Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2022/0278(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0246/2023

Pateikti tekstai :

A9-0246/2023

Debatai :

PV 12/09/2023 - 8
CRE 12/09/2023 - 8

Balsavimas :

PV 13/09/2023 - 7.7
CRE 13/09/2023 - 7.7
PV 24/04/2024 - 7.7

Priimti tekstai :

P9_TA(2023)0317
P9_TA(2024)0320

Priimti tekstai
PDF 455kWORD 128k
Trečiadienis, 2023 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
Bendrosios rinkos kritinės priemonės sukūrimas
P9_TA(2023)0317A9-0246/2023

2023 m. rugsėjo 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliose situacijose priemonė ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2679/98 (COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
kuriuo nustatoma Bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliosiose situacijose priemonė ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2679/98
kuriuo nustatoma ekstremaliųjų situacijų ir vidaus rinkos atsparumo priemonių sistema (Vidaus rinkos ekstremaliųjų situacijų ir atsparumo aktas) ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2679/98
(Tekstas svarbus EEE)
(Tekstas svarbus EEE)
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  ankstesnės krizės, ypač pirmosios COVID-19 pandemijos dienos, parodė, kad tokios krizės gali labai paveikti vidaus rinką (dar vadinamą bendrąja rinka) ir jos tiekimo grandines, o tinkamų krizių valdymo priemonių ir koordinavimo mechanizmų trūksta, jie neapima visų bendrosios rinkos aspektų arba neleidžia laiku reaguoti į tokį poveikį;
(1)  ankstesnės krizės, ypač pirmosios COVID-19 pandemijos dienos, parodė, kad vidaus rinka ir jos tiekimo grandinės gali būti labai paveiktos, o tinkamų krizių valdymo priemonių ir koordinavimo mechanizmų trūksta, jie neapima visų vidaus rinkos aspektų arba neleidžia laiku ir veiksmingai reaguoti į tokias krizes;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Sąjunga nebuvo tinkamai pasirengusi užtikrinti efektyvios kilus krizei svarbių nemedicininių prekių, pavyzdžiui, asmeninių apsaugos priemonių, gamybos, viešųjų pirkimų ir platinimo, ypač ankstyvuoju COVID-19 pandemijos etapu, o ad hoc priemonės, kurių Komisija ėmėsi siekdama atkurti bendrosios rinkos veikimą ir užtikrinti, kad per COVID-19 pandemiją būtų galima įsigyti kilus krizei svarbių nemedicininių prekių, būtinai buvo reaktyvios. Pandemija taip pat atskleidė nepakankamą gamybos pajėgumų visoje Sąjungoje apžvalgą ir su pasaulinėmis tiekimo grandinėmis susijusį pažeidžiamumą;
(2)  Sąjunga nebuvo tinkamai pasirengusi užtikrinti efektyvios kilus krizei svarbių nemedicininių prekių, pavyzdžiui, asmeninių apsaugos priemonių, gamybos, viešųjų pirkimų ir platinimo, ypač ankstyvuoju COVID-19 pandemijos etapu, o ad hoc priemonės, kurių Komisija ėmėsi siekdama atkurti vidaus rinkos veikimą ir užtikrinti, kad per COVID-19 pandemiją būtų galima įsigyti kilus krizei svarbių nemedicininių prekių, būtinai buvo reaktyvios. Pandemija taip pat atskleidė nepakankamą gamybos pajėgumų visoje Sąjungoje apžvalgą ir su pasaulinėmis tiekimo grandinėmis susijusį pažeidžiamumą;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  COVID-19 pandemijos metu nekoordinuotos priemonės, kuriomis ribojamas laisvas asmenų judėjimas, turėjo ypatingą poveikį ypatingos svarbos sektoriams, visų pirma tiems, kurie priklauso nuo mobiliųjų darbuotojų, įskaitant pasienio ir tarpvalstybinius darbuotojus, kurie atliko esminį vaidmenį išlaikant Sąjungos ekonomiką tuo laikotarpiu;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Komisijos veiksmai buvo atidėti kelioms savaitėms dėl to, kad nebuvo jokių Sąjungos masto nenumatytų atvejų planavimo priemonių ir neaišku, su kuria nacionalinės administracijos dalimi reikia susisiekti, kad būtų greitai išspręstas krizės sukeltas poveikis bendrajai rinkai. Be to, paaiškėjo, kad dėl nesuderintų valstybių narių ribojamųjų veiksmų dar labiau padidėtų krizės poveikis bendrajai rinkai. Paaiškėjo, kad reikia sudaryti valstybių narių ir Sąjungos institucijų susitarimus dėl nenumatytų atvejų planavimo, techninio lygmens koordinavimo, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija;
(3)  Komisijos veiksmai buvo atidėti kelioms savaitėms dėl to, kad nebuvo jokių Sąjungos masto nenumatytų atvejų planavimo priemonių ir nebuvo aišku, su kuria nacionalinės valdžios institucija reikia susisiekti, kad būtų greitai išspręstas krizės sukeltas poveikis vidaus rinkai. Be to, paaiškėjo, kad dėl nesuderintų valstybių narių ribojamųjų veiksmų dar labiau padidėtų krizės poveikis vidaus rinkai. Paaiškėjo, kad reikia sudaryti valstybių narių ir Sąjungos institucijų susitarimus dėl nenumatytų atvejų planavimo, techninio lygmens koordinavimo, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija; Be to, tapo akivaizdu, kad dėl nepakankamo veiksmingo valstybių narių veiksmų koordinavimo padidėjo prekių trūkumas ir atsirado daugiau kliūčių laisvam paslaugų ir asmenų judėjimui;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujančių organizacijų teigimu, ekonominės veiklos vykdytojai neturėjo pakankamai informacijos apie valstybių narių reagavimo į krizes priemones pandemijos metu iš dalies dėl to, kad nežinojo, kur gauti tokią informaciją, iš dalies dėl kalbinių apribojimų ir administracinės naštos, susijusios su pakartotiniais tyrimais visose valstybėse narėse, ypač nuolat kintančioje reglamentavimo aplinkoje. Tai sutrukdė jiems priimti informacija pagrįstus verslo sprendimus dėl to, kokiu mastu krizės metu jie gali pasikliauti savo laisvo judėjimo teisėmis arba tęsti tarpvalstybinę verslo veiklą. Būtina padidinti informacijos apie nacionalinio ir Sąjungos lygmens reagavimo į krizes priemones prieinamumą;
(4)  vis dėlto, nepaisant pradinio koordinavimo trūkumo, vidaus rinkos taisyklės atliko pagrindinį vaidmenį švelninant neigiamą krizės poveikį ir užtikrinant greitą Sąjungos ekonomikos atsigavimą, t. y. užkertant kelią nepagrįstiems ir neproporcingiems nacionaliniams apribojimams, nustatytiems vienašaliuose valstybių narių atsakymuose, ir suteikiant stiprią paskatą ieškoti bendrų sprendimų, taip skatinant solidarumą;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  šie pastarojo meto įvykiai taip pat parodė, kad Sąjunga turi būti geriau pasirengusi galimoms būsimoms krizėms, ypač atsižvelgiant į nuolatinį klimato kaitos ir jos sukeltų gaivalinių nelaimių poveikį, taip pat pasaulinį ekonominį ir geopolitinį nestabilumą. Atsižvelgiant į tai, kad nežinoma, kokios krizės galėtų kilti ateityje ir kurios iš jų ateityje turėtų didelį poveikį bendrajai rinkai ir jos tiekimo grandinėms, būtina numatyti priemonę, kuri būtų taikoma atsižvelgiant į įvairių krizių poveikį bendrajai rinkai;
(5)  šie pastarojo meto įvykiai taip pat parodė, kad Sąjunga turi būti geriau pasirengusi galimoms būsimoms krizėms, visų pirma atsižvelgiant į nuolatinį klimato kaitos ir jos sukeltų gaivalinių nelaimių poveikį, taip pat pasaulinį ekonominį ir geopolitinį nestabilumą. Atsižvelgiant į tai, kad nežinoma, kokios būsimos krizės galėtų kilti ir kurios iš jų turėtų didelį poveikį vidaus rinkai ir jos tiekimo grandinėms, būtina numatyti priemonę, kuri būtų taikoma kilus įvairioms krizėms, kurios daro poveikį vidaus rinkai ir daro tarpvalstybinį poveikį;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  krizės poveikis bendrajai rinkai gali būti dvejopas. Viena vertus, dėl krizės gali atsirasti kliūčių laisvam judėjimui bendrojoje rinkoje ir tai gali sutrikdyti įprastą jos veikimą. Kita vertus, dėl krizės gali išaugti kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų trūkumas. Reglamente turėtų būti nagrinėjamas abiejų rūšių poveikis bendrajai rinkai;
(6)  dėl krizės poveikio vidaus rinkai gali atsirasti kliūčių laisvam judėjimui vidaus rinkoje ir tai gali sutrikdyti įprastą jos veikimą. Dėl krizės gali sustiprėti kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų trūkumas vidaus rinkoje. Šiuo reglamentu turėtų būti sprendžiamas žalingo poveikio laisvam prekių, paslaugų ar asmenų judėjimui vidaus rinkoje klausimas;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  kadangi bet kokius konkrečius būsimų krizių aspektus, kurie darytų poveikį bendrajai rinkai ir jos tiekimo grandinėms, sunku numatyti, šiame reglamente turėtų būti numatyta bendra sistema neigiamam poveikiui, kurį krizė gali sukelti bendrajai rinkai ir jos tiekimo grandinėms, numatyti, jam pasirengti, jį sušvelninti ir kuo labiau sumažinti; .
(7)  kadangi bet kokius konkrečius būsimų krizių aspektus, kurie darytų poveikį vidaus rinkai ir jos tiekimo grandinėms, sunku numatyti, šiame reglamente turėtų būti numatyta bendra sistema neigiamam poveikiui, kurį krizė gali sukelti vidaus rinkai ir jos tiekimo grandinėms, numatyti, jam pasirengti, jį sušvelninti ir kuo labiau sumažinti, ir didinti jų atsparumą;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  šiame reglamente nustatyta priemonių sistema turėtų būti įgyvendinama nuosekliai, skaidriai, efektyviai, proporcingai ir laiku, tinkamai atsižvelgiant į poreikį išlaikyti gyvybiškai svarbias visuomenės funkcijas, t. y. visuomenės saugumą, saugą, viešąją tvarką ar visuomenės sveikatą, gerbiant valstybių narių atsakomybę užtikrinti nacionalinį saugumą ir jų įgaliojimus apsaugoti kitas esmines valstybės funkcijas, be kita ko, užtikrinant valstybės teritorinį vientisumą ir palaikant viešąją tvarką;
(8)  šio reglamento priemonių sistema turėtų būti įgyvendinama nuosekliai, skaidriai, efektyviai, proporcingai ir laiku, tinkamai atsižvelgiant į poreikį išlaikyti gyvybiškai svarbias visuomenės funkcijas, įskaitant visuomenės saugumą, saugą, viešąją tvarką ar visuomenės sveikatą, gerbiant valstybių narių atsakomybę užtikrinti nacionalinį saugumą ir jų įgaliojimus apsaugoti kitas esmines valstybės funkcijas, be kita ko, užtikrinant valstybės teritorinį vientisumą ir palaikant viešąją tvarką. Todėl šis reglamentas neturėtų daryti poveikio klausimams, susijusiems su nacionaliniu saugumu ir gynyba;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  šiuo tikslu šiame reglamente nustatyta:
(9)  šiuo tikslu šiame reglamente numatomos būtinos priemonės siekiant užtikrinti nuolatinį vidaus rinkos veikimą, laisvą prekių, paslaugų ir asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimą ir galimybę krizės metu gyventojams, įmonėms ir valdžios institucijoms gauti kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų;
—  būtinos priemonės, kuriomis būtų užtikrintas tolesnis bendrosios rinkos veikimas, bendrojoje rinkoje veikiančios įmonės ir jos strateginės tiekimo grandinės, įskaitant laisvą prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą krizės metu ir kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų prieinamumą piliečiams, įmonėms ir valdžios institucijoms krizės metu;
—  tinkamo koordinavimo, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija ir
—  priemonės, kuriomis būtų laiku pasiekiama ir prieinama informacija, reikalinga tiksliniam atsakui ir tinkamam įmonių ir piliečių elgesiui rinkoje prasidėjus krizei;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  kai įmanoma, šiuo reglamentu turėtų būti sudarytos sąlygos numatyti įvykius ir krizes, remiantis nuolatine analize, susijusia su strategiškai svarbiomis bendrosios rinkos ekonomikos sritimis ir nuolatiniu Sąjungos prognozavimo darbu;
Išbraukta.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  šiuo reglamentu neturėtų būti dubliuojama esama vaistų, medicinos priemonių ar kitų medicininių atsako priemonių sistema pagal ES sveikatos saugumo sistemą, įskaitant Reglamentą (ES) .../... dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai (COM/2020/727), Tarybos reglamentą (ES) .../... dėl priemonių sistemos kilus krizei svarbių medicininių atsako priemonių tiekimui užtikrinti [Ekstremaliosios situacijos sistemos reglamentas (COM/2021/577)], Reglamentą (ES) .../... dėl ECDC įgaliojimų pratęsimo [ECDC reglamentas (COM/2020/726)] ir Reglamentą (ES) 2022/123 dėl EMA įgaliojimų pratęsimo [EMA reglamentas]. Todėl šis reglamentas netaikomas vaistams, medicinos priemonėms ar kitoms medicininėms atsako priemonėms, kai jie įtraukiami į Reglamento dėl ekstremaliojoje situacijoje taikomų priemonių sistemos 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą, išskyrus nuostatas, susijusias su laisvu judėjimu ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos metu, visų pirma nuostatas, skirtas laisvam judėjimui atkurti ir palengvinti, taip pat pranešimo mechanizmą;
(11)  šiuo reglamentu neturėtų būti dubliuojama esama vaistų, medicinos priemonių ar kitų medicininių atsako priemonių sistema pagal ES sveikatos saugumo sistemą, įskaitant Reglamentą (ES) 2022/123 ir Reglamentą (ES) 2022/2371. Todėl į šio reglamento taikymo sritį patenkantys vaistai, medicinos prietaisai ar kitos medicininės atsako priemonės nepatenka į šio reglamento taikymo sritį, išskyrus nuostatas, susijusias su laisvu judėjimu ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos metu, visų pirma nuostatas, skirtas laisvam judėjimui atkurti ir palengvinti, taip pat pranešimo mechanizmą;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  šis reglamentas turėtų papildyti integruotą politinio atsako į krizes mechanizmą, kurį pagal Tarybos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1993 valdo Taryba, kiek tai susiję su jos darbu dėl tarpsektorinių krizių, dėl kurių reikia priimti politinius sprendimus, poveikio bendrajai rinkai;
(12)  šis reglamentas turėtų papildyti integruotą politinio atsako į krizes tvarką, kurią pagal Tarybos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1993 valdo Taryba, kiek tai susiję su jos darbu dėl tarpsektorinių krizių, dėl kurių reikia priimti politinius sprendimus, poveikio vidaus rinkai;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  siekiant atsižvelgti į išimtinį ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos pobūdį ir galimas plataus masto pasekmes svarbiam bendrosios rinkos veikimui, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 281 straipsnio 2 dalį Tarybai išimties tvarka turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimo aktyvavimo;
(16)  šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis darbo teisei ar darbo sąlygoms, įskaitant darbuotojų sveikatą ir saugą, taip pat kolektyvinių derybų teisėms ir socialinių partnerių savarankiškumui;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  SESV 21 straipsnyje nustatyta Sąjungos piliečių teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, laikantis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose priemonėse nustatytų apribojimų bei sąlygų. Išsamios sąlygos ir apribojimai nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB. Šioje direktyvoje nustatomi bendrieji principai, taikomi šiems apribojimams, ir priežastys, kuriomis galima pagrįsti tokias priemones. Šios priežastys yra viešoji tvarka, visuomenės saugumas arba visuomenės sveikata. Šiomis aplinkybėmis judėjimo laisvės apribojimai gali būti pateisinami, jei jie yra proporcingi ir nediskriminaciniai. Šiuo reglamentu nesiekiama numatyti papildomų laisvo asmenų judėjimo teisės apribojimo pagrindų, be numatytųjų Direktyvos 2004/38/EB VI skyriuje;
(17)   kai veikla, kuri turi būti vykdoma pagal šį reglamentą, yra susijusi su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas turėtų atitikti susijusius Sąjungos teisės aktus dėl asmens duomenų apsaugos, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/6791a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/17251b;
__________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
1b 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  šiame reglamente numatytos laisvo asmenų judėjimo atkūrimo ir palengvinimo priemonės ir visos kitos priemonės, darančios poveikį laisvam asmenų judėjimui; jos grindžiamos SESV 21 straipsniu ir papildo Direktyvą 2004/38/EB, nedarant poveikio jos taikymui bendrosios rinkos ekstremaliųjų situacijų metu. Tokios priemonės neturėtų leisti arba pateisinti laisvo judėjimo apribojimų, prieštaraujančių Sutartims ar kitoms Sąjungos teisės nuostatoms;
(18)  šiuo reglamentu nustatomos ekonominės veiklos vykdytojų, visų pirma fizinių ar juridinių asmenų, įskaitant bet kokias laikinas įmonių asociacijas, kurie rinkoje siūlo ypatingos svarbos produktus ar paslaugas, teisės ir pareigos. Be to, jame apibrėžiamos itin svarbios sritys, kurios yra sisteminės ir gyvybiškai svarbios vidaus rinkos veikimui, visų pirma sritys, susijusios su laisvu tarpvalstybiniu prekių, paslaugų ar asmenų judėjimu, pavyzdžiui, maisto, transporto, priežiūros, sveikatos ar informacinių technologijų srityse;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  SESV 45 straipsnyje įtvirtinta laisvo darbuotojų judėjimo teisė, kuriai taikomi Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose priemonėse nustatyti apribojimai bei sąlygos. Į šį reglamentą įtrauktos nuostatos, kuriomis papildomos esamos priemonės, siekiant sustiprinti laisvą asmenų judėjimą, padidinti skaidrumą ir teikti administracinę pagalbą ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos atveju. Tokios priemonės apima bendrų informacinių punktų steigimą ir prieinamumą darbuotojams ir jų atstovams valstybėse narėse ir Sąjungos lygmeniu bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimo pagal šį reglamentą atvejais;
(19)  siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, šiuo reglamentu turėtų būti įsteigta Vidaus rinkos ekstremaliųjų situacijų ir atsparumo valdyba (toliau – Valdyba), konsultuojanti Komisiją dėl tinkamų krizės poveikio numatymo, jo prevencijos ar reagavimo į jį priemonių. Europos Parlamentas turėtų galėti paskirti ekspertą Valdybos nariu. Komisija į atitinkamus Valdybos posėdžius stebėtojų teisėmis turėtų kviesti kitų su krize susijusių Sąjungos lygmens įstaigų atstovus, įskaitant, kai tinkama, Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovus; Komisija turėtų užtikrinti, kad Europos Parlamentas visus dokumentus gautų tuo pat metu kaip ir valstybių narių atstovai. Europos Parlamentas taip pat turėtų sistemingai turėti galimybę dalyvauti Valdybos posėdžiuose, į kuriuos kviečiami valstybių narių ekspertai. Vadovaujantis Europos ekonominės erdvės susitarimu ir pagal dvišalius Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimus, turėtų būti užtikrintas ELPA valstybių atstovų dalyvavimas stebėtojų teisėmis; Valdyba visų pirma turėtų padėti Komisijai ir ją konsultuoti dėl priemonių, kurios daro poveikį laisvam prekių, paslaugų ir asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimui, ypatingą dėmesį skirdama mobiliesiems darbuotojams, įskaitant pasienio ir tarpvalstybinius darbuotojus;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  jei valstybės narės priima priemones, darančias poveikį laisvam prekių ar asmenų judėjimui arba laisvei teikti paslaugas rengiantis bendrosios rinkos ekstremaliosioms situacijoms ir jų metu, jos turėtų apriboti tokias priemones tik tuo, kas būtina, ir jas panaikinti, kai tik tai leidžiama atsižvelgiant į padėtį. Tokios priemonės turėtų atitikti proporcingumo ir nediskriminavimo principus ir jomis turėtų būti atsižvelgiama į ypatingą pasienio regionų padėtį;
(20)   labai svarbu užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, ypač krizių metu, laikantis vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga. Europos Parlamentas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant demokratinę atskaitomybę. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų stiprinamas Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos dialogas ekstremaliųjų situacijų ir atsparumo klausimais;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)   aktyvavus bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą, valstybės narės turėtų būti įpareigotos pranešti apie kilus krizei svarbius laisvo judėjimo apribojimus;
(21)   siekiant užtikrinti veiksmingą koordinavimą ir keitimąsi informacija ekstremaliosios situacijos atveju, šiuo reglamentu valstybėms narėms nustatoma pareiga paskirti centrines ryšių įstaigas, atsakingas už ryšius su Komisijos paskirta Sąjungos lygmens centrine ryšių įstaiga ir kitų valstybių narių centrinėmis ryšių tarnybomis;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  nagrinėdama bet kokių priemonių, apie kurias pranešta, projektų arba priimtų priemonių suderinamumą su proporcingumo principu, Komisija turėtų tinkamai atsižvelgti į kintančią krizinę situaciją ir dažnai ribotą informaciją, kurią valstybės narės turi, kai siekia sumažinti dėl krizės kylančią riziką. Kai tai pateisinama ir būtina atsižvelgiant į aplinkybes, Komisija, remdamasi bet kokia turima informacija, įskaitant specializuotą ar mokslinę informaciją, gali apsvarstyti valstybių narių argumentų, grindžiamų atsargumo principu, pagrįstumą kaip priežastį nustatyti laisvo asmenų judėjimo apribojimus. Komisijos užduotis – užtikrinti, kad tokios priemonės atitiktų Sąjungos teisę ir nesudarytų nepagrįstų kliūčių bendrosios rinkos veikimui. Komisija turėtų sureaguoti į valstybių narių pranešimus kuo greičiau, atsižvelgdama į konkrečios krizės aplinkybes, ir ne vėliau kaip per šiame reglamente nustatytus terminus;
(22)   siekiant užtikrinti, kad vidaus rinka atitiktų vieną iš jos pagrindinių tikslų remti Sąjungos ekonomiką, labai svarbus jos atsparumas. Šiuo reglamentu turėtų būti sudarytos sąlygos numatyti įvykius ir krizes, remiantis nuolatine analize, susijusia su labai svarbiomis vidaus rinkos ekonomikos sritimis ir nuolatiniu Sąjungos prognozavimo darbu. Siekiant užtikrinti visų dalyvių pasirengimą krizei, reikia nustatyti taisykles dėl bent kartą kas dvejus metus atliekamo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, mokymų ir krizių protokolų rengimo, įtraukiant ne tik susijusias nacionalinės valdžios institucijas, bet ir suinteresuotuosius subjektus, pvz., įmones, socialinius partnerius ir ekspertus; Taip pat labai svarbu nustatyti taisykles dėl strateginių ypatingos svarbos prekių rezervų, kad būtų užtikrintas tinkamas keitimasis informacija ir teikiama parama valstybėms narėms, siekiant padėti joms koordinuoti ir racionalizuoti savo pastangas;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos konkrečios bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliosiose situacijose priemonės būtų taikomos tik tais atvejais, kai tai būtina reaguojant į konkrečią ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją, Komisijos įgyvendinimo aktais, kuriuose nurodomos tokio aktyvavimo priežastys ir kilus krizei svarbios prekės ar paslaugos, kurioms tokios priemonės taikomos, turėtų būti taikomas individualus tokių priemonių aktyvavimas;
(23)   siekiant nustatyti ypatingos svarbos sektorius, reikėtų nustatyti metodiką, atsižvelgiant į konkrečius kriterijus, t. y. prekybos srautus, paklausą ir pasiūlą, pasiūlos koncentraciją, Sąjungos ir pasaulinius gamybą ir gamybos pajėgumus įvairiuose vertės grandinės etapuose ir ekonominės veiklos vykdytojų tarpusavio priklausomybę;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  be to, siekiant užtikrinti įgyvendinimo aktų proporcingumą ir deramą pagarbą ekonominės veiklos vykdytojų vaidmeniui krizių valdymo srityje, Komisija turėtų pradėti taikyti bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą tik tais atvejais, kai ekonominės veiklos vykdytojai negali savanoriškai per pagrįstą laikotarpį pateikti sprendimo. Tai turėtų būti nurodyta kiekviename tokiame akte ir atsižvelgiant į visus konkrečius krizės aspektus;
(24)   svarbu nustatyti ir stebėti prekių tiekimo grandines, itin svarbias paslaugas budrumo režimu, taip pat laisvą ypatingos svarbos darbuotojų kategorijų judėjimą prieš susidarant ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai. siekiant atsižvelgti į budrumo režimo aktyvavimą ir galimas pasekmes tinkamam vidaus rinkos veikimui, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai aktyvuoti tą režimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnio 2 dalį. Budrumo režimas turėtų būti aktyvuotas ne ilgiau kaip šešis mėnesius, numatant galimybę jį pratęsti tai pačiai trukmei, tinkamai atsižvelgiant į Valdybos pateiktą nuomonę. Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai savo išvadų dėl budrumo režimu vykdomos prekių tiekimo grandinių, ypatingos svarbos paslaugų, laisvo ypatingos svarbos darbuotojų kategorijų judėjimo ir svarbiausių ekonominės veiklos vykdytojų sąrašo stebėsenos ataskaitą;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  Komisija ekonominės veiklos vykdytojams skirtus prašymus pateikti informaciją turėtų naudoti tik tais atvejais, kai informacijos, kuri yra būtina norint tinkamai reaguoti į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją, pavyzdžiui, informacijos, būtinos Komisijos viešiesiems pirkimams valstybių narių vardu arba kilus krizei svarbių prekių, kurių tiekimo grandinės buvo sutrikdytos, gamintojų gamybos pajėgumų įvertinimui, negalima gauti iš viešai prieinamų šaltinių arba dėl savanoriškai pateiktos informacijos;
(25)   Komisija, remdamasi konkrečiais ir patikimais įrodymais ir tinkamai atsižvelgdama į šiame reglamente nustatytus kriterijus, turėtų atidžiai įvertinti vidaus rinkos veikimo sutrikimų mastą ir krizės poveikį;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)   aktyvavus bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą, prireikus taip pat turėtų būti taikomos tam tikros reagavimo į krizes procedūros, patikslinant taisykles, kuriomis reglamentuojamas prekių, kurioms taikomos suderintos Sąjungos taisyklės, projektavimas, gamyba, atitikties vertinimas ir pateikimas rinkai. Šios reagavimo į krizes procedūros turėtų sudaryti sąlygas susidarius ekstremaliosioms situacijoms skubiai pateikti rinkai produktus, priskirtus prie kilus krizei svarbių prekių. Atitikties vertinimo įstaigos turėtų teikti pirmenybę kilus krizei svarbių prekių atitikties vertinimui, o ne bet kokioms kitoms dar neišnagrinėtoms paraiškoms dėl kitų produktų. Kita vertus, tais atvejais, kai nepagrįstai vėluojama atlikti atitikties vertinimo procedūras, nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę išduoti leidimus pateikti jų atitinkamai rinkai produktus, kuriems nebuvo taikytos taikytinos atitikties vertinimo procedūros, su sąlyga, kad jie atitinka taikomus saugos reikalavimus. Tokie leidimai galioja tik juos išdavusios valstybės narės teritorijoje ir tik ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos laikotarpiu. Be to, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas padidinti kilus krizei svarbių produktų pasiūlą, turėtų būti nustatytos tam tikros su atitikties prezumpcijos mechanizmu susijusios lankstumo priemonės. Susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai, kilus krizei svarbių prekių gamintojai taip pat turėtų turėti galimybę remtis nacionaliniais ir tarptautiniais standartais, kuriais užtikrinama darniųjų Europos standartų apsaugai lygiavertė apsauga. Tais atvejais, kai tokių standartų nėra arba jų laikytis tampa pernelyg sudėtinga dėl bendrosios rinkos sutrikdymų, Komisija turėtų turėti galimybę paskelbti bendras savanoriško arba privalomo taikymo technines specifikacijas, kad gamintojams būtų pateikti parengti naudoti techniniai sprendimai;
(26)   siekiant atsižvelgti į išskirtinį vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimo aktyvavimo pobūdį ir galimas plataus masto pasekmes, kurios galėtų neigiamai paveikti laisvą prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą, ir siekiant užtikrinti tinkamą viešą tikrinimą, vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas turėtų būti aktyvuotas tik priėmus teisėkūros procedūra priimamą aktą – sprendimą dėl Komisijos pateikto pasiūlymo, kurį nedelsiant bendrai priimtų Europos Parlamentas ir Taryba. Siekiant patenkinti poreikį krizės metu greitai priimti sprendimus, sprendimai aktyvuoti vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą galėtų būti priimami taikant skubos procedūras, nes šios procedūros jau buvo sėkmingai taikomos anksčiau;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
(27)  nustačius šiuos kilus krizei svarbius atitinkamų sektorių Sąjungos suderintų taisyklių patikslinimus, reikia tikslingai koreguoti šias 19 sektorių sistemų: Direktyvą 2000/14/EB, Direktyvą 2006/42/ES, Direktyvą 2010/35/ES, Direktyvą 2013/29/ES, Direktyvą 2014/28/ES, Direktyvą 2014/29/ES, Direktyvą 2014/30/ES, Direktyvą 2014/31/ES, Direktyvą 2014/32/ES, Direktyvą 2014/33/ES, Direktyvą 2014/34/ES, Direktyvą 2014/35/ES, Direktyvą 2014/53/ES, Direktyvą 2014/68/ES, Reglamentą (ES) 2016/424, Reglamentą (ES) 2016/425, Reglamentą (ES) 2016/426, Reglamentą (ES) 2019/1009 ir Reglamentą (ES) Nr. 305/2011. Ekstremaliosios situacijos procedūros turėtų būti pradedamos su sąlyga, kad bus aktyvuota ekstremalioji bendrosios rinkos situacija, ir jos turėtų būti taikomos tik tiems produktams, kurie nurodyti kaip kilus krizei svarbios prekės;
(27)   ekstremaliosios situacijos procedūros turėtų būti pradedamos su sąlyga, kad bus aktyvuotas ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos režimas, ir jos turėtų būti taikomos tik tiems produktams, kurie nurodyti kaip kilus krizei svarbios prekės. Todėl esant poreikiui aktyvavus vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą taip pat turėtų būti pradėtos taikyti tam tikros reagavimo į krizes procedūros, kuriomis reglamentuojamas prekių, kurioms taikomos suderintos Sąjungos taisyklės arba kurioms taikomos bendrosios saugos sistemos taisyklės, projektavimas, gamyba, atitikties vertinimas ir pateikimas rinkai, apsiribojant tik produktais, kurie nurodyti kaip kilus krizei svarbios prekės;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  tais atvejais, kai kyla didelė rizika bendrosios rinkos veikimui, arba esant dideliam strateginės svarbos prekių stygiui arba išskirtinai didelei paklausai, Sąjungos lygmens priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti kilus krizei svarbių produktų, pavyzdžiui, pirmenybinių užsakymų, prieinamumą, gali pasirodyti būtinos, kad būtų atkurtas įprastas bendrosios rinkos veikimas;
(28)   valstybių narių nustatyti laisvo prekių, paslaugų ir asmenų judėjimo apribojimai turėtų būti uždrausti, nebent jie būtų nediskriminaciniai, pagrįsti ir proporcingi. Krizės metu neturėtų būti įmanoma suspenduoti Sutartyje nustatytų pagrindinių laisvių, o valstybės narės neturėtų naudotis ekstremaliąja situacija kaip pretekstu priimti apribojimus, viršijančius Sutarties taisykles. Bet koks reagavimas į ekstremaliąją vidaus rinkos situaciją turėtų griežtai atitikti tokias taisykles, taip pat šiame reglamente nustatytas taisykles. Jei valstybės narės priima priemones, darančias poveikį laisvam prekių ar asmenų judėjimui arba laisvei teikti paslaugas rengiantis vidaus rinkos ekstremaliosioms situacijoms ir jų metu, jos turėtų apriboti tokias priemones tik tuo, kas būtina, ir jas panaikinti, kai tik ekstremaliosios situacijos režimas deaktyvuojamas arba anksčiau, kai jų nebereikia. Tokios priemonės turėtų atitikti proporcingumo ir nediskriminavimo principus ir jomis turėtų būti atsižvelgiama į ypatingą pasienio regionų padėtį;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  siekiant pasinaudoti Komisijos perkamąja galia ir derybine pozicija bendrosios rinkos budrumo ir bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimais, valstybės narės turėtų turėti galimybę prašyti Komisijos jų vardu atlikti viešuosius pirkimus;
(29)  ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujančių organizacijų teigimu, ekonominės veiklos vykdytojai neturėjo pakankamai informacijos apie valstybių narių reagavimo į krizes priemones pandemijos metu iš dalies dėl to, kad nežinojo, kur gauti tokią informaciją, iš dalies dėl kalbinių apribojimų ir administracinės naštos, susijusios su pakartotiniais tyrimais visose valstybėse narėse, ypač nuolat kintančioje reglamentavimo aplinkoje. Tai sutrukdė jiems priimti informacija pagrįstus verslo sprendimus dėl to, kokiu mastu krizės metu jie gali pasikliauti savo laisvo judėjimo teisėmis arba tęsti tarpvalstybinę verslo veiklą. Būtina padidinti informacijos apie nacionalinio ir Sąjungos lygmens reagavimo į krizes priemones prieinamumą;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)  tais atvejais, kai susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai bendrojoje rinkoje labai trūksta kilus krizei svarbių produktų ar paslaugų, ir akivaizdu, kad bendrojoje rinkoje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai tokių prekių negamina, tačiau iš esmės galėtų pakeisti savo gamybos linijų paskirtį, nes neturėtų pakankamų pajėgumų tiekti reikiamas prekes ar teikti reikiamas paslaugas, Komisija turėtų galėti rekomenduoti valstybėms narėms kraštutiniu atveju imtis priemonių, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos didinti gamintojų gamybos pajėgumus ar pakeisti jų paskirtį arba didinti paslaugų teikėjų pajėgumus teikti kilus krizei svarbias paslaugas, arba reikalauti, kad tokie pajėgumai būtų padidinti arba būtų pakeista jų paskirtis. Tai darydama Komisija informuotų valstybes nares apie trūkumo rimtumą ir reikalingų kilus krizei svarbių prekių ar paslaugų rūšį ir teiktų paramą bei konsultacijas, susijusias su ES acquis lankstumu tokiais atvejais;
(30)  SESV 21 straipsnyje nustatyta Sąjungos piliečių teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, laikantis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose priemonėse nustatytų apribojimų bei sąlygų. Išsamios sąlygos ir apribojimai nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB. Šioje direktyvoje nustatomi bendrieji principai, taikomi tiems apribojimams, ir priežastys, kuriomis galima pagrįsti tokias priemones. Tos priežastys yra viešoji tvarka, visuomenės saugumas arba visuomenės sveikata. Šiomis aplinkybėmis judėjimo laisvės apribojimai gali būti pateisinami, jei jie yra proporcingi ir nediskriminaciniai. Šiuo reglamentu nesiekiama numatyti papildomų laisvo asmenų judėjimo teisės apribojimo pagrindų, be numatytųjų Direktyvos 2004/38/EB VI skyriuje; šiame reglamente numatytos laisvo asmenų judėjimo atkūrimo ir palengvinimo priemonės ir visos kitos priemonės, darančios poveikį laisvam asmenų judėjimui;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
(31)  priemonės, kuriomis užtikrinamas reglamentavimo lankstumas, leistų Komisijai rekomenduoti valstybėms narėms paspartinti leidimų išdavimo procedūras, kurios būtų būtinos siekiant padidinti pajėgumą gaminti kilus krizei svarbias prekes arba teikti kilus krizei svarbias paslaugas;
(31)  šiame reglamente numatytos laisvo asmenų judėjimo užtikrinimo ir palengvinimo priemonės ir visos kitos priemonės, darančios poveikį laisvam asmenų judėjimui, grindžiamos SESV 21 straipsniu ir papildo Direktyvą 2004/38/EB, nedarant poveikio jos taikymui vidaus rinkos ekstremaliųjų situacijų metu. Tokios priemonės neturėtų leisti arba pateisinti laisvo judėjimo apribojimų, prieštaraujančių Sutartims ar kitoms Sąjungos teisės nuostatoms;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
(32)  siekdama užtikrinti, kad susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai būtų galima įsigyti kilus krizei svarbių prekių, Komisija taip pat gali paraginti ekonominės veiklos vykdytojus, veikiančius kilus krizei svarbiose tiekimo grandinėse, pirmenybę teikti išteklių, reikalingų kilus krizei svarbioms galutinėms prekėms gaminti, užsakymams arba patiems tokių galutinių prekių užsakymams. Jei ekonominės veiklos vykdytojas atsisako priimti tokius užsakymus ir nustatyti jų pirmenybę, remdamasi objektyviais įrodymais, kad būtina užtikrinti kilus krizei svarbių prekių prieinamumą, Komisija gali nuspręsti paraginti atitinkamus ekonominės veiklos vykdytojus priimti tam tikrus užsakymus ir nustatyti jų pirmenybę, ir jų vykdymas bus svarbesnis už bet kokius kitus privatinės ar viešosios teisės įpareigojimus. Jei užsakymas nepriimamas, atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas turėtų pateikti pagrįstas priežastis, dėl kurių prašymas buvo atmestas. Komisija gali viešai paskelbti tokį pagrįstą paaiškinimą arba jo dalis, tinkamai atsižvelgdama į verslo konfidencialumo principą.
(32)   SESV 45 straipsnyje įtvirtinta laisvo darbuotojų judėjimo teisė, kuriai taikomi Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose priemonėse nustatyti apribojimai bei sąlygos. Į šį reglamentą įtrauktos nuostatos, kuriomis papildomos esamos priemonės, siekiant palengvinti laisvą asmenų judėjimą, padidinti skaidrumą ir teikti administracinę pagalbą ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos atveju. Tokios priemonės apima bendrų informacinių punktų steigimą ir prieinamumą darbuotojams ir jų atstovams valstybėse narėse ir Sąjungos lygmeniu bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimo pagal šį reglamentą atvejais. Valstybės narės ir Komisija raginamos naudotis esamomis priemonėmis, skirtomis šių informacinių punktų steigimui ir veiklai. Tokie informaciniai punktai turėtų veikti ir nesant ekstremaliosios situacijos režimo ir padėti palaikyti ryšius tarp valstybių narių ir su Valdyba.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)   siekdama užtikrinti kilus krizei svarbių prekių prieinamumą susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai, Komisija gali rekomenduoti valstybėms narėms paskirstyti strateginius rezervus, tinkamai atsižvelgiant į solidarumo, būtinumo ir proporcingumo principus;
(33)   siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su galimybe priimti paramos priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos laisvam asmenų judėjimui. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
(34)  kai veikla, kuri turi būti vykdoma pagal šį reglamentą, yra susijusi su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas turėtų atitikti susijusius Sąjungos teisės aktus dėl asmens duomenų apsaugos, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/172541 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67942;
(34)  aktyvavus vidaus rinkos budrumo arba ekstremaliosios situacijos režimą, valstybės narės turėtų būti įpareigotos pranešti Komisijai apie priemones, susijusias su kilus krizei svarbiais laisvo prekių judėjimo, laisvės teikti paslaugas ir laisvo asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimo apribojimais, kartu pateikiant pareiškimą, kuriuo pagrindžiamas tokių priemonių nustatymas. Pareiškime dėl tokių priemonių proporcingumo turėtų būti atsižvelgta į priemonių poveikį, jų taikymo sritį ir numatomą trukmę;
__________________
41 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
42 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
(35)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su galimybe priimti paramos priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos laisvam asmenų judėjimui, sudaryti tų strateginių rezervų, kuriuos valstybės narės turėtų išlaikyti, atskirų tikslų (kiekių ir terminų) sąrašą, kad būtų pasiekti iniciatyvos tikslai. Be to, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su budrumo režimo ir budrumo užtikrinimo priemonių aktyvavimu, siekiant atidžiai stebėti strategines tiekimo grandines ir koordinuoti strateginės svarbos prekių ir paslaugų strateginių rezervų kaupimą. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su konkrečių reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonių aktyvavimu susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai, kad būtų galima greitai ir koordinuotai reaguoti. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;
(35)   nagrinėdama bet kokių priemonių, apie kurias pranešta, projektų arba priimtų priemonių suderinamumą su proporcingumo principu, Komisija turėtų tinkamai atsižvelgti į kintančią krizinę situaciją ir dažnai ribotą informaciją, kurią valstybės narės turi, kai siekia sumažinti dėl krizės kylančią riziką. Kai tai pateisinama ir būtina atsižvelgiant į aplinkybes, Komisija, remdamasi bet kokia turima informacija, įskaitant specializuotą ar mokslinę informaciją, gali apsvarstyti valstybių narių argumentų. Komisijos užduotis – užtikrinti, kad tokios priemonės atitiktų Sąjungos teisę ir nesudarytų nepagrįstų kliūčių vidaus rinkos veikimui. Komisija turėtų sureaguoti į valstybių narių pranešimus kuo greičiau, atsižvelgdama į konkrečios krizės aplinkybes, ir ne vėliau kaip per šiame reglamente nustatytus terminus;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
(36)  šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija). Visų pirma juo gerbiama ekonominės veiklos vykdytojų teisė į privatų gyvenimą, įtvirtinta Chartijos 7 straipsnyje, teisė į duomenų apsaugą, įtvirtinta Chartijos 8 straipsnyje, laisvė užsiimti verslu ir laisvė sudaryti sutartis, kurios saugomos Chartijos 16 straipsniu, teisė į nuosavybę, saugoma Chartijos 17 straipsniu, teisė į kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisė, saugoma Chartijos 26 straipsniu, ir teisė į veiksmingą teisminę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, kaip numatyta Chartijos 47 straipsnyje. Kadangi šio reglamento tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto arba poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti. Reglamentu neturėtų būti daromas poveikis SESV pripažintam socialinių partnerių savarankiškumui;
(36)  Jei Komisija nustato, kad priemonės, apie kurias pranešta, neatitinka Sąjungos teisės, ji gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė pakeistų priemonės, apie kurią pranešta, projektą arba jo nepriimtų. Sprendimų priėmimas nedaro poveikio Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, prerogatyvoms, nes ji yra atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas laisvas prekių, paslaugų ir asmenų judėjimas. Siekdama užtikrinti veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą, Komisija turėtų veiksmingai reaguoti į Sąjungos teisės pažeidimus taikydama pažeidimo nagrinėjimo procedūras;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
(37)  Sąjunga tebėra visapusiškai įsipareigojusi laikytis tarptautinio solidarumo ir tvirtai remia principą, kad visos priemonės, kurios laikomos būtinomis pagal šį reglamentą, įskaitant priemones, būtinas siekiant užkirsti kelią kritiniam stygiui arba jį sumažinti, būtų įgyvendinamos tikslingai, skaidriai, proporcingai, laikinai ir laikantis PPO įpareigojimų;
(37)   siekiant užtikrinti, kad ekstremaliosios situacijos atveju piliečiams, vartotojams, ekonominės veiklos vykdytojams ir darbuotojams bei jų atstovams būtų teikiama pagalba, svarbu įsteigti nacionalinius bendruosius informacinius centrus ir Sąjungos lygmens bendrąjį informacinį punktą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad bet kuris asmuo, nukentėjęs nuo nacionalinių reagavimo į krizes priemonių, galėtų gauti atitinkamą informaciją iš kompetentingų institucijų aiškia ir suprantama kalba ir lengvai prieinamu būdu neįgaliesiems;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
(38)  Sąjungos sistema apima tarpregioninius elementus, kad būtų nustatytos nuoseklios, daugiasektorės tarpvalstybinės bendrosios rinkos budrumo ir reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonės, visų pirma atsižvelgiant į išteklius, pajėgumus ir pažeidžiamumą kaimyniniuose regionuose, ypač pasienio regionuose;
(38)   siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos konkrečios vidaus rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliosiose situacijose priemonės būtų taikomos tik tais atvejais, kai tai būtina reaguojant į konkrečią ekstremaliąją vidaus rinkos situaciją, Komisijos įgyvendinimo aktais, kuriuose nurodomos tokio aktyvavimo priežastys ir kilus krizei svarbios prekės ar paslaugos, kurioms tokios priemonės taikomos, turėtų būti taikomas individualus tokių priemonių aktyvavimas;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
(39)  Komisija taip pat atitinkamais atvejais Sąjungos vardu pradeda konsultacijas ar bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, ypatingą dėmesį skirdama besivystančioms šalims, kad būtų ieškoma bendradarbiavimo sprendimų tiekimo grandinės sutrikdymams panaikinti, laikantis tarptautinių įsipareigojimų. Tam tikrais atvejais tai apima koordinavimą atitinkamuose tarptautiniuose forumuose;
(39)   be to, siekiant užtikrinti įgyvendinimo aktų proporcingumą ir deramą pagarbą ekonominės veiklos vykdytojų vaidmeniui krizių valdymo srityje, Komisija turėtų pradėti taikyti vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimo priemones tik tais atvejais, kai ekonominės veiklos vykdytojai negali savanoriškai per pagrįstą laikotarpį pateikti sprendimo. Tokio aktyvavimo priežastys turėtų būti nurodytos kiekviename tokiame akte ir turėtų būti atsižvelgiama į visus konkrečius krizės aspektus;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
(40)  siekiant nustatyti krizių protokolų sistemą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų papildyta šiame reglamente nustatyta reglamentavimo sistema, išsamiau nurodant valstybių narių ir Sąjungos institucijų bendradarbiavimo bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimo, saugaus keitimosi informacija ir komunikacijos rizikos bei krizės atveju būdus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
(40)  Komisija ekonominės veiklos vykdytojams skirtus prašymus pateikti informaciją turėtų naudoti kaip kraštutinę priemonę tik tais atvejais, kai informacijos, kuri yra būtina norint tinkamai reaguoti į ekstremaliąją vidaus rinkos situaciją, pavyzdžiui, informacijos, būtinos Komisijos viešiesiems pirkimams valstybių narių vardu arba kilus krizei svarbių prekių, kurių tiekimo grandinės buvo sutrikdytos, gamintojų gamybos pajėgumų įvertinimui, negalima gauti iš viešai prieinamų šaltinių arba remiantis savanoriškai pateikta informacija, bendradarbiaujant su Valdyba ir valstybėmis narėmis;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis
(41)  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2679/98, kuriame numatytas dvišalių diskusijų apie bendrosios rinkos veikimo kliūtis mechanizmas, buvo retai taikomas ir yra pasenęs. Iš jo vertinimo matyti, kad tame reglamente numatytais sprendimais negalima atsižvelgti į sudėtingų krizių, kurios neapsiriboja prie dviejų kaimyninių valstybių narių sienų įvykstančiais incidentais, realijas. Todėl jis turėtų būti panaikintas,
(41)   kai kyla didelė rizika vidaus rinkos veikimui arba kai labai trūksta ypatingos svarbos prekių arba jų paklausa yra itin didelė, Sąjungos lygmens priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti kilus krizei svarbių produktų, pavyzdžiui, pirmenybinių užsakymų, prieinamumą, gali pasirodyti būtinos, kad būtų atkurtas įprastas vidaus rinkos veikimas;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(41a)  tais atvejais, kai susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai vidaus rinkoje labai trūksta kilus krizei svarbių prekių ar paslaugų, ir akivaizdu, kad vidaus rinkoje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai tokių prekių negamina, tačiau iš esmės galėtų pakeisti savo gamybos linijų paskirtį arba turėtų pakankamai pajėgumų tiekti būtinas prekes ar teikti būtinas paslaugas, Komisija turėtų galėti rekomenduoti valstybėms narėms kraštutiniu atveju imtis priemonių, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos didinti gamintojų gamybos pajėgumus ar pakeisti jų paskirtį arba didinti paslaugų teikėjų pajėgumus teikti kilus krizei svarbias paslaugas, arba reikalauti, kad tokie pajėgumai būtų padidinti arba būtų pakeista jų paskirtis. Tai darydama Komisija turėtų informuoti valstybes nares apie trūkumo rimtumą ir reikalingų kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų rūšį ir turėtų teikti paramą bei konsultacijas, susijusias su Sąjungos acquis lankstumu tokiais atvejais;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
41 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(41b)  priemonės, kuriomis užtikrinamas reglamentavimo lankstumas, leistų Komisijai rekomenduoti valstybėms narėms paspartinti leidimų išdavimo procedūras, būtinas siekiant padidinti pajėgumą gaminti kilus krizei svarbias prekes arba teikti kilus krizei svarbias paslaugas;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
41 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(41c)   siekdama užtikrinti, kad susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai būtų galima įsigyti kilus krizei svarbių prekių, Komisija taip pat gali paraginti ekonominės veiklos vykdytojus, veikiančius kilus krizei svarbiose tiekimo grandinėse, pirmenybę teikti kilus krizei svarbių prekių užsakymams arba kilus krizei svarbių prekių gamybai reikalingų žaliavų užsakymams. Jei ekonominės veiklos vykdytojas atsisako priimti kvietimą teikti pirmenybę tokiems užsakymams, nepaisant objektyvių įrodymų, kad būtina užtikrinti kilus krizei svarbių prekių prieinamumą, Komisija gali paraginti atitinkamus ekonominės veiklos vykdytojus priimti tam tikrus užsakymus ir nustatyti jų pirmenybę, ir jų vykdymas bus svarbesnis už bet kokius kitus privatinės ar viešosios teisės įpareigojimus. Jei raginimas nepriimamas, atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas turėtų pateikti pagrįstas priežastis, dėl kurių prašymas buvo atmestas;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
41 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(41d)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su konkrečių reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonių, t. y. prioritetinių užsakymų, aktyvavimu susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai, kad būtų galima greitai ir koordinuotai reaguoti. Prioritetinis užsakymas turėtų būti pateikiamas už sąžiningą ir pagrįstą kainą, įskaitant, kai aktualu, tinkamą visų ekonominės veiklos vykdytojo patirtų papildomų išlaidų, įskaitant išlaidas, susijusias, pavyzdžiui, su sutartimis už Sąjungos ribų arba gamybos linijų pakeitimu, kompensavimą. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
41 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(41e)  be to, jei valstybė narė patiria didelį kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų stygių, atitinkama valstybė narė gali apie tai informuoti Komisiją ir nurodyti reikalingus kiekius. Komisija turėtų perduoti informaciją visoms kompetentingoms institucijoms ir racionalizuoja valstybių narių atsako koordinavimą. Siekdama užtikrinti kilus krizei svarbių prekių prieinamumą susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai, Komisija taip pat gali rekomenduoti valstybėms narėms paskirstyti strateginius rezervus, tinkamai atsižvelgiant į solidarumo, būtinumo ir proporcingumo principus;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
41 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(41f)  siekiant pasinaudoti Komisijos perkamąja galia ir derybine pozicija vidaus rinkos budrumo ir vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimais, valstybės narės turėtų turėti galimybę prašyti, kad Komisija jų vardu atliktų viešuosius pirkimus. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad valstybės narės, padedamos Komisijos ir Valdybos, koordinuotų savo veiksmus prieš pradėdamos kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų procedūras. Skaidrumas yra pagrindinis veiksmingų viešųjų pirkimų principas, kuriuo didinama konkurencija, didinamas veiksmingumas ir sukuriamos vienodos sąlygos. Europos Parlamentas turėtų būti informuojamas apie procedūras, susijusias su bendrais viešaisiais pirkimais pagal šį reglamentą, ir, gavus prašymą, jam turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su pagal tas procedūras sudarytomis sutartimis, jei užtikrinama tinkama neskelbtinos komercinės informacijos, įskaitant verslo paslaptis, apsauga;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
41 g konstatuojamoji dalis (nauja)
(41g)  būtina nustatyti taisykles dėl skaitmeninių priemonių, siekiant užtikrinti pasirengimą laiku ir veiksmingai reaguoti į galimas būsimas ekstremaliąsias situacijas, taip pat garantuoti nuolatinį vidaus rinkos veikimą, laisvą prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą krizės metu ir kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų prieinamumą piliečiams, įmonėms ir valdžios institucijoms. Nustatydama tokias priemones Komisija turėtų siekti užtikrinti sąveikumą su jau esamomis skaitmeninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, Vidaus rinkos informacine sistema (IMI), kad būtų išvengta reikalavimų dubliavimo ir bet kokios papildomos administracinės naštos. Reglamentu taip pat turėtų būti nustatomos taisyklės dėl tinkamo veiksmų koordinavimo, bendradarbiavimo ir informacijos mainų bei nustatomos skaitmeninės priemonės, skirtos užtikrinti pagreitintų procedūrų labai svarbioms prekėms ir paslaugoms veikimą, kad būtų galima paspartinti leidimų išdavimo, registracijos ir deklaravimo procedūras. Be to, siekiant sudaryti geresnes sąlygas visų ekonominės veiklos vykdytojų, visų pirma įmonių ir pilietinės visuomenės, dalyvavimui, Komisija turėtų sukurti suinteresuotųjų subjektų platformą, kad sudarytų palankias sąlygas ir paskatintų savanoriškai reaguoti į vidaus rinkos ekstremaliąsias situacijas;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
41 h konstatuojamoji dalis (nauja)
(41h)  šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija). Visų pirma juo gerbiama ekonominės veiklos vykdytojų teisė į privatų gyvenimą, įtvirtinta Chartijos 7 straipsnyje, teisė į duomenų apsaugą, įtvirtinta Chartijos 8 straipsnyje, laisvė užsiimti verslu ir laisvė sudaryti sutartis, kurios saugomos Chartijos 16 straipsniu, teisė į nuosavybę, saugoma Chartijos 17 straipsniu, teisė į kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisė, saugoma Chartijos 28 straipsniu, ir teisė į veiksmingą teisminę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, kaip numatyta Chartijos 47 straipsnyje;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
41 i konstatuojamoji dalis (nauja)
(41i)  kadangi šio reglamento tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto arba poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
41 j konstatuojamoji dalis (nauja)
(41j)   Komisija turėtų atlikti šio reglamento veiksmingumo vertinimą ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, įskaitant Valdybos darbo, testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, mokymo ir krizių protokolų, ekstremaliosios situacijos režimo aktyvavimo kriterijų ir skaitmeninių priemonių naudojimo vertinimą. Be to, ataskaitos turėtų būti teikiamos deaktyvavus ekstremaliosios situacijos režimus. Tose ataskaitose turėtų būti įvertintas reagavimo į ekstremaliąsias situacijas sistemos veikimas ir neatidėliotinų priemonių poveikis pagrindinėms teisėms, pavyzdžiui, laisvei užsiimti verslu, laisvei ieškoti darbo ir dirbti, teisei į kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisei, įskaitant teisę streikuoti. Šis reglamentas neturėtų būti aiškinamas kaip darantis poveikį teisei į kolektyvines derybas ir teisei imtis kolektyvinių veiksmų pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija), įskaitant darbuotojų teisę imtis kolektyvinių veiksmų savo interesams ginti, įskaitant streikus. Be to, šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis SESV pripažintam socialinių partnerių savarankiškumui;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
41 k konstatuojamoji dalis (nauja)
(41k)   visi veiksmai pagal šį reglamentą turi atitikti Sąjungos įsipareigojimus pagal susijusią tarptautinę teisę. Sąjunga tebėra visapusiškai įsipareigojusi laikytis tarptautinio solidarumo ir tvirtai remia principą, kad visos priemonės, kurios laikomos būtinomis pagal šį reglamentą, įskaitant priemones, būtinas siekiant užkirsti kelią kritiniam stygiui arba jį sumažinti, būtų įgyvendinamos tikslingai, skaidriai, proporcingai, laikinai ir laikantis PPO įpareigojimų;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
41 l konstatuojamoji dalis (nauja)
(41l)   Sąjungos sistema turėtų apimti tarpregioninius elementus, kad būtų nustatytos nuoseklios, daugiasektorės tarpvalstybinės vidaus rinkos budrumo ir reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonės, visų pirma atsižvelgiant į išteklius, pajėgumus ir pažeidžiamumą kaimyniniuose regionuose, ypač pasienio regionuose;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
41 m konstatuojamoji dalis (nauja)
(41m)   siekiant nustatyti krizių protokolų sistemą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais šis reglamentas būtų papildytas nuostatomis, patikslinančiomis valstybių narių ir Sąjungos institucijų bendradarbiavimo vidaus rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimų sąlygas, taip pat saugaus keitimosi informacija ir komunikacijos rizikos bei krizės atveju sąlygas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
41 n konstatuojamoji dalis (nauja)
(41n)   Tarybos reglamente (EB) Nr. 2679/98 numatytas dvišalių diskusijų ir pranešimo apie vidaus rinkos veikimo kliūtis mechanizmas. Todėl, siekiant išvengti pranešimo reikalavimų dubliavimo krizinėse situacijose, tas reglamentas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Reglamentu (EB) Nr. 2679/98 neturėtų būti daromas poveikis naudojimuisi Sąjungos lygmeniu pripažintomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę ar laisvę streikuoti arba imtis kitų veiksmų, numatytų konkrečiose valstybių narių darbo santykių sistemose, laikantis nacionalinės teisės. Juo taip pat neturėtų būti daromas poveikis teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti ir užtikrinti jų vykdymą arba imtis kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę teisę.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
1.  Šiuo reglamentu nustatoma krizių poveikio bendrajai rinkai numatymo, pasirengimo jam ir reagavimo į jį priemonių sistema, siekiant apsaugoti laisvą prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą ir užtikrinti, kad bendrojoje rinkoje būtų galima įsigyti strateginės svarbos prekių ir paslaugų bei su krizėmis susijusių prekių ir paslaugų.
1.  Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo sukuriant suderintų taisyklių sistemą siekiant didinti jos atsparumą, veiksmingai numatyti krizes ir užkirsti joms kelią, užtikrinti veiksmingą reagavimą į krizes ir sudaryti palankesnes sąlygas laisvam prekių, paslaugų ir asmenų judėjimui.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalyje nurodytos priemonės, be kita ko, yra:
Išbraukta.
a)  patariamoji grupė, konsultuojanti Komisiją dėl tinkamų krizės poveikio bendrajai rinkai numatymo, prevencijos ar reagavimo į jį priemonių;
b)  atitinkamos informacijos gavimo, dalijimosi ja ir keitimosi ja priemonės;
c)  nenumatytų atvejų priemonės, kuriomis siekiama numatyti ir planuoti;
d)  priemonės, kuriomis siekiama pašalinti didelių incidentų, dėl kurių dar nesusidarė ekstremalioji bendrosios rinkos situacija, poveikį bendrajai rinkai (bendrosios rinkos budrumas), įskaitant budrumo užtikrinimo priemonių rinkinį, ir
e)  priemonės, skirtos reaguoti į bendrosios rinkos ekstremaliąsias situacijas, įskaitant reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonių rinkinį.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės tarpusavyje ir su Komisija reguliariai keičiasi informacija visais į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais klausimais.
Išbraukta.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija gali gauti bet kokių reikiamų specialių ir (arba) mokslo žinių, kurių reikia šiam reglamentui taikyti.
Išbraukta.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pavadinimas
Taikymo sritis
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
1.  Šiame reglamente nustatytos priemonės taikomos atsižvelgiant į didelį krizės poveikį bendrosios rinkos veikimui ir jos tiekimo grandinėms.
1.  Šiame reglamente nustatytos priemonės taikomos atsižvelgiant į didelį krizės poveikį bendrosios rinkos veikimui, nedarant poveikio pagrindinėms teisėms, įskaitant laisvę užsiimti verslu, kaip nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  vaistams, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/83/EB 2 straipsnio 2 dalyje;
a)  vaistams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnio 2 punkte;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  kitoms medicininėms atsako priemonėms, apibrėžtoms Reglamento (ES) .../... dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai44 3 straipsnio 8 punkte ir įtrauktoms į sąrašą, sudarytą pagal pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (ES) .../... dėl priemonių sistemos kilus krizei svarbių medicininių atsako priemonių tiekimui užtikrinti45 6 straipsnio 1 dalį;
c)  kitoms medicininėms atsako priemonėms, apibrėžtoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/237145 3 straipsnio 10 punkte;
__________________
__________________
44 [Nuoroda į priimtą aktą bus įrašyta, kai tik bus pasiekiama.]
45 [Nuoroda į priimtą aktą bus įrašyta, kai tik bus pasiekiama.]
45 2022 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2371 dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES (OL L 314, 2022 12 6, p. 26).
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f punktas
f)  finansinėms paslaugoms, kaip antai banko paslaugoms, kreditui, draudimui ir perdraudimui, profesinėms arba asmeninėms pensijoms, vertybiniams popieriams, investiciniams fondams, konsultacijoms dėl mokėjimų ir investicijų, įskaitant Direktyvos 2013/36/ES I priede išvardytas paslaugas, taip pat atsiskaitymo ir tarpuskaitos veiklai bei konsultavimui, tarpininkavimui ir kitoms pagalbinėms finansinėms paslaugoms.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis
3.  Nukrypstant nuo 2 dalies a, b ir c punktų, tuose punktuose nurodytiems produktams taikomi šio reglamento 16–20 straipsniai ir 41 straipsnis.
3.  Nukrypstant nuo 2 dalies a, b ir c punktų, tuose punktuose nurodytiems produktams taikomi šio reglamento 16–20 straipsniai ir 41–41c straipsniai.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis integruoto politinio atsako į krizes tvarkai, nustatytai Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/1993;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis
5.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sąjungos konkurencijos taisyklėms (SESV 101–109 straipsniai ir įgyvendinimo reglamentai), įskaitant antimonopolines, susijungimų ir valstybės pagalbos taisykles.
5.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sąjungos konkurencijos taisyklėms, įskaitant antimonopolines, susijungimų ir valstybės pagalbos taisykles.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis
6.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Komisijai:
6.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sąjungos teisei dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma Reglamentams (ES) 2016/679 ir (ES) 2018/1725 bei Direktyvai 2002/58/EB.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 dalies a punktas
a)  Sąjungos vardu pradėti konsultacijas ar bendradarbiauti su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, ypatingą dėmesį skiriant besivystančioms šalims, siekiant rasti bendradarbiavimu grindžiamus sprendimus, kad būtų išvengta tiekimo grandinės sutrikdymų, laikantis tarptautinių įsipareigojimų. Tam tikrais atvejais tai gali apimti koordinavimą atitinkamuose tarptautiniuose forumuose, arba
Išbraukta.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 dalies b punktas
b)  atlikti vertinimą, ar tikslinga nustatyti prekių eksporto apribojimus laikantis Sąjungos tarptautinių teisių ir įsipareigojimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/47948.
Išbraukta.
__________________
48 OL L 83, 2015 3 27, p. 34.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Šiuo reglamentu nedaroma poveikio naudojimuisi valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu pripažintomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę streikuoti arba teisę imtis kitų veiksmų, numatytų konkrečiose valstybių narių darbo santykių sistemose, laikantis nacionalinės teisės ir praktikos. Juo taip pat nedaromas poveikis teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti ir užtikrinti jų vykdymą ar imtis kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę teisę ir praktiką.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 dalis
7.  Visi veiksmai pagal šį reglamentą turi derėti su Sąjungos įsipareigojimais pagal tarptautinę teisę.
Išbraukta.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 dalis
8.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis valstybių narių atsakomybei užtikrinti nacionalinį saugumą arba jų įgaliojimams apsaugoti esmines valstybines funkcijas, įskaitant valstybės teritorinio vientisumo užtikrinimą ir viešosios tvarkos palaikymą.
Išbraukta.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas
1)  krizė – išskirtinis netikėtas ir staigus natūralus arba žmogaus sukeltas ypatingo pobūdžio ir masto įvykis Sąjungoje arba už jos ribų;
1)  krizė – išskirtinis, natūralus arba žmogaus sukeltas ypatingo pobūdžio ir masto įvykis Sąjungoje arba už jos ribų, kuris daro žalingą poveikį laisvam prekių, paslaugų ar asmenų judėjimui vidaus rinkoje;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
2)  bendrosios rinkos budrumo režimas – sistema, skirta reaguoti į didelio strateginės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sutrikdymo grėsmę, kuri gali per ateinančius šešis mėnesius tapti ekstremaliąja bendrosios rinkos situacija;
2)  vidaus rinkos budrumo režimas – sistema, skirta reaguoti į krizės, dėl kurios gali kilti ypatingos svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo didelis sutrikdymas, grėsmę ir kuri gali per ateinančius šešis mėnesius tapti ekstremaliąja vidaus rinkos situacija;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 3 punktas
3)  ekstremalioji bendrosios rinkos situacija – plataus masto krizės poveikis bendrajai rinkai, dėl kurio labai sutrikdomas laisvas judėjimas bendrojoje rinkoje arba tiekimo grandinių veikimas, būtinas siekiant išlaikyti gyvybiškai svarbią visuomeninę ar ekonominę veiklą bendrojoje rinkoje;
3)  ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos režimas – didelio plataus masto krizės poveikio vidaus rinkai, dėl kurio labai sutrikdomas laisvas prekių, paslaugų ar asmenų judėjimas arba tiekimo grandinių veikimas, kurie yra būtini gyvybiškai svarbiai visuomeninei ar ekonominei veiklai vidaus rinkoje palaikyti, šalinimo sistema;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 4 punktas
4)  strategiškai svarbios sritys – Sąjungai ir jos valstybėms narėms itin svarbios sritys, nes jos yra sisteminės ir gyvybiškai svarbios visuomenės saugumui, viešajam saugumui, viešajai tvarkai ar visuomenės sveikatai, o jų veiklos sutrikdymas, nesėkmė, praradimas ar sunaikinimas turėtų didelį poveikį bendrosios rinkos veikimui;
4)  kritinės svarbos sritys – Sąjungai ir jos valstybėms narėms kritiškai svarbios sritys, kurios yra sisteminės ir gyvybiškai svarbios visuomenės saugumui, viešajam saugumui, viešajai tvarkai, visuomenės sveikatai ar aplinkai, ir kurių veiklos sutrikdymas, nesėkmė, praradimas ar sunaikinimas turėtų didelį poveikį vidaus rinkos veikimui, visų pirma laisvam prekių, paslaugų ar asmenų judėjimui;
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 5 punktas
5)  strateginės svarbos prekės ir paslaugos – prekės ir paslaugos, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti bendrosios rinkos veikimą strategiškai svarbiose srityse ir kurių negalima pakeisti arba diversifikuoti;
5)  kritinės svarbos prekės, paslaugos ir darbuotojai – prekės, paslaugos ir darbuotojų kategorijos, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą kritiškai svarbiose srityse ir kurių negalima pakeisti arba, jei tinkama, diversifikuoti;
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 6 punktas
6)  kilus krizei svarbios prekės ir paslaugos – prekės ir paslaugos, būtinos reaguojant į krizę arba reaguojant į krizės poveikį bendrajai rinkai susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai;
6)  kilus krizei svarbios prekės ir paslaugos – prekės ir paslaugos, būtinos reaguojant į krizę arba reaguojant į krizės poveikį vidaus rinkai susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 7 punktas
7)  strateginiai rezervai – strateginės svarbos prekių atsargos, kurių rezervą, kontroliuojant valstybei narei, gali reikėti sudaryti, kad būtų pasirengta ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai.
7)  strateginiai rezervai – valstybės narės kontroliuojamos kritinės svarbos prekių atsargos, kurių rezervą, kontroliuojant valstybei narei, gali reikėti sudaryti, kad būtų pasirengta ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pavadinimas
Patariamoji grupė
Vidaus rinkos ekstremaliųjų situacijų ir atsparumo valdyba
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
1.  Įsteigiama patariamoji grupė.
1.  Įsteigiama Vidaus rinkos ekstremaliųjų situacijų ir atsparumo valdyba (toliau – Valdyba).
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Patariamąją grupę sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės. Kiekviena valstybė narė paskiria atstovą ir pakaitinį atstovą.
2.  Valdybą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės ir vienas Europos Parlamento paskirtas atstovas. Kiekviena valstybė narė paskiria atstovą ir pakaitinį atstovą.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija pirmininkauja patariamajai grupei ir užtikrina jos sekretoriato veiklą. Komisija gali pakviesti Europos Parlamento atstovą, ELPA valstybių, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo49 šalys, atstovus, ekonominės veiklos vykdytojų, suinteresuotųjų šalių organizacijų, socialinių partnerių ir ekspertų atstovus dalyvauti patariamosios grupės posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Ji kviečia kitų Sąjungos lygmens kilus krizei svarbių organų atstovus stebėtojų teisėmis dalyvauti atitinkamuose patariamosios grupės posėdžiuose.
3.  Komisija pirmininkauja Valdybai ir teikia jai sekretoriato paslaugas. Prireikus Komisija gali įsteigti nuolatinius arba laikinuosius Valdybos pogrupius specifiniams klausimams nagrinėti.
__________________
49 OL L 1, 1994 1 3, p. 3.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Komisija į atitinkamus Valdybos posėdžius stebėtojų teisėmis kviečia kitų su krize susijusių Sąjungos lygmens įstaigų atstovus, taip pat trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų atstovus pagal dvišalius ar tarptautinius susitarimus. Prireikus Komisija taip pat kviečia suinteresuotosioms šalims atstovaujančias organizacijas, visų pirma ekonominės veiklos vykdytojų, suinteresuotųjų subjektų organizacijų ir socialinių partnerių atstovus, dalyvauti Valdybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Taip pat Komisija gali pakviesti ad hoc pagrindu Valdybos veikloje dalyvauti specifinės kompetencijos su krize susijusia tema turinčių ekspertų.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Valdyba gali priimti nuomones, rekomendacijas ar ataskaitas, kurios skelbiamos viešai, nedarant poveikio asmens duomenims ar komercinėms paslaptims. Komisija kuo labiau atsižvelgia į Valdybos nuomones, rekomendacijas ar ataskaitas ir tai daro skaidriai.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
4.  Nenumatytų atvejų planavimo pagal 6–8 straipsnius tikslais patariamoji grupė padeda ir pataria Komisijai dėl šių užduočių:
4.  Siekiant sustiprinti vidaus rinkos atsparumą, nenumatytų atvejų planavimo pagal 6–8 straipsnius tikslais Valdyba padeda ir pataria Komisijai dėl šių užduočių:
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies a punktas
a)  pasiūlyti Komisijos ir valstybių narių administracinio bendradarbiavimo bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais tvarką, kuri būtų įtraukta į krizių protokolus;
a)  pasiūlyti Komisijos ir valstybių narių administracinio bendradarbiavimo vidaus rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais tvarką, kuri būtų įtraukta į 6 straipsnyje nurodytus krizių protokolus;
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b punktas
b)  įvertinti didelius incidentus, dėl kurių valstybės narės įspėjo Komisiją.
b)  įvertinti incidentus, apie kuriuos valstybės narės arba kiti atitinkami suinteresuotieji subjektai įspėjo Komisiją pagal 8 straipsnį, ir jų poveikį laisvam prekių, paslaugų ir asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimui;
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)
ba)  rekomenduoti valstybėms narėms sukurti kritinės svarbos prekių rezervą, kad būtų pasirengta ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai, atsižvelgiant į stygiaus tikimybę ir poveikį;
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b b punktas (naujas)
bb)  rinkti prognozių duomenis apie krizės tikimybę, vykdyti duomenų analizę ir rinkos tyrimus;
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b c punktas (naujas)
bc)  konsultuotis su ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant MVĮ, atstovais ir atstovaujamosiomis organizacijomis, taip pat prireikus su socialiniais partneriais, siekiant surinkti rinkos tyrimų informaciją;
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b d punktas (naujas)
bd)  analizuoti suvestinius duomenis, kuriuos Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis gavo kitos kilus krizei svarbios įstaigos;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b e punktas (naujas)
be)  saugoti nacionalines ir Sąjungos krizių valdymo priemones, kurios buvo taikytos per ankstesnes krizes ir turėjo poveikį vidaus rinkai ir jos tiekimo grandinėms;
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b f punktas (naujas)
bf)  imtis priemonių vidaus rinkos atsparumui stiprinti pagal šį reglamentą, pavyzdžiui, organizuoti mokymus ir imitavimą, taip pat nustatyti atitinkamus ekonominės veiklos vykdytojus ir tiekimo grandines atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis
5.  Bendrosios rinkos budrumo režimo, nurodyto 9 straipsnyje, tikslais patariamoji grupė padeda Komisijai atlikti šias užduotis:
5.  Vidaus rinkos budrumo režimo, nurodyto 9 straipsnyje, tikslais Valdyba padeda Komisijai atlikti šias užduotis:
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies a punktas
a)  nustatyti, ar esama 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos grėsmės, ir tokios grėsmės mastą;
a)  nustatyti, ar tenkinami kriterijai, kuriais remiantis aktyvuojamas ar deaktyvuojamas budrumo režimas, ir visų pirma, ar esama 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos grėsmės, ir tokios grėsmės mastą;
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies b punktas
b)  rinkti prognozių, duomenų analizių ir rinkos tyrimų informaciją;
Išbraukta.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies c punktas
c)  konsultuotis su ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant MVĮ, ir pramonės atstovais siekiant rinkti rinkos tyrimų informaciją;
Išbraukta.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies d punktas
d)  analizuoti suvestinius duomenis, kuriuos Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis gavo kitos kilus krizei svarbios įstaigos;
Išbraukta.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies e punktas
e)  sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija ir ja dalytis, be kita ko, su kitomis atitinkamomis įstaigomis ir kitomis kilus krizei svarbiomis įstaigomis Sąjungos lygmeniu, taip pat prireikus su trečiosiomis šalimis, ypatingą dėmesį skiriant besivystančioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms;
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies f punktas
f)  saugoti nacionalines ir Sąjungos krizių valdymo priemones, kurios buvo taikytos per ankstesnes krizes, turėjusias poveikį bendrajai rinkai ir jos tiekimo grandinėms.
Išbraukta.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis
6.  Bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimo, nurodyto 14 straipsnyje, tikslais patariamoji grupė padeda Komisijai atlikti šias užduotis:
6.  Vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimo, nurodyto 14 straipsnyje, tikslais Valdyba padeda Komisijai atlikti šias užduotis:
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies b punktas
b)  nustatyti, ar užtikrinta atitiktis ekstremaliosios situacijos režimo aktyvavimo arba panaikinimo kriterijams;
b)  nustatyti, ar užtikrinta atitiktis ekstremaliosios situacijos režimo aktyvavimo arba panaikinimo kriterijams, remiantis pakankamais ir patikimais įrodymais;
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies c punktas
c)  konsultuoti dėl priemonių, pasirinktų reaguojant į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją Sąjungos lygmeniu, įgyvendinimo;
c)  konsultuoti dėl priemonių, pasirinktų reaguojant į ekstremaliąją vidaus rinkos situaciją Sąjungos lygmeniu, įgyvendinimo;
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies e punktas
e)  sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija ir ja dalytis, be kita ko, su kitomis kilus krizei svarbiomis įstaigomis Sąjungos lygmeniu, taip pat prireikus su trečiosiomis šalimis, ypatingą dėmesį skiriant besivystančioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms.
e)  sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija ir ja dalytis, be kita ko, su kitomis kilus krizei svarbiomis įstaigomis Sąjungos lygmeniu, taip pat prireikus su trečiosiomis šalimis, ypatingą dėmesį skiriant ELPA narėms, šalims kandidatės ir besivystančioms šalims, ir tarptautinėms organizacijoms.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalis
7.  Komisija užtikrina visų Sąjungos lygmens įstaigų, susijusių su atitinkama krize, dalyvavimą. Patariamoji grupė prireikus glaudžiai bendradarbiauja ir koordinuoja veiklą su kitais kilus krizei svarbiais Sąjungos lygmens organais. Komisija užtikrina derinimą su priemonėmis, įgyvendinamomis taikant kitus Sąjungos mechanizmus, pavyzdžiui, Sąjungos civilinės saugos mechanizmą (SCSM) arba ES sveikatos saugumo sistemą. Patariamoji grupė užtikrina keitimąsi informacija su Reagavimo į nelaimes koordinavimo centru pagal SCSM.
7.  Komisija užtikrina Europos Parlamento ir visų Sąjungos lygmens įstaigų, susijusių su atitinkama krize, dalyvavimą. Komisija visų pirma užtikrina vienodas galimybes susipažinti su visa informacija, kad Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gautų vienu metu. Valdyba prireikus glaudžiai bendradarbiauja ir koordinuoja veiklą su kitais kilus krizei svarbiais Sąjungos lygmens organais. Komisija užtikrina derinimą su priemonėmis, įgyvendinamomis taikant kitus Sąjungos mechanizmus, pavyzdžiui, Sąjungos civilinės saugos mechanizmą (SCSM), ES sveikatos saugumo sistemą arba Lustų akte numatytą mechanizmą. Valdyba užtikrina keitimąsi informacija su Reagavimo į nelaimes koordinavimo centru pagal SCSM.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 8 dalis
8.  Patariamoji grupė posėdžiauja bent tris kartus per metus. Per pirmąjį posėdį, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir jai pritarus, patariamoji grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.
8.  Valdyba posėdžiauja bent tris kartus per metus. Pirmajame posėdyje Valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 8 a dalis (nauja)
8a.  Valdyba, bendradarbiaudama su Komisija, kasmet priima savo veiklos ataskaitą ir perduoda ją Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 9 dalis
9.  Patariamoji grupė, vykdydama 4–6 dalyse nustatytas užduotis, gali priimti nuomones, rekomendacijas ar ataskaitas.
Išbraukta.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)
4a straipsnis
Dialogas ekstremaliųjų situacijų ir atsparumo klausimu
1.   Siekdami stiprinti Sąjungos institucijų, visų pirma Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos, dialogą bei užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, Europos Parlamentas gali pasikviesti savo paskirtą ekspertą ir Komisijos atstovus, kad apartų šiuos klausimus:
a)   Valdybos priimtas nuomones, rekomendacijas ir ataskaitas;
b)   testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus;
c)   budrumo režimo aktyvavimą, jo patęsimą ir deaktyvavimą, ir visas pagal III dalį priimtas priemones;
d)   budrumo režimo aktyvavimą, jo patęsimą ir deaktyvavimą, ir visas pagal IV dalį priimtas priemones;
e)   bet kokias priemones, ribojančias laisvą prekių, paslaugų ir darbuotojų judėjimą;
2.   Europos Parlamentas gali pakviesti valstybių narių atstovus dalyvauti 1 dalyje nurodytame dialoge.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės paskiria centrines ryšių įstaigas, atsakingas už ryšių palaikymą, koordinavimą ir keitimąsi informacija su kitų valstybių narių centrinėmis ryšių įstaigomis ir Sąjungos lygmens centrine ryšių įstaiga pagal šį reglamentą. Tokios ryšių įstaigos derina ir kaupia informaciją iš atitinkamų nacionalinių kompetentingų institucijų.
1.  Valstybės narės paskiria centrines ryšių įstaigas, atsakingas už ryšių palaikymą, koordinavimą ir keitimąsi informacija su kitų valstybių narių centrinėmis ryšių įstaigomis ir Sąjungos lygmens centrine ryšių įstaiga pagal šį reglamentą. Tokios ryšių įstaigos derina ir kaupia informaciją iš atitinkamų nacionalinių kompetentingų institucijų, taip pat prireikus regioniniu ir vietos lygmeniu. Tokios ryšių įstaigos taip pat perduoda visą su krize susijusią informaciją 21 straipsnyje nurodytiems nacionaliniams bendriems informaciniams punktams, kai įmanoma, tikruoju laiku.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija paskiria Sąjungos lygmens centrinę ryšių įstaigą, kuri palaikytų ryšius su valstybių narių centrinėmis ryšių įstaigomis bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimų pagal šį reglamentą atvejais. Sąjungos lygmens centrinė ryšių įstaiga užtikrina koordinavimą ir keitimąsi informacija su valstybių narių centrinėmis ryšių įstaigomis bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimų tikslais.
2.  Komisija paskiria Sąjungos lygmens centrinę ryšių įstaigą, kuri palaikytų ryšius su valstybių narių centrinėmis ryšių įstaigomis vidaus rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimų pagal šį reglamentą atvejais ir, kai taikoma, su kitomis su atitinkama krize susijusiomis Sąjungos lygmens įstaigomis. Sąjungos lygmens centrinė ryšių įstaiga užtikrina koordinavimą ir keitimąsi informacija su valstybių narių centrinėmis ryšių įstaigomis vidaus rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimų tikslais, be kita ko, kiek tai susiję su kilus krizei svarbia informacija, kuri turi būti skelbiama viešai pagal 41 straipsnį.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Atsižvelgiant į patariamosios grupės nuomonę ir atitinkamų Sąjungos lygmens įstaigų indėlį, Komisijai suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas sistema, kuria nustatomi krizių protokolai, susiję su bendradarbiavimu, keitimusi informacija ir komunikacija krizės atveju bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais, visų pirma:
1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai, tinkamai atsižvelgus į Valdybos nuomonę bei atitinkamų Sąjungos lygmens įstaigų indėlį, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas bendrąja sistema, kuria nustatomi krizių protokolai, susiję su pasirengimu, bendradarbiavimu, keitimusi informacija ir komunikacija krizės atveju vidaus rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais, visų pirma susiję su:
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  nacionalinių ir Sąjungos lygmens kompetentingų institucijų bendradarbiavimu valdant bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimus visuose bendrosios rinkos sektoriuose;
a)  nacionalinių kompetentingų institucijų, įskaitant vietos ir regionų lygmens institucijas, ir Sąjungos lygmens kompetentingų institucijų, atsakingų už vidaus rinkos budrumo ir ekstremaliųjų situacijų režimų valdymą, bendradarbiavimu;
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  koordinuotu požiūriu į komunikaciją rizikos ir krizės atveju, taip pat ir visuomenės atžvilgiu, koordinuojant Komisijos vaidmenį;
c)  koordinuotu požiūriu į komunikaciją rizikos ir krizės atveju, taip pat ir visuomenės atžvilgiu ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant ekonominės veiklos vykdytojus, atžvilgiu, o Komisija atlieka koordinatoriaus vaidmenį.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  sistemos valdymu.
Išbraukta.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  atitinkamų nacionalinių kompetentingų institucijų, pagal 5 straipsnį paskirtų centrinių ryšių įstaigų ir 21 straipsnyje nurodytų bendrų informacinių punktų sąrašą, jų kontaktinius duomenis, paskirtas funkcijas ir pareigas taikant šiame reglamente nustatytus budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimus pagal nacionalinę teisę;
a)  nacionalinių kompetentingų institucijų, pagal 5 straipsnį paskirtų centrinių ryšių įstaigų ir 21 straipsnyje nurodytų bendrų informacinių punktų sąrašą, jų kontaktinius duomenis, paskirtas funkcijas ir pareigas taikant šiame reglamente nustatytus budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimus, laikantis nacionalinės teisės;
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  konsultacijas su ekonominės veiklos vykdytojų ir socialinių partnerių, įskaitant MVĮ, atstovais dėl jų iniciatyvų ir veiksmų, kuriais siekiama sušvelninti galimus tiekimo grandinės sutrikdymus ir į juos reaguoti bei pašalinti galimą prekių ir paslaugų trūkumą bendrojoje rinkoje;
b)  konsultacijas su ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant MVĮ, atstovais dėl jų iniciatyvų ir veiksmų, kuriais siekiama sušvelninti galimas ekstremaliąsias situacijas vidaus rinkoje ir į jas reaguoti;
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  konsultacijas su socialiniais partneriais dėl poveikio laisvam darbuotojų judėjimui itin svarbiose srityse;
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  techninį bendradarbiavimą budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais bendrosios rinkos sektoriuose;
c)  techninį bendradarbiavimą budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais vidaus rinkos sektoriuose;
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  komunikaciją rizikos ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, Komisijai atliekant koordinavimo vaidmenį, tinkamai atsižvelgiant į jau esamas struktūras.
d)  komunikaciją rizikos ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, Komisijai atliekant koordinavimo vaidmenį, atsižvelgiant į jau esamas struktūras.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija, atsižvelgdama į Valdybos nuomonę, griežtai tik ypatingomis aplinkybėmis gali inicijuoti, paskatinti ir palengvinti ekonominės veiklos vykdytojų savanoriškų krizių protokolų rengimą, kad būtų sprendžiamos vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos. Kai būtina ir tinkama, Komisija taip pat gali pakviesti pilietinės visuomenės organizacijas ar kitas susijusias organizacijas dalyvauti rengiant savanoriškus krizės protokolus. Savanoriškuose krizių protokoluose nustatomi:
a)  konkretūs sutrikdymo parametrai, kuriems išspręsti yra skirti savanoriški krizių protokolai, ir tikslai, kurių siekiama tais protokolais;
b)  kiekvieno dalyvio vaidmuo ir parengiamosios priemonės, kurias jie turi taikyti, taip pat jų vaidmuo aktyvavus krizės protokolą;
c)  procedūra, pagal kurią nustatoma, kaip bus taikomas krizės protokolas;
d)  veiksmai, kuriais siekiama sušvelninti galimas ekstremaliąsias situacijas vidaus rinkoje ir į jas reaguoti, griežtai apsiribojant tuo, kas būtina joms įveikti;
e)  apsaugos priemonės bet kokiam neigiamam poveikiui laisvam prekių, paslaugų ir darbuotojų judėjimui panaikinti.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
3.  Siekdama užtikrinti 1 dalyje nurodytos sistemos veikimą, Komisija gali kartu su valstybėmis narėmis atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, rengti pratybas, taip pat atlikti įgyvendinamų ir jau įgyvendintų veiksmų vertinimą ir pasiūlyti atitinkamoms Sąjungos lygmens įstaigoms ir valstybėms narėms prireikus atnaujinti sistemą.
Išbraukta.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
Komisija organizuoja 6 straipsnyje nurodytus mokymus koordinavimo, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija krizių metu klausimais, skirtus paskirtųjų centrinių ryšių įstaigų darbuotojams. Ji rengia pratybas, kuriose dalyvauja visų valstybių narių centrinių ryšių įstaigų darbuotojai, remdamasi galimais bendrosios rinkos ekstremaliųjų situacijų scenarijais.
1.   Komisija parengia ir reguliariai organizuoja 6 straipsnyje nurodytus mokymus pasirengimo krizėms, koordinavimo, bendradarbiavimo, komunikavimo ir keitimosi informacija krizių metu klausimais, skirtus paskirtųjų centrinių ryšių įstaigų ir ekonominės veiklos vykdytojų darbuotojams. Ji rengia pratybas, kuriose dalyvauja centrinių ryšių įstaigų ir kitų susijusių subjektų, įskaitant ekonominės veiklos vykdytojus, ar įstaigų, dalyvaujančių užkertant kelią vidaus rinkos ekstremaliosioms situacijoms, rengiantis joms ir reaguojant į jas, darbuotojai.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Visų pirma Komisija parengia ir valdo mokymo programą, parengtą remiantis per ankstesnes krizes įgyta patirtimi, įskaitant viso ekstremalių situacijų valdymo ciklo aspektus, kad būtų užtikrintas greitas atsakas į krizes. Ta programa apima:
a)  visų susijusių veiksmų laisvam prekių, paslaugų ir asmenų judėjimui palengvinti stebėseną, analizavimą ir vertinimą;
b)  geriausios praktikos nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu, taip pat, kai tinkama, trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų parengtos geriausios praktikos rėmimą ir įgyvendinimą;
c)  gairių dėl žinių platinimo ir skirtingų užduočių įgyvendinimo nacionaliniu ir, kai tinkama, regiono ir vietos lygmeniu, parengimą;
d)  raginimą įdiegti ir naudoti susijusias naujas technologijas ir skaitmenines priemones, siekiant reaguoti į vidaus rinkos ekstremaliąsias situacijas.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Sutrikdymą patiriančios valstybės narės prašymu Komisija gali dislokuoti vietoje ekspertų grupę, kuri konsultuotų dėl parengties ir atsakomųjų priemonių, visų pirma atsižvelgdama į tos valstybės narės poreikius ir interesus.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)
7a straipsnis
Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
1.  Siekdama užtikrinti laisvą ypatingos svarbos prekių ir paslaugų judėjimą ir prieinamumą, numatyti vidaus rinkos sutrikimus ir pasirengti tokiems trikdžiams, Komisija, atsižvelgdama į Valdybos nuomonę, atlieka ir koordinuoja testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, įskaitant modeliavimą ir tarpusavio vertinimus, visų pirma Komisijos nustatytuose ypatingos svarbos sektoriuose.
Visų pirma Komisija pakviečia visų valstybių narių centrinių ryšių įstaigų darbuotojus dalyvauti modeliavime ir:
a)  parengia scenarijus ir parametrus, kuriais nustatoma specifinė rizika, susijusi su vidaus rinkos ekstremaliosiomis situacijomis ir kuriais siekiama nustatyti pažeidžiamumą itin svarbiose srityse ir įvertinti galimą poveikį laisvam prekių, paslaugų ir asmenų judėjimui;
b)  nustato susijusius ekonominės veiklos vykdytojus ir atstovaujamąsias organizacijas, taip pat kitus susijusius subjektus ar įstaigas, dalyvaujančius užkertant kelią ekstremaliosioms situacijoms, joms rengiantis ir reaguojant į jas, ir pakviečia jas savanoriškai dalyvauti;
c)  sudaro palankias sąlygas tarpusavio vertinimams ir skatina kurti pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms strategijas;
d)  užbaigus testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, bendradarbiaudama su visais susijusiais subjektais nustato rizikos mažinimo priemones.
2.  Testavimą nepalankiausiomis sąlygomis Komisija vykdo reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per dvejus metus, atlikdama išsamų visos Sąjungos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis arba konkrečioms geografinėms teritorijoms ar pasienio ruožams skirtą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.
3.  Apie testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus Komisija praneša Valdybai ir paskelbia ataskaitą.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)
7b straipsnis
Ypatingos svarbos sektorių nustatymas
1.  Komisijai, tinkamai atsižvelgiant į Valdybos nuomonę ir atitinkamų Sąjungos lygmens įstaigų indėlį, ir pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas nustatant ypatingos svarbos sektorių nustatymo metodiką.
2.  Taikydama 1 dalyje nurodytą metodiką, Komisija atsižvelgia į šiuos aspektus:
a)  prekybos srautų;
b)  paklausos ir pasiūlos;
c)  pasiūlos koncentravimo;
d)  Sąjungos ir pasaulinės gamybos ir gamybos pajėgumų įvairiais vertės grandinės etapais,
e)  ekonominės veiklos vykdytojų tarpusavio priklausomybės tiek su veiklos vykdytojais, veikiančiais vidaus rinkoje, tiek už jos ribų.
3.  Komisija, naudodama 1 dalyje nurodytą metodiką ir atsižvelgdama į Valdybos nuomonę, reguliariai atlieka padėties analizę, kad nustatytų ypatingos svarbos sektorius. Tokia padėties analizė grindžiama tik viešai prieinamais arba komerciškai prieinamais duomenimis ir atitinkama nekonfidencialia įmonių informacija.
4.  Komisija paskelbia šios padėties analizės rezultatus.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės centrinė ryšių įstaiga nepagrįstai nedelsdama praneša Komisijai ir kitų valstybių narių centrinėms ryšių įstaigoms apie visus incidentus, kurie labai sutrikdo arba gali labai sutrikdyti bendrosios rinkos ir jos tiekimo grandinių veikimą (dideli incidentai).
1.  Valstybės narės centrinė ryšių įstaiga nedelsdama praneša Komisijai ir kitų valstybių narių centrinėms ryšių įstaigoms apie bet kokį incidentą, dėl kurio gali susidaryti ekstremalioji vidaus rinkos situacija.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  Centrinės ryšių įstaigos ir visos atitinkamos nacionalinės kompetentingos institucijos, laikydamosi Sąjungos teisės ir nacionalinės teisės aktų, kurie atitinka Sąjungos teisę, 1 dalyje nurodytą informaciją tvarko taip, kad būtų atsižvelgta į jos konfidencialumą, apsaugotas Europos Sąjungos ar jos valstybių narių saugumas ir viešoji tvarka bei atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų saugumas ir komerciniai interesai.
2.  Centrinės ryšių įstaigos ir visos atitinkamos nacionalinės kompetentingos institucijos, laikydamosi Sąjungos teisės ir nacionalinės teisės aktų, kurie atitinka Sąjungos teisę, imasi visų būtinų priemonių, kad 1 dalyje nurodytą informaciją tvarkytų taip, kad būtų atsižvelgta į jos konfidencialumą, apsaugotas Sąjungos ar jos valstybių narių saugumas ir viešoji tvarka bei atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų saugumas ir komerciniai interesai.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Siekdama nustatyti, ar bendrosios rinkos ir jos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinių veikimo sutrikdymas arba galimas sutrikdymas yra didelis ir apie jį reikėtų perspėti, valstybės narės centrinė ryšių įstaiga atsižvelgia į:
3.  Siekdama nustatyti, ar dėl 1 dalyje nurodytų incidentų turėtų būti paskelbtas perspėjimas, valstybės narės centrinė ryšių įstaiga atsižvelgia į:
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  ekonominės veiklos vykdytojų, kuriuos paveikė faktinis arba galimas sutrikdymas, skaičių;
a)  ekonominės veiklos vykdytojų, kuriuos paveikė sutrikdymas visoje Sąjungoje, skaičių;
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  faktinio arba galimo sutrikdymo trukmę arba numatomą trukmę;
b)  incidentų trukmę arba numatomą trukmę;
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  geografinę vietovę; bendrosios rinkos dalį, kurią paveikė faktinis arba galimas sutrikdymas; poveikį konkrečioms geografinėms vietovėms, kurios ypač pažeidžiamos tiekimo grandinės sutrikdymų atžvilgiu arba kurios su jais susiduria, įskaitant ES atokiausius regionus;
c)  geografinę vietovę; paveiktos vidaus rinkos dalį ir jos tarpvalstybinį poveikį; poveikį ypač pažeidžiamoms arba pažeidžiamoms geografinėms vietovėms, pavyzdžiui, atokiausiems regionams;
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  faktinio arba galimo sutrikdymo poveikį nediversifikuojamiems ir nepakeičiamiems ištekliams.
d)  tų incidentų poveikį nediversifikuojamiems ir nepakeičiamiems ištekliams.
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)
8a straipsnis
Strateginiai rezervai
1.  Valstybės narės deda visas pastangas, kad sudarytų kritinės svarbos prekių strateginį rezervą. Komisija teikia paramą valstybėms narėms, kad padėtų joms koordinuoti ir racionalizuoti pastangas. Visų pirma Komisija užtikrina veiksmų koordinavimą ir informacijos mainus bei skatina nacionalinių kompetentingų institucijų tarpusavio solidarumą, kai trūksta kilus krizei svarbių prekių ar paslaugų arba kuriant strateginius kritinės svarbos prekės rezervus. Šis straipsnis netaikomas pajėgumams, kurie priklauso rezervui „rescEU“ pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnį.
2.  1 dalyje nurodytas keitimasis informacija ir geriausios praktikos pavydžiais visų pirma gali apimti:
a)  1 dalyje nurodyto stygiaus tikimybę ir galimą poveikį;
b)  ekonominės veiklos vykdytojų turimų atsargų lygį ir strateginius rezervus visoje Sąjungoje, taip pat visą informaciją dėl ekonominės veiklos vykdytojų vykdomos veiklos siekiant padidinti savo atsargas;
c)  tokių strateginių rezervų sudarymo ir išlaikymo išlaidas;
d)  alternatyvaus tiekimo variantus ir galimybes;
e)  papildomą informaciją, kuri galėtų užtikrinti tokių prekių ir paslaugų prieinamumą.
Tokia informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais keičiamasi saugiu ryšių kanalu.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies pavadinimas
Bendrosios rinkos budrumas
Vidaus rinkos budrumo režimas
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Jei Komisija, atsižvelgdama į patariamosios grupės pateiktą nuomonę, mano, kad 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta grėsmė yra, ji įgyvendinimo aktu ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams aktyvuoja budrumo režimą. Tokiame įgyvendinimo akte pateikiama:
1.  Jei Komisija, tinkamai atsižvelgdama į Valdybos pateiktą nuomonę ir į 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus, mano, kad 3 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos yra įvykdytos, ji įgyvendinimo aktu ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams aktyvuoja budrumo režimą. Jei Komisijos vertinimai skiriasi nuo Valdybos nuomonės, Komisija pateikia pagrįstą pagrindimą. Tokiame įgyvendinimo akte pateikiama:
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  galimo krizės poveikio vertinimas;
a)  tikėtinos krizės galimo poveikio vertinimas, įskaitant konkrečią pasienio regionų ir atokiausių regionų padėtį;
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  atitinkamų strateginės svarbos prekių ir paslaugų sąrašas ir
b)  atitinkamų kritinės svarbos prekių, paslaugų ir darbuotojų kategorijų sąrašas ir
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  budrumo užtikrinimo priemonės, kurių reikia imtis.
c)  budrumo priemonės, kurių reikia imtis, įskaitant tokių priemonių būtinumo ir proporcingumo pagrindimą.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
1.  Jei Komisija mano, kad priežastys, dėl kurių pagal 9 straipsnio 1 dalį buvo aktyvuotas budrumo režimas, tebėra pagrįstos, ir atsižvelgdama į patariamosios grupės pateiktą nuomonę, Komisija įgyvendinimo aktu gali pratęsti budrumo režimą ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.
1.  Jei Komisija mano, kad priežastys, dėl kurių pagal 9 straipsnio 1 dalį buvo aktyvuotas budrumo režimas, tebėra pagrįstos, ir atsižvelgdama į Valdybos pateiktą nuomonę, Komisija įgyvendinimo aktu gali pratęsti budrumo režimą ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui. Jei Valdyba turi konkrečių ir patikimų įrodymų, kad budrumo režimas turėtų būtų deaktyvuotas, ji gali priimti atitinkamą nuomonę ir informuoti apie ją Komisiją.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
2.  Jei Komisija, atsižvelgdama į patariamosios grupės pateiktą nuomonę, nustato, kad 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos grėsmės nebėra, kiek tai susiję su kai kuriomis ar visomis budrumo užtikrinimo priemonėmis arba kai kuriomis ar visomis prekėmis ir paslaugomis, ji įgyvendinimo aktu visiškai arba iš dalies panaikina budrumo režimą.
2.  Jei Komisija, tinkamai atsižvelgdama į Valdybos pateiktą nuomonę, nustato, kad kai kurių ar visų budrumo priemonių arba kai kurių ar visų prekių, paslaugų ir darbuotojų kategorijų atžvilgiu nebetenkinamos 3 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos, ji įgyvendinimo aktu visiškai arba iš dalies panaikina budrumo režimą.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
1.  Kai budrumo režimas aktyvuojamas pagal 9 straipsnį, nacionalinės kompetentingos institucijos stebi strateginės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandines, nustatytas įgyvendinimo akte, kuriuo aktyvuojamas budrumo režimas.
1.  Kai budrumo režimas aktyvuojamas pagal 9 straipsnį, nacionalinės kompetentingos institucijos stebi kritinės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandines ir laisvą kritinės svarbos darbuotojų kategorijų judėjimą, kurie nustatyti įgyvendinimo akte, kuriuo aktyvuojamas budrumo režimas.
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija nustato standartizuotas ir saugias 1 dalies tikslais naudojamos informacijos rinkimo ir tvarkymo elektroninėmis priemonėmis priemones. Nedarant poveikio nacionalinės teisės aktams, pagal kuriuos reikalaujama, kad surinkta informacija, įskaitant verslo paslaptis, būtų laikoma konfidencialia, užtikrinamas neskelbtinos komercinės informacijos ir informacijos, darančios poveikį Sąjungos ar jos valstybių narių saugumui ir viešajai tvarkai, konfidencialumas.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės sudaro ir tvarko jų atitinkamoje nacionalinėje teritorijoje įsisteigusių svarbiausių ekonominės veiklos vykdytojų, vykdančių veiklą strateginės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinėse, nustatytose įgyvendinimo aktu, kuriuo aktyvuojamas budrumo režimas, aprašą.
3.  Valstybės narės, kai įmanoma, sudaro, atnaujina ir tvarko jų atitinkamoje nacionalinėje teritorijoje įsisteigusių svarbiausių ekonominės veiklos vykdytojų, vykdančių veiklą kritinės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinėse, taip pat kritinės svarbos darbuotojų kategorijas, nustatytas įgyvendinimo aktu, kuriuo aktyvuojamas budrumo režimas, aprašą. Aprašo turinys visada yra konfidencialus.
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis
4.  Remdamosi pagal 6 straipsnį parengtu aprašu, nacionalinės kompetentingos institucijos teikia prašymus savanoriškai teikti informaciją svarbiausiems prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinių veiklos vykdytojams, nurodytiems pagal 9 straipsnį priimtame įgyvendinimo akte, ir kitoms atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, įsisteigusioms jų atitinkamoje nacionalinėje teritorijoje. Tokiuose prašymuose visų pirma nurodoma, kokios informacijos prašoma apie veiksnius, turinčius įtakos nustatytų strateginės svarbos prekių ir paslaugų prieinamumui. Kiekvienas informaciją savanoriškai teikiantis ekonominės veiklos vykdytojas ir (arba) suinteresuotoji šalis tai daro individualiai, laikydamiesi Sąjungos konkurencijos taisyklių, kuriomis reglamentuojamas keitimasis informacija. Nacionalinės kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos per atitinkamą centrinę ryšių įstaigą perduoda atitinkamas išvadas Komisijai ir patariamajai grupei.
4.  Remdamosi pagal 3 dalį parengtu aprašu, nacionalinės kompetentingos institucijos prireikus teikia prašymus savanoriškai teikti informaciją svarbiausiems kritinės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinių veiklos vykdytojams, nurodytiems pagal 9 straipsnį priimtame įgyvendinimo akte, įsisteigusiems jų atitinkamoje nacionalinėje teritorijoje. Tokiuose prašymuose visų pirma nurodoma, kokios informacijos prašoma apie veiksnius, turinčius įtakos nustatytų kritinės svarbos prekių ir paslaugų prieinamumui. Kiekvienas informaciją savanoriškai teikiantis ekonominės veiklos vykdytojas ir tai daro individualiai, laikydamiesi Sąjungos konkurencijos taisyklių, kuriomis reglamentuojamas keitimasis informacija. Nacionalinės kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos per atitinkamą centrinę ryšių įstaigą perduoda atitinkamas išvadas Komisijai ir Valdybai.
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis
5.  Nacionalinės kompetentingos institucijos deramai atsižvelgia į ekonominės veiklos vykdytojams, visų pirma MVĮ, tenkančią administracinę naštą, kuri gali būti susijusi su prašymais pateikti informaciją, ir užtikrina, kad ji būtų kuo mažesnė.
5.  Nacionalinės kompetentingos institucijos deramai atsižvelgia į ekonominės veiklos vykdytojams, visų pirma MVĮ, tenkančią administracinę naštą, kuri gali būti susijusi su prašymais pateikti informaciją, ir užtikrina, kad ta administracinė našta būtų kuo mažesnė ir kad būtų užtikrintas informacijos konfidencialumas.
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija gali paprašyti patariamosios grupės aptarti strateginės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinių stebėsenos rezultatus ir raidos perspektyvas.
6.  Komisija gali paprašyti Valdybos aptarti kritinės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinių stebėsenos rezultatus ir raidos perspektyvas.
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalis
7.  Remdamasi informacija, surinkta vykdant veiklą pagal 1 dalį, Komisija gali pateikti apibendrintų nustatytų faktų ataskaitą.
7.  Remdamasi informacija, surinkta vykdant veiklą pagal 1 dalį, Komisija pateikia apibendrintų nustatytų faktų ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.  Komisija gali įgyvendinimo aktais reikalauti, kad valstybės narės pateiktų šią informaciją apie kritinės svarbos prekes, išvardytas pagal 9 straipsnio 1 dalį priimtame įgyvendinimo akte:
a)  strateginių rezervų lygį jų teritorijoje;
b)  visas tolesnio pirkimo galimybes.
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 b dalis (nauja)
7b.  Prieš priimdama įgyvendinimo aktą Komisija:
a)  įrodo, kad neturi jokios kitos prieigos prie tokios informacijos, ir pagrindžia jos poreikį; ir
b)  paprašo Valdybos pateikti nuomonę.
Jei Komisijos vertinimai skiriasi nuo Valdybos nuomonės, Komisija taip pat pateikia pagrįstą pagrindimą.
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 c dalis (nauja)
7c.  Įgyvendinimo akte nurodomos prekės, apie kurias turi būti pateikta informacija.
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 d dalis (nauja)
7d.  Prašymas pateikti informaciją negali būti ilgesnis nei šeši mėnesiai ir negali būti pratęstas.
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis
[...]
Išbraukta.
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies pavadinimas
Ekstremalioji bendrosios rinkos situacija
Ekstremalioji vidaus rinkos situacija
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Vertindama sutrikdymo rimtumą, kad nustatytų, ar krizės poveikis bendrajai rinkai laikytinas ekstremaliąja bendrosios rinkos situacija, Komisija, remdamasi konkrečiais ir patikimais įrodymais, atsižvelgia bent į šiuos rodiklius:
1.  Vertindama sutrikdymo rimtumą, kad nustatytų, ar krizės poveikis vidaus rinkai laikytinas ekstremaliąja vidaus rinkos situacija, Komisija, remdamasi konkrečiais ir patikimais įrodymais, atsižvelgia bent į šiuos rodiklius:
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  tai, kad krizė paskatino aktyvuoti bet kokį atitinkamą Tarybos reagavimo į krizes mechanizmą, Sąjungos civilinės saugos mechanizmą arba mechanizmus, nustatytus pagal ES sveikatos saugumo sistemą, įskaitant [pasiūlymą dėl] Reglamento (ES) .../... dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai ir [pasiūlymą dėl] Tarybos reglamento (ES) .../... dėl priemonių sistemos kilus krizei svarbių medicininių atsako priemonių tiekimui užtikrinti;
a)  tai, kad krizė privertė aktyvuoti atitinkamą Tarybos reagavimo į krizes mechanizmą, įskaitant integruotą politinį reagavimą į krizes, Sąjungos civilinės saugos mechanizmą arba bet kurį iš mechanizmų, nustatytų pagal ES sveikatos saugumo sistemą, įskaitant ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemą pagal Reglamentą (ES) 2022/2372;
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  nustatytą ekonominės veiklos vykdytojų arba naudotojų, kurie priklauso nuo sutrikusio atitinkamų prekių tiekimo ar paslaugų teikimo bendrosios rinkos sektoriuje ar sektoriuose, skaičių;
b)  nustatytą ekonominės veiklos vykdytojų arba naudotojų, kurie priklauso nuo sutrikusio atitinkamų prekių tiekimo ar paslaugų teikimo vidaus rinkos sektoriuje ar sektoriuose, skaičių arba rinkos dalį ir rinkos paklausą;
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  atitinkamų prekių ar paslaugų svarbą kitiems sektoriams;
c)  atitinkamų prekių, paslaugų ar darbuotojų kritinę svarbą kitiems sektoriams;
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  numatomą prekių ir paslaugų trūkumą vidaus rinkoje;
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  poveikio ekonominei ir visuomeninei veiklai, aplinkai ir viešajam saugumui mastą ir trukmę;
d)  faktinio ar galimo krizės poveikio ekonominei ir gyvybiškai svarbiai visuomeninei veiklai, aplinkai ir viešajam saugumui mastą ir trukmę;
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  tai, kad nukentėję ekonominės veiklos vykdytojai negalėjo per pagrįstą laiką savanoriškai pateikti konkrečių krizės aspektų sprendimo;
e)  tai, kad dėl sutrikdymo nukentėję ekonominės veiklos vykdytojai negalėjo per pagrįstą laiką savanoriškai pateikti konkrečių krizės aspektų sprendimo;
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies g punktas
g)  geografinę teritoriją, kuriai daromas ir gali būti daromas poveikis, įskaitant bet kokį tarpvalstybinį poveikį tiekimo grandinių veikimui, kuris yra būtinas siekiant išlaikyti gyvybiškai svarbią visuomeninę ar ekonominę veiklą bendrojoje rinkoje;
g)  geografinę teritoriją, įskaitant pasienio regionus ir atokiausius regionus, kuriai dėl sutrikdymo daromas ir gali būti daromas poveikis, įskaitant bet kokį tarpvalstybinį poveikį tiekimo grandinių veikimui, kuris yra būtinas siekiant išlaikyti gyvybiškai svarbią visuomeninę ar ekonominę veiklą vidaus rinkoje;
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies i punktas
i)  pakaitinių prekių, išteklių ar paslaugų nebuvimą.
i)  pakaitinių kilus krizei svarbių prekių, išteklių ar paslaugų nebuvimą ar jų stygių;
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)
ia)  kelionių ribojimo ar sienų kontrolės nustatymą;
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
1.  Bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimas gali būti aktyvuotas, jei anksčiau toms pačioms prekėms ar paslaugoms nebuvo aktyvuotas bendrosios rinkos budrumo režimas. Jeigu budrumo režimas anksčiau buvo aktyvuotas, ekstremaliosios situacijos režimas gali jį iš dalies arba visiškai pakeisti.
1.  Vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas gali būti aktyvuotas, jei anksčiau toms pačioms prekėms ar paslaugoms nebuvo aktyvuotas vidaus rinkos budrumo režimas. Jeigu budrumo režimas anksčiau buvo aktyvuotas, ekstremaliosios situacijos režimas gali jį iš dalies arba visiškai pakeisti.
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
2.  Jei Komisija, atsižvelgdama į patariamosios grupės pateiktą nuomonę, mano, kad yra susidariusi ekstremalioji bendrosios rinkos situacija, ji siūlo Tarybai aktyvuoti bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą.
2.  Jei Komisija, tinkamai atsižvelgdama į Valdybos pateiktą nuomonę, mano, kad yra susidariusi ekstremalioji vidaus rinkos situacija, ji priima pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų aktyvuotas vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas.
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
3.  Taryba gali aktyvuoti bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą Tarybos įgyvendinimo aktu. Aktyvavimo trukmė turi būti nurodyta įgyvendinimo akte ir negali būti ilgesnė kaip šeši mėnesiai.
3.  Vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas gali būti aktyvuotas teisėkūros procedūra priimamu aktu, priimtu remiantis 2 dalyje nurodytu pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Aktyvavimo trukmė nurodoma tame teisėkūros procedūra priimtame akte ir negali būti ilgesnė kaip šeši mėnesiai.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis
4.  Bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimo, susijusio su tam tikromis prekėmis ir paslaugomis, aktyvavimas netrukdo aktyvuoti ar toliau taikyti budrumo režimo bei 11 ir 12 straipsniuose nustatytų priemonių, susijusių su tomis pačiomis prekėmis ir paslaugomis.
4.  Vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimo, susijusio su tam tikromis prekėmis ir paslaugomis, aktyvavimas netrukdo aktyvuoti ar toliau taikyti budrumo režimo bei 8a straipsnyje nustatytų priemonių, susijusių su tomis pačiomis prekėmis ir paslaugomis.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis
5.  Kai tik aktyvuojamas bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, Komisija nedelsdama įgyvendinimo aktu patvirtina kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų sąrašą. Sąrašas gali būti iš dalies keičiamas įgyvendinimo aktais.
5.  Siūlydama aktyvuoti vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą, Komisija pateikia kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų sąrašą. Kai tik 3 dalyje nurodytu teisėkūros procedūra priimamu aktu aktyvuojamas vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, Komisija įgyvendinimo aktu nedelsdama patvirtina tokį sąrašą. Tas sąrašas gali būti iš dalies keičiamas įgyvendinimo aktais.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis
6.  5 dalyje nurodytas Komisijos įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu bendrajai rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
6.  5 dalyje nurodytas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu vidaus rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
1.  Jei Komisija, atsižvelgdama į patariamosios grupės pateiktą nuomonę, mano, kad būtina pratęsti bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą, ji siūlo Tarybai pratęsti bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą. Atsižvelgdama į neatidėliotinus ir išimtinius aplinkybių pokyčius, Komisija stengiasi tai padaryti ne vėliau kaip likus 30 dienų iki laikotarpio, kuriam buvo aktyvuotas bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, pabaigos. Taryba įgyvendinimo aktu gali vienu metu pratęsti bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą ne daugiau kaip šešiems mėnesiams.
1.  Jei Komisija, tinkamai atsižvelgdama į Valdybos pateiktą nuomonę ir remdamasi 14 straipsnio 2 dalyje nurodytais pagrindais, mano, kad būtina pratęsti vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą, ji siūlo Europos Parlamentui ir Tarybai pratęsti vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą. Atsižvelgdama į neatidėliotinus ir išimtinius aplinkybių pokyčius, Komisija stengiasi tai padaryti ne vėliau kaip likus 30 dienų iki laikotarpio, kuriam buvo aktyvuotas vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, pabaigos.
Vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas gali būti pratęstas teisėkūros procedūra priimamu aktu, remiantis pirmoje pastraipoje nurodytu pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Pratęsimo trukmė turi būti nurodyta įgyvendinimo akte ir negali būti ilgesnė kaip šeši mėnesiai.
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis
2.  Jei patariamoji grupė turi konkrečių ir patikimų įrodymų, kad ekstremalioji bendrosios rinkos situacija turėtų būti panaikinta, ji gali parengti atitinkamą nuomonę ir perduoti ją Komisijai. Jei Komisija, atsižvelgdama į patariamosios grupės pateiktą nuomonę, mano, kad ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos nebėra, ji nedelsdama pasiūlo Tarybai panaikinti bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą.
2.  Jei Valdyba turi konkrečių ir patikimų įrodymų, kad ekstremalioji vidaus rinkos situacijos režimas turėtų būti panaikintas, ji gali parengti atitinkamą nuomonę ir perduoti ją Komisijai. Jei Komisija, atsižvelgdama į Valdybos pateiktą nuomonę, mano, kad ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos nebėra, ji nedelsdama pasiūlo Europos Parlamentui ir Tarybai panaikinti vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis
3.  Priemones, kurių imtasi pagal 24–33 straipsnius ir pagal ekstremaliosios situacijos procedūras, nustatytas atitinkamose Sąjungos teisinėse sistemose, iš dalies keičiant teisės aktus, kuriais reglamentuojami sektorių produktai, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426, (ES) 2019/1009 ir (ES) Nr. 305/2011 ir nustatomos atitikties vertinimo ekstremaliosios situacijos atveju procedūros, bendrųjų specifikacijų priėmimas ir rinkos priežiūra atsižvelgiant į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/14/EB, 2006/42/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES ir 2014/68/ES ir, kiek tai susiję su ekstremaliosios situacijos procedūromis, nustatomos bendrosios rinkos atitikties vertinimo, bendrųjų specifikacijų priėmimo ir rinkos priežiūros procedūros, nustoja galioti nutraukus bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą. Komisija, remdamasi informacija, surinkta taikant 11 straipsnyje numatytą stebėsenos mechanizmą, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo priemonių galiojimo pabaigos pateikia Tarybai priemonių, kurių imtasi reaguojant į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją, veiksmingumo vertinimą.
3.  Deaktyvavus vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą, priemonės, kurių imamasi pagal 24–33 straipsnius, nebetaikomos. Komisija, remdamasi informacija, surinkta taikant 11 straipsnyje nustatytą stebėsenos mechanizmą, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo priemonių galiojimo pabaigos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai priemonių, kurių imtasi reaguojant į ekstremaliąją vidaus rinkos situaciją, veiksmingumo vertinimą.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies II antraštinės dalies pavadinimas
Laisvas judėjimas susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai
Laisvas judėjimas susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies II antraštinės dalies I skyriaus pavadinimas
Priemonės, kuriomis siekiama atkurti laisvą judėjimą ir sudaryti jam palankesnes sąlygas
Priemonės, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas laisvam judėjimui
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pavadinimas
Bendrieji reikalavimai dėl priemonių, kuriomis ribojamas laisvas judėjimas, siekiant reaguoti į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją
Draudžiami laisvo judėjimo apribojimai susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis
1.  Priimdamos ir taikydamos nacionalines priemones, kuriomis reaguojama į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją ir su ja susijusią krizę, valstybės narės užtikrina, kad jų veiksmai visiškai atitiktų Sutartį ir Sąjungos teisę, visų pirma šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus.
1.  Valstybėms narėms draudžiama reaguojant į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją nustatyti laisvo prekių, paslaugų ir asmenų judėjimo ribojimus, nebent jie yra pagrįsti teisėto viešojo intereso tikslais, pvz., viešosios tvarkos, visuomenės saugumo arba visuomenės sveikatos, ir atitinka nediskriminavimo ir proporcingumo principus.
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis
2.  Bet koks apribojimas taikomas nustatytą laiką ir yra panaikinamas, kai tik tai leidžiama atsižvelgiant į padėtį. Nustatant bet kokį apribojimą taip pat turėtų būti atsižvelgta į pasienio regionų padėtį.
2.  Bet koks toks apribojimas taikomas ribotą laiką ir nedelsiant panaikinamas, kai tik vidaus rinkos avarinis režimas deaktyvuojamas arba anksčiau, jei apribojimas nebėra pagrįstas ar proporcingas.
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Bet kokiu apribojimu taip pat turėtų būti atsižvelgta į pasienio regionų ir atokių regionų, ypač tarpvalstybinių darbuotojų, padėtį.
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis
3.  Bet koks piliečiams ir įmonėms nustatytas reikalavimas nesukuria nederamos ar nereikalingos administracinės naštos.
3.  Bet koks piliečiams ir ekonominės veiklos vykdytojams nustatytas reikalavimas nesukuria nederamos ar nereikalingos administracinės naštos. Valstybės narės imasi visų turimų priemonių bet kokiai administracinei naštai apriboti ir sumažinti.
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Valstybės narės nepriima:
a)  prekių eksporto Sąjungos viduje arba paslaugų teikimo ar gavimo apribojimų arba lygiaverčio poveikio priemonių;
b)  priemonių, kuriomis sudaromos sąlygos valstybių narių arba piliečių diskriminacijai, įskaitant jų, kaip paslaugų teikėjų ar darbuotojų, diskriminaciją, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai grindžiama pilietybe arba, įmonių atveju, registruotos buveinės, centrinės administracijos arba pagrindinės verslo vietos vieta; arba
c)  asmenų, dalyvaujančių gaminant, prižiūrint ar gabenant kilus krizei svarbias prekes, išvardytas pagal 14 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte, ir jų dalis arba asmenų, dalyvaujančių teikiant kilus krizei svarbias paslaugas, išvardytas pagal 14 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte, laisvo judėjimo ar kelionių apribojimų arba kitų lygiaverčio poveikio priemonių:
i)  dėl kurių vidaus rinkoje atsiranda būtinos darbo jėgos trūkumas ir taip sutrikdomos kilus krizei svarbių prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinės arba didinamas tokių prekių ir paslaugų trūkumas vidaus rinkoje, arba
ii)  kurios yra tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminacinės asmens pilietybės ar gyvenamosios vietos požiūriu.
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis
[...]
Išbraukta.
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
1.  Ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos atveju Komisija įgyvendinimo aktais gali numatyti paramos priemones, skirtas 17 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytam laisvam asmenų judėjimui stiprinti. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu bendrajai rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
1.  Ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos atveju Komisija įgyvendinimo aktais gali numatyti paramos priemones laisvam asmenų judėjimui palengvinti.
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
2.  Ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos atveju, kai Komisija nustato, kad valstybės narės yra nustačiusios šablonus, kuriais patvirtinama, kad asmuo arba ekonominės veiklos vykdytojas yra paslaugų teikėjas, teikiantis kilus krizei svarbias paslaugas, verslo atstovas arba darbuotojas, dalyvaujantis kilus krizei svarbių prekių gamyboje arba teikiant kilus krizei svarbias paslaugas, arba civilinės saugos darbuotojas, ir mano, kad tai, jog kiekviena valstybė narė naudoja skirtingus šablonus, yra kliūtis laisvam judėjimui ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos metu, Komisija, jei mano, kad tai būtina siekiant paremti laisvą tokių kategorijų asmenų ir jų įrangos judėjimą dabartinės ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos metu, įgyvendinimo aktais gali išduoti šablonus, kuriais patvirtinama, kad jie atitinka 17 straipsnio 6 dalies taikymo kriterijus visose valstybėse narėse.
2.  Ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos atveju, kai Komisija nustato, kad valstybės narės yra nustačiusios šablonus, kuriais patvirtinama, kad asmuo arba ekonominės veiklos vykdytojas yra paslaugų teikėjas, teikiantis kilus krizei svarbias paslaugas, verslo atstovas arba darbuotojas, dalyvaujantis kilus krizei svarbių prekių gamyboje arba teikiant kilus krizei svarbias paslaugas, arba civilinės saugos darbuotojas, ir mano, kad tai, jog kiekviena valstybė narė naudoja skirtingus šablonus, yra kliūtis laisvam judėjimui ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos metu, Komisija, jei mano, kad tai būtina siekiant paremti laisvą tokių kategorijų asmenų ir jų įrangos judėjimą dabartinės ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos metu, įgyvendinimo aktais gali išduoti šablonus, kuriais patvirtinama, kad jie atitinka 16 straipsnio taikymo kriterijus visose valstybėse narėse.
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
3.  1 ir 2 dalyse nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu bendrajai rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
3.  1 ir 2 dalyse nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu vidaus rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio pavadinimas
Pranešimai
Pranešimai ir informavimas
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai, valstybės narės praneša Komisijai apie visas kilus krizei svarbias priemones, kuriomis ribojamas laisvas prekių judėjimas ir laisvė teikti paslaugas, taip pat kilus krizei svarbius laisvo asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimo apribojimus ir nurodo tų priemonių taikymo priežastis.
Vidaus rinkos budrumo režimo arba ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos režimo metu valstybės narės praneša Komisijai apie visus su krize susijusių priemonių projektus, kuriais ribojamas laisvas prekių judėjimas ir laisvė teikti paslaugas, taip pat apie priimtas priemones, kuriomis ribojamas laisvas asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimas, ir nurodo tų priemonių taikymo priežastis.
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės pateikia Komisijai pareiškimą, kuriame nurodomos priežastys, dėl kurių tokios priemonės priėmimas yra pagrįstas ir proporcingas, jei tos priežastys dar nėra aiškiai nurodytos priemonėje, apie kurią pranešta. Valstybės narės pateikia Komisijai visą nacionalinių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų, kuriose nurodyta ta priemonė arba kurios iš dalies keičiamos ta priemone, tekstą.
2.  Valstybės narės pateikia Komisijai pareiškimą, įrodantį, kad tokių priemonių priėmimas yra nediskriminacinis, pagrįstas ir proporcingas, ir, jei įmanoma, kartu su konkrečiais įrodymais. Valstybės narės pateikia Komisijai visą nacionalinių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų, kuriose nurodyta ta priemonė arba kurios iš dalies keičiamos tokia priemone, tekstą.
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms apie priemones, apie kurias pranešta, ir tuo pat metu jomis dalijasi su patariamąja grupe.
4.  Komisija nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms apie priemones, apie kurias pranešta, ir tuo pat metu jomis dalijasi su Valdyba.
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis
5.  Jei patariamoji grupė nusprendžia pateikti nuomonę dėl priemonės, apie kurią pranešta, ji tai padaro per keturias darbo dienas nuo tos dienos, kai Komisija gauna pranešimą apie tą priemonę.
5.  Jei Valdyba nusprendžia pateikti nuomonę dėl priemonės, apie kurią pranešta, ji tai padaro per keturias darbo dienas nuo tos dienos, kai gauna pranešimą.
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija užtikrina, kad piliečiai ir įmonės būtų informuoti apie priemones, apie kurias pranešta, išskyrus atvejus, kai valstybės narės prašo, kad priemonės išliktų konfidencialios, arba Komisija mano, kad atskleidus tas priemones būtų daromas poveikis Europos Sąjungos ar jos valstybių narių saugumui ir viešajai tvarkai, taip pat apie pagal šį straipsnį priimtus sprendimus ir valstybių narių pastabas.
6.  Komisija užtikrina, kad piliečiai ir įmonės būtų informuoti apie priemones, apie kurias pranešta, išskyrus atvejus, kai valstybės narės prašo, kad priemonės išliktų konfidencialios pagal šio straipsnio 15 dalį, arba Komisija mano, kad atskleidus tas priemones būtų daromas poveikis Sąjungos ar jos valstybių narių saugumui ir viešajai politikai, taip pat apie pagal šį straipsnį priimtus sprendimus ir valstybių narių pastabas.
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 8 dalis
8.  Per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos Komisija išnagrinėja bet kurio priemonės projekto arba priimtos priemonės suderinamumą su Sąjungos teise, įskaitant šio reglamento 16 ir 17 straipsnius, taip pat su proporcingumo ir nediskriminavimo principais, ir gali pateikti pastabų dėl priemonės, apie kurią pranešta, kai yra akivaizdžių ir rimtų priežasčių manyti, kad ji neatitinka Sąjungos teisės. Pranešančioji valstybė narė atsižvelgia į tokias pastabas. Išimtinėmis aplinkybėmis, visų pirma siekiant gauti mokslinių rekomendacijų, įrodymų ar techninių žinių kintančioje situacijoje, Komisija gali pratęsti 10 dienų laikotarpį. Komisija nurodo tokio pratęsimo priežastis, nustato naują terminą ir nedelsdama informuoja valstybes nares apie naują terminą ir pratęsimo priežastis.
8.  Per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos Komisija išnagrinėja bet kurio priemonės projekto arba priimtos priemonės suderinamumą su Sąjungos teise, įskaitant šio reglamento 16 straipsnį, taip pat su proporcingumo ir nediskriminavimo principais, ir gali pateikti pastabų dėl priemonės, apie kurią pranešta, kai yra akivaizdžių ir rimtų priežasčių manyti, kad ji neatitinka Sąjungos teisės. Pranešančioji valstybė narė atsižvelgia į tokias pastabas. Išimtinėmis aplinkybėmis, visų pirma siekiant gauti mokslinių rekomendacijų, įrodymų ar techninių žinių kintančioje situacijoje, Komisija gali pratęsti 10 dienų laikotarpį. Komisija nurodo tokio pratęsimo priežastis ir nustato naują terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 dienų. Ji nedelsdama informuoja valstybes nares apie naują terminą ir pratęsimo priežastis.
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 9 dalis
9.  Valstybės narės taip pat gali pateikti pastabas valstybei narei, kuri pranešė apie priemonę; ta valstybė narė atsižvelgia į tokias pastabas.
9.  Valstybės narės taip pat gali pateikti pastabas valstybei narei, kuri pranešė apie priemonę, ir ta valstybė narė atsižvelgia į tokias pastabas.
Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 10 dalis
10.  Pranešančioji valstybė narė praneša Komisijai apie priemones, kurių ji ketina imtis, kad būtų atsižvelgta į pastabas, pateiktas pagal 8 dalį, per 10 dienų nuo jų gavimo.
10.  Pranešančioji valstybė narė praneša Komisijai apie priemones, kurių ji ketina imtis, kad būtų atsižvelgta į pastabas, ir pagrindimą, kaip ji atitinka pagal 8 dalį pateiktas pastabas, per 10 dienų nuo jų gavimo.
Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 11 dalis
11.  Jei Komisija nustato, kad priemonės, apie kurias pranešė pranešančioji valstybė narė, vis dar neatitinka Sąjungos teisės, ji per 30 dienų nuo to pranešimo dienos gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad ta valstybė narė nepriimtų priemonės, apie kurią pranešta, projekto. Pranešančioji valstybė narė nedelsdama perduoda Komisijai priimtą priemonės, apie kurią pranešta, projekto tekstą.
11.  Jei Komisija nustato, kad priemonės, apie kurias pranešė pranešančioji valstybė narė, vis dar neatitinka Sąjungos teisės, ji per 15 dienų nuo to pranešimo dienos gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad ta valstybė narė pakeistų priemonės, apie kurią pranešta, projektą arba jo nepriimtų. Pranešančioji valstybė narė nedelsdama perduoda Komisijai priimtą priemonės, apie kurią pranešta, projekto tekstą.
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 12 dalis
12.  Jei Komisija nustato, kad jau priimta priemonė, apie kurią jai buvo pranešta, neatitinka Sąjungos teisės, ji per 30 dienų nuo to pranešimo gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad valstybė narė ją panaikintų. Pranešančioji valstybė narė nedelsdama pateikia persvarstytos priemonės tekstą, jei ji nedelsdama pakeičia priimtą priemonę, apie kurią pranešta.
12.  Jei Komisija nustato, kad jau priimta priemonė, apie kurią jai buvo pranešta, neatitinka Sąjungos teisės, ji per 15 dienų nuo to pranešimo gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad valstybė narė ją panaikintų. Pranešančioji valstybė narė nedelsdama pateikia persvarstytos priemonės tekstą, jei ji nedelsdama pakeičia priimtą priemonę, apie kurią pranešta.
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 13 dalis
13.  Komisija gali išimties tvarka pratęsti 11 ir 12 dalyse nurodytą 30 dienų laikotarpį, kad būtų atsižvelgta į pasikeitusias aplinkybes, visų pirma siekiant gauti mokslinių rekomendacijų, įrodymų ar techninių žinių kintančioje situacijoje. Komisija nurodo tokio pratęsimo priežastis ir nustato naują terminą bei nedelsdama informuoja valstybes nares apie naują terminą ir pratęsimo priežastis.
13.  Komisija gali išimties tvarka pratęsti 11 ir 12 dalyse nurodytą 15 dienų laikotarpį, kad būtų atsižvelgta į pasikeitusias aplinkybes, visų pirma siekiant gauti mokslinių rekomendacijų, įrodymų ar techninių žinių kintančioje situacijoje. Komisija nurodo tokio pratęsimo priežastis ir nustato naują terminą bei nedelsdama informuoja valstybes nares apie naują terminą ir pratęsimo priežastis.
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 14 dalis
14.  11 ir 12 dalyse nurodyti Komisijos sprendimai grindžiami turima informacija ir gali būti priimami, kai iš karto yra akivaizdžių ir rimtų priežasčių manyti, kad priemonės, apie kurias pranešta, neatitinka Sąjungos teisės, įskaitant šio reglamento 16 arba 17 straipsnį, proporcingumo principo arba nediskriminavimo principo. Tų sprendimų priėmimas nedaro poveikio Komisijos galimybei priimti priemones vėlesniame etape, be kita ko, pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pagal SESV 258 straipsnį.
14.  11 ir 12 dalyse nurodyti Komisijos sprendimai grindžiami turima informacija ir gali būti priimami, kai iš karto yra akivaizdžių ir rimtų priežasčių manyti, kad priemonės, apie kurias pranešta, neatitinka Sąjungos teisės, įskaitant šio reglamento 16 straipsnį, proporcingumo principo arba nediskriminavimo principo. Tų sprendimų priėmimas nedaro poveikio Komisijos galimybei priimti priemones vėlesniame etape, be kita ko, pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pagal SESV 258 straipsnį.
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 15 dalis
15.  Pagal šį straipsnį pateikta informacija neturi būti slapta, išskyrus jeigu to aiškiai prašo pranešanti valstybė narė. Visi tokie prašymai yra susiję su priemonių projektais ir turi būti pagrįsti.
15.  Pagal šį straipsnį valstybių narių pateikta informacija yra paskelbiama viešai. Valstybės narės gali prašyti, kad su priemonių projektais susijusi informacija būtų konfidenciali. Toks prašymas turi būti pagrindžiamas.
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 16 dalis
16.  Komisija paskelbia priemonių, kurias valstybės narės priėmė susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai ir kuriomis ribojamas laisvas prekių, paslaugų ir asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimas, tekstą, apie kurį pranešta šiame straipsnyje nurodytais pranešimais ir kitais šaltiniais. Priemonių tekstas Komisijos administruojamoje elektroninėje platformoje paskelbiamas per vieną darbo dieną nuo jo gavimo.
16.  Komisija paskelbia visą pagal šį straipsnį pateiktą informaciją, išskyrus informaciją, kuri laikoma konfidencialia pagal 15 dalį.
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 16 a dalis (nauja)
16a.  Komisija paskelbia gautą informaciją apie priemones, kurias valstybės narės priėmė susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai ir kuriomis ribojamas laisvas prekių, paslaugų ir asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimas. Šios priemonės Komisijos administruojamoje elektroninėje platformoje paskelbiamos per vieną darbo dieną nuo informacijos apie jas gavimo.
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 16 b dalis (nauja)
16b.  Valstybės narės aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja gyventojus, vartotojus, įmones, darbuotojus ir jų atstovus bei visus susijusius suinteresuotuosius subjektus apie priemones, kurios turi poveikį laisvam prekių, paslaugų ir asmenų, įskaitant darbuotojus ir paslaugų teikėjus, judėjimui, prieš joms įsigaliojant, visų pirma per savo bendrą nacionalinį informacinį punktą, nurodytą 21 straipsnyje. Valstybės narės užtikrina nuolatinį dialogą su visomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant komunikaciją su socialiniais partneriais ir tarptautiniais partneriais.
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  pagalbą prašant informacijos ir gaunant informaciją apie nacionalinius laisvo prekių, paslaugų, asmenų ir darbuotojų judėjimo apribojimus, susijusius su aktyvuota ekstremaliąja bendrosios rinkos situacija;
a)  pagalbą prašant informacijos ir gaunant informaciją apie nacionalinius laisvo prekių, paslaugų, asmenų ir darbuotojų judėjimo apribojimus, susijusius su aktyvuotu ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos režimu;
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  pagalbą vykdant visas nacionalinio lygmens krizių valdymo procedūras ir formalumus, įdiegtus dėl aktyvuotos ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos.
b)  pagalbą vykdant visas nacionalinio lygmens krizių valdymo procedūras ir formalumus, įdiegtus dėl aktyvuoto ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos režimo.
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  pagalba skleidžiant informaciją piliečiams, vartotojams, ekonominės veiklos vykdytojams ir darbuotojams bei jų atstovams.
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės užtikrina, kad piliečiai, vartotojai, ekonominės veiklos vykdytojai ir darbuotojai bei jų atstovai galėtų jų prašymu ir per atitinkamus bendrus informacinius punktus gauti iš kompetentingų institucijų informaciją apie tai, kaip paprastai aiškinamos ir taikomos atitinkamos nacionalinės reagavimo į krizes priemonės. Tam tikrais atvejais tokia informacija apima pakopinį vadovą. Informacija pateikiama aiškia ir suprantama kalba. Ji turi būti lengvai prieinama nuotoliniu būdu bei elektroninėmis priemonėmis ir nuolat atnaujinama.
2.  Valstybės narės užtikrina, kad piliečiai, vartotojai, ekonominės veiklos vykdytojai ir darbuotojai bei jų atstovai galėtų jų prašymu ir per atitinkamus bendrus informacinius punktus gauti iš kompetentingų institucijų informaciją apie tai, kaip paprastai aiškinamos ir taikomos atitinkamos nacionalinės reagavimo į krizes priemonės. Tam tikrais atvejais tokia informacija apima pakopinį vadovą. Informacija pateikiama aiškia ir suprantama kalba. Ji turi būti lengvai prieinama nuotoliniu būdu bei elektroninėmis priemonėmis ir nuolat atnaujinama. Valstybės narės deda visas pastangas, kad tokia informacija būtų teikiama visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, ypatingą dėmesį skiriant pasienio ruožų situacijai ir poreikiams.
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Sąjungos lygmens bendras informacinis punktas teikia piliečiams, vartotojams, ekonominės veiklos vykdytojams, darbuotojams ir jų atstovams šią pagalbą:
2.  Sąjungos lygmens bendras informacinis punktas teikia piliečiams, vartotojams, vietos ir regionų valdžios institucijoms, ekonominės veiklos vykdytojams, darbuotojams ir jų atstovams šią:
Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  pagalbą prašant informacijos apie Sąjungos lygmens reagavimo į krizes priemones, kurios yra susijusios su aktyvuota ekstremaliąja bendrosios rinkos situacija arba kurios daro poveikį laisvam prekių, paslaugų, asmenų ir darbuotojų judėjimui, ir ją gaunant;
a)  pagalbą prašant informacijos apie Sąjungos lygmens reagavimo į krizes priemones, kurios yra susijusios su aktyvuotu ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos režimu arba kurios daro poveikį laisvam prekių, paslaugų ir asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimui, ir ją gaunant;
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  pagalbą vykdant Sąjungos lygmens krizių valdymo procedūras ir formalumus, įdiegtus dėl aktyvuotos ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos;
b)  pagalbą vykdant Sąjungos lygmens krizių valdymo procedūras ir formalumus, įdiegtus dėl aktyvuoto ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos režimo;
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  pagalbą sudarant visų nacionalinių krizių valdymo priemonių ir nacionalinių kontaktinių punktų sąrašą.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Sąjungos lygmens bendrajam informaciniam punktui skiriama pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių.
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies antraštė
Bendrosios rinkos reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonės
Vidaus rinkos reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonės
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis
1.  Į šį skyrių įtrauktas privalomas priemones Komisija gali priimti įgyvendinimo aktais pagal 24 straipsnio 2 dalį, 26 straipsnio pirmą pastraipą ir 27 straipsnio 2 dalį tik po to, kai Tarybos įgyvendinimo aktu pagal 14 straipsnį aktyvuojama ekstremalioji bendrosios rinkos situacija.
1.  Į šį skyrių įtrauktas privalomas priemones Komisija gali priimti įgyvendinimo aktais tik tada, kai pagal 14 straipsnį aktyvuojamas ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos režimas.
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis
2.  Įgyvendinimo akte, kuriuo nustatoma į šį skyrių įtraukta priemonė, aiškiai ir konkrečiai išvardijamos kilus krizei svarbios prekės ir paslaugos, kurioms tokia priemonė taikoma. Ta priemonė taikoma tik ekstremaliosios situacijos režimo laikotarpiu.
2.  Įgyvendinimo akte, kuriuo nustatoma į šį skyrių įtraukta priemonė, aiškiai ir konkrečiai išvardijamos kilus krizei svarbios prekės ir paslaugos, nurodytos pagal 14 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte, kurioms tokia priemonė taikoma. Ta priemonė taikoma tik ekstremaliosios situacijos režimo laikotarpiu.
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu bendrajai rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis
1.  Esant dideliam kilus krizei svarbiam trūkumui arba kilus tiesioginei jo grėsmei, Komisija gali paraginti kilus krizei svarbiose tiekimo grandinėse veikiančias atstovaujamąsias organizacijas arba ekonominės veiklos vykdytojus savanoriškai per nustatytą laikotarpį perduoti Komisijai konkrečią informaciją apie kilus krizei svarbių prekių ir jų sudedamųjų dalių gamybos pajėgumus ir galimas turimas atsargas Sąjungos gamybos įrenginiuose ir trečiųjų šalių objektuose, kuriuos ji eksploatuoja, su kuriais sudaro sutartis arba iš kurių perka tiekiamas prekes, taip pat informaciją apie visus susijusius tiekimo grandinės sutrikdymus per nustatytą terminą.
1.  Esant dideliam kilus krizei svarbiam trūkumui arba kilus tiesioginei jo grėsmei, Komisija gali paraginti kilus krizei svarbiose tiekimo grandinėse pagal 3 dalį savanoriškai ir per pagrįstą laikotarpį perduoti su vidaus rinkos ekstremaliąja situacija susijusią konkrečią informaciją.
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis
2.  Jei adresatai per nustatytą terminą neperduoda pagal 1 dalį prašomos informacijos ir nepateikia tinkamo pagrindimo, kodėl to nepadarė, Komisija įgyvendinimo aktu gali reikalauti, kad jie perduotų informaciją, įgyvendinimo akte nurodydama, kodėl tai yra proporcinga ir kodėl būtina tai padaryti, nurodydama kilus krizei svarbias prekes ir paslaugas bei prašomos informacijos adresatus, taip pat prašomą informaciją, prireikus pateikdama klausimų, kurie gali būti skirti ekonominės veiklos vykdytojams, šabloną.
2.  Jei adresatai per nustatytą terminą neperduoda pagal 1 dalį prašomos informacijos ir nepateikia tinkamo pagrindimo, kodėl to nepadarė, Komisija rekomendacija gali prašyti, kad jie perduotų prašomą informaciją, nurodydama, kodėl tai yra proporcinga ir kodėl būtina tai padaryti, nurodydama kilus krizei svarbias prekes ir paslaugas bei prašomos informacijos adresatus, taip pat prašomą informaciją, prireikus pateikdama klausimų, kurie gali būti skirti ekonominės veiklos vykdytojams, šabloną.
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  1 dalyje nurodyti prašymai pateikti informaciją gali būti susiję su:
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  tiksline informacija Komisijai apie kilus krizei svarbių prekių ir jų sudedamųjų dalių gamybos pajėgumus ir galimas turimas atsargas Sąjungoje esančiuose gamybos įrenginiuose ir trečiojoje valstybėje esančiuose gamybos įrenginiuose, kuriuos 1 dalyje nurodyta organizacija arba veiklos vykdytojas eksploatuoja, su kuriais sudaro sutartis dėl tiekimo arba iš kurių perka, kartu visapusiškai gerbdami prekybos ir verslo paslaptis, reikalaujant, kad jie Komisijai perduotų numatomos gamybos produkcijos per ateinančius 3 mėnesius Sąjungoje esančioje gamybos įmonėje tvarkaraštį, taip pat informaciją apie visus susijusius tiekimo grandinės sutrikdymus;
a)  tiksline informacija Komisijai apie kilus krizei svarbių prekių ir jų sudedamųjų dalių gamybos pajėgumus ir galimas turimas atsargas Sąjungoje esančiuose gamybos įrenginiuose ir trečiojoje valstybėje esančiuose gamybos įrenginiuose, kuriuos 1 dalyje nurodyta organizacija ar veiklos vykdytojas eksploatuoja arba su kuriais sudaro sutartis dėl tiekimo;
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  kita informacija, būtina konkretaus tiekimo grandinės sutrikdymo ar trūkumo pobūdžiui ar mastui įvertinti.
b)  numatomos krizei svarbių prekių produkcijos per ateinančius 3 mėnesius tvarkaraštis, gavus prašymą pateikti informaciją dėl Sąjungoje arba trečiojoje šalyje esančios gamybos įmonės, kurią veiklos vykdytojas valdo arba su kuria sudaro sutartis.
Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis
4.  Po to, kai įgyvendinimo aktu ekonominės veiklos vykdytojams pradedami teikti prašymai pateikti privalomą informaciją, Komisija priima oficialų sprendimą, kuriuo kreipiasi į kiekvieną iš įgyvendinimo akte nurodytų kilus krizei svarbių tiekimo grandinių atstovaujamųjų organizacijų arba ekonominės veiklos vykdytojų, prašydama pateikti įgyvendinimo akte nurodytą informaciją. Komisija, kai įmanoma, remiasi atitinkamais ir turimais ekonominės veiklos vykdytojų, veikiančių atrinktose kilus krizei svarbių prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinėse, sąrašais, kuriuos sudaro valstybės narės. Komisija iš valstybių narių gali gauti reikiamą informaciją apie atitinkamus ekonominės veiklos vykdytojus.
4.  Ragindama ekonominės veiklos vykdytojus arba prašydama pateikti informaciją šio straipsnio tikslais, Komisija, kai įmanoma, remiasi atitinkamais ir turimais ekonominės veiklos vykdytojų, veikiančių atrinktose kilus krizei svarbių prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinėse, sąrašais, kuriuos sudaro valstybės narės. Komisija iš valstybių narių gali gauti reikiamą informaciją apie atitinkamus ekonominės veiklos vykdytojus.
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis
5.  Komisijos sprendimuose, kuriuose pateikiami atskiri prašymai pateikti informaciją, pateikiama nuoroda į 2 dalyje nurodytą įgyvendinimo aktą, kuriuo jie grindžiami, ir į didelio kilus krizei svarbaus stygiaus atvejus arba tiesioginę jų grėsmę, dėl kurių šie prašymai buvo pateikti. Bet koks prašymas pateikti informaciją turi būti tinkamai pagrįstas ir proporcingas duomenų kiekiui, pobūdžiui ir išsamumui, taip pat prieigos prie prašomų duomenų dažnumui, ir yra būtinas ekstremaliajai situacijai valdyti arba atitinkamiems oficialiems statistiniams duomenims rinkti. Prašyme nurodomas pagrįstas laikotarpis, per kurį informacija turi būti pateikta. Juo atsižvelgiama į pastangas, kurių reikia ekonominės veiklos vykdytojo arba atstovaujamosios organizacijos duomenims rinkti ir pateikti. Oficialiame sprendime taip pat numatomos duomenų apsaugos priemonės pagal šio reglamento 39 straipsnį, apsaugos priemonės, susijusios su neskelbtinos verslo informacijos, pateiktos atsakyme pagal 25 straipsnį, neatskleidimu ir informacija apie galimybę užginčyti ją Europos Sąjungos Teisingumo Teisme pagal atitinkamą Sąjungos teisę, taip pat 28 straipsnyje numatytos baudos už reikalavimų nesilaikymą ir atsakymo pateikimo terminas.
5.  Komisijos rekomendacijoje, kurioje pateikiami atskiri prašymai pateikti informaciją, pateikiama nuoroda į didelio kilus krizei svarbaus stygiaus atvejus arba tiesioginę jų grėsmę, dėl kurių šie prašymai buvo pateikti. Bet koks prašymas pateikti informaciją turi būti tinkamai pagrįstas ir proporcingas duomenų kiekiui, pobūdžiui ir išsamumui, taip pat prieigos prie prašomų duomenų dažnumui, ir yra būtinas ekstremaliajai situacijai valdyti. Prašyme nurodomas pagrįstas laikotarpis, neviršijantis 14 dienų, per kurį informacija turi būti pateikta. Jeigu situacija tokia sudėtinga, kad reikalauja pratęsimo, veiklos vykdytojas gali prašyti vieną kartą terminą pratęsti ne vėliau kaip likus dviem dienoms iki jo pabaigos. Komisija į tokį prašymą pratęsti laikotarpį atsako per vieną darbo dieną. Juo atsižvelgiama į pastangas, kurių reikia ekonominės veiklos vykdytojo duomenims rinkti ir pateikti. Rekomendacijoje taip pat numatomos duomenų apsaugos priemonės pagal šio reglamento 39 straipsnį, apsaugos priemonės, susijusios su neskelbtinos verslo informacijos, pateiktos atsakyme pagal 25 straipsnį, neatskleidimu, ir apsaugos priemonės, kad būtų neatskleistos komercinės paslaptys ir nepažeista intelektinė nuosavybė.
Pakeitimas 225
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 6 dalis
6.  Ekonominės veiklos vykdytojų savininkai arba jų atstovai, o juridinių asmenų, įmonių ar firmų arba asociacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, atveju – asmenys, pagal įstatymus ar įstatus įgalioti jiems atstovauti, gali teikti prašomą informaciją atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo arba ekonominės veiklos vykdytojų asociacijos vardu. Kiekvienas ekonominės veiklos vykdytojas arba ekonominės veiklos vykdytojų asociacija prašomą informaciją pateikia individualiai, laikydamiesi Sąjungos konkurencijos taisyklių, kuriomis reglamentuojamas keitimasis informacija. Tinkamai įgalioti advokatai gali pateikti informaciją savo klientų vardu. Klientai lieka visiškai atsakingi, jei pateikta informacija yra neišsami, neteisinga arba klaidinanti.
6.  Ekonominės veiklos vykdytojų savininkai arba asmenys, pagal įstatymus ar įstatus įgalioti jiems atstovauti, gali teikti prašomą informaciją atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo vardu. Kiekvienas ekonominės veiklos vykdytojas prašomą informaciją pateikia individualiai, laikydamiesi Sąjungos konkurencijos taisyklių, kuriomis reglamentuojamas keitimasis informacija. Tinkamai įgalioti advokatai gali pateikti informaciją savo klientų vardu. Klientai lieka visiškai atsakingi, jei pateikta informacija yra neišsami, neteisinga arba klaidinanti.
Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 7 dalis
7.  Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais Komisija įpareigojo ekonominės veiklos vykdytoją pateikti privalomą informaciją.
Išbraukta.
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 8 dalis
8.  2 dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos komiteto procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu bendrajai rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
Išbraukta.
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
1.  Taikant šį reglamentą gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašyta.
1.  Taikant šį reglamentą iš valstybių narių ryšių palaikymo tarnybų, Valdybos, ekonominės veiklos vykdytojų ar bet kurio kito šaltinio gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašyta.
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina komercinių ir verslo paslapčių ir kitos neskelbtinos ir konfidencialios informacijos, gautos ir parengtos taikant šį reglamentą, įskaitant rekomendacijas ir priemones, kurių reikia imtis, apsaugą pagal Sąjungos ir atitinkamą nacionalinę teisę.
2.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina komercinių ir verslo paslapčių, intelektinės nuosavybės ir kitos neskelbtinos ir konfidencialios informacijos, gautos ir parengtos taikant šį reglamentą, įskaitant rekomendacijas ir priemones, kurių reikia imtis, apsaugą pagal Sąjungos ir atitinkamą nacionalinę teisę.
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija gali pateikti 4 straipsnyje nurodytai patariamajai grupei apibendrintą informaciją, pagrįstą pagal 24 straipsnį surinkta informacija.
4.  Komisija gali pateikti Valdybai apibendrintą informaciją, pagrįstą pagal 24 straipsnį surinkta informacija.
Pakeitimas 231
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Visa informacija, gauta atsakant į prašymus pateikti informaciją, ištrinama iškart, kai baigia galioti vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, arba anksčiau, jei pateikiamos visos su vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimu susijusios ataskaitos. Komisija ir valstybės narės išsiunčia ekonominės veiklos vykdytojams patvirtinimą, kad informacija sunaikinta, iškart, kai tik ji sunaikinama.
Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnis
26 straipsnis
Išbraukta.
Tiksliniai suderintų produktų srities teisės aktų pakeitimai
Kai bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimas aktyvuojamas Tarybos įgyvendinimo aktu, priimtu pagal 14 straipsnį, ir kai trūksta kilus krizei svarbių prekių, Komisija įgyvendinimo aktais gali aktyvuoti ekstremaliosios situacijos procedūras, įtrauktas į Sąjungos teisines sistemas, iš dalies pakeistas [Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426, (ES) 2019/1009 ir (ES) Nr. 305/2011 ir nustatomos atitikties vertinimo ekstremaliosios situacijos atveju procedūros, bendrųjų specifikacijų priėmimas ir rinkos priežiūra atsižvelgiant į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/14/EB, 2006/42/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES ir 2014/68/ES ir, kiek tai susiję su ekstremaliosios situacijos procedūromis, nustatomos bendrosios rinkos atitikties vertinimo, bendrųjų specifikacijų priėmimo ir rinkos priežiūros procedūros], nurodydama, kurios kilus krizei svarbios prekės ir ekstremaliųjų situacijų procedūros yra aktyvuojamos, pateikdama tokio aktyvavimo priežastis ir jo proporcingumą, taip pat nurodydama tokio aktyvavimo trukmę.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu bendrajai rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija gali paraginti vieną ar daugiau Sąjungoje įsisteigusių kilus krizei svarbių tiekimo grandinių ekonominės veiklos vykdytojų priimti tam tikrus kilus krizei svarbių prekių gamybos ar tiekimo užsakymus ir teikti jiems pirmenybę (toliau – pirmenybinis užsakymas).
1.  Komisija gali paraginti vieną ar daugiau Sąjungoje įsisteigusių kilus krizei svarbių tiekimo grandinių ekonominės veiklos vykdytojų savanoriškai priimti tam tikrus kilus krizei svarbių prekių gamybos ar tiekimo užsakymus ir teikti jiems pirmenybę (toliau – pirmenybinis užsakymas). Komisija nurodo visą susijusią informaciją, įskaitant kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų kiekį, pristatymo laiką ir kainą, ir apie tai informuoja Europos Parlamentą.
Pakeitimas 234
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis
2.  Jei ekonominės veiklos vykdytojas nepriima pirmenybinių užsakymų ir jiems neteikia pirmenybės, Komisija savo iniciatyva arba 14 valstybių narių prašymu gali įvertinti, ar tokiais atvejais būtina ir proporcinga naudoti pirmenybinius užsakymus. Komisija atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ir visoms šalims, kurioms galimas pirmenybinis užsakymas akivaizdžiai daro poveikį, suteikia galimybę per pagrįstą laikotarpį, kurį Komisija nustato atsižvelgdama į konkretaus atvejo aplinkybes, pareikšti savo poziciją. Išimtinėmis aplinkybėmis, atlikusi tokį vertinimą, Komisija atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui gali pateikti įgyvendinimo aktą, kuriuo būtų reikalaujama, kad jis arba priimtų įgyvendinimo akte nurodytus pirmenybinius užsakymus ir jiems teiktų pirmenybę, arba paaiškintų, kodėl jam to padaryti neįmanoma arba netikslinga. Komisijos sprendimas grindžiamas objektyviais duomenimis, iš kurių matyti, kad toks pirmenybės nustatymas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad bendrojoje rinkoje būtų išlaikyta gyvybiškai svarbi visuomenės ekonominė veikla.
2.  Jei ekonominės veiklos vykdytojas nepriima pirmenybinių užsakymų ar jiems neteikia pirmenybės, Komisija savo iniciatyva arba 14 valstybių narių prašymu gali įvertinti, ar būtina ir proporcinga naudoti pirmenybinius užsakymus. Tokiais atvejais Komisija atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ir visoms šalims, kurioms galimas pirmenybinis užsakymas akivaizdžiai daro poveikį, suteikia galimybę per pagrįstą laikotarpį, kurį Komisija nustato atsižvelgdama į konkretaus atvejo aplinkybes, pareikšti savo poziciją. Išimtinėmis aplinkybėmis, atlikusi tokį vertinimą ir tinkamai atsižvelgusi į Valdybos nuomonę, Komisija atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui gali pateikti įgyvendinimo aktą, kuriuo būtų reikalaujama, kad jis arba priimtų įgyvendinimo akte nurodytus pirmenybinius užsakymus ir jiems teiktų pirmenybę, arba raštu paaiškintų, kodėl jam to padaryti neįmanoma arba netikslinga. Jei Komisijos vertinimai skiriasi nuo Valdybos nuomonės, Komisija pateikia pagrįstą pagrindimą. Komisijos sprendimas grindžiamas objektyviais duomenimis, kurie yra faktiniai, išmatuojami, pagrįsti, iš kurių matyti, kad toks pirmenybės nustatymas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad vidaus rinkoje būtų išlaikyta gyvybiškai svarbi visuomenės ekonominė veikla.
Pakeitimas 235
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Jeigu ekonominės veiklos vykdytojas, kuriam skirtas 2 dalyje nurodytas sprendimas, nesutinka su reikalavimu priimti sprendime nurodytus užsakymus ir teikti jiems pirmenybę, jis per 10 dienų nuo pranešimo apie sprendimą pateikia Komisijai motyvuotą paaiškinimą su tinkamai pagrįstomis priežastimis, kodėl atsižvelgiant į šios nuostatos tikslus neįmanoma arba netikslinga įvykdyti reikalavimą. Tokios priežastys, be kita ko, yra ekonominės veiklos vykdytojo nesugebėjimas įvykdyti pirmenybinio užsakymo dėl nepakankamų gamybos pajėgumų arba rimta rizika, kad užsakymo priėmimas ekonominės veiklos vykdytojui sukeltų ypatingų sunkumų ar ekonominę naštą, arba kitos panašios svarbos aplinkybės.
Jeigu ekonominės veiklos vykdytojas, kuriam skirtas 2 dalyje nurodytas sprendimas, nesutinka su reikalavimu priimti sprendime nurodytus užsakymus ir teikti jiems pirmenybę, jis per 10 dienų nuo pranešimo apie sprendimą pateikia Komisijai motyvuotą paaiškinimą su tinkamai pagrįstomis priežastimis, kodėl neįmanoma arba netikslinga įvykdyti reikalavimą. Tokios priežastys, be kita ko, yra ekonominės veiklos vykdytojo nesugebėjimas įvykdyti pirmenybinio užsakymo dėl nepakankamų gamybos pajėgumų arba rimta rizika, kad užsakymo priėmimas ekonominės veiklos vykdytojui sukeltų ypatingų sunkumų ar ekonominę naštą, visų pirma atsižvelgiant į Komisijos nurodytas kainas ir kiekius, arba kitos panašios svarbos aplinkybės. Šios priežastys gali būti susijusios su teisėtais atitinkamos įmonės tikslais ir sąnaudomis, pastangomis, techniniu įmanomumu ir ilgalaikėmis verslo pasekmėmis, kurių reikia bet kokiam gamybos sekos pakeitimui.
Pakeitimas 236
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Komisija gali viešai paskelbti tokį pagrįstą paaiškinimą arba jo dalis, tinkamai atsižvelgdama į verslo konfidencialumo principą.
Išbraukta.
Pakeitimas 237
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija priima 2 dalyje nurodytą sprendimą laikydamasi taikytinos Sąjungos teisės, įskaitant būtinumo ir proporcingumo principus, ir Sąjungos įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę. Sprendime visų pirma atsižvelgiama į atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo teisėtus interesus ir visą turimą informaciją apie išlaidas ir pastangas, kurių reikia bet kokiam gamybos sekos pakeitimui. Jame nurodomas sprendimo priėmimo teisinis pagrindas, nustatomi terminai, per kuriuos turi būti įvykdytas pirmenybinis užsakymas, ir, jei taikoma, nurodomas produktas ir kiekis. Nurodomos 28 straipsnyje numatytos baudos už sprendimo nevykdymą. Pirmenybinis užsakymas vykdomas taikant sąžiningą ir pagrįstą kainą.
6.  Komisija priima 2 dalyje nurodytą sprendimą laikydamasi taikytinos Sąjungos teisės, įskaitant būtinumo ir proporcingumo principus, ir Sąjungos įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę. Sprendime visų pirma atsižvelgiama į atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo teisėtus interesus ir visą turimą informaciją apie išlaidas ir pastangas, kurių reikia bet kokiam gamybos sekos pakeitimui. Jame nurodomas sprendimo priėmimo teisinis pagrindas, nustatomi terminai, per kuriuos turi būti įvykdytas pirmenybinis užsakymas, ir, jei taikoma, nurodomas produktas, kaina ir kiekis. Nurodomos 28 straipsnyje numatytos baudos už sprendimo nevykdymą. Pirmenybinis užsakymas vykdomas taikant sąžiningą ir pagrįstą kainą, kuri prireikus apima tinkamą veiklos vykdytojo patirtų papildomų išlaidų kompensavimą.
Pakeitimas 238
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio pavadinimas
Baudos veiklos vykdytojams už pareigos atsakyti į prašymus pateikti privalomą informaciją arba vykdyti pirmenybinius užsakymus nevykdymą
Baudos veiklos vykdytojams už pirmenybinių užsakymų nevykdymą
Pakeitimas 239
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  kai ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujanti organizacija arba ekonominės veiklos vykdytojas tyčia arba dėl didelio neatsargumo pateikia neteisingą, neišsamią ar klaidinančią informaciją atsakydamas į prašymą, pateiktą pagal 24 straipsnį, arba nepateikia informacijos per nustatytą terminą;
Išbraukta.
Pakeitimas 240
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalies a ir b punktuose nurodytais atvejais skiriamos baudos neviršija 200 000 EUR.
2.  1 dalies b punkte nurodytais atvejais skiriamos baudos neviršija 200 000 EUR. Bauda, skiriama ekonominės veiklos vykdytojams, kurie yra MVĮ, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, neviršija 25 000 EUR.
Pakeitimas 241
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis
3.  1 dalies c punkte nurodytais atvejais skiriamos baudos neviršija 1 proc. praėjusių finansinių metų vidutinės dienos apyvartos už kiekvieną 27 straipsnyje (pirmenybiniai užsakymai) nustatytos prievolės nevykdymo darbo dieną, skaičiuojant nuo sprendime nustatytos dienos, neviršijant 1 proc. bendros praėjusių finansinių metų apyvartos.
3.  1 dalies c punkte nurodytais atvejais skiriamos baudos neviršija 1 proc. praėjusių finansinių metų vidutinės dienos apyvartos už kiekvieną 27 straipsnyje (pirmenybiniai užsakymai) nustatytos prievolės nevykdymo darbo dieną, skaičiuojant nuo sprendime nustatytos dienos, neviršijant 1 proc. pasaulinės praėjusių finansinių metų apyvartos. Ekonominės veiklos vykdytojams, kurie yra MVĮ, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, skiriamos baudos neviršija 0,25 proc. bendros praėjusių finansinių metų apyvartos.
Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis
4.  Nustatant baudos dydį atsižvelgiama į atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo dydį ir ekonominius išteklius, pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, tinkamai atsižvelgiant į proporcingumo ir tinkamumo principus.
4.  Nustatydama baudos dydį Komisija atsižvelgia į atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo dydį ir ekonominius išteklius, pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, tinkamai atsižvelgiant į proporcingumo ir tinkamumo principus. Taip pat turėtų būti atsižvelgta į krizės poveikį ekonominės veiklos vykdytojui ir jo verslo veiklai.
Pakeitimas 243
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  dveji metai, jei pažeidžiamos nuostatos dėl prašymų pateikti informaciją pagal 24 straipsnį;
Išbraukta.
Pakeitimas 244
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  treji metai, jei pažeidžiamos nuostatos, susijusios su prievole teikti pirmenybę kilus krizei svarbių prekių gamybai pagal 26 straipsnio 2 dalį.
b)  treji metai, jei pažeidžiamos nuostatos, susijusios su prievole teikti pirmenybę kilus krizei svarbių prekių gamybai pagal 27 straipsnį.
Pakeitimas 245
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Prieš priimdama sprendimą pagal 28 straipsnį, Komisija atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams arba ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujančioms organizacijoms suteikia galimybę būti išklausytiems dėl:
1.  Prieš priimdama sprendimą pagal 28 straipsnį, Komisija atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams suteikia galimybę būti išklausytiems dėl:
Pakeitimas 246
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis
2.  Įmonės ir ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujančios organizacijos gali pateikti savo pastabas dėl Komisijos preliminarių išvadų per Komisijos preliminariose išvadose nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 21 diena.
2.  Susiję ekonominės veiklos vykdytojai gali pateikti savo pastabas dėl Komisijos preliminarių išvadų per Komisijos preliminariose išvadose nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 21 diena.
Pakeitimas 247
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija savo sprendimus grindžia tik tais prieštaravimais, dėl kurių ekonominės veiklos vykdytojai ir ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujančios organizacijos galėjo pateikti pastabų.
3.  Komisija savo sprendimus grindžia tik tais prieštaravimais, dėl kurių ekonominės veiklos vykdytojai galėjo pateikti pastabų.
Pakeitimas 248
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis
4.  Visuose procesuose visapusiškai gerbiamos ekonominės veiklos vykdytojo arba ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujančių organizacijų teisės į gynybą. Atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams arba ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujančioms organizacijoms suteikiama teisė susipažinti su Komisijos byla, laikantis sutarto atskleidimo sąlygų, atsižvelgiant į teisėtą ekonominės veiklos vykdytojų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai ir Komisijos ar valstybių narių institucijų vidaus dokumentams. Ši teisė visų pirma netaikoma Komisijos ir valstybių narių institucijų korespondencijai. Šios dalies reikalavimai netrukdo Komisijai atskleisti ir naudoti informaciją, reikalingą pažeidimui įrodyti.
4.  Visuose procesuose visapusiškai gerbiamos ekonominės veiklos vykdytojo teisės į gynybą. Atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams suteikiama teisė susipažinti su Komisijos byla, laikantis sutarto atskleidimo sąlygų, atsižvelgiant į teisėtą ekonominės veiklos vykdytojų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai ir Komisijos ar valstybių narių institucijų vidaus dokumentams. Ši teisė visų pirma netaikoma Komisijos ir valstybių narių institucijų korespondencijai. Šios dalies reikalavimai netrukdo Komisijai atskleisti ir naudoti informaciją, reikalingą pažeidimui įrodyti.
Pakeitimas 249
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio pavadinimas
Koordinuotas strateginių rezervų paskirstymas
Solidarumas ir koordinuotas strateginių rezervų paskirstymas
Pakeitimas 250
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1.   Jeigu vienoje ar daugiau valstybių narių yra krizės atveju svarbių prekių ir paslaugų stygius, susijusios valstybės narės gali apie tai informuoti Komisiją ir nurodyti reikiamus kiekius ir kitą susijusią informaciją. Komisija perduoda informaciją visoms kompetentingoms institucijoms ir racionalizuoja valstybių narių atsako koordinavimą.
Pakeitimas 251
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis
Jei paaiškėja, kad valstybių narių pagal 12 straipsnį sudarytų strateginių rezervų nepakanka su ekstremaliąja bendrosios rinkos situacija susijusiems poreikiams patenkinti, Komisija, atsižvelgdama į patariamosios grupės pateiktą nuomonę, gali rekomenduoti valstybėms narėms, kai įmanoma, tikslingai paskirstyti strateginius rezervus, atsižvelgiant į poreikį toliau nedidinti bendrosios rinkos sutrikdymų, be kita ko, geografinėse vietovėse, kurias tokie sutrikdymai ypač paveikė, ir laikantis būtinumo, proporcingumo bei solidarumo principų ir nustatant efektyviausią rezervų panaudojimą siekiant užbaigti ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją.
Jei paaiškėja, kad valstybių narių pagal 8a straipsnį sudarytų strateginių rezervų nepakanka su ekstremaliąja vidaus rinkos situacija susijusiems poreikiams patenkinti, Komisija, tinkamai atsižvelgdama į Valdybos pateiktą nuomonę, gali rekomenduoti valstybėms narėms, kai įmanoma, tikslingai paskirstyti strateginius rezervus, atsižvelgiant į poreikį toliau nedidinti vidaus rinkos sutrikdymų, be kita ko, geografinėse vietovėse, kurias tokie sutrikdymai ypač paveikė, ir laikantis būtinumo, proporcingumo bei solidarumo principų ir nustatant efektyviausią rezervų panaudojimą siekiant užbaigti ekstremaliąją vidaus rinkos situaciją.
Pakeitimas 252
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio pavadinimas
Priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti kilus krizei svarbių prekių tiekimą ir paslaugų teikimą bei jų prieinamumą
Priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti kilus krizei svarbių prekių tiekimą ar paslaugų teikimą bei jų prieinamumą
Pakeitimas 253
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis
1.  Jei Komisija mano, kad yra rizika, jog gali pritrūkti kilus krizei svarbių prekių, ji gali rekomenduoti valstybėms narėms įgyvendinti konkrečias priemones, kad būtų užtikrintas veiksmingas tiekimo grandinių ir gamybos linijų reorganizavimas, ir panaudoti turimas atsargas siekiant kuo greičiau padidinti kilus krizei svarbių prekių tiekimą ir paslaugų teikimą bei jų prieinamumą.
1.  Jei Komisija mano, kad esama kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų trūkumo rizikos, atsižvelgdama į Valdybos nuomonę, ji gali rekomenduoti valstybėms narėms imtis konkrečių priemonių, be kita ko, siekiant užtikrinti veiksmingas tiekimo grandines ir gamybos linijas.
Pakeitimas 254
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  palankesnės sąlygos esamų kilus krizei svarbių prekių gamybos pajėgumų plėtrai ar paskirties keitimui arba naujų gamybos pajėgumų kūrimui;
a)  palankesnės sąlygos esamų kilus krizei svarbių prekių gamybos pajėgumų ir paslaugų plėtrai ar paskirties keitimui arba naujų gamybos pajėgumų kūrimui;
Pakeitimas 255
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  palankesnės sąlygos krizei svarbių paslaugų laisvam judėjimui.
Pakeitimas 256
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies pavadinimas
Viešieji pirkimai
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 257
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies I skyriaus pavadinimas
Komisijos valstybių narių vardu vykdomi strateginės svarbos ir kilus krizei svarbių prekių viešieji pirkimai budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais
Komisijos valstybių narių vardu vykdomi kritinės svarbos ir kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų viešieji pirkimai budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais
Pakeitimas 258
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis
1.  Dvi ar daugiau valstybių narių gali prašyti, kad Komisija valstybių narių, kurios pageidauja, kad joms atstovautų Komisija (toliau – dalyvaujančios valstybės narės), vardu pradėtų viešuosius pirkimus strateginės svarbos prekėms ir paslaugoms, išvardytoms pagal 9 straipsnio 1 dalį priimtame įgyvendinimo akte, arba kilus krizei svarbioms prekėms ir paslaugoms, išvardytoms pagal 14 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte, pirkti.
1.  Dvi ar daugiau valstybių narių gali prašyti, kad Komisija valstybių narių, kurios pageidauja, kad joms atstovautų Komisija (toliau – dalyvaujančios valstybės narės), vardu pradėtų viešuosius pirkimus kritinės svarbos prekėms ir paslaugoms, išvardytoms pagal 9 straipsnio 1 dalį priimtame įgyvendinimo akte, arba kilus krizei svarbioms prekėms ir paslaugoms, išvardytoms pagal 14 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte, pirkti.
Pakeitimas 259
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija įvertina prašymo naudingumą, būtinumą ir proporcingumą. Jei Komisija ketina neatsižvelgti į prašymą, ji apie tai praneša atitinkamoms valstybėms narėms ir 4 straipsnyje nurodytai patariamajai grupei ir nurodo atsisakymo priežastis.
2.  Komisija, konsultuodamasi su Valdyba, nedelsdama įvertina 1 dalyje nurodyto prašymo būtinumą ir proporcingumą. Jei Komisija ketina neatsižvelgti į prašymą, ji apie tai praneša atitinkamoms valstybėms narėms ir Valdybai ir nurodo atsisakymo priežastis.
Pakeitimas 260
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis
3.  Kai Komisija sutinka valstybių narių vardu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, ji parengia pasiūlymą dėl pagrindų susitarimo, kuris turi būti sudarytas su dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis, kad Komisija galėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose jų vardu. Šiame susitarime nustatomos išsamios viešųjų pirkimų, vykdomų 1 dalyje nurodytų dalyvaujančių valstybių narių vardu, sąlygos.
3.  Kai Komisija sutinka valstybių narių vardu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, ji:
a)  informuoja visas valstybes nares ir Valdybą apie savo ketinimą vykdyti viešųjų pirkimų procedūrą ir kviečia suinteresuotąsias valstybes nares dalyvauti;
b)   parengia pasiūlymą dėl pagrindų susitarimo, kuris turi būti sudarytas su dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis, kad Komisija galėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose jų vardu. Šiame susitarime dalyvaujančių valstybių narių vardu nustatomos išsamios pirkimo sąlygos, įskaitant praktines priemones, sprendimų priėmimo taisykles ir siūlomus kiekius.
Pakeitimas 261
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Kai Komisija negali skirti sutarties tinkamam ekonominės veiklos vykdytojui, ji nedelsdama apie tai praneša valstybėms narėms, kad jos galėtų nedelsdamos pradėti savo viešųjų pirkimų procesus.
Pakeitimas 262
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis
1.  Susitarimu [nurodytu 34 straipsnio 3 dalyje] Komisijai suteikiami derybų įgaliojimai veikti kaip centrinei perkančiajai organizacijai, dalyvaujančių valstybių narių vardu sudarant naujas sutartis dėl atitinkamų strateginės svarbos prekių ir paslaugų arba kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų.
1.  Susitarimu, nurodytu 34 straipsnio 3 dalies b punkte, Komisijai suteikiami derybų įgaliojimai, į kuriuos įtraukiami tokie elementai kaip sutarties sudarymo kriterijai ir pasiūlymų vertinimo būdas, veikti kaip centrinei perkančiajai organizacijai, dalyvaujančių valstybių narių vardu sudarant naujas sutartis dėl atitinkamų kritinės svarbos prekių ir paslaugų arba kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų.
Pakeitimas 263
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal susitarimą Komisija gali būti įgaliota dalyvaujančių valstybių narių vardu sudaryti sutartis su ekonominės veiklos vykdytojais, įskaitant pavienius strateginės svarbos prekių ir paslaugų arba kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų gamintojus, dėl tokių prekių ar paslaugų pirkimo.
2.  Pagal susitarimą Komisija gali būti įgaliota dalyvaujančių valstybių narių vardu sudaryti sutartis su ekonominės veiklos vykdytojais, įskaitant pavienius kritinės svarbos prekių ir paslaugų arba kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų gamintojus, dėl tokių prekių ar paslaugų pirkimo.
Pakeitimas 264
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis
3.  Komisijos atstovai arba Komisijos paskirti ekspertai gali atlikti patikrinimus vietoje atitinkamų strateginės svarbos prekių arba kilus krizei svarbių prekių gamybos vietose.
Išbraukta.
Pakeitimas 265
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Komisija paprašo dalyvaujančių valstybių narių paskirti atstovus, kurie dalyvautų rengiant viešųjų pirkimų procedūras.
Pakeitimas 266
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis
2.  Į sutartis gali būti įtraukta nuostata, kurioje nurodoma, kad valstybė narė, kuri nedalyvavo pirkimo procedūroje, po sutarties pasirašymo gali tapti sutarties šalimi, išsamiai nurodant tos procedūros eigą ir jos pasekmes.
2.  Į sutartis įtraukiama nuostata, kurioje nurodoma, kad valstybė narė, kuri nedalyvavo pirkimo procedūroje, pritarus daugumai dalyvaujančių valstybių narių, po sutarties pasirašymo gali tapti sutarties šalimi, išsamiai nurodant tos procedūros eigą ir jos pasekmes.
Pakeitimas 267
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis
Kai būtina vykdyti bendrus viešuosius pirkimus tarp Komisijos ir vienos ar daugiau valstybių narių perkančiųjų organizacijų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 165 straipsnio 2 dalyje nustatytas taisykles, valstybės narės gali įsigyti, išsinuomoti arba išnuomoti visą bendrai įsigytą pajėgumą.
1.   Komisija ir vienos ar daugiau valstybių narių perkančiosios organizacijos gali dalyvauti kaip susitariančiosios šalys bendrų viešųjų pirkimų procedūroje, vykdomoje pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 165 straipsnio 2 dalį, kad per pagrįstą laikotarpį būtų galima įsigyti kritinės svarbos kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų.
Pakeitimas 268
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Bendrų viešųjų pirkimų procedūroje gali dalyvauti visos valstybės narės, taip pat, nukrypstant nuo Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 165 straipsnio 2 dalies, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės ir Sąjungos šalys kandidatės, taip pat Andoros Kunigaikštystė, Monako Kunigaikštystė, San Marino Respublika ir Vatikano Miesto Valstybė, visų pirma tais atvejais, kai tai konkrečiai numatyta dvišalėje ar daugiašalėje sutartyje.
Pakeitimas 269
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.   Prieš bendro pirkimo procedūrą šalys sudaro susitarimą dėl bendrų viešųjų pirkimų, kad būtų nustatyta praktinė tos procedūros ir sprendimų priėmimo proceso tvarka, susijusi su procedūros pasirinkimu, pasiūlymų vertinimo tvarka ir sutarties skyrimo kriterijais, laikantis atitinkamos Sąjungos teisės.
Pakeitimas 270
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 c dalis (nauja)
1c.   Bendro viešojo pirkimo procedūrai taikomos šios sąlygos:
a)   ji nedaro neigiamo poveikio vidaus rinkos veikimui ir ją vykdant nėra diskriminacijos ar prekybos apribojimų ir neiškraipoma konkurencija;
b)   ji neturi jokio tiesioginio finansinio poveikio 1a dalyje nurodytų šalių, nedalyvaujančių bendro viešojo pirkimo procedūroje, biudžetui.
Pakeitimas 271
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 d dalis (nauja)
1d.   Komisija informuoja Europos Parlamentą apie pagal šį straipsnį vykdomas bendrų viešųjų pirkimų procedūras ir, gavusi prašymą, suteikia galimybę susipažinti su sutartimis, sudarytomis vykdant tas procedūras, su sąlyga, kad bus tinkamai apsaugota neskelbtina komercinė informacija, įskaitant verslo paslaptis, komercinius santykius ir Sąjungos interesus. Komisija Europos Parlamentui perduoda su slapto pobūdžio dokumentais susijusią informaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnio 7 dalį.
Pakeitimas 272
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis
Kai pagal 14 straipsnį aktyvuojamas bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, valstybės narės konsultuojasi tarpusavyje ir su Komisija ir koordinuoja savo veiksmus su Komisija ir kitų valstybių narių atstovais patariamojoje grupėje prieš pradėdamos pirkti kilus krizei svarbias prekes ir paslaugas, išvardytas pagal 14 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES55.
Kai pagal 14 straipsnį aktyvuojamas vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, valstybės narės konsultuojasi tarpusavyje ir su Komisija ir koordinuoja savo veiksmus su Komisija ir kitų valstybių narių atstovais Valdyboje prieš pradėdamos pirkti kilus krizei svarbias prekes ir paslaugas, išvardytas pagal 14 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES55. Valdyba gali teikti rekomendacijas dėl šių veiksmų koordinavimo.
__________________
__________________
55 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).
55 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).
Pakeitimas 273
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis
Kai pagal 16 straipsnį aktyvuojamas bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimas ir Komisija valstybių narių vardu pradėjo viešuosius pirkimus pagal 34–36 straipsnius, dalyvaujančių valstybių narių perkančiosios organizacijos neperka prekių ar paslaugų, kurioms taikomas toks viešasis pirkimas, kitomis priemonėmis.
Kai pagal 14 straipsnį aktyvuojamas vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas ir Komisija valstybių narių vardu pradėjo viešuosius pirkimus pagal 34–36 straipsnius, dalyvaujančių valstybių narių perkančiosios organizacijos neperka prekių ar paslaugų, kurioms taikomas toks viešasis pirkimas, kitomis priemonėmis, išskyrus 34 straipsnio 3a dalyje nurodytus atvejus. Visos viešųjų pirkimų sutartys, sudarytos pažeidžiant šį straipsnį, laikomos negaliojančiomis.
Pakeitimas 274
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis
40 straipsnis
Išbraukta.
Asmens duomenų apsauga
1.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis valstybių narių pareigoms, susijusioms su jų atliekamu asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir Direktyvą 2002/58/EB dėl privatumo ir elektroninių ryšių, arba Komisijos ir atitinkamais atvejais kitų Sąjungos institucijų ir organų pareigoms, susijusioms su jų atliekamu asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, kai jie vykdo savo pareigas.
2.  Asmens duomenys netvarkomi ir neperduodami, išskyrus atvejus, kai tai tikrai būtina šio reglamento tikslams pasiekti. Tokiais atvejais atitinkamai taikomos Reglamento (ES) 2016/679 ir Reglamento (ES) 2018/1725 sąlygos.
3.  Jei asmens duomenų tvarkymas nėra griežtai būtinas šiame reglamente nustatytiems mechanizmams įgyvendinti, asmens duomenys nuasmeninami taip, kad nebūtų galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės.
Pakeitimas 275
Pasiūlymas dėl reglamento
V a dalis (naujas)
Va dalis
Skaitmeninės priemonės
Pakeitimas 276
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio pavadinimas
Skaitmeninės priemonės
Bendrosios nuostatos dėl skaitmeninių priemonių
Pakeitimas 277
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis
Komisija ir valstybės narės gali sukurti sąveikias skaitmenines priemones arba IT infrastruktūrą, padedančias siekti šio reglamento tikslų. Tokios priemonės ar infrastruktūra gali būti kuriamos ne ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos laikotarpiu.
1.  Iki ... [6 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija ir valstybės narės sukuria, palaiko ir reguliariai atnaujina sąveikias skaitmenines priemones arba IT infrastruktūrą, padedančias siekti šio reglamento tikslų. Tokios priemonės ar infrastruktūra kuriamos ne ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos laikotarpiu, kad būtų pasirengta laiku ir veiksmingai reaguoti į galimas būsimas ekstremaliąsias situacijas. Jos apima, inter alia, standartizuotas, saugias ir veiksmingas skaitmenines priemones, skirtas saugiai rinkti informaciją ir ja keistis 7a straipsnio tikslais, tikralaikę informaciją apie nacionalinius apribojimus, kaip nurodyta 41a straipsnyje, greitąsias juostas, kaip nurodyta 41b straipsnyje, ir 41c straipsnyje nurodytą suinteresuotųjų subjektų platformą.
Pakeitimas 278
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis
Komisija įgyvendinimo aktais nustato tokių priemonių ar infrastruktūros techninius aspektus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
2.   Komisija įgyvendinimo aktais nustato tokių priemonių ar infrastruktūros techninius aspektus, naudodama, kai įmanoma, jau egzistuojančias IT priemones ar portalus, pavyzdžiui, portalą „Your Europe“. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 279
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valstybės narės saugiu komunikacijos kanalu tarpusavyje ir su Komisija reguliariai keičiasi informacija visais į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais klausimais.
Pakeitimas 280
Pasiūlymas dėl reglamento
41 a straipsnis (naujas)
41a straipsnis
Tikrojo laiko informacija apie nacionalinius apribojimų
Komisija sukuria specialią viešą interneto svetainę, kurioje sujungiama informacija iš valstybių narių apie nacionalinius apribojimus, numatytus valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal 19 straipsnį, įskaitant informaciją apie jų taikymo sritį ir trukmę. Specialioje viešoje interneto svetainėje yra interaktyvus žemėlapis su atitinkama tikrojo laiko informacija apie nacionalinius apribojimus.
Pakeitimas 281
Pasiūlymas dėl reglamento
41 b straipsnis (naujas)
41b straipsnis
Pagreitintos procedūros
1.  Siekdama palengvinti laisvą prekių, paslaugų ir darbuotojų judėjimą, Komisija sukuria pagreitintas procedūras, visų pirma skirtas kilus krizei svarbioms prekėms ir paslaugoms. Visų pirma Komisija parengia atitinkamus šablonus ar bendras skaitmenines deklaravimo, registracijos ar leidimų išdavimo formas tarpvalstybinei veiklai, visų pirma profesionalų paslaugoms sveikatos priežiūros, įrengimo, techninės priežiūros ir remonto, statybų, maisto ir žemės ūkio srityse, kad paspartintų deklaravimo, registracijos ar leidimų išdavimo procedūras, įskaitant profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir darbuotojų komandiravimą. Šie šablonai ar skaitmeninės formos yra prieinamos nemokamai visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis ir galioja visose valstybėse narėse;
2.  Jei tinkamai pagrįstais atvejais ir laikydamosi atitinkamos Sąjungos teisės valstybės narės nustatė sienų apribojimus, Komisija nurodo nustatytus pagreitintos procedūros sienos perėjimo punktus, įskaitant, kai įmanoma, tikralaikę informaciją, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos laisvam prekių, paslaugų ir asmenų judėjimui.
Pakeitimas 282
Pasiūlymas dėl reglamento
41 c straipsnis (naujas)
41c straipsnis
Ekstremaliosioms situacijoms ir atsparumui skirta suinteresuotųjų subjektų platforma
1.  Komisija įsteigia suinteresuotųjų subjektų platformą, kad sudarytų palankias sąlygas specifinėms sektorių diskusijoms ir partnerystėms, suburdama pagrindinius suinteresuotuosius subjektus, t. y. ekonominės veiklos vykdytojų, socialinių partneri, tyrėjų ir pilietinės visuomenės atstovus. Ta platforma siekiama paskatinti ekonominės veiklos vykdytojus parengti savanoriškus veiksmų planus reaguojant į ekstremaliąją vidaus rinkos situaciją. Visų pirma šioje platformoje turi būti funkcija, kuria naudodamosi suinteresuotosios šalys galėtų:
a)  nurodyti savanoriškus veiksmus, kurių reikia norint sėkmingai reaguoti į vidaus rinkos ekstremaliąją situaciją;
b)  teikti mokslines konsultacijas, nuomones ar ataskaitas su krize susijusiais klausimais;
c)  prisidėti keičiantis informacija ir geriausia praktika.
2.  Komisija ir Valdyba atsižvelgia į konkretaus sektoriaus dialogo ir partnerysčių rezultatus, taip pat į atitinkamą suinteresuotųjų subjektų pagal 1 dalį pateiktą informaciją įgyvendinant šį reglamentą.
Pakeitimas 283
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijai padeda Bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliosiose situacijose priemonės komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
1.  Komisijai padeda Vidaus rinkos veikimo ir atsparumo užtikrinimo ekstremaliosiose situacijose komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
Pakeitimas 284
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Komisija, prieš priimdama bet kokį įgyvendinimo aktą pagal šį reglamentą ir atsižvelgdama į jo skubumą, paskelbia jo projektą ir paprašo visų suinteresuotųjų subjektų per pagrįstą laikotarpį pateikti savo pastabas.
Pakeitimas 285
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos arba bet kurios kitos teisėkūros institucijų nustatytos datos.
2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 286
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Pagal 6 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu, dar nepasibaigus šiam laikotarpiui, ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 287
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio pavadinimas
Ataskaita ir peržiūra
Ataskaita, peržiūra ir įvertinimas
Pakeitimas 288
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis
1.  Iki [OL: prašom įrašyti datą – penkeri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir po to kas penkerius metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia nenumatytų atvejų planavimo, budrumo ir bendrosios rinkos reagavimo į ekstremaliąsias situacijas sistemos veikimo ataskaitą, kurioje prireikus siūlomi patobulinimai ir pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
1.  Iki ... [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą: treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau – kas trejus metus Komisija atlieka šio reglamento veiksmingumo vertinimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje visų pirma įvertinami šie aspektai:
a)  Valdybos darbas, taip pat jos darbas, susijęs su kitų atitinkamų Sąjungos lygmens krizių valdymo organų darbu;
b)  testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, mokymai ir krizių protokolai, nurodyti šiame reglamente;
c)  13 straipsnyje nurodyti ekstremaliosios situacijos režimo aktyvavimo kriterijai;
d)  skaitmeninės priemonės, įdiegtos pagal Va dalį.
Prie tos ataskaitos prireikus pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
Pakeitimas 289
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Kiekvieną kartą deaktyvavus ekstremaliosios situacijos režimą, Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ataskaitą dėl reagavimo į ekstremaliosios situacijos sistemos veikimo, prireikus su pasiūlymais dėl patobulinimų. Toje ataskaitoje visų pirma įvertinamas neatidėliotinų priemonių poveikis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintoms pagrindinėms teisėms, t. y. laisvei užsiimti verslu, laisvei ieškoti darbo ir dirbti, taip pat teisei į kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisei, įskaitant teisę streikuoti.
Pakeitimas 290
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  1 dalies tikslais Valdyba ir valstybių narių kompetentingos institucijos Komisijos prašymu jai teikia visą turimą informaciją.
Pakeitimas 291
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio pavadinimas
Panaikinimas
Reglamento (EB) Nr. 2679/98 pakeitimai
Pakeitimas 292
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalis
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2679/98 panaikinamas nuo [data].
Reglamentas (EB) Nr. 2679/98 iš dalies keičiamas taip:
1)  2 straipsnis pakeičiamas taip:
„Šiuo reglamentu nedaroma poveikio naudojimuisi valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu pripažintomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę ar laisvę streikuoti arba imtis kitų veiksmų, numatytų konkrečiose valstybių narių darbo santykių sistemose, laikantis nacionalinės teisės ir (arba) praktikos. Juo taip pat nedaromas poveikis teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti ir užtikrinti jų vykdymą ar imtis kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę teisę ir (arba) praktiką.“
2)  įterpiamas šis straipsnis:
„5 a straipsnis
1.  Aktyvavus Reglamento .../2023 [IMERA] 14 straipsnyje nurodytą vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą, šio reglamento 3, 4 ir 5 straipsniai to režimo galiojimo laikotarpiu nebetaikomi.
2.  1 dalis nedaro poveikio jokiems iš šio reglamento kylantiems įpareigojimams prieš aktyvuojant ekstremaliosios situacijos režimą pagal [IMERA reglamentą].“
Pakeitimas 293
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio pavadinimas
Įsigaliojimas
Įsigaliojimas ir taikymas
Pakeitimas 294
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Šis reglamentas taikomas nuo ... [6 mėn. nuo įsigaliojimo dienos].

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A9-0246/2023).

Atnaujinta: 2023 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika