Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2023/2095(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0262/2023

Indgivne tekster :

A9-0262/2023

Forhandlinger :

PV 11/09/2023 - 19
CRE 11/09/2023 - 19

Afstemninger :

PV 13/09/2023 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0316

Vedtagne tekster
PDF 199kWORD 72k
Onsdag den 13. september 2023 - Strasbourg
Ændringer til Parlamentets forretningsorden med henblik på styrkelse af integritet, uafhængighed og ansvarlighed
P9_TA(2023)0316A9-0262/2023

Europa-Parlamentets afgørelse af 13. september 2023 om ændringer til Parlamentets forretningsorden med henblik på styrkelse af integritet, uafhængighed og ansvarlighed (2023/2095(REG))(1)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til formandens skrivelse af 9. marts 2023,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 236 og 237,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A9‑0262/2023),

1.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.  vedtager, at disse ændringer træder i kraft den 1. november 2023; vedtager, at ændringer, der tillægger Præsidiet og kvæstorerne beføjelse til at vedtage gennemførelsesbestemmelser, dog er gældende fra den dato, hvor denne afgørelse vedtages;

3.  vedtager, at interesseerklæringer, der er indgivet i henhold til bestemmelser i forretningsordenen, som er i kraft på den dato, hvor denne afgørelse vedtages, forbliver gyldige indtil den 31. december 2023;

4.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Gældende ordlyd   Ændring
Ændring 1
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 11
Artikel 11
Artikel 11
Medlemmernes økonomiske interesser samt åbenhedsregister
Adfærdsregler vedrørende integritet og gennemsigtighed
1.  Parlamentet fastsætter regler om gennemsigtighed vedrørende medlemmernes økonomiske interesser i form af en adfærdskodeks, der vedtages med et flertal af dets kompetente medlemmers stemmer og vedføjes som bilag til denne forretningsorden5.
1.  Parlamentet fastsætter adfærdsregler vedrørende integritet og gennemsigtighed i form af en adfærdskodeks, der vedtages med et flertal af dets kompetente medlemmers stemmer og vedføjes som bilag til denne forretningsorden5.
Disse regler må ikke på anden måde gøre indgreb i eller begrænse medlemmernes udøvelse af mandatet eller af virksomhed af politisk eller anden art i forbindelse hermed.
Disse regler må ikke på anden måde gøre indgreb i eller begrænse medlemmernes udøvelse af mandatet eller af virksomhed af politisk eller anden art i forbindelse hermed.
2.  Medlemmerne bør tillægge sig den systematiske praksis kun at mødes med interesserepræsentanter, der er registeret i åbenhedsregistret oprettet ved den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister6.
3.  Medlemmerne bør online offentliggøre alle planlagte møder med interesserepræsentanter, der er omfattet af anvendelsesområdet for den interinstitutionelle aftale. Uden at det berører artikel 4, stk. 6, i bilag I, skal ordførere, skyggeordførere og udvalgsformænd for hver enkelt betænkning online offentliggøre alle planlagte møder med interesserepræsentanter, der er omfattet af anvendelsesområdet for den interinstitutionelle aftale. Præsidiet stiller den nødvendige infrastruktur til rådighed på Parlamentets websted.
4.  Præsidiet stiller på Parlamentets websted den nødvendige infrastruktur til rådighed på medlemmernes online-side for de medlemmer, der ønsker at offentliggøre en frivillig revision eller bekræftelse, jf. de gældende regler i medlemsstatutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil, af, at deres anvendelse af godtgørelsen for generelle udgifter overholder de gældende regler i medlemsstatutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil.
4.  Præsidiet stiller på Parlamentets websted den nødvendige infrastruktur til rådighed på medlemmernes online-side for de medlemmer, der ønsker at offentliggøre en frivillig revision eller bekræftelse, jf. de gældende regler i medlemsstatutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil, af, at deres anvendelse af godtgørelsen for generelle udgifter overholder de gældende regler i medlemsstatutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil.
5.  Disse regler må ikke på anden måde gøre indgreb i eller begrænse medlemmernes udøvelse af mandatet eller af virksomhed af politisk eller anden art i forbindelse hermed.
6.  Adfærdsregler samt rettigheder og privilegier for tidligere medlemmer fastsættes af Præsidiet. Alle tidligere medlemmer behandles ens.
6.  Adfærdsregler vedrørende integritet og gennemsigtighed for tidligere medlemmer fastsættes af Præsidiet.
__________
__________
5 Se bilag I.
5 Se bilag I.
6 Interinstitutionel aftale af 20. maj 2021 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister (EUT L 207 af 11.6.2021, s. 1).
Ændring 2
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 35
Artikel 35
Artikel 35
Tværpolitiske grupper
Tværpolitiske grupper
1.  De enkelte medlemmer kan oprette tværpolitiske grupper og andre uofficielle grupper af medlemmer med henblik på uformelle meningsudvekslinger om specifikke emner på tværs af forskellige politiske grupper, idet der trækkes på medlemmer af Parlamentets forskellige udvalg, og med henblik på at fremme kontakten mellem medlemmerne og civilsamfundet.
1.  De enkelte medlemmer kan oprette tværpolitiske grupper med henblik på uformelle meningsudvekslinger om specifikke emner på tværs af forskellige politiske grupper, idet der trækkes på medlemmer af Parlamentets forskellige udvalg, og med henblik på at fremme kontakten mellem medlemmerne og civilsamfundet.
2.  Tværpolitiske grupper og andre uofficielle grupperinger skal handle i fuld åbenhed og må ikke deltage i nogen virksomhed, der kan give anledning til forveksling med Parlamentets og dets organers officielle virksomhed. De må ikke afholde arrangementer i tredjelande, som falder sammen med et besøg af et officielt parlamentsorgan, herunder en officiel valgobservationsdelegation.
2.  Tværpolitiske grupper skal handle i fuld åbenhed. De må ikke deltage i nogen virksomhed, der kan give anledning til forveksling med Parlamentets og dets organers officielle virksomhed. De må navnlig ikke bruge Parlamentets navn eller logo. De må ikke afholde arrangementer i tredjelande, som falder sammen med et besøg af et officielt parlamentsorgan, herunder en officiel valgobservationsdelegation.
3.  Når betingelserne i Parlamentets interne regler om oprettelse af sådanne grupperinger er opfyldt, kan en politisk gruppe gøre det nemmere for dem at udøve deres virksomhed ved at yde dem logistisk støtte.
3.  Når betingelserne i Parlamentets interne regler om oprettelse af tværpolitiske grupper er opfyldt, kan en politisk gruppe gøre det nemmere for dem at udøve deres virksomhed ved at yde dem logistisk støtte.
4.  Tværpolitiske grupper er forpligtet til årligt at give oplysning om enhver økonomisk eller materiel støtte (f.eks. sekretariatsstøtte), som, hvis den var modtaget af et individuelt medlem, ville være oplysningspligtig i henhold til bilag I.
4.  Tværpolitiske grupper er forpligtet til årligt at give oplysning om enhver støtte, herunder økonomisk eller materiel støtte, som, hvis den var modtaget af et individuelt medlem, ville være oplysningspligtig i henhold til bilag I.
Andre uofficielle grupperinger er ligeledes forpligtet til inden udgangen af den følgende måned at oplyse om enhver økonomisk eller materiel støtte, som medlemmerne ikke har opgivet individuelt i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til bilag I.
5.  Kun interesserepræsentanter, der er registeret i åbenhedsregistret, må deltage i tværpolitiske gruppers eller andre uofficielle grupperingers aktiviteter arrangeret i Parlamentets lokaler, f.eks. ved at deltage i den tværpolitiske gruppes eller anden officielle grupperings møder eller begivenheder, ved at tilbyde den støtte eller ved at være medvært for dens begivenheder.
5.  Interesserepræsentanter må kun deltage i tværpolitiske gruppers aktiviteter arrangeret i Parlamentets lokaler, f.eks. ved at deltage i den tværpolitiske gruppes møder eller begivenheder, ved at tilbyde den støtte eller ved at være medvært for dens begivenheder, hvis de er opført i åbenhedsregistret oprettet ved den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister14a.
6.  Kvæstorerne fører et register over de i stk. 4 omhandlede givne oplysninger. Kvæstorerne udarbejder de nærmere regler for disse oplysninger og for offentliggørelse heraf på Parlamentets websted.
6.  Kvæstorerne fører et offentligt register over de tværpolitiske grupper og over de i stk. 4 omhandlede givne oplysninger. Præsidiet udarbejder de nærmere regler for dette register og disse oplysninger og for offentliggørelse heraf på Parlamentets websted.
7.  Kvæstorerne sikrer en effektiv håndhævelse af denne artikel.
7.  Kvæstorerne sikrer en effektiv håndhævelse af denne artikel.
7a.   Hvis denne regel overtrædes, kan kvæstorerne forbyde den tværpolitiske gruppe at bruge Parlamentets faciliteter i en periode, der ikke må overskride resten af valgperioden.
________________
14a Interinstitutionel aftale af 20. maj 2021 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister (EUT L 207 af 11.6.2021, s. 1).
Ændring 3
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 35 a (ny)
Artikel 35a
Uofficielle grupperinger
1.   De enkelte medlemmer kan oprette uofficielle grupperinger med henblik på uformelle meningsudvekslinger om specifikke emner på tværs af forskellige politiske grupper, idet der trækkes på medlemmer af Parlamentets forskellige udvalg, og med henblik på at fremme kontakten mellem medlemmerne og civilsamfundet.
2.   Uofficielle grupperinger skal handle i fuld åbenhed. De må ikke deltage i nogen virksomhed, der kan give anledning til forveksling med Parlamentets og dets organers officielle virksomhed. De må navnlig ikke bruge Parlamentets navn eller logo. De må ikke afholde arrangementer i tredjelande, som falder sammen med et besøg af et officielt parlamentsorgan, herunder en officiel valgobservationsdelegation. Medlemmer, der deltager i uofficielle grupperinger, skal proaktivt underrette eksterne dialogpartnere om, at de handler i deres egenskab af enkelte medlemmer.
3.   En politisk gruppe kan gøre det nemmere for uofficielle grupperinger at udøve deres virksomhed ved at yde dem logistisk støtte, undtagen når uofficielle grupperinger vedrører tredjelande, for hvilke der eksisterer en stående interparlamentarisk delegation, jf. artikel 223.
Uofficielle grupperinger vedrørende tredjelande, for hvilke der eksisterer en stående interparlamentarisk delegation, jf. artikel 223, må ikke benytte nogen af Parlamentets faciliteter til at udøve deres virksomhed.
Forbindelsen med tredjelandet kan ligge i den uofficielle grupperings navn eller virksomhed.
4.   Uofficielle grupperinger skal inden udgangen af den efterfølgende måned give oplysning om enhver støtte, herunder økonomisk eller materiel støtte. Såfremt der ikke foreligger en sådan oplysning, skal grupperingens formand eller, hvis grupperingen ikke har nogen formand, et hvilket som helst medlem, der deltager i den, give oplysning om støtten senest ti arbejdsdage efter udløbet af denne frist.
5.   Interesserepræsentanter må kun deltage i uofficielle grupperingers aktiviteter arrangeret i Parlamentets lokaler, f.eks. ved at deltage i den uofficielle grupperings møder eller begivenheder, ved at tilbyde den støtte eller ved at være medvært for dens begivenheder, hvis de er opført i åbenhedsregistret.
6.   Kvæstorerne fører et offentligt register over de i stk. 4 omhandlede oplysninger og over de uofficielle grupperinger, der har indgivet dem. Præsidiet udarbejder de nærmere regler for dette register og disse oplysninger og for offentliggørelse heraf på Parlamentets websted.
7.   Kvæstorerne sikrer en effektiv håndhævelse af denne artikel.
8.   Hvis denne artikel overtrædes, kan kvæstorerne forbyde den uofficielle gruppering at bruge Parlamentets faciliteter i en periode, der ikke må overskride resten af valgperioden.
Ændring 4
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 123
Artikel 123
Artikel 123
Adgang til Parlamentet
Adgang til Parlamentet
1.  Der udstedes adgangskort til medlemmer, medlemmers assistenter og tredjeparter på grundlag af de regler, som Præsidiet fastsætter. Disse regler regulerer også brug og inddragelse af adgangskort.
1.  Der udstedes adgangskort til medlemmer, tidligere medlemmer, medlemmers assistenter og tredjeparter på grundlag af de regler, som Præsidiet fastsætter. Disse regler regulerer også brug og inddragelse af adgangskort.
2.  Adgangskort udstedes ikke til et medlems medarbejdere, som er omfattet af anvendelsesområdet for den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister.
2.  Adgangskort udstedes ikke til et medlems medarbejdere, som er omfattet af anvendelsesområdet for den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister.
3.  Enheder, der er optaget i åbenhedsregistret, og deres repræsentanter, der har fået udstedt adgangskort med lang gyldighed til Europa-Parlamentet, skal overholde:
3.  Enheder, der er optaget i åbenhedsregistret, og deres repræsentanter, der har fået udstedt adgangskort med lang gyldighed til Europa-Parlamentet, skal overholde:
–  den adfærdskodeks for registrerede, der er vedføjet den interinstitutionelle aftale
–  den adfærdskodeks for registrerede, der er vedføjet den interinstitutionelle aftale
–  de procedurer og andre pligter, der er fastlagt ved den interinstitutionelle aftale, og
–  de procedurer og andre pligter, der er fastlagt ved den interinstitutionelle aftale, og
–  gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel.
–  gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel.
Uden at dette berører anvendeligheden af de almindelige bestemmelser om inddragelse eller midlertidig deaktivering af adgangskort med lang gyldighed, og medmindre der er tungtvejende argumenter for det modsatte, inddrager eller deaktiverer generalsekretæren med kvæstorernes tilladelse et adgangskort med lang gyldighed, når indehaveren er blevet slettet af åbenhedsregistret for en overtrædelse af adfærdskodeksen for registrerede eller har gjort sig skyldig i en alvorlig tilsidesættelse af forpligtelserne i dette stykke eller uden tilstrækkelig begrundelse har afslået at efterkomme en officiel anmodning om fremmøde til en høring eller et udvalgsmøde eller at samarbejde med et undersøgelsesudvalg.
Uden at dette berører anvendeligheden af de almindelige bestemmelser om inddragelse eller midlertidig deaktivering af adgangskort med lang gyldighed, og medmindre der er tungtvejende argumenter for det modsatte, inddrager eller deaktiverer generalsekretæren med kvæstorernes tilladelse et adgangskort med lang gyldighed, når indehaveren er blevet slettet af åbenhedsregistret for en overtrædelse af adfærdskodeksen for registrerede eller har gjort sig skyldig i en alvorlig tilsidesættelse af forpligtelserne i dette stykke eller uden tilstrækkelig begrundelse har afslået at efterkomme en officiel anmodning om fremmøde til en høring eller et udvalgsmøde eller at samarbejde med et undersøgelsesudvalg.
4.  Kvæstorerne kan fastsætte, i hvilken udstrækning den i stk. 3 omhandlede adfærdskodeks er gældende for personer, der har et adgangskort med lang gyldighed, men ikke er omfattet af den interinstitutionelle aftale.
4.  Kvæstorerne kan fastsætte, i hvilken udstrækning den i stk. 3 omhandlede adfærdskodeks er gældende for personer, der har et adgangskort med lang gyldighed, men ikke er omfattet af den interinstitutionelle aftale.
5.  På forslag af generalsekretæren vedtager Præsidiet de nødvendige foranstaltninger til iværksættelse af åbenhedsregistret i overensstemmelse med bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale.
5.  På forslag af generalsekretæren vedtager Præsidiet de nødvendige foranstaltninger til iværksættelse af åbenhedsregistret i overensstemmelse med bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale.
Ændring 5
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 176
Artikel 176
Artikel 176
Sanktioner
Sanktioner
1.  Ved grov overtrædelse af artikel 10, stk. 2-9, træffer formanden en begrundet afgørelse om pålæggelse af en passende sanktion over for det pågældende medlem i overensstemmelse med nærværende artikel.
1.  Ved grov overtrædelse af artikel 10, stk. 2-9, artikel 35 eller artikel 35a træffer formanden en begrundet afgørelse om pålæggelse af en passende sanktion over for det pågældende medlem i overensstemmelse med nærværende artikel.
Med hensyn til artikel 10, stk. 3 eller 4, kan formanden vedtage en begrundet afgørelse i henhold til nærværende artikel, uanset om der tidligere er vedtaget øjeblikkelige forholdsregler som omhandlet i artikel 175 mod det pågældende medlem eller ej.
Med hensyn til artikel 10, stk. 3 eller 4, kan formanden vedtage en begrundet afgørelse i henhold til nærværende artikel, uanset om der tidligere er vedtaget øjeblikkelige forholdsregler som omhandlet i artikel 175 mod det pågældende medlem eller ej.
Med hensyn til artikel 10, stk. 6, kan formanden kun træffe en begrundet afgørelse i henhold til nærværende artikel, når det er fastslået, at der er begået chikane, i overensstemmelse med den gældende interne administrative procedure vedrørende chikane og forebyggelse heraf.
Med hensyn til artikel 10, stk. 6, kan formanden kun træffe en begrundet afgørelse i henhold til nærværende artikel, når det er fastslået, at der er begået chikane, i overensstemmelse med den gældende interne administrative procedure vedrørende chikane og forebyggelse heraf.
Formanden kan pålægge et medlem en sanktion i de tilfælde, hvor denne forretningsorden eller en afgørelse truffet af Præsidiet i henhold til artikel 25 foreskriver anvendelse af nærværende artikel.
1a.   Formanden kan også pålægge et medlem en sanktion i de tilfælde, hvor denne forretningsorden, herunder adfærdskodeksen for medlemmer vedrørende integritet og gennemsigtighed32a, eller en afgørelse truffet af Præsidiet i henhold til artikel 25 foreskriver anvendelse af nærværende artikel.
2.  Det pågældende medlem opfordres af formanden til at forelægge skriftlige bemærkninger, inden afgørelsen vedtages. Formanden kan i stedet beslutte at indkalde til en mundtlig høring, hvis dette er mere hensigtsmæssigt.
2.  Det pågældende medlem opfordres af formanden til at forelægge skriftlige bemærkninger, inden afgørelsen vedtages. Formanden kan i stedet beslutte at indkalde til en mundtlig høring, hvis dette er mere hensigtsmæssigt.
Afgørelsen om pålæggelse af en sanktion meddeles det pågældende medlem gennem et anbefalet brev eller i hastetilfælde gennem betjentene.
Afgørelsen om pålæggelse af en sanktion meddeles det pågældende medlem.
Efter at det pågældende medlem er blevet underrettet om denne afgørelse, meddeles enhver sanktion, der er pålagt et medlem, af formanden i Parlamentet. Formændene for de organer, udvalg og delegationer, medlemmet tilhører, får meddelelse herom.
Når sanktionen er endelig, meddeles den af formanden i Parlamentet. Formændene for de organer, udvalg og delegationer, medlemmet tilhører, får meddelelse herom.
Når sanktionen er endelig, offentliggøres den på et synligt sted på Parlamentets websted og forbliver der i resten af valgperioden.
Den pålagte sanktion offentliggøres på et synligt sted på Parlamentets websted og på medlemmets side på Parlamentets websted.
3.  Ved vurderingen af den konstaterede adfærd tages der hensyn til dens lejlighedsvise, gentagne eller permanente karakter og til, hvor alvorlig den er. Der tages ligeledes i givet fald hensyn til, om Parlamentets værdighed og omdømme har lidt skade.
3.  Ved vurderingen af den konstaterede adfærd tages der hensyn til dens lejlighedsvise, gentagne eller permanente karakter og til, hvor alvorlig den er. Der tages ligeledes i givet fald hensyn til, om Parlamentets værdighed og omdømme har lidt skade.
4.  Den pålagte sanktion kan omfatte en eller flere af følgende forholdsregler:
4.  Den pålagte sanktion skal være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Den pålagte sanktion kan omfatte en eller flere af følgende forholdsregler:
a)  irettesættelse
a)  irettesættelse
aa)  forbud mod at repræsentere Parlamentet i en interparlamentarisk delegation, en interparlamentarisk konference eller noget interinstitutionelt forum i op til et år
ab)  i tilfælde af overtrædelse af fortrolighedsforpligtelserne, en begrænsning af rettighederne til at få adgang til fortrolige eller klassificerede oplysninger i op til et år
b)  fratagelse af retten til dagpenge i to til tredive dage
b)  fratagelse af retten til dagpenge i to til tres dage
c)  midlertidig, hel eller delvis udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets aktiviteter i en periode på to til tredive mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, men på betingelse af at adfærdsreglerne nøje overholdes
c)  midlertidig, hel eller delvis udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets aktiviteter i en periode på to til tres mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, men på betingelse af at adfærdsreglerne nøje overholdes
d)  forbud mod at repræsentere Parlamentet i et blandet parlamentarisk udvalg, en interparlamentarisk konference eller noget interinstitutionelt forum i op til et år
e)  i tilfælde af overtrædelse af fortrolighedsforpligtelserne, en begrænsning af rettighederne til at få adgang til fortrolige eller klassificerede oplysninger i op til et år.
5.  Foranstaltningerne i stk. 4, litra b)-e), kan fordobles i tilfælde af gentagne overtrædelser, eller hvis medlemmet nægter at efterkomme en foranstaltning truffet efter artikel 175, stk. 3.
5.  Foranstaltningerne i stk. 4, litra aa)-c), kan fordobles i tilfælde af gentagne overtrædelser, eller hvis medlemmet nægter at efterkomme en foranstaltning truffet efter artikel 175, stk. 3.
6.  Formanden kan endvidere forelægge et forslag for Formandskonferencen om udelukkelse eller fjernelse af medlemmet fra et eller flere hverv, som medlemmet varetager i Parlamentet, i overensstemmelse med proceduren fastlagt i artikel 21.
6.  Formanden kan endvidere forelægge et forslag for Formandskonferencen om udelukkelse eller fjernelse af medlemmet fra et eller flere hverv, som medlemmet varetager i Parlamentet, i overensstemmelse med proceduren fastlagt i artikel 21.
6a.   Formanden træffer afgørelse om sanktionernes offentliggørelsesperiode og tager hensyn til, at den minimale offentliggørelsesperiode er som følger, uanset om det pågældende medlems mandat er ophørt:
–  to år for de sanktioner, der er omhandlet i stk. 4, litra a), aa) og ab)
–  tre år for de sanktioner, der er omhandlet i stk. 4, litra b) og c).
I tilfælde af mindre overtrædelser kan formanden dog træffe afgørelse om en kortere offentliggørelsesperiode.
________________
32a Se bilag I.
Ændring 6
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – titel
BILAG I
BILAG I
ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER
ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE INTEGRITET OG GENNEMSIGTIGHED
Ændring 7
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 1
Artikel 1
Artikel 1
Vejledende principper
Vejledende principper
Under udførelsen af deres opgaver:
Under udførelsen af deres opgaver:
a)  lader Europa-Parlamentets medlemmer sig inspirere af, og handler i overensstemmelse med, følgende generelle adfærdsprincipper: upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for Parlamentets omdømme
a)  lader Europa-Parlamentets medlemmer sig inspirere af, og handler i overensstemmelse med, følgende generelle adfærdsprincipper: upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for Parlamentets værdighed og omdømme
b)  handler Europa-Parlamentets medlemmer udelukkende i almenvellets interesse uden at opnå eller forsøge at opnå nogen direkte eller indirekte økonomisk fordel eller anden ydelse.
b)  handler Europa-Parlamentets medlemmer udelukkende i almenvellets interesse uden at opnå eller forsøge at opnå nogen direkte eller indirekte fordel eller anden ydelse.
Ændring 8
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 2
Artikel 2
Artikel 2
Medlemmernes vigtigste forpligtelser
Medlemmernes vigtigste forpligtelser
Europa-Parlamentets medlemmer er under udøvelsen af deres mandat forpligtet til:
Europa-Parlamentets medlemmer er under udøvelsen af deres mandat forpligtet til:
a)  ikke at indgå nogen som helst aftale om at handle eller stemme til fordel for en fysisk eller juridisk tredjepart, hvis dette kan kompromittere deres stemmefrihed i henhold til artikel 6 i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet og artikel 2 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer
a)  ikke at indgå nogen som helst aftale om at handle eller stemme til fordel for en fysisk eller juridisk tredjepart, hvis dette kan kompromittere deres stemmefrihed i henhold til artikel 6 i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet og artikel 2 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer
b)  ikke at anmode om, acceptere eller modtage nogen som helst direkte eller indirekte fordel eller anden ydelse hverken kontant eller i naturalier til gengæld for en specifik adfærd inden for rammerne af deres parlamentariske arbejde og omhyggeligt at undgå enhver situation, der på nogen måde kan fremstå som et udtryk for korruption eller utilbørlig påvirkning.
b)  ikke at anmode om, acceptere eller modtage nogen som helst direkte eller indirekte fordel eller anden ydelse, herunder kontant eller i naturalier, til gengæld for en specifik adfærd inden for rammerne af deres parlamentariske arbejde og omhyggeligt at undgå enhver situation, der på nogen måde kan fremstå som et udtryk for korruption eller utilbørlig påvirkning.
c)  ikke i erhvervsmæssigt øjemed at engagere sig i betalt lobbyvirksomhed, som står i direkte forbindelse med Unionens beslutningsproces.
c)  ikke at engagere sig i betalt lobbyvirksomhed, som står i direkte forbindelse med Unionens beslutningsproces.
Ændring 9
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 3
Artikel 3
Artikel 3
Interessekonflikter
Interessekonflikter
1.   Der foreligger en interessekonflikt, når et medlem af Europa-Parlamentet har en personlig interesse, som på utilbørlig vis kan påvirke udøvelsen af den pågældendes mandat. Der er ikke tale om en interessekonflikt, når medlemmet opnår en fordel udelukkende i kraft af sit tilhørsforhold til befolkningen som helhed eller til en bred personkategori.
1.   Der foreligger en interessekonflikt, når et medlem af Europa-Parlamentet i udøvelsen af sit mandat i almenvellets interesse på utilbørlig vis kan påvirkes af årsager, der involverer medlemmets familie, følelsesliv, økonomiske interesser eller enhver anden direkte eller indirekte privat interesse.
Der er ikke tale om en interessekonflikt, når medlemmet opnår en fordel udelukkende i kraft af sit tilhørsforhold til befolkningen som helhed eller til en bred personkategori.
2.   Ethvert medlem, der mener at befinde sig i en interessekonflikt, træffer omgående de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe dette forhold i overensstemmelse med principperne og bestemmelserne i denne adfærdskodeks. Hvis medlemmet er ude af stand til at løse interessekonflikten, gør vedkommende skriftligt formanden opmærksom på dette. I tvivlstilfælde kan medlemmet anmode om en fortrolig udtalelse fra det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd, der nedsættes i henhold til artikel 7.
2.  Medlemmerne gør enhver rimelig indsats for at opdage interessekonflikter.
Et medlem, der bliver klar over, at vedkommende befinder sig i en interessekonflikt, bestræber sig omgående at løse den. Hvis medlemmet er ude af stand til at løse den, sikrer vedkommende, at den pågældende private interesse oplyses i overensstemmelse med artikel 4.
3.   Uden at dette berører stk. 2, giver medlemmerne, inden de udtaler sig eller stemmer på plenarmødet eller i Parlamentets organer, eller når de foreslås som ordførere, offentligt meddelelse om enhver faktisk eller potentiel interessekonflikt i relation til det spørgsmål, der behandles, når denne interessekonflikt ikke tydeligt fremgår af de oplysninger, der er afgivet i henhold til artikel 4. Denne meddelelse gives skriftligt eller mundtligt til formanden under de pågældende forhandlinger i Parlamentet.
3.  Uden at dette berører stk. 2, giver medlemmerne, inden de udtaler sig eller stemmer på plenarmødet eller i Parlamentets organer, offentligt meddelelse om enhver interessekonflikt i relation til det spørgsmål, der behandles, når denne interessekonflikt ikke tydeligt fremgår af de oplysninger, der er afgivet i henhold til artikel 4. Denne meddelelse gives mundtligt ved at tage ordet under det pågældende møde.
3a.   Før et medlem påtager sig hvervet som næstformand, kvæstor, formand eller næstformand for et udvalg eller en delegation, indgiver medlemmet en erklæring om, hvorvidt vedkommende er klar over at befinde sig i en interessekonflikt med hensyn til dette hvervs ansvarsområder eller ej.
Hvis medlemmet er klar over at befinde sig i en sådan interessekonflikt, beskriver vedkommende konflikten i denne erklæring. I så fald kan medlemmet kun påtage sig hvervet, hvis det respektive organ beslutter, at interessekonflikten ikke hindrer medlemmet i at udøve sit mandat i almenvellets interesse.
Hvis en sådan interessekonflikt opstår under udøvelsen af det pågældende hverv, indgiver medlemmet en erklæring, som beskriver denne konflikt, og afholder sig fra at udøve sit ansvar med hensyn til denne konfliktsituation, medmindre det respektive organ beslutter, at interessekonflikten ikke hindrer medlemmet i at udøve sit mandat i almenvellets interesse.
3b.   Et medlem, der foreslås som ordfører eller skyggeordfører eller som deltager i en officiel delegation eller i interinstitutionelle forhandlinger, skal indgive en erklæring om, hvorvidt vedkommende er klar over at befinde sig i en interessekonflikt med hensyn til henholdsvis betænkningen eller udtalelsen eller den pågældende delegation eller de pågældende forhandlinger eller ej. Hvis medlemmet er klar over at befinde sig i en sådan interessekonflikt, beskriver vedkommende konflikten i denne erklæring.
Hvis det medlem, der er foreslået som ordfører, erklærer, at vedkommende befinder sig i en interessekonflikt, kan det respektive udvalg med et flertal af de afgivne stemmer træffe afgørelse om, at medlemmet alligevel kan udpeges til ordfører med den begrundelse, at konflikten ikke hindrer medlemmet i at udøve sit mandat i almenvellets interesse.
Hvis det medlem, der er foreslået som skyggeordfører, eller som deltager i en officiel delegation eller i interinstitutionelle forhandlinger, erklærer, at vedkommende befinder sig i en interessekonflikt, kan den respektive politiske gruppe træffe afgørelse om, at medlemmet alligevel kan udpeges til skyggeordfører eller deltager i en officiel delegation eller i interinstitutionelle forhandlinger med den begrundelse, at konflikten ikke hindrer medlemmet i at udøve sit mandat i almenvellets interesse. Det respektive organ kan dog modsætte sig denne udpegning med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer.
3c.   Præsidiet udarbejder formularen til de erklæringer, der er nævnt i nærværende artikels stk. 3a og 3b i henhold til artikel 9. Sådanne erklæringer offentliggøres på medlemmernes onlineside på Parlamentets websted.
Ændring 10
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 4
Artikel 4
Artikel 4
Erklæring fra medlemmerne
Erklæring om private interesser
1.  Af hensyn til gennemsigtigheden afgiver Europa-Parlamentets medlemmer på deres personlige ansvar en erklæring om økonomiske interesser til formanden inden udløbet af den første mødeperiode efter valget til Europa-Parlamentet (eller, i løbet af valgperioden, inden for 30 dage efter deres indtræden i Parlamentet) ved hjælp af den formular, som Præsidiet vedtager i henhold til artikel 9. De underretter formanden om enhver ændring, der har konsekvenser for deres erklæring, senest ved udgangen af den måned, der følger efter denne ændring.
1.  Af hensyn til gennemsigtigheden og ansvarligheden indgiver Europa-Parlamentets medlemmer en erklæring om private interesser til formanden inden udløbet af den første mødeperiode efter valget til Europa-Parlamentet (eller, i løbet af valgperioden, inden for 30 kalenderdage efter deres indtræden i Parlamentet) ved hjælp af den formular, som Præsidiet udarbejder i henhold til artikel 9. De underretter formanden om enhver ændring, der har konsekvenser for deres erklæring, senest ved udgangen af den måned, der følger efter denne ændring.
2.  Erklæringen om økonomiske interesser skal indeholde nøjagtige oplysninger om følgende:
2.  Erklæringen om private interesser skal indeholde detaljerede og nøjagtige oplysninger om følgende:
a)  medlemmets erhvervsarbejde i de sidste tre år forud for medlemmets indtræden i Parlamentet samt vedkommendes deltagelse i det samme tidsrum i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person
a)  medlemmets erhvervsarbejde i de sidste tre år forud for indtræden i Parlamentet samt deltagelse i det samme tidsrum i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person
b)  vederlag modtaget for udøvelse af et mandat i et andet parlament
c)  enhver aflønnet regelmæssig aktivitet, som medlemmet udfører sideløbende med udøvelsen af sit mandat, uanset om det sker som lønmodtager eller selvstændig
c)  enhver aflønnet aktivitet, som udføres sideløbende med udøvelsen af medlemmets mandat, herunder enhedens navn samt aktivitetens område og karakter, hvis det samlede vederlag for alle medlemmets eksterne aktiviteter overstiger 5 000 EUR brutto pr. kalenderår
d)   deltagelse i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person eller udøvelse af enhver anden form for ekstern virksomhed, uanset om det sker mod vederlag eller ej
d)  deltagelse i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person eller udøvelse af enhver anden form for ekstern virksomhed
e)  enhver form for lejlighedsvis aflønnet ekstern virksomhed (herunder forfatter-, foredrags- eller konsulentvirksomhed), hvis det samlede vederlag for hele medlemmets lejlighedsvis aflønnede virksomhed overstiger 5 000 EUR pr. kalenderår
f)  enhver deltagelse i en virksomhed eller et partnerskab, når dette kan få konsekvenser for den offentlige politik, eller når denne deltagelse giver medlemmet væsentlig indflydelse på det pågældende foretagendes anliggender
f)  enhver deltagelse i en virksomhed eller et partnerskab, når dette kan få konsekvenser for den offentlige politik, eller når denne deltagelse giver medlemmet væsentlig indflydelse på det pågældende foretagendes anliggender
g)  enhver støtte i form af penge, personale eller materiale, som medlemmet modtager ud over midlerne fra Parlamentet i forbindelse med sine politiske aktiviteter fra tredjeparter, med angivelse af disses identitet
g)  enhver støtte i form af penge, personale eller materiale, som medlemmet modtager ud over midlerne fra Parlamentet i forbindelse med sine politiske aktiviteter fra tredjeparter, med angivelse af disses identitet
h)  enhver anden form for økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat.
h)  enhver direkte eller indirekte privat interesse, jf. artikel 3, stk. 1, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat, og som ikke er omhandlet i litra a)-g).
For hvert litra der skal opgives, jf. første afsnit, angiver medlemmet i påkommende tilfælde, om det er aflønnet eller ej; for litra a), c), d), e) og f), angiver medlemmet også en af følgende indtægtskategorier:
2a.   For hvert litra der skal opgives, jf. stk. 2, angiver medlemmet i påkommende tilfælde, om det giver indtægter eller andre fordele eller ej.
Hvis det giver indtægter, angiver medlemmet også for hvert separat litra denne indtægts respektive beløb, og, hvor det er relevant, dens hyppighed. Karakteren af andre fordele beskrives.
–  ulønnet
–  fra 1 til 499 EUR om måneden
–  fra 500 til 1 000 EUR om måneden
–  fra 1 001 til 5 000 EUR om måneden
–  fra 5 001 til 10 000 EUR om måneden
–  over 10 000 EUR om måneden, afrundet til de nærmeste 10 000 EUR.
Enhver indtægt, som medlemmet opgiver under hvert af punkterne i første afsnit, men ikke modtager regelmæssigt, udregnes på årsbasis, divideres med tolv og indplaceres i en af kategorierne i andet afsnit.
3.  De oplysninger, der afgives til formanden i henhold til denne artikel, offentliggøres på Parlamentets websted i en lettilgængelig form.
3.  De oplysninger, der afgives til formanden i henhold til stk. 1, 2 og 2a, offentliggøres på Parlamentets websted i en lettilgængelig form.
4.  Et medlem kan ikke vælges til hverv i Parlamentet eller dets organer, udpeges til ordfører eller deltage i en officiel delegation eller interinstitutionelle forhandlinger, hvis den pågældende ikke har indgivet sin erklæring om økonomiske interesser.
4.  Et medlem kan ikke vælges til hverv i Parlamentet eller dets organer, udpeges til ordfører eller skyggeordfører eller deltage i en officiel delegation eller interinstitutionelle forhandlinger, hvis den pågældende ikke har indgivet sin erklæring om private interesser.
5.  Hvis formanden modtager oplysninger, der fører ham til at tro, at et medlems erklæring om økonomiske interesser er indholdsmæssigt urigtig eller forældet, kan han høre det rådgivende udvalg, der er omhandlet i artikel 7. Hvis det er relevant, anmoder formanden det pågældende medlem om at berigtige angivelsen inden for ti dage. Præsidiet kan vedtage en afgørelse om anvendelse af afsnit 4, på medlemmer, som ikke følger formandens anmodning om berigtigelse.
5.  Hvis formanden modtager oplysninger, der fører ham til at tro, at et medlems erklæring om private interesser er indholdsmæssigt urigtig eller forældet, anmoder formanden medlemmet om en præcisering. I mangel af en tilfredsstillende præcisering hører formanden det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd, der er oprettet i artikel 7. Hvis det rådgivende udvalg konkluderer, at erklæringen ikke er i overensstemmelse med denne adfærdskodeks, anbefaler det formanden at anmode medlemmet om at berigtige sin erklæring. Hvis formanden under hensyntagen til denne anbefaling konkluderer, at medlemmet har overtrådt denne adfærdskodeks, anmoder formanden det pågældende medlem om at berigtige angivelsen inden for 15 kalenderdage. Hvis et medlem ikke følger denne anmodning om berigtigelse, træffer formanden en begrundet afgørelse i henhold til artikel 8, stk. 3. Det pågældende medlem har adgang til de interne klagemuligheder, der er defineret i forretningsordenens artikel 177.
6.   Ordførerne kan i begrundelserne til deres betænkninger på frivillig basis anføre eksterne interesser, som er blevet hørt om spørgsmål vedrørende betænkningens emne56.
__________
56 Se Præsidiets afgørelse af 12. september 2016 om gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret.
Ændring 11
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 4 a (ny)
Artikel 4a
Erklæring om aktiver
Medlemmerne erklærer deres aktiver og passiver i starten og slutningen af alle embedsperioder. Præsidiet udarbejder listen over de kategorier af aktiver og passiver, der skal erklæres, samt formularen til angivelsen. Sådanne erklæringer indgives til formanden og er kun tilgængelige for de relevante myndigheder, uden at det berører national lovgivning.
Ændring 12
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 5
Artikel 5
Artikel 5
Gaver eller tilsvarende begunstigelser
Gaver eller tilsvarende begunstigelser
1.   Europa-Parlamentets medlemmer må ikke under udførelsen af deres opgaver acceptere gaver eller tilsvarende begunstigelser, medmindre sådanne gaver eller begunstigelser har en skønsmæssig værdi på under 150 EUR og gives som udtryk for høflighed, eller såfremt de modtager sådanne gaver eller begunstigelser som udtryk for høflighed, når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder.
1.   Europa-Parlamentets medlemmer må ikke i deres egenskab af medlemmer acceptere gaver eller tilsvarende begunstigelser, medmindre sådanne gaver eller begunstigelser har en skønsmæssig værdi på under 150 EUR og gives som udtryk for høflighed, eller såfremt de modtager sådanne gaver eller begunstigelser som udtryk for høflighed, når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder.
2.   Enhver gave, der gives til medlemmerne, jf. stk. 1, når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder, overdrages til formanden og behandles i overensstemmelse med de gennemførelsesforanstaltninger, som Præsidiet fastsætter i henhold til artikel 9.
2.   Enhver gave med en skønsmæssig værdi på over 150 EUR, der gives til et medlem, jf. stk. 1, når medlemmet repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder, overdrages til formanden og behandles i overensstemmelse med de gennemførelsesforanstaltninger, som Præsidiet fastsætter i henhold til artikel 9.
3.   Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på godtgørelser af medlemmernes rejse-, hotel- og opholdsudgifter eller på tredjeparters direkte afholdelse af sådanne udgifter, hvis medlemmerne efter indbydelse og under udførelsen af deres opgaver deltager i en begivenhed arrangeret af tredjeparter.
3.   Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på godtgørelser af medlemmernes rejse-, hotel- og opholdsudgifter eller på tredjeparters direkte afholdelse af sådanne udgifter helt eller delvist, hvis medlemmerne efter indbydelse og under udførelsen af deres opgaver deltager i en begivenhed arrangeret af tredjeparter. Medlemmerne underretter formanden om deres deltagelse i sådanne begivenheder og giver denne de nødvendige oplysninger i henhold til de gennemførelsesforanstaltninger, som Præsidiet fastsætter i henhold til artikel 9.
Den nærmere rækkevidde af bestemmelserne i dette stykke, navnlig reglerne om sikring af gennemsigtighed, præciseres i de gennemførelsesforanstaltninger, som Præsidiet fastsætter i henhold til artikel 9.
Ændring 13
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 5 a (ny)
Artikel 5a
Offentliggørelse af møder
1.   Medlemmerne bør kun mødes med interesserepræsentanter, der er opført i åbenhedsregistret oprettet ved den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister56a.
2.   Medlemmerne offentliggør online alle planlagte møder, som vedrører Parlamentets arbejde
a)  med interesserepræsentanter, der er omfattet af anvendelsesområdet for den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister, eller
b)  med repræsentanter for offentlige myndigheder i tredjelande, herunder deres diplomatiske missioner og ambassader.
3.   Forpligtelsen i stk. 2 finder anvendelse på møder, som medlemmet deltager i, eller som medlemmets parlamentariske assistenter deltager i på medlemmets vegne.
4.   Uanset stk. 2 må medlemmerne ikke offentliggøre et møde, hvis offentliggørelsen heraf ville bringe en persons liv, fysiske integritet eller frihed i fare, og de kan beslutte ikke at offentliggøre et møde, hvis der er andre tvingende grunde til at bevare fortroligheden. Sådanne møder meddeles i stedet til formanden, som holder denne oplysning fortrolig eller træffer afgørelse om en anonymiseret eller forsinket offentliggørelse. Præsidiet fastsætter betingelserne for, at formanden kan offentliggøre en sådan meddelelse.
5.   Præsidiet stiller den nødvendige infrastruktur til rådighed på Parlamentets websted.
6.   Artikel 4, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.
________________
56a Interinstitutionel aftale af 20. maj 2021 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister (EUT L 207 af 11.6.2021, s. 1).
Ændring 14
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 5 b (ny)
Artikel 5b
Erklæring om input
Uden at det berører kravet om at offentliggøre møder i henhold til artikel 5a, angiver ordførerne, hvilke enheder eller personer de har fået input fra om forhold, der vedrører sagens emne, i et bilag til deres betænkning eller udtalelse. Artikel 5a, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.
Ændring 15
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 6
Artikel 6
Artikel 6
Tidligere medlemmers aktiviteter
Tidligere medlemmers aktiviteter
Tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet, der i erhvervsmæssigt øjemed engagerer sig i lobbyvirksomhed eller repræsentation, som står i direkte forbindelse med Unionens beslutningsproces, bør underrette Europa-Parlamentet herom og kan ikke under hele dette engagements varighed påberåbe sig de rettigheder, som er tildelt tidligere medlemmer i henhold til de af Præsidiet fastsatte regler57.
Tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet, der i erhvervsmæssigt øjemed engagerer sig i lobbyvirksomhed eller repræsentation, som står i direkte forbindelse med Unionens beslutningsproces, bør underrette Europa-Parlamentet herom og kan ikke under hele dette engagements varighed påberåbe sig de rettigheder, som er tildelt tidligere medlemmer i henhold til de af Præsidiet fastsatte regler57.
Medlemmerne må ikke engagere sig med tidligere medlemmer, hvis mandat ophørte mindre end seks måneder forinden, og som falder ind under de kategorier af personer, der er omhandlet i artikel 5a, stk. 2, i nogen aktiviteter, der kunne give de tidligere medlemmer mulighed for at påvirke formuleringen eller gennemførelsen af politik eller lovgivning eller Parlamentets beslutningsprocesser.
__________
__________
57 Præsidiets afgørelse af 12. april 1999 om regulativ om tidligere EP-medlemmers rettigheder.
57 Præsidiets afgørelse af 17. april 2023 om tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet.
Ændring 16 + 21cp7 + 25cp2-5 + 25cp9
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 7
Artikel 7
Artikel 7
Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd
Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd
1.  Der nedsættes et rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd (herefter benævnt "det rådgivende udvalg").
1.  Der nedsættes et rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd (herefter benævnt "det rådgivende udvalg").
2.  Det rådgivende udvalg består af fem medlemmer, der udpeges af formanden ved begyndelsen af hans embedsperiode blandt medlemmerne af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Retsudvalget under hensyntagen til de pågældende medlemmers erfaring og den politiske ligevægt.
2.  Det rådgivende udvalg består af otte nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet, der udpeges af formanden ved begyndelsen af hans embedsperiode under hensyntagen til de pågældende medlemmers erfaring og den politiske ligevægt samt en ligelig kønsfordeling.
Medlemmerne af det rådgivende udvalg varetager formandskabet for udvalget på skift for seks måneder ad gangen.
Formandskabet roterer hver sjette måned blandt medlemmerne af det rådgivende udvalg.
3.   Formanden udpeger ligeledes, ved begyndelsen af sin embedsperiode, reservemedlemmer til det rådgivende udvalg, dvs. et medlem for hver politisk gruppe, som ikke er repræsenteret i det rådgivende udvalg.
3.   Formanden udpeger ligeledes, ved begyndelsen af sin embedsperiode, reservemedlemmer til det rådgivende udvalg, dvs. et medlem for hver politisk gruppe, som ikke er repræsenteret i det rådgivende udvalg.
Fremsættes der påstand om, at denne adfærdskodeks er blevet overtrådt af et medlem af en politisk gruppe, som ikke er repræsenteret i det rådgivende udvalg, bliver det relevante reservemedlem det sjette fuldgyldige medlem af det rådgivende udvalg i forbindelse med behandlingen af den påståede overtrædelse.
Fremsættes der påstand om, at denne adfærdskodeks er blevet overtrådt af et medlem af en politisk gruppe, som ikke er repræsenteret i det rådgivende udvalg, eller i tilfælde af en anmodning vedrørende et sådant medlem i henhold til stk. 4, bliver det relevante reservemedlem det niende fuldgyldige medlem af det rådgivende udvalg.
3a.   Fremsættes der påstand om, at denne adfærdskodeks er blevet overtrådt af et fast medlem eller et reservemedlem i det rådgivende udvalg, må det pågældende faste medlem eller reservemedlem ikke deltage i det rådgivende udvalgs arbejde om denne påståede overtrædelse.
4.  Det rådgivende udvalg giver, i fortrolighed og inden for en frist på 30 kalenderdage, ethvert medlem, som anmoder herom, retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af bestemmelserne i denne adfærdskodeks. Medlemmet har ret til at forlade sig på disse retningslinjer.
4.  Det rådgivende udvalg giver, i fortrolighed og inden for en frist på 30 kalenderdage, ethvert medlem, som anmoder herom, retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af bestemmelserne i denne adfærdskodeks, navnlig med hensyn til interessekonflikter. Medlemmet har ret til at forlade sig på disse retningslinjer.
Efter anmodning fra formanden vurderer det rådgivende udvalg ligeledes påståede tilfælde af overtrædelser af denne adfærdskodeks og rådgiver formanden om, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes.
Efter anmodning fra formanden vurderer det rådgivende udvalg ligeledes påståede tilfælde af overtrædelser af denne adfærdskodeks og rådgiver formanden om, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes.
Det rådgivende udvalg overvåger proaktivt medlemmernes overholdelse af denne adfærdskodeks og dens gennemførelsesbestemmelser. Det underretter formanden om eventuelle overtrædelser af disse bestemmelser.
Påståede overtrædelser af denne adfærdskodeks kan indberettes direkte til det rådgivende udvalg, som kan vurdere dem og rådgive formanden om, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes. Præsidiet kan vedtage regler for den procedure, der skal anvendes til at indberette påståede overtrædelser.
5.  Det rådgivende udvalg kan, efter høring af formanden, anmode om rådgivning fra eksterne eksperter.
5.  Det rådgivende udvalg kan anmode om rådgivning fra eksterne eksperter i fuld fortrolighed.
6.  Det rådgivende udvalg offentliggør en årlig rapport om sine aktiviteter.
6.  Det rådgivende udvalg offentliggør en årlig rapport om sine aktiviteter og gør jævnligt medlemmerne opmærksomme på denne adfærdskodeks og dens gennemførelsesbestemmelser.
Ændring 17
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 8
Artikel 8
Artikel 8
Procedure i tilfælde af eventuelle overtrædelser af adfærdskodeksen
Procedure i tilfælde af påståede overtrædelser af denne adfærdskodeks
1.   Når der er grund til at formode, at et medlem af Europa-Parlamentet kan have overtrådt denne adfærdskodeks, skal formanden undtagen i åbenlyst chikanerende tilfælde forelægge sagen for det rådgivende udvalg.
1.   Når der er grund til at tro, at et medlem af Europa-Parlamentet kan have overtrådt denne adfærdskodeks, skal formanden forelægge sagen for det rådgivende udvalg.
2.   Det rådgivende udvalg undersøger omstændighederne omkring den påståede overtrædelse og kan i den forbindelse høre det pågældende medlem. Det giver på grundlag af sine konklusioner en henstilling til formanden om en eventuel afgørelse.
2.   Det rådgivende udvalg undersøger omstændighederne omkring den påståede overtrædelse og kan i den forbindelse høre det pågældende medlem. Det giver på grundlag af sine konklusioner en henstilling til formanden, herunder, hvis relevant, en sanktion, der kan omfatte en eller flere af de forholdsregler, der er opregnet i forretningsordenens artikel 176, stk. 4, 5 og 6.
Fremsættes der påstand om, at adfærdskodeksen er blevet overtrådt af et fast medlem eller et reservemedlem i det rådgivende udvalg, afholder det pågældende medlem eller reservemedlem sig fra at deltage i det rådgivende udvalgs arbejde om denne påståede overtrædelse.
3.   Konkluderer formanden under hensyntagen til denne henstilling og efter at have opfordret det pågældende medlem til at forelægge skriftlige bemærkninger, at det pågældende medlem har overtrådt adfærdskodeksen, træffer han en begrundet afgørelse om fastsættelse af en sanktion. Formanden underretter medlemmet om den begrundede afgørelse.
3.   Konkluderer formanden under hensyntagen til denne henstilling og efter at have opfordret det pågældende medlem til at forelægge skriftlige bemærkninger, at det pågældende medlem har overtrådt denne adfærdskodeks, træffer han en begrundet afgørelse om pålæggelse af en sanktion. Formanden underretter medlemmet om den begrundede afgørelse.
Den pålagte sanktion kan omfatte en eller flere af de forholdsregler, der er opregnet i forretningsordenens artikel 176, stk. 4-6.
Den pålagte sanktion kan omfatte en eller flere af de forholdsregler, der er opregnet i forretningsordenens artikel 176, stk. 4, 5 og 6.
4.   Det pågældende medlem har adgang til de interne klagemuligheder, der er defineret i forretningsordenens artikel 177.
4.   Det pågældende medlem har adgang til de interne klagemuligheder, der er defineret i forretningsordenens artikel 177.
4a.   Formanden forelægger også systematiske, alvorlige eller gentagne tilfælde af manglende overholdelse af offentliggørelsesforpligtelserne i denne adfærdskodeks for det rådgivende udvalg.
Ændring 18
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 9
Artikel 9
Artikel 9
Gennemførelse
Gennemførelse
Præsidiet vedtager gennemførelsesbestemmelser til denne adfærdskodeks, herunder en kontrolprocedure, og foretager om nødvendigt en ajourføring af de beløb, der er angivet i artikel 4 og 5.
Præsidiet vedtager gennemførelsesbestemmelser til denne adfærdskodeks, herunder en procedure til kontrol af overholdelsen og kurser for medlemmerne.
Præsidiet kan stille forslag om revision af denne adfærdskodeks.
Præsidiet kan stille forslag om en revision af denne adfærdskodeks.

(1)* Henvisninger til 'cp' i overskrifterne til vedtagne ændringer skal forstås som den tilsvarende del af disse ændringer.

Seneste opdatering: 19. december 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik