Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2023/2728(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0390/2023

Внесени текстове :

B9-0390/2023

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2023 - 7.4

Приети текстове :

P9_TA(2023)0343

Приети текстове
PDF 157kWORD 54k
Сряда, 4 октомври 2023 г. - Страсбург
Хармонизиране на правата на хората с аутизъм
P9_TA(2023)0343B9-0390/2023

Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2023 г. относно хармонизиране на правата на хората с аутизъм (2023/2728(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2 и 10 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 19, 21, 153, 165, 168 и 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“), и по-специално членове 3, 21, 24, 26, 34, 35, 41 и 47 от нея,

–  като взе предвид Европейския стълб на социалните права, и по-конкретно принципи 1, 3, 10 и 17 от него,

–  като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(1) (Директива за равно третиране в областта на заетостта),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2021 г. относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за правата на хората с увреждания(2),

–  като взе предвид Хартата за хората с аутизъм, изготвена от Autism-Europe и приета от Европейския парламент на 9 май 1996 г.(3),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ), която влезе в сила на 21 януари 2011 г. след Решение 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2021 г., озаглавено „Съюз на равенство: Стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г.“ (COM(2021)0101),

–  като взе предвид писмената декларация от 7 септември 2015 г. относно аутизма, подписана от мнозинството от членовете на Парламента,

–  като взе предвид своята резолюция от 18 юни 2020 г. относно Европейската стратегия за хората с увреждания след 2020 г.(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 октомври 2021 г. относно защитата на лицата с увреждания чрез петиции: извлечени поуки(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2022 г., озаглавена „Към равни права за хората с увреждания“(6),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 14 юни 2021 г. относно Стратегията за правата на хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г., в които 27-те държави – членки на ЕС, се призовават да осигурят по-добро приобщаване на хората с увреждания и да гарантират зачитането на техните права, по-специално по отношение на свободното движение, заетостта и жилищното настаняване,

–  като взе предвид Резолюция 2353 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 4 декември 2020 г. относно подкрепата за хората с аутизъм и техните семейства,

–  като взе предвид рамката за мониторинг на Комисията за Стратегията за правата на хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г.,

–  като взе предвид предложението от 6 септември 2023 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на карта на ЕС за хора с увреждания и европейска карта за паркиране за хора с увреждания (COM(2023)0512),

–  като взе предвид петиция № 0822/2022,

–  като взе предвид член 227, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в ЕС има приблизително 100 милиона хора с увреждания, от които 5 милиона са в аутистичния спектър, което представлява повече от 1 на 100 души(7);

Б.  като има предвид, че не всички хора с аутизъм имат едни и същи специфични характеристики и поради това следва да могат да се възползват от възможно най-добра подкрепа в съответствие със собствените си нужди в ежедневието си и при пътуване в рамките на ЕС; като има предвид, че значителна част от хората с аутизъм без свързана интелектуална недостатъчност, могат да живеят самостоятелно, но все още съобщават, че изпитват трудности при признаването на статута си на увреждане, въпреки че са диагностицирани с аутизъм, което от своя страна им пречи да получат достъп до така необходимите услуги за подкрепа и права за хората с увреждания, като същевременно други имат увреждания, които в зависимост от тяхната тежест, се нуждаят от грижи и подкрепа през целия живот;

В.  като има предвид, че в държавите членки достъпът до диагностициране на аутизъм за деца и възрастни може да отнеме няколко години и в резултат на това те са изправени пред липса на качествени и финансово достъпни услуги за намеса и подкрепа, ориентирани към човека, въз основа на индивидуалните нужди и предоставяни от обучени специалисти; като има предвид, че понастоящем не съществуват насоки на ЕС относно основаната на доказателства и права намеса за аутизъм; като има предвид, че на семействата в цяла Европа все още се предлагат недоказани и потенциално вредни терапии и интервенции, включително явно незаконни процедури, включващи сериозни физически злоупотреби с деца, като например клизми с белина, които все още са широко разпространени и недостатъчно регулирани в повечето държави членки и които следва да бъдат забранени; като има предвид, че късното диагностициране и неправилната диагноза могат да имат сериозни последици, от отказ на услуги до преждевременна смърт;

Г.  като има предвид, че хората с увреждания имат равни права с всички останали, както и право на неотменимо достойнство, равно третиране, независим начин на живот, самостоятелност и пълноценно участие в обществото; като има предвид, че това участие е от решаващо значение за упражняването на техните основни права; като има предвид, че те имат право да очакват, че техният принос за социалния, политическия и икономическия напредък на ЕС се зачита и цени; като има предвид, че в своите резолюции Парламентът многократно е призовавал държавите членки да прилагат подходящи политики в тази посока(8);

Д.  като има предвид, че е общопризнато, че хората с увреждания продължават да се сблъскват в ежедневието си с множество пречки и с дискриминация, което им пречи да се ползват от основните свободи и права, определени в приложимите законодателни уредби на ЕС и ООН; като има предвид, че горепосочените включват равен достъп до образование и професионално обучение, достъп до пазара на труда, равни възможности и равно третиране в областта на заетостта и професиите, достъп до лично подпомагане и гарантиране на правото им на глас, както и тяхното приобщаване към общността;

Е.  като има предвид, че хората с аутизъм са изложени на по-голям риск да станат жертви на реч на омразата и престъпления от омраза и е по-вероятно да станат жертва на насилие, отколкото хората без увреждания; като има предвид, че те са изправени пред все по-големи пречки пред достъпа до правосъдие и съобщаването на случаи на насилие; като има предвид, че много хора с аутизъм все още са лишени от дееспособност и свободата да правят собствени избори и да участват в изготвянето на политики по въпроси, които ги засягат; като има предвид, че твърде често те трябва да живеят в институции или със семействата си, които също така са изправени пред тежка липса на подкрепа и дискриминация по асоциация; като има предвид, че хората с аутизъм лишени от репродуктивни права, а ЛГБТИК+ лицата и етническите малцинства с аутизъм също са подложени на допълнителна дискриминация;

Ж.  като има предвид, че хората с аутизъм са изправени пред различия в достъпа до здравеопазване, което води до неудовлетворени потребности от физически и психологически грижи и фактори за значително по-ниската продължителност на живота им;

З.  като има предвид, че момичетата и жените с аутизъм са изправени пред множество форми на дискриминация, включително пречки пред достъпа до диагностициране, образование и заетост;

И.  като има предвид, че предложената директива за борба с дискриминацията(9), която би осигурила по-голяма защита срещу всякакъв вид дискриминация чрез хоризонтален подход, остава блокирана в Съвета;

Й.  като има предвид, че хората с аутизъм са непропорционално засегнати от безработица, която потенциално засяга до 90 % от тях(10);

К.  като има предвид, че е очевидно, че съществува неотложна необходимост от разработване на приобщаващи програми за обучение на специалисти във всички сектори на обществото с цел насърчаване на по-добро разбиране на аутизма, предотвратяване на дискриминацията и гарантиране на достъпност и приобщаване;

Л.  като има предвид, че статутът на европейски гражданин, както се посочва в член 20 от ДФЕС, предполага правото на свободно движение и пребиваване на територията на държавите членки; като има предвид, че за хората с увреждания това право е защитено от член 18 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана от Европейския съюз и 27-те държави членки, която гарантира тяхната свобода на движение, свобода на избор на място пребиваване и право на гражданство наравно с останалите;

М.  като има предвид, че липсата на взаимно признаване на статута на хората с увреждания и на диагнозата „аутизъм“ между държавите членки създава пречки за хората с аутизъм и техните семейства да упражняват пълноценно правото си на свободно движение в рамките на ЕС, тъй като създава пречки за хората с увреждания, когато се преместват в друга държава членка с цел работа, учене или друга причина, и възпрепятства достъпа до подкрепа; като има предвид, че тези трудности бяха подчертани в петициите, внесени през последните години, и по-специално факта, че различията в диагностицирането на аутизма между държавите членки и различията в методите и резултатите в националните системи за оценка на уврежданията оказват въздействие върху живота и житейския избор на хората;

Н.  като има предвид, че комисията по петиции наскоро получи петиция с искане картата на ЕС за хора с увреждания също така да гарантира защитата на хората с разстройства от аутистичния спектър;

О.  като има предвид, че хората с аутизъм остават до голяма степен изключени от научните изследвания, включително академичните, клиничните и медицинските изследвания, които ги засягат пряко;

1.  изразява загриженост относно трудностите, с които могат да се сблъскат хората с аутизъм при доказването на своето състояние във всички държави членки, както и относно несигурността, която ги засяга при пътуване в рамките на ЕС, тъй като националните карти за хора с увреждания не се признават във всички държави от ЕС и няма равен достъп до определени специфични обезщетения; изразява съжаление относно факта, че като се има предвид, че около 40 % от хората с аутизъм нямат свързана интелектуална недостатъчност, има много граждани на ЕС с аутизъм, които нямат удостоверение за увреждане, а само медицинска диагноза, което е голямо затруднение, когато пътуват или се придвижват през границите на ЕС, и означава, че те не могат да докажат своя статут или да поискат подкрепата, от която се нуждаят;

2.  призовава Комисията да актуализира предложението за директива на ЕС за равно третиране въз основа на позицията на Парламента, изложена в неговата резолюция от март 2021 г.(11), което би позволило на държавите членки да постигнат напредък в борбата с дискриминацията в целия ЕС, във всички области на живота, във възможно най-кратък срок; призовава председателството на Съвета да даде приоритет на директивата за борба с дискриминацията и да я обсъди на най-високо политическо равнище;

3.  припомня, в съответствие със Стратегията за правата на хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г., значението на наличието на публични и дезагрегирани по пол и възраст данни, както и по видове увреждания, включително аутизъм, с цел подобряване на публичните политики, насочени към хората с аутизъм, и повишаване на тяхната ефективност; във връзка с това призовава Комисията и държавите членки да финансират и прилагат проучвания за равнището на разпространение на аутизма във всички държави членки;

4.  настоятелно призовава държавите членки да улеснят достъпа до диагностициране на аутизма за деца и възрастни с акцент върху лицата, изложени на риск, и подчертава необходимостта от опростено и ускорено издаване на удостоверение за поставена диагноза; настоява, че диагностицирането на аутизма следва да осигурява признаване на уврежданията, включително за хора с аутизъм без интелектуална недостатъчност, за да се гарантира равен достъп до права и услуги във всички области на живота;

5.  приветства неотдавнашното публикуване на предложението на Комисията за създаване на карта на ЕС за хора с увреждания до края на 2023 г., чиято цел е тя да бъде призната и последователно прилагана във всички държави членки във всички области на живота, включително по отношение на услугите и подкрепата; подчертава значението на опростен и общодостъпен процес за получаване на картата и признава, че цифровият формат би позволил проверки на валидността;

6.  подчертава ползата от карта на ЕС за хора с увреждания за хора с „невидими“ увреждания, като аутизма; подчертава, че е от решаващо значение приложното поле на тази карта да включва всички ситуации, при които частните оператори или публичните органи предлагат специални условия или преференциално третиране на хората с увреждания, и тази карта да гарантира правото на тези лица на свободно движение в целия ЕС чрез улесняване на взаимното признаване на статута на лицата с увреждания за притежателите на карти; призовава за включване на аутизма в националните мрежи за хората с увреждания на държавите членки, в чиито списъци той не е включен, и насърчава държавите членки да бъдат амбициозни по отношение на обхвата на правата, които потребителите на карти ще имат; освен това насърчава Комисията да гарантира правилното прилагане от всички държави членки чрез обвързващо законодателство;

7.  призовава за приемането на европейски правен статут за хората с увреждания, който да дава възможност за взаимно признаване и акредитация във всички държави членки, като се отчита спецификата на аутизма и се гарантира защитата и приобщаването на всички хора с аутизъм;

8.  подчертава значението на разпределянето на средства от ЕС за политики за борба с дискриминацията срещу хората с аутизъм, особено жените и момичетата;

9.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да спомогнат за изграждането на разбиране за аутизма и да участват активно в кампании за повишаване на осведомеността в сътрудничество с хора с аутизъм и техните представителни организации, за да се насърчи тяхното пълно приобщаване и участие;

10.  призовава държавите членки да развият достъпа до разумни улеснения във всички аспекти на здравеопазването и диагностицирането, с цел да се гарантира, че хората с аутизъм имат равен достъп както до физически, така и до психологически грижи; настоява за развитието на инфраструктура, адаптирана към приемането на хора с аутизъм в болници, железопътни гари, летища и в обществения транспорт, като се създадат съобразени с аутизма пространства, като например зали, в които се пази тишина, и да се гарантира услуга за подпомагане на хората с аутизъм, когато пътуват между държавите членки;

11.  призовава държавите членки и Комисията да възложат на Европейския център по ресурси за достъпност AccessibleEU да идентифицира и преодолява пречките пред достъпността за хората с аутизъм, в съответствие с член 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, да насърчават предоставянето на гъвкаво приспособяване и разумни улеснения в зависимост от индивидуалните им нужди чрез приемането на специфични насоки в различните сектори и да преодолеят пропуските в действащото законодателство, като отговорят на нуждите на хората с аутизъм;

12.  изразява загриженост относно високите равнища на безработица сред хората с аутизъм, особено сред жените, в сравнение с други групи в ЕС; призовава държавите членки да насърчават и гарантират законодателна и политическа рамка за участието на хората с аутизъм на пазара на труда; призовава Комисията и държавите членки да насърчават и подкрепят социалните предприятия, насочени към тяхната заетост; насърчава държавите членки да приспособяват работните места и да предприемат действия за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд; призовава ЕС и държавите членки да прилагат насоките относно разумните улеснения за хората с аутизъм на работното място и да насърчават професионалното им развитие; призовава Комисията да обърне специално внимание на работниците с аутизъм в бъдещата стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд и да определи амбициозни цели;

13.  настоятелно призовава държавите членки да спазват изцяло Директивата за равно третиране в областта на заетостта и да гарантират, че мерки, като например програми за положителни действия и квоти за наемане на работа, водят до осезаеми възможности за заетост, които насърчават приобщаващо работно място;

14.  призовава държавите членки да подкрепят обучението на специалисти в областта на аутизма във всички сектори на обществото, като например секторите на образованието, здравеопазването, социалната сфера, транспорта и правосъдието, чрез включване на задължително обучение по аутизъм в съответните им учебни програми, с активното участие на хора с аутизъм, техните семейства и представителни организации;

15.  припомня, че хората с аутизъм имат право да участват на равни начала с всички останали на всички равнища и във всички форми на образование, включително образование в ранна детска възраст; подчертава необходимостта от насърчаване на достъпа до всеобщо, качествено, финансово достъпно и приобщаващо образование и от предоставяне на лицата с аутизъм на индивидуализирана и постоянна лична помощ и подкрепа в областта на образованието; призовава Комисията и държавите членки да осигурят настаняване и достъпни учебни материали, както е предвидено в член 24 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, да подкрепят развитието на приобщаващи училища, които могат да се превърнат в модел за приобщаващо и иновативно преподаване и учене в целия ЕС, да наблюдават достъпа до образование на учащите се с аутизъм до начално и средно образование, до професионално обучение и до заетост;

16.  признава особеното значение на спорта за растежа и развитието на децата с аутизъм и призовава държавите членки да намалят пречките, с които се сблъскват хората с аутизъм при участието им в развлекателни, спортни и културни дейности, и да насърчават по-широкото участие във физически дейности;

17.  подчертава значението на научните изследвания в областта на аутизма за поддържане на силни етични стандарти; призовава Комисията и държавите членки да насърчават научните изследвания, съвместно провеждани с хора с аутизъм и техните семейства, с цел подобряване на качеството на живот на хората с аутизъм; подчертава необходимостта от структуриран обмен на добри практики между държавите членки, за да се насърчат и задълбочат знанията относно аутизма и по този начин да се разберат по-добре нуждите на хората с аутизъм в целия Европейски съюз;

18.  призовава държавите членки да реформират системите за настойничество и попечителство, за да се даде възможност за упражняване на дееспособност от хора с аутизъм, като им се предостави достъп до подпомагани системи за вземане на решения, като същевременно се гарантира наличието на подходящи гаранции; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че хората с аутизъм са овластени и имат пълен достъп до съдебната система, както и да участват в политическия и обществения живот;

19.  подчертава значението на включването на компонент в разпределението на средствата на ЕС, предназначени за политики за борба с дискриминацията срещу хората с аутизъм, особено жените и момичетата, които са изправени пред особено високи равнища на бедност, социално изключване и насилие, както и на това насилствената стерилизация да се наказва като престъпление въз основа на престъплението сексуална експлоатация на жени и деца съгласно член 83, параграф 1 от ДФЕС; призовава институциите на ЕС да гарантират, че предложението от 8 март 2022 г. за директива относно борбата с насилието над жени и домашното насилие (COM(2022)0105) включва насилствената стерилизация като престъпление по същия член; приветства решението на Съвета от юни 2023 г. за сключване на Конвенцията от Истанбул, с което се създава всеобхватна и многостранна правна рамка за защита на жените от всички форми на насилие(12);

20.  настоятелно призовава държавите членки активно да обърнат внимание на други форми на комбинирана дискриминация, на която са подложени хората с аутизъм, особено тези, които принадлежат към уязвими групи; призовава тях и Комисията да приемат междусекторни национални стратегии за осигуряване на достатъчно целево финансиране за ефективното им изпълнение;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(2) ОВ C 474, 24.11.2021 г., стр. 48.
(3) ОВ C 152, 27.5.1996 г., стр. 87.
(4) ОВ C 362, 8.9.2021 г., стр. 8.
(5) ОВ C 132, 24.3.2022 г., стр. 129.
(6) ОВ C 177, 17.5.2023 г., стр. 13.
(7) Информационен фиш на Световната здравна организация относно аутизма, достъпен на адрес: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders.
(8) Резолюция от 13 декември 2022 г., озаглавена „Към равни права за хората с увреждания“ (ОВ С 177, 17.5.2023 г., стр. 30).
(9) Предложение от 2 юли 2008 г. за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426).
(10) Проверка на напредъка относно Стратегията за правата на хората с увреждания, достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1484&furtherNews=yes&newsId=10274.
(11) Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2021 г. относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на обща рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (ОВ C 474, 24.11.2021 г., стр. 48).
(12) Решение (ЕС) 2023/1075 на Съвета от 1 юни 2023 г. за сключване, от името на Европейския съюз, на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие по отношение на институциите и публичната администрация на Съюза (ОВ L 43 I, 2.6.2023 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 11 януари 2024 г.Правна информация - Политика за поверителност