Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/0278(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0246/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0246/2023

Συζήτηση :

PV 12/09/2023 - 8
CRE 12/09/2023 - 8

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2023 - 7.7
CRE 13/09/2023 - 7.7
PV 24/04/2024 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0317
P9_TA(2024)0320

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 533kWORD 150k
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 - Στρασβούργο
Μέσο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην ενιαία αγορά
P9_TA(2023)0317A9-0246/2023

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέσου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην ενιαία αγορά και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2679/98 του Συμβουλίου (COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
Πρόταση
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση μέσου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην ενιαία αγορά και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2679/98 του Συμβουλίου
για τη θέσπιση πλαισίου μέτρων για έκτακτες ανάγκες και την ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς (πράξη για τις έκτακτες ανάγκες και την ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς) και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2679/98 του Συμβουλίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι προηγούμενες κρίσεις, ιδίως οι πρώτες ημέρες της πανδημίας COVID-19, έδειξαν ότι η εσωτερική αγορά (η οποία αναφέρεται επίσης ως «ενιαία αγορά») και οι αλυσίδες εφοδιασμού της μπορεί να επηρεαστούν σοβαρά από τέτοιες καταστάσεις, και ότι είτε δεν υπάρχουν κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων και μηχανισμοί συντονισμού είτε δεν καλύπτουν όλες τις πτυχές της ενιαίας αγοράς ή δεν καθιστούν εφικτή την έγκαιρη αντίδραση στις σχετικές επιπτώσεις.
(1)  Οι προηγούμενες κρίσεις, ιδίως οι πρώτες ημέρες της πανδημίας COVID-19, έδειξαν ότι η εσωτερική αγορά και οι αλυσίδες εφοδιασμού της μπορεί να επηρεαστούν σοβαρά, και ότι είτε δεν υπάρχουν κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων και μηχανισμοί συντονισμού είτε δεν καλύπτουν όλες τις πτυχές της εσωτερικής αγοράς ή δεν καθιστούν εφικτή την έγκαιρη και αποτελεσματική αντίδραση στις σχετικές κρίσεις.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η Ένωση δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη για να διασφαλίσει την αποδοτική κατασκευή, προμήθεια και διανομή συναφών με την κρίση μη ιατρικών εμπορευμάτων, όπως ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας, ιδίως στο αρχικό στάδιο της πανδημίας COVID-19, και τα ad hoc μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την αποκατάσταση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας συναφών με την κρίση μη ιατρικών εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 δεν ήταν, εκ των πραγμάτων, προδραστικά. Η πανδημία αποκάλυψε επίσης ανεπαρκή επισκόπηση των ικανοτήτων παραγωγής σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και των τρωτών σημείων που σχετίζονται με τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.
(2)  Η Ένωση δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη για να διασφαλίσει την αποδοτική κατασκευή, προμήθεια και διανομή συναφών με την κρίση μη ιατρικών εμπορευμάτων, όπως ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας, ιδίως στο αρχικό στάδιο της πανδημίας COVID-19, και τα ad hoc μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την αποκατάσταση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας συναφών με την κρίση μη ιατρικών εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 δεν ήταν, εκ των πραγμάτων, προδραστικά. Η πανδημία αποκάλυψε επίσης ανεπαρκή επισκόπηση των ικανοτήτων παραγωγής σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και των τρωτών σημείων που σχετίζονται με τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, τα μη συντονισμένα μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων είχαν ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κρίσιμους τομείς, ιδίως σε εκείνους που βασίζονται σε μετακινούμενους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των μεθοριακών και διασυνοριακών εργαζομένων, οι οποίοι διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση της λειτουργίας της οικονομίας της Ένωσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Οι ενέργειες της Επιτροπής καθυστέρησαν κατά αρκετές εβδομάδες καθώς δεν προβλέπονταν ενωσιακά μέτρα για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων ούτε ήταν σαφές με ποιον φορέα σε επίπεδο εθνικής διοίκησης έπρεπε να υπάρξει επαφή προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορη αντίδραση στον αντίκτυπο της κρίσης στην ενιαία αγορά. Επιπλέον, κατέστη σαφές ότι η λήψη μη συντονισμένων περιοριστικών μέτρων από τα κράτη μέλη θα επιδείνωνε περαιτέρω τις επιπτώσεις της κρίσης στην ενιαία αγορά. Αναδείχθηκε η ανάγκη για ρυθμίσεις μεταξύ των κρατών μελών και των αρχών της Ένωσης όσον αφορά τον σχεδιασμό αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων, τον συντονισμό σε τεχνικό επίπεδο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.
(3)  Οι ενέργειες της Επιτροπής καθυστέρησαν κατά αρκετές εβδομάδες καθώς δεν προβλέπονταν ενωσιακά μέτρα για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων ούτε ήταν σαφές με ποια εθνική αρχή έπρεπε να υπάρξει επαφή προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορη αντίδραση στον αντίκτυπο που προκάλεσε η κρίση στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, κατέστη σαφές ότι η λήψη μη συντονισμένων περιοριστικών μέτρων από τα κράτη μέλη θα επιδείνωνε περαιτέρω τις επιπτώσεις της κρίσης στην εσωτερική αγορά. Αναδείχθηκε η ανάγκη για ρυθμίσεις μεταξύ των κρατών μελών και των αρχών της Ένωσης όσον αφορά τον σχεδιασμό αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων, τον συντονισμό σε τεχνικό επίπεδο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών. Επιπλέον, κατέστη προφανές ότι η έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών επιδείνωσε τις ελλείψεις αγαθών και δημιούργησε περισσότερα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και των προσώπων.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Οργανώσεις εκπροσώπησης οικονομικών φορέων υποστήριξαν ότι οι οικονομικοί φορείς δεν διέθεταν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης που έλαβαν τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εν μέρει επειδή δεν γνώριζαν από πού να λάβουν τις εν λόγω πληροφορίες, εν μέρει λόγω γλωσσικών περιορισμών και του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται η επανειλημμένη υποβολή σχετικών αιτημάτων σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον. Οι δυσκολίες αυτές τους εμπόδισαν να λάβουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τον βαθμό στον οποίο μπορούν να βασιστούν στο δικαίωμά τους ελεύθερης κυκλοφορίας ή να συνεχίσουν τις διασυνοριακές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.
(4)  Ωστόσο, παρά την αρχική έλλειψη συντονισμού, οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης και στη διασφάλιση της ταχείας ανάκαμψης της οικονομίας της Ένωσης, και συγκεκριμένα αποκλείοντας αδικαιολόγητους και δυσανάλογους εθνικούς περιορισμούς στις μονομερείς αντιδράσεις των κρατών μελών και παρέχοντας ισχυρό κίνητρο για την εξεύρεση κοινών λύσεων, προωθώντας έτσι την αλληλεγγύη.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Τα πρόσφατα αυτά γεγονότα τόνισαν επίσης την ανάγκη για καλύτερη προετοιμασία της Ένωσης έναντι πιθανών μελλοντικών κρίσεων, ιδίως αν συνυπολογιστούν οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των συνακόλουθων φυσικών καταστροφών, καθώς και οι παγκόσμιες οικονομικές και γεωπολιτικές αστάθειες. Δεδομένου ότι δεν είναι γνωστό τι είδους κρίσεις θα μπορούσαν να προκύψουν στο άμεσο μέλλον με σοβαρές επιπτώσεις στην ενιαία αγορά και τις αλυσίδες εφοδιασμού της, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένα μέσο που θα εφαρμόζεται όσον αφορά τον αντίκτυπο ενός ευρέος φάσματος κρίσεων στην ενιαία αγορά.
(5)  Τα πρόσφατα αυτά γεγονότα τόνισαν επίσης την ανάγκη για καλύτερη προετοιμασία της Ένωσης έναντι πιθανών μελλοντικών κρίσεων, ιδίως αν συνυπολογιστούν οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των συνακόλουθων φυσικών καταστροφών, καθώς και οι παγκόσμιες οικονομικές και γεωπολιτικές αστάθειες. Δεδομένου ότι δεν είναι γνωστό τι είδους μελλοντικές κρίσεις θα μπορούσαν να προκύψουν και να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και τις αλυσίδες εφοδιασμού της, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένα μέσο που θα εφαρμόζεται σε περίπτωση εμφάνισης ενός ευρέος φάσματος κρίσεων που θα έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και διασυνοριακές επιπτώσεις.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Ο αντίκτυπος μιας κρίσης στην ενιαία αγορά μπορεί να είναι διττός. Από τη μια πλευρά, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ενιαίας αγοράς, διαταράσσοντας έτσι την ομαλή λειτουργία της. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να εντείνει τις ελλείψεις συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Ο κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει και τις δύο μορφές αντικτύπου στην ενιαία αγορά.
(6)  Ο αντίκτυπος μιας κρίσης στην εσωτερική αγορά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της εσωτερικής αγοράς, διαταράσσοντας έτσι την ομαλή λειτουργία της. Μια κρίση μπορεί να επιδεινώσει τις ελλείψεις συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει τις αρνητικές επιπτώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών ή των προσώπων στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Δεδομένου ότι είναι δύσκολο να προβλεφθούν συγκεκριμένες πτυχές μελλοντικών κρίσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ενιαία αγορά και τις αλυσίδες εφοδιασμού της, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει ένα γενικό πλαίσιο για την πρόβλεψη, την προετοιμασία, τον μετριασμό και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε κρίση στην ενιαία αγορά και τις αλυσίδες εφοδιασμού της. .
(7)  Δεδομένου ότι είναι δύσκολο να προβλεφθούν συγκεκριμένες πτυχές μελλοντικών κρίσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εσωτερική αγορά και τις αλυσίδες εφοδιασμού της, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει ένα γενικό πλαίσιο για την πρόβλεψη, την προετοιμασία, τον μετριασμό και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε κρίση στην εσωτερική αγορά και τις αλυσίδες εφοδιασμού της και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το πλαίσιο μέτρων που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να αναπτυχθεί με συνεκτικό, διαφανή, αποδοτικό, αναλογικό και έγκαιρο τρόπο, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ανάγκης να διατηρηθούν ζωτικές κοινωνικές λειτουργίες, δηλαδή, μεταξύ άλλων, η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια προστασία, η δημόσια τάξη ή η δημόσια υγεία, με σεβασμό της ευθύνης των κρατών μελών να διαφυλάσσουν την εθνική ασφάλεια και της εξουσίας τους να διαφυλάσσουν άλλες ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους και της διατήρησης της δημόσιας τάξης.
(8)  Τα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να αναπτυχθούν με συνεκτικό, διαφανή, αποδοτικό, αναλογικό και έγκαιρο τρόπο, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ανάγκης να διατηρηθούν ζωτικές κοινωνικές λειτουργίες, μεταξύ άλλων, η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια προστασία, η δημόσια τάξη ή η δημόσια υγεία, με σεβασμό της ευθύνης των κρατών μελών να διαφυλάσσουν την εθνική ασφάλεια και της εξουσίας τους να διαφυλάσσουν άλλες ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους και της διατήρησης της δημόσιας τάξης. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει θέματα σχετιζόμενα με την εθνική ασφάλεια και άμυνα.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Για τον σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός προβλέπει τα εξής:
(9)  Για τον σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός προβλέπει τα αναγκαία μέσα για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, και της διαθεσιμότητας συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές σε περιόδους κρίσης.
—  τα αναγκαία μέσα για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά και των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού της, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων σε περιόδους κρίσης και της διαθεσιμότητας συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές κατά τη διάρκεια της κρίσης·
—  φόρουμ για κατάλληλο συντονισμό, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών· και
—  τα μέσα για την έγκαιρη προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών που απαιτούνται για τη στοχευμένη αντίδραση και την κατάλληλη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των πολιτών στην αγορά κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Όπου είναι δυνατόν, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιστά εφικτή την πρόβλεψη συμβάντων και κρίσεων, με βάση την εν εξελίξει ανάλυση σχετικά με στρατηγικά σημαντικούς τομείς της οικονομίας της ενιαίας αγοράς και τις συνεχείς εργασίες της Ένωσης όσον αφορά την ανάλυση προοπτικών.
διαγράφεται
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επικαλύπτει το υφιστάμενο πλαίσιο για τα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή άλλα ιατρικά αντίμετρα βάσει του πλαισίου υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) .../... σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας [COM(2020)0727], του κανονισμού (ΕΕ) .../... του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου μέτρων για τη διασφάλιση της προμήθειας ιατρικών αντιμέτρων αναγκαίων για την αντιμετώπιση κρίσεων [COM(2021)0577)], του κανονισμού (ΕΕ) .../... για τη διεύρυνση της εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) [COM(2020)0726)] και του κανονισμού (ΕΕ) 2022/123 σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Ως εκ τούτου, τα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή άλλα ιατρικά αντίμετρα, όταν έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού-πλαισίου έκτακτης ανάγκης, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, και ιδίως εκείνων που έχουν σχεδιαστεί για την αποκατάσταση και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας, καθώς και του μηχανισμού κοινοποίησης.
(11)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επικαλύπτει το υφιστάμενο πλαίσιο για τα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή άλλα ιατρικά αντίμετρα βάσει του πλαισίου υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2022/123 και του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2371. Ως εκ τούτου, τα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή άλλα ιατρικά αντίμετρα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, και ιδίως εκείνων που έχουν σχεδιαστεί για την αποκατάσταση και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας, καθώς και του μηχανισμού κοινοποίησης.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Ο παρών κανονισμός αναμένεται να συμπληρώσει τις ολοκληρωμένες ρυθμίσεις για την πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων, τις οποίες διαχειρίζεται το Συμβούλιο δυνάμει της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1993 του Συμβουλίου όσον αφορά τις εργασίες του σχετικά με τις επιπτώσεις των διατομεακών κρίσεων στην ενιαία αγορά που απαιτούν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.
(12)  Ο παρών κανονισμός αναμένεται να συμπληρώσει τις ολοκληρωμένες ρυθμίσεις για την πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων, τις οποίες διαχειρίζεται το Συμβούλιο δυνάμει της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1993 του Συμβουλίου όσον αφορά τις εργασίες του σχετικά με τις επιπτώσεις των διατομεακών κρίσεων στην εσωτερική αγορά που απαιτούν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο εξαιρετικός χαρακτήρας μιας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά και οι πιθανές εκτεταμένες συνέπειές της για τη θεμελιώδη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, θα πρέπει κατ’ εξαίρεση να ανατεθούν στο Συμβούλιο εκτελεστικές αρμοδιότητες για την ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά σύμφωνα με το άρθρο 281 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(16)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει το εργατικό δίκαιο ή τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, ούτε τα δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Το άρθρο 21 της ΣΛΕΕ θεσπίζει το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις Συνθήκες και των μέτρων που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι λεπτομερείς όροι και περιορισμοί καθορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει τόσο τις γενικές αρχές που διέπουν αυτούς τους περιορισμούς όσο και τους λόγους που μπορούν να προβληθούν για την αιτιολόγηση των μέτρων. Οι λόγοι αυτοί είναι η δημόσια τάξη, η δημόσια ασφάλεια ή η δημόσια υγεία. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, οι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας μπορούν να δικαιολογηθούν εάν είναι αναλογικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις. Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί στην πρόβλεψη πρόσθετων λόγων για τον περιορισμό του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων πέραν εκείνων που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.
(17)   Όταν οι δραστηριότητες που εκτελούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να συμμορφώνεται με την οικεία νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την αποκατάσταση και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων καθώς και οποιαδήποτε άλλα μέτρα επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων βασίζονται στο άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και συμπληρώνουν την οδηγία 2004/38/ΕΚ χωρίς να επηρεάζουν την εφαρμογή της κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την έγκριση ή την αιτιολόγηση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία οι οποίοι αντιβαίνουν στις Συνθήκες ή σε άλλες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης.
(18)  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς, ιδίως τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσωρινών ενώσεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες κρίσιμης σημασίας στην αγορά. Επιπλέον, καθορίζει τομείς κρίσιμης σημασίας που έχουν συστημική και ζωτική σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως τομείς που σχετίζονται με τη διασυνοριακή ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών ή προσώπων, για παράδειγμα στους τομείς των τροφίμων, των μεταφορών, της συντήρησης, της υγείας ή των τεχνολογιών της πληροφορίας.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ θεσπίζει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις Συνθήκες και των μέτρων που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Ο παρών κανονισμός περιέχει διατάξεις που συμπληρώνουν τα υφιστάμενα μέτρα για την ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, την αύξηση της διαφάνειας και την παροχή διοικητικής συνδρομής κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τη διάθεση των ενιαίων σημείων επαφής στους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους στα κράτη μέλη και σε ενωσιακό επίπεδο κατά τη λειτουργία επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
(19)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συγκροτήσει επιτροπή εκτάκτων αναγκών και ανθεκτικότητας της εσωτερικής αγοράς («η επιτροπή») για να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα για την πρόβλεψη, την πρόληψη ή την αντιμετώπιση των επιπτώσεων μιας κρίσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να ορίσει εμπειρογνώμονα ως μέλος της επιτροπής. Η Επιτροπή θα πρέπει να προσκαλεί εκπροσώπους άλλων σχετικών με την κρίση φορέων σε επίπεδο Ένωσης ως παρατηρητές στις σχετικές συνεδριάσεις της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, εκπροσώπων της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εκπροσώπους των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να έχει συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις της επιτροπής στις οποίες προσκαλούνται εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή εκπροσώπων των κρατών της ΕΖΕΣ ως παρατηρητών βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και των διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Η επιτροπή θα πρέπει ειδικότερα να επικουρεί και να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με μέτρα που έχουν αντίκτυπο στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στους μετακινούμενους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των μεθοριακών και διασυνοριακών εργαζομένων.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Εάν τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα που επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων ή προσώπων, εμπορεύματα ή την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, θα πρέπει να μεριμνούν ώστε τα εν λόγω μέτρα να μην υπερβαίνουν τα αναγκαία και να τα αίρουν μόλις το επιτρέψει η κατάσταση. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τηρούν τις αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων και να λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των παραμεθόριων περιοχών.
(20)   Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, ιδίως σε περιόδους κρίσεων, σύμφωνα με τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση δημοκρατικής λογοδοσίας. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες για την ενίσχυση του διαλόγου σχετικά με τις έκτακτες ανάγκες και την ανθεκτικότητα μεταξύ της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)   Η ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά θα πρέπει να συνεπάγεται την υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν συναφείς με την κρίση περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας.
(21)   Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός συντονισμός και ανταλλαγή πληροφοριών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο παρών κανονισμός θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να ορίζουν κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης, υπεύθυνες για τις επαφές με την κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης σε επίπεδο Ένωσης που ορίζεται από την Επιτροπή και με τις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης άλλων κρατών μελών.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Κατά την εξέταση της συμβατότητας τυχόν κοινοποιηθέντων σχεδίων μέτρων ή εγκριθέντων μέτρων με την αρχή της αναλογικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη την εξελισσόμενη κατάσταση κρίσης και τις συχνά περιορισμένες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη όταν επιδιώκουν να μειώσουν τους αναδυόμενους κινδύνους στο πλαίσιο της κρίσης. Όταν δικαιολογείται και κρίνεται αναγκαίο από τις περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει, βάσει τυχόν διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων ή επιστημονικών πληροφοριών, το βάσιμο των επιχειρημάτων των κρατών μελών που προβάλλουν την αρχή της προφύλαξης ως λόγο για τη θέσπιση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Εναπόκειται στην Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα εν λόγω μέτρα συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης και δεν δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδρά στις κοινοποιήσεις των κρατών μελών το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της εκάστοτε κρίσης, και το αργότερο εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
(22)   Η ανθεκτικότητα είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά επιτυγχάνει έναν από τους απώτερους στόχους της για τη στήριξη της οικονομίας της Ένωσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιστά εφικτή την πρόβλεψη συμβάντων και κρίσεων, με βάση την εν εξελίξει ανάλυση σχετικά με κρίσιμα σημαντικούς τομείς της οικονομίας της εσωτερικής αγοράς και τις συνεχείς εργασίες της Ένωσης όσον αφορά την ανάλυση προοπτικών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα όλων των παραγόντων για την αντιμετώπιση κρίσεων, είναι αναγκαίο να τεθούν κανόνες για τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, που θα πρέπει να διεξάγονται ανά διετία, και για τα προγράμματα κατάρτισης και τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρίσεων με τη συμμετοχή όχι μόνο των αρμόδιων εθνικών αρχών, αλλά και ενδιαφερόμενων μερών, όπως οι επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι και οι εμπειρογνώμονες. Είναι επίσης σημαντικό να θεσπιστούν κανόνες για τα στρατηγικά αποθέματα αγαθών κρίσιμης σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή ανταλλαγή πληροφοριών και να παρασχεθεί στήριξη στα κράτη μέλη προκειμένου να βοηθηθούν στον συντονισμό και τον εξορθολογισμό των προσπαθειών τους.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Για να διασφαλιστεί ότι τα ειδικά μέτρα έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό χρησιμοποιούνται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να απαιτούν μεμονωμένη ενεργοποίηση μέσω εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής, στις οποίες να αναφέρονται οι λόγοι της ενεργοποίησης καθώς και τα συναφή με την κρίση εμπορεύματα ή υπηρεσίες στα οποία εφαρμόζονται τα εν λόγω μέτρα.
(23)   Για να προσδιοριστούν οι κρίσιμοι τομείς, θα πρέπει να θεσπιστεί μεθοδολογία που θα λαμβάνει υπόψη ειδικά κριτήρια, και συγκεκριμένα τις εμπορικές ροές, τη ζήτηση και την προσφορά, τη συγκέντρωση της προσφοράς, την ενωσιακή και παγκόσμια παραγωγή και παραγωγική ικανότητα σε διάφορα στάδια της αξιακής αλυσίδας και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των οικονομικών φορέων.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναλογικότητα των εκτελεστικών πράξεων και ο δέων σεβασμός του ρόλου των οικονομικών φορέων στη διαχείριση κρίσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να καταφεύγει στην ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά μόνο όταν οι οικονομικοί φορείς δεν είναι σε θέση να παράσχουν λύση οικειοθελώς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο λόγος για τον οποίο συντρέχει αυτή η κατάσταση θα πρέπει να αναφέρεται σε κάθε τέτοια πράξη και σε σχέση με όλες τις επιμέρους πτυχές της κρίσης.
(24)   Είναι σημαντικό να εντοπίζονται και να παρακολουθούνται οι αλυσίδες εφοδιασμού εμπορευμάτων, υπηρεσιών κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επαγρύπνησης, καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία κατηγοριών εργαζομένων κρίσιμης σημασίας, πριν από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά. Για τη συνεκτίμηση της ενεργοποίησης της λειτουργίας επαγρύπνησης και των δυνητικών επιπτώσεων για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, την οποία επιφέρει, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής σύμφωνα με το άρθρο 291 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λειτουργία επαγρύπνησης θα πρέπει να ενεργοποιείται για μέγιστη διάρκεια έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης της διάρκειας αυτής, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της γνώμης της επιτροπής. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματά της όσον αφορά την παρακολούθηση, η οποία διενεργείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επαγρύπνησης, των αλυσίδων εφοδιασμού εμπορευμάτων, των υπηρεσιών κρίσιμης σημασίας, της ελεύθερης κυκλοφορίας των κατηγοριών εργαζομένων κρίσιμης σημασίας και της καταγραφής των πλέον συναφών οικονομικών φορέων.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Τα αιτήματα προς τους οικονομικούς φορείς για παροχή πληροφοριών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή μόνο όταν οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επαρκή αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, όπως οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την πραγματοποίηση προμηθειών από την Επιτροπή εξ ονόματος των κρατών μελών ή για την εκτίμηση της παραγωγικής ικανότητας των παρασκευαστών συναφών με την κρίση εμπορευμάτων των οποίων οι αλυσίδες εφοδιασμού έχουν διαταραχθεί, δεν μπορούν να ληφθούν από δημόσια διαθέσιμες πηγές ή να αντληθούν από πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς.
(25)   Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί προσεκτικά τη σοβαρότητα των διαταραχών στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τον αντίκτυπο μιας κρίσης βάσει συγκεκριμένων και αξιόπιστων στοιχείων, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)   Η ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, όπου απαιτείται, θα πρέπει επίσης να ενεργοποιεί την εφαρμογή ορισμένων διαδικασιών αντιμετώπισης κρίσεων οι οποίες εισάγουν προσαρμογές στους κανόνες που διέπουν τον σχεδιασμό, την παρασκευή, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και τη διάθεση στην αγορά εμπορευμάτων που υπόκεινται σε εναρμονισμένους κανόνες της Ένωσης. Οι εν λόγω διαδικασίες αντιμετώπισης κρίσεων θα πρέπει, σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, να επιτρέπουν την ταχεία διάθεση στην αγορά προϊόντων τα οποία χαρακτηρίζονται ως συναφή με την κρίση εμπορεύματα. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συναφών με την κρίση εμπορευμάτων έναντι οποιωνδήποτε εν εξελίξει αιτήσεων για άλλα προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να εκδίδουν άδειες για προϊόντα που δεν έχουν υποβληθεί στις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης προκειμένου να διατεθούν στην αντίστοιχη αγορά τους, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ασφάλειας. Οι εν λόγω άδειες ισχύουν μόνο στο έδαφος του κράτους μέλους έκδοσης και περιορίζονται χρονικά για όσο διαρκεί η έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η αύξηση του εφοδιασμού με συναφή με την κρίση προϊόντα, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένες δυνατότητες ευελιξίας όσον αφορά τον μηχανισμό του τεκμηρίου συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο μιας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, οι κατασκευαστές συναφών με την κρίση εμπορευμάτων θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται επίσης σε εθνικά και διεθνή πρότυπα τα οποία να παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα ή η συμμόρφωση με αυτά καθίσταται υπερβολικά δυσχερής λόγω των διαταραχών στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει κοινές τεχνικές προδιαγραφές προαιρετικής ή υποχρεωτικής εφαρμογής, προκειμένου να παρέχει στους παρασκευαστές τεχνικές λύσεις έτοιμες προς εφαρμογή.
(26)   Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ο εξαιρετικός χαρακτήρας και οι πιθανές εκτεταμένες συνέπειες της ενεργοποίησης της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των προσώπων, και προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος δημόσιος έλεγχος, η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο με νομοθετική πράξη με τη μορφή απόφασης επί πρότασης που υποβάλλεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται χωρίς καθυστέρηση από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη για ταχεία λήψη αποφάσεων σε περιόδους κρίσης, θα μπορούσαν να λαμβάνονται αποφάσεις για την ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά με τη χρήση διαδικασιών επείγοντος, δεδομένου ότι οι διαδικασίες αυτές έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στο παρελθόν.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Η εισαγωγή αυτών των αναγκαίων για την αντιμετώπιση της κρίσης προσαρμογών στους οικείους τομεακούς εναρμονισμένους κανόνες της Ένωσης απαιτεί στοχευμένες προσαρμογές στα ακόλουθα 19 τομεακά πλαίσια: την οδηγία 2000/14/ΕΚ, την οδηγία 2006/42/ΕΕ, την οδηγία 2010/35/ΕΕ, την οδηγία 2013/29/ΕΕ, την οδηγία 2014/28/ΕΕ, την οδηγία 2014/29/ΕΕ, την οδηγία 2014/30/ΕΕ, την οδηγία 2014/31/ΕΕ, την οδηγία 2014/32/ΕΕ, την οδηγία 2014/33/ΕΕ, την οδηγία 2014/34/ΕΕ, την οδηγία 2014/35/ΕΕ, την οδηγία 2014/53/ΕΕ, την οδηγία 2014/68/ΕΕ, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/424, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/426, τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1009 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Η ενεργοποίηση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να εξαρτάται από την ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά και θα πρέπει να περιορίζεται στα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως συναφή με την κρίση εμπορεύματα.
(27)   Η ενεργοποίηση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να εξαρτάται από την ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά και θα πρέπει να περιορίζεται στα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως συναφή με την κρίση εμπορεύματα. Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, όπου είναι αναγκαίο, θα πρέπει επίσης να ενεργοποιεί την εφαρμογή ορισμένων διαδικασιών αντιμετώπισης κρίσεων που διέπουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και τη διάθεση στην αγορά εμπορευμάτων που υπόκεινται σε εναρμονισμένους κανόνες της Ένωσης ή εμπίπτουν στους κανόνες του γενικού πλαισίου ασφάλειας, οι οποίες περιορίζονται στα προϊόντα που έχουν χαρακτηριστεί ως συναφή με την κρίση εμπορεύματα.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Όταν υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ή σοβαρές ελλείψεις ή εξαιρετικά υψηλή ζήτηση στρατηγικής σημασίας εμπορευμάτων, τα μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο που αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας συναφών με την κρίση προϊόντων, όπως οι παραγγελίες με διαβάθμιση προτεραιότητας, μπορεί να αποδειχθούν απαραίτητα για την εκ νέου ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
(28)   Οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαγορεύονται, εκτός εάν δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι δικαιολογημένοι και αναλογικοί. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η αναστολή των θεμελιωδών ελευθεριών που προβλέπονται στη Συνθήκη σε περιόδους κρίσης, και τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως πρόσχημα για τη θέσπιση περιορισμών που υπερβαίνουν τους κανόνες της Συνθήκης. Κάθε αντίδραση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τους εν λόγω κανόνες, καθώς και με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Εάν τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα που επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων ή προσώπων, ή την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει να τα περιορίζουν σε ό,τι είναι αναγκαίο και να τα αίρουν μόλις απενεργοποιείται η λειτουργία κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή νωρίτερα, όταν δεν είναι πλέον αναγκαία. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τηρούν τις αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων και να λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των παραμεθόριων περιοχών.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Προκειμένου να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη και η διαπραγματευτική θέση της Επιτροπής κατά τη λειτουργία επαγρύπνησης στην ενιαία αγορά και τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να πραγματοποιεί προμήθειες για λογαριασμό τους.
(29)  Οργανώσεις εκπροσώπησης οικονομικών φορέων υποστήριξαν ότι οι οικονομικοί φορείς δεν διέθεταν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης που έλαβαν τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εν μέρει επειδή δεν γνώριζαν από πού να λάβουν τις εν λόγω πληροφορίες, εν μέρει λόγω γλωσσικών περιορισμών και του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται η επανειλημμένη υποβολή σχετικών αιτημάτων σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον. Οι δυσκολίες αυτές τους εμπόδισαν να λάβουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τον βαθμό στον οποίο μπορούν να βασιστούν στο δικαίωμά τους ελεύθερης κυκλοφορίας ή να συνεχίσουν τις διασυνοριακές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Όταν κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά υπάρχει σοβαρή έλλειψη συναφών με την κρίση προϊόντων ή υπηρεσιών και είναι σαφές ότι οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά δεν παράγουν τέτοια εμπορεύματα, αλλά θα ήταν καταρχήν σε θέση να αναπροσαρμόσουν τις γραμμές παραγωγής τους ή θα είχαν επαρκή ικανότητα να παρέχουν τα αναγκαία εμπορεύματα ή υπηρεσίες, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να συνιστά στα κράτη μέλη, ως έσχατη λύση, να λάβουν μέτρα για να διευκολύνουν ή να ζητήσουν την αύξηση ή την αναπροσαρμογή της παραγωγικής ικανότητας των κατασκευαστών ή της ικανότητας των παρόχων υπηρεσιών να παρέχουν συναφείς με την κρίση υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή θα ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τη σοβαρότητα της έλλειψης και το είδος των συναφών με την κρίση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών και θα παρέχει στήριξη και συμβουλές σε σχέση με τις δυνατότητες ευελιξίας του κεκτημένου της ΕΕ για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
(30)  Το άρθρο 21 της ΣΛΕΕ θεσπίζει το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις Συνθήκες και των μέτρων που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι λεπτομερείς όροι και περιορισμοί καθορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει τόσο τις γενικές αρχές που διέπουν αυτούς τους περιορισμούς όσο και τους λόγους που μπορούν να προβληθούν για την αιτιολόγηση αυτών των μέτρων. Οι λόγοι αυτοί είναι η δημόσια τάξη, η δημόσια ασφάλεια ή η δημόσια υγεία. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, οι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας μπορούν να δικαιολογηθούν εάν είναι αναλογικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις. Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί στην πρόβλεψη πρόσθετων λόγων για τον περιορισμό του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων πέραν εκείνων που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Τα μέτρα που διασφαλίζουν ρυθμιστική ευελιξία θα παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να συστήσει στα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαδικασίες χορήγησης αδειών που θα ήταν αναγκαίες για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής συναφών με την κρίση εμπορευμάτων ή παροχής συναφών με την κρίση υπηρεσιών.
(31)  Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων καθώς και οποιαδήποτε άλλα μέτρα επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων βασίζονται στο άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και συμπληρώνουν την οδηγία 2004/38/ΕΚ χωρίς να επηρεάζουν την εφαρμογή της σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την έγκριση ή την αιτιολόγηση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία οι οποίοι αντιβαίνουν στις Συνθήκες ή σε άλλες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συναφή με την κρίση εμπορεύματα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε συναφείς με την κρίση αλυσίδες εφοδιασμού να δώσουν προτεραιότητα στις παραγγελίες εισροών που είναι απαραίτητες για την παραγωγή συναφών με την κρίση τελικών εμπορευμάτων ή στις ίδιες τις παραγγελίες των εν λόγω τελικών εμπορευμάτων. Αν ένας οικονομικός φορέας αρνηθεί να αποδεχθεί και να δώσει προτεραιότητα σε τέτοιες παραγγελίες, βάσει αντικειμενικών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η διαθεσιμότητα συναφών με την κρίση εμπορευμάτων είναι απαραίτητη, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να καλέσει τους οικείους οικονομικούς φορείς να αποδεχθούν και να δώσουν προτεραιότητα σε ορισμένες παραγγελίες, η διεκπεραίωση των οποίων θα υπερισχύει, στη συνέχεια, έναντι οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Σε περίπτωση μη αποδοχής, ο εν λόγω φορέας θα πρέπει να εξηγεί τους θεμιτούς λόγους για τους οποίους απορρίπτει το αίτημα. Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιοποιεί την εν λόγω αιτιολογημένη εξήγηση εν όλω ή εν μέρει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο.
(32)   Το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ θεσπίζει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις Συνθήκες και των μέτρων που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Ο παρών κανονισμός περιέχει διατάξεις που συμπληρώνουν τα υφιστάμενα μέτρα για την ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, την αύξηση της διαφάνειας και την παροχή διοικητικής συνδρομής κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη δημιουργία των ενιαίων σημείων επαφής και τη διάθεσή τους στους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους στα κράτη μέλη και σε ενωσιακό επίπεδο κατά τις λειτουργίες επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα μέσα για τη δημιουργία και τη λειτουργία των εν λόγω σημείων επαφής. Αυτά τα σημεία επαφής θα πρέπει να είναι ενεργά ακόμη και εκτός της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει να διευκολύνουν την επικοινωνία των κρατών μελών μεταξύ τους και με την επιτροπή.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)   Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα συναφών με την κρίση εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή μπορεί να συστήσει στα κράτη μέλη να διανείμουν στρατηγικά αποθέματα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της αλληλεγγύης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.
(33)   Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τη δυνατότητα θέσπισης υποστηρικτικών μέτρων για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Όταν οι δραστηριότητες που εκτελούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να συμμορφώνεται με την οικεία νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42.
(34)  Η ενεργοποίηση της λειτουργίας επαγρύπνησης ή έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να συνεπάγεται την υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν στην Επιτροπή τη θέσπιση μέτρων σχετικά με συναφείς με την κρίση περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, επισυνάπτοντας δήλωση που αιτιολογεί τη θέσπιση των εν λόγω μέτρων. Η δήλωση σχετικά με την αναλογικότητα των εν λόγω μέτρων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των μέτρων, το πεδίο εφαρμογής τους και την αναμενόμενη διάρκειά τους.
__________________
41 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
42 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τη δυνατότητα θέσπισης υποστηρικτικών μέτρων για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και για την κατάρτιση καταλόγου επιμέρους στόχων (ποσότητες και προθεσμίες) για τα στρατηγικά αποθέματα που θα πρέπει να διατηρούν τα κράτη μέλη, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της πρωτοβουλίας. Επιπλέον, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά την ενεργοποίηση της λειτουργίας επαγρύπνησης και των μέτρων επαγρύπνησης, ώστε να παρακολουθεί προσεκτικά τις στρατηγικές αλυσίδες εφοδιασμού και να συντονίζει τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων για στρατηγικής σημασίας εμπορεύματα και υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά την ενεργοποίηση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, ώστε να είναι εφικτή η ταχεία και συντονισμένη αντίδραση. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
(35)   Κατά την εξέταση της συμβατότητας τυχόν κοινοποιηθέντων σχεδίων μέτρων ή εγκριθέντων μέτρων με την αρχή της αναλογικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη την εξελισσόμενη κατάσταση κρίσης και τις συχνά περιορισμένες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη όταν επιδιώκουν να μειώσουν τους αναδυόμενους κινδύνους στο πλαίσιο της κρίσης. Όταν δικαιολογείται και κρίνεται αναγκαίο από τις περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει, βάσει τυχόν διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων ή επιστημονικών πληροφοριών, το βάσιμο των επιχειρημάτων των κρατών μελών. Εναπόκειται στην Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα εν λόγω μέτρα συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης και δεν δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδρά στις κοινοποιήσεις των κρατών μελών το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της εκάστοτε κρίσης, και το αργότερο εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης). Ειδικότερα, σέβεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή των οικονομικών φορέων, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του Χάρτη, την επιχειρηματική ελευθερία και τη συμβατική ελευθερία, τα οποία προστατεύονται από το άρθρο 16 του Χάρτη, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, το οποίο προστατεύεται από το άρθρο 17 του Χάρτη, το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης που προστατεύεται από το άρθρο 26 του Χάρτη, καθώς και το δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 47 του Χάρτη. Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, όπως κατοχυρώνεται στη ΣΛΕΕ.
(36)  Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα κοινοποιηθέντα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, μπορεί να εκδώσει απόφαση με την οποία θα απαιτεί από το εν λόγω κράτος μέλος να τροποποιήσει ή να μην εγκρίνει το κοινοποιηθέν σχέδιο μέτρου. Η έκδοση αποφάσεων δεν θίγει τα προνόμια της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, η οποία έχει την ευθύνη να διασφαλίζει τον σεβασμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των προσώπων. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει αποτελεσματική απάντηση σε παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης μέσω διαδικασιών επί παραβάσει.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Η Ένωση παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στη διεθνή αλληλεγγύη και υποστηρίζει σθεναρά την αρχή ότι τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία δυνάμει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αναγκαία για την πρόληψη ή την ανακούφιση κρίσιμων ελλείψεων, εφαρμόζονται κατά τρόπο στοχευμένο, διαφανή, αναλογικό, προσωρινό και σύμφωνο με τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ.
(37)   Για να διασφαλιστεί ότι παρέχεται βοήθεια στους πολίτες, τους καταναλωτές, τους οικονομικούς φορείς και τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν εθνικά ενιαία σημεία επαφής και ενιαίο σημείο επαφής σε επίπεδο Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οποιοσδήποτε επηρεάζεται από εθνικά μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει σχετικές πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, σε σαφή, ευκρινή και κατανοητή γλώσσα και με εύκολα προσβάσιμο τρόπο για τα άτομα με αναπηρία.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Το ενωσιακό πλαίσιο θα περιλαμβάνει διαπεριφερειακά στοιχεία για τη θέσπιση συνεκτικών, πολυτομεακών και διασυνοριακών μέτρων επαγρύπνησης της ενιαίας αγοράς και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, με βάση ιδίως τους πόρους, τις ικανότητες και τα τρωτά σημεία των γειτονικών περιοχών, και ειδικότερα των παραμεθόριων περιοχών.
(38)   Για να διασφαλιστεί ότι τα ειδικά μέτρα έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό χρησιμοποιούνται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να απαιτούν μεμονωμένη ενεργοποίηση μέσω εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής, στις οποίες να αναφέρονται οι λόγοι της ενεργοποίησης καθώς και τα συναφή με την κρίση εμπορεύματα ή υπηρεσίες στα οποία εφαρμόζονται τα εν λόγω μέτρα.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Επιπλέον, η Επιτροπή προβαίνει, κατά περίπτωση, σε διαβουλεύσεις ή συνεργασία, εξ ονόματος της Ένωσης, με τις οικείες τρίτες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να αναζητηθούν συνεργατικές λύσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις. Αυτό συνεπάγεται, κατά περίπτωση, συντονισμό στα σχετικά διεθνή φόρουμ.
(39)   Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναλογικότητα των εκτελεστικών πράξεων και ο δέων σεβασμός του ρόλου των οικονομικών φορέων στη διαχείριση κρίσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να καταφεύγει στην ενεργοποίηση των μέτρων λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά μόνο όταν οι οικονομικοί φορείς δεν είναι σε θέση να παράσχουν λύση οικειοθελώς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Οι λόγοι για αυτή την ενεργοποίηση θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε πράξη και να λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιμέρους πτυχές μιας κρίσης.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο για τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρίσεων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, ώστε να συμπληρωθεί το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό με τον περαιτέρω προσδιορισμό των τρόπων συνεργασίας των κρατών μελών και των αρχών της Ένωσης στο πλαίσιο των λειτουργιών επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, καθώς και των τρόπων ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας σε περίπτωση κινδύνων και κρίσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(40)  Τα αιτήματα προς τους οικονομικούς φορείς για παροχή πληροφοριών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή ως έσχατη λύση μόνο όταν οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επαρκή αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, όπως οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την πραγματοποίηση προμηθειών από την Επιτροπή εξ ονόματος των κρατών μελών ή για την εκτίμηση της παραγωγικής ικανότητας των παρασκευαστών συναφών με την κρίση εμπορευμάτων των οποίων οι αλυσίδες εφοδιασμού έχουν διαταραχθεί, δεν μπορούν να ληφθούν από δημόσια διαθέσιμες πηγές ή να αντληθούν από πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς, σε συνεργασία με την επιτροπή και τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2679/98 του Συμβουλίου, ο οποίος προβλέπει μηχανισμό διμερών συζητήσεων σχετικά με τα εμπόδια στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, έχει χρησιμοποιηθεί σπάνια και είναι παρωχημένος. Η αξιολόγησή του κατέδειξε ότι οι λύσεις που προβλέπονται σ’ αυτόν τον κανονισμό δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις επιταγές πολύπλοκων κρίσεων, οι οποίες δεν περιορίζονται σε περιστατικά που συμβαίνουν στα σύνορα δύο γειτονικών κρατών μελών. Κατά συνέπεια, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να καταργηθεί.
(41)   Όταν υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή όταν υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις ή εξαιρετικά υψηλή ζήτηση για κρίσιμης σημασίας εμπορεύματα, τα μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο που αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας συναφών με την κρίση εμπορευμάτων, όπως οι παραγγελίες με διαβάθμιση προτεραιότητας, μπορεί να αποδειχθούν απαραίτητα για την εκ νέου ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)
(41α)  Όταν κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά υπάρχει σοβαρή έλλειψη συναφών με την κρίση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών και είναι σαφές ότι οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά δεν παράγουν τέτοια εμπορεύματα, αλλά θα ήταν καταρχήν σε θέση να αναπροσαρμόσουν τις γραμμές παραγωγής τους ή θα είχαν επαρκή ικανότητα να παρέχουν τα αναγκαία εμπορεύματα ή υπηρεσίες, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να συνιστά στα κράτη μέλη, ως έσχατη λύση, να λάβουν μέτρα για να διευκολύνουν ή να ζητήσουν την αύξηση ή την αναπροσαρμογή της παραγωγικής ικανότητας των κατασκευαστών ή της ικανότητας των παρόχων υπηρεσιών να παρέχουν συναφείς με την κρίση υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τη σοβαρότητα της έλλειψης και το είδος των συναφών με την κρίση απαραίτητων εμπορευμάτων και υπηρεσιών και να παρέχει στήριξη και συμβουλές σε σχέση με τις δυνατότητες ευελιξίας του κεκτημένου της Ένωσης για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 β (νέα)
(41β)  Τα μέτρα που διασφαλίζουν ρυθμιστική ευελιξία θα παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να συστήσει στα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαδικασίες χορήγησης αδειών αναγκαίων για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής συναφών με την κρίση εμπορευμάτων ή παροχής συναφών με την κρίση υπηρεσιών.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 γ (νέα)
(41γ)   Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συναφή με την κρίση εμπορεύματα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε συναφείς με την κρίση αλυσίδες εφοδιασμού να δώσουν προτεραιότητα στις παραγγελίες συναφών με την κρίση εμπορευμάτων ή στις παραγγελίες εισροών που είναι απαραίτητες για την παραγωγή συναφών με την κρίση εμπορευμάτων. Σε περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας αρνηθεί να αποδεχθεί το αίτημα να δώσει προτεραιότητα σε τέτοιες παραγγελίες, παρά τα αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η διαθεσιμότητα συναφών με την κρίση εμπορευμάτων είναι απαραίτητη, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους οικείους οικονομικούς φορείς να αποδεχθούν και να δώσουν προτεραιότητα σε ορισμένες παραγγελίες, η διεκπεραίωση των οποίων θα υπερισχύει, στη συνέχεια, έναντι οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Σε περίπτωση μη αποδοχής, ο εν λόγω φορέας θα πρέπει να παρέχει τους θεμιτούς λόγους για τους οποίους απορρίπτει το αίτημα.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 δ (νέα)
(41δ)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά την ενεργοποίηση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, ιδίως παραγγελιών με διαβαθμισμένη προτεραιότητα, ώστε να είναι εφικτή η ταχεία και συντονισμένη αντίδραση. Η παραγγελία με διαβάθμιση προτεραιότητας θα πρέπει να υποβάλλεται σε δίκαιη και εύλογη τιμή, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, κατάλληλης αποζημίωσης για όλες τις πρόσθετες δαπάνες που βαρύνουν τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που προκύπτουν, για παράδειγμα, από συμβάσεις εκτός της Ένωσης ή από αλλαγές στις γραμμές παραγωγής. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 ε (νέα)
(41ε)  Επιπλέον, όταν σοβαρές ελλείψεις συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών επηρεάζουν κράτος μέλος, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή και να αναφέρει τις απαιτούμενες ποσότητες. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαβιβάζει τις πληροφορίες σε όλες τις αρμόδιες αρχές και να εξορθολογίζει τον συντονισμό των απαντήσεων των κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα συναφών με την κρίση εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή μπορεί επίσης να συστήσει στα κράτη μέλη να διανείμουν στρατηγικά αποθέματα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της αλληλεγγύης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 στ (νέα)
(41στ)  Προκειμένου να ενισχύεται η αγοραστική δύναμη και η διαπραγματευτική θέση της Επιτροπής κατά τις λειτουργίες επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να πραγματοποιεί προμήθειες για λογαριασμό τους. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη συντονίζουν τις δράσεις τους με την υποστήριξη της Επιτροπής και της επιτροπής πριν από την έναρξη διαδικασιών για την προμήθεια συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Η διαφάνεια αποτελεί βασική αρχή των αποτελεσματικών δημόσιων συμβάσεων που βελτιώνει τον ανταγωνισμό, αυξάνει την αποδοτικότητα και δημιουργεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν κοινές προμήθειες δυνάμει του παρόντος κανονισμού και, κατόπιν αιτήματος, να έχει πρόσβαση στις συμβάσεις που συνάπτονται ως αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών, με την επιφύλαξη της επαρκούς προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών απορρήτων.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 ζ (νέα)
(41ζ)  Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες για τα ψηφιακά εργαλεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα κατά την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και για να διασφαλιστούν η συνεχής λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων σε περιόδους κρίσης και η διαθεσιμότητα συναφών με την κρίση αγαθών και υπηρεσιών στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές. Κατά τη δημιουργία αυτών των εργαλείων, η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με τα ήδη υφιστάμενα ψηφιακά εργαλεία, όπως το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), προκειμένου να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των απαιτήσεων και τυχόν πρόσθετος διοικητικός φόρτος. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ορίσει κανόνες για τον κατάλληλο συντονισμό, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και να θεσπίσει ψηφιακά εργαλεία για τη διασφάλιση της λειτουργίας ταχέων μέσων δράσης για τα αγαθά και τις υπηρεσίες κρίσιμης σημασίας, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, καταχώρισης ή δήλωσης. Επιπλέον, για να καταστεί δυνατή η ενίσχυση της συμμετοχής όλων των οικονομικών παραγόντων, ιδίως των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την εθελοντική αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 η (νέα)
(41η)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης»). Ειδικότερα, σέβεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή των οικονομικών φορέων, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του Χάρτη, την επιχειρηματική ελευθερία και τη συμβατική ελευθερία, τα οποία προστατεύονται από το άρθρο 16 του Χάρτη, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, το οποίο προστατεύεται από το άρθρο 17 του Χάρτη, το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης, που προστατεύεται από το άρθρο 28 του Χάρτη, καθώς και το δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής και δίκαιης δίκης, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 47 του Χάρτη.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 θ (νέα)
(41θ)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 ι (νέα)
(41ι)   Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του παρόντος κανονισμού και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των εργασιών της επιτροπής, των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, της κατάρτισης και των πρωτοκόλλων αντιμετώπισης κρίσεων, των κριτηρίων για την ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, καθώς και της χρήσης ψηφιακών εργαλείων. Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις μετά την απενεργοποίηση των λειτουργιών έκτακτης ανάγκης. Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και του αντικτύπου των μέτρων έκτακτης ανάγκης στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η επιχειρηματική ελευθερία, η ελευθερία αναζήτησης εργασίας και εργασίας, και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην απεργία. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι θίγει το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων και το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των εργαζομένων και των μισθωτών να αναλαμβάνουν συλλογική δράση για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της απεργίας. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, όπως κατοχυρώνεται στη ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 ια (νέα)
(41ια)   Τυχόν ενέργειες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συνάδουν με τις υποχρεώσεις της Ένωσης βάσει του σχετικού διεθνούς δικαίου. Η Ένωση παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στη διεθνή αλληλεγγύη και υποστηρίζει σθεναρά την αρχή ότι τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία δυνάμει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αναγκαία για την πρόληψη ή την ανακούφιση κρίσιμων ελλείψεων, εφαρμόζονται κατά τρόπο στοχευμένο, διαφανή, αναλογικό, προσωρινό και σύμφωνο με τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 ιβ (νέα)
(41ιβ)   Το ενωσιακό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει διαπεριφερειακά στοιχεία για τη θέσπιση συνεκτικών, πολυτομεακών και διασυνοριακών μέτρων επαγρύπνησης της εσωτερικής αγοράς και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, με βάση ιδίως τους πόρους, τις ικανότητες και τα τρωτά σημεία των γειτονικών περιοχών, και ειδικότερα των παραμεθόριων περιοχών.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 ιγ (νέα)
(41ιγ)   Προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο για τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρίσεων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, ώστε να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός με τον περαιτέρω προσδιορισμό των τρόπων συνεργασίας των κρατών μελών και των αρχών της Ένωσης στο πλαίσιο των λειτουργιών επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, καθώς και των τρόπων ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας σε περίπτωση κινδύνων και κρίσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 ιδ (νέα)
(41ιδ)   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2679/98 του Συμβουλίου προβλέπει μηχανισμό διμερών συζητήσεων και κοινοποίησης των εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των απαιτήσεων κοινοποίησης σε καταστάσεις κρίσης, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2679/98 δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να θίγει την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αναγνωρίζονται σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ή της ελευθερίας σε απεργία ή για ανάληψη άλλων δράσεων που καλύπτονται από ειδικά συστήματα εργασιακών σχέσεων στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Δεν θα πρέπει να θίγει επίσης το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ή το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο μέτρων για την πρόβλεψη, την προετοιμασία και την αντίδραση ως προς τις επιπτώσεις των κρίσεων στην ενιαία αγορά, με σκοπό τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, στην ενιαία αγορά, εμπορευμάτων και υπηρεσιών στρατηγικής σημασίας και συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
1.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τον καθορισμό ενός πλαισίου εναρμονισμένων κανόνων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
2.  Τα μέτρα της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν:
διαγράφεται
α)  συμβουλευτική ομάδα για την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα για την πρόβλεψη και την πρόληψη των επιπτώσεων μιας κρίσης στην ενιαία αγορά, καθώς και για την αντίδραση σ’ αυτές·
β)  μέτρα για την απόκτηση, τον διαμοιρασμό και την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών·
γ)  μέτρα για την αντιμετώπιση απρόοπτων καταστάσεων που θα αποσκοπούν στην πρόβλεψη και τον σχεδιασμό·
δ)  μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων τις οποίες έχουν στην ενιαία αγορά σημαντικά περιστατικά που δεν έχουν ακόμη εξελιχθεί σε έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά (επαγρύπνηση στην ενιαία αγορά), συμπεριλαμβανομένης δέσμης μέτρων επαγρύπνησης· και
ε)  μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένης δέσμης μέτρων για την αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν τακτικά μεταξύ τους και με την Επιτροπή πληροφορίες για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
διαγράφεται
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει κάθε σχετική εξειδικευμένη ή/και επιστημονική γνώση που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
διαγράφεται
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – τίτλος
Πεδίο εφαρμογής.
Πεδίο εφαρμογής
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται σε σχέση με σημαντικές επιπτώσεις μιας κρίσης στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και στις αλυσίδες εφοδιασμού της.
1.  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται σε σχέση με σημαντικές επιπτώσεις μιας κρίσης στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής ελευθερίας, όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  στα φάρμακα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ·
α)  στα φάρμακα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  σε άλλα ιατρικά αντίμετρα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) .../... σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας44 και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της πρότασης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου μέτρων για τη διασφάλιση της προμήθειας αναγκαίων για την κρίση ιατρικών αντιμέτρων45·
γ)  σε άλλα ιατρικά αντίμετρα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 10) του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45·
__________________
__________________
44 [να προστεθεί η παραπομπή στην εκδοθείσα πράξη μόλις καταστεί διαθέσιμη]
45 [να προστεθεί η παραπομπή στην εκδοθείσα πράξη μόλις καταστεί διαθέσιμη]
45 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 2022, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ (ΕΕ L 314 της 6.12.2022, σ. 26).
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
στ)  στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως τραπεζικές, πιστωτικές, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υπηρεσίες, επαγγελματικές ή ατομικές συντάξεις, κινητές αξίες, επενδυτικά κεφάλαια, υπηρεσίες πληρωμών και επενδυτικές συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/36, καθώς και δραστηριότητες διακανονισμού και εκκαθάρισης και υπηρεσίες παροχής συμβουλών, διαμεσολάβησης και άλλες επικουρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
στ)  στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως τραπεζικές, πιστωτικές, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υπηρεσίες, επαγγελματικές ή ατομικές συντάξεις, κινητές αξίες, επενδυτικά κεφάλαια, υπηρεσίες πληρωμών και επενδυτικές συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, καθώς και δραστηριότητες διακανονισμού και εκκαθάρισης και υπηρεσίες παροχής συμβουλών, διαμεσολάβησης και άλλες επικουρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ), τα άρθρα 16 έως 20 και το άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στα εν λόγω στοιχεία.
3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ), τα άρθρα 16 έως 20 και τα άρθρα 41 έως 41γ εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στα εν λόγω στοιχεία.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις ρυθμίσεις για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση πολιτικών κρίσεων που ορίζονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1993 του Συμβουλίου.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5
5.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης (άρθρα 101 έως 109 της ΣΛΕΕ και εκτελεστικοί κανονισμοί), συμπεριλαμβανομένων των αντιμονοπωλιακών κανόνων, των κανόνων για τις συγκεντρώσεις και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.
5.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αντιμονοπωλιακών κανόνων, των κανόνων για τις συγκεντρώσεις και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος
6.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη δυνατότητα της Επιτροπής:
6.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το ενωσιακό δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα δε τους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/679 και (ΕΕ) 2018/1725 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
α)  να προβαίνει σε διαβουλεύσεις ή σε συνεργασία, εξ ονόματος της Ένωσης, με τις οικείες τρίτες χώρες, με ιδιαίτερη εστίαση στις αναπτυσσόμενες χώρες, με σκοπό την αναζήτηση συνεργατικών λύσεων για την αποφυγή διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, συντονισμό στα σχετικά διεθνή φόρουμ· ή
διαγράφεται
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο β
β)  να αξιολογεί το κατά πόσον είναι σκόπιμο να επιβληθούν περιορισμοί στις εξαγωγές εμπορευμάτων σύμφωνα με τα διεθνή δικαιώματα και υποχρεώσεις της Ένωσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/479 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48.
διαγράφεται
__________________
48 ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 34.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει σε καμία περίπτωση την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για απεργία ή του δικαιώματος για ανάληψη άλλων δράσεων που καλύπτονται από τα ειδικά συστήματα εργασιακών σχέσεων στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και την πρακτική. Δεν θίγει επίσης το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ή ανάληψης συλλογικής δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και την πρακτική.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 7
7.  Τυχόν ενέργειες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού συνάδουν με τις υποχρεώσεις της Ένωσης βάσει του διεθνούς δικαίου.
διαγράφεται
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 8
8.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την ευθύνη των κρατών μελών να προστατεύουν την εθνική ασφάλεια ή την εξουσία τους να διαφυλάσσουν ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, συμπεριλαμβανομένου να διασφαλίζουν την εδαφική ακεραιότητα του κράτους και να διατηρούν τη δημόσια τάξη.
διαγράφεται
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1
1)  «κρίση»: έκτακτο, απροσδόκητο και αιφνίδιο φυσικό ή ανθρωπογενές συμβάν ασυνήθιστου χαρακτήρα και κλίμακας που λαμβάνει χώρα εντός ή εκτός της Ένωσης·
1)  «κρίση»: έκτακτο, φυσικό ή ανθρωπογενές συμβάν ασυνήθιστου χαρακτήρα και κλίμακας που λαμβάνει χώρα εντός ή εκτός της Ένωσης, και το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών ή των προσώπων στην εσωτερική αγορά·
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2
2)  «λειτουργία επαγρύπνησης στην ενιαία αγορά»: πλαίσιο για την αντιμετώπιση απειλής πρόκλησης σημαντικής διαταραχής στον εφοδιασμό με στρατηγικής σημασίας εμπορεύματα και υπηρεσίες, η οποία έχει τη δυνατότητα να κλιμακωθεί σε έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά εντός διαστήματος έξι μηνών·
2)  «λειτουργία επαγρύπνησης στην εσωτερική αγορά»: πλαίσιο για την αντιμετώπιση της απειλής κρίσης που οδηγεί σε σημαντική διαταραχή στον εφοδιασμό με κρίσιμης σημασίας εμπορεύματα και υπηρεσίες, η οποία έχει τη δυνατότητα να κλιμακωθεί σε έκτακτη ανάγκη στην εσωτερική αγορά εντός διαστήματος έξι μηνών·
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3
3)  «έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά»: ευρύς αντίκτυπος μιας κρίσης στην ενιαία αγορά που διαταράσσει σοβαρά την ελεύθερη κυκλοφορία στην ενιαία αγορά ή τη λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων στην ενιαία αγορά·
3)  «λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά»: πλαίσιο για να αντιμετωπίζεται ευρύς αντίκτυπος μιας κρίσης στην εσωτερική αγορά που διαταράσσει σοβαρά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή προσώπων ή τη λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4
4)  «στρατηγικής σημασίας τομείς»: οι τομείς με κρίσιμη σημασία για την Ένωση και τα κράτη μέλη της, υπό την έννοια ότι είναι συστημικής και ζωτικής σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια προστασία, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία, και των οποίων η διατάραξη, η κατάρρευση, η απώλεια ή η καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς·
4)  «κρίσιμης σημασίας τομείς»: οι τομείς που είναι κρίσιμης σημασίας για την Ένωση και τα κράτη μέλη της και οι οποίοι είναι συστημικής και ζωτικής σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια προστασία, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον, και των οποίων η διατάραξη, η κατάρρευση, η απώλεια ή η καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών ή των προσώπων·
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5
5)  «στρατηγικής σημασίας εμπορεύματα και υπηρεσίες»: εμπορεύματα και υπηρεσίες που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς σε στρατηγικής σημασίας τομείς και που δεν μπορούν να υποκατασταθούν ή να διαφοροποιηθούν·
5)  «κρίσιμης σημασίας εμπορεύματα, υπηρεσίες και εργαζόμενοι»: εμπορεύματα, υπηρεσίες και εργαζόμενοι που απαιτούνται για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς σε κρίσιμης σημασίας τομείς και που δεν μπορούν να υποκατασταθούν ή, κατά περίπτωση, να διαφοροποιηθούν·
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6
6)  «συναφή με την κρίση εμπορεύματα και υπηρεσίες»: εμπορεύματα και υπηρεσίες που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κρίσης ή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην ενιαία αγορά κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά·
6)  «συναφή με την κρίση εμπορεύματα και υπηρεσίες»: εμπορεύματα και υπηρεσίες που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κρίσης ή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην εσωτερική αγορά κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά·
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7
7)  «στρατηγικά αποθέματα»: απόθεμα στρατηγικής σημασίας εμπορευμάτων των οποίων ενδέχεται να είναι αναγκαία η δημιουργία αποθέματος στο πλαίσιο προετοιμασίας για έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά, υπό τον έλεγχο κράτους μέλους.
7)  «στρατηγικά αποθέματα»: απόθεμα κρίσιμης σημασίας εμπορευμάτων υπό τον έλεγχο κράτους μέλους, των οποίων ενδέχεται να είναι αναγκαία η δημιουργία αποθέματος στο πλαίσιο προετοιμασίας για έκτακτη ανάγκη στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος
Συμβουλευτική ομάδα
Επιτροπή έκτακτων αναγκών και ανθεκτικότητας της εσωτερικής αγοράς
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Συστήνεται συμβουλευτική ομάδα.
1.  Συστήνεται επιτροπή έκτακτων αναγκών και ανθεκτικότητας της Εσωτερικής Αγοράς («η επιτροπή»).
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Η συμβουλευτική ομάδα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή εκπρόσωπο.
2.  Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος και έναν εκπρόσωπο που ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή εκπρόσωπο.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή προεδρεύει της συμβουλευτικής ομάδας και διασφαλίζει τη γραμματειακή της υποστήριξη. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιπροσώπους των κρατών της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο49, εκπροσώπους οικονομικών φορέων, οργανώσεις ενδιαφερόμενων μερών, κοινωνικούς εταίρους και εμπειρογνώμονες, προκειμένου να παρίστανται στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας ως παρατηρητές. Προσκαλεί τους εκπροσώπους άλλων φορέων ενωσιακού επιπέδου, αρμόδιων για την αντιμετώπιση κρίσεων ως παρατηρητές στις σχετικές συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας.
3.  Η Επιτροπή προεδρεύει της επιτροπής και παρέχει τη γραμματειακή της υποστήριξη. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί μόνιμες ή προσωρινές υποομάδες της επιτροπής για την εξέταση ειδικών θεμάτων.
__________________
49 ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η Επιτροπή καλεί εκπροσώπους άλλων σχετικών με την κρίση φορέων σε επίπεδο Ένωσης ως παρατηρητές στις σχετικές συνεδριάσεις της επιτροπής, καθώς και εκπροσώπων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με τις διμερείς ή διεθνείς συμφωνίες. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί καλεί επίσης οργανώσεις που εκπροσωπούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως εκπροσώπους οικονομικών φορέων, οργανώσεων ενδιαφερόμενων μερών και κοινωνικών εταίρων, ώστε να παρίστανται στις συνεδριάσεις της επιτροπής ως παρατηρητές. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προσκαλεί εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις σε τομέα που σχετίζεται με κρίσεις, προκειμένου να συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής σε ad hoc βάση.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Η επιτροπή μπορεί να εκδίδει γνωμοδοτήσεις, συστάσεις ή εκθέσεις, οι οποίες δημοσιοποιούνται, με την επιφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή του εμπορικού απορρήτου. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις ή τις εκθέσεις της επιτροπής με διαφανή τρόπο.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
4.  Για τους σκοπούς του σχεδιασμού αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 8, η συμβουλευτική ομάδα επικουρεί και συμβουλεύει την Επιτροπή όσον αφορά τα ακόλουθα καθήκοντα:
4.  Προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς, για τους σκοπούς του σχεδιασμού αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 8, η επιτροπή επικουρεί και συμβουλεύει την Επιτροπή όσον αφορά τα ακόλουθα καθήκοντα:
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
α)  πρόταση ρυθμίσεων για διοικητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στο πλαίσιο των λειτουργιών επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, που θα περιλαμβάνονται στα πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρίσεων·
α)  πρόταση ρυθμίσεων για διοικητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στο πλαίσιο των λειτουργιών επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, που θα περιλαμβάνονται στα πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6·
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
β)  αξιολόγηση σημαντικών περιστατικών για τα οποία τα κράτη μέλη έχουν ενημερώσει την Επιτροπή.
β)  αξιολόγηση περιστατικών για τα οποία τα κράτη μέλη ή άλλοι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και για τον αντίκτυπό τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων·
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  σύσταση στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν απόθεμα αγαθών κρίσιμης σημασίας, προκειμένου να είναι έτοιμα για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα ελλείψεων και τον αντίκτυπό τους·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  συλλογή προβλέψεων σχετικά με την πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης, διενέργεια ανάλυσης δεδομένων και παροχή πληροφοριών για την αγορά·
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β γ (νέο)
βγ)  διαβούλευση με τους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, καθώς και, κατά περίπτωση, των κοινωνικών εταίρων, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την αγορά·
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β δ (νέο)
βδ)  ανάλυση συγκεντρωτικών δεδομένων που λαμβάνονται από άλλους συναφείς με την κρίση φορείς σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο·
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β ε (νέο)
βε)  διατήρηση αποθετηρίου εθνικών και ενωσιακών μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες κρίσεις που είχαν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και τις αλυσίδες εφοδιασμού της·
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β στ (νέο)
βστ)  λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εσωτερικής αγοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όπως η διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και προσομοιώσεων, και ο προσδιορισμός των σχετικών οικονομικών φορέων και των αλυσίδων εφοδιασμού στο πλαίσιο των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος
5.  Για τους σκοπούς της λειτουργίας επαγρύπνησης στην ενιαία αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9, η συμβουλευτική ομάδα επικουρεί την Επιτροπή στα ακόλουθα καθήκοντα:
5.  Για τους σκοπούς της λειτουργίας επαγρύπνησης στην εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9, η επιτροπή επικουρεί την Επιτροπή στα ακόλουθα καθήκοντα:
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
α)  διαπίστωση του κατά πόσον υφίσταται η απειλή του άρθρου 3 παράγραφος 2 καθώς και της έκτασης της απειλής αυτής·
α)  διαπίστωση του κατά πόσον υπάρχουν τα κριτήρια για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας επαγρύπνησης και ιδίως η απειλή του άρθρου 3 παράγραφος 2, καθώς και της έκτασης της απειλής αυτής·
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
β)  συγκέντρωση προοπτικών, ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών για την αγορά·
διαγράφεται
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ
γ)  διαβούλευση με τους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και της βιομηχανίας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την αγορά·
διαγράφεται
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ
δ)  ανάλυση συγκεντρωτικών δεδομένων που λαμβάνονται από άλλους συναφείς με την κρίση φορείς σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο·
διαγράφεται
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε
ε)  διευκόλυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ άλλων με άλλους αρμόδιους φορείς και άλλους συναφείς με την κρίση φορείς ενωσιακού επιπέδου, καθώς και με τρίτες χώρες, κατά περίπτωση, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς·
ε)  διευκόλυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ άλλων με άλλους αρμόδιους φορείς και άλλους συναφείς με την κρίση φορείς ενωσιακού επιπέδου, καθώς επίσης και με τρίτες χώρες, κατά περίπτωση, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς·
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ
στ)  διατήρηση αποθετηρίου εθνικών και ενωσιακών μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες κρίσεις που είχαν αντίκτυπο στην ενιαία αγορά και τις αλυσίδες εφοδιασμού της.
διαγράφεται
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος
6.  Για τους σκοπούς της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, η συμβουλευτική ομάδα επικουρεί την Επιτροπή στα ακόλουθα καθήκοντα:
6.  Για τους σκοπούς της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, η επιτροπή επικουρεί την Επιτροπή στα ακόλουθα καθήκοντα:
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – στοιχείο β
β)  καθορισμός του κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης·
β)  καθορισμός του κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, με βάση επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία·
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ
γ)  παροχή συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων που έχουν επιλεγεί για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά σε ενωσιακό επίπεδο·
γ)  παροχή συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων που έχουν επιλεγεί για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά σε ενωσιακό επίπεδο·
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε
ε)  διευκόλυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ άλλων με άλλους συναφείς με την κρίση φορείς ενωσιακού επιπέδου, καθώς και, κατά περίπτωση, με τρίτες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς.
ε)  διευκόλυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ άλλων με άλλους συναφείς με την κρίση φορείς ενωσιακού επιπέδου, καθώς και, κατά περίπτωση, με τρίτες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέλη της ΕΖΕΣ, στις υποψήφιες χώρες και στις αναπτυσσόμενες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7
7.  Η Επιτροπή διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των συναφών με την εκάστοτε κρίση φορέων ενωσιακού επιπέδου. Η συμβουλευτική ομάδα συνεργάζεται και συνεννοείται στενά, κατά περίπτωση, με άλλους συναφείς με την κρίση φορείς ενωσιακού επιπέδου. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τον συντονισμό με τα μέτρα που εφαρμόζονται μέσω άλλων μηχανισμών της Ένωσης, όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ή το πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ. Η συμβουλευτική ομάδα διασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης.
7.  Η Επιτροπή διασφαλίζει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων των συναφών με την εκάστοτε κρίση φορέων ενωσιακού επιπέδου. Ειδικότερα, η Επιτροπή διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λαμβάνουν ταυτόχρονα όλα τα έγγραφα. Η επιτροπή συνεργάζεται και συνεννοείται στενά, κατά περίπτωση, με άλλους συναφείς με την κρίση φορείς ενωσιακού επιπέδου. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τον συντονισμό με τα μέτρα που εφαρμόζονται μέσω άλλων μηχανισμών της Ένωσης, όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης, το πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ ή ο μηχανισμός στο πλαίσιο της πράξης για τα μικροκυκλώματα. Η επιτροπή διασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 8
8.  Η συμβουλευτική ομάδα συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και σε συμφωνία μ’ αυτήν, η συμβουλευτική ομάδα εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.
8.  Η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 8 α (νέα)
8α.  Η επιτροπή, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εγκρίνει ετησίως την έκθεση δραστηριοτήτων της και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 9
9.  Η συμβουλευτική ομάδα μπορεί να εκδίδει γνώμες, συστάσεις ή εκθέσεις στο πλαίσιο των καθηκόντων της που ορίζονται στις παραγράφους 4 έως 6.
διαγράφεται
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)
Άρθρο 4α
Διάλογος έκτακτης ανάγκης και ανθεκτικότητας
1.   Προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλεί τον ορισθέντα εμπειρογνώμονά του και την Επιτροπή σε συζήτηση σχετικά με τα ακόλουθα:
α)   γνωμοδοτήσεις, συστάσεις και εκθέσεις που εγκρίνει η επιτροπή·
β)   το αποτέλεσμα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων·
γ)   την ενεργοποίηση της λειτουργίας επαγρύπνησης, την επέκταση και απενεργοποίησή της, καθώς και τυχόν μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το Μέρος III·
δ)   την ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, την επέκταση και απενεργοποίησή της και τυχόν μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Μέρος IV·
ε)   οιαδήποτε μέτρα περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των εργαζομένων·
2.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει εκπροσώπους των κρατών μελών να συμμετάσχουν στον διάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης αρμόδιες για τις επαφές, τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης άλλων κρατών μελών και την ενωσιακού επιπέδου κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω υπηρεσίες διασύνδεσης συντονίζουν και συγκεντρώνουν τις παρατηρήσεις των οικείων εθνικών αρμόδιων αρχών.
1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης αρμόδιες για τις επαφές, τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης άλλων κρατών μελών και την ενωσιακού επιπέδου κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω υπηρεσίες διασύνδεσης συντονίζουν και συγκεντρώνουν τις παρατηρήσεις των οικείων εθνικών αρμόδιων αρχών, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι εν λόγω υπηρεσίες διασύνδεσης διαβιβάζουν επίσης όλες τις πληροφορίες σχετικά με την κρίση στα εθνικά ενιαία σημεία επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 21, σε πραγματικό χρόνο, όπου είναι δυνατόν.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή ορίζει ενωσιακού επιπέδου κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης για τις επαφές με τις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης των κρατών μελών κατά τη διάρκεια των λειτουργιών επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η ενωσιακού επιπέδου κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης διασφαλίζει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης των κρατών μελών για τη διαχείριση των λειτουργιών επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά.
2.  Η Επιτροπή ορίζει ενωσιακού επιπέδου κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης για τις επαφές με τις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης των κρατών μελών κατά τη διάρκεια των λειτουργιών επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και, κατά περίπτωση, με άλλα όργανα σε επίπεδο Ένωσης, τα οποία είναι αρμόδια για την αντίστοιχη κρίση. Η ενωσιακού επιπέδου κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης διασφαλίζει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης των κρατών μελών για τη διαχείριση των λειτουργιών επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά σχετικές με την κρίση πληροφορίες, οι οποίες δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 41.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της συμβουλευτικής ομάδας και την εισήγηση των οικείων οργάνων ενωσιακού επιπέδου, εξουσιοδοτείται, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με πλαίσιο για τον καθορισμό πρωτοκόλλων αντιμετώπισης κρίσεων όσον αφορά τη συνεργασία σε καταστάσεις κρίσης, την ανταλλαγή πληροφοριών και την επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης για τις λειτουργίες επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, και ιδίως:
1.  Η Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη της επιτροπής και την εισήγηση των οικείων οργάνων ενωσιακού επιπέδου, και κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με γενικό πλαίσιο για τον καθορισμό πρωτοκόλλων προετοιμασίας αντιμετώπισης κρίσεων όσον αφορά τη συνεργασία σε καταστάσεις κρίσης, την ανταλλαγή πληροφοριών και την επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης για τις λειτουργίες επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, και ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα:
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών και ενωσιακού επιπέδου αρχών για τη διαχείριση των λειτουργιών επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά κατά τη διάρκεια των εν λόγω λειτουργιών σε όλους τους τομείς της ενιαίας αγοράς·
α)  τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και των αρμόδιων αρχών σε ενωσιακό επίπεδο, για τη διαχείριση των λειτουργιών επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά·
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  συντονισμένη προσέγγιση της επικοινωνίας σε καταστάσεις κινδύνου και κρίσης επίσης έναντι του κοινού, όπου η Επιτροπή θα έχει συντονιστικό ρόλο·
γ)  συντονισμένη προσέγγιση της επικοινωνίας σε καταστάσεις κρίσης επίσης έναντι του κοινού και των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών φορέων, όπου η Επιτροπή θα έχει συντονιστικό ρόλο·
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  τη διαχείριση του πλαισίου.
διαγράφεται
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  κατάλογο των οικείων εθνικών αρμόδιων αρχών, των κεντρικών υπηρεσιών διασύνδεσης που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 και των ενιαίων σημείων επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 21, των στοιχείων επικοινωνίας τους και των ρόλων και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί βάσει του εθνικού δικαίου κατά τη διάρκεια των λειτουργιών επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης του παρόντος κανονισμού·
α)  κατάλογο των εθνικών αρμόδιων αρχών, των κεντρικών υπηρεσιών διασύνδεσης που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 και των ενιαίων σημείων επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 21, των στοιχείων επικοινωνίας τους και των ρόλων και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί βάσει του εθνικού δικαίου κατά τη διάρκεια των λειτουργιών επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού·
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  διαβούλευση με τους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων και κοινωνικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις τους για τον μετριασμό και την αντιμετώπιση πιθανών διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και την υπερκέραση πιθανών ελλείψεων εμπορευμάτων και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά·
β)  διαβούλευση με τους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις τους για τον μετριασμό και την αντιμετώπιση δυνητικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά·
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
β α)  διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τις επιπτώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στους τομείς κρίσιμης σημασίας·
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  τεχνική συνεργασία στις λειτουργίες επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης σε όλους τους τομείς της ενιαίας αγοράς·
γ)  τεχνική συνεργασία στις λειτουργίες επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης σε όλους τους τομείς της εσωτερικής αγοράς·
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  επικοινωνία σε καταστάσεις κινδύνου και έκτακτης ανάγκης, όπου η Επιτροπή θα έχει συντονιστικό ρόλο, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ήδη υφιστάμενων δομών·
δ)  επικοινωνία σε καταστάσεις κινδύνου και έκτακτης ανάγκης, όπου η Επιτροπή θα έχει συντονιστικό ρόλο, λαμβανομένων υπόψη των ήδη υφιστάμενων δομών·
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, μπορεί να δρομολογεί, να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την κατάρτιση εθελοντικών πρωτοκόλλων αντιμετώπισης κρίσεων από τους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, οι οποίες περιορίζονται αυστηρά σε έκτακτες περιστάσεις. Η Επιτροπή μπορεί, όταν κρίνεται απαραίτητο και σκόπιμο, να ζητεί επίσης τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή άλλων σχετικών οργανισμών στην εκπόνηση των εθελοντικών πρωτοκόλλων αντιμετώπισης κρίσεων. Τα εθελοντικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρίσεων καθορίζουν:
α)  τις ειδικές παραμέτρους της διαταραχής την οποία επιδιώκει να αντιμετωπίσει το εθελοντικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης κρίσεων και τους στόχους που επιδιώκει·
β)  τον ρόλο κάθε συμμετέχοντος, τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση και τον ρόλο τους μετά την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου αντιμετώπισης κρίσεων·
γ)  τη διαδικασία καθορισμού του τρόπου λειτουργίας του πρωτοκόλλου αντιμετώπισης κρίσεων·
δ)  δράσεις για τον μετριασμό και την αντιμετώπιση πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, οι οποίες περιορίζονται αυστηρά σε ό, τι είναι αναγκαίο για την αντιμετώπισή τους·
ε)  τις διασφαλίσεις για την αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των εργαζομένων.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του πλαισίου της παραγράφου 1, η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, άλλες προσομοιώσεις και αξιολογήσεις εν δράσει και επανεξετάσεις μετά την ανάληψη δράσης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και να προτείνει στα αρμόδια όργανα σε ενωσιακό επίπεδο και στα κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν το πλαίσιο, ανάλογα με τις ανάγκες.
διαγράφεται
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
Η Επιτροπή οργανώνει την κατάρτιση σχετικά με τον συντονισμό, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σε καταστάσεις κρίσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 για το προσωπικό των κεντρικών υπηρεσιών διασύνδεσης που έχουν οριστεί. Διοργανώνει προσομοιώσεις στις οποίες συμμετέχει το προσωπικό των κεντρικών υπηρεσιών διασύνδεσης από όλα τα κράτη μέλη με βάση πιθανά σενάρια έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά.
1.   Η Επιτροπή αναπτύσσει και οργανώνει τακτικά κατάρτιση σχετικά με την προετοιμασία, τον συντονισμό, τη συνεργασία, την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών σε καταστάσεις κρίσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, για το προσωπικό των κεντρικών υπηρεσιών διασύνδεσης που έχουν οριστεί και για τους οικονομικούς φορείς. Διοργανώνει προσομοιώσεις στις οποίες συμμετέχει το προσωπικό των κεντρικών υπηρεσιών διασύνδεσης, καθώς και άλλοι σχετικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών φορέων, ή φορείς που συμμετέχουν στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Ειδικότερα, η Επιτροπή αναπτύσσει και διαχειρίζεται πρόγραμμα κατάρτισης που προκύπτει από τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων πτυχών ολόκληρου του κύκλου διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να παρέχει ταχεία αντίδραση σε κρίσεις. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει:
α)  παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση όλων των σχετικών δράσεων για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων·
β)  προώθηση της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και, κατά περίπτωση, βέλτιστων πρακτικών που αναπτύσσονται από τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·
γ)  ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διάδοση γνώσεων και την εκτέλεση διαφόρων καθηκόντων σε εθνικό και, κατά περίπτωση, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·
δ)  ενθάρρυνση της εισαγωγής και της χρήσης σχετικών νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους που αντιμετωπίζει διαταραχή, η Επιτροπή μπορεί να αναπτύξει επιτόπου ομάδα εμπειρογνωμόνων για την παροχή συμβουλών σχετικά με τα μέτρα ετοιμότητας και αντίδρασης, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις ανάγκες και τα συμφέροντα του κράτους μέλους.
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)
Άρθρο 7α
Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων
1.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία και η διαθεσιμότητα αγαθών και υπηρεσιών κρίσιμης σημασίας, καθώς και η πρόληψη και προετοιμασία για διαταραχές στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, διενεργεί και συντονίζει προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων προσομοιώσεων και αξιολογήσεων από ομοτίμους, ιδίως για τομείς κρίσιμης σημασίας που προσδιορίζονται από την Επιτροπή.
Ειδικότερα, η Επιτροπή καλεί προσωπικό από τις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης όλων των κρατών μελών να συμμετέχει σε προσομοιώσεις και:
α)  αναπτύσσει σενάρια και παραμέτρους που αποτυπώνουν τους συγκεκριμένους κινδύνους που συνδέονται με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά και που αποσκοπούν στον εντοπισμό τρωτών σημείων σε τομείς κρίσιμης σημασίας, καθώς και στην αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων·
β)  προσδιορίζει τους σχετικούς οικονομικούς φορείς και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, καθώς και άλλους σχετικούς παράγοντες ή φορείς που συμμετέχουν στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τους καλεί να συμμετέχουν σε εθελοντική βάση·
γ)  διευκολύνει τις αξιολογήσεις από ομοτίμους και ενθαρρύνει την ανάπτυξη στρατηγικών για την ετοιμότητα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·
δ)  προσδιορίζει, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου μετά την ολοκλήρωση των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων.
2.  Η Επιτροπή διενεργεί προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ανά διετία, οι οποίες αφορούν είτε το σύνολο της Ένωσης είτε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες ή παραμεθόριες περιοχές.
3.  Η Επιτροπή κοινοποιεί τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων στην επιτροπή και δημοσιεύει σχετική έκθεση.
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 β (νέο)
Άρθρο 7β
Χαρτογράφηση κρίσιμων τομέων
1.  Η Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη της επιτροπής και την εισήγηση των οικείων οργάνων ενωσιακού επιπέδου, και κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό μεθοδολογίας για μια διαδικασία χαρτογράφησης με στόχο τον προσδιορισμό των κρίσιμων τομέων.
2.  Για τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα ακόλουθα:
α)  τις εμπορικές ροές·
β)  τη ζήτηση και την προσφορά·
γ)  τη συγκέντρωση της προσφοράς·
δ)  την ενωσιακή και την παγκόσμια παραγωγή και παραγωγική ικανότητα σε διάφορα στάδια της αλυσίδας αξίας·
ε)  τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ οικονομικών φορέων, τόσο με φορείς που δραστηριοποιούνται εντός όσο και εκτός της εσωτερικής αγοράς.
3.  Η Επιτροπή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, διενεργεί τακτικά τη διαδικασία χαρτογράφησής της για τον προσδιορισμό κρίσιμων τομέων. Οι εν λόγω διαδικασίες χαρτογράφησης βασίζονται αποκλειστικά σε δημόσια ή εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα και σε σχετικές μη εμπιστευτικές πληροφορίες από επιχειρήσεις.
4.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας χαρτογράφησης.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης ενός κράτους μέλους κοινοποιεί στην Επιτροπή και στις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης των άλλων κρατών μελών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε περιστατικό που διαταράσσει ή ενδέχεται να διαταράξει σημαντικά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και των αλυσίδων εφοδιασμού της (σημαντικά περιστατικά).
1.  Η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης ενός κράτους μέλους κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή και στις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης των άλλων κρατών μελών κάθε περιστατικό που ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Οι κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης και κάθε οικεία αρμόδια αρχή χειρίζονται, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και με την εθνική νομοθεσία που συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο, τις πληροφορίες της παραγράφου 1 κατά τρόπο που σέβεται την εμπιστευτικότητά τους, προστατεύει την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της και προστατεύει την ασφάλεια και τα εμπορικά συμφέροντα των οικείων οικονομικών φορέων.
2.  Οι κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης και κάθε οικεία αρμόδια αρχή λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να χειρίζονται, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και με την εθνική νομοθεσία που συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο, τις πληροφορίες της παραγράφου 1 κατά τρόπο που σέβεται την εμπιστευτικότητά τους, προστατεύει την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη της Ένωσης ή των κρατών μελών της και προστατεύει την ασφάλεια και τα εμπορικά συμφέροντα των οικείων οικονομικών φορέων.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον η διαταραχή ή η δυνητική διαταραχή της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και των αλυσίδων εφοδιασμού της σε εμπορεύματα και υπηρεσίες είναι σημαντική και θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ειδοποίησης, η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης ενός κράτους μέλους λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
3.  Προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον τα περιστατικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ειδοποίησης, η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης ενός κράτους μέλους λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  τον αριθμό των οικονομικών φορέων που επηρεάζονται από τη διαταραχή ή την πιθανή διαταραχή·
α)  τον αριθμό των οικονομικών φορέων που επηρεάζονται σε ολόκληρη την Ένωση·
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  τη διάρκεια ή την αναμενόμενη διάρκεια μιας διαταραχής ή δυνητικής διαταραχής·
β)  τη διάρκεια ή την αναμενόμενη διάρκεια των περιστατικών·
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  τη γεωγραφική περιοχή· το μερίδιο της ενιαίας αγοράς που επηρεάζεται από τη διαταραχή ή την πιθανή διαταραχή· τον αντίκτυπο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες ή εκτεθειμένες σε διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ·
γ)  τη γεωγραφική περιοχή· το μερίδιο της εσωτερικής αγοράς που επηρεάζεται και τις διασυνοριακές του επιπτώσεις· τον αντίκτυπο στις ιδιαίτερα ευάλωτες ή εκτεθειμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως οι απόκεντρες περιοχές·
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  την επίδραση της διαταραχής ή της δυνητικής διαταραχής σε μη διαφοροποιήσιμες και μη υποκαταστάσιμες εισροές.
δ)  την επίδραση των περιστατικών σε μη διαφοροποιήσιμες και μη υποκαταστάσιμες εισροές.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)
Άρθρο 8α
Στρατηγικά αποθέματα
1.  Τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων αγαθών κρίσιμης σημασίας. Η Επιτροπή παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη, προκειμένου να τα βοηθήσει στον συντονισμό και τον εξορθολογισμό των προσπαθειών τους. Ειδικότερα, η Επιτροπή διασφαλίζει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών και προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών σε σχέση με τις ελλείψεις αγαθών ή υπηρεσιών που απαιτούνται σε περιόδους κρίσης ή τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων για αγαθά κρίσιμης σημασίας. Οι ικανότητες που αποτελούν μέρος του αποθέματος rescEU σύμφωνα με το άρθρο 12 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
2.  Η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να καλύπτει ιδίως:
α)  την πιθανότητα και τον δυνητικό αντίκτυπο των ελλείψεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1·
β)  το επίπεδο των υφιστάμενων αποθεμάτων των οικονομικών φορέων και των στρατηγικών αποθεμάτων σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες των οικονομικών φορέων για την αύξηση των αποθεμάτων τους·
γ)  τις δαπάνες για τη δημιουργία και τη διατήρηση τέτοιων στρατηγικών αποθεμάτων·
δ)  τις επιλογές για εναλλακτικό εφοδιασμό και τη δυνατότητα εναλλακτικού εφοδιασμού·
ε)  περαιτέρω πληροφορίες που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
Οι εν λόγω πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές ανταλλάσσονται μέσω ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – τίτλος
Επαγρύπνηση στην ενιαία αγορά
Λειτουργία επαγρύπνησης στην εσωτερική αγορά
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Όταν η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της συμβουλευτικής ομάδας, θεωρεί ότι υφίσταται η απειλή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, ενεργοποιεί τη λειτουργία επαγρύπνησης για μέγιστη διάρκεια έξι μηνών μέσω εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1.  Όταν η Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, καθώς και τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, θεωρεί ότι πληρούνται οι συνθήκες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, ενεργοποιεί τη λειτουργία επαγρύπνησης για μέγιστη διάρκεια έξι μηνών μέσω εκτελεστικής πράξης. Όταν το συμπέρασμα της Επιτροπής αποκλίνει από τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή παρέχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  εκτίμηση των δυνητικών επιπτώσεων της κρίσης·
α)  εκτίμηση των δυνητικών επιπτώσεων της αναμενόμενης κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της συγκεκριμένης κατάστασης των παραμεθόριων και απόκεντρων περιοχών·
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  κατάλογο των οικείων εμπορευμάτων και υπηρεσιών στρατηγικής σημασίας· και
β)  κατάλογο των οικείων εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κατηγοριών εργαζομένων κρίσιμης σημασίας· και
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  τα μέτρα επαγρύπνησης που πρέπει να ληφθούν.
γ)  τα μέτρα επαγρύπνησης που πρέπει να ληφθούν, συμπεριλαμβανομένης αιτιολόγησης όσον αφορά την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα αυτών των μέτρων.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή, εάν κρίνει ότι οι λόγοι για την ενεργοποίηση της λειτουργίας επαγρύπνησης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 εξακολουθούν να υφίστανται, και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της συμβουλευτικής ομάδας, μπορεί να παρατείνει τη λειτουργία επαγρύπνησης για μέγιστη διάρκεια έξι μηνών με εκτελεστική πράξη.
1.  Η Επιτροπή, εάν κρίνει ότι οι λόγοι για την ενεργοποίηση της λειτουργίας επαγρύπνησης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 εξακολουθούν να υφίστανται, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη λειτουργία επαγρύπνησης για μέγιστη διάρκεια έξι μηνών με εκτελεστική πράξη. Όταν η επιτροπή διαθέτει συγκεκριμένα και αξιόπιστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η λειτουργία επαγρύπνησης θα πρέπει να απενεργοποιηθεί, μπορεί να εγκρίνει γνώμη προς τον σκοπό αυτό και να τη διαβιβάσει στην Επιτροπή.
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Εάν η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της συμβουλευτικής ομάδας, διαπιστώσει ότι η απειλή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δεν υφίσταται πλέον, όσον αφορά ορισμένα ή όλα τα μέτρα επαγρύπνησης ή για ορισμένα ή όλα τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες, απενεργοποιεί πλήρως ή εν μέρει τη λειτουργία επαγρύπνησης με εκτελεστική πράξη.
2.  Εάν η Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται πλέον οι συνθήκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, όσον αφορά ορισμένα ή όλα τα μέτρα επαγρύπνησης ή για ορισμένα ή όλα τα εμπορεύματα, τις υπηρεσίες και τις κατηγορίες εργαζομένων, απενεργοποιεί πλήρως ή εν μέρει τη λειτουργία επαγρύπνησης με εκτελεστική πράξη.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία επαγρύπνησης σύμφωνα με το άρθρο 9, οι αρμόδιες εθνικές αρχές παρακολουθούν τις αλυσίδες εφοδιασμού στρατηγικής σημασίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών που έχουν προσδιοριστεί στην εκτελεστική πράξη με την οποία ενεργοποιείται η λειτουργία επαγρύπνησης.
1.  Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία επαγρύπνησης σύμφωνα με το άρθρο 9, οι αρμόδιες εθνικές αρχές παρακολουθούν τις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμης σημασίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία κατηγοριών εργαζομένων κρίσιμης σημασίας που έχουν προσδιοριστεί στην εκτελεστική πράξη με την οποία ενεργοποιείται η λειτουργία επαγρύπνησης.
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή προβλέπει τυποποιημένα και ασφαλή μέσα για τη συλλογή και την επεξεργασία πληροφοριών για τους σκοπούς της παραγράφου 1, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας που απαιτεί οι συλλεγόμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών απορρήτων, να έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και τις πληροφορίες που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη της Ένωσης ή των κρατών μελών της.
2.  Η Επιτροπή προβλέπει τυποποιημένα και ασφαλή μέσα για τη συλλογή και την επεξεργασία πληροφοριών για τους σκοπούς της παραγράφου 1, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας που απαιτεί οι συλλεγόμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών απορρήτων, να έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα όσον αφορά εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και πληροφορίες που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη της Ένωσης ή των κρατών μελών της.
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και τηρούν κατάλογο των πλέον συναφών οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην αντίστοιχη εθνική επικράτειά τους και δραστηριοποιούνται κατά μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού στρατηγικής σημασίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών που έχουν προσδιοριστεί στην εκτελεστική πράξη με την οποία ενεργοποιείται η λειτουργία επαγρύπνησης.
3.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, ενημερώνουν και τηρούν, όπου είναι δυνατόν, κατάλογο των πλέον συναφών οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην αντίστοιχη εθνική επικράτειά τους και δραστηριοποιούνται κατά μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμης σημασίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών καθώς και κατηγοριών εργαζομένων που έχουν προσδιοριστεί στην εκτελεστική πράξη με την οποία ενεργοποιείται η λειτουργία επαγρύπνησης. Τα περιεχόμενα του καταλόγου είναι πάντοτε εμπιστευτικά.
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
4.  Με βάση την απογραφή που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6, οι εθνικές αρμόδιες αρχές απευθύνουν αιτήματα για οικειοθελή παροχή πληροφοριών στους πλέον συναφείς φορείς κατά μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού εμπορευμάτων και υπηρεσιών που προσδιορίζονται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 και σε άλλα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη που είναι εγκατεστημένα στην αντίστοιχη εθνική επικράτειά τους. Τα εν λόγω αιτήματα αναφέρουν ιδίως ποιες πληροφορίες ζητούνται σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των προσδιοριζόμενων στρατηγικής σημασίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Κάθε οικονομικός φορέας / ενδιαφερόμενο μέρος που παρέχει οικειοθελώς πληροφορίες το πράττει σε μεμονωμένη βάση σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν τα σχετικά πορίσματα στην Επιτροπή και στη συμβουλευτική ομάδα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μέσω της αντίστοιχης κεντρικής υπηρεσίας διασύνδεσης.
4.  Με βάση την απογραφή που καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι εθνικές αρμόδιες αρχές απευθύνουν, όποτε χρειάζεται, αιτήματα για οικειοθελή παροχή πληροφοριών στους πλέον συναφείς φορείς κατά μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού εμπορευμάτων και υπηρεσιών κρίσιμης σημασίας που προσδιορίζονται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9, που είναι εγκατεστημένοι στην αντίστοιχη εθνική επικράτειά τους. Τα εν λόγω αιτήματα αναφέρουν ιδίως ποιες πληροφορίες ζητούνται σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των προσδιοριζόμενων κρίσιμης σημασίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Κάθε οικονομικός φορέας που παρέχει οικειοθελώς πληροφορίες το πράττει σε μεμονωμένη βάση σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν τα σχετικά πορίσματα στην Επιτροπή και στην επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μέσω της αντίστοιχης κεντρικής υπηρεσίας διασύνδεσης.
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
5.  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον διοικητικό φόρτο για τους οικονομικούς φορείς, και ιδίως τις ΜΜΕ, ο οποίος ενδέχεται να συνδέεται με αιτήματα παροχής πληροφοριών και διασφαλίζουν ότι αυτός περιορίζεται στο ελάχιστο.
5.  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον διοικητικό φόρτο για τους οικονομικούς φορείς, και ιδίως τις ΜΜΕ, ο οποίος ενδέχεται να συνδέεται με αιτήματα παροχής πληροφοριών και διασφαλίζουν ότι αυτός ο διοικητικός φόρτος περιορίζεται στο ελάχιστο και ότι τηρείται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τη συμβουλευτική ομάδα να συζητήσει τα πορίσματα και τις προοπτικές εξέλιξης με βάση την παρακολούθηση των αλυσίδων εφοδιασμού στρατηγικής σημασίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
6.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την επιτροπή να συζητήσει τα πορίσματα και τις προοπτικές εξέλιξης με βάση την παρακολούθηση των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμης σημασίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7
7.  Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των ενεργειών που διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει έκθεση με τα συγκεντρωτικά πορίσματα.
7.  Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των ενεργειών που διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τα συγκεντρωτικά πορίσματα.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)
7α.  Η Επιτροπή μπορεί να απαιτεί από τα κράτη μέλη, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα κρίσιμης σημασίας εμπορεύματα που παρατίθενται σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1:
α)  τα επίπεδα στρατηγικών αποθεμάτων στην επικράτειά τους·
β)  κάθε δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περαιτέρω αγορές.
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 β (νέα)
7β.  Πριν από την έκδοση της εκτελεστικής πράξης, η Επιτροπή:
α)  αποδεικνύει ότι δεν έχει άλλη πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες και αιτιολογεί την ανάγκη τους· και
β)  ζητεί τη γνώμη της επιτροπής.
Όταν το συμπέρασμα της Επιτροπής αποκλίνει από τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή παρέχει επίσης τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 γ (νέα)
7γ.  Η εκτελεστική πράξη προσδιορίζει τα εμπορεύματα για τα οποία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 δ (νέα)
7δ.  Το αίτημα παροχής πληροφοριών δεν μπορεί να υπερβαίνει περίοδο έξι μηνών και δεν μπορεί να ανανεωθεί.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12
[...]
διαγράφεται
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Μέρος IV – τίτλος
Έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά
Έκτακτη ανάγκη στην εσωτερική αγορά
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας μιας διαταραχής προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον ο αντίκτυπος μιας κρίσης στην ενιαία αγορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή, βάσει συγκεκριμένων και αξιόπιστων στοιχείων, λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τους ακόλουθους δείκτες:
1.  Κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας μιας διαταραχής προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον ο αντίκτυπος μιας κρίσης στην εσωτερική αγορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως έκτακτη ανάγκη στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή, βάσει συγκεκριμένων και αξιόπιστων στοιχείων, λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τους ακόλουθους δείκτες:
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  η κρίση έχει προκαλέσει την ενεργοποίηση οποιουδήποτε σχετικού μηχανισμού του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση κρίσεων, του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης ή των μηχανισμών που έχουν συσταθεί εντός του πλαισίου υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης κανονισμού (ΕΕ) .../... σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και της πρότασης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο μέτρων για τη διασφάλιση της προμήθειας ιατρικών αντιμέτρων αναγκαίων για την κρίση·
α)  η κρίση έχει προκαλέσει την ενεργοποίηση σχετικού μηχανισμού του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση κρίσεων, περιλαμβανομένων της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης πολιτικών κρίσεων, του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης ή οιουδήποτε μηχανισμού έχει συσταθεί εντός του πλαισίου υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2372·
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  εκτίμηση του αριθμού των οικονομικών πράξεων ή των χρηστών που εξαρτώνται από τον τομέα ή τους τομείς της ενιαίας αγοράς που έχουν διαταραχθεί για την παροχή των σχετικών εμπορευμάτων ή υπηρεσιών·
β)  εκτίμηση του αριθμού ή του μεριδίου αγοράς και της ζήτησης της αγοράς των οικονομικών πράξεων ή των χρηστών που εξαρτώνται από τον τομέα ή τους τομείς της εσωτερικής αγοράς που έχουν διαταραχθεί για την ελεύθερη κυκλοφορία ή την παροχή των σχετικών εμπορευμάτων ή υπηρεσιών·
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  τη σημασία των σχετικών εμπορευμάτων ή υπηρεσιών για άλλους τομείς·
γ)  την κρίσιμη σημασία των σχετικών εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή εργαζομένων για άλλους τομείς·
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  τις εκτιμώμενες ελλείψεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά·
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  τις επιπτώσεις όσον αφορά την ένταση και τη διάρκεια στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, στο περιβάλλον και στη δημόσια ασφάλεια·
δ)  τις πραγματικές ή δυνητικές επιπτώσεις της κρίσης όσον αφορά την ένταση και τη διάρκεια στις οικονομικές και τις ζωτικές κοινωνικές δραστηριότητες, στο περιβάλλον και στη δημόσια ασφάλεια·
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  οι επηρεαζόμενοι οικονομικοί φορείς δεν μπόρεσαν να δώσουν λύση σε εύλογο χρονικό διάστημα στις συγκεκριμένες πτυχές της κρίσης σε οικειοθελή βάση·
ε)  το γεγονός ότι οι επηρεαζόμενοι από τη διαταραχή οικονομικοί φορείς δεν μπόρεσαν να δώσουν λύση σε εύλογο χρονικό διάστημα στις συγκεκριμένες πτυχές της κρίσης σε οικειοθελή βάση·
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  τη γεωγραφική περιοχή που επηρεάζεται και θα μπορούσε να επηρεαστεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διασυνοριακών επιπτώσεων στη λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων στην ενιαία αγορά·
ζ)  τη γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των μεθοριακών και απόκεντρων περιοχών, που επηρεάζεται και θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη διαταραχή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διασυνοριακών επιπτώσεων στη λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των κοινωνικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά·
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
θ)  την απουσία υποκατάστατων εμπορευμάτων, εισροών ή υπηρεσιών.
θ)  την απουσία ή τις ελλείψεις υποκατάστατων συναφών με την κρίση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών·
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)
i α)  την εισαγωγή ταξιδιωτικών περιορισμών ή συνοριακών ελέγχων.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
1.  Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένως η λειτουργία επαγρύπνησης στην ενιαία αγορά ως προς τα ίδια εμπορεύματα ή τις ίδιες υπηρεσίες. Όταν έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένως η λειτουργία επαγρύπνησης, η λειτουργία έκτακτης ανάγκης μπορεί να την αντικαταστήσει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου.
1.  Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένως η λειτουργία επαγρύπνησης στην εσωτερική αγορά ως προς τα ίδια εμπορεύματα ή τις ίδιες υπηρεσίες. Όταν έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένως η λειτουργία επαγρύπνησης, η λειτουργία έκτακτης ανάγκης μπορεί να την αντικαταστήσει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
2.  Όταν η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της συμβουλευτικής ομάδας, θεωρεί ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά, προτείνει στο Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά.
2.  Όταν η Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, θεωρεί ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη στην εσωτερική αγορά, εγκρίνει νομοθετική πρόταση για να ενεργοποιήσει τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.  Το Συμβούλιο μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά με εκτελεστική πράξη του Συμβουλίου. Η διάρκεια της ενεργοποίησης καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη και δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.
3.  Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά μπορεί να ενεργοποιείται με νομοθετική πράξη που εκδίδεται βάσει της νομοθετικής πρότασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η διάρκεια της ενεργοποίησης καθορίζεται στην εν λόγω νομοθετική πράξη και περιορίζεται στους έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4
4.  Η ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά όσον αφορά ορισμένα εμπορεύματα και υπηρεσίες δεν εμποδίζει την ενεργοποίηση ή τη συνέχιση της εφαρμογής της λειτουργίας επαγρύπνησης και την ανάπτυξη των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 όσον αφορά τα ίδια εμπορεύματα και υπηρεσίες.
4.  Η ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά όσον αφορά ορισμένα εμπορεύματα και υπηρεσίες δεν εμποδίζει την ενεργοποίηση ή τη συνέχιση της εφαρμογής της λειτουργίας επαγρύπνησης και την ανάπτυξη των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 8α όσον αφορά τα ίδια εμπορεύματα και υπηρεσίες.
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5
5.  Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή εκδίδει, χωρίς καθυστέρηση, κατάλογο των συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών μέσω εκτελεστικής πράξης. Ο κατάλογος μπορεί να τροποποιείται με εκτελεστικές πράξεις.
5.  Όταν προτείνει την ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή παρουσιάζει κατάλογο των συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά μέσω της νομοθετικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή εκδίδει, χωρίς καθυστέρηση, τον εν λόγω κατάλογο μέσω εκτελεστικής πράξης. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να τροποποιείται με εκτελεστικές πράξεις.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6
6.  Η εκτελεστική πράξη της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 5 εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 2. Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης οι οποίοι σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κρίσης στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.
6.  Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 5 εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 2. Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης οι οποίοι σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κρίσης στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
1.  Όταν η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της συμβουλευτικής ομάδας, θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η παράταση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, προτείνει στο Συμβούλιο να παρατείνει τη λειτουργία αυτή. Με την επιφύλαξη επειγουσών και έκτακτων μεταβολών των περιστάσεων, η Επιτροπή προσπαθεί να προβεί στην εν λόγω ενέργεια το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά. Το Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά κατά έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο κάθε φορά με εκτελεστική πράξη.
1.  Όταν η Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, και με βάση τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η παράταση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να παρατείνει τη λειτουργία αυτή. Με την επιφύλαξη επειγουσών και έκτακτων μεταβολών των περιστάσεων, η Επιτροπή προσπαθεί να προβεί στην εν λόγω ενέργεια το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά.
Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά μπορεί να παραταθεί με νομοθετική πράξη που εκδίδεται βάσει της νομοθετικής πρότασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Η διάρκεια της παράτασης καθορίζεται στην εν λόγω νομοθετική πράξη και περιορίζεται στους έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο.
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Όταν η συμβουλευτική ομάδα διαθέτει συγκεκριμένα και αξιόπιστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά θα πρέπει να απενεργοποιηθεί, μπορεί να διατυπώσει σχετική γνώμη και να τη διαβιβάσει στην Επιτροπή. Όταν η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της συμβουλευτικής ομάδας, θεωρεί ότι δεν υφίσταται πλέον η έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά, προτείνει στο Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση να απενεργοποιήσει τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά.
2.  Όταν η επιτροπή διαθέτει συγκεκριμένα και αξιόπιστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να απενεργοποιηθεί, μπορεί να διατυπώσει σχετική γνώμη και να τη διαβιβάσει στην Επιτροπή. Όταν η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, θεωρεί ότι δεν υφίσταται πλέον η έκτακτη ανάγκη στην εσωτερική αγορά, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, να απενεργοποιηθεί η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 24 έως 33 και σύμφωνα με τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που έχουν εισαχθεί στα αντίστοιχα νομικά πλαίσια της Ένωσης μέσω των τροποποιήσεων της τομεακής νομοθεσίας δυνάμει του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/424, (ΕΕ) 2016/425, (ΕΕ) 2016/426, (ΕΕ) 2019/1009 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 όσον αφορά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την έκδοση κοινών προδιαγραφών και την εποπτεία της αγοράς λόγω έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά και δυνάμει της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/14/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2013/29/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ, και 2014/68/ΕΕ όσον αφορά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την έκδοση κοινών προδιαγραφών και την εποπτεία της αγοράς λόγω έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά παύουν να ισχύουν μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη των μέτρων, με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του μηχανισμού παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 11.
3.  Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 24 έως 33 παύουν να ισχύουν μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη των μέτρων, με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του μηχανισμού παρακολούθησης που περιγράφεται στο άρθρο 11.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Μέρος IV – Τίτλος II – τίτλος
Ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά
Ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Μέρος IV – Τίτλος II – Κεφάλαιο I – τίτλος
Μέτρα για την αποκατάσταση και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας
Μέτρα για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος
Γενικές απαιτήσεις για τα μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά
Απαγορευμένοι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή εθνικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά και της υποκείμενης κρίσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ενέργειές τους συμμορφώνονται πλήρως με τη Συνθήκη και το δίκαιο της Ένωσης και, ιδίως, με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
1.  Οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη ως απάντηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά απαγορεύονται, εκτός εάν δικαιολογούνται από θεμιτούς στόχους δημόσιου συμφέροντος, όπως η δημόσια τάξη, η δημόσια ασφάλεια ή η δημόσια υγεία, και συνάδουν με τις αρχές της μη διάκρισης και της αναλογικότητας.
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Τυχόν περιορισμοί είναι χρονικά καθορισμένοι και αίρονται μόλις το επιτρέψει η κατάσταση. Επιπλέον, τυχόν περιορισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των παραμεθόριων περιοχών.
2.  Τυχόν περιορισμοί είναι χρονικά καθορισμένοι και αίρονται αμέσως μόλις απενεργοποιηθεί η λειτουργία κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή νωρίτερα, σε περίπτωση που ο περιορισμός δεν είναι πλέον δικαιολογημένος ή αναλογικός.
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τυχόν περιορισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των παραμεθόριων και απόκεντρων περιοχών, ειδικά όσον αφορά τους διασυνοριακούς εργαζόμενους.
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
3.  Κάθε απαίτηση που επιβάλλεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις δεν δημιουργεί αδικαιολόγητο ή περιττό διοικητικό φόρτο.
3.  Κάθε απαίτηση που επιβάλλεται στους πολίτες και τους οικονομικούς παράγοντες δεν δημιουργεί αδικαιολόγητο ή περιττό διοικητικό φόρτο. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε διαθέσιμο μέτρο για τον περιορισμό και τη μείωση οιουδήποτε διοικητικού φόρτου.
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν κανένα από τα ακόλουθα:
α)  περιορισμούς στην ενδοενωσιακή εξαγωγή εμπορευμάτων ή την παροχή ή τη λήψη υπηρεσιών, ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος·
β)  διακρίσεις μεταξύ κρατών μελών ή μεταξύ πολιτών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ρόλου τους ως παρόχων υπηρεσιών ή εργαζομένων, οι οποίες βασίζονται άμεσα ή έμμεσα στην ιθαγένεια ή, στην περίπτωση εταιρειών, στον τόπο της καταστατικής έδρας, της κεντρικής διοίκησης ή της κύριας εγκατάστασής τους· ή
γ)  περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων ή περιορισμούς μετακίνησης στα πρόσωπα που συμμετέχουν στην παραγωγή, διατήρηση ή μεταφορά συναφών με την κρίση εμπορευμάτων τα οποία παρατίθενται σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 και των μερών τους ή περιορισμούς στα πρόσωπα που συμμετέχουν στην παροχή συναφών με την κρίση υπηρεσιών που παρατίθενται σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5, ή άλλα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, τα οποία:
i)  προκαλούν ελλείψεις αναγκαίου εργατικού δυναμικού στην εσωτερική αγορά και ως εκ τούτου διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών ή δημιουργούν ή εντείνουν ελλείψεις των εν λόγω εμπορευμάτων και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά· ή
ii)  εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής του προσώπου.
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17
[...]
διαγράφεται
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή μπορεί να προβλέπει μέτρα στήριξης για την ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 6 και 7 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 2. Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης οι οποίοι σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κρίσης στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.
1.  Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή μπορεί να προβλέπει μέτρα στήριξης για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μέσω εκτελεστικών πράξεων.
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
2.  Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει υποδείγματα ώστε να πιστοποιείται ότι ο ιδιώτης ή ο οικονομικός φορέας είναι πάροχος υπηρεσιών που παρέχει συναφείς με την κρίση υπηρεσίες, επιχειρηματικός εκπρόσωπος ή εργαζόμενος που συμμετέχει στην παραγωγή συναφών με την κρίση εμπορευμάτων ή στην παροχή συναφών με την κρίση υπηρεσιών ή εργαζόμενος στον τομέα της πολιτικής προστασίας, και θεωρεί ότι η χρήση διαφορετικών υποδειγμάτων από κάθε κράτος μέλος αποτελεί εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία για όσο διαρκεί η έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, εάν το κρίνει αναγκαίο για τη στήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εν λόγω κατηγοριών προσώπων και του εξοπλισμού τους κατά τη διάρκεια της υπό εξέλιξη έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά, υποδείγματα που να πιστοποιούν ότι τα πρόσωπα αυτά πληρούν τα σχετικά κριτήρια για την εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 6 σε όλα τα κράτη μέλη με εκτελεστικές πράξεις.
2.  Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει υποδείγματα ώστε να πιστοποιείται ότι ο ιδιώτης ή ο οικονομικός φορέας είναι πάροχος υπηρεσιών που παρέχει συναφείς με την κρίση υπηρεσίες, επιχειρηματικός εκπρόσωπος ή εργαζόμενος που συμμετέχει στην παραγωγή συναφών με την κρίση εμπορευμάτων ή στην παροχή συναφών με την κρίση υπηρεσιών ή εργαζόμενος στον τομέα της πολιτικής προστασίας, και θεωρεί ότι η χρήση διαφορετικών υποδειγμάτων από κάθε κράτος μέλος αποτελεί εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία για όσο διαρκεί η έκτακτη ανάγκη στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, εάν το κρίνει αναγκαίο για τη στήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εν λόγω κατηγοριών προσώπων και του εξοπλισμού τους κατά τη διάρκεια της υπό εξέλιξη έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, υποδείγματα που να πιστοποιούν ότι τα πρόσωπα αυτά πληρούν τα σχετικά κριτήρια για την εφαρμογή του άρθρου 16 σε όλα τα κράτη μέλη .
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 2. Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης οι οποίοι σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κρίσης στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.
3.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 2. Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης οι οποίοι σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κρίσης στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – τίτλος
Κοινοποιήσεις
Κοινοποιήσεις και πληροφορίες
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης για την ενιαία αγορά, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν σχέδια μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, καθώς και τους συναφείς με την κρίση περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι, καθώς και τους λόγους για τα εν λόγω μέτρα.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επαγρύπνησης ή της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης για την εσωτερική αγορά, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν σχέδια μέτρων που συνδέονται με την κρίση και που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, καθώς και τα εγκριθέντα μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι, καθώς και τους λόγους για τα εν λόγω μέτρα.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη δηλώνουν στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους η θέσπιση του εν λόγω μέτρου είναι δικαιολογημένη και αναλογική, όταν οι λόγοι αυτοί δεν έχουν ήδη διασαφηνιστεί στο κοινοποιηθέν μέτρο. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το πλήρες κείμενο των εθνικών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που περιέχουν το μέτρο ή που τροποποιούνται απ’ αυτό.
2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή δήλωση που αποδεικνύει ότι η θέσπιση των εν λόγω μέτρων δεν δημιουργεί διακρίσεις και είναι δικαιολογημένη και αναλογική και, όταν αυτό είναι δυνατόν, επισυνάπτουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το πλήρες κείμενο των εθνικών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που περιέχουν το μέτρο ή που τροποποιούνται από ένα τέτοιο μέτρο.
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή γνωστοποιεί τα κοινοποιηθέντα μέτρα στα άλλα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση και τα κοινοποιεί ταυτόχρονα στη συμβουλευτική ομάδα.
4.  Η Επιτροπή γνωστοποιεί τα κοινοποιηθέντα μέτρα στα άλλα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση και τα κοινοποιεί ταυτόχρονα στην επιτροπή.
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5
5.  Εάν η συμβουλευτική ομάδα επιλέξει να γνωμοδοτήσει σχετικά με κοινοποιηθέν μέτρο, το πράττει εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της κοινοποίησης σχετικά με το εν λόγω μέτρο.
5.  Εάν η επιτροπή επιλέξει να γνωμοδοτήσει σχετικά με κοινοποιηθέν μέτρο, το πράττει εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης.
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για τα κοινοποιηθέντα μέτρα, εκτός εάν τα κράτη μέλη ζητήσουν τα μέτρα να παραμείνουν εμπιστευτικά, ή εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η κοινολόγηση των εν λόγω μέτρων θα έθιγε την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της, καθώς και για τις αποφάσεις και τις παρατηρήσεις των κρατών μελών που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
6.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για τα κοινοποιηθέντα μέτρα, εκτός εάν τα κράτη μέλη ζητήσουν τα μέτρα να παραμείνουν εμπιστευτικά σύμφωνα με την παράγραφο 15 του παρόντος άρθρου, ή εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η κοινολόγηση των εν λόγω μέτρων θα έθιγε την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη της Ένωσης ή των κρατών μελών της, καθώς και για τις αποφάσεις και τις παρατηρήσεις των κρατών μελών που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 8
8.  Εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, η Επιτροπή εξετάζει τη συμβατότητα κάθε σχεδίου μέτρου ή θεσπισθέντος μέτρου με το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου με τα άρθρα 16 και 17 του παρόντος κανονισμού, καθώς και με τις αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με το κοινοποιηθέν μέτρο όταν υπάρχουν άμεσα προφανείς και σοβαροί λόγοι να θεωρηθεί ότι το μέτρο ότι δεν συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο. Οι παρατηρήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη από το κοινοποιούν κράτος μέλος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως με σκοπό τη λήψη επιστημονικών συμβουλών, αποδεικτικών στοιχείων ή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο εξελισσόμενης κατάστασης, η προθεσμία των 10 ημερών μπορεί να παραταθεί από την Επιτροπή. Η Επιτροπή εκθέτει τους λόγους που δικαιολογούν την εν λόγω παράταση, τάσσει νέα προθεσμία και ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τη νέα προθεσμία και τους λόγους της παράτασης χωρίς καθυστέρηση.
8.  Εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, η Επιτροπή εξετάζει τη συμβατότητα κάθε σχεδίου μέτρου ή θεσπισθέντος μέτρου με το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού, καθώς και με τις αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με το κοινοποιηθέν μέτρο όταν υπάρχουν άμεσα προφανείς και σοβαροί λόγοι να θεωρηθεί ότι το μέτρο ότι δεν συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο. Οι παρατηρήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη από το κοινοποιούν κράτος μέλος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως με σκοπό τη λήψη επιστημονικών συμβουλών, αποδεικτικών στοιχείων ή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο εξελισσόμενης κατάστασης, η προθεσμία των 10 ημερών μπορεί να παραταθεί από την Επιτροπή. Η Επιτροπή εκθέτει τους λόγους που δικαιολογούν την εν λόγω παράταση και τάσσει νέα προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τη νέα προθεσμία και τους λόγους της παράτασης χωρίς καθυστέρηση.
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 9
9.  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να υποβάλλουν παρατηρήσεις στο κράτος μέλος που κοινοποίησε ένα μέτρο· το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές.
9.  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να υποβάλλουν παρατηρήσεις στο κράτος μέλος που κοινοποίησε ένα μέτρο και το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές.
Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 10
10.  Το κοινοποιούν κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 8 εντός 10 ημερών από την παραλαβή των παρατηρήσεων.
10.  Το κοινοποιούν κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα μέτρα που προτίθεται να λάβει και παρέχει αιτιολόγηση σχετικά με τον τρόπο που συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 8 εντός 10 ημερών από την παραλαβή των παρατηρήσεων.
Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 11
11.  Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα μέτρα που γνωστοποίησε το κοινοποιούν κράτος μέλος εξακολουθούν να μην είναι σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, μπορεί να εκδώσει, εντός 30 ημερών από την εν λόγω γνωστοποίηση, απόφαση με την οποία θα απαιτεί από το εν λόγω κράτος μέλος να μην εγκρίνει το κοινοποιηθέν σχέδιο μέτρου. Το κοινοποιούν κράτος μέλος γνωστοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή το εγκριθέν κείμενο κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρου.
11.  Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα μέτρα που γνωστοποίησε το κοινοποιούν κράτος μέλος εξακολουθούν να μην είναι σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, μπορεί να εκδώσει, εντός 15 ημερών από την εν λόγω γνωστοποίηση, απόφαση με την οποία θα απαιτεί από το εν λόγω κράτος μέλος να τροποποιήσει ή να μην εγκρίνει το κοινοποιηθέν σχέδιο μέτρου. Το κοινοποιούν κράτος μέλος γνωστοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή το εγκριθέν κείμενο κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρου.
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 12
12.  Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ένα ήδη θεσπισθέν μέτρο που της έχει κοινοποιηθεί δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης, μπορεί να εκδώσει, εντός 30 ημερών από την εν λόγω κοινοποίηση, απόφαση με την οποία θα απαιτεί από το κράτος μέλος να το καταργήσει. Το κοινοποιούν κράτος μέλος γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση το κείμενο αναθεωρημένου μέτρου σε περίπτωση που αυτό τροποποιεί το κοινοποιηθέν εγκριθέν μέτρο.
12.  Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ένα ήδη θεσπισθέν μέτρο που της έχει κοινοποιηθεί δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης, μπορεί να εκδώσει, εντός 15 ημερών από την εν λόγω κοινοποίηση, απόφαση με την οποία θα απαιτεί από το κράτος μέλος να το καταργήσει. Το κοινοποιούν κράτος μέλος γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση το κείμενο αναθεωρημένου μέτρου σε περίπτωση που αυτό τροποποιεί το κοινοποιηθέν εγκριθέν μέτρο.
Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 13
13.  Η περίοδος των 30 ημερών που αναφέρεται στις παραγράφους 11 και 12 μπορεί κατ’ εξαίρεση να παραταθεί από την Επιτροπή προκειμένου να ληφθεί υπόψη τυχόν μεταβολή των συνθηκών, ιδίως για τη λήψη επιστημονικών συμβουλών, στοιχείων ή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο μιας εξελισσόμενης κατάστασης. Η Επιτροπή εκθέτει τους λόγους που δικαιολογούν την εν λόγω παράταση, τάσσει νέα προθεσμία και ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τη νέα προθεσμία και τους λόγους της παράτασης χωρίς καθυστέρηση.
13.  Η περίοδος των 15 ημερών που αναφέρεται στις παραγράφους 11 και 12 μπορεί κατ’ εξαίρεση να παραταθεί από την Επιτροπή προκειμένου να ληφθεί υπόψη τυχόν μεταβολή των συνθηκών, ιδίως για τη λήψη επιστημονικών συμβουλών, στοιχείων ή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο μιας εξελισσόμενης κατάστασης. Η Επιτροπή εκθέτει τους λόγους που δικαιολογούν την εν λόγω παράταση, τάσσει νέα προθεσμία και ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τη νέα προθεσμία και τους λόγους της παράτασης χωρίς καθυστέρηση.
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 14
14.  Οι αποφάσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στις παραγράφους 11 και 12 βασίζονται στις διαθέσιμες πληροφορίες και μπορούν να εκδίδονται όταν υπάρχουν άμεσα προφανείς και σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι τα κοινοποιηθέντα μέτρα δεν συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου με τα άρθρα 16 ή 17 του παρόντος κανονισμού, με την αρχή της αναλογικότητας ή με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η έκδοση των εν λόγω αποφάσεων δεν θίγει τη δυνατότητα της Επιτροπής να θεσπίζει μέτρα σε μεταγενέστερο στάδιο, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει βάσει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
14.  Οι αποφάσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στις παραγράφους 11 και 12 βασίζονται στις διαθέσιμες πληροφορίες και μπορούν να εκδίδονται όταν υπάρχουν άμεσα προφανείς και σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι τα κοινοποιηθέντα μέτρα δεν συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού, με την αρχή της αναλογικότητας ή με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η έκδοση των εν λόγω αποφάσεων δεν θίγει τη δυνατότητα της Επιτροπής να θεσπίζει μέτρα σε μεταγενέστερο στάδιο, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει βάσει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 15
15.  Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν είναι εμπιστευτικές, εκτός εάν το ζητήσει ρητώς το κοινοποιούν κράτος μέλος. Κάθε τέτοιο αίτημα αφορά σχέδια μέτρων και είναι αιτιολογημένο.
15.  Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη δυνάμει του παρόντος άρθρου δημοσιοποιούνται. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν να κρατηθούν εμπιστευτικές οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα σχέδια μέτρων. Το εν λόγω αίτημα αιτιολογείται.
Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 16
16.  Η Επιτροπή δημοσιεύει το κείμενο των μέτρων που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά και που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των προσώπων, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί μέσω των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, καθώς και μέσω άλλων πηγών. Το κείμενο των μέτρων δημοσιεύεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή.
16.  Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε πληροφορία που παρέχεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκτός από τις πληροφορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με την παράγραφο 15.
Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 16 α (νέα)
16α.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τα μέτρα που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά και που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των προσώπων, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί. Τα μέτρα αυτά δημοσιεύονται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή.
Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 16 β (νέα)
16β.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους πολίτες, τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους και τυχόν επηρεαζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη, με σαφή και αδιαμφισβήτητο τρόπο, σχετικά με τα μέτρα που επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των παρόχων υπηρεσιών, πριν από την έναρξη ισχύος τους, ιδίως μέσω του ενιαίου σημείου επαφής τους που αναφέρεται στο άρθρο 21. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν συνεχή διάλογο με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των διεθνών εταίρων.
Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  συνδρομή για την αίτηση και τη λήψη πληροφοριών σχετικά με εθνικούς περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, υπηρεσιών, προσώπων και εργαζομένων που σχετίζονται με ενεργοποιηθείσα έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά·
α)  συνδρομή για την αίτηση και τη λήψη πληροφοριών σχετικά με εθνικούς περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, υπηρεσιών, προσώπων και εργαζομένων που σχετίζονται με ενεργοποιηθείσα λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά·
Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  συνδρομή για τη διεκπεραίωση τυχόν διαδικασιών και διατυπώσεων αντιμετώπισης κρίσεων σε εθνικό επίπεδο που έχουν θεσπιστεί λόγω της ενεργοποιηθείσας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά.
β)  συνδρομή για τη διεκπεραίωση τυχόν διαδικασιών και διατυπώσεων αντιμετώπισης κρίσεων σε εθνικό επίπεδο που έχουν θεσπιστεί λόγω της ενεργοποιηθείσας λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά·
Τροπολογία 207
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  συνδρομή για τη διάδοση πληροφοριών στους πολίτες, τους καταναλωτές, τους οικονομικούς φορείς και τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους.
Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πολίτες, οι καταναλωτές, οι οικονομικοί φορείς και οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους μπορούν να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήματός τους και μέσω των αντίστοιχων ενιαίων σημείων επαφής, πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται και εφαρμόζονται γενικά τα αντίστοιχα εθνικά μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων. Κατά περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν οδηγό βήμα προς βήμα. Οι πληροφορίες παρέχονται σε σαφή, κατανοητή και εύληπτη γλώσσα. Είναι εύκολα προσβάσιμες εξ αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα και επικαιροποιούνται.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πολίτες, οι καταναλωτές, οι οικονομικοί φορείς και οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους μπορούν να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήματός τους και μέσω των αντίστοιχων ενιαίων σημείων επαφής, πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται και εφαρμόζονται γενικά τα αντίστοιχα εθνικά μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων. Κατά περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν οδηγό βήμα προς βήμα. Οι πληροφορίες παρέχονται σε σαφή, κατανοητή και εύληπτη γλώσσα. Είναι εύκολα προσβάσιμες εξ αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα και επικαιροποιούνται. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή τέτοιων πληροφοριών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση και τις ανάγκες των παραμεθόριων περιοχών.
Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το ενωσιακού επιπέδου ενιαίο σημείο επαφής παρέχει στους πολίτες, τους καταναλωτές, τους οικονομικούς φορείς, τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους αυτών συνδρομή με τους ακόλουθους τρόπους:
2.  Το ενωσιακού επιπέδου ενιαίο σημείο επαφής παρέχει στους πολίτες, τους καταναλωτές, τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, τους οικονομικούς φορείς, τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους αυτών τα ακόλουθα:
Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  συνδρομή για την αίτηση και τη λήψη πληροφοριών σχετικά με ενωσιακού επιπέδου μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τα οποία σχετίζονται με την ενεργοποιηθείσα έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά ή τα οποία επηρεάζουν την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των προσώπων και των εργαζομένων·
α)  συνδρομή για την αίτηση και τη λήψη πληροφοριών σχετικά με ενωσιακού επιπέδου μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τα οποία σχετίζονται με την ενεργοποιηθείσα λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά ή τα οποία επηρεάζουν την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων·
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  συνδρομή για τη διεκπεραίωση τυχόν διαδικασιών και διατυπώσεων αντιμετώπισης της κρίσης οι οποίες έχουν θεσπιστεί σε ενωσιακό επίπεδο λόγω της ενεργοποιηθείσας έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά·
β)  συνδρομή για τη διεκπεραίωση τυχόν διαδικασιών και διατυπώσεων αντιμετώπισης της κρίσης οι οποίες έχουν θεσπιστεί σε ενωσιακό επίπεδο λόγω της ενεργοποιηθείσας λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά·
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  κατάρτιση καταλόγου με όλα τα εθνικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης και τα εθνικά σημεία επαφής.
γ)  συνδρομή στην καταλόγου με όλα τα εθνικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης και τα εθνικά σημεία επαφής.
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι διατίθενται στο ενωσιακού επιπέδου ενιαίο σημείο επαφής.
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος III – τίτλος
Μέτρα απόκρισης σε έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά
Μέτρα απόκρισης σε έκτακτη ανάγκη στην εσωτερική αγορά
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
1.  Τα δεσμευτικά μέτρα που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο μπορούν να θεσπίζονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, το άρθρο 26 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 27 παράγραφος 2 μόνο αφού ενεργοποιηθεί έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά με εκτελεστική πράξη του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 14.
1.  Τα δεσμευτικά μέτρα που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο μπορούν να θεσπίζονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις μόνο αφού ενεργοποιηθεί λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 14.
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
2.  Εκτελεστική πράξη για τη θέσπιση μέτρου που περιλαμβάνεται στο παρόν κεφάλαιο απαριθμεί σαφώς και συγκεκριμένα τα συναφή με την κρίση εμπορεύματα και υπηρεσίες στα οποία εφαρμόζεται το εν λόγω μέτρο. Το εν λόγω μέτρο εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.
2.  Εκτελεστική πράξη για τη θέσπιση μέτρου που περιλαμβάνεται στο παρόν κεφάλαιο απαριθμεί σαφώς και συγκεκριμένα τα συναφή με την κρίση εμπορεύματα και υπηρεσίες που προσδιορίζονται στην εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 και στα οποία εφαρμόζεται το εν λόγω μέτρο. Το εν λόγω μέτρο εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 2. Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης οι οποίοι σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κρίσης στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.
Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
1.  Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων συναφών με την κρίση ή άμεσης απειλής τέτοιων ελλείψεων, η Επιτροπή μπορεί να καλεί οργανώσεις εκπροσώπησης ή οικονομικούς φορείς σε συναφείς με την κρίση αλυσίδες εφοδιασμού να διαβιβάζουν, σε οικειοθελή βάση, εντός καθορισμένης προθεσμίας, συγκεκριμένες πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με την παραγωγική ικανότητα και τα πιθανά υφιστάμενα αποθέματα συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και των συστατικών μερών τους σε ενωσιακές εγκαταστάσεις παραγωγής και εγκαταστάσεις τρίτων χωρών τις οποίες εκμεταλλεύονται ή με τις οποίες συνάπτουν συμβάσεις ή από τις οποίες αγοράζουν προμήθειες, καθώς και πληροφορίες για τυχόν σχετικές διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού εντός δεδομένης προθεσμίας.
1.  Σε περίπτωση σοβαρής έλλειψης συναφούς με την κρίση ή άμεσης απειλής τέτοιας έλλειψης, η Επιτροπή μπορεί να καλεί οικονομικούς φορείς σε συναφείς με την κρίση αλυσίδες εφοδιασμού να διαβιβάζουν, σύμφωνα με την παράγραφο 3, συγκεκριμένες και συναφείς με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά πληροφορίες στην Επιτροπή, σε οικειοθελή βάση και εντός εύλογης προθεσμίας.
Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
2.  Εάν οι αποδέκτες δεν διαβιβάσουν εμπρόθεσμα τις πληροφορίες που ζητήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 και δεν παράσχουν έγκυρη αιτιολόγηση γι’ αυτό, η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικής πράξης, να απαιτήσει απ’ αυτούς να διαβιβάσουν τις πληροφορίες, αναφέροντας στην εκτελεστική πράξη τους λόγους για τους οποίους είναι αναλογικό και αναγκαίο να το πράξουν, προσδιορίζοντας τα συναφή με την κρίση εμπορεύματα και υπηρεσίες και τους αποδέκτες που αφορά το αίτημα παροχής πληροφοριών, καθώς και τις πληροφορίες που ζητούνται, παρέχοντας, όπου απαιτείται, υπόδειγμα με τις ερωτήσεις που ενδέχεται να απευθυνθούν στους οικονομικούς φορείς.
2.  Εάν οι αποδέκτες δεν διαβιβάσουν εμπρόθεσμα τις πληροφορίες που ζητήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 και δεν παράσχουν έγκυρη αιτιολόγηση γι’ αυτό, η Επιτροπή μπορεί, μέσω σύστασης, να ζητήσει απ’ αυτούς να διαβιβάσουν τις αιτηθείσες πληροφορίες, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους είναι αναλογικό και αναγκαίο να το πράξουν, προσδιορίζοντας τα συναφή με την κρίση εμπορεύματα και υπηρεσίες και τους αποδέκτες που αφορά το αίτημα παροχής πληροφοριών, καθώς και τις πληροφορίες που ζητούνται, παρέχοντας, όπου απαιτείται, υπόδειγμα με τις ερωτήσεις που ενδέχεται να απευθυνθούν στους οικονομικούς φορείς.
Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να αφορούν τα ακόλουθα:
3.  Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να αφορούν:
Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  στοχευμένες πληροφορίες που να απευθύνονται στην Επιτροπή σχετικά με την παραγωγική ικανότητα και τα πιθανά υφιστάμενα αποθέματα των συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και των συστατικών μερών τους σε εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται στην Ένωση και σε εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται σε τρίτη χώρα τις οποίες ο οργανισμός ή ο φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκμεταλλεύεται ή με τις οποίες συνάπτει συμβάσεις ή από τις οποίες αγοράζει προμήθειες, με πλήρη σεβασμό του εμπορικού και επιχειρηματικού απορρήτου και απαιτώντας από αυτούς να διαβιβάζουν στην Επιτροπή χρονοδιάγραμμα της αναμενόμενης παραγωγής για τους επόμενους 3 μήνες όσον αφορά εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται στην Ένωση, καθώς και τυχόν σχετικές διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού·
α)  στοχευμένες πληροφορίες στην Επιτροπή για την παραγωγική ικανότητα και τα πιθανά υφιστάμενα αποθέματα των συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και των συστατικών μερών τους σε εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται στην Ένωση και σε εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται σε τρίτη χώρα τις οποίες ο οργανισμός ή ο φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκμεταλλεύεται ή με τις οποίες συνάπτει συμβάσεις·
Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της φύσης ή του μεγέθους μιας δεδομένης διαταραχής ή έλλειψης της αλυσίδας εφοδιασμού.
β)  χρονοδιάγραμμα της αναμενόμενης παραγωγής αναγκαίων εμπορευμάτων σχετικών με την κρίση για τους 3 μήνες που έπονται του αιτήματος παροχής πληροφοριών για εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται στην Ένωση ή σε τρίτη χώρα και τις οποίες εκμεταλλεύεται ή με τις οποίες συνάπτει συμβάσεις ο φορέας.
Τροπολογία 223
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4
4.  Μετά την ενεργοποίηση των υποχρεωτικών αιτημάτων προς τους οικονομικούς φορείς μέσω εκτελεστικής πράξης για παροχή πληροφοριών, η Επιτροπή απευθύνει επίσημη απόφαση σε καθεμία από τις εν λόγω οργανώσεις εκπροσώπησης ή οικονομικούς φορείς σε συναφείς με την κρίση αλυσίδες εφοδιασμού που έχουν προσδιοριστεί στην εκτελεστική πράξη, ζητώντας τους να παράσχουν τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στην εκτελεστική πράξη. Η Επιτροπή βασίζεται, όπου είναι δυνατόν, στους σχετικούς και διαθέσιμους καταλόγους επαφών των οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στις επιλεγμένες αλυσίδες εφοδιασμού των συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών, οι οποίοι καταρτίζονται από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τους οικείους οικονομικούς φορείς από τα κράτη μέλη.
4.  Όταν καλεί ή ζητεί από οικονομικούς φορείς να παράσχουν πληροφορίες για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή βασίζεται, όπου είναι δυνατόν, στους σχετικούς και διαθέσιμους καταλόγους επαφών των οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στις επιλεγμένες αλυσίδες εφοδιασμού των συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών, οι οποίοι καταρτίζονται από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τους οικείους οικονομικούς φορείς από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 224
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5
5.  Οι αποφάσεις της Επιτροπής που περιλαμβάνουν μεμονωμένα αιτήματα παροχής πληροφοριών περιέχουν παραπομπή στην εκτελεστική πράξη της παραγράφου 2, στην οποία βασίζονται και στις καταστάσεις σοβαρών ελλείψεων συναφών με την κρίση ή άμεσης απειλής αυτών που αποτέλεσαν των αιτημάτων. Κάθε αίτημα παροχής πληροφοριών είναι δεόντως αιτιολογημένο και αναλογικό όσον αφορά τον όγκο, τη φύση και τον βαθμό λεπτομέρειας των δεδομένων, καθώς και τη συχνότητα πρόσβασης στα ζητούμενα δεδομένα, και είναι αναγκαίο για τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης ή για την κατάρτιση συναφών επίσημων στατιστικών. Στο αίτημα τάσσεται εύλογη προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες. Το αίτημα λαμβάνει υπόψη την προσπάθεια που απαιτείται για τη συλλογή και τη διάθεση των δεδομένων από τον οικονομικό φορέα ή την οργάνωση εκπροσώπησης. Η επίσημη απόφαση περιλαμβάνει επίσης εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος κανονισμού, εγγυήσεις για τη μη δημοσιοποίηση ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών που περιέχονται στην απάντηση σύμφωνα με το άρθρο 25, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα προσβολής της ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οικεία ενωσιακή νομοθεσία και τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 28 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα απάντησης.
5.  Η σύσταση της Επιτροπής που περιλαμβάνει μεμονωμένα αιτήματα παροχής πληροφοριών περιέχει παραπομπή στις καταστάσεις σοβαρών ελλείψεων συναφών με την κρίση ή άμεσης απειλής αυτών που αποτέλεσαν των αιτημάτων. Κάθε αίτημα παροχής πληροφοριών είναι δεόντως αιτιολογημένο και αναλογικό όσον αφορά τον όγκο, τη φύση και τον βαθμό λεπτομέρειας των δεδομένων, καθώς και τη συχνότητα πρόσβασης στα ζητούμενα δεδομένα, και είναι αναγκαίο για τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης. Στο αίτημα τάσσεται εύλογη προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες, εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες. Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να ζητήσει μία φορά παράταση της προθεσμίας έως δύο ημέρες πριν από τη λήξη της, σε περίπτωση που η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτεί μια τέτοια παράταση. Η Επιτροπή απαντά, εντός μίας εργάσιμης ημέρας, σε κάθε τέτοιο αίτημα παράτασης της προθεσμίας. Το αίτημα λαμβάνει υπόψη την προσπάθεια που απαιτείται για τη συλλογή και τη διάθεση των δεδομένων από τον οικονομικό φορέα. Η σύσταση περιλαμβάνει επίσης εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος κανονισμού, εγγυήσεις για τη μη δημοσιοποίηση ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών και διασφαλίσεις για τη μη αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων και διανοητικής ιδιοκτησίας στην απάντηση σύμφωνα με το άρθρο 25.
Τροπολογία 225
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 6
6.  Οι ιδιοκτήτες των επιχειρηματικών φορέων ή οι εκπρόσωποί τους και, στην περίπτωση νομικών προσώπων, εταιρειών ή ενώσεων που στερούνται νομικής προσωπικότητας, τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την εκπροσώπησή τους βάσει του νόμου ή του καταστατικού τους, οφείλουν να παράσχουν τις ζητούμενες πληροφορίες για λογαριασμό του οικείου οικονομικού φορέα ή ένωσης οικονομικών φορέων. Κάθε οικονομικός φορέας ή ένωση οικονομικών φορέων παρέχει τις αιτηθείσες πληροφορίες οικειοθελώς σε μεμονωμένη βάση σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών. Νομίμως εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι μπορούν να παρέχουν τις πληροφορίες εκ μέρους των πελατών τους. Οι τελευταίοι εξακολουθούν να ευθύνονται πλήρως σε περίπτωση παροχής ελλιπών, ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών.
6.  Οι ιδιοκτήτες των επιχειρηματικών φορέων ή τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την εκπροσώπησή τους βάσει του νόμου ή του καταστατικού τους, οφείλουν να παράσχουν τις ζητούμενες πληροφορίες για λογαριασμό του οικείου οικονομικού φορέα. Κάθε οικονομικός φορέας παρέχει τις αιτηθείσες πληροφορίες οικειοθελώς σε μεμονωμένη βάση σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών. Νομίμως εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι μπορούν να παρέχουν τις πληροφορίες εκ μέρους των πελατών τους. Οι τελευταίοι εξακολουθούν να ευθύνονται πλήρως σε περίπτωση παροχής ελλιπών, ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών.
Τροπολογία 226
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 7
7.  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει απεριόριστη δικαιοδοσία για την επανεξέταση αποφάσεων με τις οποίες η Επιτροπή απευθύνει αίτημα υποχρεωτικής παροχής υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα.
διαγράφεται
Τροπολογία 227
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 8
8.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία επιτροπής στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 2. Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης οι οποίοι σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κρίσης στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.
διαγράφεται
Τροπολογία 228
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
1.  Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίον ζητήθηκαν.
1.  Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από υπηρεσίες διασύνδεσης των κρατών μελών, την επιτροπή, οικονομικούς φορείς ή οποιαδήποτε άλλη πηγή κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίον ζητήθηκαν.
Τροπολογία 229
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προστασία του εμπορικού και του επιχειρηματικού απορρήτου και άλλων ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών που αποκτώνται και παράγονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων και των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν, σύμφωνα με το ενωσιακό και το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο.
2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προστασία του εμπορικού και του επιχειρηματικού απορρήτου, της διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλων ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών που αποκτώνται και παράγονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων και των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν, σύμφωνα με το ενωσιακό και το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο.
Τροπολογία 230
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει στη συμβουλευτική ομάδα του άρθρου 4 συγκεντρωτικές πληροφορίες με βάση κάθε πληροφορία που συλλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 24.
4.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει στην επιτροπή συγκεντρωτικές πληροφορίες με βάση κάθε πληροφορία που συλλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 24.
Τροπολογία 231
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Κάθε πληροφορία που λαμβάνεται μέσω αιτημάτων παροχής πληροφοριών διαγράφεται αμέσως μετά τη λήξη της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, ή νωρίτερα εάν υποβληθούν όλες οι σχετικές εκθέσεις που αφορούν τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αποστέλλουν επιβεβαίωση της διαγραφής των εν λόγω πληροφοριών στους επηρεαζόμενους οικονομικούς φορείς αμέσως μετά τη διαγραφή τους.
Τροπολογία 232
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26
Άρθρο 26
διαγράφεται
Στοχευμένες τροποποιήσεις της εναρμονισμένης νομοθεσίας για τα προϊόντα
Όταν έχει τροποποιηθεί λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά δυνάμει εκτελεστικής πράξης του Συμβουλίου που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 και υπάρχει έλλειψη συναφών με την κρίση εμπορευμάτων, η Επιτροπή μπορεί να ενεργοποιεί, δυνάμει εκτελεστικών πράξεων, τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνονται στα νομικά πλαίσια της Ένωσης που έχουν τροποποιηθεί [δυνάμει του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/424, (ΕΕ) 2016/425, (ΕΕ) 2016/426, (ΕΕ) 2019/1009 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 όσον αφορά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την έκδοση κοινών προδιαγραφών και την εποπτεία της αγοράς λόγω έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά και δυνάμει της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/14/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2013/29/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ, και 2014/68/ΕΕ όσον αφορά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την έκδοση κοινών προδιαγραφών και την εποπτεία της αγοράς λόγω έκτακτης ανάγκης στην ενιαία] όσον αφορά συναφή με την κρίση εμπορεύματα, αναφέροντας ποια συναφή με την κρίση εμπορεύματα και ποιες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης αφορά η ενεργοποίηση, παρέχοντας τους λόγους της εν λόγω ενεργοποίησης και την αναλογικότητά της, και αναφέροντας τη διάρκειά της.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 2. Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης οι οποίοι σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κρίσης στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.
Τροπολογία 233
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς σε συναφείς με την κρίση αλυσίδες εφοδιασμού οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση να αποδεχθούν και να προτεραιοποιήσουν ορισμένες παραγγελίες για την παραγωγή ή τον εφοδιασμό με συναφή με την κρίση εμπορευμάτων (στο εξής: παραγγελία με διαβάθμιση προτεραιότητας).
1.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, σε εθελοντική βάση, από έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς σε συναφείς με την κρίση αλυσίδες εφοδιασμού οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση να αποδεχθούν και να προτεραιοποιήσουν ορισμένες παραγγελίες για την παραγωγή ή τον εφοδιασμό με συναφή με την κρίση εμπορευμάτων («παραγγελία με διαβάθμιση προτεραιότητας»). Η Επιτροπή προσδιορίζει όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας των συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών, του χρόνου παράδοσης και της τιμής και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 234
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
2.  Εάν ένας οικονομικός φορέας δεν αποδεχτεί και δεν προτεραιοποιήσει παραγγελίες με διαβάθμιση προτεραιότητας, η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος 14 κρατών μελών, να αξιολογήσει την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της προσφυγής σε παραγγελίες με διαβάθμιση προτεραιότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή παρέχει στον οικείο οικονομικό φορέα, καθώς και σε μέρη που αποδεδειγμένα επηρεάζονται από τη δυνητική παραγγελία με διαβάθμιση προτεραιότητας, τη δυνατότητα να εκθέσουν τη θέση τους εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται από την Επιτροπή υπό το πρίσμα των περιστάσεων της υπόθεσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει εκτελεστική πράξη στον οικείο οικονομικό φορέα, απαιτώντας από αυτόν είτε να αποδεχθεί και να προτεραιοποιήσει τις εντολές με διαβάθμιση προτεραιότητας που προσδιορίζονται στην εκτελεστική πράξη είτε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατόν ή σκόπιμο για τον εν λόγω φορέα να το πράξει. Η απόφαση της Επιτροπής βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα που δείχνουν ότι η εν λόγω προτεραιοποίηση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της διατήρησης ζωτικών κοινωνικών οικονομικών δραστηριοτήτων στην ενιαία αγορά.
2.  Εάν ένας οικονομικός φορέας δεν αποδεχτεί ή δεν προτεραιοποιήσει παραγγελίες με διαβάθμιση προτεραιότητας, η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος 14 κρατών μελών, να αξιολογήσει την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της προσφυγής σε παραγγελίες με διαβάθμιση προτεραιότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή παρέχει στον οικείο οικονομικό φορέα, καθώς και σε μέρη που αποδεδειγμένα επηρεάζονται από τη δυνητική παραγγελία με διαβάθμιση προτεραιότητας, τη δυνατότητα να εκθέσουν τη θέση τους εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται από την Επιτροπή υπό το πρίσμα των περιστάσεων της υπόθεσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά την εν λόγω αξιολόγηση και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει εκτελεστική πράξη στον οικείο οικονομικό φορέα, απαιτώντας από αυτόν είτε να αποδεχθεί και να προτεραιοποιήσει τις εντολές με διαβάθμιση προτεραιότητας που προσδιορίζονται στην εκτελεστική πράξη είτε να εξηγήσει γραπτώς τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατόν ή σκόπιμο για τον εν λόγω φορέα να το πράξει. Όταν το συμπέρασμα της Επιτροπής διαφέρει από τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή παρέχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. Η απόφαση της Επιτροπής βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα που είναι πραγματικά, μετρήσιμα και τεκμηριωμένα και που δείχνουν ότι η εν λόγω προτεραιοποίηση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της διατήρησης ζωτικών κοινωνικών οικονομικών δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 235
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Όταν ο οικονομικός φορέας στον οποίο απευθύνεται η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αρνείται να αποδεχθεί την απαίτηση αποδοχής και προτεραιοποίησης των παραγγελιών που προσδιορίζονται στην απόφαση, παρέχει στην Επιτροπή, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, αιτιολογημένη εξήγηση στην οποία εκτίθενται δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατόν ή σκόπιμο, υπό το πρίσμα των στόχων της παρούσας διάταξης, να συμμορφωθεί με την απαίτηση. Στους λόγους αυτούς περιλαμβάνεται η αδυναμία του φορέα να εκτελέσει την παραγγελία με διαβάθμιση προτεραιότητας λόγω ανεπαρκούς παραγωγικής ικανότητας, ή σοβαρού κινδύνου η αποδοχή της παραγγελίας να συνεπάγεται ιδιαίτερες δυσχέρειες ή οικονομική επιβάρυνση για τον φορέα, ή άλλοι λόγοι συγκρίσιμης σοβαρότητας.
Όταν ο οικονομικός φορέας στον οποίο απευθύνεται η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αρνείται να αποδεχθεί την απαίτηση αποδοχής και προτεραιοποίησης των παραγγελιών που προσδιορίζονται στην απόφαση, παρέχει στην Επιτροπή, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, αιτιολογημένη εξήγηση στην οποία εκτίθενται δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατόν ή σκόπιμο να συμμορφωθεί με την απαίτηση. Στους λόγους αυτούς περιλαμβάνεται η αδυναμία του φορέα να εκτελέσει την παραγγελία με διαβάθμιση προτεραιότητας λόγω ανεπαρκούς παραγωγικής ικανότητας, ή σοβαρού κινδύνου η αποδοχή της παραγγελίας να συνεπάγεται ιδιαίτερες δυσχέρειες ή οικονομική επιβάρυνση για τον φορέα, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των τιμών και των ποσοτήτων που προσδιορίζει η Επιτροπή, ή άλλοι λόγοι συγκρίσιμης σοβαρότητας. Στους λόγους αυτούς θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται οι θεμιτοί στόχοι της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και το κόστος, η προσπάθεια, η τεχνική εφικτότητα και οι μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές συνέπειες, όπως απαιτείται για κάθε αλλαγή της ακολουθίας παραγωγής.
Τροπολογία 236
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιοποιεί την εν λόγω αιτιολογημένη εξήγηση εν όλω ή εν μέρει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο.
διαγράφεται
Τροπολογία 237
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, και των υποχρεώσεων της Ένωσης βάσει του διεθνούς δικαίου. Η απόφαση λαμβάνει ιδίως υπόψη τα έννομα συμφέροντα του οικείου οικονομικού φορέα και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με το κόστος και την προσπάθεια που απαιτείται για οποιαδήποτε αλλαγή στην ακολουθία παραγωγής. Αναφέρει τη νομική βάση για την έκδοσή της, καθορίζει τις προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να εκτελεσθεί η παραγγελία με διαβάθμιση προτεραιότητας και, κατά περίπτωση, προσδιορίζει το προϊόν και την ποσότητα. Αναφέρει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 28 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση. Η παραγγελία με διαβάθμιση προτεραιότητας υποβάλλεται με δίκαιη και εύλογη τιμή.
6.  Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, και των υποχρεώσεων της Ένωσης βάσει του διεθνούς δικαίου. Η απόφαση λαμβάνει ιδίως υπόψη τα έννομα συμφέροντα του οικείου οικονομικού φορέα και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με το κόστος και την προσπάθεια που απαιτείται για οποιαδήποτε αλλαγή στην ακολουθία παραγωγής. Αναφέρει τη νομική βάση για την έκδοσή της, καθορίζει τις προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να εκτελεσθεί η παραγγελία με διαβάθμιση προτεραιότητας και, κατά περίπτωση, προσδιορίζει το προϊόν, την τιμή και την ποσότητα. Αναφέρει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 28 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση. Η παραγγελία με διαβάθμιση προτεραιότητας υποβάλλεται με δίκαιη και εύλογη τιμή, η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατάλληλη αντιστάθμιση για όλες τις πρόσθετες δαπάνες που βαρύνουν τον οικονομικό φορέα.
Τροπολογία 238
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – τίτλος
Πρόστιμα σε φορείς για μη συμμόρφωση με την υποχρέωση απάντησης σε υποχρεωτικά αιτήματα παροχής πληροφοριών ή συμμόρφωσης με παραγγελίες με διαβάθμιση προτεραιότητας
Πρόστιμα σε φορείς για μη συμμόρφωση με παραγγελίες με διαβάθμιση προτεραιότητας
Τροπολογία 239
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  όταν οργάνωση εκπροσώπησης οικονομικών φορέων ή οικονομικός φορέας, από πρόθεση ή λόγω βαριάς αμέλειας, παρέχει ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε απάντηση σε αίτημα που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 24 ή δεν παρέχει τις πληροφορίες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας·
διαγράφεται
Τροπολογία 240
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2
2.  Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200 000 EUR.
2.  Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεί β) δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200 000 EUR. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε οικονομικούς φορείς που είναι ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 25 000 EUR.
Τροπολογία 241
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3
3.  Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) δεν υπερβαίνουν το 1 % του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για κάθε εργάσιμη ημέρα μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 27 (παραγγελίες με διαβάθμιση προτεραιότητας), που υπολογίζεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση και δεν υπερβαίνει το 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
3.  Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) δεν υπερβαίνουν το 1 % του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για κάθε εργάσιμη ημέρα μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 27 (παραγγελίες με διαβάθμιση προτεραιότητας), που υπολογίζεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση και δεν υπερβαίνει το 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε οικονομικούς φορείς που είναι ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ, δεν υπερβαίνουν το 0,25 % του συνολικού συνολικού κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Τροπολογία 242
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4
4.  Κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου, συνυπολογίζονται το μέγεθος και οι οικονομικοί πόροι του οικείου οικονομικού φορέα, η φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αρχών της αναλογικότητας και της καταλληλότητας.
4.  Κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και τους οικονομικούς πόρους του οικείου οικονομικού φορέα, τη φύση, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αρχών της αναλογικότητας και της καταλληλότητας. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι επιπτώσεις της κρίσης στον οικονομικό φορέα και στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Τροπολογία 243
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  δύο έτη για τις παραβάσεις των διατάξεων σχετικά με τα αιτήματα παροχής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 24·
διαγράφεται
Τροπολογία 244
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τρία έτη στην περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων που αφορούν την υποχρέωση προτεραιοποίησης της παραγωγής συναφών με την κρίση εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2.
β)  τρία έτη στην περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων που αφορούν την υποχρέωση προτεραιοποίησης της παραγωγής συναφών με την κρίση εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 27.
Τροπολογία 245
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Πριν από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 28, η Επιτροπή παρέχει στον οικείο οικονομικό φορέα ή στις οικείες οργανώσεις εκπροσώπησης των οικονομικών φορέων τη δυνατότητα ακρόασης σχετικά με:
1.  Πριν από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 28, η Επιτροπή παρέχει στον οικείο οικονομικό φορέα τη δυνατότητα ακρόασης σχετικά με:
Τροπολογία 246
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
2.  Οι οικείες επιχειρήσεις και οργανώσεις εκπροσώπησης των οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής εντός προθεσμίας ελάχιστης διάρκειας 21 ημερών την οποία τάσσει η Επιτροπή στα προκαταρκτικά της πορίσματα.
2.  Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής εντός προθεσμίας ελάχιστης διάρκειας 21 ημερών την οποία τάσσει η Επιτροπή στα προκαταρκτικά της πορίσματα.
Τροπολογία 247
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή βασίζει τις αποφάσεις της μόνο στις αντιρρήσεις για τις οποίες οι οικείοι οικονομικοί φορείς και οργανώσεις εκπροσώπησης οικονομικών φορέων μπόρεσαν να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.
3.  Η Επιτροπή βασίζει τις αποφάσεις της μόνο στις αντιρρήσεις για τις οποίες οι οικείοι οικονομικοί φορείς μπόρεσαν να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.
Τροπολογία 248
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4
4.  Κατά τη διεξαγωγή διαδικασίας διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα υπεράσπισης των οικείων οικονομικών φορέων ή οργανώσεων εκπροσώπησης των οικονομικών φορέων. Ο οικείος οικονομικός φορέας ή οργάνωση εκπροσώπησης των οικονομικών φορέων δικαιούται να έχει πρόσβαση στον φάκελο της Επιτροπής υπό τους όρους γνωστοποίησης στοιχείων κατόπιν διαπραγμάτευσης, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος των οικονομικών φορέων για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο δεν καλύπτει τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα έγγραφα εσωτερικής χρήσης της Επιτροπής ή των αρχών των κρατών μελών. Πιο συγκεκριμένα, το δικαίωμα πρόσβασης δεν καλύπτει την αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών. Καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν εμποδίζει την Επιτροπή να κοινολογεί και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχτεί μια παράβαση.
4.  Κατά τη διεξαγωγή διαδικασίας διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα υπεράσπισης των οικείων οικονομικών φορέων. Ο οικείος οικονομικός φορέας δικαιούται να έχει πρόσβαση στον φάκελο της Επιτροπής υπό τους όρους γνωστοποίησης στοιχείων κατόπιν διαπραγμάτευσης, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος των οικονομικών φορέων για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο δεν καλύπτει τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα έγγραφα εσωτερικής χρήσης της Επιτροπής ή των αρχών των κρατών μελών. Πιο συγκεκριμένα, το δικαίωμα πρόσβασης δεν καλύπτει την αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών. Καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν εμποδίζει την Επιτροπή να κοινολογεί και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχτεί μια παράβαση.
Τροπολογία 249
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – τίτλος
Συντονισμένη διανομή στρατηγικών αποθεμάτων
Αλληλεγγύη και συντονισμένη διανομή στρατηγικών αποθεμάτων
Τροπολογία 250
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.   Σε περίπτωση έλλειψης σχετικών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών που επηρεάζει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να ενημερώνουν σχετικώς την Επιτροπή και να αναφέρουν τις αναγκαίες ποσότητες και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες σε όλες τις αρμόδιες αρχές και εξορθολογίζει τον συντονισμό των απαντήσεων των κρατών μελών.
Τροπολογία 251
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1
Όταν τα στρατηγικά αποθέματα που δημιουργούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 12 αποδεικνύονται ανεπαρκή για την κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη που παρέχεται από τη συμβουλευτική ομάδα, μπορεί να συστήσει στα κράτη μέλη να διανείμουν τα στρατηγικά αποθέματα με στοχευμένο τρόπο, όπου είναι δυνατόν, με γνώμονα την ανάγκη να μην επιδεινωθούν περαιτέρω οι διαταραχές στην ενιαία αγορά, μεταξύ άλλων σε γεωγραφικές περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από τις εν λόγω διαταραχές και σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της αλληλεγγύης, και να διαπιστωθεί η πλέον αποδοτική χρήση των αποθεμάτων με σκοπό να λάβει τέλος η έκτακτη κατάσταση στην ενιαία αγορά.
Όταν τα στρατηγικά αποθέματα που δημιουργούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο  αποδεικνύονται ανεπαρκή για την κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την έκτακτη ανάγκη στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη που παρέχεται από την επιτροπή, μπορεί να συστήσει στα κράτη μέλη να διανείμουν τα στρατηγικά αποθέματα με στοχευμένο τρόπο, όπου είναι δυνατόν, με γνώμονα την ανάγκη να μην επιδεινωθούν περαιτέρω οι διαταραχές στην εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων σε γεωγραφικές περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από τις εν λόγω διαταραχές και σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της αλληλεγγύης, και να διαπιστωθεί η πλέον αποδοτική χρήση των αποθεμάτων με σκοπό να λάβει τέλος η έκτακτη κατάσταση στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 252
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – τίτλος
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών και του εφοδιασμού μ’ αυτά
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας συναφών με την κρίση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών και του εφοδιασμού μ’ αυτά
Τροπολογία 253
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή, όταν κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος έλλειψης συναφών με την κρίση εμπορευμάτων, μπορεί να συστήσει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ειδικά μέτρα για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αναδιοργάνωση των αλυσίδων εφοδιασμού και των γραμμών παραγωγής και να χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα αποθέματα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και ο εφοδιασμός με συναφή με την κρίση εμπορεύματα και υπηρεσίες, το συντομότερο δυνατόν.
1.  Η Επιτροπή, όταν κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος έλλειψης συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών, και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, μπορεί να συστήσει στα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα, μεταξύ άλλων για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού και των γραμμών παραγωγής.
Τροπολογία 254
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  τη διευκόλυνση της επέκτασης ή αναπροσαρμογής υφιστάμενων παραγωγικών ικανοτήτων ή της δημιουργίας νέων παραγωγικών ικανοτήτων όσον αφορά συναφή με την κρίση εμπορεύματα·
α)  τη διευκόλυνση της επέκτασης ή αναπροσαρμογής υφιστάμενων παραγωγικών ικανοτήτων ή της δημιουργίας νέων παραγωγικών ικανοτήτων όσον αφορά συναφή με την κρίση εμπορεύματα ή υπηρεσίες·
Τροπολογία 255
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των συναφών με την κρίση υπηρεσιών.
Τροπολογία 256
Πρόταση κανονισμού
Μέρος V – τίτλος
Προμήθεια
Δημόσιες προμήθειες
Τροπολογία 257
Πρόταση κανονισμού
Μέρος V – Κεφάλαιο I – τίτλος
Προμήθεια στρατηγικής σημασίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών από την Επιτροπή για λογαριασμό των κρατών μελών κατά τη διάρκεια των λειτουργιών επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης
Δημόσιες προμήθειες κρίσιμης σημασίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών και σχετικών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών από την Επιτροπή για λογαριασμό των κρατών μελών κατά τη διάρκεια των λειτουργιών επαγρύπνησης και έκτακτης ανάγκης
Τροπολογία 258
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1
1.  Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να προκηρύξει διαδικασία προμήθειας για λογαριασμό των κρατών μελών που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από την Επιτροπή (στο εξής: συμμετέχοντα κράτη μέλη) για την αγορά στρατηγικής σημασίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών που απαριθμούνται σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 ή συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών που απαριθμούνται σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5.
1.  Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να προκηρύξει διαδικασία προμήθειας για λογαριασμό των κρατών μελών που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από την Επιτροπή («συμμετέχοντα κράτη μέλη») για την αγορά κρίσιμης σημασίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών που απαριθμούνται σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 ή συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών που απαριθμούνται σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5.
Τροπολογία 259
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή αξιολογεί τη χρησιμότητα, την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα του αιτήματος. Εάν η Επιτροπή προτίθεται να μη δώσει συνέχεια στο αίτημα, ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τη συμβουλευτική ομάδα που αναφέρεται στο άρθρο 4 και αιτιολογεί την άρνησή της.
2.  Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με την επιτροπή, αξιολογεί χωρίς καθυστέρηση την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν η Επιτροπή προτίθεται να μη δώσει συνέχεια στο αίτημα αυτό, ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την επιτροπή και αιτιολογεί την άρνησή της.
Τροπολογία 260
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3
3.  Όταν η Επιτροπή συμφωνεί να πραγματοποιήσει προμήθεια για λογαριασμό των κρατών μελών, καταρτίζει πρόταση συμφωνίας-πλαισίου που θα συναφθεί με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, η οποία θα επιτρέπει στην Επιτροπή να πραγματοποιήσει προμήθεια για λογαριασμό τους. Η συμφωνία αυτή καθορίζει τους λεπτομερείς όρους της προμήθειας για λογαριασμό των συμμετεχόντων κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.  Όταν η Επιτροπή συμφωνεί να πραγματοποιήσει προμήθεια για λογαριασμό των κρατών μελών:
α)  ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη και την επιτροπή για την πρόθεσή της να προβεί στη διαδικασία προμήθειας και καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να συμμετάσχουν·
β)   καταρτίζει πρόταση συμφωνίας-πλαισίου που θα συναφθεί με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, η οποία θα επιτρέπει στην Επιτροπή να πραγματοποιήσει προμήθεια για λογαριασμό τους. Η συμφωνία αυτή καθορίζει τους λεπτομερείς όρους της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ρυθμίσεων, των κανόνων για τη λήψη αποφάσεων και των προτεινόμενων ποσοτήτων, για λογαριασμό των συμμετεχόντων κρατών μελών.
Τροπολογία 261
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Όταν η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αναθέσει τη σύμβαση σε κατάλληλο οικονομικό φορέα, ενημερώνει αμέσως τα κράτη μέλη σχετικώς, προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να κινήσουν τις δικές τους διαδικασίες σύναψης συμβάσεων χωρίς καθυστέρηση.
Τροπολογία 262
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1
1.  Η συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 3 αναθέτει διαπραγματευτική εντολή προς την Επιτροπή να ενεργεί ως κεντρική αρχή προμηθειών για σχετικά στρατηγικής σημασίας εμπορεύματα ή υπηρεσίες ή για συναφή με την κρίση εμπορεύματα και υπηρεσίες για λογαριασμό των συμμετεχόντων κρατών μελών μέσω της σύναψης νέων συμβάσεων.
1.  Η συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 3 στοιχείο β) αναθέτει διαπραγματευτική εντολή, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία όπως τα κριτήρια ανάθεσης και ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών, προς την Επιτροπή να ενεργεί ως κεντρική αρχή προμηθειών για σχετικά κρίσιμης σημασίας εμπορεύματα ή υπηρεσίες ή για συναφή με την κρίση εμπορεύματα και υπηρεσίες για λογαριασμό των συμμετεχόντων κρατών μελών μέσω της σύναψης νέων συμβάσεων.
Τροπολογία 263
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2
2.  Με βάση τη συμφωνία, η Επιτροπή μπορεί να δικαιούται να συνάπτει, για λογαριασμό των συμμετεχόντων κρατών μελών, συμβάσεις με οικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων παραγωγών στρατηγικής σημασίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών ή συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών, για την αγορά των εν λόγω εμπορευμάτων ή υπηρεσιών.
2.  Με βάση τη συμφωνία αυτή, η Επιτροπή μπορεί να δικαιούται να συνάπτει, για λογαριασμό των συμμετεχόντων κρατών μελών, συμβάσεις με οικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων παραγωγών κρίσιμης σημασίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών ή συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών, για την αγορά των εν λόγω εμπορευμάτων ή υπηρεσιών.
Τροπολογία 264
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3
3.  Εκπρόσωποι της Επιτροπής ή εμπειρογνώμονες που ορίζονται από την Επιτροπή μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιες επισκέψεις στις τοποθεσίες των εγκαταστάσεων παραγωγής των οικείων στρατηγικής σημασίας ή συναφών με την κρίση εμπορευμάτων.
διαγράφεται
Τροπολογία 265
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Η Επιτροπή καλεί τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να ορίσουν εκπροσώπους για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία των διαδικασιών προμηθειών.
Τροπολογία 266
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2
2.  Οι συμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ρήτρα που να ορίζει ότι ένα κράτος μέλος που δεν έχει συμμετάσχει στη διαδικασία προμηθειών μπορεί να καταστεί μέρος της σύμβασης μετά την υπογραφή της, καθορίζοντας λεπτομερώς τη σχετική διαδικασία και τα αποτελέσματά της.
2.  Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν ρήτρα που ορίζει ότι ένα κράτος μέλος που δεν έχει συμμετάσχει στη διαδικασία προμηθειών μπορεί, υπό την επιφύλαξη της συμφωνίας της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων κρατών μελών, να καταστεί μέρος της σύμβασης μετά την υπογραφή της, καθορίζοντας λεπτομερώς τη σχετική διαδικασία και τα αποτελέσματά της.
Τροπολογία 267
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1
Όταν είναι αναγκαία η διενέργεια από κοινού προμήθειας μεταξύ της Επιτροπής και μίας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 165 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποκτούν ή να μισθώνουν, με απλή ή χρηματοδοτική μίσθωση, εξ ολοκλήρου τις ικανότητες που αποτελούν αντικείμενο της από κοινού προμήθειας.
1.   Η Επιτροπή και μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές από τα κράτη μέλη μπορούν να συμμετέχουν ως συμβαλλόμενα μέρη σε διαδικασία κοινής προμήθειας που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 με σκοπό την αγορά σχετικών με την κρίση εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων και υπηρεσιών κρίσιμης σημασίας εντός εύλογης προθεσμίας.
Τροπολογία 268
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Η συμμετοχή στη διαδικασία κοινών προμηθειών είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 165 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και στις υποψήφιες προς ένταξη στην Ένωση χώρες, καθώς και στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου και στο Κράτος της Πόλης του Βατικανού, ιδίως όταν αυτό προβλέπεται ρητά σε διμερή ή πολυμερή συνθήκη.
Τροπολογία 269
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.   Της διαδικασίας κοινών προμηθειών προηγείται συμφωνία κοινών προμηθειών μεταξύ των μερών, προκειμένου να καθοριστούν οι πρακτικές ρυθμίσεις που διέπουν την εν λόγω διαδικασία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά την επιλογή της διαδικασίας, τον τρόπο αξιολόγησης των προσφορών και τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.
Τροπολογία 270
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 - παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.   Για τη διαδικασία κοινών προμηθειών ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)   δεν επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και δεν εισάγει διακρίσεις ή περιορισμούς στο εμπόριο ούτε προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού·
β)   δεν έχει άμεσες δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό των αναφερόμενων στην παράγραφο 1α χωρών που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία κοινών προμηθειών.
Τροπολογία 271
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 δ (νέα)
1δ.   Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις διαδικασίες κοινών προμηθειών που διεξάγονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και, κατόπιν αιτήματος, παρέχει πρόσβαση στις συμβάσεις που συνάπτονται ως αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών, με την επιφύλαξη της επαρκούς προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών απορρήτων, των εμπορικών σχέσεων και των συμφερόντων της Ένωσης. Η Επιτροπή κοινοποιεί πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα ευαίσθητα έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
Τροπολογία 272
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά σύμφωνα με το άρθρο 14, τα κράτη μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή και συντονίζουν τις ενέργειές τους με την Επιτροπή και τους εκπροσώπους των άλλων κρατών μελών στο πλαίσιο της συμβουλευτικής ομάδας πριν από τη δρομολόγηση της προμήθειας συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών που παρατίθενται σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 5 σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55.
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 14, τα κράτη μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή και συντονίζουν τις ενέργειές τους με την Επιτροπή και τους εκπροσώπους των άλλων κρατών μελών στο πλαίσιο της επιτροπής πριν από τη δρομολόγηση της προμήθειας συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών που παρατίθενται σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 5 σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55. Η επιτροπή μπορεί να εκδίδει συστάσεις σχετικά με τον συντονισμό των εν λόγω ενεργειών.
__________________
__________________
55 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
55 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
Τροπολογία 273
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
Όταν έχει ενεργοποιηθεί λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά σύμφωνα με το άρθρο 16 και έχει δρομολογηθεί προμήθεια από την Επιτροπή για λογαριασμό των κρατών μελών σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως 36, οι αναθέτουσες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών δεν προμηθεύονται με άλλα μέσα εμπορεύματα ή υπηρεσίες που καλύπτονται από την εν λόγω προμήθεια.
Όταν έχει ενεργοποιηθεί λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 14 και έχει δρομολογηθεί προμήθεια από την Επιτροπή για λογαριασμό των κρατών μελών σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως 36, οι αναθέτουσες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών δεν προμηθεύονται με άλλα μέσα εμπορεύματα ή υπηρεσίες που καλύπτονται από την εν λόγω προμήθεια, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 3α. Τυχόν συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται κατά παράβαση του παρόντος άρθρου θεωρούνται άκυρες.
Τροπολογία 274
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40
Άρθρο 40
διαγράφεται
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ούτε τις υποχρεώσεις της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, άλλων οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
2.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ούτε κοινοποιούνται, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι προϋποθέσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
3.  Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή των μηχανισμών που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθίστανται ανώνυμα κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων.
Τροπολογία 275
Πρόταση κανονισμού
Μέρος V α (νέο)
Μέρος Vα
Ψηφιακά εργαλεία
Τροπολογία 276
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – τίτλος
Ψηφιακά εργαλεία
Γενικές διατάξεις για τα ψηφιακά εργαλεία
Τροπολογία 277
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν διαλειτουργικά ψηφιακά εργαλεία ή υποδομές ΤΠ που να υποστηρίζουν τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω εργαλεία ή υποδομές μπορούν να αναπτυχθούν εκτός της διάρκειας της έκτακτης ανάγκης στην ενιαία αγορά.
1.  Έως … [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού], η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δημιουργούν, διατηρούν και επικαιροποιούν τακτικά διαλειτουργικά ψηφιακά εργαλεία ή υποδομές ΤΠ που υποστηρίζουν τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω εργαλεία ή υποδομές αναπτύσσονται εκτός της διάρκειας της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, ώστε να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά πιθανές μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τυποποιημένα, ασφαλή και αποτελεσματικά ψηφιακά εργαλεία για την ασφαλή συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς του άρθρου 7α, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τους εθνικούς περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 41α, λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 41β, και την πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών που αναφέρεται στο άρθρο 41γ.
Τροπολογία 278
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις τεχνικές πτυχές των εν λόγω εργαλείων ή υποδομών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 2.
2.   Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις τεχνικές πτυχές των εν λόγω εργαλείων ή υποδομών χρησιμοποιώντας, όπου είναι δυνατόν, ήδη υπάρχοντα εργαλεία ή πύλες ΤΠ, όπως η πύλη «Η Ευρώπη σου». Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 2.
Τροπολογία 279
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες με την Επιτροπή και μεταξύ τους για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μέσω ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας.
Τροπολογία 280
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 α (νέο)
Άρθρο 41α
Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τους εθνικούς περιορισμούς
Η Επιτροπή δημιουργεί ειδικό δημόσιο ιστότοπο που συνδυάζει πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με εθνικούς περιορισμούς που προβλέπονται στους νόμους, στις ρυθμίσεις και στις διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών, που κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκειά τους. Ο ειδικός δημόσιος ιστότοπος περιλαμβάνει διαδραστικό χάρτη με σχετικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά τους εν λόγω εθνικούς περιορισμούς.
Τροπολογία 281
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 β (νέο)
Άρθρο 41β
Λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας
1.  Η Επιτροπή θεσπίζει λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των εργαζομένων, ιδίως των συναφών με την κρίση εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή παρέχει σχετικά υποδείγματα ή ενιαία ψηφιακά έντυπα δήλωσης, καταχώρισης ή έγκρισης για διασυνοριακές δραστηριότητες, ιδίως για επαγγελματικές υπηρεσίες στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εγκατάστασης, της συντήρησης και της επισκευής, των κατασκευών, των τροφίμων και της γεωργίας, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες δήλωσης, καταχώρισης ή έγκρισης, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων ή της απόσπασης εργαζομένων. Τα εν λόγω υποδείγματα ή ψηφιακά έντυπα διατίθενται δωρεάν σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη.
2.  Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, τα κράτη μέλη θεσπίζουν συνοριακούς περιορισμούς, η Επιτροπή υποδεικνύει τις ταχείες λωρίδες διέλευσης των συνόρων που έχουν δημιουργηθεί, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατόν, πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των προσώπων.
Τροπολογία 282
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 γ (νέο)
Άρθρο 41γ
Πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς της έκτακτης ανάγκης και της ανθεκτικότητας
1.  Η Επιτροπή δημιουργεί μια πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για τη διευκόλυνση του τομεακού διαλόγου και των εταιρικών σχέσεων, φέρνοντας σε επαφή βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή εκπροσώπους των οικονομικών φορέων, κοινωνικούς εταίρους, ερευνητές και την κοινωνία των πολιτών. Η πλατφόρμα αυτή έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους οικονομικούς φορείς να καταρτίσουν εθελοντικούς χάρτες πορείας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, η πλατφόρμα αυτή παρέχει μια λειτουργία που επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη:
α)  να αναφέρουν τις εθελοντικές δράσεις που απαιτούνται για την επιτυχή αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά·
β)  να παρέχουν επιστημονικές συμβουλές, γνώμες ή εκθέσεις σχετικά με ζητήματα κρίσεων·
γ)  να συμβάλλουν στην ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.
2.  Η Επιτροπή και η επιτροπή λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα του τομεακού διαλόγου και των εταιρικών σχέσεων, καθώς και κάθε σχετική συμβολή που παρέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με την παράγραφο 1 κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 283
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή του μέσου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην ενιαία αγορά. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και ανθεκτικότητας στην εσωτερική αγορά. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 284
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Πριν από την έκδοση οποιασδήποτε εκτελεστικής πράξης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, η Επιτροπή δημοσιεύει σχετικό σχέδιο και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Τροπολογία 285
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – εδάφιο 2
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας ή από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίσουν οι συννομοθέτες.
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με την εν λόγω εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 286
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 287
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – τίτλος
Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση
Υποβολή εκθέσεων, επανεξέταση και αξιολόγηση
Τροπολογία 288
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1
1.  Έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ημερομηνία = πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος σχεδιασμού αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων, επαγρύπνησης και αντίδρασης σε έκτακτη ανάγκη στην ενιαία αγορά, προτείνοντας τυχόν βελτιώσεις, εάν χρειάζεται, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από σχετικές νομοθετικές προτάσεις.
1.  Έως τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί ημερομηνία πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει ειδικότερα μια αξιολόγηση σχετικά με τα ακόλουθα:
α)  το έργο της επιτροπής, καθώς και το έργο της σε σχέση με το έργο άλλων σχετικών οργάνων διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο Ένωσης·
β)  τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, την κατάρτιση και τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρίσεων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό·
γ)  τα κριτήρια για την ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, που αναφέρονται στο άρθρο 13·
δ)  τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με το Μέρος Vα·
Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από σχετικές νομοθετικές προτάσεις.
Τροπολογία 289
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, μετά από κάθε απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με προτάσεις βελτίωσης, εφόσον απαιτείται. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, ιδίως, αξιολόγηση των επιπτώσεων των μέτρων έκτακτης ανάγκης στα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η επιχειρηματική ελευθερία, η ελευθερία αναζήτησης απασχόλησης και εργασίας, καθώς και στο δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στην απεργία.
Τροπολογία 290
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες κατόπιν αιτήματός της.
Τροπολογία 291
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – τίτλος
Κατάργηση
Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2679/98
Τροπολογία 292
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2679/98 του Συμβουλίου καταργείται από τις … [ημερομηνία].
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2679/98 του Συμβουλίου τροποποιείται ως εξής:
1)  Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ο παρών κανονισμός δεν θίγει σε καμία περίπτωση την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ή της ελευθερίας για απεργία ή για ανάληψη άλλων δράσεων που καλύπτονται από τα ειδικά συστήματα εργασιακών σχέσεων στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και/ή την πρακτική. Δεν θίγει επίσης το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ούτε το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και/ή πρακτική.».
2)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5α
1.  Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/… [IMERA], τα άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος κανονισμού παύουν να εφαρμόζονται όσο διαρκεί η εν λόγω λειτουργία.
2.  Η παράγραφος 1 δεν θίγει οιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον [κανονισμό IMERA].».
Τροπολογία 293
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – τίτλος
Έναρξη ισχύος
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Τροπολογία 294
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 α (νέα)
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την ... [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0246/2023).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου