Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2023/2840(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0394/2023

Indgivne tekster :

B9-0394/2023

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0342

Vedtagne tekster
PDF 137kWORD 52k
Onsdag den 4. oktober 2023 - Strasbourg
Segregering og forskelsbehandling af romabørn i uddannelsessystemet
P9_TA(2023)0342B9-0394/2023

Europa-Parlamentets beslutning af 4. oktober 2023 om segregering og forskelsbehandling af romabørn i uddannelsessystemet (2023/2840(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om segregering og forskelsbehandling af romabørn(1) i uddannelsessystemet (O-000039/2023 – B9-0026/2023),

–  der henviser til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, artikel 10 og 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 14, 20, 21, 22 og 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol,

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (direktivet om racelighed)(2),

–  der henviser til Kommissionens beslutning om at indlede flere traktatbrudsprocedurer (Tjekkiet (2014), Slovakiet (2015) og Ungarn (2016)(3)) og indbringe Slovakiet for Den Europæiske Unions Domstol den 19. april 2023 for overtrædelse af EU's regler i direktivet om racelighed ved ikke effektivt at tackle problemet med segregering af romabørn i uddannelsessystemet,

–  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen(4),

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. marts 2021 om romaernes ligestilling, inklusion og deltagelse(5),

–  der henviser til EU's strategiske ramme for romaernes ligestilling, integration og deltagelse for 2020-2030 af 7. oktober 2020,

–  der henviser til visionen om et europæisk uddannelsesområde senest i 2025,

–  der henviser til den europæiske socialpagt,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. januar 2023 med titlen Rapport om vurdering af medlemsstaternes nationale strategiske rammer for romaerne (COM(2023)0007),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. september 2020 med titlen "Et EU med ligestilling: EU's handlingsplan mod racisme 2020-2025" (COM(2020)0565), der tilskynder alle medlemsstater til at udvikle og vedtage nationale handlingsplaner mod racisme og racediskrimination inden udgangen af 2022,

–  der henviser til sin beslutning af 17. september 2020 om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa"(6),

–  der henviser til sin beslutning af 5. oktober 2022 om situationen for romaer, der bor i bosættelser i EU(7),

–  der henviser til sin beslutning af 10. november 2022 om racemæssig retfærdighed, ikkeforskelsbehandling og bekæmpelse af racisme i EU(8),

–  der henviser til sin beslutning af 19. april 2023 om bekæmpelse af forskelsbehandling i EU – det længe ventede horisontale direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling(9),

–  der henviser til sin beslutning af 15. april 2015 om international romadag – romahad i Europa og EU's anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig(10),

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2021 om børns rettigheder i lyset af EU-strategien for børns rettigheder(11),

–  der henviser til den generelle henstilling nr. 13 af 24. juni 2011 fra Europarådets Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance om bekæmpelse af romafjendtlighed og diskrimination mod romaer,

–  der henviser til sin beslutning af 8. marts 2022 om den rolle, som kultur, uddannelse, medier og idræt spiller i bekæmpelsen af racisme(12),

–  der henviser til den slovakiske højesterets afgørelser nr. 5Cdo/102/2020 og 5Cdo/220/2022, der bekræfter forskelsbehandling af romabørn i uddannelsessystemet og kommunernes og statens ansvar i denne forbindelse,

–  der henviser til sin beslutning af 12. februar 2019 om behovet for en styrket strategisk EU-ramme for de nationale strategier for romaernes inklusion for perioden efter 2020 og for at intensivere bekæmpelsen af romafjendtlighed(13),

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om EU's strategi for integration af romaer(14),

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

A.  der henviser til, at alle børn har ret til at trives og udvikle deres færdigheder og talenter ved at få adgang til en inklusiv, ikkeadskilt uddannelse af høj kvalitet;

B.  der henviser til, at retten til tilgængelig og gratis obligatorisk skolegang af høj kvalitet, herunder adgang til førskolepædagogik og -undervisning, bør garanteres for alle børn uanset deres etniske oprindelse;

C.  der henviser til, at tusindvis af romaelever, der udgør det største etniske mindretal i EU, fortsat udsættes for alvorlig forskelsbehandling på alle uddannelsesniveauer som følge af manglende politisk vilje og flere medlemsstaters manglende evne til effektivt at adressere og overvinde de eksisterende uligheder og de grundlæggende årsager hertil;

D.  der henviser til, at de mange former for forskelsbehandling, racisme og fordomme, der fortsat forekommer, ligger til grund for den udbredte segregering af romaelever i skoler på trods af det retlige forbud mod sådanne praksis i nationale og internationale rammer;

E.  der henviser til, at denne uddannelsesmæssige segregering antager forskellige former, herunder at et uforholdsmæssigt stort antal romabørn går i specialskoler for børn med mentale handicap, segregerede klasser eller sektioner for romaelever i blandede almindelige skoler samt forekomsten af "ghettoskoler";

F.  der henviser til, at skabelsen af parallelle uddannelsessystemer for romabørn udgør en alvorlig begrænsning for et velfungerende demokrati og retsstatsprincippet, navnlig når det drejer sig om beskyttelse af mindretals rettigheder;

G.  der henviser til, at romabørn står over for intersektionel forskelsbehandling og hindringer for lige deltagelse i uddannelse, herunder manglende dækning af omkostningerne i forbindelse med uddannelse, geografisk adskillelse, mangel på børnepasningsfaciliteter i nærheden eller ulige eller ingen adgang til online- og/eller fjernlæring;

H.  der henviser til, at fattigdom, manglende adgang til basale tjenester og usikre forhold har en stærk indvirkning på børns fysiske, mentale og følelsesmæssige udvikling og øger risikoen for, at de dropper ud af skolen og halter bagefter i alle aspekter af deres voksenliv;

I.  der henviser til, at lav deltagelse i førskoleundervisning er en afgørende faktor for, at romaerne forlader skolen for tidligt, hvilket forværres yderligere af sen skolestart og uregelmæssig skolegang; der henviser til, at romaers deltagelse i sekundæruddannelse hindres af faktorer såsom rejser, boligsegregering og dårligt fungerende rådgivningstjenester;

J.  der henviser til, at forskelsbehandling har rod i strukturelle og institutionelle romafjendtlige fordomme og ofte forværres af nationale uddannelsessystemer, der ikke er tilpasset til at arbejde med børn fra forskellige sociale og etniske baggrunde samt sårbare grupper;

K.  der henviser til, at fejldiagnosticering baseret på resultaterne af kulturelt og sprogligt partiske samt diskriminerende og racistiske test og værktøjer påvirker uddannelsesforløbet for romaelever, navnlig dem med en ugunstig socioøkonomisk baggrund; der henviser til, at disse test identificerer romaelever som børn med milde mentale handicap, og at de derfor systematisk placeres i specialskoler for mentalt handicappede børn;

L.  der henviser til, at disse børn - i stedet for at blive inkluderet og støttet - modtager en uddannelse, der ikke lever op til standarden, og som er baseret på reducerede læseplaner i specialskoler og i almindelige skoler i deres segregerede klasser, hvor der hovedsageligt eller udelukkende går romabørn; der henviser til, at dette har negative og livslange konsekvenser for disse børn og deres fremtidsudsigter;

M.  der henviser til, at lærere og administratorer spiller en vigtig rolle i inklusionen af romabørn og skabelsen af et sikkert miljø uden forskelsbehandling, stigmatisering og mobning, som er fænomener, der kan forværres af køn, seksuel orientering eller handicap; der henviser til, at mangel på veluddannet personale og tilstrækkelige finansielle ressourcer er en af hindringerne for romabørns inklusion i almindelige skoler;

N.  der henviser til, at situationen i de ni år, der er gået, siden Kommissionen indledte den første traktatbrudsprocedure om segregering og forskelsbehandling af romabørn i uddannelsessystemet, ikke er blevet bedre, selv om der er stillet betydelige EU-midler til rådighed til støtte for de berørte medlemsstater i gennemførelsen af forskellige støtteforanstaltninger;

O.  der henviser til, at de tilgængelige data fra forskellige kilder på EU-plan og nationalt plan, herunder Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheders 2021-romaundersøgelse(15) og Kommissionens rapport om vurdering af medlemsstaternes nationale strategiske rammer for romaerne fra januar 2023, viser, at de foreslåede foranstaltninger ikke gennemføres og overvåges effektivt og stringent af de berørte medlemsstater og synes at være utilstrækkelige i forhold til udfordringernes omfang;

P.  der henviser til, at covid-19-pandemien forværrede forskelsbehandlingen af romabørn, hvoraf mange ikke var i stand til at holde trit med den hurtige overgang til digital uddannelse på grund af deres levevilkår og reducerede læringsmuligheder i hjemmet, mangel på digitalt udstyr og begrænset adgang til internettet eller støttende og tilgængelig vejledning; der henviser til, at uddannelsesforskellene er blevet endnu større som følge af den voksende digitale kløft mellem romabørn og ikkeromabørn;

Q.  der henviser til, at udbredelsen af forskelsbehandling af romaer i mange medlemsstater hæmmer EU's samhørighed, styrker romafjendtlige følelser og intolerance, giver næring til racisme og radikalisering i vores samfund og er uforenelig med love, statslige forpligtelser og de normer og værdier, der er nedfældet i EU-traktaterne og chartret;

R.  der henviser til, at fuldbyrdelsen af flere vigtige domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, såsom dens dom af 13. november 2007 i sagen D.H. m.fl. mod Den Tjekkiske Republik (57325/00) og af 29. januar 2013 i sagen Horváth og Kiss mod Ungarn (11146/11), som blev endelig den 29. april 2013, endnu ikke er afsluttet, eller at disse domme ikke er effektivt gennemført, nogle gange mere end 15 år efter, at de blev afsagt;

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til straks at tage hånd om situationen for romabørn under uddannelse på en omfattende og effektiv måde med hensigtsmæssige kort- og langsigtede politikker og støttet af tilstrækkelige europæiske og nationale midler; opfordrer endnu engang alle medlemsstaterne til at leve op til deres vigtige ansvar for at følge op på deres tilsagn og opfylde deres forpligtelser i henhold til EU-retten og folkeretten for at sikre, at alle børn, herunder romabørn, har adgang til lige og gratis muligheder for uddannelse og kan udøve deres ret til uddannelse;

2.  beklager den vedvarende segregering af romabørn i særlige skoler og i det almindelige uddannelsessystem; understreger, at de standardiserede psykologiske test, der benyttes i nogle medlemsstater, ikke bør anvendes med henblik på forhindre eller forsinke starten i almindelige skoler; opfordrer til, at der træffes sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre denne praksis;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at eliminere praksis med fortsat segregering af romabørn, iværksætte omfattende strategier til at bekæmpe segregering med klare mål, tilstrækkelige ressourcer og tydelige og ambitiøse tidsplaner, indføre inklusive læringsmetoder, garantere fuld adgang for romabørn til skolebaserede aktiviteter og gennemføre kampagner til bekæmpelse af forskelsbehandling på skolerne; understreger, at uddannelsesreformer bør gennemføres i tæt samarbejde med alle relevante interessenter på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder med repræsentanter for romasamfund, romaforældre og romaledede civilsamfund samt med undervisere;

4.  mener, at afskaffelse af segregering og forskelsbehandling i skolerne bør gå hånd i hånd med socioøkonomiske foranstaltninger, der udrydder fattigdom og social udstødelse og øger levestandarden for romasamfund, hvilket vil bryde den onde cirkel af fattigdom mellem generationerne og reducerede læringsmuligheder i hjemmet;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at forfølge nye veje til inklusion og inddragelse af romabørn i digital uddannelse, herunder større investeringer i forbedring af tilgængeligheden af den digitale infrastruktur og digitale færdigheder for at forberede dem på den digitale æra;

6.  opfordrer medlemsstaterne til at støtte uddannelse for romakvinder og -piger, med særlig vægt på betydningen af naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) og på nedbringelse af deres skolefrafaldsprocent; påpeger behovet for at tackle kønsskævhed og sikre, at romapiger ikke udelukkes fra nogen politikker for inklusion;

7.  glæder sig over Kommissionens beslutning om at indlede flere traktatbrudsprocedurer (Tjekkiet (2014), Slovakiet (2015) og Ungarn (2016)) for manglende korrekt gennemførelse af direktivet om racelighed og indbringe Slovakiet for Den Europæiske Unions Domstol i 2023 for overtrædelse af EU-lovgivningen ved ikke effektivt at tackle problemet med segregering af romabørn i uddannelsessystemet; bemærker dog, at disse traktatbrudsprocedurer ikke har ført til en egentlig udryddelse af årsagerne til forskelsbehandling og ikke har afhjulpet situationen, da medlemsstaternes foranstaltninger hverken er omfattende eller effektivt gennemført;

8.  tror fuldt og fast på, at Kommissionen bør gøre alt, der står i dens magt, for at standse og forhindre krænkelser af menneskerettigheder og EU's grundlæggende værdier ved at starte med effektivt at kanalisere EU-midler til at støtte ikkediskriminerende praksis i medlemsstaterne, herunder på uddannelsesområdet; gentager derfor sin opfordring til at indføre en tidlig varslingsmekanisme med henblik på indberetning af risikoen for misbrug eller forkert anvendelse af midler fra EU-fonde, der er øremærket til håndtering af romaernes situation, og opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at oplyse offentligheden om, hvor effektive dens overvågningstiltag er, og hvilke konkrete resultater der er opnået;

9.  opfordrer medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at afskaffe strukturel eller systemisk forskelsbehandling, herunder på uddannelsesområdet, der - ud over de grundlæggende politiske, sociale, økonomiske og historiske dimensioner - også er præget af visse normer, rutiner, holdnings- og adfærdsmønstre, som kan være af racistisk art, og som skaber hindringer for at opnå reel ligestilling og lige muligheder;

10.  minder om, at romabørns deltagelse i førskolepædagogik og -undervisning har en positiv indvirkning på deres udvikling og skoleresultater, deres mulighed for at opnå anstændig beskæftigelse af høj kvalitet, deres adgang til boliger og muligheden for at leve et liv uden forskelsbehandling, hvorved den onde cirkel af marginalisering og ulighed brydes; opfordrer medlemsstaterne til at øge tilgængeligheden af og adgangen til infrastruktur for førskolepædagogik og -undervisning og obligatorisk skolegang samt inklusive tjenester af høj kvalitet;

11.  opfordrer medlemsstaterne til systematisk at overvåge risikoen for frafald og uligheder i adgangen til uddannelse på alle niveauer for at muliggøre rettidig indgriben i form af pædagogisk hjælp og individuel rådgivning samt aktiviteter uden for læseplanen til børn og deres forældre; understreger, at inddragelse af romaforældre på en meningsfyldt måde også vil være med til at tackle risikoen for tidligt skolefrafald;

12.  beklager, at de skoler, hvor romabørn går, ofte har utilstrækkelig kapacitet, har skiftehold, er beliggende i separate nedslidte bygninger eller containerskoler og tilbyder uddannelse af utilstrækkelig kvalitet, hvor romabørn er adskilt fra deres øvrige jævnaldrende;

13.  opfordrer medlemsstaterne til at investere i uddannelse af lærere for at forbedre deres kapacitet til at tilbyde passende undervisning til romabørn, navnlig med fokus på romaernes kultur og identitet, og til at indføre positive strategier til fremme af tolerance og bekæmpelse af diskriminerende og romafjendtlig adfærd; opfordrer medlemsstaterne til at afsætte flere finansielle ressourcer til undervisningsassistenter af høj kvalitet;

14.  opfordrer de berørte medlemsstater til effektivt at anvende de finansielle midler, der stilles til rådighed under forskellige finansielle instrumenter på nationalt plan og EU-plan, herunder Erasmus+, Den Europæiske Socialfond Plus, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og genopretnings- og resiliensfaciliteten, med henblik på at styrke uddannelsesinfrastruktur og -tjenester, hvilket også vil gøre det muligt for romabørn at få adgang til inkluderende uddannelse af høj kvalitet;

15.  opfordrer Kommissionen til at vurdere den miljømæssige forskelsbehandling, der påvirker områder, der er beboet af romasamfund, og til at tage fat på den potentielle indvirkning af ugunstige miljøforhold på kvaliteten af romabørns uddannelse og trivsel;

16.  påpeger, at en af metoderne til at bekæmpe stereotyper og romafjendtlighed er at oplyse offentligheden om romaernes historie, herunder romaernes holocaust, sædvaner, kultur og sprog, for at skabe en bro til bedre forståelse samt for at udveksle bedste praksis;

17.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at offentlige politikker og universelle ydelser i forbindelse med politikplanlægning inden for uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje, boliger, sociale tjenester, transport, mindsteindkomstsystemer og lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling når ud til og inddrager romaer effektivt og på en ikkediskriminerende måde, herunder dem, der bor i fjerntliggende landdistrikter;

18.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle foranstaltninger i forbindelse med udarbejdelse, gennemførelse og overvågning af nationale handlingsplaner mod racisme er baseret på og afstemt med pålidelige og solide kvalitetsdata; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge tilgængeligheden af data om romabørns deltagelse i uddannelse og erhvervsuddannelse, samtidig med at medlemsstaternes nationale lovgivningsmæssige rammer og sådanne datas følsomme karakter respekteres(16);

19.  opfordrer Kommissionen til at reflektere over romabørns uddannelse i sin vurdering inden for rammerne af visionen om et europæisk uddannelsesområde senest i 2025, som fastsætter høje europæiske ambitioner på uddannelsesområdet for alle EU's medlemsstater, fokuserer på at forbedre lighed og inklusion på uddannelsesområdet og understøtter EU's tilsagn om at fremme grundlæggende frihedsrettigheder, tolerance og ikkeforskelsbehandling også gennem uddannelse;

20.  anmoder Kommissionen om at overvåge og evaluere de fremskridt, der gøres, lette udvekslingen af bedste praksis og yde ekspertise, koordinering og teknisk støtte til de berørte medlemsstater;

21.  mener, at en systemisk undladelse af at bekæmpe forskelsbehandling udgør en direkte trussel mod retsstatsprincippet og demokratiet og derfor bør behandles i Kommissionens årlige rapport om retsstatssituationen samt gennem andre EU-foranstaltninger, der har til formål at beskytte demokratiet og retsstatsprincippet;

22.  minder om, at den manglende gennemførelse af domme er en tilsidesættelse af retsstatsprincippet; opfordrer indtrængende Kommissionen til at overvåge gennemførelsen af relevante domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og medlemsstaternes domstole og udløse foranstaltningerne under forordningen om konditionalitet vedrørende retsstatsprincippet(17), hvis en sådan manglende gennemførelse påvirker eller i alvorlig grad risikerer at påvirke den forsvarlige økonomiske forvaltning af Unionens budget eller beskyttelsen af Unionens finansielle interesser;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) "Roma" er en overordnet betegnelse, der omfatter en lang række forskellige folk med romaoprindelse såsom romaer, sintier, kaléer, romanichaler og boyash/rudari; der henviser til, at betegnelsen også omfatter grupper såsom ashkalier, egyptere, jenische, dom, lom, rom og abdal samt rejsende befolkningsgrupper, herunder etniske "travellers" eller folk, der administrativt betegnes som "gens du voyage", og folk, der betegner sig selv som sigøjnere, "tsiganes" eller "tziganes", uden at deres specifikke særpræg fornægtes.
(2) EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
(3) Sager INFR(2015)2025, INFR(2014)2174 og INFR(2015)2206.
(4) EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.
(5) EUT C 93 af 19.3.2021, s. 1.
(6) EUT C 385 af 22.9.2021, s. 104.
(7) EUT C 132 af 14.4.2023, s. 29.
(8) EUT C 161 af 5.5.2023, s. 10.
(9) Vedtagne tekster, P9_TA(2023)0111.
(10) EUT C 328 af 6.9.2016, s. 4.
(11) EUT C 474 af 24.11.2021, s. 146.
(12) EUT C 347 af 9.9.2022, s. 15.
(13) EUT C 449 af 23.12.2020, s. 2.
(14) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 112.
(15) https://fra.europa.eu/en/publication/2022/roma-survey-findings.
(16) "Guidelines on improving the collection and use of equality data" (retningslinjer for forbedring af indsamlingen og anvendelsen af ligestillingsdata), High Level Group on Non-discrimination, Equality and Diversity (EU-gruppen på højt plan vedrørende ikkeforskelsbehandling, ligestilling og mangfoldighed), juli 2018. Den Europæiske Revisionsret anbefalede at udvikle passende metoder til indsamling af relevante data om romaernes integration i alle medlemsstater. "EU's politiske initiativer og finansielle støtte til integration af romaerne: Der er gjort betydelige fremskridt i de sidste ti år, men der er brug for en yderligere praktisk indsats", særberetning nr. 14/2016.
(17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2092 af 16. december 2020 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget (EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 1).

Seneste opdatering: 11. januar 2024Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik