Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/2051(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0337/2023

Texte depuse :

A9-0337/2023

Dezbateri :

PV 21/11/2023 - 13
CRE 21/11/2023 - 13

Voturi :

PV 22/11/2023 - 8.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2023)0427

Texte adoptate
PDF 393kWORD 144k
Miercuri, 22 noiembrie 2023 - Strasbourg
Proiectele Parlamentului European de revizuire a tratatelor
P9_TA(2023)0427A9-0337/2023
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 22 noiembrie 2023 referitoare la proiectele Parlamentului European de revizuire a tratatelor (2022/2051(INL))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere Manifestul de la Ventotene(1),

–  având în vedere Declarația Schuman din 9 mai 1950(2),

–  având în vedere rezoluția sa din 9 iunie 2022 referitoare la convocarea unei convenții pentru revizuirea tratatelor(3),

–  având în vedere articolele 46 și 54 și articolul 85 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisiei pentru cultură și educație și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen,

–  având în vedere scrisorile Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei pentru industrie, cercetare și energie,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A9-0337/2023),

A.  întrucât actuala versiune a tratatelor a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 și de atunci Uniunea Europeană s-a confruntat cu provocări fără precedent și cu crize multiple, în special războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei;

B.  întrucât revizuirea tratatelor este necesară nu ca scop în sine, ci în interesul tuturor cetățenilor Uniunii, deoarece această revizuire urmăreşte să dea o nouă formă Uniunii Europene într-un mod care să îi mărească acesteia capacitatea de acțiune, precum și legitimitatea și responsabilitatea democratică;

C.  întrucât revizuirea tratatelor ar trebui să permită Uniunii să răspundă mai bine dificultăților geopolitice;

D.  întrucât cadrul instituțional al Uniunii, în special procesul său decizional, mai ales cel din cadrul Consiliului, este foarte puțin adecvat pentru o Uniune cu 27 de state membre; întrucât perspectiva viitoarelor extinderi face inevitabilă o reformă a tratatelor;

E.  întrucât la 9 mai 2022 Conferința privind viitorul Europei și-a încheiat lucrările și și-a prezentat concluziile; întrucât aceste concluzii conțin 49 de propuneri și 326 de măsuri, dintre care multe pot fi aplicate numai dacă se modifică tratatele,

1.  își reiterează apelul în favoarea revizuirii Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE) și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE); invită Consiliul să prezinte imediat și fără deliberări Consiliului European proiectele prezentate în prezenta rezoluție și reflectate în anexă; invită Consiliul European să convoace cât de curând posibil o convenție în conformitate cu procedura ordinară de revizuire prevăzută la articolul 48 alineatele (2)-(5) din TUE;

2.  observă că mai multe țări din Balcanii de Vest se află în diferite etape ale negocierilor de aderare; salută acordarea statutului de țară candidată Ucrainei și Moldovei la 23 iunie 2022;

Reforme instituționale

3.  subliniază importanța reformării procesului decizional din Uniune pentru a reflecta mai bine un sistem bicameral prin conferirea de mai multe prerogative Parlamentului European;

4.  solicită întărirea capacității Uniunii de a acționa prin creșterea considerabilă a numărului de domenii în care acțiunile sunt decise prin vot cu majoritate calificată (VMC) și prin procedura legislativă ordinară (PLO);

5.  solicită ca Parlamentul să dobândească dreptul de inițiativă legislativă, în special dreptul de a introduce, modifica sau abroga legislația Uniunii, și să devină colegiuitor în adoptarea cadrului financiar multianual;

6.  solicită inversarea rolurilor Consiliului și Parlamentului în numirea și confirmarea președintelui Comisiei pentru a reflecta mai exact rezultatele alegerilor europene; propune să se permită președintelui Comisiei să își aleagă membrii pe baza preferințelor politice, asigurând în același timp un echilibru geografic și demografic; solicită schimbarea denumirii Comisiei Europene în „Executivul European”;

7.  propune ca numărul membrilor Executivului să fie fixat la cel mult 15, membrii fiind aleși dintre resortisanții statelor membre pe baza unui sistem de rotație strict egal, așa cum se prevede deja în tratatele actuale, iar subsecretarii fiind numiți dintre resortisanții statelor membre care nu au niciun resortisant reprezentat în Colegiu;

8.  propune mai multă transparență în cazul Consiliului Uniunii Europene, impunându-i să își publice pozițiile care fac parte din procesul legislativ normal și să organizeze o dezbatere publică privind pozițiile Consiliului; propune crearea unui temei juridic care să permită colegiuitorilor să consolideze transparența și integritatea procesului lor decizional;

9.  solicită Convenției să discute, pe lângă proiectele prezentate în prezenta rezoluție și reflectate în anexa la aceasta, repartizarea subiectelor între TUE și TFUE pentru a simplifica dificilul proces de modificare a dreptului Uniunii; solicită Convenției să examineze care sunt domeniile de politică în care structurile Uniunii ar putea mări eficacitatea acesteia;

10.  propune ca componența Parlamentului European să devină prerogativa Parlamentului, supusă aprobării de către Consiliu;

11.  propune întărirea rolului partenerilor sociali în pregătirea tuturor inițiativelor în domeniul politicii sociale, al ocupării forței de muncă și al politicii economice;

12.  solicită consolidarea instrumentelor pentru participarea cetățenilor la procesul decizional al UE în cadrul democrației reprezentative;

Competențe

13.  propune stabilirea unei competențe exclusive a Uniunii în ceea ce privește mediul și biodiversitatea, precum și negocierile privind schimbările climatice;

14.  propune stabilirea unor competențe partajate în domeniul sănătății publice și al protecției și îmbunătățirii sănătății umane, în special în ceea ce privește amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, protecția civilă, industria și educația, mai ales când este vorba de chestiuni transnaționale cum ar fi recunoașterea reciprocă a diplomelor, a gradelor, a competențelor și a calificărilor;

15.  propune dezvoltarea în continuare a competențelor partajate ale Uniunii în domeniile energiei, afacerilor externe, securității externe și apărării, politicii privind frontierele externe în spațiul de libertate, securitate și justiție și în cel al infrastructurii transfrontaliere;

Subsidiaritatea

16.  propune consolidarea controlului de subsidiaritate de către Curtea Europeană de Justiție; solicită ca avizul parlamentelor regionale cu competențe legislative să fie luat în considerare în avizele motivate ale parlamentelor naționale privind proiectele legislative; propune prelungirea termenului pentru procedurile „cartonașului galben” la 12 săptămâni;

17.  propune introducerea unui „mecanism al cartonașului verde” pentru propunerile legislative ale parlamentelor naționale sau regionale cu competențe legislative, pentru a adapta mai bine legislația Uniunii la nevoile locale;

Statul de drept

18.  propune consolidarea și reformarea procedurii prevăzute la articolul 7 din TUE în ceea ce privește protecția statului de drept, eliminând unanimitatea, introducând un calendar clar și transformând Curtea de Justiție în arbitru al încălcărilor;

19.  sugerează să se prevadă ca Curtea de Justiție a Uniunii Europene să aibă competență pentru litigii interinstituționale;

20.  sugerează un control preventiv al normelor la Curtea de Justiție a Uniunii Europene („controlul abstract al normelor”), conceput ca un drept al minorității în Parlament; sugerează, de asemenea, să se confere Parlamentului competența de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la cazurile de nerespectare a tratatelor;

Politica externă, de securitate și apărare

21.  își reiterează apelul ca deciziile privind sancțiunile, etapele intermediare ale procesului de extindere și alte decizii de politică externă să fie luate prin VMC; subliniază că proiectele prevăd o excepție de la acest principiu pentru deciziile de autorizare a misiunilor sau operațiunilor militare cu mandat executiv;

22.  solicită crearea unei Uniuni a apărării care să includă unități militare, o capacitate permanentă de desfășurare rapidă, sub comanda operațională a Uniunii; propune ca achizițiile publice comune și dezvoltarea de armament să fie finanțate de Uniune printr-un buget special, în cadrul codeciziei și controlului parlamentar și propune ca competențele Agenției Europene de Apărare să fie modificate în consecință; constată că aceste schimbări nu urmează să afecteze clauzele privind tradițiile naționale de neutralitate și apartenența la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO);

23.  propune ca convenția să examineze modalități de a împiedica situațiile în care paradisurile fiscale denaturează concurența pe piața unică;

Piața unică, economie și buget

24.  solicită măsuri care să garanteze că statele membre investesc în realizarea obiectivelor economice, sociale, de mediu și de securitate europene; propune ca articolul 122 din TFUE să fie eliminat și înlocuit cu o clauză de urgență reformulată care să prevadă un control parlamentar deplin la articolul 222 din TFUE;

25.  insistă asupra faptului că cele patru libertăți ale pieței interne trebuie să fie aplicate uniform de toate statele membre și instituțiile Uniunii;

Politici sociale și piața forței de muncă

26.  își reiterează solicitarea ca un protocol privind progresul social să fie anexat la tratate;

Educația

27.  solicită Uniunii să elaboreze obiective și standarde comune pentru o educație care să promoveze valorile democratice și statul de drept, precum și alfabetizarea digitală și economică; solicită, de asemenea, Uniunii să promoveze cooperarea și coerența între sistemele de învățământ, garantând, în același timp, tradițiile culturale și diversitatea regională;

28.  solicită Uniunii să elaboreze standarde comune privind formarea profesională pentru a mări mobilitatea lucrătorilor; propune ca Uniunea să urmărească protejarea și promovarea accesului la școlarizare gratuită și universală, libertatea universitară instituțională și individuală, precum și drepturile omului, așa cum sunt definite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

Comerțul și investițiile

29.  sugerează ca promovarea valorilor democratice, buna guvernare, drepturile omului și sustenabilitatea, precum și investițiile străine, protecția investițiilor și securitatea economică să fie incluse în sfera politicii comerciale comune; propune ca Parlamentul European și Consiliul, la recomandarea Comisiei, să deschidă negocieri comerciale; propune crearea unui mecanism permanent de examinare a investițiilor străine directe;

Nediscriminare

30.  propune extinderea protecției împotriva discriminării la gen, origine socială, limbă, opinii politice și apartenența la o minoritate națională și introduce PLO pentru legislația privind nediscriminarea; propune înlocuirea sintagmei „egalitatea între bărbați și femei” cu „egalitatea de gen” în toate tratatele; subliniază că instituțiile Uniunii și organele lor de conducere și consultative trebuie să fie alcătuite nediscriminatoriu și să reflecte egalitatea de gen și diversitatea societății;

31.  solicită includerea în tratate a unor măsuri suplimentare de protecție pentru minoritățile naționale și pentru limbile regionale și minoritare din Uniune;

Clima și mediul

32.  propune ca reducerea încălzirii globale și protejarea biodiversității să fie incluse ca obiective ale Uniunii; sugerează ca protecția climei și a biodiversității să fie adăugate printre obiectivele de dezvoltare durabilă ale Uniunii; sugerează includerea sustenabilității în dispozițiile tratatului privind pescuitul; cere Uniunii să protejeze fundamentele naturale ale vieții și animalele, în concordanță cu abordarea de tip „O singură sănătate”, precum și să țină seama de riscul de depășire a limitelor acestei planete; solicită ca obligațiile internaționale ale Uniunii de a continua eforturile de limitare a creșterii temperaturii globale să fie incluse în tratate;

Politica energetică

33.  solicită să se creeze o uniune energetică europeană integrată; sugerează că sistemul energetic al Uniunii trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar și să se bazeze pe eficiența energetică, pe energia din surse regenerabile și să fie în conformitate cu acordurile internaționale de atenuare a schimbărilor climatice;

Spațiul de libertate, justiție și securitate

34.  propune ca Europol să primească competențe suplimentare care să fie supuse controlului parlamentar; propune ca violența de gen și infracțiunile împotriva mediului să fie adăugate ca domenii ale infracționalității care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 83 alineatul (1) din TFUE (infracțiuni incriminate de Uniune); solicită ca funcționarea Parchetului European să fie reglementată prin PLO;

Migrația

35.  solicită adoptarea de standarde comune pentru vizele pe termen lung și permisele de ședere pentru a preveni vânzarea cetățeniei și dreptului de ședere și utilizarea lor abuzivă;

36.  propune ca politica comună a Uniunii în domeniul imigrației să fie consolidată prin luarea de măsuri adecvate și necesare pentru a asigura monitorizarea eficientă și bunul control al frontierelor externe ale Uniunii și ca politica Uniunii în domeniul migrației să țină seama de stabilitatea economică și socială a statelor membre, de capacitatea pieței unice de a ocupa forța de muncă, precum și de gestionarea eficientă a migrației, ținând seama de tratamentul echitabil al resortisanților țărilor terțe;

Sănătatea

37.  propune ca Uniunea să stabilească indicatori comuni pentru sistemele de sănătate; propune ca Uniunea să ia măsuri pentru notificarea timpurie, monitorizarea și controlul amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății, în special în cazul pandemiilor, fără a împiedica statele membre să păstreze sau să adopte măsuri de protecție mai stricte, dacă acestea sunt imperative;

38.  solicită Uniunii să ia măsuri pentru monitorizarea și coordonarea accesului la metode comune de diagnosticare, informare și îngrijire privind bolile transmisibile și netransmisibile, inclusiv bolile rare;

Știință și tehnologie

39.  cere Uniunii să respecte și să promoveze libertatea universitară și libertatea de a desfășura activități de cercetare științifică și de a preda;

40.  propune ca Uniunea să elaboreze o strategie spațială comună și să depună eforturi în vederea creării unui cadru comun pentru activitățile spațiale;

Dispoziții finale

41.  reamintește că reprezentanții partenerilor sociali ai UE, ai Comitetului Economic și Social European, ai Comitetului Regiunilor, ai Băncii Centrale Europene, ai societății civile din Uniune și ai țărilor candidate ar trebui invitați la Convenție în calitate de observatori;

42.  solicită ca toate proiectele de revizuire a tratatelor, astfel cum sunt anexate la prezentul document, să fie discutate în cadrul convenției;

43.  adoptă proiectele de revizuire a tratatelor anexate la prezentul document și le înaintează Consiliului în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) din TUE;

44.  încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție și proiectele de revizuire a tratatelor anexate Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1) Manifestul de la Ventotene (iunie 1941)
(2) Declarația Schuman (Paris, 9 mai 1950)
(3) JO C 493, 27.12.2022, p. 130.


ANEXĂ LA REZOLUȚIE

PROIECTE DE REVIZUIRE A TRATATELOR

Amendamentul 1

Tratatul privind Uniunea Europeană

Preambul

Textul în vigoare

Amendamentul

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI, PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, PREȘEDINTELE REPUBLICII ELENE, MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI, PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, PREȘEDINTELE IRLANDEI, PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE, ALTEȚA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG, MAIESTATEA SA REGINA ȚĂRILOR DE JOS, PREȘEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE, MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, PREȘEDINTELE REPUBLICII BULGARIA, PREȘEDINTELE REPUBLICII CEHE, MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI, PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, PREȘEDINTELE REPUBLICII ESTONIA, PREȘEDINTELE IRLANDEI, PREȘEDINTA REPUBLICII ELENE, MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI, PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, PREȘEDINTELE REPUBLICII CROAȚIA, PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE, PREȘEDINTELE REPUBLICII CIPRU, PREȘEDINTELE REPUBLICII LETONIA, PREȘEDINTELE REPUBLICII LITUANIA, ALTEȚA SA REGALĂ MARELE DUCE AL LUXEMBURGULUI, PREȘEDINTA UNGARIEI, PREȘEDINTELE REPUBLICII MALTA, MAIESTATEA SA REGELE ȚĂRILOR DE JOS, PREȘEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA, PREȘEDINTELE REPUBLICII POLONE, PREȘEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, PREȘEDINTA REPUBLICII SLOVENIA, PREȘEDINTA REPUBLICII SLOVACE, PREȘEDINTELE REPUBLICII FINLANDA, MAIESTATEA SA REGELE SUEDIEI,

Amendamentul 2

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.

Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate de gen.

Amendamentul 3

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 3 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen.

2.  Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu politici comune în materie de frontiere externe și cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen.

Amendamentul 4

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Uniunea instituie o piață internă. Aceasta acționează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului. Aceasta promovează progresul științific și tehnic.

Uniunea instituie o piață internă. Aceasta acționează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului, precum și pe reducerea încălzirii globale și pe protejarea biodiversității, în conformitate cu acordurile internaționale. Aceasta promovează progresul științific și tehnic.

Amendamentul 5

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Uniunea combate excluziunea socială și discriminările și promovează justiția și protecția sociale, egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului.

Uniunea combate excluziunea socială și discriminările și promovează justiția și protecția sociale, egalitatea de gen, solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului.

Amendamentul 6

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul în vigoare

Amendamentul

Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european.

Uniunea respectă și promovează bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european.

Amendamentul 7

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 3 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

4.  Uniunea instituie o uniune economică și monetară a cărei monedă este euro.

4.  Moneda Uniunii este euro.

Amendamentul 8

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

5a.  Uniunea protejează și promovează accesul la școlarizare gratuită și universală, libertatea universitară instituțională și individuală, precum și drepturile omului, așa cum sunt definite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 9

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

La propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului European sau a Comisiei Europene și cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu o majoritate de patru cincimi din membrii săi, poate să constate existența unui risc clar de încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul audiază statul membru în cauză și îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeași procedură.

La primirea unei propuneri motivate a unei treimi din statele membre, a Parlamentului European sau a Comisiei Europene și cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, stabilește în termen de șase luni de la primirea unei propuneri dacă există un risc clar de încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul audiază statul membru în cauză și îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeași procedură.

Amendamentul 10

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 7 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Consiliul European, hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din statele membre sau a Comisiei Europene și cu aprobarea Parlamentului European, poate să constate existența unei încălcări grave și persistente a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru, după ce a invitat acel stat membru să-și prezinte observațiile.

2.  Consiliul, hotărând cu majoritate calificată în termen de șase luni de la primirea unei propuneri a unei treimi din statele membre, Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, sau Comisia pot sesiza Curtea de Justiție cu privire existența unei încălcări grave și persistente a valorilor prevăzute la articolul 2 de către un stat membru.

Amendamentul 11

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Curtea de Justiție se pronunță asupra cererii după ce a invitat statul membru în cauză să își prezinte observațiile.

Amendamentul 12

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care a fost făcută constatarea menționată la alineatul (2), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decidesuspende anumite drepturi care îi revin statului membru în cauză în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al reprezentantului guvernului acelui stat membru. Procedând în acest fel, Consiliul ține seama de eventualele consecințe ale unei astfel de suspendări asupra drepturilor și obligațiilor persoanelor fizice și juridice.

În cazul în care a fost făcută constatarea menționată la alineatul (2), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, decide, în termen de șase luni,ia măsurile corespunzătoare. Printre astfel de măsuri se pot număra o suspendare a angajamentelor și plăților de la bugetul Uniunii, sau suspendarea anumitor drepturi care îi revin statului membru în cauză în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al reprezentantului guvernului acelui stat membru și dreptul statului respectiv membru de a exercita Președinția Consiliului. Procedând în acest fel, Consiliul ține seama de eventualele consecințe ale unei astfel de suspendări asupra drepturilor și obligațiilor persoanelor fizice și juridice.

Amendamentul 13

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 10 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  Orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii. Deciziile se iau în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean.

3.  Orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii. Uniunea se asigură că există instrumente care permit cetățenilor să își exercite acest drept.

Amendamentul 14

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

3a.  Deciziile se iau în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean.

Amendamentul 15

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 10 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

4.  Partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii.

4.  Partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii. Partidele politice europene pot promova, sprijini și finanța activități în acest scop.

Amendamentul 16

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

4a.  Partenerii sociali sunt consultați în pregătirea tuturor inițiativelor în domeniul politicii sociale, al ocupării forței de muncă și al politicii economice.

Amendamentul 17

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

La inițiativa a cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii, resortisanți ai unui număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care acești cetățeni consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor.

La inițiativa a cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii, resortisanți ai unui număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care acești cetățeni consideră că este necesar un act juridic al Uniunii.

Amendamentul 18

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Comisia sau Parlamentul European pot propune un act juridic pe baza oricărei inițiative cetățenești valide.

Amendamentul 19

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

4a.  Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta dispoziții care să le garanteze procesul decizional și respectarea principiilor prevăzute la articolele 10 și 11.

Amendamentul 20

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

4a.  Instituțiile Uniunii și organele sale de conducere și consultative trebuie să fie alcătuite nediscriminatoriu și să reflecte egalitatea de gen și diversitatea societății.

Amendamentul 21

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Parlamentul European este compus din reprezentanții cetățenilor Uniunii. Numărul acestora nu poate depăși șapte sute cincizeci, plus președintele. Reprezentarea cetățenilor este asigurată în mod proporțional descrescător, cu un prag minim de șase membri pentru fiecare stat membru. Niciunui stat membru nu i se atribuie mai mult de nouăzeci și șase de locuri.

Parlamentul European este compus din reprezentanții cetățenilor Uniunii. Numărul acestora nu poate depăși șapte sute cincizeci, plus președintele.

Amendamentul 22

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

2a.  Reprezentarea cetățenilor este asigurată în mod proporțional descrescător, cu un prag minim de șase membri pentru fiecare stat membru. Niciunui stat membru nu i se atribuie mai mult de nouăzeci și șase de locuri.

Amendamentul 23

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 14 – alineatul 2 b (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

2b.  Parlamentul European își stabilește componența cu majoritatea membrilor care îl compun, respectând principiile menționate la alineatele (2) și (2a), sub rezerva aprobării de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată consolidată.

Amendamentul 24

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 15 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Consiliul European este compus din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum și din președintele său și președintele Comisiei. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate participă la lucrările Consiliului European.

2.  Consiliul European este compus din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum și din președintele Uniunii Europene. Secretarul Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate participă la lucrările Consiliului European.

 

(Această modificare se aplică întregului text. Adoptarea amendamentului impune modificări corespunzătoare în întregul text.)

Amendamentul 25

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 15 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  Consiliul European se întrunește de două ori pe semestru la convocarea președintelui său. Atunci când ordinea de zi o impune, membrii Consiliului European pot decide să fie asistați fiecare de un ministru și, în ceea ce îl privește pe președintele Comisiei, de un membru al Comisiei. Atunci când situația o impune, președintele convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European.

3.  Consiliul European se întrunește de două ori pe semestru la convocarea președintelui său. Atunci când ordinea de zi o impune, membrii Consiliului European pot decide să fie asistați fiecare de un ministru și, în ceea ce îl privește pe președintele Uniunii Europene, de un membru al Comisiei. Atunci când situația o impune, președintele convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European.

Amendamentul 26

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 15 – alineatul 5

Textul în vigoare

Amendamentul

5.  Consiliul European își alege președintele cu majoritate calificată, pentru o durată de doi ani și jumătate, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. În caz de împiedicare sau de culpă gravă, Consiliul European poate pune capăt mandatul președintelui în conformitate cu aceeași procedură.

5.  Consiliul European își alege președintele cu majoritate calificată.

Amendamentul 27

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 15 – alineatul 6

Textul în vigoare

Amendamentul

6.  Președintele Consiliului European:

eliminat

(a)  prezidează și impulsionează lucrările Consiliului European;

 

(b)  asigură pregătirea și continuitatea lucrărilor Consiliului European, în cooperare cu președintele Comisiei și pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale;

 

(c)  acționează pentru facilitarea coeziunii și a consensului în cadrul Consiliului European;

 

(d)  prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a Consiliului European.

 

Președintele Consiliului European asigură, la nivelul său și în această calitate, reprezentarea externă a Uniunii în probleme referitoare la politica externă și de securitate comună, fără a aduce atingere atribuțiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

 

Președintele Consiliului European nu poate exercita un mandat național.

 

Amendamentul 28

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 16 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Consiliul este compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, împuternicit să angajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă și să exercite dreptul de vot.

2.  Consiliul este compus din reprezentanți ai fiecărui stat membru, împuterniciți să angajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă și să exercite dreptul de vot.

Amendamentul 29

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 16 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel.

3.  Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, cu excepția cazului în care tratatele prevăd o majoritate simplă sau o majoritate calificată consolidată.

Amendamentul 30

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 16 – alineatul 5

Textul în vigoare

Amendamentul

5.  Dispozițiile tranzitorii privind definiția majorității calificate care se aplică până la 31 octombrie 2014, precum și cele care se vor aplica în perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2017 sunt prevăzute în Protocolul privind dispozițiile tranzitorii.

eliminat

Amendamentul 31

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 16 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Consiliul se întrunește în cadrul diferitelor formațiuni, lista acestora fiind adoptată în conformitate cu articolul 236 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

eliminat

Amendamentul 32

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 16 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Consiliul Afaceri Generale asigură coerența lucrărilor diferitelor formațiuni ale Consiliului. Acesta pregătește reuniunile Consiliului European și urmărește aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate, în colaborare cu președintele Consiliului European și cu Comisia.

eliminat

Amendamentul 33

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 16 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul în vigoare

Amendamentul

Consiliul Afaceri Externe elaborează acțiunea externă a Uniunii, în conformitate cu liniile strategice stabilite de Consiliul European, și asigură coerența acțiunii Uniunii.

eliminat

Amendamentul 34

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 16 – alineatul 7

Textul în vigoare

Amendamentul

7.  Un comitet al reprezentanților permanenți ai guvernelor statelor membre răspunde de pregătirea lucrărilor Consiliului.

eliminat

Amendamentul 35

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 16 – alineatul 8

Textul în vigoare

Amendamentul

8.  Consiliul se întrunește în ședință publică atunci când deliberează și votează un proiect de act legislativ. În acest scop, fiecare sesiune a Consiliului este divizată în două părți, consacrate deliberărilor privind actele legislative ale Uniunii, respectiv activităților fără caracter legislativ.

8.  Consiliul se întrunește în ședință publică atunci când deliberează și votează un proiect de act legislativ.

Amendamentul 36

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 17 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Comisia promovează interesul general al Uniunii și ia inițiativele corespunzătoare în acest scop. Aceasta asigură aplicarea tratatelor, precum și a măsurilor adoptate de instituții în temeiul acestora. Comisia supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceasta execută bugetul și gestionează programele. Comisia exercită funcții de coordonare, de executare și de administrare, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. Cu excepția politicii externe și de securitate comune și a altor cazuri prevăzute în tratate, aceasta asigură reprezentarea externă a Uniunii. Comisia adoptă inițiativele de programare anuală și multianuală a Uniunii, în vederea încheierii unor acorduri interinstituționale.

1.   Executivul promovează interesul general al Uniunii și ia inițiativele corespunzătoare în acest scop. Acesta asigură aplicarea tratatelor, precum și a măsurilor adoptate de instituții în temeiul acestora. Executivul supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Acesta execută bugetul și gestionează programele. Executivul exercită funcții de coordonare, de executare și de administrare, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. Cu excepția politicii externe și de securitate comune și a altor cazuri prevăzute în tratate, acesta asigură reprezentarea externă a Uniunii. Executivul adoptă inițiativele de programare anuală și multianuală a Uniunii, în vederea încheierii unor acorduri interinstituționale.

 

(Această modificare se aplică întregului text. Adoptarea amendamentului impune modificări corespunzătoare în întregul text.)

Amendamentul 37

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 17 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Actele legislative ale Uniunii pot fi adoptate numai la propunerea Comisiei, cu excepția cazului în care tratatele prevăd altfel. Celelalte acte se adoptă la propunerea Comisiei, în cazul în care tratatele prevăd acest lucru.

2.  Actele legislative ale Uniunii pot fi adoptate numai la propunerea Executivului, cu excepția cazului în care tratatele prevăd altfel. Celelalte acte se adoptă la propunerea Executivului, în cazul în care tratatele prevăd acest lucru.

Amendamentul 38

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 17 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  Mandatul Comisiei este de cinci ani.

3.  Mandatul Executivului este de cinci ani.

Membrii Comisiei sunt aleși pe baza competenței lor generale și a angajamentului lor față de ideea europeană, dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență.

Membrii Executivului sunt aleși pe baza competenței lor generale și a angajamentului lor față de ideea europeană, dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență.

Comisia își exercită responsabilitățile în deplină independență. Fără a aduce atingere articolului 18 alineatul (2), membrii Comisiei nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern, instituție, organ, oficiu sau agenție. Aceștia se abțin de la orice act incompatibil cu funcțiile lor sau cu îndeplinirea sarcinilor lor.

Executivul își exercită responsabilitățile în deplină independență. Fără a aduce atingere articolului 18 alineatul (2), membrii Executivului nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern, instituție, organ, oficiu sau agenție. Aceștia se abțin de la orice act incompatibil cu funcțiile lor sau cu îndeplinirea sarcinilor lor.

Amendamentul 39

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 17 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

4.  Comisia numită între data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și 31 octombrie 2014 este compusă din câte un resortisant al fiecărui stat membru, inclusiv președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care este unul dintre vicepreședinții acesteia.

eliminat

Amendamentul 40

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 17 – alineatul 6

Textul în vigoare

Amendamentul

6.  Președintele Comisiei:

6.  Președintele Executivului:

(a)  definește orientările în cadrul cărora Comisia își exercită misiunea;

(a)  definește orientările în cadrul cărora Executivul își exercită misiunea;

(b)  decide organizarea internă a Comisiei pentru a asigura coerența, eficacitatea și colegialitatea acțiunilor acesteia;

(b)  decide organizarea internă a Executivului pentru a asigura coerența, eficacitatea și colegialitatea acțiunilor acestuia;

(c)  numește vicepreședinții, alții decât Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, dintre membrii Comisiei.

(c)  numește vicepreședinții, alții decât Secretarul Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Secretarul Uniunii pentru guvernanță economică, dintre membrii Executivului.

Un membru al Comisiei își prezintă demisia în cazul în care președintele îi solicită acest lucru. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate își prezintă demisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (1), în cazul în care președintele îi solicită acest lucru.

Un membru al Executivului își prezintă demisia în cazul în care președintele îi solicită acest lucru. Secretarul Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Secretarul Uniunii pentru guvernanță economică își prezintă demisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (1), în cazul în care președintele îi solicită acest lucru.

Amendamentul 41

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 17 – alineatul 7

Textul în vigoare

Amendamentul

7.  Ținând seama de alegerile pentru Parlamentul European și după ce a procedat la consultările necesare, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune Parlamentului European un candidat la funcția de președinte al Comisiei. Acest candidat este ales de Parlamentul European cu majoritatea membrilor care îl compun. În cazul în care acest candidat nu întrunește majoritatea, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune, în termen de o lună, un nou candidat, care este ales de Parlamentul European în conformitate cu aceeași procedură.

7.  Parlamentul European, în urma alegerilor europene, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, desemnează un candidat la funcția de președinte al Uniunii Europene și îl prezintă Consiliului European. Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, își dă acordul. În cazul în care candidatul desemnat nu obține majoritatea necesară, Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, desemnează un candidat în termen de o lună. Consiliul European aprobă propunerea hotărând cu majoritate simplă.

Consiliul, de comun acord cu președintele ales, adoptă lista celorlalte personalități pe care le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei. Alegerea acestora se efectuează, pe baza sugestiilor făcute de statele membre, în conformitate cu criteriile prevăzute la alineatul (3) al doilea paragraf și la alineatul (5) al doilea paragraf.

Președintele ales propune o listă de candidați pentru numirea în calitate de membri ai Executivului. Alegerea acestora se efectuează în conformitate cu criteriile stabilite la alineatele (3) și (5).

Președintele, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ceilalți membri ai Comisiei sunt supuși, în calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al Parlamentului European. Pe baza acestei aprobări, Comisia este numită de Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată.

Președintele, Secretarul Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ceilalți membri ai Executivului sunt supuși, în calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al Parlamentului European. Pe baza acestei aprobări, Executivul este numit de Consiliul European, hotărând cu majoritate simplă.

Amendamentul 42

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 17 – alineatul 8

Textul în vigoare

Amendamentul

8.  Comisia, în calitate de organ colegial, răspunde în fața Parlamentului European. Parlamentul European poate adopta o moțiune de cenzură împotriva Comisiei, în conformitate cu articolul 234 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care se adoptă o astfel de moțiune, membrii Comisiei trebuie să demisioneze în mod colectiv din funcțiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate trebuie să demisioneze din funcțiile pe care le exercită în cadrul Comisiei.

8.  Executivul răspunde în fața Parlamentului European. Parlamentul European poate adopta o moțiune de cenzură colectivă împotriva Executivului sau o moțiune de cenzură individuală împotriva unui membru al Executivului, în conformitate cu articolul 234 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care se adoptă o moțiune de cenzură colectivă, membrii Executivului trebuie să demisioneze în mod colectiv. În cazul în care se adoptă o moțiune de cenzură individuală, președintele Executivului ia în considerare posibilitatea de a solicita membrului în cauză al Executivului să demisioneze. În cazul în care Președintele decide să nu solicite demisia membrului, Executivul, în calitate de organ colegial, va trebui să fie reconfirmat în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul 7 alineatul (3).

Amendamentul 43

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

3a.  Curtea de Justiție a Uniunii Europene supraveghează respectarea principiului subsidiarității și se poate pronunța, cu titlu preliminar, dacă Uniunea a acționat ultra vires și se pronunță asupra acțiunilor introduse în temeiul articolului 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pe motive de încălcare a principiului subsidiarității.

Amendamentul 44

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 21 – alineatul 2 – litera a

Textul în vigoare

Amendamentul

(a)  apărării valorilor, a intereselor fundamentale, a securității, a independenței și integrității sale;

(a)  apărării valorilor, a intereselor fundamentale, a securității, a autonomiei strategice, a independenței și integrității sale;

Amendamentul 45

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Politica externă și de securitate comună face obiectul aplicării unor norme și proceduri speciale. Aceasta este definită și pusă în aplicare de Consiliul European și de Consiliu, hotărând în unanimitate, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel. Adoptarea de acte legislative este exclusă. Politica externă și de securitate comună este pusă în aplicare de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de statele membre, în conformitate cu tratatele. Rolurile specifice ale Parlamentului European și Comisiei în acest domeniu sunt definite prin tratate. Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă cu privire la aceste dispoziții, cu excepția competenței de a controla respectarea articolului 40 din prezentul tratat și de a controla legalitatea anumitor decizii menționate la articolul 275 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Politica externă și de securitate comună face obiectul aplicării unor norme și proceduri speciale. Aceasta este definită și pusă în aplicare de Consiliul European și de Consiliu, hotărând cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului European. Politica externă și de securitate comună este pusă în aplicare de Secretarul Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de statele membre, în conformitate cu tratatele. Rolurile specifice ale Parlamentului European și Comisiei în acest domeniu sunt definite prin tratate. Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă cu privire la aceste dispoziții.

Amendamentul 46

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 29

Textul în vigoare

Amendamentul

Consiliul adoptă decizii care definesc poziția Uniunii într-o anumită chestiune de natură geografică sau tematică. Statele membre asigură conformitatea politicilor lor naționale cu pozițiile Uniunii.

Consiliul adoptă decizii care definesc poziția Uniunii într-o anumită chestiune de natură geografică sau tematică. Dacă o decizie prevede întreruperea sau reducerea parțială sau totală a relațiilor economice și financiare cu una sau mai multe țări terțe, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată. Statele membre asigură conformitatea politicilor lor naționale cu pozițiile Uniunii.

Amendamentul 47

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 31 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Deciziile care intră sub incidența prezentului capitol se adoptă de către Consiliul European și de către Consiliu hotărând în unanimitate, cu excepția cazului în care prezentul capitol dispune altfel. Adoptarea de acte legislative este exclusă.

1.   Deciziile care intră sub incidența prezentului capitol se adoptă de către Consiliul European și de către Consiliu hotărând cu majoritate calificată. Adoptarea de acte legislative este exclusă.

Fiecare membru al Consiliului care se abține de la vot își poate justifica abținerea printr-o declarație oficială, în conformitate cu prezentul alineat. În acest caz, acesta nu are obligația să aplice decizia, dar acceptă faptul că decizia angajează Uniunea. În spiritul solidarității reciproce, statul membru în cauză se abține de la orice acțiune care ar putea intra în conflict sau ar împiedica acțiunea Uniunii întemeiată pe decizia respectivă, iar celelalte state respectă poziția sa. În cazul în care membrii Consiliului care își însoțesc abținerea de o asemenea declarație reprezintă cel puțin o treime din statele membre, întrunind cel puțin o treime din populația Uniunii, decizia nu se adoptă.

 

Amendamentul 48

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 31 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Prin derogare de la prevederile alineatului (1), Consiliul hotărăște cu majoritate calificată:

 

–  în cazul în care adoptă o decizie care definește o acțiune sau o poziție a Uniunii, în temeiul unei decizii a Consiliului European privind interesele și obiectivele strategice ale Uniunii, prevăzute la articolul 22 alineatul (1);

 

–  în cazul în care adoptă o decizie privind o acțiune sau o poziție a Uniunii, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate prezentată în urma unei cereri exprese pe care Consiliul European i-a adresat-o din proprie inițiativă, sau la inițiativa Înaltului Reprezentant;

 

–  în cazul în care adoptă orice decizie care pune în aplicare o decizie care definește o acțiune sau o poziție a Uniunii.

 

–  în cazul în care numește un reprezentant special în conformitate cu articolul 33.

 

În cazul în care un membru al Consiliului declară că, din rațiuni vitale de politică națională pe care le prezintă, are intențiase opună adoptării unei decizii cu majoritate calificată, nu se trece la vot. Înaltul Reprezentant caută, în strânsă consultare cu statul membru implicat, o soluție acceptabilă pentru acesta. În absența unui rezultat, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate solicita Consiliului European să se pronunțe cu privire la chestiunea în cauză, în vederea adoptării în unanimitate a unei decizii.

Un membru al Consiliului poate solicita ca, din rațiuni vitale de politică națională pe care le prezintă, chestiuneafie înaintată Consiliului European.

Amendamentul 49

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 31 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  Consiliul European poate adopta, în unanimitate, o decizie care să prevadă că, în alte cazuri decât cele menționate la alineatul (2), Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

eliminat

Amendamentul 50

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 31 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

4.  Alineatele (2) și (3) nu se aplică deciziilor cu implicații militare sau în domeniul apărării.

eliminat

Amendamentul 51

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 42 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Politica de securitate și apărare comună face parte integrantă din politica externă și de securitate comună. Aceasta asigură Uniunii o capacitate operațională bazată pe mijloace civile și militare. Uniunea poate recurge la acestea în cadrul misiunilor în afara Uniunii pentru a asigura menținerea păcii, prevenirea conflictelor și întărirea securității internaționale, în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite. Îndeplinirea acestor sarcini se sprijină pe capacitățile furnizate de statele membre.

1.   Politica de securitate și apărare comună face parte integrantă din politica externă și de securitate comună. Aceasta permite Uniunii să apere statele membre de amenințări. Aceasta asigură Uniunii o capacitate operațională bazată pe mijloace civile și militare. Uniunea poate recurge la acestea în cadrul misiunilor în afara Uniunii pentru a asigura menținerea păcii, prevenirea conflictelor și întărirea securității internaționale, în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite. Politica de securitate și apărare comună, inclusiv achiziționarea și dezvoltarea de armament, este finanțată de Uniune printr-un buget special, în legătură cu care Parlamentul European este colegiuitor și își exercită controlul.

Amendamentul 52

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 42 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  Pentru punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune, statele membre pun la dispoziția Uniunii capacități civile și militare pentru a contribui la obiectivele definite de Consiliu. Statele membre care constituie în comun forțe multinaționale pot, de asemenea, să le pună la dispoziția politicii de securitate și apărare comune.

3.  Uniunea instituie o Uniune a apărării cu capacități civile și militare pentru punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune. Uniunea apărării include unități militare europene comune permanente și o capacitate permanentă de desfășurare rapidă, sub comanda operațională a Uniunii. Statele membre pot furniza capacități suplimentare. Statele membre care constituie în comun forțe multinaționale pot, de asemenea, să le pună la dispoziția politicii de securitate și apărare comune.

Statele membre se angajează să își îmbunătățească treptat capacitățile militare. Agenția din domeniul dezvoltării capacităților de apărare, cercetare, achiziții și armament (denumită în continuare „Agenția Europeană de Apărare”) identifică necesitățile operaționale, promovează măsurile necesare satisfacerii acestora, contribuie la identificarea și, după caz, la punerea în aplicare a oricărei măsuri utile pentru întărirea bazei industriale și tehnologice în sectorul de apărare, participă la definirea unei politici europene în materie de capacități și de armament și sprijină Consiliul în evaluarea îmbunătățirii capacităților militare.

Uniunea și statele membre se angajează să își îmbunătățească treptat capacitățile militare. Agenția din domeniul dezvoltării capacităților de apărare, cercetare, achiziții și armament (denumită în continuare „Agenția Europeană de Apărare”) identifică necesitățile operaționale, ia măsurile necesare satisfacerii acestora, achiziționează armament în numele Uniunii și statelor sale membre, ia orice măsură utilă pentru întărirea bazei industriale și tehnologice în sectorul de apărare, participă la definirea unei politici europene în materie de capacități și de armament și evaluează îmbunătățirea capacităților militare.

Amendamentul 53

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 42 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

4.  Deciziile referitoare la politica de securitate și apărare comună, inclusiv cele cu privire la lansarea unei misiuni menționate la prezentul articol, se adoptă de Consiliu, care hotărăște în unanimitate, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate sau la inițiativa unui stat membru. Înaltul Reprezentant poate propune recurgerea la mijloace naționale, precum și la instrumente ale Uniunii, după caz, împreună cu Comisia.

4.  Deciziile referitoare la politica de securitate și apărare comună se adoptă de Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată la propunerea Secretarului Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate sau la inițiativa unui stat membru și după obținerea aprobării Parlamentului European. Secretarul Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate poate propune recurgerea la mijloace naționale, precum și la instrumente ale Uniunii, după caz, împreună cu Comisia.

Amendamentul 54

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 42 – alineatul 4 a – paragraful 1 (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

4a.  Deciziile de inițiere a misiunilor sunt adoptate de Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată. Parlamentul hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun.

Amendamentul 55

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 42 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care un stat membru ar face obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre sunt obligate să îi acorde ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun, în conformitate cu articolul 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite. Aceasta nu aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a anumitor state membre.

În cazul în care un stat membru ar face obiectul unei agresiuni, Uniunea apărării și toate statele membre sunt obligate să îi acorde ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun, în conformitate cu articolul 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite. Un atac armat asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor statelor membre. Aceasta nu aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a anumitor state membre.

Amendamentul 56

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 43 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Misiunile prevăzute la articolul 42 alineatul (1), în cadrul cărora Uniunea poate recurge la mijloace civile și militare, includ acțiunile comune în materie de dezarmare, misiunile umanitare și de evacuare, misiunile de consiliere și de asistență în probleme militare, misiunile de prevenire a conflictelor și de menținere a păcii, misiunile forțelor de luptă pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de restabilire a păcii și operațiile de stabilizare după încetarea conflictelor. Toate aceste misiuni pot contribui la combaterea terorismului, inclusiv prin sprijinul acordat țărilor terțe în combaterea terorismului pe teritoriul acestora.

1.  Misiunile prevăzute la articolul 42 alineatul (1), în cadrul cărora Uniunea poate recurge la mijloace civile și militare, includ combaterea amenințărilor hibride și a războiului hibrid, a șantajului energetic, a amenințărilor informatice, a campaniilor de dezinformare și a constrângerilor economice exercitate de țări terțe, acțiunile comune în materie de dezarmare, misiunile umanitare și de evacuare, misiunile de consiliere și de asistență în probleme militare, misiunile de prevenire a conflictelor și de menținere a păcii, misiunile forțelor de luptă pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de restabilire a păcii și operațiile de stabilizare după încetarea conflictelor. Toate aceste misiuni pot contribui la combaterea terorismului, inclusiv prin sprijinul acordat țărilor terțe în combaterea terorismului pe teritoriul acestora.

Amendamentul 57

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul în vigoare

Amendamentul

(b)  să promoveze armonizarea necesităților operaționale și adoptarea de metode de achiziție performante și compatibile;

(b)  să achiziționeze armament pentru Uniunea apărării și în numele Uniunii și al statelor sale membre și să promoveze armonizarea necesităților operaționale și adoptarea de metode de achiziție performante și compatibile;

Amendamentul 58

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul în vigoare

Amendamentul

(c)  să propună proiecte multilaterale în vederea îndeplinirii obiectivelor în materie de capacități militare și să asigure coordonarea programelor derulate de statele membre și administrarea programelor de cooperare specifică;

(c)  să propună și să conducă proiecte multilaterale în vederea îndeplinirii obiectivelor în materie de capacități militare și să asigure coordonarea programelor derulate de statele membre și administrarea programelor de cooperare specifică;

Amendamentul 59

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 45 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Agenția Europeană de Apărare este deschisă tuturor statelor membre care doresc să participe. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, adoptă o decizie care definește statutul, sediul și regulamentul de funcționare ale agenției. Această decizie ține seama de gradul de participare efectivă la activitățile agenției. În cadrul agenției se constituie grupuri specifice care reunesc statele membre ce derulează proiecte comune. Agenția își îndeplinește misiunile în colaborare cu Comisia, dacă este necesar.

2.  Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă o decizie care definește statutul, sediul și regulamentul de funcționare ale agenției.

Amendamentul 60

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 46 – alineatul 6

Textul în vigoare

Amendamentul

6.  Deciziile și recomandările Consiliului luate în cadrul cooperării structurate permanente, altele decât cele prevăzute la alineatele (2) - (5), se adoptă în unanimitate. În înțelesul prezentului alineat, unanimitatea este constituită doar din voturile reprezentanților statelor membre participante.

6.  Deciziile și recomandările Consiliului luate în cadrul cooperării structurate permanente, altele decât cele prevăzute la alineatele (2) - (5), se adoptă cu majoritate calificată. În înțelesul prezentului alineat, majoritatea calificată respectivă este constituită doar din voturile reprezentanților statelor membre participante, în conformitate cu ordinile lor constituționale.

Amendamentul 61

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 48 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Guvernul oricărui stat membru, Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Consiliului proiecte de revizuire a tratatelor. Aceste proiecte pot viza, printre altele, fie extinderea, fie reducerea competențelor atribuite Uniunii în cadrul tratatelor. Aceste proiecte se transmit Consiliului European de către Consiliu și se notifică parlamentelor naționale.

2.  Guvernul oricărui stat membru, Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Consiliului proiecte de revizuire a tratatelor. Aceste proiecte pot viza, printre altele, fie extinderea, fie reducerea competențelor atribuite Uniunii în cadrul tratatelor. Aceste proiecte se transmit Consiliului European de către Consiliu imediat și fără deliberare și se notifică parlamentelor naționale.

Amendamentul 62

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 48 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Se consideră că Parlamentul European a aprobat modificările aduse tratatelor dacă majoritatea deputaților votează în acest sens.

Amendamentul 63

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 48 – alineatul 5

Textul în vigoare

Amendamentul

5.  În cazul în care, la expirarea unui termen de doi ani de la semnarea unui tratat de modificare a tratatelor, patru cincimi din statele membre au ratificat tratatul menționat, iar unul sau mai multe state membre au întâmpinat dificultăți în ratificarea respectivă, Consiliul European se autosesizează cu privire la chestiune.

5.  În cazul în care, la expirarea unui termen de doi ani de la semnarea unui tratat de modificare a tratatelor, mai puțin de patru cincimi din statele membre au ratificat tratatul menționat, Consiliul European se autosesizează cu privire la chestiune.

Amendamentul 64

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 48 – alineatul 7 – paragraful 4

Textul în vigoare

Amendamentul

Pentru adoptarea deciziilor prevăzute la primul sau la al doilea paragraf, Consiliul European hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun.

Pentru adoptarea deciziilor respective, Consiliul European hotărăște cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun.

Amendamentul 65

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 49 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Condițiile admiterii și adaptările impuse de aceasta tratatelor pe care se întemeiază Uniunea fac obiectul unui acord între statele membre și statul solicitant. Acest acord se supune ratificării de către toate statele contractante, în conformitate cu normele lor constituționale.

Condițiile admiterii și adaptările impuse de aceasta tratatelor pe care se întemeiază Uniunea fac obiectul unui acord între statele membre și statul solicitant. Acest acord se supune ratificării de către toate statele contractante, în conformitate cu normele lor constituționale. Statele membre trebuie să respecte în continuare valorile menționate la articolul 2 după aderarea lor la Uniune.

Amendamentul 66

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 52 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Tratatele se aplică Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Irlandei, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Croația, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Republicii Malta, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

1.  Tratatele se aplică Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Irlandei, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Croația, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Ungariei, Republicii Malta, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda și Regatului Suediei.

Amendamentul 67

Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 54 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 1993, cu condiția ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse sau, în caz contrar, în prima zi a lunii care urmează depunerii instrumentului de ratificare de către statul semnatar care îndeplinește ultimul această formalitate.

2.  Prezentul tratat intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează depunerii instrumentului de ratificare de către guvernele a patru cincimi din statele membre.

Amendamentul 68

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Preambul

Textul în vigoare

Amendamentul

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE, ALTEȚA SA REGALĂ MAREA DUCESĂ DE LUXEMBURG, MAIESTATEA SA REGINA ȚĂRILOR DE JOS

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, PREȘEDINTELE REPUBLICII BULGARIA, PREȘEDINTELE REPUBLICII CEHE, MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI, PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, PREȘEDINTELE REPUBLICII ESTONIA, PREȘEDINTELE IRLANDEI, PREȘEDINTA REPUBLICII ELENE, MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI, PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, PREȘEDINTELE REPUBLICII CROAȚIA, PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE, PREȘEDINTELE REPUBLICII CIPRU, PREȘEDINTELE REPUBLICII LETONIA, PREȘEDINTELE REPUBLICII LITUANIA, ALTEȚA SA REGALĂ MARELE DUCE AL LUXEMBURGULUI, PREȘEDINTA UNGARIEI, PREȘEDINTELE REPUBLICII MALTA, MAIESTATEA SA REGELE ȚĂRILOR DE JOS, PREȘEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA, PREȘEDINTELE REPUBLICII POLONE, PREȘEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, PREȘEDINTA REPUBLICII SLOVENIA, PREȘEDINTA REPUBLICII SLOVACE, PREȘEDINTELE REPUBLICII FINLANDA, MAIESTATEA SA REGELE SUEDIEI,

Amendamentul 69

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 3 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  De asemenea, competența Uniunii este exclusivă în ceea ce privește încheierea unui acord internațional în cazul în care această încheiere este prevăzută de un act legislativ al Uniunii, ori este necesară pentru a permite Uniunii să își exercite competența internă, sau în măsura în care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.

2.  De asemenea, competența Uniunii este exclusivă în ceea ce privește încheierea unui acord internațional, inclusiv în contextul negocierilor de la nivel mondial privind schimbările climatice, în cazul în care această încheiere este prevăzută de un act legislativ al Uniunii, ori este necesară pentru a permite Uniunii să își exercite competența internă, sau în măsura în care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.

Amendamentul 70

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 4 – alineatul 2 – litera e

Textul în vigoare

Amendamentul

(e)  mediul;

(e)   aspecte ce țin de sănătatea publică, în special protejarea și îmbunătățirea sănătății umane, mai ales în ceea ce privește amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, inclusiv accesul universal și deplin la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile aferente, precum și abordarea de tip „O singură sănătate”;

Amendamentul 71

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 4 – alineatul 2 – litera g

Textul în vigoare

Amendamentul

(g)  transporturile;

(g)  transporturile, inclusiv infrastructura transfrontalieră;

Amendamentul 72

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 4 – alineatul 2 – litera j

Textul în vigoare

Amendamentul

(j)  spațiul de libertate, securitate și justiție;

(j)  spațiul de libertate, securitate și justiție și politica privind frontierele externe;

Amendamentul 73

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 4 – alineatul 2 – litera k

Textul în vigoare

Amendamentul

(k)  obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică, pentru aspectele definite în prezentul tratat.

(k)  afacerile externe, securitatea externă și apărarea;

Amendamentul 74

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 4 – alineatul 2 – litera k a (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ka)  protecția civilă;

Amendamentul 75

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 4 – alineatul 2 – litera k b (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(kb)  industria;

Amendamentul 76

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 4 – alineatul 2 – litera k c (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(kc)  educația, în special atunci când se referă la aspecte transnaționale, cum ar fi recunoașterea reciprocă a diplomelor, a gradelor, a competențelor și a calificărilor.

Amendamentul 77

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 6 – litera a

Textul în vigoare

Amendamentul

(a)  protecția și îmbunătățirea sănătății umane;

eliminat

Amendamentul 78

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 6 – litera e

Textul în vigoare

Amendamentul

(e)  educația, formarea profesională, tineretul și sportul;

(e)  formarea profesională, tineretul și sportul;

Amendamentul 79

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 6 – litera f

Textul în vigoare

Amendamentul

(f)  protecția civilă;

eliminat

Amendamentul 80

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 8

Textul în vigoare

Amendamentul

În toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei.

În toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea de gen.

Amendamentul 81

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 9

Textul în vigoare

Amendamentul

În definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.

În definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea se asigură că progresul social este ancorat într-un protocol social.

 

Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluderii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de instruire, de formare profesională și de protecție a sănătății umane, precum și de exercitarea efectivă a drepturilor colective democratice ale sindicatelor.

Amendamentul 82

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 10

Textul în vigoare

Amendamentul

În definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea caută să combată orice discriminare pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

În definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea caută să combată orice discriminare pe motive de sex, gen, rasă, origine etnică sau socială, limbă, religie sau convingeri, opinii politice, apartenență la o minoritate națională, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Amendamentul 83

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 11

Textul în vigoare

Amendamentul

Cerințele de protecție a mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile.

Cerințele de protecție a mediului, climei și biodiversității trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile.

Amendamentul 84

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 5

Textul în vigoare

Amendamentul

Parlamentul European și Consiliul asigură publicarea documentelor privind procedurile legislative în condițiile prevăzute de regulamentele menționate la al doilea paragraf.

Parlamentul European și Consiliul asigură publicarea documentelor privind procedurile legislative, inclusiv a pozițiilor membrilor lor, precum și a propunerilor și modificărilor textelor legislative care fac parte din procesul legislativ normal în condițiile prevăzute de regulamentele menționate la al doilea paragraf.

Amendamentul 85

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 19 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din tratate și în limitele competențelor pe care acestea le conferă Uniunii, Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și cu aprobarea Parlamentului European, poate lua măsurile necesare în vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap, vârstă sau orientare sexuală.

1.  Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din tratate și în limitele competențelor pe care acestea le conferă Uniunii, Parlamentul European și Consiliul hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot lua măsurile necesare în vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, gen, rasă, origine etnică sau socială, limbă, religie sau convingeri, opinii politice, apartenență la o minoritate națională, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Amendamentul 86

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 19 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Prin derogare de la alineatul (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta principiile de bază ale unor măsuri de încurajare ale Uniunii, cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre, menite să susțină acțiunile întreprinse de statele membre pentru realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1).

eliminat

Amendamentul 87

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

2a.  Parlamentul European și Consiliul pot adopta, prin procedură legislativă ordinară, dispoziții comune privind prevenirea vânzării de pașapoarte sau a altor abuzuri privind dobândirea și pierderea cetățeniei Uniunii de către resortisanții țărilor terțe, în vederea armonizării condițiilor în care poate fi dobândită această cetățenie.

Amendamentul 88

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 22 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Orice cetățean al Uniunii care își are reședința într-un stat membru și care nu este resortisant al acestuia are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile locale din statul membru în care își are reședința în aceleași condiții ca și resortisanții acelui stat. Acest drept se va exercita în condițiile adoptate de Consiliu, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispoziții derogatorii în cazul în care probleme specifice ale unui stat membru justifică acest lucru.

1.  Orice cetățean al Uniunii care își are reședința într-un stat membru și care nu este resortisant al acestuia are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile locale din statul membru în care își are reședința în aceleași condiții ca și resortisanții acelui stat. Acest drept se va exercita în condițiile adoptate de Parlamentul European și de Consiliu, hotărând prin procedură legislativă ordinară. Aceste norme de aplicare pot prevedea dispoziții derogatorii în cazul în care probleme specifice ale unui stat membru justifică acest lucru.

Amendamentul 89

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 22 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 223 alineatul (1) și dispozițiilor adoptate pentru aplicarea acestuia, orice cetățean al Uniunii care își are reședința într-un stat membru și care nu este resortisant al acestuia, are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European în statul membru în care își are reședința, în aceleași condiții ca și resortisanții acelui stat. Acest drept se va exercita în condițiile adoptate de Consiliu, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispoziții derogatorii în cazul în care probleme specifice ale unui stat membru justifică acest lucru.

2.  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 223 alineatul (1) și dispozițiilor adoptate pentru aplicarea acestuia, orice cetățean al Uniunii care își are reședința într-un stat membru și care nu este resortisant al acestuia, are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European în statul membru în care își are reședința, în aceleași condiții ca și resortisanții acelui stat. Acest drept se va exercita în condițiile adoptate de Parlamentul European și de Consiliu, hotărând prin procedură legislativă ordinară.

Amendamentul 90

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 23 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European, poate adopta directive care să stabilească măsurile de coordonare și de cooperare necesare pentru a facilita această protecție.

Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin procedură legislativă ordinară, pot adopta directive care să stabilească măsurile de coordonare și de cooperare necesare pentru a facilita această protecție.

Amendamentul 91

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 24 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă dispozițiile referitoare la procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei inițiative cetățenești în înțelesul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv numărul minim de state membre din care trebuie să provină cetățenii care prezintă o astfel de inițiativă.

Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă dispozițiile referitoare la procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei inițiative cetățenești în înțelesul articolului 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv numărul minim de state membre din care trebuie să provină cetățenii care prezintă o astfel de inițiativă.

Amendamentul 92

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 24 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 24a

 

Uniunea protejează persoanele care aparțin minorităților, în conformitate cu Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare și Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale. Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin procedură legislativă ordinară, adoptă dispoziții vizând înlesnirea exercitării drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Uniunea ratifică Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare și Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale.

Amendamentul 93

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 26 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispozițiile tratatelor.

2.  Piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în toate statele membre și de către instituțiile Uniunii, în conformitate cu dispozițiile tratatelor.

Amendamentul 94

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 43 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor, precum și privind stabilirea și repartizarea posibilităților de pescuit.

3.  Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor, precum și privind stabilirea și repartizarea posibilităților de pescuit durabil.

Amendamentul 95

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 64 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  Prin derogare de la alineatul (2), numai Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, în unanimitate și după consultarea Parlamentului European, poate adopta măsuri care reprezintă un regres în dreptul Uniunii în ceea ce privește liberalizarea circulației capitalurilor având ca destinație sau provenind din țări terțe.

3.  Prin derogare de la alineatul (2), numai Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, cu majoritate calificată și după consultarea Parlamentului European, poate adopta măsuri care reprezintă un regres în dreptul Uniunii în ceea ce privește liberalizarea circulației capitalurilor având ca destinație sau provenind din țări terțe.

Amendamentul 96

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 67 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Uniunea asigură absența controalelor asupra persoanelor la frontierele interne și dezvoltă o politică comună în domeniul dreptului de azil, al imigrării și al controlului la frontierele externe care este întemeiată pe solidaritatea între statele membre și care este echitabilă față de resortisanții țărilor terțe. În înțelesul prezentului titlu, apatrizii sunt asimilați resortisanților țărilor terțe.

2.  Uniunea asigură absența controalelor asupra persoanelor la frontierele interne și dezvoltă o politică comună privind frontierele, azilul și imigrarea, care este întemeiată pe solidaritatea între statele membre și care este echitabilă față de resortisanții țărilor terțe. În înțelesul prezentului titlu, apatrizii sunt asimilați resortisanților țărilor terțe.

Amendamentul 97

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 70

Textul în vigoare

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolelor 258, 259 și 260, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsurile de stabilire a condițiilor în care statele membre, în colaborare cu Comisia, realizează o evaluare obiectivă și imparțială a punerii în aplicare, de către autoritățile statelor membre, a politicilor Uniunii prevăzute în prezentul titlu, în special în scopul de a favoriza aplicarea deplină a principiului recunoașterii reciproce. Parlamentul European și parlamentele naționale sunt informate cu privire la conținutul și rezultatele evaluării.

Fără a aduce atingere articolelor 258, 259 și 260, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, la propunerea Comisiei, pot adopta măsurile de stabilire a condițiilor în care statele membre, în colaborare cu Comisia, realizează o evaluare obiectivă și imparțială a punerii în aplicare, de către autoritățile statelor membre, a politicilor Uniunii prevăzute în prezentul titlu, în special în scopul de a favoriza aplicarea deplină a principiului recunoașterii reciproce. Parlamentele naționale sunt informate cu privire la conținutul și rezultatele evaluării.

Amendamentul 98

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 77 – alineatul 2 – litera d a (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(da)   orice măsură necesară și proporțională pentru a asigura monitorizarea eficientă și bunul control al frontierelor Uniunii, precum și returnarea efectivă a persoanelor care nu au dreptul de a rămâne pe teritoriul Uniunii;

Amendamentul 99

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 77 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară pentru a facilita exercitarea dreptului menționat la articolul 20 alineatul (2) litera (a), iar tratatele nu au prevăzut atribuții în acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate adopta dispoziții referitoare la pașapoarte, cărți de identitate, permise de ședere sau oricare alt document asimilat. Consiliul hotărăște în unanimitate și după consultarea Parlamentului European.

3.  În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară pentru a facilita exercitarea dreptului menționat la articolul 20 alineatul (2) litera (a), iar tratatele nu au prevăzut atribuții în acest sens, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin procedură legislativă ordinară, pot adopta dispoziții referitoare la pașapoarte, cărți de identitate, permise de ședere sau oricare alt document asimilat.

Amendamentul 100

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 78 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  În cazul în care unul sau mai multe state membre se află într-o situație de urgență caracterizată de un aflux brusc de resortisanți din țări terțe, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsuri provizorii, în beneficiul statului sau al statelor membre în cauză. Acesta hotărăște după consultarea Parlamentului European.

3.  În cazul în care unul sau mai multe state membre se află într-o situație de urgență caracterizată de un aflux brusc de resortisanți din țări terțe, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsuri provizorii, în beneficiul statului sau al statelor membre în cauză. Acesta hotărăște la inițiativa sau după consultarea Parlamentului European.

Amendamentul 101

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 79 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Uniunea dezvoltă o politică comună de imigrare, al cărei scop este de a asigura, în toate etapele, gestionarea eficientă a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în statele membre, precum și prevenirea imigrării ilegale și a traficului de persoane și combaterea susținută a acestora.

1.  Uniunea dezvoltă o politică comună de imigrare, care ia în considerare stabilitatea economică și socială a statelor membre și care urmărește să asigure, în toate etapele, capacitatea de a satisface cererea de forță de muncă de pe piața unică pentru a sprijini situația economică din statele membre, precum și gestionarea eficientă a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în statele membre, precum și prevenirea imigrării ilegale și a traficului de persoane și combaterea susținută a acestora.

Amendamentul 102

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 79 – alineatul 2 – litera a

Textul în vigoare

Amendamentul

(a)  condițiile de intrare și de ședere, precum și normele privind acordarea de către statele membre a vizelor și a permiselor de ședere pe termen lung, inclusiv în vederea reîntregirii familiei;

(a)  condițiile minime de intrare și de ședere, precum și normele minime pentru acordarea de către statele membre a vizelor și a permiselor de ședere pe termen lung, inclusiv în vederea reîntregirii familiei;

Amendamentul 103

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 81 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (2), măsurile privind dreptul familiei care au implicații transfrontaliere sunt stabilite de către Consiliu, care hotărăște în conformitate cu o procedură legislativă specială. Consiliul hotărăște în unanimitate și după consultarea Parlamentului European.

În pofida alineatului (2), măsurile privind dreptul familiei cu implicații transfrontaliere sunt adoptate de Parlamentul European și de Consiliu, hotărând prin procedură legislativă ordinară.

Amendamentul 104

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 81 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie care să determine aspectele din dreptul familiei care au implicații transfrontaliere, care ar putea face obiectul unor acte adoptate prin procedura legislativă ordinară. Consiliul hotărăște în unanimitate și după consultarea Parlamentului European.

Parlamentul European și Consiliul, la propunerea Comisiei, pot adopta, prin procedură legislativă ordinară, o decizie care să determine aspectele din dreptul familiei care au implicații transfrontaliere, care ar putea face obiectul unor acte adoptate prin procedura legislativă ordinară.

Amendamentul 105

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 81 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul în vigoare

Amendamentul

Propunerea menționată la al doilea paragraf se transmite parlamentelor naționale. În cazul opoziției unui parlament național, notificate în termen de șase luni de la această transmitere, decizia nu se adoptă. În cazul în care nu există nicio opoziție, Consiliul poate adopta respectiva decizie.

eliminat

Amendamentul 106

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 83 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Aceste domenii ale criminalității sunt următoarele: terorismul, traficul de persoane și exploatarea sexuală a femeilor și a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme, spălarea banilor, corupția, contrafacerea mijloacelor de plată, criminalitatea informatică și criminalitatea organizată.

Aceste domenii ale criminalității sunt următoarele: terorismul, traficul de persoane și exploatarea sexuală a femeilor și a copiilor, violența de gen, infracțiunile împotriva mediului, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme, spălarea banilor, corupția, contrafacerea mijloacelor de plată, criminalitatea informatică și criminalitatea organizată.

Amendamentul 107

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 83 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul în vigoare

Amendamentul

În funcție de evoluția criminalității, Consiliul poate adopta o decizie care să identifice alte domenii ale criminalității care îndeplinesc criteriile prevăzute la prezentul alineat. Consiliul hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European.

În funcție de evoluția criminalității, Parlamentul European, hotărând cu majoritatea deputaților, și Consiliul, hotărând cu majoritate calificată consolidată, astfel cum este definită la articolul 16 alineatul (4b) din Tratatul privind Uniunea Europeană, pot identifica alte domenii ale criminalității care îndeplinesc criteriile prevăzute la prezentul alineat.

Amendamentul 108

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 86 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.   Pentru combaterea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate institui un Parchet European, pornind de la Eurojust. Consiliul hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European.

1.   Parchetul European pornind de la Eurojust combate infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc normele privind funcționarea acestuia.

În cazul în care nu există unanimitate, un grup compus din cel puțin nouă state membre poate solicita ca proiectul de regulament să fie trimis spre examinare Consiliului European. În acest caz, procedura în cadrul Consiliului se suspendă. După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre adoptare.

 

În același termen, în cazul unui dezacord și în cazul în care cel puțin nouă state membre doresc stabilirea unei forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de regulament respectiv, acestea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în consecință. În acest caz, autorizarea de a stabili o formă de cooperare consolidată, menționată la articolul 20 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 329 alineatul (1) din prezentul tratat, se consideră acordată și se aplică dispozițiile privind formele de cooperare consolidată.

 

Amendamentul 109

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 86 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

4.  Consiliul European poate adopta, în același timp sau ulterior, o decizie de modificare a alineatului (1) în scopul extinderii atribuțiilor Parchetului European pentru a include combaterea criminalității grave de dimensiune transfrontalieră și în scopul modificării corespunzătoare a alineatului (2) în ceea ce privește autorii și coautorii infracțiunilor grave care afectează mai multe state membre. Consiliul European hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European și după consultarea Comisiei.

4.  Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta, în același timp sau ulterior, o decizie de modificare a alineatului (1) în scopul extinderii atribuțiilor Parchetului European pentru a include combaterea criminalității grave de dimensiune transfrontalieră și în scopul modificării corespunzătoare a alineatului (2) în ceea ce privește autorii și coautorii infracțiunilor grave care afectează mai multe state membre.

Amendamentul 110

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate stabili măsurile privind cooperarea operativă între autoritățile prevăzute la prezentul articol. Consiliul hotărăște în unanimitate și după consultarea Parlamentului European.

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili măsurile privind cooperarea operativă între autoritățile prevăzute la prezentul articol.

Amendamentul 111

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care nu există unanimitate, un grup compus din cel puțin nouă state membre poate solicita ca proiectul de măsuri să fie trimis spre examinare Consiliului European. În acest caz, procedura în cadrul Consiliului se suspendă. După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre adoptare.

Un grup compus din cel puțin nouă state membre poate solicita ca proiectul de măsuri să fie trimis spre examinare Consiliului European. În acest caz, procedura în cadrul Consiliului se suspendă. După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre adoptare.

Amendamentul 112

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 108 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Comisia, împreună cu statele membre, verifică permanent regimurile ajutoarelor existente în aceste state. Comisia propune acestora măsurile utile cerute de dezvoltarea treptată sau de funcționarea pieței interne.

1.  Comisia, împreună cu statele membre, verifică permanent regimurile ajutoarelor existente în aceste state, respectând în același timp obiectivele Uniunii prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Comisia propune acestora măsurile utile cerute de dezvoltarea treptată, de realizarea acestor obiective sau de funcționarea pieței interne.

Amendamentul 113

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 115

Textul în vigoare

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 114, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre, care au incidență directă asupra instituirii sau funcționării pieței interne.

Fără a aduce atingere articolului 114, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin procedură legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre, care au incidență directă asupra instituirii sau funcționării pieței interne.

Amendamentul 114

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 119 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  În vederea realizării obiectivelor prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, acțiunea statelor membre și a Uniunii presupune, în condițiile prevăzute de tratate, instituirea unei politici economice întemeiate pe strânsa coordonare a politicilor economice ale statelor membre, pe piața internă și pe definirea obiectivelor comune și conduse în conformitate cu principiul unei economii de piață deschise, în care concurența este liberă.

1.  În vederea realizării obiectivelor prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, acțiunea statelor membre și a Uniunii presupune, în condițiile prevăzute de tratate, instituirea unei politici economice întemeiate pe strânsa coordonare a politicilor economice ale statelor membre, pe piața internă și pe definirea obiectivelor comune și conduse în conformitate cu principiul unei economii de piață deschise, în care concurența este liberă și care urmărește ocuparea deplină a forței de muncă și progresul social.

Amendamentul 115

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 121 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Consiliul, la recomandarea Comisiei, elaborează un proiect privind orientările generale ale politicilor economice ale statelor membre și ale Uniunii și prezintă Consiliului European un raport în acest sens.

Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin procedură legislativă ordinară, la recomandarea Comisiei și după consultarea partenerilor sociali, elaborează un proiect privind orientările generale ale politicilor economice ale statelor membre și ale Uniunii și prezintă Consiliului European un raport în acest sens.

Amendamentul 116

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 121 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul în vigoare

Amendamentul

În temeiul acestor concluzii, Consiliul adoptă o recomandare care stabilește aceste orientări generale. Consiliul informează Parlamentul European cu privire la recomandarea sa.

În temeiul acestor concluzii, Parlamentul European și Consiliul adoptă o recomandare care stabilește aceste orientări generale.

Amendamentul 117

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 121 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

În scopul asigurării unei coordonări mai strânse a politicilor economice și a unei convergențe durabile a performanțelor economice ale statelor membre, Consiliul, în temeiul rapoartelor prezentate de Comisie, supraveghează evoluția economică în fiecare dintre statele membre și în Uniune, precum și conformitatea politicilor economice cu orientările generale menționate la alineatul (2) și efectuează periodic o evaluare de ansamblu.

În scopul asigurării unei coordonări mai strânse a politicilor economice și a unei convergențe durabile a performanțelor economice ale statelor membre, Parlamentul European și Consiliul, în temeiul rapoartelor prezentate de Comisie și după consultarea partenerilor sociali, supraveghează evoluția economică în fiecare dintre statele membre și în Uniune, precum și conformitatea politicilor economice cu orientările generale menționate la alineatul (2) și efectuează periodic o evaluare de ansamblu.

Amendamentul 118

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 121 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care se constată, în cadrul procedurii prevăzute la alineatul (3), că politicile economice ale unui stat membru nu sunt conforme cu orientările generale prevăzute la alineatul (2) sau că acestea riscă să compromită buna funcționare a uniunii economice și monetare, Comisia poate adresa un avertisment respectivului stat membru. Consiliul, la recomandarea Comisiei, poate adresa recomandările necesare statului membru în cauză. Consiliul, la propunerea Comisiei, poate decide să facă publice recomandările sale.

În cazul în care se constată, în cadrul procedurii prevăzute la alineatul (3), că politicile economice ale unui stat membru nu sunt conforme cu orientările generale prevăzute la alineatul (2) sau că acestea riscă să compromită buna funcționare a uniunii economice și monetare, Comisia poate adresa un avertisment respectivului stat membru. Consiliul, la recomandarea Comisiei, poate adresa recomandările necesare statului membru în cauză. Parlamentul European și Consiliul, la propunerea Comisiei, pot decide să facă publice recomandările Consiliului.

Amendamentul 119

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 122 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere celorlalte proceduri prevăzute în tratate, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate decide, în spiritul solidarității dintre statele membre, să adopte măsuri corespunzătoare situației economice, în special în cazul în care apar dificultăți grave în aprovizionarea cu anumite produse, în special în domeniul energiei.

eliminat

Amendamentul 120

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 122 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  În cazul în care un stat membru se confruntă cu dificultăți sau este serios amenințat de dificultăți grave, datorită unor catastrofe naturale sau unor evenimente excepționale situate în afara controlului său, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate acorda statului membru în cauză asistență financiară din partea Uniunii, în anumite condiții. Președintele Consiliului informează Parlamentul European cu privire la decizia adoptată.

eliminat

Amendamentul 121

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 126 – alineatul 1 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1a.  Statele membre se asigură că se fac investițiile necesare pentru realizarea obiectivelor economice, sociale, de mediu și de securitate europene.

Amendamentul 122

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 126 – alineatul 14 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene, adoptă dispozițiile corespunzătoare care vor înlocui protocolul respectiv.

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Băncii Centrale Europene, adoptă dispozițiile corespunzătoare care vor înlocui protocolul respectiv.

Amendamentul 123

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 126 – alineatul 14 – paragraful 3

Textul în vigoare

Amendamentul

Sub rezerva celorlalte dispoziții din prezentul alineat, Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, stabilește normele și definițiile pentru aplicarea dispozițiilor protocolului menționat.

Sub rezerva celorlalte dispoziții din prezentul alineat, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, la propunerea Comisiei, stabilesc normele și definițiile pentru aplicarea dispozițiilor protocolului menționat.

Amendamentul 124

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 148 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Consiliul European analizează anual situația ocupării forței de muncă din Uniune și adoptă concluzii în această privință, pe baza unui raport anual comun al Consiliului și Comisiei.

1.  Parlamentul European și Consiliul European analizează anual situația ocupării forței de muncă din Uniune și adoptă concluzii în această privință, pe baza unui raport anual al Comisiei care conține informații din rapoartele menționate la alineatul (3).

Amendamentul 125

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 148 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Pe baza concluziilor Consiliului European, Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Comitetului pentru Ocuparea Forței de Muncă prevăzut la articolul 150, elaborează anual linii directoare de care statele membre țin seama în politicile naționale de ocupare a forței de muncă. Aceste linii directoare sunt compatibile cu orientările generale adoptate în temeiul articolului 121 alineatul (2).

2.  Pe baza concluziilor Parlamentului European și ale Consiliului European, Parlamentul European și Consiliu, la propunerea Comisiei și după consultarea Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Comitetului pentru Ocuparea Forței de Muncă prevăzut la articolul 150, elaborează anual linii directoare de care statele membre țin seama în politicile naționale de ocupare a forței de muncă. Aceste linii directoare completează orientările generale adoptate în temeiul articolului 121 alineatul (2) și urmăresc să asigure punerea în aplicare a principiilor și drepturilor incluse în Pilonul european al drepturilor sociale proclamat de Parlamentul European, de Consiliu și de către Comisie în 2017 la Summitul de la Göteborg.

Amendamentul 126

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 148 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  Fiecare stat membru transmite Consiliului și Comisiei un raport anual privind principalele măsuri pe care le-a luat pentru a pune în aplicare propria politică de ocupare a forței de muncă, ținând seama de liniile directoare privind ocuparea forței de muncă menționate la alineatul (2).

3.  Fiecare stat membru transmite Comisiei un raport anual privind principalele măsuri pe care le-a luat pentru a pune în aplicare propria politică de ocupare a forței de muncă, ținând seama de liniile directoare privind ocuparea forței de muncă menționate la alineatul (2).

Amendamentul 127

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 148 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

4.  Pe baza rapoartelor menționate la alineatul (3) și după obținerea avizului din partea Comitetului pentru Ocuparea Forței de Muncă, Consiliul realizează anual, ținând seama de liniile directoare privind ocuparea forței de muncă, o analiză a punerii în aplicare a politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Consiliul, la recomandarea Comisiei, poate face recomandări statelor membre, în cazul în care în urma analizei efectuate consideră necesar acest lucru.

4.  Pe baza rapoartelor menționate la alineatul (3), Parlamentul European și Consiliul realizează anual, ținând seama de liniile directoare privind ocuparea forței de muncă, o analiză a punerii în aplicare a politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Parlamentul European și Consiliul, la recomandarea Comisiei, pot face recomandări statelor membre, dacă care în urma analizei efectuate consideră necesar acest lucru.

Amendamentul 128

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 148 – alineatul 5

Textul în vigoare

Amendamentul

5.  Pe baza rezultatelor analizei respective, Consiliul și Comisia întocmesc un raport anual comun privind situația ocupării forței de muncă în Uniune și punerea în aplicare a liniilor directoare privind ocuparea forței de muncă, pe care îl adresează Consiliului European.

5.  Pe baza rezultatelor analizei respective, Comisia întocmește un raport anual privind situația ocupării forței de muncă în Uniune și punerea în aplicare a liniilor directoare privind ocuparea forței de muncă, pe care îl adresează Parlamentului European și Consiliului European.

Amendamentul 129

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 151 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Uniunea și statele membre, conștiente de drepturile sociale fundamentale precum cele enunțate în Carta socială europeană semnată la Torino la 18 octombrie 1961 și în Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor adoptată în 1989, au ca obiective promovarea ocupării forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă, permițând armonizarea acestora în condiții de progres, o protecție socială adecvată, dialogul social, dezvoltarea resurselor umane care să permită un nivel ridicat și durabil al ocupării forței de muncă și combaterea excluziunii.

Uniunea și statele membre, conștiente de drepturile sociale fundamentale precum cele enunțate în Carta socială europeană revizuită, semnată la Strasbourg la 3 mai 1996, în Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor adoptată în 1989, în Pilonul european al drepturilor sociale și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene au ca obiective promovarea ocupării forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă, permițând armonizarea acestora în condiții de progres, o protecție socială adecvată, dialogul social, dezvoltarea resurselor umane care să permită un nivel ridicat și durabil al ocupării forței de muncă și combaterea excluziunii.

Amendamentul 130

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 151 – paragraful 1 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Dispozițiile specifice privind definirea și punerea în aplicare a progresului social și relația dintre drepturile sociale fundamentale și alte politici ale Uniunii sunt definite într-un protocol privind progresul social în Uniunea Europeană, anexat la tratate.

Amendamentul 131

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 153 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)  tranziția justă și anticiparea schimbărilor;

Amendamentul 132

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 153 – alineatul 1 – litera e

Textul în vigoare

Amendamentul

(e)  informarea și consultarea lucrătorilor;

(e)  informarea, consultarea și participarea lucrătorilor;

Amendamentul 133

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 153 – alineatul 1 – litera i

Textul în vigoare

Amendamentul

(i)  egalitatea dintre bărbați și femei în ceea ce privește șansele pe piața forței de muncă și tratamentul la locul de muncă;

(i)  promovarea egalității de gen în privința șanselor acestora pe piața muncii și a tratamentului în raporturile de muncă;”

Amendamentul 134

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 153 – alineatul 1 – litera j

Textul în vigoare

Amendamentul

(j)  lupta împotriva marginalizării sociale;

(j)  lupta împotriva sărăciei și a marginalizării sociale și sprijinirea locuințelor sociale;

Amendamentul 135

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 153 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul în vigoare

Amendamentul

(b)  pot adopta în domeniile menționate la alineatul (1) literele (a) - (i), prin intermediul directivelor, recomandări minime aplicabile treptat, ținând seama de condițiile și de reglementările tehnice existente în fiecare dintre statele membre. Aceste directive evită impunerea constrângerilor administrative, financiare și juridice susceptibile să frâneze crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

(b)  pot adopta în domeniile menționate la alineatul (1) literele (a) - (k), prin intermediul directivelor, recomandări minime aplicabile treptat, ținând seama de condițiile și de reglementările tehnice existente în fiecare dintre statele membre. Aceste directive evită impunerea constrângerilor administrative, financiare și juridice susceptibile să frâneze crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Amendamentul 136

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 153 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul în vigoare

Amendamentul

În domeniile menționate la alineatul (1) literele (c), (d), (f) și (g), Consiliul hotărăște în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului European și a comitetelor menționate anterior.

eliminat

Amendamentul 137

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 153 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul în vigoare

Amendamentul

Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, poate decide ca procedura legislativă ordinară să se aplice alineatului (1) literele (d), (f) și (g).

eliminat

Amendamentul 138

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 153 – alineatul 4 – liniuța 1 a (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

—  nu constituie un motiv valabil pentru reducerea nivelului de protecție acordat deja lucrătorilor în statele membre;

Amendamentul 139

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 157 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru asigură aplicarea principiului egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare.

1.  Fiecare stat membru asigură aplicarea principiului egalității de remunerare între toți lucrătorii indiferent de gen, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare.

Amendamentul 140

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 157 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul în vigoare

Amendamentul

Egalitatea de remunerare, fără discriminare pe motiv de sex, presupune ca:

Egalitatea de remunerare, fără discriminare pe motiv de gen, presupune ca:

Amendamentul 141

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 157 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  Parlamentul European și Consiliul hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă măsuri necesare pentru a asigura punerea în aplicare a principiului egalității șanselor și al egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește munca și locul de muncă, inclusiv a principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă echivalentă.

3.  Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă măsuri necesare pentru a asigura punerea în aplicare a principiilor egalității șanselor și egalității de gen în ceea ce privește munca și locul de muncă, inclusiv a principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă echivalentă.

Amendamentul 142

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 157 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

4.  Pentru a asigura în mod concret o deplină egalitate între bărbați și femei în viața profesională, principiul egalității de tratament nu împiedică un stat membru să mențină sau să adopte măsuri care să prevadă avantaje specifice menite să faciliteze exercitarea unei activități profesionale de către sexul mai slab reprezentat, să prevină sau să compenseze dezavantaje în cariera profesională.

4.  Pentru a asigura în mod concret o deplină egalitate de gen în viața profesională, principiul egalității de tratament nu împiedică un stat membru să mențină sau să adopte măsuri care să prevadă avantaje specifice menite să faciliteze exercitarea unei activități profesionale de către genurile mai slab reprezentate în toată diversitatea lor, să prevină sau să compenseze dezavantaje în cariera profesională.

Amendamentul 143

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 165 – alineatul 2 – liniuța - 1 (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

—  să dezvolte obiective și standarde comune pentru o educație care să promoveze valorile democratice și statul de drept, precum și alfabetizarea digitală și economică;

Amendamentul 144

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 165 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul în vigoare

Amendamentul

–  să promoveze cooperarea dintre instituțiile de învățământ;

—  să promoveze cooperarea și coerența dintre sistemele de învățământ, garantând în același timp tradițiile culturale și diversitatea regională;

Amendamentul 145

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 166 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Uniunea pune în aplicare o politică de formare profesională care sprijină și completează acțiunile statelor membre, respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre față de conținutul și organizarea formării profesionale.

1.  Uniunea și statele membre, după consultarea partenerilor sociali, pun în aplicare măsuri de consolidare a politicilor de formare profesională, care țin seama de diferitele forme de practici naționale.

Amendamentul 146

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 166 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul în vigoare

Amendamentul

–  să îmbunătățească formarea profesională inițială și formarea continuă, pentru a facilita inserția și reinserția profesională pe piața forței de muncă;

–  să elaboreze standarde comune privind formarea profesională și să îmbunătățească formarea profesională inițială și formarea continuă, pentru a facilita inserția și reinserția profesională pe piața forței de muncă și a spori mobilitatea lucrătorilor în Uniune;

Amendamentul 147

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 168 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Acțiunea Uniunii, care completează politicile naționale, are în vedere îmbunătățirea sănătății publice și prevenirea bolilor și afecțiunilor umane, precum și a cauzelor de pericol pentru sănătatea fizică și mentală. Această acțiune cuprinde, de asemenea, combaterea marilor epidemii, favorizând cercetarea cauzelor, a transmiterii și prevenirii acestora, precum și informarea și educația în materie de sănătate, precum și supravegherea amenințărilor transfrontaliere grave privind sănătatea, alerta în cazul unor asemenea amenințări și combaterea acestora.

Acțiunea Uniunii, care completează politicile naționale, are în vedere îmbunătățirea sănătății publice și prevenirea bolilor și afecțiunilor umane, precum și a cauzelor de pericol pentru sănătatea fizică și mentală. Această acțiune cuprinde, de asemenea, combaterea marilor epidemii, favorizând cercetarea cauzelor, a transmiterii și prevenirii acestora, precum și informarea și educația în materie de sănătate, precum și supravegherea amenințărilor transfrontaliere grave privind sănătatea, alerta în cazul unor asemenea amenințări și combaterea acestora, în conformitate cu o abordare integrată și unificată pentru a echilibra și optimiza sănătatea oamenilor, a animalelor și a mediului.

Amendamentul 148

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 168 – alineatul 4 – litera b

Textul în vigoare

Amendamentul

(b)  de măsuri în domeniile veterinar și fitosanitar, având în mod direct ca obiectiv protecția sănătății publice;

(b)  de măsuri în domeniile veterinar, al bunăstării animalelor și fitosanitar, având în mod direct ca obiectiv protecția sănătății publice;

Amendamentul 149

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 168 – alineatul 4 – litera c a (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ca)   măsuri de stabilire a unor indicatori comuni privind accesul universal și egal la servicii de sănătate accesibile și de înaltă calitate, inclusiv sănătatea și drepturile sexuale și reproductive;

Amendamentul 150

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 168 – alineatul 4 – litera c b (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(cb)   măsuri pentru notificarea timpurie, monitorizarea și gestionarea amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, în special în cazul pandemiilor. Aceste măsuri nu împiedică statele membre să mențină sau să adopte măsuri de protecție consolidate, în cazul în care acestea sunt imperative;

Amendamentul 151

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 168 – alineatul 4 – litera c c (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(cc)   măsuri de monitorizare și coordonare a accesului la metode comune de diagnosticare, informare și tratare a bolilor transmisibile și netransmisibile, inclusiv a bolilor rare.

Amendamentul 152

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 179 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Uniunea are ca obiectiv consolidarea bazelor sale științifice și tehnologice, prin crearea unui spațiu european de cercetare în care cercetătorii, cunoștințele științifice și tehnologiile să circule liber, precum și favorizarea creșterii competitivității sale, inclusiv în industrie, precum și promovarea activităților de cercetare considerate necesare în temeiul altor capitole din tratate.

1.  Uniunea are ca obiectiv consolidarea bazelor sale științifice și tehnologice, prin crearea unui spațiu european de cercetare în care cercetătorii, cunoștințele științifice și tehnologiile să circule liber, precum și favorizarea creșterii competitivității sale, inclusiv în industrie, precum și promovarea activităților de cercetare considerate necesare în temeiul altor capitole din tratate și respectând și promovând libertatea academică și libertatea de a desfășura activități de cercetare științifică și de a preda.

Amendamentul 153

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 189 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  În scopul promovării progresului științific și tehnic, a competitivității industriale, precum și pentru punerea în aplicare a politicilor sale, Uniunea elaborează o politică europeană a spațiului. În acest scop, aceasta poate promova inițiative comune, poate sprijini cercetarea și dezvoltarea tehnologică și poate coordona eforturile necesare explorării și exploatării spațiului.

1.  În scopul promovării progresului științific și tehnic, a competitivității industriale, precum și pentru punerea în aplicare a politicilor sale, Uniunea elaborează o politică și o strategie europeană a spațiului comună. În acest scop, aceasta poate promova inițiative comune, poate sprijini cercetarea și dezvoltarea tehnologică și poate coordona eforturile necesare explorării și exploatării spațiului.

Amendamentul 154

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 189 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare, care pot lua forma unui program spațial european, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.

2.  Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare, care pot lua forma unui program spațial european, acționând în direcția unui cadru comun pentru activitățile spațiale și ratificând tratatele internaționale existente.

Amendamentul 155

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 191 – alineatul -1 (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

-1.  Conștientă de responsabilitatea sa față de generațiile viitoare, Uniunea Europeană, acționând în conformitate cu tratatele, protejează fundamentele naturale ale vieții și animalelor prin dreptul Uniunii, inclusiv prin acțiuni executive și judiciare.

Amendamentul 156

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 191 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul în vigoare

Amendamentul

–  promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice.

—  promovarea la nivelul Uniunii și pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice, protejarea biodiversității și punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii.

Amendamentul 157

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 191 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Politica Uniunii în domeniul mediului urmărește un nivel ridicat de protecție, ținând seama de diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazează pe principiile precauției și acțiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului și pe principiul „poluatorul plătește”.

Politica Uniunii în domeniul mediului urmărește un nivel ridicat de protecție, ținând seama de diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazează pe abordarea de tip „O singură sănătate” și pe principiul precauției, precum și pe principiul acțiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului și pe principiul „poluatorul plătește”.

Amendamentul 158

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 191 – alineatul 3 – liniuța 2 a (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

–   riscul de a depăși limitele planetare, aplicând principiul precauției;

Amendamentul 159

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 191 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 191a

 

1.  În conformitate cu obligațiile sale internaționale, Uniunea continuă eforturile de limitare a creșterii temperaturii globale și aderă la obiectivul de echilibrare a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii pentru a obține emisii negative.

 

2.  În contextul adoptării oricărui proiect de măsură sau propunere legislativă, inclusiv a propunerilor bugetare, Comisia depune eforturi pentru a alinia respectivele proiecte de măsuri și propuneri la obiectivele menționate la alineatul (1). În caz de neconformitate, Comisia prezintă motivele acestei nealinieri, ca parte a evaluării impactului care însoțește propunerea relevantă.

Amendamentul 160

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 192 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Prin derogare de la procedura de decizie prevăzută la alineatul (1) și fără a aduce atingere articolului 114, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, adoptă:

eliminat

(a)   dispoziții în special de natură fiscală;

 

(b)   măsuri privind:

 

–   amenajarea teritoriului;

 

–   administrarea cantitativă a resurselor de apă sau care au legătură directă sau indirectă cu disponibilitatea resurselor menționate;

 

–   exploatarea solurilor, cu excepția managementului deșeurilor;

 

(c)   măsurile care aduc atingere în mod semnificativ opțiunii unui stat membru între diferite surse de energie și structura generală a alimentării sale cu energie.

 

Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, poate face ca procedura legislativă ordinară să fie aplicabilă domeniilor menționate la primul paragraf.

 

Amendamentul 161

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 192 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, adoptă programe de acțiune cu caracter general prin care se stabilesc obiectivele prioritare ce trebuie realizate.

eliminat

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe se adoptă în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), după caz.

 

Amendamentul 162

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 194 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  În contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a conserva și îmbunătăți mediul, politica Uniunii în domeniul energiei urmărește, în spiritul solidarității între statele membre:

1.  În contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a conserva și îmbunătăți mediul, politica comună a Uniunii în domeniul energiei urmărește, în spiritul solidarității între statele membre:

Amendamentul 163

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 194 – alineatul 1 – litera b

Textul în vigoare

Amendamentul

(b)  să asigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune,

(b)  să asigure siguranța și accesibilitatea din punct de vedere financiar a aprovizionării cu energie pentru toți cetățenii Uniunii;

Amendamentul 164

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 194 – alineatul 1 – litera c

Textul în vigoare

Amendamentul

(c)  să promoveze eficiența energetică și economia de energie, precum și dezvoltarea de noi surse de energie și energii regenerabile; și

(c)  să asigure eficiența energetică și economia de energie, precum și dezvoltarea de noi surse de energie și energii regenerabile pentru a realiza un sistem energetic bazat pe eficiență energetică și energie din surse regenerabile; și

Amendamentul 165

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 194 – alineatul 1 – litera d

Textul în vigoare

Amendamentul

(d)  să promoveze interconectarea rețelelor energetice.

(d)  să asigure interconectarea rețelelor energetice.

Amendamentul 166

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 194 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(da)  să conceapă sistemul energetic global în conformitate cu acordurile internaționale de atenuare a schimbărilor climatice.

Amendamentul 167

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 194 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Acestea nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii generale a aprovizionării sale cu energie, fără a aduce atingere articolului 192 alineatul (2) litera (c).

eliminat

Amendamentul 168

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 194 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  Prin derogare de la alineatul (2), Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, în unanimitate și după consultarea Parlamentului European, stabilește măsurile menționate la alineatul respectiv, în cazul în care acestea sunt în principal de natură fiscală.

eliminat

Amendamentul 169

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 206

Textul în vigoare

Amendamentul

Prin stabilirea unei uniuni vamale, în conformitate cu articolele 28 - 32, Uniunea contribuie, în interesul comun, la dezvoltarea armonioasă a comerțului mondial, la eliminarea treptată a restricțiilor în calea schimburilor comerciale internaționale și a investițiilor externe directe și la reducerea barierelor vamale și de altă natură.

Prin stabilirea unei uniuni vamale, în conformitate cu articolele 28 - 32, Uniunea contribuie, în interesul comun, la dezvoltarea armonioasă a comerțului mondial, întemeiat pe norme și multilateral, la eliminarea treptată a restricțiilor în calea schimburilor comerciale internaționale și a investițiilor externe directe și la reducerea barierelor vamale și de altă natură, promovând, în același timp, în special valorile democratice, buna guvernanță, drepturile omului și sustenabilitatea în cadrul politicii comerciale comune.

Amendamentul 170

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 207 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Politica comercială comună se întemeiază pe principii uniforme, în special în ceea ce privește modificările tarifare, încheierea de acorduri tarifare și comerciale privind schimburile de mărfuri și servicii și aspectele comerciale ale proprietății intelectuale, investițiile străine directe, uniformizarea măsurilor de liberalizare, politica exporturilor, precum și măsurile de protecție comercială, printre care și cele care se adoptă în caz de dumping și de subvenții. Politica comercială comună se desfășoară în cadrul principiilor și al obiectivelor acțiunii externe a Uniunii.

1.  Politica comercială comună se întemeiază pe principii uniforme, în special în ceea ce privește modificările tarifare, încheierea de acorduri tarifare și comerciale privind schimburile de mărfuri și servicii și aspectele comerciale ale proprietății intelectuale, investițiile străine, inclusiv protecția investițiilor, securitatea economică, uniformizarea măsurilor de liberalizare, politica exporturilor, precum și măsurile de protecție comercială, printre care și cele care se adoptă în caz de dumping și de subvenții. Politica comercială comună se desfășoară în cadrul principiilor și al obiectivelor acțiunii externe a Uniunii, precum și al obiectivului său de realizare a neutralității climatice.

Amendamentul 171

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 207 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Comisia prezintă recomandări Consiliului, care o autorizează să deschidă negocierile necesare. Consiliului și Comisiei le revine răspunderea să asigure compatibilitatea acordurilor negociate cu politicile și normele interne ale Uniunii.

La recomandarea Comisiei, Parlamentul European și Consiliul autorizează Comisia să deschidă negocierile necesare. Comisiei îi revine răspunderea să asigure compatibilitatea acordurilor negociate cu politicile și normele interne ale Uniunii.

Amendamentul 172

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 207 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul în vigoare

Amendamentul

Aceste negocieri sunt desfășurate de Comisie, în consultare cu un comitet special desemnat de Consiliu pentru a o asista în această misiune și cu respectarea directivelor pe care Consiliul i le-ar putea adresa. Comisia raportează periodic comitetului special și Parlamentului European cu privire la stadiul negocierilor.

Aceste negocieri sunt desfășurate de Comisie, în consultare cu un comitet competent al Parlamentului European și un comitet special desemnat de Consiliu pentru a o asista în această misiune și cu respectarea directivelor pe care Consiliul i le-ar putea adresa. Comisia raportează periodic comitetului competent al Parlamentului European și comitetului special desemnat de Consiliu cu privire la stadiul negocierilor.

Amendamentul 173

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 207 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Prin derogare de la articolul 218 alineatul (5), Parlamentul European și Consiliul pot adopta o decizie de autorizare a aplicării provizorii a unui acord înainte de intrarea sa în vigoare.

Amendamentul 174

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 207 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Pentru negocierea și încheierea acordurilor prevăzute la alineatul (3), Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Pentru negocierea și încheierea acordurilor prevăzute la alineatul (3), Consiliul hotărăște cu majoritate simplă.

Amendamentul 175

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 207 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Pentru negocierea și încheierea unui acord în domeniul comerțului cu servicii și al aspectelor comerciale ale proprietății intelectuale, precum și în cel al investițiilor străine directe, Consiliul hotărăște în unanimitate în cazul în care acest acord cuprinde dispoziții pentru care este necesară unanimitatea pentru adoptarea de norme interne.

Pentru negocierea și încheierea unui acord în domeniul comerțului cu servicii și al aspectelor comerciale ale proprietății intelectuale, precum și în cel al investițiilor străine directe, Consiliul hotărăște cu majoritate simplă.

Amendamentul 176

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 207 – alineatul 4 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul în vigoare

Amendamentul

Consiliul hotărăște, de asemenea în unanimitate, negocierea și încheierea de acorduri:

Consiliul hotărăște, de asemenea cu majoritate simplă, negocierea și încheierea de acorduri:

Amendamentul 177

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 207 – alineatul 5 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

5a.  Se instituie un mecanism permanent de monitorizare și examinare a investițiilor străine directe în Uniune. Acest mecanism poate fi utilizat pentru a proteja interesul european.

Amendamentul 178

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 218 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Consiliul autorizează începerea negocierilor, adoptă directivele de negociere, autorizează semnarea și încheie acordurile.

2.  După obținerea aprobării Parlamentului European, Consiliul autorizează începerea negocierilor, adoptă directivele de negociere, autorizează semnarea și încheie acordurile.

Amendamentul 179

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 218 – alineatul 2 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

2a.  Prin derogare de la alineatul (2), pentru acordurile care intră sub incidența articolului 207, deschiderea negocierilor este condiționată de autorizarea de către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul 180

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 218 – alineatul 6 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul în vigoare

Amendamentul

Cu excepția cazului în care acordul se referă exclusiv la politica externă și de securitate comună, Consiliul adoptă decizia privind încheierea acordului:

Cu excepția cazului în care acordul se referă exclusiv la politica externă și de securitate comună, Consiliul adoptă decizia privind încheierea acordului după aprobarea Parlamentului European.

Amendamentul 181

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 218 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera a

Textul în vigoare

Amendamentul

(a)  după aprobarea Parlamentului European în următoarele cazuri:

eliminat

(i)  acorduri de asociere;

 

(ii)  acord privind aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

 

(iii)  acorduri de instituire a unui cadru instituțional specific prin organizarea procedurilor de cooperare;

 

(iv)  acorduri care au implicații bugetare importante pentru Uniune;

 

(v)  acorduri în domeniile în care se aplică procedura legislativă ordinară sau procedura legislativă specială în cazul în care este necesară aprobarea Parlamentului European.

 

În caz de urgență, Parlamentul European și Consiliul pot conveni un termen pentru aprobare;

 

Amendamentul 182

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 218 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera b

Textul în vigoare

Amendamentul

(b)  după consultarea Parlamentului European, în celelalte cazuri. Parlamentul European emite avizul într-un termen pe care Consiliul îl poate stabili în funcție de urgența problemei. În absența unui aviz emis în acest termen, Consiliul poate decide.

eliminat

Amendamentul 183

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 218 – alineatul 7

Textul în vigoare

Amendamentul

7.   Prin derogare de la dispozițiile alineatelor (5), (6) și (9), la încheierea unui acord, Consiliul poate împuternici negociatorul să aprobe, în numele Uniunii, modificarea acordului, în cazul în care acesta prevede că aceste modificări trebuie adoptate conform unei proceduri simplificate sau de către un organism creat prin respectivul acord. Consiliul poate însoți această împuternicire de condiții speciale.

7.  Prin derogare de la dispozițiile alineatelor (5), (6) și (9), la încheierea unui acord, Parlamentul European și Consiliul pot împuternici negociatorul să aprobe, în numele Uniunii, modificarea acordului, în cazul în care acesta prevede că aceste modificări trebuie adoptate conform unei proceduri simplificate sau de către un organism creat prin respectivul acord. Consiliul poate însoți această împuternicire de condiții speciale.

Amendamentul 184

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 218 – alineatul 9

Textul în vigoare

Amendamentul

9.  Consiliul, la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, adoptă o decizie privind suspendarea aplicării unui acord și de stabilire a pozițiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau completează cadrul instituțional al acordului.

9.  Consiliul, la propunerea Comisiei sau a Secretarului Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și după aprobarea Parlamentului European, adoptă o decizie privind suspendarea aplicării unui acord și de stabilire a pozițiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau completează cadrul instituțional al acordului.

 

(Modificarea cuvintelor „Înaltul Reprezentant al Uniunii” se aplică întregului text. Adoptarea amendamentului impune modificări corespunzătoare în întregul text.)

Amendamentul 185

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 218 – alineatul 10

Textul în vigoare

Amendamentul

10.  Parlamentul European este informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii.

10.  Parlamentul European este informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii, inclusiv în ceea ce privește deschiderea și procesul de negociere, semnarea și punerea în aplicare a acordurilor, precum și suspendarea obligațiilor prevăzute în acordurile respective.

Amendamentul 186

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 222 – alineatul -1 (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

-1.  În cazul unei situații de urgență care afectează Uniunea Europeană sau unul sau mai multe state membre, Parlamentul European și Consiliul pot acorda Comisiei competențe extraordinare, inclusiv cele care îi permit să mobilizeze toate instrumentele necesare. Pentru a declara o situație de urgență, Parlamentul European hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun, iar Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, la propunerea Parlamentului European sau a Comisiei.

 

Decizia prin care se declară o situație de urgență și se acordă Comisiei competențe extraordinare definește domeniul de aplicare al competențelor, modalitățile detaliate de guvernare și perioada în care acestea se aplică.

 

Parlamentul European sau Consiliul, hotărând cu majoritate simplă, pot revoca decizia în orice moment.

 

Consiliul și Parlamentul pot, în conformitate cu procedura prevăzută la primul paragraf, să revizuiască sau să reînnoiască decizia în orice moment.

Amendamentul 187

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 223 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Parlamentul European elaborează un proiect pentru a stabili dispozițiile necesare care să permită alegerea membrilor săi prin vot universal direct în conformitate cu o procedură uniformă în toate statele membre sau în conformitate cu principii comune tuturor statelor membre.

1.  Parlamentul European elaborează un proiect de regulament pentru a stabili dispozițiile necesare care să permită alegerea membrilor săi prin vot universal direct în conformitate cu o procedură uniformă în toate statele membre sau în conformitate cu principii comune tuturor statelor membre. Consiliul poate respinge proiectul respectiv cu majoritate calificată, în conformitate cu procedura legislativă specială.

Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun, stabilește dispozițiile necesare. Respectivele dispoziții intră în vigoare după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.

Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, în conformitate cu o procedură legislativă specială și după aprobarea Consiliului, care se pronunță cu majoritate calificată consolidată, stabilește dispozițiile necesare.

Amendamentul 188

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 223 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  După avizul Comisiei și cu aprobarea Consiliului, Parlamentul European, hotărând prin regulamente din proprie inițiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește statutul și condițiile generale privind exercitarea funcțiilor membrilor săi. Consiliul hotărăște în unanimitate cu privire la orice regulă și orice condiție referitoare la regimul fiscal al membrilor sau foștilor membri.

2.  După avizul Comisiei și cu aprobarea Consiliului, Parlamentul European, hotărând prin regulamente din proprie inițiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește statutul și condițiile generale privind exercitarea funcțiilor membrilor săi.

Amendamentul 189

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 225

Textul în vigoare

Amendamentul

Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, poate cere Comisiei să prezinte orice propunere corespunzătoare privind chestiunile despre care consideră că necesită elaborarea unui act al Uniunii pentru punerea în aplicare a tratatelor. În cazul în care nu prezintă propuneri, Comisia comunică Parlamentului European motivele sale.

Parlamentul European, în conformitate cu articolul 294 și hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, poate să adopte propuneri cu privire la chestiuni cărora li se aplică procedura legislativă ordinară. Înainte de a face acest lucru, Parlamentul comunică Comisiei intențiile sale.

Amendamentul 190

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 226 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

În îndeplinirea misiunilor sale, Parlamentul European poate constitui, la cererea unei pătrimi a membrilor care îl compun, o comisie temporară de anchetă pentru a examina, fără a aduce atingere atribuțiilor conferite prin prezentul tratat altor instituții, organe, oficii sau agenții, pretinsa încălcare a normelor de drept sau administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii, cu excepția cazului în care pretinsele fapte sunt examinate de o instanță judecătorească și atât timp cât procedura jurisdicțională nu este încheiată.

În îndeplinirea misiunilor sale, Parlamentul European constituie, la cererea unei treimi a membrilor care îl compun, o comisie temporară de anchetă pentru a examina, fără a aduce atingere atribuțiilor conferite prin prezentul tratat altor instituții, organe, oficii sau agenții, pretinsa încălcare a normelor de drept sau administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii, cu excepția cazului în care pretinsele fapte sunt examinate de o instanță judecătorească și atât timp cât procedura jurisdicțională nu este încheiată. Comisia de anchetă poate convoca orice martor să participe la o audiere în fața sa, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a-și putea îndeplini sarcinile.

Amendamentul 191

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 226 – paragraful 3

Textul în vigoare

Amendamentul

Modalitățile de exercitare a dreptului de anchetă se stabilesc de Parlamentul European, hotărând prin regulamente, din proprie inițiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după aprobarea de către Consiliu și Comisie.

Modalitățile de exercitare a dreptului de anchetă se stabilesc de Parlamentul European și de Consiliu, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Parlamentului European și după consultarea Comisiei.

Amendamentul 192

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 234 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Parlamentul European, sesizat printr-o moțiune de cenzură privind activitatea Comisiei, se poate pronunța asupra acestei moțiuni numai după cel puțin trei zile de la depunerea acesteia și numai prin vot deschis.

Parlamentul European, sesizat printr-o moțiune de cenzură colectivă privind activitatea executivului sau printr-o moțiune de cenzură individuală privind activitatea unui membru al executivului, se poate pronunța asupra acestei moțiuni numai după cel puțin trei zile de la depunerea acesteia și numai prin vot deschis.

 

(Modificarea cuvintelor „Comisia” și „membru al Comisiei” se aplică în întregul text. Adoptarea acestui amendament impune modificări corespunzătoare în întregul text.)

Amendamentul 193

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 234 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care moțiunea de cenzură se adoptă cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate și de către majoritatea membrilor care compun Parlamentul European, membrii Comisiei trebuie să demisioneze colectiv din funcțiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate trebuie să demisioneze din funcțiile pe care le exercită în cadrul Comisiei. Aceștia rămân în funcție și continuă să gestioneze afacerile curente până la înlocuirea lor în conformitate cu articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În acest caz, mandatul membrilor Comisiei numiți pentru a-i înlocui expiră la data la care ar fi trebuit să expire mandatul membrilor Comisiei obligați să demisioneze colectiv din funcțiile lor.

În cazul în care moțiunea de cenzură colectivă se adoptă cu majoritatea membrilor care compun Parlamentul European, membrii Executivului trebuie să demisioneze colectiv din funcțiile lor, iar Secretarul Uniunii pentru afaceri externe și Secretarul Uniunii pentru guvernarea economică demisionează din funcțiile pe care le exercită în Executiv. Aceștia rămân în funcție și continuă să gestioneze afacerile curente până la înlocuirea lor în conformitate cu articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În acest caz, mandatul membrilor Executivului numiți pentru a-i înlocui expiră la data la care ar fi trebuit să expire mandatul membrilor Executivului obligați să demisioneze colectiv din funcțiile lor.

Amendamentul 194

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 245 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Pe durata mandatului lor, membrii Comisiei nu pot exercita nici o altă activitate profesională, remunerată sau nu. La instalarea în funcție, aceștia se angajează solemn să respecte, pe durata mandatului și după încetarea acestuia, obligațiile impuse de mandat și, în special, obligația de onestitate și prudență în a accepta, după încheierea mandatului, anumite funcții sau avantaje. În cazul nerespectării acestor obligații, Curtea de Justiție, sesizată de Consiliu, hotărând cu majoritate simplă, sau de Comisie, poate hotărî, după caz, destituirea persoanei în cauză în condițiile articolului 247 sau decăderea din dreptul la pensie ori la alte avantaje echivalente.

Pe durata mandatului lor, membrii Comisiei nu pot exercita nici o altă activitate profesională, remunerată sau nu. La instalarea în funcție, aceștia se angajează solemn să respecte, pe durata mandatului și după încetarea acestuia, obligațiile impuse de mandat și, în special, obligația de onestitate și prudență în a accepta, după încheierea mandatului, anumite funcții sau avantaje. În cazul nerespectării acestor obligații, Curtea de Justiție, sesizată de Parlamentul European, de Consiliu, hotărând cu majoritate simplă, sau de Comisie, poate hotărî, după caz, destituirea persoanei în cauză în condițiile articolului 247 sau decăderea din dreptul la pensie ori la alte avantaje echivalente.

Amendamentul 195

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 246 – paragraful 3

Textul în vigoare

Amendamentul

Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea președintelui Comisiei, poate decide că nu este necesară înlocuirea, în special în cazul în care durata rămasă până la încheierea mandatului membrului Comisiei este scurtă.

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea președintelui Executivului, poate decide că nu este necesară înlocuirea, în special în cazul în care durata rămasă până la încheierea mandatului membrului Comisiei este scurtă.

 

(Modificarea cuvintelor „președintele Comisiei” se aplică întregului text. Adoptarea amendamentului impune modificări corespunzătoare în întregul text.)

Amendamentul 196

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 247

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care nu mai îndeplinește condițiile necesare exercitării funcțiilor sale sau în care a comis o abatere gravă, orice membru al Comisiei poate fi destituit de Curtea de Justiție, la plângerea Consiliului hotărând cu majoritate simplă sau a Comisiei.

În cazul în care nu mai îndeplinește condițiile necesare exercitării funcțiilor sale sau în care a comis o abatere gravă, orice membru al Comisiei poate fi destituit de Curtea de Justiție, la plângerea Parlamentului European, a Consiliului hotărând cu majoritate simplă sau a Comisiei.

Amendamentul 197

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 258 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care Comisia consideră că un stat membru a încălcat oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor, aceasta emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, după ce a oferit statului în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile.

În cazul în care Comisia consideră că un stat membru a încălcat oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor, aceasta emite un aviz motivat cu privire la acest aspect în termen de 12 luni, după ce a oferit statului în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile.

Amendamentul 198

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 258 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care statul în cauză nu se conformează acestui aviz în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

În cazul în care statul în cauză nu se conformează acestui aviz în termenul respectiv de 12 luni, Comisia sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Amendamentul 199

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 259 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Oricare dintre statele membre poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul în care consideră că un alt stat membru a încălcat oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor.

Parlamentul European sau un stat membru poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul în care consideră că un alt stat membru a încălcat oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor.

Amendamentul 200

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 259 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Înainte ca un stat membru să introducă împotriva unui alt stat membru o acțiune întemeiată pe o pretinsă încălcare a obligațiilor care îi revin în temeiul tratatelor, acesta trebuie să sesizeze Comisia.

Înainte ca Parlamentul European sau un stat membru să introducă împotriva unui alt stat membru o acțiune întemeiată pe o pretinsă încălcare a obligațiilor care îi revin în temeiul tratatelor, acesta trebuie să sesizeze Comisia.

Amendamentul 201

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 259 – paragraful 3

Textul în vigoare

Amendamentul

Comisia emite un aviz motivat, după ce a oferit posibilitatea statelor în cauză să își prezinte în contradictoriu observațiile scrise și orale.

Comisia emite un aviz motivat, după ce a oferit posibilitatea statelor în cauză, și, dacă este relevant, Parlamentului European, să își prezinte în contradictoriu observațiile scrise și orale.

Amendamentul 202

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 260 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care consideră că statul membru în cauză nu a luat măsurile pe care le impune executarea hotărârii Curții, Comisia poate sesiza Curtea, după ce a dat statului în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile. Comisia indică cuantumul sumei forfetare sau al penalității cu titlu cominatoriu pe care statul membru în cauză trebuie să le plătească și pe care îl consideră adecvat situației.

În cazul în care consideră că statul membru în cauză nu a luat măsurile pe care le impune executarea hotărârii Curții, Comisia sesizează Curtea în termen de 12 luni de la pronunțarea hotărârii, după ce a dat statului în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile. Comisia indică cuantumul sumei forfetare sau al penalității cu titlu cominatoriu pe care statul membru în cauză trebuie să le plătească și pe care îl consideră adecvat situației.

Amendamentul 203

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 262

Textul în vigoare

Amendamentul

Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale tratatelor, Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European, poate adopta dispoziții prin care atribuie Curții de Justiție a Uniunii Europene, în măsura stabilită de Consiliu, competența de a judeca litigii legate de aplicarea actelor adoptate în temeiul tratatelor care creează titluri comunitare de proprietate intelectuală. Respectivele dispoziții intră în vigoare după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.

Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale tratatelor, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, în conformitate cu o procedură legislativă specială și după obținerea aprobării Parlamentului European, poate adopta dispoziții prin care atribuie Curții de Justiție a Uniunii Europene, în măsura stabilită de Consiliu, competența de a judeca litigii legate de aplicarea actelor adoptate în temeiul tratatelor care creează titluri comunitare de proprietate intelectuală. Respectivele dispoziții intră în vigoare după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.

Amendamentul 204

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 263 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

În acest scop, Curtea are competența să se pronunțe cu privire la acțiunile formulate de un stat membru, de Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisie, pentru motive de necompetență, de încălcare a unor norme fundamentale de procedură, de încălcare a tratatelor sau a oricărei norme de drept privind aplicarea acestuia ori de abuz de putere.

În acest scop, Curtea are competența să se pronunțe cu privire la acțiunile formulate de un stat membru, de Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisie, pentru motive de necompetență, de încălcare a unor norme fundamentale de procedură, de încălcare a tratatelor sau a oricărei norme de drept privind aplicarea acestuia, și în special privind principiul subsidiarității, ori de abuz de putere.

Amendamentul 205

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 263 – paragraful 4

Textul în vigoare

Amendamentul

Orice persoană fizică sau juridică poate formula, în condițiile prevăzute la primul și al doilea paragraf, o acțiune împotriva actelor al căror destinatar este sau care o privesc direct și individual, precum și împotriva actelor normative care o privesc direct și care nu presupun măsuri de executare.

Orice persoană fizică sau juridică poate formula, în condițiile prevăzute la primul și al doilea paragraf, o acțiune împotriva actelor al căror destinatar este sau care o privesc direct, precum și împotriva actelor normative care o privesc direct și care nu presupun măsuri de executare.

Amendamentul 206

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 275 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Cu toate acestea, Curtea este competentă să controleze respectarea dispozițiilor articolului 40 din Tratatul privind Uniunea Europeană și să se pronunțe în ceea ce privește acțiunile formulate în condițiile prevăzute la articolul 263 al patrulea paragraf din prezentul tratat, privind controlul legalității deciziilor care prevăd măsuri restrictive împotriva persoanelor fizice sau juridice adoptate de Consiliu în temeiul titlului V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

eliminat

Amendamentul 207

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 285 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Curtea de Conturi este formată din câte un resortisant din fiecare stat membru. Membrii săi își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Uniunii.

Curtea de Conturi este formată dintr-un număr de membri care corespunde unui procent de două treimi din numărul statelor membre, inclusiv președintele său. Membrii săi își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Uniunii.

Amendamentul 208

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 285 – paragraful 2 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Membrii Curții de Conturi sunt aleși dintre resortisanții statelor membre în conformitate cu un sistem strict egal de rotație între statele membre care să reflecte diversitatea demografică și geografică a tuturor statelor membre. Acest sistem este instituit cu majoritate calificată de către Consiliul European, în conformitate cu articolul 244.

Amendamentul 209

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 286 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Membrii Curții de Conturi se numesc pentru o perioadă șase ani. Consiliul, după consultarea Parlamentului European, adoptă lista membrilor stabilită în conformitate cu propunerile făcute de fiecare stat membru. Mandatul membrilor Curții de Conturi poate fi reînnoit.

Membrii Curții de Conturi se numesc pentru o perioadă șase ani. Consiliul, după aprobarea Parlamentului European, adoptă lista membrilor stabilită în conformitate cu propunerile făcute de fiecare stat membru. Mandatul membrilor Curții de Conturi poate fi reînnoit.

Amendamentul 210

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 294 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Comisia prezintă o propunere Parlamentului European și Consiliului.

2.  Comisia prezintă o propunere Parlamentului European și Consiliului. În cazul în care se aplică articolul 225, Parlamentul European prezintă propunerea sa Consiliului. Comisia este informată cu privire la acest lucru.

Amendamentul 211

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 294 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  Parlamentul European adoptă poziția sa în primă lectură și o transmite Consiliului.

3.  Parlamentul European adoptă poziția sa în primă lectură și o transmite Consiliului. În cazul în care se aplică articolul 225, propunerea Parlamentului este considerată poziția sa în primă lectură.

Amendamentul 212

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 294 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

4.  În cazul în care poziția Parlamentului European este aprobată de Consiliu, actul respectiv se adoptă cu formularea care corespunde poziției Parlamentului European.

4.  În cazul în care poziția Parlamentului European este aprobată de Consiliu sau dacă Consiliul nu adoptă o decizie în termen de un an, actul respectiv se adoptă cu formularea care corespunde poziției Parlamentului European.

Amendamentul 213

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 294 – alineatul 7 – litera b

Textul în vigoare

Amendamentul

(b)  respinge, cu majoritatea membrilor care îl compun, poziția Consiliului din prima lectură, actul propus este considerat ca nefiind adoptat;

(b)  respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, poziția Consiliului din prima lectură, actul propus este considerat ca nefiind adoptat;

Amendamentul 214

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 294 – alineatul 15 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care, în situațiile prevăzute în tratate, un act legislativ face obiectul procedurii legislative ordinare la inițiativa unui grup de state membre sau la recomandarea Băncii Centrale Europene ori la solicitarea Curții de Justiție, alineatul (2), alineatul (6) a doua teză și alineatul (9) nu se aplică.

În cazul în care, în situațiile prevăzute în tratate, un act legislativ face obiectul procedurii legislative ordinare la inițiativa unui grup de state membre, la o inițiativă cetățenească europeană, la recomandarea Băncii Centrale Europene ori la solicitarea Curții de Justiție, alineatul (2), alineatul (6) a doua teză și alineatul (9) nu se aplică.

Amendamentul 215

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Partea 6 – titlul I – capitolul 2 a (nou) – titlu

Textul în vigoare

Amendamentul

 

CAPITOLUL 2a

 

APLICAREA PRINCIPIILOR SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII

[Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității urmează să fie introdus în partea a șasea titlul I capitolul 2a din TFUE (nou). Acest nou capitol cuprinde articolele 299a-299j (noi).]

Amendamentul 216

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 299 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 299a

 

Fiecare instituție asigură în permanență respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității definite la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(Acest amendament reproduce formularea articolului 1 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.)

Amendamentul 217

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 299 b (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 299b

 

Înainte de a propune un act legislativ, Comisia procedează la consultări extinse. După caz, aceste consultări trebuie să aibă în vedere dimensiunea regională și locală a acțiunilor preconizate. În caz de urgență excepțională, Comisia nu procedează la consultările menționate. Comisia își motivează decizia în cadrul propunerii.

(Acest amendament reproduce formularea articolului 2 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.)

Amendamentul 218

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 299 c (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 299c

 

În înțelesul prezentului protocol, „proiect de act legislativ” înseamnă propunerile Comisiei, inițiativele unui grup de state membre, inițiativele Parlamentului European, cererile Curții de Justiție, recomandările Băncii Centrale Europene și cererile Băncii Europene de Investiții privind adoptarea unui act legislativ.

(Acest amendament reproduce formularea articolului 3 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.)

Amendamentul 219

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 299 d (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 299d

 

Comisia transmite parlamentelor naționale și parlamentelor regionale cu competențe legislative proiectele sale de acte legislative și proiectele sale modificate, în același timp în care le transmite organului legislativ al Uniunii.

 

Parlamentul European transmite parlamentelor naționale și parlamentelor regionale cu competențe legislative proiectele sale de acte legislative, precum și proiectele sale modificate.

 

Consiliul transmite parlamentelor naționale și parlamentelor regionale cu competențe legislative proiectele de acte legislative emise de un grup de state membre, de Curtea de Justiție, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiții, precum și proiectele modificate.

 

La adoptarea acestora, rezoluțiile legislative ale Parlamentului European și pozițiile Consiliului se transmit de către acestea parlamentelor naționale și parlamentelor regionale cu competențe legislative.

(Acest amendament are la bază formularea articolului 4 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, pe care îl completează.)

Amendamentul 220

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 299 e (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 299e

 

Proiectele de acte legislative se motivează în raport cu principiile subsidiarității și proporționalității.

 

Orice proiect de act legislativ ar trebui să cuprindă o fișă detaliată care să permită evaluarea conformității cu principiile subsidiarității și proporționalității. Fișa menționată anterior ar trebui să cuprindă elemente care să permită evaluarea impactului financiar al proiectului în cauză și, în cazul unei directive, evaluarea implicațiilor acesteia asupra reglementărilor care urmează să fie puse în aplicare de statele membre, inclusiv asupra legislației regionale, după caz.

 

Motivele care conduc la concluzia că un obiectiv al Uniunii poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii se bazează pe indicatori calitativi și, ori de câte ori este posibil, pe indicatori cantitativi. Proiectele de acte legislative au în vedere necesitatea de a proceda astfel încât orice obligație, financiară sau administrativă, care revine Uniunii, guvernelor naționale, autorităților regionale sau locale, operatorilor economici și cetățenilor să fie cât mai redusă posibil și proporțională cu obiectivul urmărit.

(Acest amendament reproduce formularea articolului 5 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.)

Amendamentul 221

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 299 f (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 299f

 

În termen de 12 săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ european în limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament național sau orice cameră a unui parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. Fiecare parlament național sau fiecare cameră a unui parlament național include avizul parlamentelor regionale cu competențe legislative cu privire la avizul său motivat atunci când pot fi afectate competențele exclusive regionale. Comisia ar trebui să răspundă în termen de 12 săptămâni.

 

În cazul în care proiectul de act legislativ în cauză este emis de un grup de state membre, președintele Consiliului transmite avizul guvernelor respectivelor state membre.

 

În cazul în care proiectul de act legislativ este emis de Curtea de Justiție, de Banca Centrală Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, președintele Consiliului transmite avizul instituției sau organului în cauză.

 

Comisia ar trebui să țină seama, în rapoartele sale anuale privind principiile subsidiarității și proporționalității, de avizele motivate primite de la parlamentele naționale și de la parlamentele regionale cu competențe legislative. Comisia ar trebui, de asemenea, să pună la dispoziția Consiliului și a Parlamentului informații privind obiecțiile în cursul procedurii legislative atunci când parlamentele naționale prezintă un număr semnificativ de avize motivate cu privire la un anumit proiect de act legislativ.

(Acest amendament are la bază articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, pe care îl modifică și completează.)

Amendamentul 222

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 299 g (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 299g (nou)

 

Orice parlament național sau orice cameră a unui parlament național poate cere Parlamentului European sau Comisiei să prezinte orice propunere corespunzătoare privind chestiunile despre care consideră că necesită elaborarea unui act al Uniunii pentru punerea în aplicare a tratatelor.

 

Dacă o instituție primește o cerere în conformitate cu primul alineat, dar nu prezintă o propunere în termen de șase luni, instituția respectivă informează parlamentul național, Comitetul Regiunilor și, dacă este cazul, Parlamentul European cu privire la motivele pentru care nu a făcut acest lucru.

(Acest amendament introduce un nou articol la fostul Protocol nr. 2.)

Amendamentul 223

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 299 h (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 299h

 

1.   Parlamentul European, Consiliul și Comisia, precum și, după caz, grupul de state membre, Curtea de Justiție, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiții, în cazul în care proiectul de act legislativ european este emis de acestea, țin seama de avizele motivate adresate de parlamentele naționale sau de o cameră a unuia dintre aceste parlamente naționale.

 

Fiecare parlament național dispune de două voturi, repartizate în funcție de sistemul parlamentar național. În cadrul unui sistem parlamentar național bicameral, fiecare dintre cele două camere dispune de un vot.

 

2.   În cazul în care avizele motivate privind nerespectarea de către un proiect legislativ a principiului subsidiarității reprezintă cel puțin o treime din totalul voturilor atribuite parlamentelor naționale în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul trebuie reexaminat. Acest prag este de o pătrime în cazul unui proiect de act legislativ prezentat în temeiul articolului 76 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la spațiul de libertate, securitate și justiție.

 

În urma acestei reexaminări, Comisia sau, după caz, grupul de state membre, Parlamentul European, Curtea de Justiție, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiții, în cazul în care proiectul de act legislativ este emis de acestea, pot hotărî fie să mențină proiectul, fie să îl modifice, fie să îl retragă. Această decizie trebuie motivată.

 

3.   De asemenea, în cadrul procedurii legislative ordinare, în cazul în care avizele motivate privind nerespectarea de către un proiect de act legislativ a principiului subsidiarității reprezintă cel puțin o majoritate simplă din voturile atribuite parlamentelor naționale în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul trebuie reexaminat. Ca urmare a unei astfel de reevaluări, Comisia poate hotărî fie să mențină propunerea, fie să o modifice, fie să o retragă.

 

În cazul în care decide menținerea propunerii, Comisia va trebui să justifice, printr-un aviz motivat, motivele pentru care consideră că propunerea este conformă cu principiul subsidiarității. Acest aviz motivat, precum și avizele motivate ale parlamentelor naționale, vor trebui prezentate organului legislativ al Uniunii, pentru a putea fi luate în considerare în cadrul procedurii:

 

(a)  înainte de încheierea primei lecturi, organul legislativ (Parlamentul European și Consiliul) examinează compatibilitatea propunerii legislative cu principiul subsidiarității, ținând seama în special de motivele invocate și împărtășite de majoritatea parlamentelor naționale, precum și de avizul motivat al Comisiei;

 

(b)  în cazul în care, cu o majoritate de 55 % a membrilor Consiliului sau cu o majoritate a voturilor exprimate în Parlamentul European, organul legislativ consideră că propunerea legislativă nu este compatibilă cu principiul subsidiarității, aceasta nu va mai fi examinată.

(Acest amendament reproduce formularea articolului 7 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.)

Amendamentul 224

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 299 i (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 299i

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe cu privire la acțiunile referitoare la încălcarea principiului subsidiarității de către un act legislativ, formulate, în conformitate cu normele prevăzute la articolul 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de un stat membru sau transmise de acesta în conformitate cu dreptul său intern în numele parlamentului său național sau al unei camere a acestuia.

 

În conformitate cu normele prevăzute la articolul menționat, astfel de acțiuni pot fi formulate și de Comitetul Regiunilor împotriva actelor legislative în vederea adoptării cărora Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede consultarea respectivului comitet.

(Acest amendament reproduce formularea articolului 8 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.)

Amendamentul 225

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 299 j (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 299j

 

În fiecare an, Comisia prezintă Consiliului European, Parlamentului European, Consiliului, parlamentelor naționale și parlamentelor regionale cu competențe legislative un raport privind aplicarea articolului 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Respectivul raport anual se transmite, de asemenea, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor.

(Acest amendament are la bază formularea articolului 9 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, pe care îl completează.)

Amendamentul 226

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 311 – paragraful 4

Textul în vigoare

Amendamentul

4.  Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii, în măsura în care decizia adoptată în temeiul celui de-al treilea paragraf prevede acest lucru. Consiliul hotărăște după aprobarea Parlamentului European.

4.   Parlamentul European și Consiliul, acesta din urmă hotărând cu majoritate calificată consolidată în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilesc în comun măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii, în măsura în care decizia adoptată în temeiul celui de-al treilea paragraf prevede acest lucru.

Amendamentul 227

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 312 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Acesta se adoptă pentru o perioadă de cel puțin cinci ani.

Acesta se adoptă pentru o perioadă de cinci ani până la șapte ani.

Amendamentul 228

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 312 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, adoptă un regulament care stabilește cadrul financiar multianual. Consiliul hotărăște în unanimitate după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun.

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă un regulament care stabilește cadrul financiar multianual.

Amendamentul 229

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 312 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Consiliul European poate adopta, în unanimitate, o decizie care autorizează Consiliul să hotărască cu majoritate calificată în cazul în care adoptă regulamentul menționat la primul paragraf.

eliminat

Amendamentul 230

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 319 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.   Parlamentul European adoptă, la recomandarea Consiliului, descărcarea Comisiei de execuția bugetară. În acest scop, Parlamentul European analizează, ulterior Consiliului, conturile, bilanțul financiar și raportul de evaluare prevăzute la articolul 318, raportul anual al Curții de Conturi însoțit de răspunsurile instituțiilor controlate la observațiile Curții de Conturi, declarația de certificare prevăzută la articolul 287 alineatul (1) al doilea paragraf, precum și rapoartele speciale corespunzătoare ale Curții de Conturi.

1.   Parlamentul European adoptă, la recomandarea Consiliului, descărcarea Comisiei de execuția bugetară. De asemenea, Parlamentul acordă descărcarea de gestiune altor instituții, organe, oficii și agenții în ceea ce privește execuția secțiunilor lor din buget sau a bugetelor lor, după caz, și în conformitate cu condițiile care urmează să fie stabilite în temeiul articolului 322. În acest scop, Parlamentul European analizează, ulterior Consiliului, conturile, bilanțul financiar și raportul de evaluare prevăzute la articolul 318, raportul anual al Curții de Conturi însoțit de răspunsurile instituțiilor controlate la observațiile Curții de Conturi, declarația de certificare prevăzută la articolul 287 alineatul (1) al doilea paragraf, precum și rapoartele speciale corespunzătoare ale Curții de Conturi.

Amendamentul 231

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 329 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Autorizarea de a recurge la o formă de cooperare consolidată este acordată prin decizie a Consiliului, care hotărăște în unanimitate.

Autorizarea de a recurge la o formă de cooperare consolidată este acordată prin decizie a Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, cu excepția deciziilor privind misiuni sau operațiuni cu mandat executiv menționate la articolul 42 alineatul (4a) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul 232

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 330 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Unanimitatea se constituie numai prin voturile reprezentanților statelor participante.

eliminat

Amendamentul 233

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 330 – paragraful 3

Textul în vigoare

Amendamentul

Majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 238 alineatul (3).

eliminat

Amendamentul 234

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 333

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 333

eliminat

1.  În cazul în care o dispoziție a tratatelor, care poate fi aplicată în cadrul unei forme de cooperare consolidată, prevede adoptarea în unanimitate a hotărârii Consiliului, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 330, poate adopta o decizie care să prevadă faptul că acesta va hotărî cu majoritate calificată.

 

2.  În cazul în care o dispoziție a tratatelor, care poate fi aplicată în cadrul unei forme de cooperare consolidată, prevede adoptarea de către Consiliu a actelor în conformitate cu o procedură legislativă specială, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 330, poate adopta o decizie care să prevadă faptul că acesta va hotărî în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Consiliul hotărăște după consultarea Parlamentului European.

 

3.  Alineatele (1) și (2) nu se aplică deciziilor care au implicații militare sau în domeniul apărării.

 

Amendamentul 235

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 342

Textul în vigoare

Amendamentul

Regimul lingvistic al instituțiilor Uniunii se stabilește, fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute de Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, de către Consiliu, hotărând în unanimitate prin regulamente.

Regimul lingvistic al instituțiilor Uniunii se stabilește, fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute de Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, de către Consiliu, hotărând în unanimitate prin regulamente, după aprobarea Parlamentului European.

Amendamentul 236

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 346 – alineatul 1 – litera b

Textul în vigoare

Amendamentul

(b)  orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru protecția intereselor esențiale ale siguranței sale și care se referă la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război; aceste măsuri nu trebuie să modifice condițiile de concurență pe piața internă în ce privește produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare.

(b)  orice stat membru informează Comisia cu privire la măsurile pe care le consideră necesare pentru protecția intereselor esențiale ale siguranței sale și care se referă la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război; aceste măsuri nu trebuie să modifice condițiile de concurență pe piața internă în ce privește produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare.

Amendamentul 237

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 346 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate modifica lista stabilită la 15 aprilie 1958 cuprinzând produsele cărora li se aplică dispozițiile alineatului (1) litera (b).

2.  Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, la propunerea Comisiei pot modifica lista stabilită de către Consiliu la 15 aprilie 1958 cuprinzând produsele cărora li se aplică dispozițiile alineatului (1) litera (b).

Amendamentul 238

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 352 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară în cadrul politicilor definite în tratate, pentru a atinge unul dintre obiectivele menționate în tratate, fără ca acestea să fi prevăzut atribuțiile necesare în acest sens, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și după aprobarea Parlamentului European, adoptă măsurile corespunzătoare. Atunci când adoptă dispozițiile respective în conformitate cu o procedură legislativă specială, Consiliul hotărăște, de asemenea, în unanimitate, la propunerea Comisiei și după aprobarea Parlamentului European.

1.  În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară în cadrul politicilor definite în tratate, pentru a atinge unul dintre obiectivele menționate în tratate, fără ca acestea să fi prevăzut atribuțiile necesare în acest sens, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei și după aprobarea Parlamentului European, adoptă măsurile corespunzătoare. Atunci când adoptă dispozițiile respective în conformitate cu o procedură legislativă specială, Consiliul hotărăște, de asemenea, cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după aprobarea Parlamentului European.

Amendamentul 239

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 352 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

4.  Prezentul articol nu poate fi folosit pentru atingerea obiectivelor din domeniul politicii externe și de securitate comună și orice act adoptat în conformitate cu prezentul articol trebuie să respecte limitele prevăzute la articolul 40 al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană.

eliminat

Amendamentul 240

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 354 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

În înțelesul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în ceea ce privește suspendarea anumitor drepturi care decurg din apartenența la Uniune, membrul Consiliului European sau al Consiliului care reprezintă statul membru în cauză nu participă la vot, iar statul membru în cauză nu este luat în considerare la calcularea treimii sau a patru cincimi din statele membre prevăzute la alineatele (1) și (2) din articolul menționat anterior. Abținerea membrilor prezenți sau reprezentați nu împiedică adoptarea deciziilor menționate la alineatul (2) din articolul menționat anterior.

În înțelesul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în ceea ce privește suspendarea anumitor drepturi care decurg din apartenența la Uniune, membrul Consiliului European sau al Consiliului care reprezintă statul membru în cauză nu participă la vot, iar statul membru în cauză nu este luat în considerare la calcularea treimii din statele membre sau a majorității calificate prevăzute la alineatele (1) și (2) din articolul menționat anterior. Abținerea membrilor prezenți sau reprezentați nu împiedică adoptarea deciziilor menționate la alineatul (2) din articolul menționat anterior.

Amendamentul 241

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 354 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Pentru adoptarea deciziilor prevăzute la articolul 7 alineatele (3) și (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, majoritatea calificată se definește în conformitate cu dispozițiile articolului 238 alineatul (3) litera (b) din prezentul tratat.

Pentru adoptarea deciziilor prevăzute la articolul 7 alineatele (1)-(4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, majoritatea calificată se definește în conformitate cu dispozițiile articolului 16 alineatul (4a) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul 242

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 355 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Tratatele nu se aplică țărilor și teritoriilor care au relații speciale cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și nu figurează în lista menționată.

eliminat

Amendamentul 243

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 355 – alineatul 5 – litera b

Textul în vigoare

Amendamentul

(b)  tratatele se aplică zonelor de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Cipru, Akrotiri și Dhekelia, numai în măsura necesară asigurării aplicării regimului prevăzut de protocol cu privire la zonele de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Cipru anexat la Actul privind condițiile de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și în conformitate cu prevederile respectivului protocol;

eliminat

Amendamentul 244

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 355 – alineatul 5 – litera c

Textul în vigoare

Amendamentul

(c)  dispozițiile tratatelor se aplică insulelor Anglo-Normande și insulei Man numai în măsura necesară pentru a se asigura aplicarea regimului prevăzut pentru aceste insule prin Tratatul privind aderarea de noi state membre la Comunitatea Economică Europeană și la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, semnat la 22 ianuarie 1972.

eliminat

Amendamentul 245

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Articolul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 3

Articolul 3

Dreptul la integritate al persoanei

Dreptul la integritatea persoanei și la autonomie corporală

1.  Orice persoană are dreptul la integritate fizică și psihică.

1.  Orice persoană are dreptul la integritate fizică și psihică.

2.   În domeniile medicinei și biologiei trebuie respectate în special:

2.   În domeniile medicinei și biologiei trebuie respectate în special:

(a)   consimțământul liber și în cunoștință de cauză al persoanei interesate, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege;

(a)   consimțământul liber și în cunoștință de cauză al persoanei interesate, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege;

(b)   interzicerea practicilor de eugenie, în special a celor care au drept scop selecția persoanelor;

(b)   interzicerea practicilor de eugenie, în special a celor care au drept scop selecția persoanelor;

(c)   interzicerea utilizării corpului uman și a părților sale, ca atare, ca sursă de profit.

(c)   interzicerea utilizării corpului uman și a părților sale, ca atare, ca sursă de profit.

(d)   interzicerea clonării ființelor umane în scopul reproducerii.

(d)   interzicerea clonării ființelor umane în scopul reproducerii.

 

2a.  Orice persoană are dreptul la autonomie corporală, la acces liber, informat, deplin și universal la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile aferente, precum și la toate serviciile de asistență medicală conexe, fără discriminare, inclusiv accesul la avort legal și în condiții de siguranță.

Ultima actualizare: 15 februarie 2024Aviz juridic - Politica de confidențialitate