Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2023/2774(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0391/2023

Indgivne tekster :

B9-0391/2023

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/10/2023 - 7.5

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0344

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 45k
Onsdag den 4. oktober 2023 - Strasbourg
Standarddimensioner for håndbagage
P9_TA(2023)0344B9-0391/2023

Europa-Parlamentets beslutning af 4. oktober 2023 om standarddimensioner for håndbagage (2023/2774(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 24 og 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 91 og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet(1),

–  der henviser til Den Internationale Luftfartssammenslutnings (IATA's) regler for passagerbagage,

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols (EU-Domstolens) dom af 18. september 2014 i sag C-487/12(2) (herefter EU-Domstolens dom i sag C-487/12),

–  der henviser til andragende nr. 0837/2019,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 227, stk. 2,

A.  der henviser til, at luftfartsselskaberne selv fastsætter reglerne for, hvor mange stykker håndbagage, en rejsende må medtage, hvor stor håndbagagen må være, og hvilke eventuelle gebyrer, de vil opkræve;

B.  der henviser til, at kravene til størrelsen, vægten og typen af håndbagage og indtjekket bagage varierer fra luftfartsselskab til luftfartsselskab; der henviser til, at bagagestørrelsen også afhænger af luftfartøjets model og konfiguration;

C.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 889/2002(3), som gennemfører Montrealkonventionen fra 1999, kun indeholder bestemmelser om beskadigelse eller bortkomst og forsinkelse af bagage og ikke bestemmelser om størrelsen af bagage;

D.  der henviser til, at alle luftfartsselskaber som minimum bør have en fælles standarddimension for håndbagage;

E.  der henviser til, at Kommissionens meddelelse af 9. december 2020 med titlen "Strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet – en europæisk transportsektor, der er klar til fremtiden" (COM(2020)0789) omfatter foranstaltninger til revision af forordning (EF) nr. 1008/2008 og til gennemgang af lovrammen for passagerrettigheder og adfærdskodeks for edb-reservationssystemer;

1.  gentager sin støtte til at sikre færdiggørelsen af EU-lovgivning om flypassagerers rettigheder med det formål at hæve standarderne for passagerbeskyttelse og -oplysning, styrke flypassagerers rettigheder og sikre, at luftfartsselskaber opererer under harmoniserede betingelser på et liberaliseret marked, hvorved rejseoplevelsen lettes;

2.  minder om, at håndbagage (dvs. bagage, der ikke er tjekket ind) i overensstemmelse med EU-Domstolens dom(4) i sag C-487/12 skal anses for at udgøre et "nødvendigt element" i transporten af passagerer, og at transporten af denne som følge heraf ikke kan gøres til genstand for et pristillæg, forudsat at en sådan bagage opfylder "rimelige krav" om vægt og dimensioner; opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at denne dom efterkommes, og til i mellemtiden at stræbe efter gennemsigtighed i forbindelse med oplysning om eventuelle gebyrer, der opkræves for håndbagage, når der gives oplysninger om flybilletpriser og flytider, med henblik på at styrke forbrugerbeskyttelsen;

3.  påpeger, at luftfartsselskaber rundt om i verden har forskellige politikker og begrænsninger med hensyn til størrelsen og vægten af det stykke håndbagage, som passagererne kan tage med om bord, hvilket ofte skaber forvirring, ulemper, mindre komfortable rejseoplevelser, forsinkelser og undertiden tvister mellem passagerer og luftfartspersonale;

4.  bemærker, at den største bekymring hos passagerer er de forskellige luftfartsselskabers inkonsekvente politikker vedrørende tilladt håndbagage, der kan anses for at udgøre misbrug eller urimelig praksis og er en udfordring for rejsende, der ofte flyver med forskellige luftfartsselskaber eller tager tilsluttende fly med forskellige luftfartsselskaber, samt at ikke alle luftfartsselskaber efterkommer EU-Domstolens dom i sag C-487/12;

5.  bemærker, at forskelle i luftfartsselskabernes regler med hensyn til størrelsen af håndbagage og indtjekket bagage og de gebyrer, som passagererne opkræves, skaber skjulte omkostninger, når en passager benytter forskellige luftfartsselskabers tjenester eller er nødt til at skifte luftfartsselskab af uforudsete eller praktiske årsager;

6.  minder om, at den "frie prisfastsættelse", der indrømmes luftfartsselskaberne med hensyn til flybilletpriser og luftfragtrater, jf. artikel 22 i forordning (EF) nr. 1008/2008, ikke omfatter prisfastsættelse i forbindelse med håndbagage;

7.  mener, at skjulte og yderligere omkostninger begrænser muligheden for at sammenligne tilbud fra forskellige luftfartsselskaber, hvilket tilsvarende begrænser passagerens mulighed for at træffe et informeret valg om det bedste tilbud;

8.  bemærker, at med hensyn til dimensionerne for håndbagage viser den kontrol på stedet, der foretages af luftfartsselskabernes ansatte, som undertiden anvender reglerne på en skønsmæssig og vilkårlig måde, hvor uhensigtsmæssigt det er at have forskellige dimensioner for tilladt håndbagage;

9.  mener, at en EU-dækkende harmonisering af kravene til størrelsen, vægten og typen af håndbagage og indtjekket bagage for alle luftfartsselskaber, der opererer i Den Europæiske Union, vil øge gennemsigtigheden og forbrugerbeskyttelsen for alle flyrejsende;

10.  bemærker endvidere, at når små kæledyr medbringes i kabinen som håndbagage, varierer de tilladte dimensioner for rejse- og transporttasker også en smule mellem de forskellige luftfartsselskaber, hvilket skaber de samme ulemper;

11.  noterer sig processen med revision af forordning (EF) nr. 1008/2008;

12.  opfordrer Kommissionen til at foreslå konkrete politiske foranstaltninger med henblik på gennemførelse af EU-Domstolens dom i sag C-487/12, ifølge hvilken håndbagage ikke kan gøres til genstand for et pristillæg, og understreger behovet for at skitsere omfanget af og de specifikke krav til, hvad der er "rimeligt" med hensyn til håndbagages vægt og dimensioner, og for at tage højde for kompleksiteten af luftfartsselskabernes standarder for bagage i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1008/2008;

13.  opfordrer Kommissionen til i sin revision af forordning (EF) nr. 1008/2008 at medtage forslag om at behandle spørgsmål, der giver anledning til skjulte omkostninger, som f.eks. sædefordelingen eller kompleksiteten af luftfartsselskabernes tilbud vedrørende deres bagagepolitik, med henblik på at regulere sammensætningen af den endelige pris;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3.
(2) Domstolens dom (Femte Afdeling) af 18. september 2014, Vueling Airlines SA mod Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia, C-487/12, ECLI:EU:C:2014:2232.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 889/2002 af 13. maj 2002 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 2).
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0487

Seneste opdatering: 11. januar 2024Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik