Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2023/2774(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0391/2023

Pateikti tekstai :

B9-0391/2023

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/10/2023 - 7.5

Priimti tekstai :

P9_TA(2023)0344

Priimti tekstai
PDF 128kWORD 42k
Trečiadienis, 2023 m. spalio 4 d. - Strasbūras
Standartizuoti rankinio bagažo matmenys
P9_TA(2023)0344B9-0391/2023

2023 m. spalio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl standartizuotų rankinio bagažo matmenų (2023/2774(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 24 ir 227 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį ir 100 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių(1),

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) taisykles dėl keleivių bagažo,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 18 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-487/12(2) (toliau – ESTT sprendimas byloje C-487/12),

–  atsižvelgdamas į peticiją Nr. 0837/2019,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi oro transporto bendrovės atskirai nustatė taisykles dėl keleivių rankinio bagažo vienetų skaičiaus ir dydžio bei taikomų mokesčių;

B.  kadangi oro transporto bendrovės taiko skirtingus reikalavimus dėl rankinio ir registruoto bagažo dydžio, svorio ir tipo; kadangi bagažo dydis taip pat priklauso nuo orlaivio modelio ir jo konfigūracijos;

C.  kadangi į Reglamentą (EB) Nr. 889/2002(3), įgyvendinantį 1999 m. Monrealio konvenciją, įtrauktos tik nuostatos dėl bagažo sugadinimo arba praradimo ir atsakomybės už vėlavimą, o nuostatų dėl bagažo dydžio nėra;

D.  kadangi visos oro transporto bendrovės turėtų nustatyti bent minimalius bendrus standartizuotus rankinio bagažo matmenis;

E.  kadangi 2020 m. gruodžio 9 d. Komisijos komunikate „Darnaus ir išmanaus judumo strategija. Europos transporto kelias į ateitį“ (COM(2020)0789) numatyti veiksmai, kuriais siekiama peržiūrėti Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008, taip pat peržiūrėti keleivių teisių reglamentavimo sistemą ir Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodeksą;

1.  pakartoja, jog pritaria tam, kad būtų baigti rengti ES teisės aktai dėl oro transporto keleivių teisių, siekiant pagerinti keleivių apsaugos ir informavimo standartus, sustiprinti jų teises ir užtikrinti, kad oro vežėjai vykdytų veiklą suderintomis sąlygomis liberalizuotoje rinkoje, taip sudarant palankesnes sąlygas kelionėms;

2.  primena, kad pagal ESTT sprendimą byloje C-487/12(4) rankinis bagažas (t. y. neregistruotas bagažas) turi būti laikomas būtinu keleivių gabenimo elementu, jei toks bagažas atitinka protingus svorio ir dydžio reikalavimus, ir už jo gabenimą negali būti nustatomas kainos priedas; todėl primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų paisoma šio sprendimo, ir tuo tarpu siekti skaidrumo, kiek tai susiję su bet kokių mokesčių už rankinį bagažą atskleidimu pateikiant informaciją apie skrydžio kainas ir tvarkaraščius, kad būtų sustiprinta vartotojų apsauga;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad oro transporto bendrovės visame pasaulyje taiko skirtingą politiką ir apribojimus, susijusius su rankinio bagažo, kurį keleiviai gali neštis į lėktuvą, dydžiu ir svoriu, o tai dažnai sukelia painiavą, nepatogumus, lemia mažiau patogų keliavimą, vėlavimą ir kartais ginčus tarp keleivių ir oro transporto bendrovių darbuotojų;

4.  pripažįsta, kad didžiausią susirūpinimą keleiviams kelia tai, kad skirtingos oro transporto bendrovės taiko nenuoseklią politiką, susijusią su rankiniu bagažu, kuri gali būti laikoma piktnaudžiavimu arba nesąžininga praktika ir kelia sunkumų keliautojams, kurie dažnai skraido naudodamiesi skirtingų oro transporto bendrovių paslaugomis arba vyksta į keliones, susijusias su skirtingų oro vežėjų vykdomais jungiamaisiais skrydžiais, taip pat tai, kad ne visi oro vežėjai laikosi ESTT sprendimo byloje C-487/12;

5.  pažymi, kad dėl oro transporto bendrovių taisyklių, susijusių su rankinio ir registruoto bagažo dydžiu, ir keleiviams taikomų mokesčių skirtumų atsiranda paslėptų išlaidų, kai keleivis naudojasi įvairių oro transporto bendrovių paslaugomis arba dėl nenumatytų ar praktinių priežasčių turi pakeisti oro transporto bendrovę;

6.  primena, kad Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 22 straipsnyje pripažįstama oro vežėjų laisvė nustatyti oro susisiekimo paslaugų kainas ir tarifus neapima rankinio bagažo kainų nustatymo;

7.  mano, kad paslėptos ir papildomos išlaidos riboja galimybę palyginti skirtingų oro transporto bendrovių pasiūlymus, o tai varžo keleivių galimybes priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl geriausio pasiūlymo;

8.  pažymi, kad rankinio bagažo matmenų patikrinimai vietoje, atliekami oro transporto bendrovių darbuotojų, kurie kartais savo nuožiūra ir savavališkai taiko taisykles, rodo, kad skirtingi reikalavimai dėl leistino bagažo dydžio yra pertekliniai;

9.  mano, kad ES mastu suderinus reikalavimus dėl bagažo dydžio, svorio ir tipo visoms oro transporto bendrovėms, vykdančioms veiklą Europos Sąjungoje, padidėtų skaidrumas ir vartotojų apsauga visiems oro transportu keliaujantiems asmenims;

10.  pažymi, kad ir pasiimant į keliones nedidelius gyvūnus augintinius, kuriuos galima įsinešti į lėktuvo saloną kaip rankinį bagažą, leidžiami kelioninių rankinių arba transportavimo dėžių matmenys įvairiose oro transporto bendrovėse taip pat šiek tiek skiriasi, o tai sukelia panašių nepatogumų;

11.  atkreipia dėmesį į Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 peržiūros procesą;

12.  ragina Komisiją pateikti konkrečių politikos priemonių, kad būtų integruotas ESTT sprendimas byloje C-487/12, pagal kurį už rankinį bagažą neturi būti nustatomas kainos priedas, ir pabrėžia, kad reikia apibrėžti protingų svorio ir dydžio reikalavimų taikymo sritį ir konkrečius reikalavimus, taip pat spręsti oro transporto bendrovių taikomų bagažo standartų sudėtingumo klausimą persvarstant Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008;

13.  ragina Komisiją atliekant Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 peržiūrą įtraukti pasiūlymus, kuriais būtų sprendžiami klausimai, susiję su paslėptų išlaidų atsiradimu, pvz., dėl vietų paskirstymo arba oro transporto bendrovių pasiūlymų, susijusių su jų bagažo politika, sudėtingumo, kad būtų galima reglamentuoti galutinės kainos sudėtį;

14.  paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL L 293, 2008 10 31, p. 3.
(2) 2014 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas Vueling Airlines SA / Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia, C-487/12, ECLI:EU:C:2014:2232.
(3) 2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 889/2002, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju (OL L 140, 2002 5 30, p. 2).
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0487.

Atnaujinta: 2024 m. sausio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika