Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/0413(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0236/2023

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0236/2023

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2023 - 7.5

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2023)0315

Hyväksytyt tekstit
PDF 249kWORD 92k
Keskiviikko 13. syyskuuta 2023 - Strasbourg
Verotus: hallinnollinen yhteistyö
P9_TA(2023)0315A9-0236/2023

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2023 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta (COM(2022)0707 – C9-0017/2023 – 2022/0413(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2022)0707),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 ja 115 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9‑0017/2023),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0236/2023),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Veropetokset, verovilppi ja veronkierto ovat suuri haaste unionille ja maailmanlaajuisesti. Tietojenvaihto on ratkaisevan tärkeää tällaisten käytäntöjen torjunnassa.
(1)  Veropetokset, verovilppi ja veronkierto ovat suuri haaste unionille ja maailmanlaajuisesti. Arvioiden mukaan jäsenvaltiot menettävät jopa 170 miljardia euroa vuodessa1 a veropetosten, verovilpin ja veronkierron seurauksena, mikä heikentää merkittävästi kykyä tarjota laadukkaita julkisia palveluja. Tietojenvaihto on ratkaisevassa asemassa hyvin toimivan ja tehokkaan unionin kehyksen kehittämisessä tällaisten haitallisten käytäntöjen torjumiseksi.
__________________
1 a Polish Economic Institute, Tax unfairness in the European Union: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIE_Report_Tax_Havens_EU.pdf
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Tämän direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle vuosittain asiaankuuluvat tiedot havaituista ongelmista. Lisäksi olisi edistettävä kansallisten parhaiden käytäntöjen vaihtoa veroviranomaisten välillä.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)
(2 b)  Euroopan parlamentti on kehottanut omaksumaan kunnianhimoisemman lähestymistavan tietojenvaihtojärjestelmään ja -infrastruktuuriin verotuksen alalla erityisesti antamalla useita lausuntoja hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin tarkistamisesta ja laatimalla täytäntöönpanoa koskevan mietinnön.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)
(2 c)  Kun otetaan huomioon pääoman vapaa liikkuvuus, kansalliset erilliset lähestymistavat eivät anna tehokkaita vastauksia verotukseen liittyvään väärinkäyttöön. Siksi unionin laajuisten politiikkojen ja mahdollisuuksien mukaan kansainvälisten sopimusten täytäntöönpano on edelleen ratkaiseva tekijä, kun pyritään parantamaan verojärjestelmien oikeudenmukaisuutta.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Kryptovarojen markkinoiden merkitys ja markkina-arvo ovat kasvaneet huomattavasti ja nopeasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kryptovarat ovat digitaalista arvon tai oikeuden kirjausta, joka voidaan siirtää ja tallentaa sähköisesti käyttäen hajautetun tilikirjan teknologiaa tai vastaavaa teknologiaa.
(5)  Kryptovarojen markkinoiden merkitys ja markkina-arvo ovat kasvaneet huomattavasti ja nopeasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kryptovarat ovat digitaalista arvon tai oikeuden kirjausta, joka voidaan siirtää ja tallentaa sähköisesti käyttäen hajautetun tilikirjan teknologiaa tai vastaavaa teknologiaa. Kryptovaroja voidaan käyttää laittomiin tarkoituksiin, koska ne ovat luonteeltaan läpinäkymättömiä ja epävakaita. Kryptovarojen siirtojen seuranta on erittäin tärkeää.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Jäsenvaltioilla on sääntöjä ja ohjeita kryptovaroilla suoritetuista liiketoimista saatujen tulojen verottamiseksi, mutta ne ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Kryptovarojen hajautetun luonteen vuoksi jäsenvaltioiden veroviranomaisten on kuitenkin vaikea varmistaa verosäännösten noudattaminen.
(6)  Jäsenvaltioilla on sääntöjä ja ohjeita kryptovaroilla suoritetuista liiketoimista saatujen tulojen verottamiseksi, mutta ne ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Jotkut jäsenvaltiot ovat kuitenkin suunnitelleet erityisesti kryptovaroja houkuttelemaan tarkoitettuja veroetuuksia, mutta niistä voisi seurata haitallisia verokäytäntöjä ja verotulojen menetyksiä.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)   Kryptovarojen markkinoista annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella XXX26, jäljempänä ’asetus XXX’, laajennetaan unionin sääntelyalue koskemaan sellaisia kryptovaroihin liittyviä kysymyksiä, joita ei ollut tähän mennessä säännelty unionin rahoituspalvelusäädöksillä, sekä tällaisiin kryptovaroihin liittyvien palvelujen tarjoajia, jäljempänä ’kryptovarapalvelun tarjoajat’. Asetuksessa XXX vahvistetaan tässä direktiivissä käytettävät määritelmät. Tässä direktiivissä otetaan huomioon myös asetuksen XXX mukainen kryptovarapalvelun tarjoajia koskeva toimilupavaatimus kryptovarapalvelun tarjoajille aiheutuvan hallinnollisen rasitteen minimoimiseksi. Kryptovarojen rajatylittävä luonne edellyttää vahvaa kansainvälistä hallinnollista yhteistyötä tehokkaan sääntelyn varmistamiseksi.
(7)   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2023/11141 a laajennetaan unionin sääntelyalue koskemaan sellaisia kryptovaroihin liittyviä kysymyksiä, joita ei ollut tähän mennessä säännelty unionin rahoituspalvelusäädöksillä, sekä tällaisiin kryptovaroihin liittyvien palvelujen tarjoajia, jäljempänä ’kryptovarapalvelun tarjoajat’. Kyseisessä asetuksessa vahvistetaan tässä direktiivissä käytettävät määritelmät. Tässä direktiivissä otetaan huomioon myös kyseisen asetuksen mukainen kryptovarapalvelun tarjoajia koskeva toimilupavaatimus kryptovarapalvelun tarjoajille aiheutuvan hallinnollisen rasitteen minimoimiseksi. Kryptovarojen rajatylittävä luonne edellyttää vahvaa kansainvälistä hallinnollista yhteistyötä tehokkaan sääntelyn varmistamiseksi. On tärkeää taata kryptovarojen sääntelyä koskevien unionin säädösten järjestelmällinen johdonmukaisuus. Tätä varten tässä hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin tarkistuksessa otetaan huomioon myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/11131 b. Tässä direktiivissä tunnustetaan kuitenkin myös, että tehokas tietojenvaihto edellyttää laajempaa kattavuutta.
__________________
__________________
2
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1114, annettu 31 päivänä toukokuuta 2023, kryptovarojen markkinoista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 ja direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 muuttamisesta (EUVL L 150, 9.6.2023, s. 40).
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1113, annettu 31 päivänä toukokuuta 2023, varainsiirtojen ja tiettyjen kryptovarojen siirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta (EUVL L 150, 9.6.2023, s. 1).
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevalla unionin kehyksellä lisätään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien sääntöjen soveltamisalaan kuuluvien ilmoitusvelvollisten joukkoon myös asetuksella XXX säännellyt kryptovarapalvelun tarjoajat. Lisäksi asetuksella XXX27laajennetaan maksupalveluntarjoajien velvoite liittää varainsiirtoihin tiedot maksajasta ja maksunsaajasta koskemaan myös kryptovarapalvelujen tarjoajia, jotta kryptovarojen siirtoja voitaisiin jäljittää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi.
(8)  Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevalla unionin kehyksellä lisätään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien sääntöjen soveltasmisalaan kuuluvien ilmoitusvelvollisten joukkoon myös asetuksella (EU) 2023/1114 säännellyt kryptovarapalvelun tarjoajat. Lisäksi asetuksella (EU) 2023/1113 laajennetaan maksupalveluntarjoajien velvoite liittää varainsiirtoihin tiedot maksajasta ja maksunsaajasta koskemaan myös kryptovarapalvelujen tarjoajia, jotta kryptovarojen siirtoja voitaisiin jäljittää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi.
__________________
27
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Kansainvälisellä tasolla Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön, jäljempänä ’OECD’, kryptovarojen raportointikehyksen28 tavoitteena on lisätä kryptovarojen verotuksen läpinäkyvyyttä ja niiden raportointia. OECD:n laatima kehys olisi otettava huomioon unionin säännöissä, jotta tietojenvaihtoa voitaisiin tehostaa ja hallinnollista rasitetta vähentää.
(9)  Kansainvälisellä tasolla Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön, jäljempänä ’OECD’, kryptovarojen raportointikehyksen28 tavoitteena on lisätä kryptovarojen verotuksen läpinäkyvyyttä ja niiden raportointia. OECD:n laatima kehys olisi otettava huomioon unionin säännöissä, jotta tietojenvaihtoa voitaisiin tehostaa ja hallinnollista rasitetta vähentää. Jäsenvaltioiden olisi käytettävä OECD:n laatimia kommentaareja, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten mallisopimusta ja kryptovarojen raportointikehystä, jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin johdonmukainen täytäntöönpano ja soveltaminen.
__________________
__________________
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Direktiiviä sovelletaan asetuksella XXX säänneltyihin kryptovarapalvelun tarjoajiin, joilla on mainitun asetuksen mukainen toimilupa, ja kryptovaraoperaattoreihin, joita ei säännellä mainitulla asetuksella ja joilla ei ole kyseistä toimilupaa. Molempia kutsutaan raportoiviksi kryptovarapalvelun tarjoajiksi, koska niillä on raportointivelvollisuus tämän direktiivin nojalla. Yleinen käsitys siitä, mitä kryptovarat ovat, on hyvin laaja, ja siihen sisältyvät myös hajautetusti liikkeeseen lasketut kryptovarat sekä stablecoinit ja tietyt ei-korvattavissa olevat tokenit, jäljempänä ’NFT’. Maksuihin tai sijoituksiin käytettävistä kryptovaroista on raportoitava tämän direktiivin nojalla. Sen vuoksi raportoivien kryptovarapalvelun tarjoajien olisi harkittava tapauskohtaisesti, voidaanko kryptovaroja käyttää maksuihin ja sijoituksiin, ottaen huomioon etenkin rajallista verkkoa ja tiettyjä hyödyketokeneita koskevat asetuksessa XXX säädetyt poikkeukset.
(14)  Direktiiviä sovelletaan asetuksella (EU) 2023/1114 säänneltyihin kryptovarapalvelun tarjoajiin, joilla on mainitun asetuksen mukainen toimilupa, ja kryptovaraoperaattoreihin, joita ei säännellä mainitulla asetuksella ja joilla ei ole kyseistä toimilupaa. Molempia kutsutaan raportoiviksi kryptovarapalvelun tarjoajiksi, koska niillä on raportointivelvollisuus tämän direktiivin nojalla. Yleinen käsitys siitä, mitä kryptovarat ovat, on hyvin laaja, ja siihen sisältyvät myös hajautetusti liikkeeseen lasketut kryptovarat sekä stablecoinit, mukaan lukien asetuksessa (EU) 2023/1114 määritellyt sähköisen rahan tokenit ja tietyt ei-korvattavissa olevat tokenit, jäljempänä ’NFT’. Maksuihin tai sijoituksiin käytettävistä kryptovaroista on raportoitava tämän direktiivin nojalla.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Kun asetuksen XXX soveltamisalaan kuuluvat kryptovarapalvelun tarjoajat ovat saaneet toimiluvan jossakin jäsenvaltiossa, ne voivat harjoittaa toimintaansa unionissa kyseisen toimiluvan nojalla. Tätä varten ESMA ylläpitää rekisteriä toimiluvan saaneista kryptovarapalvelun tarjoajista. Lisäksi ESMA pitää mustaa listaa toimijoista, jotka tarjoavat asetuksen XXX mukaista toimilupaa edellyttäviä kryptovarapalveluja ilman kyseistä toimilupaa.
(17)  Kun asetuksen (EU) 2023/1114 soveltamisalaan kuuluvat kryptovarapalvelun tarjoajat ovat saaneet toimiluvan jossakin jäsenvaltiossa, ne voivat harjoittaa toimintaansa unionissa kyseisen toimiluvan nojalla. Tätä varten ESMA ylläpitää rekisteriä toimiluvan saaneista kryptovarapalvelun tarjoajista. Lisäksi ESMA pitää mustaa listaa toimijoista, jotka tarjoavat kyseisen asetuksen mukaista toimilupaa edellyttäviä kryptovarapalveluja ilman kyseistä toimilupaa.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Jotta tämän alan hallinnollista yhteistyötä unionin ulkopuolisten lainkäyttöalueiden kanssa voitaisiin edistää, unionin ulkopuolisille lainkäyttöalueille sijoittautuneiden ja EU:n kryptovarakäyttäjille palveluja tarjoavien kryptovaraoperaattoreiden, kuten NFT-palvelujen tarjoajien tai käänteistä palvelujen tarjoamista harjoittavien toimijoiden, olisi voitava raportoida unionissa kotipaikkaansa pitäviä kryptovarakäyttäjiä koskevat tiedot ainoastaan unionin ulkopuolisen lainkäyttöalueen veroviranomaisille siinä määrin kuin raportoitavat tiedot vastaavat tässä direktiivissä säädettyjä tietoja ja siinä määrin kuin unionin ulkopuolisen lainkäyttöalueen ja jäsenvaltion välillä on tosiasiallista tietojenvaihtoa. Asetuksen XXX nojalla toimiluvan saaneet kryptovarapalvelun tarjoajat voitaisiin vapauttaa tällaisten tietojen raportoinnista niissä jäsenvaltioissa, joissa niille on myönnetty toimilupa, jos vastaava raportointi suoritetaan unionin ulkopuolisella lainkäyttöalueella ja jos voimassa on pätevä ehdot täyttävä toimivaltaisten viranomaisten sopimus. Ehdot täyttävä unionin ulkopuolinen lainkäyttöalue puolestaan toimittaisi tällaiset tiedot niiden jäsenvaltioiden veroviranomaisille, joissa kryptovarakäyttäjillä on kotipaikka. Tätä menettelyä olisi käytettävä aina, kun se on tarkoituksenmukaista, jotta voitaisiin estää vastaavien tietojen raportoiminen ja toimittaminen useampaan kertaan.
(19)  Jotta tämän alan hallinnollista yhteistyötä unionin ulkopuolisten lainkäyttöalueiden kanssa voitaisiin edistää, unionin ulkopuolisille lainkäyttöalueille sijoittautuneiden ja EU:n kryptovarakäyttäjille palveluja tarjoavien kryptovaraoperaattoreiden, kuten NFT-palvelujen tarjoajien tai käänteistä palvelujen tarjoamista harjoittavien toimijoiden, olisi voitava raportoida unionissa kotipaikkaansa pitäviä kryptovarakäyttäjiä koskevat tiedot ainoastaan unionin ulkopuolisen lainkäyttöalueen veroviranomaisille siinä määrin kuin raportoitavat tiedot vastaavat tässä direktiivissä säädettyjä tietoja ja siinä määrin kuin unionin ulkopuolisen lainkäyttöalueen ja jäsenvaltion välillä on tosiasiallista tietojenvaihtoa. Asetuksen (EU) 2023/1114 nojalla toimiluvan saaneet kryptovarapalvelun tarjoajat voitaisiin vapauttaa tällaisten tietojen raportoinnista niissä jäsenvaltioissa, joissa niille on myönnetty toimilupa, jos vastaava raportointi suoritetaan unionin ulkopuolisella lainkäyttöalueella ja jos voimassa on pätevä ehdot täyttävä toimivaltaisten viranomaisten sopimus. Ehdot täyttävä unionin ulkopuolinen lainkäyttöalue puolestaan toimittaisi tällaiset tiedot niiden jäsenvaltioiden veroviranomaisille, joissa kryptovarakäyttäjillä on kotipaikka. Tätä menettelyä olisi käytettävä aina, kun se on tarkoituksenmukaista, jotta voitaisiin estää vastaavien tietojen raportoiminen ja toimittaminen useampaan kertaan.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Tällä direktiivillä ei korvata asetuksesta XXX johtuvia laajempia velvoitteita.
(23)  Tällä direktiivillä ei korvata asetuksesta (EU) 2023/1114 tai asetuksesta (EU) 2023/1113 johtuvia laajempia velvoitteita.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Lähentymisen ja johdonmukaisen valvonnan edistämiseksi asetuksen XXX osalta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä muiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten kanssa ja jaettava asiaankuuluvat tiedot.
(24)  Lähentymisen ja johdonmukaisen valvonnan edistämiseksi asetuksen (EU) 2023/1114 osalta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä muiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten kanssa ja jaettava asiaankuuluvat tiedot tehokkaasti ja lojaalisti.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  On välttämätöntä tehostaa raportoitavia tai vaihdettavia tietoja koskevia direktiivin 2011/16/EU säännöksiä, jotta eri markkinoiden uusiin kehityssuuntauksiin voitaisiin mukautua ja siten puuttua havaittuihin veropetoksiin, veronkiertoon ja verovilppeihin tehokkaasti. Kyseisissä säännöksissä olisi otettava huomioon sisämarkkinoilla ja kansainvälisellä tasolla tapahtunut kehitys kohti tehokasta raportointia ja tietojenvaihtoa. Näin ollen direktiivi sisältää muun muassa viimeisimmät lisäykset OECD:n Yhteiseen tietojenvaihtostandardiin, sähköistä rahaa ja digitaalista keskuspankkirahaa koskevia säännöksiä, selkeän ja yhdenmukaistetun kehyksen säännösten noudattamista koskeville toimenpiteille sekä rajatylittäviä tilanteita varten annettavien päätösten soveltamisalan laajentamisen koskemaan varakkaita yksityishenkilöitä.
(26)  On välttämätöntä tehostaa raportoitavia tai vaihdettavia tietoja koskevia direktiivin 2011/16/EU säännöksiä, jotta eri markkinoiden uusiin kehityssuuntauksiin voitaisiin mukautua ja siten puuttua havaittuihin veropetoksiin, veronkiertoon ja verovilppeihin tehokkaasti. Kyseisissä säännöksissä olisi otettava huomioon sisämarkkinoilla ja kansainvälisellä tasolla tapahtunut kehitys kohti tehokasta raportointia ja tietojenvaihtoa. Näin ollen direktiivi sisältää muun muassa viimeisimmät lisäykset OECD:n Yhteiseen tietojenvaihtostandardiin, sähköistä rahaa ja digitaalista keskuspankkirahaa koskevia säännöksiä, selkeän ja yhdenmukaistetun kehyksen säännösten noudattamista koskeville toimenpiteille sekä rajatylittäviä tilanteita varten annettavien päätösten soveltamisalan laajentamisen koskemaan varakkaita yksityishenkilöitä. Jäsenvaltioiden olisi käytettävä OECD:n laatimia kommentaareja, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten mallisopimusta ja yhteistä tietojenvaihtostandardia, jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin johdonmukainen täytäntöönpano ja soveltaminen.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)
(26 a)  Vaikka useat maat, myös monet jäsenvaltiot, julkaisevat maakohtaisesti anonymisoituja ja yhteenkoottuja tietoja, jotka on poimittu neljännen hallinnollista yhteistyötä koskevan neuvoston direktiivin (EU) 2016/881 tai BEPS-toimintasuunnitelman toimenpiteen 13 nojalla edellytettävistä maakohtaisista raporteista, on valitettavaa, että jotkin jäsenvaltiot eivät julkaise näitä tietoja kansainvälisissä tietokannoissa. Hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin seuraavan tarkistuksen yhteydessä olisi arvioitava maakohtaisesti anonymisoitujen ja yhteenkoottujen tietojen julkaisukäytäntöä ja arvioitava yhdenmukaistetun lähestymistavan hyödyllisyyttä.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale
(27)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/110/EU31 määriteltyjä sähköisen rahan tuotteita käytetään unionissa usein, ja niiden yhteenlaskettu arvo kasvaa tasaisesti. Sähköisen rahan tuotteet eivät kuitenkaan kuulu nimenomaisesti direktiivin 2011/16/EU soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden lähestymistavat sähköiseen rahaan poikkeavat toisistaan. Sen vuoksi asiaankuuluvat tuotteet eivät aina sisälly direktiivissä 2011/16/EU säädettyihin nykyisiin tulo- ja pääomaluokkiin. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla varmistetaan, että raportointivelvoitteita sovelletaan asetuksen XXX mukaisiin sähköiseen rahaan ja sähköisen rahan tokeneihin.
(27)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/110/EU31 määriteltyjä sähköisen rahan tuotteita käytetään unionissa usein, ja niiden yhteenlaskettu arvo kasvaa tasaisesti. Sähköisen rahan tuotteet eivät kuitenkaan kuulu nimenomaisesti direktiivin 2011/16/EU soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden lähestymistavat sähköiseen rahaan poikkeavat toisistaan. Sen vuoksi asiaankuuluvat tuotteet eivät aina sisälly direktiivissä 2011/16/EU säädettyihin nykyisiin tulo- ja pääomaluokkiin. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla varmistetaan, että raportointivelvoitteita sovelletaan asetuksen (EU) 2023/1114 mukaisiin sähköiseen rahaan ja sähköisen rahan tokeneihin.
__________________
__________________
31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7).
31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7).
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Jotta voitaisiin tukkia verovilpin, veronkierron ja veropetokset mahdollistavat porsaanreiät, jäsenvaltioita olisi vaadittava vaihtamaan tietoja muulle kuin säilytystilille maksetuista osinkotuloista. Muulle kuin säilytystilille maksetut osinkotulot olisi sen vuoksi lisättävä pakollisen automaattisen tietojenvaihdon piiriin kuuluviin tuloluokkiin.
(28)  Jotta voitaisiin tukkia verovilpin, veronkierron ja veropetokset mahdollistavat porsaanreiät, jäsenvaltioita olisi vaadittava vaihtamaan tietoja muulle kuin säilytystilille maksetuista osinkotuloista ja kiinteästä omaisuudesta saaduista pääomavoitoista. Pakollista automaattista tietojenvaihtoa katsotaan noudatetun, jos toimivaltaiset viranomaiset voivat tutustua tällaisiin tietoihin kansallisten tai yhteenliitettyjen rekisterien kautta.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)
(28 a)  Tietyntyyppiset tulot ja varat on edelleen jätetty automaattisen tietojenvaihdon soveltamisalan ulkopuolelle, mikä saattaa johtaa verovelvoitteiden kiertämiseen. Komission olisi arvioitava tarvetta ja asianmukaisinta tapaa sisällyttää automaattiseen tietojenvaihtoon seuraavat omistajuutta koskevat tiedot, tulot ja (muut kuin) rahoitusvarat, ja esitettävä asiaa koskevia konkreettisia ehdotuksia: kiinteän omaisuuden ja yritysten tosiasialliset omistajat ja edunsaajat, rahoitusvarat, muut kuin rahoitusvarat, kuten käteinen, taide, kulta tai muut arvoesineet, joita säilytetään vapaasatamissa, tullivarastoissa tai tallelokeroissa, huvialusten ja yksityisten lentokoneiden omistaminen sekä tilit suuremmilla vertaislaina-, joukkorahoitus- ja vastaavilla alustoilla.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Verotunniste, jäljempänä ’TIN-verotunniste’, on välttämätön, jotta jäsenvaltiot voisivat verrata vastaanotettuja tietoja kansallisissa tietokannoissa oleviin tietoihin. Se parantaa jäsenvaltioiden valmiuksia tunnistaa asiaankuuluvat veronmaksajat ja määrätä verot oikein. Sen vuoksi on tärkeää, että jäsenvaltiot edellyttävät TIN-verotunnisteen ilmoittamista silloin, kun rahoitustilejä, rajatylittäviä tilanteita varten annettavia ennakkopäätöksiä, ennakkohinnoittelusopimuksia, maakohtaisia raportteja, raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä ja digitaalisilla alustoilla toimivia myyjiä koskevia tietoja vaihdetaan.
(29)  Verotunniste, jäljempänä ’TIN-verotunniste’, on välttämätön, jotta jäsenvaltiot voisivat verrata vastaanotettuja tietoja kansallisissa tietokannoissa oleviin tietoihin. Se parantaa jäsenvaltioiden valmiuksia tunnistaa asiaankuuluvat veronmaksajat ja määrätä verot oikein. Sen vuoksi on tärkeää, että jäsenvaltiot edellyttävät TIN-verotunnisteen ilmoittamista silloin, kun rahoitustilejä, rajatylittäviä tilanteita varten annettavia ennakkopäätöksiä, ennakkohinnoittelusopimuksia, maakohtaisia raportteja, raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä ja digitaalisilla alustoilla toimivia myyjiä sekä kryptovaroja koskevia tietoja vaihdetaan. Jos TIN-verotunnistetta ei kuitenkaan ole saatavilla, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät välttämättä täytä kyseistä velvoitetta.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)
(29 a)  EU:n TIN-verotunnisteen avulla mikä tahansa viranomainen voisi tunnistaa ja tallentaa verotunnisteita nopeasti, helposti ja oikein rajatylittävissä suhteissa, ja se toimisi perustana jäsenvaltioiden verohallintojen väliselle tehokkaalle automaattiselle tietojenvaihdolle. Komission olisi sen vuoksi tarkasteltava uudelleen EU:n TIN-verotunnisteen luomista, myös sen lisäarvoa ja mahdollisia vaikutuksia.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  Periaatteen vuoksi on tärkeää, että direktiivin 2011/16/EU nojalla toimitettuja tietoja käytetään mainitun direktiivin aineelliseen soveltamisalaan kuuluvien verojen määräämiseen, hallinnointiin ja kantamiseen. Vaikka tähän ei toistaiseksi ole ollut estettä, epäselvä kehys on aiheuttanut tietojen käyttöön liittyvää epävarmuutta. Kun otetaan huomioon veropetosten, verovilpin ja veronkierron sekä rahanpesun torjunnan väliset yhteydet ja täytäntöönpanon valvontaan liittyvät synergiat, on aiheellista selventää, että jäsenvaltioiden välillä vaihdettuja tietoja voidaan käyttää myös tullien määräämiseen, hallinnointiin ja kantamiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan.
(33)  Periaatteen vuoksi on tärkeää, että direktiivin 2011/16/EU nojalla toimitettuja tietoja käytetään mainitun direktiivin aineelliseen soveltamisalaan kuuluvien verojen määräämiseen, hallinnointiin ja kantamiseen. Vaikka tähän ei toistaiseksi ole ollut estettä, epäselvä kehys on aiheuttanut tietojen käyttöön liittyvää epävarmuutta. Kun otetaan huomioon veropetosten, verovilpin ja veronkierron sekä rahanpesun torjunnan väliset yhteydet ja täytäntöönpanon valvontaan liittyvät synergiat, on aiheellista selventää, että jäsenvaltioiden välillä vaihdettuja tietoja voidaan käyttää myös tullien määräämiseen, hallinnointiin ja kantamiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan. Tämän direktiivin säännökset eivät kuitenkaan saisi olla päällekkäisiä unionin rahanpesun torjuntaa koskevan kehyksen säännösten kanssa.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale
(34)  Direktiivissä 2011/16/EU säädetään mahdollisuudesta käyttää vaihdettuja tietoja muihin tarkoituksiin kuin välittömän ja välillisen verotuksen tarkoituksiin, jos lähettävä jäsenvaltio on ilmoittanut luettelossa tällaisten tietojen sallitun käyttötarkoituksen. Tällaista käyttöä koskeva menettely on kuitenkin hankala, koska lähettävää jäsenvaltiota on kuultava ennen kuin vastaanottava jäsenvaltio voi käyttää tietoja muihin tarkoituksiin. Tällaista kuulemista koskevan vaatimuksen poistamisen odotetaan keventävän hallinnollista rasitusta ja mahdollistavan tarvittaessa veroviranomaisten nopean toiminnan. Sen vuoksi lähettävää jäsenvaltiota ei tarvitsisi kuulla, jos tiedon aiottu käyttötarkoitus sisältyy lähettävän jäsenvaltion etukäteen laatimaan luetteloon.
(34)  Direktiivissä 2011/16/EU säädetään mahdollisuudesta käyttää vaihdettuja tietoja muihin tarkoituksiin kuin välittömän ja välillisen verotuksen tarkoituksiin, jos lähettävä jäsenvaltio on ilmoittanut luettelossa tällaisten tietojen sallitun käyttötarkoituksen. Tällaista käyttöä koskeva menettely on kuitenkin hankala, koska lähettävää jäsenvaltiota on kuultava ennen kuin vastaanottava jäsenvaltio voi käyttää tietoja muihin tarkoituksiin. Tällaista kuulemista koskevan vaatimuksen poistamisen odotetaan keventävän hallinnollista rasitusta ja mahdollistavan tarvittaessa veroviranomaisten nopean toiminnan. Sen vuoksi lähettävää jäsenvaltiota ei tarvitsisi kuulla, jos tiedon aiottu käyttötarkoitus sisältyy lähettävän jäsenvaltion etukäteen laatimaan luetteloon. Tällaiseen luetteloon voi sisältyä se, että paikallisviranomaiset käyttävät muita kuin verotukseen liittyviä tietoja tiettyjen palvelujen, kuten erityisesti verkkoalustan kautta tarjottavien palvelujen, toimittamiseen liittyvien kynnysarvojen ja rajoitusten puitteissa.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)
(35 a)  Kunkin jäsenvaltion olisi käytettävä tehokkaasti direktiivin 2011/16/EU mukaisen raportoinnin tai tietojenvaihdon kautta saatuja tietoja. Sen vuoksi kussakin jäsenvaltiossa olisi otettava käyttöön mekanismi, jolla varmistetaan tehokas käyttö, mukaan lukien tietojen riskianalyysi.
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale
(36)  Jotta edistettäisiin resurssien tehokasta käyttöä, helpotettaisiin tietojenvaihtoa ja vältettäisiin se, että kunkin jäsenvaltion olisi tehtävä samankaltaisia muutoksia omiin tietojen tallennusjärjestelmiinsä, olisi perustettava keskusrekisteri, johon kaikilla jäsenvaltioilla on pääsy ja johon komissiolla on pääsy ainoastaan tilastotarkoituksia varten ja johon jäsenvaltiot lataisivat ja tallentaisivat raportoidut tiedot sen sijaan, että ne vaihtavat kyseiset tiedot suojatulla sähköpostilla. Komission olisi hyväksyttävä tällaisen keskusrekisterin perustamista varten tarvittavat käytännön järjestelyt.
(36)  Jotta edistettäisiin resurssien tehokasta käyttöä, helpotettaisiin tietojenvaihtoa ja vältettäisiin se, että kunkin jäsenvaltion olisi tehtävä samankaltaisia muutoksia omiin tietojen tallennusjärjestelmiinsä, olisi perustettava keskusrekisteri, johon kaikilla jäsenvaltioilla on pääsy ja johon komissiolla on pääsy ainoastaan tilastotarkoituksia varten ja johon jäsenvaltiot lataisivat ja tallentaisivat raportoidut tiedot sen sijaan, että ne vaihtavat kyseiset tiedot suojatulla sähköpostilla. Tällä pyrkimyksellä olisi myös tehostettava parhaiden käytäntöjen vaihtoa siitä, miten verohallinnoissa voidaan ottaa käyttöön digitaalisia välineitä sääntöjen noudattamisesta aiheutuvien kustannusten ja byrokratian vähentämiseksi ja samalla parantaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä ottaa huomioon tarve kouluttaa henkilöresursseja. Komission olisi hyväksyttävä tällaisen keskusrekisterin perustamista varten tarvittavat käytännön järjestelyt.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)
(36 a)  Komissiolla on oikeus laatia kertomuksia ja asiakirjoja käyttäen vaihdettuja tietoja anonymisoidusti, jotta otetaan huomioon verovelvollisten oikeudet luottamuksellisuuteen ja toimitaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti. Kaikkien jäsenvaltioiden osalta maakohtaisia raportteja koskevien anonymisoitujen ja yhteenkoottujen tilastotietojen, tosiasialliset veroasteet mukaan lukien, julkaiseminen vuosittain, parantaa osaltaan verotusasioita koskevien julkisten keskustelujen laatua.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale
(39)  Direktiivin 2011/16/EU noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi annettava sääntöjä seuraamuksista ja muista säännösten noudattamista koskevista toimenpiteistä, joiden olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Kunkin jäsenvaltion olisi sovellettava kyseisiä sääntöjä kansallisen lainsäädäntönsä ja tämän direktiivin säännösten mukaisesti.
(39)  Tämän direktiivin mukaisten sääntöjen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi annettava sääntöjä seuraamuksista, joita sovelletaan kryptovarapalvelun tarjoajien ilmoittamien pakollista tietojenvaihtoa koskevien kansallisten säännösten rikkomiseen ja joiden olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden olisi näin toimiessaan varmistettava, että ne tunnistavat oikein kuhunkin rikkomukseen syyllistyneen osapuolen. Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön pk-yrityksiä koskeva vähintään kolmen vuoden tilapäinen seuraamusten lieventämisjärjestelmä 8 a d artiklan osalta.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale
(40)  Jotta kaikissa jäsenvaltioissa voitaisiin taata riittävä tehokkuuden taso, seuraamusten vähimmäistasot olisi vahvistettava seuraaville kahdelle vakavaksi katsotulle teolle: raportoinnin laiminlyönti kahden hallinnollisen muistutuksen jälkeen ja se, että annetut tiedot sisältävät epätäydellisiä, virheellisiä tai vääriä tietoja, mikä vaikuttaa merkittävästi raportoitujen tietojen eheyteen ja luotettavuuteen. Epätäydelliset, virheelliset tai väärät tiedot vaikuttavat merkittävästi raportoitujen tietojen eheyteen ja luotettavuuteen, jos niiden osuus on yli 25 prosenttia kaikista niistä tiedoista, jotka verovelvollisen tai raportoivan yksikön olisi pitänyt raportoida asianmukaisesti liitteessä VI olevan II jakson B kohdassa vaadittujen tietojen mukaisesti. Seuraamusten vähimmäismäärät eivät saisi estää jäsenvaltioita soveltamasta tiukempia seuraamuksia näihin kahteen rikkomustyyppiin. Jäsenvaltioiden on edelleen sovellettava tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia muuntyyppisiin rikkomuksiin.
(40)  Jotta kaikissa jäsenvaltioissa voitaisiin taata erityisesti neuvoston direktiivin 2014/107/EU ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/881 täytäntöönpanossa riittävä tehokkuuden taso, seuraamusten vähimmäistasot olisi vahvistettava seuraaville kahdelle vakavaksi katsotulle teolle: raportoinnin laiminlyönti kahden hallinnollisen muistutuksen jälkeen ja se, että annetut tiedot sisältävät epätäydellisiä, virheellisiä tai vääriä tietoja, mikä vaikuttaa merkittävästi raportoitujen tietojen eheyteen ja luotettavuuteen. Epätäydelliset, virheelliset tai väärät tiedot vaikuttavat merkittävästi raportoitujen tietojen eheyteen ja luotettavuuteen, jos niiden osuus on yli 25 prosenttia kaikista niistä tiedoista, jotka verovelvollisen tai raportoivan yksikön olisi pitänyt raportoida asianmukaisesti liitteissä vaadittujen tietojen mukaisesti. Seuraamusten vähimmäismäärät eivät saisi estää jäsenvaltioita soveltamasta tiukempia seuraamuksia näihin kahteen rikkomustyyppiin. Jäsenvaltioiden on edelleen sovellettava tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia muuntyyppisiin rikkomuksiin.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)
(42 a)  Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-694/20 antaman tuomion seurauksena direktiiviä 2011/16/EU olisi muutettava siten, että sen säännökset eivät velvoita välittäjinä toimivia asianajajia, jos heidät on vapautettu raportointivelvoitteesta heitä sitovan ammatillisen salassapitovelvollisuuden vuoksi, ilmoittamaan muille välittäjille, jotka eivät ole heidän asiakkaitaan, heille kuuluvista raportointivelvoitteista, mutta säilyttävät samalla välittäjien velvollisuuden ilmoittaa viipymättä asiakkailleen raportointivelvoitteistaan.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)
(44 a)  Kansainvälinen tietojenvaihto verotustarkoituksia varten on välttämätön väline veropetosten torjumiseksi globalisoituneessa maailmassa. Henkilötietojen käsittelyä kolmansien maiden kanssa käytävään verotukseen liittyvien tietojen vaihtoon kansainvälisen sopimuksen perusteella olisi siksi pidettävä yleisen edun mukaisena.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 b kappale (uusi)
(44 b)  Tietojenvaihtoa koskevan unionin lainsäädäntökehyksen peräkkäiset tarkistukset olisi otettava huomioon kolmansien maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa. Sen vuoksi olisi harkittava uudelleentarkastelua, jos on olemassa allekirjoitettu sopimus.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 9 kohta – a alakohta
”a) kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa sekä 8 a–8 ad artiklaa, ilman edeltävää pyyntöä tapahtuvaa ennalta määriteltyjen tietojen järjestelmällistä ilmoittamista toiselle jäsenvaltiolle ennalta vahvistetuin säännöllisin väliajoin. Kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa, saatavilla olevilla tiedoilla tarkoitetaan tiedot ilmoittavan jäsenvaltion verotusasiakirjoissa olevia tietoja, jotka voidaan saada käyttöön kyseisen jäsenvaltion tiedonkeruu- ja käsittelymenettelyn mukaisesti;”
”a) kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa sekä 8 a–8 ad artiklaa, ilman edeltävää pyyntöä tapahtuvaa ennalta määriteltyjen ja uusien tietojen järjestelmällistä ilmoittamista toiselle jäsenvaltiolle ennalta vahvistetuin säännöllisin väliajoin. Kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa, saatavilla olevilla tiedoilla tarkoitetaan tiedot ilmoittavan jäsenvaltion verotusasiakirjoissa olevia tietoja, jotka voidaan saada käyttöön kyseisen jäsenvaltion tiedonkeruu- ja käsittelymenettelyn mukaisesti;”
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 14 kohta
a a)   muutetaan 14 alakohta seuraavasti:
14.  ’rajatylittävää tilannetta varten annettavalla ennakkopäätöksellä’ sopimusta, tiedonantoa tai muuta asiakirjaa tai toimea, jolla on vastaava vaikutus, myös jos se on annettu tai sitä on muutettu taikka se on uudistettu verotarkastuksen yhteydessä, ja joka täyttää seuraavat ehdot:
14. ’ennakkopäätöksellä’ sopimusta, tiedonantoa tai muuta asiakirjaa tai toimea, jolla on vastaava vaikutus, myös jos se on annettu tai sitä on muutettu taikka se on uudistettu verotarkastuksen yhteydessä, ja joka riippumatta sen virallisesta, epävirallisesta taikka oikeudellisesti sitovasta tai ei-sitovasta luonteesta täyttää seuraavat ehdot:
a)  sen antaa tai sitä muuttaa taikka sen uudistaa jäsenvaltion keskushallinto tai veroviranomainen tai jäsenvaltion alueellinen tai hallinnollinen yksikkö taikka niiden puolesta toimiva taho, paikallisviranomaiset mukaan lukien, riippumatta siitä, käytetäänkö sitä todellisuudessa vai ei;
a)  sen antaa tai sitä muuttaa taikka sen uudistaa jäsenvaltion keskushallinto tai veroviranomainen tai jäsenvaltion alueellinen tai hallinnollinen yksikkö taikka niiden puolesta toimiva taho, paikallisviranomaiset mukaan lukien, riippumatta siitä, käytetäänkö sitä todellisuudessa vai ei;
b)  se annetaan tietylle henkilölle tai henkilöryhmälle tai sitä muutetaan tai se uudistetaan näiden osalta, ja kyseisellä henkilöllä tai henkilöryhmällä on oikeus vedota siihen;
b)  se annetaan tietylle henkilölle tai henkilöryhmälle tai sitä muutetaan tai se uudistetaan näiden osalta, ja kyseisellä henkilöllä tai henkilöryhmällä on oikeus vedota siihen;
c)  se koskee sellaisen oikeudellisen tai hallinnollisen säännöksen tulkintaa tai soveltamista, joka koskee jäsenvaltion tai sen alueellisten tai hallinnollisten yksiköiden verotukseen liittyvien kansallisten lakien hallinnointia tai täytäntöönpanoa, paikallisviranomaiset mukaan lukien;
c)  se koskee sellaisen oikeudellisen tai hallinnollisen säännöksen tulkintaa tai soveltamista, joka koskee jäsenvaltion tai sen alueellisten tai hallinnollisten yksiköiden verotukseen liittyvien kansallisten lakien hallinnointia tai täytäntöönpanoa, paikallisviranomaiset mukaan lukien;
d)  se liittyy rajatylittävään liiketoimeen tai kysymykseen siitä, luoko henkilön toisella lainkäyttöalueella harjoittama toiminta kiinteän toimipaikan; ja
e)  se tehdään ennen liiketoimia tai toisella lainkäyttöalueella harjoitettua kiinteän toimipaikan mahdollisesti luovaa toimintaa taikka ennen sellaisen veroilmoituksen jättämistä, joka kattaa ajanjakson, jonka aikana liiketoimi tai liiketoimien sarja tapahtui. Rajatylittävä liiketoimi voi sisältää esimerkiksi investointeja, tavaroiden, palvelujen tai rahoituksen tarjoamista taikka aineellisen tai aineettoman omaisuuden käyttöä, eikä sen tarvitse koskea suoraan henkilöä, joka vastaanottaa rajatylittävää tilannetta varten annettavan ennakkopäätöksen;
e)  se tehdään ennen liiketoimia tai toisella lainkäyttöalueella harjoitettua kiinteän toimipaikan mahdollisesti luovaa toimintaa taikka ennen sellaisen veroilmoituksen jättämistä, joka kattaa ajanjakson, jonka aikana liiketoimi tai liiketoimien sarja tapahtui. Liiketoimi voi sisältää esimerkiksi investointeja, tavaroiden, palvelujen tai rahoituksen tarjoamista taikka aineellisen tai aineettoman omaisuuden käyttöä, eikä sen tarvitse koskea suoraan henkilöä, joka vastaanottaa ennakkopäätöksen;
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 16 kohta
a b)   kumotaan 16 alakohta.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 33 kohta
33.  ’kotijäsenvaltiolla’ asetuksessa XXX määriteltyä kotijäsenvaltiota:
33.  ’kotijäsenvaltiolla’ asetuksen (EU) 2023/1114 3 artiklan 1 kohdan 33 alakohdassa määriteltyä kotijäsenvaltiota;
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 34 kohta
34.  ’hajautetun tilikirjan osoitteella’ asetuksessa XXX määriteltyä hajautetun tilikirjan osoitetta.
34.  ’hajautetun tilikirjan osoitteella’ asetuksen (EU) 2023/1113 3 artiklan 1 kohdan 18 alakohdassa määriteltyä hajautetun tilikirjan osoitetta.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 34 a kohta (uusi)
34 a.   ’tosiasiallisella omistajalla tai edunsaajalla’ rahoitusjärjestelmän käytön estämistä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen koskevan ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 2 artiklan 1 kohdan 22 alakohdassa määriteltyä tosiasiallista omistajaa tai edunsaajaa.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 34 b kohta (uusi)
34 b.  ’kryptovarapalvelun tarjoajalla’ asetuksen (EU) 2023/1114 3 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määriteltyä kryptovarapalvelun tarjoajaa;
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 3 c kohta (uusi)
34 c.  ’kryptovaraoperaattorilla’ muuta kryptovarapalvelujen suorittajaa kuin kryptovarapalvelun tarjoajaa.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
7 artikla – 4 a kohta (uusi)
1 a)   lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:
”4. Jos pyynnön esittävä viranomainen esittää pyydetyt tiedot saatuaan jatkopyynnön, pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava vaaditut lisätiedot mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa jatkopyynnön vastaanottamisesta.”
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
e)  kiinteän omaisuuden omistaminen ja siitä saatava tulo;
e)  kiinteän omaisuuden omistaminen, siitä saatava tulo ja pääomavoitot;
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
b a)  lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Automaattista tietojenvaihtoa koskevan vaatimuksen katsotaan täyttyvän 1 kohdan ensimmäisen alakohdan e alakohdan osalta, jos joidenkin muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy tällaisiin tietoihin joko kansallisten rekisterien tai tietojenhakujärjestelmien tai yhteenliitettyjen rekisterien kautta jäsenvaltioissa käyttöön otettavista mekanismeista rahoitusjärjestelmän käytön estämiseksi rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen ja direktiivin (EU) 2015/849 kumoamisesta annettavan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksen mukaisesti.”
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 artikla – 3 kohta
b b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:
3.  Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi ilmoittaa toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, ettei se halua ottaa vastaan tietoja yhdestä tai useammasta 1 kohdassa tarkoitetusta tulo- ja pääomalajista. Sen on ilmoitettava tästä myös komissiolle.
3. Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi ilmoittaa toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, ettei se halua ottaa vastaan tietoja yhdestä tai useammasta 1 kohdassa tarkoitetusta tulo- ja pääomalajista. Sen on perusteltava päätöksensä ja ilmoitettava tästä komissiolle.
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b c alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 artikla – 3 a kohta – 2 alakohta – a alakohta
b c)  korvataan 3 a kohdan toisen alakohdan a alakohta seuraavasti:
(a)  kunkin sellaisen Raportoitavan henkilön nimi, osoite, verotunniste(et) ja syntymäaika- ja paikka (jos kyseessä on luonnollinen henkilö), joka on Tilinhaltija, ja jos kyseessä on Yksikkö, joka on Tilinhaltija ja jossa liitteissä esitettyjen huolellisuussääntöjen soveltamisen jälkeen tunnistetaan olevan yksi tai useampi Kontrolloiva henkilö, joka on Raportoitava henkilö, tämän Yksikön ja jokaisen Raportoitavan henkilön nimi, osoite ja verotunniste(et) sekä jokaisen Raportoitavan henkilön syntymäaika ja -paikka;
(a) kunkin sellaisen Raportoitavan henkilön nimi, osoite, verotunniste(et) ja syntymäaika- ja paikka (jos kyseessä on luonnollinen henkilö), joka on Tilinhaltija, ja jos kyseessä on Yksikkö, joka on tosiasiallinen Tilinhaltija ja jossa liitteissä esitettyjen huolellisuussääntöjen soveltamisen jälkeen tunnistetaan olevan yksi tai useampi Kontrolloiva henkilö, joka on Raportoitava henkilö, tämän Yksikön ja jokaisen Raportoitavan henkilön nimi, osoite ja verotunniste(et) sekä jokaisen Raportoitavan henkilön syntymäaika ja ‑paikka;
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – otsikko
-a)  korvataan otsikko seuraavasti:
Rajatylittäviä tilanteita varten annettavia ennakkopäätöksiä sekä ennakkohinnoittelusopimuksia koskevan pakollisen automaattisen tietojenvaihdon soveltamisala ja ehdot
Ennakkopäätöksiä sekä ennakkohinnoittelusopimuksia koskevan pakollisen automaattisen tietojenvaihdon soveltamisala ja ehdot
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
”Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 21 artiklan nojalla hyväksyttyjen sovellettavien käytännön järjestelyiden mukaisesti ilmoitettava automaattisella tietojenvaihdolla kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jos varakkaalle yksityishenkilölle rajatylittävää tilannetta varten annettava ennakkopäätös on annettu tai sitä on muutettu taikka se on uudistettu 31 päivän joulukuuta 2023 jälkeen, lukuun ottamatta tämän artiklan 8 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.”
”Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 21 artiklan nojalla hyväksyttyjen sovellettavien käytännön järjestelyiden mukaisesti ilmoitettava automaattisella tietojenvaihdolla kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jos varakkaalle yksityishenkilölle annettava ennakkopäätös on annettu tai sitä on muutettu taikka se on uudistettu 31 päivän joulukuuta 2023 jälkeen, lukuun ottamatta tämän artiklan 8 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.”
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta – i alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 2 kohta – 1 alakohta
”Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 21 artiklan nojalla hyväksyttyjen sovellettavien käytännön järjestelyiden mukaisesti toimitettava myös kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle tiedot niistä varakkaille yksityishenkilöille rajatylittäviä tilanteita varten annettavista ennakkopäätöksistä ja ennakkohinnoittelusopimuksista, jotka on annettu tai joita on muutettu taikka jotka on uudistettu ajanjaksona, joka alkaa viisi vuotta ennen 1 päivää tammikuuta 2017, lukuun ottamatta tämän artiklan 8 kohdan tapauksia, sekä sellaisista varakkaille yksityishenkilöille rajatylittäviä tilanteita varten annettavista ennakkopäätöksistä, jotka on annettu tai joita on muutettu taikka jotka on uudistettu ajanjaksona, joka alkaa viisi vuotta ennen 1 päivää tammikuuta 2026.”
”Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 21 artiklan nojalla hyväksyttyjen sovellettavien käytännön järjestelyiden mukaisesti toimitettava myös kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle tiedot niistä varakkaille yksityishenkilöille annettavista ennakkopäätöksistä ja ennakkohinnoittelusopimuksista, jotka on annettu tai joita on muutettu taikka jotka on uudistettu ajanjaksona, joka alkaa viisi vuotta ennen 1 päivää tammikuuta 2017, lukuun ottamatta tämän artiklan 8 kohdan tapauksia, sekä sellaisista varakkaille yksityishenkilöille annettavista ennakkopäätöksistä, jotka on annettu tai joita on muutettu taikka jotka on uudistettu ajanjaksona, joka alkaa viisi vuotta ennen 1 päivää tammikuuta 2024.”
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta –ii alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)
”Jos varakkaiden yksityishenkilöiden rajatylittävää tilannetta varten annettavat ennakkopäätökset on annettu tai niitä on muutettu taikka ne on uudistettu 1 päivän tammikuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2025 välisenä ajanjaksona, tiedot on toimitettava sillä edellytyksellä, että ne ovat yhä voimassa 1 päivänä tammikuuta 2026.”
”Jos varakkaille yksityishenkilöille annettavat ennakkopäätökset on annettu tai niitä on muutettu taikka ne on uudistettu 1 päivän tammikuuta 2018 ja 31 päivän joulukuuta 2023 välisenä ajanjaksona, tiedot on toimitettava sillä edellytyksellä, että ne ovat yhä voimassa 1 päivänä tammikuuta 2026.”
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 2 kohta – 4 alakohta
ii a)   kumotaan neljäs alakohta.
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)
b a)  lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Toimivaltainen viranomainen ei saa neuvotella eikä sopia uusista rajat ylittävistä kahdenvälisistä tai monenvälisistä ennakkohinnoittelusopimuksista niiden kolmansien maiden kanssa, jotka eivät salli niiden ilmoittamista muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 1 päivästä tammikuuta 2026.”
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 6 kohta – b alakohta
i a)  korvataan b alakohta seuraavasti:
b)  sellainen tiivistelmä rajatylittävää tilannetta varten annettavan ennakkopäätöksen taikka ennakkohinnoittelusopimuksen sisällöstä, mukaan lukien yleinen kuvaus olennaisesta liiketoiminnasta taikka olennaisista liiketoimista tai liiketoimien sarjasta sekä kaikki muut tiedot, jotka voisivat auttaa toimivaltaista viranomaista mahdollisen veroriskin arvioinnissa, joka ei johda liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden tai kaupallisen menettelyn paljastamiseen tai sellaisten tietojen paljastamiseen, joiden paljastaminen olisi vastoin yleistä järjestystä;
b) tiivistelmä ennakkopäätöksen taikka ennakkohinnoittelusopimuksen sisällöstä, mukaan lukien yleinen kuvaus olennaisesta liiketoiminnasta taikka olennaisista liiketoimista tai liiketoimien sarjasta, kaikki olennaiset suorat ja välilliset verovaikutukset, kuten tosiasialliset veroasteet, sekä kaikki muut tiedot, jotka voisivat auttaa toimivaltaista viranomaista mahdollisen veroriskin arvioinnissa, jättäen kuitenkin pois tiedot, jotka voisivat johtaa liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden tai kaupallisen menettelyn paljastamiseen tai sellaisten tietojen paljastamiseen, joiden paljastaminen olisi vastoin yleistä järjestystä;
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 aa artikla – 2 kohta
3 a)  korvataan 8 aa artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka vastaanotti maakohtaisen raportin 1 kohdan mukaisesti, on automaattista tietojenvaihtoa käyttäen toimitettava maakohtainen raportti 4 kohdassa säädetyssä määräajassa niille muille jäsenvaltioille, joissa maakohtaisen raportin sisältämien tietojen mukaan joko on Raportoivan Yksikön Monikansallisen Yritysryhmän yhden tai useamman Osayksikön verotuksellinen kotipaikka tai joissa ne ovat verovelvollisia kiinteästä toimipaikasta harjoitetun liiketoiminnan osalta.
2. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka vastaanotti maakohtaisen raportin 1 kohdan mukaisesti, on automaattista tietojenvaihtoa käyttäen toimitettava maakohtainen raportti 4 kohdassa säädetyssä määräajassa niille muille jäsenvaltioille, joissa maakohtaisen raportin sisältämien tietojen mukaan joko on Raportoivan Yksikön Monikansallisen Yritysryhmän yhden tai useamman Osayksikön verotuksellinen kotipaikka tai joissa ne ovat verovelvollisia kiinteästä toimipaikasta harjoitetun liiketoiminnan osalta. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka vastaanotti maakohtaisen raportin 1 kohdan mukaisesti, on toimitettava kyseinen raportti myös komission toimivaltaisille yksiköille, jotka vastaavat maakohtaisten raporttien keskitetystä rekisteristä. Komissio julkaisee vuosittain kaikkien jäsenvaltioiden anonymisoidut ja yhteenkootut maakohtaisiin raportteihin liittyvät tilastot.”
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 ab artikla – 5 kohta – 1 alakohta
3 b)  korvataan 8 ab artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
5.  Kukin jäsenvaltio voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla välittäjille annetaan oikeus olla toimittamatta raportoitavaa rajatylittävää järjestelyä koskevia tietoja, jos raportointivelvoite loukkaisi kyseessä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaista oikeudellista ammattisalassapitovelvollisuutta. Tällaisissa tilanteissa kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla välittäjät velvoitetaan ilmoittamaan viipymättä toiselle välittäjälle tai, jos toista välittäjää ei ole, asianomaiselle verovelvolliselle niiden 6 kohdan mukaisista raportointivelvoitteista.
5. Kukin jäsenvaltio voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla välittäjille annetaan oikeus olla toimittamatta raportoitavaa rajatylittävää järjestelyä koskevia tietoja, jos raportointivelvoite loukkaisi kyseessä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaista oikeudellista ammattisalassapitovelvollisuutta. Tällaisissa tilanteissa kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla välittäjä, jolle on myönnetty vapautus, velvoitetaan ilmoittamaan viipymättä asiakkaalleen, jos tämä asiakas on välittäjä tai, jos tällaista välittäjää ei ole, jos tämä asiakas on asianomainen verovelvollinen, sen 6 kohdan mukaisista raportointivelvoitteista.
Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 ab artikla – 14 kohta – c alakohta
”c) tiivistelmä raportoitavan rajatylittävän järjestelyn sisällöstä, mukaan lukien viittaus nimeen, jolla se yleisesti tunnetaan, jos sellainen on, ja sellainen yleinen kuvaus asiaankuuluvista järjestelyistä ja kaikista muista tiedoista, joista voi olla apua toimivaltaisen viranomaisen arvioidessa mahdollista veroriskiä ja jotka eivät johda liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden tai kaupallisen menettelyn paljastamiseen tai sellaisten tietojen paljastamiseen, joiden paljastaminen olisi vastoin yleistä järjestystä;”
”c) tiivistelmä raportoitavan järjestelyn sisällöstä, mukaan lukien viittaus nimeen, jolla se yleisesti tunnetaan, jos sellainen on, ja sellainen yleinen kuvaus asiaankuuluvista järjestelyistä, tosiasiallisen verokannan odotettavissa olevista vaikutuksista veronmaksajalle pyydetyssä jäsenvaltiossa ja kaikista muista tiedoista, joista voi olla apua toimivaltaisen viranomaisen arvioidessa mahdollista veroriskiä, mutta jättäen huomiotta tiedot, jotka voivat johtaa liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden tai kaupallisen menettelyn paljastamiseen tai sellaisten tietojen paljastamiseen, joiden paljastaminen olisi vastoin yleistä järjestystä;”
Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 ab artikla – 14 kohta – h a alakohta (uusi)
4 a)  lisätään 8 ab artiklan 14 kohtaan alakohta seuraavasti:
”h a) edunsaajien luettelo, joka saatetaan ajan tasalle vuosittain.”
Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 ad artikla – 1 kohta
1.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla Raportoivia kryptovarapalvelun tarjoajia vaaditaan noudattamaan liitteessä VI olevissa II ja III jaksossa vahvistettuja huolellisuusmenettelyjä ja raportointivaatimuksia. Kunkin jäsenvaltion on myös varmistettava näiden toimenpiteiden tehokas täytäntöönpano ja niiden noudattaminen liitteessä VI olevan V jakson mukaisesti.
1.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, joilla Raportoivia kryptovarapalvelun tarjoajia vaaditaan noudattamaan liitteessä VI olevissa II ja III jaksossa vahvistettuja huolellisuusmenettelyjä ja raportointivaatimuksia. Kunkin jäsenvaltion on myös varmistettava näiden toimenpiteiden tehokas täytäntöönpano ja niiden noudattaminen liitteessä VI olevan V jakson mukaisesti.
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 ad artikla – 3 kohta – c alakohta – i alakohta
i)  Raportoivan kryptovarapalvelun tarjoajan asetuksessa XXX määriteltyihin hajautetun tilikirjan osoitteisiin, joiden ei tiedetä liittyvän kryptovarapalvelun tarjoajaan eikä rahoituslaitokseen, tekemien Siirtojen yhteenlaskettu käypä markkina-arvo ja yksiköiden lukumäärä.
i)  Raportoivan kryptovarapalvelun tarjoajan asetuksen (EU) 2023/1113 3 artiklan 1 kohdan 18 alakohdassa määriteltyihin hajautetun tilikirjan osoitteisiin tekemien Siirtojen yhteenlaskettu käypä markkina-arvo ja yksiköiden lukumäärä.
Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 ad artikla – 3 kohta – 3 alakohta
Sovellettaessa tämän kohdan d–h alakohtaa käypä markkina-arvo on määritettävä ja raportoitava yhtenä Fiat-valuuttana, joka arvostetaan kunkin Raportoitavan liiketoimen tapahtumahetkellä tavalla, jota Raportoiva kryptovarapalvelun tarjoaja soveltaa johdonmukaisesti.
Sovellettaessa tämän kohdan d–h alakohtaa käypä markkina-arvo on määritettävä ja raportoitava yhtenä Fiat-valuuttana, joka arvostetaan kunkin Raportoitavan liiketoimen tapahtumahetkellä tavalla, jota Raportoiva kryptovarapalvelun tarjoaja soveltaa johdonmukaisesti. Komissio antaa välittömän verotuksen alan Hallinnollista Yhteistyötä käsittelevää Asiantuntijaryhmää kuultuaan suuntaviivoja käyvän markkina-arvon arvostamisesta.
Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 adc artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Komissiolle ei anneta pääsyä 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin.
Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 ad artikla – 5 kohta
5.  Tämän artiklan 3 kohdan nojalla tapahtuvan tietojen toimittamisen on tapahduttava 20 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua vakiomuotoista tiedonsiirtoformaattia käyttäen kahden kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jota Raportoivaan kryptovarapalvelun tarjoajaan sovellettavat raportointivelvoitteet koskevat. Ensimmäiset tiedot on toimitettava asiaankuuluvalta kalenterivuodelta tai muulta asianmukaiselta raportointikaudelta 1 päivästä tammikuuta 2027 alkaen.
5.  Tämän artiklan 3 kohdan nojalla tapahtuvan tietojen toimittamisen on tapahduttava 20 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua vakiomuotoista tiedonsiirtoformaattia käyttäen kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jota Raportoivaan kryptovarapalvelun tarjoajaan sovellettavat raportointivelvoitteet koskevat. Ensimmäiset tiedot on toimitettava asiaankuuluvalta kalenterivuodelta tai muulta asianmukaiselta raportointikaudelta 1 päivästä tammikuuta 2027 alkaen.
Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 ad artikla – 6 kohta
6.  Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, Kryptovarakäyttäjää koskevia tietoja ei ole tarpeen raportoida, jos Raportoiva kryptovarapalvelun tarjoaja on saanut asianmukaiset takeet siitä, että toinen Raportoiva kryptovarapalvelun tarjoaja täyttää kaikki tämän artiklan raportointivaatimukset kyseisen Kryptovarakäyttäjän osalta.
Poistetaan.
Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 ad artikla – 7 kohta – 1 alakohta
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen raportointivaatimusten noudattamiseksi kunkin jäsenvaltion on vahvistettava tarvittavat säännöt, joissa edellytetään, että Kryptovaraoperaattorin on rekisteröidyttävä unionissa. Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava yksilöllinen tunnistenumero tällaiselle Kryptovaraoperaattorille.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen raportointivaatimusten noudattamiseksi kunkin jäsenvaltion on vahvistettava asianmukaiset säännöt, joissa edellytetään, että Kryptovaraoperaattorin on rekisteröidyttävä unionissa. Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava yksilöllinen tunnistenumero tällaiselle Kryptovaraoperaattorille.
Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 ad artikla – 11 kohta – 1 alakohta
Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, vastaavatko tiedot, jotka on vaihdettava automaattisesti asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja unionin ulkopuolisen lainkäyttöalueen välisen sopimuksen nojalla, liitteessä VI olevan II jakson B kohdassa eriteltyjä tietoja liitteessä VI olevan IV jakson F kohdan 5 alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, vastaavatko tiedot, jotka on vaihdettava automaattisesti asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja unionin ulkopuolisen lainkäyttöalueen välisen sopimuksen nojalla, liitteessä VI olevan II jakson B kohdassa eriteltyjä tietoja liitteessä VI olevan IV jakson F kohdan 5 alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ilman aiheetonta viivytystä.
Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 ad artikla – 11 a kohta (uusi)
11 a.  Edellä 11 kohdassa vahvistettuja säännöksiä ei sovelleta, jos unionin ulkopuolinen lainkäyttöalue on kyseisellä hetkellä lueteltu verotukseen liittyvissä tarkoituksissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevan EU:n luettelon liitteessä I tai liitteessä II tai jos se on yksilöity niiden kolmansien maiden luettelossa, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on strategisia puutteita, tai jos se on ollut osa jompaakumpaa edeltävän 12 kuukauden aikana.
Lisäksi tuleva merkintä verotukseen liittyvissä tarkoituksissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevan EU:n luettelon liitteeseen I tai liitteeseen II tai tunnistaminen kolmanneksi maaksi, jolla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmässään, keskeyttää voimassa olevien täytäntöönpanosäädösten vaikutuksen kyseiseen lainkäyttöalueeseen.
Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 bartikla – 1 kohta
6 a)  korvataan 8 b artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain tilastot 8 artiklan 1 ja 3 a kohdan, 8 aa artiklan ja 8 ac artiklan mukaisten automaattisten tietojenvaihtojen määristä sekä tiedot hallinnollisista ja muista asiaankuuluvista kustannuksista ja hyödyistä, jotka liittyvät tapahtuneisiin tietojenvaihtoihin, ja kaikista mahdollisista muutoksista sekä verohallintojen että kolmansien osapuolten osalta.
1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain kaikki asiaankuuluvat olennaiset tiedot, mukaan lukien tilastot 8 artiklan 1 ja 3 a kohdan, 8 aa artiklan, 8 ac artiklan ja 8 ad artiklan mukaisten automaattisten tietojenvaihtojen määristä sekä arvio vaihdettavien tietojen käytettävyydestä, ja tiedot hallinnollisista ja muista asiaankuuluvista kustannuksista ja hyödyistä, jotka liittyvät tapahtuneisiin tietojenvaihtoihin, ja kaikista mahdollisista muutoksista sekä verohallintojen että kolmansien osapuolten osalta.
Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
11 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
6 b)  lisätään 11 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Perustellun kieltäytymisen tapauksessa pyynnön esittävä viranomainen voi ottaa uudelleen yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen ja esittää lisäseikkoja saadakseen virkamiehelleen luvan suorittaa 1 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetut tehtävät. Toimivaltaisen viranomaisen on vastattava tähän toiseen pyyntöön 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.”
Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 c alakohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
12 aartikla – 1 kohta
6 c)  muutetaan 12 a artikla seuraavasti:
a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:
1.  Yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi pyytää toisen jäsenvaltion (tai toisten jäsenvaltioiden) toimivaltaista viranomaista suorittamaan yhteistarkastuksen. Pyynnön vastaanottavien viranomaisten on vastattava yhteistarkastusta koskevaan pyyntöön 60 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Pyynnön vastaanottava viranomainen voi hylätä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen yhteistä tarkastusta koskevan pyynnön perustelluista syistä.
”1. Yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi pyytää toisen jäsenvaltion (tai toisten jäsenvaltioiden) toimivaltaista viranomaista suorittamaan yhteistarkastuksen. Pyynnön vastaanottavien viranomaisten on vastattava yhteistarkastusta koskevaan pyyntöön 60 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.
Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 c alakohta – b alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
12 aartikla – 1 a kohta (uusi)
b)  lisätään kohta seuraavasti:
”1 a. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen yhteistä tarkastusta koskeva pyyntö voidaan hylätä seuraavista syistä:
a)  pyydetyn yhteisen tarkastuksen yhteydessä olisi tehtävä tutkimuksia tai toimitettava tietoja pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön vastaisesti;
b)  pyynnön esittävä viranomainen ei oikeudellisista syistä voi toimittaa vastaavia tietoja kuin ne, joita pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion edellytettäisiin toimittavan yhteisen tarkastuksen aikana.
Jos pyynnön vastaanottava viranomainen hylkää pyynnön, sen on ilmoitettava pyynnön esittäjälle tai esittäjille, kumpi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista kahdesta perusteesta oli hylkäämisen syynä.”
Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
”Jäsenvaltioiden tämän direktiivin nojalla missä tahansa muodossa toisilleen ilmoittamia tietoja koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä suojaa. Tällaisia tietoja voidaan käyttää 2 artiklassa tarkoitettuja veroja sekä arvonlisäveroa, muita välillisiä veroja, tulleja sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön arviointia, hallinnointia ja täytäntöönpanon valvontaa varten.”
”Jäsenvaltioiden tämän direktiivin nojalla missä tahansa muodossa toisilleen ilmoittamia tietoja koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä suojaa. Tällaisia tietoja voidaan käyttää 2 artiklassa tarkoitettuja veroja sekä arvonlisäveroa, muita välillisiä veroja, tulleja sekä rahanpesun ja siihen liittyvien esirikoksien ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön arviointia, hallinnointia ja täytäntöönpanon valvontaa ja kohdennettuja taloudellisia seuraamuksia varten.”
Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Tämän direktiivin nojalla vastaanotettuja tietoja ja asiakirjoja saa käyttää muihin kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin sen jäsenvaltion, joka ilmoittaa tiedot tämän direktiivin nojalla, toimivaltaisen viranomaisen luvalla ja vain siltä osin, mikä on sallittua tiedot vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla.
Tämän direktiivin nojalla vastaanotettuja tietoja ja asiakirjoja saa käyttää muihin kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin siltä osin, mikä on sallittua tiedot vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. Tällainen lupa on myönnettävä, jos tietoja voidaan käyttää samanlaisiin tarkoituksiin tiedot ilmoittavan toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltiossa.
Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
16 artikla – 7 kohta
”7. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on otettava käyttöön tehokas mekanismi varmistaakseen niiden tietojen arvioinnin, jotka on saatu tämän direktiivin 8–8 ad artiklan mukaisella raportoinnilla tai tietojenvaihdolla.”
”7. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on otettava käyttöön tehokas mekanismi varmistaakseen niiden tietojen käytön sekä laadun ja täydellisyyden arvioinnin, jotka on saatu ja jaettu tämän direktiivin 8–8 ad artiklan mukaisella raportoinnilla tai tietojenvaihdolla, sekä menettelyt näiden tietojen järjestelmällistä riskianalyysia ja 5 ja 8 artiklan mukaisesti vaihdettujen yhteensovittamatta jääneiden tietojen järjestelmällistä analysointia varten.”
Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
17 artikla – 4 a kohta (uusi)
7 a)  lisätään 17 artiklaan kohta seuraavasti:
”4 a. Edellä 4 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta kieltäytyä antamasta tietoja ei sovelleta, jos pyynnön esittävä viranomainen pystyy osoittamaan, että tietoja ei paljasteta yleisölle ja että niitä käytetään ainoastaan tietopyynnön kohteena olevan henkilön tai henkilöryhmän asiaankuuluvien veroasioiden arviointiin, hallintaan ja valvontaan.”
Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
23 artikla – 2 kohta
9 a)  korvataan 23 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki olennaiset tiedot, joita tarvitaan arvioitaessa tämän direktiivin mukaisen hallinnollisen yhteistyön tehokkuutta veronkierron ja verojen välttämisen torjunnassa.
2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki olennaiset tiedot, joita tarvitaan arvioitaessa tämän direktiivin mukaisen hallinnollisen yhteistyön tehokkuutta veronkierron ja verojen välttämisen torjunnassa sekä tarkasteltava ja arvioitava sääntöjen noudattamiseen liittyviä kustannuksia, joita voi aiheutua mahdollisesta liiallisesta raportoinnista. Jäsenvaltioiden on toimitettava arviointinsa tulokset vuosittain Euroopan parlamentille ja komissiolle. Tuloksista on julkistettava yhteenveto ottaen huomioon verovelvollisten oikeudet ja luottamuksellisuus. Tietoja ei saa eritellä niin tarkasti, että ne voidaan yhdistää yksittäiseen verovelvolliseen.”
Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
23 artikla – 3 kohta
”3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 8–8 ad artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta ja saavutetuista käytännön tuloksista. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä kyseisen vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja -edellytykset. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
”3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 5, 6 ja 7 artiklassa tarkoitetun pyynnöstä tapahtuvan tietojenvaihdon ja 8–8 ad artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta, kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön tasosta ja saavutetuista käytännön tuloksista, myös hallinnollisessa yhteistyössä havaittuihin laittomiin käytäntöihin liittyvistä lisäverotuloista. Komissio erittelee toimitettavat tiedot vähintään maakohtaisesti. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä kyseisen vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja -edellytykset. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
23 aartikla – 1 kohta
11 a)  muutetaan 23 a artikla seuraavasti:
a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:
1.  Komissio pitää sille tämän direktiivin mukaisesti toimitetut tiedot luottamuksellisina unionin viranomaisiin sovellettavien säännösten mukaisesti, eikä tietoja saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin sen määrittämiseen, noudattavatko jäsenvaltiot tätä direktiiviä ja missä määrin ne sitä noudattavat.
1. Komissio pitää sille tämän direktiivin mukaisesti toimitetut tiedot luottamuksellisina, jos niiden julkistamatta jättäminen ei vahingoita yleistä etua, jos tiedot voidaan yhdistää yksittäiseen verovelvolliseen ja jos niiden julkistaminen loukkaisi verovelvollisten oikeuksia.
Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta – b alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
23 aartikla – 2 kohta
b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:
2.  Jäsenvaltion komissiolle 23 artiklan mukaisesti toimittamia tietoja sekä kaikkia komission tällaisia tietoja käyttäen laatimia kertomuksia tai asiakirjoja voidaan lähettää muille jäsenvaltioille. Lähetettyjä tietoja koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä suojaa.
2. Jäsenvaltion komissiolle 23artiklan mukaisesti toimittamia tietoja sekä kaikkia komission tällaisia yksittäiseen verovelvolliseen yhdistettävissä olevia tietoja käyttäen laatimia kertomuksia tai asiakirjoja voidaan lähettää muille jäsenvaltioille. Lähetettyjä tietoja koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä suojaa.
Jäsenvaltiot voivat käyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja komission laatimia kertomuksia ja asiakirjoja ainoastaan analyysitarkoituksiin, ja niitä ei saa julkistaa tai saattaa minkään muun henkilön tai elimen saataville ilman komission nimenomaista lupaa.
Jäsenvaltiot voivat käyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja komission laatimia kertomuksia ja asiakirjoja ainoastaan analyysitarkoituksiin.
Sen estämättä, mitä ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädetään, komissio voi julkaista vuosittain anonymisoidut yhteenvedot tilastotiedoista, joita jäsenvaltiot toimittavat sille 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Sen estämättä, mitä ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädetään, komissio julkaisee vuosittain anonymisoidut yhteenvedot tilastotiedoista, joita jäsenvaltiot toimittavat sille 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
25 aartikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen 8 artiklan 3 a kohtaa ja 8 aa–8 ad artiklaa koskevien kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen niiden täytäntöönpanon ja täytäntöönpanon valvonnan. Seuraamusten ja muiden säännösten noudattamista koskevien toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen 8 artiklan 3 a kohtaa ja 8 aa–8 ad artiklaa koskevien kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen niiden täytäntöönpanon ja täytäntöönpanon valvonnan. Seuraamusten ja muiden säännösten noudattamista koskevien toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tosiasiallisesti syyllisiä osapuolia vastaan pannaan täytäntöön seuraamuksia.
Tarkistus 78
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
25 aartikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jos jäsenvaltio säätää yli 150 000 euron seuraamuksista, sen on otettava käyttöön pk-yrityksiä koskeva kolmen vuoden väliaikainen seuraamusten lieventämisjärjestelmä 8 a d artiklan osalta.
Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
25 aartikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta
c)  valtuudet käyttää määräysvaltaa oikeushenkilössä.
Poistetaan.
Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
25 aartikla – 3 kohta – 1 alakohta
Jos raportointia ei ole tehty kahden hallinnollisen muistutuksen jälkeen tai jos annetut tiedot sisältävät puutteellisia, virheellisiä tai vääriä tietoja, joiden osuus on yli 25 prosenttia tiedoista, jotka olisi pitänyt raportoida liitteessä VI olevan II jakson B alakohdassa vahvistettujen tietojen mukaisesti, jäsenvaltioiden on varmistettava, että määrättävissä oleviin seuraamuksiin kuuluvat ainakin seuraavat rahamääräiset vähimmäisseuraamukset:
Jos raportointia ei ole tehty kahden hallinnollisen muistutuksen jälkeen tai jos annetut tiedot sisältävät puutteellisia, virheellisiä tai vääriä tietoja, joiden osuus on yli 25 prosenttia tiedoista, jotka olisi pitänyt raportoida liitteissä vahvistettujen tietojen mukaisesti, jäsenvaltioiden on varmistettava, että määrättävissä oleviin seuraamuksiin kuuluvat ainakin seuraavat rahamääräiset vähimmäisseuraamukset:
Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
25 aartikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)  jos 8 ab artiklan noudattamiseksi annettuja kansallisia säännöksiä ei noudateta, rahamääräisen vähimmäisseuraamuksen on oltava vähintään 50 000 euroa, kun välittäjän tai asiaankuuluvan verovelvollisen vuotuinen liikevaihto on alle 6 miljoonaa euroa, ja vähintään 150 000 euroa, kun liikevaihto on vähintään 6 miljoonaa euroa; rahamääräisen vähimmäisseuraamuksen on oltava vähintään 20 000 euroa, kun välittäjä tai asiaankuuluva verovelvollinen on luonnollinen henkilö;
Poistetaan.
Tarkistus 82
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
25 aartikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta
d)  jos 8 ac artiklan noudattamiseksi annettuja kansallisia säännöksiä ei noudateta, rahamääräisen vähimmäisseuraamuksen on oltava vähintään 50 000 euroa, kun Raportoivan alustaoperaattorin vuotuinen liikevaihto on alle 6 miljoonaa euroa, ja vähintään 150 000 euroa, kun liikevaihto on vähintään 6 miljoonaa euroa; rahamääräisen vähimmäisseuraamuksen on oltava vähintään 20 000 euroa, kun Raportoiva alustaoperaattori on luonnollinen henkilö;
Poistetaan.
Tarkistus 83
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
25 aartikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta
e)  jos 8 ad artiklan noudattamiseksi annettuja kansallisia säännöksiä ei noudateta, rahamääräisen vähimmäisseuraamuksen on oltava vähintään 50 000 euroa, kun Raportoivan kryptovarapalvelun tarjoajan vuotuinen liikevaihto on alle 6 miljoonaa euroa, ja vähintään 150 000 euroa, kun liikevaihto on vähintään 6 miljoonaa euroa; rahamääräisen vähimmäisseuraamuksen on oltava vähintään 20 000 euroa, kun Raportoiva kryptovarapalvelun tarjoaja on luonnollinen henkilö.
Poistetaan.
Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
25 aartikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Tässä kohdassa vahvistetut seuraamukset eivät saa ylittää yhtä prosenttia ilmoitusvelvollisen kokonaisliikevaihdosta.
Tarkistus 85
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
25 aartikla – 3 kohta – 2 alakohta
Komissio arvioi d alakohdassa säädettyjen määrien asianmukaisuuden 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa.
Komissio arvioi viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [vuoden kuluttua tämän direktiivin soveltamispäivästä] tässä kohdassa säädettyjen määrien asianmukaisuuden ja oikeasuhteisuuden.
Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
27 artikla – 1 kohta
13 a)  korvataan 27 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta joka viides vuosi 1 päivän tammikuuta 2013 jälkeen.
1. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta joka viides vuosi 1 päivän tammikuuta 2013 jälkeen. Kertomukseen liitetään tarvittaessa konkreettisia ehdotuksia, myös lainsäädäntöehdotuksia, tämän direktiivin parantamiseksi.”
Tarkistus 87
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
27 artikla – 2 kohta
”2. Jäsenvaltioiden on omalla lainkäyttöalueellaan seurattava ja arvioitava tämän direktiivin mukaisen hallinnollisen yhteistyön tehokkuutta verovilpin ja veronkierron torjunnassa, ja niiden on annettava arviointinsa tulokset tiedoksi komissiolle kerran vuodessa.”
”2. Jäsenvaltioiden on omalla lainkäyttöalueellaan seurattava ja arvioitava tämän direktiivin mukaisen hallinnollisen yhteistyön tehokkuutta verovilpin ja veronkierron torjunnassa, ja niiden on annettava arviointinsa tulokset tiedoksi Euroopan parlamentille ja komissiolle kerran vuodessa.”
Tarkistus 88
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
27 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Komissio ottaa tällaiset jäsenvaltioiden arvioinnin tulokset huomioon edetäkseen lainsäädännön uudelleentarkasteluissa, joilla puututaan direktiiviin jääneisiin sääntelyaukkoihin ja heikkouksiin.
Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
27 artikla – 2 a kohta (uusi)
14 a)  lisätään 27 artiklaan kohta seuraavasti:
”2 a. Tämän artiklan 2 kohdan soveltamiseksi komissio vahvistaa 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen yhteisen kehyksen tämän direktiivin vaikutusten sekä kustannusten ja hyötyjen mittaamiseksi.”
Tarkistus 90
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
27 c artikla – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asuinjäsenvaltion antama raportoitujen yksityishenkilöiden tai yksikköjen TIN-verotunniste sisällytetään 1 päivänä tammikuuta 2026 tai sen jälkeen alkavilla verokausilla 8 artiklan 1 ja 3 a kohdassa, 8 a artiklan 6 kohdassa, 8 aa artiklan 3 kohdassa, 8 ab artiklan 14 kohdassa, 8 ac artiklan 2 kohdassa ja 8 ad artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin. TIN-verotunniste on annettava myös silloin, kun sitä ei nimenomaisesti vaadita mainituissa artikloissa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asuinjäsenvaltion mahdollisesti antama raportoitujen yksityishenkilöiden tai yksikköjen TIN-verotunniste sisällytetään 1 päivänä tammikuuta 2027 tai sen jälkeen alkavilla verokausilla 8 artiklan 1 ja 3 a kohdassa, 8 a artiklan 6 kohdassa, 8 aa artiklan 3 kohdassa, 8 ab artiklan 14 kohdassa, 8 ac artiklan 2 kohdassa ja 8 ad artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin. TIN-verotunniste on annettava myös silloin, kun sitä ei nimenomaisesti vaadita mainituissa artikloissa.
Tarkistus 91
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
27 cartikla – 2 a kohta (uusi)
Komissio arvioi tammikuuhun 2026 mennessä, onko eurooppalaisen TIN-verotunnisteen käyttöönotto suotavaa. Komissio voi antaa tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 92
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
27 dartikla (uusi)
15 a)  lisätään artikla seuraavasti:
”27 d artikla
Uudelleentarkastelu
Komissio arvioi tammikuuhun 2026 mennessä, onko automaattisen tietojenvaihdon tehokkuutta ja toimivuutta tarpeen lisätä sekä sen tasoa tarpeen nostaa siinä tarkoituksessa, että
a)  edellä 8 artiklan 1 kohdassa säädetyt tulolajit laajennetaan kattamaan rahoitusvarat, mukaan lukien valuuttakauppa ja muut kuin rahoitusvarat, kuten kiinteistöt, taide tai korut, sekä uudet vaurauden säilyttämismuodot, kuten vapaasatamat ja tallelokerot, mukaan lukien tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot ja pääoma;
b)  edellä 8 artiklan 3 a kohdassa säädettyjen tietojen luetteloja laajennetaan niin, että ne kattavat myös tiedot tosiasiallisesta omistajuudesta, ja niin, että torjutaan veronkierto käyttämällä toista tai useampaa verotuksellista kotipaikkaa;”
Tarkistus 93
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2026. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Tarkistus 94
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2026.
Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2027.
Tarkistus 95
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
Liite I – I jakso – A kohta – 1 kohta –c alakohta
c)  tieto siitä, onko tili yhteistili, mukaan lukien yhteistilinhaltijoiden lukumäärä;
c)  tieto siitä, onko tili yhteistili, mukaan lukien yhteistilinhaltijoiden lukumäärä ja kunkin Tilinhaltijan osuus;
Tarkistus 96
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
Liite I – I jakso – A kohta – 7 a kohta (uusi)
ii a)  lisätään alakohta seuraavasti:
”7 a. Jos Raportoivalla finanssilaitoksella ei ole tiliä, joka olisi ilmoitettava tämän direktiivin mukaisesti, nollailmoitus, mukaan lukien selvitys siitä, miksi kyseinen finanssilaitos ei ilmoita mitään tietoja.”
Tarkistus 97
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
Liite I – I jakso – F a alakohta (uusi)
c a)  lisätään kohta seuraavasti:
”F a. Kunkin Ei-raportoivan finanssilaitoksen on toimitettava jäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle nollailmoitus, mukaan lukien selvitys siitä, miksi finanssilaitos ei ilmoita mitään tietoja, tai tietoja, joista toinen finanssilaitos raportoi sen puolesta.”
Tarkistus 98
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 1 a alakohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
Liite I – V jakso – A kohta
(1 a)  muutetaan luku V seuraavasti:
a)  Poistetaan A alakohta.
Tarkistus 99
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 1 a alakohta – b alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
Liite I – V jakso – B kohta
b)  korvataan B alakohta seuraavasti:
B.  Tutkittavat yksikkötilit. Aiempi yksikkötili, jonka yhteenlaskettu saldo tai arvo ylittää 31 päivänä joulukuuta 2015 kansallisessa valuutassa ilmoitetun määrän, joka vastaa 250 000 :ta Yhdysvaltain dollaria, ja Aiempi yksikkötili, joka ei 31 päivänä joulukuuta 2015 ylitä kyseistä määrää, mutta jonka kokonaissaldo tai -arvo ylittää kyseisen määrän jonkin myöhemmän kalenterivuoden viimeisenä päivänä, täytyy tutkia D kohdassa esitettyjen menettelyjen mukaisesti.
B. Tutkittavat yksikkötilit. Aiempi yksikkötili tutkitaan D kohdassa esitettyjen menettelyjen mukaisesti.
Tarkistus 100
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
Liite I – VIII jakso – A kohta – 6 alakohta – b alakohta
b)  jonka bruttotulo johtuu pääasiallisesti Finanssivarojen tai Raportoitavien kryptovarojen sijoittamisesta, uudelleensijoittamisesta tai niillä käytävästä kaupasta, jos Yksikköä hallinnoi toinen Yksikkö, joka on Säilytyslaitos, Talletuslaitos, Määritelty vakuutusyhtiö tai A kohdan 6 alakohdan a alakohdassa kuvattu Sijoitusyksikkö.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 101
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
Liite I – VIII jakso – A kohta – 10 alakohta
10.  ’Sähköisen rahan tokenilla’ tarkoitetaan asetuksessa XXX määriteltyä sähköisen rahan tokenia.
10.  ’Sähköisen rahan tokenilla’ tarkoitetaan asetuksen (EU) 2023/1114 3 artiklan 1 kohdan 7 alakohdassa määriteltyä sähköisen rahan tokenia.
Tarkistus 102
Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
Liite I – VIII jakso – A kohta – 13 alakohta
13.  ’Kryptovaroilla’ tarkoitetaan asetuksessa XXX määriteltyjä kryptovaroja.
13.  ’Kryptovaroilla’ tarkoitetaan asetuksen (EU) 2023/1114 3 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa määriteltyjä kryptovaroja.
Tarkistus 103
Ehdotus direktiiviksi
Liite III
Direktiivi 2011/16/EU
Liite VI – I jakso – A kohta – 1 alakohta
1.  asetuksen XX nojalla toimiluvan saanut Yksikkö;
1.  asetuksen (EU) 2023/1114 nojalla toimiluvan saanut Yksikkö;
Tarkistus 104
Ehdotus direktiiviksi
Liite III
Direktiivi 2011/16/EU
Liite VI – II jakso – B a kohta (uusi)
B a.  Sen estämättä, mitä A kohdan 1 alakohdassa säädetään, syntymäpaikkaa ei tarvitse ilmoittaa, ellei Raportoiva kryptovarapalvelun tarjoaja ole muutoin velvollinen saamaan ja ilmoittamaan sitä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Tarkistus 105
Ehdotus direktiiviksi
Liite III
Direktiivi 2011/16/EU
Liite VI – II jakso – C kohta
C.  Edellä 3 kohdassa luetellut tiedot on raportoitava sitä vuotta seuraavan kalenterivuoden 31 päivään tammikuuta mennessä, johon tiedot liittyvät. Ensimmäiset tiedot on raportoitava asianomaisen kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointikauden osalta 1 päivästä tammikuuta 2026 alkaen.
C.  Edellä 3 kohdassa luetellut tiedot on raportoitava sitä vuotta seuraavan kalenterivuoden 31 päivään heinäkuuta mennessä, johon tiedot liittyvät. Ensimmäiset tiedot on raportoitava asianomaisen kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointikauden osalta 1 päivästä tammikuuta 2026 alkaen.
Tarkistus 106
Ehdotus direktiiviksi
Liite III
Direktiivi 2011/16/EU
Liite VI – IV jakso – A kohta – 1 alakohta
1.  ’Kryptovaroilla’ tarkoitetaan asetuksessa XXX määriteltyjä kryptovaroja.
1.  ’Kryptovaroilla’ tarkoitetaan asetuksen (EU) 2023/1114 3 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa määriteltyjä kryptovaroja.
Tarkistus 107
Ehdotus direktiiviksi
Liite III
Direktiivi 2011/16/EU
Liite VI – IV jakso – A kohta – 5 alakohta
5.  ’Sähköisellä rahalla’ tarkoitetaan direktiivissä 2009/110/EY määriteltyä sähköistä rahaa. Tässä direktiivissä ’sähköisellä rahalla’ ei tarkoiteta tuotetta, joka on luotu yksinomaan helpottamaan varainsiirtoa asiakkaalta toiselle henkilölle asiakkaan ohjeiden mukaisesti. Tuotetta ei luoda yksinomaan varainsiirron helpottamiseksi, jos siirtävän Yksikön säännönmukaisessa liiketoiminnassa kyseiseen tuotteeseen liittyviä varoja joko säilytetään yli 60 päivän ajan siirron helpottamiseksi annettujen ohjeiden vastaanottamisen jälkeen tai, jos ohjeita ei saada, kyseiseen tuotteeseen liittyviä varoja säilytetään yli 60 päivän ajan varojen vastaanottamisen jälkeen.
5.  Tässä direktiivissä ’Sähköisellä rahalla’ tarkoitetaan mitä tahansa Kryptovaraa, a) joka on yhden Fiat-valuutan digitaalinen kirjaus; b) joka on laskettu liikkeeseen vastaanotettuja varoja vastaan maksutapahtumia varten; c) jota edustaa liikkeeseenlaskijaan kohdistuva saman Fiat-valuutan määräinen saatava; d) jonka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ei ole liikkeeseenlaskija, hyväksyy maksuna; ja e) liikkeeseenlaskijaan sovellettavien sääntelyvaatimusten nojalla lunastettavissa milloin tahansa saman Fiat-valuutan nimellisarvoon tuotteen haltijan pyynnöstä. ’Sähköisellä rahalla’ ei tarkoiteta tuotetta, joka on luotu yksinomaan helpottamaan varainsiirtoa asiakkaalta toiselle henkilölle asiakkaan ohjeiden mukaisesti. Tuotetta ei luoda yksinomaan varainsiirron helpottamiseksi, jos siirtävän Yksikön säännönmukaisessa liiketoiminnassa kyseiseen tuotteeseen liittyviä varoja joko säilytetään yli 60 päivän ajan siirron helpottamiseksi annettujen ohjeiden vastaanottamisen jälkeen tai, jos ohjeita ei saada, kyseiseen tuotteeseen liittyviä varoja säilytetään yli 60 päivän ajan varojen vastaanottamisen jälkeen.
Tarkistus 108
Ehdotus direktiiviksi
Liite III
Direktiivi 2011/16/EU
Liite VI – IV jakso – A kohta – 6 alakohta
6.  ’Sähköisen rahan tokenilla’ tarkoitetaan asetuksessa XXX määriteltyä sähköisen rahan tokenia.
6.  ’Sähköisen rahan tokenilla’ tarkoitetaan asetuksen (EU) 2023/1114 3 artiklan 1 kohdan 7 alakohdassa määriteltyä sähköisen rahan tokenia.
Tarkistus 109
Ehdotus direktiiviksi
Liite III
Direktiivi 2011/16/EU
Liite VI – IV jakso – A kohta – 7 alakohta
7.  ’Hajautetun tilikirjan teknologialla (DLT)’ tarkoitetaan asetuksessa XXX määriteltyä hajautetun tilikirjan teknologiaa tai DLT-teknologiaa.
7.  ’Hajautetun tilikirjan teknologialla DLT)’ tarkoitetaan asetuksen (EU) 2023/1114 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä hajautetun tilikirjan teknologiaa.
Tarkistus 110
Ehdotus direktiiviksi
Liite III
Direktiivi 2011/16/EU
Liite VI – IV jakso – B kohta – 1 alakohta
1.  ’Kryptovarapalvelun tarjoajalla’ tarkoitetaan asetuksessa XXX määriteltyä kryptovarapalvelun tarjoajaa.
1.  ’Kryptovarapalvelun tarjoajalla’ tarkoitetaan asetuksen (EU) 2023/1114 3 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määriteltyä kryptovarapalvelun tarjoajaa.
Tarkistus 111
Ehdotus direktiiviksi
Liite III
Direktiivi 2011/16/EU
Liite VI – IV jakso – B kohta – 4 alakohta
4.  ’Kryptovarapalveluilla’ tarkoitetaan asetuksessa XXX määriteltyjä kryptovarapalveluja, mukaan lukien lukitseminen (steikkaus) ja luotonanto.
4.  ’Kryptovarapalveluilla’ tarkoitetaan asetuksen (EU) 2023/1114 3 artiklan 1 kohdan 16 alakohdassa määriteltyjä kryptovarapalveluja.
Tarkistus 112
Ehdotus direktiiviksi
Liite III
Direktiivi 2011/16/EU
Liite VI – IV jakso – C kohta – 4 alakohta
4.  ’Raportoitavalla vähittäismaksutapahtumalla’ tarkoitetaan Raportoitavien kryptovarojen siirtoa yli 50 000 euron arvoisten tavaroiden tai palvelujen vastikkeena.
4.  ’Raportoitavalla vähittäismaksutapahtumalla’ tarkoitetaan Raportoitavien kryptovarojen siirtoa yli 50 000 Yhdysvaltain dollarin arvoisten tavaroiden tai palvelujen vastikkeena (tai vastaavaa määrää muussa valuutassa).
Tarkistus 113
Ehdotus direktiiviksi
Liite III
Direktiivi 2011/16/EU
Liite VI – V jakso – A kohta – 2 alakohta
2.  Jos Kryptovarakäyttäjä ei anna III jaksossa vaadittavia tietoja Raportoivan kryptovarapalvelun tarjoajan alkuperäisen pyynnön jälkeen annetun kahden muistutuksen jälkeen, mutta aikaisintaan 60 päivän kuluttua, Raportoivan kryptovarapalvelun tarjoajan on estettävä Kryptovarakäyttäjää toteuttamasta Vaihtotransaktioita.
2.  Jos Kryptovarakäyttäjä ei anna III jaksossa vaadittavia tietoja Raportoivan kryptovarapalvelun tarjoajan alkuperäisen pyynnön jälkeen annetun kahden muistutuksen jälkeen, mutta aikaisintaan 60 päivän kuluttua, Raportoivan kryptovarapalvelun tarjoajan on estettävä Kryptovarakäyttäjää toteuttamasta Vaihtotransaktioita; tällainen rajoitus poistetaan välittömästi sen jälkeen, kun Kryptovarakäyttäjä on antanut vaaditut tiedot.
Tarkistus 114
Ehdotus direktiiviksi
Liite III
Direktiivi 2011/16/EU
Liite VI – V jakso – E kohta – 2 alakohta
Kotijäsenvaltion, joka myöntää toimiluvan Kryptovarapalvelun tarjoajille asetuksen XXX mukaisesti, on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle säännöllisesti ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta luettelo kaikista toimiluvan saaneista Kryptovarapalvelun tarjoajista.
Kotijäsenvaltion, joka myöntää toimiluvan Kryptovarapalvelun tarjoajille asetuksen (EU) 2023/1114 mukaisesti, on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle säännöllisesti ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta luettelo kaikista toimiluvan saaneista Kryptovarapalvelun tarjoajista.
Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö