Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2023/2818(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0364/2023

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0364/2023

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2023)0309

Hyväksytyt tekstit
PDF 114kWORD 42k
Keskiviikko 13. syyskuuta 2023 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: hedelmä- ja vihannesalalle epäsuotuisien sääilmiöiden vuoksi myönnettävä taloudellinen tuki
P9_TA(2023)0309B9-0364/2023

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä annetusta delegoidusta asetuksesta (EU) 2017/891 poikkeamisesta vuonna 2023 epäsuotuisien sääilmiöiden vuoksi siltä osin kuin on kyse kaupan pidetyn tuotannon arvosta, kansallisesta strategiasta ja hedelmä- ja vihannesalan monivuotisiin sitoumuksiin myönnettävän unionin taloudellisen tuen takaisinperinnästä 10. elokuuta 2023 annettua komission delegoitua asetusta (C(2023)05369 – 2023/2818(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen C(2023)05369,

–  ottaa huomioon komission 8. elokuuta 2023 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 30. elokuuta 2023 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013(1) ja erityisesti sen 37 ja 173 artiklan sekä 227 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 12. syyskuuta 2023, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että useiden jäsenvaltioiden alueita vuonna 2023 kurittaneiden vakavien epäsuotuisien sääilmiöiden (muun muassa kuivuuden ja tulvien) vuoksi hedelmien ja vihannesten tuotanto on heikentynyt dramaattisesti, mikä on vaikuttanut sekä tuotantomääriin että tuotteiden laatuun;

B.  ottaa huomioon, että monilla hyväksytyillä tuottajaorganisaatioilla ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymillä on vaikeuksia toteuttaa hyväksyttyjä toimintaohjelmiaan;

C.  ottaa huomioon, että joitakin hyväksytyistä toimista ja toimenpiteistä ei toteuteta vuonna 2023, minkä vuoksi osa toimintarahastojen määrärahoista jää käyttämättä; ottaa huomioon, että osa hyväksytyistä tuottajaorganisaatioista ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymistä muuttaa toimintaohjelmiaan, jotta ne voisivat toteuttaa toimia ja toimenpiteitä – esimerkiksi kriisinhallintatoimenpiteitä – puuttuakseen vakavien epäsuotuisien sääilmiöiden vaikutuksiin hedelmä- ja vihannesalalla;

D.  ottaa huomioon, että kevään 2023 vakavien epäsuotuisien sääilmiöiden ennennäkemättömän luonteen seurauksien käsittelemiseksi komissio ehdottaa, että on tarpeen lieventää näitä vaikeuksia poikkeamalla tietyistä hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavista komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/891(2) säännöksistä; katsoo näin ollen, että tuottajaorganisaatiot olisi vapautettava vuonna 2023 säännöksistä, jotka koskevat velvoitetta, jonka mukaan tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän jäsenkuntaan kuulumattomilta tuottajilta myytyjen tuotteiden taloudellisen arvon on oltava pienempi kuin tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän kaupan pidetyn tuotannon arvo; katsoo lisäksi, että jäsenvaltiot olisi myös vapautettava velvollisuudesta vahvistaa kansallisessa strategiassaan toimintarahaston enimmäisprosenttiosuudet, jotka voidaan käyttää yksittäisiin toimenpiteisiin tai toimityyppeihin;

E.  katsoo, että jotta voidaan varmistaa tuottajaorganisaatioiden rahoitusvakaus, hedelmä- ja vihannesalan monivuotisiin sitoumuksiin, kuten ympäristötoimiin, maksettua unionin taloudellista tukea ei saisi periä takaisin eikä palauttaa Euroopan maatalouden tukirahastolle delegoidun asetuksen (EU) 2017/891 36 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jos sitoumusten pitkän aikavälin tavoitteita ei voitu saavuttaa sen vuoksi, että sitoumukset keskeytyivät vuonna 2023 kevään 2023 epäsuotuisien sääilmiöiden seurauksiin liittyvistä syistä;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/891, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä mainituilla aloilla sovellettavien seuraamusten osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta (EUVL L 138, 25.5.2017, s. 4).

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö