Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/2051(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0337/2023

Predkladané texty :

A9-0337/2023

Rozpravy :

PV 21/11/2023 - 13
CRE 21/11/2023 - 13

Hlasovanie :

PV 22/11/2023 - 8.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0427

Prijaté texty
PDF 384kWORD 107k
Streda, 22. novembra 2023 - Štrasburg
Podnety Európskeho parlamentu na revíziu zmlúv
P9_TA(2023)0427A9-0337/2023
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2023 o podnetoch Európskeho parlamentu na revíziu zmlúv (2022/2051(INL))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 48 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na Manifest z Ventotene(1),

–  so zreteľom na Schumanovu deklaráciu z 9. mája 1950(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2022 o výzve na zvolanie konventu na účel revízie zmlúv(3),

–  so zreteľom na články 46, 54 a článok 85 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozpočet, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na pozíciu v podobe pozmeňujúcich návrhov Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

–  so zreteľom na listy Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A9-0337/2023),

A.  keďže súčasná verzia zmlúv nadobudla platnosť 1. decembra 2009 a odvtedy Európska únia čelí bezprecedentným výzvam a viacerým krízam, najmä útočnej vojne Ruska proti Ukrajine;

B.  keďže revízia zmlúv je potrebná, nie je samoúčelná, ale je v záujme všetkých občanov Únie, pretože jej cieľom je pretvoriť Úniu tak, aby sa posilnila jej schopnosť konať, ako aj jej demokratická legitimita a zodpovednosť;

C.  keďže revízia zmlúv by mala Únii umožniť účinnejšie riešiť geopolitické výzvy;

D.  keďže inštitucionálny rámec Únie, a najmä jej rozhodovací proces, obzvlášť rozhodovací proces v Rade, sú pre Úniu s 27 členskými štátmi sotva primerané; keďže perspektíva budúceho rozšírenia si vyžaduje reformu zmlúv;

E.  keďže konferencia o budúcnosti Európy 9. mája 2022 dokončila svoju prácu a predložila svoje závery; keďže tieto závery obsahujú 49 návrhov a 326 opatrení, z ktorých mnohé je možné vykonať len v prípade zmien zmlúv;

1.  opakuje svoju výzvu na revíziu Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“); vyzýva Radu, aby bezodkladne a bez rokovania predložila Európskej rade návrhy uvedené v tomto uznesení a zohľadnené v prílohe k tomuto uzneseniu; vyzýva Európsku radu, aby čo najskôr zvolala konvent v súlade s riadnym revíznym postupom stanoveným v článku 48 ods. 2 až 5 Zmluvy o EÚ;

2.  konštatuje, že niekoľko krajín západného Balkánu sa nachádza v rôznych fázach prístupových rokovaní; víta udelenie štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine a Moldavsku 23. júna 2022;

Inštitucionálne reformy

3.  zdôrazňuje význam reformy rozhodovacieho procesu v Únii, aby presnejšie odrážal dvojkomorový systém, a to ďalším posilnením právomocí Európskeho parlamentu;

4.  požaduje posilnenie schopnosti Únie konať výrazným zvýšením počtu oblastí, v ktorých sa o opatreniach rozhoduje hlasovaním kvalifikovanou väčšinou a riadnym legislatívnym postupom;

5.  žiada, aby Európsky parlament získal právo legislatívnej iniciatívy, najmä právo zavádzať, meniť alebo rušiť právne predpisy Únie, a aby sa stal spoluzákonodarcom pri prijímaní viacročného finančného rámca;

6.  žiada, aby sa úlohy Rady a Európskeho parlamentu pri vymenúvaní a schvaľovaní predsedu Komisie zmenili tak, aby presnejšie odrážali výsledky volieb do Európskeho parlamentu; navrhuje umožniť predsedovi Komisie vybrať jej členov na základe politických preferencií a zároveň zabezpečiť geografickú a demografickú rovnováhu; žiada premenovať Európsku komisiu na Európsku exekutívu;

7.  navrhuje, aby sa veľkosť Exekutívy stanovila na najviac 15 členov, pričom členovia sa vyberajú spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov na základe systému striktne rovnej rotácie, ako je už stanovené v súčasných zmluvách, zatiaľ čo podtajomníci sú menovaní spomedzi štátnych príslušníkov tých členských štátov, ktoré v kolégiu nie sú zastúpené svojím štátnym príslušníkom;

8.  navrhuje zvýšiť transparentnosť Rady Európskej únie tým, že sa od nej bude vyžadovať, aby zverejňovala tie svoje pozície, ktoré sú súčasťou bežného legislatívneho procesu, a aby organizovala verejnú diskusiu o pozíciách Rady; navrhuje vytvoriť právny základ, ktorý by spoluzákonodarcom umožnil posilniť transparentnosť a integritu ich rozhodovania;

9.  žiada konvent, aby okrem návrhov uvedených v tomto uznesení a zohľadnených v prílohe k tomuto uzneseniu prerokoval rozdelenie tém medzi Zmluvou o EÚ a ZFEÚ s cieľom riešiť ťažkosti spojené so zmenou práva Únie; žiada konvent, aby preskúmal, v ktorých oblastiach politiky by štruktúry Únie mohli zvýšiť jej efektívnosť;

10.  navrhuje, aby zloženie Európskeho parlamentu so súhlasom Rady patrilo do jeho výlučnej právomoci;

11.  navrhuje posilniť úlohu sociálnych partnerov pri príprave akýchkoľvek iniciatív v oblasti sociálnej politiky, politiky zamestnanosti a hospodárskej politiky;

12.  vyzýva na posilnenie nástrojov účasti občanov na rozhodovacom procese Únie v rámci zastupiteľskej demokracie;

Právomoci

13.  navrhuje zaviesť výlučnú právomoc Únie v oblasti životného prostredia a biodiverzity, ako aj v oblasti rokovaní o zmene klímy;

14.  navrhuje zaviesť spoločné právomoci v oblasti verejného zdravia a ochrany a zlepšovania ľudského zdravia, najmä cezhraničných ohrození zdravia, civilnej ochrany, priemyslu a vzdelávania, najmä ak ide o nadnárodné otázky, ako je vzájomné uznávanie diplomov, stupňov vzdelania, zručností a kvalifikácií;

15.  navrhuje ďalej rozvíjať spoločné právomoci Únie v oblasti energetiky, zahraničných vecí, vonkajšej bezpečnosti a obrany, politiky vonkajších hraníc v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a cezhraničnej infraštruktúry;

Subsidiarita

16.  navrhuje posilniť preskúmanie subsidiarity zo strany Súdneho dvora Európskej únie; žiada, aby sa v odôvodnených stanoviskách k legislatívnym návrhom národných parlamentov zohľadňovali stanoviská regionálnych parlamentov s legislatívnymi právomocami; navrhuje predĺžiť lehotu pre tzv. postup žltej karty na 12 týždňov;

17.  navrhuje, aby sa zaviedol tzv. mechanizmus zelenej karty pre legislatívne návrhy národných alebo regionálnych parlamentov s legislatívnymi právomocami, aby právo Únie lepšie reagovalo na miestne potreby;

Právny štát

18.  navrhuje posilniť a reformovať postup uvedený v článku 7 Zmluvy o EÚ, pokiaľ ide o ochranu právneho štátu tým, že sa ukončí jednomyseľnosť, zavedie jasný časový rámec a o prípadoch porušenia bude rozhodovať Súdny dvor Európskej únie;

19.  navrhuje stanoviť právomoc pre medziinštitucionálne spory na Súdnom dvore Európskej únie;

20.  navrhuje, aby Súdny dvor Európskej únie vykonával preventívne preskúmanie právnych predpisov („abstraktná kontrola právnych predpisov“), ktorá by sa mohla spustiť na žiadosť menšiny v Európskom parlamente; tiež navrhuje, aby bol Európsky parlament oprávnený na predloženie prípadov porušenia zmlúv Súdnemu dvoru Európskej únie;

Zahraničná, bezpečnostná a obranná politika

21.   opakuje svoju výzvu, aby sa rozhodnutia o sankciách, predbežných krokoch v procese rozširovania a iných rozhodnutiach v oblasti zahraničnej politiky prijímali kvalifikovanou väčšinou; zdôrazňuje, že v návrhoch sa stanovuje výnimka z tejto zásady pre rozhodnutia, ktorými sa povoľujú vojenské misie alebo operácie s výkonným mandátom;

22.  vyzýva na vytvorenie obrannej únie vrátane vojenských jednotiek, stálej kapacity rýchleho nasadenia pod operačným velením Únie; navrhuje, aby spoločné obstarávanie a vývoj výzbroje financovala Únia prostredníctvom osobitného rozpočtu, ktorý by podliehal spolurozhodovaniu a parlamentnej kontrole, a navrhuje, aby sa zodpovedajúcim spôsobom upravili právomoci Európskej obrannej agentúry; konštatuje, že tieto zmeny by nemali vplyv na ustanovenia týkajúce sa národných tradícií neutrality a členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO);

23.  navrhuje, aby konvent preskúmal spôsoby, ako daňovým rajom zabrániť v narúšaní hospodárskej súťaže na jednotnom trhu;

Jednotný trh, hospodárstvo a rozpočet

24.  žiada opatrenia na zabezpečenie toho, aby členské štáty investovali do dosahovania európskych hospodárskych, sociálnych a environmentálnych cieľov a cieľov v oblasti bezpečnosti; navrhuje, aby sa článok 122 ZFEÚ vypustil a nahradil preformulovanou núdzovou doložkou, ktorá stanovuje úplnú parlamentnú kontrolu v článku 222 ZFEÚ;

25.  trvá na tom, že všetky členské štáty a inštitúcie Únie musia uplatňovať štyri slobody vnútorného trhu rovnako;

Sociálne politiky a trh práce

26.  opakuje svoju výzvu, aby bol k zmluvám pripojený protokol o sociálnom pokroku;

Vzdelávanie

27.  vyzýva Úniu, aby vypracovala spoločné ciele a normy pre vzdelávanie, ktoré podporujú demokratické hodnoty a právny štát, ako aj digitálnu a ekonomickú gramotnosť; ďalej vyzýva Úniu, aby podporovala spoluprácu a súdržnosť medzi systémami vzdelávacích zariadení a zároveň zaručila kultúrne tradície a regionálnu rozmanitosť;

28.  vyzýva Úniu, aby vypracovala spoločné normy v oblasti odborného vzdelávania s cieľom zvýšiť mobilitu pracovníkov; navrhuje, aby sa Únia usilovala o ochranu a podporu prístupu k bezplatnému a všeobecnému školskému vzdelávaniu, inštitucionálnej a individuálnej akademickej slobody a ľudských práv, ako sú vymedzené v Charte základných práv Európskej únie;

Obchod a investície

29.  navrhuje, aby sa do rozsahu pôsobnosti spoločnej obchodnej politiky zahrnula podpora demokratických hodnôt, dobrej správy vecí verejných, ľudských práv a udržateľnosti, ako aj zahraničných investícií, ochrany investícií a hospodárskej bezpečnosti; navrhuje, aby Európsky parlament a Rada na základe odporúčania Komisie začali obchodné rokovania; navrhuje vytvoriť stály mechanizmus na preverovanie priamych zahraničných investícií;

Nediskriminácia

30.  navrhuje rozšíriť ochranu pred diskrimináciou na základe rodu, sociálneho pôvodu, jazyka, politických názorov a príslušnosti k národnostnej menšine a zaviesť riadny legislatívny postup pre právne predpisy v oblasti nediskriminácie; navrhuje nahradiť v zmluvách pojem „rovnosť mužov a žien“ pojmom „rodová rovnosť“; zdôrazňuje, že inštitúcie Únie a ich riadiace a poradné orgány musia byť zložené nediskriminačným spôsobom a musia odrážať rodovú rovnosť a rozmanitosť spoločnosti;

31.  žiada, aby sa do zmlúv zahrnula dodatočná ochrana národnostných menšín a regionálnych a menšinových jazykov v Únii;

Klíma a životné prostredie

32.  navrhuje, aby sa medzi ciele Únie zaradilo zníženie globálneho otepľovania a ochrana biodiverzity; navrhuje doplniť ciele Únie v oblasti udržateľného rozvoja o ochranu klímy a biodiverzity; navrhuje zahrnúť udržateľnosť do ustanovení zmluvy o rybolove; vyzýva Úniu, aby chránila prirodzené základy života a zvierat v súlade s prístupom „jedno zdravie“ a aby zohľadnila riziko prekročenia planetárnych medzí; žiada, aby sa do zmlúv začlenili medzinárodné záväzky Únie vyvíjať úsilie o obmedzenie zvýšenia globálnej teploty;

Energetická politika

33.  vyzýva na vytvorenie integrovanej európskej energetickej únie; navrhuje, aby bol energetický systém Únie cenovo dostupný a založený na energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch energie a v súlade s medzinárodnými dohodami o zmiernení zmeny klímy;

Priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti

34.  navrhuje, aby Europol získal ďalšie právomoci, ktoré by podliehali parlamentnej kontrole; navrhuje, aby sa medzi oblasti trestnej činnosti, ktoré spĺňajú kritériá článku 83 ods. 1 ZFEÚ (trestné činy v Únii), pridalo rodovo motivované násilie a trestné činy proti životnému prostrediu; žiada, aby sa fungovanie Európskej prokuratúry riadilo riadnym legislatívnym postupom;

Migrácia

35.  požaduje spoločné normy pre dlhodobé víza a povolenia na pobyt, aby sa zabránilo predaju a zneužívaniu občianstva a pobytu;

36.  navrhuje, aby sa posilnila spoločná prisťahovalecká politika Únie prijatím vhodných a potrebných opatrení na zabezpečenie účinného monitorovania, bezpečnosti a účinnej kontroly vonkajších hraníc Únie a aby migračná politika Únie zohľadňovala hospodársku a sociálnu stabilitu členských štátov, dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily pre jednotný trh, ako aj účinné riadenie migrácie so zreteľom na spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín;

Zdravie

37.  navrhuje, aby Únia stanovila spoločné ukazovatele pre systémy zdravotnej starostlivosti; navrhuje, aby Únia prijala opatrenia na včasné oznamovanie, monitorovanie a kontrolu závažných cezhraničných ohrození zdravia, najmä v prípade pandémií, bez toho, aby bránila členským štátom zachovať alebo prijať posilnené ochranné opatrenia, ak sú nevyhnutné;

38.  žiada, aby Únia prijala opatrenia na monitorovanie a koordináciu prístupu k spoločnej diagnostike, informáciám a starostlivosti o prenosné a neprenosné choroby vrátane zriedkavých chorôb;

Veda a technika

39.  vyzýva Úniu, aby rešpektovala a podporovala akademickú slobodu a slobodu vykonávať vedecký výskum a vyučovať;

40.  navrhuje, aby Únia vypracovala spoločnú stratégiu v oblasti vesmíru a usilovala sa o vytvorenie spoločného rámca pre činnosti v oblasti vesmíru;

Záverečné ustanovenia

41.  opakuje, že zástupcovia sociálnych partnerov Únie, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, Európskej centrálnej banky, občianskej spoločnosti Únie a kandidátskych krajín by mali byť prizvaní do konventu ako pozorovatelia;

42.  žiada, aby sa počas konventu prediskutovali všetky podnety na revíziu zmlúv uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

43.  prijíma podnety na revíziu zmlúv, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, a predkladá ich Rade v súlade s článkom 48 ods. 2 Zmluvy o EÚ;

44.  poveruje svoju predsedníčku, aby toto uznesenie a podnety na revíziu zmlúv, ktoré sú k nemu pripojené, postúpila Rade a Komisii, ako aj parlamentom a vládam členských štátov.

(1) Manifest z Ventotene (jún 1941).
(2) Schumanova deklarácia (Paríž 9. mája 1950).
(3) Ú. v. EÚ C 493, 27.12.2022, s. 130.


PRÍLOHA K UZNESENIU

PODNETY NA REVÍZIU ZMLÚV

Pozmeňujúci návrh 1

Zmluva o Európskej únii

Preambula

Platný text

Pozmeňujúci návrh

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ BELGIČANOV, JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ DÁNSKA, PREZIDENT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO, PREZIDENT HELÉNSKEJ REPUBLIKY, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠPANIELSKA, PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT ÍRSKA, PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY, JEHO KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODA LUXEMBURSKA, JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ HOLANDSKA, PREZIDENT PORTUGALSKEJ REPUBLIKY, JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

JEHO VELIČENSTVO BELGICKÝ KRÁĽ, PREZIDENT BULHARSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT ČESKEJ REPUBLIKY, JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ DÁNSKA, PREZIDENT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO, PREZIDENT ESTÓNSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT ÍRSKA, PREZIDENTKA HELÉNSKEJ REPUBLIKY, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠPANIELSKA, PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT CYPERSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT LOTYŠSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT LITOVSKEJ REPUBLIKY, JEHO KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODA LUXEMBURSKA, PREZIDENTKA MAĎARSKA, PREZIDENT MALTY, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ HOLANDSKA, SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKÚSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT POĽSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT PORTUGALSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT RUMUNSKA, PREZIDENTKA SLOVINSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENTKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT FÍNSKEJ REPUBLIKY, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠVÉDSKA,

Pozmeňujúci návrh 2

Zmluva o Európskej únii

Článok 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.

Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rodová rovnosť.

Pozmeňujúci návrh 3

Zmluva o Európskej únii

Článok 3 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Únia ponúka svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb spolu s príslušnými opatreniami týkajúcimi sa kontroly na vonkajších hraniciach, azylu, prisťahovalectva a predchádzania trestnej činnosti a boja s ňou.

2.  Únia ponúka svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb v spojení so spoločnými politikami riadenia vonkajších hraníc a spolu s príslušnými opatreniami týkajúcimi sa kontroly na vonkajších hraniciach, azylu, prisťahovalectva a predchádzania trestnej činnosti a boja s ňou.

Pozmeňujúci návrh 4

Zmluva o Európskej únii

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Únia vytvára vnútorný trh. Usiluje sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a cenovej stabilite, o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj o vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zlepšenie jeho kvality. Podporuje vedecký a technický pokrok.

Únia vytvára vnútorný trh. Usiluje sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a cenovej stabilite, na sociálnom trhovom hospodárstve s vysokou konkurencieschopnosťou, ktoré je zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, a na vysokej úrovni ochrany životného prostredia a zlepšenia jeho kvality, ako aj na znížení globálneho otepľovania a ochrane biodiverzity v súlade s medzinárodnými dohodami. Podporuje vedecký a technický pokrok.

Pozmeňujúci návrh 5

Zmluva o Európskej únii

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu, rovnosť medzi ženami a mužmi, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv dieťaťa.

Bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu, rodovú rovnosť, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh 6

Zmluva o Európskej únii

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva.

Rešpektuje a podporuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva.

Pozmeňujúci návrh 7

Zmluva o Európskej únii

Článok 3 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Únia vytvorí hospodársku a menovú úniu, ktorej menou je euro.

4.  Menou Únie je euro.

Pozmeňujúci návrh 8

Zmluva o Európskej únii

Článok 3 – odsek 5 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Únia chráni a podporuje prístup k bezplatnému a všeobecnému vzdelávaniu, inštitucionálnu a individuálnu akademickú slobodu a ľudské práva, ako sú vymedzené v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 9

Zmluva o Európskej únii

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Na základe odôvodneného návrhu jednej tretiny členských štátov, Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie môže Rada štvorpätinovou väčšinou svojich členov po získaní súhlasu Európskeho parlamentu rozhodnúť, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 niektorým členským štátom. Pred prijatím takéhoto rozhodnutia Rada vypočuje príslušný členský štát a v súlade s tým istým postupom mu môže adresovať vhodné odporúčania.

Od doručenia odôvodneného návrhu jednej tretiny členských štátov, Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie Rada kvalifikovanou väčšinou po získaní súhlasu Európskeho parlamentu do šiestich mesiacov od doručenia návrhu rozhodne, či existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 niektorým členským štátom. Pred prijatím takéhoto rozhodnutia Rada vypočuje príslušný členský štát a v súlade s tým istým postupom mu môže adresovať vhodné odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 10

Zmluva o Európskej únii

Článok 7 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Európska rada môže na návrh jednej tretiny členských štátov alebo na návrh Európskej komisie a po získaní súhlasu Európskeho parlamentu jednomyseľne rozhodnúť o existencii závažného alebo pretrvávajúceho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 niektorým členským štátom, a to po vyzvaní tohto členského štátu, aby predložil svoje stanovisko.

2.  Rada, kvalifikovanou väčšinou do šiestich mesiacov od doručenia návrhu jednej tretiny členských štátov, Európskeho parlamentu, ktorý sa uznesie väčšinou všetkých svojich poslancov, alebo Komisie môže podať na Súdny dvor návrh o existencii závažného a pretrvávajúceho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 niektorým členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 11

Zmluva o Európskej únii

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Súdny dvor rozhodne o návrhu po tom, ako vyzve dotknutý členský štát, aby predložil svoje pripomienky.

Pozmeňujúci návrh 12

Zmluva o Európskej únii

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Ak je prijaté rozhodnutie podľa odseku 2, môže Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o pozastavení určitých práv vyplývajúcich z uplatňovania zmlúv pre príslušný členský štát vrátane hlasovacieho práva zástupcu vlády tohto členského štátu na zasadnutiach Rady. Rada pritom zohľadní možné následky takéhoto pozastavenia na práva a povinnosti fyzických a právnických osôb.

Ak je prijaté rozhodnutie podľa odseku 2, Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodne do šiestich mesiacov o prijatí vhodných opatrení. Takéto opatrenia môžu zahŕňať pozastavenie záväzkov a platieb z rozpočtu Únie alebo pozastavenie určitých práv vyplývajúcich z uplatňovania zmlúv pre príslušný členský štát vrátane hlasovacieho práva zástupcu vlády tohto členského štátu na zasadnutiach Rady a práva daného členského štátu vykonávať predsedníctvo Rady. Rada pritom zohľadní možné následky takéhoto pozastavenia na práva a povinnosti fyzických a právnických osôb.

Pozmeňujúci návrh 13

Zmluva o Európskej únii

Článok 10 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie. Rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi.

3.  Každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie. Únia zabezpečuje, aby boli zavedené nástroje, ktoré občanom umožnia uplatniť toto právo.

Pozmeňujúci návrh 14

Zmluva o Európskej únii

Článok 10 – odsek 3 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Rozhodnutia sa prijímajú čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi.

Pozmeňujúci návrh 15

Zmluva o Európskej únii

Článok 10 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie.

4.  Politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie. Európske politické strany môžu na tieto účely propagovať, podporovať a financovať činnosti.

Pozmeňujúci návrh 16

Zmluva o Európskej únii

Článok 10 – odsek 4 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Pri príprave akýchkoľvek iniciatív v oblasti sociálnej politiky, politiky zamestnanosti a hospodárskej politiky sa konzultuje so sociálnymi partnermi.

Pozmeňujúci návrh 17

Zmluva o Európskej únii

Článok 11 – odsek 4 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov, sa môžu ujať iniciatívy a vyzvať Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely uplatňovania zmlúv je potrebný právny akt Únie.

Občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov, sa môžu ujať iniciatívy a vyzvať Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že je potrebný právny akt Únie.

Pozmeňujúci návrh 18

Zmluva o Európskej únii

Článok 11 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia alebo Európsky parlament môžu navrhnúť právny akt na základe akejkoľvek platnej iniciatívy občanov.

Pozmeňujúci návrh 19

Zmluva o Európskej únii

Článok 11 – odsek 4 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať ustanovenia, ktorými sa zaručí ich rozhodovanie a dodržiavanie zásad uvedených v článkoch 10 a 11.

Pozmeňujúci návrh 20

Zmluva o Európskej únii

Článok 13 – odsek 4 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Inštitúcie Únie a jej riadiace a poradné orgány sú zložené nediskriminačným spôsobom a odrážajú rodovú rovnosť a rozmanitosť spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 21

Zmluva o Európskej únii

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament sa skladá zo zástupcov občanov Únie. Ich počet nepresiahne sedemsto päťdesiat plus predseda. Zastúpenie občanov je zostupne proporčné, pričom každý členský štát má najmenej šesť členov. Žiadny členský štát nemá pridelených viac ako deväťdesiatšesť kresiel.

Európsky parlament sa skladá zo zástupcov občanov Únie. Ich počet nepresiahne sedemsto päťdesiat plus predseda.

Pozmeňujúci návrh 22

Zmluva o Európskej únii

Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Zastúpenie občanov je zostupne proporčné, pričom každý členský štát má najmenej šesť členov. Žiadny členský štát nemá pridelených viac ako deväťdesiatšesť kresiel.

Pozmeňujúci návrh 23

Zmluva o Európskej únii

Článok 14 – odsek 2 b (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Európsky parlament so súhlasom Rady posilnenou kvalifikovanou väčšinou stanoví svoje zloženie väčšinou svojich poslancov podľa zásad uvedených v odsekoch 2 a 2a.

Pozmeňujúci návrh 24

Zmluva o Európskej únii

Článok 15 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Komisie. Jej práce sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

2.  Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj z prezidenta Európskej únie. Jej práce sa zúčastňuje tajomník Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh 25

Zmluva o Európskej únii

Článok 15 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Európska rada zasadá dvakrát za polrok, zvoláva ju jej predseda. Ak si to vyžaduje program rokovania, členovia Európskej rady môžu rozhodnúť, že každému z nich bude pomáhať minister, a v prípade predsedu Komisie, člen Komisie. Ak si to vyžaduje situácia, predseda zvolá mimoriadne zasadnutie Európskej rady.

3.  Európska rada zasadá dvakrát za polrok, zvoláva ju jej predseda. Ak si to vyžaduje program rokovania, členovia Európskej rady môžu rozhodnúť, že každému z nich bude pomáhať minister, a v prípade prezidenta Európskej únie, člen Komisie. Ak si to vyžaduje situácia, predseda zvolá mimoriadne zasadnutie Európskej rady.

Pozmeňujúci návrh 26

Zmluva o Európskej únii

Článok 15 – odsek 5

Platný text

Pozmeňujúci návrh

5.  Európska rada volí svojho predsedu kvalifikovanou väčšinou na funkčné obdobie dva a pol roka s možnosťou opätovného zvolenia na jedno funkčné obdobie. Európska rada môže v prípade prekážok pre výkon funkcie alebo závažného pochybenia jeho funkčné obdobie ukončiť tým istým postupom.

5.  Európska rada volí svojho predsedu kvalifikovanou väčšinou.

Pozmeňujúci návrh 27

Zmluva o Európskej únii

Článok 15 – odsek 6

Platný text

Pozmeňujúci návrh

6.  Predseda Európskej rady:

vypúšťa sa

a)  predsedá Európskej rade a podnecuje jej prácu;

 

b)  zabezpečuje prípravu a plynulosť práce Európskej rady v spolupráci s predsedom Komisie a na základe práce Rady pre všeobecné záležitosti;

 

c)  usiluje sa uľahčiť dosiahnutie súdržnosti a konsenzu v rámci Európskej rady;

 

d)  po každom zasadnutí Európskej rady predkladá správu Európskemu parlamentu.

 

Predseda Európskej rady na svojej úrovni a z titulu svojej funkcie zabezpečuje zastupovanie Únie navonok v záležitostiach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky bez toho, aby boli dotknuté právomoci vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

Predseda Európskej rady nesmie vykonávať vnútroštátnu funkciu.

 

Pozmeňujúci návrh 28

Zmluva o Európskej únii

Článok 16 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Rada sa skladá z jedného zástupcu každého členského štátu na ministerskej úrovni, ktorý môže zaväzovať vládu príslušného členského štátu a hlasovať za ňu.

2.  Rada sa skladá zo zástupcov každého členského štátu, ktorí môžu zaväzovať vládu príslušného členského štátu a hlasovať za ňu.

Pozmeňujúci návrh 29

Zmluva o Európskej únii

Článok 16 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou s výnimkou prípadov, keď zmluvy ustanovujú inak.

3.  Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou s výnimkou prípadov, keď zmluvy ustanovujú jednoduchú väčšinu alebo posilnenú kvalifikovanú väčšinu.

Pozmeňujúci návrh 30

Zmluva o Európskej únii

Článok 16 – odsek 5

Platný text

Pozmeňujúci návrh

5.  Prechodné ustanovenia o vymedzení kvalifikovanej väčšiny uplatniteľné do 31. októbra 2014, ako aj ustanovenia uplatniteľné od 1. novembra 2014 do 31. marca 2017, sú ustanovené v Protokole o prechodných ustanoveniach.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 31

Zmluva o Európskej únii

Článok 16 – odsek 6 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rada zasadá v rôznych zloženiach, ktorých zoznam sa prijíma v súlade s článkom 236 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 32

Zmluva o Európskej únii

Článok 16 – odsek 6 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rada pre všeobecné záležitosti zabezpečuje konzistentnosť práce rôznych zložení Rady. Pripravuje zasadnutia Európskej rady a spolu s predsedom Európskej rady a Komisiou zabezpečuje ich nadväznosť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 33

Zmluva o Európskej únii

Článok 16 – odsek 6 – pododsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rada pre zahraničné veci rozpracúva vonkajšiu činnosť Únie na základe strategických usmernení stanovených Európskou radou a zabezpečuje, aby činnosť Únie bola konzistentná.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 34

Zmluva o Európskej únii

Článok 16 – odsek 7

Platný text

Pozmeňujúci návrh

7.  Za prípravu práce Rady je zodpovedný Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 35

Zmluva o Európskej únii

Článok 16 – odsek 8

Platný text

Pozmeňujúci návrh

8.  Počas rokovania a hlasovania o návrhu legislatívneho aktu sú zasadnutia Rady verejné. Na tento účel je každé zasadnutie Rady rozdelené na dve časti, pričom jedna časť sa zaoberá prerokovávaním legislatívnych aktov Únie a druhá nelegislatívnymi činnosťami.

8.  Počas rokovania a hlasovania o návrhu legislatívneho aktu sú zasadnutia Rady verejné.

Pozmeňujúci návrh 36

Zmluva o Európskej únii

Článok 17 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia podporuje všeobecný záujem Únie a na tento účel sa ujíma vhodných iniciatív. Zabezpečuje uplatňovanie zmlúv, ako aj opatrení prijatých inštitúciami na ich základe. Dohliada na uplatňovanie práva Únie pod kontrolou Súdneho dvora Európskej únie. Plní rozpočet a riadi programy. Vykonáva koordinačné, výkonné a riadiace funkcie v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluvách. S výnimkou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a iných prípadov ustanovených v zmluvách zabezpečuje zastupovanie Únie navonok. Dáva iniciatívy na ročné a viacročné programovanie Únie v snahe dosiahnuť medziinštitucionálne dohody.

1.   Exekutíva podporuje všeobecný záujem Únie a na tento účel sa ujíma vhodných iniciatív. Zabezpečuje uplatňovanie zmlúv, ako aj opatrení prijatých inštitúciami na ich základe. Dohliada na uplatňovanie práva Únie pod kontrolou Súdneho dvora Európskej únie. Plní rozpočet a riadi programy. Vykonáva koordinačné, výkonné a riadiace funkcie v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluvách. S výnimkou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a iných prípadov ustanovených v zmluvách zabezpečuje zastupovanie Únie navonok. Dáva iniciatívy na ročné a viacročné programovanie Únie v snahe dosiahnuť medziinštitucionálne dohody.

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh 37

Zmluva o Európskej únii

Článok 17 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Legislatívne akty Únie môžu byť prijaté len na základe návrhu Komisie, pokiaľ zmluvy neustanovujú inak. Iné akty sa prijímajú na základe návrhu Komisie, ak tak ustanovujú zmluvy.

2.  Legislatívne akty Únie môžu byť prijaté na základe návrhu Exekutívy, pokiaľ zmluvy neustanovujú inak. Iné akty sa prijímajú na základe návrhu Exekutívy, ak tak ustanovujú zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 38

Zmluva o Európskej únii

Článok 17 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Funkčné obdobie Komisie je päťročné.

3.  Funkčné obdobie Exekutívy je päťročné.

Členovia Komisie sú vybraní na základe ich celkových schopností a ich európskej angažovanosti spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruky úplnej nezávislosti.

Členovia Exekutívy sú vybraní na základe ich celkových schopností a ich európskej angažovanosti spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruky úplnej nezávislosti.

Komisia je pri vykonávaní svojich úloh úplne nezávislá. Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 ods. 2, členovia Komisie nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, orgánu alebo úradu alebo agentúry. Musia sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s ich funkciou alebo plnením ich úloh.

Exekutíva je pri vykonávaní svojich úloh úplne nezávislá. Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 ods. 2, členovia Exekutívy nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, orgánu alebo úradu alebo agentúry. Musia sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s ich funkciou alebo plnením ich úloh.

Pozmeňujúci návrh 39

Zmluva o Európskej únii

Článok 17 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia menovaná medzi nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy a 31. októbrom 2014 sa skladá z jedného štátneho príslušníka za každý členský štát vrátane jej predsedu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý je jedným z jej podpredsedov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 40

Zmluva o Európskej únii

Článok 17 – odsek 6

Platný text

Pozmeňujúci návrh

6.  Predseda Komisie:

6.  Predseda Exekutívy:

a)  vydáva usmernenia pre prácu Komisie;

a)  vydáva usmernenia pre prácu Exekutívy;

b)  rozhoduje o vnútornej organizácii Komisie a zabezpečuje, aby konala konzistentne, efektívne a ako kolektívny orgán;

b)  rozhoduje o vnútornej organizácii Exekutívy a zabezpečuje, aby konala konzistentne, efektívne a ako kolektívny orgán;

c)  spomedzi členov Komisie vymenúva podpredsedov s výnimkou vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

c)  spomedzi členov Exekutívy menuje podpredsedov s výnimkou tajomníka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a tajomníka Únie pre správu hospodárskych záležitostí.

Člen Komisie sa vzdá funkcie, ak ho o to požiada predseda. Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa vzdá funkcie v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 ods. 1, ak ho o to požiada predseda.

Člen Exekutívy sa vzdá funkcie, ak ho o to požiada predseda. Tajomník Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a tajomník Únie pre správu hospodárskych záležitostí sa vzdajú funkcie v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 ods. 1, ak ich o to požiada predseda.

Pozmeňujúci návrh 41

Zmluva o Európskej únii

Článok 17 – odsek 7

Platný text

Pozmeňujúci návrh

7.  Zohľadňujúc voľby do Európskeho parlamentu a po príslušných konzultáciách navrhne Európska rada kvalifikovanou väčšinou Európskemu parlamentu kandidáta na funkciu predsedu Komisie. Tohto kandidáta volí Európsky parlament väčšinou svojich členov. Ak tento kandidát nezíska požadovanú väčšinu, Európska rada kvalifikovanou väčšinou navrhne do jedného mesiaca nového kandidáta, ktorého volí Európsky parlament podľa rovnakého postupu.

7.  Po európskych voľbách navrhne Európsky parlament väčšinou všetkých svojich poslancov Európskej rade kandidáta na prezidenta Európskej únie. Európska rada ho schvaľuje kvalifikovanou väčšinou. Ak navrhnutý kandidát nezíska požadovanú väčšinu, Európsky parlament, ktorý sa uznáša väčšinou všetkých svojich poslancov, navrhne do jedného mesiaca nového kandidáta. Európska rada ho schvaľuje jednoduchou väčšinou.

Rada po spoločnej dohode so zvoleným predsedom prijme zoznam ostatných osôb, ktoré navrhuje vymenovať za členov Komisie. Sú vybraní na základe návrhov členských štátov v súlade s kritériami ustanovenými v odseku 3 druhom pododseku a odseku 5 druhom pododseku.

Zvolený prezident navrhne zoznam kandidátov na menovanie za členov Exekutívy. Sú vybraní v súlade s kritériami stanovenými v odsekoch 3 a 5.

Predseda, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ostatní členovia Komisie podliehajú ako celok schváleniu Európskeho parlamentu. Na základe tohto schválenia vymenuje Európska rada kvalifikovanou väčšinou Komisiu.

Prezidenta, tajomníka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ostatných členov Exekutívy musí ako celok schváliť Európsky parlament. Na základe tohto schválenia vymenuje Exekutívu Európska rada jednoduchou väčšinou.

Pozmeňujúci návrh 42

Zmluva o Európskej únii

Článok 17 – odsek 8

Platný text

Pozmeňujúci návrh

8.  Komisia sa ako celok zodpovedá Európskemu parlamentu. V súlade s článkom 234 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže Európsky parlament hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery Komisii. Ak je takýto návrh prijatý, členovia Komisie sa musia kolektívne vzdať svojich funkcií a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa musí vzdať svojich funkcií, ktoré vykonáva v rámci Komisie.

8.  Exekutíva sa zodpovedá Európskemu parlamentu. V súlade s článkom 234 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže Európsky parlament hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery Exekutíve ako celku alebo o návrhu na vyslovenie nedôvery členovi Exekutívy ako jednotlivcovi. Ak je návrh na kolektívne vyslovenie nedôvery prijatý, členovia Exekutívy sa musia kolektívne vzdať svojich funkcií. Ak je prijatý návrh na individuálne vyslovenie nedôvery, predseda Exekutívy zváži, že daného člena Exekutívy požiada, aby odstúpil z funkcie. Ak sa predseda rozhodne nepožiadať člena o odstúpenie z funkcie, Exekutíva ako celok sa bude musieť opätovne potvrdiť postupom uvedeným v odseku 7 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 43

Zmluva o Európskej únii

Článok 19 – odsek 3 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Na dodržiavanie zásady subsidiarity dohliada Súdny dvor Európskej únie, ktorý v prejudiciálnom konaní môže rozhodovať o tom, či Únia konala ultra vires, ako aj pojednávať o žalobách podaných podľa článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z dôvodu porušenia zásady subsidiarity.

Pozmeňujúci návrh 44

Zmluva o Európskej únii

Článok 21 – odsek 2 – písmeno a

Platný text

Pozmeňujúci návrh

a)  uchovávať svoje hodnoty, základné záujmy, bezpečnosť, nezávislosť a celistvosť;

a)  uchovávať svoje hodnoty, základné záujmy, bezpečnosť, strategickú autonómiu, nezávislosť a celistvosť;

Pozmeňujúci návrh 45

Zmluva o Európskej únii

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika podlieha osobitným pravidlám a postupom. Vymedzuje a vykonáva ju jednomyseľne Európska rada a Rada s výnimkou prípadov, keď sa v zmluvách ustanovuje inak. Prijatie legislatívneho aktu sa vylučuje. Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku uskutočňuje vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a členské štáty v súlade so zmluvami. Osobitná úloha Európskeho parlamentu a Komisie v tejto oblasti je vymedzená v zmluvách. Súdny dvor Európskej únie nemá vo vzťahu k týmto ustanoveniam právomoc s výnimkou jeho právomoci monitorovať súlad s článkom 40 tejto zmluvy a preskúmavať zákonnosť niektorých rozhodnutí, ako sa ustanovuje v článku 275 druhom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika podlieha osobitným pravidlám a postupom. Vymedzuje a vykonáva ju Európska rada a Rada kvalifikovanou väčšinou po získaní súhlasu Európskeho parlamentu. Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku uskutočňuje tajomník Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a členské štáty v súlade so zmluvami. Osobitná úloha Európskeho parlamentu a Komisie v tejto oblasti je vymedzená v zmluvách. Súdny dvor Európskej únie právomoc rozhodovať o týchto ustanoveniach.

Pozmeňujúci návrh 46

Zmluva o Európskej únii

Článok 29

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rada prijíma rozhodnutia, ktoré vymedzujú pozíciu Únie k určitej záležitosti geografickej alebo vecnej povahy. Členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky zodpovedali pozíciám Únie.

Rada prijíma rozhodnutia, ktoré vymedzujú pozíciu Únie k určitej záležitosti geografickej alebo vecnej povahy. Ak sa v rozhodnutí ustanovuje prerušenie alebo čiastočné alebo úplné obmedzenie hospodárskych a finančných vzťahov s jednou alebo viacerými tretími krajinami, Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou. Členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky zodpovedali pozíciám Únie.

Pozmeňujúci návrh 47

Zmluva o Európskej únii

Článok 31 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Rozhodnutia podľa tejto kapitoly prijíma Európska rada a Rada jednomyseľne, pokiaľ nie je v tejto kapitole ustanovené inak. Prijatie legislatívneho aktu sa vylučuje.

1.   Rozhodnutia podľa tejto kapitoly prijíma Európska rada a Rada kvalifikovanou väčšinou. Prijatie legislatívneho aktu sa vylučuje.

Člen Rady, ktorý sa zdrží hlasovania, môže svoje zdržanie odôvodniť formálnym vyhlásením podľa tohto pododseku. V takom prípade nie je povinný uplatňovať rozhodnutie, avšak akceptuje, že rozhodnutie je pre Úniu záväzné. V duchu vzájomnej solidarity sa dotknutý členský štát zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť v rozpore alebo prekážať konaniu Únie založenom na tomto rozhodnutí, pričom ostatné členské štáty jeho stanovisko rešpektujú. Ak členovia Rady, ktorí k svojmu zdržaniu sa hlasovania vydajú takéto vyhlásenie, zastupujú aspoň jednu tretinu členských štátov predstavujúcich aspoň jednu tretinu obyvateľstva Únie, rozhodnutie nie je prijaté.

 

Pozmeňujúci návrh 48

Zmluva o Európskej únii

Článok 31 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 Rada rozhoduje kvalifikovanou väčšinou:

 

–  keď prijíma rozhodnutie, ktorým sa vymedzuje činnosť alebo pozícia Únie na základe rozhodnutia Európskej rady týkajúceho sa strategických záujmov a cieľov Únie, ktoré je uvedené v článku 22 ods. 1,

 

—  keď prijíma rozhodnutie, ktorým sa vymedzuje činnosť alebo pozícia Únie, na návrh predložený vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na základe osobitnej žiadosti, ktorú mu predložila Európska rada z vlastnej iniciatívy alebo na základe iniciatívy vysokého predstaviteľa,

 

–  pri prijímaní rozhodnutí o vykonaní rozhodnutia, ktorým sa vymedzuje činnosť alebo pozícia Únie,

 

–  pri menovaní osobitného zástupcu v súlade s článkom 33.

 

Ak člen Rady vyhlási, že zo zásadných a uvedených dôvodov národného záujmu zamýšľa namietať proti prijatiu rozhodnutia, ktoré sa má prijať kvalifikovanou väčšinou, hlasovanie sa neuskutoční. Vysoký predstaviteľ hľadá v bezprostrednej konzultácii s dotknutým členským štátom riešenie, ktoré by bolo pre tento štát prijateľné. Ak neuspeje, Rada môže kvalifikovanou väčšinou požiadať, aby sa daná záležitosť predložila Európskej rade na účely jednomyseľného prijatia rozhodnutia.

Člen Rady môže požiadať, aby sa daná záležitosť zo zásadných a uvedených dôvodov národného záujmu predložila Európskej rade.

Pozmeňujúci návrh 49

Zmluva o Európskej únii

Článok 31 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Európska rada môže jednomyseľne prijať rozhodnutie ustanovujúce, že Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou v iných prípadoch, ako sú uvedené v odseku 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 50

Zmluva o Európskej únii

Článok 31 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Odseky 2 a 3 sa nevzťahujú na rozhodnutia, ktoré majú vojenský alebo obranný dosah.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 51

Zmluva o Európskej únii

Článok 42 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Spoločná bezpečnostná a obranná politika je neoddeliteľnou súčasťou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Zabezpečuje Únii operačnú schopnosť využívajúc civilné a vojenské prostriedky. Únia ich môže využiť pri misiách mimo Únie na udržanie mieru, predchádzanie konfliktom a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov. Pri plnení týchto úloh sa využívajú spôsobilosti poskytované členskými štátmi.

1.   Spoločná bezpečnostná a obranná politika je neoddeliteľnou súčasťou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Umožňuje Únii brániť členské štáty pred hrozbami. Zabezpečuje Únii operačnú schopnosť využívajúc civilné a vojenské prostriedky. Únia ich môže využiť pri misiách mimo Únie na udržanie mieru, predchádzanie konfliktom a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov. Spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku vrátane obstarávania a vývoja výzbroje financuje Únia prostredníctvom osobitného rozpočtu, ktorého spoluzákonodarcom je Európsky parlament, ktorý zároveň vykonáva kontrolu.

Pozmeňujúci návrh 52

Zmluva o Európskej únii

Článok 42 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty dávajú Únii k dispozícii civilné a vojenské spôsobilosti na uskutočňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, aby prispeli k cieľom vymedzeným Radou. Členské štáty, ktoré spoločne zriadia mnohonárodné sily, môžu dať aj tieto sily k dispozícii pre spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku.

3.  Únia zriadi obrannú úniu s civilnými a vojenskými spôsobilosťami na vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Táto obranná únia zahŕňa vojenské jednotky vrátane stálej spôsobilosti rýchleho nasadenia pod operačným velením Únie. Členské štáty môžu poskytnúť ďalšie spôsobilosti. Členské štáty, ktoré spoločne zriadia mnohonárodné sily, môžu dať aj tieto sily k dispozícii pre spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku.

Členské štáty sa zaväzujú, že budú postupne zlepšovať svoje vojenské spôsobilosti. Agentúra pre oblasť rozvoja obranných spôsobilostí, výskumu, nadobúdania a vyzbrojovania (ďalej len „Európska obranná agentúra“) určuje operačné požiadavky, presadzuje opatrenia na splnenie týchto požiadaviek, prispieva k identifikácii a prípadne k vykonávaniu akýchkoľvek opatrení potrebných na posilnenie priemyselnej a technologickej základne odvetvia obrany, podieľa sa na vymedzení európskej politiky v oblasti spôsobilostí a vyzbrojovania a pomáha Rade pri hodnotení zlepšovania vojenských spôsobilostí.

Únia a členské štáty sa zaväzujú, že budú postupne zlepšovať svoje vojenské spôsobilosti. Agentúra pre oblasť rozvoja obranných spôsobilostí, výskumu, nadobúdania a vyzbrojovania (ďalej len „Európska obranná agentúra“) určuje operačné požiadavky, vykonáva opatrenia na splnenie týchto požiadaviek, obstaráva výzbroj v mene Únie a jej členských štátov, prijíma akékoľvek opatrenia potrebné na posilnenie priemyselnej a technologickej základne odvetvia obrany, podieľa sa na vymedzení európskej politiky v oblasti spôsobilostí a vyzbrojovania a vyhodnocuje zlepšovanie vojenských spôsobilostí.

Pozmeňujúci návrh 53

Zmluva o Európskej únii

Článok 42 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku alebo na základe iniciatívy členského štátu prijíma Rada jednomyseľne rozhodnutia, ktoré sa vzťahujú na spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku vrátane rozhodnutí o začatí misie uvedenej v tomto článku. Vysoký predstaviteľ môže, v prípade potreby spolu s Komisiou, navrhnúť použitie vnútroštátnych prostriedkov, ako aj nástrojov Únie.

4.  Na návrh tajomníka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku alebo na základe iniciatívy členského štátu a po získaní súhlasu Európskeho parlamentu prijíma Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodnutia, ktoré sa vzťahujú na spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku. Tajomník Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku môže v prípade potreby spolu s Komisiou navrhnúť použitie vnútroštátnych prostriedkov, ako aj nástrojov Únie.

Pozmeňujúci návrh 54

Zmluva o Európskej únii

Článok 42 – odsek 4 a – pododsek 1 (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Rozhodnutia o začatí misií prijíma Rada kvalifikovanou väčšinou. Európsky parlament sa uznáša väčšinou hlasov všetkých svojich poslancov.

Pozmeňujúci návrh 55

Zmluva o Európskej únii

Článok 42 – odsek 7 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že sa členský štát stane na svojom území obeťou ozbrojenej agresie, ostatné členské štáty sú povinné mu poskytnúť pomoc a podporu všetkými dostupnými prostriedkami, v súlade s článkom 51 Charty Organizácie Spojených národov. Tým nie je dotknutá osobitná povaha bezpečnostnej a obrannej politiky niektorých členských štátov.

V prípade, že sa členský štát stane obeťou agresie, obranná únia a všetky členské štáty sú povinné mu poskytnúť pomoc a podporu všetkými dostupnými prostriedkami, v súlade s článkom 51 Charty Organizácie Spojených národov. Ozbrojený útok na jeden členský štát sa považuje za útok na všetky členské štáty. Tým nie je dotknutá osobitná povaha bezpečnostnej a obrannej politiky niektorých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 56

Zmluva o Európskej únii

Článok 43 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Misie uvedené v článku 42 ods. 1, pri ktorých môže Únia použiť civilné a vojenské prostriedky, zahŕňajú spoločné operácie odzbrojovania, humanitárne a záchranné misie, misie vojenského poradenstva a vojenskej pomoci, misie na predchádzanie konfliktom a na udržiavanie mieru, misie bojových síl v rámci krízového riadenia vrátane misií na opätovné nastolenie mieru a stabilizačných operácií po ukončení konfliktu. Všetky tieto misie môžu prispievať k boju proti terorizmu, vrátane podpory tretích krajín v boji proti terorizmu na ich územiach.

1.  Misie uvedené v článku 42 ods. 1, pri ktorých môže Únia použiť civilné a vojenské prostriedky, zahŕňajú boj proti hybridným hrozbám a vojne, energetickému vydieraniu, kybernetickým hrozbám, dezinformačným kampaniam a ekonomickému nátlaku zo strany tretích krajín, spoločné operácie odzbrojovania, humanitárne a záchranné misie, misie vojenského poradenstva a vojenskej pomoci, misie na predchádzanie konfliktom a na udržiavanie mieru, misie bojových síl v rámci krízového riadenia vrátane misií na opätovné nastolenie mieru a stabilizačných operácií po ukončení konfliktu. Všetky tieto misie môžu prispievať k boju proti terorizmu, vrátane podpory tretích krajín v boji proti terorizmu na ich územiach.

Pozmeňujúci návrh 57

Zmluva o Európskej únii

Článok 45 – odsek 1 – písmeno b

Platný text

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať harmonizáciu operačných potrieb a prijímanie efektívnych a kompatibilných metód nadobúdania;

b)  obstarávať výzbroj pre obrannú úniu v mene Únie a jej členských štátov a podporovať harmonizáciu operačných potrieb a prijímanie efektívnych a kompatibilných metód nadobúdania;

Pozmeňujúci návrh 58

Zmluva o Európskej únii

Článok 45 – odsek 1 – písmeno c

Platný text

Pozmeňujúci návrh

c)  navrhovať mnohostranné projekty na plnenie cieľov v oblasti vojenských spôsobilostí a zabezpečovať koordináciu programov vykonávaných členskými štátmi a riadenie osobitných programov spolupráce;

c)  navrhovať a viesť mnohostranné projekty na plnenie cieľov v oblasti vojenských spôsobilostí a zabezpečovať koordináciu programov vykonávaných členskými štátmi a riadenie osobitných programov spolupráce;

Pozmeňujúci návrh 59

Zmluva o Európskej únii

Článok 45 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Európska obranná agentúra je otvorená všetkým členským štátom, ktoré majú záujem o účasť v nej. Rada kvalifikovanou väčšinou prijme rozhodnutie ustanovujúce štatút, sídlo a spôsob fungovania agentúry. Toto rozhodnutie zohľadní stupeň efektívnej účasti na činnostiach agentúry. V rámci agentúry sa vytvárajú osobitné skupiny pozostávajúce z členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na spoločných projektoch. Agentúra plní svoje úlohy v prípade potreby v spojení s Komisiou.

2.  Európsky parlament a Rada, konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom, prijmú rozhodnutie ustanovujúce štatút, sídlo a spôsob fungovania agentúry.

Pozmeňujúci návrh 60

Zmluva o Európskej únii

Článok 46 – odsek 6

Platný text

Pozmeňujúci návrh

6.  Rozhodnutia a odporúčania Rady v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 až 5, sa prijímajú jednomyseľne. Na účely tohto odseku sú na dosiahnutie jednomyseľnosti potrebné len hlasy zástupcov zúčastnených členských štátov.

6.  Rozhodnutia a odporúčania Rady v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 až 5, sa prijímajú kvalifikovanou väčšinou. Na účely tohto odseku sú na dosiahnutie tejto kvalifikovanej väčšiny potrebné len hlasy zástupcov zúčastnených členských štátov v súlade s ich príslušným ústavným poriadkom.

Pozmeňujúci návrh 61

Zmluva o Európskej únii

Článok 48 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Vláda každého členského štátu, Európsky parlament alebo Komisia môžu predložiť Rade podnety na revíziu zmlúv. Tieto podnety môžu mať okrem iného za cieľ rozšíriť alebo zúžiť právomoci prenesené na Úniu zmluvami. Rada postúpi tieto podnety Európskej rade a oznámi ich národným parlamentom.

2.  Vláda každého členského štátu, Európsky parlament alebo Komisia môžu predložiť Rade podnety na revíziu zmlúv. Tieto podnety môžu mať okrem iného za cieľ rozšíriť alebo zúžiť právomoci prenesené na Úniu zmluvami. Rada postúpi tieto podnety bezodkladne a bez prerokovania Európskej rade a oznámi ich národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 62

Zmluva o Európskej únii

Článok 48 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Zmena zmlúv sa považuje za schválenú Európskym parlamentom, ak za ňu hlasovala väčšina všetkých jeho poslancov.

Pozmeňujúci návrh 63

Zmluva o Európskej únii

Článok 48 – odsek 5

Platný text

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak zmluvu, ktorou sa menia a dopĺňajú zmluvy, do uplynutia dvoch rokov od jej podpisu ratifikovali štyri pätiny členských štátov a jeden alebo viac členských štátov sa pri postupe ratifikácie stretli s ťažkosťami, záležitosť sa predloží Európskej rade.

5.  Ak zmluvu, ktorou sa menia a dopĺňajú zmluvy, do uplynutia dvoch rokov od jej podpisu ratifikovali menej ako štyri pätiny členských štátov, predloží sa táto otázka na Európskej rade.

Pozmeňujúci návrh 64

Zmluva o Európskej únii

Článok 48 – odsek 7 – pododsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Európska rada sa pri prijímaní rozhodnutí uvedených v prvom alebo druhom pododseku uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu, ktorý sa uznáša väčšinou svojich poslancov.

Európska rada sa pri prijímaní týchto rozhodnutí uznáša kvalifikovanou väčšinou po udelení súhlasu Európskeho parlamentu, ktorý sa uznáša väčšinou všetkých svojich poslancov.

Pozmeňujúci návrh 65

Zmluva o Európskej únii

Článok 49 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Podmienky prijatia a úpravy zmlúv, na ktorých je založená Únia a ktoré prijatie vyvolá, sú predmetom dohody medzi členskými štátmi a štátom žiadajúcim o prijatie. Táto dohoda sa predloží na ratifikáciu všetkým zmluvným štátom v súlade s ich príslušnými ústavnými predpismi.

Podmienky prijatia a úpravy zmlúv, na ktorých je založená Únia a ktoré prijatie vyvolá, sú predmetom dohody medzi členskými štátmi a štátom žiadajúcim o prijatie. Táto dohoda sa predloží na ratifikáciu všetkým zmluvným štátom v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami. Členské štáty musia po svojom pristúpení k Únii naďalej dodržiavať hodnoty uvedené v článku 2.

Pozmeňujúci návrh 66

Zmluva o Európskej únii

Článok 52 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Zmluvy sa vzťahujú na Belgické kráľovstvo, Bulharskú republiku, Českú republiku, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, Estónsku republiku, Írsko, Helénsku republiku, Španielske kráľovstvo, Francúzsku republiku, Chorvátsku republiku, Taliansku republiku, Cyperskú republiku, Lotyšskú republiku, Litovskú republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Holandské kráľovstvo, Rakúsku republiku, Poľskú republiku, Portugalskú republiku, Rumunsko, Slovinskú republiku, Slovenskú republiku, Fínsku republiku, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

1.  Zmluvy sa vzťahujú na Belgické kráľovstvo, Bulharskú republiku, Českú republiku, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, Estónsku republiku, Írsko, Helénsku republiku, Španielske kráľovstvo, Francúzsku republiku, Chorvátsku republiku, Taliansku republiku, Cyperskú republiku, Lotyšskú republiku, Litovskú republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Holandské kráľovstvo, Rakúsku republiku, Poľskú republiku, Portugalskú republiku, Rumunsko, Slovinskú republiku, Slovenskú republiku, Fínsku republiku a Švédske kráľovstvo.

Pozmeňujúci návrh 67

Zmluva o Európskej únii

Článok 54 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Táto zmluva nadobudne platnosť 1. januára 1993 za predpokladu, že všetky ratifikačné listiny boli uložené, alebo ak sa tak nestane, prvý deň mesiaca nasledujúceho po tom, čo posledný signatársky štát vykoná tento úkon na uloženie ratifikačných listín.

2.  Táto zmluva nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uložení ratifikačnej listiny vládami štyroch pätín členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 68

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Preambula

Platný text

Pozmeňujúci návrh

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ BELGIČANOV, PREZIDENT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO, PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY, JEJ KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODKYŇA LUXEMBURSKA, JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ HOLANDSKA,

JEHO VELIČENSTVO BELGICKÝ KRÁĽ, PREZIDENT BULHARSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT ČESKEJ REPUBLIKY, JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ DÁNSKA, PREZIDENT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO, PREZIDENT ESTÓNSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT ÍRSKA, PREZIDENTKA HELÉNSKEJ REPUBLIKY, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠPANIELSKA, PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT CYPERSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT LOTYŠSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT LITOVSKEJ REPUBLIKY, JEHO KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODA LUXEMBURSKA, PREZIDENTKA MAĎARSKA, PREZIDENT MALTY, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ HOLANDSKA, SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKÚSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT POĽSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT PORTUGALSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT RUMUNSKA, PREZIDENTKA SLOVINSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENTKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT FÍNSKEJ REPUBLIKY, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠVÉDSKA,

Pozmeňujúci návrh 69

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 3 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Únia má tiež výlučnú právomoc uzavrieť medzinárodnú dohodu, ak je jej uzavretie ustanovené v legislatívnom akte Únie alebo ak je jej uzavretie potrebné na to, aby Únia mohla vykonávať svoju vnútornú právomoc, alebo ak môžu byť uzavretím zmlúv dotknuté spoločné pravidlá alebo pozmenený rozsah ich pôsobnosti.

2.  Únia má tiež výlučnú právomoc uzavrieť medzinárodnú dohodu, a to aj v kontexte globálnych rokovaní o zmene klímy, ak je jej uzavretie ustanovené v legislatívnom akte Únie alebo ak je jej uzavretie potrebné na to, aby Únia mohla vykonávať svoju vnútornú právomoc, alebo ak môžu byť uzavretím zmlúv dotknuté spoločné pravidlá alebo pozmenený rozsah ich pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 70

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 4 – odsek 2 – písmeno e

Platný text

Pozmeňujúci návrh

e)  životné prostredie;

e)  otázky verejného zdravia, najmä ochrana a zlepšovanie ľudského zdravia, najmä cezhraničné ohrozenia zdravia vrátane všeobecného a plného prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam a prístupu „jedno zdravie“;

Pozmeňujúci návrh 71

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 4 – odsek 2 – písmeno g

Platný text

Pozmeňujúci návrh

g)  doprava;

g)  dopravy vrátane cezhraničnej infraštruktúry;

Pozmeňujúci návrh 72

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 4 – odsek 2 – písmeno j

Platný text

Pozmeňujúci návrh

j)  priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

j)  priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a politika v oblasti vonkajších hraníc;

Pozmeňujúci návrh 73

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 4 – odsek 2 – písmeno k

Platný text

Pozmeňujúci návrh

k)  spoločné otázky bezpečnosti v záležitostiach verejného zdravia, pokiaľ ide o aspekty vymedzené v tejto zmluve.

k)  zahraničné veci, vonkajšia bezpečnosť a obrana;

Pozmeňujúci návrh 74

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 4 – odsek 2 – písmeno k a (nové)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ka)   civilná ochrana;

Pozmeňujúci návrh 75

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 4 – odsek 2 – písmeno k b (nové)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

kb)   priemysel;

Pozmeňujúci návrh 76

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 4 – odsek 2 – písmeno k c (nové)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

kc)   vzdelávania, najmä pokiaľ ide o nadnárodné otázky, ako je vzájomné uznávanie diplomov, stupňov vzdelania, zručností a kvalifikácií.

Pozmeňujúci návrh 77

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 6 – písmeno a

Platný text

Pozmeňujúci návrh

a)   ochrana a zlepšovanie zdravia ľudí;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 78

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 6 – písmeno e

Platný text

Pozmeňujúci návrh

e)  vzdelávanie, odborné vzdelávanie, mládež a šport;

e)  odborné vzdelávanie, mládež a šport;

Pozmeňujúci návrh 79

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 6 – písmeno f

Platný text

Pozmeňujúci návrh

f)   civilná ochrana;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 80

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 8

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Vo všetkých svojich činnostiach sa Únia zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami.

Vo všetkých svojich činnostiach sa Únia zameriava na odstránenie nerovností a podporu rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh 81

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 9

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia zabezpečuje, aby bol sociálny pokrok zakotvený v sociálnom protokole.

 

Únia zohľadňuje požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia, ako aj účinným uplatňovaním demokratických kolektívnych práv odborových zväzov.

Pozmeňujúci návrh 82

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 10

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností sa Únia zameriava na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností sa Únia zameriava na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rodu, rasy, etnického alebo sociálneho pôvodu, jazyka, náboženstva alebo viery, politického presvedčenia, príslušnosti k národnostnej menšine, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Pozmeňujúci návrh 83

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 11

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Požiadavky ochrany životného prostredia musia byť začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politík Únie a činností, a to predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja.

Požiadavky ochrany životného prostredia, klímy a biodiverzity musia byť začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politík Únie a činností, a to predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 84

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 15 – odsek 3 – pododsek 5

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament a Rada zabezpečia zverejnenie dokumentov týkajúcich sa legislatívnych postupov v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení uvedenom v druhom pododseku.

Európsky parlament a Rada zabezpečia zverejnenie dokumentov týkajúcich sa legislatívnych postupov vrátane pozícií svojich členov, ako aj návrhov a zmien legislatívnych textov, ktoré sú súčasťou riadneho legislatívneho procesu, v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení uvedenom v druhom pododseku.

Pozmeňujúci návrh 85

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 19 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Rada môže, bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia zmlúv a v rámci právomocí, ktorými je poverená Únia, po udelení súhlasu Európskeho parlamentu, jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijať opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii.

1.  Európsky parlament a Rada môžu, bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia zmlúv a v rámci právomocí, ktorými je poverená Únia, v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rode, rasovom, etnickom alebo sociálnom pôvode, jazyku, náboženskom vyznaní alebo viere, politickom presvedčení, príslušnosti k národnostnej menšine, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii.

Pozmeňujúci návrh 86

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 19 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.   Bez ohľadu na odsek 1 môžu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom na podporu krokov podniknutých členskými štátmi s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov uvedených v odseku 1 prijímať základné zásady motivačných opatrení Únie okrem zosúladenia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 87

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 20 – odsek 2 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať spoločné ustanovenia o predchádzaní predaju pasov alebo inému zneužívaniu v súvislosti s nadobudnutím a stratou občianstva Únie štátnymi príslušníkmi tretích krajín s cieľom aproximovať podmienky, za ktorých možno takéto občianstvo nadobudnúť.

Pozmeňujúci návrh 88

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 22 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý občan Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie je štátnym príslušníkom, má právo voliť a byť volený do orgánov miestnej samosprávy vo voľbách v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu. Výkon tohto práva podlieha podrobnej úprave, ktorú prijme Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom; Táto úprava môže stanoviť odchýlky, ak je to odôvodnené špecifickými problémami niektorého členského štátu.

1.  Každý občan Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie je štátnym príslušníkom, má právo voliť a byť volený do orgánov miestnej samosprávy vo voľbách v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu. Výkon tohto práva podlieha podrobnej úprave, ktorú prijmú Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Táto úprava môže stanoviť odchýlky, ak je to odôvodnené špecifickými problémami niektorého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 89

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 22 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 223 ods. 1 a pravidlá prijaté na jeho vykonanie, každý občan Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie je štátnym príslušníkom, má právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, za tých istých podmienok ako štátny príslušník tohto štátu. Výkon tohto práva podlieha podrobnej úprave, ktorú prijme Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom; táto úprava môže stanoviť odchýlky, ak je to odôvodnené špecifickými problémami niektorého členského štátu.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 223 ods. 1 a pravidlá prijaté na jeho vykonanie, každý občan Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie je štátnym príslušníkom, má právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, za tých istých podmienok ako štátny príslušník tohto štátu. Výkon tohto práva podlieha podrobnej úprave, ktorú prijmú Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Pozmeňujúci návrh 90

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 23 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rada môže v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom prijať smernice zavádzajúce opatrenia koordinácie a spolupráce potrebné na uľahčenie takejto ochrany.

Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať smernice zavádzajúce opatrenia koordinácie a spolupráce potrebné na uľahčenie takejto ochrany.

Pozmeňujúci návrh 91

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 24 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení upravia postupy a podmienky predloženia iniciatívy občanov v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii vrátane minimálneho počtu členských štátov, z ktorých musia občania predkladajúci iniciatívu pochádzať.

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení upravia postupy a podmienky predloženia iniciatívy občanov v zmysle článku 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii vrátane minimálneho počtu členských štátov, z ktorých musia občania predkladajúci iniciatívu pochádzať.

Pozmeňujúci návrh 92

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 24 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 24a

 

Únia chráni osoby patriace k menšinám v súlade s Európskou chartou regionálnych alebo menšinových jazykov a Rámcovým dohovorom na ochranu národnostných menšín. Európsky parlament a Rada, konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom, prijímajú ustanovenia s cieľom uľahčiť uplatňovanie práv osôb patriacich k menšinám. Únia pristúpi k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov a k Rámcovému dohovoru na ochranu národnostných menšín.

Pozmeňujúci návrh 93

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 26 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Vnútorný trh zahrnie oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami zmlúv.

2.  Vnútorný trh zahrnie oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu vo všetkých členských štátoch, ako aj inštitúciami Únie v súlade s ustanoveniami zmlúv.

Pozmeňujúci návrh 94

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 43 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Rada na návrh Komisie prijíma opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, odvodov, pomoci a množstvových obmedzení a určovania a prideľovania rybolovných možností.

3.  Rada na návrh Komisie prijíma opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, odvodov, pomoci a množstvových obmedzení a určovania a prideľovania udržateľných rybolovných možností.

Pozmeňujúci návrh 95

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 64 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Odchylne od odseku 2 môže opatrenia, ktoré predstavujú krok späť v práve Únie, pokiaľ ide o liberalizáciu pohybu kapitálu do tretích krajín a z tretích krajín, ustanoviť len Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom jednomyseľne a po porade s Európskym parlamentom.

3.  Odchylne od odseku 2 môže opatrenia, ktoré predstavujú krok späť v práve Únie, pokiaľ ide o liberalizáciu pohybu kapitálu do tretích krajín a z tretích krajín, ustanoviť len Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom kvalifikovanou väčšinou a po porade s Európskym parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 96

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 67 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Zabezpečuje absenciu kontrol osôb na vnútorných hraniciach a tvorí spoločnú politiku v oblasti azylu, prisťahovalectva a kontroly vonkajších hraníc, ktorá sa zakladá na solidarite medzi členskými štátmi a ktorá je spravodlivá voči štátnym príslušníkom tretích krajín. Na účely tejto hlavy sa osoby bez štátnej príslušnosti považujú za štátnych príslušníkov tretích krajín.

2.  Zabezpečuje absenciu kontrol osôb na vnútorných hraniciach a tvorí spoločnú politiku v oblasti hraníc, azylu a prisťahovalectva, ktorá sa zakladá na solidarite medzi členskými štátmi a ktorá je spravodlivá voči štátnym príslušníkom tretích krajín. Na účely tejto hlavy sa osoby bez štátnej príslušnosti považujú za štátnych príslušníkov tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh 97

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 70

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté články 258, 259 a 260, môže Rada na návrh Komisie prijať opatrenia ustanovujúce podrobnosti, podľa ktorých členské štáty v spolupráci s Komisiou objektívne a nestranne hodnotia vykonávanie politík Únie uvedených v tejto hlave orgánmi členských štátov, najmä s cieľom presadzovať úplné uplatňovanie zásady vzájomného uznávania. Európsky parlament a národné parlamenty sú oboznamované s obsahom a výsledkami tohto hodnotenia.

Bez toho, aby boli dotknuté články 258, 259 a 260, môžu Európsky parlament a Rada, konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom na návrh Komisie, prijať opatrenia ustanovujúce podrobnosti, podľa ktorých členské štáty v spolupráci s Komisiou objektívne a nestranne hodnotia vykonávanie politík Únie uvedených v tejto hlave orgánmi členských štátov, najmä s cieľom presadzovať úplné uplatňovanie zásady vzájomného uznávania. Národné parlamenty sú oboznamované s obsahom a výsledkami tohto hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh 98

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 77 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

da)   všetky opatrenia potrebné a primerané na zabezpečenie účinného monitorovania, bezpečnosti a skutočnej kontroly vonkajších hraníc Únie, ako aj skutočného návratu osôb, ktoré nemajú právo zostať na území Únie;

Pozmeňujúci návrh 99

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 77 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak by sa ukázalo, že činnosť Únie je nevyhnutná na uľahčenie vykonávania práva uvedeného v článku 20 ods. 2 písm. a), a ak zmluvy inak na tento účel neustanovujú potrebné právomoci, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijať ustanovenia o cestovných pasoch, preukazoch totožnosti, povoleniach na pobyt alebo iných obdobných dokladoch. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.

3.  Ak by sa ukázalo, že činnosť Únie je nevyhnutná na uľahčenie vykonávania práva uvedeného v článku 20 ods. 2 písm. a), a ak zmluvy inak na tento účel neustanovujú potrebné právomoci, môžu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať ustanovenia o cestovných pasoch, preukazoch totožnosti, povoleniach na pobyt alebo iných obdobných dokladoch.

Pozmeňujúci návrh 100

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 78 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa jeden alebo viac členských štátov ocitne v núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín, môže Rada na návrh Komisie prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého, respektíve dotknutých členských štátov. Uznáša sa po porade s Európskym parlamentom.

3.  Ak sa jeden alebo viac členských štátov ocitne v núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín, môže Rada na návrh Komisie prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého, respektíve dotknutých členských štátov. Uznáša sa na základe iniciatívy Európskeho parlamentu alebo po porade s Európskym parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 101

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 79 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Únia tvorí spoločnú prisťahovaleckú politiku s cieľom zabezpečiť vo všetkých etapách účinné riadenie migračných tokov, spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členských štátoch, ako aj predchádzanie a posilnený boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi.

1.  Únia tvorí spoločnú prisťahovaleckú politiku, ktorá zohľadňuje hospodársku a sociálnu stabilitu členských štátov, s cieľom zabezpečiť vo všetkých etapách schopnosť uspokojiť dopyt jednotného trhu po pracovnej sile na podporu hospodárskej situácie v členských štátoch, ako aj účinné riadenie migračných tokov, spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členských štátoch, ako aj predchádzanie a posilnený boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi.

Pozmeňujúci návrh 102

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 79 – odsek 2 – písmeno a

Platný text

Pozmeňujúci návrh

a)  podmienky vstupu a pobytu, ako aj normy týkajúce sa udeľovania dlhodobých víz a povolení na dlhodobý pobyt členskými štátmi vrátane tých, ktoré sú udeľované na účely zlúčenia rodiny;

a)  minimálne podmienky pre vstup, pobyt a minimálne normy pre udeľovanie dlhodobých víz a povolení na dlhodobý pobyt členskými štátmi vrátane tých, ktoré sú udeľované na účely zlúčenia rodiny;

Pozmeňujúci návrh 103

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 81 – odsek 3 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od odseku 2 Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoví opatrenia týkajúce sa rodinného práva, ktoré majú cezhraničné dôsledky. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.

Odchylne od odseku 2 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom zavedú opatrenia týkajúce sa rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami.

Pozmeňujúci návrh 104

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 81 – odsek 3 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rada môže na návrh Komisie prijať rozhodnutie, ktorým sa určujú tie aspekty rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami, ktoré môžu byť predmetom aktov prijatých riadnym legislatívnym postupom. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.

Európsky parlament a Rada môžu na návrh Komisie prijať v súlade s riadnym legislatívnym postupom rozhodnutie, ktorým sa určujú tie aspekty rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami, ktoré môžu byť predmetom aktov prijatých riadnym legislatívnym postupom.

Pozmeňujúci návrh 105

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 81 – odsek 3 – pododsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Návrh uvedený v druhom pododseku sa oznámi národným parlamentom. Ak národný parlament oznámi svoj nesúhlas do šiestich mesiacov od tohto oznámenia, rozhodnutie sa neprijme. V prípade, že sa nevysloví nesúhlas, Rada môže rozhodnutie prijať.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 106

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 83 – odsek 1 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Týmito oblasťami trestnej činnosti sú: terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí, nedovolené obchodovanie s drogami, nedovolené obchodovanie so zbraňami, pranie špinavých peňazí, korupcia, falšovanie platobných prostriedkov, počítačová kriminalita a organizovaná trestná činnosť.

Týmito oblasťami trestnej činnosti sú: terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí, rodovo motivované násilie, environmentálna kriminalita, nedovolené obchodovanie s drogami, nedovolené obchodovanie so zbraňami, pranie špinavých peňazí, korupcia, falšovanie platobných prostriedkov, počítačová kriminalita a organizovaná trestná činnosť.

Pozmeňujúci návrh 107

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 83 – odsek 1 – pododsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

V závislosti od vývoja trestnej činnosti môže Rada prijať rozhodnutie určujúce ďalšie oblasti trestnej činnosti, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v tomto odseku. Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.

V závislosti od vývoja trestnej činnosti môže Európsky parlament väčšinou hlasov všetkých svojich poslancov a Rada posilnenou kvalifikovanou väčšinou, ako je vymedzená v súlade s článkom 16 ods. 4b Zmluvy o Európskej únii, určiť ďalšie oblasti trestnej činnosti, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v tomto odseku.

Pozmeňujúci návrh 108

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 86 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.   S cieľom bojovať proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení vytvoriť z Eurojustu Európsku prokuratúru. Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.

1.   Európska prokuratúra vytvorená z Eurojustu bojuje proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie. Európsky parlament a Rada prostredníctvom nariadení prijatých riadnym legislatívnym postupom ustanovia pravidlá jej fungovania.

Ak sa v Rade nedosiahla jednomyseľnosť, môže skupina pozostávajúca aspoň z deviatich členských štátov požiadať, aby sa návrh nariadenia predložil Európskej rade. V takom prípade sa postup v Rade pozastaví. Európska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu vráti do štyroch mesiacov od tohto pozastavenia návrh späť Rade na prijatie.

 

Ak sa konsenzus nedosiahne a ak si aspoň deväť členských štátov želá na základe dotknutého návrhu nariadenia nadviazať posilnenú spoluprácu, v rovnakej lehote to oznámi Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. V takom prípade sa povolenie vykonávať posilnenú spoluprácu podľa článku 20 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 329 ods. 1 tejto zmluvy považuje za udelené a uplatnia sa ustanovenia o posilnenej spolupráci.

 

Pozmeňujúci návrh 109

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 86 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Európska rada môže zároveň alebo neskôr prijať rozhodnutie, ktorým sa mení alebo dopĺňa odsek 1 s cieľom rozšíriť právomoci Európskej prokuratúry na boj proti závažnej trestnej činnosti, ktorá má cezhraničný rozmer, a ktorým sa v dôsledku toho mení alebo dopĺňa odsek 2, pokiaľ ide o páchateľov a spolupáchateľov závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka viac ako jedného členského štátu. Európska rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu a po porade s Komisiou.

4.  Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom môžu zároveň alebo neskôr prijať rozhodnutie, ktorým sa mení odsek 1 s cieľom rozšíriť právomoci Európskej prokuratúry na boj proti závažnej trestnej činnosti, ktorá má cezhraničný rozmer, a ktorým sa v dôsledku toho mení odsek 2, pokiaľ ide o páchateľov a spolupáchateľov závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka viac ako jedného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 110

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 87 – odsek 3 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rada môže v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia týkajúce sa operačnej spolupráce medzi orgánmi uvedenými v tomto článku. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.

Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia týkajúce sa operačnej spolupráce medzi orgánmi uvedenými v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh 111

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 87 – odsek 3 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Ak sa v Rade nedosiahla jednomyseľnosť, môže skupina pozostávajúca aspoň z deviatich členských štátov požiadať, aby sa návrh opatrení predložil Európskej rade. V takom prípade sa postup v Rade pozastaví. Európska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu vráti do štyroch mesiacov od tohto pozastavenia návrh späť Rade na prijatie.

Skupina pozostávajúca aspoň z deviatich členských štátov požiadať, aby sa návrh nariadenia predložil Európskej rade. V takom prípade sa postup v Rade pozastaví. Európska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu vráti do štyroch mesiacov od tohto pozastavenia návrh späť Rade na prijatie.

Pozmeňujúci návrh 112

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 108 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi priebežne skúma systémy pomoci poskytovanej v týchto štátoch. Navrhuje im príslušné opatrenia, ktoré si vyžaduje postupný rozvoj alebo fungovanie vnútorného trhu.

1.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi priebežne skúma všetky systémy pomoci poskytovanej v týchto štátoch, pričom rešpektuje ciele Únie stanovené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii. Navrhuje im príslušné opatrenia, ktoré si vyžaduje postupný rozvoj, realizácia týchto cieľov alebo fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 113

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 115

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 114, Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom vydá smernice na aproximáciu zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie vnútorného trhu.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 114, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom vydajú smernice na aproximáciu zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 114

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 119 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Činnosti členských štátov a Únie, zamerané na splnenie cieľov vymedzených v článku 3 Zmluvy o Európskej únii, zahŕňajú, ako to vyplýva z ustanovení zmlúv, prijatie hospodárskej politiky, ktorá je založená na úzkej koordinácii hospodárskych politík členských štátov na vnútornom trhu a na stanovení spoločných cieľov a ktorá sa uskutočňuje v súlade s princípmi otvoreného trhového hospodárstva s voľnou hospodárskou súťažou.

1.  Činnosti členských štátov a Únie, zamerané na splnenie cieľov vymedzených v článku 3 Zmluvy o Európskej únii, zahŕňajú, ako to vyplýva z ustanovení zmlúv, prijatie hospodárskej politiky, ktorá je založená na úzkej koordinácii hospodárskych politík členských štátov na vnútornom trhu a na stanovení spoločných cieľov a ktorá sa uskutočňuje v súlade s princípmi otvoreného trhového hospodárstva s voľnou hospodárskou súťažou, ktorej cieľom je dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku.

Pozmeňujúci návrh 115

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 121 – odsek 2 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rada na odporúčanie Komisie prijme návrh hlavných smerov hospodárskych politík členských štátov a Únie a podá o tom správu Európskej rade.

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom na odporúčanie Komisie a po porade so sociálnymi partnermi vypracujú návrh hlavných smerov hospodárskych politík členských štátov a Únie a podajú o tom správu Európskej rade.

Pozmeňujúci návrh 116

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 121 – odsek 2 – pododsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Na základe týchto záverov Rada prijme odporúčanie, ktoré vymedzí tieto hlavné smery. Rada o svojom odporúčaní informuje Európsky parlament.

Na základe týchto záverov Európsky parlament a Rada prijmú odporúčanie, ktoré vymedzí tieto hlavné smery.

Pozmeňujúci návrh 117

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 121 – odsek 3 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Na zabezpečenie užšej spolupráce v hospodárskych politikách a nepretržitej konvergencie hospodárskej výkonnosti štátov Rada sleduje hospodársky rozvoj v členských štátoch a v Únii, ako aj súlad medzi hospodárskymi politikami a hlavnými smermi uvedenými v odseku 2 a na základe správ predkladaných Komisiou pravidelne uskutočňuje celkové hodnotenie.

Na zabezpečenie užšej spolupráce v hospodárskych politikách a nepretržitej konvergencie hospodárskej výkonnosti štátov Európsky parlament a Rada sledujú hospodársky rozvoj v členských štátoch a v Únii, ako aj súlad medzi hospodárskymi politikami a hlavnými smermi uvedenými v odseku 2 a na základe správ predkladaných Komisiou a po konzultácii so sociálnymi partnermi pravidelne uskutočňujú celkové hodnotenie.

Pozmeňujúci návrh 118

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 121 – odsek 4 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Ak sa na základe postupu uvedeného v odseku 3 zistí, že hospodárske politiky členského štátu nie sú v súlade s hlavnými smermi uvedenými v odseku 2 alebo že môžu ohroziť riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie, Komisia môže napomenúť dotknutý členský štát. Rada môže dotknutému členskému štátu na základe odporúčania Komisie adresovať potrebné odporúčania. Na návrh Komisie môže Rada rozhodnúť, že tieto odporúčania zverejní.

Ak sa na základe postupu uvedeného v odseku 3 zistí, že hospodárske politiky členského štátu nie sú v súlade s hlavnými smermi uvedenými v odseku 2 alebo že môžu ohroziť riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie, Komisia môže napomenúť dotknutý členský štát. Rada môže dotknutému členskému štátu na základe odporúčania Komisie adresovať potrebné odporúčania. Európsky parlament a Rada môžu na návrh Komisie rozhodnúť, že odporúčania Rady zverejnia.

Pozmeňujúci návrh 119

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 122 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté iné postupy ustanovené v zmluvách, môže Rada na návrh Komisie v duchu solidarity medzi členskými štátmi rozhodnúť o vhodných opatreniach z hľadiska hospodárskej situácie, a to predovšetkým, ak sa vyskytnú vážne ťažkosti v dodávke určitých produktov najmä v oblasti energetiky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 120

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 122 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak členský štát má alebo mu hrozia závažné ťažkosti spôsobené prírodnými katastrofami alebo výnimočnými udalosťami, ktoré sú mimo jeho kontroly, môže Rada za určitých podmienok na návrh Komisie rozhodnúť o poskytnutí finančnej pomoci Únie dotknutému členského štátu. Predseda Rady informuje o prijatom rozhodnutí Európsky parlament.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 121

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 126 – odsek 1 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa uskutočnili potrebné investície na dosiahnutie európskych hospodárskych, sociálnych, environmentálnych a bezpečnostných cieľov.

Pozmeňujúci návrh 122

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 126 – odsek 14 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

V nadväznosti na porady s Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou prijme Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom potrebné ustanovenia, ktoré potom nahradia uvedený protokol.

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskou centrálnou bankou prijmú potrebné ustanovenia, ktoré potom nahradia uvedený protokol.

Pozmeňujúci návrh 123

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 126 – odsek 14 – pododsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

S výhradou ostatných ustanovení tohto odseku Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijme podrobné pravidlá a definície na uplatnenie ustanovení uvedeného protokolu.

S výhradou ostatných ustanovení tohto odseku Európsky parlament a Rada na návrh Komisie v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanovia podrobné pravidlá a definície na uplatnenie ustanovení uvedeného protokolu.

Pozmeňujúci návrh 124

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 148 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Na základe spoločnej správy Rady a Komisie Európska rada každoročne preskúmava situáciu zamestnanosti v Únii a prijíma k nej závery.

1.  Na základe výročnej správy Komisie, ktorá obsahuje informácie zo správ uvedených v odseku 3, Európsky parlament a Európska rada každoročne preskúmavajú situáciu zamestnanosti v Únii a prijímajú k nej závery.

Pozmeňujúci návrh 125

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 148 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Na základe týchto záverov Európskej rady stanoví Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom, Hospodárskym a sociálnym výborom, Výborom regiónov a Výborom pre zamestnanosť uvedenom v článku 150 každoročne usmernenia, ktoré členské štáty zohľadnia vo svojich politikách zamestnanosti. Tieto usmernenia musia byť zlučiteľné s hlavnými smermi prijatými podľa článku 121 ods. 2.

2.  Na základe záverov Európskeho parlamentu a Európskej rady stanovia Európsky parlament a Rada na návrh Komisie a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom, Výborom regiónov a Výborom pre zamestnanosť uvedenom v článku 150 každoročne usmernenia, ktoré členské štáty zohľadnia vo svojich politikách zamestnanosti. Tieto usmernenia dopĺňajú hlavné smery prijaté podľa článku 121 ods. 2 a ich cieľom je zabezpečiť vykonávanie zásad a práv zahrnutých v Európskom pilieri sociálnych práv, ktorý vyhlásili Európsky parlament, Rada a Komisia v novembri 2017 na samite v Göteborgu.

Pozmeňujúci návrh 126

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 148 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Každý členský štát predloží Rade a Komisii výročnú správu o hlavných opatreniach prijatých na uskutočnenie svojej politiky zamestnanosti so zreteľom na usmernenia tak, ako sú uvedené v odseku 2.

3.  Každý členský štát predloží Komisii výročnú správu o hlavných opatreniach prijatých na uskutočnenie svojej politiky zamestnanosti so zreteľom na usmernenia tak, ako sú uvedené v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh 127

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 148 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Na základe správ uvedených v odseku 3 a názoru Výboru pre zamestnanosť Rada každoročne preskúmava uskutočňovanie politiky zamestnanosti členských štátov so zreteľom na usmernenia pre zamestnanosť. Ak to na základe takéhoto preskúmania považuje za vhodné, môže Rada a na odporúčanie Komisie dať členským štátom odporúčania.

4.  Európsky parlament a Rada na základe správ uvedených v odseku 3 každoročne preskúmavajú uskutočňovanie politiky zamestnanosti členských štátov so zreteľom na usmernenia pre zamestnanosť. Ak to na základe takéhoto preskúmania považujú za vhodné, môžu Európsky parlament a Rada na odporúčanie Komisie dať členským štátom odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 128

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 148 – odsek 5

Platný text

Pozmeňujúci návrh

5.  Na základe výsledkov tohto preskúmania vypracujú Rada a Komisia pre Európsku radu spoločnú výročnú správu o situácii zamestnanosti v Únii a o uskutočňovaní usmernení pre zamestnanosť.

5.  Na základe výsledkov tohto preskúmania vypracuje Komisia pre Európsky parlament a Európsku radu výročnú správu o situácii zamestnanosti v Únii a o uskutočňovaní usmernení pre zamestnanosť.

Pozmeňujúci návrh 129

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 151 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Únia a členské štáty, rešpektujúc základné sociálne práva tak, ako sú stanovené v Európskej sociálnej charte podpísanej v Turíne 18. októbra 1961 a v Charte základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva z roku 1989, majú za cieľ podporovať zamestnanosť pracovníkov, zlepšovať životné a pracovné podmienky tak, aby sa dosiahlo ich zosúladenie pri zachovaní dosiahnutej úrovne, primeraná sociálna ochrana, sociálny dialóg, dialóg medzi sociálnymi partnermi, rozvoj ľudských zdrojov so zreteľom na permanentne vysokú zamestnanosť a boj proti vylučovaniu z trhu práce.

Únia a členské štáty, rešpektujúc základné sociálne práva tak, ako sú stanovené v revidovanej Európskej sociálnej charte podpísanej v Štrasburgu 3. mája 1996, v Charte základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva z roku 1989, v Európskom pilieri sociálnych práv a v Charte základných práv Európskej únie majú za cieľ podporovať zamestnanosť pracovníkov, zlepšovať životné a pracovné podmienky tak, aby sa dosiahlo ich zosúladenie pri zachovaní dosiahnutej úrovne, primeraná sociálna ochrana, sociálny dialóg, dialóg medzi sociálnymi partnermi, rozvoj ľudských zdrojov so zreteľom na permanentne vysokú zamestnanosť a boj proti vylučovaniu z trhu práce.

Pozmeňujúci návrh 130

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 151 – odsek 1 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Osobitné ustanovenia týkajúce sa vymedzenia a vykonávania sociálneho pokroku a vzťahu medzi základnými sociálnymi právami a ostatnými politikami Únie sa vymedzia v protokole o sociálnom pokroku v Európskej únii, ktorý je pripojený k zmluvám.

Pozmeňujúci návrh 131

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 153 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)   spravodlivá transformácia a predvídanie zmien;

Pozmeňujúci návrh 132

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 153 – odsek 1 – písmeno e

Platný text

Pozmeňujúci návrh

e)  informovanosť a porady s pracovníkmi;

e)  informovanosť, porady s pracovníkmi a účasť pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh 133

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 153 – odsek 1 – písmeno i

Platný text

Pozmeňujúci návrh

i)  rovnosť medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti na trhu práce a rovnaké zaobchádzanie v práci;

i)  podpora rodovej rovnosti, pokiaľ ide o príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie v práci;

Pozmeňujúci návrh 134

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 153 – odsek 1 – písmeno j

Platný text

Pozmeňujúci návrh

j)  boj proti vylučovaniu osôb zo spoločnosti;

j)  boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a podpora sociálneho bývania;

Pozmeňujúci návrh 135

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 153 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Platný text

Pozmeňujúci návrh

b)  môžu v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a) až i) prijímať vo forme smerníc minimálne požiadavky na ich postupné uskutočňovanie so zreteľom na podmienky a technické predpisy prijímané v každom z členských štátov. Takéto smernice nesmú ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov.

b)  môžu v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a) až k) prijímať vo forme smerníc minimálne požiadavky na ich postupné uskutočňovanie so zreteľom na podmienky a technické predpisy prijímané v každom z členských štátov. Takéto smernice nesmú ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov.

Pozmeňujúci návrh 136

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 153 – odsek 2 – pododsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

V oblastiach uvedených v odseku 1 písm. c), d), f) a g) tohto článku sa Rada uznáša jednomyseľne v súlade mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom a uvedenými výbormi.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 137

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 153 – odsek 2 – pododsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne rozhodnúť o možnosti uplatniť riadny legislatívny postup aj na odsek 1 písm. d), f) a g).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 138

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 153 – odsek 4 – zarážka 1 a (nová)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

—   nepredstavuje platný dôvod na zníženie úrovne ochrany už poskytovanej pracovníkom v členských štátoch,

Pozmeňujúci návrh 139

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 157 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

1.  Každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich rod za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

Pozmeňujúci návrh 140

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 157 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rovnosť odmeňovania bez diskriminácie založenej na pohlaví znamená:

Rovnosť odmeňovania bez diskriminácie založenej na rode znamená:

Pozmeňujúci návrh 141

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 157 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijmú opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a povolania, vrátane zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

3.  Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijmú opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásad rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v otázkach zamestnania a povolania, vrátane zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

Pozmeňujúci návrh 142

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 157 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Vzhľadom na cieľ plne zabezpečiť v praxi rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v pracovnom procese nebráni zásada rovnakého zaobchádzania žiadnemu členskému štátu zachovať alebo zaviesť opatrenia umožňujúce osobitné výhody menej zastúpenému pohlaviu pre ľahšie uplatnenie sa v odbornej pracovnej činnosti alebo ako prevenciu či kompenzáciu nevýhod v profesijnej kariére.

4.  Vzhľadom na cieľ plne zabezpečiť v praxi rodovú rovnosť v pracovnom procese nebráni zásada rovnakého zaobchádzania žiadnemu členskému štátu zachovať alebo zaviesť opatrenia umožňujúce osobitné výhody menej zastúpeným rodom v celej ich rôznorodosti pre ľahšie uplatnenie sa v odbornej pracovnej činnosti alebo ako prevenciu či kompenzáciu nevýhod v profesijnej kariére.

Pozmeňujúci návrh 143

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 165 – odsek 2 – zarážka - 1 (nová)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

—   rozvoj spoločných cieľov a noriem vzdelávania, ktoré podporujú demokratické hodnoty a právny štát, ako aj digitálnu a ekonomickú gramotnosť,

Pozmeňujúci návrh 144

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 165 – odsek 2 – zarážka 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

—  podporu spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami,

—  podporu spolupráce a súdržnosti medzi vzdelávacími systémami pri súčasnom zachovaní kultúrnych tradícií a regionálnej rozmanitosti,

Pozmeňujúci návrh 145

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 166 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Únia uskutočňuje politiku odborného vzdelávania, ktorá podporuje a dopĺňa činnosť členských štátov pri plnom rešpektovaní ich zodpovednosti za obsah a organizáciu odborného vzdelávania.

1.  Únia a členské štáty po porade so sociálnymi partnermi vykonávajú opatrenia na posilnenie politík odborného vzdelávania, ktoré zohľadňujú rôznorodé formy vnútroštátnych postupov.

Pozmeňujúci návrh 146

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 166 – odsek 2 – zarážka 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

—  zlepšenie základného a ďalšieho odborného vzdelávania s cieľom uľahčenia profesijného začlenenia a opätovného začlenenia do trhu práce,

—  vypracovanie spoločných noriem odborného vzdelávania a zlepšenie základného a ďalšieho odborného vzdelávania s cieľom uľahčenia profesijného začlenenia a opätovného začlenenia do trhu práce a zvýšenia mobility pracovníkov v Únii,

Pozmeňujúci návrh 147

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 168 – odsek 1 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Činnosti Únie, ktoré dopĺňajú vnútroštátne politiky, sa zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení, a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie. Takéto postupy zahŕňajú boj proti najzávažnejším chorobám podporou výskumu ich príčin, prenosu a prevencie, ako aj zdravotnícke informácie a osvetu, monitorovanie závažných cezhraničných ohrození zdravia, včasné varovanie a boj proti nim.

Činnosti Únie, ktoré dopĺňajú vnútroštátne politiky, sa zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení, a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie. Takéto postupy zahŕňajú boj proti najzávažnejším chorobám podporou výskumu ich príčin, prenosu a prevencie, ako aj zdravotnícke informácie a osvetu, monitorovanie závažných cezhraničných ohrození zdravia, včasné varovanie a boj proti nim v súlade s integrovaným a jednotným prístupom s cieľom dosiahnuť rovnováhu a optimalizáciu zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh 148

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 168 – odsek 4 – písmeno b

Platný text

Pozmeňujúci návrh

b)  opatrení v oblastí veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia,

b)  opatrení v oblastí veterinárnej starostlivosti, dobrých životných podmienok zvierat a rastlinnej výroby, ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia;

Pozmeňujúci návrh 149

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 168 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ca)   opatrení, ktorými sa stanovujú spoločné ukazovatele všeobecného a rovnakého prístupu k cenovo dostupným a kvalitným službám zdravotnej starostlivosti vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv;

Pozmeňujúci návrh 150

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 168 – odsek 4 – písmeno c b (nové)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

cb)   opatrenia na včasné oznamovanie, monitorovanie a riadenie závažných cezhraničných ohrození zdravia, najmä v prípade pandémií; tieto opatrenia nebránia členským štátom zachovávať alebo prijímať prísnejšie ochranné opatrenia, ak sú nevyhnutné;

Pozmeňujúci návrh 151

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 168 – odsek 4 – písmeno c c (nové)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

cc)   opatrenia na monitorovanie a koordináciu prístupu k spoločnej diagnostike, informáciám a liečbe prenosných a neprenosných chorôb vrátane zriedkavých chorôb.

Pozmeňujúci návrh 152

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 179 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Cieľom činnosti Únie je posilňovať svoju vedeckú a technickú základňu prostredníctvom vytvorenia európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa voľne pohybujú vedci, vedecké poznatky a technológie, a podporovať zvyšovanie jej konkurencieschopnosti vrátane konkurencieschopnosti jej priemyslu za podpory všetkých výskumných činností, ktoré sa pokladajú za potrebné v iných kapitolách zmlúv.

1.  Cieľom činnosti Únie je posilňovať svoju vedeckú a technickú základňu prostredníctvom vytvorenia európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa voľne pohybujú vedci, vedecké poznatky a technológie, a podporovať zvyšovanie jej konkurencieschopnosti vrátane konkurencieschopnosti jej priemyslu za podpory všetkých výskumných činností, ktoré sa pokladajú za potrebné v iných kapitolách zmlúv, a pri zachovávaní a podpore akademickej slobody a slobody vedeckého výskumu a výučby.

Pozmeňujúci návrh 153

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 189 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Únia vypracuje európsku politiku v oblasti kozmického priestoru na presadzovanie vedeckého a technického pokroku, priemyselnej konkurencieschopnosti a na uskutočňovanie svojich politík. Na tento účel môže presadzovať spoločné iniciatívy, podporovať výskum a technologický rozvoj a koordinovať úsilie potrebné na prieskum a využívanie kozmického priestoru.

1.  Únia vypracuje spoločnú európsku vesmírnu politiku a stratégiu na presadzovanie vedeckého a technického pokroku, priemyselnej konkurencieschopnosti a na uskutočňovanie svojich politík. Na tento účel môže presadzovať spoločné iniciatívy, podporovať výskum a technologický rozvoj a koordinovať úsilie potrebné na prieskum a využívanie vesmíru.

Pozmeňujúci návrh 154

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 189 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov uvedených v odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia potrebné opatrenia, ktoré môžu mať podobu európskeho vesmírneho programu, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia ustanovení zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.

2.  S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov uvedených v odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia potrebné opatrenia, ktoré môžu mať podobu európskeho vesmírneho programu, práce na spoločnom rámci pre vesmírne aktivity a ratifikácie existujúcich medzinárodných zmlúv.

Pozmeňujúci návrh 155

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 191 – odsek -1 (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Únia si uvedomuje svoju zodpovednosť voči budúcim generáciám a v súlade so zmluvami chráni prirodzené základy života a zvierat právom Únie vrátane výkonných a súdnych opatrení.

Pozmeňujúci návrh 156

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 191 – odsek 1 – zarážka 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

—   podpora opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy.

—   podpora opatrení na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy, ochranu biodiverzity a plnenie medzinárodných záväzkov Únie.

Pozmeňujúci návrh 157

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 191 – odsek 2 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie. Vychádza zo zásad predchádzania škodám a prevencie, zo zásady nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji a zo zásady, že náhradu škody hradí znečisťovateľ.

Politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie. Vychádza z prístupu „jedno zdravie“ a zo zásady predbežnej opatrnosti, ako aj zo zásad prevencie a že náprava škôd na životnom prostredí by sa prioritne mala napraviť pri zdroji a že náhradu škody by mal hradiť znečisťovateľ.

Pozmeňujúci návrh 158

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 191 – odsek 3 – zarážka 2 a (nová)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

—   riziko prekročenia planetárnych medzí, pričom sa uplatňuje zásada predbežnej opatrnosti,

Pozmeňujúci návrh 159

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 191 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 191a

 

1.  Únia sa v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami usiluje o obmedzenie zvýšenia globálnej teploty a dodržiava cieľ vyváženosti emisií a odstraňovania skleníkových plynov v celej Únii, s cieľom dosiahnuť záporné emisie.

 

2.  V súvislosti s prijímaním akýchkoľvek návrhov opatrení alebo legislatívnych návrhov vrátane rozpočtových návrhov sa Komisia usiluje zosúladiť tieto návrhy opatrení a návrhy s cieľmi uvedenými v odseku 1. V prípade nesúladu Komisia uvedie dôvody tohto nesúladu v rámci posúdenia vplyvu, ktoré je sprievodným dokumentom k príslušnému návrhu.

Pozmeňujúci návrh 160

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 192 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od rozhodovacích postupov ustanovených v odseku 1 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 114, Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom, s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prijíma:

vypúšťa sa

a)   ustanovenia predovšetkým fiškálnej povahy;

 

b)   opatrenia týkajúce sa:

 

—   územného plánovania,

 

—   kvantitatívneho hospodárenia s vodnými zdrojmi alebo priamej alebo nepriamej dostupnosti týchto zdrojov,

 

—   využívania pôdy s výnimkou nakladania s odpadmi;

 

c)   opatrenia významne ovplyvňujúce možnosť voľby členského štátu pri výbere medzi rôznymi energetickými zdrojmi a celkovú štruktúru zásobovania energiou.

 

Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom, Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov jednomyseľne stanoviť, že na oblasti uvedené v prvom pododseku sa bude vzťahovať riadny legislatívny postup.

 

Pozmeňujúci návrh 161

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 192 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prijmú všeobecné akčné programy stanovujúce prioritné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť.

vypúšťa sa

Opatrenia potrebné na vykonávanie týchto programov sa prijímajú za podmienok ustanovených v odseku 1 alebo 2 podľa okolností prípadu.

 

Pozmeňujúci návrh 162

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 194 – odsek 1 – úvodná časť

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  V rámci vytvorenia a fungovania vnútorného trhu a so zreteľom na potrebu zachovávať a zlepšovať životné prostredie sleduje politika Únie v oblasti energetiky v duchu solidarity medzi členskými štátmi tieto ciele:

1.  V rámci vytvorenia a fungovania vnútorného trhu a so zreteľom na potrebu zachovávať a zlepšovať životné prostredie sleduje spoločná energetická politika Únie v duchu solidarity medzi členskými štátmi tieto ciele:

Pozmeňujúci návrh 163

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 194 – odsek 1 – písmeno b

Platný text

Pozmeňujúci návrh

b)   zabezpečovať bezpečnosť dodávok energie v Únii;

b)   zaisťovať bezpečnosť a cenovú dostupnosť dodávok energie pre všetkých v Únii;

Pozmeňujúci návrh 164

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 194 – odsek 1 – písmeno c

Platný text

Pozmeňujúci návrh

c)   presadzovať energetickú efektívnosť, úsporu a vývoj nových a obnoviteľných zdrojov energie ako aj

c)   zabezpečiť energetickú efektívnosť, úsporu a vývoj nových a obnoviteľných zdrojov energie s cieľom dosiahnuť energetický systém založený na energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojoch energie; a

Pozmeňujúci návrh 165

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 194 – odsek 1 – písmeno d

Platný text

Pozmeňujúci návrh

d)   podporovať prepojenie energetických sietí.

d)   zabezpečiť prepojenie energetických sietí;

Pozmeňujúci návrh 166

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 194 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

da)  navrhnúť celkový energetický systém v súlade s medzinárodnými dohodami na zmiernenie zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh 167

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 194 – odsek 2 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Nie je nimi dotknuté právo členských štátov určiť podmienky pre využívanie svojich energetických zdrojov, jeho voľba medzi rôznymi zdrojmi energie a všeobecná štruktúra jeho zásobovania bez toho, aby bol dotknutý článok 192 ods. 2 písm. c).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 168

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 194 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Odchylne od odseku 2 Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom jednomyseľne a po porade s Európskym parlamentom ustanoví uvedené opatrenia, ak sú najmä fiškálnej povahy.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 169

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 206

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Vytvorením colnej únie v súlade s článkami 28 až 32 Únia v spoločnom záujme prispieva k harmonickému rozvoju svetového obchodu, postupnému zrušovaniu obmedzení medzinárodného obchodu a k priamym zahraničným investíciám, ako aj k znižovaniu colných a iných prekážok.

Vytvorením colnej únie v súlade s článkami 28 až 32 Únia v spoločnom záujme prispieva k harmonickému rozvoju mnohostranného svetového obchodu založeného na pravidlách, postupnému zrušovaniu obmedzení medzinárodného obchodu a k priamym zahraničným investíciám, ako aj k znižovaniu colných a iných prekážok, pričom podporuje najmä demokratické hodnoty, dobrú správu vecí verejných, ľudské práva a udržateľnosť v spoločnej obchodnej politike.

Pozmeňujúci návrh 170

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 207 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Spoločná obchodná politika vychádza z jednotných zásad, najmä vo vzťahu k úpravám colných sadzieb, uzavieraniu colných a obchodných dohôd týkajúcich sa obchodu s tovarom a službami, k obchodným aspektom duševného vlastníctva, priamym zahraničným investíciám, zjednocovaniu liberalizačných opatrení, vývoznej politike, ako aj k opatreniam na ochranu obchodu, napríklad v prípade dumpingu a subvencií. Spoločná obchodná politika sa uskutočňuje v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti Únie.

1.  Spoločná obchodná politika vychádza z jednotných zásad, najmä vo vzťahu k úpravám colných sadzieb, uzavieraniu colných a obchodných dohôd týkajúcich sa obchodu s tovarom a službami, k obchodným aspektom duševného vlastníctva, zahraničným investíciám vrátane ochrany investícií, hospodárskej bezpečnosti, zjednocovaniu liberalizačných opatrení, vývoznej politike, ako aj k opatreniam na ochranu obchodu, napríklad v prípade dumpingu a subvencií. Spoločná obchodná politika sa uskutočňuje v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti Únie, ako aj jej cieľa klimatickej neutrality.

Pozmeňujúci návrh 171

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 207 – odsek 3 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží odporúčania Rade, ktorá poverí Komisiu začatím potrebných rokovaní. Rada a Komisia zodpovedajú za zabezpečenie toho, aby dojednané dohody boli v súlade s vnútornými politikami a predpismi Únie.

Európsky parlament a Rada na základe odporúčania Komisie poveria Komisiu začatím potrebných rokovaní. Komisia zodpovedá za zabezpečenie toho, aby dojednané dohody boli v súlade s vnútornými politikami a predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh 172

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 207 – odsek 3 – pododsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Tieto rokovania vedie Komisia, pričom sa radí s osobitným výborom ustanoveným Radou na pomoc Komisii pri vykonávaní tejto úlohy a v rámci smerníc, ktoré jej Rada môže adresovať. Komisia pravidelne podáva osobitnému výboru a Európskemu parlamentu správy o pokroku v rokovaniach.

Tieto rokovania vedie Komisia, pričom sa radí s príslušným výborom Európskeho parlamentu a osobitným výborom ustanoveným Radou na pomoc Komisii pri vykonávaní tejto úlohy a v rámci smerníc, ktoré jej Rada môže adresovať. Komisia pravidelne podáva príslušnému výboru Európskeho parlamentu a osobitnému výboru menovanému Radou správy o pokroku v rokovaniach.

Pozmeňujúci návrh 173

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 207 – odsek 3 – pododsek 3 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Odchylne od článku 218 ods. 5 môžu Európsky parlament a Rada prijať rozhodnutie, ktorým sa povoľuje predbežné vykonávanie dohody pred nadobudnutím jej účinnosti.

Pozmeňujúci návrh 174

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 207 – odsek 4 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Pri rokovaní a uzatváraní dohôd uvedených v odseku 3 sa Rada uznáša kvalifikovanou väčšinou.

Pri rokovaní a uzatváraní dohôd uvedených v odseku 3 sa Rada uznáša jednoduchou väčšinou.

Pozmeňujúci návrh 175

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 207 – odsek 4 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Pri rokovaní a uzatváraní dohôd v oblasti obchodu so službami, obchodných aspektov duševného vlastníctva a v oblasti priamych zahraničných investícií sa Rada uznáša jednomyseľne, ak takéto dohody obsahujú ustanovenia, pre ktoré sa vyžaduje jednomyseľnosť na prijatie vnútorných predpisov.

Pri rokovaní a uzatváraní dohôd v oblasti obchodu so službami, obchodných aspektov duševného vlastníctva a v oblasti priamych zahraničných investícií sa Rada uznáša kvalifikovanou väčšinou.

Pozmeňujúci návrh 176

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 207 – odsek 4 – pododsek 3 – úvodná časť

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rada sa uznáša jednomyseľne aj pri rokovaní a uzavieraní dohôd:

Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou aj pri rokovaní a uzavieraní dohôd:

Pozmeňujúci návrh 177

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 207 – odsek 5 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Zriadi sa stály mechanizmus na monitorovanie a skúmanie priamych zahraničných investícií v Únii. Tento mechanizmus sa môže použiť na ochranu európskeho záujmu.

Pozmeňujúci návrh 178

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 218 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Rada poveruje na začatie rokovaní, prijíma smernice pre rokovania, poveruje na podpis a uzaviera dohody.

2.  Rada po získaní súhlasu Európskeho parlamentu poveruje na začatie rokovaní, prijíma smernice pre rokovania, poveruje na podpis a uzaviera dohody.

Pozmeňujúci návrh 179

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 218 – odsek 2 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Odchylne od odseku 2 je začatie rokovaní v prípade dohôd, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 207, podmienené schválením Európskym parlamentom a Radou.

Pozmeňujúci návrh 180

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 218 – odsek 6 – pododsek 2 – úvodná časť

Platný text

Pozmeňujúci návrh

S výnimkou prípadov, keď sa dohoda týka výlučne spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Rada prijme rozhodnutie, ktorým sa uzaviera dohoda:

S výnimkou prípadov, keď sa dohoda týka výlučne spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Rada po získaní súhlasu Európskeho parlamentu prijme rozhodnutie, ktorým sa uzaviera dohoda:

Pozmeňujúci návrh 181

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 218 – odsek 6 – pododsek 2 – písmeno a

Platný text

Pozmeňujúci návrh

a)  po udelení súhlasu Európskeho parlamentu v týchto prípadoch:

vypúšťa sa

i)  dohody o pridružení;

 

ii)  dohoda o pristúpení Únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd;

 

iii)  dohody, ktoré zakladajú osobitný inštitucionálny rámec organizovaním postupov spolupráce;

 

iv)  dohody s významnými rozpočtovými dôsledkami pre Úniu;

 

v)  dohody, ktoré sa vzťahujú na oblasti, na ktoré sa uplatňuje riadny legislatívny postup alebo mimoriadny legislatívny postup, pri ktorom sa vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.

 

Európsky parlament a Rada sa môžu v prípade naliehavej situácie dohodnúť na lehote na udelenie súhlasu;

 

Pozmeňujúci návrh 182

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 218 – odsek 6 – pododsek 2 – písmeno b

Platný text

Pozmeňujúci návrh

b)  v ostatných prípadoch po porade s Európskym parlamentom. Európsky parlament vydá svoje stanovisko v lehote, ktorú môže Rada určiť podľa naliehavosti záležitosti. Ak stanovisko nie je poskytnuté v tejto lehote, Rada sa môže uznášať.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 183

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 218 – odsek 7

Platný text

Pozmeňujúci návrh

7.   Odchylne od odsekov 5, 6 a 9 môže Rada pri uzavretí dohody splnomocniť vyjednávača na schválenie zmien dohody v mene Únie, ak táto dohoda ustanovuje, že môžu byť prijaté zjednodušeným postupom alebo orgánom zriadeným danou dohodou. Rada môže pripojiť k tomuto splnomocneniu osobitné podmienky.

7.  Odchylne od odsekov 5, 6 a 9 môžu Európsky parlament a Rada pri uzavretí dohody splnomocniť vyjednávača na schválenie zmien dohody v mene Únie, ak táto dohoda ustanovuje, že môžu byť prijaté zjednodušeným postupom alebo orgánom zriadeným danou dohodou. Rada môže pripojiť k tomuto splnomocneniu osobitné podmienky.

Pozmeňujúci návrh 184

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 218 – odsek 9

Platný text

Pozmeňujúci návrh

9.  Rada prijme na návrh Komisie alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku rozhodnutie o pozastavení vykonávania dohody a rozhodnutie, ktorým sa určujú pozície, ktoré sa majú prijať v mene Únie v rámci orgánu zriadeného dohodou, keď je tento orgán vyzvaný prijať akty s právnymi účinkami s výnimkou aktov dopĺňajúcich alebo meniacich inštitucionálny rámec danej dohody.

9.  Rada na návrh Komisie alebo tajomníka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a po získaní súhlasu Európskeho parlamentu prijme rozhodnutie o pozastavení vykonávania dohody a rozhodnutie, ktorým sa určujú pozície, ktoré sa majú prijať v mene Únie v rámci orgánu zriadeného dohodou, keď je tento orgán vyzvaný prijať akty s právnymi účinkami s výnimkou aktov dopĺňajúcich alebo meniacich inštitucionálny rámec danej dohody.

 

(Pozmeňujúci návrh k slovám „vysoký predstaviteľ Únie“ sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh 185

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 218 – odsek 10

Platný text

Pozmeňujúci návrh

10.  Európsky parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania.

10.  Európsky parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania vrátane začatia a priebehu rokovaní, podpisu a vykonávania dohôd, ako aj pozastavenia plnenia povinností stanovených v týchto dohodách.

Pozmeňujúci návrh 186

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 222 – odsek -1 (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  V prípade núdzovej situácie, ktorá sa týka Únie alebo jedného či viacerých členských štátov, môžu Európsky parlament a Rada udeliť Komisii mimoriadne právomoci vrátane tých, ktoré jej umožnia mobilizovať všetky potrebné nástroje. Na vyhlásenie núdzovej situácie sa Európsky parlament uznáša väčšinou všetkých svojich poslancov a Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou na návrh Európskeho parlamentu alebo Komisie.

 

V rozhodnutí, ktorým sa vyhlási núdzová situácia a Komisii sa udelia mimoriadne právomoci, sa vymedzí rozsah právomocí, podrobné mechanizmy riadenia a obdobie ich uplatňovania.

 

Európsky parlament alebo Rada môžu toto rozhodnutie kedykoľvek jednoduchou väčšinou zrušiť.

 

Rada a Európsky parlament môžu v súlade s postupom uvedeným v prvom pododseku rozhodnutie kedykoľvek preskúmať alebo obnoviť jeho platnosť.

Pozmeňujúci návrh 187

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 223 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Európsky parlament vypracuje návrh s cieľom prijať ustanovenia potrebné na umožnenie priamych a všeobecných volieb jeho poslancov konané jednotným postupom vo všetkých členských štátoch alebo v súlade so zásadami spoločnými pre všetky členské štáty.

1.  Európsky parlament vypracuje návrh nariadenia s cieľom prijať ustanovenia potrebné na umožnenie priamych a všeobecných volieb jeho poslancov konané jednotným postupom vo všetkých členských štátoch alebo v súlade so zásadami spoločnými pre všetky členské štáty. Rada môže tento návrh zamietnuť kvalifikovanou väčšinou v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom.

Rada po udelení súhlasu Európskeho parlamentu vyjadrenom väčšinou hlasov svojich členov v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom jednomyseľne prijme potrebné ustanovenia. Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť po svojom schválení členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

Európsky parlament, ktorý sa uznáša väčšinou svojich členov v súlade s osobitným legislatívnym postupom a po získaní súhlasu Rady, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, prijme potrebné ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh 188

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 223 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Európsky parlament z vlastnej iniciatívy a v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po vyžiadaní stanoviska Komisie a na základe súhlasu Rady prostredníctvom nariadení stanoví pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcií svojich členov. Všetky pravidlá a podmienky týkajúce sa zdaňovania členov alebo bývalých členov si vyžadujú jednomyseľné schválenie Radou.

2.  Európsky parlament z vlastnej iniciatívy a v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po vyžiadaní stanoviska Komisie a na základe súhlasu Rady prostredníctvom nariadení stanoví pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcií svojich členov.

Pozmeňujúci návrh 189

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 225

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutím väčšiny svojich členov môže Európsky parlament požiadať Komisiu o predloženie vhodného návrhu vo veciach, o ktorých sa domnieva, že pre plnenie zmlúv je potrebné vydať akt Únie. Ak Komisia návrh nepredloží, informuje Európsky parlament o dôvodoch.

Európsky parlament môže v súlade s článkom 294 a väčšinou všetkých svojich poslancov prijímať návrhy vo veciach, na ktoré sa vzťahuje riadny legislatívny postup. O svojich zámeroch vopred informuje Komisiu.

Pozmeňujúci návrh 190

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 226 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament na žiadosť štvrtiny svojich členov môže v rámci svojich funkcií ustanoviť dočasný vyšetrovací výbor, ktorý bez toho, aby boli dotknuté právomoci vymedzené zmluvami iným inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram, preskúma prípady porušenia alebo nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie okrem prípadov, keď takéto skutočnosti skúma súd a súdne konanie sa ešte neskončilo.

Európsky parlament na žiadosť tretiny všetkých svojich poslancov v rámci svojich funkcií zriadi dočasný vyšetrovací výbor, ktorý bez toho, aby boli dotknuté právomoci vymedzené zmluvami iným inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram, preskúma prípady porušenia alebo nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie okrem prípadov, keď takéto skutočnosti skúma súd a súdne konanie sa ešte neskončilo. Vyšetrovací výbor môže predvolať ľubovoľného svedka, aby sa zúčastnil na vypočutí, ak to považuje na plnenie svojich úloh za potrebné.

Pozmeňujúci návrh 191

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 226 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament z vlastnej iniciatívy a v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po súhlase Rady a Komisie prostredníctvom nariadení ustanoví podrobné pravidlá, ktorými sa spravuje výkon práva vyšetrovať.

Európsky parlament a Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Európskeho parlamentu a po porade s Komisiou stanovia podrobné pravidlá, ktorými sa spravuje výkon práva vyšetrovať.

Pozmeňujúci návrh 192

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 234 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Ak bol podaný návrh na vyslovenie nedôvery Komisii za jej činnosť, môže o tom Európsky parlament hlasovať najskôr po uplynutí troch dní od podania návrhu, a to len verejným hlasovaním.

Ak mu bol podaný návrh na kolektívne vyslovenie nedôvery Exekutíve za jej činnosť alebo návrh na individuálne vyslovenie nedôvery činnosti člena Exekutívy, môže o tom Európsky parlament hlasovať najskôr po uplynutí troch dní od podania návrhu, a to len verejným hlasovaním.

 

(Pozmeňujúci návrh k slovám „Komisia“ a „člen Komisie“ sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh 193

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 234 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Ak je návrh na vyslovenie nedôvery prijatý dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov, ktorá predstavuje väčšinu všetkých poslancov Európskeho parlamentu, členovia Komisie sa kolektívne vzdajú funkcie a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa vzdá funkcií, ktoré vykonáva v rámci Komisie. Ostávajú vo funkcii a pokračujú vo vybavovaní bežných záležitostí, až kým nie sú nahradení v súlade s článkom 17 Zmluvy o Európskej únii. V takom prípade sa funkčné obdobie členov Komisie, ktorí majú nahradiť pôvodných členov Komisie, skončí dňom, ktorým by sa skončilo funkčné obdobie členov Komisie, ktorí boli povinní kolektívne sa vzdať funkcie.

Ak je návrh na kolektívne vyslovenie nedôvery prijatý väčšinou všetkých poslancov Európskeho parlamentu, členovia Exekutívy sa kolektívne vzdajú funkcie a tajomník Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a tajomník Únie pre správu hospodárskych záležitostí sa vzdajú funkcií, ktoré vykonávajú v rámci Exekutívy. Ostávajú vo funkcii a pokračujú vo vybavovaní bežných záležitostí, až kým nie sú nahradení v súlade s článkom 17 Zmluvy o Európskej únii. V takom prípade sa funkčné obdobie členov Exekutívy, ktorí majú nahradiť pôvodných členov, skončí dňom, ktorým by sa skončilo funkčné obdobie členov Exekutívy, ktorí boli povinní kolektívne sa vzdať funkcie.

Pozmeňujúci návrh 194

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 245 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Počas svojho funkčného obdobia členovia Komisie nesmú vykonávať inú platenú ani neplatenú pracovnú činnosť. Pri nástupe do funkcie sa slávnostne zaviažu, že počas svojho funkčného obdobia aj po jeho skončení budú rešpektovať povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie, najmä povinnosť konať čestne a zdržanlivo pri prijímaní určitých funkcií alebo výhod po skončení funkčného obdobia. V prípade porušenia tejto povinnosti môže Súdny dvor na žiadosť Rady uznášajúcej sa jednoduchou väčšinou alebo Komisie, podľa okolností prípadu, rozhodnúť o odvolaní príslušného člena podľa článku 247 alebo o odňatí práva na dôchodok alebo iné dávky vyplácané namiesto dôchodku.

Počas svojho funkčného obdobia členovia Komisie nesmú vykonávať inú platenú ani neplatenú pracovnú činnosť. Pri nástupe do funkcie sa slávnostne zaviažu, že počas svojho funkčného obdobia aj po jeho skončení budú rešpektovať povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie, najmä povinnosť konať čestne a zdržanlivo pri prijímaní určitých funkcií alebo výhod po skončení funkčného obdobia. V prípade porušenia tejto povinnosti môže Súdny dvor na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady uznášajúcich sa jednoduchou väčšinou alebo Komisie, podľa okolností prípadu, rozhodnúť o odvolaní príslušného člena podľa článku 247 alebo o odňatí práva na dôchodok alebo iné dávky vyplácané namiesto dôchodku.

Pozmeňujúci návrh 195

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 246 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rada môže na návrh predsedu Komisie jednomyseľne rozhodnúť, že uvoľnená funkcia sa neobsadí, najmä ak je zvyšok funkčného obdobia člena Komisie krátky.

Rada môže kvalifikovanou väčšinou na návrh predsedu Exekutívy rozhodnúť, že uvoľnená funkcia sa neobsadí, najmä ak je zvyšok funkčného obdobia člena krátky.

 

(Pozmeňujúci návrh k slovám „predsedu Komisia“ sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh 196

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 247

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Ak niektorý člen Komisie nespĺňa podmienky predpísané pre výkon funkcie alebo sa dopustil závažného pochybenia, môže ho Súdny dvor na žiadosť Rady uznášajúcej sa jednoduchou väčšinou alebo Komisie odvolať.

Ak niektorý člen Komisie nespĺňa podmienky predpísané pre výkon funkcie alebo sa dopustil závažného pochybenia, môže ho Súdny dvor na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady uznášajúcich sa jednoduchou väčšinou alebo Komisie odvolať.

Pozmeňujúci návrh 197

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 258 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Ak sa Komisia domnieva, že si členský štát nesplnil povinnosť, ktorá pre neho vyplýva zo zmlúv, vydá odôvodnené stanovisko po tom, čo umožní tomuto štátu predložiť pripomienky.

Ak sa Komisia domnieva, že si členský štát nesplnil povinnosť, ktorá pre neho vyplýva zo zmlúv, vydá k tejto veci odôvodnené stanovisko do 12 mesiacov po tom, čo umožní tomuto štátu predložiť pripomienky.

Pozmeňujúci návrh 198

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 258 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Ak daný štát nevyhovie stanovisku v lehote určenej Komisiou, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

Ak daný štát nevyhovie stanovisku v lehote 12 mesiacov, Komisia predloží vec Súdnemu dvoru Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 199

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 259 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Ak sa členský štát domnieva, že iný členský štát nesplnil povinnosť, ktorá vyplýva zo zmlúv, môže predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie.

Európsky parlament alebo členský štát, ktorý sa domnieva, že členský štát nesplnil povinnosť, ktorá vyplýva zo zmlúv, môže predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 200

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 259 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Skôr než členský štát podá žalobu proti inému členskému štátu pre domnelé neplnenie povinnosti, ktorá vyplýva zo zmlúv, predloží vec Komisii.

Skôr než Európsky parlament alebo členský štát podá žalobu proti inému členskému štátu pre domnelé neplnenie povinnosti, ktorá vyplýva zo zmlúv, predloží vec Komisii.

Pozmeňujúci návrh 201

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 259 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Komisia vydá odôvodnené stanovisko po tom, čo umožní príslušným štátom, aby si vzájomne predložili ústne aj písomné pripomienky v rámci kontradiktórneho konania.

Komisia vydá odôvodnené stanovisko po tom, čo umožní príslušným štátom a v relevantnom prípade Európskemu parlamentu, aby si vzájomne predložili ústne aj písomné pripomienky v rámci kontradiktórneho konania.

Pozmeňujúci návrh 202

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 260 – odsek 2 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Ak sa Komisia domnieva, že dotknutý členský štát neprijal potrebné opatrenia, aby vyhovel rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, môže predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie po tom, ako tomuto štátu umožní vyjadriť sa. Navrhne výšku paušálnej pokuty alebo penále, ktoré má dotknutý členský štát zaplatiť a ktoré pokladá v daných podmienkach za primerané.

Ak sa Komisia domnieva, že dotknutý členský štát neprijal potrebné opatrenia, aby vyhovel rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, predloží vec Súdnemu dvoru Európskej únie najneskôr do 12 mesiacov od vyhlásenia rozsudku po tom, ako tomuto štátu umožní predložiť pripomienky. Navrhne výšku paušálnej pokuty alebo penále, ktoré má dotknutý členský štát zaplatiť a ktoré pokladá v daných podmienkach za primerané.

Pozmeňujúci návrh 203

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 262

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia zmlúv môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne prijať ustanovenia o prevode právomocí na Súdny dvor Európskej únie v rozsahu, ktorý určí, v sporoch týkajúcich sa uplatňovania aktov prijatých na základe zmlúv, ktoré tvoria európske práva duševného vlastníctva. Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť po schválení členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia zmlúv, môže Rada, uznášajúc sa kvalifikovanou väčšinou, v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po získaní súhlasu Európskeho parlamentu prijať ustanovenia o prevode právomocí na Súdny dvor Európskej únie v rozsahu, ktorý určí, v sporoch týkajúcich sa uplatňovania aktov prijatých na základe zmlúv, ktoré tvoria európske práva duševného vlastníctva. Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť po schválení členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

Pozmeňujúci návrh 204

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 263 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Na tento účel má právomoc rozhodovať o žalobách podávaných členskými štátmi, Európskym parlamentom, Radou alebo Komisiou z dôvodu nedostatku právomoci, porušenia podstatných procesných predpisov, porušenia zmlúv alebo akéhokoľvek právneho pravidla týkajúceho sa uplatňovania alebo zneužitia právomocí.

Na tento účel má právomoc rozhodovať o žalobách podávaných členskými štátmi, Európskym parlamentom, Radou alebo Komisiou z dôvodu nedostatku právomoci, porušenia podstatných procesných predpisov, porušenia zmlúv alebo akéhokoľvek právneho pravidla týkajúceho sa ich uplatňovania, najmä pokiaľ ide o zásadu subsidiarity, alebo zneužitia právomocí.

Pozmeňujúci návrh 205

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 263 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže za podmienok ustanovených v prvom a druhom odseku podať žalobu proti aktom, ktoré sú jej určené alebo ktoré sa jej priamo a osobne týkajú, ako aj voči regulačným aktom, ktoré sa jej priamo týkajú a nevyžadujú vykonávacie opatrenia.

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže za podmienok ustanovených v prvom a druhom odseku podať žalobu proti aktom, ktoré sú jej určené alebo ktoré sa jej priamo týkajú, ako aj voči regulačným aktom, ktoré sa jej priamo týkajú a nevyžadujú vykonávacie opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 206

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 275 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Súdny dvor Európskej únie má však právomoc dohliadať na dodržiavanie článku 40 Zmluvy o Európskej únii a rozhodovať o žalobách podaných v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 263 štvrtom odseku tejto zmluvy, ktorými sa preskúmava zákonnosť rozhodnutí upravujúcich reštriktívne opatrenia voči fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré boli prijaté Radou na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o Európskej únii.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 207

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 285 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Skladá sa z jedného štátneho príslušníka z každého členského štátu. Jeho členovia vykonávajú svoju funkciu úplne nezávisle, vo všeobecnom záujme Únie.

Skladá sa z takého počtu členov, ktorý zodpovedá dvom tretinám počtu členských štátov, vrátane jeho predsedu. Jeho členovia vykonávajú svoju funkciu úplne nezávisle, vo všeobecnom záujme Únie.

Pozmeňujúci návrh 208

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 285 – odsek 2 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Členovia Dvora audítorov sa vyberú spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov na základe systému striktne spravodlivej rotácie medzi členskými štátmi, ktorý zohľadňuje demografické a geografické spektrum všetkých členských štátov. Tento systém stanoví Európska rada kvalifikovanou väčšinou v súlade s článkom 244.

Pozmeňujúci návrh 209

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 286 – odsek 2 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Členovia Dvora audítorov sú vymenovaní na obdobie šiestich rokov. Rada po porade s Európskym parlamentom prijme zoznam členov vypracovaný v súlade s návrhmi predloženými jednotlivými členskými štátmi. Členov Dvora audítorov možno vymenovať znova.

Členovia Dvora audítorov sú vymenovaní na obdobie šiestich rokov. Rada po získaní súhlasu Európskeho parlamentu prijme zoznam členov vypracovaný v súlade s návrhmi predloženými jednotlivými členskými štátmi. Členov Dvora audítorov možno vymenovať znova.

Pozmeňujúci návrh 210

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 294 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh.

2.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh. Ak sa uplatňuje článok 225, Európsky parlament predloží svoj návrh Rade. Komisia musí byť o tom informovaná.

Pozmeňujúci návrh 211

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 294 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Európsky parlament prijme svoju pozíciu v prvom čítaní a predloží ju Rade.

3.  Európsky parlament prijme svoju pozíciu v prvom čítaní a oznámi ju Rade. Ak sa uplatňuje článok 225, návrh Európskeho parlamentu sa považuje za jeho pozíciu v prvom čítaní.

Pozmeňujúci návrh 212

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 294 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak Rada schváli pozíciu Európskeho parlamentu, dotknutý akt sa prijme v znení, ktoré zodpovedá pozícii Európskeho parlamentu.

4.  Ak Rada schváli pozíciu Európskeho parlamentu alebo neprijme rozhodnutie do jedného roka, dotknutý akt sa prijme v znení, ktoré zodpovedá pozícii Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 213

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 294 – odsek 7 – písmeno b

Platný text

Pozmeňujúci návrh

b)  odmietne väčšinou svojich členov pozíciu Rady v prvom čítaní, navrhovaný právny akt sa považuje za neprijatý;

b)  odmietne väčšinou odovzdaných hlasov pozíciu Rady v prvom čítaní, navrhovaný akt sa považuje za neprijatý;

Pozmeňujúci návrh 214

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 294 – odsek 15 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Keď je v prípadoch ustanovených v zmluvách legislatívny akt v rámci riadneho legislatívneho postupu predložený na základe iniciatívy skupiny členských štátov, na základe odporúčania Európskej centrálnej banky alebo na žiadosť Súdneho dvora, odsek 2, odsek 6 druhá veta a odsek 9 sa neuplatňujú.

Keď je v prípadoch ustanovených v zmluvách legislatívny akt v rámci riadneho legislatívneho postupu predložený na základe iniciatívy skupiny členských štátov, iniciatívy európskych občanov, na základe odporúčania Európskej centrálnej banky alebo na žiadosť Súdneho dvora, odsek 2, odsek 6 druhá veta a odsek 9 sa neuplatňujú.

Pozmeňujúci návrh 215

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Časť 6 – Hlava I – Kapitola 2 a (nová) – názov

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

KAPITOLA 2a

 

UPLATŇOVANIE ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY

(Protokol č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality sa má vložiť do ZFEÚ, šiesta časť, hlava I, kapitola 2a (nová). Táto nová kapitola obsahuje články 299a až 299j (nové).

Pozmeňujúci návrh 216

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 299 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 299a

 

Každá inštitúcia zabezpečuje trvalé dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality vymedzených v článku 5 Zmluvy o Európskej únii.

Tento pozmeňujúci návrh preberá znenie článku 1 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality).

Pozmeňujúci návrh 217

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 299 b (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 299b

 

Predtým, ako Komisia navrhne legislatívny akt, uskutoční rozsiahle konzultácie. Ak je to vhodné, zohľadnia takéto konzultácie regionálny a miestny rozmer zamýšľaných opatrení. V prípadoch naliehavej situácie Komisia takéto konzultácie neuskutoční. Vo svojom návrhu uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

(Tento pozmeňujúci návrh preberá znenie článku 2 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality).

Pozmeňujúci návrh 218

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 299 c (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 299c

 

Na účely tohto protokolu „návrh legislatívneho aktu“ znamená návrhy Komisie, iniciatívy skupiny členských štátov, iniciatívy Európskeho parlamentu, žiadosti Súdneho dvora, odporúčania Európskej centrálnej banky a žiadosti Európskej investičnej banky, ktorých cieľom je prijatie legislatívneho aktu.

(Tento pozmeňujúci návrh preberá znenie článku 2 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality).

Pozmeňujúci návrh 219

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 299 d (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 299d

 

Komisia postupuje svoje návrhy legislatívnych aktov a svoje zmenené návrhy národným parlamentom a regionálnym parlamentom s legislatívnymi právomocami v rovnakom čase ako zákonodarcovi Únie.

 

Európsky parlament postupuje svoje návrhy legislatívnych aktov a svoje zmenené návrhy národným parlamentom a regionálnym parlamentom s legislatívnymi právomocami.

 

Rada postupuje návrhy legislatívnych aktov pochádzajúce od skupiny členských štátov, Súdneho dvora, Európskej centrálnej banky alebo Európskej investičnej banky, ako aj zmenené návrhy národným parlamentom a regionálnym parlamentom s legislatívnymi právomocami.

 

Legislatívne uznesenia Európskeho parlamentu a pozície Rady tieto inštitúcie po ich prijatí postúpia národným parlamentom a regionálnym parlamentom s legislatívnymi právomocami.

(Tento pozmeňujúci návrh vychádza zo znenia článku 4 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality a dopĺňa ho).

Pozmeňujúci návrh 220

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 299 e (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 299e

 

Návrhy legislatívnych aktov sa odôvodnia so zreteľom na zásady subsidiarity a proporcionality.

 

Každý návrh legislatívneho aktu by mal obsahovať dôvodovú správu, na základe ktorej je možné vyhodnotiť jeho súlad so zásadami subsidiarity a proporcionality. Dôvodová správa by mala obsahovať približný odhad finančného dosahu návrhu a v prípade smernice jej dôsledky týkajúce sa predpisov, ktoré majú prijať členské štáty, a to vrátane regionálnych právnych predpisov, ak je to potrebné.

 

Dôvody, ktoré vedú k záveru, že cieľ Únie možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, sa podložia kvalitatívnymi, a kedykoľvek je to možné, kvantitatívnymi ukazovateľmi. Návrhy legislatívnych aktov zohľadnia potrebu udržať akúkoľvek finančnú alebo administratívnu záťaž Únie, národných vlád, regionálnych alebo miestnych orgánov, hospodárskych subjektov a občanov na čo najnižšej úrovni, primeranej sledovanému cieľu.

(Tento pozmeňujúci návrh preberá znenie článku 2 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality).

Pozmeňujúci návrh 221

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 299 f (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 299f

 

Do 12 týždňov od doručenia návrhu európskeho legislatívneho aktu v úradných jazykoch Únie môže ktorýkoľvek národný parlament alebo ktorákoľvek komora národného parlamentu poslať predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Každý národný parlament alebo každá komora národného parlamentu zahrnie do svojho odôvodneného stanoviska stanovisko regionálnych parlamentov s legislatívnymi právomocami, ak môžu byť dotknuté regionálne výlučné právomoci. Komisia by mala odpovedať do 12 týždňov.

 

Ak návrh legislatívneho aktu pochádza od skupiny členských štátov, predseda Rady postúpi stanovisko vládam týchto členských štátov.

 

Ak návrh legislatívneho aktu pochádza od Súdneho dvora, Európskej centrálnej banky alebo Európskej investičnej banky, predseda Rady postúpi stanovisko dotknutej inštitúcii alebo orgánu.

 

Komisia by mala vo svojich výročných správach o zásadách subsidiarity a proporcionality zohľadniť odôvodnené stanoviská národných parlamentov a regionálnych parlamentov s legislatívnymi právomocami. Komisia by mala počas legislatívneho postupu sprístupniť Rade a Európskemu parlamentu aj informácie o námietkach, keď národné parlamenty predložia značný počet odôvodnených stanovísk k danému návrhu právneho predpisu.

(Tento pozmeňujúci návrh vychádza zo znenia článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality a mení a dopĺňa ho).

Pozmeňujúci návrh 222

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 299 g (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 299g

 

Každý národný parlament alebo ktorákoľvek komora národného parlamentu môže požiadať Európsky parlament alebo Komisiu o predloženie vhodného návrhu vo veciach, o ktorých sa domnieva, že pre plnenie zmlúv je potrebné vydať akt Únie.

 

Ak inštitúcia dostane žiadosť v súlade s prvým odsekom, ale nepredloží návrh do šiestich mesiacov, táto inštitúcia informuje národný parlament, Výbor regiónov a v relevantnom prípade Európsky parlament o dôvodoch, prečo tak neurobila.

(Týmto pozmeňujúcim návrhom sa vkladá nový článok, ktorý sa používal ako protokol č. 2.)

Pozmeňujúci návrh 223

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 299 h (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 299h

 

1.   Európsky parlament, Rada a Komisia, a v relevantnom prípade skupina členských štátov, Súdny dvor, Európska centrálna banka alebo Európska investičná banka, ak návrh legislatívneho aktu pochádza od nich, zohľadnia odôvodnené stanoviská vydané národnými parlamentmi alebo komorou niektorého z národných parlamentov.

 

Každý národný parlament má dva hlasy rozdelené v závislosti od národného parlamentného systému. V dvojkomorovom parlamentnom systéme má každá z dvoch komôr jeden hlas.

 

2.   Pokiaľ odôvodnené stanoviská k nesúladu návrhu legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity predstavujú aspoň jednu tretinu všetkých hlasov pridelených národným parlamentom podľa odseku 1 druhého pododseku, návrh sa musí opätovne posúdiť. V prípade návrhu legislatívneho aktu predloženého na základe článku 76 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúceho sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je potrebná jedna štvrtina hlasov.

 

Po takomto opätovnom posúdení sa môže Komisia alebo v relevantnom prípade skupina členských štátov, Európsky parlament, Súdny dvor, Európska centrálna banka alebo Európska investičná banka, ak návrh legislatívneho aktu pochádza od nich, rozhodnúť, že ponechá, zmení alebo stiahne návrh. Takéto rozhodnutie musí byť odôvodnené.

 

3.   Navyše v rámci riadneho legislatívneho postupu, pokiaľ odôvodnené stanoviská o nesúlade návrhu legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity zastupujú aspoň jednoduchú väčšinu všetkých hlasov pridelených národným parlamentom podľa odseku 1 druhého pododseku, návrh sa musí opätovne posúdiť. Po takomto opätovnom posúdení sa môže Komisia rozhodnúť, že ponechá, zmení alebo stiahne návrh.

 

Ak sa Komisia rozhodne návrh zachovať, musí v odôvodnenom stanovisku vysvetliť, prečo sa domnieva, že návrh je v súlade so zásadou subsidiarity. Toto odôvodnené stanovisko, ako aj odôvodnené stanoviská národných parlamentov sa musia predložiť zákonodarcovi Únie na posúdenie v rámci postupu:

 

a)  pred dokončením prvého čítania zákonodarca (Európsky parlament a Rada) preskúma súlad legislatívneho návrhu so zásadou subsidiarity, pričom zohľadní najmä dôvody, ktoré vyjadrila a spoločne zastáva väčšina národných parlamentov, ako aj odôvodnené stanovisko Komisie;

 

b)  ak na základe 55 % väčšiny členov Rady alebo väčšiny odovzdaných hlasov v Európskom parlamente zákonodarca dospeje k stanovisku, že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity, tento legislatívny návrh sa nebude ďalej preskúmavať.

(Tento pozmeňujúci návrh preberá znenie článku 2 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality).

Pozmeňujúci návrh 224

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 299 i (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 299i

 

Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať o žalobách z dôvodu porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom, podaných členskými štátmi v súlade s pravidlami stanovenými v článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo predložených členskými štátmi v súlade s ich právnym poriadkom v mene ich národného parlamentu alebo komory národného parlamentu.

 

V súlade s pravidlami stanovenými v uvedenom článku môže aj Výbor regiónov podať takéto žaloby voči legislatívnym aktom, na prijatie ktorých Zmluva o fungovaní Európskej únie vyžaduje poradu s ním.

(Tento pozmeňujúci návrh preberá znenie článku 2 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality).

Pozmeňujúci návrh 225

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 299 j (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 299j

 

Komisia predkladá každý rok Európskej rade, Európskemu parlamentu, Rade, národným parlamentom a regionálnym parlamentom s legislatívnymi právomocami správu o uplatňovaní článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Táto výročná správa sa postúpi aj Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

(Tento pozmeňujúci návrh vychádza zo znenia článku 9 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality a dopĺňa ho).

Pozmeňujúci návrh 226

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 311 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoví prostredníctvom nariadení vykonávacie opatrenia pre systém vlastných zdrojov Únie, pokiaľ tak ustanovuje rozhodnutie prijaté na základe tretieho odseku. Rada sa uznáša po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.

4.   Európsky parlament a Rada, ktorá rozhoduje posilnenou kvalifikovanou väčšinou, v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom spoločne ustanovia vykonávacie opatrenia pre systém vlastných zdrojov Únie, pokiaľ to umožňuje rozhodnutie prijaté na základe tretieho odseku.

Pozmeňujúci návrh 227

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 312 – odsek 1 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Ustanovuje sa na obdobie najmenej piatich rokov.

Ustanovuje sa na obdobie piatich až siedmich rokov.

Pozmeňujúci návrh 228

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 312 – odsek 2 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijme nariadenie, ktorým sa určí viacročný finančný rámec. Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu, ktorý sa uznáša väčšinou svojich poslancov.

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú nariadenie, ktorým sa určí viacročný finančný rámec.

Pozmeňujúci návrh 229

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 312 – odsek 2 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Európska rada môže jednomyseľne prijať rozhodnutie, ktorým oprávni Radu uznášať sa kvalifikovanou väčšinou na prijatí nariadenia uvedeného v prvom odseku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 230

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 319 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.   Európsky parlament na odporúčanie Rady prijaté udeľuje Komisii absolutórium na plnenie rozpočtu. Za týmto účelom Rada a potom Európsky parlament preskúmajú účty, finančné výkazy a hodnotiacu správu uvedené v článku 318, a výročnú správu Dvora audítorov spolu s odpoveďami auditovaných orgánov na zistenia Dvora audítorov, ako aj vyhlásenie o vierohodnosti účtov uvedené v článku 287 ods. 1 druhom pododseku, a všetky príslušné osobitné správy Dvora audítorov.

1.   Európsky parlament na odporúčanie Rady prijaté udeľuje Komisii absolutórium na plnenie rozpočtu. Udeľuje absolutórium aj ďalším inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram za plnenie ich rozpočtových oddielov alebo v relevantnom prípade rozpočtov v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia podľa článku 322. Za týmto účelom Rada a potom Európsky parlament preskúmajú účty, finančné výkazy a hodnotiacu správu uvedené v článku 318, a výročnú správu Dvora audítorov spolu s odpoveďami auditovaných orgánov na zistenia Dvora audítorov, ako aj vyhlásenie o vierohodnosti účtov uvedené v článku 287 ods. 1 druhom pododseku, a všetky príslušné osobitné správy Dvora audítorov.

Pozmeňujúci návrh 231

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 329 – odsek 2 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Povolenie postupovať formou posilnenej spolupráce sa udeľuje rozhodnutím Rady, ktorá sa uznáša jednomyseľne.

Povolenie postupovať formou posilnenej spolupráce sa udeľuje rozhodnutím Rady, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, s výnimkou rozhodnutí o misiách alebo operáciách s výkonným mandátom uvedených v článku 42 ods. 4a druhom pododseku Zmluvy o Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh 232

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 330 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Jednomyseľnosť predstavujú len hlasy zástupcov zúčastnených členských štátov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 233

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 330 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Kvalifikovaná väčšina je vymedzená v súlade s článkom 238 ods. 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 234

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 333

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 333

vypúšťa sa

1.  Keď ustanovenie zmlúv, ktoré môže byť uplatňované v súvislosti s posilnenou spoluprácou, ustanovuje, že Rada sa uznáša jednomyseľne, môže Rada jednomyseľne v súlade s postupom ustanovenými v článku 330 prijať rozhodnutie ustanovujúce, že sa bude uznášať kvalifikovanou väčšinou.

 

2.  Keď ustanovenie zmlúv, ktoré môže byť uplatňované v súvislosti s posilnenou spoluprácou, ustanovuje, že Rada prijíma právne akty podľa mimoriadneho legislatívneho postupu, môže Rada jednomyseľne v súlade s postupom ustanoveným v článku 330 prijať rozhodnutie ustanovujúce, že sa bude uznášať podľa riadneho legislatívneho postupu. Rada sa uznáša po porade s Európskym parlamentom.

 

3.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na rozhodnutia, ktoré majú vojenské alebo obranné dôsledky.

 

Pozmeňujúci návrh 235

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 342

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rada prostredníctvom nariadení jednomyseľne určí pravidlá používania jazykov orgánmi Únie, čím nie sú dotknuté ustanovenia uvedené v štatúte Súdneho dvora Európskej únie.

Rada jednomyseľne prostredníctvom nariadení po získaní súhlasu Európskeho parlamentu určí pravidlá používania jazykov inštitúciami Únie bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v štatúte Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 236

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 346 – odsek 1 – písmeno b

Platný text

Pozmeňujúci návrh

b)  každý členský štát môže prijať opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnutné na ochranu základných záujmov vlastnej bezpečnosti a ktoré sú späté s výrobou zbraní, munície a bojového materiálu alebo obchodu s nimi; tieto opatrenia nesmú nepriaznivo ovplyvniť podmienky hospodárskej súťaže na vnútornom trhu výrobkov, ktoré nie sú určené zvlášť na vojenské účely.

b)  každý členský štát oznámi Komisii opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnutné na ochranu základných záujmov vlastnej bezpečnosti a ktoré sú späté s výrobou zbraní, munície a bojového materiálu alebo obchodu s nimi; tieto opatrenia nesmú nepriaznivo ovplyvniť podmienky hospodárskej súťaže na vnútornom trhu výrobkov, ktoré nie sú určené zvlášť na vojenské účely.

Pozmeňujúci návrh 237

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 346 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Na návrh Komisie môže Rada jednomyseľne vykonať zmeny v zozname výrobkov vyhotovenom 15. apríla 1958, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. b).

2.  Na návrh Komisie môžu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom vykonať zmeny v zozname výrobkov vyhotovenom Radou 15. apríla 1958, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. b).

Pozmeňujúci návrh 238

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 352 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa preukáže, že v rámci politík vymedzených v zmluvách je na dosiahnutie niektorého z cieľov uvedených v zmluvách nevyhnutná činnosť Únie a zmluvy na to neposkytujú potrebné právomoci, prijme Rada jednomyseľne na návrh Komisie a po udelení súhlasu Európskeho parlamentu vhodné ustanovenia. Ak Rada prijíma tieto ustanovenia v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom, tiež sa uznáša jednomyseľne na návrh Komisie a po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.

1.  Ak sa preukáže, že v rámci politík vymedzených v zmluvách je na dosiahnutie niektorého z cieľov uvedených v zmluvách nevyhnutná činnosť Únie a zmluvy na to neposkytujú potrebné právomoci, prijme Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie a po udelení súhlasu Európskeho parlamentu vhodné ustanovenia. Ak Rada prijíma tieto ustanovenia v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom, tiež sa uznáša kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie a po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 239

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 352 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Tento článok nemôže slúžiť ako základ na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a všetky akty prijaté v súlade s týmto článkom sú v súlade s obmedzeniami ustanovenými v článku 40 druhom odseku Zmluvy o Európskej únii.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 240

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 354 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Na účely článku 7 Zmluvy o Európskej únii o pozastavení niektorých práv vyplývajúcich z členstva v Únii sa člen Európskej rady alebo Rady zastupujúci daný členský štát nezúčastňuje hlasovania a daný členský štát sa neberie do úvahy pri výpočte jednej tretiny alebo štyroch pätín členských štátov ustanovených v odsekoch 1 a 2 uvedeného článku. Zdržanie sa hlasovania členov, ktorí sú osobne prítomní alebo ktorí sú zastúpení, nebráni prijatiu rozhodnutí uvedených v odseku 2 uvedeného článku.

Na účely článku 7 Zmluvy o Európskej únii o pozastavení niektorých práv vyplývajúcich z členstva v Únii sa člen Európskej rady alebo Rady zastupujúci daný členský štát nezúčastňuje hlasovania a daný členský štát sa neberie do úvahy pri výpočte jednej tretiny členských štátov alebo kvalifikovanej väčšiny uvedenej v odsekoch 1 a 2 uvedeného článku. Zdržanie sa hlasovania členov, ktorí sú osobne prítomní alebo ktorí sú zastúpení, nebráni prijatiu rozhodnutí uvedených v odseku 2 uvedeného článku.

Pozmeňujúci návrh 241

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 354 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Na prijatie rozhodnutí uvedených v článku 7 odsekoch 3 a 4 Zmluvy o Európskej únii je kvalifikovaná väčšina vymedzená v súlade s článkom 238 ods. 3 písm. b) tejto zmluvy.

Na prijatie rozhodnutí uvedených v článku 7 ods. 1 až 4 Zmluvy o Európskej únii je kvalifikovaná väčšina vymedzená v súlade s článkom 16 ods. 4a Zmluvy o Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh 242

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 355 – odsek 2 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Zmluvy sa nevzťahujú na zámorské krajiny a územia, ktoré udržiavajú osobitné vzťahy so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a nie sú zahrnuté do zoznamu uvedeného v predchádzajúcom odseku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 243

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 355 – odsek 5 – písmeno b

Platný text

Pozmeňujúci návrh

b)   zmluvy sa uplatňujú na výsostné územia Spojeného kráľovstva Akroriti a Dhekelia na Cypre iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie vykonávania ustanovení Protokolu o výsostných územiach Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Cypre pripojeného k Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii a v súlade so znením tohto protokolu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 244

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Článok 355 – odsek 5 – písmeno c

Platný text

Pozmeňujúci návrh

c)   zmluvy sa vzťahujú na Normanské ostrovy a na ostrov Man iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie plnenia dojednaní pre tieto ostrovy, ako je uvedené v zmluve o pristúpení nových členských štátov do Európskeho hospodárskeho spoločenstva a do Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu podpísanej 22. januára 1972.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 245

Charta základných práv Európskej únie

Článok 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Právo na nedotknuteľnosť osoby

Právo na nedotknuteľnosť osoby a telesnú autonómiu

1.  Každý má právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknuteľnosti.

1.  Každý má právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknuteľnosti.

2.   V oblastiach medicíny a biológie sa musí rešpektovať najmä:

2.   V oblastiach medicíny a biológie sa musí rešpektovať najmä:

a)   slobodný a informovaný súhlas dotknutej osoby za podmienok vymedzených zákonom;

a)   slobodný a informovaný súhlas dotknutej osoby za podmienok vymedzených zákonom;

b)   zákaz eugenických praktík, najmä tých, ktoré sú zamerané na selekciu osôb;

b)   zákaz eugenických praktík, najmä tých, ktoré sú zamerané na selekciu osôb;

c)   zákaz využívania ľudského tela a jeho častí ako takých na dosiahnutie zisku;

c)   zákaz využívania ľudského tela a jeho častí ako takých na dosiahnutie zisku;

d)   zákaz reprodukčného klonovania ľudských bytostí.

d)   zákaz reprodukčného klonovania ľudských bytostí.

 

2a.  Každý má právo na telesnú autonómiu a na slobodný, informovaný, plný a všeobecný prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam a ku všetkým súvisiacim službám zdravotnej starostlivosti bez diskriminácie, a to i pokiaľ ide o prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva.

Posledná úprava: 15. februára 2024Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia