Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2022/2051(INL)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0337/2023

Podneseni tekstovi :

A9-0337/2023

Rasprave :

PV 21/11/2023 - 13
CRE 21/11/2023 - 13

Glasovanja :

PV 22/11/2023 - 8.16
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2023)0427

Usvojeni tekstovi
PDF 368kWORD 120k
Srijeda, 22. studenog 2023. - Strasbourg
Prijedlozi Europskog parlamenta za izmjenu Ugovorâ
P9_TA(2023)0427A9-0337/2023
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 22. studenoga 2023. o prijedlozima Europskog parlamenta za izmjenu Ugovorâ (2022/2051(INL))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 48. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir Ventotenski manifest(1),

–  uzimajući u obzir Schumanovu deklaraciju od 9. svibnja 1950.(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. lipnja 2022. o pozivu na sazivanje konvencije radi revizije Ugovorâ(3),

–  uzimajući u obzir članak 46., članak 54. i članak 85. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenja Odbora za vanjske poslove, Odbora za proračune, Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, Odbora za kulturu i obrazovanje te Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir stajalište u obliku amandmana Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost,

–  uzimajući u obzir pisma Odbora za proračunski nadzor, Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te Odbora za industriju, istraživanje i energetiku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja (A9-0337/2023),

A.  budući da je aktualna verzija Ugovorâ stupila na snagu 1. prosinca 2009. i da se otad Europska unija suočava s dosad nezabilježenim izazovima i višestrukim krizama, posebno ruskom ratnom agresijom na Ukrajinu;

B.  budući da su izmjene Ugovorâ potrebne, ne kao svrha samima sebi, nego u interesu svih građana Unije jer je cilj tih izmjena preoblikovati Uniju na način kojim će se poboljšati njezina sposobnost djelovanja, kao i njezin demokratski legitimitet i odgovornost;

C.  budući da bi se izmjenama Ugovorâ Uniji trebalo omogućiti učinkovitije rješavanje geopolitičkih izazova;

D.  budući da je institucionalni okvir Unije, a posebno njezin postupak donošenja odluka, osobito onaj u Vijeću, jedva prikladan za Uniju od 27 država članica; budući da je reforma Ugovorâ neizbježna zbog izgleda za buduća proširenja;

E.  budući da je Konferencija o budućnosti Europe 9. svibnja 2022. završila s radom i predstavila svoje zaključke; budući da ti zaključci sadrže 49 prijedloga i 326 mjera, od kojih je mnoge moguće provesti samo ako dođe do izmjena Ugovorâ;

1.  ponavlja svoj poziv na izmjenu Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU); poziva Vijeće da Europskom vijeću smjesta i bez rasprave podnese prijedloge iznesene u ovoj Rezoluciji i navedene u njezinu Prilogu; poziva Europsko vijeće da što prije sazove konvenciju u skladu s redovnim postupkom revizije predviđenim u članku 48. stavcima od 2. do 5. UEU-a;

2.  napominje da se nekoliko zemalja zapadnog Balkana nalazi u raznim fazama pristupnih pregovora; pozdravlja dodjelu statusa zemlje kandidatkinje Ukrajini i Moldovi 23. lipnja 2022.;

Institucionalne reforme

3.  ističe da je važno reformirati postupak donošenja odluka u Uniji kako bi se točnije odrazio dvodomni sustav daljnjim osnaživanjem Europskog parlamenta;

4.  zahtijeva jačanje kapaciteta Unije za djelovanje znatnim povećanjem broja područja u kojima se o mjerama odlučuje glasovanjem kvalificiranom većinom i redovnim zakonodavnim postupkom;

5.  traži da Parlament stekne pravo zakonodavne inicijative, posebno pravo na predlaganje, izmjenu ili stavljanje izvan snage zakonodavstva Unije, te da postane suzakonodavac za donošenje višegodišnjeg financijskog okvira;

6.  traži obrtanje uloga Vijeća i Parlamenta u imenovanju i potvrdi predsjednika Komisije kako bi se točnije odrazili rezultati europskih izbora; predlaže da se predsjedniku Komisije omogući da izabere članove Komisije na temelju političkih preferencija, uz istodobno osiguravanje geografske i demografske ravnoteže; traži preimenovanje Europske komisije u Europsku izvršnu vlast;

7.  predlaže da se broj članova Izvršne vlasti ograniči na najviše 15 članova, pri čemu se članovi biraju među državljanima država članica na temelju sustava strogo jednake rotacije, kako je već predviđeno postojećim Ugovorima, dok se podtajnici imenuju među državljanima onih država članica koje nemaju svoje nacionalne predstavnike u Kolegiju;

8.  predlaže povećanje transparentnosti Vijeća Europske unije obvezujući ga da objavi stajališta koja čine dio uobičajenog zakonodavnog postupka te da organizira javnu raspravu o stajalištima Vijeća; predlaže stvaranje pravne osnove kojom bi se suzakonodavcima omogućilo jačanje transparentnosti i integriteta njihova donošenja odluka;

9.  traži da se na konvenciji, uz prijedloge iznesene u ovoj Rezoluciji, koji su ujedno navedeni u njezinu Prilogu, raspravi o podjeli tema između UEU-a i UFEU-a kako bi se riješile poteškoće u izmjenjivanju prava Unije; traži da se na konvenciji ispita u kojim bi političkim područjima strukture Unije mogle povećati učinkovitost Unije;

10.  predlaže da sastav Europskog parlamenta postane nadležnost Parlamenta podložno suglasnosti Vijeća;

11.  predlaže jačanje uloge socijalnih partnera u pripremi inicijativa u području socijalne politike, politike zapošljavanja i gospodarske politike;

12.  traži jačanje instrumenata za sudjelovanje građana u postupku donošenja odluka EU-a u okviru predstavničke demokracije;

Nadležnosti

13.  predlaže da se uspostavi isključiva nadležnost Unije za okoliš i biološku raznolikost, kao i za pregovore o klimatskim promjenama;

14.  predlaže uspostavu zajedničkih nadležnosti u pitanjima javnog zdravlja te zaštite i poboljšanja zdravlja ljudi, posebno prekograničnih prijetnji zdravlju, civilne zaštite, industrije i obrazovanja, osobito kad je riječ o transnacionalnim pitanjima kao što su uzajamno priznavanje diploma, ocjena, kompetencija i kvalifikacija;

15.  predlaže daljnji razvoj zajedničkih nadležnosti Unije u područjima energetike, vanjskih poslova, vanjske sigurnosti i obrane, politike vanjskih granica u području slobode, sigurnosti i pravde te prekogranične infrastrukture;

Supsidijarnost

16.  predlaže da se ojača preispitivanje supsidijarnosti koje provodi Sud Europske unije; traži da se mišljenje regionalnih parlamenata sa zakonodavnim ovlastima uzme u obzir u obrazloženim mišljenjima o zakonodavnim nacrtima nacionalnih parlamenata; predlaže da se rok za postupke „žutoga kartona” produlji na 12 tjedana;

17.  predlaže uvođenje „mehanizma zelenog kartona” za zakonodavne prijedloge nacionalnih ili regionalnih parlamenata sa zakonodavnim ovlastima kako bi pravo Unije bolje odgovaralo na lokalne potrebe;

Vladavina prava

18.  predlaže jačanje i reformu postupka iz članka 7. UEU-a u pogledu zaštite vladavine prava ukidanjem jednoglasnog odlučivanja, uvođenjem jasnog vremenskog okvira i time da Sud Europske unije postane arbitar koji odlučuje o povredama;

19.  predlaže da se Sudu Europske unije dodijeli jurisdikcija za međuinstitucijske sporove;

20.  predlaže prethodnu reviziju normi na Sudu Europske unije („apstraktna revizija normi”), osmišljenu kao pravo manjine u Parlamentu; nadalje, predlaže da se Parlament ovlasti za pokretanje postupaka povrede Ugovora pred Sudom Europske unije;

Vanjska, sigurnosna i obrambena politika

21.   ponavlja svoj poziv da se odluke o sankcijama, prijelaznim koracima u procesu proširenja i drugim vanjskopolitičkim odlukama donose kvalificiranom većinom; naglašava da se prijedlozima predviđa iznimka od tog načela za odluke kojima se odobravaju vojne misije ili operacije s izvršnim mandatom;

22.  traži uspostavu obrambene unije koja uključuje vojne jedinice, stalni kapacitet za brzo raspoređivanje pod operativnim zapovjedništvom Unije; predlaže da zajedničku nabavu i razvoj naoružanja financira Unija putem namjenskog proračuna usvojenog u postupku suodlučivanja i podložnog parlamentarnom nadzoru te predlaže da se u skladu s time prilagode nadležnosti Europske obrambene agencije; napominje da te promjene ne bi utjecale na klauzule o nacionalnim tradicijama neutralnosti i članstvu u Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora (NATO);

23.  predlaže da se na konvenciji ispitaju načini za sprječavanje poreznih oaza u narušavanju tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu;

Jedinstveno tržište, gospodarstvo i proračun

24.  traži donošenje mjera kojima bi se osiguralo da države članice ulažu u postizanje europskih gospodarskih, socijalnih, okolišnih i sigurnosnih ciljeva; predlaže da se članak 122. UFEU-a izbriše i zamijeni preinačenom klauzulom o hitnoj situaciji kojom se predviđa potpuni parlamentarni nadzor u članku 222. UFEU-a;

25.  ustraje u tome da sve države članice i institucije Unije moraju jednako primjenjivati četiri slobode unutarnjeg tržišta;

Socijalne politike i tržište rada

26.  ponavlja svoj poziv da se Ugovorimâ priloži protokol o socijalnom napretku;

Obrazovanje

27.  traži da Unija razvije zajedničke ciljeve i standarde za obrazovanje kojima se promiču demokratske vrijednosti i vladavina prava, kao i digitalna i gospodarska pismenost; nadalje traži da Unija promiče suradnju i usklađenost među sustavima obrazovnih ustanova, istodobno jamčeći kulturne tradicije i regionalnu raznolikost;

28.  traži da Unija razvije zajedničke standarde za strukovno osposobljavanje kako bi se povećala mobilnost radnika; predlaže da Unija nastoji štititi i promicati pristup besplatnom i univerzalnom školovanju, institucionalnu i individualnu akademsku slobodu te ljudska prava, kako je definirano u Povelji Europske unije o temeljnim pravima;

Trgovina i ulaganja

29.  predlaže da se promicanje demokratskih vrijednosti, dobrog upravljanja, ljudskih prava i održivosti, kao i stranih ulaganja, zaštite ulaganja i gospodarske sigurnosti obuhvati područjem primjene zajedničke trgovinske politike; predlaže da Europski parlament i Vijeće, na preporuku Komisije, otvaraju trgovinske pregovore; predlaže uspostavu trajnog mehanizma za provjeru izravnih stranih ulaganja;

Nediskriminacija

30.  predlaže da se zaštita nediskriminacije proširi na spol, socijalno podrijetlo, jezik, političko mišljenje i pripadnost nacionalnoj manjini te da se uvede redovni zakonodavni postupak za zakonodavstvo o nediskriminaciji; predlaže da se u Ugovorima izraz „ravnopravnost muškaraca i žena” zamijeni pojmom „rodna ravnopravnost”; ističe da institucije Unije i njihova upravljačka i savjetodavna tijela moraju biti sastavljena na nediskriminirajući način i odražavati rodnu ravnopravnost i raznolikost društva;

31.  traži dodatnu zaštitu nacionalnih manjina te uvrštenje regionalnih i manjinskih jezika u Uniji u Ugovore;

Klima i okoliš

32.  predlaže da se smanjenje globalnog zatopljenja i očuvanje biološke raznolikosti uvrste kao ciljevi Unije; predlaže da se zaštita klime i biološke raznolikosti doda ciljevima održivog razvoja Unije; predlaže da se održivost uvrsti u odredbe Ugovorâ o ribarstvu; poziva Uniju da zaštiti prirodne temelje života i životinje u skladu s pristupom „Jedno zdravlje” te da uzme u obzir rizik od prelaska ograničenja planeta; traži da se međunarodne obveze Unije u pogledu ulaganja napora u ograničavanje porasta globalne temperature uvrste u Ugovore;

Energetska politika

33.  traži stvaranje integrirane europske energetske unije; napominje da energetski sustav Unije mora biti cjenovno pristupačan i zasnovan na energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i usklađen s međunarodnim sporazumima za ublažavanje klimatskih promjena;

Područje slobode, pravde i sigurnosti

34.  predlaže da Europol dobije dodatne nadležnosti koje podliježu parlamentarnom nadzoru; predlaže da se rodno uvjetovano nasilje i kaznena djela protiv okoliša dodaju područjima kriminaliteta koja ispunjavaju kriterije iz članka 83. stavka 1. UFEU-a (kaznena djela u Uniji); traži da se funkcioniranjem Ureda europskog javnog tužitelja upravlja u okviru redovnog zakonodavnog postupka;

Migracije

35.  traži uspostavu zajedničkih standarda za vize za dugotrajni boravak i boravišne dozvole kako bi se spriječila prodaja i zloupotreba građanstva i boravišta;

36.  predlaže da se zajednička imigracijska politika Unije ojača poduzimanjem odgovarajućih i potrebnih mjera kako bi se osiguralo učinkovito praćenje, osiguravanje i učinkovita kontrola vanjskih granica Unije te da se migracijskom politikom Unije uzmu u obzir gospodarska i socijalna stabilnost država članica, sposobnost da se zadovolji potražnja za radnom snagom na jedinstvenom tržištu te učinkovito upravljanje migracijama, uzimajući u obzir pravedno postupanje prema državljanima trećih zemalja;

Zdravlje

37.  predlaže da Unija utvrdi zajedničke pokazatelje za zdravstvene sustave; predlaže da Unija poduzme mjere za rano obavješćivanje, praćenje i kontrolu ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju, posebno u slučaju pandemija, a da pritom ne sprečava države članice da zadrže ili donesu pojačane zaštitne mjere ako su one nužne;

38.  poziva Uniju da poduzme mjere za praćenje i koordinaciju pristupa zajedničkoj dijagnostici, informacijama i skrbi o zaraznim i nezaraznim bolestima, uključujući rijetke bolesti;

Znanost i tehnologija

39.  traži da Unija poštuje i promiče akademsku slobodu i slobodu provođenja znanstvenih istraživanja i poučavanja;

40.  predlaže da Unija izradi zajedničku svemirsku strategiju i radi na zajedničkom okviru za svemirske aktivnosti;

Završne odredbe

41.  ponavlja da bi na spomenutu konvenciju kao promatrače trebalo pozvati predstavnike socijalnih partnera Unije, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija, Europske središnje banke, civilnog društva Unije i zemalja kandidatkinja;

42.  poziva na to da se na konvenciji raspravi o svim prijedlozima za izmjenu Ugovorâ koji su ovdje priloženi;

43.  donosi prijedloge za izmjenu Ugovorâ priložene ovoj Rezoluciji i podnosi ih Vijeću u skladu s člankom 48. stavkom 2. UEU-a;

44.  nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju i prijedloge za izmjenu Ugovorâ koji su joj priloženi proslijedi Vijeću i Komisiji te parlamentima i vladama država članica.

(1) Ventotenski manifest (lipanj 1941.).
(2) Schumanova deklaracija (Pariz, 9. svibnja 1950.).
(3) SL C 493, 27.12.2022., str. 130.


PRILOG REZOLUCIJI

PRIJEDLOZI ZA IZMJENU UGOVORÂ

Amandman 1

Ugovor o Europskoj uniji

Preambula

Tekst na snazi

Izmjena

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJANACA, NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA DANSKE, PREDSJEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, PREDSJEDNIK HELENSKE REPUBLIKE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANJOLSKE, PREDSJEDNIK FRANCUSKE REPUBLIKE, PREDSJEDNICA IRSKE, PREDSJEDNIK TALIJANSKE REPUBLIKE, NJEGOVA KRALJEVSKA VISOST VELIKI VOJVODA OD LUKSEMBURGA, NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE, PREDSJEDNIK PORTUGALSKE REPUBLIKE, NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJANACA, PREDSJEDNIK REPUBLIKE BUGARSKE, PREDSJEDNIK ČEŠKE REPUBLIKE, NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA DANSKE, PREDSJEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE ESTONIJE, PREDSJEDNIK IRSKE, PREDSJEDNICA HELENSKE REPUBLIKE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANJOLSKE, PREDSJEDNIK FRANCUSKE REPUBLIKE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE, PREDSJEDNIK TALIJANSKE REPUBLIKE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE CIPRA, PREDSJEDNIK REPUBLIKE LATVIJE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE LITVE, NJEGOVA KRALJEVSKA VISOST VELIKI VOJVODA OD LUKSEMBURGA, PREDSJEDNICA MAĐARSKE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE MALTE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ NIZOZEMSKE, SAVEZNI PREDSJEDNIK REPUBLIKE AUSTRIJE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE POLJSKE, PREDSJEDNIK PORTUGALSKE REPUBLIKE, PREDSJEDNIK RUMUNJSKE, PREDSJEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE, PREDSJEDNICA SLOVAČKE REPUBLIKE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE FINSKE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠVEDSKE,

Amandman 2

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca.

Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i rodna ravnopravnost.

Amandman 3

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 3. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Unija svojim građanima nudi područje slobode, sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica, na kojem je osigurano slobodno kretanje osoba zajedno s odgovarajućim mjerama u pogledu nadzora vanjskih granica, azila, useljavanja te sprečavanja i suzbijanja kriminala.

2.  Unija svojim građanima nudi područje slobode, sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica, na kojem je osigurano slobodno kretanje osoba zajedno s politikama zajedničkih vanjskih granica i odgovarajućim mjerama u pogledu nadzora vanjskih granica, azila, useljavanja te sprečavanja i suzbijanja kriminala.

Amandman 4

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Unija uspostavlja unutarnje tržište. Ona radi na održivom razvoju Europe koji se temelji na uravnoteženom gospodarskom rastu i stabilnosti cijena, visoko konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu, s ciljem pune zaposlenosti i društvenog napretka, te visokoj razini zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša. Ona promiče znanstveni i tehnološki napredak.

Unija uspostavlja unutarnje tržište. Ona radi na održivom razvoju Europe koji se temelji na uravnoteženom gospodarskom rastu i stabilnosti cijena, na visoko konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu čiji je cilj puna zaposlenost i društveni napredak, te na visokoj razini zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša, kao i na smanjenju globalnog zatopljenja i zaštiti biološke raznolikosti u skladu s međunarodnim sporazumima. Ona promiče znanstveni i tehnološki napredak.

Amandman 5

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Ona suzbija društvenu isključenost i diskriminaciju, promiče socijalnu pravdu i zaštitu, ravnopravnost žena i muškaraca, međugeneracijsku solidarnost i zaštitu prava djeteta.

Ona suzbija društvenu isključenost i diskriminaciju, promiče socijalnu pravdu i zaštitu, rodnu ravnopravnost, međugeneracijsku solidarnost i zaštitu prava djeteta.

Amandman 6

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

Ona poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe.

Ona poštuje i promiče svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe.

Amandman 7

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 3. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Unija uspostavlja ekonomsku i monetarnu uniju čija je valuta euro.

4.  Valuta Unije je euro.

Amandman 8

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 3. – stavak 5.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

5.a  Unija štiti i promiče pristup besplatnom i univerzalnom školovanju, institucionalnu i individualnu akademsku slobodu te ljudska prava, kako je definirano u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman 9

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Na temelju obrazloženog prijedloga jedne trećine država članica, Europskog parlamenta ili Europske komisije, Vijeće može, odlučujući većinom od četiri petine svojih članova uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta, utvrditi da postoji očita opasnost da država članica teško prekrši vrijednosti iz članka 2. Prije nego što to utvrdi, Vijeće saslušava dotičnu državu članicu i može joj uputiti preporuke odlučujući u skladu s istim postupkom.

Na temelju obrazloženog prijedloga jedne trećine država članica, Europskog parlamenta ili Europske komisije, Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta, u roku od šest mjeseci nakon primitka prijedloga utvrđuje postoji li očita opasnost da država članica teško prekrši vrijednosti iz članka 2. Prije nego što to utvrdi, Vijeće saslušava dotičnu državu članicu i može joj uputiti preporuke odlučujući u skladu s istim postupkom.

Amandman 10

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 7. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Europsko vijeće, odlučujući jednoglasno, na prijedlog jedne trećine država članica ili Europske komisije te uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta može utvrditi da država članica teško i trajno krši vrijednosti iz članka 2. nakon što pozove dotičnu državu članicu da se očituje.

2.  Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom u roku od šest mjeseci od primitka prijedloga jedne trećine država članica, Europskog parlamenta koji odlučuje većinom svojih zastupnika ili Komisije, može podnijeti tužbu Sudu Europske unije da država članica teško i trajno krši vrijednosti iz članka 2.

Amandman 11

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Sud odlučuje o tužbi nakon što tu državu članicu pozove da se očituje.

Amandman 12

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Ako je utvrđeno kršenje temeljem stavka 2., Vijeće može, kvalificiranom većinom odlučiti da se dotičnoj državi članici suspendiraju određena prava koja proizlaze iz primjene Ugovorâ, uključujući pravo glasa predstavnika vlade te države članice u Vijeću. Pritom Vijeće uzima u obzir moguće posljedice takve suspenzije na prava i obveze fizičkih i pravnih osoba.

Ako je utvrđeno kršenje temeljem stavka 2., Vijeće u roku od šest mjeseci kvalificiranom većinom odlučuje o poduzimanju odgovarajućih mjera. Takve mjere mogu uključivati suspenziju obveza i plaćanja iz proračuna Unije ili suspenziju određenih prava koja proizlaze iz primjene Ugovorâ, uključujući pravo glasa predstavnika vlade te države članice u Vijeću te pravo dotične države članice na predsjedanje Vijećem. Pritom Vijeće uzima u obzir moguće posljedice takve suspenzije na prava i obveze fizičkih i pravnih osoba.

Amandman 13

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 10. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Svaki građanin ima pravo sudjelovati u demokratskom životu Unije. Odluke se donose na što otvoreniji način i na razini što je moguće bližoj građanima.

3.  Svaki građanin ima pravo sudjelovati u demokratskom životu Unije. Unija osigurava instrumente koji građanima omogućuju ostvarivanje tog prava.

Amandman 14

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 10. – stavak 3.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

3.a  Odluke se donose na što otvoreniji način i na razini što je moguće bližoj građanima.

Amandman 15

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 10. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Političke stranke na europskoj razini doprinose stvaranju europske političke svijesti i izražavanju volje građana Unije.

4.  Političke stranke na europskoj razini doprinose stvaranju europske političke svijesti i izražavanju volje građana Unije. Europske političke stranke mogu promicati, podupirati i financirati aktivnosti kojima je to svrha.

Amandman 16

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 10. – stavak 4.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

4.a  U pripremi inicijativa u području socijalne politike, politike zapošljavanja i gospodarske politike provodi se savjetovanje sa socijalnim partnerima.

Amandman 17

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 11. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Najmanje jedan milijun građana, državljana znatnog broja država članica, može na svoju inicijativu pozvati Europsku komisiju da u okviru svojih ovlasti podnese odgovarajući prijedlog o pitanjima za koja građani smatraju da je potreban pravni akt Unije u svrhu provedbe Ugovorâ.

Najmanje jedan milijun građana, državljana znatnog broja država članica, može na svoju inicijativu pozvati Europsku komisiju da u okviru svojih ovlasti podnese odgovarajući prijedlog o pitanjima za koja građani smatraju da je potreban pravni akt Unije.

Amandman 18

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 11. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Komisija ili Europski parlament može predložiti pravni akt na temelju svake valjane građanske inicijative.

Amandman 19

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 11. – stavak 4.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

4.a  Odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, Europski parlament i Vijeće mogu donijeti odredbe kojima se jamči njihovo odlučivanje i poštovanje načela iz članaka 10. i 11.

Amandman 20

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 13. – stavak 4.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

4.a  Institucije Unije i njezina upravljačka i savjetodavna tijela sastavljena su na nediskriminirajući način i odražavaju rodnu ravnopravnost i raznolikost društva.

Amandman 21

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Europski parlament sastavljen je od predstavnika građana Unije. Njihov broj ne smije biti veći od sedam stotina pedeset, ne računajući predsjednika. Zastupljenost građana je degresivno proporcionalna, a minimalni prag je šest članova iz svake države članice. Nijednoj državi članici ne dodjeljuje se više od devedeset šest mjesta.

Europski parlament sastavljen je od predstavnika građana Unije. Njihov broj ne smije biti veći od sedam stotina pedeset, ne računajući predsjednika.

Amandman 22

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 14. – stavak 2.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

2.a  Zastupljenost građana je degresivno proporcionalna, a minimalni prag je šest članova iz svake države članice. Nijednoj državi članici ne dodjeljuje se više od devedeset šest mjesta.

Amandman 23

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 14. – stavak 2.b (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

2.b  Europski parlament utvrđuje svoj sastav većinom svojih zastupnika, poštujući načela iz stavaka 2. i 2.a., podložno suglasnosti Vijeća, odlučujući pojačanom kvalificiranom većinom.

Amandman 24

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 15. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Europsko vijeće sastoji se od šefova država ili vlada država članica zajedno s njegovim predsjednikom i s predsjednikom Komisije. Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku sudjeluje u njegovu radu.

2.  Europsko vijeće sastoji se od šefova država ili vlada država članica zajedno s predsjednikom Europske unije. Tajnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku sudjeluje u njegovu radu.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti odgovarajuće promjene u cijelom tekstu.)

Amandman 25

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 15. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Europsko vijeće sastaje se dvaput svakih šest mjeseci na poziv svojeg predsjednika. Kada to nalaže dnevni red, članovi Europskog vijeća mogu odlučiti da svakome od njih pomaže ministar, a u slučaju predsjednika Komisije, član Komisije. Kada to nalaže situacija, predsjednik saziva izvanredni sastanak Europskog vijeća.

3.  Europsko vijeće sastaje se dvaput svakih šest mjeseci na poziv svojeg predsjednika. Kada to nalaže dnevni red, članovi Europskog vijeća mogu odlučiti da svakome od njih pomaže ministar, a u slučaju predsjednika Europske unije, član Komisije. Kada to nalaže situacija, predsjednik saziva izvanredni sastanak Europskog vijeća.

Amandman 26

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 15. – stavak 5.

Tekst na snazi

Izmjena

5.  Europsko vijeće bira svojeg predsjednika kvalificiranom većinom na razdoblje od dvije i pol godine koje se može jednom obnoviti. U slučaju spriječenosti ili teže povrede dužnosti, Europsko vijeće može okončati mandat predsjednika u skladu s istim postupkom.

5.  Europsko vijeće bira svojeg predsjednika kvalificiranom većinom.

Amandman 27

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 15. – stavak 6.

Tekst na snazi

Izmjena

6.  Predsjednik Europskog vijeća:

Briše se.

(a)  predsjeda i potiče njegov rad;

 

(b)  osigurava pripremu i kontinuitet rada Europskog vijeća u suradnji s predsjednikom Komisije i na temelju rada Vijeća za opće poslove;

 

(c)  nastoji omogućiti koheziju i postizanje konsenzusa u okviru Europskog vijeća;

 

(d)  podnosi izvješće Europskom parlamentu nakon svakog sastanka Europskog vijeća.

 

Predsjednik Europskog vijeća, na svojoj razini i u tom svojstvu, osigurava vanjsko predstavljanje Unije kada je riječ o pitanjima koja se odnose na njezinu zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, ne dovodeći u pitanje ovlasti Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

 

Predsjednik Europskog vijeća ne obnaša nacionalnu dužnost.

 

Amandman 28

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 16. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Vijeće se sastoji od po jednog predstavnika svake države članice na ministarskoj razini, koji smije preuzimati obveze u ime vlade dotične države članice i glasovati.

2.  Vijeće se sastoji od predstavnikâ svake države članice koji smiju preuzimati obveze u ime vlade dotične države članice i glasovati.

Amandman 29

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 16. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom, osim ako je u Ugovorima drukčije predviđeno.

3.  Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom, osim ako je u Ugovorima predviđena obična većina ili pojačana kvalificirana većina.

Amandman 30

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 16. – stavak 5.

Tekst na snazi

Izmjena

5.  Prijelazne odredbe koje se odnose na definiciju kvalificirane većine koje se primjenjuju do 31. listopada 2014. i odredbe koje se primjenjuju od 1. studenoga 2014. do 31. ožujka 2017. utvrđene su u Protokolu o prijelaznim odredbama.

Briše se.

Amandman 31

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 16. – stavak 6. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Vijeće zasjeda u različitim sastavima čiji se popis usvaja u skladu s člankom 236. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Briše se.

Amandman 32

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 16. – stavak 6. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Vijeće za opće poslove osigurava dosljednost u radu različitih sastava Vijeća. Ono priprema i osigurava nastavno postupanje nakon sastanka Europskog vijeća, u suradnji s predsjednikom Europskog vijeća i Komisijom.

Briše se.

Amandman 33

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 16. – stavak 6. – podstavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

Vijeće za vanjske poslove na temelju strateških smjernica koje utvrđuje Europsko vijeće, oblikuje vanjsko djelovanje Unije i osigurava dosljednost djelovanja Unije.

Briše se.

Amandman 34

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 16. – stavak 7.

Tekst na snazi

Izmjena

7.  Odbor stalnih predstavnika vlada država članica odgovoran je za pripremu rada Vijeća.

Briše se.

Amandman 35

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 16. – stavak 8.

Tekst na snazi

Izmjena

8.  Vijeće se sastaje javno kada raspravlja i glasuje o nacrtu zakonodavnog akta. U tu je svrhu svaki sastanak Vijeća podijeljen na dva dijela, na način da je jedan dio posvećen raspravi zakonodavnih akata Unije, a drugi aktivnostima koje nisu zakonodavne.

8.  Vijeće se sastaje javno kada raspravlja i glasuje o nacrtu zakonodavnog akta.

Amandman 36

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 17. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Komisija promiče opći interes Unije i u tu svrhu poduzima odgovarajuće inicijative. Osigurava primjenu Ugovorâ i mjera koje na temelju njih donose institucije. Ona nadzire primjenu prava Unije pod kontrolom Suda Europske unije. Izvršava proračun i upravlja programima. Izvršava koordinacijske, izvršne i upravljačke funkcije, kako je utvrđeno u Ugovorima. Osim u slučaju zajedničke vanjske i sigurnosne politike i u drugim slučajevima predviđenima u Ugovorima, ona osigurava vanjsko predstavljanje Unije. Pokreće godišnje i višegodišnje planiranje programa Unije radi ostvarivanja međuinstitucionalnih sporazuma.

1.   Izvršna vlast promiče opći interes Unije i u tu svrhu poduzima odgovarajuće inicijative. Osigurava primjenu Ugovorâ i mjera koje na temelju njih donose institucije. Ona nadzire primjenu prava Unije pod kontrolom Suda Europske unije. Izvršava proračun i upravlja programima. Izvršava koordinacijske, izvršne i upravljačke funkcije, kako je utvrđeno u Ugovorima. Osim u slučaju zajedničke vanjske i sigurnosne politike i u drugim slučajevima predviđenima u Ugovorima, ona osigurava vanjsko predstavljanje Unije. Pokreće godišnje i višegodišnje planiranje programa Unije radi ostvarivanja međuinstitucionalnih sporazuma.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti odgovarajuće promjene u cijelom tekstu.)

Amandman 37

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 17. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Zakonodavni akti Unije mogu se donijeti samo na temelju prijedloga Komisije, osim ako je Ugovorima drukčije predviđeno. Ostali se akti donose na temelju prijedloga Komisije ako je to predviđeno Ugovorima.

2.  Zakonodavni akti Unije mogu se donijeti na temelju prijedloga Izvršne vlasti, osim ako je Ugovorima drukčije predviđeno. Ostali se akti donose na temelju prijedloga Izvršne vlasti ako je to predviđeno Ugovorima.

Amandman 38

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 17. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Mandat Komisije traje pet godina.

3.  Mandat Izvršne vlasti traje pet godina.

Članovi Komisije biraju se na temelju njihove opće sposobnosti i europskog opredjeljenja, iz redova osoba čija je neovisnost neupitna.

Članovi Izvršne vlasti biraju se na temelju njihove opće sposobnosti i europskog opredjeljenja, iz redova osoba čija je neovisnost neupitna.

U obavljanju svojih zaduženja Komisija je u potpunosti neovisna. Ne dovodeći u pitanje članak 18. stavak 2., članovi Komisije ne traže i ne primaju naputke od bilo koje vlade ili koje druge institucije, tijela, ureda ili subjekta. Suzdržavaju se od svakog djelovanja koje je nespojivo s njihovim dužnostima ili obavljanjem njihovih zadaća.

U obavljanju svojih zaduženja Izvršna vlast je u potpunosti neovisna. Ne dovodeći u pitanje članak 18. stavak 2., članovi Izvršne vlasti ne traže i ne primaju naputke od bilo koje vlade ili koje druge institucije, tijela, ureda ili subjekta. Suzdržavaju se od svakog djelovanja koje je nespojivo s njihovim dužnostima ili obavljanjem njihovih zadaća.

Amandman 39

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 17. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Komisija imenovana u razdoblju od dana stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona do 31. listopada 2014. sastoji se od po jednog državljanina svake države članice, uključujući njezina predsjednika i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku koji je jedan od njezinih potpredsjednika.

Briše se.

Amandman 40

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 17. – stavak 6.

Tekst na snazi

Izmjena

6.  Predsjednik Komisije:

6.  Predsjednik Izvršne vlasti:

(a)  utvrđuje smjernice u okviru kojih Komisija treba raditi;

(a)  utvrđuje smjernice u okviru kojih Izvršna vlast treba raditi;

(b)  odlučuje o unutarnjem ustroju Komisije, osiguravajući da ona djeluje dosljedno, učinkovito i kao kolegijalno tijelo;

(b)  odlučuje o unutarnjem ustroju Izvršne vlasti, osiguravajući da ona djeluje dosljedno, učinkovito i kao kolegijalno tijelo;

(c)  imenuje potpredsjednike, osim Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, iz redova članova Komisije.

(c)  imenuje potpredsjednike, osim tajnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i tajnika Unije za gospodarsko upravljanje, iz redova članova Izvršne vlasti.

Član Komisije podnosi ostavku ako to zatraži predsjednik. Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku podnosi ostavku u skladu s postupkom određenim u članku 18. stavku 1., ako to zatraži predsjednik.

Član Izvršne vlasti podnosi ostavku ako to zatraži predsjednik. Tajnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i tajnik Unije za gospodarsko upravljanje podnose ostavke u skladu s postupkom određenim u članku 18. stavku 1., ako to zatraži predsjednik.

Amandman 41

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 17. – stavak 7.

Tekst na snazi

Izmjena

7.  Uzimajući u obzir izbore za Europski parlament te nakon održavanja odgovarajućih savjetovanja, Europsko vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom, predlaže Europskom parlamentu kandidata za predsjednika Komisije. Europski parlament bira toga kandidata većinom glasova svojih članova. Ako kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, Europsko vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom, u roku od jednog mjeseca predlaže novog kandidata kojeg Europski parlament bira prema istom postupku.

7.  Nakon europskih izbora Europski parlament, odlučujući većinom glasova svojih zastupnika, predlaže Europskom vijeću kandidata za predsjednika Europske unije. Europsko vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom, daje svoju suglasnost. Ako predloženi kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, Europski parlament, odlučujući većinom glasova svojih zastupnika, u roku od jednog mjeseca imenuje kandidata. Europsko vijeće, odlučujući običnom većinom, daje svoju suglasnost.

Vijeće, zajedničkom suglasnošću s izabranim predsjednikom, utvrđuje popis ostalih osoba koje predlaže za imenovanje članovima Komisije. Izbor tih osoba obavlja se na temelju prijedloga država članica u skladu s kriterijima određenima u stavku 3. drugom podstavku i stavku 5. drugom podstavku.

Izabrani predsjednik predlaže popis kandidata za imenovanje članovima Izvršne vlasti. Izbor tih osoba obavlja se u skladu s kriterijima određenima u stavcima 3. i 5.

Predsjednika, Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i ostale članove Komisije kolektivno, kao tijelo, glasovanjem potvrđuje Europski parlament. Na temelju takve potvrde Komisiju imenuje Europsko vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom.

Predsjednika, tajnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i ostale članove Izvršne vlasti kolektivno, kao tijelo, glasovanjem potvrđuje Europski parlament. Na temelju takve potvrde Izvršnu vlast imenuje Europsko vijeće, odlučujući običnom većinom.

Amandman 42

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 17. – stavak 8.

Tekst na snazi

Izmjena

8.  Komisija je kolektivno, kao tijelo, odgovorna Europskom parlamentu. U skladu s člankom 234. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Europski parlament može glasovati o nepovjerenju Komisiji. U slučaju izglasavanja nepovjerenja, članovi Komisije kolektivno, kao tijelo, podnose ostavku, a Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku podnosi ostavku na dužnosti koje obavlja u Komisiji.

8.  Izvršna vlast je odgovorna Europskom parlamentu. U skladu s člankom 234. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Europski parlament može glasovati o kolektivnom nepovjerenju Izvršnoj vlasti ili o pojedinačnom nepovjerenju članu Izvršnog tijela. U slučaju izglasavanja kolektivnog nepovjerenja, članovi Izvršne vlasti kolektivno, kao tijelo, podnose ostavku. U slučaju izglasavanja pojedinačnog nepovjerenja, predsjednik Izvršne vlasti razmatra mogućnost da od dotičnog člana Izvršne vlasti zatraži da podnese ostavku. Ako predsjednik odluči da od člana neće zatražiti da podnese ostavku, Izvršna vlast kao tijelo morat će ponovno biti potvrđena u skladu s postupkom iz trećeg podstavka stavka 7.

Amandman 43

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 19. – stavak 3.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

3.a  Sud Europske unije prati poštovanje načela supsidijarnosti i može donositi prethodne odluke o tome je li Unija djelovala ultra vires te rješavati postupke pokrenute na temelju članka 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije zbog povrede načela supsidijarnosti.

Amandman 44

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 21. – stavak 2. – točka a

Tekst na snazi

Izmjena

(a)  zaštite svojih vrijednosti, temeljnih interesa, sigurnosti, neovisnosti i cjelovitosti;

(a)  zaštite svojih vrijednosti, temeljnih interesa, sigurnosti, strateške autonomije, neovisnosti i cjelovitosti;

Amandman 45

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 24. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Zajednička vanjska i sigurnosna politika podliježe posebnim pravilima i postupcima. Utvrđuju je i provode Europsko vijeće i Vijeće, odlučujući jednoglasno, osim ako je Ugovorima drukčije predviđeno. Donošenje zakonodavnih akata je isključeno. Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku provode Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i države članice u skladu s Ugovorima. Posebna uloga Europskog parlamenta i Komisije u tom području utvrđena je Ugovorima. Sud Europske unije nema nadležnost u odnosu na te odredbe, izuzev nadležnosti za praćenje usklađenosti s člankom 40. ovog Ugovora i ispitivanja zakonitosti određenih odluka kako je predviđeno člankom 275. stavkom drugim Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Zajednička vanjska i sigurnosna politika podliježe posebnim pravilima i postupcima. Utvrđuju je i provode Europsko vijeće i Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom, uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta. Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku provode tajnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i države članice u skladu s Ugovorima. Posebna uloga Europskog parlamenta i Komisije u tom području utvrđena je Ugovorima. Sud Europske unije nadležan je u odnosu na te odredbe.

Amandman 46

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 29.

Tekst na snazi

Izmjena

Vijeće donosi odluke koje utvrđuju pristup Unije pojedinom pitanju zemljopisne ili tematske naravi. Države članice osiguravaju da njihove nacionalne politike budu u skladu sa stajalištima Unije.

Vijeće donosi odluke koje utvrđuju pristup Unije pojedinom pitanju zemljopisne ili tematske naravi. Ako se odlukom predviđaju djelomičan ili potpun prekid ili smanjenje gospodarskih i financijskih odnosa s jednom trećom zemljom ili više njih, Vijeće o tome odlučuje kvalificiranom većinom. Države članice osiguravaju da njihove nacionalne politike budu u skladu sa stajalištima Unije.

Amandman 47

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 31. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Odluke na temelju ovog poglavlja donose Europsko vijeće i Vijeće, odlučujući jednoglasno, osim ako je ovim poglavljem predviđeno drukčije. Donošenje zakonodavnih akata je isključeno.

1.   Odluke na temelju ovog poglavlja donose Europsko vijeće i Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom. Donošenje zakonodavnih akata je isključeno.

Ako glasuje suzdržano, svaki član Vijeća može obrazložiti svoju suzdržanost davanjem formalne izjave na temelju ovog podstavka. U tom slučaju nije obvezan primjenjivati tu odluku, ali prihvaća da ona obvezuje Uniju. U duhu uzajamne solidarnosti dotična država članica suzdržava se od svakog djelovanja koje bi moglo biti u suprotnosti ili onemogućavati djelovanje Unije na temelju te odluke, a ostale države članice poštuju njezino stajalište. Ako članovi Vijeća koji na taj način obrazlože svoju suzdržanost predstavljaju najmanje jednu trećinu država članica koje zajedno čine najmanje jednu trećinu stanovništva Unije, odluka se ne donosi.

 

Amandman 48

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 31. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Odstupajući od odredaba stavka 1., Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom:

 

–  pri donošenju odluke kojom se utvrđuje djelovanje ili stajalište Unije na temelju odluke Europskog vijeća koja se odnosi na strateške interese i ciljeve Unije, kako je navedeno u članku 22. stavku 1.,

 

—  pri donošenju odluke kojom se utvrđuje djelovanje ili stajalište Unije, na prijedlog koji Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku predstavi nakon posebnog zahtjeva Europskog vijeća, podnesenog na vlastitu inicijativu ili na inicijativu Visokog predstavnika,

 

–  pri donošenju svih odluka kojima se provodi odluka kojom se utvrđuje djelovanje ili stajalište Unije,

 

–  kada se imenuje posebni predstavnik u skladu s člankom 33.

 

Ako član Vijeća izjavi da se zbog ključnih i navedenih razloga nacionalne politike namjerava suprotstaviti donošenju odluke o kojoj se odlučuje kvalificiranom većinom, glasovanje se ne provodi. Visoki predstavnik će u neposrednom savjetovanju s državom članicom o kojoj je riječ tražiti rješenje koje je za nju prihvatljivo. Ako on u tome ne uspije, Vijeće može, odlučujući kvalificiranom većinom, zatražiti da se to pitanje uputi Europskom vijeću na jednoglasno odlučivanje.

Član Vijeća može zatražiti da se to pitanje zbog ključnih i navedenih razloga nacionalne politike uputi Europskom vijeću.

Amandman 49

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 31. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Europsko vijeće može jednoglasno donijeti odluku kojom se određuje da Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom u slučajevima koji nisu slučajevi iz stavka 2.

Briše se.

Amandman 50

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 31. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Stavci 2. i 3. ne primjenjuju se na odluke koje imaju implikacije u području vojske ili obrane.

Briše se.

Amandman 51

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 42. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Zajednička sigurnosna i obrambena politika sastavni je dio zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Ona Uniji osigurava operativnu sposobnost koja se oslanja na civilna i vojna sredstva. Unija ih može koristiti u misijama izvan Unije za očuvanje mira, sprečavanje sukoba i jačanje međunarodne sigurnosti u skladu s načelima Povelje Ujedinjenih naroda. Izvršavanje tih zadaća obavlja se korištenjem kapaciteta koje osiguravaju države članice.

1.   Zajednička sigurnosna i obrambena politika sastavni je dio zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Ona Uniji omogućuje da brani države članice od prijetnji. Ona Uniji osigurava operativnu sposobnost koja se oslanja na civilna i vojna sredstva. Unija ih može koristiti u misijama izvan Unije za očuvanje mira, sprečavanje sukoba i jačanje međunarodne sigurnosti u skladu s načelima Povelje Ujedinjenih naroda. Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, uključujući nabavu i razvoj naoružanja, financira Unija putem namjenskog proračuna u odnosu na koji je Europski parlament suzakonodavac i provodi nadzor.

Amandman 52

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 42. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Države članice Uniji stavljaju na raspolaganje civilne i vojne kapacitete za provedbu zajedničke sigurnosne i obrambene politike, kako bi doprinijele ostvarivanju ciljeva koje je utvrdilo Vijeće. Države članice koje zajednički uspostave multinacionalne snage mogu ih staviti na raspolaganje zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici.

3.  Unija uspostavlja obrambenu uniju s civilnim i vojnim kapacitetima za provedbu zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Ta obrambena unija uključuje vojne jedinice, uključujući stalni kapacitet za brzo raspoređivanje pod operativnim zapovjedništvom Unije. Države članice mogu osigurati dodatne kapacitete. Države članice koje zajednički uspostave multinacionalne snage mogu ih staviti na raspolaganje zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici.

Države članice obvezuju se postupno poboljšati svoje vojne kapacitete. Agencija u području razvoja obrambenih kapaciteta, istraživanja, nabave i naoružanja (dalje u tekstu „Europska obrambena agencija”) utvrđuje operativne potrebe, promiče mjere za zadovoljavanje tih potreba te doprinosi utvrđivanju i, prema potrebi, provedbi bilo koje mjere potrebne za jačanje industrijskih i tehnoloških temelja u obrambenom sektoru, sudjeluje pri utvrđivanju europske politike kapacitetâ i naoružanja te pomaže Vijeću pri procjeni poboljšanja vojnih kapaciteta.

Unija i države članice obvezuju se postupno poboljšati svoje vojne kapacitete. Agencija u području razvoja obrambenih kapaciteta, istraživanja, nabave i naoružanja (dalje u tekstu „Europska obrambena agencija”) utvrđuje operativne potrebe, provodi mjere za zadovoljavanje tih potreba, nabavlja naoružanje u ime Unije i njezinih država članica, poduzima bilo koje mjere potrebne za jačanje industrijskih i tehnoloških temelja u obrambenom sektoru, sudjeluje pri utvrđivanju europske politike kapacitetâ i naoružanja te procjenjuje poboljšanja vojnih kapaciteta.

Amandman 53

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 42. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Odluke koje se odnose na zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, uključujući one kojima se pokreće misija navedena u ovom članku, Vijeće donosi odlučujući jednoglasno, na prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku ili na inicijativu države članice. Visoki predstavnik može, prema potrebi, zajedno s Komisijom, predložiti korištenje nacionalnih sredstava i instrumenata Unije.

4.  Odluke koje se odnose na zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku Vijeće donosi odlučujući kvalificiranom većinom na prijedlog tajnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku ili na inicijativu države članice te uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta. Tajnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku može, prema potrebi, zajedno s Komisijom, predložiti korištenje nacionalnih sredstava i instrumenata Unije.

Amandman 54

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 42. – stavak 4.a – podstavak 1. (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

4.a  Odluke kojima se pokreću misije donosi Vijeće odlučujući kvalificiranom većinom. Parlament odlučuje većinom glasova svojih zastupnika.

Amandman 55

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 42. – stavak 7. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Ako je država članica žrtva oružane agresije na svoje državno područje, ostale države članice obvezne su pružiti joj pomoć i potporu svim sredstvima kojima raspolažu, u skladu s člankom 51. Povelje Ujedinjenih naroda. To ni na koji način ne dovodi u pitanje poseban karakter sigurnosne i obrambene politike određenih država članica.

Ako je država članica žrtva agresije, obrambena unija i sve države članice obvezne su pružiti joj pomoć i potporu svim sredstvima kojima raspolažu, u skladu s člankom 51. Povelje Ujedinjenih naroda. Oružani napad na jednu državu članicu smatra se napadom na sve države članice. To ni na koji način ne dovodi u pitanje poseban karakter sigurnosne i obrambene politike određenih država članica.

Amandman 56

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 43. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Zadaće iz članka 42. stavka 1. tijekom kojih Unija može koristiti civilna i vojna sredstva uključuju zajedničke operacije razoružavanja, humanitarne zadaće i zadaće spašavanja, zadaće vojnog savjetovanja i pružanja pomoći, zadaće sprečavanja sukoba i očuvanja mira, zadaće borbenih snaga u upravljanju krizama, uključujući uspostavu mira i stabilizaciju nakon sukoba. Sve te zadaće mogu doprinijeti borbi protiv terorizma, među ostalim i pružanjem potpore trećim zemljama u suzbijanju terorizma na njihovim državnim područjima.

1.  Zadaće iz članka 42. stavka 1. tijekom kojih Unija može koristiti civilna i vojna sredstva uključuju borbu protiv hibridnih prijetnji i hibridnog ratovanja, energetskih ucjena, kibernetičkih prijetnji, dezinformacijskih kampanja i gospodarske prisile trećih zemalja, zajedničke operacije razoružavanja, humanitarne zadaće i zadaće spašavanja, zadaće vojnog savjetovanja i pružanja pomoći, zadaće sprečavanja sukoba i očuvanja mira, zadaće borbenih snaga u upravljanju krizama, uključujući uspostavu mira i stabilizaciju nakon sukoba. Sve te zadaće mogu doprinijeti borbi protiv terorizma, među ostalim i pružanjem potpore trećim zemljama u suzbijanju terorizma na njihovim državnim područjima.

Amandman 57

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 45. – stavak 1. – točka b

Tekst na snazi

Izmjena

(b)  promicati usklađivanje operativnih potreba i usvajanje učinkovitih i usklađenih metoda nabave;

(b)  nabavljati naoružanje za obrambenu uniju i u ime Unije i njezinih država članica te promicati usklađivanje operativnih potreba i usvajanje učinkovitih i usklađenih metoda nabave;

Amandman 58

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 45. – stavak 1. – točka c

Tekst na snazi

Izmjena

(c)  predlagati multilateralne projekte radi ispunjenja ciljeva u smislu vojnih kapaciteta, osigurati koordinaciju programa koje provode države članice te upravljanje posebnim programima suradnje;

(c)  predlagati i predvoditi multilateralne projekte radi ispunjenja ciljeva u smislu vojnih kapaciteta, osigurati koordinaciju programa koje provode države članice te upravljanje posebnim programima suradnje;

Amandman 59

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 45. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Europska obrambena agencija otvorena je svim državama članicama koje žele sudjelovati u njezinu radu. Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom, donosi odluku kojom se utvrđuju statut, sjedište i pravila poslovanja Agencije. U toj je odluci potrebno uzeti u obzir razinu učinkovitog sudjelovanja u aktivnostima Agencije. U okviru Agencije osnivaju se posebne skupine koje okupljaju države članice koje rade na zajedničkim projektima. Prema potrebi, Agencija svoje zadaće obavlja u suradnji s Komisijom.

2.  Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, donose odluku kojom se utvrđuju statut, sjedište i pravila poslovanja Agencije.

Amandman 60

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 46. – stavak 6.

Tekst na snazi

Izmjena

6.  Odluke i preporuke Vijeća u okviru stalne strukturirane suradnje, osim onih koje su predviđene u stavcima od 2. do 5., donose se jednoglasno. Za potrebe ovog stavka, jednoglasnost podrazumijeva samo glasove predstavnika država članica sudionica.

6.  Odluke i preporuke Vijeća u okviru stalne strukturirane suradnje, osim onih koje su predviđene u stavcima od 2. do 5., donose se kvalificiranom većinom. Za potrebe ovog stavka, ta kvalificirana većina podrazumijeva samo glasove predstavnika država članica sudionica, u skladu s njihovim pojedinačnim ustavnim poretcima.

Amandman 61

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 48. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Vlada bilo koje države članice, Europski parlament ili Komisija mogu Vijeću podnijeti prijedloge za izmjenu Ugovorâ. Tim se prijedlozima, između ostalog, mogu povećati odnosno smanjiti nadležnosti koje su Uniji dodijeljene u Ugovorima. Vijeće podnosi te prijedloge Europskom vijeću, a o njima se obavješćuju nacionalni parlamenti.

2.  Vlada bilo koje države članice, Europski parlament ili Komisija mogu Vijeću podnijeti prijedloge za izmjenu Ugovorâ. Tim se prijedlozima, između ostalog, mogu povećati odnosno smanjiti nadležnosti koje su Uniji dodijeljene u Ugovorima. Vijeće odmah i bez rasprave podnosi te prijedloge Europskom vijeću, a o njima se obavješćuju nacionalni parlamenti.

Amandman 62

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 48. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Smatra se da je Europski parlament dao suglasnost za izmjene Ugovora kada za to glasuje većina njegovih zastupnika.

Amandman 63

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 48. – stavak 5.

Tekst na snazi

Izmjena

5.  Ako dvije godine nakon potpisivanja ugovora o izmjeni Ugovorâ, četiri petine država članica ratificira ugovor, a jedna ili više država članica pri ratifikaciji nailazi na poteškoće, predmet se upućuje Europskom vijeću.

5.  Ako dvije godine nakon potpisivanja ugovora o izmjeni Ugovorâ, manje od četiri petine država članica ratificira ugovor, predmet se upućuje Europskom vijeću.

Amandman 64

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 48. – stavak 7. – podstavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

Europsko vijeće odluke iz prvog i drugog podstavaka donosi jednoglasno, uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta koju je dala većina njegovih članova.

Europsko vijeće te odluke donosi kvalificiranom većinom uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta koju je dala većina njegovih članova.

Amandman 65

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 49. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Uvjeti primanja u članstvo i prilagodbe Ugovora na kojima se Unija temelji koje to primanje povlači za sobom predmetom su sporazuma između država članica i države podnositeljice zahtjeva. Taj se sporazum podnosi na ratifikaciju svim državama ugovornicama u skladu s njihovim ustavnim odredbama.

Uvjeti primanja u članstvo i prilagodbe Ugovora na kojima se Unija temelji koje to primanje povlači za sobom predmetom su sporazuma između država članica i države podnositeljice zahtjeva. Taj se sporazum podnosi na ratifikaciju svim državama ugovornicama u skladu s njihovim ustavnim odredbama. Države članice moraju i dalje poštovati vrijednosti iz članka 2. nakon pristupanja Uniji.

Amandman 66

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 52. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Ovaj se Ugovor primjenjuje na Kraljevinu Belgiju, Republiku Bugarsku, Češku Republiku, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Njemačku, Republiku Estoniju, Irsku, Helensku Republiku, Kraljevinu Španjolsku, Francusku Republiku, Republiku Hrvatsku, Talijansku Republiku, Republiku Cipar, Republiku Latviju, Republiku Litvu, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Republiku Mađarsku, Republiku Maltu, Kraljevinu Nizozemsku, Republiku Austriju, Republiku Poljsku, Portugalsku Republiku, Rumunjsku, Republiku Sloveniju, Slovačku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku i Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske.

1.  Ugovori se primjenjuju na Kraljevinu Belgiju, Republiku Bugarsku, Češku Republiku, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Njemačku, Republiku Estoniju, Irsku, Helensku Republiku, Kraljevinu Španjolsku, Francusku Republiku, Republiku Hrvatsku, Talijansku Republiku, Republiku Cipar, Republiku Latviju, Republiku Litvu, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Mađarsku, Republiku Maltu, Kraljevinu Nizozemsku, Republiku Austriju, Republiku Poljsku, Portugalsku Republiku, Rumunjsku, Republiku Sloveniju, Slovačku Republiku, Republiku Finsku i Kraljevinu Švedsku.

Amandman 67

Ugovor o Europskoj uniji

Članak 54. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Ovaj Ugovor stupa na snagu 1. siječnja 1993., pod uvjetom da su prethodno položene sve isprave o ratifikaciji ili, u suprotnom, prvog dana mjeseca koji slijedi nakon što posljednja država potpisnica položi ispravu o ratifikaciji.

2.  Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon što vlade četiriju petina država članica polože ispravu o ratifikaciji.

Amandman 68

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Preambula

Tekst na snazi

Izmjena

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJANACA, PREDSJEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, PREDSJEDNIK FRANCUSKE REPUBLIKE, PREDSJEDNIK TALIJANSKE REPUBLIKE, NJEZINA KRALJEVSKA VISOST VELIKA VOJVOTKINJA OD LUKSEMBURGA, NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE,

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJANACA, PREDSJEDNIK REPUBLIKE BUGARSKE, PREDSJEDNIK ČEŠKE REPUBLIKE, NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA DANSKE, PREDSJEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE ESTONIJE, PREDSJEDNIK IRSKE, PREDSJEDNICA HELENSKE REPUBLIKE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANJOLSKE, PREDSJEDNIK FRANCUSKE REPUBLIKE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE, PREDSJEDNIK TALIJANSKE REPUBLIKE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE CIPRA, PREDSJEDNIK REPUBLIKE LATVIJE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE LITVE, NJEGOVA KRALJEVSKA VISOST VELIKI VOJVODA OD LUKSEMBURGA, PREDSJEDNICA MAĐARSKE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE MALTE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ NIZOZEMSKE, SAVEZNI PREDSJEDNIK REPUBLIKE AUSTRIJE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE POLJSKE, PREDSJEDNIK PORTUGALSKE REPUBLIKE, PREDSJEDNIK RUMUNJSKE, PREDSJEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE, PREDSJEDNICA SLOVAČKE REPUBLIKE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE FINSKE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠVEDSKE,

Amandman 69

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 3. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Unija ima i isključivu nadležnost za sklapanje međunarodnog sporazuma kada je njegovo sklapanje predviđeno zakonodavnim aktom Unije ili ako je takav sporazum potreban kako bi Uniji omogućio izvršavanje njezine unutarnje nadležnosti ili u mjeri u kojoj bi njegovo sklapanje moglo utjecati na zajednička pravila ili izmijeniti njihov opseg.

2.  Unija ima i isključivu nadležnost za sklapanje međunarodnog sporazuma, među ostalim i u kontekstu globalnih pregovora o klimatskim promjenama, kada je njegovo sklapanje predviđeno zakonodavnim aktom Unije ili ako je takav sporazum potreban kako bi Uniji omogućio izvršavanje njezine unutarnje nadležnosti ili u mjeri u kojoj bi njegovo sklapanje moglo utjecati na zajednička pravila ili izmijeniti njihov opseg.

Amandman 70

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 4. – stavak 2. – točka e

Tekst na snazi

Izmjena

(e)  okolišu;

(e)   pitanjima javnog zdravstva, osobito zaštite i poboljšanja ljudskog zdravlja, posebno prekograničnih zdravstvenih prijetnji, uključujući univerzalan i potpun pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, te pristupa „Jedno zdravlje”;

Amandman 71

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 4. – stavak 2. – točka g

Tekst na snazi

Izmjena

(g)  prometu;

(g)  prometu, uključujući prekograničnu infrastrukturu;

Amandman 72

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 4. – stavak 2. – točka j

Tekst na snazi

Izmjena

(j)  području slobode, sigurnosti i pravde;

(j)  području slobode, sigurnosti i pravde te politici vanjskih granica;

Amandman 73

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 4. – stavak 2. – točka k

Tekst na snazi

Izmjena

(k)  zajedničkoj brizi za sigurnost u pitanjima javnog zdravstva, za aspekte utvrđene u ovom Ugovoru.

(k)  vanjskim poslovima, vanjskoj sigurnosti i obrani;

Amandman 74

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 4. – stavak 2. – točka k.a (nova)

Tekst na snazi

Izmjena

 

(k.a)  civilnoj zaštiti;

Amandman 75

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 4. – stavak 2. – točka k.b (nova)

Tekst na snazi

Izmjena

 

(k.b)  industriji;

Amandman 76

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 4. – stavak 2. – točka k.c (nova)

Tekst na snazi

Izmjena

 

(k.c)  obrazovanju, posebno kad je riječ o transnacionalnim pitanjima kao što su uzajamno priznavanje diploma, ocjena, vještina i kvalifikacija.

Amandman 77

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 6. – točka a

Tekst na snazi

Izmjena

(a)  zaštitu i poboljšanje zdravlja ljudi;

Briše se.

Amandman 78

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 6. – točka e

Tekst na snazi

Izmjena

(e)  obrazovanje, strukovno obrazovanje, mlade i sport;

(e)  strukovno obrazovanje, mlade i sport;

Amandman 79

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 6. – točka f

Tekst na snazi

Izmjena

(f)  civilnu zaštitu;

Briše se.

Amandman 80

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 8.

Tekst na snazi

Izmjena

U svim svojim aktivnostima Unija teži uklanjanju nejednakosti i promicanju ravnopravnosti između muškaraca i žena.

U svim svojim aktivnostima Unija teži uklanjanju nejednakosti i promicanju rodne ravnopravnosti.

Amandman 81

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 9.

Tekst na snazi

Izmjena

Pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti, Unija uzima u obzir zahtjeve povezane s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom dostatne socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te visokom razinom obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi.

Pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti, Unija osigurava da društveni napredak bude utemeljen na društvenom protokolu.

 

Unija uzima u obzir zahtjeve povezane s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom dostatne socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te visokom razinom obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi, kao i učinkovitim ostvarivanjem demokratskih kolektivnih prava sindikata.

Amandman 82

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 10.

Tekst na snazi

Izmjena

Pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti, Unija je usmjerena borbi protiv diskriminacije na temelju spola, rase, etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije.

Pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti, Unija je usmjerena borbi protiv diskriminacije na temelju spola, roda, rase, etničkog ili socijalnog podrijetla, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije.

Amandman 83

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 11.

Tekst na snazi

Izmjena

Zahtjevi u pogledu zaštite okoliša moraju se uključiti u utvrđivanje i provedbu politika i aktivnosti Unije, posebice s ciljem promicanja održivog razvoja.

Zahtjevi u pogledu zaštite okoliša, klime i biološke raznolikosti moraju se uključiti u utvrđivanje i provedbu politika i aktivnosti Unije, posebice s ciljem promicanja održivog razvoja.

Amandman 84

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 5.

Tekst na snazi

Izmjena

Europski parlament i Vijeće osiguravaju objavljivanje dokumenata koji se odnose na zakonodavne postupke pod uvjetima utvrđenima uredbama iz drugog podstavka.

Europski parlament i Vijeće osiguravaju objavljivanje dokumenata koji se odnose na zakonodavne postupke, uključujući stajališta svojih članova te prijedloge i izmjene zakonodavnih tekstova koji čine dio uobičajenog zakonodavnog postupka pod uvjetima utvrđenima uredbama iz drugog podstavka.

Amandman 85

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 19. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Ugovorâ, Vijeće može u okviru nadležnosti koje su Ugovorima dodijeljene Uniji, odlučujući jednoglasno u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta, poduzeti odgovarajuće radnje radi suzbijanja diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije.

1.  Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Ugovorâ, Europski parlament i Vijeće mogu u okviru nadležnosti koje su Ugovorima dodijeljene Uniji, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, poduzeti odgovarajuće radnje radi suzbijanja diskriminacije na temelju spola, roda, rasnog, etničkog ili socijalnog podrijetla, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije.

Amandman 86

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 19. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Odstupajući od stavka 1., Europski parlament i Vijeće odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom mogu usvojiti temeljna načela za poticajne mjere Unije , isključujući svako usklađivanje zakona i propisa država članica, da bi poduprli djelovanje država članica u ostvarivanju ciljeva iz stavka 1.

Briše se.

Amandman 87

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 20. – stavak 2.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

2.a  Europski parlament i Vijeće mogu, u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, donijeti zajedničke odredbe o sprečavanju prodaje putovnica ili drugih zlouporaba koje se odnose na stjecanje i gubitak građanstva Unije kad je riječ o državljanima trećih zemalja, radi usklađivanja uvjeta za stjecanje građanstva.

Amandman 88

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 22. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Svaki građanin Unije koji boravi u nekoj državi članici čiji nije državljanin, ima u toj državi članici aktivno i pasivno biračko pravo na lokalnim izborima, pod jednakim uvjetima kao i državljani te države. Navedeno pravo ostvaruje se podložno detaljnim aranžmanima koje Vijeće, odlučujući jednoglasno u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, donese; ti aranžmani mogu predviđati odstupanja ako tako nalažu problemi svojstveni određenoj državi članici.

1.  Svaki građanin Unije koji boravi u nekoj državi članici čiji nije državljanin, ima u toj državi članici aktivno i pasivno biračko pravo na lokalnim izborima, pod jednakim uvjetima kao i državljani te države. Navedeno pravo ostvaruje se podložno detaljnim aranžmanima koje donose Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom. Ti aranžmani mogu predviđati odstupanja ako tako nalažu problemi svojstveni određenoj državi članici.

Amandman 89

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 22. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 223. stavak 1. i odredbe donesene radi njegove provedbe, svaki građanin Unije koji boravi u nekoj državi članici čiji nije državljanin, ima u toj državi članici aktivno i pasivno biračko pravo na izborima za Europski parlament, pod jednakim uvjetima kao i državljani te države. Navedeno pravo ostvaruje se podložno detaljnim aranžmanima koje Vijeće, odlučujući jednoglasno u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, donese; ti aranžmani mogu predviđati odstupanja ako tako nalažu problemi svojstveni određenoj državi članici.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 223. stavak 1. i odredbe donesene radi njegove provedbe, svaki građanin Unije koji boravi u nekoj državi članici čiji nije državljanin, ima u toj državi članici aktivno i pasivno biračko pravo na izborima za Europski parlament, pod jednakim uvjetima kao i državljani te države. Navedeno pravo ostvaruje se podložno detaljnim aranžmanima koje donose Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom.

Amandman 90

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 23. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Vijeće, odlučujući u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, može donijeti direktive o utvrđivanju mjera za koordiniranje i suradnju potrebnih da se ta zaštita olakša.

Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, mogu donijeti direktive o utvrđivanju mjera za koordiniranje i suradnju potrebnih da se ta zaštita olakša.

Amandman 91

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 24. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Europski parlament i Vijeće, uredbama, u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, usvajaju odredbe za postupke i uvjete potrebne za inicijativu građana u smislu članka 11. Ugovora o Europskoj uniji, uključujući minimalni broj država članica iz kojih ti građani moraju dolaziti.

Europski parlament i Vijeće, uredbama, u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, usvajaju odredbe za postupke i uvjete potrebne za inicijativu građana u smislu članka 11. stavka 4. Ugovora o Europskoj uniji, uključujući minimalni broj država članica iz kojih ti građani moraju dolaziti.

Amandman 92

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 24.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 24.a

 

Unija štiti pripadnike manjina, u skladu s Europskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima i Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina. Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, donose odredbe radi olakšavanja ostvarivanja prava pripadnika manjina. Unija pristupa Europskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima i Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina.

Amandman 93

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 26. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica na kojem se slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala osigurava u skladu s odredbama Ugovorâ.

2.  Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica na kojem se slobodno kretanje osoba, robe, usluga i kapitala osigurava u svim državama članicama i od strane institucija Unije u skladu s odredbama Ugovorâ.

Amandman 94

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 43. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Vijeće na prijedlog Komisije usvaja mjere o utvrđivanju cijena, nameta, potpora i količinskih ograničenja te o utvrđivanju i raspodjeli mogućnosti ribolova.

3.  Vijeće na prijedlog Komisije usvaja mjere o utvrđivanju cijena, nameta, potpora i količinskih ograničenja te o utvrđivanju i raspodjeli mogućnosti održivog ribolova.

Amandman 95

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 64. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Neovisno o stavku 2., samo Vijeće, odlučujući u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom može jednoglasno i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom usvojiti mjere koje u pravu Unije predstavljaju korak unatrag kada je riječ o liberalizaciji kretanja kapitala u treće zemlje ili iz njih.

3.  Neovisno o stavku 2., samo Vijeće, odlučujući u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom može kvalificiranom većinom i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom usvojiti mjere koje u pravu Unije predstavljaju korak unatrag kada je riječ o liberalizaciji kretanja kapitala u treće zemlje ili iz njih.

Amandman 96

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 67. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Osigurava da se osobe pri prijelazu unutarnjih granica ne provjeravaju i oblikuje zajedničku politiku azila, useljavanja i kontrole vanjskih granica, koja se temelji na solidarnosti među državama članicama i koja je pravedna prema državljanima trećih zemalja. Za potrebe ove glave, prema osobama bez državljanstva postupa se kao prema državljanima trećih zemalja.

2.  Osigurava da se osobe pri prijelazu unutarnjih granica ne provjeravaju i oblikuje zajedničku politiku granica, azila i useljavanja, koja se temelji na solidarnosti među državama članicama i koja je pravedna prema državljanima trećih zemalja. Za potrebe ove glave, prema osobama bez državljanstva postupa se kao prema državljanima trećih zemalja.

Amandman 97

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 70.

Tekst na snazi

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje članke 258., 259. i 260., Vijeće može na prijedlog Komisije usvojiti mjere kojima se utvrđuju aranžmani kojima države članice, u suradnji s Komisijom, provode objektivnu i nepristranu ocjenu provedbe politika Unije iz ove glave od strane tijela država članica, posebice radi olakšavanja pune primjene načela uzajamnog priznavanja. O sadržaju i rezultatima te ocjene obavješćuje se Europski parlament i nacionalne parlamente.

Ne dovodeći u pitanje članke 258., 259. i 260., Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, mogu na prijedlog Komisije usvojiti mjere kojima se utvrđuju aranžmani kojima države članice, u suradnji s Komisijom, provode objektivnu i nepristranu ocjenu provedbe politika Unije iz ove glave od strane tijela država članica, posebice radi olakšavanja pune primjene načela uzajamnog priznavanja. O sadržaju i rezultatima te ocjene obavješćuje se nacionalne parlamente.

Amandman 98

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 77. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst na snazi

Izmjena

 

(da)   sve mjere koje su potrebne i razmjerne kako bi se osiguralo učinkovito praćenje, osiguranje i učinkovita kontrola granica Unije, kao i učinkovito vraćanje onih koji nemaju pravo ostati na području Unije;

Amandman 99

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 77. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Ako se pokaže da je potrebno djelovanje Unije kako bi se olakšalo ostvarivanje prava iz članka 20. stavka 2. točke (a) te ako Ugovorima nisu predviđene potrebne ovlasti, Vijeće, odlučujući u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom može usvojiti odredbe o putovnicama, osobnim iskaznicama, boravišnim dozvolama ili bilo kojim drugim sličnim ispravama. Vijeće odlučuje jednoglasno, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.

3.  Ako se pokaže da je potrebno djelovanje Unije kako bi se olakšalo ostvarivanje prava iz članka 20. stavka 2. točke (a) te ako Ugovorima nisu predviđene potrebne ovlasti, Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom mogu usvojiti odredbe o putovnicama, osobnim iskaznicama, boravišnim dozvolama ili bilo kojim drugim sličnim ispravama.

Amandman 100

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 78. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  U slučaju da se jedna ili više država članica nađe u kriznoj situaciji zbog iznenadnog priljeva državljana trećih zemalja, Vijeće, na prijedlog Komisije, može usvojiti privremene mjere u korist dotične države članice ili dotičnih država članica. Vijeće odlučuje nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.

3.  U slučaju da se jedna ili više država članica nađe u kriznoj situaciji zbog iznenadnog priljeva državljana trećih zemalja, Vijeće, na prijedlog Komisije, može usvojiti privremene mjere u korist dotične države članice ili dotičnih država članica. Vijeće odlučuje na inicijativu Europskog parlamenta ili nakon savjetovanja s njime.

Amandman 101

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 79. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Unija razvija zajedničku politiku useljavanja čiji je cilj u svim fazama osigurati učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, pravedno postupanje prema državljanima trećih zemalja koji zakonito borave u državama članicama te sprečavanje nezakonitog useljavanja i trgovanja ljudima i jačanje mjera za njihovo suzbijanje.

1.  Unija razvija zajedničku politiku useljavanja kojom se uzima u obzir gospodarska i socijalna stabilnost država članica i čiji je cilj u svim fazama osigurati sposobnost da se zadovolji potražnja za radnom snagom na jedinstvenom tržištu kao podrška gospodarskoj situaciji u državama članicama, kao i učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, pravedno postupanje prema državljanima trećih zemalja koji zakonito borave u državama članicama te sprečavanje nezakonitog useljavanja i trgovanja ljudima i jačanje mjera za njihovo suzbijanje.

Amandman 102

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 79. – stavak 2. – točka a

Tekst na snazi

Izmjena

(a)  uvjeti za ulazak i boravak te standardi država članica koji se odnose na postupak izdavanja viza za dugotrajni boravak i boravišnih dozvola, uključujući one koje se izdaju radi spajanja obitelji;

(a)  minimalni uvjeti za ulazak, boravak te minimalni standardi država članica koji se odnose na postupak izdavanja viza za dugotrajni boravak i boravišnih dozvola, uključujući one koje se izdaju radi spajanja obitelji;

Amandman 103

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 81. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Neovisno o stavku 2., Vijeće, odlučujući u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom, utvrđuje mjere koje se odnose na obiteljsko pravo s prekograničnim implikacijama. Vijeće odlučuje jednoglasno, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.

Neovisno o stavku 2., Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, utvrđuju mjere koje se odnose na obiteljsko pravo s prekograničnim implikacijama.

Amandman 104

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 81. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Vijeće, na prijedlog Komisije, može donijeti odluku kojom se utvrđuju oni aspekti obiteljskog prava s prekograničnim implikacijama koji mogu biti predmetom akata donesenih u redovnom zakonodavnom postupku. Vijeće odlučuje jednoglasno, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.

Europski parlament i Vijeće, na prijedlog Komisije, mogu u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom donijeti odluku kojom se utvrđuju oni aspekti obiteljskog prava s prekograničnim implikacijama koji mogu biti predmetom akata donesenih u redovnom zakonodavnom postupku.

Amandman 105

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 81. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

O prijedlogu iz drugog podstavka obavješćuje se nacionalne parlamente. Ako se nacionalni parlament u roku od šest mjeseci od dana takve obavijesti usprotivi, odluka se ne donosi. Ako protivljenje izostane Vijeće može donijeti odluku.

Briše se.

Amandman 106

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 83. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Ta su područja kriminaliteta sljedeća: terorizam, trgovanje ljudima i seksualno iskorištavanje žena i djece, nezakonita trgovina drogom, nezakonita trgovina oružjem, pranje novca, korupcija, krivotvorenje sredstava plaćanja, računalni kriminal i organizirani kriminal.

Ta su područja kriminaliteta sljedeća: terorizam, trgovanje ljudima i seksualno iskorištavanje žena i djece, rodno uvjetovano nasilje, kaznena djela protiv okoliša, nezakonita trgovina drogom, nezakonita trgovina oružjem, pranje novca, korupcija, krivotvorenje sredstava plaćanja, računalni kriminal i organizirani kriminal.

Amandman 107

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 83. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

S obzirom na razvoj kriminaliteta, Vijeće može usvojiti odluku kojom se utvrđuju ostala područja kriminaliteta koja ispunjavaju kriterije definirane u ovom stavku. Vijeće odlučuje jednoglasno uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta.

S obzirom na razvoj kriminaliteta, Europski parlament, odlučujući većinom svojih zastupnika, i Vijeće, odlučujući pojačanom kvalificiranom većinom kako je definirana u članku 16. stavku 4.b Ugovora o Europskoj uniji, mogu utvrditi ostala područja kriminaliteta koja ispunjavaju kriterije definirane u ovom stavku.

Amandman 108

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 86. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.   Radi suzbijanja kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije, Vijeće uredbama donesenima u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom može od Eurojusta osnovati Ured europskog javnog tužitelja. Vijeće odlučuje jednoglasno uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta.

1.   Ured europskog javnog tužitelja iz Eurojusta suzbija kaznena djela koja utječu na financijske interese Unije. Europski parlament i Vijeće uredbama donesenima u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom određuju pravila za njegovo funkcioniranje.

Ako jednoglasna odluka izostane, skupina od najmanje devet država članica može zatražiti da se nacrt direktive uputi Europskom vijeću. U tom se slučaju postupak u Vijeću suspendira. Nakon rasprave i u slučaju konsenzusa, Europsko vijeće u roku od četiri mjeseca od te suspenzije vraća nacrt Vijeću na usvajanje.

 

U istom roku u slučaju neslaganja i ako najmanje devet država članica želi uspostaviti pojačanu suradnju na temelju nacrta dotične uredbe, one u skladu s tim izvješćuju Europski parlament, Vijeće i Komisiju. U tom se slučaju smatra da je ovlaštenje za nastavak pojačane suradnje iz članaka 20. stavka 2. Ugovora o Europskoj uniji i članka 329. stavka 1. ovog Ugovora dodijeljeno i primjenjuju se odredbe o pojačanoj suradnji.

 

Amandman 109

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 86. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Europsko vijeće može, istodobno ili naknadno, donijeti odluku o izmjeni stavka 1. radi proširenja ovlasti Ureda europskog javnog tužitelja kako bi se obuhvatila teška kaznena djela s prekograničnim elementima te, se u skladu s time, izmjeni stavka 2. u pogledu počinitelja i supočinitelja teških kaznenih djela koja utječu na više država članica. Europsko vijeće odlučuje jednoglasno uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta i nakon savjetovanja s Komisijom.

4.  Europski parlament i Vijeće mogu, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, istodobno ili naknadno, donijeti odluku o izmjeni stavka 1. radi proširenja ovlasti Ureda europskog javnog tužitelja kako bi se obuhvatila teška kaznena djela s prekograničnim elementima te, se u skladu s time, izmjeni stavka 2. u pogledu počinitelja i supočinitelja teških kaznenih djela koja utječu na više država članica.

Amandman 110

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 87. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Vijeće, odlučujući u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom, može utvrditi mjere koje se odnose na operativnu suradnju među tijelima iz ovog članka. Vijeće odlučuje jednoglasno, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.

Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, mogu utvrditi mjere koje se odnose na operativnu suradnju među tijelima iz ovog članka.

Amandman 111

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 87. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Ako jednoglasna odluka Vijeća izostane, skupina od najmanje devet država članica može zatražiti da se nacrt mjera proslijedi Europskom vijeću. U tom se slučaju postupak u Vijeću suspendira. Nakon rasprave i u slučaju konsenzusa, Europsko vijeće u roku od četiri mjeseca od te suspenzije vraća nacrt Vijeću na usvajanje.

Skupina od najmanje devet država članica može zatražiti da se nacrt mjera proslijedi Europskom vijeću. U tom se slučaju postupak u Vijeću suspendira. Nakon rasprave i u slučaju konsenzusa, Europsko vijeće u roku od četiri mjeseca od te suspenzije vraća nacrt Vijeću na usvajanje.

Amandman 112

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 108. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Komisija u suradnji s državama članicama neprestano nadzire sve sustave potpora koji postoje u tim državama. Komisija im predlaže sve odgovarajuće mjere koje su potrebne za postupni razvoj ili funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

1.  Komisija u suradnji s državama članicama neprestano nadzire sve sustave potpora koji postoje u tim državama, uz poštovanje ciljeva Unije utvrđenih u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji. Komisija im predlaže sve odgovarajuće mjere koje su potrebne za postupni razvoj, ostvarenje tih ciljeva ili funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman 113

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 115.

Tekst na snazi

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje članak 114., Vijeće, odlučujući jednoglasno u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom te Gospodarskim i socijalnim odborom, donosi direktive za usklađivanje onih zakona ili drugih propisa država članica koji neposredno utječu na uspostavu ili funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Ne dovodeći u pitanje članak 114., Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom, donose direktive za usklađivanje onih zakona ili drugih propisa država članica koji neposredno utječu na uspostavu ili funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman 114

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 119. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Za potrebe određene u članku 3. Ugovora o Europskoj Uniji, aktivnosti država članica i Unije, u skladu s Ugovorima, obuhvaćaju utvrđivanje ekonomske politike koja se temelji na bliskoj koordinaciji ekonomskih politika država članica, na unutarnjem tržištu i na određivanju zajedničkih ciljeva, a koja se provodi sukladno načelu otvorenog tržišnog gospodarstva sa slobodnim tržišnim natjecanjem.

1.  Za potrebe određene u članku 3. Ugovora o Europskoj Uniji, aktivnosti država članica i Unije, u skladu s Ugovorima, obuhvaćaju utvrđivanje ekonomske politike koja se temelji na bliskoj koordinaciji ekonomskih politika država članica, na unutarnjem tržištu i na određivanju zajedničkih ciljeva, a koja se provodi sukladno načelu otvorenog tržišnog gospodarstva sa slobodnim tržišnim natjecanjem čiji je cilj postići punu zaposlenost i društveni napredak.

Amandman 115

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 121. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Vijeće, na preporuku Komisije, oblikuje nacrt općih smjernica ekonomskih politika država članica i Unije te o svojim nalazima izvješćuje Europsko vijeće.

Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, na preporuku Komisije i nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima, oblikuju nacrt općih smjernica ekonomskih politika država članica i Unije te o svojim nalazima izvješćuju Europsko vijeće.

Amandman 116

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 121. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

Na temelju tog zaključka, Vijeće donosi preporuku kojom se određuju te opće smjernice. Vijeće o svojoj preporuci obavješćuje Europski parlament.

Na temelju tog zaključka, Europski parlament i Vijeće donose preporuku kojom se određuju te opće smjernice.

Amandman 117

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 121. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Kako bi se osigurala tješnja koordinacija ekonomskih politika i održive konvergencije gospodarskih rezultata država članica, Vijeće na temelju izvješća koja mu podnosi Komisija nadzire gospodarski razvoj u svakoj od država članica i u Uniji, kao i usklađenost ekonomskih politika s općim smjernicama iz stavka 2. te redovito provodi sveobuhvatnu procjenu.

Kako bi se osigurala tješnja koordinacija ekonomskih politika i održive konvergencije gospodarskih rezultata država članica, Europski parlament i Vijeće, na temelju izvješća koja im podnosi Komisija i nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima, nadziru gospodarski razvoj u svakoj od država članica i u Uniji, kao i usklađenost ekonomskih politika s općim smjernicama iz stavka 2. te redovito provode sveobuhvatnu procjenu.

Amandman 118

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 121. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Ako se na temelju postupka iz stavka 3. utvrdi da ekonomske politike neke države članice nisu u skladu s općim smjernicama iz stavka 2. ili da bi mogle ugroziti ispravno funkcioniranje ekonomske i monetarne unije, Komisija može dotičnim državama članicama uputiti upozorenje. Vijeće, na preporuku Komisije, može dotičnoj državi članici uputiti potrebne preporuke. Vijeće može, na prijedlog Komisije, odlučiti objaviti svoje preporuke.

Ako se na temelju postupka iz stavka 3. utvrdi da ekonomske politike neke države članice nisu u skladu s općim smjernicama iz stavka 2. ili da bi mogle ugroziti ispravno funkcioniranje ekonomske i monetarne unije, Komisija može dotičnim državama članicama uputiti upozorenje. Vijeće, na preporuku Komisije, može dotičnoj državi članici uputiti potrebne preporuke. Europski parlament i Vijeće mogu, na prijedlog Komisije, odlučiti objaviti preporuke Vijeća.

Amandman 119

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 122. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi postupak predviđen Ugovorimâ, Vijeće, na prijedlog Komisije može u duhu solidarnosti među državama članicama odlučiti o mjerama primjerenima gospodarskim prilikama, osobito ako se pojave ozbiljne poteškoće u opskrbi određenim proizvodima, poglavito u području energetike.

Briše se.

Amandman 120

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 122. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Kada se neka država članica nađe u poteškoćama ili joj prijete ozbiljne poteškoće zbog prirodnih katastrofa ili izvanrednih okolnosti koje su izvan njezine kontrole, Vijeće može, na prijedlog Komisije, pod određenim uvjetima toj državi članici odobriti financijsku pomoć. O donesenoj odluci predsjednik Vijeća obavješćuje Europski parlament.

Briše se.

Amandman 121

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 126. – stavak 1.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

1.a  Države članice osiguravaju potrebna ulaganja kako bi se postigli europski gospodarski, socijalni, okolišni i sigurnosni ciljevi.

Amandman 122

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 126. – stavak 14. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Vijeće, odlučujući jednoglasno u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Europskom središnjom bankom, donosi odgovarajuće odredbe kojima se zamjenjuje navedeni Protokol.

Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Europskom središnjom bankom, donose odgovarajuće odredbe kojima se zamjenjuje navedeni Protokol.

Amandman 123

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 126. – stavak 14. – podstavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

Podložno ostalim odredbama ovog stavka Vijeće, na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, utvrđuje detaljna pravila i definicije za primjenu odredaba navedenog Protokola.

Podložno ostalim odredbama ovog stavka Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, na prijedlog Komisije, utvrđuju detaljna pravila i definicije za primjenu odredaba navedenog Protokola.

Amandman 124

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 148. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Europsko vijeće svake godine razmatra stanje u području zapošljavanja u Uniji i o tom pitanju usvaja zaključke na temelju zajedničkog godišnjeg izvješća Vijeća i Komisije.

1.  Europski parlament i Europsko vijeće svake godine razmatraju stanje u području zapošljavanja u Uniji i o tom pitanju usvajaju zaključke, na temelju godišnjeg izvješća Komisije koje sadržava informacije iz izvješća navedenih u stavku 3.

Amandman 125

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 148. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Na temelju zaključaka Europskog vijeća Vijeće svake godine, na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, Gospodarskim i socijalnim odborom, Odborom regija i Odborom za zapošljavanje iz članka 150. utvrđuje smjernice koje države članice uzimaju u obzir u svojim politikama zapošljavanja. Te smjernice moraju biti u skladu s općim smjernicama usvojenima na temelju članka 121. stavka 2.

2.  Na temelju zaključaka Europskog parlamenta i Europskog vijeća Europski parlament i Vijeće svake godine, na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom, Odborom regija i Odborom za zapošljavanje iz članka 150. utvrđuju smjernice koje države članice uzimaju u obzir u svojim politikama zapošljavanja. Tim se smjernicama dopunjuju opće smjernice usvojene na temelju članka 121. stavka 2. i njima se nastoji osigurati provedba načela i prava uključenih u europski stup socijalnih prava koji su 2017. proglasili Europski parlament, Vijeće i Komisija na sastanku na vrhu u Göteborgu.

Amandman 126

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 148. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Svaka država članica dostavlja Vijeću i Komisiji godišnje izvješće o najvažnijim mjerama koje je poduzela u provedbi svoje politike zapošljavanja u svjetlu smjernica za zapošljavanje iz stavka 2.

3.  Svaka država članica dostavlja Komisiji godišnje izvješće o najvažnijim mjerama koje je poduzela u provedbi svoje politike zapošljavanja u svjetlu smjernica za zapošljavanje iz stavka 2.

Amandman 127

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 148. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Vijeće svake godine na temelju izvješća iz stavka 3. i po primitku stajališta Odbora za zapošljavanje provodi ispitivanje provedbe politika zapošljavanja država članica u svjetlu smjernica za zapošljavanje. Vijeće može, na preporuku Komisije, uputiti državama članicama preporuke ako to smatra primjerenim s obzirom na rezultate tog ispitivanja.

4.  Europski parlament i Vijeće svake godine na temelju izvješća iz stavka 3. provode ispitivanje provedbe politika zapošljavanja država članica u svjetlu smjernica za zapošljavanje. Europski parlament i Vijeće mogu, na preporuku Komisije, uputiti državama članicama preporuke ako to smatraju primjerenim s obzirom na rezultate tog ispitivanja.

Amandman 128

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 148. – stavak 5.

Tekst na snazi

Izmjena

5.  Na temelju rezultata tog ispitivanja Vijeće i Komisija sastavljaju zajedničko godišnje izvješće za Europsko vijeće o stanju u području zapošljavanja u Uniji i o provedbi smjernica za zapošljavanje.

5.  Na temelju rezultata tog ispitivanja Komisija sastavlja godišnje izvješće za Europski parlament i Europsko vijeće o stanju u području zapošljavanja u Uniji i o provedbi smjernica za zapošljavanje.

Amandman 129

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 151. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Imajući na umu temeljna socijalna prava poput onih određenih u Europskoj socijalnoj povelji potpisanoj 18. listopada 1961. u Torinu te onih iz Povelje Zajednice o temeljnim socijalnim pravima radnika iz 1989., Unija i države članice imaju za cilj promicanje zapošljavanja, poboljšanje životnih i radnih uvjeta, kako bi se na putu napretka omogućilo njihovo usklađivanje, odgovarajuću socijalnu zaštitu, socijalni dijalog, razvoj ljudskih potencijala u smislu trajne visoke stope zaposlenosti i borbe protiv isključenosti.

Imajući na umu temeljna socijalna prava poput onih određenih u revidiranoj Europskoj socijalnoj povelji potpisanoj 3. svibnja 1996. u Strasbourgu te onih iz Povelje Zajednice o temeljnim socijalnim pravima radnika iz 1989., europskog stupa socijalnih prava i Povelje Europske unije o temeljnim pravima, Unija i države članice imaju za cilj promicanje zapošljavanja, poboljšanje životnih i radnih uvjeta, kako bi se na putu napretka omogućilo njihovo usklađivanje, odgovarajuću socijalnu zaštitu, socijalni dijalog, razvoj ljudskih potencijala u smislu trajne visoke stope zaposlenosti i borbe protiv isključenosti.

Amandman 130

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 151. – stavak 1.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Posebne odredbe koje se odnose na definiranje i provedbu društvenog napretka i odnos između temeljnih socijalnih prava i drugih politika Unije utvrđuju se u protokolu o socijalnom napretku u Europskoj uniji priloženom Ugovorima.

Amandman 131

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 153. ‒ stavak 1. – točka b.a (nova)

Tekst na snazi

Izmjena

 

(b.a)  pravednoj tranziciji i predviđanju promjene;

Amandman 132

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 153. – stavak 1. – točka e

Tekst na snazi

Izmjena

(e)  obavješćivanju radnika i savjetovanju s njima;

(e)  obavješćivanju radnika, savjetovanju s njima te sudjelovanju radnika;

Amandman 133

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 153. – stavak 1. – točka i

Tekst na snazi

Izmjena

(i)  jednakosti muškaraca i žena u pogledu mogućnosti na tržištu rada i postupanja na radnom mjestu;

(i)  promicanju rodne ravnopravnosti u pogledu mogućnosti na tržištu rada i postupanja na radnom mjestu;

Amandman 134

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 153. – stavak 1. – točka j

Tekst na snazi

Izmjena

(j)  borbi protiv društvene isključenosti;

(j)  borbi protiv siromaštva i društvene isključenosti te potpori socijalnom stanovanju;

Amandman 135

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 153. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst na snazi

Izmjena

(b)  poštujući uvjete i tehnička pravila koja postoje u pojedinim državama članicama u područjima iz stavka 1. točkama od (a) do (i) posredstvom direktiva usvojiti minimalne uvjete koji se postupno primjenjuju. Takve direktive neće sadržavati upravna, financijska ili pravna ograničenja kojima bi se otežavalo osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća.

(b)  poštujući uvjete i tehnička pravila koja postoje u pojedinim državama članicama u područjima iz stavka 1. točkama od (a) do (k) posredstvom direktiva usvojiti minimalne uvjete koji se postupno primjenjuju. Takve direktive neće sadržavati upravna, financijska ili pravna ograničenja kojima bi se otežavalo osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća.

Amandman 136

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 153. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

U područjima iz stavka 1. točkama (c), (d), (f) i (g) Vijeće odlučuje jednoglasno, u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i navedenim odborima.

Briše se.

Amandman 137

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 153. – stavak 2. – podstavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

Vijeće može jednoglasno na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom odlučiti da se na stavak 1. točke (d), (f) i (g) primijeni redovni zakonodavni postupak.

Briše se.

Amandman 138

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 153. – stavak 4. – alineja 1.a (nova)

Tekst na snazi

Izmjena

 

—  nisu valjan temelj za snižavanje razine zaštite koja je već pružena radnicima u državama članicama,

Amandman 139

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 157. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava primjenu načela o jednakim plaćama muškaraca i žena za jednak rad ili za rad jednake vrijednosti.

1.  Svaka država članica osigurava primjenu načela o jednakim plaćama svih radnika neovisno o rodu za jednak rad ili za rad jednake vrijednosti.

Amandman 140

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 157. – stavak 2. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst na snazi

Izmjena

Jednakost plaće bez diskriminacije na temelju spola znači:

Jednakost plaće bez diskriminacije na temelju roda znači:

Amandman 141

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 157. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom, Europski parlament i Vijeće donose mjere za osiguranje primjene načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada, uključujući načelo jednake plaće za jednaki rad ili za rad jednake vrijednosti.

3.  Odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom, Europski parlament i Vijeće donose mjere za osiguranje primjene načela jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti u pitanjima zapošljavanja i rada, uključujući načelo jednake plaće za jednaki rad ili za rad jednake vrijednosti.

Amandman 142

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 157. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Radi osiguranja u praksi potpune jednakosti između muškaraca i žena u radnom okruženju, načelo jednakog postupanja ne sprečava nijednu državu članicu da provodi ili donese mjere koje osiguravaju posebne prednosti kako bi se nedovoljno zastupljenom spolu olakšalo bavljenje stručnom djelatnošću ili spriječio odnosno nadoknadio nepovoljan položaj u njihovoj profesionalnoj karijeri.

4.  Radi osiguranja potpune rodne ravnopravnosti u praksi u radnom okruženju, načelo jednakog postupanja ne sprečava nijednu državu članicu da provodi ili donese mjere koje osiguravaju posebne prednosti kako bi se nedovoljno zastupljenim rodovima, u svoj njihovoj raznolikosti, olakšalo bavljenje stručnom djelatnošću ili spriječio odnosno nadoknadio nepovoljan položaj u njihovoj profesionalnoj karijeri.

Amandman 143

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 165. – stavak 2. – alineja -1. (nova)

Tekst na snazi

Izmjena

 

—  razvoj zajedničkih ciljeva i standarda za obrazovanje kojima se promiču demokratske vrijednosti i vladavina prava, kao i digitalna i gospodarska pismenost;

Amandman 144

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 165. – stavak 2. – alineja 3.

Tekst na snazi

Izmjena

—  promicanje suradnje između obrazovnih ustanova,

—  promicanje suradnje i usklađenosti među sustavima obrazovanja, istodobno jamčeći kulturne tradicije i regionalnu raznolikost;

Amandman 145

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 166. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Unija provodi politiku strukovnog osposobljavanja koja podupire i dopunjuje djelovanje država članica, pri čemu u cijelosti poštuje odgovornost država članica za sadržaj i ustroj strukovnog osposobljavanja.

1.  Unija i države članice, nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima, provode mjere za poboljšanje politika strukovnog osposobljavanja kojima se uzimaju u obzir različiti oblici nacionalnih praksi.

Amandman 146

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 166. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst na snazi

Izmjena

—  unaprijediti početno i trajno strukovno osposobljavanje kako bi se olakšala strukovna integracija i reintegracija na tržište rada,

—  razviti zajedničke standarde za strukovno osposobljavanje i unaprijediti početno i trajno strukovno osposobljavanje kako bi se olakšala strukovna integracija i reintegracija na tržište rada te povećati mobilnost radnika u Uniji,

Amandman 147

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 168. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Djelovanje Unije koje nadopunjuje nacionalne politike usmjereno je prema poboljšanju javnog zdravlja, sprečavanju tjelesnih i duševnih bolesti i oboljenja te uklanjanju izvora opasnosti za zdravlje ljudi. Takvo djelovanje obuhvaća borbu protiv velikih zdravstvenih pošasti promicanjem istraživanja njihovih uzroka, prenošenja i prevencije te zdravstvenim obavješćivanjem i obrazovanjem i praćenjem, ranim upozoravanjem i suzbijanjem ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih prijetnji.

Djelovanje Unije koje nadopunjuje nacionalne politike usmjereno je prema poboljšanju javnog zdravlja, sprečavanju tjelesnih i duševnih bolesti i oboljenja te uklanjanju izvora opasnosti za zdravlje ljudi. Takvo djelovanje obuhvaća borbu protiv velikih zdravstvenih pošasti promicanjem istraživanja njihovih uzroka, prenošenja i prevencije te zdravstvenim obavješćivanjem i obrazovanjem i praćenjem, ranim upozoravanjem i suzbijanjem ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih prijetnji u skladu s integriranim, jedinstvenim pristupom kako bi se uravnotežilo i optimiziralo zdravlje ljudi, životinja i okoliša.

Amandman 148

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 168. – stavak 4. – točka b

Tekst na snazi

Izmjena

(b)  mjera u veterinarskom i fitosanitarnom području, kojima je neposredni cilj zaštita javnog zdravlja;

(b)  mjera u veterinarskom i fitosanitarnom području te području dobrobiti životinja, kojima je neposredni cilj zaštita javnog zdravlja;

Amandman 149

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 168. – stavak 4. – točka ca (nova)

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ca)   mjera kojima se utvrđuju zajednički pokazatelji univerzalnog i jednakog pristupa cjenovno pristupačnim i visokokvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi, uključujući spolno i reproduktivno zdravlje i prava;

Amandman 150

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 168. – stavak 4. – točka cb (nova)

Tekst na snazi

Izmjena

 

(cb)   mjera za rano obavješćivanje o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju, njihovo praćenje i upravljanje njima, posebno u slučaju pandemija; te mjere ne sprečavaju države članice da zadrže ili donesu pojačane zaštitne mjere ako su one nužne;

Amandman 151

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 168. – stavak 4. – točka cc (nova)

Tekst na snazi

Izmjena

 

(cc)   mjera za praćenje i koordinaciju pristupa zajedničkoj dijagnostici, informacijama i liječenju zaraznih i nezaraznih bolesti, uključujući rijetke bolesti.

Amandman 152

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 179. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Cilj je Unije jačati svoje znanstvene i tehnološke temelje ostvarivanjem europskog istraživačkog prostora u kojem će istraživači, znanstvene spoznaje i tehnologija slobodno cirkulirati, i poticati je kako bi postala konkurentnija, uključujući u svojoj industriji, te istodobno promicati sve istraživačke djelatnosti koje se na temelju ostalih poglavlja Ugovorâ smatraju potrebnima.

1.  Cilj je Unije jačati svoje znanstvene i tehnološke temelje ostvarivanjem europskog istraživačkog prostora u kojem će istraživači, znanstvene spoznaje i tehnologija slobodno cirkulirati, i poticati je kako bi postala konkurentnija, uključujući u svojoj industriji, te istodobno promicati sve istraživačke djelatnosti koje se na temelju ostalih poglavlja Ugovorâ smatraju potrebnima, kao i poštovati i promicati akademske slobode i slobode provođenja znanstvenog istraživanja i poučavanja.

Amandman 153

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 189. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Za promicanje znanstvenog i tehničkog napretka, industrijske konkurentnosti i provedbe svojih politika, Unija oblikuje europsku svemirsku politiku. U tu svrhu, ona može promicati zajedničke inicijative, podupirati istraživanja i tehnološki razvoj te koordinirati napore potrebne za istraživanje i iskorištavanje svemira.

1.  Za promicanje znanstvenog i tehničkog napretka, industrijske konkurentnosti i provedbe svojih politika, Unija oblikuje europsku zajedničku svemirsku politiku i strategiju. U tu svrhu, ona može promicati zajedničke inicijative, podupirati istraživanja i tehnološki razvoj te koordinirati napore potrebne za istraživanje i iskorištavanje svemira.

Amandman 154

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 189. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Kako bi doprinijeli ostvarenju ciljeva iz stavka 1., Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, utvrđuju potrebne mjere koje mogu biti u obliku europskog svemirskog programa, pri čemu je isključeno bilo kakvo usklađivanje zakona i drugih propisa država članica.

2.  Kako bi doprinijeli ostvarenju ciljeva iz stavka 1., Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, utvrđuju potrebne mjere koje mogu biti u obliku europskog svemirskog programa, rada na zajedničkom okviru za svemirske aktivnosti i ratifikacije postojećih međunarodnih ugovora.

Amandman 155

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 191. – stavak -1. (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

-1.  Imajući na umu svoju odgovornost prema budućim generacijama, Europska unija, djelujući u skladu s Ugovorima, štiti prirodne osnove života i životinje pravom Unije, među ostalim izvršnim i sudskim djelovanjem.

Amandman 156

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 191. – stavak 1. – alineja 4.

Tekst na snazi

Izmjena

—  promicanju mjera na međunarodnoj razini za rješavanje regionalnih, odnosno svjetskih problema okoliša, a osobito borbi protiv klimatskih promjena.

—  promicanju mjera na međunarodnoj razini i razini Unije za rješavanje regionalnih, odnosno svjetskih problema okoliša, a osobito za borbu protiv klimatskih promjena, za zaštitu biološke raznolikosti i za izvršenje međunarodnih obveza Unije.

Amandman 157

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 191. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Politika Unije u području okoliša usmjerena je prema postizanju visokog stupnja zaštite, uzimajući u obzir različitost prilika u različitim regijama Unije. Temelji se na načelu opreznosti te na načelu preventivnog djelovanja, načelu da se šteta nanesena okolišu popravlja ponajprije na samom izvoru te na načelu da onečišćivač plaća.

Politika Unije u području okoliša usmjerena je prema postizanju visokog stupnja zaštite, uzimajući u obzir različitost prilika u različitim regijama Unije. Temelji se na načelu „jedno zdravlje” i načelu opreznosti kao i na načelu preventivnog djelovanja, načelu da se šteta nanesena okolišu popravlja ponajprije na samom izvoru te na načelu da onečišćivač plaća.

Amandman 158

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 191. – stavak 3. – alineja 2.a (nova)

Tekst na snazi

Izmjena

 

—   rizik od prelaženja ograničenja planeta, uz primjenu načela predostrožnosti,

Amandman 159

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 191.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 191.a

 

1.  Unija, u skladu sa svojim međunarodnim obvezama, ulaže napore za ograničavanje porasta globalne temperature i pridržava se cilja uravnoteženja emisija i uklanjanja stakleničkih plinova u cijeloj Uniji kako bi se postigle negativne emisije.

 

2.  U okviru donošenja bilo kojeg nacrta mjere ili zakonodavnog prijedloga, uključujući proračunske prijedloge, Komisija nastoji uskladiti te nacrte mjera i prijedloga s ciljevima iz stavka 1. U slučaju neusklađenosti Komisija u okviru procjene učinka uz odgovarajući prijedlog navodi razloge zbog kojih nije došlo do usklađivanja.

Amandman 160

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 192. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Odstupajući od postupka odlučivanja predviđenog stavkom 1. i ne dovodeći u pitanje članak 114., Vijeće, odlučujući jednoglasno u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija, usvaja:

Briše se.

(a)   odredbe prvenstveno fiskalne prirode;

 

(b)   mjere koje utječu na:

 

—   prostorno planiranje,

 

—   kvantitativno gospodarenje vodnim resursima ili, neposredno ili posredno, na dostupnost tih resursa,

 

—   uporabu zemljišta, osim gospodarenja otpadom;

 

(c)   mjere koje znatno utječu na izbor države članice između različitih energetskih izvora i opće strukture njezine opskrbe energijom.

 

Vijeće, odlučujući jednoglasno na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, Gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija, može odlučiti da se na pitanja iz prvog podstavka primjenjuje redovni zakonodavni postupak.

 

Amandman 161

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 192. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Europski parlament i Vijeće usvajaju opće programe djelovanja kojima se određuju prioritetni ciljevi, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija.

Briše se.

Mjere potrebne za provedbu tih programa usvajaju se pod uvjetima iz stavka 1. ili 2., ovisno o slučaju.

 

Amandman 162

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 194. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst na snazi

Izmjena

1.  U kontekstu uspostavljanja i funkcioniranja unutarnjeg tržišta i u pogledu potrebe za očuvanjem i unapređenjem okoliša, cilj je energetske politike Unije u duhu solidarnosti među državama članicama:

1.  U kontekstu uspostavljanja i funkcioniranja unutarnjeg tržišta i u pogledu potrebe za očuvanjem i unapređenjem okoliša, cilj je zajedničke energetske politike Unije u duhu solidarnosti među državama članicama:

Amandman 163

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 194. – stavak 1. – točka b

Tekst na snazi

Izmjena

(b)  osigurati sigurnost opskrbe energijom u Uniji;

(b)  osigurati sigurnost i cjenovnu pristupačnost opskrbe energijom za sve u Uniji;

Amandman 164

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 194. – stavak 1. – točka c

Tekst na snazi

Izmjena

(c)  promicati energetsku učinkovitost i uštedu energije te razvoj novih i obnovljivih oblika energije; i

(c)  osigurati energetsku učinkovitost i uštedu energije te razvoj novih i obnovljivih oblika energije u cilju uspostave energetskog sustava koji se temelji na energetskoj učinkovitosti i obnovljivoj energiji; i

Amandman 165

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 194. – stavak 1. – točka d

Tekst na snazi

Izmjena

(d)  promicati međupovezanost energetskih mreža.

(d)  osigurati međupovezanost energetskih mreža.

Amandman 166

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 194. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst na snazi

Izmjena

 

(da)  osmisliti cjelokupni energetski sustav u skladu s međunarodnim sporazumima za ublažavanje klimatskih promjena.

Amandman 167

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 194. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Te mjere ne utječu na pravo države članice da utvrđuje uvjete za iskorištavanje svojih energetskih resursa, svoj izbor među različitim izvorima energije i opću strukturu svoje opskrbe energijom, ne dovodeći u pitanje članak 192. stavak 2. točku (c).

Briše se.

Amandman 168

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 194. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Odstupajući od stavka 2., Vijeće, odlučujući u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom, jednoglasno, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, utvrđuje mjere navedene u njemu ako su one prvenstveno fiskalne naravi.

Briše se.

Amandman 169

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 206.

Tekst na snazi

Izmjena

Uspostavom carinske unije u skladu s člancima od 28. do 32., Unija u zajedničkom interesu doprinosi skladnom razvoju svjetske trgovine, postupnom ukidanju ograničenja međunarodne trgovine i izravnih stranih ulaganja te smanjenju carinskih i ostalih prepreka.

Uspostavom carinske unije u skladu s člancima od 28. do 32., Unija u zajedničkom interesu doprinosi skladnom razvoju svjetske trgovine, postupnom ukidanju ograničenja multilateralne međunarodne trgovine temeljene na pravilima i izravnih stranih ulaganja te smanjenju carinskih i ostalih prepreka, uz promicanje, prije svega, demokratskih vrijednosti, dobrog upravljanja, ljudskih prava i održivosti u zajedničkoj trgovinskoj politici.

Amandman 170

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 207. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Zajednička trgovinska politika temelji se na jedinstvenim načelima, osobito u odnosu na promjene carinskih stopa, sklapanje carinskih i trgovinskih sporazuma o trgovini robom i uslugama te komercijalne aspekte intelektualnog vlasništva, izravna strana ulaganja i postizanje ujednačenosti mjera liberalizacije, izvoznu politiku i mjere za zaštitu trgovine poput onih koje se poduzimaju u slučaju dampinga ili subvencija. Zajednička trgovinska politika vodi se u kontekstu načela i ciljeva vanjskog djelovanja Unije.

1.  Zajednička trgovinska politika temelji se na jedinstvenim načelima, osobito u odnosu na promjene carinskih stopa, sklapanje carinskih i trgovinskih sporazuma o trgovini robom i uslugama te komercijalne aspekte intelektualnog vlasništva, strana ulaganja, uključujući zaštitu ulaganja, gospodarsku sigurnost, postizanje ujednačenosti mjera liberalizacije, izvoznu politiku i mjere za zaštitu trgovine poput onih koje se poduzimaju u slučaju dampinga ili subvencija. Zajednička trgovinska politika vodi se u kontekstu načela i ciljeva vanjskog djelovanja Unije, kao i ciljem klimatske neutralnosti.

Amandman 171

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 207. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Komisija daje preporuke Vijeću, koje ju ovlašćuje da započne potrebne pregovore. Vijeće i Komisija odgovorni su za osiguravanje usklađenosti sporazuma o kojima se pregovara s unutarnjim politikama i pravilima Unije.

Europski parlament i Vijeće na preporuku Komisije ovlašćuju Komisiju da započne potrebne pregovore. Komisija je odgovorna za osiguravanje usklađenosti sporazuma o kojima se pregovara s unutarnjim politikama i pravilima Unije.

Amandman 172

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 207. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

Te pregovore vodi Komisija uz savjetovanje s posebnim odborom koji imenuje Vijeće i koji pomaže Komisiji u obavljanju te zadaće te u okviru direktiva koje joj može uputiti Vijeće. O tijeku pregovora Komisija redovito izvješćuje posebni odbor i Europski parlament.

Te pregovore vodi Komisija uz savjetovanje s nadležnim odborom Europskog parlamenta i posebnim odborom koji imenuje Vijeće i koji pomaže Komisiji u obavljanju te zadaće te u okviru direktiva koje joj može uputiti Vijeće. O tijeku pregovora Komisija redovito izvješćuje nadležni odbor Europskog parlamenta i posebni odbor koji je imenovalo Vijeće.

Amandman 173

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 207. – stavak 3. – podstavak 3.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Odstupajući od članka 218. stavka 5., Europski parlament i Vijeće mogu donijeti odluku kojom se odobrava privremena primjena sporazuma prije njegova stupanja na snagu.

Amandman 174

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 207. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

U pogledu pregovora i sklapanja sporazumâ iz stavka 3. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom.

U pogledu pregovora i sklapanja sporazumâ iz stavka 3. Vijeće odlučuje jednostavnom većinom.

Amandman 175

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 207. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

U pogledu pregovora i sklapanja sporazumâ u područjima trgovine uslugama i komercijalnih aspekata intelektualnog vlasništva kao i izravnih stranih ulaganja, Vijeće odlučuje jednoglasno ako ti sporazumi sadržavaju odredbe za koje je potrebna jednoglasnost pri donošenju unutarnjih pravila.

U pogledu pregovora i sklapanja sporazumâ u područjima trgovine uslugama i komercijalnih aspekata intelektualnog vlasništva kao i izravnih stranih ulaganja, Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom.

Amandman 176

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 207. – stavak 4. – podstavak 3. – uvodni dio

Tekst na snazi

Izmjena

Vijeće odlučuje jednoglasno i u pogledu pregovora i sklapanja sporazumâ:

Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom i u pogledu pregovora i sklapanja sporazumâ:

Amandman 177

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 207. – stavak 5.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

5.a  Uspostavlja se trajni mehanizam za praćenje i ispitivanje izravnih stranih ulaganja u Uniji. Taj se mehanizam može koristiti za zaštitu europskih interesa.

Amandman 178

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 218. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Vijeće odobrava otvaranje pregovora, donosi pregovaračke smjernice, odobrava potpisivanje sporazuma i sklapa ih.

2.  Vijeće, uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta, odobrava otvaranje pregovora, donosi pregovaračke smjernice, odobrava potpisivanje sporazuma i sklapa ih.

Amandman 179

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 218. – stavak 2.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

2.a  Odstupajući od stavka 2., za sporazume obuhvaćene područjem primjene članka 207. otvaranje pregovora uvjetovano je odobrenjem Europskog parlamenta i Vijeća.

Amandman 180

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 218. – stavak 6. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst na snazi

Izmjena

Osim kada se sporazumi odnose isključivo na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, Vijeće donosi odluku o sklapanju sporazuma:

Osim kada se sporazumi odnose isključivo na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, Vijeće donosi odluku o sklapanju sporazuma uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta.

Amandman 181

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 218. – stavak 6. − podstavak 2. − točka a

Tekst na snazi

Izmjena

(a)  uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta u sljedećim slučajevima:

Briše se.

i.  sporazumâ o pridruživanju;

 

ii.  sporazuma o pristupanju Unije Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda;

 

iii.  sporazumâ kojima se utvrđivanjem postupaka suradnje uspostavlja poseban institucionalni okvir;

 

iv.  sporazumâ sa znatnim proračunskim implikacijama za Uniju;

 

v.  sporazumâ kojima se pokrivaju područja na koja se primjenjuje ili redovni zakonodavni postupak ili posebni zakonodavni postupak kada je potrebna suglasnost Europskog parlamenta.

 

Europski parlament i Vijeće mogu se u hitnim slučajevima dogovoriti o roku za davanje suglasnosti;

 

Amandman 182

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 218. – stavak 6. – podstavak 2. – točka b

Tekst na snazi

Izmjena

(b)  nakon savjetovanja s Europskim parlamentom u ostalim slučajevima. Europski parlament daje svoje mišljenje u roku koji Vijeće može odrediti s obzirom na žurnost predmeta. Ako Europski parlament u tom roku ne da mišljenje, Vijeće može odlučivati.

Briše se.

Amandman 183

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 218. – stavak 7.

Tekst na snazi

Izmjena

7.   Pri sklapanju sporazuma Vijeće može, odstupajući od stavaka 5., 6. i 9., ovlastiti pregovarača da odobri izmjene sporazuma u ime Unije ako je njime predviđeno da se one usvajaju pojednostavnjenim postupkom ili ako ih usvaja tijelo osnovano sporazumom. Vijeće za takvo ovlaštenje može postaviti posebne uvjete.

7.  Pri sklapanju sporazuma Europski parlament i Vijeće mogu, odstupajući od stavaka 5., 6. i 9., ovlastiti pregovarača da odobri izmjene sporazuma u ime Unije ako je njime predviđeno da se one usvajaju pojednostavnjenim postupkom ili ako ih usvaja tijelo osnovano sporazumom. Vijeće za takvo ovlaštenje može postaviti posebne uvjete.

Amandman 184

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 218. – stavak 9.

Tekst na snazi

Izmjena

9.  Vijeće na prijedlog Komisije ili Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku donosi odluku kojom se suspendira primjena sporazuma i utvrđuju stajališta koja u ime Unije treba donijeti tijelo osnovano na temelju sporazuma kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke, uz iznimku akata kojima se dopunjuje ili mijenja institucionalni okvir sporazuma.

9.  Vijeće na prijedlog Komisije ili tajnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, i uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta, donosi odluku kojom se suspendira primjena sporazuma i utvrđuju stajališta koja u ime Unije treba donijeti tijelo osnovano na temelju sporazuma kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke, uz iznimku akata kojima se dopunjuje ili mijenja institucionalni okvir sporazuma.

 

(Izmjena koja se odnosi na riječi „Visoki predstavnik unije” primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman 185

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 218. – stavak 10.

Tekst na snazi

Izmjena

10.  Europski se parlament odmah i u potpunosti izvješćuje o svim fazama tog postupka.

10.  Europski parlament odmah se i u potpunosti izvješćuje o svim fazama tog postupka, uključujući otvaranje pregovora i postupak pregovaranja, potpisivanje i provedbu sporazuma, kao i suspenziju obveza utvrđenih u tim sporazumima.

Amandman 186

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 222. – stavak -1. (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

-1.  U slučaju izvanrednog stanja koje utječe na Europsku uniju ili jednu ili više država članica, Europski parlament i Vijeće mogu Komisiji dodijeliti izvanredne ovlasti, uključujući one koje joj omogućuju mobilizaciju svih potrebnih instrumenata. Kako bi se proglasilo izvanredno stanje, Europski parlament odlučuje većinom glasova svojih zastupnika, a Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom na prijedlog Europskog parlamenta ili Komisije.

 

Tom odlukom, kojom se proglašava izvanredno stanje i dodjeljuju izvanredne ovlasti Komisiji, utvrđuju se opseg ovlasti, detaljni mehanizmi upravljanja i razdoblje tijekom kojeg se oni primjenjuju.

 

Europski parlament ili Vijeće, odlučujući običnom većinom, mogu u svakom trenutku opozvati tu odluku.

 

Vijeće i Parlament mogu, u skladu s postupkom utvrđenim u prvom podstavku, u svakom trenutku preispitati ili obnoviti odluku.

Amandman 187

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 223. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Europski parlament izrađuje prijedlog za utvrđivanje odredaba potrebnih za izbor svojih članova općim neposrednim izborima prema jedinstvenom postupku u svim državama članicama ili u skladu s načelima koja su zajednička svim državama članicama.

1.  Europski parlament izrađuje prijedlog uredbe za utvrđivanje odredaba potrebnih za izbor svojih članova općim neposrednim izborima prema jedinstvenom postupku u svim državama članicama ili u skladu s načelima koja su zajednička svim državama članicama. Vijeće može odbiti taj prijedlog kvalificiranom većinom u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom.

Vijeće, odlučujući jednoglasno u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta koji odlučuje većinom svojih članova, utvrđuje potrebne odredbe. Te odredbe stupaju na snagu nakon što ih sve države članice odobre u skladu sa svojim ustavnim odredbama.

Europski parlament, odlučujući većinom svojih zastupnika, u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i uz prethodnu suglasnost Vijeća, koje odlučuje pojačanom kvalificiranom većinom, utvrđuje potrebne odredbe.

Amandman 188

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 223. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Nakon što zatraži mišljenje Komisije i uz odobrenje Vijeća, Europski parlament uredbama, na vlastitu inicijativu u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom, utvrđuje pravila i opće uvjete kojima se uređuje obavljanje dužnosti njegovih članova. Sva pravila i uvjete koji se odnose na oporezivanje članova ili bivših članova Vijeće utvrđuje jednoglasno.

2.  Nakon što zatraži mišljenje Komisije i uz odobrenje Vijeća, Europski parlament uredbama, na vlastitu inicijativu u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom, utvrđuje pravila i opće uvjete kojima se uređuje obavljanje dužnosti njegovih članova.

Amandman 189

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 225.

Tekst na snazi

Izmjena

Odlukom većine svojih članova Europski parlament može od Komisije zatražiti podnošenje odgovarajućeg prijedloga o pitanjima za koje smatra da ih je, radi provedbe Ugovorâ, potrebno urediti aktom Unije. Ako Komisija ne podnese prijedlog, o razlozima obavješćuje Europski parlament.

Europski parlament može, u skladu s člankom 294. i odlučujući većinom svojih zastupnika, donositi prijedloge o pitanjima na koja se primjenjuje redovni zakonodavni postupak. Prije nego što to učini, o svojim namjerama obavješćuje Komisiju.

Amandman 190

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 226. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Pri obavljanju svojih dužnosti Europski parlament može, na prijedlog jedne četvrtine svojih članova, osnovati privremeni Istražni odbor koji, ne dovodeći u pitanje ovlasti koje su Ugovorima dodijeljene ostalim institucijama ili tijelima, istražuje navodne povrede ili nepravilnosti u provedbi prava Unije, osim ako se navodne činjenice razmatraju u postupku pred sudom koji još nije okončan.

Pri obavljanju svojih dužnosti Europski parlament, na prijedlog jedne trećine svojih članova, osniva privremeni Istražni odbor koji, ne dovodeći u pitanje ovlasti koje su Ugovorima dodijeljene ostalim institucijama ili tijelima, istražuje navodne povrede ili nepravilnosti u provedbi prava Unije, osim ako se navodne činjenice razmatraju u postupku pred sudom koji još nije okončan. Istražni odbor može na saslušanje pred njim pozvati bilo kojeg svjedoka ako je to potrebno za obavljanje njegovih zadaća.

Amandman 191

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 226. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

Europski parlament uredbama, na vlastitu inicijativu, u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i uz prethodnu suglasnost Vijeća i Komisije, utvrđuje detaljne odredbe o ostvarivanju prava na istragu.

Europski parlament i Vijeće odlučujući kvalificiranom većinom, na prijedlog Europskog parlamenta i nakon savjetovanja s Komisijom utvrđuju detaljne odredbe o ostvarivanju prava na istragu.

Amandman 192

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 234. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Ako se Europskom parlamentu u vezi s aktivnostima Komisije podnese prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji, ona o tom prijedlogu ne može glasovati prije nego što proteknu tri dana od podnošenja prijedloga, i to samo javnim glasovanjem.

Ako se Europskom parlamentu u vezi s aktivnostima Izvršne vlasti podnese prijedlog za izglasavanje kolektivnog nepovjerenja Izvršnoj vlasti ili prijedlog za izglasavanje pojedinačnog nepovjerenja u vezi s aktivnostima člana Izvršne vlasti, ona o tom prijedlogu ne može glasovati prije nego što proteknu tri dana od podnošenja prijedloga, i to samo javnim glasovanjem.

 

(Izmjena koja se odnosi na riječi „Komisija” i „član Komisije” primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako izmjena bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti odgovarajuće promjene u cijelom tekstu.)

Amandman 193

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 234. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Ako se taj prijedlog za izglasavanje nepovjerenja prihvati dvotrećinskom većinom danih glasova, koja predstavlja većinu članova Europskog parlamenta, članovi Komisije kolektivno podnose ostavku, a Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku podnosi ostavku na funkciju koje on ili ona obnaša u Komisiji. Oni ostaju na dužnosti i nastavljaju obavljati tekuće poslove dok ih se ne zamijeni u skladu s člankom 17. Ugovora o Europskoj uniji. U tom slučaju mandat članova Komisije koji su imenovani kao njihova zamjena, prestaje danom prestanka mandata članova Komisije koji su morali kolektivno podnijeti ostavku.

Ako se taj prijedlog za izglasavanje kolektivnog nepovjerenja prihvati većinom glasova članova Europskog parlamenta, članovi Izvršne vlasti kolektivno podnose ostavku, a tajnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i tajnik Unije za gospodarsko upravljanje podnose ostavke na funkcije koje obnašaju u Izvršnoj vlasti. Oni ostaju na dužnosti i nastavljaju obavljati tekuće poslove dok ih se ne zamijeni u skladu s člankom 17. Ugovora o Europskoj uniji. U tom slučaju mandat članova Izvršne vlasti koji su imenovani kao njihova zamjena, prestaje danom prestanka mandata članova Izvršne vlasti koji su morali kolektivno podnijeti ostavku.

Amandman 194

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 245. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Za trajanja svog mandata članovi Komisije ne smiju se baviti ni jednim drugim zanimanjem, ni plaćenim ni neplaćenim. Pri preuzimanju dužnosti svečano prisežu da će za trajanja i nakon isteka mandata poštovati obveze koje iz njega proizlaze, a osobito svoju dužnost časnog i suzdržanog ponašanja u pogledu prihvaćanja određenih imenovanja ili povlastica nakon što prestanu obavljati tu dužnost. U slučaju povrede tih obveza Sud može, u postupku pokrenutom od strane Vijeća ili Komisije, odlučiti da se dotični član, ovisno o okolnostima, ili razriješi dužnosti sukladno odredbama članka 247., ili da mu se uskrati pravo na mirovinu ili druge zamjenske povlastice.

Za trajanja svog mandata članovi Komisije ne smiju se baviti ni jednim drugim zanimanjem, ni plaćenim ni neplaćenim. Pri preuzimanju dužnosti svečano prisežu da će za trajanja i nakon isteka mandata poštovati obveze koje iz njega proizlaze, a osobito svoju dužnost časnog i suzdržanog ponašanja u pogledu prihvaćanja određenih imenovanja ili povlastica nakon što prestanu obavljati tu dužnost. U slučaju povrede tih obveza Sud može, u postupku pokrenutom od strane Europskog parlamenta, Vijeća koje odlučuje običnom većinom ili Komisije, odlučiti da se dotični član, ovisno o okolnostima, ili razriješi dužnosti sukladno odredbama članka 247., ili da mu se uskrati pravo na mirovinu ili druge zamjenske povlastice.

Amandman 195

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 246. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

Vijeće može, odlučujući jednoglasno na prijedlog predsjednika Komisije, odlučiti da slobodno mjesto nije potrebno popunjavati, osobito ako je preostali dio mandata člana kratak.

Vijeće može, odlučujući kvalificiranom većinom na prijedlog predsjednika Izvršne vlasti, odlučiti da slobodno mjesto nije potrebno popunjavati, osobito ako je preostali dio mandata člana kratak.

 

(Izmjena koja se odnosi na riječi „predsjednik Komisije” primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako izmjena bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti odgovarajuće promjene u cijelom tekstu.)

Amandman 196

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 247.

Tekst na snazi

Izmjena

Ako neki član Komisije više ne ispunjava uvjete koji su potrebni za obavljanje dužnosti ili ako je počinio teži propust u radu, Sud ga na zahtjev Vijeća, koje u tom slučaju odlučuje običnom većinom, ili Komisije može razriješiti dužnosti.

Ako neki član Komisije više ne ispunjava uvjete koji su potrebni za obavljanje dužnosti ili ako je počinio teži propust u radu, Sud ga na zahtjev Europskog parlamenta, Vijeća, koje u tom slučaju odlučuje običnom većinom, ili Komisije može razriješiti dužnosti.

Amandman 197

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 258. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Ako smatra da neka država članica nije ispunila neku obvezu temeljem Ugovorâ, Komisija o tom predmetu, nakon što je dotičnoj državi dala priliku da se očituje, daje obrazloženo mišljenje.

Ako smatra da neka država članica nije ispunila neku obvezu temeljem Ugovorâ, Komisija o tom predmetu, nakon što je dotičnoj državi dala priliku da se očituje, daje obrazloženo mišljenje u roku od 12 mjeseci.

Amandman 198

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 258. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Ako dotična država ne postupi u skladu s mišljenjem u roku koji odredi Komisija, Komisija taj predmet može uputiti Sudu Europske unije.

Ako dotična država ne postupi u skladu s mišljenjem u tom roku od 12 mjeseci, Komisija taj predmet upućuje Sudu Europske unije.

Amandman 199

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 259. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Država članica koja smatra da neka druga država članica nije ispunila neku obvezu temeljem Ugovorâ može predmet uputiti Sudu Europske unije.

Europski parlament ili država članica koja smatra da neka druga država članica nije ispunila neku obvezu temeljem Ugovorâ mogu predmet uputiti Sudu Europske unije.

Amandman 200

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 259. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Prije nego što neka država članica pokrene postupak protiv druge države članice zbog navodne povrede obveze temeljem Ugovorâ, predmet mora uputiti Komisiji.

Prije nego što Europski parlament ili neka država članica pokrenu postupak protiv druge države članice zbog navodne povrede obveze temeljem Ugovorâ, predmet moraju uputiti Komisiji.

Amandman 201

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 259. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

Nakon što je svakoj od zainteresiranih država pružena prilika da iznese svoje navode i da se izjasni o navodima druge stranke, u usmenom i pisanom obliku, Komisija daje obrazloženo mišljenje.

Nakon što je svakoj od zainteresiranih država, i ako je to potrebno, Europskom parlamentu, pružena prilika da iznesu svoje navode i da se izjasne o navodima druge stranke, u usmenom i pisanom obliku, Komisija daje obrazloženo mišljenje.

Amandman 202

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 260. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Ako smatra da dotična država članica nije poduzela potrebne mjere kako bi postupila u skladu s presudom Suda, Komisija, nakon što toj državi pruži priliku za očitovanje, može predmet uputiti Sudu. Komisija pritom određuje visinu paušalnog iznosa ili novčane kazne koju je dotična država članica dužna platiti, a koju smatra primjerenom s obzirom na okolnosti.

Ako smatra da dotična država članica nije poduzela potrebne mjere kako bi postupila u skladu s presudom Suda, Komisija, nakon što toj državi pruži priliku za očitovanje, predmet upućuje Sudu najkasnije 12 mjeseci nakon donošenja presude. Komisija pritom određuje visinu paušalnog iznosa ili novčane kazne koju je dotična država članica dužna platiti, a koju smatra primjerenom s obzirom na okolnosti.

Amandman 203

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 262.

Tekst na snazi

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Ugovorâ, Vijeće može, odlučujući jednoglasno u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, usvojiti odredbe kojima se Sudu Europske unije dodjeljuje nadležnost, u opsegu koji odredi Vijeće, u sporovima koji se odnose na primjenu akata donesenih temeljem Ugovorâ kojima se ustanovljuju europska prava intelektualnog vlasništva. Te odredbe stupaju na snagu nakon što ih sve države članice odobre u skladu sa svojim ustavnim odredbama.

Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Ugovorâ, Vijeće može, odlučujući kvalificiranom većinom u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom i nakon dobivanja suglasnosti Europskog parlamenta, usvojiti odredbe kojima se Sudu Europske unije dodjeljuje nadležnost, u opsegu koji odredi Vijeće, u sporovima koji se odnose na primjenu akata donesenih temeljem Ugovorâ kojima se ustanovljuju europska prava intelektualnog vlasništva. Te odredbe stupaju na snagu nakon što ih sve države članice odobre u skladu sa svojim ustavnim odredbama.

Amandman 204

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 263. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

U tu svrhu Sud Europske unije nadležan je u postupcima koje pokreću država članica, Europski parlament, Vijeće ili Komisija zbog nenadležnosti, bitne povrede postupka, povrede Ugovorâ ili bilo kojeg pravnog pravila vezanog za njihovu primjenu ili zbog zloporabe ovlasti.

U tu svrhu Sud Europske unije nadležan je u postupcima koje pokreću država članica, Europski parlament, Vijeće ili Komisija zbog nenadležnosti, bitne povrede postupka, povrede Ugovorâ ili bilo kojeg pravnog pravila vezanog za njihovu primjenu, a posebno u pogledu načela supsidijarnosti, ili zbog zloporabe ovlasti.

Amandman 205

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 263. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

Svaka fizička ili pravna osoba može pod uvjetima utvrđenima u stavku prvom i drugom pokrenuti postupke protiv akta koji je upućen toj osobi ili koji se izravno i osobno odnosi na nju te protiv regulatornog akta koji se izravno odnosi na nju, a ne podrazumijeva provedbene mjere.

Svaka fizička ili pravna osoba može pod uvjetima utvrđenima u stavku prvom i drugom pokrenuti postupke protiv akta koji je upućen toj osobi ili koji se izravno odnosi na nju te protiv regulatornog akta koji se izravno odnosi na nju, a ne podrazumijeva provedbene mjere.

Amandman 206

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 275. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Međutim, Sud je nadležan za nadzor poštovanja članka 40. Ugovora o Europskoj uniji i odlučivanje u postupcima pokrenutima u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 263. stavku četvrtom ovog Ugovora u kojima se ocjenjuje zakonitost odluka kojima se predviđaju mjere ograničavanja protiv fizičkih ili pravnih osoba koje je Vijeće usvojila na temelju glave V. poglavlja 2. Ugovora o Europskoj uniji.

Briše se.

Amandman 207

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 285. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Revizorski sud se sastoji od po jednog državljanina iz svake države članice. U općem interesu Unije njegovi su članovi potpuno neovisni u obavljanju svojih dužnosti.

Revizorski sud se sastoji od broja članova koji odgovara dvjema trećinama broja država članica, uključujući predsjednika. U općem interesu Unije njegovi su članovi potpuno neovisni u obavljanju svojih dužnosti.

Amandman 208

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 285. – stavak 2.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članovi Revizorskog suda biraju se među državljanima država članica na temelju sustava strogo ravnopravne rotacije među državama članicama koji odražava demografski i zemljopisni spektar svih država članica. Taj sustav uspostavlja Europsko vijeće kvalificiranom većinom u skladu s člankom 244.

Amandman 209

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 286. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Članovi Revizorskog suda imenuju se na razdoblje od šest godina. Vijeće, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, u skladu s prijedlozima svih država članica utvrđuje popis članova. Mandat članova Revizorskog suda može se obnoviti.

Članovi Revizorskog suda imenuju se na razdoblje od šest godina. Vijeće, nakon dobivanja suglasnosti Europskog parlamenta, u skladu s prijedlozima svih država članica utvrđuje popis članova. Mandat članova Revizorskog suda može se obnoviti.

Amandman 210

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 294. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Komisija podnosi prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću.

2.  Komisija podnosi prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću. Ako se primjenjuje članak 225., Europski parlament podnosi svoj prijedlog Vijeću. Komisija se obavještava o tome.

Amandman 211

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 294. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Europski parlament usvaja svoje stajalište u prvom čitanju i dostavlja ga Vijeću.

3.  Europski parlament usvaja svoje stajalište u prvom čitanju i dostavlja ga Vijeću. Ako se primjenjuje članak 225., prijedlog Parlamenta smatra se njegovim stajalištem u prvom čitanju.

Amandman 212

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 294. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Ako Vijeće odobri stajalište Europskog parlamenta, dotični akt usvaja se u tekstu koji odgovara stajalištu Europskog parlamenta.

4.  Ako Vijeće odobri stajalište Europskog parlamenta ili ako ne donese odluku unutar jedne godine, dotični akt usvaja se u tekstu koji odgovara stajalištu Europskog parlamenta.

Amandman 213

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 294. – stavak 7. – točka b

Tekst na snazi

Izmjena

(b)  većinom svojih članova odbije stajalište Vijeća u prvom čitanju, smatra se da predloženi akt nije usvojen;

(b)  većinom danih glasova odbije stajalište Vijeća u prvom čitanju, smatra se da predloženi akt nije usvojen;

Amandman 214

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 294. – stavak 15. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Kada se, u slučajevima predviđenima u Ugovorima, zakonodavni akt uputi u redovni zakonodavni postupak na inicijativu skupine država članica, na preporuku Europske središnje banke ili na zahtjev Suda, ne primjenjuju se stavak 2., druga rečenica stavka 6. i stavak 9.

Kada se, u slučajevima predviđenima u Ugovorima, zakonodavni akt uputi u redovni zakonodavni postupak na inicijativu skupine država članica ili na temelju europske građanske inicijative, na preporuku Europske središnje banke ili na zahtjev Suda, ne primjenjuju se stavak 2., druga rečenica stavka 6. i stavak 9.

Amandman 215

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Dio šesti – glava I. – poglavlje 2.a (novo) – naslov

Tekst na snazi

Izmjena

 

POGLAVLJE 2.a

 

PRIMJENA NAČELA SUPSIDIJARNOSTI I PROPORCIONALNOSTI

(Protokol (br. 2) o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti treba umetnuti u šesti dio, glavu I. poglavlje 2.a (novo) UFEU-a. To novo poglavlje obuhvaća članke od 299.a do 299.j (novi).)

Amandman 216

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 299.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 299.a

 

Svaka institucija osigurava trajno poštovanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je to utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji.

(Ovom se izmjenom ponavlja tekst članka 1. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.)

Amandman 217

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 299.b (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 299.b

 

Prije nego što predloži zakonodavne akte, Komisija provodi opsežna savjetovanja. U tim se savjetovanjima po potrebi uzima u obzir regionalni i lokalni aspekt predviđene mjere. U izuzetno žurnim slučajevima Komisija ne provodi takva savjetovanja. Komisija u svom prijedlogu navodi razloge za svoju odluku.

(Ovom se izmjenom ponavlja tekst članka 2. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.)

Amandman 218

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 299.c (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 299.c

 

Za potrebe ovog Protokola „nacrt zakonodavnih akata” znači prijedloge Komisije, inicijative skupine država članica, inicijative Europskog parlamenta, zahtjeve Suda, preporuke Europske središnje banke i zahtjeve Europske investicijske banke za donošenje zakonodavnog akta.

(Ovom se izmjenom ponavlja tekst članka 3. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.)

Amandman 219

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 299.d (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 299.d

 

Komisija prosljeđuje svoje nacrte zakonodavnih akata i njihove izmijenjene nacrte nacionalnim parlamentima i regionalnim parlamentima sa zakonodavnim ovlastima istodobno kad i zakonodavcu Unije.

 

Europski parlament prosljeđuje svoje nacrte zakonodavnih akata i njegove izmijenjene nacrte nacionalnim parlamentima i regionalnim parlamentima sa zakonodavnim ovlastima.

 

Vijeće prosljeđuje nacrte zakonodavnih akata koje je predložila skupina država članica, Sud, Europska središnja banka ili Europska investicijska banka te izmijenjene nacrte nacionalnim parlamentima i regionalnim parlamentima sa zakonodavnim ovlastima.

 

Nakon njihova donošenja, Europski parlament prosljeđuje svoje zakonodavne rezolucije, a Vijeće svoja stajališta nacionalnim parlamentima i regionalnim parlamentima sa zakonodavnim ovlastima.

(Ova se izmjena temelji na tekstu članka 4. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.)

Amandman 220

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 299.e (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 299.e

 

Nacrti zakonodavnih akata opravdani su s obzirom na načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.

 

Svaki nacrt zakonodavnog akta mora sadržavati detaljnu izjavu kojom se omogućuje procjena sukladnosti s načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti. Ta bi izjava trebala sadržavati ocjenu financijskog utjecaja prijedloga i, u slučaju direktive, njezinih učinaka za pravila koja države članice moraju uvesti, uključujući po potrebi i regionalno zakonodavstvo.

 

Razlozi za zaključak da se cilj Unije može bolje ostvariti na razini Unije obrazlažu se pomoću kvalitativnih i, kad god je to moguće, kvantitativnih pokazatelja. U nacrtima zakonodavnih akata uzima se u obzir potreba da se svako opterećenje, financijsko ili administrativno, koje nastaje za Uniju, nacionalne vlade, regionalne ili lokalne vlasti, gospodarske subjekte i građane svede na najmanju moguću mjeru i da bude primjereno cilju koji se treba ostvariti.

(Ovom se izmjenom ponavlja tekst članka 5. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.)

Amandman 221

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 299.f (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 299.f

 

Svaki nacionalni parlament ili svaki dom nacionalnog parlamenta može u roku od dvanaest tjedana od dana prosljeđivanja nacrta europskog zakonodavnog akta na službenim jezicima Unije uputiti predsjednicima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije obrazloženo mišljenje u kojem navodi zašto smatra da dotični nacrt nije u skladu s načelom supsidijarnosti. Svaki nacionalni parlament ili svaki dom nacionalnog parlamenta u svoje obrazloženo mišljenje uključuje mišljenje regionalnih parlamenata sa zakonodavnim ovlastima ako se utječe na isključivu regionalnu nadležnost. Komisija bi trebala odgovoriti u roku od dvanaest tjedana.

 

Ako nacrt zakonodavnog akta predlaže skupina država članica, predsjednik Vijeća prosljeđuje mišljenje vladama tih država članica.

 

Ako nacrt zakonodavnog akta predlaže Sud, Europska središnja banka ili Europska investicijska banka, predsjednik Vijeća prosljeđuje mišljenje dotičnoj instituciji ili tijelu.

 

Komisija bi u svojim godišnjim izvješćima o načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti trebala uzeti u obzir obrazložena mišljenja nacionalnih parlamenata i regionalnih parlamenata sa zakonodavnim ovlastima. Komisija bi također trebala Vijeću i Parlamentu staviti na raspolaganje informacije o prigovorima tijekom zakonodavnog postupka ako nacionalni parlamenti podnesu znatan broj obrazloženih mišljenja o određenom nacrtu zakonodavstva.

(Ova se izmjena temelji na članku 6. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti te ga izmjenjuje i nadopunjuje.)

Amandman 222

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 299.g (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 299.g

 

Svaki nacionalni parlament ili bilo koji dom nacionalnog parlamenta može zatražiti od Europskog parlamenta ili Komisije podnošenje odgovarajućeg prijedloga o pitanjima za koje smatra da ih je, radi provedbe Ugovorâ, potrebno urediti aktom Unije.

 

Ako institucija primi zahtjev u skladu s prvim stavkom, ali ne podnese prijedlog u roku od šest mjeseci, ta institucija obavješćuje nacionalni parlament, Odbor regija i, prema potrebi, Europski parlament o razlozima zbog kojih to nije učinila.

(Ovom izmjenom umeće se novi članak u Protokol br. 2.)

Amandman 223

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 299.h (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 299.h

 

1.   Europski parlament, Vijeće i Komisija te, kad je to primjereno, skupina država članica, Sud, Europska središnja banka ili Europska investicijska banka ako su oni predložili nacrt zakonodavnog akta, uzimaju u obzir obrazloženo mišljenje koje su donijeli nacionalni parlamenti ili dom nacionalnog parlamenta.

 

Svaki nacionalni parlament ima dva glasa podijeljena na temelju nacionalnog parlamentarnog sustava. U slučaju dvodomnog parlamentarnog sustava, svaki dom ima jedan glas.

 

2.   Kada obrazložena mišljenja o nepoštovanju načela supsidijarnosti u nekom nacrtu zakonodavnog akta predstavljaju najmanje jednu trećinu svih glasova koji su dodijeljeni nacionalnim parlamentima u skladu s stavkom 1. drugim podstavkom, nacrt se mora preispitati. Taj je prag četvrtina u slučaju kada je nacrt zakonodavnog akta dostavljen na temelju članka 76. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji se odnosi na područje slobode, sigurnosti i pravde.

 

Nakon tog preispitivanja Komisija ili, kad je to primjereno, skupina država članica, Europski parlament, Sud, Europska središnja banka ili Europska investicijska banka ako su oni predložili nacrt zakonodavnog akta, mogu odlučiti zadržati, izmijeniti ili povući nacrt. Za takvu se odluku mora dati obrazloženje.

 

3.   Nadalje, u okviru redovnog zakonodavnog postupka, kad obrazložena mišljenja o nepoštovanju načela supsidijarnosti u predloženom zakonodavnom aktu predstavljaju najmanje običnu većinu glasova koji su dodijeljeni nacionalnim parlamentima u skladu s stavkom 1. drugim podstavkom, nacrt se mora preispitati. Nakon tog preispitivanja Komisija može odlučiti zadržati, izmijeniti ili povući prijedlog.

 

Ako odluči zadržati prijedlog, Komisija mora obrazloženim mišljenjem opravdati zašto smatra da je prijedlog u skladu s načelom supsidijarnosti. To obrazloženo mišljenje zajedno s obrazloženim mišljenjima nacionalnih parlamenata moraju se dostaviti zakonodavcu Unije da ih uzme u obzir u okviru postupka:

 

(a)  prije zaključenja prvog čitanja zakonodavac (Europski parlament i Vijeće) razmatra je li zakonodavni prijedlog u skladu s načelom supsidijarnosti, uzimajući osobito u obzir dane razloge koji su zajednički većini nacionalnih parlamenata te obrazloženo mišljenje Komisije;

 

(b)  ako, većinom koju čini 55 % članova Vijeća ili većinom danih glasova u Europskom parlamentu, zakonodavac smatra da prijedlog nije u skladu s načelom supsidijarnosti, zakonodavni se prijedlog više ne razmatra.

(Ovom se izmjenom ponavlja tekst članka 7. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.)

Amandman 224

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 299.i (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 299.i

 

Sud Europske unije nadležan je za odlučivanje u postupcima koje zbog povrede načela supsidijarnosti zakonodavnim aktom, u skladu s pravilima utvrđenima u članku 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije pokreću ili o kojima izvješćuju države članice u skladu sa svojim pravnim poretkom u ime svog nacionalnog parlamenta ili njegova doma.

 

U skladu s pravilima utvrđenima navedenim člankom, Odbor regija također može pokrenuti takve postupke protiv zakonodavnih akata pri čijem je donošenju Ugovorom o funkcioniranju Europske unije predviđeno savjetovanje s Odborom regija.

(Ovom se izmjenom ponavlja tekst članka 8. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.)

Amandman 225

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 299.j (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 299.j

 

Komisija svake godine Europskom Vijeću, Europskom parlamentu, Vijeću, nacionalnim parlamentima i regionalnim parlamentima sa zakonodavnim ovlastima dostavlja izvješće o primjeni članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. To se godišnje izvješće prosljeđuje i Gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

(Ova se izmjena temelji na tekstu članka 9. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.)

Amandman 226

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 311. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Vijeće uredbama, u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom, utvrđuje provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava Unije u onoj mjeri u kojoj se to predviđa odlukom donesenom na temelju trećeg stavka. Vijeće odlučuje uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta.

4.   Europski parlament i Vijeće, koje odlučuje pojačanom kvalificiranom većinom, u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom zajedno utvrđuju provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava Unije u onoj mjeri u kojoj se to predviđa odlukom donesenom na temelju trećeg stavka.

Amandman 227

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 312. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Utvrđuje se za razdoblje od najmanje pet godina.

Utvrđuje se za razdoblje od pet do sedam godina.

Amandman 228

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 312. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Vijeće, odlučujući u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom, donosi uredbu kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir. Vijeće odlučuje jednoglasno uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta, koja se daje većinom glasova njegovih članova.

Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, donose uredbu kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir.

Amandman 229

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 312. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Europsko vijeće može jednoglasno usvojiti odluku kojom se Vijeće ovlašćuje za odlučivanje kvalificiranom većinom prilikom donošenja uredbe iz prvog podstavka.

Briše se.

Amandman 230

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 319. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.   Europski parlament, odlučujući na preporuku koju donosi Vijeće daje razrješnicu Komisiji u odnosu na izvršenje proračuna. U tu svrhu Vijeće i Europski parlament naizmjence ispituju račune, financijsko izvješće i izvješće o ocjeni iz članka 318., godišnje izvješće Revizorskog suda, zajedno s odgovorima na primjedbe Revizorskog suda od strane institucija koje su bile obuhvaćene revizijom, izjavu o jamstvu iz članka 287. stavka 1. drugog podstavka te sva odgovarajuća posebna izvješća Revizorskog suda.

1.   Europski parlament, odlučujući na preporuku koju donosi Vijeće daje razrješnicu Komisiji u odnosu na izvršenje proračuna. Također daje razrješnicu ostalim institucijama, tijelima, uredima i agencijama u odnosu na izvršenje njihovih dijelova proračuna ili njihovih proračuna, prema potrebi, te u skladu s uvjetima koji će biti utvrđeni sukladno članku 322. U tu svrhu Vijeće i Europski parlament naizmjence ispituju račune, financijsko izvješće i izvješće o ocjeni iz članka 318., godišnje izvješće Revizorskog suda, zajedno s odgovorima na primjedbe Revizorskog suda od strane institucija koje su bile obuhvaćene revizijom, izjavu o jamstvu iz članka 287. stavka 1. drugog podstavka te sva odgovarajuća posebna izvješća Revizorskog suda.

Amandman 231

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 329. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Odobrenje za pojačanu suradnju daje se odlukom Vijeća koje odlučuje jednoglasno.

Odobrenje za pojačanu suradnju daje se odlukom Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, uz iznimku odluka o misijama ili operacijama s izvršnim mandatom iz članka 42. stavka 4.a drugog podstavka Ugovora o Europskoj uniji.

Amandman 232

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 330. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Jednoglasnost čine samo glasovi predstavnika država članica koje sudjeluju u pojačanoj suradnji.

Briše se.

Amandman 233

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 330. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

Kvalificirana se većina određuje u skladu s člankom 238. stavkom 3.

Briše se.

Amandman 234

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 333.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 333.

Briše se.

1.  Kada se odredbom Ugovorâ, koja se može primijeniti u kontekstu pojačane suradnje, propisuje da Vijeće odlučuje jednoglasno, Vijeće, odlučujući jednoglasno u skladu s aranžmanima utvrđenima u članku 330., može donijeti odluku kojom se propisuje da će odlučivati kvalificiranom većinom.

 

2.  Kada se odredbom Ugovorâ, koja se može primijeniti u kontekstu pojačane suradnje, propisuje da Vijeće donosi akte na temelju posebnog zakonodavnog postupka, Vijeće, odlučujući jednoglasno, u skladu s aranžmanima utvrđenima u članku 330., može donijeti odluku kojom se propisuje da će odlučivati na temelju redovnog zakonodavnog postupka. Vijeće odlučuje nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.

 

3.  Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na odluke koje se odnose na vojna ili obrambena pitanja.

 

Amandman 235

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 342.

Tekst na snazi

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje odredbe sadržane u Statutu Suda Europske unije, Vijeće uredbama, odlučujući jednoglasno, utvrđuje pravila kojima se uređuje uporaba jezika u institucijama Unije.

Ne dovodeći u pitanje odredbe sadržane u Statutu Suda Europske unije, Vijeće uredbama, odlučujući jednoglasno, utvrđuje pravila kojima se uređuje uporaba jezika u institucijama Unije, uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta.

Amandman 236

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 346. – stavak 1. – točka b

Tekst na snazi

Izmjena

(b)  svaka država članica može poduzeti one mjere koje smatra potrebnima za zaštitu osnovnih interesa svoje sigurnosti, koje su povezane s proizvodnjom ili trgovinom oružjem, streljivom i ratnom opremom; takve mjere ne smiju štetno utjecati na uvjete tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu u odnosu na proizvode čija namjena nije specifično vojna.

(b)  svaka država članica obavješćuje Komisiju o mjerama koje smatra potrebnima za zaštitu osnovnih interesa svoje sigurnosti, koje su povezane s proizvodnjom ili trgovinom oružjem, streljivom i ratnom opremom; takve mjere ne smiju štetno utjecati na uvjete tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu u odnosu na proizvode čija namjena nije specifično vojna.

Amandman 237

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 346. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Vijeće može, odlučujući jednoglasno, na prijedlog Komisije, izmijeniti popis proizvoda na koji se primjenjuju odredbe stavka 1. točke (b) sastavljen 15. travnja 1958.

2.  Europski parlament i Vijeće mogu, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, na prijedlog Komisije, izmijeniti popis proizvoda na koji se primjenjuju odredbe stavka 1. točke (b) koji je Vijeće sastavilo 15. travnja 1958.

Amandman 238

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 352. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Ako se u okviru politika utvrđenih Ugovorima pokaže da je potrebno djelovanje Unije za postizanje jednog od ciljeva određenih Ugovorima, a Ugovorima nisu predviđene potrebne ovlasti, Vijeće, odlučujući jednoglasno na prijedlog Komisije i uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta usvaja odgovarajuće mjere. Kada Vijeće u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom usvaja dotične posebne mjere, ono također odlučuje jednoglasno na prijedlog Komisije i uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta.

1.  Ako se u okviru politika utvrđenih Ugovorima pokaže da je potrebno djelovanje Unije za postizanje jednog od ciljeva određenih Ugovorima, a Ugovorima nisu predviđene potrebne ovlasti, Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije i uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta usvaja odgovarajuće mjere. Kada Vijeće u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom usvaja dotične posebne mjere, ono također odlučuje kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije i uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta.

Amandman 239

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 352. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Ovaj članak ne može biti temeljem za ostvarivanje ciljeva koji se odnose na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku i bilo kojim aktom donesenim na temelju ovog članka moraju se poštovati ograničenja određena u drugom stavku članka 40. Ugovora o Europskoj uniji.

Briše se.

Amandman 240

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 354. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Za potrebe članka 7. Ugovora o Europskoj uniji o suspenziji određenih prava koja proizlaze iz članstva u Uniji, član Europskog vijeća ili Vijeća koji predstavlja dotičnu državu članicu ne sudjeluje u glasovanju i dotična država članica ne uzima se u obzir pri izračunavanju jedne trećine ili četiri petine država članica iz stavaka 1. i 2. tog članka. Suzdržani glasovi nazočnih ili zastupanih članova ne sprečavaju donošenje odluka iz stavka 2. tog članka.

Za potrebe članka 7. Ugovora o Europskoj uniji o suspenziji određenih prava koja proizlaze iz članstva u Uniji, član Europskog vijeća ili Vijeća koji predstavlja dotičnu državu članicu ne sudjeluje u glasovanju i dotična država članica ne uzima se u obzir pri izračunavanju jedne trećine ili kvalificirane većine država članica iz stavaka 1. i 2. tog članka. Suzdržani glasovi nazočnih ili zastupanih članova ne sprečavaju donošenje odluka iz stavka 2. tog članka.

Amandman 241

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 354. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Za donošenje odluka iz članka 7. stavaka 3. i 4. Ugovora o Europskoj uniji kvalificirana se većina određuje u skladu s člankom 238. stavkom 3. točkom (b) ovog Ugovora.

Za donošenje odluka iz članka 7. stavaka od 1. do 4. Ugovora o Europskoj uniji kvalificirana se većina određuje u skladu s člankom 16. stavkom 4.a Ugovora o Europskoj uniji.

Amandman 242

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 355. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Ugovori se ne primjenjuju na prekomorske zemlje i područja koji imaju posebne odnose s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske, a nisu navedeni u ranije navedenom popisu.

Briše se.

Amandman 243

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 355. – stavak 5. – točka b

Tekst na snazi

Izmjena

(b)  Ugovori se ne primjenjuju na suverena područja Akrotiri i Dhekelia Ujedinjene Kraljevine na Cipru osim u opsegu potrebnom za osiguranje provedbe pravila određenih u Protokolu o suverenim područjima Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske na Cipru priloženog Aktu o uvjetima pristupanja Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji i pod uvjetima iz tog Protokola;

Briše se.

Amandman 244

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Članak 355. – stavak 5. – točka c

Tekst na snazi

Izmjena

(c)  Ugovori se primjenjuju na Kanalske otoke i Otok Man samo u mjeri u kojoj je to potrebno zbog osiguranja provedbe aranžmana o tim otocima određenih Ugovorom o pristupanju novih država članica Europskoj ekonomskoj zajednici i Europskoj zajednici za atomsku energiju potpisanim 22. siječnja 1972.

Briše se.

Amandman 245

Povelja Europske unije o temeljnim pravima

Članak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Pravo na integritet osobe

Pravo na integritet osobe i na tjelesnu autonomiju

1.  Svatko ima pravo na poštovanje tjelesnog i duhovnog integriteta.

1.  Svatko ima pravo na poštovanje tjelesnog i duhovnog integriteta.

2.   U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće:

2.   U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće:

(a)   slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom;

(a)   slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom;

(b)   zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje među ljudima;

(b)   zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje među ljudima;

(c)   zabrana korištenja ljudskog tijela i njegovih dijelova kao izvora financijske koristi;

(c)   zabrana korištenja ljudskog tijela i njegovih dijelova kao izvora financijske koristi;

(d)   zabrana reproduktivnog kloniranja ljudskih bića.

(d)   zabrana reproduktivnog kloniranja ljudskih bića.

 

2.a  Svatko ima pravo na tjelesnu autonomiju te na slobodan, informiran, potpun i univerzalan pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima te svim povezanim zdravstvenim uslugama bez diskriminacije, uključujući pristup sigurnom i zakonitom pobačaju.

Posljednje ažuriranje: 15. veljače 2024.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti