Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/0372(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0237/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0237/2023

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2023 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0300

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 112kWORD 43k
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 - Στρασβούργο
Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
P9_TA(2023)0300A9-0237/2023

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2023 σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/1754 που αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (07424/2023 – C9-0145/2023 – 2022/0372(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07424/2023),

–  έχοντας υπόψη την Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (11510/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0145/2023),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0237/2023),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου