Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2023/2774(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0391/2023

Внесени текстове :

B9-0391/2023

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2023 - 7.5

Приети текстове :

P9_TA(2023)0344

Приети текстове
PDF 135kWORD 46k
Сряда, 4 октомври 2023 г. - Страсбург
Стандартни размери за ръчен багаж
P9_TA(2023)0344B9-0391/2023

Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2023 г. относно стандартни размери за ръчен багаж (2023/2774(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 24 и 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 91 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността(1),

–  като взе предвид правилата на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) относно пътническия багаж,

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 18 септември 2014 г. по дело C-487/12(2), ECLI:EU:C:2014:2232, (наричано по-нататък „решение на Съда на ЕС по дело C-487/12“),

–  като взе предвид петиция № 0837/2019,

–  като взе предвид член 227, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че всяка авиокомпания определя поотделно правилата за броя и размера на ръчния багаж на пътниците и всички приложими такси;

Б.  като има предвид, че изискванията относно размера, теглото и вида на ръчния и регистрирания багаж са различни за различните авиокомпании; като има предвид, че размерът на багажа зависи също така от модела на въздухоплавателното средство и неговите конфигурации;

В.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 889/2002(3), с който се прилага Конвенцията от Монреал от 1999 г., включва единствено разпоредби относно отговорността за повреда или загуба на багаж и за закъснение, но не и разпоредби относно размера на багажа;

Г.  като има предвид, че всички авиокомпании следва да имат поне минимален общ стандартен размер за ръчния багаж;

Д.  като има предвид, че съобщението на Комисията от 9 декември 2020 г., озаглавено „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност – подготвяне на европейския транспорт за бъдещето“ (COM(2020)0789), включва действия за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1008/2008, както и за преразглеждане на регулаторната рамка за правата на пътниците и Кодекса за поведение при компютризирани системи за резервация;

1.  отново заявява, че подкрепя завършването на законодателството на ЕС относно правата на пътниците във въздушния транспорт с цел да се повишат стандартите за защита и информиране на пътниците, да се укрепят техните права и да се гарантира, че въздушните превозвачи извършват дейност при хармонизирани условия на либерализиран пазар, чрез което да се улесни пътуването;

2.  припомня, че в съответствие с решението на Съда на ЕС(4) по дело C-487/12 ръчният багаж (т.е. багаж, който не е регистриран) трябва да се счита за „абсолютно необходим елемент“ от превоза на пътниците, при условие че този багаж отговаря на „разумни изисквания“ по отношение на теглото и размерите си и че следователно превозът му не може да бъде предмет на ценова добавка; поради това настоятелно призовава държавите членки да гарантират спазването на това решение и междувременно да се стремят към прозрачност по отношение на оповестяването на таксите за ръчен багаж, когато се предоставя информация за цената и разписанието на полета, за да се засили защитата на потребителите;

3.  посочва, че авиокомпаниите по света имат различни политики и ограничения по отношение на размера и теглото на ръчния багаж, който пътниците могат да носят на борда, което често води до объркване, неудобство, по-некомфортни пътувания, закъснения и понякога спорове между пътници и служители на авиокомпаниите;

4.  признава, че основните опасения за пътниците са непоследователните политики на различните авиокомпании по отношение на допустимия ръчен багаж, като това може да се счита за злоупотреба или нелоялна практика и представлява предизвикателство за пътуващите, които често летят с различни авиокомпании или извършват свързващи полети с различни превозвачи, както и фактът, че не всички превозвачи спазват решението на Съда на ЕС по дело C-487/12;

5.  отбелязва, че разликите в правилата на авиокомпаниите относно размера на ръчния и регистрирания багаж и таксите, начислявани на пътниците, създават скрити разходи, когато пътникът използва услугите на различни авиокомпании или му се налага да сменя авиокомпаниите поради непредвидени или практически причини;

6.  припомня, че „свободата на ценообразуване“ на въздушните превозвачи по отношение на въздухоплавателните тарифи и таксите за въздухоплавателни услуги, призната в член 22 от Регламент (ЕО) № 1008/2008, не включва ценообразуването на ръчния багаж;

7.  счита, че скритите и допълнителните разходи ограничават възможността да се сравняват предложенията на различните авиокомпании, което следователно ограничава способността на пътника да прави информиран избор относно най-доброто предложение;

8.  отбелязва, че когато извършват проверките на място на размерите на ръчния багаж, служителите на авиокомпаниите понякога прилагат правилата по своя преценка и произволно, което показва, че различните допустими размери са излишни;

9.  счита, че хармонизирането в целия ЕС на изискванията относно размера, теглото и вида на ръчния и регистрирания багаж за всички авиокомпании, извършващи дейност в Европейския съюз, би повишило прозрачността и защитата на потребителите за всички пътуващи;

10.  отбелязва, че също така при пътуване с малки домашни любимци като ръчен багаж в пътническия салон разрешените размери на транспортните чанти или клетки също леко се различават между различните авиокомпании, което води до сходни неудобства;

11.  отбелязва процеса на преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1008/2008;

12.  насърчава Комисията да представи конкретни мерки на политиката за интегриране на решението на Съда на ЕС по дело C-487/12, съгласно което ръчният багаж не трябва да подлежи на ценова добавка, и подчертава необходимостта да се определят обхватът и специфичните изисквания за „разумно“ тегло и размери на ръчния багаж, както и да се обърне внимание на сложността на стандартите на авиокомпаниите относно багажа в контекста на преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1008/2008;

13.  призовава Комисията в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1008/2008 да включи предложения за решаване на проблемите, които водят до скрити разходи, например разпределението на местата или сложните предложения на авиокомпаниите във връзка с политиката им относно багажа, за да се регулира образуването на крайната цена;

14.  призовава своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3.
(2) Решение на Съда (пети състав) от 18 септември 2014 г., Vueling Airlines SA v Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia, C-487/12, ECLI:EU:C:2014:2232.
(3) Регламент (ЕО) № 889/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 13 май 2002 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2027/97 на Съвета относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 2).
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0487.

Последно осъвременяване: 11 януари 2024 г.Правна информация - Политика за поверителност