Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2023/2774(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0391/2023

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0391/2023

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/10/2023 - 7.5

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2023)0344

Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 42k
Keskiviikko 4. lokakuuta 2023 - Strasbourg
Käsimatkatavaroiden standardikoko
P9_TA(2023)0344B9-0391/2023

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. lokakuuta 2023 käsimatkatavaroiden standardikoosta (2023/2774(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 ja 227 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan ja 100 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24. syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008(1),

–  ottaa huomioon Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) matkustajien matkatavaroita koskevat säännöt,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 18. syyskuuta 2014 asiassa C-487/12(2) antaman tuomion, jäljempänä ’unionin tuomioistuimen asiassa C-487/12 antama tuomio’,

–  ottaa huomioon vetoomuksen nro 0837/2019,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 227 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että lentoyhtiöt vahvistavat kukin erikseen matkustajien käsimatkatavaroiden lukumäärää ja kokoa sekä sovellettavia maksuja koskevat säännöt;

B.  huomauttaa, että käsimatkatavaroiden ja kirjattujen matkatavaroiden kokoa, painoa ja tyyppiä koskevat vaatimukset vaihtelevat lentoyhtiöittäin; ottaa huomioon, että matkatavaroiden koko riippuu myös ilma-aluksen mallista ja sen konfiguroinnista;

C.  ottaa huomioon, että asetuksessa (EY) N:o 889/2002(3), jolla pannaan täytäntöön vuonna 1999 tehty Montrealin yleissopimus, säädetään ainoastaan matkatavaroiden vahingoittumiseen tai katoamiseen sekä viivästymiseen liittyvistä vastuukysymyksistä eikä matkatavaroiden koosta;

D.  huomauttaa, että kaikilla lentoyhtiöillä olisi oltava ainakin vähimmäistason yhteinen standardikoko käsimatkatavaroille;

E.  ottaa huomioon, että 9. joulukuuta 2020 annettuun komission tiedonantoon ”Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia – Euroopan liikenne tulevaisuuden raiteelle” (COM(2020)0789) sisältyy toimia, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 1008/2008 uudelleentarkastelua sekä matkustajien oikeuksia koskevan sääntelykehyksen ja tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevien käytännesääntöjen uudelleentarkastelua;

1.  toistaa kannattavansa sitä, että varmistetaan lentomatkustajien oikeuksia koskevan EU:n lainsäädännön täydentäminen, jotta voidaan parantaa matkustajien suojelua ja heille tiedottamista, lujittaa heidän oikeuksiaan ja varmistaa, että lentoyhtiöt toimivat yhdenmukaistetuin edellytyksin vapautetuilla markkinoilla, jolloin helpotetaan matkustuskokemusta;

2.  muistuttaa, että unionin tuomioistuimen asiassa C-487/12 antaman tuomion(4) mukaisesti käsimatkatavaroiden (eli matkatavaroiden, joita ei ole kirjattu lennolle) on katsottava olevan matkustajien kuljetukseen liittyvä pakollinen tekijä, jos tällainen matkatavara on painoa ja kokoa koskevien ”kohtuullisten edellytysten” mukainen, eikä niiden kuljettamiseen näin ollen voida soveltaa lisämaksua; kehottaa jäsenvaltioita sen vuoksi varmistamaan, että tätä tuomiota noudatetaan, ja sillä välin pyrkimään läpinäkyvyyteen mahdollisten käsimatkatavaroista perittävien maksujen ilmoittamisessa aina, kun annetaan jonkin lennon hinta- ja aikataulutietoja, jotta voidaan lujittaa kuluttajansuojaa;

3.  huomauttaa, että lentoyhtiöillä ympäri maailmaa on monenlaisia käytäntöjä ja rajoituksia sen suhteen, minkä kokoisia ja painoisia käsimatkatavaroita matkustajat voivat tuoda lennolle, mistä aiheutuu usein hämmennystä, vaivaa, vähemmän miellyttäviä matkustuskokemuksia, viivästyksiä ja toisinaan riitoja matkustajien ja lentoyhtiöiden henkilöstön välillä;

4.  toteaa, että matkustajien kannalta päällimmäisenä huolenaiheena ovat eri käsimatkatavararajoituksiin liittyvät epäjohdonmukaiset toimintaperiaatteet lentoyhtiöiden välillä, mitä voitaisiin pitää väärinkäytöksenä tai epäreiluna käytäntönä, ja huomauttaa, että tämä on haastavaa niille matkustajille, jotka lentävät usein eri lentoyhtiöillä tai lentävät jatkolennolla eri lentoyhtiöillä; huomauttaa myös, että kaikki lentoyhtiöt eivät noudata unionin tuomioistuimen asiassa C-487/12 antamaa tuomiota;

5.  huomauttaa, että erot käsimatkatavaroiden ja kirjattujen matkatavaroiden kokoa sekä matkustajilta perittäviä maksuja koskevissa lentoyhtiöiden säännöissä luovat piilokustannuksia, kun matkustaja käyttää eri lentoyhtiöiden palveluja tai hänen täytyy vaihtaa lentoyhtiötä odottamattomista tai käytännön syistä;

6.  palauttaa mieliin, että lentoliikenteen harjoittajien lentohintoja ja kuljetusmaksuja koskeva ”hinnoittelun vapaus”, joka tunnustetaan asetuksen (EY) N:o 1008/2008 22 artiklassa, ei kata käsimatkatavaroiden hinnoittelua;

7.  katsoo, että piilo- ja lisäkustannukset rajoittavat mahdollisuutta vertailla eri lentoyhtiöiden tarjouksia, mikä puolestaan rajoittaa matkustajien kykyä tehdä tietoon perustuva valinta parhaasta tarjouksesta;

8.  huomauttaa, että lentoyhtiöiden työntekijät soveltavat sääntöjä joskus harkinnanvaraisesti ja mielivaltaisesti suorittaessaan käsimatkatavaroiden kokoa koskevia tarkastuksia paikan päällä ja että tällaiset tarkastukset ovat osoitus siitä, miten turhia erilaiset kokorajoitukset ovat;

9.  katsoo, että käsimatkatavaroiden ja kirjattujen matkatavaroiden kokoa, painoa ja tyyppiä koskevien vaatimusten EU:n laajuinen yhdenmukaistaminen kaikissa Euroopan unionissa toimivissa lentoyhtiöissä parantaisi läpinäkyvyyttä ja kuluttajansuojaa kaikkien lentomatkustajien kannalta;

10.  huomauttaa, että myös matkustettaessa niin, että pienet lemmikkieläimet ovat käsimatkatavarana matkustamossa, kuljetus- tai kantolaukkujen sallittu koko vaihtelee hieman eri lentoyhtiöiden välillä ja että tästä aiheutuu samantapaista vaivaa;

11.  panee merkille asetuksen (EY) N:o 1008/2008 uudelleentarkastelua koskevan prosessin;

12.  kannustaa komissiota esittämään konkreettisia politiikkatoimia, jotta voidaan ottaa huomioon unionin tuomioistuimen asiassa C-487/12 antama tuomio, jonka mukaan käsimatkatavaroihin ei saa soveltaa lisämaksua, ja korostaa tarvetta määrittää ”kohtuullisten” käsimatkatavaroiden soveltamisala ja niiden painoa ja kokoa koskevat erityisvaatimukset sekä puuttua matkatavaroita koskeviin lentoyhtiöiden monimutkaisiin vaatimuksiin asetuksen (EY) N:o 1008/2008 tarkistamisen yhteydessä;

13.  pyytää komissiota sisällyttämään asetuksen (EY) N:o 1008/2008 uudelleentarkasteluun ehdotuksia, joilla puututaan piilokustannuksiin johtaviin kysymyksiin, kuten istumapaikkojen määräämiseen tai matkatavarakäytäntöihin liittyviin lentoyhtiöiden monimutkaisiin tarjouksiin, jotta voidaan säännellä loppuhinnan muodostusta;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3.
(2) Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.9.2014, Vueling Airlines SA v. Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia, C-487/12, ECLI:EU:C:2014:2232.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 889/2002, annettu 13. toukokuuta 2002, lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta (EYVL L 140, 30.5.2002, s. 2).
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0487.

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2024Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö