Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2022/2051(INL)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0337/2023

Előterjesztett szövegek :

A9-0337/2023

Viták :

PV 21/11/2023 - 13
CRE 21/11/2023 - 13

Szavazatok :

PV 22/11/2023 - 8.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2023)0427

Elfogadott szövegek
PDF 396kWORD 162k
2023. november 22., Szerda - Strasbourg
Az Európai Parlamentnek a Szerződések módosítására irányuló javaslatai
P9_TA(2023)0427A9-0337/2023
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2023. november 22-i állásfoglalása az Európai Parlamentnek a Szerződések módosítására irányuló javaslatairól (2022/2051(INL))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkére,

–  tekintettel a ventotenei kiáltványra(1),

–  tekintettel az 1950. május 9-i Schuman-nyilatkozatra(2),

–  tekintettel a Szerződések felülvizsgálatára irányuló konvent létrehozására irányuló felhívásról szóló, 2022. június 9-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 46. és 54. cikkére, valamint 85. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság módosítások formájában megfogalmazott álláspontjára,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság leveleire,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A9-0337/2023),

A.  mivel a Szerződések jelenlegi változata 2009. december 1-jén lépett hatályba, és azóta az Európai Unió példátlan kihívásokkal és számos válsággal, különösen Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújával nézett szembe;

B.  Mivel a Szerződés módosításaira nem öncélúan, hanem valamennyi uniós polgár érdekében van szükség, mivel céljuk az EU olyan módon történő átalakítása, amely növeli az EU cselekvőképességét, valamint demokratikus legitimitását és elszámoltathatóságát;

C.  mivel a Szerződések módosításának lehetővé kell tennie az Unió számára, hogy hatékonyabban kezelje a geopolitikai kihívásokat;

D.  mivel az Unió intézményi kerete és különösen döntéshozatali folyamata – főként a Tanácsban – aligha megfelelő a 27 tagállamból álló Unió számára; mivel a jövőbeli bővítések lehetősége elkerülhetetlenné teszi a Szerződések reformját;

E.  mivel 2022. május 9-én az Európa jövőjéről szóló konferencia befejezte munkáját, és ismertette következtetéseit; mivel ezek a következtetések 49 javaslatot és 326 intézkedést tartalmaznak, amelyek közül sokat csak a Szerződések módosítása esetén lehet végrehajtani;

1.  megismétli az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) módosítására irányuló felhívását; felhívja a Tanácsot, hogy haladéktalanul és vita nélkül terjessze az Európai Tanács elé az ezen állásfoglalásban foglalt és az ezen állásfoglalás mellékletében szereplő javaslatokat; felhívja az Európai Tanácsot, hogy az EUSZ 48. cikkének (2)–(5) bekezdésében előírt rendes felülvizsgálati eljárásnak megfelelően a lehető leghamarabb hívjon össze egy konventet;

2.  megjegyzi, hogy a Nyugat-Balkán több országa a csatlakozási tárgyalások különböző szakaszaiban van; üdvözli, hogy 2022. június 23-án tagjelölti státuszt kapott Ukrajna és Moldova;

Intézményi reformok

3.  hangsúlyozza, hogy meg kell reformálni az uniós döntéshozatalt a kétkamarás rendszer pontosabb tükrözése érdekében, az Európai Parlament további felhatalmazása révén;

4.  kéri, hogy erősítsék meg az Unió cselekvőképességét azáltal, hogy jelentősen növelik azon területek számát, ahol az intézkedésekről minősített többségi szavazással és a rendes jogalkotási eljárás keretében döntenek;

5.  felszólít arra, hogy a Parlament szerezzen jogalkotási kezdeményezési jogot, különösen az uniós jogszabály benyújtásának, módosításának vagy hatályon kívül helyezésének jogát, és váljon a többéves pénzügyi keret elfogadásának társjogalkotójává;

6.  felszólít a Tanács és a Parlament szerepének megfordítására a Bizottság elnökének kinevezésében és megerősítésében, hogy pontosabban tükröződjön az európai választások eredménye; javasolja, hogy a Bizottság elnöke a földrajzi és demográfiai egyensúly biztosítása mellett politikai preferenciák alapján választhassa meg a testület tagjait; kéri, hogy az Európai Bizottságot nevezzék át Európai Végrehajtó Testületnek;

7.  javasolja, hogy a Végrehajtó Testület létszámát legfeljebb 15 tagban határozzák meg, és a tagokat a tagállamok állampolgárai közül szigorú egyenjogúságon alapuló rotációs rendszer alapján válasszák ki, ahogyan azt a jelenlegi Szerződések már előírják, míg a titkárhelyetteseket azon tagállamok állampolgárai közül nevezzék ki, amelyeknek állampolgára nem tagja a testületnek;

8.  javasolja az Európai Unió Tanácsa átláthatóságának növelését annak előírásával, hogy tegye közzé a rendes jogalkotási folyamat részét képező álláspontjait, és szervezzen nyilvános vitát a Tanács álláspontjairól; javasolja egy olyan jogalap létrehozását, amely felhatalmazza a társjogalkotókat döntéshozataluk átláthatóságának és integritásának megerősítésére;

9.  kéri, hogy a konvent az ezen állásfoglalásban foglalt és a mellékletben szereplő javaslatok mellett vitassa meg az EUSZ és az EUMSZ közötti tárgykörmegosztást az uniós jog módosításával járó nehézségek kezelése érdekében; kéri, hogy a konvent vizsgálja meg, hogy az uniós struktúrák mely szakpolitikai területeken növelhetik az Unió hatékonyságát;

10.  javasolja, hogy az Európai Parlament összetétele kerüljön a Parlament hatáskörébe, a Tanács egyetértése mellett;

11.  javasolja a szociális partnerek szerepének megerősítését a kezdeményezések előkészítésében a szociális, foglalkoztatási és gazdaságpolitika területén;

12.  felszólít azon eszközök megerősítésére, amelyek a polgárok uniós döntéshozatali folyamatban való részvételét szolgálják a képviseleti demokrácia keretében;

Hatáskörök

13.  javasolja, hogy hozzanak létre kizárólagos uniós hatáskört a környezet és a biológiai sokféleség, valamint az éghajlatváltozásról szóló tárgyalások vonatkozásában;

14.  javasolja megosztott hatáskörök létrehozását a népegészségügy és az emberi egészség védelme és javítása – különösen a határokon átnyúló egészségügyi veszélyek –, a polgári védelem, az ipar és az oktatás terén, különösen akkor, amikor transznacionális kérdésekről – mint a diplomák, fokozatok, kompetenciák és képesítések kölcsönös elismerése – van szó;

15.  javasolja a megosztott uniós hatáskörök továbbfejlesztését az energiaügy, a külügyek, a külső biztonság és védelem, a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külső határaira irányuló politika, valamint a határokon átnyúló infrastruktúra területén;

Szubszidiaritás

16.  javasolja az Európai Unió Bírósága által végzett szubszidiaritási felülvizsgálat megerősítését; kéri, hogy a jogalkotási hatáskörrel rendelkező regionális parlamentek véleményét vegyék figyelembe a nemzeti parlamentek jogalkotási tervezetekről szóló indokolt véleményeiben; javasolja a sárga lapos eljárások határidejének 12 hétre történő meghosszabbítását;

17.  javasolja egy „zöldkártya mechanizmus” bevezetését jogalkotási javaslatok céljára, a jogalkotási hatáskörrel rendelkező nemzeti vagy regionális parlamentek számára, hogy az uniós jog jobban reflektáljon a helyi igényekre;

Jogállamiság

18.  javasolja az EUSZ 7. cikkében foglalt eljárásnak a jogállamiság védelme tekintetében történő megerősítését és reformját azáltal, hogy megszünteti az egyhangúság követelményét, egyértelmű időkeretet vezet be, és a jogsértések elbírálását a Bíróság hatáskörébe utalja;

19.  javasolja, hogy az Európai Unió Bírósága számára biztosítsanak joghatóságot az intézményközi viták tekintetében;

20.  javasolja a normák előzetes felülvizsgálatát az Európai Unió Bíróságán („a normák absztrakt felülvizsgálata”), amelyet kisebbségi jogként alakítottak ki a Parlamentben; javasolja továbbá, hogy a Parlament kapjon felhatalmazást arra, hogy a Szerződések be nem tartásának eseteit az Európai Unió Bírósága elé vigye;

Kül-, biztonság- és védelempolitika

21.   megismétli arra irányuló felhívását, hogy a szankciókról, a bővítési folyamat közbülső lépéseiről és más külpolitikai döntésekről szóló döntéseket minősített többségi szavazással hozzák meg; hangsúlyozza, hogy a javaslatok kivételt biztosítanak ezen elv alól a katonai missziókat vagy műveleteket végrehajtó mandátummal engedélyező határozatok esetében;

22.  felszólít egy védelmi unió létrehozására, amely magában foglalja a katonai egységeket, valamint egy állandó gyorstelepítésű kapacitást, az Unió operatív parancsnoksága alatt; javasolja, hogy a fegyverzet közös közbeszerzését és fejlesztését az Unió külön költségvetésen keresztül finanszírozza, amely parlamenti együttdöntési eljárás és ellenőrzés tárgyát képezi, és javasolja, hogy ennek megfelelően igazítsák ki az Európai Védelmi Ügynökség hatásköreit; megjegyzi, hogy ezek a változások nem érintenék a semlegesség nemzeti hagyományaira és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetében (NATO) való tagságra vonatkozó záradékokat;

23.  javasolja, hogy a konvent vizsgálja meg, hogyan lehet megakadályozni, hogy adóparadicsomok torzítsák a versenyt az egységes piacon;

Egységes piac, gazdaság és költségvetés

24.  intézkedéseket szorgalmaz annak biztosítására, hogy a tagállamok beruházzanak az európai gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi és biztonsági célkitűzések megvalósításába; javasolja az EUMSZ 122. cikkének törlését és helyette egy átfogalmazott szükséghelyzeti rendelkezés beillesztését az EUMSZ 222. cikkébe, amely teljes körű parlamenti ellenőrzést ír elő;

25.  ragaszkodik ahhoz, hogy a belső piac négy szabadságát valamennyi tagállamnak és az Unió intézményeinek egyformán kell alkalmazniuk;

Szociálpolitika és munkaerőpiac

26.  megismétli arra irányuló felhívását, hogy a Szerződésekhez csatoljanak egy, a társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyvet;

Oktatás

27.  felhívja az Uniót, hogy dolgozzon ki közös célkitűzéseket és normákat egy olyan oktatásra vonatkozóan, amely előmozdítja a demokratikus értékeket és a jogállamiságot, valamint a digitális és gazdasági jártasságot; felhívja továbbá az Uniót, hogy a kulturális hagyományok és a regionális sokszínűség biztosítása mellett mozdítsa elő az oktatási intézményrendszerek közötti együttműködést és koherenciát;

28.  felhívja az Uniót, hogy a munkavállalói mobilitás növelése érdekében dolgozzon ki közös normákat a szakképzésre vonatkozóan; javasolja, hogy az Unió törekedjen a szabad és egyetemes iskoláztatás, az intézményi és egyéni tudományos szabadság és az emberi jogok védelmére és előmozdítására, az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározottak szerint;

Kereskedelem és beruházás

29.  javasolja, hogy a közös kereskedelempolitika hatálya terjedjen ki a demokratikus értékek, a jó kormányzás, az emberi jogok és a fenntarthatóság, valamint a külföldi befektetések, a beruházásvédelem és a gazdasági biztonság előmozdítására; javasolja, hogy az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság ajánlása alapján kezdjen kereskedelmi tárgyalásokat; javasolja a közvetlen külföldi befektetések átvilágítására szolgáló állandó mechanizmus létrehozását;

A megkülönböztetés tilalma

30.  javasolja, hogy a megkülönböztetésmentesség védelmét terjesszék ki a nemre, a társadalmi származásra, a nyelvre, a politikai véleményre és a valamely nemzeti kisebbséghez való tartozásra, és vezessenek be rendes jogalkotási eljárást a megkülönböztetésmentességre vonatkozó jogszabályok tekintetében; javasolja, hogy a Szerződésekben „a férfiak és nők egyenlősége” helyébe a „nemek közötti egyenlőség” lépjen; hangsúlyozza, hogy az uniós intézmények, valamint azok irányító és tanácsadó testületei összetételének megkülönböztetésmentesnek kell lennie, és azoknak tükrözniük kell a nemek közötti egyenlőséget és a társadalom sokszínűségét;

31.  kéri, hogy a Szerződésekbe foglaljanak bele további védelmet a nemzeti kisebbségek, valamint az Unió regionális és kisebbségi nyelvei számára;

Éghajlat és környezet

32.  javasolja, hogy a globális felmelegedés csökkentését és a biológiai sokféleség megőrzését vegyék fel az Unió célkitűzései közé; javasolja, hogy az Unió fenntartható fejlődési céljai közé vegyék fel az éghajlat és a biológiai sokféleség védelmét; javasolja, hogy a fenntarthatóságot építsék be a Szerződés halászatra vonatkozó rendelkezéseibe; felhívja az Uniót, hogy az „Egy az egészség” koncepcióval összhangban védje meg az élet természetes alapjait és az állatokat, valamint vegye figyelembe azt a kockázatot, amit bolygónk tűrőképessége határainak átlépése jelent; kéri, hogy az Uniónak a globális hőmérséklet-emelkedés korlátozására irányuló erőfeszítések folytatására irányuló nemzetközi kötelezettségeit építsék be a Szerződésekbe;

Energiapolitika

33.  felszólít egy integrált európai energiaunió létrehozására; javasolja, hogy az Unió energiarendszerének megfizethetőnek kell lennie, és az energiahatékonyságon és a megújuló energiákon kell alapulnia, és összhangban kell állnia az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló nemzetközi megállapodásokkal;

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség

34.  javasolja, hogy az Europol parlamenti ellenőrzés mellett kapjon további hatásköröket; javasolja, hogy a nemi alapú erőszakot és a környezeti bűncselekményeket vegyék fel az EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdésében foglalt kritériumoknak megfelelő bűncselekményi területek közé (uniós bűncselekmények); kéri, hogy az Európai Ügyészség működését a rendes jogalkotási eljárás szabályozza;

Migráció

35.  felszólít a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokra és tartózkodási engedélyekre vonatkozó közös normák kidolgozására az állampolgárság és a tartózkodás értékesítésének és az azzal való visszaélésnek a megelőzése érdekében;

36.  javasolja, hogy erősítsék meg az Unió közös bevándorlási politikáját az Unió külső határainak eredményes megfigyelését, biztosítását és hatékony ellenőrzését biztosító megfelelő és szükséges intézkedések meghozatalával, valamint hogy az uniós migrációs politika vegye figyelembe a tagállamok gazdasági és társadalmi stabilitását, a munkaerő iránti kereslet kielégítését az egységes piacon, valamint a migráció hatékony kezelését, figyelembe véve a harmadik országbeli állampolgárokkal szembeni méltányos bánásmódot;

Egészségügy

37.  javasolja, hogy az Unió határozzon meg közös mutatókat az egészségügyi rendszerekre vonatkozóan; javasolja, hogy az Unió hozzon intézkedéseket a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek korai bejelentése, nyomon követése és ellenőrzése érdekében, különösen világjárványok esetén, anélkül, hogy megakadályoznák a tagállamokat abban, hogy megerősített védelmi intézkedéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el, amennyiben azok feltétlenül szükségesek;

38.  felhívja az Uniót, hogy hozzon intézkedéseket a fertőző és nem fertőző betegségekre, köztük a ritka betegségekre vonatkozó közös diagnosztikához, tájékoztatáshoz és ellátáshoz való hozzáférés nyomon követése és koordinálása érdekében;

Tudomány és technológia

39.  felhívja az Uniót, hogy tartsa tiszteletben és mozdítsa elő a tudományos élet szabadságát, valamint a tudományos kutatás és oktatás szabadságát;

40.  javasolja, hogy az Unió dolgozzon ki közös űrstratégiát, és törekedjen az űrtevékenységek számára szolgáló közös keret létrehozására;

Záró rendelkezések

41.  megismétli, hogy az Unió szociális partnereinek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Központi Banknak, az Unió civil társadalmának és a tagjelölt országoknak a képviselőit megfigyelőként meg kell hívni a konventbe;

42.  kéri, hogy a konvent során vitassák meg a Szerződések módosítására irányuló valamennyi, a mellékletben foglalt javaslatot;

43.  elfogadja a mellékelt, a Szerződések módosítására irányuló javaslatokat, és az EUSZ 48. cikkének (2) bekezdésével összhangban benyújtja azokat a Tanácsnak;

44.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást, valamint az ahhoz mellékelt, a Szerződések módosítására irányuló javaslatokat a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

(1) A ventotenei kiáltvány (1941. június).
(2) A Schuman-nyilatkozat (Párizs, 1950. május 9.).
(3) HL C 493., 2022.12.27., 130. o.


MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Módosítás 1

Az Európai Unióról szóló szerződés

Preambulum

Hatályos szöveg

Módosítás

ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE SPANYOLORSZÁG KIRÁLYA, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÍRORSZÁG ELNÖKE, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, Ő KIRÁLYI FENSÉGE A LUXEMBURGI NAGYHERCEG, ŐFELSÉGE HOLLANDIA KIRÁLYNŐJE, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK KIRÁLYNŐJE

ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÍRORSZÁG ELNÖKE, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE SPANYOLORSZÁG KIRÁLYA, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A LETT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, Ő KIRÁLYI FENSÉGE A LUXEMBURGI NAGYHERCEG, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE HOLLANDIA KIRÁLYA, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG SZÖVETSÉGI ELNÖKE, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ROMÁNIA ELNÖKE, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A FINN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE SVÉDORSZÁG KIRÁLYA,

Módosítás 2

Az Európai Unióról szóló szerződés

2 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.

Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nemek közötti egyenlőség társadalmában.

Módosítás 3

Az Európai Unióról szóló szerződés

3 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  Az Unió egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget kínál polgárai számára, ahol a személyek szabad mozgásának biztosítása a külső határok ellenőrzésére, a menekültügyre, a bevándorlásra, valamint a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre vonatkozó megfelelő intézkedésekkel párosul.

(2)  Az Unió egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget kínál polgárai számára, ahol a személyek szabad mozgásának biztosítása a külső határokra vonatkozó közös politikákkal és a külső határok ellenőrzésére, a menekültügyre, a bevándorlásra, valamint a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre vonatkozó megfelelő intézkedésekkel párosul.

Módosítás 4

Az Európai Unióról szóló szerződés

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Unió egy belső piacot hoz létre. Az Unió Európa fenntartható fejlődéséért munkálkodik, amely olyan kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális piacgazdaságon alapul, amely a környezet minőségének magas fokú védelmével és javításával párosul. Az Unió elősegíti a tudományos és műszaki haladást.

Az Unió egy belső piacot hoz létre. Az Unió Európa fenntartható fejlődéséért munkálkodik, amely olyan kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális piacgazdaságon, valamint a környezet magas fokú védelmén és minőségének javításán, emellett – a nemzetközi megállapodásoknak megfelelően – a globális felmelegedés csökkentésén és a biológiai sokféleség megőrzésén alapul. Az Unió elősegíti a tudományos és műszaki haladást.

Módosítás 5

Az Európai Unióról szóló szerződés

3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Unió küzd a társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a társadalmi igazságosságot és védelmet, a nők és férfiak közötti egyenlőséget, a nemzedékek közötti szolidaritást és a gyermekek jogainak védelmét.

Az Unió küzd a társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a társadalmi igazságosságot és védelmet, a nemek közötti egyenlőséget, a nemzedékek közötti szolidaritást és a gyermekek jogainak védelmét.

Módosítás 6

Az Európai Unióról szóló szerződés

3 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását.

Az Unió tiszteletben tartja és előmozdítja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását.

Módosítás 7

Az Európai Unióról szóló szerződés

3 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(4)  Az Unió egy gazdasági és monetáris uniót hoz létre, amelynek pénzneme az euro.

(4)  Az Unió pénzneme az euro.

Módosítás 8

Az Európai Unióról szóló szerződés

3 cikk – 5 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az Unió védelmezi és előmozdítja az ingyenes és egyetemes iskoláztatáshoz való hozzáférést, az intézményi és egyéni tudományos szabadságot és az emberi jogok védelmét, az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározottak szerint.

Módosítás 9

Az Európai Unióról szóló szerződés

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Tanács, a tagállamok egyharmada, az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján, tagjainak négyötödös többségével és az Európai Parlament egyetértésének elnyerését követően megállapíthatja, hogy fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti a 2. cikkben említett értékeket. Mielőtt ilyen megállapítást tenne, a Tanács meghallgatja a kérdéses tagállamot, és ugyanezen eljárásnak megfelelően ajánlásokat tehet neki.

A tagállamok egyharmada, az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság indokolással ellátott javaslatának kézhezvétele után hat hónapon belül a Tanács minősített többséggel és az Európai Parlament egyetértésének elnyerését követően megállapítja, hogy fennáll-e az egyértelmű veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti a 2. cikkben említett értékeket. Mielőtt ilyen megállapítást tenne, a Tanács meghallgatja a kérdéses tagállamot, és ugyanezen eljárásnak megfelelően ajánlásokat tehet neki.

Módosítás 10

Az Európai Unióról szóló szerződés

7 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok egyharmada vagy az Európai Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament egyetértésének elnyerését követően, az Európai Tanács, miután a kérdéses tagállamot felkérte észrevételei benyújtására, egyhangúlag megállapíthatja, hogy a tagállam súlyosan és tartósan megsérti a 2. cikkben említett értékeket.

(2)  A Tanács a tagállamok egyharmada által, az Európai Parlament tagjainak többsége által vagy a Bizottság által előterjesztett javaslat kézhezvételétől számított hat hónapon belül kérelmet nyújthat be a Bírósághoz a 2. cikkben említett értékek valamely tagállam általi súlyos és tartós megsértése miatt.

Módosítás 11

Az Európai Unióról szóló szerződés

7 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

A Bíróság azt követően határoz a kérelemről, hogy felkérte az érintett tagállamot észrevételei megtételére.

Módosítás 12

Az Európai Unióról szóló szerződés

7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Tanács, amennyiben a (2) bekezdés szerinti megállapításra jutott, minősített többséggel úgy határozhat, hogy a kérdéses tagállamnak a Szerződések alkalmazásából származó egyes jogait felfüggeszti, beleértve az e tagállam kormányának képviselőjét a Tanácsban megillető szavazati jogokat. Ebben az esetben a Tanács figyelembe veszi az ilyen felfüggesztésnek a természetes és jogi személyek jogait és kötelezettségeit érintő lehetséges következményeit.

A Tanács, amennyiben a (2) bekezdés szerinti megállapításra jutott, hat hónapon belül minősített többséggel határoz a megfelelő intézkedések meghozataláról. Ezek az intézkedések magukban foglalhatják az Unió költségvetéséből származó kötelezettségvállalások és kifizetések felfüggesztését, vagy a Szerződések alkalmazásából eredő egyes jogok felfüggesztését az érintett tagállam számára, beleértve az e tagállam kormányának képviselőjét a Tanácsban megillető szavazati jogokat és a szóban forgó tagállam azon jogát, hogy a Tanács elnökségét betöltse. Ebben az esetben a Tanács figyelembe veszi az ilyen felfüggesztésnek a természetes és jogi személyek jogait és kötelezettségeit érintő lehetséges következményeit.

Módosítás 13

Az Európai Unióról szóló szerződés

10 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  Minden polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében. A döntéseket a lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni.

(3)  Minden polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében. Az Unió biztosítja, hogy rendelkezésre álljanak olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik a polgárok számára e joguk gyakorlását.

Módosítás 14

Az Európai Unióról szóló szerződés

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(3a)  A döntéseket a lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni.

Módosítás 15

Az Európai Unióról szóló szerződés

10 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(4)  Az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához.

(4)  Az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához. Az európai politikai pártok előmozdíthatják, támogathatják és finanszírozhatják az ezeket célzó tevékenységeket.

Módosítás 16

Az Európai Unióról szóló szerződés

10 cikk – 4 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(4a)  A szociális partnerekkel konzultálni kell a szociális, foglalkoztatási és gazdaságpolitikai kezdeményezések előkészítésében.

Módosítás 17

Az Európai Unióról szóló szerződés

11 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.

Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint uniós jogi aktus elfogadására van szükség.

Módosítás 18

Az Európai Unióról szóló szerződés

11 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

A Bizottság vagy az Európai Parlament bármely érvényes polgári kezdeményezés alapján javaslatot tehet jogi aktusra.

Módosítás 19

Az Európai Unióról szóló szerződés

11 cikk – 4 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében rendelkezéseket fogadhat el a döntéshozataluk garantálása és a 10. és 11. cikkben foglalt elveknek való megfelelés érdekében.

Módosítás 20

Az Európai Unióról szóló szerződés

13 cikk – 4 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az uniós intézmények, valamint irányító és tanácsadó testületei összetételének megkülönböztetésmentesnek kell lennie, és azoknak tükrözniük kell a nemek közötti egyenlőséget és a társadalom sokféleségét.

Módosítás 21

Az Európai Unióról szóló szerződés

14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Európai Parlament az Unió polgárainak képviselőiből áll. A képviselők száma – az elnököt nem számítva – nem haladhatja meg a hétszázötvenet. A polgárok képviselete arányosan csökkenő módon valósul meg, ahol a tagállamonkénti alsó küszöbérték legalább hat tag. Egyik tagállamnak sem lehet több, mint kilencvenhat képviselői helye.

Az Európai Parlament az Unió polgárainak képviselőiből áll. A képviselők száma – az elnököt nem számítva – nem haladhatja meg a hétszázötvenet.

Módosítás 22

Az Európai Unióról szóló szerződés

14 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(2a)  A polgárok képviselete arányosan csökkenő módon valósul meg, ahol a tagállamonkénti alsó küszöbérték legalább hat képviselő. Egyik tagállamnak sem lehet több, mint kilencvenhat képviselői helye.

Módosítás 23

Az Európai Unióról szóló szerződés

14 cikk – 2 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az Európai Parlament képviselőinek többségével állapítja meg összetételét, tiszteletben tartva a (2) és (2a) bekezdésben említett elveket, a Tanács megerősített minősített többséggel elfogadott egyetértése mellett.

Módosítás 24

Az Európai Unióról szóló szerződés

15 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Tanács a tagállamok állam-, illetve kormányfőiből, valamint saját elnökéből és a Bizottság elnökéből áll. Munkájában részt vesz az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

(2)  Az Európai Tanács a tagállamok állam-, illetve kormányfőiből, valamint saját elnökéből és az Európai Unió elnökéből áll. Munkájában részt vesz az Unió külügyi és biztonságpolitikai titkára.

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik) Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 25

Az Európai Unióról szóló szerződés

15 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Tanács, elnökének összehívására, félévente kétszer ülésezik. Amikor a napirend úgy kívánja, tagjai úgy határozhatnak, hogy munkájukat tagonként egy miniszter, illetve a Bizottság elnökének esetében egy biztos segítse. Ha a helyzet úgy kívánja, az elnök az Európai Tanácsot rendkívüli ülésre hívja össze.

(3)  Az Európai Tanács, elnökének összehívására, félévente kétszer ülésezik. Amikor a napirend úgy kívánja, tagjai úgy határozhatnak, hogy munkájukat tagonként egy miniszter, illetve az Európai Unió elnökének esetében egy biztos segítse. Ha a helyzet úgy kívánja, az elnök az Európai Tanácsot rendkívüli ülésre hívja össze.

Módosítás 26

Az Európai Unióról szóló szerződés

15 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(5)  Az Európai Tanács minősített többséggel, két és fél éves időtartamra választja meg elnökét; az elnök megbízatása egy alkalommal megújítható. Akadályoztatás vagy súlyos hivatali mulasztás esetén az Európai Tanács az elnök megbízatását ugyanilyen eljárással megszüntetheti.

(5)  Az Európai Tanács minősített többséggel választja meg elnökét.

Módosítás 27

Az Európai Unióról szóló szerződés

15 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(6)  Az Európai Tanács elnöke:

törölve

a)  elnököl az Európai Tanács ülésein, és lendületet ad munkájának,

 

b)  a Bizottság elnökével együttműködve és az Általános Ügyek Tanácsában folytatott munka alapján gondoskodik az Európai Tanács munkájának előkészítéséről és folyamatosságáról,

 

c)  erőfeszítéseket tesz az Európai Tanácson belüli kohézió és konszenzus megteremtésére,

 

d)  az Európai Tanács minden ülését követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek.

 

Az Európai Tanács elnöke – a saját szintjén és e minőségében, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hatáskörének sérelme nélkül – ellátja az Unió külső képviseletét a közös kül- és biztonságpolitikához tartozó ügyekben.

 

Az Európai Tanács elnöke semmilyen nemzeti tisztséget nem tölthet be.

 

Módosítás 28

Az Európai Unióról szóló szerződés

16 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  A Tanács a tagállamok egy-egy olyan, miniszteri szintű képviselőjéből áll, aki az általa képviselt tagállam kormánya nevében kötelezettséget vállalhat és szavazhat.

(2)  A Tanács a tagállamok olyan képviselőiből áll, akik az általa képviselt tagállam kormánya nevében kötelezettséget vállalhat és szavazhat.

Módosítás 29

Az Európai Unióról szóló szerződés

16 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  Ha a Szerződések eltérően nem rendelkeznek, a Tanács minősített többséggel határoz.

(3)  A Tanács minősített többséggel határoz, kivéve, ha a Szerződések egyszerű többséget vagy megerősített minősített többséget írnak elő.

Módosítás 30

Az Európai Unióról szóló szerződés

16 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(5)  A 2014. október 31-ig, valamint a 2014. november 1. és 2017. március 31. között alkalmazandó, a minősített többség meghatározására vonatkozó átmeneti rendelkezéseket az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv állapítja meg.

törölve

Módosítás 31

Az Európai Unióról szóló szerződés

16 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Tanács különböző formációkban ülésezik, a formációk listájának elfogadására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 236. cikkének megfelelően kerül sor.

törölve

Módosítás 32

Az Európai Unióról szóló szerződés

16 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Általános Ügyek Tanácsa gondoskodik a Tanács különböző formációiban folyó munka összhangjáról. Az Általános Ügyek Tanácsa, az Európai Tanács elnökével és a Bizottsággal kapcsolatot tartva, gondoskodik az Európai Tanács üléseinek előkészítéséről és nyomon követéséről.

törölve

Módosítás 33

Az Európai Unióról szóló szerződés

16 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Külügyek Tanácsa az Európai Tanács által meghatározott stratégiai iránymutatások alapján kidolgozza az Unió külső tevékenységét, és gondoskodik az Unió tevékenységeinek összhangjáról.

törölve

Módosítás 34

Az Európai Unióról szóló szerződés

16 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok kormányai állandó képviselőinek bizottsága felel a Tanács munkájának előkészítéséért.

törölve

Módosítás 35

Az Európai Unióról szóló szerződés

16 cikk – 8 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(8)  A Tanács ülései, amikor azokon jogalkotási aktus tervezetéről tanácskoznak vagy szavaznak, nyilvánosak. Ennek érdekében a Tanács ülései két részre tagolódnak: egy uniós jogalkotási aktusokra vonatkozó döntéshozatallal foglalkozó és egy nem jogalkotási tevékenységgel foglalkozó részre.

(8)  A Tanács ülései, amikor azokon jogalkotási aktus tervezetéről tanácskoznak vagy szavaznak, nyilvánosak.

Módosítás 36

Az Európai Unióról szóló szerződés

17 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság előmozdítja az Unió általános érdekeit, és ennek érdekében megteszi a megfelelő kezdeményezéseket. A Bizottság gondoskodik a Szerződések, valamint az intézmények által a Szerződések alapján elfogadott intézkedéseknek az alkalmazásáról. Az Európai Unió Bíróságának ellenőrzése mellett felügyeli az uniós jog alkalmazását. Végrehajtja a költségvetést és irányítja a programokat. A Szerződésekben meghatározott feltételek szerint koordinatív, végrehajtó és igazgatási feladatokat lát el. A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a Szerződések által meghatározott más esetek kivételével ellátja az Unió külső képviseletét. Az intézmények közötti megállapodások létrehozása céljából indítványt tesz az Unió tevékenységének éves és többéves programjára.

(1)  A Végrehajtó Testület előmozdítja az Unió általános érdekeit, és ennek érdekében megteszi a megfelelő kezdeményezéseket. A Bizottság gondoskodik a Szerződések, valamint az intézmények által a Szerződések alapján elfogadott intézkedéseknek az alkalmazásáról. Az Európai Unió Bíróságának ellenőrzése mellett felügyeli az uniós jog alkalmazását. Végrehajtja a költségvetést és irányítja a programokat. A Szerződésekben meghatározott feltételek szerint koordinatív, végrehajtó és igazgatási feladatokat lát el. A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a Szerződések által meghatározott más esetek kivételével ellátja az Unió külső képviseletét. Az intézmények közötti megállapodások létrehozása céljából indítványt tesz az Unió tevékenységének éves és többéves programjára.

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik) Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 37

Az Európai Unióról szóló szerződés

17 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  Ha a Szerződések eltérően nem rendelkeznek, az Unió jogalkotási aktusait kizárólag a Bizottság javaslata alapján lehet elfogadni. Az egyéb jogi aktusokat akkor kell a Bizottság javaslata alapján elfogadni, ha a Szerződések úgy rendelkeznek.

(2)  Ha a Szerződések eltérően nem rendelkeznek, az Unió jogalkotási aktusait a Végrehajtó Testület javaslata alapján lehet elfogadni. Az egyéb jogi aktusokat akkor kell a Végrehajtó Testület javaslata alapján elfogadni, ha a Szerződések úgy rendelkeznek.

Módosítás 38

Az Európai Unióról szóló szerződés

17 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság hivatali ideje öt év.

(3)  A Végrehajtó Testület hivatali ideje öt év.

A Bizottság tagjait általános alkalmasságuk és európai elkötelezettségük alapján, olyan személyek közül kell kiválasztani, akiknek függetlenségéhez nem férhet kétség.

A Végrehajtó Testület tagjait általános alkalmasságuk és európai elkötelezettségük alapján, olyan személyek közül kell kiválasztani, akiknek függetlenségéhez nem férhet kétség.

Feladatainak ellátása során a Bizottság teljes mértékben független. A 18. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottság tagjai nem kérhetnek és fogadhatnak el utasításokat semmilyen kormánytól, intézménytől, szervtől vagy más szervezettől. Tartózkodnak a kötelezettségeikkel vagy a feladataik ellátásával összeegyeztethetetlen cselekedetektől.

Feladatainak ellátása során a Végrehajtó Testület teljes mértékben független. A 18. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a Végrehajtó Testület tagjai nem kérhetnek és fogadhatnak el utasításokat semmilyen kormánytól, intézménytől, szervtől vagy más szervezettől. Tartózkodnak a kötelezettségeikkel vagy a feladataik ellátásával összeegyeztethetetlen cselekedetektől.

Módosítás 39

Az Európai Unióról szóló szerződés

17 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(4)  A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének időpontja és 2014. október 31. között kinevezett Bizottság a tagállamok egy-egy állampolgárából áll, beleértve az elnökét, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, aki a Bizottság egyik alelnöke.

törölve

Módosítás 40

Az Európai Unióról szóló szerződés

17 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság elnöke:

(6)  A Végrehajtó Testület elnöke:

a)   meghatározza a Bizottság működésére vonatkozó iránymutatásokat,

a)   meghatározza a Végrehajtó Testület működésére vonatkozó iránymutatásokat,

b)   megállapítja a Bizottság belső szervezetét annak biztosítása érdekében, hogy az koherens módon, hatékonyan és testületi szellemben tevékenykedjen,

b)   megállapítja a Végrehajtó Testület belső szervezetét annak biztosítása érdekében, hogy az koherens módon, hatékonyan és testületi szellemben tevékenykedjen,

c)   a Bizottság tagjai közül – az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kivételével – kinevezi a Bizottság alelnökeit.

c)   a Végrehajtó Testület tagjai közül – az Unió külügyi és biztonságpolitikai titkára és az Unió gazdasági kormányzásért felelős titkára kivételével – kinevezi a Végrehajtó Testület alelnökeit.

A Bizottság tagja, ha az elnök erre felhívja, benyújtja lemondását. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, amennyiben az elnök erre felhívja, a 18. cikk (1) bekezdésében megállapított eljárással összhangban benyújtja lemondását.

A Végrehajtó Testület tagja, ha az elnök erre felhívja, benyújtja lemondását. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai titkára és az Unió gazdasági kormányzásért felelős titkára, amennyiben az elnök erre felhívja, a 18. cikk (1) bekezdésében megállapított eljárással összhangban benyújtja lemondását.

Módosítás 41

Az Európai Unióról szóló szerződés

17 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(7)  Az európai parlamenti választások figyelembevételével és a megfelelő egyeztetések lefolytatása után az Európai Tanács minősített többséggel eljárva javaslatot tesz az Európai Parlamentnek a Bizottság elnökének jelölt személyre vonatkozóan. Ezt a jelöltet az Európai Parlament tagjainak többségével választja meg. Ha a jelölt nem kapja meg a szükséges többségi támogatást, az Európai Tanács minősített többséggel egy hónapon belül új jelöltet javasol, akit az Európai Parlament ugyanezen eljárás szerint választ meg.

(7)  Az európai választásokat követően az Európai Parlament tagjainak többségével javaslatot tesz az Európai Tanácsnak az Európai Unió elnökének jelölt személyre vonatkozóan. Az Európai Tanács minősített többséggel adja egyetértését. Ha a jelölt személy nem kapja meg a szükséges többségi támogatást, az Európai Parlament tagjainak többségével egy hónapon belül új személyt jelöl. Az Európai Tanács egyszerű többséggel adja egyetértését.

A Tanács a megválasztott elnökkel közös megegyezésben elfogadja az azon további személyeket tartalmazó listát, akiket a Bizottság tagjaivá javasol kinevezni. E személyeket a tagállamok javaslatai alapján kell kiválasztani, a (3) bekezdés második albekezdésében, valamint az (5) bekezdés második albekezdésében megállapított szempontok szerint.

A megválasztott elnök javaslatot tesz a Végrehajtó Testület tagjaivá kinevezendő jelöltek jegyzékére. E személyeket a (3) és (5) bekezdésben meghatározott kritériumok szerint kell kiválasztani.

Az elnöknek, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság többi tagjának mint testületnek a jóváhagyásáról az Európai Parlament szavaz. E jóváhagyás alapján a Bizottságot az Európai Tanács nevezi ki minősített többséggel.

Az elnöknek, az Unió külügyi és biztonságpolitikai titkárának és a Végrehajtó Testület többi tagjának mint testületnek a jóváhagyásáról az Európai Parlament szavaz. E jóváhagyás alapján a Végrehajtó Testületet az Európai Tanács nevezi ki egyszerű többséggel.

Módosítás 42

Az Európai Unióról szóló szerződés

17 cikk – 8 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(8)  A Bizottság testületileg az Európai Parlamentnek tartozik felelősséggel. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 234. cikkében foglaltaknak megfelelően az Európai Parlament a Bizottsággal szembeni bizalmatlansági indítványt fogadhat el. Bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén a Bizottság tagjainak testületileg le kell mondaniuk, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének pedig le kell mondania a bizottsági tagságról.

(8)  A Végrehajtó Testület az Európai Parlamentnek tartozik felelősséggel. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 234. cikkében foglaltaknak megfelelően az Európai Parlament a Végrehajtó Testülettel szemben kollektív bizalmatlansági indítványt, vagy a Végrehajtó Testület egyes tagjaival szemben egyéni bizalmatlansági indítványt fogadhat el. Kollektív bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén a Végrehajtó Testület tagjainak testületileg le kell mondaniuk. Egyéni bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén a Végrehajtó Testület elnöke mérlegeli, hogy a Végrehajtó Testület érintett tagját felkérje-e lemondása benyújtására. Ha az elnök úgy határoz, hogy nem kéri a tag lemondását, a Végrehajtó Testületet a 7. cikk (3) bekezdésében szereplő eljárás szerint testületként újból meg kell erősíteni.

Módosítás 43

Az Európai Unióról szóló szerződés

19 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Európai Unió Bírósága nyomon követi a szubszidiaritás elvének betartását, és előzetes döntést hozhat arról, hogy az Unió hatáskörét túllépve, azaz ultra vires módon járt-e el, valamint foglalkozik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke alapján a szubszidiaritás elvének megsértése miatt indított keresetekkel.

Módosítás 44

Az Európai Unióról szóló szerződés

21 cikk – 2 bekezdés – a pont

Hatályos szöveg

Módosítás

a)   megvédje értékeit, alapvető érdekeit, biztonságát, függetlenségét és integritását;

a)   megvédje értékeit, alapvető érdekeit, biztonságát, stratégiai autonómiáját, függetlenségét és integritását;

Módosítás 45

Az Európai Unióról szóló szerződés

24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A közös kül- és biztonságpolitika külön szabályok és eljárások hatálya alá tartozik. Ha a Szerződések eltérően nem rendelkeznek, a közös kül- és biztonságpolitikát az Európai Tanács és a Tanács egyhangúlag határozza meg és hajtja végre. Jogalkotási aktusok elfogadása kizárt. A közös kül- és biztonságpolitikát az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a tagállamok hajtják végre a Szerződésekkel összhangban. Az Európai Parlament és a Bizottság e területre vonatkozó különös szerepét a Szerződések állapítják meg. Az Európai Unió Bírósága e rendelkezésekre vonatkozóan nem rendelkezik hatáskörrel, kivéve e szerződés 40. cikke betartásának ellenőrzésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikke második bekezdésében meghatározott, bizonyos határozatok jogszerűségének felülvizsgálatára vonatkozó hatáskörét.

A közös kül- és biztonságpolitika külön szabályok és eljárások hatálya alá tartozik. A közös kül- és biztonságpolitikát az Európai Tanács és a Tanács minősített többséggel, az Európai Parlament egyetértését követően határozza meg és hajtja végre. A közös kül- és biztonságpolitikát az Unió külügyi és biztonságpolitikai titkára és a tagállamok hajtják végre a Szerződésekkel összhangban. Az Európai Parlament és a Bizottság e területre vonatkozó különös szerepét a Szerződések állapítják meg. Az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik e rendelkezésekre vonatkozóan.

Módosítás 46

Az Európai Unióról szóló szerződés

29 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

A Tanács határozatokat fogad el, amelyek meghatározzák, hogy az Unió hogyan viszonyul egy adott földrajzi vagy tematikus természetű kérdéshez. A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti politikáik megfeleljenek az uniós álláspontoknak.

A Tanács határozatokat fogad el, amelyek meghatározzák, hogy az Unió hogyan viszonyul egy adott földrajzi vagy tematikus természetű kérdéshez. Amennyiben egy határozat az egy vagy több harmadik országgal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok részleges vagy teljes megszakításáról vagy korlátozásáról rendelkezik, a Tanács minősített többséggel határoz. A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti politikáik megfeleljenek az uniós álláspontoknak.

Módosítás 47

Az Európai Unióról szóló szerződés

31 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben e fejezet másképp nem rendelkezik az e fejezet által szabályozott határozatokat az Európai Tanács és a Tanács egyhangúlag fogadja el. Jogalkotási aktusok elfogadása kizárt.

(1)  Az e fejezet által szabályozott határozatokat az Európai Tanács és a Tanács minősített többséggel fogadja el. Jogalkotási aktusok elfogadása kizárt.

A szavazástól való tartózkodás esetén tartózkodásához a Tanács bármely tagja ezen albekezdés szerint egy formális nyilatkozatot fűzhet. Ebben az esetben nem köteles a határozatot alkalmazni, de elfogadja, hogy a határozat köti az Uniót. A kölcsönös szolidaritás szellemében az érintett tagállam tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely ellentétes lehet az Uniónak a kérdéses határozaton alapuló fellépésével vagy azt hátráltathatja, a többi tagállam pedig ezt az álláspontját tiszteletben tartja. Ha a Tanácsnak azok a tagjai, akik tartózkodásukhoz ilyen nyilatkozatot fűztek, a tagállamok legalább egyharmadát és egyben az Unió népességének legalább egyharmadát képviselik, a határozat nem kerül elfogadásra.

 

Módosítás 48

Az Európai Unióról szóló szerződés

31 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, a Tanács minősített többséggel határoz:

 

–  amikor az Európai Tanácsnak az Unió stratégiai érdekeit és célkitűzéseit meghatározó, a 22. cikk (1) bekezdése szerinti határozata alapján az Unió fellépését vagy álláspontját meghatározó határozatot fogad el;

 

–  amikor az Unió fellépését vagy álláspontját meghatározó határozatot az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által benyújtott olyan javaslat alapján fogadja el, amelynek benyújtására a főképviselőt az Európai Tanács saját, vagy a főképviselő kezdeményezésére külön felkérte;

 

–  amikor az Unió valamely fellépését vagy álláspontját meghatározó határozat megvalósítására vonatkozó bármilyen határozatot fogad el;

 

–  amikor a 33. cikknek megfelelően különleges képviselőt nevez ki.

 

Ha a Tanács valamely tagja kijelenti, hogy létfontosságú és általa megnevezett nemzeti politikai okokból ellenezni kívánja a minősített többséggel meghozandó határozat elfogadását, a szavazásra nem kerül sor. A főképviselő az érintett tagállammal intenzív konzultációt folytat a tagállam számára elfogadható megoldás felkutatására. Amennyiben nem jár sikerrel, a Tanács minősített többséggel eljárva kérheti, hogy az ügyet egyhangúlag elfogadandó határozat meghozatala érdekében terjesszék az Európai Tanács elé.

A Tanács bármely tagja kérheti, hogy az ügyet – létfontosságú és általa megnevezett nemzeti politikai okokból terjesszék az Európai Tanács elé.

Módosítás 49

Az Európai Unióról szóló szerződés

31 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Tanács egyhangúlag elfogadott határozatban úgy rendelkezhet, hogy a Tanács a (2) bekezdésben említettektől eltérő esetekben is eljárhat minősített többséggel.

törölve

Módosítás 50

Az Európai Unióról szóló szerződés

31 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(4)  A (2) és (3) bekezdés nem vonatkozik a katonai vagy védelmi vonatkozású határozatokra.

törölve

Módosítás 51

Az Európai Unióról szóló szerződés

42 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  A közös biztonság- és védelempolitika a közös kül- és biztonságpolitika szerves része. E politika polgári és katonai eszközök igénybevételével biztosítja az Unió műveleti képességét. Az Unió ezeket az eszközöket az Egyesült Nemzetek Alapokmányának alapelveivel összhangban igénybe veheti az Unión kívüli békefenntartó, konfliktusmegelőző és a nemzetközi biztonságot erősítő missziókban. E feladatok végrehajtása a tagállamok által rendelkezésre bocsátott képességeken alapul.

(1)  A közös biztonság- és védelempolitika a közös kül- és biztonságpolitika szerves része. Lehetővé teszi az Unió számára, hogy megvédje a tagállamokat a fenyegetésekkel szemben. E politika polgári és katonai eszközök igénybevételével biztosítja az Unió műveleti képességét. Az Unió ezeket az eszközöket az Egyesült Nemzetek Alapokmányának alapelveivel összhangban igénybe veheti az Unión kívüli békefenntartó, konfliktusmegelőző és a nemzetközi biztonságot erősítő missziókban. A közös biztonság- és védelempolitikát, beleértve a fegyverek beszerzését és fejlesztését is, az Unió egy erre a célra szánt költségvetésből finanszírozza, amelynek tekintetében az Európai Parlament társjogalkotó és ellenőrzést gyakorol.

Módosítás 52

Az Európai Unióról szóló szerződés

42 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok a Tanács által meghatározott célkitűzések megvalósításához való hozzájárulásként a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásához polgári és katonai képességeket bocsátanak az Unió rendelkezésére. Azok a tagállamok, amelyek közösen többnemzetiségű erőket állítanak fel, ezeket szintén a közös biztonság- és védelempolitika rendelkezésére bocsáthatják.

(3)  Az Unió polgári és katonai képességekkel rendelkező védelmi uniót hoz létre a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása érdekében. Ez a védelmi unió katonai egységeket foglal magában, köztük egy állandó gyorstelepítésű kapacitást, az Unió operatív parancsnoksága alatt. A tagállamok további képességeket is biztosíthatnak. Azok a tagállamok, amelyek közösen többnemzetiségű erőket állítanak fel, ezeket szintén a közös biztonság- és védelempolitika rendelkezésére bocsáthatják.

A tagállamok vállalják, hogy fokozatosan fejlesztik katonai képességeiket. A védelmiképesség-fejlesztési, kutatási, beszerzési és fegyverzeti kérdésekkel foglalkozó ügynökség (a továbbiakban: Európai Védelmi Ügynökség) megállapítja a műveleti igényeket, támogatja az ezen igények kielégítését szolgáló intézkedéseket, hozzájárul a védelmi szektor ipari és technológiai alapjainak erősítéséhez szükséges intézkedések meghatározásához és – adott esetben – végrehajtásához, részt vesz egy európai fegyverzet- és képességpolitika meghatározásában, valamint segíti a Tanácsot a katonai képességek javításának értékelésében.

Az Unió és tagállamok vállalják, hogy fokozatosan fejlesztik katonai képességeiket. A védelmiképesség-fejlesztési, kutatási, beszerzési és fegyverzeti kérdésekkel foglalkozó ügynökség (a továbbiakban: Európai Védelmi Ügynökség) megállapítja a műveleti igényeket, végrehajtja az ezen igények kielégítését szolgáló intézkedéseket, az Unió és tagállamai részére fegyvereket szerez be, meghozza a védelmi szektor ipari és technológiai alapjainak erősítéséhez szükséges intézkedéseket, részt vesz egy európai fegyverzet- és képességpolitika meghatározásában, valamint értékeli a katonai képességek javítását.

Módosítás 53

Az Európai Unióról szóló szerződés

42 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(4)  A közös biztonság- és védelempolitikára vonatkozó határozatokat, ideértve az e cikkben említett missziók megindítására vonatkozó határozatokat is, a Tanács fogadja el egyhangúlag, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslata vagy egy tagállam kezdeményezése alapján. A főképviselő, adott esetben a Bizottsággal közösen, nemzeti erőforrások és uniós eszközök felhasználását egyaránt indítványozhatja.

(4)  A közös biztonság- és védelempolitikára vonatkozó határozatokat a Tanács fogadja el minősített többséggel, az Unió külügyi és biztonságpolitikai titkárának javaslata vagy egy tagállam kezdeményezése alapján, az Európai Parlament egyetértését követően. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai titkára, adott esetben a Bizottsággal közösen, nemzeti erőforrások és uniós eszközök felhasználását egyaránt indítványozhatja.

Módosítás 54

Az Európai Unióról szóló szerződés

42 cikk – 4 a bekezdés – 1 albekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(4a)  A missziók létrehozását maguk után vonó határozatokat a Tanács fogadja el minősített többséggel. A Parlament képviselői többségének szavazatával dönt.

Módosítás 55

Az Európai Unióról szóló szerződés

42 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam – az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikkével összhangban – köteles minden rendelkezésére álló segítséget és támogatást megadni ennek az államnak. Ez nem érinti az egyes tagállamok biztonság- és védelempolitikájának egyedi jellegét.

A tagállamok valamelyike elleni támadás esetén a védelmi unió és valamennyi tagállam – az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikkével összhangban – köteles minden rendelkezésére álló segítséget és támogatást megadni ennek a tagállamnak. A valamely tagállam elleni fegyveres támadást az összes tagállam elleni támadásnak kell tekinteni. Ez nem érinti az egyes tagállamok biztonság- és védelempolitikájának egyedi jellegét.

Módosítás 56

Az Európai Unióról szóló szerződés

43 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  A 42. cikk (1) bekezdésében említett missziók, amelyek végrehajtása során az Unió polgári és katonai eszközöket vehet igénybe, közös leszerelési műveleteket, humanitárius és mentési feladatokat, katonai tanácsadói és segítségnyújtási feladatokat, konfliktusmegelőzést és békefenntartást, harcoló erők válságkezelésben kifejtett feladatait – beleértve a béketeremtést is – és a konfliktusok lezárását követően a helyzet stabilizálására irányuló műveleteket foglalnak magukban. E missziók mindegyike hozzájárulhat a terrorizmus elleni küzdelemhez, ideértve a terrorizmus ellen saját területükön küzdő harmadik országok támogatását is.

(1)  A 42. cikk (1) bekezdésében említett missziók, amelyek végrehajtása során az Unió polgári és katonai eszközöket vehet igénybe, hibrid fenyegetések és háborúk, energetikai zsarolás, kiberfenyegetések, dezinformációs kampányok és harmadik országok általi gazdasági kényszerítés elleni küzdelmet, közös leszerelési műveleteket, humanitárius és mentési feladatokat, katonai tanácsadói és segítségnyújtási feladatokat, konfliktusmegelőzést és békefenntartást, harcoló erők válságkezelésben kifejtett feladatait – beleértve a béketeremtést is – és a konfliktusok lezárását követően a helyzet stabilizálására irányuló műveleteket foglalnak magukban. E missziók mindegyike hozzájárulhat a terrorizmus elleni küzdelemhez, ideértve a terrorizmus ellen saját területükön küzdő harmadik országok támogatását is.

Módosítás 57

Az Európai Unióról szóló szerződés

45 cikk – 1 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg

Módosítás

b)  előmozdítja a műveleti igények harmonizálását, valamint hatékony és egymással kompatibilis beszerzési módszerek elfogadását;

b)  fegyverek szerez be a védelmi unió számára és az Unió és tagállamai nevében, valamint előmozdítja a műveleti igények harmonizálását, valamint hatékony és egymással kompatibilis beszerzési módszerek elfogadását;

Módosítás 58

Az Európai Unióról szóló szerződés

45 cikk – 1 bekezdés – c pont

Hatályos szöveg

Módosítás

c)  a katonai képességekre vonatkozó célkitűzések teljesítése érdekében többoldalú projektekre tesz javaslatot, gondoskodik a tagállamok által végrehajtott programok összehangolásáról és a külön meghatározott együttműködési programok irányításáról;

c)  a katonai képességekre vonatkozó célkitűzések teljesítése érdekében többoldalú projektekre tesz javaslatot és vezeti azokat, gondoskodik a tagállamok által végrehajtott programok összehangolásáról és a külön meghatározott együttműködési programok irányításáról;

Módosítás 59

Az Európai Unióról szóló szerződés

45 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Védelmi Ügynökség az abban részt venni kívánó valamennyi tagállam számára nyitva áll. A Tanács minősített többséggel elfogadott határozatban megállapítja az ügynökség jogállását, meghatározza székhelyét és működésének szabályait. Ebben a határozatban figyelembe kell venni az ügynökségben való tényleges részvétel szintjét. Az ügynökségen belül a közös projektekben részt vevő tagállamokat tömörítő külön csoportok jönnek létre. Az ügynökség feladatait szükség esetén a Bizottsággal kapcsolatot tartva látja el.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megállapítja az ügynökség jogállását, meghatározza székhelyét és működésének szabályait.

Módosítás 60

Az Európai Unióról szóló szerződés

46 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(6)  A Tanács a strukturált együttműködés keretei között elfogadandó – a (2)–(5) bekezdéstől eltérő – határozatait és ajánlásait egyhangúlag fogadja el. E bekezdés alkalmazásában az egyhangúság eléréséhez kizárólag a részt vevő tagállamokat képviselő tanácsi tagok szavazatait kell figyelembe venni.

(6)  A Tanács a strukturált együttműködés keretei között elfogadandó – a (2)–(5) bekezdéstől eltérő – határozatait és ajánlásait minősített többséggel fogadja el. E bekezdés alkalmazásában e minősített többség eléréséhez kizárólag a részt vevő tagállamokat képviselő tanácsi tagok szavazatait kell figyelembe venni, alkotmányos rendelkezéseiknek megfelelően.

Módosítás 61

Az Európai Unióról szóló szerződés

48 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  Bármely tagállam kormánya, az Európai Parlament vagy a Bizottság javaslatot nyújthat be a Tanácsnak a Szerződések módosítására. A javaslatok egyebek mellett irányulhatnak a Szerződések által az Unióra ruházott hatáskörök bővítésére vagy szűkítésére. A javaslatot a Tanács továbbítja az Európai Tanácsnak, és arról értesíti a nemzeti parlamenteket.

(2)  Bármely tagállam kormánya, az Európai Parlament vagy a Bizottság javaslatot nyújthat be a Tanácsnak a Szerződések módosítására. A javaslatok egyebek mellett irányulhatnak a Szerződések által az Unióra ruházott hatáskörök bővítésére vagy szűkítésére. A javaslatot a Tanács azonnal és megvitatás nélkül továbbítja az Európai Tanácsnak, és arról értesíti a nemzeti parlamenteket.

Módosítás 62

Az Európai Unióról szóló szerződés

48 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

Úgy kell tekinteni, hogy az Európai Parlament egyetértését adta a Szerződések módosításaihoz, ha a képviselők többsége szavazatával úgy dönt.

Módosítás 63

Az Európai Unióról szóló szerződés

48 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(5)  Ha a Szerződések módosításáról szóló bármely szerződés aláírásától számított két év elteltével az említett szerződést a tagállamok négyötöde már megerősítette, egy vagy több tagállam azonban a megerősítési folyamat során nehézségekkel szembesül, az ügyet az Európai Tanács elé kell utalni.

(5)  Ha a Szerződések módosításáról szóló bármely szerződés aláírásától számított két év elteltével az említett szerződést a tagállamok kevesebb mint négyötöde erősítette meg, az ügyet az Európai Tanács elé kell utalni.

Módosítás 64

Az Európai Unióról szóló szerződés

48 cikk – 7 bekezdés – 4 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az első és második albekezdés szerinti határozatokat az Európai Tanács egyhangúlag, az Európai Parlamentnek a tagjai többségével elfogadott egyetértését követően fogadja el.

E határozatokat az Európai Tanács minősített többséggel, az Európai Parlamentnek a tagjai többségével elfogadott egyetértését követően fogadja el.

Módosítás 65

Az Európai Unióról szóló szerződés

49 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A felvétel feltételeit és az Unió alapját képező szerződéseknek a felvétel miatt szükségessé váló kiigazításait a tagállamok és a felvételét kérő állam közötti megállapodás rendezi. Ezt a megállapodást alkotmányos követelményeinek megfelelően valamennyi szerződő államnak meg kell erősítenie.

A felvétel feltételeit és az Unió alapját képező szerződéseknek a felvétel miatt szükségessé váló kiigazításait a tagállamok és a felvételét kérő állam közötti megállapodás rendezi. Ezt a megállapodást alkotmányos követelményeinek megfelelően valamennyi szerződő államnak meg kell erősítenie. A tagállamoknak az Unióhoz való csatlakozásukat követően is tiszteletben kell tartaniuk a 2. cikkben említett értékeket.

Módosítás 66

Az Európai Unióról szóló szerződés

52 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  A Szerződéseket a Belga Királyságra, a Bolgár Köztársaságra, a Cseh Köztársaságra, a Dán Királyságra, a Németországi Szövetségi Köztársaságra, az Észt Köztársaságra, Írországra, a Görög Köztársaságra, a Spanyol Királyságra, a Francia Köztársaságra, a Horvát Köztársaságra, az Olasz Köztársaságra, a Ciprusi Köztársaságra, a Lett Köztársaságra, a Litván Köztársaságra, a Luxemburgi Nagyhercegségre, a Magyar Köztársaságra, a Máltai Köztársaságra, a Holland Királyságra, az Osztrák Köztársaságra, a Lengyel Köztársaságra, a Portugál Köztársaságra, Romániára, a Szlovén Köztársaságra, a Szlovák Köztársaságra, a Finn Köztársaságra, a Svéd Királyságra, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára kell alkalmazni.

(1)  A Szerződéseket a Belga Királyságra, a Bolgár Köztársaságra, a Cseh Köztársaságra, a Dán Királyságra, a Németországi Szövetségi Köztársaságra, az Észt Köztársaságra, Írországra, a Görög Köztársaságra, a Spanyol Királyságra, a Francia Köztársaságra, a Horvát Köztársaságra, az Olasz Köztársaságra, a Ciprusi Köztársaságra, a Lett Köztársaságra, a Litván Köztársaságra, a Luxemburgi Nagyhercegségre, Magyarországra, a Máltai Köztársaságra, a Holland Királyságra, az Osztrák Köztársaságra, a Lengyel Köztársaságra, a Portugál Köztársaságra, Romániára, a Szlovén Köztársaságra, a Szlovák Köztársaságra, a Finn Köztársaságra és a Svéd Királyságra kell alkalmazni.

Módosítás 67

Az Európai Unióról szóló szerződés

54 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

2.  E szerződés 1993. január 1-jén lép hatályba, feltéve hogy valamennyi megerősítő okiratot letétbe helyezték, illetve ennek hiányában az azt követő hónap első napján, hogy az utolsó aláíró állam is letétbe helyezte megerősítő okiratát.

2.  E szerződés az azt követő hónap első napján lép hatályba, hogy a tagállamok négyötödének kormánya letétbe helyezte megerősítő okiratát.

Módosítás 68

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Preambulum

Hatályos szöveg

Módosítás

ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, Ő KIRÁLYI FENSÉGE A LUXEMBURGI NAGYHERCEGNŐ, ŐFELSÉGE HOLLANDIA KIRÁLYNŐJE

ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÍRORSZÁG ELNÖKE, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE SPANYOLORSZÁG KIRÁLYA, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A LETT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, Ő KIRÁLYI FENSÉGE A LUXEMBURGI NAGYHERCEG, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE HOLLANDIA KIRÁLYA, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG SZÖVETSÉGI ELNÖKE, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ROMÁNIA ELNÖKE, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A FINN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE SVÉDORSZÁG KIRÁLYA,

Módosítás 69

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

3 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  Az Unió szintén kizárólagos hatáskörrel rendelkezik nemzetközi megállapodás megkötésére, ha annak megkötését valamely uniós jogalkotási aktus írja elő, vagy ha az hatásköreinek belső gyakorlásához szükséges, illetve annyiban, amennyiben az a közös szabályokat érintheti, vagy azok alkalmazási körét megváltoztathatja.

(2)  Az Unió szintén kizárólagos hatáskörrel rendelkezik nemzetközi megállapodás megkötésére, többek között az éghajlatváltozásról szóló globális tárgyalásokkal összefüggésben, ha annak megkötését valamely uniós jogalkotási aktus írja elő, vagy ha az hatásköreinek belső gyakorlásához szükséges, illetve annyiban, amennyiben az a közös szabályokat érintheti, vagy azok alkalmazási körét megváltoztathatja.

Módosítás 70

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

4 cikk – 2 bekezdés – e pont

Hatályos szöveg

Módosítás

e)  környezetvédelem,

e)  közegészségügyi kérdések, különösen az emberi egészség védelme és javítása, különös tekintettel a határokon átnyúló egészségügyi veszélyekre, beleértve a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való egyetemes és teljes körű hozzáférést, valamint az „Egy az egészség” koncepciót,

Módosítás 71

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

4 cikk – 2 bekezdés – g pont

Hatályos szöveg

Módosítás

g)   közlekedés,

g)   közlekedés, beleértve a határokon átnyúló infrastruktúrát,

Módosítás 72

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

4 cikk – 2 bekezdés – j pont

Hatályos szöveg

Módosítás

j)   a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség,

j)   a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség, valamint a külső határokra vonatkozó politika,

Módosítás 73

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

4 cikk – 2 bekezdés – k pont

Hatályos szöveg

Módosítás

k)   a közegészségügy terén jelentkező közös biztonsági kockázatoknak az e szerződésben meghatározott vonatkozásai.

k)   külügyek, külső biztonság és védelem,

Módosítás 74

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

4 cikk – 2 bekezdés – k a pont (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ka)  polgári védelem,

Módosítás 75

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

4 cikk – 2 bekezdés – k b pont (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

kb)  ipar,

Módosítás 76

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

4 cikk – 2 bekezdés – k c pont (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

kc)   oktatás, különösen olyan transznacionális kérdések tekintetében, mint a diplomák, fokozatok, készségek és képesítések kölcsönös elismerése.

Módosítás 77

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

6 cikk – a pont

Hatályos szöveg

Módosítás

a)   az emberi egészség védelme és javítása,

törölve

Módosítás 78

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

6 cikk – e pont

Hatályos szöveg

Módosítás

e)  oktatás, szakképzés, ifjúság és sport,

e)  szakképzés, ifjúság és sport;

Módosítás 79

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

6 cikk – f pont

Hatályos szöveg

Módosítás

f)   polgári védelem,

törölve

Módosítás 80

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

8 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Unió tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására.

Az Unió tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdítására.

Módosítás 81

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

9 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális védelem biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket.

Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió biztosítja, hogy a társadalmi fejlődés alapját egy szociális jegyzőkönyv képezze.

 

Az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális védelem biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére, valamint a szakszervezetek demokratikus kollektív jogainak hatékony gyakorlására vonatkozó követelményeket.

Módosítás 82

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

10 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió küzd mindenfajta nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen.

Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió küzd mindenfajta biológiai nemen, társadalmi nemen, faji, etnikai vagy társadalmi származáson, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai nézeten, nemzeti kisebbséghez tartozáson, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen.

Módosítás 83

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

11 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

A környezetvédelmi követelményeket – különösen a fenntartható fejlődés előmozdítására tekintettel – be kell illeszteni az uniós politikák és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába.

A környezetvédelmi, éghajlati és a biológiai sokféleséget érintő követelményeket – különösen a fenntartható fejlődés előmozdítására tekintettel – be kell illeszteni az uniós politikák és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába.

Módosítás 84

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

15 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A második albekezdésben említett rendeletekben megállapított feltételek szerint az Európai Parlament és a Tanács biztosítja a jogalkotási eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok nyilvánosságát.

A második albekezdésben említett rendeletekben megállapított feltételek szerint az Európai Parlament és a Tanács biztosítja a jogalkotási eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok nyilvánosságát, ideértve a tagjaik által kiadott álláspontokat, valamint a rendes jogalkotási folyamat részét képező, jogalkotási szövegekhez fűzött javaslatokat és módosításokat is.

Módosítás 85

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

19 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  A Szerződések egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül és a Szerződések által az Unióra átruházott hatáskörök keretén belül a Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére.

(1)  A Szerződések egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül és a Szerződések által az Unióra átruházott hatáskörök keretén belül az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megfelelő intézkedéseket tehet a biológiai nemen, társadalmi nemen, faji, etnikai vagy társadalmi származáson, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai nézeten, nemzeti kisebbséghez tartozáson, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére.

Módosítás 86

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

19 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadhatja a tagállamok által az (1) bekezdésben említett célkitűzések elérése érdekében tett intézkedéseket támogató uniós ösztönző intézkedések alapelveit, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen összehangolását.

törölve

Módosítás 87

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

20 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében közös rendelkezéseket fogadhat el az útlevelek eladásának, illetve az uniós polgárság harmadik országbeli állampolgárok általi megszerzésével vagy elvesztésével kapcsolatos egyéb visszaéléseknek a megakadályozására vonatkozóan, az uniós polgárság megszerzésére vonatkozó feltételek közelítése céljából.

Módosítás 88

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

22 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  Minden uniós polgár, akinek lakóhelye olyan tagállamban van, amelynek nem állampolgára, a lakóhelye szerinti tagállam helyhatósági választásain választójoggal rendelkezik és választható ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai. E jog gyakorlásának részletes szabályait a Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangú határozattal fogadja el; ezek a szabályok eltérést állapíthatnak meg, amennyiben valamely tagállam sajátos problémái ezt indokolják.

(1)  Minden uniós polgár, akinek lakóhelye olyan tagállamban van, amelynek nem állampolgára, a lakóhelye szerinti tagállam helyhatósági választásain választójoggal rendelkezik és választható ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai. E jog gyakorlásának részletes szabályait az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében fogadja el. Az említett a szabályok eltérést állapíthatnak meg, amennyiben valamely tagállam sajátos problémái ezt indokolják.

Módosítás 89

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

22 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  A 223. cikk (1) bekezdése és az annak végrehajtására elfogadott rendelkezések sérelme nélkül minden uniós polgár, akinek a lakóhelye olyan tagállamban van, amelynek nem állampolgára, a lakóhelye szerinti tagállamban az európai parlamenti választásokon választójoggal rendelkezik és választható ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai. E jog gyakorlásának részletes szabályait a Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangú határozattal fogadja el; ezek a szabályok eltérést állapíthatnak meg, amennyiben valamely tagállam sajátos problémái ezt indokolják.

(2)  A 223. cikk (1) bekezdése és az annak végrehajtására elfogadott rendelkezések sérelme nélkül minden uniós polgár, akinek a lakóhelye olyan tagállamban van, amelynek nem állampolgára, a lakóhelye szerinti tagállamban az európai parlamenti választásokon választójoggal rendelkezik és választható ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai. E jog gyakorlásának részletes szabályait az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében fogadja el.

Módosítás 90

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

23 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően különleges jogalkotási eljárás keretében az e védelem megkönnyítéséhez szükséges koordinációs és együttműködési intézkedéseket megállapító irányelveket fogadhat el.

Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében az e védelem megkönnyítéséhez szükséges koordinációs és együttműködési intézkedéseket megállapító irányelveket fogadhat el.

Módosítás 91

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

24 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben megállapítja az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke szerinti polgári kezdeményezésekre alkalmazandó eljárásokra és feltételekre vonatkozó rendelkezéseket, ideértve azt is, hogy a kezdeményezésnek legkevesebb hány tagállam polgáraitól kell származnia.

Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben megállapítja az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkének (4) bekezdése szerinti polgári kezdeményezésekre alkalmazandó eljárásokra és feltételekre vonatkozó rendelkezéseket ideértve azt is, hogy a kezdeményezésnek legkevesebb hány tagállam polgáraitól kell származnia.

Módosítás 92

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

24 a cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

24a. cikk

 

Az Unió a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával és a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménnyel összhangban védelmet nyújt a kisebbségekhez tartozó személyeknek. Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében rendelkezéseket fogad el annak érdekében, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek számára megkönnyítse jogaik gyakorlását. Az Unió csatlakozik a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájához és a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményhez.

Módosítás 93

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

26 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben a Szerződések rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása.

(2)  A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben minden tagállamban és az uniós intézmények által biztosított a Szerződések rendelkezéseivel összhangban a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása.

Módosítás 94

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

43 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, intézkedéseket fogad el az árak, a lefölözések, a támogatások és a mennyiségi korlátozások rögzítésére, továbbá a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan.

(3)  A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, intézkedéseket fogad el az árak, a lefölözések, a támogatások és a mennyiségi korlátozások rögzítésére, továbbá a fenntartható halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan.

Módosítás 95

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

64 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdéstől eltérve, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag eljárva kizárólag a Tanács fogadhat el olyan intézkedéseket, amelyek az uniós jogban visszalépést jelentenek a harmadik országokba irányuló vagy onnan származó tőkemozgás liberalizációja tekintetében.

(3)  A (2) bekezdéstől eltérve, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, különleges jogalkotási eljárás keretében és minősített többséggel, kizárólag a Tanács fogadhat el olyan intézkedéseket, amelyek az uniós jogban visszalépést jelentenek a harmadik országokba irányuló vagy onnan származó tőkemozgás liberalizációja tekintetében.

Módosítás 96

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

67 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  Az Unió biztosítja a személyek belső határokon történő ellenőrzések alóli mentességét, továbbá a menekültügy, a bevándorlás és a külső határok ellenőrzése terén a tagállamok közötti szolidaritáson alapuló olyan közös politikát alakít ki, amely a harmadik országok állampolgáraival szemben méltányos bánásmódot biztosít. E cím alkalmazásában a hontalan személyeket harmadik ország állampolgárának kell tekinteni.

(2)  Az Unió biztosítja a személyek belső határokon történő ellenőrzések alóli mentességét, továbbá a határok, a menekültügy és a bevándorlás terén a tagállamok közötti szolidaritáson alapuló olyan közös politikát alakít ki, amely a harmadik országok állampolgáraival szemben méltányos bánásmódot biztosít. E cím alkalmazásában a hontalan személyeket harmadik ország állampolgárának kell tekinteni.

Módosítás 97

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

70 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

A 258., a 259. és a 260. cikk sérelme nélkül a Tanács a Bizottság javaslata alapján intézkedéseket fogadhat el, amelyekben megállapítja azokat a szabályokat, amelyek szerint a tagállamok a Bizottsággal együttműködve – különösen a kölcsönös elismerés elvének teljes körű alkalmazását elősegítendő – elvégzik az e címben említett uniós politikák tagállami hatóságok általi végrehajtásának objektív és pártatlan értékelését. Az értékelés tartalmáról és eredményéről tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket.

A 258., a 259. és a 260. cikk sérelme nélkül az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében a Bizottság javaslata alapján intézkedéseket fogadhat el, amelyekben megállapítja azokat a szabályokat, amelyek szerint a tagállamok a Bizottsággal együttműködve – különösen a kölcsönös elismerés elvének teljes körű alkalmazását elősegítendő – elvégzik az e címben említett uniós politikák tagállami hatóságok általi végrehajtásának objektív és pártatlan értékelését. Az értékelés tartalmáról és eredményéről tájékoztatni kell a nemzeti parlamenteket.

Módosítás 98

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

77 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

da)   minden olyan intézkedés, amely szükséges és arányos az Unió külső határai eredményes megfigyelésének, hatékony biztosításának és ellenőrzésének garantálásához, valamint azon személyek eredményes visszaküldéséhez, akiknek nincs joguk az Unió területén maradni;

Módosítás 99

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

77 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  Ha az Unió fellépése szükségesnek bizonyul a 20. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jog gyakorlásának megkönnyítéséhez, és amennyiben a Szerződések nem biztosítottak hatáskört az ilyen fellépésre, a Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében az útlevelekre, személyazonosító igazolványokra, tartózkodási engedélyekre vagy bármilyen egyéb ilyen jellegű okmányra vonatkozó intézkedéseket fogadhat el. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz.

(3)  Ha az Unió fellépése szükségesnek bizonyul a 20. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jog gyakorlásának megkönnyítéséhez, és amennyiben a Szerződések nem biztosítottak hatáskört az ilyen fellépésre, az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében az útlevelekre, személyazonosító igazolványokra, tartózkodási engedélyekre vagy bármilyen egyéb ilyen jellegű okmányra vonatkozó intézkedéseket fogadhat el.

Módosítás 100

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

78 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  Ha egy vagy több tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján az érintett tagállam vagy tagállamok érdekében átmeneti intézkedéseket fogadhat el. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határoz.

(3)  Ha egy vagy több tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján az érintett tagállam vagy tagállamok érdekében átmeneti intézkedéseket fogadhat el. A Tanács az Európai Parlament kezdeményezésére vagy a vele folytatott konzultációt követően határoz.

Módosítás 101

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

79 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió közös bevándorlási politikát alakít ki, amelynek célja a migrációs hullámok hatékony kezelése azok minden szakaszában, méltányos bánásmód biztosítása a harmadik országok azon állampolgárai számára, akik jogszerűen tartózkodnak valamely tagállamban, valamint az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem megelőzése és az ezek elleni megerősített küzdelem.

(1)  Az Unió közös bevándorlási politikát alakít ki, amely figyelembe veszi a tagállamok gazdasági és társadalmi stabilitását, és amelynek célja a munkaerő-piaci kereslet kielégítése az egységes piacon a tagállamok gazdasági helyzetének támogatása érdekében, valamint a migrációs hullámok hatékony kezelése azok minden szakaszában, méltányos bánásmód biztosítása a harmadik országok azon állampolgárai számára, akik jogszerűen tartózkodnak valamely tagállamban, valamint az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem megelőzése és az ezek elleni megerősített küzdelem.

Módosítás 102

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

79 cikk – 2 bekezdés – a pont

Hatályos szöveg

Módosítás

a)  a beutazás és a tartózkodás feltételei, valamint a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok és a hosszú távú tartózkodási engedélyek tagállamok által történő kiadására vonatkozó szabályok, beleértve a családegyesítési célúakat is,

a)  a beutazás és a tartózkodás minimumfeltételei, valamint a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok és a hosszú távú tartózkodási engedélyek tagállamok által történő kiadására vonatkozó minimumszabályok, beleértve a családegyesítési célúakat is,

Módosítás 103

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

81 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A (2) bekezdéstől eltérve, a több államra kiterjedő vonatkozású családjogi kérdésekre vonatkozó intézkedéseket különleges jogalkotási eljárás keretében a Tanács állapítja meg. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz.

A (2) bekezdéstől eltérve, a több államra kiterjedő vonatkozású családjogi kérdésekre vonatkozó intézkedéseket rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács állapítja meg.

Módosítás 104

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

81 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Tanács a Bizottság javaslata alapján határozatot fogadhat el, amelyben meghatározza a több államra kiterjedő vonatkozású családjogi kérdések azon területeit, amelyek esetében a rendes jogalkotási eljárást kell alkalmazni. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz.

Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság javaslata alapján rendes jogalkotási eljárás keretében határozatot fogadhat el, amelyben meghatározza a több államra kiterjedő vonatkozású családjogi kérdések azon területeit, amelyek esetében a rendes jogalkotási eljárást kell alkalmazni.

Módosítás 105

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

81 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A második albekezdésben említett javaslatról értesíteni kell a nemzeti parlamenteket. Ha valamely nemzeti parlament az értesítés időpontjától számított hat hónapon belül kifogást emel a javaslattal szemben, a határozat nem fogadható el. Kifogás hiányában a Tanács a határozatot elfogadhatja.

törölve

Módosítás 106

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

83 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Ezek a bűncselekményi területek a következők: terrorizmus, emberkereskedelem és a nők és gyermekek szexuális kizsákmányolása, tiltott kábítószer-kereskedelem, tiltott fegyverkereskedelem, pénzmosás, korrupció, pénz és egyéb fizetőeszközök hamisítása, számítógépes bűnözés és szervezett bűnözés.

Ezek a bűncselekményi területek a következők: terrorizmus, emberkereskedelem és a nők és gyermekek szexuális kizsákmányolása, nemi alapú erőszak, környezeti bűncselekmények, tiltott kábítószer-kereskedelem, tiltott fegyverkereskedelem, pénzmosás, korrupció, pénz és egyéb fizetőeszközök hamisítása, számítógépes bűnözés és szervezett bűnözés.

Módosítás 107

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

83 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A bűnözés alakulásának függvényében a Tanács határozatban egyéb bűncselekményi területekről állapíthatja meg, hogy azok megfelelnek az e bekezdésben meghatározott feltételeknek. Erről a Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag határoz.

A bűnözés alakulásának függvényében az Európai Parlament – összes képviselője többségének szavazatával – és a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikkének (4b) bekezdésében meghatározott megerősített minősített többség útján egyéb bűncselekményi területekről megállapíthatja, hogy azok megfelelnek az e bekezdésben meghatározott feltételeknek.

Módosítás 108

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

86 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények üldözésére a Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Eurojustból Európai Ügyészséget hozhat létre. A Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag határoz.

(1)  Az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények elleni küzdelem az Eurojustból létrehozott Európai Ügyészség feladata. Az Európai Ügyészség működésére vonatkozó szabályokat az Európai Parlament és a Tanács határozza meg rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletek útján.

Ha nincs egyhangúság, legalább kilenc tagállam kérheti, hogy a rendelettervezetet terjesszék az Európai Tanács elé. Ebben az esetben a Tanácsban folytatott eljárást fel kell függeszteni. A kérdés megvitatását követően és konszenzus elérése esetén az Európai Tanács a felfüggesztéstől számított négy hónapon belül a tervezetet visszautalja elfogadásra a Tanács elé.

 

Ugyanezen határidőn belül, egyet nem értés esetén, és ha legalább kilenc tagállam megerősített együttműködést kíván létrehozni az adott rendelettervezet alapján, ezek a tagállamok ennek megfelelő bejelentést tesznek az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Ebben az esetben a megerősített együttműködés folytatására vonatkozóan az Európai Unióról szóló szerződés 20. cikke (2) bekezdésében, illetve e szerződés 329. cikk (1) bekezdésében előírt felhatalmazást megadottnak kell tekinteni, és a megerősített együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

Módosítás 109

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

86 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(4)  Az Európai Tanács ezzel egyidejűleg vagy ezt követően határozatban, annak érdekében, hogy az Európai Ügyészség hatáskörét kiterjessze a több államra kiterjedő vonatkozású súlyos bűncselekményekre, az (1) bekezdést és ebből következően – a több tagállamot érintő súlyos bűncselekmények tetteseit és részeseit illetően – a (2) bekezdést módosíthatja. Az Európai Tanács az Európai Parlament egyetértését és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően, egyhangúlag határoz.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében ezzel egyidejűleg vagy ezt követően határozatot fogadhat el, amellyel módosítja az (1) bekezdést annak érdekében, hogy az Európai Ügyészség hatáskörét kiterjessze a több államra kiterjedő vonatkozású súlyos bűncselekményekre, és ennek megfelelően módosítja a (2) bekezdést a több tagállamot érintő súlyos bűncselekmények tetteseit és részeseit illetően.

Módosítás 110

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapíthat meg az e cikkben említett hatóságok közötti operatív együttműködésre vonatkozóan. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz.

Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapíthat meg az e cikkben említett hatóságok közötti operatív együttműködésre vonatkozóan.

Módosítás 111

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

87 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Ha nincs egyhangúság, legalább kilenc tagállam kérheti, hogy az intézkedések tervezetét terjesszék az Európai Tanács elé. Ebben az esetben a Tanácsban folytatott eljárást fel kell függeszteni. A kérdés megvitatását követően és konszenzus elérése esetén az Európai Tanács a felfüggesztéstől számított négy hónapon belül a tervezetet visszautalja elfogadásra a Tanács elé.

Legalább kilenc tagállam kérheti, hogy az intézkedések tervezetét terjesszék az Európai Tanács elé. Ebben az esetben a Tanácsban folytatott eljárást fel kell függeszteni. A kérdés megvitatását követően és konszenzus elérése esetén az Európai Tanács a felfüggesztéstől számított négy hónapon belül a tervezetet visszautalja elfogadásra a Tanács elé.

Módosítás 112

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

108 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a tagállamokkal együttműködve folyamatosan vizsgálja a tagállamokban létező támogatási programokat. A Bizottság javaslatot tesz a tagállamoknak a belső piac fokozatos fejlődése vagy működése által megkövetelt megfelelő intézkedések meghozatalára.

(1)  A Bizottság a tagállamokkal együttműködve folyamatosan vizsgálja a tagállamokban létező támogatási programokat, tiszteletben tartva az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében meghatározott uniós célkitűzéseket. A Bizottság javaslatot tesz a tagállamoknak a belső piac fokozatos fejlődése vagy működése által megkövetelt, illetve az említett célkitűzések eléréséhez szükséges megfelelő intézkedések meghozatalára.

Módosítás 113

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

115 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

A 114. cikk sérelme nélkül a Tanács az Európai Parlamenttel, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag irányelveket fogad el a tagállamok olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére, amelyek közvetlenül érintik a belső piac megteremtését vagy működését.

A 114. cikk sérelme nélkül az Európai Parlament és a Tanács a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében irányelveket fogad el a tagállamok olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére, amelyek közvetlenül érintik a belső piac megteremtését vagy működését.

Módosítás 114

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

119 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében meghatározott célok megvalósítása érdekében a tagállamok és az Unió tevékenysége – a Szerződésekben előírtak szerint – magában foglalja egy olyan gazdaságpolitika bevezetését, amely a tagállamok gazdaságpolitikájának szoros összehangolásán, a belső piacon és a közös célkitűzések meghatározásán alapul, és amelyet a szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvével összhangban valósítanak meg.

(1)  Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében meghatározott célok megvalósítása érdekében a tagállamok és az Unió tevékenysége – a Szerződésekben előírtak szerint – magában foglalja egy olyan gazdaságpolitika bevezetését, amely a tagállamok gazdaságpolitikájának szoros összehangolásán, a belső piacon és a közös célkitűzések meghatározásán alapul, amelyet a szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvével összhangban valósítanak meg, és amely a teljes foglalkoztatást és a társadalmi haladást célozza.

Módosítás 115

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

121 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Tanács a Bizottság ajánlása alapján tervezetet készít a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatásokról, és erről jelentést tesz az Európai Tanácsnak.

Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság ajánlása alapján és a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében tervezetet készít a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatásokról, és erről jelentést tesz az Európai Tanácsnak.

Módosítás 116

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

121 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

E következtetés alapján a Tanács ajánlást fogad el, amelyben meghatározza ezeket az átfogó iránymutatásokat. A Tanács ajánlásáról tájékoztatja az Európai Parlamentet.

E következtetés alapján az Európai Parlament és a Tanács ajánlást fogad el, amelyben meghatározza ezeket az átfogó iránymutatásokat.

Módosítás 117

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

121 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A tagállamok gazdaságpolitikájának szorosabb összehangolása és gazdasági teljesítményének tartós egymáshoz közelítése érdekében a Tanács a Bizottság által benyújtott jelentések alapján figyelemmel kíséri az egyes tagállamokban és az Unióban a gazdasági folyamatokat, valamint azt, hogy a gazdaságpolitikák megfelelnek-e a (2) bekezdésben említett átfogó iránymutatásoknak, és erről rendszeresen átfogó értékelést készít.

A tagállamok gazdaságpolitikájának szorosabb összehangolása és gazdasági teljesítményének tartós egymáshoz közelítése érdekében az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság által benyújtott jelentések alapján és a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően figyelemmel kíséri az egyes tagállamokban és az Unióban a gazdasági folyamatokat, valamint azt, hogy a gazdaságpolitikák megfelelnek-e a (2) bekezdésben említett átfogó iránymutatásoknak, és erről rendszeresen átfogó értékelést készít.

Módosítás 118

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

121 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Ha a (3) bekezdésben említett eljárásban megállapításra kerül, hogy egy tagállam gazdaságpolitikája nem felel meg a (2) bekezdésben említett átfogó iránymutatásoknak, vagy veszélyeztetheti a gazdasági és monetáris unió megfelelő működését, a Bizottság az érintett tagállamot figyelmeztetésben részesítheti. A Tanács, a Bizottság ajánlása alapján, megteheti a szükséges ajánlásokat az érintett tagállamnak. A Tanács a Bizottság javaslata alapján úgy határozhat, hogy ajánlásait nyilvánosságra hozza.

Ha a (3) bekezdésben említett eljárásban megállapításra kerül, hogy egy tagállam gazdaságpolitikája nem felel meg a (2) bekezdésben említett átfogó iránymutatásoknak, vagy veszélyeztetheti a gazdasági és monetáris unió megfelelő működését, a Bizottság az érintett tagállamot figyelmeztetésben részesítheti. A Tanács, a Bizottság ajánlása alapján, megteheti a szükséges ajánlásokat az érintett tagállamnak. Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság javaslata alapján határozhat úgy, hogy a Tanács ajánlásait nyilvánosságra hozza.

Módosítás 119

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

122 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  A Tanács, a Szerződésekben előírt egyéb eljárások sérelme nélkül, a Bizottság javaslata alapján, a tagállamok közötti szolidaritás szellemében határozhat a gazdasági helyzetnek megfelelő intézkedésekről, különösen ha egyes termékekkel való ellátásban – ideértve különösképpen az energia területét – súlyos nehézségek merülnek fel.

törölve

Módosítás 120

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

122 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  Ha egy tagállam természeti csapások vagy általa nem befolyásolható rendkívüli események folytán nehézségekkel küzd, vagy súlyos nehézségek komoly veszélye áll fenn, a Tanács a Bizottság javaslata alapján az érintett tagállamnak bizonyos feltételek mellett uniós pénzügyi támogatást nyújthat. A Tanács elnöke a meghozott határozatról tájékoztatja az Európai Parlamentet.

törölve

Módosítás 121

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

126 cikk – 1 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok biztosítják, hogy az európai gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi és biztonsági célkitűzések eléréséhez szükséges beruházásokra sor kerüljön.

Módosítás 122

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

126 cikk – 14 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Tanács az Európai Parlamenttel, valamint az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag fogadja el az említett jegyzőkönyv helyébe lépő megfelelő rendelkezéseket.

Az Európai Parlament és a Tanács az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében fogadja el az említett jegyzőkönyv helyébe lépő megfelelő rendelkezéseket.

Módosítás 123

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

126 cikk – 14 bekezdés – 3 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

E bekezdés egyéb rendelkezéseire is figyelemmel, a Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően meghatározza az említett jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó szabályokat és fogalmakat.

E bekezdés egyéb rendelkezéseire is figyelemmel, az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság javaslata alapján rendes jogalkotási eljárás keretében meghatározza az említett jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó szabályokat és fogalmakat.

Módosítás 124

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

148 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  A Tanács és a Bizottság által készített együttes éves jelentés alapján az Európai Tanács évente megvizsgálja a foglalkoztatottság helyzetét az Unióban, és következtetéseket fogad el arra vonatkozóan.

(1)  A Bizottság által készített, a (3) bekezdésben említett jelentésekből származó információkat tartalmazó éves jelentés alapján az Európai Parlament és az Európai Tanács évente megvizsgálja a foglalkoztatottság helyzetét az Unióban, és következtetéseket fogad el arra vonatkozóan.

Módosítás 125

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

148 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Tanács következtetéseiből kiindulva a Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, a Régiók Bizottságával és a 150. cikkben említett Foglalkoztatási Bizottsággal folytatott konzultációt követően évente iránymutatásokat dolgoz ki, amelyeket a tagállamok foglalkoztatáspolitikájukban figyelembe vesznek. Ezeknek az iránymutatásoknak összhangban kell állniuk a 121. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott átfogó iránymutatásokkal.

(2)  Az Európai Parlament és az Európai Tanács következtetéseiből kiindulva az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság javaslata alapján és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, a Régiók Bizottságával és a 150. cikkben említett Foglalkoztatási Bizottsággal folytatott konzultációt követően évente iránymutatásokat dolgoz ki, amelyeket a tagállamok foglalkoztatáspolitikájukban figyelembe vesznek. Ezek az iránymutatások kiegészítik a 121. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott átfogó iránymutatásokat, és céljuk az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2017-ben a göteborgi csúcstalálkozón kihirdetett szociális jogok európai pillérében foglalt elvek és jogok végrehajtásának biztosítása.

Módosítás 126

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

148 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  Minden tagállam éves jelentést nyújt be a Tanácsnak és a Bizottságnak azokról a főbb intézkedésekről, amelyeket a (2) bekezdésben említett foglalkoztatási iránymutatások fényében a foglalkoztatáspolitikája végrehajtása céljából hozott.

(3)  Minden tagállam éves jelentést nyújt be a Bizottságnak azokról a főbb intézkedésekről, amelyeket a (2) bekezdésben említett foglalkoztatási iránymutatások fényében a foglalkoztatáspolitikája végrehajtása céljából hozott.

Módosítás 127

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

148 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(4)  A Tanács a (3) bekezdésben említett jelentések alapján és a Foglalkoztatási Bizottság véleményének kézhezvételét követően a foglalkoztatási iránymutatások fényében évente megvizsgálja a tagállamok foglalkoztatáspolitikájának végrehajtását. A Tanács a Bizottság ajánlása alapján ajánlásokat tehet a tagállamok számára, amennyiben ezt a vizsgálat nyomán célszerűnek tartja.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács a (3) bekezdésben említett jelentések alapján és a Foglalkoztatási Bizottság véleményének kézhezvételét követően a foglalkoztatási iránymutatások fényében évente megvizsgálja a tagállamok foglalkoztatáspolitikájának végrehajtását. Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság ajánlása alapján ajánlásokat tehet a tagállamok számára, amennyiben ezt a vizsgálat nyomán célszerűnek tartja.

Módosítás 128

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

148 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(5)  A vizsgálat eredményei alapján a Tanács és a Bizottság együttes éves jelentést készít az Európai Tanács számára az Unió foglalkoztatási helyzetéről és a foglalkoztatási iránymutatások végrehajtásáról.

(5)  A vizsgálat eredményei alapján a Bizottság éves jelentést készít az Európai Parlament és az Európai Tanács számára az Unió foglalkoztatási helyzetéről és a foglalkoztatási iránymutatások végrehajtásáról.

Módosítás 129

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

151 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az alapvető szociális jogokat, többek között az 1961. október 18-án Torinóban aláírt Európai szociális chartában, valamint a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló 1989. évi közösségi chartában meghatározott jogokat szem előtt tartva, az Unió és a tagállamok célkitűzése a foglalkoztatás, az élet- és munkakörülmények javítása – lehetővé téve ezáltal a fejlődési folyamat fenntartása mellett ezek összehangolását –, a megfelelő szociális védelem, a szociális partnerek közötti párbeszéd és az emberi erőforrások fejlesztésének elősegítése a tartósan magas foglalkoztatás és a kirekesztés elleni küzdelem érdekében.

Az alapvető szociális jogokat, többek között az 1996. május 3-án Strasbourgban aláírt felülvizsgált Európai szociális chartában, a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló 1989. évi közösségi chartában, a szociális jogok európai pillérében, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott jogokat szem előtt tartva, az Unió és a tagállamok célkitűzése a foglalkoztatás, az élet- és munkakörülmények javítása – lehetővé téve ezáltal a fejlődési folyamat fenntartása mellett ezek összehangolását –, a megfelelő szociális védelem, a szociális partnerek közötti párbeszéd és az emberi erőforrások fejlesztésének elősegítése a tartósan magas foglalkoztatás és a kirekesztés elleni küzdelem érdekében.

Módosítás 130

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

151 cikk – 1 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

A társadalmi haladás meghatározására és végrehajtására, valamint az alapvető szociális jogok és más uniós politikák közötti kapcsolatra vonatkozó különös rendelkezéseket a Szerződésekhez csatolt, az Európai Unión belüli társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyvben kell meghatározni.

Módosítás 131

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

153 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)   igazságos átmenet és a változásokra való felkészülés;

Módosítás 132

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

153 cikk – 1 bekezdés – e pont

Hatályos szöveg

Módosítás

e)  a munkavállalók tájékoztatása és véleményük meghallgatása;

e)  a munkavállalók tájékoztatása, véleményük meghallgatása és a munkavállalók részvétele;

Módosítás 133

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

153 cikk – 1 bekezdés – i pont

Hatályos szöveg

Módosítás

i)  a férfiak és nők munkaerő-piaci esélyegyenlősége és az egyenlő munkahelyi bánásmód;

i)  a nemek közötti munkaerő-piaci esélyegyenlőség és az egyenlő munkahelyi bánásmód előmozdítása;

Módosítás 134

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

153 cikk – 1 bekezdés – j pont

Hatályos szöveg

Módosítás

j)  a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem;

j)  a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, valamint a szociális lakhatás támogatása;

Módosítás 135

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

153 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Hatályos szöveg

Módosítás

b)  az (1) bekezdés a)–i) pontjában említett területeken irányelvek útján fokozatosan alkalmazandó minimumkövetelményeket fogadhat el, figyelembe véve az egyes tagállamokban fennálló feltételeket és műszaki szabályokat. Ezek az irányelvek nem írhatnak elő olyan közigazgatási, pénzügyi vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését.

b)  az (1) bekezdés a)–k) pontjában említett területeken irányelvek útján fokozatosan alkalmazandó minimumkövetelményeket fogadhat el, figyelembe véve az egyes tagállamokban fennálló feltételeket és műszaki szabályokat. Ezek az irányelvek nem írhatnak elő olyan közigazgatási, pénzügyi vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését.

Módosítás 136

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

153 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés c), d), f) és g) pontjában említett területeken különleges jogalkotási eljárás keretében eljárva a Tanács az Európai Parlamenttel és az említett bizottságokkal folytatott konzultációt követően, egyhangúlag határoz.

törölve

Módosítás 137

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

153 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag úgy határozhat, hogy az (1) bekezdés d), f) és g) pontjára a rendes jogalkotási eljárást kell alkalmazni.

törölve

Módosítás 138

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

153 cikk – 4 bekezdés – 1 a franciabekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

—  nem jelenthet jogalapot a tagállamokban a munkavállalók számára már biztosított védelem szintjének csökkentésére,

Módosítás 139

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

157 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam biztosítja annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak.

(1)  Minden tagállam biztosítja annak az elvnek az alkalmazását, hogy valamennyi munkavállaló nemétől függetlenül egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjon.

Módosítás 140

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

157 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

Hatályos szöveg

Módosítás

A nemen alapuló megkülönböztetés nélküli egyenlő díjazás azt jelenti, hogy:

(A magyar változatot nem érinti)

Módosítás 141

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

157 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően intézkedéseket fogad el annak érdekében, hogy biztosítsa a férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód elvének alkalmazását a foglalkoztatás és a munka területén, beleértve az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás alapelvét is.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően intézkedéseket fogad el annak érdekében, hogy biztosítsa az egyenlő esélyek és a nemek közötti egyenlőség elvének alkalmazását a foglalkoztatás és a munka területén, beleértve az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás alapelvét is.

Módosítás 142

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

157 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(4)  Annak érdekében, hogy ténylegesen biztosítsák a teljes egyenlőséget a férfiak és nők között a munka világában, az egyenlő bánásmód elve nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy bizonyos előnyöket nyújtó intézkedéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el abból a célból, hogy az alulreprezentált nem számára a szakmai tevékenységek folytatását megkönnyítsék, vagy hogy a szakmai előmenetelükben őket érő hátrányokat megakadályozzák vagy kiegyenlítsék.

(4)  Annak érdekében, hogy ténylegesen biztosítsák a nemek közötti teljes egyenlőséget a munka világában, az egyenlő bánásmód elve nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy bizonyos előnyöket nyújtó intézkedéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el abból a célból, hogy az alulreprezentált nemek számára a szakmai tevékenységek folytatását megkönnyítsék, vagy hogy a szakmai előmenetelükben őket érő hátrányokat megakadályozzák vagy kiegyenlítsék.

Módosítás 143

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

165 cikk – 2 bekezdés – -1 franciabekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

—  közös célkitűzések és normák kidolgozása egy olyan oktatásra vonatkozóan, amely előmozdítja a demokratikus értékeket és a jogállamiságot, valamint a digitális és gazdasági jártasságot;

Módosítás 144

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

165 cikk – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

—  az oktatási intézmények közötti együttműködés előmozdítása;

—  az oktatási rendszerek közötti együttműködés és koherencia előmozdítása a kulturális hagyományok és a regionális sokszínűség biztosítása mellett;

Módosítás 145

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

166 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió olyan szakképzési politikát folytat, amely támogatja és kiegészíti a tagállamok ezirányú tevékenységét, ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamoknak a szakképzés tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét.

(1)  Az Unió és a tagállamok a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően olyan intézkedéseket hajtanak végre a szakképzési politikák megerősítése érdekében, amelyek figyelembe veszik a nemzeti gyakorlatok különböző formáit.

Módosítás 146

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

166 cikk – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

—  a szakmai alapképzés és továbbképzés javítása a munkaerő-piaci szakmai beilleszkedés és újrabeilleszkedés megkönnyítése érdekében;

—  a szakképzésre vonatkozó közös normák kidolgozása, valamint a szakmai alapképzés és továbbképzés javítása a munkaerő-piaci szakmai beilleszkedés és újrabeilleszkedés megkönnyítése és a munkavállalók Unión belüli mobilitásának növelése érdekében,

Módosítás 147

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

168 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Unió fellépése, amely kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet javítására, az emberi megbetegedések és betegségek, valamint az emberek testi és szellemi egészségét fenyegető veszélyek okainak megelőzésére irányul. Az ilyen fellépés magában foglalja a széles körben terjedő súlyos betegségek elleni küzdelmet az azok okaira, terjedésére és megelőzésére vonatkozó kutatások, valamint az egészségügyi tájékoztatás és oktatás által, továbbá a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek figyelemmel kísérését, az ilyen veszélyek korai előrejelzését és az ezek elleni küzdelmet.

Az Unió fellépése, amely kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet javítására, az emberi megbetegedések és betegségek, valamint az emberek testi és szellemi egészségét fenyegető veszélyek okainak megelőzésére irányul. Az ilyen fellépés magában foglalja a széles körben terjedő súlyos betegségek elleni küzdelmet az azok okaira, terjedésére és megelőzésére vonatkozó kutatások, valamint az egészségügyi tájékoztatás és oktatás által, továbbá a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek figyelemmel kísérését, az ilyen veszélyek korai előrejelzését és az ezek elleni küzdelmet egy olyan integrált, egységes megközelítéssel összhangban, melynek célja az emberi és állati egészség optimalizálása és az egészséges környezet biztosítása.

Módosítás 148

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

168 cikk – 4 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg

Módosítás

b)  intézkedések az állat- és növényegészségügy terén, amelyek közvetlen célja a közegészség védelme;

b)  intézkedések az állategészségügy, az állatjólét és a növényegészségügy terén, amelyek közvetlen célja a közegészség védelme;

Módosítás 149

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

168 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ca)   a megfizethető és magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokhoz való – beleértve a szexuális és a reproduktív egészséget és jogokat – egyetemes és egyenlő hozzáférésre vonatkozó közös mutatók meghatározására irányuló intézkedések;

Módosítás 150

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

168 cikk – 4 bekezdés – c b pont (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

cb)   a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló korai értesítésre, e veszélyek nyomon követésére és kezelésére vonatkozó intézkedések, különösen világjárványok esetén. Ezek az intézkedések nem akadályozhatják meg a tagállamokat abban, hogy megerősített védelmi intézkedéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el, amennyiben azok feltétlenül szükségesek;

Módosítás 151

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

168 cikk – 4 bekezdés – c c pont (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

cc)   a fertőző és nem fertőző betegségekkel, köztük a ritka betegségekkel kapcsolatos alapvető diagnosztikához, tájékoztatáshoz és kezeléshez való hozzáférés nyomon követését és koordinálását biztosító intézkedések.

Módosítás 152

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

179 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió célja az, hogy egy európai kutatási térség létrehozásával, amelyen belül a kutatók, a tudományos ismeretek és a technológiák szabadon áramlanak, erősítse tudományos és technológiai alapjait, továbbá ösztönözze versenyképességének fejlődését – ideértve az Unió iparát is –, ugyanakkor támogassa a Szerződések egyéb fejezetei alapján szükségesnek ítélt kutatási tevékenységeket.

(1)  Az Unió célja az, hogy egy európai kutatási térség létrehozásával, amelyen belül a kutatók, a tudományos ismeretek és a technológiák szabadon áramlanak, erősítse tudományos és technológiai alapjait, továbbá ösztönözze versenyképességének fejlődését – ideértve az Unió iparát is –, ugyanakkor támogassa a Szerződések egyéb fejezetei alapján szükségesnek ítélt kutatási tevékenységeket, tiszteletben tartva és előmozdítva a tudományos élet, valamint a tudományos kutatás és oktatás szabadságát.

Módosítás 153

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

189 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  A tudományos és műszaki haladás, az ipari versenyképesség, valamint az uniós politikák végrehajtásának elősegítése érdekében az Unió európai űrpolitikát alakít ki. E célból közös kezdeményezéseket támogathat, előmozdíthatja a kutatást és a technológiafejlesztést, továbbá összehangolhatja a világűr kutatásához és hasznosításához szükséges erőfeszítéseket.

(1)  A tudományos és műszaki haladás, az ipari versenyképesség, valamint az uniós politikák végrehajtásának elősegítése érdekében az Unió közös európai űrpolitikát és űrstratégiát alakít ki. E célból közös kezdeményezéseket támogathat, előmozdíthatja a kutatást és a technológiafejlesztést, továbbá összehangolhatja a világűr kutatásához és hasznosításához szükséges erőfeszítéseket.

Módosítás 154

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

189 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett célkitűzések megvalósításához való hozzájárulás érdekében az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megállapítja azon szükséges intézkedéseket, amelyek európai űrprogram formájában is megvalósulhatnak, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját.

(2)  Az (1) bekezdésben említett célkitűzések megvalósításához való hozzájárulás érdekében az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megállapítja azon szükséges intézkedéseket, amelyek európai űrprogram formájában is megvalósulhatnak, egy űrbeli tevékenységekre irányuló közös keret kidolgozása és meglévő nemzetközi szerződések megerősítése mellett.

Módosítás 155

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

191 cikk – -1 bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1)  Szem előtt tartva a jövő nemzedékekkel szembeni felelősségét, az Európai Unió a Szerződésekkel összhangban eljárva az uniós jog – többek között végrehajtási és bírósági intézkedések – révén védi az élet természetes alapjait és az állatokat.

Módosítás 156

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

191 cikk – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

—  a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére, és különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten.

—  a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére, különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és a biológiai sokféleség védelmére irányuló intézkedések ösztönzése uniós és nemzetközi szinten, valamint az Unió nemzetközi kötelezettségeinek végrehajtása.

Módosítás 157

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

191 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Unió környezetpolitikájának célja a magas szintű védelem, figyelembe véve ugyanakkor az Unió különböző régióinak helyzetében mutatkozó különbségeket. Ez a politika az elővigyázatosság és a megelőzés elvén, a környezeti károk elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának elvén, valamint a „szennyező fizet”-elven alapul.

Az Unió környezetpolitikájának célja a magas szintű védelem, figyelembe véve ugyanakkor az Unió különböző régióinak helyzetében mutatkozó különbségeket. Ez a politika az „Egy az egészség” koncepción, valamint az elővigyázatosság és a megelőzés elvén, a környezeti károk elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának elvén és a „szennyező fizet”-elven alapul.

Módosítás 158

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

191 cikk – 3 bekezdés – 2 a franciabekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

—   a Föld tűrőképessége határainak túllépését érintő kockázat, az elővigyázatosság elvének alkalmazásával,

Módosítás 159

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

191 a cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

191a. cikk

 

(1)  Az Unió – nemzetközi kötelezettségeivel összhangban – erőfeszítéseket tesz a globális hőmérséklet-emelkedés korlátozására, és tartja magát az Unió egészére kiterjedő üvegházhatásúgáz-kibocsátás és -elnyelés kiegyensúlyozásának célkitűzéséhez a negatív kibocsátás elérése céljából.

 

(2)  Bármely intézkedéstervezet vagy jogalkotási javaslat – beleértve a költségvetési javaslatokat is – elfogadásával összefüggésben a Bizottság törekszik arra, hogy ezeket az intézkedéstervezeteket és javaslatokat összehangolja az (1) bekezdésben említett célkitűzésekkel. Meg nem felelés esetén a Bizottság a vonatkozó javaslatot kísérő hatásvizsgálat részeként megindokolja az összehangolás hiányát.

Módosítás 160

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

192 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben előírt döntéshozatali eljárástól eltérve és a 114. cikk sérelme nélkül, a Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlamenttel, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően egyhangúlag fogadja el:

törölve

a)   az elsődlegesen adózási természetű rendelkezéseket;

 

b)   azokat az intézkedéseket, amelyek érintik:

 

—   a területrendezést;

 

—   a mennyiségi vízkészlet-gazdálkodást, illetve amelyek az e készletek rendelkezésre állását akár közvetlenül, akár közvetve befolyásolják;

 

—   a földhasználatot, kivéve a hulladékgazdálkodást;

 

c)   a tagállamok valamelyikének különböző energiaforrások közötti választását és energiaellátásának általános szerkezetét jelentős mértékben érintő intézkedéseket.

 

A Tanács a Bizottság javaslata alapján, valamint az Európai Parlamenttel, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően egyhangúlag eljárva előírhatja, hogy az első albekezdésben említett területeken a rendes jogalkotási eljárást kell alkalmazni.

 

Módosítás 161

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

192 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően fogadja el azokat az általános cselekvési programokat, amelyek az elérendő elsődleges célkitűzéseket meghatározzák.

törölve

Az e programok végrehajtásához szükséges intézkedéseket, az adott esettől függően, az (1), illetve a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelően kell elfogadni.

 

Módosítás 162

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

194 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  A belső piac létrehozása, illetve működése keretében, valamint a környezet megőrzésének és javításának szükségességére tekintettel az Unió energiapolitikájának céljai – a tagállamok közötti szolidaritás szellemében – a következők:

(1)  A belső piac létrehozása, illetve működése keretében, valamint a környezet megőrzésének és javításának szükségességére tekintettel az Unió közös energiapolitikájának céljai – a tagállamok közötti szolidaritás szellemében – a következők:

Módosítás 163

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

194 cikk – 1 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg

Módosítás

b)  az energiaellátás biztonságának garantálása az Unión belül,

b)  az energiaellátás biztonságának és megfizethetőségének garantálása mindenki számára az Unión belül;

Módosítás 164

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

194 cikk – 1 bekezdés – c pont

Hatályos szöveg

Módosítás

c)  az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint az új és megújuló energiaforrások kifejlesztésének előmozdítása; és

c)  az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint az új és megújuló energiaforrások kifejlesztésének biztosítása az energiahatékonyságon és a megújuló energiákon alapuló energiarendszer megvalósítása érdekében; és

Módosítás 165

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

194 cikk – 1 bekezdés – d pont

Hatályos szöveg

Módosítás

d)  az energiahálózatok összekapcsolásának előmozdítása.

d)  az energiahálózatok összekapcsolásának biztosítása;

Módosítás 166

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

194 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

da)   a teljes energiarendszernek az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló nemzetközi megállapodásokkal összhangban lévő kialakítása.

Módosítás 167

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

194 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Ezek az intézkedések – a 192. cikk (2) bekezdésének c) pontját nem érintve – nem befolyásolhatják a tagállamok jogát az energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételek meghatározására, továbbá nem befolyásolhatják a tagállamok különböző energiaforrások közötti választását és energiaellátásuk általános szerkezetét.

törölve

Módosítás 168

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

194 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdéstől eltérve, az ott említett intézkedéseket, amennyiben azok elsődlegesen adózási természetűek, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag eljárva a Tanács állapítja meg.

törölve

Módosítás 169

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

206 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

A 28–32. cikk szerinti vámunió létrehozásával az Unió a közös érdeknek megfelelően hozzájárul a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez, a nemzetközi kereskedelemre és a külföldi közvetlen befektetésekre vonatkozó korlátozások fokozatos megszüntetéséhez és a vám- és egyéb akadályok csökkentéséhez.

A 28–32. cikk szerinti vámunió létrehozásával az Unió a közös érdeknek megfelelően hozzájárul a szabályokon alapuló, többoldalú világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez, a nemzetközi kereskedelemre és a külföldi közvetlen befektetésekre vonatkozó korlátozások fokozatos megszüntetéséhez és a vám- és egyéb akadályok csökkentéséhez, miközben a közös kereskedelempolitikában előmozdítja különösen a demokratikus értékeket, a jó kormányzást, az emberi jogokat és a fenntarthatóságot.

Módosítás 170

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

207 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  A közös kereskedelempolitika egységes elveken alapul; ez vonatkozik különösen a vámtarifák módosításaira, az áruk és szolgáltatások kereskedelméhez kapcsolódó vámtarifa- és kereskedelmi megállapodások megkötésére, valamint a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásaira, továbbá a külföldi közvetlen befektetésekre, a liberalizációs intézkedések egységesítésére, az exportpolitikára és az olyan kereskedelempolitikai védintézkedésekre, mint a dömping vagy szubvenció esetén meghozandó intézkedések. A közös kereskedelempolitikát az Unió külső tevékenységének elvei és célkitűzései által meghatározott keretek között kell folytatni.

(1)  A közös kereskedelempolitika egységes elveken alapul; ez vonatkozik különösen a vámtarifák módosításaira, az áruk és szolgáltatások kereskedelméhez kapcsolódó vámtarifa- és kereskedelmi megállapodások megkötésére, valamint a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásaira, továbbá a külföldi befektetésekre, – többek között a beruházásvédelemre –, a gazdasági biztonságra, a liberalizációs intézkedések egységesítésére, az exportpolitikára és az olyan kereskedelempolitikai védintézkedésekre, mint a dömping vagy szubvenció esetén meghozandó intézkedések. A közös kereskedelempolitikát az Unió külső tevékenységének elvei és célkitűzései, valamint klímasemlegességi célkitűzése által meghatározott keretek között kell folytatni.

Módosítás 171

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

207 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Bizottság ajánlásokat terjeszt a Tanács elé, amely felhatalmazza a szükséges tárgyalások megkezdésére. A Tanács és a Bizottság feladata annak biztosítása, hogy a megtárgyalt megállapodások a belső uniós politikákkal és szabályokkal összeegyeztethetőek legyenek.

Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság ajánlása alapján felhatalmazza a Bizottságot a szükséges tárgyalások megkezdésére. A Bizottság feladata annak biztosítása, hogy a megtárgyalt megállapodások a belső uniós politikákkal és szabályokkal összeegyeztethetőek legyenek.

Módosítás 172

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

207 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Bizottság ezeket a tárgyalásokat a Tanács által e feladatának támogatására kijelölt különbizottsággal konzultálva, a Tanács által számára kibocsátható irányelvek keretei között folytatja le. A Bizottság a tárgyalások előrehaladásáról rendszeresen jelentést tesz a különbizottságnak és az Európai Parlamentnek.

A Bizottság ezeket a tárgyalásokat az Európai Parlament illetékes bizottságával és a Tanács által e feladatának támogatására kijelölt különbizottsággal konzultálva, a Tanács által számára kibocsátható irányelvek keretei között folytatja le. A Bizottság a tárgyalások előrehaladásáról rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlament illetékes bizottságának és a Tanács által kijelölt különbizottságnak.

Módosítás 173

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

207 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

A 218. cikk (5) bekezdésétől eltérve az Európai Parlament és a Tanács határozatot fogadhat el, amelyben felhatalmazást ad valamely megállapodás ideiglenes alkalmazására annak hatálybalépése előtt.

Módosítás 174

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

207 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A (3) bekezdésben említett megállapodások tárgyalása és megkötése tekintetében a Tanács minősített többséggel határoz.

A (3) bekezdésben említett megállapodások tárgyalása és megkötése tekintetében a Tanács egyszerű többséggel határoz.

Módosítás 175

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

207 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A szolgáltatások kereskedelme, a szellemi tulajdon kereskedelmi vonatkozásai, valamint a közvetlen külföldi befektetések területére vonatkozó megállapodások tárgyalása és megkötése tekintetében a Tanács egyhangúlag jár el, ha a megállapodás olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek elfogadásához a belső szabályok esetében egyhangúságra van szükség.

A szolgáltatások kereskedelme, a szellemi tulajdon kereskedelmi vonatkozásai, valamint a közvetlen külföldi befektetések területére vonatkozó megállapodások tárgyalása és megkötése tekintetében a Tanács minősített többséggel jár el.

Módosítás 176

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

207 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

Hatályos szöveg

Módosítás

A Tanács szintén egyhangúlag határoz:

A Tanács megállapodások tárgyalása és megkötése során szintén minősített többséggel határoz:

Módosítás 177

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

207 cikk – 5 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(5a)  Állandó mechanizmust kell létrehozni az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések nyomon követésére és vizsgálatára. Ez a mechanizmus felhasználható az európai érdekek védelmére.

Módosítás 178

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

218 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  A Tanács felhatalmazást ad a tárgyalások megkezdésére, elfogadja a tárgyalási irányelveket, felhatalmazást ad az aláírásra és megköti a megállapodásokat.

(2)  A Tanács az Európai Parlament hozzájárulását követően felhatalmazást ad a tárgyalások megkezdésére, elfogadja a tárgyalási irányelveket, felhatalmazást ad a megállapodások aláírásra és megköti a megállapodásokat.

Módosítás 179

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

218 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(2a)  A (2) bekezdéstől eltérve a 207. cikk hatálya alá tartozó megállapodások esetében a tárgyalások megkezdésének feltétele az Európai Parlament és a Tanács engedélye.

Módosítás 180

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

218 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

Hatályos szöveg

Módosítás

A kizárólag kül- és biztonságpolitikára vonatkozó megállapodások kivételével a Tanács a megállapodás megkötésére vonatkozó határozatot a következőképpen fogadja el:

A kizárólag kül- és biztonságpolitikára vonatkozó megállapodások kivételével a Tanács a megállapodás megkötésére vonatkozó határozatot az Európai Parlament egyetértését követően fogadja el.

Módosítás 181

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

218 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

Hatályos szöveg

Módosítás

a)   az Európai Parlament egyetértését követően a következő esetekben:

törölve

i.   társulási megállapodások megkötése,

 

ii.   az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására irányuló megállapodás megkötése,

 

iii.   együttműködési eljárások bevezetése útján külön intézményi keretet létrehozó megállapodások megkötése,

 

iv.   az Unióra nézve jelentős költségvetési kihatásokkal járó megállapodások megkötése, és

 

v.   a rendes jogalkotási eljárás, vagy a különleges, az Európai Parlament egyetértéséhez kötött jogalkotási eljárás alkalmazási körébe tartozó területekre vonatkozó megállapodások megkötése.

 

Az Európai Parlament és a Tanács sürgős esetben megállapodhat az egyetértés megadásának határidejében.

 

Módosítás 182

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

218 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

Hatályos szöveg

Módosítás

b)   az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, minden egyéb esetben. Az Európai Parlament véleményét a Tanács által az ügy sürgősségétől függően megállapított határidőn belül közli. Ha ezen a határidőn belül nem nyilvánít véleményt, a Tanács határozhat.

törölve

Módosítás 183

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

218 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(7)   A megállapodás megkötésekor a Tanács – az (5), (6), illetve (9) bekezdéstől eltérve – felhatalmazhatja a főtárgyalót arra, hogy az Unió nevében módosításokat hagyjon jóvá, ha a megállapodás rendelkezése szerint a módosításokat egyszerűsített eljárással kell elfogadni, vagy azokat a megállapodás által létrehozott szervnek kell elfogadnia. A Tanács e felhatalmazást meghatározott feltételekhez kötheti.

(7)  A megállapodás megkötésekor az Európai Parlament és a Tanács – az (5), (6), illetve (9) bekezdéstől eltérve – felhatalmazhatja a főtárgyalót arra, hogy az Unió nevében módosításokat hagyjon jóvá, ha a megállapodás rendelkezése szerint a módosításokat egyszerűsített eljárással kell elfogadni, vagy azokat a megállapodás által létrehozott szervnek kell elfogadnia. A Tanács e felhatalmazást meghatározott feltételekhez kötheti.

Módosítás 184

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

218 cikk – 9 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(9)  A Tanács a Bizottságnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján határozatot fogad el valamely megállapodás alkalmazásának felfüggesztésére, valamint a megállapodásokkal létrehozott szervekben az Unió által képviselendő álláspontok kialakítására vonatkozóan, amennyiben az ilyen szervnek joghatással bíró jogi aktust kell elfogadnia, kivéve a megállapodás intézményi kereteit kiegészítő vagy módosító jogi aktusokat.

(9)  A Tanács a Bizottságnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai titkárának a javaslata alapján és az Európai Parlament egyetértését követően határozatot fogad el valamely megállapodás alkalmazásának felfüggesztésére, valamint a megállapodásokkal létrehozott szervekben az Unió által képviselendő álláspontok kialakítására vonatkozóan, amennyiben az ilyen szervnek joghatással bíró jogi aktust kell elfogadnia, kivéve a megállapodás intézményi kereteit kiegészítő vagy módosító jogi aktusokat.

 

(Az „Unió főképviselője” szavak módosítása az egész szövegre vonatkozik. E módosítás elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 185

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

218 cikk – 10 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(10)  Az Európai Parlamentet az eljárás minden szakaszában haladéktalanul és teljeskörűen tájékoztatni kell.

(10)  Az Európai Parlamentet az eljárás minden szakaszában haladéktalanul és teljeskörűen tájékoztatni kell, beleértve a tárgyalások megkezdését és folyamatát, a megállapodások aláírását és végrehajtását, valamint az e megállapodásokban megállapított kötelezettségek felfüggesztését.

Módosítás 186

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

222 cikk – -1 bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az Európai Uniót vagy egy vagy több tagállamot érintő vészhelyzet esetén az Európai Parlament és a Tanács rendkívüli hatásköröket ruházhat a Bizottságra, beleértve azokat is, amelyek lehetővé teszik számára az összes szükséges eszköz mozgósítását. Vészhelyzet kihirdetése érdekében az Európai Parlament tagjainak többségével, a Tanács pedig az Európai Parlament vagy a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel cselekszik.

 

Ez a határozat, amelyben vészhelyzetet hirdetnek ki, és rendkívüli hatásköröket ruháznak a Bizottságra, meghatározza a hatáskörök hatályát, a részletes irányítási szabályokat és azok alkalmazásának időtartamát.

 

Az Európai Parlament vagy a Tanács egyszerű többséggel bármikor visszavonhatja a határozatot.

 

A Tanács és a Parlament az első albekezdésben meghatározott eljárásnak megfelelően bármikor felülvizsgálhatja vagy megújíthatja a határozatot.

Módosítás 187

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

223 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

1.  Az Európai Parlament javaslatot dolgoz ki a tagjainak valamennyi tagállamban egységes eljárás szerint vagy valamennyi tagállamban közös elveknek megfelelően tartandó, közvetlen és általános választójog alapján történő megválasztásához szükséges intézkedésekre vonatkozóan.

1.  Az Európai Parlament rendeletre irányuló javaslatot dolgoz ki a tagjainak valamennyi tagállamban egységes eljárás szerint vagy valamennyi tagállamban közös elveknek megfelelően tartandó, közvetlen és általános választójog alapján történő megválasztásához szükséges intézkedésekre vonatkozóan. A Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében minősített többséggel elutasíthatja ezt a javaslatot.

A Tanács az Európai Parlamentnek a tagjai többségével elfogadott egyetértését követően, különleges jogalkotási eljárás keretében egyhangúlag megállapítja a szükséges rendelkezéseket. Ezek a rendelkezések azt követően lépnek hatályba, hogy azokat a tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően jóváhagyták.

Az Európai Parlament tagjainak többségével, különleges jogalkotási eljárás keretében és a Tanács megerősített minősített többséggel elfogadott egyetértését követően megállapítja a szükséges rendelkezéseket.

Módosítás 188

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

223 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Parlament saját kezdeményezésére különleges jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben, a Bizottság véleményének kikérése után és a Tanács egyetértésével meghatározza a tagjai feladatainak ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket. A tagok vagy volt tagok adózására vonatkozó bármilyen szabály vagy feltétel esetén a Tanács egyhangú határozata szükséges.

(2)  Az Európai Parlament saját kezdeményezésére különleges jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben, a Bizottság véleményének kikérése után és a Tanács egyetértésével meghatározza a tagjai feladatainak ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket.

Módosítás 189

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

225 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Európai Parlament tagjainak többségével felkérheti a Bizottságot olyan kérdésre vonatkozó megfelelő javaslat előterjesztésére, amely az Európai Parlament megítélése szerint a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktus kidolgozását teszi szükségessé. Ha a Bizottság nem terjeszt elő javaslatot, ennek okairól tájékoztatja az Európai Parlamentet.

Az Európai Parlament a 294. cikkel összhangban és tagjainak többségével javaslatokat fogadhat el olyan kérdésekről, amelyekre a rendes jogalkotási eljárás alkalmazandó. Ezt megelőzően szándékairól tájékoztatja a Bizottságot.

Módosítás 190

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

226 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Feladatai teljesítése során az Európai Parlament, tagjai egynegyedének kérelmére, ideiglenes vizsgálóbizottságot állíthat fel, hogy kivizsgálja – a Szerződések által más intézményekre vagy szervekre ruházott hatáskörök sérelme nélkül – az uniós jog végrehajtása során felmerülő állítólagos jogsértéseket vagy hivatali visszásságokat, kivéve ha az állítólagos tényállást bíróság vizsgálja, és a bírósági eljárás még nem zárult le.

Feladatai teljesítése során az Európai Parlament, tagjai harmadának kérelmére, ideiglenes vizsgálóbizottságot állít fel, hogy kivizsgálja – a Szerződések által más intézményekre vagy szervekre ruházott hatáskörök sérelme nélkül – az uniós jog végrehajtása során felmerülő állítólagos jogsértéseket vagy hivatali visszásságokat, kivéve ha az állítólagos tényállást bíróság vizsgálja, és a bírósági eljárás még nem zárult le. A vizsgálóbizottság bármely tanút beidézhet, hogy részt vegyen az előtte folyó meghallgatáson, ha ez a feladatai ellátásához szükséges.

Módosítás 191

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

226 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A vizsgálati jog gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat az Európai Parlament állapítja meg saját kezdeményezése alapján különleges jogalkotási eljárás keretében, a Tanács és a Bizottság egyetértését követően elfogadott rendeletekben.

A vizsgálati jog gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat az Európai Parlament és a Tanács állapítja meg minősített többséggel, az Európai Parlament javaslata alapján és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően.

Módosítás 192

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

234 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Európai Parlament, ha a Bizottság tevékenysége miatt bizalmatlansági indítványt terjesztenek elé, arról legkorábban az indítvány beterjesztése után három nappal, nyílt szavazással határoz.

Az Európai Parlament, ha a Végrehajtó Testület tevékenysége miatt kollektív bizalmatlansági indítványt vagy a Végrehajtó Testület valamely tagjának tevékenységével kapcsolatos egyéni bizalmatlansági indítványt terjesztenek elé, arról legkorábban az indítvány beterjesztése után három nappal, nyílt szavazással határoz.

 

(A „Bizottság” és a „Bizottság tagja” szavak módosítása az egész szövegre vonatkozik. E módosítás elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 193

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

234 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Ha a bizalmatlansági indítványt a leadott szavazatok kétharmadával és az Európai Parlament tagjainak többségével elfogadják, a Bizottság tagjainak testületileg le kell mondaniuk, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének pedig le kell mondania a bizottsági tagságról. Az új Bizottságnak az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkével összhangban történő kinevezéséig azonban hivatalban maradnak, és a folyamatban lévő ügyeket továbbra is ellátják. Ebben az esetben a Bizottság utódul kinevezett tagjainak hivatali ideje azon a napon jár le, amikor a testületileg lemondásra kötelezett bizottsági tagok hivatali ideje lejárt volna.

Ha a kollektív bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament tagjainak többségével elfogadják, a Végrehajtó Testület tagjainak testületileg le kell mondaniuk, az Unió külügyi és biztonságpolitikai titkárának és az Unió gazdasági kormányzásért felelős titkárának pedig le kell mondania a Végrehajtó Testületen belül teljesített megbízatásukról. Az új Bizottságnak az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkével összhangban történő kinevezéséig azonban hivatalban maradnak, és a folyamatban lévő ügyeket továbbra is ellátják. Ebben az esetben a Végrehajtó Testület utódul kinevezett tagjainak hivatali ideje azon a napon jár le, amikor a Végrehajtó Testület testületileg lemondásra kötelezett tagjainak hivatali ideje lejárt volna.

Módosítás 194

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

245 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Bizottság tagjai hivatali idejük alatt nem folytathatnak semmilyen egyéb — akár kereső, akár ingyenesen végzett — foglalkozást. Hivatalba lépésükkor ünnepélyesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy hivatali idejük alatt és után tiszteletben tartják a hivatalukból eredő kötelezettségeiket és különösen azt, hogy megbízatásuk megszűnését követően feddhetetlenül és tartózkodóan járnak el kinevezések vagy előnyök elfogadásával kapcsolatban. E kötelezettségek megsértése esetén a Bíróság a Tanács egyszerű többséggel elfogadott kérelmére vagy a Bizottság kérelmére az érintett tagot, a körülményektől függően, a 247. cikknek megfelelően felmentheti, vagy megvonhatja tőle nyugdíjjogosultságát vagy az ezt helyettesítő egyéb juttatásokhoz való jogát.

A Bizottság tagjai hivatali idejük alatt nem folytathatnak semmilyen egyéb — akár kereső, akár ingyenesen végzett — foglalkozást. Hivatalba lépésükkor ünnepélyesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy hivatali idejük alatt és után tiszteletben tartják a hivatalukból eredő kötelezettségeiket és különösen azt, hogy megbízatásuk megszűnését követően feddhetetlenül és tartózkodóan járnak el kinevezések vagy előnyök elfogadásával kapcsolatban. E kötelezettségek megsértése esetén a Bíróság az Európai Parlament kérelmére, a Tanács egyszerű többséggel elfogadott kérelmére vagy a Bizottság kérelmére az érintett tagot, a körülményektől függően, a 247. cikknek megfelelően felmentheti, vagy megvonhatja tőle nyugdíjjogosultságát vagy az ezt helyettesítő egyéb juttatásokhoz való jogát.

Módosítás 195

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

246 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Tanács a Bizottság elnökének a javaslata alapján egyhangúlag úgy is határozhat, hogy a távozó tag helyébe nem szükséges új tagot kinevezni, különösen, ha a bizottsági tag fennmaradó hivatali ideje rövid.

A Tanács a Végrehajtó Testület elnökének a javaslata alapján minősített többséggel úgy is határozhat, hogy a távozó tag helyébe nem szükséges új tagot kinevezni, különösen, ha a bizottsági tag fennmaradó hivatali ideje rövid.

 

(A „Bizottság elnöke” szavak módosítása az egész szövegre vonatkozik. E módosítás elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 196

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

247 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

Ha a Bizottság valamely tagja már nem felel meg a feladatai ellátásához szükséges feltételeknek, vagy ha súlyos kötelezettségszegést követett el, a Bíróság a Tanács egyszerű többséggel elfogadott kérelmére vagy a Bizottság kérelmére felmentheti hivatalából.

Ha a Bizottság valamely tagja már nem felel meg a feladatai ellátásához szükséges feltételeknek, vagy ha súlyos kötelezettségszegést követett el, a Bíróság az Európai Parlament kérelmére, a Tanács egyszerű többséggel elfogadott kérelmére vagy a Bizottság kérelmére felmentheti hivatalából.

Módosítás 197

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

258 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Ha a Bizottság megítélése szerint egy tagállam a Szerződésekből eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette, az ügyről indokolással ellátott véleményt ad, miután az érintett államnak lehetőséget biztosított észrevételei megtételére.

Ha a Bizottság megítélése szerint egy tagállam a Szerződésekből eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette, az ügyről 12 hónapon belül indokolással ellátott véleményt ad, miután az érintett államnak lehetőséget biztosított észrevételei megtételére.

Módosítás 198

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

258 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Ha az érintett állam a Bizottság által meghatározott határidőn belül nem tesz eleget a véleményben foglaltaknak, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat.

Ha az érintett állam az említett 12 hónapos határidőn belül nem tesz eleget a véleményben foglaltaknak, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordul.

Módosítás 199

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

259 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Bármely tagállam az Európai Unió Bíróságához fordulhat, ha megítélése szerint egy másik tagállam a Szerződésekből eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette.

Az Európai Parlament vagy bármely tagállam az Európai Unió Bíróságához fordulhat, ha megítélése szerint valamely tagállam a Szerződésekből eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette.

Módosítás 200

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

259 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Mielőtt egy tagállam keresetet nyújt be egy másik tagállam ellen a Szerződésekből eredő valamely kötelezettség állítólagos megsértése miatt, az ügyet a Bizottság elé kell terjesztenie.

Mielőtt az Európai Parlament vagy egy tagállam keresetet nyújt be valamely tagállam ellen a Szerződésekből eredő valamely kötelezettség állítólagos megsértése miatt, az ügyet a Bizottság elé kell terjesztenie.

Módosítás 201

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

259 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Bizottság indokolással ellátott véleményt ad, miután az érintett államoknak lehetőséget biztosított arra, hogy kontradiktórius eljárás keretében szóban és írásban nyilatkozzanak.

A Bizottság indokolással ellátott véleményt ad, miután az érintett államoknak és adott esetben az Európai Parlamentnek lehetőséget biztosított arra, hogy kontradiktórius eljárás keretében szóban és írásban nyilatkozzanak.

Módosítás 202

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

260 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Ha a Bizottság megítélése szerint az érintett tagállam nem teszi meg az Európai Unió Bíróságának ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, a Bizottság – miután a tagállamnak lehetőséget biztosított észrevételei megtételére – az Európai Unió Bíróságához fordulhat. A Bizottság meghatározza az érintett tagállam által fizetendő átalányösszeg vagy kényszerítő bírság összegét, amelyet az adott körülmények között megfelelőnek ítél.

Ha a Bizottság megítélése szerint az érintett tagállam nem teszi meg az Európai Unió Bíróságának ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, a Bizottság – miután a tagállamnak lehetőséget biztosított észrevételei megtételére – legkésőbb az ítélet kihirdetését követő 12 hónapon belül az Európai Unió Bíróságához fordul. A Bizottság meghatározza az érintett tagállam által fizetendő átalányösszeg vagy kényszerítő bírság összegét, amelyet az adott körülmények között megfelelőnek ítél.

Módosítás 203

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

262 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

A Szerződések egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül a Tanács, különleges jogalkotási eljárás keretében eljárva és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag úgy rendelkezhet, hogy az Európai Unió Bíróságát – a Tanács által meghatározott mértékben – hatáskörrel ruházza fel a Szerződések alapján elfogadott, európai szellemi tulajdonjogokat alapító jogi aktusok alkalmazásával kapcsolatos jogviták elbírálására. Ezek a rendelkezések azt követően lépnek hatályba, hogy azokat a tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően jóváhagyták.

A Szerződések egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül a Tanács, különleges jogalkotási eljárás keretében eljárva és az Európai Parlament egyetértését követően, minősített többséggel úgy rendelkezhet, hogy az Európai Unió Bíróságát – a Tanács által meghatározott mértékben – hatáskörrel ruházza fel a Szerződések alapján elfogadott, európai szellemi tulajdonjogokat alapító jogi aktusok alkalmazásával kapcsolatos jogviták elbírálására. Ezek a rendelkezések azt követően lépnek hatályba, hogy azokat a tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően jóváhagyták.

Módosítás 204

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

263 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

E célból az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik az olyan keresetek tekintetében, amelyeket valamely tagállam, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság nyújt be hatáskör hiánya, lényeges eljárási szabályok megsértése, a Szerződések vagy az alkalmazásukra vonatkozó bármely jogi rendelkezés megsértése vagy hatáskörrel való visszaélés miatt.

E célból az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik az olyan keresetek tekintetében, amelyeket valamely tagállam, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság nyújt be hatáskör hiánya, lényeges eljárási szabályok megsértése, a Szerződések vagy az alkalmazásukra vonatkozó bármely jogi rendelkezés megsértése – különösen a szubszidiaritás elvét illetően –, vagy hatáskörrel való visszaélés miatt.

Módosítás 205

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

263 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Bármely természetes vagy jogi személy az első és második bekezdésben említett feltételek mellett eljárást indíthat a neki címzett vagy az őt közvetlenül és személyében érintő jogi aktusok ellen, továbbá az őt közvetlenül érintő olyan rendeleti jellegű jogi aktusok ellen, amelyek nem vonnak maguk után végrehajtási intézkedéseket.

Bármely természetes vagy jogi személy az első és második bekezdésben említett feltételek mellett eljárást indíthat a neki címzett vagy az őt közvetlenül érintő jogi aktusok ellen, továbbá az őt közvetlenül érintő olyan rendeleti jellegű jogi aktusok ellen, amelyek nem vonnak maguk után végrehajtási intézkedéseket.

Módosítás 206

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

275 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Mindazonáltal az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik az Európai Unióról szóló szerződés 40. cikke betartásának ellenőrzése, valamint a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezete alapján a természetes vagy jogi személyekre vonatkozóan elfogadott korlátozó intézkedéseket előíró határozatok jogszerűségének felülvizsgálatára irányuló, e szerződés 263. cikkének negyedik albekezdése alapján hozzá benyújtott keresetek tekintetében.

törölve

Módosítás 207

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

285 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Számvevőszék a tagállamok egy-egy állampolgárából áll. A Számvevőszék tagjai feladataik ellátása során teljes mértékben függetlenek, és az Unió általános érdekében járnak el.

A Számvevőszék a tagállamok kétharmadának megfelelő számú tagból áll, beleértve elnökét is. A Számvevőszék tagjai feladataik ellátása során teljes mértékben függetlenek, és az Unió általános érdekében járnak el.

Módosítás 208

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

285 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

A Számvevőszék tagjait a tagállamok állampolgárai közül, a tagállamok közötti szigorú egyenjogúságon alapuló olyan rotációs rendszer szerint kell kiválasztani, amely lehetővé teszi a tagállamok teljes demográfiai és földrajzi spektrumának megjelenítését. Ezt a rendszert az Európai Tanács a 244. cikkel összhangban minősített többséggel hozza létre.

Módosítás 209

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

286 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Számvevőszék tagjait hatéves időtartamra nevezik ki. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően elfogadja a Számvevőszék tagjainak az egyes tagállamok javaslatai alapján összeállított listáját. A Számvevőszék tagjainak megbízatása megújítható.

A Számvevőszék tagjait hatéves időtartamra nevezik ki. A Tanács az Európai Parlament egyetértését követően elfogadja a Számvevőszék tagjainak az egyes tagállamok javaslatai alapján összeállított listáját. A Számvevőszék tagjainak megbízatása megújítható.

Módosítás 210

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

294 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

(2)  A Bizottság javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. A 225. cikk alkalmazása esetén az Európai Parlament benyújtja javaslatát a Tanácsnak. A Bizottságot tájékoztatni kell.

Módosítás 211

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

294 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament első olvasatban elfogadja álláspontját és azt továbbítja a Tanácsnak.

(3)  Az Európai Parlament első olvasatban elfogadja álláspontját és azt továbbítja a Tanácsnak. Amennyiben a 225. cikk alkalmazandó, a Parlament javaslatát az első olvasatban elfogadott álláspontjának kell tekinteni.

Módosítás 212

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

294 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(4)  Ha a Tanács az Európai Parlament álláspontjával egyetért, a javasolt aktust az Európai Parlament álláspontjának megfelelő szövegezéssel elfogadottnak kell tekinteni.

(4)  Ha a Tanács az Európai Parlament álláspontjával egyetért, vagy egy éven belül nem hozott döntést, a javasolt aktust az Európai Parlament álláspontjának megfelelő szövegezéssel elfogadottnak kell tekinteni.

Módosítás 213

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

294 cikk – 7 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg

Módosítás

b)  tagjainak többségével elutasítja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját, a javasolt jogi aktust el nem fogadottnak kell tekinteni;

b)  a leadott szavazatok többségével elutasítja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját, a javasolt jogi aktust el nem fogadottnak kell tekinteni;

Módosítás 214

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

294 cikk – 15 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Ha a Szerződésekben meghatározott esetekben valamely jogalkotási aktust a tagállamok egy csoportjának kezdeményezésére, az Európai Központi Bank ajánlása alapján, illetve a Bíróság kérelme alapján kell a rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadni, a (2) bekezdés, a (6) bekezdés második mondata és a (9) bekezdés nem alkalmazható.

Ha a Szerződésekben meghatározott esetekben valamely jogalkotási aktust a tagállamok egy csoportjának kezdeményezésére, európai polgári kezdeményezés alapján, az Európai Központi Bank ajánlása alapján, illetve a Bíróság kérelme alapján kell a rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadni, a (2) bekezdés, a (6) bekezdés második mondata és a (9) bekezdés nem alkalmazható.

Módosítás 215

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Hatodik rész – I cím – 2 a fejezet (új) – cím

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a. FEJEZET

 

A SZUBSZIDIARITÁS ÉS AZ ARÁNYOSSÁG ELVÉNEK ALKALMAZÁSA

(A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló (2.) jegyzőkönyvet be kell illeszteni az EUMSZ hatodik része I. címének 2a. (új) fejezetébe. Ez az új fejezet a 299a-299j. (új) cikket tartalmazza.)

Módosítás 216

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

299 a cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

299a. cikk

 

Valamennyi intézmény biztosítja a szubszidiaritás és az arányosság elvének folyamatos tiszteletben tartását az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározottak szerint.

(Ez a módosítás átveszi a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 1. cikkének szövegét.)

Módosítás 217

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

299 b cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

299b. cikk

 

A jogalkotási aktusokra irányuló javaslatok előterjesztése előtt a Bizottság széles körű konzultációt folytat. Ennek során, adott esetben, a tervezett intézkedés regionális és helyi vonatkozásait is figyelembe kell venni. Különösen sürgős esetekben a Bizottság nem folytat ilyen konzultációt. Az erre vonatkozó döntését a javaslatban meg kell indokolnia.

(Ez a módosítás átveszi a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 2. cikkének szövegét.)

Módosítás 218

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

299 c cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

299c. cikk

 

E jegyzőkönyv alkalmazásában „jogalkotási aktus tervezete” a Bizottság azon javaslata, a tagállamok egy csoportja vagy az Európai Parlament azon kezdeményezése, a Bíróság azon kérelme, az Európai Központi Bank azon ajánlása, illetve az Európai Beruházási Bank azon kérelme, amely jogalkotási aktus elfogadására irányul.

(Ez a módosítás átveszi a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 3. cikkének szövegét.)

Módosítás 219

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

299 d cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

299d. cikk

 

A Bizottság a jogalkotási aktusok tervezeteit és módosított tervezeteit az uniós jogalkotóknak történő továbbítással egyidejűleg továbbítja a nemzeti parlamenteknek és a jogalkotási hatáskörrel rendelkező regionális parlamenteknek.

 

Az Európai Parlament továbbítja jogalkotási aktustervezeteit és módosított tervezeteit a nemzeti parlamenteknek és a jogalkotási hatáskörrel rendelkező regionális parlamenteknek.

 

A Tanács a tagállamok egy csoportjától, a Bíróságtól, az Európai Központi Banktól vagy az Európai Beruházási Banktól származó, jogalkotási aktusokra vonatkozó tervezeteket, valamint módosított tervezeteket továbbít a nemzeti parlamenteknek és a jogalkotási hatáskörrel rendelkező regionális parlamenteknek.

 

Elfogadásukat követően az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalásait és a Tanács álláspontjait továbbítják a nemzeti parlamenteknek és a jogalkotási hatáskörrel rendelkező regionális parlamenteknek.

(Ez a módosítás a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 4. cikkének szövegén alapul, és kiegészíti azt.)

Módosítás 220

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

299 e cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

299e. cikk

 

A jogalkotási aktusok tervezeteit a szubszidiaritás és az arányosság elve tekintetében külön indokolni kell.

 

Minden jogalkotási aktus tervezetének egy külön feljegyzésben részletesen tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek a szubszidiaritás és az arányosság elvével való összhang megítéléséhez szükségesek. Ennek a feljegyzésnek adatokat kell tartalmaznia a tervezet előrelátható pénzügyi hatásairól, továbbá – irányelv esetében – a tagállamok, illetve adott esetben a régiók által annak végrehajtására elfogadandó jogszabályokra vonatkozó hatásairól.

 

Az annak megállapításához vezető okokat, hogy egy uniós cél az Unió szintjén jobban megvalósítható, minőségi és – ahol csak lehetséges – mennyiségi mutatókkal kell alátámasztani. A jogalkotási aktus tervezetének figyelembe kell vennie annak szükségességét, hogy az Unióra, a nemzeti kormányokra, a regionális vagy helyi hatóságokra, a gazdasági szereplőkre és a polgárokra háruló pénzügyi vagy igazgatási terheket a lehető legkisebbre csökkentsék, és hogy azok arányban álljanak az elérendő célkitűzésekkel.

(Ez a módosítás átveszi a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 5. cikkének szövegét.)

Módosítás 221

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

299 f cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

299f. cikk

 

Valamely európai jogalkotási aktus tervezetének az Unió hivatalos nyelvein való továbbításától számított tizenkét héten belül bármely nemzeti parlament, illetve bármely nemzeti parlamenti kamara indokolt véleményt küldhet az Európai Parlament, a Tanács, illetve a Bizottság elnökének, amelyben ismerteti azokat az okokat, amelyek alapján az adott tervezetet nem tartja összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. Az egyes nemzeti parlamenteknek vagy a nemzeti parlamentek minden kamarájának indokolással ellátott véleményükhöz csatolniuk kell a jogalkotási hatáskörrel rendelkező regionális parlamentek véleményét, ha ez regionális kizárólagos hatásköröket érinthet. A Bizottságnak tizenkét héten belül kell válaszolnia.

 

Amennyiben a jogalkotási aktus tervezete a tagállamok egy csoportjától származik, a Tanács elnöke a véleményt továbbítja e tagállamok kormányainak.

 

Amennyiben a jogalkotási aktus tervezete a Bíróságtól, az Európai Központi Banktól, illetőleg az Európai Beruházási Banktól származik, a Tanács elnöke a véleményt továbbítja az érintett intézménynek vagy szervnek.

 

A Bizottságnak a szubszidiaritás és az arányosság elvéről szóló éves jelentéseiben figyelembe kell vennie a nemzeti parlamentektől és a jogalkotói hatáskörrel rendelkező regionális parlamentektől kapott indokolt véleményeket. A Bizottságnak a jogalkotási eljárás során a Tanács és a Parlament rendelkezésére kell bocsátania a kifogásokkal kapcsolatos információkat is, amikor a nemzeti parlamentek jelentős számú indokolt véleményt nyújtanak be egy adott jogszabálytervezettel kapcsolatban.

(Ez a módosítás a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkén alapul, és módosítja és kiegészíti azt.)

Módosítás 222

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

299 g cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

299g. cikk

 

Bármely nemzeti parlament vagy nemzeti parlament kamarája felkérheti az Európai Parlamentet vagy a Bizottságot, hogy nyújtson be megfelelő javaslatot olyan kérdésekre vonatkozóan, amelyek kapcsán úgy ítéli meg, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra van szükség.

 

Amennyiben egy intézményhez az első bekezdés szerinti kérelem érkezik, de az hat hónapon belül nem nyújt be javaslatot, az említett intézmény tájékoztatja a nemzeti parlamentet, a Régiók Bizottságát és adott esetben az Európai Parlamentet ennek okairól.

(Ez a módosítás új cikket illeszt be a korábbi 2. jegyzőkönyvbe.)

Módosítás 223

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

299 h cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

299h. cikk

 

(1)   Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság, illetve adott esetben – amennyiben a jogalkotási aktus tervezete tőlük származik – a tagállamok csoportja, a Bíróság, az Európai Központi Bank, illetőleg az Európai Beruházási Bank figyelembe veszi a nemzeti parlamentek, illetve a nemzeti parlamenti kamarák indokolt véleményét.

 

Minden egyes nemzeti parlamentnek – a nemzeti parlamenti rendszernek megfelelően elosztva – két szavazata van. Kétkamarás nemzeti parlament esetén mindkét kamara egy-egy szavazattal rendelkezik.

 

(2)   Amennyiben az indokolt véleményeknek a nemzeti parlamentek részére az (1) bekezdés második albekezdésével összhangban biztosított szavazatok együttes összegének legalább egyharmadát képviselő része azt állapítja meg, hogy a jogalkotási aktus tervezete nincs összhangban a szubszidiaritás elvével, a tervezetet felül kell vizsgálni. E szavazatküszöb az Európai Unió működéséről szóló szerződés 76. cikke alapján előterjesztett, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó jogalkotási aktusok tervezete esetén az összes szavazat egynegyede.

 

E felülvizsgálatot követően a Bizottság, illetve adott esetben – amennyiben a jogalkotási aktus tervezete tőlük származik – a tagállamok csoportja, az Európai Parlament, a Bíróság, az Európai Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank a tervezetet fenntarthatja, módosíthatja vagy visszavonhatja. Ezt a döntést indokolni kell.

 

(3)   Ezenfelül a rendes jogalkotási eljárás keretében, amennyiben az indokolt véleményeknek a nemzeti parlamentek részére az (1) bekezdés második albekezdésével összhangban biztosított szavazatoknak legalább az egyszerű többségét képviselő része azt állapítja meg, hogy a jogalkotási aktusra vonatkozó javaslat nincs összhangban a szubszidiaritás elvével, a javaslatot felül kell vizsgálni. E felülvizsgálatot követően a Bizottság a javaslatot fenntarthatja, módosíthatja vagy visszavonhatja.

 

Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy fenntartja a javaslatot, indokolt véleményben alá kell támasztania, hogy álláspontja szerint miért felel meg a javaslat a szubszidiaritás elvének. Ezt az indokolt véleményt a nemzeti parlamentek indokolt véleményével együtt az uniós jogalkotó elé kell terjeszteni, hogy azt az eljárásban figyelembe vegye:

 

a)  az első olvasat lezárását megelőzően a jogalkotó (az Európai Parlament és a Tanács) megvizsgálja a jogalkotási javaslatnak a szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségét, különös figyelmet fordítva a nemzeti parlamentek többsége által kifejezett és osztott véleményt tükröző indokokra, valamint a Bizottság indokolt véleményére;

 

b)  amennyiben a jogalkotó véleménye szerint – a Tanács tagjainak 55 %-át képező többség vagy az Európai Parlamentben leadott szavazatok többsége alapján – a javaslat a szubszidiaritás elvével nem összeegyeztethető, a jogalkotási javaslat a továbbiakban nem tárgyalható.

(Ez a módosítás átveszi a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 7. cikkének szövegét.)

Módosítás 224

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

299 i cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

299i. cikk

 

Az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik a szubszidiaritás elvét megsértő jogalkotási aktus megtámadására irányuló, valamely tagállam által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkében megállapított eljárás szerint benyújtott, illetve egy tagállam által a saját jogrendje szerint nemzeti parlamentje, illetve a nemzeti parlamenti kamarája nevében hozzá továbbított keresetek elbírálására.

 

A hivatkozott cikkben előírt szabályok szerint a Régiók Bizottsága szintén keresetindítási joggal rendelkezik az olyan jogalkotási aktusok tekintetében, amelyek elfogadásához az Európai Unió működéséről szóló szerződés rendelkezései szerint vele konzultálni kell.

(Ez a módosítás átveszi a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 8. cikkének szövegét.)

Módosítás 225

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

299 j cikk (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

299j. cikk

 

A Bizottság minden évben jelentést nyújt be az Európai Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a nemzeti parlamenteknek és a jogalkotási hatáskörrel rendelkező regionális parlamenteknek az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének alkalmazásáról. Ezt az éves jelentést a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának is meg kell küldeni.

(Ez a módosítás a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 9. cikkének szövegén alapul, és kiegészíti azt.)

Módosítás 226

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

311 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

4.  Az Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedéseket különleges jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben a Tanács állapítja meg annyiban, amennyiben a harmadik bekezdés alapján elfogadott határozat így rendelkezik. A Tanács az Európai Parlament egyetértését követően határoz.”

4.   Az Európai Parlament és a Tanács – ez utóbbi megerősített minősített többséggel eljárva – különleges jogalkotási eljárás keretében közösen állapítja meg az Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedéseket, amennyiben a harmadik bekezdés alapján elfogadott határozat így rendelkezik.

Módosítás 227

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

312 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A többéves pénzügyi keretet legalább 5 éves időszakra kell meghatározni.

A többéves pénzügyi keretet 5–7 éves időszakra kell meghatározni.

Módosítás 228

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

312 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A többéves pénzügyi keretet a Tanács által különleges jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendelet határozza meg. A Tanács az Európai Parlamentnek a tagjai többségével elfogadott egyetértését követően, egyhangúlag határoz.

A többéves pénzügyi keretet az Európai Parlament és a Tanács által rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendelet határozza meg.

Módosítás 229

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

312 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Európai Tanács egyhangúlag elfogadott határozatban felhatalmazhatja a Tanácsot arra, hogy az első albekezdésben említett rendelet elfogadásáról minősített többségi szavazással döntsön.

törölve

Módosítás 230

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

319 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Parlament a Tanács ajánlása alapján mentesíti a Bizottságot a költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősség alól. E célból a Tanács és azt követően az Európai Parlament megvizsgálja 318. cikkben említett elszámolásokat, mérleget és értékelő jelentést, a Számvevőszék éves jelentését az ellenőrzés alá vont intézményeknek a Számvevőszék észrevételeire adott válaszaival együtt, a 287. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett igazoló nyilatkozatot, valamint a Számvevőszék által készített vonatkozó külön jelentéseket.

(1)  Az Európai Parlament a Tanács ajánlása alapján mentesíti a Bizottságot a költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősség alól. A 322. cikk alapján megállapítandó feltételekkel összhangban továbbá mentesíti az egyéb intézményeket, szerveket, hivatalokat és ügynökségeket a költségvetés rájuk vonatkozó szakaszának, illetve adott esetben költségvetésük végrehajtásának felelőssége alól. E célból a Tanács és azt követően az Európai Parlament megvizsgálja 318. cikkben említett elszámolásokat, mérleget és értékelő jelentést, a Számvevőszék éves jelentését az ellenőrzés alá vont intézményeknek a Számvevőszék észrevételeire adott válaszaival együtt, a 287. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett igazoló nyilatkozatot, valamint a Számvevőszék által készített vonatkozó külön jelentéseket.

Módosítás 231

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

329 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A megerősített együttműködés folytatására vonatkozó felhatalmazást a Tanács egyhangúlag elfogadott határozatban adja meg.

A megerősített együttműködés folytatására vonatkozó felhatalmazást a Tanács minősített többséggel elfogadott határozatban adja meg, az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikke (4a) bekezdésének második albekezdésében említett, végrehajtási megbízatással rendelkező missziókra vagy műveletekre vonatkozó határozatok kivételével.

Módosítás 232

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

330 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az egyhangúság eléréséhez csak a részt vevő tagállamok képviselőinek szavazatait kell figyelembe venni.

törölve

Módosítás 233

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

330 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A minősített többséget a 238. cikk (3) bekezdésének megfelelően kell meghatározni.

törölve

Módosítás 234

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

333 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

333. cikk

törölve

(1)  Amennyiben a Szerződéseknek a megerősített együttműködés keretében esetlegesen alkalmazásra kerülő valamely rendelkezése a Tanács számára egyhangú határozathozatalt ír elő, a Tanács a 330. cikkben foglalt szabályokkal összhangban egyhangúlag elfogadott határozatban úgy rendelkezhet, hogy a jövőben minősített többséggel kell határozni.

 

(2)  Ha a Szerződéseknek a megerősített együttműködés keretében esetlegesen alkalmazásra kerülő valamely rendelkezése a Tanács számára a jogi aktusok elfogadására különleges jogalkotási eljárás alkalmazását írja elő, a Tanács a 330. cikkben foglalt szabályokkal összhangban egyhangúlag elfogadott határozatban úgy rendelkezhet, hogy a jövőben rendes jogalkotási eljárás keretében kell határozni. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határoz.

 

(3)  Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a katonai vagy védelmi vonatkozású döntések esetén.

 

Módosítás 235

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

342 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Unió intézményeinek nyelvhasználatára vonatkozó szabályokat, az Európai Unió Bíróságának alapokmányában foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a Tanács határozza meg egyhangúlag elfogadott rendeletekben.

Az Unió intézményeinek nyelvhasználatára vonatkozó szabályokat, az Európai Unió Bíróságának alapokmányában foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a Tanács határozza meg egyhangúlag elfogadott rendeletekben, az Európai Parlament egyetértését követően.

Módosítás 236

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

346 cikk – 1 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg

Módosítás

b)  a tagállamok megtehetik az alapvető biztonsági érdekeik védelme érdekében általuk szükségesnek tartott, fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállításával vagy kereskedelmével kapcsolatos intézkedéseket; ezek az intézkedések nem befolyásolhatják hátrányosan a belső piacon belüli versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében.

b)  a tagállamok értesítik a Bizottságot az alapvető biztonsági érdekeik védelme érdekében általuk szükségesnek tartott, fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállításával vagy kereskedelmével kapcsolatos intézkedésekről; ezek az intézkedések nem befolyásolhatják hátrányosan a belső piacon belüli versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében.

Módosítás 237

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

346 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2)  A Tanács az általa 1958. április 15-én megállapított, az (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó listát a Bizottság javaslata alapján egyhangú határozattal megváltoztathatja.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács a Tanács által 1958. április 15-én megállapított, az (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó listát a Bizottság javaslata alapján a rendes jogalkotási eljárással összhangban megváltoztathatja.

Módosítás 238

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

352 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1)  Ha a Szerződésekben meghatározott politikák keretében az Unió fellépése bizonyul szükségesnek ahhoz, hogy a Szerződésekben foglalt célkitűzések valamelyike megvalósuljon, és a Szerződések nem biztosítják a szükséges hatáskört, a Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag elfogadja a megfelelő rendelkezéseket. Amennyiben a szóban forgó rendelkezéseket különleges jogalkotási eljárás keretében a Tanács fogadja el, a Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament egyetértését követően szintén egyhangúlag határoz.

(1)  Ha a Szerződésekben meghatározott politikák keretében az Unió fellépése bizonyul szükségesnek ahhoz, hogy a Szerződésekben foglalt célkitűzések valamelyike megvalósuljon, és a Szerződések nem biztosítják a szükséges hatáskört, a Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament egyetértését követően, minősített többséggel elfogadja a megfelelő rendelkezéseket. Amennyiben a szóban forgó rendelkezéseket különleges jogalkotási eljárás keretében a Tanács fogadja el, a Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament egyetértését követően szintén minősített többséggel határoz.

Módosítás 239

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

352 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(4)  Ez a cikk nem szolgálhat a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos célkitűzések megvalósításának alapjául, és az e cikk alapján elfogadott valamennyi jogi aktusnak tiszteletben kell tartania az Európai Unióról szóló szerződés 40. cikkének második bekezdésében megállapított határokat.

törölve

Módosítás 240

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

354 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Európai Unióról szóló szerződésnek az egyes uniós tagsági jogok felfüggesztéséről szóló 7. cikke alkalmazásában az Európai Tanácsnak vagy a Tanácsnak az érintett tagállamot képviselő tagja nem vesz részt a szavazásban, és az érintett tagállamot nem lehet figyelembe venni a tagállamok egyharmadának, illetve négyötödének az említett cikk (1), illetve (2) bekezdése szerinti kiszámításakor. A személyesen jelen lévő vagy képviselt tagok tartózkodása nem akadálya az említett cikk (2) bekezdése szerinti határozatok elfogadásának.

Az Európai Unióról szóló szerződésnek az egyes uniós tagsági jogok felfüggesztéséről szóló 7. cikke alkalmazásában az Európai Tanácsnak vagy a Tanácsnak az érintett tagállamot képviselő tagja nem vesz részt a szavazásban, és az érintett tagállamot nem lehet figyelembe venni a tagállamok egyharmadának, illetve minősített többségének az említett cikk (1), illetve (2) bekezdése szerinti kiszámításakor. A személyesen jelen lévő vagy képviselt tagok tartózkodása nem akadálya az említett cikk (2) bekezdése szerinti határozatok elfogadásának.

Módosítás 241

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

354 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (3) és (4) bekezdése szerinti határozatok elfogadásához szükséges minősített többséget az e szerződés 238. cikke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően kell meghatározni.

Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1)(4) bekezdése szerinti határozatok elfogadásához szükséges minősített többséget az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikke (4a) bekezdésének megfelelően kell meghatározni.

Módosítás 242

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

355 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

A Szerződések nem alkalmazhatók azokra a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával különleges kapcsolatban álló tengerentúli országokra és területekre, amelyeket a fenti felsorolás nem tartalmaz.

törölve

Módosítás 243

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

355 cikk – 5 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg

Módosítás

b)  a Szerződések az Egyesült Királyság ciprusi Akrotiri és Dhekelia felségterületeire csak annyiban alkalmazandók, amennyiben arra a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz csatolt, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának ciprusi felségterületeiről szóló jegyzőkönyvben megállapított szabályok alkalmazásának az említett jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően történő biztosítása érdekében szükség van;

törölve

Módosítás 244

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

355 cikk – 5 bekezdés – c pont

Hatályos szöveg

Módosítás

c)  a Szerződések a Csatorna-szigetekre és a Man-szigetre csak annyiban alkalmazhatók, amennyiben erre szükség van az új tagállamoknak az Európai Gazdasági Közösséghez és az Európai Atomenergia-közösséghez történő csatlakozásáról szóló, 1972. január 22-én aláírt szerződés e szigetekre vonatkozó szabályainak alkalmazása érdekében.

törölve

Módosítás 245

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

3 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

3. cikk

3. cikk

A személyi sérthetetlenséghez való jog

A személyi sérthetetlenséghez és a testi autonómiához való jog

(1)  Mindenkinek joga van a testi és szellemi sérthetetlenséghez.

(1)  Mindenkinek joga van a testi és szellemi sérthetetlenséghez.

(2)   Az orvostudomány és a biológia területén különösen a következőket kell tiszteletben tartani:

(2)   Az orvostudomány és a biológia területén különösen a következőket kell tiszteletben tartani:

a)   az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezése a törvényben megállapított eljárásoknak megfelelően,

a)   az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezése a törvényben megállapított eljárásoknak megfelelően,

b)   az eugenikai, különösen az egyedkiválasztást célzó gyakorlat tilalma,

b)   az eugenikai, különösen az egyedkiválasztást célzó gyakorlat tilalma,

c)   az emberi test és részei ekként történő, haszonszerzési célú felhasználásának tilalma,

c)   az emberi test és részei ekként történő, haszonszerzési célú felhasználásának tilalma,

d)   az emberi lények szaporítási célú klónozásának tilalma.

d)   az emberi lények szaporítási célú klónozásának tilalma.

 

(2a)  Mindenkinek joga van a testi autonómiához, valamint ahhoz, hogy a szabadon, tájékozottan, teljes körűen és egyetemesen hozzáférjen a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz, valamint az összes kapcsolódó egészségügyi szolgáltatáshoz megkülönböztetés nélkül, beleértve a biztonságos és legális abortuszhoz való hozzáférést is.

Utolsó frissítés: 2024. február 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat