Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2022/0413(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0236/2023

Predložena besedila :

A9-0236/2023

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2023 - 7.5

Sprejeta besedila :

P9_TA(2023)0315

Sprejeta besedila
PDF 269kWORD 78k
Sreda, 13. september 2023 - Strasbourg
Obdavčevanje: upravno sodelovanje
P9_TA(2023)0315A9-0236/2023

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2023 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja (COM(2022)0707 – C9-0017/2023 – 2022/0413(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2022)0707),

–  ob upoštevanju členov 113 in 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je posvetoval s Svetom (C9‑0017/2023),

–  ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9‑0236/2023),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)  Davčne goljufije, davčne utaje in izogibanje davkom so velik izziv, tako za Unijo kot na svetovni ravni. Izmenjava informacij je ključnega pomena v boju proti takim praksam.
(1)  Davčne goljufije, davčne utaje in izogibanje davkom so velik izziv, tako za Unijo kot na svetovni ravni. Ocenjuje se, da države članice zaradi davčnih goljufij, davčnih utaj in izogibanja davkom izgubijo do 170 milijard EUR na leto1a, kar znatno omejuje zmožnost za zagotavljanje kakovostnih javnih storitev. Izmenjava informacij ima ključno vlogo pri razvoju dobro delujočega in učinkovitega okvira Unije za boj proti takim škodljivim praksam.
__________________
1a Poljski ekonomski inštitut, Tax unfairness in the European Union (Davčna nepravičnost v Evropski uniji): https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIE_Report_Tax_Havens_EU.pdf
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)  Za zagotovitev pravilnega izvajanja te direktive bi morale države članice Komisiji vsako leto sporočiti ustrezne informacije o ovirah, ki so jih ugotovile. Poleg tega bi bilo treba spodbujati tudi izmenjavo primerov nacionalnih najboljših praks med davčnimi organi.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 b (novo)
(2b)  Evropski parlament je pozval k ambicioznejšemu pristopu k sistemu in infrastrukturi za izmenjavo informacij na področju obdavčevanja, zlasti v več mnenjih o revizijah direktive o upravnem sodelovanju in poročilu o izvajanju.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 c (novo)
(2c)  Zaradi prostega pretoka kapitala nacionalni samostojni pristopi ne zagotavljajo učinkovitih odgovorov na davčne zlorabe. Zato ostaja izvajanje politik na ravni Unije in mednarodnih sporazumov, kadar koli je to mogoče, ključna razsežnost v prizadevanjih za izboljšanje pravičnosti davčnih sistemov.
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 5
(5)  Trg kriptosredstev je v zadnjih desetih letih pridobil na pomenu ter znatno in hitro povečal svojo kapitalizacijo. Kriptosredstva so digitalna predstavitev vrednosti ali pravice, ki jo je mogoče elektronsko prenesti in shraniti z uporabo tehnologije razpršene evidence ali podobne tehnologije.
(5)  Trg kriptosredstev je v zadnjih desetih letih pridobil na pomenu ter znatno in hitro povečal svojo kapitalizacijo. Kriptosredstva so digitalna predstavitev vrednosti ali pravice, ki jo je mogoče elektronsko prenesti in shraniti z uporabo tehnologije razpršene evidence ali podobne tehnologije. Kriptosredstva bi se lahko zaradi njihove nepregledne in spremenljive narave uporabljala za nezakonite namene. Spremljanje prenosov kriptosredstev je zelo pomembno.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 6
(6)  Države članice imajo vzpostavljena pravila in smernice za obdavčitev dohodkov iz transakcij s kriptosredstvi, čeprav se med državami članicami razlikujejo. Vendar zaradi decentralizirane narave kriptosredstev davčne uprave držav članic težko zagotavljajo izpolnjevanje davčnih obveznosti.
(6)  Države članice imajo vzpostavljena pravila in smernice za obdavčitev dohodkov iz transakcij s kriptosredstvi, čeprav se med državami članicami razlikujejo. Vendar so nekatere države članice oblikovale davčne ugodnosti, ki so posebej usmerjene v privabljanje kriptosredstev, kar bi lahko povzročilo škodljive davčne prakse in izgube davčnih prihodkov.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 7
(7)  Uredba XXX Evropskega parlamenta in Sveta26 o trgih kriptoimetij (v nadaljnjem besedilu: Uredba XXX) je razširila regulativni obseg Unije na vprašanja kriptosredstev, ki jih akti Unije o finančnih storitvah doslej niso urejali, in ponudnike storitev v zvezi s takimi kriptosredstvi (v nadaljnjem besedilu: ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi). Uredba XXX določa opredelitve pojmov, ki se uporabljajo za namene te direktive. Direktiva upošteva tudi zahtevo po dovoljenju za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi iz Uredbe XXX, da se čim bolj zmanjša upravno breme za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi. Zaradi čezmejne narave kriptosredstev je za zagotovitev učinkovite ureditve potrebno tesno mednarodno upravno sodelovanje.
(7)  Uredba (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta1a je razširila regulativni obseg Unije na vprašanja kriptosredstev, ki jih akti Unije o finančnih storitvah doslej niso urejali, in ponudnike storitev v zvezi s takimi kriptosredstvi (v nadaljnjem besedilu: ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi). V tej uredbi so določene opredelitve pojmov, ki se uporabljajo za namene te direktive. Direktiva upošteva tudi zahtevo po dovoljenju za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi iz te uredbe, da se čim bolj zmanjša upravno breme za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi. Zaradi čezmejne narave kriptosredstev je za zagotovitev učinkovite ureditve potrebno tesno mednarodno upravno sodelovanje. Bistveno je zagotoviti sistematično skladnost pravnih aktov Unije v zvezi z regulacijo kriptosredstev. Zato je pri reviziji direktive o upravnem sodelovanju obravnavana tudi Uredba (EU) 2023/1113 Evropskega parlamenta in Sveta1b. Vendar je v direktivi navedena ugotovitev, da je za učinkovito izmenjavo informacij potrebna širša pokritost.
__________________
__________________
26
1a Uredba (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o trgih kriptosredstev in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937 (UL L 150, 9.6.2023, str. 40).
1b Uredba (EU) 2023/1113 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev, in spremembi Direktive (EU) 2015/849 (UL L 150, 9.6.2023, str. 1).
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 8
(8)  Okvir Unije za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT) razširja področje uporabe pooblaščenih subjektov, za katere veljajo pravila AML/CFT, na ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki jih ureja Uredba XXX. Poleg tega Uredba XXX27 razširja obveznost ponudnikov plačilnih storitev, da prenosom sredstev priložijo informacije o plačniku in prejemniku plačila, na ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi, da se zagotovi sledljivost prenosov kriptosredstev za namene boja proti pranju denarja in financiranju terorizma.
(8)  Okvir Unije za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT) razširja področje uporabe pooblaščenih subjektov, za katere veljajo pravila AML/CFT, na ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki jih ureja Uredba (EU) 2023/1114. Poleg tega Uredba (EU) 2023/1113 razširja obveznost ponudnikov plačilnih storitev, da prenosom sredstev priložijo informacije o plačniku in prejemniku plačila, na ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi, da se zagotovi sledljivost prenosov kriptosredstev za namene boja proti pranju denarja in financiranju terorizma.
__________________
27
Sprememba 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 9
(9)  Na mednarodni ravni je cilj okvira za poročanje o kriptosredstvih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) uvesti večjo davčno preglednost kriptosredstev in poročanja o njih. Pravila Unije bi morala upoštevati okvir, ki ga je razvil OECD, da bi povečali učinkovitost izmenjave informacij in zmanjšali upravno breme.
(9)  Na mednarodni ravni je cilj okvira za poročanje o kriptosredstvih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)28 uvesti večjo davčno preglednost kriptosredstev in poročanja o njih. Pravila Unije bi morala upoštevati okvir, ki ga je razvil OECD, da bi povečali učinkovitost izmenjave informacij in zmanjšali upravno breme. Države članice bi morale za dosledno izvajanje in uporabo te direktive upoštevati pripombe o vzorčnem sporazumu med pristojnimi organi in okviru za poročanje o kriptosredstvih, ki jih je pripravila OECD.
__________________
__________________
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
Sprememba 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 14
(14)  Direktiva se uporablja za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki jih ureja Uredba XXX in imajo dovoljenje v skladu z njo, ter za upravljavce kriptosredstev, ki jih navedena uredba ne ureja. Oboji so opredeljeni kot poročevalski ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, saj morajo poročati v skladu s to direktivo. Splošno razumevanje tega, kaj so kriptosredstva, je zelo široko in vključuje tudi kriptosredstva, ki so bila izdana decentralizirano, ter stabilne kovance in nekatere nezamenljive žetone. V skladu s to direktivo se poroča o kriptosredstvih, ki se uporabljajo za plačilne ali naložbene namene. Zato bi morali poročevalski ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi za vsak primer posebej ugotoviti, ali se kriptosredstva lahko uporabijo za plačilne in naložbene namene, pri čemer bi bilo treba upoštevati izjeme iz Uredbe XXX, zlasti v zvezi z omejeno mrežo in nekaterimi uporabniškimi žetoni.
(14)  Direktiva se uporablja za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki jih ureja Uredba (EU) 2023/1114 in imajo dovoljenje v skladu z njo, ter za upravljavce kriptosredstev, ki jih navedena uredba ne ureja. Oboji so opredeljeni kot poročevalski ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, saj morajo poročati v skladu s to direktivo. Splošno razumevanje tega, kaj so kriptosredstva, je zelo široko in vključuje kriptosredstva, ki so bila izdana decentralizirano, ter stabilne kovance, vključno z e-denarnimi žetoni, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) 2023/1114, in nekatere nezamenljive žetone. V skladu s to direktivo se poroča o kriptosredstvih, ki se uporabljajo za plačilne ali naložbene namene.
Sprememba 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 17
(17)  Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, zajeti z Uredbo XXX, lahko po prejetju dovoljenja v državi članici svojo dejavnost v Uniji opravljajo na podlagi enotnega dovoljenja za čezmejno opravljanje storitev. Za te namene vodi ESMA register ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi z dovoljenjem. Poleg tega ESMA vodi tudi črni seznam upravljavcev, ki opravljajo storitve v zvezi s kriptosredstvi, za katere je potrebno dovoljenje v skladu z Uredbo XXX.
(17)  Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, zajeti z Uredbo (EU) 2023/1114, lahko po prejetju dovoljenja v državi članici svojo dejavnost v Uniji opravljajo na podlagi enotnega dovoljenja za čezmejno opravljanje storitev. Za te namene vodi ESMA register ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi z dovoljenjem. Poleg tega ESMA vodi tudi črni seznam upravljavcev, ki opravljajo storitve v zvezi s kriptosredstvi, za katere je potrebno dovoljenje v skladu z navedeno Uredbo.
Sprememba 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 19
(19)  Za spodbujanje upravnega sodelovanja na tem področju z jurisdikcijami zunaj Unije bi moralo biti upravljavcem kriptosredstev, ki se nahajajo v jurisdikcijah zunaj Unije in opravljajo storitve za uporabnike kriptosredstev iz EU, kot so ponudniki storitev nezamenljivih žetonov ali upravljavci, ki storitve opravljajo na podlagi obratnega iskanja, dovoljeno, da informacije o uporabnikih kriptosredstev, ki so rezidenti Unije, sporočajo le davčnim organom jurisdikcije zunaj Unije, če sporočene informacije ustrezajo informacijam iz te direktive in če je vzpostavljena učinkovita izmenjava informacij med jurisdikcijo zunaj Unije in državo članico. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki imajo dovoljenje v skladu z Uredbo XXX, bi lahko bili oproščeni poročanja o takih informacijah v državah članicah, v katerih imajo dovoljenje, če ustrezno poročanje poteka v jurisdikciji zunaj Unije in če je sklenjen veljaven kvalificiran sporazum med pristojnimi organi. Kvalificirana jurisdikcija zunaj Unije bi nato take informacije sporočila davčnim upravam tistih držav članic, v katerih so uporabniki kriptosredstev rezidenti. Kadar je to primerno, bi bilo treba ta mehanizem omogočiti, da se preprečita večkratno poročanje in prenos ustreznih informacij.
(19)  Za spodbujanje upravnega sodelovanja na tem področju z jurisdikcijami zunaj Unije bi moralo biti upravljavcem kriptosredstev, ki se nahajajo v jurisdikcijah zunaj Unije in opravljajo storitve za uporabnike kriptosredstev iz EU, kot so ponudniki storitev nezamenljivih žetonov ali upravljavci, ki storitve opravljajo na podlagi obratnega iskanja, dovoljeno, da informacije o uporabnikih kriptosredstev, ki so rezidenti Unije, sporočajo le davčnim organom jurisdikcije zunaj Unije, če sporočene informacije ustrezajo informacijam iz te direktive in če je vzpostavljena učinkovita izmenjava informacij med jurisdikcijo zunaj Unije in državo članico. Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki imajo dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) 2023/1114, bi lahko bili oproščeni poročanja o takih informacijah v državah članicah, v katerih imajo dovoljenje, če ustrezno poročanje poteka v jurisdikciji zunaj Unije in če je sklenjen veljaven kvalificiran sporazum med pristojnimi organi. Kvalificirana jurisdikcija zunaj Unije bi nato take informacije sporočila davčnim upravam tistih držav članic, v katerih so uporabniki kriptosredstev rezidenti. Kadar je to primerno, bi bilo treba ta mehanizem omogočiti, da se preprečita večkratno poročanje in prenos ustreznih informacij.
Sprememba 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 23
(23)  Ta direktiva nikakor ne nadomešča širših obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe XXX.
(23)  Ta direktiva nikakor ne nadomešča širših obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe (EU) 2023/1114 ali Uredbe (EU) 2023/1113.
Sprememba 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 24
(24)  Za spodbujanje konvergence in doslednega nadzora v zvezi z Uredbo XXX bi morali pristojni nacionalni organi sodelovati z drugimi pristojnimi nacionalnimi organi ali institucijami ter si izmenjevati zadevne informacije.
(24)  Za spodbujanje konvergence in doslednega nadzora v zvezi z Uredbo (EU) 2023/1114 bi morali pristojni nacionalni organi sodelovati z drugimi pristojnimi nacionalnimi organi ali institucijami ter si na učinkovit in lojalen način izmenjevati zadevne informacije.
Sprememba 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 26
(26)  Za prilagoditev novemu razvoju na različnih trgih in posledično učinkovito obravnavanje ugotovljenih ravnanj v zvezi z davčnimi goljufijami, izogibanjem davkom in davčnimi utajami je bistvenega pomena, da se okrepijo določbe Direktive 2011/16/EU v zvezi z informacijami, ki jih je treba sporočati ali izmenjati. Te določbe bi morale odražati razvoj dogodkov na notranjem trgu in na mednarodni ravni ter omogočiti učinkovito poročanje in izmenjavo informacij. Posledično Direktiva med drugim zajema najnovejše dodatke k skupnemu standardu poročanja OECD, tudi vključitev določb o e-denarju in centralnobančnih digitalnih valutah, jasen in harmoniziran okvira za ukrepe za zagotavljanje skladnosti ter razširitev področja uporabe davčnih stališč s čezmejnim učinkom na premožne posameznike.
(26)  Za prilagoditev novemu razvoju na različnih trgih in posledično učinkovito obravnavanje ugotovljenih ravnanj v zvezi z davčnimi goljufijami, izogibanjem davkom in davčnimi utajami je bistvenega pomena, da se okrepijo določbe Direktive 2011/16/EU v zvezi z informacijami, ki jih je treba sporočati ali izmenjati. Te določbe bi morale odražati razvoj dogodkov na notranjem trgu in na mednarodni ravni ter omogočiti učinkovito poročanje in izmenjavo informacij. Posledično Direktiva med drugim zajema najnovejše dodatke k skupnemu standardu poročanja OECD, tudi vključitev določb o e-denarju in centralnobančnih digitalnih valutah, jasen in harmoniziran okvira za ukrepe za zagotavljanje skladnosti ter razširitev področja uporabe davčnih stališč s čezmejnim učinkom na premožne posameznike. Države članice bi morale za dosledno izvajanje in uporabo te direktive upoštevati pripombe o vzorčnem sporazumu med pristojnimi organi in skupnem standardu poročanja, ki jih je pripravila OECD.
Sprememba 16
Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)
(26a)  Čeprav več držav, vključno s številnimi državami članicami, objavlja anonimizirane in združene informacije po državah, pridobljene iz poročil po posameznih državah, ki se zahtevajo v skladu z Direktivo Sveta (EU) 2016/881 ali ukrepom 13 iz akcijskega načrta za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička, je obžalovanja vredno, da nekatere države članice teh informacij ne objavljajo v mednarodnih podatkovnih zbirkah. V okviru naslednje revizije direktive o upravnem sodelovanju bi se moralo oceniti prakse objavljanja anonimiziranih in združenih informacij po državah ter uporabnost usklajenega pristopa.
Sprememba 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 27
(27)  Produkti e-denarja, kot so opredeljeni v Direktivi 2009/110/EU Evropskega parlamenta in Sveta31, se v Uniji pogosto uporabljajo, obseg transakcij in njihova skupna vrednost pa se stalno povečujeta. Vendar Direktiva 2011/16/EU produktov e-denarja ne zajema izrecno. Države članice uporabljajo različne pristope k e-denarju. Tako s tem povezani produkti niso vedno zajeti v obstoječih kategorijah prihodkov in kapitala iz Direktive 2011/16/EU. Zato bi bilo treba uvesti pravila, ki bi zagotavljala, da se obveznosti poročanja uporabljajo za e-denar in e-denarne žetone v skladu z Uredbo XXX.
(27)  Produkti e-denarja, kot so opredeljeni v Direktivi 2009/110/EU Evropskega parlamenta in Sveta31, se v Uniji pogosto uporabljajo, obseg transakcij in njihova skupna vrednost pa se stalno povečujeta. Vendar Direktiva 2011/16/EU produktov e-denarja ne zajema izrecno. Države članice uporabljajo različne pristope k e-denarju. Tako s tem povezani produkti niso vedno zajeti v obstoječih kategorijah prihodkov in kapitala iz Direktive 2011/16/EU. Zato bi bilo treba uvesti pravila, ki bi zagotavljala, da se obveznosti poročanja uporabljajo za e-denar in e-denarne žetone v skladu z Uredbo (EU) 2023/1114.
__________________
__________________
31 Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (UL L 267, 10.10.2009, str. 7).
31 Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (UL L 267, 10.10.2009, str. 7).
Sprememba 18
Predlog direktive
Uvodna izjava 28
(28)  Da bi odpravili vrzeli, ki omogočajo davčne utaje, izogibanje davkom in davčne goljufije, bi bilo treba od držav članic zahtevati, da si izmenjujejo informacije v zvezi z dohodki od neskrbniških dividend. Dohodek od neskrbniških dividend bi bilo zato treba vključiti v kategorije prihodkov, za katere velja obvezna avtomatična izmenjava informacij.
(28)  Da bi odpravili vrzeli, ki omogočajo davčne utaje, izogibanje davkom in davčne goljufije, bi bilo treba od držav članic zahtevati, da si izmenjujejo informacije v zvezi z dohodki od neskrbniških dividend in kapitalskih dobičkov iz naslova nepremičnin. Zahteve glede obvezne avtomatične izmenjave informacij se štejejo za izpolnjene, če so take informacije prek nacionalnih ali medsebojno povezanih registrov na voljo pristojnim organom.
Sprememba 19
Predlog direktive
Uvodna izjava 28 a (novo)
(28a)  Nekatere vrste dohodkov in sredstev so še vedno izključene iz področja uporabe avtomatične izmenjave podatkov, kar pomeni tveganje za izogibanje davčnim obveznostim. Komisija bi morala oceniti potrebo in najprimernejši način ter predstaviti predloge za vključitev naslednjih informacij o lastništvu, prihodkih in nefinančnih sredstvih v avtomatično izmenjavo informacij: dejanski lastniki nepremičnin in podjetij; finančna sredstva; nefinančna sredstva, kot so gotovina, umetnine, zlato ali drugi vredni predmeti, ki se hranijo v prostocarinskih območjih, carinskih skladiščih ali sefih, lastništvo jaht in zasebnih reaktivnih letal; in računi na večjih platformah za medsebojno posojanje, množično financiranje in na podobnih platformah.
Sprememba 20
Predlog direktive
Uvodna izjava 29
(29)  Identifikacijska številka davkoplačevalca (IŠD) je bistvena za to, da lahko države članice prejete informacije uskladijo s podatki iz nacionalnih podatkovnih zbirk. Povečuje zmožnost držav članic, da identificirajo zadevne davčne zavezance in pravilno odmerijo ustrezne davke. Zato je pomembno, da države članice zahtevajo, da se v okviru izmenjav, povezanih s finančnimi računi, vnaprejšnjimi davčnimi stališči s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjimi cenovnimi sporazumi, poročili po posamičnih državah, čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča, in informacijami o prodajalcih na digitalnih platformah, navede IŠD.
(29)  Identifikacijska številka davkoplačevalca (IŠD) je bistvena za to, da lahko države članice prejete informacije uskladijo s podatki iz nacionalnih podatkovnih zbirk. Povečuje zmožnost držav članic, da identificirajo zadevne davčne zavezance in pravilno odmerijo ustrezne davke. Zato je pomembno, da države članice zahtevajo, da se v okviru izmenjav, povezanih s finančnimi računi, vnaprejšnjimi davčnimi stališči s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjimi cenovnimi sporazumi, poročili po posamičnih državah, čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča, in informacijami o prodajalcih na digitalnih platformah ter kriptosredstvih, navede IŠD. Kadar pa IŠD ni na voljo, pristojni organi držav članic take obveznosti morda ne bodo izpolnili.
Sprememba 21
Predlog direktive
Uvodna izjava 29 a (novo)
(29a)  Z evropsko IŠD bi v čezmejnih odnosih vsakemu pristojnemu organu omogočili hitro, preprosto in pravilno identifikacijo ter evidentiranje IŠD, uporabljala pa bi se tudi kot osnova za učinkovito avtomatično izmenjavo informacij med davčnimi upravami držav članic. Zato bi morala Komisija uvedbo evropske IŠD ponovno preučiti, med drugim njeno dodano vrednost in morebitni učinek.
Sprememba 22
Predlog direktive
Uvodna izjava 33
(33)  Pomembno je, da se informacije, sporočene na podlagi Direktive 2011/16/EU, načeloma uporabljajo za odmero, upravljanje in izterjavo davkov s stvarnega področja uporabe navedene direktive. Čeprav to doslej ni bilo izključeno, so se zaradi nejasnega okvira pojavile negotovosti glede uporabe informacij. Glede na medsebojne povezave med davčnimi goljufijami, utajami in izogibanjem davkom ter preprečevanjem pranja denarja in na sinergije pri izvrševanju je primerno pojasniti, da se lahko informacije, ki se sporočajo med državami članicami, uporabijo tudi za ocenjevanje, izvajanje in izvrševanje carinskih dajatev ter preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
(33)  Pomembno je, da se informacije, sporočene na podlagi Direktive 2011/16/EU, načeloma uporabljajo za odmero, upravljanje in izterjavo davkov s stvarnega področja uporabe navedene direktive. Čeprav to doslej ni bilo izključeno, so se zaradi nejasnega okvira pojavile negotovosti glede uporabe informacij. Glede na medsebojne povezave med davčnimi goljufijami, utajami in izogibanjem davkom ter preprečevanjem pranja denarja in na sinergije pri izvrševanju je primerno pojasniti, da se lahko informacije, ki se sporočajo med državami članicami, uporabijo tudi za ocenjevanje, izvajanje in izvrševanje carinskih dajatev ter preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Vendar se določbe te direktive ne bi smele podvajati ali vsebinsko prekrivati z določbami okvira Unije za preprečevanje pranja denarja.
Sprememba 23
Predlog direktive
Uvodna izjava 34
(34)  Direktiva 2011/16/EU omogoča uporabo izmenjanih informacij za druge namene, ki niso neposredni in posredni davčni nameni, če je država članica pošiljateljica na seznamu navedla namen, za katerega je dovoljena uporaba takih informacij. Vendar je postopek za tako uporabo zapleten, saj se mora država članica prejemnica, preden lahko informacije uporabi za druge namene, posvetovati z državo članico pošiljateljico. Z odpravo zahteve po takšnem posvetovanju bi se zmanjšalo upravno breme in po potrebi omogočilo hitro ukrepanje davčnih organov. Zato se posvetovanje z državo članico pošiljateljico v primerih, ko je nameravana uporaba informacij zajeta na seznamu, ki ga vnaprej pripravi država članica pošiljateljica, ne bi smelo zahtevati.
(34)  Direktiva 2011/16/EU omogoča uporabo izmenjanih informacij za druge namene, ki niso neposredni in posredni davčni nameni, če je država članica pošiljateljica na seznamu navedla namen, za katerega je dovoljena uporaba takih informacij. Vendar je postopek za tako uporabo zapleten, saj se mora država članica prejemnica, preden lahko informacije uporabi za druge namene, posvetovati z državo članico pošiljateljico. Z odpravo zahteve po takšnem posvetovanju bi se zmanjšalo upravno breme in po potrebi omogočilo hitro ukrepanje davčnih organov. Zato se posvetovanje z državo članico pošiljateljico v primerih, ko je nameravana uporaba informacij zajeta na seznamu, ki ga vnaprej pripravi država članica pošiljateljica, ne bi smelo zahtevati. Tak seznam lahko vključuje uporabo informacij o podatkih, ki niso povezani z davki, s strani lokalnih organov v okviru mejnih vrednosti in omejitev, povezanih z zagotavljanjem nekaterih storitev, kot so storitve, ki se zagotavljajo zlasti prek spletne platforme.
Sprememba 24
Predlog direktive
Uvodna izjava 35 a (novo)
(35a)  Informacije, pridobljene s poročanjem ali izmenjavo informacij v skladu z Direktivo 2011/16/EU, bi morale učinkovito uporabljati vse države članice. Zato bi bilo treba v vsaki državi članici uvesti mehanizem, ki zagotavlja učinkovito uporabo, vključno z analizo tveganja podatkov.
Sprememba 25
Predlog direktive
Uvodna izjava 36
(36)  Za učinkovitejšo rabo virov, lažjo izmenjavo informacij ter v izogib temu, da bi morala vsaka država članica uvesti podobne prilagoditve v svojem sistemu za hrambo podatkov, bi bilo treba vzpostaviti osrednjo podatkovno zbirko, ki bi bila dostopna vsem državam članicam, za statistične namene pa tudi Komisiji, ter v katero bi države članice naložile in shranile sporočene informacije, namesto da bi si jih pošiljale po varni elektronski pošti. Komisija bi morala sprejeti praktične ureditve, potrebne za vzpostavitev take osrednje podatkovne zbirke.
(36)  Za učinkovitejšo rabo virov, lažjo izmenjavo informacij ter v izogib temu, da bi morala vsaka država članica uvesti podobne prilagoditve v svojem sistemu za hrambo podatkov, bi bilo treba vzpostaviti osrednjo podatkovno zbirko, ki bi bila dostopna vsem državam članicam, za statistične namene pa tudi Komisiji, ter v katero bi države članice naložile in shranile sporočene informacije, namesto da bi si jih pošiljale po varni elektronski pošti. Ta prizadevanja bi morala tudi okrepiti izmenjavo najboljših praks o tem, kako v davčnih upravah uvajati digitalna orodja, da bi zmanjšali stroške izpolnjevanja obveznosti in birokracijo, hkrati pa izboljšali uspešnost in učinkovitost ter upoštevali potrebo po usposabljanju človeških virov. Komisija bi morala sprejeti praktične ureditve, potrebne za vzpostavitev take osrednje podatkovne zbirke.
Sprememba 26
Predlog direktive
Uvodna izjava 36 a (novo)
(36a)  Komisija lahko pri pripravi poročil in dokumentov uporab informacije, izmenjane v anonimizirani obliki, s čimer upošteva pravico davkoplačevalcev do zaupnosti in ravna v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Letna objava anonimiziranih in združenih statističnih podatkov iz poročil po posameznih državah, vključno z dejanskimi davčnimi stopnjami, za vse države članice prispeva k izboljšanju kakovosti javnih razprav o davčnih zadevah.
Sprememba 27
Predlog direktive
Uvodna izjava 39
(39)  Za zagotovitev skladnosti z Direktivo 2011/16/EU bi morale države članice določiti pravila o kaznih in drugih ukrepih za zagotavljanje skladnosti, ki bi morali biti učinkoviti, sorazmerni in odvračilni. Vsaka država članica bi morala ta pravila uporabljati v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in določbami te direktive.
(39)  Za zagotovitev ustreznega izvrševanja pravil iz te direktive bi morale države članice določiti pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb o obvezni izmenjavi informacij, ki jih sporočijo ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, in ki bi morala biti učinkovita, sorazmerna in odvračilna. Pri tem bi morale države članice zagotoviti, da pravilno opredelijo krivdno odgovornost za vsako kršitev. Države članice bi morale v zvezi s členom 8ad uvesti začasno ureditev zniževanja kazni za mala in srednja podjetja.
Sprememba 28
Predlog direktive
Uvodna izjava 40
(40)  Da bi zagotovili ustrezno raven učinkovitosti v vseh državah članicah, bi bilo treba določiti najnižje ravni kazni za dve ravnanji, ki sta opredeljeni kot hudi: neporočanje po dveh upravnih opominih ter primer, ko zagotovljene informacije vsebujejo nepopolne, nepravilne ali napačne podatke, kar bistveno vpliva na celovitost in zanesljivost sporočenih informacij. Nepopolni, nepravilni ali napačni podatki bistveno vplivajo na celovitost in zanesljivost sporočenih informacij, če obsegajo več kot 25 % vseh podatkov, ki bi jih moral davčni zavezanec ali poročevalski subjekt pravilno sporočiti v skladu z zahtevanimi informacijami iz Priloge VI, oddelek II, pododstavek (B). Ti najnižji zneski kazni državam članicam ne bi smeli preprečevati uporabe strožjih sankcij za ti dve vrsti kršitev. Države članice morajo poleg tega še vedno uporabljati učinkovite, odvračilne in sorazmerne kazni tudi za druge vrste kršitev.
(40)  Da bi med izvajanjem Direktive Sveta 2014/107/EU in še zlasti Direktive Sveta (EU) 2016/881 zagotovili ustrezno raven učinkovitosti v vseh državah članicah, bi bilo treba določiti najnižje ravni kazni za dve ravnanji, ki sta opredeljeni kot hudi: neporočanje po dveh upravnih opominih ter primer, ko zagotovljene informacije vsebujejo nepopolne, nepravilne ali napačne podatke, kar bistveno vpliva na celovitost in zanesljivost sporočenih informacij. Nepopolni, nepravilni ali napačni podatki bistveno vplivajo na celovitost in zanesljivost sporočenih informacij, če obsegajo več kot 25 % vseh podatkov, ki bi jih moral davčni zavezanec ali poročevalski subjekt pravilno sporočiti v skladu z zahtevanimi informacijami iz prilog. Ti najnižji zneski kazni državam članicam ne bi smeli preprečevati uporabe strožjih kazni za ti dve vrsti kršitev. Države članice morajo poleg tega še vedno uporabljati učinkovite, odvračilne in sorazmerne kazni tudi za druge vrste kršitev.
Sprememba 29
Predlog direktive
Uvodna izjava 42 a (novo)
(42a)  V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi C-694/20 bi bilo treba Direktivo 2011/16/EU spremeniti tako, da njene določbe od odvetnikov v vlogi posrednikov ne zahtevajo, da obvestijo vse druge posrednike, ki niso njihove stranke, o obveznostih poročanja teh posrednikov, in sicer v primerih, ko so ti odvetniki oproščeni obveznosti poročanja zaradi poklicne tajnosti, ki jih zavezuje, medtem ko se ohrani obveznost posrednikov, da svoje stranke nemudoma obvestijo o njihovih obveznostih poročanja.
Sprememba 30
Predlog direktive
Uvodna izjava 44 a (novo)
(44a)  Mednarodna izmenjava podatkov za davčne namene je nujen instrument za boj proti davčnim goljufijam v globaliziranem svetu. Zato bi bilo treba obdelavo osebnih podatkov za namene izmenjave ustreznih davčnih informacij s tretjimi državami na podlagi mednarodnega sporazuma šteti za obdelavo v javnem interesu.
Sprememba 31
Predlog direktive
Uvodna izjava 44 b (novo)
(44b)  Zaporedne revizije zakonodajnega okvira Unije o izmenjavi informacij bi se morale odražati v sporazumih s tretjimi državami. Zato bi bilo treba v primeru podpisanega sporazuma predvideti preglede.
Sprememba 32
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 9 – točka a
(a)  v členu 8(1) ter členih 8a do 8ad sistematično sporočanje vnaprej opredeljenih informacij drugi državi članici brez predhodnega zaprosila in v vnaprej določenih rednih časovnih presledkih. V členu 8(1) se sklicevanje na podatke, ki so na voljo, nanaša na informacije, ki so v davčnih spisih države članice, ki sporoča informacije, in so dostopni v skladu s postopki za zbiranje in obdelavo informacij v navedeni državi članici;“
(a)  v členu 8(1) ter členih 8a do 8ad sistematično sporočanje vnaprej opredeljenih in novih informacij drugi državi članici brez predhodnega zaprosila in v vnaprej določenih rednih časovnih presledkih. V členu 8(1) se sklicevanje na podatke, ki so na voljo, nanaša na informacije, ki so v davčnih spisih države članice, ki sporoča informacije, in so dostopni v skladu s postopki za zbiranje in obdelavo informacij v navedeni državi članici;“
Sprememba 33
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 14
(aa)   točka 14 se spremeni:
14.  „vnaprejšnje davčno stališče s čezmejnim učinkom“ pomeni vsak dogovor, sporočilo ali vsak drug instrument ali ukrep s podobnim učinkom, tudi tak, ki se izda, spremeni ali obnovi v okviru davčnega nadzora, pri čemer so izpolnjeni naslednji pogoji:
“14. „vnaprejšnje davčno stališče“ pomeni vsak dogovor, sporočilo ali vsak drug instrument ali ukrep s podobnim učinkom, tudi tak, ki se izda, spremeni ali obnovi v okviru davčnega nadzora, in ne glede na njegovo formalno oz. neformalno in pravno zavezujočo oz. nezavezujočo naravo, pri čemer so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a)  izda, spremeni ali obnovi ga vlada ali davčni organ države članice ali ozemeljske ali upravne podenote države članice, tudi lokalni organi, ali pa je to storjeno v njihovem imenu, ne glede na to, ali se dejansko uporablja ali ne;
(a)  izda, spremeni ali obnovi ga vlada ali davčni organ države članice ali ozemeljske ali upravne podenote države članice, tudi lokalni organi, ali pa je to storjeno v njihovem imenu, ne glede na to, ali se dejansko uporablja ali ne;
(b)  izda, spremeni ali obnovi se za določeno osebo ali skupino oseb, ki ima pravico, da se nanj sklicuje;
(b)  izda, spremeni ali obnovi se za določeno osebo ali skupino oseb, ki ima pravico, da se nanj sklicuje;
(c)  zadeva razlago ali uporabo pravne ali upravne določbe, ki se nanaša na uporabo ali izvrševanje nacionalne davčne zakonodaje s strani države članice ali njenih ozemeljskih ali upravnih podenot, tudi lokalnih organov;
(c)  zadeva razlago ali uporabo pravne ali upravne določbe, ki se nanaša na uporabo ali izvrševanje nacionalne davčne zakonodaje s strani države članice ali njenih ozemeljskih ali upravnih podenot, tudi lokalnih organov;
(d)  nanaša se na čezmejno transakcijo ali na vprašanje, ali gre pri dejavnostih, ki jih oseba opravlja v drugi jurisdikciji, za stalno poslovno enoto, ter
(e)  izda se pred izvedbo transakcij ali dejavnosti v drugi jurisdikciji, pri katerih bi lahko šlo za stalno poslovno enoto, ali pred vložitvijo davčne napovedi za obdobje, v katerem je bila izvedena transakcija ali niz transakcij ali so bile izvedene dejavnosti. Čezmejna transakcija lahko med drugim vključuje naložbe, dobavo blaga ali storitev, financiranje ali uporabo opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, pri čemer ni nujno, da je vanjo neposredno vključena oseba, ki ji je bilo izdano vnaprejšnje davčno stališče s čezmejnim učinkom;
(e)  izda se pred izvedbo transakcij ali dejavnosti v drugi jurisdikciji, pri katerih bi lahko šlo za stalno poslovno enoto, ali pred vložitvijo davčne napovedi za obdobje, v katerem je bila izvedena transakcija ali niz transakcij ali so bile izvedene dejavnosti. Transakcija lahko med drugim vključuje naložbe, dobavo blaga ali storitev, financiranje ali uporabo opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, pri čemer ni nujno, da je vanjo neposredno vključena oseba, ki ji je bilo izdano vnaprejšnje davčno stališče;“
(Sprememba velja za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)
Sprememba 34
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a b (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 16
(ab)   točka 16 se črta.
Sprememba 35
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 33
33.  ‚matična država članica‘ pomeni matično državo članico, kot je opredeljena v Uredbi XXX;
33.  ‚matična država članica‘ pomeni matično državo članico, kot je opredeljena v členu 3(1), točka 33, Uredbe (EU) 2023/1114.
Sprememba 36
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 34
34.  ‚naslov razpršene evidence‘ pomeni naslov razpršene evidence, kot je opredeljen v Uredbi XXX.
34.  ‚naslov razpršene evidence‘ pomeni naslov razpršene evidence, kot je opredeljen v členu 3(1), točka 18, Uredbe (EU) 2023/1113.
Sprememba 37
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 34 a (novo)
34a.   ‚dejanski lastnik‘ pomeni dejanskega lastnika, kot je opredeljen v členu 2(1), točka 22, predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma.
Sprememba 38
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 34 b (novo)
34b.  ‚ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi‘ pomeni ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, kot je opredeljen v členu 3(1), točka 15, Uredbe (EU) 2023/1114.
Sprememba 39
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 34 c (novo)
34c.  ‚upravljavec kriptosredstev‘ pomeni ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki ni ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi.
Sprememba 40
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)
(1a)   v členu 7 se vstavi naslednji odstavek:
“4a. Kadar organ prosilec po prejemu zaprošenih informacij predloži zaprosilo za dodatne informacije, zaprošeni organ te dodatne informacije predloži čim prej, najpozneje pa v treh mesecih od datuma prejema zaprosila za dodatne informacije.“
Sprememba 41
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a – točka i
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e
(e)  lastništvo nepremičnin in iz njih izhajajoči dohodek;
(e)  lastništvo nepremičnin in iz njih izhajajoči dohodek ter kapitalski dobički;
Sprememba 42
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)
(ba)  v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:
„Šteje se, da je avtomatična izmenjava informacij za odstavek 1, prvi pododstavek, točka (e), upoštevana, če imajo pristojni organi vsake druge države članice dostop do teh informacij prek nacionalnih registrov ali sistemov za pridobivanje podatkov ali medsebojno povezanih registrov, kot je določeno v predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, in razveljavitvi Direktive (EU) 2015/849.“
Sprememba 43
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b b (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 – točka 3
(bb)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:
3.  Pristojni organ države članice lahko pristojnemu organu katere koli druge države članice sporoči, da ne želi prejemati podatkov o eni ali več kategorijah prihodkov in kapitala iz odstavka 1. O tem prav tako obvesti Komisijo.
„3. Pristojni organ države članice lahko pristojnemu organu katere koli druge države članice sporoči, da ne želi prejemati podatkov o eni ali več kategorijah prihodkov in kapitala iz odstavka 1. Svojo odločitev utemelji in o tem obvesti Komisijo.“
Sprememba 44
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b c (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 – odstavek 3 a – pododstavek 2 – točka a
(bc)  v odstavku 3a, drugi pododstavek, se točka (a) nadomesti z naslednjim:
(a)  ime, naslov, identifikacijsko(-e) številko(-e) davkoplačevalca (IŠD) ter datum in kraj rojstva (v primeru posameznikov) vsake Osebe, o kateri se poroča in ki je Imetnik računa, v primeru subjekta, ki je imetnik računa in za katerega se po uporabi pravil o dolžni skrbnosti iz prilog ugotovi, da ima eno ali več Obvladujočih oseb, ki so Osebe, o katerih se poroča, pa ime, naslov in IŠD subjekta ter ime, naslov, IŠD ter datum in kraj rojstva vsake osebe, o kateri se poroča;
“(a) ime, naslov, identifikacijsko(-e) številko(-e) davkoplačevalca (IŠD) ter datum in kraj rojstva (v primeru posameznikov) vsake osebe, o kateri se poroča in ki je končni dejanski imetnik računa, v primeru subjekta, ki je imetnik računa in za katerega se po uporabi pravil o dolžni skrbnosti iz prilog ugotovi, da ima eno ali več obvladujočih oseb, ki so osebe, o katerih se poroča, pa ime, naslov in IŠD subjekta ter ime, naslov, IŠD ter datum in kraj rojstva vsake osebe, o kateri se poroča;“
Sprememba 45
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 a – naslov
(-a)  naslov se nadomesti z naslednjim:
Obseg in pogoji obvezne avtomatične izmenjave podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih
Obseg in pogoji obvezne avtomatične izmenjave podatkov o vnaprejšnjih davčnih stališčih in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih
(Sprememba velja za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)
Sprememba 46
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 a – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
Pristojni organ države članice v primeru, da je bilo vnaprejšnje davčno stališče s čezmejnim učinkom za premožnega posameznika izdano, spremenjeno ali obnovljeno po 31. decembru 2023, z avtomatično izmenjavo sporoči podatke o njem pristojnim organom vseh drugih držav članic, razen v primerih iz odstavka 8 tega člena, skladno z veljavnimi praktičnimi postopki, sprejetimi na podlagi člena 21.
Pristojni organ države članice v primeru, da je bilo vnaprejšnje davčno stališče za premožnega posameznika izdano, spremenjeno ali obnovljeno po 31. decembru 2023, z avtomatično izmenjavo sporoči podatke o njem pristojnim organom vseh drugih držav članic, razen v primerih iz odstavka 8 tega člena, skladno z veljavnimi praktičnimi postopki, sprejetimi na podlagi člena 21.
Sprememba 47
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b – točka i
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 a – odstavek 2 – pododstavek 1
Pristojni organ države članice skladno z veljavnimi praktičnimi postopki, sprejetimi na podlagi člena 21, pristojnim organom vseh drugih držav članic in Evropski komisiji, razen v primerih iz odstavka 8 tega člena, sporoči tudi podatke o vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih, ki so bili izdani, spremenjeni ali obnovljeni v obdobju petih let pred 1. januarjem 2017, ter o vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim učinkom za premožne posameznike, ki so bili izdani, spremenjeni ali obnovljeni v obdobju petih let pred 1. januarjem 2026.
Pristojni organ države članice skladno z veljavnimi praktičnimi postopki, sprejetimi na podlagi člena 21, pristojnim organom vseh drugih držav članic in Evropski komisiji, razen v primerih iz odstavka 8 tega člena, sporoči tudi podatke o vnaprejšnjih davčnih stališčih in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih, ki so bili izdani, spremenjeni ali obnovljeni v obdobju petih let pred 1. januarjem 2017, ter o vnaprejšnjih davčnih stališčih za premožne posameznike, ki so bili izdani, spremenjeni ali obnovljeni v obdobju petih let pred 1. januarjem 2024.
Sprememba 48
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b – točka ii
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 a – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)
Če so bila vnaprejšnja davčna stališča s čezmejnim učinkom za premožne posameznike izdana, spremenjena ali obnovljena med 1. januarjem 2020 in 31. decembrom 2025, se to sporočanje izvede pod pogojem, da so bila še vedno v veljavi 1. januarja 2026.
Če so bila vnaprejšnja davčna stališča za premožne posameznike izdana, spremenjena ali obnovljena med 1. januarjem 2018 in 31. decembrom 2023, se to sporočanje izvede pod pogojem, da so bila še vedno v veljavi 1. januarja 2026.
Sprememba 49
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b – točka ii a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 a – odstavek 2 – pododstavek 4
(iia)   četrti pododstavek se črta.
Sprememba 50
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 a – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)
(ba)  v odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:
„Od 1. januarja 2026 se pristojni organ ne pogaja o novih čezmejnih dvostranskih ali večstranskih vnaprejšnjih cenovnih sporazumih s tretjimi državami, ki ne dovoljujejo njihovega razkritja pristojnim organom drugih držav članic, in tovrstnih sporazumov ne sklepa z njimi.“
Sprememba 51
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d – točka i a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 a – odstavek 6 – točka b
(ia)  točka (b) se nadomesti z naslednjim:
(b)  povzetek vnaprejšnjega davčnega stališča s čezmejnim učinkom ali vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, vključno z opisom zadevnih poslovnih dejavnosti ali transakcij ali niza transakcij, in vse druge informacije, ki bi pristojnemu organu lahko pomagale pri oceni morebitnega davčnega tveganja, ne da bi to povzročilo razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti oziroma poslovnega procesa ali informacij, katerih razkritje bi bilo v nasprotju z javnim redom;
“(b) povzetek vnaprejšnjega davčnega stališča ali vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, vključno z opisom zadevnih poslovnih dejavnosti ali transakcij ali niza transakcij, vse s tem povezane neposredne in posredne davčne posledice, kot so dejanske davčne stopnje, in vse druge informacije, ki bi pristojnemu organu lahko pomagale pri oceni morebitnega davčnega tveganja, pri čemer se izpustijo informacije, ki bi lahko vodile v razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti oziroma poslovnega procesa ali informacij, katerih razkritje bi bilo v nasprotju z javnim redom;“
Sprememba 52
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 aa – točka 2
(3a)  v členu 8aa se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
2.  Pristojni organ države članice, ki je prejela poročilo po državah v skladu z odstavkom 1, na podlagi avtomatične izmenjave in v roku iz odstavka 4 posreduje poročilo po državah vsem drugim državam članicam, v katerih je na podlagi informacij iz poročila po državah eden ali več Subjektov v sestavi Mednarodne skupine podjetij Poročevalca bodisi rezident za davčne namene ali zvezan k plačilu davka v zvezi z dejavnostjo, ki se opravlja prek stalne poslovne enote.
“2. Pristojni organ države članice, ki je prejela poročilo po državah v skladu z odstavkom 1, na podlagi avtomatične izmenjave in v roku iz odstavka 4 posreduje poročilo po državah vsem drugim državam članicam, v katerih je na podlagi informacij iz poročila po državah eden ali več Subjektov v sestavi Mednarodne skupine podjetij Poročevalca bodisi rezident za davčne namene ali zvezan k plačilu davka v zvezi z dejavnostjo, ki se opravlja prek stalne poslovne enote. Pristojni organ države članice, v kateri je bilo prejeto poročilo po državah v skladu z odstavkom 1, to poročilo posreduje tudi pristojnim službam Komisije, ki je odgovorna za centralizirani register poročil po državah. Komisija vsako leto objavi anonimizirane in zbirne statistične podatke po državah za vse države članice.“
Sprememba 53
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 ab – odstavek 5 – pododstavek 1
(3b)  v členu 8ab, odstavek 5, se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:
5.  Vsaka država članica lahko sprejme potrebne ukrepe, s katerimi posrednikom omogoči pravico do oprostitve predložitve podatkov o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, če bi se z obveznostjo poročanja kršilo varovanje zakonsko predpisane poklicne skrivnosti na podlagi nacionalnega prava te države članice. V takih primerih vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi od posrednikov zahteva, da katerega koli drugega posrednika ali, če tega ni, zadevnega davčnega zavezanca brez odlašanja uradno obvestijo o njegovi obveznosti poročanja iz odstavka 6.
"5. Vsaka država članica lahko sprejme potrebne ukrepe, s katerimi posrednikom omogoči pravico do oprostitve predložitve podatkov o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, če bi se z obveznostjo poročanja kršilo varovanje zakonsko predpisane poklicne skrivnosti na podlagi nacionalnega prava te države članice. V takih primerih vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi od vseh posrednikov, ki jim je bila odobrena oprostitev, zahteva, da svojo stranko, če je ta stranka posrednik, ali, če takega posrednika ni, če je ta stranka zadevni davčni zavezanec, brez odlašanja uradno obvestijo o njihovih obveznostih poročanja iz odstavka 6. "
Sprememba 54
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 ab – odstavek 14 – točka c
(c)  povzetek vsebine čezmejnega aranžmaja, o katerem se poroča, vključno z navedbo imena, pod katerim je znan, če tako ime obstaja, in opisom zadevnih aranžmajev, in vse druge informacije, ki bi pristojnemu organu lahko pomagale pri oceni morebitnega davčnega tveganja, ne da bi to povzročilo razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti oziroma poslovnega procesa ali informacij, katerih razkritje bi bilo v nasprotju z javnim redom;
(c)  povzetek vsebine aranžmaja, o katerem se poroča, vključno z navedbo imena, pod katerim je znan, če tako ime obstaja, in opisom zadevnih aranžmajev, pričakovan učinek na dejansko davčno stopnjo davkoplačevalca v zaprošeni državi članici in vse druge informacije, ki bi pristojnemu organu lahko pomagale pri oceni morebitnega davčnega tveganja, pri čemer se izpustijo informacije, ki bi lahko vodile v razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti oziroma poslovnega procesa ali informacij, katerih razkritje bi bilo v nasprotju z javnim redom;
Sprememba 55
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 ab – odstavek 14 – točka h a (novo)
(4a)  v členu 8ab se v odstavku 14 doda naslednja točka:
“(ha) seznam upravičencev, ki se letno posodablja.“
Sprememba 56
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 ad – točka 1
1.  Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi od Poročevalskih ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi zahteva, da izvajajo postopke dolžne skrbnosti in izpolnjujejo zahteve glede poročanja iz oddelkov II in III Priloge VI. Vsaka država članica zagotovi tudi učinkovito izvajanje takih ukrepov v skladu z oddelkom V Priloge VI in skladnost z njimi.
1.  Vsaka država članica sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi od poročevalskih ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi zahteva, da izvajajo postopke dolžne skrbnosti in izpolnjujejo zahteve glede poročanja iz oddelkov II in III Priloge VI. Vsaka država članica zagotovi tudi učinkovito izvajanje takih ukrepov v skladu z oddelkom V Priloge VI in skladnost z njimi.
Sprememba 57
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 ad – odstavek 3 – točka c – točka i
(i)  skupno pošteno tržno vrednost ter število enot vrednosti prenosov, ki jih je poročevalski ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi opravil na naslove razpršene evidence, kot so opredeljeni v Uredbi XXX, za katere ni znano, da so povezani s ponudnikom storitev v zvezi s kriptosredstvi ali finančno institucijo.
(i)  skupno pošteno tržno vrednost ter število enot vrednosti prenosov, ki jih je poročevalski ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi opravil na naslove razpršene evidence, kot so opredeljeni v členu 3(1), točka 18, Uredbe (EU) 2023/1113.
Sprememba 58
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 ad – odstavek 3 – pododstavek 3
Za namene točk (d) do (h) te točke se poštena tržna vrednost določi in sporoči v eni sami fiat valuti, vrednotena ob vsaki posamezni Transakciji, o kateri se poroča, na način, ki ga dosledno uporablja Poročevalski ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi.
Za namene točk (d) do (h) te točke se poštena tržna vrednost določi in sporoči v eni sami fiat valuti, vrednotena ob vsaki posamezni transakciji, o kateri se poroča, na način, ki ga dosledno uporablja poročevalski ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi. Komisija po posvetovanju s strokovno skupino za upravno sodelovanje na področju neposrednega obdavčevanja izda smernice za pošteno tržno vrednotenje.
Sprememba 59
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 ad – odstavek 4 a (novo)
4a.  Komisija nima dostopa do podatkov iz odstavka 3, točke (a) in (b).
Sprememba 60
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 ad – točka 5
5.  Sporočanje na podlagi odstavka 3 tega člena se izvede z uporabo standardne elektronske oblike iz člena 20(5) v dveh mesecih po koncu koledarskega leta, na katerega se nanašajo zahteve glede poročanja, ki veljajo za Poročevalske ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi. Prve informacije se sporočijo za zadevno koledarsko leto ali drugo ustrezno poročevalsko obdobje od 1. januarja 2027.
5.  Sporočanje na podlagi odstavka 3 tega člena se izvede z uporabo standardne elektronske oblike iz člena 20(5) v treh mesecih po koncu koledarskega leta, na katerega se nanašajo zahteve glede poročanja, ki veljajo za poročevalske ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi. Prve informacije se sporočijo za zadevno koledarsko leto ali drugo ustrezno poročevalsko obdobje od 1. januarja 2027.
Sprememba 61
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 ad – točka 6
6.  Ne glede na odstavek 3 ni treba sporočiti informacij v zvezi z Uporabnikom kriptosredstev, če je Poročevalski ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi pridobil ustrezna zagotovila, da vse zahteve glede poročanja iz tega člena v zvezi z navedenim Uporabnikom kriptosredstev izpolnjuje drug Poročevalski ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi.
črtano
Sprememba 62
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 ad – odstavek 7 – pododstavek 1
Za namene izpolnjevanja zahtev glede poročanja iz odstavka 1 tega člena vsaka država članica določi potrebna pravila, s katerimi od Upravljavca kriptosredstev zahteva, da se registrira v Uniji. Pristojni organ države članice registracije takemu Upravljavcu kriptosredstev izda individualno identifikacijsko številko.
Za namene izpolnjevanja zahtev glede poročanja iz odstavka 1 tega člena vsaka država članica določi ustrezna pravila, s katerimi od upravljavca kriptosredstev zahteva, da se registrira v Uniji. Pristojni organ države članice registracije takemu upravljavcu kriptosredstev izda individualno identifikacijsko številko.
Sprememba 63
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 ad – odstavek 11 – pododstavek 1
Komisija z izvedbenimi akti na obrazloženo zaprosilo katere koli države članice ali na lastno pobudo ugotovi, ali informacije, ki jih je treba avtomatično izmenjati na podlagi sporazuma med pristojnimi organi zadevne države članice in jurisdikcijo zunaj Unije, ustrezajo informacijam iz oddelka II, odstavek B, Priloge VI v smislu oddelka IV, pododstavek F(5), Priloge VI. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 26(2).
Komisija z izvedbenimi akti na obrazloženo zaprosilo katere koli države članice ali na lastno pobudo ugotovi, ali informacije, ki jih je treba avtomatično izmenjati na podlagi sporazuma med pristojnimi organi zadevne države članice in jurisdikcijo zunaj Unije, ustrezajo informacijam iz oddelka II, odstavek B, Priloge VI v smislu oddelka IV, pododstavek F(5), Priloge VI. Ti izvedbeni akti se brez nepotrebnega odlašanja sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 26(2).
Sprememba 64
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 ad – odstavek 11 a (novo)
11a.  Odstavek 11 se ne uporablja, če je jurisdikcija zunaj Unije trenutno navedena v Prilogi I ali II k seznamu EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, ali opredeljena na seznamu tretjih držav, ki imajo v svojih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma strateške pomanjkljivosti, ali če je bila jurisdikcija v preteklih 12 mesecih navedena v enem od seznamov.
Poleg tega se z vsemi prihodnjimi uvrstitvami v Prilogo I ali Prilogo II k seznamu EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, ali opredelitvijo, da gre za tretjo državo, ki ima v svoji ureditvi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma strateške pomanjkljivosti, začasno prekine izvajanje vseh obstoječih izvedbenih aktov v zvezi z zadevno jurisdikcijo.
Sprememba 65
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 b – točka 1
(6a)  v členu 8b se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
1.  Države članice Komisiji vsako leto pošljejo statistične podatke o obsegu avtomatičnih izmenjav v skladu s členi 8(1), 8(3a), 8aa in 8ac ter informacije o upravnih in drugih zadevnih stroških in koristih, povezanih z opravljenimi izmenjavami, ter vse morebitne spremembe, tako za davčne uprave kot tudi za tretje osebe.
„1. Države članice Komisiji vsako leto pošljejo vse ustrezne bistvene informacije, vključno s statističnimi podatki o obsegu avtomatičnih izmenjav in oceno o uporabnosti podatkov, izmenjanih v skladu s členi 8(1), 8(3a), 8aa, 8ac in 8ad, ter informacije o upravnih in drugih zadevnih stroških in koristih, povezanih z opravljenimi izmenjavami, ter vse morebitne spremembe, tako za davčne uprave kot tudi za tretje osebe.“
Sprememba 66
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 b (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)
(6b)  v členu 11(1) se vstavi naslednji pododstavek:
„V primerih utemeljene zavrnitve lahko organ prosilec ponovno stopi v stik s pristojnim organom z dodatnimi elementi, da bi njegov uradnik pridobil dovoljenje za opravljanje nalog iz odstavka 1, točka (a), (b) ali (c). Pristojni organ na drugo zaprosilo odgovori v 30 dneh od njegovega prejema.“
Sprememba 67
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 c – točka a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 12 a – odstavek 1
(6c)  člen 12a se spremeni:
(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
1.  Pristojni organ ene države članice lahko zaprosi pristojni organ druge države članice (ali drugih držav članic) za izvedbo skupne revizije. Zaprošeni pristojni organi na zaprosilo za skupno revizijo odgovorijo v 60 dneh od njegovega prejema. Zaprošeni pristojni organ lahko iz upravičenih razlogov zavrne zaprosilo za skupno revizijo, ki ga poda pristojni organ države članice.
“1. Pristojni organ ene države članice lahko zaprosi pristojni organ druge države članice (ali drugih držav članic) za izvedbo skupne revizije. Zaprošeni pristojni organi na zaprosilo za skupno revizijo odgovorijo v 60 dneh od njegovega prejema.“
Sprememba 68
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 c – točka b (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 12 a – odstavek 1 a (novo)
(b)  vstavi se naslednji odstavek:
“1a. Zaprosilo za skupno revizijo, ki ga poda pristojni organ države članice, se lahko zavrne iz katerega koli od naslednjih razlogov:
(a)  zaprošena skupna revizija bi vključevala opravljanje poizvedb ali posredovanje informacij v nasprotju z zakonodajo zaprošene države članice;
(b)  organ prosilec iz pravnih razlogov ne more posredovati informacij, podobnih tistim, za katere bi se pričakovalo, da jih bo zaprošena država članica zagotovila med skupno revizijo.
Kadar zaprošeni organ zaprosilo zavrne, obvesti prosilca, na podlagi katerega od razlogov iz odstavka 3 je bilo zaprosilo zavrnjeno.“
Sprememba 69
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a
Direktiva 2011/16/EU
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1
Za podatke, ki se na podlagi te direktive v kateri koli obliki sporočajo med državami članicami, velja obveznost varovanja uradne tajnosti, podatki pa morajo biti varovani tako, kot so varovani podobni podatki v nacionalnem pravu države članice, ki je podatke prejela. Taki podatki se lahko uporabijo za ocenjevanje, izvajanje in izvrševanje nacionalnega prava držav članic s področja davkov iz člena 2, DDV, drugih posrednih davkov, carin ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Za podatke, ki se na podlagi te direktive v kateri koli obliki sporočajo med državami članicami, velja obveznost varovanja uradne tajnosti, podatki pa morajo biti varovani tako, kot so varovani podobni podatki v nacionalnem pravu države članice, ki je podatke prejela. Taki podatki se lahko uporabijo za ocenjevanje, izvajanje in izvrševanje nacionalnega prava držav članic s področja davkov iz člena 2, DDV, drugih posrednih davkov, carin, preprečevanja pranja denarja in s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ter financiranja terorizma, pa tudi za ciljno usmerjene finančne sankcije.
Sprememba 70
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1
Z dovoljenjem pristojnega organa države članice, ki sporoča podatke v skladu s to direktivo, in samo, če to dovoljuje zakonodaja države članice pristojnega organa, ki prejme podatke, se lahko podatki in dokumenti, prejeti v skladu s to direktivo, uporabijo za druge namene, kot so tisti iz odstavka 1.
Če to dovoljuje zakonodaja države članice pristojnega organa, ki prejme podatke, se lahko podatki in dokumenti, prejeti v skladu s to direktivo, uporabijo za druge namene, kot so tisti iz odstavka 1. Tako dovoljenje se izda neposredno, če se lahko informacije uporabijo za podobne namene v državi članici pristojnega organa, ki sporoča informacije.
Sprememba 71
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c
Direktiva 2011/16/EU
Člen 16 – točka 7
7.  Pristojni organ vsake države članice vzpostavi učinkovit mehanizem za zagotavljanje ocenjevanja podatkov, pridobljenih s poročanjem ali izmenjavo informacij na podlagi členov 8 do 8ad v okviru področja uporabe te direktive.
7.  Pristojni organ vsake države članice vzpostavi učinkovit mehanizem za zagotavljanje uporabe in ocene kakovosti in popolnosti podatkov, pridobljenih in izmenjanih s poročanjem ali izmenjavo informacij na podlagi členov 8 do 8ad v okviru področja uporabe te direktive, ter postopke za sistematično analizo tveganja v zvezi s temi informacijami in sistematično analizo neusklajenih informacij, izmenjanih v skladu s členoma 5 in 8.
Sprememba 72
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 17 – odstavek 4 a (novo)
(7a)  v členu 17 se vstavi naslednji odstavek:
“4a. Možnost iz odstavka 4, da se posredovanje informacij zavrne, se ne uporabi, če lahko organ prosilec dokaže, da informacije ne bodo razkrite javnosti in se bodo uporabile le za namene ocenjevanja, upravljanja in nadzora davčnih zadev osebe ali skupine oseb, na katere se nanaša zaprosilo za informacije.“
Sprememba 73
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 23 – točka 2
(9a)  v členu 23 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
2.  Države članice Komisiji sporočijo kakršne koli ustrezne informacije, ki so potrebne za oceno učinkovitosti upravnega sodelovanja v skladu s to direktivo pri preprečevanju davčnih utaj in izogibanju davkom.
“2. Države članice Komisiji sporočijo kakršne koli ustrezne informacije, ki so potrebne za oceno učinkovitosti upravnega sodelovanja v skladu s to direktivo pri preprečevanju davčnih utaj in izogibanju davkom, ter preučijo in ocenijo stroške izpolnjevanja obveznosti, ki bi lahko nastali zaradi morebitnega čezmernega poročanja. Države članice rezultate svoje ocene vsako leto sporočijo Evropskemu parlamentu in Komisiji. Povzetek teh rezultatov se objavi, pri čemer se upoštevajo pravice in zaupnost davčnih zavezancev. Informacije se ne razčlenijo na takšno raven, da bi jih bilo mogoče pripisati posameznemu davčnemu zavezancu.“
Sprememba 74
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2011/16/EU
Člen 23 – točka 3
3.  Države članice Komisiji sporočijo letno oceno učinkovitosti avtomatične izmenjave podatkov iz členov 8, 8a, 8aa in 8ab ter dosežene praktične rezultate. Komisija z izvedbenimi akti sprejme obliko in pogoje sporočanja za navedene letne ocene. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 26(2).
3.  Države članice Komisiji sporočijo letno oceno učinkovitosti izmenjave podatkov na zaprosilo iz členov 5, 6 in 7 ter avtomatične izmenjave podatkov iz členov 8 do 8ad, stopnjo sodelovanja s tretjimi državami ter dosežene praktične rezultate, med drugim tudi podatke o dodatnih davčnih prihodkih in ugotovljenih nezakonitih praksah, povezanih z upravnim sodelovanjem. Komisija sporočene podatke razčleni, in sicer vsaj po posameznih državah. Komisija z izvedbenimi akti sprejme obliko in pogoje sporočanja za navedene letne ocene. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 26(2).
Sprememba 75
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a – točka a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 23 a – odstavek 1
(11a)  člen 23a se spremeni:
(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
1.  Podatki, ki se sporočijo Komisiji v skladu s to direktivo, se obravnavajo kot zaupni v skladu z določbami, ki se uporabljajo za organe Unije, uporabljati pa se smejo samo za to, da se določi, ali in v kolikšni meri države članice upoštevajo to direktivo.
“1. Podatki, ki se sporočijo Komisiji v skladu s to direktivo, se obravnavajo kot zaupni, če njihovo nerazkritje ni v škodo javnemu interesu, če jih je mogoče pripisati posameznemu davčnemu zavezancu in če bi njihovo razkritje kršilo pravice davčnih zavezancev.“
Sprememba 76
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a – točka b (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 23 a – odstavek 2
(b)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
2.  Informacije, ki jih država članica sporoči Komisiji v skladu s členom 23, in kakršno koli poročilo ali dokument, ki ga pripravi Komisija s pomočjo teh informacij, se lahko pošljejo drugim državam članicam. Za poslane informacije velja obveznost varovanja uradne skrivnosti, varovani pa morajo biti tako, kot so varovane podobne informacije v nacionalnem pravu države članice, ki jih je prejela.
"2. Informacije, ki jih država članica sporoči Komisiji v skladu s členom 23, in kakršno koli poročilo ali dokument, ki ga pripravi Komisija s pomočjo teh informacij, ki jih je mogoče pripisati posameznemu davčnemu zavezancu, se lahko pošljejo drugim državam članicam. Za poslane informacije velja obveznost varovanja uradne skrivnosti, varovani pa morajo biti tako, kot so varovane podobne informacije v nacionalnem pravu države članice, ki jih je prejela.
Države članice lahko poročila in dokumente iz prvega pododstavka, ki jih pripravi Komisija, uporabijo le v analitične namene in jih ne smejo objaviti ali dati na voljo nobeni drugi osebi ali organu brez izrecne privolitve Komisije.
Države članice lahko poročila in dokumente iz prvega pododstavka, ki jih pripravi Komisija, uporabijo le v analitične namene.
Ne glede na prvi in drugi pododstavek lahko Komisija vsako leto objavi anonimizirane povzetke statističnih podatkov, ki jih države članice sporočijo v skladu s členom 23(4).
Ne glede na prvi in drugi pododstavek Komisija vsako leto objavi anonimizirane povzetke statističnih podatkov, ki jih države članice sporočijo v skladu s členom 23(4).“
Sprememba 77
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2011/16/EU
Člen 25 a – odstavek 1
1.  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te direktive v zvezi s členom 8(3a) ter členi 8aa do 8ad, ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se te kazni izvajajo in izvršujejo. Kazni in drugi ukrepi za zagotavljanje skladnosti morajo biti učinkoviti, sorazmerni in odvračilni.
1.  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te direktive v zvezi s členom 8(3a) ter členi 8aa do 8ad, ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se te kazni izvajajo in izvršujejo. Kazni in drugi ukrepi za zagotavljanje skladnosti morajo biti učinkoviti, sorazmerni in odvračilni. Države članice zagotovijo, da se kazni izvršujejo zoper stranke, ki so dejansko krive.
Sprememba 78
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2011/16/EU
Člen 25 a – odstavek 1 a (novo)
1a.  Če država članica določi kazni, ki presegajo 150.000 EUR, v skladu s členom 8ad za mala in srednja podjetja vzpostavi začasno ureditev znižanja kazni za tri leta.
Sprememba 79
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2011/16/EU
Člen 25 a – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c
(c)  pristojnost za izvajanje nadzora pri pravni osebi.
črtano
Sprememba 80
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2011/16/EU
Člen 25 a – odstavek 3 – pododstavek 1
Države članice zagotovijo, da kazni, ki se lahko uporabijo za neporočanje po dveh upravnih opominih ali če predložene informacije vsebujejo nepopolne, nepravilne ali napačne podatke, ki predstavljajo po obsegu več kot 25 % informacij, o katerih bi bilo treba poročati skladno z informacijami iz Priloge VI, oddelek II, pododstavek (B), vključujejo vsaj naslednje najnižje denarne kazni:
Države članice zagotovijo, da kazni, ki se lahko uporabijo za neporočanje po dveh upravnih opominih ali če predložene informacije vsebujejo nepopolne, nepravilne ali napačne podatke, ki predstavljajo po obsegu več kot 25 % informacij, o katerih bi bilo treba poročati skladno z informacijami iz prilog, vključujejo vsaj naslednje najnižje denarne kazni:
Sprememba 81
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2011/16/EU
Člen 25 a – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c
(c)  v primeru kršitve nacionalnih določb, sprejetih za zagotavljanje skladnosti s členom 8ab, je najnižja denarna kazen najmanj 50 000 EUR, če znaša letni promet posrednika ali zadevnega davčnega zavezanca manj kot 6 milijonov EUR, in najmanj 150 000 EUR, če promet znaša 6 milijonov EUR ali več; najnižja denarna kazen je najmanj 20 000 EUR, če je posrednik ali zadevni davčni zavezanec fizična oseba;
črtano
Sprememba 82
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2011/16/EU
Člen 25 a – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d
(d)  v primeru kršitve nacionalnih določb, sprejetih za zagotavljanje skladnosti s členom 8ac, je najnižja denarna kazen najmanj 50 000 EUR, če znaša letni promet Poročevalskega operaterja platforme manj kot 6 milijonov EUR, in najmanj 150 000 EUR, če promet znaša 6 milijonov EUR ali več; najnižja denarna kazen je najmanj 20 000 EUR, če je Poročevalski operater platforme fizična oseba;
črtano
Sprememba 83
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2011/16/EU
Člen 25 a – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka e
(e)  v primeru kršitve nacionalnih določb, sprejetih za zagotavljanje skladnosti s členom 8ad, je najnižja denarna kazen najmanj 50 000 EUR, če znaša letni promet Poročevalskega ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi manj kot 6 milijonov EUR, in najmanj 150 000 EUR, če promet znaša 6 milijonov EUR ali več; najnižja denarna kazen je najmanj 20 000 EUR, če je Poročevalski ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi fizična oseba.
črtano
Sprememba 84
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva Sveta 2011/16/EU
Člen 25 a – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)
Kazni, določene v tem odstavku, ne presegajo 1 % skupnega prometa osebe, ki mora poročati.
Sprememba 85
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2011/16/EU
Člen 25 a – odstavek 3 – pododstavek 2
Komisija v poročilu iz člena 27(1) oceni ustreznost zneskov iz točke (d) tega odstavka.
Komisija do [eno leto po datumu začetka uporabe te direktive] oceni ustreznost in sorazmernost zneskov iz tega odstavka.
Sprememba 86
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 27 – odstavek 1
(13a)  v členu 27 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
1.  Komisija vsakih pet let po 1. januarju 2013 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te direktive.
“1. Komisija vsakih pet let po 1. januarju 2013 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te direktive. Poročilu po potrebi priloži posebne predloge, tudi zakonodajne, za izboljšanje te direktive.“
Sprememba 87
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Direktiva 2011/16/EU
Člen 27 – odstavek 2
2.  Države članice v svoji jurisdikciji spremljajo in ocenjujejo učinkovitost upravnega sodelovanja v skladu s to direktivo pri preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom ter Komisiji enkrat letno sporočijo rezultate svojega ocenjevanja.
2.  Države članice v svoji jurisdikciji spremljajo in ocenjujejo učinkovitost upravnega sodelovanja v skladu s to direktivo pri preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom ter Evropskemu parlamentu in Komisiji enkrat letno sporočijo rezultate svojega ocenjevanja.
Sprememba 88
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Direktiva 2011/16/EU
Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)
Komisija upošteva te rezultate ocene držav članic, da bi pospešila nadaljnje zakonodajne preglede za namene odprave obstoječih vrzeli in pomanjkljivosti te direktive.
Sprememba 89
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 27 – odstavek 2 a (novo)
(14a)  v členu 27 se vstavi naslednji odstavek:
“2a. Za namene odstavka 2 tega člena Komisija sprejme skupni okvir za merjenje vpliva ter stroškov in koristi te direktive v skladu s postopkom iz člena 26(2).“
Sprememba 90
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15
Direktiva 2011/16/EU
Člen 27 c – odstavek 1
Za davčna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2026 ali pozneje, države članice zagotovijo, da je v sporočanje informacij iz člena 8(1) in (3a), člena 8a(6), člena 8aa(3), člena 8ab(14), člena 8ac(2) in člena 8ad(3) vključena IŠD posameznikov ali subjektov, o katerih se poroča, ki jo je izdala država članica rezidentstva. IŠD se posreduje tudi takrat, ko se v navedenih členih to ne zahteva izrecno.
Za davčna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2027 ali pozneje, države članice zagotovijo, da je v sporočanje informacij iz člena 8(1) in (3a), člena 8a(6), člena 8aa(3), člena 8ab(14), člena 8ac(2) in člena 8ad(3) po možnosti vključena IŠD posameznikov ali subjektov, o katerih se poroča, ki jo je izdala država članica rezidentstva. IŠD se posreduje tudi takrat, ko se v navedenih členih to ne zahteva izrecno.
Sprememba 91
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15
Direktiva 2011/16/EU
Člen 27 c – odstavek 2 a (novo)
Komisija do januarja 2026 oceni, ali je smiselno uvesti evropsko IŠD. Komisija lahko Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi predloži zakonodajni predlog.
Sprememba 92
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 27 d (novo)
(15a)  vstavi se naslednji člen:
„Člen 27d
Pregled
Komisija do januarja 2026 presodi, ali je treba dodatno okrepiti učinkovitost in delovanje avtomatične izmenjave podatkov ter jo izboljšati, s čimer bi zagotovili, da:
(a)  se kategorije prihodkov iz člena 8(1) razširijo na finančna sredstva, vključno na trgovanje z valutami, in nefinančna sredstva, kot so nepremičnine, umetnost ali nakit, ter nove oblike za shranjevanje premoženja, kot so prosta pristanišča in sefi, vključno s podatki o končnem dejanskem lastništvu in kapitalom;
(b)  se seznam postavk iz člena 8(3a) razširi, tako da vključuje podatke o končnem lastništvu, da se prepreči izogibanje davkom z dvema ali več davčnimi rezidentstvi;“
Sprememba 93
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1
Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2025. O tem takoj obvestijo Komisijo. Komisiji takoj sporočijo besedilo teh predpisov.
Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2026. O tem takoj obvestijo Komisijo. Komisiji takoj sporočijo besedilo teh predpisov.
Sprememba 94
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2
Države članice te predpise uporabljajo od 1. januarja 2026.
Države članice te predpise uporabljajo od 1. januarja 2027.
Sprememba 95
Predlog direktive
Priloga 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i
Direktiva 2011/16/EU
PRILOGA I – oddelek I – točka A – odstavek 1 – točka c
(c)  ali je račun skupni račun ter število Imetnikov skupnega računa;
(c)  ali je račun skupni račun ter število imetnikov skupnega računa in delež vsakega imetnika računa;
Sprememba 96
Predlog direktive
Priloga 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka ii a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
PRILOGA I – oddelek 3 – točka 7 a (novo)
(iia)  doda se naslednji pododstavek:
“7a. če poročevalska finančna institucija nima računa, o katerem bi morala poročati v skladu s to direktivo, ničelno obvestilo, ki vključuje pojasnilo, zakaj finančna institucija ne sporoča nobenih informacij.“
Sprememba 97
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka c a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
PRILOGA I – oddelek I – točka F a (novo)
(ca)  doda se naslednji odstavek:
“Fa. Vsaka neporočevalska finančna institucija pristojnemu organu svoje države članice predloži ničelno obvestilo, ki vključuje pojasnilo, zakaj finančna institucija ne sporoča nobenih informacij oz. informacij, ki jih druga finančna institucija sporoča v njenem imenu.“
Sprememba 98
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 a – točka a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
PRILOGA I – oddelek V – točka A
(1a)  Oddelek V se spremeni:
(a)  točka A se črta;
Sprememba 99
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 a – točka b (novo)
Direktiva 2011/16/EU
PRILOGA I – oddelek V – točka B
(b)  točka B se nadomesti z naslednjim:
B.  Računi subjektov, ki se pregledujejo. Že obstoječi račun subjekta s skupnim stanjem ali vrednostjo, ki na dan 31. decembra 2015 presega v domači valuti posamezne države članice izražen znesek, ki ustreza 250 000 USD, in Že obstoječi račun subjekta, ki na dan 31. decembra 2015 ne presega tega zneska, vendar njegovo skupno stanje ali vrednost preseže takšen znesek na zadnji dan katerega koli naslednjega koledarskega leta, morata biti pregledana v skladu s postopki iz odstavka D.
“B. Računi subjektov, ki se pregledujejo. Že obstoječi račun subjekta se pregleda v skladu s postopki iz odstavka D.
Sprememba 100
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Direktiva 2011/16/EU
Priloga I – oddelek VIII – točka A – pododstavek 6 – točka b
(b)  katerega bruto dohodek izhaja zlasti iz investiranja ali reinvestiranja Finančnih sredstev ali Kriptosredstev, o katerih se poroča, oziroma trgovanja z njimi, če ga upravlja drug subjekt, ki je Depozitna institucija, Skrbniška institucija, Določena zavarovalna družba ali Investicijski subjekt iz pododstavka A(6), točka (a).
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 101
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Priloga I – oddelek VIII – točka A – pododstavek 10
10.  Izraz ‚Žeton elektronskega denarja‘ ali ‚E-denarni žeton‘ pomeni Žeton elektronskega denarja ali E-denarni žeton, kot je opredeljen v Uredbi XXX.
10.  Izraz ‚žeton elektronskega denarja‘ ali ‚e-denarni žeton‘ pomeni žeton elektronskega denarja ali e-denarni žeton, kot je opredeljen v členu 3(1), točka 7, Uredbe (EU) 2023/1114.
Sprememba 102
Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Priloga I – oddelek VIII – točka A – pododstavek 13
13.  Izraz ‚Kriptosredstvo‘ pomeni kriptosredstvo, kot je opredeljeno v Uredbi XXX.
13.  Izraz ‚kriptosredstvo‘ pomeni kriptosredstvo, kot je opredeljeno v členu 3(1), točka 5, Uredbe (EU) 2023/1114.
Sprememba 103
Predlog direktive
Priloga III
Direktiva 2011/16/EU
Priloga VI – oddelek I – točka A – pododstavek 1
1.  Subjekt, ki ima dovoljenje v skladu z Uredbo XX;
1.  Subjekt, ki ima dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) 2023/1114.
Sprememba 104
Predlog direktive
Priloga III
Direktiva 2011/16/EU
Priloga VI – oddelek II – točka B a (novo)
Ba.  Ne glede na pododstavek A(1) kraja rojstva ni treba sporočiti, razen če se od poročevalskega ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi v skladu z nacionalnim pravom sicer zahteva, da ga pridobi in sporoči.
Sprememba 105
Predlog direktive
Priloga III
Direktiva 2011/16/EU
Priloga VI – oddelek II – točka C
C.  Informacije, naštete v odstavku 3, se sporočijo do 31. januarja koledarskega leta, ki sledi letu, na katero se informacije nanašajo. Prve informacije se sporočijo za zadevno koledarsko leto ali drugo ustrezno poročevalsko obdobje od 1. januarja 2026.
C.  Informacije, naštete v odstavku 3, se sporočijo do 31. julija koledarskega leta, ki sledi letu, na katero se informacije nanašajo. Prve informacije se sporočijo za zadevno koledarsko leto ali drugo ustrezno poročevalsko obdobje od 1. januarja 2026.
Sprememba 106
Predlog direktive
Priloga III
Direktiva 2011/16/EU
Priloga VI – oddelek IV – točka A – pododstavek 1
1.  ‚Kriptosredstvo‘ pomeni kriptosredstvo, kot je opredeljeno v Uredbi XXX.
1.  ‚kriptosredstvo‘ pomeni kriptosredstvo, kot je opredeljeno v členu 3(1), točka 5, Uredbe (EU) 2023/1114.
Sprememba 107
Predlog direktive
Priloga III
Direktiva 2011/16/EU
Priloga VI – oddelek IV – točka A – pododstavek 5
5.  ‚Elektronski denar‘ ali ‚E-denar‘ pomeni Elektronski denar ali E-denar, kot je opredeljen v Direktivi 2009/110/ES. V tej direktivi izraz ‚Elektronski denar‘ ali ‚E-denar‘ ne vključujeta produkta, ustvarjenega izključno za namen olajšanja prenosa sredstev s stranke na drugo osebo v skladu z navodili stranke. Produkt ni ustvarjen izključno za namen olajšanja prenosa sredstev, če se pri običajnem poslovanju prenosnega Subjekta bodisi sredstva, povezana s takim produktom, hranijo več kot 60 dni po prejemu navodil za olajšanje prenosa bodisi, če niso bila prejeta nobena navodila, sredstva, povezana s takim produktom, hranijo več kot 60 dni po prejemu sredstev.
5.  V tej direktivi izraz ‚elektronski denar‘ ali ‚e-denar‘ pomeni vsako kriptosredstvo: (a) ki je digitalna predstavitev ene same Fiat valute; (b) ki se izda ob prejemu sredstev za plačilne transakcije; (c) ki je predstavljen kot terjatev do izdajatelja, denominirana v isti Fiat valuti; (d) ki ga fizična ali pravna oseba, ki ni izdajatelj, sprejme v plačilo ter (e) ki se lahko na podlagi regulativnih zahtev, ki veljajo za izdajatelja, na zahtevo imetnika produkta kadar koli odkupi po nominalni vrednosti za isto Fiat valuto. Izraz ‚elektronski denar‘ ali ‚e-denar‘ ne vključuje produkta, ustvarjenega izključno za namen olajšanja prenosa sredstev s stranke na drugo osebo v skladu z navodili stranke. Produkt ni ustvarjen izključno za namen olajšanja prenosa sredstev, če se pri običajnem poslovanju prenosnega subjekta bodisi sredstva, povezana s takim produktom, hranijo več kot 60 dni po prejemu navodil za olajšanje prenosa bodisi, če niso bila prejeta nobena navodila, sredstva, povezana s takim produktom, hranijo več kot 60 dni po prejemu sredstev.
Sprememba 108
Predlog direktive
Priloga III
Direktiva 2011/16/EU
Priloga VI – oddelek IV – točka A – pododstavek 6
6.  ‚Žeton elektronskega denarja‘ ali ‚E-denarni žeton‘ pomeni Žeton elektronskega denarja ali E-denarni žeton, kot je opredeljen v Uredbi XXX.
6.  ‚žeton elektronskega denarja‘ ali ‚e-denarni žeton‘ pomeni žeton elektronskega denarja ali e-denarni žeton, kot je opredeljen v členu 3(1), točka 7, Uredbe (EU) 2023/1114.
Sprememba 109
Predlog direktive
Priloga III
Direktiva 2011/16/EU
Priloga VI – oddelek IV – točka A – pododstavek 7
7.  ‚Tehnologija razpršene evidence (DLT)‘ pomeni tehnologijo razpršene evidence ali DLT, kot je opredeljena v Uredbi XXX.
7.  ‚tehnologija razpršene evidence (DLT)‘ pomeni tehnologijo razpršene evidence ali DLT, kot je opredeljena v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) 2023/1114.
Sprememba 110
Predlog direktive
Priloga III
Direktiva 2011/16/EU
Priloga VI – oddelek IV – točka B – pododstavek 1
1.  ‚Ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi‘ pomeni Ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, kot je opredeljen v Uredbi XXX.
1.  ‚ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi‘ pomeni ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, kot je opredeljen v členu 3(1), točka 15, Uredbe (EU) 2023/1114.
Sprememba 111
Predlog direktive
Priloga III
Direktiva 2011/16/EU
Priloga VI – oddelek IV – točka B – točka 4
4.  ‚Storitve v zvezi s kriptosredstvi‘ pomenijo Storitve v zvezi s kriptosredstvi, kot so opredeljene v Uredbi XXX, vključno z zamrznitvijo in posojanjem.
4.  ‚storitve v zvezi s kriptosredstvi‘ pomenijo storitve v zvezi s kriptosredstvi, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 16, Uredbe (EU) 2023/1114.
Sprememba 112
Predlog direktive
Priloga III
Direktiva 2011/16/EU
Priloga VI – oddelek IV – točka C – točka 4
4.  ‚Plačilna transakcija male vrednosti, o kateri se poroča‘, pomeni Prenos Kriptosredstev, o katerih se poroča, v zameno za blago ali storitve v vrednosti, ki presega 50 000 EUR.
4.  ‚plačilna transakcija male vrednosti, o kateri se poroča‘, pomeni prenos kriptosredstev, o katerih se poroča, v zameno za blago ali storitve v vrednosti, ki presega 50 000 USD (ali enakovreden znesek v kateri koli drugi valuti).
Sprememba 113
Predlog direktive
Priloga III
Direktiva 2011/16/EU
Priloga VI – oddelek V – točka A – točka 2
2.  Če Uporabnik kriptosredstev po dveh opominih po prvotni zahtevi Poročevalskega ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, vendar ne pred iztekom 60 dni, ne zagotovi informacij, ki se zahtevajo v skladu z oddelkom III, Poročevalski ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi Uporabniku kriptosredstev preprečijo opravljanje Menjalnih transakcij.
2.  Če uporabnik kriptosredstev po dveh opominih po prvotni zahtevi poročevalskega ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, vendar ne pred iztekom 60 dni, ne zagotovi informacij, ki se zahtevajo v skladu z oddelkom III, poročevalski ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi uporabniku kriptosredstev preprečijo opravljanje menjalnih transakcij;. taka omejitev se odpravi takoj, ko uporabnik kriptosredstev zagotovi zahtevane informacije.
Sprememba 114
Predlog direktive
Priloga III
Direktiva 2011/16/EU
Priloga VI – oddelek V – točka E
Matična država članica, ki izdaja dovoljenja Ponudnikom storitev v zvezi s kriptosredstvi v skladu z Uredbo XXX, pristojnemu organu redno, najpozneje pa do 31. decembra, posreduje seznam vseh Ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi z dovoljenjem.
Matična država članica, ki izdaja dovoljenja ponudnikom storitev v zvezi s kriptosredstvi v skladu z Uredbo (EU) 2023/1114, pristojnemu organu redno, najpozneje pa do 31. decembra, posreduje seznam vseh ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi z dovoljenjem.
Zadnja posodobitev: 19. december 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov