Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/0406(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0246/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0246/2022

Keskustelut :

PV 02/10/2023 - 14
CRE 02/10/2023 - 14

Äänestykset :

PV 03/10/2023 - 9.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2023)0333

Hyväksytyt tekstit
PDF 120kWORD 44k
Tiistai 3. lokakuuta 2023 - Strasbourg
Kolmansien maiden käyttämä taloudellinen pakottaminen
P9_TA(2023)0333A9-0246/2022
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. lokakuuta 2023 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin ja sen jäsenvaltioiden suojelemisesta kolmansien maiden käyttämältä taloudelliselta pakottamiselta (COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2021)0775),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0458/2021),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 14. kesäkuuta 2023 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A9-0246/2022),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman; joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. lokakuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/… unionin ja sen jäsenvaltioiden suojelemisesta kolmansien maiden harjoittamalta taloudelliselta pakottamiselta
P9_TC1-COD(2021)0406

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2023/2675.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma asetuksesta (EU) 2023/2675 unionin ja sen jäsenvaltioiden suojelemisesta kolmansien maiden käyttämältä taloudelliselta pakottamiselta

Taloudellinen pakottaminen voi vaikuttaa mihin tahansa unionin tai jäsenvaltion toiminnan alaan, ja sillä voi olla monitahoisia poliittisia, taloudellisia ja oikeudellisia seurauksia. Tämä asetus on välttämätön ja tehokas vastaus taloudelliseen pakottamiseen ja toimii pelotteena, mutta se voi myös tarvittaessa johtaa vastatoimenpiteiden hyväksymiseen viimeisenä keinona. Tämä asetus on ensimmäinen laatuaan, ja se on laadittu huolellisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon taloudellisen pakottamisen merkittävät seuraukset. Tämän vuoksi tämä asetus ja siihen sisältyvät toimintamallit, erityisesti täytäntöönpanovallan siirtäminen neuvostolle 4 artiklan nojalla, ovat ehdottomasti aihekohtaisia eivätkä ne muodosta ennakkotapausta muille SEUT 207 artiklaan perustuville lainsäädäntömenettelyille tai tällaisten säädösten ehdottamiselle. Samoin tässä säädöksessä sovitut säännöt tarkastelumenettelyn käyttämisestä unionin vastatoimenpiteiden osalta eivät vaikuta muiden käynnissä olevien tai tulevien lainsäädäntöneuvottelujen tulokseen eikä niitä voida tulkita ennakkotapaukseksi muille lainsäädäntömenettelyille. Tätä asetusta ei näin ollen pidetä ennakkotapauksena muille säädöksille.

Komission lausuma tarkastelumenettelyn käyttämisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden suojelemisesta kolmansien maiden taloudelliselta pakottamiselta annetun asetuksen (EU) 2023/2675 mukaisia unionin vastatoimia varten

Komissio on sitoutunut tekemään tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin, ja neuvoston sekä EU:n jäsenvaltioiden kanssa pakottamistoimien vastaisen EU-välineen soveltamisen kaikissa vaiheissa ottaen huomioon sovellettavat säännöt ja parhaat käytännöt. Komissio toteaa, että EU:n yhtenäisellä toiminnalla tuetaan välineen keskeisiä piirteitä eli sen pelotevaikutusta ja tehokkuutta ja että tällainen toimintapa on sopivin, kun otetaan huomioon välineen arkaluonteisuus.

Komissio korostaa, että kun otetaan huomioon asetuksen mukaisten unionin toimien luonne ja vaikutus, asetuksen yhteydessä on mahdollista löytää ratkaisuja, jotka saavat mahdollisimman laajaa tukea Asetuksen soveltaminen edellyttää monitahoisten taloudellisten, poliittisten ja oikeudellisten kysymysten arviointia, mikä tarjoaa huomattavan liikkumavaran valittaessa ratkaisuja, jotka saavat mahdollisimman laajan kannatuksen EU:n jäsenvaltioilta.

Käyttäessään asetuksen mukaista täytäntöönpanovaltaansa ja noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 vahvistettuja yleisiä sääntöjä ja periaatteita komissio kiinnittää erityistä huomiota siihen, että EU:n jäsenvaltioiden komitealle annetaan mahdollisuus varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti tarkastella täytäntöönpanosäädöstä koskevia ehdotuksia ja ilmaista näkemyksensä ennen äänestystä ja pyrkiä kaikissa vaiheissa löytämään ratkaisuja, jotka saavat komiteassa EU:n jäsenvaltioiden mahdollisimman laajan tuen. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle analyysin 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista suunnitelluista vastatoimista heti, kun se on toimitettu jäsenvaltioille, sillä edellytyksellä, että luottamukselliset tiedot suojataan. Jos suunnitellut unionin vastatoimet liittyvät 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin toimiin, komissio kiinnittää Euroopan parlamentin ja neuvoston huomion niihin.

Lisäksi siinä tapauksessa, että komitea ei anna lausuntoa ehdotuksesta täytäntöönpanosäädökseksi, komissio ottaa komiteassa esitetyt näkemykset mahdollisimman tarkasti huomioon ja pitää ensisijaisena toimintatapana asian palauttamista komitean käsiteltäväksi muutettuna säädösehdotuksena, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman laaja tuki muutetulle säädösehdotukselle joko yksimielisesti tai määräenemmistöllä annettavan myönteisen lausunnon muodossa. Jos on tarpeen turvautua muutoksenhakukomiteaan, komissio ottaa mahdollisimman tarkasti huomioon muutoksenhakukomiteassa esitetyt näkemykset ja pyrkii hyväksymään vastatoimia, jotka perustuvat mahdollisimman laajaan kannatukseen joko yksimielisesti tai määräenemmistöllä annettavan myönteisen lausunnon muodossa. Jos muutoksenhakukomitea ei anna lausuntoa ehdotuksesta täytäntöönpanosäädökseksi, komissio toimii siten, ettei se vastusta muutoksenhakukomiteassa vallitsevana olevaa näkemystä, jonka mukaan täytäntöönpanosäädöstä koskeva ehdotus ei ole soveltuva/asianmukainen.

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2024Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö