Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/0278(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0246/2023

Indgivne tekster :

A9-0246/2023

Forhandlinger :

PV 12/09/2023 - 8
CRE 12/09/2023 - 8

Afstemninger :

PV 13/09/2023 - 7.7
CRE 13/09/2023 - 7.7
PV 24/04/2024 - 7.7

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0317
P9_TA(2024)0320

Vedtagne tekster
PDF 401kWORD 169k
Onsdag den 13. september 2023 - Strasbourg
Et nødinstrument for det indre marked
P9_TA(2023)0317A9-0246/2023

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. september 2023 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et nødinstrument for det indre marked og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2679/98 (COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Titel
Forslag til
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om oprettelse af et nødinstrument for det indre marked og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2679/98
om fastlæggelse af en ramme for foranstaltninger vedrørende nødsituationer for det indre marked og dettes modstandsdygtighed (forordningen om nødsituationer for det indre marked og dettes modstandsdygtighed) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2679/98
(EØS-relevant tekst)
(EØS-relevant tekst)
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Tidligere kriser, navnlig de første dage af covid-19-pandemien, har vist, at det indre marked (og dets forsyningskæder) kan blive hårdt ramt af sådanne kriser, og at passende krisestyringsværktøjer og koordineringsmekanismer enten mangler, ikke dækker alle aspekter af det indre marked eller ikke giver mulighed for en rettidig respons på sådanne virkninger.
(1)  Tidligere kriser, navnlig de første dage af covid-19-pandemien, har vist, at det indre marked kan blive hårdt ramt, og at passende krisestyringsværktøjer og koordineringsmekanismer enten mangler, ikke dækker alle aspekter af det indre marked eller ikke giver mulighed for en rettidig og effektiv respons på sådanne kriser.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Unionen var ikke tilstrækkeligt forberedt til at sikre effektiv fremstilling, indkøb og distribution af kriserelevante ikkemedicinske varer såsom personlige værnemidler, navnlig i den tidlige fase af covid-19-pandemien, og de ad hoc-foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at genoprette det indre markeds funktion og for at sikre tilgængeligheden af kriserelevante ikkemedicinske varer under covid-19-pandemien, var nødvendigvis reaktive. Pandemien afslørede også et utilstrækkeligt overblik over produktionskapaciteten i hele Unionen samt sårbarheder i forbindelse med de globale forsyningskæder.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Under covid-19-pandemien havde ukoordinerede foranstaltninger, der begrænsede den frie bevægelighed for personer, en særlig indvirkning på kritiske sektorer, navnlig dem, der er afhængige af mobile arbejdstagere, herunder grænsearbejdere og -pendlere, som i den periode spillede en afgørende rolle med hensyn til at holde Unionens økonomi kørende.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Kommissionens foranstaltninger blev forsinket med flere uger på grund af manglen på beredskabsplanlægningsforanstaltninger på EU-plan og på klarhed over, hvilken del af de nationale myndigheder der skulle kontaktes for at finde hurtige løsninger på indvirkningerne på det indre marked som følge af krisen. Desuden blev det klart, at ukoordinerede restriktive foranstaltninger truffet af medlemsstaterne ville forværre krisens indvirkning på det indre marked yderligere. Det viste sig, at der er behov for ordninger mellem medlemsstaterne og EU-myndighederne med hensyn til beredskabsplanlægning, koordinering på teknisk niveau og samarbejde og informationsudveksling.
(3)  Kommissionens foranstaltninger blev forsinket med flere uger på grund af manglen på beredskabsplanlægningsforanstaltninger på EU-plan og på klarhed over, hvilken national myndighed der skulle kontaktes for at finde hurtige løsninger på indvirkningerne på det indre marked som følge af krisen. Desuden blev det klart, at ukoordinerede restriktive foranstaltninger truffet af medlemsstaterne ville forværre krisens indvirkning på det indre marked yderligere. Det viste sig, at der er behov for ordninger mellem medlemsstaterne og EU-myndighederne med hensyn til beredskabsplanlægning, koordinering på teknisk niveau og samarbejde og informationsudveksling. Det blev derudover tydeligt, at fraværet af effektiv koordinering medlemsstaterne imellem forværrede manglen på varer og skabte flere hindringer for den frie bevægelighed for tjenesteydelser og personer.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Repræsentative organisationer af økonomiske aktører har antydet, at de økonomiske aktører ikke havde tilstrækkelige oplysninger om medlemsstaternes kriseresponsforanstaltninger under pandemien, dels fordi de ikke vidste, hvor de skulle indhente sådanne oplysninger, dels på grund af sprogbegrænsninger og den administrative byrde, der er forbundet med at foretage gentagne undersøgelser i alle medlemsstaterne, navnlig i et lovgivningsmiljø i konstant forandring. Dette forhindrede dem i at træffe informerede forretningsbeslutninger om, i hvilket omfang de kan forlade sig på deres ret til fri bevægelighed eller fortsætte grænseoverskridende forretningsaktiviteter under krisen. Det er nødvendigt at forbedre tilgængeligheden af oplysninger om kriseresponsforanstaltninger på nationalt plan og EU-plan.
(4)  På trods af den indledende mangel på koordinering spillede reglerne for det indre marked imidlertid en central rolle med hensyn til at afbøde krisens negative virkninger og sikre en hurtig genopretning af Unionens økonomi, navnlig idet de forhindrede brugen af uberettigede og uforholdsmæssige nationale restriktioner fra medlemsstaternes side i forbindelse med deres ensidige håndteringer af krisen, og idet de gav et stærkt incitament til at finde fælles løsninger og dermed fremme solidariteten.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Den seneste tids begivenheder har også fremhævet behovet for, at Unionen er bedre forberedt på mulige fremtidige kriser, navnlig i betragtning af de fortsatte virkninger af klimaændringer og deraf følgende naturkatastrofer samt global økonomisk og geopolitisk ustabilitet. Da det ikke vides, hvilken type kriser der vil kunne opstå næste gang og få alvorlige konsekvenser for det indre marked og dets forsyningskæder i fremtiden, er det nødvendigt at indføre et instrument, som kan anvendes, hvis det indre marked rammes af forskellige kriser.
(5)  Den seneste tids begivenheder har også fremhævet behovet for, at Unionen er bedre forberedt på mulige fremtidige kriser, navnlig i betragtning af de fortsatte virkninger af klimaændringer og deraf følgende naturkatastrofer samt global økonomisk og geopolitisk ustabilitet. Da det ikke vides, hvilken type fremtidige kriser der vil kunne opstå og få alvorlige konsekvenser for det indre marked og dets forsyningskæder, er det nødvendigt at indføre et instrument, som kan anvendes i tilfælde af, at der opstår forskellige kriser, der får indvirkning på det indre marked, og som har en grænseoverskridende virkning.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  En krise kan påvirke det indre marked på to måder: På den ene side kan en krise føre til hindringer for den frie bevægelighed på det indre marked og dermed forstyrre dets normale funktion. På den anden side kan en krise forstærke manglen på kriserelevante varer og tjenesteydelser på det indre marked. Forordningen bør omhandle begge typer af virkninger på det indre marked.
(6)  En krise kan påvirke det indre marked ved at føre til hindringer for den frie bevægelighed på det indre marked og dermed forstyrre dets normale funktion. En krise kan forværre manglen på kriserelevante varer og tjenesteydelser på det indre marked. Denne forordning bør imødegå den skadelige indvirkning den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser eller personer på det indre marked.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Da eventuelle specifikke aspekter af fremtidige kriser, der kan påvirke det indre marked og dets forsyningskæder, er vanskelige at forudsige, bør denne forordning fastlægge en generel ramme for foregribelse, forberedelse, afbødning og minimering af de negative virkninger, som en krise kan have for det indre marked og dets forsyningskæder.
(7)  Da eventuelle specifikke aspekter af fremtidige kriser, der kan påvirke det indre marked og dets forsyningskæder, er vanskelige at forudsige, bør denne forordning fastlægge en generel ramme for foregribelse, forberedelse, afbødning og minimering af de negative virkninger, som en krise kan have for det indre marked og dets forsyningskæder, og for styrkelse af deres modstandsdygtighed.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Den ramme for foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, bør anvendes på en sammenhængende, gennemsigtig, effektiv, forholdsmæssig og rettidig måde under behørig hensyntagen til behovet for at opretholde vitale samfundsmæssige funktioner, dvs. den offentlige sikkerhed, tryghed, den offentlige orden eller folkesundheden, idet medlemsstaternes ansvar for at beskytte den nationale sikkerhed og deres beføjelse til at beskytte andre væsentlige statslige funktioner, herunder sikring af statens territoriale integritet og opretholdelse af lov og orden, respekteres.
(8)  De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, bør anvendes på en sammenhængende, gennemsigtig, effektiv, forholdsmæssig og rettidig måde under behørig hensyntagen til behovet for at opretholde vitale samfundsmæssige funktioner, dvs. den offentlige sikkerhed, tryghed, den offentlige orden eller folkesundheden, idet medlemsstaternes ansvar for at beskytte den nationale sikkerhed og deres beføjelse til at beskytte andre væsentlige statslige funktioner, herunder sikring af statens territoriale integritet og opretholdelse af lov og orden, respekteres. Denne forordning bør derfor ikke berøre spørgsmål vedrørende national sikkerhed og nationalt forsvar.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Med henblik herpå fastsætter denne forordning:
(9)  Med henblik herpå fastsætter denne forordning de nødvendige midler til at sikre det indre markeds fortsatte funktion, den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, herunder arbejdstagere, og tilgængeligheden af kriserelevante varer og tjenesteydelser for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder i krisetider.
—  de nødvendige midler til at sikre det indre markeds fortsatte funktion, de virksomheder, der opererer på det indre marked, og dets strategiske forsyningskæder, herunder den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer i krisetider og tilgængeligheden af kriserelevante varer og tjenesteydelser for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder i krisetider
—  et forum for passende koordinering, samarbejde og udveksling af oplysninger og
—  midlerne til rettidig adgang til og tilgængelighed af de oplysninger, der er nødvendige for en målrettet respons og passende markedsadfærd fra virksomhedernes og borgernes side under en krise.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Hvor det er muligt, bør denne forordning gøre det muligt at foregribe hændelser og kriser på grundlag af igangværende analyser vedrørende strategisk vigtige områder af det indre markeds økonomi og Unionens løbende fremsynsarbejde.
udgår
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Denne forordning bør ikke overlappe den eksisterende ramme for lægemidler, medicinsk udstyr eller andre medicinske modforanstaltninger inden for rammerne af EU's ramme for sundhedssikkerhed, herunder forordning (EU) .../... om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler [SCBTH-forordningen (COM(2020)0727)], Rådets forordning (EU) .../... om en ramme for foranstaltninger til sikring af forsyninger af kriserelevante medicinske modforanstaltninger [beredskabsrammeforordning (COM(2021)0577)], forordning (EU) .../... om det udvidede mandat for ECDC [ECDC-forordningen (COM(2020)0726)] og forordning (EU) 2022/123 om EMA's udvidede mandat [EMA-forordningen]. Derfor er lægemidler, medicinsk udstyr eller andre medicinske modforanstaltninger, når de er opført på den liste, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i beredskabsrammeforordningen, udelukket fra denne forordnings anvendelsesområde, undtagen i forbindelse med bestemmelserne om fri bevægelighed under nødsituationen på det indre marked, og navnlig dem, der har til formål at genetablere og lette den frie bevægelighed, samt underretningsmekanismen.
(11)  Denne forordning bør ikke overlappe den eksisterende ramme for lægemidler, medicinsk udstyr eller andre medicinske modforanstaltninger inden for rammerne af EU's ramme for sundhedssikkerhed, herunder forordning (EU) 2022/123 og forordning (EU) 2022/2371. Derfor er lægemidler, medicinsk udstyr eller andre medicinske modforanstaltninger, der falder ind under deres ansvarsområde, udelukket fra denne forordnings anvendelsesområde, undtagen i forbindelse med bestemmelserne om fri bevægelighed under en nødsituation for det indre marked, og navnlig dem, der har til formål at genetablere og lette den frie bevægelighed, samt underretningsmekanismen.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Denne forordning bør supplere den integrerede ordning for politisk kriserespons, der forvaltes af Rådet i henhold til Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1993, for så vidt angår dets arbejde med virkninger på det indre marked af tværsektorielle kriser, der kræver politisk beslutningstagning.
(12)  Denne forordning bør supplere de integrerede ordninger for politisk kriserespons, der forvaltes af Rådet i henhold til Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1993, for så vidt angår dets arbejde med virkninger på det indre marked af tværsektorielle kriser, der kræver politisk beslutningstagning.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  For at tage hensyn til den ekstraordinære karakter af og de potentielle vidtrækkende konsekvenser for det indre markeds grundlæggende funktion af en nødsituation for det indre marked bør Rådet undtagelsesvis tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblikaktivering af nødsituationstilstanden for det indre marked i henhold til artikel 291, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
(16)  Denne forordning bør ikke berøre arbejdsretten eller arbejdsvilkårene, herunder sundheden og sikkerhedenarbejdspladsen, retten til kollektive forhandlinger og arbejdsmarkedsparternes autonomi.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  I artikel 21 i TEUF fastsættes det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De detaljerede betingelser og begrænsninger er fastsat i direktiv 2004/38/EF. I dette direktiv fastsættes de generelle principper, der gælder for disse begrænsninger, og de grunde, der kan anvendes som begrundelse for sådanne foranstaltninger. Disse grunde er hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden. I denne forbindelse kan begrænsninger af den frie bevægelighed begrundes, hvis de er forholdsmæssige og ikkediskriminerende. Denne forordning har ikke til formål at fastsætte yderligere grunde til begrænsning af retten til fri bevægelighed for personer ud over dem, der er fastsat i kapitel VI i direktiv 2004/38/EF.
(17)   Hvis de aktiviteter, der skal udføres i henhold til denne forordning, omfatter behandling af personoplysninger, bør en sådan behandling være i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, nemlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/17251b.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 18
(18)  For så vidt angår foranstaltningerne til genetablering og fremme af den frie bevægelighed for personer og alle andre foranstaltninger, der påvirker den frie bevægelighed for personer, og som er fastsat i denne forordning, er de baseretartikel 21 i TEUF og supplerer direktiv 2004/38/EF, uden at det berører dets anvendelse i nødsituationer for det indre marked. Sådanne foranstaltninger bør ikke føre til, at der gives tilladelse til eller begrundes begrænsninger af den frie bevægelighed i strid med traktaterne eller andre bestemmelser i EU-retten.
(18)  Denne forordning fastsætter rettigheder og forpligtelser for økonomiske aktører, navnlig fysiske eller juridiske personer, herunder enhver midlertidig sammenslutning af virksomheder, der tilbyder produkter eller tjenesteydelser af kritisk betydningmarkedet. Desuden defineres kritiske vigtige områder, som er af systemisk og vital betydning for det indre markeds funktion, navnlig områder med relation til den frie, grænseoverskridende bevægelighed for varer, tjenesteydelser eller personer, som f.eks. områder med relation til fødevarer, transport, vedligeholdelse, sundhed eller informationsteknologi.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  I artikel 45 i TEUF fastsættes arbejdstagernes ret til fri bevægelighed med de restriktioner og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. Denne forordning indeholder bestemmelser, der supplerer de eksisterende foranstaltninger for at styrke den frie bevægelighed for personer, øge gennemsigtigheden og yde administrativ bistand i nødsituationer for det indre marked. Sådanne foranstaltninger omfatter oprettelse og tilrådighedsstillelse af de centrale kontaktpunkter for arbejdstagere og deres repræsentanter i medlemsstaterne og på EU-plan i overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked i henhold til denne forordning.
(19)  For at sikre et velfungerende indre marked bør der ved denne forordning nedsættes et udvalg for nødsituationer for det indre marked og dettes modstandsdygtighed ("udvalget"), som skal rådgive Kommissionen for så vidt angår passende foranstaltninger til at foregribe, forebygge eller reagere på virkningerne af en krise. Europa-Parlamentet bør kunne udpege en ekspert som medlem af udvalget. Kommissionen bør indbyde repræsentanter for andre kriserelevante organer på EU-plan som observatører til de relevante møder i udvalget, herunder, hvis det er relevant, repræsentanter for Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Kommissionen bør sikre, at Europa-Parlamentet modtager alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes repræsentanter. Europa-Parlamentet bør ligeledes systematisk have adgang til de møder i udvalget, som medlemsstaternes eksperter indbydes til. EFTA-staternes repræsentanters deltagelse som observatører bør sikres i overensstemmelse med aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og med de bilaterale aftaler mellem Unionen og Det Schweiziske Forbund. Udvalget bør navnlig bistå og rådgive Kommissionen om foranstaltninger, der har indvirkning på den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, herunder arbejdstagere, med særligt fokus på mobile arbejdstagere, herunder grænsearbejdere og -pendlere.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Hvis medlemsstaterne vedtager foranstaltninger, der påvirker den frie bevægelighed for varer eller personer, varer eller den frie udveksling af tjenesteydelser som forberedelse på og under nødsituationer for det indre marked, bør de begrænse sådanne foranstaltninger til, hvad der er nødvendigt, og fjerne dem, så snart situationen tillader det. Sådanne foranstaltninger bør overholde principperne om proportionalitet og ikke-forskelsbehandling og bør tage hensyn til den særlige situation i grænseregioner.
(20)   Det er afgørende, at der sikres større gennemsigtighed og ansvarlighed, navnlig i krisetider, i overensstemmelse med de værdier, som Unionen bygger på. Europa-Parlamentet spiller en central rolle med hensyn til at sikre demokratisk ansvarlighed. Denne forordning bør derfor fastsætte regler, der kan styrke dialogen mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende nødsituationer og modstandsdygtighed.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 21
(21)   Aktiveringen af nødsituationstilstanden for det indre marked bør udløse en forpligtelse for medlemsstaterne til at meddele kriserelevante restriktioner for den frie bevægelighed.
(21)   For at sikre effektiv koordinering og udveksling af oplysninger i tilfælde af nødsituationer fastsætter denne forordning en forpligtelse for medlemsstaterne til at udpege centrale forbindelseskontorer, der skal være ansvarlige for kontakten med det centrale forbindelseskontor på EU-plan, som er udpeget af Kommissionen, såvel som med andre medlemsstaters centrale forbindelseskontorer.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 22
(22)  Når Kommissionen undersøger, om anmeldte udkast til eller vedtagne foranstaltninger er forenelige med proportionalitetsprincippet, bør den tage behørigt hensyn til udviklingen i krisesituationen og ofte begrænsede oplysninger, der er til rådighed for medlemsstaterne, når de søger at mindske de nye risici i forbindelse med krisen. Når omstændighederne gør det berettiget og nødvendigt, kan Kommissionen på grundlag af alle tilgængelige oplysninger, herunder specialiserede eller videnskabelige oplysninger, overveje berettigelsen af medlemsstaternes argumenter, der bygger på forsigtighedsprincippet, som begrundelse for at indføre restriktioner for den frie bevægelighed for personer. Det er Kommissionens opgave at sikre, at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med EU-retten og ikke skaber uberettigede hindringer for det indre markeds funktion. Kommissionen bør reagere på medlemsstaternes meddelelser så hurtigt som muligt under hensyntagen til omstændighederne i forbindelse med den pågældende krise og senest inden for de frister, der er fastsat i denne forordning.
(22)   Modstandsdygtighed er afgørende for at sikre, at det indre marked opfylder ét af sine endelige mål om at støtte Unionens økonomi. Denne forordning bør gøre det muligt at foregribe hændelser og kriser på grundlag af igangværende analyser vedrørende kritisk vigtige områder af det indre markeds økonomi og Unionens løbende fremsynsarbejde. For at sikre kriseberedskabet hos alle aktører er det nødvendigt at fastsætte regler om stresstest, der skal gennemføres mindst hvert andet år, og om uddannelse og kriseprotokoller, der involverer ikke blot alle relevante nationale myndigheder, men også interessenter såsom virksomheder, arbejdsmarkedets parter og eksperter. Det er også afgørende, at der fastsættes regler for strategiske reserver af varer af kritisk betydning, så der sikres en korrekt udveksling af oplysninger og ydes støtte til medlemsstaterne med henblik på at bistå dem med at koordinere og strømline deres indsats.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  For at sikre, at de specifikke nødforanstaltninger for det indre marked, der er fastsat i denne forordning, kun anvendes, når dette er nødvendigt for at reagere på en særlig nødsituation for det indre marked, bør sådanne foranstaltninger kræve individuel aktivering ved hjælp af Kommissionens gennemførelsesretsakter, som angiver årsagerne til en sådan aktivering og de kriserelevante varer eller tjenesteydelser, på hvilke sådanne foranstaltninger finder anvendelse.
(23)   For at udpege kritiske sektorer bør der fastlægges en metode, der tager højde for specifikke kriterier, nemlig handelsstrømmene, efterspørgslen og udbuddet, koncentrationen af udbuddet, Unionens og den globale fremstillings- og produktionskapacitet i forskellige led i værdikæden og den indbyrdes afhængighed mellem økonomiske aktører.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 24
(24)  For at sikre, at gennemførelsesretsakterne står i et rimeligt forhold til formålet, og at der tages behørigt hensyn til de økonomiske aktørers rolle i krisestyring, bør Kommissionen desuden kun ty til aktivering af nødsituationstilstanden for det indre marked, hvis de økonomiske aktører ikke er i stand til at levere en løsningfrivillig basis inden for en rimelig frist. Det bør i hver enkelt sådan retsakt og i forbindelse med alle særlige aspekter af en krise angives, hvorfor dette er tilfældet.
(24)   Det er vigtigt at kortlægge og overvåge forsyningskæderne for varer og tjenesteydelser af kritisk betydning under overvågningstilstanden samt den frie bevægelighed for kategorier af arbejdstagere af kritisk betydning forud for en nødsituation for det indre marked. For at tage højde for aktiveringen af overvågningstilstanden og de potentielle konsekvenser for et velfungerende indre marked, som dens udløsning vil kunne bevirke, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på aktivering af denne tilstand i henhold til artikel 291, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Overvågningstilstanden bør aktiveres i en periode på højst seks måneder med mulighed for forlængelse af denne varighed under behørig hensyntagen til udtalelsen fra udvalget. Kommissionen bør forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om sine resultater vedrørende den overvågning, der foretages under overvågningstilstanden, af forsyningskæderne for varer, tjenesteydelser af kritisk betydning, den frie bevægelighed for kategorier af arbejdstagere af kritisk betydning og fortegnelsen over de mest relevante økonomiske aktører.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  Kommissionen bør kun anvende anmodninger om oplysninger til økonomiske aktører, hvis de oplysninger, der er nødvendige for at reagere hensigtsmæssigt på nødsituationen på det indre marked, såsom oplysninger, der er nødvendige for Kommissionens indkøb på vegne af medlemsstaterne eller skøn over produktionskapaciteten hos producenter af kriserelevante varer, hvis forsyningskæder er blevet afbrudt, ikke kan indhentes fra offentligt tilgængelige kilder eller som følge af frivillige oplysninger.
(25)   Kommissionen bør nøje vurdere alvoren af forstyrrelser af det indre markeds funktion og konsekvenserne af en krise på grundlag af konkret og pålidelig dokumentation og under behørig hensyntagen til kriterierne i denne forordning.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)   Aktiveringen af nødsituationstilstanden for det indre marked bør, hvor det er nødvendigt, også udløse anvendelsen af visse kriseresponsprocedurer, som indfører tilpasninger af reglerne for design, fremstilling, overensstemmelsesvurdering og omsætning af varer, der er omfattet af Unionens harmoniserede regler. Disse kriseresponsprocedurer bør gøre det muligt hurtigt at markedsføre produkter, der betegnes som kriserelevante varer, i en nødsituation. Overensstemmelsesvurderingsorganerne bør prioritere overensstemmelsesvurderingen af kriserelevante varer frem for andre igangværende ansøgninger vedrørende andre produkter. På den anden side bør de nationale kompetente myndigheder i tilfælde, hvor der er unødige forsinkelser i overensstemmelsesvurderingsprocedurerne, kunne udstede tilladelser for produkter, der ikke har været underkastet de gældende overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der skal bringes i omsætning på deres respektive marked, forudsat at de opfylder de gældende sikkerhedskrav. Sådanne tilladelser er kun gyldige på den udstedende medlemsstats område og er begrænset til varigheden af nødsituationen for det indre marked. For at lette stigningen i udbuddet af kriserelevante produkter bør der desuden indføres en vis fleksibilitet med hensyn til mekanismen for formodning om overensstemmelse. I forbindelse med en nødsituation for det indre marked bør producenter af kriserelevante varer også kunne forlade sig på nationale og internationale standarder, som giver et beskyttelsesniveau svarende til de harmoniserede europæiske standarder. I tilfælde, hvor sidstnævnte ikke eksisterer, eller hvor det er uforholdsmæssigt vanskeligt at overholde dem på grund af forstyrrelserne af det indre marked, bør Kommissionen kunne udstede fælles tekniske specifikationer med frivillig eller obligatorisk anvendelse med henblik på at stille brugsklare tekniske løsninger til rådighed for fabrikanterne.
(26)   For at tage højde for den ekstraordinære karakter og de potentielle vidtrækkende konsekvenser af aktiveringen af nødsituationstilstanden for det indre marked, som kan få en negativ indvirkning på den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, og for at sikre passende offentlig kontrol, bør nødsituationstilstanden for det indre marked kun aktiveres ved en lovgivningsmæssig retsakt i form af en afgørelse på forslag af Kommissionen og straks vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab. For at imødekomme behovet for hurtig beslutningstagning i krisetider kan afgørelser om at aktivere nødsituationstilstanden for det indre marked vedtages ved at gøre brug af hasteprocedurer, eftersom disse procedurer tidligere er blevet anvendt med succes.
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 27
(27)  Indførelsen af disse kriserelevante tilpasninger af de relevante sektorspecifikke EU-harmoniserede regler kræver målrettede tilpasninger af følgende 19 sektorspecifikke rammer: Direktiv 2000/14/EF, direktiv 2006/42/EU, direktiv 2010/35/EU, direktiv 2013/29/EU, direktiv 2014/28/EU, direktiv 2014/29/EU, direktiv 2014/30/EU, direktiv 2014/31/EU, direktiv 2014/32/EU, direktiv 2014/33/EU, direktiv 2014/34/EU, direktiv 2014/35/EU, direktiv 2014/53/EU, direktiv 2014/68/EU, forordning (EU) 2016/424, forordning (EU) 2016/425, forordning (EU) 2016/426, forordning (EU) 2019/1009 og forordning (EU) nr. 305/2011. Aktiveringen af nødprocedurerne bør være betinget af, at nødsituationstilstanden for det indre marked aktiveres, og bør begrænses til de produkter, der betegnes som kriserelevante varer.
(27)   Aktiveringen af nødprocedurerne bør være betinget af, at nødsituationstilstanden for det indre marked aktiveres, og bør begrænses til de produkter, der betegnes som kriserelevante varer. Derfor bør aktiveringen af nødsituationstilstanden for det indre marked, hvor det er nødvendigt, også udløse anvendelsen af visse kriseresponsprocedurer vedrørende design, fremstilling, overensstemmelsesvurdering og omsætning af varer, der er omfattet af Unionens harmoniserede regler eller af de generelle sikkerhedsregler, begrænset til produkter, der er udpeget som kriserelevante varer.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 28
(28)  I tilfælde, hvor der er betydelige risici for det indre markeds funktion, eller hvor der er alvorlig mangel på eller en usædvanlig stor efterspørgsel efter varer af strategisk betydning, kan foranstaltninger på EU-plan, der har til formål at sikre tilgængeligheden af kriserelevante produkter, såsom prioriterede ordrer, vise sig at være nødvendige for at kunne vende tilbage til det indre markeds normale funktion.
(28)   Restriktioner for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, som medlemsstaterne indfører, bør forbydes, medmindre de er ikkediskriminerende, begrundede og forholdsmæssige. Det bør ikke være muligt at suspendere de grundlæggende frihedsrettigheder, der er fastsat i traktaten, i krisetider, og medlemsstaterne bør ikke bruge nødsituationen som påskud til at vedtage restriktioner, der går ud over, hvad der fremgår af traktatens bestemmelser. Enhver reaktion på en nødsituation for det indre marked bør nøje overholde sådanne regler samt reglerne i denne forordning. Hvis medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der påvirker den frie bevægelighed for varer eller personer eller den frie udveksling af tjenesteydelser som forberedelse på og under nødsituationer for det indre marked, bør de begrænse sådanne foranstaltninger til, hvad der er nødvendigt, og ophæve dem igen, så snart nødsituationstilstanden deaktiveres, eller inden da, når de ikke længere er nødvendige. Sådanne foranstaltninger bør overholde principperne om proportionalitet og ikkeforskelsbehandling og bør tage højde for den særlige situation i grænseregioner.
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  For at udnytte Kommissionens købekraft og forhandlingsposition under overvågningstilstanden for det indre marked og nødsituationstilstanden for det indre marked bør medlemsstaterne kunne anmode Kommissionen om at foretage indkøb på deres vegne.
(29)  Repræsentative organisationer af økonomiske aktører har antydet, at de økonomiske aktører ikke havde tilstrækkelige oplysninger om medlemsstaternes kriseresponsforanstaltninger under pandemien, dels fordi de ikke vidste, hvor de skulle indhente sådanne oplysninger, dels på grund af sprogbegrænsninger og den administrative byrde, der er forbundet med at foretage gentagne undersøgelser i alle medlemsstaterne, navnlig i et lovgivningsmiljø i konstant forandring. Dette forhindrede dem i at træffe informerede forretningsbeslutninger om, i hvilket omfang de kunne forlade sig på deres ret til fri bevægelighed eller fortsætte grænseoverskridende forretningsaktiviteter under krisen. Det er nødvendigt at forbedre tilgængeligheden af oplysninger om kriseresponsforanstaltninger på nationalt plan og EU-plan.
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 30
(30)  Hvis der er en alvorlig mangel på kriserelevante produkter eller tjenesteydelser på det indre marked i en nødsituation for det indre marked, og det er klart, at de økonomiske aktører, der opererer på det indre marked, ikke producerer sådanne varer, men i princippet vil være i stand til at omlægge deres produktionslinjer eller have tilstrækkelig kapacitet til at levere de nødvendige varer eller tjenesteydelser, bør Kommissionen som en sidste udvej kunne anbefale medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til at lette eller anmode om, at fabrikanternes produktionskapacitet øges eller omlægges, eller at tjenesteydernes kapacitet til at levere kriserelevante tjenester fremmes. I den forbindelse vil Kommissionen informere medlemsstaterne om, hvor alvorlig manglen er, og hvilken type kriserelevante varer eller tjenesteydelser der er behov for, og yde støtte og rådgivning i forbindelse med fleksibiliteten i gældende EU-ret til sådanne formål.
(30)  I artikel 21 i TEUF fastsættes det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De detaljerede betingelser og begrænsninger er fastsat i direktiv 2004/38/EF. I dette direktiv fastsættes de generelle principper, der gælder for disse begrænsninger, og de grunde, der kan anvendes som begrundelse for sådanne foranstaltninger. Disse grunde er hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden. I den forbindelse kan begrænsninger af den frie bevægelighed begrundes, hvis de er forholdsmæssige og ikkediskriminerende. Denne forordning har ikke til formål at fastsætte yderligere grunde til begrænsning af retten til fri bevægelighed for personer ud over dem, der er fastsat i kapitel VI i direktiv 2004/38/EF.
Ændring 30
Forslag til forordning
Betragtning 31
(31)  De foranstaltninger, der sikrer lovgivningsmæssig fleksibilitet, vil gøre det muligt for Kommissionen at henstille til medlemsstaterne at fremskynde procedurerne for udstedelse af tilladelser, der er nødvendige for at øge kapaciteten til at producere kriserelevante varer eller levere kriserelevante tjenesteydelser.
(31)  Foranstaltningerne til fremme af den frie bevægelighed for personer og alle andre foranstaltninger, der påvirker den frie bevægelighed for personer, og som er fastsat i denne forordning, er baseret på artikel 21 i TEUF og supplerer direktiv 2004/38/EF, uden at det berører dets anvendelse i tilfælde af nødsituationer for det indre marked. Sådanne foranstaltninger bør ikke føre til, at der gives tilladelse til eller begrundes begrænsninger af den frie bevægelighed i strid med traktaterne eller andre bestemmelser i EU-retten.
Ændring 31
Forslag til forordning
Betragtning 32
(32)  For at sikre, at kriserelevante varer er tilgængelige under nødsituationen for det indre marked, kan Kommissionen desuden opfordre de økonomiske aktører, der opererer i kriserelevante forsyningskæder, til at prioritere de ordrer på input, der er nødvendige for fremstillingen af slutprodukter, der er kriserelevante, eller ordrerne på selve slutprodukterne. Hvis en økonomisk aktør nægter at acceptere og prioritere sådanne ordrer efter objektive beviser for, at tilgængeligheden af kriserelevante varer er absolut nødvendig, kan Kommissionen beslutte at opfordre de berørte økonomiske aktører til at acceptere og prioritere visse ordrer, hvis opfyldelse så vil have forrang frem for andre privatretlige eller offentligretlige forpligtelser. I tilfælde af manglende accept bør den pågældende aktør redegøre for sine legitime grunde til at afvise anmodningen. Kommissionen kan offentliggøre en sådan begrundet redegørelse eller dele af den under behørig hensyntagen til forretningshemmeligheder.
(32)   I artikel 45 i TEUF fastsættes arbejdstagernes ret til fri bevægelighed med de restriktioner og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. Denne forordning indeholder bestemmelser, der supplerer de eksisterende foranstaltninger for at lette den frie bevægelighed for personer, øge gennemsigtigheden og yde administrativ bistand i nødsituationer for det indre marked. Sådanne foranstaltninger omfatter oprettelse af centrale kontaktpunkter og tilrådighedsstillelse heraf for arbejdstagere og deres repræsentanter i medlemsstaterne og på EU-plan under overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres til at bruge eksisterende instrumenter til at oprette og drive disse kontaktpunkter. Sådanne kontaktpunkter bør være aktive uden for nødsituationstilstanden og bør bidrage til at fremme kommunikationen mellem medlemsstaterne og med udvalget.
Ændring 32
Forslag til forordning
Betragtning 33
(33)   For at sikre tilgængeligheden af kriserelevante varer under nødsituationen på det indre marked kan Kommissionen desuden anbefale, at medlemsstaterne fordeler strategiske reserver under behørig hensyntagen til principperne om solidaritet, nødvendighed og proportionalitet.
(33)   For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår muligheden for at vedtage støtteforanstaltninger til fremme af den frie bevægelighed for personer. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.
Ændring 33
Forslag til forordning
Betragtning 34
(34)   Hvis de aktiviteter, der skal udføres i henhold til denne forordning, omfatter behandling af personoplysninger, bør en sådan behandling være i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, nemlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/172541 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67942.
(34)  Aktiveringen af overvågnings- eller nødsituationstilstanden for det indre marked bør udløse en forpligtelse for medlemsstaterne til at underrette Kommissionen om vedtagelsen af foranstaltninger vedrørende kriserelevante restriktioner for den frie bevægelighed for varer, den frie udveksling af tjenesteydelser og den frie bevægelighed for personer, herunder arbejdstagere, ledsaget af en erklæring, der begrunder indførelsen af sådanne foranstaltninger. I erklæringen om proportionaliteten af sådanne foranstaltninger bør der tages hensyn til foranstaltningernes virkninger, deres anvendelsesområde og deres forventede varighed.
__________________
41 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
42 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
Ændring 34
Forslag til forordning
Betragtning 35
(35)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, for så vidt angår muligheden for at vedtage støtteforanstaltninger til fremme af den frie bevægelighed for personer med henblik på at opstille en liste over individuelle mål (mængder og frister) for de strategiske reserver, som medlemsstaterne bør opretholde, således at initiativets mål nås. Endvidere bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, for så vidt angår aktivering af overvågningstilstanden og overvågningsforanstaltninger med henblik på nøje at overvåge de strategiske forsyningskæder og koordinere opbygningen af strategiske reserver for varer af strategisk betydning. Kommissionen bør endvidere tillægges gennemførelsesbeføjelser, forvidt angår aktivering af specifikke nødresponsforanstaltninger i forbindelse med en nødsituation for det indre marked for at muliggøre en hurtig og koordineret respons. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.
(35)   Når Kommissionen undersøger, om anmeldte udkast til eller vedtagne foranstaltninger er forenelige med proportionalitetsprincippet, bør den tage behørigt hensyn til udviklingen i krisesituationen og ofte begrænsede oplysninger, der er til rådighed for medlemsstaterne, når de søger at mindske de nye risici i forbindelse med krisen. Når omstændighederne gør det berettiget og nødvendigt, kan Kommissionen på grundlag af alle tilgængelige oplysninger, herunder specialiserede eller videnskabelige oplysninger, overveje berettigelsen af medlemsstaternes argumenter. Det er Kommissionens opgave at sikre, at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med EU-retten og ikke skaber uberettigede hindringer for det indre markeds funktion. Kommissionen bør reagere på medlemsstaternes meddelelserhurtigt som muligt under hensyntagen til omstændighederne i forbindelse med den pågældende krise og senest inden for de frister, der er fastsat i denne forordning.
Ændring 35
Forslag til forordning
Betragtning 36
(36)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"). Den respekterer navnlig retten til privatlivets fred for de økonomiske aktører, der er fastsat i chartrets artikel 7, retten til databeskyttelse, der er fastsat i chartrets artikel 8, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og aftalefriheden, som er beskyttet ved chartrets artikel 16, ejendomsretten, der er beskyttet ved chartrets artikel 17, retten til kollektive forhandlinger og søgsmål, der er beskyttet ved chartrets artikel 26, og retten til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol som fastsat i chartrets artikel 47. Da målet for denne forordning ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af handlingens omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Forordningen bør ikke berøre arbejdsmarkedets parters autonomi som anerkendt i TEUF.
(36)  Hvis Kommissionen finder, at de meddelte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med EU-retten, kan den træffe en afgørelse, der pålægger den pågældende medlemsstat at ændre eller undlade at vedtage det anmeldte udkast til foranstaltning. Vedtagelsen af afgørelser berører ikke Kommissionens beføjelser som traktaternes vogter med ansvar for at sikre overholdelsen af den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer. For at sikre en effektiv gennemførelse af denne forordning bør Kommissionen ved hjælp af overtrædelsesprocedurer reagere effektivt på overtrædelser af EU-retten.
Ændring 36
Forslag til forordning
Betragtning 37
(37)  Unionen er fortsat fuldt engageret i international solidaritet og støtter kraftigt princippet om, at alle foranstaltninger, der anses for nødvendige i henhold til denne forordning, herunder foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge eller afhjælpe kritiske mangler, gennemføresen måde, der er målrettet, gennemsigtig, forholdsmæssig, midlertidig og i overensstemmelse med WTO-forpligtelserne.
(37)   For at sikre, at borgere, forbrugere, økonomiske aktører og arbejdstagere samt deres repræsentanter får bistand i tilfælde af en nødsituation, er det vigtigt at oprette nationale centrale kontaktpunkter og et centralt kontaktpunkt på EU-plan. Medlemsstaterne bør sikre, at det bliver muligt for alle, der er berørt af nationale kriseresponsforanstaltninger, at modtage relevante oplysninger fra de kompetente myndighederet klart og forståeligt sprog og på en let tilgængelig måde for personer med handicap.
Ændring 37
Forslag til forordning
Betragtning 38
(38)  EU-rammen skal omfatte interregionale elementer med henblik på at etablere sammenhængende, tværsektorielle, grænseoverskridende overvågnings- og nødresponsforanstaltninger for det indre marked, navnlig under hensyntagen til ressourcer, kapaciteter og sårbarheder i naboregioner, navnlig grænseregioner.
(38)   For at sikre, at de specifikke nødforanstaltninger for det indre marked, der er fastsat i denne forordning, kun anvendes, når dette er nødvendigt for at reagere på en særlig nødsituation for det indre marked, bør sådanne foranstaltninger aktiveres individuelt ved hjælp af Kommissionens gennemførelsesretsakter, hvori årsagerne til en sådan aktivering og de kriserelevante varer eller tjenesteydelser, på hvilke sådanne foranstaltninger finder anvendelse, er angivet.
Ændring 38
Forslag til forordning
Betragtning 39
(39)  Kommissionen indleder også, hvor det er relevant, konsultationer eller samarbejde på Unionens vegne med relevante tredjelande med særlig vægt på udviklingslande med henblik på at finde samarbejdsløsninger for at håndtere forstyrrelser i forsyningskæden i overensstemmelse med internationale forpligtelser. Dette omfatter koordinering i relevante internationale fora, hvis det er hensigtsmæssigt.
(39)   For at sikre, at gennemførelsesretsakterne står i et rimeligt forhold til formålet, og at der tages behørigt hensyn til de økonomiske aktørers rolle i forbindelse med krisestyring, bør Kommissionen desuden kun ty til aktivering af foranstaltninger i forbindelse med nødsituationstilstanden for det indre marked, såfremt de økonomiske aktører ikke er i stand til at levere en løsning på frivillig basis inden for en rimelig frist. Årsagerne til en sådan aktivering bør angives i hver enkelt retsakt, og der bør i den henseende tages højde for alle særlige aspekter af en krise.
Ændring 39
Forslag til forordning
Betragtning 40
(40)  For at etablere en ramme af kriseprotokoller bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at supplere den lovgivningsmæssige ramme, der er fastsat i denne forordning, ved yderligere at præcisere de nærmere bestemmelser for medlemsstaternes og EU-myndighedernes samarbejde i forbindelse med overvågnings- og nødsituationstilstand for det indre marked, sikker udveksling af oplysninger og risiko- og krisekommunikation. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunderekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
(40)  Det er kun som en sidste udvej, at anmodninger om oplysninger til økonomiske aktører bør fremsættes af Kommissionen i samarbejde med udvalget og medlemsstaterne, hvis de oplysninger, der er nødvendige for at reagere hensigtsmæssigt på nødsituationen på det indre marked, såsom oplysninger, der er nødvendige for Kommissionens indkøbvegne af medlemsstaterne eller for at foretage skøn over produktionskapaciteten hos producenter af kriserelevante varer, hvis forsyningskæder er blevet afbrudt, ikke kan indhentes fra offentligt tilgængelige kilder eller på grundlag af oplysninger, der frivilligt er givet på anden måde.
Ændring 40
Forslag til forordning
Betragtning 41
(41)  Rådets forordning (EF) nr. 2679/98, der indeholder bestemmelser om en mekanisme for bilaterale drøftelser om hindringer for det indre markeds funktion, er sjældent blevet anvendt og er forældet. Evalueringen viste, at de løsninger, der er fastsat i nævnte forordning, ikke tager højde for realiteterne i forbindelse med komplekse kriser, som ikke er begrænset til hændelser, der finder sted ved grænserne mellem to nabomedlemsstater. Den bør derfor ophæves —
(41)   Hvor der er betydelige risici for det indre markeds funktion, eller hvor der er alvorlig mangel på eller en usædvanlig stor efterspørgsel efter varer af kritisk betydning, kan foranstaltninger på EU-plan, der har til formål at sikre tilgængeligheden af kriserelevante varer, såsom prioriterede ordrer, vise sig at være nødvendige for at kunne vende tilbage til det indre markeds normale funktion.
Ændring 41
Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)
(41a)  Hvis der er en alvorlig mangel på kriserelevante varer og tjenesteydelser på det indre marked i en nødsituation for det indre marked, og det er klart, at de økonomiske aktører, der opererer på det indre marked, ikke producerer sådanne varer, men i princippet vil være i stand til at omlægge deres produktionslinjer eller have tilstrækkelig kapacitet til at levere de nødvendige varer eller tjenesteydelser, bør Kommissionen som en sidste udvej kunne anbefale medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til at lette eller anmode om, at fabrikanternes produktionskapacitet øges eller omlægges, eller at tjenesteydernes kapacitet til at levere kriserelevante tjenester fremmes. I den forbindelse bør Kommissionen informere medlemsstaterne om, hvor alvorlig manglen er, og hvilken type kriserelevante varer og tjenesteydelser der er nødvendige, og yde støtte og rådgivning i forbindelse med fleksibiliteten i gældende EU-ret til sådanne formål.
Ændring 42
Forslag til forordning
Betragtning 41 b (ny)
(41b)  De foranstaltninger, der sikrer lovgivningsmæssig fleksibilitet, vil gøre det muligt for Kommissionen at henstille til medlemsstaterne at fremskynde procedurerne for udstedelse af tilladelser, der er nødvendige for at øge kapaciteten til at producere kriserelevante varer eller levere kriserelevante tjenesteydelser.
Ændring 43
Forslag til forordning
Betragtning 41 c (ny)
(41c)   For at sikre, at kriserelevante varer er tilgængelige under nødsituationen for det indre marked, kan Kommissionen desuden opfordre de økonomiske aktører, der opererer i kriserelevante forsyningskæder, til at prioritere de ordrer på input, der er nødvendige for fremstillingen af kriserelevante varer. I det tilfælde, at en økonomisk aktør nægter at acceptere og prioritere sådanne ordrer på trods af objektive beviser for, at tilgængeligheden af kriserelevante varer er absolut nødvendig, kan Kommissionen beslutte at opfordre de berørte økonomiske aktører til at acceptere og prioritere visse ordrer, hvis opfyldelse så vil have forrang frem for andre privatretlige eller offentligretlige forpligtelser. I tilfælde af manglende accept bør den pågældende aktør redegøre for sine legitime grunde til at afvise anmodningen.
Ændring 44
Forslag til forordning
Betragtning 41 d (ny)
(41d)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår aktivering af specifikke beredskabsforanstaltninger, navnlig prioriterede ordrer, i en nødsituation for det indre marked for at muliggøre en hurtig og koordineret indsats. Den prioriterede ordre bør afgives til en rimelig og rimelig pris, herunder, hvor det er relevant, passende kompensation for alle yderligere omkostninger, som den økonomiske aktør har afholdt, herunder omkostninger som følge af f.eks. kontrakter uden for Unionen eller ændring af produktionslinjer. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
Ændring 45
Forslag til forordning
Betragtning 41 e (ny)
(41e)  Hvis alvorlig mangel på kriserelevante varer og tjenesteydelser påvirker en medlemsstat, kan den berørte medlemsstat desuden underrette Kommissionen herom og angive de nødvendige mængder. Kommissionen bør videregive oplysningerne til alle kompetente myndigheder og strømline koordineringen af medlemsstaternes svar. For at sikre tilgængeligheden af kriserelevante varer under nødsituationen på det indre marked kan Kommissionen desuden anbefale, at medlemsstaterne fordeler strategiske reserver under behørig hensyntagen til principperne om solidaritet, nødvendighed og proportionalitet.
Ændring 46
Forslag til forordning
Betragtning 41 f (ny)
(41f)  For at udnytte Kommissionens købekraft og forhandlingsposition under overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked bør medlemsstaterne kunne anmode Kommissionen om, at den foretager indkøb på deres vegne. Det er også vigtigt at sikre, at medlemsstaterne koordinerer deres foranstaltninger med støtte fra Kommissionen og udvalget, inden de iværksætter procedurer for indkøb af kriserelevante varer og tjenesteydelser. Gennemsigtighed er et centralt princip i forbindelse med effektive offentlige indkøb, et princip, som forbedrer konkurrencen, øger effektiviteten og skaber lige vilkår. Europa-Parlamentet bør underrettes om procedurer for fælles indkøb i henhold til denne forordning og efter anmodning gives adgang til de kontrakter, der indgås som følge af disse procedurer, forudsat at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, beskyttes på passende vis.
Ændring 47
Forslag til forordning
Betragtning 41 g (ny)
(41g)  Det er nødvendigt at fastsætte regler for digitale værktøjer for at sikre beredskab, når der reageres rettidigt og effektivt på eventuelle fremtidige nødsituationer, og for at sikre det indre markeds fortsatte funktion, den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer i krisetider og tilgængeligheden af kriserelevante varer og tjenesteydelser for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder. Når Kommissionen opretter sådanne værktøjer, bør den søge at sikre interoperabilitet med allerede eksisterende digitale værktøjer såsom informationssystemet for det indre marked (IMI) for at undgå overlapning af krav og enhver yderligere administrativ byrde. Denne forordning bør også fastsætte regler for passende koordinering, samarbejde og udveksling af oplysninger og indføre digitale værktøjer til at sikre, at hurtige baner for kritiske varer og tjenesteydelser fungerer, med det formål at fremskynde godkendelses-, registrerings- eller angivelsesprocedurerne. For at styrke inddragelsen af alle økonomiske aktører, navnlig virksomheder og civilsamfundet, bør Kommissionen derudover etablere en interessentplatform, der kan lette og tilskynde til en frivillig reaktion på nødsituationer for det indre marked.
Ændring 48
Forslag til forordning
Betragtning 41 h (ny)
(41h)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"). Den respekterer navnlig retten til privatlivets fred for de økonomiske aktører, der er fastsat i chartrets artikel 7, retten til databeskyttelse, der er fastsat i chartrets artikel 8, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og aftalefriheden, som er beskyttet ved chartrets artikel 16, ejendomsretten, der er beskyttet ved chartrets artikel 17, retten til kollektive forhandlinger og søgsmål, der er beskyttet ved chartrets artikel 28, og retten til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol som fastsat i chartrets artikel 47.
Ændring 49
Forslag til forordning
Betragtning 41 i (ny)
(41i)  Da målet for denne forordning ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af handlingens omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.
Ændring 50
Forslag til forordning
Betragtning 41 j (ny)
(41j)   Kommissionen bør foretage en evaluering af denne forordnings effektivitet og forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, herunder en evaluering af udvalgets arbejde, stresstest, uddannelses- og kriseprotokoller, kriterierne for aktivering af nødsituationstilstanden samt anvendelsen af digitale værktøjer. Desuden bør der indsendes rapporter, efter at nødsituationstilstanden er blevet deaktiveret. Disse rapporter bør omfatte en evaluering af, hvordan nødresponsordningen fungerer, og af nødforanstaltningernes indvirkning på de grundlæggende rettigheder såsom friheden til at oprette og drive egen virksomhed, friheden til at søge beskæftigelse og arbejde og retten til kollektive forhandlinger og kollektive skridt, herunder strejkeretten. Denne forordning bør ikke fortolkes således, at den berører retten til kollektive forhandlinger og retten til at tage kollektive skridt i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"), herunder arbejdstagernes ret til at tage kollektive skridt, herunder strejke, for at forsvare deres interesser. Endvidere bør forordningen ikke berøre arbejdsmarkedets parters autonomi som anerkendt i TEUF.
Ændring 51
Forslag til forordning
Betragtning 41 k (ny)
(41k)   Enhver foranstaltning i medfør af denne forordning bør være i overensstemmelse med Unionens forpligtelser i henhold til den relevante folkeret. Unionen er fortsat fuldt engageret i international solidaritet og støtter kraftigt princippet om, at alle foranstaltninger, der anses for nødvendige i henhold til denne forordning, herunder foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge eller afhjælpe kritiske mangler, gennemføres på en måde, der er målrettet, gennemsigtig, forholdsmæssig, midlertidig og i overensstemmelse med WTO-forpligtelserne.
Ændring 52
Forslag til forordning
Betragtning 41 l (ny)
(41l)   EU-rammen bør omfatte interregionale elementer med henblik på at etablere sammenhængende, tværsektorielle, grænseoverskridende overvågnings- og nødresponsforanstaltninger for det indre marked, navnlig under hensyntagen til ressourcer, kapaciteter og sårbarheder i naboregioner, navnlig grænseregioner.
Ændring 53
Forslag til forordning
Betragtning 41 m (ny)
(41m)   For at etablere en ramme af kriseprotokoller bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at supplere denne forordning, ved yderligere at præcisere de nærmere bestemmelser for medlemsstaternes og EU-myndighedernes samarbejde i forbindelse med overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked samt de nærmere bestemmelser for sikker udveksling af oplysninger og for risiko- og krisekommunikation. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
Ændring 54
Forslag til forordning
Betragtning 41 n (ny)
(41n)   Rådets forordning (EF) nr. 2679/98 indeholder bestemmelser om en mekanisme for bilaterale drøftelser og underretninger om hindringer for det indre markeds funktion. For at undgå overlapning af underretningskravene i krisesituationer bør nævnte forordning derfor ændres i overensstemmelse hermed. Forordning (EF) nr. 2679/98 bør ikke på nogen måde påvirke udøvelsen af grundlæggende rettigheder, der er anerkendt på EU-plan, herunder retten eller friheden til at strejke eller til at tage andre skridt, der er omfattet af specifikke ordninger for arbejdsmarkedsrelationer i medlemsstaterne, i overensstemmelse med national ret. Den bør heller ikke berøre retten til at forhandle, indgå og håndhæve kollektive overenskomster eller til at tage kollektive skridt i overensstemmelse med national ret.
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
1.  Denne forordning fastlægger en ramme for foranstaltninger med henblik på at foregribe, forberede sig på og reagere på virkningerne af kriser for det indre marked med det formål at sikre den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer og sikre tilgængeligheden af varer og tjenesteydelser af strategisk betydning og kriserelevante varer og tjenesteydelser på det indre marked.
1.  Formålet med denne forordning er at bidrage til et velfungerende indre marked ved at fastlægge en ramme med harmoniserede regler for at styrke dets modstandsdygtighed, effektivt foregribe og forebygge kriser, sikre en effektiv reaktion på kriser og lette den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
2.  De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger omfatter:
udgår
a)  en rådgivende gruppe til at rådgive Kommissionen om passende foranstaltninger til foregribelse, forebyggelse eller håndtering af krisens konsekvenser for det indre marked
b)  foranstaltninger til indsamling, deling og udveksling af relevante oplysninger
c)  beredskabsforanstaltninger med henblik på foregribelse og planlægning
d)  foranstaltninger til håndtering af virkningerne for det indre marked af væsentlige hændelser, der endnu ikke har resulteret i en nødsituation for det indre marked (overvågning af det indre marked), herunder en række overvågningsforanstaltninger og
e)  foranstaltninger til håndtering af nødsituationer for det indre marked, herunder en række nødresponsforanstaltninger.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne udveksler regelmæssigt oplysninger om alle spørgsmål, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, indbyrdes og med Kommissionen.
udgår
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
4.  Kommissionen kan indhente al relevant specialiseret og/eller videnskabelig viden, der er nødvendig for anvendelsen af denne forordning.
udgår
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift
Anvendelsesområde
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
1.  Foranstaltningerne i denne forordning finder anvendelse i forbindelse med en krises væsentlige indvirkning på det indre markeds funktion og dets forsyningskæder.
1.  Foranstaltningerne i denne forordning finder anvendelse i forbindelse med en krises betydelige indvirkning på det indre markeds funktion, uden at det berører de grundlæggende rettigheder, herunder friheden til at oprette og drive egen virksomhed, som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a
a)  lægemidler som defineret i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2001/83/EF
a)  lægemidler som defineret i artikel 1, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c
c)  andre medicinske modforanstaltninger som defineret i artikel 3, nr. 8), i forordning (EU) .../... om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler [SCBTH-forordningen]44 og opført på den liste, der er opstillet i henhold til artikel 6, stk. 1, i forslaget til] Rådets forordning (EU) .../... om en ramme for foranstaltninger til sikring af forsyningen af kriserelevante medicinske modforanstaltninger45
c)  andre medicinske modforanstaltninger som defineret i artikel3, nr. 10), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/237145
__________________
__________________
44 [henvisning til vedtaget retsakt indsættes, når den foreligger]
45 [henvisning til vedtaget retsakt indsættes, når den foreligger]
45 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2371 af 23. november 2022 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af afgørelse nr. 1082/2013/EU (EUT L 314 af 6.12.2022, s. 26).
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f
f)  finansielle tjenesteydelser såsom bank-, kredit-, forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, arbejdsmarkedsrelaterede eller personlige pensionsordninger, værdipapirer, investeringsfonde, betalings- og investeringsrådgivning, herunder de tjenesteydelser, der er anført i bilag I til direktiv 2013/36, samt afregnings- og clearingvirksomhed og rådgivning, formidling og andre finansielle hjælpetjenester.
f)  finansielle tjenesteydelser såsom bank-, kredit-, forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, arbejdsmarkedsrelaterede eller personlige pensionsordninger, værdipapirer, investeringsfonde, betalings- og investeringsrådgivning, herunder de tjenesteydelser, der er anført i bilag I til direktiv 2013/36/EU, samt afregnings- og clearingvirksomhed og rådgivning, formidling og andre finansielle hjælpetjenester.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3
3.  Uanset stk. 2 finder denne forordnings litra a), b) og c), artikel 16-20 og artikel 41 anvendelse på de produkter, der er omhandlet i disse litraer.
3.  Uanset stk. 2 finder denne forordnings litra a), b) og c), artikel 16-20 og artikel 41-41c anvendelse på de produkter, der er omhandlet i disse litraer.
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Denne forordning berører ikke de integrerede ordninger for politisk kriserespons, der er fastsat i Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1993.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5
5.  Denne forordning berører ikke Unionens konkurrenceregler (artikel 101-109 i TEUF og gennemførelsesforordninger), herunder kartel-, fusions- og statsstøtteregler.
5.  Denne forordning berører ikke Unionens konkurrenceregler, herunder kartel-, fusions- og statsstøtteregler.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 6 – indledning
6.  Denne forordning berører ikke Kommissionen:
6.  Denne forordning berører ikke EU-retten om beskyttelse af personoplysninger, særlig forordning (EU) 2016/679 og (EU) 2018/1725 samt direktiv 2002/58/EF.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 6 – litra a
a)  ved indledning af konsultationer eller samarbejde på Unionens vegne med relevante tredjelande, med særlig vægt på udviklingslande, med henblik på at finde samarbejdsløsninger for at undgå forstyrrelser i forsyningskæden i overensstemmelse med internationale forpligtelser. Dette kan omfatte koordinering i relevante internationale fora, hvis det er hensigtsmæssigt, eller
udgår
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 6 – litra b
b)  vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at indføre restriktioner for eksport af varer i overensstemmelse med Unionens internationale rettigheder og forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/47948.
udgår
__________________
48 EUT L 83 af 27.3.2015, s. 34.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 6 a (nyt)
6a.  Denne forordning må på ingen måde påvirke udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, der anerkendes af medlemsstaterne og på EU-plan, herunder retten eller friheden til at strejke eller retten til frit at tage andre skridt, der er omfattet af specifikke ordninger for arbejdsmarkedsrelationer i medlemsstaterne, i overensstemmelse med national ret og praksis. Den bør heller ikke berøre retten til at forhandle, indgå og håndhæve kollektive aftaler eller retten til at tage kollektive skridt i overensstemmelse med national ret og praksis.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 7
7.  Enhver foranstaltning i henhold til denne forordning skal være i overensstemmelse med Unionens forpligtelser i henhold til folkeretten.
udgår
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 8
8.  Denne forordning berører ikke medlemsstaternes ansvar for at beskytte den nationale sikkerhed eller deres beføjelser til at beskytte væsentlige statslige funktioner, herunder sikring af statens territoriale integritet og opretholdelse af lov og orden.
udgår
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
(1)  "krise": en usædvanlig uventet og pludselig, naturlig eller menneskeskabt begivenhed af ekstraordinær karakter og omfang, der finder sted i eller uden for Unionen
1)   "krise": en usædvanlig, naturlig eller menneskeskabt begivenhed af ekstraordinær karakter og omfang, der finder sted i eller uden for Unionen, og som har en skadelig indvirkning på den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser eller personer på det indre marked
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
(2)  "overvågningstilstand for det indre marked": en ramme for håndtering af en trussel om betydelig forstyrrelse af forsyningen af varer og tjenesteydelser af strategisk betydning, som har potentiale til at udvikle sig til en nødsituation for det indre marked inden for de næste seks måneder
2)   "overvågningstilstand for det indre marked": en ramme for håndtering af truslen om en krise, der medfører en betydelig forstyrrelse af forsyningen af varer og tjenesteydelser af kritisk betydning, som har potentiale til at udvikle sig til en nødsituation for det indre marked inden for de næste seks måneder
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3
(3)  "nødsituation for det indre marked": en vidtrækkende indvirkning af en krise på det indre marked, som i alvorlig grad forstyrrer den frie bevægelighed på det indre marked eller forsyningskædernes funktion, og som er uundværlig for opretholdelsen af vitale samfundsmæssige eller økonomiske aktiviteter i det indre marked
3)   "nødsituation for det indre marked": en ramme for håndtering af en krises betydelige vidtrækkende indvirkning på det indre marked, som i alvorlig grad forstyrrer den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer eller forsyningskædernes funktion, og som er uundværlig for opretholdelsen af vitale samfundsmæssige eller økonomiske aktiviteter i det indre marked
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4
(4)  "strategisk vigtige områder": områder af afgørende betydning for Unionen og dens medlemsstater, idet de er af systemisk og vital betydning for den offentlige sikkerhed, den offentlige tryghed, den offentlige orden eller folkesundheden, og hvis forstyrrelse, sammenbrud, tab eller ødelæggelse vil have en betydelig indvirkning på det indre markeds funktion
4)   "kritisk vigtige områder": områder, der er af afgørende betydning for Unionen og dens medlemsstater, og som er af systemisk og vital betydning for den offentlige sikkerhed, den offentlige tryghed, den offentlige orden, folkesundheden eller miljøet, og hvis forstyrrelse, sammenbrud, tab eller ødelæggelse vil have en betydelig indvirkning på det indre markeds funktion, navnlig på den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5
(5)  "varer og tjenesteydelser af strategisk betydning": varer og tjenesteydelser, der er uundværlige for at sikre et velfungerende indre marked på strategisk vigtige områder, og som ikke kan erstattes eller diversificeres
5)   "varer, tjenesteydelser og arbejdstagere af kritisk betydning": varer, tjenesteydelser og kategorier af arbejdstagere, der er uundværlige for at sikre et velfungerende indre marked på kritisk vigtige områder, og som ikke kan erstattes eller, hvor det er relevant, diversificeres
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6
(6)  "kriserelevante varer og tjenesteydelser": varer og tjenesteydelser, der er nødvendige for at reagere på krisen eller håndtere krisens konsekvenser for det indre marked i en nødsituation for det indre marked
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7
(7)  "strategiske reserver": en beholdning af varer af strategisk betydning, for hvilke det kan være nødvendigt at opbygge en reserve for at forberede sig på en nødsituation for det indre marked under en medlemsstats kontrol.
7)   "strategiske reserver": en beholdning af varer af kritisk betydning under en medlemsstats kontrol, for hvilke det kan være nødvendigt at opbygge en reserve for at forberede sig på en nødsituation for det indre marked.
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift
Rådgivende gruppe
Udvalget for nødsituationer for det indre marked og dettes modstandsdygtighed
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
1.  Der oprettes en rådgivende gruppe.
1.  Der oprettes et udvalg for nødsituationer for det indre marked og dettes modstandsdygtighed (i det følgende benævnt "udvalget").
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
2.  Den rådgivende gruppe sammensættes af én repræsentant for hver medlemsstat. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant og en suppleant.
2.  Udvalget sammensættes af én repræsentant for hver medlemsstat og én ekspert udpeget af Europa-Parlamentet. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant og en suppleant.
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3
3.  Kommissionen leder den rådgivende gruppe og varetager dens sekretariat. Kommissionen kan indbyde en repræsentant for Europa-Parlamentet, repræsentanter for de EFTA-stater, der er kontraherende parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde49, repræsentanter for økonomiske aktører, interesseorganisationer, arbejdsmarkedets parter og eksperter til at deltage i den rådgivende gruppes møder som observatører. Den indbyder repræsentanter for andre kriserelevante organer på EU-plan som observatører til de relevante møder i den rådgivende gruppe.
3.  Kommissionen leder udvalget og forsyner det med et sekretariat. Hvor det er relevant, kan Kommissionen nedsætte stående eller midlertidige undergrupper af udvalget med henblikat undersøge specifikke spørgsmål.
__________________
49 EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Kommissionen indbyder repræsentanter for andre kriserelevante organer på EU-plan som observatører til de relevante møder i rådet samt repræsentanter for tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med bilaterale eller internationale aftaler. Hvor det er relevant, indbyder Kommissionen også organisationer, der repræsenterer interesserede parter, navnlig repræsentanter for økonomiske aktører, interessentorganisationer og arbejdsmarkedets parter, til at deltage i udvalgets møder som observatører. Kommissionen kan også indbyde eksperter med en specifik kompetence inden for et kriserelevant emne til at deltage i udvalgets arbejde på ad hoc-basis.
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 b (nyt)
3b.  Udvalget kan vedtage udtalelser, henstillinger eller rapporter, som gøres offentligt tilgængelige, uden at dette berører personoplysninger eller forretningshemmeligheder. Kommissionen tager størst muligt hensyn til udvalgets udtalelser, henstillinger eller rapporter på en gennemsigtig måde.
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – indledning
4.  Med henblik på beredskabsplanlægning i henhold til artikel 6-8 bistår og rådgiver den rådgivende gruppe Kommissionen i forbindelse med følgende opgaver:
4.  For at styrke det indre markeds modstandsdygtighed og med henblik på beredskabsplanlægning i henhold til artikel 6-8 bistår og rådgiver udvalget Kommissionen med hensyn til følgende opgaver:
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra a
a)  foreslå ordninger for administrativt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med den overvågnings- og nødsituationstilstand for det indre marked, der er indeholdt i kriseprotokollerne
a)  foreslå ordninger for administrativt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked, der er indeholdt i kriseprotokollerne, som er omhandlet i artikel 6
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b
b)  vurdere væsentlige hændelser, som medlemsstaterne har advaret Kommissionen om.
b)  vurdere hændelser, som medlemsstaterne eller andre relevante interessenter har advaret Kommissionen om i overensstemmelse med artikel 8, og deres indvirkning på den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, herunder arbejdstagere
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b a (nyt)
ba)  henstille til medlemsstaterne, at de opbygger en reserve af kritiske varer med henblik på at forberede sig på en nødsituation for det indre marked under hensyntagen til sandsynligheden for og konsekvenserne af mangler
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b b (nyt)
bb)  indsamle fremsynsviden om muligheden for, at der opstår en krise, gennemføre dataanalyser og tilvejebringe markedsoplysninger
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b c (nyt)
bc)  foretage høringer af repræsentanterne for økonomiske aktører, herunder SMV'er, og repræsentative organisationer samt, hvor det er relevant, arbejdsmarkedets parter med henblik på at indsamle markedsoplysninger
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b d (nyt)
bd)  analysere aggregerede data modtaget fra andre kriserelevante organer på EU-plan og internationalt plan
Ændring 93
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b e (nyt)
be)  vedligeholde et register over nationale kriseforanstaltninger og EU-kriseforanstaltninger, der er blevet anvendt under tidligere kriser, og som har haft en indvirkning på det indre marked og dets forsyningskæder.
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b f (nyt)
bf)  træffe foranstaltninger, der kan styrke det indre markeds modstandsdygtighed i overensstemmelse med denne forordning, f.eks. tilrettelæggelse af uddannelse og simuleringer og udpegelse af relevante økonomiske aktører og forsyningskæder som led i stresstest.
Ændring 95
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – indledning
5.  Med henblik på overvågningstilstanden for det indre marked, jf. artikel 9, bistår den rådgivende gruppe Kommissionen med følgende opgaver:
5.  Med henblik på overvågningstilstanden for det indre marked, jf. artikel 9, bistår udvalget Kommissionen med følgende opgaver:
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra a
a)  fastslå, om den trussel, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, er til stede, og omfanget af en sådan trussel
a)  fastslå, om kriterierne for aktivering eller deaktivering af overvågningstilstanden og navnlig den trussel, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, er til stede, og omfanget af en sådan trussel
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra b
b)  indsamle fremsynsviden, dataanalyser og markedsoplysninger
udgår
Ændring 98
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra c
c)  foretage høringer af repræsentanterne for økonomiske aktører, herunder SMV'er, og industrien med henblik på indsamling af markedsoplysninger
udgår
Ændring 99
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra d
d)  analysere aggregerede data modtaget fra andre kriserelevante organer på EU-plan og internationalt plan
udgår
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra e
e)  lette udveksling og deling af oplysninger, herunder med andre relevante organer og andre kriserelevante organer på EU-plan samt tredjelande, hvor det er relevant, med særlig vægt på udviklingslande og internationale organisationer
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 101
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra f
f)  vedligeholde et register over nationale kriseforanstaltninger og EU-kriseforanstaltninger, der er blevet anvendt under tidligere kriser, som har haft en indvirkning på det indre marked og dets forsyningskæder.
udgår
Ændring 102
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – indledning
6.  Med henblik på nødsituationstilstanden for det indre marked, jf. artikel 14, bistår den rådgivende gruppe Kommissionen med følgende opgaver:
6.  Med henblik på nødsituationstilstanden for det indre marked, jf. artikel 14, bistår udvalget Kommissionen med følgende opgaver
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra b
b)  fastlægge om kriterierne for aktivering eller deaktivering af nødsituationstilstanden er opfyldt
b)  fastlægge om kriterierne for aktivering eller deaktivering af nødsituationstilstanden er opfyldt, på grundlag af tilstrækkelig og pålidelig dokumentation
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra c
c)  rådgive om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er valgt som reaktion på nødsituationen for det indre marked på EU-plan
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 105
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra e
e)  lette udveksling og deling af oplysninger, herunder med andre kriserelevante organer på EU-plan samt tredjelande, hvor det er relevant, med særlig vægt på udviklingslande, samt med internationale organisationer.
e)  lette udveksling og deling af oplysninger, herunder med andre kriserelevante organer på EU-plan samt tredjelande, hvor det er relevant med særlig vægt på EFTA-medlemmer, kandidatlande og udviklingslande, samt med internationale organisationer.
Ændring 106
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7
7.  Kommissionen sikrer deltagelse af alle organer på EU-plan, der er relevante for den respektive krise. Den rådgivende gruppe samarbejder og koordinerer, hvor det er relevant, tæt med andre relevante kriserelaterede organer på EU-plan. Kommissionen sikrer koordinering med de foranstaltninger, der gennemføres gennem andre EU-mekanismer, såsom EU-civilbeskyttelsesmekanismen eller EU's ramme for sundhedssikkerhed. Den rådgivende gruppe skal sikre udveksling af oplysninger med Katastrofeberedskabskoordinationscentret under EU-civilbeskyttelsesmekanismen.
7.  Kommissionen sikrer deltagelse af Europa-Parlamentet og af alle organer på EU-plan, der er relevante for den respektive krise. Kommissionen sikrer navnlig lige adgang til alle oplysninger, således at Europa-Parlamentet og Rådet modtager alle dokumenter på samme tid. Udvalget samarbejder og koordinerer, hvor det er relevant, tæt med andre relevante kriserelaterede organer på EU-plan. Kommissionen sikrer koordinering med de foranstaltninger, der gennemføres gennem andre EU-mekanismer, såsom EU-civilbeskyttelsesmekanismen eller EU's ramme for sundhedssikkerhed, eller mekanismerne i henhold til mikrochipforordningen. Udvalget skal sikre udveksling af oplysninger med Katastrofeberedskabskoordinationscentret under EU-civilbeskyttelsesmekanismen.
Ændring 107
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 8
8.  Den rådgivende gruppe mødes mindst tre gange om året. På sit første møde vedtager den rådgivende gruppe på forslag af og efter aftale med Kommissionen selv sin forretningsorden.
8.  Udvalget mødes mindst tre gange om året. På sit første møde vedtager udvalget sin forretningsorden.
Ændring 108
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 8 a (nyt)
8a.  Udvalget vedtager hvert år i samarbejde med Kommissionen sin aktivitetsrapport og fremsender den til Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 109
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 9
9.  Den rådgivende gruppe kan vedtage udtalelser, henstillinger eller rapporter inden for rammerne af sine opgaver, jf. stk. 4-6.
udgår
Ændring 110
Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)
Artikel 4a
Dialog om nødsituationer og modstandsdygtighed
1.   For at styrke dialogen mellem EU-institutionerne, navnlig Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og for at sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed kan Europa-Parlamentet indbyde sin udpegede ekspert og Kommissionen til at drøfte følgende spørgsmål:
a)   udtalelser, henstillinger og rapporter vedtaget af udvalget
b)   resultatet af stresstestene
c)   aktivering af overvågningstilstanden, dens forlængelse og deaktivering og eventuelle foranstaltninger vedtaget i henhold til del III
d)   aktivering af nødsituationstilstanden, dens forlængelse og deaktivering og eventuelle foranstaltninger vedtaget i henhold til del IV
e)   enhver foranstaltning, der indskrænker den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser eller personer
2.   Europa-Parlamentet kan indbyde medlemsstaternes repræsentanter til at deltage i den dialog, der er omhandlet i stk. 1.
Ændring 111
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne udpeger centrale forbindelseskontorer med ansvar for kontakter, koordinering og informationsudveksling med de centrale forbindelseskontorer i andre medlemsstater og det centrale forbindelseskontor på EU-plan i henhold til denne forordning. Sådanne forbindelseskontorer koordinerer og samler input fra de relevante nationale kompetente myndigheder.
1.  Medlemsstaterne udpeger centrale forbindelseskontorer med ansvar for kontakter, koordinering og informationsudveksling med de centrale forbindelseskontorer i andre medlemsstater og det centrale forbindelseskontor på EU-plan i henhold til denne forordning. Sådanne forbindelseskontorer koordinerer og samler input fra de relevante nationale kompetente myndigheder, herunder, hvor det er relevant, på regionalt og lokalt plan. Sådanne forbindelseskontorer fremsender også alle kriserelevante oplysninger til de i artikel 21 nævnte nationale centrale kontaktpunkter i realtid hvor det er muligt.
Ændring 112
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Kommissionen udpeger et centralt forbindelseskontor på EU-plan til at tage kontakt til medlemsstaternes centrale forbindelseskontorer i forbindelse med overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked i henhold til denne forordning. Det centrale forbindelseskontor på EU-plan sikrer koordinering og udveksling af oplysninger med medlemsstaternes centrale forbindelseskontorer med henblik på forvaltningen af overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked.
2.  Kommissionen udpeger et centralt forbindelseskontor på EU-plan til at tage kontakt til medlemsstaternes centrale forbindelseskontorer i forbindelse med overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked i henhold til denne forordning, og, hvor det er relevant, med andre organer på EU-plan, der er relevante for den pågældende krise. Det centrale forbindelseskontor på EU-plan sikrer koordinering og udveksling af oplysninger med medlemsstaternes centrale forbindelseskontorer med henblik på forvaltningen af overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked, herunder for så vidt angår kriserelevante oplysninger, der skal gøres offentligt tilgængelige i henhold til artikel 41.
Ændring 113
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning
1.  Under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe og input fra relevante organer på EU-plan tillægges Kommissionen beføjelse til efter høring af medlemsstaterne at vedtage en delegeret retsakt med henblik på at supplere denne forordning med en ramme, der fastsætter kriseprotokoller vedrørende krisesamarbejde, udveksling af oplysninger og krisekommunikation for overvågnings- og nødsituationstilstand for det indre marked, navnlig:
1.  Under hensyntagen til udtalelsen fra udvalget og input fra relevante organer på EU-plan og efter høring af medlemsstaterne tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt med henblik på at supplere denne forordning med en generel ramme, der fastsætter kriseprotokoller vedrørende kriseberedskab, krisesamarbejde, udveksling af oplysninger og krisekommunikation for overvågnings- og nødsituationstilstand for det indre marked, navnlig vedrørende følgende:
Ændring 114
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a
a)  samarbejde mellem de kompetente myndigheder på nationalt plan og EU-plan med henblik på forvaltning af overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked i overvågnings- og nødsituationstilstanden på tværs af sektorerne i det indre marked
a)  samarbejde mellem nationale kompetente myndigheder, herunder på lokalt og regionalt plan, og de kompetente myndigheder på EU-plan for forvaltning af overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked
Ændring 115
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c
c)  en koordineret tilgang til risiko- og krisekommunikation, også over for offentligheden, med en koordinerende rolle for Kommissionen
c)  en koordineret tilgang til risiko- og krisekommunikation, også over for offentligheden og relevante interessenter, herunder økonomiske aktører, med en koordinerende rolle for Kommissionen
Ændring 116
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d
d)  forvaltningen af rammen.
udgår
Ændring 117
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a
a)  en fortegnelse over relevante nationale kompetente myndigheder, de centrale forbindelseskontorer, der er udpeget i henhold til artikel 5, og de centrale kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 21, deres kontaktoplysninger, tildelte roller og ansvarsområder i denne forordnings overvågnings- og nødsituationstilstande i henhold til national ret
a)  en fortegnelse over nationale kompetente myndigheder, de centrale forbindelseskontorer, der er udpeget i henhold til artikel 5, og de centrale kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 21, deres kontaktoplysninger, tildelte roller og ansvarsområder i denne forordnings overvågnings- og nødsituationstilstande i overensstemmelse med national ret
Ændring 118
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b
b)  høring af repræsentanter for økonomiske aktører og arbejdsmarkedets parter, herunder SMV'er, om deres initiativer og foranstaltninger til at afbøde og reagere på potentielle forstyrrelser i forsyningskæden og overvinde potentielle mangler på varer og tjenesteydelser på det indre marked
b)  høring af repræsentanter for økonomiske aktører, herunder SMV'er, om deres initiativer og foranstaltninger til at afbøde og reagere på potentielle nødsituationer for det indre marked
Ændring 119
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)
ba)  høring af arbejdsmarkedets parter om konsekvenserne for arbejdstagernes frie bevægelighed på områder af afgørende betydning
Ændring 120
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c
c)  samarbejde på teknisk niveau i overvågnings- og nødsituationstilstand på tværs af sektorerne på det indre marked
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 121
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra d
d)  risiko- og nødkommunikation med en koordinerende rolle for Kommissionen under behørig hensyntagen til allerede eksisterende strukturer.
d)  risiko- og nødkommunikation med en koordinerende rolle for Kommissionen under hensyntagen til allerede eksisterende strukturer.
Ændring 122
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Kommissionen kan under hensyntagen til udtalelsen fra udvalget indlede, tilskynde til og lette de økonomiske aktørers udarbejdelse af frivillige kriseprotokoller med henblik på at håndtere nødsituationer for det indre marked, der er strengt begrænset til ekstraordinære omstændigheder. Kommissionen kan, hvor det er nødvendigt og relevant, også inddrage civilsamfundsorganisationer eller andre relevante organisationer i udarbejdelsen af de frivillige kriseprotokoller. De frivillige kriseprotokoller skal indeholde:
a)  de specifikke parametre for den forstyrrelse, som den frivillige kriseprotokol søger at afhjælpe, og de mål, den forfølger
b)  de enkelte deltageres rolle og de forberedende foranstaltninger, de skal iværksætte, og deres rolle, når kriseprotokollen er blevet aktiveret
c)  proceduren for fastlæggelse af, hvordan kriseprotokollen skal fungere
d)  foranstaltninger til at afbøde og reagere på potentielle nødsituationer for det indre marked, som er strengt begrænset til, hvad der er nødvendigt for at håndtere nødsituationerne
e)  sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at imødegå eventuelle negative virkninger for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og arbejdstagere.
Ændring 123
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3
3.  For at sikre, at den ramme, der er omhandlet i stk. 1, fungerer, kan Kommissionen sammen med medlemsstaterne gennemføre stresstest, simuleringer og revisioner under og efter foranstaltninger og foreslå de relevante organer på EU-plan og medlemsstaterne at ajourføre rammen efter behov.
udgår
Ændring 124
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
Kommissionen tilrettelægger uddannelse i krisekoordinering, samarbejde og informationsudveksling som omhandlet i artikel 6 for personalet i de udpegede centrale forbindelseskontorer. Den tilrettelægger simuleringer, der inddrager personalet i de centrale forbindelseskontorer fra alle medlemsstater på grundlag af potentielle scenarier for nødsituationer for det indre marked.
1.   Kommissionen udvikler og tilrettelægger regelmæssigt uddannelse i kriseforberedelse, koordinering, samarbejde, kommunikation og informationsudveksling som omhandlet i artikel 6 for personalet i de udpegede centrale forbindelseskontorer og økonomiske aktører. Den tilrettelægger simuleringer, der inddrager personalet i de centrale forbindelseskontorer samt andre relevante aktører, herunder økonomiske aktører, eller organer, der er involveret i forebyggelse, beredskab og indsats i forbindelse med nødsituationer for det indre marked.
Ændring 125
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Kommissionen udvikler og forvalter navnlig et uddannelsesprogram, der bygger på erfaringer fra tidligere kriser, herunder aspekter af hele beredskabsstyringscyklussen, med henblik på at sikre en hurtig reaktion på kriser. Dette program omfatter:
a)  overvågning, analyse og evaluering af alle relevante foranstaltninger til fremme af den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer
b)  fremme af gennemførelsen af bedste praksis på nationalt plan og EU-plan og, hvor det er relevant, bedste praksis udviklet af tredjelande og internationale organisationer
c)  udvikling af retningslinjer for formidling af viden og gennemførelse af forskellige opgaver på nationalt og, hvor det er relevant, regionalt og lokalt plan
d)  tilskyndelse til indførelse og anvendelse af relevante nye teknologier og digitale værktøjer med henblik på at reagere på nødsituationer for det indre marked.
Ændring 126
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Efter anmodning fra en medlemsstat, der står over for en forstyrrelse, kan Kommissionen indsætte et eksperthold på stedet for at rådgive om beredskabs- og indsatsforanstaltninger under særlig hensyntagen til den pågældende medlemsstats behov og interesser.
Ændring 127
Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)
Artikel 7a
Stresstest
1.  Med henblik på at sikre den frie bevægelighed og tilgængeligheden af varer og tjenesteydelser af kritisk betydning og på at foregribe og forberede sig på forstyrrelser på det indre marked gennemfører og koordinerer Kommissionen under hensyntagen til udvalgets udtalelse stresstest, herunder simuleringer og peerevalueringer, navnlig for kritiske sektorer, som Kommissionen har identificeret.
Kommissionen opfordrer navnlig personale fra alle medlemsstaternes centrale forbindelseskontorer til at deltage i simuleringer og skal:
a)  udvikle scenarier og parametre, der tager højde for de specifikke risici, der er forbundet med nødsituationer for det indre marked, og som har til formål at identificere sårbarheder på kritisk vigtige områder samt at vurdere den potentielle indvirkning på den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer
b)  identificere relevante økonomiske aktører og repræsentative organisationer samt andre relevante aktører eller organer, der er involveret i forebyggelse af, beredskab over for og reaktion på nødsituationer, og opfordre dem til at deltage på frivillig basis
c)  lette peerevalueringer og tilskynde til udvikling af strategier for kriseberedskab
d)  i samarbejde med alle involverede aktører identificere risikobegrænsende foranstaltninger efter afslutningen af stresstestene.
2.  Kommissionen gennemfører regelmæssigt stresstest – og mindst en gang hvert andet år – der omfatter omfattende EU-dækkende stresstest eller specifikke geografiske områder eller grænseregioner.
3.  Kommissionen meddeler resultaterne af stresstestene til udvalget og offentliggør en rapport herom.
Ændring 128
Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)
Artikel 7b
Kortlægning af kritiske sektorer
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til under behørig hensyntagen til udvalgets udtalelse og input fra relevante organer på EU-plan og efter høring af medlemsstaterne at vedtage en delegeret retsakt med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge en metode til kortlægning til fastlæggelse af kritiske sektorer.
2.  Med henblik på den metode, der er omhandlet i stk. 1, tager Kommissionen hensyn til følgende:
a)  handelsstrømme
b)  udbud og efterspørgsel
c)  koncentrationen af udbuddet
d)  Unionens og den globale produktion og produktionskapacitet i værdikædens forskellige led
e)  indbyrdes afhængighed mellem økonomiske aktører, både i og uden for det indre marked.
3.  Kommissionen gennemfører ved hjælp af den metode, der er omhandlet i stk. 1, og under hensyntagen til udvalgets udtalelse regelmæssigt sin kortlægning for at identificere kritiske sektorer. Denne kortlægning baseres udelukkende på offentligt eller kommercielt tilgængelige data og relevante ikkefortrolige oplysninger fra virksomhederne.
4.  Kommissionen offentliggør resultaterne af denne kortlægning.
Ændring 129
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
1.  En medlemsstats centrale forbindelseskontor underretter uden unødig forsinkelse Kommissionen og de centrale forbindelseskontorer i andre medlemsstater om enhver hændelse, der i væsentlig grad forstyrrer eller har potentiale til i væsentlig grad at forstyrre det indre marked og dets forsyningskæders funktion (væsentlige hændelser).
1.  En medlemsstats centrale forbindelseskontor underretter straks Kommissionen og de centrale forbindelseskontorer i andre medlemsstater om enhver hændelse, der kan føre til en nødsituation for det indre marked.
Ændring 130
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
2.  De centrale forbindelseskontorer og relevante nationale kompetente myndigheder behandler i overensstemmelse med EU-retten og national lovgivning, der er i overensstemmelse med EU-retten, de i stk. 1 omhandlede oplysninger på en måde, der respekterer deres fortrolighed, beskytter Den Europæiske Unions eller dens medlemsstaters sikkerhed og offentlige orden og beskytter de berørte økonomiske aktørers sikkerhed og kommercielle interesser.
2.  De centrale forbindelseskontorer og relevante nationale kompetente myndigheder træffer i overensstemmelse med EU-retten og national lovgivning, der er i overensstemmelse med EU-retten, alle nødvendige foranstaltninger for at behandle de i stk. 1 omhandlede oplysninger på en måde, der respekterer deres fortrolighed, beskytter Unionens eller dens medlemsstaters sikkerhed og offentlige orden og beskytter de berørte økonomiske aktørers sikkerhed og kommercielle interesser.
Ændring 131
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – indledning
3.  For at afgøre, om forstyrrelsen eller den potentielle forstyrrelse af det indre markeds funktion og dets forsyningskæder for varer og tjenesteydelser er væsentlig og bør være genstand for en varsling, tager en medlemsstats centrale forbindelseskontor hensyn til følgende:
3.  For at afgøre, om hændelser som omhandlet i stk. 1 bør være genstand for en varsling, tager en medlemsstats centrale forbindelseskontor hensyn til følgende:
Ændring 132
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra a
a)  antallet af økonomiske aktører, der er berørt af forstyrrelsen eller den potentielle forstyrrelse
a)  antallet af økonomiske aktører, der er berørt af forstyrrelsen i hele Unionen
Ændring 133
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra b
b)  varigheden eller den forventede varighed af en forstyrrelse eller potentiel forstyrrelse
b)  varigheden eller den forventede varighed af hændelserne
Ændring 134
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra c
c)  geografisk område, den del af det indre marked, der er berørt af forstyrrelsen eller den potentielle forstyrrelse, indvirkningen på specifikke geografiske områder, der er særligt sårbare eller udsat for forstyrrelser i forsyningskæden, herunder regionerne i EU's yderste periferi
c)  geografisk område, den del af det indre marked, der er berørt og dets grænseoverskridende virkninger, indvirkningen på geografiske områder, såsom regionerne i den yderste periferi, der er særligt sårbare eller udsat
Ændring 135
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra d
d)  virkningen af forstyrrelsen eller den potentielle forstyrrelse på ikke-diversificerbare og ikke-substituerbare input.
d)  virkningen af disse hændelser på ikke-diversificerbare og ikke-substituerbare input.
Ændring 136
Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)
Artikel 8a
Strategiske reserver
1.  Medlemsstaterne skal bestræbe sig på bedst muligt at opbygge strategiske reserver af varer af kritisk betydning. Kommissionen yder støtte til medlemsstaterne med henblik på hjælpe dem med at koordinere og strømline deres indsats. Kommissionen sikrer navnlig koordinering og informationsudveksling og fremmer solidaritet mellem nationale kompetente myndigheder i forbindelse med mangel på kriserelevante varer eller tjenesteydelser eller opbygning af strategiske reserver for varer af kritisk betydning. Kapaciteter, der er en del af rescEU-reserven i overensstemmelse med artikel 12 i afgørelse 1313/2013/EU, er udelukket fra anvendelsen af denne artikel.
2.  Den i stk. 1 omhandlede udveksling af oplysninger og bedste praksis kan navnlig omfatte:
a)  sandsynligheden for og konsekvenserne af mangler som omhandlet i stk. 1
b)  størrelsen af de økonomiske aktørers eksisterende lagre og strategiske reserver i hele Unionen og alle oplysninger om økonomiske aktørers igangværende aktiviteter med henblik på at øge deres lagre
c)  udgifterne til opbygning og vedligeholdelse af sådanne strategiske reserver
d)  mulighederne for alternative forsyninger og potentialet for alternative forsyninger
e)  yderligere oplysninger, der kan sikre tilgængeligheden af sådanne varer og tjenesteydelser.
Sådanne oplysninger og bedste praksis udveksles via en sikker kommunikationskanal.
Ændring 137
Forslag til forordning
Del III – overskrift
Overvågning af det indre marked
Overvågningstilstand for det indre marked
Ændring 138
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning
1.  Hvis Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe finder, at den trussel, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, er til stede, aktiverer den overvågningstilstanden i en periode på højst seks måneder ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. En sådan gennemførelsesretsakt skal indeholde følgende:
1.  Hvis Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra udvalget samt kriterierne i artikel 8, stk. 3, finder, at betingelserne i artikel 3, stk. 2, er opfyldt, aktiverer den overvågningstilstanden i en periode på højst seks måneder ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Hvis Kommissionens holdning afviger fra udvalgets udtalelse, giver Kommissionen en underbygget begrundelse. En sådan gennemførelsesretsakt skal indeholde følgende:
Ændring 139
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a
a)  en vurdering af krisens potentielle konsekvenser
a)  en vurdering af den forventede krises potentielle konsekvenser, herunder den særlige situation i grænseregioner og regioner i den yderste periferi
Ændring 140
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b
b)  liste over de pågældende varer og tjenesteydelser af strategisk betydning og
b)  en liste over de pågældende varer, tjenesteydelser og kategorier af arbejdstagere af kritisk betydning og
Ændring 141
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c
c)  de overvågningsforanstaltninger, der skal træffes.
c)  de overvågningsforanstaltninger, der skal træffes, herunder en begrundelse for nødvendigheden og proportionaliteten af sådanne foranstaltninger.
Ændring 142
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
1.  Kommissionen kan, hvis den finder, at årsagerne til aktivering af overvågningstilstanden i henhold til artikel 9, stk. 1, fortsat er gyldige, og under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe, ved hjælp af en gennemførelsesretsakt forlænge overvågningstilstanden med højst seks måneder.
1.  Kommissionen kan, hvis den finder, at årsagerne til aktivering af overvågningstilstanden i henhold til artikel 9, stk. 1, fortsat er gyldige, og under behørig hensyntagen til udtalelsen fra udvalget, ved hjælp af en gennemførelsesretsakt forlænge overvågningstilstanden med højst seks måneder. Hvis udvalget har konkret og pålidelig dokumentation for, at overvågningstilstanden bør deaktiveres, kan den vedtage en udtalelse herom og meddele denne til Kommissionen.
Ændring 143
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
2.  Hvis Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe finder, at den trussel, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, ikke længere er til stede med hensyn til nogle eller alle overvågningsforanstaltninger eller for nogle eller alle varer og tjenesteydelser, deaktiverer den helt eller delvist overvågningstilstanden ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.
2.  Hvis Kommissionen under behørig hensyntagen til udtalelsen fra udvalget finder, at de fastsatte betingelser i artikel 3, stk. 2, ikke længere er opfyldt med hensyn til nogle eller alle overvågningsforanstaltninger eller for nogle eller alle varer og tjenesteydelser og kategorier af arbejdstagere, deaktiverer den helt eller delvist overvågningstilstanden ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.
Ændring 144
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
1.  Når overvågningstilstanden er blevet aktiveret i overensstemmelse med artikel 9, skal de nationale kompetente myndigheder overvåge forsyningskæderne for varer og tjenesteydelser af strategisk betydning, som er blevet identificeret i den gennemførelsesretsakt, der aktiverer overvågningstilstanden.
1.  Når overvågningstilstanden er blevet aktiveret i overensstemmelse med artikel 9, skal de nationale kompetente myndigheder overvåge forsyningskæderne for varer og tjenesteydelser af kritisk betydning og den frie bevægelighed for kategorier af arbejdstagere af kritisk betydning, som er blevet identificeret i den gennemførelsesretsakt, der aktiverer overvågningstilstanden.
Ændring 145
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
2.  Kommissionen sørger ved hjælp af elektroniske midler for standardiserede og sikre midler til indsamling og behandling af oplysninger med henblik på stk. 1. Uden at det berører national lovgivning, der kræver, at indsamlede oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, behandles fortroligt, skal der sikres fortrolighed med hensyn til forretningsmæssigt følsomme oplysninger og oplysninger, der påvirker sikkerheden og den offentlige orden i Unionen eller dens medlemsstater.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 146
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne opretter og vedligeholder en fortegnelse over de mest relevante økonomiske aktører, der er etableret på deres respektive nationale område, og som opererer langs de forsyningskæder for varer og tjenesteydelser af strategisk betydning, som er blevet identificeret i den gennemførelsesretsakt, der aktiverer overvågningstilstanden.
3.  Medlemsstaterne, hvor det er muligt, opretter, ajourfører og vedligeholder en fortegnelse over de mest relevante økonomiske aktører, der er etableret på deres respektive nationale område, og som opererer langs de forsyningskæder for varer og tjenesteydelser samt kategorier af arbejdstagere af kritisk betydning, som er blevet identificeret i den gennemførelsesretsakt, der aktiverer overvågningstilstanden. Fortegnelsens indhold er til enhver tid fortroligt.
Ændring 147
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4
4.  På grundlag af den fortegnelse, der er udarbejdet i henhold til artikel 6, retter de nationale kompetente myndigheder anmodninger om frivillig fremlæggelse af oplysninger til de mest relevante operatører i forsyningskæden for varer og tjenesteydelser, der er identificeret i den gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 9, og andre relevante interessenter, der er etableret på deres respektive nationale område. Sådanne anmodninger skal navnlig angive, hvilke oplysninger om faktorer, der påvirker tilgængeligheden af de identificerede varer og tjenesteydelser af strategisk betydning, der anmodes om. Hver økonomisk aktør/interessent, der frivilligt giver oplysninger, skal gøre dette på individuelt grundlag i overensstemmelse med Unionens konkurrenceregler for udveksling af oplysninger. De nationale kompetente myndigheder fremsender uden unødig forsinkelse de relevante resultater til Kommissionen og den rådgivende gruppe via det respektive centrale forbindelseskontor.
4.  På grundlag af den fortegnelse, der er udarbejdet i henhold til stk. 3, retter de nationale kompetente myndigheder om nødvendigt anmodninger om frivillig fremlæggelse af oplysninger til de mest relevante operatører i forsyningskæden for varer og tjenesteydelser af kritisk betydning, der er identificeret i den gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 9, og andre relevante interessenter, der er etableret på deres respektive nationale område. Sådanne anmodninger skal navnlig angive, hvilke oplysninger om faktorer, der påvirker tilgængeligheden af de identificerede varer og tjenesteydelser af kritisk betydning, der anmodes om. Hver økonomisk aktør, der frivilligt giver oplysninger, skal gøre dette på individuelt grundlag i overensstemmelse med Unionens konkurrenceregler for udveksling af oplysninger. De nationale kompetente myndigheder fremsender uden unødig forsinkelse de relevante resultater til Kommissionen og udvalget via det respektive centrale forbindelseskontor.
Ændring 148
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5
5.  De nationale kompetente myndigheder tager behørigt hensyn til den administrative byrde for økonomiske aktører og navnlig SMV'er, som kan være forbundet med anmodninger om oplysninger, og sikrer, at de holdes på et minimum.
5.  De nationale kompetente myndigheder tager behørigt hensyn til den administrative byrde for økonomiske aktører og navnlig SMV'er, som kan være forbundet med anmodninger om oplysninger, og sikrer, at en sådan administrativ byrde holdes på et minimum, og at oplysningernes fortrolighed respekteres.
Ændring 149
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6
6.  Kommissionen kan anmode den rådgivende gruppe om at drøfte resultaterne og den mulige udvikling på baggrund af overvågningen af forsyningskæderne for varer og tjenesteydelser af strategisk betydning.
6.  Kommissionen kan anmode udvalget om at drøfte resultaterne og den mulige udvikling på baggrund af overvågningen af forsyningskæderne for varer og tjenesteydelser af kritisk betydning.
Ændring 150
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7
7.  På grundlag af de oplysninger, der er indsamlet gennem de aktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med stk. 1, kan Kommissionen forelægge en rapport om de samlede resultater.
7.  På grundlag af de oplysninger, der er indsamlet gennem de aktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med stk. 1, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de samlede resultater.
Ændring 151
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)
7a.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter kræve, at medlemsstaterne giver følgende oplysninger om de varer af kritisk betydning, der er opført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 1:
a)  niveauerne af strategiske reserver på deres område
b)  mulighed for yderligere indkøb.
Ændring 152
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 b (nyt)
7b.  Inden vedtagelsen af gennemførelsesretsakten skal Kommissionen:
a)  dokumentere, at den ikke har anden adgang til sådanne oplysninger, og begrunde behovet for vedtagelsen og
b)  anmode om en udtalelse fra udvalget.
Hvis Kommissionens holdning afviger fra udvalgets udtalelse, giver Kommissionen desuden en underbygget begrundelse.
Ændring 153
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 c (nyt)
7c.  Det præciseres i gennemførelsesretsakten, hvilke varer der skal gives oplysninger om.
Ændring 154
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 d (nyt)
7d.  Anmodningen om oplysninger må ikke overstige en periode på seks måneder og kan ikke forlænges.
Ændring 155
Forslag til forordning
Artikel 12
[...]
udgår
Ændring 156
Forslag til forordning
Del IV – overskrift
Nødsituation for det indre marked
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 157
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning
1.  Ved vurderingen af alvoren af en forstyrrelse med henblik på at fastslå, om en krises indvirkning på det indre marked kan betragtes som en nødsituation for det indre marked, skal Kommissionen på grundlag af konkret og pålidelig dokumentation som minimum tage hensyn til følgende indikatorer:
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 158
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a
a)  krisen har forårsaget aktivering af Rådets relevante kriseresponsmekanisme, EU-civilbeskyttelsesmekanismen eller de mekanismer, der er oprettet inden for EU's ramme for sundhedssikkerhed, herunder [forslaget til] forordning (EU) .../... om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og [forslaget til] Rådets forordning (EU) .../... om en ramme for foranstaltninger til sikring af forsyningen af kriserelevante medicinske modforanstaltninger
a)  krisen har udløst aktiveringen af en relevant kriseresponsmekanisme fra Rådet, herunder den integrerede ordning for politisk kriserespons, EU-civilbeskyttelsesmekanismen eller enhver af de mekanismer, der er oprettet inden for EU's ramme for sundhedssikkerhed, herunder beredskabsrammen i henhold til forordning (EU) 2022/2372
Ændring 159
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b
b)  et skøn over antallet af økonomiske aktiviteter eller brugere, der er afhængige af den eller de forstyrrede sektorer på det indre marked med henblik på levering af de pågældende varer eller tjenesteydelser
b)  et skøn over antallet af eller markedsandelen for og markedsefterspørgslen efterøkonomiske aktiviteter eller brugere, der er afhængige af den eller de forstyrrede sektorer på det indre marked med henblik på levering af de pågældende varer eller tjenesteydelser
Ændring 160
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c
c)  de pågældende varers eller tjenesteydelsers betydning for andre sektorer
c)  de pågældende varers, tjenesteydelsers eller arbejdstageres kritiske betydning for andre sektorer
Ændring 161
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)  den anslåede mangel på varer og tjenesteydelser i det indre marked
Ændring 162
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra d
d)  indvirkningen med hensyn til omfang og varighed på økonomiske og samfundsmæssige aktiviteter, miljøet og den offentlige sikkerhed
d)  den faktiske eller potentielle indvirkning af krisen med hensyn til omfang og varighed på økonomiske og vitale samfundsmæssige aktiviteter, miljøet og den offentlige sikkerhed
Ændring 163
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra e
e)  de berørte økonomiske aktører har ikke været i stand til inden for en rimelig frist at finde en løsning på de særlige aspekter af krisen på frivillig basis
e)  den kendsgerning, at de af forstyrrelsen berørte økonomiske aktører ikke har været i stand til inden for en rimelig frist at finde en løsning på de særlige aspekter af krisen på frivillig basis
Ændring 164
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra g
g)  det geografiske område, der er og kan blive berørt, herunder eventuelle grænseoverskridende virkninger for forsyningskædernes funktion, som er uundværlige for opretholdelsen af vitale samfundsmæssige eller økonomiske aktiviteter på det indre marked
g)  det geografiske område, herunder grænseregioner og regioner i den yderste periferi, der er og kan blive berørt af forstyrrelsen, herunder eventuelle grænseoverskridende virkninger for forsyningskædernes funktion, som er uundværlige for opretholdelsen af vitale samfundsmæssige eller økonomiske aktiviteter på det indre marked
Ændring 165
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra i
i)  manglen på substituerbare varer, input eller tjenesteydelser.
i)  manglen på eller fraværet af substituerbare kriserelevante varer, input eller tjenesteydelser
Ændring 166
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra i a (nyt)
ia)  indførelsen af rejserestriktioner eller grænsekontrol.
Ændring 167
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
1.  Nødsituationstilstanden for det indre marked kan aktiveres, uden at overvågningstilstanden for det indre marked tidligere er blevet aktiveret med hensyn til de samme varer eller tjenesteydelser. Hvis overvågningstilstanden tidligere er blevet aktiveret, kan nødsituationstilstanden helt eller delvis erstatte den.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 168
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2
2.  Hvis Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe finder, at der er tale om en nødsituation for det indre marked, foreslår den Rådet at aktivere nødsituationstilstanden for det indre marked.
2.  Hvis Kommissionen under behørig hensyntagen til udvalgets udtalelse finder, at der er tale om en nødsituation for det indre marked, vedtager den et lovgivningsforslag om at aktivere nødsituationstilstanden for det indre marked.
Ændring 169
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3
3.  Rådet kan aktivere nødsituationstilstanden for det indre marked ved hjælp af en gennemførelsesretsakt fra Rådet. Varigheden af aktiveringen fastsættes i gennemførelsesretsakten og må højst være på seks måneder.
3.  Nødsituationstilstanden for det indre marked kan aktiveres ved hjælp af en lovgivningsmæssig retsakt, der er vedtaget på grundlag af det i stk. 2 omhandlede lovgivningsforslag. Varigheden af aktiveringen fastsættes i den pågældende lovgivningsmæssige retsakt og begrænses til højst seks måneder.
Ændring 170
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4
4.  Aktiveringen af nødsituationstilstanden for det indre marked for visse varer og tjenesteydelser forhindrer ikke aktivering eller fortsat anvendelse af overvågningstilstanden og indførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 11 og 12 vedrørende de samme varer og tjenesteydelser.
4.  Aktiveringen af nødsituationstilstanden for det indre marked for visse varer og tjenesteydelser forhindrer ikke aktivering eller fortsat anvendelse af overvågningstilstanden og indførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 8a vedrørende de samme varer og tjenesteydelser.
Ændring 171
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5
5.  Så snart nødsituationstilstanden for det indre marked er aktiveret, vedtager Kommissionen straks en liste over kriserelevante varer og tjenesteydelser ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Listen kan ændres ved hjælp af gennemførelsesretsakter.
5.  Når Kommissionen foreslår aktivering af nødsituationstilstanden for det indre marked, forelægger den en liste over kriserelevante varer og tjenesteydelser. Så snart nødsituationstilstanden for det indre marked aktiveres ved hjælp af den i stk. 3 omhandlede lovgivningsmæssige retsakt, vedtager Kommissionen straks en sådan liste ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Den pågældende liste kan ændres ved hjælp af gennemførelsesretsakter.
Ændring 172
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6
6.  Kommissionens gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i stk. 5, vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 42, stk. 2. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den indvirkning, som krisen har på det indre marked, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.
6.  Den i stk. 2 omhandlede gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 42, stk. 2. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den indvirkning, som krisen har på det indre marked, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.
Ændring 173
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1
1.  Hvis Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe finder, at det er nødvendigt at forlænge nødsituationstilstanden for det indre marked, skal den foreslå Rådet at forlænge nødsituationstilstanden for det indre marked. Med forbehold af hastende og ekstraordinære ændringer i omstændighederne bestræber Kommissionen sig på at gøre dette senest 30 dage før udløbet af den periode, for hvilken nødsituationstilstanden for det indre marked er blevet aktiveret. Rådet kan forlænge nødsituationstilstanden for det indre marked med højst seks måneder ad gangen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.
1.  Hvis Kommissionen under behørig hensyntagen til udtalelsen fra udvalget og på grundlag af de grunde, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, finder, at det er nødvendigt at forlænge nødsituationstilstanden for det indre marked, skal den foreslå Europa-Parlamentet og Rådet at forlænge nødsituationstilstanden for det indre marked. Med forbehold af hastende og ekstraordinære ændringer i omstændighederne bestræber Kommissionen sig på at gøre dette senest 30 dage før udløbet af den periode, for hvilken nødsituationstilstanden for det indre marked er blevet aktiveret.
Nødsituationstilstanden for det indre marked kan forlænges ved hjælp af en lovgivningsmæssig retsakt på grundlag af det lovgivningsforslag, der er omhandlet i første afsnit. Varigheden af forlængelsen fastsættes i den pågældende lovgivningsmæssige retsakt og begrænses til højst seks måneder.
Ændring 174
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2
2.  Hvis den rådgivende gruppe har konkret og pålidelig dokumentation for, at nødsituationstilstanden for det indre marked bør deaktiveres, kan den afgive en udtalelse herom og fremsende den til Kommissionen. Hvis Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe finder, at der ikke længere er tale om en nødsituation for det indre marked, skal den straks foreslå Rådet at deaktivere nødsituationstilstanden for det indre marked.
2.  Hvis udvalget har konkret og pålidelig dokumentation for, at nødsituationstilstanden for det indre marked bør deaktiveres, kan den afgive en udtalelse herom og fremsende den til Kommissionen. Hvis Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra udvalget finder, at der ikke længere er tale om en nødsituation for det indre marked, skal den straks foreslå Europa-Parlamentet og Rådet at deaktivere nødsituationstilstanden for det indre marked.
Ændring 175
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3
3.  De foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med artikel 24-33 og i henhold til de nødprocedurer, der er indført i de respektive EU-retlige rammer ved hjælp af de ændringer af sektorspecifik produktlovgivning, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/424, forordning (EU) 2016/425, forordning (EU) 2016/426, forordning (EU) 2019/1009 og forordning (EU) nr. 305/2011 og om indførelse af nødprocedurer for overensstemmelsesvurdering, vedtagelse af fælles specifikationer og markedsovervågning i forbindelse med en nødsituation for det indre marked og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/14/EF 2006/42/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU og 2014/68/EU for så vidt angår indførelse af hasteprocedurer for overensstemmelsesvurdering, vedtagelse af fælles specifikationer og markedsovervågning på grund af et indre marked, ophører med at finde anvendelse, når nødsituationstilstanden for det indre marked er deaktiveret. Kommissionen forelægger Rådet en vurdering af effektiviteten af de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere nødsituationen på det indre marked, senest tre måneder efter foranstaltningernes udløb på grundlag af de oplysninger, der er indsamlet via den overvågningsmekanisme, der er omhandlet i artikel 11.
3.  De foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med artikel 24-33, ophører med at finde anvendelse, når nødsituationstilstanden for det indre marked er deaktiveret. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en vurdering af effektiviteten af de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere nødsituationen på det indre marked, senest tre måneder efter foranstaltningernes udløb på grundlag af de oplysninger, der er indsamlet via den overvågningsmekanisme, der er omhandlet i artikel 11.
Ændring 176
Forslag til forordning
Del IV – afsnit II – overskrift
Fri bevægelighed under nødsituationen på det indre marked
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 177
Forslag til forordning
Del IV – afsnit II – kapitel I – overskrift
Foranstaltninger til genetablering og fremme af den frie bevægelighed
Foranstaltninger til fremme af den frie bevægelighed
Ændring 178
Forslag til forordning
Artikel 16 – overskrift
Generelle krav til foranstaltninger, der begrænser den frie bevægelighed, for at imødegå en nødsituation for det indre marked
Forbudte begrænsninger af den frie bevægelighed under en nødsituation for det indre marked
Ændring 179
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1
1.  Når medlemsstaterne vedtager og anvender nationale foranstaltninger som respons på en nødsituation for det indre marked og den underliggende krise, skal de sikre, at deres indsats er i fuld overensstemmelse med traktaten og EU-retten og navnlig med kravene i denne artikel.
1.  Restriktioner for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, som medlemsstaterne indfører som reaktion på en nødsituation for det indre marked, er forbudt, medmindre de er begrundet i legitime mål af offentlig interesse, såsom den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden, og de er i overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling og proportionalitetsprincippet.
Ændring 180
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2
2.  Enhver begrænsning skal være tidsbegrænset og ophæves, så snart situationen tillader det. Desuden bør enhver begrænsning tage hensyn til situationen i grænseregioner.
2.  Enhver sådan begrænsning skal være tidsbegrænset og straks ophæves, så snart nødsituationstilstanden for det indre marked er deaktiveret, eller inden da, hvis begrænsningen ikke længere er berettiget eller forholdsmæssig.
Ændring 181
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Der bør i forbindelse med enhver begrænsning tages højde for situationen i grænseregioner og regioner i den yderste periferi, navnlig for grænsearbejdere.
Ændring 182
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3
3.  Krav, der pålægges borgere og virksomheder, må ikke skabe en urimelig eller unødvendig administrativ byrde.
3.  Krav, der pålægges borgere og økonomiske aktører, må ikke skabe en urimelig eller unødvendig administrativ byrde. Medlemsstaterne træffer alle tilgængelige foranstaltninger for at begrænse og mindske den administrative byrde.
Ændring 183
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Medlemsstaterne må ikke vedtage nogen af følgende:
a)  foranstaltninger, der medfører restriktioner for eksport af varer inden for Unionen eller levering eller modtagelse af tjenesteydelser, eller foranstaltninger med tilsvarende virkning
b)  foranstaltninger, der medfører forskelsbehandling mellem medlemsstater eller mellem borgere, herunder i deres egenskab af tjenesteydere eller arbejdstagere, direkte eller indirekte på grundlag af nationalitet eller, for selskabers vedkommende, det vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontoret eller hovedforretningsstedet eller
c)  foranstaltninger, der medfører restriktioner for den frie bevægelighed for personer eller rejserestriktioner for personer, der er involveret i produktion, vedligeholdelse eller transport af kriserelevante varer, som er opført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 5, og dele heraf, eller restriktioner for personer, der er involveret i levering af kriserelevante tjenesteydelser, der er opført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 5, eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, som:
i)  foranstaltninger, der forårsager mangel på nødvendig arbejdskraft på det indre marked og dermed forstyrrer forsyningskæderne for kriserelevante varer og tjenesteydelser eller skaber eller øger manglen på sådanne varer og tjenesteydelser på det indre marked eller
ii)  direkte eller indirekte udgør forskelsbehandling på grundlag af personens nationalitet eller bopæl.
Ændring 184
Forslag til forordning
Artikel 17
[...]
udgår
Ændring 185
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
1.  I nødsituationstilstanden for det indre marked kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter træffe støtteforanstaltninger for at styrke den frie bevægelighed for personer som omhandlet i artikel 17, stk. 6 og 7. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 42, stk. 2. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den indvirkning, som krisen har på det indre marked, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.
1.  I nødsituationstilstanden for det indre marked kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter træffe støtteforanstaltninger for at lette den frie bevægelighed for personer.
Ændring 186
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2
2.  Hvis Kommissionen under nødsituationstilstanden for det indre marked fastslår, at medlemsstaterne har indført modeller til attestering af, at en person eller en økonomisk aktør er en tjenesteyder, der leverer kriserelevante tjenester, en erhvervsrepræsentant eller en arbejdstager, der er involveret i produktion af kriserelevante varer eller levering af kriserelevante tjenesteydelser, eller en civilbeskyttelsesmedarbejder, og finder, at de enkelte medlemsstaters anvendelse af forskellige modeller er en hindring for den frie bevægelighed på tidspunktet for en nødsituation for det indre marked, kan Kommissionen, hvis den finder det nødvendigt for at støtte den frie bevægelighed for sådanne kategorier af personer og deres udstyr under den igangværende nødsituation for det indre marked, udstede skabeloner til attestering af, at de opfylder de relevante kriterier for anvendelsen af artikel 17, stk. 6, i alle medlemsstater, ved hjælp af gennemførelsesretsakter.
2.  Hvis Kommissionen under nødsituationstilstanden for det indre marked fastslår, at medlemsstaterne har indført modeller til attestering af, at en person eller en økonomisk aktør er en tjenesteyder, der leverer kriserelevante tjenester, en erhvervsrepræsentant eller en arbejdstager, der er involveret i produktionen af kriserelevante varer eller leveringen af kriserelevante tjenesteydelser, eller en civilbeskyttelsesmedarbejder, og finder, at den enkelte medlemsstats anvendelse af forskellige modeller er en hindring for den frie bevægelighed på tidspunktet for en nødsituation for det indre marked, kan Kommissionen, hvis den finder det nødvendigt for at støtte den frie bevægelighed for sådanne kategorier af personer og deres udstyr under den igangværende nødsituation for det indre marked, ved hjælp af gennemførelsesretsakter udstede skabeloner til attestering af, at de opfylder de relevante kriterier for anvendelsen af artikel 16, i alle medlemsstater.
Ændring 187
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
3.  De i stk. 1 og 2 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 42, stk. 2. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den indvirkning, som krisen har på det indre marked, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 188
Forslag til forordning
Artikel 19 – overskrift
Meddelelser
Meddelelser og oplysninger
Ændring 189
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1
I nødsituationen på det indre marked giver medlemsstaterne meddelelse til Kommissionen om kriserelevante udkast til foranstaltninger, der begrænser den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt kriserelevante restriktioner for den frie bevægelighed for personer, herunder arbejdstagere, sammen med begrundelsen for disse foranstaltninger.
Under overvågningstilstanden eller nødsituationstilstanden for det indre marked underretter medlemsstaterne Kommissionen om ethvert udkast til foranstaltninger forbundet med krisen og med en begrænsning af den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt vedtagne foranstaltninger, der begrænser den frie bevægelighed for personer, herunder arbejdstagere, sammen med begrundelsen for disse foranstaltninger.
Ændring 190
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne giver Kommissionen en begrundelse for, at indførelsen af en sådan foranstaltning er berettiget og forholdsmæssig, hvis denne begrundelse ikke allerede er blevet klarlagt i den meddelte foranstaltning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen den fulde ordlyd af de nationale love eller administrative bestemmelser, der indeholder eller ændres ved foranstaltningen.
2.  Medlemsstaterne giver Kommissionen en begrundelse, hvormed det påvises, at indførelsen af sådanne foranstaltninger er ikkediskriminerende, begrundet og forholdsmæssig og denne begrundelse ledsages om muligt af konkret dokumentation. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen den fulde ordlyd af de nationale love eller administrative bestemmelser, der indeholder eller ændres ved en sådan foranstaltning.
Ændring 191
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4
4.  Kommissionen underretter straks de øvrige medlemsstater om de meddelte foranstaltninger og deler dem samtidig med den rådgivende gruppe.
4.  Kommissionen underretter straks de øvrige medlemsstater om de meddelte foranstaltninger og deler dem samtidig med udvalget.
Ændring 192
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5
5.  Hvis den rådgivende gruppe vælger at afgive udtalelse om en meddelt foranstaltning, skal den gøre dette senest fire arbejdsdage efter datoen for Kommissionens modtagelse af meddelelsen om den pågældende foranstaltning.
5.  Hvis udvalget vælger at afgive udtalelse om en meddelt foranstaltning, skal den gøre dette senest fire arbejdsdage efter datoen for modtagelse af meddelelsen.
Ændring 193
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6
6.  Kommissionen sikrer, at borgere og virksomheder informeres om de meddelte foranstaltninger, medmindre medlemsstaterne anmoder om, at foranstaltningerne forbliver fortrolige, eller Kommissionen vurderer, at offentliggørelsen af disse foranstaltninger vil påvirke sikkerheden og den offentlige orden i Den Europæiske Union eller dens medlemsstater, samt at de informeres om de afgørelser og medlemsstaternes bemærkninger, der er vedtaget i overensstemmelse med denne artikel.
6.  Kommissionen sikrer, at borgere og virksomheder informeres om de meddelte foranstaltninger, medmindre medlemsstaterne anmoder om, at foranstaltningerne forbliver fortrolige i overensstemmelse med denne artikels stk. 15, eller Kommissionen vurderer, at offentliggørelsen af disse foranstaltninger vil påvirke sikkerheden og den offentlige orden i Union eller dens medlemsstater, samt at de informeres om de afgørelser og medlemsstaternes bemærkninger, der er vedtaget i overensstemmelse med denne artikel.
Ændring 194
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 8
8.  Senest 10 dage efter datoen for modtagelsen af meddelelsen undersøger Kommissionen, om ethvert udkast til eller enhver vedtaget foranstaltning er forenelig med EU-retten, herunder denne forordnings artikel 16 og 17 samt proportionalitetsprincippet og princippet om ikkeforskelsbehandling, og den kan fremsætte bemærkninger til den meddelte foranstaltning, hvis der er umiddelbart indlysende og alvorlige grunde til at tro, at den ikke er i overensstemmelse med EU-retten. Den meddelende medlemsstat tager hensyn til sådanne bemærkninger. Kommissionen kan under særlige omstændigheder, navnlig for at modtage videnskabelig rådgivning, dokumentation eller teknisk ekspertise i forbindelse med en situation, der udvikler sig, forlænge fristen på 10 dage. Kommissionen angiver de årsager, der berettiger til en sådan forlængelse, fastsætter en ny frist og underretter straks medlemsstaterne om den nye frist og årsagerne til forlængelsen.
8.  Senest 10 dage efter datoen for modtagelsen af meddelelsen undersøger Kommissionen, om ethvert udkast til eller enhver vedtaget foranstaltning er forenelig med EU-retten, herunder denne forordnings artikel 16 samt proportionalitetsprincippet og princippet om ikkeforskelsbehandling, og den kan fremsætte bemærkninger til den meddelte foranstaltning, hvis der er umiddelbart indlysende og alvorlige grunde til at tro, at den ikke er i overensstemmelse med EU-retten. Den meddelende medlemsstat tager hensyn til sådanne bemærkninger. Kommissionen kan under særlige omstændigheder, navnlig for at modtage videnskabelig rådgivning, dokumentation eller teknisk ekspertise i forbindelse med en situation, der udvikler sig, forlænge fristen på 10 dage. Kommissionen angiver de årsager, der berettiger til en sådan forlængelse og fastsætter en ny frist, som ikke må overstige 30 dage. Den underretter straks medlemsstaterne om den nye frist og årsagerne til forlængelsen.
Ændring 195
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 9
9.  Medlemsstaterne kan også fremsætte bemærkninger til den medlemsstat, der har givet meddelelse om en foranstaltning. Denne medlemsstat tager hensyn til sådanne bemærkninger.
9.  Medlemsstaterne kan også fremsætte bemærkninger til den medlemsstat, der har givet meddelelse om en foranstaltning, og denne medlemsstat tager hensyn til sådanne bemærkninger.
Ændring 196
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 10
10.  Den meddelende medlemsstat meddeler Kommissionen, hvilke foranstaltninger den agter at træffe for at efterkomme de bemærkninger, den har fremsat i henhold til stk. 8, senest 10 dage efter modtagelsen.
10.  Den meddelende medlemsstat meddeler Kommissionen, hvilke foranstaltninger den agter at træffe og begrunder den måde, hvorpå hvordan den vil efterkomme de bemærkninger, den har fremsat i henhold til stk. 8, senest 10 dage efter modtagelsen.
Ændring 197
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 11
11.  Hvis Kommissionen finder, at de foranstaltninger, som den meddelende medlemsstat har meddelt, stadig ikke er i overensstemmelse med EU-retten, kan den senest 30 dage efter meddelelsen træffe en afgørelse, der pålægger den pågældende medlemsstat at afholde sig fra at vedtage det meddelte udkast til foranstaltning. Den meddelende medlemsstat meddeler straks Kommissionen den vedtagne tekst til et meddelt udkast til foranstaltning.
11.  Hvis Kommissionen finder, at de foranstaltninger, som den meddelende medlemsstat har meddelt, stadig ikke er i overensstemmelse med EU-retten, kan den senest 15 dage efter meddelelsen træffe en afgørelse, der pålægger den pågældende medlemsstat at ændre eller afholde sig fra at vedtage det meddelte udkast til foranstaltning. Den meddelende medlemsstat meddeler straks Kommissionen den vedtagne tekst til et meddelt udkast til foranstaltning.
Ændring 198
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 12
12.  Hvis Kommissionen finder, at en allerede vedtaget foranstaltning, som er blevet meddelt den, ikke er i overensstemmelse med EU-retten, kan den senest 30 dage efter denne meddelelse træffe en afgørelse, der pålægger medlemsstaten at ophæve den. Den meddelende medlemsstat meddeler straks teksten til en revideret foranstaltning, hvis den ændrer den meddelte vedtagne foranstaltning.
12.  Hvis Kommissionen finder, at en allerede vedtaget foranstaltning, som er blevet meddelt den, ikke er i overensstemmelse med EU-retten, kan den senest 15 dage efter denne meddelelse træffe en afgørelse, der pålægger medlemsstaten at ophæve den. Den meddelende medlemsstat meddeler straks teksten til en revideret foranstaltning, hvis den ændrer den meddelte vedtagne foranstaltning.
Ændring 199
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 13
13.  Kommissionen han undtagelsesvis forlænge den periode på 30 dage, der er omhandlet i stk. 11 og 12, for at tage hensyn til ændrede omstændigheder, navnlig for at modtage videnskabelig rådgivning, dokumentation eller teknisk ekspertise i forbindelse med en situation, der ændrer sig. Kommissionen angiver de årsager, der berettiger til en sådan forlængelse og fastsætter en ny frist og underretter straks medlemsstaterne om den nye frist og årsagerne til forlængelsen.
13.  Kommissionen han undtagelsesvis forlænge den periode på 15 dage, der er omhandlet i stk. 11 og 12, for at tage hensyn til ændrede omstændigheder, navnlig for at modtage videnskabelig rådgivning, dokumentation eller teknisk ekspertise i forbindelse med en situation, der ændrer sig. Kommissionen angiver de årsager, der berettiger til en sådan forlængelse og fastsætter en ny frist og underretter straks medlemsstaterne om den nye frist og årsagerne til forlængelsen.
Ændring 200
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 14
14.  De kommissionsafgørelser, der er omhandlet i stk. 11 og 12, baseres på tilgængelige oplysninger og kan udstedes, når der er umiddelbart indlysende og alvorlige grunde til at antage, at de meddelte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med EU-retten, herunder denne forordnings artikel 16 eller 17, proportionalitetsprincippet eller princippet om ikkeforskelsbehandling. Vedtagelsen af disse afgørelser berører ikke Kommissionens mulighed for at vedtage foranstaltninger på et senere tidspunkt, herunder indledning af en traktatbrudsprocedure på grundlag af artikel 258 i TEUF.
14.  De kommissionsafgørelser, der er omhandlet i stk. 11 og 12, baseres på tilgængelige oplysninger og kan udstedes, når der er umiddelbart indlysende og alvorlige grunde til at antage, at de meddelte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med EU-retten, herunder denne forordnings artikel 16, proportionalitetsprincippet eller princippet om ikkeforskelsbehandling. Vedtagelsen af disse afgørelser berører ikke Kommissionens mulighed for at vedtage foranstaltninger på et senere tidspunkt, herunder indledning af en traktatbrudsprocedure på grundlag af artikel 258 i TEUF.
Ændring 201
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 15
15.  Oplysninger, der fremsendes i henhold til denne artikel, betragtes ikke som fortrolige, medmindre den underrettende medlemsstat udtrykkeligt anmoder herom. En sådan anmodning skal vedrøre udkast til foranstaltninger og skal begrundes.
15.  Oplysninger, som medlemsstaterne tilvejebringer i henhold til denne artikel, offentliggøres. Medlemsstater kan anmode om, at oplysninger vedrørende udkast til foranstaltninger opbevares fortroligt. Denne anmodning skal begrundes.
Ændring 202
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 16
16.  Kommissionen offentliggør teksten til de foranstaltninger, som medlemsstaterne har vedtaget i forbindelse med nødsituationen for det indre marked, og som begrænser den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, herunder arbejdstagere, og som er blevet meddelt ved hjælp af de meddelelser, der er omhandlet i denne artikel, samt via andre kilder. Teksten til foranstaltningerne offentliggøres senest en arbejdsdag efter modtagelsen via en elektronisk platform, der forvaltes af Kommissionen.
16.  Kommissionen offentliggør alle oplysninger, der er givet i henhold til denne artikel, bortset fra oplysninger, der betragtes som fortrolige i henhold til stk. 15.
Ændring 203
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 16 a (nyt)
16a.  Kommissionen offentliggør de foranstaltninger, som medlemsstaterne har vedtaget i forbindelse med nødsituationen for det indre marked, som begrænser den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, herunder arbejdstagere, og som er blevet meddelt. Disse foranstaltninger offentliggøres senest én arbejdsdag efter modtagelsen via en elektronisk platform, der forvaltes af Kommissionen.
Ændring 204
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 16 b (nyt)
16b.  Medlemsstaterne informerer på en klar og utvetydig måde borgere, forbrugere, virksomheder, arbejdstagere og deres repræsentanter og eventuelle berørte interessenter om foranstaltninger, der påvirker den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, herunder arbejdstagere og tjenesteydere, inden de træder i kraft, navnlig gennem deres nationale centrale kontaktpunkt, jf. artikel 21. Medlemsstaterne skal sikre en løbende dialog med alle relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter og internationale partnere.
Ændring 205
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra a
a)  bistand til anmodning om og indhentning af oplysninger om nationale restriktioner for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og arbejdstagere i forbindelse med en aktiveret nødsituation for det indre marked
a)  bistand til anmodning om og indhentning af oplysninger om nationale restriktioner for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og arbejdstagere i forbindelse med en aktiveret nødsituationstilstand for det indre marked
Ændring 206
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b
b)  bistand til gennemførelse af kriseprocedurer og -formaliteter på nationalt plan, der er indført som følge af den aktiverede nødsituation for det indre marked.
b)  bistand til gennemførelse af kriseprocedurer og -formaliteter på nationalt plan, der er indført som følge af den aktiverede nødsituationstilstand for det indre marked.
Ændring 207
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)  bistand til formidling af oplysninger til borgere, forbrugere, økonomiske aktører samt arbejdstagere og disses repræsentanter.
Ændring 208
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne sikrer, at borgere, forbrugere, økonomiske aktører, arbejdstagere og deres repræsentanter på disses anmodning og via de respektive centrale kontaktpunkter kan modtage oplysninger fra de kompetente myndigheder om, hvordan de respektive nationale kriseresponsforanstaltninger generelt fortolkes og anvendes. Hvor det er relevant, skal sådanne oplysninger omfatte en trinvis vejledning. Oplysningerne skal gives i et klart og forståeligt sprog. De skal være let tilgængelige på afstand og ad elektronisk vej, og de skal holdes ajour.
2.  Medlemsstaterne sikrer, at borgere, forbrugere, økonomiske aktører, arbejdstagere og deres repræsentanter på disses anmodning og via de respektive centrale kontaktpunkter kan modtage oplysninger fra de kompetente myndigheder om, hvordan de respektive nationale kriseresponsforanstaltninger generelt fortolkes og anvendes. Hvor det er relevant, skal sådanne oplysninger omfatte en trinvis vejledning. Oplysningerne skal gives i et klart og forståeligt sprog. De skal være let tilgængelige på afstand og ad elektronisk vej, og de skal holdes ajour. Medlemsstaterne bestræber sig bedst muligt på at stille sådanne oplysninger til rådighed på alle Unionens officielle sprog, idet der lægges særlig vægt på situationen og behovene i grænseregionerne.
Ændring 209
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – indledning
2.  Det centrale kontaktpunkt på EU-plan yder borgere, forbrugere, økonomiske aktører, arbejdstagere og deres repræsentanter følgende bistand:
2.  Det centrale kontaktpunkt på EU-plan yder borgere, forbrugere, lokale og regionale myndigheder, økonomiske aktører, arbejdstagere og deres repræsentanter følgende:
Ændring 210
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra a
a)  bistand ved anmodning om og indhentning af oplysninger om kriseresponsforanstaltninger på EU-plan, der er relevante for den aktiverede nødsituation for det indre marked, eller som påvirker udøvelsen af den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og arbejdstagere
a)  bistand ved anmodning om og indhentning af oplysninger om kriseresponsforanstaltninger på EU-plan, der er relevante for den aktiverede nødsituationstilstand for det indre marked, eller som påvirker udøvelsen af den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, herunder arbejdstagere
Ændring 211
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b
b)  bistand til gennemførelse af kriseprocedurer og -formaliteter, der er indført på EU-plan som følge af den aktiverede nødsituation for det indre marked
b)  bistand til gennemførelse af kriseprocedurer og -formaliteter, der er indført på EU-plan som følge af den aktiverede nødsituationstilstand for det indre marked
Ændring 212
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra c
c)  udarbejdelse af en liste med alle nationale kriseforanstaltninger og nationale kontaktpunkter.
c)  bistand med hensyn til oprettelse af en liste med alle nationale kriseforanstaltninger og nationale kontaktpunkter.
Ændring 213
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Der tildeles tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til det centrale kontaktpunkt på EU-plan.
Ændring 214
Forslag til forordning
Afsnit III – overskrift
Nødresponsforanstaltninger for det indre marked
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 215
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1
1.  Bindende foranstaltninger i dette kapitel kan kun vedtages af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, artikel 26, første afsnit, og artikel 27, stk. 2, efter at en nødsituation for det indre marked er blevet aktiveret ved hjælp af en gennemførelsesretsakt fra Rådet i overensstemmelse med artikel 14.
1.  Bindende foranstaltninger i dette kapitel kan kun vedtages af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, når en nødsituationstilstand for det indre marked er blevet aktiveret i overensstemmelse med artikel 14.
Ændring 216
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2
2.  En gennemførelsesretsakt, der indfører en foranstaltning i dette kapitel, skal klart og specifikt angive de kriserelevante varer og tjenesteydelser, som en sådan foranstaltning finder anvendelse på. Denne foranstaltning finder kun anvendelse, så længe nødsituationstilstanden varer.
2.  En gennemførelsesretsakt, der indfører en foranstaltning i dette kapitel, skal klart og specifikt angive de kriserelevante varer og tjenesteydelser, der er kortlagt i den gennemførelsesretsakt, som er vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 5, som en sådan foranstaltning finder anvendelse på. Denne foranstaltning finder kun anvendelse, så længe nødsituationstilstanden varer.
Ændring 217
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 42, stk. 2. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den indvirkning, som krisen har på det indre marked, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.
Ændring 218
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1
1.  Hvis der foreligger en alvorlig kriserelateret mangel eller en umiddelbar trussel herom, kan Kommissionen opfordre repræsentative organisationer eller økonomiske aktører i kriserelevante forsyningskæder til inden for en fastsat frist frivilligt at fremsende specifikke oplysninger til Kommissionen om produktionskapaciteten og eventuelle eksisterende lagre af kriserelevante varer og komponenter heraf i produktionsanlæg i Unionen og anlæg i tredjelande, som de driver, har indgået kontrakt med eller indkøber forsyninger fra, samt oplysninger om eventuelle relevante forstyrrelser i forsyningskæden inden for en given frist.
1.  Hvis der foreligger en alvorlig kriserelateret mangel eller en umiddelbar trussel herom, kan Kommissionen opfordre økonomiske aktører i kriserelevante forsyningskæder til inden for en rimelig tidsfrist frivilligt at fremsende specifikke oplysninger, der er relevante for nødsituationen for det indre marked i overensstemmelse med stk. 3.
Ændring 219
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2
2.  Hvis adressaterne ikke fremsender de oplysninger, der anmodes om i henhold til stk. 1, inden for tidsfristen og ikke giver en gyldig begrundelse for ikke at gøre dette, kan Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt kræve, at de fremsender oplysningerne, idet den i gennemførelsesretsakten angiver, hvorfor det er forholdsmæssigt og nødvendigt at gøre det, med angivelse af de kriserelevante varer og tjenesteydelser og adressater, der er berørt af anmodningen om oplysninger, og de oplysninger, der anmodes om, og om nødvendigt en skabelon med de spørgsmål, der kan rettes til de økonomiske aktører.
2.  Hvis adressaterne ikke fremsender de oplysninger, der anmodes om i henhold til stk. 1, inden for tidsfristen og ikke giver en gyldig begrundelse for ikke at gøre dette, kan Kommissionen ved hjælp af en henstilling anmode om, at de fremsender de anmodede oplysninger, idet den angiver, hvorfor det er forholdsmæssigt og nødvendigt at gøre det, med angivelse af de kriserelevante varer og tjenesteydelser og adressater, der er berørt af anmodningen om oplysninger, og de oplysninger, der anmodes om, og om nødvendigt en skabelon med de spørgsmål, der kan rettes til de økonomiske aktører.
Ændring 220
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – indledning
3.  De i stk. 1 omhandlede anmodninger om oplysninger kan vedrøre følgende:
3.  De i stk. 1 omhandlede anmodninger om oplysninger kan vedrøre:
Ændring 221
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra a
a)  målrettede oplysninger til Kommissionen vedrørende produktionskapaciteten og mulige eksisterende lagre af kriserelevante varer og komponenter heraf i produktionsanlæg beliggende i Unionen og produktionsanlæg beliggende i et tredjeland, som organisationen eller den økonomiske aktør, der er omhandlet i stk. 1, driver, indgår kontrakter med eller køber forsyninger fra, samtidig med at handels- og forretningshemmeligheder respekteres fuldt ud, og hvori de pålægges at sende Kommissionen en plan over den forventede produktionsmængde for de følgende 3 måneder for produktionsanlæg beliggende i Unionen samt eventuelle relevante forstyrrelser i forsyningskæden
a)  målrettede oplysninger til Kommissionen om produktionskapaciteten og mulige eksisterende lagre af kriserelevante varer og komponenter heraf i produktionsanlæg beliggende i Unionen og produktionsanlæg beliggende i et tredjeland, som organisationen eller den økonomiske aktør, der er omhandlet i stk. 1, driver eller indgår kontrakter med
Ændring 222
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b
b)  andre oplysninger, der er nødvendige for at vurdere arten eller omfanget af en given forstyrrelse eller mangel i forsyningskæden.
b)  en tidsplan for den forventede produktion af kriserelevante varer i de 3 måneder, der følger efter anmodningen om oplysninger vedrørende produktionsanlæg beliggende i Unionen eller i et tredjeland, som operatøren driver eller indgår kontrakter med
Ændring 223
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4
4.  Efter aktiveringen af de obligatoriske anmodninger om oplysninger til økonomiske aktører ved hjælp af en gennemførelsesretsakt retter Kommissionen en formel afgørelse til hver af disse repræsentative organisationer eller økonomiske aktører i kriserelevante forsyningskæder, der er identificeret i gennemførelsesretsakten, og anmoder dem om at fremlægge de oplysninger, der er specificeret i gennemførelsesretsakten. Kommissionen baserer sig, hvor det er muligt, på de relevante og tilgængelige kontaktlister over de økonomiske aktører, der er aktive i de udvalgte forsyningskæder for kriserelevante varer og tjenesteydelser, som er udarbejdet af medlemsstaterne. Kommissionen kan indhente de nødvendige oplysninger om de relevante økonomiske aktører fra medlemsstaterne.
4.  Når Kommissionen opfordrer økonomiske aktører til eller anmoder dem om at fremlægge oplysninger med henblik på denne artikel, baserer den sig, hvor det er muligt, på de relevante og tilgængelige kontaktlister over de økonomiske aktører, der er aktive i de udvalgte forsyningskæder for kriserelevante varer og tjenesteydelser, som er udarbejdet af medlemsstaterne. Kommissionen kan indhente de nødvendige oplysninger om de relevante økonomiske aktører fra medlemsstaterne.
Ændring 224
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5
5.  Kommissionens afgørelser, der indeholder individuelle anmodninger om oplysninger, skal indeholde en henvisning til den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i stk. 2, som de er baseret på, og til situationer med alvorlige kriserelaterede mangler eller en umiddelbar trussel herom, som har givet anledning til dem. Enhver anmodning om oplysninger skal være behørigt begrundet og stå i et rimeligt forhold til oplysningernes omfang, art og detaljeringsgrad samt hyppigheden af adgang til de ønskede oplysninger og være nødvendig for håndteringen af nødsituationen eller for udarbejdelsen af relevante officielle statistikker. En anmodning skal indeholde en rimelig frist, inden for hvilken oplysningerne skal gives. Den skal tage hensyn til den indsats, der er nødvendig for at indsamle og stille oplysningerne til rådighed for den økonomiske aktør eller den repræsentative organisation. Den formelle afgørelse skal også indeholde garantier for beskyttelse af data i overensstemmelse med artikel 39 i denne forordning, garantier for, at følsomme forretningsoplysninger, der er indeholdt i svaret i overensstemmelse med artikel 25, ikke videregives, samt oplysninger om muligheden for at indbringe dem for Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med den relevante EU-ret og om de bøder, der er fastsat i artikel 28 for manglende overholdelse, og om tidsplanen for et svar.
5.  Kommissionens henstilling, der indeholder individuelle anmodninger om oplysninger, skal indeholde en henvisning til situationer med alvorlige kriserelaterede mangler eller en umiddelbar trussel herom, som har givet anledning til dem. Enhver anmodning om oplysninger skal være behørigt begrundet og stå i et rimeligt forhold til oplysningernes omfang, art og detaljeringsgrad samt hyppigheden af adgang til de ønskede oplysninger og være nødvendig for håndteringen af nødsituationen. En anmodning skal indeholde en rimelig frist på højst 14 dage, inden for hvilken oplysningerne skal gives. Aktøren kan anmode om en engangsforlængelse af fristen indtil to dage før, den udløber, hvis situationens alvor nødvendiggør en sådan forlængelse. Kommissionen besvarer inden for én arbejdsdag enhver sådan anmodning om forlængelse af fristen. Den skal tage hensyn til den indsats, der er nødvendig for at indsamle og stille oplysningerne til rådighed for den økonomiske aktør. Henstillingen skal også indeholde garantier for beskyttelse af data i overensstemmelse med artikel 39 i denne forordning, garantier for, at følsomme forretningsoplysninger og forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder, der er indeholdt i svaret i overensstemmelse med artikel 25, ikke videregives.
Ændring 225
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6
6.  Indehaverne af de økonomiske aktører eller disses repræsentanter og, i tilfælde af juridiske personer, virksomheder eller foreninger uden status som juridisk person, de personer, som ifølge lov eller vedtægter har beføjelse til at repræsentere dem, skal give de ønskede oplysninger på vegne af den pågældende økonomiske aktør eller sammenslutning af økonomiske aktører. Hver økonomisk aktør eller sammenslutning af økonomiske aktører skal give de ønskede oplysninger på individuelt grundlag i overensstemmelse med Unionens konkurrenceregler for udveksling af oplysninger. Behørigt befuldmægtigede jurister kan give de ønskede oplysninger på deres kunders vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.
6.  Indehaverne af de økonomiske aktører eller de personer, som ifølge lov eller vedtægter har beføjelse til at repræsentere dem, skal give de ønskede oplysninger på vegne af den pågældende økonomiske aktør. Hver økonomisk aktør skal give de ønskede oplysninger på individuelt grundlag i overensstemmelse med Unionens konkurrenceregler for udveksling af oplysninger. Behørigt befuldmægtigede jurister kan give de ønskede oplysninger på deres kunders vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.
Ændring 226
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7
7.  Den Europæiske Unions Domstol har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved Kommissionen har pålagt en økonomisk aktør en anmodning om obligatoriske oplysninger.
udgår
Ændring 227
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8
8.  De i stk. 2 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 42, stk. 2. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den indvirkning, som krisen har på det indre marked, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.
udgår
Ændring 228
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1
1.  Oplysninger, der modtages som følge af anvendelsen af denne forordning, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet.
1.  Oplysninger, der modtages fra medlemsstaternes forbindelseskontorer, udvalget, de økonomiske aktører eller enhver anden kilde som følge af anvendelsen af denne forordning, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet.
Ændring 229
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelse af handels- og forretningshemmeligheder og andre følsomme og fortrolige oplysninger, der er indhentet og genereret i medfør af denne forordning, herunder henstillinger og foranstaltninger, der skal træffes, i overensstemmelse med EU-retten og den respektive nationale lovgivning.
2.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelse af handels- og forretningshemmeligheder, intellektuelle ejendomsrettigheder og andre følsomme og fortrolige oplysninger, der er indhentet og genereret i medfør af denne forordning, herunder henstillinger og foranstaltninger, der skal træffes, i overensstemmelse med EU-retten og den respektive nationale lovgivning.
Ændring 230
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4
4.  Kommissionen kan forelægge den rådgivende gruppe, der er omhandlet i artikel 4, aggregerede oplysninger på grundlag af de oplysninger, der er indsamlet i henhold til artikel 24.
4.  Kommissionen kan forelægge udvalget aggregerede oplysninger på grundlag af de oplysninger, der er indsamlet i henhold til artikel 24.
Ændring 231
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5 a (nyt)
5a.  Alle oplysninger, der indhentes gennem anmodninger om oplysninger, slettes straks efter udløbet af nødsituationstilstanden for det indre marked, eller inden da, hvis alle relevante rapporter vedrørende nødsituationstilstanden for det indre markeds er blevet forelagt. Kommissionen og medlemsstaterne sender en bekræftelse af sletningen af disse oplysninger til de berørte økonomiske aktører umiddelbart efter, at de er blevet slettet.
Ændring 232
Forslag til forordning
Artikel 26
Artikel 26
udgår
Målrettede ændringer af harmoniseret produktlovgivning
Når nødsituationstilstanden for det indre marked er blevet aktiveret ved hjælp af en gennemførelsesretsakt fra Rådet, der vedtages i henhold til artikel 14, og der er mangel på kriserelevante varer, kan Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt aktivere de nødsituationsprocedurer, der er omfattet i Unionens retlige rammer, der er ændret ved [Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/424, forordning (EU) 2016/425, forordning (EU) 2016/426, forordning (EU) 2019/1009 og forordning (EU) nr. 305/2011 og om indførelse af hasteprocedurer for overensstemmelsesvurdering, vedtagelse af fælles specifikationer og markedsovervågning i forbindelse med en nødsituation for det indre marked og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/14/EF 2006/42/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU og 2014/68/EU og om indførelse af hasteprocedurer for overensstemmelsesvurdering, vedtagelse af fælles specifikationer og markedsovervågning i forbindelse med et indre marked] for så vidt angår kriserelevante varer, ved at angive, hvilke kriserelevante varer og nødsituationsprocedurer der er omfattet af aktiveringen, angive årsagerne til en sådan aktivering og dens proportionalitet, og angive varigheden af en sådan aktivering.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 42, stk. 2. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den indvirkning, som krisen har på det indre marked, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.
Ændring 233
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1
1.  Kommissionen kan opfordre en eller flere økonomiske aktører i kriserelevante forsyningskæder, der er etableret i Unionen, til at acceptere og prioritere visse ordrer på produktion eller levering af kriserelevante varer ("prioriteret rækkefølge").
1.  Kommissionen kan på frivillig basis opfordre en eller flere økonomiske aktører i kriserelevante forsyningskæder, der er etableret i Unionen, til at acceptere og prioritere visse ordrer på produktion eller levering af kriserelevante varer ("prioriteret rækkefølge"). Kommissionen angiver alle relevante oplysninger, herunder mængden af kriserelevante varer og tjenesteydelser, leveringstid og pris, og underretter Europa-Parlamentet herom.
Ændring 234
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2
2.  Hvis en økonomisk aktør ikke accepterer og prioriterer prioriterede ordrer, kan Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra 14 medlemsstater vurdere nødvendigheden og proportionaliteten af at anvende prioriterede ordrer. I sådanne tilfælde giver Kommissionen den pågældende økonomiske aktør samt alle parter, der påviseligt er berørt af den potentielle prioriterede rækkefølge, mulighed for at tilkendegive deres holdning inden for en rimelig frist, som fastsættes af Kommissionen i lyset af sagens omstændigheder. Under særlige omstændigheder kan Kommissionen efter en sådan vurdering rette en gennemførelsesretsakt til den pågældende økonomiske aktør, hvori den enten skal acceptere og prioritere de prioriterede ordrer, der er angivet i gennemførelsesretsakten, eller forklare, hvorfor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt for den pågældende aktør at gøre dette. Kommissionens afgørelse baseres på objektive oplysninger, der viser, at en sådan prioritering er nødvendig for at sikre opretholdelsen af vitale samfundsmæssige økonomiske aktiviteter på det indre marked.
2.  Hvis en økonomisk aktør ikke accepterer eller prioriterer prioriterede ordrer, kan Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra 14 medlemsstater vurdere nødvendigheden og proportionaliteten af at anvende prioriterede ordrer. I sådanne tilfælde giver Kommissionen den pågældende økonomiske aktør samt alle parter, der påviseligt er berørt af den potentielle prioriterede rækkefølge, mulighed for at tilkendegive deres holdning inden for en rimelig frist, som fastsættes af Kommissionen i lyset af sagens omstændigheder. Under særlige omstændigheder kan Kommissionen efter en sådan vurdering og under behørig hensyntagen til udtalelsen fra udvalget rette en gennemførelsesretsakt til den pågældende økonomiske aktør, hvori den enten skal acceptere og prioritere de prioriterede ordrer, der er angivet i gennemførelsesretsakten, eller skriftligt forklare, hvorfor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt for den pågældende aktør at gøre dette. Hvis Kommissionens holdning afviger fra udvalgets udtalelse, giver Kommissionen en underbygget begrundelse. Kommissionens afgørelse baseres på objektive oplysninger, som er faktuelle, målbare og begrundede, der viser, at en sådan prioritering er nødvendig for at sikre opretholdelsen af vitale samfundsmæssige økonomiske aktiviteter på det indre marked.
Ændring 235
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 1
Hvis den økonomiske aktør, som den i stk. 2 omhandlede afgørelse er rettet til, nægter at acceptere kravet om at acceptere og prioritere de ordrer, der er angivet i afgørelsen, skal vedkommende senest 10 dage efter meddelelsen af afgørelsen forelægge Kommissionen en begrundet forklaring, hvori der redegøres for behørigt begrundede årsager til, at det i lyset af denne bestemmelses mål ikke er muligt eller hensigtsmæssigt, at den pågældende opfylder kravet. Sådanne grunde omfatter den økonomiske aktørs manglende evne til at udføre den prioriterede ordre på grund af utilstrækkelig produktionskapacitet eller en alvorlig risiko for, at accept af ordren ville medføre særlige vanskeligheder eller økonomiske byrder for aktøren, eller andre overvejelser af tilsvarende alvor.
Hvis den økonomiske aktør, som den i stk. 2 omhandlede afgørelse er rettet til, nægter at acceptere kravet om at acceptere og prioritere de ordrer, der er angivet i afgørelsen, skal vedkommende senest 10 dage efter meddelelsen af afgørelsen forelægge Kommissionen en begrundet forklaring, hvori der redegøres for behørigt begrundede årsager til, at det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt, at den pågældende opfylder kravet. Sådanne grunde omfatter den økonomiske aktørs manglende evne til at udføre den prioriterede ordre som følge af utilstrækkelig produktionskapacitet eller en alvorlig risiko for, at accept af ordren ville medføre særlige vanskeligheder eller økonomiske byrder for aktøren, navnlig under hensyntagen til de priser eller mængder, som Kommissionen har angivet, eller andre overvejelser af tilsvarende alvor. Disse grunde kan omfatte den pågældende virksomheds legitime mål samt omkostningerne, indsatsen, den tekniske gennemførlighed og de langsigtede forretningsmæssige konsekvenser forbundet med enhver ændring af produktionen.
Ændring 236
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 2
Kommissionen kan offentliggøre en sådan begrundet redegørelse eller dele af den under behørig hensyntagen til forretningshemmeligheder.
udgår
Ændring 237
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 6
6.  Kommissionen træffer den i stk. 2 omhandlede afgørelse i overensstemmelse med gældende EU-ret, herunder principperne om nødvendighed og proportionalitet, og Unionens forpligtelser i henhold til folkeretten. Afgørelsen skal navnlig tage hensyn til den berørte økonomiske aktørs legitime interesser og alle tilgængelige oplysninger om de omkostninger og den indsats, der er nødvendig i forbindelse med enhver ændring i produktionssekvensen. Den skal angive retsgrundlaget for dens vedtagelse, fastsætte fristerne for, hvornår den prioriterede rækkefølge skal gennemføres, og i givet fald angive produktet og mængden. Den skal angive de i artikel 28 omhandlede bøder for manglende efterkommelse af afgørelsen. Den prioriterede ordre skal være til en fair og rimelig pris.
6.  Kommissionen træffer den i stk. 2 omhandlede afgørelse i overensstemmelse med gældende EU-ret, herunder principperne om nødvendighed og proportionalitet, og Unionens forpligtelser i henhold til folkeretten. Afgørelsen skal navnlig tage hensyn til den berørte økonomiske aktørs legitime interesser og alle tilgængelige oplysninger om de omkostninger og den indsats, der er nødvendig i forbindelse med enhver ændring i produktionssekvensen. Den skal angive retsgrundlaget for dens vedtagelse, fastsætte fristerne for, hvornår den prioriterede rækkefølge skal gennemføres, og i givet fald angive produktet, prisen og mængden. Den skal angive de i artikel 28 omhandlede bøder for manglende efterkommelse af afgørelsen. Den prioriterede ordre skal være til en fair og rimelig pris, som i givet fald skal omfatte en passende kompensation for alle yderligere omkostninger afholdt af den økonomiske aktør.
Ændring 238
Forslag til forordning
Artikel 28 – overskrift
Bøder til operatører for manglende overholdelse af forpligtelsen til at besvare obligatoriske anmodninger om oplysninger eller til at efterkomme prioriterede ordrer
Bøder til operatører for manglende overholdelse af prioriterede ordrer
Ændring 239
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra a
a)  hvis en repræsentativ organisation for økonomiske aktører eller en økonomisk aktør forsætligt eller groft uagtsomt giver ukorrekte, ufuldstændige eller vildledende oplysninger som svar på en anmodning i henhold til artikel 24 eller undlader at give oplysningerne inden for den fastsatte frist
udgår
Ændring 240
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2
2.  Bøder, der pålægges i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), må ikke overstige 200 000 EUR.
2.  Bøder, der pålægges i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra b), må ikke overstige 200 000 EUR. Bøder, der pålægges økonomiske aktører, der er SMV'er som defineret i henstilling 2003/361/EF, må ikke overstige 25 000 EUR.
Ændring 241
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3
3.  Bøder, der pålægges i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra c), må ikke overstige 1 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår for hver arbejdsdag, hvor forpligtelsen i henhold til artikel 27 (prioriterede ordrer) ikke er overholdt, beregnet fra den dato, der er fastsat i afgørelsen, og som ikke overstiger 1 % af den samlede omsætning i det foregående regnskabsår.
3.  Bøder, der pålægges i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra c), må ikke overstige 1 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår for hver arbejdsdag, hvor forpligtelsen i henhold til artikel 27 (prioriterede ordrer) ikke er overholdt, beregnet fra den dato, der er fastsat i afgørelsen, og som ikke overstiger 1 % af den globale omsætning i det foregående regnskabsår. Bøder, der pålægges økonomiske aktører, der er SMV'er som defineret i henstilling 2003/361/EF, må ikke overstige 0,25 % af den samlede globale omsætning i det foregående regnskabsår.
Ændring 242
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4
4.  Ved fastsættelsen af bødens størrelse tages der hensyn til den pågældende økonomiske aktørs størrelse og økonomiske ressourcer, overtrædelsens art, grovhed og varighed, idet der tages behørigt hensyn til proportionalitets- og rimelighedsprincippet.
4.  Ved fastsættelsen af bødens størrelse tager Kommissionen hensyn til den pågældende økonomiske aktørs størrelse og økonomiske ressourcer, overtrædelsens art, grovhed og varighed, idet der tages behørigt hensyn til proportionalitets- og rimelighedsprincippet. Der skal også tages hensyn til krisens indvirkning på den økonomiske aktør og dennes forretningsaktiviteter.
Ændring 243
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a
a)  efter to år ved overtrædelse af bestemmelserne om anmodninger om oplysninger i henhold til artikel 24
udgår
Ændring 244
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b
b)  efter tre år ved overtrædelse af bestemmelserne om forpligtelsen til at prioritere produktionen af kriserelevante produkter i henhold til artikel 26, stk. 2.
b)  efter tre år ved overtrædelse af bestemmelserne om forpligtelsen til at prioritere produktionen af kriserelevante produkter i henhold til artikel 27.
Ændring 245
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – indledning
1.  Inden Kommissionen vedtager en afgørelse i henhold til artikel 28, giver den de berørte økonomiske aktører eller repræsentative organisationer for de berørte økonomiske aktører mulighed for at blive hørt om:
1.  Inden Kommissionen vedtager en afgørelse i henhold til artikel 28, giver den de berørte økonomiske aktører mulighed for at blive hørt om:
Ændring 246
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2
2.  Berørte økonomiske aktører og virksomhedsorganisationer for økonomiske aktører kan fremsætte deres bemærkninger til Kommissionens foreløbige konklusioner inden for en frist, som fastsættes af Kommissionen i dens foreløbige konklusioner, og som ikke må være kortere end 21 dage.
2.  De berørte økonomiske aktører kan fremsætte deres bemærkninger til Kommissionens foreløbige konklusioner inden for en frist, som fastsættes af Kommissionen i dens foreløbige konklusioner, og som ikke må være kortere end 21 dage.
Ændring 247
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3
3.  Kommissionen baserer kun sine afgørelser på indsigelser, som de berørte økonomiske aktører og repræsentative organisationer for de berørte økonomiske aktører har haft lejlighed til at udtale sig om.
3.  Kommissionen baserer kun sine afgørelser på indsigelser, som de berørte økonomiske aktører har haft lejlighed til at udtale sig om.
Ændring 248
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4
4.  De berørte økonomiske aktørers eller de repræsentative organisationer for de berørte økonomiske aktørers ret til forsvar respekteres fuldt ud i alle procedurer. De berørte økonomiske aktører eller de repræsentative organisationer for økonomiske aktører har ret til aktindsigt i Kommissionens sagsakter på grundlag af vilkårene for en forhandlet videregivelse med forbehold af de økonomiske aktørers legitime interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Aktindsigten omfatter ikke Kommissionens og de nationale myndigheders fortrolige oplysninger og interne dokumenter. Retten til aktindsigt omfatter navnlig ikke korrespondance mellem Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder. Dette stykke er ikke til hinder for, at Kommissionen videregiver eller anvender oplysninger, som er nødvendige for at bevise en overtrædelse.
4.  De berørte økonomiske aktørers ret til forsvar respekteres fuldt ud i alle procedurer. De berørte økonomiske aktører har ret til aktindsigt i Kommissionens sagsakter på grundlag af vilkårene for en forhandlet videregivelse med forbehold af de økonomiske aktørers legitime interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Aktindsigten omfatter ikke Kommissionens og de nationale myndigheders fortrolige oplysninger og interne dokumenter. Retten til aktindsigt omfatter navnlig ikke korrespondance mellem Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder. Dette stykke er ikke til hinder for, at Kommissionen videregiver eller anvender oplysninger, som er nødvendige for at bevise en overtrædelse.
Ændring 249
Forslag til forordning
Artikel 32 – overskrift
Koordineret fordeling af strategiske reserver
Solidaritet og koordineret fordeling af strategiske reserver
Ændring 250
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. -1 (nyt)
-1.   I tilfælde af mangel på kriserelevante varer og tjenesteydelser, der berører en eller flere medlemsstater, kan de berørte medlemsstater underrette Kommissionen herom med angivelse af de nødvendige mængder og alle andre relevante oplysninger. Kommissionen videregiver oplysningerne til alle kompetente myndigheder og strømline koordineringen af medlemsstaternes svar.
Ændring 251
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1
Hvis de strategiske reserver, som medlemsstaterne har oprettet i overensstemmelse med artikel 12, viser sig at være utilstrækkelige til at opfylde behovene i forbindelse med nødsituationen for det indre marked, kan Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe anbefale medlemsstaterne at fordele de strategiske reserver på en målrettet måde, hvor det er muligt, under hensyntagen til behovet for ikke yderligere at forværre forstyrrelserne på det indre marked, herunder i geografiske områder, der er særlig berørt af sådanne forstyrrelser, og i overensstemmelse med principperne om nødvendighed, proportionalitet og solidaritet og etablering af den mest effektive anvendelse af reserverne med henblik på at bringe nødsituationen for det indre marked til ophør.
Hvis de strategiske reserver, som medlemsstaterne har oprettet i overensstemmelse med artikel 8a, viser sig at være utilstrækkelige til at opfylde behovene i forbindelse med nødsituationen for det indre marked, kan Kommissionen under behørig hensyntagen til udtalelsen fra udvalget anbefale medlemsstaterne at fordele de strategiske reserver på en målrettet måde, hvor det er muligt, under hensyntagen til behovet for ikke yderligere at forværre forstyrrelserne på det indre marked, herunder i geografiske områder, der er særlig berørt af sådanne forstyrrelser, og i overensstemmelse med principperne om nødvendighed, proportionalitet og solidaritet og etablering af den mest effektive anvendelse af reserverne med henblik på at bringe nødsituationen for det indre marked til ophør.
Ændring 252
Forslag til forordning
Artikel 33 – overskrift
Foranstaltninger til sikring af tilgængeligheden og forsyningen af kriserelevante varer og tjenesteydelser
Foranstaltninger til sikring af tilgængeligheden og forsyningen af kriserelevante varer eller tjenesteydelser
Ændring 253
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1
1.  Kommissionen kan, når den mener, at der er risiko for mangel på kriserelevante varer, anbefale, at medlemsstaterne gennemfører specifikke foranstaltninger for at sikre en effektiv omstrukturering af forsyningskæder og produktionslinjer og for at anvende eksisterende lagre til at øge tilgængeligheden og udbuddet af kriserelevante varer og tjenesteydelser så hurtigt som muligt.
1.  Kommissionen kan, når den mener, at der er risiko for mangel på kriserelevante varer og tjenesteydelser, under hensyntagen til udvalgets udtalelse, anbefale, at medlemsstaterne træffer specifikke foranstaltninger, herunder for at sikre effektive forsyningskæder og produktionslinjer.
Ændring 254
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra a
a)  fremme af udvidelse eller omlægning af eksisterende eller etablering af ny produktionskapacitet for kriserelevante varer
a)  fremme af udvidelse eller omlægning af eksisterende eller etablering af ny produktionskapacitet for kriserelevante varer eller tjenesteydelser
Ændring 255
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra c a (nyt)
ca)  fremme af den frie bevægelighed for kriserelevante tjenesteydelser.
Ændring 256
Forslag til forordning
Del V – overskrift
Indkøb
Offentlige indkøb
Ændring 257
Forslag til forordning
Del V – kapitel I – overskrift
Kommissionens indkøb af varer og tjenesteydelser af strategisk betydning og kriserelevante varer på vegne af medlemsstaterne i overvågnings- og nødsituationstilstand
Kommissionens offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser af kritisk betydning og kriserelevante varer og tjenesteydelser på vegne af medlemsstaterne i overvågnings- og nødsituationstilstand
Ændring 258
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1
1.  To eller flere medlemsstater kan anmode Kommissionen om at iværksætte et udbud på vegne af de medlemsstater, der ønsker at lade sig repræsentere af Kommissionen ("deltagende medlemsstater"), med henblik på indkøb af varer og tjenesteydelser af strategisk betydning, der er anført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 1, eller kriserelevante varer og tjenesteydelser, der er opført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 5.
1.  To eller flere medlemsstater kan anmode Kommissionen om at iværksætte et udbud på vegne af de medlemsstater, der ønsker at lade sig repræsentere af Kommissionen ("deltagende medlemsstater"), med henblik på indkøb af varer og tjenesteydelser af kritisk betydning, der er anført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 1, eller kriserelevante varer og tjenesteydelser, der er opført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 5.
Ændring 259
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2
2.  Kommissionen vurderer anmodningens anvendelighed, nødvendighed og proportionalitet. Hvis Kommissionen har til hensigt ikke at efterkomme anmodningen, underretter den de berørte medlemsstater og den rådgivende gruppe, der er omhandlet i artikel 4, og begrunder sit afslag.
2.  Kommissionen vurderer i samråd med udvalget straks nødvendigheden og proportionaliteten af den i stk. 1 omhandlede anmodning. Hvis Kommissionen agter at give afslag på denne anmodning, underretter den de berørte medlemsstater og udvalget herom og giver en begrundelse herfor.
Ændring 260
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3
3.  Hvis Kommissionen indvilliger i at foretage indkøb på medlemsstaternes vegne, udarbejder den et forslag til en rammeaftale, der skal indgås med de deltagende medlemsstater, og som giver Kommissionen mulighed for at foretage indkøb på deres vegne. I denne aftale fastsættes de nærmere betingelser for indkøbet på vegne af de deltagende medlemsstater, der er omhandlet i stk. 1.
3.  Hvis Kommissionen indvilliger i at foretage indkøb på medlemsstaternes vegne, skal den:
a)  underrette alle medlemsstater og udvalget om, at den agter at gennemføre indkøbsproceduren, og opfordre de interesserede medlemsstater til at deltage
b)   udarbejde et forslag til en rammeaftale, der skal indgås med de deltagende medlemsstater, og som giver Kommissionen mulighed for at foretage indkøb på deres vegne. I denne aftale fastsættes de nærmere betingelser for indkøbet, herunder praktiske ordninger, regler for beslutningstagning og de foreslåede mængder, på vegne af de deltagende medlemsstater.
Ændring 261
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Hvis Kommissionen ikke er i stand til at tildele kontrakten til en egnet økonomisk aktør, underretter den straks medlemsstaterne herom, således at de straks kan indlede deres egne indkøbsprocedurer.
Ændring 262
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1
1.  I aftalen [som omhandlet i artikel 34, stk. 3, fastsættes et forhandlingsmandat for Kommissionen til at fungere som indkøbscentral for relevante varer og tjenesteydelser af strategisk betydning eller kriserelevante varer og tjenesteydelser på vegne af de deltagende medlemsstater gennem indgåelse af nye kontrakter.
1.  I aftalen, der er omhandlet i artikel 34, stk. 3, litra b), fastsættes et forhandlingsmandat, der skal omfatte elementer såsom tildelingskriterier og vurdering af tilbuddene, for Kommissionen til at fungere som indkøbscentral for relevante varer og tjenesteydelser af kritisk betydning eller kriserelevante varer og tjenesteydelser på vegne af de deltagende medlemsstater gennem indgåelse af nye kontrakter.
Ændring 263
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2
2.  I overensstemmelse med aftalen kan Kommissionen på de deltagende medlemsstaters vegne indgå kontrakter med økonomiske aktører, herunder individuelle producenter af varer og tjenesteydelser af strategisk betydning eller kriserelevante varer og tjenesteydelser, om køb af sådanne varer eller tjenesteydelser.
2.  I overensstemmelse med denne aftale kan Kommissionen på de deltagende medlemsstaters vegne indgå kontrakter med økonomiske aktører, herunder individuelle producenter af varer og tjenesteydelser af kritisk betydning eller kriserelevante varer og tjenesteydelser, om køb af sådanne varer eller tjenesteydelser.
Ændring 264
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3
3.  Repræsentanter for Kommissionen eller eksperter udpeget af Kommissionen kan aflægge besøg på produktionsanlæg til fremstilling af relevante varer af strategisk betydning eller kriserelevante varer.
udgår
Ændring 265
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Kommissionen opfordrer de deltagende medlemsstater til at udpege repræsentanter, der skal deltage i forberedelsen af indkøbsprocedurerne.
Ændring 266
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2
2.  Kontrakterne kan indeholde en klausul om, at en medlemsstat, der ikke har deltaget i indkøbsproceduren, kan blive part i kontrakten, efter at den er underskrevet, med en detaljeret beskrivelse af proceduren herfor og dens virkninger.
2.  Kontrakterne indeholder en klausul om, at en medlemsstat, der ikke har deltaget i indkøbsproceduren, med forbehold af samtykke fra flertallet af de deltagende medlemsstater, kan blive part i kontrakten, efter at den er underskrevet, med en detaljeret beskrivelse af proceduren herfor og dens virkninger.
Ændring 267
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1
Hvis det er nødvendigt at gennemføre et fælles indkøb mellem Kommissionen og en eller flere ordregivende myndigheder fra medlemsstaterne i overensstemmelse med reglerne i artikel 165, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046, kan medlemsstaterne fuldt ud erhverve, leje eller lease den kapacitet, der er indkøbt i fællesskab.
1.   Kommissionen og en eller flere ordregivende myndigheder fra medlemsstaterne kan deltage som kontraherende parter i en fælles indkøbsprocedure, der gennemføres i medfør af artikel 165, stk. 2, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 med henblik på indkøb af kriserelevante varer eller varer og tjenesteydelser af kritisk betydning inden for en rimelig tidsfrist.
Ændring 268
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 a (nyt)
1a.   Deltagelse i den fælles indkøbsprocedure er åben for alle medlemsstater og, uanset artikel 165, stk. 2, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, for stater i Den Europæiske Frihandelssammenslutning og EU-kandidatlande såvel som Fyrstendømmet Andorra, Fyrstendømmet Monaco, Republikken San Marino og Vatikanstaten, navnlig når dette specifikt er fastsat i en bilateral eller multilateral traktat.
Ændring 269
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 b (nyt)
1b.   Forud for den fælles indkøbsprocedure indgås der en aftale om fælles indkøb mellem parterne med henblik på at fastlægge de praktiske ordninger for denne procedure og beslutningsprocessen med hensyn til valget af procedure, hvordan tilbuddene skal vurderes, og kriterierne for tildeling af kontrakten i overensstemmelse med den relevante EU-ret.
Ændring 270
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 c (nyt)
1c.   Følgende betingelser gælder for den fælles indkøbsprocedure:
a)   den må ikke negativt påvirke det indre markeds funktion og må ikke indebære forskelsbehandling eller udgøre en handelshindring, ligesom den ikke må medføre konkurrenceforvridning
b)   den må ikke have nogen direkte finansielle følger for budgettet for de i stk. 1a omhandlede lande, som ikke deltager i den fælles indkøbsprocedure.
Ændring 271
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 d (nyt)
1d.   Kommissionen underretter Europa-Parlamentet om de fælles indkøbsprocedurer, der gennemføres i overensstemmelse med denne artikel, og giver efter anmodning adgang til de kontrakter, der indgås som følge af disse procedurer, med forbehold af tilstrækkelig beskyttelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, kommercielle forbindelser og Unionens interesser. Kommissionen informerer Europa-Parlamentet om følsomme dokumenter i overensstemmelse med artikel 9, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1049/2001.
Ændring 272
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1
Når nødsituationstilstanden for det indre marked er blevet aktiveret i henhold til artikel 14, hører medlemsstaterne hinanden og Kommissionen og koordinerer deres foranstaltninger med Kommissionen og repræsentanterne for de øvrige medlemsstater i den rådgivende gruppe, inden de iværksætter indkøb af kriserelevante varer og tjenesteydelser, der er opført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 5, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU55.
Når nødsituationstilstanden for det indre marked er blevet aktiveret i henhold til artikel 14, hører medlemsstaterne hinanden og Kommissionen og koordinerer deres foranstaltninger med Kommissionen og repræsentanterne for de øvrige medlemsstater i udvalget, inden de iværksætter indkøb af kriserelevante varer og tjenesteydelser, der er opført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 5, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU55. Rådet kan fremsætte henstillinger vedrørende koordineringen af disse foranstaltninger.
__________________
__________________
55 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
55 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
Ændring 273
Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1
Hvis nødsituationstilstanden for det indre marked er blevet aktiveret i henhold til artikel 16, og Kommissionens indkøb på medlemsstaternes vegne er blevet iværksat i overensstemmelse med artikel 34-36, må de ordregivende myndigheder i de deltagende medlemsstater ikke indkøbe varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af sådanne indkøb, på anden vis.
Hvis nødsituationstilstanden for det indre marked er blevet aktiveret i henhold til artikel 14, og Kommissionens indkøb på medlemsstaternes vegne er blevet iværksat i overensstemmelse med artikel 34-36, må de ordregivende myndigheder i de deltagende medlemsstater ikke indkøbe varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af sådanne indkøb, på anden vis, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 34, stk. 3a. Alle indkøbsaftaler, der indgås i strid med denne artikel, betragtes som ugyldige.
Ændring 274
Forslag til forordning
Artikel 40
Artikel 40
udgår
Beskyttelse af personoplysninger
1.  Denne forordning berører ikke medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til deres behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF om privatlivets fred og elektronisk kommunikation eller Kommissionens og, hvis det er relevant, andre EU-institutioners og -organers forpligtelser med hensyn til deres behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725, når de udfører deres opgaver.
2.  Personoplysninger må ikke behandles eller videregives med undtagelse af tilfælde, hvor dette er strengt nødvendigt med henblik på denne forordning. I sådanne tilfælde finder betingelserne i forordning (EU) 2016/679 og forordning (EU) 2018/1725 anvendelse, i det omfang det er relevant.
3.  Hvis behandling af personoplysninger ikke er strengt nødvendig for at gennemføre de mekanismer, der er fastsat i denne forordning, gøres personoplysningerne anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke kan identificeres.
Ændring 275
Forslag til forordning
Del V a (ny)
Del Va
Digitale værktøjer
Ændring 276
Forslag til forordning
Artikel 41 – overskrift
Digitale værktøjer
Generelle bestemmelser om digitale værktøjer
Ændring 277
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1
Kommissionen og medlemsstaterne kan oprette interoperable digitale værktøjer eller IT-infrastrukturer til støtte for målene i denne forordning. Sådanne værktøjer eller infrastrukturer kan udvikles uden for nødsituationen for det indre marked.
1.  Senest den ... [6 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] opretter og vedligeholder Kommissionen og medlemsstaterne interoperable digitale værktøjer eller IT-infrastrukturer til støtte for målene i denne forordning og ajourfører dem regelmæssigt. Sådanne værktøjer eller infrastrukturer udvikles uden for en nødsituation for det indre marked for at kunne reagere rettidigt og effektivt på eventuelle fremtidige nødsituationer. De omfatter bl.a. standardiserede, sikre og effektive digitale værktøjer til sikker indsamling og udveksling af oplysninger med henblik på artikel 7a, realtidsoplysninger om nationale restriktioner som omhandlet i artikel 41a, hurtige baner som omhandlet i artikel 41b og den interessentplatform, der er omhandlet i artikel 41c.
Ændring 278
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2
Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter de tekniske aspekter af sådanne værktøjer eller infrastrukturer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 42, stk. 2.
2.   Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter de tekniske aspekter af sådanne værktøjer eller infrastrukturer, hvor det er muligt, ved hjælp af allerede eksisterende IT-værktøjer eller -portaler såsom Dit Europa. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 42, stk. 2.
Ændring 279
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Medlemsstaterne udveksler regelmæssigt oplysninger om alle spørgsmål, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, indbyrdes og med Kommissionen.
Ændring 280
Forslag til forordning
Artikel 41 a (ny)
Artikel 41a
Realtidsoplysninger om nationale restriktioner
Kommissionen opretter et særligt offentligt websted, der samler oplysninger fra medlemsstaterne om de nationale restriktioner, der er fastsat i medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, som meddelt Kommissionen i henhold til artikel 19, herunder oplysninger om deres anvendelsesområde og varighed. Det særlige offentlige websted skal indeholde et interaktivt kort med relevante realtidsoplysninger om disse nationale restriktioner.
Ændring 281
Forslag til forordning
Artikel 41 b (ny)
Artikel 41b
Hurtige baner
1.  Kommissionen etablerer hurtige baner, der har til formål at lette den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og arbejdstagere, navnlig kriserelevante varer og tjenesteydelser. Navnlig stiller Kommissionen modeller eller fælles digitale anmeldelses-, registrerings- eller godkendelsesformularer til rådighed i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter, navnlig professionelle tjenesteydelser inden for sundhedspleje, installation, vedligeholdelse og reparation, byggeri samt fødevarer og landbrug, med det formål at fremskynde anmeldelses-, registrerings- eller godkendelsesprocedurer, herunder anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer eller udstationering af arbejdstagere. Disse skabeloner eller digitale formularer skal være gratis tilgængelige på alle officielle EU-sprog og gyldige i alle medlemsstater.
2.  Hvis medlemsstaterne i behørigt begrundede tilfælde og i overensstemmelse med relevant EU-ret har indført grænserestriktioner, angiver Kommissionen, hvilke hurtige baner for grænsepassage, der er blevet etableret, herunder, hvor det er muligt, realtidsoplysninger, med det formål at lette den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer.
Ændring 282
Forslag til forordning
Artikel 41 c (ny)
Artikel 41c
Interessentplatform for nødsituationer og modstandsdygtighed
1.  Kommissionen opretter en interessentplatform for at fremme sektorspecifikke dialoger og partnerskaber ved at samle centrale interessenter, nemlig repræsentanter for økonomiske aktører, arbejdsmarkedets parter, forskere og civilsamfundet. Denne platform har til formål at tilskynde de økonomiske aktører til at udarbejde frivillige køreplaner som reaktion på en nødsituation for det indre marked. Platformen bør navnlig stille en funktion til rådighed, der gør det muligt for interesserede parter at:
a)  angive frivillige tiltag, der er nødvendige for at reagere effektivt på en nødsituation for det indre marked
b)  yde videnskabelig rådgivning, komme med udtalelser eller indsende rapporter om kriserelaterede spørgsmål
c)  bidrage til udveksling af oplysninger og bedste praksis.
2.  Når de gennemfører denne forordning tager Kommissionen og udvalget højde for resultaterne af de sektorspecifikke dialoger og partnerskaber samt eventuelle relevante input fra interessenter i overensstemmelse med stk. 1.
Ændring 283
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1
1.  Kommissionen bistås af et udvalg for nødinstrumentet for det indre marked. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
1.  Kommissionen bistås af udvalget for nødsituationer for det indre marked og dettes modstandsdygtighed. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
Ændring 284
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Inden vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til denne forordning og under hensyntagen til dens hastende karakter offentliggør Kommissionen et udkast hertil og opfordrer alle interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger inden for en rimelig frist.
Ændring 285
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden eller enhver anden dato fastsat af medlovgiverne.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 286
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 5 a (nyt)
5a.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 287
Forslag til forordning
Artikel 44 – overskrift
Rapportering og gennemgang
Rapportering, gennemgang og evaluering
Ændring 288
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1
1.  Inden den [Publikationskontoret: indsæt venligst dato = fem år fra denne forordnings ikrafttræden] og hvert femte år derefter forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan beredskabsplanlægningen, overvågningen og nødresponsordningen for det indre marked fungerer, med forslag til eventuelle forbedringer, hvis det er nødvendigt, eventuelt ledsaget af relevante lovgivningsforslag.
1.  Inden den ... [Publikationskontoret: indsæt venligst dato = fem år fra denne forordnings ikrafttræden] og hvert tredje år derefter foretager Kommissionen en evaluering af forordningens effektivitet og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet. Denne rapport skal navnlig omfatte en evaluering af følgende:
a)  udvalgets arbejde, herunder i forhold til det arbejde, der udføres af andre relevante krisestyringsorganer på EU-plan
b)  de stresstest, uddannelser og kriseprotokoller, der er omhandlet i denne forordning
c)  kriterierne for aktivering af nødsituationstilstanden, jf. artikel 13
d)  de digitale værktøjer, der er indført i overensstemmelse med del Va.
Rapporten ledsages eventuelt af relevante lovgivningsforslag.
Ændring 289
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Kommissionen forelægger efter hver deaktivering af nødsituationstilstanden en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om, hvordan beredskabssystemet fungerer, med forslag til forbedringer, hvis det er nødvendigt. Denne rapport skal navnlig omfatte en evaluering af nødforanstaltningernes indvirkning på de grundlæggende rettigheder, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig friheden til at oprette og drive egen virksomhed, friheden til at søge beskæftigelse og arbejde og retten til at føre kollektive forhandlinger og tage kollektive skridt, herunder strejkeretten.
Ændring 290
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Med henblik på stk. 1 indgiver udvalget og medlemsstaternes kompetente myndigheder alle tilgængelige oplysninger til Kommissionen på dennes anmodning.
Ændring 291
Forslag til forordning
Artikel 45 – overskrift
Ophævelse
Ændring til forordning (EF) nr. 2679/98
Ændring 292
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1
Rådets forordning (EF) nr. 2679/98 ophæves med virkning fra den [dato].
I Rådets forordning (EF) nr. 2679/98 foretages følgende ændringer:
(1)  Artikel 2 affattes således:
"Denne forordning må på ingen måde påvirke udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, der anerkendes i medlemsstaterne og på EU-plan, herunder retten eller friheden til at strejke eller retten til frit at tage andre skridt, der er omfattet af specifikke ordninger for arbejdsmarkedsrelationer i medlemsstaterne, i overensstemmelse med national ret og/eller praksis. Den må heller ikke berøre retten til at forhandle, indgå og håndhæve kollektive aftaler eller retten til at tage kollektive skridt i overensstemmelse med national ret og/eller praksis."
(2)  Følgende artikel tilføjes:
"Artikel 5a
1.  Hvor nødsituationstilstanden for det indre marked i henhold til artikel 14 i forordning (EU) .../2023 [IMERA] er blevet aktiveret, ophører artikel 3, 4 og 5 i denne forordning med at finde anvendelse i den periode, hvor denne tilstand gælder.
2.  Stk. 1 berører ikke forpligtelser, der følger af denne forordning forud for aktivering af nødsituationstilstanden i overensstemmelse med [IMERA-forordningen]."
Ændring 293
Forslag til forordning
Artikel 46 – overskrift
Ikrafttræden
Ikrafttræden og anvendelse
Ændring 294
Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 a (nyt)
Denne forordning anvendes fra den ... [seks måneder efter ikrafttrædelsen].

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A9-0246/2023).

Seneste opdatering: 19. december 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik