Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2022/2051(INL)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0337/2023

Teksty złożone :

A9-0337/2023

Debaty :

PV 21/11/2023 - 13
CRE 21/11/2023 - 13

Głosowanie :

PV 22/11/2023 - 8.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2023)0427

Teksty przyjęte
PDF 417kWORD 123k
Środa, 22 listopada 2023 r. - Strasburg
Wnioski Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany Traktatów
P9_TA(2023)0427A9-0337/2023
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie propozycji Parlamentu Europejskiego dotyczących zmiany Traktatów (2022/2051(INL))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając manifest Ventotene(1),

–  uwzględniając deklarację Schumana z dnia 9 maja 1950 r.(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie apelu o zwołanie konwentu w celu zmiany traktatów(3),

–  uwzględniając art. 46, art. 54 i art. 85 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia,

–  uwzględniając pisma Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A9-0337/2023),

A.  mając na uwadze, że obecna wersja traktatów weszła w życie 1 grudnia 2009 r. oraz że od tego czasu Unia Europejska zmagała się i zmaga z bezprecedensowymi wyzwaniami i licznymi kryzysami, w szczególności z wojną napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie;

B.  mając na uwadze, że zmiany traktatów są konieczne nie jako cel sam w sobie, lecz w interesie wszystkich obywateli Unii, ponieważ zmiany te mają na celu przekształcenie Unii, tak aby zwiększyć jej zdolność do działania, a także umocnić jej legitymację demokratyczną i rozliczalność;

C.  mając na uwadze, że zmiana traktatów powinna umożliwić Unii skuteczniejsze stawienie czoła wyzwaniom geopolitycznym;

D.  mając na uwadze, że ramy instytucjonalne Unii, a w szczególności jej proces decyzyjny, zwłaszcza w Radzie, są ledwie wystarczające dla Unii składającej się z 27 państw członkowskich; mając na uwadze, że perspektywa przyszłych rozszerzeń sprawia, że reforma traktatów staje się nieunikniona;

E.  mając na uwadze, że 9 maja 2022 r. zakończyła prace i przedstawiła swoje konkluzje Konferencja w sprawie przyszłości Europy; mając na uwadze, że konkluzje te zawierają 49 wniosków i 326 środków, z których wiele można wdrożyć tylko pod warunkiem wprowadzenia zmian w traktatach;

1.  ponownie wzywa do zmiany Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE); wzywa Radę, aby niezwłocznie i bez przeprowadzania dyskusji przedłożyła Radzie Europejskiej wnioski zawarte w niniejszej rezolucji i odzwierciedlone w załączniku do niej; wzywa Radę Europejską do jak najszybszego zwołania konwentu zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany przewidzianą w art. 48 ust. 2–5 TUE;

2.  zwraca uwagę, że kilka krajów Bałkanów Zachodnich znajduje się na różnych etapach negocjacji akcesyjnych; z zadowoleniem przyjmuje przyznanie Ukrainie i Mołdawii w dniu 23 czerwca 2022 r. statusu krajów kandydujących;

Reformy instytucjonalne

3.  podkreśla znaczenie reformy procesu decyzyjnego w Unii w celu dokładniejszego odzwierciedlenia systemu dwuizbowego dzięki wzmocnieniu pozycji Parlamentu Europejskiego;

4.  domaga się zwiększenia zdolności Unii do działania poprzez znaczne zwiększenie liczby obszarów, w których decyzje dotyczące działań są podejmowane większością kwalifikowaną i w drodze zwykłej procedury ustawodawczej;

5.  apeluje, aby przyznać Parlamentowi prawo inicjatywy ustawodawczej, w szczególności prawo do wprowadzania, zmiany lub uchylania przepisów prawa Unii, oraz aby zyskał on rolę współprawodawcy w procedurze przyjmowania wieloletnich ram finansowych;

6.  wzywa do odwrócenia ról Rady i Parlamentu w zakresie mianowania i zatwierdzania przewodniczącego Komisji, tak aby dokładniej odzwierciedlić wyniki wyborów europejskich; proponuje, aby umożliwić przewodniczącemu Komisji wybór jej członków na podstawie preferencji politycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi geograficznej i demograficznej; wzywa do zmiany nazwy Komisji Europejskiej na Europejski Organ Wykonawczy;

7.  proponuje ustalenie wielkości Organu Wykonawczego na nie więcej niż 15 członków wybieranych spośród obywateli państw członkowskich w systemie bezwzględnie równej rotacji, jak przewidziano już w obowiązujących Traktatach, i podsekretarzy powoływanych spośród obywateli tych państw członkowskich, które nie mają przedstawiciela w kolegium;

8.  proponuje zwiększenie przejrzystości Rady Unii Europejskiej poprzez zobowiązanie jej do publikowania tych z jej stanowisk, które stanowią część zwykłego procesu legislacyjnego, oraz do organizowania publicznej debaty nad stanowiskami Rady; proponuje stworzenie podstawy prawnej upoważniającej współprawodawców do zwiększenia przejrzystości i integralności ich procesu decyzyjnego;

9.  wzywa konwent do omówienia, oprócz propozycji przedstawionych w niniejszej rezolucji i odzwierciedlonych w załączniku do niej, podziału tematów między TUE i TFUE w celu przezwyciężenia trudności ze zmianą prawa Unii; wzywa konwent do zbadania, w których obszarach polityki można by zwiększyć skuteczność Unii w ramach jej struktur;

10.  proponuje, aby ustalanie składu Parlamentu Europejskiego stało się kompetencją Parlamentu i wymagało uzyskania zgody Rady;

11.  proponuje wzmocnienie roli partnerów społecznych w przygotowywaniu wszelkich inicjatyw w obszarach polityki społecznej, polityki zatrudnienia i polityki gospodarczej;

12.  wzywa do wzmocnienia instrumentów uczestnictwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym Unii w ramach demokracji przedstawicielskiej;

Kompetencje

13.  proponuje ustanowienie wyłącznych kompetencji Unii w zakresie środowiska i różnorodności biologicznej, a także w zakresie negocjacji w sprawie zmiany klimatu;

14.  proponuje ustanowienie kompetencji dzielonych w kwestiach zdrowia publicznego oraz ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, w szczególności w odniesieniu do transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, ochrony ludności, przemysłu i edukacji, w szczególności w odniesieniu do kwestii transgranicznych, takich jak wzajemne uznawanie stopni naukowych, ocen, kompetencji i kwalifikacji;

15.  proponuje dalszy rozwój kompetencji dzielonych Unii w obszarach związanych z energetyką, sprawami zagranicznymi, bezpieczeństwem zewnętrznym i obronnością, polityką dotyczącą granic zewnętrznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz infrastrukturą transgraniczną;

Pomocniczość

16.  proponuje wzmocnienie oceny zgodności z zasadą pomocniczości przeprowadzanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; wzywa do uwzględniania opinii parlamentów regionalnych mających kompetencje ustawodawcze, zawartych w uzasadnionych opiniach parlamentów narodowych dotyczących projektów ustawodawczych; proponuje wydłużenie terminu procedury żółtej kartki do 12 tygodni;

17.  proponuje wprowadzenie mechanizmu „zielonej kartki” w odniesieniu do wniosków ustawodawczych składanych przez parlamenty krajowe lub regionalne mające kompetencje ustawodawcze, aby prawo Unii w większym stopniu odpowiadało lokalnym potrzebom;

Praworządność

18.  proponuje wzmocnienie i zreformowanie procedury przewidzianej w art. 7 TUE w odniesieniu do ochrony praworządności poprzez zniesienie jednomyślności, wprowadzenie jasnych ram czasowych i uczynienie Trybunału Sprawiedliwości arbitrem w przypadku naruszeń;

19.  sugeruje ustanowienie jurysdykcji dla sporów międzyinstytucjonalnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

20.  proponuje wprowadzenie kontroli wstępnej norm w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej („abstrakcyjna kontrola norm”), stworzonej na wzór prawa mniejszości w Parlamencie; sugeruje ponadto nadanie Parlamentowi uprawnień do wnoszenia spraw dotyczących uchybienia zobowiązaniom wynikającym z traktatów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony

21.  ponawia wezwanie do podejmowania decyzji w sprawie sankcji, etapów pośrednich w procesie rozszerzenia i innych decyzji dotyczących polityki zagranicznej w drodze głosowania większością kwalifikowaną; podkreśla, że we wnioskach przewidziano wyjątek od tej zasady w odniesieniu do decyzji zezwalających na misje wojskowe lub operacje z mandatem wykonawczym;

22.  wzywa do ustanowienia Unii Obronnej obejmującej jednostki wojskowe i stałą zdolność do szybkiego rozmieszczenia, pod dowództwem operacyjnym Unii; proponuje, aby wspólne zamówienia i rozwój uzbrojenia były finansowane przez Unię ze specjalnego budżetu podlegającego współdecyzji i kontroli parlamentarnej oraz proponuje odpowiednie dostosowanie kompetencji Europejskiej Agencji Obrony; zaznacza, że zmiany te nie miałyby wpływu na klauzule dotyczące krajowych tradycji neutralności ani na członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO);

23.  proponuje, aby konwent zbadał sposoby zapobieżenia zakłóceniom konkurencji na jednolitym rynku powodowanym przez raje podatkowe;

Jednolity rynek, gospodarka i budżet

24.  wzywa do przyjęcia środków w celu zadbania o to, aby państwa członkowskie inwestowały w osiąganie europejskich celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz celów w zakresie bezpieczeństwa; proponuje uchylenie art. 122 TFUE i zastąpienie go przeredagowaną klauzulą nadzwyczajną, która będzie przewidywała pełną kontrolę parlamentarną, ujętą w art. 222 TFUE;

25.  nalega, aby cztery swobody rynku wewnętrznego były stosowane jednakowo przez wszystkie państwa członkowskie i instytucje Unii;

Polityka społeczna i rynek pracy

26.  ponawia apel o wprowadzenie do traktatów protokołu w sprawie postępu społecznego;

Edukacja

27.  wzywa Unię do wypracowywania wspólnych celów i norm edukacji propagującej wartości demokratyczne i praworządność, a także umiejętności cyfrowe i wiedzę ekonomiczną; wzywa ponadto Unię do promowania współpracy i spójności między systemami placówek edukacyjnych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zachowania tradycji kulturowych i różnorodności regionalnej;

28.  wzywa Unię do opracowania wspólnych norm w zakresie szkolenia zawodowego w celu zwiększenia mobilności pracowników; proponuje, aby Unia dążyła do ochrony i propagowania dostępu do bezpłatnej i powszechnej edukacji szkolnej, instytucjonalnej i indywidualnej wolności akademickiej oraz praw człowieka zgodnie z definicją zawartą w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;

Handel i inwestycje

29.  proponuje, aby wspieranie wartości demokratycznych, dobrych rządów, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju, a także inwestycje zagraniczne, ochrona inwestycji i bezpieczeństwo gospodarcze zostały objęte zakresem wspólnej polityki handlowej; proponuje, aby to Parlament Europejski i Rada przystępowały, na zalecenie Komisji, do negocjacji handlowych; proponuje ustanowienie stałego mechanizmu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

Niedyskryminacja

30.  proponuje rozszerzenie zakresu ochrony przed dyskryminacją ze względu na płeć, pochodzenie społeczne, język, poglądy polityczne i przynależność do mniejszości narodowej oraz wprowadzenie zwykłej procedury ustawodawczej w odniesieniu do prawodawstwa dotyczącego niedyskryminacji; proponuje zastąpienie wyrażenia „równość kobiet i mężczyzn” zwrotem „równouprawnienie płci” w całym tekście traktatów; podkreśla, że skład instytucji Unii oraz ich organów zarządzających i konsultacyjnych musi być niedyskryminacyjny i musi odzwierciedlać równouprawnienie płci oraz różnorodność społeczeństwa;

31.  wzywa do uwzględnienia w traktatach dodatkowej ochrony mniejszości narodowych oraz języków regionalnych i języków mniejszości w Unii;

Klimat i środowisko

32.  proponuje, aby ograniczenie globalnego ocieplenia i ochrona różnorodności biologicznej zostały zaliczone do celów Unii; sugeruje dodanie ochrony klimatu i różnorodności biologicznej do unijnych celów zrównoważonego rozwoju; sugeruje uwzględnienie zrównoważoności w postanowieniach Traktatu dotyczących rybołówstwa; wzywa Unię do objęcia ochroną naturalnych podstaw życia i naturalnych podstaw egzystencji zwierząt zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie” oraz do uwzględnienia ryzyka przekroczenia granic możliwości naszej planety; wzywa do włączenia do traktatów międzynarodowych zobowiązań Unii do działania na rzecz ograniczenia globalnego wzrostu temperatury;

Polityka energetyczna

33.  wzywa do utworzenia zintegrowanej europejskiej unii energetycznej; sugeruje, że system energetyczny Unii musi być przystępny cenowo, oparty na efektywności energetycznej i na energii ze źródeł odnawialnych a także musi być zgodny z porozumieniami międzynarodowymi na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;

Przestrzeń wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa

34.  proponuje, aby Europol otrzymał dodatkowe kompetencje podlegające kontroli parlamentarnej; sugeruje dodanie przemocy ze względu na płeć i przestępstw przeciwko środowisku do kategorii przestępczości, które spełniają kryteria art. 83 ust. 1 TFUE (przestępstwa unijne); wzywa do zarządzania działalnością Prokuratury Europejskiej za pomocą zwykłej procedury ustawodawczej;

Migracja

35.  wzywa do wprowadzenia wspólnych norm dotyczących wydawania wiz długoterminowych i zezwoleń na pobyt, aby zapobiec sprzedaży obywatelstwa i prawa pobytu i związanym z tym nadużyciom;

36.  proponuje wzmocnienie wspólnej polityki imigracyjnej Unii poprzez podjęcie odpowiednich i niezbędnych środków służących zapewnieniu skutecznego monitorowania, zabezpieczenia i efektywnej kontroli zewnętrznych granic Unii, a także uwzględnienie w polityce migracyjnej Unii stabilności gospodarczej i społecznej państw członkowskich, zdolności do zaspokojenia zapotrzebowania na siłę roboczą na jednolitym rynku, jak również skuteczne zarządzanie migracją z uwzględnieniem sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich;

Zdrowie

37.  sugeruje, aby Unia ustanowiła wspólne wskaźniki dotyczące systemów opieki zdrowotnej; proponuje, aby Unia wprowadziła środki wczesnego powiadamiania i monitorowania poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz ich kontroli, w szczególności w razie pandemii, lecz aby jednocześnie nie uniemożliwiała państwom członkowskim utrzymywania w mocy lub przyjmowania wzmocnionych środków ochronnych, jeżeli są one konieczne;

38.  wzywa Unię do wprowadzenia środków monitorowania i koordynowania dostępu do wspólnej diagnostyki, informacji i leczenia chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym chorób rzadkich;

Nauka i technika

39.  wzywa Unię do poszanowania i wspierania wolności nauki, wolności prowadzenia badań naukowych oraz nauczania;

40.  proponuje, aby Unia opracowała wspólną strategię dotyczącą przestrzeni kosmicznej i dążyła do stworzenia wspólnych ram działań w przestrzeni kosmicznej;

Przepisy końcowe

41.  ponawia apel o zaproszenie do konwentu w charakterze obserwatorów przedstawicieli partnerów społecznych Unii, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Banku Centralnego oraz społeczeństwa obywatelskiego Unii i krajów kandydujących;

42.  wzywa do omówienia na forum konwentu wszystkich załączonych do tej rezolucji wniosków dotyczących zmiany traktatów;

43.  przyjmuje wnioski dotyczące zmiany traktatów przedstawione w załączniku i przedkłada je Radzie zgodnie z art. 48 ust. 2 TUE;

44.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji i załączonych do niej wniosków dotyczących zmiany traktatów Radzie i Komisji oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.

(1) „The Manifesto of Ventotene” (czerwiec 1941 r.).
(2) Deklaracja Schumana (Paryż, 9 maja 1950 r.).
(3) Dz.U. C 493 z 27.12.2022, s. 130.


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE ZMIANY TRAKTATÓW

Poprawka 1

Traktat o Unii Europejskiej

Preambuła

Tekst obowiązujący

Poprawka

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW, PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, PREZYDENT REPUBLIKI BUŁGARII, PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI CHORWACJI, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA, PREZYDENT WĘGIER, PREZYDENT REPUBLIKI MALTY, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL NIDERLANDÓW, PREZYDENT FEDERALNY REPUBLIKI AUSTRII, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, PREZYDENT RUMUNII, PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWENII, PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWACKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL SZWECJI,

Poprawka 2

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równouprawnieniu płci.

Poprawka 3

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości.

2.  Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu ze wspólną polityką dotyczącą granic zewnętrznych oraz z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Poprawka 4

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska. Wspiera postęp naukowo-techniczny.

Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska, jak również ograniczenie globalnego ocieplenia i ochrona różnorodności biologicznej zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi. Wspiera postęp naukowo-techniczny.

Poprawka 5

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka.

Zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równouprawnienie płci, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka.

Poprawka 6

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy.

Szanuje i promuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy.

Poprawka 7

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Unia ustanawia unię gospodarczą i walutową, której walutą jest euro.

4.  Walutą Unii jest euro.

Poprawka 8

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

5a.  Unia chroni i wspiera dostęp do bezpłatnej i powszechnej edukacji szkolnej, instytucjonalną i indywidualną wolność akademicką oraz prawa człowieka zgodnie z definicją zawartą w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 9

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do niego zalecenia.

Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, stwierdza w terminie sześciu miesięcy od otrzymania wniosku, czy istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do niego zalecenia.

Poprawka 10

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich lub Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu Państwa Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie przez to Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2.

2.  Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną w terminie sześciu miesięcy od otrzymania wniosku jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego stanowiącego większością głosów wchodzących w jego skład członków lub Komisji, może skierować do Trybunału Sprawiedliwości skargę w sprawie poważnego i stałego naruszania przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2.

Poprawka 11

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Trybunał Sprawiedliwości decyduje w przedmiocie skargi po wezwaniu Państwa Członkowskiego do przedstawienia uwag.

Poprawka 12

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Rada uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych.

Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, w terminie sześciu miesięcy od tego dokonania tego stwierdzenia decyduje o przyjęciu właściwych środków. Takie środki mogą obejmować zawieszenie zobowiązań i płatności z budżetu Unii lub zawieszenie niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów względem tego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie oraz z prawem tego Państwa Członkowskiego do sprawowania prezydencji Rady. Rada uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych.

Poprawka 13

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii. Decyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela.

3.  Każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii. Unia zapewnia istnienie instrumentów umożliwiających obywatelom korzystanie z tego prawa.

Poprawka 14

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3a.  Decyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela.

Poprawka 15

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii.

4.  Partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii. Europejskie partie polityczne mogą promować, wspierać i finansować działania zmierzające do tych celów.

Poprawka 16

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a.  Przy przygotowywaniu wszelkich inicjatyw w obszarach polityki społecznej, polityki zatrudnienia i polityki gospodarczej przeprowadza się konsultacje z partnerami społecznymi.

Poprawka 17

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby Państw Członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii.

Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby Państw Członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, niezbędny jest akt prawny Unii.

Poprawka 18

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Komisja lub Parlament Europejski mogą zaproponować akt prawny na podstawie każdej ważnej inicjatywy obywatelskiej.

Poprawka 19

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a.  Parlament Europejski i Rada mogą, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjąć przepisy stanowiące gwarancję ich procesu decyzyjnego i przestrzegania zasad określonych w artykułach 10 i 11.

Poprawka 20

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a.  Skład instytucji Unii jak również jej organów zarządzających i konsultacyjnych powinien być niedyskryminacyjny i odzwierciedlać równouprawnienie płci oraz różnorodność społeczeństwa.

Poprawka 21

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii. Ich liczba nie przekracza siedmiuset pięćdziesięciu, nie licząc przewodniczącego. Reprezentacja obywateli ma charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym progiem sześciu członków na Państwo Członkowskie. Żadnemu Państwu Członkowskiemu nie można przyznać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc.

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii. Ich liczba nie może przekraczać siedmiuset pięćdziesięciu, nie licząc przewodniczącego.

Poprawka 22

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a.  Reprezentacja obywateli ma charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym progiem sześciu członków na Państwo Członkowskie. Żadnemu Państwu Członkowskiemu nie można przyznać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc.

Poprawka 23

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 14 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2b.  Parlament Europejski ustala swój skład większością głosów członków wchodzących w jego skład, z poszanowaniem zasad, o których mowa w ustępach 2 i 2a, pod warunkiem uzyskania zgody Rady, przyjętej wzmocnioną większością kwalifikowaną.

Poprawka 24

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich, jak również jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

2.  W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich, jak również przewodniczący Unii Europejskiej. W jej pracach uczestniczy sekretarz Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

 

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do całości tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało odpowiednich zmian w całym tekście.)

Poprawka 25

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza, zwoływana przez jej przewodniczącego. Jeżeli wymaga tego porządek obrad, członkowie Rady Europejskiej mogą podjąć decyzję, aby każdemu z nich towarzyszył minister, a w przypadku przewodniczącego Komisji – członek Komisji. Jeżeli sytuacja tego wymaga, przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej.

3.  Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza, zwoływana przez jej przewodniczącego. Jeżeli wymaga tego porządek obrad, członkowie Rady Europejskiej mogą podjąć decyzję, aby każdemu z nich towarzyszył minister, a w przypadku przewodniczącego Unii Europejskiej – członek Komisji. Jeżeli sytuacja tego wymaga, przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej.

Poprawka 26

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst obowiązujący

Poprawka

5.  Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością kwalifikowaną na okres dwóch i pół roku; mandat przewodniczącego jest jednokrotnie odnawialny. W przypadku przeszkody lub poważnego uchybienia Rada Europejska może pozbawić przewodniczącego mandatu zgodnie z tą samą procedurą.

5.  Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością kwalifikowaną.

Poprawka 27

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst obowiązujący

Poprawka

6.  Przewodniczący Rady Europejskiej:

skreśla się

a)  przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace;

 

b)  zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej, we współpracy z przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych;

 

c)  wspomaga osiąganie spójności i konsensusu w Radzie Europejskiej;

 

d)  przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady Europejskiej.

 

Przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia na swoim poziomie oraz w zakresie swojej właściwości reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

 

Przewodniczący Rady Europejskiej nie może sprawować krajowej funkcji publicznej.

 

Poprawka 28

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu Państwa Członkowskiego, które reprezentuje, oraz do wykonywania prawa głosu.

2.  W skład Rady wchodzą przedstawiciele z każdego Państwa Członkowskiego, upoważnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu Państwa Członkowskiego, które reprezentują, oraz do wykonywania prawa głosu.

Poprawka 29

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  O ile Traktaty nie stanowią inaczej, Rada stanowi większością kwalifikowaną.

3.  Rada stanowi większością kwalifikowaną, chyba że Traktaty przewidują większość zwykłą lub wzmocnioną większość kwalifikowaną.

Poprawka 30

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst obowiązujący

Poprawka

5.  Postanowienia przejściowe dotyczące definicji większości kwalifikowanej, które obowiązują do 31 października 2014 roku, jak również postanowienia, które będą obowiązywać między 1 listopada 2014 roku a 31 marca 2017 roku, określone są w Protokole w sprawie postanowień przejściowych.

skreśla się

Poprawka 31

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada zbiera się na posiedzenia w różnych składach, których wykaz przyjmowany jest zgodnie z artykułem 236 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

skreśla się

Poprawka 32

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada do Spraw Ogólnych zapewnia spójność prac różnych składów Rady. Przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej i zapewnia ich ciągłość, w powiązaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej i Komisją.

skreśla się

Poprawka 33

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 6 – akapit 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada do Spraw Zagranicznych opracowuje działania zewnętrzne Unii na podstawie strategicznych kierunków określonych przez Radę Europejską oraz zapewnia spójność działań Unii.

skreśla się

Poprawka 34

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 7

Tekst obowiązujący

Poprawka

7.  Za przygotowanie prac Rady odpowiada Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich.

skreśla się

Poprawka 35

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst obowiązujący

Poprawka

8.  Posiedzenia Rady są jawne, kiedy Rada obraduje i głosuje nad projektem aktu ustawodawczego. W tym celu każde posiedzenie Rady składa się z dwóch części, poświęconych odpowiednio: obradom nad aktami ustawodawczymi Unii i działaniom o charakterze nieustawodawczym.

8.  Posiedzenia Rady są jawne, gdy Rada obraduje i głosuje nad projektem aktu ustawodawczego.

Poprawka 36

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy. Czuwa ona nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków przewidzianych w Traktatach, zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz. Podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych.

1.  Organ Wykonawczy wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy. Czuwa on nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków przewidzianych w Traktatach, zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz. Podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych.

 

(Ta poprawka ma zastosowanie do całości tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało odpowiednich zmian w całym tekście.)

Poprawka 37

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  O ile Traktaty nie stanowią inaczej, akty ustawodawcze Unii mogą zostać przyjęte wyłącznie na wniosek Komisji. Pozostałe akty są przyjmowane na wniosek Komisji, jeżeli Traktaty tak stanowią.

2.  O ile Traktaty nie stanowią inaczej, akty ustawodawcze Unii mogą zostać przyjęte na wniosek Organu Wykonawczego. Pozostałe akty są przyjmowane na wniosek Organu Wykonawczego, jeżeli Traktaty tak stanowią.

Poprawka 38

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Kadencja Komisji wynosi pięć lat.

3.  Kadencja Organu Wykonawczego wynosi pięć lat.

Członkowie Komisji są wybierani ze względu na swe ogólne kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana.

Członkowie Organu Wykonawczego są wybierani ze względu na swe ogólne kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana.

Komisja jest całkowicie niezależna w wykonywaniu swoich zadań. Bez uszczerbku dla artykułu 18 ustęp 2, członkowie Komisji nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu, instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej. Powstrzymują się oni od podejmowania wszelkich działań niezgodnych z charakterem ich funkcji lub wykonywaniem ich zadań.

Organ Wykonawczy jest całkowicie niezależny w wykonywaniu swoich zadań. Bez uszczerbku dla artykułu 18 ustęp 2, członkowie Organu Wykonawczego nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu, instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej. Powstrzymują się oni od podejmowania wszelkich działań niezgodnych z charakterem ich funkcji lub wykonywaniem ich zadań.

Poprawka 39

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  W skład Komisji mianowanej między datą wejścia w życie Traktatu z Lizbony a 31 października 2014 roku wchodzi jeden obywatel każdego Państwa Członkowskiego, przy czym skład ten obejmuje jej przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji.

skreśla się

Poprawka 40

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst obowiązujący

Poprawka

6.  Przewodniczący Komisji:

6.  Przewodniczący Organu Wykonawczego:

a)  określa wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swoje zadania;

a)  określa wytyczne, w ramach których Organ Wykonawczy wykonuje swoje zadania;

b)  decyduje o wewnętrznej organizacji Komisji tak, aby zapewnić spójność, skuteczność i kolegialność jej działania;

b)  decyduje o wewnętrznej organizacji Organu Wykonawczego tak, aby zapewnić spójność, skuteczność i kolegialność jego działania;

c)  mianuje wiceprzewodniczących, innych niż wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, spośród członków Komisji.

c)  mianuje wiceprzewodniczących, innych niż sekretarz Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz sekretarz Unii do spraw zarządzania gospodarczego, spośród członków Organu Wykonawczego.

Członek Komisji składa rezygnację, jeżeli przewodniczący tego zażąda. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa składa rezygnację, zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 18 ustęp 1, jeżeli przewodniczący tego zażąda.

Członek Organu Wykonawczego składa rezygnację, jeżeli przewodniczący tego zażąda. Sekretarz Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz sekretarz Unii do spraw zarządzania składają rezygnację, zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 18 ustęp 1, jeżeli przewodniczący tego zażąda.

Poprawka 41

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst obowiązujący

Poprawka

7.  Uwzględniając wybory do Parlamentu Europejskiego i po przeprowadzeniu stosownych konsultacji, Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji. Kandydat ten jest wybierany przez Parlament Europejski większością głosów członków wchodzących w jego skład. Jeżeli nie uzyska on większości, Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, przedstawia, w terminie miesiąca, nowego kandydata, który jest wybierany przez Parlament Europejski zgodnie z tą samą procedurą.

7.  W następstwie wyborów europejskich Parlament Europejski, stanowiąc większością głosów członków wchodzących w jego skład, wskazuje Radzie Europejskiej kandydata na funkcję przewodniczącego Unii Europejskiej. Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, zatwierdza go. Jeżeli wyznaczony kandydat nie uzyska większości, Parlament Europejski, stanowiąc większością głosów członków wchodzących w jego skład, wyznacza kandydata w terminie miesiąca. Rada Europejska, stanowiąc zwykłą większością, zatwierdza go.

Rada, za wspólnym porozumieniem z wybranym przewodniczącym, przyjmuje listę pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji. Są oni wybierani na podstawie sugestii zgłaszanych przez Państwa Członkowskie, zgodnie z kryteriami przewidzianymi w ustępie 3 akapit drugi i w ustępie 5 akapit drugi.

Wybrany przewodniczący przedstawia listę kandydatów, których proponuje mianować członkami Organu Wykonawczego. Są oni wybierani zgodnie z kryteriami przewidzianymi w ustępach 3 i 5.

Przewodniczący, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i pozostali członkowie Komisji podlegają kolegialnie zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament Europejski. Na podstawie takiego zatwierdzenia Rada Europejska mianuje Komisję, stanowiąc większością kwalifikowaną.

Przewodniczący, sekretarz Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i pozostali członkowie Organu Wykonawczego podlegają kolegialnie zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament Europejski. Na podstawie takiego zatwierdzenia Rada Europejska mianuje Organ Wykonawczy, stanowiąc zwykłą większością.

Poprawka 42

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 8

Tekst obowiązujący

Poprawka

8.  Komisja ponosi kolegialnie odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim. Zgodnie z artykułem 234 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski może uchwalić wotum nieufności w stosunku do Komisji. W przypadku uchwalenia wotum nieufności członkowie Komisji kolegialnie rezygnują ze swoich funkcji, a wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa rezygnuje z funkcji pełnionych w ramach Komisji.

8.  Organ Wykonawczy ponosi odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim. Zgodnie z artykułem 234 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski może uchwalić zbiorowe wotum nieufności w stosunku do Organu Wykonawczego lub indywidualne wotum nieufności w stosunku do poszczególnych członków Organu Wykonawczego. W przypadku uchwalenia zbiorowego wotum nieufności członkowie Organu Wykonawczego jako organ rezygnują z funkcji. W przypadku uchwalenia indywidualnego wotum nieufności przewodniczący Organu Wykonawczego rozważa zażądanie rezygnacji z funkcji od członka Organu Wykonawczego, którego dotyczy wotum nieufności. Jeżeli przewodniczący zdecyduje, że nie zażąda rezygnacji tego członka, Organ Wykonawczy jako organ musi zostać ponownie zatwierdzony zgodnie z procedurą określoną w ustępie 7 akapit trzeci.

Poprawka 43

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3a.  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontroluje przestrzeganie zasady pomocniczości i może wydawać orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczące tego, czy Unia nadużyła swoich kompetencji, a także rozpatrywać skargi wniesione na podstawie artykułu 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z powodu naruszenia zasady pomocniczości.

Poprawka 44

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 21 – ustęp 2 – litera a

Tekst obowiązujący

Poprawka

a)  ochrony swoich wartości, podstawowych interesów, bezpieczeństwa, niezależności i integralności;

a)  ochrony swoich wartości, podstawowych interesów, bezpieczeństwa, autonomii strategicznej, niezależności i integralności;

Poprawka 45

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa podlega szczególnym zasadom i procedurom. Jest określana i realizowana przez Radę Europejską i Radę stanowiące jednomyślnie, chyba że Traktaty przewidują inaczej. Wyklucza się przyjmowanie aktów ustawodawczych. Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wykonuje wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Państwa Członkowskie, zgodnie z Traktatami. Szczególną rolę Parlamentu Europejskiego i Komisji w tej dziedzinie określają Traktaty. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest właściwy w zakresie tych postanowień, z wyjątkiem właściwości do kontrolowania przestrzegania artykułu 40 niniejszego Traktatu i do kontroli legalności niektórych decyzji przewidzianych w artykule 275 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa podlega szczególnym zasadom i procedurom. Jest określana i realizowana przez Radę Europejską i Radę stanowiące większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa realizują sekretarz Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Państwa Członkowskie, zgodnie z Traktatami. Szczególną rolę Parlamentu Europejskiego i Komisji w tej dziedzinie określają Traktaty. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy w zakresie tych postanowień.

Poprawka 46

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 29

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada przyjmuje decyzje, które określają podejście Unii do danego problemu o charakterze geograficznym lub przedmiotowym. Państwa Członkowskie zapewniają zgodność swych polityk krajowych ze stanowiskami Unii.

Rada przyjmuje decyzje, które określają podejście Unii do danego problemu o charakterze geograficznym lub przedmiotowym. W przypadku decyzji dotyczących zerwania lub ograniczenia, w części lub w całości, stosunków gospodarczych i finansowych z co najmniej jednym państwem trzecim, Rada stanowi większością kwalifikowaną. Państwa Członkowskie zapewniają zgodność swych polityk krajowych ze stanowiskami Unii.

Poprawka 47

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Decyzje, o których mowa w niniejszym rozdziale, Rada Europejska i Rada podejmują, stanowiąc jednomyślnie, z wyjątkiem przypadków gdy niniejszy rozdział stanowi inaczej. Wyklucza się przyjmowanie aktów ustawodawczych.

1.  Decyzje, o których mowa w niniejszym rozdziale, Rada Europejska i Rada podejmują, stanowiąc większością kwalifikowaną. Wyklucza się przyjmowanie aktów ustawodawczych.

Każdy członek Rady, który wstrzymuje się od głosu, może – zgodnie z niniejszym akapitem – jednocześnie złożyć formalne oświadczenie. W takim przypadku nie jest on zobowiązany do wykonania decyzji, ale akceptuje, że decyzja ta wiąże Unię. W duchu wzajemnej solidarności to Państwo Członkowskie powstrzymuje się od wszelkich działań, które mogłyby być sprzeczne lub utrudnić działania Unii podejmowane na podstawie tej decyzji. Pozostałe Państwa Członkowskie szanują jego stanowisko. Decyzja nie zostaje przyjęta, jeżeli członkowie Rady, którzy złożyli oświadczenie w związku ze wstrzymaniem się od głosu, reprezentują co najmniej jedną trzecią Państw Członkowskich, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej jedną trzecią ludności Unii.

 

Poprawka 48

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Na zasadzie odstępstwa od postanowień ustępu 1, Rada stanowi większością kwalifikowaną w sytuacji, gdy:

 

–  przyjmuje decyzję określającą działanie lub stanowisko Unii, na podstawie decyzji Rady Europejskiej dotyczącej strategicznych interesów i celów Unii, o której mowa w artykule 22 ustęp 1,

 

—  przyjmuje decyzję określającą działanie lub stanowisko Unii, zgodnie z propozycją wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, która została przedłożona w wyniku specjalnego wniosku skierowanego do niego przez Radę Europejską z jej własnej inicjatywy lub z inicjatywy wysokiego przedstawiciela,

 

–  podejmuje decyzję wykonującą decyzję określającą działanie lub stanowisko Unii,

 

–  mianuje specjalnego przedstawiciela zgodnie z artykułem 33.

 

Głosowanie nie dochodzi do skutku, jeżeli członek Rady oświadcza, że z istotnych względów polityki krajowej, które musi określić, zamierza się sprzeciwić przyjęciu decyzji podejmowanej większością kwalifikowaną. Wysoki przedstawiciel poszukuje, w ścisłej konsultacji z zainteresowanym Państwem Członkowskim, rozwiązania odpowiadającego temu Państwu. Jeżeli rozwiązanie nie zostanie znalezione, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może wnieść o przedłożenie tej sprawy Radzie Europejskiej w celu przyjęcia jednomyślnie decyzji.

Z istotnych względów polityki krajowej, które musi określić, członek Rady może wnieść o przedłożenie tej sprawy Radzie Europejskiej.

Poprawka 49

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Rada Europejska może jednomyślnie przyjąć decyzję, która przewiduje, że Rada stanowi większością kwalifikowaną w przypadkach innych niż te, o których mowa w ustępie 2.

skreśla się

Poprawka 50

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Ustępów 2 i 3 nie stosuje się do decyzji mających wpływ na kwestie wojskowe lub polityczno-obronne.

skreśla się

Poprawka 51

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zapewnia Unii zdolność operacyjną opartą na środkach cywilnych i wojskowych. Unia może z nich korzystać w przeprowadzanych poza Unią misjach utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Zadania te są wykonywane w oparciu o zdolności, jakie zapewniają Państwa Członkowskie.

1.  Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Umożliwia ona Unii obronę państw członkowskich przed zagrożeniami. Zapewnia Unii zdolność operacyjną opartą na środkach cywilnych i wojskowych. Unia może z nich korzystać w przeprowadzanych poza Unią misjach utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, w tym zamówienia na uzbrojenie i jego rozwój, jest finansowana przez Unię ze specjalnego budżetu, w odniesieniu do którego Parlament Europejski jest współprawodawcą i nad którym sprawuje kontrolę.

Poprawka 52

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Państwa Członkowskie, w celu realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, oddają do dyspozycji Unii swoje zdolności cywilne i wojskowe, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych przez Radę. Państwa Członkowskie wspólnie powołujące siły wielonarodowe mogą również przekazać je do dyspozycji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

3.  Unia ustanawia Unię Obronną posiadającą zdolności cywilne i wojskowe w celu realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Unia Obronna obejmuje jednostki wojskowe, w tym stałą zdolność do szybkiego rozmieszczenia, pod dowództwem operacyjnym Unii. Państwa Członkowskie mogą dostarczać dodatkowe zdolności. Państwa Członkowskie wspólnie powołujące siły wielonarodowe mogą również przekazać je do dyspozycji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Państwa Członkowskie zobowiązują się do stopniowej poprawy swoich zdolności wojskowych. Agencja do spraw Rozwoju Zdolności Obronnych, Badań, Zakupów i Uzbrojenia (zwana dalej „Europejską Agencją Obrony”) określa wymogi operacyjne, wspiera środki ich realizacji, przyczynia się do określania i, w stosownych przypadkach, wprowadzania w życie wszelkich użytecznych środków wzmacniających bazę przemysłową i technologiczną sektora obrony, bierze udział w określaniu europejskiej polityki w zakresie zdolności i uzbrojenia oraz wspomaga Radę w ocenie poprawy zdolności wojskowych.

Unia i Państwa Członkowskie zobowiązują się do stopniowej poprawy swoich zdolności wojskowych. Agencja do spraw Rozwoju Zdolności Obronnych, Badań, Zakupów i Uzbrojenia (zwana dalej „Europejską Agencją Obrony”) określa wymogi operacyjne, wdraża środki ich realizacji, udziela zamówień na uzbrojenie w imieniu Unii i jej Państw Członkowskich, wprowadza wszelkie użyteczne środki wzmacniających bazę przemysłową i technologiczną sektora obrony, bierze udział w określaniu europejskiej polityki w zakresie zdolności i uzbrojenia oraz ocenia poprawę zdolności wojskowych.

Poprawka 53

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Decyzje dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w tym decyzje w sprawie podjęcia misji, o których mowa w niniejszym artykule, są przyjmowane przez Radę stanowiącą jednomyślnie na wniosek wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa lub z inicjatywy Państwa Członkowskiego. Wysoki przedstawiciel może zaproponować, w stosownych przypadkach wspólnie z Komisją, użycie zarówno środków krajowych, jak i instrumentów Unii.

4.  Decyzje dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony są przyjmowane przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek sekretarza Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa lub z inicjatywy Państwa Członkowskiego, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Sekretarz Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa może zaproponować, w stosownych przypadkach wspólnie z Komisją, użycie zarówno środków krajowych, jak i instrumentów Unii.

Poprawka 54

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 42 – ustęp 4 a – akapit 1 (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a.  Decyzje o rozpoczęciu misji są przyjmowane przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną. Parlament stanowi większością głosów członków wchodzących w jego skład.

Poprawka 55

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 42 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

W przypadku gdy jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się ofiarą napaści zbrojnej na jego terytorium, pozostałe Państwa Członkowskie mają w stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Nie ma to wpływu na szczególny charakter polityki bezpieczeństwa i obrony niektórych Państw Członkowskich.

W przypadku gdy jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się ofiarą napaści, Unia Obronna i wszystkie Państwa Członkowskie mają w stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Napaść zbrojną na jedno Państwo Członkowskie uznaje się za napaść na wszystkie Państwa Członkowskie. Nie ma to wpływu na szczególny charakter polityki bezpieczeństwa i obrony niektórych Państw Członkowskich.

Poprawka 56

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Misje, o których mowa w artykule 42 ustęp 1, przy prowadzeniu których Unia może użyć środków cywilnych i wojskowych, obejmują wspólne działania rozbrojeniowe, misje humanitarne i ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i wsparcia, misje zapobiegania konfliktom i utrzymywania pokoju, misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu, w tym misje przywracania pokoju i operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu konfliktów. Wszystkie te misje mogą przyczyniać się do walki z terroryzmem, w tym poprzez wspieranie państw trzecich w zwalczaniu terroryzmu na ich terytoriach.

1.  Misje, o których mowa w artykule 42 ustęp 1, przy prowadzeniu których Unia może użyć środków cywilnych i wojskowych, obejmują zwalczanie zagrożeń hybrydowych i wojny hybrydowej, szantaż energetyczny, zagrożenia cyberbezpieczeństwa, kampanie dezinformacyjne oraz wymuszenie gospodarcze ze strony państw trzecich, wspólne działania rozbrojeniowe, misje humanitarne i ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i wsparcia, misje zapobiegania konfliktom i utrzymywania pokoju, misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu, w tym misje przywracania pokoju i operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu konfliktów. Wszystkie te misje mogą przyczyniać się do walki z terroryzmem, w tym poprzez wspieranie państw trzecich w zwalczaniu terroryzmu na ich terytoriach.

Poprawka 57

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

Tekst obowiązujący

Poprawka

b)  wspierać harmonizację wymagań operacyjnych i ustanowienie skutecznych i spójnych metod dokonywania zamówień;

b)  udzielać zamówień na uzbrojenie dla Unii Obronnej i w imieniu Unii i jej Państw Członkowskich oraz wspierać harmonizację wymagań operacyjnych i ustanowienie skutecznych i spójnych metod dokonywania zamówień;

Poprawka 58

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c

Tekst obowiązujący

Poprawka

c)  zgłaszać wielostronne projekty dla osiągnięcia celów zdolności wojskowych oraz zapewniać koordynację programów realizowanych przez Państwa Członkowskie i zarządzanie konkretnymi programami współpracy;

c)  zgłaszać i prowadzić wielostronne projekty dla osiągnięcia celów zdolności wojskowych oraz zapewniać koordynację programów realizowanych przez Państwa Członkowskie i zarządzanie konkretnymi programami współpracy;

Poprawka 59

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Europejska Agencja Obrony jest otwarta dla wszystkich Państw Członkowskich pragnących uczestniczyć w jej pracach. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, przyjmuje decyzję określającą statut, siedzibę i zasady funkcjonowania Agencji. Decyzja ta uwzględnia poziom faktycznego uczestnictwa w działaniach Agencji. W ramach Agencji tworzy się specjalne grupy skupiające Państwa Członkowskie uczestniczące we wspólnych projektach. Agencja wykonuje swoje działania, w miarę potrzeby, w powiązaniu z Komisją.

2.  Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjmują decyzję określającą statut, siedzibę i zasady funkcjonowania Agencji.

Poprawka 60

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 46 – ustęp 6

Tekst obowiązujący

Poprawka

6.  Decyzje i zalecenia Rady w ramach stałej współpracy strukturalnej, inne niż decyzje i zalecenia przewidziane w ustępach 2–5, są przyjmowane jednomyślnie. Do celów niniejszego ustępu jednomyślność stanowiona jest jedynie głosami przedstawicieli uczestniczących Państw Członkowskich.

6.  Decyzje i zalecenia Rady w ramach stałej współpracy strukturalnej, inne niż decyzje i zalecenia przewidziane w ustępach 2–5, są przyjmowane większością kwalifikowaną. Do celów niniejszego ustępu ta większość kwalifikowana stanowiona jest jedynie głosami przedstawicieli uczestniczących Państw Członkowskich zgodnie z ich odpowiednimi porządkami konstytucyjnymi.

Poprawka 61

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą przedkładać Radzie propozycje zmiany Traktatów. Propozycje te mogą mieć na celu, między innymi, rozszerzenie lub ograniczenie kompetencji przyznanych Unii w Traktatach. Propozycje te są przekazywane przez Radę Radzie Europejskiej oraz notyfikowane parlamentom narodowym.

2.  Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą przedkładać Radzie propozycje zmiany Traktatów. Propozycje te mogą mieć na celu, między innymi, rozszerzenie lub ograniczenie kompetencji przyznanych Unii w Traktatach. Propozycje te są przekazywane przez Radę Radzie Europejskiej niezwłocznie i bez przeprowadzania dyskusji oraz notyfikowane parlamentom narodowym.

Poprawka 62

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 48 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Uznaje się, że Parlament Europejski wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do traktatów, jeżeli zagłosuje za tym większość członków wchodzących w jego skład.

Poprawka 63

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 48 – ustęp 5

Tekst obowiązujący

Poprawka

5.  Jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania traktatu zmieniającego Traktaty, został on ratyfikowany przez cztery piąte Państw Członkowskich i gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich napotkało trudności w postępowaniu ratyfikacyjnym, sprawę kieruje się do Rady Europejskiej.

5.  Jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania traktatu zmieniającego Traktaty zostanie on ratyfikowany przez mniej niż cztery piąte państw członkowskich, sprawę kieruje się do Rady Europejskiej.

Poprawka 64

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 48 – ustęp 7 – akapit 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

W celu przyjęcia decyzji, o których mowa w akapicie pierwszym lub drugim, Rada Europejska stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, wyrażonej przez większość członków wchodzących w jego skład.

W celu przyjęcia tych decyzji Rada Europejska stanowi większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, wyrażonej przez większość członków wchodzących w jego skład.

Poprawka 65

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 49 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a Państwem ubiegającym się o członkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiające się Państwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a Państwem ubiegającym się o członkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiające się Państwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Po przystąpieniu do Unii państwa członkowskie muszą nadal przestrzegać wartości, o których mowa w artykule 2.

Poprawka 66

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Traktaty stosuje się do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Chorwacji, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

1.  Traktaty stosuje się do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Chorwacji, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Węgier, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji.

Poprawka 67

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Niniejszy Traktat wchodzi w życie 1 stycznia 1993 roku, pod warunkiem że zostaną złożone do depozytu wszystkie dokumenty ratyfikacyjne lub – w przeciwnym wypadku – wchodzi on w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego.

2.  Niniejszy Traktat wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego przez rządy czterech piątych państw członkowskich.

Poprawka 68

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Preambuła

Tekst obowiązujący

Poprawka

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKA KSIĘŻNA LUKSEMBURGA, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, PREZYDENT REPUBLIKI BUŁGARII, PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI CHORWACJI, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA, PREZYDENT WĘGIER, PREZYDENT REPUBLIKI MALTY, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL NIDERLANDÓW, PREZYDENT FEDERALNY REPUBLIKI AUSTRII, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, PREZYDENT RUMUNII, PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWENII, PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWACKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL SZWECJI,

Poprawka 69

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych, jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie ustawodawczym Unii lub jest niezbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres.

2.  Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych, w tym w kontekście światowych negocjacji w sprawie zmiany klimatu, jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie ustawodawczym Unii lub jest niezbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres.

Poprawki 70

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e

Tekst obowiązujący

Poprawka

e)  środowisko naturalne,

e)   zdrowie publiczne, zwłaszcza ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego, w szczególności transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, w tym powszechny i pełny dostęp do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych, oraz podejście „Jedno zdrowie”;

Poprawka 71

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera g

Tekst obowiązujący

Poprawka

g)  transport;

g)  transport, w tym infrastruktura transgraniczna;

Poprawka 72

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera j

Tekst obowiązujący

Poprawka

j)  przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

j)  przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz polityka dotycząca granic zewnętrznych;

Poprawka 73

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 4 – akapit 2 – litera k

Tekst obowiązujący

Poprawka

k)  wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do aspektów określonych w niniejszym Traktacie.

k)  sprawy zagraniczne, bezpieczeństwo zewnętrzne i obronność;

Poprawka 74

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera k a (nowa)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ka)  ochrona ludności;

Poprawka 75

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera k b (nowa)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

kb)  przemysł;

Poprawka 76

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera k c (nowa)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

kc)  edukacja, w szczególności w odniesieniu do kwestii transgranicznych, takich jak wzajemne uznawanie stopni naukowych, ocen, umiejętności i kwalifikacji.

Poprawka 77

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 6 – litera a

Tekst obowiązujący

Poprawka

a)  ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego;

uchyla się

Poprawka 78

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 6 – litera e

Tekst obowiązujący

Poprawka

e)  edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport;

e)  kształcenie zawodowe, młodzież i sport;

Poprawka 79

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 6 – litera f

Tekst obowiązujący

Poprawka

f)  ochrona ludności;

uchyla się

Poprawka 80

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 8

Tekst obowiązujący

Poprawka

We wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet.

We wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równouprawnienia płci.

Poprawka 81

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 9

Tekst obowiązujący

Poprawka

Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia zapewnia aby postęp społeczny opierał się na protokole społecznym.

 

Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego, jak również ze skutecznym wykonywaniem demokratycznych praw grupowych przysługujących związkom zawodowym.

Poprawka 82

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 10

Tekst obowiązujący

Poprawka

Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć biologiczną, płeć społeczno-kulturową, rasę lub pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne, przynależność do mniejszości narodowej, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Poprawka 83

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 11

Tekst obowiązujący

Poprawka

Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Unii, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska.

Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Unii, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska, klimatu i różnorodności biologicznej.

Poprawka 84

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 5

Tekst obowiązujący

Poprawka

Parlament Europejski i Rada zapewniają publikację dokumentów dotyczących procedur ustawodawczych na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu, o którym mowa w akapicie drugim.

Parlament Europejski i Rada zapewniają publikację dokumentów dotyczących procedur ustawodawczych, w tym stanowisk ich członków, jak również projektów tekstów ustawodawczych i poprawek do tych tekstów, stanowiących część zwykłego procesu ustawodawczego, na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu, o którym mowa w akapicie drugim.

Poprawka 85

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Bez uszczerbku dla innych postanowień Traktatów i w granicach kompetencji, które Traktaty powierzają Unii, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

1.  Bez uszczerbku dla innych postanowień Traktatów i w granicach kompetencji, które Traktaty powierzają Unii, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć biologiczną, płeć społeczno-kulturową, rasę, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne, przynależność do mniejszości narodowej, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Poprawka 86

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Na zasadzie odstępstwa od ustępu 1, dla wsparcia działania podjętego przez Państwa Członkowskie w celu przyczyniania się do osiągnięcia celów określonych w ustępie 1, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą przyjąć podstawowe zasady dotyczące unijnych środków zachęcających, z wyłączeniem harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich.

uchyla się

Poprawka 87

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 20 – akapit 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a.  Parlament Europejski i Rada mogą, zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjąć wspólne przepisy zapobiegające sprzedaży paszportów lub innym nadużyciom przy nabywaniu i utracie obywatelstwa Unii przez obywateli państw trzecich, w celu zbliżenia warunków, na jakich to obywatelstwo może zostać nabyte.

Poprawka 88

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Każdy obywatel Unii mający miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie jest obywatelem, ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego Państwa. Prawo to jest wykonywane z zastrzeżeniem szczegółowych warunków ustalonych przez Radę, stanowiącą jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim; warunki te mogą przewidywać odstępstwa, jeśli uzasadniają to specyficzne problemy Państwa Członkowskiego.

1.  Każdy obywatel Unii mający miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie jest obywatelem, ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego Państwa. Prawo to jest wykonywane z zastrzeżeniem szczegółowych warunków ustalonych przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Warunki te mogą przewidywać odstępstwa, jeśli uzasadniają to specyficzne problemy Państwa Członkowskiego.

Poprawka 89

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 223 ustęp 1 i przepisów przyjętych w celu jego wykonania, każdy obywatel Unii mający miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie jest obywatelem, ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa. Prawo to jest wykonywane z zastrzeżeniem szczegółowych warunków ustalonych przez Radę, stanowiącą jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim; warunki te mogą przewidywać odstępstwa, jeśli uzasadniają to specyficzne problemy Państwa Członkowskiego.

2.  Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 223 ustęp 1 i przepisów przyjętych w celu jego wykonania, każdy obywatel Unii mający miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie jest obywatelem, ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa. Prawo to jest wykonywane z zastrzeżeniem szczegółowych warunków ustalonych przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Poprawka 90

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 23 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może przyjąć dyrektywy ustanawiające środki w zakresie koordynacji i współpracy niezbędne dla ułatwienia tej ochrony.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą przyjąć dyrektywy ustanawiające środki w zakresie koordynacji i współpracy niezbędne dla ułatwienia tej ochrony.

Poprawka 91

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 24 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjmują przepisy dotyczące procedur i warunków wymaganych do przedstawienia inicjatywy obywatelskiej w rozumieniu artykułu 11 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym minimalnej liczby Państw Członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele, którzy występują z taką inicjatywą.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjmują przepisy dotyczące procedur i warunków wymaganych do przedstawienia inicjatywy obywatelskiej w rozumieniu artykułu 11 ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym minimalnej liczby Państw Członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele, którzy występują z taką inicjatywą.

Poprawka 92

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 24 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 24a

 

Unia chroni osoby należące do mniejszości zgodnie z Europejską kartą języków regionalnych lub mniejszościowych oraz z Konwencją ramową o ochronie mniejszości narodowych. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, wydają przepisy ułatwiające wykonywanie praw osobom należącym do mniejszości. Unia przystępuje do Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych oraz do Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Poprawka 93

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów.

2.  Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału, we wszystkich Państwach Członkowskich oraz przez instytucje Unii, zgodnie z postanowieniami Traktatów.

Poprawka 94

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje środki dotyczące ustalania cen, potrąceń, pomocy i ograniczeń ilościowych, jak również dotyczące ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów.

3.  Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje środki dotyczące ustalania cen, potrąceń, pomocy i ograniczeń ilościowych, jak również dotyczące ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów w ramach zrównoważonego rybołówstwa.

Poprawka 95

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 64 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2, jedynie Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może przyjąć środki, które w prawie Unii stanowią krok wstecz w odniesieniu do liberalizacji przepływu kapitału do lub z państw trzecich.

3.  Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2, jedynie Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może przyjąć środki, które w prawie Unii stanowią krok wstecz w odniesieniu do liberalizacji przepływu kapitału do lub z państw trzecich.

Poprawka 96

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 67 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Unia zapewnia brak kontroli osób na granicach wewnętrznych i rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, imigracji i kontroli granic zewnętrznych, opartą na solidarności między Państwami Członkowskimi i sprawiedliwą wobec obywateli państw trzecich. Do celów niniejszego tytułu, bezpaństwowcy są traktowani jak obywatele państw trzecich.

2.  Unia zapewnia brak kontroli osób na granicach wewnętrznych i rozwija wspólną politykę w dziedzinie granic, azylu oraz imigracji, opartą na solidarności między państwami członkowskimi i sprawiedliwą wobec obywateli państw trzecich. Do celów niniejszego tytułu, bezpaństwowcy są traktowani jak obywatele państw trzecich.

Poprawka 97

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 70

Tekst obowiązujący

Poprawka

Bez uszczerbku dla artykułów 258, 259 i 260, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć środki ustanawiające warunki dokonywania przez Państwa Członkowskie, we współpracy z Komisją, obiektywnej i bezstronnej oceny wprowadzania w życie przez władze Państw Członkowskich polityk Unii, o których mowa w niniejszym tytule, w szczególności w celu sprzyjania pełnemu stosowaniu zasady wzajemnego uznawania. Parlament Europejski oraz parlamenty narodowe są informowane o treści i wynikach tej oceny.

Bez uszczerbku dla artykułów 258, 259 i 260, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, na wniosek Komisji, mogą przyjąć środki ustanawiające warunki dokonywania przez Państwa Członkowskie, we współpracy z Komisją, obiektywnej i bezstronnej oceny wprowadzania w życie przez władze Państw Członkowskich polityk Unii, o których mowa w niniejszym tytule, w szczególności w celu sprzyjania pełnemu stosowaniu zasady wzajemnego uznawania. Parlamenty narodowe są informowane o treści i wynikach tej oceny.

Poprawka 98

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 77 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

da)   wszelkich środków niezbędnych i proporcjonalnych służących zapewnieniu skutecznego monitorowania, zabezpieczenia i efektywnej kontroli zewnętrznych granic Unii, jak również zapewnieniu skutecznych powrotów osób, które nie mają prawa pozostawać na terytorium Unii;

Poprawka 99

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 77 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Jeżeli działanie Unii okazuje się niezbędne do ułatwienia wykonywania prawa, o którym mowa w artykule 20 ustęp 2 litera a), a Traktaty nie przewidują stosownych uprawnień do działania w tym zakresie, Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, może przyjąć przepisy dotyczące paszportów, dowodów tożsamości, dokumentów pobytowych lub jakichkolwiek innych podobnych dokumentów. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

3.  Jeżeli działanie Unii okazuje się niezbędne do ułatwienia wykonywania prawa, o którym mowa w artykule 20 ustęp 2 litera a), a Traktaty nie przewidują stosownych uprawnień do działania w tym zakresie, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą przyjąć przepisy dotyczące paszportów, dowodów tożsamości, dokumentów pobytowych lub jakichkolwiek innych podobnych dokumentów.

Poprawka 100

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 78 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  W przypadku gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich znajdzie się w nadzwyczajnej sytuacji charakteryzującej się nagłym napływem obywateli państw trzecich, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć środki tymczasowe na korzyść zainteresowanego Państwa lub Państw Członkowskich. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

3.  W przypadku gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich znajdzie się w nadzwyczajnej sytuacji charakteryzującej się nagłym napływem obywateli państw trzecich, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć środki tymczasowe na korzyść zainteresowanego Państwa lub Państw Członkowskich. Rada stanowi z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub po konsultacji z nim.

Poprawka 101

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Unia rozwija wspólną politykę imigracyjną mającą na celu zapewnienie, na każdym etapie, skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Państwach Członkowskich, a także zapobieganie nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi oraz wzmocnione ich zwalczanie.

1.  Unia rozwija wspólną politykę imigracyjną, która uwzględnia stabilność gospodarczą i społeczną państw członkowskich i ma na celu zapewnienie, na każdym etapie, zdolności do zaspokojenia zapotrzebowania na siłę roboczą na jednolitym rynku, wspierającego sytuację gospodarczą Państw Członkowskich, a także skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Państwach Członkowskich, jak również zapobieganie nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi oraz wzmocnione ich zwalczanie.

Poprawka 102

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 79 – ustęp 2 – litera a

Tekst obowiązujący

Poprawka

a)  warunki wjazdu i pobytu, jak również normy dotyczące procedur wydawania przez Państwa Członkowskie długoterminowych wiz i dokumentów pobytowych, w tym do celów łączenia rodzin;

a)  minimalne warunki wjazdu, pobytu, jak również normy minimalne dotyczące procedur wydawania przez Państwa Członkowskie długoterminowych wiz i dokumentów pobytowych, w tym do celów łączenia rodzin;

Poprawka 103

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 81 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2, środki dotyczące prawa rodzinnego mające skutki transgraniczne są ustanawiane przez Radę stanowiącą zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2, środki dotyczące prawa rodzinnego mające skutki transgraniczne są ustanawiane przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Poprawka 104

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 81 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję określającą te aspekty prawa rodzinnego mające skutki transgraniczne, które mogą być przedmiotem aktów przyjmowanych w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Parlament Europejski i Rada, na wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą przyjąć decyzję określającą te aspekty prawa rodzinnego mające skutki transgraniczne, które mogą być przedmiotem aktów przyjmowanych w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 105

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 81 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

Wniosek, o którym mowa w akapicie drugim, jest przekazywany parlamentom narodowym. W przypadku gdy parlament narodowy notyfikuje swój sprzeciw w terminie sześciu miesięcy od takiego przekazania, decyzja nie zostaje przyjęta. W przypadku braku sprzeciwu Rada może przyjąć taką decyzję.

skreślony

Poprawka 106

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 83 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Powyższe dziedziny przestępczości są następujące: terroryzm, handel ludźmi oraz seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel bronią, pranie pieniędzy, korupcja, fałszowanie środków płatniczych, przestępczość komputerowa i przestępczość zorganizowana.

Powyższe dziedziny przestępczości są następujące: terroryzm, handel ludźmi oraz seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, przemoc ze względu na płeć, przestępczość środowiskowa, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel bronią, pranie pieniędzy, korupcja, fałszowanie środków płatniczych, przestępczość komputerowa i przestępczość zorganizowana.

Poprawka 107

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 83 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

W zależności od rozwoju przestępczości Rada może przyjąć decyzję określającą inne dziedziny przestępczości spełniające kryteria, o których mowa w niniejszym ustępie. Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

W zależności od rozwoju przestępczości Parlament Europejski, stanowiąc większością głosów członków wchodzących w jego skład, oraz Rada, stanowiąc wzmocnioną większością kwalifikowaną zdefiniowaną w artykule 16 ustęp 4b Traktatu o Unii Europejskiej, mogą określić inne dziedziny przestępczości spełniające kryteria, o których mowa w niniejszym ustępie.

Poprawka 108

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.   W celu zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, może ustanowić Prokuraturę Europejską w oparciu o Eurojust. Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

1.  Prokuratura Europejska ustanowiona w oparciu o Eurojust zwalcza przestępstwa przeciwko interesom finansowym Unii. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, określają zasady funkcjonowania Prokuratury.

W przypadku braku jednomyślności grupa co najmniej dziewięciu Państw Członkowskich może wystąpić z wnioskiem o przekazanie projektu rozporządzenia Radzie Europejskiej. W takim przypadku procedura w Radzie zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku konsensusu Rada Europejska, w terminie czterech miesięcy od takiego zawieszenia, odsyła projekt Radzie do przyjęcia.

 

W takim samym terminie, w przypadku braku porozumienia i w sytuacji gdy co najmniej dziewięć Państw Członkowskich pragnie ustanowić wzmocnioną współpracę na podstawie danego projektu rozporządzenia, informują one o tym Parlament Europejski, Radę i Komisję. W takim przypadku uznaje się, że upoważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy, o którym mowa w artykule 20 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej i w artykule 329 ustęp 1 niniejszego Traktatu, zostało udzielone i stosuje się postanowienia w sprawie wzmocnionej współpracy.

 

Poprawka 109

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 86 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Rada Europejska może, jednocześnie lub później, przyjąć decyzję zmieniającą ustęp 1 w celu rozszerzenia uprawnień Prokuratury Europejskiej na zwalczanie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym oraz odpowiednio zmieniającą w związku z tym ustęp 2 w odniesieniu do sprawców i współsprawców poważnych przestępstw dotykających więcej niż jedno Państwo Członkowskie. Rada Europejska stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego i po konsultacji z Komisją.

4.  Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą, jednocześnie lub później, przyjąć decyzję zmieniającą ustęp 1 w celu rozszerzenia uprawnień Prokuratury Europejskiej na zwalczanie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym oraz odpowiednio zmieniającą w związku z tym ustęp 2 w odniesieniu do sprawców i współsprawców poważnych przestępstw dotykających więcej niż jedno Państwo Członkowskie.

Poprawka 110

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, może ustanowić środki dotyczące współpracy operacyjnej między organami, o których mowa w niniejszym artykule. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą ustanowić środki dotyczące współpracy operacyjnej między organami, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka 111

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

W przypadku braku jednomyślności grupa co najmniej dziewięciu Państw Członkowskich może wystąpić z wnioskiem o przekazanie projektu środków Radzie Europejskiej. W takim przypadku procedura w Radzie zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku konsensusu Rada Europejska, w terminie czterech miesięcy od takiego zawieszenia, odsyła projekt Radzie do przyjęcia.

Grupa co najmniej dziewięciu Państw Członkowskich może wystąpić z wnioskiem o przekazanie projektu środków Radzie Europejskiej. W takim przypadku procedura w Radzie zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku konsensusu Rada Europejska, w terminie czterech miesięcy od takiego zawieszenia, odsyła projekt Radzie do przyjęcia.

Poprawka 112

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 108 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi stale bada systemy pomocy istniejące w tych Państwach. Proponuje im ona stosowne środki konieczne ze względu na stopniowy rozwój lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

1.  Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi stale bada systemy pomocy istniejące w tych Państwach w zgodzie z celami Unii określonymi w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Komisja proponuje Państwom Członkowskim stosowne środki konieczne ze względu na stopniowy rozwój, realizację tych celów lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka 113

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 115

Tekst obowiązujący

Poprawka

Bez uszczerbku dla artykułu 114, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala dyrektywy w celu zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, które mają bezpośredni wpływ na ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Bez uszczerbku dla artykułu 114, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwalają dyrektywy w celu zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, które mają bezpośredni wpływ na ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka 114

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 119 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Dla osiągnięcia celów określonych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej, działania Państw Członkowskich i Unii obejmują, na warunkach przewidzianych w Traktatach, przyjęcie polityki gospodarczej opartej na ścisłej koordynacji polityk gospodarczych Państw Członkowskich, rynku wewnętrznym i ustaleniu wspólnych celów oraz prowadzonej w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją.

1.  Dla osiągnięcia celów określonych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej, działania Państw Członkowskich i Unii obejmują, na warunkach przewidzianych w Traktatach, przyjęcie polityki gospodarczej opartej na ścisłej koordynacji polityk gospodarczych Państw Członkowskich, rynku wewnętrznym i ustaleniu wspólnych celów oraz prowadzonej w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją, która to polityka gospodarcza służy osiągnięciu pełnego zatrudnienia i postępu społecznego.

Poprawka 115

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 121 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, na zalecenie Komisji, opracowuje projekt ogólnych kierunków polityk gospodarczych Państw Członkowskich i Unii oraz składa sprawozdanie Radzie Europejskiej.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, na zalecenie Komisji i po konsultacji z partnerami społecznymi, opracowują projekt ogólnych kierunków polityk gospodarczych Państw Członkowskich i Unii oraz przedkładają sprawozdanie Radzie Europejskiej.

Poprawka 116

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 121 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

Na podstawie tej konkluzji Rada przyjmuje zalecenie określające te ogólne kierunki. Rada informuje Parlament Europejski o swoim zaleceniu.

Na podstawie tej konkluzji Parlament Europejski i Rada przyjmują zalecenie określające te ogólne kierunki.

Poprawka 117

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 121 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

W celu zapewnienia ściślejszej koordynacji polityk gospodarczych i trwałej konwergencji dokonań gospodarczych Państw Członkowskich, Rada, na podstawie sprawozdań przedstawionych przez Komisję, nadzoruje rozwój sytuacji gospodarczej w każdym z Państw Członkowskich i w Unii, jak również zgodność polityk gospodarczych z ogólnymi kierunkami określonymi w ustępie 2 oraz regularnie dokonuje oceny całościowej.

W celu zapewnienia ściślejszej koordynacji polityk gospodarczych i trwałej konwergencji dokonań gospodarczych Państw Członkowskich, Parlament Europejski i Rada, na podstawie sprawozdań przedstawionych przez Komisję oraz po konsultacji z partnerami społecznymi, nadzorują rozwój sytuacji gospodarczej w każdym z Państw Członkowskich i w Unii, jak również zgodność polityk gospodarczych z ogólnymi kierunkami określonymi w ustępie 2 oraz regularnie dokonują oceny całościowej.

Poprawka 118

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 121 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Jeżeli w ramach procedury, o której mowa w ustępie 3, zostanie stwierdzone, że polityki gospodarcze Państwa Członkowskiego nie są zgodne z ogólnymi kierunkami, o których mowa w ustępie 2, lub zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej, Komisja może skierować do danego Państwa Członkowskiego ostrzeżenie. Rada, na zalecenie Komisji, może kierować do danego Państwa Członkowskiego niezbędne zalecenia. Rada, na wniosek Komisji, może zadecydować o podaniu swoich zaleceń do publicznej wiadomości.

Jeżeli w ramach procedury, o której mowa w ustępie 3, zostanie stwierdzone, że polityki gospodarcze Państwa Członkowskiego nie są zgodne z ogólnymi kierunkami, o których mowa w ustępie 2, lub zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej, Komisja może skierować do danego Państwa Członkowskiego ostrzeżenie. Rada, na zalecenie Komisji, może kierować do danego Państwa Członkowskiego niezbędne zalecenia. Parlament Europejski i Rada, na wniosek Komisji, mogą zadecydować o podaniu zaleceń Rady do publicznej wiadomości.

Poprawka 119

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 122 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Bez uszczerbku dla innych procedur przewidzianych w Traktatach, Rada, na wniosek Komisji, może postanowić, w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi, o środkach stosownych do sytuacji gospodarczej, w szczególności w przypadku wystąpienia poważnych trudności w zaopatrzeniu w niektóre produkty, zwłaszcza w obszarze energii.

skreśla się

Poprawka 120

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 122 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  W przypadku gdy Państwo Członkowskie ma trudności lub jest istotnie zagrożone poważnymi trudnościami z racji klęsk żywiołowych lub nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza jego kontrolą, Rada, na wniosek Komisji, może przyznać danemu Państwu Członkowskiemu, pod pewnymi warunkami, pomoc finansową Unii. Przewodniczący Rady informuje Parlament Europejski o podjętej decyzji.

skreśla się

Poprawka 121

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 126 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie zapewniają realizację inwestycji niezbędnych do osiągnięcia europejskich celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz celów w zakresie bezpieczeństwa.

Poprawka 122

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 126 – ustęp 14 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Europejskim Bankiem Centralnym, uchwala właściwe przepisy, które zastąpią ten Protokół.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, uchwalają właściwe przepisy, które zastąpią ten Protokół.

Poprawka 123

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 126 – ustęp 14 – akapit 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego ustępu, Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, określi szczegółowe warunki i definicje w celu zastosowania postanowień tego Protokołu.

Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego ustępu, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, na wniosek Komisji, określają szczegółowe warunki i definicje w celu zastosowania postanowień tego Protokołu.

Poprawka 124

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 148 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Rada Europejska bada co roku sytuację zatrudnienia w Unii i przyjmuje konkluzje w tym przedmiocie na podstawie wspólnego sprawozdania rocznego Rady i Komisji.

1.  Parlament Europejski i Rada Europejska badają co roku sytuację zatrudnienia w Unii i przyjmują konkluzje w tym przedmiocie na podstawie sprawozdania rocznego Komisji zawierającego informacje ze sprawozdań, o których mowa w ustępie 3.

Poprawka 125

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 148 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Na podstawie konkluzji Rady Europejskiej, Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Komitetem Regionów i komitetem ds. zatrudnienia określonym w artykule 150, opracowuje co roku wytyczne, które Państwa Członkowskie uwzględniają w swoich politykach zatrudnienia. Wytyczne te są zgodne z ogólnymi kierunkami przyjmowanymi w wykonaniu artykułu 121 ustęp 2.

2.  Na podstawie konkluzji Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, Parlament Europejski i Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Komitetem Regionów i komitetem ds. zatrudnienia określonym w artykule 150, opracowują co roku wytyczne, które Państwa Członkowskie uwzględniają w swoich politykach zatrudnienia. Wytyczne te uzupełniają ogólne kierunki przyjmowane w wykonaniu artykułu 121 ustęp 2 i mają na celu zapewnienie wdrożenia zasad i praw zawartych w Europejskim filarze praw socjalnych ogłoszonym przez Parlament Europejski, Radę i Komisję w 2017 r. na szczycie w Göteborgu.

Poprawka 126

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 148 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Każde Państwo Członkowskie przesyła do Rady i Komisji roczne sprawozdanie w sprawie podstawowych środków, jakie przyjęło w celu wykonania swej polityki zatrudnienia w świetle wytycznych określonych w ustępie 2.

3.  Każde Państwo Członkowskie przesyła do Komisji roczne sprawozdanie w sprawie podstawowych środków, jakie przyjęło w celu wykonania swej polityki zatrudnienia w świetle wytycznych określonych w ustępie 2.

Poprawka 127

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 148 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Na podstawie sprawozdań określonych w ustępie 3 i po uzyskaniu opinii Komitetu ds. zatrudnienia, Rada corocznie analizuje w świetle wytycznych dotyczących zatrudnienia realizację polityk zatrudnienia Państw Członkowskich. Rada, stanowiąc na zalecenie Komisji, może, jeśli uzna to za właściwe w kontekście dokonanej analizy, skierować zalecenia do Państw Członkowskich.

4.  Na podstawie sprawozdań określonych w ustępie 3 Parlament Europejski i Rada corocznie analizują w świetle wytycznych dotyczących zatrudnienia realizację polityk zatrudnienia Państw Członkowskich. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc na zalecenie Komisji, mogą, jeśli uznają to za właściwe w kontekście dokonanej analizy, skierować zalecenia do Państw Członkowskich.

Poprawka 128

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 148 – ustęp 5

Tekst obowiązujący

Poprawka

5.  Na podstawie wyników tej analizy Rada i Komisja kierują do Rady Europejskiej wspólne sprawozdanie roczne dotyczące sytuacji zatrudnienia w Unii i urzeczywistnienia wytycznych dotyczących zatrudnienia.

5.  Na podstawie wyników tej analizy Komisja kieruje do Parlamentu Europejskiego i do Rady Europejskiej sprawozdanie roczne dotyczące sytuacji zatrudnienia w Unii i urzeczywistnienia wytycznych dotyczących zatrudnienia.

Poprawka 129

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 151 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Unia i Państwa Członkowskie, świadome podstawowych praw socjalnych wyrażonych w Europejskiej Karcie Społecznej, podpisanej w Turynie 18 października 1961 roku oraz we Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 roku, mają na celu promowanie zatrudnienia, poprawę warunków życia i pracy, tak aby umożliwić ich wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem postępu, odpowiednią ochronę socjalną, dialog między partnerami społecznymi, rozwój zasobów ludzkich pozwalający podnosić i utrzymać poziom zatrudnienia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu.

Unia i Państwa Członkowskie, świadome podstawowych praw socjalnych wyrażonych w zmienionej Europejskiej Karcie Społecznej, podpisanej w Strasburgu w dniu 3 maja 1996 r., we Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 roku, w Europejskim filarze praw socjalnych oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, mają na celu promowanie zatrudnienia, poprawę warunków życia i pracy, tak aby umożliwić ich wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem postępu, odpowiednią ochronę socjalną, dialog między partnerami społecznymi, rozwój zasobów ludzkich pozwalający podnosić i utrzymać poziom zatrudnienia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu.

Poprawka 130

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 151 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Postanowienia szczegółowe dotyczące definicji i urzeczywistniania postępu społecznego oraz związku między podstawowymi prawami socjalnymi a innymi politykami Unii są określone w protokole w sprawie postępu społecznego w Unii Europejskiej załączonym do traktatów.

Poprawka 131

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ba)  sprawiedliwej transformacji i uprzedzania zmian;

Poprawka 132

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 1 – litera e

Tekst obowiązujący

Poprawka

e)  informacji i konsultacji z pracownikami;

e)  informacji i konsultacji z pracownikami oraz ich uczestnictwa;

Poprawka 133

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 1 – litera i

Tekst obowiązujący

Poprawka

i)  równości mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy;

i)  promowania równouprawnienia płci w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy;

Poprawka 134

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 1 – litera j

Tekst obowiązujący

Poprawka

j)  zwalczania wykluczenia społecznego;

j)  zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wspierania mieszkalnictwa socjalnego;

Poprawka 135

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst obowiązujący

Poprawka

b)  mogą przyjąć, w dziedzinach określonych w ustępie 1 litery a)–i), w drodze dyrektyw, minimalne wymagania stopniowo wprowadzane w życie, z uwzględnieniem warunków i norm technicznych istniejących w każdym z Państw Członkowskich. Dyrektywy te unikają nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw.

b)  mogą przyjąć, w dziedzinach określonych w ustępie 1 litery a)–k), w drodze dyrektyw, minimalne wymagania stopniowo wprowadzane w życie, z uwzględnieniem warunków i norm technicznych istniejących w każdym z państw członkowskich. Dyrektywy te unikają nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka 136

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

W dziedzinach, o których mowa w ustępie 1 litery c), d), f) i g), Rada stanowi jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, po konsultacji z Parlamentem Europejskim i wymienionymi wyżej Komitetami.

skreśla się

Poprawka 137

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 2 – akapit 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może zadecydować o stosowaniu do ustępu 1 litery d), f) i g) zwykłej procedury ustawodawczej.

Skreśla się

Poprawka 138

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 4 – tiret 1 a (nowe)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

–  nie stanowią wiążącej podstawy do obniżenia poziomu ochrony przyznanej już pracownikom w Państwach Członkowskich,

Poprawka 139

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 157 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Każde Państwo Członkowskie zapewnia stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości.

1.  Każde Państwo Członkowskie zapewnia stosowanie zasady równości wynagrodzeń wszystkich pracowników, niezależnie od płci, za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości.

Poprawka 140

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 157 – ustęp 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst obowiązujący

Poprawka

Równość wynagrodzenia bez dyskryminacji ze względu na płeć oznacza, że:

(nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 141

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 157 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przyjmują środki zmierzające do zapewnienia stosowania zasady równości szans i równości traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w tym zasadę równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości.

3.  Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przyjmują środki zmierzające do zapewnienia stosowania zasad równości szans i równouprawnienia płci w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w tym zasadę równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości.

Poprawka 142

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 157 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  W celu zapewnienia pełnej równości między mężczyznami i kobietami w życiu zawodowym zasada równości traktowania nie stanowi przeszkody dla Państwa Członkowskiego w utrzymaniu lub przyjmowaniu środków przewidujących specyficzne korzyści, zmierzające do ułatwienia wykonywania działalności zawodowej przez osoby płci niedostatecznie reprezentowanej bądź zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w karierze zawodowej i ich kompensowania.

4.  W celu zapewnienia pełnego równouprawnienia płci w życiu zawodowym zasada równości traktowania nie stanowi przeszkody dla Państwa Członkowskiego w utrzymaniu lub przyjmowaniu środków przewidujących specyficzne korzyści, zmierzające do ułatwienia wykonywania działalności zawodowej przez osoby płci niedostatecznie reprezentowanych w całej ich różnorodności bądź zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w karierze zawodowej i ich kompensowania.

Poprawka 143

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 165 – ustęp 2 – tiret -1 (nowe)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

—  wypracowywania wspólnych celów i norm edukacji propagującej wartości demokratyczne i praworządność oraz umiejętności cyfrowe i wiedzę ekonomiczną,

Poprawka 144

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 165 – ustęp 2 – tiret 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

–  promowania współpracy między instytucjami edukacyjnymi,

–  promowania współpracy i spójności między systemami edukacji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zachowania tradycji kulturowych i różnorodności regionalnej,

Poprawka 145

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 166 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Unia urzeczywistnia politykę kształcenia zawodowego, która wspiera i uzupełnia działanie Państw Członkowskich, w pełni szanując odpowiedzialność Państw Członkowskich za treść i organizację kształcenia zawodowego.

1.  Unia i Państwa Członkowskie, po konsultacji z partnerami społecznymi, wprowadzają w życie środki służące wzmocnieniu polityki kształcenia zawodowego, która ma uwzględniać różnorodność praktyk krajowych.

Poprawka 146

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 166 – ustęp 2 – tiret 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

—  poprawy kształcenia zawodowego wstępnego i ustawicznego w celu ułatwienia integracji zawodowej i reintegracji z rynkiem pracy,

—  opracowania wspólnych norm w zakresie szkolenia zawodowego, poprawy kształcenia zawodowego wstępnego i ustawicznego w celu ułatwienia integracji zawodowej i reintegracji z rynkiem pracy oraz zwiększenia mobilności pracowników w Unii,

Poprawka 147

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 168 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Działanie Unii, które uzupełnia polityki krajowe, nakierowane jest na poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Działanie to obejmuje zwalczanie epidemii, poprzez wspieranie badań nad ich przyczynami, sposobami ich rozprzestrzeniania się oraz zapobiegania im, jak również informacji i edukacji zdrowotnej, a także monitorowanie poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesne ostrzeganie w przypadku takich zagrożeń oraz ich zwalczanie.

Działanie Unii, które uzupełnia polityki krajowe, nakierowane jest na poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Działanie to obejmuje zwalczanie epidemii, poprzez wspieranie badań nad ich przyczynami, sposobami ich rozprzestrzeniania się oraz zapobiegania im, jak również informacji i edukacji zdrowotnej, a także monitorowanie poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesne ostrzeganie w przypadku takich zagrożeń oraz ich zwalczanie zgodnie ze zintegrowanym, ujednoliconym podejściem, aby wyważyć i zoptymalizować związek między zdrowiem ludzi, zdrowiem zwierząt i stanem środowiska naturalnego.

Poprawka 148

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 168 – ustęp 4 – litera b

Tekst obowiązujący

Poprawka

b)  środki w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej, mające bezpośrednio na celu ochronę zdrowia publicznego;

b)  środki w dziedzinach weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt i fitosanitarnej, mające bezpośrednio na celu ochronę zdrowia publicznego;

Poprawki 149

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 168 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ca)   środki ustanawiające wspólne wskaźniki powszechnego i równego dostępu do przystępnych cenowo usług opieki zdrowotnej wysokiej jakości, w tym w zakresie zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych;

Poprawka 150

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 168 – ustęp 4 – litera c b (nowa)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

cb)   środki wczesnego powiadamiania i monitorowania poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz zarządzania nimi, w szczególności w razie pandemii. Środki te nie stanowią przeszkody dla Państw Członkowskich w utrzymaniu w mocy lub w przyjęciu wzmocnionych środków ochronnych, jeżeli są one konieczne;

Poprawka 151

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 168 – ustęp 4 – litera c c (nowa)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

cc)   środki monitorowania i koordynowania dostępu do wspólnej diagnostyki, informacji i leczenia chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym chorób rzadkich.

Poprawka 152

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 179 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Unia ma na celu wzmacnianie swojej bazy naukowej i technologicznej przez utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, w której naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegają swobodnej wymianie, oraz sprzyjanie rozwojowi swojej konkurencyjności, także w przemyśle, a także promowanie działalności badawczej uznanej za niezbędną na mocy innych rozdziałów Traktatów.

1.  Unia ma na celu wzmacnianie swojej bazy naukowej i technologicznej przez utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, w której naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegają swobodnej wymianie, oraz sprzyjanie rozwojowi swojej konkurencyjności, także w przemyśle, a także promowanie działalności badawczej uznanej za niezbędną na mocy innych rozdziałów Traktatów oraz poszanowanie i propagowanie wolności akademickiej, swobody prowadzenia badań naukowych i nauczania.

Poprawka 153

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 189 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  W celu wspierania postępu naukowo-technicznego, konkurencyjności przemysłowej i realizacji swoich polityk, Unia opracowuje europejską politykę przestrzeni kosmicznej. W tym celu Unia może promować wspólne inicjatywy, popierać badania i rozwój technologiczny i koordynować wysiłki niezbędne dla badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

1.  W celu wspierania postępu naukowo-technicznego, konkurencyjności przemysłowej i realizacji swoich polityk, Unia opracowuje wspólną europejską politykę przestrzeni kosmicznej i wspólną europejską strategię kosmiczną. W tym celu Unia może promować wspólne inicjatywy, popierać badania i rozwój technologiczny i koordynować wysiłki niezbędne dla badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

Poprawka 154

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 189 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  W celu przyczynienia się do realizacji celów określonych w ustępie 1, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, ustanawiają niezbędne środki, które mogą przybrać postać europejskiego programu kosmicznego, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich.

2.  W celu przyczynienia się do realizacji celów określonych w ustępie 1, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, ustanawiają niezbędne środki, które mogą przybrać postać europejskiego programu kosmicznego, przyczyniające się do stworzenia wspólnych ram działań w przestrzeni kosmicznej i ratyfikacji istniejących traktatów międzynarodowych.

Poprawka 155

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 191 – ustęp -1 (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1.  Pamiętając o swojej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń, Unia Europejska, działając zgodnie z traktatami, chroni prawem Unii, w tym przy użyciu środków wykonawczych i sądowych, naturalne podstawy życia i naturalne podstawy egzystencji zwierząt.

Poprawka 156

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 191 – ustęp 1 – tiret 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

–  promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu.

–  promowania na płaszczyźnie unijnej i międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej i wypełniania międzynarodowych zobowiązań Unii.

Poprawka 157

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 191 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii. Opiera się na zasadzie ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie „zanieczyszczający płaci”.

Polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii. Opiera się na podejściu „Jedno zdrowie” oraz na zasadzie ostrożności, a także na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie „zanieczyszczający płaci”.

Poprawka 158

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 191 – ustęp 3 – tiret 2 a (nowe)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

—   ryzyko przekroczenia granic możliwości naszej planety, z zastosowaniem zasady ostrożności,

Poprawka 159

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 191 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 191a

 

1.  Zgodnie ze swoimi międzynarodowymi zobowiązaniami Unia podejmuje starania na rzecz ograniczenia globalnego wzrostu temperatury i dąży do zrównoważenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w całej Unii, aby osiągnąć ujemny bilans emisji.

 

2.  W kontekście przyjmowania wszelkich projektów środków lub wniosków ustawodawczych, w tym wniosków budżetowych, Komisja dąży do dostosowania tych projektów środków i wniosków do celów, o których mowa w ustępie 1. W przypadku niezgodności z tymi celami Komisja przedstawia powody takiego niedostosowania w ramach oceny skutków towarzyszącej danemu wnioskowi.

Poprawka 160

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 192 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Na zasadzie odstępstwa od procedury decyzyjnej przewidzianej w ustępie 1 i bez uszczerbku dla artykułu 114, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, uchwala:

skreślony

a)   przepisy przede wszystkim o charakterze fiskalnym;

 

b)   środki wpływające na:

 

—   zagospodarowanie przestrzenne,

 

—   zarządzanie ilościowe zasobami wodnymi, w sposób pośredni lub bezpośredni wpływające na dostępność tych zasobów,

 

—   przeznaczenie gruntów, z wyjątkiem kwestii zarządzania odpadami;

 

c)   środki wpływające znacząco na wybór Państwa Członkowskiego między różnymi źródłami energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię.

 

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, może postanowić o stosowaniu zwykłej procedury ustawodawczej do dziedzin, o których mowa w akapicie pierwszym.

 

Poprawka 161

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 192 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Ogólne programy działania określające cele priorytetowe, które mają być osiągnięte, uchwalane są przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

skreślony

Środki niezbędne do realizacji tych programów są przyjmowane na warunkach przewidzianych w ustępie 1 lub 2, zależnie od przypadku.

 

Poprawka 162

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 194 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska, polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi:

1.  W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska, wspólna polityka energetyczna Unii ma na celu, w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi:

Poprawka 163

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 194 – ustęp 1 – litera b

Tekst obowiązujący

Poprawka

b)  zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii;

b)  zapewnienie bezpieczeństwa i przystępności cenowej dostaw energii dla każdego w Unii;

Poprawka 164

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 194 – ustęp 1 – litera c

Tekst obowiązujący

Poprawka

c)  wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii;

c)  zapewnienie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii, aby stworzyć system energetyczny oparty na efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii; oraz

Poprawka 165

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 194 – akapit 1 – litera d

Tekst obowiązujący

Poprawka

d)  wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii.

d)  zapewnienie wzajemnych połączeń między sieciami energii.

Poprawka 166

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 194 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

da)  zaprojektowanie całego systemu energetycznego zgodnie z międzynarodowymi porozumieniami w sprawie łagodzenia zmiany klimatu.

Poprawka 167

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 194 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Nie naruszają one prawa Państwa Członkowskiego do określania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię, bez uszczerbku dla artykułu 192 ustęp 2 litera c).

skreślony

Poprawka 168

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 194 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2, Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, ustanawia środki, o których mowa w tym ustępie, jeżeli mają one głównie charakter fiskalny.

skreślony

Poprawka 169

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 206

Tekst obowiązujący

Poprawka

Poprzez utworzenie unii celnej zgodnie z artykułami 28–32 Unia przyczynia się, we wspólnym interesie, do harmonijnego rozwoju handlu światowego, stopniowego zniesienia ograniczeń w handlu międzynarodowym i w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz do zmniejszenia barier celnych i innych barier.

Poprzez utworzenie unii celnej zgodnie z artykułami 28–32 Unia przyczynia się, we wspólnym interesie, do harmonijnego rozwoju opartego na zasadach, wielostronnego handlu światowego, stopniowego zniesienia ograniczeń w handlu międzynarodowym i w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz do zmniejszenia barier celnych i innych barier, przy jednoczesnym propagowaniu we wspólnej polityce handlowej między innymi wartości demokratycznych, dobrych rządów, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 170

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, w szczególności w odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych dotyczących handlu towarami i usługami oraz do handlowych aspektów własności intelektualnej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ujednolicenia środków liberalizacyjnych, polityki eksportowej, a także handlowych środków ochronnych, w tym środków podejmowanych w przypadku dumpingu lub subsydiów. Wspólna polityka handlowa prowadzona jest zgodnie z zasadami i celami działań zewnętrznych Unii.

1.  Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, w szczególności w odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych dotyczących handlu towarami i usługami oraz do handlowych aspektów własności intelektualnej, inwestycji zagranicznych, w tym ochrony inwestycji, bezpieczeństwa gospodarczego, ujednolicenia środków liberalizacyjnych, polityki eksportowej, a także handlowych środków ochronnych, w tym środków podejmowanych w przypadku dumpingu lub subsydiów. Wspólna polityka handlowa prowadzona jest zgodnie z zasadami i celami działań zewnętrznych Unii oraz z celem neutralności klimatycznej.

Poprawka 171

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Komisja przedstawia zalecenia Radzie, która upoważnia ją do rozpoczęcia koniecznych rokowań. Rada i Komisja są odpowiedzialne za zapewnienie zgodności umów będących przedmiotem rokowań z wewnętrznymi politykami i zasadami Unii.

Na zalecenie Komisji Parlament Europejski i Rada upoważniają Komisję do rozpoczęcia koniecznych rokowań. Komisja jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności umów będących przedmiotem rokowań z wewnętrznymi politykami i zasadami Unii.

Poprawka 172

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

Komisja prowadzi te rokowania w konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę w celu wsparcia jej w tym zadaniu i w ramach wytycznych, które Rada może do niej kierować. Komisja regularnie składa specjalnemu komitetowi i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z postępu w rokowaniach.

Komisja prowadzi te rokowania w konsultacji z właściwą komisją Parlamentu Europejskiego oraz ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę w celu wsparcia jej w tym zadaniu i w ramach wytycznych, które Rada może do niej kierować. Komisja regularnie składa właściwej komisji Parlamentu Europejskiego i specjalnemu komitetowi wyznaczonemu przez Radę sprawozdanie z postępów w rokowaniach.

Poprawka 173

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 3 – akapit 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Na zasadzie odstępstwa od artykułu 218 ustęp 5 Parlament Europejski i Rada mogą przyjąć decyzję zezwalającą na tymczasowe stosowanie umowy przed jej wejściem w życie.

Poprawka 174

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

W odniesieniu do rokowań i zawierania umów, o których mowa w ustępie 3, Rada stanowi większością kwalifikowaną.

W odniesieniu do rokowań i zawierania umów, o których mowa w ustępie 3, Rada stanowi zwykłą większością.

Poprawka 175

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

W odniesieniu do rokowań i zawierania umów w dziedzinie handlu usługami i w dziedzinie handlowych aspektów własności intelektualnej, jak również bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Rada stanowi jednomyślnie, jeżeli umowy te zawierają postanowienia wymagające jednomyślności do przyjęcia przepisów wewnętrznych.

W odniesieniu do rokowań i zawierania umów w dziedzinie handlu usługami i w dziedzinie handlowych aspektów własności intelektualnej, jak również bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Rada stanowi większością kwalifikowaną.

Poprawka 176

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 4 – akapit 3 – wprowadzenie

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada stanowi jednomyślnie także przy rokowaniach i zawieraniu umów:

Rada stanowi większością kwalifikowaną także przy rokowaniach i zawieraniu umów:

Poprawka 177

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

5a.  Ustanawia się stały mechanizm monitorowania i badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii. Mechanizm ten może być stosowany do ochrony interesu europejskiego.

Poprawka 178

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 218 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Rada upoważnia do podjęcia rokowań, wydaje wytyczne negocjacyjne, upoważnia do podpisywania i zawiera umowy.

2.  Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego Rada upoważnia do podjęcia rokowań, wydaje wytyczne negocjacyjne, upoważnia do podpisywania i zawiera umowy.

Poprawka 179

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 218 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a.  Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2 w przypadku umów objętych zakresem stosowania artykułu 207 podjęcie rokowań jest uzależnione od uzyskania upoważnienia Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka 180

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 218 – ustęp 6 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst obowiązujący

Poprawka

Z wyjątkiem przypadków gdy umowy dotyczą wyłącznie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Rada przyjmuje decyzję w sprawie zawarcia umowy:

Z wyjątkiem przypadków gdy umowy dotyczą wyłącznie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Rada przyjmuje decyzję w sprawie zawarcia umowy po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 181

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 218 – ustęp 6 – akapit 2 – litera a

Tekst obowiązujący

Poprawka

a)  po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego w następujących przypadkach:

skreślony

(i)  układy o stowarzyszeniu;

 

(ii)  umowa dotycząca przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;

 

(iii)  umowy, które tworzą specyficzne ramy instytucjonalne przez organizację procedur współpracy;

 

(iv)  umowy mające istotne skutki budżetowe dla Unii;

 

(v)  umowy dotyczące dziedzin, do których stosuje się zwykłą procedurę ustawodawczą lub specjalną procedurę ustawodawczą, jeżeli wymagana jest zgoda Parlamentu Europejskiego.

 

Parlament Europejski i Rada mogą, w pilnych przypadkach, uzgodnić termin wyrażenia zgody.

 

Poprawka 182

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 218 – ustęp 6 – akapit 2 – litera b

Tekst obowiązujący

Poprawka

b)  po konsultacji z Parlamentem Europejskim w innych przypadkach. Parlament Europejski wyraża swoją opinię w terminie, jaki Rada może określić stosownie do pilności sprawy. W przypadku braku opinii w tym terminie Rada może stanowić samodzielnie.

skreślony

Poprawka 183

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 218 – ustęp 7

Tekst obowiązujący

Poprawka

7.  Zawierając umowę, Rada może, na zasadzie odstępstwa od ustępów 5, 6 i 9, upoważnić negocjatora do zatwierdzenia w imieniu Unii zmian w umowie, jeżeli umowa przewiduje, że zmiany te powinny być przyjęte według procedury uproszczonej lub przez organ utworzony przez tę umowę. Rada może dołączyć do takiego upoważnienia warunki szczegółowe.

7.  Zawierając umowę, Rada i Parlament Europejski mogą, na zasadzie odstępstwa od ustępów 5, 6 i 9, upoważnić negocjatora do zatwierdzenia w imieniu Unii zmian w umowie, jeżeli umowa przewiduje, że zmiany te powinny być przyjęte według procedury uproszczonej lub przez organ utworzony przez tę umowę. Rada może dołączyć do takiego upoważnienia warunki szczegółowe.

Poprawka 184

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 218 – ustęp 9

Tekst obowiązujący

Poprawka

9.  Rada, na wniosek Komisji lub wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, przyjmuje decyzję zawieszającą stosowanie umowy i ustalającą stanowiska, które mają być zajęte w imieniu Unii w ramach organu utworzonego przez umowę, gdy organ ten ma przyjąć akty mające skutki prawne, z wyjątkiem aktów uzupełniających lub zmieniających ramy instytucjonalne umowy.

9.  Rada, na wniosek Komisji lub sekretarza Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, przyjmuje decyzję zawieszającą stosowanie umowy i ustalającą stanowiska, które mają być zajęte w imieniu Unii w ramach organu utworzonego przez umowę, gdy organ ten ma przyjąć akty mające skutki prawne, z wyjątkiem aktów uzupełniających lub zmieniających ramy instytucjonalne umowy.

 

(Poprawka dotycząca wyrażenia „wysoki przedstawiciel Unii” ma zastosowanie do całości tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało odpowiednich zmian w całym tekście.)

Poprawka 185

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 218 – ustęp 10

Tekst obowiązujący

Poprawka

10.  Parlament Europejski jest natychmiast i w pełni informowany na wszystkich etapach procedury.

10.  Parlament Europejski jest natychmiast i w pełni informowany na wszystkich etapach procedury, w tym na etapie rozpoczęcia i prowadzenia rokowań, podpisania i wykonywania umów, a także zawieszenia zobowiązań określonych w tych umowach.

Poprawka 186

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 222 – ustęp -1 (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1.  W razie sytuacji nadzwyczajnej mającej negatywny wpływ na Unię Europejską lub na co najmniej jedno Państwo Członkowskie, Parlament Europejski i Rada mogą przyznać Komisji nadzwyczajne uprawnienia, w tym uprawnienia umożliwiające jej uruchomienie wszystkich niezbędnych instrumentów. Do celów ogłoszenia sytuacji nadzwyczajnej Parlament Europejski stanowi większością głosów członków wchodzących w jego skład, a Rada większością kwalifikowaną na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Komisji.

 

Decyzja, na mocy której ogłasza się sytuację nadzwyczajną i przyznaje Komisji nadzwyczajne uprawnienia, określa zakres tych uprawnień, szczegółowe zasady zarządzania oraz okres, w którym mają one zastosowanie.

 

Parlament Europejski lub Rada, stanowiąc większością zwykłą, mogą w każdym momencie uchylić tę decyzję.

 

Zgodnie z procedurą określoną w akapicie pierwszym Rada i Parlament mogą w każdym momencie wprowadzić zmiany do decyzji lub ją przedłużyć.

Poprawka 187

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 223 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Parlament Europejski opracowuje projekt w celu ustanowienia przepisów niezbędnych do umożliwienia wybrania swoich członków w powszechnych wyborach bezpośrednich zgodnie z jednolitą procedurą we wszystkich Państwach Członkowskich lub zgodnie z zasadami wspólnymi dla wszystkich Państw Członkowskich.

1.  Parlament Europejski opracowuje projekt rozporządzenia w celu ustanowienia przepisów niezbędnych do umożliwienia wybrania jego członków w powszechnych wyborach bezpośrednich zgodnie z jednolitą procedurą we wszystkich państwach członkowskich lub zgodnie z zasadami wspólnymi dla wszystkich państw członkowskich. Rada może odrzucić ten projekt większością kwalifikowaną zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą.

Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, który stanowi większością głosów wchodzących w jego skład członków, ustanawia niezbędne przepisy. Przepisy te wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Parlament Europejski ustanawia niezbędne przepisy, stanowiąc większością głosów członków wchodzących w jego skład, zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po uzyskaniu zgody Rady, która stanowi wzmocnioną większością kwalifikowaną.

Poprawka 188

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 223 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Parlament Europejski, stanowiąc w drodze rozporządzeń z własnej inicjatywy zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, po zasięgnięciu opinii Komisji i za zgodą Rady, określa status i ogólne warunki pełnienia funkcji przez jego członków. Wszelkie przepisy lub warunki dotyczące opodatkowania obecnych lub byłych członków wymagają jednomyślności Rady.

2.  Parlament Europejski, stanowiąc w drodze rozporządzeń z własnej inicjatywy zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, po zasięgnięciu opinii Komisji i za zgodą Rady, określa status i ogólne warunki pełnienia funkcji przez jego członków.

Poprawka 189

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 225

Tekst obowiązujący

Poprawka

Parlament Europejski może, stanowiąc większością głosów wchodzących w jego skład członków, żądać od Komisji przedłożenia wszelkich właściwych propozycji w kwestiach, co do których uważa on, że akt Unii jest niezbędny w celu wykonania Traktatów.

Parlament Europejski może, zgodnie z artykułem 294 i stanowiąc większością głosów członków wchodzących w jego skład, przyjmować wnioski w sprawach, do których ma zastosowanie zwykła procedura ustawodawcza. Przed tym zawiadamia Komisję o swoich zamiarach.

Poprawka 190

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 226 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

W ramach wykonywania swych zadań Parlament Europejski może, na żądanie jednej czwartej wchodzących w jego skład członków, ustanowić tymczasową komisję śledczą do zbadania, bez uszczerbku dla uprawnień przyznanych Traktatami innym instytucjom lub organom, zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa Unii, chyba że podnoszone fakty są rozpatrywane przez sąd i postępowanie sądowe nie jest zakończone.

W ramach wykonywania swych zadań Parlament Europejski, na wniosek jednej trzeciej wchodzących w jego skład członków, powołuje tymczasową komisję śledczą do zbadania, bez uszczerbku dla uprawnień przyznanych Traktatami innym instytucjom lub organom, zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa Unii, chyba że podnoszone fakty są rozpatrywane przez sąd i postępowanie sądowe nie jest zakończone. Komisja śledcza może wezwać do udziału w przesłuchaniu przed nią dowolnego świadka, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia przez nią mandatu.

Poprawka 191

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 226 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania uprawnień śledczych określa Parlament Europejski, stanowiąc w drodze rozporządzeń z własnej inicjatywy zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, po uzyskaniu zgody Rady i Komisji.

Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania uprawnień śledczych określają Parlament Europejski i Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Parlamentu Europejskiego oraz po konsultacji z Komisją.

Poprawka 192

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 234 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Jeżeli do Parlamentu Europejskiego wpłynie wniosek o wotum nieufności dla Komisji ze względu na jej działalność, może on głosować w sprawie tego wniosku najwcześniej trzy dni po jego złożeniu i wyłącznie w głosowaniu jawnym.

Jeżeli do Parlamentu Europejskiego wpłynie wniosek o zbiorowe wotum nieufności dla Organu Wykonawczego ze względu na jego działalność lub wniosek o indywidualne wotum nieufności dla jednego z członków Organu Wykonawczego, Parlament Europejski może głosować w sprawie tego wniosku najwcześniej trzy dni po jego złożeniu i wyłącznie w głosowaniu jawnym.

 

(Poprawka dotycząca słów „Komisja” i „członek Komisji” dotyczy całego tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało odpowiednich zmian w całym tekście.)

Poprawka 193

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 234 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Jeżeli wniosek o wotum nieufności zostanie przyjęty większością dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą większość członków Parlamentu Europejskiego, członkowie Komisji kolegialnie rezygnują ze swoich funkcji, a wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa rezygnuje z pełnienia funkcji w ramach Komisji. Nadal pełnią oni swoje funkcje i prowadzą sprawy bieżące do czasu zastąpienia ich zgodnie z artykułem 17 Traktatu o Unii Europejskiej. W takim przypadku mandat członków Komisji mianowanych na ich miejsce wygasa z dniem, w którym wygasłby mandat członków Komisji zobowiązanych do kolegialnej rezygnacji z pełnienia funkcji.

Jeżeli wniosek o zbiorowe wotum nieufności zostanie przyjęty większością głosów członków Parlamentu Europejskiego, członkowie Organu Wykonawczego kolegialnie rezygnują ze swoich funkcji, a sekretarz Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz sekretarz Unii do spraw zarządzania rezygnują z pełnienia funkcji w ramach Organu Wykonawczego. Nadal pełnią oni swoje funkcje i prowadzą sprawy bieżące do czasu zastąpienia ich zgodnie z artykułem 17 Traktatu o Unii Europejskiej. W takim przypadku mandat członków Organu Wykonawczego mianowanych na ich miejsce wygasa z dniem, w którym wygasłby mandat członków Organu Wykonawczego zobowiązanych do kolegialnej rezygnacji z pełnienia funkcji.

Poprawka 194

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 245 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Członkowie Komisji nie mogą, podczas pełnienia swych funkcji, wykonywać żadnej innej zarobkowej lub niezarobkowej działalności zawodowej. Obejmując stanowiska, uroczyście zobowiązują się szanować, w trakcie pełnienia funkcji i po ich zakończeniu, zobowiązania z nich wynikające, zwłaszcza obowiązki uczciwości i roztropności przy obejmowaniu pewnych stanowisk lub przyjmowaniu pewnych korzyści po zakończeniu funkcji. W przypadku naruszenia tych zobowiązań przez członka Komisji Trybunał Sprawiedliwości, na wniosek Rady stanowiącej zwykłą większością lub Komisji, może orzec, stosownie do okoliczności, o jego dymisji, zgodnie z artykułem 247, lub o pozbawieniu go prawa do emerytury lub innych podobnych korzyści.

Członkowie Komisji nie mogą, podczas pełnienia swych funkcji, wykonywać żadnej innej zarobkowej lub niezarobkowej działalności zawodowej. Obejmując stanowiska, uroczyście zobowiązują się szanować, w trakcie pełnienia funkcji i po ich zakończeniu, zobowiązania z nich wynikające, zwłaszcza obowiązki uczciwości i roztropności przy obejmowaniu pewnych stanowisk lub przyjmowaniu pewnych korzyści po zakończeniu funkcji. W przypadku naruszenia tych zobowiązań przez członka Komisji Trybunał Sprawiedliwości, na wniosek Parlamentu Europejskiego, na wniosek Rady stanowiącej zwykłą większością lub na wniosek Komisji, może orzec, stosownie do okoliczności, o jego dymisji, zgodnie z artykułem 247, lub o pozbawieniu go prawa do emerytury lub innych podobnych korzyści.

Poprawka 195

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 246 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek przewodniczącego Komisji, może podjąć decyzję, aby nie zastępować takiego członka, zwłaszcza jeżeli okres pozostający do zakończenia jego kadencji jest krótki.

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek przewodniczącego Organu Wykonawczego, może podjąć decyzję, aby nie zastępować takiego członka, zwłaszcza jeżeli okres pozostający do zakończenia jego kadencji jest krótki.

 

(Poprawka dotycząca słów „przewodniczący Komisji” dotyczy całego tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało odpowiednich zmian w całym tekście.)

Poprawka 196

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 247

Tekst obowiązujący

Poprawka

Jeśli członek Komisji nie spełnia już warunków koniecznych do wykonywania swych funkcji lub dopuścił się poważnego uchybienia, Trybunał Sprawiedliwości może go zdymisjonować, na wniosek Rady stanowiącej zwykłą większością lub Komisji.

Jeśli członek Komisji nie spełnia już warunków koniecznych do wykonywania swych funkcji lub dopuścił się poważnego uchybienia, Trybunał Sprawiedliwości może go zdymisjonować, na wniosek Parlamentu Europejskiego, na wniosek Rady stanowiącej zwykłą większością lub na wniosek Komisji.

Poprawka 197

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 258 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag.

Jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie w terminie 12 miesięcy, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag.

Poprawka 198

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 258 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii w terminie określonym przez Komisję, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii w tym terminie 12 miesięcy, Komisja wnosi sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka 199

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 259 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Każde Państwo Członkowskie może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli uznaje, że inne Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów.

Parlament Europejski lub każde Państwo Członkowskie mogą wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli uznaje, że inne Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów.

Poprawka 200

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 259 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Zanim Państwo Członkowskie wniesie przeciwko innemu Państwu Członkowskiemu skargę opartą na zarzucanym naruszeniu zobowiązania, które na nim ciąży na podstawie Traktatów, powinno wnieść sprawę do Komisji.

Zanim Parlament Europejski lub Państwo Członkowskie wniesie przeciwko któremuś z Państw Członkowskich skargę opartą na zarzucanym naruszeniu zobowiązania, które na nim ciąży na podstawie Traktatów, powinno wnieść sprawę do Komisji.

Poprawka 201

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 259 – akapit 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

Komisja wydaje uzasadnioną opinię, po umożliwieniu zainteresowanym Państwom przedstawienia, na zasadzie spornej, uwag pisemnych i ustnych.

Komisja wydaje uzasadnioną opinię, po umożliwieniu zainteresowanym Państwom i, w stosownych przypadkach, Parlamentowi Europejskiemu przedstawienia, na zasadzie spornej, uwag pisemnych i ustnych.

Poprawka 202

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 260 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, że dane Państwo Członkowskie nie podjęło środków zapewniających wykonanie wyroku Trybunału, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po umożliwieniu temu Państwu przedstawienia uwag. Wskazuje ona wysokość ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej do zapłacenia przez dane Państwo Członkowskie, jaką uzna za odpowiednią do okoliczności.

Jeżeli Komisja uzna, że dane Państwo Członkowskie nie podjęło środków zapewniających wykonanie wyroku Trybunału, wnosi ona sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej najpóźniej 12 miesięcy po ogłoszeniu wyroku, po umożliwieniu temu Państwu przedstawienia uwag. Wskazuje ona wysokość ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej do zapłacenia przez dane Państwo Członkowskie, jaką uzna za odpowiednią do okoliczności.

Poprawka 203

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 262

Tekst obowiązujący

Poprawka

Bez uszczerbku dla innych postanowień Traktatów, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może przyjąć postanowienia w sprawie przyznania Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w określonym przez nią zakresie, właściwości w odniesieniu do sporów dotyczących stosowania aktów przyjętych na podstawie Traktatów, które tworzą europejskie tytuły prawne w dziedzinie własności intelektualnej. Postanowienia te wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Bez uszczerbku dla innych postanowień Traktatów, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może przyjąć postanowienia w sprawie przyznania Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w określonym przez nią zakresie, właściwości w odniesieniu do sporów dotyczących stosowania aktów przyjętych na podstawie Traktatów, które tworzą europejskie tytuły prawne w dziedzinie własności intelektualnej. Postanowienia te wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Poprawka 204

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 263 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

W tym celu Trybunał jest właściwy do orzekania w zakresie skarg wniesionych przez Państwo Członkowskie, Parlament Europejski, Radę lub Komisję, podnoszących zarzut braku kompetencji, naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia Traktatów lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej z ich stosowaniem lub nadużycia władzy.

W tym celu Trybunał jest właściwy do orzekania w zakresie skarg wniesionych przez Państwo Członkowskie, Parlament Europejski, Radę lub Komisję, podnoszących zarzut braku kompetencji, naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia Traktatów lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej z ich stosowaniem, a w szczególności zasady pomocniczości, lub nadużycia władzy.

Poprawka 205

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 263 – akapit 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść, na warunkach przewidzianych w akapitach pierwszym i drugim, skargę na akty, których jest adresatem lub które dotyczą jej bezpośrednio i indywidualnie oraz na akty regulacyjne, które dotyczą jej bezpośrednio i nie wymagają środków wykonawczych.

Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść, na warunkach przewidzianych w akapitach pierwszym i drugim, skargę na akty, których jest adresatem lub które dotyczą jej bezpośrednio, oraz na akty regulacyjne, które dotyczą jej bezpośrednio i nie wymagają środków wykonawczych.

Poprawka 206

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 275 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Trybunał jest jednak właściwy w zakresie kontroli przestrzegania artykułu 40 Traktatu o Unii Europejskiej oraz orzekania w sprawie skarg wniesionych na warunkach przewidzianych w artykule 263 akapit czwarty niniejszego Traktatu, dotyczących kontroli legalności decyzji przewidujących środki ograniczające wobec osób fizycznych lub prawnych przyjętych przez Radę na podstawie tytułu V rozdział 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

skreśla się

Poprawka 207

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 285 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

W skład Trybunału Obrachunkowego wchodzi jeden obywatel z każdego Państwa Członkowskiego. Członkowie Trybunału Obrachunkowego są w pełni niezależni w pełnieniu swoich funkcji, w ogólnym interesie Unii.

W skład Trybunału Obrachunkowego wchodzą członkowie w liczbie odpowiadającej dwóm trzecim liczby Państw Członkowskich, włącznie z jego prezesem.

Poprawka 208

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 285 – akapit 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Członkowie Trybunału Obrachunkowego są wybierani spośród obywateli Państw Członkowskich na podstawie systemu bezwzględnie równej rotacji pomiędzy Państwami Członkowskimi, który pozwala odzwierciedlić różnorodność demograficzną i geograficzną wszystkich Państw Członkowskich. System ten ustanawia Rada Europejska większością kwalifikowaną zgodnie z artykułem 244.

Poprawka 209

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 286 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Członkowie Trybunału Obrachunkowego są mianowani na okres sześciu lat. Rada po konsultacji z Parlamentem Europejskim przyjmuje listę członków, sporządzoną zgodnie z propozycjami każdego z Państw Członkowskich. Mandat członków Trybunału Obrachunkowego jest odnawialny.

Członkowie Trybunału Obrachunkowego są mianowani na okres sześciu lat. Rada po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego przyjmuje listę członków, sporządzoną zgodnie z propozycjami każdego z Państw Członkowskich. Mandat członków Trybunału Obrachunkowego jest odnawialny.

Poprawka 210

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 294 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Komisja przedstawia projekt Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

2.  Komisja przedstawia projekt Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W przypadku gdy zastosowanie ma artykuł 225, Parlament Europejski przedstawia swój projekt Radzie. Informuje się o tym Komisję.

Poprawka 211

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 294 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3.  Parlament Europejski uchwala stanowisko w pierwszym czytaniu i przekazuje je Radzie.

3.  Parlament Europejski uchwala stanowisko w pierwszym czytaniu i przekazuje je Radzie. Gdy zastosowanie ma artykuł 225, projekt Parlamentu uznaje się za jego stanowisko w pierwszym czytaniu.

Poprawka 212

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 294 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Jeżeli Rada zatwierdzi stanowisko Parlamentu Europejskiego, projektowany akt zostaje przyjęty w brzmieniu, które odpowiada stanowisku Parlamentu Europejskiego.

4.  Jeżeli Rada zatwierdzi stanowisko Parlamentu Europejskiego lub nie podejmie decyzji w ciągu jednego roku, projektowany akt zostaje przyjęty w brzmieniu, które odpowiada stanowisku Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 213

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 294 – ustęp 7 – litera b

Tekst obowiązujący

Poprawka

b)  odrzuci, większością głosów wchodzących w jego skład członków, stanowisko Rady w pierwszym czytaniu, proponowany akt uważa się za nieprzyjęty;

b)  odrzuci, większością oddanych głosów, stanowisko Rady w pierwszym czytaniu, proponowany akt uważa się za nieprzyjęty;

Poprawka 214

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 294 – ustęp 15 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Jeżeli, w przypadkach przewidzianych w Traktatach, akt ustawodawczy jest poddany zwykłej procedurze ustawodawczej z inicjatywy grupy Państw Członkowskich, na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego lub na wniosek Trybunału Sprawiedliwości, ustępu 2, ustępu 6 zdanie drugie oraz ustępu 9 nie stosuje się.

Jeżeli, w przypadkach przewidzianych w Traktatach, akt ustawodawczy jest poddany zwykłej procedurze ustawodawczej z inicjatywy grupy Państw Członkowskich na podstawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego lub na wniosek Trybunału Sprawiedliwości, ustępu 2, ustępu 6 zdanie drugie oraz ustępu 9 nie stosuje się.

Poprawka 215

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Część szósta – tytuł I – rozdział 2 a (nowy) – tytuł

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ROZDZIAŁ 2a

 

STOSOWANIE ZASAD POMOCNICZOŚCI I PROPORCJONALNOŚCI

(Protokół (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności ma zostać dodany do części szóstej, tytuł I, rozdział 2a (nowy) TFUE. Niniejszy nowy rozdział obejmuje art. 299a–299j (nowe).)

Poprawka 216

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 299 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 299a

 

Każda instytucja stale czuwa nad poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w artykule 5 Traktatu o Unii Europejskiej.

(W niniejszej poprawce powielono brzmienie art. 1 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.)

Poprawka 217

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 299 b (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 299b

 

Przed zgłoszeniem wniosku dotyczącego aktu ustawodawczego Komisja prowadzi szerokie konsultacje. Konsultacje te w stosownym przypadku powinny uwzględniać wymiar regionalny i lokalny przewidywanych działań. W szczególnie pilnych przypadkach Komisja nie prowadzi konsultacji. W swoim wniosku uzasadnia taką decyzję.

(W niniejszej poprawce powielono brzmienie art. 2 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.)

Poprawka 218

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 299 c (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 299c

 

Do celów niniejszego Protokołu, przez „projekty aktów ustawodawczych” rozumie się wnioski Komisji, inicjatywy grupy Państw Członkowskich, inicjatywy Parlamentu Europejskiego, wnioski Trybunału Sprawiedliwości, zalecenia Europejskiego Banku Centralnego i wnioski Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu przyjęcie aktu ustawodawczego.

(W niniejszej poprawce powielono brzmienie art. 3 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.)

Poprawka 219

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 299 d (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 299d

 

Komisja przekazuje parlamentom narodowym i parlamentom regionalnym mającym kompetencje ustawodawcze swoje projekty i swoje zmienione projekty aktów ustawodawczych równocześnie z ich przekazaniem prawodawcy Unii.

 

Parlament Europejski przekazuje parlamentom narodowym i parlamentom regionalnym mającym kompetencje ustawodawcze swoje projekty i swoje zmienione projekty aktów ustawodawczych.

 

Rada przekazuje parlamentom narodowym i parlamentom regionalnym mającym kompetencje ustawodawcze projekty i zmienione projekty aktów ustawodawczych pochodzące od grupy Państw Członkowskich, Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Centralnego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

Rezolucje ustawodawcze Parlamentu Europejskiego oraz stanowiska Rady są, po ich przyjęciu, przekazywane przez te instytucje parlamentom narodowym i parlamentom regionalnym mającym kompetencje ustawodawcze.

(Podstawę niniejszej poprawki stanowi brzmienie art. 4 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności i w niniejszej poprawce uzupełniono to brzmienie.)

Poprawka 220

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 299 e (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 299e

 

Projekty aktów ustawodawczych są uzasadniane w odniesieniu do zasad pomocniczości i proporcjonalności.

 

Każdy projekt aktu ustawodawczego powinien zawierać szczegółowe stwierdzenie umożliwiające ocenę zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Takie stwierdzenie powinno zawierać dane umożliwiające ocenę skutków finansowych danego projektu aktu oraz, w przypadku dyrektywy, jej skutków dla regulacji wprowadzanych przez Państwa Członkowskie, w tym, w stosownym przypadku, dla prawodawstwa regionalnego.

 

Podstawy stwierdzenia, że cel Unii może zostać lepiej osiągnięty na poziomie Unii, są uzasadniane na podstawie wskaźników jakościowych, a tam gdzie to możliwe, ilościowych. Projekty aktów ustawodawczych biorą pod uwagę konieczność zminimalizowania wszelkich obciążeń finansowych lub administracyjnych nakładanych na Unię, rządy krajowe, władze regionalne lub lokalne, podmioty gospodarcze i obywateli oraz to, by takie obciążenia były współmierne do zamierzonego celu.

(W niniejszej poprawce powielono brzmienie art. 5 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.)

Poprawka 221

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 299 f (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 299f

 

Każdy parlament narodowy lub każda izba parlamentu narodowego może w terminie dwunastu tygodni od daty przekazania projektu europejskiego aktu ustawodawczego, w językach urzędowych Unii przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznaje, że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. Każdy parlament narodowy lub każda izba parlamentu narodowego włącza do tej uzasadnionej opinii opinię parlamentów regionalnych mających kompetencje ustawodawcze, jeżeli dany projekt może mieć wpływ na wyłączne kompetencje regionalne. Komisja powinna odpowiedzieć w ciągu dwunastu tygodni.

 

Jeżeli projekt aktu ustawodawczego pochodzi od grupy Państw Członkowskich, przewodniczący Rady przekazuje opinię rządom tych Państw Członkowskich.

 

Jeżeli projekt aktu ustawodawczego pochodzi od Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Centralnego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przewodniczący Rady przekazuje opinię danej instytucji lub organowi.

 

Komisja powinna uwzględniać uzasadnione opinie otrzymane od parlamentów narodowych i parlamentów regionalnych mających kompetencje ustawodawcze w rocznych sprawozdaniach dotyczących zasady pomocniczości i proporcjonalności. Komisja powinna również udostępniać informacje o zastrzeżeniach Radzie i Parlamentowi w trakcie procedury ustawodawczej, gdy parlamenty narodowe przedkładają znaczną liczbę uzasadnionych opinii na temat danego projektu ustawodawczego.

(Podstawę niniejszej poprawki stanowi art. 6 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności i w niniejszej poprawce zmieniono oraz uzupełniono ten artykuł.)

Poprawka 222

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 299 g (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 299g

 

Każdy parlament narodowy lub każda izba parlamentu narodowego może zażądać od Parlamentu Europejskiego lub Komisji przedłożenia wszelkich odpowiednich wniosków w sprawach, co do których dany parlament lub dana izba uważa, że akt Unii jest niezbędny w celu wykonania traktatów.

 

W przypadku gdy instytucja otrzyma żądanie zgodnie z akapitem pierwszym, ale nie przedłoży wniosku w terminie sześciu miesięcy, instytucja ta informuje parlament narodowy, Komitet Regionów oraz w stosownych przypadkach Parlament Europejski o powodach, dla których tego nie uczyniła.

(Niniejsza poprawka wprowadza do dawnego Protokołu nr 2 nowy artykuł.)

Poprawka 223

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 299 h (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 299h

 

1.   Parlament Europejski, Rada i Komisja oraz, w stosownym przypadku, grupa Państw Członkowskich, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny, jeżeli projekt aktu ustawodawczego pochodzi od nich, uwzględniają uzasadnione opinie wydane przez parlamenty narodowe lub jedną z izb parlamentu narodowego.

 

Każdy parlament narodowy dysponuje dwoma głosami, rozdzielonymi w zależności od krajowego systemu parlamentarnego. W dwuizbowym krajowym systemie parlamentarnym każda z izb dysponuje jednym głosem.

 

2.   W przypadku gdy uzasadnione opinie o niezgodności projektu aktu ustawodawczego z zasadą pomocniczości reprezentują co najmniej jedną trzecią głosów przyznanych parlamentom narodowym zgodnie z ustępem 1 akapit drugi, projekt zostaje poddany ponownej analizie. Próg ten równa się jednej czwartej w przypadku projektu aktu ustawodawczego dotyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, przedłożonego na podstawie artykułu 76 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Po ponownej analizie, Komisja lub, w stosownym przypadku, grupa Państw Członkowskich, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny, jeżeli projekt aktu ustawodawczego pochodzi od nich, mogą postanowić o podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu projektu. Decyzja ta musi być uzasadniona.

 

3.   Ponadto, jeżeli w ramach zwykłej procedury ustawodawczej uzasadnione opinie o niezgodności wniosku dotyczącego aktu ustawodawczego z zasadą pomocniczości reprezentują co najmniej zwykłą większość głosów przyznanych parlamentom narodowym zgodnie z ustępem 1 akapit drugi, wniosek zostaje poddany ponownej analizie. Po ponownej analizie Komisja może postanowić o podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu wniosku.

 

Jeżeli Komisja postanowi podtrzymać wniosek, powinna przedstawić uzasadnioną opinię określającą przyczyny, dla których uważa, że wniosek ten jest zgodny z zasadą pomocniczości. Wspomniana uzasadniona opinia, a także uzasadnione opinie parlamentów narodowych, powinny zostać przekazane prawodawcy Unii, by zostały rozważone w ramach procedury ustawodawczej:

 

a)  przed zakończeniem pierwszego czytania prawodawca (Parlament Europejski i Rada) rozważa zgodność wniosku ustawodawczego z zasadą pomocniczości, biorąc w szczególności pod uwagę powody podane i podzielane przez większość parlamentów narodowych, jak również uzasadnioną opinię Komisji;

 

b)  jeżeli większością głosów wynoszącą 55 % członków Rady lub większością głosów oddanych w Parlamencie Europejskim prawodawca stwierdzi, że jego zdaniem wniosek nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, wniosek ustawodawczy nie będzie dalej analizowany.

(W niniejszej poprawce powielono brzmienie art. 7 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.)

Poprawka 224

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 299 i (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 299i

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w zakresie skarg w sprawie naruszenia przez akt ustawodawczy zasady pomocniczości, wniesionych przez Państwo Członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w artykule 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub przekazanych przez nie zgodnie z jego porządkiem prawnym w imieniu jego parlamentu narodowego lub izby tego parlamentu.

 

Zgodnie z zasadami określonymi w tym samym artykule skargi takie mogą być również wnoszone przez Komitet Regionów w odniesieniu do aktów ustawodawczych, do których przyjęcia Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymaga jego konsultacji.

(W niniejszej poprawce powielono brzmienie art. 8 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.)

Poprawka 225

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 299 j (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 299j

 

Komisja przedkłada co roku Radzie Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, parlamentom narodowym i parlamentom regionalnym mającym kompetencje ustawodawcze sprawozdanie w sprawie stosowania artykułu 5 Traktatu o Unii Europejskiej. To sprawozdanie roczne przekazuje się również Komitetowi Ekonomiczno–Społecznemu i Komitetowi Regionów.

(Podstawę niniejszej poprawki stanowi brzmienie art. 9 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności i w niniejszej poprawce uzupełniono to brzmienie.)

Poprawka 226

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 311 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Rada, stanowiąc w drodze rozporządzenia zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, ustanawia środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych Unii w zakresie, w jakim zostało to przewidziane w decyzji przyjętej na podstawie akapitu trzeciego. Rada stanowi po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

4.   Parlament Europejski i Rada, która stanowi wzmocnioną większością głosów zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, wspólnie ustanawiają środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych Unii w zakresie, w jakim zostało to przewidziane w decyzji przyjętej na podstawie akapitu trzeciego.

Poprawka 227

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 312 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Ramy ustala się na okres co najmniej pięciu lat

Ramy ustala się na okres od pięciu do siedmiu lat.

Poprawka 228

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 312 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, przyjmuje rozporządzenie określające wieloletnie ramy finansowe. Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, który stanowi większością głosów wchodzących w jego skład członków.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjmują rozporządzenie określające wieloletnie ramy finansowe.

Poprawka 229

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 312 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada Europejska może jednomyślnie przyjąć decyzję upoważniającą Radę do stanowienia większością kwalifikowaną przy przyjmowaniu rozporządzenia, o którym mowa w akapicie pierwszym.

skreśla się

Poprawka 230

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 319 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.   Parlament Europejski, na zalecenie Rady, udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu. W tym celu Rada i Parlament kolejno badają rachunki, bilans finansowy i sprawozdanie oceniające, o których mowa w artykule 318, roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego, wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji na uwagi Trybunału Obrachunkowego, oświadczenie o wiarygodności określone w artykule 287 ustęp 1 drugi akapit, jak również odpowiednie sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego.

1.   Parlament Europejski, na zalecenie Rady, udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu. Udziela również absolutorium innym instytucjom, organom i jednostkom organizacyjnym z wykonania ich sekcji budżetu lub ich budżetów, stosownie do przypadku i zgodnie z warunkami, które zostaną określone na podstawie artykułu 322. W tym celu Rada i Parlament kolejno badają rachunki, bilans finansowy i sprawozdanie oceniające, o których mowa w artykule 318, roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego, wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji na uwagi Trybunału Obrachunkowego, oświadczenie o wiarygodności określone w artykule 287 ustęp 1 drugi akapit, jak również odpowiednie sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka 231

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 329 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Upoważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy jest udzielane na mocy decyzji Rady stanowiącej jednomyślnie.

Upoważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy jest udzielane na mocy decyzji Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, z wyjątkiem decyzji dotyczących misji lub operacji z mandatem wykonawczym, o których mowa w artykule 42 ustęp 4a akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka 232

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 330 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Jednomyślność jest osiągana wyłącznie głosami przedstawicieli uczestniczących Państw Członkowskich.

skreśla się

Poprawka 233

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 330 – akapit 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

Większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 238 ustęp 3.

skreśla się

Poprawka 234

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 333

Tekst obowiązujący

Poprawka

Artykuł 333

skreśla się

1.  Jeżeli postanowienie Traktatów, które może być zastosowane w ramach wzmocnionej współpracy przewiduje, że Rada stanowi jednomyślnie, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie z zasadami zawartymi w artykule 330, może podjąć decyzję o stanowieniu większością kwalifikowaną.

 

2.  Jeżeli postanowienie Traktatów, które może być zastosowane w ramach wzmocnionej współpracy przewiduje, że Rada przyjmuje akty zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie z zasadami zawartymi w artykule 330, może przyjąć decyzję o stanowieniu zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

 

3.  Ustępów 1 i 2 nie stosuje się do decyzji mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.

 

Poprawka 235

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 342

Tekst obowiązujący

Poprawka

System językowy instytucji Unii określa Rada, stanowiąc jednomyślnie w drodze rozporządzeń, bez uszczerbku dla postanowień Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

System językowy instytucji Unii określa Rada, stanowiąc jednomyślnie w drodze rozporządzeń po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, bez uszczerbku dla postanowień Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka 236

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 346 – ustęp 1 – litera b

Tekst obowiązujący

Poprawka

b)  każde Państwo Członkowskie może podejmować środki, jakie uważa za konieczne w celu ochrony podstawowych interesów jego bezpieczeństwa, a które odnoszą się do produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi; środki takie nie mogą negatywnie wpływać na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych.

b)  każde Państwo Członkowskie powiadamia Komisję o środkach, które uważa za konieczne w celu ochrony podstawowych interesów jego bezpieczeństwa, a które odnoszą się do produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi; środki takie nie mogą negatywnie wpływać na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych.

Poprawka 237

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 346 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2.  Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, może wprowadzać zmiany do sporządzonej przez siebie 15 kwietnia 1958 roku listy produktów, do których mają zastosowanie postanowienia ustępu 1 litera b).

2.  Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą na wniosek Komisji, mogą wprowadzać zmiany do sporządzonej przez Radę w dniu 15 kwietnia 1958 r. listy produktów, do których mają zastosowanie postanowienia ustępu 1 litera b).

Poprawka 238

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 352 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1.  Jeżeli działanie Unii okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach polityk określonych w Traktatach, jednego z celów, o których mowa w Traktatach, a Traktaty nie przewidziały uprawnień do działania wymaganego w tym celu, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, przyjmuje stosowne przepisy. Jeżeli przepisy te są przyjmowane przez Radę zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, stanowi ona również jednomyślnie na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

1.  Jeżeli działanie Unii okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach polityk określonych w Traktatach, jednego z celów, o których mowa w Traktatach, a Traktaty nie przewidziały uprawnień do działania wymaganego w tym celu, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, przyjmuje stosowne przepisy. Jeżeli przepisy te są przyjmowane przez Radę zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, stanowi ona również większością kwalifikowaną na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 239

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 352 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4.  Niniejszy artykuł nie może służyć jako podstawa do osiągania celów związanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, a wszelkie akty przyjęte zgodnie z niniejszym artykułem przestrzegają granic określonych w artykule 40 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.

skreśla się

Poprawka 240

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 354 – akapit 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

Do celów artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącego zawieszenia niektórych praw wynikających z członkostwa w Unii, członek Rady Europejskiej lub Rady reprezentujący dane Państwo Członkowskie nie bierze udziału w głosowaniu, a dane Państwo Członkowskie nie jest uwzględniane przy obliczaniu jednej trzeciej lub czterech piątych Państw Członkowskich przewidzianych w ustępach 1 i 2 wspomnianego artykułu. Wstrzymanie się od głosu członków obecnych lub reprezentowanych nie stanowi przeszkody w przyjęciu decyzji, o których mowa w ustępie 2 wspomnianego artykułu.

Do celów artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącego zawieszenia niektórych praw wynikających z członkostwa w Unii, członek Rady Europejskiej lub Rady reprezentujący dane Państwo Członkowskie nie bierze udziału w głosowaniu, a dane Państwo Członkowskie nie jest uwzględniane przy obliczaniu jednej trzeciej Państw Członkowskich lub większości kwalifikowanej przewidzianych w ustępach 1 i 2 wspomnianego artykułu. Wstrzymanie się od głosu członków obecnych lub reprezentowanych nie stanowi przeszkody w przyjęciu decyzji, o których mowa w ustępie 2 wspomnianego artykułu.

Poprawka 241

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 354 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Do celów przyjęcia decyzji, o których mowa w artykule 7 ustęp 3 i 4 Traktatu o Unii Europejskiej, większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 238 ustęp 3 litera b) niniejszego Traktatu.

Do celów przyjęcia decyzji, o których mowa w artykule 7 ustępy 1–4 Traktatu o Unii Europejskiej, większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 16 ustęp 4a Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka 242

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 355 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

Traktaty nie mają zastosowania do krajów i terytoriów zamorskich utrzymujących szczególne stosunki ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które nie są umieszczone na wymienionej liście.

skreśla się

Poprawka 243

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 355 – ustęp 5 – litera b

Tekst obowiązujący

Poprawka

b)  Traktaty stosuje się do stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Akrotiri i Dhekelia na Cyprze tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia wykonania uzgodnień określonych w Protokole w sprawie stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze dołączonym do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej i na warunkach określonych w tym Protokole;

skreśla się

Poprawka 244

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 355 – ustęp 5 – litera c

Tekst obowiązujący

Poprawka

c)  Traktaty stosuje się do wysp kanału La Manche i wyspy Man tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia stosowania ustaleń dotyczących tych wysp, zawartych w traktacie dotyczącym przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej podpisanym 22 stycznia 1972 roku.

skreśla się

Poprawka 245

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Artykuł 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

Artykuł 3

Artykuł 3

Prawo człowieka do integralności

Prawo człowieka do integralności i autonomii cielesnej

1.  Każdy ma prawo do poszanowania jego integralności fizycznej i psychicznej.

1.  Każdy ma prawo do poszanowania jego integralności fizycznej i psychicznej.

2.   W dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności:

2.   W dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności:

a)   swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami określonymi przez ustaw;

a)   swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami określonymi przez ustaw;

b)   zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których celem jest selekcja osób;

b)   zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których celem jest selekcja osób;

c)   zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku;

c)   zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku;

d)   zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich.

d)   zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich.

 

2a.  Każdy ma prawo do autonomii cielesnej, do swobodnego, świadomego, pełnego i powszechnego dostępu do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz do wszystkich związanych z tym usług opieki zdrowotnej bez dyskryminacji, w tym do dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji.

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2024Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności