Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/0413(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0236/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0236/2023

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2023 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0315

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 329kWORD 88k
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 - Στρασβούργο
Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας
P9_TA(2023)0315A9-0236/2023

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (COM(2022)0707 – C9-0017/2023 – 2022/0413(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2022)0707),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9‑0017/2023),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0236/2023),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αποτελούν σημαντική πρόκληση για την Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανταλλαγή πληροφοριών έχει κομβική σημασία για την καταπολέμηση αυτών των πρακτικών.
(1)  Η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αποτελούν σημαντική πρόκληση για την Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτιμάται ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ χάνουν έως και 170 δισ. EUR ετησίως ως αποτέλεσμα της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, γεγονός που υπονομεύει σημαντικά την ικανότητα παροχής ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών. Η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί κομβικό κομμάτι όσον αφορά την ανάπτυξη ενός εύρυθμου και αποτελεσματικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση αυτών των επιζήμιων πρακτικών.
__________________
Polish Economic Institute, Tax unfairness in the European Union [Πολωνικό Οικονομικό Ινστιτούτο, Φορολογική αδικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση]: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIE_Report_Tax_Havens_EU.pdf
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή, σε ετήσια βάση, τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Επιπρόσθετα, θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων εθνικών πρακτικών μεταξύ των φορολογικών αρχών.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
(2β)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για το σύστημα και την υποδομή ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, ιδίως μέσω πολλών γνωμοδοτήσεων που υπέβαλε σχετικά με τις αναθεωρήσεις της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (ΟΔΣ) και μιας έκθεσης εφαρμογής.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)
(2γ)  Δεδομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου, οι μεμονωμένες εθνικές προσεγγίσεις δεν αποτελούν αποτελεσματική απόκριση στις καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές. Επομένως, η εφαρμογή των πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και, όποτε είναι δυνατόν, των διεθνών συμφωνιών παραμένει μια κρίσιμη διάσταση στις προσπάθειες για τη βελτίωση της δικαιοσύνης των φορολογικών συστημάτων.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η αγορά κρυπτοστοιχείων έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία και έχει αυξήσει σημαντικά και γρήγορα την κεφαλαιοποίησή της κατά την τελευταία δεκαετία. Τα κρυπτοστοιχεία αποτελούν την ψηφιακή αναπαράσταση αξίας ή δικαιώματος που μπορεί να μεταβιβαστεί και να αποθηκευτεί ηλεκτρονικά, με χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού ή παρόμοιας τεχνολογίας.
(5)  Η αγορά κρυπτοστοιχείων έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία και έχει αυξήσει σημαντικά και γρήγορα την κεφαλαιοποίησή της κατά την τελευταία δεκαετία. Τα κρυπτοστοιχεία αποτελούν την ψηφιακή αναπαράσταση αξίας ή δικαιώματος που μπορεί να μεταβιβαστεί και να αποθηκευτεί ηλεκτρονικά, με χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού ή παρόμοιας τεχνολογίας. Λόγω της αδιαφανούς και ασταθούς φύσης τους, τα κρυπτοστοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράνομους σκοπούς. Η παρακολούθηση των μεταφορών κρυπτοστοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, μολονότι διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που προέρχονται από συναλλαγές κρυπτοστοιχείων. Ωστόσο, ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας των κρυπτοστοιχείων καθιστά δύσκολη για τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών τη διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης.
(6)  Τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, μολονότι διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που προέρχονται από συναλλαγές κρυπτοστοιχείων. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη σχεδίασαν φορολογικά οφέλη που στοχεύουν ειδικά στην προσέλκυση κρυπτοστοιχείων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και απώλειες φορολογικών εσόδων.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Ο κανονισμός XXX για τις αγορές κρυπτοστοιχείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 (στο εξής: κανονισμός XXX) επέκτεινε το κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης σε ζητήματα κρυπτοστοιχείων που έως τότε δεν είχαν ρυθμιστεί από πράξεις της Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία (στο εξής: πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων). Ο κανονισμός ΧΧΧ περιέχει τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα οδηγία λαμβάνει επίσης υπόψη την απαίτηση αδειοδότησης για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων βάσει του κανονισμού XXX, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Ο εγγενής διασυνοριακός χαρακτήρας των κρυπτοστοιχείων απαιτεί ισχυρή διεθνή διοικητική συνεργασία για τη διασφάλιση αποτελεσματικής ρύθμισης.
(7)Ο κανονισμός EΕ 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επέκτεινε το κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης σε ζητήματα κρυπτοστοιχείων που έως τότε δεν είχαν ρυθμιστεί από πράξεις της Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία (στο εξής: πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων). Ο εν λόγω κανονισμός περιέχει τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα οδηγία λαμβάνει επίσης υπόψη την απαίτηση αδειοδότησης για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων βάσει του εν λόγω κανονισμού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Ο εγγενής διασυνοριακός χαρακτήρας των κρυπτοστοιχείων απαιτεί ισχυρή διεθνή διοικητική συνεργασία για τη διασφάλιση αποτελεσματικής ρύθμισης. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συστηματική συνοχή στις νομικές πράξεις της Ένωσης σχετικά με τη ρύθμιση των κρυπτοστοιχείων. Για τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/1113 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου λαμβάνεται επίσης υπόψη στην παρούσα αναθεώρηση της ΟΔΣ. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει επίσης ότι για την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών απαιτείται ευρύτερη κάλυψη.
____________________
__________________
__________________
26
Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937 (ΕΕ L 150 της 9.6.2023, σ. 40).
Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1113 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και ορισμένων κρυπτοστοιχείων και περί τροποποίησης της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (ΕΕ L 150 της 9.6.2023, σ. 1).
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το πλαίσιο της Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υπόχρεων οντοτήτων που υπόκεινται στους κανόνες ΚΞΧ/ΧΤ στους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ρυθμίζονται από τον κανονισμό XXX. Επιπλέον, ο κανονισμός XXX27 επεκτείνει την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών με πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή και τον δικαιούχο σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των μεταφορών κρυπτοστοιχείων με σκοπό την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
(8)  Το πλαίσιο της Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υπόχρεων οντοτήτων που υπόκεινται στους κανόνες ΚΞΧ/ΧΤ στους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ρυθμίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114. Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/1113 επεκτείνει την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών με πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή και τον δικαιούχο σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των μεταφορών κρυπτοστοιχείων με σκοπό την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
__________________
27
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Σε διεθνές επίπεδο, το πλαίσιο αναφοράς κρυπτοστοιχείων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)28 αποσκοπεί στην καθιέρωση μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας για τα κρυπτοστοιχεία και την υποβολή σχετικών στοιχείων. Οι ενωσιακοί κανόνες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο που έχει αναπτύξει ο ΟΟΣΑ προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής πληροφοριών και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος.
(9)  Σε διεθνές επίπεδο, το πλαίσιο αναφοράς κρυπτοστοιχείων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)28 αποσκοπεί στην καθιέρωση μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας για τα κρυπτοστοιχεία και την υποβολή σχετικών στοιχείων. Οι ενωσιακοί κανόνες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο που έχει αναπτύξει ο ΟΟΣΑ προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής πληροφοριών και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα σχόλια σχετικά με την πρότυπη συμφωνία αρμόδιων αρχών και το πλαίσιο αναφοράς κρυπτοστοιχείων, που αναπτύχθηκαν από τον ΟΟΣΑ, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνεπή υλοποίηση και εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
__________________
__________________
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Η οδηγία εφαρμόζεται σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ρυθμίζονται από τον κανονισμό ΧΧΧ και έχουν λάβει άδεια δυνάμει αυτού, καθώς και σε φορείς εκμετάλλευσης κρυπτοστοιχείων που δεν έχουν λάβει άδεια. Τόσο οι πάροχοι όσο και οι φορείς αναφέρονται ως δηλούντες πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, καθώς υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Το τι συνιστά κρυπτοστοιχείο είναι πολύ ευρεία έννοια και περιλαμβάνει τα κρυπτοστοιχεία που έχουν εκδοθεί με αποκεντρωμένο τρόπο, καθώς και τα σταθερά κρυπτονομίσματα και ορισμένες μη αντικαταστατές μάρκες (στο εξής: NFT). Τα κρυπτοστοιχεία που χρησιμοποιούνται για σκοπούς πληρωμών ή επενδύσεων είναι δηλωτέα βάσει της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, οι δηλούντες πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να εξετάζουν κατά περίπτωση αν τα κρυπτοστοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πληρωμών και επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό XXX, ιδίως σε σχέση με περιορισμένο δίκτυο και ορισμένα ψηφιακά κέρματα αγοράς υπηρεσιών.
(14)  Η οδηγία εφαρμόζεται σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ρυθμίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 και έχουν λάβει άδεια δυνάμει αυτού, καθώς και σε φορείς εκμετάλλευσης κρυπτοστοιχείων που δεν έχουν λάβει άδεια. Τόσο οι πάροχοι όσο και οι φορείς αναφέρονται ως δηλούντες πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, καθώς υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Το τι συνιστά κρυπτοστοιχείο είναι πολύ ευρεία έννοια και περιλαμβάνει τα κρυπτοστοιχεία που έχουν εκδοθεί με αποκεντρωμένο τρόπο, καθώς και τα σταθερά κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114, και ορισμένες μη αντικαταστατές μάρκες (στο εξής: NFT). Τα κρυπτοστοιχεία που χρησιμοποιούνται για σκοπούς πληρωμών ή επενδύσεων είναι δηλωτέα βάσει της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που καλύπτονται από τον κανονισμό XXX μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητά τους στην Ένωση μέσω του μηχανισμού διαβατηρίου μόλις λάβουν την άδειά τους σε κράτος μέλος. Γι’ αυτούς τους σκοπούς, η ESMA τηρεί μητρώο με τους αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Επιπλέον, η ESMA τηρεί επίσης μαύρη λίστα με τους φορείς εκμετάλλευσης που ασκούν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό XXX.
(17)  Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητά τους στην Ένωση μέσω του μηχανισμού διαβατηρίου μόλις λάβουν την άδειά τους σε κράτος μέλος. Γι’ αυτούς τους σκοπούς, η ESMA τηρεί μητρώο με τους αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Επιπλέον, η ESMA τηρεί επίσης μαύρη λίστα με τους φορείς εκμετάλλευσης που ασκούν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Προκειμένου να ενισχυθεί η διοικητική συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα με δικαιοδοσίες εκτός Ένωσης, οι φορείς εκμετάλλευσης κρυπτοστοιχείων που βρίσκονται σε δικαιοδοσίες εκτός Ένωσης και παρέχουν υπηρεσίες σε χρήστες κρυπτοστοιχείων της ΕΕ, όπως σε παρόχους υπηρεσιών NFT ή φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες σε βάση αντίστροφης προσέλκυσης, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν πληροφορίες μόνο σχετικά με χρήστες κρυπτοστοιχείων που κατοικούν στην Ένωση στις φορολογικές αρχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης, στον βαθμό που οι υποβαλλόμενες πληροφορίες αντιστοιχούν στις πληροφορίες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και εφόσον υπάρχει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης και κράτους μέλους. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του κανονισμού XXX θα μπορούσαν να εξαιρούνται από την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών στα κράτη μέλη στα οποία κατέχουν την άδεια, εάν η αντίστοιχη υποβολή στοιχείων πραγματοποιείται σε δικαιοδοσία εκτός Ένωσης και εφόσον υπάρχει ισχύουσα ειδική συμφωνία αρμόδιων αρχών. Η εγκεκριμένη δικαιοδοσία εκτός Ένωσης με τη σειρά της θα κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών στα οποία κατοικούν οι χρήστες κρυπτοστοιχείων. Όποτε κρίνεται σκόπιμο, ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται ώστε να αποτρέπονται η υποβολή και η διαβίβαση αντίστοιχων πληροφοριών περισσότερες από μία φορές.
(19)  Προκειμένου να ενισχυθεί η διοικητική συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα με δικαιοδοσίες εκτός Ένωσης, οι φορείς εκμετάλλευσης κρυπτοστοιχείων που βρίσκονται σε δικαιοδοσίες εκτός Ένωσης και παρέχουν υπηρεσίες σε χρήστες κρυπτοστοιχείων της ΕΕ, όπως σε παρόχους υπηρεσιών NFT ή φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες σε βάση αντίστροφης προσέλκυσης, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν πληροφορίες μόνο σχετικά με χρήστες κρυπτοστοιχείων που κατοικούν στην Ένωση στις φορολογικές αρχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης, στον βαθμό που οι υποβαλλόμενες πληροφορίες αντιστοιχούν στις πληροφορίες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και εφόσον υπάρχει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης και κράτους μέλους. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 θα μπορούσαν να εξαιρούνται από την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών στα κράτη μέλη στα οποία κατέχουν την άδεια, εάν η αντίστοιχη υποβολή στοιχείων πραγματοποιείται σε δικαιοδοσία εκτός Ένωσης και εφόσον υπάρχει ισχύουσα ειδική συμφωνία αρμόδιων αρχών. Η εγκεκριμένη δικαιοδοσία εκτός Ένωσης με τη σειρά της θα κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών στα οποία κατοικούν οι χρήστες κρυπτοστοιχείων. Όποτε κρίνεται σκόπιμο, ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται ώστε να αποτρέπονται η υποβολή και η διαβίβαση αντίστοιχων πληροφοριών περισσότερες από μία φορές.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά ευρύτερες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό ΧΧΧ.
(23)  Η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά ευρύτερες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 ή από τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Προκειμένου να ενισχυθεί η σύγκλιση και να προωθηθεί η συνεπής εποπτεία όσον αφορά τον κανονισμό XXX, οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται με άλλες εθνικές αρμόδιες αρχές ή ιδρύματα και να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες.
(24)  Προκειμένου να ενισχυθεί η σύγκλιση και να προωθηθεί η συνεπής εποπτεία όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114,οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται με άλλες εθνικές αρμόδιες αρχές ή ιδρύματα και να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, αποτελεσματικά και πιστά.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Έχει ζωτική σημασία να ενισχυθούν οι διατάξεις της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται ή να ανταλλάσσονται, ώστε να προσαρμόζονται στις νέες εξελίξεις των διαφόρων αγορών και, κατά συνέπεια, να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι διαπιστωθείσες συμπεριφορές φορολογικής απάτης, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις που παρατηρούνται στην εσωτερική αγορά και σε διεθνές επίπεδο, ώστε να οδηγούν σε αποτελεσματική υποβολή στοιχείων και ανταλλαγή πληροφοριών. Συνεπώς, η οδηγία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες προσθήκες στο κοινό πρότυπο αναφοράς του ΟΟΣΑ, την ενσωμάτωση των διατάξεων για το ηλεκτρονικό χρήμα και τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικής τράπεζας, ένα σαφές και εναρμονισμένο πλαίσιο για μέτρα συμμόρφωσης και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των διασυνοριακών αποφάσεων σε φυσικά πρόσωπα με μεγάλη περιουσία.
(26)  Έχει ζωτική σημασία να ενισχυθούν οι διατάξεις της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται ή να ανταλλάσσονται, ώστε να προσαρμόζονται στις νέες εξελίξεις των διαφόρων αγορών και, κατά συνέπεια, να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι διαπιστωθείσες συμπεριφορές φορολογικής απάτης, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις που παρατηρούνται στην εσωτερική αγορά και σε διεθνές επίπεδο, ώστε να οδηγούν σε αποτελεσματική υποβολή στοιχείων και ανταλλαγή πληροφοριών. Συνεπώς, η οδηγία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες προσθήκες στο κοινό πρότυπο αναφοράς του ΟΟΣΑ, την ενσωμάτωση των διατάξεων για το ηλεκτρονικό χρήμα και τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικής τράπεζας, ένα σαφές και εναρμονισμένο πλαίσιο για μέτρα συμμόρφωσης και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των διασυνοριακών αποφάσεων σε φυσικά πρόσωπα με μεγάλη περιουσία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα σχόλια σχετικά με την πρότυπη συμφωνία αρμόδιων αρχών και το κοινό πρότυπο υποβολής εκθέσεων, που αναπτύχθηκαν από τον ΟΟΣΑ, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνεπή υλοποίηση και εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
(26α)  Ενώ αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών κρατών μελών, δημοσιεύουν ανώνυμες και συγκεντρωτικές πληροφορίες ανά χώρα οι οποίες προέρχονται από τις εκθέσεις ανά χώρα που απαιτούνται βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 του Συμβουλίου ή της δράσης 13 από το σχέδιο δράσης «Διάβρωση της βάσης και μετατόπιση των κερδών» (BEPS), είναι λυπηρό το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν δημοσιεύουν τις εν λόγω πληροφορίες σε διεθνείς βάσεις δεδομένων. Η αξιολόγηση της πρακτικής δημοσίευσης ανωνυμοποιημένων και συγκεντρωτικών πληροφοριών ανά χώρα και η αξιολόγηση της χρησιμότητας μιας εναρμονισμένης προσέγγισης θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο της επόμενης αναθεώρησης της ΟΔΣ.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Τα προϊόντα ηλεκτρονικού χρήματος, όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/110/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 χρησιμοποιούνται συχνά στην Ένωση και ο όγκος των συναλλαγών και η συνδυασμένη αξία τους αυξάνονται σταθερά. Ωστόσο, τα προϊόντα ηλεκτρονικού χρήματος δεν καλύπτονται ρητά από την οδηγία 2011/16/ΕΕ. Τα κράτη μέλη υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά το ηλεκτρονικό χρήμα. Συνεπώς, τα συναφή προϊόντα δεν καλύπτονται πάντοτε από τις υφιστάμενες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που να διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων ισχύουν για το ηλεκτρονικό χρήμα και τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος δυνάμει του κανονισμού XXX.
(27)  Τα προϊόντα ηλεκτρονικού χρήματος, όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/110/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 χρησιμοποιούνται συχνά στην Ένωση και ο όγκος των συναλλαγών και η συνδυασμένη αξία τους αυξάνονται σταθερά. Ωστόσο, τα προϊόντα ηλεκτρονικού χρήματος δεν καλύπτονται ρητά από την οδηγία 2011/16/ΕΕ. Τα κράτη μέλη υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά το ηλεκτρονικό χρήμα. Συνεπώς, τα συναφή προϊόντα δεν καλύπτονται πάντοτε από τις υφιστάμενες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που να διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων ισχύουν για το ηλεκτρονικό χρήμα και τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
__________________
__________________
31 Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7).
31 Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7).
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που επιτρέπουν τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τη φορολογική απάτη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα εισοδήματα που προέρχονται από μερίσματα εκτός θεματοφυλακής. Κατά συνέπεια, το εισόδημα από μερίσματα εκτός θεματοφυλακής θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις κατηγορίες εισοδήματος που υπόκεινται σε υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.
(28)  Προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που επιτρέπουν τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τη φορολογική απάτη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα εισοδήματα που προέρχονται από μερίσματα εκτός θεματοφυλακής και κεφαλαιακά κέρδη από ακίνητη περιουσία. Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θεωρείται ότι τηρείται εάν οι αρμόδιες αρχές μπορούν να τις συμβουλεύονται μέσω εθνικών ή διασυνδεδεμένων μητρώων.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)  Ορισμένα είδη εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων εξακολουθούν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, γεγονός που ενέχει κίνδυνο καταστρατήγησης των φορολογικών υποχρεώσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την ανάγκη και τον καταλληλότερο τρόπο, καθώς και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις, να συμπεριληφθούν στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους και τα ακόλουθα στοιχεία εισοδήματος και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: οι πραγματικοί δικαιούχοι ακίνητης περιουσίας και εταιρειών· χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού· μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως μετρητά, είδη τέχνης, χρυσός ή άλλα τιμαλφή που φυλάσσονται σε ελεύθερους λιμένες, τελωνειακές αποθήκες ή θυρίδες ασφαλείας· κατοχή θαλαμηγών και ιδιωτικών τζετ· λογαριασμοί που αφορούν δάνεια μεταξύ ιδιωτών, πληθοχρηματοδοτήσεις και παρόμοιες πλατφόρμες.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (στο εξής: ΑΦΜ) είναι απαραίτητος προκειμένου τα κράτη μέλη να αντιστοιχίζουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν με τα δεδομένα που υπάρχουν στις εθνικές βάσεις δεδομένων. Αυξάνει την ικανότητα των κρατών μελών να εντοπίζουν τους σχετικούς φορολογούμενους και να προσδιορίζουν ορθά τους σχετικούς φόρους. Συνεπώς, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να απαιτούν την αναγραφή του ΑΦΜ στο πλαίσιο ανταλλαγών που σχετίζονται με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης, εκθέσεις ανά χώρα, δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις και πληροφορίες σχετικά με πωλητές σε ψηφιακές πλατφόρμες.
(29)  Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (στο εξής: ΑΦΜ) είναι απαραίτητος προκειμένου τα κράτη μέλη να αντιστοιχίζουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν με τα δεδομένα που υπάρχουν στις εθνικές βάσεις δεδομένων. Αυξάνει την ικανότητα των κρατών μελών να εντοπίζουν τους σχετικούς φορολογούμενους και να προσδιορίζουν ορθά τους σχετικούς φόρους. Συνεπώς, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να απαιτούν την αναγραφή του ΑΦΜ στο πλαίσιο ανταλλαγών που σχετίζονται με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης, εκθέσεις ανά χώρα, δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις και πληροφορίες σχετικά με πωλητές σε ψηφιακές πλατφόρμες και κρυπτοστοιχεία. Ωστόσο, όταν ο ΑΦΜ δεν είναι διαθέσιμος, η εν λόγω υποχρέωση ενδέχεται να μην εκπληρώνεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)
(29α)  Ένας ευρωπαϊκός ΑΦΜ θα προσέφερε σε οποιαδήποτε αρχή τη δυνατότητα να ταυτοποιεί και να καταγράφει γρήγορα, εύκολα και σωστά τους ΑΦΜ στις διασυνοριακές σχέσεις και θα λειτουργούσε ως βάση για την αποτελεσματική και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τη δημιουργία ευρωπαϊκού ΑΦΜ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης αξίας του και του πιθανού αντικτύπου.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Είναι σημαντικό, καταρχήν, οι πληροφορίες που κοινοποιούνται βάσει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση, τη διαχείριση και την επιβολή φόρων που καλύπτονται από το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. Παρότι δεν είχαν μέχρι στιγμής αποκλειστεί, έχουν προκύψει αβεβαιότητες ως προς τη χρήση των πληροφοριών λόγω ασάφειας του πλαισίου. Δεδομένων των διασυνδέσεων μεταξύ φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των συνεργειών όσον αφορά την επιβολή, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ των κρατών μελών μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση, τη διαχείριση και την επιβολή τελωνειακών δασμών, καθώς και για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
(33)  Είναι σημαντικό, καταρχήν, οι πληροφορίες που κοινοποιούνται βάσει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση, τη διαχείριση και την επιβολή φόρων που καλύπτονται από το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. Παρότι δεν είχαν μέχρι στιγμής αποκλειστεί, έχουν προκύψει αβεβαιότητες ως προς τη χρήση των πληροφοριών λόγω ασάφειας του πλαισίου. Δεδομένων των διασυνδέσεων μεταξύ φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των συνεργειών όσον αφορά την επιβολή, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ των κρατών μελών μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση, τη διαχείριση και την επιβολή τελωνειακών δασμών, καθώς και για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ωστόσο, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται ή να αλληλοεπικαλύπτονται ουσιαστικά με τις διατάξεις του πλαισίου της Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Η οδηγία 2011/16/ΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών που ανταλλάσσονται για άλλους σκοπούς πέραν της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, στον βαθμό που το κράτος μέλος αποστολής έχει δηλώσει τον σκοπό που επιτρέπεται για τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών σε κατάλογο. Ωστόσο, η διαδικασία για την εν λόγω χρήση είναι περίπλοκη, καθώς πρέπει να ζητείται η γνώμη του κράτους μέλους αποστολής ώστε το κράτος μέλος παραλαβής να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για άλλους σκοπούς. Η κατάργηση της απαίτησης για την εν λόγω διαβούλευση αναμένεται να μειώσει τον διοικητικό φόρτο και να επιτρέψει την ταχεία ανάληψη δράσης από τις φορολογικές αρχές όταν χρειάζεται. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να απαιτείται διαβούλευση με το κράτος μέλος αποστολής όταν η σκοπούμενη χρήση των πληροφοριών καλύπτεται από κατάλογο που έχει καταρτιστεί εκ των προτέρων από το κράτος μέλος αποστολής.
(34)  Η οδηγία 2011/16/ΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών που ανταλλάσσονται για άλλους σκοπούς πέραν της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, στον βαθμό που το κράτος μέλος αποστολής έχει δηλώσει τον σκοπό που επιτρέπεται για τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών σε κατάλογο. Ωστόσο, η διαδικασία για την εν λόγω χρήση είναι περίπλοκη, καθώς πρέπει να ζητείται η γνώμη του κράτους μέλους αποστολής ώστε το κράτος μέλος παραλαβής να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για άλλους σκοπούς. Η κατάργηση της απαίτησης για την εν λόγω διαβούλευση αναμένεται να μειώσει τον διοικητικό φόρτο και να επιτρέψει την ταχεία ανάληψη δράσης από τις φορολογικές αρχές όταν χρειάζεται. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να απαιτείται διαβούλευση με το κράτος μέλος αποστολής όταν η σκοπούμενη χρήση των πληροφοριών καλύπτεται από κατάλογο που έχει καταρτιστεί εκ των προτέρων από το κράτος μέλος αποστολής. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση πληροφοριών μη φορολογικών δεδομένων από τις τοπικές αρχές στο πλαίσιο των ορίων και των περιορισμών που συνδέονται με την παροχή ορισμένων υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες που παρέχονται ιδίως μέσω επιγραμμικής πλατφόρμας.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)
(35α)  Οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω της υποβολής εκθέσεων ή της ανταλλαγής πληροφοριών βάσει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από κάθε κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί σε κάθε κράτος μέλος ένας μηχανισμός που να διασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κινδύνου για τα δεδομένα.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι πόροι, να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να αποφευχθεί η ανάγκη για κάθε κράτος μέλος να προβεί σε ανάλογες αλλαγές των συστημάτων του για την αποθήκευση πληροφοριών, θα πρέπει να δημιουργηθεί κεντρικό ευρετήριο προσβάσιμο σε όλα τα κράτη μέλη και μόνο για στατιστικούς λόγους στην Επιτροπή, στο οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούν να αναφορτώνουν και να αποθηκεύουν τις υποβληθείσες πληροφορίες αντί να τις ανταλλάσσουν μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι πρακτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία του εν λόγω κεντρικού ευρετηρίου θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή.
(36)  Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι πόροι, να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να αποφευχθεί η ανάγκη για κάθε κράτος μέλος να προβεί σε ανάλογες αλλαγές των συστημάτων του για την αποθήκευση πληροφοριών, θα πρέπει να δημιουργηθεί κεντρικό ευρετήριο προσβάσιμο σε όλα τα κράτη μέλη και μόνο για στατιστικούς λόγους στην Επιτροπή, στο οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούν να αναφορτώνουν και να αποθηκεύουν τις υποβληθείσες πληροφορίες αντί να τις ανταλλάσσουν μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει επίσης να ενισχύσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής ψηφιακών εργαλείων στις φορολογικές διοικήσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και της γραφειοκρατίας, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη κατάρτισης ανθρώπινων πόρων. Οι πρακτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία του εν λόγω κεντρικού ευρετηρίου θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)
(36α)  Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να συντάσσει εκθέσεις και έγγραφα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με ανωνυμοποιημένο τρόπο, ούτως ώστε να συνυπολογίζονται τα δικαιώματα των φορολογουμένων στο απόρρητο και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Η δημοσίευση ανωνυμοποιημένων και συγκεντρωτικών στατιστικών εκθέσεων ανά χώρα, μεταξύ άλλων σχετικά με τους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές, σε ετήσια βάση και για όλα τα κράτη μέλη συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων συζητήσεων για φορολογικά θέματα.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την οδηγία 2011/16/ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις και άλλα μέτρα συμμόρφωσης που θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εφαρμόζει τους εν λόγω κανόνες σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο και τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.
(39)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή επιβολή των κανόνων βάσει της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που ισχύουν για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, οι οποίες θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι προσδιορίζουν σωστά το μέρος που ευθύνεται για κάθε παράβαση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν καθεστώς προσωρινής μείωσης των κυρώσεων για τουλάχιστον τρία έτη για τις ΜΜΕ όσον αφορά το άρθρο 8.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Για να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο αποτελεσματικότητας σε όλα τα κράτη μέλη, θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστα επίπεδα κυρώσεων σε σχέση με δύο συμπεριφορές που θεωρούνται σοβαρές: συγκεκριμένα, μη υποβολή στοιχείων μετά από δύο διοικητικές υπενθυμίσεις και όταν οι παρεχόμενες πληροφορίες περιέχουν ελλιπή, εσφαλμένα ή ψευδή δεδομένα, γεγονός που επηρεάζει ουσιωδώς την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των υποβληθεισών πληροφοριών. Τα ελλιπή, εσφαλμένα ή ψευδή δεδομένα επηρεάζουν ουσιωδώς την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των υποβληθεισών πληροφοριών όταν αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 25 % του συνόλου των δεδομένων που ο φορολογούμενος ή η αναφέρουσα οντότητα θα έπρεπε να έχει υποβάλει ορθά σύμφωνα με τις απαιτούμενες πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα VI τμήμα II ενότητα Β. Αυτά τα ελάχιστα ποσά κυρώσεων δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να επιβάλλουν αυστηρότερες κυρώσεις γι’ αυτά τα δύο είδη παραβάσεων. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να πρέπει να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις για άλλα είδη παραβάσεων.
(40)  Για να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο αποτελεσματικότητας σε όλα τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου και, ειδικότερα, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 του Συμβουλίου, θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστα επίπεδα κυρώσεων σε σχέση με δύο συμπεριφορές που θεωρούνται σοβαρές: συγκεκριμένα, μη υποβολή στοιχείων μετά από δύο διοικητικές υπενθυμίσεις και όταν οι παρεχόμενες πληροφορίες περιέχουν ελλιπή, εσφαλμένα ή ψευδή δεδομένα, γεγονός που επηρεάζει ουσιωδώς την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των υποβληθεισών πληροφοριών. Τα ελλιπή, εσφαλμένα ή ψευδή δεδομένα επηρεάζουν ουσιωδώς την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των υποβληθεισών πληροφοριών όταν αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 25 % του συνόλου των δεδομένων που ο φορολογούμενος ή η αναφέρουσα οντότητα θα έπρεπε να έχει υποβάλει ορθά σύμφωνα με τις απαιτούμενες πληροφορίες που ορίζονται στα παραρτήματα. Αυτά τα ελάχιστα ποσά κυρώσεων δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να επιβάλλουν αυστηρότερες ποινές γι’ αυτά τα δύο είδη παραβάσεων. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να πρέπει να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις για άλλα είδη παραβάσεων.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)
(42α)  Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-694/20, η οδηγία 2011/16/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί κατά τρόπο ώστε οι διατάξεις της να μην έχουν ως αποτέλεσμα να απαιτείται από δικηγόρο να ενεργεί ως ενδιάμεσος όταν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις αναφοράς, λόγω του δικηγορικού απορρήτου, βάσει του οποίου δεσμεύεται να γνωστοποιεί σε κάθε άλλο ενδιάμεσο, που δεν είναι πελάτης του, τις υποχρεώσεις αναφοράς του εν λόγω ενδιάμεσου, διατηρώντας παράλληλα την υποχρέωση των ενδιάμεσων να γνωστοποιούν χωρίς καθυστέρηση στον πελάτη τους τις υποχρεώσεις αναφοράς που έχει.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)
(44α)  Η διεθνής ανταλλαγή δεδομένων για φορολογικούς σκοπούς αποτελεί απαραίτητο μέσο για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών με τρίτες χώρες, βάσει διεθνούς συμφωνίας, θεωρείται επομένως ότι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44 β (νέα)
(44β)  Οι διαδοχικές αναθεωρήσεις του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις συμφωνίες με τρίτες χώρες. Επομένως, όταν υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία, θα πρέπει να προβλέπονται αναθεωρήσεις.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 9 – στοιχείο α
α)  για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και των άρθρων 8α έως 8αδ, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα. Για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους·
α)  για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και των άρθρων 8α έως 8αδ, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων και νέων πληροφοριών ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα. Για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους·
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 14
αα)   το σημείο 14 τροποποιείται ως εξής:
14.  «εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση»: κάθε συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκείνων που εκδίδονται, τροποποιούνται ή ανανεώνονται στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, που πληροί τους ακόλουθους όρους:
«14. «εκ των προτέρων απόφαση»: κάθε συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκείνων που εκδίδονται, τροποποιούνται ή ανανεώνονται στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, ανεξάρτητα από τον επίσημο, άτυπο, νομικά δεσμευτικό ή μη δεσμευτικό χαρακτήρα, που πληροί τους ακόλουθους όρους:
α)  εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής κράτους μέλους ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών του, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ασχέτως αν χρησιμοποιείται πράγματι·
α)  εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής κράτους μέλους ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών του, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ασχέτως αν χρησιμοποιείται πράγματι·
β)  εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται για συγκεκριμένο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, και την οποία το εν λόγω πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων έχει δικαίωμα να επικαλεστεί·
β)  εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται για συγκεκριμένο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, και την οποία το εν λόγω πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων έχει δικαίωμα να επικαλεστεί·
γ)  αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή νομοθετικής ή διοικητικής διάταξης σχετικά με τη διαχείριση ή επιβολή των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τους φόρους του κράτους μέλους ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών του, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης·
γ)  αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή νομοθετικής ή διοικητικής διάταξης σχετικά με τη διαχείριση ή επιβολή των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τους φόρους του κράτους μέλους ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών του, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης·
δ)  αφορά διασυνοριακή συναλλαγή ή το ερώτημα εάν οι δραστηριότητες που ασκούνται από πρόσωπο σε άλλη δικαιοδοσία δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση· και
ε)  εκδίδεται πριν από τις συναλλαγές ή τις δραστηριότητες σε άλλη δικαιοδοσία οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση ή πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν η συναλλαγή ή η σειρά συναλλαγών ή οι δραστηριότητες. Η διασυνοριακή συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, την πραγματοποίηση επενδύσεων, την παροχή αγαθών, υπηρεσιών, τη χρηματοδότηση ή τη χρησιμοποίηση υλικών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων και δεν εμπλέκει κατ' ανάγκην άμεσα το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση·
ε)  εκδίδεται πριν από τις συναλλαγές ή τις δραστηριότητες σε άλλη δικαιοδοσία οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση ή πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν η συναλλαγή ή η σειρά συναλλαγών ή οι δραστηριότητες. Η συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, την πραγματοποίηση επενδύσεων, την παροχή αγαθών, υπηρεσιών, τη χρηματοδότηση ή τη χρησιμοποίηση υλικών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων και δεν εμπλέκει κατ’ ανάγκην άμεσα το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η εκ των προτέρων απόφαση
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α β (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 16
αβ)   το σημείο 16 απαλείφεται.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 33
33.  “κράτος μέλος καταγωγής/προέλευσης”: το κράτος μέλος καταγωγής/προέλευσης όπως ορίζεται στον κανονισμό XXX.
33.  “κράτος μέλος καταγωγής/προέλευσης”: το κράτος μέλος καταγωγής/προέλευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 33) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 34
34.  “διεύθυνση κατανεμημένου καθολικού”: διεύθυνση κατανεμημένου καθολικού όπως ορίζεται στον κανονισμό XXX.»
34.  “διεύθυνση κατανεμημένου καθολικού”: διεύθυνση κατανεμημένου καθολικού όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 18) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 34 α (νέο)
34α.   «πραγματικός δικαιούχος»: ο πραγματικός δικαιούχος όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 22) της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 34 β (νέο)
34β.  Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων» νοείται ο Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 15) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 34 γ (νέο)
34γ.  Ως «Φορέας Εκμετάλλευσης Κρυπτοστοιχείων» νοείται ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που δεν είναι Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)
1α)   στο άρθρο 7 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Όταν, μετά την παραλαβή των ζητούμενων πληροφοριών, η αιτούσα αρχή υποβάλλει επακόλουθο αίτημα, η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα παρέχει τις εν λόγω περαιτέρω απαιτούμενες πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο τρεις μήνες μετά από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.»
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  κυριότητα ακίνητης περιουσίας και εισόδημα από αυτήν·
ε)  κυριότητα ακίνητης περιουσίας, εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη από αυτήν·
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
βα)  Στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θεωρείται ότι τηρείται για το σημείο ε) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, εάν οι αρμόδιες αρχές οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές είτε μέσω των εθνικών μητρώων ή συστημάτων ανάκτησης δεδομένων είτε μέσω διασυνδεδεμένων μητρώων, όπως προβλέπεται στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να θεσπίσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.»
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
ββ)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να δηλώνει στην αρμόδια αρχή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει πληροφορίες για μία ή μερικές από τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.
«3. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να δηλώνει στην αρμόδια αρχή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει πληροφορίες για μία ή μερικές από τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Αιτιολογεί την απόφασή της και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.»
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β γ (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3α – εδάφιο 2 – στοιχείο α
βγ)  στην παράγραφο 3α, δεύτερο εδάφιο, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  το όνομα, τη διεύθυνση, τον/τους ΑΦΜ και την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε Δηλωτέου Προσώπου που είναι Δικαιούχος Λογαριασμού και, στην περίπτωση οντότητας η οποία είναι Δικαιούχος Λογαριασμού και για την οποία, κατόπιν εφαρμογής κανόνων δέουσας επιμέλειας σύμφωνων προς τα παραρτήματα, διαπιστώνεται ότι διαθέτει ένα ή περισσότερα Ελέγχοντα Πρόσωπα που είναι Δηλωτέα Πρόσωπα, την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον/τους ΑΦΜ της οντότητας, καθώς και το όνομα, τη διεύθυνση, τον/τους αριθμό/ούς φορολογικού μητρώου και την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης κάθε Δηλωτέου Προσώπου·
«α) το όνομα, τη διεύθυνση, τον/τους ΑΦΜ και την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε Δηλωτέου Προσώπου που είναι Δικαιούχος Λογαριασμού και, στην περίπτωση οντότητας η οποία είναι ο τελικός Δικαιούχος Λογαριασμού και για την οποία, κατόπιν εφαρμογής κανόνων δέουσας επιμέλειας σύμφωνων προς τα παραρτήματα, διαπιστώνεται ότι διαθέτει ένα ή περισσότερα Ελέγχοντα Πρόσωπα που είναι Δηλωτέα Πρόσωπα, την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον/τους ΑΦΜ της οντότητας, καθώς και το όνομα, τη διεύθυνση, τον/τους αριθμό/ούς φορολογικού μητρώου και την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης κάθε Δηλωτέου Προσώπου·
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – τίτλος
-α)  ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο).
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους στο οποίο εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023 μια εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση για φυσικό πρόσωπο με μεγάλη περιουσία, κοινοποιεί, με αυτόματη ανταλλαγή, συναφείς πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις πρακτικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 21.
Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους στο οποίο εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023 μια εκ των προτέρων απόφαση για φυσικό πρόσωπο με μεγάλη περιουσία, κοινοποιεί, με αυτόματη ανταλλαγή, συναφείς πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις πρακτικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 21.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β – σημείο i
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους κοινοποιεί επίσης, σύμφωνα με τις πρακτικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 21, στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Επιτροπή, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, πληροφορίες σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης που εκδόθηκαν, τροποποιήθηκαν ή ανανεώθηκαν εντός περιόδου με ημερομηνία έναρξης 5 έτη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017, καθώς και σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις για φυσικά πρόσωπα με μεγάλη περιουσία που εκδόθηκαν, τροποποιήθηκαν ή ανανεώθηκαν εντός περιόδου με ημερομηνία έναρξης 5 έτη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2026.
Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους κοινοποιεί επίσης, σύμφωνα με τις πρακτικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 21, στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Επιτροπή, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, πληροφορίες σχετικά με τις εκ των προτέρων αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης που εκδόθηκαν, τροποποιήθηκαν ή ανανεώθηκαν εντός περιόδου με ημερομηνία έναρξης 5 έτη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017, καθώς και σχετικά με τις εκ των προτέρων αποφάσεις για φυσικά πρόσωπα με μεγάλη περιουσία που εκδόθηκαν, τροποποιήθηκαν ή ανανεώθηκαν εντός περιόδου με ημερομηνία έναρξης 5 έτη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β – σημείο ii
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)
Σε περίπτωση έκδοσης, τροποποίησης ή ανανέωσης εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων για φυσικά πρόσωπα με μεγάλη περιουσία μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2025, αυτή η κοινοποίηση πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2026.
Σε περίπτωση έκδοσης, τροποποίησης ή ανανέωσης εκ των προτέρων αποφάσεων για φυσικά πρόσωπα με μεγάλη περιουσία μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2018 και 31ης Δεκεμβρίου 2023, αυτή η κοινοποίηση πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2026.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 2 – εδάφιο 4
iiα)   το τέταρτο εδάφιο διαγράφεται.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)
βα)  στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η αρμόδια αρχή δεν διαπραγματεύεται και δεν συμφωνεί σχετικά με νέες διασυνοριακές, διμερείς ή πολυμερείς εκ των προτέρων συμφωνίες τιμολόγησης με τρίτες χώρες οι οποίες δεν επιτρέπουν την αποκάλυψή τους στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών από την 1η Ιανουαρίου 2026.»
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ – σημείο i α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8α – παράγραφος 6 – στοιχείο β
iα)  Το στοιχείο β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)  σύνοψη της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή συναλλαγών ή σειράς συναλλαγών και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την αρμόδια αρχή στην εκτίμηση δυνητικού φορολογικού κινδύνου, χωρίς να αποκαλύπτεται εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρρητο, εμπορική διαδικασία ή πληροφορία της οποίας η κοινοποίηση αντιβαίνει στη δημόσια τάξη·
«β) σύνοψη της εκ των προτέρων απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, περιλαμβανομένης περιγραφής των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή συναλλαγών ή σειράς συναλλαγών, όλων των σχετικών επιπτώσεων στους άμεσους και έμμεσους φόρους όπως οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές, και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την αρμόδια αρχή στην εκτίμηση δυνητικού φορολογικού κινδύνου, χωρίς να παρέχονται πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αποκαλυφθεί εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρρητο, εμπορική διαδικασία ή πληροφορία της οποίας η κοινοποίηση αντιβαίνει στη δημόσια τάξη.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αα – παράγραφος 2
3α)  Στο άρθρο 8αα, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους όπου παρελήφθη η έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιεί, μέσω αυτόματης ανταλλαγής και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4, την έκθεση ανά χώρα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες της έκθεσης ανά χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.
«2. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους όπου παρελήφθη η έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιεί, μέσω αυτόματης ανταλλαγής και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4, την έκθεση ανά χώρα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες της έκθεσης ανά χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο παρελήφθη η έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιεί επίσης την εν λόγω έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για το κεντρικό μητρώο εκθέσεων ανά χώρα. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανωνυμοποιημένα και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εκθέσεις ανά χώρα σε ετήσια βάση για όλα τα κράτη μέλη.»
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αβ– παράγραφος 5 – εδάφιο 1
3β)  Στο άρθρο 8αβ παράγραφος 5, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
5.  Κάθε κράτος μέλος δύναται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να χορηγεί στους ενδιαμέσους δικαίωμα απαλλαγής από την υποβολή πληροφοριών σχετικά με δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση στις περιπτώσεις που η εν λόγω υποχρέωση υποβολής στοιχείων θα παραβίαζε το δικηγορικό απόρρητο βάσει της εθνικής νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι ενδιάμεσοι να υποχρεούνται να γνωστοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, σε κάθε άλλον ενδιάμεσο ή, αν δεν υπάρχει άλλος ενδιάμεσος, στον ενδιαφερόμενο φορολογούμενο τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που υπέχουν δυνάμει της παραγράφου 6.
«5. Κάθε κράτος μέλος δύναται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να χορηγεί στους ενδιαμέσους δικαίωμα απαλλαγής από την υποβολή πληροφοριών σχετικά με δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση στις περιπτώσεις που η εν λόγω υποχρέωση υποβολής στοιχείων θα παραβίαζε το δικηγορικό απόρρητο βάσει της εθνικής νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε ο ενδιάμεσος στον οποίο έχει χορηγηθεί απαλλαγή να υποχρεούται να κοινοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, σε στον πελάτη του, εάν ο εν λόγω πελάτης είναι ο ενδιάμεσος ή, αν δεν υπάρχει άλλος ενδιάμεσος, εάν ο πελάτης είναι ο ενδιαφερόμενος φορολογούμενος, τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που υπέχουν δυνάμει της παραγράφου 6. »
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αβ– παράγραφος 14 – στοιχείο γ
γ)  σύνοψη του περιεχομένου της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης, μεταξύ άλλων, αναφορά της ονομασίας με την οποία είναι ευρέως γνωστή, εφόσον υπάρχει, και περιγραφή των σχετικών ρυθμίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει την αρμόδια αρχή στην εκτίμηση του δυνητικού φορολογικού κινδύνου, χωρίς να αποκαλύπτεται τυχόν εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρρητο, ή εμπορική διαδικασία ή πληροφορία της οποίας η γνωστοποίηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη·
γ)  σύνοψη του περιεχομένου της δηλωτέας ρύθμισης, μεταξύ άλλων, αναφορά της ονομασίας με την οποία είναι ευρέως γνωστή, εφόσον υπάρχει, και περιγραφή των σχετικών ρυθμίσεων, των αναμενόμενων επιπτώσεων στον πραγματικό φορολογικό συντελεστή του φορολογουμένου στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει την αρμόδια αρχή στην εκτίμηση δυνητικού φορολογικού κινδύνου, αλλά παραλείποντας πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής διαδικασίας, ή πληροφορία της οποίας η γνωστοποίηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη·
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αβ – παράγραφος 14 – στοιχείο η α (νέο)
4α)  στο άρθρο 8αβ παράγραφος 14 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ηα) τον κατάλογο δικαιούχων, ο οποίος επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.»
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αδ – παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να απαιτεί από τους Δηλούντες Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων να διενεργούν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και να πληρούν τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων που ορίζονται στα τμήματα II και III του παραρτήματος VI. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει επίσης την αποτελεσματική εφαρμογή και την τήρηση των εν λόγω μέτρων σύμφωνα με το τμήμα V του παραρτήματος VI.
1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να απαιτεί από τους Δηλούντες Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων να διενεργούν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και να πληρούν τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων που ορίζονται στα τμήματα II και III του παραρτήματος VI. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει επίσης την αποτελεσματική εφαρμογή και την τήρηση των εν λόγω μέτρων σύμφωνα με το τμήμα V του παραρτήματος VI.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αδ – παράγραφος 3 – στοιχείο γ – σημείο i
i)  τη συνολική πραγματική εμπορική αξία, καθώς και τον αριθμό μονάδων αξίας μεταφορών που πραγματοποιεί ο Δηλών Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων σε διευθύνσεις κατανεμημένου καθολικού, όπως ορίζονται στον κανονισμό ΧΧΧ, που δεν είναι γνωστό ότι συνδέονται με πάροχο υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
i)  τη συνολική πραγματική εμπορική αξία, καθώς και τον αριθμό μονάδων αξίας μεταφορών που πραγματοποιεί ο Δηλών Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων σε διευθύνσεις κατανεμημένου καθολικού, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 18) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αδ– παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Για τους σκοπούς των στοιχείων δ) έως η) του παρόντος σημείου, η πραγματική εμπορική αξία καθορίζεται και αναφέρεται σε ενιαίο παραστατικό νόμισμα, αποτιμώμενη κατά τον χρόνο κάθε Δηλωτέας Συναλλαγής κατά τρόπο που εφαρμόζεται με συνέπεια από τον Δηλούντα Πάροχο Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων.
Για τους σκοπούς των στοιχείων δ) έως η) του παρόντος σημείου, η πραγματική εμπορική αξία καθορίζεται και αναφέρεται σε ενιαίο παραστατικό νόμισμα, αποτιμώμενη κατά τον χρόνο κάθε Δηλωτέας Συναλλαγής κατά τρόπο που εφαρμόζεται με συνέπεια από τον Δηλούντα Πάροχο Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε διαβούλευση με την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της άμεσης φορολογίας, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μια δίκαιη οικονομική εκτίμηση.
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αδ – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Η Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 3.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αδ – παράγραφος 5
5.  Η κοινοποίηση βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται με χρήση του τυποποιημένου ηλεκτρονικού μορφότυπου που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5 εντός 2 μηνών από τη λήξη του ημερολογιακού έτους που αφορούν οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων που ισχύουν για τους Δηλούντες Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων. Οι πρώτες πληροφορίες κοινοποιούνται για το σχετικό ημερολογιακό έτος ή άλλη κατάλληλη περίοδο υποβολής στοιχείων από την 1η Ιανουαρίου 2027.
5.  Η κοινοποίηση βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται με χρήση του τυποποιημένου ηλεκτρονικού μορφότυπου που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5 εντός τριών μηνών από τη λήξη του ημερολογιακού έτους που αφορούν οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων που εφαρμόζονται στους Δηλούντες Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων. Οι πρώτες πληροφορίες κοινοποιούνται για το σχετικό ημερολογιακό έτος ή άλλη κατάλληλη περίοδο υποβολής στοιχείων από την 1η Ιανουαρίου 2027.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αδ – παράγραφος 6
6.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλονται οι πληροφορίες σε σχέση με χρήστη κρυπτοστοιχείων όταν ο Δηλών Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων έχει λάβει επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι άλλος Δηλών Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων πληροί όλες τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων του παρόντος άρθρου σε σχέση με τον εν λόγω χρήστη κρυπτοστοιχείων.
διαγράφεται
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αδ– παράγραφος 7 – εδάφιο 1
Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τους απαραίτητους κανόνες που προβλέπουν την υποχρέωση των Φορέων Εκμετάλλευσης Κρυπτοστοιχείων να καταχωρίζονται εντός της Ένωσης. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης χορηγεί ατομικό αριθμό αναγνώρισης στον εν λόγω Φορέα Εκμετάλλευσης Κρυπτοστοιχείων.
Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τους κατάλληλους κανόνες που προβλέπουν την υποχρέωση των Φορέων Εκμετάλλευσης Κρυπτοστοιχείων να καταχωρίζονται εντός της Ένωσης. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης χορηγεί ατομικό αριθμό αναγνώρισης στον εν λόγω Φορέα Εκμετάλλευσης Κρυπτοστοιχείων.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αδ– παράγραφος 11 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος οποιουδήποτε κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, καθορίζει αν οι πληροφορίες που απαιτείται να ανταλλάσσονται αυτόματα βάσει συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και μιας δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης αντιστοιχούν στις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα VI τμήμα ΙΙ ενότητα Β, κατά την έννοια του τμήματος IV ενότητα ΣΤ παράγραφος 5 του παραρτήματος VI. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος οποιουδήποτε κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, καθορίζει αν οι πληροφορίες που απαιτείται να ανταλλάσσονται αυτόματα βάσει συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και μιας δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης αντιστοιχούν στις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα VI τμήμα ΙΙ ενότητα Β, κατά την έννοια του τμήματος IV ενότητα ΣΤ παράγραφος 5 του παραρτήματος VI. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αδ – παράγραφος 11 α (νέα)
11α.  Η παράγραφος 11 δεν ισχύει εάν η μη ενωσιακή δικαιοδοσία περιλαμβάνεται επί του παρόντος στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ του καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας της ΕΕ, ή προσδιορίζεται στον κατάλογο τρίτων χωρών με στρατηγικές ανεπάρκειες στα καθεστώτα ΚΞΧ/ΧΤ, ή εάν ήταν μέρος ενός εκ των ανωτέρω τους προηγούμενους 12 μήνες.
Επιπλέον, οποιαδήποτε μελλοντική καταχώριση στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ του καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας της ΕΕ ή ο προσδιορισμός ως τρίτη χώρα με στρατηγικές ανεπάρκειες στα καθεστώτα ΚΞΧ/ΧΤ αναστέλλει την ισχύ οποιωνδήποτε υφιστάμενων εκτελεστικών πράξεων σχετικά με τη συγκεκριμένη αυτή δικαιοδοσία.
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8β – παράγραφος 1
6α)  στο άρθρο 8β, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή κατ’ έτος στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο των αυτόματων ανταλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3α, το άρθρο 8αα και το άρθρο 8αγ και πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και άλλες συναφείς δαπάνες και οφέλη που συνδέονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές καθώς και οποιεσδήποτε ενδεχόμενες μεταβολές, τόσο για τις φορολογικές διοικήσεις όσο και για τρίτους.
«1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή κατ’ έτος όλες τις ουσιώδεις σχετικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο των αυτόματων ανταλλαγών, καθώς και αξιολόγηση της χρησιμότητας των δεδομένων που ανταλλάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3α, το άρθρο 8αα, το άρθρο 8αγ και το άρθρο 8αδ και πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και άλλες συναφείς δαπάνες και οφέλη που συνδέονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές καθώς και οποιεσδήποτε ενδεχόμενες μεταβολές, τόσο για τις φορολογικές διοικήσεις όσο και για τρίτους.»
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
6β)  Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Σε περιπτώσεις όπου παρέχεται αιτιολογημένη άρνηση, η αιτούσα αρχή μπορεί να επικοινωνήσει εκ νέου με την αρμόδια αρχή με πρόσθετα στοιχεία, προκειμένου να λάβει άδεια ώστε ο υπάλληλος της να εκτελέσει τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ). Η αρμόδια αρχή απαντά στο δεύτερο αυτό αίτημα εντός 30 ημερών από την παραλαβή του.»
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6γ– στοιχείο α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 12α – παράγραφος 1
6γ)  Το άρθρο 12α τροποποιείται ως εξής:
α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Η αρμόδια αρχή ενός ή περισσότερων κρατών μελών μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους (ή άλλων κρατών μελών) τη διενέργεια κοινού ελέγχου. Οι λαμβάνουσες αρμόδιες αρχές απαντούν στο αίτημα για κοινό έλεγχο εντός 60 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Οι λαμβάνουσες αρμόδιες αρχές μπορούν να απορρίψουν αίτημα για τη διενέργεια κοινού ελέγχου από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους εφόσον δικαιολογηθεί.
«1. Η αρμόδια αρχή ενός ή περισσότερων κρατών μελών μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους (ή άλλων κρατών μελών) τη διενέργεια κοινού ελέγχου. Οι λαμβάνουσες αρμόδιες αρχές απαντούν στο αίτημα για κοινό έλεγχο εντός 60 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6γ– στοιχείο β (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 12α – παράγραφος 1 α (νέα)
β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Το αίτημα για τη διενέργεια κοινού έλεγχο από αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να απορριφθεί για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:
α)  ο ζητούμενος κοινός έλεγχος συνεπάγεται τη διεξαγωγή ερευνών ή την κοινοποίηση πληροφοριών κατά παράβαση της νομοθεσίας του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα·
β)  η αιτούσα αρχή δεν είναι σε θέση, για νομικούς λόγους, να κοινοποιήσει πληροφορίες παρόμοιες με αυτές που θα αναμενόταν να παράσχει το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα κατά τον κοινό έλεγχο.
Όταν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση απορρίπτει την αίτηση, ενημερώνει τον αιτούντα ποιος από τους δύο λόγους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αποτέλεσε τη βάση της απόρριψης αυτής.»
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ κρατών μελών υπό οιαδήποτε μορφή δυνάμει της παρούσας οδηγίας καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρουν της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους που τις έλαβε. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση, την εφαρμογή και την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τους φόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2, καθώς και τον ΦΠΑ, άλλους έμμεσους φόρους, τελωνειακούς δασμούς και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ κρατών μελών υπό οιαδήποτε μορφή δυνάμει της παρούσας οδηγίας καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρουν της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους που τις έλαβε. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση, την εφαρμογή και την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τους φόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2, καθώς και τον ΦΠΑ, άλλους έμμεσους φόρους, τελωνειακούς δασμούς, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συναφή βασικά αδικήματα και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και σχετικά με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις.
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Με την άδεια της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που κοινοποιεί πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και μόνο στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που παραλαμβάνει τις πληροφορίες, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που παραλαμβάνει τις πληροφορίες, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως εάν οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρόμοιους σκοπούς στο κράτος μέλος της αρμόδιας αρχής ου κοινοποιεί τις πληροφορίες.
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 16 – παράγραφος 7
7.  Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους θεσπίζει αποτελεσματικό μηχανισμό για να διασφαλίζει την αξιολόγηση των δεδομένων που αποκτώνται μέσω της υποβολής στοιχείων ή της ανταλλαγής πληροφοριών δυνάμει των άρθρων 8 έως 8αδ εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.·
7.  Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους θεσπίζει αποτελεσματικό μηχανισμό για να διασφαλίζει τη χρήση και την αξιολόγηση της ποιότητας και της πληρότητας των δεδομένων που αποκτώνται και ανταλλάσσονται μέσω της υποβολής στοιχείων ή της ανταλλαγής πληροφοριών δυνάμει των άρθρων 8 έως 8αδ εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, καθώς και διαδικασίες για τη συστηματική ανάλυση κινδύνου των εν λόγω πληροφοριών και για τη συστηματική ανάλυση των μη αντιστοιχισμένων πληροφοριών που ανταλλάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 8.
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)
7α)  στο άρθρο 17 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Η δυνατότητα άρνησης παροχής πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 4 δεν ισχύει εάν η αιτούσα αρχή είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν στο κοινό και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου των σχετικών φορολογικών υποθέσεων του προσώπου ή της ομάδας προσώπων που αφορά το αίτημα για παροχή πληροφοριών.»
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
9α)  Στο άρθρο 23, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε σχετική πληροφορία, αναγκαία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής συνεργασίας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία όσον αφορά τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή.
«2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε σχετική πληροφορία, αναγκαία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής συνεργασίας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία όσον αφορά τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή και εξετάζουν και αξιολογούν το κόστος συμμόρφωσης που μπορεί να προκύψει από πιθανή κατάσταση υποβολής υπερβολικά πολλών στοιχείων. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν ετησίως τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή. Δημοσιεύεται περίληψη των εν λόγω αποτελεσμάτων ενώ, παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα των φορολογουμένων και η εμπιστευτικότητα. Οι πληροφορίες δεν αναλύονται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορούν να αποδοθούν σε έναν μόνο φορολογούμενο.»
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8, στο άρθρο 8α, στο άρθρο 8αα και στο άρθρο 8αβ, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επιτεύχθηκαν. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τη μορφή και τις προϋποθέσεις κοινοποίησης της εν λόγω ετήσιας αξιολόγησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.
3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν αιτήματος που αναφέρεται στα άρθρα 5, 6 και 7 και της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στα άρθρα 8 έως 8αδ, του βαθμού συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επιτεύχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων φορολογικών εσόδων και των παράνομων πρακτικών που συνδέονται με τη διοικητική συνεργασία. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται αναλύονται από την Επιτροπή, τουλάχιστον σε επίπεδο μεμονωμένης χώρας. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τη μορφή και τις προϋποθέσεις κοινοποίησης της εν λόγω ετήσιας αξιολόγησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11α – στοιχείο α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23α – παράγραφος 1
11α)  Το άρθρο 23α τροποποιείται ως εξής:
a)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Η Επιτροπή τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που της κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις αρχές της Ένωσης, και δεν τις χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς εκτός από τους απαιτούμενους προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον και σε ποιον βαθμό τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με την εν λόγω οδηγία.
«1. Η Επιτροπή τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που της κοινοποιούνται, εφόσον η μη δημοσιοποίησή τους δεν βλάπτει το δημόσιο συμφέρον, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποδοθούν σε έναν μεμονωμένο φορολογούμενο και η αποκάλυψή τους θα έθιγε τα δικαιώματα των φορολογουμένων.»
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11α – στοιχείο β (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23α – παράγραφος 2
β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Επιτροπή από κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 23, καθώς και οιαδήποτε έκθεση ή έγγραφο συντάσσεται από την Επιτροπή με βάση τις πληροφορίες αυτές, μπορούν να διαβιβάζονται σε άλλα κράτη μέλη. Οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες καλύπτονται από την υποχρέωση υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρουν της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους που τις έλαβε.
«2. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Επιτροπή από κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 23, καθώς και οιαδήποτε έκθεση ή έγγραφο συντάσσεται από την Επιτροπή με βάση τις πληροφορίες αυτές που μπορούν να αποδοθούν, μπορούν να διαβιβάζονται σε άλλα κράτη μέλη. Οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες καλύπτονται από την υποχρέωση υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρουν της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους που τις έλαβε.
Οι εκθέσεις και τα έγγραφα που συντάσσονται από την Επιτροπή και αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη μόνον για λόγους ανάλυσης και δεν δημοσιοποιούνται ούτε καθίστανται διαθέσιμα σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα χωρίς τη ρητή συμφωνία της Επιτροπής.
Οι εκθέσεις και τα έγγραφα που συντάσσονται από την Επιτροπή και αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη μόνον για λόγους ανάλυσης.
Παρά τα οριζόμενα στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει ετησίως ανωνυμοποιημένες περιλήψεις των στατιστικών στοιχείων που της κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4.
Παρά τα οριζόμενα στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή δημοσιεύει ετησίως ανωνυμοποιημένες περιλήψεις των στατιστικών στοιχείων που της κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4.
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 25α – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και όσον αφορά το άρθρο 8 παράγραφος 3α και τα άρθρα 8αα έως 8αδ, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή και την επιβολή τους. Οι κυρώσεις και τα μέτρα συμμόρφωσης που προβλέπονται είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.
1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και όσον αφορά το άρθρο 8 παράγραφος 3α και τα άρθρα 8αα έως 8αδ, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή και την επιβολή τους. Οι κυρώσεις και τα μέτρα συμμόρφωσης που προβλέπονται είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται κατά των μερών που είναι πράγματι υπαίτια.
Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 25α – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Όταν ένα κράτος μέλος προβλέπει κυρώσεις που υπερβαίνουν τα 150 000 EUR, θεσπίζει καθεστώς προσωρινής μείωσης των κυρώσεων για 3 έτη για τις ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 8αδ.
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ
γ)  εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.
διαγράφεται
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 25α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων μετά από 2 διοικητικές υπενθυμίσεις ή όταν οι παρεχόμενες πληροφορίες περιέχουν ελλιπή, εσφαλμένα ή ψευδή δεδομένα που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 25 % των πληροφοριών που θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα VI τμήμα II ενότητα Β, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες ελάχιστες χρηματικές ποινές:
Σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων μετά από 2 διοικητικές υπενθυμίσεις ή όταν οι παρεχόμενες πληροφορίες περιέχουν ελλιπή, εσφαλμένα ή ψευδή δεδομένα που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 25 % των πληροφοριών που θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που ορίζονται στα παραρτήματα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες ελάχιστες χρηματικές ποινές:
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 25α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται για τη συμμόρφωση με το άρθρο 8αβ, η ελάχιστη χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 50 000 EUR, όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών του ενδιάμεσου ή του σχετικού φορολογουμένου είναι μικρότερος από 6 εκατ. EUR, και 150 000 EUR όταν ο κύκλος εργασιών είναι τουλάχιστον 6 εκατ. EUR· η ελάχιστη χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 000 EUR όταν ο ενδιάμεσος ή ο σχετικός φορολογούμενος είναι φυσικό πρόσωπο·
διαγράφεται
Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 25α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται για τη συμμόρφωση με το άρθρο 8αγ, η ελάχιστη χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 50 000 EUR, όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Δηλούντος Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας είναι μικρότερος από 6 εκατ. EUR, και 150 000 EUR όταν ο κύκλος εργασιών είναι τουλάχιστον 6 εκατ. EUR· η ελάχιστη χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 000 EUR όταν ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας είναι φυσικό πρόσωπο·
διαγράφεται
Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 25α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται για τη συμμόρφωση με το άρθρο 8αδ, η ελάχιστη χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 50 000 EUR, όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Δηλούντος Παρόχου Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων είναι μικρότερος από 6 εκατ. EUR, και 150 000 EUR όταν ο κύκλος εργασιών είναι τουλάχιστον 6 εκατ. EUR· η ελάχιστη χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 000 EUR όταν ο Δηλών Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων είναι φυσικό πρόσωπο.
διαγράφεται
Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 25α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο δεν υπερβαίνουν το 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών του υπόχρεου προς υποβολή αναφορών.
Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 25α – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή αξιολογεί την καταλληλότητα των ποσών που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο στοιχείο δ) στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1.
Έως ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή αξιολογεί την καταλληλότητα και την αναλογικότητα των ποσών που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
13α)  Στο άρθρο 27, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Ανά πενταετία από την 1η Ιανουαρίου 2013 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
«1. Ανά πενταετία από την 1η Ιανουαρίου 2013 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση, κατά περίπτωση, συνοδεύεται από συγκεκριμένες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων, για τη βελτίωση της παρούσας οδηγίας.»
Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν, σε σχέση με τη δικαιοδοσία τους, την αποτελεσματικότητα της διοικητικής συνεργασίας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και κοινοποιούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους στην Επιτροπή μία φορά ανά έτος.
2.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν, σε σχέση με τη δικαιοδοσία τους, την αποτελεσματικότητα της διοικητικής συνεργασίας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και κοινοποιούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μία φορά ανά έτος.
Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς της προώθησης περαιτέρω νομοθετικών αναθεωρήσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων κενών και αδυναμιών της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)
14α)  Στο άρθρο 27 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη μέτρηση των επιπτώσεων, του κόστους και των οφελών της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.»
Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 27γ – παράγραφος 1
Για τις φορολογικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2026 ή μεταγενέστερα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο ΑΦΜ των αναφερόμενων προσώπων ή οντοτήτων που εκδίδεται από το κράτος μέλος κατοικίας περιλαμβάνεται στην κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3α, στο άρθρο 8α παράγραφος 6, στο άρθρο 8αα παράγραφος 3, στο άρθρο 8αβ παράγραφος 14, στο άρθρο 8αγ παράγραφος 2 και στο άρθρο 8αδ παράγραφος 3. Ο ΑΦΜ παρέχεται ακόμη και όταν δεν απαιτείται ρητά από τα εν λόγω άρθρα.
Για τις φορολογικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2027 ή μεταγενέστερα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο ΑΦΜ των αναφερόμενων προσώπων ή οντοτήτων που εκδίδεται από το κράτος μέλος κατοικίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα, περιλαμβάνεται στην κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3α, στο άρθρο 8α παράγραφος 6, στο άρθρο 8αα παράγραφος 3, στο άρθρο 8αβ παράγραφος 14, στο άρθρο 8αγ παράγραφος 2 και στο άρθρο 8αδ παράγραφος 3. Ο ΑΦΜ παρέχεται ακόμη και όταν δεν απαιτείται ρητά από τα εν λόγω άρθρα.
Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 27γ – παράγραφος 2 α (νέα)
Έως τον Ιανουάριο του 2026, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον είναι σκόπιμη η καθιέρωση ευρωπαϊκού ΑΦΜ. Η Επιτροπή υποβάλει, αν κριθεί σκόπιμο, νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 27δ (νέο)
15α)  προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 27δ
Επανεξέταση
Έως τον Ιανουάριο του 2026, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και βελτίωση των σχετικών προτύπων, ώστε να προβλέπεται ότι:
α)  οι κατηγορίες εισοδήματος που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 επεκτείνονται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγματικών συναλλαγών και των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, έργα τέχνης ή κοσμήματα, και σε νέες μορφές για την αποθήκευση πλούτου, όπως ελεύθεροι λιμένες και θυρίδες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σχετικά με τον τελικό πραγματικό δικαιούχο και του κεφαλαίου έναντι·
β)  οι κατάλογοι των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3α επεκτείνονται ώστε να συμπεριλάβουν τα δεδομένα σχετικά με την τελική πραγματική κυριότητα και να αντιμετωπιστεί η καταστρατήγηση μέσω δεύτερης ή πολλαπλής φορολογικής κατοικίας.»
Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2026.
Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027.
Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα I – τμήμα Ι – στοιχείο Α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  αν ο λογαριασμός είναι κοινός, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των δικαιούχων του κοινού λογαριασμού·
γ)  αν ο λογαριασμός είναι κοινός, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των δικαιούχων του κοινού λογαριασμού και του μεριδίου κάθε Δικαιούχου Λογαριασμού·
Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα I – τμήμα Ι – στοιχείο Α – εδάφιο 7 α (νέο)
iiα)  προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«7α. σε περίπτωση που το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δεν έχει λογαριασμό προς υποβολή σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, μηδενική δήλωση, συμπεριλαμβανομένης επεξήγησης των λόγων για τους οποίους το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν υποβάλλει πληροφορίες.»
Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα I – τμήμα Ι – στοιχείο ΣΤ α (νέο)
γα)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«ΣΤ α. Κάθε μη Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του μηδενική δήλωση, συμπεριλαμβανομένης επεξήγησης των λόγων για τους οποίους το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν υποβάλλει πληροφορίες ή πληροφορίες για τις οποίες το άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματός του.»
Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1α – στοιχείο α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα I – τμήμα V – στοιχείο Α
1α)  το τμήμα V τροποποιείται ως εξής:
α)  το στοιχείο Α διαγράφεται·
Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1α – στοιχείο β (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα I – τμήμα V – στοιχείο Β
β)  Το στοιχείο Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Β.  Λογαριασμοί Οντοτήτων που υπόκεινται σε εξέταση. Προϋπάρχων Λογαριασμός Οντοτήτων με αθροιστικό υπόλοιπο ή αξία λογαριασμού που υπερβαίνει, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, ποσό εκφρασμένο στο εθνικό νόμισμα κάθε κράτους μέλους που αντιστοιχεί σε 250 000 δολάρια ΗΠΑ και Προϋπάρχων Λογαριασμός Οντοτήτων που δεν υπερβαίνει αυτό το ποσό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, αλλά το αθροιστικό υπόλοιπο ή η αξία του υπερβαίνει το εν λόγω ποσό κατά την τελευταία ημέρα οποιουδήποτε επόμενου ημερολογιακού έτους, εξετάζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο Δ.
«Β. Λογαριασμοί Οντοτήτων που υπόκεινται σε εξέταση. Προϋπάρχων Λογαριασμός Οντοτήτων εξετάζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο Δ.»
Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα 1 – τμήμα VIII – στοιχείο Α – εδάφιο 6 – στοιχείο β
β)  το ακαθάριστο εισόδημα της οποίας προκύπτει κατά κύριο λόγο από επενδύσεις, επανεπενδύσεις ή αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή Δηλωτέων Κρυπτοστοιχείων, εάν την Οντότητα διαχειρίζεται άλλη Οντότητα που είναι Ίδρυμα Καταθέσεων, Ίδρυμα Θεματοφυλακής, Καθορισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία ή Επενδυτική Οντότητα περιγραφόμενη στην ενότητα Α παράγραφος 6 στοιχείο α).
β)  το ακαθάριστο εισόδημα της οποίας προκύπτει κατά κύριο λόγο από επενδύσεις, επανεπενδύσεις ή αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή Δηλωτέων Κρυπτοστοιχείων, εάν την Οντότητα διαχειρίζεται άλλη Οντότητα που είναι Ίδρυμα Καταθέσεων, Ίδρυμα Θεματοφυλακής ή Επενδυτική Οντότητα περιγραφόμενη στην ενότητα Α παράγραφος 6 στοιχείο α).
Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα I – τμήμα VIII – στοιχείο Α – εδάφιο 10
10.  Ο όρος “ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος” σημαίνει ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος όπως ορίζεται στον κανονισμό XXX.
10.  Ο όρος “ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος” σημαίνει ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 7) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Τροπολογία 102
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα I – τμήμα VIII – στοιχείο Α – εδάφιο 13
13.  Ως «Κρυπτοστοιχεία» νοούνται τα κρυπτοστοιχεία όπως ορίζονται στον κανονισμό XXX.
13.  Ως «Κρυπτοστοιχεία» νοούνται τα κρυπτοστοιχεία όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 5) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Τροπολογία 103
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα VI – τμήμα I – στοιχείο Α – εδάφιο 1
1.  οντότητα που έχει λάβει άδεια δυνάμει του κανονισμού XXX·
1.  οντότητα που έχει λάβει άδεια δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Τροπολογία 104
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα VI – τμήμα ΙΙ – στοιχείο Β α (νέο)
Βα.  Κατά παρέκκλιση από την ενότητα Α παράγραφος 1, ο τόπος γέννησης δεν απαιτείται να δηλώνεται, εκτός εάν ο Δηλών Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων υποχρεούται διαφορετικά να τον λάβει και να τον δηλώσει σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα VI – τμήμα ΙΙ – στοιχείο Γ
Γ.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υποβάλλονται έως την 31η Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους το οποίο αφορούν οι πληροφορίες. Οι πρώτες πληροφορίες υποβάλλονται για το σχετικό ημερολογιακό έτος ή άλλη κατάλληλη περίοδο υποβολής στοιχείων από την 1η Ιανουαρίου 2026.
Γ.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υποβάλλονται έως την 31η Ιουλίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους το οποίο αφορούν οι πληροφορίες. Οι πρώτες πληροφορίες υποβάλλονται για το σχετικό ημερολογιακό έτος ή άλλη κατάλληλη περίοδο υποβολής στοιχείων από την 1η Ιανουαρίου 2026.
Τροπολογία 106
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα VI – τμήμα IV – στοιχείο Α – εδάφιο 1
1.  Ως «Κρυπτοστοιχείο» νοείται το κρυπτοστοιχείο όπως ορίζεται στον κανονισμό XXX.
1.  Ως «Κρυπτοστοιχείο» νοείται το κρυπτοστοιχείο όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 5) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα VI – τμήμα IV – στοιχείο Α – εδάφιο 5
5.  Ως «ηλεκτρονικό χρήμα» νοείται το ηλεκτρονικό χρήμα όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/110/ΕΚ. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο όρος «ηλεκτρονικό χρήμα» δεν περιλαμβάνει προϊόν που δημιουργείται με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της μεταφοράς χρηματικών ποσών από έναν πελάτη σε άλλο πρόσωπο σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη. Ένα προϊόν δεν δημιουργείται με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της μεταφοράς χρηματικών ποσών εάν, κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της μεταβιβάζουσας οντότητας, τα κεφάλαια που συνδέονται με το εν λόγω προϊόν διατηρούνται για διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από τη λήψη των οδηγιών για τη διευκόλυνση της μεταφοράς ή, εάν δεν ληφθούν οδηγίες, τα κεφάλαια που συνδέονται με το εν λόγω προϊόν διατηρούνται για διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από τη λήψη τους.
5.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «ηλεκτρονικό χρήμα» νοείται κάθε κρυπτοστοιχείο το οποίο: α) αποτελεί ψηφιακή αναπαράσταση ενός ενιαίου Παραστατικού Νομίσματος· β) εκδίδεται κατά την παραλαβή χρηματικών ποσών με σκοπό την πραγματοποίηση πράξεων πληρωμής· γ) αντιπροσωπεύεται από απαίτηση έναντι του εκδότη εκφρασμένη στο ίδιο Παραστατικό Νόμισμα· δ) γίνεται αποδεκτό έναντι πληρωμής από φυσικό ή νομικό πρόσωπο άλλο από τον εκδότη· και ε) βάσει των κανονιστικών απαιτήσεων στις οποίες υπόκειται ο εκδότης, εξαγοράζεται ανά πάσα στιγμή και στην ονομαστική αξία για το ίδιο Παραστατικό Νόμισμα κατόπιν αιτήματος του κατόχου του προϊόντος. Ο όρος «ηλεκτρονικό χρήμα» δεν περιλαμβάνει προϊόν που δημιουργείται με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της μεταφοράς χρηματικών ποσών από έναν πελάτη σε άλλο πρόσωπο σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη. Ένα προϊόν δεν δημιουργείται με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της μεταφοράς χρηματικών ποσών εάν, κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της μεταβιβάζουσας οντότητας, τα κεφάλαια που συνδέονται με το εν λόγω προϊόν διατηρούνται για διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από τη λήψη των οδηγιών για τη διευκόλυνση της μεταφοράς ή, εάν δεν ληφθούν οδηγίες, τα κεφάλαια που συνδέονται με το εν λόγω προϊόν διατηρούνται για διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από τη λήψη τους.
Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα VI – τμήμα IV – στοιχείο Α – εδάφιο 6
6.  Ως «ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος» νοείται το ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος όπως ορίζεται στον κανονισμό XXX.
6.  Ως «ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος» νοείται το ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 7) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα VI – τμήμα IV – στοιχείο Α – εδάφιο 7
7.  Ως «τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού» νοείται τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού ή DLT όπως ορίζεται στον κανονισμό XXX.
7.  Ως «τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού» νοείται τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού ή DLT όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Τροπολογία 110
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα VI – τμήμα IV – στοιχείο Β – εδάφιο 1
1.  Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων» νοείται ο Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων όπως ορίζεται στον κανονισμό XXX.
1.  Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων» νοείται ο Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 15) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα VI – τμήμα IV – στοιχείο Β – σημείο 4
4.  Ως «Υπηρεσίες Κρυπτοστοιχείων» νοούνται υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων όπως ορίζονται στον κανονισμό XXX, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης κρυπτοστοιχείων και του δανεισμού κρυπτοστοιχείων.
4.  Ως «Υπηρεσίες Κρυπτοστοιχείων» νοούνται υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 16) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.
Τροπολογία 112
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα VI – τμήμα IV – στοιχείο Γ – σημείο 4
4.  Ως «Δηλωτέα Συναλλαγή Πληρωμών Λιανικής» νοείται η μεταβίβαση δηλωτέων κρυπτοστοιχείων έναντι αγαθών ή υπηρεσιών, αξίας άνω των 50 000 EUR.
4.  Ως «Δηλωτέα Συναλλαγή Πληρωμών Λιανικής» νοείται η μεταβίβαση δηλωτέων κρυπτοστοιχείων έναντι αγαθών ή υπηρεσιών, αξίας άνω των 50 000 USD (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα).
Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα VI – τμήμα V – στοιχείο Α – σημείο 2
2.  Σε περίπτωση που χρήστης κρυπτοστοιχείων δεν παρέχει τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του τμήματος ΙII μετά από δύο υπενθυμίσεις κατόπιν του αρχικού αιτήματος από τον Δηλούντα Πάροχο Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων, αλλά όχι πριν από την παρέλευση προθεσμίας 60 ημερών, οι Δηλούντες Πάροχοι Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων δεν επιτρέπουν στον χρήστη κρυπτοστοιχείων να πραγματοποιήσει συναλλαγές ανταλλαγής.
2.  Σε περίπτωση που χρήστης κρυπτοστοιχείων δεν παρέχει τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του τμήματος ΙII μετά από δύο υπενθυμίσεις κατόπιν του αρχικού αιτήματος από τον Δηλούντα Πάροχο Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων, αλλά όχι πριν από την παρέλευση προθεσμίας 60 ημερών, οι Δηλούντες Πάροχοι Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων δεν επιτρέπουν στον χρήστη κρυπτοστοιχείων να πραγματοποιήσει συναλλαγές ανταλλαγής. Ο εν λόγω περιορισμός αίρεται αμέσως μετά την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών από τον χρήστη κρυπτοστοιχείων.
Τροπολογία 114
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Παράρτημα VI – τμήμα V – στοιχείο Ε
Το κράτος μέλος καταγωγής που χορηγεί άδεια σε Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με τον κανονισμό XXX κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή κατάλογο όλων των αδειοδοτημένων Παρόχων Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων τακτικά και το αργότερο πριν από την 31η Δεκεμβρίου.
Το κράτος μέλος καταγωγής που χορηγεί άδεια σε Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή κατάλογο όλων των αδειοδοτημένων Παρόχων Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων τακτικά και το αργότερο πριν από την 31η Δεκεμβρίου.
Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου