Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2023/2774(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0391/2023

Ingivna texter :

B9-0391/2023

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2023 - 7.5

Antagna texter :

P9_TA(2023)0344

Antagna texter
PDF 123kWORD 45k
Onsdagen den 4 oktober 2023 - Strasbourg
Standardiserade dimensioner för handbagage
P9_TA(2023)0344B9-0391/2023

Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2023 om standardiserade dimensioner för handbagage (2023/2774(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 24 och 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 91 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen(1),

–  med beaktande av Internationella lufttransportorganisationens (Iata) regler för passagerares bagage,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols (domstolen) dom av den 18 september 2014 i målet C-487/12(2) (domstolens dom i målet C-487/12),

–  med beaktande av framställning nr 0837/2019,

–  med beaktande av artikel 227.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Flygbolagen fastställer själva regler för antalet väskor som en resande får ta med som handbagage, handbagagets storlek liksom eventuella tillämpliga avgifter.

B.  Kraven på storlek, vikt och typ av handbagage och incheckat bagage varierar mellan flygbolagen. Bagagets storlek är även beroende av flygplanets typ och konfiguration.

C.  Förordning (EG) nr 889/2002(3), genom vilken Montrealkonventionen från 1999 genomförs, innehåller endast bestämmelser om skada på bagage eller förlust eller försening av bagage och inga bestämmelser om bagagets storlek.

D.  Alla flygbolag bör ha åtminstone en gemensam minimistandard för handbagage.

E.  I kommissionens meddelande av den 9 december 2020 Strategi för hållbar och smart mobilitet – att sätta EU-transporterna på rätt spår för framtiden (COM(2020)0789) ingår åtgärder för att se över förordning (EG) nr 1008/2008 samt för att se över regelverket för passagerares rättigheter och uppförandekoden för datoriserade bokningssystem.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för att säkerställa fullbordandet av EU:s lagstiftning om flygpassagerares rättigheter i syfte att höja standarderna för skydd av och information till passagerarna, stärka deras rättigheter och säkerställa att lufttrafikföretagen verkar under harmoniserade villkor på en avreglerad marknad, och därigenom bidra till en god reseupplevelse.

2.  Europaparlamentet påminner om att handbagage (dvs. bagage som inte checkas in), i enlighet med EU-domstolens dom i mål C-487/12(4), måste betraktas som en ”oumbärlig beståndsdel” vid befordran av passagerare, under förutsättning att sådant bagage uppfyller ”rimliga krav” i fråga om vikt och dimensioner, och att befordran därav följaktligen inte kan vara föremål för ett pristillägg. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att se till att denna dom respekteras och att under tiden sträva efter transparens när det gäller offentliggörande av eventuella avgifter som tas ut för handbagage, när information om flygpriser och tidtabeller tillhandahålls, i syfte att stärka konsumentskyddet.

3.  Europaparlamentet påpekar att flygbolagen runtom i världen har olika strategier och begränsningar när det gäller storleken och vikten på det handbagage som passagerare kan ta ombord, vilket ofta leder till förvirring, olägenheter, mindre bekväma reseupplevelser, förseningar och ibland tvister mellan passagerare och flygbolagens personal.

4.  Europaparlamentet konstaterar att de främsta problemen för passagerarna är att avgiftspolicyn när det gäller handbagage är inkonsekvent mellan olika flygbolag, vilket kan betraktas som missbruk eller otillbörlig praxis och är problematiskt för resenärer som ofta flyger med olika flygbolag eller tar anslutande flyg med andra flygbolag, samt det faktum att inte alla flygbolag efterlever domstolens dom i mål C-487/12.

5.  Europaparlamentet noterar att skillnaderna i flygbolagens regler om storleken på handbagage och incheckat bagage och de avgifter som tas ut av passagerarna skapar dolda kostnader när en passagerare använder olika flygbolags tjänster eller måste byta flygbolag av oförutsedda eller praktiska skäl.

6.  Europaparlamentet påminner om att lufttrafikföretagens ”prissättningsfrihet” när det gäller passagerarpriser och fraktpriser, som fastställs i artikel 22 i förordning (EG) nr 1008/2008, inte omfattar prissättning av handbagage.

7.  Europaparlamentet anser att dolda och extra kostnader begränsar möjligheten att jämföra olika flygbolags erbjudanden, vilket följaktligen begränsar passagerarnas möjligheter att göra ett välgrundat val om det bästa erbjudandet.

8.  Europaparlamentet konstaterar att de kontroller på plats av handbagagets storlek som utförs av flygbolagens anställda, som ibland tillämpar reglerna på ett godtyckligt sätt, visar att det finns ett överflöde av olika storleksgrundade avgifter.

9.  Europaparlamentet anser att en EU-omfattande harmonisering av kraven på storlek, vikt och typ av handbagage och incheckat bagage för alla flygbolag som är verksamma i Europeiska unionen skulle öka transparensen och konsumentskyddet för alla flygresenärer.

10.  Europaparlamentet noterar att även vid resor med små sällskapsdjur i kabinen som handbagage varierar de tillåtna måtten på resväskor eller transportväskor något mellan olika flygbolag, vilket orsakar liknande besvär.

11.  Europaparlamentet konstaterar att det pågår en översyn av förordning (EG) nr 1008/2008.

12.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att föreslå konkreta politiska åtgärder för att införliva domstolens dom i mål C-487/12, enligt vilken handbagage inte får omfattas av ett pristillägg, och betonar att det finns ett behov av att fastställa omfattningen av och de särskilda kraven på ”rimlighet” när det gäller handbagagets vikt och dimensioner, och att beakta komplexiteten i flygbolagens standarder för bagage i samband med översynen av förordning (EG) nr 1008/2008.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin översyn av förordning (EG) nr 1008/2008 inkludera förslag för att behandla aspekter som ger upphov till dolda kostnader, såsom platstilldelning eller komplicerade erbjudanden från flygbolagen när det gäller deras bagagepolicy, i syfte att reglera slutprisets sammansättning.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 293, 31.10.2008, s. 3.
(2) Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 september 2014, Vueling Airlines SA/Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia, C-487/12, ECLI:EU:C:2014:2232.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 889/2002 av den 13 maj 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor (EGT L 140, 30.5.2002, s. 2).
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0487.

Senaste uppdatering: 11 januari 2024Rättsligt meddelande - Integritetspolicy