Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2051(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0337/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0337/2023

Συζήτηση :

PV 21/11/2023 - 13
CRE 21/11/2023 - 13

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2023 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0427

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 447kWORD 168k
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 - Στρασβούργο
Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση των Συνθηκών
P9_TA(2023)0427A9-0337/2023
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2023 σχετικά με σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση των Συνθηκών (2022/2051(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Μανιφέστο του Bεντοτένε(1),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη Schuman της 9ης Μαΐου 1950(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2022 σχετικά με το αίτημα για σύγκληση Συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46, το άρθρο 54 και το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A9-0337/2023),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα έκδοση των Συνθηκών τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009 και έκτοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιμετωπίσει πρωτοφανείς προκλήσεις και πολλαπλές κρίσεις, ιδίως τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση των Συνθηκών είναι απαραίτητη, και δη όχι ως αυτοσκοπός αλλά προς το συμφέρον όλων των πολιτών της Ένωσης, καθώς αυτές οι αναθεωρήσεις αποσκοπούν στην αναμόρφωση της Ένωσης κατά τρόπο που θα ενισχύσει την ικανότητά της να ενεργεί, καθώς και τη δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση των Συνθηκών θα πρέπει να επιτρέψει στην Ένωση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις γεωπολιτικές προκλήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης, και ειδικότερα η διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως του Συμβουλίου, είναι ελάχιστα επαρκές για μια Ένωση 27 κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική μελλοντικών διευρύνσεων καθιστά αναπόφευκτη τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Μαΐου 2022 η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ολοκλήρωσε τις εργασίες της και παρουσίασε τα συμπεράσματά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα αυτά περιλαμβάνουν 49 προτάσεις και 326 μέτρα, πολλά από τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν μόνο εάν υπάρξουν αλλαγές στις Συνθήκες·

1.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αναθεώρηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)· καλεί το Συμβούλιο να υποβάλει αμέσως και χωρίς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν ψήφισμα και παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συγκαλέσει Συνέλευση σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2 έως 5 ΣΕΕ το συντομότερο δυνατόν·

2.  σημειώνει ότι αρκετές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκονται σε διάφορα στάδια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία στις 23 Ιουνίου 2022·

Θεσμικές μεταρρυθμίσεις

3.  τονίζει τη σημασία της μεταρρύθμισης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ένωση, ώστε να αντικατοπτρίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια ένα σύστημα με δύο σώματα μέσω της περαιτέρω ενδυνάμωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4.  ζητά να ενισχυθεί η ικανότητα δράσης της Ένωσης με τη σημαντική αύξηση του αριθμού των τομέων στους οποίους οι δράσεις αποφασίζονται με ειδική πλειοψηφία και μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

5.  ζητά να αποκτήσει το Κοινοβούλιο το δικαίωμα πρωτοβουλίας για τη νομοθεσία, ιδίως το δικαίωμα θέσπισης, τροποποίησης ή κατάργησης του δικαίου της Ένωσης, και να καταστεί συννομοθέτης για την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

6.  ζητά την αντιστροφή των ρόλων του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στον διορισμό και την επιβεβαίωση του διορισμού του Προέδρου της Επιτροπής, ώστε να αντικατοπτρίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών· προτείνει να δοθεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής η δυνατότητα να επιλέγει τα μέλη της με βάση τις πολιτικές προτιμήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα γεωγραφική και δημογραφική ισορροπία· ζητά τη μετονομασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία·

7.  προτείνει να καθοριστεί το μέγεθος του εκτελεστικού οργάνου σε 15 μέλη κατ’ ανώτατο όριο, τα οποία να επιλέγονται μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών βάσει ενός συστήματος αυστηρά ισότιμης εναλλαγής, όπως προβλέπεται ήδη στις ισχύουσες Συνθήκες, ενώ οι αναπληρωτές γραμματείς να διορίζονται μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών που δεν εκπροσωπούνται στο Σώμα των Επιτρόπων·

8.  προτείνει να αυξηθεί η διαφάνεια του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτώντας από αυτό να δημοσιεύει τις θέσεις του που αποτελούν μέρος της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και να οργανώσει δημόσια συζήτηση σχετικά με τις θέσεις του Συμβουλίου· προτείνει τη δημιουργία νομικής βάσης που θα εξουσιοδοτεί τους συννομοθέτες να ενισχύσουν τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

9.  καλεί τη Συνέλευση να συζητήσει, εκτός από τις προτάσεις που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα και αποτυπώνονται στο παράρτημα του παρόντος, την κατανομή των θεμάτων μεταξύ της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δυσκολία αναθεώρησης του δικαίου της Ένωσης· ζητά από τη Συνέλευση να εξετάσει σε ποιους τομείς πολιτικής οι δομές της Ένωσης θα μπορούσαν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της Ένωσης·

10.  προτείνει η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταστεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου με την επιφύλαξη της έγκρισης του Συμβουλίου·

11.  προτείνει να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην προετοιμασία τυχόν πρωτοβουλιών στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της πολιτικής απασχόλησης και της οικονομικής πολιτικής·

12.  ζητά την ενίσχυση των μέσων για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας·

Αρμοδιότητες

13.  προτείνει να θεσπιστεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, καθώς και για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή·

14.  προτείνει τη θέσπιση κοινών αρμοδιοτήτων σε θέματα δημόσιας υγείας και προστασίας και βελτίωσης της ανθρώπινης υγείας, ιδίως των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, της πολιτικής προστασίας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης, ιδίως όταν πρόκειται για διακρατικά ζητήματα όπως η αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, των βαθμών, των ικανοτήτων και των προσόντων·

15.  προτείνει την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινών αρμοδιοτήτων της Ένωσης στους τομείς της ενέργειας, των εξωτερικών υποθέσεων, της εξωτερικής ασφάλειας και άμυνας, της πολιτικής εξωτερικών συνόρων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, καθώς και των διασυνοριακών υποδομών·

Επικουρικότητα

16.  προτείνει να ενισχυθεί ο έλεγχος της επικουρικότητας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητά να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των περιφερειακών κοινοβουλίων με νομοθετικές εξουσίες στις αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα νομοθετικά σχέδια των εθνικών κοινοβουλίων· προτείνει να παραταθεί η προθεσμία για τις διαδικασίες της «κίτρινης κάρτας» σε 12 εβδομάδες·

17.  προτείνει τη θέσπιση ενός «μηχανισμού πράσινης κάρτας» για τις νομοθετικές προτάσεις των εθνικών ή περιφερειακών κοινοβουλίων με νομοθετικές εξουσίες, προκειμένου το δίκαιο της Ένωσης να ανταποκρίνεται καλύτερα στις τοπικές ανάγκες·

Κράτος δικαίου

18.  προτείνει να ενισχυθεί και να μεταρρυθμιστεί η διαδικασία του άρθρου 7 ΣΕΕ όσον αφορά την προστασία του κράτους δικαίου, τερματίζοντας την ομοφωνία, καθιερώνοντας σαφή προθεσμία, και καθιστώντας το Δικαστήριο διαιτητή των παραβιάσεων·

19.  προτείνει να προβλεφθεί αρμοδιότητα για τις διοργανικές διαφορές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  προτείνει μια προληπτική επανεξέταση των κανόνων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («αφηρημένη αναθεώρηση των κανόνων»), σχεδιασμένη ως δικαίωμα μειοψηφίας στο Κοινοβούλιο· προτείνει, επιπλέον, να εξουσιοδοτηθεί το Κοινοβούλιο να παραπέμπει υποθέσεις μη συμμόρφωσης με τις Συνθήκες ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλειας και άμυνας

21.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία οι αποφάσεις σχετικά με τις κυρώσεις, τα ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας διεύρυνσης και άλλες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις προβλέπουν εξαίρεση από την αρχή αυτή για αποφάσεις έγκρισης στρατιωτικών αποστολών ή επιχειρήσεων με εκτελεστική εντολή·

22.  ζητά τη δημιουργία αμυντικής ένωσης που θα περιλαμβάνει στρατιωτικές μονάδες, μόνιμη ικανότητα ταχείας ανάπτυξης, υπό την επιχειρησιακή διοίκηση της Ένωσης· προτείνει οι κοινές προμήθειες και η ανάπτυξη εξοπλισμών να χρηματοδοτούνται από την Ένωση μέσω ειδικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συναπόφασης και ελέγχου και προτείνει να προσαρμοστούν αναλόγως οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας· σημειώνει ότι οι ρήτρες σχετικά με τις εθνικές παραδόσεις ουδετερότητας και τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δεν θα επηρεαστούν από αυτές τις αλλαγές·

23.  προτείνει να εξετάσει η Συνέλευση τρόπους για να αποτραπεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού από τους φορολογικούς παραδείσους στην ενιαία αγορά·

Ενιαία αγορά, οικονομία και προϋπολογισμός

24.  ζητά να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη επενδύουν στην επίτευξη των ευρωπαϊκών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων ασφάλειας· προτείνει τη διαγραφή του άρθρου 122 ΣΛΕΕ και την αντικατάστασή του από αναδιατυπωμένη ρήτρα έκτακτης ανάγκης που προβλέπει πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο στο άρθρο 222 ΣΛΕΕ·

25.  επιμένει ότι οι τέσσερις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς πρέπει να εφαρμόζονται ισότιμα από όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

Κοινωνικές πολιτικές και αγορά εργασίας

26.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ένα πρωτόκολλο κοινωνικής προόδου που θα προσαρτηθεί στις Συνθήκες·

Εκπαίδευση

27.  καλεί την Ένωση να αναπτύξει κοινούς στόχους και πρότυπα για μια εκπαίδευση που θα προωθεί τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου, καθώς και τον ψηφιακό και οικονομικό γραμματισμό· καλεί περαιτέρω την Ένωση να προωθήσει τη συνεργασία και τη συνοχή μεταξύ των συστημάτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τις πολιτιστικές παραδόσεις και την περιφερειακή πολυμορφία·

28.  καλεί την Ένωση να αναπτύξει κοινά πρότυπα επαγγελματικής κατάρτισης για την αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων· προτείνει να επιδιώξει η Ένωση να προστατεύσει και να προωθήσει την πρόσβαση σε δωρεάν και καθολική σχολική εκπαίδευση, θεσμική και ατομική ακαδημαϊκή ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Εμπόριο και επενδύσεις

29.  προτείνει η προώθηση των δημοκρατικών αξιών, της χρηστής διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιωσιμότητας, καθώς και οι ξένες επενδύσεις, η προστασία των επενδύσεων και η οικονομική ασφάλεια να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της κοινής εμπορικής πολιτικής· προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής, να αρχίσουν εμπορικές διαπραγματεύσεις· προτείνει τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων·

Απαγόρευση διακρίσεων

30.  προτείνει την επέκταση της προστασίας κατά των διακρίσεων στο φύλο, την κοινωνική προέλευση, τη γλώσσα, τις πολιτικές πεποιθήσεις και την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας και την εισαγωγή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας για τη νομοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων· προτείνει να αντικατασταθεί η φράση «ισότητα ανδρών και γυναικών» από τη φράση «ισότητα των φύλων» σε όλες τις Συνθήκες· υπογραμμίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα διοικητικά και συμβουλευτικά όργανά τους πρέπει να συγκροτούνται χωρίς διακρίσεις και να αντικατοπτρίζουν την ισότητα των φύλων και την πολυμορφία της κοινωνίας·

31.  ζητά πρόσθετη προστασία για τις εθνικές μειονότητες και τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στην Ένωση να συμπεριληφθούν στις Συνθήκες·

Κλίμα και περιβάλλον

32.  προτείνει η μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας να συμπεριληφθούν ως στόχοι της Ένωσης· προτείνει να προστεθεί η προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ένωσης· προτείνει να συμπεριληφθεί η βιωσιμότητα στις διατάξεις της Συνθήκης για την αλιεία· καλεί την Ένωση να προστατεύσει τα φυσικά θεμέλια της ζωής και των ζώων, σύμφωνα με την προσέγγιση «Μία υγεία», καθώς και να λάβει υπόψη τον κίνδυνο υπέρβασης των ορίων του πλανήτη· ζητά να ενσωματωθούν στις Συνθήκες οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη·

Ενεργειακή πολιτική

33.  ζητά τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ενεργειακής ένωσης· προτείνει το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης να είναι οικονομικά προσιτό και να βασίζεται στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να συμμορφώνεται με τις διεθνείς συμφωνίες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

Χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας

34.  προτείνει να ανατεθούν στην Ευρωπόλ πρόσθετες αρμοδιότητες που θα υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο· προτείνει να προστεθούν η έμφυλη βία και το περιβαλλοντικό έγκλημα ως τομείς εγκληματικότητας που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ (ενωσιακά εγκλήματα)· ζητά η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διέπεται από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

Μετανάστευση

35.  ζητά κοινά πρότυπα για τις θεωρήσεις μακράς διάρκειας και τις άδειες διαμονής, ώστε να αποτρέπεται η πώληση και η κατάχρηση ιθαγένειας και διαμονής·

36.  προτείνει να ενισχυθεί η κοινή μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης με τη λήψη κατάλληλων και αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης, διασφάλισης και αποτελεσματικού ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και προκειμένου η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης να λαμβάνει υπόψη την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα των κρατών μελών, την ικανότητα ανταπόκρισης στις εργασιακές απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών·

Υγεία

37.  προτείνει να ορίσει η Ένωση κοινούς δείκτες για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης· προτείνει να λάβει η Ένωση μέτρα για την έγκαιρη κοινοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, ιδίως σε περίπτωση πανδημιών, χωρίς να εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να εγκρίνουν ενισχυμένα προστατευτικά μέτρα όταν αυτά είναι απαραίτητα·

38.  καλεί την Ένωση να λάβει μέτρα για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της πρόσβασης σε κοινά διαγνωστικά μέσα, πληροφορίες και περίθαλψη σχετικά με μεταδοτικές και μη μεταδοτικές νόσους, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων νόσων·

Επιστήμη και Τεχνολογία

39.  καλεί την Ένωση να σεβαστεί και να προωθήσει την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθερία διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας·

40.  προτείνει να καταρτίσει η Ένωση μια κοινή διαστημική στρατηγική και να εργαστεί προς ένα κοινό πλαίσιο για τις διαστημικές δραστηριότητες·

Τελικές διατάξεις

41.  επαναλαμβάνει ότι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της κοινωνίας των πολιτών και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών θα πρέπει να προσκληθούν ως παρατηρητές στη Συνέλευση·

42.  ζητεί να συζητηθεί κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης όλο το σχέδιο για την τροποποίηση των Συνθηκών, όπως επισυνάπτεται·

43.  εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο για την αναθεώρηση των Συνθηκών και το υποβάλλει στο Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 ΣΕΕ·

44.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και το συνημμένο σχέδιο για την αναθεώρηση των Συνθηκών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Tο Μανιφέστο του Bεντοτένε (Ιούνιος 1941)
(2) Η Διακήρυξη Schuman (Παρίσι, 9 Μαΐου 1950)
(3) ΕΕ C 493 της 27.12.2022, σ. 130.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Τροπολογία 1

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Προοίμιο

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

Τροπολογία 2

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας στην οποία επικρατούν ο πλουραλισμός, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 3

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Η Ένωση παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη μετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

2.  Η Ένωση παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κοινές πολιτικές εξωτερικών συνόρων και κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη μετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Τροπολογία 4

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά. Εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Προάγει την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.

Η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά. Εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, που στοχεύει στην πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες. Προάγει την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.

Τροπολογία 5

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα των φύλων, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Τροπολογία 6

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Ένωση σέβεται και προωθεί τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τροπολογία 7

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Η Ένωση εγκαθιδρύει οικονομική και νομισματική ένωση, της οποίας το νόμισμα είναι το ευρώ.

4.  Το νόμισμα της Ένωσης είναι το ευρώ.

Τροπολογία 8

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

5α.  Η Ένωση προστατεύει και προωθεί την πρόσβαση σε δωρεάν και καθολική σχολική εκπαίδευση, θεσμική και ατομική ακαδημαϊκή ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 9

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Συμβούλιο δύναται, βάσει αιτιολογημένης προτάσεως του ενός τρίτου των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών του και κατόπιν της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να διαπιστώσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών του άρθρου 2. Το Συμβούλιο, προτού προβεί στη διαπίστωση αυτή, ακούει το εν λόγω κράτος μέλος και δύναται, αποφασίζοντας με την ίδια διαδικασία, να του απευθύνει συστάσεις.

Το Συμβούλιο, βάσει αιτιολογημένης προτάσεως του ενός τρίτου των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία και κατόπιν της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαπιστώνει, εντός έξι μηνών από τη λήψη της πρότασης, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών του άρθρου 2. Το Συμβούλιο, προτού προβεί στη διαπίστωση αυτή, ακούει το εν λόγω κράτος μέλος και δύναται, αποφασίζοντας με την ίδια διαδικασία, να του απευθύνει συστάσεις.

Τροπολογία 10

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση του ενός τρίτου των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύναται να διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών του άρθρου 2, αφού καλέσει το εν λόγω κράτος μέλος να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

2.  Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, εντός έξι μηνών από τη λήψη της πρότασης του ενός τρίτου των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενεργεί βάσει απόφασης της πλειοψηφίας των μελών που το απαρτίζουν, ή της Επιτροπής, μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο σχετικά με την ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Τροπολογία 11

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Το Δικαστήριο αποφαίνεται επί της αιτήσεως αφού καλέσει το οικείο κράτος μέλος να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

Τροπολογία 12

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Εφόσον γίνει η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 διαπίστωση, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία, την αναστολή ορισμένων δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από την εφαρμογή των Συνθηκών ως προς το εν λόγω κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του αντιπροσώπου της κυβέρνησης αυτού του κράτους μέλους στο Συμβούλιο. Ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τις πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας αναστολής στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

Εφόσον γίνει η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 διαπίστωση, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, αποφασίζει εντός έξι μηνών τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την αναστολή αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή την αναστολή ορισμένων δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από την εφαρμογή των Συνθηκών ως προς το εν λόγω κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του αντιπροσώπου της κυβέρνησης αυτού του κράτους μέλους στο Συμβούλιο και του δικαιώματος του εν λόγω κράτους μέλους να ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου. Ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τις πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας αναστολής στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

Τροπολογία 13

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 10 — παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες.

3.  Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Η Ένωση μεριμνά ώστε να υπάρχουν μέσα που επιτρέπουν στους πολίτες να ασκούν το δικαίωμα αυτό.

Τροπολογία 14

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

3α.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες.

Τροπολογία 15

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης.

4.  Τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να προωθούν, να στηρίζουν και να χρηματοδοτούν δραστηριότητες για τους σκοπούς αυτούς.

Τροπολογία 16

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

4α.  Ζητείται η γνώμη των κοινωνικών εταίρων κατά την προετοιμασία πρωτοβουλιών στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της πολιτικής απασχόλησης και της οικονομικής πολιτικής.

Τροπολογία 17

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών, μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών.

Πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών, μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης.

Τροπολογία 18

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να προτείνουν νομική πράξη βασισμένη σε έγκυρη πρωτοβουλία πολιτών.

Τροπολογία 19

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

4α.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, δύνανται να θεσπίζουν διατάξεις για να διασφαλίζουν τη λήψη αποφάσεών τους και την τήρηση των αρχών που ορίζονται στα άρθρα 10 και 11.

Τροπολογία 20

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

4α.  Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα διοικητικά και συμβουλευτικά της όργανα συγκροτούνται χωρίς διακρίσεις και αντικατοπτρίζουν την ισότητα των φύλων και την πολυμορφία της κοινωνίας.

Τροπολογία 21

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης. Ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα συν τον πρόεδρο. Η εκπροσώπηση των πολιτών είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι μελών ανά κράτος μέλος. Κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης. Ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα συν τον πρόεδρο.

Τροπολογία 22

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

2α.  Η εκπροσώπηση των πολιτών είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι μελών ανά κράτος μέλος. Κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες.

Τροπολογία 23

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

2β.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει τη σύνθεσή του με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, τηρώντας τις αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 2α, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Συμβουλίου, αποφασίζοντας με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία 24

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, καθώς και από τον πρόεδρό του και τον πρόεδρο της Επιτροπής. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας συμμετέχει στις εργασίες του.

2.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, καθώς και από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις εργασίες του συμμετέχει ο Γραμματέας της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία 25

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται δις εξαμηνιαίως, συγκαλούμενο από τον πρόεδρό του. Όταν το απαιτεί η ημερήσια διάταξη, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δύνανται να αποφασίσουν ένας υπουργός να επικουρεί έκαστο μέλος, ο δε πρόεδρος της Επιτροπής να επικουρείται από ένα μέλος της Επιτροπής. Όταν το απαιτεί η κατάσταση, ο πρόεδρος συγκαλεί έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

3.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται δις εξαμηνιαίως, συγκαλούμενο από τον πρόεδρό του. Όταν το απαιτεί η ημερήσια διάταξη, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δύνανται να αποφασίσουν ένας υπουργός να επικουρεί έκαστο μέλος, ο δε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επικουρείται από ένα μέλος της Επιτροπής. Όταν το απαιτεί η κατάσταση, ο πρόεδρος συγκαλεί έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τροπολογία 26

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

5.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του με ειδική πλειοψηφία για δυόμισι έτη, η δε θητεία του είναι άπαξ ανανεώσιμη. Σε περίπτωση κωλύματος ή σοβαρού παραπτώματος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να τερματίσει τη θητεία του προέδρου του με την ίδια διαδικασία.

5.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του με ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία 27

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

6.  Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

διαγράφεται

α)  προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

 

β)  μεριμνά για την προετοιμασία και τη συνέχεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Επιτροπής και βάσει των εργασιών του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων,

 

γ)  καταβάλλει προσπάθειες για να διευκολύνει τη συνοχή και τη συναίνεση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

 

δ)  παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση μετά από κάθε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ασκεί, υπό την ιδιότητά του αυτή και στο επίπεδό του, την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης σε θέματα που άπτονται της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

 

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν μπορεί να ασκεί εθνικό αξίωμα.

 

Τροπολογία 28

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Το Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους σε υπουργικό επίπεδο, ο οποίος έχει την εξουσία να δεσμεύει την κυβέρνηση του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπεί και να ασκεί το δικαίωμα ψήφου.

2.  Το Συμβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους κάθε κράτους μέλους, οι οποίοι έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την κυβέρνηση του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν και να ασκούν το δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία 29

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Πλην των περιπτώσεων για τις οποίες οι Συνθήκες ορίζουν άλλως, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

3.  Πλην των περιπτώσεων για τις οποίες οι Συνθήκες ορίζουν απλή πλειοψηφία ή ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία 30

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

5.  Οι μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τον ορισμό της ειδικής πλειοψηφίας που εφαρμόζονται έως την 31η Οκτωβρίου 2014, καθώς και εκείνες που εφαρμόζονται μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2014 και της 31ης Μαρτίου 2017, καθορίζονται στο Πρωτόκολλο σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις.

διαγράφεται

Τροπολογία 31

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Συμβούλιο συνεδριάζει υπό διάφορες συνθέσεις, ο κατάλογος των οποίων εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 236 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Τροπολογία 32

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων εξασφαλίζει τη συνοχή των εργασιών των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου. Προετοιμάζει τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και διασφαλίζει τη συνέχειά τους σε επαφή με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Επιτροπή.

διαγράφεται

Τροπολογία 33

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων διαμορφώνει την εξωτερική δράση της Ένωσης σύμφωνα με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και διασφαλίζει τη συνοχή της δράσης της Ένωσης.

διαγράφεται

Τροπολογία 34

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 16 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

7.  Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Τροπολογία 35

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

8.  Το Συμβούλιο συνέρχεται δημοσίως όταν συσκέπτεται και ψηφίζει επί σχεδίου νομοθετικής πράξης. Προς τον σκοπό αυτό, κάθε σύνοδος του Συμβουλίου διακρίνεται σε δύο σκέλη, αφιερωμένα αντίστοιχα στις εργασίες επί των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης και στις μη νομοθετικές δραστηριότητες.

8.  Το Συμβούλιο συνέρχεται δημοσίως όταν συσκέπτεται και ψηφίζει επί σχεδίου νομοθετικής πράξης.

Τροπολογία 36

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή προάγει το κοινό συμφέρον της Ένωσης και αναλαμβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για τον σκοπό αυτόν. Μεριμνά για την εφαρμογή των Συνθηκών καθώς και των μέτρων που θεσπίζονται βάσει αυτών από τα θεσμικά όργανα. Επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα. Ασκεί συντονιστικά, εκτελεστικά και διαχειριστικά καθήκοντα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπουν οι Συνθήκες. Εξασφαλίζει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης, πλην της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στις Συνθήκες. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό της Ένωσης με στόχο την επίτευξη διοργανικών συμφωνιών.

1.   Η Εκτελεστική Εξουσία προάγει το κοινό συμφέρον της Ένωσης και αναλαμβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για τον σκοπό αυτόν. Μεριμνά για την εφαρμογή των Συνθηκών καθώς και των μέτρων που θεσπίζονται βάσει αυτών από τα θεσμικά όργανα. Επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα. Ασκεί συντονιστικά, εκτελεστικά και διαχειριστικά καθήκοντα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπουν οι Συνθήκες. Εξασφαλίζει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης, πλην της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στις Συνθήκες. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό της Ένωσης με στόχο την επίτευξη διοργανικών συμφωνιών.

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία 37

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες οι Συνθήκες ορίζουν άλλως, νομοθετική πράξη της Ένωσης μπορεί να εκδίδεται μόνο βάσει προτάσεως της Επιτροπής. Οι λοιπές πράξεις εκδίδονται βάσει προτάσεως της Επιτροπής, εφόσον αυτό προβλέπεται στις Συνθήκες.

2.  Εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες οι Συνθήκες ορίζουν άλλως, νομοθετική πράξη της Ένωσης μπορεί να εκδίδεται μόνο βάσει προτάσεως της Εκτελεστικής Εξουσίας. Οι λοιπές πράξεις εκδίδονται βάσει προτάσεως της Εκτελεστικής Εξουσίας, εφόσον αυτό προβλέπεται στις Συνθήκες.

Τροπολογία 38

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής.

3.  Η θητεία της Εκτελεστικής Εξουσίας είναι πενταετής.

Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των γενικών τους ικανοτήτων και της προσήλωσής τους στην Ευρωπαϊκή ιδέα και μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Εξουσίας επιλέγονται βάσει των γενικών τους ικανοτήτων και της προσήλωσής τους στην Ευρωπαϊκή ιδέα και μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας.

Η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της με πλήρη ανεξαρτησία. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 18, παράγραφος 2, τα μέλη της Επιτροπής δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς. Απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά τους ή την εκτέλεση του έργου τους.

Η Εκτελεστική Εξουσία ασκεί τα καθήκοντά της με πλήρη ανεξαρτησία. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 18, παράγραφος 2, τα μέλη της Εκτελεστικής Εξουσίας δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς. Απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά τους ή την εκτέλεση του έργου τους.

Τροπολογία 39

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή που διορίζεται μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβώνας και της 31ης Οκτωβρίου 2014, απαρτίζεται από έναν υπήκοο από κάθε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της και του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, ο οποίος είναι ένας εκ των αντιπροέδρων της.

διαγράφεται

Τροπολογία 40

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

6.  Ο πρόεδρος της Επιτροπής:

6.  Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Εξουσίας:

α)  καθορίζει τους προσανατολισμούς στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της,

α)  καθορίζει τους προσανατολισμούς στο πλαίσιο των οποίων η Εκτελεστική Εξουσία ασκεί τα καθήκοντά της·

β)  αποφασίζει σχετικά με την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής προκειμένου να διασφαλίζονται η συνοχή, η αποτελεσματικότητα και η συλλογικότητα της δράσης της,

β)  αποφασίζει σχετικά με την εσωτερική οργάνωση της Εκτελεστικής Εξουσίας προκειμένου να διασφαλίζονται η συνοχή, η αποτελεσματικότητα και η συλλογικότητα της δράσης της·

γ)  διορίζει αντιπροέδρους, πλην του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, μεταξύ των μελών της Επιτροπής.

γ)  διορίζει αντιπροέδρους, εκτός από τον γραμματέα για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Ένωσης, και τον γραμματέα οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Εξουσίας.

Μέλος της Επιτροπής υποβάλλει παραίτηση, εφόσον του το ζητήσει ο πρόεδρος. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας υποβάλλει παραίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, παράγραφος 1, εφόσον του το ζητήσει ο πρόεδρος.

Μέλος της Εκτελεστικής Εξουσίας υποβάλλει παραίτηση, εφόσον του το ζητήσει ο πρόεδρος. Ο γραμματέας για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Ένωσης και ο γραμματέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης υποβάλλουν παραίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, παράγραφος 1, εφόσον τους το ζητήσει ο πρόεδρος.

Τροπολογία 41

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

7.  Λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου της Επιτροπής. Ο υποψήφιος αυτός εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν. Εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτείνει εντός μηνός νέον υποψήφιο, ο οποίος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ίδια διαδικασία.

7.  Μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας με πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, ορίζει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έναν υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, δίνει την έγκρισή του. Εάν ο προτεινόμενος υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, ορίζει εντός ενός μηνός έναν υποψήφιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με απλή πλειοψηφία, δίνει την έγκρισή του.

Το Συμβούλιο, σε κοινή συμφωνία με τον εκλεγέντα πρόεδρο, καταρτίζει τον κατάλογο των άλλων προσώπων που προτείνει να διορισθούν μέλη της Επιτροπής. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται βάσει των προτάσεων των κρατών μελών, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 3, δεύτερο εδάφιο και της παραγράφου 5, δεύτερο εδάφιο.

Ο εκλεγείς πρόεδρος προτείνει κατάλογο υποψηφίων για τον διορισμό τους ως μελών της Εκτελεστικής Εξουσίας. Επιλέγονται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 5.

Ο πρόεδρος, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και τα άλλα μέλη της Επιτροπής υπόκεινται, ως σώμα, σε ψήφο έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει της έγκρισης αυτής, η Επιτροπή διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Ο πρόεδρος, ο γραμματέας για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Ένωσης και τα άλλα μέλη της εκτελεστικής εξουσίας υπόκεινται, ως σώμα, σε ψήφο έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει της έγκρισης αυτής, η Εκτελεστική Εξουσία διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.

Τροπολογία 42

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 17 – παράγραφος 8

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

8.  Η Επιτροπή, ως σώμα, ευθύνεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 234 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η πρόταση αυτή εγκριθεί, τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να παραιτηθούν συλλογικά από τα καθήκοντά τους και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας οφείλει να παραιτηθεί από τα καθήκοντα που ασκεί εντός της Επιτροπής.

8.  Το εκτελεστικό όργανο ευθύνεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει πρόταση συλλογικής μομφής κατά του εκτελεστικού οργάνου ή μεμονωμένης μομφής κατά μέλους του εκτελεστικού οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 234 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν υποβληθεί πρόταση συλλογικής μομφής, τα μέλη του εκτελεστικού οργάνου παραιτούνται συλλογικά ως σώμα. Εάν υποβληθεί πρόταση μεμονωμένης μομφής, το οικείο μέλος του εκτελεστικού οργάνου παραιτείται. Εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει να μην ζητήσει από το μέλος να παραιτηθεί, το εκτελεστικό όργανο ως σώμα θα πρέπει να επαναβεβαιωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 7 (3).

Τροπολογία 43

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

3α.  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχει την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας και μπορεί να εκδίδει προδικαστικές αποφάσεις σχετικά με την υπέρβαση εξουσίας της Ένωσης, καθώς και να εξετάζει προσφυγές που ασκούνται δυνάμει του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας.

Τροπολογία 44

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

α)  τη διαφύλαξη των αξιών της, των θεμελιωδών της συμφερόντων, της ασφάλειας, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητάς της,

α)  τη διαφύλαξη των αξιών της, των θεμελιωδών της συμφερόντων, της ασφάλειας, της στρατηγικής αυτονομίας, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητάς της·

Τροπολογία 45

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας διέπεται από ειδικούς κανόνες και διαδικασίες. Χαράσσεται και υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία αποφασίζουν με ομοφωνία, πλην των περιπτώσεων στις οποίες οι Συνθήκες ορίζουν άλλως. Η θέσπιση νομοθετικών πράξεων αποκλείεται. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας υλοποιείται από τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις Συνθήκες. Ο ειδικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σ’ αυτόν τον τομέα ορίζεται από τις Συνθήκες. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει δικαιοδοσία όσον αφορά τις εν λόγω διατάξεις, πλην της αρμοδιότητάς του να παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς το άρθρο 40 της παρούσας Συνθήκης και να ελέγχει τη νομιμότητα ορισμένων αποφάσεων, κατά τα αναφερόμενα από το άρθρο 275, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας διέπεται από ειδικούς κανόνες και διαδικασίες. Ορίζεται και εφαρμόζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας υλοποιείται από τον γραμματέα για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Ένωσης και από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις Συνθήκες. Ο ειδικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σ’ αυτόν τον τομέα ορίζεται από τις Συνθήκες. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δικαιοδοσία αναφορικά με τις διατάξεις αυτές.

Τροπολογία 46

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 29

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Συμβούλιο εκδίδει αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν τη στάση της Ένωσης επί συγκεκριμένου ζητήματος γεωγραφικής ή θεματικής φύσεως. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να συνάδουν προς τις θέσεις της Ένωσης.

Το Συμβούλιο εκδίδει αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν τη στάση της Ένωσης επί συγκεκριμένου ζητήματος γεωγραφικής ή θεματικής φύσεως. Όταν μια απόφαση προβλέπει την πλήρη ή μερική διακοπή ή μείωση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών σχέσεων με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να συνάδουν προς τις θέσεις της Ένωσης.

Τροπολογία 47

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Οι εμπίπτουσες στο παρόν κεφάλαιο αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από το Συμβούλιο, πλην των περιπτώσεων στις οποίες το παρόν κεφάλαιο ορίζει άλλως. Η θέσπιση νομοθετικών πράξεων αποκλείεται.

1.   Οι εμπίπτουσες στο παρόν κεφάλαιο αποφάσεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από το Συμβούλιο. Η θέσπιση νομοθετικών πράξεων αποκλείεται.

Σε περίπτωση αποχής κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, ένα μέλος του Συμβουλίου δύναται να συνοδεύσει την αποχή του με τυπική δήλωση, σύμφωνα με το παρόν εδάφιο. Σ’ αυτή την περίπτωση, δεν υποχρεούται να εφαρμόσει την απόφαση, αλλά αποδέχεται ότι η απόφαση δεσμεύει την Ένωση. Εκφράζοντας πνεύμα αμοιβαίας αλληλεγγύης, το εν λόγω κράτος μέλος απέχει από οποιαδήποτε δράση, η οποία ενδέχεται να αντιτίθεται ή να εμποδίζει τη δράση της Ένωσης που βασίζεται σ’ αυτή την απόφαση, ενώ τα άλλα κράτη μέλη σέβονται τη θέση του. Εάν τα μέλη του Συμβουλίου που συνόδευσαν την αποχή τους με τη δήλωση αυτή αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο των κρατών μελών και ο πληθυσμός τους συγκεντρώνει τουλάχιστον το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ένωσης, η απόφαση δεν εκδίδεται.

 

Τροπολογία 48

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία:

 

–  όταν εκδίδει απόφαση που καθορίζει δράση ή θέση της Ένωσης βάσει απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορά τα στρατηγικά συμφέροντα και τους στόχους της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφος 1,

 

–  όταν εκδίδει απόφαση που καθορίζει δράση ή θέση της Ένωσης μετά από πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, που υποβλήθηκε κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος που του υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή με πρωτοβουλία του ύπατου εκπροσώπου,

 

–  όταν υιοθετεί απόφαση που προβλέπει την εφαρμογή απόφασης που καθορίζει δράση ή θέση της Ένωσης,

 

–  όταν διορίζει ειδικό εντεταλμένο σύμφωνα με το άρθρο 33.

 

Αν μέλος του Συμβουλίου δηλώσει ότι, για ζωτικούς και δεδηλωμένους λόγους εθνικής πολιτικής, προτίθεται να αντιταχθεί στην θέσπιση απόφασης η οποία πρόκειται να ληφθεί με ειδική πλειοψηφία, δεν διεξάγεται ψηφοφορία. Ο ύπατος εκπρόσωπος αναζητεί, σε στενή διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, λύση που να είναι αποδεκτή για το εν λόγω κράτος μέλος. Εάν δεν το επιτύχει, το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να ζητήσει την παραπομπή του θέματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να ληφθεί ομόφωνα απόφαση.

Ένα μέλος του Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει, για επιτακτικούς και δεδηλωμένους λόγους εθνικής πολιτικής, να παραπεμφθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Τροπολογία 49

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει ομόφωνα απόφαση που ορίζει ότι το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία σε περιπτώσεις πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Τροπολογία 50

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν ισχύουν για αποφάσεις με στρατιωτικές συνέπειες ή με συνέπειες στην άμυνα.

διαγράφεται

Τροπολογία 51

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Εξασφαλίζει στην Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα βασισμένη σε μη στρατιωτικά και στρατιωτικά μέσα. Η Ένωση μπορεί να κάνει χρήση των μέσων αυτών σε αποστολές εκτός της Ένωσης προκειμένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών βασίζεται στα μέσα που παρέχουν τα κράτη μέλη.

1.   Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Επιτρέπει στην Ένωση να υπερασπίζεται τα κράτη μέλη από απειλές. Εξασφαλίζει στην Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα βασισμένη σε μη στρατιωτικά και στρατιωτικά μέσα. Η Ένωση μπορεί να κάνει χρήση των μέσων αυτών σε αποστολές εκτός της Ένωσης προκειμένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και της ανάπτυξης εξοπλισμών, χρηματοδοτείται από την Ένωση μέσω ειδικού προϋπολογισμού για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συννομοθέτης και ασκεί έλεγχο.

Τροπολογία 52

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Ένωσης, για την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, στρατιωτικές και μη στρατιωτικές δυνατότητες, προκειμένου να συμβάλουν στους στόχους που καθόρισε το Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη που συγκροτούν μεταξύ τους πολυεθνικές δυνάμεις μπορούν επίσης να θέτουν τις δυνάμεις αυτές στη διάθεση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.

3.  Η Ένωση ιδρύει αμυντική ένωση με μη στρατιωτικές και στρατιωτικές δυνατότητες για την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Η αμυντική ένωση περιλαμβάνει στρατιωτικές μονάδες, μεταξύ άλλων μόνιμη ικανότητα ταχείας ανάπτυξης, υπό την επιχειρησιακή διοίκηση της Ένωσης· Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες. Τα κράτη μέλη που συγκροτούν μεταξύ τους πολυεθνικές δυνάμεις μπορούν επίσης να θέτουν τις δυνάμεις αυτές στη διάθεση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.

Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να βελτιώσουν προοδευτικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες. Ο Οργανισμός στον τομέα της ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων, της έρευνας, των προμηθειών και των εξοπλισμών (εφεξής αποκαλούμενος «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας») προσδιορίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες, προωθεί μέτρα για την ικανοποίησή τους, συμβάλλει στον προσδιορισμό και, ενδεχομένως, στην υλοποίηση κάθε μέτρου πρόσφορου για την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του αμυντικού τομέα, συμμετέχει στον προσδιορισμό ευρωπαϊκής πολιτικής δυνατοτήτων και εξοπλισμών και επικουρεί το Συμβούλιο στην αξιολόγηση της βελτίωσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Η ένωση και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να βελτιώσουν προοδευτικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες. Ο Οργανισμός στον τομέα της ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων, της έρευνας, των προμηθειών και των εξοπλισμών (εφεξής αποκαλούμενος «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας») προσδιορίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες, εφαρμόζει μέτρα για την ικανοποίησή τους, προμηθεύεται εξοπλισμούς εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, λαμβάνει κάθε μέτρο πρόσφορο για την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του αμυντικού τομέα, συμμετέχει στον προσδιορισμό ευρωπαϊκής πολιτικής δυνατοτήτων και εξοπλισμών και αξιολογεί τη βελτίωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Τροπολογία 53

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Οι αποφάσεις σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την πραγματοποίηση μιας αποστολής βάσει του παρόντος άρθρου, εκδίδονται από το Συμβούλιο ομόφωνα μετά από πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας ή πρωτοβουλία κράτους μέλους. Ο ύπατος εκπρόσωπος μπορεί να προτείνει την προσφυγή σε εθνικά μέσα καθώς και στα μέσα της Ένωσης, ενδεχομένως από κοινού με την Επιτροπή.

4.  Οι αποφάσεις σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας εκδίδονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση του γραμματέα για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Ένωσης ή πρωτοβουλία κράτους μέλους και αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο γραμματέας για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Ένωσης μπορεί να προτείνει την προσφυγή σε εθνικά μέσα καθώς και στα μέσα της Ένωσης, ενδεχομένως από κοινού με την Επιτροπή.

Τροπολογία 54

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 42 – παράγραφος 4α – εδάφιο 1 (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

4α.  Οι αποφάσεις που αφορούν την πραγματοποίηση μιας αποστολής εκδίδονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των βουλευτών που το απαρτίζουν.

Τροπολογία 55

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 42 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν επηρεάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών.

Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση, η αμυντική ένωση και όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η ένοπλη επίθεση κατά κράτους μέλους θεωρείται επίθεση κατά όλων των κρατών μελών. Αυτό δεν επηρεάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών.

Τροπολογία 56

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Οι αποστολές του άρθρου 42, παράγραφος 1, κατά τις οποίες η Ένωση μπορεί να κάνει χρήση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων, περιλαμβάνουν τις κοινές δράσεις αφοπλισμού, τις ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης, τις αποστολές με στόχο την παροχή συμβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών θεμάτων, τις αποστολές πρόληψης των συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης, τις αποστολές μαχίμων δυνάμεων που αναλαμβάνονται για τη διαχείριση των κρίσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αποστολές αποκατάστασης της ειρήνης και οι επιχειρήσεις σταθεροποίησης μετά το πέρας των συγκρούσεων. Όλες οι αποστολές αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με τη στήριξη τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο έδαφός τους.

1.  Οι αποστολές του άρθρου 42, παράγραφος 1, κατά τις οποίες η Ένωση μπορεί να κάνει χρήση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων, περιλαμβάνουν την καταπολέμηση των υβριδικών απειλών και των υβριδικών μορφών πολέμου, του ενεργειακού εκβιασμού, των κυβερνοαπειλών, των εκστρατειών παραπληροφόρησης και του οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτες χώρες, τις κοινές δράσεις αφοπλισμού, τις ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης, τις αποστολές με στόχο την παροχή συμβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών θεμάτων, τις αποστολές πρόληψης των συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης, τις αποστολές μαχίμων δυνάμεων που αναλαμβάνονται για τη διαχείριση των κρίσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αποστολές αποκατάστασης της ειρήνης και οι επιχειρήσεις σταθεροποίησης μετά το πέρας των συγκρούσεων. Όλες οι αποστολές αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με τη στήριξη τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο έδαφός τους.

Τροπολογία 57

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

β)  να προωθεί την εναρμόνιση των επιχειρησιακών αναγκών και την καθιέρωση αποτελεσματικών και συμβατών μεθόδων προμηθειών,

β)  να προμηθεύεται εξοπλισμούς για την αμυντική ένωση και εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της και να προωθεί την εναρμόνιση των επιχειρησιακών αναγκών και την καθιέρωση αποτελεσματικών και συμβατών μεθόδων προμηθειών·

Τροπολογία 58

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

γ)  να υποβάλλει προτάσεις για πολυμερή σχέδια προς εκπλήρωση των στόχων από άποψη στρατιωτικών δυνατοτήτων και να εξασφαλίζει τον συντονισμό των προγραμμάτων που εκτελούν τα κράτη μέλη, καθώς και τη διαχείριση ειδικών προγραμμάτων συνεργασίας,

γ)  να υποβάλλει προτάσεις και να ηγείται αυτών για πολυμερή σχέδια προς εκπλήρωση των στόχων από άποψη στρατιωτικών δυνατοτήτων και να εξασφαλίζει τον συντονισμό των προγραμμάτων που εκτελούν τα κράτη μέλη, καθώς και τη διαχείριση ειδικών προγραμμάτων συνεργασίας·

Τροπολογία 59

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας είναι ανοιχτός σε κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν. Το Συμβούλιο εκδίδει, με ειδική πλειοψηφία, απόφαση καθορισμού του καταστατικού, της έδρας και των κανόνων λειτουργίας του Οργανισμού. Στην απόφαση αυτή λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πραγματικής συμμετοχής στις δραστηριότητες του Οργανισμού. Συγκροτούνται ειδικές ομάδες στο εσωτερικό του Οργανισμού, απαρτιζόμενες από τα κράτη μέλη που εκτελούν κοινά σχέδια. Ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του σε συνεργασία με την Επιτροπή αναλόγως των αναγκών.

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν απόφαση καθορισμού του καταστατικού, της έδρας και των κανόνων λειτουργίας του Οργανισμού.

Τροπολογία 60

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 46 — παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

6.  Οι αποφάσεις και οι συστάσεις του Συμβουλίου στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, εκτός από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 2 έως 5, εκδίδονται με ομοφωνία. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η ομοφωνία υπολογίζεται μόνο με βάση τις ψήφους των αντιπροσώπων των συμμετεχόντων κρατών μελών.

6.  Οι αποφάσεις και οι συστάσεις του Συμβουλίου στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, εκτός από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 2 έως 5, εκδίδονται με ειδική πλειοψηφία. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η εν λόγω ειδική πλειοψηφία υπολογίζεται μόνο με βάση τις ψήφους των αντιπροσώπων των συμμετεχόντων κρατών μελών, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

Τροπολογία 61

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο σχέδια αναθεώρησης των Συνθηκών. Με τα εν λόγω σχέδια μπορεί, μεταξύ άλλων, να επιδιώκεται αύξηση είτε μείωση των αρμοδιοτήτων που απονέμονται στην Ένωση με τις Συνθήκες. Τα σχέδια αυτά διαβιβάζονται από το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κοινοποιούνται στα εθνικά κοινοβούλια.

2.  Η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο σχέδια αναθεώρησης των Συνθηκών. Με τα εν λόγω σχέδια μπορεί, μεταξύ άλλων, να επιδιώκεται αύξηση είτε μείωση των αρμοδιοτήτων που απονέμονται στην Ένωση με τις Συνθήκες. Τα σχέδια αυτά διαβιβάζονται από το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αμέσως και χωρίς συζήτηση και κοινοποιούνται στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 62

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρείται ότι έχει δώσει την έγκρισή του για τις τροποποιήσεις των Συνθηκών όταν ψηφίσει προς τούτο η πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν.

Τροπολογία 63

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 48 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

5.  Εάν, μετά παρέλευση δύο ετών από την υπογραφή Συνθήκης που τροποποιεί τις Συνθήκες, τα τέσσερα πέμπτα των κρατών μελών έχουν επικυρώσει την εν λόγω Συνθήκη και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά την επικύρωση αυτή, το θέμα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

5.  Εάν, μετά παρέλευση δύο ετών από την υπογραφή Συνθήκης που τροποποιεί τις Συνθήκες, λιγότερα από τα τέσσερα πέμπτα των κρατών μελών έχουν επικυρώσει την εν λόγω Συνθήκη, το θέμα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Τροπολογία 64

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 48 – παράγραφος 7 – εδάφιο 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Για την έκδοση των αποφάσεων του πρώτου ή του δεύτερου εδαφίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν.

Για την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν.

Τροπολογία 65

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Οι όροι της προσχωρήσεως και οι λόγω αυτής αναγκαίες προσαρμογές των Συνθηκών που θεμελιώνουν την Ένωση, αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και του αιτούντος κράτους. Η συμφωνία αυτή υπόκειται σε επικύρωση εκ μέρους όλων των συμβαλλομένων κρατών, κατά τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

Οι όροι της προσχωρήσεως και οι λόγω αυτής αναγκαίες προσαρμογές των Συνθηκών που θεμελιώνουν την Ένωση, αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και του αιτούντος κράτους. Η συμφωνία αυτή υπόκειται σε επικύρωση εκ μέρους όλων των συμβαλλομένων κρατών, κατά τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να σέβονται τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 μετά την προσχώρησή τους στην Ένωση.

Τροπολογία 66

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Οι Συνθήκες εφαρμόζονται στο Βασίλειο του Βελγίου, στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, στην Τσεχική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Δανίας, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στη Δημοκρατία της Εσθονίας, στην Ιρλανδία, στην Ελληνική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Κροατίας, στην Ιταλική Δημοκρατία, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Λετονίας, στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, στη Δημοκρατία της Μάλτας, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στη Δημοκρατία της Αυστρίας, στη Δημοκρατία της Πολωνίας, στην Πορτογαλική Δημοκρατία, στη Ρουμανία, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, στη Σλοβακική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Φινλανδίας, στο Βασίλειο της Σουηδίας και στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

1.  Οι Συνθήκες εφαρμόζονται στο Βασίλειο του Βελγίου, στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, στην Τσεχική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Δανίας, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στη Δημοκρατία της Εσθονίας, στην Ιρλανδία, στην Ελληνική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Κροατίας, στην Ιταλική Δημοκρατία, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Λετονίας, στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στην Ουγγαρία, στη Δημοκρατία της Μάλτας, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στη Δημοκρατία της Αυστρίας, στη Δημοκρατία της Πολωνίας, στην Πορτογαλική Δημοκρατία, στη Ρουμανία, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, στη Σλοβακική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Φινλανδίας και στο Βασίλειο της Σουηδίας.

Τροπολογία 67

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Η παρούσα Συνθήκη θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1993, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα έγγραφα επικύρωσης ή άλλως την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης του υπογράφοντος κράτους που προέβη τελευταίο στη διατύπωση αυτή.

2.  Η παρούσα Συνθήκη θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης από τις κυβερνήσεις των τεσσάρων πέμπτων των κρατών μελών.

Τροπολογία 68

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προοίμιο

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

Τροπολογία 69

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Η Ένωση έχει επίσης αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας όταν η σύναψη αυτή προβλέπεται σε νομοθετική πράξη της Ένωσης ή είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Ένωση να ασκήσει την εσωτερική της αρμοδιότητα, ή κατά το μέτρο που ενδέχεται να επηρεάσει τους κοινούς κανόνες ή να μεταβάλει την εμβέλειά τους.

2.  Η Ένωση έχει επίσης αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των παγκόσμιων διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή, όταν η σύναψη αυτή προβλέπεται σε νομοθετική πράξη της Ένωσης ή είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Ένωση να ασκήσει την εσωτερική της αρμοδιότητα, ή κατά το μέτρο που ενδέχεται να επηρεάσει τους κοινούς κανόνες ή να μεταβάλει την εμβέλειά τους.

Τροπολογία 70

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

ε)  περιβάλλον,

ε)   θέματα δημόσιας υγείας, ιδίως την προστασία και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, ειδικότερα τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής και πλήρους πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, και την προσέγγιση «Μία υγεία»·

Τροπολογία 71

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

ζ)  τις μεταφορές,

ζ)  τις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών υποδομών,

Τροπολογία 72

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

ι)  τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,

ι)  τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και την πολιτική εξωτερικών συνόρων,

Τροπολογία 73

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

ια)  τις κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια στον τομέα της δημόσιας υγείας, για τις πτυχές που καθορίζονται στην παρούσα Συνθήκη.

ια)  τις εξωτερικές υποθέσεις, την εξωτερική ασφάλεια και την άμυνα·

Τροπολογία 74

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

ιαα)  την πολιτική προστασία,

Τροπολογία 75

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια β (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

ιαβ)  τη βιομηχανία,

Τροπολογία 76

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια γ (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

ιαγ)  την εκπαίδευση, ιδίως όταν αφορά διακρατικά ζητήματα όπως η αμοιβαία αναγνώριση πτυχίων, βαθμών, δεξιοτήτων και προσόντων.

Τροπολογία 77

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 6 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

α)  η προστασία και η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας,

διαγράφεται

Τροπολογία 78

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 6 – στοιχείο ε

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

ε)  η παιδεία, η επαγγελματική εκπαίδευση, η νεολαία και ο αθλητισμός,

ε)  η επαγγελματική εκπαίδευση, η νεολαία και ο αθλητισμός,

Τροπολογία 79

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 6 – στοιχείο στ

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

στ)  η πολιτική προστασία,

διαγράφεται

Τροπολογία 80

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 8

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 81

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 9

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση μεριμνά ώστε η κοινωνική πρόοδος να θεμελιώνεται σε κοινωνικό πρωτόκολλο.

 

Η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, καθώς και την αποτελεσματική άσκηση των συλλογικών δημοκρατικών δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Τροπολογία 82

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 10

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, φυλετικής, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων, ιδιότητας μέλους σε εθνική μειονότητα, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Τροπολογία 83

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 11

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη.

Οι απαιτήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος, του κλίματος και της βιοποικιλότητας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη.

Τροπολογία 84

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 5

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξασφαλίζουν τη δημοσίευση των εγγράφων που αφορούν τις νομοθετικές διαδικασίες από τους όρους που ορίζονται στους κανονισμούς που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξασφαλίζουν τη δημοσίευση των εγγράφων που αφορούν τις νομοθετικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων των μελών τους, καθώς και των προτάσεων και τροποποιήσεων των νομοθετικών κειμένων που αποτελούν μέρος της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας υπό τους όρους που ορίζονται στους κανονισμούς που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία 85

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων των Συνθηκών και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που παρέχουν στην Ένωση, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

1.  Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων των Συνθηκών και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που παρέχουν στην Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, φυλετικής, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων, ιδιότητας μέλους σε εθνική μειονότητα, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Τροπολογία 86

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν τις βασικές αρχές για τα μέτρα ενθάρρυνσης της Ένωσης, αποκλειομένης της εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών προς υποστήριξη των δράσεων των κρατών μελών οι οποίες αναλαμβάνονται για να συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της παραγράφου 1.

διαγράφεται

Τροπολογία 87

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

2α.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, να θεσπίζουν κοινές διατάξεις για την πρόληψη της πώλησης διαβατηρίων ή άλλων καταχρήσεων όσον αφορά την απόκτηση και την απώλεια της ιθαγένειας της Ένωσης από υπηκόους τρίτων χωρών, με σκοπό την προσέγγιση των όρων υπό τους οποίους μπορεί να αποκτηθεί η ιθαγένεια αυτή.

Τροπολογία 88

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Κάθε πολίτης της Ένωσης που κατοικεί σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την επιφύλαξη των λεπτομερέστερων διατάξεων που θεσπίζει το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, ομοφώνως και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι διατάξεις αυτές μπορούν να προβλέπουν παρεκκλίσεις όταν αυτό δικαιολογείται λόγω ειδικών προβλημάτων σε ένα κράτος μέλος.

1.  Κάθε πολίτης της Ένωσης που κατοικεί σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την επιφύλαξη λεπτομερών κανόνων που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Οι εν λόγω διατάξεις μπορούν να προβλέπουν παρεκκλίσεις όταν αυτό δικαιολογείται λόγω ειδικών προβλημάτων σε ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία 89

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 223, παράγραφος 1 και των διατάξεων που θεσπίζονται προς εφαρμογή του, κάθε πολίτης της Ένωσης που κατοικεί σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος μέλος της κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την επιφύλαξη των λεπτομερέστερων διατάξεων που θεσπίζει το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, ομοφώνως και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι διατάξεις αυτές μπορούν να προβλέπουν παρεκκλίσεις όταν αυτό δικαιολογείται λόγω ειδικών προβλημάτων σε ένα κράτος μέλος.

2.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 223, παράγραφος 1 και των διατάξεων που θεσπίζονται προς εφαρμογή του, κάθε πολίτης της Ένωσης που κατοικεί σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος μέλος της κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την επιφύλαξη λεπτομερών κανόνων που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 90

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να εκδίδει οδηγίες για τη λήψη μέτρων συντονισμού και συνεργασίας που απαιτούνται για να διευκολυνθεί η προστασία αυτή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορεί να εκδίδει οδηγίες για τη λήψη μέτρων συντονισμού και συνεργασίας που απαιτούνται για να διευκολυνθεί η προστασία αυτή.

Τροπολογία 91

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν τις διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών κατά την έννοια του άρθρου 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα οποία οι πολίτες αυτοί πρέπει να προέρχονται.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν τις διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα οποία οι πολίτες αυτοί πρέπει να προέρχονται.

Τροπολογία 92

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 24 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 24α

 

Η Ένωση προστατεύει τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες και τη σύμβαση-πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν διατάξεις με σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων που ανήκουν σε μειονότητες. Η Ένωση προσχωρεί στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες και τη σύμβαση-πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων.

Τροπολογία 93

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών.

2.  Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σε όλα τα κράτη μέλη και από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών.

Τροπολογία 94

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

3.  Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των βιώσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων.

Τροπολογία 95

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 64 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, μόνο το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, ομόφωνα και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να θεσπίζει μέτρα που συνιστούν οπισθοδρόμηση του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, μόνο το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, με ειδική πλειοψηφία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να θεσπίζει μέτρα που συνιστούν οπισθοδρόμηση του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες.

Τροπολογία 96

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 67 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Εξασφαλίζει την απουσία ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα και αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και είναι δίκαιη έναντι των υπηκόων τρίτων χωρών. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, οι ανιθαγενείς εξομοιώνονται με τους υπηκόους των τρίτων χωρών.

2.  Εξασφαλίζει την απουσία ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα και αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς των συνόρων, του ασύλου και της μετανάστευσης, η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και είναι δίκαιη έναντι των υπηκόων τρίτων χωρών. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, οι ανιθαγενείς εξομοιώνονται με τους υπηκόους των τρίτων χωρών.

Τροπολογία 97

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 70

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των άρθρων 258, 259 και 260, το Συμβούλιο μπορεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής, να θεσπίζει μέτρα για τον καθορισμό των λεπτομερών διατάξεων βάσει των οποίων τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, προβαίνουν σε αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση της εφαρμογής, από τις αρχές των κρατών μελών, των πολιτικών της Ένωσης που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο, με στόχο, ιδίως, τη διευκόλυνση της πλήρους εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια τηρούνται ενήμερα για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 258, 259 και 260, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν, μετά από πρόταση της Επιτροπής, να θεσπίζουν μέτρα για τον καθορισμό των λεπτομερών διατάξεων βάσει των οποίων τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, προβαίνουν σε αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση της εφαρμογής, από τις αρχές των κρατών μελών, των πολιτικών της Ένωσης που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο, με στόχο, ιδίως, τη διευκόλυνση της πλήρους εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Τα εθνικά κοινοβούλια τηρούνται ενήμερα για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής.

Τροπολογία 98

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

δα)   κάθε μέτρο που είναι αναγκαίο και αναλογικό για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης, της διασφάλισης και του αποτελεσματικού ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, καθώς και της αποτελεσματικής επιστροφής όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στο έδαφος της Ένωσης·

Τροπολογία 99

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 77 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Εάν, για τη διευκόλυνση της άσκησης του προβλεπόμενου στο άρθρο 20, παράγραφος 2, στοιχείο α) δικαιώματος, φαίνεται αναγκαία δράση της Ένωσης, και εφόσον οι Συνθήκες δεν έχουν προβλέψει εξουσίες δράσης προς τούτο, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, μπορεί να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια, τα δελτία ταυτότητας, τους τίτλους διαμονής ή κάθε άλλο εξομοιούμενο έγγραφο. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

3.  Εάν, για τη διευκόλυνση της άσκησης του προβλεπόμενου στο άρθρο 20, παράγραφος 2, στοιχείο α) δικαιώματος, φαίνεται αναγκαία δράση της Ένωσης, και εφόσον οι Συνθήκες δεν έχουν προβλέψει εξουσίες δράσης προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια, τα δελτία ταυτότητας, τους τίτλους διαμονής ή κάθε άλλο εξομοιούμενο έγγραφο.

Τροπολογία 100

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 78 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επείγουσα κατάσταση, λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους ή των εν λόγω κρατών μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

3.  Εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επείγουσα κατάσταση, λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους ή των εν λόγω κρατών μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή μετά από διαβούλευση με αυτό.

Τροπολογία 101

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Η Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει, σε όλα τα στάδια, την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την ενισχυμένη καταπολέμησή της.

1.  Η Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική που στηρίζει την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα των κρατών μελών και έχει ως στόχο να εξασφαλίζει, σε όλα τα στάδια, την ικανότητα ανταπόκρισης στη ζήτηση εργασίας της ενιαίας αγοράς για τη στήριξη της οικονομικής κατάστασης στα κράτη μέλη, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την ενισχυμένη καταπολέμησή της.

Τροπολογία 102

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

α)  προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, καθώς και κανόνες για τη χορήγηση από τα κράτη μέλη θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διαρκείας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών,

α)  ελάχιστες προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και ελάχιστοι κανόνες για τη χορήγηση από τα κράτη μέλη θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διαρκείας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών·

Τροπολογία 103

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 81 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα μέτρα με διασυνοριακές επιπτώσεις τα οποία αφορούν το οικογενειακό δίκαιο θεσπίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα μέτρα με διασυνοριακές επιπτώσεις τα οποία αφορούν το οικογενειακό δίκαιο θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 104

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 81 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Συμβούλιο μπορεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής, να εκδώσει απόφαση για τον καθορισμό των πτυχών του οικογενειακού δικαίου με διασυνοριακές επιπτώσεις που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πράξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν, μετά από πρόταση της Επιτροπής, να εκδώσουν, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, απόφαση για τον καθορισμό των πτυχών του οικογενειακού δικαίου με διασυνοριακές επιπτώσεις που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πράξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 105

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 81 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η πρόταση του δευτέρου εδαφίου διαβιβάζεται στα εθνικά κοινοβούλια. Σε περίπτωση αντιθέσεως εθνικού κοινοβουλίου η οποία κοινοποιείται εντός προθεσμίας έξι μηνών από την εν λόγω διαβίβαση, η απόφαση δεν εκδίδεται. Ελλείψει αντιθέσεως, το Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει την εν λόγω απόφαση.

διαγράφεται

Τροπολογία 106

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Οι εν λόγω τομείς εγκληματικότητας είναι οι εξής: τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων και γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, παράνομη εμπορία ναρκωτικών, παράνομη εμπορία όπλων, ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά, παραχάραξη μέσων πληρωμής, εγκληματικότητα στον χώρο της πληροφορικής και οργανωμένο έγκλημα.

Οι εν λόγω τομείς εγκληματικότητας είναι οι εξής: τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων και γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, έμφυλη βία, περιβαλλοντικό έγκλημα, παράνομη εμπορία ναρκωτικών, παράνομη εμπορία όπλων, ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά, παραχάραξη μέσων πληρωμής, εγκληματικότητα στον χώρο της πληροφορικής και οργανωμένο έγκλημα.

Τροπολογία 107

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Ανάλογα με την εξέλιξη της εγκληματικότητας, το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει αποφάσεις που προσδιορίζουν και άλλους τομείς εγκληματικότητας, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου. Αποφασίζει ομόφωνα μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανάλογα με την εξέλιξη της εγκληματικότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4β της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να προσδιορίζουν άλλους τομείς εγκληματικότητας που πληρούν τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία 108

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 86 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.   Για την καταπολέμηση των αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία μέσω κανονισμών, μπορεί να συστήσει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκ της Eurojust. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

1.   Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκ της Eurojust καταπολεμά τα εγκλήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία μέσω κανονισμών, καθορίζουν κανόνες σχετικά με τη λειτουργία της.

Εφόσον δεν επιτευχθεί ομοφωνία, ομάδα αποτελούμενη από εννέα τουλάχιστον κράτη μέλη μπορεί να ζητήσει να παραπεμφθεί το σχέδιο κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία στο Συμβούλιο αναστέλλεται. Αφού συζητήσει το ζήτημα και εφόσον επιτευχθεί συναίνεση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναπέμπει εντός τετραμήνου από την αναστολή αυτή το σχέδιο στο Συμβούλιο προς θέσπιση.

 

Εντός της αυτής προθεσμίας, σε περίπτωση μη συμφωνίας, και εφόσον εννέα τουλάχιστον κράτη μέλη επιθυμούν να καθιερώσουν ενισχυμένη συνεργασία βάσει του συγκεκριμένου σχεδίου κανονισμού, τα εν λόγω κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση για την καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 20, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στο άρθρο 329, παράγραφος 1 της παρούσας Συνθήκης, θεωρείται ότι χορηγήθηκε και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ενισχυμένης συνεργασίας.

 

Τροπολογία 109

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 86 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δύναται, ταυτόχρονα ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να εκδώσει απόφαση για την τροποποίηση της παραγράφου 1, προκειμένου να επεκτείνει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην καταπολέμηση της σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, και για την κατ’ επέκταση τροποποίηση της παραγράφου 2 όσον αφορά τους δράστες σοβαρών εγκλημάτων με επιπτώσεις σε πολλά κράτη μέλη καθώς και τους συνεργούς τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαβούλευση με την Επιτροπή.

4.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, ταυτόχρονα ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να εκδώσουν απόφαση για την τροποποίηση της παραγράφου 1, προκειμένου να επεκτείνουν τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην καταπολέμηση της σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, και για την κατ’ επέκταση τροποποίηση της παραγράφου 2 όσον αφορά τους δράστες σοβαρών εγκλημάτων με επιπτώσεις σε πολλά κράτη μέλη καθώς και τους συνεργούς τους.

Τροπολογία 110

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, μπορεί να θεσπίζει μέτρα για την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρχών του παρόντος άρθρου. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν μέτρα για την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρχών του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 111

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Εφόσον δεν επιτευχθεί ομοφωνία, ομάδα αποτελούμενη από εννέα τουλάχιστον κράτη μέλη μπορεί να ζητήσει να παραπεμφθεί το σχέδιο μέτρων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία στο Συμβούλιο αναστέλλεται. Αφού συζητήσει το ζήτημα και εφόσον επιτευχθεί συναίνεση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναπέμπει εντός τετραμήνου από την αναστολή αυτή το σχέδιο στο Συμβούλιο προς θέσπιση.

Ομάδα αποτελούμενη από εννέα τουλάχιστον κράτη μέλη μπορεί να ζητήσει να παραπεμφθεί το σχέδιο μέτρων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία στο Συμβούλιο αναστέλλεται. Αφού συζητήσει το ζήτημα και εφόσον επιτευχθεί συναίνεση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναπέμπει εντός τετραμήνου από την αναστολή αυτή το σχέδιο στο Συμβούλιο προς θέσπιση.

Τροπολογία 112

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 108 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξετάζει διαρκώς τα καθεστώτα ενισχύσεων που υφίστανται στα κράτη αυτά. Τους προτείνει τα κατάλληλα μέτρα που απαιτεί η προοδευτική ανάπτυξη και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξετάζει διαρκώς τα καθεστώτα ενισχύσεων που υφίστανται στα κράτη αυτά, σεβόμενη τους στόχους της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους προτείνει τα κατάλληλα μέτρα που απαιτεί η προοδευτική ανάπτυξη, η υλοποίηση των στόχων αυτών ή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 113

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 115

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 114, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει οδηγίες για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση στην εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 114, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν οδηγίες για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση στην εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 114

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 119 - παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δράση των κρατών μελών και της Ένωσης περιλαμβάνει, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπουν οι Συνθήκες, τη θέσπιση μιας οικονομικής πολιτικής, που βασίζεται στο στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, στην εσωτερική αγορά, καθώς και στον καθορισμό κοινών στόχων, και ασκείται σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό.

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δράση των κρατών μελών και της Ένωσης περιλαμβάνει, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπουν οι Συνθήκες, τη θέσπιση μιας οικονομικής πολιτικής, που βασίζεται στο στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, στην εσωτερική αγορά, καθώς και στον καθορισμό κοινών στόχων, και ασκείται σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό που στοχεύει στην επίτευξη της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου.

Τροπολογία 115

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 121 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής, συντάσσει σχέδιο των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης και απευθύνει έκθεση με τα πορίσματά του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μετά από σύσταση της Επιτροπής και διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, συντάσσουν σχέδιο των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης και απευθύνουν έκθεση με τα πορίσματά του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Τροπολογία 116

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 121 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Με βάση τα συμπεράσματα αυτά, το Συμβούλιο, διατυπώνει σύσταση όπου εκτίθενται αυτοί οι γενικοί προσανατολισμοί. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί τη σύστασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με βάση τα συμπεράσματα αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διατυπώνουν σύσταση όπου εκτίθενται αυτοί οι γενικοί προσανατολισμοί.

Τροπολογία 117

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 121 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Προκειμένου να εξασφαλισθεί στενότερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών και συνεχής σύγκλιση των οικονομικών επιδόσεων των κρατών μελών, το Συμβούλιο, βάσει εκθέσεων που υποβάλλει η Επιτροπή, παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις σε κάθε κράτος μέλος και στην Ένωση, καθώς και τη συνέπεια των οικονομικών πολιτικών με τους γενικούς προσανατολισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και προβαίνει τακτικά σε συνολική αξιολόγηση.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί στενότερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών και συνεχής σύγκλιση των οικονομικών επιδόσεων των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει εκθέσεων που υποβάλλει η Επιτροπή και κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, παρακολουθούν τις οικονομικές εξελίξεις σε κάθε κράτος μέλος και στην Ένωση, καθώς και τη συνέπεια των οικονομικών πολιτικών με τους γενικούς προσανατολισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και προβαίνουν τακτικά σε συνολική αξιολόγηση.

Τροπολογία 118

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 121 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Όταν διαπιστώνεται, στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 3, ότι η οικονομική πολιτική ενός κράτους μέλους αντιβαίνει προς τους γενικούς προσανατολισμούς της παραγράφου 2 ή ότι ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την καλή λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει προειδοποίηση στο εν λόγω κράτος μέλος. Το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής, μπορεί να απευθύνει τις αναγκαίες συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος. Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει να ανακοινώσει δημόσια τις συστάσεις του.

Όταν διαπιστώνεται, στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 3, ότι η οικονομική πολιτική ενός κράτους μέλους αντιβαίνει προς τους γενικούς προσανατολισμούς της παραγράφου 2 ή ότι ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την καλή λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει προειδοποίηση στο εν λόγω κράτος μέλος. Το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής, μπορεί να απευθύνει τις αναγκαίες συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, μπορούν να αποφασίσουν να ανακοινώσουν δημόσια τις συστάσεις του Συμβουλίου.

Τροπολογία 119

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 122 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη άλλων διαδικασιών που προβλέπονται στις Συνθήκες, το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να θεσπίζει, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης, ιδίως εάν ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στον εφοδιασμό με ορισμένα προϊόντα, ιδίως στον τομέα της ενέργειας.

διαγράφεται

Τροπολογία 120

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 122 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές ή έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει να του χορηγήσει, υπό ορισμένους όρους, χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη ληφθείσα απόφαση.

διαγράφεται

Τροπολογία 121

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 126 – παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι πραγματοποιούνται οι αναγκαίες επενδύσεις για την επίτευξη των ευρωπαϊκών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων ασφάλειας.

Τροπολογία 122

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 126 – παράγραφος 14 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θεσπίζει τις κατάλληλες διατάξεις που θα αντικαταστήσουν το εν λόγω Πρωτόκολλο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, και μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θεσπίζουν τις κατάλληλες διατάξεις που θα αντικαταστήσουν το εν λόγω Πρωτόκολλο.

Τροπολογία 123

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 126 – παράγραφος 14 – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας παραγράφου, το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσδιορίζει τους λεπτομερείς κανόνες και ορισμούς για την εφαρμογή του εν λόγω Πρωτοκόλλου.

Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας παραγράφου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, προτάσει της Επιτροπής, προσδιορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες και ορισμούς για την εφαρμογή του εν λόγω Πρωτοκόλλου.

Τροπολογία 124

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 148 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξετάζει κατ’ έτος την κατάσταση της απασχόλησης στην Ένωση και εκδίδει σχετικά συμπεράσματα, βάσει κοινής ετήσιας έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξετάζουν κατ’ έτος την κατάσταση της απασχόλησης στην Ένωση και εκδίδουν σχετικά συμπεράσματα, βάσει ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής που περιέχει πληροφορίες από τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία 125

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 148 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Βάσει των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την επιτροπή απασχόλησης που αναφέρεται στο άρθρο 150, χαράζει κατ’ έτος κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη στις πολιτικές τους για την απασχόληση. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές συνάδουν προς τους γενικούς προσανατολισμούς που διαμορφώνονται δυνάμει του άρθρου 121, παράγραφος 2.

2.  Βάσει των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την επιτροπή απασχόλησης που αναφέρεται στο άρθρο 150, χαράζει κατ’ έτος κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη στις πολιτικές τους για την απασχόληση. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές συμπληρώνουν τους γενικούς προσανατολισμούς που διαμορφώνονται δυνάμει του άρθρου 121 παράγραφος 2 και αποσκοπούν στη διασφάλιση της εφαρμογής των αρχών και των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή το 2017 στη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ.

Τροπολογία 126

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 148 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ετήσια έκθεση για τα κυριότερα μέτρα που λαμβάνει κατ’ εφαρμογή της πολιτικής του για την απασχόληση, υπό το πρίσμα των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

3.  Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση για τα κυριότερα μέτρα που λαμβάνει κατ’ εφαρμογή της πολιτικής του για την απασχόληση, υπό το πρίσμα των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία 127

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 148 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Κάθε χρόνο, το Συμβούλιο, βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και αφού λάβει τη γνώμη της επιτροπής απασχόλησης, εξετάζει την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών, υπό το πρίσμα των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση. Το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής, δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, υπό το πρίσμα της εξέτασης αυτής, να απευθύνει συστάσεις προς τα κράτη μέλη.

4.  Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, εξετάζουν την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών, υπό το πρίσμα των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής, δύνανται, εάν το κρίνουν σκόπιμο, υπό το πρίσμα της εξέτασης αυτής, να απευθύνουν συστάσεις προς τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 128

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 148 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

5.  Βάσει των πορισμάτων αυτής της εξέτασης, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υποβάλλουν, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κοινή ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης στην Ένωση και την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση.

5.  Βάσει των πορισμάτων αυτής της εξέτασης, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης στην Ένωση και την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση.

Τροπολογία 129

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 151 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η Ένωση και τα κράτη μέλη, έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα όπως αυτά που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961, και στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989, έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσουν δυνατή την εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού.

Η Ένωση και τα κράτη μέλη, έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα όπως αυτά που ορίζονται στον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 3 Μαΐου 1996, στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989, στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσουν δυνατή την εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού.

Τροπολογία 130

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 151 – παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τον ορισμό και την εφαρμογή της κοινωνικής προόδου και τη σχέση μεταξύ των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων και άλλων πολιτικών της Ένωσης καθορίζονται σε πρωτόκολλο για την κοινωνική πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες.

Τροπολογία 131

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 153 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

βα)  δίκαιη μετάβαση και πρόβλεψη των αλλαγών·

Τροπολογία 132

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 153 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

ε)  ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους,

ε)  ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων·

Τροπολογία 133

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 153 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

θ)  ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία,

θ)  η προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία·

Τροπολογία 134

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 153 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

ι)  καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,

ι)  καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και τη στήριξη της κοινωνικής στέγασης·

Τροπολογία 135

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 153 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

β)  δύνανται να θεσπίζουν, στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) της παραγράφου 1, μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά, λαμβανομένων υπόψη των και των τεχνικών ρυθμίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος μέλος. Στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

β)  δύνανται να θεσπίζουν, στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ια) της παραγράφου 1, μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά, λαμβανομένων υπόψη των και των τεχνικών ρυθμίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος μέλος. Στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τροπολογία 136

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 153 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία γ), δ), στ) και ζ), το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, ομοφώνως, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εν λόγω επιτροπές.

διαγράφεται

Τροπολογία 137

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 153 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δύναται να αποφασίζει με ομοφωνία την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας στην παράγραφο 1, σημεία δ), στ) και ζ).

διαγράφεται

Τροπολογία 138

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 153 – παράγραφος 4 – περίπτωση 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

—  δεν αποτελούν βάσιμους λόγους για τη μείωση του επιπέδου προστασίας που παρέχεται ήδη στους εργαζομένους στα κράτη μέλη,

Τροπολογία 139

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 157 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής για όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως φύλου, για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

Τροπολογία 140

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 157 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η ισότητα αμοιβής, χωρίς διακρίσεις φύλου, συνεπάγεται:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 141

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 157 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή των αρχών των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

Τροπολογία 142

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 157 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Προκειμένου να εξασφαλισθεί εμπράκτως η πλήρης ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν μέτρα που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα, τα οποία διευκολύνουν το λιγότερο εκπροσωπούμενο φύλο να συνεχίσει μια επαγγελματική δραστηριότητα ή προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα στην επαγγελματική σταδιοδρομία.

4.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί εμπράκτως η πλήρης ισότητα των φύλων στην εργασία, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν μέτρα που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα, τα οποία διευκολύνουν τα φύλα που υποεκπροσωπούνται στο σύνολο της διαφορετικότητάς τους να ασκούν μια επαγγελματική δραστηριότητα ή προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα στην επαγγελματική σταδιοδρομία.

Τροπολογία 143

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 165 – παράγραφος 2 – περίπτωση -1 (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

—  να αναπτύξει κοινούς στόχους και πρότυπα για μια εκπαίδευση που θα προωθεί τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου, καθώς και τον ψηφιακό και οικονομικό γραμματισμό,

Τροπολογία 144

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 165 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

—  να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,

—  να προωθήσει τη συνεργασία και τη συνοχή μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τις πολιτιστικές παραδόσεις και την περιφερειακή πολυμορφία,

Τροπολογία 145

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 166 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Η Ένωση εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο και την οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

1.  Η Ένωση και τα κράτη μέλη, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, εφαρμόζουν μέτρα για την ενίσχυση των πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες μορφές εθνικών πρακτικών.

Τροπολογία 146

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 166 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

—  να βελτιώνει την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση, για να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξη και επανένταξη στην αγορά της εργασίας,

—  να αναπτύσσει κοινά πρότυπα για την επαγγελματική κατάρτιση και να βελτιώνει την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση, για να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξη και επανένταξη στην αγορά της εργασίας, καθώς και για να αυξηθεί η κινητικότητα των εργαζομένων στην Ένωση,

Τροπολογία 147

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 168 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η δράση της Ένωσης, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την σωματική και ψυχική υγεία. Η δράση αυτή καλύπτει την καταπολέμηση των μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας, ευνοώντας τη διερεύνηση των αιτίων τους, της μετάδοσης και της πρόληψής τους, καθώς και την ενημέρωση και τη διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας καθώς και την επαγρύπνηση για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, την κήρυξη συναγερμού σε περίπτωση τέτοιων απειλών και την καταπολέμησή τους.

Η δράση της Ένωσης, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την σωματική και ψυχική υγεία. Η δράση αυτή καλύπτει την καταπολέμηση των μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας, ευνοώντας τη διερεύνηση των αιτίων τους, της μετάδοσης και της πρόληψής τους, καθώς και την ενημέρωση και τη διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας καθώς και την επαγρύπνηση για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, την κήρυξη συναγερμού σε περίπτωση τέτοιων απειλών και την καταπολέμησή τους, σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη, ενοποιημένη προσέγγιση προκειμένου να εξισορροπηθεί και να βελτιστοποιηθεί η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 148

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 168 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

β)  μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας,

β)  μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα και στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων με άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας·

Τροπολογία 149

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 168 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γα)   μέτρα για τον καθορισμό κοινών δεικτών σχετικά με την καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων·

Τροπολογία 150

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 168 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ β (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γβ)   μέτρα για την έγκαιρη κοινοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, ιδίως σε περίπτωση πανδημίας. Τα μέτρα αυτά δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν ενισχυμένα προστατευτικά μέτρα, όταν αυτά είναι επιβεβλημένα·

Τροπολογία 151

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 168 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ γ (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γγ)   μέτρα για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της πρόσβασης σε κοινά διαγνωστικά μέσα, πληροφορίες και θεραπεία μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νόσων, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων νόσων.

Τροπολογία 152

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 179 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Η Ένωση έχει ως στόχο να ενισχύσει τις επιστημονικές και τεχνολογικές της βάσεις, με τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στον οποίο οι ερευνητές, οι επιστημονικές γνώσεις και οι τεχνολογίες κυκλοφορούν ελεύθερα, να διευκολύνει την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της, καθώς και να προωθήσει τις ερευνητικές δράσεις που κρίνονται αναγκαίες βάσει άλλων κεφαλαίων των Συνθηκών.

1.  Η Ένωση έχει ως στόχο να ενισχύσει τις επιστημονικές και τεχνολογικές της βάσεις, με τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στον οποίο οι ερευνητές, οι επιστημονικές γνώσεις και οι τεχνολογίες κυκλοφορούν ελεύθερα, να διευκολύνει την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της, καθώς και να προωθήσει τις ερευνητικές δράσεις που κρίνονται αναγκαίες βάσει άλλων κεφαλαίων των Συνθηκών και να σεβαστεί και να προωθήσει την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθερία διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας.

Τροπολογία 153

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 189 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Προκειμένου να προωθηθούν η επιστημονική και τεχνική πρόοδος, η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η εφαρμογή των πολιτικών της, η Ένωση καταστρώνει ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να προωθεί κοινές πρωτοβουλίες, να υποστηρίζει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και να συντονίζει τις αναγκαίες προσπάθειες για την εξερεύνηση και τη χρησιμοποίηση του διαστήματος.

1.  Προκειμένου να προωθηθούν η επιστημονική και τεχνική πρόοδος, η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η εφαρμογή των πολιτικών της, η Ένωση καταστρώνει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και στρατηγική διαστήματος. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να προωθεί κοινές πρωτοβουλίες, να υποστηρίζει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και να συντονίζει τις αναγκαίες προσπάθειες για την εξερεύνηση και τη χρησιμοποίηση του διαστήματος.

Τροπολογία 154

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 189 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα, που μπορούν να λάβουν τη μορφή ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για το διάστημα, αποκλειομένης οποιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.

2.  Προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα, που μπορούν να λάβουν τη μορφή ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για το διάστημα, καταβάλλοντας προσπάθειες για ένα κοινό πλαίσιο για δραστηριότητες αναφορικά με το διάστημα και επικυρώνοντας τις υφιστάμενες διεθνείς συνθήκες.

Τροπολογία 155

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 191 – παράγραφος -1 (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-1.  Έχοντας επίγνωση της ευθύνης της έναντι των μελλοντικών γενεών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργώντας σύμφωνα με τις Συνθήκες, προστατεύει τα φυσικά θεμέλια της ζωής και των ζώων μέσω του δικαίου της Ένωσης, μεταξύ άλλων με εκτελεστική και δικαστική δράση.

Τροπολογία 156

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 191 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

—  την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, και ιδίως την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

—  την προώθηση, σε επίπεδο Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, και ιδίως την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, την προστασία της βιοποικιλότητας και την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης.

Τροπολογία 157

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 191 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Ένωσης. Στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Ένωσης. Στηρίζεται στις αρχές της προσέγγισης «Μία υγεία» και της προφύλαξης, καθώς και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τροπολογία 158

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 191 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

—   τον κίνδυνο υπέρβασης των ορίων του πλανήτη, με εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης,

Τροπολογία 159

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 191 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 191α

 

1.  Η Ένωση, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της, συνεχίζει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και τηρεί τον στόχο της εξισορρόπησης των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την Ένωση για την επίτευξη αρνητικών εκπομπών.

 

2.  Στο πλαίσιο της έγκρισης κάθε σχεδίου μέτρου ή νομοθετικής πρότασης, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών προτάσεων, η Επιτροπή προσπαθεί να ευθυγραμμίσει τα εν λόγω σχέδια μέτρων και προτάσεις με τους στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή αναφέρει τους λόγους της μη ευθυγράμμισης στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει τη σχετική πρόταση.

Τροπολογία 160

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 192 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία λήψεως αποφάσεως της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη του άρθρου 114, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει:

διαγράφεται

α)   διατάξεις κυρίως φορολογικού χαρακτήρα·

 

β)   τα μέτρα που επηρεάζουν:

 

—   τη χωροταξία,

 

—   την ποσοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων ή εκείνα που επιδρούν αμέσως ή εμμέσως στη διαθεσιμότητα των εν λόγω πόρων,

 

—   τις χρήσεις της γης, εξαιρουμένης της διαχείρισης των αποβλήτων·

 

γ)   τα μέτρα που επηρεάζουν αισθητά την επιλογή ενός κράτους μέλους μεταξύ διαφορετικών πηγών ενέργειας και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού.

 

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, μπορεί να καταστήσει τη συνήθη νομοθετική διαδικασία εφαρμοστέα στους τομείς του πρώτου εδαφίου.

 

Τροπολογία 161

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 192 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Τα προγράμματα γενικών δράσεων που θέτουν τους επιδιωκόμενους πρωταρχικούς στόχους θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

διαγράφεται

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων θεσπίζονται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή στην παράγραφο 2, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Τροπολογία 162

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 194 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης ή της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και λαμβανομένης υπόψη της απαίτησης να προστατευθεί και να βελτιωθεί το περιβάλλον, η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, έχει ως στόχο:

1.  Στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης ή της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και λαμβανομένης υπόψη της απαίτησης να προστατευθεί και να βελτιωθεί το περιβάλλον, η κοινή ενεργειακή πολιτική της Ένωσης, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, έχει ως στόχο:

Τροπολογία 163

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 194 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

β)  να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης, και

β)  να διασφαλίσει την ασφάλεια και την οικονομική προσιτότητα του ενεργειακού εφοδιασμού για όλους στην Ένωση·

Τροπολογία 164

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 194 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

γ)  να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και

γ)  να διασφαλίζει την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενεργειακό σύστημα που βασίζεται στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· και

Τροπολογία 165

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 194 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

δ)  να προωθεί τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων.

δ)  να διασφαλίζει τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων·

Τροπολογία 166

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 194 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

δα)  να διαμορφώνει το συνολικό ενεργειακό σύστημα σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες με στόχο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία 167

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 194 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν το δικαίωμα κράτους μέλους να καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων, την επιλογή του μεταξύ διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 192, παράγραφος 2, στοιχείο γ).

διαγράφεται

Τροπολογία 168

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 194 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει τα ως άνω μέτρα, όταν πρόκειται για μέτρα κυρίως φορολογικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Τροπολογία 169

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 206

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Με τη δημιουργία τελωνειακής ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 32, η Ένωση συμβάλλει, για το κοινό συμφέρον, στην αρμονική ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, στην προοδευτική κατάργηση των περιορισμών στις διεθνείς συναλλαγές και στις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και στον περιορισμό των τελωνειακών και άλλων φραγμών.

Με τη δημιουργία τελωνειακής ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 32, η Ένωση συμβάλλει, για το κοινό συμφέρον, στην αρμονική ανάπτυξη του παγκόσμιου πολυμερούς εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες, στην προοδευτική κατάργηση των περιορισμών στις διεθνείς συναλλαγές και στις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και στον περιορισμό των τελωνειακών και άλλων φραγμών, ενώ προωθεί, ειδικότερα, τις δημοκρατικές αξίες, τη χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιωσιμότητα στην κοινή εμπορική πολιτική.

Τροπολογία 170

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 207 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Η κοινή εμπορική πολιτική διαμορφώνεται βάσει ενιαίων αρχών, ιδίως όσον αφορά τις μεταβολές δασμολογικών συντελεστών, τη σύναψη δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών σχετικά με τις ανταλλαγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών, και τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας, τις άμεσες ξένες επενδύσεις, την ενοποίηση των μέτρων ελευθέρωσης, την πολιτική των εξαγωγών και τα μέτρα εμπορικής άμυνας, στα οποία περιλαμβάνονται τα μέτρα που λαμβάνονται σε περιπτώσεις ντάμπινγκ και επιδοτήσεων. Η κοινή εμπορική πολιτική ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

1.  Η κοινή εμπορική πολιτική διαμορφώνεται βάσει ενιαίων αρχών, ιδίως όσον αφορά τις μεταβολές δασμολογικών συντελεστών, τη σύναψη δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών σχετικά με τις ανταλλαγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών, και τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας, τις ξένες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των επενδύσεων, την οικονομική ασφάλεια, την ενοποίηση των μέτρων ελευθέρωσης, την πολιτική των εξαγωγών και τα μέτρα εμπορικής άμυνας, στα οποία περιλαμβάνονται τα μέτρα που λαμβάνονται σε περιπτώσεις ντάμπινγκ και επιδοτήσεων. Η κοινή εμπορική πολιτική ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, καθώς και του στόχου της για κλιματική ουδετερότητα.

Τροπολογία 171

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 207 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις στο Συμβούλιο, το οποίο την εξουσιοδοτεί να αρχίσει τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις. Εναπόκειται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνούν ώστε οι υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες να συνάδουν με τις πολιτικές και τους εσωτερικούς κανόνες της Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής, εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να αρχίσει τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις. Εναπόκειται στην Επιτροπή να μεριμνά ώστε οι υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες να συνάδουν με τις πολιτικές και τους εσωτερικούς κανόνες της Ένωσης.

Τροπολογία 172

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 207 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Οι διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται από την Επιτροπή, σε συνεννόηση με ειδική επιτροπή που ορίζεται από το Συμβούλιο για να την επικουρεί στο έργο αυτό και στο πλαίσιο των οδηγιών που μπορεί να της απευθύνει το Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στην ειδική επιτροπή καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται από την Επιτροπή, σε συνεννόηση με αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδική επιτροπή που ορίζεται από το Συμβούλιο για να την επικουρεί στο έργο αυτό και στο πλαίσιο των οδηγιών που μπορεί να της απευθύνει το Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην ειδική επιτροπή που έχει οριστεί από το Συμβούλιο για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 173

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 207 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 218 παράγραφος 5, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να εκδώσουν απόφαση που επιτρέπει την προσωρινή εφαρμογή μιας συμφωνίας πριν από την έναρξη ισχύος της.

Τροπολογία 174

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 207 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη των συμφωνιών της παραγράφου 3, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη των συμφωνιών της παραγράφου 3, το Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.

Τροπολογία 175

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 207 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνίας στους τομείς του εμπορίου υπηρεσιών και των εμπορικών πτυχών της διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και των άμεσων ξένων επενδύσεων, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όταν η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει διατάξεις για τις οποίες απαιτείται ομοφωνία για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων.

Για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνίας στους τομείς του εμπορίου υπηρεσιών και των εμπορικών πτυχών της διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και των άμεσων ξένων επενδύσεων, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία 176

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 207 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Συμβούλιο αποφασίζει επίσης ομόφωνα για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνιών:

Το Συμβούλιο αποφασίζει επίσης με ειδική πλειοψηφία για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνιών:

Τροπολογία 177

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 207 – παράγραφος 5 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

5α.  Θεσπίζεται μόνιμος μηχανισμός για την παρακολούθηση και την εξέταση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Τροπολογία 178

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 218 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Το Συμβούλιο εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων, εκδίδει οδηγίες διαπραγμάτευσης, επιτρέπει την υπογραφή και συνάπτει τις συμφωνίες.

2.  Το Συμβούλιο, αφού εξασφαλίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων, εκδίδει οδηγίες διαπραγμάτευσης, επιτρέπει την υπογραφή και συνάπτει τις συμφωνίες.

Τροπολογία 179

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 218 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

2α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, για τις συμφωνίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 207, η έναρξη διαπραγματεύσεων εξαρτάται από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 180

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 218 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Εκτός από την περίπτωση που η συμφωνία αφορά αποκλειστικά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας:

Εκτός από την περίπτωση που η συμφωνία αφορά αποκλειστικά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας, αφού εξασφαλίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 181

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 218 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

α)  Μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

διαγράφεται

i)  συμφωνίες σύνδεσης,

 

ii)  συμφωνία για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

 

iii)  συμφωνίες που δημιουργούν ειδικό θεσμικό πλαίσιο θεσπίζοντας διαδικασίες συνεργασίας,

 

iv)  συμφωνίες που έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις για την Ένωση,

 

v)  συμφωνίες που καλύπτουν τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία ή η ειδική νομοθετική διαδικασία όταν απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Σε επείγουσες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να συμφωνούν προθεσμία για την έγκριση.

 

Τροπολογία 182

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 218 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

β)  Μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνει τη γνώμη του εντός προθεσμίας που μπορεί να ορίσει το Συμβούλιο ανάλογα με το επείγον του ζητήματος. Ελλείψει γνώμης εντός της προθεσμίας αυτής, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει.

διαγράφεται

Τροπολογία 183

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 218 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

7.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 5, 6 και 9, το Συμβούλιο μπορεί, κατά τη σύναψη συμφωνίας, να εξουσιοδοτεί τον διαπραγματευτή να εγκρίνει εξ ονόματος της Ένωσης τις τροποποιήσεις της συμφωνίας, εφόσον η συμφωνία προβλέπει ότι οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να θεσπισθούν με απλοποιημένη διαδικασία ή μέσω οργάνου που συνιστάται με την εν λόγω συμφωνία. Το Συμβούλιο μπορεί να εξαρτά την εξουσιοδότηση αυτή από ειδικούς όρους.

7.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 5, 6 και 9, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορεί, κατά τη σύναψη συμφωνίας, να εξουσιοδοτεί τον διαπραγματευτή να εγκρίνει εξ ονόματος της Ένωσης τις τροποποιήσεις της συμφωνίας, εφόσον η συμφωνία προβλέπει ότι οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να θεσπισθούν με απλοποιημένη διαδικασία ή μέσω οργάνου που συνιστάται με την εν λόγω συμφωνία. Το Συμβούλιο μπορεί να εξαρτά την εξουσιοδότηση αυτή από ειδικούς όρους.

Τροπολογία 184

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 218 – παράγραφος 9

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

9.  Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής ή του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, εκδίδει απόφαση για την αναστολή της εφαρμογής μιας συμφωνίας και τον καθορισμό των θέσεων που θα πρέπει να ληφθούν, εξ ονόματος της Ένωσης, σε όργανο που συνιστάται από δεδομένη συμφωνία, όταν το εν λόγω όργανο καλείται να θεσπίσει πράξεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα, με εξαίρεση τις πράξεις που συμπληρώνουν ή τροποποιούν το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας.

9.  Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής ή του γραμματέα της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, και αφού εξασφαλίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκδίδει απόφαση για την αναστολή της εφαρμογής μιας συμφωνίας και τον καθορισμό των θέσεων που θα πρέπει να ληφθούν, εξ ονόματος της Ένωσης, σε όργανο που συνιστάται από δεδομένη συμφωνία, όταν το εν λόγω όργανο καλείται να θεσπίσει πράξεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα, με εξαίρεση τις πράξεις που συμπληρώνουν ή τροποποιούν το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας.

 

(Η τροποποίηση στις λέξεις «Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης» ισχύει για το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία 185

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 218 – παράγραφος 10

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

10.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

10.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης και της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, της υπογραφής και της εφαρμογής των συμφωνιών, καθώς και της αναστολής των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις εν λόγω συμφωνίες.

Τροπολογία 186

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 222 – παράγραφος -1 (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-1.  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να χορηγούν στην Επιτροπή έκτακτες εξουσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που της επιτρέπουν να κινητοποιεί όλα τα αναγκαία μέσα. Για να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής.

 

Η εν λόγω απόφαση, με την οποία κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανατίθενται έκτακτες εξουσίες στην Επιτροπή, καθορίζει το πεδίο εφαρμογής των εξουσιών, τις λεπτομερείς ρυθμίσεις διακυβέρνησης και την περίοδο εφαρμογής τους.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με απλή πλειοψηφία, μπορούν να ανακαλέσουν την απόφαση ανά πάσα στιγμή.

 

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν, σύμφωνα με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, να επανεξετάσουν ή να ανανεώσουν την απόφαση ανά πάσα στιγμή.

Τροπολογία 187

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 223 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζει σχέδιο για τη θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων με στόχο την εκλογή των μελών του με άμεση και καθολική ψηφοφορία κατά ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη ή σύμφωνα με κοινές αρχές όλων των κρατών μελών.

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζει πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων με στόχο την εκλογή των μελών του με άμεση και καθολική ψηφοφορία κατά ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη ή σύμφωνα με κοινές αρχές όλων των κρατών μελών. Το Συμβούλιο μπορεί να απορρίψει την πρόταση αυτή με ειδική πλειοψηφία σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις. Οι διατάξεις αυτές τίθενται σε ισχύ μετά την έγκρισή τους από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά την έγκριση του Συμβουλίου με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις.

Τροπολογία 188

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 223 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών, με δική του πρωτοβουλία σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής και με την έγκριση του Συμβουλίου, θεσπίζει τους κανόνες και τους γενικούς όρους που θα διέπουν την εκπλήρωση, των καθηκόντων των μελών του. Κάθε κανόνας ή όρος σχετικά με το φορολογικό καθεστώς των μελών ή των πρώην μελών υπάγεται στην ομοφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών, με δική του πρωτοβουλία σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής και με την έγκριση του Συμβουλίου, θεσπίζει τους κανόνες και τους γενικούς όρους που θα διέπουν την εκπλήρωση, των καθηκόντων των μελών του.

Τροπολογία 189

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 225

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, να ζητάει από την Επιτροπή να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις για θέματα για τα οποία χρειάζεται κατά τη γνώμη του να εκπονηθούν πράξεις της Ένωσης προκειμένου να υλοποιηθούν οι Συνθήκες. Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλλει πρόταση, γνωστοποιεί τους λόγους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 294, και αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, να εγκρίνει προτάσεις για θέματα στα οποία εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία. Προτού πράξει αυτό, ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις προθέσεις του.

Τροπολογία 190

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 226 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, αιτήσει του ενός τετάρτου των μελών που το απαρτίζουν, να συνιστά προσωρινή εξεταστική επιτροπή για να εξετάσει, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που έχουν δοθεί από τις Συνθήκες σε άλλα θεσμικά ή λοιπά όργανα, τις καταγγελίες παραβάσεων ή κακής διοίκησης κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, εκτός εάν τα καταγγελλόμενα γεγονότα εκδικάζονται ενώπιον δικαστηρίου και για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά, αιτήσει του ενός τρίτου των μελών που το απαρτίζουν, προσωρινή εξεταστική επιτροπή για να εξετάσει, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που έχουν δοθεί από τις Συνθήκες σε άλλα θεσμικά ή λοιπά όργανα, τις καταγγελίες παραβάσεων ή κακής διοίκησης κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, εκτός εάν τα καταγγελλόμενα γεγονότα εκδικάζονται ενώπιον δικαστηρίου και για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να καλέσει κάθε μάρτυρα να συμμετάσχει σε ακρόαση ενώπιόν της, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

Τροπολογία 191

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 226 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Οι λεπτομερείς διατάξεις άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αποφασίζει μέσω κανονισμών με δική του πρωτοβουλία σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, μετά από έγκριση του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Οι λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή.

Τροπολογία 192

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 234 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δύναται να αποφασίσει επί προτάσεως δυσπιστίας κατά της δραστηριότητος της Επιτροπής πριν παρέλθουν τρεις τουλάχιστον ημέρες μετά την υποβολή της, και μόνον με φανερή ψηφοφορία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δύναται να αποφασίσει επί προτάσεως συλλογικής μομφής κατά των δραστηριοτήτων της Εκτελεστικής Εξουσίας ή προτάσεως μεμονωμένης μομφής κατά των δραστηριοτήτων ενός μέλους της Εκτελεστικής Εξουσίας πριν παρέλθουν τρεις τουλάχιστον ημέρες μετά την υποβολή της, και μόνον με φανερή ψηφοφορία.

 

(Η τροποποίηση στις λέξεις «Επιτροπή» και «μέλος της Επιτροπής» ισχύει για το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία 193

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 234 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Εάν η πρόταση μομφής γίνει δεκτή με την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων, τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν συλλογικά παραίτηση από τα καθήκοντά τους και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας υποβάλλει παραίτηση από τα καθήκοντα που ασκεί στην Επιτροπή. Μέχρις ότου αντικατασταθούν, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες υποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, η θητεία των μελών της Επιτροπής που διορίζονται σε αντικατάστασή τους λήγει την ημερομηνία που θα είχε λήξει η θητεία των μελών της Επιτροπής που υποχρεώθηκαν να υποβάλουν συλλογικά παραίτηση από τα καθήκοντά τους.

Εάν η πρόταση συλλογικής μομφής εγκριθεί με την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη της Εκτελεστικής Εξουσίας υποβάλλουν συλλογικά παραίτηση από τα καθήκοντά τους και ο γραμματέας της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και ο γραμματέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης υποβάλλουν παραίτηση από τα καθήκοντα που ασκούν στην Εκτελεστική Εξουσία. Μέχρις ότου αντικατασταθούν, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες υποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Εξουσίας που διορίζονται σε αντικατάστασή τους λήγει την ημερομηνία που θα είχε λήξει η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Εξουσίας που υποχρεώθηκαν να υποβάλουν συλλογικά παραίτηση από τα καθήκοντά τους.

Τροπολογία 194

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 245 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Τα μέλη της Επιτροπής δεν δύνανται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να ασκούν οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη. Αναλαμβάνουν επισήμως την υποχρέωση, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να τηρούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους και μετά τη λήξη αυτής τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της θέσεώς τους, και ιδίως τις υποχρεώσεις εντιμότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, μετά την αποχώρησή τους, ορισμένων θέσεων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, το Δικαστήριο, αιτήσει του Συμβουλίου, με απλή πλειοψηφία, ή της Επιτροπής, δύναται, αναλόγως της περιπτώσεως, να απαλλάξει από τα καθήκοντά του το ενδιαφερόμενο μέλος, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 247, ή να αποφασίσει την έκπτωσή του από το δικαίωμα συνταξιοδότησης ή από άλλες αντ’ αυτού παροχές.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν δύνανται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να ασκούν οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη. Αναλαμβάνουν επισήμως την υποχρέωση, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να τηρούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους και μετά τη λήξη αυτής τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της θέσεώς τους, και ιδίως τις υποχρεώσεις εντιμότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, μετά την αποχώρησή τους, ορισμένων θέσεων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, το Δικαστήριο, αιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, με απλή πλειοψηφία, ή της Επιτροπής, δύναται, αναλόγως της περιπτώσεως, να απαλλάξει από τα καθήκοντά του το ενδιαφερόμενο μέλος, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 247, ή να αποφασίσει την έκπτωσή του από το δικαίωμα συνταξιοδότησης ή από άλλες αντ’ αυτού παροχές.

Τροπολογία 195

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 246 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση του προέδρου της Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει ομοφώνως ότι δεν είναι αναγκαία η αντικατάσταση του μέλους αυτού, ιδίως όταν είναι σύντομο το εναπομένον διάστημα της θητείας του.

Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση του προέδρου της Εκτελεστικής Εξουσίας, δύναται να αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία ότι δεν είναι αναγκαία η αντικατάσταση του μέλους αυτού, ιδίως όταν είναι σύντομο το εναπομένον διάστημα της θητείας του.

 

(Η τροποποίηση στις λέξεις «Πρόεδρος της Επιτροπής» ισχύει για το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία 196

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 247

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Κάθε μέλος της Επιτροπής, αν δεν πληροί πλέον τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των καθηκόντων του ή αν διαπράξει βαρύ παράπτωμα, δύναται να απαλλάσσεται των καθηκόντων του από το Δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία ή της Επιτροπής.

Κάθε μέλος της Επιτροπής, αν δεν πληροί πλέον τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των καθηκόντων του ή αν διαπράξει βαρύ παράπτωμα, δύναται να απαλλάσσεται των καθηκόντων του από το Δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία ή της Επιτροπής.

Τροπολογία 197

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 258 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Αν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ των Συνθηκών, διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη επί του θέματος, αφού προηγουμένως παρέχει τη δυνατότητα στο κράτος αυτό να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του.

Αν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ των Συνθηκών, διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη επί του θέματος εντός 12 μηνών, αφού προηγουμένως παρέχει τη δυνατότητα στο κράτος αυτό να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του.

Τροπολογία 198

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 258 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Αν το κράτος δεν συμμορφωθεί με τη γνώμη αυτή εντός της προθεσμίας που του τάσσει η Επιτροπή, η τελευταία δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν το κράτος δεν συμμορφωθεί με τη γνώμη αυτή εντός της εν λόγω προθεσμίας των 12 μηνών, η Επιτροπή δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 199

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 259 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν κρίνει ότι άλλο κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ των Συνθηκών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ένα κράτος μέλος δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν κρίνει ότι κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ των Συνθηκών.

Τροπολογία 200

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 259 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Πριν ένα κράτος μέλος ασκήσει προσφυγή κατά άλλου κράτους μέλους, επικαλούμενο παράβαση υποχρεώσεως εκ των Συνθηκών, οφείλει να φέρει το ζήτημα στην Επιτροπή.

Πριν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ένα κράτος μέλος ασκήσει προσφυγή κατά κράτους μέλους, επικαλούμενο παράβαση υποχρεώσεως εκ των Συνθηκών, οφείλει να φέρει το ζήτημα στην Επιτροπή.

Τροπολογία 201

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 259 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη επί του θέματος, αφού προηγουμένως παρέχει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα κράτη να προβούν κατ’ αντιδικία σε γραπτές ή προφορικές παρατηρήσεις.

Η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη επί του θέματος, αφού προηγουμένως παρέχει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα κράτη και, κατά περίπτωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβούν κατ’ αντιδικία σε γραπτές ή προφορικές παρατηρήσεις.

Τροπολογία 202

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 260 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν έλαβε τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου, μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο αφού παράσχει στο κράτος αυτό τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Προσδιορίζει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού ή της χρηματικής ποινής που οφείλει να καταβάλει το κράτος μέλος και το οποίο η Επιτροπή κρίνει κατάλληλο για την περίσταση.

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν έλαβε τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου προσφεύγει στο Δικαστήριο, το αργότερο 12 μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης, αφού παράσχει στο κράτος αυτό τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Προσδιορίζει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού ή της χρηματικής ποινής που οφείλει να καταβάλει το κράτος μέλος και το οποίο η Επιτροπή κρίνει κατάλληλο για την περίσταση.

Τροπολογία 203

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 262

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων των Συνθηκών, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί, στην έκταση που αυτό καθορίζει, να θεσπίζει διατάξεις προκειμένου να ανατεθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμοδιότητα να αποφαίνεται επί διαφορών σχετικών με την εφαρμογή των πράξεων οι οποίες εκδίδονται βάσει των Συνθηκών και δημιουργούν ευρωπαϊκούς τίτλους διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι διατάξεις αυτές τίθενται σε ισχύ μετά την έγκρισή τους από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους.

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων των Συνθηκών, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί, στην έκταση που αυτό καθορίζει, να θεσπίζει διατάξεις προκειμένου να ανατεθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμοδιότητα να αποφαίνεται επί διαφορών σχετικών με την εφαρμογή των πράξεων οι οποίες εκδίδονται βάσει των Συνθηκών και δημιουργούν ευρωπαϊκούς τίτλους διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι διατάξεις αυτές τίθενται σε ισχύ μετά την έγκρισή τους από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους.

Τροπολογία 204

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 263 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί προσφυγών που ασκούνται από κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, λόγω αναρμοδιότητος, παραβάσεως ουσιώδους τύπου, παραβάσεως των Συνθηκών ή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού με την εφαρμογή της ή λόγω καταχρήσεως εξουσίας.

Για τον σκοπό αυτό, το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί προσφυγών που ασκούνται από κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, λόγω αναρμοδιότητος, παραβάσεως ουσιώδους τύπου, παραβάσεως των Συνθηκών ή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού με την εφαρμογή της, και ειδικότερα όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας, ή λόγω κατάχρησης εξουσίας.

Τροπολογία 205

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 263 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις του πρώτου και του δευτέρου εδαφίου, να ασκεί προσφυγή κατά των πράξεων των οποίων είναι αποδέκτης ή που το αφορούν άμεσα και ατομικά, καθώς και κατά των κανονιστικών πράξεων που το αφορούν άμεσα χωρίς να περιλαμβάνουν εκτελεστικά μέτρα.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις του πρώτου και του δευτέρου εδαφίου, να ασκεί προσφυγή κατά των πράξεων των οποίων είναι αποδέκτης ή που το αφορούν άμεσα, καθώς και κατά των κανονιστικών πράξεων που το αφορούν άμεσα χωρίς να περιλαμβάνουν εκτελεστικά μέτρα.

Τροπολογία 206

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 275 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Δικαστήριο, πάντως, είναι αρμόδιο να ελέγχει την τήρηση του άρθρου 40 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφαίνεται επί των προσφυγών που ασκούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 263, τέταρτο εδάφιο της παρούσας Συνθήκης και αφορούν τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων που προβλέπουν περιοριστικά μέτρα κατά φυσικών ή νομικών προσώπων, τις οποίες θεσπίζει το Συμβούλιο βάσει του τίτλου V, κεφάλαιο 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

διαγράφεται

Τροπολογία 207

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 285 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Ελεγκτικό Συνέδριο απαρτίζεται από εάν υπήκοο κάθε κράτους μέλους. Τα μέλη του ασκούν τα καθήκοντα τους με πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης.

Απαρτίζεται από αριθμό μελών που αντιστοιχεί στα δύο τρίτα του αριθμού των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του. Τα μέλη του ασκούν τα καθήκοντα τους με πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης.

Τροπολογία 208

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 285 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιλέγονται μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών βάσει συστήματος αυστηρά ισότιμης εναλλαγής μεταξύ των κρατών μελών που να επιτρέπει να αντικατοπτρίζεται το δημογραφικό και γεωγραφικό φάσμα του συνόλου των κρατών μελών. Το σύστημα αυτό θεσπίζεται με ειδική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 244.

Τροπολογία 209

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 286 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου διορίζονται για περίοδο έξι ετών. Το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνει τον κατάλογο των μελών, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλει κάθε κράτος μέλος. Η θητεία των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται να ανανεωθεί.

Τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου διορίζονται για περίοδο έξι ετών. Το Συμβούλιο, μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίνει τον κατάλογο των μελών, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλει κάθε κράτος μέλος. Η θητεία των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται να ανανεωθεί.

Τροπολογία 210

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 294 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 225, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλει την πρότασή του στο Συμβούλιο. Η επιτροπή ενημερώνεται σχετικά.

Τροπολογία 211

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 294 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο.

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 225, η πρόταση του Κοινοβουλίου θεωρείται ότι αποτελεί τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 212

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 294 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Εάν το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκδίδεται η σχετική πράξη με τη διατύπωση που αποδίδει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4.  Εάν το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή δεν έχει λάβει απόφαση εντός ενός έτους, εκδίδεται η σχετική πράξη με τη διατύπωση που αποδίδει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 213

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 294 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

β)  απορρίψει με την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, η σχετική πράξη θεωρείται ότι δεν εκδόθηκε,

β)  απορρίψει με την πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, η σχετική πράξη θεωρείται ότι δεν εκδόθηκε·

Τροπολογία 214

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 294 – παράγραφος 15 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Όταν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες, νομοθετική πράξη υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία μετά από πρωτοβουλία ομάδας κρατών μελών, σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή αίτημα του Δικαστηρίου, η παράγραφος 2, η παράγραφος 6, δεύτερη πρόταση, και η παράγραφος 9 δεν έχουν εφαρμογή.

Όταν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες, νομοθετική πράξη υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία μετά από πρωτοβουλία ομάδας κρατών μελών, πρωτοβουλία πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή αίτημα του Δικαστηρίου, η παράγραφος 2, η παράγραφος 6, δεύτερη πρόταση, και η παράγραφος 9 δεν έχουν εφαρμογή.

Τροπολογία 215

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέρος Έκτο – τίτλος I – κεφάλαιο 2 α (νέο) – τίτλος

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2α

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Το πρωτόκολλο (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας πρέπει να προστεθεί στη ΣΛΕΕ, έκτο μέρος, τίτλος Ι, κεφάλαιο 2α (νέο). Το νέο αυτό κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 299α έως 299ι (νέα).)

Τροπολογία 216

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 299 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 299α

 

Κάθε θεσμικό όργανο μεριμνά συνεχώς για την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που καθορίζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(Η τροπολογία αυτή αναπαράγει τη διατύπωση του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.)

Τροπολογία 217

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 299 β (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 299β

 

Η Επιτροπή προβαίνει σε ευρείες διαβουλεύσεις πριν υποβάλει πρόταση νομοθετικής πράξης. Κατά τις διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να συνεκτιμάται, κατά περίπτωση, η περιφερειακή και τοπική διάσταση των προβλεπομένων δράσεων. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, η Επιτροπή δεν προβαίνει στις διαβουλεύσεις αυτές. Αιτιολογεί την απόφασή της στην πρότασή της.

(Η τροπολογία αυτή αναπαράγει τη διατύπωση του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.)

Τροπολογία 218

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 299 γ (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 299γ

 

Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου, ως «σχέδιο νομοθετικής πράξης» νοούνται οι προτάσεις της Επιτροπής, οι πρωτοβουλίες ομάδας κρατών μελών, οι πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα αιτήματα του Δικαστηρίου, οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που επιδιώκουν την έκδοση νομοθετικής πράξης.

(Η τροπολογία αυτή αναπαράγει τη διατύπωση του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.)

Τροπολογία 219

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 299 δ (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 299δ

 

Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια νομοθετικών πράξεων καθώς και τα τροποποιημένα της σχέδια ταυτόχρονα στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια με νομοθετικές εξουσίες και στον νομοθέτη της Ένωσης.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαβιβάζει τα σχέδια νομοθετικών πράξεων τα οποία υποβάλλει καθώς και τα τροποποιημένα του σχέδια στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια με νομοθετικές εξουσίες.

 

Το Συμβούλιο διαβιβάζει τα σχέδια νομοθετικών πράξεων τα οποία προέρχονται από ομάδα κρατών μελών, από το Δικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και τα τροποποιημένα σχέδια, στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια με νομοθετικές εξουσίες.

 

Τα νομοθετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι θέσεις του Συμβουλίου διαβιβάζονται από αυτά τα θεσμικά όργανα στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια με νομοθετικές εξουσίες μόλις εκδοθούν.

(Η τροπολογία αυτή βασίζεται στη διατύπωση του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και το συμπληρώνει.)

Τροπολογία 220

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 299 ε (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 299ε

 

Τα σχέδια νομοθετικών πράξεων αιτιολογούνται σε σχέση με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

 

Κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης πρέπει να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη έκθεση βάσει της οποίας μπορεί να κριθεί η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιέχει στοιχεία εκτίμησης των δημοσιονομικών επιπτώσεων της πράξης καθώς και, εφόσον πρόκειται για οδηγία, των συνεπειών της ως προς τις ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοσθούν από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της περιφερειακής νομοθεσίας.

 

Οι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένας στόχος της Ένωσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης στηρίζονται σε ποιοτικούς και, οσάκις είναι δυνατόν, σε ποσοτικούς δείκτες. Στα σχέδια νομοθετικών πράξεων λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη το τυχόν οικονομικό ή διοικητικό βάρος που βαρύνει την Ένωση, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τους οικονομικούς φορείς και τους πολίτες να είναι το ελάχιστο δυνατό και ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο.

(Η τροπολογία αυτή αναπαράγει τη διατύπωση του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.)

Τροπολογία 221

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 299 στ (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 299στ

 

Κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή κάθε σώμα εθνικού κοινοβουλίου μπορεί, εντός προθεσμίας 12 εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου ευρωπαϊκής νομοθετικής πράξης, στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, να απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή κάθε σώμα εθνικού κοινοβουλίου περιλαμβάνει τη γνώμη των περιφερειακών κοινοβουλίων με νομοθετικές εξουσίες επί της αιτιολογημένης γνώμης του, όταν ενδέχεται να θιγούν οι περιφερειακές αποκλειστικές αρμοδιότητες. Η Επιτροπή θα πρέπει να απαντήσει εντός δώδεκα εβδομάδων.

 

Εάν το σχέδιο νομοθετικής πράξης προέρχεται από ομάδα κρατών μελών, ο πρόεδρος του Συμβουλίου διαβιβάζει τη γνώμη στις κυβερνήσεις των εν λόγω κρατών μελών.

 

Εάν το σχέδιο νομοθετικής πράξης προέρχεται από το Δικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο πρόεδρος του Συμβουλίου διαβιβάζει τη γνώμη στο οικείο θεσμικό ή άλλο όργανο.

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που λαμβάνει από τα εθνικά κοινοβούλια και από περιφερειακά κοινοβούλια με νομοθετικές εξουσίες στις ετήσιες εκθέσεις της σχετικά με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να θέτει πληροφορίες σχετικά με τις αντιρρήσεις στη διάθεση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας όταν τα εθνικά κοινοβούλια υποβάλλουν σημαντικό αριθμό αιτιολογημένων γνωμών για ένα δεδομένο νομοσχέδιο.

(Η τροπολογία αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και το τροποποιεί και το συμπληρώνει.)

Τροπολογία 222

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 299 ζ (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 299ζ

 

Κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή σώμα εθνικού κοινοβουλίου μπορεί να ζητάει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή την Επιτροπή να υποβάλλουν κατάλληλες προτάσεις για θέματα για τα οποία χρειάζεται κατά τη γνώμη του να εκπονηθούν πράξεις της Ένωσης προκειμένου να υλοποιηθούν οι Συνθήκες.

 

Όταν ένα θεσμικό όργανο λαμβάνει αίτημα σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο, αλλά δεν υποβάλει πρόταση εντός έξι μηνών, το εν λόγω θεσμικό όργανο ενημερώνει το εθνικό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και, κατά περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους λόγους για τους οποίους δεν το έπραξε.

(Η τροπολογία αυτή εισάγει νέο άρθρο στο πρώην πρωτόκολλο αριθ. 2.)

Τροπολογία 223

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 299 η (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 299η

 

1.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, καθώς και, κατά περίπτωση, η ομάδα των κρατών μελών, το Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εφόσον το σχέδιο νομοθετικής πράξης προέρχεται από αυτά, λαμβάνουν υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που εκδίδουν τα εθνικά κοινοβούλια ή σώμα εθνικού κοινοβουλίου.

 

Κάθε εθνικό κοινοβούλιο έχει δύο ψήφους, οι οποίες επιμερίζονται ανάλογα με το ισχύον εθνικό κοινοβουλευτικό σύστημα. Στην περίπτωση εθνικού κοινοβουλευτικού συστήματος με δύο σώματα, κάθε σώμα έχει μία ψήφο.

 

2.   Εάν οι αιτιολογημένες γνώμες που κρίνουν ότι σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν τηρεί την αρχή της επικουρικότητας αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου των ψήφων που έχουν τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, το σχέδιο επανεξετάζεται. Το όριο αυτό καθορίζεται στο ένα τέταρτο των ψήφων όταν πρόκειται για σχέδιο νομοθετικής πράξης υποβαλλόμενο βάσει του άρθρου 76 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

 

Μετά την επανεξέταση αυτή, η Επιτροπή ή, κατά περίπτωση, η ομάδα κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εφόσον το σχέδιο νομοθετικής πράξης προέρχεται από αυτά, μπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο. Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

 

3.   Εξάλλου, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, εάν οι αιτιολογημένες γνώμες που κρίνουν ότι πρόταση νομοθετικής πράξης δεν τηρεί την αρχή της επικουρικότητας αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον την απλή πλειοψηφία των ψήφων που έχουν τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, η πρόταση επανεξετάζεται. Μετά την επανεξέταση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει την πρόταση.

 

Εάν επιλέξει να την διατηρήσει, η Επιτροπή οφείλει να εξηγήσει, σε αιτιολογημένη γνώμη, τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι η πρόταση νομοθετικής πράξης συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Η εν λόγω αιτιολογημένη γνώμη, καθώς και οι αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων, πρέπει να διαβιβάζονται στο νομοθέτη της Ένωσης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία:

 

α)  πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης, ο νομοθέτης (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) εξετάζει τη συμβατότητα της νομοθετικής πρότασης με την αρχή της επικουρικότητας, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους λόγους που προέβαλε και συμμερίσθηκε η πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής·

 

β)  εάν, λόγω πλειοψηφίας 55 % των μελών του Συμβουλίου ή πλειοψηφίας των ψηφισάντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο νομοθέτης κρίνει ότι η πρόταση δεν είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας, δεν συνεχίζεται η εξέταση της νομοθετικής πρότασης.

(Η τροπολογία αυτή αναπαράγει τη διατύπωση του άρθρου 7 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.)

Τροπολογία 224

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 299 θ (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 299θ

 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών λόγω παραβίασης, από νομοθετική πράξη, της αρχής της επικουρικότητας, οι οποίες ασκούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κράτος μέλος ή διαβιβάζονται από κράτος μέλος, σύμφωνα με την εσωτερική έννομη τάξη του, εξ ονόματος του εθνικού κοινοβουλίου του ή ενός σώματος του εν λόγω κοινοβουλίου.

 

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, οι προσφυγές αυτές μπορούν να ασκούνται επίσης από την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά νομοθετικές πράξεις για την έκδοση των οποίων η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τη διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών.

(Η τροπολογία αυτή αναπαράγει τη διατύπωση του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.)

Τροπολογία 225

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 299 ι (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 299ι

 

Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στα εθνικά και τα περιφερειακά κοινοβούλια με νομοθετικές εξουσίες έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω ετήσια έκθεση διαβιβάζεται επίσης στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

(Η τροπολογία αυτή βασίζεται στη διατύπωση του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και το συμπληρώνει.)

Τροπολογία 226

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 311 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία καθορίζει τα μέτρα εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων της Ένωσης, εφόσον αυτό προβλέπεται από την απόφαση που εκδίδεται βάσει του τρίτου εδαφίου. Το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το δεύτερο με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία καθορίζουν από κοινού τα μέτρα εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων της Ένωσης, εφόσον αυτό προβλέπεται από την απόφαση που εκδίδεται βάσει του τρίτου εδαφίου.

Τροπολογία 227

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 312 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Θεσπίζεται για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών.

Θεσπίζεται για περίοδο πέντε έως επτά ετών.

Τροπολογία 228

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 312 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, εκδίδει κανονισμό που καθορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο λαμβάνει τη σχετική απόφαση ομόφωνα μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν κανονισμό που καθορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Τροπολογία 229

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 312 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει, ομόφωνα, απόφαση η οποία επιτρέπει στο Συμβούλιο να αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία όταν εκδίδει τον προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο κανονισμό.

διαγράφεται

Τροπολογία 230

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 319 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από σύσταση του Συμβουλίου, απαλλάσσει την Επιτροπή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Για τον σκοπό αυτό, εξετάζει, ύστερα από το Συμβούλιο, τους λογαριασμούς, τον δημοσιονομικό ισολογισμό και την έκθεση αξιολόγησής του του άρθρου 318, την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μαζί με τις απαντήσεις των ελεγχόμενων οργάνων στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη δήλωση βεβαίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 287, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, καθώς και τις συναφείς ειδικές εκθέσεις του.

1.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από σύσταση του Συμβουλίου, απαλλάσσει την Επιτροπή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Απαλλάσσει επίσης τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς από την ευθύνη για την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού ή των προϋπολογισμών τους, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 322. Για τον σκοπό αυτό, εξετάζει, ύστερα από το Συμβούλιο, τους λογαριασμούς, τον δημοσιονομικό ισολογισμό και την έκθεση αξιολόγησής του του άρθρου 318, την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μαζί με τις απαντήσεις των ελεγχόμενων οργάνων στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη δήλωση βεβαίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 287, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, καθώς και τις συναφείς ειδικές εκθέσεις του.

Τροπολογία 231

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 329 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η εξουσιοδότηση για την καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας χορηγείται με απόφαση του Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει ομόφωνα.

Η εξουσιοδότηση για την καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας χορηγείται με απόφαση του Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, με εξαίρεση τις αποφάσεις για αποστολές ή επιχειρήσεις με εκτελεστική εντολή που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 4α δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 232

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 330 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η ομοφωνία αποτελείται από τις ψήφους των αντιπροσώπων των συμμετεχόντων κρατών μελών και μόνον.

διαγράφεται

Τροπολογία 233

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 330 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η ειδική πλειοψηφία ορίζεται βάσει του άρθρου 238, παράγραφος 3.

διαγράφεται

Τροπολογία 234

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 333

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Άρθρο 333

διαγράφεται

1.  Όταν διάταξη των Συνθηκών, η οποία ενδέχεται να εφαρμοσθεί στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, προβλέπει ότι το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 330, μπορεί να εκδώσει απόφαση που προβλέπει ότι θα αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

 

2.  Όταν διάταξη των Συνθηκών, η οποία ενδέχεται να εφαρμοσθεί στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης συνεργασίας, προβλέπει ότι το Συμβούλιο εκδίδει πράξεις σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 330, μπορεί να ορίσει ότι θα αποφασίζει με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται επί αποφάσεων που έχουν στρατιωτικές επιπτώσεις ή στον τομέα της άμυνας.

 

Τροπολογία 235

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 342

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Το γλωσσικό καθεστώς των θεσμικών οργάνων της Ένωσης ορίζεται από το Συμβούλιο ομοφώνως, μέσω κανονισμών, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται από τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γλωσσικό καθεστώς των θεσμικών οργάνων της Ένωσης ορίζεται από το Συμβούλιο ομοφώνως, μέσω κανονισμών, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται από τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 236

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 346 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

β)  κάθε κράτος μέλος δύναται να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία για την προστασία ουσιωδών συμφερόντων της ασφαλείας του, που αφορούν την παραγωγή ή εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού· τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να αλλοιώνουν τους όρους του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς σχετικά με τα προϊόντα που δεν προορίζονται για στρατιωτικούς ειδικά σκοπούς.

β)  κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία για την προστασία ουσιωδών συμφερόντων της ασφαλείας του, που αφορούν την παραγωγή ή εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού· τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να αλλοιώνουν τους όρους του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς σχετικά με τα προϊόντα που δεν προορίζονται για στρατιωτικούς ειδικά σκοπούς.

Τροπολογία 237

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 346 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στον πίνακα τον οποίο κατάρτισε στις 15 Απριλίου 1958, και ο οποίος αφορά τα προϊόντα για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1, στοιχείο β).

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία προτάσει της Επιτροπής, μπορούν να επιφέρουν τροποποιήσεις στον πίνακα τον οποίο κατάρτισε το Συμβούλιο στις 15 Απριλίου 1958, και ο οποίος αφορά τα προϊόντα για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1, στοιχείο β).

Τροπολογία 238

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 352 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Εάν, στο πλαίσιο των πολιτικών που καθορίζονται από τις Συνθήκες, η δράση της Ένωσης θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη ενός από τους στόχους που τίθενται με τις Συνθήκες, χωρίς αυτές να προβλέπουν τις εξουσίες δράσης που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση της Επιτροπής και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίζει τις κατάλληλες διατάξεις. Όταν το Συμβούλιο θεσπίζει τις διατάξεις αυτές σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, αποφαίνεται επίσης ομόφωνα προτάσει της Επιτροπής και μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

1.  Εάν, στο πλαίσιο των πολιτικών που καθορίζονται από τις Συνθήκες, η δράση της Ένωσης θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη ενός από τους στόχους που τίθενται με τις Συνθήκες, χωρίς αυτές να προβλέπουν τις εξουσίες δράσης που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίζει τις κατάλληλες διατάξεις. Όταν το Συμβούλιο θεσπίζει τις διατάξεις αυτές σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, αποφαίνεται επίσης με ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής και μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 239

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 352 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Το παρόν άρθρο δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την επίτευξη στόχου που εμπίπτει στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και κάθε πράξη θεσπιζόμενη σύμφωνα με το παρόν άρθρο σέβεται τα όρια που θέτει το άρθρο 40, εδάφιο δεύτερο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

διαγράφεται

Τροπολογία 240

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 354 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αναστολή ορισμένων δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα μέλους της Ένωσης, το μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το εν λόγω κράτος μέλος δεν συμμετέχει στη ψηφοφορία και το εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου ή των τεσσάρων πέμπτων των κρατών μελών που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του εν λόγω άρθρου. Τυχόν αποχή παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών δεν εμποδίζει την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου.

Για τους σκοπούς του άρθρου 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αναστολή ορισμένων δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα μέλους της Ένωσης, το μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το εν λόγω κράτος μέλος δεν συμμετέχει στη ψηφοφορία και το εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου των κρατών μελών ή της ειδικής πλειοψηφίας που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του εν λόγω άρθρου. Τυχόν αποχή παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών δεν εμποδίζει την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου.

Τροπολογία 241

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 354 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Για την έκδοση των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 3 και 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ειδική πλειοψηφία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 238, παράγραφος 3, σημείο β) της παρούσας Συνθήκης.

Για την έκδοση των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 έως 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ειδική πλειοψηφία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4α της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 242

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 355 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Οι Συνθήκες δεν εφαρμόζονται στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και δεν αναφέρονται στο ανωτέρω Παράρτημα.

διαγράφεται

Τροπολογία 243

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 355 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

β)  οι Συνθήκες δεν εφαρμόζονται στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια της Κύπρου, παρά μόνο στο βαθμό που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή των διευθετήσεων που ορίζονται στο Πρωτόκολλο σχετικά με τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο, το οποίο προσαρτάται στην Πράξη περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω Πρωτοκόλλου,

διαγράφεται

Τροπολογία 244

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 355 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

γ)  οι διατάξεις των Συνθηκών εφαρμόζονται στις αγγλονορμανδικές νήσους και στη νήσο Μαν, μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλισθεί η εφαρμογή του καθεστώτος που προβλέπει για τις νήσους αυτές η συνθήκη της 22ας Ιανουαρίου 1972 περί προσχωρήσεως νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενεργείας.

διαγράφεται

Τροπολογία 245

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου

Δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου και στην αυτοδιάθεση του σώματος

1.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη σωματική και διανοητική του ακεραιότητα.

1.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη σωματική και διανοητική του ακεραιότητα.

2.   Στο πεδίο της ιατρικής και της βιολογίας, πρέπει να τηρούνται ιδίως τα εξής:

2.   Στο πεδίο της ιατρικής και της βιολογίας, πρέπει να τηρούνται ιδίως τα εξής:

α)   η ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από τον νόμο,

α)   η ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από τον νόμο,

β)   την απαγόρευση των πρακτικών ευγονικής, ιδίως όσων αποσκοπούν στην επιλογή των προσώπων,

β)   την απαγόρευση των πρακτικών ευγονικής, ιδίως όσων αποσκοπούν στην επιλογή των προσώπων,

γ)   η απαγόρευση της μετατροπής του ανθρωπίνου σώματος και αυτών των ιδίων των μερών του σε πηγή κέρδους,

γ)   η απαγόρευση της μετατροπής του ανθρωπίνου σώματος και αυτών των ιδίων των μερών του σε πηγή κέρδους,

δ)   η απαγόρευση της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης των ανθρωπίνων όντων.

δ)   η απαγόρευση της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης των ανθρωπίνων όντων.

 

2α.  Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματός του και στην ελεύθερη, εν επιγνώσει, πλήρη και καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς και σε όλες τις συναφείς υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης χωρίς διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση.»

Τελευταία ενημέρωση: 15 Φεβρουαρίου 2024Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου