Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2022/0413(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0236/2023

Ingediende teksten :

A9-0236/2023

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2023 - 7.5

Aangenomen teksten :

P9_TA(2023)0315

Aangenomen teksten
PDF 265kWORD 96k
Woensdag 13 september 2023 - Straatsburg
Belastingen: administratieve samenwerking
P9_TA(2023)0315A9-0236/2023

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2023 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (COM(2022)0707 – C9-0017/2023 – 2022/0413(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2022)0707),

–  gezien de artikelen 113 en 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9‑0017/2023),

–  gezien artikel 82 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0236/2023),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1
(1)  Belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking zijn een grote uitdaging voor de Unie en op mondiaal niveau. De uitwisseling van inlichtingen is van cruciaal belang in de strijd tegen dergelijke praktijken.
(1)  Belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking zijn een grote uitdaging voor de Unie en op mondiaal niveau. Naar schatting verliezen de lidstaten tot 170 miljard EUR per jaar1bis als gevolg van belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking, hetgeen de capaciteit om hoogwaardige openbare diensten te verlenen aanzienlijk ondermijnt. De uitwisseling van inlichtingen is een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling van een goed werkend en doeltreffend Uniekader ter bestrijding van dergelijke schadelijke praktijken.
__________________
1bis Pools Economisch Instituut, Tax unfairness in the European Union: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIE_Report_Tax_Havens_EU.pdf
Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)
(2 bis)  Met het oog op de correcte uitvoering van deze richtlijn moeten de lidstaten de Commissie jaarlijks relevante informatie verstrekken over de ondervonden belemmeringen. Voorts moet ook de uitwisseling van nationale optimale werkwijzen tussen belastingautoriteiten worden aangemoedigd.
Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 ter (nieuw)
(2 ter)  Het Europees Parlement heeft aangedrongen op een ambitieuzere aanpak van het systeem en de infrastructuur voor de uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied, met name via zijn verschillende adviezen over de herzieningen van de richtlijn betreffende de administratieve samenwerking (DAC) en een uitvoeringsverslag.
Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 quater (nieuw)
(2 quater)  Gezien het vrije verkeer van kapitaal bieden nationale op zichzelf staande benaderingen geen efficiënte antwoorden op belastingfraude. De uitvoering van beleidsmaatregelen voor de gehele Unie en, waar mogelijk, van internationale overeenkomsten blijft daarom een cruciaal onderdeel van de inspanningen om de billijkheid van de belastingstelsels te verbeteren.
Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
(5)  Het belang en de kapitalisatie van de markt voor cryptoactiva is de afgelopen tien jaar aanzienlijk en snel toegenomen. Cryptoactiva zijn een digitale weergave van een waarde die of een recht dat elektronisch kan worden overgedragen en opgeslagen, met gebruikmaking van distributed ledger-technologie of vergelijkbare technologie.
(5)  Het belang en de kapitalisatie van de markt voor cryptoactiva is de afgelopen tien jaar aanzienlijk en snel toegenomen. Cryptoactiva zijn een digitale weergave van een waarde die of een recht dat elektronisch kan worden overgedragen en opgeslagen, met gebruikmaking van distributed ledger-technologie of vergelijkbare technologie. Vanwege hun ondoorzichtige en volatiele karakter zouden cryptoactiva voor illegale doeleinden kunnen worden gebruikt. Het opvolgen van de transacties van cryptoactiva is van groot belang.
Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
(6)  De lidstaten beschikken over regels en richtsnoeren, zij het verschillend per lidstaat, om inkomsten uit transacties in cryptoactiva te belasten. Het gedecentraliseerde karakter van cryptoactiva maakt het voor belastingdiensten van lidstaten echter moeilijk om de naleving van de belastingwetgeving te waarborgen.
(6)  De lidstaten beschikken over regels en richtsnoeren, zij het verschillend per lidstaat, om inkomsten uit transacties in cryptoactiva te belasten. Sommige lidstaten hebben echter belastingvoordelen ontworpen die specifiek zijn gericht op het aantrekken van cryptoactiva, hetgeen tot schadelijke belastingpraktijken en verlies aan belastinginkomsten zou kunnen leiden.
Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
(7)  Verordening XXX betreffende markten in cryptoactiva van het Europees Parlement en de Raad26 (Verordening XXX) heeft de reikwijdte van de regelgeving van de Unie uitgebreid tot kwesties met betrekking tot cryptoactiva die tot dusver niet door handelingen van de Unie inzake financiële diensten waren gereguleerd, alsook tot aanbieders van diensten met betrekking tot dergelijke cryptoactiva (“aanbieders van cryptoactivadiensten”). Verordening XXX bevat de definities die voor de toepassing van deze richtlijn worden gebruikt. Deze richtlijn houdt ook rekening met het vergunningsvereiste voor aanbieders van cryptoactivadiensten krachtens Verordening XXX om de administratieve lasten voor aanbieders van cryptoactivadiensten tot een minimum te beperken. Het inherente grensoverschrijdende karakter van cryptoactiva vereist een sterke internationale administratieve samenwerking om doeltreffende regelgeving te waarborgen.
(7)  Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad1bis heeft de reikwijdte van de regelgeving van de Unie uitgebreid tot kwesties met betrekking tot cryptoactiva die tot dusver niet door handelingen van de Unie inzake financiële diensten waren gereguleerd, alsook tot aanbieders van diensten met betrekking tot dergelijke cryptoactiva (“aanbieders van cryptoactivadiensten”). Die verordening bevat de definities die voor de toepassing van deze richtlijn worden gebruikt. Deze richtlijn houdt ook rekening met het vergunningsvereiste voor aanbieders van cryptoactivadiensten krachtens die verordening om de administratieve lasten voor aanbieders van cryptoactivadiensten tot een minimum te beperken. Het inherente grensoverschrijdende karakter van cryptoactiva vereist een sterke internationale administratieve samenwerking om doeltreffende regelgeving te waarborgen. Het is essentieel om te zorgen voor systematische samenhang in de rechtshandelingen van de Unie met betrekking tot de regulering van cryptoactiva. Daartoe wordt bij deze DAC-herziening ook rekening gehouden met Verordening (EU) 2023/1113 van het Europees Parlement en de Raad1ter. In deze richtlijn wordt echter ook erkend dat voor een doeltreffende uitwisseling van informatie een bredere dekking nodig is.
__________________
__________________
26
1bis Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten, en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 (PB L 150 van 9.6.2023, blz. 40).
1ter Verordening (EU) 2023/1113 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende bij overmakingen van geld en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (PB L 150 van 9.6.2023, blz. 1).
Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8
(8)  Het Uniekader voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) breidt het toepassingsgebied van meldingsplichtige entiteiten die onderworpen zijn aan AML/CFT-regels uit tot aanbieders van cryptoactivadiensten die onder Verordening XXX vallen. Daarnaast breidt Verordening XXX27 de verplichting van betalingsdienstaanbieders om geldovermakingen vergezeld te doen gaan van inlichtingen over de betaler en de begunstigde, uit tot aanbieders van cryptoactivadiensten om de traceerbaarheid van overmakingen van cryptoactiva te waarborgen met het oog op de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering.
(8)  Het Uniekader voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) breidt het toepassingsgebied van meldingsplichtige entiteiten die onderworpen zijn aan AML/CFT-regels uit tot aanbieders van cryptoactivadiensten die onder Verordening (EU) 2023/1114 vallen. Daarnaast breidt Verordening (EU) 2023/1113 de verplichting van betalingsdienstaanbieders om geldovermakingen vergezeld te doen gaan van inlichtingen over de betaler en de begunstigde, uit tot aanbieders van cryptoactivadiensten om de traceerbaarheid van overmakingen van cryptoactiva te waarborgen met het oog op de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering.
__________________
27
Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9
(9)  Op internationaal niveau is het rapportagekader voor cryptoactiva van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)28 gericht op de invoering van meer fiscale transparantie met betrekking tot cryptoactiva en de rapportage ervan. De regels van de Unie moeten rekening houden met het door de OESO ontwikkelde kader om de doeltreffendheid van de uitwisseling van inlichtingen te vergroten en de administratieve lasten te verminderen.
(9)  Op internationaal niveau is het rapportagekader voor cryptoactiva van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)28 gericht op de invoering van meer fiscale transparantie met betrekking tot cryptoactiva en de rapportage ervan. De regels van de Unie moeten rekening houden met het door de OESO ontwikkelde kader om de doeltreffendheid van de uitwisseling van inlichtingen te vergroten en de administratieve lasten te verminderen. De lidstaten moeten gebruikmaken van de door de OESO ontwikkelde commentaren op het model voor een overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten en het rapportagekader voor cryptoactiva, om ervoor te zorgen dat deze richtlijn consistent wordt uitgevoerd en toegepast.
__________________
__________________
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14
(14)  De richtlijn is van toepassing op aanbieders van cryptoactivadiensten die onder Verordening XXX vallen en krachtens deze verordening een vergunning hebben gekregen, en op exploitanten van cryptoactiva voor wie dat niet geldt. Naar beide wordt verwezen als rapporterende aanbieders van cryptoactivadiensten aangezien zij krachtens deze richtlijn verplicht zijn te rapporteren. Het algemene begrip van wat onder “cryptoactiva” wordt verstaan, is zeer breed en omvat ook cryptoactiva die decentraal zijn uitgegeven, evenals stablecoins en bepaalde niet-verwisselbare tokens (NFT’s). Cryptoactiva die voor betalings- of beleggingsdoeleinden worden gebruikt, moeten op grond van deze richtlijn worden gerapporteerd. Daarom moeten rapporterende aanbieders van cryptoactivadiensten per geval overwegen of cryptoactiva voor betalings- en beleggingsdoeleinden kunnen worden gebruikt, rekening houdend met de vrijstellingen waarin Verordening XXX voorziet, met name met betrekking tot een beperkt netwerk en bepaalde gebruikstokens.
(14)  De richtlijn is van toepassing op aanbieders van cryptoactivadiensten die onder Verordening (EU) 2023/1114 vallen en krachtens deze verordening een vergunning hebben gekregen, en op exploitanten van cryptoactiva voor wie dat niet geldt. Naar beide wordt verwezen als rapporterende aanbieders van cryptoactivadiensten aangezien zij krachtens deze richtlijn verplicht zijn te rapporteren. Het algemene begrip van wat onder “cryptoactiva” wordt verstaan, is zeer breed en omvat ook cryptoactiva die decentraal zijn uitgegeven, evenals stablecoins, met inbegrip van e-money-tokens zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2023/1114, en bepaalde niet-verwisselbare tokens (NFT’s). Cryptoactiva die voor betalings- of beleggingsdoeleinden worden gebruikt, moeten op grond van deze richtlijn worden gerapporteerd.
Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17
(17)  Aanbieders van cryptoactivadiensten die onder Verordening XXX vallen, kunnen hun activiteiten in de Unie uitoefenen op basis van de paspoortregeling zodra zij hun vergunning in een lidstaat hebben ontvangen. Daartoe houdt de ESMA een register bij met vergunninghoudende aanbieders van cryptoactivadiensten. Daarnaast houdt de ESMA ook een zwarte lijst bij van exploitanten die cryptoactivadiensten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is uit hoofde van Verordening XXX.
(17)  Aanbieders van cryptoactivadiensten die onder Verordening (EU) 2023/1114 vallen, kunnen hun activiteiten in de Unie uitoefenen op basis van de paspoortregeling zodra zij hun vergunning in een lidstaat hebben ontvangen. Daartoe houdt de ESMA een register bij met vergunninghoudende aanbieders van cryptoactivadiensten. Daarnaast houdt de ESMA ook een zwarte lijst bij van exploitanten die cryptoactivadiensten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is uit hoofde van die verordening.
Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19
(19)  Om de administratieve samenwerking op dit gebied met niet-Unierechtsgebieden te bevorderen, moet het exploitanten van cryptoactiva die zich in niet-Unierechtsgebieden bevinden en diensten aanbieden aan gebruikers van cryptoactiva in de EU, zoals aanbieders van NFT-diensten of exploitanten die op basis van reverse-solicitation diensten aanbieden, worden toegestaan om uitsluitend inlichtingen over in de Unie woonachtige gebruikers van cryptoactiva te rapporteren aan de belastingautoriteiten van een niet-Unierechtsgebied, voor zover de gerapporteerde inlichtingen overeenstemmen met de in deze richtlijn neergelegde inlichtingen en er sprake is van een doeltreffende uitwisseling van inlichtingen tussen het niet-Unierechtsgebied en een lidstaat. Aanbieders van cryptoactivadiensten met een vergunning uit hoofde van Verordening XXX kunnen worden vrijgesteld van het rapporteren van dergelijke inlichtingen in de lidstaten waar zij over de vergunning beschikken, indien de overeenkomstige rapportage plaatsvindt in een niet-Unierechtsgebied en voor zover er een effectieve gekwalificeerde overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten bestaat. Het gekwalificeerde niet-Unierechtsgebied zou die inlichtingen vervolgens weer doorgeven aan de belastingdiensten van die lidstaten waar gebruikers van cryptoactiva ingezetenen zijn. Waar passend moet dat mechanisme kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat overeenkomstige inlichtingen meer dan eens worden gerapporteerd en doorgegeven.
(19)  Om de administratieve samenwerking op dit gebied met niet-Unierechtsgebieden te bevorderen, moet het exploitanten van cryptoactiva die zich in niet-Unierechtsgebieden bevinden en diensten aanbieden aan gebruikers van cryptoactiva in de EU, zoals aanbieders van NFT-diensten of exploitanten die op basis van reverse-solicitation diensten aanbieden, worden toegestaan om uitsluitend inlichtingen over in de Unie woonachtige gebruikers van cryptoactiva te rapporteren aan de belastingautoriteiten van een niet-Unierechtsgebied, voor zover de gerapporteerde inlichtingen overeenstemmen met de in deze richtlijn neergelegde inlichtingen en er sprake is van een doeltreffende uitwisseling van inlichtingen tussen het niet-Unierechtsgebied en een lidstaat. Aanbieders van cryptoactivadiensten met een vergunning uit hoofde van Verordening (EU) 2023/1114 kunnen worden vrijgesteld van het rapporteren van dergelijke inlichtingen in de lidstaten waar zij over de vergunning beschikken, indien de overeenkomstige rapportage plaatsvindt in een niet-Unierechtsgebied en voor zover er een effectieve gekwalificeerde overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten bestaat. Het gekwalificeerde niet-Unierechtsgebied zou die inlichtingen vervolgens weer doorgeven aan de belastingdiensten van die lidstaten waar gebruikers van cryptoactiva ingezetenen zijn. Waar passend moet dat mechanisme kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat overeenkomstige inlichtingen meer dan eens worden gerapporteerd en doorgegeven.
Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23
(23)  Deze richtlijn komt niet in de plaats van bredere verplichtingen die voortvloeien uit Verordening XXX.
(23)  Deze richtlijn komt niet in de plaats van bredere verplichtingen die voortvloeien uit Verordening (EU) 2023/1114 of Verordening (EU) 2023/1113.
Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24
(24)  Om convergentie en consistent toezicht met betrekking tot Verordening XXX te bevorderen, moeten de nationale bevoegde autoriteiten samenwerken met andere nationale bevoegde autoriteiten of instellingen en relevante inlichtingen delen.
(24)  Om convergentie en consistent toezicht met betrekking tot Verordening (EU) 2023/1114 te bevorderen, moeten de nationale bevoegde autoriteiten op een doeltreffende en loyale wijze samenwerken met andere nationale bevoegde autoriteiten of instellingen en relevante inlichtingen delen.
Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26
(26)  Het is van essentieel belang de bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de te rapporteren of uit te wisselen inlichtingen aan te scherpen om deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen op de verschillende markten en aldus vastgestelde gedragingen op het gebied van belastingfraude, belastingontwijking en belastingontduiking doeltreffend aan te pakken. Die bepalingen moeten de ontwikkelingen weerspiegelen die op de interne markt en op internationaal niveau zijn waargenomen om tot een doeltreffende rapportage en uitwisseling van inlichtingen te komen. De richtlijn bevat derhalve onder andere de meest recente aanvullingen op de gezamenlijke rapportagestandaard van de OESO, de integratie van bepalingen inzake elektronisch geld en digitale centralebankmunten, een duidelijk en geharmoniseerd kader voor nalevingsmaatregelen en de uitbreiding van het toepassingsgebied van grensoverschrijdende rulings tot vermogende particulieren.
(26)  Het is van essentieel belang de bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de te rapporteren of uit te wisselen inlichtingen aan te scherpen om deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen op de verschillende markten en aldus vastgestelde gedragingen op het gebied van belastingfraude, belastingontwijking en belastingontduiking doeltreffend aan te pakken. Die bepalingen moeten de ontwikkelingen weerspiegelen die op de interne markt en op internationaal niveau zijn waargenomen om tot een doeltreffende rapportage en uitwisseling van inlichtingen te komen. De richtlijn bevat derhalve onder andere de meest recente aanvullingen op de gezamenlijke rapportagestandaard van de OESO, de integratie van bepalingen inzake elektronisch geld en digitale centralebankmunten, een duidelijk en geharmoniseerd kader voor nalevingsmaatregelen en de uitbreiding van het toepassingsgebied van grensoverschrijdende rulings tot vermogende particulieren. De lidstaten moeten gebruikmaken van de door de OESO ontwikkelde commentaren op het model voor een overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten en de gemeenschappelijke rapportagestandaard, om ervoor te zorgen dat deze richtlijn consistent wordt uitgevoerd en toegepast.
Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)
(26 bis)  Hoewel verschillende landen, waaronder veel lidstaten, geanonimiseerde en geaggregeerde informatie per land vrijgeven – afkomstig uit de landenrapporten die vereist zijn in het kader van Richtlijn (EU) 2016/881 van de Raad of Actie 13 uit het BEPS-actieplan – is het betreurenswaardig dat sommige lidstaten deze informatie niet in internationale databanken publiceren. Een beoordeling van de publicatiepraktijk voor geanonimiseerde en geaggregeerde informatie per land en een beoordeling van het nut van een geharmoniseerde aanpak moet het voorwerp zijn van de volgende herziening van de DAC.
Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27
(27)  E-moneyproducten, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2009/110/EU van het Europees Parlement en de Raad31, worden in de Unie vaak gebruikt en het volume van de transacties en de gecombineerde waarde ervan nemen gestaag toe. E-moneyproducten vallen echter niet expliciet onder Richtlijn 2011/16/EU. De lidstaten hanteren uiteenlopende benaderingen van elektronisch geld. Als gevolg daarvan vallen aanverwante producten niet altijd onder de bestaande inkomsten- en vermogenscategorieën van Richtlijn 2011/16/EU. Daarom moeten regels worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de rapportageverplichtingen van toepassing zijn op elektronisch geld en e-money-tokens uit hoofde van Verordening XXX.
(27)  E-moneyproducten, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2009/110/EU van het Europees Parlement en de Raad31, worden in de Unie vaak gebruikt en het volume van de transacties en de gecombineerde waarde ervan nemen gestaag toe. E-moneyproducten vallen echter niet expliciet onder Richtlijn 2011/16/EU. De lidstaten hanteren uiteenlopende benaderingen van elektronisch geld. Als gevolg daarvan vallen aanverwante producten niet altijd onder de bestaande inkomsten- en vermogenscategorieën van Richtlijn 2011/16/EU. Daarom moeten regels worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de rapportageverplichtingen van toepassing zijn op elektronisch geld en e-money-tokens uit hoofde van Verordening (EU) 2023/1114.
__________________
__________________
31 Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PB L 267 van 10.10.2009, blz. 7).
31 Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PB L 267 van 10.10.2009, blz. 7).
Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28
(28)  Om mazen in de wetgeving te dichten die belastingontduiking, belastingontwijking en belastingfraude mogelijk maken, moeten de lidstaten worden verplicht inlichtingen uit te wisselen met betrekking tot inkomsten uit dividenden zonder bewaarneming. Inkomsten uit dividenden zonder bewaarneming moeten daarom worden opgenomen in de inkomstencategorieën waarvoor een verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen geldt.
(28)  Om mazen in de wetgeving te dichten die belastingontduiking, belastingontwijking en belastingfraude mogelijk maken, moeten de lidstaten worden verplicht inlichtingen uit te wisselen met betrekking tot inkomsten uit dividenden zonder bewaarneming en vermogenswinsten uit onroerend goed. De verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen wordt geacht te zijn nageleefd indien dergelijke informatie door de bevoegde autoriteiten kan worden geraadpleegd via nationale of onderling verbonden registers.
Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)
(28 bis)  Sommige soorten inkomsten en activa zijn nog steeds uitgesloten van het toepassingsgebied van de automatische uitwisseling van inlichtingen, wat het risico inhoudt dat belastingverplichtingen worden omzeild. De Commissie moet nagaan of het noodzakelijk is om de volgende eigendomsinformatie, posten in verband met inkomsten en niet-financiële activa op te nemen in de automatische uitwisseling van inlichtingen, de beste manier hiervoor vinden en concrete voorstellen in dit verband doen: de uiteindelijk begunstigden van onroerend goed en bedrijven; financiële activa; niet-financiële activa zoals contanten, kunst, goud of andere kostbaarheden die worden bewaard in vrijhavens, douane-entrepots of kluizen; eigendom van jachten en privéjets; en rekeningen op grotere peer-to-peer-leningenplatforms, crowdfunding- en vergelijkbare platforms.
Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29
(29)  Het fiscaal identificatienummer (“FIN”) is van essentieel belang voor de lidstaten om de ontvangen inlichtingen te matchen met de gegevens die aanwezig zijn in de nationale databanken. Het vergroot het vermogen van de lidstaten om de betrokken belastingplichtigen te identificeren en de daarmee verband houdende belastingen correct vast te stellen. Daarom is het belangrijk dat de lidstaten eisen dat het FIN wordt vermeld in het kader van uitwisselingen in verband met financiële rekeningen, voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, landenrapporten, meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies en inlichtingen over verkopers op digitale platforms.
(29)  Het fiscaal identificatienummer (“FIN”) is van essentieel belang voor de lidstaten om de ontvangen inlichtingen te matchen met de gegevens die aanwezig zijn in de nationale databanken. Het vergroot het vermogen van de lidstaten om de betrokken belastingplichtigen te identificeren en de daarmee verband houdende belastingen correct vast te stellen. Daarom is het belangrijk dat de lidstaten eisen dat het FIN wordt vermeld in het kader van uitwisselingen in verband met financiële rekeningen, voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, landenrapporten, meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies en inlichtingen over verkopers op digitale platforms en cryptoactiva. Wanneer het FIN echter niet beschikbaar is, kan een dergelijke verplichting niet worden nagekomen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.
Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)
(29 bis)  Een Europees FIN zou autoriteiten in staat stellen bij grensoverschrijdende transacties op snelle, eenvoudige en waterdichte wijze te achterhalen met wie ze van doen hebben middels de registratie van hun FIN’s, en het zou als basis kunnen dienen voor een effectieve automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de nationale belastingdiensten. Daarom moet de Commissie de invoering van een Europees FIN opnieuw onderzoeken, met inbegrip van de toegevoegde waarde en mogelijke effecten ervan.
Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33
(33)  Het is van belang dat de inlichtingen die worden verstrekt uit hoofde van Richtlijn 2011/16/EU, in beginsel worden gebruikt voor de vaststelling, de uitvoering en de handhaving van belastingen die onder het materiële toepassingsgebied van die richtlijn vallen. Hoewel dit tot dusver niet was uitgesloten, is er als gevolg van een onduidelijk kader onzekerheid ontstaan over het gebruik van inlichtingen. Gezien de onderlinge verbanden tussen belastingfraude, -ontduiking en -ontwijking en de bestrijding van het witwassen van geld en de synergieën op het gebied van handhaving, is het passend te verduidelijken dat de verstrekte inlichtingen tussen de lidstaten ook kunnen worden gebruikt voor de vaststelling, het beheer en de handhaving van douanerechten en de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
(33)  Het is van belang dat de inlichtingen die worden verstrekt uit hoofde van Richtlijn 2011/16/EU, in beginsel worden gebruikt voor de vaststelling, de uitvoering en de handhaving van belastingen die onder het materiële toepassingsgebied van die richtlijn vallen. Hoewel dit tot dusver niet was uitgesloten, is er als gevolg van een onduidelijk kader onzekerheid ontstaan over het gebruik van inlichtingen. Gezien de onderlinge verbanden tussen belastingfraude, -ontduiking en -ontwijking en de bestrijding van het witwassen van geld en de synergieën op het gebied van handhaving, is het passend te verduidelijken dat de verstrekte inlichtingen tussen de lidstaten ook kunnen worden gebruikt voor de vaststelling, het beheer en de handhaving van douanerechten en de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De bepalingen van deze richtlijn mogen echter niet dubbelop zijn of aanzienlijk overlappen met de bepalingen van het antiwitwaskader van de Unie.
Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34
(34)  Richtlijn 2011/16/EU voorziet in de mogelijkheid om de uitgewisselde inlichtingen te gebruiken voor andere doeleinden dan voor directe en indirecte belastingdoeleinden, voor zover de verstrekkende lidstaat het voor het gebruik van die inlichtingen toegestane doel in een lijst heeft vermeld. De procedure voor een dergelijk gebruik is echter omslachtig, aangezien de verstrekkende lidstaat moet worden geraadpleegd voordat de ontvangende lidstaat de inlichtingen voor andere doeleinden kan gebruiken. Het schrappen van het vereiste van een dergelijke raadpleging moet de administratieve lasten verlichten en indien nodig snel optreden van de belastingautoriteiten mogelijk maken. Het moet daarom niet worden verplicht om de verstrekkende lidstaat te raadplegen wanneer het voorgenomen gebruik van inlichtingen is opgenomen in een door die lidstaat vooraf opgestelde lijst.
(34)  Richtlijn 2011/16/EU voorziet in de mogelijkheid om de uitgewisselde inlichtingen te gebruiken voor andere doeleinden dan voor directe en indirecte belastingdoeleinden, voor zover de verstrekkende lidstaat het voor het gebruik van die inlichtingen toegestane doel in een lijst heeft vermeld. De procedure voor een dergelijk gebruik is echter omslachtig, aangezien de verstrekkende lidstaat moet worden geraadpleegd voordat de ontvangende lidstaat de inlichtingen voor andere doeleinden kan gebruiken. Het schrappen van het vereiste van een dergelijke raadpleging moet de administratieve lasten verlichten en indien nodig snel optreden van de belastingautoriteiten mogelijk maken. Het moet daarom niet worden verplicht om de verstrekkende lidstaat te raadplegen wanneer het voorgenomen gebruik van inlichtingen is opgenomen in een door die lidstaat vooraf opgestelde lijst. Een dergelijke lijst kan het gebruik omvatten van informatie over niet-belastinggerelateerde gegevens door lokale overheden in het kader van drempels en beperkingen die verbonden zijn aan de levering van bepaalde diensten, zoals met name diensten die worden aangeboden via een onlineplatform.
Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35 bis (nieuw)
(35 bis)  Informatie die is verkregen via de rapportage of uitwisseling van inlichtingen uit hoofde van Richtlijn 2011/16/EU moet door elke lidstaat doeltreffend worden gebruikt. Daarom moet in elke lidstaat een mechanisme worden ingevoerd dat zorgt voor een doeltreffend gebruik, met inbegrip van een risicoanalyse van de gegevens.
Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36
(36)  Teneinde middelen efficiënter in te zetten, de inlichtingenuitwisseling te vergemakkelijken en te voorkomen dat elke lidstaat soortgelijke veranderingen moet doorvoeren in zijn systemen om de inlichtingen op te slaan, moet een centraal gegevensbestand worden opgezet dat toegankelijk is voor alle lidstaten en alleen voor statistische doeleinden voor de Commissie, en waar de lidstaten de gerapporteerde inlichtingen zouden uploaden en opslaan in plaats van deze per beveiligde e-mail uit te wisselen. De praktische regelingen die nodig zijn voor het opzetten van een dergelijk centraal gegevensbestand, moeten door de Commissie worden vastgesteld.
(36)  Teneinde middelen efficiënter in te zetten, de inlichtingenuitwisseling te vergemakkelijken en te voorkomen dat elke lidstaat soortgelijke veranderingen moet doorvoeren in zijn systemen om de inlichtingen op te slaan, moet een centraal gegevensbestand worden opgezet dat toegankelijk is voor alle lidstaten en alleen voor statistische doeleinden voor de Commissie, en waar de lidstaten de gerapporteerde inlichtingen zouden uploaden en opslaan in plaats van deze per beveiligde e-mail uit te wisselen. Deze inspanning moet ook de uitwisseling van optimale werkwijzen voor de toepassing van digitale instrumenten in de belastingdiensten verbeteren om de nalevingskosten en de bureaucratie te verminderen en tegelijkertijd de doeltreffendheid en efficiëntie te verbeteren en rekening te houden met de noodzaak om personele middelen te kwalificeren. De praktische regelingen die nodig zijn voor het opzetten van een dergelijk centraal gegevensbestand, moeten door de Commissie worden vastgesteld.
Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36 bis (nieuw)
(36 bis)  De Commissie heeft het recht om verslagen en documenten op te stellen en daarbij gebruik te maken van een geanonimiseerde vorm van de uitgewisselde inlichtingen, teneinde rekening te houden met het recht van de belastingplichtigen op vertrouwelijkheid en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. De publicatie van geanonimiseerde en geaggregeerde overzichtsstatistieken per land, onder meer over effectieve belastingtarieven, op jaarbasis voor alle lidstaten draagt bij tot de verbetering van de kwaliteit van de openbare debatten over belastingaangelegenheden.
Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39
(39)  Om de naleving van Richtlijn 2011/16/EU te waarborgen, moeten de lidstaten regels vaststellen voor sancties en andere nalevingsmaatregelen die doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten zijn. Elke lidstaat moet deze regels toepassen in overeenstemming met zijn nationale wetgeving en de bepalingen van deze richtlijn.
(39)  Om de regels uit hoofde van deze richtlijn correct te handhaven, moeten de lidstaten regels vaststellen voor sancties, die van toepassing zijn op inbreuken op nationale bepalingen over verplichte uitwisseling van door aanbieders van cryptoactivadiensten gerapporteerde informatie, die doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten zijn. Daarbij moeten de lidstaten ervoor zorgen dat zij voor elke inbreuk de schuldige partij correct identificeren. De lidstaten moeten met betrekking tot artikel 8 bis quinquies voor een periode van ten minste drie jaar een tijdelijke sanctieverminderingsregeling invoeren voor kmo’s.
Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40
(40)  Om een adequaat niveau van doeltreffendheid in alle lidstaten te waarborgen, moeten minimumniveaus van sancties worden vastgesteld voor twee gedragingen die als ernstig worden beschouwd: wanneer geen inlichtingen worden verstrekt na twee administratieve aanmaningen, en wanneer de verstrekte inlichtingen onvolledige, onjuiste of valse gegevens bevatten, hetgeen de integriteit en betrouwbaarheid van de gerapporteerde inlichtingen aanzienlijk aantast. Onvolledige, onjuiste of valse gegevens hebben een wezenlijke invloed op de integriteit en betrouwbaarheid van de gerapporteerde inlichtingen wanneer deze meer dan 25 % uitmaken van de totale gegevens die de belastingplichtige of de rapporterende entiteit correct had moeten rapporteren overeenkomstig de in bijlage VI, deel II, onderdeel B, vermelde vereiste inlichtingen. Deze minimumbedragen van sancties mogen de lidstaten niet beletten strengere sancties toe te passen voor deze twee soorten inbreuken. Lidstaten moeten nog steeds doeltreffende, afschrikkende en evenredige sancties toepassen voor andere soorten inbreuken.
(40)  Om een adequaat niveau van doeltreffendheid in alle lidstaten te waarborgen bij de uitvoering van met name Richtlijn 2014/107/EU van de Raad en Richtlijn (EU) 2016/881 van de Raad, moeten minimumniveaus van sancties worden vastgesteld voor twee gedragingen die als ernstig worden beschouwd: wanneer geen inlichtingen worden verstrekt na twee administratieve aanmaningen, en wanneer de verstrekte inlichtingen onvolledige, onjuiste of valse gegevens bevatten, hetgeen de integriteit en betrouwbaarheid van de gerapporteerde inlichtingen aanzienlijk aantast. Onvolledige, onjuiste of valse gegevens hebben een wezenlijke invloed op de integriteit en betrouwbaarheid van de gerapporteerde inlichtingen wanneer deze meer dan 25 % uitmaken van de totale gegevens die de belastingplichtige of de rapporterende entiteit correct had moeten rapporteren overeenkomstig de in de bijlagen vermelde vereiste inlichtingen. Deze minimumbedragen van sancties mogen de lidstaten niet beletten strengere sancties toe te passen voor deze twee soorten inbreuken. Lidstaten moeten nog steeds doeltreffende, afschrikkende en evenredige sancties toepassen voor andere soorten inbreuken.
Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 bis (nieuw)
(42 bis)  Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-694/20 moet Richtlijn 2011/16/EU zodanig worden gewijzigd dat de bepalingen ervan niet tot gevolg hebben dat advocaten die optreden als intermediair, wanneer zij ontheven zijn van de meldingsplicht, wegens het beroepsgeheim waaraan zij zijn gebonden, andere intermediairs die niet hun cliënten zijn, in kennis moeten stellen van de meldingsverplichtingen van die intermediairs, met behoud van de verplichting van tussenpersonen om hun cliënten onverwijld in kennis te stellen van hun meldingsverplichtingen.
Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44 bis (nieuw)
(44 bis)  Internationale uitwisseling van gegevens voor fiscale doeleinden is een noodzakelijk instrument om belastingfraude in een geglobaliseerde wereld te bestrijden. De verwerking van persoonsgegevens met het oog op de uitwisseling van fiscaal relevante inlichtingen met derde landen, op basis van een internationale overeenkomst, moet daarom worden geacht van algemeen belang te zijn.
Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44 ter (nieuw)
(44 ter)  De opeenvolgende herzieningen van het wetgevingskader van de Unie voor de uitwisseling van inlichtingen moeten tot uiting komen in de overeenkomsten met derde landen. Daarom moeten in geval van een ondertekende overeenkomst evaluaties worden overwogen.
Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – a – i
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 9 – a
a)  voor de toepassing van artikel 8, lid 1, en de artikelen 8 bis tot en met 8 bis quinquies, de systematische verstrekking van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat, zonder voorafgaand verzoek, met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen. Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, betekent “beschikbare inlichtingen” inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingen verstrekkende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat;
a)  voor de toepassing van artikel 8, lid 1, en de artikelen 8 bis tot en met 8 bis quinquies, de systematische verstrekking van vooraf bepaalde en nieuwe inlichtingen aan een andere lidstaat, zonder voorafgaand verzoek, met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen. Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, betekent “beschikbare inlichtingen” inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingen verstrekkende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat;
Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – a bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 14
a bis)   punt 14 wordt als volgt gewijzigd:
14.  “voorafgaande grensoverschrijdende ruling”, een akkoord, een mededeling dan wel enig ander instrument of enige andere handeling met soortgelijk effect, ook indien afgegeven, gewijzigd of hernieuwd, in het kader van een belastingcontrole, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
“14. “voorafgaande ruling”, een akkoord, een mededeling dan wel enig ander instrument of enige andere handeling met soortgelijk effect, ook indien afgegeven, gewijzigd of hernieuwd, in het kader van een belastingcontrole, en ongeacht of het of zij op formele of informele wijze is afgegeven, dan wel bindend of niet-bindend van aard is, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a)  het of zij is afgegeven, gewijzigd of hernieuwd door of namens de regering of de belastingautoriteit van een lidstaat, of een territoriaal of staatkundig onderdeel van die lidstaat, met inbegrip van de lokale overheden, ongeacht of er effectief gebruik van wordt gemaakt;
a)  het of zij is afgegeven, gewijzigd of hernieuwd door of namens de regering of de belastingautoriteit van een lidstaat, of een territoriaal of staatkundig onderdeel van die lidstaat, met inbegrip van de lokale overheden, ongeacht of er effectief gebruik van wordt gemaakt;
b)  het of zij is afgegeven, gewijzigd of hernieuwd, ten aanzien van een welbepaalde persoon of groep van personen, en deze persoon of groep personen kan zich erop beroepen;
b)  het of zij is afgegeven, gewijzigd of hernieuwd, ten aanzien van een welbepaalde persoon of groep van personen, en deze persoon of groep personen kan zich erop beroepen;
c)  het of zij de interpretatie of toepassing betreft van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling ter toepassing of handhaving van nationale belastingwetgeving van de lidstaat of de territoriale of staatkundige onderdelen daarvan, met inbegrip van de lokale overheden;
c)  het of zij de interpretatie of toepassing betreft van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling ter toepassing of handhaving van nationale belastingwetgeving van de lidstaat of de territoriale of staatkundige onderdelen daarvan, met inbegrip van de lokale overheden;
d)  het of zij betrekking heeft op een grensoverschrijdende transactie of op de vraag of er op grond van de activiteiten van een persoon in een ander rechtsgebied al dan niet sprake is van een vaste inrichting; alsook
e)  het of zij eerder is tot stand gekomen dan de transacties of activiteiten in een ander rechtsgebied op grond waarvan mogelijkerwijs sprake is van een vaste inrichting, of dan de indiening van een belastingaangifte voor het tijdvak waarin de transactie of reeks transacties dan wel de activiteiten hebben plaatsgevonden. De grensoverschrijdende transactie kan betrekking hebben op, maar is niet beperkt tot, het doen van investeringen, het leveren van goederen, het verrichten van diensten, het financieren of het gebruiken van materiële of immateriële activa, waarbij de persoon die de voorafgaande grensoverschrijdende ruling heeft gekregen, niet rechtstreeks betrokken hoeft te zijn;
e)  het of zij eerder is tot stand gekomen dan de transacties of activiteiten in een ander rechtsgebied op grond waarvan mogelijkerwijs sprake is van een vaste inrichting, of dan de indiening van een belastingaangifte voor het tijdvak waarin de transactie of reeks transacties dan wel de activiteiten hebben plaatsgevonden. De transactie kan betrekking hebben op, maar is niet beperkt tot, het doen van investeringen, het leveren van goederen, het verrichten van diensten, het financieren of het gebruiken van materiële of immateriële activa, waarbij de persoon die de voorafgaande ruling heeft gekregen, niet rechtstreeks betrokken hoeft te zijn;”
(Dit amendement geldt voor de hele tekst. Indien dit amendement wordt aangenomen, moeten de bijbehorende wijzigingen in de gehele tekst worden doorgevoerd.)
Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – a ter (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 16
a ter)   punt 16 wordt geschrapt.
Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 33
33.  “lidstaat van herkomst”: lidstaat van herkomst in de zin van Verordening XXX.
33.  “lidstaat van herkomst”: lidstaat van herkomst zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 33, van Verordening (EU) 2023/1114.
Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 34
34.  “Distributed ledger-adres”: distributed ledger-adres zoals gedefinieerd in Verordening XXX.
34.  “distributed-ledger-adres”: distributed-ledger-adres zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 18, van Verordening (EU) 2023/1113.
Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 34 bis (nieuw)
34 bis.   “uiteindelijk begunstigde”: een uiteindelijke begunstigde zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 22, van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering.
Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 34 ter (nieuw)
34 ter.  “aanbieder van cryptoactivadiensten”: een aanbieder van cryptoactivadiensten zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 15, van Verordening (EU) 2023/1114.
Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 34 quater (nieuw)
34 quater.  “exploitant van cryptoactiva”: een andere verstrekker van cryptoactivadiensten dan een aanbieder van cryptoactivadiensten.
Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)
1 bis)   In artikel 7 wordt het volgende lid ingevoegd:
“4 bis. Wanneer de verzoekende autoriteit na ontvangst van de gevraagde informatie een vervolgverzoek indient, verstrekt de aangezochte autoriteit deze nadere vereiste informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na de datum van ontvangst van het vervolgverzoek.”
Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – a – i
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 – punt e
e)  eigendom van en inkomsten uit onroerend goed;
e)  eigendom, inkomsten en vermogenswinsten uit onroerend goed;
Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – b bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)
b bis)  aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:
“De automatische uitwisseling van inlichtingen wordt geacht te zijn nageleefd voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, punt e), indien de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten toegang hebben tot die inlichtingen via de nationale registers, systemen voor gegevensontsluiting of onderling verbonden registers zoals bedoeld in het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849.”
Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – b ter (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 – lid 3
b ter)  lid 3 wordt vervangen door:
3.  De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan aan de bevoegde autoriteit van elke andere lidstaat meedelen dat zij geen inlichtingen inzake een of meer van de in lid 1 vermelde inkomsten- en vermogenscategorieën wenst te ontvangen. De voorzitter stelt ook de Commissie hiervan in kennis.
“3. De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan aan de bevoegde autoriteit van elke andere lidstaat meedelen dat zij geen inlichtingen inzake een of meer van de in lid 1 vermelde inkomsten- en vermogenscategorieën wenst te ontvangen. De voorzitter motiveert zijn besluit en stelt de Commissie hiervan in kennis.
Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – b quater (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 – lid 3 bis – alinea 2 – punt a
b quater)  in lid 3 bis, tweede alinea, wordt punt a) vervangen door:
a)  de naam, het adres, het fiscaal identificatienummer/de fiscale identificatienummers en, in het geval van een natuurlijke persoon, de geboortedatum en geboorteplaats van elke te rapporteren persoon die een rekeninghouder van de rekening is en, in het geval van een entiteit die een rekeninghouder is en waarvan met behulp van de regels inzake due diligence welke met de bijlagen sporen, wordt vastgesteld dat zij één of meer uiteindelijk belanghebbenden heeft die een te rapporteren persoon is, de naam, het adres en het fiscaal identificatienummer/de fiscale identificatienummers van de entiteit en de naam, het adres, het fiscaal identificatienummer/de fiscale identificatienummers en de geboortedatum en geboorteplaats van elke te rapporteren persoon;
“a) de naam, het adres, het fiscaal identificatienummer/de fiscale identificatienummers en, in het geval van een natuurlijke persoon, de geboortedatum en geboorteplaats van elke te rapporteren persoon die een rekeninghouder van de rekening is en, in het geval van een entiteit die de uiteindelijk begunstigde rekeninghouder is en waarvan met behulp van de regels inzake due diligence welke met de bijlagen sporen, wordt vastgesteld dat zij één of meer uiteindelijk belanghebbenden heeft die een te rapporteren persoon is, de naam, het adres en het fiscaal identificatienummer/de fiscale identificatienummers van de entiteit en de naam, het adres, het fiscaal identificatienummer/de fiscale identificatienummers en de geboortedatum en geboorteplaats van elke te rapporteren persoon;
Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – -a (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – titel
-a)  de titel wordt vervangen door:
Omvang en voorwaarden van de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken
“Omvang en voorwaarden van de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken”
(Dit amendement geldt voor de hele tekst. Indien dit amendement wordt aangenomen, moeten de bijbehorende wijzigingen in de gehele tekst worden doorgevoerd.)
Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
De bevoegde autoriteit van een lidstaat die na 31 december 2023 een voorafgaande grensoverschrijdende ruling voor een vermogende particulier afgeeft, wijzigt of hernieuwt, verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten automatisch inlichtingen daaromtrent, met inachtneming van de in lid 8 van dit artikel genoemde beperkingen, zulks overeenkomstig de uit hoofde van artikel 21 vastgestelde toepasselijke praktische regelingen.
De bevoegde autoriteit van een lidstaat die na 31 december 2023 een voorafgaande ruling voor een vermogende particulier afgeeft, wijzigt of hernieuwt, verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten automatisch inlichtingen daaromtrent, met inachtneming van de in lid 8 van dit artikel genoemde beperkingen, zulks overeenkomstig de uit hoofde van artikel 21 vastgestelde toepasselijke praktische regelingen.
Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – b – i
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 2 – alinea 1
De bevoegde autoriteit van een lidstaat verstrekt, overeenkomstig de krachtens artikel 21 vastgestelde toepasselijke praktische regelingen, ook de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten alsmede de Commissie, de inlichtingen - beperkt tot de in lid 8 van dit artikel genoemde gevallen - over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken die zijn afgegeven of gemaakt, gewijzigd of hernieuwd binnen een periode beginnend vijf jaar vóór 1 januari 2017, en over voorafgaande grensoverschrijdende rulings voor vermogende particulieren die zijn afgegeven, gewijzigd of hernieuwd binnen een periode beginnend vijf jaar vóór 1 januari 2026.
De bevoegde autoriteit van een lidstaat verstrekt, overeenkomstig de krachtens artikel 21 vastgestelde toepasselijke praktische regelingen, ook de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten alsmede de Commissie, de inlichtingen beperkt tot de in lid 8 van dit artikel genoemde gevallen over voorafgaande rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken die zijn afgegeven of gemaakt, gewijzigd of hernieuwd binnen een periode beginnend vijf jaar vóór 1 januari 2017, en over voorafgaande rulings voor vermogende particulieren die zijn afgegeven, gewijzigd of hernieuwd binnen een periode beginnend vijf jaar vóór 1 januari 2024.
Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – b – ii
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)
Indien voorafgaande grensoverschrijdende rulings voor vermogende particulieren zijn afgegeven, gewijzigd of hernieuwd tussen 1 januari 2020 en 31 december 2025, worden die inlichtingen verstrekt op voorwaarde dat die voorafgaande grensoverschrijdende rulings voor vermogende particulieren nog geldig waren op 1 januari 2026.
Indien voorafgaande rulings voor vermogende particulieren zijn afgegeven, gewijzigd of hernieuwd tussen 1 januari 2018 en 31 december 2023, worden die inlichtingen verstrekt op voorwaarde dat die voorafgaande grensoverschrijdende rulings voor vermogende particulieren nog geldig waren op 1 januari 2026.
Amendement 49
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – b – ii bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 2 – alinea 4
ii bis)   de vierde alinea wordt geschrapt.
Amendement 50
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – b bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)
b bis)  aan lid 3 wordt de volgende alinea toegevoegd:
“Met ingang van 1 januari 2026 onderhandelt de bevoegde autoriteit niet over en gaat zij niet akkoord met nieuwe grensoverschrijdende bilaterale of multilaterale voorafgaande verrekenprijsafspraken met derde landen indien die landen niet toestaan dat die verrekenprijsafspraken aan de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten worden vrijgegeven.”
Amendement 51
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – d – i bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 6 – punt b
i bis)  punt b) wordt vervangen door:
b)  een samenvatting van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijsafspraak, met onder meer een omschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of transacties of reeks van transacties, alsook alle andere inlichtingen die voor de bevoegde autoriteit nuttig kunnen zijn bij de evaluatie van een mogelijk belastingrisico, die niet mag leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of van inlichtingen waarvan het verstrekken in strijd zou zijn met de openbare orde;
“b) een samenvatting van de voorafgaande ruling of voorafgaande verrekenprijsafspraak, met onder meer een omschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of transacties of reeks van transacties, alle relevante gevolgen voor de directe en indirecte belastingen, zoals het effectief belastingtarief, alsook alle andere inlichtingen die voor de bevoegde autoriteit nuttig kunnen zijn bij de evaluatie van een mogelijk belastingrisico, maar waarbij informatie wordt weggelaten die kan leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of van inlichtingen waarvan het verstrekken in strijd zou zijn met de openbare orde;
Amendement 52
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis – lid 2
3 bis)  Artikel 8 bis bis, lid 2, wordt vervangen door:
2.  De bevoegde autoriteit van een lidstaat waar het landenrapport overeenkomstig lid 1 is ingediend, bezorgt het landenrapport binnen de in lid 4 bepaalde termijn via automatische uitwisseling aan alle andere lidstaten waarvan, blijkens de informatie in het landenrapport, één of meer Groepsentiteiten van de MNO-Groep van de Rapporterende Entiteit fiscaal ingezetene zijn of waarin deze aan belasting onderworpen zijn met betrekking tot de activiteiten die via een vaste inrichting worden uitgeoefend.
“2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat waar het landenrapport overeenkomstig lid 1 is ingediend, bezorgt het landenrapport binnen de in lid 4 bepaalde termijn via automatische uitwisseling aan alle andere lidstaten waarvan, blijkens de informatie in het landenrapport, één of meer Groepsentiteiten van de MNO-Groep van de Rapporterende Entiteit fiscaal ingezetene zijn of waarin deze aan belasting onderworpen zijn met betrekking tot de activiteiten die via een vaste inrichting worden uitgeoefend. De bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het landenrapport overeenkomstig lid 1 is ontvangen, doet dat verslag ook toekomen aan de bevoegde diensten van de Commissie, die verantwoordelijk is voor het gecentraliseerde register van landenrapporten. De Commissie publiceert jaarlijks voor alle lidstaten geanonimiseerde en geaggregeerde statistieken met betrekking tot de landenrapporten.”
Amendement 53
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis ter – lid 5 – alinea 1
3 ter)  In artikel 8 bis ter, lid 5, wordt de eerste alinea vervangen door het volgende:
5.  Iedere lidstaat kan de noodzakelijke maatregelen nemen om intermediairs het recht op ontheffing van de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen over een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie te verlenen, wanneer de meldingsplicht een inbreuk zou vormen op het wettelijk verschoningsrecht conform het nationale recht van die lidstaat. In die omstandigheden neemt iedere lidstaat de noodzakelijke maatregelen om de intermediairs te verplichten iedere andere intermediair of, bij gebreke daarvan, de relevante belastingplichtige onverwijld in kennis te stellen van zijn meldingsverplichtingen uit hoofde van lid 6.
“5. Iedere lidstaat kan de noodzakelijke maatregelen nemen om intermediairs het recht op ontheffing van de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen over een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie te verlenen, wanneer de meldingsplicht een inbreuk zou vormen op het wettelijk verschoningsrecht conform het nationale recht van die lidstaat. In die omstandigheden neemt iedere lidstaat de noodzakelijke maatregelen om elke intermediair aan wie ontheffing is verleend, te verplichten dat hij of zij zijn of haar cliënt, indien deze een intermediair is, of, bij gebreke daarvan, indien deze cliënt de relevante belastingplichtige is, onverwijld in kennis te stellen van zijn of haar meldingsverplichtingen uit hoofde van lid 6.
Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis ter – lid 14 – punt c
c)  een samenvatting van de inhoud van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie, met onder meer de benaming waaronder zij algemeen bekend staat, indien voorhanden, en een omschrijving van de relevante constructies, alsook alle andere inlichtingen die voor de bevoegde autoriteit nuttig kunnen zijn bij de evaluatie van een mogelijk belastingrisico, die niet mag leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of van inlichtingen waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde;
c)  een samenvatting van de inhoud van de meldingsplichtige constructie, met onder meer de benaming waaronder zij algemeen bekend staat, indien voorhanden, en een omschrijving van de relevante constructies, het verwachte effect op het effectieve belastingtarief van de belastingplichtige in de aangezochte lidstaat alsook alle andere inlichtingen die voor de bevoegde autoriteit nuttig kunnen zijn bij de evaluatie van een mogelijk belastingrisico, maar waarbij informatie wordt weggelaten die kan leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of van inlichtingen waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde;
Amendement 55
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis ter – lid 14 – punt h bis (nieuw)
4 bis)  Aan artikel 8 bis ter, lid 14, wordt het volgende punt toegevoegd:
“h bis) de lijst van begunstigden, die jaarlijks wordt bijgewerkt.”
Amendement 56
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis quinquies – lid 1
1.  Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om rapporterende aanbieders van cryptoactivadiensten te verplichten de due diligence-procedures uit te voeren en te voldoen aan de rapportageverplichtingen in de delen II en III van bijlage VI. Elke lidstaat waarborgt tevens de doeltreffende uitvoering en naleving van dergelijke maatregelen overeenkomstig deel V van bijlage VI.
1.  Elke lidstaat neemt de passende maatregelen om rapporterende aanbieders van cryptoactivadiensten te verplichten de due diligence-procedures uit te voeren en te voldoen aan de rapportageverplichtingen in de delen II en III van bijlage VI. Elke lidstaat waarborgt tevens de doeltreffende uitvoering en naleving van dergelijke maatregelen overeenkomstig deel V van bijlage VI.
Amendement 57
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis quinquies – lid 3 – punt c – i
i)  de totale reële marktwaarde en het aantal eenheden van overmakingen die door de rapporterende aanbieder van cryptoactivadiensten naar distributed ledger-adressen zoals gedefinieerd in Verordening XXX zijn uitgevoerd, waarvan niet bekend is dat zij verbonden zijn met een aanbieder van virtuele activadiensten of een financiële instelling.
i)  de totale reële marktwaarde en het aantal eenheden van overmakingen die door de rapporterende aanbieder van cryptoactivadiensten naar distributed ledger-adressen zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 18, van Verordening (EU) 2023/1113 zijn uitgevoerd.
Amendement 58
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis quinquies – lid 3 – alinea 3
Voor de toepassing van de punten d) tot en met h) van dit punt wordt de reële marktwaarde bepaald en gerapporteerd in één fiduciaire valuta, die op het tijdstip van elke te rapporteren transactie wordt gewaardeerd op een wijze die consequent wordt toegepast door de rapporterende aanbieder van cryptoactivadiensten.
Voor de toepassing van de punten d) tot en met h) van dit punt wordt de reële marktwaarde bepaald en gerapporteerd in één fiduciaire valuta, die op het tijdstip van elke te rapporteren transactie wordt gewaardeerd op een wijze die consequent wordt toegepast door de rapporterende aanbieder van cryptoactivadiensten. De Commissie verstrekt, na raadpleging van de deskundigengroep inzake administratieve samenwerking op het gebied van directe belastingen, richtsnoeren voor reële marktwaardering.
Amendement 59
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis quinquies – lid 4 bis (nieuw)
4 bis.  De Commissie heeft geen toegang tot de in lid 3, punten a) en b), bedoelde inlichtingen.
Amendement 60
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis quinquies – lid 5
5.  De mededeling op grond van lid 3 van dit artikel geschiedt met gebruikmaking van het geautomatiseerde standaardformaat als bedoeld in artikel 20, lid 5, uiterlijk twee maanden na het einde van het kalenderjaar waarop de op de rapporterende aanbieders van cryptoactivadiensten toepasselijke rapportageverplichtingen betrekking hebben. De eerste inlichtingen worden verstrekt voor het desbetreffende kalenderjaar of een andere relevante rapportageperiode met ingang van 1 januari 2027.
5.  De mededeling op grond van lid 3 van dit artikel geschiedt met gebruikmaking van het geautomatiseerde standaardformaat als bedoeld in artikel 20, lid 5, uiterlijk drie maanden na het einde van het kalenderjaar waarop de op de rapporterende aanbieders van cryptoactivadiensten toepasselijke rapportageverplichtingen betrekking hebben. De eerste inlichtingen worden verstrekt voor het desbetreffende kalenderjaar of een andere relevante rapportageperiode met ingang van 1 januari 2027.
Amendement 61
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis quinquies – lid 6
6.  Niettegenstaande lid 3 is het niet nodig de inlichtingen met betrekking tot een gebruiker van cryptoactiva te rapporteren wanneer de rapporterende aanbieder van cryptoactivadiensten voldoende zekerheid heeft verkregen dat een andere rapporterende aanbieder van cryptoactivadiensten alle rapportageverplichtingen van dit artikel met betrekking tot die gebruiker van cryptoactiva vervult.
Schrappen
Amendement 62
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis quinquies – lid 7 – alinea 1
Met het oog op de naleving van de in lid 1 van dit artikel bedoelde rapportageverplichtingen stelt elke lidstaat de nodige regels vast om een exploitant van cryptoactiva te verplichten zich in de Unie te registreren. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van registratie kent een dergelijke exploitant van cryptoactiva een individueel identificatienummer toe.
Met het oog op de naleving van de in lid 1 van dit artikel bedoelde rapportageverplichtingen stelt elke lidstaat de passende regels vast om een exploitant van cryptoactiva te verplichten zich in de Unie te registreren. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van registratie kent een dergelijke exploitant van cryptoactiva een individueel identificatienummer toe.
Amendement 63
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis quinquies – lid 11 – alinea 1
De Commissie bepaalt door middel van uitvoeringshandelingen, naar aanleiding van een met redenen omkleed verzoek van een lidstaat of op eigen initiatief, of de inlichtingen die automatisch moeten worden uitgewisseld op grond van een overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat en een niet-Unierechtsgebied, overeenstemmen met de inlichtingen die zijn gespecificeerd in deel II, onderdeel B, van bijlage VI in de zin van deel IV, onderdeel F, punt 5, van bijlage VI. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
De Commissie bepaalt door middel van uitvoeringshandelingen, naar aanleiding van een met redenen omkleed verzoek van een lidstaat of op eigen initiatief, of de inlichtingen die automatisch moeten worden uitgewisseld op grond van een overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat en een niet-Unierechtsgebied, overeenstemmen met de inlichtingen die zijn gespecificeerd in deel II, onderdeel B, van bijlage VI in de zin van deel IV, onderdeel F, punt 5, van bijlage VI. Die uitvoeringshandelingen worden onverwijld volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
Amendement 64
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis quinquies – lid 11 bis (nieuw)
11 bis.  Lid 11 is niet van toepassing indien het niet-Unierechtsgebied momenteel is opgenomen in bijlage I of II bij de EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied, of is aangemerkt in de lijst van derde landen met strategische tekortkomingen in hun AML/CFT-regelingen, of indien het deel uitmaakte van een van beide in de voorafgaande twaalf maanden.
Voorts schorst elke toekomstige opname in bijlage I of II bij de EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied of als derde land met strategische tekortkomingen in zijn AML/CFT-regeling het effect van bestaande uitvoeringshandelingen met betrekking tot dat specifieke rechtsgebied.
Amendement 65
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 ter – lid 1
6 bis)  In artikel 8 ter wordt lid 1 vervangen door:
1.  De lidstaten doen de Commissie jaarlijks statistieken over de omvang van de automatische uitwisseling uit hoofde van de artikelen 8, lid 1, 8, lid 3 bis, 8 bis bis, en 8 bis quater toekomen, alsmede inlichtingen betreffende administratieve en andere relevante kosten en baten voor belastingdiensten en derden die betrekking hebben op de verrichte uitwisselingen, en mogelijke veranderingen.
“1. De lidstaten doen de Commissie jaarlijks alle relevante belangrijke informatie, met inbegrip van statistieken over de omvang van de automatische uitwisseling en een beoordeling van de bruikbaarheid van de gegevens die zijn uitgewisseld uit hoofde van artikel 8, leden 1 en 3 bis, en de artikelen 8 bis bis, 8 bis quater en 8 bis quinquies toekomen, alsmede inlichtingen betreffende administratieve en andere relevante kosten en baten voor belastingdiensten en derden die betrekking hebben op de verrichte uitwisselingen, en mogelijke veranderingen.
Amendement 66
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
6 ter)  aan artikel 11, lid 1, wordt de volgende alinea ingevoegd:
“In gevallen waarin een gemotiveerde weigering wordt verstrekt, kan de verzoekende autoriteit opnieuw contact opnemen met de bevoegde autoriteit met aanvullende elementen, teneinde een machtiging te verkrijgen voor haar ambtenaar om de in lid 1, punt a), b) of c), bedoelde taken uit te voeren. De bevoegde autoriteit reageert binnen 30 dagen na ontvangst ervan op dat tweede verzoek.”
Amendement 67
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 quater – a (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 12 bis – lid 1
6 quater)  Artikel 12 bis wordt als volgt gewijzigd:
a)  lid 1 wordt vervangen door:
1.  De bevoegde autoriteit van een of meer lidstaten kan de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat (of andere lidstaten) verzoeken een gezamenlijke audit uit te voeren. De aangezochte bevoegde autoriteiten reageren op het verzoek om een gezamenlijke audit binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van het verzoek. De aangezochte bevoegde autoriteiten kunnen een verzoek door de bevoegde autoriteit van een lidstaat om een gezamenlijke audit om gemotiveerde redenen verwerpen.
“1. De bevoegde autoriteit van een of meer lidstaten kan de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat (of andere lidstaten) verzoeken een gezamenlijke audit uit te voeren. De aangezochte bevoegde autoriteiten reageren op het verzoek om een gezamenlijke audit binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van het verzoek.”
Amendement 68
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – b (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 12 bis – lid 1 bis (nieuw)
b)  het volgende lid wordt ingevoegd:
“1 bis. Een verzoek om een gezamenlijke audit door een bevoegde autoriteit van een lidstaat kan worden verworpen om een van de volgende redenen:
a)  de verzochte gezamenlijke audit omvat het verrichten van onderzoeken of het uitwisselen van inlichtingen die in strijd zijn met de wetgeving van de aangezochte lidstaat;
b)  de verzoekende autoriteit kan om wettelijke redenen geen inlichtingen verstrekken die vergelijkbaar zijn met de inlichtingen die van de aangezochte autoriteit verwacht worden tijdens de gezamenlijke audit.
Indien een aangezochte autoriteit het verzoek verwerpt, stelt zij de verzoekende persoon of personen in kennis van welke van de twee in de eerste alinea bedoelde redenen de motivatie vormde voor de verwerping.”
Amendement 69
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – a
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1
De inlichtingen die de lidstaten elkaar krachtens deze richtlijn in enigerlei vorm verstrekken, vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin het nationale recht van de ontvangende lidstaat met betrekking tot soortgelijke inlichtingen voorziet. Deze inlichtingen kunnen worden gebruikt voor de vaststelling, het beheer en de handhaving van het nationale recht van lidstaten met betrekking tot de in artikel 2 bedoelde belastingen, alsmede de btw, andere indirecte belastingen, douanerechten, de bestrijding van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme.
De inlichtingen die de lidstaten elkaar krachtens deze richtlijn in enigerlei vorm verstrekken, vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin het nationale recht van de ontvangende lidstaat met betrekking tot soortgelijke inlichtingen voorziet. Deze inlichtingen kunnen worden gebruikt voor de vaststelling, het beheer en de handhaving van het nationale recht van lidstaten met betrekking tot de in artikel 2 bedoelde belastingen, alsmede de btw, andere indirecte belastingen, douanerechten, de bestrijding van het witwassen van geld en daarmee samenhangende basisdelicten, de bestrijding van de financiering van terrorisme en gerichte financiële sancties.
Amendement 70
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1
Met toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat die krachtens deze richtlijn inlichtingen verstrekt, en voor zover het in de lidstaat van de ontvangende bevoegde autoriteit wettelijk is toegestaan, kunnen de overeenkomstig deze richtlijn ontvangen inlichtingen en bescheiden voor andere dan de in lid 1 bedoelde doeleinden worden gebruikt.
Voor zover het in de lidstaat van de ontvangende bevoegde autoriteit wettelijk is toegestaan, kunnen de overeenkomstig deze richtlijn ontvangen inlichtingen en bescheiden voor andere dan de in lid 1 bedoelde doeleinden worden gebruikt. Dergelijke toestemming wordt rechtstreeks verleend indien de inlichtingen voor soortgelijke doeleinden kunnen worden gebruikt in de lidstaat van de bevoegde autoriteit die de inlichtingen verstrekt.
Amendement 71
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – c
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 16 – lid 7
7.  De bevoegde autoriteit van elke lidstaat zet een doeltreffend mechanisme op om de beoordeling van gegevens te waarborgen die zijn verkregen door de rapportage of de uitwisseling van inlichtingen uit hoofde van de artikelen 8 tot en met 8 bis quinquies binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn.
7.  De bevoegde autoriteit van elke lidstaat zet een doeltreffend mechanisme op om het gebruik en de beoordeling van de kwaliteit en volledigheid van de gegevens te waarborgen die zijn verkregen en gedeeld door de rapportage of de uitwisseling van inlichtingen uit hoofde van de artikelen 8 tot en met 8 bis quinquies binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn, alsook procedures voor de systematische risicoanalyse van deze inlichtingen en de systematische analyse van niet-gematchte inlichtingen die overeenkomstig de artikelen 5 en 8 is uitgewisseld.
Amendement 72
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)
7 bis)  In artikel 17 wordt het volgende lid ingevoegd:
“4 bis. De in lid 4 bedoelde mogelijkheid om het verstrekken van inlichtingen te weigeren is niet van toepassing indien de verzoekende autoriteit kan aantonen dat de inlichtingen niet openbaar zullen worden gemaakt en uitsluitend zullen worden gebruikt met het oog op de evaluatie, het beheer en de controle van de relevante belastingaangelegenheden van de persoon of de groep personen betrokken bij het verzoek om inlichtingen.”
Amendement 73
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1– punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 – lid 2
9 bis)  In artikel 23 wordt lid 2 vervangen door:
2.  De lidstaten delen de Commissie alle relevante gegevens mee die noodzakelijk zijn om de doeltreffendheid van de administratieve samenwerking overeenkomstig deze richtlijn ter bestrijding van belastingontduiking en belastingontwijking te kunnen evalueren.
“2. De lidstaten delen de Commissie alle relevante gegevens mee die noodzakelijk zijn om de doeltreffendheid van de administratieve samenwerking overeenkomstig deze richtlijn ter bestrijding van belastingontduiking en belastingontwijking te kunnen evalueren en zij beoordelen en evalueren de nalevingskosten die kunnen voortkomen uit een mogelijke overrapportage. De lidstaten delen de resultaten van hun evaluatie jaarlijks mee aan het Europees Parlement en de Commissie. Een samenvatting van die resultaten kan openbaar worden gemaakt, rekening houdend met de rechten van de belastingplichtigen en de vertrouwelijkheid. De inlichtingen worden niet zodanig uitgesplitst dat zij aan één belastingplichtige kunnen worden toegeschreven.”
Amendement 74
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 – lid 3
3.  De lidstaten doen de Commissie een jaarlijkse beoordeling toekomen van de doeltreffendheid van de in de artikelen 8, 8 bis, 8 bis bis en 8 bis ter bedoelde automatische inlichtingenuitwisseling en de daarmee bereikte resultaten. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de vorm en wijze van mededeling van deze jaarlijkse beoordeling vast. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
3.  De lidstaten doen de Commissie een jaarlijkse beoordeling toekomen van de doeltreffendheid van de in de artikelen 5, 6 en 7 bedoelde inlichtingenuitwisseling en de in artikel 8 tot en met artikel 8 bis quinquies bedoelde automatische inlichtingenuitwisseling, de mate van samenwerking met derde landen en de daarmee bereikte resultaten, met inbegrip van de toename van de belastinginkomsten in verband met de illegale praktijken die door administratieve samenwerking zijn geconstateerd. De doorgegeven informatie wordt door de Commissie uitgesplitst, ten minste per land. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de vorm en wijze van mededeling van deze jaarlijkse beoordeling vast. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
Amendement 75
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 bis – a (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 bis – lid 1
11 bis)  Artikel 23 bis wordt als volgt gewijzigd:
a)  lid 1 wordt vervangen door:
1.  De krachtens deze richtlijn aan de Commissie verstrekte inlichtingen worden door haar vertrouwelijk gehouden overeenkomstig de op de autoriteiten van de Unie toepasselijke bepalingen en mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan om te beoordelen of en in hoeverre de lidstaten aan deze richtlijn voldoen.
“1. De krachtens deze richtlijn aan de Commissie verstrekte inlichtingen worden vertrouwelijk gehouden voor zover de niet-openbaarmaking niet in strijd is met het openbaar belang, de inlichtingen kunnen worden toegewezen aan een belastingplichtige en de bekendmaking ervan een inbreuk zou vormen op de rechten van belastingplichtigen.
Amendement 76
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 bis – b (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 bis – lid 2
b)  lid 2 wordt vervangen door:
2.  De krachtens artikel 23 door een lidstaat aan de Commissie verstrekte gegevens, alsmede alle door de Commissie opgestelde rapporten of bescheiden waarin van die gegevens gebruik wordt gemaakt, kunnen aan andere lidstaten worden doorgegeven. De doorgegeven gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin het nationale recht van de ontvangende lidstaat met betrekking tot soortgelijke inlichtingen voorziet.
“2. De krachtens artikel23 door een lidstaat aan de Commissie verstrekte gegevens, alsmede alle door de Commissie opgestelde rapporten of bescheiden waarin van die toewijsbare gegevens gebruik wordt gemaakt, kunnen aan andere lidstaten worden doorgegeven. De doorgegeven gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin het nationale recht van de ontvangende lidstaat met betrekking tot soortgelijke inlichtingen voorziet.
De in de eerste alinea bedoelde door de Commissie opgestelde rapporten en bescheiden mogen door de lidstaten uitsluitend voor analytische doeleinden worden gebruikt, en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de Commissie worden bekendgemaakt of aan andere personen of organen beschikbaar worden gesteld.
De in de eerste alinea bedoelde door de Commissie opgestelde rapporten en bescheiden mogen door de lidstaten uitsluitend voor analytische doeleinden worden gebruikt.
Niettegenstaande de eerste en de tweede alinea kan de Commissie jaarlijks geanonimiseerde samenvattingen publiceren van de statistische gegevens die de lidstaten haar overeenkomstig artikel 23, lid 4, meedelen.
Niettegenstaande de eerste en de tweede alinea publiceert de Commissie jaarlijks geanonimiseerde samenvattingen van de statistische gegevens die de lidstaten haar overeenkomstig artikel 23, lid 4, meedelen.
Amendement 77
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 25 bis – lid 1
1.  De lidstaten stellen regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen ter uitvoering van artikel 8, lid 3 bis, en de artikelen 8 bis bis tot en met 8 bis quinquies, en treffen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast en gehandhaafd. De sancties en nalevingsmaatregelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
1.  De lidstaten stellen regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen ter uitvoering van artikel 8, lid 3 bis, en de artikelen 8 bis bis tot en met 8 bis quinquies, en treffen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast en gehandhaafd. De sancties en nalevingsmaatregelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten zien erop toe dat sancties worden opgelegd aan de partijen die daadwerkelijk schuldig zijn.
Amendement 78
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 25 bis – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  Wanneer een lidstaat voorziet in sancties van meer dan 150 000 EUR, voert hij met betrekking tot artikel 8 bis quinquies voor een periode van drie jaar een tijdelijke sanctieverminderingsregeling in voor kmo’s.
Amendement 79
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 25 bis – lid 2 – alinea 2 – punt c
c)  de bevoegdheid om bij de rechtspersoon toezicht uit te oefenen.
Schrappen
Amendement 80
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 25 bis – lid 3 – alinea 1
Wanneer na twee administratieve aanmaningen geen melding wordt gedaan of wanneer de verstrekte informatie onvolledige, onjuiste of valse gegevens bevat die meer dan 25 % uitmaken van de te rapporteren inlichtingen die overeenkomstig de in deel II, onderdeel B, van bijlage VI bedoelde inlichtingen hadden moeten worden gerapporteerd, zorgen de lidstaten ervoor dat de sancties die kunnen worden toegepast, ten minste de volgende minimale geldboetes omvatten:
Wanneer na twee administratieve aanmaningen geen melding wordt gedaan of wanneer de verstrekte informatie onvolledige, onjuiste of valse gegevens bevat die meer dan 25 % uitmaken van de te rapporteren inlichtingen die overeenkomstig de in de bijlagen bedoelde inlichtingen hadden moeten worden gerapporteerd, zorgen de lidstaten ervoor dat de sancties die kunnen worden toegepast, ten minste de volgende minimale geldboetes omvatten:
Amendement 81
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 25 bis – lid 3 – alinea 1 – punt c
c)  bij niet-naleving van nationale bepalingen die zijn vastgesteld om te voldoen aan artikel 8 bis ter, bedraagt de minimale geldboete ten minste 50 000 EUR wanneer de jaaromzet van de intermediair of betrokken belastingplichtige lager is dan 6 miljoen EUR en 150 000 EUR wanneer de omzet 6 miljoen EUR of meer bedraagt; de minimale geldboete bedraagt ten minste 20 000 EUR wanneer de intermediair of de betrokken belastingplichtige een natuurlijke persoon is;
Schrappen
Amendement 82
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 25 bis – lid 3 – alinea 1 – punt d
d)  bij niet-naleving van nationale bepalingen die zijn vastgesteld om te voldoen aan artikel 8 bis ter, bedraagt de minimale geldboete ten minste 50 000 EUR wanneer de jaaromzet van de rapporterende platformexploitant lager is dan 6 miljoen EUR en 150 000 EUR wanneer de omzet 6 miljoen EUR of meer bedraagt; de minimale geldboete bedraagt ten minste 20 000 EUR wanneer de rapporterende platformexploitant een natuurlijke persoon is;
Schrappen
Amendement 83
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 25 bis – lid 3 – alinea 1 – punt e
e)  bij niet-naleving van nationale bepalingen die zijn vastgesteld om te voldoen aan artikel 8 bis quinquies, bedraagt de minimale geldboete ten minste 50 000 EUR wanneer de jaaromzet van de rapporterende aanbieder van cryptoactivadiensten lager is dan 6 miljoen EUR en 150 000 EUR wanneer de omzet 6 miljoen EUR of meer bedraagt; de minimale geldboete bedraagt ten minste 20 000 EUR wanneer de rapporterende aanbieder van cryptoactivadiensten een natuurlijke persoon is.
Schrappen
Amendement 84
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 25 bis – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)
De in dit lid vastgestelde sancties mogen niet meer bedragen dan 1 % van de totale omzet van de meldingsplichtige.
Amendement 85
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 25 bis – lid 3 – alinea 2
De Commissie beoordeelt in het in artikel 27, lid 1, bedoelde verslag of de in dit lid, punt d), vermelde bedragen passend zijn.
Uiterlijk [één jaar na de datum van toepassing van deze richtlijn] beoordeelt de Commissie of de in dit lid vermelde bedragen passend en evenredig zijn.
Amendement 86
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 27 – lid 1
13 bis)  In artikel 27 wordt lid 1 vervangen door:
1.  De Commissie dient om de vijf jaar na 1 januari 2013 bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van deze richtlijn.
“1. De Commissie dient om de vijf jaar na 1 januari 2013 bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van deze richtlijn. Het verslag gaat waar passend vergezeld van specifieke voorstellen, met inbegrip van wetgevingsvoorstellen, voor de verbetering van deze richtlijn.”
Amendement 87
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 27 – lid 2
2.  De lidstaten monitoren en beoordelen, ten aanzien van hun rechtsgebied, de doeltreffendheid van de administratieve samenwerking uit hoofde van deze richtlijn voor de bestrijding van belastingontduiking en belastingontwijking, en delen de resultaten van hun beoordeling eenmaal per jaar aan de Commissie mee.
2.  De lidstaten monitoren en beoordelen, ten aanzien van hun rechtsgebied, de doeltreffendheid van de administratieve samenwerking uit hoofde van deze richtlijn voor de bestrijding van belastingontduiking en belastingontwijking, en delen de resultaten van hun beoordeling eenmaal per jaar aan het Europees Parlement en de Commissie mee.
Amendement 88
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 27 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
De Commissie houdt met deze resultaten van de beoordeling van de lidstaten rekening om verder te gaan met verdere wetgevingsevaluaties om aanhoudende lacunes en zwakke punten van deze richtlijn aan te pakken.
Amendement 89
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)
14 bis)  In artikel 27 wordt het volgende lid ingevoegd:
“2 bis. Voor de toepassing van lid 2 van dit artikel stelt de Commissie volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure een gemeenschappelijk kader vast voor het meten van het effect en de kosten en baten van deze richtlijn.”
Amendement 90
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 27 quater – alinea 1
Voor belastingtijdvakken die ingaan op of na 1 januari 2026 zorgen de lidstaten ervoor dat het door de lidstaat van verblijf afgegeven fiscaal identificatienummer van gerapporteerde natuurlijke personen of entiteiten wordt opgenomen in de verstrekking van de inlichtingen bedoeld in artikel 8, leden 1 en 3 bis, artikel 8 bis, lid 6, artikel 8 bis bis, lid 3, artikel 8 bis ter, lid 14, artikel 8 bis quater, lid 2, en artikel 8 bis quinquies, lid 3. Het fiscaal identificatienummer wordt ook verstrekt wanneer dat niet specifiek vereist is op grond van deze artikelen.
Voor belastingtijdvakken die ingaan op of na 1 januari 2027 zorgen de lidstaten ervoor dat het door de lidstaat van verblijf afgegeven fiscaal identificatienummer van gerapporteerde natuurlijke personen of entiteiten, indien beschikbaar, wordt opgenomen in de verstrekking van de inlichtingen bedoeld in artikel 8, leden 1 en 3 bis, artikel 8 bis, lid 6, artikel 8 bis bis, lid 3, artikel 8 bis ter, lid 14, artikel 8 bis quater, lid 2, en artikel 8 bis quinquies, lid 3. Het fiscaal identificatienummer wordt ook verstrekt wanneer dat niet specifiek vereist is op grond van deze artikelen.
Amendement 91
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 27 quater – alinea 2 bis (nieuw)
Uiterlijk in januari 2026 beoordeelt de Commissie of het wenselijk is een Europees FIN in te voeren. De Commissie zal zo nodig een wetgevingsvoorstel indienen bij het Europees Parlement en de Raad.
Amendement 92
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 27 quinquies (nieuw)
15 bis)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:
“Artikel 27 quinquies
Evaluatie
Uiterlijk in januari 2026 beoordeelt de Commissie of de doeltreffendheid en de werking van de automatische uitwisseling van inlichtingen verder moeten worden verbeterd en of daar hogere eisen aan moeten worden gesteld, om ervoor te zorgen dat:
a)  de in artikel 8, lid 1, vastgestelde inkomstencategorieën worden uitgebreid tot financiële activa, met inbegrip van valutatransacties en niet-financiële activa zoals onroerend goed, kunst of juwelen, en nieuwe vormen voor de opslag van rijkdom, zoals vrijhavens en veilige depositoboxen, met inbegrip van de gegevens over de uiteindelijk begunstigden en vermogenswinsten;
b)  de lijsten van de in artikel 8, lid 3 bis, vermelde bestanddelen worden uitgebreid met de gegevens over de uiteindelijk begunstigden om ontwijking met behulp van een tweede of meervoudig fiscaal inwonerschap aan te pakken.”
Amendement 93
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1
De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2025 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onmiddellijk in kennis. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onmiddellijk mee.
De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2026 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onmiddellijk in kennis. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onmiddellijk mee.
Amendement 94
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2
Zij passen die bepalingen toe met ingang van 1 januari 2026.
Zij passen die bepalingen toe met ingang van 1 januari 2027.
Amendement 95
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – a – i
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage I – deel I – onderdeel A – punt 1 – c
c)  of de rekening een gezamenlijke rekening is, met inbegrip van het aantal gezamenlijke rekeninghouders;
c)  of de rekening een gezamenlijke rekening is, met inbegrip van het aantal gezamenlijke rekeninghouders en het aandeel van elke rekeninghouder;
Amendement 96
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – a – ii bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage I – deel I – onderdeel A – punt 7 bis (nieuw)
ii bis)  het volgende punt wordt toegevoegd:
“7 bis. indien de rapporterende financiële instelling geen rekening heeft die uit hoofde van deze richtlijn moet worden gerapporteerd, een nihil-aangifte, met een toelichting waarom de financiële instelling geen informatie rapporteert.”
Amendement 97
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – c bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage I – deel I – onderdeel F bis (nieuw)
c bis)  het volgende onderdeel wordt toegevoegd:
“F bis. Elke niet-rapporterende financiële instelling dient bij de bevoegde autoriteit van haar lidstaat een nihil-aangifte in, met inbegrip van een toelichting waarom de financiële instelling geen informatie rapporteert, of informatie over welke andere financiële instelling namens haar rapporteert.”
Amendement 98
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 bis – a (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage I – deel V – onderdeel A
1 bis)  Deel V wordt als volgt gewijzigd:
a)  onderdeel A wordt geschrapt;
Amendement 99
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 bis – b (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage I – deel V – onderdeel B
b)  onderdeel B wordt vervangen door:
B.  Entiteitsrekeningen die moeten worden gecontroleerd. Een bestaande entiteitsrekening met een geaggregeerd saldo of een geaggregeerde waarde van, per 31 december 2015, meer dan een in de nationale valuta van elke lidstaat uitgedrukt bedrag dat overeenstemt met 250 000 USD, en een bestaande entiteitsrekening die dat bedrag per 31 december 2015 niet overschreed maar waarvan het totale saldo of de totale waarde op de laatste dag van een volgend kalenderjaar hoger is dan dat bedrag, moet worden gecontroleerd overeenkomstig de procedures omschreven in onderdeel D.
“B. Entiteitsrekeningen die moeten worden gecontroleerd. Een bestaande entiteitsrekening wordt gecontroleerd overeenkomstig de procedures omschreven in onderdeel D.
Amendement 100
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – a
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage I – deel VIII – onderdeel A – punt 6 – b
b)  met een bruto-inkomen dat hoofdzakelijk is toe te rekenen aan beleggen, herbeleggen of handel in financiële activa of te rapporteren cryptoactiva, indien de entiteit wordt beheerd door een andere entiteit die een instelling is die deposito’s neemt, een bewaarinstelling, een omschreven verzekeringsmaatschappij of een beleggingsentiteit omschreven in onderdeel A, punt 6, a).
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
Amendement 101
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – b
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage I – deel VIII – onderdeel A – punt 10
10.  Onder “electronic money token” of “e-money-token” wordt verstaan electronic money token of e-money-token als gedefinieerd in Verordening XXX.
10.  Onder “electronic money token” of “e-money-token” wordt verstaan electronic money token of e-money-token zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 7, van Verordening (EU) 2023/1114.
Amendement 102
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 1 – punt 4 – b
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage I – deel VIII – onderdeel A – punt 13
13.  Onder “cryptoactief” wordt verstaan cryptoactief zoals gedefinieerd in Verordening XXX.
13.  Onder “cryptoactief” wordt verstaan cryptoactief zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 5, van Verordening (EU) 2023/1114.
Amendement 103
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage IV – deel I – onderdeel A – punt 1
1.  een entiteit is die op grond van Verordening XX een vergunning heeft gekregen;
1.  een entiteit is die op grond van Verordening (EU) 2023/1114 een vergunning heeft gekregen;
Amendement 104
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage VI – deel II – onderdeel B bis (nieuw)
B bis.  Niettegenstaande onderdeel A, punt 1, moet de geboorteplaats niet verplicht worden gerapporteerd, tenzij de rapporterende aanbieder van cryptoactivadiensten anderszins verplicht is deze te verkrijgen en te rapporteren volgens het nationale recht.
Amendement 105
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage VI – deel II – onderdeel C
C.  De in punt 3 genoemde inlichtingen worden uiterlijk op 31 januari van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de inlichtingen betrekking hebben, gerapporteerd. De eerste inlichtingen worden gerapporteerd voor het desbetreffende kalenderjaar of een andere relevante rapportageperiode met ingang van 1 januari 2026.
C.  De in punt 3 genoemde inlichtingen worden uiterlijk op 31 juli van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de inlichtingen betrekking hebben, gerapporteerd. De eerste inlichtingen worden gerapporteerd voor het desbetreffende kalenderjaar of een andere relevante rapportageperiode met ingang van 1 januari 2026.
Amendement 106
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage VI – deel IV – onderdeel A – punt 1
1.  “Cryptoactief”: cryptoactief zoals gedefinieerd in Verordening XXX.
1.  “cryptoactivum”: cryptoactivum zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 5, van Verordening (EU) 2023/1114.
Amendement 107
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage VI – deel IV – onderdeel A – punt 5
5.  “Elektronisch geld” of “e-money”: elektronisch geld of e-money als gedefinieerd in Richtlijn 2009/110/EG. Voor de toepassing van deze richtlijn omvat de term “elektronisch geld” of “e-money” niet een product dat uitsluitend is gecreëerd om geldovermakingen van een klant naar een andere persoon overeenkomstig de instructies van de klant te vergemakkelijken. Een product wordt niet uitsluitend gecreëerd om geldovermakingen te vergemakkelijken indien, in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de overmakende entiteit, de met dat product verband houdende gelden langer dan 60 dagen na ontvangst van instructies ter vergemakkelijking van de overmaking worden aangehouden, of, indien er geen instructies worden ontvangen, de gelden in verband met dat product langer dan 60 dagen na ontvangst van de gelden worden aangehouden.
5.  Voor de toepassing van deze richtlijn omvat “elektronisch geld” of “e-money” alle cryptoactiva die: a) een digitale weergave van één fiduciaire valuta zijn; b) bij ontvangst van geldmiddelen met het oog op het verrichten van betalingstransacties zijn afgegeven; c) vertegenwoordigd zijn door een vordering op de uitgevende instantie, luidende in dezelfde fiduciaire valuta; d) ter betaling worden aanvaard door een andere natuurlijke of rechtspersoon dan de uitgevende instantie; en e) op grond van wettelijke voorschriften waaraan de uitgevende instantie onderworpen is, te allen tijde en tegen nominale waarde voor dezelfde fiduciaire valuta op verzoek van de houder van het product inwisselbaar zijn. De term “elektronisch geld” of “e-money” omvat niet een product dat uitsluitend is gecreëerd om geldovermakingen van een klant naar een andere persoon overeenkomstig de instructies van de klant te vergemakkelijken. Een product wordt niet uitsluitend gecreëerd om geldovermakingen te vergemakkelijken indien, in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de overmakende entiteit, de met dat product verband houdende gelden langer dan 60 dagen na ontvangst van instructies ter vergemakkelijking van de overmaking worden aangehouden, of, indien er geen instructies worden ontvangen, de gelden in verband met dat product langer dan 60 dagen na ontvangst van de gelden worden aangehouden.
Amendement 108
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage VI – deel IV – onderdeel A – punt 6
6.  “Electronic money token” of “e-money-token”: electronic money token of e-money-token als gedefinieerd in Verordening XXX.
6.  “elektronischgeldtoken” of “e-moneytoken”: elektronischgeldtoken of e-moneytoken zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 7, van Verordening (EU) 2023/1114.
Amendement 109
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage VI – deel IV – onderdeel A – punt 7
7.  “Distributed ledger-technologie (DLT)”: distributed ledger-technologie of DLT als gedefinieerd in Verordening XXX.
7.  “distributed-ledger-technologie (DLT)”: distributed-ledger-technologie of DLT zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) 2023/1114.
Amendement 110
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage VI – deel IV – onderdeel B – punt 1
1.  “Aanbieder van cryptoactivadiensten”: aanbieder van cryptoactivadiensten zoals gedefinieerd in Verordening XXX.
1.  “Aanbieder van cryptoactivadiensten”: aanbieder van cryptoactivadiensten zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 15, van Verordening (EU) 2023/1114.
Amendement 111
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage VI – deel IV – onderdeel B – punt 4
4.  “Cryptoactivadiensten”: cryptoactivadiensten zoals gedefinieerd in Verordening XXX, met inbegrip van staking en leningen.
4.  “Cryptoactivadiensten”: cryptoactivadiensten zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 16, van Verordening (EU) 2023/1114.
Amendement 112
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage VI – deel IV – onderdeel C – punt 4
4.  “Te rapporteren retailbetalingstransactie”: een overdracht van te rapporteren cryptoactiva als tegenprestatie voor goederen of diensten ter waarde van meer dan 50 000 EUR.
4.  “Te rapporteren retailbetalingstransactie”: een overdracht van te rapporteren cryptoactiva als tegenprestatie voor goederen of diensten ter waarde van meer dan 50 000 USD (of het equivalente bedrag in een andere valuta).
Amendement 113
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage VI – deel V – onderdeel A – punt 2
2.  Indien een gebruiker van cryptoactiva de krachtens deel III vereiste inlichtingen niet verstrekt na twee aanmaningen volgend op het oorspronkelijke verzoek van de rapporterende aanbieder van cryptoactivadiensten, maar niet voordat 60 dagen zijn verstreken, moeten de rapporterende aanbieders van cryptoactivadiensten verhinderen dat de gebruiker van cryptoactiva wisseltransacties verricht.
2.  Indien een gebruiker van cryptoactiva de krachtens deel III vereiste inlichtingen niet verstrekt na twee aanmaningen volgend op het oorspronkelijke verzoek van de rapporterende aanbieder van cryptoactivadiensten, maar niet voordat 60 dagen zijn verstreken, moeten de rapporterende aanbieders van cryptoactivadiensten verhinderen dat de gebruiker van cryptoactiva wisseltransacties verricht. Deze beperking wordt onmiddellijk opgeheven nadat de vereiste informatie door de gebruiker van cryptoactiva is verstrekt.
Amendement 114
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage VI – deel V – onderdeel E
De lidstaat van herkomst die overeenkomstig Verordening XXX een vergunning aan aanbieders van cryptoactivadiensten verleent, zendt de bevoegde autoriteit regelmatig en uiterlijk vóór 31 december een lijst van alle vergunninghoudende aanbieders van cryptoactivadiensten.
De lidstaat van herkomst die overeenkomstig Verordening (EU) 2023/1114 een vergunning aan aanbieders van cryptoactivadiensten verleent, zendt de bevoegde autoriteit regelmatig en uiterlijk vóór 31 december een lijst van alle vergunninghoudende aanbieders van cryptoactivadiensten.
Laatst bijgewerkt op: 19 december 2023Juridische mededeling - Privacybeleid