Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2051(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0337/2023

Внесени текстове :

A9-0337/2023

Разисквания :

PV 21/11/2023 - 13
CRE 21/11/2023 - 13

Гласувания :

PV 22/11/2023 - 8.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2023)0427

Приети текстове
PDF 442kWORD 130k
Сряда, 22 ноември 2023 г. - Страсбург
Предложения на Европейския парламент за преразглеждане на Договорите
P9_TA(2023)0427A9-0337/2023
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 22 ноември 2023 г. относно предложения на Европейския парламент за преразглеждане на Договорите (2022/2051(INL))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 48 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид Манифеста от Вентотене(1),

–  като взе предвид декларацията на Шуман от 9 май 1950 г.(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2022 г. относно призива за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите(3),

–  като взе предвид членове 46 и 54 и член 85, параграф 1 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становищата на комисията по външни работи, комисията по бюджети, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по култура и образование и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете,

–  като взе предвид писмата на комисията по бюджетен контрол, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по промишленост, изследвания и енергетика,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A9-0337/2023),

А.  като има предвид, че действащият текст на Договорите влезе в сила на 1 декември 2009 г. и че оттогава Европейският съюз посрещна безпрецедентни предизвикателства и многобройни кризи, и по-специално агресивната война на Русия срещу Украйна;

Б.  като има предвид, че измененията на Договорите са необходими не като самоцел, а в интерес на всички граждани на Съюза, тъй като тези изменения имат за цел да променят Съюза по начин, който ще укрепи способността му за действие, както и неговата демократична легитимност и отчетност;

В.  като има предвид, че измененията на Договорите следва да дадат възможност на Съюза да се справя по-ефективно с геополитическите предизвикателства;

Г.  като има предвид, че институционалната рамка на Съюза, и по-специално процесът на вземане на решения, особено в рамките на Съвета, не са достатъчно подходящи за Съюз с 27 държави членки; като има предвид, че перспективата за бъдещи разширявания прави реформата на Договорите неизбежна;

Д.  като има предвид, че на 9 май 2022 г. Конференцията за бъдещето на Европа приключи работата си и представи своите заключения; като има предвид, че тези заключения съдържат 49 предложения и 326 мерки, много от които могат да бъдат приложени само ако Договорите бъдат изменени;

1.  отново призовава за изменение на Договора за Европейския съюз (ДЕС) и на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); призовава Съвета незабавно и без обсъждане да представи на Европейския съвет предложенията, изложени в настоящата резолюция и отразени в приложението към нея; призовава Европейския съвет възможно най-скоро да свика Конвент в съответствие с обикновената процедура за преразглеждане, предвидена в член 48, параграфи 2 – 5 от ДЕС;

2.  отбелязва, че няколко държави от Западните Балкани са на различни етапи от преговорите за присъединяване; приветства предоставянето на статут на държава кандидатка на Украйна и на Молдова на 23 юни 2022 г.;

Институционални реформи

3.  подчертава значението на реформирането на процеса на вземане на решения в Съюза с цел по-точно отразяване на двукамарната система чрез предоставяне на нови правомощия на Европейския парламент;

4.  изисква укрепване на капацитета на Съюза за действие чрез значително увеличаване на броя на областите, в които решенията за действие се вземат чрез гласуване с квалифицирано мнозинство и по реда на обикновената законодателна процедура;

5.  призовава на Парламента да се предостави правото на инициатива за законодателство, и по-специално правото да въвежда, изменя или отменя законодателство на Съюза, и статут на съзаконодател за приемането на многогодишната финансова рамка;

6.  призовава за обръщане на ролите на Съвета и Парламента при предлагането на кандидата за председател на Комисията и утвърждаването на неговия избор с цел по-точно отразяване на резултатите от изборите за Европейски парламент; предлага да се даде възможност на председателя на Комисията да избира нейните членове въз основа на политически предпочитания, като същевременно се осигури географски и демографски баланс; призовава Европейската комисия да бъде преименувана на „Европейски изпълнителен орган“;

7.  предлага съставът на Изпълнителния орган да се определи на не повече от 15 членове, като членовете се избират измежду гражданите на държавите членки въз основа на строго равноправна система на ротация, както вече е предвидено в настоящите Договори, докато подсекретарите се назначават сред гражданите на държавите членки, които нямат национално представителство в колегиума;

8.  предлага да се повиши прозрачността на Съвета на Европейския съюз, като се изисква от него да публикува онези от своите позиции, които са част от обичайния законодателен процес, и да организира открит дебат по позициите на Съвета; предлага създаването на правно основание, което да овластява съзаконодателите, с цел укрепване на прозрачността и почтеността на процеса на вземане на решения;

9.  призовава Конвента да обсъди, в допълнение към предложенията, изложени в настоящата резолюция и отразени в приложението към нея, разделението на темите между ДЕС и ДФЕС, за да се преодолеят трудностите, свързани с изменението на правото на Съюза; призовава Конвента да проучи в кои области на политиката структурите на Съюза биха могли да повишат ефективността на Съюза;

10.  предлага нормативната уредба на състава на Европейския парламент да стане компетентност на Парламента, с одобрението на Съвета;

11.  предлага да се засили ролята на социалните партньори при подготовката на всички инициативи в областите на социалната политика, политиката по заетостта и икономическата политика;

12.  призовава за укрепване на инструментите за участие на гражданите в процеса на вземане на решения в ЕС в рамките на представителната демокрация;

Компетентност

13.  предлага да се установи изключителна компетентност на Съюза в областта на околната среда и биологичното разнообразие, както и за преговори във връзка с изменението на климата;

14.  предлага да се установи споделена компетентност по въпросите на общественото здраве и опазването и подобряването на човешкото здраве, и по-специално при трансгранични заплахи за здравето, гражданската защита, промишлеността и образованието, особено когато става въпрос за транснационални въпроси като взаимното признаване на дипломи, степени, компетентности и квалификации;

15.  предлага да се доразвие споделената компетентност на Съюза в областта на енергетиката, външните работи, външната сигурност и отбраната, политиката относно външните граници в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и трансграничната инфраструктура;

Субсидиарност

16.  предлага да се укрепи прегледът за субсидиарност от страна на Съда на Европейския съюз; призовава становището на регионалните парламенти със законодателни правомощия да бъде вземано предвид в мотивираните становища на националните парламенти по проекти на законодателни актове; предлага удължаване на срока за процедурите за „жълт картон“ на 12 седмици;

17.  предлага да се въведе „механизъм за зелен картон“ за законодателни предложения от национални или регионални парламенти със законодателни правомощия, за да може правото на Съюза да проявява по-голяма отзивчивост спрямо местните потребности;

Принципи на правовата държава

18.  предлага да се укрепи и реформира процедурата по член 7 от ДЕС по отношение на защитата на принципите на правовата държава, като се сложи край на вземането на решения с единодушие, за което да се предвиди ясен срок, и Съдът на Европейския съюзна да действа като арбитър, който се произнася по нарушенията;

19.  предлага да се предвиди компетентност на Съда на Европейския съюз по междуинституционални спорове;

20.  предлага въвеждането на превантивен преглед на правните норми, упражняван от Съда на Европейския съюз („абстрактен нормативен контрол“), който да се извършва по искане на малцинство в Парламента; предлага освен това на Парламента да бъде предоставено правомощието да сезира Съда на Европейския съюз при неспазване на Договорите;

Външна политика и политика на сигурност и отбрана

21.  отново призовава решенията относно санкциите, междинните стъпки в процеса на разширяване и други решения в областта на външната политика да бъдат вземани чрез гласуване с квалифицирано мнозинство; подчертава, че предложенията предвиждат изключение от този принцип за решенията за разрешаване на военни мисии или операции с изпълнителен мандат;

22.  призовава за създаването на съюз за отбрана, включващ военни части и постоянен капацитет за бързо развръщане под оперативното командване на Съюза; предлага съвместното възлагане на обществени поръчки и разработването на въоръжение да се финансират от Съюза чрез специален бюджет в рамките на парламентарното съвместно вземане на решения и контрол и предлага съответно адаптиране на правомощията на Европейската агенция по отбрана; отбелязва, че клаузите по отношение на националните традиции на неутралност и членството в Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) няма да бъдат засегнати от тези промени;

23.  предлага Конвентът да проучи начини за предотвратяване на нарушаването на конкуренцията на единния пазар от страна на данъчните убежища;

Единен пазар, икономика и бюджет

24.  призовава за мерки, които да гарантират, че държавите членки инвестират в постигането на европейските икономически и социални цели и цели, свързани с околната среда и сигурността; предлага член 122 от ДФЕС да бъде заличен и заменен с преформулирана клауза за извънредни ситуации, която предвижда пълен парламентарен контрол, в член 222 от ДФЕС;

25.  настоява, че четирите свободи на вътрешния пазар трябва да се прилагат еднакво от всички държави членки и институциите на Съюза;

Социални политики и пазар на труда

26.  отново призовава за протокол за социален напредък, който да бъде приложен към Договорите;

Образование

27.  призовава Съюза да разработи общи цели и стандарти за образование, което насърчава демократичните ценности и принципите на правовата държава, както и цифровата и икономическата грамотност; призовава освен това Съюза да насърчава сътрудничество и съгласуваност между образователните системи, като същевременно се гарантират културните традиции и регионалното многообразие;

28.  призовава Съюза да разработи общи стандарти за професионално обучение с цел увеличаване на мобилността на работниците; предлага Съюзът да се стреми да защитава и насърчава достъпа до безплатно и всеобщо образование, институционална и индивидуална академична свобода и правата на човека по смисъла на Хартата на основните права на Европейския съюз;

Търговия и инвестиции

29.  предлага насърчаването на демократичните ценности, доброто управление, правата на човека и устойчивостта, както и чуждестранните инвестиции, защитата на инвестициите и икономическата сигурност, да бъдат включени в обхвата на общата търговска политика; предлага Европейският парламент и Съветът, по препоръка на Комисията, да започват търговски преговори; предлага да се създаде постоянен механизъм за наблюдение на преките чуждестранни инвестиции;

Недискриминация

30.  предлага да се разшири обхватът на защитата от дискриминация, така че да включва пола, социалния произход, езика, политическите възгледи и принадлежността към национално малцинство, и обикновената законодателна процедура да бъде въведена за законодателството в областта на защитата от дискриминация; предлага формулировката „равенството между мъжете и жените“ да се замени с формулировката „равенство между половете“ навсякъде в Договорите; подчертава, че институциите на Съюза и техните управителни и консултативни органи трябва да бъдат съставени по недискриминационен начин и да отразяват равенството между половете и многообразието на обществото;

31.  призовава за допълнителна защита за националните малцинства и за включване в Договорите на регионалните и малцинствените езици в Съюза;

Климат и околна среда

32.  предлага намаляването на глобалното затопляне и опазването на биологичното разнообразие да бъдат включени като цели на Съюза; предлага към целите на Съюза за устойчиво развитие да се добави опазването на климата и на биологичното разнообразие; предлага включване на устойчивостта в разпоредбите на Договора относно рибарството; призовава Съюза да защитава естествените основи на живота и животните в съответствие с подхода „Едно здраве“, както и да взема предвид риска от надхвърляне на възможностите на планетата; призовава международните задължения на Съюза за продължаване на усилията за ограничаване на повишаването на температурата в световен мащаб да бъдат включени в Договорите;

Енергийна политика

33.  призовава за създаване на интегриран европейски енергиен съюз; предлага енергийната система на Съюза да бъде финансово достъпна, да се основава на енергийна ефективност, енергия от възобновяеми източници и да бъде в съответствие с международните споразумения за смекчаване на изменението на климата;

Пространство на свобода, правосъдие и сигурност

34.  предлага Европол да получи допълнителни правомощия, които да подлежат на парламентарен контрол; предлага насилието, основано на пола, и престъпленията против околната среда да бъдат добавени като области на престъпност, които отговарят на критериите по член 83, параграф 1 от ДФЕС (престъпления в Съюза); призовава функционирането на Европейската прокуратура да се урежда с актове, приемани по реда на обикновената законодателна процедура;

Миграция

35.  призовава за общи стандарти за визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, за да се предотвратят продажбата на и злоупотребата с гражданство и пребиваване;

36.  предлага общата имиграционна политика на Съюза да бъде укрепена чрез предприемане на подходящи и необходими мерки, за да се гарантира ефикасно наблюдение, подсигуряване и ефективен контрол на външните граници на Съюза, и миграционната политика на Съюза да отчита икономическата и социалната стабилност на държавите членки, способността да се отговаря на изискванията към работната сила на единния пазар, както и ефикасното управление на миграцията, като се взема под внимание справедливото третиране на гражданите на трети държави;

Здравеопазване

37.  предлага Съюзът да определи общи показатели за системите на здравеопазване; предлага Съюзът да предприеме мерки за ранно уведомяване, наблюдение и контрол на сериозни трансгранични заплахи за здравето, по-специално в случай на пандемии, без да се възпрепятстват държавите членки да поддържат или приемат засилени защитни мерки, когато подобни мерки са наложителни;

38.  призовава Съюза да предприеме мерки за мониторинг и координиране на достъпа до обща диагностика, информация и лечение на заразни и незаразни болести, включително редки заболявания;

Наука и технологии

39.  призовава Съюза да зачита и насърчава академичната свобода и свободата на провеждане на научни изследвания и преподаване;

40.  предлага Съюзът да изготви обща космическа стратегия и да работи за създаването на обща рамка за космическите дейности;

Заключителни разпоредби

41.  отново изтъква, че представителите на социалните партньори на Съюза, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейската централна банка, гражданското общество на Съюза и държавите кандидатки следва да бъдат поканени като наблюдатели по време на Конвента;

42.  призовава по време на Конвента да бъдат обсъдени всички предложения за изменение на Договорите, приложени към настоящата резолюция;

43.  приема предложенията за изменение на Договорите, приложени към настоящата резолюция, и ги представя на Съвета в съответствие с член 48, параграф 2 от ДЕС;

44.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложените към нея предложения за изменение на Договорите съответно на Съвета и на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите членки.

(1) Манифест от Вентотене (юни 1941 г.).
(2) Декларация на Шуман (Париж, 9 май 1950 г.).
(3) ОВ C 493, 27.12.2022 г., стp. 130.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ

Изменение 1

Договор за Европейския съюз

Преамбюл

Текст в сила

Изменение

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ, НЕЙНО ВЕЛИЧИСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ, НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА УНГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА МАЛТА, НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА НИДЕРЛАНДИЯ, ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РУМЪНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ШВЕЦИЯ,

Изменение 2

Договор за Европейския съюз

Член 2

Текст в сила

Изменение

Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.

Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между половете.

Изменение 3

Договор за Европейския съюз

Член 3 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Съюзът предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на хора в съчетание с подходящи мерки по отношение на контрола на външните граници, убежището, имиграцията, както и предотвратяването и борбата с престъпността.

2.  Съюзът предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на хора в съчетание с общи политики в областта на външните граници и подходящи мерки по отношение на контрола на външните граници, убежището, имиграцията, както и предотвратяването и борбата с престъпността.

Изменение 4

Договор за Европейския съюз

Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Съюзът установява вътрешен пазар. Той работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда. Той насърчава научния и техническия прогрес.

Съюзът установява вътрешен пазар. Той работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, на силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и на високо равнище на защита и на подобряване качеството на околната среда, както и на намаляване на глобалното затопляне и опазване на биологичното разнообразие в съответствие с международните споразумения. Той насърчава научния и техническия прогрес.

Изменение 5

Договор за Европейския съюз

Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

Той се бори срещу социалното изключване и дискриминациите и насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето.

Той се бори срещу социалното изключване и дискриминациите и насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между половете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето.

Изменение 6

Договор за Европейския съюз

Член 3 – параграф 3 – алинея 4

Текст в сила

Изменение

Той зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство.

Той зачита и насърчава богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство.

Изменение 7

Договор за Европейския съюз

Член 3 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Съюзът установява икономически и паричен съюз, чиято парична единица е еврото.

4.  Паричната единица на Съюза е еврото.

Изменение 8

Договор за Европейския съюз

Член 3 – параграф 5 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

5а.  Съюзът защитава и насърчава достъпа до безплатно и всеобщо образование, институционалната и индивидуалната академична свобода и правата на човека по смисъла на Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение 9

Договор за Европейския съюз

Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

По мотивирано предложение на една трета от държавите-членки, на Европейския парламент или на Европейската комисия Съветът, с мнозинство от четири пети от своите членове, след като получи одобрение от Европейския парламент, може да констатира наличието на очевиден риск от тежко нарушение от държава-членка на ценностите, посочени в член 2. Преди да направи тази констатация, Съветът изслушва въпросната държава-членка и може да отправи препоръки към нея, като действа съгласно същата процедура.

В срок шест месеца от получаването на мотивирано предложение на една трета от държавите членки, на Европейския парламент или на Европейската комисия Съветът, с квалифицирано мнозинство, след като получи одобрение от Европейския парламент, констатира дали е налице очевиден риск от тежко нарушение от държава членка на ценностите, посочени в член 2. Преди да направи тази констатация, Съветът изслушва въпросната държава членка и може да отправи препоръки към нея, като действа съгласно същата процедура.

Изменение 10

Договор за Европейския съюз

Член 7 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Европейският съвет, като действа с единодушие, по предложение на една трета от държавите-членки или на Европейската комисия, след като получи одобрение от Европейския парламент, може да установи наличието на тежко и продължаващо нарушение на ценностите, посочени в член 2 от страна на дадена държава-членка, след като покани тази държава-членка да представи своята позиция.

2.  Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, в срок шест месеца от получаването на предложение на една трета от държавите членки, на Европейския парламент, който действа с мнозинство от съставляващите го членове, или на Комисията може да подаде искане до Съда на Европейския съюз относно наличието на тежко и продължаващо нарушение на ценностите, посочени в член 2, от страна на дадена държава членка.

Изменение 11

Договор за Европейския съюз

Член 7 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст в сила

Изменение

 

Съдът на Европейския съюз се произнася по искането, след като покани въпросната държава членка да представи своето становище.

Изменение 12

Договор за Европейския съюз

Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Когато е направена констатация по параграф 2, Съветът може с квалифицирано мнозинство да вземе решение за спирането на някои права, произтичащи от прилагането на Договорите по отношение на въпросната държава-членка, включително и на правото на глас на представителя на правителството на тази държава-членка в Съвета. Като прави това, Съветът взема под внимание възможните последици от такова спиране върху правата и задълженията на физическите и юридическите лица.

Когато е направена констатация по параграф 2, Съветът с квалифицирано мнозинство взема в срок шест месеца от констатацията решение за предприемане на подходящи мерки. Тези мерки могат да включват спирането на бюджетни кредити за поети задължения и на бюджетни кредити за плащания от бюджета на Съюза, или спирането на някои права, произтичащи от прилагането на Договорите по отношение на въпросната държава членка, включително и на правото на глас на представителя на правителството на тази държава членка в Съвета и правото на въпросната държава членка да упражнява председателството на Съвета. Като прави това, Съветът взема под внимание възможните последици от такова спиране върху правата и задълженията на физическите и юридическите лица.

Изменение 13

Договор за Европейския съюз

Член 10 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Всеки гражданин има право да участва в демократичния живот на Съюза. Решенията се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите.

3.  Всеки гражданин има право да участва в демократичния живот на Съюза. Съюзът гарантира, че съществуват инструменти, които дават възможност на гражданите да упражняват това право.

Изменение 14

Договор за Европейския съюз

Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

3а.  Решенията се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите.

Изменение 15

Договор за Европейския съюз

Член 10 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза.

4.  Политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза. Европейските политически партии могат да насърчават, подкрепят и финансират дейности за тази цел.

Изменение 16

Договор за Европейския съюз

Член 10 – параграф 4 a (нов)

Текст в сила

Изменение

 

4а.  При подготовката на всички инициативи в областта на социалната политика, политиката по заетостта и икономическата политика се провеждат консултации със социалните партньори.

Изменение 17

Договор за Европейския съюз

Член 11 – параграф 4 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Най-малко един милион граждани на Съюза, граждани на значителен брой държави-членки, могат да поемат инициативата да приканят Европейската комисия да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по въпроси, за които тези граждани считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза.

Най-малко един милион граждани на Съюза, граждани на значителен брой държави членки, могат да поемат инициативата да приканят Европейската комисия да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по въпроси, за които тези граждани считат, че е необходим юридически акт на Съюза.

Изменение 18

Договор за Европейския съюз

Член 11 – параграф 4 – алинея 1 a (нова)

Текст в сила

Изменение

 

Комисията или Европейският парламент могат да предложат юридически акт въз основа на валидна гражданска инициатива.

Изменение 19

Договор за Европейския съюз

Член 11 – параграф 4 a (нов)

Текст в сила

Изменение

 

4а.  Европейският парламент и Съветът могат, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, да приемат разпоредби за гарантиране на вземането на решения от тяхна страна и на спазването на принципите, залегнали в членове 10 и 11.

Изменение 20

Договор за Европейския съюз

Член 13 – параграф 4 а (нова)

Текст в сила

Изменение

 

4а.  Институциите на Съюза и неговите управителни и консултативни органи са съставени по недискриминационен начин и отразяват равенството между половете и многообразието на обществото.

Изменение 21

Договор за Европейския съюз

Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Европейският парламент се състои от представители на гражданите на Съюза. Техният брой не надвишава седемстотин и петдесет, плюс председателя. Представителството на гражданите е регресивно пропорционално, с минимален праг от шест представители за държава-членка. Никоя държава-членка не получава повече от деветдесет и шест места.

Европейският парламент се състои от представители на гражданите на Съюза. Техният брой не надвишава седемстотин и петдесет, плюс председателя.

Изменение 22

Договор за Европейския съюз

Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

2а.  Представителството на гражданите е регресивно пропорционално, с минимален праг от шест представители за държава членка. Никоя държава членка не получава повече от деветдесет и шест места.

Изменение 23

Договор за Европейския съюз

Член 14 – параграф 2 б (нов)

Текст в сила

Изменение

 

2б.  Европейският парламент определя състава си с мнозинство от съставляващите го членове, като спазва принципите, посочени в параграфи 2 и 2а, като това определяне подлежи на одобрение от Съвета, който действа със засилено квалифицирано мнозинство.

Изменение 24

Договор за Европейския съюз

Член 15 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите-членки, председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност участва в неговата работа.

2.  Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите членки и председателя на Европейския съюз. Секретарят на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност участва в неговата работа.

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответни промени в целия текст).

Изменение 25

Договор за Европейския съюз

Член 15 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Европейският съвет заседава два пъти на шест месеца, като се свиква от неговия председател. Когато дневният ред го налага, членовете на Европейския съвет могат да решат да бъдат подпомагани от по един министър, а що се отнася до председателя на Комисията – от един член на Комисията. Когато обстоятелствата го налагат, председателят свиква извънредно заседание на Европейския съвет.

3.  Европейският съвет заседава два пъти на шест месеца, като се свиква от неговия председател. Когато дневният ред го налага, членовете на Европейския съвет могат да решат да бъдат подпомагани от по един министър, а що се отнася до председателя на Европейския съюз – от един член на Комисията. Когато обстоятелствата го налагат, председателят свиква извънредно заседание на Европейския съвет.

Изменение 26

Договор за Европейския съюз

Член 15 – параграф 5

Текст в сила

Изменение

5.  Европейският съвет избира своя председател с квалифицирано мнозинство за срок от две години и половина, като неговият мандат може да бъде подновен еднократно. В случай на невъзможност да изпълнява функциите си или ако извърши сериозно нарушение, Европейският съвет може да прекрати неговия мандат според същата процедура.

5.  Европейският съвет избира своя председател с квалифицирано мнозинство.

Изменение 27

Договор за Европейския съюз

Член 15 – параграф 6

Текст в сила

Изменение

6.  Председателят на Европейския съвет:

заличава се

a)  председателства и ръководи работата на Европейския съвет;

 

б)  в сътрудничество с председателя на Комисията и въз основа на работата на Съвета по общи въпроси осигурява подготовката и приемствеността на работата на Европейския съвет;

 

в)  се стреми да улеснява сближаването и консенсуса в Европейския съвет;

 

г)  представя пред Европейския парламент доклад след всяко заседание на Европейския съвет.

 

Председателят на Европейския съвет осигурява на своето равнище и в това си качество външното представителство на Съюза по въпросите, отнасящи се до общата външна политика и политика на сигурност, без да се засяга компетентността на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

 

Председателят на Европейския съвет не може да упражнява национален мандат.

 

Изменение 28

Договор за Европейския съюз

Член 16 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Съветът се състои от по един представител на всяка държава-членка на ниво министри, който може да обвързва правителството на държавата-членка, която представлява и да упражнява нейното право на глас.

2.  Съветът се състои от представители на всяка държава членка, които могат да обвързват правителството на държавата членка, която представляват, и да упражняват нейното право на глас.

Изменение 29

Договор за Европейския съюз

Член 16 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Съветът действа с квалифицирано мнозинство, освен когато в Договорите е предвидено друго.

3.  Съветът действа с квалифицирано мнозинство, освен когато в Договорите е предвидено обикновено мнозинство или засилено квалифицирано мнозинство.

Изменение 30

Договор за Европейския съюз

Член 16 – параграф 5

Текст в сила

Изменение

5.  Преходните разпоредби относно определението за квалифицирано мнозинство, които се прилагат до 31 октомври 2014 г., както и тези, които ще се прилагат между 1 ноември 2014 г. и 31 март 2017 г., са определени в Протокола относно преходните разпоредби.

заличава се

Изменение 31

Договор за Европейския съюз

Член 16 – параграф 6 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Съветът заседава в различни състави, чиито списък се приема в съответствие с член 236 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

заличава се

Изменение 32

Договор за Европейския съюз

Член 16 – параграф 6 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

Съветът по общи въпроси осигурява съгласуваност в работата на различните състави на Съвета. Той подготвя заседанията на Европейския съвет и съвместно с председателя на Европейския съвет и с Комисията следи за изпълнението на взетите решения.

заличава се

Изменение 33

Договор за Европейския съюз

Член 16 – параграф 6 – алинея 3

Текст в сила

Изменение

Съветът по външни работи разработва външната дейност на Съюза в съответствие със стратегическите насоки, определени от Европейския съвет, и осигурява съгласуваност в дейността на Съвета.

заличава се

Изменение 34

Договор за Европейския съюз

Член 16 – параграф 7

Текст в сила

Изменение

7.  Комитетът на постоянните представители на правителствата на държавите-членки отговаря за подготовката на работата на Съвета.

заличава се

Изменение 35

Договор за Европейския съюз

Член 16 – параграф 8

Текст в сила

Изменение

8.  Съветът заседава в открито заседание, когато обсъжда и гласува проекти на законодателни актове. За тази цел всяко заседание на Съвета се разделя на две части — посветени съответно на обсъждания на законодателни актове на Съюза и на незаконодателни дейности.

8.  Съветът заседава в открито заседание, когато обсъжда и гласува проекти на законодателни актове.

Изменение 36

Договор за Европейския съюз

Член 17 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Комисията допринася за общия интерес на Съюза и предприема подходящи инициативи в тази насока. Тя следи за прилагането на Договорите и на мерките, приети от институциите по силата на тези Договори. Тя съблюдава прилагането на правото на Съюза под контрола на Съда на Европейския съюз. Тя изпълнява бюджета и управлява програмите. Тя осъществява функции по координиране, изпълнение и управление съобразно условията, предвидени в Договорите. С изключение на общата външна политика и политика на сигурност и на другите предвидени в Договорите случаи, тя осигурява външното представителство на Съюза. Тя поема инициативите за годишното и многогодишното планиране в рамките на Съюза с цел постигане на междуинституционални споразумения.

1.   Изпълнителният орган допринася за общия интерес на Съюза и предприема подходящи инициативи в тази насока. Той следи за прилагането на Договорите и на мерките, приети от институциите по силата на тези Договори. Той съблюдава прилагането на правото на Съюза под контрола на Съда на Европейския съюз. Той изпълнява бюджета и управлява програмите. Той осъществява функции по координиране, изпълнение и управление съобразно условията, предвидени в Договорите. С изключение на общата външна политика и политика на сигурност и на другите предвидени в Договорите случаи, той осигурява външното представителство на Съюза. Той поема инициативите за годишното и многогодишното планиране в рамките на Съюза с цел постигане на междуинституционални споразумения.

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответни промени в целия текст).

Изменение 37

Договор за Европейския съюз

Член 17 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Законодателен акт на Съюза може да бъде приет единствено по предложение на Комисията, освен ако в Договорите е предвидено друго. Другите актове се приемат по предложение на Комисията, когато това е предвидено в Договорите.

2.  Законодателен акт на Съюза може да бъде приет по предложение на Изпълнителния орган, освен ако в Договорите е предвидено друго. Другите актове се приемат по предложение на Изпълнителния орган, когато това е предвидено в Договорите.

Изменение 38

Договор за Европейския съюз

Член 17 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Мандатът на Комисията е пет години.

3.  Мандатът на Изпълнителния орган е пет години.

Членовете на Комисията се избират на основание на тяхната обща компетентност и ангажираност към европейската идея и измежду лица, чиято независимост е извън съмнение.

Членовете на Изпълнителния орган се избират на основание на тяхната обща компетентност и ангажираност към европейската идея и измежду лица, чиято независимост е извън съмнение.

Комисията изпълнява своите задължения при пълна независимост. Без да се засягат разпоредбите на член 18, параграф 2, членовете на Комисията не могат да искат, нито да приемат инструкции от никое правителство, институция, орган, служба или агенция. Те се въздържат от всякакво действие, несъвместимо с техните функции или с изпълнението на техните задачи.

Изпълнителният орган изпълнява своите задължения при пълна независимост. Без да се засягат разпоредбите на член 18, параграф 2, членовете на Изпълнителния орган не могат да искат, нито да приемат инструкции от никое правителство, институция, орган, служба или агенция. Те се въздържат от всякакво действие, несъвместимо с техните функции или с изпълнението на техните задачи.

Изменение 39

Договор за Европейския съюз

Член 17 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Комисията, назначена в периода между датата на влизане в сила на Договора от Лисабон и 31 октомври 2014 г., се състои от по един представител на всяка държава-членка, включително председателя на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който е един от заместник-председателите на Комисията.

заличава се

Изменение 40

Договор за Европейския съюз

Член 17 – параграф 6

Текст в сила

Изменение

6.  Председателят на Комисията:

6.  Председателят на Изпълнителния орган:

a)  определя насоките, в рамките на които Комисията изпълнява своите функции;

a)  определя насоките, в рамките на които Изпълнителният орган изпълнява своите функции;

б)  взема решения за вътрешната ѝ организация, за да осигури последователност, ефективност и колективен характер на нейната дейност;

б)  взема решения за вътрешната му организация, за да осигури последователност, ефективност и колективен характер на неговата дейност;

в)  назначава заместник-председателите, с изключение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, измежду членовете на Комисията.

в)  назначава заместник-председателите, с изключение на секретаря на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и секретаря на Съюза по въпросите на икономическото управление, измежду членовете на Изпълнителния орган.

Член на Комисията подава оставка, ако председателят му я поиска. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност подава оставка в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 1, ако председателят му я поиска.

Член на Изпълнителния орган подава оставка, ако председателят му я поиска. Секретарят на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и секретарят на Съюза по въпросите на икономическото управление подават оставка в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 1, ако председателят им я поиска.

Изменение 41

Договор за Европейския съюз

Член 17 – параграф 7

Текст в сила

Изменение

7.  Като се вземат предвид изборите за Европейски парламент и след провеждане на съответни консултации, Европейският съвет, като действа с квалифицирано мнозинство предлага на Европейския парламент кандидат за длъжността председател на Комисията. Този кандидат се избира от Европейския парламент с мнозинството на членовете, които го съставляват. Ако този кандидат не получи необходимото мнозинство, Европейският съвет, като действа с квалифицирано мнозинство предлага в срок от един месец нов кандидат, който се избира от Европейския парламент според същата процедура.

7.  След европейските избори Европейският парламент, като действа с мнозинство от съставляващите го членове, предлага на Европейския съвет кандидат за длъжността председател на Европейския съюз. Европейският съвет дава одобрението си с квалифицирано мнозинство. Ако предложеният кандидат не получи необходимото мнозинство, Европейският парламент, като действа с мнозинство от съставляващите го членове, предлага в срок от един месец кандидат. Европейският съвет дава одобрението си с обикновено мнозинство.

Съветът, по общо съгласие с избрания председател, приема списъка на другите лица, които предлага да назначи за членове на Комисията. Изборът им се осъществява въз основа на предложенията, направени от държавите-членки в съответствие с критериите, предвидени в параграф 3, втора алинея и в параграф 5, втора алинея.

Избраният председател предлага списък на кандидатите за членове на Изпълнителния орган. Изборът им се осъществява в съответствие с критериите, предвидени в параграфи 3 и 5.

Председателят, върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и другите членове на Комисията колективно се подлагат на гласуване за одобрение от Европейския парламент. На основание на това одобрение Комисията се назначава от Европейския съвет, който действа с квалифицирано мнозинство.

Председателят, секретарят на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и другите членове на Изпълнителния орган колективно се подлагат на гласуване за одобрение от Европейския парламент. На основание на това одобрение Изпълнителният орган се назначава от Европейския съвет, който действа с обикновено мнозинство.

Изменение 42

Договор за Европейския съюз

Член 17 – параграф 8

Текст в сила

Изменение

8.  Комисията колективно е отговорна пред Европейския парламент. В съответствие с член 234 от Договора за функционирането на Европейския съюз Европейският парламент може да гласува вот на недоверие на Комисията. Ако бъде приет такъв вот на недоверие, членовете на Комисията трябва да подадат колективно оставка и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност трябва също да подаде оставка по отношение на функциите, които осъществява в Комисията.

8.  Изпълнителният орган е отговорен пред Европейския парламент. В съответствие с член 234 от Договора за функционирането на Европейския съюз Европейският парламент може да гласува колективен вот на недоверие на Изпълнителния орган или индивидуален вот на недоверие на член на Изпълнителния орган. Ако бъде приет колективен вот на недоверие, членовете на Изпълнителния орган подават колективно оставка. Ако бъде приет индивидуален вот на недоверие, председателят на Изпълнителния орган разглежда възможността да поиска съответният член на Изпълнителния орган да подаде оставка. Ако председателят реши да не поиска съответният член да подаде оставка, Изпълнителният орган следва да бъде отново одобрен като колективен орган съгласно процедурата в параграф 7, алинея 3.

Изменение 43

Договор за Европейския съюз

Член 19 – параграф 3 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

3а.  Съдът на Европейския съюз следи за спазването на принципа на субсидиарност и може да приема преюдициални заключения по въпроса дали Съюзът е действал в рамките на своята компетентност (ultra vires), както и да се произнася по искове по член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз на основание нарушение на принципа на субсидиарност.

Изменение 44

Договор за Европейския съюз

Член 21 – параграф 2 – буква а

Текст в сила

Изменение

a)  опазване на своите ценности и основни интереси, на своята сигурност, независимост и цялост;

a)  опазване на своите ценности и основни интереси, на своята сигурност, стратегическа автономност, независимост и цялост;

Изменение 45

Договор за Европейския съюз

Член 24 – параграф 1 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

Общата външна политика и политика на сигурност е предмет на специфични правила и процедури. Тя се определя и прилага от Европейския съвет и от Съвета, които решават с единодушие, освен в случаите, когато в Договорите е предвидено друго. Приемането на законодателни актове се изключва. Тази политика се изпълнява от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и от държавите-членки, в съответствие с Договорите. Конкретните роли на Европейския парламент и на Комисията в тази област се определят от Договорите. Съдът на Европейския съюз не е компетентен по отношение на тези разпоредби, с изключение на компетентността да следи за съответствието с член 40 от настоящия договор и да проверява законосъобразността на определени решения, посочени в член 275, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Общата външна политика и политика на сигурност е предмет на специфични правила и процедури. Тя се определя и прилага от Европейския съвет и от Съвета, които решават с квалифицирано мнозинство, след като получат одобрение от Европейския парламент. Тази политика се изпълнява от секретаря на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и от държавите членки, в съответствие с Договорите. Конкретните роли на Европейския парламент и на Комисията в тази област се определят от Договорите. Съдът на Европейския съюз е компетентен по отношение на тези разпоредби.

Изменение 46

Договор за Европейския съюз

Член 29

Текст в сила

Изменение

Съветът приема решения, които определят подхода на Съюза по отделен въпрос от географско или тематично естество. Държавите-членки следят техните национални политики да бъдат съобразени с позициите на Съюза.

Съветът приема решения, които определят подхода на Съюза по отделен въпрос от географско или тематично естество. Когато дадено решение предвижда прекъсване или ограничаване, частично или изцяло, на икономическите и финансовите отношения с една или повече трети държави, Съветът действа с квалифицирано мнозинство. Държавите членки следят техните национални политики да бъдат съобразени с позициите на Съюза.

Изменение 47

Договор за Европейския съюз

Член 31 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Решенията по настоящата глава се вземат от Европейския съвет и от Съвета с единодушие, с изключение на случаите, когато в настоящата глава е предвидено друго. Приемането на законодателни актове се изключва.

1.   Решенията по настоящата глава се вземат от Европейския съвет и от Съвета с квалифицирано мнозинство. Приемането на законодателни актове се изключва.

Всеки член на Съвета, който гласува „въздържал се“ може да придружи вота си с изрична декларация по настоящата алинея. В този случай той не е задължен да прилага решението, но приема, че решението е обвързващо за Съюза. В дух на взаимна солидарност съответната държава-членка се въздържа от всякакво действие, което би могло да противоречи или да попречи на действието на Съюза, основаващо се на това решение, а останалите членки зачитат нейната позиция. Ако членовете на Съвета, придружили своето въздържане с такава декларация, представляват поне една трета от държавите-членки, обхващащи най-малко една трета от населението на Съюза, решението не се приема.

 

Изменение 48

Договор за Европейския съюз

Член 31 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1, Съветът решава с квалифицирано мнозинство:

 

–  когато приема решение, което определя действие или позиция на Съюза въз основа на решение на Европейския съвет относно стратегическите интереси и цели на Съюза, както е посочено в член 22, параграф 1;

 

–  когато приема решение, което определя действие или позиция на Съюза по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, представено вследствие на конкретно искане, което Европейският съвет му е отправил по собствена инициатива или по инициатива на върховния представител;

 

–  когато приема каквото и да е решение за изпълнението на решение, което определя действие или позиция на Съюза;

 

–  при назначаване на специален представител съгласно член 33.

 

Ако член на Съвета заяви, че поради жизненоважни причини, които излага, свързани с националната политика, възнамерява да се противопостави на приемането на решение, за което се изисква квалифицирано мнозинство, не се пристъпва към гласуване. Върховният представител, в тесни консултации със заинтересованата държава-членка, търси приемливо за нея решение. При липса на резултат Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да поиска Европейският съвет да бъде сезиран по въпроса, с оглед приемането на решението с единодушие.

Член на Съвета може да поиска поради жизненоважни причини, които излага, свързани с националната политика, Европейският съвет да бъде сезиран по въпроса.

Изменение 49

Договор за Европейския съюз

Член 31 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Европейският съвет може с единодушие да приеме решение, според което Съветът действа с квалифицирано мнозинство в случаи, различни от посочените в параграф 2.

заличава се

Изменение 50

Договор за Европейския съюз

Член 31 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Параграфи 2 и 3 не се прилагат за решенията, отнасящи се до военни въпроси или до отбраната.

заличава се

Изменение 51

Договор за Европейския съюз

Член 42 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Общата политика за сигурност и отбрана е неразделна част от общата външна политика и политика на сигурност. Тя осигурява на Съюза оперативен капацитет, който почива на граждански и военни средства. Съюзът може да прибегне до тях при изпълнение на мисии извън територията на Съюза, с цел да осигури поддържането на мира, предотвратяването на конфликти и укрепването на международната сигурност, в съответствие с принципите на Устава на Организацията на обединените нации. Изпълнението на тези задачи се основава на капацитета, предоставен от държавите-членки.

1.   Общата политика за сигурност и отбрана е неразделна част от общата външна политика и политика на сигурност. Тя дава възможност на Съюза да защитава държавите членки от заплахи. Тя осигурява на Съюза оперативен капацитет, който почива на граждански и военни средства. Съюзът може да прибегне до тях при изпълнение на мисии извън територията на Съюза, с цел да осигури поддържането на мира, предотвратяването на конфликти и укрепването на международната сигурност, в съответствие с принципите на Устава на Организацията на обединените нации. Общата политика за сигурност и отбрана, включително възлагането на обществени поръчки за доставката на въоръжение и разработването на въоръжение, се финансират от Съюза чрез специален бюджет, по отношение на който Европейският парламент е съзаконодател и упражнява контрол.

Изменение 52

Договор за Европейския съюз

Член 42 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Държавите-членки предоставят на разположение на Съюза, с оглед прилагането на общата политика за сигурност и отбрана, граждански и военни способности, за да допринесат за реализиране на определените от Съвета цели. Държавите-членки, които сформират помежду си многонационални сили, могат също да ги предоставят на разположение на общата политика за сигурност и отбрана.

3.  Съюзът създава Съюз за отбрана с граждански и военни способности с оглед прилагането на общата политика за сигурност и отбрана. Този Съюз за отбрана включва военни части, включително постоянен капацитет за бързо развръщане, под оперативното командване на Съюза. Държавите членки могат да предоставят допълнителни способности. Държавите членки, които сформират помежду си многонационални сили, могат също да ги предоставят на разположение на общата политика за сигурност и отбрана.

Държавите-членки се задължават постепенно да подобряват своите военни способности. Агенцията в областта на развитието на отбранителните способности, научните изследвания, придобиването на военна техника и въоръжаване (наричана по-нататък „Европейска агенция по отбраната“) определя оперативните нужди, насърчава мерки за удовлетворяването им, допринася за определянето и при необходимост за изпълнението на всички необходими мерки за засилване на производствената и технологична база в сектора на отбраната, участва в определянето на европейска политика в областта на способностите и въоръжаването, и подпомага Съвета при оценката на подобряването на военните способности.

Съюзът и държавите членки се задължават постепенно да подобряват своите военни способности. Агенцията в областта на развитието на отбранителните способности, научните изследвания, придобиването на военна техника и въоръжаване (наричана по-нататък „Европейска агенция по отбраната“) определя оперативните нужди, прилага мерки за удовлетворяването им, придобива въоръжение от името на Съюза и неговите държави членки, предприема всички необходими мерки за засилване на производствената и технологична база в сектора на отбраната, участва в определянето на европейска политика в областта на способностите и въоръжаването и оценява подобряването на военните способности.

Изменение 53

Договор за Европейския съюз

Член 42 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Решенията, свързани с общата политика за сигурност и отбрана, включително тези, които се отнасят до започване на мисия, посочена в настоящия член, се приемат от Съвета, като действа с единодушие, по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност или по инициатива на държава-членка. Върховният представител може да предложи да се прибегне до национални средства, както и до инструментите на Съюза, при необходимост съвместно с Комисията.

4.  Решенията, свързани с общата политика за сигурност и отбрана, се приемат от Съвета, като действа с квалифицирано мнозинство, по предложение на секретаря на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност или по инициатива на държава членка, и след като е получил одобрение от Европейския парламент. Секретарят на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност може да предложи да се прибегне до национални средства, както и до инструментите на Съюза, при необходимост съвместно с Комисията.

Изменение 54

Договор за Европейския съюз

Член 42 – параграф 4 а – алинея 1 (нова)

Текст в сила

Изменение

 

4а.  Решенията за започване на мисии се приемат от Съвета с квалифицирано мнозинство. Парламентът действа с мнозинство от съставляващите го членове.

Изменение 55

Договор за Европейския съюз

Член 42 – параграф 7 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

В случай, когато държава-членка стане обект на въоръжено нападение на нейната територия, другите държави-членки са задължени да ѝ окажат помощ и съдействие с всички средства, с които разполагат, в съответствие с член 51 от Устава на Организацията на обединените нации. Това не засяга специфичния характер на политиката за сигурност и отбрана на някои държави-членки.

В случай, когато държава членка стане обект на нападение, Съюзът за отбрана и всички държави членки са задължени да ѝ окажат помощ и съдействие с всички средства, с които разполагат, в съответствие с член 51 от Устава на Организацията на обединените нации. Въоръжено нападение срещу една държава членка се счита за нападение срещу всички държави членки. Това не засяга специфичния характер на политиката за сигурност и отбрана на някои държави членки.

Изменение 56

Договор за Европейския съюз

Член 43 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Мисиите, посочени в член 42, параграф 1, при които Съюзът може да прибегне до използването на граждански и военни средства, включват съвместни действия в областта на разоръжаването, хуманитарни и евакуационни мисии, мисии за съвет и помощ във военната област, мисии за предотвратяване на конфликти и поддържане на мира, мисии на военни сили за управление на кризи, включително умиротворителни мисии и стабилизиращи операции след края на конфликти. Всички тези мисии могат да допринесат за борбата срещу тероризма, включително чрез подкрепата, оказвана на трети страни, за да се борят с тероризма на своя територия.

1.  Мисиите, посочени в член 42, параграф 1, при които Съюзът може да прибегне до използването на граждански и военни средства за противодействие на хибридни заплахи и хибридна война, енергийно изнудване, кибернетични заплахи, кампании за дезинформация и икономическа принуда от страна на трети държави, включват съвместни действия в областта на разоръжаването, хуманитарни и евакуационни мисии, мисии за съвет и помощ във военната област, мисии за предотвратяване на конфликти и поддържане на мира, мисии на военни сили за управление на кризи, включително умиротворителни мисии и стабилизиращи операции след края на конфликти. Всички тези мисии могат да допринесат за борбата срещу тероризма, включително чрез подкрепата, оказвана на трети държави, за да се борят с тероризма на своя територия.

Изменение 57

Договор за Европейския съюз

Член 45 – параграф 1 – буква б

Текст в сила

Изменение

б)  да насърчава хармонизирането на оперативните нужди и възприемането на ефективни и съвместими методи на снабдяване;

б)  да придобива въоръжение за Съюза за отбрана и от името на Съюза и неговите държави членки и да насърчава хармонизирането на оперативните нужди и възприемането на ефективни и съвместими методи на снабдяване;

Изменение 58

Договор за Европейския съюз

Член 45 – параграф 1 – буква в

Текст в сила

Изменение

в)  да предлага многостранни проекти за изпълнение на целите в областта на военните способности, да осигурява координирането на програмите, изпълнявани от държавите-членки, както и управлението на специфични програми за сътрудничество;

в)  да предлага и ръководи многостранни проекти за изпълнение на целите в областта на военните способности, да осигурява координирането на програмите, изпълнявани от държавите членки, както и управлението на специфични програми за сътрудничество;

Изменение 59

Договор за Европейския съюз

Член 45 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Европейската агенция по отбраната е отворена за всички държави-членки, които желаят да участват в нея. Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, приема решение, което определя статута, седалището и реда и условията за дейността на Агенцията. Това решение отчита степента на ефективно участие в действията на Агенцията. В рамките на Агенцията се сформират специфични групи, обединяващи държави-членки, които осъществяват съвместни проекти. Агенцията изпълнява своите задачи, като при необходимост поддържа връзка с Комисията.

2.  Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат решение, което определя статута, седалището и реда и условията за дейността на Агенцията.

Изменение 60

Договор за Европейския съюз

Член 46 – параграф 6

Текст в сила

Изменение

6.  Решенията и препоръките на Съвета в рамките на постоянното структурирано сътрудничество, различни от предвидените в параграфи 2—5, се приемат с единодушие. За целите на настоящия параграф, единодушие се формира само от гласовете на представителите на участващите държави-членки.

6.  Решенията и препоръките на Съвета в рамките на постоянното структурирано сътрудничество, различни от предвидените в параграфи 2—5, се приемат с квалифицирано мнозинство. За целите на настоящия параграф, квалифицирано мнозинство се формира само от гласовете на представителите на участващите държави членки, в съответствие с техния конституционен ред.

Изменение 61

Договор за Европейския съюз

Член 48 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Правителството на всяка държава-членка, Европейският парламент или Комисията могат да представят пред Съвета проекти за преразглеждане на Договорите. Тези проекти могат, наред с другото, да имат за цел да разширят или да намалят областите на компетентност, предоставени на Съюза с Договорите. Тези проекти се внасят от Съвета в Европейския съвет и се уведомяват националните парламенти.

2.  Правителството на всяка държава членка, Европейският парламент или Комисията могат да представят пред Съвета проекти за преразглеждане на Договорите. Тези проекти могат, наред с другото, да имат за цел да разширят или да намалят областите на компетентност, предоставени на Съюза с Договорите. Тези проекти се внасят от Съвета в Европейския съвет незабавно и без обсъждане и се уведомяват националните парламенти.

Изменение 62

Договор за Европейския съюз

Член 48 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст в сила

Изменение

 

Счита се, че Европейският парламент е одобрил измененията на Договорите, когато мнозинство от съставляващите го членове гласуват в този смисъл.

Изменение 63

Договор за Европейския съюз

Член 48 – параграф 5

Текст в сила

Изменение

5.  Ако след изтичане на двегодишен срок от подписването на договора за изменение на Договорите четири пети от държавите-членки са го ратифицирали, а една или повече държави-членки са срещнали трудности по ратифицирането, Европейският съвет се сезира по въпроса.

5.  Ако след изтичане на двегодишен срок от подписването на договора за изменение на Договорите по-малко от четири пети от държавите членки са го ратифицирали, Европейският съвет се сезира по въпроса.

Изменение 64

Договор за Европейския съюз

Член 48 – параграф 7 – алинея 4

Текст в сила

Изменение

За приемането на решенията, посочени в първа или втора алинея, Европейският съвет действа с единодушие след одобрение от Европейския парламент, който се произнася с мнозинство от съставляващите го членове.

За приемането на тези решения Европейският съвет действа с квалифицирано мнозинство след одобрение от Европейския парламент, който се произнася с мнозинство от съставляващите го членове.

Изменение 65

Договор за Европейския съюз

Член 49 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

Условията за приемане на нови членове и налагащите се от това приемане изменения на Договорите, върху които се основава Съюзът, се уреждат в споразумение между държавите-членки и държавата, подала молба за членство. Това споразумение подлежи на ратификация от всички договарящи държави съгласно съответните им конституционни изисквания.

Условията за приемане на нови членове и налагащите се от това приемане изменения на Договорите, върху които се основава Съюзът, се уреждат в споразумение между държавите членки и държавата, подала молба за членство. Това споразумение подлежи на ратификация от всички договарящи държави съгласно съответните им конституционни изисквания. Държавите членки трябва да продължат да зачитат ценностите, посочени в член 2, и след присъединяването си към Съюза.

Изменение 66

Договор за Европейския съюз

Член 52 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Договорите се прилагат към Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

1.  Договорите се прилагат към Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция.

Изменение 67

Договор за Европейския съюз

Член 54 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Настоящият договор влиза в сила на 1 януари 1993 г., при условие, че всички ратификационни инструменти са били депозирани, или ако това условие не е изпълнено, на първия ден от месеца, следващ този на депозиране на ратификационния инструмент от последната подписваща държава, предприела тази стъпка.

2.  Настоящият договор влиза в сила на първия ден от месеца, следващ този на депозиране на ратификационния инструмент от правителствата на четири пети от държавите членки.

Изменение 68

Договор за функционирането на Европейския съюз

Преамбюл

Текст в сила

Изменение

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, НЕЙНО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКАТА ХЕРЦОГИНЯ НА ЛЮКСЕМБУРГ, НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА УНГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА МАЛТА, НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА НИДЕРЛАНДИЯ, ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РУМЪНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ШВЕЦИЯ,

Изменение 69

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 3 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Съюзът разполага също с изключителна компетентност за сключване на международни споразумения, когато това е предвидено в законодателен акт на Съюза или е необходимо, за да му позволи да упражнява своята вътрешна компетентност, или доколкото може да засегне общите правила или да промени техния обхват.

2.  Съюзът разполага също с изключителна компетентност за сключване на международни споразумения, включително в контекста на световни преговори по изменението на климата, когато това е предвидено в законодателен акт на Съюза или е необходимо, за да му позволи да упражнява своята вътрешна компетентност, или доколкото може да засегне общите правила или да промени техния обхват.

Изменение 70

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 4 – параграф 2 – буква д

Текст в сила

Изменение

д)  околна среда,

д)   въпроси в областта на общественото здраве, по-специално опазването и подобряването на човешкото здраве, особено трансгранични заплахи за здравето, включително всеобщ и пълен достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права, както и подхода „Едно здраве“;

Изменение 71

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 4 – параграф 2 – буква ж

Текст в сила

Изменение

ж)  транспорт;

ж)  транспорт, включително трансгранична инфраструктура;

Изменение 72

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 4 – параграф 2 – буква й

Текст в сила

Изменение

й)  пространство на свобода, сигурност и правосъдие;

й)  пространството на свобода, сигурност и правосъдие, както и политиката за външните граници;

Изменение 73

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 4 – параграф 2 – буква к

Текст в сила

Изменение

к)  общи проблеми на сигурността в областта на общественото здраве, за аспектите, определени в настоящия договор.

к)  външни работи, външна сигурност и отбрана;

Изменение 74

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 4 – параграф 2 – буква к а (нова)

Текст в сила

Изменение

 

ка)  гражданска защита;

Изменение 75

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 4 – параграф 2 – буква к б (нова)

Текст в сила

Изменение

 

кб)  промишленост;

Изменение 76

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 4 – параграф 2 – буква к в (нова)

Текст в сила

Изменение

 

кв)  образование, особено когато се отнася до транснационални въпроси като взаимното признаване на дипломи, степени, умения и квалификации.

Изменение 77

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 6 – буква а

Текст в сила

Изменение

a)  опазване и подобряване на човешкото здраве;

заличава се

Изменение 78

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 6 – буква д

Текст в сила

Изменение

д)  образование, професионално обучение, младеж и спорт;

д)  професионално обучение, младеж и спорт;

Изменение 79

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 6 – буква e

Текст в сила

Изменение

e)  гражданска защита;

заличава се

Изменение 80

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 8

Текст в сила

Изменение

Във всички негови дейности, Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените.

Във всички свои дейности Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между половете.

Изменение 81

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 9

Текст в сила

Изменение

При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.

При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът гарантира, че социалният напредък се основава на социален протокол.

 

Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве, а така също и ефективно упражняване на демократичните колективни права на профсъюзите.

Изменение 82

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 10

Текст в сила

Изменение

При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът се стреми да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът се стреми да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, етническа или социална принадлежност, език, религия или убеждения, политически възгледи, принадлежност към национално малцинство, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Изменение 83

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 11

Текст в сила

Изменение

Изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза, в частност, за да се насърчи устойчивото развитие.

Изискванията за защита на околната среда, климата и биологичното разнообразие трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза, в частност, за да се насърчи устойчивото развитие.

Изменение 84

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 15 – параграф 3 – алинея 5

Текст в сила

Изменение

Европейският парламент и Съветът осигуряват оповестяването на документите, отнасящи се до законодателните процедури, при условията, предвидени от регламентите, посочени във втора алинея.

Европейският парламент и Съветът осигуряват оповестяването на документите, отнасящи се до законодателните процедури, включително позициите на своите членове и предложенията и измененията към законодателни текстове, които са част от нормалния законодателен процес, при условията, предвидени от регламентите, посочени във втора алинея.

Изменение 85

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 19 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Без да се засягат другите разпоредби на Договорите и в рамките на правомощията, които те предоставят на Съюза, Съветът може с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след одобрение от Европейския парламент, да приема необходимите мерки за борба с дискриминацията, основана на пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация.

1.  Без да се засягат другите разпоредби на Договорите и в рамките на правомощията, които те предоставят на Съюза, Европейският парламент и Съветът могат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, да приемат необходимите мерки за борба с дискриминацията, основана на пола, социалния пол, расата, етническия или социалния произход, езика, религията или убежденията, политическите възгледи, принадлежността към национално малцинство, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация.

Изменение 86

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 19 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1, Европейският парламент и Съветът могат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, да приемат основните принципи на мерките за стимулиране на Съюза, с изключение на хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки за подкрепа на действията на държавите-членки по осъществяването на целите, посочени в параграф 1.

заличава се

Изменение 87

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 20 – параграф 2 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

2а.  Европейският парламент и Съветът могат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, да приемат общи разпоредби за предотвратяване на продажбата на паспорти или други злоупотреби, свързани с придобиването и загубата на гражданство на Съюза от граждани на трети държави, с оглед уеднаквяване на условията, при които такова гражданство може да бъде придобито.

Изменение 88

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 22 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Всеки гражданин на Съюза, пребиваващ в държава-членка, на която не е гражданин, има право да избира и да бъде избиран в местни избори в държава-членка, на територията на която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази държава. Това право се упражнява при спазване на подробните разпоредби, които са приети от Съвета, с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент; тези разпоредби могат да предвиждат дерогации, когато са оправдани от проблеми, специфични за държава-членка.

1.  Всеки гражданин на Съюза, пребиваващ в държава членка, на която не е гражданин, има право да избира и да бъде избиран в местни избори в държава членка, на територията на която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази държава. Това право се упражнява при спазване на подробните разпоредби, които са приети от Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура. Тези разпоредби могат да предвиждат дерогации, когато са оправдани от проблеми, специфични за държава членка.

Изменение 89

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 22 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 223, параграф 1 и приетите за прилагането му разпоредби, всеки гражданин на Съюза, пребиваващ в държава-членка, чийто гражданин не е, има право да избира и да бъде избиран в изборите за Европейски парламент в държавата-членка, където пребивава при същите условия, както и гражданите на тази държава. Това право се упражнява при спазване на подробните разпоредби, които са приети от Съвета, с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент; тези разпоредби могат да предвиждат дерогации, когато са оправдани от проблеми, специфични за държава-членка.

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 223, параграф 1 и приетите за прилагането му разпоредби, всеки гражданин на Съюза, пребиваващ в държава членка, чийто гражданин не е, има право да избира и да бъде избиран в изборите за Европейски парламент в държавата членка, където пребивава при същите условия, както и гражданите на тази държава. Това право се упражнява при спазване на подробните разпоредби, които са приети от Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура.

Изменение 90

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 23 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

Съветът, като действа в съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент, може да приема директиви за установяване на мерките за координиране и сътрудничество, необходими за улесняването на тази закрила.

Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, могат да приемат директиви за установяване на мерките за координиране и сътрудничество, необходими за улесняването на тази закрила.

Изменение 91

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 24 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

Европейският парламент и Съветът, чрез регламенти, в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат разпоредби относно процедурите и условията, необходими за представянето, от страна на гражданите, на инициатива по смисъла на член 11 от Договора за Европейския съюз, както и минималния брой държави-членки, от които трябва да произхождат тези граждани.

Европейският парламент и Съветът, чрез регламенти, в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат разпоредби относно процедурите и условията, необходими за представянето, от страна на гражданите, на инициатива по смисъла на член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, както и минималния брой държави членки, от които трябва да произхождат тези граждани.

Изменение 92

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 24 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 24a

 

Съюзът защитава лицата, които принадлежат към малцинства, в съответствие с Европейската харта за регионалните или малцинствените езици и Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат разпоредби с оглед улесняване упражняването на правата на лица, принадлежащи към малцинства. Съюзът се присъединява към Европейската харта за регионалните или малцинствените езици и към Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.

Изменение 93

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 26 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е осигурено в съответствие с разпоредбите на Договорите.

2.  Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали е осигурено във всички държави членки и от институциите на Съюза в съответствие с разпоредбите на Договорите.

Изменение 94

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 43 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определяне на цените, налозите, помощите и количествените ограничения, както и за определянето и разпределянето на възможностите за риболов.

3.  Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определяне на цените, налозите, помощите и количествените ограничения, както и за определянето и разпределянето на възможностите за устойчив риболов.

Изменение 95

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 64 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Чрез дерогация от параграф 2, единствено Съветът, като действа в съответствие със специална законодателна процедура, с единодушие и след консултация с Европейския парламент, може да приема мерки, които представляват крачка назад в правото на Съюза по отношение на либерализацията на движението на капитали към или от трети страни.

3.  Чрез дерогация от параграф 2, единствено Съветът, като действа в съответствие със специална законодателна процедура, с квалифицирано мнозинство и след консултация с Европейския парламент, може да приема мерки, които представляват крачка назад в правото на Съюза по отношение на либерализацията на движението на капитали към или от трети държави.

Изменение 96

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 67 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Той осигурява отсъствието на контрол на лицата на вътрешните граници и развива единна политика по въпросите на убежището, имиграцията и контрола на външните граници, която се основава на солидарността между държавите-членки и е справедлива спрямо гражданите на трети страни. По смисъла на настоящия дял апатридите се считат за граждани на трети страни.

2.  Той осигурява отсъствието на контрол на лицата на вътрешните граници и развива единна политика по въпросите на границите, убежището и имиграцията, която се основава на солидарността между държавите членки и е справедлива спрямо гражданите на трети страни. По смисъла на настоящия дял апатридите се считат за граждани на трети страни.

Изменение 97

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 70

Текст в сила

Изменение

Без да се засягат разпоредбите на членове 258, 259 и 260, Съветът, по предложение на Комисията, може да приема мерки за установяване на реда и условията, при които държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, правят обективна и безпристрастна оценка на прилагането, от страна на органите на държавите-членки, на посочените в настоящия дял политики на Съюза, и по-конкретно с цел да се насърчава пълното прилагане на принципа на взаимното признаване. Европейският парламент и националните парламенти биват информирани за съдържанието и резултатите от тази оценка.

Без да се засягат разпоредбите на членове 258, 259 и 260, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, по предложение на Комисията, могат да приемат мерки за установяване на реда и условията, при които държавите членки, в сътрудничество с Комисията, правят обективна и безпристрастна оценка на прилагането, от страна на органите на държавите членки, на посочените в настоящия дял политики на Съюза, и по-конкретно с цел да се насърчава пълното прилагане на принципа на взаимното признаване. Националните парламенти биват информирани за съдържанието и резултатите от тази оценка.

Изменение 98

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 77 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст в сила

Изменение

 

га)   всяка мярка, която е необходима и пропорционална, за да се гарантира ефикасно наблюдение, подсигуряване и ефективен контрол на външните граници на Съюза, както и ефективно връщане на лицата, които нямат право да останат на територията на Съюза;

Изменение 99

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 77 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  В случай че дадено действие на Съюза изглежда необходимо, за да се улесни упражняването на правото, посочено в член 20, параграф 2, буква а), и освен ако Договорите не предвиждат правомощия за тази цел, Съветът, като действа в съответствие със специална законодателна процедура, може да приема разпоредби относно паспортите, личните карти, разрешенията за пребиваване и всички други подобни документи. Съветът действа с единодушие след консултация с Европейския парламент.

3.  В случай че дадено действие на Съюза изглежда необходимо, за да се улесни упражняването на правото, посочено в член 20, параграф 2, буква а), и освен ако Договорите не предвиждат правомощия за тази цел, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, могат да приемат разпоредби относно паспортите, личните карти, разрешенията за пребиваване и всички други подобни документи.

Изменение 100

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 78 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  В случай че една или повече държави-членки се намират в извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети страни, Съветът, по предложение на Комисията, може да приема временни мерки в полза на засегнатата(ите) държава(и)-членка(и). Той действа след консултация с Европейския парламент.

3.  В случай че една или повече държави членки се намират в извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети държави, Съветът, по предложение на Комисията, може да приема временни мерки в полза на засегнатата(ите) държава(и) членка(и). Той действа по инициатива на или след консултация с Европейския парламент.

Изменение 101

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 79 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Съюзът развива обща имиграционна политика, целяща да гарантира, на всички етапи, ефективно управление на миграционните потоци, справедливо третиране на гражданите на трети страни, пребиваващи законно в държавите-членки, както и предотвратяване на незаконната имиграция и трафика на хора и засилена борба с тези явления.

1.  Съюзът развива обща имиграционна политика, която отчита икономическата и социалната стабилност на държавите членки и целяща да гарантира, на всички етапи, способността да се отговаря на нуждата от работна сила на единния пазар в подкрепа на икономическото положение в държавите членки, както и ефективно управление на миграционните потоци, справедливо третиране на гражданите на трети страни, пребиваващи законно в държавите членки, както и предотвратяване на незаконната имиграция и трафика на хора и засилена борба с тези явления.

Изменение 102

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 79 – параграф 2 – буква а

Текст в сила

Изменение

a)  условията за влизане и пребиваване, както и правилата за издаване от държавите-членки на визи и разрешения за дългосрочно пребиваване, включително с цел събиране на семейства;

a)  минималните условия за влизане, пребиваване, както и минималните правила за издаване от държавите членки на визи и разрешения за дългосрочно пребиваване, включително с цел събиране на семейства;

Изменение 103

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 81 – параграф 3 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Чрез дерогация от параграф 2 мерките, свързани със семейното право, които имат трансгранично значение, се определят от Съвета в съответствие със специална законодателна процедура. Съветът действа с единодушие след консултация с Европейския парламент.

Чрез дерогация от параграф 2 мерките, свързани със семейното право, които имат трансгранично значение, се определят от Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура.

Изменение 104

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 81 – параграф 3 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

Съветът, по предложение на Комисията, може да приеме решение за определяне на аспектите на семейното право с трансгранично значение, които биха могли да бъдат предмет на актове, приемани съгласно обикновената законодателна процедура. Съветът действа с единодушие след консултация с Европейския парламент.

Европейският парламент и Съветът, по предложение на Комисията, могат да приемат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, решение за определяне на аспектите на семейното право с трансгранично значение, които биха могли да бъдат предмет на актове, приемани съгласно обикновената законодателна процедура.

Изменение 105

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 81 – параграф 3 – алинея 3

Текст в сила

Изменение

Посоченото във втората алинея предложение се предава на националните парламенти. Ако национален парламент нотифицира своето несъгласие в срок от шест месеца след предаването, решението не се приема. При липса на несъгласие Съветът може да приеме това решение.

заличава се

Изменение 106

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 83 – параграф 1 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

Тези области на престъпност са следните: тероризъм, трафик на хора и сексуална експлоатация на жени и деца, незаконен трафик на наркотици, незаконен трафик на оръжия, изпиране на пари, корупция, фалшифициране на платежни средства, компютърна престъпност и организирана престъпност.

Тези области на престъпност са следните: тероризъм, трафик на хора и сексуална експлоатация на жени и деца, насилие, основано на пола, престъпления против околната среда, незаконен трафик на наркотици, незаконен трафик на оръжия, изпиране на пари, корупция, фалшифициране на платежни средства, компютърна престъпност и организирана престъпност.

Изменение 107

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 83 – параграф 1 – алинея 3

Текст в сила

Изменение

В зависимост от развитието на престъпността Съветът може да приеме решение за определяне на други области на престъпност, които отговарят на критериите, посочени в настоящия параграф. Той действа с единодушие след одобрение от Европейския парламент.

В зависимост от развитието на престъпността Европейският парламент, по решение на мнозинството от съставляващите го членове, и Съветът, като действа със засилено квалифицирано мнозинство, както е определено в член 16, параграф 4б от Договора за Европейския съюз, могат да определят други области на престъпност, които отговарят на критериите, посочени в настоящия параграф.

Изменение 108

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 86 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.   В борбата с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, Съветът, чрез регламенти, в съответствие със специална законодателна процедура, може да учреди Европейска прокуратура на основата на Евроюст. Съветът действа с единодушие след одобрение от Европейския парламент.

1.   Европейската прокуратура на основата на Евроюст се бори с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза. Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура, определят правилата за нейното функциониране.

При липса на единодушие група от най-малко девет държави-членки може да поиска отнасянето на проекта за регламент до Европейския съвет. В този случай процедурата в Съвета се спира. След разискване и при наличие на консенсус Европейският съвет, в срок от четири месеца от спирането, отнася проекта обратно до Съвета за приемане.

 

В същия срок, при наличие на разногласие и ако най-малко девет държави-членки желаят да установят засилено сътрудничество въз основа на въпросния проект за регламент, те информират за това Европейския парламент, Съвета и Комисията. В такъв случай разрешението да се пристъпи към засилено сътрудничество, посочено в член 20, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 329, параграф 1 от настоящия договор, се счита за предоставено и се прилагат разпоредбите за засилено сътрудничество.

 

Изменение 109

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 86 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Европейският съвет може, по същото време или впоследствие, да приеме решение за изменение на параграф 1 с цел да се разширят правомощията, предоставени на Европейската прокуратура по отношение на борбата срещу тежката престъпност с трансгранично измерение, и което да измени съответно параграф 2 относно извършителите и съучастниците в тежки престъпления, засягащи няколко държави-членки. Европейският съвет действа с единодушие, след одобрение от Европейския парламент и след консултация с Комисията.

4.  Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, могат, по същото време или впоследствие, да приемат решение за изменение на параграф 1 с цел да се разширят правомощията, предоставени на Европейската прокуратура по отношение на борбата срещу тежката престъпност с трансгранично измерение, и което да измени съответно параграф 2 относно извършителите и съучастниците в тежки престъпления, засягащи няколко държави членки.

Изменение 110

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 87 – параграф 3 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Съветът може, в съответствие със специална законодателна процедура, да установи мерки за оперативно сътрудничество между органите, посочени в настоящия член. Съветът действа с единодушие след консултация с Европейския парламент.

Европейският парламент и Съветът могат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, да установят мерки за оперативно сътрудничество между органите, посочени в настоящия член.

Изменение 111

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 87 – параграф 3 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

При липса на единодушие група от най-малко девет държави-членки може да поиска отнасянето на проекта за мерки до Европейския съвет. В този случай процедурата в Съвета се спира. След разискване и при наличие на консенсус Европейският съвет, в срок от четири месеца от спирането, отнася проекта обратно до Съвета за приемане.

Група от най-малко девет държави членки може да поиска отнасянето на проекта за мерки до Европейския съвет. В този случай процедурата в Съвета се спира. След разискване и при наличие на консенсус Европейският съвет, в срок от четири месеца от спирането, отнася проекта обратно до Съвета за приемане.

Изменение 112

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 108 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Комисията, в сътрудничество с държавите-членки държи под постоянно наблюдение всички системи за предоставяне на помощ, съществуващи в тези държави. Тя предлага на последните всички подходящи мерки, които са необходими за последователно развитие или функциониране на вътрешния пазар.

1.  Комисията, в сътрудничество с държавите членки, държи под постоянно наблюдение всички системи за предоставяне на помощ, съществуващи в тези държави, като зачита целите на Съюза, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз. Тя предлага на последните всички подходящи мерки, които са необходими за последователното развитие, за реализирането на тези цели или за функционирането на вътрешния пазар.

Изменение 113

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 115

Текст в сила

Изменение

Без да се засягат разпоредбите на член 114, Съветът, с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент и с Икономическия и социален комитет, приема директиви относно сближаването на онези разпоредби, предвидени в законови, подзаконови или административни разпоредби на държавите-членки, които пряко се отнасят до създаването или функционирането на вътрешния пазар.

Без да се засягат разпоредбите на член 114, Европейският парламент и Съветът, в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет, приемат директиви относно сближаването на онези разпоредби, предвидени в законови, подзаконови или административни разпоредби на държавите членки, които пряко се отнасят до създаването или функционирането на вътрешния пазар.

Изменение 114

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 119 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  С оглед целите, посочени в член 3 от Договора за Европейския съюз, дейността на държавите-членки и на Съюза включва, при условията, предвидени в Договорите, въвеждането на икономическа политика, която се основава на тясно координиране на икономическите политики на държавите-членки, на вътрешния пазар и на определянето на общи цели, и се осъществява в съответствие с принципа за отворена пазарна икономика и свободна конкуренция.

1.  С оглед целите, посочени в член 3 от Договора за Европейския съюз, дейността на държавите членки и на Съюза включва, при условията, предвидени в Договорите, въвеждането на икономическа политика, която се основава на тясно координиране на икономическите политики на държавите членки, на вътрешния пазар и на определянето на общи цели, и се осъществява в съответствие с принципа за отворена пазарна икономика със свободна конкуренция, която цели да постигне пълна заетост и социален напредък.

Изменение 115

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 121 – параграф 2 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Съветът, по препоръка на Комисията, формулира проект на общите насоки на икономическите политики на държавите-членки и на Съюза, и докладва констатациите си на Европейския съвет.

Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, по препоръка на Комисията и след консултация със социалните партньори, формулират проект на общите насоки на икономическите политики на държавите членки и на Съюза, и докладват констатациите си на Европейския съвет.

Изменение 116

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 121 – параграф 2 – алинея 3

Текст в сила

Изменение

На основата на това заключение Съветът приема препоръка, определяща тези общи насоки. Съветът съобщава препоръката на Европейския парламент.

На основата на това заключение Европейският парламент и Съветът приемат препоръка, определяща тези общи насоки.

Изменение 117

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 121 – параграф 3 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

За да осигури тясната координация на икономическите политики и устойчивата конвергенция на икономическите показатели на държавите-членки, Съветът, на основата на доклади, представени от Комисията, прави преглед на икономическото развитие на всяка от държавите-членки и на Съюза, както и на съгласуваността между икономическите политики и общите насоки, посочени в параграф 2, и регулярно извършва цялостна оценка.

За да осигурят тясната координация на икономическите политики и устойчивата конвергенция на икономическите показатели на държавите членки, Европейският парламент и Съветът, на основата на доклади, представени от Комисията, и след консултация със социалните партньори, правят преглед на икономическото развитие на всяка от държавите членки и на Съюза, както и на съгласуваността между икономическите политики и общите насоки, посочени в параграф 2, и регулярно извършват цялостна оценка.

Изменение 118

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 121 – параграф 4 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Когато се установи, в рамките на процедурата, посочена в параграф 3, че икономическите политики на дадена държава-членка не са съобразени с общите насоки, посочени в параграф 2, или че могат да нарушат правилното функциониране на икономическия и паричен съюз, Комисията може да отправи предупреждение до съответната държава-членка. Съветът, по препоръка на Комисията, може да отправи необходимите препоръки до съответната държава-членка. Съветът може, по предложение на Комисията, да реши да публикува препоръките си.

Когато се установи, в рамките на процедурата, посочена в параграф 3, че икономическите политики на дадена държава членка не са съобразени с общите насоки, посочени в параграф 2, или че могат да нарушат правилното функциониране на икономическия и паричен съюз, Комисията може да отправи предупреждение до съответната държава членка. Съветът, по препоръка на Комисията, може да отправи необходимите препоръки до съответната държава членка. Европейският парламент и Съветът могат, по предложение на Комисията, да решат да публикуват препоръките на Съвета.

Изменение 119

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 122 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Без да се засягат останалите процедури, предвидени в Договорите, Съветът, по предложение на Комисията, може да вземе решение, в дух на солидарност между държавите-членки, относно мерките, съобразени с икономическата ситуация, и по-конкретно ако възникнат сериозни затруднения при снабдяването с определени продукти, а именно в областта на енергетиката.

заличава се

Изменение 120

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 122 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Когато дадена държава-членка изпитва трудности или е сериозно застрашена от тежки трудности, причинени от природни бедствия или извънредни обстоятелства извън нейния контрол, Съветът, по предложение на Комисията, може да предостави, при определени условия, финансова помощ от Съюза на съответната държава-членка. Председателят на Съвета информира Европейския парламент за взетото решение.

заличава се

Изменение 121

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 126 – параграф 1 a (нов)

Текст в сила

Изменение

 

1а.  Държавите членки гарантират, че са направени необходимите инвестиции за постигане на европейските икономически, социални, екологични и свързани със сигурността цели.

Изменение 122

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 126 – параграф 14 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

Съветът с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент и с Европейската централна банка, приема подходящи разпоредби, които ще заменят горепосоченият протокол.

Европейският парламент и Съветът, в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент и с Европейската централна банка, приемат подходящи разпоредби, които ще заменят горепосочения протокол.

Изменение 123

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 126 – параграф 14 – алинея 3

Текст в сила

Изменение

При спазване на останалите разпоредби на настоящия параграф, Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, определя подробни правила и определения за прилагането на разпоредбите на горепосочения протокол.

При спазване на останалите разпоредби на настоящия параграф, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, по предложение на Комисията, определят подробни правила и определения за прилагането на разпоредбите на горепосочения протокол.

Изменение 124

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 148 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Европейският съвет прави ежегоден преглед на състоянието на заетостта в Съюза и приема заключения по тези въпроси въз основа на съвместен годишен доклад на Съвета и Комисията.

1.  Европейският парламент и Европейският съвет правят ежегоден преглед на състоянието на заетостта в Съюза и приемат заключения по тези въпроси въз основа на годишен доклад на Комисията, който съдържа информация от докладите по параграф 3.

Изменение 125

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 148 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Въз основа на заключенията на Европейския съвет Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет, Комитета на регионите и посочения в член 150 Комитет по заетостта, изготвя всяка година основни насоки, които държавите-членки вземат предвид при осъществяването на техните политики по заетостта. Тези основни насоки са съвместими с общите насоки, приети в съответствие с член 121, параграф 2.

2.  Въз основа на заключенията на Европейския парламент и на Европейския съвет Европейският парламент и Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Икономическия и социален комитет, Комитета на регионите и посочения в член 150 Комитет по заетостта, изготвят всяка година основни насоки, които държавите членки вземат предвид при осъществяването на своите политики по заетостта. Тези основни насоки допълват общите насоки, приети в съответствие с член 121, параграф 2, и имат за цел да гарантират прилагането на принципите и правата, включени в Европейския стълб на социалните права, провъзгласен от Европейския парламент, Съвета и Комисията през 2017 г. на срещата на върха в Гьотеборг.

Изменение 126

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 148 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Всяка държава-членка представя в Съвета и в Комисията годишен доклад относно приетите от нея основни мерки за изпълнение на своята политика за заетостта в светлината на посочените в параграф 2 основни насоки за заетостта.

3.  Всяка държава членка представя в Комисията годишен доклад относно приетите от нея основни мерки за изпълнение на своята политика за заетостта в светлината на посочените в параграф 2 основни насоки за заетостта.

Изменение 127

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 148 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Съветът, въз основа на посочените в параграф 3 доклади, и след като получи становището на Комитета по заетостта, ежегодно оценява осъществяването на политиките по заетостта на държавите-членки, в светлината на основните насоки на заетостта. Съветът, по препоръка на Комисията, може, ако счете за необходимо в резултат от този преглед, да отправи препоръки до държавите-членки.

4.  Европейският парламент и Съветът, въз основа на посочените в параграф 3 доклади, ежегодно оценяват осъществяването на политиките по заетостта на държавите членки, в светлината на основните насоки за заетостта. Европейският парламенти и Съветът, по препоръка на Комисията, могат, ако счетат за необходимо в резултат от този преглед, да отправят препоръки до държавите членки.

Изменение 128

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 148 – параграф 5

Текст в сила

Изменение

5.  Въз основа на резултатите от този преглед Съветът и Комисията изготвят и предоставят на Европейския съвет съвместен годишен доклад за състоянието на заетостта в Съюза и за изпълнението на основните насоки за заетостта.

5.  Въз основа на резултатите от този преглед Комисията изготвя и предоставя на Европейския парламент и на Европейския съвет годишен доклад за състоянието на заетостта в Съюза и за изпълнението на основните насоки за заетостта.

Изменение 129

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 151 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

Съюзът и държавите-членки, като осъзнават основните социални права, като онези, залегнали в Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961 г. и в Хартата на Общността за основните социални права на работниците от 1989 г., си поставят за цел насърчаване на заетостта, подобряване на условията на живот и труд, така че да се постигне тяхното хармонизиране докато се осъществява подобряването, осигуряване на подходяща социална закрила, социален диалог, развитие на човешките ресурси с оглед високо и устойчиво равнище на заетост и борба с изключването от социалния живот.

Съюзът и държавите членки, като осъзнават основните социални права, като онези, залегнали в преразгледаната Европейска социална харта, подписана в Страсбург на 3 май 1996 г., в Хартата на Общността за основните социални права на работниците от 1989 г., в Европейския стълб на социалните права и в Хартата на основните права на Европейския съюз, си поставят за цел насърчаване на заетостта, подобряване на условията на живот и труд, така че да се постигне тяхното хармонизиране докато се осъществява подобряването, осигуряване на подходяща социална закрила, социален диалог, развитие на човешките ресурси с оглед високо и устойчиво равнище на заетост и борба с изключването от социалния живот.

Изменение 130

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 151 – параграф 1 a (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Специални разпоредби относно определянето и осъществяването на социалния напредък и връзката между основните социални права и други политики на Съюза се определят в протокол относно социалния напредък в Европейския съюз, приложен към Договорите.

Изменение 131

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 153 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст в сила

Изменение

 

ба)  справедлив преход и предвиждане на промени;

Изменение 132

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 153 – параграф 1 – буква д

Текст в сила

Изменение

д)  информиране и консултиране на работниците;

д)  информиране, консултиране и участие на работниците;

Изменение 133

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 153 – параграф 1 – буква и

Текст в сила

Изменение

и)  равенство между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането при работа;

и)  насърчаване на равенството между половете по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането при работа;

Изменение 134

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 153 – параграф 1 – буква й

Текст в сила

Изменение

й)  борба срещу социалното изключване;

й)  борба срещу бедността и социалното изключване и подпомагане на социалното жилищно настаняване;

Изменение 135

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 153 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст в сила

Изменение

б)  могат да приемат в областите, изброени в параграф 1, букви а) – и), посредством директиви, минимални изисквания, които следва да бъдат приложени постепенно, като се имат предвид условията и техническите правила във всяка държава-членка. Тези директиви избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия.

б)  могат да приемат в областите, изброени в параграф 1, букви а) – к), посредством директиви, минимални изисквания, които следва да бъдат приложени постепенно, като се имат предвид условията и техническите правила във всяка държава членка. Тези директиви избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия.

Изменение 136

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 153 – параграф 2 – алинея 3

Текст в сила

Изменение

В областите, посочени в параграф 1, букви в), г), е) и ж), Съветът действа в съответствие със специална законодателна процедура, с единодушие, след консултация с Европейския парламент и посочените комитети.

заличава се

Изменение 137

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 153 – параграф 2 – алинея 4

Текст в сила

Изменение

Съветът с единодушие, по предложение на Комисията, след като се консултира с Европейския парламент, може да вземе решение, обикновената законодателна процедура да бъде приложена към параграф 1, букви г), е) и ж).

заличава се

Изменение 138

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 153 – параграф 4 – тире 1 a (ново)

Текст в сила

Изменение

 

–  не представляват валидно основание за понижаване на равнището на защита, което вече е предоставено на работниците в държавите членки;

Изменение 139

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 157 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Всяка държава-членка осигурява прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност.

1.  Всяка държава членка осигурява прилагането на принципа за равно заплащане на всички работници, независимо от техния пол, за равен труд или за труд с равна стойност.

Изменение 140

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 157 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст в сила

Изменение

Равното заплащане без дискриминация, основаваща се на пола, означава:

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение 141

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 157 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, след консултация с Икономическия и социален комитет, приема мерки, които осигуряват прилагането на принципа за равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и труда, включително и на принципа за равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност.

3.  Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, след консултация с Икономическия и социален комитет, приемат мерки, които осигуряват прилагането на принципите за равни възможности и равенство между половете в областта на заетостта и труда, включително и на принципа за равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност.

Изменение 142

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 157 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  За да се осигури на практика пълна равнопоставеност между мъжете и жените в професионалния живот, принципът за равно третиране не е пречка всяка държава-членка да запази или да приеме мерки, предвиждащи специфични придобивки за улеснение на упражняването на професионална дейност от недостатъчно представения пол или да предотврати или да компенсира неизгоди в професионалната кариера.

4.  За да се осигури на практика пълна равнопоставеност между половете в професионалния живот, принципът за равно третиране не е пречка всяка държава членка да запази или да приеме мерки, предвиждащи специфични придобивки за улеснение на упражняването на професионална дейност от недостатъчно представените полове в цялото им многообразие или да предотврати или да компенсира неизгоди в професионалната кариера.

Изменение 143

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 165 – параграф 2 – тире -1 (ново)

Текст в сила

Изменение

 

–  разработване на общи цели и стандарти за образование, което насърчава демократичните ценности и принципите на правовата държава, както и цифровата и икономическата грамотност;

Изменение 144

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 165 – параграф 2 – тире 3

Текст в сила

Изменение

—   насърчаване на сътрудничеството между образователните институции;

–   насърчаване на сътрудничеството и съгласуваността между образователните системи, като същевременно се гарантират културните традиции и регионалното многообразие;

Изменение 145

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 166 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Съюзът провежда политика на професионално обучение, която подкрепя и допълва действията на държавите-членки, като напълно зачита отговорностите на държавите-членки относно съдържанието и организацията на професионалното обучение.

1.  Съюзът и държавите членки, след консултация със социалните партньори, прилагат мерки за засилване на политиките за професионално обучение, които отчитат разнообразните форми на национални практики.

Изменение 146

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 166 – параграф 2 – тире 2

Текст в сила

Изменение

—  да подобрят първоначалното и продължаващо професионално обучение с оглед подобряване на професионалната интеграция и реинтеграция на пазара на труда;

—  да разработят общи стандарти за професионално обучение и да подобрят първоначалното и продължаващо професионално обучение с оглед подобряване на професионалната интеграция и реинтеграция на пазара на труда и увеличаване на мобилността на работниците в Съюза;

Изменение 147

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 168 – параграф 1 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

Действията на Съюза, които допълват националните политики, са насочени към подобряването на общественото здраве, предотвратяването на болестите и заболеваемостта при хората и на източниците на опасност за физическото и психичното здраве. Тези действия обхващат също борбата с големите заплахи за здравето, като поощряват научните изследвания относно техните причини, пренасяне и предотвратяване, а също така и здравната информация и просвета, както и наблюдението на сериозните трансгранични здравни заплахи, ранното оповестяване в случай на такива заплахи и борбата с тях.

Действията на Съюза, които допълват националните политики, са насочени към подобряването на общественото здраве, предотвратяването на болестите и заболеваемостта при хората и на източниците на опасност за физическото и психичното здраве. Тези действия обхващат също борбата с големите заплахи за здравето, като поощряват научните изследвания относно техните причини, пренасяне и предотвратяване, а също така и здравната информация и просвета, както и наблюдението на сериозните трансгранични здравни заплахи, ранното оповестяване в случай на такива заплахи и борбата с тях в съответствие с интегриран, уеднаквен подход, целящ да се постигне равновесие и да се оптимизира здравето на хората, животните и околната среда.

Изменение 148

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 168 – параграф 4 – буква б

Текст в сила

Изменение

б)  мерки във ветеринарната и фитосанитарната област, които имат за пряка цел закрилата на общественото здраве;

б)  мерки във ветеринарната и фитосанитарната област и хуманното отношение към животните, които имат за пряка цел закрилата на общественото здраве;

Изменение 149

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 168 – параграф 4 – буква в a (нова)

Текст в сила

Изменение

 

ва)   мерки за определяне на общи показатели за всеобщ и равен достъп до висококачествени здравни услуги на достъпни цени, включително сексуално и репродуктивно здраве и права;

Изменение 150

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 168 – параграф 4 – буква в б (нова)

Текст в сила

Изменение

 

вб)   мерки за ранно уведомяване, наблюдение и управление на сериозни трансгранични заплахи за здравето, по-специално в случай на пандемии. Тези мерки не възпрепятстват държавите членки да запазят или приемат засилени защитни мерки, когато те са наложителни;

Изменение 151

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 168 – параграф 4 – буква в в (нова)

Текст в сила

Изменение

 

вв)   мерки за мониторинг и координиране на достъпа до обща диагностика, информация и лечение на заразни и незаразни болести, включително редки болести.

Изменение 152

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 179 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Съюзът има за цел да укрепва своите научни и технологични основи чрез създаването на европейско научноизследователско пространство, в което изследователите, научните познания и технологиите се движат свободно, и да насърчава развитието на конкурентоспособността си, включително тази на своята промишленост, както и да насърчава научноизследователските дейности, смятани за необходими по силата на други глави от Договорите.

1.  Съюзът има за цел да укрепва своите научни и технологични основи чрез създаването на европейско научноизследователско пространство, в което изследователите, научните познания и технологиите се движат свободно, и да насърчава развитието на конкурентоспособността си, включително тази на своята промишленост, както и да насърчава научноизследователските дейности, смятани за необходими по силата на други глави от Договорите, и като зачита и насърчава академичната свобода и свободата на провеждане на научни изследвания и на преподаване.

Изменение 153

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 189 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  С оглед подпомагането на научния и техническия прогрес, на промишлената конкурентоспособност и на изпълнението на своите политики, Съюзът разработва европейска космическа политика. За тази цел той може да насърчава съвместни инициативи, да подкрепя научните изследвания и технологичното развитие и да координира усилията, необходими за проучването и използването на космическото пространство.

1.  С оглед подпомагането на научния и техническия прогрес, на промишлената конкурентоспособност и на изпълнението на своите политики, Съюзът разработва обща европейска космическа политика и стратегия. За тази цел той може да насърчава съвместни инициативи, да подкрепя научните изследвания и технологичното развитие и да координира усилията, необходими за проучването и използването на космическото пространство.

Изменение 154

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 189 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  За да допринесат за постигането на целите, посочени в параграф 1, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, установяват необходимите мерки, които могат да бъдат под формата на европейска космическа програма, като се изключва всякакво хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки.

2.  За да допринесат за постигането на целите, посочени в параграф 1, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, установяват необходимите мерки, които могат да бъдат под формата на европейска космическа програма, като работят за обща рамка за космически дейности и ратифицират съществуващите международни договори.

Изменение 155

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 191 – параграф -1 (нов)

Текст в сила

Изменение

 

-1.  Осъзнавайки отговорността си към бъдещите поколения, Европейският съюз, като действа в съответствие с Договорите, защитава естествените основи на живота и животните чрез правото на Съюза, включително чрез изпълнителни и съдебни действия.

Изменение 156

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 191 – параграф 1 – тире 4

Текст в сила

Изменение

—  насърчаване, на международно равнище, на мерки за справяне с регионални или световни проблеми на околната среда, и по-специално борбата с изменението на климата.

—  насърчаване, на равнището на Съюза и на международно равнище, на мерки за справяне с регионални или световни проблеми на околната среда, и по-специално борбата с изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие и изпълняването на международните задължения на Съюза.

Изменение 157

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 191 – параграф 2 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Политиката на Съюза в областта на околната среда има за цел постигането на високо равнище на защита, като взема предвид различното състояние на регионите в рамките на Съюза. Тя се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа „замърсителят плаща“.

Политиката на Съюза в областта на околната среда има за цел постигането на високо равнище на защита, като взема предвид различното състояние на регионите в рамките на Съюза. Тя се основава на подхода „Едно здраве“ и на принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа „замърсителят плаща“.

Изменение 158

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 191 – параграф 3 – тире 2 a (ново)

Текст в сила

Изменение

 

—   риска от надхвърляне на възможностите на планетата, като се прилага принципът на предпазливост;

Изменение 159

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 191 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 191a

 

1.  В съответствие със своите международни задължения Съюзът полага усилия за ограничаване на покачването на температурата в световен мащаб и се придържа към целта за балансиране на емисиите и поглъщанията на парникови газове в целия Съюз с цел постигане на отрицателни емисии.

 

2.  В контекста на приемането на който и да е проект на мярка или законодателно предложение, включително бюджетни предложения, Комисията се стреми да приведе тези проекти на мерки и предложения в съответствие с целите, посочени в параграф 1. В случай на несъответствие Комисията посочва причините за това несъответствие като част от оценката на въздействието, придружаваща съответното предложение.

Изменение 160

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 192 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Чрез дерогация от процедурата за вземане на решение, предвидена в параграф 1 и без да се накърнява член 114, Съветът с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след като се консултира с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, приема:

заличава се

a)   разпоредби предимно от фискален характер;

 

б)   мерки, които се отнасят до:

 

—   градоустройството и устройството на територията;

 

—   количественото управление на водните ресурси или мерки, които се отнасят пряко или косвено до наличието на такива ресурси;

 

—   земеползването с изключение на управлението на отпадъците;

 

в)   мерки, които съществено влияят върху избора на държавите-членки между различни енергоизточници и общата структура на тяхното енергоснабдяване.

 

Съветът, като действа с единодушие, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, може да позволи прилагането на обикновената законодателна процедура в областите, посочени в първата алинея.

 

Изменение 161

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 192 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Програмите за действие от общ характер, които определят приоритетните цели, които трябва да бъдат постигнати, се приемат от Европейския парламент и Съвета, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите.

заличава се

Мерките, необходими за изпълнението на тези програми, се приемат съгласно условията, предвидени в параграф 1 или в параграф 2, в зависимост от случая.

 

Изменение 162

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 194 – параграф 1 – уводна част

Текст в сила

Изменение

1.  В рамките на установяването или функционирането на вътрешния пазар и предвид необходимостта от опазване и подобряване на околната среда, политиката на Съюза в областта на енергетиката има за цел, в дух на солидарност между държавите-членки:

1.  В рамките на установяването или функционирането на вътрешния пазар и предвид необходимостта от опазване и подобряване на околната среда, общата енергийна политика на Съюза има за цел, в дух на солидарност между държавите членки:

Изменение 163

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 194 – параграф 1 – буква б

Текст в сила

Изменение

б)  да обезпечи сигурността на енергийните доставки в Съюза;

б)  да обезпечи сигурността и финансовата достъпност на енергийните доставки за всички в Съюза;

Изменение 164

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 194 – параграф 1 – буква в

Текст в сила

Изменение

в)  да насърчава енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и разработването на нови и възобновяеми енергийни източници; както и

в)  да гарантира енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и разработването на нови и възобновяеми енергийни източници, с цел да се постигне енергийна система, основана на енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници; както и

Изменение 165

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 194 – параграф 1 – буква г

Текст в сила

Изменение

г)  да подпомага взаимната свързаност на енергийните мрежи.

г)  да гарантира взаимната свързаност на енергийните мрежи;

Изменение 166

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 194 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст в сила

Изменение

 

га)  да проектира цялостната енергийна система в съответствие с международните споразумения, с цел да се смекчат последиците от изменението на климата.

Изменение 167

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 194 – параграф 2 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

Те не засягат правото на дадена държава-членка да определя условията за използване на енергийните си ресурси, да избира между различни енергийни източници и да определя общата структура на енергийното си снабдяване, без да се засягат разпоредбите на член 192, параграф 2, буква в).

заличава се

Изменение 168

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 194 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Чрез дерогация от параграф 2 Съветът, като действа в съответствие със специална законодателна процедура, с единодушие и след консултация с Европейския парламент, установява посочените в параграф 2 мерки, когато те са предимно с фискален характер.

заличава се

Изменение 169

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 206

Текст в сила

Изменение

Като установява митнически съюз в съответствие с членове 28 – 32, Съюзът допринася, в съответствие с общия интерес, за хармоничното развитие на световната търговия, за постепенното премахване на ограниченията пред международния обмен и преките чуждестранни инвестиции, както и за намаляването на митническите и други бариери.

Като установява митнически съюз в съответствие с членове 28 – 32, Съюзът допринася, в съответствие с общия интерес, за хармоничното развитие на основана на правила, многостранна световна търговия, за постепенното премахване на ограниченията пред международния обмен и преките чуждестранни инвестиции, както и за намаляването на митническите и други бариери, като същевременно се насърчават, по-специално, демократичните ценности, доброто управление, правата на човека и устойчивостта в общата търговска политика.

Изменение 170

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 207 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Общата търговска политика се основава на единни принципи, по-специално по отношение на промените в тарифните ставки, сключването на тарифни и търговски споразумения в областта на търговията със стоки и услуги, и търговските аспекти на интелектуалната собственост, преките чуждестранни инвестиции, уеднаквяването на мерките за либерализиране, експортната политика, както и мерките за търговска защита, включително онези, които следва да се предприемат в случай на дъмпинг или субсидии. Общата търговска политика се провежда съгласно принципите и целите на външната дейност на Съюза.

1.  Общата търговска политика се основава на единни принципи, по-специално по отношение на промените в тарифните ставки, сключването на тарифни и търговски споразумения в областта на търговията със стоки и услуги, и търговските аспекти на интелектуалната собственост, чуждестранните инвестиции, включително защита на инвестициите, икономическа сигурност, уеднаквяването на мерките за либерализиране, експортната политика, както и мерките за търговска защита, включително онези, които следва да се предприемат в случай на дъмпинг или субсидии. Общата търговска политика се провежда съгласно принципите и целите на външната дейност на Съюза, както и на неговата цел за неутралност по отношение на климата.

Изменение 171

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 207 – параграф 3 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

Комисията представя препоръки на Съвета, който я упълномощава да започне необходимите преговори. Съветът и Комисията са длъжни да следят за съвместимостта на договорените споразумения с вътрешните политики и правила на Съюза.

Европейският парламент и Съветът, по препоръка на Комисията, упълномощават Комисията да започне необходимите преговори. Комисията е длъжна да следи за съвместимостта на договорените споразумения с вътрешните политики и правила на Съюза.

Изменение 172

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 207 – параграф 3 – алинея 3

Текст в сила

Изменение

Тези преговори се водят от Комисията в консултация със специален комитет, назначен от Съвета, който я подпомага в тази задача, и в рамките на указанията, които Съветът може да ѝ отправи. Комисията докладва редовно на специалния комитет, както и на Европейския парламент, относно хода на преговорите.

Тези преговори се водят от Комисията в консултация с компетентната комисия на Европейския парламент и със специален комитет, назначен от Съвета, който подпомага Комисията в тази задача, и в рамките на указанията, които Съветът може да ѝ отправи. Комисията докладва редовно на компетентната комисия на Европейския парламент и на специалния комитет, назначен от Съвета, относно хода на преговорите.

Изменение 173

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 207 – параграф 3 – алинея 3 a (нова)

Текст в сила

Изменение

 

Чрез дерогация от член 218, параграф 5 Европейският парламент и Съветът могат да приемат решение за разрешаване на временното прилагане на дадено споразумение преди влизането му в сила.

Изменение 174

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 207 – параграф 4 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Съветът действа с квалифицирано мнозинство относно договарянето и сключването на споразуменията, посочени в параграф 3.

Съветът действа с обикновено мнозинство относно договарянето и сключването на споразуменията, посочени в параграф 3.

Изменение 175

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 207 – параграф 4 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

По отношение на договарянето и сключването на споразумения в областта на търговията с услуги и търговските аспекти на интелектуалната собственост, както и по отношение на преките чуждестранни инвестиции, Съветът действа с единодушие, когато съответното споразумение съдържа разпоредби, за които се изисква единодушие за приемането на вътрешни правила.

По отношение на договарянето и сключването на споразумения в областта на търговията с услуги и търговските аспекти на интелектуалната собственост, както и по отношение на преките чуждестранни инвестиции, Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Изменение 176

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 207 – параграф 4 – алинея 3 – уводна част

Текст в сила

Изменение

Съветът действа с единодушие и относно договарянето и сключването на споразумения:

Съветът действа с квалифицирано мнозинство и относно договарянето и сключването на споразумения:

Изменение 177

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 207 – параграф 5 a (нов)

Текст в сила

Изменение

 

5а.  Създава се постоянен механизъм за наблюдение и проверка на преките чуждестранни инвестиции в Съюза. Този механизъм може да се използва за защита на европейския интерес.

Изменение 178

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 218 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Съветът разрешава започване на преговорите, приема указанията за водене на преговорите, разрешава подписването и сключва споразуменията.

2.  Съветът, след като е получил одобрение от Европейския парламент, разрешава започване на преговорите, приема указанията за водене на преговорите, разрешава подписването и сключва споразуменията.

Изменение 179

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 218 – параграф 2 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

2а.  Чрез дерогация от параграф 2, за споразумения, попадащи в обхвата на член 207, започването на преговори зависи от разрешението на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 180

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 218 – параграф 6 – алинея 2 – уводна част

Текст в сила

Изменение

С изключение на случаите, когато споразумението се отнася изключително до общата външна политика и политика на сигурност, Съветът приема решението за сключване на споразумението:

С изключение на случаите, когато споразумението се отнася изключително до общата външна политика и политика на сигурност, Съветът приема решението за сключване на споразумението, след като е получил одобрение от Европейския парламент.

Изменение 181

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 218 – параграф 6 – алинея 2 – буква а

Текст в сила

Изменение

a)  след одобрение от Европейския парламент в следните случаи:

заличава се

i)  споразумения за асоцииране;

 

ii)  споразумение за присъединяване на Съюза към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи;

 

iii)  споразумения за създаване на специфична институционална рамка чрез организиране на процедури за сътрудничество;

 

iv)  споразумения със значителни финансови последствия за Съюза;

 

v)  споразумения в области, за които се прилага или обикновената законодателна процедура, или специалната законодателна процедура, когато се изисква одобрение от Европейския парламент.

 

Европейският парламент и Съветът могат, в случай на спешност, да се споразумеят за срок за даване на одобрението.

 

Изменение 182

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 218 – параграф 6 – алинея 2 – буква б

Текст в сила

Изменение

б)  след консултация с Европейския парламент в останалите случаи. Европейският парламент представя становището си в срок, който Съветът може да определи в зависимост от спешността на въпроса. При липса на становище в определения срок Съветът може да действа.

заличава се

Изменение 183

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 218 – параграф 7

Текст в сила

Изменение

7.   Чрез дерогация от параграфи 5, 6 и 9, Съветът може, с решението за сключването на дадено споразумение, да упълномощи преговарящия да одобри измененията по споразумението от името на Съюза, когато това споразумение предвижда, че измененията трябва да бъдат приети съгласно опростена процедура или от създаден от споразумението орган. Съветът може да включи специфични условия при упълномощаването.

7.  Чрез дерогация от параграфи 5, 6 и 9, Европейският парламент и Съветът могат, с решението за сключването на дадено споразумение, да упълномощят преговарящия да одобри измененията по споразумението от името на Съюза, когато това споразумение предвижда, че измененията трябва да бъдат приети съгласно опростена процедура или от създаден от споразумението орган. Съветът може да включи специфични условия при упълномощаването.

Изменение 184

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 218 – параграф 9

Текст в сила

Изменение

9.  Съветът, по предложение на Комисията или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, приема решение за спиране на прилагането на дадено споразумение и установяване на позициите, които трябва да се заемат от името на Съюза в рамките на орган, създаден със споразумение, когато този орган има за задача да приема актове с правно действие, с изключение на актовете за допълнение или изменение на институционалната рамка на споразумението.

9.  Съветът, по предложение на Комисията или на секретаря на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и след като е получил одобрение от Европейския парламент, приема решение за спиране на прилагането на дадено споразумение и установяване на позициите, които трябва да се заемат от името на Съюза в рамките на орган, създаден със споразумение, когато този орган има за задача да приема актове с правно действие, с изключение на актовете за допълнение или изменение на институционалната рамка на споразумението.

 

(Изменението на думите „върховен представител на Съюза“ се прилага в целия текст. Приемането на настоящото изменение ще наложи съответни промени в целия текст.)

Изменение 185

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 218 – параграф 10

Текст в сила

Изменение

10.  Европейският парламент получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата.

10.  Европейският парламент получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата, включително започването на преговори и тяхното протичане, подписването и прилагането на споразуменията, както и спирането на изпълнението на задълженията, предвидени в тези споразумения.

Изменение 186

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 222 – параграф -1 (нов)

Текст в сила

Изменение

 

-1.  В случай на извънредна ситуация, засягаща Европейския съюз или една или повече държави членки, Европейският парламент и Съветът могат да предоставят на Комисията извънредни правомощия, включително такива, които да ѝ позволят да мобилизира всички необходими инструменти. За да бъде обявена извънредна ситуация, Европейският парламент действа с мнозинство от съставляващите го членове, а Съветът действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Европейския парламент или на Комисията.

 

Това решение, с което се обявява извънредна ситуация и се предоставят извънредни правомощия на Комисията, определя обхвата на правомощията, подробните правила за управление и периода, през който те се прилагат.

 

Европейският парламент или Съветът, като действат с обикновено мнозинство, могат да отменят решението по всяко време.

 

Съветът и Парламентът могат по всяко време да преразгледат или подновят решението в съответствие с процедурата, предвидена в първа алинея.

Изменение 187

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 223 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Европейският парламент изготвя предложение за установяване на необходимите разпоредби за избиране на неговите членове чрез всеобщо пряко избирателно право, съгласно уеднаквена процедура във всички държави-членки или в съответствие с принципите, общи за всички държави-членки.

1.  Европейският парламент изготвя предложение за регламент за установяване на необходимите разпоредби за избиране на неговите членове чрез всеобщо пряко избирателно право, съгласно уеднаквена процедура във всички държави членки или в съответствие с принципите, общи за всички държави членки. Съветът може да отхвърли това предложение с квалифицирано мнозинство в съответствие със специална законодателна процедура.

Съветът, като действа с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след одобрение от Европейския парламент, който се произнася с мнозинство от съставляващите го членове, установява необходимите разпоредби. Тези разпоредби влизат в сила, след като бъдат одобрени от държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания.

Европейският парламент, като се произнася с мнозинство от съставляващите го членове, в съответствие със специална законодателна процедура и след като е получил одобрение от Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство, установява необходимите разпоредби.

Изменение 188

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 223 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Европейският парламент, като действа чрез регламенти, по своя собствена инициатива в съответствие със специална законодателна процедура, след като поиска становището на Комисията и с одобрението на Съвета, приема правилата и общите условия за изпълнението на задълженията на неговите членове. Всички правила или условия във връзка с данъчното облагане на действащи или бивши членове изискват единодушно решение на Съвета.

2.  Европейският парламент, като действа чрез регламенти, по своя собствена инициатива в съответствие със специална законодателна процедура, след като поиска становището на Комисията и с одобрението на Съвета, приема правилата и общите условия за изпълнението на задълженията на неговите членове.

Изменение 189

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 225

Текст в сила

Изменение

Европейският парламент може по решение на мнозинството от съставляващите го членове, да поиска от Комисията да внесе подходящо предложение по въпроси, по които той намира, че за целите на прилагането на настоящия договор е необходим акт на Съюза. Ако Комисията не внесе предложение, тя съобщава причините за това на Европейския парламент.

Европейският парламент може, в съответствие с член 294 и с мнозинство от съставляващите го членове, да приема предложения по въпроси, за които се прилага обикновената законодателна процедура. Преди да направи това, той информира Комисията за своите намерения.

Изменение 190

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 226 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

При осъществяване на своите функции Европейският парламент може по искане на една четвърт от съставляващите го членове да създаде временна анкетна комисия, която да разследва, без да се засягат правомощията, предоставени от Договорите на други институции или органи, предполагаеми нарушения или лошо администриране при прилагането на правото на Съюза, освен в случаите, когато привежданите факти са предмет на разглеждане пред съд и делото е все още висящо.

При осъществяване на своите функции Европейският парламент, по искане на една трета от съставляващите го членове, създава временна анкетна комисия, която да разследва, без да се засягат правомощията, предоставени от Договорите на други институции или органи, предполагаеми нарушения или лошо администриране при прилагането на правото на Съюза, освен в случаите, когато привежданите факти са предмет на разглеждане пред съд и делото е все още висящо. Анкетната комисия може да призове всеки свидетел да участва в изслушване пред нея, ако това е необходимо, за да може тя да изпълнява задачите си.

Изменение 191

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 226 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

Редът и условията за упражняване на правото да се предприема разследване се определят от Европейския парламент, който действа чрез регламенти, по своя собствена инициатива, в съответствие със специална законодателна процедура, след одобрение от Съвета и Комисията.

Редът и условията за упражняване на правото да се предприема разследване се определят от Европейския парламент и от Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство, по предложение на Европейския парламент и след консултация с Комисията.

Изменение 192

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 234 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

Ако пред него е поставен въпросът за вот на недоверие относно дейността на Комисията, Европейският парламент провежда гласуване не по-рано от три дни след поставянето на този въпрос и то само чрез явно гласуване.

Ако пред него е поставен въпросът за колективен вот на недоверие относно дейността на изпълнителния орган или предложение за индивидуален вот на недоверие относно дейността на даден член на изпълнителния орган, Европейският парламент провежда гласуване не по-рано от три дни след поставянето на този въпрос и то само чрез явно гласуване.

 

(Изменението на думите „Комисията“ и „член на Комисията“ се прилага в целия текст. Приемането на настоящото изменение ще наложи съответни промени в целия текст.)

Изменение 193

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 234 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

Ако вотът на недоверие бъде приет с мнозинство от две трети от подадените гласове и с мнозинство от съставляващите Европейския парламент членове, членовете на Комисията трябва да подадат колективно оставка, а върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност трябва да се оттегли от функциите, които изпълнява в Комисията. Те остават на длъжност и продължават да изпълняват текущите задачи, докато бъдат заменени, съгласно член 17 от Договора за Европейския съюз. В този случай мандатът на членовете на Комисията, назначени да ги заменят, изтича на датата, на която би изтекъл мандатът на членовете на Комисията, които са били задължени да подадат колективно оставка.

Ако колективният вот на недоверие бъде приет с мнозинство от съставляващите Европейския парламент членове, членовете на изпълнителния орган трябва да подадат колективно оставка, а секретарят на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и секретарят на Съюза по въпросите на икономическото управление трябва да се оттеглят от функциите, които изпълняват в изпълнителния орган. Те остават на длъжност и продължават да изпълняват текущите задачи, докато бъдат заменени, съгласно член 17 от Договора за Европейския съюз. В този случай мандатът на членовете на изпълнителния орган, назначени да ги заменят, изтича на датата, на която би изтекъл мандатът на членовете на изпълнителния орган, които са били задължени да подадат колективно оставка.

Изменение 194

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 245 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

Членовете на Комисията не могат по време на своя мандат да упражняват друга платена или неплатена професионална дейност. Когато встъпват в длъжност, те тържествено се задължават да изпълняват както по време на своя мандат, така и след това, произтичащите от тяхната длъжност задължения, а именно да проявяват почтеност и въздържаност относно приемането, след края на мандата им, на определени постове или облаги. В случай на нарушаване на тези задължения Съдът, по искане на Съвета, който действа с обикновено мнозинство или на Комисията може, според обстоятелствата, или да освободи от длъжност, съгласно условията на член 247, или да лиши съответния член от право на пенсия или от други полагащи се облаги.

Членовете на Комисията не могат по време на своя мандат да упражняват друга платена или неплатена професионална дейност. Когато встъпват в длъжност, те тържествено се задължават да изпълняват както по време на своя мандат, така и след това, произтичащите от тяхната длъжност задължения, а именно да проявяват почтеност и въздържаност относно приемането, след края на мандата им, на определени постове или облаги. В случай на нарушаване на тези задължения Съдът, по искане на Европейския парламент, на Съвета, който действа с обикновено мнозинство, или на Комисията може, според обстоятелствата, или да освободи от длъжност, съгласно условията на член 247, или да лиши съответния член от право на пенсия или от други полагащи се облаги.

Изменение 195

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 246 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

Съветът, като действа с единодушие, по предложение на председателя на Комисията, може да реши, че не е необходимо да се попълва освободеното място, особено когато оставащият период от мандата на члена на Комисията е кратък.

Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, по предложение на председателя на изпълнителния орган, може да реши, че не е необходимо да се попълва освободеното място, особено когато оставащият период от мандата на члена на Комисията е кратък.

 

(Изменението на думите „председател на Комисията“ се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответни промени в целия текст.)

Изменение 196

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 247

Текст в сила

Изменение

Ако член на Комисията престане да изпълнява условията, необходими за упражняването на функциите си или ако е извършил сериозно нарушение, той може да бъде освободен от длъжност от Съда, по искане на Съвета, който действа с обикновено мнозинство или на Комисията.

Ако член на Комисията престане да изпълнява условията, необходими за упражняването на функциите си или ако е извършил сериозно нарушение, той може да бъде освободен от длъжност от Съда, по искане на Европейския парламент, Съвета, който действа с обикновено мнозинство, или на Комисията.

Изменение 197

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 258 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

Ако Комисията счита, че дадена държава-членка не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите, тя издава мотивирано становище по този въпрос, след като е дала възможност на съответната държава да изложи своите съображения.

Ако Комисията счита, че дадена държава членка не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите, тя издава мотивирано становище по този въпрос в срок от 12 месеца, след като е дала възможност на съответната държава да изложи своите съображения.

Изменение 198

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 258 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

Ако съответната държава не се съобрази с това становище в срока, определен от Комисията, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

Ако съответната държава не се съобрази със становището в този срок от 12 месеца, Комисията сезира Съда на Европейския съюз.

Изменение 199

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 259 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

Всяка от държавите-членки може да сезира Съда на Европейския съюз, ако счита, че друга държава-членка не е изпълнила някое от задълженията, произтичащо от Договорите.

Европейският парламент или държава члена може да сезира Съда на Европейския съюз, ако счита, че дадена държава членка не е изпълнила някое от задълженията, произтичащо от Договорите.

Изменение 200

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 259 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

Преди държава-членка да подаде иск срещу друга държава-членка относно твърдение за неизпълнение от страна на въпросната държава на задължение, произтичащо от Договорите, тя поставя въпроса пред Комисията.

Преди Европейският парламент или държава членка да подаде иск срещу дадена държава членка относно твърдение за неизпълнение от страна на въпросната държава на задължение, произтичащо от Договорите, тя поставя въпроса пред Комисията.

Изменение 201

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 259 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

Комисията издава мотивирано становище, след като на всяка от заинтересованите държави е предоставена възможност да изложи съответно съображенията относно собствените им позиции и тези срещу ответната страна, писмено и устно.

Комисията издава мотивирано становище, след като на всяка от заинтересованите държави и, ако е относимо, на Европейския парламент, е била предоставена възможност да изложат съответно съображенията относно собствените им позиции и тези срещу ответната страна, писмено и устно.

Изменение 202

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 260 – параграф 2 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Ако Комисията реши, че тази държава-членка не е предприела мерките за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз, тя може да сезира Съда на Европейския съюз, след като предостави възможност на тази държава да изложи своите съображения. Комисията посочва размера на еднократно платимата сума или периодичната имуществена санкция, която тази държава-членка трябва да заплати, и която според нея е съобразена с обстоятелствата.

Ако Комисията реши, че тази държава членка не е предприела мерките за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз, тя сезира Съда на Европейския съюз, не по-късно от 12 месеца след обявяването на съдебното решение, като предостави възможност на тази държава да изложи своите съображения. Комисията посочва размера на еднократно платимата сума или периодичната имуществена санкция, която тази държава членка трябва да заплати, и която според нея е съобразена с обстоятелствата.

Изменение 203

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 262

Текст в сила

Изменение

Без да се засягат останалите разпоредби на Договорите, Съветът, като действа с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент, може да приема разпоредби за предоставяне на компетентност по своя преценка на Съда на Европейския съюз по спорове относно прилагането на приетите актове на основата на Договорите, които пораждат европейски права на интелектуална собственост. Тези разпоредби влизат в сила, след като бъдат одобрени от държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания.

Без да се засягат останалите разпоредби на Договорите, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, в съответствие със специална законодателна процедура и след като е получил одобрение от Европейския парламент, може да приема разпоредби за предоставяне на компетентност по своя преценка на Съда на Европейския съюз по спорове относно прилагането на приетите актове на основата на Договорите, които пораждат европейски права на интелектуална собственост. Тези разпоредби влизат в сила, след като бъдат одобрени от държавите членки в съответствие с техните конституционни изисквания.

Изменение 204

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 263 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

За тази цел Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася по искове на държава-членка, на Европейския парламент, на Съвета или на Комисията, на основание некомпетентност, съществено процесуално нарушение, нарушаване на Договорите или на всякаква правна норма, свързана с тяхното изпълнение, или злоупотреба с власт.

За тази цел Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася по искове на държава членка, на Европейския парламент, на Съвета или на Комисията, на основание некомпетентност, съществено процесуално нарушение, нарушаване на Договорите или на всякаква правна норма, свързана с тяхното изпълнение, по-специално по отношение на принципа на субсидиарност, или злоупотреба с власт.

Изменение 205

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 263 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

Всяко физическо или юридическо лице може да заведе иск, съгласно условията, предвидени в първа и втора алинея, срещу решенията, които са адресирани до него или които го засягат пряко и лично, както и срещу подзаконови актове, които го засягат пряко и които не включват мерки за изпълнение.

Всяко физическо или юридическо лице може да заведе иск, съгласно условията, предвидени в първа и втора алинея, срещу решенията, които са адресирани до него или които го засягат пряко, както и срещу подзаконови актове, които го засягат пряко и които не включват мерки за изпълнение.

Изменение 206

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 275 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

Въпреки това, Съдът на Европейския съюз е компетентен да контролира спазването на член 40 от Договора за Европейския съюз и да се произнася по исковете, заведени при условията, предвидени в член 263, четвърта алинея от настоящия договор, относно контрола за законосъобразност на решенията, предвиждащи ограничителни мерки спрямо физически или юридически лица и приети от Съвета на основание глава 2 на дял V от Договора за Европейския съюз.

заличава се

Изменение 207

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 285 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

Тя се състои от по един гражданин на всяка държава-членка. Нейните членове изпълняват функциите си при пълна независимост, в общ интерес на Съюза.

Тя се състои от брой членове, съответстващ на две трети от броя на държавите членки, в т.ч. нейния председател. Нейните членове изпълняват функциите си при пълна независимост, в общ интерес на Съюза.

Изменение 208

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 285 – параграф 2 a (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Членовете на Сметната палата се избират измежду гражданите на държавите членки на основата на строго равноправна за държавите членки ротационна система, която отразява демографското и географското многообразие на всички държави – членки на Съюза. Тази система се установява с квалифицирано мнозинство от Европейския съвет в съответствие с член 244.

Изменение 209

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 286 – параграф 2 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Членовете на Сметната палата се назначават за срок от шест години. Съветът, след като се консултира с Европейския парламент, приема списъка на членовете съобразно направените от всяка държава-членка предложения. Мандатът на членовете на Сметната палата може да бъде подновяван.

Членовете на Сметната палата се назначават за срок от шест години. Съветът, след като е получил одобрение от Европейския парламент, приема списъка на членовете съобразно направените от всяка държава членка предложения. Мандатът на членовете на Сметната палата може да бъде подновяван.

Изменение 210

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 294 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Комисията внася предложение в Европейския парламент и в Съвета.

2.  Комисията внася предложение в Европейския парламент и в Съвета. Когато се прилага член 225, Европейският парламент представя предложението си на Съвета. Комисията се известява за това.

Изменение 211

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 294 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Европейският парламент приема позиция на първо четене и я предава на Съвета.

3.  Европейският парламент приема позиция на първо четене и я предава на Съвета. Когато се прилага член 225, предложението на Парламента се счита за позиция на Парламента на първо четене.

Изменение 212

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 294 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Ако Съветът одобри позицията на Европейския парламент, предложеният акт се приема с формулировката, която съответства на позицията на Европейския парламент.

4.  Ако Съветът одобри позицията на Европейския парламент или не е взел решение в рамките на една година, предложеният акт се приема с формулировката, която съответства на позицията на Европейския парламент.

Изменение 213

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 294 – параграф 7 – буква б

Текст в сила

Изменение

б)  отхвърли, с мнозинство от съставляващите го членове, позицията на Съвета на първо четене, предложеният акт се счита за неприет;

б)  отхвърли, с мнозинство от подадените гласове, позицията на Съвета на първо четене, предложеният акт се счита за неприет;

Изменение 214

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 294 – параграф 15 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Когато в случаите, предвидени в Договорите, спрямо законодателен акт се прилага обикновената законодателна процедура по инициатива на група държави-членки, по препоръка на Европейската централна банка или по искане на Съда, параграф 2, параграф 6, второ изречение и параграф 9 не се прилагат.

Когато в случаите, предвидени в Договорите, спрямо законодателен акт се прилага обикновената законодателна процедура по инициатива на група държави членки, по Европейска гражданска инициатива, по препоръка на Европейската централна банка или по искане на Съда, параграф 2, параграф 6, второ изречение и параграф 9 не се прилагат.

Изменение 215

Договор за функционирането на Европейския съюз

Част VI – дял I – глава 2 а (нова) – заглавие

Текст в сила

Изменение

 

ГЛАВА 2а

 

ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА СУБСИДИАРНОСТ И НА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

(Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност следва да бъде вмъкнат в част шеста, дял I, глава 2а от ДФЕС (нова). Тази нова глава включва членове 299а-299й (нов).)

Изменение 216

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 299 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 299a

 

Всяка институция следи постоянно за спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, определени в член 5 от Договора за Европейския съюз.

(Настоящото изменение възпроизвежда формулировката на член 1 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност.)

Изменение 217

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 299 б (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 299б

 

Преди да предложи законодателен акт, Комисията провежда широки консултации. Когато е уместно, тези консултации трябва да отчитат регионалното и местното измерение на предвижданите действия. В изключително спешни случаи Комисията не провежда такива консултации. В предложението си тя излага мотивите за своето решение.

(Настоящото изменение възпроизвежда формулировката на член 2 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност.)

Изменение 218

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 299 в (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 299в

 

За целите на настоящия протокол „проект на законодателен акт“ означава предложенията на Комисията, инициативите на група държави членки, инициативите на Европейския парламент, исканията на Съда, препоръките на Европейската централна банка и исканията на Европейската инвестиционна банка, които целят приемането на законодателен акт.

(Настоящото изменение възпроизвежда формулировката на член 3 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност.)

Изменение 219

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 299 г (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 299г

 

Комисията изпраща своите проекти на законодателни актове, както и изменените си проекти, на националните парламенти и регионалните парламенти със законодателни правомощия едновременно с изпращането им на законодателния орган на Съюза.

 

Европейският парламент изпраща проектите си на законодателни актове, както и изменените си проекти, на националните парламенти и регионалните парламенти със законодателни правомощия.

 

Съветът изпраща проектите на законодателни актове, инициирани от група държави членки, от Съда, от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка, както и изменените проекти, на националните парламенти и регионалните парламенти със законодателни правомощия.

 

Веднага след приемането им законодателните резолюции на Европейския парламент и позициите на Съвета се изпращат от тях на националните парламенти и регионалните парламенти със законодателни правомощия.

(Настоящото изменение се основава на формулировката на член 4 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност и я допълва.)

Изменение 220

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 299 д (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 299д

 

Проектите на законодателни актове се мотивират от гледна точка на принципите на субсидиарност и на пропорционалност.

 

Всеки проект на законодателен акт следва да съдържа подробно становище с описание на елементи, които позволяват да се оцени спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност. Това подробно становище следва да съдържа елементи, които позволяват да се оцени финансовият ефект на проекта, а когато става въпрос за директива, нейните последици от гледна точка на законодателните действия, които държавите членки трябва да предприемат, включително и последиците върху регионалното законодателство, когато е необходимо.

 

Основанията да се направи заключението, че определена цел на Съюза може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, се подкрепят с качествени, а когато това е възможно, и с количествени показатели. Проектите на законодателни актове отчитат необходимостта всяко финансово или административно задължение, възложено на Съюза, националните правителства, регионалните или местните власти, стопанските субекти и гражданите, да бъде възможно най-малко натоварващо и да бъде съобразено с поставената цел.

(Настоящото изменение възпроизвежда формулировката на член 5 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност.)

Изменение 221

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 299 e (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 299е

 

В срок от дванайсет седмици от датата на предаване на проект на европейски законодателен акт на официалните езици на Съюза, всеки национален парламент или всяка камара на национален парламент може да изпрати на председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е съобразен с принципа на субсидиарност. Всеки национален парламент или всяка камара на национален парламент включва в мотивираното си становище становището на регионалните парламенти със законодателни правомощия, когато могат да бъдат засегнати изключителни регионални правомощия. Комисията следва да отговори в срок от дванайсет седмици.

 

Ако проектът за законодателен акт е иницииран от група държави членки, председателят на Съвета изпраща становището до правителствата на тези държави членки.

 

Ако проектът на законодателен акт е иницииран от Съда, от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка, председателят на Съвета изпраща становището до съответната институция или орган.

 

Комисията следва да взема предвид мотивираните становища, получени от националните парламенти и от регионалните парламенти със законодателни правомощия, в годишните си доклади относно принципите на субсидиарност и пропорционалност. Комисията следва също така да предоставя на Съвета и на Парламента информация относно възраженията по време на законодателната процедура, когато националните парламенти представят значителен брой мотивирани становища по даден проект на законодателен акт.

(Настоящото изменение се основава на член 6 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност и го изменя и допълва.)

Изменение 222

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 299 ж (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 299ж

 

Всеки национален парламент или всяка камара на национален парламент може да поиска от Европейския парламент или от Комисията да внесе подходящо предложение по въпроси, по които намира, че за целите на прилагането на Договорите е необходим акт на Съюза.

 

Когато дадена институция получи искане в съответствие с първа алинея, но не представи предложение в срок от шест месеца, тази институция информира националния парламент, Комитета на регионите и ако е приложимо, Европейския парламент за причините, поради които не го прави.

(Настоящото изменение въвежда нов член в някогашния Протокол № 2.)

Изменение 223

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 299 з (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 299з

 

1.   Европейският парламент, Съветът и Комисията и, когато е уместно, групата държави членки, Съдът, Европейската централна банка или Европейската инвестиционна банка, ако проектът на законодателен акт е иницииран от тях, вземат предвид изпратените от националните парламенти или от камара на национален парламент мотивирани становища.

 

Всеки национален парламент разполага с два гласа, разпределени в зависимост от националната парламентарна система. В случай на двукамарна национална парламентарна система всяка от камарите разполага с един глас.

 

2.   Когато мотивираните становища относно незачитането на принципа на субсидиарност в проект за законодателен акт представляват най-малко една трета от общия брой на дадените на националните парламенти гласове в съответствие с параграф 1, втора алинея проектът трябва да бъде преразгледан. Този праг е една четвърт при проекти на законодателни актове, внесени на основание член 76 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

 

В резултат на това повторно разглеждане Комисията, или, когато е уместно, групата държави членки, Европейският парламент, Съдът, Европейската централна банка или Европейската инвестиционна банка, ако проектът за законодателен акт е иницииран от тях, могат да решат да продължат да поддържат този проект, да го изменят или да го оттеглят. Това решение трябва да бъде мотивирано.

 

3.   Освен това, когато в рамките на обикновената законодателна процедура мотивираните становища относно незачитането на принципа на субсидиарност в предложение на законодателен акт представляват най-малко обикновено мнозинство от дадените на националните парламенти гласове в съответствие с параграф 1, втора алинея предложението трябва да бъде преразгледано. В резултат на това преразглеждане Комисията може да реши да продължи да поддържа, да измени или да оттегли предложението.

 

В случай че реши да продължи да го поддържа, Комисията ще трябва да обоснове в мотивирано становище защо смята, че предложението е съобразено с принципа на субсидиарност. Това мотивирано становище, както и мотивираните становища на националните парламенти, трябва да бъдат предоставени на законодателния орган на Съюза, за да бъдат взети предвид в рамките на законодателната процедура:

 

a)  преди да приключи първото четене законодателят (Европейският парламент и Съветът) преценява дали законодателното предложение е съвместимо с принципа на субсидиарност, като взема по-специално под внимание приведените мотиви, които се споделят от мнозинството национални парламенти, както и мотивираното становище на Комисията;

 

б)  ако, в резултат на мнозинство от 55 % от членовете на Съвета или на мнозинство от действителните гласове в Европейския парламент, законодателят е на мнение, че предложението не е съвместимо с принципа на субсидиарност, разглеждането на законодателното предложение се прекратява.

(Настоящото изменение възпроизвежда формулировката на член 7 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност.)

Изменение 224

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 299 и (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 299и

 

Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася по искове за неспазване на принципа на субсидиарност в законодателен акт, образувани по реда и условията на член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз от държава членка или предадени от нея, съгласно правния ѝ ред, от името на нейния национален парламент или на негова камара.

 

В съответствие с реда и условията, предвидени в посочения член, Комитетът на регионите също може да завежда такива искове срещу законодателни актове, за чието приемане Договорът за функционирането на Европейския съюз предвижда консултация с него.

(Настоящото изменение възпроизвежда формулировката на член 8 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност.)

Изменение 225

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 299 й (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 299й

 

Комисията представя всяка година на Европейския съвет, на Европейския парламент, на Съвета, на националните парламенти и на регионалните парламенти със законодателни правомощия доклад за прилагането на член 5 от Договора за Европейския съюз. Този годишен доклад се изпраща на Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите.

(Настоящото изменение се основава на формулировката на член 9 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност и я допълва.)

Изменение 226

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 311 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Съветът, като действа чрез регламенти, в съответствие със специална законодателна процедура, определя мерките за прилагане на системата на собствените ресурси на Съюза, доколкото това е предвидено от решението, прието въз основа на трета алинея. Съветът действа след одобрение от Европейския парламент.

4.   Европейският парламент и Светът, последният действащ със засилено квалифицирано мнозинство, в съответствие със специална законодателна процедура, съвместно определят мерките за прилагане на системата на собствените ресурси на Съюза, доколкото това е предвидено от решението, прието въз основа на трета алинея.

Изменение 227

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 312 – параграф 1 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

Тя се установява за срок от поне пет години.

Тя се установява за срок от пет до седем години.

Изменение 228

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 312 – параграф 2 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Съветът, като действа в съответствие със специална законодателна процедура, приема регламент за определяне на многогодишната финансова рамка. Той действа с единодушие след одобрение от Европейския парламент, който се произнася с мнозинството от съставляващите го членове.

Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, приема регламент за определяне на многогодишната финансова рамка.

Изменение 229

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 312 – параграф 2 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

Европейският съвет може с единодушие да приеме решение, с което на Съвета се разрешава да действа с квалифицирано мнозинство при приемането на регламента, посочен в първата алинея.

заличава се

Изменение 230

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 319 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.   Европейският парламент, по препоръка на Съвета, освобождава от отговорност Комисията за изпълнението на бюджета. За тази цел той, след Съвета, преглежда отчетите, финансовия отчет и доклада за оценка, посочени в член 318, годишния доклад на Сметната палата, заедно с отговорите на одитираните институции на констатациите и оценките на Сметната палата, декларацията за достоверност, посочена в член 287, параграф 1, втора алинея, както и други отнасящи се до бюджета специални доклади на Сметната палата.

1.   Европейският парламент, по препоръка на Съвета, освобождава от отговорност Комисията за изпълнението на бюджета. Той освобождава от отговорност и останалите институции, органи, служби и агенции във връзка с изпълнението на техните раздели от бюджета или техните бюджети по целесъобразност и в съответствие с условията, които се определят съгласно член 322. За тази цел той, след Съвета, преглежда отчетите, финансовия отчет и доклада за оценка, посочени в член 318, годишния доклад на Сметната палата, заедно с отговорите на одитираните институции на констатациите и оценките на Сметната палата, декларацията за достоверност, посочена в член 287, параграф 1, втора алинея, както и други отнасящи се до бюджета специални доклади на Сметната палата.

Изменение 231

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 329 – параграф 2 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

Разрешението да се пристъпи към засилено сътрудничество се дава с решение на Съвета, който действа с единодушие.

Разрешението да се пристъпи към засилено сътрудничество се дава с решение на Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство, с изключение на решенията относно мисии или операции с изпълнителен мандат, посочени в член 42, параграф 4а, втора алинея от Договора за Европейски съюз.

Изменение 232

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 330 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

Единодушието се формира само от гласовете на представителите на участващите държави-членки.

заличава се

Изменение 233

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 330 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

Квалифицираното мнозинство се определя в съответствие с член 238, параграф 3.

заличава се

Изменение 234

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 333

Текст в сила

Изменение

Член 333

заличава се

1.  Когато дадена разпоредба от Договорите, която би могла да се приложи в рамките на засилено сътрудничество, предвижда Съветът да действа с единодушие, Съветът, като действа с единодушие, при реда и условията, предвидени в член 330, може да приеме решение, което предвижда той да действа с квалифицирано мнозинство.

 

2.  Когато дадена разпоредба от Договорите, която би могла да се приложи в рамките на засилено сътрудничество, предвижда Съветът да приеме актове в съответствие със специална законодателна процедура, Съветът, като действа с единодушие и при реда и условията, предвидени в член 330, може да реши да се произнесе в съответствие с обикновената законодателна процедура. Съветът действа след консултация с Европейския парламент.

 

3.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат за решенията, които имат отражение във военната област или в областта на отбраната.

 

Изменение 235

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 342

Текст в сила

Изменение

Правилата относно езиковия режим на институциите на Съюза се определят от Съвета с единодушие чрез регламенти, без да се засягат разпоредбите на статута на Съда на Европейския съюз.

Правилата относно езиковия режим на институциите на Съюза се определят от Съвета с единодушие чрез регламенти, без да се засягат разпоредбите на статута на Съда на Европейския съюз, след като е получено одобрението на Европейския парламент.

Изменение 236

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 346 – параграф 1 – буква б

Текст в сила

Изменение

б)  всяка държава-членка може да предприеме такива мерки, каквито счита за необходими за закрила на основните интереси на своята сигурност, свързани с производството или търговията с оръжие, муниции и военни материали; тези мерки не могат да влияят неблагоприятно на условията за конкуренция във вътрешния пазар относно стоките, които не са предназначени за строго военни цели.

б)  всяка държава членка уведомява Комисията за мерки, които счита за необходими за закрила на основните интереси на своята сигурност, свързани с производството или търговията с оръжие, муниции и военни материали; тези мерки не могат да влияят неблагоприятно на условията за конкуренция във вътрешния пазар относно стоките, които не са предназначени за строго военни цели.

Изменение 237

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 346 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Съветът, с единодушие по предложение на Комисията може да внася изменения в приетия от него на 15 април 1958 г. списък на продуктите, спрямо които се прилагат разпоредбите на параграф 1, буква б).

2.  Европейският парламент и Съветът могат, като се произнасят в съответствие с обикновената законодателна процедура по предложение на Комисията, да внасят изменения в приетия от Съвета на 15 април 1958 г. списък на продуктите, спрямо които се прилагат разпоредбите на параграф 1, буква б).

Изменение 238

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 352 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Ако действие на Съюза изглежда необходимо в рамките на определените от Договорите политики с оглед постигането на посочена в Договорите цел, без последните да предвиждат необходимите за това правомощия, Съветът, като действа с единодушие по предложение на Комисията и след одобрение от Европейския парламент, приема необходимите разпоредби. Когато тези разпоредби се приемат от Съвета в съответствие със специална законодателна процедура, той действа също с единодушие, по предложение на Комисията и след одобрение от Европейския парламент.

1.  Ако действие на Съюза изглежда необходимо в рамките на определените от Договорите политики с оглед постигането на посочена в Договорите цел, без последните да предвиждат необходимите за това правомощия, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията и след одобрение от Европейския парламент, приема необходимите разпоредби. Когато тези разпоредби се приемат от Съвета в съответствие със специална законодателна процедура, той действа също с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията и след одобрение от Европейския парламент.

Изменение 239

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 352 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Настоящият член не може да служи като основа за постигане на цел, отнасяща се до общата външна политика и политика на сигурност, и всеки акт, приет в съответствие с настоящия член спазва ограниченията, определени в член 40, втора алинея от Договора за Европейския съюз.

заличава се

Изменение 240

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 354 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

За целите на член 7 от Договора за Европейския съюз относно спирането на определени права, произтичащи от членството в Съюза, членът на Европейския съвет или на Съвета, представляващ тази държава-членка, не участва в гласуването и тази държава-членка не се взема предвид при изчислението на едната трета или четирите пети от държавите-членки, предвидено в параграфи 1 и 2 от посочения член. Въздържането от гласуване на присъстващите или представените членове не представлява пречка за приемането на решенията, посочени в параграф 2 от посочения член.

За целите на член 7 от Договора за Европейския съюз относно спирането на определени права, произтичащи от членството в Съюза, членът на Европейския съвет или на Съвета, представляващ тази държава членка, не участва в гласуването и тази държава членка не се взема предвид при изчислението на едната трета държавите членки или квалифицираното мнозинство, предвидено в параграфи 1 и 2 от посочения член. Въздържането от гласуване на присъстващите или представените членове не представлява пречка за приемането на решенията, посочени в параграф 2 от посочения член.

Изменение 241

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 354 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

За приемане на решенията, посочени в член 7, параграфи 3 и 4 от Договора за Европейския съюз, квалифицираното мнозинство се определя съгласно член 238, параграф 3, буква б) от настоящия договор.

За приемане на решенията, посочени в член 7, параграфи 1–4 от Договора за Европейския съюз, квалифицираното мнозинство се определя съгласно член 16, параграф 4а от Договора за Европейския съюз.

Изменение 242

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 355 – параграф 2 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

Договорите не се прилагат по отношение на онези отвъдморски страни и територии, поддържащи специални отношения с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, които не са споменати в предходния списък.

заличава се

Изменение 243

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 355 – параграф 5 – буква б

Текст в сила

Изменение

б)  Договорите не се прилагат към зоните на суверенните бази на Обединеното кралство на Акротири и Декелия в Кипър освен в степента, която е необходима за осигуряването на изпълнението на ангажиментите, предвидени в протокола за зоните на суверенните бази на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Кипър, приложен към акта относно условията на присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз и в съответствие с условията на посочения протокол;

заличава се

Изменение 244

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 355 – параграф 5 – буква в

Текст в сила

Изменение

в)  Договорите се прилагат по отношение на англо-нормандските острови и по отношение на остров Ман само дотолкова, доколкото е необходимо, за да се гарантира прилагането на договореностите, приети за тези острови в Договора относно присъединяването на нови държави-членки към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия, подписан на 22 януари 1972 г.

заличава се

Изменение 245

Харта на основните права на Европейския съюз

Член 3

Текст в сила

Изменение

Член 3

Член 3

Право на неприкосновеност на личността

Право на неприкосновеност на личността и на телесна автономност

1.  Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.

1.  Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.

2.   В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:

2.   В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:

a)   свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред;

a)   свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред;

б)   забраната на евгеничните практики, по-специално на тези, които имат за цел селекцията на хора;

б)   забраната на евгеничните практики, по-специално на тези, които имат за цел селекцията на хора;

в)   забраната за превръщане на човешкото тяло и неговите части в източник на печалба.

в)   забраната за превръщане на човешкото тяло и неговите части в източник на печалба.

г)   забраната на репродуктивното клониране на човешки същества;

г)   забраната на репродуктивното клониране на човешки същества;

 

2а.  Всеки има право на телесна автономност, на свободен, информиран, пълен и всеобщ достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права, както и на всички свързани здравни услуги без дискриминация, включително достъп до безопасен и законен аборт.

Последно осъвременяване: 15 февруари 2024 г.Правна информация - Политика за поверителност