Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2023/2774(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0391/2023

Esitatud tekstid :

B9-0391/2023

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/10/2023 - 7.5

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2023)0344

Vastuvõetud tekstid
PDF 122kWORD 45k
Kolmapäev, 4. oktoober 2023 - Strasbourg
Käsipagasi standardmõõtmed
P9_TA(2023)0344B9-0391/2023

Euroopa Parlamendi 4. oktoobri 2023. aasta resolutsioon käsipagasi standardmõõtmete kohta (2023/2774(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 24 ja 227,

–  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 91 ja artikli 100 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta(1),

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) reisijate pagasireegleid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 18. septembri 2014. aasta otsust kohtuasjas C‑487/12(2) (edaspidi „Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C‑487/12“),

–  võttes arvesse petitsiooni nr 0837/2019,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 227 lõiget 2,

A.  arvestades, et reeglid reisijate käsipagasi ühikute arvu ja suuruse kohta ning kõik kohaldatavad tasud kehtestab iga lennuettevõtja ise;

B.  arvestades, et nõuded käsipagasi ja registreeritava pagasi suuruse, kaalu ja tüübi kohta on lennuettevõtjate puhul erinevad; arvestades, et pagasi suurus sõltub ka lennuki mudelist ja selle konfiguratsioonist;

C.  arvestades, et määrus (EÜ) nr 889/2002(3), millega rakendatakse 1999. aasta Montréali konventsiooni, sisaldab üksnes sätteid pagasi kahjustumise või kaotsimineku ja hilinemise, mitte aga pagasi suuruse kohta;

D.  arvestades, et kõikidel lennuettevõtjatel peaks olema vähemalt üks ühtne käsipagasi mõõtmete miinimumstandard;

E.  arvestades, et komisjoni 9. detsembri 2020. aasta teatis „Säästva ja aruka liikuvuse strateegia – Euroopa transpordivaldkonna edasise arengu suunad“ (COM(2020)0789) sisaldab meetmeid määruse (EÜ) nr 1008/2008 ning reisijate õigusi käsitleva õigusraamistiku ja arvutipõhiste broneerimissüsteemide tegevusjuhendi läbivaatamiseks;

1.  kordab oma toetust lennureisijate õigusi käsitlevate ELi õigusaktide lõpuleviimisele, et parandada reisijate kaitset ja nende teavitamist, suurendada reisijate õigusi ja tagada, et lennuettevõtjad tegutseksid liberaliseeritud turul ühtlustatud tingimustel, mis peaks muutma reisikogemuse meeldivamaks;

2.  tuletab meelde, et vastavalt Euroopa Kohtu otsusele(4) kohtuasjas C‑487/12 tuleb käsipagasit (st registreerimata pagasit) pidada reisijateveo „vältimatuks elemendiks“, tingimusel et niisugune pagas vastab „mõistlikele kaalu‑ ja suurusenõuetele“, mistõttu selle veole ei saa järelikult kohaldada lisatasu; nõuab seetõttu tungivalt, et liikmesriigid tagaksid sellest kohtuotsusest kinnipidamise ja püüdleksid samas tarbijakaitse tugevdamiseks läbipaistvuse poole, nõudes, et pagasi eest võetav tasu avalikustataks alati, kui esitatakse teave lennu hinna ja sõiduplaani kohta;

3.  juhib tähelepanu sellele, et reisijate lennuki pardale kaasavõetava käsipagasi suuruse ja kaalu suhtes on lennuettevõtjate reeglid ja piirangud üle maailma erinevad, mis põhjustab sageli segadust, ebamugavust, reisikogemuse halvenemist, viivitusi ning mõnikord vaidlusi reisijate ja lennuettevõtjate töötajate vahel;

4.  tunnistab, et reisijate peamine mure on see, et reeglid, mida lennuettevõtjad käsipagasi eest makstava tasu suhtes kohaldavad, on ebajärjekindlad, seda aga võib pidada kuritarvituseks või ebaõiglaseks tavaks, mis valmistab raskusi reisijatele, kes lendavad sageli eri lennuettevõtjatega või võtavad eri lennuettevõtjatega jätkulende; samuti tuleb märkida asjaolu, et kõik lennuettevõtjad ei järgi Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas C‑487/12;

5.  märgib, et erinevused lennuettevõtjate reeglites, mis käsitlevad käsipagasi ja registreeritud pagasi suurust ning reisijatelt võetavat tasu, tekitavad varjatud kulusid, kui reisija kasutab eri lennuettevõtjate teenuseid või peab ettenägematutel või praktilistel põhjustel lennuettevõtjat vahetama;

6.  tuletab meelde, et määruse (EÜ) nr 1008/2008 artiklis 22 tunnustatud lennuettevõtjate piletihindade ja lastitariifide hinnakujundamise vabadus ei hõlma käsipagasi hinnakujundust;

7.  on seisukohal, et varjatud kulud ja lisakulud piiravad võimalust võrrelda eri lennuettevõtjate pakkumisi, mis omakorda piirab reisija võimalust teha teadlik valik, milline pakkumine on parim;

8.  märgib, et käsipagasi mõõtmete kohapealne kontroll, mida teevad lennuettevõtjate töötajad, kes mõnikord kohaldavad reegleid oma äranägemise järgi ja suvaliselt, näitab, et lubatud käsipagasi mõõtmed võivad olla väga erinevad;

9.  on veendunud, et kui käsipagasi ja registreeritava pagasi suurust, kaalu ja tüüpi käsitlevad nõuded kõigi Euroopa Liidus tegutsevate lennuettevõtjate suhtes ühtlustataks, suureneks läbipaistvus ja paraneks kõigi lennureisijate tarbijakaitse;

10.  märgib, et ka juhul, kui lennuki pardale võetakse käsipagasina väike lemmikloom, on reisikottide ja puuride lubatud mõõtmed lennuettevõtjatel veidi erinevad, ja ka see põhjustab ebamugavust;

11.  võtab teadmiseks, et määrus (EÜ) nr 1008/2008 on läbivaatamisel;

12.  julgustab komisjoni esitama konkreetseid poliitikameetmeid, et integreerida läbivaatamisse Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C‑487/12, mille kohaselt ei tohi käsipagasi suhtes kohaldada hinnalisa, ning rõhutab vajadust määratleda pagasi mõistlik kaal ja mõõtmed ja sellele esitatavad konkreetsed nõuded, ning käsitlema lennuettevõtjate pagasistandardite süsteemi keerukuse probleemi määruse (EÜ) nr 1008/2008 läbivaatamisel;

13.  kutsub komisjoni üles lisama määruse (EÜ) nr 1008/2008 läbivaatamisse ettepanekud, milles käsitletakse varjatud kulusid tekitavaid elemente, nagu istekohtade broneerimine või lennuettevõtjate keerukad pagasit puudutavad pakkumised, mille eesmärk on kujundada lõpphinna koostist;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 293, 31.10.2008, lk 3.
(2) Kohtuotsus, Euroopa Kohus (viies koda), 18. september 2014, Vueling Airlines SA vs. Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia, C‑487/12, ECLI:EU:C:2014:2232.
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. mai 2002. aasta määrus (EÜ) nr 889/2002, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta õnnetusjuhtumi puhul (EÜT L 140, 30.5.2002, lk 2).
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0487

Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2024Õigusteave - Privaatsuspoliitika