Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2023/2901(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0449/2023

Ingivna texter :

B9-0449/2023

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/10/2023 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2023)0374

Antagna texter
PDF 161kWORD 56k
Torsdagen den 19 oktober 2023 - Strasbourg
Rättsstatsprincipen i Malta: sex år efter mordet på Daphne Caruana Galizia och behovet av att skydda journalister
P9_TA(2023)0374B9-0449/2023

Europaparlamentets resolution av den 19 oktober 2023 om rättsstatsprincipen i Malta: sex år efter mordet på Daphne Caruana Galizia och behovet av att skydda journalister (2023/2901(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 2, 4, 5, 6, 7, 9 och 10 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av artikel 20 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 6, 7, 8, 10, 11, 12 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan),

–  med beaktande av sina resolutioner av den 15 november 2017 om rättsstatlighet i Malta(1), av den 28 mars 2019 om situationen avseende rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien(2), av den 18 december 2019 om rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia(3),, av den 29 april 2021 om mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta(4) och av den 20 oktober 2022 om rättsstatssituationen i Malta, fem år efter mordet på Daphne Caruana Galizia(5),

–  med beaktande av de utfrågningar, diskussioner och delegationsbesök som ägt rum inom ramen för LIBE-utskottets (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor) grupp för övervakning av demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter sedan den 15 november 2017,

–  med beaktande av skriftväxlingen mellan ordföranden för gruppen för övervakning av demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter och Maltas premiärminister,

–  med beaktande av resolution nr 2293(2019) av den 26 juni 2019 från Europarådets parlamentariska församling med titeln Daphne Caruana Galizia’s assassination and the rule of law in Malta and beyond: ensuring that the whole truth emerges,

–  med beaktande av rapporten om uppföljningen av den parlamentariska församlingens resolution nr 2293(2019), som godkändes av den parlamentariska församlingens utskott för rättsliga frågor den 8 december 2020,

–  med beaktande av Venedigkommissionens yttrande nr 993/2020 av den 8 oktober 2020 om tio akter och lagförslag om genomförandet av lagstiftningsförslag som är föremål för yttrande CDL-AD(2020)006,

–  med beaktande av rapporten från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter efter hennes besök i Malta den 11–16 oktober 2021,

–  med beaktande av skrivelsen av den 23 september 2022 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter till Maltas premiärminister samt premiärministerns svar av den 4 oktober 2022,

–  med beaktande av skrivelserna av den 26 september 2023 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter till Maltas premiärminister och till det maltesiska representanthusets talman samt svaren från dessa,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 juli 2023 med titeln 2023 års rapport om rättsstatsprincipen (COM(2023)0800),

–  med beaktande av uppdragsrapporten från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor sedan dess delegation för rättsstatsprincipen besökt Valletta i Malta den 23–25 maj 2022,

–  med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Unionen bygger på de gemensamma värden som stadfästs i artikel 2 i EU-fördraget – respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter – värden som är gemensamma för EU:s medlemsstater och som kandidatländer måste följa för att få gå med i unionen som en del av Köpenhamnskriterierna, vilka inte får åsidosättas eller omtolkas efter anslutningen. Demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter är ömsesidigt förstärkande värden som om de undergrävs kan utgöra ett systemhot mot unionen och medborgarnas fri- och rättigheter.

B.  Rättsstaten, respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt de värderingar och principer som finns förankrade i EU:s fördrag och i internationella instrument för mänskliga rättigheter är skyldigheter som åligger unionen och dess medlemsstater och som måste iakttas.

C.  Stadgan är en del av EU:s primärrätt. Yttrandefriheten och mediernas frihet och mångfald fastställs i artikel 11 i stadgan och i artikel 10 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen).

D.  Rättsväsendets oberoende stadfästs i artikel 19.1 i EU-fördraget, artikel 47 i stadgan och artikel 6 i Europakonventionen och är av väsentlig betydelse för att sätta stopp för straffrihet för brott mot journalister och för att garantera deras säkerhet och skydd. För att undvika straffrihet har medlemsstaterna en skyldighet att vidta alla de åtgärder som behövs för att ställa förövarna av brott mot journalister och andra medieaktörer inför rätta. Ett oberoende och effektivt rättsväsen, samt antagande och ett fullständigt genomförande av åtgärder för att garantera mediefriheten, yttrandefriheten, rätten till tillgång till information och skyddet av journalister och mediearbetare, är nyckelingredienser för att främja och skapa ett gynnsamt klimat för fri och oberoende journalistik.

E.  Journalister, särskilt grävande sådana men även andra, blir i allt högre grad föremål för strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt (så kallade munkavleprocesser), både inom och utanför EU. Syftet med dessa är inte att vinna i rätten utan snarare att sätta ekonomisk och psykologisk press och tidspress på journalister enbart för att försvåra deras arbete, undvika offentlig insyn och förhindra att myndigheterna ställs till svars. Detta har en avkylande effekt på mediefriheten. Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter har påtalat att ”det finns fortsatta hinder för informationstillgången på Malta” och talat om ”ett mönster med obefogad sekretess inom statliga institutioner för information som kan vara av allmänt intresse”.

F.  Journalister har blivit måltavla för spionprogram som Pegasus och Predator. Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Dunja Mijatovic, säger att ”mycket integritetskränkande spionprogram hotar kärnan i de mänskliga rättigheterna” och att dessa inte bör anses vara vare sig nödvändiga eller proportionerliga i ett demokratiskt samhälle. Att utsätta journalister för spionprogram äventyrar källskyddet och därmed även funktionsdugligheten och trovärdigheten hos en av de viktigaste pelarna i våra demokratiska samhällen, nämligen fri tillgång till information för alla och främjande av ett pluralistiskt medielandskap. EU:s institutioner och medlemsstater bör följa rekommendationerna från undersökningskommitténs rapport om att utreda användningen av Pegasus och motsvarande spionprogram utan dröjsmål.

G.  I 2023 års rapport om rättsstatsprincipen underströk kommissionen att det inte gjorts några ytterligare framsteg med tillgången till officiella handlingar, med hänsyn till de europeiska standarderna för skydd av journalister, och att maltesiska ”journalister alltjämt utsätts för prövningar i utövandet av sitt yrke”.

H.  Medlemsstaterna bör med kraft mana till inrättandet av mekanismer för tidig varning och snabba insatser för att säkerställa att journalister och andra medieaktörer får omedelbar tillgång till skyddsåtgärder när de blir hotade. Sådana mekanismer bör underställas meningsfull tillsyn från det civila samhället och garantera skydd för visselblåsare och källor som vill förbli anonyma. Lagen om skydd för visselblåsare, kapitel 529 i Maltas lagstiftning, uppdaterades redan 2021 för att införliva direktiv (EU) 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten(6).

I.  Den maltesiska korruptionsbekämpande, undersökande journalisten och bloggaren Daphne Caruana Galizia mördades i ett bilbombsattentat den 16 oktober 2017. Hon var måltavla för trakasserier och många hot.

J.  Mordutredningen under ledning av de maltesiska myndigheterna och med bistånd av Europol har lett fram till att flera misstänkta och den eventuella hjärnan bakom mordet har kunnat identifieras och åtalas och till att rättegång nu pågår mot dessa. En av Daphne Caruana Galizias dömda mördare sågs offentligt på bild vid en familjedopfest i februari 2023. Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter konstaterade den 26 september 2023 att ”inga betydande resultat har åstadkommits för att ställa alla ansvariga för mordet på Daphne Caruana Galizia inför rätta”.

K.  Förenade Arabemiraten användes för att dölja transaktioner som påstås ha koppling till den korruption som Daphne Caruana Galizia höll på att avslöja när hon mördades.

L.  Maltas f.d. premiärministers stabschef och den f.d. ministern för turism, som tidigare var energiminister, och deras familjer har pekats ut av Förenta staternas utrikesministerium på grund av sin inblandning i betydande korruption, och har därför belagts med inreseförbud till Förenta staterna.

M.  Inga framsteg har gjorts i det rättsliga förfarandet mot tjänstemän vid Pilatus Bank och de tidigare partnerna till det numera upplösta Nexia BT samt korruptionen med anknytning till det ElectroGas-kontrakt som Daphne Caruana Galizia höll på att undersöka när hon mördades och som togs upp i parlamentets resolution av den 20 oktober 2022.

N.  Rättsstaten hotas inte bara av inadekvata rättsliga ramar utan även av den straffrihetskultur som möjliggörs av det fortsatta greppet om ett bristfälligt institutionellt kontrollsystem som gynnar politisk inblandning och hindrar en effektiv tillsyn utan vilken faktiska korruptionsåtal inte är möjliga.

O.  En oberoende offentlig utredning av mordet på Daphne Caruana Galizia inleddes i slutet av 2019 på begäran av Europarådets parlamentariska församling och den avslutade slutligen sitt arbete den 29 juli 2021. Styrelsen för den offentliga utredningen offentliggjorde sin slutrapport med ett antal slutsatser och rekommendationer om att stärka rättsstatsprincipen, respekten för pressfriheten, yttrandefriheten och skyddet för journalister, om rättsliga reformer på konstitutionell nivå och om lagstiftningsförslag beträffande mediefrihet. Den offentliga utredningen slog också fast att även om det inte fanns några bevis för att staten som sådan hade någon roll i mordet på Caruana Galizia borde staten ta på sig ansvaret för mordet för att ha skapat ett klimat av straffrihet, som härrör från de högsta nivåerna i Castille-administrationens innersta kärna och sprider sig till andra enheter såsom tillsynsinstitutioner och polisen, vilket har lett till rättsstatsprincipens kollaps. De bevis som lades fram i samband med den offentliga utredningen avslöjade en utvidgad straffrihetskultur inte bara för de högsta tjänstemännen inom den offentliga förvaltningen, däribland förtroendepersoner, utan även för en begränsad krets politiker, affärsmän och brottslingar.

P.  Maltesiska undersökande journalister har avslöjat en skandal som innebar att man köpte röster från missnöjda regeringsanhängare som lockades med hjälp av förfalskade officiella handlingar, bland annat falska medicinska intyg. Ombud och mellanhänder försökte sedan få otillåten provision och utpressade de direkta betalningsmottagarna. Maltas arbetsgivarorganisation sade att det är oacceptabelt att dölja sådana skandaler under förevändning att detta är det politiska systemets normala funktion och att det sänder ett farligt budskap till alla sektorer i det maltesiska samhället. Ombud och mellanhänder från det styrande partiet skyddas fortfarande från åtal. Dessa händelser visar tydligt att det fortfarande finns allvarliga problem inom Maltas förvaltning och att detta påverkar människors liv i Malta samt landets internationella rykte.

Q.  Maltesiska undersökande journalister har avslöjat en annan skandal som handlade om regeringstjänstemän som ägnade sig åt handel med inflytande för att utfärda körkort på grundval av mottagarens politiska lojalitet. Ingen av de högt uppsatta tjänstemän som överlämnat namn för förmånsbehandling har åtalats.

R.  Läckta bevis tyder på att regeringspartiets uppgifter om befolkningens röstpreferenser använts för att neka personer statliga tjänster och för att systematiskt diskriminera medborgare. Maltas dataskyddskommissionär har inlett en utredning av det systematiska missbruket av privatpersoners uppgifter.

S.  Maltas premiärminister har bagatelliserat institutionaliserad korruption på ett sådant sätt att den fortsätter att befästa straffrihetskulturen för offentliga tjänstemän som påstås vara invecklade i skandaler.

T.  I september 2023 förhördes aktivister i det civila samhället av polisen efter protester mot det nationella programföretaget, vars ordförande var inblandad i skandalerna men fortfarande inte åtalats. Icke-statliga organisationer och företrädare för civilsamhället har anklagat det nationella offentliga programföretaget för censur. Maltas poäng i Transparency Internationals korruptionsindex är nu 51, vilket innebär en minskning med tre poäng jämfört med föregående år, och enligt Transparency International är en av de främsta orsakerna till detta politisk inblandning i offentliga medier. I februari 2023 slog författningsdomstolen fast att radio- och tv-myndigheten har en konstitutionell skyldighet att på eget initiativ proaktivt och skyndsamt säkerställa opartiskhet i radio- och tv-sändningar.

U.  Maltas regering har föreslagit ett antal reformer för att ta itu med några av rekommendationerna från den offentliga utfrågningen, däribland utkast till lagstiftning för att stärka mediefriheten och ett förslag till lag mot munkavleprocesser. Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter har uppmanat ledamöterna av det maltesiska parlamentet att förkasta regeringens förslag eftersom de i stor utsträckning ignorerade synpunkter från nationella och internationella aktörer. Kommissarien kritiserade regeringen för att ha försummat den transparens och det grundliga samråd som krävs på grund av situationens allvar.

V.  Det senaste övervakningsverktyget för mediepluralism klassificerade risken för redaktionellt oberoende och politiskt oberoende som ”hög”, och har omvärderat den övergripande risken för mediepluralismen i Malta från ”medelhög” till ”hög”.

W.  Reportrar utan gränsers globala pressfrihetsindex för 2023 avslöjade en försämring av det nationella medielandskapet, och Malta hamnade på plats 84 av 180 länder, vilket innebar att landet fallit sex platser jämfört med 2022. Enligt samma rapport tillåter den nationella rättsliga ramen inte journalister att utöva sina rättigheter.

X.  Offentliga myndigheter har inlett 40 separata munkavleprocesser mot det maltesiska nyhetsföretaget The Shift News i samband med förfrågningar med åberopande av informationsfriheten som man gjort för att få ut uppgifter om offentliga utgifter relaterade till oberoende medier. De processer som har avslutats har The Shift News vunnit till en hög kostnad.

Y.  Enligt koalitionen mot munkavleprocesser i Europa ökade antalet munkavleprocesser i Europa under 2022 till rekordhöga 161 dokumenterade fall. Enligt samma resultat hade Malta det högsta antalet munkavleprocesser per capita – 19,93 fall per 100 000 personer. Vid tidpunkten för mordet på Daphne Caruana Galizia hade hon ställts inför 43 civilrättsliga och 5 straffrättsliga förfaranden.

Z.  Rekommendationerna från Gruppen av stater mot korruption ignoreras dock fortfarande, vilket Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter har noterat.

AA.  Insatser för att skydda journalistiken kan inte lyckas utan lika stora insatser för att bekämpa korruption och penningtvätt, och kampen mot korruption och penningtvätt kommer att misslyckas utan en stark och pluralistisk press.

1.  Europaparlamentet hyllar Daphne Caruana Galizia, som mördades för sex år sedan, och hennes väsentliga arbete med att avslöja korruption, organiserad brottslighet, skattebedrägeri och penningtvätt och med att ställa de inblandade i sådan olaglig verksamhet till svars. Parlamentet fördömer kraftfullt att journalister kriminaliseras, attackeras och dödas för att de gör sitt jobb. Vidare fördömer parlamentet kraftfullt morden på bland andra Ján Kuciak och hans fästmö Martina Kušnírová den 21 februari 2018, på Viktoria Marinova den 6 oktober 2018, på den grekiske journalisten Giorgos Karaivaz den 9 april 2021 och på den nederländske journalisten Peter R. de Vries den 15 juli 2021, och betonar deras avgörande roll för att avslöja sanningen, skydda demokratin och få stopp på straffrihetskulturen. Parlamentet uttrycker sin djupa bestörtning över avsaknaden av meningsfulla utredningar av mordet på Giorgos Karaivaz, samtidigt som gripandet av två misstänkta snarare verkar ha samband med valkampanjen. Parlamentet uppmanar de grekiska myndigheterna att se till att full rättvisa skipas. Parlamentet hyllar vidare alla de journalister som dödats i Europa de senaste åren. Parlamentet upprepar att det är av yttersta vikt att ha oberoende medier och ett aktivt civilsamhälle som grundläggande pelare för rättvisa, demokrati och rättsstatsprincipen. Parlamentet noterar att mord på journalister inte bara drabbar en medlemsstat utan Europeiska unionen som helhet. Parlamentet är fast övertygat om att skyddet av den demokratiska rättsstatsprincipen är ett gemensamt ansvar som överskrider nations- och partigränser.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över att begränsade framsteg har gjorts i de pågående rättsliga förfarandena om mordet på Daphne Caruana Galizia sedan parlamentets resolution av den 20 oktober 2022 med anledning av femårsdagen av mordet, att det hittills endast har avkunnats tre fällande domar på låg nivå och att hjärnan bakom mordet ännu inte har dömts. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna att påskynda de rättsliga förfarandena för att säkerställa att rättvisa skipas. Parlamentet upprepar därför sina krav på att utredningen av grundmotiven bakom mordet slutförs och att de straffrättsliga förfarandena avslutas utan ytterligare dröjsmål, så att alla som var inblandade i mordet, oavsett nivå, ställs inför rätta. Parlamentet upprepar sin begäran att Europol fullständigt och oavbrutet ska delta i alla aspekter av mordutredningen och i alla relaterade utredningar.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att säkerställa journalisters och mediearbetares säkerhet och skydd. Parlamentet uppmanar vidare EU-institutionerna och medlemsstaterna att utan dröjsmål följa parlamentets rekommendationer om skydd av journalister.

4.  Europaparlamentet upprepar farhågorna och rekommendationerna från sina tidigare resolutioner om Malta.

5.  Europaparlamentet är bestört över premiärministerns uttalande av den 3 oktober 2023 som innebar ett bagatelliserande av den institutionaliserade korruptionen. Parlamentet anser att sådana uttalanden fortsätter att befästa straffrihetskulturen för offentliga tjänstemän som påstås vara invecklade i skandaler.

6.  Europaparlamentet är bekymrat över att processen för att genomföra rekommendationerna i rapporten alltjämt är mycket bristfällig två år efter att rapporten offentliggjordes. Parlamentet noterar att den maltesiska regeringen har lagt fram ett antal reformer, däribland lagstiftningsförslag, för att gripa sig an några av dessa rekommendationer. Parlamentet noterar att Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter uttryckt oro över att dessa bristfälliga reformer har lagts fram trots att synpunkter från internationella och nationella organisationer ignorerats. Parlamentet uppmanar därför Maltas regering att utan ytterligare dröjsmål genomföra alla rekommendationer i den offentliga utredningens rapport, inbegripet rekommendationerna om rättsstatsprincipen och organiserad brottslighet.

7.  Europaparlamentet efterlyser ett slut på straffrihetskulturen. Parlamentet efterlyser därför grundliga, snabba och oberoende utredningar och åtal av alla offentliga tjänstemän som påstås vara invecklade i korruption, utpressning och handel med inflytande, vilket avslöjats av undersökande journalister i Malta, inbegripet i systemet för röstköp och körkortsbedrägerier. Parlamentet understryker att journalister kommer att fortsätta att utsättas för risker så länge det fortfarande råder straffrihet för korruption.

8.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska datatillsynsmannen att övervaka den pågående utredningen i Malta, som offentliggjordes den 9 oktober 2023, och kommer att undersöka missbruk av maltesiska medborgares personuppgifter, som skulle ha kunnat användas för diskriminering på grund av politisk tillhörighet.

9.  Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att högprofilerade finansiella och ekonomiska brott, särskilt korruption och penningtvätt, lagförs strikt. Parlamentet är dock bestört över den ihållande bristen på framsteg när det gäller att lagföra den korruption och den penningtvätt som Daphne Caruana Galizia höll på att utreda då hon mördades, och som inbegrep misstänkta på de högsta politiska nivåerna. Parlamentet ser även med bestörtning på brottsbekämpningens och rättsväsendets institutionella misslyckande i Malta, och uppmanar med kraft de ansvariga myndigheterna att ställa inför rätta varje enskild person som är inblandad i ett eller flera av de åtskilliga fall som just nu håller på att utredas eller rapporteras. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna att gripa sig an utmaningar i samband med långdragna utredningar av fall av korruption på hög nivå, inbegripet genom att fastställa ett stabilt register över slutliga domar. Parlamentet påpekar att dessa utdragna utredningar fortsätter att hämma framsteg när det gäller rättsstatsprincipen. Parlamentet betonar hur viktigt institutionellt oberoende är för en välfungerande rättsstat. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna till att göra framsteg med utredningarna av fall där dåvarande offentliga tjänstemän kan ha försökt dölja bevis och förhindra utredningar och rättsliga förfaranden.

10.  Europaparlamentet upprepar sin oro över de långsamma framstegen i utredningen och de rättsliga förfarandena mot tjänstemän i Pilatus Bank och över de maltesiska myndigheternas ansträngningar att avbryta förfarandena efter det att Internationella centralorganet för biläggande av investeringstvister uppenbarligen antagit provisoriska åtgärder. Parlamentet begär ett förtydligande av de provisoriska åtgärder som vidtogs av Internationella centralorganet för biläggande av investeringstvister den 14 september 2022, eftersom en domare antydde att regeringen hade vilselett domstolen att fördröja förfarandena. Parlamentet upprepar sin uppmaning till relevanta internationella och europeiska organ att fortsätta att övervaka framstegen i fall av påstådd penningtvätt och korruption.

11.  Europaparlamentet begär att ytterligare kapacitet görs tillgänglig för utredning och lagföring av brott. Parlamentet beklagar att den maltesiska regeringen drev igenom en mekanism för att förhindra dödlägen vid utnämningen av den tillsynsansvarige för standarder med enkel majoritet, i strid med Venedigkommissionens yttrande. Parlamentet beklagar att polarisering är ett hinder för beslutsfattande genom samförstånd i Malta. Parlamentet noterar att ökningen av antalet domare kan ha gjort det lättare att minska den tid som krävs för domstolsförfaranden från 550 till 529 dagar, även om en minskning av domstolsförfarandenas längd endast var en av rekommendationerna från den offentliga utredningen. Parlamentet beklagar bristerna i det maltesiska rättsväsendet och efterlyser lösningar som gör domstolsförfarandena mindre utdragna.

12.  Europaparlamentet uppmanar Venedigkommissionen att utarbeta ett yttrande om att stärka Maltas nationella rättsliga ram för att på ett ändamålsenligt och kraftfullt sätt bestraffa korruption, inbegripet korruption på hög nivå och maktmissbruk.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta straffrihetskulturen i Malta på allvar och verka för en snabb återgång till respekt för demokratin och rättsstatsprincipen i Malta. Parlamentet uppmanar kommissionen att använda alla de relevanta verktyg som står till dess förfogande för att säkerställa att lagen tillämpas lika för alla.

14.  Europaparlamentet uttrycker oro över den straffrihet som getts för den tidigare premiärministern, hans stabschef och den tidigare ministern för turism, som tidigare även varit energiminister.

15.  Europaparlamentet understryker att polisens åtgärder mot aktivister utgör hot som har en avskräckande verkan på allmänhetens deltagande och bidrar till att tysta det civila samhället, särskilt mot bakgrund av den pågående straffriheten för brott. Parlamentet efterlyser rättsliga, administrativa och politiska reformer som uppfyller internationella standarder för att fullt ut ta itu med de systemrelaterade problem som fastställts i den offentliga utredningen.

16.  Europaparlamentet uppmanar Maltas regering att avstå från sin negativa retorik mot journalister och att sluta främja ett fientligt klimat mot journalister och mediearbetare i linje med samma uppmaningar från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter. Parlamentet är bekymrat över att det kvarstår hinder mot mediefriheten och mediernas mångfald, exempelvis när det gäller begäranden om tillgång till information från den offentliga förvaltningen, samt potentiell diskriminering i finansieringen av medieföretag. Parlamentet fördömer mönstret med omotiverad sekretess inom statliga institutioner när det gäller information som kan vara av stort allmänintresse. Parlamentet upprepar sin uppmaning till Maltas regering att dra tillbaka sina överklaganden av en rad begäranden om informationsfrihet som lämnats in av The Shift News.

17.  Europaparlamentet beklagar att de förslag som den maltesiska regeringen lagt fram inte förbättrar situationen för mediefriheten. Parlamentet uppmanar med kraft de maltesiska myndigheterna att säkerställa att de föreslagna reformerna uppfyller EU-standarderna och de internationella standarderna för skydd av journalister, särskilt när det gäller att förebygga och bestraffa hot och trakasserier mot journalister, offentligt och på internet, och att skyndsamt genomföra dem. Parlamentet uppmanar med kraft de maltesiska myndigheterna att även vidta ytterligare åtgärder och andra skyddsåtgärder för att förbättra klimatet för en kritisk och oberoende journalistik i Malta och ansvarsskyldigheten för politiker och tjänstemän.

18.  Europaparlamentet uttrycker oro över de rapporter som visar att det visserligen ingick vissa representanter för medierna i den expertkommitté för medier som fick i uppgift att ge råd om förändringar i mediesektorn, men att den maltesiska regeringen inte genomförde ett meningsfullt offentligt samråd. Parlamentet finner det oroande att de maltesiska myndigheterna ignorerade uppmaningarna att genomföra ett brett offentligt samråd om mediesektorn, särskilt om begränsningen av användningen av munkavleprocesser. Parlamentet stöder uppmaningarna från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter om att det maltesiska parlamentet inte ska anta den bristfälliga lagstiftning som föreslagits, inbegripet ändringar av konstitutionen, förrän ett öppet och grundligt samråd om lagförslagen har genomförts, något som bör prioriteras. Parlamentet understryker att alla åtgärder för att förbättra lagförslaget måste bygga på rekommendationerna i rapporten från den offentliga utredningen och att sådana ändringar åtminstone måste uppfylla internationella standarder för journalisters skydd och säkerhet och mediefrihet för att säkerställa medielagar av hög kvalitet. Parlamentet påminner den maltesiska regeringen om dess ansvar att hålla breda, inkluderande och strukturerade offentliga samråd om rättsliga reformer.

19.  Europaparlamentet beklagar djupt att journalister och Daphne Caruana Galizias familjemedlemmar för närvarande fortfarande är föremål för munkavleprocesser, och upprepar sin starka och brådskande uppmaning till de personer som inledde ärendena när de tjänstgjorde som offentliga tjänstemän, inbegripet den tidigare premiärministern och före detta regeringstjänstemän, att dra tillbaka dem.

20.  Europaparlamentet upprepar att maltesiska domstolar har möjlighet att anse förtal som ”uppenbart ogrundade” och därmed avskriva dem. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de maltesiska myndigheterna att genomföra kommissionens rekommendation (EU) 2021/1534 av den 16 september 2021 om säkerställande av journalisters och andra mediearbetares skydd, säkerhet och egenmakt i Europeiska unionen (C(2021)6650) och att anta en ändamålsenlig politik för skydd av journalister. Parlamentet påminner om att ett sådant direktiv endast skulle kunna behandla munkavleprocesser med en gränsöverskridande dimension. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna att även ta itu med inhemska fall genom ändamålsenlig lagstiftning mot munkavleprocesser i linje med Europarådets iakttagelser och rekommendationer. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna att snabbt nå en överenskommelse om ett ambitiöst direktiv mot munkavleprocesser och uppmanar de maltesiska myndigheterna att fullt ut genomföra den rekommendation som åtföljer förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt) (COM(2022)0177). Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten till ytterligare lagstiftning för att täcka alla munkavleprocesser.

21.  Europaparlamentet uppmanar den maltesiska regeringen att ytterligare ta itu med befintliga orosmoment i fråga om mediefrihet och offentliga mediers oberoende av politiskt ingripande, däribland genom en ram för att säkerställa öppenhet i statliga reklammeddelanden, och med den tilltagande användningen av hatpropaganda i sociala medier. Parlamentet påminner om att den europeiska rättsakten om mediefrihet bör bidra till att säkerställa mediernas frihet, mångfald och oberoende i hela EU, inbegripet insyn i medieägandet och åtgärder för att förhindra att mediekoncentrationen påverkar mediepluralismen. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna att snabbt nå en överenskommelse om en ambitiös europeisk rättsakt om mediefrihet.

22.  Europaparlamentet uppmanar Maltas regering att äntligen förankra rätten till säker och laglig abort i den nationella lagstiftningen, som regeringen tidigare har aviserat, men som inte har varit föremål för någon lagstiftningsprocess att anta, samtidigt som en restriktiv abortlag har antagits.

23.  Europaparlamentet påminner den maltesiska regeringen om dess åtagande att skapa en databas för insamling av information om visselblåsning före utgången av 2024, och att rekommendationerna om åtgärder för att förbättra skyddet för visselblåsare inte har genomförts i enlighet med 2023 års rapport om rättsstatsprincipen.

24.  Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringen att som en prioriterad fråga inrätta befattningen som kommissarie för mänskliga rättigheter och jämlikhet i linje med Parisprinciperna och EU:s jämställdhetslagstiftning.

25.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de maltesiska myndigheterna att fullt ut genomföra alla kvarstående rekommendationer från Europarådets parlamentariska församling, Venedigkommissionen, Gruppen av stater mot korruption och expertkommittén för utvärdering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – Moneyval.

26.  Europaparlamentet betonar att det maltesiska programmet för medborgarskap genom investering fortfarande är en källa till betydande oro. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att EU-medborgarskap inte är till salu och uppmanar till att programmet omedelbart förbjuds i Malta och hela EU. Parlamentet väntar på EU-domstolens slutliga avgörande i denna fråga.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Europeiska datatillsynsmannen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, arbetsgruppen för finansiella åtgärder, Förenade Arabemiratens regering och parlament samt Republiken Maltas president.

(1) EUT C 356, 4.10.2018, s. 29.
(2) EUT C 108, 26.3.2021, s. 107.
(3) EUT C 255, 29.6.2021, s. 22.
(4) EUT C 506, 15.12.2021, s. 64.
(5) EUT C 149, 28.4.2023, s. 15.
(6) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (EUT L 305, 26.11.2019, s. 17).

Senaste uppdatering: 8 februari 2024Rättsligt meddelande - Integritetspolicy