Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2022/0278(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0246/2023

Ingediende teksten :

A9-0246/2023

Debatten :

PV 12/09/2023 - 8
CRE 12/09/2023 - 8

Stemmingen :

PV 13/09/2023 - 7.7
CRE 13/09/2023 - 7.7
PV 24/04/2024 - 7.7

Aangenomen teksten :

P9_TA(2023)0317
P9_TA(2024)0320

Aangenomen teksten
PDF 415kWORD 166k
Woensdag 13 september 2023 - Straatsburg
Noodinstrument voor de eengemaakte markt
P9_TA(2023)0317A9-0246/2023

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 13 september 2023 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een noodinstrument voor de eengemaakte markt en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad (COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Titel
Voorstel voor een
Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
tot vaststelling van een noodinstrument voor de eengemaakte markt en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad
tot vaststelling van een kader van maatregelen inzake noodsituaties en veerkracht op de interne markt (Verordening tot vaststelling van maatregelen voor noodsituaties op en ter vergroting van de veerkracht van de interne markt) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad
(Voor de EER relevante tekst)
(Voor de EER relevante tekst)
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 1
(1)  Eerdere crises, met name de beginperiode van de COVID-19-pandemie, hebben aangetoond dat de interne markt (ook wel de eengemaakte markt genoemd) en de toeleveringsketens ervan zwaar kunnen worden getroffen door dergelijke crises, en dat passende crisisbeheersingsinstrumenten en coördinatiemechanismen ontbreken, niet alle aspecten van de eengemaakte markt bestrijken of geen tijdige respons op de gevolgen mogelijk maken.
(1)  Eerdere crises, met name de beginperiode van de COVID-19-pandemie, hebben aangetoond dat de interne markt en de toeleveringsketens ervan zwaar kunnen worden getroffen, en dat passende crisisbeheersingsinstrumenten en coördinatiemechanismen ontbreken, niet alle aspecten van de interne markt bestrijken of geen tijdige en doeltreffende respons op dergelijke crises mogelijk maken.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 2
(2)  De Unie was met name aan het begin van de COVID-19-pandemie onvoldoende voorbereid om een efficiënte productie, aankoop en distributie van crisisrelevante niet-medische goederen te verzekeren, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, en de ad-hocmaatregelen die de Commissie nam om de werking van de eengemaakte markt te herstellen en de beschikbaarheid van crisisrelevante niet-medische goederen tijdens de pandemie te waarborgen, waren dan ook per definitie reactief van aard. De pandemie maakte ook duidelijk dat het ontbrak aan een goed overzicht van de productiecapaciteit in de Unie en van de zwakke plekken van de mondiale toeleveringsketens.
(2)  De Unie was met name aan het begin van de COVID-19-pandemie onvoldoende voorbereid om een efficiënte productie, aankoop en distributie van crisisrelevante niet-medische goederen te verzekeren, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, en de ad-hocmaatregelen die de Commissie nam om de werking van de interne markt te herstellen en de beschikbaarheid van crisisrelevante niet-medische goederen tijdens de pandemie te waarborgen, waren dan ook per definitie reactief van aard. De pandemie maakte ook duidelijk dat het ontbrak aan een goed overzicht van de productiecapaciteit in de Unie en van de zwakke plekken van de mondiale toeleveringsketens.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)
(2 bis)  Tijdens de COVID-19-pandemie hadden ongecoördineerde maatregelen ter beperking van het vrije verkeer van personen grote gevolgen voor sleutelsectoren, in het bijzonder die sectoren die afhankelijk zijn van mobiele werknemers, met inbegrip van grensarbeiders en grensoverschrijdende werknemers, die een cruciale rol speelden bij het draaiende houden van de economie van de Unie gedurende die periode.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 3
(3)  De acties van de Commissie liepen enkele weken vertraging op wegens het ontbreken van Uniebrede noodplanningsmaatregelen en omdat niet duidelijk was welk onderdeel van de nationale overheid zij moest contacteren voor een snelle aanpak van de gevolgen van de crisis voor de eengemaakte markt. Bovendien werd duidelijk dat ongecoördineerde beperkende maatregelen van de lidstaten de gevolgen van de crisis voor de eengemaakte markt nog zouden verergeren. Er bleek behoefte te bestaan aan afspraken tussen de autoriteiten van de lidstaten en de Unie wat betreft noodplanning, technische coördinatie en samenwerking en informatie-uitwisseling.
(3)  De acties van de Commissie liepen enkele weken vertraging op wegens het ontbreken van Uniebrede noodplanningsmaatregelen en omdat niet duidelijk was welke nationale autoriteit zij moest contacteren voor een snelle aanpak van de gevolgen van de crisis voor de interne markt. Bovendien werd duidelijk dat ongecoördineerde beperkende maatregelen van de lidstaten de gevolgen van de crisis voor de interne markt nog zouden verergeren. Er bleek behoefte te bestaan aan afspraken tussen de autoriteiten van de lidstaten en de Unie wat betreft noodplanning, technische coördinatie en samenwerking en informatie-uitwisseling. Bovendien bleek dat het ontbreken van doeltreffende coördinatie tussen de lidstaten het tekort aan goederen verergerde en tot meer belemmeringen leidde voor het vrije verkeer van diensten en personen.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)  Vertegenwoordigende organisaties van marktdeelnemers hebben opgemerkt dat marktdeelnemers onvoldoende op de hoogte waren van de crisisresponsmaatregelen van de lidstaten tijdens de pandemie, deels omdat zij niet wisten waar zij dergelijke informatie konden verkrijgen, deels als gevolg van taalbarrières en de administratieve lasten die gepaard gaan met het in elke lidstaat opnieuw navraag moeten doen, met name in een voortdurend veranderende regelgevingsomgeving. Hierdoor konden zij niet met kennis van zaken besluiten nemen over de mate waarin zij tijdens een crisis kunnen vertrouwen op hun recht van vrij verkeer of hun grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten kunnen voortzetten. De beschikbaarheid van informatie over crisisresponsmaatregelen op nationaal en Unieniveau moet worden verbeterd.
(4)  Ondanks het aanvankelijke gebrek aan coördinatie hebben de regels van de interne markt toch een belangrijke rol gespeeld bij het dempen van de negatieve gevolgen van de crisis en bij het waarborgen van een snel herstel van de economie van de Unie, in het bijzonder doordat ze ongerechtvaardigde en onevenredige nationale beperkingen op het niveau van de lidstaten hebben verhinderd en ze een sterke stimulans vormden voor het vinden van gemeenschappelijke oplossingen, daarmee solidariteit bevorderend.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
(5)  De recente gebeurtenissen hebben ook duidelijk gemaakt dat de Unie beter voorbereid moet zijn op mogelijke toekomstige crises, met name gelet op de aanhoudende gevolgen van de klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende natuurrampen en op de mondiale economische en geopolitieke instabiliteit. Aangezien we niet weten hoe toekomstige crises met ernstige gevolgen voor de eengemaakte markt en de toeleveringsketens eruit zullen zien, moet een instrument worden opgezet dat van toepassing is op de gevolgen van uiteenlopende crises voor de eengemaakte markt.
(5)  De recente gebeurtenissen hebben ook duidelijk gemaakt dat de Unie beter voorbereid moet zijn op mogelijke toekomstige crises, met name gelet op de aanhoudende gevolgen van de klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende natuurrampen en op de mondiale economische en geopolitieke instabiliteit. Aangezien we niet weten hoe toekomstige crises met ernstige gevolgen voor de interne markt en de toeleveringsketens eruit zullen zien, moet een instrument worden opgezet dat van toepassing is wanneer zich uiteenlopende crises voordoen met gevolgen voor de interne markt en grensoverschrijdend.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
(6)  Een crisis kan een tweeledig effect hebben op de eengemaakte markt. Enerzijds kan het vrije verkeer binnen de eengemaakte markt worden belemmerd, waardoor de normale werking ervan wordt verstoord. Anderzijds kan een crisis de tekorten aan crisisrelevante goederen en diensten op de eengemaakte markt doen verergeren. De verordening moet betrekking hebben op beide soorten gevolgen voor de eengemaakte markt.
(6)  Een crisis kan een effect hebben op de interne markt in de zin dat het vrije verkeer binnen de interne markt kan worden belemmerd, waardoor de normale werking ervan wordt verstoord. Een crisis kan de tekorten aan crisisrelevante goederen en diensten op de interne markt doen verergeren. Deze verordening moet betrekking hebben op de negatieve gevolgen voor het vrije verkeer van goederen, diensten en personen op de interne markt.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
(7)  Aangezien het moeilijk te voorspellen is hoe toekomstige crises met gevolgen voor de eengemaakte markt en de toeleveringsketens ervan er precies uit zullen zien, moet deze verordening voorzien in een algemeen kader voor de anticipatie en voorbereiding op, het verzachten en tot een minimum beperken van de negatieve gevolgen die een crisis kan hebben voor die markt en toeleveringsketens. .
(7)  Aangezien het moeilijk te voorspellen is hoe toekomstige crises met gevolgen voor de interne markt en de toeleveringsketens ervan er precies uit zullen zien, moet deze verordening voorzien in een algemeen kader voor de anticipatie en voorbereiding op, het verzachten en tot een minimum beperken van de negatieve gevolgen die een crisis kan hebben voor de interne markt en toeleveringsketens, en het versterken van de veerkracht daarvan.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
(8)  Het uit hoofde van deze verordening vastgestelde kader van maatregelen moet op coherente, transparante, efficiënte, evenredige en tijdige wijze worden ingezet, terdege rekening houdend met de noodzaak vitale maatschappelijke functies in stand te houden, waaronder de handhaving van de openbare veiligheid, de staatsveiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid, de verantwoordelijkheid van de lidstaten om de nationale veiligheid te waarborgen en hun bevoegdheid om andere essentiële staatsfuncties te waarborgen, waaronder de territoriale integriteit van de staat en het handhaven van de openbare orde.
(8)  De in deze verordening uiteengezette maatregelen moet op coherente, transparante, efficiënte, evenredige en tijdige wijze worden ingezet, terdege rekening houdend met de noodzaak vitale maatschappelijke functies in stand te houden, waaronder de handhaving van de openbare veiligheid, de staatsveiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid, de verantwoordelijkheid van de lidstaten om de nationale veiligheid te waarborgen en hun bevoegdheid om andere essentiële staatsfuncties te waarborgen, waaronder de territoriale integriteit van de staat en het handhaven van de openbare orde. Deze verordening moet derhalve de aangelegenheden die verband houden met de nationale veiligheid en defensie onverlet laten.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
(9)  Daartoe voorziet deze verordening in het volgende:
(9)  Daartoe voorziet deze verordening in de nodige middelen om ervoor te zorgen dat de interne markt blijft functioneren, met inbegrip van het vrije verkeer van goederen, diensten en personen, waaronder werknemers, en de beschikbaarheid van crisisrelevante goederen en diensten voor burgers, bedrijven en overheidsinstanties tijdens crises.
—  de nodige middelen om ervoor te zorgen dat de eengemaakte markt, de daarop actieve bedrijven en de bijbehorende strategische toeleveringsketens blijven functioneren, met inbegrip van het vrije verkeer van goederen, diensten en personen tijdens crises en de beschikbaarheid van crisisrelevante goederen en diensten voor burgers, bedrijven en overheidsinstanties tijdens crises;
—  een forum dat moet zorgen voor adequate coördinatie, samenwerking en informatie-uitwisseling; en
—  de middelen om de informatie die nodig is voor een gerichte reactie en adequaat marktgedrag van bedrijven en burgers tijdens een crisis, tijdig toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
(10)  Waar mogelijk moet deze verordening het mogelijk maken te anticiperen op gebeurtenissen en crises, door voort te bouwen op de continue analyse van gebieden die van strategisch belang zijn voor de economie van de eengemaakte markt en de voortdurende prognosewerkzaamheden van de Unie.
Schrappen
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
(11)  Deze verordening mag niet overlappen met het bestaande kader voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of andere medische tegenmaatregelen uit hoofde van het EU-kader voor gezondheidsbeveiliging, met inbegrip van Verordening (EU) …/… inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid [(COM(2020) 727)], Verordening (EU) …/… van de Raad betreffende een kader van maatregelen ter waarborging van de levering van in een crisissituatie relevante medische tegenmaatregelen [noodkaderverordening (COM(2021) 577)], Verordening (EU) …/… tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding [(COM(2020) 726)] en Verordening (EU) 2022/123 betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau [EMA-verordening]. Daarom zijn geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en andere medische tegenmaatregelen die op de lijst van artikel 6, lid 1, van de noodkaderverordening voorkomen, uitgesloten van het toepassingsgebied van deze verordening, behalve wat betreft de bepalingen inzake het vrije verkeer tijdens de noodfase voor de eengemaakte markt, en met name die welke bedoeld zijn om het vrije verkeer te herstellen en te vergemakkelijken, alsook het kennisgevingsmechanisme.
(11)  Deze verordening mag niet overlappen met het bestaande kader voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of andere medische tegenmaatregelen uit hoofde van het Uniekader voor gezondheidsbeveiliging, met inbegrip van Verordening (EU) 2022/123 en Verordening (EU) 2022/2371. Daarom zijn geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en andere medische tegenmaatregelen die onder hun toepassingsgebied vallen, uitgesloten van het toepassingsgebied van deze verordening, behalve wat betreft de bepalingen inzake het vrije verkeer tijdens de noodfase voor de interne markt, en met name die welke bedoeld zijn om het vrije verkeer te herstellen en te vergemakkelijken, alsook het kennisgevingsmechanisme.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
(12)  Deze verordening moet een aanvulling vormen op de geïntegreerde EU-regeling politieke crisisrespons die de Raad uit hoofde van zijn Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1993 beheert wat betreft zijn werkzaamheden inzake de effecten op de eengemaakte markt van sectoroverschrijdende crises die politieke besluitvorming vereisen.
(12)  Deze verordening moet een aanvulling vormen op de geïntegreerde Unieregelingen politieke crisisrespons die de Raad uit hoofde van zijn Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1993 beheert wat betreft zijn werkzaamheden inzake de effecten op de interne markt van sectoroverschrijdende crises die politieke besluitvorming vereisen.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
(16)  Om rekening te houden met de uitzonderlijke aard en de mogelijke verreikende gevolgen van een noodsituatie voor de eengemaakte markt voor de fundamentele werking van die markt, moeten overeenkomstig artikel 281, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bij wijze van uitzondering aan de Raad uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om de noodfase voor de eengemaakte markt te activeren.
(16)  Deze verordening moet de arbeidswetgeving of de regelingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden, met inbegrip van de regels inzake gezondheid en veiligheid op het werk, alsook de rechten op het gebied van collectieve onderhandelingen en de autonomie van de sociale partners, onverlet laten.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 17
(17)  Artikel 21 VWEU bepaalt dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De uitvoerige voorwaarden en beperkingen zijn opgenomen in Richtlijn 2004/38/EG. In deze richtlijn worden de algemene beginselen vastgesteld die op deze beperkingen van toepassing zijn en de redenen die kunnen worden aangevoerd om dergelijke maatregelen te rechtvaardigen. Het betreft redenen van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid. In dit verband kunnen beperkingen van het vrije verkeer gerechtvaardigd zijn indien zij evenredig en niet-discriminerend zijn. Deze verordening heeft niet als doel aanvullende gronden ter beperking van het recht van vrij verkeer van personen vast te stellen naast die van hoofdstuk VI van Richtlijn 2004/38/EG.
(17)   Wanneer de krachtens deze verordening uit te voeren activiteiten gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens, moet die verwerking in overeenstemming zijn met de desbetreffende Uniewetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, namelijk Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1 bis en Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad1 ter.
__________________
1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
1 ter Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 18
(18)  De maatregelen voor het herstel en de vergemakkelijking van het vrije verkeer van personen en alle andere maatregelen die van invloed zijn op het vrije verkeer van personen waarin deze verordening voorziet, zijn gebaseerd op artikel 21 VWEU en vormen een aanvulling op Richtlijn 2004/38/EG, zonder afbreuk te doen aan de toepassing daarvan tijdens noodsituaties voor de eengemaakte markt. Die maatregelen mogen niet leiden tot het toestaan of rechtvaardigen van beperkingen van het vrije verkeer die in strijd zijn met de Verdragen of met andere Unierechtelijke bepalingen.
(18)  Deze verordening voorziet in rechten en verplichtingen voor marktdeelnemers, in het bijzonder natuurlijke of rechtspersonen, met inbegrip van tijdelijke samenwerkingsverbanden en ondernemingen, die producten of diensten van kritiek belang op de markt aanbieden. Bovendien definieert de verordening gebieden die van systemisch en vitaal belang zijn voor de werking van de interne markt, in het bijzonder gebieden die verband houden met het grensoverschrijdende vrije verkeer van goederen, diensten en personen, waaronder op de gebieden voedingsmiddelen, vervoer, onderhoud, gezondheid en informatietechnologieën.
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 19
(19)  In artikel 45 VWEU is het recht op vrij verkeer van werknemers neergelegd, met inachtneming van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. Deze verordening omvat bepalingen die een aanvulling vormen op de bestaande maatregelen om het vrije verkeer van personen te versterken, de transparantie te vergroten en administratieve bijstand te verlenen tijdens noodsituaties voor de eengemaakte markt. Die maatregelen behelzen het opzetten en beschikbaar stellen van de centrale contactpunten voor werknemers en hun vertegenwoordigers in de lidstaten en op Unieniveau tijdens de waakzaamheids- en de noodfase voor de eengemaakte markt als bedoeld in deze verordening.
(19)  Met het oog op de goede werking van de interne markt moet bij deze verordening een Raad inzake noodsituaties en veerkracht op de interne markt (“de raad”) worden ingesteld die de Commissie adviseert over passende maatregelen om op de gevolgen van een crisis te anticiperen, deze te voorkomen of erop te reageren. Het Europees Parlement moet een deskundige als lid van de raad kunnen benoemen. De Commissie moet vertegenwoordigers van andere crisisrelevante organen op Unieniveau als waarnemers uitnodigen voor de relevante vergaderingen van de raad, waaronder, indien van toepassing, vertegenwoordigers van het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité. De Commissie moet ervoor zorgen dat het Europees Parlement alle documenten tegelijk met de vertegenwoordigers van de lidstaten ontvangt. Het Europees Parlement moet ook systematisch toegang hebben tot de vergaderingen van de raad waarvoor deskundigen van de lidstaten worden uitgenodigd. In overeenstemming met de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en met de bilaterale overeenkomsten tussen de Unie en de Zwitserse Bondsstaat moet de deelname van vertegenwoordigers van de EVA-staten als waarnemers worden gewaarborgd. De raad moet met name de Commissie bijstaan en adviseren met betrekking tot maatregelen die gevolgen hebben voor het vrije verkeer van goederen, diensten en personen, met inbegrip van werknemers, met bijzondere aandacht voor mobiele werknemers, met inbegrip van grensarbeiders en grensoverschrijdende werknemers.
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 20
(20)  Indien de lidstaten ter voorbereiding op en tijdens noodsituaties voor de eengemaakte markt maatregelen nemen die van invloed zijn op het vrije verkeer van goederen of personen of op de vrije dienstverrichting, moeten zij die maatregelen beperken tot wat nodig is en moeten zij die opheffen zodra de situatie dat toelaat. Die maatregelen moeten in overeenstemming zijn met de beginselen van evenredigheid en non-discriminatie en moeten rekening houden met de specifieke situatie van grensregio’s.
(20)   Het is van essentieel belang voor meer transparantie en verantwoordingsplicht te zorgen, met name in tijden van crisis, in overeenstemming met de waarden waar de Unie op stoelt. Het Europees Parlement speelt een sleutelrol bij het waarborgen van democratische verantwoordingsplicht. Deze verordening moet derhalve voorzien in regels voor het verdiepen van de dialoog over noodsituaties en veerkracht tussen de Commissie, het Europees Parlement en de Raad.
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 21
(21)   Bij de activering van de noodfase voor de eengemaakte markt moeten de lidstaten worden verplicht crisisrelevante beperkingen van het vrije verkeer te melden.
(21)   Om een doeltreffende coördinatie en uitwisseling van informatie in noodsituaties te waarborgen, voorziet deze verordening in een verplichting voor de lidstaten om centrale verbindingsbureaus aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van contacten met het door de Commissie aangewezen centrale verbindingsbureau op het niveau van de Unie en met de centrale verbindingsbureaus van de andere lidstaten.
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Overweging 22
(22)  Wanneer de Commissie onderzoekt of aangemelde ontwerpmaatregelen of vastgestelde maatregelen verenigbaar zijn met het evenredigheidsbeginsel, moet zij terdege rekening houden met de zich ontwikkelende crisissituatie en met de vaak beperkte informatie waarover de lidstaten beschikken wanneer zij de opkomende risico’s in de context van de crisis trachten te verminderen. Indien dat gezien de omstandigheden gerechtvaardigd en noodzakelijk is, kan de Commissie op basis van alle beschikbare informatie, waaronder specialistische of wetenschappelijke informatie, onderzoeken of de argumenten van de lidstaten die het voorzorgsbeginsel aanvoeren als reden om beperkingen van het vrije verkeer van personen vast te stellen, gegrond zijn. De Commissie moet ervoor zorgen dat dergelijke maatregelen in overeenstemming zijn met het Unierecht en geen ongerechtvaardigde belemmeringen voor de werking van de eengemaakte markt opwerpen. De Commissie moet zo snel mogelijk reageren op de kennisgevingen van de lidstaten, rekening houdend met de omstandigheden van de specifieke crisis, doch uiterlijk binnen de in deze verordening vastgestelde termijnen.
(22)   Veerkracht is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de interne markt één van haar uiteindelijke doelen, namelijk de ondersteuning van de economie van de Unie, kan verwezenlijken. Deze verordening moet het mogelijk maken te anticiperen op gebeurtenissen en crises, door voort te bouwen op de continue analyse van gebieden die van cruciaal belang zijn voor de economie van de interne markt en de voortdurende prognosewerkzaamheden van de Unie. Om de crisisparaatheid van alle actoren te waarborgen, moeten regels worden vastgesteld voor tenminste elke twee jaar te houden stresstests, opleidingen en crisisprotocollen waarbij niet alleen alle relevante nationale autoriteiten, maar ook belanghebbenden zoals bedrijven, sociale partners en deskundigen worden betrokken. Het is daarnaast essentieel regels vast te stellen inzake strategische reserves van goederen van cruciaal belang, ter waarborging van een doeltreffende uitwisseling van informatie en om de lidstaten bij te staan bij het coördineren en stroomlijnen van hun inspanningen.
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Overweging 23
(23)  Om ervoor te zorgen dat de specifieke noodmaatregelen voor de eengemaakte markt waarin deze verordening voorziet, alleen worden gebruikt wanneer zij onontbeerlijk zijn voor de reactie op een specifieke noodsituatie voor de eengemaakte markt, moet voor die maatregelen afzonderlijke activering door middel van uitvoeringshandelingen van de Commissie vereist zijn, onder vermelding van de redenen voor de activering en van de crisisrelevante goederen of diensten waarop de maatregelen betrekking hebben.
(23)   Om vast te stellen welke sectoren van cruciaal belang zijn, moet een methode worden ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met specifieke criteria, in concreto de handelsstromen, vraag en aanbod, concentratie van aanbod, de productie en productiecapaciteiten in de Unie en de wereld in de verschillende stadia van de waardeketen, en de onderlinge afhankelijkheid tussen marktdeelnemers.
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Overweging 24
(24)  Om er bovendien voor te zorgen dat de uitvoeringshandelingen evenredig zijn en dat de rol van de marktdeelnemers in het kader van crisisbeheersing wordt geëerbiedigd, zou de Commissie de noodfase voor de eengemaakte markt uitsluitend moeten activeren wanneer marktdeelnemers niet in staat zijn binnen een redelijke termijn op vrijwillige basis een oplossing te bieden. De redenen daarvoor moeten in alle uitvoeringshandelingen ten aanzien van alle specifieke aspecten van de crisis worden vermeld.
(24)   Het is belangrijk de toeleveringsketens van goederen en diensten van cruciaal belang tijdens de waakzaamheidsfase in kaart te brengen en te monitoren, evenals het vrije verkeer van categorieën van werknemers van cruciaal belang, voorafgaand aan een noodsituatie op de interne markt. Om rekening te houden met de activering van de waakzaamheidsfase en de mogelijke gevolgen daarvan voor de goede werking van de interne markt, moeten aan de Commissie overeenkomstig artikel 291, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om die fase te activeren. De waakzaamheidsfase moet worden geactiveerd voor een periode van ten hoogste zes maanden, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens zes maanden, waarbij naar behoren rekening moet worden gehouden met het advies van de raad. De Commissie moet het Europees Parlement en de Raad een verslag doen toekomen met haar bevindingen betreffende de monitoring - gedurende de waakzaamheidsfase - van de toeleveringsketens van goederen en diensten van cruciaal belang, het vrije verkeer van de categorieën van werknemers van cruciaal belang, en de lijst van de meest relevante marktdeelnemers.
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Overweging 25
(25)  De Commissie mag de informatieverzoeken met antwoordplicht voor marktdeelnemers alleen inzetten wanneer de informatie die nodig is om adequaat te reageren op de noodsituatie voor de eengemaakte markt — zoals informatie die nodig is voor de aankoop van goederen door de Commissie namens de lidstaten of voor het ramen van de productiecapaciteit van fabrikanten van crisisrelevante goederen waarvan de toeleveringsketens zijn verstoord — niet uit openbare bronnen of op vrijwillige basis kan worden verkregen.
(25)   De Commissie moet de ernst van de verstoringen van de werking van de interne markt en de gevolgen van een crisis zorgvuldig beoordelen op basis van concreet en betrouwbaar bewijsmateriaal, en daarbij terdege rekening houden met de criteria zoals vastgelegd in deze verordening.
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Overweging 26
(26)   Indien nodig moeten met de activering van de noodfase voor de eengemaakte markt ook bepaalde crisisresponsprocedures in gang worden gezet die voorzien in aanpassingen van de regels inzake het ontwerp, de productie, de conformiteitsbeoordeling en het in de handel brengen van goederen die zijn onderworpen aan geharmoniseerde voorschriften van de Unie. Deze crisisresponsprocedures moeten het mogelijk maken als crisisrelevant aangemerkte producten snel in de handel te brengen in een noodsituatie. De conformiteitsbeoordelingsinstanties moeten de conformiteitsbeoordeling van crisisrelevante goederen voorrang geven boven alle andere lopende aanvragen voor andere producten. Anderzijds moeten de nationale bevoegde autoriteiten, indien de conformiteitsbeoordelingsprocedures onnodig vertraagd zijn, vergunningen kunnen afgeven om producten die niet de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedures hebben doorlopen, op hun markt in de handel te brengen, mits zij aan de toepasselijke veiligheidseisen voldoen. Dergelijke vergunningen zijn alleen geldig op het grondgebied van de lidstaat van afgifte en de looptijd ervan is beperkt tot de duur van de noodfase voor de eengemaakte markt. Bovendien moet het mechanisme van het vermoeden van conformiteit op bepaalde punten worden versoepeld om het makkelijker te maken het aanbod van crisisrelevante producten te vergroten. In de context van een noodsituatie voor de eengemaakte markt moeten de fabrikanten van crisisrelevante goederen ook kunnen vertrouwen op nationale en internationale normen, die een beschermingsniveau bieden dat gelijkwaardig is aan dat van de geharmoniseerde Europese normen. In gevallen waarin er geen geharmoniseerde Europese normen bestaan of de naleving ervan ernstig wordt bemoeilijkt door de verstoringen van de eengemaakte markt, moet de Commissie de mogelijkheid hebben om vrijwillige of verplichte gemeenschappelijke technische specificaties op te stellen om de fabrikanten gebruiksklare technische oplossingen te bieden.
(26)   Om rekening te houden met de buitengewone aard en de mogelijke verreikende gevolgen van de activering van de noodfase voor de interne markt, die een negatief effect op het vrije verkeer van goederen, diensten en personen kan hebben, en om gepaste publieke toetsing te waarborgen, moet de noodfase voor de interne markt uitsluitend worden geactiveerd middels een wetgevingshandeling na een besluit over een voorstel van de Commissie dat meteen door zowel het Europees Parlement als de Raad wordt vastgesteld. Met het oog op snelle besluitvorming in tijden van crisis kunnen besluiten betreffende de activering van de noodfase voor de interne markt middels urgentieprocedures worden vastgesteld, aangezien deze in het verleden reeds succesvol zijn gebruikt.
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Overweging 27
(27)  Het doorvoeren van deze crisisrelevante aanpassingen van de desbetreffende sectorale geharmoniseerde regels van de Unie vereist gerichte aanpassingen van de volgende 19 sectorale kaders: Richtlijn 2000/14/EG, Richtlijn 2006/42/EG, Richtlijn 2010/35/EU, Richtlijn 2013/29/EU, Richtlijn 2014/28/EU, Richtlijn 2014/29/EU, Richtlijn 2014/30/EU, Richtlijn 2014/31/EU, Richtlijn 2014/32/EU, Richtlijn 2014/33/EU, Richtlijn 2014/34/EU, Richtlijn 2014/35/EU, Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2014/68/EU, Verordening (EU) 2016/424, Verordening (EU) 2016/425, Verordening (EU) 2016/426, Verordening (EU) 2019/1009 en Verordening (EU) nr. 305/2011. De activering van de noodprocedures moet afhankelijk worden gesteld van de activering van de noodfase voor de eengemaakte markt en moet beperkt blijven tot de als crisisrelevant aangemerkte producten.
(27)   De activering van de noodprocedures moet afhankelijk worden gesteld van de activering van de noodfase voor de interne markt en moet beperkt blijven tot de als crisisrelevant aangemerkte producten. De activering van de noodfase voor de interne markt moet derhalve, in voorkomend geval, ook de toepassing in gang zetten van bepaalde crisisresponsprocedures voor het ontwerp, de productie, de conformiteitsbeoordeling en het in de handel brengen van goederen waar geharmoniseerde regels van de Unie of de regels van het kader voor algemene productveiligheid op van toepassing zijn, beperkt tot de als crisisrelevant aangemerkte producten.
Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Overweging 28
(28)  In geval van aanzienlijke risico’s voor de werking van de eengemaakte markt, ernstige tekorten aan of een uitzonderlijk grote vraag naar goederen van strategisch belang, kunnen Uniemaatregelen om de beschikbaarheid van crisisrelevante producten te waarborgen, zoals als prioritair aangemerkte bestellingen, onmisbaar blijken voor het herstel van de normale werking van de eengemaakte markt.
(28)   Door de lidstaten opgelegde beperkingen van het vrije verkeer van goederen, diensten en personen moeten worden verboden, tenzij deze niet-discriminerend, gerechtvaardigd en evenredig zijn. Het moet niet mogelijk zijn de in de Verdragen vastgelegde fundamentele vrijheden op te schorten in tijden van crisis en de lidstaten moeten noodsituaties niet als voorwendsel aangrijpen om beperkingen vast te stellen die verder gaan dan waarin de regels van de Verdragen voorzien. Elke respons op een noodsituatie voor de interne markt moet strikt in overeenstemming zijn met die regels, alsook met de regels van deze verordening. Indien de lidstaten ter voorbereiding op en tijdens noodsituaties voor de interne markt maatregelen nemen die van invloed zijn op het vrije verkeer van goederen of personen of op de vrije dienstverrichting, moeten zij die maatregelen beperken tot wat nodig is en moeten zij die opheffen zodra de noodfase gedeactiveerd is, of eerder, indien zij niet langer nodig zijn. Die maatregelen moeten in overeenstemming zijn met de beginselen van evenredigheid en non-discriminatie en moeten rekening houden met de specifieke situatie van grensregio’s.
Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Overweging 29
(29)  Om de koopkracht en de onderhandelingspositie van de Commissie tijdens de waakzaamheids- en de noodfase voor de eengemaakte markt optimaal te benutten, moeten de lidstaten de Commissie kunnen verzoeken namens hen in te kopen.
(29)  Vertegenwoordigende organisaties van marktdeelnemers hebben opgemerkt dat marktdeelnemers onvoldoende op de hoogte waren van de crisisresponsmaatregelen van de lidstaten tijdens de pandemie, deels omdat zij niet wisten waar zij dergelijke informatie konden verkrijgen, deels als gevolg van taalbarrières en de administratieve lasten die gepaard gaan met het in elke lidstaat opnieuw navraag moeten doen, met name in een voortdurend veranderende regelgevingsomgeving. Hierdoor konden zij niet met kennis van zaken besluiten nemen over de mate waarin zij tijdens een crisis kunnen vertrouwen op hun recht van vrij verkeer of hun grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten kunnen voortzetten. De beschikbaarheid van informatie over crisisresponsmaatregelen op nationaal en Unieniveau moet worden verbeterd.
Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Overweging 30
(30)  Wanneer er tijdens een noodsituatie voor de eengemaakte markt een ernstig tekort aan crisisrelevante producten of diensten op de eengemaakte markt bestaat en het duidelijk is dat de op die markt actieve marktdeelnemers geen van die goederen produceren, maar in beginsel in staat zijn hun productielijnen te herbestemmen of onvoldoende capaciteit zouden kunnen hebben om de benodigde goederen of diensten te leveren, moet de Commissie de lidstaten in laatste instantie kunnen aanbevelen maatregelen te nemen om de opschaling of herbestemming van de productiecapaciteit van fabrikanten of van de capaciteit van de dienstverleners om crisisrelevante diensten te verlenen, te vergemakkelijken of te eisen. Daarbij informeert de Commissie de lidstaten over de ernst van het tekort en de soorten crisisrelevante goederen of diensten die nodig zijn, en verleent zij ondersteuning en advies met betrekking tot de flexibiliteit die het EU-acquis biedt voor dergelijke doeleinden.
(30)  Artikel 21 VWEU bepaalt dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De uitvoerige voorwaarden en beperkingen zijn opgenomen in Richtlijn 2004/38/EG. In deze richtlijn worden de algemene beginselen vastgesteld die op deze beperkingen van toepassing zijn en de redenen die kunnen worden aangevoerd om dergelijke maatregelen te rechtvaardigen. Het betreft redenen van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid. In dit verband kunnen beperkingen van het vrije verkeer gerechtvaardigd zijn indien zij evenredig en niet-discriminerend zijn. Deze verordening heeft niet als doel aanvullende gronden ter beperking van het recht van vrij verkeer van personen vast te stellen naast die van hoofdstuk VI van Richtlijn 2004/38/EG.
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Overweging 31
(31)  De maatregelen die voor flexibiliteit in de regelgeving zorgen, bieden de Commissie de mogelijkheid de lidstaten aan te bevelen de vergunningsverleningsprocedures te versnellen voor de vergunningen die nodig zijn om de capaciteit voor de productie van crisisrelevante goederen of voor de verlening van crisisrelevante diensten, te vergroten.
(31)  De maatregelen voor de vergemakkelijking van het vrije verkeer van personen en alle andere maatregelen die van invloed zijn op het vrije verkeer van personen waarin deze verordening voorziet, zijn gebaseerd op artikel 21 VWEU en vormen een aanvulling op Richtlijn 2004/38/EG, zonder afbreuk te doen aan de toepassing daarvan tijdens noodsituaties voor de interne markt. Die maatregelen mogen niet leiden tot het toestaan of rechtvaardigen van beperkingen van het vrije verkeer die in strijd zijn met de Verdragen of met andere Unierechtelijke bepalingen.
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Overweging 32
(32)  Om ervoor te zorgen dat crisisrelevante goederen beschikbaar zijn tijdens de noodfase voor de eengemaakte markt, kan de Commissie bovendien de marktdeelnemers die actief zijn in crisisrelevante toeleveringsketens verzoeken voorrang te geven aan bestellingen van inputs die nodig zijn voor de productie van crisisrelevante eindproducten of aan bestellingen van dergelijke eindproducten zelf. Indien een marktdeelnemer weigert dergelijke bestellingen te aanvaarden en voorrang te geven, kan de Commissie op basis van objectief bewijs waaruit blijkt dat de beschikbaarheid van crisisrelevante goederen onontbeerlijk is, besluiten de betrokken marktdeelnemers te verzoeken bepaalde bestellingen te aanvaarden en voorrang te geven, waarbij de uitvoering van die bestellingen voorrang krijgt boven andere privaat- of publiekrechtelijke verplichtingen. Indien de marktdeelnemer de bestelling niet aanvaardt, moet hij legitieme redenen aanvoeren voor de afwijzing van het verzoek. De Commissie kan die gemotiveerde toelichting of delen ervan openbaar maken, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie.
(32)   In artikel 45 VWEU is het recht op vrij verkeer van werknemers neergelegd, met inachtneming van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. Deze verordening omvat bepalingen die een aanvulling vormen op de bestaande maatregelen om het vrije verkeer van personen te faciliteren, de transparantie te vergroten en administratieve bijstand te verlenen tijdens noodsituaties voor de interne markt. Die maatregelen behelzen het opzetten en beschikbaar stellen van de centrale contactpunten voor werknemers en hun vertegenwoordigers in de lidstaten en op Unieniveau tijdens de waakzaamheids- en de noodfase voor de interne markt als bedoeld in deze verordening. De lidstaten en de Commissie worden aangemoedigd om voor het opzetten en de werking van deze contactpunten gebruik te maken van bestaande instrumenten. Dergelijke contactpunten moeten actief zijn wanneer er geen sprake is van een noodfase en dienen ertoe de communicatie tussen de lidstaten en de raad te faciliteren.
Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Overweging 33
(33)   Voorts kan de Commissie, om de beschikbaarheid van crisisrelevante goederen tijdens de noodfase voor de eengemaakte markt te waarborgen, de lidstaten aanbevelen strategische reserves te verdelen, met inachtneming van de beginselen van solidariteit, noodzakelijkheid en evenredigheid.
(33)   Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend ten aanzien van de mogelijkheid ondersteunende maatregelen vast te stellen om het vrije verkeer van personen te vergemakkelijken. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad.
Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Overweging 34
(34)  Wanneer de krachtens deze verordening uit te voeren activiteiten gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens, moet die verwerking in overeenstemming zijn met de desbetreffende Uniewetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, namelijk Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad41 en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad42.
(34)  De activering van de waakzaamheids- of noodfase voor de interne markt moet een verplichting genereren voor de lidstaten om de Commissie ervan op de hoogte te brengen dat maatregelen houdende crisisrelevante beperkingen van het vrije verkeer van goederen, diensten en personen, met inbegrip van werknemers, worden vastgesteld, vergezeld met een onderbouwing van die maatregelen. De verklaring betreffende de evenredigheid van die maatregelen moet rekening houden met de gevolgen van de maatregelen, hun reikwijdte, en verwachte duur.
__________________
41 Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
42 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Overweging 35
(35)  Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend ten aanzien van de mogelijkheid ondersteunende maatregelen vast te stellen om het vrije verkeer van personen te vergemakkelijken en een lijst op te stellen met individuele streefcijfers (hoeveelheden en termijnen) voor de strategische reserves die de lidstaten moeten aanhouden, zodat de doelstellingen van het initiatief worden verwezenlijkt. Voorts moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend voor de activering van de waakzaamheidsfase en van waakzaamheidsmaatregelen om de strategische toeleveringsketens zorgvuldig te monitoren en het aanleggen van strategische reserves van goederen van strategisch belang te coördineren. Bovendien moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend wat betreft de activering van specifieke noodmaatregelen tijdens een noodsituatie voor de eengemaakte markt, om een snelle en gecoördineerde respons mogelijk te maken. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad.
(35)   Wanneer de Commissie onderzoekt of aangemelde ontwerpmaatregelen of vastgestelde maatregelen verenigbaar zijn met het evenredigheidsbeginsel, moet zij terdege rekening houden met de zich ontwikkelende crisissituatie en met de vaak beperkte informatie waarover de lidstaten beschikken wanneer zij de opkomende risico’s in de context van de crisis trachten te verminderen. Indien dat gezien de omstandigheden gerechtvaardigd en noodzakelijk is, kan de Commissie op basis van alle beschikbare informatie, waaronder specialistische of wetenschappelijke informatie, onderzoeken of de argumenten van de lidstaten gegrond zijn. De Commissie moet ervoor zorgen dat dergelijke maatregelen in overeenstemming zijn met het Unierecht en geen ongerechtvaardigde belemmeringen voor de werking van de interne markt opwerpen. De Commissie moet zo snel mogelijk reageren op de kennisgevingen van de lidstaten, rekening houdend met de omstandigheden van de specifieke crisis, doch uiterlijk binnen de in deze verordening vastgestelde termijnen.
Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Overweging 36
(36)  Deze verordening is in overeenstemming met de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (“het Handvest”) worden erkend. De verordening eerbiedigt met name het recht op eerbiediging van het privéleven van de marktdeelnemers zoals neergelegd in artikel 7 van het Handvest, het recht op de bescherming van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 8 van het Handvest, de bij artikel 16 van het Handvest beschermde vrijheid van ondernemerschap en contractvrijheid, het bij artikel 17 van het Handvest beschermde recht op eigendom, het bij artikel 26 van het Handvest beschermde recht op collectieve onderhandelingen en op collectieve actie, en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht als bedoeld in artikel 47 van het Handvest. Daar de doelstellingen van deze verordening niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het optreden beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken. De verordening mag geen afbreuk doen aan de bij het VWEU erkende autonomie van de sociale partners.
(36)  Indien de Commissie van oordeel is dat de meegedeelde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het Unierecht, kan zij een besluit nemen waarin deze lidstaat wordt gelast de aangemelde ontwerpmaatregel te wijzigen of er helemaal vanaf te zien. Het nemen van besluiten geschiedt onverminderd de bevoegdheden van de Commissie als hoedster van de Verdragen, in concreto haar taak om het vrije verkeer van goederen, diensten en personen te waarborgen. Om de doeltreffende uitvoering van deze verordening te waarborgen, moet de Commissie passend reageren op inbreuken op het Unierecht, in concreto middels inbreukprocedures.
Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Overweging 37
(37)  De Unie blijft zich ten volle inzetten voor internationale solidariteit en staat volledig achter het beginsel dat alle noodzakelijk geachte maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen, waaronder die welke nodig zijn om kritieke tekorten te voorkomen of te verhelpen, op doelgerichte, transparante, evenredige wijze en op tijdelijke basis worden uitgevoerd en in overeenstemming zijn met de WTO-verplichtingen.
(37)   Om ervoor te zorgen dat burgers, consumenten, marktdeelnemers en werknemers en hun vertegenwoordigers in noodsituaties bijstand wordt verleend, moeten nationale centrale contactpunten en een centraal contactpunt op het niveau van de Unie worden opgericht. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat eenieder die gevolgen van nationale crisisresponsmaatregelen ondervindt van de bevoegde autoriteiten in heldere en begrijpelijk taal, en op laagdrempelige wijze voor personen met een handicap, relevante informatie krijgt.
Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Overweging 38
(38)  Het Uniekader omvat interregionale elementen om samenhangende, multisectorale, grensoverschrijdende waakzaamheids- en noodmaatregelen voor de eengemaakte markt vast te stellen, met name rekening houdend met de middelen, capaciteiten en kwetsbaarheden in naburige regio’s, in het bijzonder grensregio’s.
(38)   Om ervoor te zorgen dat de specifieke noodmaatregelen voor de interne markt waarin deze verordening voorziet alleen worden gebruikt wanneer zij onontbeerlijk zijn voor de reactie op een specifieke noodsituatie voor de interne markt, moet voor die maatregelen afzonderlijke activering door middel van uitvoeringshandelingen van de Commissie vereist zijn, onder vermelding van de redenen voor de activering en van de crisisrelevante goederen of diensten waarop de maatregelen betrekking hebben.
Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Overweging 39
(39)  In voorkomend geval overlegt de Commissie namens de Unie of werkt zij namens de Unie samen met betrokken derde landen, in het bijzonder ontwikkelingslanden, teneinde coöperatieve oplossingen te vinden voor verstoringen van de toeleveringsketens, in overeenstemming met de internationale verplichtingen. In voorkomend geval vindt hiervoor coördinatie plaats in de desbetreffende internationale fora.
(39)   Om er bovendien voor te zorgen dat de uitvoeringshandelingen evenredig zijn en dat de rol van de marktdeelnemers in het kader van crisisbeheersing wordt geëerbiedigd, moet de Commissie de noodfase voor de interne markt uitsluitend activeren wanneer marktdeelnemers niet in staat zijn binnen een redelijke termijn op vrijwillige basis een oplossing te bieden. De redenen daarvoor moeten in alle uitvoeringshandelingen ten aanzien van alle specifieke aspecten van de crisis worden vermeld.
Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Overweging 40
(40)  Met het oog op de vaststelling van een kader van crisisprotocollen moet aan de Commissie de bevoegdheid worden verleend om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen in aanvulling op het regelgevingskader van deze verordening door nadere invulling te geven aan de modaliteiten voor samenwerking tussen de lidstaten en de autoriteiten van de Unie tijdens de waakzaamheids- en de noodfase voor de eengemaakte markt, veilige informatie-uitwisseling en risico- en crisiscommunicatie. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
(40)  De Commissie moet de informatieverzoeken met antwoordplicht voor marktdeelnemers alleen in laatste instantie inzetten wanneer de informatie die nodig is om adequaat te reageren op de noodsituatie voor de interne markt — zoals informatie die nodig is voor de aankoop van goederen door de Commissie namens de lidstaten of voor het ramen van de productiecapaciteit van fabrikanten van crisisrelevante goederen waarvan de toeleveringsketens zijn verstoord — niet uit openbare bronnen of op enige andere wijze op vrijwillige basis kan worden verkregen, in samenwerking met de raad en de lidstaten.
Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Overweging 41
(41)  Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad, die voorziet in een mechanisme voor bilateraal overleg over belemmeringen voor de werking van de eengemaakte markt, is zelden gebruikt en is achterhaald. De evaluatie heeft uitgewezen dat de oplossingen waarin die verordening voorziet, niet aansluiten op de praktijk van complexe crises, die niet beperkt blijven tot incidenten aan de grens van twee naburige lidstaten. Dientengevolge moet die verordening worden ingetrokken.
(41)   In geval van aanzienlijke risico’s voor de werking van de interne markt, ernstige tekorten aan of een uitzonderlijk grote vraag naar goederen van kritiek belang, kunnen Uniemaatregelen om de beschikbaarheid van crisisrelevante producten te waarborgen, zoals als prioritair aangemerkte bestellingen, onmisbaar blijken voor het herstel van de normale werking van de interne markt.
Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)
(41 bis)  Wanneer er tijdens een noodsituatie voor de interne markt een ernstig tekort aan crisisrelevante goederen of diensten op de interne markt bestaat en het duidelijk is dat de op de interne markt actieve marktdeelnemers geen van die goederen produceren, maar in beginsel in staat zijn hun productielijnen te herbestemmen of voldoende capaciteit zouden kunnen hebben om de benodigde goederen of diensten te leveren, moet de Commissie de lidstaten in laatste instantie kunnen aanbevelen maatregelen te nemen om de opschaling of herbestemming van de productiecapaciteit van fabrikanten of van de capaciteit van de dienstverleners om crisisrelevante diensten te verlenen, te vergemakkelijken of te verzoeken. Daarbij moet de Commissie de lidstaten informeren over de ernst van het tekort en de soorten crisisrelevante goederen of diensten die nodig zijn, en moet zij ondersteuning en advies verlenen met betrekking tot de flexibiliteit die het Unie-acquis biedt voor dergelijke doeleinden.
Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 ter (nieuw)
(41 ter)  De maatregelen die voor flexibiliteit in de regelgeving zorgen, bieden de Commissie de mogelijkheid de lidstaten aan te bevelen de vergunningsverleningsprocedures te versnellen voor de vergunningen die nodig zijn om de capaciteit voor de productie van crisisrelevante goederen of voor de verlening van crisisrelevante diensten, te vergroten.
Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 quater (nieuw)
(41 quater)   Om ervoor te zorgen dat crisisrelevante goederen beschikbaar zijn tijdens de noodfase voor de interne markt, kan de Commissie marktdeelnemers die actief zijn in crisisrelevante toeleveringsketens bovendien verzoeken voorrang te geven aan bestellingen van crisisrelevante goederen of aan bestellingen van inputs die nodig zijn voor de productie van crisisrelevante goederen. Indien een marktdeelnemer weigert in te gaan op een verzoek om voorrang te geven aan dergelijke bestellingen, in weerwil van objectief bewijs waaruit blijkt dat de beschikbaarheid van crisisrelevante goederen onontbeerlijk is, kan de Commissie de betrokken marktdeelnemer verzoeken bepaalde bestellingen te aanvaarden en voorrang te geven, waarbij de uitvoering van die bestellingen voorrang krijgt boven alle andere privaat- of publiekrechtelijke verplichtingen. Indien de marktdeelnemer weigert op dit verzoek in te gaan, moet hij legitieme redenen aanvoeren voor de afwijzing van het verzoek.
Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 quinquies (nieuw)
(41 quinquies)  Om voor uniforme voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te zorgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend wat betreft de activering van specifieke noodresponsmaatregelen tijdens een noodsituatie voor de interne markt, om een snelle en gecoördineerde respons mogelijk te maken. De als prioritair aangemerkte bestelling moet worden geplaatst tegen een billijke en redelijke prijs, met inbegrip van, in voorkomend geval, passende compensatie voor alle bijkomende kosten voor de marktdeelnemer, waaronder kosten in verband met - bijvoorbeeld - contracten in derde landen of voor het wijzigen van productielijnen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011.
Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 sexies (nieuw)
(41 sexies)  In het geval van een ernstig tekort aan crisisrelevante goederen en diensten dat een lidstaat treft, kan de betrokken lidstaat bovendien de Commissie daarvan in kennis stellen, met opgave van de benodigde hoeveelheden. De Commissie moet de informatie doorgeven aan alle bevoegde autoriteiten en voor coördinatie zorgen van de reacties van de lidstaten. Voorts kan de Commissie, om de beschikbaarheid van crisisrelevante goederen tijdens een noodfase voor de interne markt te waarborgen, de lidstaten aanbevelen strategische reserves te verdelen, met inachtneming van de beginselen van solidariteit, noodzakelijkheid en evenredigheid.
Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 septies (nieuw)
(41 septies)  Om de koopkracht en de onderhandelingspositie van de Commissie tijdens de waakzaamheids- en noodfase voor de interne markt optimaal te benutten, moeten de lidstaten de Commissie kunnen verzoeken namens hen in te kopen. Het is ook van cruciaal belang ervoor te zorgen dat de lidstaten hun acties met steun van de Commissie en de raad coördineren alvorens een aanbesteding uit te schrijven voor crisisrelevante goederen en diensten. Transparantie is een van de belangrijkste beginselen van doeltreffende openbare aanbestedingen, dat concurrentie bevordert, voor grotere doeltreffendheid zorgt, en een gelijk speelveld tot stand brengt. Het Europees Parlement moet worden geïnformeerd over procedures voor gezamenlijke aanbestedingen in het kader van deze verordening en moet, op verzoek, inzage krijgen in de contracten die in het kader van die procedures worden gesloten, onder voorbehoud van de adequate bescherming van commercieel gevoelige informatie, met inbegrip van bedrijfsgeheimen.
Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 octies (nieuw)
(41 octies)  Er moeten regels voor digitale instrumenten worden vastgesteld om voor voorbereidheid en een tijdige en doeltreffende respons op mogelijke toekomstige noodsituaties te zorgen, alsook ter waarborging van de ononderbroken goede werking van de interne markt, het vrije verkeer van goederen, diensten en personen in tijden van crisis, en van de beschikbaarheid van crisisrelevante goederen en diensten voor burgers, bedrijven en overheden. Bij de vaststelling van die instrumenten moet de Commissie zorgen voor interoperabiliteit met reeds bestaande digitale instrumenten, zoals het informatiesysteem voor de interne markt (IMI), teneinde dubbele vereisten en bijkomende administratieve rompslomp te vermijden. Deze verordening moet ook regels bevatten voor adequate coördinatie, samenwerking en informatie-uitwisseling, en moet voorzien in digitale instrumenten om de werking van fast lanes voor kritieke goederen en diensten te garanderen, teneinde de vergunnings-, registratie- of aangifteprocedures te versnellen. Om de betrokkenheid van alle economische actoren, met name het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, te vergroten, moet de Commissie bovendien een platform van belanghebbenden oprichten om vrijwillige reacties op noodsituaties op de interne markt te vergemakkelijken en aan te moedigen.
Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 nonies (nieuw)
(41 nonies)  Deze verordening is in overeenstemming met de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (“het Handvest”) worden erkend. De verordening eerbiedigt met name het recht op eerbiediging van het privéleven van de marktdeelnemers zoals neergelegd in artikel 7 van het Handvest, het recht op de bescherming van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 8 van het Handvest, de bij artikel 16 van het Handvest beschermde vrijheid van ondernemerschap en contractvrijheid, het bij artikel 17 van het Handvest beschermde recht op eigendom, het bij artikel 28 van het Handvest beschermde recht op collectieve onderhandelingen en op collectieve actie, en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht als bedoeld in artikel 47 van het Handvest.
Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 decies (nieuw)
(41 decies)  Daar de doelstellingen van deze verordening niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het optreden beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.
Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 undecies (nieuw)
(41 undecies)   De Commissie moet een evaluatie uitvoeren van de doeltreffendheid van deze verordening en een verslag indienen bij het Europees Parlement en de Raad, met inbegrip van een evaluatie van de werkzaamheden van de raad, stresstests, opleidings- en crisisprotocollen, de criteria voor de activering van de noodfase en het gebruik van digitale instrumenten. Ook moeten verslagen worden ingediend na de deactivering van de noodfases. Die verslagen moeten een evaluatie bevatten van de werking van het noodresponssysteem en van het effect van de noodmaatregelen op de grondrechten, zoals de vrijheid van ondernemerschap, de vrijheid om werk te zoeken en te werken, en het recht op collectieve onderhandelingen en collectieve actie, met inbegrip van het stakingsrecht. Deze verordening mag niet worden uitgelegd als een aantasting van het recht op collectieve onderhandelingen en het recht om collectieve actie te voeren overeenkomstig het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (“het Handvest”), met inbegrip van het recht van werknemers om collectieve actie te ondernemen om hun belangen te verdedigen, met inbegrip van stakingsacties. Bovendien mag deze verordening geen afbreuk doen aan de bij het VWEU erkende autonomie van de sociale partners.
Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 duodecies (nieuw)
(41 duodecies)   Alle maatregelen uit hoofde van deze verordening moeten in overeenstemming zijn met de relevante internationaalrechtelijke verplichtingen van de Unie. De Unie blijft zich ten volle inzetten voor internationale solidariteit en staat volledig achter het beginsel dat alle noodzakelijk geachte maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen, waaronder die welke nodig zijn om kritieke tekorten te voorkomen of te verhelpen, op doelgerichte, transparante, evenredige wijze en op tijdelijke basis worden uitgevoerd en in overeenstemming zijn met de WTO-verplichtingen.
Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 terdecies (nieuw)
(41 terdecies)   Het Uniekader moet interregionale elementen omvatten om samenhangende, multisectoriële, grensoverschrijdende waakzaamheids- en noodmaatregelen voor de interne markt vast te stellen, met name rekening houdend met de middelen, capaciteiten en kwetsbaarheden in naburige regio’s, in het bijzonder grensregio’s.
Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 quaterdecies (nieuw)
(41 quaterdecies)   Met het oog op de vaststelling van een kader van crisisprotocollen moet aan de Commissie de bevoegdheid worden verleend om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen in aanvulling op deze verordening door nadere invulling te geven aan de modaliteiten voor samenwerking tussen de lidstaten en de autoriteiten van de Unie tijdens de waakzaamheids- en de noodfase voor de interne markt, alsook aan de modaliteiten voor veilige informatie-uitwisseling en voor risico- en crisiscommunicatie. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Overweging 41 quindecies (nieuw)
(41 quindecies)   Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad voorziet in een mechanisme voor bilateraal overleg over en kennisgeving van belemmeringen voor de werking van de interne markt. Om dubbele kennisgevingsvereisten in crisissituaties te voorkomen, moet die verordening bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd. Verordening (EG) nr. 2679/98 mag geenszins afbreuk doen aan de uitoefening van de grondrechten zoals die op Unieniveau zijn erkend, met inbegrip van het stakingsrecht of de stakingsvrijheid dan wel het recht of de vrijheid om conform de in de lidstaten bestaande specifieke stelsels van arbeidsverhoudingen andere acties te voeren, overeenkomstig het nationale recht. Zij mag evenmin afbreuk doen aan het recht om over collectieve overeenkomsten te onderhandelen, deze te sluiten en naleving ervan af te dwingen, en om collectieve actie te voeren overeenkomstig het nationale recht.
Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1
1.  Bij deze verordening wordt een kader vastgesteld met maatregelen om te anticiperen, zich voor te bereiden en te reageren op de gevolgen van crises voor de eengemaakte markt, teneinde het vrije verkeer van goederen, diensten en personen en de beschikbaarheid van goederen en diensten van strategisch belang en crisisrelevante goederen en diensten op de eengemaakte markt te waarborgen.
1.  Het doel van deze verordening is bij te dragen tot de goede werking van de interne markt door een kader van geharmoniseerde regels vast te stellen om de veerkracht van de interne markt te versterken, doeltreffend op crises te anticiperen en deze te voorkomen, een doeltreffende reactie op crises te waarborgen en het vrije verkeer van goederen, diensten en personen te vergemakkelijken.
Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2
2.  De in lid 1 bedoelde maatregelen omvatten:
Schrappen
a)  een adviesgroep die de Commissie adviseert over passende maatregelen om te anticiperen op de gevolgen van een crisis voor de eengemaakte markt of om die gevolgen te voorkomen of erop te reageren;
b)  maatregelen voor het verkrijgen, delen en uitwisselen van de relevante informatie;
c)  noodmaatregelen gericht op anticipatie en planning;
d)  maatregelen om de gevolgen voor de eengemaakte markt aan te pakken van significante incidenten die nog niet tot activering van de noodfase voor de eengemaakte markt hebben geleid (de waakzaamheidsfase), met inbegrip van een reeks waakzaamheidsmaatregelen; en
e)  maatregelen om noodsituaties voor de eengemaakte markt aan te pakken, met inbegrip van een reeks noodmaatregelen.
Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3
3.  De lidstaten wisselen onderling en met de Commissie regelmatig informatie uit over alle aangelegenheden die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.
Schrappen
Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
4.  De Commissie kan alle gespecialiseerde en/of wetenschappelijke kennis verkrijgen die nodig is voor de toepassing van deze verordening.
Schrappen
Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – titel
Toepassingsgebied
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1
1.  De in deze verordening vervatte maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot de aanzienlijke gevolgen van een crisis voor de werking van de eengemaakte markt en de toeleveringsketens ervan.
1.  De in deze verordening vervatte maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot de aanzienlijke gevolgen van een crisis voor de werking van de interne markt, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de grondrechten, waaronder de vrijheid van ondernemerschap, zoals vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – punt a
a)  geneesmiddelen als gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van Richtlijn 2001/83/EG;
a)  geneesmiddelen zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 2, van Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad;
Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – punt c
c)  andere medische tegenmaatregelen als gedefinieerd in artikel 3, punt 8, van Verordening (EU)/ van de Raad inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid44 en zoals opgenomen in de lijst die is opgesteld overeenkomstig artikel 6, lid 1, van [het voorstel voor] Verordening (EU) …/… van de Raad betreffende een kader van maatregelen ter waarborging van de levering van in een crisissituatie relevante medische tegenmaatregelen45;
c)  andere medische tegenmaatregelen zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 10, van Verordening (EU) 2022/2371 van het Europees Parlement en de Raad45;
__________________
__________________
44 [verwijzing naar de vastgestelde handeling invoegen zodra die beschikbaar is]
45 [verwijzing naar de vastgestelde handeling invoegen zodra die beschikbaar is]
45 Verordening (EU) 2022/2371 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2022 inzake ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen en tot intrekking van Besluit nr. 1082/2013/EU (PB L 314 van 6.12.2022, blz. 26).
Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – punt f
f)  financiële diensten, zoals bankdiensten, kredietverstrekking, verzekering en herverzekering, individuele en bedrijfspensioenen, effecten, beleggingsfondsen, betalingen en beleggingsadviezen, met inbegrip van de diensten die zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 2010/36/EU, alsmede afwikkelings- en clearingactiviteiten en advies-, bemiddelings- en andere ondersteunende financiële diensten.
f)  financiële diensten, zoals bankdiensten, kredietverstrekking, verzekering en herverzekering, individuele en bedrijfspensioenen, effecten, beleggingsfondsen, betalingen en beleggingsadviezen, met inbegrip van de diensten die zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 2013/36/EU, alsmede afwikkelings- en clearingactiviteiten en advies-, bemiddelings- en andere ondersteunende financiële diensten.
Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3
3.  In afwijking van lid 2, punten a), b) en c), zijn de artikelen 16 tot en met 20 en artikel 41 van deze verordening van toepassing op de in die punten bedoelde producten.
3.  In afwijking van lid 2, punten a), b) en c), zijn de artikelen 16 tot en met 20 en de artikelen 41 tot en met 41 quater van deze verordening van toepassing op de in die punten bedoelde producten.
Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  Deze verordening doet geen afbreuk aan de in Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1993 van de Raad vastgestelde geïntegreerde EU-regeling politieke crisisrespons.
Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5
5.  Deze verordening laat de mededingingsregels van de Unie (artikelen 101 tot en met 109 VWEU en de uitvoeringsverordeningen), met inbegrip van de regels inzake antitrust, fusies en staatssteun, onverlet.
5.  Deze verordening laat de mededingingsregels van de Unie, met inbegrip van de regels inzake antitrust, fusies en staatssteun, onverlet.
Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 6 – inleidende formule
6.  Deze verordening laat onverlet dat de Commissie:
6.  Deze verordening doet geen afbreuk aan het Unierecht inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name de Verordeningen (EU) 2016/679 en (EU) 2018/1725 en Richtlijn 2002/58/EG.
Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 6 – punt a
a)  namens de Unie kan overleggen of samenwerken met derde landen, in het bijzonder ontwikkelingslanden, teneinde coöperatieve oplossingen te vinden om verstoringen van de toeleveringsketens te vermijden, in overeenstemming met de internationale verplichtingen. In voorkomend geval kan hiervoor coördinatie in de desbetreffende internationale fora nodig zijn; of
Schrappen
Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 6 – punt b
b)  kan beoordelen of het passend is beperkingen op de uitvoer van goederen op te leggen in overeenstemming met de internationale rechten en verplichtingen van de Unie uit hoofde van Verordening (EU) 2015/479 van het Europees Parlement en de Raad48.
Schrappen
__________________
48 PB L 83 van 27.3.2015, blz. 34.
Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 6 bis (nieuw)
6 bis.  Deze verordening doet op geen enkele wijze afbreuk aan de uitoefening van de grondrechten zoals die in de lidstaten en op Unieniveau zijn erkend, met inbegrip van het stakingsrecht of het recht om conform de in de lidstaten bestaande specifieke stelsels van arbeidsverhoudingen andere acties te voeren overeenkomstig het nationale recht en de nationale praktijk. Zij mag evenmin afbreuk doen aan het recht om over collectieve overeenkomsten te onderhandelen, deze te sluiten en naleving ervan af te dwingen, en om collectieve actie te voeren overeenkomstig het nationale recht en de nationale praktijk.
Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 7
7.  Alle maatregelen uit hoofde van deze verordening moeten in overeenstemming zijn met de internationaalrechtelijke verplichtingen van de Unie.
Schrappen
Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 8
8.  Deze verordening laat de verantwoordelijkheid van de lidstaten om de nationale veiligheid te waarborgen en hun bevoegdheid om essentiële staatsfuncties te waarborgen onverlet, met inbegrip van het waarborgen van de territoriale integriteit van de staat en het handhaven van de openbare orde.
Schrappen
Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
1.  “crisis”: een uitzonderlijke onverwachte en plotselinge, natuurlijke of door de mens veroorzaakte gebeurtenis van buitengewone aard en omvang die binnen of buiten de Unie plaatsvindt;
1.  “crisis”: een uitzonderlijke natuurlijke of door de mens veroorzaakte gebeurtenis van buitengewone aard en omvang die binnen of buiten de Unie plaatsvindt en die nadelige gevolgen heeft voor het vrije verkeer van goederen, diensten of personen in de interne markt;
Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
2.  “waakzaamheidsfase voor de eengemaakte markt”: een kader voor het aanpakken van een dreigende aanzienlijke verstoring van de levering van goederen en diensten van strategisch belang, die binnen zes maanden kan escaleren tot een noodsituatie voor de eengemaakte markt;
2.  “waakzaamheidsfase voor de interne markt”: een kader voor het aanpakken van de dreiging van een crisis die leidt tot een aanzienlijke verstoring van de levering van goederen en diensten van cruciaal belang, die binnen zes maanden kan escaleren tot een noodsituatie voor de interne markt;
Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3
3.  “noodsituatie voor de eengemaakte markt”: een crisis op de eengemaakte markt met verstrekkende gevolgen die het vrije verkeer op de eengemaakte markt of de werking van de toeleveringsketens die onontbeerlijk zijn voor de instandhouding van vitale maatschappelijke of economische functies van de eengemaakte markt, ernstig verstoort;
3.  “noodfase voor de interne markt”: een kader voor het aanpakken van een crisis op de interne markt met aanzienlijke, verstrekkende gevolgen die het vrije verkeer van goederen, diensten of personen, of de werking van de toeleveringsketens die onontbeerlijk zijn voor de instandhouding van vitale maatschappelijke of economische functies van de interne markt, ernstig verstoort;
Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 4
4.  “gebieden van strategisch belang”: gebieden die van cruciaal belang zijn voor de Unie en haar lidstaten, in die zin dat zij van systemisch en vitaal belang zijn voor de openbare veiligheid, de staatsveiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid, en waarvan de verstoring, het falen, het verlies of de vernietiging aanzienlijke gevolgen zou hebben voor de werking van de eengemaakte markt;
4.  “gebieden van cruciaal belang”: gebieden die van cruciaal belang zijn voor de Unie en haar lidstaten en die van systemisch en vitaal belang zijn voor de openbare veiligheid, de staatsveiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid of het milieu, en waarvan de verstoring, het falen, het verlies of de vernietiging aanzienlijke gevolgen zou hebben voor de werking van de interne markt, in het bijzonder voor het vrije verkeer van goederen, diensten of personen;
Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5
5.  “goederen en diensten van strategisch belang”: goederen en diensten die onmisbaar zijn om de werking van de eengemaakte markt op gebieden van strategisch belang te waarborgen en die niet kunnen worden vervangen of gediversifieerd;
5.  “goederen, diensten en werknemers van cruciaal belang”: goederen, diensten en categorieën werknemers die onmisbaar zijn om de werking van de interne markt op gebieden van cruciaal belang te waarborgen en die niet kunnen worden vervangen of, indien van toepassing, gediversifieerd;
Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6
6.  “crisisrelevante goederen en diensten”: goederen en diensten die onontbeerlijk zijn in respons op crises of om de gevolgen van crises voor de eengemaakte markt aan te pakken tijdens een noodsituatie voor de eengemaakte markt;
6.  “crisisrelevante goederen en diensten”: goederen en diensten die onontbeerlijk zijn in respons op crises of om de gevolgen van crises voor de interne markt aan te pakken tijdens een noodsituatie voor de interne markt;
Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7
7.  “strategische reserves”: een voorraad goederen van strategisch belang waarvan in voorbereiding op een noodsituatie voor de eengemaakte markt mogelijk een reserve moet worden aangelegd onder toezicht van een lidstaat.
7.  “strategische reserves”: een voorraad goederen van cruciaal belang die onder toezicht staat van een lidstaat en waarvan in voorbereiding op een noodsituatie voor de interne markt mogelijk een reserve moet worden aangelegd.
Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel
Adviesgroep
Raad inzake noodsituaties en veerkracht op de interne markt
Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
1.  Er wordt een adviesgroep opgericht.
1.  Er wordt een raad inzake noodsituaties en veerkracht op de interne markt (de raad) opgericht.
Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2
2.  De adviesgroep bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat. Iedere lidstaat wijst een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan.
2.  De raad bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat en een deskundige die door het Europees Parlement wordt aangesteld. Iedere lidstaat wijst een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan.
Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3
3.  De Commissie zit de adviesgroep voor en verzorgt het secretariaat ervan. De Commissie kan een vertegenwoordiger van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de EVA-staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte49, vertegenwoordigers van marktdeelnemers, organisaties van belanghebbenden, sociale partners en deskundigen uitnodigen om de vergaderingen van de adviesgroep als waarnemers bij te wonen. Zij nodigt de vertegenwoordigers van andere crisisrelevante organen op Unieniveau als waarnemers uit voor de desbetreffende vergaderingen van de adviesgroep.
3.  De Commissie zit de raad voor en staat in voor het secretariaat ervan. In voorkomend geval kan de Commissie permanente of tijdelijke subgroepen van de raad oprichten om specifieke vraagstukken te onderzoeken.
__________________
49 PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3.
Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  De Commissie nodigt vertegenwoordigers van andere crisisrelevante organen op Unieniveau als waarnemers uit voor de relevante vergaderingen van de raad, alsook vertegenwoordigers van derde landen of internationale organisaties, overeenkomstig bilaterale of internationale overeenkomsten. Indien dit relevant is, nodigt de Commissie ook organisaties die belanghebbende partijen vertegenwoordigen, met name vertegenwoordigers van marktdeelnemers, organisaties van belanghebbenden en sociale partners, uit om de vergaderingen van de raad als waarnemer bij te wonen. De Commissie kan ook deskundigen met een specifieke competentie in verband met een crisisrelevant onderwerp uitnodigen om op ad-hocbasis deel te nemen aan de werkzaamheden van de raad.
Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 ter (nieuw)
3 ter.  De raad kan adviezen, aanbevelingen of verslagen goedkeuren, die openbaar worden gemaakt, zonder hierbij afbreuk te doen aan persoonsgegevens of bedrijfsgeheimen. De Commissie houdt op transparante wijze zoveel mogelijk rekening met adviezen, aanbevelingen of verslagen van de raad.
Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – inleidende formule
4.  Voor de toepassing van de noodplanning uit hoofde van de artikelen 6 tot en met 8 verleent de adviesgroep de Commissie bijstand en advies met betrekking tot het:
4.  Om de veerkracht van de interne markt te versterken, verleent de raad voor de toepassing van de noodplanning uit hoofde van de artikelen 6 tot en met 8 de Commissie bijstand en advies met betrekking tot het:
Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – punt a
a)  voorstellen van regelingen voor administratieve samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten ten tijde van de waakzaamheids- en de noodfase voor de eengemaakte markt, die in de crisisprotocollen worden opgenomen;
a)  voorstellen van regelingen voor administratieve samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten ten tijde van de waakzaamheids- en de noodfase voor de interne markt, die in de in artikel 6 bedoelde crisisprotocollen worden opgenomen;
Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – punt b
b)  beoordelen van significante incidenten waarvoor de lidstaten de Commissie hebben gewaarschuwd.
b)  beoordelen van incidenten waarvoor de lidstaten of andere relevante belanghebbenden de Commissie hebben gewaarschuwd als bedoeld in artikel 8 met betrekking tot de gevolgen ervan voor het vrije verkeer van goederen, diensten en personen, met inbegrip van werknemers;
Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – punt b bis (nieuw)
b bis)  doen van aanbevelingen aan de lidstaten om een reserve van cruciale goederen aan te leggen ter voorbereiding op een noodsituatie op de interne markt, rekening houdend met de waarschijnlijkheid en de gevolgen van tekorten;
Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – punt b ter (nieuw)
b ter)  verzamelen van prognoses met betrekking tot de mogelijkheid van een crisis, uitvoeren van gegevensanalyses en verstrekken van marktinformatie;
Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – punt b quater (nieuw)
b quater)  raadplegen van vertegenwoordigers van marktdeelnemers, met inbegrip van kmo’s, vertegenwoordigende organisaties en, indien van toepassing, de sociale partners, om marktinformatie te verzamelen;
Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – punt b quinquies (nieuw)
b quinquies)  analyseren van geaggregeerde gegevens die van andere crisisrelevante organen op Unie- en internationaal niveau zijn ontvangen;
Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – punt b sexies (nieuw)
b sexies)  bijhouden van een register van crisismaatregelen op nationaal en Unieniveau die zijn toegepast tijdens eerdere crises die gevolgen hebben gehad voor de interne markt en de toeleveringsketens ervan;
Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – punt b septies (nieuw)
b septies)  nemen van maatregelen om de veerkracht van de interne markt overeenkomstig deze verordening te versterken, zoals het organiseren van opleidingen en simulaties, en het identificeren van relevante marktdeelnemers en toeleveringsketens als onderdeel van stresstests.
Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – inleidende formule
5.  Voor de toepassing van de in artikel 9 bedoelde waakzaamheidsfase voor de eengemaakte markt verleent de adviesgroep de Commissie bijstand bij het:
5.  Voor de toepassing van de in artikel 9 bedoelde waakzaamheidsfase voor de interne markt verleent de raad de Commissie bijstand bij het:
Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – punt a
a)  vaststellen of de in artikel 3, lid 2, bedoelde dreiging aanwezig is, en vaststellen van de omvang van die dreiging;
a)  vaststellen of de criteria voor de activering of deactivering van de waakzaamheidsfase aanwezig zijn, en met name de in artikel 3, lid 2, bedoelde dreiging, en vaststellen van de omvang van die dreiging;
Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – punt b
b)  verzamelen van prognoses, gegevensanalyses en marktinformatie;
Schrappen
Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – punt c
c)  raadplegen van vertegenwoordigers van marktdeelnemers, met inbegrip van kmo’s, en van het bedrijfsleven om marktinformatie te verzamelen;
Schrappen
Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – punt d
d)  analyseren van geaggregeerde gegevens die van andere crisisrelevante organen op Unie- en internationaal niveau zijn ontvangen;
Schrappen
Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – punt e
e)  faciliteren van het uitwisselen en delen van informatie, onder meer met andere relevante organen en andere crisisrelevante organen op Unieniveau, alsook in voorkomend geval derde landen, in het bijzonder ontwikkelingslanden, en internationale organisaties;
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – punt f
f)  bijhouden van een register van crisismaatregelen op nationaal en Unieniveau die zijn toegepast tijdens eerdere crises die gevolgen hebben gehad voor de eengemaakte markt en de toeleveringsketens ervan.
Schrappen
Amendement 102
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 – inleidende formule
6.  Voor de toepassing van de in artikel 14 bedoelde noodfase voor de eengemaakte markt verleent de adviesgroep de Commissie bijstand bij het:
6.  Voor de toepassing van de in artikel 14 bedoelde noodfase voor de interne markt verleent de raad de Commissie bijstand bij het:
Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 – punt b
b)  vaststellen of aan de criteria voor activering of deactivering van de noodfase is voldaan;
b)  vaststellen, op basis van voldoende en betrouwbaar bewijsmateriaal, of aan de criteria voor activering of deactivering van de noodfase is voldaan;
Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 – punt c
c)  adviseren over de uitvoering van de maatregelen die zijn gekozen om op Unieniveau te reageren op een noodsituatie voor de eengemaakte markt;
c)  adviseren over de uitvoering van de maatregelen die zijn gekozen om op Unieniveau te reageren op een noodsituatie voor de interne markt;
Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 – punt e
e)  faciliteren van het uitwisselen en delen van informatie, onder meer met andere crisisrelevante organen op Unieniveau, alsook in voorkomend geval derde landen, in het bijzonder ontwikkelingslanden, en internationale organisaties.
e)  faciliteren van het uitwisselen en delen van informatie, onder meer met andere crisisrelevante organen op Unieniveau, alsook in voorkomend geval derde landen, in het bijzonder EVA-landen, kandidaat-lidstaten en ontwikkelingslanden, en internationale organisaties.
Amendement 106
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7
7.  De Commissie zorgt ervoor dat alle voor de betreffende crisis relevante organen op Unieniveau deelnemen. In voorkomend geval werkt de adviesgroep nauw samen en coördineert haar werkzaamheden nauw met andere relevante crisisgerelateerde organen op Unieniveau. De Commissie zorgt voor coördinatie met de maatregelen die via andere mechanismen van de Unie worden uitgevoerd, zoals het Uniemechanisme voor civiele bescherming of het EU-kader voor gezondheidsbeveiliging. De adviesgroep zorgt voor informatie-uitwisseling met het Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties in het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming.
7.  De Commissie zorgt ervoor dat het Europees Parlement en alle voor de betreffende crisis relevante organen op Unieniveau deelnemen. De Commissie zorgt met name voor gelijke toegang tot alle informatie, zodat het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip ontvangen. In voorkomend geval werkt de raad nauw samen en coördineert zijn werkzaamheden nauw met andere relevante crisisgerelateerde organen op Unieniveau. De Commissie zorgt voor coördinatie met de maatregelen die via andere mechanismen van de Unie worden uitgevoerd, zoals het Uniemechanisme voor civiele bescherming, het Uniekader voor gezondheidsbeveiliging of het mechanisme in het kader van de chipverordening. De raad zorgt voor informatie-uitwisseling met het Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties in het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming.
Amendement 107
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 8
8.  De adviesgroep komt ten minste driemaal per jaar bijeen. Tijdens haar eerste vergadering stelt de adviesgroep, op voorstel van en in overleg met de Commissie, haar reglement van orde vast.
8.  De raad komt ten minste driemaal per jaar bijeen. Tijdens zijn eerste vergadering stelt de raad zijn reglement van orde vast.
Amendement 108
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 8 bis (nieuw)
8 bis.  De raad stelt in samenwerking met de Commissie jaarlijks zijn activiteitenverslag vast en zendt het toe aan het Europees Parlement en de Raad.
Amendement 109
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 9
9.  De adviesgroep kan in het kader van haar in de leden 4 tot en met 6 omschreven taken adviezen, aanbevelingen of verslagen aannemen.
Schrappen
Amendement 110
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)
Artikel 4 bis
Nood- en veerkrachtdialoog
1.   Om de dialoog tussen de instellingen van de Unie, met name het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, te intensiveren en om te zorgen voor meer transparantie en een grotere verantwoordingsplicht, kan het Europees Parlement zijn aangestelde deskundige en de Commissie uitnodigen om het volgende te bespreken:
a)   de adviezen, aanbevelingen en verslagen die zijn vastgesteld door de raad;
b)   het resultaat van de stresstests;
c)   de activering van de waakzaamheidsfase, de verlenging en deactivering ervan, en alle krachtens deel III genomen maatregelen;
d)   de activering van de noodfase, de verlenging en deactivering ervan, en alle krachtens deel IV genomen maatregelen;
e)   alle maatregelen die het vrije verkeer van goederen, diensten en werknemers beperken.
2.   Het Europees Parlement kan vertegenwoordigers van de lidstaten uitnodigen om deel te nemen aan de in lid 1 bedoelde dialoog.
Amendement 111
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1
1.  De lidstaten wijzen centrale verbindingsbureaus aan die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van contacten, de coördinatie en de informatie-uitwisseling met de centrale verbindingsbureaus van de andere lidstaten en met het in deze verordening bedoelde centrale verbindingsbureau op Unieniveau. Die verbindingsbureaus coördineren en verzamelen de input van de betrokken nationale bevoegde autoriteiten.
1.  De lidstaten wijzen centrale verbindingsbureaus aan die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van contacten, de coördinatie en de informatie-uitwisseling met de centrale verbindingsbureaus van de andere lidstaten en met het in deze verordening bedoelde centrale verbindingsbureau op Unieniveau. Die verbindingsbureaus coördineren en verzamelen de input van de betrokken nationale bevoegde autoriteiten, in voorkomend geval ook op regionaal en lokaal niveau. Die verbindingsbureaus verstrekken de in artikel 21 bedoelde nationale centrale contactpunten ook alle crisisrelevante informatie, waar mogelijk in real time.
Amendement 112
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2
2.  De Commissie wijst een centraal verbindingsbureau op Unieniveau aan dat tijdens de waakzaamheids- en de noodfase voor de eengemaakte markt uit hoofde van deze verordening contact onderhoudt met de centrale verbindingsbureaus van de lidstaten. Het centrale verbindingsbureau op Unieniveau zorgt voor de coördinatie en informatie-uitwisseling met de centrale verbindingsbureaus van de lidstaten met het oog op het beheer van de waakzaamheids- en de noodfase voor de eengemaakte markt.
2.  De Commissie wijst een centraal verbindingsbureau op Unieniveau aan dat tijdens de waakzaamheids- en de noodfase voor de interne markt uit hoofde van deze verordening contact onderhoudt met de centrale verbindingsbureaus van de lidstaten, en indien van toepassing met andere organen op Unieniveau die relevant zijn voor de crisis in kwestie. Het centrale verbindingsbureau op Unieniveau zorgt voor de coördinatie en informatie-uitwisseling met de centrale verbindingsbureaus van de lidstaten met het oog op het beheer van de waakzaamheids- en de noodfase voor de interne markt, onder meer met betrekking tot de uit hoofde van artikel 41 openbaar te maken crisisrelevante informatie.
Amendement 113
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule
1.  De Commissie is bevoegd om, rekening houdend met het advies van de adviesgroep en de input van de desbetreffende organen op Unieniveau en na raadpleging van de lidstaten, een gedelegeerde handeling vast te stellen om deze verordening aan te vullen met een kader van crisisprotocollen betreffende crisissamenwerking, informatie-uitwisseling en crisiscommunicatie voor de waakzaamheids- en de noodfase voor de eengemaakte markt, met name:
1.  De Commissie is bevoegd om, terdege rekening houdend met het advies van de raad en de input van de desbetreffende organen op Unieniveau, na raadpleging van de lidstaten, een gedelegeerde handeling vast te stellen om deze verordening aan te vullen met een algemeen kader van crisisprotocollen betreffende crisisparaatheid, crisissamenwerking, informatie-uitwisseling en crisiscommunicatie voor de waakzaamheids- en de noodfase voor de interne markt, met name met betrekking tot:
Amendement 114
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt a
a)  samenwerking tussen de autoriteiten op nationaal en Unieniveau bij het beheer van de waakzaamheids- en de noodfase voor de eengemaakte markt in alle sectoren van de eengemaakte markt;
a)  samenwerking tussen de nationale autoriteiten, ook op lokaal en regionaal niveau, en de autoriteiten op Unieniveau die bevoegd zijn voor het beheer van de waakzaamheids- en de noodfase voor de interne markt;
Amendement 115
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt c
c)  een gecoördineerde aanpak van risico- en crisiscommunicatie, ook ten aanzien van het publiek, met een coördinerende rol voor de Commissie;
c)  een gecoördineerde aanpak van crisiscommunicatie, ook ten aanzien van het publiek en relevante belanghebbenden, waaronder marktdeelnemers, met een coördinerende rol voor de Commissie;
Amendement 116
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt d
d)  het beheer van het kader.
Schrappen
Amendement 117
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – punt a
a)  een inventaris van de betrokken nationale bevoegde autoriteiten, de overeenkomstig artikel 5 aangewezen centrale verbindingsbureaus en de in artikel 21 bedoelde centrale contactpunten, hun contactgegevens, en hun taken en verantwoordelijkheden tijdens de waakzaamheids- en de noodfase van deze verordening uit hoofde van het interne recht;
a)  een inventaris van de nationale bevoegde autoriteiten, de overeenkomstig artikel 5 aangewezen centrale verbindingsbureaus en de in artikel 21 bedoelde centrale contactpunten, hun contactgegevens, en hun taken en verantwoordelijkheden tijdens de waakzaamheids- en de noodfase uit hoofde van deze verordening, overeenkomstig het nationale recht;
Amendement 118
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – punt b
b)  raadpleging van de vertegenwoordigers van marktdeelnemers en de sociale partners, met inbegrip van kmo’s, over hun initiatieven en acties om mogelijke verstoringen van de toeleveringsketen te verzachten en erop te reageren en potentiële tekorten aan goederen en diensten op de eengemaakte markt te verhelpen;
b)  raadpleging van de vertegenwoordigers van marktdeelnemers, met inbegrip van kmo’s, over hun initiatieven en acties om potentiële noodsituaties op de interne markt te verzachten en erop te reageren;
Amendement 119
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – punt b bis (nieuw)
b bis)  raadpleging van de sociale partners over de gevolgen voor het vrije verkeer van werknemers op gebieden van cruciaal belang;
Amendement 120
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – punt c
c)  technische samenwerking op het gebied van de waakzaamheids- en de noodfase in verschillende sectoren van de eengemaakte markt;
c)  technische samenwerking op het gebied van de waakzaamheids- en de noodfase in verschillende sectoren van de interne markt;
Amendement 121
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – punt d
d)  risico- en noodcommunicatie, met een coördinerende rol voor de Commissie, naar behoren rekening houdend met reeds bestaande structuren.
d)  risico- en noodcommunicatie, met een coördinerende rol voor de Commissie, rekening houdend met reeds bestaande structuren.
Amendement 122
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  De Commissie kan, rekening houdend met het advies van de raad, de opstelling van vrijwillige crisisprotocollen door marktdeelnemers in gang zetten, aanmoedigen en vergemakkelijken voor het aanpakken van noodsituaties op de interne markt, die strikt beperkt blijven tot buitengewone omstandigheden. Waar noodzakelijk en passend kan de Commissie ook organisaties van het maatschappelijk middenveld of andere relevante organisaties betrekken bij het opstellen van de vrijwillige crisisprotocollen. De vrijwillige crisisprotocollen omvatten:
a)  de specifieke parameters van de verstoring die het vrijwillige crisisprotocol beoogt aan te pakken en de doelstellingen die ermee worden nagestreefd;
b)  de rol van elke deelnemer, de voorbereidende maatregelen die zij moeten invoeren en hun rol zodra het crisisprotocol is geactiveerd;
c)  de procedure om te bepalen wanneer en hoe het crisisprotocol zal functioneren;
d)  maatregelen om potentiële noodsituaties voor de interne markt te verzachten en erop te reageren, strikt beperkt tot wat nodig is om deze aan te pakken;
e)  waarborgen om eventuele negatieve gevolgen voor het vrije verkeer van goederen, diensten en werknemers aan te pakken.
Amendement 123
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3
3.  Om de werking van het in lid 1 bedoelde kader te waarborgen, kan de Commissie stresstests, simulaties en evaluaties tijdens en na afloop van de acties uitvoeren met de lidstaten en de desbetreffende organen op Unie- en lidstaatniveau voorstellen het kader zo nodig bij te werken.
Schrappen
Amendement 124
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1
De Commissie organiseert de opleiding op het gebied van crisiscoördinatie, samenwerking en informatie-uitwisseling als bedoeld in artikel 6 voor het personeel van de aangewezen centrale verbindingsbureaus. Zij organiseert simulaties voor het personeel van de centrale verbindingsbureaus uit alle lidstaten op basis van mogelijke scenario’s van noodsituaties voor de eengemaakte markt.
1.   De Commissie ontwikkelt en organiseert regelmatig opleidingen op het gebied van crisisvoorbereiding, crisiscoördinatie, samenwerking, communicatie en informatie-uitwisseling als bedoeld in artikel 6 voor het personeel van de aangewezen centrale verbindingsbureaus en marktdeelnemers. Zij organiseert simulaties voor het personeel van de centrale verbindingsbureaus en andere relevante actoren, met inbegrip van marktdeelnemers, of organen die betrokken zijn bij de preventie van, de paraatheid voor en de respons op noodsituaties op de interne markt.
Amendement 125
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  De Commissie ontwikkelt en beheert met name een opleidingsprogramma dat is gebaseerd op de lessen die uit eerdere crises zijn getrokken, met inbegrip van aspecten van de gehele cyclus voor het beheer van noodsituaties, om snel te kunnen reageren op crises. Dit programma behelst onder meer:
a)  het monitoren, analyseren en evalueren van alle relevante acties om het vrije verkeer van goederen, diensten en personen te vergemakkelijken;
b)  het bevorderen van de toepassing van beste praktijken op nationaal en Unieniveau en, in voorkomend geval, van beste praktijken die zijn ontwikkeld door derde landen en internationale organisaties;
c)  het ontwikkelen van richtsnoeren voor de verspreiding van kennis en de uitvoering van verschillende taken op nationaal en, in voorkomend geval, regionaal en lokaal niveau;
d)  het aanmoedigen van de invoering en het gebruik van relevante nieuwe technologieën en digitale instrumenten om te reageren op noodsituaties op de interne markt.
Amendement 126
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)
1 ter.  Op verzoek van een lidstaat die met een verstoring wordt geconfronteerd, kan de Commissie ter plaatse een deskundigenteam inzetten om advies te verstrekken over paraatheids- en responsmaatregelen, waarbij met name rekening wordt gehouden met de behoeften en belangen van die lidstaat.
Amendement 127
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)
Artikel 7 bis
Stresstests
1.  Om het vrije verkeer en de beschikbaarheid van goederen en diensten van cruciaal belang te waarborgen en te anticiperen en voorbereid te zijn op verstoringen op de interne markt, verricht en coördineert de Commissie, rekening houdend met het advies van de raad, stresstests, met inbegrip van simulaties en collegiale toetsingen, in het bijzonder voor door de Commissie geïdentificeerde cruciale sectoren.
Meer bepaald nodigt de Commissie personeelsleden van de centrale verbindingsbureaus van alle lidstaten uit om deel te nemen aan simulaties, en:
a)  ontwikkelt zij scenario’s en parameters die de specifieke risico’s in verband met noodsituaties op de interne markt weergeven en die tot doel hebben kwetsbaarheden op cruciale gebieden vast te stellen en de potentiële gevolgen voor het vrije verkeer van goederen, diensten en personen te beoordelen;
b)  brengt zij relevante marktdeelnemers en representatieve organisaties in kaart, alsook andere relevante actoren of organen die betrokken zijn bij de preventie van, de paraatheid voor en de respons op noodsituaties, en nodigt zij die partijen uit om op vrijwillige basis deel te nemen;
c)  vergemakkelijkt zij collegiale toetsingen en moedigt de ontwikkeling aan van strategieën voor paraatheid bij noodsituaties;
d)  stelt zij na afloop van stresstests risicobeperkende maatregelen vast, in samenwerking met alle betrokken actoren.
2.  De Commissie voert regelmatig en ten minste om de twee jaar stresstests uit, in de vorm van uitgebreide stresstests voor de gehele Unie of voor specifieke geografische gebieden of grensgebieden.
3.  De Commissie deelt de resultaten van de stresstests mee aan de raad en publiceert hierover een verslag.
Amendement 128
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)
Artikel 7 ter
In kaart brengen van cruciale sectoren
1.  De Commissie is bevoegd om, terdege rekening houdend met het advies van de raad en de input van de desbetreffende organen op Unieniveau en na raadpleging van de lidstaten, een gedelegeerde handeling vast te stellen om deze verordening aan te vullen door een methode vast te stellen om cruciale sectoren in kaart te brengen en te identificeren.
2.  Met het oog op de in lid 1 bedoelde methode houdt de Commissie rekening met het volgende:
a)  handelsstromen;
b)  vraag en aanbod;
c)  concentratie van het aanbod;
d)  de productie en productiecapaciteiten in de Unie en de wereld in verschillende stadia van de waardeketen;
e)  onderlinge afhankelijkheid tussen marktdeelnemers, zowel met marktdeelnemers die binnen als buiten de interne markt actief zijn.
3.  Aan de hand van de in lid 1 bedoelde methode en rekening houdend met het advies van de raad verricht de Commissie regelmatig een inventarisatie om cruciale sectoren in kaart te brengen. Deze inventarisatie is uitsluitend gebaseerd op openbaar of commercieel beschikbare gegevens en relevante niet-vertrouwelijke informatie van bedrijven.
4.  De Commissie maakt de resultaten van deze onderzoeken openbaar.
Amendement 129
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
1.  Het centrale verbindingsbureau van een lidstaat stelt de Commissie en de centrale verbindingsbureaus van de andere lidstaten onverwijld in kennis van incidenten die de werking van de eengemaakte markt en de toeleveringsketens ervan aanzienlijk verstoren of kunnen verstoren (significante incidenten).
1.  Het centrale verbindingsbureau van een lidstaat stelt de Commissie en de centrale verbindingsbureaus van de andere lidstaten onmiddellijk in kennis van incidenten die wellicht tot een noodsituatie op de interne markt kunnen leiden.
Amendement 130
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2
2.  De centrale verbindingsbureaus en alle betrokken nationale bevoegde autoriteiten behandelen, overeenkomstig het Unierecht en het met het Unierecht in overeenstemming zijnde interne recht, de in lid 1 bedoelde informatie op een wijze die het vertrouwelijke karakter ervan eerbiedigt en de veiligheid en de openbare orde van de Europese Unie en haar lidstaten alsook de veiligheid en de commerciële belangen van de betrokken marktdeelnemers beschermt.
2.  De centrale verbindingsbureaus en alle betrokken nationale bevoegde autoriteiten nemen, overeenkomstig het Unierecht en het met het Unierecht in overeenstemming zijnde interne recht, alle maatregelen die nodig zijn om de in lid 1 bedoelde informatie te behandelen op een wijze die het vertrouwelijke karakter ervan eerbiedigt en de veiligheid en de openbare orde van de Unie en haar lidstaten alsook de veiligheid en de commerciële belangen van de betrokken marktdeelnemers beschermt.
Amendement 131
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – inleidende formule
3.  Om te bepalen of de verstoring of potentiële verstoring van de werking van de eengemaakte markt en de bijbehorende toeleveringsketens van goederen en diensten, aanzienlijk is en het voorwerp van een waarschuwing moet zijn, houdt het centrale verbindingsbureau van een lidstaat rekening met:
3.  Om te bepalen of de incidenten waarnaar in lid 1 wordt verwezen het voorwerp van een waarschuwing moeten zijn, houdt het centrale verbindingsbureau van een lidstaat rekening met:
Amendement 132
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – punt a
a)  het aantal marktdeelnemers dat door de verstoring of mogelijke verstoring wordt getroffen;
a)  het aantal marktdeelnemers in de hele Unie dat wordt getroffen;
Amendement 133
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – punt b
b)  de duur of verwachte duur van een verstoring of mogelijke verstoring;
b)  de duur of verwachte duur van de incidenten;
Amendement 134
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – punt c
c)  het geografische gebied; het deel van de eengemaakte markt dat door de verstoring of mogelijke verstoring wordt getroffen; de gevolgen voor specifieke geografische gebieden die bijzonder kwetsbaar of blootgesteld zijn aan verstoringen van de toeleveringsketen, waaronder de ultraperifere gebieden van de EU;
c)  het geografische gebied; het deel van de interne markt dat wordt getroffen en de grensoverschrijdende gevolgen van de verstoring; de gevolgen voor geografische gebieden die bijzonder kwetsbaar of blootgesteld zijn, zoals de ultraperifere gebieden;
Amendement 135
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – punt d
d)  het effect van de verstoring of mogelijke verstoring op niet-diversifieerbare en onvervangbare inputs.
d)  het effect van die incidenten op niet-diversifieerbare en onvervangbare inputs.
Amendement 136
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)
Artikel 8 bis
Strategische reserves
1.  De lidstaten stellen alles in het werk om strategische reserves van goederen van cruciaal belang aan te leggen. De Commissie ondersteunt de lidstaten bij het coördineren en stroomlijnen van hun inspanningen. De Commissie zorgt met name voor coördinatie en informatie-uitwisseling en bevordert de solidariteit tussen de nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot tekorten aan crisisrelevante goederen of diensten, of het aanleggen van strategische reserves voor goederen van cruciaal belang. Capaciteit die deel uitmaakt van de rescEU-reserve overeenkomstig artikel 12 van Besluit nr. 1313/2013/EU is uitgesloten van de toepassing van dit artikel.
2.  De in lid 1 bedoelde uitwisseling van informatie en beste praktijken kan met name betrekking hebben op:
a)  de waarschijnlijkheid en de mogelijke gevolgen van tekorten als bedoeld in lid 1;
b)  de omvang van de bestaande voorraden van marktdeelnemers en de strategische reserves in de hele Unie, en eventuele informatie over de lopende activiteiten van marktdeelnemers om hun voorraden te vergroten;
c)  de kosten voor het aanleggen en aanhouden van dergelijke strategische reserves;
d)  de alternatieve leveringsopties en het potentieel voor alternatieve levering;
e)  verdere informatie die de beschikbaarheid van dergelijke goederen en diensten zou kunnen waarborgen.
Deze informatie en beste praktijken worden uitgewisseld via een beveiligd communicatiekanaal.
Amendement 137
Voorstel voor een verordening
Deel III – titel
Waakzaamheid op de eengemaakte markt
Waakzaamheidsfase voor de interne markt
Amendement 138
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule
1.  Indien de Commissie, rekening houdend met het advies van de adviesgroep, van oordeel is dat de in artikel 3, lid 2, bedoelde dreiging aanwezig is, activeert zij de waakzaamheidsfase voor de duur van maximaal zes maanden door middel van een uitvoeringshandeling. Die uitvoeringshandeling omvat het volgende:
1.  Indien de Commissie, terdege rekening houdend met het advies van de raad en met de in artikel 8, lid 3, genoemde criteria, van oordeel is dat aan de in artikel 3, punt 2, vastgestelde voorwaarden is voldaan, activeert zij de waakzaamheidsfase voor de duur van maximaal zes maanden door middel van een uitvoeringshandeling. Wanneer het oordeel van de Commissie afwijkt van het advies van de raad, verstrekt de Commissie een onderbouwde motivering. Die uitvoeringshandeling omvat het volgende:
Amendement 139
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt a
a)  een beoordeling van de mogelijke gevolgen van de crisis;
a)  een beoordeling van de mogelijke gevolgen van de verwachte crisis, met inbegrip van de specifieke situatie van grensregio’s en ultraperifere gebieden;
Amendement 140
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt b
b)  een lijst van de betrokken goederen en diensten van strategisch belang; en
b)  een lijst van de betrokken goederen, diensten en categorieën personeel van cruciaal belang; en
Amendement 141
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt c
c)  de te nemen waakzaamheidsmaatregelen.
c)  de te nemen waakzaamheidsmaatregelen, met inbegrip van een motivering betreffende de noodzaak en evenredigheid van deze maatregelen.
Amendement 142
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1
1.  Indien de Commissie van oordeel is dat de redenen voor de activering van de waakzaamheidsfase krachtens artikel 9, lid 1, van toepassing blijven, kan zij, rekening houdend met het advies van de adviesgroep, de waakzaamheidsfase met maximaal zes maanden verlengen door middel van een uitvoeringshandeling.
1.  Indien de Commissie van oordeel is dat de redenen voor de activering van de waakzaamheidsfase krachtens artikel 9, lid 1, van toepassing blijven, kan zij, terdege rekening houdend met het advies van de raad, de waakzaamheidsfase met maximaal zes maanden verlengen door middel van een uitvoeringshandeling. Wanneer de raad concreet en betrouwbaar bewijsmateriaal heeft dat de waakzaamheidsfase moet worden gedeactiveerd, kan de raad een advies met die strekking vaststellen en aan de Commissie meedelen.
Amendement 143
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2
2.  Indien de Commissie, rekening houdend met het advies van de adviesgroep, vaststelt dat de in artikel 3, lid 2, bedoelde dreiging niet langer bestaat ten aanzien van bepaalde of alle waakzaamheidsmaatregelen of bepaalde of alle goederen en diensten, deactiveert zij de waakzaamheidsfase geheel of gedeeltelijk door middel van een uitvoeringshandeling.
2.  Indien de Commissie, terdege rekening houdend met het advies van de raad, vaststelt dat niet langer aan de in artikel 3, punt 2, vastgestelde voorwaarden wordt voldaan ten aanzien van bepaalde of alle waakzaamheidsmaatregelen of bepaalde of alle goederen, diensten en categorieën personeel, deactiveert zij de waakzaamheidsfase geheel of gedeeltelijk door middel van een uitvoeringshandeling.
Amendement 144
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1
1.  Wanneer de waakzaamheidsfase overeenkomstig artikel 9 is geactiveerd, monitoren de nationale bevoegde autoriteiten de toeleveringsketens van goederen en diensten van strategisch belang die zijn geïdentificeerd in de uitvoeringshandeling tot activering van de waakzaamheidsfase.
1.  Wanneer de waakzaamheidsfase overeenkomstig artikel 9 is geactiveerd, monitoren de nationale bevoegde autoriteiten de toeleveringsketens van goederen en diensten van cruciaal belang en het vrije verkeer van categorieën personeel van cruciaal belang die zijn geïdentificeerd in de uitvoeringshandeling tot activering van de waakzaamheidsfase.
Amendement 145
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2
2.  De Commissie zorgt voor gestandaardiseerde en veilige middelen voor de verzameling en verwerking van informatie met het oog op de toepassing van lid 1, met gebruikmaking van elektronische middelen. Onverminderd de nationale wetgeving die voorschrijft dat verzamelde informatie, met inbegrip van bedrijfsgeheimen, vertrouwelijk moet blijven, wordt de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie en informatie die van invloed is op de veiligheid en de openbare orde van de Unie of haar lidstaten gewaarborgd.
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
Amendement 146
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3
3.  De lidstaten stellen een inventaris op, en houden die bij, van de op hun nationale grondgebied gevestigde meest relevante marktdeelnemers die actief zijn in de toeleveringsketens van goederen en diensten van strategisch belang zoals geïdentificeerd in de uitvoeringshandeling waarmee de waakzaamheidsfase wordt geactiveerd.
3.  De lidstaten stellen waar mogelijk een inventaris op, actualiseren die en houden die bij, van de op hun nationale grondgebied gevestigde meest relevante marktdeelnemers die actief zijn in de toeleveringsketens van goederen en diensten alsook de categorieën personeel van cruciaal belang zoals geïdentificeerd in de uitvoeringshandeling waarmee de waakzaamheidsfase wordt geactiveerd. De inhoud van de inventaris is te allen tijde vertrouwelijk.
Amendement 147
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4
4.  Op basis van de krachtens artikel 6 opgestelde inventaris richten de nationale bevoegde autoriteiten verzoeken om vrijwillige verstrekking van informatie aan de meest relevante marktdeelnemers in de toeleveringsketens van goederen en diensten zoals geïdentificeerd in de krachtens artikel 9 vastgestelde uitvoeringshandeling en aan andere relevante belanghebbenden die op hun nationale grondgebied zijn gevestigd. In die verzoeken wordt met name vermeld welke informatie wordt gevraagd over factoren die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de geïdentificeerde goederen en diensten van strategisch belang. Elke marktdeelnemer/belanghebbende die vrijwillig informatie verstrekt, doet dit op individuele basis in overeenstemming met de mededingingsregels van de Unie die van toepassing zijn op de uitwisseling van informatie. De nationale bevoegde autoriteiten zenden de bevindingen onverwijld via het respectieve centrale verbindingsbureau toe aan de Commissie en de adviesgroep.
4.  Op basis van de krachtens lid 3 opgestelde inventaris richten de nationale bevoegde autoriteiten, waar nodig, verzoeken om vrijwillige verstrekking van informatie aan de meest relevante marktdeelnemers in de toeleveringsketens van goederen en diensten van cruciaal belang zoals geïdentificeerd in de krachtens artikel 9 vastgestelde uitvoeringshandeling die op hun respectieve nationale grondgebied zijn gevestigd. In die verzoeken wordt met name vermeld welke informatie wordt gevraagd over factoren die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de geïdentificeerde goederen en diensten van cruciaal belang. Elke marktdeelnemer die vrijwillig informatie verstrekt, doet dit op individuele basis in overeenstemming met de mededingingsregels van de Unie die van toepassing zijn op de uitwisseling van informatie. De nationale bevoegde autoriteiten zenden de bevindingen onverwijld via het respectieve centrale verbindingsbureau toe aan de Commissie en de raad.
Amendement 148
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5
5.  De nationale bevoegde autoriteiten houden terdege rekening met de administratieve lasten voor marktdeelnemers, en met name kmo’s, die gepaard kunnen gaan met informatieverzoeken, en zorgen ervoor dat deze tot een minimum worden beperkt.
5.  De nationale bevoegde autoriteiten houden terdege rekening met de administratieve lasten voor marktdeelnemers, en met name kmo’s, die gepaard kunnen gaan met informatieverzoeken, en zorgen ervoor dat deze administratieve lasten tot een minimum worden beperkt en dat de vertrouwelijkheid van de informatie in acht wordt genomen.
Amendement 149
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6
6.  De Commissie kan de adviesgroep verzoeken de bevindingen en ontwikkelingsperspectieven te bespreken op basis van de monitoring van de toeleveringsketens van goederen en diensten van strategisch belang.
6.  De Commissie kan de raad verzoeken de bevindingen en ontwikkelingsperspectieven te bespreken op basis van de monitoring van de toeleveringsketens van goederen en diensten van cruciaal belang.
Amendement 150
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7
7.  Op basis van de informatie die via de overeenkomstig lid 1 uitgevoerde activiteiten is verzameld, kan de Commissie een verslag van de geaggregeerde bevindingen indienen.
7.  Op basis van de informatie die via de overeenkomstig lid 1 uitgevoerde activiteiten is verzameld, legt de Commissie een verslag van de geaggregeerde bevindingen voor aan het Europees Parlement en de Raad.
Amendement 151
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)
7 bis.  De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen eisen dat de lidstaten de volgende informatie verstrekken over de goederen van cruciaal belang die zijn opgenomen in een krachtens artikel 9, lid 1, vastgestelde uitvoeringshandeling:
a)  de omvang van de strategische reserves op hun grondgebied;
b)  eventuele mogelijkheden voor verdere aankoop.
Amendement 152
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7 ter (nieuw)
7 ter.  Voordat de Commissie de uitvoeringshandeling vaststelt:
a)  toont zij aan dat zij geen andere toegang tot deze informatie heeft en motiveert zij waarom zij die nodig heeft; en
b)  verzoekt zij de raad om een advies.
Wanneer het oordeel van de Commissie afwijkt van het advies van de raad, verstrekt de Commissie tevens een onderbouwde motivering.
Amendement 153
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7 quater (nieuw)
7 quater.  In de uitvoeringshandeling wordt gespecificeerd voor welke goederen informatie moet worden verstrekt.
Amendement 154
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7 quinquies (nieuw)
7 quinquies.  Het verzoek om informatie is beperkt tot een periode van maximaal zes maanden en kan niet worden verlengd.
Amendement 155
Voorstel voor een verordening
Artikel 12
[...]
Schrappen
Amendement 156
Voorstel voor een verordening
Deel IV – titel
Noodsituatie voor de eengemaakte markt
Noodsituatie voor de interne markt
Amendement 157
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule
1.  Wanneer de ernst van een verstoring wordt beoordeeld om na te gaan of de gevolgen van een crisis voor de eengemaakte markt als een noodsituatie voor de eengemaakte markt kunnen worden aangemerkt, houdt de Commissie op basis van concreet en betrouwbaar bewijsmateriaal rekening met ten minste de volgende indicatoren:
1.  Wanneer de ernst van een verstoring wordt beoordeeld om na te gaan of de gevolgen van een crisis voor de interne markt als een noodsituatie voor de interne markt kunnen worden aangemerkt, houdt de Commissie op basis van concreet en betrouwbaar bewijsmateriaal rekening met ten minste de volgende indicatoren:
Amendement 158
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt a
a)  de crisis heeft geleid tot de activering van een relevant crisisresponsmechanisme van de Raad, het Uniemechanisme voor civiele bescherming of de mechanismen die zijn opgezet binnen het EU-kader voor gezondheidsbeveiliging, met inbegrip van [het voorstel voor] Verordening (EU) .../... inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en [het voorstel voor] Verordening (EU) .../... van de Raad betreffende een kader van maatregelen ter waarborging van de levering van in een crisissituatie relevante medische tegenmaatregelen;
a)  de crisis heeft geleid tot de activering van een relevant crisisresponsmechanisme van de Raad, waaronder de geïntegreerde EU-regeling politieke crisisrespons, het Uniemechanisme voor civiele bescherming of een van de mechanismen die zijn opgezet binnen het Uniekader voor gezondheidsbeveiliging, met inbegrip van het noodkader van Verordening (EU) 2022/2372;
Amendement 159
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt b
b)  een schatting van het aantal marktdeelnemers of gebruikers dat voor de levering van de betrokken goederen of de verlening van de betrokken diensten afhankelijk zijn van de verstoorde sector of sectoren van de eengemaakte markt;
b)  een schatting van het aantal economische activiteiten of van het marktaandeel daarvan en de marktvraag daarnaar, of van de gebruikers die voor de levering van de betrokken goederen of diensten afhankelijk zijn van de verstoorde sector of sectoren van de interne markt;
Amendement 160
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt c
c)  het belang van de betrokken goederen of diensten voor andere sectoren;
c)  het cruciale belang van de betrokken goederen, diensten of werknemers voor andere sectoren;
Amendement 161
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt c bis (nieuw)
c bis)  het geschatte tekort aan goederen en diensten op de interne markt;
Amendement 162
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt d
d)  de ernst en duur van de gevolgen voor de economische en maatschappelijke activiteiten, het milieu en de openbare veiligheid;
d)  de ernst en duur van de werkelijke of potentiële gevolgen van de crisis voor economische en vitale maatschappelijke activiteiten, het milieu en de openbare veiligheid;
Amendement 163
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt e
e)  de getroffen marktdeelnemers zijn er niet in geslaagd binnen een redelijke termijn op vrijwillige basis een oplossing te bieden voor de specifieke aspecten van de crisis;
e)  de vaststelling dat de door de verstoring getroffen marktdeelnemers er niet in zijn geslaagd binnen een redelijke termijn op vrijwillige basis een oplossing te bieden voor de specifieke aspecten van de crisis;
Amendement 164
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt g
g)  het geografische gebied dat wordt en kan worden getroffen, met inbegrip van eventuele grensoverschrijdende gevolgen voor de werking van toeleveringsketens die onontbeerlijk zijn voor de instandhouding van vitale maatschappelijke of economische activiteiten van de eengemaakte markt;
g)  het geografische gebied, met inbegrip van grensregio’s en ultraperifere gebieden, dat door de verstoring wordt en kan worden getroffen, met inbegrip van eventuele grensoverschrijdende gevolgen voor de werking van toeleveringsketens die onontbeerlijk zijn voor de instandhouding van vitale maatschappelijke of economische activiteiten van de interne markt;
Amendement 165
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt i
i)  het ontbreken van vervangende goederen, inputs of diensten.
i)  het ontbreken van of tekorten aan alternatieven voor crisisrelevante goederen, inputs of diensten;
Amendement 166
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt i bis (nieuw)
i bis)  de invoering van reisbeperkingen of grenscontroles.
Amendement 167
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
1.  De noodfase voor de eengemaakte markt kan worden geactiveerd zonder dat voor dezelfde goederen of diensten eerder de waakzaamheidsfase voor de eengemaakte markt is geactiveerd. Wanneer de waakzaamheidsfase eerder is geactiveerd, kan de noodfase deze geheel of gedeeltelijk vervangen.
1.  De noodfase voor de interne markt kan worden geactiveerd zonder dat voor dezelfde goederen of diensten eerder de waakzaamheidsfase voor de interne markt is geactiveerd. Wanneer de waakzaamheidsfase eerder is geactiveerd, kan de noodfase deze geheel of gedeeltelijk vervangen.
Amendement 168
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2
2.  Wanneer de Commissie, rekening houdend met het advies van de adviesgroep, van oordeel is dat er sprake is van een noodsituatie voor de eengemaakte markt, stelt zij de Raad voor de noodfase voor de eengemaakte markt te activeren.
2.  Wanneer de Commissie, terdege rekening houdend met het advies van de raad, van oordeel is dat er sprake is van een noodsituatie voor de interne markt, stelt zij een wetgevingsvoorstel vast om de noodfase voor de interne markt te activeren.
Amendement 169
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3
3.  De Raad kan de noodfase voor de eengemaakte markt activeren door middel van een uitvoeringshandeling van de Raad. De duur van de activering wordt in de uitvoeringshandeling vastgesteld en bedraagt ten hoogste zes maanden.
3.  De noodfase voor de interne markt kan worden geactiveerd door middel van een wetgevingshandeling die wordt vastgesteld op basis van het in lid 2 bedoelde wetgevingsvoorstel. De duur van de activering wordt in die wetgevingshandeling vastgesteld en wordt beperkt tot maximaal zes maanden.
Amendement 170
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4
4.  De activering van de noodfase voor de eengemaakte markt met betrekking tot bepaalde goederen en diensten belet niet dat ten aanzien van dezelfde goederen en diensten de waakzaamheidsfase wordt geactiveerd of voortgezet en dat de in de artikelen 11 en 12 vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd.
4.  De activering van de noodfase voor de interne markt met betrekking tot bepaalde goederen en diensten belet niet dat ten aanzien van dezelfde goederen en diensten de waakzaamheidsfase wordt geactiveerd of voortgezet en dat de in artikel 8 bis vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd.
Amendement 171
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5
5.  Zodra de noodfase voor de eengemaakte markt wordt geactiveerd, stelt de Commissie door middel van een uitvoeringshandeling onverwijld een lijst van crisisrelevante goederen en diensten vast. Deze lijst kan door middel van uitvoeringshandelingen worden gewijzigd.
5.  Wanneer zij voorstelt de noodfase voor de interne markt te activeren, stelt de Commissie een lijst op van crisisrelevante goederen en diensten. Zodra de noodfase voor de interne markt wordt geactiveerd door middel van de in lid 3 bedoelde wetgevingshandeling, stelt de Commissie deze lijst onverwijld vast door middel van een uitvoeringshandeling. Die lijst kan door middel van uitvoeringshandelingen worden gewijzigd.
Amendement 172
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6
6.  De in lid 5 bedoelde uitvoeringshandeling van de Commissie wordt volgens de in artikel 42, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. Om naar behoren gemotiveerde dwingende redenen van urgentie die verband houden met de gevolgen van de crisis op de eengemaakte markt, stelt de Commissie volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde procedure onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vast.
6.  De in lid 5 bedoelde uitvoeringshandeling wordt volgens de in artikel 42, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. Om naar behoren gemotiveerde dwingende redenen van urgentie die verband houden met de gevolgen van de crisis op de interne markt, stelt de Commissie volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde procedure onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vast.
Amendement 173
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1
1.  Wanneer de Commissie, rekening houdend met het advies van de adviesgroep, van oordeel is dat een verlening van de noodfase voor de eengemaakte markt noodzakelijk is, stelt zij de Raad voor de noodfase voor de eengemaakte markt te verlengen. Niettegenstaande dringende en uitzonderlijke veranderingen in de omstandigheden streeft de Commissie ernaar dit voorstel uiterlijk dertig dagen vóór het verstrijken van de periode waarvoor de noodfase voor de eengemaakte markt is geactiveerd, in te dienen. De Raad kan de noodfase voor de eengemaakte markt telkens met maximaal zes maanden verlengen door middel van een uitvoeringshandeling.
1.  Wanneer de Commissie, terdege rekening houdend met het advies van de raad en op basis van de in artikel 14, lid 2, bedoelde gronden, van oordeel is dat een verlenging van de noodfase voor de interne markt noodzakelijk is, stelt zij het Europees Parlement en de Raad voor de noodfase voor de interne markt te verlengen. Niettegenstaande dringende en uitzonderlijke veranderingen in de omstandigheden streeft de Commissie ernaar dit voorstel uiterlijk dertig dagen vóór het verstrijken van de periode waarvoor de noodfase voor de interne markt is geactiveerd, in te dienen.
De noodfase voor de interne markt kan worden verlengd door middel van een wetgevingshandeling op basis van het in de eerste alinea bedoelde wetgevingsvoorstel. De duur van de verlenging wordt in die wetgevingshandeling vastgesteld en wordt beperkt tot maximaal zes maanden.
Amendement 174
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2
2.  Wanneer de adviesgroep concrete en betrouwbare aanwijzingen heeft dat de noodfase voor de eengemaakte markt moet worden gedeactiveerd, kan zij een advies met die strekking opstellen en aan de Commissie overleggen. Wanneer de Commissie, rekening houdend met het advies van de adviesgroep, van oordeel is dat er niet langer sprake is van een noodsituatie voor de eengemaakte markt, stelt zij de Raad onverwijld voor de noodfase voor de eengemaakte markt te deactiveren.
2.  Wanneer de raad concrete en betrouwbare aanwijzingen heeft dat de noodfase voor de interne markt moet worden gedeactiveerd, kan zij een advies met die strekking opstellen en aan de Commissie overleggen. Wanneer de Commissie, rekening houdend met het advies van de raad, van oordeel is dat er niet langer sprake is van een noodsituatie voor de interne markt, stelt zij het Europees Parlement en de Raad onverwijld voor de noodfase voor de interne markt te deactiveren.
Amendement 175
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3
3.  De maatregelen die zijn genomen in overeenstemming met de artikelen 24 tot en met 33 en overeenkomstig de noodprocedures die in de toepasselijke rechtskaders van de Unie zijn ingevoerd door middel van de wijzigingen van de sectorale productwetgeving zoals uiteengezet in [Verordening (EU) … van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/424, Verordening (EU) 2016/425, Verordening (EU) 2016/426, Verordening (EU) 2019/1009 en Verordening (EU) nr. 305/2011 en tot invoering van noodprocedures inzake conformiteitsbeoordeling, vaststelling van gemeenschappelijke specificaties en markttoezicht in het kader van een noodsituatie voor de eengemaakte markt] en [Richtlijn (EU) … van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU en 2014/68/EU en wat betreft noodprocedures inzake conformiteitsbeoordeling, vaststelling van gemeenschappelijke specificaties en markttoezicht wegens een noodfase van de eengemaakte markt], komen te vervallen zodra de noodfase voor de eengemaakte markt wordt gedeactiveerd. De Commissie legt de Raad uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de maatregelen een beoordeling voor die op basis van de via het in artikel 11 bedoelde monitoringmechanisme verzamelde informatie is verricht met betrekking tot de doeltreffendheid van de maatregelen die zijn genomen om de noodsituatie voor de eengemaakte markt aan te pakken.
3.  De maatregelen die zijn genomen in overeenstemming met de artikelen 24 tot en met 33 komen te vervallen zodra de noodfase voor de interne markt wordt gedeactiveerd. De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de maatregelen een beoordeling voor die op basis van de via het in artikel 11 genoemde monitoringmechanisme verzamelde informatie is verricht met betrekking tot de doeltreffendheid van de maatregelen die zijn genomen om de noodsituatie voor de interne markt aan te pakken.
Amendement 176
Voorstel voor een verordening
Deel IV – titel II – titel
Vrij verkeer tijdens noodsituaties voor de eengemaakte markt
Vrij verkeer tijdens noodsituaties voor de interne markt
Amendement 177
Voorstel voor een verordening
Deel IV – titel II – hoofdstuk I – titel
Maatregelen om het vrije verkeer te herstellen en te vergemakkelijken
Maatregelen om het vrije verkeer te vergemakkelijken
Amendement 178
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – titel
Algemene vereisten voor maatregelen tot beperking van het vrije verkeer om een noodsituatie voor de eengemaakte markt aan te pakken
Verboden beperkingen van het vrije verkeer tijdens een noodsituatie voor de interne markt
Amendement 179
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1
1.  Bij de vaststelling en toepassing van nationale maatregelen naar aanleiding van een noodsituatie voor de eengemaakte markt en de onderliggende crisis zien de lidstaten erop toe dat hun optreden volledig in overeenstemming is met het Verdrag en het Unierecht, en met name met de in dit artikel vastgelegde vereisten.
1.  Beperkingen van het vrije verkeer van goederen, diensten en personen die door de lidstaten worden opgelegd naar aanleiding van een noodsituatie voor de interne markt zijn verboden, tenzij zij gerechtvaardigd zijn op grond van legitieme doelstellingen van algemeen belang, zoals openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid, en in overeenstemming zijn met de beginselen van non-discriminatie en evenredigheid.
Amendement 180
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2
2.  Elke beperking is van tijdelijke aard en wordt opgeheven zodra de situatie het toelaat. Bovendien moet bij elke beperking rekening worden gehouden met de situatie van de grensregio’s.
2.  Elke dergelijke beperking is van tijdelijke aard en wordt onmiddellijk opgeheven zodra de noodfase voor de interne markt wordt gedeactiveerd of eerder, indien de beperking niet langer gerechtvaardigd of evenredig is.
Amendement 181
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  Bij elke beperking moet rekening worden gehouden met de situatie van de grensregio’s en de ultraperifere gebieden, met name voor grensoverschrijdende werknemers.
Amendement 182
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3
3.  Verplichtingen die aan burgers en ondernemingen worden opgelegd, mogen geen ongerechtvaardigde of onnodige administratieve lasten veroorzaken.
3.  Verplichtingen die aan burgers en marktdeelnemers worden opgelegd, mogen geen ongerechtvaardigde of onnodige administratieve lasten veroorzaken. De lidstaten nemen alle beschikbare maatregelen om de administratieve lasten te beperken en te verminderen.
Amendement 183
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  De lidstaten doen geen beroep op het volgende:
a)  beperkingen op de uitvoer van goederen of de verlening of ontvangst van diensten binnen de Unie, of maatregelen van gelijke werking;
b)  discriminatie tussen lidstaten of tussen burgers, ook in hun hoedanigheid van dienstverlener of werknemer, rechtstreeks of onrechtstreeks op basis van nationaliteit of, in het geval van ondernemingen, de plaats van de maatschappelijke zetel, het hoofdbestuur of de hoofdvestiging; of
c)  beperkingen van het vrije verkeer van personen of reisbeperkingen voor personen die betrokken zijn bij de productie, het onderhoud of het vervoer van crisisrelevante goederen die zijn opgenomen in een krachtens artikel 14, lid 5, vastgestelde uitvoeringshandeling, en onderdelen daarvan, of beperkingen voor personen die betrokken zijn bij de verlening van crisisrelevante diensten die zijn opgenomen in een krachtens artikel 14, lid 5, vastgestelde uitvoeringshandeling, of andere maatregelen van gelijke werking, die:
i)  tekorten aan noodzakelijke arbeidskrachten op de interne markt veroorzaken en zo de toeleveringsketens van crisisrelevante goederen en diensten verstoren of tekorten aan dergelijke goederen en diensten op de interne markt veroorzaken of vergroten; of
ii)  rechtstreeks of onrechtstreeks discriminerend zijn op basis van de nationaliteit of de plaats van verblijf van de persoon.
Amendement 184
Voorstel voor een verordening
Artikel 17
[...]
Schrappen
Amendement 185
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1
1.  Tijdens de noodfase voor de eengemaakte markt kan de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen voorzien in ondersteunende maatregelen om het vrije verkeer van personen als bedoeld in artikel 17, leden 6 en 7, te versterken. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. Om naar behoren gemotiveerde dwingende redenen van urgentie die verband houden met de gevolgen van de crisis op de eengemaakte markt, stelt de Commissie volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde procedure onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vast.
1.  Tijdens de noodfase voor de interne markt kan de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen voorzien in ondersteunende maatregelen om het vrije verkeer van personen te vergemakkelijken.
Amendement 186
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 –lid 2
2.  Indien de Commissie tijdens de noodfase voor de eengemaakte markt vaststelt dat de lidstaten modellen hebben ingevoerd waarmee een persoon of marktdeelnemer kan verklaren dat hij een dienstverlener is die crisisrelevante diensten verleent, of een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven of werknemer is die betrokken is bij de productie van crisisrelevante goederen of de verlening van crisisrelevante diensten of een werknemer in de civiele bescherming is, en zij van mening is dat het gebruik van verschillende modellen door de lidstaten een belemmering vormt voor het vrije verkeer tijdens een noodsituatie voor de eengemaakte markt, kan de Commissie, indien zij dit nodig acht ter ondersteuning van het vrije verkeer van die categorieën personen en hun uitrusting tijdens de noodsituatie voor de eengemaakte markt, door middel van uitvoeringshandelingen modellen in alle lidstaten ter beschikking stellen waarmee die categorieën personen kunnen verklaren dat zij voldoen aan de relevante criteria voor de toepassing van artikel 17, lid 6.
2.  Indien de Commissie tijdens de noodfase voor de interne markt vaststelt dat de lidstaten modellen hebben ingevoerd waarmee een persoon of marktdeelnemer kan verklaren dat hij een dienstverlener is die crisisrelevante diensten verleent, of een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven of werknemer is die betrokken is bij de productie van crisisrelevante goederen of de verlening van crisisrelevante diensten of een werknemer in de civiele bescherming is, en zij van mening is dat het gebruik van verschillende modellen door de lidstaten een belemmering vormt voor het vrije verkeer tijdens een noodsituatie voor de interne markt, kan de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen, indien zij dit nodig acht ter ondersteuning van het vrije verkeer van die categorieën personen en hun uitrusting tijdens de noodsituatie voor de interne markt, modellen in alle lidstaten ter beschikking stellen waarmee die categorieën personen kunnen verklaren dat zij voldoen aan de relevante criteria voor de toepassing van artikel 16.
Amendement 187
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3
3.  De in de leden 1 en 2 bedoelde uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. Om naar behoren gemotiveerde dwingende redenen van urgentie die verband houden met de gevolgen van de crisis op de eengemaakte markt, stelt de Commissie volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde procedure onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vast.
3.  De in de leden 1 en 2 bedoelde uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. Om naar behoren gemotiveerde dwingende redenen van urgentie die verband houden met de gevolgen van de crisis op de interne markt, stelt de Commissie volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde procedure onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vast.
Amendement 188
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – titel
Kennisgevingen
Kennisgevingen en informatie
Amendement 189
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1
Tijdens de noodsituatie voor de eengemaakte markt stellen de lidstaten de Commissie in kennis van crisisrelevante ontwerpmaatregelen tot beperking van het vrije verkeer van goederen en de vrije dienstverrichting, alsmede van crisisrelevante beperkingen van het vrije verkeer van personen, met inbegrip van werknemers, met opgave van de redenen voor die maatregelen.
Tijdens de waakzaamheidsfase voor de interne markt of de noodfase voor de interne markt stellen de lidstaten de Commissie in kennis van ontwerpmaatregelen in verband met de crisis en tot beperking van het vrije verkeer van goederen en de vrije dienstverrichting, alsmede van genomen maatregelen tot beperking van het vrije verkeer van personen, met inbegrip van werknemers, met opgave van de redenen voor die maatregelen.
Amendement 190
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2
2.  De lidstaten verstrekken de Commissie een verklaring van de redenen waarom de vaststelling van een dergelijke maatregel gerechtvaardigd en evenredig is, voor zover die redenen niet reeds duidelijk blijken uit de aangemelde maatregel. De lidstaten delen de Commissie de volledige tekst mee van de nationale wettelijke of regelgevende bepalingen die de maatregel bevat of door de maatregel worden gewijzigd.
2.  De lidstaten verstrekken de Commissie een verklaring waaruit blijkt dat de vaststelling van dergelijke maatregelen niet-discriminerend, gerechtvaardigd en evenredig is, waar mogelijk vergezeld van concreet bewijsmateriaal. De lidstaten delen de Commissie de volledige tekst mee van de nationale wettelijke of regelgevende bepalingen die een dergelijke maatregel bevat of door een dergelijke maatregel worden gewijzigd.
Amendement 191
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4
4.  De Commissie deelt de aangemelde maatregelen onverwijld mee aan de andere lidstaten en tegelijkertijd aan de adviesgroep.
4.  De Commissie deelt de aangemelde maatregelen onverwijld mee aan de andere lidstaten en tegelijkertijd aan de raad.
Amendement 192
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5
5.  Indien de adviesgroep besluit advies uit te brengen over een aangemelde maatregel, doet zij dit binnen vier werkdagen na de datum van ontvangst door de Commissie van de kennisgeving betreffende die maatregel.
5.  Indien de raad besluit advies uit te brengen over een aangemelde maatregel, doet zij dit binnen vier werkdagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving.
Amendement 193
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6
6.  De Commissie zorgt ervoor dat burgers en ondernemingen in kennis worden gesteld van de aangemelde maatregelen, tenzij de lidstaten verzoeken dat de maatregelen vertrouwelijk blijven of de Commissie van oordeel is dat openbaarmaking van die maatregelen de veiligheid en de openbare orde van de Europese Unie of haar lidstaten in het gedrang zou brengen, alsmede van de besluiten en opmerkingen van de lidstaten als bedoeld in dit artikel.
6.  De Commissie zorgt ervoor dat burgers en ondernemingen in kennis worden gesteld van de aangemelde maatregelen, tenzij de lidstaten verzoeken dat de maatregelen overeenkomstig lid 15 van dit artikel vertrouwelijk blijven of de Commissie van oordeel is dat openbaarmaking van die maatregelen de veiligheid en de openbare orde van de Unie of haar lidstaten in het gedrang zou brengen, alsmede van de besluiten en de opmerkingen van de lidstaten als bedoeld in dit artikel.
Amendement 194
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 8
8.  Binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving onderzoekt de Commissie of de ontwerpmaatregel of de vastgestelde maatregel verenigbaar is met het Unierecht, met inbegrip van de artikelen 16 en 17 van deze verordening en de beginselen van evenredigheid en non-discriminatie, en kan zij opmerkingen maken over de aangemelde maatregel wanneer er meteen in het oog springende en ernstige redenen zijn om aan te nemen dat deze niet met het Unierecht in overeenstemming is. Deze opmerkingen worden door de kennisgevende lidstaat in aanmerking genomen. De Commissie kan de termijn van tien dagen in uitzonderlijke omstandigheden verlengen, met name om wetenschappelijk advies, bewijsmateriaal of technische expertise te ontvangen in de context van een veranderende situatie. De Commissie vermeldt de redenen voor deze verlenging, stelt een nieuwe termijn vast en stelt de lidstaten onverwijld in kennis van de nieuwe termijn en de redenen voor de verlenging.
8.  Binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving onderzoekt de Commissie of de ontwerpmaatregel of de vastgestelde maatregel verenigbaar is met het Unierecht, met inbegrip van artikel 16 van deze verordening en de beginselen van evenredigheid en non-discriminatie, en kan zij opmerkingen maken over de aangemelde maatregel wanneer er meteen in het oog springende en ernstige redenen zijn om aan te nemen dat deze niet met het Unierecht in overeenstemming is. Deze opmerkingen worden door de kennisgevende lidstaat in aanmerking genomen. De Commissie kan de termijn van tien dagen in uitzonderlijke omstandigheden verlengen, met name om wetenschappelijk advies, bewijsmateriaal of technische expertise te ontvangen in de context van een veranderende situatie. De Commissie vermeldt de redenen voor deze verlenging en stelt een nieuwe termijn vast, die niet meer dan 30 dagen mag bedragen. Zij stelt de lidstaten onverwijld in kennis van de nieuwe termijn en de redenen voor de verlenging.
Amendement 195
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 9
9.  De lidstaten kunnen ook opmerkingen doen toekomen aan de lidstaat die een maatregel heeft aangemeld; die lidstaat houdt rekening met die opmerkingen.
9.  De lidstaten kunnen ook opmerkingen doen toekomen aan de lidstaat die een maatregel heeft aangemeld en die lidstaat houdt rekening met die opmerkingen.
Amendement 196
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 10
10.  De kennisgevende lidstaat deelt de Commissie binnen tien dagen na ontvangst van de overeenkomstig lid 8 gemaakte opmerkingen mee welke maatregelen hij naar aanleiding van die opmerkingen van plan is te nemen.
10.  De kennisgevende lidstaat deelt de Commissie binnen tien dagen na ontvangst van de overeenkomstig lid 8 gemaakte opmerkingen mee welke maatregelen hij van plan is te nemen en motiveert hoe hij rekening houdt met de opmerkingen.
Amendement 197
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 11
11.  Indien de Commissie van oordeel is dat de door de aanmeldende lidstaat meegedeelde maatregelen nog steeds niet in overeenstemming zijn met het Unierecht, kan zij binnen dertig dagen na deze mededeling een besluit nemen waarin deze lidstaat wordt gelast af te zien van de vaststelling van de aangemelde ontwerpmaatregel. De kennisgevende lidstaat deelt de Commissie onverwijld de vastgestelde tekst van een aangemelde ontwerpmaatregel mee.
11.  Indien de Commissie van oordeel is dat de door de aanmeldende lidstaat meegedeelde maatregelen nog steeds niet in overeenstemming zijn met het Unierecht, kan zij binnen vijftien dagen na deze mededeling een besluit nemen waarin deze lidstaat wordt gelast de aangemelde ontwerpmaatregel te wijzigen of af te zien van de vaststelling van de aangemelde ontwerpmaatregel. De kennisgevende lidstaat deelt de Commissie onverwijld de vastgestelde tekst van een aangemelde ontwerpmaatregel mee.
Amendement 198
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 12
12.  Indien de Commissie constateert dat een reeds vastgestelde maatregel waarvan zij in kennis is gesteld, niet in overeenstemming is met het Unierecht, kan zij binnen dertig dagen na die kennisgeving een besluit nemen waarin de lidstaat wordt gelast de maatregel in te trekken. De kennisgevende lidstaat deelt de tekst van een herziene maatregel onverwijld mee indien deze de aangemelde vastgestelde maatregel wijzigt.
12.  Indien de Commissie constateert dat een reeds vastgestelde maatregel waarvan zij in kennis is gesteld, niet in overeenstemming is met het Unierecht, kan zij binnen vijftien dagen na die kennisgeving een besluit nemen waarin de lidstaat wordt gelast de maatregel in te trekken. De kennisgevende lidstaat deelt de tekst van een herziene maatregel onverwijld mee indien deze de aangemelde vastgestelde maatregel wijzigt.
Amendement 199
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 13
13.  De Commissie kan de in de leden 11 en 12 bedoelde periode van dertig dagen bij wijze van uitzondering verlengen teneinde rekening te houden met een verandering van de omstandigheden, met name om wetenschappelijk advies, bewijsmateriaal of technische expertise te ontvangen in het kader van een veranderende situatie. De Commissie vermeldt de redenen voor deze verlenging, stelt een nieuwe termijn vast en stelt de lidstaten onverwijld in kennis van de nieuwe termijn en de redenen voor de verlenging.
13.  De Commissie kan de in de leden 11 en 12 bedoelde periode van vijftien dagen bij wijze van uitzondering verlengen teneinde rekening te houden met een verandering van de omstandigheden, met name om wetenschappelijk advies, bewijsmateriaal of technische expertise te ontvangen in het kader van een veranderende situatie. De Commissie vermeldt de redenen voor deze verlenging, stelt een nieuwe termijn vast en stelt de lidstaten onverwijld in kennis van de nieuwe termijn en de redenen voor de verlenging.
Amendement 200
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 14
14.  De in de leden 11 en 12 bedoelde besluiten van de Commissie worden gebaseerd op beschikbare informatie en kunnen worden genomen wanneer er meteen in het oog springende en ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de aangemelde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het Unierecht, met inbegrip van artikel 16 of 17 van deze verordening, het evenredigheidsbeginsel of het non-discriminatiebeginsel. De vaststelling van deze besluiten laat de mogelijkheid onverlet dat de Commissie in een later stadium maatregelen neemt, waaronder het inleiden van een inbreukprocedure op grond van artikel 258 VWEU.
14.  De in de leden 11 en 12 bedoelde besluiten van de Commissie worden gebaseerd op beschikbare informatie en kunnen worden genomen wanneer er meteen in het oog springende en ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de aangemelde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het Unierecht, met inbegrip van artikel 16 van deze verordening, het evenredigheidsbeginsel of het non-discriminatiebeginsel. De vaststelling van deze besluiten laat de mogelijkheid onverlet dat de Commissie in een later stadium maatregelen neemt, waaronder het inleiden van een inbreukprocedure op grond van artikel 258 VWEU.
Amendement 201
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 15
15.  De op grond van dit artikel verstrekte informatie wordt niet als vertrouwelijk aangemerkt, tenzij de kennisgevende lidstaat uitdrukkelijk verzoekt deze informatie als zodanig te beschouwen. Een dergelijk verzoek heeft betrekking op ontwerpmaatregelen en wordt gemotiveerd.
15.  De op grond van dit artikel door de lidstaten verstrekte informatie wordt openbaar gemaakt. De lidstaten kunnen verzoeken dat informatie met betrekking tot ontwerpmaatregelen vertrouwelijk blijft. Dat verzoek wordt gemotiveerd.
Amendement 202
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 16
16.  De Commissie publiceert de tekst van de maatregelen die de lidstaten in het kader van de noodsituatie voor de eengemaakte markt hebben vastgesteld tot beperking van het vrije verkeer van goederen, diensten en personen, met inbegrip van werknemers, en die door middel van de in dit artikel bedoelde kennisgevingen of via andere bronnen zijn meegedeeld. De tekst van de maatregelen wordt binnen één werkdag na ontvangst bekendgemaakt via een door de Commissie beheerd elektronisch platform.
16.  De Commissie publiceert alle uit hoofde van dit artikel verstrekte informatie, met uitzondering van informatie die overeenkomstig lid 15 als vertrouwelijk wordt beschouwd.
Amendement 203
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 16 bis (nieuw)
16 bis.  De Commissie publiceert de maatregelen die de lidstaten in het kader van de noodsituatie voor de interne markt hebben vastgesteld tot beperking van het vrije verkeer van goederen, diensten en personen, met inbegrip van werknemers, en die zijn meegedeeld. Die maatregelen worden binnen één werkdag na ontvangst bekendgemaakt via een door de Commissie beheerd elektronisch platform.
Amendement 204
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 16 ter (nieuw)
16 ter.  De lidstaten verstrekken burgers, consumenten, bedrijven, werknemers en hun vertegenwoordigers en alle betrokken belanghebbenden op duidelijke en ondubbelzinnige wijze informatie over maatregelen die van invloed zijn op het vrije verkeer van goederen, diensten en personen, met inbegrip van werknemers en dienstverleners, voordat zij in werking treden, met name via hun nationaal centraal contactpunt als bedoeld in artikel 21. De lidstaten zorgen voor een permanente dialoog met alle relevante belanghebbenden, waaronder sociale partners en internationale partners.
Amendement 205
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – punt a
a)  bijstand bij het aanvragen en verkrijgen van informatie over nationale beperkingen van het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en werknemers die verband houden met een geactiveerde noodfase voor de eengemaakte markt;
a)  bijstand bij het aanvragen en verkrijgen van informatie over nationale beperkingen van het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en werknemers die verband houden met een geactiveerde noodfase voor de interne markt;
Amendement 206
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – punt b
b)  bijstand bij de uitvoering van eventuele crisisprocedures en -formaliteiten op nationaal niveau die zijn ingesteld wegens de geactiveerde noodfase voor de eengemaakte markt.
b)  bijstand bij de uitvoering van eventuele crisisprocedures en -formaliteiten op nationaal niveau die zijn ingesteld wegens de geactiveerde noodfase voor de interne markt;
Amendement 207
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – punt b bis (nieuw)
b bis)  bijstand bij de verspreiding van informatie onder burgers, consumenten, marktdeelnemers en werknemers en hun vertegenwoordigers.
Amendement 208
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2
2.  De lidstaten zorgen ervoor dat burgers, consumenten, marktdeelnemers en werknemers en hun vertegenwoordigers op hun verzoek en via de respectieve centrale contactpunten informatie van de bevoegde autoriteiten kunnen verkrijgen over de wijze waarop de respectieve nationale crisisresponsmaatregelen in het algemeen worden geïnterpreteerd en toegepast. In voorkomend geval omvat deze informatie een gids met stapsgewijze uitleg. De informatie wordt verstrekt in duidelijke en begrijpelijke taal. De informatie is eenvoudig op afstand en langs elektronische weg toegankelijk en wordt bijgewerkt.
2.  De lidstaten zorgen ervoor dat burgers, consumenten, marktdeelnemers en werknemers en hun vertegenwoordigers op hun verzoek en via de respectieve centrale contactpunten informatie van de bevoegde autoriteiten kunnen verkrijgen over de wijze waarop de respectieve nationale crisisresponsmaatregelen in het algemeen worden geïnterpreteerd en toegepast. In voorkomend geval omvat deze informatie een gids met stapsgewijze uitleg. De informatie wordt verstrekt in duidelijke en begrijpelijke taal. De informatie is eenvoudig op afstand en langs elektronische weg toegankelijk en wordt bijgewerkt. De lidstaten stellen alles in het werk om dergelijke informatie in alle officiële talen van de Unie te verstrekken, met bijzondere aandacht voor de situatie en de behoeften van de grensregio’s.
Amendement 209
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – inleidende formule
2.  Het centrale contactpunt op Unieniveau biedt burgers, consumenten, marktdeelnemers, werknemers en hun vertegenwoordigers de volgende bijstand:
2.  Het centrale contactpunt op Unieniveau biedt burgers, consumenten, lokale en regionale autoriteiten, marktdeelnemers, werknemers en hun vertegenwoordigers het volgende:
Amendement 210
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – punt a
a)  bijstand bij het aanvragen en verkrijgen van informatie over crisisresponsmaatregelen op Unieniveau die relevant zijn voor de geactiveerde noodfase voor de eengemaakte markt of die gevolgen hebben voor het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en werknemers;
a)  bijstand bij het aanvragen en verkrijgen van informatie over crisisresponsmaatregelen op Unieniveau die relevant zijn voor de geactiveerde noodfase voor de interne markt of die gevolgen hebben voor het vrije verkeer van goederen, diensten en personen, met inbegrip van werknemers;
Amendement 211
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – punt b
b)  bijstand bij de uitvoering van eventuele crisisprocedures en -formaliteiten die op Unieniveau zijn ingesteld wegens de geactiveerde noodfase voor de eengemaakte markt;
b)  bijstand bij de uitvoering van eventuele crisisprocedures en -formaliteiten die op Unieniveau zijn ingesteld wegens de geactiveerde noodfase voor de interne markt;
Amendement 212
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – punt c
c)  opstelling van een lijst met alle nationale crisismaatregelen en nationale contactpunten.
c)  bijstand bij het opstellen van een lijst met alle nationale crisismaatregelen en nationale contactpunten.
Amendement 213
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  Aan het centrale contactpunt op Unieniveau worden voldoende personele en financiële middelen toegewezen.
Amendement 214
Voorstel voor een verordening
Titel III – titel
Responsmaatregelen bij een noodsituatie voor de eengemaakte markt
Responsmaatregelen bij een noodsituatie voor de interne markt
Amendement 215
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1
1.  De Commissie kan de in dit hoofdstuk opgenomen bindende maatregelen door middel van uitvoeringshandelingen overeenkomstig artikel 24, lid 2, artikel 26, eerste alinea, en artikel 27, lid 2, alleen vaststellen nadat door middel van een uitvoeringshandeling van de Raad overeenkomstig artikel 14 een noodfase voor de eengemaakte markt is geactiveerd.
1.  De Commissie kan de in dit hoofdstuk opgenomen bindende maatregelen door middel van uitvoeringshandelingen alleen vaststellen indien overeenkomstig artikel 14 een noodfase voor de interne markt is geactiveerd.
Amendement 216
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2
2.  Een uitvoeringshandeling tot invoering van een in dit hoofdstuk opgenomen maatregel vermeldt duidelijk de afzonderlijke crisisrelevante goederen en diensten waarop die maatregel van toepassing is. Deze maatregel geldt alleen voor de duur van de noodfase.
2.  Een uitvoeringshandeling tot invoering van een in dit hoofdstuk opgenomen maatregel vermeldt duidelijk de afzonderlijke crisisrelevante goederen en diensten zoals geïdentificeerd in de overeenkomstig artikel 14, lid 5, vastgestelde uitvoeringshandeling waarop die maatregel van toepassing is. Deze maatregel geldt alleen voor de duur van de noodfase.
Amendement 217
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. Om naar behoren gemotiveerde dwingende redenen van urgentie die verband houden met de gevolgen van de crisis op de interne markt, stelt de Commissie volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde procedure onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vast.
Amendement 218
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1
1.  Bij ernstige crisisgerelateerde tekorten of een onmiddellijke dreiging daarvan kan de Commissie vertegenwoordigende organisaties of marktdeelnemers in crisisrelevante toeleveringsketens verzoeken om op vrijwillige basis en binnen een bepaalde termijn specifieke informatie aan de Commissie te verstrekken over de productiecapaciteit en eventuele bestaande voorraden van crisisrelevante goederen en onderdelen daarvan in productiefaciliteiten in de Unie en in faciliteiten in derde landen die zij exploiteren, waarmee zij contracten sluiten of waar zij voorraden aankopen, alsmede informatie over eventuele relevante verstoringen van de toeleveringsketen binnen een bepaalde termijn.
1.  Bij een ernstig crisisgerelateerd tekort of een onmiddellijke dreiging daarvan kan de Commissie marktdeelnemers in crisisrelevante toeleveringsketens verzoeken om, op vrijwillige basis en binnen een redelijke termijn, overeenkomstig lid 3 specifieke voor de noodsituatie op de interne markt relevante informatie te verstrekken.
Amendement 219
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2
2.  Indien de geadresseerden de overeenkomstig lid 1 gevraagde informatie niet binnen de termijn verstrekken en daarvoor geen geldige reden opgeven, kan de Commissie hen er door middel van een uitvoeringshandeling toe verplichten de informatie te verstrekken, waarbij zij in de uitvoeringshandeling aangeeft waarom dit evenredig en noodzakelijk is en vermeldt op welke crisisrelevante goederen en diensten en geadresseerden het informatieverzoek betrekking heeft en welke informatie zij verlangt, en waarbij zij zo nodig een model verstrekt met de vragen die aan de marktdeelnemers kunnen worden gesteld.
2.  Indien de geadresseerden de overeenkomstig lid 1 gevraagde informatie niet binnen de termijn verstrekken en daarvoor geen geldige reden opgeven, kan de Commissie hen door middel van een aanbeveling verzoeken de gevraagde informatie te verstrekken, waarbij zij aangeeft waarom dit evenredig en noodzakelijk is en vermeldt op welke crisisrelevante goederen en diensten en geadresseerden het informatieverzoek betrekking heeft en welke informatie zij verlangt, en waarbij zij zo nodig een model verstrekt met de vragen die aan de marktdeelnemers kunnen worden gesteld.
Amendement 220
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – inleidende formule
3.  Bij de in lid 1 bedoelde informatieverzoeken kan het onder meer gaan om:
3.  Bij de in lid 1 bedoelde informatieverzoeken kan het gaan om:
Amendement 221
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – punt a
a)  gerichte informatie aan de Commissie met betrekking tot de productiecapaciteit en eventuele bestaande voorraden van de crisisrelevante goederen en onderdelen daarvan in productiefaciliteiten die in de Unie zijn gevestigd of productiefaciliteiten in een derde land die de in lid 1 bedoelde organisaties of marktdeelnemers exploiteren, waarmee zij contracten sluiten of waar zij voorraden aankopen, met volledige inachtneming van handels- en bedrijfsgeheimen en met de verplichting dat zij de Commissie een schema van de verwachte productie-output voor de komende drie maanden voor in de Unie gevestigde productiefaciliteiten doen toekomen, alsmede eventuele relevante verstoringen van de toeleveringsketen;
a)  gerichte informatie aan de Commissie over de productiecapaciteit en eventuele bestaande voorraden van de crisisrelevante goederen en onderdelen daarvan in productiefaciliteiten die in de Unie zijn gevestigd of productiefaciliteiten in een derde land die de in lid 1 bedoelde organisaties of marktdeelnemers exploiteren of waarmee zij contracten sluiten;
Amendement 222
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – punt b
b)  andere informatie die nodig is voor de beoordeling van de aard of de omvang van een bepaalde verstoring van of een bepaald tekort in de toeleveringsketen.
b)  een schema van de verwachte productie van in een crisissituatie relevante goederen voor de drie maanden na het verzoek om informatie voor productiefaciliteiten in de Unie of in een derde land waarin de exploitant actief is of contracten sluit.
Amendement 223
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4
4.  Nadat de mogelijkheid om informatieverzoeken met antwoordplicht aan marktdeelnemers toe te zenden door middel van een uitvoeringshandeling is geactiveerd, richt de Commissie een formeel besluit tot elk van de in de uitvoeringshandeling geïdentificeerde vertegenwoordigende organisaties of marktdeelnemers in crisisrelevante toeleveringsketens, met het verzoek de in de uitvoeringshandeling gespecificeerde informatie te verstrekken. De Commissie baseert zich waar mogelijk op de door de lidstaten opgestelde relevante en beschikbare contactlijsten van de marktdeelnemers die actief zijn in de geselecteerde toeleveringsketens van crisisrelevante goederen en diensten. De Commissie kan bij de lidstaten de nodige informatie over de betrokken marktdeelnemers inwinnen.
4.  Wanneer de Commissie marktdeelnemers uitnodigt of vraagt om voor de toepassing van dit artikel informatie te verstrekken, baseert zij zich waar mogelijk op de door de lidstaten opgestelde relevante en beschikbare contactlijsten van de marktdeelnemers die actief zijn in de geselecteerde toeleveringsketens van crisisrelevante goederen en diensten. De Commissie kan bij de lidstaten de nodige informatie over de betrokken marktdeelnemers inwinnen.
Amendement 224
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5
5.  De besluiten van Commissie met individuele informatieverzoeken bevatten een verwijzing naar de in lid 2 bedoelde uitvoeringshandeling waarop zij gebaseerd zijn en naar de situaties van ernstige crisisgerelateerde tekorten of een onmiddellijke dreiging daarvan die de aanleiding waren voor die informatieverzoeken. Elk informatieverzoek moet naar behoren gemotiveerd en evenredig zijn wat betreft het volume, de aard en de granulariteit van de gegevens alsook de frequentie van de toegang tot de gevraagde gegevens, en moet noodzakelijk zijn voor het beheersen van de noodsituatie of voor het opstellen van relevante officiële statistieken. Aan een verzoek is een redelijke termijn verbonden waarbinnen de informatie moet worden verstrekt. Daarbij wordt rekening gehouden met de inspanning die de marktdeelnemer of de vertegenwoordigende organisatie moet leveren om de gegevens te verzamelen en beschikbaar te stellen. Het formele besluit bevat tevens waarborgen voor de bescherming van gegevens overeenkomstig artikel 39 van deze verordening, waarborgen voor de niet-openbaarmaking van gevoelige bedrijfsinformatie in het antwoord overeenkomstig artikel 25, en informatie over de mogelijkheid om het besluit aan te vechten voor het Hof van Justitie van de Europese Unie overeenkomstig het toepasselijke Unierecht, de in artikel 28 bedoelde geldboeten voor niet-nakoming, en de antwoordtermijn.
5.  De aanbeveling van de Commissie met individuele informatieverzoeken bevat een verwijzing naar de situaties van ernstige crisisgerelateerde tekorten of een onmiddellijke dreiging daarvan die de aanleiding waren voor die informatieverzoeken. Elk informatieverzoek moet naar behoren gemotiveerd en evenredig zijn wat betreft het volume, de aard en de granulariteit van de gegevens alsook de frequentie van de toegang tot de gevraagde gegevens, en moet noodzakelijk zijn voor het beheersen van de noodsituatie. Aan een verzoek is een redelijke termijn verbonden van maximaal 14 dagen waarbinnen de informatie moet worden verstrekt. De exploitant kan om een eenmalige verlenging van de termijn tot twee dagen vóór het verstrijken ervan verzoeken indien de ernst van de situatie een dergelijke verlenging vereist. De Commissie reageert binnen één werkdag op een dergelijk verzoek om verlenging van de termijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de inspanning die de marktdeelnemer moet leveren om de gegevens te verzamelen en beschikbaar te stellen. De aanbeveling bevat tevens waarborgen voor de bescherming van gegevens overeenkomstig artikel 39 van deze verordening, waarborgen voor de niet-openbaarmaking van gevoelige bedrijfsinformatie en waarborgen voor de niet-openbaarmaking van bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendom in het antwoord overeenkomstig artikel 25.
Amendement 225
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 6
6.  De eigenaren van de marktdeelnemers of hun vertegenwoordigers en, in het geval van rechtspersonen, ondernemingen en firma’s of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, de krachtens de wet of de statuten tot vertegenwoordiging bevoegde personen kunnen de gevraagde informatie namens de betrokken marktdeelnemer of vereniging van marktdeelnemers verstrekken. Elke marktdeelnemer of vereniging van marktdeelnemers verstrekt de gevraagde informatie op individuele basis in overeenstemming met de mededingingsregels van de Unie die van toepassing zijn op de uitwisseling van informatie. Naar behoren gemachtigde advocaten kunnen namens hun cliënten de verlangde informatie verstrekken. De cliënten blijven volledig verantwoordelijk indien de verstrekte informatie onvolledig, onjuist of misleidend is.
6.  De eigenaren van de marktdeelnemers of de krachtens de wet of de statuten tot vertegenwoordiging bevoegde personen kunnen de gevraagde informatie namens de betrokken marktdeelnemer verstrekken. Elke marktdeelnemer verstrekt de gevraagde informatie op individuele basis in overeenstemming met de mededingingsregels van de Unie die van toepassing zijn op de uitwisseling van informatie. Naar behoren gemachtigde advocaten kunnen namens hun cliënten de verlangde informatie verstrekken. De cliënten blijven volledig verantwoordelijk indien de verstrekte informatie onvolledig, onjuist of misleidend is.
Amendement 226
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 7
7.  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft volledige rechtsmacht ter zake van beroep tegen besluiten waarbij de Commissie een marktdeelnemer een informatieverzoek met antwoordplicht heeft opgelegd.
Schrappen
Amendement 227
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 8
8.  De in lid 2 bedoelde uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 2, bedoelde comitéprocedure vastgesteld. Om naar behoren gemotiveerde dwingende redenen van urgentie die verband houden met de gevolgen van de crisis op de eengemaakte markt, stelt de Commissie volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde procedure onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vast.
Schrappen
Amendement 228
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1
1.  Informatie die naar aanleiding van de toepassing van deze verordening is ontvangen, wordt slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij werd gevraagd.
1.  Informatie die naar aanleiding van de toepassing van deze verordening van liaisonbureaus van de lidstaten, de raad, marktdeelnemers of een andere bron is ontvangen, wordt slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij werd gevraagd.
Amendement 229
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2
2.  De lidstaten en de Commissie waarborgen de bescherming van handels- en bedrijfsgeheimen en andere gevoelige en vertrouwelijke informatie die bij de toepassing van deze verordening is verkregen en opgesteld, met inbegrip van aanbevelingen en te nemen maatregelen, overeenkomstig het Unierecht en het toepasselijke nationale recht.
2.  De lidstaten en de Commissie waarborgen de bescherming van handels- en bedrijfsgeheimen, intellectuele eigendom en andere gevoelige en vertrouwelijke informatie die bij de toepassing van deze verordening is verkregen en opgesteld, met inbegrip van aanbevelingen en te nemen maatregelen, overeenkomstig het Unierecht en het toepasselijke nationale recht.
Amendement 230
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4
4.  De Commissie kan aan de in artikel 4 bedoelde adviesgroep geaggregeerde informatie voorleggen die is gebaseerd op overeenkomstig artikel 24 verzamelde informatie.
4.  De Commissie kan aan de raad geaggregeerde informatie voorleggen die is gebaseerd op overeenkomstig artikel 24 verzamelde informatie.
Amendement 231
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 bis (nieuw)
5 bis.  Alle via informatieverzoeken verkregen informatie wordt onmiddellijk na het beëindigen van de noodfase voor de interne markt of eerder indien alle relevante verslagen in verband met de noodtoestand voor de interne markt zijn ingediend, gewist. Na het wissen van die informatie sturen de Commissie en de lidstaten onmiddellijk een bevestiging ervan aan de betrokken marktdeelnemers.
Amendement 232
Voorstel voor een verordening
Artikel 26
Artikel 26
Schrappen
Gerichte wijzigingen in de geharmoniseerde productwetgeving
Wanneer de noodfase voor de eengemaakte markt is geactiveerd door middel van een krachtens artikel 14 vastgestelde uitvoeringshandeling van de Raad en er een tekort aan crisisrelevante goederen is, kan de Commissie ten aanzien van crisisrelevante goederen door middel van uitvoeringshandelingen de noodprocedures activeren die zijn opgenomen in de rechtskaders van de Unie, zoals gewijzigd bij [Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/424, Verordening (EU) 2016/425, Verordening (EU) 2016/426, Verordening (EU) 2019/1009 en Verordening (EU) nr. 305/2011 en tot invoering van noodprocedures inzake conformiteitsbeoordeling, vaststelling van gemeenschappelijke specificaties en markttoezicht in het kader van een noodsituatie voor de eengemaakte markt en Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU en 2014/68/EU en tot invoering van noodprocedures inzake conformiteitsbeoordeling, vaststelling van gemeenschappelijke specificaties en markttoezicht in het kader van een noodsituatie voor de eengemaakte markt], waarbij zij aangeeft voor welke crisisrelevante goederen en noodprocedures de activering geldt en zij de redenen voor en evenredigheid van die activering en de duur van die activering vermeldt.
Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. Om naar behoren gemotiveerde dwingende redenen van urgentie die verband houden met de gevolgen van de crisis op de eengemaakte markt, stelt de Commissie volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde procedure onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vast.
Amendement 233
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1
1.  De Commissie kan een of meer in de Unie gevestigde marktdeelnemers in crisisrelevante toeleveringsketens verzoeken bepaalde (“als prioritair aangemerkte”) bestellingen voor de productie of levering van crisisrelevante goederen te aanvaarden en voorrang te geven.
1.  De Commissie kan een of meer in de Unie gevestigde marktdeelnemers in crisisrelevante toeleveringsketens op vrijwillige basis verzoeken bepaalde (“als prioritair aangemerkte”) bestellingen voor de productie of levering van crisisrelevante goederen te aanvaarden en voorrang te geven. De Commissie specificeert alle relevante informatie, met inbegrip van de hoeveelheid crisisrelevante goederen en diensten, de leveringstermijn en de prijs, en stelt het Europees Parlement daarvan in kennis.
Amendement 234
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2
2.  Indien een marktdeelnemer een als prioritair aangemerkte bestelling niet aanvaardt en voorrang geeft, kan de Commissie op eigen initiatief of op verzoek van 14 lidstaten beoordelen of het noodzakelijk en evenredig is om gebruik te maken van als prioritair aangemerkte bestellingen In dergelijke gevallen stelt de Commissie de betrokken marktdeelnemer, alsmede alle partijen waarvoor de als prioritair aangemerkte bestelling aantoonbaar gevolgen heeft, in de gelegenheid zijn standpunt kenbaar te maken binnen een door de Commissie in het licht van de omstandigheden van het geval vastgestelde redelijke termijn. In uitzonderlijke omstandigheden kan de Commissie na een dergelijke beoordeling een uitvoeringshandeling tot de betrokken marktdeelnemer richten en van hem verlangen dat hij de in de uitvoeringshandeling gespecificeerde als prioritair aangemerkte bestellingen aanvaardt en daaraan voorrang geeft, dan wel dat hij uitlegt waarom dit voor hem niet mogelijk of passend is. Het besluit van de Commissie wordt gebaseerd op objectieve gegevens waaruit blijkt dat een dergelijke prioritering onontbeerlijk is om de instandhouding van vitale maatschappelijke en economische activiteiten in de eengemaakte markt te waarborgen
2.  Indien een marktdeelnemer een als prioritair aangemerkte bestelling niet aanvaardt of voorrang geeft, kan de Commissie op eigen initiatief of op verzoek van 14 lidstaten beoordelen of het noodzakelijk en evenredig is om gebruik te maken van als prioritair aangemerkte bestellingen. In dergelijke gevallen stelt de Commissie de betrokken marktdeelnemer, alsmede alle partijen waarvoor de als prioritair aangemerkte bestelling aantoonbaar gevolgen heeft, in de gelegenheid zijn standpunt kenbaar te maken binnen een door de Commissie in het licht van de omstandigheden van het geval vastgestelde redelijke termijn. In uitzonderlijke omstandigheden kan de Commissie na een dergelijke beoordeling en terdege rekening houdend met het advies van de raad, een uitvoeringshandeling tot de betrokken marktdeelnemer richten en van hem verlangen dat hij de in de uitvoeringshandeling gespecificeerde als prioritair aangemerkte bestellingen aanvaardt en daaraan voorrang geeft, dan wel dat hij schriftelijk uitlegt waarom dit voor hem niet mogelijk of passend is. Wanneer het oordeel van de Commissie afwijkt van het advies van de raad, verstrekt de Commissie een onderbouwde motivering. Het besluit van de Commissie wordt gebaseerd op objectieve gegevens, die feitelijk, meetbaar en onderbouwd zijn en waaruit blijkt dat een dergelijke prioritering onontbeerlijk is om de instandhouding van vitale maatschappelijke en economische activiteiten in de interne markt te waarborgen.
Amendement 235
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4 – alinea 1
Wanneer de marktdeelnemer tot wie het in lid 2 bedoelde besluit is gericht, de verplichting niet aangaat om de in het besluit vermelde bestellingen te aanvaarden en er voorrang aan te geven, verstrekt hij de Commissie binnen tien dagen na de kennisgeving van het besluit een gemotiveerde toelichting met naar behoren gemotiveerde redenen waarom het in het licht van de doelstellingen van deze bepaling niet mogelijk of passend is om aan de verplichting te voldoen. Dergelijke redenen omvatten het onvermogen van de marktdeelnemer om de als prioritair aangemerkte bestelling uit te voeren wegens onvoldoende productiecapaciteit of een ernstig risico dat het aanvaarden van de bestelling bijzondere moeilijkheden of economische lasten voor de marktdeelnemer zou meebrengen, of andere overwegingen van vergelijkbare ernst.
Wanneer de marktdeelnemer tot wie het in lid 2 bedoelde besluit is gericht, de verplichting niet aangaat om de in het besluit vermelde bestellingen te aanvaarden en er voorrang aan te geven, verstrekt hij de Commissie binnen tien dagen na de kennisgeving van het besluit een gemotiveerde toelichting met naar behoren gemotiveerde redenen waarom het niet mogelijk of passend is om aan de verplichting te voldoen. Dergelijke redenen omvatten het onvermogen van de marktdeelnemer om de als prioritair aangemerkte bestelling uit te voeren wegens onvoldoende productiecapaciteit of een ernstig risico dat het aanvaarden van de bestelling bijzondere moeilijkheden of economische lasten voor de marktdeelnemer zou meebrengen, met name rekening houdend met de door de Commissie gespecificeerde prijzen en hoeveelheden, of andere overwegingen van vergelijkbare ernst. Deze redenen kunnen betrekking hebben op de legitieme doelstellingen van de betrokken onderneming en de vereiste kosten en inspanningen, de technische uitvoerbaarheid en de zakelijke gevolgen op lange termijn van een eventuele wijziging van de productievolgorde.
Amendement 236
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4 – alinea 2
De Commissie kan die gemotiveerde toelichting of delen ervan openbaar maken, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie.
Schrappen
Amendement 237
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 6
6.  De Commissie neemt het in lid 2 bedoelde besluit overeenkomstig het toepasselijke Unierecht, met inbegrip van de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid, en de internationaalrechtelijke verplichtingen van de Unie. In het besluit wordt met name rekening gehouden met de rechtmatige belangen van de betrokken marktdeelnemer en met alle beschikbare informatie over de kosten en inspanningen die een wijziging van de productievolgorde met zich meebrengt. In het besluit wordt de rechtsgrondslag voor de vaststelling ervan vermeld, worden de termijnen vastgesteld waarbinnen de als prioritair aangemerkte bestelling moet worden uitgevoerd en wordt in voorkomend geval het product en de hoeveelheid gespecificeerd. In het besluit worden de in artikel 28 bedoelde geldboeten wegens niet-naleving van het besluit vermeld. De als prioritair aangemerkte bestelling wordt tegen een billijke en redelijke prijs geplaatst.
6.  De Commissie neemt het in lid 2 bedoelde besluit overeenkomstig het toepasselijke Unierecht, met inbegrip van de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid, en de internationaalrechtelijke verplichtingen van de Unie. In het besluit wordt met name rekening gehouden met de rechtmatige belangen van de betrokken marktdeelnemer en met alle beschikbare informatie over de kosten en inspanningen die een wijziging van de productievolgorde met zich meebrengt. In het besluit wordt de rechtsgrondslag voor de vaststelling ervan vermeld, worden de termijnen vastgesteld waarbinnen de als prioritair aangemerkte bestelling moet worden uitgevoerd en wordt in voorkomend geval het product, de prijs en de hoeveelheid gespecificeerd. In het besluit worden de in artikel 28 bedoelde geldboeten wegens niet-naleving van het besluit vermeld. De als prioritair aangemerkte bestelling wordt tegen een billijke en redelijke prijs geplaatst, die, in voorkomend geval, een passende compensatie omvat voor alle extra kosten die de marktdeelnemer maakt.
Amendement 238
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – titel
Geldboeten voor marktdeelnemers wegens niet-naleving van de verplichting om te antwoorden op informatieverzoeken met antwoordplicht of om prioriteit te geven aan bestellingen die als zodanig zijn aangemerkt
Geldboeten voor marktdeelnemers wegens niet-naleving van als prioritair aangemerkte bestellingen
Amendement 239
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – punt a
a)  wanneer een vertegenwoordigende vereniging van marktdeelnemers of een marktdeelnemer opzettelijk of door grove nalatigheid onjuiste, onvolledige of misleidende informatie verstrekt in antwoord op een verzoek overeenkomstig artikel 24, of de inlichtingen niet binnen de gestelde termijn verstrekt;
Schrappen
Amendement 240
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2
2.  De geldboeten die in de in lid 1, punten a) en b), bedoelde gevallen worden opgelegd, bedragen niet meer dan 200 000 EUR.
2.  De geldboeten die in de in lid 1, punt b), bedoelde gevallen worden opgelegd, bedragen niet meer dan 200 000 EUR. De geldboeten die worden opgelegd aan marktdeelnemers die kmo zijn zoals gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361/EG, bedragen niet meer dan 25 000 EUR.
Amendement 241
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3
3.  De geldboeten die in de in lid 1, punt c), bedoelde gevallen worden opgelegd, bedragen niet meer dan 1 % van de gemiddelde dagomzet in het voorafgaande boekjaar voor elke werkdag dat de verplichting uit hoofde van artikel 27 (als prioritair aangemerkte bestellingen) niet is nagekomen, berekend vanaf de in het besluit vastgestelde datum, en bedragen niet meer dan 1 % van de totale omzet in het voorafgaande boekjaar.
3.  De geldboeten die in de in lid 1, punt c), bedoelde gevallen worden opgelegd, bedragen niet meer dan 1 % van de gemiddelde dagomzet in het voorafgaande boekjaar voor elke werkdag dat de verplichting uit hoofde van artikel 27 (als prioritair aangemerkte bestellingen) niet is nagekomen, berekend vanaf de in het besluit vastgestelde datum, en bedragen niet meer dan 1 % van de wereldwijde omzet in het voorafgaande boekjaar. De geldboeten die worden opgelegd aan marktdeelnemers die kmo zijn zoals gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361/EG, bedragen niet meer dan 0,25 % van de wereldwijde totale omzet in het voorafgaande boekjaar.
Amendement 242
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4
4.  Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboete wordt rekening gehouden met de omvang en de economische middelen van de betrokken marktdeelnemer, alsmede met de aard, de ernst en de duur van de inbreuk, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met het beginsel van evenredigheid en redelijkheid.
4.  Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboete houdt de Commissie rekening met de omvang en de economische middelen van de betrokken marktdeelnemer, alsmede met de aard, de ernst en de duur van de inbreuk, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met het beginsel van evenredigheid en redelijkheid. Ook wordt rekening gehouden met de gevolgen van de crisis voor de marktdeelnemer en zijn bedrijfsactiviteiten.
Amendement 243
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – punt a
a)  na twee jaar in geval van inbreuken op de bepalingen inzake verzoeken om informatie overeenkomstig artikel 24;
Schrappen
Amendement 244
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – punt b
b)  na drie jaar in geval van inbreuken op de bepalingen inzake de verplichting om voorrang te geven aan de productie van crisisrelevante goederen overeenkomstig artikel 26, lid 2.
b)  na drie jaar in geval van inbreuken op de bepalingen inzake de verplichting om voorrang te geven aan de productie van crisisrelevante goederen overeenkomstig artikel 27.
Amendement 245
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – inleidende formule
1.  Alvorens een besluit uit hoofde van artikel 28 vast te stellen, stelt de Commissie de betrokken marktdeelnemer of de betrokken vertegenwoordigende organisaties van marktdeelnemers in de gelegenheid te worden gehoord over:
1.  Alvorens een besluit uit hoofde van artikel 28 vast te stellen, stelt de Commissie de betrokken marktdeelnemer in de gelegenheid te worden gehoord over:
Amendement 246
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2
2.  De marktdeelnemers en vertegenwoordigende organisaties van marktdeelnemers kunnen hun opmerkingen over de voorlopige bevindingen van de Commissie indienen binnen een termijn die de Commissie in haar voorlopige bevindingen vaststelt en die niet minder dan 21 dagen bedraagt.
2.  De marktdeelnemers kunnen hun opmerkingen over de voorlopige bevindingen van de Commissie indienen binnen een termijn die de Commissie in haar voorlopige bevindingen vaststelt en die niet minder dan 21 dagen bedraagt.
Amendement 247
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3
3.  De Commissie neemt haar besluiten uitsluitend op basis van punten van bezwaar waarop de betrokken marktdeelnemers en vertegenwoordigende organisaties van marktdeelnemers hebben kunnen reageren.
3.  De Commissie neemt haar besluiten uitsluitend op basis van punten van bezwaar waarop de betrokken marktdeelnemers hebben kunnen reageren.
Amendement 248
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4
4.  Het recht van verdediging van de betrokken marktdeelnemer of vertegenwoordigende organisaties van marktdeelnemers wordt in de loop van elke procedure ten volle geëerbiedigd. De betrokken marktdeelnemer of vertegenwoordigende organisaties van marktdeelnemers hebben recht tot inzage van het dossier van de Commissie volgens de voorwaarden van een overeengekomen inzageverlening, onder voorbehoud van het rechtmatige belang van de marktdeelnemers inzake de bescherming van hun bedrijfsgeheimen. Het recht tot inzage van het dossier geldt niet voor vertrouwelijke inlichtingen en interne documenten van de Commissie of de autoriteiten van de lidstaten. Met name geldt het recht tot inzage niet voor de correspondentie tussen de Commissie en de autoriteiten van de lidstaten. Niets in dit lid belet de Commissie om voor het bewijs van een inbreuk noodzakelijke inlichtingen bekend te maken of te gebruiken.
4.  Het recht van verdediging van de betrokken marktdeelnemer wordt in de loop van elke procedure ten volle geëerbiedigd. De betrokken marktdeelnemer heeft recht tot inzage van het dossier van de Commissie volgens de voorwaarden van een overeengekomen inzageverlening, onder voorbehoud van het rechtmatige belang van de marktdeelnemers inzake de bescherming van hun bedrijfsgeheimen. Het recht tot inzage van het dossier geldt niet voor vertrouwelijke inlichtingen en interne documenten van de Commissie of de autoriteiten van de lidstaten. Met name geldt het recht tot inzage niet voor de correspondentie tussen de Commissie en de autoriteiten van de lidstaten. Niets in dit lid belet de Commissie om voor het bewijs van een inbreuk noodzakelijke inlichtingen bekend te maken of te gebruiken.
Amendement 249
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – titel
Gecoördineerde verdeling van strategische reserves
Solidariteit en gecoördineerde verdeling van strategische reserves
Amendement 250
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid – 1 (nieuw)
-1.   In het geval van een tekort aan crisisrelevante goederen en diensten dat een of meer lidstaten treft, kunnen de betrokken lidstaten de Commissie daarvan in kennis stellen, met opgave van de benodigde hoeveelheden en alle andere relevante informatie. De Commissie geeft de informatie door aan alle bevoegde autoriteiten en stroomlijnt de coördinatie van de reacties van de lidstaten.
Amendement 251
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – alinea 1
Indien de door de lidstaten overeenkomstig artikel 12 aangelegde strategische reserves ontoereikend blijken te zijn om aan de behoeften in verband met de noodsituatie voor de eengemaakte markt te voldoen, kan de Commissie, rekening houdend met het advies van de adviesgroep, de lidstaten aanbevelen om de strategische reserves, waar mogelijk rekening houdend met de noodzaak om de verstoringen op de eengemaakte markt niet verder te verergeren, gericht te verdelen, waaronder in de geografische gebieden die bijzonder door dergelijke verstoringen worden getroffen, waarbij de beginselen van noodzakelijkheid, evenredigheid en solidariteit in acht worden genomen en de reserves zo efficiënt mogelijk worden gebruikt met het oog op de beëindiging van de noodsituatie voor de eengemaakte markt.
Indien de door de lidstaten overeenkomstig artikel 8 bis aangelegde strategische reserves ontoereikend blijken te zijn om aan de behoeften in verband met de noodsituatie voor de interne markt te voldoen, kan de Commissie, terdege rekening houdend met het advies van de raad, de lidstaten aanbevelen om de strategische reserves, waar mogelijk rekening houdend met de noodzaak om de verstoringen op de eengemaakte markt niet verder te verergeren, gericht te verdelen, waaronder in de geografische gebieden die bijzonder door dergelijke verstoringen worden getroffen, waarbij de beginselen van noodzakelijkheid, evenredigheid en solidariteit in acht worden genomen en de reserves zo efficiënt mogelijk worden gebruikt met het oog op de beëindiging van de noodsituatie voor de interne markt.
Amendement 252
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – titel
Maatregelen om de beschikbaarheid en de aanvoer van crisisrelevante goederen en diensten te waarborgen
Maatregelen om de beschikbaarheid en de aanvoer van crisisrelevante goederen of diensten te waarborgen
Amendement 253
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1
1.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat er een tekort aan crisisrelevante goederen dreigt, kan zij de lidstaten aanbevelen specifieke maatregelen te treffen om te zorgen voor een efficiënte reorganisatie van de toeleveringsketens en productielijnen en om bestaande voorraden te gebruiken om de beschikbaarheid en de aanvoer van crisisrelevante goederen en diensten zo snel mogelijk te vergroten.
1.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat er een tekort aan crisisrelevante goederen en diensten dreigt, kan zij, rekening houdend met het advies van de raad, de lidstaten aanbevelen specifieke maatregelen te treffen, onder meer om te zorgen voor efficiënte toeleveringsketens en productielijnen.
Amendement 254
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – punt a
a)  ter vergemakkelijking van de uitbreiding of herbestemming van de bestaande productiecapaciteit of de totstandbrenging van nieuwe productiecapaciteit voor crisisrelevante goederen;
a)  ter vergemakkelijking van de uitbreiding of herbestemming van de bestaande productiecapaciteit of de totstandbrenging van nieuwe productiecapaciteit voor crisisrelevante goederen of diensten;
Amendement 255
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – punt c bis (nieuw)
c bis)  ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van crisisrelevante diensten.
Amendement 256
Voorstel voor een verordening
Deel V – titel
Aanbestedingen
Openbare aanbestedingen
Amendement 257
Voorstel voor een verordening
Deel V – hoofdstuk I – titel
Aanbesteding door de Commissie namens de lidstaten van goederen en diensten van strategisch belang en crisisrelevante goederen tijdens waakzaamheids- en noodfasen
Openbare aanbesteding door de Commissie namens de lidstaten van goederen en diensten van kritiek belang en crisisrelevante goederen en diensten tijdens waakzaamheids- en noodfasen
Amendement 258
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1
1.  Twee of meer lidstaten kunnen de Commissie verzoeken om namens de lidstaten die zich door de Commissie willen laten vertegenwoordigen (“deelnemende lidstaten”), een aanbesteding uit te schrijven voor de aankoop van goederen en diensten van strategisch belang die worden opgesomd in een krachtens artikel 9, lid 1, vastgestelde uitvoeringshandeling of van goederen en diensten die in een krachtens artikel 14, lid 5, vastgestelde uitvoeringshandeling worden vermeld.
1.  Twee of meer lidstaten kunnen de Commissie verzoeken om namens de lidstaten die zich door de Commissie willen laten vertegenwoordigen (“deelnemende lidstaten”), een aanbesteding uit te schrijven voor de aankoop van goederen en diensten van kritiek belang die worden opgesomd in een krachtens artikel 9, lid 1, vastgestelde uitvoeringshandeling of van goederen en diensten die in een krachtens artikel 14, lid 5, vastgestelde uitvoeringshandeling worden vermeld.
Amendement 259
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2
2.  De Commissie beoordeelt het nut, de noodzaak en de evenredigheid van het verzoek. Wanneer de Commissie voornemens is geen gevolg te geven aan het verzoek, stelt zij de betrokken lidstaten en de in artikel 4 bedoelde adviesgroep daarvan in kennis en motiveert zij haar weigering.
2.  De Commissie beoordeelt in overleg met de raad onverwijld de noodzaak en de evenredigheid van het in lid 1 bedoelde verzoek. Wanneer de Commissie voornemens is geen gevolg te geven aan dat verzoek, stelt zij de betrokken lidstaten en de raad daarvan in kennis en motiveert zij haar weigering.
Amendement 260
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3
3.  Wanneer de Commissie ermee instemt om namens de lidstaten een aanbesteding uit te schrijven, stelt zij een voorstel op voor een raamovereenkomst die met de deelnemende lidstaten moet worden gesloten en die de Commissie in staat stelt om namens hen een aanbesteding uit te schrijven. Deze overeenkomst bevat de gedetailleerde voorwaarden voor de aanbesteding namens de in lid 1 bedoelde deelnemende lidstaten.
3.  Wanneer de Commissie ermee instemt om namens de lidstaten een aanbesteding uit te schrijven,
a)  stelt zij alle lidstaten en de raad in kennis van haar voornemen om de aanbestedingsprocedure uit te voeren en nodigt zij de belanghebbende lidstaten uit om eraan deel te nemen;
b)   stelt zij een voorstel op voor een raamovereenkomst die met de deelnemende lidstaten moet worden gesloten en die de Commissie in staat stelt om namens hen een aanbesteding uit te schrijven. Deze overeenkomst bevat de gedetailleerde voorwaarden voor de aanbesteding, met inbegrip van praktische regelingen, voorschriften voor de besluitvorming en de voorgestelde hoeveelheden, namens de deelnemende lidstaten.
Amendement 261
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  Indien de Commissie niet in staat is de opdracht aan een geschikte marktdeelnemer te gunnen, stelt zij de lidstaten daarvan onmiddellijk in kennis zodat zij onverwijld hun eigen aanbestedingsprocedures kunnen inleiden.
Amendement 262
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1
1.  De in artikel 34, lid 3, bedoelde overeenkomst voorziet in een onderhandelingsmandaat voor de Commissie om door het sluiten van nieuwe contracten namens de deelnemende lidstaten op te treden als aankoopcentrale voor relevante goederen en diensten van strategisch belang of crisisrelevante goederen en diensten.
1.  De in artikel 34, lid 3, punt b), bedoelde overeenkomst voorziet in een onderhandelingsmandaat voor de Commissie, die elementen omvat zoals gunningscriteria en de wijze waarop inschrijvers zullen worden beoordeeld, om door het sluiten van nieuwe contracten namens de deelnemende lidstaten op te treden als aankoopcentrale voor relevante goederen en diensten van kritiek belang of crisisrelevante goederen en diensten.
Amendement 263
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2
2.  Op grond van de overeenkomst kan de Commissie het recht hebben om, namens de deelnemende lidstaten, met marktdeelnemers, waaronder individuele producenten van goederen en diensten van strategisch belang of van crisisrelevante goederen en diensten, contracten te sluiten betreffende de aankoop van dergelijke goederen of diensten.
2.  Op grond van die overeenkomst kan de Commissie het recht hebben om, namens de deelnemende lidstaten, met marktdeelnemers, waaronder individuele producenten van goederen en diensten van kritiek belang of van crisisrelevante goederen en diensten, contracten te sluiten betreffende de aankoop van dergelijke goederen of diensten.
Amendement 264
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3
3.  Vertegenwoordigers van de Commissie of door de Commissie aangewezen deskundigen kunnen controles ter plaatse uitvoeren op de locaties van de productiefaciliteiten voor relevante goederen van strategisch belang of crisisrelevante goederen.
Schrappen
Amendement 265
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.   De Commissie verzoekt de deelnemende lidstaten om vertegenwoordigers aan te wijzen die deelnemen aan de voorbereiding van de aanbestedingsprocedures.
Amendement 266
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2
2.  De contracten kunnen een bepaling bevatten op grond waarvan een lidstaat die niet aan de aanbestedingsprocedure heeft deelgenomen, na de ondertekening van het contract partij kan worden bij het contract, en waarin de procedure daartoe en de gevolgen ervan gedetailleerd worden uiteengezet.
2.  De contracten bevatten een bepaling op grond waarvan een lidstaat die niet aan de aanbestedingsprocedure heeft deelgenomen, na de ondertekening van het contract partij kan worden bij het contract, onder voorbehoud van de instemming van de meerderheid van de deelnemende lidstaten, en waarin de procedure daartoe en de gevolgen ervan gedetailleerd worden uiteengezet.
Amendement 267
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 1
Indien het noodzakelijk is een gezamenlijke aanbesteding tussen de Commissie en een of meer aanbestedende diensten van de lidstaten uit te voeren overeenkomstig de regels van artikel 165, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad, kunnen de lidstaten de gezamenlijk aangekochte capaciteiten volledig verwerven, huren of leasen.
1.   De Commissie en een of meer aanbestedende diensten van de lidstaten kunnen als contracterende partijen deelnemen aan een gezamenlijke aanbestedingsprocedure op grond van artikel 165, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 teneinde binnen een redelijke termijn crisisrelevante goederen en diensten van cruciaal belang in te kopen.
Amendement 268
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.   Deelname aan de gezamenlijke aanbestedingsprocedure staat open voor alle lidstaten en, in afwijking van artikel 165, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046, voor de staten van de Europese Vrijhandelsassociatie en de kandidaat-lidstaten van de Unie, alsmede voor het Vorstendom Andorra, het Vorstendom Monaco, de Republiek San Marino en Vaticaanstad, met name wanneer dit specifiek is bepaald in een bilateraal of multilateraal verdrag.
Amendement 269
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 ter (nieuw)
1 ter.   De gezamenlijke aanbestedingsprocedure wordt voorafgegaan door een gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst tussen de partijen om de praktische regelingen voor die procedure en het besluitvormingsproces met betrekking tot de keuze van de procedure, de wijze waarop de inschrijvingen worden beoordeeld en de criteria voor de gunning van het contract vast te stellen, in overeenstemming met het toepasselijke Unierecht.
Amendement 270
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 quater (nieuw)
1 quater.   De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de gezamenlijke aanbestedingsprocedure:
a)   deze doet geen afbreuk aan de werking van de interne markt, levert geen discriminatie of beperking van de handel op en leidt niet tot verstoring van de mededinging;
b)   de gezamenlijke aanbesteding heeft geen rechtstreekse financiële gevolgen voor de begroting van de in lid 1 bis bedoelde landen die er niet aan deelnemen.
Amendement 271
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 quinquies (nieuw)
1 quinquies.   De Commissie stelt het Europees Parlement in kennis van de gezamenlijke aanbestedingsprocedures die overeenkomstig dit artikel worden uitgevoerd en verleent op verzoek toegang tot de contracten die als gevolg van die procedures worden gesloten, onder voorbehoud van de adequate bescherming van commercieel gevoelige informatie, met inbegrip van bedrijfsgeheimen, commerciële betrekkingen en de belangen van de Unie. De Commissie verstrekt het Europees Parlement informatie over gevoelige documenten overeenkomstig artikel 9, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1049/2001.
Amendement 272
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – alinea 1
Wanneer de noodfase voor de eengemaakte markt overeenkomstig artikel 14 is geactiveerd, plegen de lidstaten overeenkomstig Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad55 onderling en met de Commissie overleg en coördineren zij hun acties met de Commissie en de vertegenwoordigers van de andere lidstaten in de adviesgroep, alvorens een aanbesteding uit te schrijven voor crisisrelevante goederen en diensten die zijn opgenomen in een krachtens artikel 14, lid 5, vastgestelde uitvoeringshandeling.
Wanneer de noodfase voor de interne markt overeenkomstig artikel 14 is geactiveerd, plegen de lidstaten overeenkomstig Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad55 onderling en met de Commissie overleg en coördineren zij hun acties met de Commissie en de vertegenwoordigers van de andere lidstaten in de raad, alvorens een aanbesteding uit te schrijven voor crisisrelevante goederen en diensten die zijn opgenomen in een krachtens artikel 14, lid 5, vastgestelde uitvoeringshandeling. De raad kan aanbevelingen doen over de coördinatie van deze acties.
__________________
__________________
55 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).
55 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).
Amendement 273
Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – alinea 1
Wanneer de noodfase voor de eengemaakte markt overeenkomstig artikel 16 is geactiveerd en de Commissie namens de lidstaten een aanbesteding heeft uitgeschreven overeenkomstig de artikelen 34 tot en met 36, kopen de aanbestedende diensten van de deelnemende lidstaten de goederen of diensten waarop die aanbesteding betrekking heeft niet met andere middelen aan.
Wanneer de noodfase voor de interne markt overeenkomstig artikel 14 is geactiveerd en de Commissie namens de lidstaten een aanbesteding heeft uitgeschreven overeenkomstig de artikelen 34 tot en met 36, kopen de aanbestedende diensten van de deelnemende lidstaten de goederen of diensten waarop die aanbesteding betrekking heeft niet met andere middelen aan, met uitzondering van de in artikel 34, lid 3 bis, bedoelde gevallen. In strijd met dit artikel gesloten aanbestedingsovereenkomsten worden als nietig beschouwd.
Amendement 274
Voorstel voor een verordening
Artikel 40
Artikel 40
Schrappen
Bescherming van persoonsgegevens
1.  Deze verordening doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens uit hoofde van Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie, of de verplichtingen van de Commissie en, in voorkomend geval, andere instellingen en organen van de Unie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725, bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden.
2.  Persoonsgegevens worden niet verwerkt of meegedeeld tenzij zulks strikt noodzakelijk is voor de toepassing van deze verordening. In dergelijke gevallen zijn in voorkomend geval de voorwaarden van Verordening (EU) 2016/679 en Verordening (EU) 2018/1725 van toepassing.
3.  Wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de in deze verordening vastgestelde mechanismen, worden persoonsgegevens zodanig geanonimiseerd dat de betrokkene niet kan worden geïdentificeerd.
Amendement 275
Voorstel voor een verordening
Deel V bis (nieuw)
Deel V bis
Digitale instrumenten
Amendement 276
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – titel
Digitale instrumenten
Algemene bepalingen inzake digitale instrumenten
Amendement 277
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – alinea 1
De Commissie en de lidstaten kunnen interoperabele digitale instrumenten of IT-infrastructuur opzetten ter ondersteuning van de doelstellingen van deze verordening. Dergelijke instrumenten of infrastructuur kunnen worden ontwikkeld wanneer er geen sprake is van een noodsituatie voor de eengemaakte markt.
1.  Uiterlijk … [6 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] zetten de Commissie en de lidstaten interoperabele digitale instrumenten of IT-infrastructuur ter ondersteuning van de doelstellingen van deze verordening op, onderhouden deze en werken deze regelmatig bij. Dergelijke instrumenten of infrastructuur worden ontwikkeld wanneer er geen sprake is van een noodsituatie voor de interne markt, teneinde tijdig en efficiënt op mogelijke toekomstige noodsituaties te kunnen reageren. Zij omvatten onder meer gestandaardiseerde, veilige en doeltreffende digitale instrumenten voor de veilige verzameling en uitwisseling van informatie voor de toepassing van artikel 7 bis, realtime-informatie over nationale beperkingen als bedoeld in artikel 41 bis, fast lanes als bedoeld in artikel 41 ter en het in artikel 41 quater bedoelde platform van belanghebbenden.
Amendement 278
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – alinea 2
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de technische aspecten van deze instrumenten of infrastructuur vast. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
2.   De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de technische aspecten van deze instrumenten of infrastructuur vast en maakt daarbij zo mogelijk gebruik van reeds bestaande IT-instrumenten of portalen, zoals Your Europe. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
Amendement 279
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  De lidstaten wisselen onderling en met de Commissie via een veilig communicatiekanaal regelmatig informatie uit over alle aangelegenheden die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.
Amendement 280
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 bis (nieuw)
Artikel 41 bis
Realtime-informatie over nationale beperkingen
De Commissie zet een speciale openbare website op met daarin informatie van de lidstaten over de nationale beperkingen waarin de wetten, verordeningen en administratieve bepalingen van de lidstaten voorzien, zoals aan de Commissie meegedeeld overeenkomstig artikel 19, met inbegrip van informatie over het toepassingsgebied en de duur ervan. Deze speciale openbare website bevat een interactieve kaart met relevante realtime-informatie over die nationale beperkingen.
Amendement 281
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 ter (nieuw)
Artikel 41 ter
Fast lanes
1.  De Commissie stelt fast lanes in om het vrije verkeer van goederen, diensten en werknemers te vergemakkelijken, met name voor crisisrelevante goederen en diensten. In het bijzonder verstrekt de Commissie relevante modellen of uniforme digitale aangifte-, registratie- of vergunningsformulieren voor grensoverschrijdende activiteiten, met name voor professionele diensten op het gebied van gezondheidszorg, installatie, onderhoud en reparatie, bouw, levensmiddelen en landbouw om de vergunnings-, registratie- of aangifteprocedures te versnellen, met inbegrip van de erkenning van beroepskwalificaties of de detachering van werknemers. Die templates of digitale formulieren zijn kosteloos beschikbaar in alle officiële talen van de Unie en geldig in alle lidstaten.
2.  Indien de lidstaten in naar behoren gemotiveerde gevallen en overeenkomstig het toepasselijke Unierecht grensbeperkingen hebben ingevoerd, geeft de Commissie aan welke “fast lane”-grensovergangen zijn vastgesteld, met inbegrip van, waar mogelijk, realtime-informatie, om het vrije verkeer van goederen, diensten en personen te vergemakkelijken.
Amendement 282
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 quater (nieuw)
Artikel 41 quater
Platform voor belanghebbenden voor noodsituaties en ter verhoging van de veerkracht
1.  De Commissie richt een platform van belanghebbenden op om sectorspecifieke dialogen en partnerschappen te vergemakkelijken door de voornaamste belanghebbenden, namelijk vertegenwoordigers van economische actoren, sociale partners, onderzoekers en het maatschappelijk middenveld, bijeen te brengen. Dat platform heeft tot doel marktdeelnemers aan te moedigen vrijwillige routekaarten op te stellen in antwoord op een noodsituatie voor de interne markt. Dat platform biedt geïnteresseerde belanghebbenden met name een functionaliteit om:
a)  aan te geven welke vrijwillige maatregelen nodig zijn om met succes te reageren op een noodsituatie op de interne markt;
b)  wetenschappelijk advies, adviezen of verslagen te verstrekken over crisisgerelateerde kwesties;
c)  bij te dragen aan de uitwisseling van informatie en beste praktijken.
2.  De Commissie en de raad houden rekening met de resultaten van de sectorspecifieke dialoog en partnerschappen, alsook met alle relevante input van belanghebbenden overeenkomstig lid 1 bij de uitvoering van deze verordening.
Amendement 283
Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1
1.  De Commissie wordt bijgestaan door het Comité noodinstrument voor de eengemaakte markt. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
1.  De Commissie wordt bijgestaan door het comité noodsituaties op en veerkracht voor de interne markt. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
Amendement 284
Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  Alvorens een uitvoeringshandeling op grond van deze verordening vast te stellen, en rekening houdend met de urgentie ervan, publiceert de Commissie een ontwerp daarvan en nodigt alle belanghebbende partijen uit om binnen een redelijke termijn hun opmerkingen in te dienen.
Amendement 285
Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2
2.  De in artikel 6 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening of een andere door de medewetgevers vastgestelde datum.
2.  De in artikel 6 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [de datum van de inwerkingtreding van deze verordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 286
Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 5 bis (nieuw)
5 bis.  Een overeenkomstig artikel 6 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie heeft meegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 287
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – titel
Verslag en evaluatie
Verslag, evaluatie en beoordeling
Amendement 288
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1
1.  Uiterlijk [Bureau voor publicaties: datum invullen = vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] en daarna om de vijf jaar dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de werking van het systeem voor noodplanning, waakzaamheid en respons bij noodsituaties voor de eengemaakte markt, waarin zo nodig verbeteringen worden voorgesteld die in voorkomend geval vergezeld gaan van wetgevingsvoorstellen ter zake.
1.  Uiterlijk [Bureau voor publicaties van de Europese Unie: datum invullen = vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] en daarna om de drie jaar voert de Commissie een beoordeling van de doeltreffendheid van deze verordening uit en dient bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de werking van de verordening. Dit verslag omvat met name een evaluatie van:
a)  de werkzaamheden van de raad, alsmede zijn werkzaamheden in verband met de werkzaamheden van andere relevante crisisbeheersingsorganen op het niveau van de Unie;
b)  de in deze verordening bedoelde stresstests, opleidingen en crisisprotocollen;
c)  de criteria voor de activering van de noodfase, als bedoeld in artikel 13;
d)  de digitale instrumenten die overeenkomstig deel V bis zijn ingevoerd;
Dat verslag gaat in voorkomend geval vergezeld van wetgevingsvoorstellen ter zake.
Amendement 289
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  Na elke deactivering van de noodfase dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité een verslag in over de werking van het systeem voor respons bij noodsituaties, met zo nodig suggesties voor verbetering. Dat verslag moet met name een evaluatie bevatten van het effect van de noodmaatregelen op de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verankerde grondrechten, namelijk de vrijheid van ondernemerschap, de vrijheid om werk te zoeken en om te werken, en het recht op collectieve onderhandelingen en om actie te voeren, met inbegrip van het stakingsrecht.
Amendement 290
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  Voor de toepassing van lid 1 verstrekken de raad en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de Commissie op haar verzoek alle beschikbare informatie.
Amendement 291
Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – titel
Intrekking
Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 2679/98
Amendement 292
Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1
Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad wordt met ingang van [datum] ingetrokken.
Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad wordt als volgt gewijzigd:
1)  Artikel 2 wordt vervangen door:
“Deze verordening doet op geen enkele wijze afbreuk aan de uitoefening van de grondrechten zoals die in de lidstaten en op Unieniveau zijn erkend, met inbegrip van het recht of de vrijheid om te staken of om enige andere actie te voeren die onder de stelsels van arbeidsverhoudingen van de lidstaten valt, overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale praktijk. Zij doet evenmin afbreuk aan het recht om over collectieve overeenkomsten te onderhandelen, deze te sluiten en naleving ervan af te dwingen, of om collectieve actie te voeren overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale praktijk.”;
2)  Het volgende artikel wordt toegevoegd:
“Artikel 5 bis
1.  Wanneer de noodfase voor de interne markt overeenkomstig artikel 14 van Verordening .../2023 [Imera-verordening] is geactiveerd, zijn de artikelen 3, 4 en 5 van deze verordening niet langer van toepassing voor de duur van die fase.
2.  Lid 1 doet geen afbreuk aan verplichtingen die voortvloeien uit deze verordening vóór de activering van de noodfase overeenkomstig de [Imera-verordening].”.
Amendement 293
Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – titel
Inwerkingtreding
Inwerkingtreding en toepassing
Amendement 294
Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 1 bis (nieuw)
Deze verordening is van toepassing met ingang van ... [zes maanden na de inwerkingtreding].

(1)De zaak werd voor interinstitutionele onderhandelingen terugverwezen naar de bevoegde commissie op grond van artikel 59, lid 4, vierde alinea, van het Reglement (A9-0246/2023).

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2023Juridische mededeling - Privacybeleid