Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2022/0219(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0161/2023

Ingediende teksten :

A9-0161/2023

Debatten :

PV 11/09/2023 - 17
CRE 11/09/2023 - 17

Stemmingen :

PV 12/09/2023 - 6.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2023)0301

Aangenomen teksten
PDF 141kWORD 45k
Dinsdag 12 september 2023 - Straatsburg
Versterking van de Europese defensie-industrie door middel van gemeenschappelijke aanbestedingen (Edirpa)
P9_TA(2023)0301A9-0161/2023
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2023 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wet ter versterking van de Europese defensie-industrie door middel van gemeenschappelijke aanbestedingen (COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2022)0349),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 173, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9‑0287/2022),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 21 september 2022(1),

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissies goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 5 juli 2023 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole,

–  gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9-0161/2023),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 486 van 21.12.2022, blz. 168.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 september 2023 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2023/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een instrument voor de versterking van de Europese defensie-industrie ▌door middel van gemeenschappelijke aanbestedingen ▌(EDIRPA)
P9_TC1-COD(2022)0219

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening/ Richtlijn/ Besluit (EU) 2023/2418.)

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2024Juridische mededeling - Privacybeleid