Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/0278(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0246/2023

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0246/2023

Keskustelut :

PV 12/09/2023 - 8
CRE 12/09/2023 - 8

Äänestykset :

PV 13/09/2023 - 7.7
CRE 13/09/2023 - 7.7
PV 24/04/2024 - 7.7

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2023)0317
P9_TA(2024)0320

Hyväksytyt tekstit
PDF 382kWORD 129k
Keskiviikko 13. syyskuuta 2023 - Strasbourg
Sisämarkkinoiden hätätilaväline
P9_TA(2023)0317A9-0246/2023

Euroopan parlamentin tarkistukset 13. syyskuuta 2023 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoiden hätätilavälineen perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2679/98 kumoamisesta (COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Otsikko
Ehdotus
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
sisämarkkinoiden hätätilavälineen perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2679/98 kumoamisesta
sisämarkkinoiden hätätilaa ja häiriönsietokykyä koskevan toimenpidekehyksen perustamisesta (sisämarkkinoiden hätätilaa ja häiriönsietokykyä koskeva säädös) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2679/98 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Aiemmat kriisit, erityisesti covid-19-pandemian alkuvaihe, ovat osoittaneet, että tällaiset kriisit voivat vaikuttaa vakavasti sisämarkkinoihin ja niiden toimitusketjuihin ja että asianmukaiset kriisinhallintavälineet ja koordinointimekanismit joko puuttuvat, eivät kata kaikkia sisämarkkinoiden osa-alueita tai eivät mahdollista oikea-aikaista reagointia tällaisiin vaikutuksiin.
(1)  Aiemmat kriisit, erityisesti covid-19-pandemian alkuvaihe, ovat osoittaneet, että sisämarkkinoihin ja niiden toimitusketjuihin voi kohdistua vakavia vaikutuksia ja että asianmukaiset kriisinhallintavälineet ja koordinointimekanismit joko puuttuvat, eivät kata kaikkia sisämarkkinoiden osa-alueita tai eivät mahdollista oikea-aikaista ja tehokasta reagointia tällaisiin kriiseihin.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Unioni ei ollut riittävän valmistautunut varmistamaan kriisin kannalta olennaisten muiden kuin lääketieteellisten tavaroiden, kuten henkilönsuojainten, tehokasta valmistusta, hankintaa ja jakelua, erityisesti covid-19-pandemian alkuvaiheessa, ja tilapäiset toimenpiteet, joita komissio toteutti sisämarkkinoiden toiminnan palauttamiseksi ja näiden kriisin kannalta olennaisten tavaroiden saatavuuden varmistamiseksi covid-19-pandemian aikana, olivat väistämättä reaktiivisia. Pandemia toi myös esiin, että koko unionin valmistuskapasiteetista ei ole riittävää yleiskuvaa, ja paljasti haavoittuvuuksia, jotka liittyvät globaaleihin toimitusketjuihin.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Covid-19-pandemian aikana henkilöiden vapaata liikkuvuutta rajoittavat koordinoimattomat toimenpiteet vaikuttivat erityisesti kriittisiin aloihin ja varsinkin niihin aloihin, jotka ovat riippuvaisia liikkuvista työntekijöistä, kuten rajatyöntekijöistä ja muista toisessa jäsenvaltioissa työskentelevistä, joilla oli olennaisen tärkeä rooli unionin talouden ylläpitämisessä kyseisenä aikana.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Komission toimet viivästyivät useita viikkoja, koska ei ollut olemassa unionin laajuista valmiussuunnittelua eikä ollut selvää, mihin osaan kansallista hallintoa olisi otettava yhteyttä, jotta löydettäisiin nopeita ratkaisuja kriisin aiheuttamiin vaikutuksiin sisämarkkinoilla. Lisäksi kävi selväksi, että jäsenvaltioiden toteuttamat koordinoimattomat rajoittavat toimet pahensivat entisestään kriisin vaikutuksia sisämarkkinoihin. Tämän johdosta todettiin, että jäsenvaltioiden ja unionin viranomaisten välillä tarvitaan valmiussuunnitteluun, teknisen tason koordinointiin ja yhteistyöhön sekä tietojenvaihtoon liittyviä järjestelyjä.
(3)  Komission toimet viivästyivät useita viikkoja, koska ei ollut olemassa unionin laajuista valmiussuunnittelua eikä ollut selvää, mihin kansalliseen viranomaiseen olisi otettava yhteyttä, jotta löydettäisiin nopeita ratkaisuja kriisin aiheuttamiin vaikutuksiin sisämarkkinoilla. Lisäksi kävi selväksi, että jäsenvaltioiden toteuttamat koordinoimattomat rajoittavat toimet pahensivat entisestään kriisin vaikutuksia sisämarkkinoihin. Tämän johdosta todettiin, että jäsenvaltioiden ja unionin viranomaisten välillä tarvitaan valmiussuunnitteluun, teknisen tason koordinointiin ja yhteistyöhön sekä tietojenvaihtoon liittyviä järjestelyjä. Lisäksi kävi selväksi, että tehokkaan koordinoinnin puute jäsenvaltioiden välillä pahensi tavarapulaa ja loi lisää esteitä palvelujen ja henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Talouden toimijoita edustavat organisaatiot ovat todenneet, että talouden toimijoilla ei ollut riittävästi tietoa jäsenvaltioiden kriisitoimista pandemian aikana. Tämä johtui osittain siitä, etteivät ne tienneet, mistä tällaisia tietoja voisi saada, ja osittain kieliongelmista ja hallinnollisesta rasitteesta, joka aiheutui toistuvien tiedustelujen tekemisestä kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti jatkuvasti muuttuvassa sääntely-ympäristössä. Tämä esti niitä tekemästä tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä siitä, missä määrin ne voivat turvautua vapaata liikkuvuutta koskeviin oikeuksiinsa tai jatkaa rajat ylittävää liiketoimintaa kriisin aikana. On välttämätöntä parantaa kansallisen ja unionin tason kriisitoimia koskevien tietojen saatavuutta.
(4)  Siitä huolimatta, että koordinointi oli aluksi puutteellista, sisämarkkinasäännöillä oli keskeinen merkitys kriisin kielteisten vaikutusten lieventämisessä ja unionin talouden nopean elpymisen varmistamisessa, sillä ne estivät jäsenvaltioiden yksipuolisiin toimiin sisältyvät perusteettomat ja suhteettomat kansalliset rajoitukset ja tarjosivat vahvan kannustimen yhteisten ratkaisujen löytämiseksi, mikä edisti yhteisvastuuta.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Nämä hiljattaiset tapahtumat ovat myös korostaneet sitä, että unionin on valmistauduttava paremmin mahdollisiin tuleviin kriiseihin, erityisesti kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen ja siitä johtuvien luonnonkatastrofien jatkuvat vaikutukset sekä maailmanlaajuinen taloudellinen ja geopoliittinen epävakaus. Koska ei tiedetä, minkälainen kriisi syntyy seuraavaksi ja vaikuttaa vakavasti sisämarkkinoihin ja niiden toimitusketjuihin, on tarpeen säätää välineestä, jota voitaisiin soveltaa monenlaisista kriiseistä aiheutuviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla.
(5)  Nämä hiljattaiset tapahtumat ovat myös korostaneet sitä, että unionin on valmistauduttava paremmin mahdollisiin tuleviin kriiseihin, erityisesti kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen ja siitä johtuvien luonnonkatastrofien jatkuvat vaikutukset sekä maailmanlaajuinen taloudellinen ja geopoliittinen epävakaus. Koska ei tiedetä, minkälaisia kriisejä tulevaisuudessa voisi syntyä ja vaikuttaa vakavasti sisämarkkinoihin ja niiden toimitusketjuihin, on tarpeen säätää välineestä, jota voitaisiin soveltaa monenlaisten kriisien yhteydessä, joista aiheutuu vaikutuksia sisämarkkinoilla ja joilla on rajatylittäviä vaikutuksia.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Kriisin vaikutukset sisämarkkinoihin voivat olla kaksitahoiset. Yhtäältä kriisi voi estää vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja siten häiritä niiden normaalia toimintaa. Toisaalta se voi pahentaa kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen pulaa sisämarkkinoilla. Asetuksessa olisi käsiteltävä näitä molempia sisämarkkinoihin kohdistuvia vaikutuksia.
(6)  Kriisin vaikutukset sisämarkkinoihin voivat estää vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja siten häiritä niiden normaalia toimintaa. Kriisi voi pahentaa kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen pulaa sisämarkkinoilla. Tässä asetuksessa olisi käsiteltävä tavaroiden, palvelujen tai henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen sisämarkkinoilla kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Koska sisämarkkinoihin ja niiden toimitusketjuihin vaikuttavien tulevien kriisien erityisiä näkökohtia on vaikea ennustaa, tässä asetuksessa olisi säädettävä yleisestä kehyksestä, jolla ennakoidaan, lievennetään ja minimoidaan kielteisiä vaikutuksia ja valmistaudutaan kielteisiin vaikutuksiin, joita mikä tahansa kriisi voi aiheuttaa sisämarkkinoilla ja niiden toimitusketjuissa.
(7)  Koska sisämarkkinoihin ja niiden toimitusketjuihin vaikuttavien tulevien kriisien erityisiä näkökohtia on vaikea ennustaa, tässä asetuksessa olisi säädettävä yleisestä kehyksestä, jolla ennakoidaan, lievennetään ja minimoidaan kielteisiä vaikutuksia ja valmistaudutaan kielteisiin vaikutuksiin, joita mikä tahansa kriisi voi aiheuttaa sisämarkkinoilla ja niiden toimitusketjuissa, ja vahvistetaan sisämarkkinoiden ja niiden toimitusketjujen häiriönsietokykyä.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Tässä asetuksessa säädetty toimenpidekehys olisi otettava käyttöön johdonmukaisella, avoimella, tehokkaalla, oikeasuhteisella ja oikea-aikaisella tavalla ottaen asianmukaisesti huomioon tarve ylläpitää yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, kuten yleistä turvallisuutta, turvallisuutta, yleistä järjestystä tai kansanterveyttä, kunnioittaen jäsenvaltioiden vastuuta kansallisen turvallisuuden takaamisesta ja niiden toimivaltaa turvata muut keskeiset valtion toiminnot, mukaan lukien valtion alueellisen koskemattomuuden varmistaminen ja yleisen järjestyksen ylläpitäminen.
(8)  Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet olisi otettava käyttöön johdonmukaisella, avoimella, tehokkaalla, oikeasuhteisella ja oikea-aikaisella tavalla ottaen asianmukaisesti huomioon tarve ylläpitää yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, kuten yleistä turvallisuutta, turvallisuutta, yleistä järjestystä tai kansanterveyttä, kunnioittaen jäsenvaltioiden vastuuta kansallisen turvallisuuden takaamisesta ja niiden toimivaltaa turvata muut keskeiset valtion toiminnot, mukaan lukien valtion alueellisen koskemattomuuden varmistaminen ja yleisen järjestyksen ylläpitäminen. Näin ollen tämä asetus ei saisi vaikuttaa kansalliseen turvallisuuteen ja puolustukseen liittyviin kysymyksiin.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Tätä varten tässä asetuksessa säädetään
(9)  Tätä varten tässä asetuksessa säädetään tarvittavista keinoista, joilla varmistetaan sisämarkkinoiden jatkuva toiminta, tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden, myös työntekijöiden, vapaa liikkuvuus ja kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen saatavuus kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille kriisiaikoina.
—  tarvittavista keinoista, joilla varmistetaan sisämarkkinoiden, sisämarkkinoilla toimivien yritysten ja niiden strategisten toimitusketjujen toiminnan jatkuminen, mukaan lukien tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaa liikkuvuus kriisiaikoina ja kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen saatavuus kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille kriisiaikoina;
—  foorumista asianmukaista koordinointia, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa varten; and
—  keinoista niiden tietojen oikea-aikaiseen saavutettavuuteen ja saatavuuteen, joita yritykset ja kansalaiset tarvitsevat kohdennettua toimintaa ja asianmukaista markkinakäyttäytymistä varten kriisin aikana.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Tämän asetuksen olisi mahdollisuuksien mukaan mahdollistettava tapahtumien ja kriisien ennakointi sisämarkkinatalouden strategisesti tärkeitä aloja koskevan jatkuvan analyysin ja unionin jatkuvan ennakointityön pohjalta.
Poistetaan.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Tämä asetus ei saisi olla päällekkäinen EU:n terveysturvakehyksen nojalla lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita tai muita lääketieteellisiä vastatoimia koskevan nykyisen kehyksen kanssa, mukaan lukien valtioiden rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia koskeva asetus (EU).../... [(COM(2020) 727)], toimenpidekehystä kriisin kannalta olennaisten lääketieteellisten vastatoimien tarjonnan varmistamiseksi koskeva neuvoston asetus (EU).../... [hätätilannekehystä koskeva asetus (COM(2021) 577)], ECDC:n toimeksiannon laajentamista koskeva asetus (EU).../... [(COM(2020) 726)] ja EMAn toimeksiannon laajentamista koskeva asetus (EU) 2022/123. Sen vuoksi lääkkeet, lääkinnälliset laitteet tai muut lääketieteelliset vastatoimet, jotka on sisällytetty hätätilannekehystä koskevan asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, lukuun ottamatta säännöksiä, jotka koskevat vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoiden hätätilan aikana, ja erityisesti säännöksiä, joiden tarkoituksena on vapaan liikkuvuuden palauttaminen ja helpottaminen ja jotka koskevat ilmoitusmekanismia.
(11)  Tämä asetus ei saisi olla päällekkäinen EU:n terveysturvakehyksen nojalla lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita tai muita lääketieteellisiä vastatoimia koskevan nykyisen kehyksen kanssa, mukaan lukien asetus (EU) 2022/123 ja asetus (EU) 2022/2371. Sen vuoksi lääkkeet, lääkinnälliset laitteet tai muut lääketieteelliset vastatoimet, jotka kuuluvat niiden piiriin, jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, lukuun ottamatta säännöksiä, jotka koskevat vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoiden hätätilan aikana, ja erityisesti säännöksiä, joiden tarkoituksena on vapaan liikkuvuuden palauttaminen ja helpottaminen ja jotka koskevat ilmoitusmekanismia.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Tällä asetuksella olisi täydennettävä poliittisen kriisitoiminnan integroituja järjestelyjä, joita neuvosto hallinnoi neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/1993 nojalla, siltä osin kuin on kyse toiminnasta, joka koskee poliittista päätöksentekoa edellyttäviä monialaisten kriisien sisämarkkinavaikutuksia.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Jotta voidaan ottaa huomioon sisämarkkinoiden hätätilanteen poikkeuksellinen luonne ja sen mahdolliset kauaskantoiset vaikutukset sisämarkkinoiden perustavanlaatuiseen toimintaan, neuvostolle olisi poikkeuksellisesti siirrettävä täytäntöönpanovaltaa sisämarkkinoiden hätätilavaiheen ottamiseksi käyttöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 281 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
(16)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa työoikeuteen tai työoloihin ja työehtoihin, työterveys ja -turvallisuus mukaan lukien, eikä neuvotteluoikeuteen ja työmarkkinaosapuolten itsenäisyyteen.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  SEUT-sopimuksen 21 artiklassa määrätään jokaisen EU:n kansalaisen oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, jollei perussopimuksissa määrätyistä ja niiden soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädetyistä rajoituksista ja ehdoista muuta johdu. Yksityiskohtaisista ehdoista ja rajoituksista säädetään direktiivissä 2004/38/EY. Kyseisessä direktiivissä vahvistetaan näihin rajoituksiin sovellettavat yleiset periaatteet ja syyt, joilla tällaiset toimenpiteet voidaan perustella. Näitä syitä ovat yleinen järjestys, yleinen turvallisuus tai kansanterveys. Tässä yhteydessä vapaan liikkuvuuden rajoitukset voivat olla perusteltuja, jos ne ovat oikeasuhteisia ja syrjimättömiä. Tällä asetuksella ei ole tarkoitus säätää muista perusteista henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden rajoittamiselle kuin ne, joista säädetään direktiivin 2004/38/EY VI luvussa.
(17)   Jos tämän asetuksen nojalla toteutettaviin toimiin liittyy henkilötietojen käsittelyä, tällaisessa käsittelyssä olisi noudatettava henkilötietojen suojaa koskevaa unionin lainsäädäntöä eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/6791 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/17251 b.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Tässä asetuksessa säädetyt henkilöiden vapaan liikkuvuuden palauttamista ja helpottamista koskevat toimenpiteet ja muut henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen vaikuttavat toimenpiteet perustuvat SEUT-sopimuksen 21 artiklaan ja täydentävät direktiiviä 2004/38/EY vaikuttamatta sen soveltamiseen sisämarkkinoiden hätätilanteiden aikana. Tällaiset toimenpiteet eivät saisi johtaa siihen, että sallitaan tai perustellaan perussopimusten tai unionin oikeuden muiden säännösten vastaisia vapaan liikkuvuuden rajoituksia.
(18)  Tässä asetuksessa vahvistetaan oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat talouden toimijoita ja erityisesti luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, yritysten mahdolliset tilapäiset yhteenliittymät mukaan lukien, jotka tarjoavat markkinoilla ratkaisevan tärkeitä tuotteita tai palveluja. Lisäksi siinä määritellään ratkaisevan tärkeät alat, jotka ovat systeemisiä ja elintärkeitä sisämarkkinoiden toiminnan kannalta, erityisesti alat, jotka liittyvät tavaroiden, palvelujen tai henkilöiden rajat ylittävään vapaaseen liikkuvuuteen, esimerkiksi elintarvike-, liikenne-, huolto-, terveydenhuolto- tai tietotekniikka-ala.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  SEUT-sopimuksen 45 artiklassa määrätään työntekijöiden oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen, jollei perussopimuksissa määrätyistä ja niiden soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädetyistä rajoituksista ja ehdoista muuta johdu. Tämä asetus sisältää säännöksiä, joilla täydennetään nykyisiä toimenpiteitä henkilöiden vapaan liikkuvuuden vahvistamiseksi, avoimuuden lisäämiseksi ja hallinnollisen avun antamiseksi sisämarkkinoiden hätätilanteissa. Näihin toimenpiteisiin kuuluu keskitettyjen yhteyspisteiden perustaminen ja asettaminen työntekijöiden ja heidän edustajiensa saataville jäsenvaltioissa ja unionin tasolla tämän asetuksen mukaisen sisämarkkinoiden valppaustila- ja hätätilavaiheen aikana.
(19)  Sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi tällä asetuksella olisi perustettava sisämarkkinoiden hätätilaa ja häiriönsietokykyä käsittelevä neuvoa-antava elin, jäljempänä ’neuvoa-antava elin’, joka antaa komissiolle neuvoja asianmukaisista toimenpiteistä, joilla ennakoidaan tai ehkäistään kriisin vaikutuksia tai reagoidaan niihin. Euroopan parlamentin olisi voitava nimetä asiantuntija neuvoa-antavan elimen jäseneksi. Komission olisi kutsuttava muiden kriisiin liittyvien unionin tason elinten edustajat tarkkailijoiksi neuvoa-antavan elimen asiaankuuluviin kokouksiin, mukaan lukien tarvittaessa alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean edustajat. Komission olisi varmistettava, että Euroopan parlamentti saa kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden edustajat. Euroopan parlamentilla olisi myös oltava järjestelmällisesti pääsy neuvoa-antavan elimen kokouksiin, joihin on kutsuttu jäsenvaltioiden asiantuntijat. EFTA-valtioiden edustajien osallistuminen tarkkailijoina olisi varmistettava Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mukaisesti sekä unionin ja Sveitsin valaliiton kahdenvälisten sopimusten mukaisesti. Neuvoa-antavan elimen olisi erityisesti avustettava ja neuvottava komissiota sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka vaikuttavat tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden, myös työntekijöiden, vapaaseen liikkuvuuteen keskittyen erityisesti liikkuviin työntekijöihin, rajatyöntekijät ja muut toisessa jäsenvaltiossa työskentelevät mukaan lukien.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Jos jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tavaroiden tai henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen tai palvelujen tarjoamisen vapauteen valmistauduttaessa sisämarkkinoiden hätätilanteisiin ja hätätilanteiden aikana, niiden olisi rajoitettava tällaiset toimenpiteet siihen, mikä on tarpeen, ja poistettava ne heti, kun tilanne sen sallii. Tällaisissa toimenpiteissä olisi noudatettava suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteita ja otettava huomioon raja-alueiden erityistilanne.
(20)   Erityisesti kriisiaikoina on olennaisen tärkeää taata suurempi avoimuus ja vastuuvelvollisuus unionin perusarvojen mukaisesti. Euroopan parlamentilla on keskeinen rooli demokraattisen vastuuvelvollisuuden varmistamisessa. Niinpä tässä asetuksessa olisi vahvistettava säännöt, joilla tehostetaan komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston välistä hätätilaa ja häiriönsietokykyä koskevaa vuoropuhelua.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)   Sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönoton olisi johdettava jäsenvaltioiden velvoitteeseen ilmoittaa kriisin kannalta olennaisista vapaan liikkuvuuden rajoituksista.
(21)   Jotta voidaan varmistaa tehokas koordinointi ja tietojenvaihto hätätilanteissa, tässä asetuksessa säädetään jäsenvaltioiden velvollisuudesta nimetä keskusyhteystoimistot, jotka vastaavat yhteydenpidosta komission nimeämään unionin tason keskusyhteystoimistoon ja muiden jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistoihin.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Kun komissio tarkastelee ilmoitettujen toimenpide-ehdotusten tai hyväksyttyjen toimenpiteiden yhteensopivuutta suhteellisuusperiaatteen kanssa, sen olisi otettava asianmukaisesti huomioon muuttuva kriisitilanne ja rajalliset tiedot, jotka jäsenvaltioilla on usein käytettävissään, kun ne pyrkivät vähentämään syntyviä riskejä kriisin yhteydessä. Jos se on olosuhteiden vuoksi perusteltua ja tarpeen, komissio voi minkä tahansa käytettävissä olevan tiedon, myös asiantuntijatiedon tai tieteellisen tiedon, perusteella harkita, ovatko ennalta varautumisen periaatteeseen nojautuvat jäsenvaltioiden väitteet perusteltu syy henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevien rajoitusten hyväksymiselle. Komission tehtävänä on varmistaa, että tällaiset toimenpiteet ovat unionin lainsäädännön mukaisia eivätkä luo perusteettomia esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle. Komission olisi reagoitava jäsenvaltioiden ilmoituksiin mahdollisimman nopeasti, ottaen huomioon kyseisen kriisin olosuhteet, ja viimeistään tässä asetuksessa säädetyissä määräajoissa.
(22)   Häiriönsietokyky on avainasemassa sen varmistamiseksi, että sisämarkkinat saavuttavat yhden perimmäisistä tavoitteistaan eli tukevat unionin taloutta. Tämän asetuksen olisi mahdollistettava tapahtumien ja kriisien ennakointi sisämarkkinoiden talouden ratkaisevan tärkeitä aloja koskevan jatkuvan analyysin ja unionin jatkuvan ennakointityön pohjalta. Jotta voidaan varmistaa kaikkien toimijoiden kriisivalmius, on tarpeen laatia säännöt vähintään joka toinen vuosi tehtävistä stressitesteistä sekä koulutuksesta ja kriisiprotokollista, joihin osallistuvat asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten lisäksi myös sidosryhmät, kuten yritykset, työmarkkinaosapuolet ja asiantuntijat. Lisäksi on olennaisen tärkeää vahvistaa säännöt ratkaisevan tärkeiden tavaroiden varmuusvarastoista, jotta voidaan varmistaa asianmukainen tietojenvaihto ja tarjota jäsenvaltioille tukea ja siten auttaa niitä koordinoimaan ja yhdenmukaistamaan toimiaan.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa säädettyjä erityisiä sisämarkkinoiden hätätoimia käytetään ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä tiettyyn sisämarkkinoiden hätätilaan reagoimiseksi, tällaisten toimien käyttöönoton olisi edellytettävä komission täytäntöönpanosäädöstä, jossa ilmoitetaan käyttöönoton syyt ja ne kriisin kannalta olennaiset tavarat tai palvelut, joihin toimia sovelletaan.
(23)   Kriittisten alojen määrittämistä varten olisi vahvistettava menetelmä, jossa otetaan huomioon erityiset kriteerit eli kauppavirrat, kysyntä ja tarjonta, tarjonnan keskittyminen, unionin ja maailmanlaajuinen tuotanto ja tuotantokapasiteetti arvoketjun eri vaiheissa sekä talouden toimijoiden keskinäiset riippuvuussuhteet.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Jotta voidaan lisäksi varmistaa täytäntöönpanosäädösten oikeasuhteisuus ja ottaa asianmukaisesti huomioon talouden toimijoiden rooli kriisinhallinnassa, komission olisi turvauduttava sisämarkkinoiden hätätilan käyttöönottoon vain, jos talouden toimijat eivät pysty tarjoamaan ratkaisua vapaaehtoisesti kohtuullisessa ajassa. Syyt tähän olisi mainittava kussakin tällaisessa säädöksessä ja kriisin kaikkien näkökohtien osalta.
(24)   Valppaustilavaiheessa ennen sisämarkkinoiden hätätilaa on tärkeää yksilöidä tavaroiden toimitusketjut ja ratkaisevan tärkeät palvelut ja seurata niitä sekä ratkaisevan tärkeiden työntekijäryhmien vapaata liikkuvuutta. Jotta voidaan ottaa huomioon valppaustilavaiheen käyttöönotto ja sen mahdollisesti aiheuttamat vaikutukset sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa valppaustilavaiheen käyttöön ottamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Valppaustilavaihe olisi otettava käyttöön enintään kuudeksi kuukaudeksi siten, että sitä voidaan jatkaa samanpituisella ajanjaksolla ottaen asianmukaisesti huomioon neuvoa-antavan elimen antama lausunto. Komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus havainnoistaan, jotka koskevat valppaustilavaiheen aikana toteutettua tavaroiden toimitusketjujen, ratkaisevan tärkeiden palvelujen, ratkaisevan tärkeiden työntekijäryhmien vapaan liikkuvuuden ja keskeisimpien talouden toimijoiden luettelon seurantaa.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Komission olisi käytettävä talouden toimijoille osoitettuja tietopyyntöjä ainoastaan silloin, kun sisämarkkinoiden hätätilaan reagoimiseksi tarvittavia tietoja, kuten tietoja, jotka ovat tarpeen komission jäsenvaltioiden puolesta tekemiä hankintoja varten tai kriisin kannalta olennaisten tavaroiden, joiden toimitusketjut ovat häiriintyneet, valmistajien tuotantokapasiteetin arviointia varten, ei voida saada julkisista lähteistä tai vapaaehtoisesti toimitettujen tietojen perusteella.
(25)   Komission olisi arvioitava huolellisesti sisämarkkinoiden toimintaan kohdistuvien häiriöiden vakavuutta ja kriisin vaikutuksia konkreettisen ja luotettavan näytön perusteella ja otettava asianmukaisesti huomioon tässä asetuksessa säädetyt kriteerit.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)   Sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönoton myötä olisi myös ryhdyttävä soveltamaan tiettyjä kriisitoimintamenettelyjä, joilla mukautetaan unionin yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden suunnittelua, valmistusta, vaatimustenmukaisuuden arviointia ja markkinoille saattamista koskevia sääntöjä. Näiden kriisitoimintamenettelyjen olisi mahdollistettava se, että tuotteet, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tuotteiksi, voidaan saattaa nopeasti markkinoille hätätilassa. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten olisi asetettava kriisin kannalta olennaisten tavaroiden vaatimustenmukaisuuden arviointi etusijalle muihin vireillä oleviin muita tuotteita koskeviin hakemuksiin nähden. Toisaalta tapauksissa, joissa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt viivästyvät kohtuuttomasti, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava myöntää lupia tuotteille, joille ei ole suoritettu sovellettavia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä niiden markkinoille saattamiseksi, edellyttäen että tuotteet ovat sovellettavien turvallisuusvaatimusten mukaisia. Tällaiset luvat ovat voimassa ainoastaan sen myöntäneen jäsenvaltion alueella, ja niiden voimassaolo on rajoitettava sisämarkkinoiden hätätilan kestoon. Jotta voidaan helpottaa kriisin kannalta olennaisten tuotteiden tarjonnan lisäämistä, olisi lisäksi otettava käyttöön tiettyjä joustomahdollisuuksia vaatimustenmukaisuusolettamaa koskevan mekanismin osalta. Sisämarkkinoiden hätätilassa kriisin kannalta olennaisten tavaroiden valmistajien olisi voitava hyödyntää myös kansallisia ja kansainvälisiä standardeja, jotka tarjoavat vastaavan suojan tason kuin yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit. Tapauksissa, joissa jälkimmäisiä ei ole tai sisämarkkinoiden häiriöt tekevät niiden noudattamisesta kohtuuttoman vaikeaa, komission olisi voitava antaa yhteisiä vapaaehtoisesti tai pakollisesti sovellettavia teknisiä eritelmiä, jotta valmistajille voidaan tarjota käyttövalmiita teknisiä ratkaisuja.
(26)   Jotta voidaan ottaa huomioon sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönoton poikkeuksellisuus ja sen mahdolliset kauaskantoiset seuraukset, pitäen mielessä, että se voi vaikuttaa kielteisesti tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen, ja jotta voidaan varmistaa asianmukainen julkinen valvonta, sisämarkkinoiden hätätilavaihe olisi otettava käyttöön ainoastaan säädöksellä, joka annetaan komission ehdotuksesta tehdyllä päätöksellä ja jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät viipymättä yhdessä. Kriisiaikoina tarvitaan nopeaa päätöksentekoa, ja tähän tarpeeseen vastaamiseksi päätökset sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönotosta voitaisiin tehdä käyttämällä kiireellisiä menettelyjä, koska näitä menettelyjä on jo aiemmin käytetty onnistuneesti.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
(27)  Nämä alakohtaisia unionin yhdenmukaistettuja sääntöjä koskevat kriisin kannalta olennaiset mukautukset edellyttävät kohdennettuja mukautuksia seuraaviin 19 alakohtaiseen kehykseen: direktiivi 2000/14/EY, direktiivi 2006/42/EU, direktiivi 2010/35/EU, direktiivi 2013/29/EU, direktiivi 2014/28/EU, direktiivi 2014/29/EU, direktiivi 2014/30/EU, direktiivi 2014/31/EU, direktiivi 2014/32/EU, direktiivi 2014/33/EU, direktiivi 2014/34/EU, direktiivi 2014/35/EU, direktiivi 2014/53/EU, direktiivi 2014/68/EU, asetus (EU) 2016/424, asetus (EU) 2016/425, asetus (EU) 2016/426, asetus (EU) 2019/1009 ja asetus (EU) N:o 305/2011. Hätätilamenettelyjen soveltamisen ehtona olisi oltava sisämarkkinoiden hätätilan käyttöönotto, ja soveltaminen olisi rajoitettava kriisin kannalta olennaisiksi tuotteiksi nimettyihin tuotteisiin.
(27)   Hätätilamenettelyjen soveltamisen ehtona olisi oltava sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönotto, ja soveltaminen olisi rajoitettava kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyihin tuotteisiin. Näin ollen sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönoton olisi tarvittaessa käynnistettävä myös sellaisten tiettyjen kriisinhallintamenettelyjen soveltaminen, jotka koskevat sellaisten tavaroiden suunnittelua, valmistusta, vaatimustenmukaisuuden arviointia ja markkinoille saattamista, joihin sovelletaan unionin yhdenmukaistettuja sääntöjä tai yleisen turvallisuuskehyksen sääntöjä, siten että tämä koskee ainoastaan kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjä tuotteita.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Tapauksissa, joissa sisämarkkinoiden toimintaan kohdistuu huomattavia riskejä tai strategisesti tärkeistä tavaroista on vakava pula tai niiden kysyntä on poikkeuksellisen suurta, unionin tason toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan kriisin kannalta olennaisten tuotteiden saatavuus, kuten ensisijaisiksi luokitellut tilaukset, voivat osoittautua välttämättömiksi, jotta päästään palaamaan sisämarkkinoiden normaaliin toimintaan.
(28)   Jäsenvaltioiden asettamat tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden rajoitukset olisi kiellettävä, elleivät ne ole syrjimättömiä, perusteltuja ja oikeasuhteisia. Perussopimuksessa vahvistettuja perusvapauksia ei saisi voida väliaikaisesti kumota kriisiaikoina, eivätkä jäsenvaltiot saisi käyttää hätätilannetta tekosyynä hyväksyäkseen rajoituksia, jotka ovat perussopimuksen sääntöjen vastaisia. Sisämarkkinoiden hätätilaan reagoinnissa olisi noudatettava tiukasti tällaisia sääntöjä sekä tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä. Jos jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tavaroiden tai henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen tai palvelujen tarjoamisen vapauteen varauduttaessa sisämarkkinoiden hätätilanteisiin ja hätätilanteiden aikana, niiden olisi rajoitettava tällaiset toimenpiteet siihen, mikä on tarpeen, ja poistettava ne heti, kun hätätilavaihe lopetetaan, tai aiemmin, kun niitä ei enää tarvita. Tällaisissa toimenpiteissä olisi noudatettava suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteita ja otettava huomioon raja-alueiden erityistilanne.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Jotta voidaan hyödyntää komission ostovoimaa ja neuvotteluasemaa sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätilavaiheen aikana, jäsenvaltioiden olisi voitava pyytää komissiota tekemään hankintoja niiden puolesta.
(29)  Talouden toimijoita edustavat organisaatiot ovat todenneet, että talouden toimijoilla ei ollut riittävästi tietoa jäsenvaltioiden kriisitoimista pandemian aikana. Tämä johtui osittain siitä, etteivät ne tienneet, mistä tällaisia tietoja voisi saada, ja osittain kieliongelmista ja hallinnollisesta rasitteesta, joka aiheutui toistuvien tiedustelujen tekemisestä kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti jatkuvasti muuttuvassa sääntely-ympäristössä. Tämä esti niitä tekemästä tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä siitä, missä määrin ne voivat turvautua vapaata liikkuvuutta koskeviin oikeuksiinsa tai jatkaa rajat ylittävää liiketoimintaa kriisin aikana. On välttämätöntä parantaa kansallisen ja unionin tason kriisitoimia koskevien tietojen saatavuutta.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
(30)  Jos sisämarkkinoilla on vakava pula kriisin kannalta olennaisista tuotteista tai palveluista sisämarkkinoiden hätätilan aikana ja on selvää, että sisämarkkinoilla toimivat talouden toimijat eivät tuota tällaisia tavaroita mutta voisivat periaatteessa muuttaa tuotantolinjojaan tai että niiden kapasiteetti ei riitä tarvittavien tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen, komission olisi voitava suositella jäsenvaltioille viimeisenä keinona toimia, joilla helpotetaan tai pyydetään valmistajien tuotantokapasiteetin tai palveluntarjoajien kapasiteetin lisäämistä tai muuttamista kriisin kannalta olennaisten palvelujen tarjoamiseksi. Näin toimiessaan komissio tiedottaisi jäsenvaltioille pulan vakavuudesta ja siitä, minkä tyyppisiä kriisin kannalta olennaisia tavaroita tai palveluja tarvitaan, ja tarjoaisi tukea ja neuvoja EU:n säännöstön joustomahdollisuuksista tätä tarkoitusta varten.
(30)  SEUT-sopimuksen 21 artiklassa määrätään jokaisen unionin kansalaisen oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, jollei perussopimuksissa määrätyistä ja niiden soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädetyistä rajoituksista ja ehdoista muuta johdu. Yksityiskohtaisista ehdoista ja rajoituksista säädetään direktiivissä 2004/38/EY. Kyseisessä direktiivissä vahvistetaan näihin rajoituksiin sovellettavat yleiset periaatteet ja syyt, joilla tällaiset toimenpiteet voidaan perustella. Näitä syitä ovat yleinen järjestys, yleinen turvallisuus tai kansanterveys. Tässä yhteydessä vapaan liikkuvuuden rajoitukset voivat olla perusteltuja, jos ne ovat oikeasuhteisia ja syrjimättömiä. Tällä asetuksella ei ole tarkoitus säätää muista perusteista henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden rajoittamiselle kuin ne, joista säädetään direktiivin 2004/38/EY VI luvussa.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
(31)  Sääntelyn joustavuuden varmistavien toimenpiteiden ansiosta komissio voisi suositella jäsenvaltioille, että ne nopeuttavat sellaisten lupien myöntämismenettelyjä, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan lisätä kapasiteettia kriisin kannalta olennaisten tavaroiden tuottamiseksi tai kriisin kannalta olennaisten palvelujen tarjoamiseksi.
(31)  Tässä asetuksessa säädetyt henkilöiden vapaan liikkuvuuden helpottamista koskevat toimenpiteet ja muut henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen vaikuttavat toimenpiteet perustuvat SEUT-sopimuksen 21 artiklaan ja täydentävät direktiiviä 2004/38/EY vaikuttamatta sen soveltamiseen sisämarkkinoiden hätätilanteiden aikana. Tällaiset toimenpiteet eivät saisi johtaa siihen, että sallitaan tai perustellaan perussopimusten tai unionin oikeuden muiden säännösten vastaisia vapaan liikkuvuuden rajoituksia.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
(32)  Sen varmistamiseksi, että sisämarkkinoiden hätätilan aikana on saatavilla kriisin kannalta olennaisia tavaroita, komissio voi lisäksi pyytää kriisin kannalta olennaisissa toimitusketjuissa toimivia talouden toimijoita asettamaan etusijalle kriisin kannalta olennaisten lopputuotteiden tuotannossa tarvittavien tuotantopanosten tilaukset tai tällaisten lopputuotteiden tilaukset. Jos talouden toimija kieltäytyy hyväksymästä ja asettamasta etusijalle tällaisia tilauksia sen jälkeen, kun on objektiivista näyttöä siitä, että kriisin kannalta olennaisten tavaroiden saatavuus on välttämätöntä, komissio voi päättää pyytää asianomaisia talouden toimijoita hyväksymään ja asettamaan etusijalle tietyt tilaukset, joiden täyttäminen on ensisijainen muihin yksityis- tai julkisoikeudellisiin velvoitteisiin nähden. Jos toimija ei hyväksy pyyntöä, sen on esitettävä perustellut syyt pyynnön hylkäämiselle. Komissio voi julkistaa tällaisen perustellun selityksen tai osan siitä ottaen huomioon liikesalaisuuden.
(32)   SEUT-sopimuksen 45 artiklassa määrätään työntekijöiden oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen, jollei perussopimuksissa määrätyistä ja niiden soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädetyistä rajoituksista ja ehdoista muuta johdu. Tämä asetus sisältää säännöksiä, joilla täydennetään nykyisiä toimenpiteitä henkilöiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi, avoimuuden lisäämiseksi ja hallinnollisen avun antamiseksi sisämarkkinoiden hätätilanteissa. Näihin toimenpiteisiin kuuluu keskitettyjen yhteyspisteiden perustaminen ja niiden asettaminen työntekijöiden ja heidän edustajiensa saataville jäsenvaltioissa ja unionin tasolla tämän asetuksen mukaisen sisämarkkinoiden valppaustila- ja hätätilavaiheen aikana. Jäsenvaltioita ja komissiota kannustetaan käyttämään olemassa olevia välineitä näiden yhteyspisteiden perustamista ja ylläpitämistä varten. Tällaisten yhteyspisteiden olisi oltava aktiivisia myös muulloin kuin hätätilavaiheen aikana, ja niiden olisi helpotettava yhteydenpitoa jäsenvaltioiden välillä ja neuvoa-antavan elimen kanssa.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)   Jotta voidaan varmistaa kriisin kannalta olennaisten tavaroiden saatavuus sisämarkkinoiden hätätilassa, komissio voi lisäksi suositella, että jäsenvaltiot jakavat varmuusvarastoja ottaen asianmukaisesti huomioon solidaarisuuden, tarpeellisuuden ja suhteellisuuden periaatteet.
(33)   Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa siltä osin kuin on kyse mahdollisuudesta toteuttaa tukitoimenpiteitä henkilöiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale
(34)  Jos tämän asetuksen nojalla toteutettaviin toimiin liittyy henkilötietojen käsittelyä, tällaisessa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava henkilötietojen suojaa koskevaa unionin lainsäädäntöä eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/172541 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67942.
(34)  Jäsenvaltiot olisi sisämarkkinoiden valppaustila- tai hätätilavaiheen käyttöönoton seurauksena velvoitettava ilmoittamaan komissiolle sellaisten toimenpiteiden hyväksymisestä, jotka koskevat tavaroiden vapaan liikkuvuuden, palvelujen tarjoamisen vapauden ja henkilöiden, myös työntekijöiden, vapaan liikkuvuuden kriisin kannalta olennaisia rajoituksia, ja ilmoituksen ohella olisi toimitettava perustelut tällaisten toimenpiteiden käyttöönotolle. Tällaisten toimenpiteiden oikeasuhteisuutta koskevissa perusteluissa olisi otettava huomioon toimenpiteiden vaikutus, laajuus ja odotettu kesto.
__________________
41 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
42 parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/769, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale
(35)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano ja saavuttaa aloitteen tavoitteet, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa siltä osin kuin on kyse mahdollisuudesta hyväksyä tukitoimenpiteitä henkilöiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi ja yksilöllisiä tavoitteita koskevan luettelon laatimiseksi (määrät ja määräajat) niitä varmuusvarastoja varten, jotka jäsenvaltioiden olisi pidettävä yllä. Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa siltä osin kuin kyse valppaustilavaiheen ja valppaustoimien käyttöönotosta, jotta voidaan seurata tarkasti strategisia toimitusketjuja ja koordinoida strategisten tavaroiden varmuusvarastojen kerryttämistä. Komissiolle olisi myös siirrettävä täytäntöönpanovaltaa erityisten hätätoimien ottamiseksi käyttöön sisämarkkinoiden hätätilan aikana, jotta mahdollistetaan nopea ja koordinoitu toiminta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
(35)   Kun komissio tarkastelee ilmoitettujen toimenpide-ehdotusten tai hyväksyttyjen toimenpiteiden yhteensopivuutta suhteellisuusperiaatteen kanssa, sen olisi otettava asianmukaisesti huomioon muuttuva kriisitilanne ja rajalliset tiedot, jotka jäsenvaltioilla on usein käytettävissään, kun ne pyrkivät vähentämään syntyviä riskejä kriisin yhteydessä. Jos se on olosuhteiden vuoksi perusteltua ja tarpeen, komissio voi minkä tahansa käytettävissä olevan tiedon, myös asiantuntijatiedon tai tieteellisen tiedon, perusteella arvioida jäsenvaltioiden väitteitä. Komission tehtävänä on varmistaa, että tällaiset toimenpiteet ovat unionin lainsäädännön mukaisia eivätkä luo perusteettomia esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle. Komission olisi reagoitava jäsenvaltioiden ilmoituksiin mahdollisimman nopeasti, ottaen huomioon kyseisen kriisin olosuhteet, ja viimeistään tässä asetuksessa säädetyissä määräajoissa.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale
(36)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on tunnustettu erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’. Siinä kunnioitetaan erityisesti perusoikeuskirjan 7 artiklassa vahvistettua talouden toimijoiden oikeutta yksityisyyteen, 8 artiklassa vahvistettua oikeutta henkilötietojen suojaan, 16 artiklassa suojattua elinkeinovapautta ja sopimusvapautta, 17 artiklassa suojattua omistusoikeutta, artiklassa suojattua neuvotteluoikeutta ja oikeutta työtaistelutoimiin sekä 47 artiklassa määrättyä oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, vaan se voidaan toimen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä perussopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, Asetus ei saisi vaikuttaa SEUT-sopimuksessa tunnustettuun työmarkkinaosapuolten riippumattomuuteen.
(36)  Jos komissio toteaa, että ilmoitetut toimenpiteet eivät ole unionin lainsäädännön mukaisia, se voi tehdä päätöksen, jossa asianomaista jäsenvaltiota vaaditaan muuttamaan tai olemaan hyväksymättä ilmoitettua toimenpide-ehdotusta. Päätösten tekeminen ei rajoita komission valtaoikeuksia perussopimusten valvojana, jonka vastuulla on varmistaa tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden kunnioittaminen. Tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi komission olisi reagoitava unionin lainsäädännön rikkomisiin tehokkaasti rikkomusmenettelyllä.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale
(37)  Unioni on edelleen täysin sitoutunut kansainväliseen solidaarisuuteen ja tukee voimakkaasti periaatetta, jonka mukaan kaikki tämän asetuksen nojalla tarpeellisiksi katsotut toimenpiteet, mukaan lukien toimenpiteet, jotka ovat tarpeen kriittisen pulan ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi, toteutetaan kohdennetusti, avoimesti, oikeasuhteisesti, väliaikaisesti ja WTO:n velvoitteiden mukaisesti.
(37)   Sen varmistamiseksi, että kansalaiset, kuluttajat, talouden toimijat ja työntekijät ja heidän edustajansa saavat apua hätätilanteessa, on tärkeää perustaa kansalliset keskitetyt yhteyspisteet ja unionin tason keskitetty yhteyspiste. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että jokainen, johon kansalliset kriisitoimet vaikuttavat, voi saada toimivaltaisilta viranomaisilta asiaa koskevia tietoja, jotka toimitetaan selkeällä, ymmärrettävällä ja helppotajuisella kielellä ja vammaisten henkilöiden kannalta helposti saavutettavalla tavalla.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale
(38)  Unionin kehykseen on sisällyttävä alueiden välisiä osatekijöitä, jotta voidaan toteuttaa johdonmukaisia, monialaisia ja rajat ylittäviä sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätoimia, erityisesti ottaen huomioon resurssit, valmiudet ja haavoittuvuudet naapurialueilla, varsinkin raja-alueilla.
(38)   Sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa säädettyjä erityisiä sisämarkkinoiden hätätoimia käytetään ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä tiettyyn sisämarkkinoiden hätätilaan reagoimiseksi, tällaisten toimien käyttöönoton olisi edellytettävä komission täytäntöönpanosäädöstä, jossa ilmoitetaan käyttöönoton syyt ja ne kriisin kannalta olennaiset tavarat tai palvelut, joihin toimia sovelletaan.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale
(39)  Komissio aloittaa tarvittaessa myös neuvottelut tai yhteistyön unionin puolesta asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa kiinnittäen erityistä huomiota kehitysmaihin, jotta voidaan etsiä yhteistyöratkaisuja toimitusketjun häiriöihin puuttumiseksi kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Tähän on tarvittaessa sisällyttävä koordinointi asiaa käsittelevillä kansainvälisillä foorumeilla.
(39)   Jotta voidaan lisäksi varmistaa täytäntöönpanosäädösten oikeasuhteisuus ja ottaa asianmukaisesti huomioon talouden toimijoiden rooli kriisinhallinnassa, komission olisi turvauduttava sisämarkkinoiden hätätilaa koskevien toimenpiteiden käyttöönottoon vain, jos talouden toimijat eivät pysty tarjoamaan ratkaisua vapaaehtoisesti kohtuullisessa ajassa. Tämän käyttöönoton syyt olisi mainittava kussakin säädöksessä, ja niissä olisi otettava huomioon kaikki kriisin erityiset näkökohdat.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale
(40)  Jotta voidaan ottaa käyttöön kriisiprotokollakehys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tässä asetuksessa vahvistettua sääntelykehystä täsmentämällä jäsenvaltioiden ja unionin viranomaisten yhteistyötä, suojattua tietojenvaihtoa sekä riski- ja kriisiviestintää koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätilavaiheessa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
(40)  Komission olisi käytettävä talouden toimijoille osoitettuja tietopyyntöjä viimeisenä keinona ainoastaan silloin, kun sisämarkkinoiden hätätilaan reagoimiseksi tarvittavia tietoja, kuten tietoja, jotka ovat tarpeen komission jäsenvaltioiden puolesta tekemiä hankintoja varten tai kriisin kannalta olennaisten tavaroiden, joiden toimitusketjut ovat häiriintyneet, valmistajien tuotantokapasiteetin arviointia varten, ei voida saada julkisista lähteistä tai vapaaehtoisesti millä tahansa muulla tavalla toimitettujen tietojen perusteella, yhteistyössä neuvoa-antavan elimen ja jäsenvaltioiden kanssa.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale
(41)  Neuvoston asetusta (EY) N:o 2679/98, jossa säädetään sisämarkkinoiden toiminnan esteistä käytäviä kahdenvälisiä keskusteluja koskevasta mekanismista, on käytetty harvoin ja se on vanhentunut. Sen arviointi osoitti, että kyseisessä asetuksessa säädetyillä ratkaisuilla ei pystytä ottamaan huomioon sellaisten monimutkaisten kriisien realiteetteja, jotka eivät rajoitu kahden naapurijäsenvaltion rajoilla esiintyviin vaaratilanteisiin. Asetus olisi sen vuoksi kumottava,
(41)   Jos sisämarkkinoiden toimintaan kohdistuu huomattavia riskejä tai ratkaisevan tärkeistä tavaroista on vakava pula tai niiden kysyntä on poikkeuksellisen suurta, unionin tason toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan kriisin kannalta olennaisten tavaroiden saatavuus, kuten ensisijaisiksi luokitellut tilaukset, voivat osoittautua välttämättömiksi, jotta päästään palaamaan sisämarkkinoiden normaaliin toimintaan.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)
(41 a)  Jos sisämarkkinoilla on vakava pula kriisin kannalta olennaisista tavaroista ja palveluista sisämarkkinoiden hätätilan aikana ja on selvää, että sisämarkkinoilla toimivat talouden toimijat eivät tuota tällaisia tavaroita mutta voisivat periaatteessa muuttaa tuotantolinjojaan tai että niiden kapasiteetti riittäisi tarvittavien tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen, komission olisi voitava suositella jäsenvaltioille viimeisenä keinona toimia, joilla helpotetaan tai pyydetään valmistajien tuotantokapasiteetin tai palveluntarjoajien kapasiteetin lisäämistä tai muuttamista kriisin kannalta olennaisten palvelujen tarjoamiseksi. Näin toimiessaan komission olisi tiedotettava jäsenvaltioille pulan vakavuudesta ja siitä, minkä tyyppisiä kriisin kannalta olennaisia tavaroita tai palveluja tarvitaan, ja tarjottava tukea ja neuvoja EU:n säännöstön joustomahdollisuuksista tätä tarkoitusta varten.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 b kappale (uusi)
(41 b)  Sääntelyn joustavuuden varmistavien toimenpiteiden ansiosta komissio voisi suositella jäsenvaltioille, että ne nopeuttavat sellaisten lupien myöntämismenettelyjä, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan lisätä kapasiteettia kriisin kannalta olennaisten tavaroiden tuottamiseksi tai kriisin kannalta olennaisten palvelujen tarjoamiseksi.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 c kappale (uusi)
(41 c)   Sen varmistamiseksi, että sisämarkkinoiden hätätilan aikana on saatavilla kriisin kannalta olennaisia tavaroita, komissio voi lisäksi pyytää kriisin kannalta olennaisissa toimitusketjuissa toimivia talouden toimijoita asettamaan etusijalle kriisin kannalta olennaisten tavaroiden tilaukset tai kriisin kannalta olennaisten tavaroiden tuotannossa tarvittavien tuotantopanosten tilaukset. Jos talouden toimija kieltäytyy hyväksymästä kehotusta asettaa etusijalle tällaiset tilaukset, vaikka on objektiivista näyttöä siitä, että kriisin kannalta olennaisten tavaroiden saatavuus on välttämätöntä, komissio voi pyytää asianomaisia talouden toimijoita hyväksymään ja asettamaan etusijalle tietyt tilaukset, joiden täyttäminen on ensisijainen muihin yksityis- tai julkisoikeudellisiin velvoitteisiin nähden. Jos toimija ei hyväksy pyyntöä, sen on esitettävä perustellut syyt pyynnön hylkäämiselle.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 d kappale (uusi)
(41 d)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa erityisten hätätoimien, erityisesti ensisijaisiksi luokiteltujen tilausten, ottamiseksi käyttöön sisämarkkinoiden hätätilan aikana, jotta mahdollistetaan nopea ja koordinoitu toiminta. Ensisijaiseksi luokiteltu tilaus olisi tehtävä oikeudenmukaiseen ja kohtuulliseen hintaan, johon olisi tarvittaessa sisällyttävä asianmukainen korvaus kaikista talouden toimijalle aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista, mukaan lukien kustannukset, jotka johtuvat esimerkiksi unionin ulkopuolella tehdyistä sopimuksista tai tuotantolinjojen muuttamisesta. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 e kappale (uusi)
(41 e)  Lisäksi jos jossakin jäsenvaltiossa on vakava pula kriisin kannalta olennaisista tavaroista ja palveluista, asianomainen jäsenvaltio voi ilmoittaa siitä komissiolle ja esittää tarvitsemansa määrät ja muut asiaankuuluvat tiedot. Komission olisi välitettävä tiedot kaikille toimivaltaisille viranomaisille ja virtaviivaistettava jäsenvaltioiden vastausten koordinointia. Jotta voidaan varmistaa kriisin kannalta olennaisten tavaroiden saatavuus sisämarkkinoiden hätätilassa, komissio voi lisäksi suositella, että jäsenvaltiot jakavat varmuusvarastoja ottaen asianmukaisesti huomioon solidaarisuuden, tarpeellisuuden ja suhteellisuuden periaatteet.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 f kappale (uusi)
(41 f)  Jotta voidaan hyödyntää komission ostovoimaa ja neuvotteluasemaa sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätilavaiheen aikana, jäsenvaltioiden olisi voitava pyytää, että komissio tekee hankintoja niiden puolesta. On myös olennaisen tärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot koordinoivat toimiaan komission ja neuvoa-antavan elimen tuella, ennen kuin ne käynnistävät menettelyt kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen hankkimiseksi. Avoimuus on tehokkaiden julkisten hankintojen perusperiaate, joka parantaa kilpailua, lisää tehokkuutta ja luo tasapuoliset toimintaedellytykset. Euroopan parlamentille olisi ilmoitettava tämän asetuksen mukaisia yhteishankintoja koskevista menettelyistä, ja sille olisi pyynnöstä annettava pääsy kyseisten menettelyjen tuloksena tehtyihin sopimuksiin edellyttäen, että kaupallisesti arkaluonteiset tiedot, mukaan lukien liikesalaisuudet, suojataan asianmukaisesti.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 g kappale (uusi)
(41 g)  On tarpeen vahvistaa digitaalisia välineitä koskevat säännöt, jotta voidaan varmistaa valmius reagoida mahdollisiin tuleviin hätätilanteisiin oikea-aikaisesti ja tehokkaasti sekä taata sisämarkkinoiden jatkuva toiminta, tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaa liikkuvuus kriisiaikoina sekä kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen saatavuus kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Kun komissio perustaa tällaisia välineitä, sen olisi pyrittävä varmistamaan yhteentoimivuus jo olemassa olevien digitaalisten välineiden, kuten sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI), kanssa, jotta vältetään päällekkäiset vaatimukset ja hallinnolliset lisärasitteet. Tässä asetuksessa olisi myös vahvistettava säännöt asianmukaista koordinointia, yhteistyötä ja tietojenvaihtoa varten ja perustettava digitaaliset välineet, joilla taataan kriittisten tavaroiden ja palvelujen nopeiden kaistojen toiminta, millä pyritään nopeuttamaan lupa-, rekisteröinti- tai ilmoitusmenettelyjä. Jotta voidaan lisätä kaikkien talouden toimijoiden ja erityisesti yritysten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista, komission olisi lisäksi perustettava sidosryhmäfoorumi, jolla helpotetaan ja kannustetaan toteuttamaan vapaaehtoisia toimia sisämarkkinoiden hätätilanteisiin reagoimiseksi.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 h kappale (uusi)
(41 h)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on tunnustettu erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’. Siinä kunnioitetaan erityisesti perusoikeuskirjan 7 artiklassa vahvistettua talouden toimijoiden oikeutta yksityisyyteen, 8 artiklassa vahvistettua oikeutta henkilötietojen suojaan, 16 artiklassa suojattua elinkeinovapautta ja sopimusvapautta, 17 artiklassa suojattua omistusoikeutta, 28 artiklassa suojattua neuvotteluoikeutta ja oikeutta työtaistelutoimiin sekä 47 artiklassa määrättyä oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 i kappale (uusi)
(41 i)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, vaan se voidaan toimen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä perussopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 j kappale (uusi)
(41 j)   Komission olisi arvioitava tämän asetuksen vaikuttavuutta ja toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, johon sisältyy arvio neuvoa-antavan elimen työstä, stressitesteistä, koulutuksesta ja kriisiprotokollista, hätätilatilavaiheen käyttöönottoa koskevista kriteereistä sekä digitaalisten välineiden käytöstä. Lisäksi olisi toimitettava kertomukset aina sen jälkeen, kun hätätilatilavaihe on lopetettu. Näihin kertomuksiin olisi sisällyttävä arviointi hätätilajärjestelmän toiminnasta ja hätätoimien vaikutuksesta perusoikeuksiin, esimerkiksi elinkeinovapauteen, vapauteen hakea työtä ja tehdä työtä sekä neuvotteluoikeuteen ja työtaistelutoimia koskevaan oikeuteen, lakko-oikeus mukaan luettuna. Tämän asetuksen ei saisi tulkita vaikuttavan Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, mukaiseen neuvotteluoikeuteen ja työtaistelutoimia koskevaan oikeuteen, mukaan lukien työntekijöiden oikeus ryhtyä etujensa puolustamiseksi työtaistelutoimiin, lakko mukaan lukien. Tämä asetus ei saisi myöskään vaikuttaa SEUT-sopimuksessa tunnustettuun työmarkkinaosapuolten itsenäisyyteen.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 k kappale (uusi)
(41 k)   Kaikkien tämän asetuksen mukaisten toimien olisi oltava asiaa koskevan kansainvälisen oikeuden mukaisten unionin velvoitteiden mukaisia. Unioni on edelleen täysin sitoutunut kansainväliseen solidaarisuuteen ja tukee voimakkaasti periaatetta, jonka mukaan kaikki tämän asetuksen nojalla tarpeellisiksi katsotut toimenpiteet, mukaan lukien toimenpiteet, jotka ovat tarpeen kriittisen pulan ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi, toteutetaan kohdennetusti, avoimesti, oikeasuhteisesti, väliaikaisesti ja WTO:n velvoitteiden mukaisesti.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 l kappale (uusi)
(41 l)   Unionin kehykseen olisi sisällyttävä alueiden välisiä osatekijöitä, jotta voidaan toteuttaa johdonmukaisia, monialaisia ja rajat ylittäviä sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätoimia, erityisesti ottaen huomioon resurssit, valmiudet ja haavoittuvuudet naapurialueilla, varsinkin raja-alueilla.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 m kappale (uusi)
(41 m)   Jotta voidaan ottaa käyttöön kriisiprotokollakehys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä jäsenvaltioiden ja unionin viranomaisten yhteistyötä, suojattua tietojenvaihtoa sekä riski- ja kriisiviestintää koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätilavaiheessa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 n kappale (uusi)
(41 n)   Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2679/98 säädetään kahdenvälisiä keskusteluja ja sisämarkkinoiden toiminnan esteistä ilmoittamista koskevasta mekanismista. Jotta vältetään päällekkäiset ilmoitusvaatimukset kriisitilanteissa, kyseistä asetusta olisi muutettava asiaankuuluvasti. Asetus (EY) N:o 2679/98 ei saisi millään tavalla vaikuttaa unionin tasolla tunnustettujen perusoikeuksien käyttämiseen, mukaan lukien oikeus tai vapaus ryhtyä lakkoon tai muuhun jäsenvaltioiden työmarkkinajärjestelmien piiriin kuuluvaan toimeen, kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Se ei myöskään saisi vaikuttaa oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia tai oikeuteen ryhtyä työtaistelutoimiin kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan toimenpidekehys, jolla voidaan ennakoida kriisien vaikutuksia sisämarkkinoihin ja valmistautua ja reagoida niihin, jotta voidaan turvata tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaa liikkuvuus ja varmistaa strategisesti tärkeiden ja kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen saatavuus sisämarkkinoilla.
1.  Tämän asetuksen tavoitteena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa vahvistamalla yhdenmukaistettujen sääntöjen kehys, jolla vahvistetaan sisämarkkinoiden häiriönsietokykyä, ennakoidaan ja ehkäistään kriisejä tehokkaasti, varmistetaan tehokas reagointi kriiseihin ja helpotetaan tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet voivat käsittää seuraavia:
Poistetaan.
a)  neuvoa-antava ryhmä, joka antaa komissiolle neuvoja asianmukaisista toimenpiteistä, joilla ennakoidaan tai ehkäistään kriisin vaikutuksia sisämarkkinoihin tai reagoidaan niihin;
b)  toimenpiteet asiaankuuluvien tietojen hankkimiseksi, jakamiseksi ja vaihtamiseksi;
c)  varautumistoimenpiteet, joilla pyritään ennakointiin ja suunnitteluun;
d)  toimenpiteet, joilla puututaan sellaisten merkittävien vaaratilanteiden sisämarkkinavaikutuksiin, jotka eivät ole vielä johtaneet sisämarkkinoiden hätätilaan (sisämarkkinoiden valppaustila), mukaan lukien valppaustoimet, ja
e)  toimet sisämarkkinoiden hätätilaan puuttumiseksi, mukaan lukien hätätoimet.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on vaihdettava säännöllisesti tietoja kaikista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista asioista keskenään ja komission kanssa.
Poistetaan.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
4.  Komissio voi hankkia muuta asiaankuuluvaa asiantuntija- ja/tai tieteellistä tietoa, joka on tarpeen tämän asetuksen soveltamiseksi.
Poistetaan.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko
Soveltamisala
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
1.  Tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan, kun jostakin kriisistä aiheutuu merkittäviä vaikutuksia sisämarkkinoiden ja niiden toimitusketjujen toimintaan.
1.  Tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan, kun jostakin kriisistä aiheutuu merkittäviä vaikutuksia sisämarkkinoiden toimintaan, tämän kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia, kuten elinkeinovapautta.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  lääkkeet, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2001/83/EY 2 artiklan 2 kohdassa;
a)  lääkkeet, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY 1 artiklan 2 alakohdassa;
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  muut lääketieteelliset vastatoimet, sellaisina kuin ne on määritelty rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista annetun asetuksen (EU).../...44 3 artiklan 8 alakohdassa, ja jotka sisältyvät kriisin kannalta olennaisten lääketieteellisten vastatoimien tarjonnan varmistamista koskevasta toimenpidekehyksestä annetun neuvoston asetuksen (EU).../...45 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon;
c)  muut lääketieteelliset vastatoimet, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/237145 3 artiklan 10 alakohdassa;
__________________
__________________
44 [viite hyväksyttyyn säädökseen, kun se on saatavilla]
45 [viite hyväksyttyyn säädökseen, kun se on saatavilla]
45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2371, annettu 23 päivänä marraskuuta 2022, rajatylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 1082/2013/EU kumoamisesta (EUVL L 314, 6.12.2022, s. 26).
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta
f)  rahoituspalvelut, kuten pankki-, luotto-, vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut, ammatilliset tai yksilölliset eläkkeet, arvopaperit, sijoitusrahastot, maksu- ja sijoitusneuvonta, mukaan lukien direktiivin 2013/36 liitteessä I luetellut palvelut, sekä selvitystoiminta ja neuvonta-, välitys- ja muut liitännäisrahoituspalvelut.
f)  rahoituspalvelut, kuten pankki-, luotto-, vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut, ammatilliset tai yksilölliset eläkkeet, arvopaperit, sijoitusrahastot, maksu- ja sijoitusneuvonta, mukaan lukien direktiivin 2013/36/EU liitteessä I luetellut palvelut, sekä selvitystoiminta ja neuvonta-, välitys- ja muut liitännäisrahoituspalvelut.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta
3.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetään, tämän asetuksen 16–20 artiklaa ja 41 artiklaa sovelletaan kyseisissä alakohdissa tarkoitettuihin tuotteisiin.
3.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetään, 16–20 artiklaa ja 41–41 c artiklaa sovelletaan kyseisissä alakohdissa tarkoitettuihin tuotteisiin.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Tämä asetus ei vaikuta neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2018/1993 vahvistettuihin poliittisen kriisitoiminnan integroituihin järjestelyihin.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta
5.  Tällä asetuksella ei rajoiteta unionin kilpailusääntöjen (SEUT-sopimuksen 101–109 artikla ja täytäntöönpanoasetukset) soveltamista, mukaan lukien kilpailunrajoituksia, yrityskeskittymiä ja valtiontukia koskevat säännöt.
5.  Tällä asetuksella ei rajoiteta unionin kilpailusääntöjen soveltamista, mukaan lukien kilpailunrajoituksia, yrityskeskittymiä ja valtiontukia koskevat säännöt.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 kohta – johdantokappale
6.  Tällä asetuksella ei rajoiteta sitä, että komissio
6.  Tällä asetuksella ei rajoiteta henkilötietojen suojaa koskevan unionin lainsäädännön eikä etenkään asetusten (EU) 2016/679 ja (EU) 2018/1725 ja direktiivin 2002/58/EY soveltamista.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 kohta – a alakohta
a)  aloittaa neuvottelut tai yhteistyön unionin puolesta asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa kiinnittäen erityistä huomiota kehitysmaihin, jotta voidaan etsiä yhteistyöratkaisuja toimitusketjun häiriöiden välttämiseksi kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Tähän voi tarvittaessa sisältyä koordinointi asiaa käsittelevillä kansainvälisillä foorumeilla; tai
Poistetaan.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 kohta – b alakohta
b)  arvioi, onko aiheellista asettaa tavaroiden vientiä koskevia rajoituksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/47948 mukaisten unionin kansainvälisten oikeuksien ja velvoitteiden mukaisesti.
Poistetaan.
__________________
48 EUVL L 83, 27.3.2015, s. 34.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 a kohta (uusi)
6 a.  Tämä asetus ei vaikuta millään tavoin jäsenvaltioissa ja unionin tasolla tunnustettujen perusoikeuksien käyttämiseen, mukaan lukien oikeus ryhtyä lakkoon tai muuhun jäsenvaltioiden työmarkkinajärjestelmien piiriin kuuluvaan toimeen, kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Se ei saisi vaikuttaa myöskään oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia tai oikeuteen ryhtyä työtaistelutoimiin kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta
7.  Kaikkien tämän asetuksen mukaisten toimien on oltava kansainvälisen oikeuden mukaisten unionin velvoitteiden mukaisia.
Poistetaan.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 kohta
8.  Tällä asetuksella ei rajoiteta jäsenvaltioiden velvoitetta turvata kansallinen turvallisuus eikä niiden valtuuksia suojata keskeisiä valtiolle kuuluvia tehtäviä, mukaan lukien valtion alueellisen koskemattomuuden turvaaminen ja yleisen järjestyksen ylläpitäminen.
Poistetaan.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
(1)  ’kriisillä’ unionissa tai sen ulkopuolella sattuvaa poikkeuksellista odottamatonta ja äkillistä luonnon tai ihmisen aiheuttamaa tapahtumaa, joka on luonteeltaan ja laajuudeltaan poikkeuksellinen;
(1)  ’kriisillä’ unionissa tai sen ulkopuolella sattuvaa poikkeuksellista luonnon tai ihmisen aiheuttamaa tapahtumaa, joka on luonteeltaan ja laajuudeltaan poikkeuksellinen ja jolla on haitallinen vaikutus tavaroiden, palvelujen tai henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen sisämarkkinoilla;
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
(2)  ’sisämarkkinoiden valppaustilavaiheella’ kehystä, jolla puututaan strategisesti tärkeiden tavaroiden ja palvelujen tarjonnan merkittävien häiriöiden uhkaan, joka voi kärjistyä sisämarkkinoiden hätätilaksi seuraavien kuuden kuukauden aikana;
(2)  ’sisämarkkinoiden valppaustilavaiheella’ kehystä, jolla puututaan sellaisen kriisin uhkaan, joka johtaisi ratkaisevan tärkeiden tavaroiden ja palvelujen tarjonnan merkittäviin häiriöihin ja joka voi kärjistyä sisämarkkinoiden hätätilaksi seuraavien kuuden kuukauden aikana;
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
(3)  ’sisämarkkinoiden hätätilalla’ kriisin sisämarkkinoilla aiheuttamia laajoja vaikutuksia, jotka haittaavat vakavasti vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla tai sellaisten toimitusketjujen toimintaa, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan tai talouden elintärkeän toiminnan ylläpitämiseksi sisämarkkinoilla;
(3)  ’sisämarkkinoiden hätätilavaiheella’ kehystä, jolla puututaan kriisin sisämarkkinoilla aiheuttamiin merkittäviin laajoihin vaikutuksiin, jotka haittaavat vakavasti tavaroiden, palvelujen tai henkilöiden vapaata liikkuvuutta tai sellaisten toimitusketjujen toimintaa, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan tai talouden elintärkeän toiminnan ylläpitämiseksi sisämarkkinoilla;
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
(4)  ’strategisesti tärkeillä aloilla’ unionin ja sen jäsenvaltioiden kannalta ratkaisevan tärkeitä aloja sikäli, että ne ovat systeemisiä ja elintärkeitä yleisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai kansanterveyden kannalta ja niiden häiriöillä, toimimattomuudella, häviämisellä tai tuhoutumisella olisi merkittävä vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan;
(4)  ’ratkaisevan tärkeillä aloilla’ unionin ja sen jäsenvaltioiden kannalta ratkaisevan tärkeitä aloja, jotka ovat systeemisiä ja elintärkeitä yleisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen, kansanterveyden tai ympäristön kannalta ja joiden häiriöillä, toimimattomuudella, häviämisellä tai tuhoutumisella olisi merkittävä vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan, erityisesti tavaroiden, palvelujen tai henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen;
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
(5)  ’strategisesti merkittävillä tavaroilla ja palveluilla’ tavaroita ja palveluja, jotka ovat välttämättömiä sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi strategisesti tärkeillä aloilla ja joita ei voida korvata tai hankkia muista lähteistä;
(5)  ’ratkaisevan tärkeillä tavaroilla, palveluilla ja työntekijöillä’ tavaroita, palveluja ja työntekijäryhmiä, jotka ovat välttämättömiä sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi ratkaisevan tärkeillä aloilla ja joita ei voida korvata tai tapauksen mukaan hankkia muista lähteistä;
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
(6)  ’kriisin kannalta olennaisilla tavaroilla ja palveluilla’ tavaroita ja palveluja, jotka ovat välttämättömiä kriisiin reagoimiseksi tai kriisin sisämarkkinoihin kohdistuvien vaikutusten käsittelemiseksi sisämarkkinoiden hätätilan aikana;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
(7)  ’varmuusvarastoilla’ strategisesti tärkeiden tavaroiden varastoa, jonka kerryttäminen voi olla tarpeen sisämarkkinoiden hätätilaan varautumiseksi ja joka on jäsenvaltion valvonnassa.
(7)  ’varmuusvarastoilla’ ratkaisevan tärkeiden tavaroiden varastoa, joka on jäsenvaltion valvonnassa ja jonka kerryttäminen voi olla tarpeen sisämarkkinoiden hätätilaan varautumiseksi.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko
Neuvoa-antava ryhmä
Sisämarkkinoiden hätätilaa ja häiriönsietokykyä käsittelevä neuvoa-antava elin
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
1.  Perustetaan neuvoa-antava ryhmä.
1.  Perustetaan sisämarkkinoiden hätätilaa ja häiriönsietokykyä käsittelevä neuvoa-antava elin, jäljempänä ’neuvoa-antava elin’.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Neuvoa-antavassa ryhmässä on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta. Kukin jäsenvaltio nimeää edustajan ja varaedustajan.
2.  Neuvoa-antavassa elimessä on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja yksi Euroopan parlamentin nimeämä asiantuntija. Kukin jäsenvaltio nimeää edustajan ja varaedustajan.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
3.  Komissio toimii neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajana ja huolehtii sen sihteeristöstä. Komissio voi kutsua Euroopan parlamentin edustajan, Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen49 sopimuspuolina olevien EFTA-valtioiden edustajia sekä talouden toimijoiden, sidosryhmäjärjestöjen, työmarkkinaosapuolten ja asiantuntijoiden edustajia osallistumaan neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin tarkkailijoina. Se kutsuu muiden kriisiin liittyvien unionin tason elinten edustajat osallistumaan neuvoa-antavan ryhmän asiaankuuluviin kokouksiin tarkkailijoina.
3.  Komissio toimii neuvoa-antavan elimen puheenjohtajana ja tarjoaa sille sihteeristön. Tarvittaessa komissio voi perustaa pysyviä tai tilapäisiä neuvoa-antavan elimen alaryhmiä tiettyjen kysymysten tarkastelemiseksi.
__________________
49 EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Komissio kutsuu muiden kriisiin liittyvien unionin tason elinten edustajia sekä kahdenvälisten tai kansainvälisten sopimusten mukaisesti kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen edustajia tarkkailijoiksi neuvoa-antavan elimen asiaankuuluviin kokouksiin. Tarvittaessa komissio kutsuu myös asianosaisia edustavat järjestöt, erityisesti talouden toimijoiden edustajat, sidosryhmäjärjestöt ja työmarkkinaosapuolet, osallistumaan neuvoa-antavan elimen kokouksiin tarkkailijoina. Komissio voi tapauskohtaisesti kutsua myös asiantuntijoita, joilla on erityisasiantuntemusta jostakin kriisin kannalta olennaisesta aiheesta, osallistumaan neuvoa-antavan elimen työhön.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.  Neuvoa-antava elin voi antaa lausuntoja, suosituksia tai raportteja, jotka asetetaan julkisesti saataville, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta henkilötietojen tai liikesalaisuuksien suojaan. Komissio ottaa neuvoa-antavan elimen lausunnot, suositukset ja raportit mahdollisimman tarkasti huomioon avoimella tavalla.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale
4.  Jäljempänä 6–8 artiklassa tarkoitettua valmiussuunnittelua sovellettaessa neuvoa-antava ryhmä avustaa ja neuvoo komissiota seuraavissa tehtävissä:
4.  Sisämarkkinoiden häiriönsietokyvyn vahvistamiseksi 6–8 artiklassa tarkoitettua valmiussuunnittelua sovellettaessa neuvoa-antava elin avustaa ja neuvoo komissiota seuraavissa tehtävissä:
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta
a)  ehdottaa sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätilavaiheissa komission ja jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä koskevia järjestelyjä, jotka sisällytettäisiin kriisiprotokolliin;
a)  ehdottaa sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätilavaiheissa komission ja jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä koskevia järjestelyjä, jotka sisällytettäisiin 6 artiklassa tarkoitettuihin kriisiprotokolliin;
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – b alakohta
b)  arvioi merkittäviä vaaratilanteita, joista jäsenvaltiot ovat antaneet hälytyksen komissiolle.
b)  arvioi vaaratilanteita, joista jäsenvaltiot tai muut asiaankuuluvat sidosryhmät ovat antaneet hälytyksen komissiolle 8 artiklan mukaisesti, ja niiden vaikutusta tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden, myös työntekijöiden, vapaaseen liikkuvuuteen;
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  suosittelee jäsenvaltioille kriittisten tavaroiden varaston kerryttämistä sisämarkkinoiden hätätilaan varautumiseksi, ottaen huomioon pulan todennäköisyys ja vaikutukset;
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – b b alakohta (uusi)
b b)  kerää ennakkotietoja kriisin toteutumisen mahdollisuudesta, tekee data-analyysejä ja tarjoaa markkinatietoa;
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – b c alakohta (uusi)
b c)  kuulee talouden toimijoiden, myös pk-yritysten, edustajia ja edustavia organisaatioita sekä tarvittaessa työmarkkinaosapuolia markkinatietojen keräämiseksi;
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – b d alakohta (uusi)
b d)  analysoi muiden unionin ja kansainvälisen tason kriisiin liittyviltä elimiltä saatuja koostettuja tietoja;
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – b e alakohta (uusi)
b e)  pitää yllä rekisteriä kansallisista ja unionin kriisitoimenpiteistä, joita on käytetty aiemmissa kriiseissä ja jotka ovat vaikuttaneet sisämarkkinoihin ja niiden toimitusketjuihin;
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – b f alakohta (uusi)
b f)  toteuttaa toimenpiteitä sisämarkkinoiden häiriönsietokyvyn vahvistamiseksi tämän asetuksen mukaisesti, esimerkiksi järjestämällä koulutuksia ja simulaatioita ja määrittämällä asiaankuuluvat talouden toimijat ja toimitusketjut osana stressitestejä.
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – johdantokappale
5.  Jäljempänä 9 artiklassa tarkoitettua sisämarkkinoiden valppaustilavaihetta sovellettaessa neuvoa-antava ryhmä avustaa komissiota seuraavissa tehtävissä:
5.  Jäljempänä 9 artiklassa tarkoitettua sisämarkkinoiden valppaustilavaihetta sovellettaessa neuvoa-antava elin avustaa komissiota seuraavissa tehtävissä:
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – a alakohta
a)  selvittää, onko kyseessä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu uhka, ja selvittää tällaisen uhkan laajuuden;
a)  selvittää, täyttyvätkö valppaustilavaiheen käyttöönoton tai lopettamisen kriteerit, ja erityisesti onko kyseessä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu uhka, ja selvittää tällaisen uhkan laajuuden;
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – b alakohta
b)  kerää ennakkotietoja, data-analyysejä ja markkinatietoa;
Poistetaan.
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – c alakohta
c)  kuulee talouden toimijoiden, myös pk-yritysten, ja teollisuuden edustajia markkinatietojen keräämiseksi;
Poistetaan.
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – d alakohta
d)  analysoi muiden unionin ja kansainvälisen tason kriisiin liittyviltä elimiltä saatuja koostettuja tietoja;
Poistetaan.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – e alakohta
e)  helpottaa tietojen vaihtoa ja jakamista, myös muiden asiaankuuluvien elinten ja muiden kriisiin liittyvien unionin tason elinten sekä tarvittaessa kolmansien maiden kanssa, kiinnittäen erityistä huomiota kehitysmaihin, ja kansainvälisten järjestöjen kanssa;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – f alakohta
f)  pitää yllä rekisteriä kansallisista ja unionin kriisitoimenpiteistä, joita on käytetty aiemmissa kriiseissä, jotka ovat vaikuttaneet sisämarkkinoihin ja niiden toimitusketjuihin.
Poistetaan.
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta – johdantokappale
6.  Jäljempänä 14 artiklassa tarkoitettua sisämarkkinoiden hätätilavaihetta sovellettaessa neuvoa-antava ryhmä avustaa komissiota seuraavissa tehtävissä:
6.  Jäljempänä 14 artiklassa tarkoitettua sisämarkkinoiden hätätilavaihetta sovellettaessa neuvoa-antava elin avustaa komissiota seuraavissa tehtävissä:
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta – b alakohta
b)  määrittää, täyttyvätkö hätätilavaiheen käyttöönoton tai lopettamisen kriteerit;
b)  määrittää riittävän ja luotettavan näytön perusteella, täyttyvätkö hätätilavaiheen käyttöönoton tai lopettamisen kriteerit;
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta – c alakohta
c)  antaa neuvoja niiden toimien täytäntöönpanosta, joilla on päätetty reagoida sisämarkkinoiden hätätilaan unionin tasolla;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta – e alakohta
e)  helpottaa tietojen vaihtoa ja jakamista, myös muiden kriisiin liittyvien unionin tason elinten sekä tarvittaessa kolmansien maiden kanssa, kiinnittäen erityistä huomiota kehitysmaihin, ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.
e)  helpottaa tietojen vaihtoa ja jakamista, myös muiden kriisiin liittyvien unionin tason elinten sekä tarvittaessa kolmansien maiden kanssa, kiinnittäen erityistä huomiota EFTAn jäsenmaihin, ehdokasmaihin ja kehitysmaihin, ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta
7.  Komissio varmistaa kaikkien kuhunkin kriisiin liittyvien unionin tason elinten osallistumisen. Neuvoa-antava ryhmä tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä ja koordinoi toimintaansa muiden kriisiin liittyvien unionin tason elinten kanssa. Komissio varmistaa koordinoinnin muiden unionin mekanismien, kuten unionin pelastuspalvelumekanismin tai EU:n terveysturvakehyksen, kautta toteutettavien toimenpiteiden kanssa. Neuvoa-antavan ryhmän on varmistettava tietojenvaihto unionin pelastuspalvelumekanismin mukaisen hätäavun koordinointikeskuksen kanssa.
7.  Komissio varmistaa Euroopan parlamentin ja kaikkien kuhunkin kriisiin liittyvien unionin tason elinten osallistumisen. Komissio varmistaa erityisesti yhtäläisen pääsyn kaikkiin tietoihin niin, että Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat kaikki asiakirjat samaan aikaan. Neuvoa-antava elin tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä ja koordinoi toimintaansa muiden kriisiin liittyvien unionin tason elinten kanssa. Komissio varmistaa koordinoinnin muiden unionin mekanismien, kuten unionin pelastuspalvelumekanismin, EU:n terveysturvakehyksen tai sirusäädöksen mukaisen mekanismin, kautta toteutettavien toimenpiteiden kanssa. Neuvoa-antavan elimen on varmistettava tietojenvaihto unionin pelastuspalvelumekanismin mukaisen hätäavun koordinointikeskuksen kanssa.
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 8 kohta
8.  Neuvoa-antava ryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Neuvoa-antava ryhmä vahvistaa ensimmäisessä kokouksessaan työjärjestyksensä komission ehdotuksesta ja yhteisymmärryksessä sen kanssa.
8.  Neuvoa-antava elin kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Ensimmäisessä kokouksessaan neuvoa-antava elin vahvistaa työjärjestyksensä.
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 8 a kohta (uusi)
8 a.  Neuvoa-antava elin hyväksyy vuosittain yhteistyössä komission kanssa toimintakertomuksensa ja toimittaa sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 9 kohta
9.  Neuvoa-antava ryhmä voi antaa lausuntoja, suosituksia tai raportteja 4–6 kohdassa säädettyjen tehtäviensä yhteydessä.
Poistetaan.
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
4 aartikla (uusi)
4 a artikla
Hätätilaa ja häiriönsietokykyä käsittelevä vuoropuhelu
1.   Unionin toimielinten ja erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen vuoropuhelun tehostamiseksi sekä suuremman avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi Euroopan parlamentti voi kutsua nimeämänsä asiantuntijan ja komission keskustelemaan seuraavista seikoista:
a)   neuvoa-antavan elimen hyväksymät lausunnot, suositukset ja raportit;
b)   stressitestien tulokset;
c)   valppaustilavaiheen käyttöönotto, sen jatkaminen ja lopettaminen sekä kaikki III osan mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet;
d)   hätätilavaiheen käyttöönotto, sen jatkaminen ja lopettaminen sekä kaikki IV osan mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet;
e)   kaikki toimenpiteet, jotka rajoittavat tavaroiden, palvelujen ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta;
2.   Euroopan parlamentti voi kutsua jäsenvaltioiden edustajat osallistumaan 1 kohdassa tarkoitettuun vuoropuheluun.
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä keskusyhteystoimistot, jotka vastaavat yhteydenpidosta, koordinoinnista ja tietojenvaihdosta muiden jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistojen ja unionin tason keskusyhteystoimiston kanssa tämän asetuksen mukaisesti. Tällaisten yhteystoimistojen on koordinoitava ja koottava asiaankuuluvilta kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta saadut tiedot.
1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä keskusyhteystoimistot, jotka vastaavat yhteydenpidosta, koordinoinnista ja tietojenvaihdosta muiden jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistojen ja unionin tason keskusyhteystoimiston kanssa tämän asetuksen mukaisesti. Tällaisten yhteystoimistojen on koordinoitava ja koottava asiaankuuluvilta kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta saadut tiedot, tarvittaessa myös alueellisella ja paikallisella tasolla. Näiden yhteystoimistojen on myös toimitettava 21 artiklassa tarkoitetuille kansallisille keskitetyille yhteyspisteille kaikki kriisiin liittyvät tiedot, mahdollisuuksien mukaan reaaliaikaisesti.
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Komissio nimeää unionin tason keskusyhteystoimiston, joka on yhteydessä jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistoihin tämän asetuksen mukaisen sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätilavaiheen aikana. Unionin tason keskusyhteystoimiston on varmistettava koordinointi ja tietojenvaihto jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistojen kanssa sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätilavaiheiden hallinnointia varten.
2.  Komissio nimeää unionin tason keskusyhteystoimiston, joka on yhteydessä jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistoihin ja tarvittaessa muihin kuhunkin kriisiin liittyviin unionin tason elimiin tämän asetuksen mukaisen sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätilavaiheen aikana. Unionin tason keskusyhteystoimiston on varmistettava koordinointi ja tietojenvaihto jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistojen kanssa sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätilavaiheiden hallinnointia varten, mukaan lukien sellaisten kriisin kannalta olennaisten tietojen osalta, jotka on asetettava julkisesti saataville 41 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Ottaen huomioon neuvoa-antavan ryhmän lausunnon ja asiaan liittyvien unionin tason elinten kannan komissio valtuutetaan – jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen – antamaan delegoitu säädös tämän asetuksen täydentämiseksi kehyksellä, jossa vahvistetaan kriisiyhteistyötä, tietojenvaihtoa ja kriisiviestintää koskevat kriisiprotokollat sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätilavaiheita varten, erityisesti seuraavat:
1.  Ottaen asianmukaisesti huomioon neuvoa-antavan elimen lausunnon ja asiaan liittyvien unionin tason elinten kannan komissio valtuutetaan – jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen – antamaan delegoitu säädös tämän asetuksen täydentämiseksi yleisellä kehyksellä, jossa vahvistetaan kriisivalmiutta, yhteistyötä, tietojenvaihtoa ja kriisiviestintää koskevat kriisiprotokollat sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätilavaiheita varten, ja erityisesti seuraavia seikkoja koskevat kriisiprotokollat:
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  kansallisten ja unionin tason toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätilavaiheiden hallinnointia varten valppaus- ja hätätilavaiheiden aikana sisämarkkinoiden eri aloilla;
a)  kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, myös paikallis- ja alueviranomaisten, ja unionin tason toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö sisämarkkinoiden valppaus- ja hätätilavaiheiden hallinnointia varten;
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  koordinoitu lähestymistapa riski- ja kriisiviestintään myös kansalaisten suuntaan siten, että komissiolla on koordinoiva rooli;
c)  koordinoitu lähestymistapa kriisiviestintään myös kansalaisten ja asiaankuuluvien sidosryhmien, kuten talouden toimijoiden, suuntaan siten, että komissiolla on koordinoiva rooli;
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  kehyksen hallinnointi.
Poistetaan.
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  luettelo asiaan liittyvistä kansallisista toimivaltaisista viranomaisista, 5 artiklan mukaisesti nimetyistä keskusyhteystoimistoista ja 21 artiklassa tarkoitetuista keskitetyistä yhteyspisteistä, niiden yhteystiedoista sekä niiden tehtävistä ja vastuista tämän asetuksen mukaisten valppaus- ja hätätilavaiheiden aikana kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
a)  luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisista, 5 artiklan mukaisesti nimetyistä keskusyhteystoimistoista ja 21 artiklassa tarkoitetuista keskitetyistä yhteyspisteistä, niiden yhteystiedoista sekä niiden tehtävistä ja vastuista tämän asetuksen mukaisten valppaus- ja hätätilavaiheiden aikana kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  talouden toimijoiden ja työmarkkinaosapuolten, myös pk-yritysten, edustajien kuuleminen niiden aloitteista ja toimista, joilla voitaisiin lieventää mahdollisia toimitusketjun häiriöitä ja reagoida niihin sekä selviytyä mahdollisesta tavara- ja palvelupulasta sisämarkkinoilla;
b)  talouden toimijoiden, myös pk-yritysten, edustajien kuuleminen niiden aloitteista ja toimista, joilla voitaisiin lieventää mahdollista sisämarkkinoiden hätätilaa ja reagoida siihen;
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  työmarkkinaosapuolten kuuleminen niistä vaikutuksista, joita kohdistuu työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ratkaisevan tärkeillä aloilla;
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  teknisen tason yhteistyö valppaus- ja hätätilavaiheissa sisämarkkinoiden eri aloilla;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)  riski- ja hätäviestintä, jossa komissiolla on koordinoiva rooli ja jossa otetaan asianmukaisesti huomioon jo olemassa olevat rakenteet.
d)  riski- ja hätäviestintä, jossa komissiolla on koordinoiva rooli ja jossa otetaan huomioon jo olemassa olevat rakenteet.
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio voi neuvoa-antavan elimen lausunnon huomioon ottaen aloittaa talouden toimijoiden vapaaehtoisten kriisiprotokollien laatimisen, kannustaa siihen ja helpottaa sitä sisämarkkinoiden hätätilaan puuttumiseksi niin, että toimenpiteen käyttö on mahdollista ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Komissio voi, jos se on tarpeen ja aiheellista, ottaa myös kansalaisjärjestöt tai muut asiaankuuluvat organisaatiot mukaan vapaaehtoisten kriisiprotokollien laatimiseen. Vapaaehtoisissa kriisiprotokollissa esitetään seuraavat:
a)  sen häiriön erityiset muuttujat, johon vapaaehtoisella kriisiprotokollalla pyritään puuttumaan, ja tavoitteet, joihin kriisiprotokollalla pyritään;
b)  kunkin osallistujan rooli ja ne valmistautumistoimenpiteet, jotka niiden on määrä toteuttaa, sekä niiden rooli, kun kriisiprotokolla on otettu käyttöön;
c)  menettely sen määrittämiseksi, milloin ja miten kriisiprotokollaa käytetään;
d)  toimet, joilla lievennetään mahdollisia sisämarkkinoiden hätätiloja ja reagoidaan niihin ja jotka rajoittuvat tiukasti siihen, mikä on tarpeen hätätilaan puuttumiseksi;
e)  takeet, joilla puututaan tavaroiden, palvelujen ja työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen kohdistuviin mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin.
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kehyksen toiminnan varmistamiseksi komissio voi tehdä stressitestejä, simulointiharjoituksia ja sekä toiminnan aikaisia että sen jälkeisiä tarkasteluja jäsenvaltioiden kanssa ja ehdottaa asiaan liittyville unionin tason elimille ja jäsenvaltioille kehyksen päivittämistä tarpeen mukaan.
Poistetaan.
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
Komissio järjestää 6 artiklassa tarkoitettua kriisien koordinointia, yhteistyötä ja tietojenvaihtoa koskevaa koulutusta nimettyjen keskusyhteystoimistojen henkilöstölle. Se järjestää simulaatioita, joihin osallistuu kaikkien jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistojen henkilöstöä ja jotka perustuvat mahdollisiin sisämarkkinoiden hätätilaskenaarioihin.
1.   Komissio kehittää ja järjestää säännöllisesti 6 artiklassa tarkoitettua kriiseihin varautumista, koordinointia, yhteistyötä, viestintää ja tietojenvaihtoa koskevaa koulutusta nimettyjen keskusyhteystoimistojen henkilöstölle ja talouden toimijoille. Se järjestää simulaatioita, joihin osallistuu keskusyhteystoimistojen henkilöstöä sekä muita asiaankuuluvia toimijoita, kuten talouden toimijoita tai sisämarkkinoiden hätätilanteiden ehkäisemiseen, niihin varautumiseen ja vastaamiseen osallistuvia muita elimiä.
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Komissio kehittää ja hallinnoi erityisesti koulutusohjelmaa, joka perustuu aiemmista kriiseistä saatuihin kokemuksiin, mukaan lukien hätätilan hallinnan kaikkiin vaiheisiin liittyvät näkökohdat, jotta kriiseihin voidaan vastata nopeasti. Tähän ohjelmaan on sisällyttävä seuraavat seikat:
a)  tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden helpottamista koskevien kaikkien asiaankuuluvien toimien seuranta, analysointi ja arviointi;
b)  kansallisen ja unionin tason parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanon edistäminen ja tarvittaessa kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kehittämien parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanon edistäminen;
c)  tiedon levittämistä ja eri tehtävien täytäntöönpanoa kansallisella tasolla ja tarvittaessa alueellisella ja paikallisella tasolla koskevien ohjeiden kehittäminen;
d)  asiaankuuluvien uusien teknologioiden ja digitaalisten välineiden käyttöönoton ja käytön kannustaminen sisämarkkinoiden hätätilanteisiin vastaamista varten.
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Komissio voi häiriöstä kärsivän jäsenvaltion pyynnöstä antaa paikan päälle käyttöön asiantuntijaryhmän, joka tarjoaa neuvoja varautumisesta ja hätätoimista ottaen erityisesti huomioon kyseisen jäsenvaltion tarpeet ja edut.
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
7 aartikla (uusi)
7 a artikla
Stressitestit
1.  Ratkaisevan tärkeiden tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden ja saatavuuden varmistamiseksi sekä sisämarkkinoiden häiriöiden ennakoimiseksi ja niihin varautumiseksi komissio –neuvoa-antavan elimen lausunnon huomioon ottaen – toteuttaa ja koordinoi stressitestejä, mukaan lukien simulaatioita ja vertaisarviointeja, erityisesti komission yksilöimillä kriittisillä aloilla.
Komissio kutsuu erityisesti kaikkien jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistojen henkilöstön osallistumaan simulaatioihin ja
a)  kehittää skenaarioita ja muuttujia, joissa otetaan huomioon sisämarkkinoiden hätätilanteisiin liittyvät erityiset riskit ja joilla pyritään kartoittamaan haavoittuvuuksia ratkaisevan tärkeillä aloilla sekä arvioimaan mahdollisia vaikutuksia tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen;
b)  määrittää keskeiset talouden toimijat ja edustavat organisaatiot sekä muut keskeiset toimijat tai elimet, jotka osallistuvat hätätilanteiden ehkäisyyn, niihin varautumiseen ja vastaamiseen, ja kutsuu ne osallistumaan vapaaehtoisesti;
c)  helpottaa vertaisarviointeja ja kannustaa kehittämään hätätilanteisiin varautumista koskevia strategioita;
d)  määrittää riskinhallintatoimenpiteitä stressitestien jälkeen yhteistyössä kaikkien osallistuneiden toimijoiden kanssa.
2.  Komissio tekee stressitestejä säännöllisesti ja vähintään kerran joka toinen vuosi, joko kattavina unionin laajuisina stressitesteinä tai tiettyjen maantieteellisten alueiden tai raja-alueiden stressitesteinä.
3.  Komissio toimittaa stressitestien tulokset neuvoa-antavalle elimelle ja julkaisee niistä raportin.
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
7 bartikla (uusi)
7 b artikla
Kriittisten alojen kartoitus
1.  Ottaen asianmukaisesti huomioon neuvoa-antavan elimen lausunnon ja asiaan liittyvien unionin tason elinten kannan komissio valtuutetaan – jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen – antamaan tämän asetuksen täydentämiseksi delegoitu säädös, jossa vahvistetaan kartoitusmenetelmä kriittisten alojen määrittämiseksi.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua menetelmää soveltaessaan komissio ottaa huomioon seuraavat:
a)  kauppavirrat;
b)  kysyntä ja tarjonta;
c)  tarjonnan keskittyminen;
d)  unionin ja maailmanlaajuinen tuotanto ja tuotantokapasiteetti arvoketjun eri vaiheissa.
e)  talouden toimijoiden keskinäiset riippuvuussuhteet sekä sisämarkkinoilla että niiden ulkopuolella toimivien toimijoiden kanssa.
3.  Komissio tekee kartoituksen säännöllisin väliajoin 1 kohdassa tarkoitettua menetelmää käyttäen ja neuvoa-antavan elimen lausunnon huomioon ottaen yksilöidäkseen kriittiset alat. Näiden kartoitusten on perustuttava ainoastaan julkisesti tai kaupallisesti saatavilla oleviin tietoihin ja yrityksiltä saatuihin asiaankuuluviin ei-luottamuksellisiin tietoihin.
4.  Komissio julkaisee kartoituksen tulokset.
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltion keskusyhteystoimiston on ilmoitettava komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistoille ilman aiheetonta viivytystä kaikista vaaratilanteista, jotka häiritsevät tai voivat häiritä merkittävästi sisämarkkinoiden ja niiden toimitusketjujen toimintaa (merkittävät vaaratilanteet).
1.  Jäsenvaltion keskusyhteystoimiston on välittömästi ilmoitettava komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistoille kaikista vaaratilanteista, jotka todennäköisesti johtavat sisämarkkinoiden hätätilaan.
Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Keskusyhteystoimistojen ja kaikkien asiaan liittyvien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on unionin oikeuden ja unionin oikeuden mukaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti käsiteltävä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja siten, että noudatetaan niiden luottamuksellisuutta ja suojellaan Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden turvallisuutta ja yleistä järjestystä sekä asianomaisten talouden toimijoiden turvallisuutta ja kaupallisia etuja.
2.  Keskusyhteystoimistojen ja kaikkien asiaan liittyvien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on unionin oikeuden ja unionin oikeuden mukaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja käsitellään siten, että noudatetaan niiden luottamuksellisuutta ja suojellaan unionin tai sen jäsenvaltioiden turvallisuutta ja yleistä järjestystä sekä asianomaisten talouden toimijoiden turvallisuutta ja kaupallisia etuja.
Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.  Sen määrittämiseksi, onko sisämarkkinoiden ja niiden tavaroiden ja palvelujen toimitusketjujen toimintaan kohdistuva häiriö tai mahdollinen häiriö merkittävä ja olisiko siitä tehtävä hälytys, jäsenvaltion keskusyhteystoimiston on otettava huomioon seuraavat seikat:
3.  Sen määrittämiseksi, olisiko 1 kohdassa tarkoitetuista vaaratilanteista tehtävä hälytys, jäsenvaltion keskusyhteystoimiston on otettava huomioon seuraavat seikat:
Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  niiden talouden toimijoiden lukumäärä, joihin häiriö tai mahdollinen häiriö vaikuttaa;
a)  niiden talouden toimijoiden lukumäärä koko unionissa, joihin tilanne vaikuttaa;
Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)  häiriön tai mahdollisen häiriön kesto tai arvioitu kesto;
b)  vaaratilanteiden kesto tai arvioitu kesto;
Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – c alakohta
c)  maantieteellinen alue ja sisämarkkinoiden osuus, johon häiriö tai mahdollinen häiriö vaikuttaa, vaikutus tiettyihin maantieteellisiin alueisiin, jotka ovat erityisen haavoittuvia tai alttiita toimitusketjun häiriöille, mukaan lukien EU:n syrjäisimmät alueet;
c)  maantieteellinen alue ja sisämarkkinoiden osuus, johon tilanne vaikuttaa, ja sen rajatylittävät vaikutukset, vaikutus tiettyihin erityisen haavoittuviin tai heikossa asemassa oleviin maantieteellisiin alueisiin, kuten syrjäisimpiin alueisiin;
Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta
d)  häiriön tai mahdollisen häiriön vaikutus tuotantopanoksiin, joita ei voida hankkia muista lähteistä tai korvata.
d)  näiden vaaratilanteiden vaikutus tuotantopanoksiin, joita ei voida hankkia muista lähteistä tai korvata.
Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
8 aartikla (uusi)
8 a artikla
Varmuusvarastot
1.  Jäsenvaltioiden on pyrittävä parhaansa mukaan kerryttämään ratkaisevan tärkeiden tavaroiden varmuusvarastoja. Komissio tukee jäsenvaltioita auttaakseen niitä toimien koordinoinnissa ja yhdenmukaistamisessa. Komissio varmistaa erityisesti koordinoinnin ja tietojenvaihdon ja edistää kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteisvastuuta kriisin kannalta olennaisten tavaroiden tai palvelujen pulan tai ratkaisevan tärkeiden tavaroiden varmuusvarastojen kerryttämisen osalta. Valmiudet, jotka ovat päätöksen N:o 1313/2013/EU 12 artiklan mukaisesti osa rescEU-valmiusvarastoa, eivät kuulu tämän artiklan soveltamisalaan.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen voi kattaa erityisesti seuraavat:
a)  edellä 1 kohdassa tarkoitetun pulan todennäköisyys ja sen mahdollinen vaikutus;
b)  talouden toimijoiden olemassa olevien varastojen ja varmuusvarastojen taso kaikkialla unionissa sekä kaikki tiedot talouden toimijoiden meneillään olevista toimista varastojen kasvattamiseksi;
c)  tällaisten varmuusvarastojen kerryttämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset;
d)  vaihtoehtoiset hankintamahdollisuudet ja mahdollisuus vaihtoehtoisiin hankintoihin;
e)  lisätiedot, joilla voitaisiin varmistaa tällaisten tavaroiden ja palvelujen saatavuus.
Tällaisia tietoja ja parhaita käytäntöjä on vaihdettava suojatun viestintäkanavan kautta.
Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
III osa – otsikko
Sisämarkkinoiden valppaustila
Sisämarkkinoiden valppaustilavaihe
Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Jos komissio – neuvoa-antavan ryhmän lausunnon huomioon ottaen – katsoo, että kyseessä on 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu uhka, se ottaa täytäntöönpanosäädöksellä käyttöön valppaustilavaiheen enintään kuuden kuukauden ajaksi. Tällaiseen täytäntöönpanosäädökseen on sisällyttävä seuraavat:
1.  Jos komissio – neuvoa-antavan elimen lausunnon sekä 8 artiklan 3 kohdassa vahvistetut kriteerit asianmukaisesti huomioon ottaen – katsoo, että 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, se ottaa täytäntöönpanosäädöksellä käyttöön valppaustilavaiheen enintään kuuden kuukauden ajaksi. Jos komission kanta poikkeaa neuvoa-antavan elimen lausunnosta, komission on annettava näyttöön perustuvat perustelut. Tällaiseen täytäntöönpanosäädökseen on sisällyttävä seuraavat:
Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  arvio kriisin mahdollisista vaikutuksista;
a)  arvio ennakoidun kriisin mahdollisista vaikutuksista, mukaan lukien raja-alueiden ja syrjäisimpien alueiden erityinen tilanne;
Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  luettelo asianomaisista strategisesti tärkeistä tavaroista ja palveluista; ja
b)  luettelo asianomaisista ratkaisevan tärkeistä tavaroista, palveluista ja työntekijäryhmistä; ja
Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  toteutettavat valppaustoimet.
c)  toteutettavat valppaustoimet, mukaan lukien perustelut tällaisten toimien tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta.
Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
1.  Jos komissio katsoo, että 9 artiklan 1 kohdan mukaiset syyt valppaustilavaiheen käyttöönottoa varten ovat edelleen voimassa, se voi – ottaen huomioon neuvoa-antavan ryhmän antaman lausunnon – jatkaa täytäntöönpanosäädöksellä valppaustilavaihetta enintään kuudella kuukaudella.
1.  Jos komissio katsoo, että 9 artiklan 1 kohdan mukaiset syyt valppaustilavaiheen käyttöönottoa varten ovat edelleen voimassa, se voi – ottaen asianmukaisesti huomioon neuvoa-antavan elimen antaman lausunnon – jatkaa täytäntöönpanosäädöksellä valppaustilavaihetta enintään kuudella kuukaudella. Jos neuvoa-antavalla elimellä on konkreettista ja luotettavaa näyttöä siitä, että valppaustilavaihe olisi lopetettava, se voi hyväksyä asiasta lausunnon ja toimittaa sen komissiolle.
Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
2.  Jos komissio – neuvoa-antavan ryhmän lausunnon huomioon ottaen – katsoo, että 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua uhkaa ei enää esiinny joidenkin tai kaikkien valppaustoimien taikka joidenkin tai kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta, se lopettaa täytäntöönpanosäädöksellä valppaustilavaiheen kokonaan tai osittain.
2.  Jos komissio – neuvoa-antavan elimen lausunnon asianmukaisesti huomioon ottaen – katsoo, että 3 artiklan 2 kohdassa vahvistetut ehdot eivät enää täyty joidenkin tai kaikkien valppaustoimien taikka joidenkin tai kaikkien tavaroiden, palvelujen ja työntekijäryhmien osalta, se lopettaa täytäntöönpanosäädöksellä valppaustilavaiheen kokonaan tai osittain.
Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
1.  Kun valppaustilavaihe on otettu käyttöön 9 artiklan mukaisesti, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on seurattava strategisesti tärkeiden tavaroiden ja palvelujen toimitusketjuja, jotka on yksilöity valppaustilavaiheen käyttöönottoa koskevassa täytäntöönpanosäädöksessä.
1.  Kun valppaustilavaihe on otettu käyttöön 9 artiklan mukaisesti, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on seurattava valppaustilavaiheen käyttöönottoa koskevassa täytäntöönpanosäädöksessä yksilöityjen ratkaisevan tärkeiden tavaroiden ja palvelujen toimitusketjuja ja ratkaisevan tärkeiden työntekijäryhmien vapaata liikkuvuutta.
Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
2.  Komissio säätää standardoiduista ja turvallisista keinoista, joilla tietoja voidaan kerätä ja käsitellä 1 kohdan soveltamiseksi käyttämällä sähköisiä keinoja. Kaupallisesti arkaluonteisten tietojen ja unionin tai sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen vaikuttavien tietojen luottamuksellisuus on varmistettava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisen kansallisen lainsäädännön soveltamista, jossa edellytetään kerättyjen tietojen, myös liikesalaisuuksien, pitämistä luottamuksellisina.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo kansalliselle alueelleen sijoittautuneista keskeisimmistä talouden toimijoista, jotka toimivat valppaustilavaiheen käyttöönottoa koskevassa täytäntöönpanosäädöksessä yksilöityjen strategisesti tärkeiden tavaroiden ja palvelujen toimitusketjuissa, ja pidettävä sitä yllä.
3.  Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan laadittava luettelo kansalliselle alueelleen sijoittautuneista keskeisimmistä talouden toimijoista, jotka toimivat valppaustilavaiheen käyttöönottoa koskevassa täytäntöönpanosäädöksessä yksilöityjen ratkaisevan tärkeiden tavaroiden ja palvelujen toimitusketjuissa sekä työntekijäryhmissä ja päivitettävä ja ylläpidettävä sitä. Luettelon sisällön on aina oltava luottamuksellinen.
Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta
4.  Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on 6 artiklan nojalla laaditun luettelon perusteella osoitettava tietojen vapaaehtoista toimittamista koskevat pyynnöt 9 artiklan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä yksilöityjen tavaroiden ja palvelujen toimitusketjujen keskeisimmille toimijoille ja muille asianomaisille sidosryhmille, jotka ovat sijoittautuneet niiden kansalliselle alueelle. Tällaisissa pyynnöissä on erityisesti mainittava, mitä tietoja pyydetään tekijöistä, jotka vaikuttavat yksilöityjen strategisesti tärkeiden tavaroiden ja palvelujen saatavuuteen. Kunkin vapaaehtoisesti tietoja toimittavan talouden toimijan/sidosryhmän on annettava tiedot yksilöllisesti tietojenvaihtoa koskevien unionin kilpailusääntöjen mukaisesti. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava asiaankuuluvat havainnot komissiolle ja neuvoa-antavalle ryhmälle ilman aiheetonta viivytystä asianomaisen keskusyhteystoimiston kautta.
4.  Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on 3 kohdan nojalla laaditun luettelon perusteella tarvittaessa osoitettava tietojen vapaaehtoista toimittamista koskevat pyynnöt 9 artiklan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä yksilöityjen ratkaisevan tärkeiden tavaroiden ja palvelujen toimitusketjujen keskeisimmille toimijoille, jotka ovat sijoittautuneet niiden kansalliselle alueelle. Tällaisissa pyynnöissä on erityisesti mainittava, mitä tietoja pyydetään tekijöistä, jotka vaikuttavat yksilöityjen ratkaisevan tärkeiden tavaroiden ja palvelujen saatavuuteen. Kunkin vapaaehtoisesti tietoja toimittavan talouden toimijan on annettava tiedot yksilöllisesti tietojenvaihtoa koskevien unionin kilpailusääntöjen mukaisesti. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava asiaankuuluvat havainnot komissiolle ja neuvoa-antavalle elimelle ilman aiheetonta viivytystä asianomaisen keskusyhteystoimiston kautta.
Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta
5.  Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on otettava asianmukaisesti huomioon talouden toimijoille ja erityisesti pk-yrityksille aiheutuva hallinnollinen rasite, joka voi liittyä tietopyyntöihin, ja varmistettava, että se pidetään mahdollisimman pienenä.
5.  Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on otettava asianmukaisesti huomioon talouden toimijoille ja erityisesti pk-yrityksille aiheutuva hallinnollinen rasite, joka voi liittyä tietopyyntöihin, ja varmistettava, että tällainen hallinnollinen rasite pidetään mahdollisimman pienenä ja että tietojen luottamuksellisuutta kunnioitetaan.
Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 kohta
6.  Komissio voi pyytää neuvoa-antavaa ryhmää keskustelemaan havainnoista ja kehitysnäkymistä strategisesti tärkeiden tavaroiden ja palvelujen toimitusketjujen seurannan pohjalta.
6.  Komissio voi pyytää neuvoa-antavaa elintä keskustelemaan havainnoista ja kehitysnäkymistä ratkaisevan tärkeiden tavaroiden ja palvelujen toimitusketjujen seurannan pohjalta.
Tarkistus 150
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 kohta
7.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti toteutettujen toimien yhteydessä kerättyjen tietojen perusteella komissio voi antaa kertomuksen koostetuista havainnoista.
7.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti toteutettujen toimien yhteydessä kerättyjen tietojen perusteella komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen koostetuista havainnoista.
Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 a kohta (uusi)
7 a.  Komissio voi vaatia täytäntöönpanosäädöksillä, että jäsenvaltiot toimittavat 9 artiklan 1 kohdan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä lueteltuja ratkaisevan tärkeitä tavaroita koskevat seuraavat tiedot:
a)  niiden alueella olevien varmuusvarastojen tasot;
b)  mahdollisuudet lisäostoihin.
Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 b kohta (uusi)
7 b.  Ennen kuin komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, se
a)  osoittaa, ettei sillä ole muuta pääsyä tällaisiin tietoihin, ja perustelee tarpeensa; ja
b)  pyytää neuvoa-antavalta elimeltä lausunnon.
Jos komission kanta poikkeaa neuvoa-antavan elimen lausunnosta, komission on myös annettava näyttöön perustuvat perustelut.
Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 c kohta (uusi)
7 c.  Täytäntöönpanosäädöksessä on täsmennettävä tavarat, joista tiedot on annettava.
Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 d kohta (uusi)
7 d.  Tietopyyntö ei voi ylittää kuuden kuukauden ajanjaksoa, eikä sitä voida uusia.
Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
12 artikla
[...]
Poistetaan.
Tarkistus 156
Ehdotus asetukseksi
IV osa – otsikko
Sisämarkkinoiden hätätila
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 157
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Arvioidessaan häiriön vakavuutta sen selvittämiseksi, voidaanko kriisin vaikutusta sisämarkkinoihin pitää sisämarkkinoiden hätätilana, komissio ottaa konkreettisen ja luotettavan näytön perusteella huomioon ainakin seuraavat indikaattorit:
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 158
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  kriisi on johtanut jonkin neuvoston kriisinhallintamekanismin, unionin pelastuspalvelumekanismin tai EU:n terveysturvakehyksen, mukaan lukien [ehdotus] asetukseksi (EU).../... valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja [ehdotus] neuvoston asetukseksi (EU).../... kriisin kannalta olennaisten lääketieteellisten vastatoimien tarjonnan varmistamista koskevasta toimenpidekehyksestä, puitteissa perustetun mekanismin käyttöönottoon;
a)  kriisin vuoksi on otettu käyttöön jokin neuvoston kriisinhallintamekanismi, kuten poliittisen kriisitoiminnan integroidut järjestelyt, unionin pelastuspalvelumekanismi tai mikä tahansa EU:n terveysturvakehyksen puitteissa perustettu mekanismi, mukaan lukien asetuksen (EU) 2022/2372 mukainen hätätilannekehys;
Tarkistus 159
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  arvio niiden taloudellisten toimintojen tai käyttäjien lukumäärästä, jotka ovat riippuvaisia häiriön kohteena olevasta sisämarkkinoiden alasta tai aloista kyseisten tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseksi;
b)  arvio niiden taloudellisten toimintojen tai käyttäjien lukumäärästä tai markkinaosuudesta tai markkinakysynnästä, jotka ovat riippuvaisia häiriön kohteena olevasta sisämarkkinoiden alasta tai aloista kyseisten tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseksi;
Tarkistus 160
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  kyseisten tavaroiden tai palvelujen merkitys muille aloille;
c)  kyseisten tavaroiden, palvelujen tai työntekijöiden ratkaiseva merkitys muille aloille;
Tarkistus 161
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  tavaroiden ja palvelujen arvioitu pula sisämarkkinoilla;
Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan, ympäristöön ja yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten laajuus ja kesto;
d)  taloudelliseen ja elintärkeään yhteiskunnalliseen toimintaan, ympäristöön ja yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien kriisin tosiasiallisten tai mahdollisten vaikutusten laajuus ja kesto;
Tarkistus 163
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  vaikutuksen kohteena olevat talouden toimijat eivät ole kyenneet tarjoamaan kohtuullisessa ajassa ratkaisua kriisin erityisiin näkökohtiin vapaaehtoisesti;
e)  se, että häiriön vaikutuksen kohteena olevat talouden toimijat eivät ole kyenneet tarjoamaan kohtuullisessa ajassa ratkaisua kriisin erityisiin näkökohtiin vapaaehtoisesti;
Tarkistus 164
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – g alakohta
g)  maantieteellinen alue, johon vaikutukset kohdistuvat ja saattavat kohdistua, mukaan lukien mahdolliset rajat ylittävät vaikutukset sellaisten toimitusketjujen toimintaan, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan tai talouden elintärkeän toiminnan ylläpitämiseksi sisämarkkinoilla;
g)  maantieteellinen alue, raja-alueet ja syrjäisimmät alueet mukaan luettuina, johon häiriön vaikutukset kohdistuvat ja saattavat kohdistua, mukaan lukien mahdolliset rajat ylittävät vaikutukset sellaisten toimitusketjujen toimintaan, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan tai talouden elintärkeän toiminnan ylläpitämiseksi sisämarkkinoilla;
Tarkistus 165
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – i alakohta
i)  korvaavien tavaroiden, tuotantopanosten tai palvelujen puuttuminen.
i)  kriisin kannalta olennaisten tavaroiden, tuotantopanosten tai palvelujen korvikkeiden puuttuminen tai pula;
Tarkistus 166
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)
i a)  matkustusrajoitusten tai rajavalvonnan käyttöönotto.
Tarkistus 167
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
1.  Sisämarkkinoiden hätätilavaihe voidaan ottaa käyttöön, vaikka sisämarkkinoiden valppaustilavaihetta ei ole aiemmin otettu käyttöön samojen tavaroiden tai palvelujen osalta. Jos valppaustilavaihe on aiemmin otettu käyttöön, hätätilavaihe voi korvata sen osittain tai kokonaan.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 168
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
2.  Jos komissio – neuvoa-antavan ryhmän lausunnon huomioon ottaen – katsoo, että kyseessä on sisämarkkinoiden hätätila, se ehdottaa neuvostolle sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottoa.
2.  Jos komissio – neuvoa-antavan elimen lausunnon asianmukaisesti huomioon ottaen – katsoo, että kyseessä on sisämarkkinoiden hätätila, se esittää lainsäädäntöehdotuksen sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottamiseksi.
Tarkistus 169
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
3.  Neuvosto voi ottaa käyttöön sisämarkkinoiden hätätilavaiheen neuvoston täytäntöönpanosäädöksellä. Käyttöönoton kesto määritellään täytäntöönpanosäädöksessä, ja se on enintään kuusi kuukautta.
3.  Sisämarkkinoiden hätätilavaihe voidaan ottaa käyttöön säädöksellä, joka hyväksytään 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädäntöehdotuksen perusteella. Käyttöönoton kesto määritellään kyseisessä säädöksessä, ja se voi olla enintään kuusi kuukautta.
Tarkistus 170
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta
4.  Sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönotto tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta ei estä valppaustilavaiheen käyttöönottoa tai soveltamisen jatkamista eikä 11 ja 12 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden käyttöönottoa samojen tavaroiden ja palvelujen osalta.
4.  Sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönotto tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta ei estä valppaustilavaiheen käyttöönottoa tai soveltamisen jatkamista eikä 8 a artiklassa säädettyjen toimenpiteiden käyttöönottoa samojen tavaroiden ja palvelujen osalta.
Tarkistus 171
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta
5.  Heti kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on otettu käyttöön, komissio hyväksyy viipymättä luettelon kriisin kannalta olennaisista tavaroista ja palveluista täytäntöönpanosäädöksellä. Luetteloa voidaan muuttaa täytäntöönpanosäädöksillä.
5.  Kun komissio ehdottaa sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottoa, se esittää luettelon kriisin kannalta olennaisista tavaroista ja palveluista. Heti kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on otettu käyttöön 3 kohdassa tarkoitetulla säädöksellä, komissio hyväksyy viipymättä tällaisen luettelon täytäntöönpanosäädöksellä. Kyseistä luetteloa voidaan muuttaa täytäntöönpanosäädöksillä.
Tarkistus 172
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta
6.  Edellä 5 kohdassa tarkoitettu komission täytäntöönpanosäädös hyväksytään 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät kriisin vaikutuksiin sisämarkkinoihin.
6.  Edellä 5 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosäädös hyväksytään 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät kriisin vaikutuksiin sisämarkkinoihin.
Tarkistus 173
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
1.  Jos komissio – neuvoa-antavan ryhmän lausunnon huomioon ottaen – katsoo, että sisämarkkinoiden hätätilavaiheen jatkaminen on tarpeen, se ehdottaa neuvostolle sisämarkkinoiden hätätilavaiheen jatkamista. Komissio pyrkii tekemään ehdotuksen viimeistään 30 päivää ennen sen ajanjakson päättymistä, jonka ajaksi sisämarkkinoiden hätätilavaihe on otettu käyttöön, jollei olosuhteiden kiireellisistä ja poikkeuksellisista muutoksista muuta johdu. Neuvosto voi jatkaa täytäntöönpanosäädöksellä sisämarkkinoiden hätätilavaihetta enintään kuudella kuukaudella kerrallaan.
1.  Jos komissio – neuvoa-antavan elimen lausunnon asianmukaisesti huomioon ottaen ja 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen seikkojen perusteella – katsoo, että sisämarkkinoiden hätätilavaiheen jatkaminen on tarpeen, se ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle sisämarkkinoiden hätätilavaiheen jatkamista. Komissio pyrkii tekemään ehdotuksen viimeistään 30 päivää ennen sen ajanjakson päättymistä, jonka ajaksi sisämarkkinoiden hätätilavaihe on otettu käyttöön, jollei olosuhteiden kiireellisistä ja poikkeuksellisista muutoksista muuta johdu.
Sisämarkkinoiden hätätilavaihetta voidaan jatkaa säädöksellä, joka perustuu ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun lainsäädäntöehdotukseen. Jatkamisen kesto määritellään kyseisessä säädöksessä, ja se voi olla enintään kuusi kuukautta.
Tarkistus 174
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
2.  Jos neuvoa-antavalla ryhmällä on konkreettista ja luotettavaa näyttöä siitä, että sisämarkkinoiden hätätilavaihe olisi lopetettava, se voi laatia asiasta lausunnon ja toimittaa sen komissiolle. Jos komissio – neuvoa-antavan ryhmän lausunnon huomioon ottaen – katsoo, että sisämarkkinoiden hätätilaa ei enää esiinny, se ehdottaa neuvostolle viipymättä sisämarkkinoiden hätätilavaiheen lopettamista.
2.  Jos neuvoa-antavalla elimellä on konkreettista ja luotettavaa näyttöä siitä, että sisämarkkinoiden hätätilavaihe olisi lopetettava, se voi laatia asiasta lausunnon ja toimittaa sen komissiolle. Jos komissio – neuvoa-antavan elimen lausunnon huomioon ottaen – katsoo, että sisämarkkinoiden hätätilaa ei enää esiinny, se ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viipymättä sisämarkkinoiden hätätilavaiheen lopettamista.
Tarkistus 175
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta
3.  Kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan, ei enää sovelleta toimenpiteitä, jotka on toteutettu 24–33 artiklan mukaisesti ja asianomaisissa unionin lainsäädäntökehyksissä käyttöön otettujen hätätilamenettelyjen mukaisesti tekemällä muutoksia alakohtaiseen tuotelainsäädäntöön, mistä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa, jolla muutetaan asetusta (EU) 2016/424, asetusta (EU) 2016/425, asetusta (EU) 2016/426, asetusta (EU) 2019/1009 ja asetusta (EU) No 305/2011 ja otetaan käyttöön hätätilamenettelyt vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinavalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan yhteydessä, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä, jolla muutetaan direktiivejä 2000/14/EY, 2006/42/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU ja 2014/68/EU ja otetaan käyttöön hätätilamenettelyt vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinavalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan yhteydessä. Komissio toimittaa neuvostolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sisämarkkinoiden hätätilan johdosta toteutettujen toimenpiteiden voimassaolon päättymisestä arvioinnin toimenpiteiden tehokkuudesta 11 artiklassa säädetyn seurantamekanismin kautta kerättyjen tietojen perusteella.
3.  Kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan, ei enää sovelleta toimenpiteitä, jotka on toteutettu 24–33 artiklan mukaisesti. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sisämarkkinoiden hätätilan johdosta toteutettujen toimenpiteiden voimassaolon päättymisestä arvioinnin toimenpiteiden tehokkuudesta 11 artiklassa vahvistetun seurantamekanismin kautta kerättyjen tietojen perusteella.
Tarkistus 176
Ehdotus asetukseksi
IV osa – II osasto – otsikko
Vapaa liikkuvuus sisämarkkinoiden hätätilan aikana
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 177
Ehdotus asetukseksi
IV osa – II osasto – I luku – otsikko
Vapaan liikkuvuuden palauttamista ja helpottamista koskevat toimenpiteet
Vapaan liikkuvuuden helpottamista koskevat toimenpiteet
Tarkistus 178
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko
Sisämarkkinoiden hätätilan johdosta toteutettavia, vapaata liikkuvuutta rajoittavia toimenpiteitä koskevat yleiset vaatimukset
Kielletyt vapaan liikkuvuuden rajoitukset sisämarkkinoiden hätätilan aikana
Tarkistus 179
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
1.  Hyväksyessään ja soveltaessaan kansallisia toimenpiteitä, joilla reagoidaan sisämarkkinoiden hätätilaan ja sen taustalla olevaan kriisiin, jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimet ovat täysin perussopimuksen ja unionin oikeuden ja erityisesti tässä artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisia.
1.  Jäsenvaltiot eivät saa määrätä tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden rajoituksia, joilla reagoidaan sisämarkkinoiden hätätilaan, paitsi jos ne ovat perusteltuja oikeutettua yleistä etua koskevien tavoitteiden, kuten yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuden tai kansanterveyden, perusteella sekä syrjimättömyys- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisia.
Tarkistus 180
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta
2.  Kaikkien rajoitusten on oltava ajallisesti rajoitettuja, ja ne on poistettava heti, kun tilanne sen sallii. Lisäksi kaikissa rajoituksissa olisi otettava huomioon raja-alueiden tilanne.
2.  Kaikkien tällaisten rajoitusten on oltava ajallisesti rajoitettuja, ja ne on poistettava välittömästi heti, kun sisämarkkinoiden hätätila lopetetaan, tai aiemmin, jos rajoitus ei enää ole perusteltu tai oikeasuhteinen.
Tarkistus 181
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Kaikissa rajoituksissa olisi otettava huomioon raja-alueiden ja syrjäisimpien alueiden tilanne, erityisesti rajatyöntekijöiden osalta.
Tarkistus 182
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta
3.  Kansalaisille ja yrityksille asetetut vaatimukset eivät saa aiheuttaa kohtuutonta tai tarpeetonta hallinnollista rasitetta.
3.  Kansalaisille ja talouden toimijoille asetetut vaatimukset eivät saa aiheuttaa kohtuutonta tai tarpeetonta hallinnollista rasitetta. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki käytettävissä olevat toimenpiteet mahdollisten hallinnollisten rasitteiden rajoittamiseksi ja keventämiseksi.
Tarkistus 183
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Jäsenvaltiot eivät saa toteuttaa mitään seuraavista:
a)  unionin sisäistä tavaroiden vientiä tai palvelujen tarjoamista tai vastaanottamista koskevat rajoitukset tai vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet;
b)  jäsenvaltioiden tai kansalaisten, myös palveluntarjoajina tai työntekijöinä, välinen syrjintä, joka perustuu suoraan tai välillisesti kansalaisuuteen tai yritysten tapauksessa sääntömääräisen kotipaikan, keskushallinnon tai päätoimipaikan sijaintiin; tai
c)  henkilöiden vapaan liikkuvuuden rajoitukset tai 14 artiklan 5 kohdan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä lueteltujen kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja niiden osien tuotantoon, ylläpitoon tai kuljetukseen osallistuviin henkilöihin kohdistuvat matkustusrajoitukset tai 14 artiklan 5 kohdan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä lueteltujen kriisin kannalta olennaisten palvelujen tarjoamiseen osallistuviin henkilöihin kohdistuvat rajoitukset tai muut vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet, jotka
i)  aiheuttavat pulaa tarvittavasta työvoimasta sisämarkkinoilla ja häiritsevät siten kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen toimitusketjuja tai saavat aikaan tai lisäävät pulaa tällaisista tavaroista ja palveluista sisämarkkinoilla; tai
ii)  ovat suoraan tai välillisesti syrjiviä henkilön kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella.
Tarkistus 184
Ehdotus asetukseksi
17 artikla
[...]
Poistetaan.
Tarkistus 185
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
1.  Komissio voi sisämarkkinoiden hätätilan aikana säätää täytäntöönpanosäädöksillä tukitoimenpiteistä, joilla on tarkoitus vahvistaa 17 artiklan 6 ja 7 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden vapaata liikkuvuutta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät kriisin vaikutuksiin sisämarkkinoihin.
1.  Komissio voi sisämarkkinoiden hätätilan aikana säätää täytäntöönpanosäädöksillä tukitoimenpiteistä, joilla on tarkoitus helpottaa henkilöiden vapaata liikkuvuutta.
Tarkistus 186
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
2.  Jos komissio toteaa sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana, että jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön todistusmalleja sen osoittamiseksi, että jokin yksityishenkilö tai talouden toimija on palveluntarjoaja, joka tarjoaa kriisin kannalta olennaisia palveluja, tai liike-elämän edustaja tai työntekijä, joka osallistuu kriisin kannalta olennaisten tavaroiden tuotantoon tai kriisin kannalta olennaisten palvelujen tarjoamiseen, taikka pelastuspalvelutyöntekijä, ja katsoo, että erilaisten todistusmallien käyttö kussakin jäsenvaltiossa muodostaa esteen vapaalle liikkuvuudelle sisämarkkinoiden hätätilan aikana, komissio voi, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tällaisten henkilöryhmien ja heidän kalustonsa vapaan liikkuvuuden tukemiseksi meneillään olevan sisämarkkinoiden hätätilan aikana, antaa täytäntöönpanosäädöksillä todistusmalleja, joilla osoitetaan, että nämä henkilöryhmät täyttävät 17 artiklan 6 kohdan soveltamisen edellytykset kaikissa jäsenvaltioissa.
2.  Jos komissio toteaa sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana, että jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön todistusmalleja sen osoittamiseksi, että jokin yksityishenkilö tai talouden toimija on palveluntarjoaja, joka tarjoaa kriisin kannalta olennaisia palveluja, tai liike-elämän edustaja tai työntekijä, joka osallistuu kriisin kannalta olennaisten tavaroiden tuotantoon tai kriisin kannalta olennaisten palvelujen tarjoamiseen, taikka pelastuspalvelutyöntekijä, ja katsoo, että erilaisten todistusmallien käyttö kussakin jäsenvaltiossa muodostaa esteen vapaalle liikkuvuudelle sisämarkkinoiden hätätilan aikana, komissio voi, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tällaisten henkilöryhmien ja heidän kalustonsa vapaan liikkuvuuden tukemiseksi meneillään olevan sisämarkkinoiden hätätilan aikana, antaa täytäntöönpanosäädöksillä todistusmalleja, joilla osoitetaan, että nämä henkilöryhmät täyttävät 16 artiklan soveltamisen edellytykset kaikissa jäsenvaltioissa.
Tarkistus 187
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta
3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät kriisin vaikutuksiin sisämarkkinoihin.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 188
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – otsikko
Ilmoitukset
Ilmoitukset ja annettavat tiedot
Tarkistus 189
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Sisämarkkinoiden hätätilan aikana jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista kriisin kannalta olennaisista toimenpide-ehdotuksista, joilla rajoitetaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta, sekä kriisin kannalta olennaisista henkilöiden, myös työntekijöiden, vapaan liikkuvuuden rajoituksista sekä kyseisten toimenpiteiden perusteluista.
Sisämarkkinoiden valppaustilavaiheen tai sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista kriisiin liittyvistä toimenpide-ehdotuksista, joilla rajoitetaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta, sekä toteutetuista toimenpiteistä, joilla rajoitetaan henkilöiden, myös työntekijöiden, vapaata liikkuvuutta, sekä kyseisten toimenpiteiden perusteluista.
Tarkistus 190
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle syyt, joiden vuoksi tällaisen toimenpiteen toteuttaminen on perusteltua ja oikeasuhteista, jos näitä syitä ei ole jo tuotu selvästi esiin ilmoitetussa toimenpiteessä. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kokonaisuudessaan kansalliset lait ja asetukset, jotka sisältävät toimenpiteen tai joita muutetaan toimenpiteellä.
2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle lausunto, jossa osoitetaan, että tällaisten toimenpiteiden toteuttaminen ei ole syrjivää ja että se on perusteltua ja oikeasuhteista, ja lausunnon ohessa on mahdollisuuksien mukaan toimitettava konkreettista näyttöä. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kokonaisuudessaan kansalliset lait ja asetukset, jotka sisältävät tällaisen toimenpiteen tai joita muutetaan tällaisella toimenpiteellä.
Tarkistus 191
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta
4.  Komissio tiedottaa ilmoitetuista toimenpiteistä viipymättä muille jäsenvaltioille ja toimittaa ne samanaikaisesti neuvoa-antavalle ryhmälle.
4.  Komissio tiedottaa ilmoitetuista toimenpiteistä viipymättä muille jäsenvaltioille ja toimittaa ne samanaikaisesti neuvoa-antavalle elimelle.
Tarkistus 192
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta
5.  Jos neuvoa-antava ryhmä päättää antaa lausunnon ilmoitetusta toimenpiteestä, se on annettava neljän työpäivän kuluessa siitä, kun komissio on vastaanottanut kyseistä toimenpidettä koskevan ilmoituksen.
5.  Jos neuvoa-antava elin päättää antaa lausunnon ilmoitetusta toimenpiteestä, se on annettava neljän työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus on vastaanotettu.
Tarkistus 193
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta
6.  Komissio varmistaa, että kansalaisille ja yrityksille tiedotetaan ilmoitetuista toimenpiteistä sekä tämän artiklan mukaisesti tehdyistä päätöksistä ja jäsenvaltioiden huomautuksista, paitsi jos jäsenvaltiot pyytävät, että toimenpiteet pidetään luottamuksellisina, tai jos komissio katsoo, että kyseisten toimenpiteiden paljastaminen vaikuttaisi Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen.
6.  Komissio varmistaa, että kansalaisille ja yrityksille tiedotetaan ilmoitetuista toimenpiteistä sekä tämän artiklan mukaisesti tehdyistä päätöksistä ja jäsenvaltioiden huomautuksista, paitsi jos jäsenvaltiot pyytävät, että toimenpiteet pidetään luottamuksellisina tämän artiklan 15 kohdan mukaisesti, tai jos komissio katsoo, että kyseisten toimenpiteiden paljastaminen vaikuttaisi unionin tai sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen.
Tarkistus 194
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 8 kohta
8.  Komissio tutkii 10 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, ovatko ehdotetut tai hyväksytyt toimenpiteet yhteensopivia unionin oikeuden kanssa, mukaan lukien tämän asetuksen 16 ja 17 artikla, sekä suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden kanssa, ja se voi esittää huomautuksia ilmoitetusta toimenpiteestä, jos on ilmeistä ja vakavaa syytä uskoa, että toimenpide ei ole unionin oikeuden mukainen. Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on otettava tällaiset huomautukset huomioon. Komissio voi pidentää 10 päivän määräaikaa poikkeuksellisissa olosuhteissa ja erityisesti tieteellisten neuvojen, näytön tai teknisen asiantuntemuksen saamiseksi muuttuvan tilanteen yhteydessä. Komissio esittää tällaisen pidennyksen perusteet, asettaa uuden määräajan ja ilmoittaa jäsenvaltioille viipymättä uudesta määräajasta ja pidennyksen syistä.
8.  Komissio tutkii 10 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, ovatko ehdotetut tai hyväksytyt toimenpiteet yhteensopivia unionin oikeuden kanssa, mukaan lukien tämän asetuksen 16 artikla, sekä suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden kanssa, ja se voi esittää huomautuksia ilmoitetusta toimenpiteestä, jos on ilmeistä ja vakavaa syytä uskoa, että toimenpide ei ole unionin oikeuden mukainen. Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on otettava tällaiset huomautukset huomioon. Komissio voi pidentää 10 päivän määräaikaa poikkeuksellisissa olosuhteissa ja erityisesti tieteellisten neuvojen, näytön tai teknisen asiantuntemuksen saamiseksi muuttuvan tilanteen yhteydessä. Komissio esittää tällaisen pidennyksen perusteet ja asettaa uuden määräajan, joka on enintään 30 päivää. Se ilmoittaa jäsenvaltioille viipymättä uudesta määräajasta ja pidennyksen syistä.
Tarkistus 195
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 9 kohta
9.  Myös jäsenvaltiot voivat esittää huomautuksia jäsenvaltiolle, joka on ilmoittanut toimenpiteestä, ja kyseisen jäsenvaltion on otettava nämä huomautukset huomioon.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 196
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 10 kohta
10.  Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa 8 kohdan mukaisesti toimitettujen huomautusten noudattamiseksi, 10 päivän kuluessa huomautusten vastaanottamisesta.
10.  Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa, sekä perustelut siitä, miten se noudattaa 8 kohdan mukaisesti toimitettuja huomautuksia, 10 päivän kuluessa huomautusten vastaanottamisesta.
Tarkistus 197
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 11 kohta
11.  Jos komissio toteaa, että jäsenvaltion ilmoittamat toimenpiteet eivät edelleenkään ole unionin oikeuden mukaisia, se voi tehdä 30 päivän kuluessa ilmoituksesta päätöksen, jossa kyseistä jäsenvaltiota vaaditaan olemaan hyväksymättä ilmoitettua toimenpide-ehdotusta. Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viipymättä ilmoitetun toimenpide-ehdotuksen hyväksytty teksti.
11.  Jos komissio toteaa, että jäsenvaltion ilmoittamat toimenpiteet eivät edelleenkään ole unionin oikeuden mukaisia, se voi tehdä 15 päivän kuluessa ilmoituksesta päätöksen, jossa kyseistä jäsenvaltiota vaaditaan muuttamaan tai olemaan hyväksymättä ilmoitettua toimenpide-ehdotusta. Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viipymättä ilmoitetun toimenpide-ehdotuksen hyväksytty teksti.
Tarkistus 198
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 12 kohta
12.  Jos komissio toteaa, että sille ilmoitettu jo hyväksytty toimenpide ei ole unionin oikeuden mukainen, se voi tehdä 30 päivän kuluessa ilmoituksesta päätöksen, jossa jäsenvaltiota vaaditaan kumoamaan se. Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on viipymättä toimitettava tarkistetun toimenpiteen teksti, jos se muuttaa ilmoitettua hyväksyttyä toimenpidettä.
12.  Jos komissio toteaa, että sille ilmoitettu jo hyväksytty toimenpide ei ole unionin oikeuden mukainen, se voi tehdä 15 päivän kuluessa ilmoituksesta päätöksen, jossa jäsenvaltiota vaaditaan kumoamaan se. Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on viipymättä toimitettava tarkistetun toimenpiteen teksti, jos se muuttaa ilmoitettua hyväksyttyä toimenpidettä.
Tarkistus 199
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 13 kohta
13.  Komissio voi poikkeuksellisesti pidentää 11 ja 12 kohdassa tarkoitettua 30 päivän määräaikaa, jotta voidaan ottaa huomioon olosuhteiden muuttuminen ja erityisesti tieteellisen lausunnon, näytön tai teknisen asiantuntemuksen hankkiminen muuttuvan tilanteen yhteydessä. Komissio esittää tällaisen pidennyksen perusteet, asettaa uuden määräajan ja ilmoittaa jäsenvaltioille viipymättä uudesta määräajasta ja pidennyksen syistä.
13.  Komissio voi poikkeuksellisesti pidentää 11 ja 12 kohdassa tarkoitettua 15 päivän määräaikaa, jotta voidaan ottaa huomioon olosuhteiden muuttuminen ja erityisesti tieteellisen lausunnon, näytön tai teknisen asiantuntemuksen hankkiminen muuttuvan tilanteen yhteydessä. Komissio esittää tällaisen pidennyksen perusteet, asettaa uuden määräajan ja ilmoittaa jäsenvaltioille viipymättä uudesta määräajasta ja pidennyksen syistä.
Tarkistus 200
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 14 kohta
14.  Edellä 11 ja 12 kohdassa tarkoitettujen komission päätösten on perustuttava saatavilla oleviin tietoihin, ja ne voidaan antaa, jos on ilmeistä ja vakavaa syytä uskoa, että ilmoitetut toimenpiteet eivät ole unionin oikeuden mukaisia, mukaan lukien tämän asetuksen 16 tai 17 artikla, tai suhteellisuus- tai syrjimättömyysperiaatteen mukaisia. Näiden päätösten hyväksyminen ei rajoita komission mahdollisuutta hyväksyä toimenpiteitä myöhemmin, mukaan lukien rikkomusmenettelyn aloittaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan nojalla.
14.  Edellä 11 ja 12 kohdassa tarkoitettujen komission päätösten on perustuttava saatavilla oleviin tietoihin, ja ne voidaan antaa, jos on ilmeistä ja vakavaa syytä uskoa, että ilmoitetut toimenpiteet eivät ole unionin oikeuden mukaisia, mukaan lukien tämän asetuksen 16 artikla, tai suhteellisuus- tai syrjimättömyysperiaatteen mukaisia. Näiden päätösten hyväksyminen ei rajoita komission mahdollisuutta hyväksyä toimenpiteitä myöhemmin, mukaan lukien rikkomusmenettelyn aloittaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan nojalla.
Tarkistus 201
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 15 kohta
15.  Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ei katsota luottamuksellisiksi, jollei ilmoittava jäsenvaltio sitä nimenomaisesti pyydä. Tällaisen pyynnön on liityttävä toimenpide-ehdotuksiin, ja se on perusteltava.
15.  Jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti toimittamat tiedot julkistetaan. Jäsenvaltiot voivat pyytää, että toimenpide-ehdotuksiin liittyvät tiedot pidetään luottamuksellisina. Tämä pyyntö on perusteltava.
Tarkistus 202
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 16 kohta
16.  Komissio julkaisee tekstin, joka koskee jäsenvaltioiden sisämarkkinoiden hätätilan yhteydessä hyväksymiä tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden, myös työntekijöiden, vapaata liikkuvuutta rajoittavia toimenpiteitä ja joka on annettu tiedoksi tässä artiklassa tarkoitetuilla ilmoituksilla sekä muiden lähteiden kautta. Toimenpiteiden teksti on julkaistava yhden työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta komission hallinnoimalla sähköisellä alustalla.
16.  Komissio julkaisee kaikki tämän artiklan mukaisesti toimitetut tiedot lukuun ottamatta tietoja, jotka on 15 kohdan mukaisesti katsottu luottamuksellisiksi.
Tarkistus 203
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 16 a kohta (uusi)
16 a.  Komissio julkistaa ilmoitetut, jäsenvaltioiden sisämarkkinoiden hätätilan yhteydessä toteuttamat toimenpiteet, joilla rajoitetaan tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden, myös työntekijöiden, vapaata liikkuvuutta. Toimenpiteet julkistetaan yhden työpäivän kuluessa niiden vastaanottamisesta komission hallinnoimalla sähköisellä alustalla.
Tarkistus 204
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 16 b kohta (uusi)
16 b.  Jäsenvaltioiden on tiedotettava kansalaisille, kuluttajille, yrityksille, työntekijöille ja heidän edustajilleen sekä kaikille sidosryhmille, joihin asia vaikuttaa, selkeästi ja yksiselitteisesti toimenpiteistä, jotka vaikuttavat tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden, myös työntekijöiden ja palveluntarjoajien, vapaaseen liikkuvuuteen ennen toimenpiteiden voimaantuloa, erityisesti 21 artiklassa tarkoitetun kansallisen keskitetyn yhteyspisteen kautta. Jäsenvaltioiden on varmistettava jatkuva vuoropuhelu kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien työmarkkinaosapuolten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
Tarkistus 205
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  avustaminen sellaisten tietojen pyytämisessä ja hankkimisessa, jotka koskevat tavaroiden, palvelujen, henkilöiden ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevia kansallisia rajoituksia, jotka liittyvät käyttöön otettuun sisämarkkinoiden hätätilaan;
a)  avustaminen sellaisten tietojen pyytämisessä ja hankkimisessa, jotka koskevat tavaroiden, palvelujen, henkilöiden ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevia kansallisia rajoituksia, jotka liittyvät käyttöön otettuun sisämarkkinoiden hätätilavaiheeseen;
Tarkistus 206
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  avustaminen sellaisten kansallisen tason kriisimenettelyjen ja -muodollisuuksien toteuttamisessa, jotka on otettu käyttöön sisämarkkinoiden hätätilan vuoksi.
b)  avustaminen sellaisten kansallisen tason kriisimenettelyjen ja -muodollisuuksien toteuttamisessa, jotka on otettu käyttöön sisämarkkinoiden hätätilavaiheen vuoksi;
Tarkistus 207
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  avustaminen tiedon välittämisessä kansalaisille, kuluttajille, talouden toimijoille ja työntekijöille ja heidän edustajilleen.
Tarkistus 208
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalaiset, kuluttajat, talouden toimijat ja työntekijät sekä heidän edustajansa voivat pyynnöstä ja asianomaisten yhteyspisteiden välityksellä saada toimivaltaisilta viranomaisilta tietoja siitä, miten kyseisiä kansallisia kriisitoimia yleisesti tulkitaan ja sovelletaan. Näihin tietoihin on tarvittaessa sisällyttävä vaihekohtainen opas. Tiedot on annettava selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Niiden on oltava helposti saatavilla etäyhteyden avulla sähköisessä muodossa, ja ne on pidettävä ajan tasalla.
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalaiset, kuluttajat, talouden toimijat ja työntekijät sekä heidän edustajansa voivat pyynnöstä ja asianomaisten yhteyspisteiden välityksellä saada toimivaltaisilta viranomaisilta tietoja siitä, miten kyseisiä kansallisia kriisitoimia yleisesti tulkitaan ja sovelletaan. Näihin tietoihin on tarvittaessa sisällyttävä vaihekohtainen opas. Tiedot on annettava selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Niiden on oltava helposti saatavilla etäyhteyden avulla sähköisessä muodossa, ja ne on pidettävä ajan tasalla. Jäsenvaltioiden on pyrittävä parhaansa mukaan tarjoamaan tällaisia tietoja kaikilla unionin virallisilla kielillä kiinnittäen erityistä huomiota raja-alueiden tilanteeseen ja tarpeisiin.
Tarkistus 209
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Unionin tason keskitetty yhteyspiste antaa kansalaisille, kuluttajille, talouden toimijoille ja työntekijöille ja heidän edustajilleen apua seuraavissa:
2.  Unionin tason keskitetty yhteyspiste antaa kansalaisille, kuluttajille, paikallis- ja alueviranomaisille, talouden toimijoille ja työntekijöille ja heidän edustajilleen apua seuraavissa:
Tarkistus 210
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  avustaminen sellaisten tietojen pyytämisessä ja hankkimisessa, jotka koskevat unionin tason kriisitoimia, jotka ovat merkityksellisiä käyttöön otetun sisämarkkinoiden hätätilan kannalta tai jotka vaikuttavat tavaroiden, palvelujen, henkilöiden ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden harjoittamiseen;
a)  avustaminen sellaisten tietojen pyytämisessä ja hankkimisessa, jotka koskevat unionin tason kriisitoimia, jotka ovat merkityksellisiä käyttöön otetun sisämarkkinoiden hätätilavaiheen kannalta tai jotka vaikuttavat tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden, myös työntekijöiden, vapaan liikkuvuuden harjoittamiseen;
Tarkistus 211
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  avustaminen sellaisten kriisimenettelyjen ja -muodollisuuksien toteuttamisessa, jotka on otettu käyttöön unionin tasolla sisämarkkinoiden hätätilan vuoksi;
b)  avustaminen sellaisten kriisimenettelyjen ja -muodollisuuksien toteuttamisessa, jotka on otettu käyttöön unionin tasolla sisämarkkinoiden hätätilavaiheen vuoksi;
Tarkistus 212
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  luettelon laatiminen kaikista kansallisista kriisitoimista ja kansallisista yhteyspisteistä.
c)  avustaminen luettelon laatimisessa kaikista kansallisista kriisitoimista ja kansallisista yhteyspisteistä.
Tarkistus 213
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Unionin tason keskitetylle yhteyspisteelle on osoitettava riittävät henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit.
Tarkistus 214
Ehdotus asetukseksi
III osasto – otsikko
Sisämarkkinoiden hätätoimet
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 215
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
1.  Komissio voi hyväksyä tähän lukuun sisältyviä sitovia toimenpiteitä täytäntöönpanosäädöksillä 24 artiklan 2 kohdan, 26 artiklan ensimmäisen alakohdan ja 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti vasta sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätila on otettu käyttöön neuvoston täytäntöönpanosäädöksellä 14 artiklan mukaisesti.
1.  Komissio voi hyväksyä tähän lukuun sisältyviä sitovia toimenpiteitä täytäntöönpanosäädöksillä vain silloin, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on otettu käyttöön 14 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 216
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta
2.  Täytäntöönpanosäädöksessä, jolla otetaan käyttöön tähän lukuun sisältyvä toimenpide, on lueteltava selkeästi ja täsmällisesti ne kriisin kannalta olennaiset tavarat ja palvelut, joihin tällaista toimenpidettä sovelletaan. Kyseistä toimenpidettä voidaan soveltaa ainoastaan hätätilavaiheen keston ajan.
2.  Täytäntöönpanosäädöksessä, jolla otetaan käyttöön tähän lukuun sisältyvä toimenpide, on lueteltava selkeästi ja täsmällisesti ne kriisin kannalta olennaiset tavarat ja palvelut, jotka on yksilöity 14 artiklan 5 kohdan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä ja joihin tällaista toimenpidettä sovelletaan. Kyseistä toimenpidettä voidaan soveltaa ainoastaan hätätilavaiheen keston ajan.
Tarkistus 217
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät kriisin vaikutuksiin sisämarkkinoihin.
Tarkistus 218
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta
1.  Jos esiintyy vakava kriisiin liittyvä pula tai sen välitön uhka, komissio voi pyytää kriisin kannalta olennaisiin toimitusketjuihin kuuluvia edustavia organisaatioita tai talouden toimijoita toimittamaan vapaaehtoisesti tietyssä määräajassa komissiolle tiettyjä tietoja kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja niiden komponenttien tuotantokapasiteetista ja mahdollisista olemassa olevista varastoista unionin tuotantolaitoksissa ja kolmansien maiden laitoksissa, joissa se harjoittaa toimintaa tai joiden kanssa sillä on sopimuksia tai joilta se tekee hankintoja, sekä tiedot mahdollisista toimitusketjun häiriöistä tietyn määräajan kuluessa.
1.  Jos esiintyy vakava kriisiin liittyvä pula tai sen välitön uhka, komissio voi pyytää kriisin kannalta olennaisiin toimitusketjuihin kuuluvia talouden toimijoita toimittamaan vapaaehtoisesti ja kohtuullisessa määräajassa 3 kohdan mukaisesti tiettyjä tietoja, jotka ovat olennaisia sisämarkkinoiden hätätilan kannalta.
Tarkistus 219
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta
2.  Jos vastaanottajat eivät toimita 1 kohdan mukaisesti pyydettyjä tietoja määräajassa ilman päteviä perusteluja, komissio voi täytäntöönpanosäädöksellä vaatia niitä toimittamaan tiedot ilmoittamalla täytäntöönpanosäädöksessä, miksi se on oikeasuhteista ja tarpeellista, täsmentämällä kriisin kannalta olennaiset tavarat ja palvelut ja tahot, joita tietopyyntö koskee, sekä pyydetyt tiedot ja antamalla tarvittaessa mallin kysymyksistä, joita talouden toimijoille voidaan esittää.
2.  Jos vastaanottajat eivät toimita 1 kohdan mukaisesti pyydettyjä tietoja määräajassa ilman päteviä perusteluja, komissio voi suosituksella pyytää niitä toimittamaan pyydetyt tiedot ilmoittamalla, miksi se on oikeasuhteista ja tarpeellista, täsmentämällä kriisin kannalta olennaiset tavarat ja palvelut ja tahot, joita tietopyyntö koskee, sekä pyydetyt tiedot ja antamalla tarvittaessa mallin kysymyksistä, joita talouden toimijoille voidaan esittää.
Tarkistus 220
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tietopyynnöt voivat koskea seuraavia:
3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tietopyynnöt voivat koskea
Tarkistus 221
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  komissiolle annettavat kohdennetut tiedot kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja niiden osien tuotantokapasiteetista ja mahdollisista olemassa olevista varastoista unionissa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa ja kolmannessa maassa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa, joissa 1 kohdassa tarkoitettu organisaatio tai toimija harjoittaa toimintaa tai joiden kanssa sillä on sopimuksia tai joilta se tekee hankintoja, kunnioittaen samalla täysimääräisesti yritys- ja liikesalaisuuksia; talouden toimijoiden suunnitelma komissiolle kunkin unionissa sijaitsevan tuotantolaitoksen odotetusta tuotannosta seuraavien kolmen kuukauden aikana ja tiedot toimitusketjun häiriöistä;
a)  komissiolle annettavia kohdennettuja tietoja kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja niiden osien tuotantokapasiteetista ja mahdollisista olemassa olevista varastoista unionissa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa ja kolmannessa maassa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa, joissa 1 kohdassa tarkoitettu organisaatio tai toimija harjoittaa toimintaa tai joiden kanssa sillä on sopimuksia;
Tarkistus 222
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)  muut tiedot, jotka ovat tarpeen tietyn toimitusketjun häiriön tai pulan luonteen tai laajuuden arvioimiseksi.
b)  suunnitelmaa kriisin kannalta olennaisten tavaroiden odotetusta tuotannosta tietopyyntöä seuraavien kolmen kuukauden aikana unionissa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa tai kolmannessa maassa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa, joissa toimija harjoittaa toimintaa tai joiden kanssa sillä on sopimuksia.
Tarkistus 223
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta
4.  Kun pakolliset tietopyynnöt talouden toimijoille on otettu käyttöön täytäntöönpanosäädöksellä, komissio osoittaa virallisen päätöksen kullekin edustavalle organisaatiolle tai talouden toimijalle, joka kuuluu kriisin kannalta olennaisiin toimitusketjuihin, jotka on yksilöity täytäntöönpanosäädöksessä, ja pyytää niitä toimittamaan täytäntöönpanosäädöksessä täsmennetyt tiedot. Komissio käyttää mahdollisuuksien mukaan jäsenvaltioiden laatimia asiaankuuluvia ja saatavilla olevia yhteystietoluetteloita talouden toimijoista, jotka toimivat kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen toimitusketjuissa. Komissio voi hankkia tarvittavat tiedot asianomaisista talouden toimijoista jäsenvaltioilta.
4.  Kun komissio kehottaa tai pyytää talouden toimijoita toimittamaan tietoja tämän artiklan mukaisesti, se käyttää mahdollisuuksien mukaan jäsenvaltioiden laatimia asiaankuuluvia ja saatavilla olevia yhteystietoluetteloita talouden toimijoista, jotka toimivat kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen toimitusketjuissa. Komissio voi hankkia tarvittavat tiedot asianomaisista talouden toimijoista jäsenvaltioilta.
Tarkistus 224
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta
5.  Yksittäisiä tietopyyntöjä sisältävissä komission päätöksissä on viitattava 2 kohdassa tarkoitettuun täytäntöönpanosäädökseen, johon ne perustuvat, sekä tilanteisiin, joissa esiintyy kriisiin liittyvä vakava pula tai sen välitön uhka. Kaikkien tietopyyntöjen on oltava asianmukaisesti perusteltuja ja oikeasuhteisia tietojen määrän, luonteen ja tarkkuuden sekä pyydettyihin tietoihin tutustumistiheyden kannalta, ja niiden on oltava välttämättömiä hätätilanteen hallinnointia tai asiaa koskevien virallisten tilastojen laatimista varten. Pyynnössä on esitettävä kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava. Siinä on otettava huomioon toimet, joita talouden toimijalta tai edustavalta organisaatiolta edellytetään tietojen keräämistä ja saataville asettamista varten. Viralliseen päätökseen on sisällyttävä myös tämän asetuksen 39 artiklan mukaiset tietosuojatakeet, 25 artiklan mukaiset takeet vastaukseen sisältyvien arkaluonteisten liiketoimintatietojen ilmoittamatta jättämiseksi, tiedot mahdollisuudesta riitauttaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimessa asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti, 28 artiklassa säädetyt sakot noudattamatta jättämisestä ja vastauksen antamiselle asetettu määräaika.
5.  Yksittäisiä tietopyyntöjä sisältävässä komission suosituksessa on viitattava tilanteisiin, joissa esiintyy kriisiin liittyvä vakava pula tai sen välitön uhka. Kaikkien tietopyyntöjen on oltava asianmukaisesti perusteltuja ja oikeasuhteisia tietojen määrän, luonteen ja tarkkuuden sekä pyydettyihin tietoihin tutustumistiheyden kannalta, ja niiden on oltava välttämättömiä hätätilanteen hallinnointia varten. Pyynnössä on esitettävä kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava ja joka saa olla enintään 14 päivää. Toimija voi pyytää määräajan kertaluonteista pidentämistä viimeistään kaksi päivää ennen sen päättymistä, jos tilanteen vakavuus edellyttää tällaista pidentämistä. Komissio vastaa yhden työpäivän kuluessa tällaiseen määräajan pidentämistä koskevaan pyyntöön. Sen on otettava huomioon toimet, joita talouden toimijalta edellytetään tietojen keräämistä ja saataville asettamista varten. Suositukseen on sisällyttävä myös tämän asetuksen 39 artiklan mukaiset tietosuojatakeet, 25 artiklan mukaiset takeet vastaukseen sisältyvien arkaluonteisten liiketoimintatietojen ilmoittamatta jättämiseksi ja takeet liikesalaisuuksien ja teollis- ja tekijänoikeuksien ilmoittamatta jättämiseksi.
Tarkistus 225
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 6 kohta
6.  Pyydetyt tiedot voivat talouden toimijan tai talouden toimijoiden yhteenliittymän puolesta toimittaa talouden toimijoiden omistajat tai niiden edustajat sekä oikeushenkilöiden, yhtiöiden tai oikeuskelpoisuutta vailla olevien yhteenliittymien osalta henkilöt, joilla lain tai niiden sääntöjen mukaan on kelpoisuus edustaa niitä. Kunkin talouden toimijan tai talouden toimijoiden yhteenliittymän on annettava pyydetyt tiedot yksilöllisesti tietojenvaihtoa koskevien unionin kilpailusääntöjen mukaisesti. Asianmukaisesti valtuutetut lakimiehet voivat antaa tiedot päämiestensä puolesta. Viimeksi mainitut kantavat kuitenkin täyden vastuun, jos annetut tiedot ovat puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia.
6.  Pyydetyt tiedot voivat talouden toimijan puolesta toimittaa talouden toimijoiden omistajat tai henkilöt, joilla lain tai niiden sääntöjen mukaan on kelpoisuus edustaa niitä. Kunkin talouden toimijan on annettava pyydetyt tiedot yksilöllisesti tietojenvaihtoa koskevien unionin kilpailusääntöjen mukaisesti. Asianmukaisesti valtuutetut lakimiehet voivat antaa tiedot päämiestensä puolesta. Viimeksi mainitut kantavat kuitenkin täyden vastuun, jos annetut tiedot ovat puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia.
Tarkistus 226
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 7 kohta
7.  Euroopan unionin tuomioistuimella on täysi toimivalta tarkastella uudelleen päätöksiä, joilla komissio on osoittanut pakollisen tietopyynnön talouden toimijalle.
Poistetaan.
Tarkistus 227
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta
8.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät kriisin vaikutuksiin sisämarkkinoihin.
Poistetaan.
Tarkistus 228
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta
1.  Tätä asetusta sovellettaessa saatuja tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty.
1.  Tätä asetusta sovellettaessa jäsenvaltioiden yhteystoimistoilta, neuvoa-antavalta elimeltä, talouden toimijoilta tai mistä tahansa muusta lähteestä saatuja tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty.
Tarkistus 229
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että tämän asetuksen soveltamiseksi hankitut ja tuotetut liikesalaisuudet ja muut arkaluonteiset ja luottamukselliset tiedot, mukaan lukien suositukset ja toteutettavat toimenpiteet, suojataan unionin ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
2.  Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että tämän asetuksen soveltamiseksi hankitut ja tuotetut liikesalaisuudet, teollis- ja tekijänoikeudet ja muut arkaluonteiset ja luottamukselliset tiedot, mukaan lukien suositukset ja toteutettavat toimenpiteet, suojataan unionin ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Tarkistus 230
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta
4.  Komissio voi esittää 4 artiklassa tarkoitetulle neuvoa-antavalle ryhmälle 24 artiklan nojalla kerättyihin tietoihin perustuvia koostettuja tietoja.
4.  Komissio voi esittää neuvoa-antavalle elimelle 24 artiklan nojalla kerättyihin tietoihin perustuvia koostettuja tietoja.
Tarkistus 231
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Kaikki tietopyynnöillä hankitut tiedot poistetaan välittömästi sisämarkkinoiden hätätilavaiheen päättyessä tai aiemmin, jos kaikki sisämarkkinoiden hätätilavaiheeseen liittyvät asiaankuuluvat raportit on toimitettu. Komissio ja jäsenvaltiot lähettävät vahvistuksen näiden tietojen poistamisesta talouden toimijoille, joihin asia vaikuttaa, välittömästi poistamisen jälkeen.
Tarkistus 232
Ehdotus asetukseksi
26 artikla
26 artikla
Poistetaan.
Kohdennetut muutokset yhdenmukaistettuun tuotelainsäädäntöön
Kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on otettu käyttöön 14 artiklan nojalla hyväksytyllä neuvoston täytäntöönpanosäädöksellä ja kriisin kannalta olennaisista tavaroista on pulaa, komissio voi ottaa käyttöön täytäntöönpanosäädöksillä hätätilamenettelyjä, jotka sisältyvät unionin lainsäädäntökehyksiin, joita on muutettu [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella, jolla muutetaan asetusta (EU) 2016/424, asetusta (EU) 2016/425, asetusta (EU) 2016/426, asetusta (EU) 2019/1009 ja asetusta (EU) No 305/2011 ja otetaan käyttöön hätätilamenettelyt vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinavalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan yhteydessä, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä, jolla muutetaan direktiivejä 2000/14/EY, 2006/42/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU ja 2014/68/EU ja otetaan käyttöön hätätilamenettelyt vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinavalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan yhteydessä] kriisin kannalta olennaisten tavaroiden osalta ja joissa ilmoitetaan, mitkä kriisin kannalta olennaiset tuotteet ja hätätilamenettelyt ovat käyttöönoton kohteena, annetaan syyt käyttöönotolle ja sen oikeasuhtaisuudelle sekä ilmoitetaan käyttöönoton kesto.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät kriisin vaikutuksiin sisämarkkinoihin.
Tarkistus 233
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta
1.  Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa unioniin sijoittautunutta talouden toimijaa, joka toimii kriisin kannalta olennaisissa toimitusketjuissa, hyväksymään ja asettamaan etusijalle tietyt kriisin kannalta olennaisten tavaroiden tuotantoa tai toimittamista koskevat tilaukset, jäljempänä ’ensisijaisiksi luokitellut tilaukset’
1.  Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa unioniin sijoittautunutta talouden toimijaa, joka toimii kriisin kannalta olennaisissa toimitusketjuissa, vapaaehtoisesti hyväksymään ja asettamaan etusijalle tietyt kriisin kannalta olennaisten tavaroiden tuotantoa tai toimittamista koskevat tilaukset, jäljempänä ’ensisijaisiksi luokitellut tilaukset’. Komissio täsmentää kaikki asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen määrän, toimitusajan ja hinnan, ja ilmoittaa niistä Euroopan parlamentille.
Tarkistus 234
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta
2.  Jos talouden toimija ei hyväksy ja aseta etusijalle ensisijaisiksi luokiteltuja tilauksia, komissio voi omasta aloitteestaan tai 14 jäsenvaltion pyynnöstä arvioida, onko tällaisissa tapauksissa tarpeen ja oikeasuhteista turvautua ensisijaisiksi luokiteltuihin tilauksiin, ja antaa asianomaiselle talouden toimijalle sekä kaikille osapuolille, joihin mahdollinen ensisijaiseksi luokiteltu tilaus todistettavasti vaikuttaa, mahdollisuuden esittää kantansa kohtuullisessa määräajassa, jonka komissio asettaa tapauksen olosuhteet huomioon ottaen. Poikkeuksellisissa olosuhteissa komissio voi tällaisen arvioinnin jälkeen osoittaa asianomaiselle talouden toimijalle täytäntöönpanosäädöksen, jossa edellytetään, että talouden toimija joko hyväksyy ja asettaa etusijalle täytäntöönpanosäädöksessä määritellyt ensisijaisiksi luokitellut tilaukset tai selittää, miksi ei ole mahdollista tai asianmukaista tehdä niin. Komission päätöksen on perustuttava objektiivisiin tietoihin, jotka osoittavat, että tällainen etusijalle asettaminen on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa yhteiskunnan elintärkeiden taloudellisten toimintojen ylläpitäminen sisämarkkinoilla.
2.  Jos talouden toimija ei hyväksy tai aseta etusijalle ensisijaisiksi luokiteltuja tilauksia, komissio voi omasta aloitteestaan tai 14 jäsenvaltion pyynnöstä arvioida, onko tarpeen ja oikeasuhteista turvautua ensisijaisiksi luokiteltuihin tilauksiin. Tällaisissa tapauksissa komissio antaa asianomaiselle talouden toimijalle sekä kaikille osapuolille, joihin mahdollinen ensisijaiseksi luokiteltu tilaus todistettavasti vaikuttaa, mahdollisuuden esittää kantansa kohtuullisessa määräajassa, jonka komissio asettaa tapauksen olosuhteet huomioon ottaen. Poikkeuksellisissa olosuhteissa komissio voi tällaisen arvioinnin jälkeen ja neuvoa-antavan elimen lausunnon asianmukaisesti huomioon ottaen osoittaa asianomaiselle talouden toimijalle täytäntöönpanosäädöksen, jossa edellytetään, että talouden toimija joko hyväksyy ja asettaa etusijalle täytäntöönpanosäädöksessä määritellyt ensisijaisiksi luokitellut tilaukset tai selittää kirjallisesti, miksi ei ole mahdollista tai asianmukaista tehdä niin. Jos komission kanta poikkeaa neuvoa-antavan elimenlausunnosta, komission on annettava näyttöön perustuvat perustelut. Komission päätöksen on perustuttava objektiivisiin tietoihin, jotka ovat tosia, mitattavissa ja todeksi näytettyjä ja osoittavat, että tällainen etusijalle asettaminen on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa yhteiskunnan elintärkeiden taloudellisten toimintojen ylläpitäminen sisämarkkinoilla.
Tarkistus 235
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Jos talouden toimija, jolle 2 kohdassa tarkoitettu päätös on osoitettu, kieltäytyy hyväksymästä päätöksessä täsmennettyjen tilausten hyväksymistä ja etusijalle asettamista koskevaa vaatimusta, sen on toimitettava komissiolle 10 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta perusteltu selvitys, jossa esitetään asianmukaisesti perustellut syyt siihen, miksi vaatimuksen noudattaminen ei ole mahdollista tai asianmukaista, kun otetaan huomioon tämän säännöksen tavoitteet. Tällaisia syitä ovat muun muassa se, että toimija ei pysty toteuttamaan ensisijaiseksi luokiteltua tilausta, koska sen tuotantokapasiteetti ei ole riittävä, tai tilauksen hyväksymiseen liittyy vakava riski, että siitä aiheutuisi toimijalle erityisiä vaikeuksia tai taloudellista rasitetta, tai muut yhtä painavat seikat.
Jos talouden toimija, jolle 2 kohdassa tarkoitettu päätös on osoitettu, kieltäytyy hyväksymästä päätöksessä täsmennettyjen tilausten hyväksymistä ja etusijalle asettamista koskevaa vaatimusta, sen on toimitettava komissiolle 10 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta perusteltu selvitys, jossa esitetään asianmukaisesti perustellut syyt siihen, miksi vaatimuksen noudattaminen ei ole mahdollista tai asianmukaista. Tällaisia syitä ovat muun muassa se, että toimija ei pysty toteuttamaan ensisijaiseksi luokiteltua tilausta, koska sen tuotantokapasiteetti ei ole riittävä, tai tilauksen hyväksymiseen liittyy vakava riski, että siitä aiheutuisi toimijalle erityisiä vaikeuksia tai taloudellista rasitetta ottaen huomioon erityisesti komission täsmentämät hinnat ja määrät, tai muut yhtä painavat seikat. Näitä syitä voisivat olla kyseisen yrityksen oikeutetut tavoitteet sekä kustannukset, työmäärä, tekniset käytännön toimet ja pitkän aikavälin liiketoiminnalliset seuraukset, joita tuotantojärjestyksen muuttaminen edellyttää.
Tarkistus 236
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Komissio voi julkistaa tällaisen perustellun selityksen tai osan siitä ottaen huomioon liikesalaisuuden.
Poistetaan.
Tarkistus 237
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 6 kohta
6.  Komissio tekee 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen sovellettavan unionin oikeuden, myös tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden, ja kansainvälisen oikeuden mukaisten unionin velvoitteiden mukaisesti. Päätöksessä on erityisesti otettava huomioon asianomaisen talouden toimijan oikeutetut edut ja kaikki saatavilla olevat tiedot kustannuksista ja työmäärästä, joita tuotantojärjestyksen muuttaminen edellyttää. Päätöksessä on mainittava sen hyväksymisen oikeusperusta, vahvistettava määräajat, joiden kuluessa ensisijaiseksi luokiteltu tilaus on toteutettava, ja tarvittaessa täsmennettävä tuote ja määrä. Siinä on ilmoitettava 28 artiklassa säädetyt sakot päätöksen noudattamatta jättämisestä. Ensisijaisiksi luokitellut tilaukset on tehtävä käypään ja kohtuulliseen hintaan.
6.  Komissio tekee 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen sovellettavan unionin oikeuden, myös tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden, ja kansainvälisen oikeuden mukaisten unionin velvoitteiden mukaisesti. Päätöksessä on erityisesti otettava huomioon asianomaisen talouden toimijan oikeutetut edut ja kaikki saatavilla olevat tiedot kustannuksista ja työmäärästä, joita tuotantojärjestyksen muuttaminen edellyttää. Päätöksessä on mainittava sen hyväksymisen oikeusperusta, vahvistettava määräajat, joiden kuluessa ensisijaiseksi luokiteltu tilaus on toteutettava, ja tarvittaessa täsmennettävä tuote, hinta ja määrä. Siinä on ilmoitettava 28 artiklassa säädetyt sakot päätöksen noudattamatta jättämisestä. Ensisijaisiksi luokitellut tilaukset on tehtävä käypään ja kohtuulliseen hintaan, johon on tarvittaessa sisällyttävä asianmukainen korvaus kaikista talouden toimijalle aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.
Tarkistus 238
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – otsikko
Sakot toimijoille, jotka eivät ole noudattaneet velvoitetta vastata pakollisiin tietopyyntöihin tai hyväksyneet ensisijaisiksi luokiteltuja tilauksia
Sakot toimijoille, jotka eivät ole hyväksyneet ensisijaisiksi luokiteltuja tilauksia
Tarkistus 239
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  jos talouden toimijoita tai toimijaa edustava organisaatio tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti antaa virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja vastauksena 24 artiklan nojalla tehtyyn pyyntöön tai ei toimita tietoja asetetussa määräajassa;
Poistetaan.
Tarkistus 240
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa määrättävä sakko saa olla enintään 200 000 euroa.
2.  Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa määrättävä sakko saa olla enintään 200 000 euroa. Talouden toimijoille, jotka ovat suosituksessa 2003/361/EY määriteltyjä pk-yrityksiä, määrättävät sakot saavat olla enintään 25 000 euroa.
Tarkistus 241
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta
3.  Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa määrättävä sakko saa olla enintään 1 prosentti edellisen tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä liikevaihdosta kultakin työpäivältä, jona 27 artiklan mukaista velvoitetta ei ole noudatettu (ensisijaisiksi luokitellut tilaukset), laskettuna päätöksessä vahvistetusta päivästä ja enintään 1 prosentti edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta.
3.  Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa määrättävä sakko saa olla enintään 1 prosentti edellisen tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä liikevaihdosta kultakin työpäivältä, jona 27 artiklan mukaista velvoitetta ei ole noudatettu (ensisijaisiksi luokitellut tilaukset), laskettuna päätöksessä vahvistetusta päivästä ja enintään 1 prosentti edellisen tilikauden maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Talouden toimijoille, jotka ovat suosituksessa 2003/361/EY määriteltyjä pk-yrityksiä, määrättävät sakot saavat olla enintään 0,25 prosenttia edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta.
Tarkistus 242
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta
4.  Sakon suuruutta määrättäessä on otettava huomioon asianomaisen talouden toimijan koko ja taloudelliset resurssit sekä rikkomuksen luonne, vakavuus ja kesto suhteellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden periaatteiden perusteella.
4.  Sakon suuruutta määrättäessä komissio ottaa huomioon asianomaisen talouden toimijan koon ja taloudelliset resurssit sekä rikkomuksen luonteen, vakavuuden ja keston suhteellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden periaatteiden perusteella. Lisäksi otetaan huomioon kriisin vaikutus talouden toimijaan ja sen liiketoimintaan.
Tarkistus 243
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  kaksi vuotta, kun on kyse tietopyyntöä koskevien 24 artiklan säännösten rikkomisesta;
Poistetaan.
Tarkistus 244
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  kolme vuotta, kun on kyse kriisin kannalta olennaisten tavaroiden tuotannon etusijalle asettamista koskevaa velvoitetta koskevien 26 artiklan 2 kohdan säännösten rikkomisesta.
b)  kolme vuotta, kun on kyse kriisin kannalta olennaisten tavaroiden tuotannon etusijalle asettamista koskevaa velvoitetta koskevien 27 artiklan säännösten rikkomisesta.
Tarkistus 245
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Ennen 28 artiklan mukaisen päätöksen tekemistä komissio antaa asianomaiselle talouden toimijalle tai talouden toimijoita edustaville organisaatioille tilaisuuden tulla kuulluksi
1.  Ennen 28 artiklan mukaisen päätöksen tekemistä komissio antaa asianomaiselle talouden toimijalle tilaisuuden tulla kuulluksi
Tarkistus 246
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta
2.  Talouden toimijat ja niitä edustavat organisaatiot voivat esittää huomautuksensa komission alustavista havainnoista määräajassa, jonka komissio vahvistaa alustavissa havainnoissaan ja jonka on oltava vähintään 21 päivää.
2.  Talouden toimijat voivat esittää huomautuksensa komission alustavista havainnoista määräajassa, jonka komissio vahvistaa alustavissa havainnoissaan ja jonka on oltava vähintään 21 päivää.
Tarkistus 247
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta
3.  Komissio perustaa päätöksensä ainoastaan väitteisiin, joista talouden toimijat ja niitä edustavat organisaatiot ovat voineet esittää huomautuksensa.
3.  Komissio perustaa päätöksensä ainoastaan väitteisiin, joista talouden toimijat ovat voineet esittää huomautuksensa.
Tarkistus 248
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta
4.  Menettelyissä on kunnioitettava täysimääräisesti talouden toimijan tai talouden toimijoita edustavien organisaatioiden puolustautumisoikeuksia. Talouden toimijalla tai talouden toimijoita edustavilla organisaatioilla on oikeus tutustua komission asiakirja-aineistoon neuvotellun tietojen luovuttamisen ehtojen mukaisesti ottaen kuitenkin huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta. Oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon ei myönnetä luottamuksellisiin tietoihin eikä komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten sisäisiin asiakirjoihin. Tutustumisoikeuden piiriin ei kuulu etenkään komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten välinen kirjeenvaihto. Tämän kohdan säännökset eivät estä komissiota luovuttamasta ja käyttämästä tietoja, jotka ovat tarpeen rikkomisen todistamiseksi.
4.  Menettelyissä on kunnioitettava täysimääräisesti talouden toimijan puolustautumisoikeuksia. Talouden toimijalla on oikeus tutustua komission asiakirja-aineistoon neuvotellun tietojen luovuttamisen ehtojen mukaisesti ottaen kuitenkin huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta. Oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon ei myönnetä luottamuksellisiin tietoihin eikä komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten sisäisiin asiakirjoihin. Tutustumisoikeuden piiriin ei kuulu etenkään komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten välinen kirjeenvaihto. Tämän kohdan säännökset eivät estä komissiota luovuttamasta ja käyttämästä tietoja, jotka ovat tarpeen rikkomisen todistamiseksi.
Tarkistus 249
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – otsikko
Varmuusvarastojen koordinoitu jakaminen
Yhteisvastuu ja varmuusvarastojen koordinoitu jakaminen
Tarkistus 250
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – -1 kohta (uusi)
-1.   Jos yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa on pula kriisin kannalta olennaisista tavaroista ja palveluista, kyseiset jäsenvaltiot voivat ilmoittaa siitä komissiolle ja esittää tarvittavat määrät ja muut asiaankuuluvat tiedot. Komissio välittää tiedot kaikille toimivaltaisille viranomaisille ja virtaviivaistaa jäsenvaltioiden vastausten koordinointia.
Tarkistus 251
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta
Jos jäsenvaltioiden 12 artiklan mukaisesti kerryttämät varmuusvarastot osoittautuvat riittämättömiksi sisämarkkinoiden hätätilaan liittyvien tarpeiden täyttämiseksi, komissio voi neuvoa-antavan ryhmän lausunnon huomioon ottaen suositella jäsenvaltioille, että ne jakavat varmuusvarastot kohdennetusti ja tarpeellisuus-, suhteellisuus- ja yhteisvastuuperiaatteiden mukaisesti mahdollisuuksien mukaan siten, että otetaan huomioon tarve olla pahentamatta entisestään häiriöitä sisämarkkinoilla, myös maantieteellisillä alueilla, joihin tällaiset häiriöt erityisesti vaikuttavat, ja hyödynnetään varastoja mahdollisimman tehokkaasti sisämarkkinoiden hätätilan lopettamiseksi.
Jos jäsenvaltioiden 8 a artiklan mukaisesti kerryttämät varmuusvarastot osoittautuvat riittämättömiksi sisämarkkinoiden hätätilaan liittyvien tarpeiden täyttämiseksi, komissio voi neuvoa-antavan elimen lausunnon asianmukaisesti huomioon ottaen suositella jäsenvaltioille, että ne jakavat varmuusvarastot kohdennetusti ja tarpeellisuus-, suhteellisuus- ja yhteisvastuuperiaatteiden mukaisesti mahdollisuuksien mukaan siten, että otetaan huomioon tarve olla pahentamatta entisestään häiriöitä sisämarkkinoilla, myös maantieteellisillä alueilla, joihin tällaiset häiriöt erityisesti vaikuttavat, ja hyödynnetään varastoja mahdollisimman tehokkaasti sisämarkkinoiden hätätilan lopettamiseksi.
Tarkistus 252
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – otsikko
Toimenpiteet kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan varmistamiseksi
Toimenpiteet kriisin kannalta olennaisten tavaroiden tai palvelujen saatavuuden ja tarjonnan varmistamiseksi
Tarkistus 253
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta
1.  Jos komissio katsoo, että on olemassa riski kriisin kannalta olennaisten tavaroiden pulasta, se voi suositella, että jäsenvaltiot toteuttavat erityistoimenpiteitä, joilla varmistetaan toimitusketjujen ja tuotantolinjojen tehokas uudelleenorganisointi ja otetaan käyttöön olemassa olevia varastoja kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja toimitusten lisäämiseksi mahdollisimman nopeasti.
1.  Jos komissio katsoo, että on olemassa riski kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen pulasta, se voi neuvoa-antavan elimenlausunnon huomioon ottaen suositella, että jäsenvaltiot toteuttavat erityistoimenpiteitä, joilla muun muassa varmistetaan toimitusketjujen ja tuotantolinjojen tehokkuus.
Tarkistus 254
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  helpotetaan olemassa olevan tuotantokapasiteetin laajentamista tai muuttamista taikka uuden tuotantokapasiteetin luomista kriisin kannalta olennaisia tavaroita varten;
a)  helpotetaan olemassa olevan tuotantokapasiteetin laajentamista tai muuttamista taikka uuden tuotantokapasiteetin luomista kriisin kannalta olennaisia tavaroita tai palveluja varten;
Tarkistus 255
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  helpotetaan kriisin kannalta olennaisten palvelujen vapaata liikkuvuutta.
Tarkistus 256
Ehdotus asetukseksi
V osa – otsikko
Hankinnat
Julkiset hankinnat
Tarkistus 257
Ehdotus asetukseksi
V osa – I luku – otsikko
Strategisesti tärkeiden tavaroiden ja palvelujen sekä kriisin kannalta olennaisten tavaroiden hankinnat, joita komissio tekee jäsenvaltioiden puolesta valppaus- ja hätätilavaiheen aikana
Ratkaisevan tärkeiden tavaroiden ja palvelujen sekä kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen julkiset hankinnat, joita komissio tekee jäsenvaltioiden puolesta valppaus- ja hätätilavaiheen aikana
Tarkistus 258
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta
1.  Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio voi pyytää komissiota käynnistämään hankinnan niiden jäsenvaltioiden puolesta, jotka haluavat tulla komission edustamiksi, jäljempänä ’osallistuvat jäsenvaltiot’, 9 artiklan 1 kohdan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä lueteltujen strategisesti tärkeiden tavaroiden ja palvelujen ostamiseksi tai 14 artiklan 5 kohdan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä lueteltujen kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen ostamiseksi.
1.  Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio voi pyytää komissiota käynnistämään hankinnan niiden jäsenvaltioiden puolesta, jotka haluavat tulla komission edustamiksi, jäljempänä ’osallistuvat jäsenvaltiot’, 9 artiklan 1 kohdan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä lueteltujen ratkaisevan tärkeiden tavaroiden ja palvelujen ostamiseksi tai 14 artiklan 5 kohdan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä lueteltujen kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen ostamiseksi.
Tarkistus 259
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta
2.  Komissio arvioi pyynnön hyödyllisyyden, tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden. Jos komissio ei aio noudattaa pyyntöä, se ilmoittaa asiasta asianomaisille jäsenvaltioille ja 4 artiklassa tarkoitetulle neuvoa-antavalle ryhmälle ja perustelee kieltäytymisensä.
2.  Komissio arvioi viipymättä neuvoa-antavaa elintä kuullen 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön hyödyllisyyden ja oikeasuhteisuuden. Jos komissio ei aio noudattaa kyseistä pyyntöä, se ilmoittaa asiasta asianomaisille jäsenvaltioille ja neuvoa-antavalle elimelle ja perustelee kieltäytymisensä.
Tarkistus 260
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta
3.  Jos komissio suostuu tekemään hankintoja jäsenvaltioiden puolesta, se laatii ehdotuksen osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa tehtävästä puitesopimuksesta, jonka perusteella komissio voi tehdä hankintoja niiden puolesta. Tässä sopimuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset ehdot 1 kohdassa tarkoitettujen osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta tehtäville hankinnoille.
3.  Jos komissio suostuu tekemään hankintoja jäsenvaltioiden puolesta, se
a)  ilmoittaa kaikille jäsenvaltioille ja neuvoa-antavalle elimelle aikomuksestaan toteuttaa hankintamenettely ja kehottaa asiasta kiinnostuneita jäsenvaltioita osallistumaan;
b)   laatii ehdotuksen osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa tehtävästä puitesopimuksesta, jonka perusteella komissio voi tehdä hankintoja niiden puolesta. Tässä sopimuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset ehdot osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta tehtäville hankinnoille, mukaan lukien käytännön järjestelyt, päätöksentekoa koskevat säännöt ja ehdotetut määrät.
Tarkistus 261
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Jos komissio ei pysty tekemään hankintasopimusta sopivan talouden toimijan kanssa, se ilmoittaa asiasta välittömästi jäsenvaltioille, jotta ne voivat käynnistää omat hankintamenettelynsä viipymättä.
Tarkistus 262
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta
1.  Edellä 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa on annettava komissiolle neuvotteluvaltuudet toimia osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta strategisesti tärkeiden tavaroiden ja palvelujen tai kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen yhteishankintayksikkönä ja tehdä uusia sopimuksia.
1.  Edellä 34 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa sopimuksessa on annettava komissiolle muun muassa sopimuksen tekoperusteet ja tarjousten arviointiperusteet sisältävät neuvotteluvaltuudet toimia osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta ratkaisevan tärkeiden tavaroiden ja palvelujen tai kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen yhteishankintayksikkönä ja tehdä uusia sopimuksia.
Tarkistus 263
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta
2.  Sopimuksen mukaisesti komissiolla voi olla oikeus tehdä osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta tällaisten tavaroiden tai palvelujen ostamista koskevia sopimuksia talouden toimijoiden, myös strategisesti tärkeiden tavaroiden ja palvelujen tai kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen yksittäisten tuottajien, kanssa.
2.  Kyseisen sopimuksen mukaisesti komissiolla voi olla oikeus tehdä osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta tällaisten tavaroiden tai palvelujen ostamista koskevia sopimuksia talouden toimijoiden, myös ratkaisevan tärkeiden tavaroiden ja palvelujen tai kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen yksittäisten tuottajien, kanssa.
Tarkistus 264
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta
3.  Komission edustajat tai komission nimeämät asiantuntijat voivat tehdä käyntejä asianomaisten strategisesti tärkeiden tavaroiden tai kriisin kannalta olennaisten tavaroiden tuotantolaitoksiin.
Poistetaan.
Tarkistus 265
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Komissio pyytää osallistuvia jäsenvaltioita nimeämään edustajat, jotka osallistuvat hankintamenettelyjen valmisteluun.
Tarkistus 266
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta
2.  Sopimuksiin voi sisältyä lauseke, jossa todetaan, että jäsenvaltio, joka ei ole osallistunut hankintamenettelyyn, voi liittyä sopimukseen sen allekirjoittamisen jälkeen, ja jossa esitetään yksityiskohtaisesti tätä koskeva menettely ja sen vaikutukset.
2.  Sopimuksiin on sisällyttävä lauseke, jossa todetaan, että jäsenvaltio, joka ei ole osallistunut hankintamenettelyyn, voi osallistuvien jäsenvaltioiden enemmistön hyväksynnällä liittyä sopimukseen sen allekirjoittamisen jälkeen, ja jossa esitetään yksityiskohtaisesti tätä koskeva menettely ja sen vaikutukset.
Tarkistus 267
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta
Jos on tarpeen toteuttaa komission ja yhden tai useamman jäsenvaltion hankintaviranomaisen välinen yhteishankinta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 165 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, jäsenvaltiot voivat ostaa, vuokrata tai liisata yhteisesti hankitun kapasiteetin kokonaisuudessaan.
1.   Komissio ja yhden tai useamman jäsenvaltion hankintaviranomainen voivat ryhtyä sopimuspuoliksi yhteishankintamenettelyyn, joka toteutetaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 165 artiklan 2 kohdan nojalla, tarkoituksenaan hankkia kohtuullisen ajan kuluessa kriisin kannalta olennaisia tavaroita tai ratkaisevan tärkeitä tavaroita ja palveluja.
Tarkistus 268
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Yhteishankintamenettelyyn voivat osallistua kaikki jäsenvaltiot sekä poiketen siitä, mitä asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 165 artiklan 2 kohdassa säädetään, Euroopan vapaakauppaliiton valtiot ja unionin ehdokasmaat sekä Andorran ruhtinaskunta, Monacon ruhtinaskunta, San Marinon tasavalta ja Vatikaanivaltio, erityisesti jos tästä on nimenomaisesti määrätty kahden- tai monenvälisessä sopimuksessa.
Tarkistus 269
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.   Ennen yhteishankintamenettelyä osapuolten on tehtävä yhteishankintasopimus, jossa määritetään kyseistä menettelyä koskevat käytännön järjestelyt ja päätöksentekomenetelmä, jota sovelletaan menettelyn valintaan, tarjousten arviointiin ja sopimuksen tekoperusteisiin, asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti.
Tarkistus 270
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 c kohta (uusi)
1 c.   Yhteishankintamenettelyyn sovelletaan seuraavia edellytyksiä:
a)   se ei saa vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan eikä se saa olla syrjivä tai kauppaa rajoittava eikä se saa aiheuttaa kilpailun vääristymistä;
b)   sillä ei saa olla suoraa rahoitusvaikutusta niiden 1 a kohdassa tarkoitettujen maiden talousarvioihin, jotka eivät osallistu yhteishankintamenettelyyn.
Tarkistus 271
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 d kohta (uusi)
1 d.   Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille tämän artiklan mukaisesti toteutetuista yhteishankintamenettelyistä ja myöntää pyynnöstä oikeuden tutustua kyseisten menettelyjen tuloksena tehtyihin sopimuksiin edellyttäen, että kaupallisesti arkaluonteiset tiedot, kuten liikesalaisuudet, kaupalliset suhteet ja unionin edut, suojataan asianmukaisesti. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille arkaluonteisia asiakirjoja koskevat tiedot asetuksen (EY) N:o 1049/2001 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 272
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta
Kun sisämarkkinoiden hätätila on otettu käyttöön 14 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden on kuultava toisiaan ja komissiota ja koordinoitava toimensa komission ja neuvoa-antavaan ryhmään kuuluvien muiden jäsenvaltioiden edustajien kanssa ennen 14 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksytyssä täytäntöönpanosäädöksessä lueteltujen kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen hankintojen käynnistämistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU55mukaisesti.
Kun sisämarkkinoiden hätätila on otettu käyttöön 14 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden on kuultava toisiaan ja komissiota ja koordinoitava toimensa komission ja neuvoa-antavaan elimeen kuuluvien muiden jäsenvaltioiden edustajien kanssa ennen 14 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksytyssä täytäntöönpanosäädöksessä lueteltujen kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen hankintojen käynnistämistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU55 mukaisesti. Neuvoa-antava elinvoi antaa suosituksia näiden toimien koordinoinnista.
__________________
__________________
55 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).
55 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).
Tarkistus 273
Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta
Jos sisämarkkinoiden hätätilavaihe on otettu käyttöön 16 artiklan mukaisesti ja komission jäsenvaltioiden puolesta tekemät hankinnat on käynnistetty 34–36 artiklan mukaisesti, osallistuvien jäsenvaltioiden hankintaviranomaiset eivät saa hankkia tällaisen hankinnan piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja muilla keinoin.
Jos sisämarkkinoiden hätätilavaihe on otettu käyttöön 14 artiklan mukaisesti ja komission jäsenvaltioiden puolesta tekemät hankinnat on käynnistetty 34–36 artiklan mukaisesti, osallistuvien jäsenvaltioiden hankintaviranomaiset eivät saa hankkia tällaisen hankinnan piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja muilla keinoin lukuun ottamatta 34 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettuja tilanteita. Tämän artiklan vastaisesti tehdyt hankintasopimukset katsotaan pätemättömiksi.
Tarkistus 274
Ehdotus asetukseksi
40 artikla
40 artikla
Poistetaan.
Henkilötietojen suoja
1.  Tämä asetus ei vaikuta asetuksen (EU) 2016/679 ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 2002/58/EY mukaisiin jäsenvaltioiden velvoitteisiin, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn, eikä komission ja tarvittaessa muiden unionin toimielinten ja elinten velvoitteisiin, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn asetuksen (EU) 2018/1725 nojalla, niiden täyttäessä velvoitteitaan.
2.  Henkilötietoja ei saa käsitellä tai luovuttaa, paitsi jos se on ehdottoman välttämätöntä tämän asetuksen soveltamisen kannalta. Tällöin sovelletaan tapauksen mukaan asetuksen (EU) 2016/679 ja asetuksen (EU) 2018/1725 edellytyksiä.
3.  Jos henkilötietojen käsittely ei ole ehdottoman välttämätöntä tässä asetuksessa säädettyjen mekanismien soveltamiseksi, henkilötiedot on anonymisoitava siten, että rekisteröityä ei voida tunnistaa.
Tarkistus 275
Ehdotus asetukseksi
V a osa (uusi)
V a osa
Digitaaliset välineet
Tarkistus 276
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – otsikko
Digitaaliset välineet
Digitaalisia välineitä koskevat yleiset säännökset
Tarkistus 277
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta
Komissio ja jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön yhteentoimivia digitaalisia välineitä tai tietoteknisiä infrastruktuureja, joilla tuetaan tämän asetuksen tavoitteita. Tällaisia välineitä tai infrastruktuureja voidaan kehittää muulloinkin kuin sisämarkkinoiden hätätilan aikana.
1.  Komissio ja jäsenvaltiot ottavat käyttöön yhteentoimivat digitaaliset välineet tai tietotekniset infrastruktuurit, joilla tuetaan tämän asetuksen tavoitteita, viimeistään ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] sekä ylläpitävät niitä ja päivittävät niitä säännöllisesti. Tällaisia välineitä tai infrastruktuureja on kehitettävä muulloinkin kuin sisämarkkinoiden hätätilan aikana, jotta mahdollisiin tuleviin hätätilanteisiin voidaan reagoida oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Niihin on kuuluttava muun muassa standardoidut, turvalliset ja tehokkaat digitaaliset välineet 7 a artiklan soveltamiseksi tehtävää turvallista tietojen keräämistä ja vaihtamista varten, reaaliaikaiset tiedot 41 a artiklassa tarkoitetuista kansallisista rajoituksista, 41 b artiklassa tarkoitetut nopeat kaistat ja 41 c artiklassa tarkoitettu sidosryhmäfoorumi.
Tarkistus 278
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta
Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tällaisten välineiden tai infrastruktuurien tekniset näkökohdat. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
2.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tällaisten välineiden tai infrastruktuurien tekniset näkökohdat käyttäen mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia tietoteknisiä välineitä tai portaaleja, kuten Your Europe -sivusto. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 279
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltioiden on vaihdettava säännöllisesti tietoja komission kanssa ja keskenään kaikista asioista, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan, suojatun viestintäkanavan kautta.
Tarkistus 280
Ehdotus asetukseksi
41 aartikla (uusi)
41 a artikla
Reaaliaikaiset tiedot kansallisista rajoituksista
Komissio perustaa erityisen julkisen verkkosivuston, jossa kootaan yhteen jäsenvaltioilta saadut tiedot jäsenvaltioiden laeilla, asetuksilla ja hallinnollisilla määräyksillä vahvistetuista kansallisista rajoituksista, joista on ilmoitettu komissiolle 19 artiklan mukaisesti, mukaan lukien tiedot niiden soveltamisalasta ja kestosta. Erityisellä julkisella verkkosivustolla on oltava interaktiivinen kartta, jossa on asiaankuuluvia reaaliaikaisia tietoja näistä kansallisista rajoituksista.
Tarkistus 281
Ehdotus asetukseksi
41 bartikla (uusi)
41 b artikla
Nopeat kaistat
1.  Komissio perustaa nopeita kaistoja, joilla pyritään helpottamaan tavaroiden, palvelujen ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, erityisesti kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta. Komissio tarjoaa erityisesti asiaankuuluvia todistusmalleja tai yhteiset digitaaliset ilmoitus-, rekisteröinti- tai lupalomakkeet rajat ylittävää toimintaa varten, erityisesti terveydenhuolto-, asennus-, huolto-, korjaus-, rakennus-, elintarvike- ja maatalousalan ammattilaispalveluja varten nopeuttaakseen ilmoitus-, rekisteröinti- tai lupamenettelyjä, mukaan lukien ammattipätevyyden tunnustaminen tai työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon. Näiden todistusmallien tai digitaalisten lomakkeiden on oltava saatavilla maksutta kaikilla unionin virallisilla kielillä, ja niiden on oltava voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.
2.  Jos jäsenvaltiot ovat asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti ottaneet käyttöön rajarajoituksia, komissio ilmoittaa rajanylityspaikkojen nopeista kaistoista, jotka on otettu käyttöön tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi, ja antaa mahdollisuuksien mukaan reaaliaikaisia tietoja.
Tarkistus 282
Ehdotus asetukseksi
41 cartikla (uusi)
41 c artikla
Hätätilaa ja häiriönsietokykyä käsittelevä sidosryhmäfoorumi
1.  Komissio perustaa sidosryhmäfoorumin helpottaakseen alakohtaista vuoropuhelua ja kumppanuuksia kokoamalla yhteen keskeisiä sidosryhmiä eli talouden toimijoiden, työmarkkinaosapuolten, tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Tämän foorumin on pyrittävä kannustamaan talouden toimijoita laatimaan vapaaehtoiset etenemissuunnitelmat sisämarkkinoiden hätätilaan reagoimiseksi. Erityisesti foorumin on tarjottava toiminto, jonka avulla kiinnostuneet sidosryhmät voivat
a)  ilmoittaa vapaaehtoisista toimista, joita tarvitaan, jotta sisämarkkinoiden hätätilaan voidaan reagoida onnistuneesti;
b)  antaa tieteellistä neuvontaa tai tieteellisiä lausuntoja tai raportteja kriisiin liittyvistä kysymyksistä;
c)  edistää tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa.
2.  Komissio ja neuvoa-antava elin ottavat tämän asetuksen täytäntöönpanossa huomioon alakohtaisen vuoropuhelun ja kumppanuuksien tulokset sekä sidosryhmien 1 kohdan mukaisesti mahdollisesti antamat olennaiset panokset.
Tarkistus 283
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta
1.  Komissiota avustaa sisämarkkinoiden hätätilavälinettä käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
1.  Komissiota avustaa sisämarkkinoiden hätätilaa ja häiriönsietokykyä käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
Tarkistus 284
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Ennen tämän asetuksen mukaisten täytäntöönpanosäädösten hyväksymistä ja asian kiireellisyys huomioon ottaen komissio julkaisee ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi ja pyytää kaikkia asianomaisia osapuolia esittämään huomautuksensa kohtuullisessa määräajassa.
Tarkistus 285
Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle tämän direktiivin voimaantulopäivästä tai muusta lainsäädäntövallan käyttäjien asettamasta päivästä viiden vuoden ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 286
Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Edellä olevan 6 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 287
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – otsikko
Kertomukset ja uudelleentarkastelu
Kertomukset, uudelleentarkastelu ja arviointi
Tarkistus 288
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta
1.  Komissio esittää ... päivään ...kuuta [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä ja sen jälkeen joka viides vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle valmiussuunnittelun, valppaustilan ja sisämarkkinoiden hätätilajärjestelmän toiminnasta kertomuksen, jossa ehdotetaan tarvittaessa parannuksia, ja liittää siihen tarvittaessa asiaa koskevia lainsäädäntöehdotuksia.
1.  Komissio arvioi tämän asetuksen vaikuttavuutta ja toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ... päivään ...kuuta ... [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Kertomuksessa on arvioitava erityisesti seuraavia:
a)  neuvoa-antavan elimen työ sekä sen työ suhteessa muiden asiaankuuluvien unionin tason kriisinhallintaelinten työhön;
b)  tässä asetuksessa tarkoitetut stressitestit, koulutus ja kriisiprotokollat;
c)  13 artiklassa tarkoitetut hätätilavaiheen käyttöönottoa koskevat kriteerit;
d)  V a osan mukaisesti käyttöön otetut digitaaliset välineet.
Kyseiseen kertomukseen liitetään tarvittaessa asiaa koskevia lainsäädäntöehdotuksia.
Tarkistus 289
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Aina hätätilavaiheen lopettamisen jälkeen komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen hätätilajärjestelmän toiminnasta ja tekee tarvittaessa parannusehdotuksia. Kertomuksessa on arvioitava erityisesti hätätoimien vaikutusta Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin, erityisesti elinkeinovapauteen, vapauteen hakea työtä ja tehdä työtä sekä neuvotteluoikeuteen ja työtaistelutoimia koskevaan oikeuteen, lakko-oikeus mukaan luettuna.
Tarkistus 290
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi neuvoa-antavan elimen ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle sen pyynnöstä kaikki saatavilla olevat tiedot.
Tarkistus 291
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – otsikko
Kumoaminen
Asetuksen (EY) N:o 2679/98 muuttaminen
Tarkistus 292
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta
Kumotaan neuvoston asetus (EY) N:o 2679/98 ... päivästä ...kuuta ...[päivämäärä].
Muutetaan neuvoston asetusta (EY) N:o 2679/98 seuraavasti:
1)  Korvataan 2 artikla seuraavasti:
”Tämä asetus ei vaikuta millään tavoin jäsenvaltioissa ja unionin tasolla tunnustettujen perusoikeuksien käyttämiseen, mukaan lukien oikeus tai vapaus ryhtyä lakkoon tai muuhun jäsenvaltioiden työmarkkinajärjestelmien piiriin kuuluvaan toimeen, kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti. Se ei vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia tai oikeuteen ryhtyä työtaistelutoimiin kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti.”;
2)  Lisätään artikla seuraavasti:
”5 a artikla
1.  Jos asetuksen .../2023 [IMERA-asetus] 14 artiklassa tarkoitettu sisämarkkinoiden hätätilavaihe on otettu käyttöön, tämän asetuksen 3, 4 ja 5 artiklaa ei sovelleta kyseisen vaiheen aikana.
2.  Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tästä asetuksesta johtuviin velvoitteisiin ennen [IMERA-asetuksen] mukaisen hätätilatilavaiheen käyttöönottoa.”
Tarkistus 293
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – otsikko
Voimaantulo
Voimaantulo ja soveltaminen
Tarkistus 294
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 a kohta (uusi)
Tätä asetusta sovelletaan ... [6 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta] alkaen.

(1) Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A9-0246/2023).

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö