Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/0347(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0233/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0233/2023

Συζήτηση :

PV 12/09/2023 - 9
CRE 12/09/2023 - 9

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2023 - 7.8
CRE 13/09/2023 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 24/04/2024 - 7.6
CRE 24/04/2024 - 7.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0318
P9_TA(2024)0319

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 601kWORD 182k
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 - Στρασβούργο
Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη
P9_TA(2023)0318A9-0233/2023

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (αναδιατύπωση) (COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Τον Δεκέμβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»40, καθόρισε έναν φιλόδοξο χάρτη πορείας για τον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, με στόχο την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και την προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. Ειδικότερα όσον αφορά τον καθαρό αέρα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει τη δέσμευση για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την καλύτερη ευθυγράμμιση των προτύπων ποιότητας του αέρα της ΕΕ με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Ανακοινώθηκε επίσης η ενίσχυση των διατάξεων σχετικά με την παρακολούθηση, την κατάρτιση μοντέλων και τον εκπόνηση σχεδίων για την ποιότητα του αέρα.
(2)  Τον Δεκέμβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»40, καθόρισε έναν φιλόδοξο χάρτη πορείας για τον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, με στόχο την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και την προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. Ειδικότερα όσον αφορά τον καθαρό αέρα, η Επιτροπή δεσμεύτηκε για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την καλύτερη ευθυγράμμιση των προτύπων ποιότητας του αέρα της ΕΕ με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Ανακοινώθηκε επίσης η ενίσχυση των διατάξεων σχετικά με την παρακολούθηση, την κατάρτιση μοντέλων και τον εκπόνηση σχεδίων για την ποιότητα του αέρα.
__________________
__________________
40 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640.
40 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640).
Τροπολογία 293
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση καθορίζει επίσης ένα όραμα για το έτος 2050, σύμφωνα με το οποίο η ατμοσφαιρική ρύπανση περιορίζεται σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ακολουθηθεί σταδιακή προσέγγιση για τον καθορισμό των υφιστάμενων και των μελλοντικών προτύπων της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, με τη θέσπιση ενδιάμεσων προτύπων για την ποιότητα του αέρα για το έτος 2030 και πέραν αυτού, και με την ανάπτυξη προοπτικής ευθυγράμμισης με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα το αργότερο έως το 2050, με βάση μηχανισμό τακτικής επανεξέτασης που θα λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις. Δεδομένης της σχέσης μεταξύ της μείωσης της ρύπανσης και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, ο μακροπρόθεσμος στόχος για την επίτευξη της φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης θα πρέπει να επιδιωχθεί παράλληλα με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42.
(4)  Το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση καθορίζει επίσης ένα όραμα για το έτος 2050, σύμφωνα με το οποίο η ατμοσφαιρική ρύπανση περιορίζεται σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια φιλόδοξη προσέγγιση για τον καθορισμό των υφιστάμενων και των μελλοντικών προτύπων της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, με τη θέσπιση προτύπων για την ποιότητα του αέρα για το έτος 2035, περιλαμβανομένων ενδιάμεσων προτύπων για την ποιότητα του αέρα για το έτος 2030, και σε τακτά χρονικά διαστήματα πέραν αυτού, και με την ανάπτυξη προοπτικής για συνεχή πλήρη ευθυγράμμιση με τις πλέον επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μηδενικής ρύπανσης το αργότερο έως το 2050, με βάση μηχανισμό τακτικής επανεξέτασης που θα λαμβάνει υπόψη τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία. Δεδομένης της σχέσης μεταξύ της μείωσης της ρύπανσης και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, ο μακροπρόθεσμος στόχος για την επίτευξη της φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης θα πρέπει να επιδιωχθεί παράλληλα με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42.
__________________
__________________
42 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα») (ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1).
42 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα») (ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1).
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Τον Σεπτέμβριο του 2021 ο ΠΟΥ δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, οι οποίες βασίζονται σε ολοκληρωμένη σύνθεση των επιστημονικών στοιχείων που αποδεικνύουν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Στα συμπεράσματα των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών τονίζεται συγκεκριμένα η σημασία της μείωσης της συγκέντρωσης ρύπων σε κάθε επίπεδο ενώ τονίζονται και τα σαφή οφέλη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον που έχουν οι δράσεις αυτές. Η παρούσα οδηγία λαμβάνει υπόψη την πλέον πρόσφατη επιστημονική αντίληψη και την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν πλήρως τα ενωσιακά πρότυπα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα με τις πλέον πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, προκειμένου να επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Τα κοινωνικά οφέλη της συνεχούς και αποτελεσματικότερης μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης υπερτερούν κατά πολύ του σχετικού κόστους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, το ετήσιο άμεσο κόστος της συμμόρφωσης με διάφορα σενάρια πολιτικής που αναλύθηκαν στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα οδηγία κυμαίνεται μεταξύ 3,3 δισ. EUR και 7 δισ. EUR, ενώ τα χρηματικά οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον κυμαίνονται μεταξύ 36 δισ. EUR και 130 δισ. EUR το 2030, καταδεικνύοντας έτσι ότι τα οφέλη της πολιτικής για την ποιότητα του αέρα υπερέβησαν κατά πολύ το κόστος εφαρμογής. Από το 2000, οι εκπομπές που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα στην Ένωση μειώνονται σταθερά χάρη στην ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Κατά τη λήψη των σχετικών μέτρων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την επίτευξη του στόχου μηδενικής ρύπανσης όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να εμπνέονται από την «αρχή της προφύλαξης» και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» που θεσπίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από την αρχή του «μη βλάπτειν» της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνουν υπόψη: τη συμβολή της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στη δημόσια υγεία, την ποιότητα του περιβάλλοντος, την ευζωία των πολιτών, την ευημερία της κοινωνίας, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας· την ενεργειακή μετάβαση, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας· επισιτιστική ασφάλεια και οικονομική προσιτότητα των τροφίμων· την ανάπτυξη βιώσιμων και έξυπνων συστημάτων κινητικότητας και μεταφορών· τον αντίκτυπο των αλλαγών συμπεριφοράς· τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των κρατών μελών με γνώμονα τις οικονομικές τους δυνατότητες, τις εθνικές περιστάσεις, όπως τις ιδιαιτερότητες των νησιών, και την ανάγκη διαχρονικής σύγκλισης· την ανάγκη να καταστεί ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη η μετάβαση μέσω κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης· τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, και ιδίως τα πορίσματα που δημοσιεύει o ΠΟΥ· την ανάγκη ενσωμάτωσης των κινδύνων που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση στις αποφάσεις για τις επενδύσεις και τον σχεδιασμό· την οικονομική αποδοτικότητα και την τεχνολογική ουδετερότητα στην επίτευξη μειώσεων εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και τη διαχρονική εξέλιξη της περιβαλλοντικής ακεραιότητας και του επιπέδου φιλοδοξίας.
(5)  Κατά τη λήψη των σχετικών μέτρων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την επίτευξη του στόχου μηδενικής ρύπανσης όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να εμπνέονται από την «αρχή της προφύλαξης», την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και την «αρχή της πρόληψης και της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος στην πηγή» που θεσπίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρχή του «μη βλάπτειν» της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας καθώς και από τον σεβασμό του ανθρώπινου δικαιώματος σε καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον. Θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνουν υπόψη: τη συμβολή της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στη δημόσια υγεία, την ποιότητα του περιβάλλοντος και την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων, την ευημερία των πολιτών, την ισότητα και την προστασία των ευαίσθητων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και πληθυσμών, τις δαπάνες για υπηρεσίες υγείας, την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, την ευημερία της κοινωνίας, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας· την ενεργειακή μετάβαση, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας· επισιτιστική ασφάλεια και οικονομική προσιτότητα των τροφίμων· την ανάπτυξη βιώσιμων και έξυπνων συστημάτων κινητικότητας και μεταφορών και των σχετικών υποδομών· τον αντίκτυπο των αλλαγών συμπεριφοράς· τον αντίκτυπο των δημοσιονομικών πολιτικών· τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των κρατών μελών με γνώμονα τις οικονομικές τους δυνατότητες, τις εθνικές περιστάσεις, όπως τις ιδιαιτερότητες των νησιών, και την ανάγκη διαχρονικής σύγκλισης· την ανάγκη να καταστεί η μετάβαση ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μέσω κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων και για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας· τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, και ιδίως τα πορίσματα που δημοσιεύει o ΠΟΥ· την ανάγκη ενσωμάτωσης των κινδύνων που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση στις αποφάσεις για τις επενδύσεις και τον σχεδιασμό· την οικονομική αποδοτικότητα, τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις και την τεχνολογική ουδετερότητα στην επίτευξη μειώσεων εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων· και τη διαχρονική εξέλιξη της περιβαλλοντικής ακεραιότητας και του επιπέδου φιλοδοξίας, με γνώμονα την αρχή της μη υποβάθμισης που προβλέπεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Η παρούσα οδηγία συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ιδίως των ΣΒΑ 3, 7, 10, 11 και 13.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Το όγδοο γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2022/591 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 6 Απριλίου 202243, θεσπίζει τον στόχο της επίτευξης μη τοξικού περιβάλλοντος για την προστασία της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων, των ζώων και των οικοσυστημάτων από κινδύνους που συνδέονται με το περιβάλλον και αρνητικές επιπτώσεις και, για τον σκοπό αυτό, ορίζει ότι απαιτείται περαιτέρω βελτίωση των μεθόδων παρακολούθησης, καλύτερη ενημέρωση του κοινού και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό κατευθύνει τους στόχους που θέτει η παρούσα οδηγία.
(6)  Το όγδοο γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2022/591 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 6 Απριλίου 2022, θεσπίζει ως έναν από τους στόχους προτεραιότητας την επίτευξη μη τοξικού περιβάλλοντος για την προστασία της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων, των ζώων και των οικοσυστημάτων από κινδύνους που συνδέονται με το περιβάλλον και αρνητικές επιπτώσεις και, για τον σκοπό αυτό, ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι απαιτείται περαιτέρω βελτίωση των μεθόδων παρακολούθησης, βελτίωση του διασυνοριακού συντονισμού, καλύτερη ενημέρωση του κοινού και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό κατευθύνει τους στόχους που θέτει η παρούσα οδηγία.
__________________
__________________
43 Απόφαση (ΕΕ) 2022/591 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2022, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 (ΕΕ L 114 της 12.4.2022, σ. 22).
43 Απόφαση (ΕΕ) 2022/591 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2022, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 (ΕΕ L 114 της 12.4.2022, σ. 22).
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τους ρύπους, τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Με βάση την επανεξέταση, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας του αέρα εξακολουθούν να είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας. Η πρώτη επανεξέταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 31/12/2028 προκειμένου να αξιολογηθεί το κατά πόσον τα πρότυπα ποιότητας του αέρα πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία.
(7)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά τα επιστημονικά στοιχεία που σχετίζονται με τους ρύπους, τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, το περιβαλλοντικό κόστος και τις συμπεριφορικές, φορολογικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Με βάση την επανεξέταση, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας του αέρα εξακολουθούν να είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας. Η πρώτη επανεξέταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 31/12/2028 προκειμένου να αξιολογηθεί το κατά πόσον τα πρότυπα ποιότητας του αέρα πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά τη συμβολή της ενωσιακής νομοθεσίας για τον καθορισμό προτύπων εκπομπών για τις πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην επίτευξη των προτύπων ποιότητας του αέρα που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία και, όπου απαιτείται, να προτείνει πρόσθετα ενωσιακά μέτρα.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Θα πρέπει να εφαρμόζονται εφαρμογές εκπόνησης μοντέλων προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα ερμηνείας των στοιχείων του εκάστοτε σημείου ως προς τη γεωγραφική κατανομή της συγκέντρωσης, να διευκολύνεται ο εντοπισμός παραβιάσεων των προτύπων ποιότητας του αέρα, καθώς και να ενημερώνονται τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα και η τοποθέτηση σημείων δειγματοληψίας. Εκτός από τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, για σκοπούς παρακολούθησης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αξιοποιούν προϊόντα πληροφόρησης και συμπληρωματικά μέσα (π.χ. τακτικές εκθέσεις αξιολόγησης και εκτίμησης της ποιότητας, διαδικτυακές εφαρμογές πολιτικής), τα οποία παρέχονται από το σκέλος γεωσκόπησης του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ, και συγκεκριμένα την υπηρεσία παρακολούθησης της ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS).
(10)  Κατά περίπτωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται εφαρμογές εκπόνησης μοντέλων προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα ερμηνείας των στοιχείων του εκάστοτε σημείου ως προς τη γεωγραφική κατανομή της συγκέντρωσης ρύπων, να διευκολύνεται ο εντοπισμός παραβιάσεων των προτύπων ποιότητας του αέρα, καθώς και να ενημερώνονται τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα, οι χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα και η τοποθέτηση σημείων δειγματοληψίας . Εκτός από τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, για σκοπούς παρακολούθησης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αξιοποιούν προϊόντα πληροφόρησης και συμπληρωματικά μέσα (π.χ. τακτικές εκθέσεις αξιολόγησης και εκτίμησης της ποιότητας, διαδικτυακές εφαρμογές πολιτικής), τα οποία παρέχονται από το σκέλος γεωσκόπησης του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ, και συγκεκριμένα την υπηρεσία παρακολούθησης της ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS).
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Είναι σημαντικό να παρακολουθούνται οι ρύποι που προκαλούν νέες ανησυχίες, όπως τα υπέρλεπτα σωματίδια, η αιθάλη και ο στοιχειακός άνθρακας, καθώς και η αμμωνία και το οξειδωτικό δυναμικό των αιωρούμενων σωματιδίων, προκειμένου να υποστηριχθεί η επιστημονική κατανόηση των επιπτώσεών τους στην υγεία και το περιβάλλον, όπως συνιστάται από τον ΠΟΥ.
(11)  Είναι σημαντικό να παρακολουθούνται οι ρύποι που προκαλούν νέες ανησυχίες, όπως τα υπέρλεπτα σωματίδια, η αιθάλη και ο στοιχειακός άνθρακας, καθώς και η αμμωνία και το οξειδωτικό δυναμικό των αιωρούμενων σωματιδίων, προκειμένου να υποστηριχθεί η επιστημονική κατανόηση των επιπτώσεών τους στην υγεία και το περιβάλλον, όπως συνιστάται από τον ΠΟΥ και με σκοπό τον καθορισμό οριακών τιμών για αυτά στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας το 2028. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά άλλους ρύπους που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και να αξιολογεί την ανάγκη επέκτασης των διατάξεών της στους εν λόγω ρύπους.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Χρειάζονται αναλυτικές μετρήσεις για τα σωματίδια σε αγροτικές μη εκτεθειμένες τοποθεσίες ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι επιπτώσεις του συγκεκριμένου ρύπου και να αναπτυχθούν κατάλληλες πολιτικές. Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να συμφωνούν με τις αντίστοιχες του προγράμματος συνεργασίας για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίμηση της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση των ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη (EMEP) οι οποίες καθιερώθηκαν με τη σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση του 1979, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 81/462/ΕΟΚ της 11ης Ιουνίου 198144, και τα πρωτόκολλά της, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του τροποσφαιρικού όζοντος του 1999, το οποίο αναθεωρήθηκε το 2012.
(12)  Χρειάζονται αναλυτικές μετρήσεις για τα σωματίδια, την αιθάλη, τον υδράργυρο και την αμμωνία σε αγροτικές μη εκτεθειμένες τοποθεσίες ώστε να κατανοηθούν καλύτερα η διασυνοριακή συμβολή και οι επιπτώσεις των εν λόγω ρύπων και να αναπτυχθούν κατάλληλες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής θέσπισης οριακών τιμών, τιμών-στόχων ή κρίσιμων επιπέδων. Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να συμφωνούν με τις αντίστοιχες του προγράμματος συνεργασίας για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίμηση της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση των ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη (EMEP) οι οποίες καθιερώθηκαν με τη σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση του 1979, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 81/462/ΕΟΚ της 11ης Ιουνίου 198144, και τα πρωτόκολλά της, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του τροποσφαιρικού όζοντος του 1999, το οποίο αναθεωρήθηκε το 2012.
__________________
__________________
44 Απόφαση 81/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 1981, για τη σύναψη της σύμβασης για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση (ΕΕ L 171 της 27.6.1981, σ. 11).
44 Απόφαση 81/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 1981, για τη σύναψη της σύμβασης για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση (ΕΕ L 171 της 27.6.1981, σ. 11).
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Για να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον γενικότερα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταπολεμηθούν οι εκπομπές ρύπων στην πηγή και να εντοπισθούν και εφαρμοσθούν τα αποτελεσματικότερα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις εκπομπές από τη γεωργία, τις βιομηχανίες, τις μεταφορές και την παραγωγή ενέργειας. Γι’ αυτόν το λόγο θα πρέπει να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι εκπομπές επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων, θέτοντας παράλληλα κατάλληλα πρότυπα για τον ατμοσφαιρικό αέρα που να λαμβάνουν υπόψη τα αντίστοιχα πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τα προγράμματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
(15)  Για να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον γενικότερα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταπολεμηθούν οι εκπομπές ρύπων στην πηγή και να εντοπισθούν και εφαρμοσθούν τα αποτελεσματικότερα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις εκπομπές από τη γεωργία, τις βιομηχανίες, τις μεταφορές, τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης και την παραγωγή ενέργειας. Η σχετική νομοθεσία της Ένωσης, όπως οι νομοθετικές διατάξεις για τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών οχημάτων ή για τις βιομηχανικές εκπομπές, έχει καθοριστική σημασία για την περαιτέρω μείωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα. Γι’ αυτόν το λόγο θα πρέπει να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι εκπομπές επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων, θέτοντας παράλληλα κατάλληλα πρότυπα για τον ατμοσφαιρικό αέρα με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία που δημοσιεύονται στις πλέον επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα και σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση για το 2050.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)
(15β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη συνοχή κάθε σχετικού σχεδίου μέτρου ή νομοθετικής πρότασης, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών προτάσεων, με τα πρότυπα ποιότητας του αέρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία πριν από την έγκριση, και να συμπεριλάβει την εν λόγω αξιολόγηση στην εκτίμηση επιπτώσεων που τυχόν συνοδεύει τα εν λόγω μέτρα ή προτάσεις, και δημοσιοποιεί το συμπέρασμα της αξιολόγησης αυτής κατά τον χρόνο της έγκρισης. Η Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να ευθυγραμμίσει τα σχέδια μέτρων και τις νομοθετικές προτάσεις της με τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Σε περίπτωση μη ευθυγράμμισης, η Επιτροπή θα πρέπει να αναφέρει τους λόγους της στο πλαίσιο της αξιολόγησης της συνέπειας.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)
(15γ)  Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων για τις οποίες ευθύνεται ο τομέας των μεταφορών συνιστούν ιδιαίτερο κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων που ζουν σε αστικές περιοχές και κοντά σε συγκοινωνιακούς κόμβους. Επομένως, τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και να επενδύσουν σε τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών και μέτρα που επιτρέπουν τη στροφή προς ενεργά, συλλογικά και βιώσιμα συστήματα μεταφορών, καθώς και τη δημιουργία χώρων πρασίνου και πεζών στις πόλεις με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της οδικής συμφόρησης, ιδίως στις αστικές περιοχές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2020, με τίτλο «Στρατηγική βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας — οι ευρωπαϊκές μεταφορές σε τροχιά για το μέλλον». Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, ιδίως υποδομών ηλεκτρικής επαναφόρτισης ελαφρών και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων της ποιότητας των υποδομών μεταφορών για τον εντοπισμό των περιοχών που χρήζουν αποσυμφόρησης και βελτιστοποίησης των υποδομών, και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, με τη στήριξη της ενωσιακής χρηματοδότησης, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 δ (νέα)
(15δ)  Η ατμοσφαιρική ρύπανση από τις θαλάσσιες μεταφορές και μόνο ευθύνεται για 50 000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην Ένωση. Παρόλο που το πιο επιζήμιο καυσαέριο που παράγεται από τις θαλάσσιες μεταφορές είναι το διοξείδιο του θείου, δεν θα πρέπει να αγνοούμε και το NOx. Οι επιπτώσεις των θαλάσσιων μεταφορών στο περιβάλλον και στις παράκτιες κοινότητες, όσον αφορά τόσο την οικοσυστημική ζημία όσο και τη δημόσια υγεία, θα μπορούσαν να αμβλυνθούν με τον ολοκληρωμένο εξηλεκτρισμό των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και των αστικών θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και με τις απαιτήσεις για μηδενικές εκπομπές και υποδομές αγκυροβολίας. Επιπλέον, η ολοκληρωμένη κάλυψη του θαλάσσιου χώρου της Ένωσης στην περιοχή ελέγχου των εκπομπών θείου (SECA) και στις ζώνες ελέγχου των εκπομπών αζώτου (NECA) θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους λιμένες και τις πόλεις-λιμένες, καθώς και στα ύδατα της Ένωσης.
__________________
Brandt, J., Silver, J. D., και Frohn, L. M., «Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the National Level using the EVA Model System. CEEH Scientific Report No 3» (Αξιολόγηση του εξωτερικού κόστους για την υγεία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εθνικό επίπεδο με χρήση του μοντέλου EVA. Επιστημονική έρευνα CEEH αριθ. 3), 2011.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου, τα αιωρούμενα σωματίδια, ο μόλυβδος, το βενζόλιο, το μονοξείδιο του άνθρακα, το αρσενικό, το κάδμιο, το νικέλιο, ορισμένοι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και το όζον έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον είναι αποτέλεσμα των συγκεντρώσεων στον ατμοσφαιρικό αέρα.
(16)  Επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου, τα αιωρούμενα σωματίδια, ο μόλυβδος, το βενζόλιο, το μονοξείδιο του άνθρακα, το αρσενικό, το κάδμιο, το νικέλιο, ορισμένοι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και το όζον έχουν μια σειρά σοβαρών δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόωρο θάνατο, και ότι δεν έχει προσδιοριστεί όριο κάτω από το οποίο οι εν λόγω ουσίες δεν συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Οι ουσίες αυτές βλάπτουν τα περισσότερα ανθρώπινα όργανα και συνδέονται με πολλές εξασθενητικές παθήσεις, όπως το άσθμα στην παιδική ηλικία και στους ενήλικες, οι καρδιαγγειακές νόσοι, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η πνευμονία, το εγκεφαλικό, ο διαβήτης, ο καρκίνος του πνεύμονα, η μειωμένη γνωστική ανάπτυξη και η άνοια. Οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον είναι αποτέλεσμα των συγκεντρώσεων στον ατμοσφαιρικό αέρα και της απόθεσης.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Παρά το γεγονός δε ότι αποτελεί ένα καθολικό πρόβλημα που επηρεάζει όλους τους ανθρώπους, εντούτοις δεν διατρέχουν όλοι τον ίδιο βαθμό κινδύνου καθώς ορισμένες ομάδες ανθρώπων κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν σοβαρά από ό,τι άλλοι άνθρωποι. Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα με ειδικές προϋπάρχουσες παθήσεις (π.χ. αναπνευστικές ή καρδιαγγειακές παθήσεις), οι έγκυες γυναίκες, τα νεογνά, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα που ζουν με αναπηρία ή έχουν ανεπαρκή πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, καθώς και οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο επάγγελμά τους, φαίνεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως τονίζεται από μελέτες που συνδέουν την ατμοσφαιρική ρύπανση με τη μειωμένη γνωστική απόδοση των ηλικιωμένων και υποδηλώνουν ότι η κακή ποιότητα του αέρα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα παιδιά. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και να προστατεύονται. Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει τον αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας και τις ειδικές ανάγκες των ευαίσθητων πληθυσμών και των ευάλωτων ομάδων όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας που οφείλονται στη μολυσμένη ατμόσφαιρα.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)
(16β)  Παρόλο που η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον σε όλα τα κράτη μέλη και για όλες τις κοινωνικές ομάδες, εντούτοις υπάρχουν πολλά στοιχεία σχετικά με τη συσχέτιση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης με την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα οποία καταδεικνύουν συγκεκριμένα ότι η υγεία των ατόμων χαμηλότερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης τείνει να επηρεάζεται περισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύπανση απ’ ό, τι η υγεία του γενικού πληθυσμού λόγω τόσο της μεγαλύτερης έκθεσής τους όσο και της μεγαλύτερης ευπάθειάς τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες αυτούς κατά την κατάρτιση, την εφαρμογή ή την επικαιροποίηση των σχεδίων τους και των χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κοινωνικές πτυχές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να μειωθούν στο ελάχιστο οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των μέτρων που λαμβάνονται.
__________________
Άνιση έκθεση και άνισες επιπτώσεις: κοινωνική ευπάθεια στην ατμοσφαιρική ρύπανση, τον θόρυβο και τις ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2018.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Η μέση έκθεση του πληθυσμού σε ρύπους με τη μεγαλύτερη τεκμηριωμένη επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία – τα λεπτά σωματίδια ΑΣ2,5) και το διοξείδιο του αζώτου (NO2) – θα πρέπει να μειωθεί, με βάση τις συστάσεις του ΠΟΥ. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης για τους εν λόγω ρύπους, επιπλέον των οριακών τιμών.
(18)  Η μέση έκθεση του πληθυσμού σε ρύπους με τη μεγαλύτερη τεκμηριωμένη επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία – τα λεπτά σωματίδια ΑΣ2,5) και το διοξείδιο του αζώτου (NO2) – θα πρέπει να μειωθεί, με βάση τις πλέον επικαιροποιημένες συστάσεις του ΠΟΥ. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης για τους εν λόγω ρύπους, επιπλέον των οριακών τιμών. Η υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι να υποκαθιστά τις οριακές τιμές που αποδεδειγμένα αποτελούν τα πλέον αποτελεσματικά εφαρμόσιμα πρότυπα μέχρι σήμερα.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Ο έλεγχος καταλληλότητας των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγίες 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ)45 κατέδειξε ότι οι οριακές τιμές είναι αποτελεσματικότερες στη μείωση των συγκεντρώσεων ρύπων από ό,τι οι τιμές στόχοι. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιβλαβείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες και ευάλωτους πληθυσμούς, και το περιβάλλον, θα πρέπει να καθορισθούν οριακές τιμές για τη συγκέντρωση διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου, αιωρούμενων σωματιδίων, μολύβδου, βενζολίου, μονοξειδίου του άνθρακα, αρσενικού, καδμίου, νικελίου και πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα. Το βενζο(a)πυρένιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δείκτης της επικινδυνότητας καρκινογένεσης από πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα.
(19)  Ο έλεγχος καταλληλότητας των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγίες 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ)45 κατέδειξε ότι οι οριακές τιμές είναι αποτελεσματικότερες για τη μείωση των συγκεντρώσεων ρύπων σε σύγκριση με άλλους τύπους προτύπων ποιότητας του αέρα, όπως οι τιμές στόχοι. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιβλαβείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες και ευάλωτους πληθυσμούς, και το περιβάλλον, θα πρέπει να καθορισθούν οριακές τιμές για τη συγκέντρωση διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου, αιωρούμενων σωματιδίων, μολύβδου, βενζολίου, μονοξειδίου του άνθρακα, αρσενικού, καδμίου, νικελίου και πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα. Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική προστασία από επιβλαβείς επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, οι εν λόγω οριακές τιμές θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά βάσει των πλέον πρόσφατων συστάσεων του ΠΟΥ. Το βενζο(a)πυρένιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δείκτης της επικινδυνότητας καρκινογένεσης από πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα.
__________________
__________________
45 Έλεγχος καταλληλότητας των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, της 28ης Νοεμβρίου 2019 (SWD(2019)0427).
45 Έλεγχος καταλληλότητας των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, της 28ης Νοεμβρίου 2019 (SWD(2019)0427).
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Το όζον αποτελεί διασυνοριακό ρύπο που σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα λόγω της εκπομπής πρωτογενών ρύπων, που καλύπτονται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46. Η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας σχετικά με την ποιότητα του αέρα και τους μακροπρόθεσμους στόχους για το όζον, θα εξαρτηθεί από τους στόχους και τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών που προβλέπονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 και, από την εφαρμογή οικονομικώς εύλογων μέτρων και σχεδίων για την ποιότητα του αέρα.
(21)  Το όζον αποτελεί διασυνοριακό ρύπο που σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα λόγω της εκπομπής πρωτογενών ρύπων, μερικοί εκ των οποίων καλύπτονται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46. Το όζον σε επίπεδο εδάφους επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο την ανθρώπινη υγεία, αλλά και τη βλάστηση και τα οικοσυστήματα, με αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών και την ανάπτυξη των δασών, καθώς και την απώλεια βιοποικιλότητας. Η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας σχετικά με την ποιότητα του αέρα και τους μακροπρόθεσμους στόχους για το όζον, θα εξαρτηθεί από τους στόχους και τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών που προβλέπονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 και, από την εφαρμογή οικονομικώς εύλογων μέτρων, χαρτών πορείας και σχεδίων για την ποιότητα του αέρα.
__________________
__________________
46 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).
46 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Οι τιμές-στόχοι για το όζον και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι για την εξασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της έκθεσης στο όζον για την ανθρώπινη υγεία, τη βλάστηση και τα οικοσυστήματα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν υπό το πρίσμα των πλέον πρόσφατων συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
(22)  Οι τιμές-στόχοι για το όζον και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι για την εξασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της έκθεσης στο όζον για την ανθρώπινη υγεία, τη βλάστηση και τα οικοσυστήματα θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά υπό το πρίσμα των πλέον πρόσφατων συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Θα πρέπει να καθορισθούν όρια συναγερμού για το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου, τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5) και το όζον, και όρια ενημέρωσης για το όζον, ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία ολόκληρου του πληθυσμού καθώς και των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων αυτού, από σύντομες εκθέσεις σε υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος. Η υπέρβαση των εν λόγω ορίων θα πρέπει να συνεπάγεται τη διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με τους κινδύνους από την έκθεση στο όζον καθώς και, σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου συναγερμού, την εφαρμογή κατάλληλων βραχυπρόθεσμων μέτρων, εφόσον αυτό ενδείκνυται, με στόχο τη μείωση των επιπέδων ρύπανσης.
(23)  Θα πρέπει να καθορισθούν όρια συναγερμού και ενημέρωσης για το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου, τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5) και το όζον ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία όλου του πληθυσμού, και ειδικά των ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, από σύντομες εκθέσεις σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων. Η υπέρβαση των εν λόγω ορίων θα πρέπει να συνεπάγεται τη διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από την έκθεση στο όζον καθώς και, σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου συναγερμού, την εφαρμογή κατάλληλων βραχυπρόθεσμων μέτρων με στόχο τη μείωση των επιπέδων ρύπανσης. Δεν καθορίζονται όρια συναγερμού και ενημέρωσης για άλλους ρύπους που υπόκεινται σε ρύθμιση, δεδομένου ότι τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις αυτών των ρύπων στην υγεία συνήθως λαμβάνουν υπόψη μόνο τις επιπτώσεις της μακροπρόθεσμης έκθεσης. Σε περίπτωση που προκύψουν επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της βραχυπρόθεσμης στους ρύπους έκθεσης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την ανάγκη θέσπισης ορίων συναγερμού και ενημέρωσης για τους εν λόγω ρύπους.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η κρατούσα κατάσταση όσον αφορά την ποιότητα του αέρα θα πρέπει να διατηρείται όπου είναι ήδη καλή, ή να βελτιώνεται. Όταν υπάρχει κίνδυνος να μην τηρηθούν, ή δεν τηρήθηκαν, τα πρότυπα για την ποιότητα του αέρα που θέτει η παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλαμβάνουν άμεση δράση για να συμμορφωθούν προς τις οριακές τιμές, τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης και τα κρίσιμα επίπεδα και, εφόσον είναι δυνατό, να επιτύχουν τις τιμές-στόχους για το όζον και τους μακροπρόθεσμους στόχους.
(25)  Η κρατούσα κατάσταση όσον αφορά την ποιότητα του αέρα θα πρέπει να διατηρείται όπου είναι ήδη καλή, ή να βελτιώνεται. Όταν υπάρχει κίνδυνος να μην τηρηθούν, ή δεν τηρήθηκαν, τα πρότυπα για την ποιότητα του αέρα που θέτει η παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλαμβάνουν άμεση και συνεχή δράση για να συμμορφωθούν προς τις οριακές τιμές, τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης και τα κρίσιμα επίπεδα και να επιτύχουν τις τιμές-στόχους για το όζον και τους μακροπρόθεσμους στόχους.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Η συμβολή των φυσικών πηγών μπορεί να εκτιμηθεί, αλλά όχι να ελεγχθεί. Κατά συνέπεια, όταν η συμβολή των φυσικών ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα μπορεί να υπολογιστεί με επαρκή ακρίβεια και εφόσον οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε αυτές τις φυσικές συμβολές, είναι δυνατό, υπό τους όρους που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, να μην συνυπολογίζονται κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα και τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης. Οι υπερβάσεις των οριακών τιμών για τα σωματίδια που οφείλονται στη διασκόρπιση άμμου ή αλατιού στους δρόμους τον χειμώνα μπορούν επίσης να μην συνυπολογίζονται στην εκτίμηση αυτή, υπό τον όρο ότι έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων.
(29)  Η συμβολή των φυσικών πηγών μπορεί να εκτιμηθεί αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Κατά συνέπεια, όταν η συμβολή των φυσικών ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα μπορεί να υπολογιστεί με επαρκή ακρίβεια και εφόσον οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε αυτές τις φυσικές συμβολές, οι οποίες είναι πέραν του ελέγχου των κρατών μελών και δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν, να μετριαστούν ή να προληφθούν, είναι δυνατό, υπό τους όρους που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, να μην συνυπολογίζονται κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα και τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης. Οι υπερβάσεις των οριακών τιμών για τα σωματίδια που οφείλονται στη διασκόρπιση άμμου ή αλατιού στους δρόμους τον χειμώνα μπορούν επίσης να μην συνυπολογίζονται στην εκτίμηση αυτή μόνο εφόσον παρέχονται επιστημονικά στοιχεία ότι έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων. Οι αφαιρέσεις των εν λόγω συνεισφορών κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα και τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεών τους στην υγεία.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)
(29α)  Είναι ζωτικής σημασίας να παρακολουθείται συστηματικά η ποιότητα του αέρα κοντά σε κομβικά σημεία ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπου το επίπεδο ρύπανσης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εκπομπές από πηγές βαριάς ρύπανσης που θα μπορούσαν να εκθέσουν τα άτομα και τις πληθυσμιακές ομάδες σε αυξημένους κινδύνους δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκαταστήσουν σημεία δειγματοληψίας στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης της ατμόσφαιρας, όπως λιμένες ή αερολιμένες, με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των επιπτώσεων των εν λόγω πηγών στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Για ζώνες με ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες θα πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα όταν, παρά την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για την καταπολέμηση της ρύπανσης, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά προβλήματα συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες ζώνες και οικισμούς. Κάθε παράταση προθεσμίας για συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό σχέδιο αξιολογούμενο από την Επιτροπή με στόχο να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση εντός της εγκριθείσας παράτασης.
(30)  Για ζώνες με ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες θα πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα όταν, παρά την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για την καταπολέμηση της ρύπανσης, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά προβλήματα συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες ζώνες. Κάθε παράταση προθεσμίας για συγκεκριμένη ζώνη θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό σχέδιο αξιολογούμενο από την Επιτροπή με στόχο να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση εντός της εγκριθείσας παράτασης.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Θα πρέπει να διαμορφωθούν σχέδια για την ποιότητα του αέρα για ζώνες όπου παρατηρείται υπέρβαση των συγκεντρώσεων των ρύπων στον αέρα συγκριτικά προς τις σχετικές οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα, τις τιμές στόχους για το όζον ή τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι οφείλονται σε πολλές και διάφορες πηγές και δραστηριότητες. Για να εξασφαλισθεί η συνέπεια μεταξύ των επιμέρους πολιτικών, τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα θα πρέπει, όπου είναι εφικτό, να συνάδουν σχέδια και τα προγράμματα που εκπονούνται σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/ΕΕ και την οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48, την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 και την οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49.
(31)  Θα πρέπει να διαμορφωθούν σχέδια για την ποιότητα του αέρα για ζώνες όπου παρατηρείται υπέρβαση των συγκεντρώσεων των ρύπων στον αέρα συγκριτικά προς τις σχετικές οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα, τις τιμές στόχους για το όζον ή τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι οφείλονται σε πολλές και διάφορες πηγές και δραστηριότητες. Για να εξασφαλισθεί η συνέπεια μεταξύ των επιμέρους πολιτικών, τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα θα πρέπει, όπου είναι εφικτό, να συνάδουν σχέδια και τα προγράμματα που εκπονούνται σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48, την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 και την οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49.
__________________
__________________
48 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
48 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
49 Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12).
49 Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12).
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)
(31α)   Όπως διευκρινίζεται στη νομολογία του Δικαστηρίου, οι διατάξεις σχετικά με τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα δεν επιτρέπουν την παράταση της προθεσμίας για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας του αέρα. Το γεγονός ότι έχει καταρτιστεί σχέδιο για την ποιότητα του αέρα δεν σημαίνει, από μόνο του, ότι ένα κράτος μέλος έχει παρά ταύτα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του να διασφαλίζει ότι τα επίπεδα των ατμοσφαιρικών ρύπων δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα ποιότητας του αέρα που θεσπίζει η παρούσα οδηγία.
__________________
Απόφαση του Δικαστηρίου της 10ης Νοεμβρίου 2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ιταλικής Δημοκρατίας, C-644/18, ECLI:EU:C:2020:895, σκέψη 154, και απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Νοεμβρίου 2014, ClientEarth κατά The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382, σκέψη 49.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Θα πρέπει επίσης να εκπονηθούν σχέδια για την ποιότητα του αέρα πριν από το 2030, όταν υπάρχει κίνδυνος τα κράτη μέλη να μην τηρήσουν τις οριακές τιμές ή την τιμή στόχο για το όζον έως την εν λόγω ημερομηνία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάλογη μείωση των επιπέδων των ρύπων.
(32)  Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η νομοθεσία της Ένωσης με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία και τις πλέον πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα, η παρούσα οδηγία καθορίζει νέα πρότυπα ποιότητας του αέρα που πρέπει να πληρούνται έως το 2030. Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει, εν αναμονή της προθεσμίας για το 2030 για τις νέες οριακές τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα 1, πίνακας 1, να αναπτύξουν διακριτό τύπο σχεδίου για την ποιότητα του αέρα, τον λεγόμενο χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα, για ζώνες εντός των οποίων οι συγκεντρώσεις ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα υπερβαίνουν τις σχετικές οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα που έχουν καθοριστεί για το 2030. Ο χάρτης πορείας για την ποιότητα του αέρα θα πρέπει να καθορίζει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές και μέτρα για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω οριακές τιμές έως το 2030 το αργότερο. Για λόγους νομικής σαφήνειας, και παρά την ειδική ορολογία που χρησιμοποιείται, ο χάρτης πορείας για την ποιότητα του αέρα θα πρέπει να θεωρείται σχέδιο για την ποιότητα του αέρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 36).
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους όταν, λόγω σημαντικής ρύπανσης που σημειώθηκε σε άλλο κράτος μέλος, το επίπεδο ενός ρύπου έχει υπερβεί ή είναι πιθανόν να υπερβεί οποιαδήποτε οριακή τιμή, τιμή στόχο για το όζον, υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης ή όριο συναγερμού. Εξαιτίας της διασυνοριακής φύσης ορισμένων ρύπων όπως το όζον ή τα σωματίδια, ενδέχεται να απαιτείται ο συντονισμός μεταξύ γειτονικών κρατών μελών κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων για την ποιότητα του αέρα και βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης καθώς και για την ενημέρωση του κοινού. Όταν χρειάζεται, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύσσουν συνεργασία με τρίτες χώρες, αποδίδοντας ιδίως έμφαση στην έγκαιρη συμμετοχή των υποψηφίων χωρών. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως και να καλείται να συνδράμει στην εν λόγω συνεργασία.
(34)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους όταν, λόγω σημαντικής ρύπανσης που σημειώθηκε σε άλλο κράτος μέλος, το επίπεδο ενός ρύπου έχει υπερβεί ή είναι πιθανόν να υπερβεί οποιαδήποτε οριακή τιμή, τιμή στόχο για το όζον, υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης ή όριο συναγερμού. Εξαιτίας της διασυνοριακής φύσης ορισμένων ρύπων όπως το όζον και τα αιωρούμενα σωματίδια, απαιτείται ο άμεσος συντονισμός μεταξύ γειτονικών κρατών μελών κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων για την ποιότητα του αέρα και βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης καθώς και για την ενημέρωση του κοινού το συντομότερο δυνατό. Όταν χρειάζεται, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύσσουν συνεργασία με τρίτες χώρες, αποδίδοντας ιδίως έμφαση στην έγκαιρη συμμετοχή των υποψηφίων χωρών. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως και να καλείται να συνδράμει στην εν λόγω συνεργασία.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να συλλέγουν, να ανταλλάσσουν και να διαδίδουν τις πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του αέρα ώστε να γίνονται καλύτερα κατανοητές οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να αναπτύσσονται οι δέουσες πολιτικές. Επιβάλλεται να γνωστοποιούνται πάραυτα στο κοινό ενημερωμένες πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα όλων των ρύπων που αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης, καθώς και τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα και τα βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης.
(35)  Είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να συλλέγουν, να ανταλλάσσουν και να διαδίδουν τις πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του αέρα ώστε να γίνονται καλύτερα κατανοητές οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να αναπτύσσονται οι δέουσες πολιτικές. Επιβάλλεται να γνωστοποιούνται πάραυτα στο κοινό με συνεκτικό και εύκολα κατανοητό τρόπο ενημερωμένες πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα όλων των ρύπων που αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης , καθώς και τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα, χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα και τα βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)
(35α)  Ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας δείχνει ότι πάνω από το 40 % των ενηλίκων στην Ένωση δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία κοινοποιούνται, κατά περίπτωση, και μέσω μη ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας.
__________________
Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Επιτροπής του 2022 (https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/policies/desi).
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν προκαλείται βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα παράβασης των άρθρων 19, 20 και 21 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα άτομα που θίγονται από τις εν λόγω παραβάσεις είναι σε θέση να διεκδικήσουν και να λάβουν αποζημίωση για την εν λόγω βλάβη από τη σχετική αρμόδια αρχή. Οι κανόνες για την αποζημίωση, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τις κυρώσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία έχουν ως στόχο να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον από την ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Ως εκ τούτου, επιδιώκουν να ενσωματώσουν στις πολιτικές της Ένωσης υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητάς του σύμφωνα με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 37 του Χάρτη, και συγκεκριμενοποιούν την υποχρέωση προστασίας του δικαιώματος στη ζωή και στην ακεραιότητα του προσώπου, όπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 3 του Χάρτη. Συμβάλλει επίσης στη διαφύλαξη του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 47 του Χάρτη, σε σχέση με την προστασία της ανθρώπινης υγείας.
(40)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν προκαλείται βλάβη στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία ως αποτέλεσμα παράβασης των άρθρων 13, 19, 20 και 21 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα άτομα που θίγονται από τις εν λόγω παραβάσεις είναι σε θέση να διεκδικήσουν και να λάβουν αποζημίωση για την εν λόγω βλάβη από τη σχετική αρμόδια αρχή. Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον από την ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 191 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. Ως εκ τούτου, επιδιώκει να ενσωματώσει στις πολιτικές της Ένωσης υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητάς του σύμφωνα με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 37 του Χάρτη, και συγκεκριμενοποιεί την υποχρέωση προστασίας του δικαιώματος στη ζωή και στην ακεραιότητα του προσώπου, του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και του δικαιώματος στην υγειονομική περίθαλψη, όπως ορίζεται στα άρθρα 2, 3, 7 και 35 του Χάρτη. Συμβάλλει επίσης στη διαφύλαξη του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 47 του Χάρτη, σε σχέση με την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Επιπλέον, αναγνωρίζει και προστατεύει το ανθρώπινο δικαίωμα σε ένα καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον, το οποίο αναγνωρίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 76/300 της 28ης Ιουλίου 2022.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
(40α)  Τα μαχητά τεκμήρια αποτελούν κοινό μηχανισμό για την άμβλυνση των δυσχερειών απόδειξης του ενάγοντος, διαφυλάσσουν δε τα δικαιώματα του εναγομένου. Τα μαχητά τεκμήρια εφαρμόζονται μόνον εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Προκειμένου να διατηρηθεί ο δίκαιος επιμερισμός του κινδύνου και να αποφευχθεί η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, θα πρέπει να απαιτείται από τον ενάγοντα να υποβάλει επαρκώς συναφή αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών δεδομένων, ώστε να συναχθεί τεκμήριο ότι η παραβίαση προκάλεσε τη ζημία ή συνέβαλε σε αυτήν. Λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ζημιωθέντες ως προς την απόδειξη, ειδικότερα σε περίπλοκες υποθέσεις, ένας τέτοιος μηχανισμός μαχητών τεκμηρίων θα εξασφάλιζε δίκαιη ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των δικαιωμάτων του ατόμου που υπέστη βλάβη στην υγεία του και του έργου των αρμόδιων αρχών. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η χρήση σχετικών επιστημονικών δεδομένων ως αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Όταν δεν υπάρχουν τέτοια σχετικά επιστημονικά δεδομένα, θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση άλλων αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη του ισχυρισμού σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρότυπα ποιότητας του αέρα καθορίζονται με βάση τις επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία, σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών, η ατμοσφαιρική ρύπανση καθίσταται δυνητικά επιβλαβής για την υγεία και την ευημερία των εκτιθέμενων σε αυτήν.
__________________
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Fadeyeva κατά Ρωσίας, 55723/00, (EΔΑΔ, 9η Ιουνίου 2005), §87.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Η παρούσα οδηγία θέτει στόχο μηδενικής ρύπανσης για την ποιότητα του αέρα, ώστε εντός της Ένωσης η ποιότητα του αέρα να βελτιωθεί σταδιακά σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, όπως ορίζονται από επιστημονικά στοιχεία, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τοξικές ουσίες το αργότερο έως το 2050.
1.  Η παρούσα οδηγία θέτει στόχο μηδενικής ρύπανσης για την ποιότητα του αέρα, ώστε εντός της Ένωσης η ποιότητα του αέρα να βελτιωθεί σταδιακά σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, τα φυσικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, όπως ορίζονται από τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τοξικές ουσίες το αργότερο έως το 2050.
Τροπολογία 295
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
2.  Η παρούσα οδηγία καθορίζει ενδιάμεσες οριακές τιμές, τιμές στόχους, υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης, στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση, κρίσιμα επίπεδα, όρια ενημέρωσης, όρια συναγερμού και μακροπρόθεσμους στόχους («πρότυπα ποιότητας του αέρα») που πρέπει να επιτευχθούν έως το έτος 2030, και τα οποία στη συνέχεια θα επανεξετάζονται τακτικά σύμφωνα με το άρθρο 3.
2.  Η παρούσα οδηγία καθορίζει ενδιάμεσες οριακές τιμές, τιμές στόχους, υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης, στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση και κρίσιμα επίπεδα που πρέπει να επιτευχθούν το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το έτος 2030, καθώς και οριακές τιμές που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2035, τα οποία πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά σύμφωνα με το άρθρο 3. Καθορίζει επίσης μακροπρόθεσμους στόχους, όρια ενημέρωσης και όρια συναγερμού στο πλαίσιο των προτύπων ποιότητας του αέρα.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
3.  Επιπλέον, η παρούσα οδηγία συμβάλλει στην επίτευξη: των στόχων της Ένωσης για τη μείωση της ρύπανσης, για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα σύμφωνα με το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, όπως ορίζεται στην απόφαση (ΕΕ) 2022/591 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55.
3.  Επιπλέον, η παρούσα οδηγία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τη μείωση της ρύπανσης, για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα σύμφωνα με το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, όπως ορίζεται στην απόφαση (ΕΕ) 2022/591 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55, καθώς και για την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ της πολιτικής της Ένωσης για την ποιότητα του αέρα και άλλων συναφών πολιτικών της Ένωσης, ιδίως των πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια.
__________________
__________________
55 Απόφαση (ΕΕ) 2022/591 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2022, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 (ΕΕ L 114 της 12.4.2022, σ. 22).
55 Απόφαση (ΕΕ) 2022/591 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2022, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 (ΕΕ L 114 της 12.4.2022, σ. 22).
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3
3.  μέτρα για την παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και των επιπτώσεων των ενωτικών και εθνικών μέτρων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα·
3.  μέτρα για την παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και των επιπτώσεων των ενωτικών και εθνικών μέτρων, καθώς και των μέτρων που έχουν θεσπιστεί από κοινού με τρίτες χώρες, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα·
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4
4.  μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα διατίθενται στο κοινό·
4.  μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι εναρμονισμένες σε ολόκληρη την Ένωση και διατίθενται στο κοινό·
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6
6.  μέτρα για την προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
6.  μέτρα για την προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, εντός και μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με τρίτες χώρες που έχουν κοινά σύνορα με την Ένωση, σε ό,τι αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, και στη συνέχεια ανά 5 έτη, και συχνότερα εάν το απαιτούν σημαντικά νέα επιστημονικά πορίσματα, η Επιτροπή επανεξετάζει τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σχετικά με την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 1 και υποβάλλει έκθεση με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, και στη συνέχεια ανά 5 έτη, και συχνότερα εάν το απαιτούν σημαντικά νέα επιστημονικά πορίσματα, η Επιτροπή επανεξετάζει τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σχετικά με την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 1 και υποβάλλει έκθεση με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η επανεξέταση διενεργείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη δημοσίευση των τελευταίων κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 1, η επανεξέταση αξιολογεί το κατά πόσον η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ποιότητα του αέρα και με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 1, η επανεξέταση αξιολογεί το κατά πόσον η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και πλήρη ευθυγράμμιση με τις πλέον επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ποιότητα του αέρα, με την πιο πρόσφατη επανεξέταση του περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη και με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο α
α)  τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες από τον ΠΟΥ και άλλους συναφείς οργανισμούς,
α)  τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες από αρμόδιους φορείς της Ένωσης, τον ΠΟΥ και άλλους συναφείς επιστημονικούς οργανισμούς,
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο β
β)  τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα και την εκτίμησή της,
β)  συμπεριφορικές αλλαγές, δημοσιονομικές πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα και την εκτίμησή της,
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ
γ)  καταστάσεις ποιότητας του αέρα και τις επακόλουθες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στα κράτη μέλη,
γ)  την ποιότητα του αέρα και τις επακόλουθες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στα κράτη μέλη,
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  το άμεσο και έμμεσο κόστος υγειονομικής περίθαλψης και το περιβαλλοντικό κόστος που συνδέεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και ανάλυση κόστους-οφέλους,
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή άλλης σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης, ιδίως στον τομέα του κλίματος, των μεταφορών και της ενέργειας,
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  θέσπιση από μεμονωμένα κράτη μέλη αυστηρότερων προτύπων για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με το άρθρο 193 της ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)
Η Επιτροπή υποστηρίζει και συνεργάζεται στενά με το περιφερειακό γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη για την παρακολούθηση και την επανεξέταση των επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Στην πρώτη τακτική επανεξέταση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, η Επιτροπή θα προτείνει, κατά περίπτωση, οριακές τιμές, τιμές-στόχους ή κρίσιμα επίπεδα για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που μετρώνται από τους υπερσταθμούς παρακολούθησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 αλλά δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο παράρτημα I. Οι εν λόγω τιμές ή τα επίπεδα πρέπει να συνάδουν με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά τι είναι αναγκαίο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της πρώτης τακτικής επανεξέτασης, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει αξιολόγηση σχετικά με τη δυνατότητα μετατροπής της τιμής-στόχου για το όζον σε οριακή τιμή, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
4.  Εφόσον η Επιτροπή το κρίνει σκόπιμο, ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης, υποβάλλει πρόταση για την αναθεώρηση των προτύπων ποιότητας του αέρα ή για την κάλυψη άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων.
4.  Εφόσον η Επιτροπή το κρίνει σκόπιμο, ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης, υποβάλλει πρόταση για την αναθεώρηση των προτύπων ποιότητας του αέρα ή για την κάλυψη άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων. Η εν λόγω πρόταση βασίζεται στην αρχή της μη υποβάθμισης.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)
1α)  «πρότυπα ποιότητας του αέρα»: οι οριακές τιμές, οι τιμές-στόχοι, οι υποχρεώσεις μέσης μείωσης της έκθεσης, οι στόχοι συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση, τα κρίσιμα επίπεδα, τα όρια ενημέρωσης και τα όρια συναγερμού·
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 21
21)  «αντικειμενική εκτίμηση»: μέθοδος αξιολόγησης για τη λήψη ποσοτικών ή ποιοτικών πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο συγκέντρωσης ή εναπόθεσης ενός ρύπου μέσω κρίσης εμπειρογνωμόνων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση στατιστικών εργαλείων, τηλεπισκόπησης και επιτόπιων αισθητήρων·
διαγράφεται
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 23
23)  «μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα»: τοποθεσίες σε αστικές περιοχές στις οποίες τα επίπεδα είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης ολόκληρου του αστικού πληθυσμού·
23)  «μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα»: τοποθεσίες σε αστικές περιοχές στις οποίες τα επίπεδα είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης ολόκληρου του αστικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου αστικού πληθυσμού και των ευάλωτων ομάδων·
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 24
24)  «μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες»: τοποθεσίες σε αγροτικές περιοχές στις οποίες τα επίπεδα είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης ολόκληρου του αγροτικού πληθυσμού·
24)  «μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες»: τοποθεσίες σε αγροτικές περιοχές στις οποίες τα επίπεδα είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης ολόκληρου του αγροτικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου αγροτικού πληθυσμού και των ευάλωτων ομάδων·
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 24 α (νέο)
24α)  «επίκεντρο ατμοσφαιρικής ρύπανσης»: τοποθεσία όπου τα επίπεδα ρύπανσης επηρεάζεται σημαντικά από πηγές μεγάλης ρύπανσης, όπως, μεταξύ άλλων, δρόμοι σε μικρή απόσταση με μεγάλη συμφόρηση και κίνηση, αυτοκινητόδρομοι ή εθνικές οδοί, βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή βιομηχανική περιοχή, λιμάνια, αερολιμένες, οικιακή θέρμανση υψηλής έντασης ρύπων ή συνδυασμός αυτών·
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 26
26)  «οριακή τιμή»: επίπεδο το οποίο δεν θα υπερβαίνεται και το οποίο καθορίζεται βάσει επιστημονικών γνώσεων, με σκοπό να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον·
26)  «οριακή τιμή»: επίπεδο που καθορίζεται βάσει επιστημονικών γνώσεων, με σκοπό να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον, και το οποίο πρέπει να επιτευχθεί εντός δεδομένης προθεσμίας και χωρίς υπερβάσεις·
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 28
28)  «δείκτης μέσης έκθεσης»: μέσο επίπεδο που καθορίζεται από μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την εδαφική μονάδα επιπέδου NUTS 1 όπως περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 ή, εάν δεν υπάρχει περιοχή αστικού χαρακτήρα εντός της εν λόγω εδαφικής μονάδας, σε μη εκτεθειμένες αγροτικές περιοχές, και αντανακλά την έκθεση του πληθυσμού. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του κατά πόσον τηρείται η υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης και ο στόχος συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση·
28)  «δείκτης μέσης έκθεσης»: μέσο επίπεδο που καθορίζεται από μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την εδαφική μονάδα επιπέδου NUTS 2 όπως περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 ή, εάν δεν υπάρχει περιοχή αστικού χαρακτήρα εντός της εν λόγω εδαφικής μονάδας, σε μη εκτεθειμένες αγροτικές περιοχές, και αντανακλά την έκθεση του πληθυσμού. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του κατά πόσον τηρείται η υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης και ο στόχος συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση·
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 29
29)  «υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης»: ποσοστιαία μείωση της μέσης έκθεσης του πληθυσμού , που εκφράζεται ως δείκτης μέσης έκθεσης, μιας εδαφικής μονάδας επιπέδου NUTS 1 όπως περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου57, και καθορίζεται για το έτος αναφοράς με στόχο να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, η οποία πρέπει να επιτευχθεί εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου·
29)  «υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης»: ποσοστιαία μείωση της μέσης έκθεσης του πληθυσμού, που εκφράζεται ως δείκτης μέσης έκθεσης, μιας εδαφικής μονάδας επιπέδου NUTS 2 όπως περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου57, και καθορίζεται για το έτος αναφοράς με στόχο να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, η οποία πρέπει να επιτευχθεί εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και χωρίς υπερβάσεις·
__________________
__________________
57 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
57 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 30
30)  «υποχρέωση στόχος όσον αφορά τη συγκέντρωση της μέσης έκθεσης»: επίπεδο του δείκτη μέσης έκθεσης που πρέπει να επιτευχθεί με σκοπό τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου·
30)  «στόχος συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση»: επίπεδο του δείκτη μέσης έκθεσης που καθορίζεται με σκοπό τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, το οποίο πρέπει να επιτυγχάνεται εντός δεδομένης προθεσμίας χωρίς εν συνεχεία υπερβάσεις·
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 35
35)  «συμβολή από φυσικές πηγές»: εκπομπές ρύπων που δεν οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, περιλαμβανομένων φυσικών φαινομένων όπως οι εκρήξεις ηφαιστείων, η σεισμική δραστηριότητα, οι γεωθερμικές δραστηριότητες, οι πυρκαγιές φυσικών εκτάσεων, οι περιπτώσεις ισχυρών ανέμων, τα σταγονίδια θαλάσσιου ύδατος ή η επαναιώρηση ή η μεταφορά με τον ατμοσφαιρικό αέρα φυσικών σωματιδίων από ξηρές περιοχές·
35)  «συμβολή από φυσικές πηγές»: εκπομπές ρύπων που δεν οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, περιλαμβανομένων φυσικών φαινομένων όπως οι εκρήξεις ηφαιστείων, η σεισμική δραστηριότητα, οι γεωθερμικές δραστηριότητες, οι πυρκαγιές φυσικών εκτάσεων, οι περιπτώσεις ισχυρών ανέμων, τα σταγονίδια θαλάσσιου ύδατος ή η επαναιώρηση ή η μεταφορά με τον ατμοσφαιρικό αέρα φυσικών σωματιδίων από ξηρές περιοχές, τις οποίες το οικείο κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να έχει αποτρέψει ή μετριάσει με δράσεις πολιτικής·
Τροπολογία 296
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 35 α (νέο)
35α)  «χάρτης πορείας για την ποιότητα του αέρα»: σχέδιο για την ποιότητα του αέρα που εγκρίνεται πριν από την προθεσμία επίτευξης των νέων οριακών τιμών που ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 πίνακας 1 και των ενδιάμεσων οριακών τιμών που ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα Ι πίνακας 1Α, όπου καθορίζονται βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές και μέτρα για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω οριακές τιμές·
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 36
36)  «σχέδια για την ποιότητα του αέρα»: τα σχέδια που ορίζουν μέτρα για τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές, τις τιμές στόχους για το όζον ή τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης·
36)  «σχέδια για την ποιότητα του αέρα»: τα σχέδια που ορίζουν μέτρα για τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές, τις τιμές στόχους για το όζον ή τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης σε περίπτωση υπέρβασής τους·
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 38
38)  «ενδιαφερόμενο κοινό»: το κοινό το οποίο θίγεται ή ενδέχεται να επηρεαστεί από υπερβάσεις των προτύπων ποιότητας του αέρα ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος και πληρούν τυχόν απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας·
38)  «ενδιαφερόμενο κοινό»: το κοινό το οποίο θίγεται ή ενδέχεται να επηρεαστεί από υπερβάσεις των προτύπων ποιότητας του αέρα ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος·
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 39
39)  «ευαίσθητος πληθυσμός και ευάλωτες ομάδες»: πληθυσμιακές ομάδες που είναι πιο ευάλωτες στην έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση από τον μέσο πληθυσμό, επειδή έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία ή χαμηλότερο όριο εκδήλωσης επιπτώσεων στην υγεία ή έχουν μειωμένη ικανότητα αυτοπροστασίας.
39)  «ευαίσθητος πληθυσμός και ευάλωτες ομάδες»: πληθυσμιακές ομάδες που είναι μόνιμα ή προσωρινά πιο ευαίσθητες ή πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση από τον μέσο πληθυσμό, λόγω ειδικών χαρακτηριστικών τους που καθιστούν πιο σοβαρές τις επιπτώσεις της έκθεσης στην υγεία ή επειδή έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία ή χαμηλότερο όριο εκδήλωσης επιπτώσεων στην υγεία ή έχουν μειωμένη ικανότητα αυτοπροστασίας·
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  έγκριση των συστημάτων μέτρησης (μέθοδοι, εξοπλισμός, δίκτυα και εργαστήρια)·
β)  έγκριση των συστημάτων μέτρησης (τοποθεσίες, μέθοδοι, εξοπλισμός, δίκτυα και εργαστήρια) και εξασφάλιση της επαρκούς λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου παρακολούθησης·
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  εξασφάλιση της ακρίβειας των μετρήσεων·
γ)  εξασφάλιση της ακρίβειας των μετρήσεων και της διαβίβασης και του διαμοιρασμού των δεδομένων των μετρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής τους με τους στόχους ποιότητας των δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα V·
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  διασφάλιση της ακρίβειας των εφαρμογών προσομοίωσης μέσω μοντέλου·
δ)  διασφάλιση της ακρίβειας των εφαρμογών προσομοίωσης της ποιότητας του αέρα μέσω μοντέλου·
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ
ζ)  συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή·
ζ)  συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη, με τρίτες χώρες και με την Επιτροπή·
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο η
η)  εκπόνηση σχεδίων για την ποιότητα του αέρα·
η)  εκπόνηση σχεδίων και χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα·
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ α (νέο)
θα)  παροχή και διατήρηση επικαιροποιημένου ανά ώρα δείκτη ποιότητας του αέρα και άλλων σχετικών πληροφοριών στο κοινό.
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Σε όλες τις ζώνες, όπου το επίπεδο των ρύπων είναι χαμηλότερο του ορίου εκτίμησης που καθορίζεται γι’ αυτούς, αρκεί να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ενδεικτικές μετρήσεις, εφαρμογές προσομοίωσης, τεχνικές αντικειμενικής εκτίμησης των στόχων, ή συνδυασμός αυτών.
4.  Σε όλες τις ζώνες, όπου το επίπεδο των ρύπων είναι χαμηλότερο του ορίου εκτίμησης που καθορίζεται γι’ αυτούς, αρκεί να χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ένας συνδυασμός εφαρμογών προσομοίωσης με ενδεικτικές μετρήσεις.
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5.  Εάν από την προσομοίωση προκύψει υπέρβαση οποιασδήποτε οριακής τιμής ή τιμής στόχου για το όζον σε περιοχή της ζώνης που δεν καλύπτεται από σταθερές μετρήσεις, χρησιμοποιούνται πρόσθετες σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις για τουλάχιστον 1 ημερολογιακό έτος μετά την καταγραφή της υπέρβασης, για την αξιολόγηση του επιπέδου συγκέντρωσης του σχετικού ρύπου.
5.  Εάν από την προσομοίωση ή τις ενδεικτικές μετρήσεις προκύψει υπέρβαση οποιασδήποτε οριακής τιμής ή τιμής στόχου όζοντος σε περιοχή της ζώνης που δεν καλύπτεται από σταθερές μετρήσεις, πραγματοποιούνται πρόσθετες σταθερές μετρήσεις εντός 6 μηνών από την καταγραφή της υπέρβασης και χρησιμοποιούνται για τουλάχιστον 1 ημερολογιακό έτος για την αξιολόγηση του επιπέδου συγκέντρωσης του σχετικού ρύπου.
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 7
7.  Εκτός από την παρακολούθηση που απαιτείται βάσει του άρθρου 10, τα κράτη μέλη παρακολουθούν, κατά περίπτωση, τα επίπεδα των υπέρλεπτων σωματιδίων σύμφωνα με το παράρτημα III σημείο Δ και το παράρτημα VII τμήμα 3.
7.  Εκτός από την παρακολούθηση που απαιτείται βάσει του άρθρου 10, τα κράτη μέλη παρακολουθούν τα επίπεδα των υπέρλεπτων σωματιδίων, της αιθάλης, της αμμωνίας και του υδράργυρου σύμφωνα με το παράρτημα III σημείο Δ και το παράρτημα VII τμήματα 3, 3α, 3β και 3γ.
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτική της έκθεσης των κοινοτήτων που διατρέχουν κίνδυνο και της έκθεσης μίας ή περισσότερων ευαίσθητων ή ευάλωτων ομάδων ή πληθυσμών.
Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Σε κάθε ζώνη όπου το επίπεδο των ρύπων υπερβαίνει το όριο εκτίμησης που προσδιορίζεται στο παράρτημα II, ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας για κάθε ρύπο είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας που αναφέρεται στους πίνακες 3 και 4 των σημείων Α και Γ του παραρτήματος.
2.  Σε κάθε ζώνη όπου το επίπεδο των ρύπων υπερβαίνει το όριο εκτίμησης που προσδιορίζεται στο παράρτημα II, ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας για κάθε ρύπο είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας που αναφέρεται στα σημεία Α και Γ του παραρτήματος III.
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  ο αριθμός των ενδεικτικών μετρήσεων είναι ο ίδιος με τον αριθμό των σταθερών μετρήσεων που αντικαθίστανται και οι ενδεικτικές μετρήσεις έχουν ελάχιστη διάρκεια 2 μηνών ανά ημερολογιακό έτος·
γ)  ο αριθμός των ενδεικτικών μετρήσεων είναι ο ίδιος με τον αριθμό των σταθερών μετρήσεων που αντικαθίστανται και οι ενδεικτικές μετρήσεις έχουν ελάχιστη διάρκεια 2 μηνών ανά ημερολογιακό έτος, που κατανέμονται ισότιμα κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους·
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5
5.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά, σύμφωνα με το παράρτημα IV, ώστε η κατανομή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεικτών μέσης έκθεσης για τα ΑΣ2,5 και NO2 αντανακλά δεόντως τη γενική έκθεση του πληθυσμού. O αριθμός των σημείων δειγματοληψίας δεν πρέπει να είναι χαμηλότερος από αυτόν που καθορίζεται κατ’ εφαρμογήν του σημείου B του παραρτήματος III.
5.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά, σύμφωνα με το παράρτημα IV, ώστε η κατανομή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεικτών μέσης έκθεσης για τα ΑΣ2,5 και το διοξείδιο του αζώτου (NO2) αντανακλά δεόντως τη γενική έκθεση του πληθυσμού. O αριθμός των σημείων δειγματοληψίας δεν πρέπει να είναι χαμηλότερος από αυτόν που καθορίζεται κατ’ εφαρμογήν του σημείου B του παραρτήματος III.
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 7
7.  Τα σημεία δειγματοληψίας στα οποία καταγράφηκαν υπερβάσεις οποιασδήποτε οριακής τιμής που ορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος Ι εντός των προηγούμενων 3 ετών δεν μετεγκαθίστανται, εκτός εάν κρίνεται απαραίτητη μια μετεγκατάσταση λόγω ειδικών περιστάσεων, και ιδίως λόγω χωροταξικής ανάπτυξης. Η μετεγκατάσταση των σημείων δειγματοληψίας πραγματοποιείται εντός της περιοχής χωρικής αντιπροσωπευτικότητάς τους και βασίζεται σε αποτελέσματα προσομοίωσης.
7.  Τα σημεία δειγματοληψίας στα οποία καταγράφηκαν υπερβάσεις οποιασδήποτε οριακής τιμής που ορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος Ι εντός των προηγούμενων 3 ετών δεν μετεγκαθίστανται, εκτός εάν μια μετεγκατάσταση κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Η μετεγκατάσταση των σημείων δειγματοληψίας πραγματοποιείται εντός της περιοχής χωρικής αντιπροσωπευτικότητάς τους, διασφαλίζει την αδιάκοπη συνέχιση των μετρήσεων και βασίζεται σε αποτελέσματα προσομοίωσης.
Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Κάθε κράτος μέλος εγκαθιστά τουλάχιστον έναν υπερσταθμό παρακολούθησης ανά 10 εκατομμύρια κατοίκους σε μη εκτεθειμένη τοποθεσία αστικού χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη με λιγότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους εγκαθιστούν τουλάχιστον έναν υπερσταθμό παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένη τοποθεσία αστικού χαρακτήρα.
Κάθε κράτος μέλος εγκαθιστά τουλάχιστον έναν υπερσταθμό παρακολούθησης ανά 2 εκατομμύρια κατοίκους σε μη εκτεθειμένη τοποθεσία αστικού χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη με λιγότερους από 2 εκατομμύρια κατοίκους εγκαθιστούν τουλάχιστον έναν υπερσταθμό παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένη τοποθεσία αστικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
5.  Οι μετρήσεις σε όλους τους υπερσταθμούς παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις της κατανομής μεγέθους των υπέρλεπτων σωματιδίων και του οξειδωτικού δυναμικού των αιωρούμενων σωματιδίων.
5.  Οι μετρήσεις σε όλους τους υπερσταθμούς παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν σταθερές μετρήσεις της κατανομής μεγέθους των υπέρλεπτων σωματιδίων και του οξειδωτικού δυναμικού των αιωρούμενων σωματιδίων.
Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
α)  σταθερές μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10 και ΑΣ2,5), διοξειδίου του αζώτου (NO2), όζοντος (O3), αιθάλης (BC), αμμωνίας (NH3) και υπέρλεπτων σωματιδίων (UFP)·
α)  σταθερές μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10 και ΑΣ2,5), διοξειδίου του αζώτου (NO2), διοξειδίου του θείου (SO2), μονοξειδίου του άνθρακα (CO) όζοντος (O3), αιθάλης (BC), αμμωνίας (NH3) και υπέρλεπτων σωματιδίων (UFP)·
Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο β
β)  σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις των υπέρλεπτων σωματιδίων (ΑΣ2,5) με σκοπό την παροχή, τουλάχιστον, πληροφοριών σχετικά με τη συνολική κατά μάζα συγκέντρωσή τους και τη χημική τους ταυτότητα σε μέση ετήσια βάση σύμφωνα με το τμήμα 1 του παραρτήματος VII·
β)  σταθερές μετρήσεις των υπέρλεπτων σωματιδίων (ΑΣ2,5) με σκοπό την παροχή, τουλάχιστον, πληροφοριών σχετικά με τη συνολική κατά μάζα συγκέντρωσή τους και τη χημική τους ταυτότητα σε μέση ετήσια βάση σύμφωνα με το τμήμα 1 του παραρτήματος VII·
Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ
γ)  σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις αρσενικού, καδμίου, νικελίου, συνολικού αέριου υδραργύρου, βενζο(a)πυρενίου και των λοιπών πολυκυκλικών αρωματικών ενώσεων υδρογονανθράκων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 6, και της συνολικής απόθεσης αρσενικού, καδμίου, υδραργύρου, νικελίου, βενζο(a)πυρενίου και των λοιπών πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 6.
γ)  σταθερές μετρήσεις αρσενικού, καδμίου, νικελίου, συνολικού αέριου υδραργύρου, βενζο(a)πυρενίου και των λοιπών πολυκυκλικών αρωματικών ενώσεων υδρογονανθράκων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 6, και της συνολικής απόθεσης αρσενικού, καδμίου, υδραργύρου, νικελίου, μολύβδου, βενζολίου, βενζο(a)πυρενίου και των λοιπών πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 6, ανεξαρτήτως των επιπέδων συγκέντρωσης.
Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7
7.  Μετρήσεις του σωματιδιακού και αέριου δισθενούς υδραργύρου μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται σε υπερσταθμούς παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες αστικές τοποθεσίες και σε μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες.
7.  Μετρήσεις του σωματιδιακού και αέριου δισθενούς υδραργύρου πραγματοποιούνται επίσης σε υπερσταθμούς παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες αστικές τοποθεσίες και σε μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες.
Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – τίτλος
Απαιτήσεις όταν τα επίπεδα είναι χαμηλότερα από τις οριακές τιμές,την τιμή στόχο για το όζον και τους στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση, αλλά υπερβαίνουν τα όρια εκτίμησης
Απαιτήσεις όταν τα επίπεδα είναι χαμηλότερα από τις οριακές τιμές, την τιμή στόχο για το όζον και τους στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Σε ζώνες όπου τα επίπεδα του όζοντος είναι χαμηλότερα από την τιμή στόχο για το όζον, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσουν τα επίπεδα αυτά κάτω από την τιμή στόχο για το όζον και προσπαθούν να επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους που προσδιορίζονται στο παράρτημα I τμήμα 2, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο διασυνοριακός χαρακτήρας της ρύπανσης του όζοντος και οι μετεωρολογικές συνθήκες, και υπό την προϋπόθεση ότι τα αναγκαία μέτρα δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος.
2.  Σε ζώνες όπου τα επίπεδα του όζοντος είναι χαμηλότερα από την τιμή στόχο για το όζον, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσουν τα επίπεδα αυτά κάτω από την τιμή στόχο για το όζον και για να επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους που προσδιορίζονται στο παράρτημα I τμήμα 2, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο διασυνοριακός χαρακτήρας της ρύπανσης του όζοντος και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Μόλις επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, τα κράτη μέλη διατηρούν τα επίπεδα του όζοντος κάτω από τους μακροπρόθεσμους στόχους.
Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
3.  Σε εδαφικές μονάδες επιπέδου NUTS 1, όπως περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όπου οι δείκτες μέσης έκθεσης για τα ΑΣ2,5 και το NO2 είναι χαμηλότεροι από την αντίστοιχη τιμή των στόχων συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση για τους εν λόγω ρύπους, όπως ορίζεται στο τμήμα 5 του παραρτήματος I, τα κράτη μέλη διατηρούν τα επίπεδα των εν λόγω ρύπων κάτω από τους στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση.
3.  Σε εδαφικές μονάδες επιπέδου NUTS 2, όπως περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όπου οι δείκτες μέσης έκθεσης για τα ΑΣ2,5 και το NO2 είναι χαμηλότεροι από την αντίστοιχη τιμή των στόχων συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση για τους εν λόγω ρύπους, όπως ορίζεται στο τμήμα 5 του παραρτήματος I, τα κράτη μέλη διατηρούν τα επίπεδα των εν λόγω ρύπων κάτω από τους στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση.
Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να επιτυγχάνουν και να διαφυλάσσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του αέρα που δημοσίευσε ο ΠΟΥ και κάτω από τα όρια εκτίμησης που καθορίζονται στο παράρτημα II.
4.  Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να επιτυγχάνουν και διαφυλάσσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές και αναθεωρήσεις για την ποιότητα του αέρα που δημοσίευσε το περιφερειακό γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη και κάτω από τα όρια εκτίμησης που καθορίζονται στο παράρτημα II, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού και των ευάλωτων ομάδων·
Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης για τα σωματίδια ΑΣ2,5 και το NO2 σε όλες τις εδαφικές μονάδες τους σε επίπεδο NUTS 1, όταν υπερβαίνουν τους στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση που ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 5 τμήμα Γ.
3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης για τα σωματίδια ΑΣ2,5 και το NO2 σε όλες τις εδαφικές μονάδες τους σε επίπεδο NUTS 2, όταν υπερβαίνουν τους στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση που ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 5 τμήμα Γ.
Τροπολογία 297
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 6
6.  Η προθεσμία για τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές του πίνακα 1 του τμήματος 1 του παραρτήματος I μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 18.
6.  Η προθεσμία για τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές του πίνακα 1 του τμήματος 1 του παραρτήματος I και προς τις ενδιάμεσες οριακές τιμές του πίνακα 1Α του τμήματος 1 του παραρτήματος Ι για τους ρύπους που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 18.
Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
1.  Τα όρια συναγερμού για τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου, και σωματιδίων (ΑΣ10 και ΑΣ2,5) στον ατμοσφαιρικό αέρα ορίζονται στο τμήμα 4 σημείο Α του παραρτήματος I.
1.  Τα όρια συναγερμού για τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου, σωματιδίων (ΑΣ10 και ΑΣ2,5) και όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα ορίζονται στο τμήμα 4 σημείο Α του παραρτήματος I.
Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Το όριο συναγερμού και το όριο ενημέρωσης για το όζον ορίζονται στο τμήμα 4 σημείο Β του παραρτήματος I.
2.  Τα όρια ενημέρωσης για τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου, σωματιδίων (ΑΣ10 και ΑΣ2,5) και όζοντος ορίζονται στο τμήμα 4 σημείο Β του παραρτήματος I.
Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου συναγερμού που προβλέπεται στο τμήμα 4 σημείο Α του παραρτήματος Ι, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στα βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης που έχουν καταρτιστεί δυνάμει του άρθρου 20.
Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Όταν παρατηρείται υπέρβαση οιουδήποτε των ορίων συναγερμού ή οιουδήποτε των ορίων ενημέρωσης που καθορίζονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος I, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού το αργότερο εντός ολίγων ωρών, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα ενημέρωσης και διαύλους επικοινωνίας και διασφαλίζοντας την ευρεία πρόσβαση του κοινού.
3.  Όταν παρατηρείται υπέρβαση οιουδήποτε των ορίων συναγερμού που καθορίζονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος I, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού το αργότερο εντός ολίγων ωρών, παρέχοντας λεπτομερή ενημέρωση με συνεκτικό και εύκολα κατανοητό τρόπο σχετικά με τη σοβαρότητα της υπέρβασης και τις σχετικές επιπτώσεις στην υγεία, καθώς και προτάσεις για την προστασία του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στον ευαίσθητο πληθυσμό και τις ευάλωτες ομάδες. Χρησιμοποιούν δε διάφορα μέσα ενημέρωσης και διαύλους επικοινωνίας και διασφαλίζουν την ευρεία πρόσβαση του κοινού.
Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Όταν παρατηρείται υπέρβαση οιουδήποτε των ορίων ενημέρωσης που καθορίζονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος I , τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού, και ιδίως των ευαίσθητων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και πληθυσμών, το αργότερο εντός ολίγων ωρών, με συνεκτικό και εύκολα κατανοητό τρόπο.
Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με πραγματικές ή προβλεπόμενες υπερβάσεις οιουδήποτε ορίου συναγερμού ή ορίου ενημέρωσης παρέχονται στο κοινό το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με τα σημεία 2 και 3 του παραρτήματος IX.
4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με πραγματικές ή προβλεπόμενες υπερβάσεις οιουδήποτε ορίου συναγερμού ή ορίου ενημέρωσης παρέχονται στο κοινό με συνεκτικό και εύκολα κατανοητό τρόπο το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με τα σημεία 2 και 3 του παραρτήματος IX.
Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  εδαφικές μονάδες επιπέδου NUTS 1 όπου οι υπερβάσεις του επιπέδου που καθορίζεται από τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης είναι αποδοτέες σε φυσικές πηγές.
β)  εδαφικές μονάδες επιπέδου NUTS 2 όπου οι υπερβάσεις του επιπέδου που καθορίζεται από τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης είναι αποδοτέες σε φυσικές πηγές.
Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή καταλόγους των εν λόγω ζωνών και εδαφικών μονάδων NUTS 1, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις και τις πηγές καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η υπέρβαση οφείλεται σε φυσικές πηγές.
2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή καταλόγους των εν λόγω ζωνών και εδαφικών μονάδων NUTS 2, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και:
α)   πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις και τις πηγές·
β)   στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η υπέρβαση οφείλεται σε φυσικές πηγές και δεν θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί, προληφθεί ή μετριαστεί από το οικείο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των στοιχείων που αποδεικνύουν τον αντίκτυπο των διαταραχών του οικοσυστήματος που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, με αποτέλεσμα την εν λόγω υπέρβαση·
γ)   πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών μέτρων στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119.
Τροπολογία 102
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
3.  Όταν η Επιτροπή πληροφορείται υπέρβαση οφειλόμενη σε φυσικές πηγές σύμφωνα με την παράγραφο 2, η υπέρβαση αυτή δεν θεωρείται υπέρβαση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.
3.  Όταν η Επιτροπή πληροφορείται υπέρβαση οφειλόμενη σε φυσικές πηγές σύμφωνα με την παράγραφο 2, επανεξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και ενημερώνει το κράτος μέλος εάν η υπέρβαση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπέρβαση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 103
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μπορούν για ένα συγκεκριμένο έτος να προσδιορίζουν ζώνες όπου σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών για τα σωματίδια ΑΣ10 στον ατμοσφαιρικό αέρα, η οποία οφείλεται σε επαναιώρηση σωματιδίων λόγω διασκόρπισης άμμου ή αλατιού σε δρόμους το χειμώνα.
1.  Τα κράτη μέλη μπορούν για έναν συγκεκριμένο μήνα να προσδιορίζουν ζώνες όπου σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών για τα σωματίδια ΑΣ10 στον ατμοσφαιρικό αέρα, η οποία οφείλεται σε επαναιώρηση σωματιδίων λόγω διασκόρπισης άμμου ή αλατιού σε δρόμους το χειμώνα.
Τροπολογία 298
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Όταν, σε μια ζώνη, είναι αδύνατον να επιτευχθεί συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές για τα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2.5) ή το διοξείδιο του αζώτου εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στον πίνακα 1 του τμήματος 1 στο παράρτημα I, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών διασποράς που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία, των ορεογραφικών οριακών συνθηκών, αντίξοων κλιματικών συνθηκών ή διαμεθοριακών συμβολών ένα κράτος μέλος μπορεί να αναβάλλει την τήρηση της εν λόγω προθεσμίας μία φορά για πέντε το πολύ έτη στη συγκεκριμένη ζώνη εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.  Όταν σε μια ζώνη είναι αδύνατον να επιτευχθεί συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές για τα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5) ή το διοξείδιο του αζώτου εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στους πίνακες 1 και 1Α του τμήματος 1 στο παράρτημα I, λόγω εξαιρετικών και μη αποτρέψιμων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών διασποράς που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία, των ορεογραφικών οριακών συνθηκών ή διαμεθοριακών συμβολών, ένα κράτος μέλος μπορεί να αναβάλλει την τήρηση της εν λόγω προθεσμίας μία φορά για πέντε το πολύ έτη στη συγκεκριμένη ζώνη εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)
-α)   τα επίπεδα ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα στη σχετική ζώνη είναι χαμηλότερα από τις οριακές τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 πίνακας 2·
Τροπολογία 106
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  έχει εκπονηθεί σχέδιο για την ποιότητα του αέρα, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4, που πληροί τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 19 παράγραφοι 5 έως 7, για τη ζώνη για την οποία θα ισχύσει η αναβολή·
α)  έχει εκπονηθεί χάρτης πορείας για την ποιότητα του αέρα, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος -1, που πληροί τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 19 παράγραφοι 5 έως 7, για τη ζώνη για την οποία θα ισχύσει η αναβολή·
Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα που αναφέρεται στο στοιχείο α) συμπληρώνεται με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα Β του παραρτήματος VIII οι οποίες αφορούν τους σχετικούς ρύπους και καταδεικνύει με ποιον τρόπο οι περίοδοι υπέρβασης των οριακών τιμών θα είναι όσο το δυνατόν συντομότερες·
β)  ο χάρτης πορείας για την ποιότητα του αέρα που αναφέρεται στο στοιχείο α) συμπληρώνεται με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα Β του παραρτήματος VIII οι οποίες αφορούν τους σχετικούς ρύπους, καθώς και από ετήσιες προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη των εκπομπών και των συγκεντρώσεων στη σχετική ζώνη έως την ημερομηνία επίτευξης και καταδεικνύει με ποιον τρόπο θα επιτευχθούν οι οριακές τιμές πριν από την εκπνοή της παραταθείσας προθεσμίας και οι περίοδοι υπέρβασης των οριακών τιμών θα είναι όσο το δυνατόν συντομότερες·
Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα που αναφέρεται στο στοιχείο α) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό και, ιδίως, ο ευαίσθητος πληθυσμός και οι ευάλωτες ομάδες θα ενημερώνονται σχετικά με τις συνέπειες της αναβολής για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·
γ)  ο χάρτης πορείας για την ποιότητα του αέρα που αναφέρεται στο στοιχείο α) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό και, ιδίως, ο ευαίσθητος πληθυσμός και οι ευάλωτες ομάδες θα ενημερώνονται με συνεκτικό και εύκολα κατανοητό τρόπο σχετικά με τις συνέπειες της αναβολής για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·
Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα που αναφέρεται στο στοιχείο α) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα κινητοποιηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω συναφών εθνικών και ενωσιακών προγραμμάτων χρηματοδότησης, για να επιταχυνθεί η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στη ζώνη στην οποία θα ισχύσει η αναβολή·
δ)  ο χάρτης πορείας για την ποιότητα του αέρα που αναφέρεται στο στοιχείο α) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα κινητοποιηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω συναφών εθνικών και ενωσιακών προγραμμάτων χρηματοδότησης, όπου προβλέπεται μια τέτοια χρηματοδότηση, για να επιταχυνθεί η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στη ζώνη στην οποία θα ισχύσει η αναβολή·
Τροπολογία 110
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή όταν, κατά την άποψή τους, επιβάλλεται να εφαρμοσθεί η παράγραφος 1, και κοινοποιούν το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα της παραγράφου 1, και όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να εκτιμήσει η Επιτροπή κατά πόσον πληρούνται ο προβαλλόμενος λόγος αναβολής και οι προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου. Στην εκτίμησή της η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις υπολογιζόμενες επιπτώσεις των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα τόσο επί του παρόντος όσο και στο μέλλον, καθώς και τις υπολογιζόμενες επιπτώσεις στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα των ενωσιακών μέτρων.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή όταν, κατά την άποψή τους, επιβάλλεται να εφαρμοσθεί η παράγραφος 1, και κοινοποιούν τον χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα της παραγράφου 1, και όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να εκτιμήσει η Επιτροπή κατά πόσον πληρούνται ο προβαλλόμενος λόγος αναβολής και οι προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου. Στην εκτίμησή της η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις υπολογιζόμενες επιπτώσεις των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα τόσο επί του παρόντος όσο και στο μέλλον, καθώς και τις υπολογιζόμενες επιπτώσεις στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα των ενωσιακών μέτρων. Όταν οι ετήσιες προβλέψεις που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) καταδεικνύουν ότι τα μέτρα που καθορίζονται στον χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα δεν επαρκούν για την επίτευξη πιθανής συμμόρφωσης με την οριακή τιμή του ρύπου που αφορά η αναβληθείσα προθεσμία επίτευξης, τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τον εν λόγω χάρτη πορείας και αναθεωρούν τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτόν, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση εντός της εν λόγω προθεσμίας.
Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – τίτλος
Σχέδια για την ποιότητα του αέρα
Σχέδια και χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα
Τροπολογία 299
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Όταν από … [τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], σε ζώνη ή εδαφική μονάδα NUTS 2, τα επίπεδα οποιουδήποτε ρύπου που καταγράφηκε για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερβαίνουν οποιαδήποτε οριακή τιμή που πρέπει να επιτευχθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2035, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 πίνακας 1, ή οποιαδήποτε τιμή στόχο που πρέπει να επιτευχθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2030, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 2 σημείο Β, τα οικεία κράτη μέλη καταρτίζουν χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα για τον εν λόγω ρύπο το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο δύο έτη μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο καταγράφηκε η υπέρβαση της οριακής τιμής, ώστε να επιτευχθούν οι αντίστοιχες οριακές τιμές, ενδιάμεσες οριακές τιμές ή η τιμή στόχος για το όζον έως την εκπνοή των προθεσμιών που προβλέπονται για την επίτευξή τους.
Όταν, για τον ίδιο ρύπο, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίσουν χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με το εν λόγω εδάφιο, καθώς και σχέδιο για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να καταρτίζουν συντονισμένο χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με τις παραγράφους 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον αναμενόμενο αντίκτυπο των μέτρων για την επίτευξη της συμμόρφωσης για κάθε οριακή τιμή την οποία αφορά το σχέδιο, όπως απαιτείται από το παράρτημα VIII σημείο Α σημεία 5 και 6. Οι εν λόγω συντονισμένοι χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα ώστε να επιτευχθούν όλες οι σχετικές οριακές τιμές και η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.
Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Όταν, σε συγκεκριμένες ζώνες, τα επίπεδα των ρύπων υπερβαίνουν κάθε οριακή τιμή, που ορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος I, τα κράτη μέλη εκπονούν σχέδια για την ποιότητα του αέρα για τις εν λόγω ζώνες το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο δύο έτη μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο καταγράφηκε η υπέρβαση οιασδήποτε οριακής τιμής. Τα εν λόγω σχέδια για την ποιότητα του αέρα θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα ώστε να επιτευχθούν οι σχετικές οριακές τιμές και να διατηρηθεί η περίοδος υπέρβασης όσο το δυνατόν συντομότερη και, σε κάθε περίπτωση, όχι μεγαλύτερη των 3 ετών από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αναφέρθηκε η πρώτη υπέρβαση.
Όταν, σε συγκεκριμένες ζώνες, τα επίπεδα των ρύπων υπερβαίνουν κάθε οριακή τιμή , που ορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος I, τα κράτη μέλη εκπονούν σχέδια για την ποιότητα του αέρα για τις εν λόγω ζώνες το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο δύο έτη μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο καταγράφηκε η υπέρβαση οιασδήποτε οριακής τιμής. Τα εν λόγω σχέδια για την ποιότητα του αέρα θεσπίζουν όλα τα κατάλληλα και επαρκή μέτρα ώστε να επιτευχθούν οι σχετικές οριακές τιμές και να διατηρηθεί η περίοδος υπέρβασης όσο το δυνατόν συντομότερη και, σε κάθε περίπτωση, όχι μεγαλύτερη των 3 ετών από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο καταγράφηκε η πρώτη υπέρβαση.
Τροπολογία 114
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Όταν εξακολουθούν να παρατηρούνται υπερβάσεις των οριακών τιμών κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος από την κατάρτιση του σχεδίου για την ποιότητα του αέρα, τα κράτη μέλη επικαιροποιούν το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα καθώς και τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό, και λαμβάνουν πρόσθετα και αποτελεσματικότερα μέτρα κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος, ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.
Όταν εξακολουθούν να παρατηρούνται υπερβάσεις των οριακών τιμών κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο καταγράφηκε η πρώτη υπέρβαση, τα κράτη μέλη επικαιροποιούν το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα καθώς και τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιημένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής των οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα VIII σημείο 1 σημείο Β και λαμβάνουν πρόσθετα και αποτελεσματικότερα μέτρα κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος, ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και, σε κάθε περίπτωση, όχι μεγαλύτερη από 1 ημερολογιακό έτος μετά την επικαιροποίηση του σχεδίου για την ποιότητα του αέρα.
Τροπολογία 115
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Όταν, σε μια δεδομένη εδαφική μονάδα NUTS 1, τα επίπεδα των ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα υπερβαίνουν την τιμή στόχο για το όζον που ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος I, τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα για τις εν λόγω εδαφικές μονάδες NUTS 1 το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο δύο έτη μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο καταγράφηκε η υπέρβαση της τιμής στόχου για το όζον. Τα εν λόγω σχέδια για την ποιότητα του αέρα καθορίζουν κατάλληλα μέτρα ώστε να επιτευχθεί η τιμή στόχος για το όζον και η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.
Όταν, σε μια δεδομένη εδαφική μονάδα NUTS 2, τα επίπεδα των ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα υπερβαίνουν την τιμή στόχο για το όζον που ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος I, τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα για τις εν λόγω εδαφικές μονάδες NUTS 2 το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο δύο έτη μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο καταγράφηκε η υπέρβαση της τιμής στόχου για το όζον. Τα εν λόγω σχέδια για την ποιότητα του αέρα καθορίζουν κατάλληλα και επαρκή μέτρα ώστε να επιτευχθεί η τιμή στόχος για το όζον και η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και, σε κάθε περίπτωση, όχι μεγαλύτερη των 3 ετών από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο καταγράφηκε η πρώτη υπέρβαση.
Τροπολογία 116
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Όταν εξακολουθούν να παρατηρούνται υπερβάσεις της οριακής τιμής για το όζον κατά το πέμπτο ημερολογιακό έτος από την κατάρτιση του σχεδίου για την ποιότητα του αέρα στη σχετική εδαφική μονάδα NUTS 1, τα κράτη μέλη επικαιροποιούν το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα καθώς και τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό, και λαμβάνουν πρόσθετα και αποτελεσματικότερα μέτρα κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος, ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.
Όταν εξακολουθούν να παρατηρούνται υπερβάσεις της τιμής στόχου για το όζον κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο καταγράφηκε η πρώτη υπέρβαση στη σχετική εδαφική μονάδα NUTS 2, τα κράτη μέλη επικαιροποιούν το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα καθώς και τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό, και λαμβάνουν πρόσθετα και αποτελεσματικότερα μέτρα κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος, ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και, σε κάθε περίπτωση, να μην υπερβαίνει τα 2 ημερολογιακά έτη από την επικαιροποίηση του σχεδίου για την ποιότητα του αέρα.
Τροπολογία 117
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Για τις εδαφικές μονάδες NUTS 1 στις οποίες σημειώνεται υπέρβαση της τιμής στόχου για το όζον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το σχετικό εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω υπερβάσεων.
Για τις εδαφικές μονάδες NUTS 2 στις οποίες σημειώνεται υπέρβαση της τιμής στόχου για το όζον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το σχετικό εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω υπερβάσεων.
Τροπολογία 118
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Όταν, σε μια δεδομένη εδαφική μονάδα NUTS 1, σημειώνεται υπέρβαση της υποχρέωσης μείωσης της μέσης έκθεσης που ορίζεται στο τμήμα 5 του παραρτήματος I, τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα για τις εν λόγω εδαφικές μονάδες NUTS 1 το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο δύο έτη μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο καταγράφηκε η υπέρβαση της υποχρέωσης μείωσης της μέσης τιμής έκθεσης. Τα εν λόγω σχέδια για την ποιότητα του αέρα καθορίζουν κατάλληλα μέτρα ώστε να εκπληρωθεί η υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης και η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.
Όταν, σε μια δεδομένη εδαφική μονάδα NUTS 2, σημειώνεται υπέρβαση της υποχρέωσης μείωσης της μέσης έκθεσης που ορίζεται στο τμήμα 5 του παραρτήματος I, τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα για τις εν λόγω εδαφικές μονάδες NUTS 2 το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο δύο έτη μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο καταγράφηκε η υπέρβαση της υποχρέωσης μείωσης της μέσης τιμής έκθεσης. Τα εν λόγω σχέδια για την ποιότητα του αέρα καθορίζουν κατάλληλα και επαρκή μέτρα ώστε να εκπληρωθεί η υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης και η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και, σε κάθε περίπτωση, να μην υπερβαίνει τα 3 έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους στο οποίο καταγράφηκε η πρώτη υπέρβαση.
Τροπολογία 119
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Στις περιπτώσεις που εξακολουθούν να παρατηρούνται υπερβάσεις της υποχρέωσης μείωσης της μέσης έκθεσης κατά το πέμπτο ημερολογιακό έτος από την κατάρτιση του σχεδίου για την ποιότητα του αέρα, τα κράτη μέλη επικαιροποιούν το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα καθώς και τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό, και λαμβάνουν πρόσθετα και αποτελεσματικότερα μέτρα κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος, ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.
Στις περιπτώσεις που εξακολουθούν να παρατηρούνται υπερβάσεις της υποχρέωσης μείωσης της μέσης έκθεσης κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο καταγράφηκε η πρώτη υπέρβαση, τα κράτη μέλη επικαιροποιούν το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα καθώς και τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιημένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής των οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα VIII σημείο 1 σημείο Β και λαμβάνουν πρόσθετα και αποτελεσματικότερα μέτρα κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος, ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και, σε κάθε περίπτωση, όχι μεγαλύτερη από 1 ημερολογιακό έτος μετά την επικαιροποίηση του σχεδίου για την ποιότητα του αέρα.
Τροπολογία 120
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
4.  Όταν από … [να συμπληρωθεί το έτος που αντιστοιχεί σε δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029 σε ζώνη ή εδαφική μονάδα NUTS 1, τα επίπεδα των ρύπων υπερβαίνουν οποιαδήποτε οριακή τιμή που πρέπει να επιτευχθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2030, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 πίνακας 1, τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο για την ποιότητα του αέρα για τον εν λόγω ρύπο το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο δύο έτη μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο καταγράφηκε η υπέρβαση της οριακής τιμής, ώστε να επιτευχθούν οι αντίστοιχες οριακές τιμές ή η τιμή στόχος για το όζον έως τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την εφαρμογή τους.
διαγράφεται
Όταν, για τον ίδιο ρύπο, τα κράτη μέλη οφείλουν να εκπονήσουν σχέδιο για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, καθώς και σχέδιο για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, μπορούν να καταρτίζουν συντονισμένο σχέδιο για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5, 6 και 7 και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον αναμενόμενο αντίκτυπο των μέτρων για την επίτευξη της συμμόρφωσης για κάθε οριακή τιμή την οποία αφορά το σχέδιο, όπως απαιτείται από το παράρτημα VIII σημεία 5 και 6. Τα εν λόγω συντονισμένα σχέδια για την ποιότητα του αέρα θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα ώστε να επιτευχθούν όλες οι σχετικές τιμές στόχοι και η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.
Τροπολογία 121
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα περιέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
Τα σχέδια και οι χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα περιέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
Τροπολογία 122
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο Β σημείο 1 του παραρτήματος VIII, και ιδίως τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)·
Τροπολογία 123
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα μείωσης που παρατίθενται στο σημείο Β σημείο 2 του παραρτήματος VIII.
γ)  πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα μείωσης που παρατίθενται στο σημείο Β σημείο 2 του παραρτήματος VIII.
Τροπολογία 124
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο συμπερίληψης μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 και ειδικών μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία ευαίσθητων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των παιδιών στα οικεία σχέδια για την ποιότητα του αέρα.
Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 και ειδικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία ευαίσθητων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των παιδιών στα οικεία σχέδια και τους χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα.
Τροπολογία 125
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3
Όσον αφορά τους εν λόγω ρύπους, κατά την εκπόνηση σχεδίων για την ποιότητα του αέρα, τα κράτη μέλη αξιολογούν τον κίνδυνο υπέρβασης των αντίστοιχων ορίων συναγερμού. Η ανάλυση αυτή χρησιμοποιείται για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης, κατά περίπτωση.
Όσον αφορά τους εν λόγω ρύπους, κατά την εκπόνηση σχεδίων ή χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα, τα κράτη μέλη αξιολογούν τον κίνδυνο υπέρβασης των αντίστοιχων ορίων συναγερμού. Η ανάλυση αυτή χρησιμοποιείται για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 126
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4
Όταν καταρτίζονται σχέδια για περισσότερους του ενός ρύπους ή περισσότερα του ενός πρότυπα ποιότητας του αέρα, τα κράτη μέλη καταρτίζουν, ανάλογα με την περίπτωση, ολοκληρωμένα σχέδια για την ποιότητα του αέρα που καλύπτουν όλους τους συγκεκριμένους ρύπους και τα συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας του αέρα.
Όταν καταρτίζονται σχέδια ή χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα για περισσότερους του ενός ρύπους ή περισσότερα του ενός πρότυπα ποιότητας του αέρα, τα κράτη μέλη καταρτίζουν, ανάλογα με την περίπτωση, ολοκληρωμένα σχέδια ή χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα που καλύπτουν όλους τους συγκεκριμένους ρύπους και τα συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας του αέρα.
Τροπολογία 127
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 5
Στο μέτρο του δυνατού, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συνέπεια προς τα άλλα σχέδια που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται δυνάμει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 και της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, καθώς και στο πλαίσιο της νομοθεσίας για το κλίμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τη γεωργία.
Στο μέτρο του δυνατού, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συνέπεια των οικείων σχεδίων και χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα προς τα άλλα σχέδια που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται δυνάμει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 και της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, καθώς και στο πλαίσιο της νομοθεσίας για το κλίμα, την προστασία της βιοποικιλότητας, την ενέργεια, τις μεταφορές και τη γεωργία.
__________________
__________________
58 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
58 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
Τροπολογία 128
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, να παρέχει βοήθεια και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (ΤΠΔ) προκειμένου να στηρίξει τις πολιτικές και τα μέτρα για την ποιότητα του αέρα στο εκάστοτε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
Τροπολογία 129
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 6 – εδάφιο -1 (νέο)
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν από την έναρξη της προθεσμίας για τη λήψη παρατηρήσεων από το κοινό, το προσχέδιο του σχεδίου ή του χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα που περιέχει τις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των σημείων Α και Β του παραρτήματος VIII διατίθενται στο κοινό στο διαδίκτυο, δωρεάν και χωρίς περιορισμό της πρόσβασης σε εγγεγραμμένους χρήστες και, κατά περίπτωση, μέσω άλλων μη ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να διαθέτουν στο κοινό μέσω του διαδικτύου, δωρεάν και χωρίς περιορισμό της πρόσβασης σε εγγεγραμμένους χρήστες, και, κατά περίπτωση, μέσω άλλων μη ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας, τα ακόλουθα:
α)   πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων του σχεδίου ή του χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με το σημείο Βα του παραρτήματος VIII, καθώς και τα έγγραφα τεκμηρίωσης και τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση του προσχεδίου σχεδίου ή χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα·
β)   μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.
Τροπολογία 130
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με το κοινό, σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου59, και με τις αρμόδιες αρχές, τις οποίες, λόγω των αρμοδιοτήτων τους στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ποιότητας του αέρα, ενδέχεται να αφορά η εφαρμογή των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα, των προσχεδίων για την ποιότητα του αέρα και τυχόν σημαντικών επικαιροποιήσεων των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα πριν από την οριστικοποίησή τους.
Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με το κοινό, σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου59, και με τις αρμόδιες αρχές, τις οποίες, λόγω των αρμοδιοτήτων τους στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ποιότητας του αέρα, ενδέχεται να αφορά η εφαρμογή των σχεδίων και των χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα, των προσχεδίων των σχεδίων και των χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα και τυχόν σημαντικών επικαιροποιήσεων των σχεδίων και των χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα πριν από την οριστικοποίησή τους.
__________________
__________________
59 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17).
59 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17).
Τροπολογία 131
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2
Κατά την εκπόνηση σχεδίων για την ποιότητα του αέρα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην κατάσταση υπέρβασης ενθαρρύνονται να προτείνουν μέτρα που είναι σε θέση να λάβουν για να συμβάλουν στην παύση των υπερβάσεων, καθώς και ότι στις εν λόγω διαβουλεύσεις επιτρέπεται να συμμετέχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του ευαίσθητου πληθυσμού και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, λοιποί συναφείς φορείς του τομέα της υγείας και οι σχετικές κλαδικές ομοσπονδίες.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε στην εκπόνηση, την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση των σχεδίων και των χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα. Κατά την εκπόνηση σχεδίων και χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην κατάσταση υπέρβασης ενθαρρύνονται να προτείνουν μέτρα που είναι σε θέση να λάβουν για να συμβάλουν στην παύση των υπερβάσεων, καθώς και ότι στις εν λόγω διαβουλεύσεις ενθαρρύνονται να συμμετέχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι οργανώσεις υγείας, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του ευαίσθητου πληθυσμού και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, λοιποί συναφείς φορείς του τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, και οι σχετικές κλαδικές ομοσπονδίες. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι πολίτες ενημερώνονται δεόντως για τις συγκεκριμένες πηγές και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα και τα σχετικά μέτρα μετριασμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που υπάρχουν και είναι διαθέσιμα στην αγορά.
Τροπολογία 132
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7
7.  Τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός δύο μηνών από την έγκρισή τους.
7.  Τα σχέδια και οι χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός δύο μηνών από την έγκρισή τους.
Τροπολογία 133
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.  Η Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστικές πράξεις ένα υπόδειγμα του μορφότυπου και της δομή των σχεδίων και των χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.
Τροπολογία 134
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 β (νέα)
7β.  Μπορεί επίσης να καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εκπόνηση, την εφαρμογή και την αναθεώρηση των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα και, κατά περίπτωση, των χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα.
Τροπολογία 135
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 γ (νέα)
7γ.  Η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση και εφαρμογή των σχεδίων και των χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα, κατά περίπτωση, μέσω ανταλλαγής ορθών πρακτικών.
Τροπολογία 136
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Ωστόσο, εάν υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του ορίου συναγερμού για το όζον, τα κράτη μέλη μπορούν να μην εκπονούν ανάλογα σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης όταν δεν υπάρχουν σοβαρές δυνατότητες, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών γεωγραφικών, μετεωρολογικών και οικονομικών συνθηκών, για μείωση του κινδύνου, της διάρκειας ή της σοβαρότητας των υπερβάσεων αυτών.
Ωστόσο, εάν υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του ορίου συναγερμού για το όζον, τα κράτη μέλη μπορούν να μην εκπονούν ανάλογα σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης όταν δεν υπάρχουν σοβαρές δυνατότητες, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών γεωγραφικών, μετεωρολογικών και οικονομικών συνθηκών, για μείωση του κινδύνου, της διάρκειας ή της σοβαρότητας των υπερβάσεων αυτών.
Τροπολογία 137
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της, οι αρμόδιες αρχές θα απαιτούν τη μόνιμη προβολή εύκολα κατανοητών πληροφοριών σχετικά με τα συμπτώματα που συνδέονται με τις αυξημένες τιμές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σχετικά με τη συμπεριφορά για τη μείωση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση κοντά σε κοινότητες ευαίσθητων και ευάλωτων ομάδων και πληθυσμών.
Τροπολογία 138
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2
2.  Κατά την εκπόνηση των σχεδίων βραχυπρόθεσμης δράσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τα κράτη μέλη μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να προβλέπουν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τον έλεγχο και, προσωρινά, εφόσον απαιτείται, τη διακοπή δραστηριοτήτων οι οποίες συμβάλλουν στον κίνδυνο υπέρβασης των αντίστοιχων οριακών τιμών ή τιμών στόχων ή ορίων συναγερμού. Ανάλογα με το μερίδιο συμβολής των κύριων πηγών ρύπανσης στις υπερβάσεις προς αντιμετώπιση, εξετάζεται το ενδεχόμενο συμπερίληψης στα εν λόγω βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης μέτρων σχετικά με τις μεταφορές, τις εργασίες κατασκευών, τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και τη χρήση προϊόντων και την οικιακή θέρμανση. Στο πλαίσιο των εν λόγω σχεδίων εξετάζονται επίσης και ειδικές δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία ευαίσθητων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των παιδιών.
2.  Κατά την εκπόνηση των σχεδίων βραχυπρόθεσμης δράσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τα κράτη μέλη μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να προβλέπουν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τον έλεγχο και, προσωρινά, εφόσον απαιτείται, τη διακοπή δραστηριοτήτων οι οποίες συμβάλλουν στον κίνδυνο υπέρβασης των αντίστοιχων οριακών τιμών ή τιμών στόχων ή ορίων συναγερμού. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης υπόψη τον κατάλογο των μέτρων που περιγράφονται στο παράρτημα VΙΙΙα για τα βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης τους, και ανάλογα με το μερίδιο συμβολής των κύριων πηγών ρύπανσης στις υπερβάσεις προς αντιμετώπιση, εξετάζεται το ενδεχόμενο συμπερίληψης μέτρων σχετικά με τις μεταφορές, τις εργασίες κατασκευών, τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και τη χρήση προϊόντων και την οικιακή θέρμανση. Στο πλαίσιο των εν λόγω σχεδίων εξετάζονται επίσης και ειδικές δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία ευαίσθητων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των παιδιών.
Τροπολογία 139
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να παράσχει τεχνική βοήθεια και υποστήριξη κατά την κατάρτιση των βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης.
Τροπολογία 140
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4
4.  Όταν τα κράτη μέλη εκπονούν σχέδιο βραχυπρόθεσμης δράσης, διαθέτουν στο κοινό και στους αρμόδιους οργανισμούς, όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, άλλους αρμόδιους για την υγεία φορείς και τις σχετικές κλαδικές ομοσπονδίες, τα αποτελέσματα των ερευνών τους για τη σκοπιμότητα και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σχεδίων βραχυπρόθεσμης δράσης καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων αυτών.
4.  Όταν τα κράτη μέλη εκπονούν σχέδιο βραχυπρόθεσμης δράσης, διαθέτουν στο κοινό και στους αρμόδιους οργανισμούς, όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανώσεις υγείας, οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, άλλους αρμόδιους για την υγεία φορείς και τις σχετικές κλαδικές ομοσπονδίες, τα αποτελέσματα των ερευνών τους για τη σκοπιμότητα και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σχεδίων βραχυπρόθεσμης δράσης καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων αυτών.
Τροπολογία 141
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν προσομοίωση μέσω μοντέλων και διατυπώνουν προβλέψεις για να εντοπίσουν τον κίνδυνο τα επίπεδα των ρύπων να υπερβούν ένα ή περισσότερα από τα όρια συναγερμού και διασφαλίζουν ότι τα μέτρα έκτακτης ανάγκης τίθενται σε ισχύ μόλις προβλεφθεί κίνδυνος υπέρβασης, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρβαση αυτή.
Τροπολογία 142
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών για την προστασία ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων και ευάλωτων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Τα παραδείγματα αυτά ενημερώνονται τακτικά. Η Επιτροπή προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών μέσω του φόρουμ της ΕΕ «Καθαρός αέρας».
Τροπολογία 143
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται για τον εντοπισμό των πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τον προσδιορισμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν ώστε να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω πηγές, και αναπτύσσουν κοινές δραστηριότητες, όπως η προετοιμασία κοινών ή συντονισμένων σχεδίων για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με το άρθρο 19 για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων.
Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με τη σύσταση κοινών ομάδων ειδικών, για τον εντοπισμό των πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του ποσοστού ρύπων από κάθε χώρα και τον προσδιορισμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν ξεχωριστά και από κοινού ώστε να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω πηγές, και αναπτύσσουν κοινές δραστηριότητες, όπως η προετοιμασία κοινών ή συντονισμένων σχεδίων για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με το άρθρο 19 για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων.
Τροπολογία 144
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί και τα μέτρα που έλαβαν.
Τροπολογία 145
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Τα κράτη μέλη απαντούν το ένα στο άλλο εγκαίρως και το αργότερο εντός 3 μηνών από την ενημέρωσή τους από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
Τα κράτη μέλη απαντούν το ένα στο άλλο εγκαίρως και το αργότερο εντός 2 μηνών από την ενημέρωσή τους από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
Τροπολογία 146
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή ενημερώνεται και καλείται να παραστεί και να συμβάλει σε κάθε συνεργασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ανάλογα με την περίπτωση, η Επιτροπή εξετάζει, αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις που συντάσσονται βάσει του άρθρου 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284, αν χρειάζεται περαιτέρω δράση σε ενωσιακό επίπεδο για να μειωθούν οι εκπομπές πρόδρομων ουσιών που προκαλούν διαμεθοριακή ρύπανση.
2.  Η Επιτροπή ενημερώνεται και καλείται να παραστεί και να συμβάλει σε κάθε συνεργασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και να την επιβλέψει. Μπορεί επίσης, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να καταρτίζει προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. Ανάλογα με την περίπτωση, η Επιτροπή εξετάζει, αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις που συντάσσονται βάσει του άρθρου 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284, αν χρειάζεται περαιτέρω δράση σε ενωσιακό επίπεδο για να μειωθούν οι εκπομπές πρόδρομων ουσιών που προκαλούν διαμεθοριακή ρύπανση.
Τροπολογία 147
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Όταν ένα κράτος μέλος κινεί νομικές διαδικασίες για παραβίαση των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29, οι οποίες έχουν προκαλέσει ατμοσφαιρική ρύπανση σε άλλο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη συνεργάζονται αποτελεσματικά.
Τροπολογία 148
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το κοινό και οι κατάλληλες οργανώσεις, όπως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, άλλοι αρμόδιοι για την υγεία φορείς και οι σχετικές κλαδικές ομοσπονδίες, να ενημερώνονται καταλλήλως και εγκαίρως όσον αφορά:
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το κοινό και οι κατάλληλες οργανώσεις, όπως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανώσεις υγείας, οι οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, επαγγελματίες της υγείας, άλλοι αρμόδιοι για την υγεία φορείς και οι σχετικές κλαδικές ομοσπονδίες, να ενημερώνονται καταλλήλως και εγκαίρως όσον αφορά:
Τροπολογία 149
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με το παράρτημα IX σημεία 1 και 3·
α)  την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με το παράρτημα IX·
Τροπολογία 150
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  τυχόν παρατηρούμενη έλλειψη δεδομένων από τα σημεία δειγματοληψίας, ιδίως σε σχέση με τα δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχεία α) και β) του παραρτήματος IX·
Τροπολογία 151
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  σχέδια για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19,
γ)  σχέδια και χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19·
Τροπολογία 152
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20·
δ)  βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης που συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 20·
Τροπολογία 153
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  γενική εικόνα των πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των ατμοσφαιρικών ρύπων που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα στο εκάστοτε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·
Τροπολογία 154
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  την τεκμηρίωση που υποβάλλεται στην Επιτροπή σχετικά με τις υπερβάσεις που προκαλούνται από φυσικές πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2·
Τροπολογία 155
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)
δγ)  τεκμηρίωση της επιτόπιας επιλογής που αναφέρεται στο σημείο Δ του παραρτήματος IV·
Τροπολογία 156
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  υπερβάσεις των οριακών τιμών, των τιμών στόχων για το όζον, των υποχρεώσεων μείωσης της μέσης έκθεσης, των ορίων ενημέρωσης και συναγερμού σε συνοπτική εκτίμηση· η συνοπτική εκτίμηση περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω πληροφορίες και εκτιμήσεις για την προστασία των δασών καθώς και πληροφορίες για ρύπους που καλύπτονται από το άρθρο 10 και το παράρτημα VII.
ε)  υπερβάσεις των οριακών τιμών, των τιμών στόχων για το όζον, των υποχρεώσεων μείωσης της μέσης έκθεσης, των στόχων συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση και των ορίων ενημέρωσης και συναγερμού σε συνοπτική εκτίμηση· η συνοπτική εκτίμηση περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω πληροφορίες και εκτιμήσεις για την προστασία των δασών καθώς και πληροφορίες για ρύπους που καλύπτονται από το άρθρο 10 και το παράρτημα VII.
Τροπολογία 157
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν δείκτη ποιότητας του αέρα που καλύπτει το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου, τα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5) και το όζον και τον καθιστούν διαθέσιμο μέσω δημόσιας πηγής που παρέχει ωριαία επικαιροποίηση. Ο δείκτης ποιότητας του αέρα λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του ΠΟΥ και βασίζεται στους δείκτες ποιότητας του αέρα σε ευρωπαϊκή κλίμακα που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.
2.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν δείκτη ποιότητας του αέρα που καλύπτει το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου, τα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5) και το όζον και τον καθιστούν διαθέσιμο με συνεκτικό και εύκολα κατανοητό τρόπο μέσω δημόσιας πηγής που παρέχει ωριαία επικαιροποίηση, διασφαλίζοντας ότι υπάρχουν επαρκή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους σταθμούς. Ο δείκτης ποιότητας του αέρα συγκρίνεται ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, ακολουθεί τις πλέον πρόσφατες συστάσεις του ΠΟΥ και βασίζεται στους δείκτες ποιότητας του αέρα σε ευρωπαϊκή κλίμακα που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Ο δείκτης ποιότητας του αέρα συνοδεύεται από πληροφορίες σχετικά με τους σχετικούς κινδύνους για την υγεία για κάθε ρύπο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών προσαρμοσμένων στον ευαίσθητο πληθυσμό και τις ευάλωτες ομάδες.
Τροπολογία 158
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Έως ... [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 για να συμπληρώσει την παρούσα οδηγία προσδιορίζοντας τον τρόπο υπολογισμού και παρουσίασης του δείκτη ποιότητας του αέρα, καθώς και τη μορφή και τη δομή των πληροφοριών που παρέχονται στο κοινό.
Τροπολογία 159
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Τα κράτη μέλη προωθούν την προβολή πληροφοριών σχετικά με τα συμπτώματα που συνδέονται με τις αυξημένες τιμές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σχετικά με τη συμπεριφορά για τη μείωση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την προστασία, σε κτίρια, όπως οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, όπου συχνάζουν άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Τροπολογία 160
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το κοινό όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές ή τους φορείς που έχουν ορισθεί για τα καθήκοντα του άρθρου 5.
3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το κοινό όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές ή τους φορείς που έχουν ορισθεί για τα καθήκοντα του άρθρου 5, καθώς και για την αρμόδια αρχή ή φορέα που χειρίζεται τα σημεία δειγματοληψίας που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 και το παράρτημα IV.
Τροπολογία 161
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4
4.  Οι αντίστοιχες πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διατίθενται δωρεάν στο κοινό, με εύχρηστα μέσα και διαύλους επικοινωνίας, σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ60 και την οδηγία (ΕΕ) 2019/102461 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
4.  Οι αντίστοιχες πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διατίθενται δωρεάν στο κοινό, με εύχρηστα μέσα και διαύλους επικοινωνίας, με συνεκτικό και εύκολα κατανοητό τρόπο και σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ60 και την οδηγία (ΕΕ) 2019/102461 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διασφαλίζοντας παράλληλα ευρεία πρόσβαση του κοινού.
__________________
__________________
60 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).
60 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).
61 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 56).
61 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 56).
Τροπολογία 162
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Για το συγκεκριμένο σκοπό της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές, τις τιμές στόχους για το όζον, τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης και τα κρίσιμα επίπεδα, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται στην Επιτροπή το αργότερο τέσσερις μήνες μετά το τέλος εκάστου έτους, και περιλαμβάνουν:
2.  Για το συγκεκριμένο σκοπό της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές, τις τιμές στόχους για το όζον, τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης, τους στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση και τα κρίσιμα επίπεδα, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται στην Επιτροπή το αργότερο τέσσερις μήνες μετά το τέλος εκάστου έτους, και περιλαμβάνουν:
Τροπολογία 163
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια αυτού του έτους στον κατάλογο και στον καθορισμό των ζωνών που έχει καταρτισθεί δυνάμει του άρθρου 6 ή οποιασδήποτε εδαφικής μονάδας NUTS 1·
α)  τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια αυτού του έτους στον κατάλογο και στον καθορισμό των ζωνών που έχει καταρτισθεί δυνάμει του άρθρου 6 ή οποιασδήποτε εδαφικής μονάδας NUTS 2·
Τροπολογία 164
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο β –εισαγωγικό μέρος
β)  τον κατάλογο των ζωνών και των εδαφικών μονάδων NUTS 1 και των επιπέδων των ρύπων που αξιολογήθηκαν. Για ζώνες στις οποίες τα επίπεδα ενός ή περισσοτέρων ρύπων είναι υψηλότερα από τις οριακές τιμές ή τα κρίσιμα επίπεδα, καθώς και για τις εδαφικές μονάδες NUTS 1 όπου τα επίπεδα ενός ή περισσότερων ρύπων είναι υψηλότερα από τις τιμές στόχους ή τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης:
β)  τον κατάλογο των ζωνών και των εδαφικών μονάδων NUTS 2 και των επιπέδων των ρύπων που αξιολογήθηκαν. Για ζώνες στις οποίες τα επίπεδα ενός ή περισσοτέρων ρύπων είναι υψηλότερα από τις οριακές τιμές ή τα κρίσιμα επίπεδα, καθώς και για τις εδαφικές μονάδες NUTS 2 όπου τα επίπεδα ενός ή περισσότερων ρύπων είναι υψηλότερα από τις τιμές στόχους, τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης ή τους στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση:
Τροπολογία 165
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 24 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την/τις … [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο α, στο άρθρο 24 και στο άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την/τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 166
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 24 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2α, στο άρθρο 24 και στο άρθρο 29 παράγραφος 3α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
Τροπολογία 167
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 24 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 2α, του άρθρου 24 και του άρθρου 29 παράγραφος 3α τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 168
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με το εθνικό νομικό τους σύστημα, κάθε μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού έχει πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου, συσταθέντος νομοθετικώς, προκειμένου να αμφισβητήσει την ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων σχετικά με τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα που αναφέρονται στο άρθρο 19 και τα βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 20, του κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με το εθνικό νομικό τους σύστημα, κάθε μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού έχει πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου, συσταθέντος νομοθετικώς, προκειμένου να αμφισβητήσει την ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων που αφορούν την ταξινόμηση των ζωνών σύμφωνα με το άρθρο 7, του σχεδιασμού του δικτύου, της θέσης και της μετεγκατάστασης των σημείων δειγματοληψίας σύμφωνα με το άρθρο 9, σχετικά με τα σχέδια και τους χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα που αναφέρονται στο άρθρο 19 και τα βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 20, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τροπολογία 169
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Το συμφέρον κάθε μη κυβερνητικής οργάνωσης που είναι μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς της πρώτης παραγράφου στοιχείο α). Οι οργανώσεις αυτές θεωρείται επίσης ότι έχουν δικαιώματα που μπορούν να προσβληθούν, για τους σκοπούς πρώτης παραγράφου στοιχείο β).
Το συμφέρον οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, το οποίο θίγεται ή ενδέχεται να επηρεαστεί από υπερβάσεις των προτύπων ποιότητας του αέρα ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, και κάθε μη κυβερνητικής οργάνωσης, όπου και οι δύο πλευρές είναι μέλη του ενδιαφερόμενου κοινού θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς της πρώτης παραγράφου στοιχείο α). Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα και οι οργανώσεις αυτές θεωρείται επίσης ότι έχουν δικαιώματα που μπορούν να προσβληθούν, για τους σκοπούς πρώτης παραγράφου στοιχείο β).
Τροπολογία 170
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
2.  Η νομιμοποίηση συμμετοχής στη διαδικασία επανεξέτασης δεν εξαρτάται από τον ρόλο που διαδραμάτισε το κοινό κατά τη διάρκεια μιας συμμετοχικής φάσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με το άρθρο 19 ή 20.
2.  Η νομιμοποίηση συμμετοχής στη διαδικασία επανεξέτασης δεν εξαρτάται από τον ρόλο που διαδραμάτισε το κοινό κατά τη διάρκεια μιας συμμετοχικής φάσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 171
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα που υφίστανται βλάβη στην υγεία τους λόγω παράβασης από τις αρμόδιες αρχές των άρθρων 19 παράγραφοι 1 έως 4, 20 παράγραφοι 1 και 2, 21 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και 21 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας δικαιούνται αποζημίωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα που υφίστανται βλάβη στην υγεία τους λόγω παράβασης από τις αρμόδιες αρχές της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του άρθρου 13, του άρθρου 19 παράγραφοι 1 έως 4, του άρθρου 20 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 21 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και του άρθρου 21 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας με τη μορφή παράλειψης, απόφασης, ενέργειας ή καθυστέρησης λήψης απόφασης, δικαιούνται αποζημίωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Τροπολογία 172
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος και πληρούν τυχόν απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας επιτρέπεται να εκπροσωπούν τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να ασκούν συλλογικές αγωγές αποζημίωσης. Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις εν λόγω συλλογικές αγωγές.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος επιτρέπεται να εκπροσωπούν τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να ασκούν συλλογικές αγωγές αποζημίωσης. Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις εν λόγω συλλογικές αγωγές.
Τροπολογία 173
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Όταν η αξίωση αποζημίωσης υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτελεί την πλέον εύλογη εξήγηση για την επέλευση της βλάβης που υπέστη το εν λόγω πρόσωπο, τεκμαίρεται η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης και της επέλευσης της βλάβης.
Όταν η αξίωση αποζημίωσης υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων σχετικών επιστημονικών δεδομένων, από τα οποία μπορεί να τεκμαίρεται ότι η παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκάλεσε ή συνέβαλε στην επέλευση της βλάβης που υπέστη το εν λόγω πρόσωπο, τεκμαίρεται η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης και της επέλευσης της βλάβης.
Τροπολογία 174
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο ενάγων έχει παράσχει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη αγωγής αποζημίωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, και έχει τεκμηριώσει ευλόγως ότι πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία θα βρεθούν κατά τον έλεγχο της εναγόμενης δημόσιας αρχής ή τρίτου, εφόσον ζητηθεί από τον ενάγοντα, το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή είναι σε θέση να διατάξει την κοινοποίηση των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων από την εναγόμενη δημόσια αρχή ή τον τρίτο σύμφωνα με την εθνική ποινική δικονομία, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων ενωσιακών και εθνικών κανόνων περί εμπιστευτικότητας και αναλογικότητας.
Τροπολογία 175
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 β (νέο)
Η παραβίαση της παρούσας οδηγίας από την εναγόμενη δημόσια αρχή τεκμαίρεται όταν η εν λόγω δημόσια αρχή δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση αποκάλυψης των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων που ζητήθηκαν και που έχει στη διάθεσή της σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.
Τροπολογία 176
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «σχετικά επιστημονικά δεδομένα» νοούνται στατιστικά, επιδημιολογικά και άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν στατιστικά στενή αιτιώδη σχέση μεταξύ ορισμένων ειδών ρύπανσης και ορισμένων παθήσεων.
Τροπολογία 177
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 6
6.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι προθεσμίες παραγραφής για την άσκηση αγωγών αποζημίωσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν είναι μικρότερες των 5 ετών. Οι εν λόγω προθεσμίες δεν αρχίζουν να υπολογίζονται πριν από την παύση της παράβασης και προτού το πρόσωπο που ζητεί την αποζημίωση να πληροφορηθεί ή να μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι έχει πληροφορηθεί ότι έχει υποστεί βλάβη από παράβαση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.
6.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι προθεσμίες παραγραφής για την άσκηση αγωγών αποζημίωσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν είναι μικρότερες των 10 ετών. Οι εν λόγω προθεσμίες δεν αρχίζουν να υπολογίζονται πριν από την παύση της παράβασης και προτού το πρόσωπο που ζητεί την αποζημίωση να πληροφορηθεί ή να μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι έχει πληροφορηθεί ότι έχει υποστεί βλάβη από παράβαση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 178
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  τα πραγματικά ή εκτιμώμενα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την παραβίαση·
Τροπολογία 179
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου πληθυσμού και των ευάλωτων ομάδων, ή το περιβάλλον που επηρεάζεται από την παράβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της επίτευξης υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·
γ)  τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου πληθυσμού και των ευάλωτων ομάδων, ή το περιβάλλον που επηρεάζεται από την παράβαση, καθώς και την προκληθείσα ζημιά, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της επίτευξης υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·
Τροπολογία 180
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  τον επαναλαμβανόμενος ή μη χαρακτήρας της παράβασης.
δ)  τον επαναλαμβανόμενο ή μη χαρακτήρα της παράβασης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προηγούμενης λήψης χρηματικής ποινής, διοικητικής ή ποινικής κύρωσης.
Τροπολογία 181
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Έως ... [έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 για να συμπληρώσει την παρούσα οδηγίας θεσπίζοντας κοινά κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους των κυρώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 182
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα έσοδα από τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται, κατά προτεραιότητα, για τη χρηματοδότηση μέτρων που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εν λόγω εσόδων. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, τα έσοδα από κυρώσεις δεν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου.
Τροπολογία 183
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς τα άρθρα 1, 2 και 3, το άρθρο 4 σημεία 2), 13), 14), 16), 18), 19), 21), 22), 24) έως 30), 36), 37), 38) και 39), τα άρθρα 5 έως 12, το άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2, 3, 6 και 7, το άρθρο 15, το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2, τα άρθρα 17 έως 21, το άρθρο 22 παράγραφοι 1, 2 και 4, τα άρθρα 23 έως 29 και τα παραρτήματα I έως IX το αργότερο έως … [να προστεθεί η ημερομηνία: δύο έτη από την έναρξη ισχύος της].
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς τα άρθρα 1, 2 και 3, το άρθρο 4 σημεία 2), 13), 14), 16), 18), 19), 21), 22), 24) έως 30), 36), 37), 38) και 39), τα άρθρα 5 έως 12, το άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2, 3, 6 και 7, το άρθρο 15, το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2, τα άρθρα 17, 18, 20 και 21, το άρθρο 22 παράγραφοι 1, 2 και 4, τα άρθρα 23 έως 29 και τα παραρτήματα I έως IX το αργότερο έως … [να προστεθεί η ημερομηνία: 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της].
Τροπολογία 184
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 19 το αργότερο μέχρι τις [τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογίες 300 και 330
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τμήμα 1 – εδάφιο 1
Τμήμα 1 — Οριακές τιμές για την προστασία της υγείας του ανθρώπου που θα πρέπει να επιτευχθούν έως την 1η Ιανουαρίου 2030
Τμήμα 1 — Οριακές τιμές για την προστασία της υγείας του ανθρώπου που θα πρέπει να επιτευχθούν έως την 1η Ιανουαρίου 2035
Τροπολογία 185
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τμήμα 1 – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου

Οριακή τιμή

ΑΣ2,5

1 ημέρα

25 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Ημερολογιακό έτος

10 μg/m3

ΑΣ10

1 ημέρα

45 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Ημερολογιακό έτος

20 μg/m3

Διοξείδιο του αζώτου (NO2)

1 ώρα

200 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από μία φορά ανά ημερολογιακό έτος

1 ημέρα

50 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Ημερολογιακό έτος

20 μg/m3

Διοξείδιο του θείου (SO2)

1 ώρα

350 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από μία φορά ανά ημερολογιακό έτος

1 ημέρα

50 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Ημερολογιακό έτος

20 μg/m3

Βενζόλιο

Ημερολογιακό έτος

3,4 μg/m3

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών(1)

10 mg/m3

1 ημέρα

4 mg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Μόλυβδος (Pb)

Ημερολογιακό έτος

0,5 μg/m3

Αρσενικό (As)

Ημερολογιακό έτος

6,0 μg/m3

Κάδμιο (Cd)

Ημερολογιακό έτος

5,0 ng/m³

Νικέλιο (Ni)

Ημερολογιακό έτος

20 ng/m³

Βενζο(a)πυρένιο

Ημερολογιακό έτος

1,0 ng/m³

(1)  Η μέγιστη ημερήσια μέση τιμή συγκέντρωσης 8 ωρών επιλέγεται εξετάζοντας τους τρέχοντες μέσους όρους 8 ωρών, που υπολογίζονται από ωριαία στοιχεία και ενημερώνονται ανά ώρα. Κάθε μέσος όρος 8 ωρών που υπολογίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αντιστοιχεί στην ημέρα κατά την οποία λήγει, δηλαδή η πρώτη περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα θα είναι η περίοδος από τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας μέχρι τη 01:00 εκείνης της ημέρας· η τελευταία περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα θα είναι η περίοδος από τις 16:00 έως τις 24:00 της ημέρας αυτής.

Τροπολογία

Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου

Οριακή τιμή

ΑΣ2,5

1 ημέρα

15 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Ημερολογιακό έτος

5 μg/m³

ΑΣ10

1 ημέρα

45 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Ημερολογιακό έτος

15 μg/m3

Διοξείδιο του αζώτου (NO2)

1 ώρα

200 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από μία φορά ανά ημερολογιακό έτος

1 ημέρα

25 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Ημερολογιακό έτος

10 μg/m3

Διοξείδιο του θείου (SO2)

1 ώρα

200 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από μία φορά ανά ημερολογιακό έτος

1 ημέρα

40 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Ημερολογιακό έτος

20 μg/m3

Βενζόλιο

Ημερολογιακό έτος

0,17 μg/m3

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών(1)

10 mg/m3

1 ημέρα

4 mg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Μόλυβδος (Pb)

Ημερολογιακό έτος

0,15 μg/m3

Αρσενικό (As)

Ημερολογιακό έτος

6,0 ng/m³

Κάδμιο (Cd)

Ημερολογιακό έτος

5,0 ng/m³

Νικέλιο (Ni)

Ημερολογιακό έτος

20 ng/m³

Βενζο(a)πυρένιο

Ημερολογιακό έτος

1,0 ng/m³

(1)  Η μέγιστη ημερήσια μέση τιμή συγκέντρωσης 8 ωρών επιλέγεται εξετάζοντας τους τρέχοντες μέσους όρους 8 ωρών, που υπολογίζονται από ωριαία στοιχεία και ενημερώνονται ανά ώρα. Κάθε μέσος όρος 8 ωρών που υπολογίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αντιστοιχεί στην ημέρα κατά την οποία λήγει, δηλαδή η πρώτη περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα θα είναι η περίοδος από τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας μέχρι τη 01:00 εκείνης της ημέρας· η τελευταία περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα θα είναι η περίοδος από τις 16:00 έως τις 24:00 της ημέρας αυτής.

Τροπολογία 301
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τμήμα 1 – πίνακας 1 Α (νέος) – τίτλος
Πίνακας 1 Α – Ενδιάμεσες οριακές τιμές για την προστασία της υγείας του ανθρώπου που πρέπει να επιτευχθούν έως την 1η Ιανουαρίου 2030
Τροπολογία 302
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τμήμα 1 – πίνακας 1 Α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Περίοδος υπολογισμού του μέσου όρου

Οριακή τιμή

ΑΣ2,5

1 ημέρα

25 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Ημερολογιακό έτος

10 μg/m3

ΑΣ10

1 ημέρα

45 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Ημερολογιακό έτος

20 μg/m3

Διοξείδιο του αζώτoυ (NO2)

1 ώρα

200 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από μία φορά ανά ημερολογιακό έτος

1 ημέρα

50 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Ημερολογιακό έτος

20 μg/m3

Διοξείδιο του θείoυ (SO2)

1 ώρα

350 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από μία φορά ανά ημερολογιακό έτος

1 ημέρα

50 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Ημερολογιακό έτος

20 μg/m3

Βενζόλιο

Ημερολογιακό έτος

3,4 μg/m3

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών(1)

10 mg/m3

1 ημέρα

4 mg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος

Μόλυβδος (Pb)

Ημερολογιακό έτος

0,5 μg/m3

Αρσενικό (As)

Ημερολογιακό έτος

6,0 ng/m3

Κάδμιο (Cd)

Ημερολογιακό έτος

5,0 ng/m³

Νικέλιο (Ni)

 

 

Ημερολογιακό έτος

20 ng/m³

Βενζο[α]πυρένιο

Ημερολογιακό έτος

1,0 ng/m³

(1)  Η μέγιστη ημερήσια μέση τιμή συγκέντρωσης 8 ωρών επιλέγεται εξετάζοντας τους τρέχοντες μέσους όρους 8 ωρών, που υπολογίζονται από ωριαία στοιχεία και ενημερώνονται ανά ώρα. Κάθε μέσος όρος 8 ωρών που υπολογίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αντιστοιχεί στην ημέρα κατά την οποία λήγει, δηλαδή η πρώτη περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα θα είναι η περίοδος από τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας μέχρι τη 01.00 εκείνης της ημέρας· η τελευταία περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα θα είναι η περίοδος από τις 16:00 έως τις 24:00 της ημέρας αυτής.

Τροπολογία 186
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο Β – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Β. Τιμές στόχοι για το όζον

Στόχος

Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου

Τιμή στόχος

Προστασία της ανθρώπινης υγείας

Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών(1)

120 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνονται περισσότερο από 18 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος κατά μέσο όρο σε 3 χρόνια(2)

Προστασία του περιβάλλοντος

Μάιος έως Ιούλιος

AOT40 (υπολογίζεται από τις τιμές 1 ώρας)

18 000 μg/m3 × ώρα ως μέσος όρος 5 ετών(2)

(1)  Η μέγιστη ημερήσια μέση τιμή συγκέντρωσης 8 ωρών επιλέγεται εξετάζοντας τις μέσες τιμές κυλιόμενου 8ώρου, που υπολογίζονται από ωριαία στοιχεία και ενημερώνονται ανά ώρα. Κάθε μέσος όρος 8 ωρών που υπολογίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αντιστοιχεί στην ημέρα κατά την οποία λήγει, δηλαδή η πρώτη περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα θα είναι η περίοδος από τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας μέχρι τη 01:00 εκείνης της ημέρας· η τελευταία περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα θα είναι η περίοδος από τις 16.00 έως τις 24.00 της ημέρας αυτής.

(2)  Εάν οι μέσοι όροι για τα 3 ή τα 5 χρόνια δεν μπορούν να υπολογισθούν βάσει πλήρους και συνεχούς δέσμης ετήσιων δεδομένων, τα ελάχιστα ετήσια δεδομένα που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις τιμές στόχους έχουν ως εξής:

–  για την τιμή στόχο σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης υγείας: έγκυρα δεδομένα για έναν χρόνο,

–  για την τιμή στόχο σχετικά με την προστασία της βλάστησης: έγκυρα δεδομένα για τρία χρόνια.

Τροπολογία

Β. Τιμές στόχοι για το όζον

Στόχος

Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου

Τιμή στόχος

Προστασία της ανθρώπινης υγείας

Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών(1)

110 μg/m3

δεν πρέπει να υπερβαίνονται περισσότερο από 18 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος κατά μέσο όρο σε 3 χρόνια(2)

Προστασία του περιβάλλοντος

Μάιος έως Ιούλιος

AOT40 (υπολογίζεται από τις τιμές 1 ώρας)

18 000 μg/m3 × ώρα ως μέσος όρος 5 ετών(2)

(1)  Η μέγιστη ημερήσια μέση τιμή συγκέντρωσης 8 ωρών επιλέγεται εξετάζοντας τις μέσες τιμές κυλιόμενου 8ώρου, που υπολογίζονται από ωριαία στοιχεία και ενημερώνονται ανά ώρα. Κάθε μέσος όρος 8 ωρών που υπολογίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αντιστοιχεί στην ημέρα κατά την οποία λήγει, δηλαδή η πρώτη περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα θα είναι η περίοδος από τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας μέχρι τη 01:00 εκείνης της ημέρας· η τελευταία περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα θα είναι η περίοδος από τις 16.00 έως τις 24.00 της ημέρας αυτής.

(2)  Εάν οι μέσοι όροι για τα 3 ή τα 5 χρόνια δεν μπορούν να υπολογισθούν βάσει πλήρους και συνεχούς δέσμης ετήσιων δεδομένων, τα ελάχιστα ετήσια δεδομένα που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις τιμές στόχους έχουν ως εξής:

–  για την τιμή στόχο σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης υγείας: έγκυρα δεδομένα για έναν χρόνο,

–  για την τιμή στόχο σχετικά με την προστασία της βλάστησης: έγκυρα δεδομένα για τρία χρόνια.

Τροπολογία 187
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο Γ – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Γ. Μακροπρόθεσμοι στόχοι για το όζον (O3)

Στόχος

Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου

Μακροπρόθεσμος στόχος

Προστασία της ανθρώπινης υγείας

Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών σε ένα ημερολογιακό έτος

100 μg/m3(1)

Προστασία της βλάστησης

Μάιος έως Ιούλιος

AOT40 (υπολογίζεται από τις τιμές 1 ώρας)

6 000 μg/m3 × ώρα

(1)  99ο εκατοστημόριο (δηλαδή 3 ημέρες υπέρβασης ανά έτος).

Τροπολογία

Στόχος

Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου

Μακροπρόθεσμος στόχος

Προστασία της ανθρώπινης υγείας

Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών σε ένα ημερολογιακό έτος

Περίοδος αιχμής

100 μg/m3(1)

60 μg/m3(2)

Προστασία της βλάστησης

Μάιος έως Ιούλιος

AOT40 (υπολογίζεται από τις τιμές 1 ώρας)

6 000 μg/m3 × ώρα

(1)  99ο εκατοστημόριο (δηλαδή 3 ημέρες υπέρβασης ανά έτος).

(2)  Μέσος όρος της μέγιστης ημερήσιας 8ωρης μέσης συγκέντρωσης O3 στους έξι συνεχόμενους μήνες με την υψηλότερη τρέχουσα μέση συγκέντρωση O3 του εξαμήνου.

Τροπολογία 188
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τμήμα 4 – σημείο Α – πίνακας
Α. Όρια συναγερμού για τους ρύπους εκτός του όζοντος
Α. Όρια συναγερμού
Τροπολογία 189
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – τμήμα 4 – σημείο Α – εδάφιο 1
Μετρούνται επί τρεις συνεχείς ώρες στην περίπτωση του διοξειδίου του θείου και του διοξειδίου του αζώτου, και επί τρεις συνεχείς ώρες για τα ΑΣ10 και ΑΣ2,5, σε αντιπροσωπευτικές για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα θέσεις σε περιοχή έκτασης τουλάχιστον 100 km2 ή σε ολόκληρη ζώνη, εάν η έκταση αυτή είναι μικρότερη.
Τα όρια συναγερμού ενεργοποιούνται όταν σημειώνεται υπέρβαση στις τιμές του ακόλουθου πίνακα για τρεις συνεχόμενες ώρες στην περίπτωση του διοξειδίου του θείου, του διοξειδίου του αζώτου και του όζοντος, και επί τρεις συνεχείς ώρες για τα ΑΣ10 και ΑΣ2,5, σε αντιπροσωπευτικές για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα θέσεις σε περιοχή έκτασης τουλάχιστον 100 km2 ή σε ολόκληρη ζώνη, εάν η έκταση αυτή είναι μικρότερη.
Τροπολογία 190
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τμήμα 4 – σημείο Α – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ρύπος

Όριο συναγερμού

Διοξείδιο του θείου (SO2)

500 μg/m3

Διοξείδιο του αζώτου (NO2)

400 μg/m3

ΑΣ2,5

50 μg/m3

ΑΣ10

90 μg/m3

Τροπολογία

Ρύπος

Όριο συναγερμού

Διοξείδιο του θείου (SO2)

200 μg/m3

Διοξείδιο του αζώτου (NO2)

100 μg/m3

ΑΣ2,5

50 μg/m3

ΑΣ10

90 μg/m3

Όζον (O3)

240 μg/m3

Τροπολογία 191
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τμήμα 4 – σημείο Β – τίτλος
Β. Όρια ενημέρωσης και συναγερμού για το όζον
Β. Όρια ενημέρωσης
Τροπολογία 192
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – τμήμα 4 – σημείο Β – εδάφιο -1 (νέο)
Τα όρια ενημέρωσης ενεργοποιούνται όταν σημειώνεται υπέρβαση των τιμών στον ακόλουθο πίνακα για περίοδο 24 ωρών για το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου, τα ΑΣ10 και τα ΑΣ2,5 και για τρεις συνεχόμενες ώρες για το όζον.
Τροπολογία 193
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τμήμα 4 – σημείο Β – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σκοπός

Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου

Όριο

Ενημέρωση

1 ώρα

180 μg/m3

Συναγερμός

1 ώρα(1)

240 μg/m3

(1)  Για την εφαρμογή του άρθρου 20, η υπέρβαση του ορίου πρέπει να μετράται ή να προβλέπεται για 3 συνεχείς ώρες.

Τροπολογία

Ρύπος

Όριο ενημέρωσης

Διοξείδιο του θείου (SO2)

40 μg/m3

Διοξείδιο του αζώτου (NO2)

25 μg/m3

ΑΣ2,5

15 μg/m3

ΑΣ10

45 μg/m3

Όζον (O3)

180 μg/m3

Τροπολογία 194
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – τμήμα 5 – σημείο Α – εδάφιο 1
Ο δείκτης μέσης έκθεσης εκφράζεται σε μg/m3 (ΔΜΕ) και υπολογίζεται με μετρήσεις από μη εκτεθειμένες αστικές τοποθεσίες σε εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS 1 σε ολόκληρη την επικράτεια ενός κράτους μέλους. Πρέπει να υπολογίζεται ως κυλιόμενη ετήσια μέση συγκέντρωση για 3 ημερολογιακά έτη όλων των σημείων δειγματοληψίας του σχετικού ρύπου που εγκαθίστανται σύμφωνα με το σημείο Β του παραρτήματος III σε κάθε εδαφική μονάδα NUTS 1. Ο ΔΜΕ για ένα συγκεκριμένο έτος είναι η μέση συγκέντρωση για το ίδιο έτος και τα 2 προηγούμενα έτη.
Ο δείκτης μέσης έκθεσης εκφράζεται σε μg/m3 (ΔΜΕ) και υπολογίζεται με μετρήσεις σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας σε μη εκτεθειμένες αστικές τοποθεσίες σε εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS 2 σε ολόκληρη την επικράτεια ενός κράτους μέλους. Πρέπει να υπολογίζεται ως κυλιόμενη ετήσια μέση συγκέντρωση για 3 ημερολογιακά έτη όλων των σημείων δειγματοληψίας του σχετικού ρύπου σε κάθε εδαφική μονάδα NUTS 2. Ο ΔΜΕ για ένα συγκεκριμένο έτος είναι η μέση συγκέντρωση για το ίδιο έτος και τα 2 προηγούμενα έτη.
Τροπολογία 195
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – τμήμα 5 – σημείο Α – εδάφιο 2
Όταν τα κράτη μέλη εντοπίζουν υπερβάσεις που οφείλονται σε φυσικές πηγές, η συμβολή από φυσικές πηγές αφαιρείται πριν από τον υπολογισμό του ΔΜΕ.
Όταν τα κράτη μέλη εντοπίζουν υπερβάσεις που δεν θα μπορούσαν να μετριαστούν από το εκάστοτε κράτος μέλος και οφείλονται σε φυσικές πηγές, η συμβολή από φυσικές πηγές αφαιρείται πριν από τον υπολογισμό του ΔΜΕ.
Τροπολογία 196
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – τμήμα 5 – σημείο Β – εδάφιο 1 – περίπτωση 1
–  για τα ΑΣ2,5, είναι κατά 25 % χαμηλότερο από τον ΔΜΕ πριν από 10 έτη, εκτός εάν δεν είναι ήδη υψηλότερος από τον στόχο συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση για τα ΑΣ2,5 που ορίζεται στο τμήμα Γ.
–  για τα ΑΣ2,5, είναι κατά 25 % χαμηλότερο από τον ΔΜΕ πριν από 7 έτη, εκτός εάν δεν είναι ήδη υψηλότερος από τον στόχο συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση για τα ΑΣ2,5 που ορίζεται στο τμήμα Γ.
Τροπολογία 197
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – τμήμα 5 – σημείο Β – εδάφιο 1 – περίπτωση 2
–  για το NO2, είναι κατά 25 % χαμηλότερο από τον ΔΜΕ πριν από 10 έτη, εκτός εάν δεν είναι ήδη υψηλότερος από τον στόχο συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση για το NO2 που ορίζεται στο τμήμα Γ.
–  για το NO2, είναι κατά 25 % χαμηλότερο από τον ΔΜΕ πριν από 7 έτη, εκτός εάν δεν είναι ήδη υψηλότερος από τον στόχο συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση για το NO2 που ορίζεται στο τμήμα Γ.
Τροπολογία 303
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – τμήμα 1 – τίτλος
ΤΜΗΜΑ 1 – ΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1 – ΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2035
Τροπολογία 198
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – τμήμα 1 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ρύπος

Όριο εκτίμησης (ετήσιος μέσος όρος, εκτός εάν ορίζεται ρητά)

ΑΣ2,5

μg/m3

ΑΣ10

15 μg/m3

Διοξείδιο του αζώτου (NO2)

10 μg/m3

Διοξείδιο του θείου (SO2)

40 μg/m3 μέσος όρος 24 ωρών(1)

Βενζόλιο

1,7 μg/m3

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

4 µg/m³ (μέσος όρος 24 ωρών)(1)

Μόλυβδος (Pb)

0,25 μg/m3

Αρσενικό (As)

3,0 μg/m3

Κάδμιο (Cd)

2,5 ng/m3

Νικέλιο (Ni)

10 ng/m3

Βενζο(a)πυρένιο

0,12 ng/m3

Όζον (O3)

100 µg/m3 (μέγιστος μέσος όρος 8 ωρών)(1)

(1)  99ο εκατοστημόριο (δηλαδή 3 ημέρες υπέρβασης ανά έτος).

Τροπολογία

Ρύπος

Όριο εκτίμησης (ετήσιος μέσος όρος, εκτός εάν ορίζεται ρητά)

ΑΣ2,5

3,5 μg/m3

ΑΣ10

10,5 μg/m3

Διοξείδιο του αζώτου (NO2)

8 μg/m3

Διοξείδιο του θείου (SO2)

24 μg/m³ (μέσος όρος 24 ωρών)(1)

Βενζόλιο

0,12 μg/m3

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

4 µg/m³ (μέσος όρος 24 ωρών)(1)

Μόλυβδος (Pb)

0,1 μg/m3

Αρσενικό (As)

0,46 ng/m3

Κάδμιο (Cd)

2,5 ng/m3

Νικέλιο (Ni)

1,75 ng/m3

Βενζο(a)πυρένιο

0,12 ng/m3

Όζον (O3)

77 µg/m3 (μέγιστος μέσος όρος 8 ωρών)(1)

(1)  99ο εκατοστημόριο (δηλαδή 3 ημέρες υπέρβασης ανά έτος).

Τροπολογία 304
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – τμήμα 1 Α (νέο) – τίτλος
ΤΜΗΜΑ 1 Α (νέο) – ΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2030
Τροπολογία 305
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – τμήμα 1 Α (νέο) – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ρύπος

Όριο εκτίμησης (ετήσιος μέσος όρος, εκτός εάν ορίζεται ρητά)

ΑΣ2,5

5 μg/m3

ΑΣ10

15 μg/m3

Διοξείδιο του αζώτoυ (NO2)

10 μg/m3

Διοξείδιο του θείoυ (SO2)

40 μg/m3 (μέσος όρος 24 ωρών)(1)

Βενζόλιο

1,7 μg/m3

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

4 mg/m³ (μέσος όρος 24 ωρών)(1)

Μόλυβδος (Pb)

0,25 μg/m3

Αρσενικό (As)

3,0 ng/m3

Κάδμιο (Cd)

2,5 ng/m3

Νικέλιο (Ni)

10 ng/m3

Βενζο[a]πυρένιο

0,12 ng/m3

Όζον (O3)

100 μg/m3 (μέγιστος μέσος όρος 8 ωρών)(1)

(1)  99ο εκατοστημόριο (δηλαδή 3 ημέρες υπέρβασης ανά έτος).

Τροπολογία 199
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – τμήμα Α – σημείο 1 – εδάφιο 1
Πίνακας 1 – Ελάχιστος αριθμός των σημείων δειγματοληψίας σταθερής μέτρησης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και με τα όρια συναγερμού σε ζώνες όπου η σταθερή μέτρηση αποτελεί τη μόνη πηγή ενημέρωσης (για όλους τους ρύπους πλην του όζοντος)
Πίνακας 1 – Ελάχιστος αριθμός των σημείων δειγματοληψίας σταθερής μέτρησης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και με τα όρια ενημέρωσης και συναγερμού σε ζώνες όπου η σταθερή μέτρηση αποτελεί τη μόνη πηγή ενημέρωσης (για όλους τους ρύπους πλην του όζοντος).
Τροπολογία 200
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – τμήμα Α – σημείο 1 – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πληθυσμός της ζώνης (χιλιάδες)

Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας εάν οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το όριο εκτίμησης

NO2, SO2, CO, βενζόλιο

Άθροισμα

ΑΣ(1)

Ελάχιστο ΑΣ10

Ελάχιστο ΑΣ2,5

Pb, Cd, As, Ni σε ΑΣ10

Βενζο(a)πυρένιο σε ΑΣ10

0 - 249

2

4

2

2

1

1

250 - 499

2

4

2

2

1

1

500 - 749

2

4

2

2

1

1

750 - 999

3

4

2

2

2

2

1 000 - 1 499

4

6

2

2

2

2

1 500 - 1 999

5

7

3

3

2

2

2 000 - 2 749

6

8

3

3

2

3

2 750 - 3 749

7

10

4

4

2

3

3 750 - 4 749

8

11

4

4

3

4

4 750 - 5 999

9

13

5

5

4

5

6 000+

10

15

5

5

5

5

(1)  Ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας ΑΣ2,5 και NO2 σε μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα αστικών περιοχών πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο Β.

Τροπολογία

Πληθυσμός της ζώνης (χιλιάδες)

Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας εάν οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το όριο εκτίμησης

NO2, SO2, CO, βενζόλιο

Άθροισμα

ΑΣ

Ελάχιστο ΑΣ10

Ελάχιστο ΑΣ2,5

Pb, Cd, As, Ni σε ΑΣ10

Βενζο(a)πυρένιο σε ΑΣ10

0 - 249

2

4

2

2

1

1

250 - 499

2

4

2

2

1

1

500 - 749

2

4

2

2

1

1

750 - 999

3

4

2

2

2

2

1 000 - 1 499

4

6

2

2

2

2

1 500 - 1 999

5

7

3

3

2

2

2 000 - 2 749

6

8

3

3

2

3

2 750 - 3 749

7

10

4

4

2

3

3 750 - 4 749

8

11

4

4

3

4

4 750 - 5 999

9

13

5

5

4

5

6 000+

10

15

5

5

5

5

Τροπολογία 201
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – τμήμα Α – σημείο 1 – πίνακας 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πληθυσμός (χιλιάδες)

Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας, εάν ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας μειωθεί έως και κατά 50 %(1)

< 250

1

< 500

2

< 1 000

2

< 1 500

3

< 2 000

4

< 2 750

5

< 3 750

6

≥ 3 750

1 πρόσθετο σημείο δειγματοληψίας ανά 2 εκατ. κατοίκους

(1)  Τουλάχιστον 1 σημείο δειγματοληψίας σε περιοχές όπου είναι πιθανή η έκθεση του πληθυσμού στις υψηλότερες συγκεντρώσεις όζοντος. Στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50 % των σημείων δειγματοληψίας θα πρέπει να βρίσκονται σε προαστιακές περιοχές.

Τροπολογία

Πληθυσμός (χιλιάδες)

Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας εάν οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το όριο εκτίμησης(1)

< 250

1

< 500

2

< 1 000

2

< 1 500

3

< 2 000

4

< 2 750

5

< 3 750

6

≥ 3 750

1 πρόσθετο σημείο δειγματοληψίας ανά 2 εκατ. κατοίκους

(1)  Τουλάχιστον 1 σημείο δειγματοληψίας σε περιοχές όπου είναι πιθανή η έκθεση του πληθυσμού στις υψηλότερες συγκεντρώσεις όζοντος. Στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50 % των σημείων δειγματοληψίας θα πρέπει να βρίσκονται σε προαστιακές περιοχές.

Τροπολογία 202
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – τμήμα Α – σημείο 1 – εδάφιο 3
Πίνακας 3 – Ελάχιστος αριθμός των σημείων δειγματοληψίας σταθερής μέτρησης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και όρια συναγερμού σε ζώνες όπου ισχύει η μείωση κατά 50 % των εν λόγω μετρήσεων (για όλους τους ρύπους πλην του όζοντος)
Πίνακας 3 – Ελάχιστος αριθμός των σημείων δειγματοληψίας σταθερής μέτρησης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και όρια ενημέρωσης και συναγερμού σε ζώνες όπου ισχύει η μείωση κατά 50 % των εν λόγω μετρήσεων (για όλους τους ρύπους πλην του όζοντος).
Τροπολογία 203
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – τμήμα Α – σημείο 1 – πίνακας 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πληθυσμός της ζώνης (χιλιάδες)

Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας, εάν ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας μειωθεί έως και κατά 50 %

NO2, SO2, CO, βενζόλιο

Άθροισμα ΑΣ(1)

Ελάχιστο ΑΣ10

Ελάχιστο ΑΣ2,5

Pb, Cd, As, Ni σε ΑΣ10

Βενζο(a)πυρένιο σε ΑΣ10

0 - 249

1

2

1

1

1

1

250 - 499

1

2

1

1

1

1

500 - 749

1

2

1

1

1

1

750 - 999

2

2

1

1

1

1

1 000 - 1 499

2

3

1

1

1

1

1 500 - 1 999

3

4

2

2

1

1

2 000 - 2 749

3

4

2

2

1

2

2 750 - 3 749

4

5

2

2

1

2

3 750 - 4 749

4

6

2

2

2

2

4 750 - 5 999

5

7

3

3

2

3

6 000+

5

8

3

3

3

3

(1)  Ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας ΑΣ2,5 και NO2 σε μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα αστικών περιοχών πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο Β.

Τροπολογία

Πληθυσμός της ζώνης (χιλιάδες)

Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας, εάν ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας μειωθεί έως και κατά 50 %

NO2, SO2, CO, βενζόλιο

Άθροισμα ΑΣ

Ελάχιστο ΑΣ10

Ελάχιστο ΑΣ2,5

Pb, Cd, As, Ni σε ΑΣ10

Βενζο(a)πυρένιο σε ΑΣ10

0 - 249

1

2

1

1

1

1

250 - 499

1

2

1

1

1

1

500 - 749

1

2

1

1

1

1

750 - 999

2

2

1

1

1

1

1 000 - 1 499

2

3

1

1

1

1

1 500 - 1 999

3

4

2

2

1

1

2 000 - 2 749

3

4

2

2

1

2

2 750 - 3 749

4

5

2

2

1

2

3 750 - 4 749

4

6

2

2

2

2

4 750 - 5 999

5

7

3

3

2

3

6 000+

5

8

3

3

3

3

Τροπολογία 204
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – τμήμα Α – σημείο 1 – εδάφιο 5
Για κάθε ζώνη, ο ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις που καθορίζεται στους πίνακες του παρόντος σημείου περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 σημείο δειγματοληψίας σε μη εκτεθειμένη τοποθεσία και 1 σημείο δειγματοληψίας στην περιοχή με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σύμφωνα με το σημείο Β του παραρτήματος IV, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των σημείων δειγματοληψίας. Για το διοξείδιο του αζώτου, τα σωματίδια, το βενζόλιο και το μονοξείδιο του άνθρακα, αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 σημείο δειγματοληψίας για τη μέτρηση της συμβολής των εκπομπών από τις μεταφορές. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που απαιτείται μόνο 1 σημείο δειγματοληψίας, αυτό πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις στις οποίες είναι πιθανόν να εκτεθεί άμεσα ή έμμεσα ο πληθυσμός.
Για κάθε ζώνη, ο ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις που καθορίζεται στους πίνακες του παρόντος σημείου περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 σημείο δειγματοληψίας σε μη εκτεθειμένη τοποθεσία και 1 σημείο δειγματοληψίας σε σημείο κομβικό για την ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με το σημείο Β του παραρτήματος IV. Για το διοξείδιο του αζώτου, τα σωματίδια, το βενζόλιο, το διοξείδιο του θείου και το μονοξείδιο του άνθρακα, αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 σημείο δειγματοληψίας για τη μέτρηση της συμβολής των εκπομπών από τις μεταφορές. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που απαιτείται μόνο 1 σημείο δειγματοληψίας, αυτό πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις στις οποίες είναι πιθανόν να εκτεθεί άμεσα ή έμμεσα ο πληθυσμός.
Τροπολογία 205
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – τμήμα Α – σημείο 1 – εδάφιο 6
Για κάθε ζώνη, για το διοξείδιο του αζώτου, τα σωματίδια, το βενζόλιο και το μονοξείδιο του άνθρακα, ο συνολικός αριθμός των σημείων δειγματοληψίας μη εκτεθειμένων περιοχών αστικού χαρακτήρα και ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός των σημείων δειγματοληψίας στα οποία σημειώνονται οι υψηλότερες απαιτούμενες συγκεντρώσεις δεν διαφέρουν περισσότερο από ό,τι κατά συντελεστή ίσο με 2. Ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας ΑΣ2,5 και διοξειδίου του αζώτου σε μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο Β.
Για κάθε ζώνη, για το διοξείδιο του αζώτου, τα σωματίδια, το βενζόλιο και το μονοξείδιο του άνθρακα, ο συνολικός αριθμός των σημείων δειγματοληψίας μη εκτεθειμένων περιοχών αστικού χαρακτήρα και ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός των σημείων δειγματοληψίας που είναι κομβικά για την ατμοσφαιρική ρύπανση δεν διαφέρουν περισσότερο από ό,τι κατά συντελεστή ίσο με 2. Ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας ΑΣ2,5 και διοξειδίου του αζώτου σε μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα και σε σημεία κομβικά για την ατμοσφαιρική ρύπανση πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο Β.
Τροπολογία 206
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – τμήμα Β
Β. Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας σταθερής μέτρησης προς εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης σε ΑΣ2,5 και NO2 για την προστασία της υγείας του ανθρώπου
διαγράφεται
Για καθένα από τα ΑΣ2.5 και NO2, χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν ένα σημείο δειγματοληψίας ανά περιφέρεια NUTS 1, όπως περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003, και τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας ανά εκατομμύριο κατοίκων για αστικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός υπερβαίνει τους 100 000 κατοίκους. Αυτά τα σημεία δειγματοληψίας μπορούν να συμπίπτουν με τα σημεία δειγματοληψίας του σημείου Α.
Τροπολογία 207
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – τμήμα Δ – τίτλος
Δ. Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις υπέρλεπτων σωματιδίων σε υψηλές συγκεντρώσεις
Δ. Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις υπέρλεπτων σωματιδίων, αιθάλης, υδραργύρου και αμμωνίας, εκεί όπου είναι πιθανό να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις
Τροπολογία 208
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – τμήμα Δ – εδάφιο 1
Τα υπέρλεπτα σωματίδια παρακολουθούνται σε επιλεγμένες τοποθεσίες επιπλέον των άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων. Τα σημεία δειγματοληψίας για την παρακολούθηση των εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων συμπίπτουν, κατά περίπτωση, με τα σημεία δειγματοληψίας για τα σωματίδια ή το διοξείδιο του αζώτου που αναφέρονται στο σημείο Α, και τοποθετούνται σύμφωνα με το παράρτημα VII τμήμα 3. Για τον σκοπό αυτόν, καθορίζεται τουλάχιστον 1 σημείο δειγματοληψίας ανά 5 εκατομμύρια κατοίκους σε τοποθεσία όπου είναι πιθανό να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις υπέρλεπτων σωματιδίων (UFP). Τα κράτη μέλη με λιγότερους από 5 εκατομμύρια κατοίκους εγκαθιστούν τουλάχιστον 1 σταθερό σημείο δειγματοληψίας σε τοποθεσία όπου είναι πιθανό να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις υπέρλεπτων σωματιδίων.
Οι συγκεντρώσεις εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων και αιθάλης παρακολουθούνται σε επιλεγμένες τοποθεσίες επιπλέον των άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων στις ίδιες τοποθεσίες με τα σημεία δειγματοληψίας για τα σωματίδια ή το διοξείδιο του αζώτου που αναφέρονται στο σημείο Α του παρόντος Παραρτήματος, και καθορίζονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του Παραρτήματος VII. Τα σημεία δειγματοληψίας για την παρακολούθηση της αμμωνίας συμπίπτουν, κατά περίπτωση, με τα σημεία δειγματοληψίας για τα σωματίδια που αναφέρονται στο σημείο Α του παρόντος Παραρτήματος και καθορίζονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του Παραρτήματος VII. Τα σημεία δειγματοληψίας για την παρακολούθηση του υδραργύρου καθορίζονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του Παραρτήματος VII. Για τον σκοπό αυτόν, καθορίζεται τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων σε τοποθεσία όπου είναι πιθανό να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις υπέρλεπτων σωματιδίων (UFP), τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων σε τοποθεσία με πιθανές υψηλές συγκεντρώσεις αιθάλης, τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων σε τοποθεσία με πιθανές υψηλές συγκεντρώσεις υδραργύρου, καθώς και τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων σε τοποθεσία με πιθανές υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας. Τα κράτη μέλη με λιγότερους από 1 εκατομμύρια κατοίκους εγκαθιστούν τουλάχιστον ένα σταθερό σημείο δειγματοληψίας σε τοποθεσία όπου είναι πιθανό να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις υπέρλεπτων σωματιδίων, ένα σημείο δειγματοληψίας σε τοποθεσία όπου είναι πιθανό να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις αιθάλης και ένα σημείο δειγματοληψίας σε τοποθεσία όπου είναι πιθανό να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις υδράργυρου.
Τροπολογία 209
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – τμήμα Δ – εδάφιο 2
Οι υπερσταθμοί παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα ή σε μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες, οι οποίοι εγκαθίστανται σύμφωνα με το άρθρο 10, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό της εκπλήρωσης των απαιτήσεων σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας για τα υπέρλεπτα σωματίδια που ορίζεται εδώ.
Οι υπερσταθμοί παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα ή σε μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες, οι οποίοι εγκαθίστανται σύμφωνα με το άρθρο 10, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό της εκπλήρωσης των απαιτήσεων σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας για τα υπέρλεπτα σωματίδια, την αιθάλη και την αμμωνία που ορίζεται εδώ.
Τροπολογία 210
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Α – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
γ)  στα οδοστρώματα και στα κεντρικά διαζώματα των οδών, εκτός από τα σημεία από τα οποία οι πεζοί έχουν πρόσβαση στο κεντρικό διάζωμα.
γ)  στα οδοστρώματα και στα κεντρικά διαζώματα των οδών, εκτός από τα σημεία από τα οποία οι πεζοί έχουν πρόσβαση στο κεντρικό διάζωμα, ή όπου υπάρχουν ποδηλατόδρομοι.
Τροπολογία 211
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
α)  Τα σημεία δειγματοληψίας που προορίζονται για την προστασία της υγείας του ανθρώπου τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να παρέχουν στοιχεία σχετικά με όλα τα ακόλουθα:
α)  Τα σημεία δειγματοληψίας που προορίζονται για την προστασία της υγείας του ανθρώπου τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να παρέχουν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με όλα τα ακόλουθα:
Τροπολογία 212
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο i
i)  τα επίπεδα συγκέντρωσης σε περιοχές μέσα σε ζώνες με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις στις οποίες είναι ενδεχόμενο να εκτεθεί, άμεσα ή έμμεσα, ο πληθυσμός για χρονικό διάστημα που είναι σημαντικό σε σχέση με την περίοδο υπολογισμού του μέσου όρου της/των οριακής/-ών τιμής/τιμών,
i)  τα επίπεδα συγκέντρωσης σε περιοχές μέσα σε ζώνες με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις στις οποίες είναι ενδεχόμενο να εκτεθεί, άμεσα ή έμμεσα, ο πληθυσμός για χρονικό διάστημα που είναι σημαντικό σε σχέση με την περίοδο υπολογισμού του μέσου όρου της/των οριακής/-ών τιμής/τιμών, μεταξύ άλλων σε γειτνίαση με όλα τα κομβικά σημεία ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
Τροπολογία 213
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο ii
ii)  τα επίπεδα συγκέντρωσης σε άλλες περιοχές μέσα στις ζώνες που να είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης του γενικού πληθυσμού και
ii)  τα επίπεδα συγκέντρωσης σε άλλες περιοχές μέσα στις ζώνες που να είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης του γενικού πληθυσμού, τόσο σε μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα όσο και σε τοποθεσίες αγροτικού χαρακτήρα και,
Τροπολογία 214
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  Οι περιοχές που θα χρησιμοποιηθούν ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αστικής κυκλοφορίας πρέπει να βρίσκονται σε σημείο όπου θα είναι δυνατή η συγκέντρωση δεδομένων για τους δρόμους όπου σημειώνονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις, λαμβανομένου υπόψη του όγκου κυκλοφορίας (τουλάχιστον 10 000 οχήματα ημερησίως ή η περιοχή με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία οχημάτων στη ζώνη), των τοπικών συνθηκών διασποράς και της χρήσης γης (π.χ. σε δρόμους συχνής κυκλοφορίας με ουρανοξύστες εκατέρωθεν)·
Τροπολογία 215
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο γ
γ)  τις μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα, το σημείο δειγματοληψίας τοποθετείται κατά τρόπο ώστε τα αντίστοιχα επίπεδα ρύπανσης να επηρεάζονται από την ολοκληρωμένη συμβολή όλων των πηγών ανάντη του ανέμου ως προς το σημείο δειγματοληψίας. Το επίπεδο ρύπανσης δεν πρέπει να επηρεάζεται αποκλειστικά και μόνο από μία πηγή, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες ανάλογη κατάσταση θεωρείται τυπική για ευρύτερη μη εκτεθειμένη αστική περιοχή. Τα εν λόγω σημεία δειγματοληψίας είναι, κατά κανόνα, αντιπροσωπευτικά για πολλά τετραγωνικά χιλιόμετρα.
γ)  τις μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα, το σημείο δειγματοληψίας τοποθετείται κατά τρόπο ώστε τα αντίστοιχα επίπεδα ρύπανσης να επηρεάζονται από την ολοκληρωμένη συμβολή όλων των πηγών ανάντη του ανέμου ως προς το σημείο δειγματοληψίας, ακολουθώντας τη βασική κατεύθυνση του ανέμου. Το επίπεδο ρύπανσης δεν πρέπει να επηρεάζεται αποκλειστικά και μόνο από μία πηγή, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες ανάλογη κατάσταση θεωρείται τυπική για ευρύτερη μη εκτεθειμένη αστική περιοχή. Τα εν λόγω σημεία δειγματοληψίας είναι, κατά κανόνα, αντιπροσωπευτικά για πολλά τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Τροπολογία 216
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  στις τοποθεσίες κομβικής σημασίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση υπάρχει επαρκής αριθμός σημείων δειγματοληψίας προς τη βασική κατεύθυνση του ανέμου της πηγής, όταν είναι κοντά σε οικιστική περιοχή ή σε περιοχή όπου ο πληθυσμός είναι πιθανό να εκτεθεί άμεσα ή έμμεσα για χρονικό διάστημα που είναι σημαντικό σε σχέση με τη μέση περίοδο του ορίου ή της τιμής-στόχου ή των τιμών, όπως είναι, ενδεικτικά, σχολεία, νοσοκομεία, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και χώροι γραφείων·
Τροπολογία 217
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  όταν ο στόχος είναι η μέτρηση των επιπέδων συγκέντρωσης στις περιοχές που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία i) και ii), τα σημεία δειγματοληψίας τοποθετούνται κοντά σε τοποθεσίες, όπως σχολεία, παιδικές χαρές, νοσοκομεία και σπίτια ηλικιωμένων, όπου συχνάζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κοινότητες που διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους·
Τροπολογία 218
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο δ
δ)  όταν ο στόχος είναι η μέτρηση της συμβολής της οικιακής θέρμανσης, εγκαθίσταται τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας στην κύρια κατεύθυνση του ανέμου των εν λόγω πηγών·
δ)  όταν ο στόχος είναι η μέτρηση της συμβολής της θέρμανσης, εγκαθίσταται τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας στην κύρια κατεύθυνση του ανέμου των εν λόγω πηγών· τα σημεία δειγματοληψίας είναι τοποθετημένα έτσι ώστε ο αέρας από τον οποίο γίνεται δειγματοληψία να είναι αντιπροσωπευτικός της ποιότητας του αέρα για περιοχή τουλάχιστον 250 m × 250 m·
Τροπολογία 219
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο ε
ε)  όταν ο στόχος είναι η εκτίμηση των επιπέδων του μη εκτεθειμένου αγροτικού περιβάλλοντος, το σημείο δειγματοληψίας δεν πρέπει να επηρεάζεται από γειτονικές αστικές περιοχές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή τόπους που απέχουν λιγότερο από 5 km·
ε)  τα σημεία δειγματοληψίας, σε τοποθεσίες μη εκτεθειμένου αγροτικού περιβάλλοντος, τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται από αστικές περιοχές και ώστε το επίπεδο ρύπανσης να εμφανίζει επιρροές από όλες τις συναφείς πηγές·
Τροπολογία 220
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο στ
στ)  όταν επιχειρείται εκτίμηση της συμβολής βιομηχανικών πηγών, λιμένων ή αερολιμένων στη ρύπανση, τουλάχιστον 1 σημείο δειγματοληψίας πρέπει να εγκαθίσταται στην πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή κατάντη της πηγής εκπομπών. Εάν δεν είναι γνωστή η συγκέντρωση στο μη εκτεθειμένο περιβάλλον, επιπλέον σημείο δειγματοληψίας εγκαθίσταται στην κύρια κατεύθυνση του ανέμου. Τα σημεία δειγματοληψίας τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εφαρμογής των ΒΔΤ.
στ)  όταν επιχειρείται εκτίμηση της συμβολής βιομηχανικών πηγών, λιμένων και αερολιμένων στη ρύπανση, τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας πρέπει να εγκαθίσταται στην πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή κατάντη της πηγής εκπομπών ακολουθώντας τη βασική κατεύθυνση του ανέμου. Εάν δεν είναι γνωστή η συγκέντρωση στο μη εκτεθειμένο περιβάλλον, επιπλέον σημείο δειγματοληψίας εγκαθίσταται στην κύρια κατεύθυνση του ανέμου. Τα σημεία δειγματοληψίας τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εφαρμογής των ΒΔΤ.
Τροπολογία 221
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο θ
θ)  τα σημεία δειγματοληψίας στα οποία πραγματοποιούνται μετρήσεις αρσενικού, καδμίου, υδραργύρου, νικελίου και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων συστεγάζονται, όπου είναι δυνατόν, με τα σημεία δειγματοληψίας για τα ΑΣ10.
θ)  τα σημεία δειγματοληψίας στα οποία πραγματοποιούνται μετρήσεις αρσενικού, καδμίου, υδραργύρου, νικελίου και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων συστεγάζονται με τα σημεία δειγματοληψίας για τα ΑΣ10.
Τροπολογία 222
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Β – σημείο 4 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τύπος σημείου δειγματοληψίας

Στόχοι των μετρήσεων

Αντιπροσωπευτικότητα(1)

Κριτήρια χωροθέτησης μεγάλης κλίμακας

Μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα για την εκτίμηση του όζοντος

Προστασία της ανθρώπινης υγείας:

Εκτίμηση της έκθεσης του αστικού πληθυσμού στο όζον, δηλαδή όπου η πληθυσμιακή πυκνότητα και η συγκέντρωση του όζοντος είναι σχετικά υψηλές και αντιπροσωπευτικές της έκθεσης του γενικού πληθυσμού

1 έως 10 km2

Μακριά από την επιρροή τοπικών πηγών εκπομπών όπως η κυκλοφορία, τα πρατήρια βενζίνης κ.λπ.·

καλώς αεριζόμενες τοποθεσίες στις οποίες να είναι δυνατή η μέτρηση επιπέδων καλής ανάμειξης·

τοποθεσίες όπως οικιστικές και εμπορικές περιοχές πόλεων, πάρκα (μακριά από δέντρα), μεγάλοι δρόμοι ή πλατείες με ελάχιστη ή μηδενική κυκλοφορία, ανοικτοί χώροι με εκπαιδευτικές, αθλητικές ή ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις.

Προαστιακές τοποθεσίες για την εκτίμηση του όζοντος

Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της βλάστησης:

εκτίμηση της έκθεσης του πληθυσμού και της βλάστησης που απαντά στα όρια της αστικής περιοχής με τα μεγαλύτερα επίπεδα όζοντος στα οποία είναι πιθανόν να εκτεθούν άμεσα ή έμμεσα ο πληθυσμός και η βλάστηση.

10 έως 100 km2

Σε κάποια απόσταση από την περιοχή των μέγιστων εκπομπών, κατάντη ως προς την ή τις κύριες κατευθύνσεις του ανέμου ενόσω επικρατούν συνθήκες ευνοϊκές για το σχηματισμό του όζοντος·

όπου εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα όζοντος ο πληθυσμός, ευπαθείς καλλιέργειες ή φυσικά οικοσυστήματα τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια αστικής περιοχής·

ανάλογα με την περίπτωση, επίσης ορισμένα σημεία δειγματοληψίας στα προάστια τοποθετημένα ανάντη της περιοχής μέγιστων εκπομπών, με στόχο τον καθορισμό των περιφερειακών επιπέδων του όζοντος υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες.

Αγροτικές τοποθεσίες για την εκτίμηση του όζοντος

Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της βλάστησης:

εκτίμηση της έκθεσης του πληθυσμού, των καλλιεργειών και των φυσικών οικοσυστημάτων στις συγκεντρώσεις του όζοντος που παρατηρούνται σε υποπεριφερειακή κλίμακα.

Υποπεριφερειακά επίπεδα

(100 έως 1 000 km2)

Τα σημεία δειγματοληψίας επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε μικρούς οικισμούς και/ή περιοχές με φυσικά οικοσυστήματα, δάση ή καλλιέργειες·

πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί της επικρατούσας κατάστασης όσον αφορά το όζον και ανεπηρέαστοι από τις άμεσες τοπικές εκπομπές που ενδεχομένως προέρχονται π.χ. από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δρόμους·

σε τοποθεσίες ανοικτών χώρων, αλλά όχι στις κορυφές υψηλών βουνών.

Μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες για την εκτίμηση του όζοντος

Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της βλάστησης:

εκτίμηση της έκθεσης των καλλιεργειών και των φυσικών οικοσυστημάτων στις συγκεντρώσεις του όζοντος που παρατηρούνται σε περιφερειακή κλίμακα καθώς και της έκθεσης του πληθυσμού.

Περιφερειακό/εθνικό/ηπειρωτικό επίπεδο

(1 000 έως 10 000 km2)

Σημεία δειγματοληψίας τοποθετημένα σε περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, π.χ. με φυσικά οικοσυστήματα, δάση, σε απόσταση τουλάχιστον 20 km από αστικές και βιομηχανικές περιοχές καθώς και μακριά από τοπικές εκπομπές·

αποφεύγονται οι τοποθεσίες που διευκολύνουν την αντιστροφή των συνθηκών κοντά στο έδαφος, καθώς και οι κορυφές των υψηλών βουνών·

δεν συνιστώνται παράκτιες τοποθεσίες με ιδιαίτερα έντονους ημερήσιους κύκλους τοπικών ανέμων.

(1)  Τα σημεία δειγματοληψίας πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικά ανάλογων τοποθεσιών που δεν βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τα σημεία δειγματοληψίας.

Τροπολογία

Τύπος σημείου δειγματοληψίας

Στόχοι των μετρήσεων

Αντιπροσωπευτικότητα(1)

Κριτήρια χωροθέτησης μεγάλης κλίμακας

Μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα για την εκτίμηση του όζοντος

Προστασία της ανθρώπινης υγείας:

Εκτίμηση της έκθεσης του αστικού πληθυσμού στο όζον, δηλαδή όπου η πληθυσμιακή πυκνότητα και η συγκέντρωση του όζοντος είναι σχετικά υψηλές και αντιπροσωπευτικές της έκθεσης του γενικού πληθυσμού

1 έως 10 km2

Μακριά από την επιρροή τοπικών πηγών εκπομπών όπως η κυκλοφορία, τα πρατήρια βενζίνης κ.λπ.·

καλώς αεριζόμενες τοποθεσίες στις οποίες να είναι δυνατή η μέτρηση επιπέδων καλής ανάμειξης·

μέρη, όπως σχολεία, παιδικές χαρές, νοσοκομεία και γηροκομεία, όπου απαντώνται συχνά άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες·

τοποθεσίες όπως οικιστικές και εμπορικές περιοχές πόλεων, πάρκα (μακριά από δέντρα), μεγάλοι δρόμοι ή πλατείες με ελάχιστη ή μηδενική κυκλοφορία, ανοικτοί χώροι με εκπαιδευτικές, αθλητικές ή ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις.

Προαστιακές τοποθεσίες για την εκτίμηση του όζοντος

Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της βλάστησης:

εκτίμηση της έκθεσης του πληθυσμού και της βλάστησης που απαντά στα όρια της αστικής περιοχής με τα μεγαλύτερα επίπεδα όζοντος στα οποία είναι πιθανόν να εκτεθούν άμεσα ή έμμεσα ο πληθυσμός και η βλάστηση.

10 έως 100 km2

Σε κάποια απόσταση από την περιοχή των μέγιστων εκπομπών, κατάντη ως προς την ή τις κύριες κατευθύνσεις του ανέμου ενόσω επικρατούν συνθήκες ευνοϊκές για το σχηματισμό του όζοντος·

μέρη, όπως σχολεία, παιδικές χαρές, νοσοκομεία και γηροκομεία, όπου απαντώνται συχνά άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες·

όπου εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα όζοντος ο πληθυσμός, ευπαθείς καλλιέργειες ή φυσικά οικοσυστήματα τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια αστικής περιοχής·

ανάλογα με την περίπτωση, επίσης ορισμένα σημεία δειγματοληψίας στα προάστια τοποθετημένα ανάντη της περιοχής μέγιστων εκπομπών, με στόχο τον καθορισμό των περιφερειακών επιπέδων του όζοντος υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες.

Αγροτικές τοποθεσίες για την εκτίμηση του όζοντος

Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της βλάστησης:

εκτίμηση της έκθεσης του πληθυσμού, των καλλιεργειών και των φυσικών οικοσυστημάτων στις συγκεντρώσεις του όζοντος που παρατηρούνται σε υποπεριφερειακή κλίμακα.

Υποπεριφερειακά επίπεδα

(100 έως 1 000 km2)

Τα σημεία δειγματοληψίας επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε μικρούς οικισμούς και/ή περιοχές με φυσικά οικοσυστήματα, δάση ή καλλιέργειες·

μέρη, όπως σχολεία, παιδικές χαρές, νοσοκομεία και γηροκομεία, όπου απαντώνται συχνά άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες·

πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί της επικρατούσας κατάστασης όσον αφορά το όζον και ανεπηρέαστοι από τις άμεσες τοπικές εκπομπές που ενδεχομένως προέρχονται π.χ. από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δρόμους·

σε τοποθεσίες ανοικτών χώρων, αλλά όχι στις κορυφές υψηλών βουνών.

Μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες για την εκτίμηση του όζοντος

Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της βλάστησης:

εκτίμηση της έκθεσης των καλλιεργειών και των φυσικών οικοσυστημάτων στις συγκεντρώσεις του όζοντος που παρατηρούνται σε περιφερειακή κλίμακα καθώς και της έκθεσης του πληθυσμού.

Περιφερειακό/εθνικό/ηπειρωτικό επίπεδο

(1 000 έως 10 000 km2)

Σημεία δειγματοληψίας τοποθετημένα σε περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, π.χ. με φυσικά οικοσυστήματα, δάση, σε απόσταση τουλάχιστον 20 km από αστικές και βιομηχανικές περιοχές καθώς και μακριά από τοπικές εκπομπές·

αποφεύγονται οι τοποθεσίες που διευκολύνουν την αντιστροφή των συνθηκών κοντά στο έδαφος, καθώς και οι κορυφές των υψηλών βουνών·

δεν συνιστώνται παράκτιες τοποθεσίες με ιδιαίτερα έντονους ημερήσιους κύκλους τοπικών ανέμων.

(1)  Τα σημεία δειγματοληψίας πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικά ανάλογων τοποθεσιών που δεν βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τα σημεία δειγματοληψίας.

Τροπολογία 223
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Γ – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Ισχύουν κατά το δυνατόν τα εξής:
Ισχύουν τα εξής:
Τροπολογία 224
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Γ – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  γενικά, το σημείο εισόδου του δείγματος πρέπει να απέχει 0,5 m (ζώνη αναπνοής) έως 4 m πάνω από το έδαφος. Μπορεί να ενδείκνυται τοποθέτηση σε υψηλότερο σημείο (έως 8 m), εάν το σημείο δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτικό μιας μεγάλης περιοχής (μη εκτεθειμένη τοποθεσία) ή σε άλλες ειδικές περιστάσεις και οι τυχόν παρεκκλίσεις τεκμηριώνονται πλήρως·
β)  γενικά, το σημείο εισόδου του δείγματος πρέπει να απέχει 0,5 m (ζώνη αναπνοής) έως 3 m πάνω από το έδαφος. Μπορεί να ενδείκνυται τοποθέτηση σε υψηλότερο σημείο (έως 6 m), εάν το σημείο δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτικό μιας μεγάλης περιοχής (μη εκτεθειμένη τοποθεσία). Η απόφαση τοποθέτησης σε υψηλότερο σημείο πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως·
Τροπολογία 225
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Γ – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  για όλους τους ρύπους, οι καθετήρες δειγματοληψίας τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 25 μέτρων από το όριο των κύριων οδικών κόμβων και να μην υπερβαίνουν τα 10 μέτρα από το ρείθρο του οδοστρώματος. Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, ως «ρείθρο του οδοστρώματος» νοείται η γραμμή που χωρίζει την περιοχή κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων από άλλες περιοχές· ως «κύριος οδικός κόμβος» νοείται διασταύρωση στην οποία διακόπτεται η ροή της κυκλοφορίας και προκαλούνται διαφορετικές εκπομπές (στάση και επιτάχυνση) από το υπόλοιπο τμήμα της οδού·
ε)  για όλους τους ρύπους, οι καθετήρες δειγματοληψίας τοποθετούνται σε απόσταση το ανώτερο 5 μέτρα από το ρείθρο του οδοστρώματος· εξετάζεται κατά πόσον η τοποθέτηση του σημείου δειγματοληψίας σε απόσταση μικρότερη των 25 μέτρων από το όριο των κύριων οδικών κόμβων θα είχε ως αποτέλεσμα να υπερεκτιμηθεί ή να υποεκτιμηθεί η συγκέντρωση ρύπων και θα οδηγούσε σε μέτρηση ενός πολύ μικρού μικροπεριβάλλοντος που δεν είναι αντιπροσωπευτικό των επιπέδων κατά μήκος αυτού τμήματος του οδικού δικτύου· Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, ως «ρείθρο του οδοστρώματος» νοείται η γραμμή που χωρίζει την περιοχή κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων από άλλες περιοχές· ως «κύριος οδικός κόμβος» νοείται διασταύρωση στην οποία διακόπτεται η ροή της κυκλοφορίας και προκαλούνται διαφορετικές εκπομπές (στάση και επιτάχυνση) από το υπόλοιπο τμήμα της οδού·
Τροπολογία 226
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Γ – εδάφιο 1 – στοιχείο στ
στ)  για τις μετρήσεις εναπόθεσης σε μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες, εφαρμόζονται, στο μέτρο του δυνατού, οι κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια του προγράμματος ΕΜΕΡ·
στ)  για τις μετρήσεις εναπόθεσης σε μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες, εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια του προγράμματος ΕΜΕΡ·
Τροπολογία 227
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Δ – σημείο 1
1.  Οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα για όλες τις ζώνες πρέπει να συντάσσουν αναλυτικές αναφορές σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής θέσεων δειγματοληψίας και να καταγράφουν πληροφορίες, έτσι ώστε να συμβάλλουν στον σχεδιασμό του δικτύου και στην επιλογή των τοποθεσιών για όλους τους σταθμούς παρακολούθησης. Ο σχεδιασμός του δικτύου παρακολούθησης υποστηρίζεται τουλάχιστον με προσομοίωση ή ενδεικτικές μετρήσεις.
1.  Οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα πρέπει να εκπονούν αξιολόγηση βάσει δεδομένων για όλες τις ζώνες, να συντάσσουν αναλυτικές αναφορές σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής θέσεων δειγματοληψίας, να καταγράφουν πληροφορίες έτσι ώστε να συμβάλλουν στον σχεδιασμό του δικτύου και στην επιλογή των τοποθεσιών για όλους τους σταθμούς παρακολούθησης, και να διατυπώνουν αιτιολογήσεις. Ο σχεδιασμός του δικτύου παρακολούθησης υποστηρίζεται τουλάχιστον με προσομοίωση που έχει επαρκώς χαμηλό επίπεδο αβεβαιότητας ή με ενδεικτικές μετρήσεις.
Τροπολογία 228
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Δ – σημείο 2
2.  Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας μέσω χωρικών συντεταγμένων και λεπτομερών χαρτών και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χωρική αντιπροσωπευτικότητα όλων των σημείων δειγματοληψίας.
2.  Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας μέσω χωρικών συντεταγμένων και λεπτομερών χαρτών, καθώς και φωτογραφιών, και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χωρική αντιπροσωπευτικότητα όλων των σημείων δειγματοληψίας.
Τροπολογία 229
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Δ – σημείο 3
3.  Στα έγγραφα τεκμηρίωσης περιλαμβάνονται οι αποκλίσεις από τα κριτήρια χωροθέτησης μικρής κλίμακας, τους λόγους στους οποίους βασίζονται και τον πιθανό αντίκτυπο στα μετρούμενα επίπεδα.
3.  Τα έγγραφα τεκμηρίωσης περιλαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία που εξηγούν τους λόγους για τον σχεδιασμό του δικτύου και την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ, και ιδίως:
α)  τους λόγους για την επιλογή των τοποθεσιών που είναι αντιπροσωπευτικοί των υψηλότερων επιπέδων ρύπανσης στη ζώνη ή τον οικισμό για κάθε ρύπο·
β)  τους λόγους για την επιλογή των τοποθεσιών που είναι αντιπροσωπευτικοί της γενικής έκθεσης του πληθυσμού σε ρύπους· και
γ)   οι αποκλίσεις από τα κριτήρια χωροθέτησης μικρής κλίμακας, τους λόγους στους οποίους βασίζονται και τον πιθανό αντίκτυπο στα μετρούμενα επίπεδα.
Τροπολογία 230
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Δ – σημείο 4
4.  Όταν χρησιμοποιούνται ενδεικτικές μετρήσεις, προσομοίωση μέσω μοντέλου, αντικειμενική εκτίμηση ή συνδυασμός αυτών, στα έγγραφα τεκμηρίωσης πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω μεθόδους και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πληρούνται τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.
4.  Όταν χρησιμοποιούνται ενδεικτικές μετρήσεις, προσομοίωση μέσω μοντέλου ή συνδυασμός αυτών, στα έγγραφα τεκμηρίωσης πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω μεθόδους και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πληρούνται τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.
Τροπολογία 231
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Δ – σημείο 5
5.  Όταν χρησιμοποιούνται ενδεικτικές μετρήσεις, προσομοίωση μέσω μοντέλου ή αντικειμενική εκτίμηση, οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τα δεδομένα σε μορφή καννάβου που αναφέρονται βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 και τις πληροφορίες για τις εκπομπές που υποβάλλονται βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
5.  Όταν χρησιμοποιούνται ενδεικτικές μετρήσεις ή προσομοίωση μέσω μοντέλου, οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τα δεδομένα σε μορφή καννάβου που αναφέρονται βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 και τις πληροφορίες για τις εκπομπές που υποβάλλονται βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
Τροπολογία 232
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Δ – σημείο 9
9.  Τουλάχιστον κάθε 5 έτη, τα κριτήρια επιλογής, ο σχεδιασμός του δικτύου και οι σταθμοί παρακολούθησης, που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές με βάση τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος, επανεξετάζονται ώστε να διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν και να πληρούν τα κριτήρια με την πάροδο του χρόνου. Η επανεξέταση υποστηρίζεται τουλάχιστον με προσομοίωση ή ενδεικτικές μετρήσεις.
9.  Τουλάχιστον κάθε 5 έτη, τα κριτήρια επιλογής, ο σχεδιασμός του δικτύου και οι σταθμοί παρακολούθησης, που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές με βάση τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος, επανεξετάζονται ώστε να διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν και να πληρούν τα κριτήρια με την πάροδο του χρόνου. Η επανεξέταση υποστηρίζεται τουλάχιστον με προσομοίωση ή ενδεικτικές μετρήσεις και ορίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εντός χρονικού πλαισίου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να παραμείνει έγκυρος και βέλτιστος ο σχεδιασμός του δικτύου. Εάν από την εν λόγω επανεξέταση προκύψει ότι οι θέσεις σχεδιασμού και παρακολούθησης του δικτύου δεν ισχύουν πλέον (για παράδειγμα, δεν υπάρχει σταθερός σταθμός παρακολούθησης σε περιοχή όπου γίνεται προσομοίωση μέσω μοντέλου για τα μέγιστα επίπεδα), η αρμόδια αρχή διορθώνει και επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του δικτύου εντός ενός έτους.
Τροπολογία 233
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τμήμα Δ – σημείο 10 α (νέο)
10α.  Οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα διενεργούν τακτικούς ελέγχους, τους οποίους και καταγράφουν, καθώς και συντήρηση των σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας τους και να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των μετρήσεων και η αξιοπιστία των οργάνων.
Τροπολογία 306
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα A – τίτλος
A.  Αβεβαιότητα μέτρησης και προσομοίωσης στην εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
A.  Αβεβαιότητα μέτρησης και προσομοίωσης στην εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα (για τα πρότυπα ποιότητας του αέρα που πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2035)
Τροπολογία 234
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα Α – σημείο 1 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ατμοσφαιρικός ρύπος

Μέγιστη αβεβαιότητα σταθερών μετρήσεων

Μέγιστη αβεβαιότητα ενδεικτικών μετρήσεων(1)

Μέγιστος λόγος της αβεβαιότητας της προσομοίωσης και αντικειμενικής εκτίμησης προς την αβεβαιότητα των σταθερών μετρήσεων

 

Απόλυτη τιμή

Σχετική τιμή

Απόλυτη τιμή

Σχετική τιμή

Μέγιστος λόγος

ΑΣ2,5

3,0 μg/m3

30 %

4,0 μg/m3

40 %

1,7

ΑΣ10

4,0 μg/m3

20 %

6,0 μg/m3

30 %

1,3

NO2 / NOx

6,0 μg/m3

30 %

8,0 μg/m3

40 %

1,4

Βενζόλιο

0,75 μg/m3

25 %

1,2 μg/m3

35 %

1,7

Μόλυβδος

0.125 μg/m3

25 %

0.175 μg/m3

35 %

1,7

Αρσενικό

2,4 ng/m3

40 %

3,0 μg/m3

50 %

1,1

Κάδμιο

2,0 ng/m3

40 %

2,5 ng/m3

50 %

1,1

Νικέλιο

8,0 ng/m3

40 %

10,0 μg/m3

50 %

1,1

Βενζο(a)πυρένιο

0,5 ng/m3

50 %

0,6 μg/m3

60 %

1,1

(1)  Όταν χρησιμοποιούνται ενδεικτικές μετρήσεις για άλλους σκοπούς εκτός από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, όπως, μεταξύ άλλων, για τον σχεδιασμό ή την επανεξέταση του δικτύου παρακολούθησης, τη βαθμονόμηση και επικύρωση μοντέλου, η αβεβαιότητα μπορεί να είναι εκείνη που ισχύει για εφαρμογές προσομοίωσης.

Τροπολογία

Ατμοσφαιρικός ρύπος

Μέγιστη αβεβαιότητα σταθερών μετρήσεων

Μέγιστη αβεβαιότητα ενδεικτικών μετρήσεων(1)

Μέγιστος λόγος της αβεβαιότητας της προσομοίωσης προς την αβεβαιότητα των σταθερών μετρήσεων

 

Απόλυτη τιμή

Σχετική τιμή

Απόλυτη τιμή

Σχετική τιμή

Μέγιστος λόγος

ΑΣ2,5

1,25 μg/m3

25 %

2,0 μg/m3

40 %

1,7

ΑΣ10

3,0 μg/m3

20 %

4,5 μg/m3

30 %

1,3

NO2 / NOx

1,5 μg/m3

15 %

2,5 μg/m3

25 %

1,4

Βενζόλιο

0,0425 μg/m3

25 %

0,05 μg/m3

30 %

1,7

Μόλυβδος

0,0375 μg/m3

25 %

0.045 μg/m3

30 %

1,7

Αρσενικό

0,26 ng/m3

40 %

0,33 ng/m3

50 %

1,1

Κάδμιο

2,0 ng/m3

40 %

2,5 ng/m3

50 %

1,1

Νικέλιο

1,0 ng/m3

40 %

1,25 ng/m3

50 %

1,1

Βενζο(a)πυρένιο

0.125 ng/m3

50 %

0,15 ng/m3

60 %

1,1

(1)  Όταν χρησιμοποιούνται ενδεικτικές μετρήσεις για άλλους σκοπούς εκτός από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, όπως, μεταξύ άλλων, για τον σχεδιασμό ή την επανεξέταση του δικτύου παρακολούθησης, τη βαθμονόμηση και επικύρωση μοντέλου, η αβεβαιότητα μπορεί να είναι εκείνη που ισχύει για εφαρμογές προσομοίωσης.

Τροπολογία 235
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα Α – σημείο 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ατμοσφαιρικός ρύπος

Μέγιστη αβεβαιότητα σταθερών μετρήσεων

Μέγιστη αβεβαιότητα ενδεικτικών μετρήσεων(1)

Μέγιστος λόγος της αβεβαιότητας της προσομοίωσης και αντικειμενικής εκτίμησης προς την αβεβαιότητα των σταθερών μετρήσεων

 

Απόλυτη τιμή

Σχετική τιμή

Απόλυτη τιμή

Σχετική τιμή

Μέγιστος λόγος

ΑΣ2,5 (24 ωρών)

6,3 μg/m3

25 %

8,8 μg/m3

35 %

2,5

ΑΣ10 (24 ωρών)

11,3 μg/m3

25 %

22,5 μg/m3

50 %

2,2

NO2 (ημερήσια)

7,5 μg/m3

15 %

12,5 μg/m3

25 %

3,2

NO2 (ωριαία)

30 μg/m3

15 %

50 μg/m3

25 %

3,2

SO2 (ημερήσια)

7,5 μg/m3

15 %

12,5 μg/m3

25 %

3,2

SO2 (ωριαία)

52,5 μg/m3

15 %

87,5 μg/m3

25 %

3,2

CO (24 ωρών)

0,6 mg/m3

15 %

1,0 mg/m3

25 %

3,2

CO (8 ωρών)

1,0 mg/m3

10 %

2,0 mg/m3

20 %

4,9

Όζον (περίοδος αιχμής): αβεβαιότητα των τιμών οκταώρου

10,5 μg/m3

15 %

17,5 μg/m3

25 %

1,7

Όζον (μέσος όρος οκταώρου)

18 μg/m3

15 %

30 μg/m3

25 %

2,2

(1)  Όταν χρησιμοποιούνται ενδεικτικές μετρήσεις για άλλους σκοπούς εκτός από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, όπως, μεταξύ άλλων, για τον σχεδιασμό ή την επανεξέταση του δικτύου παρακολούθησης, τη βαθμονόμηση και επικύρωση μοντέλου, η αβεβαιότητα μπορεί να είναι εκείνη που ισχύει για εφαρμογές προσομοίωσης.

Τροπολογία

Ατμοσφαιρικός ρύπος

Μέγιστη αβεβαιότητα σταθερών μετρήσεων

Μέγιστη αβεβαιότητα ενδεικτικών μετρήσεων(1)

Μέγιστος λόγος της αβεβαιότητας της προσομοίωσης προς την αβεβαιότητα των σταθερών μετρήσεων

 

Απόλυτη τιμή

Σχετική τιμή

Απόλυτη τιμή

Σχετική τιμή

Μέγιστος λόγος

ΑΣ2,5 (24 ωρών)

3,75 μg/m3

25 %

5,25 μg/m3

35 %

2,5

ΑΣ10 (24 ωρών)

11,25 μg/m3

25 %

22,5 μg/m3

50 %

2,2

NO2 (ημερήσια)

3,75 μg/m3

15 %

6,25 μg/m3

25 %

3,2

NO2 (ωριαία)

30 μg/m3

15 %

50 μg/m3

25 %

3,2

SO2 (ημερήσια)

6,0 μg/m3

15 %

10,0 μg/m3

25 %

3,2

SO2 (ωριαία)

30,0 μg/m3

15 %

50,0 μg/m3

25 %

3,2

CO (24 ωρών)

0,6 mg/m3

15 %

1,0 mg/m3

25 %

3,2

CO (8 ωρών)

1,0 mg/m3

10 %

2,0 mg/m3

20 %

4,9

Όζον (περίοδος αιχμής): αβεβαιότητα των τιμών οκταώρου

9,0 μg/m3

15 %

15,0 μg/m3

25 %

1,7

Όζον (μέσος όρος οκταώρου)

16,5 μg/m3

15 %

27,5 μg/m3

25 %

2,2

(1)  Όταν χρησιμοποιούνται ενδεικτικές μετρήσεις για άλλους σκοπούς εκτός από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, όπως, μεταξύ άλλων, για τον σχεδιασμό ή την επανεξέταση του δικτύου παρακολούθησης, τη βαθμονόμηση και επικύρωση μοντέλου, η αβεβαιότητα μπορεί να είναι εκείνη που ισχύει για εφαρμογές προσομοίωσης.

Τροπολογία 236
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα Α – σημείο 2 – εδάφιο 3
Τα ποσοστά αβεβαιότητας στους πίνακες του παρόντος τμήματος ισχύουν για όλες τις οριακές τιμές (και την τιμή στόχο για το όζον) που υπολογίζονται με υπολογισμό του αριθμητικού μέσου όρου των επιμέρους μετρήσεων, όπως η ωριαία μέση τιμή, η ημερήσια μέση τιμή ή ο ετήσιος μέσος όρος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρόσθετη αβεβαιότητα για τον υπολογισμό του πλήθους των υπερβάσεων. Η αβεβαιότητα ερμηνεύεται ως ισχύουσα για την περιοχή των αντίστοιχων οριακών τιμών (ή της τιμής στόχου για το όζον). Ο υπολογισμός της αβεβαιότητας δεν ισχύει για των τιμών AOT40 και τιμών που περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός έτη, περισσότερους του ενός σταθμούς (π.χ. ΔΜΕ) ή περισσότερες της μίας συνιστώσες. Επίσης, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των ορίων ενημέρωσης, των ορίων συναγερμού και των κρίσιμων επιπέδων για την προστασία της βλάστησης και των φυσικών οικοσυστημάτων.
Τα ποσοστά αβεβαιότητας στους πίνακες του παρόντος τμήματος ισχύουν για όλες τις οριακές τιμές (και την τιμή στόχο για το όζον) που υπολογίζονται με υπολογισμό του αριθμητικού μέσου όρου των επιμέρους μετρήσεων, όπως η ωριαία μέση τιμή, η ημερήσια μέση τιμή ή ο ετήσιος μέσος όρος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρόσθετη αβεβαιότητα για τον υπολογισμό του πλήθους των υπερβάσεων. Για επίπεδα κάτω του 5 για τα ΑΣ2,5 και 10 για το NO2, αντίστοιχα, το ποσοστό αβεβαιότητας 30 % είναι αποδεκτό. Η αβεβαιότητα ερμηνεύεται ως ισχύουσα για την περιοχή των αντίστοιχων οριακών τιμών (ή της τιμής στόχου για το όζον). Ο υπολογισμός της αβεβαιότητας δεν ισχύει για των τιμών AOT40 και τιμών που περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός έτη, περισσότερους του ενός σταθμούς (π.χ. ΔΜΕ) ή περισσότερες της μίας συνιστώσες. Επίσης, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των ορίων ενημέρωσης, των ορίων συναγερμού και των κρίσιμων επιπέδων για την προστασία της βλάστησης και των φυσικών οικοσυστημάτων.
Τροπολογία 237
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα Α – σημείο 2 – εδάφιο 9
Όταν χρησιμοποιείται μοντέλο ποιότητας του αέρα για την εκτίμηση, πρέπει να συγκεντρώνονται παραπομπές σε περιγραφές του μοντέλου και πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του στόχου ποιότητας της προσομοίωσης.
Όταν χρησιμοποιείται μοντέλο ποιότητας του αέρα για την εκτίμηση, πρέπει να συγκεντρώνονται παραπομπές σε περιγραφές του μοντέλου, συμπεριλαμβανομένης της χωρικής ανάλυσης του ίδιου του μοντέλου, καθώς και δεδομένων ανά πηγή, και πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του στόχου ποιότητας της προσομοίωσης.
Τροπολογία 238
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα Α – σημείο 2 – εδάφιο 10
Η αβεβαιότητα της αντικειμενικής εκτίμησης δεν υπερβαίνει την αβεβαιότητα των ενδεικτικών μετρήσεων κατά περισσότερο από τον εφαρμοστέο μέγιστο λόγο και δεν υπερβαίνει το 85 %. Ως αβεβαιότητα αντικειμενικής εκτίμησης ορίζεται η μέγιστη απόκλιση των μετρούμενων και των υπολογιζόμενων επιπέδων συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της υπό μελέτη περιόδου, από την οριακή τιμή (ή την τιμή στόχο για το όζον) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ακριβής χρόνος των συμβάντων.
διαγράφεται
Τροπολογία 307
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα A A (νέο) – τίτλος
AA.  Αβεβαιότητα μέτρησης και προσομοίωσης στην εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα (για τα πρότυπα ποιότητας του αέρα που πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2030)
Τροπολογία 308
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα A A (νέο) – σημείο 1 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ατμοσφαιρικός ρύπος

Μέγιστη αβεβαιότητα σταθερών μετρήσεων

Μέγιστη αβεβαιότητα ενδεικτικών μετρήσεων (1)

Μέγιστος λόγος της αβεβαιότητας της προσομοίωσης προς την αβεβαιότητα των σταθερών μετρήσεων

 

Απόλυτη τιμή

Σχετική τιμή

Απόλυτη τιμή

Σχετική τιμή

Μέγιστος λόγος

ΑΣ2,5

3,0 μg/ m3

30 %

4,0 μg/m3

40 %

1,7

ΑΣ10

4,0 μg/ m3

20 %

6,0 μg/m3

30 %

1,3

NO2 / NOx

6,0 μg/ m3

30 %

8,0 μg/m3

40 %

1,4

Βενζόλιο

0,75 μg/ m3

25 %

1,2 μg/m3

35 %

1,7

Μόλυβδος

0,125 μg/ m3

25 %

0,175 μg/m3

35 %

1,7

Αρσενικό

2,4 ng/ m3

40 %

3,0 ng/m3

50 %

1,1

Κάδμιο

2,0 ng/ m3

40 %

2,5 ng/m3

50 %

1,1

Νικέλιο

8,0 ng/ m3

40 %

10,0 ng/m3

50 %

1,1

Βενζο(a)πυρένιο

0,5 ng m3

50 %

0,6 ng/m3

60 %

1,1

(1)  Όταν χρησιμοποιούνται ενδεικτικές μετρήσεις για άλλους σκοπούς εκτός από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, όπως, μεταξύ άλλων, για τον σχεδιασμό ή την επανεξέταση του δικτύου παρακολούθησης, τη βαθμονόμηση και επικύρωση μοντέλου, η αβεβαιότητα μπορεί να είναι εκείνη που ισχύει για εφαρμογές προσομοίωσης.

Τροπολογία 309
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα A A (νέο) – σημείο 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ατμοσφαιρικός ρύπος

Μέγιστη αβεβαιότητα σταθερών μετρήσεων

Μέγιστη αβεβαιότητα ενδεικτικών μετρήσεων (1)

Μέγιστος λόγος της αβεβαιότητας της προσομοίωσης προς την αβεβαιότητα των σταθερών μετρήσεων

 

Απόλυτη τιμή

Σχετική τιμή

Απόλυτη τιμή

Σχετική τιμή

Μέγιστος λόγος

ΑΣ2,5 (24 ωρών)

6,3 μg/m3

25 %

8,8 μg/m3

35 %

2,5

ΑΣ10 (24 ωρών)

11,3 μg/m3

25 %

22,5 μg/m3

50 %

2,2

NO2 (ημερήσια)

7,5 μg/m3

15 %

12,5 μg/m3

25 %

3,2

NO2 (ωριαία)

30 μg/m3

15 %

50 μg/m3

25 %

3,2

SO2 (ημερήσια)

7,5 μg/m3

15 %

12,5 μg/m3

25 %

3,2

SO2 (ωριαία)

52,5 μg/m3

15 %

87,5 μg/m3

25 %

3,2

CO (24 ωρών)

0,6 mg/m3

15 %

1,0 mg/m3

25 %

3,2

CO (8 ωρών)

1,0 mg/m3

10 %

2,0 mg/m3

20 %

4,9

Όζον (περίοδος αιχμής): αβεβαιότητα των τιμών οκταώρου

10,5 μg/m3

15 %

17,5 μg/m3

25 %

1,7

Όζον (μέσος όρος οκταώρου)

18 μg/m3

15 %

30 μg/m3

25 %

2,2

(1)  Όταν χρησιμοποιούνται ενδεικτικές μετρήσεις για άλλους σκοπούς εκτός από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, όπως, μεταξύ άλλων, για τον σχεδιασμό ή την επανεξέταση του δικτύου παρακολούθησης, τη βαθμονόμηση και επικύρωση μοντέλου, η αβεβαιότητα μπορεί να είναι εκείνη που ισχύει για εφαρμογές προσομοίωσης.

Τροπολογία 239
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα B – εδάφιο 3
Για τις άλλες περιπτώσεις, οι μετρήσεις πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους (ή κατά τη διάρκεια της περιόδου από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο για τις ενδεικτικές μετρήσεις του O3). Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τυχόν απώλειες δεδομένων δεν αλλοιώνουν τα αποτελέσματα, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις ελάχιστης κάλυψης των δεδομένων για συγκεκριμένες περιόδους (τρίμηνο, μήνας, ημέρα της εβδομάδας) ολόκληρου του έτους, ανάλογα με τη μέθοδο/συχνότητα μέτρησης του ρύπου.
Για τις άλλες περιπτώσεις, οι μετρήσεις πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους (ή κατά τη διάρκεια της περιόδου από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο για τις ενδεικτικές μετρήσεις του O3). Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τυχόν απώλειες δεδομένων δεν αλλοιώνουν τα αποτελέσματα, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις ελάχιστης κάλυψης και κατανομής των δεδομένων για συγκεκριμένες περιόδους (τρίμηνο, μήνας, ημέρα της εβδομάδας) ολόκληρου του έτους, ανάλογα με τη μέθοδο/συχνότητα μέτρησης του ρύπου.
Τροπολογία 240
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα Δ – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Για τις ζώνες στις οποίες εφαρμόζεται προσομοίωση μέσω μοντέλου ή αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας του αέρα, συγκεντρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Για τις ζώνες στις οποίες εφαρμόζεται προσομοίωση μέσω μοντέλου της ποιότητας του αέρα, συγκεντρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Τροπολογία 241
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα Δ – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  οι διαπιστωθείσες ελλείψεις δεδομένων ή πληροφοριών από συγκεκριμένα σημεία δειγματοληψίας,
Τροπολογία 242
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα Δ – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  όταν πρόκειται για μετρήσεις από τους διασυνοριακούς σταθμούς, η εκτίμηση της διασυνοριακής ρύπανσης που συνδέεται με άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα·
Τροπολογία 243
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα ΣΤ – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Η Επιτροπή παρέχει σαφή καθοδήγηση και απαιτήσεις για τη χρήση μοντέλων ποιότητας του αέρα, με στόχο την εναρμόνιση.
Τροπολογία 244
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – τμήμα Β – σημείο 2
2.  Η Επιτροπή μπορεί να απαιτεί από τα κράτη μέλη να εκπονούν και να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την απόδειξη ισοδυναμίας του σημείου 1.
2.  Η Επιτροπή απαιτεί από τα κράτη μέλη να εκπονούν και να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την απόδειξη ισοδυναμίας του σημείου 1.
Τροπολογία 245
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – τμήμα 1 – σημείο Α – εδάφιο 1
Κύριος στόχος των μετρήσεων αυτών είναι να εξασφαλίζεται η ύπαρξη κατάλληλων πληροφοριών για τα επίπεδα σε μη εκτεθειμένες περιοχές αστικού χαρακτήρα και σε μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιολόγηση των βελτιωμένων επιπέδων στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ρύπανση (όπως οι μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα, οι βιομηχανικές τοποθεσίες και οι τοποθεσίες με κυκλοφορία), για την εκτίμηση της πιθανής συμβολής των ρύπων που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, για την υποστήριξη της ανάλυσης της κατανομής από τις επιμέρους πηγές, καθώς και για την κατανόηση συγκεκριμένων ρύπων, όπως τα σωματίδια. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές είναι βασικές για τη μεγαλύτερη χρήση προσομοιώσεων και στις αστικές περιοχές.
Κύριος στόχος των μετρήσεων αυτών είναι να εξασφαλίζεται η ύπαρξη κατάλληλων πληροφοριών για τα επίπεδα σε μη εκτεθειμένες περιοχές αστικού χαρακτήρα και σε μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιολόγηση των βελτιωμένων επιπέδων στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ρύπανση (όπως οι μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα, τα σημεία που είναι κομβικά για την ατμοσφαιρική ρύπανση, οι βιομηχανικές τοποθεσίες και οι τοποθεσίες με κυκλοφορία), για την εκτίμηση της πιθανής συμβολής των ρύπων που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, για την υποστήριξη της ανάλυσης της κατανομής από τις επιμέρους πηγές, καθώς και για την κατανόηση συγκεκριμένων ρύπων, όπως τα σωματίδια. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές είναι βασικές για τη μεγαλύτερη χρήση προσομοιώσεων και στις αστικές περιοχές.
Τροπολογία 246
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – τμήμα 1 – σημείο Γ – εδάφιο 1
Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε μη εκτεθειμένες περιοχές αστικού χαρακτήρα και σε μη εκτεθειμένες αγροτικές περιοχές σύμφωνα με το παράρτημα IV.
Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε μη εκτεθειμένες περιοχές αστικού χαρακτήρα, σε σημεία κομβικά για την ατμοσφαιρική ρύπανση και σε μη εκτεθειμένες αγροτικές περιοχές σύμφωνα με το παράρτημα IV.
Τροπολογία 247
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – τμήμα 2 – σημείο Β – εδάφιο 1
Οι μετρήσεις πρόδρομων ουσιών του όζοντος καλύπτουν τουλάχιστον τα οξείδια του αζώτου (NO και NO2) και τις κατάλληλες πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ). Η επιλογή των συγκεκριμένων ενώσεων προς μέτρηση, καθώς και άλλων ενώσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, θα εξαρτηθεί από τον επιδιωκόμενο στόχο.
Οι μετρήσεις πρόδρομων ουσιών του όζοντος καλύπτουν τουλάχιστον τα οξείδια του αζώτου (NO και NO2), το μεθάνιο (CH4) και άλλες κατάλληλες πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ). Η επιλογή των συγκεκριμένων ενώσεων προς μέτρηση, καθώς και άλλων ενώσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, θα εξαρτηθεί από τον επιδιωκόμενο στόχο.
Τροπολογία 248
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – τμήμα 3 α (νέο)
ΤΜΗΜΑ 3Α — ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΘΑΛΗΣ (BC)
Α.  Στόχοι
Στόχος των μετρήσεων αυτών είναι να διασφαλιστεί ότι διατίθενται επαρκή στοιχεία σε τοποθεσίες όπου σημειώνονται υψηλές συγκεντρώσεις αιθάλης, οι οποίες επηρεάζονται κυρίως από πηγές αεροπορικών, πλωτών ή οδικών μεταφορών (όπως αερολιμένες, λιμένες, δρόμοι), βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις οικιακής θέρμανσης. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατάλληλες για την αξιολόγηση των αυξημένων επιπέδων συγκεντρώσεων αιθάλης από τις εν λόγω πηγές.
Β.  Ουσίες
Αιθάλη (BC)
Γ.  Χωροθέτηση
Τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται σύμφωνα με τα παραρτήματα IV και V σε τοποθεσία όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις αιθάλης και προς την κύρια κατεύθυνση του ανέμου.
Τροπολογία 249
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – τμήμα 3 β (νέο)
ΤΜΗΜΑ 3Β — ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ (NH3)
Α.  Στόχοι
Στόχος των μετρήσεων αυτών είναι να διασφαλιστεί ότι διατίθενται επαρκή στοιχεία σε τοποθεσίες όπου σημειώνονται υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας (NH3), οι οποίες επηρεάζονται κυρίως από πηγές γεωργίας και κτηνοτροφίας (αγροί και λειμώνες όπου χρησιμοποιούνται λιπάσματα, στάβλοι και αποθήκες κοπριάς). Οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατάλληλες για την αξιολόγηση των αυξημένων επιπέδων συγκεντρώσεων αμμωνίας από τις εν λόγω πηγές.
Β.  Ουσίες
Αμμωνία (NH3)
Γ.  Χωροθέτηση
Τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται σύμφωνα με τα παραρτήματα IV και V σε τοποθεσία όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας και προς την κύρια κατεύθυνση του ανέμου.
Τροπολογία 250
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – τμήμα 3 γ (νέο)
ΤΜΗΜΑ 3Γ — ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
Α.  Στόχοι
Στόχος των μετρήσεων αυτών είναι να διασφαλιστεί ότι διατίθενται επαρκή στοιχεία σε τοποθεσίες όπου σημειώνονται υψηλές συγκεντρώσεις υδραργύρου, οι οποίες επηρεάζονται κυρίως από πηγές παραγωγής ενέργειας και από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατάλληλες για την αξιολόγηση των αυξημένων επιπέδων συγκεντρώσεων υδραργύρου από τις εν λόγω πηγές.
Β.  ΟΥΣΙΕΣ
Υδράργυρος
Γ.  Χωροθέτηση
Τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται σύμφωνα με τα παραρτήματα IV και V σε τοποθεσία όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις υδραργύρου, προς την κύρια κατεύθυνση του ανέμου.
Τροπολογία 251
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τίτλος
Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια για την ποιότητα του αέρα για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε σχέδια και χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
Τροπολογία 252
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 2 – στοιχείο α
α)  τύπος ζώνης (αστική, βιομηχανική ή αγροτική περιοχή) ή χαρακτηριστικά της εδαφικής μονάδας NUTS 1 (συμπεριλαμβανομένων των αστικών, βιομηχανικών ή αγροτικών περιοχών)·
α)  τύπος ζώνης (αστική, βιομηχανική ή αγροτική περιοχή, σημείο κομβικό για την ατμοσφαιρική ρύπανση) ή χαρακτηριστικά της εδαφικής μονάδας NUTS 2 (συμπεριλαμβανομένων των αστικών, βιομηχανικών ή αγροτικών περιοχών και των σημείων που είναι κομβικά για την ατμοσφαιρική ρύπανση
Τροπολογία 253
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 2 – στοιχείο γ
γ)  συγκεντρώσεις ή δείκτης μέσης έκθεσης του σχετικού ρύπου που παρατηρήθηκαν τουλάχιστον 5 έτη πριν από την υπέρβαση·
γ)  συγκεντρώσεις ή δείκτης μέσης έκθεσης του σχετικού ρύπου που παρατηρήθηκαν τουλάχιστον 5 έτη πριν από την υπέρβαση και σύγκριση με τις οριακές τιμές ή την υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης και τον στόχο της μέσης συγκέντρωσης έκθεσης·
Τροπολογία 254
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 3 – εδάφιο 1
Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα.
Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων ή των χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα.
Τροπολογία 255
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 3 α (νέο)
3α.  Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην υγεία
α)  συγκεντρώσεις και υπερβάσεις που καταγράφηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, πριν από την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου για την ποιότητα του αέρα, του επικαιροποιημένου σχεδίου για την ποιότητα του αέρα ή του χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα·
β)  σε περίπτωση επικαιροποιημένου σχεδίου για την ποιότητα του αέρα, οι συγκεντρώσεις και οι υπερβάσεις που μετρώνται από την έναρξη της εφαρμογής των μέτρων που καθορίζονται στο επικαιροποιημένο σχέδιο για την ποιότητα του αέρα·
γ)  εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία που σχετίζονται με την έκθεση του πληθυσμού σε μετρούμενες συγκεντρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της θνησιμότητας και της νοσηρότητας τόσο από σοβαρές όσο και από χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και στις ευαίσθητες και τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες·
δ)  μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της έκθεσης σε ατμοσφαιρική ρύπανση και των επιπτώσεων που έχει στην υγεία.
Η αξιολόγηση που διενεργούν τα κράτη μέλη έχει ως άξονα τις λειτουργίες απόκρισης συναρτήσει της συγκέντρωσης που ορίζονται από τον ΠΟΥ και συνδέουν τις συγκεντρώσεις ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα με τους κινδύνους θνησιμότητας ή με άλλες δυσμενείς επιπτώσεις για υγεία (κίνδυνοι για την υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη — HRAPIE), καθώς και από τις αντίθετες συγκεντρώσεις πάνω από τις οποίες εκτιμώνται οι επιπτώσεις στην υγεία (όρια).
Τροπολογία 256
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 4 – στοιχείο α
α)  κατάλογος των κύριων πηγών εκπομπής που ευθύνονται για τη ρύπανση·
α)  κατάλογος των κύριων πηγών εκπομπής που ευθύνονται για τη ρύπανση και, κατά περίπτωση, των συγκεκριμένων ρυπαντικών οντοτήτων·
Τροπολογία 257
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 4 – στοιχείο β
β)  συνολική ποσότητα των εκπομπών που προέρχονται από τις εν λόγω πηγές (σε τόνους ανά έτος)·
β)  συνολική ποσότητα των εκπομπών που προέρχονται από τις εν λόγω πηγές και, ανά περίπτωση, από συγκεκριμένες οντότητες (σε τόνους ανά έτος)·
Τροπολογία 258
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 4 – στοιχείο δ
δ)  κατανομή των πηγών ανάλογα με τους σχετικούς τομείς που συμβάλλουν στην υπέρβαση, όπως απαριθμούνται στο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
δ)  κατανομή των πηγών ανάλογα με τους σχετικούς τομείς και, κατά περίπτωση, κατανομή ανάλογα με τις συγκεκριμένες οντότητες που συμβάλλουν στην υπέρβαση, όπως απαριθμούνται στο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Τροπολογία 259
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 4 α (νέο)
4α.  Προσδιορισμός αποτελεσματικών μέτρων για τη μείωση της ρύπανσης
α)  πληροφορίες σχετικά με όλα τα πιθανά μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα μπορούσαν να ληφθούν σε κατάλληλο τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του αέρα, και των εκτιμώμενων επιπτώσεών τους στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλεί κάθε ρύπος, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των μέτρων που απαριθμούνται στο σημείο Β·
β)  εκτίμηση της δυνατότητας μείωσης των εκπομπών και πρόβλεψη των επιπτώσεων της εν λόγω μείωσης χάρη στην εφαρμογή καθενός από τα πιθανά μέτρα μείωσης της ρύπανσης που έχουν προσδιοριστεί, τόσο μεμονωμένα όσο και συνδυαστικά, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου ανάλυσης και των σχετικών αβεβαιοτήτων σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο σημείο Βα.
Τροπολογία 260
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 4 β (νέο)
4β.  Σενάριο αναφοράς
α)  περιγραφή των υφιστάμενων μέτρων μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής·
β)  πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής των οδηγιών που αναφέρονται στο σημείο Β σημείο 1, και ιδίως των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)·
γ)  παρατηρούμενες επιπτώσεις των μέτρων που αναφέρονται στα σημεία α) και β) όσον αφορά την αντιμετώπιση των παραγόντων που ευθύνονται για την υπέρβαση (επιτευχθείσες μειώσεις των εκπομπών και σχετικές μειώσεις των συγκεντρώσεων)·
δ)  προβλεπόμενη περαιτέρω εξέλιξη της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, τόσο των εκπομπών όσο και των συγκεντρώσεων, θεωρώντας ότι δεν θα μεταβληθούν τα ήδη εγκριθέντα μέτρα (σενάριο αναφοράς), τα οποία θα καλύπτουν όλα τα έτη έως την καταληκτική ημερομηνία·
ε)  εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία που σχετίζονται με την έκθεση του πληθυσμού στην ατμοσφαιρική ρύπανση στο βασικό σενάριο·
στ)  περιγραφή της μεθόδου ανάλυσης για τις προβλέψεις και τις σχετικές αβεβαιότητες σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο σημείο Βα.
Τροπολογία 261
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος
5.  Αναμενόμενες επιπτώσεις των μέτρων για την επίτευξη συμμόρφωσης εντός 3 ετών από την έγκριση του σχεδίου για την ποιότητα του αέρα
5.  Αναμενόμενες επιπτώσεις των μέτρων για την επίτευξη συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατό και, το αργότερο, εντός 3 ετών από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο καταγράφηκε η πρώτη υπέρβαση.
Τροπολογία 262
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 5 – στοιχείο β
β)  εκτιμώμενο έτος συμμόρφωσης ανά ατμοσφαιρικό ρύπο που καλύπτεται από το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα, λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που αναφέρονται στο σημείο 6.
β)  ενδεικτική πορεία συμμόρφωσης και εκτιμώμενο έτος συμμόρφωσης ανά ατμοσφαιρικό ρύπο που καλύπτεται από τον χάρτη πορείας ή το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα, λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που αναφέρονται στο σημείο 6.
Τροπολογία 263
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  για τους χάρτες πορείας και τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η περίοδος υπέρβασης είναι όσο το δυνατόν συντομότερη, οι λεπτομερείς λόγοι που εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο καθορίζει τα μέτρα που αναφέρονται στο σημείο 4α του παρόντος σημείου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
i)  όταν η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής ενός μέτρου είναι μεταγενέστερη των 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου ή του χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα, επεξήγηση των λόγων για τους οποίους δεν είναι δυνατή προγενέστερη ημερομηνία έναρξης·
ii)  όταν η ανάλυση σύμφωνα με το σημείο 4α έχει εντοπίσει μέτρα που θα είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, αλλά δεν έχουν επιλεγεί προς έγκριση, επεξήγηση των λόγων για τους οποίους η θέσπιση τέτοιων μέτρων είναι αδύνατη.
Τροπολογία 264
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 6 – στοιχείο -α (νέο)
-α)  επανεξέταση των μέτρων μείωσης της ρύπανσης που αναφέρονται στο στοιχείο 4α του εν λόγω σημείου, και του εκτιμώμενου αποτελέσματος μειωμένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, για κάθε ατμοσφαιρικό ρύπο, συμπεριλαμβάνοντας τουλάχιστον τα μέτρα του τμήματος Β·
Τροπολογία 265
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 6 – στοιχείο α
α)  απαρίθμηση και περιγραφή όλων των μέτρων που προβλέπονται στο σχέδιο για την ποιότητα του αέρα, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή τους·
α)  απαρίθμηση και περιγραφή όλων των μέτρων που προβλέπονται στο σχέδιο ή στον χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα και αιτιολόγηση των εν λόγω μέτρων όσον αφορά την πηγή της υπέρβασης, την αποτελεσματικότητά, την αποδοτικότητά και τη χρονική διαθεσιμότητά τους, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή τους·
Τροπολογία 266
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 6 – στοιχείο β
β)  ποσοτικός προσδιορισμός της μείωσης των εκπομπών (σε τόνους/έτος) κάθε μέτρου του στοιχείου α)·
β)  ποσοτικός προσδιορισμός της μείωσης των εκπομπών (σε τόνους/έτος), ανά πηγή και, κατά περίπτωση, ανά συγκεκριμένη οντότητα, κάθε μέτρου, μεμονωμένου αλλά και συνδυαστικού, του στοιχείου α)·
Τροπολογία 267
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 6 – στοιχείο γ
γ)  χρονοδιάγραμμα εφαρμογής κάθε μέτρου και αρμόδιοι φορείς·
γ)  χρονοδιάγραμμα εφαρμογής κάθε μέτρου και προσδιορισμός, κατά περίπτωση, των συγκεκριμένων οντοτήτων για τις οποίες τα μέτρα του σχεδίου ή του χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα γεννούν υποχρεώσεις, καθώς και περιγραφή των εν λόγω υποχρεώσεων και των οικονομικών και κοινωνικών τους επιπτώσεων·
Τροπολογία 268
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 6 – στοιχείο δ
δ)  εκτίμηση της μείωσης της συγκέντρωσης ως συνέπεια της εφαρμογής κάθε μέτρου για την ποιότητα του αέρα, σε σχέση με την οικεία υπέρβαση·
δ)  εκτίμηση της μείωσης της συγκέντρωσης, αναφορικά με τη σχετική υπέρβαση, ως συνέπεια της εφαρμογής κάθε μέτρου για την ποιότητα του αέρα, τόσο μεμονωμένα όσο και συνδυασμένα, σύμφωνα με το στοιχείο α)·
Τροπολογία 269
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 7 – στοιχείο δ
δ)  απαρίθμηση και περιγραφή όλων των πρόσθετων μέτρων με τον πλήρη αντίκτυπό τους στις συγκεντρώσεις ρύπων του ατμοσφαιρικού αέρα εντός 3 ετών ή περισσότερο.
δ)  απαρίθμηση, περιγραφή, αιτιολόγηση και κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος όλων των πρόσθετων μέτρων με τον πλήρη αντίκτυπό τους στις συγκεντρώσεις ρύπων του ατμοσφαιρικού αέρα εντός 3 ετών ή περισσότερο.
Τροπολογία 270
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Α – σημείο 7 α (νέο)
7α.  Παράρτημα 2α: Σύνοψη των μέτρων δημόσιας ενημέρωσης και διαβούλευσης με το κοινό που ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6, των αποτελεσμάτων τους, και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα αυτά ελήφθησαν υπόψη στο τελικό σχέδιο και τον χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα.
Τροπολογία 271
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Β – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Πληροφορίες όσον αφορά τα μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των οποίων εξετάσθηκε η ενδεχόμενη εφαρμογή σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο σχετικά με την επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του αέρα συμπεριλαμβανομένων των εξής:
2.  Κατά την κατάρτιση σχεδίων ή χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο σχετικά με την επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του αέρα συμπεριλαμβανομένων των εξής:
Τροπολογία 272
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο γ
γ)  σύναψη συμβάσεων με δημόσιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου για τις περιβαλλοντικές δημόσιες συμβάσεις για οχήματα μηδενικών εκπομπών, καύσιμα και εξοπλισμό καύσης ώστε να μειωθούν οι εκπομπές·
γ)  σύναψη συμβάσεων με δημόσιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις για καύσιμα, εξοπλισμό καύσης ώστε να μειωθούν οι εκπομπές και οχήματα μηδενικών εκπομπών, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
___________
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και με την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και (ΕΕ) αριθ. 510/2011 (ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 13).
Τροπολογία 273
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  μείωση των εκπομπών μέσω χρήσης των ΜΜΜ μηδενικών και χαμηλών εκπομπών και/ή οχημάτων εφοδιασμένων με σύγχρονες ψηφιακές λύσεις υπέρ της μείωσης των εκπομπών·
Τροπολογία 274
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  μέτρα για να βελτιωθούν η ποιότητα, η αποδοτικότητα, η οικονομική προσιτότητα και η συνδεσιμότητα των ΜΜΜ·
Τροπολογία 275
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ)  μέτρα που σχετίζονται με την υιοθέτηση και την εφαρμογή υποδομών εναλλακτικών καυσίμων·
Τροπολογία 276
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο δ
δ)  μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών από τις μεταφορές μέσω του προγραμματισμού και της διαχείρισης της κυκλοφορίας (μεταξύ άλλων: τελών για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, των διαφοροποιημένων τελών στάθμευσης ή άλλων οικονομικών κινήτρων και της καθιέρωσης συστημάτων περιορισμού της πρόσβασης οχημάτων σε αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων ζωνών χαμηλών εκπομπών)·
δ)  μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών από τις μεταφορές μέσω του πολεοδομικού προγραμματισμού και της διαχείρισης της κυκλοφορίας, στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
i)   τέλη για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, όπως τέλη χρήσης οδικού δικτύου βάσει χιλιομέτρων·
ii)  επιλογή οδικών υλικών·
iii)   τέλη στάθμευσης σε δημόσιους εξωτερικούς χώρους ή άλλα οικονομικά κίνητρα, καθώς και διαφοροποιημένα τέλη για τα ρυπογόνα οχήματα και για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών·
iv)   καθιέρωση συστημάτων περιορισμού της πρόσβασης οχημάτων σε αστικές περιοχές, μεταξύ άλλων δημιουργώντας ζώνες χαμηλών εκπομπών, σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο πρότυπο Euro, και ζώνες μηδενικών εκπομπών·
v)  δημιουργία συνοικιών και τετραγώνων χαμηλής κυκλοφορίας, καθώς και συνοικιών χωρίς αυτοκίνητα·
vi)  δημιουργία οδών χωρίς αυτοκίνητα·
vii)  θέσπιση χαμηλών ορίων ταχύτητας·
viii)  λύσεις για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών (αέρια εξάτμισης) στην τελευταία διαδρομή («τελευταίο χιλιόμετρο»)·
ix)  προώθηση της κοινοχρησίας αυτοκινήτων και του συνεπιβατισμού·
x)  εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών και ψηφιακών λύσεων που σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών·
xi)  δημιουργία πολυτροπικών κόμβων που συνδέουν διάφορα μέσα βιώσιμων μεταφορών και εγκαταστάσεις στάθμευσης·
Τροπολογία 277
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο ε
ε)  μέτρα για την ενθάρρυνση της μετάβασης σε λιγότερο ρυπογόνες μορφές μεταφορών·
ε)  μέτρα για την ενθάρρυνση της αλλαγής του τρόπου μεταφορών, με τη μετάβαση στην ενεργό κινητικότητα και σε λιγότερο ρυπογόνες μορφές μεταφορών (π.χ. περπάτημα, ποδηλασία, δημόσια συγκοινωνία ή τρένο) στα οποία μέτρα συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον:
i)  ηλεκτροδότηση των δημόσιων μεταφορών, ενίσχυση του δικτύου δημόσιων μεταφορών, μείωση του κόστους των δημόσιων συγκοινωνιών για τους πολίτες και απλούστευση της πρόσβασης και της χρήσης, για παράδειγμα μέσω ψηφιακών και διασυνδεδεμένων κρατήσεων και πληροφοριών διέλευσης σε πραγματικό χρόνο·
ii)  εξασφάλιση ομαλής διατροπικότητας για τις μετακινήσεις μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, για παράδειγμα μεταξύ σιδηροδρόμων και ποδηλασίας, καθώς και μεταξύ αυτοκινήτων και δημόσιων συγκοινωνιών (σχέδια στάθμευσης και ιππασίας)·
iii)  παροχή κινήτρων για την ποδηλασία και το περπάτημα, για παράδειγμα με την επέκταση του χώρου για τους ποδηλάτες και τους πεζούς, δίνοντας προτεραιότητα στην ποδηλασία και το περπάτημα στον σχεδιασμό των υποδομών, επεκτείνοντας το δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών και ανακατευθύνοντας φορολογικά και οικονομικά κίνητρα προς την ενεργό και κοινή κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων για ποδηλασία και περπάτημα για την εργασία·
iv)  σχεδιασμός για μικρές σε μέγεθος αλλά πυκνοκατοικημένες πόλεις·
v)  συστήματα απόσυρσης για τα πλέον ρυπογόνα οχήματα·
Τροπολογία 278
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο ζ
ζ)  μέτρα για την εξασφάλιση της προτίμησης καυσίμων με χαμηλές εκπομπές σε μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας σταθερές πηγές καθώς και στις κινητές πηγές·
ζ)  υποχρέωση χρήσης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών για την εξάλειψη των εκπομπών ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, για να επιτευχθούν όσο το δυνατόν πιο χαμηλές εκπομπές από μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας σταθερές πηγές καθώς και στις κινητές πηγές·
Τροπολογία 279
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο η α (νέο)
ηα)  μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε κομβικά για την ατμοσφαιρική ρύπανση σημεία, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των πόλεων-λιμένων, με τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων για τα ελλιμενισμένα πλοία, τα σκάφη και την κυκλοφορία στους λιμένες, με παράλληλη επιτάχυνση της παροχής ενέργειας από την ξηρά και της ηλεκτροδότησης των πλοίων και των λιμενικών μηχανημάτων εργασίας·
Τροπολογία 280
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο η β (νέο)
ηβ)  μείωση των εκπομπών από τις οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και με τη χρήση οικονομικών κινήτρων για την επιτάχυνση της υιοθέτησής τους·
Τροπολογία 281
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο η γ (νέο)
ηγ)  μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τη γεωργία και τη δασοκομία·
Τροπολογία 282
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο θ
θ)  μέτρα για την προστασία της υγείας των παιδιών ή άλλων ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων.
θ)  μέτρα για την προστασία της υγείας των παιδιών ή άλλων ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων·
Τροπολογία 283
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Β – σημείο 2 – στοιχείο θ α (νέο)
θα)  μέτρα εκ μέρους των υγειονομικών αρχών, για την ενθάρρυνση των αλλαγών συμπεριφοράς.
Τροπολογία 284
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII – τμήμα Β α (νέο)
Βα.  Κατευθυντήριες γραμμές και ελάχιστες απαιτήσεις για την ανάλυση των αναμενόμενων επιπτώσεων των σχεδίων και των χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα και των μέτρων καταπολέμησης της ρύπανσης
1.  Τα κράτη μέλη βασίζονται σε αντικειμενικές και επιστημονικές μεθόδους για την αξιολόγηση των αναμενόμενων επιπτώσεων των σχεδίων και των χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα και των μέτρων καταπολέμησης της ρύπανσης. Όταν βασίζονται στις αναμενόμενες επιπτώσεις των μέτρων καταπολέμησης της ρύπανσης για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τους στόχους για την ποιότητα του αέρα, οι εν λόγω προβλέψεις είναι σχεδόν σίγουρες.
2.  Τα σχέδια ή οι χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα περιέχουν επαρκείς πληροφορίες με αρκετές λεπτομέρειες ώστε να αιτιολογείται η εκτίμηση επιπτώσεων. Μεταξύ των πληροφοριών αυτών είναι:
α)  περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη της εξέλιξης της ποιότητας του αέρα·
β)  επεξήγηση του κατά πόσον οι προβλέψεις βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα ή σε εκτιμήσεις· όταν η επεξήγηση βασίζεται σε εκτιμήσεις, ανάλυση ευαισθησίας για να εξηγηθούν το καλύτερο δυνατό σενάριο, το πλέον πιθανό και το χειρότερο δυνατό σενάριο·
γ)  βασικά έγγραφα και πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση·
δ)  αξιολόγηση των επιμέρους επιπτώσεων κάθε μέτρου καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις μειώσεις των εκπομπών και στις σχετικές μειώσεις των συγκεντρώσεων, καθώς και των σχετικών εκτιμήσεων·
ε)  αξιολόγηση των συνδυασμένων επιπτώσεων των μέτρων καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ή τον χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών και των σχετικών μειώσεων των συγκεντρώσεων, καθώς και των σχετικών εκτιμήσεων.
3.  Η εκτίμηση επιπτώσεων περιλαμβάνει το περιθώριο αβεβαιότητας των προβλέψεων και το περιθώριο εμπιστοσύνης σε παράγοντες, όπως οι πραγματικές εκπομπές των οχημάτων ή των εστιών, ή η αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο των προαιρετικών μέτρων που αποσκοπούν στην ώθηση αλλαγών συμπεριφοράς.
4.  Σύμφωνα με την υποχρέωση επίτευξης συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατό, κατά τη μοντελοποίηση μελλοντικών σεναρίων, κάθε φορά που οι προβλέψεις εκτείνονται πέραν των τριών ετών, τα αποτελέσματα εμφανίζονται για κάθε έτος της προβλεπόμενης περιόδου.
5.  Περιλαμβάνονται σενάρια ευαισθησίας που περιγράφουν τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα διαστήματα εμπιστοσύνης δεδομένων πιθανών διακυμάνσεων των διαφόρων εκτιμήσεων και περιγραφή του καλύτερου δυνατού σεναρίου, του πλέον πιθανού και του χειρότερου δυνατού σεναρίου.
Τροπολογία 285
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VIII α (νέο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIIα
ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΣΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20
1.  Βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση των πηγών που συμβάλλουν στον κίνδυνο υπέρβασης των σχετικών οριακών τιμών ή τιμών-στόχων ή του ορίου συναγερμού:
α)  περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων·
β)  οικονομική ή δωρεάν μετακίνηση με δημόσιες συγκοινωνίες·
γ)  εφαρμογή αυστηρότερων ορίων εκπομπών·
δ)  αναστολή κατασκευαστικών εργασιών·
ε)  καθαρισμός δρόμων·
στ)  ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας·
ζ)  εισαγωγή περιορισμών οδήγησης σε περιοχές όπου συχνάζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
3.  Προληπτικά μέτρα για την παροχή ειδικών πληροφοριών για την ατμοσφαιρική ρύπανση, την υγεία και την προστασία της υγείας τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στις ευαίσθητες και τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, μέσω εύκολα προσβάσιμων, διαδικτυακών ή μη διαύλων επικοινωνίας, όταν κρίνεται ότι αναμένονται υπερβάσεις των ορίων ενημέρωσης και συναγερμού, καθώς και των οριακών τιμών και των τιμών-στόχων:
Τροπολογία 286
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IX – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  μετρούμενες συγκεντρώσεις όλων των ρύπων που εμφανίζονται σύμφωνα με τις κατάλληλες χρονικές περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα I·
β)  μετρούμενες συγκεντρώσεις όλων των ρύπων και σύγκρισή τους με τις πιο πρόσφατες μέγιστες τιμές συγκεντρώσεων που συστήνει ο ΠΟΥ, όπως εμφανίζονται σύμφωνα με τις κατάλληλες χρονικές περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα I·
Τροπολογία 287
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IX – σημείο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος
γ)  πληροφορίες σχετικά με την/τις παρατηρούμενη/-ες υπέρβαση/υπερβάσεις οποιασδήποτε οριακής τιμής, τιμής στόχου για το όζον και υποχρέωσης μείωσης της μέσης έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον:
γ)  πληροφορίες σχετικά με την/τις παρατηρούμενη/-ες υπέρβαση/υπερβάσεις οποιασδήποτε οριακής τιμής, τιμής στόχου για το όζον, ορίου ενημέρωσης, ορίου συναγερμού, και υποχρέωσης μείωσης της μέσης έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον:
Τροπολογία 288
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IX – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο i
i)  των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία του γενικού πληθυσμού,
i)  των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και ειδικότερα του κάθε ρύπου που μετριέται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, στην υγεία του γενικού πληθυσμού,
Τροπολογία 289
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IX – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο ii
ii)  των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των ευάλωτων ομάδων,
ii)  των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και ειδικότερα του κάθε ρύπου που μετριέται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, στην υγεία των ευάλωτων ομάδων,
Τροπολογία 290
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IX – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv
iv)  των συνιστώμενων προφυλάξεων που πρέπει να λαμβάνονται,
iv)  των συνιστώμενων προφυλάξεων που πρέπει να λαμβάνονται, κατανεμημένες σε προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τον γενικό πληθυσμό και από ευαίσθητες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, καθώς και δράσεις για την ανακούφιση των συμπτωμάτων μετά την έκθεση,
Τροπολογία 291
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IX – σημείο 2 – στοιχείο δ
δ)  πληροφορίες για προληπτικά μέτρα μείωσης της ρύπανσης και/ή της έκθεσης σε αυτήν: αναφορά των κύριων τομέων προέλευσης της ρύπανσης· συστάσεις για δράση με στόχο τη μείωση των εκπομπών·
δ)  πληροφορίες για βραχυπρόθεσμα και προληπτικά μέτρα μείωσης της ρύπανσης και/ή της έκθεσης σε αυτήν: αναφορά των κύριων τομέων προέλευσης της ρύπανσης· συστάσεις για δράση με στόχο τη μείωση των εκπομπών και τον περιορισμό στην έκθεση·

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0233/2023).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου