Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2023/2095(REG)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0262/2023

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0262/2023

Díospóireachtaí :

PV 11/09/2023 - 19
CRE 11/09/2023 - 19

Vótaí :

PV 13/09/2023 - 7.6
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2023)0316

Téacsanna atá glactha
PDF 202kWORD 65k
Dé Céadaoin, 13 Meán Fómhair 2023 - Strasbourg
Leasuithe ar Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte d’fhonn macántacht, neamhspleáchas agus cuntasacht a neartú
P9_TA(2023)0316A9-0262/2023

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Meán Fómhair 2023 maidir le leasuithe ar Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte d’fhonn macántacht, neamhspleáchas agus cuntasacht a neartú (2023/2095(REG))(1)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do litir óna hUachtarán an 9 Márta 2023,

–  ag féachaint do Rialacha 236 agus 237 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla (A9-0262/2023),

1.  á chinneadh a cuid Rialacha Nós Imeachta a leasú de réir mar a léirítear anseo thíos;

2.  á chinneadh go dtiocfaidh na leasuithe i bhfeidhm an 1 Samhain 2023; á chinneadh, áfach, go mbeidh feidhm ag na leasuithe lena dtugtar cumhacht don Bhiúró agus do na Caestóirí bearta cur chun feidhme a ghlacadh ón dáta a ghlacfar an cinneadh sin;

3.  á chinneadh go leanfaidh dearbhuithe leasanna arna dtíolacadh ar bhonn fhorálacha na Rialacha Nós Imeachta atá i bhfeidhm ar an dáta a ghlacfar an cinneadh sin de bheith bailí go dtí an 31 Nollaig 2023;

4.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún mar eolas.

An téacs reatha   Leasú
Leasú 1
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
Riail 11
Riail 11
Riail 11
Leasanna airgeadais agus clár trédhearcachta na bhFeisirí
Rialacha iompair maidir le macántacht agus trédhearcacht
1.  Déanfaidh an Pharlaimint rialacha a leagan síos lena rialófar trédhearcacht leasanna airgeadais a cuid Feisirí i bhfoirm Cód Iompair a ghlacfaidh tromlach na bhFeisirí a chomhdhéanann í agus a bheidh ag gabháil mar iarscríbhinn leis na Rialacha Nós Imeachta seo5.
1.  Déanfaidh an Pharlaimint rialacha iompair maidir le macántacht agus trédhearcacht a leagan síos i bhfoirm Cód Iompair a ghlacfaidh tromlach na bhFeisirí a chomhdhéanann í agus a bheidh ag gabháil mar iarscríbhinn leis na Rialacha Nós Imeachta seo5.
Ní dhéanfaidh na rialacha sin dochar ar bhealach eile d’Fheisirí, ná ní chuirfidh siad srian orthu ar bhealach eile, i bhfeidhmiú a n-oifige nó i bhfeidhmiú aon ghníomhaíochta polaitiúla gaolmhaire nó aon ghníomhaíochta gaolmhaire eile.
Ní dhéanfaidh na rialacha sin dochar ar bhealach eile d’Fheisirí, ná ní chuirfidh siad srian orthu ar bhealach eile, i bhfeidhmiú a n-oifige nó i bhfeidhmiú aon ghníomhaíochta polaitiúla gaolmhaire nó aon ghníomhaíochta gaolmhaire eile.
2.  Ba cheart d’Fheisirí an cleachtas córasach a ghlacadh nach mbuailfí ach le hionadaithe leasa atá cláraithe sa chlár trédhearcachta a bunaíodh trí bhíthin an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh maidir le clár trédhearcachta sainordaitheach6.
3.  Ba cheart do na Feisirí gach cruinniú beartaithe le hionadaithe leasmhara a thagann faoi raon feidhme an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh a fhoilsiú ar líne. Gan dochar d’Airteagal 4(6) d’Iarscríbhinn I, déanfaidh na rapóirtéirí, na scáthrapóirtéirí agus cathaoirligh na gcoistí, le haghaidh gach tuarascála, gach cruinniú beartaithe le hionadaithe leasmhara a thagann faoi raon feidhme an Chomhaontaithe idirinstitiúidigh a fhoilsiú ar líne. Ba cheart don Bhiúró foráil a dhéanamh maidir leis an mbonneagar is gá ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.
4.  Soláthróidh an Biúró an bonneagar is gá ar leathanach baile na bhFeisirí ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte do na Feisirí sin ar mian leo iniúchadh nó dearbhú deonach a fhoilsiú, amhail dá bhforáiltear faoi rialacha infheidhme Reacht na bhFeisirí agus faoina rialacha cur chun feidhme, go gcomhlíonann an úsáid atá á baint acu as an Liúntas do Chaiteachas Ginearálta na rialacha is infheidhme maidir le rialacha Reacht na bhFeisirí agus lena bhearta cur chun feidhme.
4.  Soláthróidh an Biúró an bonneagar is gá ar leathanach baile na bhFeisirí ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte do na Feisirí sin ar mian leo iniúchadh nó dearbhú deonach a fhoilsiú, amhail dá bhforáiltear faoi rialacha infheidhme Reacht na bhFeisirí agus faoina rialacha cur chun feidhme, go gcomhlíonann an úsáid atá á baint acu as an Liúntas do Chaiteachas Ginearálta na rialacha is infheidhme maidir le rialacha Reacht na bhFeisirí agus lena bhearta cur chun feidhme.
5.  Ní dhéanfaidh na rialacha seo dochar ar bhealach eile d’Fheisirí, ná ní chuirfidh siad srian orthu ar bhealach eile, i bhfeidhmiú a n-oifige nó i bhfeidhmiú aon ghníomhaíochta polaitiúla gaolmhaire nó aon ghníomhaíochta gaolmhaire eile.
6.  Déanfar cód iompair agus cearta agus pribhléidí iar-Fheisirí a leagan síos le cinneadh ón mBiúró. Ní dhéanfar aon idirdhealú sa tslí ina ndéileáiltear le hiar-Fheisirí.
6.  Déanfar cód iompair maidir le macántacht agus trédhearcacht d’iar-Fheisirí a leagan síos le cinneadh ón mBiúró.
__________
__________
5 Féach Iarscríbhinn I.
5 Féach Iarscríbhinn I.
6 Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Bealtaine 2021 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le clár trédhearcachta sainordaitheach (IO L 207, 11.6.2021, lch. 1).
Leasú 2
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
Riail 35
Riail 35
Riail 35
Idirghrúpaí
Idirghrúpaí
1.  Féadfaidh feisirí aonair idirghrúpaí a bhunú le grúpálacha neamhoifigiúla eile Feisirí, chun na críche malartú neamhfhoirmiúil tuairimí a dhéanamh maidir le saincheisteanna sonracha, ar malartú é a mbeidh grúpaí éagsúla polaitiúla agus comhaltaí de choistí éagsúla parlaiminteacha páirteach ann, agus teagmháil idir Feisirí agus an tsochaí shibhialta a chur chun cinn.
1.  Féadfaidh feisirí aonair idirghrúpaí a bhunú chun na críche malartú neamhfhoirmiúil tuairimí a dhéanamh maidir le saincheisteanna sonracha, ar malartú é a mbeidh grúpaí éagsúla polaitiúla agus comhaltaí de choistí éagsúla parlaiminteacha páirteach ann, agus teagmháil idir Feisirí agus an tsochaí shibhialta a chur chun cinn.
2.  Beidh idirghrúpaí chomh maith le grúpálacha neamhoifigiúla eile go hiomlán trédhearcach ina ngníomhaíochtaí agus ní ghabhfaidh siad d'aon ghníomhaíochtaí a d'fhéadfadh a bheith ina gcúis le mearbhall i dtaca le gníomhaíochtaí oifigiúla na Parlaiminte nó a cuid comhlachtaí. Ní fhéadfaidh siad imeachtaí a eagrú i dtríú tíortha a tharlaíonn i gcomhthráth le misean de chomhlacht oifigiúil na Parlaiminte, lena n-áirítear toscaireacht oifigiúil breathnóireachta toghcháin.
2.  Beidh na hidirghrúpaí go hiomlán trédhearcach ina ngníomhaíochtaí. Ní ghabhfaidh siad d’aon ghníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis lena cheapadh gurb ionann iad agus gníomhaíochtaí oifigiúla de chuid na Parlaiminte nó a cuid comhlachtaí. Go háirithe, ní úsáidfidh siad ainm ná lógó na Parlaiminte. Ní fhéadfaidh siad imeachtaí a eagrú i dtríú tíortha a tharlaíonn i gcomhthráth le misean de chomhlacht oifigiúil na Parlaiminte, lena n-áirítear toscaireacht oifigiúil breathnóireachta toghcháin.
3.  Ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha arna leagan síos i rialacha inmheánacha na Parlaiminte lena rialaítear bunú grúpálacha den sórt sin, féadfaidh grúpa polaitiúil a gcuid gníomhaíochtaí a éascú trí thacaíocht lóistíochta a sholáthar.
3.  Ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha arna leagan síos i rialacha inmheánacha na Parlaiminte lena rialaítear bunú na n-idirghrúpaí sin, féadfaidh grúpa polaitiúil a gcuid gníomhaíochtaí a éascú trí thacaíocht lóistíochta a sholáthar.
4.  Ceanglófar ar idirghrúpaí dearbhú bliantúil a dhéanamh maidir le haon tacaíocht, cibé acu in airgead tirim nó tacaíocht chomhchineáil (e.g. cúnamh rúnaíochta), ar tacaíocht í a chaithfí a dhearbhú faoi Iarscríbhinn I dá gcuirfí ar fáil d’Fheisirí mar dhaoine aonair í.
4.  Ceanglófar ar idirghrúpaí dearbhú bliantúil a dhéanamh maidir le haon tacaíocht, lena n-áirítear airgead tirim nó tacaíocht chomhchineáil, ar tacaíocht í a chaithfí a dhearbhú faoi Iarscríbhinn I dá gcuirfí ar fáil d’Fheisirí mar dhaoine aonair í.
Ceanglófar freisin ar ghrúpaí neamhoifigiúla eile go ndearbhóidís, faoi dheireadh na míosa ina dhiaidh sin, aon tacaíocht, cibé acu in airgead tirim nó tacaíocht chomhchineáil, nár dhearbhaigh na Feisirí go leithleach i gcomhréir lena n-oibleagáidí faoi Iarscríbhinn I.
5.  Ní fhéadfaidh ach ionadaithe leasmhara atá cláraithe sa Chlár Trédhearcachta a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí idirghrúpa nó i ngníomhaíochtaí grúpála neamhoifigiúla eile arna n-eagrú ar áitribh na Parlaiminte, mar shampla trí fhreastal ar chruinnithe nó imeachtaí an idirghrúpa nó na grúpála neamhoifigiúla eile, trí thacaíocht a thabhairt dó nó di, nó trína imeachtaí/himeachtaí a chomh-óstáil.
5.  Ní fhéadfaidh ionadaithe sainleasa a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí idirghrúpa arna n-eagrú ar áitribh na Parlaiminte, mar shampla trí fhreastal ar chruinnithe nó ar imeachtaí an idirghrúpa, trí thacaíocht a thairiscint dó, nó trína imeachtaí a chomh-óstáil, ach amháin má tá siad iontráilte sa chlár trédhearcachta a bunaíodh trí bhíthin an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh maidir le clár trédhearcachta saoinordaitheach14a.
6.  Coimeádfaidh na Caestóirí clár de na dearbhuithe dá dtagraítear i mír 4. Déanfaidh na Caestóirí rialacha mionsonraithe a ghlacadh maidir leis na dearbhuithe sin agus maidir lena bhfoilsiú ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.
6.  Coimeádfaidh na Caestóirí clár poiblí de na hidirghrúpaí agus de na dearbhuithe dá dtagraítear i mír 4. Glacfaidh an Biúró rialacha mionsonraithe maidir leis an gclár sin agus leis na dearbhuithe sin agus maidir lena bhfoilsiú ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.
7.  Déanfaidh na Caestóirí forfheidhmiú éifeachtach na Rialach seo a áirithiú.
7.  Déanfaidh na Caestóirí forfheidhmiú éifeachtach na Rialach seo a áirithiú.
7a.  I gcás sárú ar an Riail seo, féadfaidh na Caestóirí toirmeasc a fhorchur ar an idirghrúpa maidir le saoráidí na Parlaiminte a úsáid ar feadh tréimhse nach faide ná a bhfuil fágtha den téarma parlaiminteach.
__________
14a Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Bealtaine 2021 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le clár trédhearcachta sainordaitheach (IO L 207, 11.6.2021, lch. 1).
Leasú 3
Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte
Riail 35 a (nua)
Riail 35a
Grúpálacha neamhoifigiúla
1.   Féadfaidh Feisirí aonair grúpálacha neamhoifigiúla a bhunú chun críche malartuithe neamhfhoirmiúla tuairimí a reáchtáil maidir le saincheisteanna sonracha thar ghrúpaí polaitiúla éagsúla, ag tarraingt ar chomhaltaí coistí parlaiminteacha éagsúla, agus teagmháil idir Feisirí agus an tsochaí shibhialta a chur chun cinn.
2.   Beidh grúpálacha neamhoifigiúla go hiomlán trédhearcach ina ngníomhaíochtaí. Ní ghabhfaidh siad d’aon ghníomhaíochtaí a d'fhéadfadh a bheith ina gcúis lena cheapadh gurb ionann iad agus gníomhaíochtaí oifigiúla de chuid na Parlaiminte nó a cuid comhlachtaí. Go háirithe, ní úsáidfidh siad ainm ná lógó na Parlaiminte. Ní fhéadfaidh siad imeachtaí a eagrú i dtríú tíortha a tharlaíonn i gcomhthráth le misean de chomhlacht oifigiúil na Parlaiminte, lena n-áirítear toscaireacht oifigiúil breathnóireachta toghcháin. Déanfaidh comhaltaí a ghlacann páirt i ngrúpálacha neamhoifigiúla a nochtadh go réamhghníomhach do idirghabhálaithe seachtracha go bhfuil siad ag gníomhú ina gcáil mar Fheisirí aonair.
3.   Féadfaidh grúpa polaitiúil gníomhaíochtaí grúpálacha neamhoifigiúla a éascú trí thacaíocht lóistíochta a sholáthar dóibh, seachas i gcás grúpálacha neamhoifigiúla a bhaineann le tríú tíortha a bhfuil buantoscaireacht idirpharlaiminteach dá dtagraítear i Riail 223 ann dóibh.
Ní bhainfidh grúpálacha neamhoifigiúla a bhaineann le tríú tíortha a bhfuil buantoscaireacht idirpharlaiminteach dá dtagraítear i Riail 223 ann dóibh tairbhe as aon saoráidí de chuid na Parlaiminte dá ngníomhaíochtaí.
D’fhéadfadh an gaol leis an tríú tír a bheith mar thoradh ar ainm nó ar ghníomhaíochtaí na grúpála neamhoifigiúla.
4.   Ceanglófar ar ghrúpálacha neamhoifigiúla aon tacaíocht, lena n-áirítear in airgead tirim nó tacaíocht chomhchineáil, a dhearbhú faoi dheireadh na míosa dár gcionn. In éagmais an dearbhaithe sin, déanfaidh Cathaoirleach na grúpála nó, mura mbeidh aon Chathaoirleach ag an ngrúpáil, aon Fheisire atá rannpháirteach ann, an tacaíocht a dhearbhú laistigh de 10 lá oibre tar éis don sprioc-am sin dul in éag.
5.   Ní fhéadfaidh ionadaithe sainleasa a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí grúpála neamhoifigiúla arna n-eagrú ar áitribh na Parlaiminte, mar shampla trí fhreastal ar chruinnithe nó ar imeachtaí na grúpála neamhoifigiúla, trí thacaíocht a thairiscint dó, nó trína imeachtaí a chomh-óstáil, má tá siad iontráilte sa chlár trédhearcachta.
6.   Coimeádfaidh na Caestóirí clár poiblí de na dearbhuithe dá dtagraítear i mír 4 agus de na grúpálacha neamhoifigiúla a chuir isteach iad. Glacfaidh an Biúró rialacha mionsonraithe maidir leis an gclár sin agus leis na dearbhuithe sin agus maidir lena bhfoilsiú ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.
7.   Déanfaidh na Caestóirí forfheidhmiú éifeachtach na Rialach seo a áirithiú.
8.   I gcás sárú ar an Riail seo, féadfaidh na Caestóirí toirmeasc a fhorchur ar an ngrúpáil neamhoifigiúil maidir le saoráidí na Parlaiminte a úsáid ar feadh tréimhse nach faide ná a bhfuil fágtha den téarma parlaiminteach.
Leasú 4
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
Riail 123
Riail 123
Riail 123
Rochtain ar an bParlaimint
Rochtain ar an bParlaimint
1.  Déanfar suaitheantais rochtana a eisiúint d’Fheisirí, do chúntóirí Feisirí agus do thríú daoine ar bhonn na rialacha arna leagan síos ag an mBiúró. Déanfaidh na rialacha sin rialú ar úsáid agus ar tharraingt siar suaitheantas rochtana.
1.  Déanfar suaitheantais rochtana a eisiúint d’Fheisirí, d’iar-Fheisirí, do chúntóirí Feisirí agus do thríú daoine ar bhonn na rialacha arna leagan síos ag an mBiúró. Déanfaidh na rialacha sin rialú ar úsáid agus ar tharraingt siar suaitheantas rochtana.
2.  Ní eiseofar suaitheantais do dhaoine aonair laistigh de lucht coimhdeachta Feisire a thagann faoi raon feidhme an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh maidir le clár trédhearcachta sainordaitheach.
2.  Ní eiseofar suaitheantais do dhaoine aonair laistigh de lucht coimhdeachta Feisire a thagann faoi raon feidhme an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh maidir le clár trédhearcachta sainordaitheach.
3.  Ní mór d’eintitis a chuirtear isteach sa chlár trédhearcachta, agus a n-ionadaithe ar eisíodh suaitheantais dóibh lena dtugtar rochtain fhadtéarmach ar Pharlaimint na hEorpa, an méid seo a leanas a urramú:
3.  Ní mór d’eintitis a chuirtear isteach sa chlár trédhearcachta, agus a n-ionadaithe ar eisíodh suaitheantais dóibh lena dtugtar rochtain fhadtéarmach ar Pharlaimint na hEorpa, an méid seo a leanas a urramú:
—  an Cód Iompair do Chláraithe a ghabhann mar iarscríbhinn leis an gComhaontú Idirinstitiúideach;
—  an Cód Iompair do Chláraithe a ghabhann mar iarscríbhinn leis an gComhaontú Idirinstitiúideach;
—  na nósanna imeachta agus na hoibleagáidí eile a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach; agus
—  na nósanna imeachta agus na hoibleagáidí eile a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach; agus
—  na forálacha lena gcuirtear an Riail seo i bhfeidhm.
—  na forálacha lena gcuirtear an Riail seo i bhfeidhm.
Gan dochar d’infheidhmeacht na rialacha ginearálta lena rialaítear tarraingt siar nó díghníomhú sealadach a dhéanamh ar shuaitheantais lena dtugtar rochtain fhadtéarmach, agus murab ann d’argóintí suntasacha dá mhalairt, déanfaidh an tArdrúnaí, le húdarú na gCaestóirí, tarraingt siar nó díghníomhú sealadach ar shuaitheantais lena dtugtar rochtain fhadtéarmach i gcás ina ndearnadh a shealbhóir a chosc ón gclár trédhearcachta de bharr sárú ar an gCód Iompar do Chláraithe, ina raibh an sealbhóir ciontach as sárú ar oibleagáidí arna leagan síos sa mhír seo, nó inar dhiúltaigh an sealbhóir, gan údar leordhóthanach a thabhairt, toghairm fhoirmiúil chun freastal ar éisteacht nó ar chruinniú coiste a chomhlíonadh nó inar dhiúltaigh sé nó sí comhoibriú le coiste fiosrúcháin.
Gan dochar d’infheidhmeacht na rialacha ginearálta lena rialaítear tarraingt siar nó díghníomhú sealadach a dhéanamh ar shuaitheantais lena dtugtar rochtain fhadtéarmach, agus murab ann d’argóintí suntasacha dá mhalairt, déanfaidh an tArdrúnaí, le húdarú na gCaestóirí, tarraingt siar nó díghníomhú sealadach ar shuaitheantais lena dtugtar rochtain fhadtéarmach i gcás ina ndearnadh a shealbhóir a chosc ón gclár trédhearcachta de bharr sárú ar an gCód Iompar do Chláraithe, ina raibh an sealbhóir ciontach as sárú ar oibleagáidí arna leagan síos sa mhír seo, nó inar dhiúltaigh an sealbhóir, gan údar leordhóthanach a thabhairt, toghairm fhoirmiúil chun freastal ar éisteacht nó ar chruinniú coiste a chomhlíonadh nó inar dhiúltaigh sé nó sí comhoibriú le coiste fiosrúcháin.
4.  Féadfaidh na Caestóirí a chinneadh a mhéid atá an Cód Iompair dá dtagraítear i mír 3 infheidhme maidir le daoine nach dtagann faoi réim raon feidhme an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh ach ar daoine iad a bhfuil suaitheantas lena dtugtar rochtain fhadtéarmach acu.
4.  Féadfaidh na Caestóirí a chinneadh a mhéid atá an Cód Iompair dá dtagraítear i mír 3 infheidhme maidir le daoine nach dtagann faoi réim raon feidhme an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh ach ar daoine iad a bhfuil suaitheantas lena dtugtar rochtain fhadtéarmach acu.
5.  I gcomhréir le forálacha an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh, déanfaidh an Biúró, ag gníomhú dó ar thogra ón Ard-Rúnaí, na bearta a leagan síos a bheidh riachtanach chun an clár sin a chur chun feidhme.
5.  I gcomhréir le forálacha an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh, déanfaidh an Biúró, ag gníomhú dó ar thogra ón Ard-Rúnaí, na bearta a leagan síos a bheidh riachtanach chun an clár sin a chur chun feidhme.
Leasú 5
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
Riail 176
Riail 176
Riail 176
Pionóis
Pionóis
1.  I gcásanna de shárú ar Riail 10 (2) go (9), déanfaidh an tUachtarán cinneadh réasúnaithe a ghlacadh ina bhforchuirfear an pionós iomchuí ar an bhFeisire lena mbaineann i gcomhréir leis an Riail seo.
1.  I gcásanna de shárú ar Riail 10(2) go (9), Riail 35 nó Riail 35a, déanfaidh an tUachtarán cinneadh réasúnaithe a ghlacadh ina bhforchuirfear an pionós iomchuí ar an bhFeisire lena mbaineann i gcomhréir leis an Riail seo.
I ndáil le Riail 10 (3) nó (4), féadfaidh an tUachtarán cinneadh réasúnaithe a ghlacadh faoin Riail seo gan beann ar bheart láithreach de réir bhrí Riail 175 a bheith forchurtha roimhe sin ar an bhFeisire lena mbaineann nó gan é a bheith forchurtha.
I ndáil le Riail 10 (3) nó (4), féadfaidh an tUachtarán cinneadh réasúnaithe a ghlacadh faoin Riail seo gan beann ar bheart láithreach de réir bhrí Riail 175 a bheith forchurtha roimhe sin ar an bhFeisire lena mbaineann nó gan é a bheith forchurtha.
I ndáil le Riail 10 (6), ní fhéadfaidh an tUachtarán cinneadh réasúnaithe a ghlacadh faoin Riail seo ach amháin tar éis é a bheith suite gur tharla ciapadh i gcomhréir leis an nós imeachta riaracháin inmheánach maidir le ciapadh agus maidir lena chosc.
I ndáil le Riail 10(6), ní fhéadfaidh an tUachtarán cinneadh réasúnaithe a ghlacadh faoin Riail seo ach amháin tar éis é a bheith suite gur tharla ciapadh i gcomhréir leis an nós imeachta riaracháin inmheánach maidir le ciapadh agus maidir lena chosc.
Féadfaidh an tUachtarán pionós a fhorchur ar Fheisire i gcásanna ina ndéantar foráil, sna Rialacha Nós Imeachta seo nó i gcinneadh arna ghlacadh ag an mBiúró faoi Riail 25, do chur i bhfeidhm na Rialach seo.
1a.  Féadfaidh an tUachtarán pionós a fhorchur freisin ar Fheisire i gcásanna ina ndéantar foráil, sna Rialacha Nós Imeachta seo, lena n-áirítear an Cód Iompair le haghaidh na bhFeisirí maidir le macántacht agus trédhearcacht32a, nó i gcinneadh arna ghlacadh ag an mBiúró faoi Riail 25, do chur i bhfeidhm na Rialach seo.
2.  Iarrfaidh an tUachtarán ar an bhFeisire lena mbaineann barúlacha an Fheisire sin i scríbhinn a thíolacadh sula nglacfar an cinneadh. Féadfaidh an tUachtarán a chinneadh éisteacht ó bhéal a chomóradh ina ionad sin cibé uair atá sé níos iomchuí.
2.  Iarrfaidh an tUachtarán ar an bhFeisire lena mbaineann barúlacha an Fheisire sin i scríbhinn a thíolacadh sula nglacfar an cinneadh. Féadfaidh an tUachtarán a chinneadh éisteacht ó bhéal a chomóradh ina ionad sin cibé uair atá sé níos iomchuí.
Déanfar an cinneadh lena bhforchuirfear an pionós a chur in iúl don Fheisire lena mbaineann trí litir chláraithe nó, i gcásanna práinneacha, trí na huiséirí.
Déanfar an cinneadh lena bhforchuirfear an pionós a chur in iúl don Fheisire lena mbaineann.
Tar éis an cinneadh sin a bheith curtha in iúl don Fheisire lena mbaineann, fógróidh an tUachtarán sa Pharlaimint aon phionós arna fhorchur ar Fheisire. Cuirfear in iúl é d'oifigigh cheannais na gcomhlachtaí, na gcoistí agus na dtoscaireachtaí ar a bhfónann an Feisire.
A luaithe a bheidh an pionós críochnaitheach, fógróidh an tUachtarán sa Pharlaimint é. Cuirfear in iúl é d'oifigigh cheannais na gcomhlachtaí, na gcoistí agus na dtoscaireachtaí ar a bhfónann an Feisire.
A luaithe a bheidh an pionós críochnaitheach, foilseofar é go feiceálach ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte, agus fanfaidh sé ann don chuid eile den téarma parlaiminteach.
Déanfar an pionós a fhorchuirfear a fhoilsiú go feiceálach ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte agus ar leathanach ar líne an Fheisire ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.
3.  Nuair a bheidh an t-iompar a breathnaíodh á mheas, déanfar cineál eisceachtúil, athfhillteach nó buan agus tromchúis an iompair sin a chur san áireamh. Cuirfear san áireamh freisin, más infheidhme, aon dochar a d’fhéadfadh a bheith déanta do dhínit agus do cháil na Parlaiminte.
3.  Nuair a bheidh an t-iompar a breathnaíodh á mheas, déanfar cineál eisceachtúil, athfhillteach nó buan agus tromchúis an iompair sin a chur san áireamh. Cuirfear san áireamh freisin, más infheidhme, aon dochar a d’fhéadfadh a bheith déanta do dhínit agus do cháil na Parlaiminte.
4.  D'fhéadfadh ceann amháin nó níos mó de na bearta seo a leanas a bheith sa phionós:
4.  Beidh an pionós a fhorchuirfear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. D'fhéadfadh ceann amháin nó níos mó de na bearta seo a leanas a bheith sa phionós:
(a)  iomardú;
(a)  iomardú;
(aa)  toirmeasc ar an bhFeisire ionadaíocht a dhéanamh thar ceann na Parlaiminte ar thoscaireacht idirpharlaiminteach, ar chomhdháil idirpharlaiminteach nó ar fhóram idirinstitiúideach ar bith, go ceann tréimhse suas le bliain;
(ab)  i gcás sárú ar rúndacht, teorannú ar na cearta chun rochtain a fháil ar fhaisnéis rúnda nó ar fhaisnéis rúnaicmithe go ceann tréimhse suas le bliain;
(b)  an teideal chuig an liúntas cothaithe laethúil a fhorghéilleadh ar feadh tréimhse idir dhá lá agus tríocha lá;
(b)  an teideal chuig an liúntas cothaithe laethúil a fhorghéilleadh ar feadh tréimhse idir dhá lá agus seasca lá;
(c)  gan dochar don cheart chun vótáil i suí iomlánach, agus, sa chás seo, faoi réir dhianchomhlíonadh chaighdeáin iompair na bhFeisirí, fionraí sealadach ar feadh tréimhse idir dhá lá agus tríocha lá a dtagann an Pharlaimint nó aon cheann dá comhlachtaí, dá coistí nó dá toscaireachtaí le chéile, ó rannpháirtíocht i ngach ceann de ghníomhaíochtaí na Parlaiminte, nó i gcuid díobh;
(c)  gan dochar don cheart chun vótáil i suí iomlánach, agus, sa chás seo, faoi réir dhianchomhlíonadh chaighdeáin iompair na bhFeisirí, fionraí sealadach ar feadh tréimhse idir dhá lá agus seasca lá a dtagann an Pharlaimint nó aon cheann dá comhlachtaí, dá coistí nó dá toscaireachtaí le chéile, ó rannpháirtíocht i ngach ceann de ghníomhaíochtaí na Parlaiminte, nó i gcuid díobh;
(d)  toirmeasc ar an bhFeisire ionadaíocht a dhéanamh thar ceann na Parlaiminte ar thoscaireacht idirpharlaiminteach, ar chomhdháil idirpharlaiminteach nó ar fhóram idirinstitiúideach ar bith, go ceann tréimhse suas le bliain;
(e)  i gcás sárú ar rúndacht, teorannú ar na cearta chun rochtain a fháil ar fhaisnéis rúnda nó ar fhaisnéis rúnaicmithe go ceann tréimhse suas le bliain.
5.  Féadfar na bearta a leagtar síos i bpointe (b) go pointe (e) de mhír 4 a mhéadú faoi dhó i gcás sraith sáruithe, nó má dhiúltaíonn an Feisire beart arna ghlacadh faoi Riail 175(3) a chomhlíonadh.
5.  Féadfar na bearta a leagtar síos i mír 4, pointe (aa) go pointe (c), a mhéadú faoi dhó i gcás sraith sáruithe, nó má dhiúltaíonn an Feisire beart arna ghlacadh faoi Riail 175(3) a chomhlíonadh.
6.  Sa bhreis air sin, féadfaidh an tUachtarán togra a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán chun an Feisire a chur ar fionraí ó cheann amháin nó níos mó de na hoifigí atá ag an bhFeisire sa Pharlaimint, nó an Feisire sin a chur as ceann amháin nó níos mó de na hoifigí sin, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos i Riail 21.
6.  Sa bhreis air sin, féadfaidh an tUachtarán togra a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán chun an Feisire a chur ar fionraí ó cheann amháin nó níos mó de na hoifigí atá ag an bhFeisire sa Pharlaimint, nó an Feisire sin a chur as ceann amháin nó níos mó de na hoifigí sin, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos i Riail 21.
6a.  Déanfaidh an tUachtarán cinneadh maidir le tréimhse foilsithe na bpionós agus é á chur san áireamh aige go mbeidh an íostréimhse foilsithe, gan beann ar dheireadh shainordú an Fheisire lena mbaineann, mar seo a leanas:
—  dhá bhliain do na pionóis dá dtagraítear i mír 4, pointí (a), (aa) agus (ab);
—  trí bliana do na pionóis dá dtagraítear i mír 4, pointí (b) agus (c).
I gcásanna mionsáruithe, áfach, féadfaidh an tUachtarán tréimhse níos giorra foilsithe a chinneadh.
__________
32a Féach Iarscríbhinn I.
Leasú 6
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
Iarscríbhinn I – Teideal
IARSCRÍBHINN I
IARSCRÍBHINN I
CÓD IOMPAIR D’FHEISIRÍ PHARLAIMINT NA HEORPA MAIDIR LE LEASANNA AIRGEADAIS AGUS COINBHLEACHTAÍ LEASA
CÓD IOMPAIR D’FHEISIRÍ PHARLAIMINT NA HEORPA MAIDIR LE MACÁNTACHT AGUS TRÉDHEARCACHT
Leasú 7
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
Iarscríbhinn I – Airteagal 1
Airteagal 1
Airteagal 1
Treoirphrionsabail
Treoirphrionsabail
Le linn dóibh a ndualgais a fheidhmiú , ní mór d'Fheisirí Pharlaimint na hEorpa:
Le linn dóibh a ndualgais a fheidhmiú , ní mór d'Fheisirí Pharlaimint na hEorpa:
(a)  a bheith á dtreorú ag na prionsabail ghinearálta iompair seo a leanas: neamh-fhéinchúis, macántacht, oscailteacht, dúthracht, ionracas cuntasacht agus meas ar chlú na Parlaiminte, agus déanann siad na prionsabail sin a urramú.
(a)  a bheith á dtreorú ag na prionsabail ghinearálta iompair seo a leanas: neamh-fhéinchúis, macántacht, oscailteacht, dúthracht, ionracas cuntasacht agus ar dhínit agus ar chlú na Parlaiminte, agus déanann siad na prionsabail sin a urramú,
(b)  gníomhú ar son leas an phobail, agus leas an phobail amháin, agus staonadh ó aon sochar airgeadais díreach nó indíreach nó luaíocht eile a fháil, agus ó fhéachaint leis na nithe sin a fháil.
(b)  gníomhú ar son leas an phobail, agus leas an phobail amháin, agus staonadh ó aon sochar díreach nó indíreach nó luaíocht eile a fháil, agus ó fhéachaint leis na nithe sin a fháil.
Leasú 8
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
Iarscríbhinn I - Airteagal 2
Airteagal 2
Airteagal 2
Príomhdhualgais na bhFeisirí
Príomhdhualgais na bhFeisirí
Le linn dóibh a ndualgais a fheidhmiú ní dhéanfaidh Feisirí Pharlaimint na hEorpa:
Le linn dóibh a ndualgais a fheidhmiú ní dhéanfaidh Feisirí Pharlaimint na hEorpa:
(a)  comhaontú chun gníomhú nó vótáil ar son aon duine eile dlítheanach nó nádúrtha ar comhaontú é lena gcuirfí as dá saoirse vótála, mar atá cumhdaithe in Airteagal 6 den Ionstraim an 20 Meán Fómhair 1976 maidir le toghadh Fheisirí Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach agus Airteagal 2 de Reacht Fheisirí Pharlaimint na hEorpa.
(a)  comhaontú chun gníomhú nó vótáil ar son aon duine eile dlítheanach nó nádúrtha ar comhaontú é lena gcuirfí as dá saoirse vótála, mar atá cumhdaithe in Airteagal 6 den Ionstraim an 20 Meán Fómhair 1976 maidir le toghadh Fheisirí Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach agus Airteagal 2 de Reacht Fheisirí Pharlaimint na hEorpa.
(b)  aon sochar nó luaíocht eile díreach nó indíreach a lorg, a ghlacadh nó a fháil, cibé acu in airgead tirim nó tacaíocht chomhchineáil, mar mhalairt ar iompraíocht shonrach mar a bhaineann le raon oibre parlaimintí an Fheisire, agus féachfaidh siad go comhfhiosach le haon staid a d’fhéadfadh breabaireacht, éilliú nó tionchar míchuí a thabhairt le tuiscint a sheachaint.
(b)  aon sochar nó luaíocht eile díreach nó indíreach a lorg, a ghlacadh nó a fháil, lena n-áirítear in airgead tirim nó tacaíocht chomhchineáil, mar mhalairt ar iompraíocht shonrach mar a bhaineann le raon oibre parlaimintí an Fheisire, agus féachfaidh siad go comhfhiosach le haon staid a d’fhéadfadh breabaireacht, éilliú nó tionchar míchuí a thabhairt le tuiscint a sheachaint;
(c)  a ghabháil do ghníomhaíochtaí stocaireachta gairmiúla íoctha, ar gníomhaíochtaí iad a bhfuil baint dhíreach acu le próiseas cinnteoireachta an Aontais.
(c)  a ghabháil do ghníomhaíochtaí stocaireachta íoctha, ar gníomhaíochtaí iad a bhfuil baint dhíreach acu le próiseas cinnteoireachta an Aontais.
Leasú 9
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
Iarscríbhinn I – Airteagal 3
Airteagal 3
Airteagal 3
Coinbhleachtaí leasa
Coinbhleachtaí leasa
1.   Is ann do choinbhleacht leasa i gcás ina bhfuil leas pearsanta ag Feisire de Pharlaimint na hEorpa a d’fhéadfadh tionchar míchuí a bheith aige ar chomhlíonadh a dhualgas/a dualgas. Ní ann do choinbhleacht leasa i gcás nach dtairbhíonn Feisire ach amháin mar chomhalta den phobal i gcoitinne nó d’aicme leathan daoine.
1.   Is ann do choinbhleacht leasa i gcás ina bhféadfadh tionchar míchuí a bheith ar fheidhmiú sainordú Feisire de Pharlaimint na hEorpa ar mhaithe le leas an phobail ar chúiseanna a bhaineann le teaghlach, saol mothúchánach, leas eacnamaíoch nó aon leas príobháideach díreach nó indíreach eile de chuid an Fheisire.
Ní ann do choinbhleacht leasa i gcás nach dtairbhíonn Feisire ach amháin mar chomhalta den phobal i gcoitinne nó d’aicme leathan daoine.
2.   Maidir le haon Fheisire ar dóigh leis nó léi go bhfuil coinbhleacht leasa aige nó aici, déanfaidh an Feisire sin láithreach na bearta is gá chun aghaidh a thabhairt air, i gcomhréir le prionsabail agus forálacha an Chóid Iompair seo. Más rud é nach bhfuil an Feisire in ann an choinbhleacht leasa sin a réiteach, déanfaidh an Feisire sin é sin a thuairisciú i scríbhinn don Uachtarán. I gcásanna débhríochta, féadfaidh an Feisire comhairle faoi rún a iarraidh ón gCoiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí, arna bhunú faoi Airteagal 7.
2.  Déanfaidh na comhaltaí gach iarracht réasúnach chun coinbhleachtaí leasa a bhrath.
Déanfaidh Feisire a fhaigheann amach go bhfuil coinbhleacht leasa aige iarracht í a réiteach láithreach. Mura bhfuil an Feisire in ann í a réiteach, áiritheoidh an Feisire go ndearbhófar an leas príobháideach lena mbaineann i gcomhréir le hAirteagal 4.
3.   Gan dochar do mhír 2, déanfaidh Feisirí, roimh labhairt nó vótáil dóibh i suí iomlánach nó i gceann de chomhlachtaí na Parlaiminte, nó má mholtar iad mar rapóirtéir, aon choinbhleacht leasa iarbhír nó aon choinbhleacht leasa a d’fhéadfadh a bheith ann maidir leis an ábhar atá á mheas a nochtadh, sa chás nach léir an choinbhleacht sin ón bhfaisnéis arna dearbhú de bhun Airteagal 4. Déanfar an nochtadh sin i scríbhinn nó ó bhéal don chathaoirleach le linn na n-imeachtaí parlaiminte i dtrácht.
3.  Gan dochar do mhír 2, déanfaidh Feisirí, roimh labhairt nó vótáil dóibh i suí iomlánach nó i gceann de chomhlachtaí na Parlaiminte, aon choinbhleacht leasa ann maidir leis an ábhar atá á mheas a nochtadh, sa chás nach léir an choinbhleacht sin ón bhfaisnéis arna dearbhú de bhun Airteagal 4. Déanfar an nochtadh sin ó bhéal trí idirghabháil a dhéanamh sa suí nó sa chruinniú lena mbaineann.
3a.   Sula rachaidh an Feisire i mbun oifige mar Leas-Uachtarán, mar Chaestóir, mar Chathaoirleach nó mar Leaschathaoirleach coiste nó toscaireachta, tíolacfaidh sé nó sí dearbhú ina léireofar cibé acu atá nó nach bhfuil sé nó sí ar an eolas faoi choinbhleacht leasa a bheith aige nó aici i ndáil le freagrachtaí na hoifige sin.
Más eol don Fheisire an choinbhleacht leasa sin a bheith aige nó aici, tabharfaidh sé nó sí tuairisc ar an gcoinbhleacht sa dearbhú sin. Sa chás sin, ní fhéadfaidh sé nó sí dul i mbun oifige ach amháin má chinneann an comhlacht faoi seach nach gcuirfidh an choinbhleacht leasa cosc ar an bhFeisire a shainordú nó a sainordú a fheidhmiú ar mhaithe le leas an phobail.
Nuair a thiocfaidh coinbhleacht leasa chun cinn le linn fheidhmiú na hoifige atá i gceist, tíolacfaidh an Feisire dearbhú ina ndéanfar cur síos ar an gcoinbhleacht sin agus staonfaidh sé nó sí ó na freagrachtaí maidir leis an staid coinbhleachta sin a fheidhmiú, mura gcinnfidh an comhlacht faoi seach nach gcuireann an choinbhleacht leasa cosc ar an bhFeisire a shainordú nó a sainordú a fheidhmiú ar mhaithe le leas an phobail.
3b.   Déanfaidh Feisire a mholtar mar Rapóirtéir nó mar scáth-Rapóirtéir nó mar rannpháirtí i dtoscaireacht oifigiúil nó i gcaibidlíochtaí idirinstitiúideacha dearbhú a thíolacadh ina léireofar cibé acu atá nó nach bhfuil sé nó sí ar an eolas faoi choinbhleacht leasa a bheith aige nó aici i ndáil leis an tuarascáil nó leis an tuairim faoi seach nó leis an toscaireacht nó leis na caibidlíochtaí i dtrácht. Más eol don Fheisire an choinbhleacht leasa sin a bheith aige nó aici, tabharfaidh sé nó sí tuairisc ar an gcoinbhleacht sa dearbhú sin.
I gcás ina ndearbhóidh an Feisire a moladh mar Rapóirtéir go bhfuil coinbhleacht leasa aige nó aici, féadfaidh an coiste faoi seach a chinneadh, trí thromlach na vótaí a chaitear, go bhféadfar, mar sin féin, an Feisire a cheapadh mar Rapóirtéir ar an bhforas nach gcuireann an choinbhleacht cosc ar an bhFeisire a shainordú nó a sainordú a fheidhmiú ar mhaithe le leas an phobail.
I gcás ina ndearbhóidh an Feisire a moladh mar scáth-Rapóirtéir nó mar rannpháirtí i dtoscaireacht oifigiúil nó i gcaibidlíochtaí idirinstitiúideacha go bhfuil coinbhleacht leasa aige nó aici, féadfaidh an grúpa polaitiúil faoi seach a chinneadh go bhféadfar, mar sin féin, an Feisire a ainmniú mar scáth-Rapóirtéir nó mar rannpháirtí i dtoscaireacht oifigiúil nó i gcaibidlíochtaí idirinstitiúideacha ar an bhforas nach gcuireann an choinbhleacht cosc ar an bhFeisire a shainordú nó a sainordú a fheidhmiú ar mhaithe le leas an phobail. Féadfaidh an comhlacht faoi seach, áfach, cur i gcoinne an ainmnithe sin trí thromlach dhá thrian de na vótaí arna gcaitheamh.
3c.   Tarraingeoidh an Biúró suas an fhoirm le haghaidh na ndearbhuithe a luaitear i míreanna 3a agus 3b den Airteagal seo, de bhun Airteagal 9. Foilseofar na dearbhuithe sin ar leathanach ar líne na bhFeisirí ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.
Leasú 10
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
Iarscríbhinn I – Airteagal 4
Airteagal 4
Airteagal 4
Dearbhú ó na Feisirí
Dearbhú maidir le leasanna príobháideacha
1.   Ar chúiseanna trédhearcachta, beidh Feisirí Pharlaimint na hEorpa freagrach go pearsanta as dearbhú maidir le leasanna airgeadais a thíolacadh don Uachtarán faoi dheireadh an chéad pháirtseisiúin tar éis toghcháin do Pharlaimint na hEorpa a bheith ann (nó laistigh de 30 lá ó dhul i mbun oifig leis an bParlaimint dóibh le linn téarma parlaiminteach), i gcomhréir le foirm a bheidh le glacadh ag an mBiúró de bhun Airteagal 9. Tabharfaidh siad fógra don Uachtarán maidir le haon athruithe a bhfuil tionchar acu ar a ndearbhú faoi dheireadh na míosa tar éis do gach athrú tarlú.
1.   Ar chúiseanna trédhearcachta agus cuntasachta, déanfaidh Feisirí de Pharlaimint na hEorpa dearbhú leasanna príobháideacha a thíolacadh don Uachtarán faoi dheireadh an chéad pháirtseisiúin tar éis toghcháin do Pharlaimint na hEorpa a bheith ann (nó laistigh de 30 lá féilire ó dhul i mbun oifig leis an bParlaimint dóibh le linn téarma parlaiminteach), i gcomhréir le foirm a bheidh le tarraingt suas ag an mBiúró de bhun Airteagal 9. Tabharfaidh siad fógra don Uachtarán maidir le haon athruithe a bhfuil tionchar acu ar a ndearbhú faoi dheireadh na míosa tar éis do gach athrú tarlú.
2.   Cuimseofar an fhaisnéis seo a leanas sa dearbhú maidir le leasanna airgeadais, ar faisnéis í a thabharfar ar shlí bheacht:
2.   Cuimseofar an fhaisnéis seo a leanas sa dearbhú maidir le leasanna príobháideacha, ar faisnéis í a thabharfar ar shlí mhionsonraithe agus bheacht:
(a)  slí bheatha nó slite beatha an Fheisire le linn na tréimhse trí bliana sula ndeachaigh an Feisire sin i mbun oifig leis an bParlaimint, agus comhaltas an Fheisire sin le linn na tréimhse sin d’aon bhoird nó d’aon choistí cuideachtaí, eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhlachas nó comhlachtaí eile arna mbunú sa dlí,
(a)  slí bheatha nó slite beatha an Fheisire le linn na tréimhse trí bliana sula ndeachaigh an Feisire sin i mbun oifig leis an bParlaimint, agus comhaltas an Fheisire sin le linn na tréimhse sin d’aon bhoird nó d’aon choistí cuideachtaí, eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhlachas nó comhlachtaí eile arna mbunú sa dlí,
(b)  aon tuarastal a fhaigheann an Feisire chun sainordú a fheidhmiú i bparlaimint eile,
(c)  aon ghníomhaíocht rialta a bhfaigheann an Feisire luach saothair ina leith is gníomhaíocht a ghabhann an Feisire sin air nó uirthi féin agus a oifig/a hoifig á comhlíonadh aige nó aici, bíodh sé mar fhostaí nó mar dhuine féinfhostaithe,
(c)  aon ghníomhaíocht a bhfaigheann an Feisire luach saothair ina leith agus a dhéantar le linn oifig an Fheisire a fheidhmiú, lena n-áirítear ainm an eintitis chomh maith le réimse agus cineál na gníomhaíochta, i gcás inar mó luach saothair iomlán ghníomhaíochtaí seachtracha uile an Fheisire ná EUR 5 000 san iomlán i mbliain féilire amháin,
(d)  comhaltas d’aon bhoird nó d’aon choistí cuideachtaí, eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhlachas nó aon comhlachtaí eile arna mbunú le dlí, nó d’aon ghníomhaíocht sheachtrach ábhartha eile a ghabhann an Feisire air nó uirthi féin, bíodh luach saothair ag dul leis nó ná bíodh,
(d)  comhaltas d’aon bhoird nó d’aon choistí i gcuideachtaí, d’eagraíochtaí neamhrialtasacha, de chomhlachais nó d’aon chomhlachtaí eile arna mbunú le dlí, nó d’aon ghníomhaíocht sheachtrach ábhartha eile a ghabhann an Feisire air nó uirthi féin,
(e)  aon ghníomhaíocht sheachtrach ócáideach ar luach saothair (lena n-áirítear scríbhneoireacht, léachtóireacht nó saineolas a sholáthar) má théann iomlán an luach saothair ar ghníomhaíochtaí seachtracha ócáideacha uile an Fheisire thar EUR 5 000 i mbliain féilire áirithe,
(f)  aon sealúchas in aon chuideachta nó in aon chomhpháirtíocht, ar ina leith a d'fhéadfadh impleachtaí a bheith ann ó thaobh beartais phoiblí de nó i gcás ina dtugtar leis an sealúchas sin tionchar suntasach don Fheisire i leith ghnóthaí an chomhlachta lena mbaineann,
(f)  aon sealúchas in aon chuideachta nó in aon chomhpháirtíocht, ar ina leith a d'fhéadfadh impleachtaí a bheith ann ó thaobh beartais phoiblí de nó i gcás ina dtugtar leis an sealúchas sin tionchar suntasach don Fheisire i leith ghnóthaí an chomhlachta lena mbaineann,
(g)  aon tacaíocht, cibé acu tacaíocht airgeadais nó tacaíocht i dtéarmaí foirne nó ábhair, de bhreis ar an tacaíocht a sholáthraíonn an Pharlaimint agus ar tacaíocht í a thugann tríú páirtithe dóibh i ndáil lena gcuid gníomhaíochtaí polaitiúla, agus déanfar céannacht na dtríú páirtithe sin a nochtadh,
(g)  aon tacaíocht, cibé acu tacaíocht airgeadais nó tacaíocht i dtéarmaí foirne nó ábhair, de bhreis ar an tacaíocht a sholáthraíonn an Pharlaimint agus ar tacaíocht í a thugann tríú páirtithe dóibh i ndáil lena gcuid gníomhaíochtaí polaitiúla, agus déanfar céannacht na dtríú páirtithe sin a nochtadh,
(h)  aon leasanna eile airgeadais a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar chomhlíonadh dhualgais an Fheisire.
(h)  aon leasanna príobháideacha díreacha nó indíreacha de réir bhrí Airteagal 3(1) a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar chomhlíonadh dhualgais an Fheisire agus nach dtagraítear dóibh i bpointí (a) go (g).
D’fhonn aon ítim a dhearbhú i gcomhréir leis an gcéad fhomhír, déanfaidh na Feisirí, i gcás inarb iomchuí, a léiriú an bhfuil nó nach bhfuil luach saothair ag dul leis nó nach bhfuil; maidir le hítimí (a), (c), (d), (e) agus (f), déanfaidh na Feisirí ceann amháin de na catagóirí ioncaim seo a leanas a léiriú freisin:
2a.   D’fhonn aon ítim a dhearbhú i gcomhréir le mír 2, cuirfidh na Feisirí in iúl, i gcás inarb iomchuí, cibé acu a ghintear nó nach ngintear léi ioncam nó sochair eile.
Má ghintear ioncam léi, cuirfidh na Feisirí in iúl, maidir le gach ítim ar leithligh, méid an ioncaim sin faoi seach agus, i gcás inarb ábhartha, a tréimhsiúlacht. Tabharfar tuairisc ar shochair eile sa nádúr.
—  Gan luach saothair;
—  EUR 1 go EUR 499 sa mhí;
—  EUR 500 go EUR 1 000 in aghaidh na míosa;
—  EUR 1 001 go EUR 5 000 in aghaidh na míosa;
—  EUR 5 001 go EUR 10 000 in aghaidh na míosa
—  Os cionn EUR 10 000 in aghaidh na míosa, le léiriú ar an méid EUR 10 000 is gaire.
Maidir le haon ioncam eile a fhaigheann Feisirí i dtaca le gach ítim, ar ioncam é arna dhearbhú i gcomhréir leis an gcéad fhomhír, ach nach ioncam é a fhaightear ar bhonn rialta, déanfar é a ríomh ar bhonn bliantúil, arna roinnt ar dhó dhéag agus curtha i gceann de na catagóirí a leagtar amach sa dara fomhír.
3.   Maidir leis an bhfaisnéis arna soláthar don Uachtarán i gcomhréir leis an Airteagal seo, foilseofar í ar láithreán gréasáin na Parlaiminte ar shlí a bheidh an pobal in ann teacht ar an bhfaisnéis go héasca.
3.   Maidir leis an bhfaisnéis arna soláthar don Uachtarán i gcomhréir le míreanna 1, 2 agus 2a, foilseofar í ar láithreán gréasáin na Parlaiminte ar shlí a bheidh an pobal in ann teacht ar an bhfaisnéis go héasca.
4.   Ní fhéadfar Feisirí a thoghadh mar shealbhóirí oifige de chuid na Parlaiminte ná de chuid cheann dá chomhlachtaí, ná ní fhéadfar iad a cheapadh mar rapóirtéir, ná a bheith rannpháirteach i dtoscaireacht oifigiúil nó i gcaibidlíocht idirinstitiúideach, más rud é nach mbeidh a ndearbhú leasanna airgeadais curtha isteach acu.
4.   Ní fhéadfar Feisirí a thoghadh mar shealbhóirí oifige de chuid na Parlaiminte ná de chuid cheann dá chomhlachtaí, ná ní fhéadfar iad a cheapadh mar Rapóirtéir, ná ní fhéadfar iad a ainmniú mar scáth-Rapóirtéir, ná a bheith rannpháirteach i dtoscaireacht oifigiúil nó i gcaibidlíocht idirinstitiúideach, más rud é nach mbeidh a ndearbhú leasanna príobháideacha curtha isteach acu.
5.   Má fhaigheann an tUachtarán faisnéis, a thugann le fios dó nó di go bhfuil dearbhú leasanna airgeadais Feisire éigin go suntasach míchruinn nó as dáta, féadfaidh an tUachtarán dul i gcomhairle leis an gcoiste comhairleach dá bhforáiltear in Airteagal 7. I gcás inarb iomchuí, iarrfaidh an tUachtarán ar an gComhalta a dhearbhú nó a deabhrú a cheartú laistigh de 10 lá. Féadfaidh an Biúró cinneadh a ghlacadh lena ndéantar mír 4 a chur i bhfeidhm maidir le Feisirí nach gcomhlíonann iarraidh ón Uachtarán ar cheartúchán.
5.   Má fhaigheann an tUachtarán faisnéis, a thugann le fios dó nó di go bhfuil dearbhú leasanna príobháideacha Feisire go substaintiúil mícheart nó as dáta, iarrfaidh an tUachtarán soiléiriú ar an bhFeisire. In éagmais soiléiriú sásúil, rachaidh an tUachtarán i gcomhairle leis an gCoiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí a bunaíodh faoi Airteagal 7. Má chinneann an Coiste Comhairleach nach gcomhlíonann an dearbhú an Cód Iompair seo, molfaidh sé don Uachtarán go n-iarann sé nó sí ar an bhFeisire a dhearbhú nó a dearbhú a cheartú. Más rud é, agus an moladh sin á chur san áireamh, go gcinneann an tUachtarán go bhfuil an Cód Iompair seo sáraithe ag an bhFeisire, iarrfaidh sé nó sí ar an bhFeisire an dearbhú a cheartú laistigh de 15 lá féilire. Mura gcomhlíonann an Feisire an iarraidh ar cheartú sin, glacfaidh an tUachtarán cinneadh réasúnaithe i gcomhréir le hAirteagal 8(3). Beidh rochtain ag an bhFeisire lena mbaineann ar na nósanna imeachta maidir le hachomharc inmheánach a shainítear i Riail 177 de na Rialacha Nós Imeachta.
6.   Is féidir le rapóirtéirí liosta a dhéanamh go deonach i ráiteas míniúcháin a dtuarascála ina mbeidh a gcuid leasanna seachtracha a ndeachthas i gcomhairle leo ar chúrsaí a bhaineann le hábhar na tuarascála56.
__________
56 Féach Cinneadh ón mBiúró an 12 Meán Fómhair 2016 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh maidir leis an gClár Trédhearcachta
Leasú 11
Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte
Iarscríbhinn I — Airteagal 4 a (nua)
Airteagal 4a
Dearbhú sócmhainní
Dearbhóidh Feisirí a sócmhainní agus a ndliteanais ag tús agus deireadh gach téarma oifige. Leagfaidh an Biúró síos liosta na gcatagóirí sócmhainní agus dliteanas a bheidh le dearbhú agus tarraingeoidh sé suas an fhoirm don dearbhú. Cuirfear na dearbhuithe sin faoi bhráid an Uachtaráin agus ní bheidh rochtain orthu ach ag na húdaráis ábhartha amháin, gan dochar don dlí náisiúnta.
Leasú 12
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
Iarscríbhinn I — Airteagal 5
Airteagal 5
Airteagal 5
Bronntanais nó sochair chomhchosúla
Bronntanais nó sochair chomhchosúla
1.   Le linn dóibh a ndualgais a chomhlíonadh, déanfaidh Feisirí Pharlaimint na hEorpa, staonadh ó bhronntanais nó de shochair chomhchosúla a ghlacadh, seachas na bronntanais agus na sochair a bhfuil garluach is lú ná EUR 150 acu agus arna dtabhairt i gcomhréir leis an úsáid chúirtéise nó na bronntanais nó na sochair a thugtar dóibh nuair a dhéanann Feisirí ionadaíocht don Pharlaimint ina gcáil oifigiúil.
1.   Ina gcáil mar Fheisirí, déanfaidh Feisirí Pharlaimint na hEorpa, staonadh ó bhronntanais nó de shochair chomhchosúla a ghlacadh, seachas na bronntanais agus na sochair a bhfuil garluach is lú ná EUR 150 acu agus arna dtabhairt i gcomhréir leis an úsáid chúirtéise nó na bronntanais nó na sochair a thugtar dóibh nuair a dhéanann Feisirí ionadaíocht don Pharlaimint ina gcáil oifigiúil.
2.   Maidir le haon bhronntanais a thugtar d'Fheisirí, i gcomhréir le mír 1, nuair a dhéanann siad ionadaíocht don Pharlaimint ina gcáil oifigiúil , tabharfar don Uachtarán iad agus déileálfar leo i gcomhréir leis na bearta cur chun feidhme a bheidh le leagan síos ag an mBiúró de bhun Airteagal 9.
2.   Aon bhronntanais a bhfuil garluach níos mó ná EUR 150 acu arna dtíolacadh d’Fheisire i gcomhréir le mír 1 agus iad ag déanamh ionadaíocht don Pharlaimint ina gcáil oifigiúil, tabharfar don Uachtarán iad agus déileálfar leo i gcomhréir leis na bearta cur chun feidhme a bheidh le leagan síos ag an mBiúró de bhun Airteagal 9.
3.   Ní bheidh feidhm ag forálacha mhír 1 agus mhír 2 maidir le haisíoc chostais taistil, chóiríochta agus chothaithe na bhFeisirí, ná le costais den sórt sin a a íocann tríú páirtithe go díreach, nuair a fhreastalaíonn Feisirí, de bhun cuireadh a fháil agus le linn dóibh a ndualgas a chomhlíonadh, aon imeachtaí arna n-eagrú ag tríú páirtithe.
3.   Ní bheidh feidhm ag forálacha mhír 1 agus mhír 2 maidir le haisíoc chostais taistil, chóiríochta agus chothaithe na bhFeisirí, ná le costais den sórt sin a íocann tríú páirtithe, go hiomlán nó go páirteach, nuair a fhreastalaíonn Feisirí, de bhun cuireadh a fháil agus le linn dóibh a ndualgas a chomhlíonadh, aon imeachtaí arna n-eagrú ag tríú páirtithe. Dearbhóidh na Feisirí don Uachtarán go bhfuil siad i láthair ag na himeachtaí sin agus an fhaisnéis is gá i gcomhréir le bearta cur chun feidhme arna leagan síos ag an mBiúró de bhun Airteagal 9.
Sonrófar raon feidhme na míre seo, agus go háirithe na rialacha atá ceaptha chun trédhearcacht a áirithiú, sna bearta cur chun feidhme a bheidh le leagan síos ag an mBiúró de bhun Airteagal 9.
Leasú 13
Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte
Iarscríbhinn I — Airteagal 5 a (nua)
Airteagal 5a
Foilsiú na gCruinnithe
1.   Ba cheart do na Feisirí bualadh le hionadaithe sainleasa atá cláraithe sa chlár trédhearcachta a bunaíodh trí bhíthin an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh maidir le clár trédhearcachta sainordaitheach56a, ach leo sin amháin.
2.   Foilseoidh na Feisirí ar líne gach cruinniú sceidealta a bhaineann le gnó parlaiminteach
(a)  le hionadaithe leasa a thagann faoi raon feidhme an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh maidir le clár trédhearcachta sainordaitheach; nó
(b)  le hionadaithe ó údaráis phoiblí tríú tíortha, lena n-áirítear a misin taidhleoireachta agus a n-ambasáidí.
3.   Beidh feidhm ag an oibleagáid a leagtar síos i mír 2 maidir le cruinnithe a bhfreastalaíonn an Feisire nó cúntóirí parlaiminteacha an Fheisire orthu thar a cheann nó thar a ceann.
4.   De mhaolú ar mhír 2, ní fhoilseoidh Feisirí cruinniú a chuirfeadh beatha, iomláine choirp nó saoirse duine aonair i mbaol dá nochtfaí é nó féadfaidh siad a chinneadh gan cruinniú a fhoilsiú i gcás ina bhfuil cúiseanna láidre eile ann le rúndacht a choinneáil. Ina ionad sin, dearbhófar na cruinnithe sin don Uachtarán, agus coimeádfaidh an tUachtarán an dearbhú sin faoi rún nó déanfaidh sé cinneadh maidir le foilsiú gan ainm nó moill. Leagfaidh an Biúró síos na coinníollacha faoina bhféadfaidh an tUachtarán an dearbhú sin a nochtadh.
5.   Ba cheart don Bhiúró foráil a dhéanamh maidir leis an mbonneagar is gá ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.
6.   Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 4(5).
__________
56a Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Bealtaine 2021 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le clár trédhearcachta sainordaitheach (IO L 207, 11.6.2021, lch. 1).
Leasú 14
Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte
Iarscríbhinn I — Airteagal 5 b (nua)
Airteagal 5b
Dearbhú ionchuir
Gan dochar don cheanglas cruinnithe a fhoilsiú de bhun Airteagal 5a, liostóidh Rapóirtéirí na heintitis nó na daoine óna bhfuair siad ionchur maidir le hábhair a bhaineann le hábhar an chomhaid in iarscríbhinn a ghabhann lena dtuarascáil nó lena dtuairim. Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 5a(4).
Leasú 15
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
Iarscríbhinn I — Airteagal 6
Airteagal 6
Airteagal 6
Gníomhaíochtaí iarFheisirí
Gníomhaíochtaí iarFheisirí
Maidir le hiar-Fheisirí Pharlaimint na hEorpa a ghabhann do ghníomhaíochtaí brústocaireachta gairmiúla nó gníomhaíochtaí ionadaíochta, ar gníomhaíochtaí iad a bhfuil baint dhíreach acu le próiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh, ba cheart dóibh an Pharlaimint a chur ar an eolas ina thaobh sin agus ní fhéadfaidh siad, le linn na tréimhse ar lena linn a bhfuil siad ag gabháil do na gníomhaíochtaí sin, tairbhe a bhaint as na saoráidí arna ndeonú d’iar-Fheisirí faoi na rialacha atá leagtha síos ag an mBiúró chuige sin57.
Maidir le hiar-Fheisirí Pharlaimint na hEorpa a ghabhann do ghníomhaíochtaí brústocaireachta gairmiúla nó gníomhaíochtaí ionadaíochta, ar gníomhaíochtaí iad a bhfuil baint dhíreach acu le próiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh, ba cheart dóibh an Pharlaimint a chur ar an eolas ina thaobh sin agus ní fhéadfaidh siad, le linn na tréimhse ar lena linn a bhfuil siad ag gabháil do na gníomhaíochtaí sin, tairbhe a bhaint as na saoráidí arna ndeonú d’iar-Fheisirí faoi na rialacha atá leagtha síos ag an mBiúró chuige sin57.
Ní rachaidh na Feisirí i dteagmháil le hiar-Fheisirí a chríochnaigh a sainordú níos lú ná sé mhí roimhe sin agus a thagann faoi na catagóirí daoine a luaitear in Airteagal 5a(2) in aon ghníomhaíocht a d’fhéadfadh deis a thabhairt do na hiar-Fheisirí tionchar a imirt ar cheapadh nó ar chur chun feidhme beartais nó reachtaíochta, nó ar phróisis chinnteoireachta na Parlaiminte.
__________
__________
57Cinneadh ón mBiúró an 12 Aibreán 1999 maidir le saoráidí arna ndeonú d'iarFheisirí Pharlaimint na hEorpa.
57Cinneadh ón mBiúró an 17 Aibreán 2023 maidir le hiarFheisirí Pharlaimint na hEorpa.
Leasuithe 16, 21cp7, 25cp2-5 agus 25cp9
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
Iarscríbhinn I — Airteagal 7
Airteagal 7
Airteagal 7
An Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí
An Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí
1.   Bunaítear leis seo an Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí (‘an Coiste Comhairleach’).
1.   Bunaítear leis seo an Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí (‘an Coiste Comhairleach’).
2.   Beidh an Coiste Comhairleach comhdhéanta de chúigear comhaltaí, arna gceapadh ag an Uachtarán ag tús a théarma nó a téarma oifige as measc an Choiste um Ghnóthaí Bunreachtúla agus an Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, agus aird chuí á tabhairt ar thaithí na bhFeisirí agus ar an gcothromaíocht pholaitiúil.
2.   Beidh an Coiste Comhairleach comhdhéanta de ochtar Feisirí reatha de Pharlaimint na hEorpa, arna gceapadh ag an Uachtarán ag tús a théarma nó a téarma oifige, agus aird chuí á tabhairt ar thaithí na bhFeisirí agus ar an gcothromaíocht pholaitiúil agus inscne.
Feidhmeoidh gach comhalta den Choiste Comhairleach mar chathaoirleach ar feadh sé mhí ar bhonn uainíochta.
Déanfaidh oifig an chathaoirligh uainíocht gach sé mhí ar chomhaltaí an Choiste Chomhairligh.
3.   Ag tús a oifige nó a hoifige, déanfaidh an tUachtarán comhaltaí cúltaca a cheapadh don Choiste Comhairleach chomh maith, comhalta amháin do gach grúpa nach bhfuil ionadaíocht á déanamh thar a cheann sa Choiste Comhairleach.
3.   Ag tús a oifige nó a hoifige, déanfaidh an tUachtarán comhaltaí cúltaca a cheapadh don Choiste Comhairleach chomh maith, comhalta amháin do gach grúpa nach bhfuil ionadaíocht á déanamh thar a cheann sa Choiste Comhairleach.
I gcás sárú líomhnaithe a bheith déanta ag comhalta de ghrúpa polaitiúil ar an gCód iompair seo, ar ghrúpa polaitiúil é nach bhfuil ionadaíocht á déanamh thar a cheann sa Choiste Comhairleach, feidhmeoidh an comhalta cúltaca ábhartha mar shéú comhalta iomlán an Choiste Chomhairligh ar mhaithe le himscrúdú a dhéanamh ar an sárú líomhnaithe sin.
I gcás sárú líomhnaithe a bheith déanta ag comhalta de ghrúpa polaitiúil ar an gCód iompair seo, ar ghrúpa polaitiúil é nach bhfuil ionadaíocht á déanamh thar a cheann sa Choiste Comhairleach nó i gcás iarraidh de bhun mhír 4 a bhaineann leis an gcomhalta sin, feidhmeoidh an comhalta cúltaca ábhartha mar naoú comhalta iomlán an Choiste Chomhairligh.
3a.   I gcás sárú líomhnaithe a bheith déanta ag buanchomhalta nó ag comhalta cúltaca den Choiste Comhairleach ar an gCód Iompair seo, staonfaidh an comhalta buan nó comhalta cúltaca ábhartha ó pháirt a ghlacadh in imeachtaí an Choiste Chomhairligh maidir leis an sárú líomhnaithe sin.
4.   Arna iarraidh sin ag Feisire, tabharfaidh an Coiste Comhairleach treoir dó nó di, ar treoir í a bheidh faoi rún agus a bheidh tugtha laistigh de 30 lá féilire, maidir le léirmhíniú agus le cur chun feidhme fhorálacha an Chóid Iompair seo. Beidh an Feisire lena mbaineann i dteideal dul ar iontaoibh treorach den sórt sin.
4.   Arna iarraidh sin d’ Fheisire, tabharfaidh an Coiste Comhairleach treoir dó nó di, ar treoir í a bheidh faoi rún agus a bheidh tugtha laistigh de 30 lá féilire, maidir le léirmhíniú agus le cur chun feidhme fhorálacha an Chóid Iompair seo, go háirithe maidir le coinbhleachtaí leasa. Beidh an Feisire lena mbaineann i dteideal dul ar iontaoibh treorach den sórt sin.
Arna iarraidh sin don Uachtarán, déanfaidh an Coiste Comhairleach freisin measúnú ar sháruithe líomhnaithe ar an gCód Iompair seo agus tabharfaidh sé comhairle don tUachtarán faoin ngníomhaíocht a d’fhéadfaí a ghlacadh.
Arna iarraidh sin don Uachtarán, déanfaidh an Coiste Comhairleach freisin measúnú ar sháruithe líomhnaithe ar an gCód Iompair seo agus tabharfaidh sé comhairle don tUachtarán faoin ngníomhaíocht a d’fhéadfaí a ghlacadh.
Déanfaidh an Coiste Comhairleach faireachán réamhghníomhach ar chomhlíonadh an Chóid Iompair seo agus a bhearta cur chun feidhme ag na Feisirí. Cuirfidh sé aon sáruithe a d’fhéadfadh a bheith ann ar na forálacha sin in iúl don Uachtarán.
Féadfar sáruithe líomhnaithe ar an gCód Iompair seo a chur in iúl go díreach don Choiste Comhairleach, agus féadfaidh an Coiste sin measúnú a dhéanamh orthu agus comhairle a chur ar an Uachtarán maidir leis an ngníomhaíocht a d’fhéadfaí a dhéanamh. Féadfaidh an Biúró rialacha a ghlacadh maidir leis an nós imeachta chun sáruithe líomhnaithe a chur in iúl.
5.   Féadfaidh an Coiste Comhairleach, tar éis dul i gcomhairle leis an Uachtarán, comhairle a lorg ó shaineolaithe seachtracha.
5.   Féadfaidh an Coiste Comhairleach comhairle a lorg ó shaineolaithe seachtracha, faoi rún iomlán.
6.   Foilseoidh an Coiste tuarascáil bhliantúil maidir lena chuid oibre.
6.   Foilseoidh an Coiste Comhairleach tuarascáil bhliantúil ar a chuid oibre agus ardóidh sé feasacht na bhFeisirí ar an gCód Iompair seo agus ar a bhearta cur chun feidhme ar bhonn rialta.
Leasú 17
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
Iarscríbhinn I — Airteagal 8
Airteagal 8
Airteagal 8
An nós imeachta i gcás sáruithe a d'fhéadfadh a bheith ann ar an gCód Iompair
An nós imeachta i gcás sáruithe líomhnaithe ar an gCód Iompair seo
1.   I gcás ina bhfuil cúis lena mheas go bhféadfadh an Cód Iompair a bheith sáraithe ag Feisire de chuid Pharlaimint na hEorpa, déanfaidh an tUachtarán an t-ábhar a chur faoi bhráid an Choiste Chomhairligh, seachas i gcásanna cráiteacha soiléire.
1.   I gcás go bhfuil cúis lena chreidiúint go bhféadfadh an Cód Iompair a bheith sáraithe ag Feisire de chuid Pharlaimint na hEorpa, déanfaidh an tUachtarán an t-ábhar a chur faoi bhráid an Choiste Chomhairligh.
2.   Scrúdóidh an Coiste Comhairleach imthosca an tsáraithe líomhnaithe agus féadfaidh sé éisteacht a thabhairt don Fheisire lena mbaineann. Bunaithe ar thátail a thorthaí, déanfaidh sé moladh don Uachtarán maidir le cinneadh féideartha.
2.   Scrúdóidh an Coiste Comhairleach imthosca an tsáraithe líomhnaithe agus féadfaidh sé éisteacht a thabhairt don Fheisire lena mbaineann. Bunaithe ar thorthaí an chinnidh, déanfaidh sé moladh don Uachtarán ina mbeidh, i gcás inarb iomchuí, pionós, a d’fhéadfadh a bheith comhdhéanta de cheann amháin nó níos mó de na bearta a liostaítear i Riail 176(4), (5) agus (6) de na Rialacha Nós Imeachta.
I gcás sárú líomhnaithe a bheith déanta ag buanchomhalta nó ag comhalta cúltaca den Choiste Comhairleach ar an gCód iompair seo, staonfaidh an comhalta nó comhalta cúltaca ábhartha ó pháirt a ghlacadh in imeachtaí an Choiste Chomhairligh maidir leis an sárú líomhnaithe sin
3.   Más rud é, agus an moladh sin á chur san áireamh ag an Uachtarán agus tar éis don té sin cuireadh a thabhairt don bhFeisire lena mbaineann barúlacha an Fheisire sin i scríbhinn a thíolacadh, go gcinneann an tUachtarán go bhfuil an Cód Iompair sáraithe ag an bhFeisire lena mbaineann, déanfaidh an tUachtarán, tar éis éisteacht a thabhairt don Fheisire lena mbaineann, cinneadh réasúnaithe a ghlacadh lena leagfar síos pionós. Cuirfidh an tUachtarán fógra i leith an chinnidh réasúnaithe don Fheisire sin.
3.   Más rud é, agus an moladh sin á chur san áireamh ag an Uachtarán agus tar éis don té sin cuireadh a thabhairt don bhFeisire lena mbaineann barúlacha an Fheisire sin i scríbhinn a thíolacadh, go gcinneann an tUachtarán go bhfuil an Cód Iompair seo sáraithe ag an bhFeisire lena mbaineann, déanfaidh an tUachtarán, cinneadh réasúnaithe a ghlacadh lena bhforchuirfear pionós. Cuirfidh an tUachtarán fógra i leith an chinnidh réasúnaithe don Fheisire sin.
D’fhéadfadh a bheith i gceist leis an bpionós ceann amháin nó níos mó de na bearta a liostaítear i Riail 176(4) go (6) de na Rialacha Nós Imeachta.
D’fhéadfadh a bheith i gceist leis an bpionós ceann amháin nó níos mó de na bearta a liostaítear i Riail 176(4), (5) agus (6) de na Rialacha Nós Imeachta.
4.   Beidh rochtain ag an bhFeisire lena mbaineann ar na nósanna imeachta maidir le hachomharc inmheánach a shainítear i Riail 177 de na Rialacha Nós Imeachta.
4.   Beidh rochtain ag an bhFeisire lena mbaineann ar na nósanna imeachta maidir le hachomharc inmheánach a shainítear i Riail 177 de na Rialacha Nós Imeachta.
4a.   Déanfaidh an tUachtarán tagairt freisin don Choiste Comhairleach maidir le mainneachtainí córasacha, tromchúiseacha nó atriallacha na n-oibleagáidí maidir le nochtadh a leagtar síos sa Chód Iompair seo a chomhlíonadh.
Leasú 18
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
Iarscríbhinn I — Airteagal 9
Airteagal 9
Airteagal 9
Cur chun feidhme
Cur chun feidhme
Leagfaidh an Biúró síos na bearta cur chun feidhme don Chód Iompair seo, lena n-áirítear nós imeachta faireacháin, agus tabharfaidh sé na méideanna dá dtagraítear in Airteagail 4 agus 5 cothrom le dáta, nuair is gá sin.
Leagfaidh an Biúró síos na bearta cur chun feidhme don Chód Iompair seo, lena n-áirítear nós imeachta faireacháin ar chomhlíonadh agus oiliúint do na Feisirí.
Féadfaidh an Biúró tograí a mholadh chun an Cód Iompair seo a athbhreithniú.
Féadfaidh an Biúró tograí a mholadh maidir leis an athbhreithniú ar an gCód Iompair seo.

(1)* Tuigfear gur tagairtí don chuid chomhfhreagrach de na leasuithe iad na na tagairtí do “cp” i gceannteidil na leasuithe a glacadh.

An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2023Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais