Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2023/2774(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0391/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0391/2023

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2023 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0344

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 137kWORD 47k
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 - Στρασβούργο
Τυποποιημένες διαστάσεις για χειραποσκευές
P9_TA(2023)0344B9-0391/2023

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2023 σχετικά με τις τυποποιημένες διαστάσεις για χειραποσκευές (2023/2774(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 91 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα(1),

–  έχοντας υπόψη τους κανόνες για τις αποσκευές επιβατών της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, στην υπόθεση C-487/12(2) (εφεξής, «απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-487/12»),

–  έχοντας υπόψη την αναφορά αριθ. 0837/2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αεροπορικές εταιρείες καθορίζουν ατομικά τους κανόνες για τον αριθμό των τεμαχίων και το μέγεθος των χειραποσκευών των ταξιδιωτών, καθώς και τις τυχόν ισχύουσες χρεώσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις σχετικά με το μέγεθος, το βάρος και τον τύπο των χειραποσκευών και των παραδιδόμενων αποσκευών διαφέρουν μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος των αποσκευών εξαρτάται επίσης από το μοντέλο του αεροσκάφους και τη διαμόρφωσή του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2002(3) για την εφαρμογή της σύμβασης του Μόντρεαλ του 1999, περιλαμβάνει μόνο διατάξεις σχετικά με τη ζημία ή την απώλεια και την καθυστέρηση των αποσκευών και όχι διατάξεις σχετικά με το μέγεθος των αποσκευών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μια ελάχιστη κοινή τυποποιημένη διάσταση για τις χειραποσκευές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2020, με τίτλο «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα – οι ευρωπαϊκές μεταφορές σε τροχιά μέλλοντος» (COM(2020)0789) περιλαμβάνει δράσεις για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, καθώς και για την επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου για τα δικαιώματα των επιβατών και του κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων·

1.  επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει την ολοκλήρωση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών με στόχο τη βελτίωση των προτύπων προστασίας και ενημέρωσης των επιβατών, την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους και τη διασφάλιση ότι οι αερομεταφορείς λειτουργούν υπό εναρμονισμένους όρους σε μια ελευθερωμένη αγορά, διευκολύνοντας έτσι την ταξιδιωτική εμπειρία·

2.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ(4) στην υπόθεση C-487/12, οι χειραποσκευές (δηλαδή οι αποσκευές που δεν παραδίδονται) πρέπει να θεωρούνται «απαραίτητη πτυχή» της μεταφοράς επιβατών, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποσκευές αυτές πληρούν «εύλογες απαιτήσεις» όσον αφορά το βάρος και τις διαστάσεις τους και ότι, επομένως, η μεταφορά τους δεν μπορεί να υπόκειται σε προσαύξηση της τιμής· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την τήρηση της εν λόγω απόφασης και, εν τω μεταξύ, να καταβάλουν προσπάθειες για διαφάνεια όσον αφορά τη γνωστοποίηση τυχόν τελών που χρεώνονται για τις χειραποσκευές, όποτε παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την τιμή και το πρόγραμμα της πτήσης, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών·

3.  επισημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικές πολιτικές και περιορισμούς όσον αφορά το μέγεθος και το βάρος των χειραποσκευών που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες στο αεροσκάφος, γεγονός που συχνά οδηγεί σε σύγχυση, ταλαιπωρία, λιγότερο άνετες ταξιδιωτικές εμπειρίες, καθυστερήσεις και ενίοτε διαφορές μεταξύ επιβατών και προσωπικού αεροπορικών εταιρειών·

4.  αναγνωρίζει ότι οι κύριες ανησυχίες για τους επιβάτες είναι οι ασυνεπείς πολιτικές όσον αφορά τα δικαιώματα χειραποσκευών μεταξύ των διαφόρων αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν καταχρηστική ή αθέμιτη πρακτική και αποτελούν δυσκολία για τους ταξιδιώτες που συχνά ταξιδεύουν με διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες ή πραγματοποιούν πτήσεις ανταπόκρισης με διαφορετικούς αερομεταφορείς, καθώς και το γεγονός ότι δεν συμμορφώνονται όλοι οι αερομεταφορείς με την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-487/12·

5.  σημειώνει ότι οι διαφορές στους κανόνες των αεροπορικών εταιρειών σχετικά με το μέγεθος των χειραποσκευών και των παραδιδόμενων αποσκευών και τα τέλη που χρεώνονται στους επιβάτες δημιουργούν κρυφά κόστη όταν ένας επιβάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διαφορετικών αεροπορικών εταιρειών ή χρειάζεται να αλλάξει αεροπορικές εταιρείες για απρόβλεπτους ή πρακτικούς λόγους·

6.  υπενθυμίζει ότι η «ελευθερία τιμολόγησης» των αερομεταφορέων όσον αφορά τους αεροπορικούς ναύλους και τα κόμιστρα, η οποία αναγνωρίζεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, δεν περιλαμβάνει την τιμολόγηση των χειραποσκευών·

7.  θεωρεί ότι τα κρυφά και πρόσθετα κόστη περιορίζουν τη δυνατότητα σύγκρισης των προσφορών των διαφόρων αεροπορικών εταιρειών, γεγονός που περιορίζει κατά συνέπεια την ικανότητα του επιβάτη να πραγματοποιήσει τεκμηριωμένη επιλογή σχετικά με την καλύτερη προσφορά·

8.  σημειώνει ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι των διαστάσεων των χειραποσκευών που διενεργούνται από τους υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίοι ενίοτε εφαρμόζουν τους κανόνες κατά διακριτική ευχέρεια και αυθαίρετα, καταδεικνύουν ότι οι διαφορές στις επιτρεπόμενες διαστάσεις είναι περιττές·

9.  πιστεύει ότι η εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ των απαιτήσεων σχετικά με το μέγεθος, το βάρος και τον τύπο των χειραποσκευών και των παραδιδόμενων αποσκευών για όλες τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενίσχυε τη διαφάνεια και την προστασία των καταναλωτών για όλους τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών·

10.  σημειώνει επίσης ότι, ακόμη και όταν επιβάτες ταξιδεύουν με μικρά ζώα συντροφιάς στην καμπίνα ως χειραποσκευές, οι διαστάσεις που επιτρέπεται να έχουν οι τσάντες μεταφοράς τους ποικίλλουν επίσης ελαφρώς μεταξύ των διαφόρων αεροπορικών εταιρειών, γεγονός που προκαλεί παρόμοια ταλαιπωρία·

11.  σημειώνει τη διαδικασία αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008·

12.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής για την ενσωμάτωση της απόφασης του ΔΕΕ στην υπόθεση C-487/12, σύμφωνα με την οποία οι χειραποσκευές δεν πρέπει να υπόκεινται σε προσαύξηση της τιμής, και τονίζει την ανάγκη να περιγραφούν το πεδίο εφαρμογής και οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για «εύλογο» βάρος και «εύλογες» διαστάσεις των χειραποσκευών, και να αντιμετωπιστεί η πολυπλοκότητα των προτύπων των αεροπορικών εταιρειών για τις αποσκευές στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008·

13.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 προτάσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων που επιφέρουν κρυφά κόστη, όπως η κατανομή των θέσεων ή η πολυπλοκότητα των προσφορών των αεροπορικών εταιρειών σε σχέση με την πολιτική τους για τις αποσκευές, με στόχο τη ρύθμιση της σύνθεσης της τελικής τιμής·

14.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3.
(2) Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, Vueling Airlines SA κατά Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia, C-487/12, ECLI:EU:C:2014:2232.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου για την ευθύνη του αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος (ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 2).
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0487.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2024Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου