Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0419(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0265/2022

Ingivna texter :

A9-0265/2022

Debatter :

PV 02/10/2023 - 15
CRE 02/10/2023 - 15

Omröstningar :

PV 03/10/2023 - 9.4

Antagna texter :

P9_TA(2023)0334

Antagna texter
PDF 116kWORD 54k
Tisdagen den 3 oktober 2023 - Strasbourg
Intelligenta vägtransportsystem
P9_TA(2023)0334A9-0265/2022
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 oktober 2023 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (COM(2021)0813 – C9-0471/2021 – 2021/0419(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0813),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0471/2021),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 mars 2022(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 21 juni 2023 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A9-0265/2022).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 290, 29.7.2022, s. 126.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 oktober 2023 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/… om ändring av direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag
P9_TC1-COD(2021)0419

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2023/2661.)

Senaste uppdatering: 11 januari 2024Rättsligt meddelande - Integritetspolicy