Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2022/0413(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0236/2023

Pateikti tekstai :

A9-0236/2023

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2023 - 7.5

Priimti tekstai :

P9_TA(2023)0315

Priimti tekstai
PDF 283kWORD 74k
Trečiadienis, 2023 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje
P9_TA(2023)0315A9-0236/2023

2023 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje (COM(2022)0707 – C9-0017/2023 – 2022/0413(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2022)0707),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 ir 115 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9‑0017/2023),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9‑0236/2023),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  mokestinis sukčiavimas, mokesčių slėpimas ir vengimas yra didelis iššūkis tiek Sąjungoje, tiek visame pasaulyje. Kovojant su tuo labai svarbu keistis informacija;
(1)  mokestinis sukčiavimas, mokesčių slėpimas ir vengimas yra didelis iššūkis tiek Sąjungoje, tiek visame pasaulyje. Apskaičiuota, kad dėl mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo valstybės narės kasmet praranda iki 170 mlrd. EUR1a, o tai labai apsunkina jų galimybes teikti kokybiškas viešąsias paslaugas. Keitimasis informacija yra labai svarbus kuriant gerai veikiančią ir veiksmingą Sąjungos kovos su tokia žalinga praktika sistemą;
__________________
1a Lenkijos ekonomikos institutas, „Mokesčių sistemos neteisingumas Europos Sąjungoje“ (angl. „Tax unfairness in the European Union“): https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIE_Report_Tax_Havens_EU.pdf
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  siekiant užtikrinti tinkamą šios direktyvos įgyvendinimą, valstybės narės turėtų kasmet teikti Komisijai atitinkamą informaciją apie iškilusias kliūtis. Be to, taip pat reikėtų skatinti mokesčių administratorių keitimąsi geriausia nacionaline patirtimi;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b)  Europos Parlamentas paragino laikytis platesnio užmojo požiūrio į keitimosi informacija apmokestinimo srityje sistemą ir infrastruktūrą, pateikdamas keletą nuomonių dėl Direktyvos dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje (DAB) peržiūros ir įgyvendinimo ataskaitą;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(2c)  turint omenyje tai, kad kapitalo judėjimas yra laisvas, pavieniai nacionaliniai metodai nepadeda veiksmingai spręsti piktnaudžiavimo mokesčiais problemos. Todėl siekiant padidinti mokesčių sistemų teisingumą labai svarbus aspektas tebėra Sąjungos masto politikos ir, kai įmanoma, tarptautinių susitarimų įgyvendinimas;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  per pastaruosius dešimt metų kriptoturto rinka išaugo, o jos kapitalizacija smarkiai ir greitai padidėjo. Kriptoturtas – skaitmeninė vertės arba teisės, kurią galima perleisti ir laikyti elektroniniu būdu, naudojant paskirstytojo registro ar panašią technologiją, išraiška;
(5)  per pastaruosius dešimt metų kriptoturto rinka išaugo, o jos kapitalizacija smarkiai ir greitai padidėjo. Kriptoturtas – skaitmeninė vertės arba teisės, kurią galima perleisti ir laikyti elektroniniu būdu, naudojant paskirstytojo registro ar panašią technologiją, išraiška. Kadangi kriptoturtas yra neskaidrus ir nepastovus turtas, jis gali būti naudojamas neteisėtais tikslais. Labai svarbu stebėti kriptoturto pervedimus;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  valstybės narės taiko pajamų, gaunamų iš kriptoturto sandorių, apmokestinimo taisykles ir gaires, nors jos ir skiriasi visose valstybėse narėse. Tačiau dėl kriptoturtui būdingo decentralizuoto pobūdžio valstybių narių mokesčių administratoriams sunku užtikrinti mokestinių prievolių vykdymą;
(6)  valstybės narės taiko pajamų, gaunamų iš kriptoturto sandorių, apmokestinimo taisykles ir gaires, nors jos ir skiriasi visose valstybėse narėse. Tačiau keletas valstybių narių parengė mokesčių lengvatas, specialiai skirtas kriptoturtui pritraukti, o tai gali padėti atsirasti žalingai mokesčių praktikai ir lemti mokestinių pajamų praradimą;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu XXX dėl kriptoturto rinkų26 (Reglamentu XXX) Sąjungos reguliavimo perimetras buvo išplėstas įtraukiant su kriptoturtu susijusius klausimus, kurie iki šiol nebuvo reglamentuojami Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktais, ir paslaugų teikėjus, susijusius su tokiu kriptoturtu (toliau – kriptoturto paslaugų teikėjai). Reglamente XXX nustatytos šios direktyvos tikslais taikomos apibrėžtys. Šioje direktyvoje taip pat atsižvelgiama į reikalavimą pagal Reglamentą XXX išduoti kriptoturto paslaugų teikėjams leidimus, siekiant sumažinti jiems tenkančią administracinę naštą. Siekiant užtikrinti veiksmingą reglamentavimą, dėl kriptoturtui būdingo tarpvalstybinio pobūdžio turi būti užtikrinamas tvirtas tarptautinis administracinis bendradarbiavimas;
(7)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/11141a Sąjungos reguliavimo perimetras buvo išplėstas įtraukiant su kriptoturtu susijusius klausimus, kurie iki šiol nebuvo reglamentuojami Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktais, ir paslaugų teikėjus, susijusius su tokiu kriptoturtu (toliau – kriptoturto paslaugų teikėjai). Tame reglamente nustatytos šios direktyvos tikslais taikomos apibrėžtys. Šioje direktyvoje taip pat atsižvelgiama į reikalavimą pagal reglamentą išduoti kriptoturto paslaugų teikėjams leidimus, siekiant sumažinti jiems tenkančią administracinę naštą. Siekiant užtikrinti veiksmingą reglamentavimą, dėl kriptoturtui būdingo tarpvalstybinio pobūdžio turi būti užtikrinamas tvirtas tarptautinis administracinis bendradarbiavimas. Labai svarbu užtikrinti sistemingą Sąjungos teisės aktų, susijusių su kriptoturto reguliavimu, nuoseklumą. Tuo tikslu atliekant šią DAB peržiūrą taip pat atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/11131b. Tačiau šioje direktyvoje taip pat pripažįstama, kad veiksmingiems informacijos mainams reikia platesnės aprėpties;
__________________
__________________
26
1a 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 (OL L 150, 2023 6 9, p. 40).
1b 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1113 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas ir tam tikrą kriptoturtą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 (OL L 150, 2023 6 9, p. 1).
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  pagal Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu sistemą išplečiamas įpareigotųjų subjektų, kuriems taikomos kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu taisyklės, ratas, įtraukiant Reglamentu XXX reglamentuojamus kriptoturto paslaugų teikėjus. Be to, Reglamentu XXX27 nustatoma, kad mokėjimo paslaugų teikėjams nustatyta pareiga pervedant lėšas pateikti informaciją apie mokėtoją ir gavėją taikoma ir kriptoturto paslaugų teikėjams, taip siekiant užtikrinti kriptoturto perleidimų atsekamumą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu tikslais;
(8)  pagal Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu sistemą išplečiamas įpareigotųjų subjektų, kuriems taikomos kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu taisyklės, ratas, įtraukiant Reglamentu (ES) 2023/1114 reglamentuojamus kriptoturto paslaugų teikėjus. Be to, Reglamentu (ES) 2023/1113 nustatoma, kad mokėjimo paslaugų teikėjams nustatyta pareiga pervedant lėšas pateikti informaciją apie mokėtoją ir gavėją taikoma ir kriptoturto paslaugų teikėjams, taip siekiant užtikrinti kriptoturto perleidimų atsekamumą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu tikslais;
__________________
27
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9)  kalbant apie tarptautinį lygmenį, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenų apie kriptoturtą teikimo sistema28 siekiama didesnio kriptoturto mokesčių ir susijusių duomenų skaidrumo. Siekiant padidinti keitimosi informacija veiksmingumą ir sumažinti administracinę naštą, Sąjungos taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į EBPO sukurtą sistemą;
(9)  kalbant apie tarptautinį lygmenį, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenų apie kriptoturtą teikimo sistema28 siekiama didesnio kriptoturto mokesčių ir susijusių duomenų skaidrumo. Siekiant padidinti keitimosi informacija veiksmingumą ir sumažinti administracinę naštą, Sąjungos taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į EBPO sukurtą sistemą. Siekdamos užtikrinti nuoseklų šios direktyvos įgyvendinimą ir taikymą, valstybės narės turėtų naudotis EBPO parengtais komentarais dėl tipinio kompetentingų institucijų susitarimo ir duomenų apie kriptoturtą teikimo sistemos;
__________________
__________________
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Direktyva taikoma kriptoturto paslaugų teikėjams, kurių veikla reglamentuojama ir kuriems leidimai išduodami pagal Reglamentą XXX, ir kriptoturto operatoriams, kuriems šis reglamentas netaikomas. Abi šios grupės laikomos duomenis teikiančiais kriptoturto paslaugų teikėjais, nes jie privalo teikti duomenis pagal šią direktyvą. Apskritai „kriptoturto“ sąvoka traktuojama labai plačiai ir apima tą decentralizuotai išleistą kriptoturtą, stabilizuotąsias virtualiąsias valiutas ir tam tikrus nepakeičiamus žetonus (NFT). Pagal šią direktyvą, turi būti teikiami duomenys apie kriptoturtą, kuris naudojamas mokėjimo arba investavimo tikslais. Todėl duomenis teikiantys kriptoturto paslaugų teikėjai kiekvienu konkrečiu atveju turėtų apsvarstyti, ar kriptoturtas gali būti naudojamas mokėjimo ir investavimo tikslais, atsižvelgdami į Reglamente XXX numatytas išimtis, ypač susijusias su ribotu tinklu ir tam tikrais produktų žetonais;
(14)  Direktyva taikoma kriptoturto paslaugų teikėjams, kurių veikla reglamentuojama ir kuriems leidimai išduodami pagal Reglamentą (ES) 2023/1114, ir kriptoturto operatoriams, kuriems šis reglamentas netaikomas. Abi šios grupės laikomos duomenis teikiančiais kriptoturto paslaugų teikėjais, nes jie privalo teikti duomenis pagal šią direktyvą. Apskritai „kriptoturto“ sąvoka traktuojama labai plačiai ir apima tą decentralizuotai išleistą kriptoturtą, stabilizuotąsias virtualiąsias valiutas, įskaitant Reglamente (ES) 2023/1114 apibrėžtus elektroninių pinigų žetonus ir tam tikrus nepakeičiamus žetonus (NFT). Pagal šią direktyvą turi būti teikiami duomenys apie kriptoturtą, kuris naudojamas mokėjimo arba investavimo tikslais;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
(17)  kriptoturto paslaugų teikėjai, kuriems taikomas Reglamentas XXX, gali vykdyti veiklą visoje ES, gavę leidimą vienoje valstybėje narėje. Šiuo tikslu ESMA tvarko kriptoturto paslaugų teikėjų, kuriems išduoti leidimai, registrą. Be to, ESMA taip pat tvarko kriptoturto paslaugas teikiančių operatorių, kuriems pagal Reglamentą XXX turi būti išduodami leidimai, juodąjį sąrašą;
(17)  kriptoturto paslaugų teikėjai, kuriems taikomas Reglamentas (ES) 2023/1114, gavę leidimą vienoje valstybėje narėje, gali vykdyti veiklą visoje ES. Šiuo tikslu ESMA tvarko kriptoturto paslaugų teikėjų, kuriems išduoti leidimai, registrą. Be to, ESMA taip pat tvarko kriptoturto paslaugas teikiančių operatorių, kuriems pagal tą Reglamentą turi būti išduodami leidimai, juodąjį sąrašą;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
(19)  siekiant skatinti administracinį bendradarbiavimą šioje srityje su Sąjungai nepriklausančiomis jurisdikcijomis, kriptoturto operatoriams, esantiems Sąjungai nepriklausančiose jurisdikcijose ir teikiantiems paslaugas ES kriptoturto naudotojams, kaip antai NFT paslaugų teikėjams arba operatoriams, teikiantiems paslaugas, kai galimi klientai į juos kreipiasi patys, turėtų būti leidžiama Sąjungai nepriklausančių jurisdikcijų mokesčių administratoriams teikti informaciją tik apie Sąjungoje reziduojančius kriptoturto naudotojus, jeigu teikiama informacija atitinka šioje direktyvoje pateiktą informaciją ir jeigu Sąjungai nepriklausanti jurisdikcija ir valstybė narė veiksmingai keičiasi informacija. Kriptoturto paslaugų teikėjai, kuriems išduoti leidimai pagal Reglamentą XXX, galėtų būti atleidžiami nuo pareigos teikti tokią informaciją tose valstybėse narėse, kuriose jiems išduoti leidimai, jeigu atitinkami duomenys teikiami Sąjungai nepriklausančioje jurisdikcijoje ir jeigu galioja kvalifikuotasis kompetentingų institucijų susitarimas. Kvalifikuota Sąjungai nepriklausanti jurisdikcija savo ruožtu tokią informaciją perduoda tų valstybių narių, kurių rezidentai yra kriptoturto naudotojai, mokesčių administratoriams. Kai tikslinga, šį mechanizmą turėtų būti galima taikyti siekiant užtikrinti, kad atitinkama informacija nebūtų teikiama ir perduodama daugiau nei vieną kartą;
(19)  siekiant skatinti administracinį bendradarbiavimą šioje srityje su Sąjungai nepriklausančiomis jurisdikcijomis, kriptoturto operatoriams, esantiems Sąjungai nepriklausančiose jurisdikcijose ir teikiantiems paslaugas ES kriptoturto naudotojams, kaip antai NFT paslaugų teikėjams arba operatoriams, teikiantiems paslaugas, kai galimi klientai į juos kreipiasi patys, turėtų būti leidžiama Sąjungai nepriklausančių jurisdikcijų mokesčių administratoriams teikti informaciją tik apie Sąjungoje reziduojančius kriptoturto naudotojus, jeigu teikiama informacija atitinka šioje direktyvoje pateiktą informaciją ir jeigu Sąjungai nepriklausanti jurisdikcija ir valstybė narė veiksmingai keičiasi informacija. Kriptoturto paslaugų teikėjai, kuriems išduoti leidimai pagal Reglamentą (ES) 2023/1114, galėtų būti atleidžiami nuo pareigos teikti tokią informaciją tose valstybėse narėse, kuriose jiems išduoti leidimai, jeigu atitinkami duomenys teikiami Sąjungai nepriklausančioje jurisdikcijoje ir jeigu galioja kvalifikuotasis kompetentingų institucijų susitarimas. Kvalifikuota Sąjungai nepriklausanti jurisdikcija savo ruožtu tokią informaciją perduoda tų valstybių narių, kurių rezidentai yra kriptoturto naudotojai, mokesčių administratoriams. Kai tikslinga, šį mechanizmą turėtų būti galima taikyti siekiant užtikrinti, kad atitinkama informacija nebūtų teikiama ir perduodama daugiau nei vieną kartą;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
(23)  šia direktyva nepakeičiamos jokios platesnės iš Reglamento XXX kylančios pareigos;
(23)  šia direktyva nepakeičiamos jokios platesnės iš Reglamento (ES) 2023/1114 arba Reglamento (ES) 2023/1113 kylančios pareigos;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis
(24)  siekdamos skatinti su Reglamentu XXX susijusią konvergenciją ir nuoseklią priežiūrą, nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti su kitomis nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis arba įstaigomis ir dalytis atitinkama informacija;
(24)  siekdamos skatinti su Reglamentu (ES) 2023/1114 susijusią konvergenciją ir nuoseklią priežiūrą, nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti su kitomis nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis arba įstaigomis ir veiksmingai bei lojaliai dalytis atitinkama informacija;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis
(26)  siekiant prisitaikyti prie naujų pokyčių įvairiose rinkose, taigi ir veiksmingai kovoti su nustatytais mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir vengimo atvejais, labai svarbu sugriežtinti Direktyvos 2011/16/ES nuostatas dėl informacijos, kuri turi būti teikiama arba kuria turi būti keičiamasi. Tos nuostatos turėtų atspindėti vidaus rinkoje ir tarptautiniu lygmeniu vykstančius pokyčius, kad būtų galima veiksmingai teikti duomenis ir keistis informacija. Todėl į Direktyvą, be kita ko, įtraukiami naujausi EBPO bendrojo atskaitomybės standarto papildymai, elektroninių pinigų ir centrinio banko skaitmeninės valiutos nuostatų integravimas, aiški ir suderinta reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonių sistema ir išplėsta tarpvalstybinių sprendimų aprėptis, įtraukiant didelės grynosios vertės turto turinčius fizinius asmenis.
(26)  siekiant prisitaikyti prie naujų pokyčių įvairiose rinkose, taigi ir veiksmingai kovoti su nustatytais mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir vengimo atvejais, labai svarbu sugriežtinti Direktyvos 2011/16/ES nuostatas dėl informacijos, kuri turi būti teikiama arba kuria turi būti keičiamasi. Tos nuostatos turėtų atspindėti vidaus rinkoje ir tarptautiniu lygmeniu vykstančius pokyčius, kad būtų galima veiksmingai teikti duomenis ir keistis informacija. Todėl į Direktyvą, be kita ko, įtraukiami naujausi EBPO bendrojo atskaitomybės standarto papildymai, elektroninių pinigų ir centrinio banko skaitmeninės valiutos nuostatų integravimas, aiški ir suderinta reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonių sistema ir išplėsta tarpvalstybinių sprendimų aprėptis, įtraukiant didelės grynosios vertės turto turinčius fizinius asmenis. Siekdamos užtikrinti nuoseklų šios direktyvos įgyvendinimą ir taikymą, valstybės narės turėtų naudotis EBPO parengtais komentarais dėl tipinio kompetentingų institucijų susitarimo ir bendro duomenų teikimo standarto;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(26a)  nors nemažai valstybių, įskaitant daugumą valstybių narių, skelbia nuasmenintą ir apibendrintą valstybės lygmens informaciją, gautą iš atskirų šalių ataskaitų, kurių reikalaujama pagal Tarybos direktyvą (ES) 2016/881 arba BEPS veiksmų plano 13 veiksmą, tenka apgailestauti, kad kai kurios valstybės narės šios informacijos tarptautinėse duomenų bazėse neskelbia. Atliekant kitą DAB peržiūrą reikėtų įvertinti nuasmenintos ir apibendrintos valstybės lygmens informacijos skelbimo praktiką ir suderinto požiūrio naudingumą;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis
(27)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/110/ES31 apibrėžti elektroniniai mokėjimo produktai Sąjungoje naudojami dažnai, o jų sandorių apimtis ir bendra vertė nuolat didėja. Tačiau Direktyvoje 2011/16/ES nėra aiškiai nustatyta, kad ji taikoma ir elektroniniams mokėjimo produktams. Valstybių narių požiūris į elektroninius pinigus skiriasi. Dėl to susiję produktai ne visada priskiriami Direktyvoje 2011/16/ES numatytoms pajamų ir kapitalo kategorijoms. Todėl turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad, pagal Reglamentą XXX, duomenų teikimo pareigos būtų taikomos elektroniniams pinigams ir elektroninių pinigų žetonams;
(27)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/110/ES31 apibrėžti elektroniniai mokėjimo produktai Sąjungoje naudojami dažnai, o jų sandorių apimtis ir bendra vertė nuolat didėja. Tačiau Direktyvoje 2011/16/ES nėra aiškiai nustatyta, kad ji taikoma ir elektroniniams mokėjimo produktams. Valstybių narių požiūris į elektroninius pinigus skiriasi. Dėl to susiję produktai ne visada priskiriami Direktyvoje 2011/16/ES numatytoms pajamų ir kapitalo kategorijoms. Todėl turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad, pagal Reglamentą (ES) 2023/1114, duomenų teikimo pareigos būtų taikomos elektroniniams pinigams ir elektroninių pinigų žetonams;
__________________
__________________
31 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB (OL L 267, 2009 10 10, p. 7).
31 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB (OL L 267, 2009 10 10, p. 7).
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
(28)  siekiant panaikinti spragas, dėl kurių atsiranda mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir vengimo galimybės, valstybės narės turėtų keistis informacija, susijusia su ne pasaugos dividendų pajamomis. Todėl ne pasaugos dividendų pajamos turėtų būti įtraukiamos į pajamų kategorijas, kurių informacija turėtų būti privaloma automatiškai keistis;
(28)  siekiant panaikinti spragas, dėl kurių atsiranda mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir vengimo galimybės, valstybės narės turėtų keistis informacija, susijusia su ne pasaugos dividendų pajamomis ir kapitalo prieaugiu iš nekilnojamojo turto. Laikoma, kad privalomo automatinio keitimosi informacija reikalavimas tenkinamas, jei kompetentingos institucijos su tokia informacija gali susipažinti nacionaliniuose arba tarpusavyje sujungtuose registruose;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(28a)  tam tikro pobūdžio informacija vis dar nėra įtraukta į automatinio keitimosi informacija taikymo sritį, o tai kelia mokestinių pareigų apėjimo riziką. Komisija turėtų įvertinti poreikį ir tinkamiausią būdą ir pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip į automatinius informacijos mainus įtraukti šią nuosavybės informaciją, pajamas ir nefinansinį turtą: nekilnojamojo turto ir bendrovių tikruosius savininkus; finansinį turtą; nefinansinį turtą, pvz., grynuosius pinigus, meno kūrinius, auksą ar kitas vertybes, laikomas laisvuosiuose uostuose, muitinės sandėliuose ar seifuose; jachtų ir privačių lėktuvų nuosavybės teises; taip pat sąskaitas didesnėse tarpusavio skolinimo, sutelktinio finansavimo ir panašiose platformose.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis
(29)  mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (MMIN) yra būtinas valstybėms narėms siekiant užtikrinti, kad gaunama informacija atitiktų nacionalinėse duomenų bazėse esančius duomenis. Taip padidinamos valstybių narių galimybės nustatyti atitinkamus mokesčių mokėtojus ir teisingai įvertinti susijusius mokesčius. Todėl svarbu, kad valstybės narės reikalautų, kad MMIN būtų nurodomas keičiantis informacija, susijusia su finansinėmis sąskaitomis, išankstiniais tarpvalstybiniais sprendimais, išankstiniais kainodaros susitarimais, ataskaitomis pagal šalis, praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais ir informacija apie skaitmeninėse platformose veikiančius pardavėjus;
(29)  mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (MMIN) yra būtinas valstybėms narėms siekiant užtikrinti, kad gaunama informacija atitiktų nacionalinėse duomenų bazėse esančius duomenis. Taip padidinamos valstybių narių galimybės nustatyti atitinkamus mokesčių mokėtojus ir teisingai įvertinti susijusius mokesčius. Todėl svarbu, kad valstybės narės reikalautų, kad MMIN būtų nurodomas keičiantis informacija, susijusia su finansinėmis sąskaitomis, išankstiniais tarpvalstybiniais sprendimais, išankstiniais kainodaros susitarimais, ataskaitomis pagal šalis, praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais ir informacija apie skaitmeninėse platformose veikiančius pardavėjus ir kriptoturtą. Tačiau tais atvejais, kai MMIN nėra, valstybių narių kompetentingos institucijos šios pareigos gali nevykdyti;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(29a)  Europos MMIN suteiktų galimybę bet kuriai valdžios institucijai greitai, lengvai ir teisingai identifikuoti ir nurodyti MMIN vykdant tarptautinę veiklą, ir ši sistema galėtų būti veiksmingo automatinio valstybių narių mokesčių administratorių keitimosi informacija pagrindas. Todėl Komisija turėtų iš naujo apsvarstyti galimybę sukurti Europos MMIN, turint omenyje jo pridėtinę vertę ir galimą poveikį;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis
(33)  svarbu, kad pagal Direktyvą 2011/16/ES pateikta informacija iš esmės būtų naudojama į materialinę šios direktyvos taikymo sritį patenkantiems mokesčiams apskaičiuoti, administruoti ir jų mokėjimui užtikrinti. Nors iki šiol kelias tam nebuvo užkirstas, dėl neaiškios sistemos nebuvo visiškai aišku, kaip naudoti informaciją. Atsižvelgiant į mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo bei vengimo ir kovos su pinigų plovimu sąsajas ir vykdymo užtikrinimo sąveiką, tikslinga paaiškinti, kad valstybių narių perduodama informacija taip pat gali būti naudojama muitams apskaičiuoti, administruoti ir jų mokėjimui užtikrinti, taip pat kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu;
(33)  svarbu, kad pagal Direktyvą 2011/16/ES pateikta informacija iš esmės būtų naudojama į materialinę šios direktyvos taikymo sritį patenkantiems mokesčiams apskaičiuoti, administruoti ir jų mokėjimui užtikrinti. Nors iki šiol kelias tam nebuvo užkirstas, dėl neaiškios sistemos nebuvo visiškai aišku, kaip naudoti informaciją. Atsižvelgiant į mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo bei vengimo ir kovos su pinigų plovimu sąsajas ir vykdymo užtikrinimo sąveiką, tikslinga paaiškinti, kad valstybių narių perduodama informacija taip pat gali būti naudojama muitams apskaičiuoti, administruoti ir jų mokėjimui užtikrinti, taip pat kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Tačiau šios direktyvos nuostatos neturėtų dubliuotis ar iš esmės sutapti su Sąjungos kovos su pinigų plovimu sistemos nuostatomis;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis
(34)  Direktyva 2011/16/ES suteikia galimybę informaciją, kuria keičiamasi, naudoti kitais nei tiesioginio ir netiesioginio apmokestinimo tikslais, jeigu siunčiančioji valstybė narė tokios informacijos naudojimo tikslą nurodo sąraše. Tačiau tokio naudojimo procedūra yra sudėtinga, nes, norėdama informaciją naudoti kitais tikslais, gaunančioji valstybė narė turi konsultuotis su siunčiančiąja valstybe nare. Panaikinus reikalavimą dėl tokių konsultacijų turėtų sumažėti administracinė našta, o mokesčių administratoriai prireikus galėtų imtis skubių veiksmų. Todėl neturėtų būti reikalaujama su siunčiančiąja valstybe nare konsultuotis tais atvejais, kai informacijos naudojimo tikslas įtraukiamas į siunčiančiosios valstybės narės sudarytą sąrašą;
(34)  Direktyva 2011/16/ES suteikia galimybę informaciją, kuria keičiamasi, naudoti kitais nei tiesioginio ir netiesioginio apmokestinimo tikslais, jeigu siunčiančioji valstybė narė tokios informacijos naudojimo tikslą nurodo sąraše. Tačiau tokio naudojimo procedūra yra sudėtinga, nes, norėdama informaciją naudoti kitais tikslais, gaunančioji valstybė narė turi konsultuotis su siunčiančiąja valstybe nare. Panaikinus reikalavimą dėl tokių konsultacijų turėtų sumažėti administracinė našta, o mokesčių administratoriai prireikus galėtų imtis skubių veiksmų. Todėl neturėtų būti reikalaujama su siunčiančiąja valstybe nare konsultuotis tais atvejais, kai informacijos naudojimo tikslas įtraukiamas į siunčiančiosios valstybės narės sudarytą sąrašą. Į tokį sąrašą gali būti įtrauktas vietos valdžios institucijų naudojimasis informacija apie su mokesčiais nesusijusius duomenis pagal ribas ir apribojimus, taikomus teikiant tam tikras paslaugas, visų pirma teikiamas per interneto platformą;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(35a)  kiekviena valstybė narė turėtų veiksmingai pasinaudoti pagal Direktyvą 2011/16/ES teikiama arba pasikeista informacija. Todėl kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti įdiegtas mechanizmas, kuriuo būtų užtikrinamas veiksmingas duomenų naudojimas, įskaitant rizikos analizę;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis
(36)  siekdamos padidinti išteklių naudojimo efektyvumą, palengvinti informacijos mainus ir išvengti būtinybės kiekvienai valstybei narei panašiai keisti savo sistemas informacijos saugojimo tikslais, reikėtų sukurti centrinį visoms valstybėms narėms ir tik statistikos tikslais Komisijai prieinamą registrą, į kurį valstybės narės keltų ir kuriame saugotų pateiktą informaciją, užuot keisdamosi ta informacija saugiu elektroniniu paštu. Komisija turėtų priimti praktines nuostatas, būtinas tokiam centriniam registrui sukurti;
(36)  siekdamos padidinti išteklių naudojimo efektyvumą, palengvinti informacijos mainus ir išvengti būtinybės kiekvienai valstybei narei panašiai keisti savo sistemas informacijos saugojimo tikslais, reikėtų sukurti centrinį visoms valstybėms narėms ir tik statistikos tikslais Komisijai prieinamą registrą, į kurį valstybės narės keltų ir kuriame saugotų pateiktą informaciją, užuot keisdamosi ta informacija saugiu elektroniniu paštu. Tomis pastangomis taip pat turėtų būti sustiprintas keitimasis geriausia patirtimi, kaip mokesčių administravimo įstaigose įdiegti skaitmenines priemones, kad būtų sumažintos reikalavimų laikymosi išlaidos ir biurokratija, kartu didinant veiksmingumą ir efektyvumą ir atsižvelgiant į poreikį apmokyti personalą. Komisija turėtų priimti praktines nuostatas, būtinas tokiam centriniam registrui sukurti;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(36a)  Komisija turi teisę rengti ataskaitas ir dokumentus, naudodamasi pasikeista nuasmeninta informacija, kad būtų atsižvelgta į mokesčių mokėtojų teises į konfidencialumą ir laikantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Kasmet skelbiant visų valstybių narių nuasmenintus ir apibendrintus ataskaitų pagal valstybes statistinius duomenis, įskaitant faktinius mokesčių tarifus, prisidedama prie viešųjų diskusijų mokesčių klausimais kokybės gerinimo;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis
(39)  siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 2011/16/ES, valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų ir kitų reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonių, kurios turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Kiekviena valstybė narė tas taisykles turėtų taikyti pagal savo nacionalinės teisės aktus ir šioje direktyvoje išdėstytas nuostatas;
(39)  siekdamos užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos šioje direktyvoje nustatytos taisyklės, valstybės narės turėtų parengti taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus nacionalines nuostatas dėl privalomo keitimosi informacija, kurią turi teikti kriptoturto paslaugų teikėjai; sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Tai darydamos valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jos kiekvieno pažeidimo atveju teisingai nustatytų, kas dėl jo kaltas. Valstybės narės pagal 8ad straipsnį bent trejiems metams turėtų nustatyti laikiną sankcijų sumažinimo tvarką MVĮ;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis
(40)  siekiant užtikrinti tinkamą veiksmingumą visose valstybėse narėse, turėtų būti nustatytos minimalios sankcijos už dviejų rūšių veiksmus, kurie laikomi sunkiais pažeidimais: už duomenų nepateikimą po dviejų administracinių priminimų ir už neišsamių, neteisingų ar melagingų duomenų pateikimą, smarkiai kenkiantį pateikiamos informacijos vientisumui ir patikimumui. Neišsamūs, neteisingi ar melagingi duomenys smarkiai kenkia pateikiamos informacijos vientisumui ir patikimumui, kai jie sudaro daugiau nei 25 proc. visų duomenų, kuriuos mokesčių mokėtojas arba duomenis teikiantis subjektas turėjo teisingai pateikti kartu su VI priedo II skirsnio B poskirsnyje nurodyta reikalaujama informacija. Šios minimalios sankcijos neturėtų trukdyti valstybėms narėms taikyti griežtesnių sankcijų už abiejų rūšių pažeidimus. Valstybės narės vis tiek turi taikyti veiksmingas, atgrasomas ir proporcingas sankcijas už kitų rūšių pažeidimus;
(40)  siekiant užtikrinti tinkamą veiksmingumą visose valstybėse narėse įgyvendinant Tarybos direktyvą 2014/107/ES ir ypač Tarybos direktyvą (ES) 2016/881, turėtų būti nustatytos minimalios sankcijos už dviejų rūšių veiksmus, kurie laikomi sunkiais pažeidimais: už duomenų nepateikimą po dviejų administracinių priminimų ir už neišsamių, neteisingų ar melagingų duomenų pateikimą, smarkiai kenkiantį pateikiamos informacijos vientisumui ir patikimumui. Neišsamūs, neteisingi ar melagingi duomenys smarkiai kenkia pateikiamos informacijos vientisumui ir patikimumui, kai jie sudaro daugiau nei 25 proc. visų duomenų, kuriuos mokesčių mokėtojas arba duomenis teikiantis subjektas turėjo teisingai pateikti kartu su prieduose nurodyta reikalaujama informacija. Šios minimalios sankcijos neturėtų trukdyti valstybėms narėms taikyti griežtesnių baudų už abiejų rūšių pažeidimus. Valstybės narės vis tiek turi taikyti veiksmingas, atgrasomas ir proporcingas sankcijas už kitų rūšių pažeidimus;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(42a)  atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-694/20, Direktyva 2011/16/ES turėtų būti iš dalies pakeista taip, kad jos nuostatomis nebūtų reikalaujama, kad advokatai, veikiantys kaip tarpininkai, nepaisant to, kad jie atleisti nuo pareigos teikti informaciją dėl jiems privalomos advokato profesinės paslapties apsaugos, informuotų kitus tarpininkus, kurie nėra jų klientai, apie tų tarpininkų pareigas teikti informaciją, sykiu išsaugant tarpininkų pareigą nedelsiant pranešti savo klientams apie informacijos teikimo pareigas;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(44a)  tarptautinis keitimasis duomenimis mokesčių tikslais yra būtina kovos su mokestiniu sukčiavimu priemonė globalizuotame pasaulyje. Todėl asmens duomenų tvarkymas keitimosi su mokesčiais susijusia informacija su trečiosiomis valstybėmis tikslais remiantis tarptautiniu susitarimu turėtų būti laikomas viešuoju interesu;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(44b)  susitarimuose su trečiosiomis valstybėmis turėtų atsispindėti vėlesnės Sąjungos teisės aktų dėl keitimosi informacija peržiūros. Todėl, jei yra pasirašytas susitarimas, turėtų būti numatytos jo peržiūros;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 9 punkto a papunktis
a)  8 straipsnio 1 dalyje ir 8a–8ad straipsniuose – sistemingas iš anksto nustatytos informacijos teikimas kitai valstybei narei iš anksto nustatytais reguliariais intervalais be išankstinio prašymo. 8 straipsnio 1 dalyje nuoroda į turimą informaciją yra nuoroda į informaciją, kuri yra informaciją teikiančios valstybės narės mokesčių dokumentuose ir kurią galima gauti taikant toje valstybėje narėje nustatytas informacijos rinkimo bei tvarkymo procedūras;“;
a)  8 straipsnio 1 dalyje ir 8a–8ad straipsniuose – sistemingas iš anksto nustatytos ir naujos informacijos teikimas kitai valstybei narei iš anksto nustatytais reguliariais intervalais be išankstinio prašymo. 8 straipsnio 1 dalyje nuoroda į turimą informaciją yra nuoroda į informaciją, kuri yra informaciją teikiančios valstybės narės mokesčių dokumentuose ir kurią galima gauti taikant toje valstybėje narėje nustatytas informacijos rinkimo bei tvarkymo procedūras;“;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 14 punktas
aa)   14 punktas iš dalies keičiamas taip:
14.  išankstinis tarpvalstybinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tuos, kurie priimami, iš dalies keičiami arba atnaujinami atliekant mokesčių auditą, atitinkantis šias sąlygas:
„14. išankstinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tuos, kurie priimami, iš dalies keičiami arba atnaujinami atliekant mokesčių auditą, ir, nepriklausomai nuo to, ar jis priimtas formaliai ar neformaliai, yra teisiškai privalomo ar neprivalomo pobūdžio, atitinkantis šias sąlygas:
a)  jį priima, iš dalies pakeičia ar atnaujina valstybės narės Vyriausybė ar mokesčių administratorius arba valstybės narės teritoriniai ar administraciniai padaliniai, įskaitant vietos valdžios institucijas, arba jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas jų vardu, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra naudojamas;
a)  jį priima, iš dalies pakeičia ar atnaujina valstybės narės Vyriausybė ar mokesčių administratorius arba valstybės narės teritoriniai ar administraciniai padaliniai, įskaitant vietos valdžios institucijas, arba jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas jų vardu, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra naudojamas;
b)  jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas konkrečiam asmeniui ar asmenų grupei ir kuriuo tas asmuo ar asmenų grupė turi teisę remtis;
b)  jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas konkrečiam asmeniui ar asmenų grupei ir kuriuo tas asmuo ar asmenų grupė turi teisę remtis;
c)  jis susijęs su valstybės narės ar valstybės narės teritorinių arba administracinių padalinių, įskaitant vietos valdžios institucijas, teisinių ar administracinių nuostatų, susijusių su mokesčiams taikytinų nacionalinių įstatymų vykdymu ar vykdymo užtikrinimu, aiškinimu ar taikymu;
c)  jis susijęs su valstybės narės ar valstybės narės teritorinių arba administracinių padalinių, įskaitant vietos valdžios institucijas, teisinių ar administracinių nuostatų, susijusių su mokesčiams taikytinų nacionalinių įstatymų vykdymu ar vykdymo užtikrinimu, aiškinimu ar taikymu;
d)  jis susijęs su tarpvalstybiniu sandoriu arba su klausimu, ar dėl asmens kitoje jurisdikcijoje vykdomos veiklos įsteigiama nuolatinė buveinė, ar ne; ir
e)  jis priimamas iki kitoje jurisdikcijoje sudaromų sandorių ar pradedamos veiklos, dėl kurios gali būti įsteigta nuolatinė buveinė, arba iki mokesčių deklaracijos, apimančios laikotarpį, per kurį įvykdytas vienas ar keli sandoriai arba veikla, pateikimo. Tarpvalstybinis sandoris gali būti susijęs su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, tuo neapsiribojant, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, kuriam skirtas išankstinis tarpvalstybinis sprendimas;
e)  jis priimamas iki kitoje jurisdikcijoje sudaromų sandorių ar pradedamos veiklos, dėl kurios gali būti įsteigta nuolatinė buveinė, arba iki mokesčių deklaracijos, apimančios laikotarpį, per kurį įvykdytas vienas ar keli sandoriai arba veikla, pateikimo. Sandoris gali būti susijęs su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, tuo neapsiribojant, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, kuriam skirtas išankstinis sprendimas;
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jį priėmus atitinkamus pakeitimus reikės padaryti visame tekste.)
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 16 punktas
ab)   16 punktas išbraukiamas;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 33 punktas
33.  buveinės valstybė narė – buveinės valstybė narė, apibrėžta Reglamente XXX;
33.  buveinės valstybė narė – Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 33 punkte apibrėžta buveinės valstybė narė;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 34 punktas
34.  paskirstytojo registro adresas – paskirstytojo registro adresas, apibrėžtas Reglamente XXX.
34.  paskirstytojo registro adresas – paskirstytojo registro adresas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1113 3 straipsnio 1 dalies 18 punkte;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 34 a punktas (naujas)
34a.   tikrasis savininkas – tikrasis savininkas, kaip apibrėžta pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 34 b punktas (naujas)
34b.  kriptoturto paslaugų teikėjas – kriptoturto paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 34 c punktas (naujas)
34c.  kriptoturto operatorius – kriptoturto paslaugas teikiantis asmuo, kuris nėra kriptoturto paslaugų teikėjas.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)
1a)   7 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„4a. Jeigu, gavusi prašomą informaciją, besikreipiančioji institucija pateikia papildomą prašymą, institucija, į kurią kreipiamasi, kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo papildomo prašymo gavimo dienos pateikia tą papildomą reikalaujamą informaciją.“;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas
e)  nekilnojamojo turto nuosavybę ir pajamas iš jo;
e)  nekilnojamojo turto nuosavybę, pajamas ir kapitalo prieaugį iš jo;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)
ba)  2 dalis papildoma šia pastraipa:
„Laikoma, kad tenkinami 1 dalies pirmos pastraipos e punkto automatinio keitimosi informacija reikalavimai, jei bet kurios kitos valstybės narės kompetentingos institucijos gali susipažinti su tokia informacija nacionaliniuose registruose arba naudodamos duomenų paieškos sistemas arba tarpusavyje sujungtus registrus, kaip numatyta pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mechanizmų, kuriuos turi įdiegti valstybės narės finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos tikslais, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2015/849.“;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 3 dalis
bb)  3 dalis pakeičiama taip:
3.  Valstybės narės kompetentinga institucija gali nurodyti kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, kad ji nepageidauja gauti informacijos apie vienos ar kelių 1 dalyje nurodytų kategorijų pajamas ir kapitalą. Ji taip pat praneša apie tai Komisijai.
„3. Valstybės narės kompetentinga institucija gali nurodyti kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, kad ji nepageidauja gauti informacijos apie vienos ar kelių 1 dalyje nurodytų kategorijų pajamas ir kapitalą. Ji pagrindžia savo sprendimą ir praneša apie Komisijai.“
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b c papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 3 a dalies 2 pastraipos a punktas
bc)  3a dalies antros pastraipos a punktas pakeičiamas taip:
(a)  kiekvieno praneštino asmens, kuris yra sąskaitos turėtojas, vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (-ius) (MMIN), gimimo datą ir vietą (fizinio asmens atveju), o kai tai susiję su subjektu, kuris yra sąskaitos turėtojas ir kuris pritaikius išsamaus patikrinimo taisykles, atitinkančias prieduose išdėstytas taisykles, pripažintas turinčiu vieną ar kelis kontroliuojančiuosius asmenis, kurie yra praneštini asmenys, tokio subjekto pavadinimą, adresą, MMIN ir kiekvieno praneštino asmens vardą, pavardę, adresą, MMIN ir gimimo datą bei vietą;
„a) kiekvieno praneštino asmens, kuris yra sąskaitos turėtojas, vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (-ius) (MMIN), gimimo datą ir vietą (fizinio asmens atveju), o kai tai susiję su subjektu, kuris yra galutinis tikrasis sąskaitos turėtojas ir kuris pritaikius išsamaus patikrinimo taisykles, atitinkančias prieduose išdėstytas taisykles, pripažintas turinčiu vieną ar kelis kontroliuojančiuosius asmenis, kurie yra praneštini asmenys, tokio subjekto pavadinimą, adresą, MMIN ir kiekvieno praneštino asmens vardą, pavardę, adresą, MMIN ir gimimo datą bei vietą;“;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto –a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 a straipsnio antraštė
-a)  pavadinimas pakeičiamas taip:
Privalomų automatinių informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų apimtis ir sąlygos
Privalomų automatinių informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų apimtis ir sąlygos
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jį priėmus atitinkamus pakeitimus reikės padaryti visame tekste.)
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Valstybės narės, kurioje išankstinis tarpvalstybinis sprendimas dėl didelės grynosios vertės turto turinčio fizinio asmens priimtas, iš dalies pakeistas ar atnaujintas po 2023 m. gruodžio 31 d., kompetentinga institucija, laikydamasi pagal 21 straipsnį priimtų taikytinų praktinių nuostatų ir apsiribodama šio straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais, informaciją apie tai automatinių mainų būdu pateikia visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.
Valstybės narės, kurioje išankstinis sprendimas dėl didelės grynosios vertės turto turinčio fizinio asmens priimtas, iš dalies pakeistas ar atnaujintas po 2023 m. gruodžio 31 d., kompetentinga institucija, laikydamasi pagal 21 straipsnį priimtų taikytinų praktinių nuostatų ir apsiribodama šio straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais, informaciją apie tai automatinių mainų būdu pateikia visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunkčio i punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės kompetentinga institucija, laikydamasi pagal 21 straipsnį priimtų taikytinų praktinių nuostatų ir apsiribodama šio straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais, visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai taip pat pateikia informaciją apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, priimtus, iš dalies pakeistus ar atnaujintus per penkerius metus iki 2017 m. sausio 1 d., ir apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus dėl didelės grynosios vertės turto turinčių fizinių asmenų, priimtus, iš dalies pakeistus ar atnaujintus per penkerius metus iki 2026 m. sausio 1 d.
Valstybės narės kompetentinga institucija, laikydamasi pagal 21 straipsnį priimtų taikytinų praktinių nuostatų ir apsiribodama šio straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais, visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai taip pat pateikia informaciją apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, priimtus, iš dalies pakeistus ar atnaujintus per penkerius metus iki 2017 m. sausio 1 d., ir apie išankstinius sprendimus dėl didelės grynosios vertės turto turinčių fizinių asmenų, priimtus, iš dalies pakeistus ar atnaujintus per penkerius metus iki 2024 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunkčio ii punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)
Jei išankstiniai tarpvalstybiniai sprendimai dėl didelės grynosios vertės turto turinčių fizinių asmenų yra priimti, iš dalies pakeisti ar atnaujinti nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d., informacija pateikiama su sąlyga, kad tokie sprendimai tebegaliojo 2026 m. sausio 1 d.
Jei išankstiniai sprendimai dėl didelės grynosios vertės turto turinčių fizinių asmenų yra priimti, iš dalies pakeisti ar atnaujinti nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d., informacija pateikiama su sąlyga, kad tokie sprendimai tebegaliojo 2026 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunkčio ii a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 2 dalies 4 pastraipa
iia)   ketvirta pastraipa išbraukiama.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)
ba)  3 dalis papildoma šia pastraipa:
„Nuo 2026 m. sausio 1 d. kompetentinga valdžios institucija su trečiosiomis valstybėmis, kurios neleidžia atskleisti kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms informacijos apie naują tvarką, neveda derybų dėl naujos tarpvalstybinės dvišalės ar daugiašalės išankstinės kainodaros tvarkos ir jai nepritaria.“;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto d papunkčio i a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 6 dalies b punktas
ia)  b punktas pakeičiamas taip:
(b)  išankstinio tarpvalstybinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos santrauką, įskaitant atitinkamos verslo veiklos arba sandorio ar sandorių aprašymą ir visą kitą informaciją, kuria remiantis kompetentingai institucijai gali būti lengviau įvertinti galimą su mokesčiais susijusią riziką, neatskleidžiant komercinės, pramoninės ar profesinės paslapties, komercinio proceso arba informacijos, kuriuos atskleidus būtų pažeista viešoji tvarka;
„b) išankstinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos santrauką, įskaitant atitinkamos verslo veiklos arba sandorio ar sandorių aprašymą, visą susijusį tiesioginį ir netiesioginį poveikį mokesčiams, pvz., efektyviuosius mokesčių tarifus, ir visą kitą informaciją, kuria remiantis kompetentingai institucijai gali būti lengviau įvertinti galimą su mokesčiais susijusią riziką, tačiau praleidžiant informaciją, dėl kurios galėtų būti atskleista komercinė, pramoninė ar profesinė paslaptis, komercinis procesas, arba informaciją, kurią atskleidus būtų pažeista viešoji tvarka;“;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8aa straipsnio 2 dalis
3a)  8aa straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Valstybės narės, gavusios ataskaitą pagal šalis pagal 1 dalį, kompetentinga institucija automatinių mainų būdu ir per 4 dalyje nustatytą terminą siunčia ataskaitą pagal šalis visoms valstybėms narėms, kuriose, remiantis ataskaitoje pagal šalis pateikta informacija, vienas arba daugiau į ataskaitą teikiančio subjekto TĮG įeinančių subjektų yra rezidentas mokesčių tikslais arba apmokestinama jo verslo veikla, vykdoma per nuolatinę buveinę.
„2. Valstybės narės, gavusios ataskaitą pagal šalis pagal 1 dalį, kompetentinga institucija automatinių mainų būdu ir per 4 dalyje nustatytą terminą siunčia ataskaitą pagal šalis visoms valstybėms narėms, kuriose, remiantis ataskaitoje pagal šalis pateikta informacija, vienas arba daugiau į ataskaitą teikiančio subjekto TĮG įeinančių subjektų yra rezidentas mokesčių tikslais arba apmokestinama jo verslo veikla, vykdoma per nuolatinę buveinę. Valstybės narės, kurioje pagal 1 dalį buvo gauta ataskaita pagal šalis, kompetentinga institucija tą ataskaitą taip pat perduoda Komisijos kompetentingoms tarnyboms, kurios yra atsakingos už centralizuotą ataskaitų pagal šalis registrą. Komisija kasmet skelbia visų valstybių narių nuasmenintus ir apibendrintus ataskaitų pagal šalis statistinius duomenis.“;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8ab straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
3b)  8ab straipsnio 5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
5.  Kiekviena valstybė narė gali imtis būtinų priemonių, kuriomis tarpininkams suteikiama teisė būti atleistiems nuo prievolės pateikti informaciją apie praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, jeigu tokios prievolės pateikti informaciją įgyvendinimu būtų pažeidžiama profesinė paslaptis pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Tokiomis aplinkybėmis kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kuriomis reikalaujama, kad tarpininkai nedelsdami praneštų kitiems tarpininkams arba, jeigu kitų tarpininkų nėra, atitinkamam mokesčių mokėtojui apie savo prievoles pranešti pagal 6 dalį.
„5. Kiekviena valstybė narė gali imtis būtinų priemonių, kuriomis tarpininkams suteikiama teisė būti atleistiems nuo prievolės pateikti informaciją apie praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, jeigu tokios prievolės pateikti informaciją įgyvendinimu būtų pažeidžiama profesinė paslaptis pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Tokiomis aplinkybėmis kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kuriomis reikalaujama, kad visi tarpininkai, kurie yra atleisti nuo prievolės pranešti, nedelsdami praneštų savo klientui, jei toks klientas yra tarpininkas, arba, jeigu tokio tarpininko nėra, jeigu tas klientas yra atitinkamas mokesčių mokėtojas, apie jo prievoles pranešti pagal 6 dalį.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ab straipsnio 14 dalies c punktas
c)  praneštino tarpvalstybinio susitarimo turinio santrauka, įskaitant nuorodą į įprastą tokio susitarimo pavadinimą (jei toks yra), atitinkamų susitarimų apibūdinimas ir visa kita informacija, kuria remdamasi kompetentinga institucija galėtų lengviau įvertinti galimą su mokesčiais susijusią riziką, neatskleidžiant komercinės, pramoninės ar profesinės paslapties, komercinio proceso arba informacijos, kuriuos atskleidus būtų pažeista viešoji tvarka;
c)  praneštino susitarimo turinio santrauka, įskaitant nuorodą į įprastą tokio susitarimo pavadinimą (jei toks yra), atitinkamų susitarimų apibūdinimas, numatomas poveikis taikomam mokesčio mokėtojo efektyviajam mokesčio tarifui prašymą gavusioje valstybėje narėje ir visa kita informacija, kuria remdamasi kompetentinga institucija galėtų lengviau įvertinti galimą su mokesčiais susijusią riziką, tačiau neatskleidžiant komercinės, pramoninės ar profesinės paslapties, komercinio proceso arba informacijos, kuriuos atskleidus būtų pažeista viešoji tvarka;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8ab straipsnio 14 dalies h a punktas (naujas)
4a)  8ab straipsnio 14 dalis papildoma šiuo punktu:
„ha) kasmet atnaujinamas savininkų sąrašas.“;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 1 dalis
1.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kuriomis reikalaujama, kad duomenis teikiantys kriptoturto paslaugų teikėjai atliktų VI priedo II ir III skirsniuose nustatytas išsamaus patikrinimo procedūras ir laikytųsi duomenų teikimo reikalavimų. Kiekviena valstybė narė taip pat užtikrina veiksmingą šių priemonių įgyvendinimą ir jų laikymąsi pagal VI priedo V skirsnį.
1.  Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių, kuriomis reikalaujama, kad duomenis teikiantys kriptoturto paslaugų teikėjai atliktų VI priedo II ir III skirsniuose nustatytas išsamaus patikrinimo procedūras ir laikytųsi duomenų teikimo reikalavimų. Kiekviena valstybė narė taip pat užtikrina veiksmingą šių priemonių įgyvendinimą ir jų laikymąsi pagal VI priedo V skirsnį.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 3 dalies c punkto i papunktis
i)  bendrą tikrąją rinkos vertę, taip pat perleidimų, kuriuos duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas atliko paskirstytojo registro adresais (kaip apibrėžta Reglamente XXX), kurie, kiek žinoma, nebuvo susieti su virtualiojo turto paslaugų teikėjais arba finansų įstaigomis, vienetų vertės skaičių.
i)  bendrą tikrąją rinkos vertę, taip pat perleidimų, kuriuos duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas atliko paskirstytojo registro adresais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1113 3 straipsnio 1 dalies 18 punkte, vienetų vertės skaičių.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
Šio punkto d–h papunkčių taikymo tikslais tikroji rinkos vertė nustatoma ir nurodoma vienos rūšies dekretiniais pinigais ir kiekvieno praneštino sandorio metu įvertinama laikantis nuoseklios duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo praktikos.
Šio punkto d–h papunkčių taikymo tikslais tikroji rinkos vertė nustatoma ir nurodoma vienos rūšies dekretiniais pinigais ir kiekvieno praneštino sandorio metu įvertinama laikantis nuoseklios duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo praktikos. Komisija, pasikonsultavusi su Administracinio bendradarbiavimo tiesioginio apmokestinimo srityje ekspertų grupe, paskelbia tikrosios rinkos vertės nustatymo gaires.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Komisija prieigos prie 3 dalies a ir b punktuose nurodytos informacijos neturi.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 5 dalis
5.  Duomenys pagal šio straipsnio 3 dalį pateikiami naudojant 20 straipsnio 5 dalyje nurodytą standartinę kompiuterinę formą per du mėnesius, einančius po kalendorinių metų, su kuriuo susiję duomenis teikiančiam kriptoturto paslaugų teikėjui taikytini duomenų teikimo reikalavimai, pabaigos. Pirmoji informacija, susijusi su atitinkamais kalendoriniais metais arba kitu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, pateikiama nuo 2027 m. sausio 1 d.
5.  Duomenys pagal šio straipsnio 3 dalį pateikiami naudojant 20 straipsnio 5 dalyje nurodytą standartinę kompiuterinę formą per tris mėnesius, einančius po kalendorinių metų, su kuriais susiję duomenis teikiančiam kriptoturto paslaugų teikėjui taikytini duomenų teikimo reikalavimai, pabaigos. Pirmoji informacija, susijusi su atitinkamais kalendoriniais metais arba kitu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, pateikiama nuo 2027 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 6 dalis
6.  Nepaisant 3 dalies, informacijos apie kriptoturto naudotoją pateikti nebūtina, jei duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas gavo tinkamas garantijas, kad kitas duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas įvykdė visus šiame straipsnyje nustatytus duomenų teikimo reikalavimus, susijusius su tuo kriptoturto naudotoju.
Išbraukta.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 7 dalies 1 pastraipa
Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų teikimo reikalavimų vykdymo tikslais kiekviena valstybė narė nustato būtinas taisykles, kuriomis reikalaujama, kad kriptoturto operatorius užsiregistruotų Sąjungoje. Registracijos valstybės narės kompetentinga institucija tokiam kriptoturto operatoriui suteikia individualų identifikacinį numerį.
Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų teikimo reikalavimų vykdymo tikslais kiekviena valstybė narė nustato tinkamas taisykles, kuriomis reikalaujama, kad kriptoturto operatorius užsiregistruotų Sąjungoje. Registracijos valstybės narės kompetentinga institucija tokiam kriptoturto operatoriui suteikia individualų identifikacinį numerį.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 11 dalies 1 pastraipa
Gavusi motyvuotą valstybės narės prašymą arba savo iniciatyva Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato, ar informacija, kuria turi būti automatiškai keičiamasi pagal VI priedo IV skirsnio F poskirsnio 5 dalyje apibrėžtą atitinkamos valstybės narės ir Sąjungai nepriklausančios jurisdikcijos kompetentingų institucijų susitarimą, atitinka VI priedo II skirsnio B poskirsnyje nurodytą informaciją. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Gavusi motyvuotą valstybės narės prašymą arba savo iniciatyva Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato, ar informacija, kuria turi būti automatiškai keičiamasi pagal VI priedo IV skirsnio F poskirsnio 5 dalyje apibrėžtą atitinkamos valstybės narės ir Sąjungai nepriklausančios jurisdikcijos kompetentingų institucijų susitarimą, atitinka VI priedo II skirsnio B poskirsnyje nurodytą informaciją. Tie įgyvendinimo aktai nepagrįstai nedelsiant priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 11 a dalis (nauja)
11a.  11 dalis netaikoma, jei Sąjungai nepriklausanti jurisdikcija šiuo metu yra įtraukta į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo I arba II priedą arba yra įtraukta į trečiųjų valstybių, kurių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, sąrašą, arba jei per pastaruosius 12 mėnesių ji buvo įtraukta į kurį nors iš šių sąrašų.
Be to, bet koks būsimas mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų įtraukimas į ES sąrašo I arba II priedą arba pripažinimas trečiąja valstybe, kurios kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimas turi strateginių trūkumų, sustabdo visų galiojančių įgyvendinimo aktų, susijusių su ta konkrečia jurisdikcija, poveikį.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8b straipsnio 1 dalis
6a)  8b straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai statistinius duomenis apie automatinių mainų pagal 8 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 3a dalį, 8aa ir 8ac straipsnius apimtį, taip pat informaciją apie administracines ir kitas atitinkamas su įvykusiais informacijos mainais susijusias išlaidas bei naudą ir apie visus galimus pokyčius tiek mokesčių administratoriams, tiek trečiosioms šalims.
„1. Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai visą reikiamą svarbią informaciją, įskaitant statistinius duomenis apie automatinių mainų pagal 8straipsnio1dalį, 8 straipsnio 3a dalį, 8aa, 8ac ir 8ad straipsnius apimtį ir galimybės panaudoti duomenis, kuriais keičiamasi, vertinimą, taip pat informaciją apie administracines ir kitas atitinkamas su įvykusiais informacijos mainais susijusias išlaidas bei naudą ir apie visus galimus pokyčius tiek mokesčių administratoriams, tiek trečiosioms šalims.“;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
11 straipsnio 1 dalies 2 a papunktis (naujas)
6b)  11 straipsnio 1 dalyje įterpiama ši pastraipa:
„Tais atvejais, kai pateikiamas pagrįstas atsisakymas, besikreipiančioji institucija gali dar kartą susisiekti su kompetentinga institucija ir pateikti papildomos informacijos, kad gautų leidimą jos pareigūnui atlikti 1 dalies a, b arba c punkte nurodytas užduotis. Kompetentinga institucija į antrąjį prašymą atsako per 30 dienų nuo jo gavimo dienos.“;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 c punkto a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
12a straipsnio 1 dalis
6c)  12a straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)  1 dalis pakeičiama taip:
1.  Vienos valstybės narės kompetentinga institucija ar kelių valstybių narių kompetentingos institucijos gali paprašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos (ar kitų valstybių narių kompetentingų institucijų) atlikti bendrą auditą. Kompetentinga institucija, į kurią kreipiamasi, turi atsakyti į prašymą atlikti bendrą auditą per 60 dienų nuo jo gavimo. Kompetentinga institucija, į kurią kreipiamasi, gali atmesti prašymą atlikti bendrą auditą dėl pagrįstų priežasčių.
„1. Vienos valstybės narės kompetentinga institucija ar kelių valstybių narių kompetentingos institucijos gali paprašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos (ar kitų valstybių narių kompetentingų institucijų) atlikti bendrą auditą. Kompetentinga institucija, į kurią kreipiamasi, turi atsakyti į prašymą atlikti bendrą auditą per 60 dienų nuo jo gavimo.“;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 c punkto b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
12a straipsnio 1 a dalis (nauja)
b)  įterpiama ši dalis:
„1a. Valstybės narės kompetentingos institucijos prašymas atlikti bendrą auditą gali būti atmetamas dėl vienos iš šių priežasčių:
a)  prašomo bendro audito metu atliekant tyrimus arba teikiant informaciją būtų pažeidžiami valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teisės aktai;
b)  besikreipiančioji institucija dėl teisinių priežasčių negali pateikti informacijos, panašios į tą informaciją, kurią valstybė narė, į kurią kreipiamasi, turėtų pateikti atliekant bendrą auditą.
Kai institucija, į kurią kreipiamasi, atmeta prašymą, ji nurodo besikreipiančiajam asmeniui, dėl kurios iš pirmoje pastraipoje nurodytų dviejų priežasčių tas prašymas atmetamas.“;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Informacijai, kurią valstybės narės pagal šią direktyvą bet kokia forma pateikia viena kitai, taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus. Tokia informacija gali būti naudojama vertinant bei administruojant valstybių narių nacionalinės teisės aktus, susijusius su 2 straipsnyje nurodytais mokesčiais, PVM, kitais netiesioginiais mokesčiais, muitais ir kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, ir užtikrinant jų vykdymą.
Informacijai, kurią valstybės narės pagal šią direktyvą bet kokia forma pateikia viena kitai, taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus. Tokia informacija gali būti naudojama vertinant bei administruojant valstybių narių nacionalinės teisės aktus, susijusius su 2 straipsnyje nurodytais mokesčiais, PVM, kitais netiesioginiais mokesčiais, muitais, kova su pinigų plovimu ir susijusiais pirminiais nusikaltimais bei terorizmo finansavimu, ir užtikrinant jų vykdymą bei taikant tikslines finansines baudas.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Pagal šią direktyvą gauta informacija ir dokumentai gali būti naudojami kitais nei 1 dalyje nurodytais tikslais gavus valstybės narės kompetentingos institucijos, kuri pateikia informaciją pagal šią direktyvą, leidimą ir tik tiek, kiek tai leidžiama pagal informaciją gaunančios kompetentingos institucijos valstybės narės teisės aktus.
Pagal šią direktyvą gauta informacija ir dokumentai gali būti naudojami kitais nei 1 dalyje nurodytais tikslais tik tiek, kiek tai leidžiama pagal informaciją gaunančios kompetentingos institucijos valstybės narės teisės aktus. Toks leidimas suteikiamas iškart, jeigu informacija panašiais tikslais gali būti naudojama kompetentingos institucijos, kuri pateikia informaciją, valstybėje narėje.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto c papunktis
Direktyva 2011/16/ES
16 straipsnio 7 dalis
7.  Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija įdiegia veiksmingą mechanizmą, kuriuo būtų užtikrinamas duomenų, gautų šios direktyvos taikymo srityje pagal 8–8ad straipsniuose nustatytą duomenų teikimo arba informacijos mainų tvarką, vertinimas.
7.  Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija įdiegia veiksmingą mechanizmą, kuriuo būtų užtikrinamas duomenų, gautų ir apsikeistų šios direktyvos taikymo srityje pagal 8–8ad straipsniuose nustatytą duomenų teikimo arba informacijos mainų tvarką, naudojimas ir kokybės bei išsamumo vertinimas, taip pat parengia šios informacijos sisteminės rizikos analizės procedūras ir nesuderintos informacijos, kuria keičiamasi pagal 5 ir 8 straipsnius, sisteminės analizės procedūras.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)
7a)  17 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„4a. 4 dalyje nurodyta galimybė atsisakyti teikti informaciją nesuteikiama, jeigu besikreipiančioji institucija gali įrodyti, kad informacija nebus atskleista visuomenei ir bus naudojama tik atitinkamų susijusio asmens ar asmenų grupės, dėl kurių pateiktas prašymas suteikti informaciją, mokesčių reikalų vertinimo, administravimo ir kontrolės tikslais.“;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
23 straipsnio 2 dalis
9a)  23 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Valstybės narės pateikia Komisijai visą aktualią informaciją, kuri reikalinga siekiant įvertinti administracinio bendradarbiavimo pagal šią direktyvą veiksmingumą kovojant su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu.
„2. Valstybės narės pateikia Komisijai visą aktualią informaciją, kuri reikalinga siekiant įvertinti administracinio bendradarbiavimo pagal šią direktyvą veiksmingumą kovojant su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu, ir išnagrinėja bei įvertina atitikties išlaidas, kurios gali susidaryti dėl galimo perteklinio duomenų teikimo. Valstybės narės kartą per metus savo vertinimo rezultatus pateikia Europos Parlamentui ir Komisijai. Tų rezultatų santrauka skelbiama viešai, atsižvelgiant į mokesčių mokėtojų teises ir konfidencialumą. Informacija neišskaidoma taip, kad ją būtų galima priskirti kuriam nors vienam mokesčių mokėtojui.“;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės Komisijai pateikia metinį 8, 8a, 8aa ir 8ab straipsniuose nurodytų automatinių informacijos mainų veiksmingumo vertinimą ir praneša apie pasiektus praktinius rezultatus. Komisija įgyvendinimo aktais nustato to metinio vertinimo pateikimo formą ir sąlygas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
3.  Valstybės narės Komisijai pateikia metinį 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytų informacijos mainų gavus prašymą ir 8–8ad straipsniuose nurodytų automatinių informacijos mainų veiksmingumo ir bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis apimties vertinimą ir praneša apie pasiektus praktinius rezultatus, įskaitant susijusias papildomas mokestines pajamas ir administracinio bendradarbiavimo metu nustatytą neteisėtą praktiką. Pateiktą informaciją Komisija išskaido bent pagal valstybes. Komisija įgyvendinimo aktais nustato to metinio vertinimo pateikimo formą ir sąlygas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 11 a punkto a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
23a straipsnio 1 dalis
11a)  23a straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)  1 dalis pakeičiama taip:
1.  Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia vadovaudamasi Sąjungos institucijoms taikomomis nuostatomis; ši informacija gali būti naudojama tik tais tikslais, kurių reikia siekiant nustatyti, ar valstybės narės laikosi šios direktyvos ir kokiu mastu jos laikosi.
„1. Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia, jei jos neatskleidimas nepažeidžia viešojo intereso, pagal informaciją galima nustatyti konkretų mokesčių mokėtoją ir ją atskleidus būtų pažeistos mokesčių mokėtojų teisės.“;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 11 a punkto b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
23a straipsnio 2 dalis
b)  2 dalis pakeičiama taip:
2.  Informacija, kurią valstybė narė pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos Komisija parengė naudodamasi tokia informacija, gali būti perduoti kitoms valstybėms narėms. Tokiai perduotai informacijai taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus.
„2. Informacija, kurią valstybė narė pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos Komisija parengė naudodamasi tokia priskiriama informacija, gali būti perduoti kitoms valstybėms narėms. Tokiai perduotai informacijai taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus.
Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus valstybės narės gali naudoti tik analizės tikslais, ir jie negali būti skelbiami ar pateikiami jokiam kitam asmeniui ar įstaigai negavus aiškaus Komisijos sutikimo.
Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus valstybės narės gali naudoti tik analizės tikslais.
Nepaisant pirmos ir antros pastraipų, Komisija gali kasmet skelbti anonimintas statistinių duomenų, kuriuos valstybės narės jai pateikia pagal 23 straipsnio 4 dalį, santraukas.
Nepaisant pirmos ir antros pastraipų, Komisija kasmet skelbia anonimintas statistinių duomenų, kuriuos valstybės narės jai pateikia pagal 23 straipsnio 4 dalį, santraukas.“
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva ir susijusių su 8 straipsnio 3a dalimi bei 8aa–8ad straipsniais, pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad jos būtų įgyvendintos ir būtų užtikrintas jų vykdymas. Numatytos sankcijos ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.
1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva ir susijusių su 8 straipsnio 3a dalimi bei 8aa–8ad straipsniais, pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad jos būtų įgyvendintos ir būtų užtikrintas jų vykdymas. Numatytos sankcijos ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės užtikrina, kad sankcijos būtų taikomos faktiškai pažeidimą padariusioms šalims.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Jei valstybė narė numato sankcijas, viršijančias 150 000 EUR, ji pagal 8ad straipsnį trejiems metams nustato laikiną sankcijų sumažinimo tvarką MVĮ.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas
(c)  įgaliojimas vykdyti kontrolę juridinio asmens struktūroje.
Išbraukta.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Jei duomenys nepateikiami po dviejų administracinių priminimų arba jei daugiau nei 25 proc. pateiktos informacijos, kurią reikėjo pranešti pagal VI priedo II skirsnio B punkte nustatytus informacijos reikalavimus, sudaro neišsamūs, neteisingi arba melagingi duomenys, valstybės narės užtikrina, kad galimos taikyti sankcijos apimtų bent šias minimalias pinigines baudas:
Jei duomenys nepateikiami po dviejų administracinių priminimų arba jei daugiau nei 25 proc. pateiktos informacijos, kurią reikėjo pranešti pagal prieduose nustatytus informacijos reikalavimus, sudaro neišsamūs, neteisingi arba melagingi duomenys, valstybės narės užtikrina, kad galimos taikyti sankcijos apimtų bent šias minimalias pinigines baudas:
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas
c)  jei nesilaikoma nacionalinių nuostatų, priimtų siekiant laikytis 8ab straipsnio, minimali piniginė bauda yra ne mažesnė nei 50 000 EUR, kai tarpininko arba atitinkamo mokesčių mokėtojo metinė apyvarta yra mažesnė nei 6 mln. EUR, ir 150 000 EUR, kai apyvarta – 6 mln. EUR arba didesnė; minimali piniginė bauda yra ne mažesnė nei 20 000 EUR, kai tarpininkas arba atitinkamas mokesčio mokėtojas yra fizinis asmuo;
Išbraukta.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punktas
d)  jei nesilaikoma nacionalinių nuostatų, priimtų siekiant laikytis 8ac straipsnio, minimali piniginė bauda yra ne mažesnė nei 50 000 EUR, kai duomenis teikiančio platformos operatoriaus metinė apyvarta yra mažesnė nei 6 mln. EUR, ir 150 000 EUR, kai apyvarta – 6 mln. EUR arba didesnė; minimali piniginė bauda yra ne mažesnė nei 20 000 EUR, kai duomenis teikiantis platformos operatorius yra fizinis asmuo;
Išbraukta.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 3 dalies 1 pastraipos e punktas
e)  jei nesilaikoma nacionalinių nuostatų, priimtų siekiant laikytis 8ad straipsnio, minimali piniginė bauda yra ne mažesnė nei 50 000 EUR, kai duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo metinė apyvarta yra mažesnė nei 6 mln. EUR, ir 150 000 EUR, kai apyvarta – 6 mln. EUR arba didesnė; minimali piniginė bauda yra ne mažesnė nei 20 000 EUR, kai duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo.
Išbraukta.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Tarybos direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Šioje dalyje nustatytos piniginės baudos neturi viršyti 1 proc. bendros privalančio pranešti asmens apyvartos.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Tai, ar šiame d punkte nurodytos sumos tinkamos, įvertina Komisija pateikdama 27 straipsnio 1 dalyje nurodytą ataskaitą.
Ne vėliau kaip ... [vieni metai po šios direktyvos taikymo pradžios dienos] Komisija įvertina, ar šiame punkte nurodytos sumos yra tinkamos ir proporcingos.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
27 straipsnio 1 dalis
13a)  27 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  Komisija kas penkerius metus nuo 2013 m. sausio 1 d. teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą.
„1. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Komisija kas penkerius metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą. Prireikus kartu su ataskaita pateikiami konkretūs pasiūlymai, įskaitant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, siekiant patobulinti šią direktyvą.“;
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Direktyva 2011/16/ES
27 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės savo jurisdikcijoje stebi ir vertina administracinio bendradarbiavimo pagal šią direktyvą kovojant su mokesčių slėpimu bei vengimu veiksmingumą ir savo vertinimo rezultatus Komisijai pateikia kartą per metus.“;
2.  Valstybės narės savo jurisdikcijoje stebi ir vertina administracinio bendradarbiavimo pagal šią direktyvą kovojant su mokesčių slėpimu bei vengimu veiksmingumą ir kartą per metus savo vertinimo rezultatus pateikia Europos Parlamentui ir Komisijai.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Direktyva 2011/16/ES
27 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Komisija, atlikdama tolesnes teisės aktų peržiūras likusių šios direktyvos spragų ir trūkumų pašalinimo tikslais atsižvelgia į šiuos valstybių narių vertinimų rezultatus.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)
14a)  27 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2a. Šio straipsnio 2 dalies tikslais Komisija 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka patvirtina bendrą šios direktyvos poveikio ir sąnaudų bei naudos vertinimo sistemą.“;
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas
Direktyva 2011/16/ES
27c straipsnio 1 dalis
Valstybės narės užtikrina, kad už mokestinius laikotarpius, prasidedančius nuo 2026 m. sausio 1 d. arba vėliau, kartu su 8 straipsnio 1 bei 3a dalyse, 8a straipsnio 6 dalyje, 8aa straipsnio 3 dalyje, 8ab straipsnio 14 dalyje, 8ac straipsnio 2 dalyje ir 8ad straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija būtų pateikiamas rezidavimo vietos valstybės narės išduotas fizinių asmenų arba subjektų, kurių duomenys teikiami, MMIN. MMIN pateikiamas net ir tuomet, kai pagal tuos straipsnius to konkrečiai nereikalaujama.
Valstybės narės užtikrina, kad už mokestinius laikotarpius, prasidedančius 2027 m. sausio 1 d. arba vėliau, kartu su 8 straipsnio 1 bei 3a dalyse, 8a straipsnio 6 dalyje, 8aa straipsnio 3 dalyje, 8ab straipsnio 14 dalyje, 8ac straipsnio 2 dalyje ir 8ad straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija būtų pateikiamas rezidavimo vietos valstybės narės išduotas fizinių asmenų arba subjektų, kurių duomenys teikiami, MMIN (jei jis yra). MMIN pateikiamas net ir tuomet, kai pagal tuos straipsnius to konkrečiai nereikalaujama.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas
Direktyva 2011/16/ES
27c straipsnio 2 a dalis (nauja)
Iki 2026 m. sausio mėn. Komisija įvertina, ar pageidautina įvesti Europos MMIN. Prireikus Komisija gali pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 15 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
27d straipsnis (naujas)
15a)  įterpiamas šis straipsnis:
„27d straipsnis
Peržiūra
Iki 2023 m. sausio mėn. Komisija įvertina, ar reikia toliau stiprinti automatinių informacijos mainų veiksmingumą ir veikimą bei gerinti jų kokybę, siekiant numatyti, kad:
a)  8 straipsnio 1 dalyje nurodytos pajamų kategorijos apimtų ir finansinį turtą, įskaitant prekybą valiuta ir nefinansinį turtą, pavyzdžiui, nekilnojamąjį turtą, meno ar juvelyrinius dirbinius ir naujas turto saugojimo formas, pvz., laisvuosius uostus ir seifus, įskaitant galutinių tikrųjų savininkų duomenis ir kapitalą;
b)  8 straipsnio 3a dalyje išdėstytų punktų sąrašai būtų išplėsti į juos įtraukiant tikrosios nuosavybės duomenis ir siekiant kovoti su taisyklių apėjimu nustatant antrą arba kelias mokesčių mokėtojo rezidavimo vietas.“;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Valstybės narės ne vėliau kaip 2026 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tas nuostatas jos taiko nuo 2026 m. sausio 1 d.
Tas nuostatas jos taiko nuo 2027 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 1 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2011/16/ES
I PRIEDO I skirsnio A dalies 1 dalies c punktas
(c)  informaciją, ar sąskaita yra bendra, įskaitant bendros sąskaitos turėtojų skaičių;
c)  informaciją, ar sąskaita yra bendra, įskaitant bendros sąskaitos turėtojų skaičių, ir kiekvieno sąskaitos turėtojo turimą dalį;
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 1 punkto a papunkčio ii a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
I PRIEDO I skirsnio A punkto 7 a pastraipa (nauja)
iia)  papildoma šia pastraipa:
„7a. tuo atveju, kai duomenis teikianti finansų įstaiga neturi sąskaitos, apie kurią reikia pranešti pagal šią direktyvą, – nulinę deklaraciją, įskaitant paaiškinimą, kodėl finansų įstaiga neteikia jokios informacijos.“;
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 1 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
I PRIEDO I skirsnio F a punktas (naujas)
ca)  papildoma šia dalimi:
„Fa. Kiekviena duomenų neteikianti finansų įstaiga savo valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia nulinę deklaraciją, įskaitant paaiškinimą, kodėl ta finansų įstaiga neteikia jokios informacijos, arba informaciją, kuri kita finansų įstaiga teikia informaciją jos vardu.“;
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 1 a punkto a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
I PRIEDO V skirsnio A punktas
1a)  V skirsnis iš dalies keičiamas taip:
a)  A punktas išbraukiamas;
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 1 a punkto b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
I PRIEDO V skirsnio B punktas
b)  B punktas pakeičiamas taip:
B.  Subjektų sąskaitos, kurias privaloma peržiūrėti. Jau esanti subjekto sąskaita, kurios bendras likutis arba suma 2015 m. gruodžio 31 d. viršija kiekvienos valstybės narės nacionaline valiuta išreikštą sumą, kuri atitinka 250 000 USD, taip pat jau esanti subjekto sąskaita, kuri 2015 m. gruodžio 31 d. neviršija tos sumos, tačiau kurios bendras likutis ar suma paskutinę bet kurių vėlesnių kalendorinių metų dieną viršija tą sumą, turi būti peržiūrėta D poskirsnyje nustatyta tvarka.
„B. Subjektų sąskaitos, kurias privaloma peržiūrėti. Jau esanti subjekto sąskaita peržiūrima D poskirsnyje nustatyta tvarka.“;
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
I priedo VIII skirsnio A punkto 6 pastraipos b papunktis
b)  kurio bendrosios pajamos visų pirma yra gautos už investavimą, reinvestavimą arba prekybą finansiniu turtu ar praneštinu kriptoturtu, jeigu subjektą valdo kitas subjektas, kuris yra indėlių įstaiga, pasaugos įstaiga, nurodytoji draudimo bendrovė arba investicinė įmonė, apibūdinta A poskirsnio 6 dalies a punkte.
b)  kurio pagrindinės bendrosios pajamos yra gautos už investavimą, reinvestavimą arba prekybą finansiniu turtu ar praneštinu kriptoturtu, jeigu subjektą valdo kitas subjektas, kuris yra indėlių įstaiga, pasaugos įstaiga, nurodytoji draudimo bendrovė arba investicinė įmonė, apibūdinta A poskirsnio 6 dalies a punkte.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
I priedo VIII skirsnio A dalies 10 pastraipa
10.  Elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas – elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas, apibrėžtas Reglamente XXX.
10.  Elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas – elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
I priedo VIII skirsnio A dalies 13 pastraipa
13.  Kriptoturtas – kriptoturtas, apibrėžtas Reglamente XXX.
13.  kriptoturtas – kriptoturtas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo I skirsnio A dalies 1 pastraipa
1.  subjektas, įgaliotas pagal Reglamentą XX;
1.  subjektas, įgaliotas pagal Reglamentą (ES) 2023/1114;
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo II skirsnio B a dalis (nauja)
Ba.  Nepaisant A poskirsnio 1 dalies, nereikia pranešti gimimo vietos, išskyrus atvejus, kai duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas pagal nacionalinę teisę turi duomenis apie gimimo vietą gauti ir juos pranešti.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo II skirsnio C dalis
C.  3 dalyje nurodyta informacija pateikiama iki kalendorinių metų, einančių po metų, su kuriais ta informacija yra susijusi, sausio 31 d. Pirmoji informacija, susijusi su atitinkamais kalendoriniais metais arba kitu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, pateikiama nuo 2026 m. sausio 1 d.
C.  3 dalyje nurodyta informacija pateikiama iki kalendorinių metų, einančių po metų, su kuriais ta informacija yra susijusi, liepos 31 d. Pirmoji informacija, susijusi su atitinkamais kalendoriniais metais arba kitu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, pateikiama nuo 2026 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo IV skirsnio A dalies 1 pastraipa
1.  Kriptoturtas – kriptoturtas, apibrėžtas Reglamente XXX.
1.  Kriptoturtas – kriptoturtas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo IV skirsnio A dalies 5 pastraipa
5.  Elektroniniai pinigai arba e. pinigai – elektroniniai pinigai arba e. pinigai, apibrėžti Direktyvoje 2009/110/EB. Šioje direktyvoje terminų „elektroniniai pinigai“ arba „e. pinigai“ apibrėžtys neapima produktų, sukurtų tik siekiant palengvinti kliento lėšų pervedimą kitam asmeniui pagal kliento nurodymus. Nelaikoma, kad produktas sukurtas tik siekiant palengvinti lėšų pervedimą, jeigu, vykdant įprastą lėšas pervedančio subjekto veiklą, su tokiu produktu susijusios lėšos išlaikomos ilgiau nei 60 dienų nuo nurodymų palengvinti lėšų pervedimą gavimo arba, jeigu nurodymų negaunama, su tokiu produktu susijusios lėšos išlaikomos ilgiau nei 60 dienų nuo jų gavimo.
5.  Šioje direktyvoje elektroniniai pinigai arba e. pinigai tai bet koks kriptoturtas, kuris yra: (a) skaitmeninė vienos rūšies dekretinių pinigų išraiška; (b) išleistas gavus lėšas mokėjimo operacijoms atlikti; (c) kurį sudaro reikalavimas išleidėjui, išreikštas tais pačiais dekretiniais pinigais; (d) priimamas fizinio ar juridinio asmens, kuris nėra išleidėjas, atliekant mokėjimą; e) pagal išleidėjui taikomus reguliavimo reikalavimus produkto turėtojo prašymu išperkamas bet kuriuo metu tos pačios dekretinės valiutos nominaliąja verte. Terminų „elektroniniai pinigai“ arba „e. pinigai“ apibrėžtys neapima produktų, sukurtų tik siekiant palengvinti kliento lėšų pervedimą kitam asmeniui pagal kliento nurodymus. Nelaikoma, kad produktas sukurtas tik siekiant palengvinti lėšų pervedimą, jeigu, vykdant įprastą lėšas pervedančio subjekto veiklą, su tokiu produktu susijusios lėšos išlaikomos ilgiau nei 60 dienų nuo nurodymų palengvinti lėšų pervedimą gavimo arba, jeigu nurodymų negaunama, su tokiu produktu susijusios lėšos išlaikomos ilgiau nei 60 dienų nuo jų gavimo.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo IV skirsnio A dalies 6 pastraipa
6.  Elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas – elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas, apibrėžtas Reglamente XXX.
6.  Elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas – elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo IV skirsnio A dalies 7 pastraipa
7.  Paskirstytojo registro technologija (PRT) – paskirstytojo registro technologija arba PRT, apibrėžta Reglamente XXX.
7.  Paskirstytojo registro technologija (PRT) – paskirstytojo registro technologija arba PRT, apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo IV skirsnio B dalies 1 pastraipa
1.  Kriptoturto paslaugų teikėjas – kriptoturto paslaugų teikėjas, apibrėžtas Reglamente XXX.
1.  Kriptoturto paslaugų teikėjas – kriptoturto paslaugų teikėjas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo IV skirsnio B dalies 4 pastraipa
4.  Kriptoturto paslaugos – kriptoturto paslaugos, apibrėžtos Reglamente XXX, įskaitant statymo ir skolinimo paslaugas.
4.  Kriptoturto paslaugos – kriptoturto paslaugos, apibrėžtos Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 16 punkte;
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo IV skirsnio C dalies 4 pastraipa
4.  Praneštinas mažmeninis mokėjimo sandoris – praneštino kriptoturto perleidimas už prekes arba paslaugas, kurių vertė viršija 50 000 EUR.
4.  Praneštinas mažmeninis mokėjimo sandoris – praneštino kriptoturto perleidimas už prekes arba paslaugas, kurių vertė viršija 50 000 USD (arba lygiavertę sumą bet kuria kita valiuta).
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo V skirsnio A dalies 2 pastraipa
2.  Jeigu kriptoturto naudotojas nepateikia pagal III skirsnį reikalaujamos informacijos gavęs du priminimus po pirminio duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo prašymo, bet ne anksčiau nei baigiasi 60 dienų terminas, duomenis teikiantys kriptoturto paslaugų teikėjai kriptoturto naudotojui neleidžia vykdyti mainų sandorių.
2.  Jeigu kriptoturto naudotojas nepateikia pagal III skirsnį reikalaujamos informacijos gavęs du priminimus po pirminio duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo prašymo, bet ne anksčiau nei baigiasi 60 dienų terminas, duomenis teikiantys kriptoturto paslaugų teikėjai kriptoturto naudotojui neleidžia vykdyti mainų sandorių; toks apribojimas turi būti nedelsiant panaikintas po to, kai kriptoturto naudotojas pateikia reikiamą informaciją.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo V skirsnio E dalis
Buveinės valstybė narė, suteikianti leidimą kriptoturto paslaugų teikėjams pagal Reglamentą XXX, reguliariai ir ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. kompetentingai institucijai pateikia visų kriptoturto paslaugų teikėjų, kuriems buvo suteikti leidimai, sąrašą.
Buveinės valstybė narė, suteikianti leidimą kriptoturto paslaugų teikėjams pagal Reglamentą (ES) 2023/1114, reguliariai ir ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. kompetentingai institucijai pateikia visų kriptoturto paslaugų teikėjų, kuriems buvo suteikti leidimai, sąrašą.
Atnaujinta: 2023 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika