Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2023/2728(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0390/2023

Indgivne tekster :

B9-0390/2023

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/10/2023 - 7.4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0343

Vedtagne tekster
PDF 135kWORD 51k
Onsdag den 4. oktober 2023 - Strasbourg
Harmonisering af rettighederne for personer med autisme
P9_TA(2023)0343B9-0390/2023

Europa-Parlamentets beslutning af 4. oktober 2023 om harmonisering af rettighederne for personer med autisme (2023/2728(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2 og 10 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til artikel 19, 21, 153, 165, 168 og 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 3, 21, 24, 26, 34, 35, 41 og 47,

–  der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig princip nr. 1, 3, 10 og 17,

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv(1) (direktiv om ligebehandling på beskæftigelsesområdet),

–  der henviser til sin beslutning af 10. marts 2021 om gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)(2),

–  der henviser til chartret for personer med autisme, som er udarbejdet af Autism-Europe og blev vedtaget af Europa-Parlamentet den 9. maj 1996(3),

–  der henviser til FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap (CRPD), som trådte i kraft i EU den 21. januar 2011 i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/48/EF af 26. november 2009 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2021 med titlen "En Union med lige muligheder: Strategi for rettigheder for personer med handicap 2021-2030" (COM(2021)0101),

–  der henviser til den skriftlige erklæring om autisme af 7. september 2015, som er underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer,

–  der henviser til sin beslutning af 18. juni 2020 om en europæisk handicapstrategi efter 2020(4),

–  der henviser til sin beslutning af 7. oktober 2021 om beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer(5),

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2022 om vejen til lige rettigheder for personer med handicap(6),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 14. juni 2021 om strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030, hvori de 27 EU-medlemsstater opfordres til at sikre en bedre inklusion af personer med handicap og garantere respekten for deres rettigheder, navnlig med hensyn til fri bevægelighed, beskæftigelse og bolig,

–  der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 2353 af 4. december 2020 om støtte til personer med autisme og deres familier,

–  der henviser til Kommissionens "overvågningsramme" for strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030,

–  der henviser til forslag af 6. september 2023 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af EU-handicapkortet og EU-parkeringskortet for personer med handicap (COM(2023)0512),

–  der henviser til andragende nr. 0822/2022,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 227, stk. 2,

A.  der henviser til, at der i EU er ca. 100 millioner personer med handicap, hvoraf 5 millioner er inden for autismespektret, hvilket svarer til mere end 1 ud af 100 personer(7);

B.  der henviser til, at personer med autisme ikke alle har de samme specifikke karakteristika og derfor bør kunne nyde godt af den bedst mulige støtte i overensstemmelse med deres egne behov i deres dagligdag og under rejser inden for EU; der henviser til, at en betydelig andel af personer med autisme uden legsagende intellektuel funktionsnedsættelse kan leve uafhængigt, men stadig melder om vanskeligheder med at få anerkendt deres handicapstatus på trods af deres autismediagnose, hvilket igen forhindrer dem i at få adgang til hårdt tiltrængte støttetjenester og rettigheder for personer med handicap, hvorimod andre har handicap, som afhængigt af deres alvor kræver livslang pleje og støtte;

C.  der henviser til, at det i medlemsstaterne kan tage flere år for børn og voksne at få en autismediagnose, og at de som følge heraf oplever manglende adgang til personcentrerede interventions- og støttetjenester af høj kvalitet til en overkommelig pris baseret på individuelle behov og leveret af uddannede fagfolk; der henviser til, at der i øjeblikket ikke findes nogen EU-retningslinjer for evidens- og rettighedsbaseret intervention over for autisme; der henviser til, at familier overalt i Europa stadig er mål for tilbud om udokumenterede og potentielt skadelige behandlinger og indgreb, herunder klart ulovlige procedurer, der involverer alvorligt fysisk misbrug af børn, eksempelvis lavementer med blegemidler, som stadig er udbredte og underregulerede i de fleste medlemsstater, og som bør forbydes; der henviser til, at forsinket diagnosticering og underdiagnosticering kan have alvorlige konsekvenser, lige fra nægtelse af tjenesteydelser til tidlig død;

D.  der henviser til, at alle personer med handicap har lige rettigheder på lige fod med andre på alle livets områder og ret til umistelig værdighed, ligebehandling, en uafhængig tilværelse, autonomi og fuld deltagelse i samfundet; der henviser til, at denne deltagelse er helt afgørende for udøvelsen af deres grundlæggende rettigheder; der henviser til, at de har ret til at forvente, at deres bidrag til EU's sociale, politiske og økonomiske fremskridt respekteres og værdsættes; der henviser til, at Parlamentet i sine beslutninger gentagne gange har opfordret medlemsstaterne til at gennemføre passende politikker i denne retning(8);

E.  der henviser til, at det er almindeligt kendt, at personer med handicap stadig står over for mange hindringer og forskelsbehandling i hverdagen, som forhindrer dem i at nyde godt af de grundlæggende frihedsrettigheder og øvrige rettigheder, der er fastsat i EU's og FN's relevante lovgivningsmæssige rammer; der henviser til, at disse omfatter lige adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse, til arbejdsmarkedet med lige muligheder og ligebehandling i forbindelse med beskæftigelse og erhverv, til personlig bistand og garanti for deres stemmeret og for deres inklusion i samfundet;

F.  der henviser til, at personer med autisme er i større risiko for at blive ofre for hadefuld tale og hadforbrydelser og har større sandsynlighed for at opleve vold end personer uden handicap; der henviser til, at de oplever øgede hindringer for adgang til domstolsprøvelse og anmeldelse af vold; der henviser til, at mange personer med autisme stadig nægtes deres ret til rets- og handleevne og frihed til at træffe deres egne valg og til at deltage i politikudformningen på områder, der vedrører dem; der henviser til, at de alt for ofte er nødt til at bo på institutioner eller hos deres familier, som også oplever en alvorlig mangel på støtte og forskelsbehandling på grund af tilknytning; der henviser til, at personer med autisme fratages deres reproduktive rettigheder, og at LGBTIQ+-personer med autisme og autister fra etniske minoriteter også oplever endnu mere forskelsbehandling;

G.  der henviser til, at personer med autisme oplever forskelle i adgangen til sundhedspleje, hvilket fører til uopfyldte fysiske og psykologiske sundhedsbehov og er en medvirkende årsag til deres betydeligt lavere forventede levetid;

H.  der henviser til, at piger og kvinder med autisme udsættes for flere former for forskelsbehandling, herunder hindringer for adgang til diagnosticering, uddannelse og beskæftigelse;

I.  der henviser til, at det foreslåede direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling(9), som vil give større beskyttelse mod enhver form for forskelsbehandling gennem en horisontal tilgang, stadig er blokeret i Rådet;

J.  der henviser til, at personer med autisme er uforholdsmæssigt hårdt ramt af arbejdsløshed, som potentielt berører op til 90 % af dem(10);

K.  der henviser til, at det er åbenbart, at der er et presserende behov for at udvikle inkluderende uddannelsesprogrammer for fagfolk på tværs af alle samfundssektorer med det formål at fremme en bedre forståelse af autisme, forebygge forskelsbehandling og sikre tilgængelighed og inklusion;

L.  der henviser til, at unionsborgerskabet, som det fremgår af artikel 20 i TEUF, indebærer retten til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område; der henviser til, at denne ret for personer med handicap er beskyttet af artikel 18 i CRPD, som er ratificeret af Den Europæiske Union og de 27 medlemsstater, og som garanterer deres ret til fri bevægelighed, frihed til at vælge deres bopæl og ret til statsborgerskab på lige fod med andre;

M.  der henviser til, at den manglende gensidige anerkendelse mellem medlemsstaterne af handicapstatus og diagnosen autisme skaber hindringer for personer med autisme og deres familier for fuldt ud at kunne udøve deres ret til fri bevægelighed inden for EU, da den skaber hindringer for personer med handicap, når de flytter til en anden medlemsstat for at arbejde, studere eller af andre årsager, og besværliggør adgangen til støtte; der henviser til, at disse vanskeligheder er blevet illustreret i andragender, der er indgivet i de seneste år, og navnlig det forhold, at forskelle i autismediagnoser mellem medlemsstaterne og forskelle i metoder og resultater i de nationale systemer til vurdering af handicap har en indvirkning på menneskers liv og livsvalg;

N.  der henviser til, at Udvalget for Andragender for nylig har modtaget et andragende med anmodning om, at det europæiske handicapkort også sikrer beskyttelse af personer med autismespektrumlidelser;

O.  der henviser til, at personer med autisme stadig stort set ikke er medtaget i forskning, herunder akademiske, kliniske og medicinske undersøgelser, der berører dem direkte;

1.  er bekymret over de vanskeligheder, som personer med autisme kan støde på med hensyn til at bevise deres lidelse i alle medlemsstater, og over den usikkerhed, de er udsat for, når de rejser inden for EU, da nationale handicapkort ikke anerkendes i alle EU-lande, og da der ikke er lige adgang til visse konkrete ydelser; beklager, at der, qua det faktum at cirka 40 % af personer med autisme ikke har nogen ledsagende intellektuel funktionsnedsættelse, er mange EU-borgere med autisme, som ikke har en handicapattest, men kun en lægefaglig diagnose, hvilket er et stort problem, når de rejser eller krydser grænserne i EU, og betyder, at de ikke kan bevise deres status eller gøre krav på den støtte, de har brug for;

2.  opfordrer Kommissionen til at ajourføre forslaget til et EU-direktiv om ligebehandling på grundlag af Parlamentets holdning som skitseret i dets beslutning fra marts 2021(11), som vil sætte medlemsstaterne i stand til hurtigst muligt at gøre fremskridt med bekæmpelse af forskelsbehandling overalt i EU og inden for alle livets områder; opfordrer rådsformandskabet til at prioritere direktivet om ligebehandling og drøfte det på højeste politiske niveau;

3.  minder i overensstemmelse med strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030 om vigtigheden af at have offentligt tilgængelige data opdelt efter køn og alder og typer af handicap, herunder autisme, for at forbedre offentlige politikker rettet mod personer med autisme og gøre dem mere effektive; opfordrer i den forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til at finansiere og gennemføre undersøgelser af forekomsten af autisme i alle medlemsstater;

4.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at lette adgangen til autismediagnosticering for børn og voksne med fokus på udsatte personer og understreger behovet for en forenklet og hurtig udstedelse af diagnoseattester; insisterer på, at en autismediagnose bør give anerkendelse af et handicap, også for personer med autisme uden intellektuel funktionsnedsættelse, for at sikre lige adgang til rettigheder og tjenesteydelser på alle livets områder;

5.  ser med tilfredshed på den nylige offentliggørelse af Kommissionens forslag om indførelse af et europæisk handicapkort inden udgangen af 2023 med sigte på at få det anerkendt og gennemført konsekvent i alle medlemsstater på alle livets områder, herunder i forbindelse med tjenesteydelser og støtte; fremhæver betydningen af en enkel og alment tilgængelig proces for erhvervelse af kortet og anerkender, at et digitalt format vil muliggøre valideringskontroller;

6.  fremhæver nytten af det europæiske handicapkort for personer med usynlige handicap såsom autisme; understreger, at det er afgørende, at anvendelsesområdet for dette kort omfatter alle situationer, hvor private operatører eller offentlige myndigheder tilbyder personer med handicap særlige vilkår eller særbehandling, og at dette kort sikrer disse personers ret til fri bevægelighed i hele EU ved at lette den gensidige anerkendelse af handicapstatus for indehavere af kortet; opfordrer til, at autisme inkluderes i de nationale regler for bedømmelse af handicapstatus i medlemsstater, hvor det ikke er medtaget, og tilskynder medlemsstaterne til at være ambitiøse med hensyn til omfanget af de rettigheder, som kortbrugerne vil få; tilskynder endvidere Kommissionen til at sikre en korrekt gennemførelse i alle medlemsstater ved hjælp af bindende lovgivning;

7.  opfordrer til, at der indføres en europæisk retlig status for personer med handicap, som giver mulighed for gensidig anerkendelse og akkreditering i alle medlemsstater under hensyntagen til autismens særegenhed og sikrer beskyttelse og inklusion af alle personer med autisme;

8.  understreger vigtigheden af at afsætte EU-midler til politikker til bekæmpelse af forskelsbehandling af personer med autisme, navnlig kvinder og piger;

9.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at bidrage til at opbygge en forståelse af autisme og til at deltage aktivt i oplysningskampagner i samarbejde med personer med autisme og de organisationer, der repræsenterer dem, med henblik på at fremme deres fulde inklusion og deltagelse;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at udvikle adgang til rimelige tilpasningsforanstaltninger inden for alle aspekter af sundhedspleje og diagnosticering med henblik på at sikre, at personer med autisme har adgang til både fysisk og mental sundhedspleje på lige fod med andre; insisterer på, at der udvikles infrastrukturer, der er tilpasset modtagelsen af personer med autisme, på hospitaler, togstationer, i lufthavne og i offentlig transport, ved at der skabes autismevenlige rum såsom "stillerum", og at der sikres en tjeneste, der kan hjælpe personer med autisme, når de rejser mellem medlemsstaterne;

11.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at overdrage det europæiske ressourcecenter for tilgængelighed, AccessibleEU, opgaven med at identificere og fjerne hindringer for adgang for personer med autisme i overensstemmelse med artikel 9 i konventionen om rettigheder for personer med handicap for at fremme fleksible og rimelige tilpasninger afhængigt af deres individuelle behov gennem vedtagelse af specifikke retningslinjer på tværs af sektorer og for at afhjælpe mangler i den nuværende lovgivning, der adresserer autisters behov;

12.  er bekymret over den høje arbejdsløshed blandt personer med autisme, navnlig for kvinderne, sammenlignet med andre grupper i EU; opfordrer medlemsstaterne til at fremme og sikre en lovgivningsmæssig og politisk ramme for autisters deltagelse på arbejdsmarkedet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og støtte sociale virksomheder, som har fokus på deres beskæftigelse; tilskynder medlemsstaterne til at sørge for tilpasninger på arbejdspladserne og træffe foranstaltninger til at forbedre sundheden og sikkerheden på arbejdspladserne; opfordrer EU og medlemsstaterne til at håndhæve retningslinjerne for rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for personer med autisme og til at fremme deres karriereudvikling; anmoder Kommissionen om at være særligt opmærksom på arbejdstagere med autisme i den fremtidige EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og til at fastsætte ambitiøse mål;

13.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at overholde direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet fuldt ud og til at sikre, at foranstaltninger såsom rekrutteringsprogrammer med positiv særbehandling og kvoter fører til konkrete beskæftigelsesmuligheder, der skaber en inkluderende arbejdsplads;

14.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme uddannelse af fagfolk inden for autisme på tværs af alle samfundssektorer såsom uddannelses-, sundheds-, social-, transport- og retssektoren ved at indarbejde obligatorisk autismeuddannelse i deres respektive læseplaner under aktiv inddragelse af personer med autisme, deres familier og de organisationer, der repræsenterer dem;

15.  minder om, at personer med autisme har ret til at deltage på alle uddannelsesniveauer og i alle uddannelsesformer, herunder førskoleundervisning, på lige fod med andre; fremhæver, at det er nødvendigt at fremme adgangen til universel, prismæssigt overkommelig og inkluderende uddannelse af høj kvalitet og at give personer med autisme individualiseret og løbende personlig bistand og støtte på uddannelsesområdet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for tilpasning og tilgængeligt undervisningsmateriale som fastsat i artikel 24 i konventionen om rettigheder for personer med handicap for at støtte udviklingen af inkluderende skoler, der kan blive et referencepunkt for inkluderende og innovativ undervisning og læring i hele EU, til at overvåge adgangen for lærende med autisme til grund- og sekundæruddannelse, til erhvervsuddannelse og til beskæftigelse;

16.  anerkender værdien af sport som afgørende for autistiske børns vækst og udvikling og opfordrer medlemsstaterne til at mindske de hindringer, som personer med autisme støder på, når de ønsker at deltage i fritids-, sports- og kulturaktiviteter, og til at fremme en bredere deltagelse i fysiske aktiviteter;

17.  understreger betydningen af forskning i autisme for at opretholde stærke etiske standarder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme forskning i samarbejde med autister og deres familier med henblik på at forbedre livskvaliteten for personer med autisme; fremhæver behovet for at udveksle god praksis mellem medlemsstaterne på en struktureret måde for at fremme og uddybe viden om autisme og dermed bedre forstå autisters behov i hele Den Europæiske Union;

18.  opfordrer medlemsstaterne til at reformere værgemålsordningerne for at gøre det muligt for personer med autisme at udøve deres rets- og handleevne og give dem adgang til ordninger for støttet beslutningstagning, samtidig med at det sikres, at der er indført passende beskyttelsesforanstaltninger; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at personer med autisme selvstændiggøres og har fuld adgang til retssystemet og til at deltage i det politiske og offentlige liv;

19.  fremhæver betydningen af ved tildelingen af EU-midler at medtage en komponent, der er øremærket til politikker til bekæmpelse af forskelsbehandling af personer med autisme, navnlig kvinder og piger, som oplever særligt høje niveauer af fattigdom, social udstødelse og vold, og af at gøre tvangssterilisation strafbart på baggrund af det retsgrundlag, der handler om seksuel udnyttelse af kvinder og børn i henhold til artikel 83, stk. 1, i TEUF; opfordrer EU-institutionerne til at sikre, at forslaget af 8. marts 2022 til direktiv om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (COM(2022)0105) medtager tvangssterilisation som en strafbar handling i henhold til samme artikel; glæder sig over Rådets afgørelse fra juni 2023 om indgåelse af Istanbulkonventionen, der skaber en omfattende og mangesidet retlig ramme for beskyttelse af kvinder mod alle former for vold(12);

20.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sætte aktivt ind over for andre former for intersektionel forskelsbehandling, som personer med autisme oplever – navnlig dem, der tilhører udsatte grupper; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at vedtage tværsektorielle nationale strategier for at tilvejebringe tilstrækkelige øremærkede midler til en effektiv gennemførelse af dem;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
(2) EUT C 474 af 24.11.2021, s. 48.
(3) EFT C 152 af 27.5.1996, s. 87.
(4) EUT C 362 af 8.9.2021, s. 8.
(5) EUT C 132 af 24.3.2022, s. 129.
(6) EUT C 177 af 17.5.2023, s. 13.
(7) Verdenssundhedsorganisationens faktablad om autisme, tilgængeligt her: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders.
(8) Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2022 om vejen til lige rettigheder for personer med handicap (EUT C 177 af 17.5.2023, s. 30).
(9) Forslag af 2. juli 2008 til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (COM(2008)0426).
(10) Se fremskridt med hensyn til strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030 her: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1484&furtherNews=yes&newsId=10274.
(11) Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2021 om gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD) (EUT C 474 af 24.11.2021, s. 48).
(12) Rådets afgørelse (EU) 2023/1075 af 1. juni 2023 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet for så vidt angår Unionens institutioner og offentlige forvaltning (EUT L 43 I af 2.6.2023, s. 1).

Seneste opdatering: 11. januar 2024Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik