίζονται ιδίως στο πρωτόκολλο, από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) ή βάσει της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL).
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις και κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, να χορηγεί χρονικά περιορισμένες παρεκκλίσεις από τις ημερομηνίες λήξης ή τις καταληκτικές ημερομηνίες που καθορίζονται στο παράρτημα V για συγκεκριμένη περίπτωση, όταν αποδεικνύεται στο αίτημα ότι δεν υπάρχει τεχνικά και οικονομικά εφικτή εναλλακτική λύση για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Η Επιτροπή μπορεί να συμπεριλάβει στις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και μπορεί να απαιτήσει την υποβολή υποστηρικτικών στοιχείων που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση της χρήσης της παρέκκλισης, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις ανακτημένες ποσότητες για ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάσταση, τα αποτελέσματα των ελέγχων διαρροής και τις ποσότητες αχρησιμοποίητων halon στα αποθέματα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
4.  Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις και κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, να χορηγεί χρονικά περιορισμένες παρεκκλίσεις από τις ημερομηνίες λήξης ή τις καταληκτικές ημερομηνίες που καθορίζονται στο παράρτημα V για συγκεκριμένη περίπτωση, όταν αποδεικνύεται στο αίτημα ότι δεν υπάρχει τεχνικά και οικονομικά εφικτή εναλλακτική λύση για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και απαιτεί την υποβολή υποστηρικτικών στοιχείων που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση της χρήσης της παρέκκλισης, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις ανακτημένες ποσότητες για ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάσταση, τα αποτελέσματα των ελέγχων διαρροής και τις ποσότητες αχρησιμοποίητων halon στα αποθέματα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφόσον το απαιτούν αιφνίδιες επιδρομές επιβλαβών οργανισμών ή εξάρσεις νόσων, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους, να επιτρέψει, με εκτελεστικές πράξεις, την προσωρινή παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση μεθυλοβρωμιδίου, υπό τον όρο ότι η διάθεση στην αγορά και η χρήση μεθυλοβρωμιδίου επιτρέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, αντίστοιχα. Τυχόν αχρησιμοποίητες ποσότητες μεθυλοβρωμιδίου καταστρέφονται.
1.  Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφόσον το απαιτούν αιφνίδιες επιδρομές επιβλαβών οργανισμών ή εξάρσεις νόσων, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους, να επιτρέψει, με εκτελεστικές πράξεις και κατόπιν κοινοποίησης στη Γραμματεία για το όζον σύμφωνα με την απόφαση IX/7 των μερών του πρωτοκόλλου, την προσωρινή παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση μεθυλοβρωμιδίου, υπό τον όρο ότι η διάθεση στην αγορά και η χρήση μεθυλοβρωμιδίου επιτρέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, αντίστοιχα. Τυχόν αχρησιμοποίητες ποσότητες μεθυλοβρωμιδίου καταστρέφονται.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση των εκπομπών μεθυλοβρωμιδίου κατά τη χρήση και ισχύουν για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες και για ποσότητα που δεν υπερβαίνει τους 20 μετρικούς τόνους μεθυλοβρωμιδίου. Η Επιτροπή μπορεί να συμπεριλάβει στις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και μπορεί να απαιτήσει την υποβολή υποστηρικτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της χρήσης μεθυλοβρωμιδίου, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την καταστροφή ουσιών μετά τη λήξη της παρέκκλισης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
2.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση των εκπομπών μεθυλοβρωμιδίου κατά τη χρήση και ισχύουν για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες και για ποσότητα που δεν υπερβαίνει τους 20 μετρικούς τόνους μεθυλοβρωμιδίου. Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και απαιτεί την υποβολή υποστηρικτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της χρήσης μεθυλοβρωμιδίου, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την καταστροφή ουσιών μετά τη λήξη της παρέκκλισης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Η άδεια που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν απαιτείται σε περιπτώσεις προσωρινής εναπόθεσης.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και από το άρθρο 16, η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, απλουστευμένους κανόνες για την αδειοδότηση σε περίπτωση προσωρινής εναπόθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 σημείο (17) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, να επιτρέπει την εξαγωγή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες, όταν αποδεικνύεται ότι, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής αξίας και της αναμενόμενης εναπομένουσας διάρκειας ζωής του συγκεκριμένου αγαθού, η απαγόρευση εξαγωγής συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εξαγωγέα και η εν λόγω εξαγωγή είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία της χώρας προορισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, να επιτρέπει την εξαγωγή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες, όταν αποδεικνύεται ότι, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής αξίας και της αναμενόμενης εναπομένουσας διάρκειας ζωής του συγκεκριμένου αγαθού, η απαγόρευση εξαγωγής συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εξαγωγέα, η εν λόγω εξαγωγή είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία της χώρας προορισμού και αυτά τα προϊόντα και ο εξοπλισμός, μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους και βάσει της εθνικής νομοθεσίας, θα αντιμετωπίζονταν από την εν λόγω χώρα προορισμού κατά τρόπο που δεν θα οδηγούσε σε έκλυση στο εξωτερικό περιβάλλον ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Η άδεια που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν απαιτείται σε περίπτωση επανεξαγωγής έπειτα από προσωρινή εναπόθεση.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και από το άρθρο 16, η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, απλουστευμένους κανόνες για την αδειοδότηση σε περίπτωση προσωρινής εναπόθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 σημείο 17) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Οι απαγορευμένοι μη επαναπληρούμενοι περιέκτες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δημεύονται, κατάσχονται, αποσύρονται ή ανακαλούνται από την αγορά για διάθεση από τις τελωνειακές αρχές ή τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Απαγορεύεται η επανεξαγωγή απαγορευμένων μη επαναπληρούμενων περιεκτών.
Οι απαγορευμένοι μη επαναπληρούμενοι περιέκτες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δημεύονται, κατάσχονται, αποσύρονται ή ανακαλούνται από την αγορά και καταστρέφονται από τις τελωνειακές αρχές ή τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Απαγορεύεται η επανεξαγωγή απαγορευμένων μη επαναπληρούμενων περιεκτών.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά επαναπληρούμενους περιέκτες για ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης που περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την επιστροφή του εν λόγω περιέκτη με σκοπό την επαναπλήρωση. Οι εν λόγω ρυθμίσεις περιλαμβάνουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για τη συμμόρφωση του προμηθευτή των εν λόγω περιεκτών με τους τελικούς χρήστες.
Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο φυλάσσουν τη δήλωση συμμόρφωσης για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών μετά τη διάθεση των επαναπληρούμενων περιεκτών στην αγορά και τη θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Οι εταιρείες που προμηθεύουν τους εν λόγω περιέκτες στους τελικούς χρήστες τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης με τις εν λόγω ρυθμίσεις για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών μετά την προμήθεια στον τελικό χρήστη και τα θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, κατόπιν αιτήματος.
Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τις λεπτομέρειες της δήλωσης συμμόρφωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Για τους σκοπούς της υποβολής αποδεικτικών στοιχείων, οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης και επισυνάπτουν δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με την εγκατάσταση παραγωγής και τα μέτρα μετριασμού που έχουν εγκριθεί για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς διατηρούν τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από τη διάθεση στην αγορά και τα θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των εθνικών αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής.
Για τους σκοπούς της παροχής των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 στοιχείο α, οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης, η οποία ελέγχεται από διαπιστευμένο ελεγκτή, και επισυνάπτουν δικαιολογητικά έγγραφα με:
α)  πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση παραγωγής·
β)  την απόδειξη της διαθεσιμότητας και της λειτουργίας της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών στην εγκατάσταση παραγωγής·
γ)  την απόδειξη ότι έχουν ληφθεί μέτρα μετριασμού για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές·
δ)  την απόδειξη της καταστροφής ή ανάκτησης οποιασδήποτε ποσότητας εκπεμπόμενου τριφθορομεθανίου, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις απαιτήσεις του άρθρου 20 παράγραφος 7.
Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς διατηρούν τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από τη διάθεση στην αγορά και τα θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των εθνικών αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης και τις λεπτομέρειες αυτής και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και παράγονται ή διατίθενται στην αγορά ως πρώτη ύλη, ως μέσα επεξεργασίας ή για βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης, όπως αναφέρονται στα άρθρα 6, 7 και 8, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τους εν λόγω σκοπούς.
Οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και παράγονται ή διατίθενται στην αγορά και τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες που παράγονται ή διατίθενται στην αγορά και στη συνέχεια προσφέρονται ή διατίθενται όπως αναφέρεται στα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους εν λόγω σκοπούς. Οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, καθώς και τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες και που διατίθενται στην αγορά προς καταστροφή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12, μπορούν να χρησιμοποιούνται ή να αξιοποιούνται μόνο για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Οι περιέκτες που περιέχουν τις ουσίες οι οποίες προορίζονται για τις χρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 7 και 8 φέρουν επισήμανση με σαφή ένδειξη ότι η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Όταν οι ουσίες αυτές υπόκεινται σε απαιτήσεις επισήμανσης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, η ένδειξη αυτή περιλαμβάνεται στις ετικέτες που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό.
Οι περιέκτες που περιέχουν τις ουσίες οι οποίες προορίζονται για τις χρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 φέρουν επισήμανση με σαφή ένδειξη ότι η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Η ετικέτα φέρει την αποδεκτή βιομηχανική ονομασία της συγκεκριμένης ουσίας που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος ή, εάν δεν υπάρχει τέτοιος χαρακτηρισμός, τη χημική ονομασία, το δυναμικό καταστροφής του όζοντος της συγκεκριμένης ουσίας και, εφόσον υπάρχει, το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, εκφραζόμενο σε χρονική κλίμακα 100 ετών και, εφόσον υπάρχει, σε χρονικό διάστημα 20 ετών. Όταν οι εν λόγω ουσίες έχουν αποκατασταθεί ποιοτικά ή ανακυκλωθεί, η ετικέτα περιλαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες, τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό παρτίδας και το όνομα και τη διεύθυνση της μονάδας ποιοτικής αποκατάστασης ή ανακύκλωσης. Όταν οι ουσίες αυτές υπόκεινται σε απαιτήσεις επισήμανσης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, η ένδειξη αυτή περιλαμβάνεται στις ετικέτες που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό. Κατά περίπτωση, οι επαναπληρούμενοι περιέκτες επισημαίνονται εκ νέου με επικαιροποιημένες πληροφορίες.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή δημιουργεί και εξασφαλίζει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και για τα προϊόντα και τον εξοπλισμό τα οποία περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες (στο εξής: σύστημα αδειοδότησης).
1.  Η Επιτροπή δημιουργεί και εξασφαλίζει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και για τα προϊόντα και τον εξοπλισμό τα οποία περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες («σύστημα αδειοδότησης»).
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
5.  Κάθε επιχείρηση που κατέχει άδεια κοινοποιεί στην Επιτροπή, κατά την περίοδο ισχύος της άδειας, τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να επέλθουν κατά την περίοδο ισχύος της άδειας σε σχέση με τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα VII.
5.  Κάθε επιχείρηση που κατέχει άδεια κοινοποιεί στην Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατά την περίοδο ισχύος της άδειας, τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να επέλθουν κατά την περίοδο ισχύος της άδειας σε σχέση με τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα VII.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Στις περιπτώσεις εισαγωγών ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και προϊόντων και εξοπλισμού τα οποία περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες, ο εισαγωγέας ή, εάν δεν είναι διαθέσιμος, ο διασαφιστής, που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση ή στη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης και, σε περίπτωση εξαγωγών, ο εξαγωγέας που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση, παρέχει στις τελωνειακές αρχές στη διασάφηση τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:
3.  Στις περιπτώσεις εισαγωγών ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και προϊόντων και εξοπλισμού τα οποία περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται πλήρως ή μερικώς από τις εν λόγω ουσίες, ο εισαγωγέας ή, εάν δεν είναι διαθέσιμος, ο διασαφιστής, που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση ή στη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης και, σε περίπτωση εξαγωγών, ο εξαγωγέας που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση, παρέχει στις τελωνειακές αρχές στη διασάφηση τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1
Οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν στη δήμευση ή την κατάσχεση των ουσιών, των προϊόντων και του εξοπλισμού που απαγορεύονται βάσει του παρόντος κανονισμού με σκοπό τη διάθεσή τους σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αποσύρουν επίσης ή ανακαλούν από την αγορά τις εν λόγω ουσίες, προϊόντα και εξοπλισμό σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
__________________
33 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1).
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 12 – εδάφιο 1
Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών ορίζουν ή εγκρίνουν τελωνεία ή άλλους χώρους και προσδιορίζουν τη διαδρομή προς τα εν λόγω τελωνεία και χώρους, σύμφωνα με τα άρθρα 135 και 267 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, για την προσκόμιση στα τελωνεία ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες κατά την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή κατά την έξοδό τους από αυτό. Τα εν λόγω τελωνεία ή χώροι είναι επαρκώς εξοπλισμένα για τη διενέργεια των σχετικών φυσικών ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου και διαθέτουν γνώσεις σχετικά με θέματα που αφορούν την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών ορίζουν ή εγκρίνουν τελωνεία ή άλλους χώρους και προσδιορίζουν τη διαδρομή προς τα εν λόγω τελωνεία και χώρους, σύμφωνα με τα άρθρα 135 και 267 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, για την προσκόμιση στα τελωνεία ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες κατά την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή κατά την έξοδό τους από αυτό. Τα εν λόγω τελωνεία ή χώροι είναι επαρκώς εξοπλισμένα με τους απαραίτητους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη διενέργεια των σχετικών φυσικών ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου και διαθέτουν γνώσεις σχετικά με θέματα που αφορούν την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
1.  Οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα I και περιέχονται σε εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, σε εξοπλισμό που περιέχει διαλύτες ή σε συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες, ανακτώνται κατά τη συντήρηση ή την επισκευή του εξοπλισμού ή πριν από τη διάλυση ή την τελική διάθεσή του, με σκοπό την καταστροφή τους, την ανακύκλωση ή την ποιοτική αποκατάστασή τους.
1.  Οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και οι οποίες απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ και περιέχονται σε εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, σε εξοπλισμό που περιέχει διαλύτες ή σε συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες, ανακτώνται κατά τη συντήρηση ή την επισκευή του εξοπλισμού ή πριν από τη διάλυση ή την τελική διάθεσή του, με σκοπό την καταστροφή τους, την ανακύκλωση ή την ποιοτική αποκατάστασή τους.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6
6.  Εάν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα I και περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό εκτός των αναφερομένων στις παραγράφους 1 έως 5 ανακτώνται με σκοπό την καταστροφή, την ανακύκλωση ή την ποιοτική αποκατάστασή τους ή καταστρέφονται χωρίς να προηγηθεί ανάκτηση.
6.  Εάν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και οι οποίες απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ και περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό εκτός των αναφερομένων στις παραγράφους 1 έως 5 ανακτώνται με σκοπό την καταστροφή, την ανακύκλωση ή την ποιοτική αποκατάστασή τους ή καταστρέφονται χωρίς να προηγηθεί ανάκτηση.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 9
9.  Τα κράτη μέλη προωθούν την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα I και καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του σχετικού προσωπικού.
9.  Τα κράτη μέλη προωθούν την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα I και καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του σχετικού προσωπικού. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
2.  Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση κάθε ακούσιας ελευθέρωσης ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι κατά τη διάρκεια της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ακούσιας παραγωγής κατά την παρασκευή άλλων χημικών προϊόντων, της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού, της χρήσης, της αποθήκευσης και της μεταφοράς από έναν περιέκτη ή σύστημα σε άλλο ή της μεταφοράς.
2.  Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση κάθε ακούσιας ελευθέρωσης ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ κατά τη διάρκεια της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ακούσιας παραγωγής κατά την παρασκευή άλλων χημικών προϊόντων, της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού, της χρήσης, της αποθήκευσης και της μεταφοράς από έναν περιέκτη ή σύστημα σε άλλο ή της μεταφοράς.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3
3.  Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εξοπλισμό που περιέχει ουσίες οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, μεριμνούν ώστε κάθε διαρροή που εντοπίζεται να επιδιορθώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης χρήσης των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
3.  Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εξοπλισμό που περιέχει ουσίες οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, μεριμνούν ώστε κάθε διαρροή που εντοπίζεται να επιδιορθώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης χρήσης των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Οι επιχειρήσεις οι οποίες χειρίζονται εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού ή αντλιών θέρμανσης ή συστήματα πυροπροστασίας, περιλαμβανομένων των κυκλωμάτων τους τα οποία περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος εξασφαλίζουν ότι ο σταθερός εξοπλισμός ή τα συστήματα με ρευστό φορτίο:
α)  ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 3 kg ή περισσότερο ελέγχονται για διαρροές τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 μήνες· αυτό δεν ισχύει για εξοπλισμό με ερμητικά σφραγισμένα συστήματα, τα οποία φέρουν σχετική σήμανση και περιέχουν φορτίο ελεγχόμενων ουσιών μικρότερο των 6 kg·
β)  ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 30 kg ή περισσότερο ελέγχονται για διαρροές τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες·
γ)  ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 300 kg ή περισσότερο ελέγχονται για διαρροές τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες· και οιαδήποτε διαρροή διαπιστώνεται επιδιορθώνεται το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών· ο εξοπλισμός ή το σύστημα ελέγχεται για διαρροές εντός μηνός από την αποκατάσταση διαρροής για να εξασφαλισθεί ότι η επιδιόρθωση ήταν αποτελεσματική.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5
5.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού το οποίο διεξάγει τις δραστηριότητες της παραγράφου 3.
5.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού το οποίο διεξάγει τις δραστηριότητες της παραγράφου 3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ όσον αφορά το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη και το δυναμικό καταστροφής της στιβάδας του όζοντος των ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, όταν αυτό είναι αναγκαίο βάσει των νέων εκθέσεων αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή ή των νέων εκθέσεων της SAP, η οποία συστάθηκε βάσει του πρωτοκόλλου.
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ για την ενημέρωση του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη και του δυναμικού καταστροφής της στιβάδας του όζοντος των ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, όταν αυτό είναι αναγκαίο βάσει των νέων εκθέσεων αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή ή των νέων εκθέσεων της SAP, η οποία συστάθηκε βάσει του πρωτοκόλλου, καθώς και την προσθήκη του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη των εν λόγω ουσιών σε 20ετές χρονοδιάγραμμα.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)
Κάθε έτος έως την 31η Μαρτίου ... [το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε επιχείρηση που έχει διαθέσει στην αγορά ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το άρθρο 15 παράγραφος 2.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται σε αυτές σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2.  Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται σε αυτές σύμφωνα με το παρόν άρθρο και των όρων υπό τους οποίους παρέχεται πρόσβαση στα δεδομένα.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1
1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν ελέγχους για να διαπιστώσουν αν οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν τακτικούς ελέγχους για να διαπιστώσουν αν οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
γ)  αναστολή ή ανάκληση της άδειας διεξαγωγής δραστηριοτήτων, στον βαθμό που οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
γ)  προσωρινή αναστολή ή ανάκληση της άδειας διεξαγωγής δραστηριοτήτων, στον βαθμό που οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Σε περιπτώσεις παράνομης παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά ή χρήσης ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες, τα κράτη μέλη προβλέπουν μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον πενταπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών ουσιών ή προϊόντων και εξοπλισμού. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης εντός πενταετίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον οκταπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών ουσιών ή προϊόντων και εξοπλισμού.
Σε περιπτώσεις παράνομης παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά ή χρήσης ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες, τα κράτη μέλη προβλέπουν ελάχιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον τετραπλάσια της αγοραίας αξίας των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή των σχετικών προϊόντων και εξοπλισμού και μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον εξαπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών ουσιών ή προϊόντων και εξοπλισμού. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης εντός πενταετίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν ελάχιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον εξαπλάσια της αγοραίας αξίας των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή των σχετικών προϊόντων και εξοπλισμού και μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον δεκαπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών ουσιών ή προϊόντων και εξοπλισμού.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 α (νέο)
Άρθρο 27α
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν πρόκειται να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5, τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν να επιβάλλονται είτε μέσω διοικητικών διαδικασιών είτε με κίνηση διαδικασίας για την επιβολή προστίμων, ή και με τους δύο τρόπους.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 7, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 16 παράγραφος 13, στο άρθρο 18, στο άρθρο 19 παράγραφος 2, στο άρθρο 20 παράγραφος 8, στο άρθρο 22, στο άρθρο 23 παράγραφος 3 και στο άρθρο 24 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον [από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στο άρθρο 7 παράγραφος 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 7, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 16 παράγραφος 13, στο άρθρο 18, στο άρθρο 19 παράγραφος 2, στο άρθρο 20 παράγραφος 8, στο άρθρο 22, στο άρθρο 23 παράγραφος 3 και στο άρθρο 24 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον [από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – εδάφιο 1
Έως την 1η Ιανουαρίου 2033 η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2030 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων αντί των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος για τις οποίες χορηγείται παρέκκλιση δυνάμει των άρθρων 6, 7, 8 και 9. Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Μετά την υποβολή της εν λόγω έκθεσης και των αξιολογήσεων που ζητήθηκαν, η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να υποβάλει νομοθετική πρόταση.
Η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή η οποία θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 10α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 («Συμβουλευτική Επιτροπή») μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να παρέχει επιστημονικές συμβουλές και να εκδίδει εκθέσεις σχετικά με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές συμβουλές και εκθέσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τη συνοχή του παρόντος κανονισμού με τους στόχους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 – στοιχείο στ
στ)  τα τυχόν αποθέματα,
στ)  τα τυχόν αποθέματα που είχε στην κατοχή του κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου που αφορά η υποβολή έκθεσης·
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – στοιχείο δ
δ)  τα τυχόν αποθέματα,
δ)  τα τυχόν αποθέματα που είχε στην κατοχή του κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου που αφορά η υποβολή έκθεσης·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 4 – στοιχείο β
β)  τα τυχόν αποθέματα,
β)  τα τυχόν αποθέματα που είχε στην κατοχή του κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου που αφορά η υποβολή έκθεσης·
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  τις ποσότητες που καταστράφηκαν, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονταν σε προϊόντα ή εξοπλισμό,
α)  τις ποσότητες που καταστράφηκαν, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονταν σε προϊόντα ή εξοπλισμό και των ποσοτήτων που καταστράφηκαν ως υποπροϊόντα·
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  τα τυχόν αποθέματα, των οποίων η καταστροφή έχει προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονται σε προϊόντα ή εξοπλισμό,
β)  τα τυχόν αποθέματα που διατηρούνται στην αρχή και στο τέλος της περιόδου αναφοράς, των οποίων η καταστροφή έχει προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονται σε προϊόντα ή εξοπλισμό·
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 5 – εδάφιο 2
Κάθε επιχείρηση που καταστρέφει ουσίες οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και δεν καλύπτονται από το σημείο 2 στοιχείο ε) του παρόντος παραρτήματος κοινοποιεί επίσης στοιχεία σχετικά με τυχόν αγορές από άλλες επιχειρήσεις και πωλήσεις προς άλλες επιχειρήσεις στην Ένωση.
Κάθε επιχείρηση που καταστρέφει ουσίες οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και δεν καλύπτονται από το σημείο 2 στοιχείο ε) του παρόντος παραρτήματος κοινοποιεί επίσης στοιχεία σχετικά με τυχόν αγορές από άλλες επιχειρήσεις και πωλήσεις προς άλλες επιχειρήσεις στην Ένωση.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  τα τυχόν αποθέματα,
β)  τα τυχόν αποθέματα που είχε στην κατοχή του κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου που αφορά η υποβολή έκθεσης·
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  τις διεργασίες και τυχόν εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τη μεταφορά και την αποθήκευση, μεταξύ άλλων της μεταφοράς από ένα περιέκτη σε άλλο.
γ)  τους τύπους χρήσεων ως πρώτες ύλες και τις διεργασίες και τυχόν εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τη μεταφορά και την αποθήκευση, μεταξύ άλλων της μεταφοράς από ένα περιέκτη σε άλλο.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 6 – εδάφιο 2
Κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη ή ως μέσο επεξεργασίας ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Ι κοινοποιεί επίσης στοιχεία σχετικά με τυχόν αγορές από άλλες επιχειρήσεις και πωλήσεις προς άλλες επιχειρήσεις στην Ένωση.
Κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη ή ως μέσο επεξεργασίας ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος κοινοποιεί επίσης στοιχεία σχετικά με τυχόν αγορές από άλλες επιχειρήσεις και πωλήσεις προς άλλες επιχειρήσεις στην Ένωση.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0050/2023).


Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου – Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 183kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2023 σχετικά με την έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου – η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2022/2898(RSP))
P9_TA(2023)0094B9-0189/2023

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 4 παράγραφος 3 καθώς και τα άρθρα 5, 6, 7, 11, 19 και 49,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα της που αφορούν τον σεβασμό, την προστασία και την προαγωγή της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση, μεταξύ άλλων τα άρθρα 70, 258, 259, 260, 263, 265 και 267,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2022, με τίτλο «Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου – Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2022)0500),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης(1) (κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και τις συστάσεις και εκθέσεις της καθολικής περιοδικής εξέτασης του ΟΗΕ, καθώς και τη νομολογία των οργάνων των Συνθηκών του ΟΗΕ και τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις και τις εκθέσεις του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Ύπατου Αρμοστή για τις εθνικές μειονότητες, του εκπροσώπου για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και λοιπών οργανισμών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, και τις συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα, τις γνώμες και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της Επιτροπής των Υπουργών, της Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, της Συντονιστικής Επιτροπής για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ποικιλομορφίας και της ένταξης, της Επιτροπής της Βενετίας και λοιπών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 23ης Μαΐου 2007, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης την περίοδο 2020-2022,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ (COM(2017)0835),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), της 19ης Ιουλίου 2022, με τίτλο « Europe’s civil society: still under pressure» (Ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών: ακόμα υπό πίεση), της 8ης Ιουνίου 2022 με τίτλο «Fundamental Rights Report 2022» (Έκθεση για τα Θεμελιώδη δικαιώματα 2022), της 19ης Αυγούστου 2022 με τίτλο «Protecting civic space in the EU» (Προστασία του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών στην ΕΕ) και της 3ης Νοεμβρίου 2022 με τίτλο «Antisemitism – Overview of antisemitic incidents recorded in the European Union 2011-2021» (Αντισημιτισμός – Επισκόπηση των αντισημιτικών περιστατικών που καταγράφηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2011-2021), καθώς και τις λοιπές εκθέσεις, στοιχεία και εργαλεία του Οργανισμού, και ιδίως το Σύστημα Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (EFRIS),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός μέσου για τις ευρωπαϊκές αξίες που θα στηρίζει τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που προάγουν τις θεμελιώδεις αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με πρόταση να κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί αιρεσιμότητος(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2021 σχετικά με την ενίσχυση της δημοκρατίας και της ελευθερίας και πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ: η αθέμιτη χρήση αγωγών αστικού και ποινικού δικαίου για τη φίμωση δημοσιογράφων, ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διαφθοράς, των παράτυπων δαπανών και της κατάχρησης των ενωσιακών και εθνικών κονδυλίων όσον αφορά τα ταμεία έκτακτης ανάγκης και τους τομείς δαπανών που αφορούν τη διαχείριση κρίσεων(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2022 σχετικά με τη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2022 σχετικά με το κράτος δικαίου και τις συνέπειες των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2022 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2021 για το κράτος δικαίου(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2022 σχετικά με το κράτος δικαίου και την πιθανή έγκριση του πολωνικού εθνικού σχεδίου ανάκαμψης (RRF)(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2022 σχετικά με την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2022 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020 και το 2021(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2022 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την αύξηση των εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ ατόμων σε όλη την Ευρώπη μέσα από το πρίσμα της πρόσφατης ομοφοβικής δολοφονίας στη Σλοβακία(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Νοεμβρίου 2022 σχετικά με τη φυλετική δικαιοσύνη, την απαγόρευση των διακρίσεων και την καταπολέμηση του ρατσισμού στην ΕΕ(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2022 σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Ουγγαρίας με τους προβλεπόμενους στον κανονισμό για την αιρεσιμότητα όρους του κράτους δικαίου και την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ουγγαρίας(24),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση βασίζεται στις κατοχυρωμένες στο άρθρο 2 ΣΕΕ αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες – αξίες που είναι κοινές στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις οποίες οι υποψήφιες χώρες πρέπει να τηρούν στο πλαίσιο των κριτηρίων της Κοπεγχάγης για να προσχωρήσουν στην Ένωση, και οι οποίες δεν επιτρέπεται να παραβιάζονται ή να ερμηνεύονται εκ νέου μετά την προσχώρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν αλληλοενισχυόμενες αξίες, η υπονόμευση των οποίων μπορεί να αποτελέσει συστημική απειλή για την Ένωση και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι δεσμευτικός για την Ένωση στο σύνολό της, καθώς και για τα κράτη μέλη της σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των υποεθνικών οντοτήτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης εκφράστηκε σαφώς η επιθυμία η ΕΕ να προασπίζει συστηματικά το κράτος δικαίου στο σύνολο των κρατών μελών, να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και να διαφυλάσσει την αξιοπιστία της ΕΕ κατά την προώθηση των αξιών της τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ επιβάλλει στην Ένωση και στα κράτη μέλη την υποχρέωση να αλληλοϋποστηρίζονται με πλήρη αμοιβαίο σεβασμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες, και στα κράτη μέλη να λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο, είτε γενικό είτε ειδικό, για να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή ανακύπτουν από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσθήκη συγκεκριμένων και νομικά δεσμευτικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, καθώς και την οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κράτος δικαίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να είναι νόμιμα τα μέτρα αυτά έπρεπε να τηρούν τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες περιόριζαν θεμελιώδη δικαιώματα ή βασικές ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κυβερνήσεις έχουν χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα ως πρόφαση για την αποδυνάμωση των δημοκρατικών ελέγχων και ισορροπιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν και να εξορθολογιστούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί και να αναπτυχθεί ένας ενιαίος ολοκληρωμένος μηχανισμός της ΕΕ για την αποτελεσματική προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και να διασφαλιστεί η τήρηση των αξιών του άρθρου 2 ΣΕΕ σε ολόκληρη την Ένωση και η προώθησή τους στις υποψήφιες χώρες, αν και με διαφορετικά καθεστώτα παρακολούθησης, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μην μπορούν να αναπτύξουν εθνικό δίκαιο που αντιβαίνει στην προστασία του άρθρου 2 ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο εξακολουθούν να απορρίπτουν την σύναψη μιας διοργανικής συμφωνίας σχετικά με ένα μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Μάιο του 2022, το Κοινοβούλιο ασχολείται επίσης με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία, τη Μάλτα και την Πολωνία στα ψηφίσματά του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα παρακολούθησης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου έχει επίσης ασχοληθεί με ορισμένα ζητήματα στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία·

Συνολική αξιολόγηση της έκθεσης

1.  επικροτεί την τρίτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου ως τμήμα της εργαλειοθήκης της Επιτροπής για το κράτος δικαίου· θεωρεί ότι η έκθεση αποτελεί ένα βήμα προς έναν συνεκτικό μηχανισμό προστασίας των αξιών της Ένωσης που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, και ότι η βασική πρόκληση τώρα είναι η αποτελεσματική και συνεπής αξιοποίηση της υφιστάμενης εργαλειοθήκης για την προστασία και την επιβολή των εν λόγω αξιών·

2.  σημειώνει βελτιώσεις σε σύγκριση με προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις, όπως η προσθήκη ειδικών ανά χώρα συστάσεων· επικροτεί επίσης το γεγονός ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα δημόσια μέσα ενημέρωσης και στα μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά το ιδιoκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάταξης του παρατηρητηρίου για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και της αξιολόγησης της εκτέλεσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τα κράτη μέλη, καθώς και ότι τονίστηκε η σημασία της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, της εστίασης στους φορείς ισότητας, τους εθνικούς θεσμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους διαμεσολαβητές, της παρακολούθησης των διορισμών υψηλού επιπέδου στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης και της αυξημένης μέριμνας για τα νομικά επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων δικαστών, συμβολαιογράφων και δικηγόρων·

3.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εμβαθύνει τη συμμετοχή της στις δημόσιες συζητήσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και να επενδύσει περισσότερο στην ενημέρωση σχετικά με τις αξίες και τα εφαρμοστέα εργαλεία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης, ιδίως στις χώρες στις οποίες επικρατούν σοβαρές ανησυχίες· υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να αναβαθμίσει τη μεθοδολογία υποβολής εκθέσεων και θεωρεί ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της έκθεσης θα πρέπει να συμβαδίζει με την αύξηση των πόρων· πιστεύει ότι θα πρέπει να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στις επισκέψεις της Επιτροπής σε χώρες, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων επισκέψεων·

4.  εκφράζει τη λύπη του για τις ανησυχητικές τάσεις όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την ασφάλεια των δημοσιογράφων σε διάφορα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στις μελλοντικές εκδόσεις της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης και της χρηματοδότησης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, καθώς και να παρέχει συστάσεις και επακόλουθες ενέργειες μέσω κατάλληλων πολιτικών και νομικών μέτρων· καταδικάζει τις δυσμενείς πολιτικές παρεμβάσεις στις συντακτικές αποφάσεις, τις καταχρηστικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού (SLAPP) και την παράνομη παρακολούθηση δημοσιογράφων, ιδίως μέσω της χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού, και επιβεβαιώνει ότι οι δημοσιογράφοι θα εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο για όσο διάστημα τα θεσμικά όργανα εξακολουθούν να μην είναι σε θέση ή να μην επιθυμούν να ασκήσουν διώξεις στις υποθέσεις διαφθοράς που αποκαλύπτονται από δημοσιογράφους·

5.  τονίζει τον ειδικό ρόλο που διαδραματίζουν τα εθνικά δικαστικά συμβούλια στην προστασία της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και των δικαστών από πολιτικές παρεμβάσεις· εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη πολιτικοποίηση των εν λόγω φορέων σε ορισμένες χώρες, καθώς και για τις καταστροφικές επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται για την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης τους·

6.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην προστασία του κράτους δικαίου και στην καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ένωση, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το επίπεδο συνεργασίας των κρατών μελών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε μεταγενέστερες εκθέσεις· καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

7.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις συστάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στα προηγούμενα ψηφίσματά του(25) και καλεί την Επιτροπή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να ανταποκριθεί σε αυτές·

8.  εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη συνοχής μεταξύ της οριζόντιας έκθεσης και των συστάσεων, ιδίως για το γεγονός ότι οι επιφυλάξεις ανά χώρα που εκφράζονται στην οριζόντια έκθεση δεν αντιστοιχούν πλήρως στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις· ζητεί να υπάρξει σαφής σύνδεση μεταξύ των επιφυλάξεων που εκφράστηκαν και των συστάσεων που διατυπώθηκαν·

9.  επισημαίνει ότι ο σκόπιμος περιορισμός των δικαιωμάτων των μειονοτικών ομάδων σε ορισμένα κράτη μέλη έχει πυροδοτήσει και εδραιώσει μια δυναμική σε άλλες χώρες, κάτι που προκύπτει σαφώς από την οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της επιδείνωσης της κατάστασης σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων, καθώς και όσον αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, των μεταναστών και άλλων μειονοτικών ομάδων· ζητεί μια συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού στα ανά χώρα κεφάλαια της έκθεσης και μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η έκπτωση του κράτους δικαίου επηρεάζει διάφορες μειονοτικές ομάδες·

10.  καταδικάζει τις οδηγίες της ιταλικής κυβέρνησης προς το δημοτικό συμβούλιο του Μιλάνου να σταματήσει την καταγραφή των παιδιών γονέων του ίδιου φύλου· πιστεύει ότι η απόφαση αυτή θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε διακρίσεις σε βάρος όχι μόνο των ζευγαριών του ίδιου φύλου, αλλά κυρίως των παιδιών τους· θεωρεί ότι η ενέργεια αυτή συνιστά άμεση παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως απαριθμούνται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη επίθεση κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ιταλία· καλεί την ιταλική κυβέρνηση να ανακαλέσει αμέσως την απόφασή της·

11.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα σχετικά στοιχεία της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στις ετήσιες εκθέσεις για το κράτος δικαίου κατά την αξιολόγηση όλων των υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών·

Ειδικές ανά χώρα συστάσεις

12.  επικροτεί την προσθήκη ειδικών ανά χώρα συστάσεων, ως επακόλουθο μέτρο των επανειλημμένων εκκλήσεων του Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών προς τον εν λόγω σκοπό· υπενθυμίζει ότι οι ετήσιες εκθέσεις λειτουργούν ως βάση για τεκμηριωμένες συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω ειδικές ανά χώρα συστάσεις συμβάλλουν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων με σκοπό την επίτευξη πραγματικών βελτιώσεων στα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι οι συστάσεις δεν είναι δεσμευτικές· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τον ετήσιο κύκλο για το κράτος δικαίου, αξιολογώντας την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων στην επόμενη ετήσια έκθεση, με συγκεκριμένα κριτήρια και σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, ώστε να επιδεικνύονται σαφώς η πρόοδος και η οπισθοδρόμηση·

13.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πολλές από τις συστάσεις είναι υπερβολικά ασαφείς και στερούνται των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που απαιτούνται για τη διασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής· επαναλαμβάνει την ανάγκη να καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των συστάσεων και να αναλυθούν λεπτομερώς οι πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

14.  παροτρύνει την Επιτροπή να κινήσει αμελλητί τις σχετικές διαδικασίες, ιδίως σε περίπτωση που οι κυβερνήσεις δεν είναι πρόθυμες να συμμορφωθούν με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

15.  επαινεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να συνεργαστεί αποτελεσματικότερα με τους εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς· αναγνωρίζει ότι η κοινωνία των πολιτών αποτελεί βασικό παράγοντα για το κράτος δικαίου που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα επακόλουθα μέτρα και την εφαρμογή της ετήσιας έκθεσης· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, σε συνεργασία με τον FRA, τη συνεπή και ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών τόσο στην προετοιμασία όσο και στα επακόλουθα μέτρα της έκθεσης σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με το να παραχωρήσει επαρκές χρονικό διάστημα για τη συνεισφορά στη διαδικασία και με εκτεταμένες επαφές με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στο πλαίσιο των επισκέψεων σε χώρες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια πιο συμπεριληπτική, διαφανή και φιλική προς τον χρήστη προσέγγιση του κύκλου, ώστε να διασφαλιστούν η ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και η λογοδοσία καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας· ζητεί συστηματικότερη παρουσίαση των συνεισφορών της κοινωνίας των πολιτών και των επαγγελματικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, προκειμένου να συμπληρώνονται οι πληροφορίες που παρέχουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών·

16.  αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν η κοινωνία των πολιτών και ο υγιής δημόσιος χώρος για την προάσπιση και την προστασία του κράτους δικαίου και επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αφιερωθεί χωριστό κεφάλαιο στην κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη μέλη· τονίζει τους δεσμούς μεταξύ του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και των ζητημάτων που άπτονται του κράτους δικαίου· καλεί την Επιτροπή να επενδύσει περαιτέρω, μέσω ειδικής χρηματοδότησης, στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τις ΟΚΠ ώστε να παρακολουθούν και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη, και να διασφαλίσει επαρκή προστασία της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η μεροληπτική κατανομή της χρηματοδότησης σε ορισμένες χώρες επηρεάζει τις ΟΚΠ που δραστηριοποιούνται για την προώθηση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων ή, γενικότερα, για σκοπούς που δεν υποστηρίζουν οι κυβερνήσεις· ενθαρρύνει τη διεξοδική αξιολόγηση των ζητημάτων αυτών σε όλες τις χώρες που καλύπτονται από την έκθεση και τονίζει την ανάγκη για συστάσεις ανά χώρα για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων· παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο άμεσης διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι οι τελικοί δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΟΚΠ που δραστηριοποιούνται για ευάλωτες ομάδες, λαμβάνουν την προοριζόμενη για αυτούς χρηματοδότηση από την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τον αντίκτυπο του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» στην κοινωνία των πολιτών στα κράτη μέλη· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση για μια ανεξάρτητη και πανευρωπαϊκή ποιοτική δημοσιογραφία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

17.  επισημαίνει την ανάγκη διατύπωσης ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με τις εθνικές αντιδράσεις στην πανδημία της νόσου COVID-19 και τον αντίκτυπό τους στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα εντός της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις εν λόγω εθνικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών·

18.  αποδοκιμάζει την απουσία ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με την παράνομη χρήση από τα κράτη μέλη τεχνολογιών κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης, όπως το Pegasus ή το Predator, παρά τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις και τα αυξανόμενα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση τους κατά δημοσιογράφων, πολιτικών, αξιωματούχων επιβολής του νόμου, διπλωματών, δικηγόρων, επιχειρηματιών, παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων παραγόντων· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τους κινδύνους που εγκυμονεί για την κοινωνία των πολιτών, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων η ανεξέλεγκτη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού από τις εθνικές κυβερνήσεις· αποδοκιμάζει την έλλειψη συνεργασίας των αρχών ορισμένων κρατών μελών με την εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης του Pegasus και ανάλογων κατασκοπευτικών λογισμικών παρακολούθησης·

Συνεχιζόμενες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου

19.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να διευρύνει την έκθεσή της ώστε να καλύπτει όλες τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· επαναλαμβάνει την ύπαρξη εγγενούς σχέσης μεταξύ κράτους δικαίου, δημοκρατίας και θεμελιωδών δικαιωμάτων· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αρχίσουν αμέσως διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο για μια διοργανική συμφωνία σχετικά με έναν μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, η οποία θα πρέπει να καλύπτει το συνολικό πεδίο εφαρμογής των αξιών του άρθρου 2 ΣΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται έναντι μεταναστών και σημειώνονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ δεν εντάσσονται στην αξιολόγηση της Επιτροπής·

20.  ζητεί να συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση τα σημαντικά ελλείποντα στοιχεία του καταλόγου ελέγχου για το κράτος δικαίου της Επιτροπής της Βενετίας του 2016, όπως η πρόληψη της κατάχρησης εξουσίας, η ισότητα ενώπιον του νόμου και η απαγόρευση των διακρίσεων·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή συμπεριέλαβε στην έκθεσή της την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη ως δείκτη ποιότητας και σεβασμού προς το κράτος δικαίου· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει την ανάλυση αυτή ώστε να συμπεριληφθεί η διαδικασία ορθής εκτέλεσης των εν λόγω αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο·

22.  θεωρεί ότι η συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διεθνείς οργανισμούς έχει ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις μεμονωμένες ανακοινώσεις των οργάνων των Συνθηκών του ΟΗΕ·

23.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συμπεριλάβει χωριστό νέο κεφάλαιο για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, στο οποίο θα μπορούσε να αξιολογείται η κατάσταση σε σχέση με τη διάκριση των εξουσιών, το πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη λογοδοσία και το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών·

24.  αποδοκιμάζει εντόνως την αδυναμία του Συμβουλίου να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ· καλεί μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει όλες τις νέες εξελίξεις που πλήττουν το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να λάβει υπόψη του τις συστάσεις στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση σε συνάρτηση με την εν λόγω δράση θα ισοδυναμούσε με παραβίαση της αρχής του κράτους δικαίου από το ίδιο το Συμβούλιο· επιμένει ότι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου πρέπει να γίνονται σεβαστά·

25.  καταδικάζει απερίφραστα τη στάση των αρχών των κρατών μελών που αρνούνται να συμμετάσχουν στον ετήσιο διάλογο της Επιτροπής για το κράτος δικαίου·

26.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκθεση δεν αναγνωρίζει σαφώς τη σκόπιμη διαδικασία οπισθοδρόμησης του κράτους δικαίου σε αρκετά κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει σαφές ότι όταν παραβιάζονται συστηματικά, σκόπιμα, σοβαρά και σε μόνιμη βάση οι αξίες του άρθρου 2 ΣΕΕ για ένα χρονικό διάστημα, τα κράτη μέλη ενδέχεται να μην επιτύχουν την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων που ορίζουν τη δημοκρατία· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη δηλώσει ότι η Ουγγαρία έχει μετατραπεί σε υβριδικό καθεστώς εκλογικής απολυταρχίας, σύμφωνα με τους σχετικούς δείκτες· επαναλαμβάνει τις συστάσεις προς την Επιτροπή να προβεί σε διάκριση μεταξύ συστημικών και μεμονωμένων παραβιάσεων, να αποφύγει τον κίνδυνο να υποβαθμίσει τις πιο σοβαρές παραβιάσεις του κράτους δικαίου και να συνοδεύσει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις με προθεσμίες υλοποίησης, στόχους και συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν·

27.  υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με τη συμμετοχή ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την παροχή συμβουλών στα τρία θεσμικά όργανα, σε στενή συνεργασία με τον FRA· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να καλέσει τον FRA να παράσχει μεθοδολογικές συμβουλές και να διεξαγάγει συγκριτική έρευνα ώστε να προστεθούν λεπτομέρειες σε βασικούς τομείς της ετήσιας έκθεσης, δεδομένης της άρρηκτης σχέσης μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων και κράτους δικαίου· ζητεί από το Προεδρείο του, υπό το φως της απροθυμίας της Επιτροπής και του Συμβουλίου, να οργανώσει διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων προκειμένου να δημιουργηθεί η ομάδα αυτή υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε στα προηγούμενα ψηφίσματά του(26), προκειμένου να συμβουλεύει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη συμμόρφωση με τις αξίες του άρθρου 2 ΣΕΕ στα διάφορα κράτη μέλη και να δείξει με παραδείγματα πώς θα μπορούσε η ομάδα αυτή να λειτουργεί στην πράξη·

28.  επαναλαμβάνει ότι ο ετήσιος κύκλος για το κράτος δικαίου θα πρέπει να συμβάλει στην ενεργοποίηση άλλων μέσων για την αντιμετώπιση απειλών ή παραβιάσεων του κράτους δικαίου σε εθνικό επίπεδο, όπως το άρθρο 7 ΣΕΕ και ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου, το πλαίσιο για το κράτος δικαίου, οι διαδικασίες επί παραβάσει, συμπεριλαμβανομένων των ταχειών διαδικασιών, οι αιτήσεις για μεταβατικές διαδικασίες ενώπιον του του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και οι δράσεις που αφορούν τη μη εφαρμογή αποφάσεων του ΔΕΕ ή άλλα μέσα στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας της ΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να δημιουργήσει άμεση σύνδεση μεταξύ των ετήσιων εκθέσεων για το κράτος δικαίου, μεταξύ άλλων πηγών, και του μηχανισμού για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου·

o
o   o

29.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στα Ηνωμένα Έθνη καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 1.
(2) ΕΕ L 156 της 5.5.2021, σ. 1.
(3) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162.
(4) ΕΕ C 129 της 5.4.2019, σ. 13.
(5) ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 117.
(6) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 66.
(7) ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 45.
(8) ΕΕ C 395 της 29.9.2021, σ. 2.
(9) ΕΕ C 415 της 13.10.2021, σ. 36.
(10) ΕΕ C 67 της 8.2.2022, σ. 86.
(11) ΕΕ C 81 της 18.2.2022, σ. 27.
(12) ΕΕ C 99 της 1.3.2022, σ. 146.
(13) ΕΕ C 205 της 20.5.2022, σ. 2.
(14) ΕΕ C 251 της 30.6.2022, σ. 48.
(15) ΕΕ C 347 της 9.9.2022, σ. 2.
(16) ΕΕ C 347 της 9.9.2022, σ. 168.
(17) ΕΕ C 479 της 16.12.2022, σ. 18.
(18) ΕΕ C 493 της 27.12.2022, σ. 108.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0324.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0325.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0371.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0372.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0389.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0422.
(25) Ψηφίσματα της 24ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου και της 19ης Μαΐου 2022 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2021 για το κράτος δικαίου.
(26) Ψηφίσματα της 24ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου και της 19ης Μαΐου 2022 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2021 για το κράτος δικαίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου