Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/0278(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0246/2023

Ingivna texter :

A9-0246/2023

Debatter :

PV 12/09/2023 - 8
CRE 12/09/2023 - 8

Omröstningar :

PV 13/09/2023 - 7.7
CRE 13/09/2023 - 7.7
PV 24/04/2024 - 7.7

Antagna texter :

P9_TA(2023)0317
P9_TA(2024)0320

Antagna texter
PDF 392kWORD 130k
Onsdagen den 13 september 2023 - Strasbourg
Krisinstrument för den inre marknaden
P9_TA(2023)0317A9-0246/2023

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 september 2023 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2679/98 (COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Titel
Förslag till
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2679/98
om inrättande av en ram med åtgärder för kriser och resiliens på den inre marknaden (rättsakten om krissituationer och resiliens på den inre marknaden) och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2679/98
(Text av betydelse för EES)
(Text av betydelse för EES)
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Tidigare kriser, särskilt inledningen av covid-19-pandemin, har visat att den inre marknaden och dess leveranskedjor kan drabbas hårt av sådana kriser, och att lämpliga krishanteringsverktyg och samordningsmekanismer antingen saknas, inte täcker alla aspekter av den inre marknaden eller inte ger möjlighet till snabba insatser mot sådana effekter.
(1)  Tidigare kriser, särskilt inledningen av covid-19-pandemin, har visat att den inre marknaden och dess leveranskedjor kan drabbas hårt, och att lämpliga krishanteringsverktyg och samordningsmekanismer antingen saknas, inte täcker alla aspekter av den inre marknaden eller inte ger möjlighet till snabba och effektiva insatser mot sådana kriser.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Unionen var inte tillräckligt väl förberedd för att kunna säkerställa effektiv tillverkning, upphandling och fördelning av krisnödvändiga icke-medicinska varor såsom personlig skyddsutrustning, särskilt under covid-19-pandemins tidiga fas, och att de tillfälliga åtgärder som kommissionen vidtog för att återupprätta den inre marknadens funktion och säkerställa tillgången på krisnödvändiga icke-medicinska varor under covid-19-pandemin hade tillräcklig verkan. Pandemin visade också att det saknades tillräcklig överblick över tillverkningskapaciteten i unionen och att det fanns sårbarheter i de globala leveranskedjorna.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Under covid-19-pandemin hade icke samordnade åtgärder som begränsade den fria rörligheten för personer en särskild inverkan på kritiska sektorer, särskilt de som är beroende av mobila arbetstagare, inbegripet gränsarbetare och gränspendlare, som spelade en avgörande roll för att hålla igång unionens ekonomi under den tiden.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Kommissionens åtgärder försenades med flera veckor på grund av att det saknades unionsomfattande beredskapsplaneringsåtgärder och att det var oklart vilken del av den nationella förvaltningen som skulle kontaktas för att hitta snabba lösningar på krisens effekter på den inre marknaden. Dessutom blev det tydligt att restriktiva åtgärder vidtagna av medlemsstaterna utan samordning skulle förvärra krisens effekter på den inre marknaden ytterligare. Det visade sig att det finns ett behov av arrangemang mellan medlemsstaterna och unionens myndigheter i fråga om beredskapsplanering, samordning på teknisk nivå samt samarbete och informationsutbyte.
(3)  Kommissionens åtgärder försenades med flera veckor på grund av att det saknades unionsomfattande beredskapsplaneringsåtgärder och att det var oklart vilken nationell myndighet som skulle kontaktas för att hitta snabba lösningar på krisens effekter på den inre marknaden. Dessutom blev det tydligt att restriktiva åtgärder vidtagna av medlemsstaterna utan samordning skulle förvärra krisens effekter på den inre marknaden ytterligare. Det visade sig att det finns ett behov av arrangemang mellan medlemsstaterna och unionens myndigheter i fråga om beredskapsplanering, samordning på teknisk nivå samt samarbete och informationsutbyte. Dessutom blev det uppenbart att bristen på effektiv samordning mellan medlemsstaterna förvärrade bristen på varor och skapade fler hinder för den fria rörligheten för tjänster och personer.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Organisationer som företräder ekonomiska aktörer har framfört att aktörerna inte hade tillräcklig information om medlemsstaternas krishanteringsåtgärder under pandemin, delsgrund av att de inte visste var sådan information fanns att tillgå, dels på grund av språkliga begränsningar och den administrativa bördan av att göra upprepade förfrågningar i alla medlemsstater, särskilt med ett regelverk som ständigt förändrades. Detta hindrade aktörerna från att fatta välgrundade affärsbeslut om i vilken utsträckning de kunde förlita sig på sin rätt till fri rörlighet eller fortsätta affärsverksamheten över gränserna under krisen. Tillgången till information om krishanteringsåtgärder på nationell nivå och unionsnivå måste förbättras.
(4)  Trots den ursprungliga bristensamordning spelade emellertid reglerna för den inre marknaden en viktig roll för att mildra krisens negativa effekter och säkerställa en snabb återhämtning av unionens ekonomi, nämligen genom att förhindra omotiverade och oproportionerliga nationella restriktioner i medlemsstaternas ensidiga hantering och genom att tillhandahålla ett starkt incitament att hitta gemensamma lösningar ochså sätt främja solidaritet.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Dessa händelser har också understrukit unionens behov av att vara bättre förberedd för eventuella framtida kriser, särskilt när man ser till de fortsatta effekterna av klimatförändringarna och tillhörande naturkatastrofer samt den globala ekonomiska och geopolitiska instabiliteten. Eftersom ingen vet vilka kriser som kan inträffa härnäst och medföra allvarliga konsekvenser för den inre marknaden och dess leveranskedjor i framtiden, är det nödvändigt att föreskriva ett instrument som kan tillämpas om den inre marknaden påverkas av olika slags kriser.
(5)  Dessa händelser har också understrukit unionens behov av att vara bättre förberedd för eventuella framtida kriser, i synnerhet med tanke på de fortsatta effekterna av klimatförändringarna och tillhörande naturkatastrofer samt den globala ekonomiska och geopolitiska instabiliteten. Eftersom ingen vet vilka framtida kriser som kan inträffa och medföra allvarliga konsekvenser för den inre marknaden och dess leveranskedjor, är det nödvändigt att föreskriva ett instrument som kan tillämpas om det uppstår en rad kriser som påverkar den inre marknaden och har gränsöverskridande effekter.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  En kris kan påverka den inre marknaden på två sätt. Å ena sidan kan en kris leda till hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden och därmed störa dess normala funktion. Å andra sidan kan en kris förvärra bristen på krisnödvändiga varor och tjänster på den inre marknaden. Förordningen bör inriktas på båda sorters effekter på den inre marknaden.
(6)  En kris den inre marknaden kan leda till hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden och därmed störa dess normala funktion. En kris kan förvärra bristen på krisnödvändiga varor och tjänster på den inre marknaden. Denna förordning bör inriktas på de skadliga effekterna på den fria rörligheten för varor, tjänster eller personer på den inre marknaden.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Eftersom det är svårt att förutsäga några specifika aspekter av framtida kriser som skulle kunna påverka den inre marknaden och dess leveranskedjor, bör denna förordning föreskriva en allmän ram för att förutse, förbereda sig för, mildra och minimera de negativa effekter som en kris kan ha på den inre marknaden och dess leveranskedjor.
(7)  Eftersom det är svårt att förutsäga några specifika aspekter av framtida kriser som skulle kunna påverka den inre marknaden och dess leveranskedjor, bör denna förordning föreskriva en allmän ram för att förutse, förbereda sig för, mildra och minimera de negativa effekter som en kris kan ha på den inre marknaden och dess leveranskedjor och för att stärka resiliensen.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Den ram med åtgärder som fastställs i denna förordning bör införas på ett enhetligt, öppet, ändamålsenligt, proportionerligt och snabbt sätt, med vederbörlig hänsyn till behovet av att upprätthålla centrala samhällsfunktioner, vilket inkluderar allmän säkerhet, trygghet, ordning och folkhälsa, med respekt för medlemsstaternas ansvar att skydda den nationella säkerheten och deras befogenhet att skydda andra väsentliga statliga funktioner, däribland säkerställandet av statens territoriella integritet och upprätthållandet av lag och ordning.
(8)  De åtgärder som fastställs i denna förordning bör införas på ett enhetligt, öppet, ändamålsenligt, proportionerligt och snabbt sätt, med vederbörlig hänsyn till behovet av att upprätthålla centrala samhällsfunktioner, vilket inkluderar allmän säkerhet, trygghet, ordning och folkhälsa, med respekt för medlemsstaternas ansvar att skydda den nationella säkerheten och deras befogenhet att skydda andra väsentliga statliga funktioner, däribland säkerställandet av statens territoriella integritet och upprätthållandet av lag och ordning. Denna förordning bör därför inte påverka frågor som rör nationell säkerhet och försvar.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  I detta syfte föreskrivs i denna förordning
(9)  I detta syfte föreskrivs i denna förordning de verktyg som krävs för att säkerställa den fortsatta funktionen för den inre marknaden, den fria rörligheten för varor, tjänster och personer, inbegripet arbetstagare, och tillgången på krisnödvändiga varor och tjänster för enskilda, företag och offentliga myndigheter i kristider.
—  de verktyg som krävs för att säkerställa den fortsatta funktionen för den inre marknaden och för företagen som verkar på den inre marknaden och dess strategiska leveranskedjor, inklusive fri rörlighet för varor, tjänster och personer i kristider och tillgången på krisnödvändiga varor och tjänster för enskilda, företag och offentliga myndigheter i kristider,
—  ett forum för lämplig samordning samt lämpligt samarbete och informationsutbyte, och
—  de medel som krävs för att den information som företag och enskilda behöver för målinriktade insatser och lämpligt marknadsbeteende under en kris ska finnas tillgänglig och kunna inhämtas i rätt tid.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  När så är möjligt bör denna förordning skapa förutsättningar för att kunna förutse händelser och kriser, med utgångspunkt i fortlöpande analyser av strategiskt viktiga områden i den inre marknadens ekonomi och unionens kontinuerliga framsynsarbete.
utgår
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Denna förordning bör inte överlappa den befintliga ramen för läkemedel, medicintekniska produkter eller andra medicinska motåtgärder inom ramen för EU:s hälsosäkerhetsram, inbegripet förordning (EU) …/… om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa (COM/2020/727), rådets förordning (EU) …/… om en ram för åtgärder som ska säkerställa försörjning av krisnödvändiga medicinska motåtgärder [förordningen om en åtgärdsram vid hot mot folkhälsan (COM/2021/577)], förordning (EU) …/… om ett utvidgat mandat för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar [ECDC-förordningen (COM/2020/726)] och förordning (EU) 2022/123 om en förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten [EMA-förordningen]. Läkemedel, medicintekniska produkter eller andra medicinska motåtgärder som förts upp på den förteckning som avses i artikel 6.1 i förordningen om en åtgärdsram vid hot mot folkhälsan bör därför undantas från denna förordnings tillämpningsområde, utom när det gäller bestämmelserna om fri rörlighet under en krissituation på den inre marknaden, särskilt de som är avsedda att återupprätta och underlätta den fria rörligheten samt anmälningsmekanismen.
(11)  Denna förordning bör inte överlappa den befintliga ramen för läkemedel, medicintekniska produkter eller andra medicinska motåtgärder inom ramen för EU:s hälsosäkerhetsram, inbegripet förordning (EU) 2022/123 och förordning (EU) 2022/2371. Läkemedel, medicintekniska produkter eller andra medicinska motåtgärder som omfattas av dessa bör därför undantas från denna förordnings tillämpningsområde, utom när det gäller bestämmelserna om fri rörlighet under en krissituation på den inre marknaden, särskilt de som är avsedda att återupprätta och underlätta den fria rörligheten samt anmälningsmekanismen.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Denna förordning bör komplettera mekanismen för integrerad politisk krishantering som rådet ansvarar för enligt rådets genomförandebeslut (EU) 2018/1993 vad gäller dess arbete med effekter på den inre marknaden av sektorsövergripande kriser som kräver politiska beslut.
(12)  Denna förordning bör komplettera arrangemangen för integrerad politisk krishantering som rådet ansvarar för enligt rådets genomförandebeslut (EU) 2018/1993 vad gäller dess arbete med effekter på den inre marknaden av sektorsövergripande kriser som kräver politiska beslut.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  För att ta hänsyn till den exceptionella karaktären hos en krissituation på den inre marknaden och en sådan situations potentiellt vittgående konsekvenser för den inre marknadens grundläggande funktion bör rådet i enlighet med artikel 281.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) undantagsvis tilldelas genomförandebefogenheter för aktiveringen av krisläget för den inre marknaden.
(16)  Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av arbetsrätt eller arbetsvillkor, inbegripet hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, eller rätten till kollektivförhandlingar och arbetsmarknadsparternas självständighet.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  I artikel 21 i EUF-fördraget fastställs EU-medborgares rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i fördragen och i bestämmelserna om genomförande av fördragen. Närmare villkor och begränsningar fastställs i direktiv 2004/38/EG. I det direktivet fastställs de allmänna principer som är tillämpliga på dessa begränsningar och de hänsyn som kan åberopas för att motivera sådana åtgärder. Dessa hänsyn utgörs av allmän ordning, säkerhet och hälsa. I detta sammanhang kan inskränkningar i den fria rörligheten vara motiverade om de är proportionerliga och icke-diskriminerande. Denna förordning är inte avsedd att föreskriva ytterligare grunder för begränsning av rätten till fri rörlighet för personer, utöver de som föreskrivs i kapitel VI i direktiv 2004/38/EG.
(17)   När verksamhet som utförs i enlighet med denna förordning inbegriper behandling av personuppgifter bör denna behandling ske i enlighet med den tillämpliga unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter, nämligen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/17251b.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)  Åtgärderna för att återupprätta och underlätta den fria rörligheten för personer samt andra åtgärder som påverkar den fria rörligheten för personer enligt denna förordning grundar sigartikel 21 i EUF-fördraget och kompletterar direktiv 2004/38/EG utan att det påverkar dess tillämpning vid krissituationer på den inre marknaden. Sådana åtgärder bör inte leda till att inskränkningar i den fria rörligheten tillåts eller motiveras i strid med fördragen eller andra bestämmelser i unionsrätten.
(18)  I denna förordning fastställs rättigheter och skyldigheter för ekonomiska aktörer, särskilt fysiska eller juridiska personer, inbegripet tillfälliga företagssammanslutningar, som erbjuder produkter eller tjänster av avgörande betydelsemarknaden. Dessutom definieras kritiskt viktiga områden som är av systemisk och avgörande betydelse för den inre marknadens funktion, särskilt områden som rör gränsöverskridande fri rörlighet för varor, tjänster eller personer, till exempel på områdena livsmedel, transport, underhåll, hälso- och sjukvård eller informationsteknik.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  I artikel 45 i EUF-fördraget fastställs arbetstagares rätt till fri rörlighet, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i fördragen och i bestämmelserna om genomförande av fördragen. Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar de befintliga åtgärderna för att stärka den fria rörligheten för personer, öka öppenheten och tillhandahålla administrativt bistånd vid krissituationer på den inre marknaden. Sådana åtgärder omfattar inrättandet och tillhandahållandet av gemensamma kontaktpunkter för arbetstagare och deras företrädare i medlemsstaterna och på unionsnivå under bevaknings- och krislägena för den inre marknaden enligt denna förordning.
(19)  För att säkerställa en väl fungerande inre marknad bör det genom denna förordning inrättas en nämnd för krissituationer och resiliens på den inre marknaden (”nämnden”) som ska ge kommissionen råd om lämpliga åtgärder för att förutse, förebygga eller reagera på effekterna av en kris. Europaparlamentet bör kunna utse en expert till medlem av nämnden. Kommissionen bör bjuda in företrädare för andra krisrelevanta organ på unionsnivå som observatörer till relevanta möten i nämnden, inbegripet, när så är lämpligt, företrädare för Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommissionen bör säkerställa att Europaparlamentet får alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas företrädare. Europaparlamentet bör också systematiskt ha tillträde till mötena i den nämnd som medlemsstaternas experter bjuds in till. Företrädare för Eftastater bör kunna delta som observatörer i enlighet med avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i enlighet med de bilaterala avtalen mellan unionen och Schweiziska edsförbundet. Nämnden bör särskilt bistå och ge råd till kommissionen om åtgärder som påverkar den fria rörligheten för varor, tjänster och personer, inbegripet arbetstagare, med särskilt fokus på mobila arbetstagare, inbegripet gränsarbetare och gränspendlare.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  Om medlemsstaterna antar åtgärder som påverkar den fria rörligheten för varor eller personer eller friheten att tillhandahålla tjänster som förberedelse inför och under krissituationer på den inre marknaden bör de begränsa sådana åtgärder till vad som är nödvändigt och häva dem så snart situationen tillåter det. Sådana åtgärder bör respektera principerna om proportionalitet och icke-diskriminering och bör ta hänsyn till den särskilda situationen för gränsregioner.
(20)   Det är mycket viktigt att garantera större öppenhet och ansvarsskyldighet, särskilt i kristider, i linje med de värden som unionen bygger på. Europaparlamentet spelar en nyckelroll när det gäller att säkerställa demokratisk ansvarsskyldighet. Denna förordning bör därför fastställa regler för att stärka dialogen om nödsituationer och resiliens mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 21
(21)   Aktiveringen av krisläget för den inre marknaden bör utlösa en skyldighet för medlemsstaterna att anmäla krisrelaterade inskränkningar i den fria rörligheten.
(21)   För att säkerställa effektiv samordning och informationsutbyte i nödsituationer fastställs i denna förordning en skyldighet för medlemsstaterna att utse centrala kontaktkontor som ska ansvara för kontakterna med det centrala kontaktkontor på unionsnivå som utsetts av kommissionen och med de centrala kontaktkontoren i andra medlemsstater.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 22
(22)  När kommissionen undersöker om anmälda förslag till åtgärder eller antagna åtgärder är förenliga med proportionalitetsprincipen bör den ta vederbörlig hänsyn till krissituationens utveckling och till faktumet att den information som står till medlemsstaternas förfogande ofta är begränsad när de försöker minska framväxande risker i samband med krisen. Kommissionen kan, om det är motiverat och nödvändigt med hänsyn till omständigheterna och på grundval av den information som finns tillgänglig, inklusive specialiserad eller vetenskaplig information, ta sakförhållandena i medlemsstaternas argument i beaktande och anföra försiktighetsprincipen som skäl för att göra inskränkningar i den fria rörligheten för personer. Det är kommissionens uppgift att säkerställa att sådana åtgärder är förenliga med unionsrätten och inte skapar omotiverade hinder för den inre marknadens funktion. Kommissionen bör reagera på medlemsstaternas anmälningar så snart som möjligt, med beaktande av omständigheterna för den aktuella krisen, och senast inom de tidsfrister som fastställs i denna förordning.
(22)   Resiliens är avgörande för förverkligandet av ett av de slutliga målen att den inre marknaden ska stödja unionens ekonomi. Denna förordning bör skapa förutsättningar för att kunna förutse händelser och kriser, med utgångspunkt i fortlöpande analyser av mycket viktiga områden i den inre marknadens ekonomi och unionens kontinuerliga framsynsarbete. För att säkerställa krisberedskapen hos alla aktörer är det nödvändigt att fastställa bestämmelser om stresstester åtminstone vartannat år, och om utbildningar och krisprotokoll med deltagande av inte bara relevanta nationella myndigheter utan även berörda parter såsom företag, arbetsmarknadens parter och experter. Det är också viktigt att fastställa regler om strategiska reserver av varor av avgörande betydelse för att säkerställa ett korrekt informationsutbyte och ge stöd till medlemsstaterna för att hjälpa dem att samordna och effektivisera sina insatser.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 23
(23)  För att säkerställa att de särskilda krisåtgärder avseende den inre marknaden som föreskrivs i denna förordning endast används om det är absolut nödvändigt för att hantera en viss krissituation på den inre marknaden, bör sådana åtgärder kräva enskild aktivering genom genomförandeakter från kommissionen, i vilka skälen till en sådan aktivering och de krisnödvändiga varor eller tjänster som omfattas av sådana åtgärder anges.
(23)   För att fastställa kritiska sektorer bör en metod fastställas med beaktande av särskilda kriterier, nämligen handelsflöden, efterfrågan och utbud, koncentration av utbudet, produktion och produktionskapacitet i unionen och globalt i olika led i värdekedjan och det ömsesidiga beroendet mellan ekonomiska aktörer.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  För att säkerställa att genomförandeakterna är proportionella och att de ekonomiska aktörernas roll i krishanteringen respekterasvederbörligt sätt bör kommissionen dessutom bara använda aktiveringen av krisläget för den inre marknaden om de ekonomiska aktörerna inte kan tillhandahålla en lösningfrivillig basis inom rimlig tid. Orsaken till detta bör anges i varje sådan akt, och med beaktande av den aktuella krisens särskilda omständigheter.
(24)   Det är viktigt att identifiera och övervaka leveranskedjorna för varor, tjänster av avgörande betydelse under bevakningsläget samt den fria rörligheten för kategorier av arbetstagare av avgörande betydelse före en krissituationden inre marknaden. För att ta hänsyn till aktiveringen av bevakningsläget och de potentiella konsekvenser för den inre marknadens funktion som det aktiverar, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för aktiveringen av detta läge i enlighet med artikel 291.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Bevakningsläget bör aktiveras för en period på högst sex månader med möjlighet till en förlängning av samma varaktighet, med vederbörlig hänsyn till yttrandet från nämnden. Kommissionen bör lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om sina slutsatser om den övervakning som utförs under bevakningsläget av leveranskedjorna för varor, tjänster av avgörande betydelse, den fria rörligheten för kategorier av arbetstagare av avgörande betydelse och inventeringen av de mest relevanta ekonomiska aktörerna.
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  Begäranden om information av ekonomiska aktörer bör endast användas av kommissionen om den information som krävs för att kunna hantera en krissituation på den inre marknadenett lämpligt sätt, t.ex. information som krävs för kommissionens upphandling på medlemsstaternas vägnar eller för bedömning av produktionskapaciteten hos tillverkare av krisnödvändiga varor vars leveranskedjor har utsatts för störningar, inte kan erhållas från allmänt tillgängliga källor eller med hjälp av information som tillhandahållits på frivillig basis.
(25)   Kommissionen bör noggrant bedöma hur allvarliga störningarna av den inre marknadens funktion är och effekterna av en krisgrundval av konkreta och tillförlitliga bevis och med vederbörlig hänsyn till de kriterier som fastställs i denna förordning.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 26
(26)   När det är nödvändigt att aktivera krisläget för den inre marknaden bör detta också leda till tillämpningen av vissa krishanteringsförfaranden som inför justeringar av regler om utformning, tillverkning, bedömning av överensstämmelse och utsläppande på marknaden av varor som omfattas av harmoniserade unionsregler. Dessa krishanteringsförfaranden bör möjliggöra att produkter som betecknas som krisnödvändiga varor snabbt kan släppas utmarknaden i en krissituation. Organ för bedömning av överensstämmelse bör prioritera bedömningen av överensstämmelse för krisnödvändiga varor framför eventuella pågående ansökningar för andra produkter. Å andra sidan ska nationella behöriga myndigheter, i de fall där förfarandena för bedömning av överensstämmelse försenas i onödan, kunna utfärda tillstånd för produkter som inte har genomgått de tillämpliga förfarandena för bedömning av överensstämmelse för utsläppande på deras respektive marknad, förutsatt att de uppfyller de tillämpliga säkerhetskraven. Sådana tillstånd bör endast vara giltiga på den utfärdande medlemsstatens territorium och vara begränsade till varaktigheten för krissituationen på den inre marknaden. För att främja ökad försörjning av krisnödvändiga produkter bör dessutom viss flexibilitet införas när det gäller mekanismen för presumtion om överensstämmelse. Vid en krissituation på den inre marknaden bör tillverkare av krisnödvändiga varor även kunna förlita sig på nationella och internationella standarder som ger en skyddsnivå som är likvärdig med harmoniserade europeiska standarder. Om det inte finns harmoniserade europeiska standarder eller om det blir orimligt svårt att uppfylla dem på grund av störningarna på den inre marknaden bör kommissionen kunna utfärda gemensamma tekniska specifikationer för frivillig eller obligatorisk tillämpning så att tillverkarna får färdiga tekniska lösningar.
(26)   För att ta hänsyn till den exceptionella karaktären hos och potentiella långtgående konsekvenser av aktiveringen av krisläget för den inre marknaden, som skulle kunna inverka negativtden fria rörligheten för varor, tjänster och personer, och för att säkerställa lämplig offentlig granskning, bör krisläget för den inre marknaden endast aktiveras genom en lagstiftningsakt i form av ett beslut om ett förslag från kommissionen som snabbt antas gemensamt av Europaparlamentet och rådet. För att hantera behovet av snabbt beslutsfattande i kristider skulle beslut om aktivering av krisläget för den inre marknaden kunna antas med hjälp av brådskande förfaranden, eftersom dessa förfaranden redan har använts framgångsrikt tidigare.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 27
(27)  Införandet av dessa krisrelevanta anpassningar av de relevanta sektorsspecifika harmoniserade unionsreglerna kräver riktade justeringar av följande 19 sektorsspecifika ramar: direktiv 2000/14/EG, direktiv 2006/42/EU, direktiv 2010/35/EU, direktiv 2013/29/EU, direktiv 2014/28/EU, direktiv 2014/29/EU, direktiv 2014/30/EU, direktiv 2014/31/EU, direktiv 2014/32/EU, direktiv 2014/33/EU, direktiv 2014/34/EU, direktiv 2014/35/EU, direktiv 2014/53/EU, direktiv 2014/68/EU, förordning (EU) 2016/424, förordning (EU) 2016/425, förordning (EU) 2016/426, förordning (EU) 2019/1009 och förordning (EU) 305/2011. Aktiveringen av krisförfarandena bör ske på villkor att krisläget för den inre marknaden aktiveras, och bör begränsas till produkter som betecknas som krisnödvändiga varor.
(27)   Aktiveringen av krisförfarandena bör ske på villkor att krisläget för den inre marknaden aktiveras, och bör begränsas till produkter som betecknas som krisnödvändiga varor. Därför bör aktiveringen av krisläget för den inre marknaden vid behov också utlösa tillämpningen av vissa krishanteringsförfaranden som styr konstruktion, tillverkning, bedömning av överensstämmelse och utsläppande på marknaden av varor som omfattas av harmoniserade unionsregler eller omfattas av det allmänna ramverket för säkerhet, begränsat till produkter som betecknas som krisnödvändiga varor.
Ändring 27
Förslag till förordning
Skäl 28
(28)  I fall där det föreligger betydande risker för den inre marknadens funktion eller råder allvarlig brist eller exceptionellt hög efterfråganvaror av strategisk betydelse kan åtgärder på unionsnivå som syftar till att säkerställa tillgången på krisnödvändiga produkter, t.ex. prioritetsklassade order, vara absolut nödvändiga för att den inre marknadens ska kunna återgå till att fungera normalt igen.
(28)   Inskränkningar i den fria rörligheten för varor, tjänster och personer som införs av medlemsstaterna bör förbjudas, såvida de inte är icke-diskriminerande, motiverade och proportionella. Det bör inte vara möjligt att upphäva de grundläggande friheter som fastställs i fördraget i kristider och medlemsstaterna bör inte använda nödsituationen som en förevändning för att anta restriktioner som går utöver bestämmelserna i fördraget. Varje reaktion på en krissituation på den inre marknaden bör strikt följa sådana regler samt de regler som fastställs i denna förordning. Om medlemsstaterna antar åtgärder som påverkar den fria rörligheten för varor eller personer eller friheten att tillhandahålla tjänster som förberedelse inför och under krissituationerden inre marknaden bör de begränsa sådana åtgärder till vad som är nödvändigt och avlägsna dem så snart krisläget avaktiveras eller tidigare, när de inte längre behövs. Sådana åtgärder bör respektera principerna om proportionalitet och icke-diskriminering och bör ta hänsyn till den särskilda situationen för gränsregioner.
Ändring 28
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  För att dra nytta av kommissionens köpkraft och förhandlingsposition under bevaknings- och krislägena för den inre marknaden bör medlemsstaterna kunna begära att kommissionen upphandlar för deras räkning.
(29)  Organisationer som företräder ekonomiska aktörer har framfört att aktörerna inte hade tillräcklig information om medlemsstaternas krishanteringsåtgärder under pandemin, dels på grund av att de inte visste var sådan information fanns att tillgå, dels på grund av språkliga begränsningar och den administrativa bördan av att göra upprepade förfrågningar i alla medlemsstater, särskilt med ett regelverk som ständigt förändrades. Detta hindrade aktörerna från att fatta välgrundade affärsbeslut om i vilken utsträckning de kunde förlita sig på sin rätt till fri rörlighet eller fortsätta affärsverksamheten över gränserna under krisen. Tillgången till information om krishanteringsåtgärder på nationell nivå och unionsnivå måste förbättras.
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 30
(30)  Om det råder allvarlig brist på krisnödvändiga produkter eller tjänster på den inre marknaden under en krissituation på den inre marknaden, och det är uppenbart att de ekonomiska aktörer som är verksamma på den inre marknaden inte producerar sådana varor, men i princip skulle kunna ställa om sina produktionslinjer eller inte skulle ha tillräcklig kapacitet att kunna tillhandahålla de varor eller tjänster som behövs, bör kommissionen kunna rekommendera medlemsstaterna att som en sista utväg vidta åtgärder för att underlätta för eller begära att tillverkarnas produktionskapacitet eller tjänsteleverantörernas kapacitet att tillhandahålla krisnödvändiga tjänster utökas eller ställs om. I detta fall skulle kommissionen informera medlemsstaterna om hur allvarlig bristen är och vilken typ av krisnödvändiga varor eller tjänster som behövs och ge stöd och råd i fråga om flexibiliteten i EU:s regelverk för sådana ändamål.
(30)  I artikel 21 i EUF-fördraget fastställs unionsmedborgares rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i fördragen och i bestämmelserna om genomförande av fördragen. Närmare villkor och begränsningar fastställs i direktiv 2004/38/EG. I det direktivet fastställs de allmänna principer som är tillämpliga på de begränsningar och de hänsyn som kan åberopas för att motivera sådana åtgärder. Dessa hänsyn utgörs av allmän ordning, säkerhet och hälsa. I detta sammanhang kan inskränkningar i den fria rörligheten vara motiverade om de är proportionerliga och icke-diskriminerande. Denna förordning är inte avsedd att föreskriva ytterligare grunder för begränsning av rätten till fri rörlighet för personer, utöver de som föreskrivs i kapitel VI i direktiv 2004/38/EG.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 31
(31)  De åtgärder som säkerställer flexibilitet i regelverket skulle ge kommissionen möjlighet att rekommendera att medlemsstaterna påskyndar de tillståndsförfaranden som krävs för att öka kapaciteten att producera krisnödvändiga varor eller tillhandahålla krisnödvändiga tjänster.
(31)  De åtgärder för att underlätta den fria rörligheten för personer och alla andra åtgärder som påverkar den fria rörligheten för personer och som föreskrivs i denna förordning grundar sig på artikel 21 i EUF-fördraget och kompletterar direktiv 2004/38/EG, utan att påverka dess tillämpning i händelse av nödsituationer på den inre marknaden. Sådana åtgärder bör inte leda till att inskränkningar i den fria rörligheten tillåts eller motiveras i strid med fördragen eller andra bestämmelser i unionsrätten.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 32
(32)  För att säkerställa att krisnödvändiga varor finns tillgängliga under en krissituation på den inre marknaden bör kommissionen dessutom kunna uppmana de ekonomiska aktörer som är verksamma i krisnödvändiga leveranskedjor att prioritera order på insatsvaror som krävs för produktionen av krisnödvändiga slutprodukter, eller att prioritera order på själva slutprodukterna. Om en ekonomisk aktör vägrar att acceptera och prioritera sådana order, efter det att objektiva bevis läggs fram för att tillgången till krisnödvändiga varor är absolut nödvändig, bör kommissionen kunna uppmana de berörda ekonomiska aktörerna att acceptera och prioritera vissa order, vars fullgörande kommer att ha företräde framför andra privaträttsliga eller offentligrättsliga skyldigheter. Om en order inte accepteras bör aktören i fråga ange giltiga skäl till att avslå begäran. Kommissionen får offentliggöra en sådan motiverad förklaring eller delar av den, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter.
(32)   I artikel 45 i EUF-fördraget fastställs arbetstagares rätt till fri rörlighet, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i fördragen och i bestämmelserna om genomförande av fördragen. Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar de befintliga åtgärderna för att underlätta den fria rörligheten för personer, öka öppenheten och tillhandahålla administrativt bistånd vid krissituationer på den inre marknaden. Sådana åtgärder inbegriper att inrätta gemensamma kontaktpunkter och göra dem tillgängliga för arbetstagare och deras företrädare i medlemsstaterna och på unionsnivå under bevaknings- och krislägena för den inre marknaden enligt denna förordning. Medlemsstaterna och kommissionen uppmanas att använda befintliga instrument för att inrätta och driva dessa kontaktpunkter. Sådana kontaktpunkter bör vara aktiva utanför krisläget och bör bidra till kommunikationen mellan medlemsstaterna och med nämnden.
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 33
(33)   För att säkerställa tillgången på krisnödvändiga varor under en krissituation på den inre marknaden kan kommissionen dessutom rekommendera att medlemsstaterna fördelar strategiska reserver, med vederbörlig hänsyn till principerna om solidaritet, nödvändighet och proportionalitet.
(33)   För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter när det gäller möjligheten att anta stödåtgärder för att underlätta den fria rörligheten för personer. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 34
(34)  När verksamhet som utförs i enlighet med denna förordning inbegriper behandling av personuppgifter bör denna behandling ske i enlighet med den tillämpliga unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter, nämligen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/172541 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67942.
(34)  Aktiveringen av bevaknings- eller krisläget för den inre marknaden bör utlösa en skyldighet för medlemsstaterna att underrätta kommissionen om antagandet av åtgärder avseende krisnödvändiga begränsningar av den fria rörligheten för varor, friheten att tillhandahålla tjänster och den fria rörligheten för personer, inbegripet arbetstagare, tillsammans med en förklaring som motiverar införandet av sådana åtgärder. I uttalandet om sådana åtgärders proportionalitet bör hänsyn tas till åtgärdernas effekter, omfattning och förväntade varaktighet.
__________________
41 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).
42 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/769 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
Ändring 34
Förslag till förordning
Skäl 35
(35)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter när det gäller möjligheten att anta stödåtgärder för att underlätta den fria rörligheten för personer och upprättandet av en förteckning över enskilda mål (kvantiteter och tidsfrister) för dessa strategiska reserver som medlemsstaterna bör upprätthålla, så att initiativets mål uppnås. Dessutom bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter vad gäller aktiveringen av bevakningsläget och bevakningsåtgärder, så att de strategiska leveranskedjorna kan övervakas noggrant och uppbyggnaden av strategiska reserver för varor och tjänster av strategisk betydelse kan samordnas. Kommissionen bör även tilldelas genomförandebefogenheter vad gäller aktiveringen av vissa krishanteringsåtgärder vid en krissituationden inre marknaden, för att möjliggöra snabba och samordnade insatser. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.
(35)   När kommissionen undersöker om anmälda förslag till åtgärder eller antagna åtgärder är förenliga med proportionalitetsprincipen bör den ta vederbörlig hänsyn till krissituationens utveckling och till faktumet att den information som står till medlemsstaternas förfogande ofta är begränsad när de försöker minska framväxande risker i samband med krisen. Kommissionen kan, om det är motiverat och nödvändigt med hänsyn till omständigheterna och på grundval av den information som finns tillgänglig, inklusive specialiserad eller vetenskaplig information, ta sakförhållandena i medlemsstaternas argument i beaktande. Det är kommissionens uppgift att säkerställa att sådana åtgärder är förenliga med unionsrätten och inte skapar omotiverade hinder för den inre marknadens funktion. Kommissionen bör reageramedlemsstaternas anmälningar så snart som möjligt, med beaktande av omständigheterna för den aktuella krisen, och senast inom de tidsfrister som fastställs i denna förordning.
Ändring 35
Förslag till förordning
Skäl 36
(36)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan). Förordningen respekterar de ekonomiska aktörernas rätt till privatliv enligt artikel 7 i stadgan, rätten till skydd av personuppgifter enligt artikel 8 i stadgan, rätten till näringsfrihet och avtalsfrihet enligt artikel 16 i stadgan, rätten till egendom enligt artikel 17 i stadgan, förhandlingsrätten och rätten till kollektiva åtgärder enligt artikel 26 i stadgan samt rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol enligt artikel 47 i stadgan. Eftersom målet för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. Förordningen bör inte påverka arbetsmarknadsparternas självständighet enligt EUF-fördraget.
(36)  Om kommissionen finner att de anmälda åtgärderna inte är förenliga med unionsrätten får den utfärda ett beslut om att den berörda medlemsstaten ska ändra eller avstå från att anta det anmälda förslaget till åtgärd. Antagandet av beslut påverkar inte kommissionens befogenheter i egenskap av fördragens väktare, med ansvar för att säkerställa respekten för den fria rörligheten för varor, tjänster och personer. För att garantera ett effektivt genomförande av denna förordning bör kommissionen vidta effektiva åtgärder mot överträdelser av unionsrätten genom överträdelseförfaranden.
Ändring 36
Förslag till förordning
Skäl 37
(37)  Unionen står fast vid sitt fulla engagemang för internationell solidaritet och stöder helhjärtat principen att alla åtgärder som anses nödvändiga enligt denna förordning, inklusive de som krävs för att förebygga eller avhjälpa allvarliga brister, genomförs på ett målinriktat, öppet redovisat, proportionerligt och tillfälligt sätt och i överensstämmelse med skyldigheterna inom ramen för WTO.
(37)   För att säkerställa att medborgare, konsumenter, ekonomiska aktörer och arbetstagare och deras företrädare får stöd i händelse av en nödsituation är det viktigt att inrätta nationella gemensamma kontaktpunkter och en gemensam kontaktpunkt på unionsnivå. Medlemsstaterna bör säkerställa att det är möjligt för alla som påverkas av nationella krishanteringsåtgärder att få relevant information från de behöriga myndigheterna, på ett klart och begripligt språk och på ett lättillgängligt sätt för personer med funktionsnedsättning.
Ändring 37
Förslag till förordning
Skäl 38
(38)  Unionsramen bör omfatta interregionala inslag för att fastställa enhetliga, sektorsövergripande och gränsöverskridande bevaknings- och krishanteringsåtgärder för den inre marknaden, särskilt med beaktande av resurser, kapacitet och sårbarheter i angränsande regioner, i synnerhet gränsregioner.
(38)   För att säkerställa att de särskilda krisåtgärder avseende den inre marknaden som föreskrivs i denna förordning endast används om det är absolut nödvändigt för att hantera en viss krissituation på den inre marknaden, bör sådana åtgärder kräva enskild aktivering genom genomförandeakter från kommissionen, i vilka skälen till en sådan aktivering och de krisnödvändiga varor eller tjänster som omfattas av sådana åtgärder anges.
Ändring 38
Förslag till förordning
Skäl 39
(39)  När så är lämpligt bör kommissionen också på unionens vägnar inleda samråd eller samarbeten med relevanta tredjeländer, med särskild uppmärksamhetutvecklingsländer, i syfte att hitta samarbetslösningar för att åtgärda störningar i leveranskedjan, i enlighet med internationella förpliktelser. Detta bör i lämpliga fall inbegripa samordning i relevanta internationella forum.
(39)   För att säkerställa att genomförandeakterna är proportionella och att de ekonomiska aktörernas roll i krishanteringen respekteras på vederbörligt sätt bör kommissionen dessutom bara använda aktiveringen av krisläget för den inre marknaden om de ekonomiska aktörerna inte kan tillhandahålla en lösningfrivillig basis inom rimlig tid. Skälen till en sådan aktivering bör anges i varje rättsakt och bör ta hänsyn till alla särskilda aspekter av en kris.
Ändring 39
Förslag till förordning
Skäl 40
(40)  I syfte att inrätta en ram för krisprotokoll bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera den rättsliga ram som fastställs i denna förordning genom att närmare ange formerna för medlemsstaternas och unionens myndigheter under bevaknings- och krislägena för den inre marknaden, säkert informationsutbyte samt risk- och kriskommunikation. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
(40)  Begäranden om information till ekonomiska aktörer bör användas av kommissionen som en sista utväg endast om den information som är nödvändig för att på ett adekvat sätt reagera på en krissituation på den inre marknaden, såsom information som är nödvändig för upphandling av kommissionen på medlemsstaternas vägnar eller för att uppskatta produktionskapaciteten hos tillverkare av krisnödvändiga varor vars leveranskedjor har störts, inte kan erhållas från allmänt tillgängliga källor eller till följd av information som tillhandahålls frivilligt på annat sätt, i samarbete med nämnden och medlemsstaterna.
Ändring 40
Förslag till förordning
Skäl 41
(41)  Rådets förordning (EG) nr 2679/98 som föreskriver en mekanism för bilaterala diskussioner om hinder för den inre marknadens funktion har sällan använts och är föråldrad. En utvärdering av den förordningen har visat att de lösningar som den ger inte är anpassade till de verkliga förhållandena vid komplexa kriser, som inte inskränker sig till incidenter vid två grannmedlemsstaters gränser. Den bör därför upphävas.
(41)   Om det föreligger betydande risker för den inre marknadens funktion eller om det råder allvarliga brister eller en exceptionellt hög efterfrågan på varor av avgörande betydelse, kan åtgärder på unionsnivå som syftar till att säkerställa tillgången på krisnödvändiga varor, såsom prioritetsklassade order, visa sig vara nödvändiga för att återställa den inre marknadens normala funktion.
Ändring 41
Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)
(41a)  Om det råder allvarlig brist på krisnödvändiga varor och tjänster på den inre marknaden under en krissituation på den inre marknaden, och det är uppenbart att de ekonomiska aktörer som är verksamma på den inre marknaden inte producerar sådana varor, men i princip skulle kunna ställa om sina produktionslinjer eller skulle ha tillräcklig kapacitet för att tillhandahålla nödvändiga varor eller tjänster, bör kommissionen som en sista utväg kunna rekommendera medlemsstaterna att vidta åtgärder för att underlätta eller begära att tillverkarnas produktionskapacitet eller tjänsteleverantörernas kapacitet att tillhandahålla krisnödvändiga tjänster ökar eller används för nya ändamål. I samband med detta bör kommissionen informera medlemsstaterna om hur allvarlig bristen är och vilken typ av krisnödvändiga varor och tjänster som är nödvändiga och bör tillhandahålla stöd och rådgivning när det gäller flexibiliteten i unionens regelverk för sådana ändamål.
Ändring 42
Förslag till förordning
Skäl 41b (nytt)
(41b)  De åtgärder som säkerställer regleringsmässig flexibilitet skulle göra det möjligt för kommissionen att rekommendera att medlemsstaterna påskyndar de förfaranden för beviljande av tillstånd som krävs för att öka kapaciteten att producera krisnödvändiga varor eller tillhandahålla krisnödvändiga tjänster.
Ändring 43
Förslag till förordning
Skäl 41c (nytt)
(41c)   För att säkerställa att krisnödvändiga varor finns tillgängliga under en krissituation på den inre marknaden bör kommissionen dessutom kunna uppmana de ekonomiska aktörer som är verksamma i krisnödvändiga leveranskedjor att prioritera order på krisnödvändiga varor eller order på insatsvaror som krävs för produktionen av krisnödvändiga varor. Om en ekonomisk aktör vägrar att acceptera och prioritera sådana order, trots att objektiva bevis läggs fram för att tillgången till krisnödvändiga varor är absolut nödvändig, bör kommissionen kunna uppmana de berörda ekonomiska aktörerna att acceptera och prioritera vissa order, vars fullgörande kommer att ha företräde framför andra privaträttsliga eller offentligrättsliga skyldigheter. Om en order inte accepteras bör aktören i fråga ange giltiga skäl till att avslå begäran.
Ändring 44
Förslag till förordning
Skäl 41d (nytt)
(41d)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på aktivering av särskilda krishanteringsåtgärder, nämligen prioritetsklassade order, under en krissituation på den inre marknaden, för att möjliggöra snabba och samordnade insatser. Den prioritetsklassade ordern bör läggas till ett rättvist och rimligt pris, i förekommande fall inbegripet lämplig ersättning för alla merkostnader som den ekonomiska aktören ådrar sig, inbegripet kostnader som uppstår till följd av exempelvis kontrakt utanför unionen eller ändringar av produktionslinjer. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
Ändring 45
Förslag till förordning
Skäl 41e (nytt)
(41e)  Om allvarliga brister på krisnödvändiga varor och tjänster påverkar en medlemsstat får den berörda medlemsstaten dessutom informera kommissionen om detta och ange vilka kvantiteter som behövs. Kommissionen bör vidarebefordra informationen till alla behöriga myndigheter och effektivisera samordningen av medlemsstaternas svar. För att säkerställa tillgången på krisnödvändiga varor under en krissituation på den inre marknaden kan kommissionen dessutom rekommendera att medlemsstaterna fördelar strategiska reserver, med vederbörlig hänsyn till principerna om solidaritet, nödvändighet och proportionalitet.
Ändring 46
Förslag till förordning
Skäl 41f (nytt)
(41f)  För att dra nytta av kommissionens köpkraft och förhandlingsposition under krisläget för den inre marknaden bör medlemsstaterna kunna begära att kommissionen upphandlar för deras räkning. Det är också viktigt att säkerställa att medlemsstaterna samordnar sina åtgärder med stöd av kommissionen och nämnden innan de inleder förfaranden för upphandling av krisnödvändiga varor och tjänster. Öppenhet är en central princip för effektiv offentlig upphandling som förbättrar konkurrensen, ökar effektiviteten och skapar lika villkor. Europaparlamentet bör informeras om förfaranden för gemensamma upphandlingar enligt denna förordning och, på begäran, beviljas tillgång till de kontrakt som ingås till följd av dessa förfaranden, under förutsättning att kommersiellt känsliga uppgifter, inbegripet affärshemligheter, skyddas på lämpligt sätt.
Ändring 47
Förslag till förordning
Skäl 41g (nytt)
(41g)  Det är nödvändigt att fastställa regler om digitala verktyg för att säkerställa beredskap vid hantering av eventuella framtida nödsituationer i tid och på ett effektivt sätt, samt för att garantera en fortsatt fungerande inre marknad, fri rörlighet för varor, tjänster och personer i kristider och tillgången till krisnödvändiga varor och tjänster för medborgare, företag och offentliga myndigheter. När kommissionen inrättar sådana verktyg bör den sträva efter att säkerställa interoperabilitet med redan befintliga digitala verktyg, såsom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), för att undvika dubbla krav och ytterligare administrativa bördor. Denna förordning bör också fastställa regler för lämplig samordning, samarbete och informationsutbyte och inrätta digitala verktyg för att garantera att snabbkörfält för kritiska varor och tjänster fungerar, i syfte att påskynda tillstånds-, registrerings- eller deklarationsförfaranden. För att öka deltagandet av alla ekonomiska aktörer, särskilt företag och det civila samhället, bör kommissionen dessutom inrätta en plattform för berörda parter för att underlätta och uppmuntra frivilliga insatser vid nödsituationer på den inre marknaden.
Ändring 48
Förslag till förordning
Skäl 14h (nytt)
(41h)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan). Förordningen respekterar särskilt de ekonomiska aktörernas rätt till privatliv enligt artikel 7 i stadgan, rätten till skydd av personuppgifter enligt artikel 8 i stadgan, rätten till näringsfrihet och avtalsfrihet enligt artikel 16 i stadgan, rätten till egendom enligt artikel 17 i stadgan, förhandlingsrätten och rätten till kollektiva åtgärder enligt artikel 28 i stadgan samt rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol enligt artikel 47 i stadgan.
Ändring 49
Förslag till förordning
Skäl 41i
(41i)  Eftersom målet för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.
Ändring 50
Förslag till förordning
Skäl 41j (nytt)
(41j)   Kommissionen bör göra en utvärdering av denna förordnings ändamålsenlighet och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, inbegripet en utvärdering av nämndens arbete, stresstester, utbildnings- och krisprotokoll, kriterierna för aktivering av krisläget samt användningen av digitala verktyg. Dessutom bör rapporter lämnas in efter avaktiveringen av krislägena. Dessa rapporter bör innehålla en utvärdering av hur krishanteringssystemet fungerar och av krisåtgärdernas inverkan på de grundläggande rättigheterna, såsom näringsfriheten, friheten att söka arbete och att arbeta samt förhandlingsrätten och rätten till kollektiva åtgärder, inbegripet strejkrätten. Denna förordning bör inte tolkas som att den påverkar rätten till kollektiva förhandlingar och rätten att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan), inbegripet arbetstagares och arbetstagares rätt att vidta kollektiva åtgärder för att försvara sina intressen, inbegripet strejk. Vidare bör inte förordningen påverka arbetsmarknadsparternas självständighet enligt EUF-fördraget.
Ändring 51
Förslag till förordning
Skäl 41k (nytt)
(41k)   Alla åtgärder enligt denna förordning bör vara förenliga med unionens förpliktelser enligt relevant internationell rätt. Unionen står fast vid sitt fulla engagemang för internationell solidaritet och stöder helhjärtat principen att alla åtgärder som anses nödvändiga enligt denna förordning, inklusive de som krävs för att förebygga eller avhjälpa allvarliga brister, genomförs på ett målinriktat, öppet redovisat, proportionerligt och tillfälligt sätt och i överensstämmelse med skyldigheterna inom ramen för WTO.
Ändring 52
Förslag till förordning
Skäl 41l (nytt)
(41l)   Unionsramen bör omfatta interregionala inslag för att fastställa enhetliga, sektorsövergripande och gränsöverskridande bevaknings- och krishanteringsåtgärder för den inre marknaden, särskilt med beaktande av resurser, kapacitet och sårbarheter i angränsande regioner, i synnerhet gränsregioner.
Ändring 53
Förslag till förordning
Skäl 41m (nytt)
(41m)   I syfte att inrätta en ram med krisprotokoll bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF‑fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av denna förordning genom att närmare specificera formerna för samarbete mellan medlemsstaterna och unionens myndigheter under bevaknings- och krislägena på den inre marknaden samt formerna för säkert informationsutbyte och risk- och kriskommunikation. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 54
Förslag till förordning
Skäl 41n (nytt)
(41n)   Rådets förordning (EG) nr 2679/98 föreskriver en mekanism för bilaterala diskussioner och anmälning av hinder för den inre marknadens funktion. För att undvika dubbla anmälningskrav i krissituationer bör den förordningen därför ändras i enlighet med detta. Förordning (EG) nr 2679/98 bör inte på något sätt påverka utövandet av de grundläggande rättigheter som erkänns på unionsnivå, inklusive rätten eller friheten att strejka eller att vidta annan åtgärd som omfattas av specifika arbetsmarknadsmodeller i medlemsstaterna, i enlighet med nationell rätt. Inte heller bör det påverka rätten att förhandla om, ingå och tillämpa kollektivavtal eller att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
1.  I denna förordning fastställs en ram med åtgärder för att förutse, förbereda sig för och hantera effekterna av kriser på den inre marknaden, i syfte att skydda den fria rörligheten för varor, tjänster och personer och säkerställa tillgången på varor och tjänster av strategisk betydelse och krisnödvändiga varor och tjänster på den inre marknaden.
1.  Syftet med denna förordning är att bidra till en väl fungerande inre marknad genom att fastställa en ram med harmoniserade regler för att stärka dess motståndskraft, effektivt förutse och förebygga kriser, säkerställa effektiva insatser vid kriser och underlätta den fria rörligheten för varor, tjänster och personer.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
2.  De åtgärder som avses i punkt 1 omfattar följande:
utgår
a)  En rådgivande grupp som ska ge kommissionen råd om lämpliga åtgärder för att förutse, förebygga eller hantera effekterna av en kris på den inre marknaden.
b)  Åtgärder för att inhämta, dela och utbyta relevant information.
c)  Beredskapsåtgärder som syftar till framförhållning och planering.
d)  Åtgärder för att hantera effekter på den inre marknaden av betydande incidenter som ännu inte har lett till en krissituation på den inre marknaden (bevakning av den inre marknaden), däribland en uppsättning bevakningsåtgärder.
e)  Åtgärder för att hantera krissituationer på den inre marknaden, däribland en uppsättning krishanteringsåtgärder.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska regelbundet utbyta information om alla frågor som faller inom tillämpningsområdet för denna förordning både sinsemellan och med kommissionen.
utgår
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4
4.  Kommissionen får inhämta all relevant specialiserad och/eller vetenskaplig kunskap som är nödvändig för tillämpningen av denna förordning.
utgår
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken
Tillämpningsområde
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1
1.  De åtgärder som fastställs i denna förordning är tillämpliga i samband med betydande effekter av en kris på den inre marknadens och dess leveranskedjors funktion.
1.  De åtgärder som fastställs i denna förordning är tillämpliga i samband med betydande effekter av en kris på den inre marknadens funktion, utan att det påverkar de grundläggande rättigheterna, inbegripet näringsfriheten, som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a
a)  läkemedel enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv 2001/83/EG,
a)  läkemedel enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG,
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c
c)   andra medicinska motåtgärder enligt definitionen i artikel 3.8 i förordning (EU) …/… om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa44 och som ingår i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 6.1 i förslaget till rådets förordning (EU) /… om en ram för åtgärder som ska säkerställa försörjning av krisnödvändiga medicinska motåtgärder45,
c)  andra medicinska motåtgärder enligt definitionen i artikel 3.10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/237145,
__________________
__________________
44 [hänvisningen till den antagna akten ska införas när den finns tillgänglig]
45 [hänvisningen till den antagna akten ska införas när den finns tillgänglig]
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2371, av den 23 november 2022 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU (EUT L 314, 6.12.2022, s. 26).
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led f
f)  finansiella tjänster, såsom bank-, kredit-, försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, tjänstepensioner eller privata pensioner, värdepapper, investeringsfonder, betalnings- och investeringsrådgivning, inklusive de tjänster som förtecknas i bilaga I till direktiv 2013/36, samt avvecklings- och clearingverksamhet, rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra därtill anknutna finansiella tjänster.
f)  finansiella tjänster, såsom bank-, kredit-, försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, tjänstepensioner eller privata pensioner, värdepapper, investeringsfonder, betalnings- och investeringsrådgivning, inklusive de tjänster som förtecknas i bilaga I till direktiv 2013/36/EU, samt avvecklings- och clearingverksamhet, rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra därtill anknutna finansiella tjänster.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3
3.  Genom undantag från punkt 2 a, b och c ska artiklarna 16–20 och artikel 41 i denna förordning tillämpas på de produkter som avses i de leden.
3.  Genom undantag från punkt 2 a, b och c ska artiklarna 16–20 och artiklarna 41–41c tillämpas på de produkter som avses i de leden.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)
3a.  Denna förordning påverkar inte tillämpningen av de arrangemang för integrerad politisk krishantering som fastställs i rådets genomförandebeslut (EU) 2018/1993.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 5
5.  Denna förordning påverkar inte tillämpningen av unionens konkurrensregler (artiklarna 101–109 i EUF-fördraget och genomförandeförordningar), inklusive antitrust-, koncentrations- och statsstödsregler.
5.  Denna förordning påverkar inte tillämpningen av unionens konkurrensregler, inklusive antitrust-, koncentrations- och statsstödsregler.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 6 – inledningen
6.  Denna förordning påverkar inte kommissionens möjlighet att
6.  Denna förordning påverkar inte tillämpningen av unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter, i synnerhet förordningarna (EU) 2016/679 och (EU) 2018/1725 och direktiv 2002/58/EG.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 6 – led a
a)  på unionens vägnar inleda samråd eller samarbeten med relevanta tredjeländer, med särskild tonvikt på utvecklingsländer, i syfte att hitta samarbetslösningar för att undvika störningar i leveranskedjan, i enlighet med internationella förpliktelser; detta kan i lämpliga fall inbegripa samordning i relevanta internationella forum, eller
utgår
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 6 – led b
b)  bedöma huruvida det är lämpligt att införa exportrestriktioner för varor i linje med unionens internationella rättigheter och förpliktelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/47948.
utgår
__________________
48 EUT L 83, 27.3.2015, s. 34.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 6a (ny)
6a.  Denna förordning ska inte på något sätt påverka utövandet av de grundläggande rättigheter som erkänns i medlemsstaterna och på unionsnivå, inklusive rätten att strejka eller att vidta annan åtgärd som omfattas av specifika arbetsmarknadsmodeller i medlemsstaterna, i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis. Det bör inte heller påverka rätten att förhandla om, ingå och tillämpa kollektivavtal eller att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 7
7.  Alla åtgärder enligt denna förordning ska vara förenliga med unionens förpliktelser enligt internationell rätt.
utgår
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 8
8.  Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas ansvar att skydda den nationella säkerheten eller deras befogenhet att skydda väsentliga statliga funktioner, inklusive säkerställandet av statens territoriella integritet och upprätthållandet av lag och ordning.
utgår
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1
1.  kris: exceptionell oförutsedd och plötslig, naturlig eller av människan orsakad händelse av extraordinär karaktär och omfattning som inträffar inom eller utanför unionen.
1.  kris: exceptionell, naturlig eller av människan orsakad händelse av extraordinär karaktär och omfattning som inträffar inom eller utanför unionen och som har en negativ inverkan på den fria rörligheten för varor, tjänster eller personer.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2
2.  bevakningsläge för den inre marknaden: ram för hantering av ett hot om betydande störningar i försörjningen av varor och tjänster av strategisk betydelse som kan utvecklas till en krissituation på den inre marknaden inom de kommande sex månaderna.
2.  bevakningsläge för den inre marknaden: ram för att hantera hotet om en kris som leder till betydande störningar i försörjningen av varor och tjänster av avgörande betydelse och som har potential att utvecklas till en krissituation på den inre marknaden inom de kommande sex månaderna.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3
3.  krissituation på den inre marknaden: omfattande konsekvens av en kris på den inre marknaden som allvarligt stör den fria rörligheten på den inre marknaden eller funktionen hos de leveranskedjor som är absolut nödvändiga för att kunna upprätthålla viktig samhällelig eller ekonomisk verksamhet på den inre marknaden.
3.  krisläget för den inre marknaden: ram för hantering av en betydande och omfattande konsekvens av en kris på den inre marknaden som allvarligt stör den fria rörligheten för varor, tjänster eller personer, eller funktionen hos de leveranskedjor som är absolut nödvändiga för att kunna upprätthålla viktig samhällelig eller ekonomisk verksamhet på den inre marknaden.
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4
4.  strategiskt viktiga områden: områden som är av central betydelse för unionen och dess medlemsstater, eftersom de är av systemisk och avgörande betydelse för den allmänna säkerheten, tryggheten, ordningen eller folkhälsan, där avbrott, fel, förlust eller förstörelse skulle ha en betydande inverkan på den inre marknadens funktion.
4.  mycket viktiga områden: områden som är av central betydelse för unionen och dess medlemsstater, eftersom de är av systemisk och avgörande betydelse för den allmänna säkerheten, tryggheten, ordningen, folkhälsan eller miljön, där avbrott, fel, förlust eller förstörelse skulle ha en betydande inverkan på den inre marknadens funktion, särskilt den fria rörligheten för varor, tjänster eller personer.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 5
5.  varor och tjänster av strategisk betydelse: varor och tjänster som är absolut nödvändiga för att kunna säkerställa att den inre marknaden fungerar på strategiskt viktiga områden och som inte kan ersättas eller diversifieras.
5.  varor, tjänster och arbetstagare av avgörande betydelse: varor, tjänster och kategorier av arbetstagare som är absolut nödvändiga för att kunna säkerställa att den inre marknaden fungerar på avgörande områden och som inte kan ersättas eller, vid behov, diversifieras.
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 6
6.  krisnödvändiga varor och tjänster: varor och tjänster som är absolut nödvändiga för att kunna hantera en kris eller åtgärda krisens effekter på den inre marknaden under en krissituation på den inre marknaden.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7
7.  strategiska reserver: lager av varor av strategisk betydelse för vilka det kan vara nödvändigt att bygga upp en reserv för att förbereda sig för en krissituation på den inre marknaden och som står under en medlemsstats kontroll.
7.  strategiska reserver: ett lager av varor av avgörande betydelse som står under en medlemsstats kontroll och för vilka det kan vara nödvändigt att bygga upp en reserv för att förbereda sig för en krissituation på den inre marknaden.
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken
Rådgivande grupp
Nämnden för krissituationer och resiliens på den inre marknaden
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
1.  En rådgivande grupp inrättas härmed.
1.  En nämnd för krissituationer och resiliens på den inre marknaden (nämnden) inrättas härmed.
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  Den rådgivande gruppen ska bestå av en företrädare från varje medlemsstat. Varje medlemsstat ska utse en företrädare och en suppleant.
2.  Nämnden ska bestå av en företrädare från varje medlemsstat och en expert som utsetts av Europaparlamentet. Varje medlemsstat ska utse en företrädare och en suppleant.
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
3.  Kommissionen ska vara ordförande i den rådgivande gruppen och ansvara för dess sekretariat. Kommissionen får bjuda in en företrädare för Europaparlamentet, företrädare för Eftastater som är avtalsslutande parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, företrädare för ekonomiska aktörer, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter och experter att delta i den rådgivande gruppens möten som observatörer. Den ska bjuda in företrädare för andra krisrelevanta organ på unionsnivå som observatörer till den rådgivande gruppens relevanta möten.
3.  Kommissionen ska vara ordförande i nämnden och stå för dess sekretariat. Kommissionen får vid behov inrätta ständiga eller tillfälliga arbetsgrupper i nämnden för att utreda särskilda frågor.
__________________
49 EUT L 1, 3.1.1994, s. 3.
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
3a.  Kommissionen bör bjuda in företrädare för andra krisrelevanta organ på unionsnivå som observatörer till relevanta möten i nämnden samt företrädare för tredjeländer eller internationella organisationer, i enlighet med bilaterala eller internationella avtal. I förekommande fall ska kommissionen också bjuda in organisationer som företräder berörda parter, särskilt företrädare för ekonomiska aktörer, intresseorganisationer och arbetsmarknadens parter, att delta i nämndens möten som observatörer. Kommissionen får också bjuda in experter med särskild kompetens i ett krisrelevant ämne att tillfälligt delta i nämndens arbete.
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3b (ny)
3b.  Nämnden får anta yttranden, rekommendationer eller rapporter, som ska göras tillgängliga för allmänheten, utan att det påverkar personuppgifter eller företagshemligheter. Kommissionen ska ta största möjliga hänsyn till nämndens yttranden, rekommendationer eller rapporter på ett öppet sätt.
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – inledningen
4.  Med avseende på beredskapsplanering enligt artiklarna 6–8 ska den rådgivande gruppen bistå och ge råd till kommissionen när det gäller följande uppgifter:
4.  För att stärka den inre marknadens motståndskraft med avseende på beredskapsplanering enligt artiklarna 6–8 ska nämnden bistå och ge råd till kommissionen när det gäller följande uppgifter:
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – led a
a)  Föreslå arrangemang för administrativt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna i samband med bevaknings- och krislägena för den inre marknaden som ska ingå i krisprotokollen.
a)  Föreslå arrangemang för administrativt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna i samband med bevaknings- och krislägena för den inre marknaden som ska ingå i krisprotokollen som avses i artikel 6.
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – led b
b)  Göra bedömningar av betydande incidenter som medlemsstaterna har underrättat kommissionen om.
b)  Göra bedömningar av betydande incidenter som medlemsstaterna eller andra berörda parter har underrättat kommissionen om i enlighet med artikel 8, och deras inverkan på den fria rörligheten för varor, tjänster och personer, inbegripet arbetstagare.
Ändring 89
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – led ba (nytt)
ba)  Rekommendera medlemsstaterna att bygga upp en reserv av mycket viktiga varor för att förbereda sig för en krissituation på den inre marknaden, med beaktande av sannolikheten för och konsekvenserna av brister.
Ändring 90
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – led bb (nytt)
bb)  Samla in information om risken för en kris, utföra dataanalyser och tillhandahålla marknadsinformation.
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – led bc (nytt)
bc)  Samråda med företrädare för ekonomiska aktörer, inklusive små och medelstora företag, och representativa organisationer, samt vid behov arbetsmarknadens parter, för att samla in marknadsinformation.
Ändring 92
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – led bd (nytt)
bd)  Analysera aggregerade data från andra krisrelevanta organ på unionsnivå och internationell nivå.
Ändring 93
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – led be (nytt)
be)  Upprätthålla en databas över krisåtgärder på nationell nivå och unionsnivå som har använts under tidigare kriser som har påverkat den inre marknaden och dess leveranskedjor.
Ändring 94
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – led bf (nytt)
bf)  Vidta åtgärder för att stärka den inre marknadens motståndskraft i enlighet med denna förordning, såsom att anordna utbildningar och simuleringar och identifiera relevanta ekonomiska aktörer och leveranskedjor som en del av stresstesterna.
Ändring 95
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – inledningen
5.  Med avseende på bevakningsläget för den inre marknaden enligt artikel 9 ska den rådgivande gruppen bistå kommissionen när det gäller följande uppgifter:
5.  Med avseende på bevakningsläget för den inre marknaden enligt artikel 9 ska nämnden bistå kommissionen när det gäller följande uppgifter:
Ändring 96
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – led a
a)  Fastställa huruvida det hot som avses i artikel 3.2 föreligger samt omfattningen av ett sådant hot.
a)  Fastställa huruvida kriterierna föreligger för aktivering eller avaktivering av bevakningsläget, särskilt det hot som avses i artikel 3.2, och omfattningen av ett sådant hot.
Ändring 97
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – led b
b)  Samla in information om framtida utveckling, dataanalyser och marknadsinformation.
utgår
Ändring 98
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – led c
c)  Samråda med företrädare för ekonomiska aktörer, inklusive små och medelstora företag, och näringslivet för att samla in marknadsinformation.
utgår
Ändring 99
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – led d
d)  Analysera aggregerade data från andra krisrelevanta organ på unionsnivå och internationell nivå.
utgår
Ändring 100
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – led e
e)  Underlätta utbyte och delning av information, även med andra relevanta organ och andra krisrelevanta organ på unionsnivå och, när så är lämpligt, tredjeländer, med särskild tonvikt på utvecklingsländer, samt med internationella organisationer.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 101
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – led f
f)  Upprätthålla en databas över krisåtgärder på nationell nivå och unionsnivå som har använts under tidigare kriser som har påverkat den inre marknaden och dess leveranskedjor.
utgår
Ändring 102
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6 – inledningen
6.  Med avseende på krisläget för den inre marknaden enligt artikel 14 ska den rådgivande gruppen bistå kommissionen när det gäller följande uppgifter:
6.  Med avseende på krisläget för den inre marknaden enligt artikel 14 ska nämnden bistå kommissionen när det gäller följande uppgifter:
Ändring 103
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6 – led b
b)  Fastställa huruvida kriterierna för aktivering eller avaktivering av krisläget har uppfyllts.
b)  Fastställa huruvida kriterierna för aktivering eller avaktivering av krisläget har uppfyllts, på grundval av tillräckliga och tillförlitliga bevis.
Ändring 104
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6 – led c
c)  Ge råd om genomförandet av de åtgärder som valts för att hantera krissituationen på den inre marknaden på unionsnivå.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 105
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6 – led e
e)  Underlätta utbyte och delning av information, även med andra krisrelevanta organ på unionsnivå och, när så är lämpligt, tredjeländer, med särskild tonvikt på utvecklingsländer, samt med internationella organisationer.
e)  Underlätta utbyte och delning av information, även med andra krisrelevanta organ på unionsnivå och, när så är lämpligt, tredjeländer, med särskild tonvikt på Eftaländer, kandidatländer och utvecklingsländer, samt med internationella organisationer.
Ändring 106
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7
7.  Kommissionen ska säkerställa att alla organ på unionsnivå som är relevanta för krisen i fråga deltar. Den rådgivande gruppen ska när så är lämpligt ha ett nära samarbete och en nära samordning med andra relevanta krisrelaterade organ på unionsnivå. Kommissionen ska säkerställa samordning med de åtgärder som genomförs genom andra unionsmekanismer, t.ex. unionens civilskyddsmekanism eller EU:s hälsosäkerhetsram. Den rådgivande gruppen ska säkerställa informationsutbyte med Centrumet för samordning av katastrofberedskap inom ramen för unionens civilskyddsmekanism.
7.  Kommissionen ska säkerställa att Europaparlamentet och alla organ på unionsnivå som är relevanta för krisen i fråga deltar. Kommissionen ska särskilt säkerställa lika tillgång till all information, så att Europaparlamentet och rådet får alla handlingar samtidigt. Nämnden ska när så är lämpligt ha ett nära samarbete och en nära samordning med andra relevanta krisrelaterade organ på unionsnivå. Kommissionen ska säkerställa samordning med de åtgärder som genomförs genom andra unionsmekanismer, t.ex. unionens civilskyddsmekanism, EU:s hälsosäkerhetsram eller mekanismen i förordningen om halvledare. Nämnden ska säkerställa informationsutbyte med Centrumet för samordning av katastrofberedskap inom ramen för unionens civilskyddsmekanism.
Ändring 107
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 8
8.  Den rådgivande gruppen ska sammanträda minst tre gånger om året. Vid sitt första möte ska den rådgivande gruppen, på förslag från och i samförstånd med kommissionen, anta sin arbetsordning.
8.  Nämnden ska sammanträda minst tre gånger om året. Vid sitt första möte ska nämnden, på förslag från kommissionen, anta sin arbetsordning.
Ändring 108
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 8a (ny)
8a.  Nämnden ska i samarbete med kommissionen årligen anta sin verksamhetsrapport och överlämna den till Europaparlamentet och rådet.
Ändring 109
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 9
9.  Den rådgivande gruppen får anta yttranden, rekommendationer eller rapporter inom ramen för sina uppgifter enligt punkterna 4–6.
utgår
Ändring 110
Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)
Artikel 4a
Kris- och resiliensdialog
1.   För att stärka dialogen mellan unionens institutioner, särskilt Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och säkerställa större insyn och redovisningsskyldighet, får Europaparlamentet bjuda in sin utsedda expert och kommissionen för att diskutera följande frågor:
a)   Yttranden, rekommendationer och rapporter som antagits av nämnden.
b)   Resultatet av stresstesterna.
c)   Aktivering av bevakningsläget, dess utvidgning och avaktivering samt eventuella åtgärder som antagits i enlighet med del III.
d)   Aktivering av krisläget, dess förlängning och avaktivering och eventuella åtgärder som antagits i enlighet med del IV.
e)   Alla åtgärder som begränsar den fria rörligheten för varor, tjänster och personer.
2.   Europaparlamentet får bjuda in medlemsstaternas företrädare att delta i den dialog som avses i punkt 1.
Ändring 111
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska utse centrala sambandskontor med ansvar för kontakter, samordning och informationsutbyte med andra medlemsstaters centrala sambandskontor och unionens centrala sambandskontor enligt denna förordning. Dessa sambandskontor ska samordna och sammanställa uppgifter från relevanta nationella behöriga myndigheter.
1.  Medlemsstaterna ska utse centrala sambandskontor med ansvar för kontakter, samordning och informationsutbyte med andra medlemsstaters centrala sambandskontor och unionens centrala sambandskontor enligt denna förordning. Dessa sambandskontor ska samordna och sammanställa uppgifter från relevanta nationella behöriga myndigheter, inbegripet, i förekommande fall, på regional och lokal nivå. Sambandskontoren ska också översända all krisrelevant information till de nationella gemensamma kontaktpunkter som avses i artikel 21 , om möjligt i realtid.
Ändring 112
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
2.  Kommissionen ska utse ett centralt sambandskontor på unionsnivå för kontakter med medlemsstaternas centrala sambandskontor under bevaknings- och krislägena för den inre marknaden enligt denna förordning. Unionens centrala sambandskontor ska säkerställa samordning och informationsutbyte med medlemsstaternas centrala sambandskontor vad gäller hanteringen av bevaknings- och krislägena för den inre marknaden.
2.  Kommissionen ska utse ett centralt sambandskontor på unionsnivå för kontakter med medlemsstaternas centrala sambandskontor under bevaknings- och krislägena för den inre marknaden enligt denna förordning, samt, i förekommande fall, med de organ på unionsnivå som är relevanta för respektive kris. Unionens centrala sambandskontor ska säkerställa samordning och informationsutbyte med medlemsstaternas centrala sambandskontor vad gäller hanteringen av bevaknings- och krislägena för den inre marknaden, inbegripet när det gäller krisrelevant information, som ska offentliggöras i enlighet med artikel 41.
Ändring 113
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen
1.  Med beaktande av den rådgivande gruppens yttranden och synpunkter från relevanta organ på unionsnivå ges kommissionen befogenhet att efter samråd med medlemsstaterna anta en delegerad akt för att komplettera denna förordning med en ram som fastställer krisprotokoll avseende krissamarbete, informationsutbyte och kriskommunikation i fråga om bevaknings- och krislägena för den inre marknaden, särskilt när det gäller följande:
1.  Med vederbörlig hänsyn till nämndens yttranden och synpunkter från relevanta organ på unionsnivå och efter samråd med medlemsstaterna ges kommissionen befogenhet att anta en delegerad akt för att komplettera denna förordning med en allmän ram som fastställer krisprotokoll avseende krisberedskap, samarbete, informationsutbyte och kriskommunikation i fråga om bevaknings- och krislägena för den inre marknaden, och särskilt när det gäller följande:
Ändring 114
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a
a)  Samarbete mellan behöriga myndigheter på nationell nivå och unionsnivå vad gäller hanteringen av bevaknings- och krislägena för den inre marknaden under bevaknings- och krislägena inom den inre marknadens sektorer.
a)  Samarbete mellan nationella behöriga myndigheter, inbegripet delokal och regional nivå, och behöriga myndigheter på unionsnivå för förvaltningen av bevaknings- och krislägena för den inre marknaden.
Ändring 115
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c
c)  En samordnad strategi för risk- och kriskommunikation, även gentemot allmänheten, med en samordnande roll för kommissionen.
c)  En samordnad strategi för risk- och kriskommunikation, även gentemot allmänheten och berörda parter, inbegripet ekonomiska aktörer, med en samordnande roll för kommissionen.
Ändring 116
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d
d)  Förvaltningen av ramen.
utgår
Ändring 117
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a
a)  En förteckning över relevanta nationella behöriga myndigheter, de centrala sambandskontor som utsetts i enlighet med artikel 5 och de gemensamma kontaktpunkter som avses i artikel 21, deras kontaktuppgifter, tilldelade roller och ansvarsområden under de bevaknings- och krislägen som föreskrivs i denna förordning, i enlighet med nationell lagstiftning.
a)  En förteckning över nationella behöriga myndigheter, de centrala sambandskontor som utsetts i enlighet med artikel 5 och de gemensamma kontaktpunkter som avses i artikel 21, deras kontaktuppgifter, tilldelade roller och ansvarsområden under de bevaknings- och krislägen som föreskrivs i denna förordning, i enlighet med nationell lagstiftning.
Ändring 118
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b
b)  Samråd med företrädare för ekonomiska aktörer och arbetsmarknadens parter, inklusive små och medelstora företag, angående deras initiativ och åtgärder för att mildra och hantera potentiella störningar i leveranskedjan och åtgärda potentiella brister på varor och tjänster på den inre marknaden.
b)  Samråd med företrädare för ekonomiska aktörer, inklusive små och medelstora företag, angående deras initiativ och åtgärder för att mildra och hantera kriser på den inre marknaden.
Ändring 119
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)
ba)  Samråd med arbetsmarknadens parter om konsekvenserna för den fria rörligheten för arbetstagare på områden av avgörande betydelse.
Ändring 120
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c
c)  Samarbete på teknisk nivå vad gäller bevaknings- och krislägena mellan den inre marknadens sektorer.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 121
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led d
d)  Risk- och kriskommunikation, med en samordnande roll för kommissionen, med vederbörlig hänsyn till befintliga strukturer.
d)  Risk- och kriskommunikation, med en samordnande roll för kommissionen, med hänsyn till befintliga strukturer.
Ändring 122
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)
2a.  Med beaktande av nämndens yttrande får kommissionen ta initiativ till, uppmuntra och underlätta de ekonomiska aktörernas utarbetande av frivilliga krisprotokoll för att hantera krissituationer på den inre marknaden, strikt begränsat till extraordinära omständigheter. Kommissionen får, när så är nödvändigt och lämpligt, också involvera civilsamhällesorganisationer eller andra relevanta organisationer i utarbetandet av frivilliga krisprotokoll. I de frivilliga krisprotokollen ska följande anges:
a)  De specifika parametrarna för de störningar som det frivilliga krisprotokollet syftar till att åtgärda och de mål som eftersträvas.
b)  Varje deltagares roll och de förberedande åtgärder som de ska vidta som förberedelse och deras roll när krisprotokollet väl har aktiverats.
c)  Förfarandet för att fastställa när och hur krisprotokollet ska fungera.
d)  Åtgärder för att begränsa och reagera på potentiella krissituationer på den inre marknaden, strikt begränsade till vad som är nödvändigt för att hantera dem.
e)  Skyddsmekanismer för att hantera eventuella negativa effekter på den fria rörligheten för varor, tjänster och arbetstagare.
Ändring 123
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
3.  För att säkerställa funktionen hos den ram som avses i punkt 1 får kommissionen genomföra stresstester, simuleringar och översyner under och efter åtgärder tillsammans med medlemsstaterna och föreslå att relevanta organ på unionsnivå och medlemsstaterna vid behov uppdaterar ramen.
utgår
Ändring 124
Förslag till förordning
Artikel 7
Kommissionen ska anordna den utbildning om krissamordning, samarbete och informationsutbyte som avses i artikel 6 för personalen vid de utsedda centrala sambandskontoren. Den ska anordna simuleringar som inbegriper personalen vid de centrala sambandskontoren utifrån potentiella scenarier för krissituationer på den inre marknaden.
1.   Kommissionen ska utveckla och regelbundet anordna den utbildning om krisberedskap, krissamordning, samarbete, kommunikation och informationsutbyte som avses i artikel 6 för personalen vid de utsedda centrala sambandskontoren och för ekonomiska aktörer. Den ska anordna simuleringar som inbegriper personalen vid de centrala sambandskontoren samt andra relevanta ekonomiska aktörer eller organ som deltar i förebyggandet av, beredskapen inför och hanteringen av krissituationer på den inre marknaden.
Ändring 125
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)
1a.  Kommissionen ska särskilt ta fram och ansvara för ett utbildningsprogram som bygger på lärdomar från tidigare kriser, inbegripet aspekter av hela krishanteringscykeln, för att snabbt kunna reagera på kriser. Programmet ska innehålla följande:
a)  Översikt, analys och utvärdering av alla relevanta åtgärder för att underlätta den fria rörligheten för varor, tjänster och personer.
b)  Främjande av genomförandet av bästa praxis på nationell nivå och unionsnivå och, när så är lämpligt, bästa praxis som utvecklats av tredjeländer och internationella organisationer.
c)  Riktlinjer för kunskapsspridning och genomförandet av olika uppgifter på nationell och, i förekommande fall, regional och lokal nivå.
d)  Införande och användning av relevant ny teknik och digitala verktyg för att hantera krissituationer på den inre marknaden.
Ändring 126
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1b (ny)
1b.  På begäran av en medlemsstat som drabbas av en störning får kommissionen sända ut en expertgrupp på plats för rådgivning om beredskaps- och insatsåtgärder, med särskild hänsyn tagen till den medlemsstatens behov och intressen.
Ändring 127
Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)
Artikel 7a
Stresstester
1.  För att säkerställa fri rörlighet och tillgång till varor och tjänster av avgörande betydelse och för att förutse och förbereda sig för störningar på den inre marknaden, ska kommissionen, med beaktande av yttrandet från nämnden, genomföra och samordna stresstester, inbegripet simuleringar och inbördes utvärderingar, i synnerhet för kritiska sektorer som identifierats av kommissionen.
Kommissionen ska särskilt bjuda in personal från alla medlemsstaters centrala sambandskontor att delta i simuleringar och ska:
a)  utveckla scenarier och parametrar som fångar upp de särskilda riskerna i samband med krissituationer på den inre marknaden och som syftar till att identifiera sårbarheter på mycket viktiga områden, samt bedöma inverkan på den fria rörligheten för varor, tjänster och personer,
b)  identifiera relevanta ekonomiska aktörer och representativa organisationer samt andra relevanta aktörer eller organ som är involverade i förebyggande av, beredskap inför och hantering av krissituationer och bjuda in dem att delta på frivillig basis,
c)  underlätta inbördes utvärderingar och uppmuntra framtagandet av strategier för krisberedskap,
d)  i samarbete med alla berörda aktörer fastställa riskreducerande åtgärder efter det att stresstesterna har slutförts.
2.  Kommissionen ska regelbundet, minst en gång vartannat år, genomföra stresstester som är omfattande och täcker hela unionen eller specifika geografiska områden eller gränsregioner.
3.  Kommissionen ska meddela resultaten av stresstesterna till nämnden och offentliggöra en rapport om dessa.
Ändring 128
Förslag till förordning
Artikel 7b (ny)
Artikel 7b
Kartläggning av kritiska sektorer
1.  Kommissionen ska, med vederbörlig hänsyn till yttrandet från nämnden och synpunkter från relevanta organ på unionsnivå, och efter samråd med medlemsstaterna, ges befogenhet att anta en delegerad akt för att komplettera denna förordning genom att fastställa en metod för en kartläggning för att fastställa kritiska sektorer.
2.  Vid tillämpningen av den metod som avses i punkt 1 ska kommissionen beakta följande:
a)  Handelsflöden.
b)  Tillgång och efterfrågan.
c)  Koncentration av utbudet.
d)  Produktion och produktionskapacitet i unionen och globalt i olika led av värdekedjan.
e)  Ömsesidigt beroende mellan ekonomiska aktörer, både med aktörer som är verksamma inom och utanför den inre marknaden.
3.  Kommissionen ska med hjälp av den metod som avses i punkt 1 och med beaktande av nämndens yttrande regelbundet genomföra sin kartläggning för att identifiera kritiska sektorer. Kartläggningen ska baseras enbart på offentligt eller kommersiellt tillgängliga data och relevant icke-konfidentiell information från företag.
4.  Kommissionen ska offentliggöra resultaten av kartläggningen.
Ändring 129
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
1.  En medlemsstats centrala sambandskontor ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och de centrala sambandskontoren i andra medlemsstater om alla incidenter som medför en betydande störning eller kan medföra en betydande störning av den inre marknadens och dess leveranskedjors funktion (betydande incidenter).
1.  En medlemsstats centrala sambandskontor ska omedelbart underrätta kommissionen och de centrala sambandskontoren i andra medlemsstater om alla incidenter som sannolikt kommer att leda till krisläge för den inre marknaden.
Ändring 130
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
2.  De centrala sambandskontoren och alla relevanta nationella behöriga myndigheter ska, i enlighet med unionsrätten och nationell lagstiftning som är förenlig med unionsrätten, behandla den information som avses i punkt 1 på ett sätt som respekterar dess konfidentialitet, skyddar Europeiska unionens eller dess medlemsstaters säkerhet och allmänna ordning och skyddar de berörda ekonomiska aktörernas säkerhet och kommersiella intressen.
2.  De centrala sambandskontoren och alla relevanta nationella behöriga myndigheter ska, i enlighet med unionsrätten och nationell lagstiftning som är förenlig med unionsrätten, vidta alla nödvändiga åtgärder för att behandla den information som avses i punkt 1 på ett sätt som respekterar dess konfidentialitet, skyddar unionens eller dess medlemsstaters säkerhet och allmänna ordning och skyddar de berörda ekonomiska aktörernas säkerhet och kommersiella intressen.
Ändring 131
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen
3.  För att avgöra huruvida störningen eller den potentiella störningen av den inre marknadens funktion och dess leveranskedjor för varor och tjänster är betydande och bör bli föremål för en underrättelse, ska en medlemsstats centrala sambandskontor ta hänsyn till följande:
3.  För att avgöra huruvida de incidenter som avses i punkt 1 bör bli föremål för en underrättelse, ska en medlemsstats centrala sambandskontor ta hänsyn till följande:
Ändring 132
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led a
a)  Antalet ekonomiska aktörer som påverkas av störningen eller den potentiella störningen.
a)  Antalet ekonomiska aktörer som påverkas i hela unionen.
Ändring 133
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led b
b)  Varaktigheten eller den förväntade varaktigheten för störningen eller den potentiella störningen.
b)  Varaktigheten eller den förväntade varaktigheten för incidenterna.
Ändring 134
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led c
c)  Det geografiska området, hur stor del av den inre marknaden som påverkas av störningen eller den potentiella störningen och påverkan på specifika geografiska områden som är särskilt sårbara eller utsatta för störningar i leveranskedjan, inklusive EU:s yttersta randområden.
c)  Det geografiska området, hur stor del av den inre marknaden som påverkas, samt de gränsöverskridande effekterna och påverkan på särskilt sårbara eller utsatta geografiska områden, såsom de yttersta randområdena.
Ändring 135
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led d
d)  Störningens eller den potentiella störningens effekter på insatsvaror som inte kan ersättas eller diversifieras.
d)  Effekten av dessa incidenter på insatsvaror som inte kan ersättas eller diversifieras.
Ändring 136
Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)
Artikel 8a
Strategiska reserver
1.  Medlemsstaterna ska göra sitt yttersta för att bygga upp strategiska reserver av varor av avgörande betydelse. Kommissionen ska tillhandahålla stöd till medlemsstaterna så att de kan samordna och rationalisera sina insatser. Kommissionen ska särskilt säkerställa samordning och informationsutbyte och främja solidaritet mellan nationella behöriga myndigheter när det gäller brister på krisnödvändiga varor eller tjänster eller uppbyggnad av strategiska reserver för varor av avgörande betydelse. Kapacitet som ingår i rescEU-reserven i enlighet med artikel 12 i beslut nr 1313/2013/EU ska undantas från tillämpningen av den här artikeln.
2.  Utbytet av information och bästa praxis som avses i punkt 1 kan särskilt omfatta följande:
a)  Sannolikheten för och potentiella konsekvenser av de brister som avses i punkt 1.
b)  Nivån på de ekonomiska aktörernas befintliga lager och strategiska reserver i unionen samt eventuell information om ekonomiska aktörers pågående verksamhet för att öka sina lager.
c)  Kostnaden för att bygga upp och underhålla sådana strategiska reserver.
d)  Möjliga alternativ till försörjning och potentialen för alternativ försörjning.
e)  Ytterligare information som skulle kunna säkerställa tillgången på sådana varor och tjänster.
Sådan information och bästa praxis ska utbytas genom en säker kommunikationskanal.
Ändring 137
Förslag till förordning
Del III – rubriken
Bevakning av den inre marknaden
Bevakningsläge för den inre marknaden
Ändring 138
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen
1.  Om kommissionen, med beaktande av yttrandet från den rådgivande gruppen, anser att det hot som avses i artikel 3.2 föreligger ska den aktivera bevakningsläget under en period om högst sex månader genom en genomförandeakt. Denna genomförandeakt ska innehålla följande:
1.  Om kommissionen, med vederbörlig hänsyn till yttrandet från nämnden, samt till kriterierna i artikel 8.3, anser att de villkor som fastställs i artikel 3.2 är uppfyllda ska den aktivera bevakningsläget under en period om högst sex månader genom en genomförandeakt. Om kommissionens bedömning avviker från nämndens yttrande ska kommissionen lämna en välgrundad motivering. Denna genomförandeakt ska innehålla följande:
Ändring 139
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a
a)  En bedömning av krisens potentiella påverkan.
a)  En bedömning av den väntade krisens potentiella påverkan, inbegripet den specifika situationen i gränsregioner och i de yttersta randområdena.
Ändring 140
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b
b)  En förteckning över berörda varor och tjänster av strategisk betydelse.
b)  En förteckning över berörda varor, tjänster och kategorier av arbetstagare av avgörande betydelse.
Ändring 141
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c
c)  De bevakningsåtgärder som ska vidtas.
c)  De bevakningsåtgärder som ska vidtas, inbegripet en motivering av nödvändigheten och proportionaliteten av sådana åtgärder.
Ändring 142
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
1.  Kommissionen får, om den anser att skälen till att bevakningsläget aktiverades i enlighet med artikel 9.1 fortfarande är giltiga, och med beaktande av yttrandet från den rådgivande gruppen, förlänga bevakningsläget med en period om högst sex månader genom en genomförandeakt.
1.  Kommissionen får, om den anser att skälen till att bevakningsläget aktiverades i enlighet med artikel 9.1 fortfarande är giltiga, och med vederbörlig hänsyn till yttrandet från nämnden, förlänga bevakningsläget med en period om högst sex månader genom en genomförandeakt. Om nämnden har konkreta och tillförlitliga bevis för att bevakningsläget bör avaktiveras får den avge ett yttrande med sådan innebörd och meddela kommissionen detta.
Ändring 143
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2
2.  Om kommissionen, med beaktande av yttrandet från den rådgivande gruppen, konstaterar att det hot som avses i artikel 3.2 inte längre föreligger, med avseende på vissa eller samtliga bevakningsåtgärder eller för vissa eller samtliga varor och tjänster, ska den avaktivera bevakningsläget helt eller delvis genom en genomförandeakt.
2.  Om kommissionen, med vederbörlig hänsyn till yttrandet från nämnden, konstaterar att de villkor som fastställs i artikel 3.2 inte längre uppfylls, med avseende på vissa eller samtliga bevakningsåtgärder eller vissa eller samtliga varor, tjänster och kategorier av arbetstagare, ska den avaktivera bevakningsläget helt eller delvis genom en genomförandeakt.
Ändring 144
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
1.  När bevakningsläget har aktiverats i enlighet med artikel 9 ska de nationella behöriga myndigheterna övervaka de leveranskedjor för varor och tjänster av strategisk betydelse som fastställts i den genomförandeakt som aktiverar bevakningsläget.
1.  När bevakningsläget har aktiverats i enlighet med artikel 9 ska de nationella behöriga myndigheterna övervaka de leveranskedjor för varor och tjänster av avgörande betydelse och den fria rörligheten för kategorier av arbetstagare av avgörande betydelse som fastställts i den genomförandeakt som aktiverar bevakningsläget.
Ändring 145
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
2.  Kommissionen ska fastställa standardiserade och säkra metoder för insamling och behandling av information på elektronisk väg vid tillämpning av punkt 1. Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning som kräver att insamlad information, inklusive affärshemligheter, hålls konfidentiell, ska konfidentialiteten för kommersiellt känslig information och information som påverkar unionens eller dess medlemsstaters säkerhet och allmänna ordning säkerställas.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 146
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska upprätta och upprätthålla en förteckning över de mest relevanta ekonomiska aktörer som är etablerade på deras respektive nationella territorium och som är verksamma i de leveranskedjor för varor och tjänster av strategisk betydelse som fastställts i den genomförandeakt som aktiverar bevakningsläget.
3.  Medlemsstaterna ska om möjligt upprätta, uppdatera och upprätthålla en förteckning över de mest relevanta ekonomiska aktörer som är etablerade på deras respektive nationella territorium och som är verksamma i de leveranskedjor för varor och tjänster, samt kategorier av arbetstagare av avgörande betydelse som fastställts i den genomförandeakt som aktiverar bevakningsläget. Innehållet i förteckningen ska alltid vara konfidentiellt.
Ändring 147
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4
4.  På grundval av den förteckning som upprättas i enlighet med artikel 6 ska de nationella behöriga myndigheterna rikta begäranden om frivilligt tillhandahållande av information till de mest relevanta aktörerna i de leveranskedjor för varor och tjänster som fastställts i den genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 9 och andra relevanta berörda parter som är etablerade på deras respektive nationella territorium. I en sådan begäran ska det särskilt anges vilken information som efterfrågas om de faktorer som påverkar tillgången på de identifierade varorna och tjänsterna av strategisk betydelse. Varje ekonomisk aktör/berörd part som frivilligt tillhandahåller information ska göra detta på individuell basis i enlighet med unionens konkurrensregler om informationsutbyte. Nationella behöriga myndigheter ska utan onödigt dröjsmål översända de relevanta iakttagelserna till kommissionen och den rådgivande gruppen genom respektive centralt sambandskontor.
4.  På grundval av den förteckning som upprättas i enlighet med punkt 3 ska de nationella behöriga myndigheterna vid behov rikta begäranden om frivilligt tillhandahållande av information till de mest relevanta aktörerna i de leveranskedjor för varor och tjänster av avgörande betydelse som fastställs i den genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 9 och som är etablerade på deras respektive nationella territorium. I en sådan begäran ska det särskilt anges vilken information som efterfrågas om de faktorer som påverkar tillgången på de identifierade varorna och tjänsterna av avgörande betydelse. Varje ekonomisk aktör som frivilligt tillhandahåller information ska göra detta på individuell basis i enlighet med unionens konkurrensregler om informationsutbyte. Nationella behöriga myndigheter ska utan onödigt dröjsmål översända de relevanta iakttagelserna till kommissionen och nämnden genom respektive centralt sambandskontor.
Ändring 148
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5
5.  Nationella behöriga myndigheter ska ta vederbörlig hänsyn till den administrativa bördan för ekonomiska aktörer, i synnerhet små och medelstora företag, i samband med begäranden om information och säkerställa att den begränsas till ett minimum.
5.  Nationella behöriga myndigheter ska ta vederbörlig hänsyn till den administrativa bördan för ekonomiska aktörer, i synnerhet små och medelstora företag, i samband med begäranden om information och säkerställa att sådan administrativ börda begränsas till ett minimum och att informationens konfidentialitet respekteras.
Ändring 149
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6
6.  Kommissionen får uppmana den rådgivande gruppen att diskutera iakttagelserna och den möjliga utvecklingen på grundval av övervakningen av leveranskedjorna för varor och tjänster av strategisk betydelse.
6.  Kommissionen ska uppmana nämnden att diskutera iakttagelserna och den möjliga utvecklingen på grundval av övervakningen av leveranskedjorna för varor och tjänster av avgörande betydelse.
Ändring 150
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7
7.  Kommissionen får tillhandahålla en rapport om de samlade iakttagelserna på grundval av den information som samlas in genom den verksamhet som utförs i enlighet med punkt 1.
7.  Kommissionen ska lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om de samlade iakttagelserna på grundval av den information som samlas in genom den verksamhet som utförs i enlighet med punkt 1.
Ändring 151
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7a (ny)
7a.  Kommissionen får genom genomförandeakter begära att medlemsstaterna tillhandahåller följande information om de varor av avgörande betydelse som förtecknas i en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 9.1:
a)  Nivåerna av strategiska reserver på deras territorium.
b)  Eventuella möjligheter till ytterligare inköp.
Ändring 152
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7b (ny)
7b.  Innan kommissionen antar genomförandeakten ska den
a)  visa att den inte har någon annan tillgång till sådan information och motivera sitt behov, och
b)  begära ett yttrande från nämnden.
Om kommissionens bedömning avviker från nämndens yttrande ska kommissionen också lämna en välgrundad motivering.
Ändring 153
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7c (ny)
7c.  I genomförandeakten ska det specificeras för vilka varor information ska lämnas.
Ändring 154
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7d (ny)
7d.  Begäran om information måste ske inom sex månader och kan inte förnyas.
Ändring 155
Förslag till förordning
Artikel 12
[...]
utgår
Ändring 156
Förslag till förordning
Del IV – rubriken
Krissituation på den inre marknaden
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 157
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen
1.  Vid bedömningen av hur allvarlig en störning är i syfte att fastställa om effekterna av en kris på den inre marknaden ska betraktas som en krissituation på den inre marknaden ska kommissionen, på grundval av konkreta och tillförlitliga bevis, beakta åtminstone följande indikationer:
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 158
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a
a)  Krisen har lett till aktivering av någon av rådets relevanta krishanteringsmekanismer, unionens civilskyddsmekanism eller de mekanismer som inrättats inom EU:s hälsosäkerhetsram, inklusive [förslaget till] förordning (EU) …/… om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och [förslaget till] rådets förordning (EU) …/… om en ram för åtgärder som ska säkerställa försörjning av krisnödvändiga medicinska motåtgärder.
a)  Krisen har utlöst aktiveringen av en relevant krishanteringsmekanism, inbegripet mekanismen för integrerad politisk krishantering, unionens civilskyddsmekanism eller någon av de mekanismer som inrättats inom EU:s hälsosäkerhetsram, inklusive ramen för nödåtgärder enligt förordning (EU) 2022/2372.
Ändring 159
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b
b)  En uppskattning av antalet ekonomiska verksamheter eller användare som är beroende av den eller de störningsutsatta sektorerna på den inre marknaden när det gäller försörjningen av de berörda varorna eller tjänsterna.
b)  En uppskattning av antalet eller marknadsandelen och marknadsefterfrågan för ekonomiska verksamheter eller användare som är beroende av den eller de störningsutsatta sektorerna på den inre marknaden när det gäller försörjningen av de berörda varorna eller tjänsterna.
Ändring 160
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c
c)  De berörda varornas eller tjänsternas betydelse för andra sektorer.
c)  De berörda varornas, tjänsternas eller arbetstagarnas avgörande betydelse för andra sektorer.
Ändring 161
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led ca (nytt)
ca)  Den uppskattade bristen på varor och tjänster på den inre marknaden.
Ändring 162
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led d
d)  Påverkan på ekonomisk och samhällelig verksamhet, miljön eller den allmänna säkerheten, uttryckt i grad och varaktighet.
d)  Den faktiska eller potentiella påverkan på ekonomisk och vital samhällelig verksamhet, miljön och den allmänna säkerheten, uttryckt i grad och varaktighet.
Ändring 163
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led e
e)  De drabbade ekonomiska aktörerna har inte kunnat erbjuda någon lösning på krisens särskilda aspekter inom rimlig tid och på frivillig basis.
e)  De ekonomiska aktörer som drabbas av störningen har inte kunnat erbjuda någon lösning på krisens särskilda aspekter inom rimlig tid och på frivillig basis.
Ändring 164
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led g
g)  Det geografiska område som påverkas eller skulle kunna påverkas, inklusive eventuella gränsöverskridande effekter på funktionen hos de leveranskedjor som är absolut nödvändiga för upprätthållandet av viktig samhällelig eller ekonomisk verksamhet på den inre marknaden.
g)  Det geografiska område, inbegripet gränsregioner och yttersta randområden, som påverkas eller skulle kunna påverkas av störningen, inklusive eventuella gränsöverskridande effekter på funktionen hos de leveranskedjor som är absolut nödvändiga för upprätthållandet av viktig samhällelig eller ekonomisk verksamhet på den inre marknaden.
Ändring 165
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led i
i)  Avsaknaden av alternativa varor, insatsvaror eller tjänster.
i)  Avsaknaden av eller bristen på alternativ till krisnödvändiga varor, insatsvaror eller tjänster.
Ändring 166
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led ia (nytt)
ia)  Införandet av reserestriktioner eller gränskontroller.
Ändring 167
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
1.  Krisläget för den inre marknaden får aktiveras utan att bevakningsläget för den inre marknaden har aktiverats tidigare för samma varor eller tjänster. Om bevakningsläget har aktiverats tidigare får krisläget helt eller delvis ersätta det.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 168
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
2.  Om kommissionen, med beaktande av yttrandet från den rådgivande gruppen, anser att det föreligger en krissituation på den inre marknaden ska den föreslå rådet att aktivera krisläget för den inre marknaden.
2.  Om kommissionen, med vederbörlig hänsyn till yttrandet från nämnden, anser att det föreligger en krissituation på den inre marknaden ska den anta ett lagstiftningsförslag för att aktivera krisläget för den inre marknaden.
Ändring 169
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
3.  Rådet får aktivera krisläget för den inre marknaden genom en genomförandeakt från rådet. Aktiveringens varaktighet ska anges i genomförandeakten och uppgå till högst sex månader.
3.  Krisläget för den inre marknaden får aktiveras genom en lagstiftningsakt som antas på grundval av det lagstiftningsförslag som avses i punkt 2. Aktiveringens varaktighet ska anges i lagstiftningsakten och begränsas till högst sex månader.
Ändring 170
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4
4.  Aktiveringen av krisläget för den inre marknaden för vissa varor och tjänster hindrar inte att bevakningsläget aktiveras eller fortsätter att tillämpas, eller att de åtgärder som fastställs i artiklarna 11 och 12 införs för samma varor och tjänster.
4.  Aktiveringen av krisläget för den inre marknaden för vissa varor och tjänster hindrar inte att bevakningsläget aktiveras eller fortsätter att tillämpas, eller att de åtgärder som fastställs i artikel 8a införs för samma varor och tjänster.
Ändring 171
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5
5.  Så snart krisläget för den inre marknaden har aktiverats ska kommissionen utan dröjsmål anta en förteckning över krisnödvändiga varor och tjänster genom en genomförandeakt. Förteckningen får ändras genom genomförandeakter.
5.  När kommissionen föreslår aktivering av krisläget för den inre marknaden ska den lägga fram en förteckning över krisnödvändiga varor och tjänster. Så snart krisläget för den inre marknaden har aktiverats genom den lagstiftningsakt som avses i punkt 3 ska kommissionen utan dröjsmål anta en sådan förteckning genom en genomförandeakt. Förteckningen får ändras genom genomförandeakter.
Ändring 172
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6
6.  Kommissionens genomförandeakt som avses i punkt 5 ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 42.2. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på effekterna av en kris på den inre marknaden ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 42.3.
6.  Den genomförandeakt som avses i punkt 5 ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 42.2. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på effekterna av en kris på den inre marknaden ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 42.3.
Ändring 173
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1
1.  Om kommissionen, med beaktande av yttrandet från den rådgivande gruppen, anser att en förlängning av aktiveringen av krisläget för den inre marknaden är nödvändig ska den föreslå rådet att förlänga aktiveringen av krisläget för den inre marknaden. Med förbehåll för akuta och exceptionella förändringar av omständigheterna ska kommissionen sträva efter att göra detta senast 30 dagar före utgången av den period under vilken krisläget för den inre marknaden är aktiverat. Rådet får förlänga aktiveringen av krisläget för den inre marknaden med högst sex månader åt gången genom en genomförandeakt.
1.  Om kommissionen, med vederbörlig hänsyn till yttrandet från nämnden och på de grunder som anges i artikel 14.2, anser att en förlängning av aktiveringen av krisläget för den inre marknaden är nödvändig ska den föreslå Europaparlamentet och rådet att förlänga aktiveringen av krisläget för den inre marknaden. Med förbehåll för akuta och exceptionella förändringar av omständigheterna ska kommissionen sträva efter att göra detta senast 30 dagar före utgången av den period under vilken krisläget för den inre marknaden är aktiverat.
Krisläget för den inre marknaden får förlängas genom en lagstiftningsakt som antas på grundval av det lagstiftningsförslag som avses i första stycket. Förlängningens varaktighet ska anges i lagstiftningsakten och begränsas till högst sex månader.
Ändring 174
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
2.  Om den rådgivande gruppen har konkreta och tillförlitliga bevis för att krisläget för den inre marknaden bör avaktiveras får den avge ett yttrande om detta och översända det till kommissionen. Om kommissionen, med beaktande av yttrandet från den rådgivande gruppen, anser att det inte längre föreligger en krissituation på den inre marknaden ska den utan dröjsmål föreslå rådet att avaktivera krisläget för den inre marknaden.
2.  Om nämnden har konkreta och tillförlitliga bevis för att krisläget för den inre marknaden bör avaktiveras får den avge ett yttrande om detta och översända det till kommissionen. Om kommissionen, med beaktande av yttrandet från nämnden, anser att det inte längre föreligger en krissituation på den inre marknaden ska den utan dröjsmål föreslå Europaparlamentet och rådet att avaktivera krisläget för den inre marknaden.
Ändring 175
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3
3.  De åtgärder som vidtas i enlighet med artiklarna 24–33 och i enlighet med de krisförfaranden som införs i respektive unionsregelverk genom de ändringar av sektorsspecifik produktlagstiftning som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 och (EU) nr 305/2011 vad gäller krisförfaranden för bedömning av överensstämmelse, antagande av gemensamma specifikationer och marknadskontroll till följd av en krissituation på den inre marknaden samt Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU och 2014/68/EU vad gäller krisförfaranden för bedömning av överensstämmelse, antagande av gemensamma specifikationer och marknadskontroll till följd av en krissituation på den inre marknaden, ska upphöra att gälla när krisläget för den inre marknaden avaktiveras. Kommissionen ska överlämna en bedömning av ändamålsenligheten hos de åtgärder som vidtagits för att hantera krissituationen på den inre marknaden till rådet senast tre månader efter det att åtgärderna upphört, på grundval av den information som samlats in via den övervakningsmekanism som föreskrivs i artikel 11.
3.  De åtgärder som vidtas i enlighet med artiklarna 24–33 ska upphöra att gälla när krisläget för den inre marknaden avaktiveras. Kommissionen ska överlämna en bedömning av ändamålsenligheten hos de åtgärder som vidtagits för att hantera krissituationen på den inre marknaden till Europaparlamentet och rådet senast tre månader efter det att åtgärderna upphört, på grundval av den information som samlats in via den övervakningsmekanism som anges i artikel 11.
Ändring 176
Förslag till förordning
Del IV – Avdelning II – rubriken
Fri rörlighet under en krissituation på den inre marknaden
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 177
Förslag till förordning
Del IV – Avdelning II – Kapitel I – rubriken
Åtgärder för att återupprätta och underlätta fri rörlighet
Åtgärder för att underlätta fri rörlighet
Ändring 178
Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken
Allmänna krav för åtgärder som inskränker den fria rörligheten för att hantera en krissituation på den inre marknaden
Förbjudna inskränkningar av den fria rörligheten under en krissituation på den inre marknaden
Ändring 179
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
1.  När medlemsstaterna antar och tillämpar nationella åtgärder till följd av en krissituation på den inre marknaden och den bakomliggande krisen ska de säkerställa att åtgärderna är helt förenliga med fördraget och unionsrätten och i synnerhet med de krav som fastställs i denna artikel.
1.  Inskränkningar i den fria rörligheten för varor, tjänster och personer som införs av medlemsstaterna till följd av en krissituation på den inre marknaden ska vara förbjudna, såvida de inte motiveras av legitima mål av allmänt intresse, såsom allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa, och är förenliga med principerna om icke-diskriminering och proportionalitet.
Ändring 180
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
2.  Varje begränsning ska vara tidsbegränsad och hävas så snart situationen tillåter det. Dessutom bör varje begränsning ta hänsyn till situationen i gränsregioner.
2.  Varje sådan begränsning ska vara tidsbegränsad och omedelbart hävas så snart krisläget på den inre marknaden avaktiveras eller tidigare, om begränsningen inte längre är befogad eller proportionerlig.
Ändring 181
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)
2a.  Vid varje inskränkning bör hänsyn tas till situationen i gränsregioner och yttersta randområden, särskilt för gränspendlare och gränsarbetare.
Ändring 182
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3
3.  Krav som åläggs enskilda och företag får inte medföra en orimlig eller onödig administrativ börda.
3.  Krav som åläggs enskilda och ekonomiska aktörer får inte medföra en orimlig eller onödig administrativ börda. Medlemsstaterna ska vidta alla tillgängliga åtgärder för att begränsa och minska all administrativ börda.
Ändring 183
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3a (ny)
3a.  Medlemsstaterna får inte anta något av följande:
a)  begränsningar av varuexport eller tillhandahållande eller mottagande av tjänster inom unionen, eller åtgärder med motsvarande verkan
b)  diskriminering mellan medlemsstater eller mellan medborgare, däribland i rollen som tjänsteleverantörer eller arbetstagare, direkt eller indirekt på grund av nationalitet eller, när det gäller företag, platsen där företaget har sitt säte, sitt huvudkontor eller sitt huvudsakliga verksamhetsställe, eller
c)  inskränkningar i den fria rörligheten för personer eller reserestriktioner för personer som är involverade i produktion, underhåll eller transport av krisnödvändiga varor som förtecknas i en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 14.5 och delar av dessa varor, eller restriktioner för personer som är involverade i tillhandahållande av krisnödvändiga tjänster som förtecknas i en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 14.5, eller andra åtgärder med motsvarande verkan, som
i)  orsakar brist på nödvändig arbetskraft på den inre marknaden och därmed stör leveranskedjorna för krisnödvändiga varor och tjänster eller leder till eller ökar bristen på sådana varor och tjänster på den inre marknaden, eller
ii)  är direkt eller indirekt diskriminerande på grund av personens nationalitet eller bosättningsort.
Ändring 184
Förslag till förordning
Artikel 17
[...]
utgår
Ändring 185
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1
1.  Under krisläget för den inre marknaden får kommissionen föreskriva stödåtgärder för att stärka den fria rörligheten för personer enligt artikel 17.6 och 17.7 genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 422.2. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på effekterna av en kris på den inre marknaden ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 42.3.
1.  Under krisläget för den inre marknaden får kommissionen föreskriva stödåtgärder för att underlätta den fria rörligheten för personer genom genomförandeakter.
Ändring 186
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
2.  Om kommissionen under krisläget för den inre marknaden konstaterar att medlemsstaterna har infört mallar för att intyga att en person eller ekonomisk aktör är en tjänsteleverantör som tillhandahåller krisnödvändiga tjänster, en företagsföreträdare eller arbetstagare som är involverad i produktion av krisnödvändiga varor eller tjänster, eller civilskyddspersonal, och anser att användningen av olika mallar i olika medlemsstater utgör ett hinder för den fria rörligheten under en krissituation på den inre marknaden, får kommissionen, om den anser det nödvändigt för att stödja den fria rörligheten för sådana kategorier av personer och deras utrustning under den pågående krissituationen på den inre marknaden, genom genomförandeakter utfärda mallar för intygandet av att de uppfyller de relevanta kriterierna för tillämpning av artikel 17.6 i alla medlemsstater.
2.  Om kommissionen under krisläget för den inre marknaden konstaterar att medlemsstaterna har infört mallar för att intyga att en person eller ekonomisk aktör är en tjänsteleverantör som tillhandahåller krisnödvändiga tjänster, en företagsföreträdare eller arbetstagare som är involverad i produktionen av krisnödvändiga varor eller tjänster, eller civilskyddspersonal, och anser att användningen av olika mallar i olika medlemsstater utgör ett hinder för den fria rörligheten under en krissituation på den inre marknaden, får kommissionen, om den anser det nödvändigt för att stödja den fria rörligheten för sådana kategorier av personer och deras utrustning under den pågående krissituationen på den inre marknaden, genom genomförandeakter utfärda mallar för intygandet av att de uppfyller de relevanta kriterierna för tillämpning av artikel 16 i alla medlemsstater.
Ändring 187
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
3.  De genomförandeakter som avses i punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 42.2. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på effekterna av en kris på den inre marknaden ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 42.3.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 188
Förslag till förordning
Artikel 19 – rubriken
Anmälningar
Anmälningar och information
Ändring 189
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1
Under en krissituation på den inre marknaden ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla alla krisrelevanta förslag till åtgärder som inskränker den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster samt krisrelevanta inskränkningar i personers fria rörlighet, inklusive arbetstagare, tillsammans med skälen till dessa åtgärder.
Under bevaknings- eller krisläget för den inre marknaden ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla alla förslag till åtgärder med koppling till krisen och som inskränker den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster samt vidtagna åtgärder som inskränker personers fria rörlighet, inklusive arbetstagare, tillsammans med skälen till dessa åtgärder.
Ändring 190
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska lämna en redogörelse till kommissionen för de skäl som gör att införandet av en sådan åtgärd är motiverat och proportionerligt, såvida inte dessa skäl redan har klargjorts i den anmälda åtgärden. Medlemsstaterna ska delge kommissionen hela texten till de nationella lagar eller andra föreskrifter som innehåller åtgärden eller ändras genom den.
2.  Medlemsstaterna ska lämna en redogörelse till kommissionen som visar att införandet av sådana åtgärder är icke-diskriminerande, motiverat och proportionerligt och, om möjligt, bifoga konkret dokumentation. Medlemsstaterna ska delge kommissionen hela texten till de nationella lagar eller andra föreskrifter som innehåller en sådan åtgärd eller ändras genom den.
Ändring 191
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4
4.  Kommissionen ska utan dröjsmål meddela de övriga medlemsstaterna de anmälda åtgärderna och samtidigt delge den rådgivande gruppen dessa.
4.  Kommissionen ska utan dröjsmål meddela de övriga medlemsstaterna de anmälda åtgärderna och samtidigt delge nämnden dessa.
Ändring 192
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5
5.  Om den rådgivande gruppen väljer att avge ett yttrande om en anmäld åtgärd ska den göra detta inom fyra arbetsdagar från den dag då kommissionen mottog anmälan om åtgärden.
5.  Om nämnden väljer att avge ett yttrande om en anmäld åtgärd ska den göra detta inom fyra arbetsdagar från den dag då anmälan mottogs.
Ändring 193
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6
6.  Kommissionen ska säkerställa att enskilda och företag informeras om de anmälda åtgärderna, såvida inte medlemsstaterna begär att åtgärderna ska förbli konfidentiella eller om kommissionen anser att yppandet av dessa åtgärder skulle påverka säkerheten och den allmänna ordningen i Europeiska unionen eller dess medlemsstater, samt att de informeras om de beslut och medlemsstaternas synpunkter som antagits i enlighet med denna artikel.
6.  Kommissionen ska säkerställa att enskilda och företag informeras om de anmälda åtgärderna, såvida inte medlemsstaterna begär att åtgärderna ska förbli konfidentiella i enlighet med punkt 15 i denna artikel, eller om kommissionen anser att yppandet av dessa åtgärder skulle påverka säkerheten och den allmänna ordningen i unionen eller dess medlemsstater, samt att de informeras om de beslut och medlemsstaternas synpunkter som antagits i enlighet med denna artikel.
Ändring 194
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 8
8.  Inom tio dagar från dagen då anmälan togs emot ska kommissionen undersöka om alla förslag till eller antagna åtgärder är förenliga med unionsrätten, inklusive artiklarna 16 och 17 i denna förordning och principerna om proportionalitet och icke-diskriminering, och får lämna synpunkter på den anmälda åtgärden om det föreligger omedelbart uppenbara och allvarliga skäl att anta att den inte är förenlig med unionsrätten. Sådana synpunkter ska beaktas av den anmälande medlemsstaten. Vid exceptionella omständigheter, särskilt när det gäller inhämtning av vetenskaplig rådgivning, bevis eller teknisk expertis i situationer som förändras, får kommissionen förlänga tiodagarsperioden. Kommissionen ska ange skälen till en sådan förlängning, fastställa en ny tidsfrist och utan dröjsmål underrätta medlemsstaterna om den nya tidsfristen och skälen till förlängningen.
8.  Inom tio dagar från dagen då anmälan togs emot ska kommissionen undersöka om alla förslag till eller antagna åtgärder är förenliga med unionsrätten, inklusive artikel 16 i denna förordning och principerna om proportionalitet och icke-diskriminering, och får lämna synpunkter på den anmälda åtgärden om det föreligger omedelbart uppenbara och allvarliga skäl att anta att den inte är förenlig med unionsrätten. Sådana synpunkter ska beaktas av den anmälande medlemsstaten. Vid exceptionella omständigheter, särskilt när det gäller inhämtning av vetenskaplig rådgivning, bevis eller teknisk expertis i situationer som förändras, får kommissionen förlänga tiodagarsperioden. Kommissionen ska ange skälen till en sådan förlängning och fastställa en ny tidsfrist som inte får överstiga 30 dagar. Den ska utan dröjsmål informera medlemsstaterna om den nya tidsfristen och skälen till förlängningen.
Ändring 195
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 9
9.  Medlemsstaterna får också lämna synpunkter till den medlemsstat som har anmält en åtgärd. Den medlemsstaten ska beakta sådana synpunkter.
9.  Medlemsstaterna får också lämna synpunkter till den medlemsstat som har anmält en åtgärd och den medlemsstaten ska beakta dessa synpunkter.
Ändring 196
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 10
10.  Den anmälande medlemsstaten ska meddela kommissionen de åtgärder som den avser att vidta för att rätta sig efter de synpunkter som lämnats i enlighet med punkt 8 inom tio dagar efter det att de togs emot.
10.  Den anmälande medlemsstaten ska meddela kommissionen de åtgärder som den avser att vidta och motivera sitt sätt att rätta sig efter de synpunkter som lämnats i enlighet med punkterna 8 och 9 inom tio dagar efter det att de togs emot.
Ändring 197
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 11
11.  Om kommissionen anser att de åtgärder som meddelats av den anmälande medlemsstaten fortfarande inte är förenliga med unionsrätten får den inom 30 dagar från meddelandet utfärda ett beslut om att medlemsstaten ska avstå från att anta det anmälda förslaget till åtgärd. Den anmälande medlemsstaten ska utan dröjsmål delge kommissionen den antagna texten till ett anmält förslag till åtgärd.
11.  Om kommissionen anser att de åtgärder som meddelats av den anmälande medlemsstaten fortfarande inte är förenliga med unionsrätten får den inom 15 dagar från meddelandet utfärda ett beslut om att medlemsstaten ska ändra på eller avstå från att anta det anmälda förslaget till åtgärd. Den anmälande medlemsstaten ska utan dröjsmål delge kommissionen den antagna texten till ett anmält förslag till åtgärd.
Ändring 198
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 12
12.  Om kommissionen anser att en redan antagen åtgärd som anmäls inte är förenlig med unionsrätten får den inom 30 dagar från anmälan utfärda ett beslut om att medlemsstaten ska häva åtgärden. Den anmälande medlemsstaten ska utan dröjsmål delge kommissionen texten till en reviderad åtgärd om den ändrar den anmälda antagna åtgärden.
12.  Om kommissionen anser att en redan antagen åtgärd som anmäls inte är förenlig med unionsrätten får den inom 15 dagar från anmälan utfärda ett beslut om att medlemsstaten ska häva åtgärden. Den anmälande medlemsstaten ska utan dröjsmål delge kommissionen texten till en reviderad åtgärd om den ändrar den anmälda antagna åtgärden.
Ändring 199
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 13
13.  Den period på 30 dagar som avses i punkterna 11 och 12 får i undantagsfall förlängas av kommissionen för att ta hänsyn till förändrade omständigheter, särskilt när det gäller inhämtning av vetenskaplig rådgivning, bevis eller teknisk expertis i situationer som förändras. Kommissionen ska ange skälen till en sådan förlängning, fastställa en ny tidsfrist och utan dröjsmål underrätta medlemsstaterna om den nya tidsfristen och skälen till förlängningen.
13.  Den period på 15 dagar som avses i punkterna 11 och 12 får i undantagsfall förlängas av kommissionen för att ta hänsyn till förändrade omständigheter, särskilt när det gäller inhämtning av vetenskaplig rådgivning, bevis eller teknisk expertis i situationer som förändras. Kommissionen ska ange skälen till en sådan förlängning, fastställa en ny tidsfrist och utan dröjsmål underrätta medlemsstaterna om den nya tidsfristen och skälen till förlängningen.
Ändring 200
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 14
14.  De kommissionsbeslut som avses i punkterna 11 och 12 ska grunda sig på tillgänglig information och får utfärdas när det föreligger omedelbart uppenbara och allvarliga skäl att anta att de anmälda åtgärderna inte är förenliga med unionsrätten, inklusive artikel 16 eller 17 i denna förordning, proportionalitetsprincipen eller principen om icke-diskriminering. Antagandet av dessa beslut påverkar inte kommissionens möjlighet att anta åtgärder i ett senare skede, inklusive inledandet av överträdelseförfaranden på grundval av artikel 258 i EUF-fördraget.
14.  De kommissionsbeslut som avses i punkterna 11 och 12 ska grunda sig på tillgänglig information och får utfärdas när det föreligger omedelbart uppenbara och allvarliga skäl att anta att de anmälda åtgärderna inte är förenliga med unionsrätten, inklusive artikel 16 i denna förordning, proportionalitetsprincipen eller principen om icke-diskriminering. Antagandet av dessa beslut påverkar inte kommissionens möjlighet att anta åtgärder i ett senare skede, inklusive inledandet av överträdelseförfaranden på grundval av artikel 258 i EUF-fördraget.
Ändring 201
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 15
15.  Uppgifter som lämnas enligt denna artikel ska inte betraktas som konfidentiella om inte den medlemsstat som gör anmälan uttryckligen begär det. En sådan begäran ska avse förslag till åtgärder och ska motiveras.
15.  Uppgifter som medlemsstaterna lämnar enligt denna artikel ska offentliggöras. Medlemsstaterna får begära att information som rör förslag till åtgärder behandlas konfidentiellt. Begäran ska motiveras.
Ändring 202
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 16
16.  Kommissionen ska offentliggöra texten till de åtgärder som har antagits av medlemsstaterna i samband med en krissituation på den inre marknaden och som inskränker den fria rörligheten för varor, tjänster och personer, inklusive arbetstagare, och som har delgivits genom de anmälningar som avses i denna artikel samt via andra källor. Texten till åtgärderna ska offentliggöras inom en arbetsdag efter det att den tagits emot genom en elektronisk plattform som hanteras av kommissionen.
16.  Kommissionen ska offentliggöra all information som lämnas enligt denna artikel, utom information som anses konfidentiell i enlighet med punkt 15.
Ändring 203
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 16a (ny)
16a.  Kommissionen ska offentliggöra de åtgärder som har antagits av medlemsstaterna i samband med krisläget för den inre marknaden och som inskränker den fria rörligheten för varor, tjänster och personer, inklusive arbetstagare, och som har delgivits. Dessa åtgärder ska offentliggöras inom en arbetsdag efter det att de tagits emot via en elektronisk plattform som hanteras av kommissionen.
Ändring 204
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 16b (ny)
16b.  Medlemsstaterna ska på ett tydligt och otvetydigt sätt informera medborgare, konsumenter, företag, arbetstagare och deras företrädare samt alla berörda parter om de åtgärder som påverkar den fria rörligheten för varor, tjänster och personer, inbegripet arbetstagare och tjänsteleverantörer, innan de träder i kraft, särskilt genom sin nationella gemensamma kontaktpunkt som avses i artikel 21. Medlemsstaterna ska säkerställa en kontinuerlig dialog med alla relevanta berörda parter, däribland arbetsmarknadens parter och internationella partner.
Ändring 205
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led a
a)  Hjälp med att begära och få information om nationella inskränkningar i den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och arbetstagare i samband med att krisläget för den inre marknaden har aktiverats.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 206
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led b
b)  Hjälp vid genomförandet av eventuella nationella krisförfaranden och formaliteter som har införts på grund av krisläget för den inre marknaden har aktiverats.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 207
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led ba (nytt)
ba)  stöd till spridning av information till medborgare, konsumenter, ekonomiska aktörer samt arbetstagare och deras företrädare.
Ändring 208
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att medborgare, konsumenter, ekonomiska aktörer och arbetstagare och deras företrädare på egen begäran och via respektive gemensam kontaktpunkt kan få information från de behöriga myndigheterna om hur respektive nationella krishanteringsåtgärder generellt tolkas och tillämpas. När så är lämpligt ska sådan information innehålla en steg-för-steg-vägledning. Informationen ska tillhandahållas på klart, begripligt och tydligt språk. Den ska vara lättillgänglig på distans och på elektronisk väg och ska hållas uppdaterad.
2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att medborgare, konsumenter, ekonomiska aktörer och arbetstagare och deras företrädare på egen begäran och via respektive gemensam kontaktpunkt kan få information från de behöriga myndigheterna om hur respektive nationella krishanteringsåtgärder generellt tolkas och tillämpas. När så är lämpligt ska sådan information innehålla en steg-för-steg-vägledning. Informationen ska tillhandahållas på klart, begripligt och tydligt språk. Den ska vara lättillgänglig på distans och på elektronisk väg och ska hållas uppdaterad. Medlemsstaterna ska göra sitt yttersta för att tillhandahålla sådan information på unionens alla officiella språk och ta särskild hänsyn till situationen och behoven i gränsregionerna.
Ändring 209
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – inledningen
2.  Den gemensamma kontaktpunkten på unionsnivå ska bistå medborgare, konsumenter, ekonomiska aktörer och arbetstagare och deras företrädare med följande:
2.  Den gemensamma kontaktpunkten på unionsnivå ska bistå medborgare, konsumenter, lokala och regionala myndigheter, ekonomiska aktörer och arbetstagare och deras företrädare med följande:
Ändring 210
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led a
a)  Hjälp med att begära och få information om krishanteringsåtgärder på unionsnivå som är relevanta för det aktiverade krisläget för den inre marknaden eller som påverkar utövandet av den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och arbetstagare.
a)  Hjälp med att begära och få information om krishanteringsåtgärder på unionsnivå som är relevanta för det aktiverade krisläget för den inre marknaden eller som påverkar utövandet av den fria rörligheten för varor, tjänster och personer, däribland och arbetstagare.
Ändring 211
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led b
b)  Hjälp vid genomförandet av eventuella krisförfaranden och formaliteter som har införts på unionsnivå på grund av det aktiverade krisläget för den inre marknaden.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 212
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led c
c)  Sammanställning av en förteckning över alla nationella krisåtgärder och nationella kontaktpunkter.
c)  Stöd för upprättande av en förteckning över alla nationella krisåtgärder och nationella kontaktpunkter.
Ändring 213
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)
2a.  Tillräckliga personalresurser och ekonomiska resurser ska anslås till den gemensamma kontaktpunkten på unionsnivå.
Ändring 214
Förslag till förordning
Avdelning III – rubriken
Krishanteringsåtgärder avseende den inre marknaden
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 215
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1
1.  Bindande åtgärder i detta kapitel får antas av kommissionen genom genomförandeakter i enlighet med artikel 24.2, artikel 26 första stycket och artikel 27.2 först efter det att krisläget för den inre marknaden har aktiverats genom en genomförandeakt från rådet i enlighet med artikel 14.
1.  Bindande åtgärder i detta kapitel får antas av kommissionen genom genomförandeakter enbart om krisläget för den inre marknaden har aktiverats i enlighet med artikel 14.
Ändring 216
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2
2.  En genomförandeakt som inför en åtgärd som ingår i detta kapitel ska tydligt och specifikt förteckna de krisnödvändiga varor och tjänster på vilka en sådan åtgärd är tillämplig. Denna åtgärd ska endast tillämpas under krislägets varaktighet.
2.  En genomförandeakt som inför en åtgärd som ingår i detta kapitel ska tydligt och specifikt förteckna de krisnödvändiga varor och tjänster som fastställs i den genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 14.5 på vilka en sådan åtgärd är tillämplig. Denna åtgärd ska endast tillämpas under krislägets varaktighet.
Ändring 217
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)
2a.  Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 42.2. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på effekterna av en kris på den inre marknaden ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 42.3.
Ändring 218
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
1.  Om det föreligger allvarliga krisrelaterade brister eller ett omedelbart hot om sådana brister får kommissionen uppmana företrädande organisationer eller ekonomiska aktörer i krisnödvändiga leveranskedjor att på frivillig basis och inom en fastställd tidsfrist översända specifik information till kommissionen om produktionskapaciteten för och eventuella befintliga lager av krisnödvändiga varor och delar av varor på produktionsanläggningar i unionen och produktionsanläggningar i tredjeländer som organisationen eller aktören driver, har avtal med eller köper varor från samt information om eventuella relevanta störningar i leveranskedjan inom en viss tidsfrist.
1.  Om det föreligger allvarliga krisrelaterade brister eller ett omedelbart hot om sådana brister får kommissionen uppmana ekonomiska aktörer i krisnödvändiga leveranskedjor att i enlighet med punkt 3 översända specifik information av betydelse för krissituationer på den inre marknaden, på frivillig basis och inom en rimlig tidsfrist.
Ändring 219
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2
2.  Om organisationerna eller aktörerna inte översänder den begärda informationen i enlighet med punkt 1 inom tidsfristen och inte lämnar någon giltig motivering till detta får kommissionen genom en genomförandeakt kräva att de översänder informationen, och ange i genomförandeakten varför det är proportionerligt och nödvändigt att kräva detta, vilka krisnödvändiga varor eller tjänster respektive organisationer eller aktörer som berörs av begäran om information och vilken information som efterfrågas, och vid behov tillhandahålla en mall med de frågor som kan ställas till de ekonomiska aktörerna.
2.  Om organisationerna eller aktörerna inte översänder den begärda informationen i enlighet med punkt 1 inom tidsfristen och inte lämnar någon giltig motivering till detta får kommissionen genom en rekommendation begära att de översänder den begärda informationen, och ange varför det är proportionerligt och nödvändigt att kräva detta, vilka krisnödvändiga varor eller tjänster respektive organisationer eller aktörer som berörs av begäran om information och vilken information som efterfrågas, och vid behov tillhandahålla en mall med de frågor som kan ställas till de ekonomiska aktörerna.
Ändring 220
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – inledningen
3.  De begäranden om information som avses i punkt 1 får gälla följande:
3.  De begäranden om information som avses i punkt 1 får gälla:
Ändring 221
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led a
a)  Riktad information till kommissionen om produktionskapacitet och eventuella befintliga lager av krisnödvändiga varor och delar av varor på produktionsanläggningar i unionen och produktionsanläggningar i tredjeländer som den organisation eller aktör som avses i punkt 1 driver, har avtal med eller köper varor från, samtidigt som handels- och affärshemligheter till fullo respekteras, och med krav på att organisationen eller aktören översänder en tidsplan till kommissionen över den förväntade produktionen för de följande tre månaderna för produktionsanläggningar i unionen, samt information om eventuella relevanta störningar i leveranskedjan.
a)  Riktad information till kommissionen om produktionskapacitet och eventuella befintliga lager av krisnödvändiga varor och delar av varor på produktionsanläggningar i unionen och produktionsanläggningar i tredjeländer som den aktör som avses i punkt 1 driver eller har avtal med.
Ändring 222
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led b
b)  Annan information som är nödvändig för bedömningen av karaktären på eller omfattningen av ett visst avbrott eller en viss brist i leveranskedjan.
b)  En tidsplan för den förväntade produktionen av krisnödvändiga varor för de tre månader som följer på begäran om information om de produktionsanläggningar i unionen eller i tredjeländer som aktören driver eller har avtal med.
Ändring 223
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4
4.  Efter det att begäranden om obligatorisk information av ekonomiska aktörer aktiverats genom en genomförandeakt ska kommissionen rikta ett formellt beslut till var och en av de företrädande organisationer eller ekonomiska aktörer i krisnödvändiga leveranskedjor som har fastställts i genomförandeakten och begära att de tillhandahåller den information som anges i genomförandeakten. Kommissionen ska när så är möjligt förlita sig på de relevanta och tillgängliga kontaktförteckningar över ekonomiska aktörer som är verksamma i de utvalda leveranskedjorna för krisnödvändiga varor och tjänster som sammanställts av medlemsstaterna. Kommissionen får inhämta nödvändig information om de berörda ekonomiska aktörerna från medlemsstaterna.
4.  När kommissionen vid tillämpning av denna artikel uppmanar eller begär av ekonomiska aktörer att de tillhandahåller information ska kommissionen, när så är möjligt, förlita sig på de relevanta och tillgängliga kontaktförteckningar över ekonomiska aktörer som är verksamma i de utvalda leveranskedjorna för krisnödvändiga varor och tjänster som sammanställts av medlemsstaterna. Kommissionen får inhämta nödvändig information om de berörda ekonomiska aktörerna från medlemsstaterna.
Ändring 224
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5
5.  Kommissionsbeslut om enskilda begäranden om information ska innehålla en hänvisning till den genomförandeakt enligt punkt 2 på vilken begärandena grundas samt till de situationer med allvarliga krisrelaterade brister eller omedelbara hot om brister som har lett till sådana begäranden. Varje begäran om information ska vara vederbörligen motiverad och proportionerlig i fråga om uppgifternas omfattning, karaktär och detaljrikedom samt åtkomstfrekvensen för de begärda uppgifterna, och den ska vara nödvändig för hanteringen av krissituationen eller för sammanställningen av relevant officiell statistik. I en begäran ska en rimlig tidsfrist anges inom vilken informationen ska lämnas. Den ska ta hänsyn till de ansträngningar den ekonomiska aktören eller företrädande organisationen måste göra för att samla in och tillgängliggöra uppgifterna. Det formella beslutet ska också innehålla åtgärder för skydd av uppgifter i enlighet med artikel 39 i denna förordning, åtgärder för skydd av sekretess avseende känslig affärsinformation som ingår i svaret i enlighet med artikel 25 samt information om möjligheten att bestrida beslutet vid Europeiska unionens domstol i enlighet med relevant unionsrätt, om de böter som föreskrivs i artikel 28 vid underlåtenhet att följa beslutet och om tidsfristen för svar.
5.  Kommissionens rekommendation om enskilda begäranden om information ska innehålla en hänvisning till de situationer med allvarliga krisrelaterade brister eller omedelbara hot om brister som har lett till sådana begäranden. Varje begäran om information ska vara vederbörligen motiverad och proportionerlig i fråga om uppgifternas omfattning, karaktär och detaljrikedom samt åtkomstfrekvensen för de begärda uppgifterna, och den ska vara nödvändig för hanteringen av krissituationen. I en begäran ska en rimlig tidsfrist som inte överstiger 14 dagar anges inom vilken informationen ska lämnas. Aktören får begära en engångsförlängning av tidsfristen till två dagar innan den löper ut, om situationens allvar kräver en sådan förlängning. Kommissionen ska inom en arbetsdag besvara en sådan begäran om förlängning av tidsfristen. Den ska ta hänsyn till de ansträngningar den ekonomiska aktören måste göra för att samla in och tillgängliggöra uppgifterna. Rekommendationen ska också innehålla åtgärder för skydd av uppgifter i enlighet med artikel 39 i denna förordning, åtgärder för skydd av sekretess avseende känslig affärsinformation samt åtgärder för skydd av sekretess avseende handelshemligheter och immateriella rättigheter i svaret i enlighet med artikel 25.
Ändring 225
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 6
6.  Ägarna till de ekonomiska aktörerna eller deras företrädare och, när det gäller juridiska personer, företag, eller sammanslutningar som inte är juridiska personer, de personer som är bemyndigade att företräda dem enligt lag eller stadgar, får lämna den begärda informationen på vägnar av den berörda ekonomiska aktören eller sammanslutningen av ekonomiska aktörer. Varje ekonomisk aktör eller sammanslutning av ekonomiska aktörer ska tillhandahålla den begärda informationen på individuell basis i enlighet med unionens konkurrensregler om informationsutbyte. I behörig ordning befullmäktigade advokater får tillhandahålla informationen på sina huvudmäns vägnar. Huvudmännen ska förbli fullt ansvariga om den information som lämnas är ofullständig, oriktig eller vilseledande.
6.  Ägarna till de ekonomiska aktörerna eller de personer som är bemyndigade att företräda dem enligt lag eller stadgar, får lämna den begärda informationen på vägnar av den berörda ekonomiska aktören. Varje ekonomisk aktör ska tillhandahålla den begärda informationen på individuell basis i enlighet med unionens konkurrensregler om informationsutbyte. I behörig ordning befullmäktigade advokater får tillhandahålla informationen på sina huvudmäns vägnar. Huvudmännen ska förbli fullt ansvariga om den information som lämnas är ofullständig, oriktig eller vilseledande.
Ändring 226
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 7
7.  Europeiska unionens domstol har obegränsad behörighet att pröva beslut genom vilka kommissionen har ålagt en ekonomisk aktör en begäran om obligatorisk information.
utgår
Ändring 227
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8
8.  De genomförandeakter som avses i punkt 2 ska antas i enlighet med det kommittéförfarande som avses i artikel 42.2. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på effekterna av en kris på den inre marknaden ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 42.3.
utgår
Ändring 228
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1
1.  Information som mottas till följd av tillämpningen av denna förordning får enbart användas för det ändamål för vilket den begärts.
1.  Information som mottas från medlemsstaternas sambandskontor, nämnden, ekonomiska aktörer eller någon annan källa till följd av tillämpningen av denna förordning får enbart användas för det ändamål för vilket den begärts.
Ändring 229
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa skyddet av handels- och affärshemligheter och annan känslig och konfidentiell information som inhämtas och genereras vid tillämpningen av den här förordningen, inklusive rekommendationer och åtgärder som ska vidtas, i enlighet med unionsrätten och respektive nationell lagstiftning.
2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa skyddet av handels- och affärshemligheter, immateriella rättigheter och annan känslig och konfidentiell information som inhämtas och genereras vid tillämpningen av den här förordningen, inklusive rekommendationer och åtgärder som ska vidtas, i enlighet med unionsrätten och respektive nationell lagstiftning.
Ändring 230
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4
4.  Kommissionen får för den rådgivande grupp som avses i artikel 4 lägga fram aggregerad information baserad på all information som samlats in i enlighet med artikel 24.
4.  Kommissionen får för nämnden lägga fram aggregerad information baserad på all information som samlats in i enlighet med artikel 24.
Ändring 231
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5a (ny)
5a.  All information som erhålls genom begäranden om information ska raderas omedelbart när krisläget för den inre marknaden är över, eller tidigare om alla relevanta rapporter om krisläget för den inre marknaden har lämnats in. Kommissionen och medlemsstaterna ska skicka en bekräftelse på att denna information har raderats till de berörda ekonomiska aktörerna omedelbart efter det att den har raderats.
Ändring 232
Förslag till förordning
Artikel 26
Artikel 26
utgår
Riktade ändringar av harmoniserad produktlagstiftning
När krisläget för den inre marknaden har aktiverats genom en genomförandeakt från rådet som antagits i enlighet med artikel 14 och det finns en brist på krisnödvändiga varor får kommissionen genom genomförandeakter aktivera de krisförfaranden för krisnödvändiga varor som ingår i unionens rättsliga ramar, ändrade genom [Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 och (EU) nr 305/2011 vad gäller krisförfaranden för bedömning av överensstämmelse, antagande av gemensamma specifikationer och marknadskontroll till följd av en krissituation på den inre marknaden och Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU och 2014/68/EU vad gäller krisförfaranden för bedömning av överensstämmelse, antagande av gemensamma specifikationer och marknadskontroll till följd av en krissituation på den inre marknaden], och ange vilka krisnödvändiga varor och krisförfaranden som omfattas av aktiveringen, skälen till en sådan aktivering och dess proportionalitet samt varaktigheten för en sådan aktivering.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 42.2. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på effekterna av en kris på den inre marknaden ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 42.3.
Ändring 233
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1
1.  Kommissionen får uppmana en eller flera ekonomiska aktörer i krisnödvändiga leveranskedjor som är etablerade i unionen att acceptera och prioritera vissa order avseende produktion eller försörjning av krisnödvändiga varor (prioritetsklassad order).
1.  Kommissionen får på frivillig basis uppmana en eller flera ekonomiska aktörer i krisnödvändiga leveranskedjor som är etablerade i unionen att acceptera och prioritera vissa order avseende produktion eller försörjning av krisnödvändiga varor (prioritetsklassad order). Kommissionen ska specificera all relevant information, inbegripet mängden krisnödvändiga varor och tjänster, leveranstid och pris, och informera Europaparlamentet om detta.
Ändring 234
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2
2.  Om en ekonomisk aktör inte accepterar och prioriterar prioritetsklassade order får kommissionen på eget initiativ eller på begäran av 14 medlemsstater bedöma om det är nödvändigt och proportionellt att använda prioritetsklassade order; i sådana fall ska kommissionen ge den berörda ekonomiska aktören och alla parter som bevisligen påverkas av den potentiella prioritetsklassade ordern möjlighet att meddela sin ståndpunkt inom en rimlig tidsfrist som fastställs av kommissionen mot bakgrund av fallets omständigheter. Vid exceptionella omständigheter får kommissionen, efter en sådan bedömning, rikta en genomförandeakt till den berörda ekonomiska aktören och kräva att den antingen accepterar och prioriterar de prioritetsklassade order som anges i genomförandeakten eller förklarar varför det inte är möjligt eller lämpligt för aktören att göra detta. Kommissionens beslut ska grundas på objektiva uppgifter som visar att en sådan prioritering är absolut nödvändig för att säkerställa upprätthållandet av viktig samhällsekonomisk verksamhet på den inre marknaden.
2.  Om en ekonomisk aktör inte accepterar eller prioriterar prioritetsklassade order får kommissionen på eget initiativ eller på begäran av 14 medlemsstater bedöma om det är nödvändigt och proportionellt att använda prioritetsklassade order. I sådana fall ska kommissionen ge den berörda ekonomiska aktören och alla parter som bevisligen påverkas av den potentiella prioritetsklassade ordern möjlighet att meddela sin ståndpunkt inom en rimlig tidsfrist som fastställs av kommissionen mot bakgrund av fallets omständigheter. Vid exceptionella omständigheter får kommissionen, efter en sådan bedömning och med vederbörlig hänsyn till nämndens yttrande, rikta en genomförandeakt till den berörda ekonomiska aktören och kräva att den antingen accepterar och prioriterar de prioritetsklassade order som anges i genomförandeakten eller skriftligen förklarar varför det inte är möjligt eller lämpligt för aktören att göra detta. Om kommissions bedömning avviker från nämndens yttrande ska kommissionen lämna en välgrundad motivering. Kommissionens beslut ska grundas på objektiva uppgifter som är faktiska, mätbara och väl underbyggda och som visar att en sådan prioritering är absolut nödvändig för att säkerställa upprätthållandet av viktig samhällsekonomisk verksamhet på den inre marknaden.
Ändring 235
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4 – stycke 1
Om den ekonomiska aktör som det beslut som avses i punkt 2 riktas till avvisar kravet på att acceptera och prioritera de order som anges i beslutet ska den inom tio dagar från delgivningen av beslutet ge kommissionen en motiverad förklaring med vederbörligen motiverade skäl till varför det mot bakgrund av målen med denna bestämmelse inte är möjligt eller lämpligt att följa kravet. Sådana skäl kan exempelvis vara att aktören inte kan uppfylla den prioritetsklassade ordern på grund av otillräcklig produktionskapacitet eller allvarlig risk för att ett accepterande av ordern skulle medföra särskilda svårigheter eller ekonomisk börda för aktören, eller andra faktorer av jämförbar betydelse.
Om den ekonomiska aktör som det beslut som avses i punkt 2 riktas till avvisar kravet på att acceptera och prioritera de order som anges i beslutet ska den inom tio dagar från delgivningen av beslutet ge kommissionen en motiverad förklaring med vederbörligen motiverade skäl till varför det inte är möjligt eller lämpligt att följa kravet. Sådana skäl kan exempelvis vara att aktören inte kan uppfylla den prioritetsklassade ordern på grund av otillräcklig produktionskapacitet eller allvarlig risk för att ett accepterande av ordern skulle medföra särskilda svårigheter eller ekonomisk börda för aktören, särskilt med beaktande av de priser och kvantiteter som kommissionen anger, eller andra faktorer av jämförbar betydelse. Dessa skäl skulle kunna omfatta det berörda företagets legitima mål, de kostnader, insatser och tekniska detaljer som krävs samt långsiktiga konsekvenser för affärsverksamheten, i samband med varje förändring av tillverkningsserien.
Ändring 236
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4 – stycke 2
Kommissionen får offentliggöra en sådan motiverad förklaring eller delar av den, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter.
utgår
Ändring 237
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 6
6.  Kommissionen ska fatta det beslut som avses i punkt 2 i enlighet med tillämplig unionsrätt, inklusive principerna om nödvändighet och proportionalitet, och unionens skyldigheter enligt internationell rätt. Beslutet ska särskilt ta hänsyn till den berörda ekonomiska aktörens legitima intressen och all tillgänglig information om de kostnader och insatser som krävs för varje förändring av tillverkningsserien. Det ska innehålla den rättsliga grunden för dess antagande, de tidsfrister inom vilka den prioritetsklassade ordern ska uppfyllas och, i tillämpliga fall, en specificering av produkt och kvantitet. I beslutet ska de böter för underlåtenhet att följa beslutet som föreskrivs i artikel 28 anges. Den prioritetsklassade ordern ska läggas till ett skäligt och rimligt pris.
6.  Kommissionen ska fatta det beslut som avses i punkt 2 i enlighet med tillämplig unionsrätt, inklusive principerna om nödvändighet och proportionalitet, och unionens skyldigheter enligt internationell rätt. Beslutet ska särskilt ta hänsyn till den berörda ekonomiska aktörens legitima intressen och all tillgänglig information om de kostnader och insatser som krävs för varje förändring av tillverkningsserien. Det ska innehålla den rättsliga grunden för dess antagande, de tidsfrister inom vilka den prioritetsklassade ordern ska uppfyllas och, i tillämpliga fall, en specificering av produkt, pris och kvantitet. I beslutet ska de böter för underlåtenhet att följa beslutet som föreskrivs i artikel 28 anges. Den prioritetsklassade ordern ska läggas till ett skäligt och rimligt pris, som i förekommande fall ska inbegripa en lämplig ersättning för alla merkostnader som uppstår för den ekonomiska aktören.
Ändring 238
Förslag till förordning
Artikel 28 – rubriken
Böter till aktörer för underlåtenhet att svara på begäranden om obligatorisk information eller att acceptera prioritetsklassade order
Böter till aktörer för underlåtenhet att svara på prioritetsklassade order
Ändring 239
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led a
a)  om en organisation som företräder ekonomiska aktörer eller en enskild ekonomisk aktör, avsiktligen eller till följd av grov vårdslöshet, lämnar oriktig, ofullständig eller vilseledande information som svar på en begäran enligt artikel 24, eller inte tillhandahåller informationen inom den föreskrivna tidsfristen,
utgår
Ändring 240
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2
2.  Böter som påförs i de fall som avses i punkt 1 a och b får inte överstiga 200 000 EUR.
2.  Böter som påförs i de fall som avses i punkt 1 b får inte överstiga 200 000 EUR. Böter som påförs ekonomiska aktörer som är små och medelstora företag, enligt definitionen i rekommendation 2003/361/EG, får inte överstiga 25 000 euro.
Ändring 241
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3
3.  Böter som påförs i de fall som avses i punkt 1 c får inte överstiga 1 % av den genomsnittliga dagsomsättningen under det föregående räkenskapsåret för varje arbetsdag som skyldigheten enligt artikel 27 (prioritetsklassade order) inte fullgjorts, beräknat från den dag som fastställts i beslutet och som inte överstiger 1 % av den totala omsättningen föregående räkenskapsår.
3.  Böter som påförs i de fall som avses i punkt 1 c får inte överstiga 1 % av den genomsnittliga dagsomsättningen under det föregående räkenskapsåret för varje arbetsdag som skyldigheten enligt artikel 27 (prioritetsklassade order) inte fullgjorts, beräknat från den dag som fastställts i beslutet och som inte överstiger 1 % av den globala omsättningen föregående räkenskapsår. Böter som påförs ekonomiska aktörer som är små och medelstora företag, enligt definitionen i rekommendation 2003/361/EG, får inte överstiga 0,25 % av den totala omsättningen föregående räkenskapsår.
Ändring 242
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4
4.  Vid fastställandet av bötesbeloppet ska hänsyn tas till den ekonomiska aktörens storlek och ekonomiska resurser samt överträdelsens karaktär, allvar och varaktighet, med vederbörlig hänsyn till principerna om proportionalitet och lämplighet.
4.  Vid fastställandet av bötesbeloppet ska kommissionen ta hänsyn till den ekonomiska aktörens storlek och ekonomiska resurser samt överträdelsens karaktär, allvar och varaktighet, med vederbörlig hänsyn till principerna om proportionalitet och lämplighet. Krisens inverkan på den ekonomiska aktören och dennes affärsverksamhet ska också beaktas.
Ändring 243
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a
a)  Två år vid överträdelser av bestämmelser rörande begäranden om information enligt artikel 24.
utgår
Ändring 244
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b
b)  Tre år vid överträdelser av bestämmelser rörande skyldigheten att prioritera tillverkning av krisnödvändiga varor enligt artikel 26.2.
b)  Tre år vid överträdelser av bestämmelser rörande skyldigheten att prioritera tillverkning av krisnödvändiga varor enligt artikel 27.
Ändring 245
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – inledningen
1.  Innan kommissionen antar ett beslut enligt artikel 28 ska den ge den berörda ekonomiska aktören eller de organisationer som företräder de berörda ekonomiska aktörerna möjlighet att höras om
1.  Innan kommissionen antar ett beslut enligt artikel 28 ska den ge den berörda ekonomiska aktören möjlighet att höras om
Ändring 246
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2
2.  Berörda företag och organisationer som företräder de berörda ekonomiska aktörerna får lämna sina synpunkter på kommissionens preliminära slutsatser inom en tidsfrist som kommissionen ska fastställa i sina preliminära slutsatser och som inte får vara kortare än 21 dagar.
2.  De berörda ekonomiska aktörerna får lämna sina synpunkter på kommissionens preliminära slutsatser inom en tidsfrist som kommissionen ska fastställa i sina preliminära slutsatser och som inte får vara kortare än 21 dagar.
Ändring 247
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3
3.  Kommissionen får endast grunda sina beslut på invändningar som berörda ekonomiska aktörer och organisationer som företräder de berörda ekonomiska aktörerna har kunnat yttra sig om.
3.  Kommissionen får endast grunda sina beslut på invändningar som berörda ekonomiska aktörer har kunnat yttra sig om.
Ändring 248
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4
4.  Den rätt till försvar som tillkommer den berörda ekonomiska aktören eller de organisationer som företräder de berörda ekonomiska aktörerna ska respekteras fullt ut i alla förfaranden. Den berörda ekonomiska aktören eller de organisationer som företräder de berörda ekonomiska aktörerna ska ha rätt att få tillgång till kommissionens handlingar i enlighet med villkoren för ett framförhandlat utlämnande av uppgifter, med förbehåll för de ekonomiska aktörernas legitima intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Rätten till tillgång till handlingar i ärendet ska inte omfatta konfidentiell information och interna handlingar hos kommissionen eller medlemsstaternas myndigheter. Framför allt ska rätten till tillgång till handlingar i ärendet inte omfatta skriftväxling mellan kommissionen och medlemsstaternas myndigheter. Detta ska inte hindra kommissionen från att röja eller använda information som är nödvändig för att bevisa en överträdelse.
4.  Den rätt till försvar som tillkommer den berörda ekonomiska aktören ska respekteras fullt ut i alla förfaranden. Den berörda ekonomiska aktören ska ha rätt att få tillgång till kommissionens handlingar i enlighet med villkoren för ett framförhandlat utlämnande av uppgifter, med förbehåll för de ekonomiska aktörernas legitima intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Rätten till tillgång till handlingar i ärendet ska inte omfatta konfidentiell information och interna handlingar hos kommissionen eller medlemsstaternas myndigheter. Framför allt ska rätten till tillgång till handlingar i ärendet inte omfatta skriftväxling mellan kommissionen och medlemsstaternas myndigheter. Detta ska inte hindra kommissionen från att röja eller använda information som är nödvändig för att bevisa en överträdelse.
Ändring 249
Förslag till förordning
Artikel 32 – rubriken
Samordnad fördelning av strategiska reserver
Solidaritet och samordnad fördelning av strategiska reserver
Ändring 250
Förslag till förordning
Artikel 32 – stycke -1 (nytt)
-1.   Om en eller flera medlemsstater lider brist på krisnödvändiga varor och tjänster får de berörda medlemsstaterna underrätta kommissionen om detta och ange nödvändiga kvantiteter och all annan relevant information. Kommissionen ska vidarebefordra informationen till alla behöriga myndigheter och effektivisera samordningen av medlemsstaternas svar.
Ändring 251
Förslag till förordning
Artikel 32
Om de strategiska reserver som medlemsstaterna byggt upp i enlighet med artikel 12 visar sig vara otillräckliga för att tillgodose behoven i samband med krissituationen på den inre marknaden får kommissionen, med beaktande av yttrandet från den rådgivande gruppen, rekommendera medlemsstaterna att fördela de strategiska reserverna på ett målinriktat sätt, när så är möjligt, med beaktande av behovet av att inte ytterligare förvärra störningarna på den inre marknaden, inklusive i geografiska områden som är särskilt drabbade av sådana störningar, och i enlighet med principerna om nödvändighet, proportionalitet och solidaritet, och fastställa den mest ändamålsenliga användningen av reserver i syfte att avhjälpa krissituationen på den inre marknaden.
Om de strategiska reserver som medlemsstaterna byggt upp i enlighet med artikel 8a visar sig vara otillräckliga för att tillgodose behoven i samband med krissituationen på den inre marknaden får kommissionen, med vederbörlig hänsyn till yttrandet från nämnden, rekommendera medlemsstaterna att fördela de strategiska reserverna på ett målinriktat sätt, när så är möjligt, med beaktande av behovet av att inte ytterligare förvärra störningarna på den inre marknaden, inklusive i geografiska områden som är särskilt drabbade av sådana störningar, och i enlighet med principerna om nödvändighet, proportionalitet och solidaritet, och fastställa den mest ändamålsenliga användningen av reserver i syfte att avhjälpa krissituationen på den inre marknaden.
Ändring 252
Förslag till förordning
Artikel 33 – rubriken
Åtgärder för att säkerställa tillgången på och försörjningen av krisnödvändiga varor och tjänster
Åtgärder för att säkerställa tillgången på och försörjningen av krisnödvändiga varor eller tjänster
Ändring 253
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1
1.  Kommissionen får, om den anser att det finns en risk för brist på krisnödvändiga varor, rekommendera att medlemsstaterna vidtar särskilda åtgärder för att säkerställa en effektiv omorganisation av leveranskedjor och produktionslinjer och att använda befintliga lager för att så snabbt som möjligt öka tillgången på och försörjningen av krisnödvändiga varor och tjänster.
1.  Kommissionen får, om den anser att det finns en risk för brist på krisnödvändiga varor och tjänster, samt med beaktande av nämndens yttrande, rekommendera att medlemsstaterna vidtar särskilda åtgärder, bland annat för att säkerställa effektiva leveranskedjor och produktionslinjer.
Ändring 254
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led a
a)  främjar ökning av eller nya användningsområden för befintlig produktionskapacitet eller uppbyggnad av ny produktionskapacitet för krisnödvändiga varor,
a)  främjar ökning av eller nya användningsområden för befintlig produktionskapacitet eller uppbyggnad av ny produktionskapacitet för krisnödvändiga varor eller tjänster,
Ändring 255
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led ca (nytt)
ca)  underlättar den fria rörligheten för krisnödvändiga tjänster.
Ändring 256
Förslag till förordning
Del V – rubriken
Upphandling
Offentlig upphandling
Ändring 257
Förslag till förordning
Del V – Kapitel I – rubriken
Kommissionens upphandling av varor och tjänster av strategisk betydelse och krisnödvändiga varor på medlemsstaternas vägnar under bevaknings- och krislägena
Kommissionens offentliga upphandling av varor och tjänster av avgörande betydelse och krisnödvändiga varor och tjänster på medlemsstaternas vägnar under bevaknings- och krislägena
Ändring 258
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1
1.  Två eller fler medlemsstater får begära att kommissionen inleder en upphandling på uppdrag av de medlemsstater som vill företrädas av kommissionen (deltagande medlemsstater) för inköp av varor och tjänster av strategisk betydelse som förtecknas i en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 9.1 eller krisnödvändiga varor och tjänster som förtecknas i en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 14.5.
1.  Två eller fler medlemsstater får begära att kommissionen inleder en upphandling på uppdrag av de medlemsstater som vill företrädas av kommissionen (deltagande medlemsstater) för inköp av varor och tjänster av avgörande betydelse som förtecknas i en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 9.1 eller krisnödvändiga varor och tjänster som förtecknas i en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 14.5.
Ändring 259
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2
2.  Kommissionen ska bedöma nyttan, nödvändigheten och proportionaliteten vad gäller begäran. Om kommissionen avser att inte tillmötesgå begäran ska den underrätta de berörda medlemsstaterna och den rådgivande grupp som avses i artikel 4 och ange skälen till avslaget.
2.  Kommissionen ska i samråd med nämnden och utan dröjsmål bedöma nödvändigheten och proportionaliteten vad gäller begäran som avses i punkt 1. Om kommissionen avser att inte tillmötesgå begäran ska den underrätta de berörda medlemsstaterna och nämnden och ange skälen till avslaget.
Ändring 260
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3
3.  Om kommissionen samtycker till att upphandla på medlemsstaternas vägnar ska den utarbeta ett förslag till ett ramavtal med de deltagande medlemsstaterna som gör det möjligt för kommissionen att upphandla på deras vägnar. I detta avtal ska de närmare villkoren för upphandling på de deltagande medlemsstaternas vägnar enligt punkt 1 anges.
3.  Om kommissionen samtycker till att upphandla på medlemsstaternas vägnar ska den:
a)  Informera alla medlemsstater och nämnden om sin avsikt att genomföra upphandlingsförfarandet och uppmana intresserade medlemsstater att delta.
b)   Utarbeta ett förslag till ett ramavtal med de deltagande medlemsstaterna som gör det möjligt för kommissionen att upphandla på deras vägnar. I detta avtal ska de närmare villkoren för upphandling fastställas, inbegripet praktiska arrangemang, regler för beslutsfattande och föreslagna kvantiteter, på de deltagande medlemsstaternas vägnar.
Ändring 261
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3a (ny)
3a.  Om kommissionen inte kan tilldela kontraktet till en lämplig ekonomisk aktör ska den omedelbart underrätta medlemsstaterna om detta för att ge dem möjlighet att utan dröjsmål inleda sina egna upphandlingsförfaranden.
Ändring 262
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1
1.  I det avtal som avses i artikel 34.3 ska ett förhandlingsmandat fastställas för kommissionen att på de deltagande medlemsstaternas vägnar agera som inköpscentral för relevanta varor och tjänster av strategisk betydelse eller krisnödvändiga varor och tjänster genom ingående av nya avtal.
1.  I det avtal som avses i artikel 34.3 b ska ett förhandlingsmandat fastställas, som ska omfatta element såsom tilldelningskriterier och bedömning av anbud, för kommissionen att på de deltagande medlemsstaternas vägnar agera som inköpscentral för relevanta varor och tjänster av avgörande betydelse eller krisnödvändiga varor och tjänster genom ingående av nya avtal.
Ändring 263
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2
2.  Kommissionen får, i enlighet med avtalet och på de deltagande medlemsstaternas vägnar, ges befogenhet att ingå avtal med ekonomiska aktörer, inklusive enskilda producenter av varor och tjänster av strategisk betydelse eller krisnödvändiga varor och tjänster, vad gäller inköp av sådana varor eller tjänster.
2.  Kommissionen får, i enlighet med avtalet och på de deltagande medlemsstaternas vägnar, ges befogenhet att ingå avtal med ekonomiska aktörer, inklusive enskilda producenter av varor och tjänster av avgörande betydelse eller krisnödvändiga varor och tjänster, vad gäller inköp av sådana varor eller tjänster.
Ändring 264
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3
3.  Företrädare för kommissionen eller experter som utsetts av kommissionen får göra besök på de platser där produktionsanläggningar för relevanta varor av strategisk betydelse eller krisnödvändiga varor ligger.
utgår
Ändring 265
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3a (ny)
3a.   Kommissionen ska uppmana de deltagande medlemsstaterna att utse företrädare som ska delta i förberedandet av upphandlingsförfarandena.
Ändring 266
Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2
2.  Avtalen får innehålla en klausul om att en medlemsstat som inte har deltagit i upphandlingsförfarandet får bli part i avtalet efter det att det har undertecknats, med en detaljerad beskrivning av förfarandet för detta och dess verkningar.
2.  Avtalen ska innehålla en klausul om att en medlemsstat som inte har deltagit i upphandlingsförfarandet, med förbehåll för bifall från majoriteten av de deltagande medlemsstaterna, får bli part i avtalet efter det att det har undertecknats, med en detaljerad beskrivning av förfarandet för detta och dess verkningar.
Ändring 267
Förslag till förordning
Artikel 37
Om det är nödvändigt att genomföra en gemensam upphandling mellankommissionen och en eller flera upphandlande myndigheter från medlemsstaterna i enlighet med reglerna i artikel 165.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 får medlemsstaterna fullt ut förvärva, hyra eller leasa den gemensamt upphandlade kapaciteten.
1.   Kommissionen och en eller flera upphandlande myndigheter från medlemsstaterna får som avtalsslutande parter delta i ett gemensamt upphandlingsförfarande i enlighet med artikel 165.2 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 i syfte att köpa in krisnödvändiga varor eller varor och tjänster av avgörande betydelse inom en rimlig tidsram.
Ändring 268
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1a (ny)
1a.   Deltagandet i det gemensamma upphandlingsförfarandet ska vara öppet för alla medlemsstater och, genom undantag från artikel 165.2 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046, för EFTA-staterna och unionens kandidatländer samt Furstendömet Andorra, Furstendömet Monaco, Republiken San Marino och Vatikanstaten, särskilt när detta uttryckligen föreskrivs i ett bilateralt eller multilateralt avtal.
Ändring 269
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1b (ny)
1b.   Det gemensamma upphandlingsförfarandet ska föregås av ett gemensamt upphandlingsavtal mellan parterna i syfte att fastställa de praktiska arrangemangen för förfarandet och beslutsprocessen när det gäller valet av förfarande, hur bedömningen av anbud ska göras och kriterierna för tilldelning av kontrakt, i enlighet med relevant unionslagstiftning.
Ändring 270
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1c (ny)
1c.   Följande villkor ska gälla för det gemensamma upphandlingsförfarandet:
a)   Det får inte påverka den inre marknadens funktion negativt och får inte utgöra diskriminering eller en begränsning av handeln eller förorsaka snedvridning av konkurrensen.
b)   Det får inte ha någon direkt finansiell inverkan på budgeten för de länder som avses i punkt 1a och som inte deltar i det gemensamma upphandlingsförfarandet.
Ändring 271
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1d (ny)
1d.   Kommissionen ska informera Europaparlamentet om de gemensamma upphandlingsförfaranden som genomförs i enlighet med denna artikel och, på begäran, bevilja tillgång till de kontrakt som slutits till följd av dessa förfaranden, förutsatt att kommersiellt känsliga uppgifter, inbegripet affärshemligheter, affärsförbindelser och unionens intressen skyddas på ett adekvat sätt. Kommissionen ska informera Europaparlamentet om känsliga handlingar i enlighet med artikel 9.7 i förordning (EG) nr 1049/2001.
Ändring 272
Förslag till förordning
Artikel 38
När krisläget för den inre marknaden har aktiverats i enlighet med artikel 14 ska medlemsstaterna samråda med varandra och kommissionen och samordna sina åtgärder med kommissionen och företrädarna för de övriga medlemsstaterna i den rådgivande gruppen innan de inleder upphandling av krisnödvändiga varor och tjänster som förtecknas i en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 14.5 och i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU55.
När krisläget för den inre marknaden har aktiverats i enlighet med artikel 14 ska medlemsstaterna samråda med varandra och kommissionen och samordna sina åtgärder med kommissionen och företrädarna för de övriga medlemsstaterna i nämnden innan de inleder upphandling av krisnödvändiga varor och tjänster som förtecknas i en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 14.5 och i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU55. Nämnden får utfärda rekommendationer om samordningen av dessa åtgärder.
__________________
__________________
55 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
55 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
Ändring 273
Förslag till förordning
Artikel 39
Om krisläget för den inre marknaden har aktiverats i enlighet med artikel 16 och kommissionens upphandling på medlemsstaternas vägnar har inletts i enlighet med artiklarna 34–36 får de deltagande medlemsstaternas upphandlande myndigheter inte upphandla varor eller tjänster som omfattas av sådan upphandling på annat sätt.
Om krisläget för den inre marknaden har aktiverats i enlighet med artikel 14 och kommissionens upphandling på medlemsstaternas vägnar har inletts i enlighet med artiklarna 34–36 får de deltagande medlemsstaternas upphandlande myndigheter inte upphandla varor eller tjänster som omfattas av sådan upphandling på annat sätt, om inte annat föreskrivs i artikel 34.3 a, utom de fall som avses i artikel 34.3a. Alla upphandlingskontrakt som sluts i strid med denna artikel ska betraktas som ogiltiga.
Ändring 274
Förslag till förordning
Artikel 40
Artikel 40
utgår
Skydd av personuppgifter
1.  Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas skyldigheter i samband med deras behandling av personuppgifter enligt förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG om integritet och elektronisk kommunikation, eller kommissionens och i tillämpliga fall andra unionsinstitutioners och unionsorgans skyldigheter i samband med deras behandling av personuppgifter enligt förordning (EU) 2018/1725 inom ramen för deras ansvarsområden.
2.  Personuppgifter får inte behandlas eller vidarebefordras utom i de fall där det är helt nödvändigt för tillämpningen av denna förordning. I sådana fall ska villkoren i förordning (EU) 2016/679 och förordning (EU) 2018/1725 gälla enligt vad som är tillämpligt.
3.  Om behandlingen av personuppgifter inte är absolut nödvändig för fullgörandet av de mekanismer som fastställs i denna förordning ska personuppgifterna anonymiseras på ett sådant sätt att den registrerade inte kan identifieras.
Ändring 275
Förslag till förordning
Del Va (ny)
Del Va
Digitala verktyg
Ändring 276
Förslag till förordning
Artikel 41 – rubriken
Digitala verktyg
Allmänna bestämmelser om digitala verktyg
Ändring 277
Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1
Kommissionen och medlemsstaterna får ta fram interoperabla digitala verktyg eller it-infrastrukturer som stöder målen för denna förordning. Sådana verktyg eller infrastrukturer får utvecklas även när det inte råder en krissituation på den inre marknaden.
1.  Senast ... [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen och medlemsstaterna ta fram, underhålla och regelbundet uppdatera interoperabla digitala verktyg eller it-infrastrukturer som stöder målen för denna förordning. Sådana verktyg eller infrastrukturer ska utvecklas även när det inte råder en krissituation på den inre marknaden så att de kan användas som svarsåtgärder i eventuella framtida krissituationer på ett snabbt och effektivt sätt. De ska bland annat omfatta standardiserade, säkra och effektiva digitala verktyg för säker insamling och utbyte av information vid tillämpning av artikel 7a, realtidsinformation om nationella begränsningar enligt artikel 41a, snabbspår enligt artikel 41b och den plattform för berörda parter som avses i artikel 41c.
Ändring 278
Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 2
Kommissionen ska fastställa de tekniska aspekterna av sådana verktyg eller infrastrukturer genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 42.2.
2.   Kommissionen ska fastställa de tekniska aspekterna av sådana verktyg eller infrastrukturer genom genomförandeakter och om möjligt använda befintliga it-verktyg eller portaler, såsom Your Europe. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 42.2.
Ändring 279
Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna ska regelbundet utbyta information både med kommissionen och sinsemellan om alla frågor som faller inom tillämpningsområdet för denna förordning via en säker kommunikationskanal.
Ändring 280
Förslag till förordning
Artikel 41a (ny)
Artikel 41a
Realtidsinformation om nationella begränsningar
Kommissionen ska inrätta en särskild offentlig webbplats med information från medlemsstaterna om de nationella begränsningar som föreskrivs i medlemsstaternas lagar eller andra författningar och som meddelats kommissionen i enlighet med artikel 19, inbegripet information om deras omfattning och varaktighet. Den särskilda offentliga webbplatsen ska innehålla en interaktiv karta med relevant realtidsinformation om dessa nationella begränsningar.
Ändring 281
Förslag till förordning
Artikel 41b (ny)
Artikel 41b
Snabbspår
1.  Kommissionen ska inrätta snabbspår som syftar till att underlätta den fria rörligheten för varor, tjänster och arbetstagare, särskilt krisnödvändiga varor och tjänster. Kommissionen ska tillhandahålla relevanta mallar eller enhetliga digitala anmälnings-, registrerings- eller tillståndsformulär för gränsöverskridande verksamhet, särskilt för yrkesmässiga tjänster inom hälso- och sjukvård, installation, underhåll och reparation, byggverksamhet och livsmedel och jordbruk, i syfte att påskynda förfarandena för anmälan, registrering eller tillstånd, inbegripet erkännande av yrkeskvalifikationer eller utstationering av arbetstagare. Dessa mallar eller digitala formulär ska vara kostnadsfria, tillgängliga på alla unionens officiella språk och giltiga i alla medlemsstater.
2.  Om medlemsstaterna i vederbörligen motiverade fall och i enlighet med relevant unionsrätt har infört gränsrestriktioner ska kommissionen ange vilka gränsövergångar med snabbspår som har inrättats, däribland information i realtid när så är möjligt för att underlätta den fria rörligheten för varor, tjänster och personer.
Ändring 282
Förslag till förordning
Artikel 41c (ny)
Artikel 41c
Plattform för berörda parter avseende krissituationer och resiliens
1.  Kommissionen ska inrätta en plattform för berörda parter för att underlätta sektorspecifika dialoger och partnerskap genom att sammanföra de viktigaste berörda parterna, nämligen företrädare för ekonomiska aktörer, arbetsmarknadens parter, forskare och det civila samhället. Plattformen ska syfta till att uppmuntra ekonomiska aktörer att utarbeta frivilliga färdplaner som svar på en krissituation på den inre marknaden. Plattformen ska i synnerhet tillhandahålla en funktion som gör det möjligt för berörda parter att
a)  ange de frivilliga åtgärder som krävs för att framgångsrikt reagera på en krissituation på den inre marknaden,
b)  tillhandahålla vetenskaplig rådgivning, yttranden eller rapporter om krisrelaterade frågor,
c)  bidra till utbyte av information och bästa praxis.
2.  Kommissionen och nämnden ska vid genomförandet av denna förordning beakta resultaten av de sektorsspecifika dialogerna och partnerskapen samt alla relevanta synpunkter från berörda parter i enlighet med punkt 1.
Ändring 283
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1
1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté för krisinstrumentet för den inre marknaden. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté för krissituationer och resiliens på den inre marknaden. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
Ändring 284
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3a (ny)
3a.  Innan en genomförandeakt antas i enlighet med denna förordning, och med beaktande av dess brådskande karaktär, ska kommissionen offentliggöra ett utkast till lagstiftningsakt och uppmana alla berörda parter att inkomma med synpunkter inom en rimlig tidsfrist.
Ändring 285
Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den dag då detta direktiv träder i kraft eller ett annat datum som fastställs av medlagstiftarna.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 286
Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 5a (ny)
5a.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 287
Förslag till förordning
Artikel 44 – rubriken
Rapport och översyn
Rapport, översyn och utvärdering
Ändring 288
Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1
1.  Senast den [Publikationsbyrån: för in datum = fem år efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart femte år ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur systemet för beredskapsplanering, bevakning och krishanteringsåtgärder avseende den inre marknaden fungerar och vid behov föreslå förbättringar, i tillämpliga fall tillsammans med relevanta lagstiftningsförslag.
1.  Senast den [Publikationsbyrån: för in datum = fem år efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år ska kommissionen göra en utvärdering av förordningens effektivitet och lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska framför allt innehålla en utvärdering av
a)  nämndens arbete, även i förhållande till det arbete som utförs av andra relevanta krishanteringsorgan på unionsnivå,
b)  stresstester, utbildning och krisprotokoll som avses i denna förordning,
c)  de kriterier för aktivering av krisläget som avses i artikel 13,
d)  de digitala verktyg som införts i enlighet med del Va.
Rapporten ska i tillämpliga fall åtföljas av relevanta lagstiftningsförslag.
Ändring 289
Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1a (ny)
1a.  Kommissionen ska efter varje avaktivering av krisläget lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om hur krishanteringssystemet fungerar och vid behov komma med förbättringsförslag. Rapporten ska särskilt utvärdera nödåtgärdernas inverkan på de grundläggande rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, nämligen näringsfriheten, friheten att söka arbete och rätten att arbeta samt förhandlingsrätten och rätten till kollektiva åtgärder, inbegripet strejkrätten.
Ändring 290
Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2a (ny)
2a.  Vid tillämpning av punkt 1 ska nämnden och medlemsstaternas behöriga myndigheter på begäran tillhandahålla kommissionen all tillgänglig information.
Ändring 291
Förslag till förordning
Artikel 45 – rubriken
Upphävande
Ändringar av förordning (EG) nr 2679/98
Ändring 292
Förslag till förordning
Artikel 45
Rådets förordning (EG) nr 2679/98 ska upphöra att gälla med verkan från och med den [datum].
Rådets förordning (EG) nr 2679/98 ska ändras enligt följande:
1.  Artikel 2 ska ersättas med följande:
”Denna förordning ska inte på något sätt påverka utövandet av de grundläggande rättigheter som erkänns i medlemsstaterna och på unionsnivå, inklusive rätten att strejka eller att vidta annan åtgärd som omfattas av specifika arbetsmarknadsmodeller i medlemsstaterna, i enlighet med nationell rätt och/eller praxis. Det påverkar inte heller rätten att förhandla om, ingå och tillämpa kollektivavtal eller att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis.”
2.  Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 5a
1.  När det krisläge för den inre marknaden som avses i artikel 14 i förordning .../2023 [rättsakten om krisberedskap och resiliens på den inre marknaden] har aktiverats, ska artiklarna 3, 4 och 5 i denna förordning upphöra att gälla under krislägets varaktighet.
2.  Punkt 1 påverkar inte eventuella skyldigheter som följer av denna förordning före aktiveringen av krisläget i enlighet med [förordningen om rättsakten om krisberedskap och resiliens på den inre marknaden].”
Ändring 293
Förslag till förordning
Artikel 46 – rubriken
Ikraftträdande
Ikraftträdande och tillämpning
Ändring 294
Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 1a (nytt)
Denna förordning ska tillämpas från och med den ... [6 månader efter ikraftträdandet].

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A9-0246/2023).

Senaste uppdatering: 19 december 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy