Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/0413(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0236/2023

Predkladané texty :

A9-0236/2023

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2023 - 7.5

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0315

Prijaté texty
PDF 289kWORD 76k
Streda, 13. septembra 2023 - Štrasburg
Zdaňovanie: administratívna spolupráca
P9_TA(2023)0315A9-0236/2023

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2023 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (COM(2022)0707 – C9-0017/2023 – 2022/0413(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2022)0707),

–  so zreteľom na články 113 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9‑0017/2023),

–  so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0236/2023),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Daňové podvody, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam predstavujú veľkú výzvu na úrovni Únie, ako aj na celosvetovej úrovni. V boji proti týmto praktikám má kľúčový význam výmena informácií.
(1)  Daňové podvody, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam predstavujú veľkú výzvu na úrovni Únie, ako aj na celosvetovej úrovni. Odhaduje sa, že členské štáty prichádzajú ročne až o 170 miliárd EUR1a v dôsledku daňových podvodov, daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, čo výrazne oslabuje schopnosť poskytovať kvalitné verejné služby. V boji proti týmto škodlivým praktikám je výmena informácií kľúčovou súčasťou rozvoja dobre fungujúceho a účinného rámca Únie.
__________________
1a Poľský ekonomický inštitút, Tax unfairness in the European Union (Daňová nespravodlivosť v Európskej únii): https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIE_Report_Tax_Havens_EU.pdf
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  S cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie tejto smernice by členské štáty mali Komisii každoročne oznamovať príslušné informácie o prekážkach, s ktorými sa stretli. Okrem toho by sa mala podporovať aj výmena najlepších vnútroštátnych postupov medzi daňovými orgánmi.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)  Európsky parlament vyzval na ambicióznejší prístup k systému a infraštruktúre výmeny informácií v oblasti daní, najmä prostredníctvom niekoľkých svojich stanovísk k revíziám smernice o administratívnej spolupráci (DAC) a správy o vykonávaní.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 c (nové)
(2c)  Vzhľadom na voľný pohyb kapitálu samostatné vnútroštátne prístupy neposkytujú účinné riešenia zneužívania daní. Vykonávanie politík v rámci celej Únie a podľa možnosti aj medzinárodných dohôd preto zostáva kľúčovým rozmerom úsilia o zlepšenie spravodlivosti daňových systémov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Význam trhu s kryptoaktívami za posledných desať rokov vzrástol a jeho kapitalizácia sa podstatne a rapídne zvýšila. Kryptoaktíva sú digitálnym vyjadrením hodnoty alebo práva, ktoré možno prenášať a elektronicky uchovávať s použitím technológie distribuovanej databázy transakcií alebo podobnej technológie.
(5)  Význam trhu s kryptoaktívami za posledných desať rokov vzrástol a jeho kapitalizácia sa podstatne a rapídne zvýšila. Kryptoaktíva sú digitálnym vyjadrením hodnoty alebo práva, ktoré možno prenášať a elektronicky uchovávať s použitím technológie distribuovanej databázy transakcií alebo podobnej technológie. Kryptoaktíva by sa vzhľadom na svoju nepriehľadnú a nestálu povahu mohli často využívať na nezákonné účely. Sledovanie prevodov kryptoaktív je veľmi dôležité.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Členské štáty majú zavedené pravidlá a usmernenia – aj keď sa v jednotlivých členských štátoch líšia – v oblasti zdaňovania príjmov pochádzajúcich z transakcií s kryptoaktívami. Vzhľadom na decentralizovanú povahu kryptoaktív je však pre daňové správy členských štátov zložité zabezpečiť dodržiavanie daňových predpisov.
(6)  Členské štáty majú zavedené pravidlá a usmernenia – aj keď sa v jednotlivých členských štátoch líšia – v oblasti zdaňovania príjmov pochádzajúcich z transakcií s kryptoaktívami. Niektoré členské štáty však navrhli daňové zvýhodnenia špecificky zamerané na prilákanie kryptoaktív, čo by mohlo viesť k škodlivým daňovým praktikám a strate daňových príjmov.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady XXX o trhoch s kryptoaktívami26 (ďalej len „nariadenie XXX“) sa regulačná pôsobnosť Únie rozšírila na otázky kryptoaktív, ktoré doteraz neboli regulované aktmi Únie o finančných službách, ako aj na poskytovateľov služieb súvisiacich s takýmito kryptoaktívami (ďalej len „poskytovatelia služieb kryptoaktív“). V nariadení XXX sa vymedzujú pojmy, ktoré sa používajú na účely tejto smernice. V záujme minimalizácie administratívnej záťaže poskytovateľov služieb kryptoaktív sa v tejto smernici zohľadňuje aj požiadavka na povolenie podľa nariadenia XXX, ktorá sa vzťahuje na poskytovateľov služieb kryptoaktív. Vzhľadom na inherentnú cezhraničnú povahu kryptoaktív je na zabezpečenie účinnej regulácie potrebná intenzívna medzinárodná administratívna spolupráca.
(7)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady () 2023/11141a sa regulačná pôsobnosť Únie rozšírila na otázky kryptoaktív, ktoré doteraz neboli regulované aktmi Únie o finančných službách, ako aj na poskytovateľov služieb súvisiacich s takýmito kryptoaktívami (ďalej len „poskytovatelia služieb kryptoaktív“). V uvedenom nariadení sa vymedzujú pojmy, ktoré sa používajú na účely tejto smernice. V záujme minimalizácie administratívnej záťaže poskytovateľov služieb kryptoaktív sa v tejto smernici zohľadňuje aj požiadavka na povolenie podľa uvedeného nariadenia, ktorá sa vzťahuje na poskytovateľov služieb kryptoaktív. Vzhľadom na inherentnú cezhraničnú povahu kryptoaktív je na zabezpečenie účinnej regulácie potrebná intenzívna medzinárodná administratívna spolupráca. Je nevyhnutné zaručiť systematickú súdržnosť právnych aktov Únie týkajúcich sa regulácie kryptoaktív. Na tento účel sa v tejto revízii smernice DAC zohľadňuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/11131b. V tejto smernici sa však tiež uznáva, že na účinnú výmenu informácií je potrebné širšie pokrytie.
__________________
__________________
26
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L 150, 9.6.2023, s. 40).
1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1113 z 31. mája 2023 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív a o zmene smernice (EÚ) 2015/849 (Ú. v. EÚ L 150, 9.6.2023, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Rámcom Únie pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sa rozsah povinných subjektov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, rozširuje tak, aby zahŕňal aj poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí sú regulovaní nariadením XXX. Okrem toho sa nariadením XXX27 rozširuje na poskytovateľov služieb kryptoaktív aj povinnosť poskytovateľov platobných služieb poskytovať pri prevodoch finančných prostriedkov sprievodné údaje o platiteľovi a príjemcovi platby, čím sa má zabezpečiť vysledovateľnosť prevodov kryptoaktív na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
(8)  Rámcom Únie pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sa rozsah povinných subjektov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, rozširuje tak, aby zahŕňal aj poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí sú regulovaní nariadením (EÚ) 2023/1114. Okrem toho sa nariadením (EÚ) 2023/1113 rozširuje na poskytovateľov služieb kryptoaktív aj povinnosť poskytovateľov platobných služieb poskytovať pri prevodoch finančných prostriedkov sprievodné údaje o platiteľovi a príjemcovi platby, čím sa má zabezpečiť vysledovateľnosť prevodov kryptoaktív na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
__________________
27
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  Na medzinárodnej úrovni je cieľom rámca Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre oznamovanie kryptoaktív28 zaviesť väčšiu daňovú transparentnosť v súvislosti s kryptoaktívami a ich oznamovaním. Rámec, ktorý vypracovala OECD, by sa mal v záujme zvýšenia účinnosti výmeny informácií a zníženia administratívnej záťaže zohľadniť v pravidlách Únie.
(9)  Na medzinárodnej úrovni je cieľom rámca Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre oznamovanie kryptoaktív28 zaviesť väčšiu daňovú transparentnosť v súvislosti s kryptoaktívami a ich oznamovaním. Rámec, ktorý vypracovala OECD, by sa mal v záujme zvýšenia účinnosti výmeny informácií a zníženia administratívnej záťaže zohľadniť v pravidlách Únie. Členské štáty by mali používať komentáre k modelovej dohode medzi príslušnými orgánmi a k rámcu pre vykazovanie kryptoaktív, ktoré vypracovala OECD, s cieľom zabezpečiť konzistentné vykonávanie a uplatňovanie tejto smernice.
__________________
__________________
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 14
(14)  Smernica sa uplatňuje na poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí sú regulovaní nariadením XXX a ktorým bolo udelené povolenie podľa nariadenia XXX, a na prevádzkovateľov kryptoaktív, ktorí nie sú regulovaní uvedeným nariadením a ktorým nebolo udelené povolenie podľa uvedeného nariadenia. Takíto poskytovatelia služieb kryptoaktív aj prevádzkovatelia kryptoaktív sa označujú ako oznamujúci poskytovatelia služieb kryptoaktív, keďže sú povinní oznamovať informácie podľa tejto smernice. Všeobecné chápanie toho, čo kryptoaktíva predstavujú, je veľmi široké a zahŕňa tie kryptoaktíva, ktoré boli emitované decentralizovaným spôsobom, ako aj stablecoiny a určité nezameniteľné tokeny. Oznamovaniu podľa tejto smernice podliehajú kryptoaktíva, ktoré sa používajú na platobné alebo investičné účely. Oznamujúci poskytovatelia služieb kryptoaktív by preto mali zvážiť v každom jednotlivom prípade, či sa kryptoaktíva môžu použiť na platobné a investičné účely, a mali by pritom zohľadniť výnimky stanovené v nariadení XXX, najmä v súvislosti s obmedzenou sieťou a určitými úžitkovými tokenmi.
(14)  Smernica sa uplatňuje na poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí sú regulovaní nariadením (EÚ) 2023/1114 a ktorým bolo udelené povolenie podľa uvedeného nariadenia, a na prevádzkovateľov kryptoaktív, ktorí nie sú regulovaní uvedeným nariadením a ktorým nebolo udelené povolenie podľa uvedeného nariadenia. Takíto poskytovatelia služieb kryptoaktív aj prevádzkovatelia kryptoaktív sa označujú ako oznamujúci poskytovatelia služieb kryptoaktív, keďže sú povinní oznamovať informácie podľa tejto smernice. Všeobecné chápanie toho, čo kryptoaktíva predstavujú, je veľmi široké a zahŕňa tie kryptoaktíva, ktoré boli emitované decentralizovaným spôsobom, ako aj stablecoiny vrátane tokenov elektronických peňazí, ako sú vymedzené v nariadení (EÚ) 2023/1114, a určité nezameniteľné tokeny. Oznamovaniu podľa tejto smernice podliehajú kryptoaktíva, ktoré sa používajú na platobné alebo investičné účely.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  Poskytovatelia služieb kryptoaktív, na ktorých sa vzťahuje nariadenie XXX, môžu po získaní povolenia v členskom štáte vykonávať svoju činnosť v Únii prostredníctvom režimu povolení v zahraničí. Na tieto účely orgán ESMA vedie register poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorým bolo udelené povolenie. Orgán ESMA okrem toho vedie aj čiernu listinu prevádzkovateľov vykonávajúcich služby kryptoaktív, od ktorých sa vyžaduje povolenie podľa nariadenia XXX.
(17)  Poskytovatelia služieb kryptoaktív, na ktorých sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2023/1114, môžu po získaní povolenia v členskom štáte vykonávať svoju činnosť v Únii prostredníctvom režimu povolení v zahraničí. Na tieto účely orgán ESMA vedie register poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorým bolo udelené povolenie. Orgán ESMA okrem toho vedie aj čiernu listinu prevádzkovateľov vykonávajúcich služby kryptoaktív, od ktorých sa vyžaduje povolenie podľa uvedeného nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 19
(19)  S cieľom posilniť administratívnu spoluprácu v tejto oblasti s jurisdikciami mimo Únie by sa prevádzkovateľom kryptoaktív, ktorí sa nachádzajú v jurisdikciách mimo Únie a poskytujú služby používateľom kryptoaktív v EÚ, ako sú poskytovatelia služieb nezameniteľných tokenov alebo prevádzkovatelia poskytujúci služby založené na investovaní z vlastnej iniciatívy investora, malo umožniť, aby daňovým orgánom jurisdikcie mimo Únie oznamovali informácie o používateľoch kryptoaktív, ktorí sú rezidentmi v Únii, len pokiaľ oznamované informácie zodpovedajú informáciám stanoveným v tejto smernici a pokiaľ existuje účinná výmena informácií medzi danou jurisdikciou mimo Únie a členským štátom. Poskytovatelia služieb kryptoaktív, ktorým bolo udelené povolenie podľa nariadenia XXX, by mohli byť oslobodení od oznamovania takýchto informácií v členských štátoch, v ktorých sú držiteľom povolenia, ak sa príslušné oznamovanie uskutočňuje v jurisdikcii mimo Únie a pokiaľ existuje platná dohoda príslušných kompetentných orgánov. Kvalifikovaná jurisdikcia mimo Únie by zase takéto informácie oznamovala daňovým správam tých členských štátov, v ktorých sú používatelia kryptoaktív rezidentmi. Využívanie uvedeného mechanizmu by sa malo umožniť, ak je to vhodné, s cieľom predísť tomu, aby sa zodpovedajúce informácie oznamovali a zasielali viac ako raz.
(19)  S cieľom posilniť administratívnu spoluprácu v tejto oblasti s jurisdikciami mimo Únie by sa prevádzkovateľom kryptoaktív, ktorí sa nachádzajú v jurisdikciách mimo Únie a poskytujú služby používateľom kryptoaktív v EÚ, ako sú poskytovatelia služieb nezameniteľných tokenov alebo prevádzkovatelia poskytujúci služby založené na investovaní z vlastnej iniciatívy investora, malo umožniť, aby daňovým orgánom jurisdikcie mimo Únie oznamovali informácie o používateľoch kryptoaktív, ktorí sú rezidentmi v Únii, len pokiaľ oznamované informácie zodpovedajú informáciám stanoveným v tejto smernici a pokiaľ existuje účinná výmena informácií medzi danou jurisdikciou mimo Únie a členským štátom. Poskytovatelia služieb kryptoaktív, ktorým bolo udelené povolenie podľa nariadenia (EÚ) 2023/1114, by mohli byť oslobodení od oznamovania takýchto informácií v členských štátoch, v ktorých sú držiteľom povolenia, ak sa príslušné oznamovanie uskutočňuje v jurisdikcii mimo Únie a pokiaľ existuje platná dohoda príslušných kompetentných orgánov. Kvalifikovaná jurisdikcia mimo Únie by zase takéto informácie oznamovala daňovým správam tých členských štátov, v ktorých sú používatelia kryptoaktív rezidentmi. Využívanie uvedeného mechanizmu by sa malo umožniť, ak je to vhodné, s cieľom predísť tomu, aby sa zodpovedajúce informácie oznamovali a zasielali viac ako raz.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 23
(23)  Touto smernicou sa nenahrádzajú žiadne širšie povinnosti vyplývajúce z nariadenia XXX.
(23)  Touto smernicou sa nenahrádzajú žiadne širšie povinnosti vyplývajúce z nariadenia (EÚ) 2023/1114 alebo nariadenia (EÚ) 2023/1113.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 24
(24)  V záujme podpory zbližovania a v snahe presadzovať konzistentný dohľad, pokiaľ ide o nariadenie XXX, by príslušné vnútroštátne orgány mali spolupracovať s inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi alebo inštitúciami a vymieňať si relevantné informácie.
(24)  V záujme podpory zbližovania a v snahe presadzovať konzistentný dohľad, pokiaľ ide o nariadenie (EÚ) 2023/1114, by príslušné vnútroštátne orgány mali spolupracovať s inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi alebo inštitúciami a vymieňať si relevantné informácie účinným a lojálnym spôsobom.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 26
(26)  Kľúčový význam má posilnenie ustanovení smernice 2011/16/EÚ týkajúcich sa informácií, ktoré sa majú oznamovať alebo vymieňať, s cieľom prispôsobiť sa novému vývoju na jednotlivých trhoch a následne účinne riešiť zistené konania v oblasti daňových podvodov, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov. Tieto ustanovenia by mali odzrkadľovať vývoj pozorovaný na vnútornom trhu a na medzinárodnej úrovni, ktorý smeruje k účinnému oznamovaniu a výmene informácií. Smernica preto okrem iného zahŕňa najnovšie doplnenia spoločného štandardu oznamovania OECD, začlenenie ustanovení o elektronických peniazoch a digitálnych menách centrálnych bánk, jasný a harmonizovaný rámec pre opatrenia na zabezpečenie súladu a rozšírenie rozsahu pôsobnosti na cezhraničné záväzné stanoviská pre majetné fyzické osoby.
(26)  Kľúčový význam má posilnenie ustanovení smernice 2011/16/EÚ týkajúcich sa informácií, ktoré sa majú oznamovať alebo vymieňať, s cieľom prispôsobiť sa novému vývoju na jednotlivých trhoch a následne účinne riešiť zistené konania v oblasti daňových podvodov, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov. Tieto ustanovenia by mali odzrkadľovať vývoj pozorovaný na vnútornom trhu a na medzinárodnej úrovni, ktorý smeruje k účinnému oznamovaniu a výmene informácií. Smernica preto okrem iného zahŕňa najnovšie doplnenia spoločného štandardu oznamovania OECD, začlenenie ustanovení o elektronických peniazoch a digitálnych menách centrálnych bánk, jasný a harmonizovaný rámec pre opatrenia na zabezpečenie súladu a rozšírenie rozsahu pôsobnosti na cezhraničné záväzné stanoviská pre majetné fyzické osoby. Členské štáty by mali používať komentáre k modelovej dohode medzi príslušnými orgánmi a k spoločnému štandardu oznamovania, ktoré vypracovala OECD, s cieľom zabezpečiť konzistentné vykonávanie a uplatňovanie tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 26 a (nové)
(26a)  Hoci viaceré krajiny vrátane mnohých členských štátov zverejňujú anonymizované a súhrnné informácie za jednotlivé krajiny – získané zo správ podľa jednotlivých krajín, ktoré sa vyžadujú v rámci smernice Rady (EÚ) 2016/881 alebo opatrenia 13 z akčného plánu na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov (ďalej len „akčný plán BEPS“) – je poľutovaniahodné, že niektoré členské štáty tieto informácie nezverejňujú v medzinárodných databázach. Posúdenie praxe zverejňovania anonymizovaných a súhrnných informácií podľa krajiny, ako aj posúdenie užitočnosti harmonizovaného prístupu by malo byť predmetom ďalšej revízie smernice DAC.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 27
(27)  Platobné prostriedky elektronických peňazí podľa vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/EÚ31 sa v Únii používajú často, pričom objem transakcií a ich kombinovaná hodnota neustále rastú. Na platobné prostriedky elektronických peňazí sa však smernica 2011/16/EÚ výslovne nevzťahuje. Členské štáty prijímajú k elektronickým peniazom rôzne prístupy. V dôsledku toho súvisiace produkty nie sú vždy zahrnuté v existujúcich kategóriách príjmov a majetku podľa smernice 2011/16/EÚ. Mali by sa preto zaviesť pravidlá, ktorými sa zabezpečí, aby sa oznamovacie povinnosti uplatňovali na elektronické peniaze a tokeny elektronických peňazí podľa nariadenia XXX.
(27)  Platobné prostriedky elektronických peňazí podľa vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/EÚ31 sa v Únii používajú často, pričom objem transakcií a ich kombinovaná hodnota neustále rastú. Na platobné prostriedky elektronických peňazí sa však smernica 2011/16/EÚ výslovne nevzťahuje. Členské štáty prijímajú k elektronickým peniazom rôzne prístupy. V dôsledku toho súvisiace produkty nie sú vždy zahrnuté v existujúcich kategóriách príjmov a majetku podľa smernice 2011/16/EÚ. Mali by sa preto zaviesť pravidlá, ktorými sa zabezpečí, aby sa oznamovacie povinnosti uplatňovali na elektronické peniaze a tokeny elektronických peňazí podľa nariadenia (EÚ) 2023/1114.
__________________
__________________
31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).
31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 28
(28)  S cieľom odstrániť medzery, ktoré umožňujú daňové úniky, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové podvody, by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby si vymieňali informácie týkajúce sa príjmov z dividend, ktoré sa nevyplácajú na správcovský účet. Príjmy z dividend, ktoré sa nevyplácajú na správcovský účet, by sa preto mali zahrnúť do kategórií príjmov, na ktoré sa vzťahuje povinná automatická výmena informácií.
(28)  S cieľom odstrániť medzery, ktoré umožňujú daňové úniky, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové podvody, by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby si vymieňali informácie týkajúce sa príjmov z dividend, ktoré sa nevyplácajú na správcovský účet, a kapitálových ziskov z nehnuteľného majetku. Povinná automatická výmena informácií sa považuje za splnenú, ak si príslušné orgány môžu tieto informácie prehliadať vo vnútroštátnych alebo prepojených registroch.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 28 a (nové)
(28a)  Niektoré druhy príjmov a aktív sú stále vylúčené z rozsahu pôsobnosti automatickej výmeny informácií, čo predstavuje riziko obchádzania daňových povinností. Komisia by mala posúdiť potrebu a najvhodnejší spôsob a predložiť konkrétne návrhy zahrnutia týchto informácií o vlastníctve, príjmových položiek a (ne)finančných aktív do automatickej výmeny informácií: koneční vlastníci nehnuteľného majetku a spoločností; finančné aktíva; nefinančné aktíva, ako sú hotovosť, umelecké diela, zlato alebo iné cennosti držané v slobodných prístavoch, colných skladoch alebo bezpečnostných schránkach; vlastníctvo jácht a súkromných lietadiel a účty na väčších platformách umožňujúcich partnerské poskytovanie úverov a hromadné financovanie a podobných platformách.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 29
(29)  Na to, aby členské štáty prepojili prijaté informácie s údajmi uvedenými vo vnútroštátnych databázach, je nevyhnutné daňové identifikačné číslo (DIČ). Umožňuje členským štátom ľahšie identifikovať príslušných daňovníkov a správne vymerať príslušné dane. Preto je dôležité, aby členské štáty požadovali, aby sa pri výmenách týkajúcich sa finančných účtov, cezhraničných záväzných stanovísk a záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia, správ podľa jednotlivých krajín, cezhraničných opatrení podliehajúcich oznamovaniu a informácií o predávajúcich na digitálnych platformách, uvádzalo DIČ.
(29)  Na to, aby členské štáty prepojili prijaté informácie s údajmi uvedenými vo vnútroštátnych databázach, je nevyhnutné daňové identifikačné číslo (DIČ). Umožňuje členským štátom ľahšie identifikovať príslušných daňovníkov a správne vymerať príslušné dane. Preto je dôležité, aby členské štáty požadovali, aby sa pri výmenách týkajúcich sa finančných účtov, cezhraničných záväzných stanovísk a záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia, správ podľa jednotlivých krajín, cezhraničných opatrení podliehajúcich oznamovaniu a informácií o predávajúcich na digitálnych platformách a predávajúcich kryptoaktív uvádzalo DIČ. Ak však DIČ nie je k dispozícii, príslušné orgány členských štátov nemusia takúto povinnosť splniť.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 29 a (nové)
(29a)  Európske DIČ by umožňovalo akémukoľvek orgánu rýchlu, jednoduchú a správnu identifikáciu a zaznamenávanie DIČ v cezhraničných vzťahoch a slúžilo by ako základ pre účinnú automatickú výmenu informácií medzi daňovými správami členských štátov. Komisia by preto mala znovu preskúmať vytvorenie európskeho DIČ vrátane jeho pridanej hodnoty a potenciálneho vplyvu.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Odôvodnenie 33
(33)  Je dôležité, aby sa informácie oznamované podľa smernice 2011/16/EÚ zásadne používali na vymeranie, správu a vymáhanie daní, na ktoré sa vzťahuje vecná pôsobnosť tejto smernice. Hoci sa tomu doteraz nebránilo, v dôsledku nejasného rámca vznikli pochybnosti týkajúce sa použitia informácií. Vzhľadom na vzájomné prepojenia medzi daňovými podvodmi, daňovými únikmi, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a bojom proti praniu špinavých peňazí, ako aj vzhľadom na synergie z hľadiska vymáhania je vhodné objasniť, že informácie oznamované medzi členskými štátmi sa môžu použiť aj na vyrubovanie, správu a vymáhanie ciel a na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
(33)  Je dôležité, aby sa informácie oznamované podľa smernice 2011/16/EÚ zásadne používali na vymeranie, správu a vymáhanie daní, na ktoré sa vzťahuje vecná pôsobnosť tejto smernice. Hoci sa tomu doteraz nebránilo, v dôsledku nejasného rámca vznikli pochybnosti týkajúce sa použitia informácií. Vzhľadom na vzájomné prepojenia medzi daňovými podvodmi, daňovými únikmi, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a bojom proti praniu špinavých peňazí, ako aj vzhľadom na synergie z hľadiska vymáhania je vhodné objasniť, že informácie oznamované medzi členskými štátmi sa môžu použiť aj na vyrubovanie, správu a vymáhanie ciel a na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Ustanovenia tejto smernice by však nemali zdvojovať alebo sa vecne prekrývať s ustanoveniami rámca Únie pre boj proti praniu špinavých peňazí.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Odôvodnenie 34
(34)  V smernici 2011/16/EÚ sa stanovuje možnosť použiť vymieňané informácie na iné účely než na účely priamych a nepriamych daní v rozsahu, v akom odosielajúci členský štát uviedol povolené účely použitia takýchto informácií v zozname. Postup takéhoto použitia je však ťažkopádny, keďže pred tým, ako môže prijímajúci členský štát použiť tieto informácie na iné účely, je potrebná konzultácia s odosielajúcim členským štátom. Odstránením požiadavky na takéto konzultácie by sa mala zmierniť administratívna záťaž a umožniť rýchle konanie daňových orgánov v prípade potreby. Preto by sa konzultácie s odosielajúcim členským štátom nemali vyžadovať, ak je zamýšľané použitie informácií uvedené v zozname, ktorý vopred vypracoval odosielajúci členský štát.
(34)  V smernici 2011/16/EÚ sa stanovuje možnosť použiť vymieňané informácie na iné účely než na účely priamych a nepriamych daní v rozsahu, v akom odosielajúci členský štát uviedol povolené účely použitia takýchto informácií v zozname. Postup takéhoto použitia je však ťažkopádny, keďže pred tým, ako môže prijímajúci členský štát použiť tieto informácie na iné účely, je potrebná konzultácia s odosielajúcim členským štátom. Odstránením požiadavky na takéto konzultácie by sa mala zmierniť administratívna záťaž a umožniť rýchle konanie daňových orgánov v prípade potreby. Preto by sa konzultácie s odosielajúcim členským štátom nemali vyžadovať, ak je zamýšľané použitie informácií uvedené v zozname, ktorý vopred vypracoval odosielajúci členský štát. Takýto zoznam môže zahŕňať používanie informácií o údajoch, ktoré nesúvisia s daňami, miestnymi orgánmi v rámci prahových hodnôt a obmedzení spojených s poskytovaním určitých služieb, ako sú najmä služby poskytované prostredníctvom online platformy.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 35 a (nové)
(35a)  Informácie získané prostredníctvom oznamovania alebo výmeny informácií podľa smernice 2011/16/EÚ by mal každý členský štát efektívne využívať. Preto by sa mal v každom členskom štáte zaviesť mechanizmus zabezpečujúci účinné využívanie údajov vrátane analýzy rizika.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Odôvodnenie 36
(36)  S cieľom zlepšiť efektívne využívanie zdrojov, uľahčiť výmenu informácií a vyhnúť sa tomu, aby musel každý členský štát vykonať podobné zmeny svojich systémov na uchovávanie informácií, by sa mal zriadiť centrálny register prístupný všetkým členským štátom a len na štatistické účely Komisii, do ktorého by členské štáty nahrávali oznamované informácie a v ktorom by ich uchovávali namiesto toho, aby si ich vymieňali prostredníctvom zabezpečeného e-mailu. Komisia by mala prijať praktické opatrenia potrebné na zriadenie takéhoto centrálneho registra.
(36)  S cieľom zlepšiť efektívne využívanie zdrojov, uľahčiť výmenu informácií a vyhnúť sa tomu, aby musel každý členský štát vykonať podobné zmeny svojich systémov na uchovávanie informácií, by sa mal zriadiť centrálny register prístupný všetkým členským štátom a len na štatistické účely Komisii, do ktorého by členské štáty nahrávali oznamované informácie a v ktorom by ich uchovávali namiesto toho, aby si ich vymieňali prostredníctvom zabezpečeného e-mailu. Toto úsilie by malo tiež posilniť výmenu najlepších postupov, ako zaviesť digitálne nástroje v daňových správach s cieľom znížiť náklady na dodržiavanie predpisov a byrokraciu a zároveň zvýšiť efektívnosť a účinnosť a zohľadniť potrebu kvalifikácie ľudských zdrojov. Komisia by mala prijať praktické opatrenia potrebné na zriadenie takéhoto centrálneho registra.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Odôvodnenie 36 a (nové)
(36a)  Komisia je oprávnená používať vymieňané informácie v anonymizovanej podobe na vypracovanie správ a dokumentov tak, aby boli zohľadnené práva daňovníkov na zachovanie dôvernosti, a v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Zverejňovanie anonymizovaných a súhrnných štatistických správ podľa jednotlivých krajín vrátane skutočných daňových sadzieb na ročnom základe pre všetky členské štáty prispieva k zlepšeniu kvality verejných diskusií o daňových záležitostiach.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Odôvodnenie 39
(39)  S cieľom zabezpečiť súlad so smernicou 2011/16/EÚ by členské štáty mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií a iných opatrení na zabezpečenie súladu, ktoré by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Každý členský štát by mal uplatňovať tieto pravidlá v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a ustanoveniami uvedenými v tejto smernici.
(39)  S cieľom zabezpečiť riadne presadzovanie pravidiel podľa tejto smernice by členské štáty mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenie vnútroštátnych ustanovení o povinnej výmene informácií, ktoré oznamujú poskytovatelia služieb kryptoaktív, ktoré by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty by pritom mali zabezpečiť, aby správne určili stranu, ktorá sa dopustila každého porušenia. Členské štáty by mali zaviesť režim dočasného zníženia sankcií pre MSP na obdobie najmenej troch rokov, pokiaľ ide o článok 8ad.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Odôvodnenie 40
(40)  S cieľom zaručiť vo všetkých členských štátoch primeranú úroveň účinnosti by sa mali stanoviť minimálne úrovne sankcií vo vzťahu k dvom konaniam, ktoré sa považujú za závažné: konkrétne ide o neoznámenie po dvoch administratívnych výzvach a prípady, keď poskytnuté informácie obsahujú neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, ktoré majú zásadný vplyv na integritu a spoľahlivosť oznámených informácií. Neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje majú zásadný vplyv na integritu a spoľahlivosť oznamovaných informácií, ak predstavujú viac ako 25 % celkových údajov, ktoré by daňovník alebo oznamujúci subjekt mal správne oznámiť v súlade s požadovanými informáciami stanovenými v oddiele II odseku B prílohy VI. Tieto minimálne sumy sankcií by nemali členským štátom brániť v uplatňovaní prísnejších sankcií za tieto dva druhy porušení. Členské štáty musia naďalej uplatňovať účinné, odrádzajúce a primerané sankcie za iné druhy porušení.
(40)  S cieľom zaručiť vo všetkých členských štátoch primeranú úroveň účinnosti pri vykonávaní smernice Rady 2014/107/EÚ a najmä smernice Rady (EÚ) 2016/881 by sa mali stanoviť minimálne úrovne sankcií vo vzťahu k dvom konaniam, ktoré sa považujú za závažné: konkrétne ide o neoznámenie po dvoch administratívnych výzvach a prípady, keď poskytnuté informácie obsahujú neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, ktoré majú zásadný vplyv na integritu a spoľahlivosť oznámených informácií. Neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje majú zásadný vplyv na integritu a spoľahlivosť oznamovaných informácií, ak predstavujú viac ako 25 % celkových údajov, ktoré by daňovník alebo oznamujúci subjekt mal správne oznámiť v súlade s požadovanými informáciami stanovenými v prílohách. Tieto minimálne sumy sankcií by nemali členským štátom brániť v uplatňovaní prísnejších sankcií za tieto dva druhy porušení. Členské štáty musia naďalej uplatňovať účinné, odrádzajúce a primerané sankcie za iné druhy porušení.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Odôvodnenie 42 a (nové)
(42a)  V nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-694/20 by sa smernica 2011/16/EÚ mala zmeniť takým spôsobom, aby jej ustanovenia nemali za následok, že advokátom, ktorí konajú ako sprostredkovatelia, ak sú zbavení povinnosti oznamovania z dôvodu profesijného tajomstva, ktorým sú viazaní, sa bude ukladať povinnosť informovať všetkých ďalších sprostredkovateľov, ktorí nie sú ich klientmi, o povinnosti oznamovania, ktorá im prislúcha, pričom sa zachová povinnosť sprostredkovateľov bezodkladne informovať svojich klientov o svojej povinnosti oznamovania.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Odôvodnenie 44 a (nové)
(44a)  Medzinárodná výmena údajov na daňové účely predstavuje nevyhnutný nástroj boja proti daňovým podvodom v globalizovanom svete. Spracúvanie osobných údajov na účely výmeny daňovo príslušných informácií s tretími krajinami na základe medzinárodnej dohody by sa preto malo považovať za verejný záujem.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Odôvodnenie 44 b (nové)
(44b)  Postupné revízie legislatívneho rámca Únie v oblasti výmeny informácií by sa mali premietnuť do dohôd s tretími krajinami. Preto by sa v prípade podpísania dohody malo uvažovať o preskúmaniach.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 9 – písmeno a
a)  na účely článku 8 ods. 1 a článkov 8a až 8ad systematické oznamovanie vopred určených informácií inému členskému štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti a vo vopred stanovených pravidelných intervaloch. Na účely článku 8 ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie týka informácií, ktoré sa nachádzajú v daňových spisoch členského štátu oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s postupmi získavania a spracúvania informácií v uvedenom členskom štáte;
a)  na účely článku 8 ods. 1 a článkov 8a až 8ad systematické oznamovanie vopred určených a nových informácií inému členskému štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti a vo vopred stanovených pravidelných intervaloch. Na účely článku 8 ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie týka informácií, ktoré sa nachádzajú v daňových spisoch členského štátu oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s postupmi získavania a spracúvania informácií v uvedenom členskom štáte;
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a a (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 14
aa)   bod 14 sa mení takto:
14.  „cezhraničné záväzné stanovisko“ je každá dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane stanoviska vydaného, zmeneného alebo obnoveného v rámci daňovej kontroly, ktoré spĺňa tieto podmienky:
„14. „záväzné stanovisko“ je každá dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane stanoviska vydaného, zmeneného alebo obnoveného v rámci daňovej kontroly nezávisle od jeho formálnej, neformálnej, právne záväznej alebo nezáväznej povahy, ktoré spĺňa tieto podmienky:
a)  je vydané, zmenené alebo obnovené vládnym alebo daňovým orgánom členského štátu alebo nižším územným či správnym celkom členského štátu vrátane miestnych orgánov alebo v jeho mene bez ohľadu na to, či sa skutočne použije;
a)  je vydané, zmenené alebo obnovené vládnym alebo daňovým orgánom členského štátu alebo nižším územným či správnym celkom členského štátu vrátane miestnych orgánov alebo v jeho mene bez ohľadu na to, či sa skutočne použije;
b)  je vydané, zmenené alebo obnovené konkrétnej osobe alebo skupine osôb, pričom táto osoba alebo skupina osôb je oprávnená spoliehať sa naň;
b)  je vydané, zmenené alebo obnovené konkrétnej osobe alebo skupine osôb, pričom táto osoba alebo skupina osôb je oprávnená spoliehať sa naň;
c)  týka sa výkladu alebo uplatňovania právneho alebo administratívneho ustanovenia týkajúceho sa správy alebo presadzovania vnútroštátnych daňových právnych predpisov členského štátu alebo jeho územného či správneho celku vrátane miestnych orgánov;
c)  týka sa výkladu alebo uplatňovania právneho alebo administratívneho ustanovenia týkajúceho sa správy alebo presadzovania vnútroštátnych daňových právnych predpisov členského štátu alebo jeho územného či správneho celku vrátane miestnych orgánov;
d)  súvisí s cezhraničnou transakciou alebo otázkou, či činnosťami, ktoré vykonáva osoba v inej jurisdikcii, vznikne stála prevádzkareň; a
e)  je vypracované pred transakciami alebo činnosťami v inej jurisdikcii potenciálne vytvárajúcimi stálu prevádzkareň alebo pred podaním daňového priznania za obdobie, v ktorom sa transakcia alebo súbor transakcií či činností vykonali. Cezhraničná transakcia môže zahŕňať okrem iného uskutočnenie investícií, poskytnutie tovaru, služieb, financií alebo použitie hmotného alebo nehmotného majetku a nemusí sa priamo vzťahovať na osobu, ktorej je určené cezhraničné záväzné stanovisko;
e)  je vypracované pred transakciami alebo činnosťami v inej jurisdikcii potenciálne vytvárajúcimi stálu prevádzkareň alebo pred podaním daňového priznania za obdobie, v ktorom sa transakcia alebo súbor transakcií či činností vykonali. Transakcia môže zahŕňať okrem iného uskutočnenie investícií, poskytnutie tovaru, služieb, financií alebo použitie hmotného alebo nehmotného majetku a nemusí sa priamo vzťahovať na osobu, ktorej je určené záväzné stanovisko;“
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a b (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 16
ab)   bod 16 sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 33
33.  „domovský členský štát“ je domovský členský štát podľa vymedzenia nariadení XXX;
33.  „domovský členský štát“ je domovský členský štát v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 33 nariadenia (EÚ) 2023/1114;
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 34
34.  „adresa distribuovanej databázy transakcií“ je adresa distribuovanej databázy transakcií podľa vymedzenia v nariadení XXX.
34.  „adresa distribuovanej databázy transakcií“ je adresa distribuovanej databázy transakcií podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 18 nariadenia (EÚ) 2023/1113;
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 34 a (nový)
34a.   „konečný užívateľ výhod“ je konečný užívateľ výhod podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 22 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 34 b (nový)
34b.  „poskytovateľ služieb kryptoaktív“ je poskytovateľ služieb kryptoaktív podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 15 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 34 c (nový)
34c.  „prevádzkovateľ kryptoaktív“ je iný poskytovateľ v oblasti poskytovania služieb kryptoaktív ako poskytovateľ služieb kryptoaktív.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 7 – odsek 4 a (nový)
1a.   V článku 7 sa vkladá tento odsek:
„4a. Ak po prijatí požadovaných informácií žiadajúci orgán predloží následnú žiadosť, žiadaný orgán poskytne tieto ďalšie požadované informácie čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa tejto prijatia následnej žiadosti.“
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a – bod i
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e
e)  vlastníctvo nehnuteľného majetku a príjmy z nehnuteľného majetku;
e)  vlastníctvo nehnuteľného majetku, príjmy a kapitálové zisky z nehnuteľného majetku;
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8 – odsek 2 a (nový)
ba)  v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„Automatická výmena informácií sa považuje za splnenú, pokiaľ ide o odsek 1 prvý pododsek písm. e), ak príslušné orgány ktoréhokoľvek iného členského štátu majú prístup k takýmto informáciám buď prostredníctvom vnútroštátnych registrov, systémov vyhľadávania údajov alebo prepojených registrov, ako sa stanovuje v návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o mechanizmoch, ktoré majú členské štáty zaviesť na predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa zrušuje smernica (EÚ) 2015/849.“
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b b (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8 – odsek 3
bb)  odsek 3 sa nahrádza takto:
3.  Príslušný orgán členského štátu môže príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného členského štátu oznámiť, že si neželá dostávať informácie o jednej alebo viacerých kategóriách príjmov a majetku uvedených v odseku 1. Informuje o tom aj Komisiu.
3. Príslušný orgán členského štátu môže príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného členského štátu oznámiť, že si neželá dostávať informácie o jednej alebo viacerých kategóriách príjmov a majetku uvedených v odseku 1. Svoje rozhodnutie odôvodní a informuje o tom Komisiu.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b c (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8 – odsek 3a – pododsek 2 – písmeno a
bc)  v odseku 3a druhom pododseku sa písmeno a) nahrádza takto:
a)  meno, adresu, DIČ a dátum a miesto narodenia (v prípade fyzickej osoby) každej osoby podliehajúcej oznamovaniu, ktorá je majiteľom účtu, a v prípade akéhokoľvek subjektu, ktorý je majiteľom účtu a ktorý je po uplatnení pravidiel hĺbkového preverovania v súlade s prílohami identifikovaný ako taký, ktorý má jednu alebo viacero ovládajúcich osôb, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, meno, adresu a DIČ subjektu a meno, adresu a daňové identifikačné číslo DIČ a dátum a miesto narodenia každej osoby podliehajúcej oznamovaniu;
a) meno, adresu, DIČ a dátum a miesto narodenia (v prípade fyzickej osoby) každej osoby podliehajúcej oznamovaniu, ktorá je majiteľom účtu, a v prípade akéhokoľvek subjektu, ktorý je konečným skutočným majiteľom účtu a ktorý je po uplatnení pravidiel hĺbkového preverovania v súlade s prílohami identifikovaný ako taký, ktorý má jednu alebo viacero ovládajúcich osôb, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, meno, adresu a DIČ subjektu a meno, adresu a daňové identifikačné číslo DIČ a dátum a miesto narodenia každej osoby podliehajúcej oznamovaniu;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – názov
-a)  názov sa nahrádza takto:
Rozsah a podmienky povinnej automatickej výmeny informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách a záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy oceňovania
Rozsah a podmienky povinnej automatickej výmeny informácií o záväzných stanoviskách a záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy oceňovania
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte).
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bolo cezhraničné záväzné stanovisko pre majetnú fyzickú osobu vydané, zmenené alebo obnovené po 31. decembri 2023, oznámi informácie o tomto stanovisku prostredníctvom automatickej výmeny príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, s výnimkou prípadov stanovených v odseku 8 tohto článku, a to v súlade s uplatniteľnými praktickými opatreniami prijatými podľa článku 21.
Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bolo záväzné stanovisko pre majetnú fyzickú osobu vydané, zmenené alebo obnovené po 31. decembri 2023, oznámi informácie o tomto stanovisku prostredníctvom automatickej výmeny príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, s výnimkou prípadov stanovených v odseku 8 tohto článku, a to v súlade s uplatniteľnými praktickými opatreniami prijatými podľa článku 21.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b – bod i
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 2 – pododsek 1
Príslušný orgán členského štátu oznámi v súlade s uplatniteľnými praktickými opatreniami prijatými podľa článku 21 príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov a s výnimkou prípadov stanovených v odseku 8 tohto článku aj Komisii informácie o cezhraničných záväzných stanoviskách alebo záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy ocenenia, ktoré boli vydané, zmenené alebo obnovené v období, ktoré sa začalo päť rokov pred 1. januárom 2017, a o cezhraničných záväzných stanoviskách pre majetné fyzické osoby, ktoré boli vydané, zmenené alebo obnovené v období, ktoré sa začalo päť rokov pred 1. januárom 2026.
Príslušný orgán členského štátu oznámi v súlade s uplatniteľnými praktickými opatreniami prijatými podľa článku 21 príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov a s výnimkou prípadov stanovených v odseku 8 tohto článku aj Komisii informácie o záväzných stanoviskách a záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy ocenenia, ktoré boli vydané, zmenené alebo obnovené v období, ktoré sa začalo päť rokov pred 1. januárom 2017, a o záväzných stanoviskách pre majetné fyzické osoby, ktoré boli vydané, zmenené alebo obnovené v období, ktoré sa začalo päť rokov pred 1. januárom 2024.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b – bod ii
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 2 – pododsek 3 a (nový)
Ak ide o cezhraničné záväzné stanoviská pre majetné fyzické osoby, ktoré boli vydané, zmenené alebo obnovené medzi 1. januárom 2020 a 31. decembrom 2025, toto oznámenie sa vykoná pod podmienkou, že sú stále platné k 1. januáru 2026.
Ak ide o záväzné stanoviská pre majetné fyzické osoby, ktoré boli vydané, zmenené alebo obnovené medzi 1. januárom 2018 a 31. decembrom 2023, toto oznámenie sa vykoná pod podmienkou, že sú stále platné k 1. januáru 2026.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b– bod ii a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 2 – pododsek 4
iia)   štvrtý pododsek sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b a (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)
ba)  v odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:
„Od 1. januára 2026 nesmie príslušný orgán rokovať o nových cezhraničných dvojstranných ani mnohostranných záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy oceňovania s tretími krajinami, ktoré nepovoľujú ich sprístupnenie príslušným orgánom iných členských štátov, ani ich nesmie odsúhlasovať.“
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d – bod i a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 6 – písmeno b
ia)  písmeno b) sa nahrádza takto:
b)  zhrnutie cezhraničných záväzných stanovísk alebo záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia vrátane opisu príslušných podnikateľských činností alebo transakcií alebo súboru transakcií a akýchkoľvek iných informácií, ktoré by mohli príslušnému orgánu pomôcť pri posudzovaní potenciálneho daňového rizika, bez toho, aby to viedlo k porušeniu obchodného, priemyselného alebo profesijného tajomstva alebo k zverejneniu obchodného postupu alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku;
b) zhrnutie záväzných stanovísk alebo záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia vrátane opisu príslušných podnikateľských činností alebo transakcií alebo súboru transakcií, všetkých relevantných priamych a nepriamych daňových dôsledkov, ako sú efektívne sadzby dane, a akýchkoľvek iných informácií, ktoré by mohli príslušnému orgánu pomôcť pri posudzovaní potenciálneho daňového rizika, ale s vynechaním informácií, ktoré by mohli viesť k porušeniu obchodného, priemyselného alebo profesijného tajomstva alebo k zverejneniu obchodného postupu alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aa – odsek 2
3a.  V článku 8aa sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola správa podľa jednotlivých krajín v súlade s odsekom 1 prijatá, prostredníctvom automatickej výmeny a v lehote stanovenej v odseku 4 oznámi obsah správy podľa jednotlivých krajín všetkým ostatným členským štátom, v ktorých je na základe informácií v správe podľa jednotlivých krajín jeden alebo viac základných subjektov danej skupiny nadnárodných podnikov oznamujúceho subjektu, buď rezidentom na daňové účely, alebo podlieha dani v súvislosti s činnosťou vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne.
2. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola správa podľa jednotlivých krajín v súlade s odsekom 1 prijatá, prostredníctvom automatickej výmeny a v lehote stanovenej v odseku 4 oznámi obsah správy podľa jednotlivých krajín všetkým ostatným členským štátom, v ktorých je na základe informácií v správe podľa jednotlivých krajín jeden alebo viac základných subjektov danej skupiny nadnárodných podnikov oznamujúceho subjektu, buď rezidentom na daňové účely, alebo podlieha dani v súvislosti s činnosťou vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola správa podľa jednotlivých krajín prijatá podľa odseku 1, oznámi túto správu aj príslušným útvarom Komisie, ktoré sú zodpovedné za centralizovaný register správ podľa jednotlivých krajín. Komisia každoročne uverejňuje anonymizované a súhrnné štatistiky správ podľa jednotlivých krajín pre všetky členské štáty.“
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8ab – odsek 5 – pododsek 1
3b.  V článku 8ab ods. 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:
5.  Každý členský štát môže prijať potrebné opatrenia, na základe ktorých sa sprostredkovateľom udelí právo na výnimku z podávania informácií o cezhraničnom opatrení podliehajúcom oznamovaniu, ak by sa povinnosťou oznamovania porušila povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa vnútroštátnych právnych predpisov daného členského štátu. Za takýchto okolností prijme každý členský štát opatrenia potrebné na to, aby mali sprostredkovatelia povinnosť bezodkladne informovať každého iného sprostredkovateľa, alebo ak taký sprostredkovateľ neexistuje, príslušného daňovníka, o ich povinnosti oznamovania informácií podľa odseku 6.
5. Každý členský štát môže prijať potrebné opatrenia, na základe ktorých sa sprostredkovateľom udelí právo na výnimku z podávania informácií o cezhraničnom opatrení podliehajúcom oznamovaniu, ak by sa povinnosťou oznamovania porušila povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa vnútroštátnych právnych predpisov daného členského štátu. Za takýchto okolností prijme každý členský štát opatrenia potrebné na to, aby mal každý sprostredkovateľ, ktorému bola udelená výnimka, povinnosť bezodkladne informovať svojho klienta, ak je sprostredkovateľom, alebo ak daný sprostredkovateľ neexistuje, pokiaľ je daný klient príslušným daňovníkom, o ich povinnosti oznamovania informácií podľa odseku 6.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8ab – odsek 14 – písmeno c
c)  zhrnutie obsahu cezhraničného opatrenia podliehajúceho oznamovaniu vrátane odkazu na prípadný názov, pod akým je obvykle známe, a opis príslušných opatrení a akýchkoľvek iných informácií, ktoré by mohli príslušnému orgánu pomôcť pri posudzovaní potenciálneho daňového rizika, bez toho, aby to viedlo k zverejneniu obchodného, priemyselného alebo profesijného tajomstva alebo obchodného postupu, alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku;
c)  zhrnutie obsahu opatrenia podliehajúceho oznamovaniu vrátane odkazu na prípadný názov, pod akým je obvykle známe, a opis príslušných opatrení, očakávaný vplyv na efektívnu daňovú sadzbu daňovníka v dožiadanom členskom štáteakékoľvek iné informácie, ktoré by mohli príslušnému orgánu pomôcť pri posudzovaní potenciálneho daňového rizika, pričom sa však vynechajú informácie, ktoré by mohli viesť k odhaleniu obchodného, priemyselného alebo profesijného tajomstva alebo obchodného postupu, alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8ab – odsek 14 – písmeno h a (nové)
4a.  V článku 8ab ods. 14 sa dopĺňa toto písmeno:
„ha) zoznam príjemcov, aktualizovaný každý rok.“
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8ad – odsek 1
1.  Každý členský štát prijme potrebné opatrenia, na základe ktorých sa od oznamujúcich poskytovateľov služieb kryptoaktív bude vyžadovať, aby vykonávali postupy hĺbkového preverovania a spĺňali požiadavky na oznamovanie stanovené v oddieloch II a III prílohy VI. Každý členský štát zároveň zabezpečí účinné vykonávanie takýchto opatrení a ich dodržiavanie v súlade s oddielom V prílohy VI.
1.  Každý členský štát prijme primerané opatrenia, na základe ktorých sa od oznamujúcich poskytovateľov služieb kryptoaktív bude vyžadovať, aby vykonávali postupy hĺbkového preverovania a spĺňali požiadavky na oznamovanie stanovené v oddieloch II a III prílohy VI. Každý členský štát zároveň zabezpečí účinné vykonávanie takýchto opatrení a ich dodržiavanie v súlade s oddielom V prílohy VI.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8ad – odsek 3 – písmeno c – bod i
i)  súhrnnú reálnu trhovú hodnotu, ako aj hodnotu počtu jednotiek prevodov uskutočnených oznamujúcim poskytovateľom služieb kryptoaktív na adresy distribuovanej databázy transakcií podľa vymedzenia v nariadení XXX, o ktorých nie je známe, že by boli spojené s poskytovateľom služieb virtuálnych aktív alebo finančnou inštitúciou.
i)  súhrnnú reálnu trhovú hodnotu, ako aj hodnotu počtu jednotiek prevodov uskutočnených oznamujúcim poskytovateľom služieb kryptoaktív na adresy distribuovanej databázy transakcií podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 18 nariadenia (EÚ) 2023/1113.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8ad – odsek 3 – pododsek 3
Na účely písmen d) až h) tohto odseku sa reálna trhová hodnota určuje a oznamuje v jednej fiat mene, pričom ocenenie sa vykoná v čase každej transakcie podliehajúcej oznamovaniu spôsobom, ktorý oznamujúci poskytovateľ služieb kryptoaktív uplatňuje konzistentne.
Na účely písmen d) až h) tohto odseku sa reálna trhová hodnota určuje a oznamuje v jednej fiat mene, pričom ocenenie sa vykoná v čase každej transakcie podliehajúcej oznamovaniu spôsobom, ktorý oznamujúci poskytovateľ služieb kryptoaktív uplatňuje konzistentne. Komisia po konzultácii s expertnou skupinou pre administratívnu spoluprácu v oblasti priamych daní vydá usmernenia k spravodlivému trhovému oceňovaniu.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8ad – odsek 4 a (nový)
4a.  Komisia nemá prístup k informáciám uvedeným v odseku 3 písm. a) a b).
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8ad – odsek 5
5.  Oznámenie podľa odseku 3 tohto článku sa uskutoční pomocou štandardného elektronického formátu uvedeného v článku 20 ods. 5 do dvoch mesiacov od skončenia kalendárneho roka, s ktorým súvisia požiadavky na oznamovanie uplatniteľné na oznamujúcich poskytovateľov služieb kryptoaktív. Prvé informácie sa oznamujú za príslušný kalendárny rok alebo iné primerané oznamovacie obdobie od 1. januára 2027.
5.  Oznámenie podľa odseku 3 tohto článku sa uskutoční pomocou štandardného elektronického formátu uvedeného v článku 20 ods. 5 do troch mesiacov od skončenia kalendárneho roka, s ktorým súvisia požiadavky na oznamovanie uplatniteľné na oznamujúcich poskytovateľov služieb kryptoaktív. Prvé informácie sa oznamujú za príslušný kalendárny rok alebo iné primerané oznamovacie obdobie od 1. januára 2027.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8ad – odsek 6
6.  Bez ohľadu na odsek 3 netreba oznamovať informácie týkajúce sa používateľa kryptoaktív, ak oznamujúci poskytovateľ služieb kryptoaktív získal primerané uistenie, že iný oznamujúci poskytovateľ služieb kryptoaktív spĺňa vo vzťahu k danému používateľovi kryptoaktív všetky požiadavky na oznamovanie podľa tohto článku.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8ad – odsek 7 – pododsek 1
Na účely dodržania požiadaviek na oznamovanie podľa odseku 1 tohto článku každý členský štát stanoví potrebné pravidlá, na základe ktorých sa bude od prevádzkovateľa kryptoaktív požadovať registrácia v Únii. Príslušný orgán členského štátu registrácie pridelí tomuto prevádzkovateľovi kryptoaktív individuálne identifikačné číslo.
Na účely dodržania požiadaviek na oznamovanie podľa odseku 1 tohto článku každý členský štát stanoví primerané pravidlá, na základe ktorých sa bude od prevádzkovateľa kryptoaktív požadovať registrácia v Únii. Príslušný orgán členského štátu registrácie pridelí tomuto prevádzkovateľovi kryptoaktív individuálne identifikačné číslo.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8ad – odsek 11 – pododsek 1
Komisia na základe odôvodnenej žiadosti ktoréhokoľvek členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy prostredníctvom vykonávacích aktov určí, či informácie, ktoré sa musia automaticky vymieňať podľa dohody medzi príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu a jurisdikcie mimo Únie, zodpovedajú informáciám uvedeným v oddiele II odseku B prílohy VI v zmysle oddielu IV odseku F bodu 5 prílohy VI. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
Komisia na základe odôvodnenej žiadosti ktoréhokoľvek členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy prostredníctvom vykonávacích aktov určí, či informácie, ktoré sa musia automaticky vymieňať podľa dohody medzi príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu a jurisdikcie mimo Únie, zodpovedajú informáciám uvedeným v oddiele II odseku B prílohy VI v zmysle oddielu IV odseku F bodu 5 prílohy VI. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez zbytočného odkladu v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8ad – odsek 11 a (nový)
11a.  Odsek 11 sa neuplatňuje, ak je jurisdikcia mimo Únie v súčasnosti uvedená v prílohe I alebo II k zoznamu EÚ nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely alebo ak je identifikovaná v zozname tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, alebo ak boli súčasťou niektorého z nich v predchádzajúcich 12 mesiacoch.
Okrem toho akékoľvek budúce zaradenie do prílohy I alebo prílohy II k zoznamu EÚ nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely alebo identifikácia ako tretej krajiny, ktorá má strategické nedostatky vo svojom režime boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pozastaví účinnosť všetkých existujúcich vykonávacích aktov týkajúcich sa tejto konkrétnej jurisdikcie.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8b – odsek 1
6a.  V článku 8b sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Členské štáty poskytujú Komisii každoročne štatistické údaje o objeme automatických výmen podľa článku 8 ods. 1 a 3a, článkov 8aa a 8ac a aj informácie o administratívnych a ostatných relevantných nákladoch a prínosoch, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami, a akýkoľvek prípadných zmenách týkajúcich sa daňových správ a tretích strán.
1. Členské štáty poskytujú Komisii každoročne všetky relevantné významné informácie vrátane štatistických údajov o objeme automatických výmen, ako aj o posudzovaní použiteľnosti vymieňaných údajov podľa článku 8 ods. 1 a 3a, článkov 8aa, 8ac a 8ad a aj informácie o administratívnych a ostatných relevantných nákladoch a prínosoch, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami, a akýkoľvek prípadných zmenách týkajúcich sa daňových správ a tretích strán.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 b (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
6b.  v článku 11 ods. 1 sa vkladá tento pododsek:
„V prípadoch odôvodneného zamietnutia môže žiadajúci orgán opäť kontaktovať príslušný orgán s dodatočnými prvkami s cieľom získať povolenie pre svojho úradníka na vykonávanie úloh uvedených v odseku 1 písm. a), b) alebo c). Príslušný orgán odpovie na túto druhú žiadosť do 30 dní od jej prijatia.“
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 c – písmeno a (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 12a – odsek 1
6c.  Článok 12a sa mení takto:
a)  odsek 1 sa nahrádza takto:
1.  Príslušný orgán jedného alebo viacerých členských štátov môže požiadať príslušný orgán iného členského štátu (alebo iných členských štátov) o vykonanie spoločnej kontroly. Dožiadané príslušné orgány na žiadosť o spoločnú kontrolu odpovedia do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dožiadané príslušné orgány môžu žiadosť o spoločnú kontrolu zo strany príslušného orgánu niektorého členského štátu odmietnuť na základe opodstatnených dôvodov.
1. Príslušný orgán jedného alebo viacerých členských štátov môže požiadať príslušný orgán iného členského štátu (alebo iných členských štátov) o vykonanie spoločnej kontroly. Dožiadané príslušné orgány na žiadosť o spoločnú kontrolu odpovedia do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 c – písmeno b (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 12a – odsek 1 a (nový)
b)  vkladá sa tento odsek:
„1a. Žiadosť o spoločný audit od príslušného orgánu členského štátu je možné odmietnuť z týchto dôvodov:
a)  požadovaný spoločný audit by zahŕňal vykonanie zisťovaní alebo oznámenie informácií v rozpore s právnymi predpismi dožiadaného členského štátu;
b)  dožadujúci orgán z právnych dôvodov nemôže oznámiť informácie podobné tým, ktoré by mal dožiadaný členský štát počas spoločného auditu podľa očakávaní poskytnúť.
Ak dožiadaný orgán žiadosť zamietne, informuje žiadateľa o tom, ktorý z dvoch dôvodov uvedených v prvom pododseku bol základom daného zamietnutia.“
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1
Informácie oznamované medzi členskými štátmi v akejkoľvek podobe podľa tejto smernice podliehajú povinnosti zachovávať úradné tajomstvo a požívajú ochranu vzťahujúcu sa na podobné informácie podľa vnútroštátneho práva členského štátu, ktorý ich prijal. Takéto informácie sa môžu použiť na posúdenie, správu a presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní uvedených v článku 2, ako aj DPH, iných nepriamych daní, ciel a boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Informácie oznamované medzi členskými štátmi v akejkoľvek podobe podľa tejto smernice podliehajú povinnosti zachovávať úradné tajomstvo a požívajú ochranu vzťahujúcu sa na podobné informácie podľa vnútroštátneho práva členského štátu, ktorý ich prijal. Takéto informácie sa môžu použiť na posúdenie, správu a presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní uvedených v článku 2, ako aj DPH, iných nepriamych daní, ciel, boja proti praniu špinavých peňazí a súvisiacich predikatívnych trestných činov, financovaniu terorizmu a cielených finančných sankcií.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1
S povolením príslušného orgánu členského štátu, ktorý oznamuje informácie podľa tejto smernice, a len ak to umožňujú právne predpisy členského štátu príslušného orgánu, ktorý tieto informácie prijíma, sa informácie a dokumenty prijaté podľa tejto smernice môžu použiť na iné účely, než sú účely uvedené v odseku 1.
Ak to umožňujú právne predpisy členského štátu príslušného orgánu, ktorý tieto informácie prijíma, sa informácie a dokumenty prijaté podľa tejto smernice môžu použiť na iné účely, než sú účely uvedené v odseku 1. Takéto povolenie sa udeľuje priamo, ak sa informácie môžu použiť na podobné účely v členskom štáte príslušného orgánu, ktorý tieto informácie oznamuje.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 16 – odsek 7
7.  Príslušný orgán každého členského štátu zavedie účinný mechanizmus na zabezpečenie posúdenia údajov získaných prostredníctvom oznamovania alebo výmeny informácií podľa článkov 8 až 8ad v rozsahu pôsobnosti tejto smernice.;
7.  Príslušný orgán každého členského štátu zavedie účinný mechanizmus na zabezpečenie používania a posúdenia kvality a úplnosti údajov získaných a vymieňaných prostredníctvom oznamovania alebo výmeny informácií podľa článkov 8 až 8ad v rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ako aj postupy na systematickú analýzu rizík týchto informácií a systematickú analýzu nespárovaných informácií vymieňaných podľa článkov 5 a 8.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 17 – odsek 4 a (nový)
7a.  V článku 17 sa vkladá tento odsek:
„4a. Možnosť odmietnuť poskytnutie informácií uvedená v odseku 4 sa neuplatňuje, ak je žiadajúci orgán schopný preukázať, že informácie nebudú sprístupnené verejnosti a použijú sa len na účely posúdenia, správy a kontroly príslušných daňových záležitostí osoby alebo skupiny osôb, ktorých sa žiadosť o informácie týka.“
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23 – odsek 2
9a.  V článku 23 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Členské štáty oznamujú Komisii všetky relevantné informácie potrebné na hodnotenie účinnosti administratívnej spolupráce v súlade s touto smernicou v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa dani.
2. Členské štáty oznamujú Komisii všetky relevantné informácie potrebné na hodnotenie účinnosti administratívnej spolupráce v súlade s touto smernicou v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa dani a skúmajú a hodnotia náklady na dodržiavanie predpisov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nadmerného oznamovania. Členské štáty každoročne oznamujú výsledky svojho hodnotenia Európskemu parlamentu a Komisii. Prehľad týchto výsledkov sa zverejní, pričom sa zohľadnia práva a dôvernosť daňovníkov. Informácie sa nesmú rozčleniť na takú úroveň, aby ich bolo možné priradiť jedinému daňovníkovi.“
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23 – odsek 3
3.  Členské štáty oznamujú Komisii každoročné posúdenie účinnosti automatickej výmeny informácií podľa článkov 8, 8a, 8aa a 8ab, ako aj dosiahnuté praktické výsledky. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov formulár a podmienky oznamovania uvedeného každoročného posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
3.  Členské štáty oznamujú Komisii každoročné posúdenie účinnosti výmeny informácií na požiadanie podľa článkov 5, 6 a 7 a automatickej výmeny informácií podľa článkov 8 8ad, úroveň spolupráce s tretími krajinami, ako aj dosiahnuté praktické výsledky vrátane súvisiacich nárastov príjmov z daní a nezákonných praktík zistených administratívnou spoluprácou. Komisia rozčlení oznámené informácie aspoň podľa jednotlivých krajín. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov formulár a podmienky oznamovania uvedeného každoročného posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 a – písmeno a (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23a – odsek 1
11a.  Článok 23a sa mení takto:
a)  odsek 1 sa nahrádza takto:
1.  Informácie oznamované Komisii podľa tejto smernice uchováva Komisia ako dôverné v súlade s ustanoveniami platnými pre orgány Únie, pričom sa nesmú použiť na iné účely než na účely potrebné na určenie, či a do akej miery členské štáty dosiahli súlad s touto smernicou.
1. Informácie oznamované Komisii podľa tejto smernice sa uchovávajú ako dôverné, ak ich nezverejnenie nepoškodí verejný záujem, ak tieto informácie možno priradiť jedinému daňovníkovi a ak by ich zverejnenie bolo v rozpore s právami daňovníkov.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 a – písmeno b (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23a – odsek 2
b)  odsek 2 sa nahrádza takto:
2.  Informácie, ktoré oznamujú členské štáty Komisii podľa článku 23, ako aj akékoľvek správy alebo dokumenty, ktoré Komisia vypracúva s použitím takýchto informácií, sa môžu postúpiť iným členským štátom. Na takto postúpené informácie sa vzťahuje povinnosť zachovávať úradné tajomstvo, ako aj ochrana rozšírená na podobné informácie podľa vnútroštátneho práva členského štátu, ktorý tieto informácie prijal.
2. Informácie, ktoré oznamujú členské štáty Komisii podľa článku 23, ako aj akékoľvek správy alebo dokumenty, ktoré Komisia vypracúva s použitím takýchto priraditeľných informácií, sa môžu postúpiť iným členským štátom. Na takto postúpené informácie sa vzťahuje povinnosť zachovávať úradné tajomstvo, ako aj ochrana rozšírená na podobné informácie podľa vnútroštátneho práva členského štátu, ktorý tieto informácie prijal.
Správy a dokumenty vypracované Komisiou, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, môžu členské štáty použiť len na analytické účely a nesmú ich zverejniť ani sprístupniť žiadnej inej osobe alebo orgánu bez výslovného súhlasu Komisie.
Správy a dokumenty vypracované Komisiou uvedené v prvom pododseku môžu členské štáty použiť len na analytické účely.
Bez ohľadu na prvý a druhý pododsek môže Komisia raz ročne zverejniť anonymizované súhrny štatistických údajov, ktoré jej členské štáty oznámili v súlade s článkom 23 ods. 4.
Bez ohľadu na prvý a druhý pododsek Komisia raz ročne zverejní anonymizované súhrny štatistických údajov, ktoré jej členské štáty oznámili v súlade s článkom 23 ods. 4.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 25a – odsek 1
1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a v súvislosti s článkom 8 ods. 3a a článkami 8aa až 8ad a prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili ich vykonávanie a presadzovanie. Stanovené sankcie a opatrenia na zabezpečenie súladu musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a v súvislosti s článkom 8 ods. 3a a článkami 8aa až 8ad a prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili ich vykonávanie a presadzovanie. Stanovené sankcie a opatrenia na zabezpečenie súladu musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty zabezpečia, aby sa sankcie uplatňovali voči stranám, ktoré sa skutočne previnili.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 25a – odsek 1 a (nový)
1a.  Ak členský štát stanoví sankcie presahujúce 150 000 EUR, so zreteľom na článok 8ad zavedie pre MSP režim dočasného zníženia sankcií na tri roky.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 25a – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno c
c)  právomoc vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 25a – odsek 3 – pododsek 1
V prípadoch neoznámenia po dvoch administratívnych výzvach, alebo ak poskytnuté informácie obsahujú neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, ktoré predstavujú viac ako 25 % informácií, ktoré mali byť oznámené v súlade s informáciami uvedenými v oddiele II odseku B prílohy VI, členské štáty zabezpečia, aby sankcie, ktoré možno uplatniť, zahŕňali aspoň tieto minimálne peňažné sankcie:
V prípadoch neoznámenia po dvoch administratívnych výzvach, alebo ak poskytnuté informácie obsahujú neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, ktoré predstavujú viac ako 25 % informácií, ktoré mali byť oznámené v súlade s informáciami uvedenými v prílohách, členské štáty zabezpečia, aby sankcie, ktoré možno uplatniť, zahŕňali aspoň tieto minimálne peňažné sankcie:
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 25a – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c
c)  v prípade nedodržania vnútroštátnych ustanovení prijatých na dosiahnutie súladu s článkom 8ab je minimálna peňažná sankcia najmenej 50 000 EUR, ak je ročný obrat sprostredkovateľa alebo príslušného daňovníka nižší ako 6 miliónov EUR, a najmenej 150 000 EUR, ak je tento obrat 6 miliónov EUR alebo vyšší; ak je sprostredkovateľ alebo príslušný daňovník fyzickou osobou, minimálna peňažná sankcia je najmenej 20 000 EUR;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 25a – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d
d)  v prípade nedodržania vnútroštátnych ustanovení prijatých na dosiahnutie súladu s článkom 8ac je minimálna peňažná sankcia najmenej 50 000 EUR, ak je ročný obrat oznamujúceho prevádzkovateľa platformy nižší ako 6 miliónov EUR, a aspoň 150 000 EUR, ak je tento obrat 6 miliónov EUR alebo vyšší, pričom minimálna peňažná sankcia je najmenej 20 000 EUR, ak je oznamujúci prevádzkovateľ platformy fyzickou osobou;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 25a – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e
e)  v prípade nedodržania vnútroštátnych ustanovení prijatých na dosiahnutie súladu s článkom 8ad je minimálna peňažná sankcia najmenej 50 000 EUR, ak je ročný obrat oznamujúceho poskytovateľa služieb kryptoaktív nižší ako 6 miliónov EUR, a najmenej 150 000 EUR, ak je tento obrat 6 miliónov EUR alebo vyšší, pričom minimálna peňažná sankcia je najmenej 20 000 EUR, ak je oznamujúci poskytovateľ služieb kryptoaktív fyzickou osobou.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica Rady 2011/16/EÚ
Článok 25a – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)
Sankcie stanovené v tomto odseku nesmú presiahnuť 1 % celkového obratu osoby, ktorá má oznamovaciu povinnosť.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 25a – odsek 3 – pododsek 2
Komisia zhodnotí primeranosť súm, ktoré sú uvedené v tomto odseku písmene d), v správe uvedenej v článku 27 ods. 1.
Do ... [jeden rok odo dňa začatia uplatňovania tejto smernice] Komisia vyhodnotí primeranosť a proporcionalitu súm, ktoré sú uvedené v tomto odseku.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 27 – odsek 1
13a.  V článku 27 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Každých päť rokov od 1. januára 2013 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice.
1. Každých päť rokov od 1. januára 2013 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice. K správe sa v prípade potreby pripoja konkrétne návrhy vrátane legislatívnych návrhov na zlepšenie tejto smernice.“
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 27 – odsek 2
2.  Členské štáty v rámci svojej jurisdikcie monitorujú a posudzujú účinnosť administratívnej spolupráce v súlade s touto smernicou, pokiaľ ide o boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, a raz ročne oznamujú výsledky svojho posúdenia Komisii.
2.  Členské štáty v rámci svojej jurisdikcie monitorujú a posudzujú účinnosť administratívnej spolupráce v súlade s touto smernicou, pokiaľ ide o boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, a raz ročne oznamujú výsledky svojho posúdenia Európskemu parlamentu a Komisii.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 27 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Komisia zohľadní výsledky hodnotení členských štátov pri ďalších legislatívnych preskúmaniach s cieľom vyriešiť zostávajúce medzery a nedostatky tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 27 – odsek 2 a (nový)
14a.  V článku 27 sa vkladá tento odsek:
„2a. Na účely odseku 2 tohto článku Komisia prijme spoločný rámec na meranie vplyvu a nákladov a prínosov tejto smernice v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 27c – odsek 1
V prípade zdaňovacích období, ktoré sa začínajú 1. januára 2026 alebo neskôr, členské štáty zabezpečia, aby sa daňové identifikačné čísla (DIČ) oznámených fyzických osôb alebo subjektov, ktoré vydal členský štát bydliska alebo sídla, zahrnuli do oznamovania informácií uvedených v článku 8 ods. 1 a 3a, článku 8a ods. 6, článku 8aa ods. 3, článku 8ab ods. 14, článku 8ac ods. 2 a článku 8ad ods. 3. Daňové identifikačné číslo sa poskytuje aj vtedy, keď sa v uvedených článkoch výslovne nevyžaduje.
V prípade zdaňovacích období, ktoré sa začínajú 1. januára 2027 alebo neskôr, členské štáty zabezpečia, aby sa daňové identifikačné čísla (DIČ) oznámených fyzických osôb alebo subjektov, ktoré vydal členský štát bydliska alebo sídla, ak sú k dispozícii, zahrnuli do oznamovania informácií uvedených v článku 8 ods. 1 a 3a, článku 8a ods. 6, článku 8aa ods. 3, článku 8ab ods. 14, článku 8ac ods. 2 a článku 8ad ods. 3. Daňové identifikačné číslo sa poskytuje aj vtedy, keď sa v uvedených článkoch výslovne nevyžaduje.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 27c – odsek 2 a (nový)
Komisia do januára 2026 posúdi, či je žiaduce zaviesť európske DIČ. Komisia môže v prípade potreby predložiť Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 27 d (nový)
15a.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 27d
Preskúmanie
Do januára 2026 Komisia posúdi, či je potrebné ďalšie posilnenie efektívnosti a fungovania automatickej výmeny informácií a zvyšovanie jej úrovne s cieľom stanoviť, aby:
a)  sa kategórie príjmov stanovené v článku 8 ods. 1 rozšírili na finančné aktíva vrátane obchodovania s menami a nefinančné aktíva, ako sú nehnuteľnosti, umelecké diela alebo šperky a nové formy na uchovávanie majetku, ako sú slobodné prístavy a bezpečnostné schránky vrátane údajov o konečnom skutočnom vlastníctve a kapitálových ziskoch;
b)  sa zoznamy položiek stanovených v článku 8 ods. 3a rozšírili tak, aby obsahovali údaje o konečnom skutočnom vlastníctve a riešili obchádzanie predpisov prostredníctvom druhej daňovej rezidencie alebo viacerých daňových rezidencií.“
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1
Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2025 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Znenie týchto ustanovení bezodkladne oznámia Komisii.
Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2026 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Znenie týchto ustanovení bezodkladne oznámia Komisii.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2
Uvedené ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2026.
Uvedené ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2027.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i
Smernica 2011/16/EÚ
PRÍLOHA I – oddiel I – bod A – odsek 1 – písmeno c
c)  či je účet spoločným účtom, vrátane počtu držiteľov spoločného účtu.
c)  či je účet spoločným účtom, vrátane počtu držiteľov spoločného účtu a podielu každého držiteľa účtu.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod ii a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
PRÍLOHA I – oddiel I – bod A – pododsek 7 a (nový)
iia)  dopĺňa sa tento pododsek:
„7a. v prípade, že oznamujúca finančná inštitúcia nemá účet, ktorý sa má oznamovať podľa tejto smernice, nulový výkaz vrátane vysvetlenia, prečo finančná inštitúcia neoznamuje žiadne informácie.“
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – bod 1 – písmeno c a (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
PRÍLOHA I – oddiel I – bod F a (nový)
ca)  dopĺňa sa tento odsek:
„Fa. Každá neoznamujúca finančná inštitúcia predloží príslušnému orgánu svojho členského štátu nulový výkaz vrátane vysvetlenia, prečo finančná inštitúcia neoznamuje žiadne informácie alebo informácie, ktoré oznamuje iná finančná inštitúcia v jej mene.“
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – bod 1 a – písmeno a (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
PRÍLOHA I – oddiel V – bod A
1a.  Oddiel V sa mení takto:
a)  bod A sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – bod 1 a – písmeno b (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
PRÍLOHA I – oddiel V – bod B
b)  bod B sa nahrádza takto:
B.  Účty subjektov podliehajúce preverovaniu. Existujúci účet subjektu, ktorý má celkový zostatok alebo hodnotu presahujúcu k 31. decembru 2015 sumu denominovanú v domácej mene každého členského štátu zodpovedajúcu sume 250 000 USD, a existujúci účet subjektu, ktorý k 31. decembru 2015 nepresahuje uvedenú sumu, ale ktorého celkový zostatok alebo hodnota k poslednému dňu ktoréhokoľvek nasledujúceho kalendárneho roka presahuje takúto sumu, sa musí preveriť v súlade s postupmi uvedenými v odseku D.
B. Účty subjektov podliehajúce preverovaniu. Existujúci účet subjektu sa preverí v súlade s postupmi stanovenými v odseku D.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha 1 – oddiel VIII – bod A– pododsek 6 – písmeno b
b)  ktorého hrubý príjem možno primárne pripísať investovaniu, reinvestovaniu alebo obchodovaniu s finančnými aktívami, ak je subjekt riadený iným subjektom, ktorý je vkladovou inštitúciou, inštitúciou správy a úschovy finančných aktív, špecifikovanou poisťovacou spoločnosťou alebo investičným subjektom stanoveným v odseku A bode 6 písm. a).
b)  (Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha I – oddiel VIII – bod A – pododsek 10
10.  Pojem „token elektronických peňazí“ označuje token elektronických peňazí podľa vymedzenia v nariadení XXX.
10.  Pojem „token elektronických peňazí“ označuje token elektronických peňazí podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 7 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha I – oddiel VIII – bod A – pododsek 13
13.  Pojem „kryptoaktívum“ označuje kryptoaktívum podľa vymedzenia v nariadení XXX.
13.  Pojem „kryptoaktívum“ označuje kryptoaktívum podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh smernice
Príloha III
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha VI – oddiel I – bod A – pododsek 1
1.  subjektom, ktorému bolo udelené povolenie podľa nariadenia XXX;
1.  subjektom, ktorému bolo udelené povolenie podľa nariadenia (EÚ) 2023/1114.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh smernice
Príloha III
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha VI – oddiel II – bod B a (nový)
Ba.  Bez ohľadu na bod A ods. 1 sa miesto narodenia nemusí oznamovať, pokiaľ sa od oznamujúceho poskytovateľa služieb kryptoaktív nevyžaduje, aby ho získal a oznámil podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh smernice
Príloha III
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha VI – oddiel II – bod C
C.  Informácie uvedené v odseku 3 sa oznamujú do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, ktorého sa informácie týkajú. Prvé informácie sa oznamujú za príslušný kalendárny rok alebo iné primerané oznamovacie obdobie od 1. januára 2026.
C.  Informácie uvedené v odseku 3 sa oznamujú do 31. júla kalendárneho roka nasledujúceho po roku, ktorého sa informácie týkajú. Prvé informácie sa oznamujú za príslušný kalendárny rok alebo iné primerané oznamovacie obdobie od 1. januára 2026.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh smernice
Príloha III
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha VI – oddiel IV – bod A – pododsek 1
1.  „Kryptoaktívum“ je kryptoaktívum podľa vymedzenia v nariadení XXX.
1.  „Kryptoaktívum“ je kryptoaktívum podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh smernice
Príloha III
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha VI – oddiel IV – bod A – pododsek 5
5.  „Elektronické peniaze“ sú elektronické peniaze podľa vymedzenia v smernici 2009/110/ES. Na účely tejto smernice pojem „elektronické peniaze“ nezahŕňa produkt vytvorený výlučne na účely uľahčenia prevodu finančných prostriedkov od klienta na inú osobu podľa pokynov klienta. Produkt nie je vytvorený výlučne na účely uľahčenia prevodu finančných prostriedkov, ak sa v rámci bežného chodu podnikania prevádzajúceho subjektu finančné prostriedky spojené s takýmto produktom držia dlhšie ako 60 dní po prijatí pokynov na uľahčenie prevodu, alebo ak sú v prípade, že neboli prijaté žiadne pokyny, finančné prostriedky spojené s takýmto produktom držané dlhšie ako 60 dní po prijatí finančných prostriedkov.
5.  „Elektronické peniaze“ na účely tejto smernice akékoľvek kryptoaktíva, ktoré sú: a) digitálnou reprezentáciou jednotnej fiat meny; b) vydané pri prijatí finančných prostriedkov na účely vykonania platobných transakcií; c) reprezentované pohľadávkou voči emitentovi denominovanou v tej istej fiat mene; d) prijaté ako platba inou fyzickou alebo právnickou osobou ako emitentom; na základe regulačných požiadaviek, ktorým emitent podlieha, kedykoľvek splatiteľné v menovitej hodnote za rovnakú fiat menu na žiadosť držiteľa produktu. Pojem „elektronické peniaze“ nezahŕňa produkt vytvorený výlučne na účely uľahčenia prevodu finančných prostriedkov od klienta na inú osobu podľa pokynov klienta. Produkt nie je vytvorený výlučne na účely uľahčenia prevodu finančných prostriedkov, ak sa v rámci bežného chodu podnikania prevádzajúceho subjektu finančné prostriedky spojené s takýmto produktom držia dlhšie ako 60 dní po prijatí pokynov na uľahčenie prevodu, alebo ak sú v prípade, že neboli prijaté žiadne pokyny, finančné prostriedky spojené s takýmto produktom držané dlhšie ako 60 dní po prijatí finančných prostriedkov.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh smernice
Príloha III
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha VI – oddiel IV – bod A – pododsek 6
6.  „Token elektronických peňazí“ je token elektronických peňazí podľa vymedzenia v nariadení XXX.
6.  „Token elektronických peňazí“ je token elektronických peňazí podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 7 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh smernice
Príloha III
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha VI – oddiel IV – bod A – pododsek 7
7.  „Technológia distribuovanej databázy transakcií (DLT)“ je technológia distribuovanej databázy transakcií alebo DLT podľa vymedzenia v nariadení XXX.
7.  „Technológia distribuovanej databázy transakcií (DLT)“ je technológia distribuovanej databázy transakcií alebo DLT podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh smernice
Príloha III
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha VI – oddiel IV – bod B – pododsek 1
1.  „Poskytovateľ služieb kryptoaktív“ je poskytovateľ služieb kryptoaktív podľa vymedzenia v nariadení XXX.
1.  „Poskytovateľ služieb kryptoaktív“ je poskytovateľ služieb kryptoaktív podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 15 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh smernice
Príloha III
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha VI – oddiel IV – bod B – bod 4
4.  „Služby kryptoaktív“ sú služby kryptoaktív podľa vymedzenia v nariadení XXX vrátane stakingu a požičiavania.
4.  „Služby kryptoaktív“ sú služby kryptoaktív podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 16 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh smernice
Príloha III
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha VI – oddiel IV – bod C – bod 4
4.  „Transakcia retailových platieb podliehajúca oznamovaniu“ je prevod kryptoaktív podliehajúcich oznamovaniu za protihodnotu tovaru alebo služieb v hodnote presahujúcej 50 000 EUR.
4.  „Transakcia retailových platieb podliehajúca oznamovaniu“ je prevod kryptoaktív podliehajúcich oznamovaniu za protihodnotu tovaru alebo služieb v hodnote presahujúcej 50 000 USD (alebo ekvivalentnú sumu v akejkoľvek inej mene).
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh smernice
Príloha III
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha VI – oddiel V – bod A – bod 2
2.  Ak používateľ kryptoaktív neposkytne informácie požadované podľa oddielu III po dvoch výzvach v nadväznosti na pôvodnú žiadosť oznamujúceho poskytovateľa služieb kryptoaktív, ale nie skôr, ako uplynie 60 dní, oznamujúci poskytovatelia služieb kryptoaktív zabránia používateľovi kryptoaktív vo vykonávaní výmenných transakcií.
2.  Ak používateľ kryptoaktív neposkytne informácie požadované podľa oddielu III po dvoch výzvach v nadväznosti na pôvodnú žiadosť oznamujúceho poskytovateľa služieb kryptoaktív, ale nie skôr, ako uplynie 60 dní, oznamujúci poskytovatelia služieb kryptoaktív zabránia používateľovi kryptoaktív vo vykonávaní výmenných transakcií. Takéto obmedzenie sa musí okamžite zrušiť po tom, ako používateľ kryptoaktív poskytne požadované informácie.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh smernice
Príloha III
Smernica 2011/16/EÚ
Príloha VI – oddiel V – bod E
Domovský členský štát, ktorý poskytovateľom služieb kryptoaktív udeľuje povolenie podľa nariadenia XXX, pravidelne, najneskôr však do 31. decembra, oznamuje príslušnému orgánu zoznam všetkých poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorým bolo udelené povolenie.
Domovský členský štát, ktorý poskytovateľom služieb kryptoaktív udeľuje povolenie podľa nariadenia (EÚ) 2023/1114, pravidelne, najneskôr však do 31. decembra, oznamuje príslušnému orgánu zoznam všetkých poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorým bolo udelené povolenie.
Posledná úprava: 19. decembra 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia