Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2022/2051(INL)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0337/2023

Predložena besedila :

A9-0337/2023

Razprave :

PV 21/11/2023 - 13
CRE 21/11/2023 - 13

Glasovanja :

PV 22/11/2023 - 8.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2023)0427

Sprejeta besedila
PDF 347kWORD 151k
Sreda, 22. november 2023 - Strasbourg
Predlogi Evropskega parlamenta za spremembo Pogodb
P9_TA(2023)0427A9-0337/2023
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2023 o predlogih Evropskega parlamenta za spremembo Pogodb (2022/2051(INL))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 48 Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju manifesta z otoka Ventotene(1),

–  ob upoštevanju Schumanove deklaracije z dne 9. maja 1950(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. junija 2022 o pozivu k sklicu konvencije za revizijo temeljnih pogodb(3),

–  ob upoštevanju členov 46, 54 in 85(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za proračun, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–  ob upoštevanju stališča v obliki predlogov sprememb Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

–  ob upoštevanju pisem Odbora za proračunski nadzor, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A9-0337/2023),

A.  ker je sedanja različica Pogodb začela veljati 1. decembra 2009 in se od takrat Evropska unija sooča z izzivi brez primere in številnimi krizami, zlasti rusko vojno agresijo proti Ukrajini;

B.  ker je sprememba Pogodb nujna, pa ne kot sama sebi namen, temveč je v interesu vseh državljanov Unije, saj je cilj teh sprememb preoblikovati Unijo tako, da bi izboljšali njeno sposobnost ukrepanja ter njeno demokratično legitimnost in odgovornost;

C.  ker bi s spremembo Pogodb Unija lahko učinkoviteje reševala geopolitične izzive;

D.  ker je institucionalni okvir Unije, zlasti njen postopek odločanja, predvsem v Svetu, komajda ustrezen za Unijo, ki ima 27 držav članic; ker je zaradi prihodnjih širitev reforma Pogodb neizogibna;

E.  ker je Konferenca o prihodnosti Evrope 9. maja 2022 zaključila svoje delo in predstavila svoje sklepe; ker ti sklepi vsebujejo 49 predlogov in 326 ukrepov, mnoge med njimi pa bo mogoče izvesti le ob spremembah Pogodb;

1.  ponovno poziva k spremembi Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU); poziva Svet, naj Evropskemu svetu nemudoma in brez razprave predloži predloge iz te resolucije, ki so navedeni v prilogi k tej resoluciji; poziva Evropski svet, naj čim prej skliče konvencijo v skladu z rednim postopkom za spremembo iz člena 48(2) do (5) Pogodbe o Evropski uniji (PEU);

2.  ugotavlja, da je več držav Zahodnega Balkana v različnih fazah pristopnih pogajanj; pozdravlja, da je bil 23. junija 2022 Ukrajini in Moldaviji podeljen status kandidatke;

Institucionalne reforme

3.  poudarja, da je potrebna reforma odločanja v Uniji, da bi se bolje odražal dvodomni sistem, in sicer z nadaljnjim povečanjem vloge Evropskega;

4.  zahteva izboljšanje zmogljivosti Unije za ukrepanje, tako da bi znatno povečali število področij, na katerih se o ukrepih odloča z glasovanjem s kvalificirano večino in v rednem zakonodajnem postopku;

5.  poziva, naj Parlament pridobi pravico do zakonodajne pobude, zlasti pravico do uvedbe, spremembe ali razveljavitve prava Unije, ter naj postane sozakonodajalec pri sprejemanju večletnega finančnega okvira;

6.  poziva, naj Svet in Parlament zamenjata vlogi pri imenovanju in potrditvi predsednika Komisije, kar bi bolje odražalo rezultate evropskih volitev; predlaga, da se predsedniku Komisije omogoči, da člane Komisije izbere na podlagi političnih preferenc, pri tem pa zagotovi geografsko in demografsko ravnovesje; poziva k preimenovanju Evropske komisije v Evropsko izvršno oblast;

7.  predlaga, da se omeji velikost Izvršne oblasti na največ 15 članov, pri čemer so člani izbrani med državljani držav članic na podlagi sistema popolnoma enakopravne rotacije, kot je že predvideno v veljavnih pogodbah, medtem ko so podsekretarji imenovani med državljani držav članic, ki nimajo nacionalnih predstavnikov v kolegiju;

8.  predlaga povečanje preglednosti Sveta Evropske unije, in sicer da bi moral objaviti svoja stališča, ki so del običajnega zakonodajnega postopka, ter organizirati javno razpravo o svojih stališčih; predlaga oblikovanje pravne podlage, ki bi sozakonodajalca opolnomočila, da okrepita preglednost in integriteto svojega odločanja;

9.  poziva, naj konvencija poleg predlogov iz te resolucije, ki so navedeni v prilogi, razpravlja tudi o razdelitvi področij med PEU in PDEU, da bi se spoprijeli s težavami pri spreminjanju prava Unije; poziva, naj konvencija preuči, na katerih področjih politike bi lahko strukture Unije povečale učinkovitost Unije;

10.  predlaga, naj sestava Evropskega parlamenta postane pristojnost Parlamenta ob odobritvi Sveta;

11.  predlaga povečanje vloge socialnih partnerjev pri pripravi vseh pobud na področju socialne, zaposlovalne in gospodarske politike;

12.  poziva h krepitvi instrumentov za udeležbo državljanov v postopku odločanja EU v okviru predstavniške demokracije;

Pristojnosti

13.  predlaga, da se vzpostavi izključna pristojnost Unije na področju okolja in biotske raznovrstnosti ter pogajanj o podnebnih spremembah;

14.  predlaga, naj se vzpostavijo deljene pristojnosti na področju javnega zdravja ter varovanja in izboljšanja zdravja ljudi, zlasti v primeru čezmejnih nevarnosti za zdravje, civilne zaščite, industrije in izobraževanja, predvsem pri nadnacionalnih vprašanjih, kot so vzajemno priznavanje diplom, ocen, znanj in spretnosti ter kvalifikacij;

15.  predlaga nadaljnji razvoj deljenih pristojnosti Unije na področjih energije, zunanjih zadev, zunanje varnosti in obrambe, politike zunanjih meja na področju svobode, varnosti in pravice ter čezmejne infrastrukture;

Subsidiarnost

16.  predlaga, da bi okrepili pregled subsidiarnosti, ki ga opravi Sodišče Evropske unije; poziva, naj se v obrazloženih mnenjih o zakonodajnih osnutkih nacionalnih parlamentov upošteva mnenje regionalnih parlamentov z zakonodajnimi pooblastili; predlaga podaljšanje roka za postopek za preverjanje subsidiarnosti (postopek rumenega kartona) na 12 tednov;

17.  predlaga uvedbo „mehanizma zelenega kartona“ za zakonodajne predloge nacionalnih ali regionalnih parlamentov z zakonodajnimi pooblastili, da bi se zakonodaja Unije bolje odzivala na lokalne potrebe;

Pravna država

18.  predlaga, da bi okrepili in prenovili postopek iz člena 7 PEU o zaščiti pravne države tako, da bi odpravili zahtevo po soglasju, uvedli jasno časovnico in da bi Sodišče Evropske unije razsojalo v primeru kršitev;

19.  predlaga, da bi pristojnost za medinstitucionalne spore dodelili Sodišču Evropske unije;

20.  predlaga, naj Sodišče Evropske unije opravi preventivno presojo norm („abstraktna presoja norm“), ki je v Parlamentu opredeljena kot manjšinska pravica; poleg tega predlaga, da bi Parlament pooblastili, da primere neskladnosti s Pogodbama predloži Sodišču Evropske unije;

Zunanja, varnostna in obrambna politika

21.  ponovno poziva, naj se odločitve o sankcijah, vmesnih korakih v širitvenem procesu in drugih zunanjepolitičnih odločitvah sprejemajo s kvalificirano večino; poudarja, da predlogi omogočajo izjemo od tega načela za sklepe o odobritvi vojaških misij ali operacij z izvršilnim mandatom;

22.  poziva k vzpostavitvi obrambne unije, vključno z evropskimi vojaškimi enotami in stalno zmogljivostjo za hitro napotitev pod operativnim poveljstvom Unije; predlaga, naj Unija skupna javna naročila in razvoj oboroževanja financira z namenskimi proračunski sredstvi v postopku soodločanja in parlamentarnega nadzora ter naj se ustrezno prilagodijo pristojnosti Evropske obrambne agencije; ugotavlja, da te spremembe ne bi vplivale na določbe o nacionalni tradiciji nevtralnosti in članstvu v Organizaciji Severnoatlantske pogodbe (NATO);

23.  predlaga, naj se na konvenciji preučijo načini, kako preprečiti, da bi davčne oaze izkrivljale konkurenco na enotnem trgu;

Enotni trg, gospodarstvo in proračun

24.  poziva k ukrepom, s katerimi bi zagotovili, da bodo države članice vlagale v doseganje evropskih gospodarskih, socialnih, okoljskih in varnostnih ciljev; predlaga, da bi črtali člen 122 PDEU in ga nadomestili s preoblikovano določbo o izjemnih okoliščinah, ki v členu 222 PDEU zagotavlja popoln parlamentarni nadzor;

25.  vztraja, da morajo vse države članice in institucije Unije enako uporabljati štiri svoboščine notranjega trga;

Socialne politike in trg dela

26.  ponovno poziva, naj se Pogodbama priloži protokol o socialnem napredku;

Izobraževanje

27.  poziva Unijo, naj razvije skupne cilje in standarde za izobraževanje, ki bodo spodbujali demokratične vrednote in pravno državo ter digitalno in ekonomsko pismenost; poziva tudi, naj Unija pospešuje sodelovanje in skladnost med izobraževalnimi sistemi ob hkratnem zagotavljanju kulturnih tradicij in regionalne raznolikosti,

28.  poziva Unijo, naj razvije skupne standarde za poklicno usposabljanje, da bi povečali mobilnost delavcev; predlaga, naj si Unija prizadeva zaščititi in spodbujati dostop do brezplačnega in univerzalnega šolanja, institucionalno in individualno akademsko svobodo ter človekove pravice, kot so opredeljene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah;

Trgovina in naložbe

29.  predlaga, da bi spodbujanje demokratičnih vrednot, dobrega upravljanja, človekovih pravic in trajnostnosti, pa tudi tuje naložbe, zaščito naložb in gospodarsko varnost vključili v področje uporabe skupne trgovinske politike; predlaga, naj trgovinska pogajanja na priporočilo Komisije začneta Evropski parlament in Svet; predlaga vzpostavitev stalnega mehanizma za pregled neposrednih tujih naložb;

Nediskriminacija

30.  predlaga, da bi razširili zaščito pred diskriminacijo na družbeni spol, socialno poreklo, jezik, politično prepričanje in pripadnost narodnostni manjšini ter uporabili redni zakonodajni postopek za zakonodajo o nediskriminaciji; predlaga, da bi v Pogodbah namesto „enakost moških in žensk“ uporabili „enakost spolov“; poudarja, da morajo biti institucije Unije ter njihovi vodstveni in posvetovalni organi sestavljeni nediskriminatorno ter da morajo odražati enakost spolov in raznolikost družbe;

31.  poziva, naj se v Pogodbi vključi dodatno varstvo narodnih manjšin ter regionalnih in manjšinskih jezikov v Uniji;

Podnebje in okolje

32.  predlaga, da bi med cilje Unije vključili zmanjšanje globalnega segrevanja in ohranjanje biotske raznovrstnosti; predlaga, da bi k ciljem trajnostnega razvoja Unije dodali varstvo podnebja in biotske raznovrstnosti; predlaga, da bi v določbe Pogodb o ribištvu vključili trajnostnost; poziva Unijo, naj v skladu s pristopom „eno zdravje“ zaščiti naravne temelje življenja in živali ter upošteva tveganje, da bi presegli omejitve planeta; poziva, da bi v Pogodbi vključili mednarodne obveznosti Unije glede prizadevanj za omejitev dviga globalne temperature;

Energetska politika

33.  poziva k oblikovanju celovite evropske energetske unije; predlaga, da mora biti energetski sistem Unije cenovno dostopen in temeljiti na učinkoviti rabi energije, obnovljivih virih energije in biti v skladu z mednarodnimi sporazumi za blažitev podnebnih sprememb;

Območje svobode, pravice in varnosti

34.  predlaga, da bi Europol dobil dodatne pristojnosti pod parlamentarnim nadzorom; predlaga, da bi nasilje na podlagi spola in kazniva dejanja zoper okolje dodali kot področji kriminala, ki izpolnjujeta merila iz člena 83(1) PDEU (kazniva dejanja Unije); poziva, naj delovanje Evropskega javnega tožilstva ureja redni zakonodajni postopek;

Migracija

35.  poziva k določitvi skupnih standardov za vizume za daljši čas in dovoljenja za prebivanje, da bi preprečili prodajo in zlorabo državljanstva in rezidentstva;

36.  predlaga, da bi skupno politiko priseljevanja Unije okrepili s sprejetjem ustreznih in potrebnih ukrepov, da bi zagotovili učinkovito spremljanje, varovanje in učinkoviti nadzor zunanjih meja Unije, migracijska politika Unije pa bi morala upoštevati gospodarsko in socialno stabilnost držav članic, potrebe po delovni sili na enotnem trgu ter učinkovito upravljanje migracij ob upoštevanju pravične obravnave državljanov tretjih držav;

Zdravje

37.  predlaga, naj Unija določi skupne kazalnike za sisteme zdravstvenega varstva; predlaga, naj Unija sprejme ukrepe za zgodnje obveščanje, spremljanje in obvladovanje resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje, zlasti v primeru pandemij, ne da bi državam članicam preprečila, da ohranijo ali sprejmejo strožje zaščitne ukrepe, kadar so ti nujni;

38.  poziva Unijo, naj sprejme ukrepe za spremljanje in usklajevanje dostopa do skupne diagnostike, informacij in oskrbe v zvezi z nalezljivimi in nenalezljivimi boleznimi, vključno z redkimi boleznimi;

Znanost in tehnologija

39.  poziva Unijo, naj spoštuje in spodbuja akademsko svobodo ter svobodo izvajanja znanstvenih raziskav in poučevanja;

40.  predlaga, naj Unija pripravi skupno vesoljsko strategijo in si prizadeva za skupni okvir za vesoljske dejavnosti;

Končne določbe

41.  ponovno poudarja, da bi morali biti kot opazovalci pri konvenciji povabljeni predstavniki socialnih partnerjev Unije, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij, Evropske centralne banke, civilne družbe Unije in držav kandidatk;

42.  poziva, naj se med konvencijo razpravlja o vseh priloženih predlogih za spremembo Pogodb;

43.  sprejme predloge za spremembo Pogodb, ki so priloženi tej resoluciji, in jih v skladu s členom 48(2) PEU predloži Svetu;

44.  naroči svoji predsednici, naj to resolucijo in priložene predloge za spremembo Pogodb posreduje Svetu in Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.

(1) Manifest z otoka Ventotene (junij 1941).
(2) Schumanova deklaracija (Pariz, 9. maj 1950).
(3) UL C 493, 27.12.2022, str. 130.


PRILOGA K RESOLUCIJI

PREDLOGI ZA SPREMEMBO POGODB

Sprememba 1

Pogodba o Evropski uniji

Uvod

Veljavno besedilo

Sprememba

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJCEV, NJENO VELIČANSTVO KRALJICA DANSKE, PREDSEDNIK ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE, PREDSEDNIK IRSKE, PREDSEDNIK HELENSKE REPUBLIKE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANIJE, PREDSEDNIK FRANCOSKE REPUBLIKE, PREDSEDNIK ITALIJANSKE REPUBLIKE, NJEGOVA KRALJEVA VISOKOST VELIKI VOJVODA LUKSEMBURŠKI, NJENO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE, PREDSEDNIK PORTUGALSKE REPUBLIKE, NJENO VELIČANSTVO KRALJICA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJCEV, PREDSEDNIK REPUBLIKE BOLGARIJE, PREDSEDNIK ČEŠKE REPUBLIKE, NJENO VELIČANSTVO KRALJICA DANSKE, PREDSEDNIK ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE, PREDSEDNIK REPUBLIKE ESTONIJE, PREDSEDNIK IRSKE, PREDSEDNICA HELENSKE REPUBLIKE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANIJE, PREDSEDNIK FRANCOSKE REPUBLIKE, PREDSEDNIK REPUBLIKE HRVAŠKE, PREDSEDNIK ITALIJANSKE REPUBLIKE, PREDSEDNIK REPUBLIKE CIPER, PREDSEDNIK REPUBLIKE LATVIJE, PREDSEDNIK REPUBLIKE LITVE, NJEGOVA KRALJEVA VISOKOST VELIKI VOJVODA LUKSEMBURŠKI, PREDSEDNICA MADŽARSKE, PREDSEDNIK REPUBLIKE MALTE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ NIZOZEMSKE, ZVEZNI PREDSEDNIK REPUBLIKE AVSTRIJE, PREDSEDNIK REPUBLIKE POLJSKE, PREDSEDNIK PORTUGALSKE REPUBLIKE, PREDSEDNIK ROMUNIJE, PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE, PREDSEDNICA SLOVAŠKE REPUBLIKE, PREDSEDNIK REPUBLIKE FINSKE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠVEDSKE,

Sprememba 2

Pogodba o Evropski uniji

Člen 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških.

Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost spolov.

Sprememba 3

Pogodba o Evropski uniji

Člen 3 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Unija nudi svojim državljanom območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, na katerem je v povezavi z ustreznimi ukrepi glede kontrole na zunanjih mejah, azila, priseljevanja ter glede preprečevanja kriminala in boja proti njemu zagotovljeno prosto gibanje oseb.

2.  Unija nudi svojim državljanom območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, na katerem je v povezavi s skupno politiko na področju zunanjih meja in ustreznimi ukrepi glede kontrole na zunanjih mejah, azila, priseljevanja ter glede preprečevanja kriminala in boja proti njemu zagotovljeno prosto gibanje oseb.

Sprememba 4

Pogodba o Evropski uniji

Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Unija vzpostavi notranji trg. Prizadeva si za trajnostni razvoj Evrope, ki temelji na uravnoteženi gospodarski rasti in stabilnosti cen, za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, ter za visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja. Spodbuja znanstveni in tehnološki napredek.

Unija vzpostavi notranji trg. Prizadeva si za trajnostni razvoj Evrope, ki temelji na uravnoteženi gospodarski rasti in stabilnosti cen, visokokonkurenčnem socialnem tržnem gospodarstvu, ki je usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, na visoki ravni varstva in izboljšanju kakovosti okolja ter na zmanjševanju globalnega segrevanja ter ohranjanju biotske raznovrstnosti v skladu z mednarodnimi sporazumi. Spodbuja znanstveni in tehnološki napredek.

Sprememba 5

Pogodba o Evropski uniji

Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Bori se proti socialni izključenosti in diskriminaciji ter spodbuja socialno pravičnost in varstvo, enakost žensk in moških, solidarnost med generacijami in varstvo pravic otrok.

Bori se proti socialni izključenosti in diskriminaciji ter spodbuja socialno pravičnost in varstvo, enakost spolov, medgeneracijsko solidarnost in varstvo otrokovih pravic.

Sprememba 6

Pogodba o Evropski uniji

Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

Spoštuje svojo bogato kulturno in jezikovno raznolikost ter skrbi za varovanje in razvoj evropske kulturne dediščine.

Spoštuje in spodbuja svojo bogato kulturno in jezikovno raznolikost ter skrbi za varovanje in razvoj evropske kulturne dediščine.

Sprememba 7

Pogodba o Evropski uniji

Člen 3 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

4.  Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je euro.

4.  Valuta Unije je euro.

Sprememba 8

Pogodba o Evropski uniji

Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

5a.  Unija ščiti in spodbuja dostop do brezplačnega in univerzalnega šolanja, institucionalno in individualno akademsko svobodo ter človekove pravice, kot so opredeljene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Sprememba 9

Pogodba o Evropski uniji

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Na podlagi obrazloženega predloga ene tretjine držav članic, Evropskega parlamenta ali Evropske komisije lahko Svet po odobritvi Evropskega parlamenta z večino štirih petin svojih članov ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila vrednote iz člena 2. Pred takšno ugotovitvijo Svet zasliši zadevno državo članico, in lahko po istem postopku nanjo naslovi priporočila.

Na podlagi obrazloženega predloga ene tretjine držav članic, Evropskega parlamenta ali Evropske komisije lahko Svet po odobritvi Evropskega parlamenta s kvalificirano večino v šestih mesecih od prejetja predloga ugotovi, ali obstaja očitno tveganje, da bi država članica lahko huje kršila vrednote iz člena 2. Pred takšno ugotovitvijo Svet zasliši zadevno državo članico, in lahko po istem postopku nanjo naslovi priporočila.

Sprememba 10

Pogodba o Evropski uniji

Člen 7 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Evropski svet lahko na predlog ene tretjine držav članic ali Evropske komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta soglasno ugotovi, da ena od držav članic huje in vztrajno krši vrednote iz člena 2, potem ko je pozval zadevno državo članico, naj predloži svoje pripombe.

2.  Svet, ki odloča s kvalificirano večino, v šestih mesecih od prejetja predloga tretjine držav članic, Evropskega parlamenta, ki odloča z večino svojih poslancev, ali Komisije, lahko pri Sodišču Evropske unije vloži tožbo, da država članica huje in vztrajno krši vrednote iz člena 2.

Sprememba 11

Pogodba o Evropski uniji

Člen 7 – odstavek 7 – pododstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Sodišče odloči o tožbi, potem ko zadevno državo članico pozove, naj predloži svoje pripombe.

Sprememba 12

Pogodba o Evropski uniji

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Ob sprejetju ugotovitve po odstavku 2 lahko Svet s kvalificirano večino sklene, da nekatere pravice, ki izhajajo iz uporabe teh pogodb za zadevno državo članico, mirujejo, vključno z glasovalnimi pravicami predstavnika vlade te države članice v Svetu. Pri tem Svet upošteva morebitne posledice takšnega mirovanja na pravice in obveznosti fizičnih in pravnih oseb.

Kadar je bila sprejeta ugotovitev iz odstavka 2, Svet s kvalificirano večino v šestih mesecih odloči, da bo sprejel ustrezne ukrepe. Ti ukrepi lahko vključujejo začasno mirovanje obveznosti in plačil iz proračuna Unije, ali da začasno mirujejo nekatere pravice, ki izhajajo iz uporabe Pogodb za zadevno državo članico, vključno z glasovalnimi pravicami predstavnika vlade te države članice v Svetu ter pravico te države članice, da predseduje Svetu. Pri tem Svet upošteva morebitne posledice takšnega mirovanja na pravice in obveznosti fizičnih in pravnih oseb.

Sprememba 13

Pogodba o Evropski uniji

Člen 10 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  Vsak državljan ima pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije. Odločitve se sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani.

3.  Vsak državljan ima pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije. Unija zagotovi, da obstajajo instrumenti, ki državljanom omogočajo uveljavljanje te pravice.

Sprememba 14

Pogodba o Evropski uniji

Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

3a.  Odločitve se sprejemajo čim bolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani.

Sprememba 15

Pogodba o Evropski uniji

Člen 10 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

4.  Politične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in k izražanju volje državljanov Unije.

4.  Politične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in k izražanju volje državljanov Unije. Evropske politične stranke lahko v ta namen spodbujajo, podpirajo in financirajo dejavnosti.

Sprememba 16

Pogodba o Evropski uniji

Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

4a.  Pri pripravi vseh pobud na področju socialne, zaposlovalne in gospodarske politike se posvetuje s socialnimi partnerji.

Sprememba 17

Pogodba o Evropski uniji

Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Najmanj milijon državljanov Unije iz večjega števila držav članic lahko s svojo pobudo Evropsko komisijo pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije.

Najmanj milijon državljanov Unije iz večjega števila držav članic lahko s svojo pobudo Evropsko komisijo pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je treba sprejeti pravni akt Unije.

Sprememba 18

Pogodba o Evropski uniji

Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Komisija ali Evropski parlament lahko predlagata pravni akt, ki temelji na veljavni državljanski pobudi.

Sprememba 19

Pogodba o Evropski uniji

Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

4a.  Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta določbe za zagotovitev njunega odločanja in spoštovanja načel iz členov 10 in 11.

Sprememba 20

Pogodba o Evropski uniji

Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

4a.  Institucije Unije ter njihovi vodstveni in posvetovalni organi so sestavljeni nediskriminatorno ter odražajo enakost spolov in raznolikost družbe.

Sprememba 21

Pogodba o Evropski uniji

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Evropski parlament je sestavljen iz predstavnikov državljanov Unije. Njihovo število ne sme preseči sedemsto petdeset, poleg predsednika. Državljani so v Evropskem parlamentu zastopani proporcionalno upadajoče, z najnižjim pragom šestih članov na državo članico. Nobena država članica nima več kot šestindevetdeset sedežev.

Evropski parlament je sestavljen iz predstavnikov državljanov Unije. Njihovo število ne sme preseči sedemsto petdeset, poleg predsednika.

Sprememba 22

Pogodba o Evropski uniji

Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

2a.  Državljani so v Evropskem parlamentu zastopani proporcionalno upadajoče, z najnižjim pragom šestih članov na državo članico. Nobena država članica nima več kot šestindevetdeset sedežev.

Sprememba 23

Pogodba o Evropski uniji

Člen 14 – odstavek 2 b (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

2b.  Evropski parlament določi svojo sestavo z večino poslancev ob upoštevanju načel iz odstavkov 2 in 2a in po odobritvi Sveta z okrepljeno kvalificirano večino.

Sprememba 24

Pogodba o Evropski uniji

Člen 15 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Evropski svet sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic skupaj z njegovim predsednikom in predsednikom Komisije. Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

2.  Evropski svet sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic skupaj s predsednikom Evropske unije. Pri njegovem delu sodeluje sekretar Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

 

(Ta sprememba velja za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Sprememba 25

Pogodba o Evropski uniji

Člen 15 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  Evropski svet se sestane dvakrat v vsakem polletju na sklic svojega predsednika. Glede na dnevni red lahko člani Evropskega sveta sklenejo, da vsakemu od njih pri delu pomaga minister, predsedniku Komisije pa član Komisije. Če razmere tako zahtevajo, predsednik skliče izredno zasedanje Evropskega sveta.

3.  Evropski svet se sestane dvakrat v vsakem polletju na sklic svojega predsednika. Glede na dnevni red lahko člani Evropskega sveta sklenejo, da vsakemu od njih pri delu pomaga minister, predsedniku Evropske unije pa član Komisije. Če razmere tako zahtevajo, predsednik skliče izredno zasedanje Evropskega sveta.

Sprememba 26

Pogodba o Evropski uniji

Člen 15 – odstavek 5

Veljavno besedilo

Sprememba

5.  Evropski svet izvoli svojega predsednika s kvalificirano večino za dobo dveh let in pol, z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. V primeru njegove zadržanosti ali hude kršitve ga Evropski svet po istem postopku razreši.

5.  Evropski svet svojega predsednika izvoli s kvalificirano večino.

Sprememba 27

Pogodba o Evropski uniji

Člen 15 – odstavek 6

Veljavno besedilo

Sprememba

6.  Predsednik Evropskega sveta:

črtano

(a)  predseduje Evropskemu svetu in vodi njegovo delo;

 

(b)  skrbi za pripravo in kontinuiteto dela Evropskega sveta v sodelovanju s predsednikom Komisije in na podlagi dela Sveta za splošne zadeve;

 

(c)  si prizadeva za krepitev povezanosti in soglasja v Evropskem svetu;

 

(d)  po vsakem zasedanju Evropskega sveta Evropskemu parlamentu predloži poročilo.

 

V zadevah, ki se nanašajo na skupno zunanjo in varnostno politiko, predsednik Evropskega sveta na svoji ravni in v tej vlogi predstavlja Unijo navzven, ne da bi to posegalo v pooblastila visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

 

Predsednik Evropskega sveta ne sme imeti nacionalnega mandata.

 

Sprememba 28

Pogodba o Evropski uniji

Člen 16 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Svet sestavlja po en predstavnik vsake države članice na ministrski ravni, pooblaščen za prevzemanje obveznosti v imenu vlade države članice, ki jo predstavlja, in za izvrševanje glasovalne pravice.

2.  Svet sestavljajo predstavniki vseh držav članic, pooblaščeni za prevzemanje obveznosti v imenu vlade države članice, ki jo predstavlja, in za izvrševanje glasovalne pravice.

Sprememba 29

Pogodba o Evropski uniji

Člen 16 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  Svet odloča s kvalificirano večino, če Pogodbi ne določata drugače.

3.  Svet odloča s kvalificirano večino, če Pogodbi ne določata navadne večine ali okrepljene kvalificirane večine.

Sprememba 30

Pogodba o Evropski uniji

Člen 16 – odstavek 5

Veljavno besedilo

Sprememba

5.  Prehodne določbe o opredelitvi kvalificirane večine, ki se uporabljajo do 31. oktobra 2014, in prehodne določbe, ki se bodo uporabljale med 1. novembrom 2014 in 31. marcem 2017, so vključene v Protokol o prehodni ureditvi.

črtano

Sprememba 31

Pogodba o Evropski uniji

Člen 16 – odstavek 6 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Svet zaseda v različnih sestavah, katerih seznam se sprejme v skladu s členom 236 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

črtano

Sprememba 32

Pogodba o Evropski uniji

Člen 16 – odstavek 6 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Svet za splošne zadeve skrbi za doslednost dela različnih sestav Sveta. Skupaj s predsednikom Evropskega sveta in Komisijo skrbi za pripravo zasedanj Evropskega sveta in nadaljnje ukrepanje.

črtano

Sprememba 33

Pogodba o Evropski uniji

Člen 16 – odstavek 6 – pododstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

Svet za zunanje zadeve v skladu s strateškimi smernicami Evropskega sveta oblikuje zunanje delovanje Unije in zagotavlja doslednost ukrepanja Unije.

črtano

Sprememba 34

Pogodba o Evropski uniji

Člen 16 – odstavek 7

Veljavno besedilo

Sprememba

7.  Za pripravo dela Sveta je odgovoren Odbor stalnih predstavnikov vlad držav članic.

črtano

Sprememba 35

Pogodba o Evropski uniji

Člen 16 – odstavek 8

Veljavno besedilo

Sprememba

8.  Svet zaseda javno, ko se posvetuje in glasuje o osnutku zakonodajnega akta. V ta namen ima vsako zasedanje Sveta dva dela, del namenjen posvetovanju o zakonodajnih aktih Unije in del namenjen dejavnostim, ki niso zakonodajne.

8.  Svet zaseda javno, ko se posvetuje in glasuje o osnutku zakonodajnega akta.

Sprememba 36

Pogodba o Evropski uniji

Člen 17 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Komisija spodbuja splošni interes Unije in v ta namen sprejema ustrezne pobude. Skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na njuni podlagi. Skrbi za uporabo prava Unije pod nadzorom Sodišča Evropske unije. Izvršuje proračun in upravlja programe. V skladu s Pogodbama opravlja usklajevalno, izvršilno in upravno funkcijo. Razen pri skupni zunanji in varnostni politiki in v drugih primerih, predvidenih v Pogodbah, zagotavlja zastopanje Unije navzven. Daje pobude za letno in večletno načrtovanje Unije z namenom doseči med-institucionalne sporazume.

1.   Izvršna oblast spodbuja splošni interes Unije in v ta namen sprejema ustrezne pobude. Skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na njuni podlagi. Skrbi za uporabo prava Unije pod nadzorom Sodišča Evropske unije. Izvršuje proračun in upravlja programe. V skladu s Pogodbama opravlja usklajevalno, izvršilno in upravno funkcijo. Razen pri skupni zunanji in varnostni politiki in v drugih primerih, predvidenih v Pogodbah, zagotavlja zastopanje Unije navzven. Daje pobude za letno in večletno načrtovanje Unije z namenom doseči med-institucionalne sporazume.

 

(Ta sprememba velja za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Sprememba 37

Pogodba o Evropski uniji

Člen 17 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Če Pogodbi ne določata drugače, se lahko zakonodajni akti Unije sprejemajo le na predlog Komisije. Drugi akti se sprejemajo na predlog Komisije, če je to predvideno v Pogodbah.

2.  Če Pogodbi ne določata drugače, se lahko zakonodajni akti Unije sprejemajo na predlog Izvršne oblasti. Drugi akti se sprejemajo na predlog Izvršne oblasti, če je to predvideno v Pogodbah.

Sprememba 38

Pogodba o Evropski uniji

Člen 17 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  Mandat Komisije je pet let.

3.  Mandat Izvršne oblasti je pet let.

Člani Komisije so izbrani na podlagi svoje splošne usposobljenosti in zavzetosti za Evropo, med osebami, katerih neodvisnost je nedvomna.

Člani Izvršne oblasti so izbrani na podlagi svoje splošne usposobljenosti in zavzetosti za Evropo, med osebami, katerih neodvisnost je nedvomna.

Komisija je pri izvrševanju svojih obveznosti popolnoma neodvisna. Brez poseganja v člen 18(2) člani Komisije ne smejo zahtevati niti sprejemati navodil od posameznih vlad, institucij, organov, uradov ali agencij. Vzdržijo se vsakršnega ravnanja, ki je nezdružljivo z njihovo funkcijo ali opravljanjem njihovih nalog.

Izvršna oblast je pri izvrševanju svojih obveznosti popolnoma neodvisna. Brez poseganja v člen 18(2) člani Izvršne oblasti ne smejo zahtevati niti sprejemati navodil od posameznih vlad, institucij, organov, uradov ali agencij. Vzdržijo se vsakršnega ravnanja, ki je nezdružljivo z njihovo funkcijo ali opravljanjem njihovih nalog.

Sprememba 39

Pogodba o Evropski uniji

Člen 17 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

4.  Komisijo, imenovano med dnem začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe in 31. oktobrom 2014, sestavlja po en državljan vsake države članice, vključno z njenim predsednikom in visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki je eden od njenih podpredsednikov.

črtano

Sprememba 40

Pogodba o Evropski uniji

Člen 17 – odstavek 6

Veljavno besedilo

Sprememba

6.  Predsednik Komisije:

6.  Predsednik Izvršne oblasti:

(a)  določa smernice, po katerih Komisija opravlja svoje naloge,

(a)  določa smernice, po katerih Izvršna oblast opravlja svoje naloge,

(b)  odloča o notranji organizaciji Komisije, s čimer zagotavlja, da deluje usklajeno, učinkovito in kot kolegij,

(b)  odloča o notranji organizaciji Izvršne oblasti, s čimer zagotavlja, da deluje usklajeno, učinkovito in kot kolegij,

(c)  imenuje podpredsednike med člani Komisije, razen visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

(c)  imenuje podpredsednike med člani Izvršne oblasti, razen sekretarja Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter sekretarja Unije za ekonomsko upravljanje.

Član Komisije odstopi na zahtevo predsednika. Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko na zahtevo predsednika odstopi v skladu s postopkom iz člena 18(1).

Član Izvršne oblasti odstopi na zahtevo predsednika. Sekretar Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter sekretar Unije za ekonomsko upravljanje na zahtevo predsednika odstopita v skladu s postopkom iz člena 18(1).

Sprememba 41

Pogodba o Evropski uniji

Člen 17 – odstavek 7

Veljavno besedilo

Sprememba

7.  Ob upoštevanju volitev v Evropski parlament in po opravljenih ustreznih posvetovanjih Evropski svet s kvalificirano večino Evropskemu parlamentu predlaga kandidata za predsednika Komisije. Evropski parlament izvoli tega kandidata z večino svojih članov. Če ta kandidat ne dobi zahtevane večine, Evropski svet v enem mesecu s kvalificirano večino predlaga novega kandidata, ki ga Evropski parlament izvoli po istem postopku.

7.  Po evropskih volitvah Evropski parlament, ki odloča z večino svojih članov, Evropskemu svetu predlaga kandidata za predsednika Evropske unije. Evropski svet, ki odloča s kvalificirano večino, ga potrdi. Če predlagani kandidat ne dobi zahtevane večine, Evropski parlament z večino svojih članov v enem mesecu imenuje kandidata. Evropski svet, ki odloča z navadno večino, ga potrdi.

Svet v medsebojnem soglasju z izvoljenim predsednikom sprejme seznam drugih oseb, ki jih predlaga v imenovanje za člane Komisije. Osebe so izbrane na podlagi predlogov držav članic v skladu z merili iz drugega pododstavka odstavka 3 in drugega pododstavka odstavka 5.

Izvoljeni predsednik predlaga seznam kandidatov, ki jih predlaga v imenovanje za člane Izvršne oblasti. Osebe so izbrane v skladu z merili iz odstavkov 3 in 5.

Predsednika, visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in druge člane Komisije kot kolegij z glasovanjem potrdi Evropski parlament. Na podlagi te potrditve Evropski svet s kvalificirano večino imenuje Komisijo.

Predsednika, sekretarja Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in druge člane Izvršne oblasti kot kolegij z glasovanjem potrdi Evropski parlament. Na podlagi te potrditve Evropski svet z navadno večino imenuje Izvršno oblast.

Sprememba 42

Pogodba o Evropski uniji

Člen 17 – odstavek 8

Veljavno besedilo

Sprememba

8.  Komisija je kot kolegij odgovorna Evropskemu parlamentu. Evropski parlament lahko v skladu s členom 234 Pogodbe o delovanju Evropske unije glasuje o predlogu nezaupnice Komisiji. Če je nezaupnica izglasovana, člani Komisije kolektivno odstopijo, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko pa odstopi s funkcije, ki jo opravlja v Komisiji.

8.  Izvršna oblast je odgovorna Evropskemu parlamentu. Evropski parlament lahko v skladu s členom 234 Pogodbe o delovanju Evropske unije glasuje o predlogu kolektivne nezaupnice Izvršni oblasti ali o predlogu posamezne nezaupnice članu Izvršne oblasti. Če je kolektivna nezaupnica izglasovana, člani Izvršne oblasti kolektivno odstopijo. Če je izglasovana individualna nezaupnica, se predsednik Izvršne oblasti odloči, ali bo od zadevnega člana Izvršne oblasti zahteval odstop. Če se predsednik odloči, da ne bo zahteval odstopa člana, bo treba Izvršno oblast ponovno potrditi v skladu s postopkom iz odstavka 7(3).

Sprememba 43

Pogodba o Evropski uniji

Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

3a.  Sodišče Evropske unije spremlja skladnost z načelom subsidiarnosti in lahko preliminarno odloča, ali je Unija prekoračila pooblastila, ter odloča v tožbah, vloženih na podlagi člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije, zaradi kršitve načela subsidiarnosti.

Sprememba 44

Pogodba o Evropski uniji

Člen 21 – odstavek 2 – točka a

Veljavno besedilo

Sprememba

(a)  zaščito svojih vrednot, temeljnih interesov, varnosti, neodvisnosti in celovitosti;

(a)  zaščito svojih vrednot, temeljnih interesov, varnosti, strateške avtonomije, neodvisnosti in celovitosti;

Sprememba 45

Pogodba o Evropski uniji

Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Za skupno zunanjo in varnostno politiko veljajo posebna pravila in postopki. Če v Pogodbah ni določeno drugače, jo opredeljujeta in izvajata Evropski svet in Svet, ki odločata soglasno. Sprejemanje zakonodajnih aktov je izključeno. Skupno zunanjo in varnostno politiko izvajajo visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter države članice v skladu s Pogodbama. Posebna vloga Evropskega parlamenta in Komisije na tem področju je opredeljena v Pogodbah. Sodišče Evropske unije ni pristojno za te določbe, razen za nadzor skladnosti s členom 40 te pogodbe ter za nadzor zakonitosti nekaterih sklepov iz drugega odstavka člena 275 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Za skupno zunanjo in varnostno politiko veljajo posebna pravila in postopki. Opredeljujeta in izvajata jo Evropski svet in Svet, ki odločata s kvalificirano večino po odobritvi Evropskega parlamenta. Skupno zunanjo in varnostno politiko izvajajo sekretar Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter države članice v skladu s Pogodbama. Posebna vloga Evropskega parlamenta in Komisije na tem področju je opredeljena v Pogodbah. Sodišče Evropske unije je pristojno za te določbe.

Sprememba 46

Pogodba o Evropski uniji

Člen 29

Veljavno besedilo

Sprememba

Svet sprejema sklepe, ki opredeljujejo pristop Unije do posamezne geografske ali vsebinske zadeve. Države članice zagotavljajo skladnost svoje nacionalne politike s stališči Unije.

Svet sprejema sklepe, ki opredeljujejo pristop Unije do posamezne geografske ali vsebinske zadeve. Kadar sklep predvideva delno ali popolno prekinitev ali omejitev gospodarskih in finančnih odnosov z eno ali več tretjimi državami, Svet odloča s kvalificirano večino. Države članice zagotavljajo skladnost svoje nacionalne politike s stališči Unije.

Sprememba 47

Pogodba o Evropski uniji

Člen 31 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Sklepe iz tega poglavja sprejemata Evropski svet in Svet soglasno, razen če to poglavje ne določa drugače. Sprejemanje zakonodajnih aktov je izključeno.

1.   Sklepe iz tega poglavja sprejemata Evropski svet in Svet, ki odločata s kvalificirano večino. Sprejemanje zakonodajnih aktov je izključeno.

Vsak član Sveta, ki se vzdrži glasovanja, lahko obrazloži svojo vzdržanost s formalno izjavo skladno s tem pododstavkom. V tem primeru član Sveta ni zavezan izvajati sklepa, vendar soglaša, da je sklep zavezujoč za Unijo. V duhu vzajemne solidarnosti se zadevna država članica vzdrži vseh dejanj, ki bi lahko nasprotovala ali ovirala delovanje Unije na podlagi tega sklepa, druge države članice pa spoštujejo njeno stališče. Če člani Sveta, ki so se tako vzdržali, predstavljajo najmanj tretjino držav članic, ki imajo skupaj najmanj tretjino prebivalstva Unije, sklep ni sprejet.

 

Sprememba 48

Pogodba o Evropski uniji

Člen 31 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Z odstopanjem od določb odstavka 1 odloča Svet s kvalificirano večino:

 

–  pri sprejemanju sklepa o določitvi ukrepov ali stališč Unije na podlagi sklepa Evropskega sveta o strateških interesih in ciljih Unije iz člena 22(1),

 

–  pri sprejemanju sklepa o določitvi ukrepov ali stališč Unije na predlog visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki ga je predložil na posebno zahtevo, ki mu jo je Evropski svet dal na lastno pobudo ali pobudo visokega predstavnika,

 

–  pri sprejemanju vseh sklepov o izvajanju sklepa o določitvi ukrepov ali stališč Unije,

 

–  pri imenovanju posebnega predstavnika v skladu s členom 33.

 

Če član Sveta izjavi, da namerava iz bistvenih in utemeljenih razlogov nacionalne politike nasprotovati sprejetju odločitve, ki se mora sprejeti s kvalificirano večino, se ne glasuje. Visoki predstavnik v tesnem posvetovanju z zadevno državo članico poišče zanjo sprejemljivo rešitev. Če mu to ne uspe, lahko Svet s kvalificirano večino zahteva predložitev zadeve Evropskemu svetu, da ta o njej soglasno sprejme sklep.

Član Sveta lahko zahteva, da se iz bistvenih in utemeljenih razlogov nacionalne politike zadeva predloži Evropskemu svetu.

Sprememba 49

Pogodba o Evropski uniji

Člen 31 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  Evropski svet lahko soglasno sprejme sklep, ki določa, da Svet odloča s kvalificirano večino v primerih, ki niso navedeni v odstavku 2.

črtano

Sprememba 50

Pogodba o Evropski uniji

Člen 31 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

4.  Odstavka 2 in 3 se ne uporabljata za sklepe, ki zadevajo vojaške in obrambne zadeve.

črtano

Sprememba 51

Pogodba o Evropski uniji

Člen 42 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike. Uniji zagotavlja operativno sposobnost, oprto na civilna in vojaška sredstva. Unija jih lahko uporablja pri misijah zunaj svojih meja za ohranjanje miru, preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti v skladu z načeli Ustanovne listine Združenih narodov. Za izvajanje teh misij se uporabijo zmogljivosti, ki jih zagotovijo države članice.

1.   Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike. Uniji omogoča, da države članice zaščiti pred grožnjami. Uniji zagotavlja operativno sposobnost, oprto na civilna in vojaška sredstva. Unija jih lahko uporablja pri misijah zunaj svojih meja za ohranjanje miru, preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti v skladu z načeli Ustanovne listine Združenih narodov. Skupno varnostno in obrambno politiko ter naročila in razvoj oborožitve financira Unija iz namenskega proračuna, za katerega je Evropski parlament sozakonodajalec in izvaja nadzor.

Sprememba 52

Pogodba o Evropski uniji

Člen 42 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  Države članice dajo Uniji na razpolago civilne in vojaške zmogljivosti za izvajanje skupne varnostne in obrambne politike za uresničevanje ciljev, ki jih opredeli Svet. Države članice, ki med seboj ustanovijo večnacionalne sile, lahko te sile dajo na razpolago tudi za skupno varnostno in obrambno politiko.

3.  Unija ustanovi obrambno unijo s civilnimi in vojaškimi zmogljivostmi za izvajanje skupne varnostne in obrambne politike. Obrambna unija vključuje vojaške enote, vključno s stalno zmogljivostjo za hitro napotitev, pod operativnim poveljstvom Unije. Države članice lahko zagotovijo dodatne zmogljivosti. Države članice, ki med seboj ustanovijo večnacionalne sile, lahko te sile dajo na razpolago tudi za skupno varnostno in obrambno politiko.

Države članice si prizadevajo za postopno izboljšanje svojih vojaških zmogljivosti. Agencija za področje razvoja obrambnih zmogljivosti, raziskav, nabave in oborožitve (v nadaljnjem besedilu "Evropska obrambna agencija") ugotavlja operativne potrebe, spodbuja ukrepe za njihovo izpolnjevanje, prispeva k določanju in po potrebi izvajanju vseh ukrepov, ki so potrebni za krepitev industrijskih in tehnoloških temeljev obrambnega sektorja, sodeluje pri določanju evropske politike na področju zmogljivosti in oboroževanja ter pomaga Svetu pri ocenjevanju izboljšanja vojaških zmogljivosti.

Unija in države članice si prizadevajo za postopno izboljšanje svojih vojaških zmogljivosti. Agencija za področje razvoja obrambnih zmogljivosti, raziskav, nabave in oborožitve (v nadaljnjem besedilu: Evropska obrambna agencija) ugotavlja operativne potrebe, izvaja ukrepe za njihovo izpolnjevanje, v imenu Unije in držav članic naroča oborožitev, izvaja vse ukrepe, ki so potrebni za krepitev industrijskih in tehnoloških temeljev obrambnega sektorja, sodeluje pri določanju evropske politike na področju zmogljivosti in oboroževanja ter ocenjuje izboljšanje vojaških zmogljivosti.

Sprememba 53

Pogodba o Evropski uniji

Člen 42 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

4.  Sklepe o skupni varnostni in obrambni politiki, vključno s tistimi o uvedbi misije po tem členu, sprejme Svet soglasno na predlog visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ali na pobudo države članice. Visoki predstavnik lahko predlaga uporabo nacionalnih sredstev kakor tudi instrumentov Unije, po potrebi skupaj s Komisijo.

4.  Sklepe o skupni varnostni in obrambni politiki sprejme Svet s kvalificirano večino na predlog sekretarja Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ali na pobudo države članice in po odobritvi Evropskega parlamenta. Sekretar Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko lahko predlaga uporabo nacionalnih sredstev kakor tudi instrumentov Unije, po potrebi skupaj s Komisijo.

Sprememba 54

Pogodba o Evropski uniji

Člen 42 – odstavek 4 a – pododstavek 1 (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

4a.  Sklepe o uvedbi misije sprejme Svet, ki odloča s kvalificirano večino. Parlament odloča z večino svojih članov.

Sprememba 55

Pogodba o Evropski uniji

Člen 42 – odstavek 7 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

V primeru oboroženega napada na ozemlje države članice, ji morajo druge države članice v skladu z 51. členom Ustanovne listine Združenih narodov zagotoviti pomoč in podporo z vsemi razpoložljivimi sredstvi. To ne vpliva na posebno naravo varnostne in obrambne politike posameznih držav članic.

V primeru napada na državo članico, ji morajo obrambna unija in vse države članice v skladu z 51. členom Ustanovne listine Združenih narodov zagotoviti pomoč in podporo z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Oborožen napad na eno državo članico se šteje kot napad na vse države članice. To ne vpliva na posebno naravo varnostne in obrambne politike posameznih držav članic.

Sprememba 56

Pogodba o Evropski uniji

Člen 43 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Misije iz člena 42(1), pri katerih lahko Unija uporabi civilna in vojaška sredstva, vključujejo skupne operacije razoroževanja, humanitarne in reševalne misije, vojaško svetovanje in pomoč, misije za preprečevanje sporov in ohranjanje miru, bojne operacije za krizno upravljanje, vključno z vzpostavljanjem miru in pokonfliktno stabilizacijo. Vse te misije lahko prispevajo k boju proti terorizmu, skupaj s pomočjo tretjim državam v boju proti terorizmu na njihovih ozemljih.

1.  Misije iz člena 42(1), pri katerih lahko Unija uporabi civilna in vojaška sredstva, vključujejo boj proti hibridnim grožnjam in vojskovanju, izsiljevanje z energijo, kibernetske grožnje, dezinformacijske kampanje in gospodarsko prisilo tretjih držav, skupne operacije razoroževanja, humanitarne in reševalne misije, vojaško svetovanje in pomoč, misije za preprečevanje sporov in ohranjanje miru, bojne operacije za krizno upravljanje, vključno z vzpostavljanjem miru in pokonfliktno stabilizacijo. Vse te misije lahko prispevajo k boju proti terorizmu, skupaj s pomočjo tretjim državam v boju proti terorizmu na njihovih ozemljih.

Sprememba 57

Pogodba o Evropski uniji

Člen 45 – odstavek 1 – točka b

Veljavno besedilo

Sprememba

(b)  spodbujati harmonizacijo operativnih potreb in sprejetje učinkovitih in združljivih postopkov naročanja;

(b)  naročati oborožitev za obrambno unijo in v imenu Unije in držav članic ter spodbujati harmonizacijo operativnih potreb in sprejetje učinkovitih in združljivih postopkov naročanja;

Sprememba 58

Pogodba o Evropski uniji

Člen 45 – odstavek 1 – točka c

Veljavno besedilo

Sprememba

(c)  predlagati večstranske projekte za izpolnjevanje ciljev glede vojaških zmogljivosti, zagotavljati usklajevanje programov, ki jih izvajajo države članice, in upravljanje posebnih programov sodelovanja;

(c)  predlagati in voditi večstranske projekte za izpolnjevanje ciljev glede vojaških zmogljivosti, zagotavljati usklajevanje programov, ki jih izvajajo države članice, in upravljanje posebnih programov sodelovanja;

Sprememba 59

Pogodba o Evropski uniji

Člen 45 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  V Evropski obrambni agenciji lahko sodelujejo vse države članice, ki to želijo. Svet s kvalificirano večino sprejme sklep o določitvi statuta, sedeža in načina delovanja Agencije. Sklep upošteva raven dejanskega sodelovanja pri dejavnostih Agencije. Znotraj Agencije se oblikujejo posebne skupine, v katerih sodelujejo države članice, ki izvajajo skupne projekte. Agencija izvaja svoje naloge po potrebi v povezavi s Komisijo.

2.  Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta sklep o določitvi statuta, sedeža in načina delovanja Agencije.

Sprememba 60

Pogodba o Evropski uniji

Člen 46 – odstavek 6

Veljavno besedilo

Sprememba

6.  Sklepi in priporočila Sveta, sprejeti v okviru stalnega strukturnega sodelovanja, razen tistih iz odstavkov 2 do 5, se sprejmejo soglasno. Za namene tega odstavka soglasje pomeni samo glasove predstavnikov vključenih držav članic.

6.  Sklepi in priporočila Sveta, sprejeti v okviru stalnega strukturnega sodelovanja, razen tistih iz odstavkov 2 do 5, se sprejmejo s kvalificirano večino. Za namene tega odstavka kvalificirana večina pomeni samo glasove predstavnikov vključenih držav članic v skladu z njihovim ustavnim redom.

Sprememba 61

Pogodba o Evropski uniji

Člen 48 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Vlada vsake države članice, Evropski parlament ali Komisija lahko Svetu predlagajo spremembo Pogodb. Namen teh predlogov je lahko med drugim povečati ali zmanjšati pristojnosti, ki so na Unijo prenesene s Pogodbama. Te predloge Svet predloži Evropskemu svetu in o njih uradno obvesti nacionalne parlamente.

2.  Vlada vsake države članice, Evropski parlament ali Komisija lahko Svetu predlagajo spremembo Pogodb. Namen teh predlogov je lahko med drugim povečati ali zmanjšati pristojnosti, ki so na Unijo prenesene s Pogodbama. Te predloge Svet nemudoma in brez razprave predloži Evropskemu svetu in o njih uradno obvesti nacionalne parlamente.

Sprememba 62

Pogodba o Evropski uniji

Člen 48 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Šteje se, da Evropski parlament odobri spremembe Pogodb, kadar za to glasuje večina njegovih članov.

Sprememba 63

Pogodba o Evropski uniji

Člen 48 – odstavek 5

Veljavno besedilo

Sprememba

5.  Če v dveh letih po podpisu Pogodbe, ki spreminja Pogodbi, štiri petine držav članic to pogodbo ratificira, ena ali več držav članic pa ima težave v postopku ratifikacije, zadevo obravnava Evropski svet.

5.  Če v dveh letih po podpisu Pogodbe, ki spreminja Pogodbi, to pogodbo ratificira manj kot štiri petine držav članic, zadevo obravnava Evropski svet.

Sprememba 64

Pogodba o Evropski uniji

Člen 48 – odstavek 7 – pododstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

Za sprejetje sklepa iz prvega ali drugega pododstavka Evropski svet odloča soglasno po odobritvi Evropskega parlamenta, ki odloča z večino svojih članov.

Za sprejetje teh sklepov Evropski svet odloča s kvalificirano večino po odobritvi Evropskega parlamenta, ki odloča z večino svojih članov.

Sprememba 65

Pogodba o Evropski uniji

Člen 49 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Pogoji sprejema in prilagoditve temeljnih pogodb Unije, ki so potrebne zaradi sprejema, so predmet sporazuma med državami članicami in državo prosilko. Ta sporazum se predloži v ratifikacijo vsem državam pogodbenicam v skladu z njihovimi ustavnimi pravili.

Pogoji sprejema in prilagoditve temeljnih pogodb Unije, ki so potrebne zaradi sprejema, so predmet sporazuma med državami članicami in državo prosilko. Ta sporazum se predloži v ratifikacijo vsem državam pogodbenicam v skladu z njihovimi ustavnimi pravili. Države članice morajo po vstopu v Unijo še naprej spoštovati vrednote iz člena 2.

Sprememba 66

Pogodba o Evropski uniji

Člen 52 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Pogodbi se uporabljata za Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

1.  Pogodbi se uporabljata za Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko.

Sprememba 67

Pogodba o Evropski uniji

Člen 54 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Ta pogodba začne veljati 1. januarja 1993, če so bile deponirane vse listine o ratifikaciji, sicer pa prvega dne tistega meseca, ki sledi deponiranju zadnje listine o ratifikaciji.

2.  Ta pogodba začne veljati prvi dan meseca, ki sledi deponiranju zadnje listine o ratifikaciji vlad štirih petin držav članic.

Sprememba 68

Pogodba o delovanju Evropske unije

Uvod

Veljavno besedilo

Sprememba

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJCEV, PREDSEDNIK ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE, PREDSEDNIK FRANCOSKE REPUBLIKE, PREDSEDNIK ITALIJANSKE REPUBLIKE, NJENA KRALJEVA VISOKOST VELIKA VOJVODINJA LUKSEMBURŠKA, NJENO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE,

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJCEV, PREDSEDNIK REPUBLIKE BOLGARIJE, PREDSEDNIK ČEŠKE REPUBLIKE, NJENO VELIČANSTVO KRALJICA DANSKE, PREDSEDNIK ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE, PREDSEDNIK REPUBLIKE ESTONIJE, PREDSEDNIK IRSKE, PREDSEDNICA HELENSKE REPUBLIKE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANIJE, PREDSEDNIK FRANCOSKE REPUBLIKE, PREDSEDNIK REPUBLIKE HRVAŠKE, PREDSEDNIK ITALIJANSKE REPUBLIKE, PREDSEDNIK REPUBLIKE CIPER, PREDSEDNIK REPUBLIKE LATVIJE, PREDSEDNIK REPUBLIKE LITVE, NJEGOVA KRALJEVA VISOKOST VELIKI VOJVODA LUKSEMBURŠKI, PREDSEDNICA MADŽARSKE, PREDSEDNIK REPUBLIKE MALTE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ NIZOZEMSKE, ZVEZNI PREDSEDNIK REPUBLIKE AVSTRIJE, PREDSEDNIK REPUBLIKE POLJSKE, PREDSEDNIK PORTUGALSKE REPUBLIKE, PREDSEDNIK ROMUNIJE, PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE, PREDSEDNICA SLOVAŠKE REPUBLIKE, PREDSEDNIK REPUBLIKE FINSKE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠVEDSKE,

Sprememba 69

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 3 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Unija ima tudi izključno pristojnost za sklenitev mednarodnega sporazuma, kadar je ta sklenitev predvidena v zakonodajnem aktu Unije ali je potrebna, da se Uniji omogoči izvajanje njene notranje pristojnosti, ali kolikor lahko vpliva na skupna pravila ali spremeni njihovo področje uporabe.

2.  Unija ima tudi izključno pristojnost za sklenitev mednarodnega sporazuma, tudi v okviru mednarodnih pogajanj o podnebnih spremembah, kadar je ta sklenitev predvidena v zakonodajnem aktu Unije ali je potrebna, da se Uniji omogoči izvajanje njene notranje pristojnosti, ali kolikor lahko vpliva na skupna pravila ali spremeni njihovo področje uporabe.

Sprememba 70

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 4 – odstavek 2 – točka e

Veljavno besedilo

Sprememba

(e)  okolje,

(e)   javno zdravje, predvsem varovanje in izboljšanje zdravja ljudi, zlasti v zvezi s čezmejnimi nevarnostmi za zdravje, vključno z univerzalnim in polnim dostopom do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, ter pristopom „eno zdravje“,

Sprememba 71

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 4 – odstavek 2 – točka g

Veljavno besedilo

Sprememba

(g)  promet,

(g)  promet, vključno s čezmejno infrastrukturo,

Sprememba 72

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 4 – odstavek 2 – točka j

Veljavno besedilo

Sprememba

(j)  območje svobode, varnosti in pravice,

(j)  območje svobode, varnosti in pravice ter politiko zunanjih meja,

Sprememba 73

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 4 – odstavek 2 – točka k

Veljavno besedilo

Sprememba

(k)  skupno skrb za varnost na področju javnega zdravja glede vidikov, opredeljenih v tej pogodbi.

(k)  zunanje zadeve, zunanjo varnost in obrambo,

Sprememba 74

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 4 – odstavek 2 – točka k a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

(ka)  civilno zaščito,

Sprememba 75

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 4 – odstavek 2 – točka k b (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

(kb)  industrijo,

Sprememba 76

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 4 – odstavek 2 – točka k c (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

(kc)  izobraževanje, zlasti za nadnacionalna vprašanja, kot so vzajemno priznavanje diplom, ocen, znanj in spretnosti ter kvalifikacij.

Sprememba 77

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 6 – točka a

Veljavno besedilo

Sprememba

(a)  varovanje in izboljšanje človekovega zdravja,

črtano

Sprememba 78

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 6 – točka e

Veljavno besedilo

Sprememba

(e)  izobraževanje, poklicno usposabljanje, mladino in šport,

(e)  poklicno usposabljanje, mladino in šport,

Sprememba 79

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 6 – točka f

Veljavno besedilo

Sprememba

(f)  civilno zaščito,

črtano

Sprememba 80

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 8

Veljavno besedilo

Sprememba

V vseh svojih dejavnostih si Unija prizadeva odpraviti neenakosti in spodbujati enakost med moškimi in ženskami.

V vseh svojih dejavnostih si Unija prizadeva odpraviti neenakosti in spodbujati enakost spolov.

Sprememba 81

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 9

Veljavno besedilo

Sprememba

Pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.

Pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti Unija zagotovi, da socialni napredek sloni na socialnem protokolu.

 

Unija upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti ter visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja, pa tudi učinkovitim uresničevanjem demokratičnih kolektivnih pravic sindikatov.

Sprememba 82

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 10

Veljavno besedilo

Sprememba

Pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti si Unija prizadeva za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti si Unija prizadeva za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, družbenega spola, rase, narodnosti ali socialnega porekla, jezika, vere ali prepričanja, političnega prepričanja, pripadnosti narodni manjšini, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Sprememba 83

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 11

Veljavno besedilo

Sprememba

Zahteve varstva okolja je treba vključevati v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja.

Zahteve varstva okolja, podnebja in biotske raznovrstnosti je treba vključevati v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja.

Sprememba 84

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 5

Veljavno besedilo

Sprememba

Evropski parlament in Svet zagotovita javni dostop do dokumentov, ki se nanašajo na zakonodajne postopke v skladu s pogoji, določenimi v uredbah iz drugega pododstavka.

Evropski parlament in Svet zagotovita javni dostop do dokumentov, ki se nanašajo na zakonodajne postopke, tudi do stališč svojih članov ter predlogov in sprememb zakonodajnih besedil, ki so del običajnega zakonodajnega postopka, v skladu s pogoji, določenimi v uredbah iz drugega pododstavka.

Sprememba 85

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 19 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Brez poseganja v druge določbe Pogodb in v mejah pristojnosti Unije po Pogodbah lahko Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po odobritvi Evropskega parlamenta soglasno sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

1.  Brez poseganja v druge določbe Pogodb in v mejah pristojnosti Unije po Pogodbah lahko Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, družbenega spola, rase, narodnosti ali socialnega porekla, jezika, vere ali prepričanja, političnega prepričanja, pripadnosti narodni manjšini, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Sprememba 86

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 19 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Z odstopanjem od odstavka 1, Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta temeljna načela za spodbujevalne ukrepe Unije, ki so namenjeni podpori delovanja držav članic, pri čemer je izključena kakršna koli harmonizacija zakonov in drugih predpisov držav članic, zato da bi prispevali k doseganju ciljev iz odstavka 1.

črtano

Sprememba 87

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

2a.  Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta skupne določbe o preprečevanju prodaje potnih listov ali drugih zlorab v zvezi s pridobitvijo ali izgubo državljanstva Unije s strani državljanov tretjih držav, da bi se zbližali pogoji, pod katerimi se lahko tako državljanstvo pridobi.

Sprememba 88

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 22 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Vsak državljan Unije, ki prebiva v državi članici, nima pa njenega državljanstva, ima pravico, da v tej državi voli in je voljen na občinskih volitvah pod enakimi pogoji kakor državljani te države. Ta pravica se uresničuje v skladu s podrobno ureditvijo, ki jo Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme; ta ureditev lahko predvideva odstopanja, kadar so utemeljena s težavami, značilnimi za neko državo članico.

1.  Vsak državljan Unije, ki prebiva v državi članici, nima pa njenega državljanstva, ima pravico, da v tej državi voli in je voljen na občinskih volitvah pod enakimi pogoji kakor državljani te države. Ta pravica se uresničuje v skladu s podrobno ureditvijo, ki jo Evropski parlament in Svet sprejmeta po rednem zakonodajnem postopku. Navedena ureditev lahko predvideva odstopanja, kadar so utemeljena s težavami, značilnimi za neko državo članico.

Sprememba 89

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 22 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Brez poseganja v člen 223(1) in določbe, sprejete za njegovo izvajanje, ima vsak državljan Unije, ki prebiva v neki državi članici, nima pa njenega državljanstva, pravico, da v tej državi voli in je voljen na volitvah v Evropski parlament pod enakimi pogoji kakor državljani te države. Ta pravica se uresničuje v skladu s podrobno ureditvijo, ki jo Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme; ta ureditev lahko predvideva odstopanja, kadar so utemeljena s težavami, značilnimi za neko državo članico.

2.  Brez poseganja v člen 223(1) in določbe, sprejete za njegovo izvajanje, ima vsak državljan Unije, ki prebiva v neki državi članici, nima pa njenega državljanstva, pravico, da v tej državi voli in je voljen na volitvah v Evropski parlament pod enakimi pogoji kakor državljani te države. Ta pravica se uresničuje v skladu s podrobno ureditvijo, ki jo Evropski parlament in Svet sprejmeta po rednem zakonodajnem postopku.

Sprememba 90

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 23 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Svet lahko po posebnem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Evropskim parlamentom sprejme direktive o določitvi ukrepov za usklajevanje in sodelovanje, potrebnih za lažje zagotavljanje te zaščite.

Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta direktive o določitvi ukrepov za usklajevanje in sodelovanje, potrebnih za lažje zagotavljanje te zaščite.

Sprememba 91

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 24 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Evropski parlament in Svet z uredbami, sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku, določita postopke in pogoje za vložitev državljanske pobude v smislu člena 11 Pogodbe o Evropski uniji, vključno z najmanjšim številom držav članic, iz katerih so ti državljani.

Evropski parlament in Svet z uredbami, sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku, določita postopke in pogoje za vložitev državljanske pobude v smislu člena 11(4) Pogodbe o Evropski uniji, vključno z najmanjšim številom držav članic, iz katerih so ti državljani.

Sprememba 92

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 24 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Člen 24a

 

Unija zaščiti pripadnike manjšin v skladu z Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih ter Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta določbe za lažje uveljavljanje pravic pripadnikov manjšin. Unija pristopi k Evropski listini o regionalnih ali manjšinskih jezikih in Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin.

Sprememba 93

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 26 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je v skladu z določbami Pogodb zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala.

2.  Notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je v skladu z določbami Pogodb zagotovljen prost pretok oseb, blaga, storitev in kapitala v vseh državah članicah in s strani institucij Unije.

Sprememba 94

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 43 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev ter o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti.

3.  Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev ter o določitvi in dodelitvi trajnostnih ribolovnih možnosti.

Sprememba 95

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 64 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  Z odstopanjem od odstavka 2 lahko le Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme ukrepe, ki pomenijo v pravu Unije nazadovanje glede liberalizacije pretoka kapitala v tretje države ali iz njih.

3.  Z odstopanjem od odstavka 2 lahko le Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Evropskim parlamentom s kvalificirano večino sprejme ukrepe, ki pomenijo v pravu Unije nazadovanje glede liberalizacije pretoka kapitala v tretje države ali iz njih.

Sprememba 96

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 67 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Unija zagotovi, da se pri prehajanju notranjih meja ne izvaja kontrola oseb, in oblikuje skupno politiko o azilu, priseljevanju in nadzoru zunanjih meja na podlagi solidarnosti med državami članicami, ki je pravična do državljanov tretjih držav. Za namene tega naslova se osebe brez državljanstva obravnavajo enako kakor državljani tretjih držav.

2.  Unija zagotovi, da se pri prehajanju notranjih meja ne izvaja kontrola oseb, in oblikuje skupno politiko o mejah, azilu in priseljevanju na podlagi solidarnosti med državami članicami, ki je pravična do državljanov tretjih držav. Za namene tega naslova se osebe brez državljanstva obravnavajo enako kakor državljani tretjih držav.

Sprememba 97

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 70

Veljavno besedilo

Sprememba

Brez poseganja v člene 258, 259 in 260 lahko Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe, ki določajo podrobnosti, po katerih države članice v sodelovanju s Komisijo objektivno in nepristransko ocenjujejo, kako organi držav članic izvajajo politike Unije iz tega naslova, zlasti zaradi spodbujanja popolne uporabe načela vzajemnega priznavanja. Evropski parlament in nacionalni parlamenti so obveščeni o vsebini in rezultatih ocenjevanja.

Brez poseganja v člene 258, 259 in 260 lahko Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku na predlog Komisije sprejmeta ukrepe, ki določajo podrobnosti, po katerih države članice v sodelovanju s Komisijo objektivno in nepristransko ocenjujejo, kako organi držav članic izvajajo politike Unije iz tega naslova, zlasti zaradi spodbujanja popolne uporabe načela vzajemnega priznavanja. Nacionalni parlamenti so obveščeni o vsebini in rezultatih ocenjevanja.

Sprememba 98

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 77 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

(da)   vseh ukrepov, ki so potrebni in sorazmerni za zagotovitev uspešnega spremljanja, varovanja in učinkovitega nadzora zunanjih meja Unije ter učinkovitega vračanja tistih, ki nimajo pravice ostati na ozemlju Unije;

Sprememba 99

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 77 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  Če je ukrepanje Unije potrebno za lažje uresničevanje pravice iz člena 20(2)(a) in če v Pogodbah niso predvidena potrebna pooblastila za tako ukrepanje, lahko Svet po posebnem zakonodajnem postopku sprejme določbe o potnih listinah, osebnih izkaznicah, dovoljenjih za prebivanje ali drugih takih listinah. Svet odloča s soglasjem po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

3.  Če je ukrepanje Unije potrebno za lažje uresničevanje pravice iz člena 20(2)(a) in če v Pogodbah niso predvidena potrebna pooblastila za tako ukrepanje, lahko Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta določbe o potnih listinah, osebnih izkaznicah, dovoljenjih za prebivanje ali drugih takih listinah.

Sprememba 100

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 78 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  V primeru izrednih razmer v eni ali več državah članicah zaradi nenadnega prihoda državljanov iz tretjih držav lahko Svet na predlog Komisije sprejme začasne ukrepe v korist zadevnih držav članic. Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

3.  V primeru izrednih razmer v eni ali več državah članicah zaradi nenadnega prihoda državljanov iz tretjih držav lahko Svet na predlog Komisije sprejme začasne ukrepe v korist zadevnih držav članic. Svet odloča na pobudo Evropskega parlamenta ali po posvetovanju z njim.

Sprememba 101

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 79 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Unija oblikuje skupno politiko priseljevanja, s katero v vseh fazah zagotovi učinkovito upravljanje migracijskih tokov, pravično obravnavo državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državah članicah, in preprečevanje nezakonitega priseljevanja in trgovine z ljudmi ter okrepljene ukrepe za boj proti temu.

1.  Unija oblikuje skupno politiko priseljevanja, ki upošteva gospodarsko in socialno stabilnost držav članic ter s katero se v vseh fazah zagotovi zmožnost izpolnjevanja potreb enotnega trga po delovni sili v podporo gospodarskim razmeram v državah članicah, pa tudi učinkovito upravljanje migracijskih tokov, pravična obravnava državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državah članicah, in preprečevanje nezakonitega priseljevanja in trgovine z ljudmi ter okrepljene ukrepe za boj proti temu.

Sprememba 102

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 79 – odstavek 2 – točka a

Veljavno besedilo

Sprememba

(a)  pogoji vstopa in prebivanja ter standardi glede postopkov držav članic za izdajo vizumov in dovoljenj za prebivanje za daljši čas, tudi tistih zaradi združitve družine;

(a)  minimalni pogoji vstopa, prebivanja in minimalni standardi glede postopkov držav članic za izdajo vizumov in dovoljenj za prebivanje za daljši čas, tudi tistih zaradi združitve družine;

Sprememba 103

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 81 – odstavek 3 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Z odstopanjem od odstavka 2 Svet po posebnem zakonodajnem postopku določi ukrepe, ki zadevajo družinsko pravo s čezmejnimi posledicami. Svet odloča s soglasjem po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Z odstopanjem od odstavka 2 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku določita ukrepe, ki zadevajo družinsko pravo s čezmejnimi posledicami.

Sprememba 104

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 81 – odstavek 3 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Svet lahko na predlog Komisije sprejme sklep za opredelitev tistih vidikov družinskega prava s čezmejnimi posledicami, ki so lahko predmet aktov, sprejetih po rednem zakonodajnem postopku. Svet odloča s soglasjem po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Evropski parlament in Svet lahko na predlog Komisije po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta sklep za opredelitev tistih vidikov družinskega prava s čezmejnimi posledicami, ki so lahko predmet aktov, sprejetih po rednem zakonodajnem postopku.

Sprememba 105

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 81 – odstavek 3 – pododstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

Predlog iz drugega pododstavka se posreduje nacionalnim parlamentom. Če nacionalni parlament v šestih mesecih od dne takega uradnega obvestila temu nasprotuje, se sklep ne sprejme. Če nasprotovanja ni, Svet sklep lahko sprejme.

črtano

Sprememba 106

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 83 – odstavek 1 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Ta področja kriminala so: terorizem, trgovina z ljudmi in spolna zloraba žensk in otrok, nedovoljen promet s prepovedanimi drogami in orožjem, pranje denarja, korupcija, ponarejanje plačilnih sredstev, računalniški kriminal in organizirani kriminal.

Ta področja kriminala so: terorizem, trgovina z ljudmi in spolna zloraba žensk in otrok, nasilje na podlagi spola, okoljska kriminaliteta, nedovoljen promet s prepovedanimi drogami in orožjem, pranje denarja, korupcija, ponarejanje plačilnih sredstev, računalniški kriminal in organizirani kriminal.

Sprememba 107

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 83 – odstavek 1 – pododstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

Glede na razvoj kriminala lahko Svet sprejme sklep, s katerim opredeli druga področja kriminala, ki ustrezajo merilom iz tega odstavka. Odloča s soglasjem po odobritvi Evropskega parlamenta.

Glede na razvoj kriminala lahko Evropski parlament z večino vseh poslancev in Svet z okrepljeno kvalificirano večino, kot je opredeljeno v skladu s členom 16(4b) Pogodbe o Evropski uniji, opredelita druga področja kriminala, ki ustrezajo merilom iz tega odstavka.

Sprememba 108

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 86 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.   Zaradi boja proti kršitvam, ki vplivajo na finančne interese Unije, lahko Svet z uredbami, sprejetimi po posebnem zakonodajnem postopku, iz Eurojusta ustanovi Evropsko javno tožilstvo. Svet odloča s soglasjem po odobritvi Evropskega parlamenta.

1.   Evropsko javno tožilstvo iz Eurojusta, se bori proti kršitvam, ki vplivajo na finančne interese Unije. Evropski parlament in Svet z uredbami, sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku, določita pravila za njegovo delovanje.

Če ni soglasja, lahko skupina najmanj devetih držav članic zahteva, da se osnutek uredbe predloži Evropskemu svetu. V tem primeru se postopek v Svetu začasno prekine. Po razpravi in v primeru soglasja Evropski svet v štirih mesecih od te začasne prekinitve vrne osnutek Svetu v sprejetje.

 

V primeru nesoglasja in če želi najmanj devet držav članic med seboj vzpostaviti okrepljeno sodelovanje na podlagi zadevnega osnutka uredbe, te o tem v enakem roku uradno obvestijo Evropski parlament, Svet in Komisijo. V takem primeru se šteje, da je uvedba okrepljenega sodelovanja iz člena 20(2) Pogodbe o Evropski uniji in iz člena 329(1) te pogodbe odobrena, in se uporabljajo določbe o okrepljenem sodelovanju.

 

Sprememba 109

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 86 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

4.  Evropski svet lahko sočasno ali naknadno sprejme sklep o spremembi odstavka 1, s katerim Evropskemu javnemu tožilstvu dodeli pristojnosti tudi za boj proti hudim oblikam kriminala s čezmejnimi posledicami, in o ustrezni spremembi odstavka 2 o storilcih in sostorilcih hudih kaznivih dejanj, ki vplivajo na več kot eno državo članico. Evropski svet odloča soglasno po odobritvi Evropskega parlamenta in po posvetovanju s Komisijo.

4.  Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku sočasno ali naknadno sprejmeta sklep o spremembi odstavka 1, s katerim Evropskemu javnemu tožilstvu dodelita pristojnosti tudi za boj proti hudim oblikam kriminala s čezmejnimi posledicami, in o ustrezni spremembi odstavka 2 o storilcih in sostorilcih hudih kaznivih dejanj, ki vplivajo na več kot eno državo članico.

Sprememba 110

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 87 – odstavek 3 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Svet lahko po posebnem zakonodajnem postopku določi ukrepe o operativnem sodelovanju med organi iz tega člena. Svet odloča s soglasjem po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku določita ukrepe o operativnem sodelovanju med organi iz tega člena.

Sprememba 111

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 87 – odstavek 3 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Če ni soglasja, lahko skupina najmanj devetih držav članic zahteva, da se osnutek ukrepov predloži Evropskemu svetu. V tem primeru se postopek v Svetu začasno prekine. Po razpravi in v primeru soglasja Evropski svet v štirih mesecih od te začasne prekinitve vrne osnutek Svetu v sprejetje.

Skupina najmanj devetih držav članic lahko zahteva, da se osnutek ukrepov predloži Evropskemu svetu. V tem primeru se postopek v Svetu začasno prekine. Po razpravi in v primeru soglasja Evropski svet v štirih mesecih od te začasne prekinitve vrne osnutek Svetu v sprejetje.

Sprememba 112

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 108 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Komisija v sodelovanju z državami članicami redno preverja vse sisteme pomoči, ki obstajajo v teh državah. Slednjim predlaga ustrezne ukrepe, ki so potrebni za postopen razvoj ali delovanje notranjega trga.

1.  Komisija v sodelovanju z državami članicami redno preverja vse sisteme pomoči, ki obstajajo v teh državah, pri čemer upošteva cilje Unije iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. Slednjim predlaga ustrezne ukrepe, ki so potrebni za postopen razvoj, uresničitev teh ciljev ali delovanje notranjega trga.

Sprememba 113

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 115

Veljavno besedilo

Sprememba

Brez poseganja v člen 114, Svet po posebnem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Ekonomsko-socialnim odborom soglasno izda direktive za približevanje tistih zakonov in drugih predpisov držav članic, ki neposredno vplivajo na vzpostavitev ali delovanje notranjega trga.

Brez poseganja v člen 114, Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Ekonomsko-socialnim odborom izdata direktive za približevanje tistih zakonov in drugih predpisov držav članic, ki neposredno vplivajo na vzpostavitev ali delovanje notranjega trga.

Sprememba 114

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 119 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Za namene iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji dejavnosti držav članic in Unije v skladu s pogoji Pogodb vključujejo sprejetje ekonomske politike, ki temelji na tesnem usklajevanju ekonomskih politik držav članic, notranjem trgu in opredelitvi skupnih ciljev in ki se izvaja v skladu z načelom odprtega tržnega gospodarstva s svobodno konkurenco.

1.  Za namene iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji dejavnosti držav članic in Unije v skladu s pogoji Pogodb vključujejo sprejetje ekonomske politike, ki temelji na tesnem usklajevanju ekonomskih politik držav članic, notranjem trgu in opredelitvi skupnih ciljev in ki se izvaja v skladu z načelom odprtega tržnega gospodarstva s svobodno konkurenco, katerega namen je doseči polno zaposlenost in socialni napredek.

Sprememba 115

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 121 – odstavek 2 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Svet na priporočilo Komisije oblikuje osnutek širših smernic ekonomskih politik držav članic in Unije ter poroča o svojih ugotovitvah Evropskemu svetu.

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku na priporočilo Komisije ter po posvetovanju s socialnimi partnerji oblikujeta osnutek širših smernic ekonomskih politik držav članic in Unije ter poročata o svojih ugotovitvah Evropskemu svetu.

Sprememba 116

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 121 – odstavek 2 – pododstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

Na podlagi tega sklepa Svet sprejme priporočilo, ki opredeljuje omenjene širše smernice. Svet o svojem priporočilu obvesti Evropski parlament.

Na podlagi tega sklepa Evropski parlament in Svet sprejmeta priporočilo, ki opredeljuje omenjene širše smernice.

Sprememba 117

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 121 – odstavek 3 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Za zagotavljanje tesnejše uskladitve ekonomskih politik in trajnostne konvergence ekonomskih učinkov držav članic Svet na podlagi poročil, ki mu jih predloži Komisija, spremlja gospodarski razvoj v vsaki od držav članic in v Uniji ter skladnost ekonomskih politik s širšimi smernicami iz odstavka 2, redno pa pripravlja tudi celovito oceno.

Za zagotavljanje tesnejše uskladitve ekonomskih politik in trajnostne konvergence ekonomskih učinkov držav članic Evropski parlament in Svet na podlagi poročil, ki jima jih predloži Komisija, ter po posvetovanju s socialnimi partnerji spremljata gospodarski razvoj v vsaki od držav članic in v Uniji ter skladnost ekonomskih politik s širšimi smernicami iz odstavka 2, redno pa pripravljata tudi celovito oceno.

Sprememba 118

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 121 – odstavek 4 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Kadar se v okviru postopka iz odstavka 3 ugotovi, da ekonomske politike neke države članice niso skladne s širšimi smernicami iz odstavka 2 ali da bi lahko ogrozile pravilno delovanje ekonomske in monetarne unije, lahko Komisija to državo članico opozori. Svet lahko na priporočilo Komisije naslovi potrebna priporočila na to državo članico. Svet lahko na predlog Komisije sklene, da svoja priporočila objavi.

Kadar se v okviru postopka iz odstavka 3 ugotovi, da ekonomske politike neke države članice niso skladne s širšimi smernicami iz odstavka 2 ali da bi lahko ogrozile pravilno delovanje ekonomske in monetarne unije, lahko Komisija to državo članico opozori. Svet lahko na priporočilo Komisije naslovi potrebna priporočila na to državo članico. Evropski Parlament in Svet lahko na predlog Komisije skleneta, da priporočila Sveta objavita.

Sprememba 119

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 122 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Brez poseganja v druge postopke, predvidene v Pogodbah, lahko Svet na predlog Komisije, v duhu solidarnosti med državami članicami odloči o ukrepih, ki ustrezajo gospodarskim razmeram, zlasti ob hudih težavah pri oskrbi z nekaterimi izdelki, zlasti na področju energetike.

črtano

Sprememba 120

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 122 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Kadar je država članica v težavah ali ji zaradi naravnih nesreč ali izjemnih okoliščin, nad katerimi nima nikakršnega nadzora, resno grozijo hude težave, ji lahko Svet pod določenimi pogoji na predlog Komisije odobri finančno pomoč Unije. Predsednik Sveta obvesti Evropski parlament o sprejetem sklepu.

črtano

Sprememba 121

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 126 – odstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

1a.  Države članice zagotovijo potrebne naložbe za doseganje evropskih gospodarskih, socialnih, okoljskih in varnostnih ciljev.

Sprememba 122

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 126 – odstavek 14 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Svet po posebnem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Evropsko centralno banko soglasno sprejme ustrezne določbe, ki nato nadomestijo navedeni protokol.

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Evropsko centralno banko sprejmeta ustrezne določbe, ki nato nadomestijo navedeni protokol.

Sprememba 123

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 126 – odstavek 14 – pododstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

Ob upoštevanju drugih določb tega odstavka Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom določi podrobna pravila in opredeli pojme v zvezi z uporabo določb navedenega protokola.

Ob upoštevanju drugih določb tega odstavka Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku na predlog Komisije določita podrobna pravila in opredelita pojme v zvezi z uporabo določb navedenega protokola.

Sprememba 124

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 148 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Evropski svet vsako leto preuči stanje na področju zaposlovanja v Uniji in sprejme sklepe o tem na podlagi skupnega letnega poročila Sveta in Komisije.

1.  Evropski parlament in Svet vsako leto preučita stanje na področju zaposlovanja v Uniji in sprejmeta sklepe o tem na podlagi letnega poročila Komisije, ki vsebuje informacije iz poročil iz odstavka 3.

Sprememba 125

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 148 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Na podlagi sklepov Evropskega sveta Svet vsako leto na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom, Ekonomsko-socialnim odborom, Odborom regij in Odborom za zaposlovanje iz člena 150 pripravi smernice, ki jih države članice upoštevajo v svojih politikah zaposlovanja. Te smernice so skladne s širšimi smernicami, sprejetimi v skladu s členom 121(2).

2.  Na podlagi sklepov Evropskega parlamenta in Evropskega sveta Evropski parlament in Svet vsako leto na predlog Komisije in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom, Odborom regij in Odborom za zaposlovanje iz člena 150 pripravita smernice, ki jih države članice upoštevajo v svojih politikah zaposlovanja. Te smernice dopolnjujejo širše smernice, sprejete v skladu s členom 121(2), njihov cilj pa je zagotoviti izvajanje načel in pravic iz evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga Evropski parlament, Svet in Komisija razglasili leta 2017 na vrhu v Göteborgu.

Sprememba 126

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 148 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  Vsaka država članica pošlje Svetu in Komisiji letno poročilo o najpomembnejših ukrepih, sprejetih za izvajanje njene politike zaposlovanja glede na smernice za zaposlovanje iz odstavka 2.

3.  Vsaka država članica pošlje Komisiji letno poročilo o najpomembnejših ukrepih, sprejetih za izvajanje njene politike zaposlovanja glede na smernice za zaposlovanje iz odstavka 2.

Sprememba 127

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 148 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

4.  Svet na podlagi poročil iz odstavka 3 in po prejemu stališč Odbora za zaposlovanje vsako leto preveri izvajanje politik zaposlovanja držav članic glede na smernice za zaposlovanje. Če Svet meni, da je glede na to preverjanje tako primerno, lahko na priporočilo Komisije sprejme priporočila za države članice.

4.  Evropski parlament in Svet na podlagi poročil iz odstavka 3 vsako leto preverita izvajanje politik zaposlovanja držav članic glede na smernice za zaposlovanje. Če Evropski parlament in Svet menita, da je glede na to preverjanje tako primerno, lahko na priporočilo Komisije sprejmeta priporočila za države članice.

Sprememba 128

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 148 – odstavek 5

Veljavno besedilo

Sprememba

5.  Na podlagi rezultatov tega preverjanja Svet in Komisija pripravita skupno letno poročilo za Evropski svet o stanju na področju zaposlovanja v Uniji in o izvajanju smernic za zaposlovanje.

5.  Na podlagi rezultatov tega preverjanja Komisija pripravi letno poročilo za Evropski parlament in Evropski svet o stanju na področju zaposlovanja v Uniji in o izvajanju smernic za zaposlovanje.

Sprememba 129

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 151 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Unija in države članice si ob upoštevanju temeljnih socialnih pravic, kakor so določene v Evropski socialni listini, podpisani v Torinu 18. oktobra 1961, in v Listini Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev iz leta 1989, prizadevajo za naslednje cilje: spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev, tako da se ob ohranitvi izboljšav omogoči njihova harmonizacija, ustrezno socialno zaščito, dialog med socialnimi partnerji, razvoj človeških virov za trajno visoko zaposlenost in boj proti izključenosti.

Unija in države članice si ob upoštevanju temeljnih socialnih pravic, kakor so določene v revidirani Evropski socialni listini, podpisani v Strasbourgu 3. maja 1996, v Listini Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev iz leta 1989, v evropskem stebru socialnih pravic in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, prizadevajo za naslednje cilje: spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev, tako da se ob ohranitvi izboljšav omogoči njihova harmonizacija, ustrezno socialno zaščito, dialog med socialnimi partnerji, razvoj človeških virov za trajno visoko zaposlenost in boj proti izključenosti.

Sprememba 130

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 151 – odstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Posebne določbe v zvezi z opredelitvijo in izvajanjem socialnega napredka ter razmerjem med temeljnimi socialnimi pravicami in drugimi politikami Unije se opredelijo v protokolu o socialnem napredku v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbama.

Sprememba 131

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 153 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

(ba)  pravičen prehod in predvidevanje sprememb;

Sprememba 132

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 153 – odstavek 1 – točka e

Veljavno besedilo

Sprememba

(e)  obveščanje delavcev in posvetovanje z njimi;

(e)  obveščanje delavcev, posvetovanje z njimi in njihova udeležba;

Sprememba 133

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 153 – odstavek 1 – točka i

Veljavno besedilo

Sprememba

(i)  enakost moških in žensk glede priložnosti na trgu dela in obravnave pri delu;

(i)  spodbujanje enakosti spolov glede priložnosti na trgu dela in obravnave pri delu;

Sprememba 134

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 153 – odstavek 1 – točka j

Veljavno besedilo

Sprememba

(j)  boj proti socialni izključenosti;

(j)  boj proti revščini in socialni izključenosti ter podpora za socialna stanovanja;

Sprememba 135

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 153 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Veljavno besedilo

Sprememba

(b)  na področjih iz odstavka 1(a) do (i) sprejmeta v obliki direktiv minimalne zahteve za postopno izvajanje, pri čemer upošteva pogoje in tehnične predpise, ki veljajo v posameznih državah članicah. Te direktive se izogibajo uvajanju upravnih, finančnih in zakonskih omejitev, ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij.

(b)  na področjih iz odstavka 1(a) do (k) sprejmeta v obliki direktiv minimalne zahteve za postopno izvajanje, pri čemer upošteva pogoje in tehnične predpise, ki veljajo v posameznih državah članicah. Te direktive se izogibajo uvajanju upravnih, finančnih in zakonskih omejitev, ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij.

Sprememba 136

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 153 – odstavek 2 – pododstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

Na področjih iz odstavka 1(c), (d), (f) in (g) Svet soglasno odloča po posebnem zakonodajnem postopku po posvetovanju z Evropskim parlamentom in navedenima odboroma.

črtano

Sprememba 137

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 153 – odstavek 2 – pododstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

Svet lahko na predlog Komisije po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno odloči, da se redni zakonodajni postopek uporablja za odstavek 1(d), (f) in (g).

črtano

Sprememba 138

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 153 – odstavek 4 – alinea 1 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

–  niso veljavna podlaga za znižanje ravni varstva, ki je delavcem že zagotovljena v državah članicah,

Sprememba 139

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 157 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Vsaka država članica zagotovi uporabo načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske.

1.  Vsaka država članica zagotovi uporabo načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za vse delavce ne glede na spol.

Sprememba 140

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 157 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Veljavno besedilo

Sprememba

Enako plačilo brez diskriminacije glede na spol pomeni:

Enako plačilo brez diskriminacije glede na družbeni spol pomeni:

Sprememba 141

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 157 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta ukrepe za zagotovitev uporabe načela enakih možnosti in enakega obravnavanja moških in žensk glede zaposlovanja in poklica, vključno z načelom enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti.

3.  Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta ukrepe za zagotovitev uporabe načel enakih možnosti in enakosti spolov glede zaposlovanja in poklica, vključno z načelom enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti.

Sprememba 142

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 157 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

4.  Da bi zagotovili dejansko polno enakost med moškimi in ženskami v delovnem življenju, načelo enakega obravnavanja državam članicam ne preprečuje ohranitve ali sprejetja ukrepov o specifičnih ugodnostih, s katerimi se nezadostno zastopanemu spolu olajša opravljanje poklicne dejavnosti ali prepreči ali izravna neugoden položaj v poklicni karieri.

4.  Da bi zagotovili dejansko polno enakost spolov v delovnem življenju, načelo enakega obravnavanja državam članicam ne preprečuje ohranitve ali sprejetja ukrepov o specifičnih ugodnostih, s katerimi se nezadostno zastopanim spolom v vsej njihovi raznolikosti olajša opravljanje poklicne dejavnosti ali prepreči ali izravna neugoden položaj v poklicni karieri.

Sprememba 143

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 165 – odstavek 2 – alinea -1 (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

–   razvoj skupnih ciljev in standardov izobraževanja, ki spodbuja demokratične vrednote in pravno državo ter digitalno in ekonomsko pismenost;

Sprememba 144

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 165 – odstavek 2 – alinea 3

Veljavno besedilo

Sprememba

–  pospeševanje sodelovanja med izobraževalnimi zavodi;

–  pospeševanje sodelovanja in skladnosti med izobraževalnimi sistemi ob hkratnem zagotavljanju kulturnih tradicij in regionalne raznolikosti;

Sprememba 145

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 166 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Unija izvaja politiko poklicnega usposabljanja, ki podpira in dopolnjuje dejavnost držav članic, pri čemer v celoti upošteva njihovo odgovornost za vsebino in organizacijo poklicnega usposabljanja.

1.  Unija in države članice po posvetovanju s socialnimi partnerji izvajajo ukrepe za okrepitev politik poklicnega usposabljanja, ki upoštevajo različne oblike nacionalnih praks.

Sprememba 146

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 166 – odstavek 2 – alinea 2

Veljavno besedilo

Sprememba

–  izboljševanje začetnega in nadaljevalnega poklicnega usposabljanja zaradi lažje vključitve in ponovne vključitve v trg dela;

–  razvoj skupnih standardov o poklicnem usposabljanju in izboljševanje začetnega in nadaljevalnega poklicnega usposabljanja zaradi lažje vključitve in ponovne vključitve v trg dela ter povečanja mobilnosti delavcev v Uniji;

Sprememba 147

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 168 – odstavek 1 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Dejavnost Unije, ki dopolnjuje nacionalne politike, je usmerjena k izboljševanju javnega zdravja, preprečevanju telesnih in duševnih obolenj in bolezni ter odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo zdravje ljudi. Ta dejavnost zajema obvladovanje močno razširjenih težkih bolezni s spodbujanjem raziskovanja njihovih vzrokov, prenosa in preprečevanja, pa tudi obveščanja o zdravju in zdravstvene vzgoje, hkrati zajema tudi nadzor nad veliko čezmejno ogroženostjo zdravja, zgodnje obveščanje o taki ogroženosti in boj proti njej.

Dejavnost Unije, ki dopolnjuje nacionalne politike, je usmerjena k izboljševanju javnega zdravja, preprečevanju telesnih in duševnih obolenj in bolezni ter odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo zdravje ljudi. Ta dejavnost zajema obvladovanje močno razširjenih težkih bolezni s spodbujanjem raziskovanja njihovih vzrokov, prenosa in preprečevanja, pa tudi obveščanja o zdravju in zdravstvene vzgoje, hkrati zajema tudi nadzor nad veliko čezmejno ogroženostjo zdravja, zgodnje obveščanje o taki ogroženosti in boj proti njej v skladu s celostnim in enotnim pristopom za uravnoteženje in optimizacijo zdravja ljudi, živali in okolja.

Sprememba 148

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 168 – odstavek 4 – točka b

Veljavno besedilo

Sprememba

(b)  ukrepov na veterinarskem in fitosanitarnem področju, katerih neposredni cilj je varovanje javnega zdravja;

(b)  ukrepov na veterinarskem področju, področju dobrobiti živali in fitosanitarnem področju, katerih neposredni cilj je varovanje javnega zdravja;

Sprememba 149

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 168 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

(ca)   ukrepov, ki določajo skupne kazalnike o splošnem in enakopravnem dostopu do cenovno dostopnih in visokokakovostnih storitev zdravstvenega varstva, vključno s spolnim in reproduktivnim zdravjem in pravicami;

Sprememba 150

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 168 – odstavek 4 – točka c b (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

(cb)   ukrepov za zgodnje obveščanje, spremljanje in nadzor resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje, zlasti v primeru pandemij. Ti ukrepi državam članicam ne preprečujejo, da ohranijo ali sprejmejo okrepljene zaščitne ukrepe, kadar so ti potrebni;

Sprememba 151

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 168 – odstavek 4 – točka c c (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

(cc)   ukrepov za spremljanje in usklajevanje dostopa do skupne diagnostike, informacij in zdravljenja nalezljivih in nenalezljivih bolezni, vštevši redke bolezni.

Sprememba 152

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 179 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Cilj Unije je okrepiti njene znanstvene in tehnološke temelje z oblikovanjem Evropskega raziskovalnega območja, v katerem raziskovalci, znanost in tehnologija prosto krožijo, spodbujati njeno večjo konkurenčnost, vključno z industrijo, in pospeševati vse raziskovalne dejavnosti, ki so potrebne zaradi drugih poglavij Pogodb.

1.  Cilj Unije je okrepiti njene znanstvene in tehnološke temelje z oblikovanjem Evropskega raziskovalnega območja, v katerem raziskovalci, znanost in tehnologija prosto krožijo, spodbujati njeno večjo konkurenčnost, vključno z industrijo, in pospeševati vse raziskovalne dejavnosti, ki so potrebne zaradi drugih poglavij Pogodb, ter spoštovati in spodbujati akademsko svobodo in svobodo izvajanja znanstvenih raziskav in poučevanja.

Sprememba 153

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 189 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Za pospeševanje znanstvenega in tehničnega napredka, industrijske konkurenčnosti in izvajanje svojih politik Unija oblikuje evropsko politiko o vesolju. V ta namen lahko spodbuja skupne pobude, podpira raziskave in tehnološki razvoj ter usklajuje prizadevanja, potrebna za raziskovanje in izkoriščanje vesolja.

1.  Za pospeševanje znanstvenega in tehničnega napredka, industrijske konkurenčnosti in izvajanje svojih politik Unija oblikuje skupno evropsko politiko in strategijo o vesolju. V ta namen lahko spodbuja skupne pobude, podpira raziskave in tehnološki razvoj ter usklajuje prizadevanja, potrebna za raziskovanje in izkoriščanje vesolja.

Sprememba 154

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 189 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Kot prispevek k doseganju ciljev iz odstavka 1, Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku določita potrebne ukrepe, ki so lahko v obliki evropskega programa o vesolju, pri čemer je izključena kakršna koli harmonizacija zakonov in drugih predpisov držav članic.

2.  Kot prispevek k doseganju ciljev iz odstavka 1, Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku določita potrebne ukrepe, ki so lahko v obliki evropskega programa o vesolju, da bi si prizadevali za skupni okvir za vesoljske dejavnosti in ratificirali obstoječe mednarodne pogodbe.

Sprememba 155

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 191 – odstavek -1 (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

-1.  Upoštevajoč svojo odgovornost do prihodnjih generacij, Evropska unija v skladu s Pogodbama varuje naravne temelje življenja in živali s pravom Unije, tudi z izvršilnimi in pravosodnimi ukrepi.

Sprememba 156

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 191 – odstavek 1 – alinea 4

Veljavno besedilo

Sprememba

–  spodbujanju ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih problemov, zlasti v boju proti podnebnim spremembam.

–  spodbujanju ukrepov na ravni Unije in mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih problemov, zlasti v boju proti podnebnim spremembam, zaščiti biotske raznovrstnosti in izvajanju mednarodnih obveznosti Unije.

Sprememba 157

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 191 – odstavek 2 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Cilj okoljske politike Unije je doseči visoko raven varstva, pri čemer se upošteva raznolikost razmer v posameznih regijah Unije. Politika temelji na previdnostnem načelu in na načelih, da je treba delovati preventivno, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru in da mora plačati povzročitelj obremenitve.

Cilj okoljske politike Unije je doseči visoko raven varstva, pri čemer se upošteva raznolikost razmer v posameznih regijah Unije. Politika temelji na pristopu „eno zdravje“ in na previdnostnem načelu, pa tudi na načelih, da je treba delovati preventivno, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru in da mora plačati povzročitelj obremenitve.

Sprememba 158

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 191 – odstavek 3 – alinea 2 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

–   tveganje za preseganje omejitev planeta z uporabo previdnostnega načela;

Sprememba 159

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 191 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Člen 191a

 

1.  Unija si v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi prizadeva za omejitev dviga globalne temperature in spoštuje cilj uravnoteženja emisij in odvzemov toplogrednih plinov po vsej Uniji, da bi dosegli negativne emisije.

 

2.  Pri sprejemanju osnutkov ukrepov ali zakonodajnih predlogov, tudi proračunskih predlogov, si Komisija prizadeva te osnutke ukrepov in predloge uskladiti s cilji iz odstavka 1. Če pride do neskladnosti, Komisija razloge za to neskladnost navede v oceni učinka, ki je priložena zadevnemu predlogu.

Sprememba 160

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 192 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Z odstopanjem od postopka odločanja iz odstavka 1 in brez poseganja v člen 114 Svet po posebnem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom, Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij soglasno sprejme:

črtano

(a)   določbe, ki so zlasti davčne narave;

 

(b)   ukrepe, ki vplivajo na:

 

–   prostorsko načrtovanje;

 

–   upravljanje s količinami vodnih virov ali ki vplivajo, neposredno ali posredno, na razpoložljivost teh virov;

 

–   rabo zemljišč, razen ravnanja z odpadki;

 

(c)   ukrepe, ki pomembno vplivajo na izbiro držav članic med različnimi viri energije in na splošno strukturo njihove oskrbe z energijo.

 

Svet lahko na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom, Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij soglasno odloči o uporabi rednega zakonodajnega postopka za področja iz prvega pododstavka.

 

Sprememba 161

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 192 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij sprejmeta splošne delovne programe, ki določajo prednostne cilje.

črtano

Ukrepi, ki so potrebni za izvajanje teh programov, se glede na primer sprejmejo v skladu s pogoji iz odstavka 1 ali odstavka 2.

 

Sprememba 162

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 194 – odstavek 1 – uvodni del

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Pri vzpostavitvi in delovanju notranjega trga in ob upoštevanju potrebe po ohranitvi in izboljšanju okolja so cilji energetske politike Unije v duhu solidarnosti med državami članicami:

1.  Pri vzpostavitvi in delovanju notranjega trga in ob upoštevanju potrebe po ohranitvi in izboljšanju okolja so cilji skupne energetske politike Unije v duhu solidarnosti med državami članicami:

Sprememba 163

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 194 – odstavek 1 – točka b

Veljavno besedilo

Sprememba

(b)  zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji;

(b)  zagotoviti zanesljivost in cenovno dostopnost oskrbe z energijo za vsakogar v Uniji;

Sprememba 164

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 194 – odstavek 1 – točka c

Veljavno besedilo

Sprememba

(c)  spodbujati energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo ter razvijanje novih in obnovljivih virov energije; in

(c)  zagotoviti energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo ter razvijanje novih in obnovljivih virov energije, da bi dosegli energetski sistem, ki bo temeljil na energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije; in

Sprememba 165

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 194 – odstavek 1 – točka d

Veljavno besedilo

Sprememba

(d)  spodbujati medsebojno povezovanje energetskih omrežij.

(d)  zagotoviti medsebojno povezovanje energetskih omrežij;

Sprememba 166

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 194 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

(da)   zasnovati celotni energetski sistem v skladu z mednarodnimi sporazumi za blažitev podnebnih sprememb.

Sprememba 167

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 194 – odstavek 2 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Ukrepi ne vplivajo na pravico držav članic, da določijo pogoje za izkoriščanje svojih energetskih virov, na izbiro med različnimi viri energije in na splošno strukturo njihove oskrbe z energijo, ne glede na člen 192(2)(c).

črtano

Sprememba 168

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 194 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  Kadar so ukrepi iz odstavka 2 predvsem davčnega značaja, jih Svet z odstopanjem od navedenega odstavka določi po posebnem zakonodajnem postopku soglasno in po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

črtano

Sprememba 169

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 206

Veljavno besedilo

Sprememba

Z vzpostavitvijo carinske unije v skladu s členi 28 do 32 Unija v skupnem interesu prispeva k usklajenemu razvoju svetovne trgovine, postopnemu odpravljanju omejitev v mednarodni trgovini in pri tujih neposrednih naložbah ter k zmanjševanju carinskih in drugih ovir.

Z vzpostavitvijo carinske unije v skladu s členi 28 do 32 Unija v skupnem interesu prispeva k usklajenemu razvoju na pravilih temelječe, večstranske svetovne trgovine, postopnemu odpravljanju omejitev v mednarodni trgovini in pri tujih neposrednih naložbah ter k zmanjševanju carinskih in drugih ovir, obenem pa spodbuja zlasti demokratične vrednote, dobro upravljanje, človekove pravice in trajnostnost v skupni trgovinski politiki.

Sprememba 170

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 207 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Skupna trgovinska politika temelji na enotnih načelih, zlasti glede sprememb carinskih stopenj, sklenitve sporazumov o carinskih tarifah in trgovini, ki se nanašajo na trgovino z blagom in storitvami, trgovinske vidike pravic intelektualne lastnine, tuje neposredne naložbe, doseganje enotnosti pri ukrepih liberalizacije, izvozno politiko in ukrepe trgovinske zaščite, na primer pri dampingu ali subvencijah. Skupna trgovinska politika se izvaja v okviru načel in ciljev zunanjega delovanja Unije.

1.  Skupna trgovinska politika temelji na enotnih načelih, zlasti glede sprememb carinskih stopenj, sklenitve sporazumov o carinskih tarifah in trgovini, ki se nanašajo na trgovino z blagom in storitvami, trgovinske vidike pravic intelektualne lastnine, tuje naložbe, vštevši zaščito naložb, gospodarsko varnost, doseganje enotnosti pri ukrepih liberalizacije, izvozno politiko in ukrepe trgovinske zaščite, na primer pri dampingu ali subvencijah. Skupna trgovinska politika se izvaja v okviru načel in ciljev zunanjega delovanja Unije ter njenega cilja doseganja podnebne nevtralnosti.

Sprememba 171

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 207 – odstavek 3 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Komisija predloži Svetu priporočila, ta pa jo pooblasti za začetek potrebnih pogajanj. Svet in Komisija zagotavljata, da so sporazumi, doseženi s pogajanji, skladni z notranjo politiko in pravili Unije.

Evropski parlament in Svet na priporočilo Komisije pooblastita Komisijo za začetek potrebnih pogajanj. Komisija zagotavlja, da so sporazumi, doseženi s pogajanji, skladni z notranjo politiko in pravili Unije.

Sprememba 172

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 207 – odstavek 3 – pododstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

Komisija vodi pogajanja ob posvetovanju s posebnim odborom, ki ga Svet imenuje za pomoč Komisiji pri izvajanju te naloge, in v okviru smernic, ki jih Svet lahko naslovi nanjo. Komisija o napredku pri pogajanjih redno poroča posebnemu odboru in Evropskemu parlamentu.

Komisija vodi pogajanja ob posvetovanju s pristojnim odborom Evropskega parlamenta in posebnim odborom, ki ga Svet imenuje za pomoč Komisiji pri izvajanju te naloge, in v okviru smernic, ki jih Svet lahko naslovi nanjo. Komisija o napredku pri pogajanjih redno poroča pristojnemu odboru Evropskega parlamenta in posebnemu odboru, ki ga imenuje Svet.

Sprememba 173

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 207 – odstavek 3 – pododstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Z odstopanjem od člena 218(5) lahko Evropski parlament in Svet sprejmeta sklep o odobritvi začasne uporabe sporazuma pred začetkom njegove veljavnosti.

Sprememba 174

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 207 – odstavek 4 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

O pogajanjih in sklenitvi sporazumov iz odstavka 3 Svet odloča s kvalificirano večino.

O pogajanjih in sklenitvi sporazumov iz odstavka 3 Svet odloča z navadno večino.

Sprememba 175

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 207 – odstavek 4 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Kadar sporazum o trgovini s storitvami, trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine ali tujih neposrednih naložbah vsebuje določbe, pri katerih je za sprejetje notranjih pravil potrebno soglasje, Svet o pogajanjih in sklenitvi takega sporazuma odloča soglasno.

O pogajanjih in sklenitvi sporazumov o trgovini s storitvami, trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine ali tujih neposrednih naložbah Svet odloča s kvalificirano večino.

Sprememba 176

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 207 – odstavek 4 – pododstavek 3 – uvodni del

Veljavno besedilo

Sprememba

Svet prav tako odloča soglasno o pogajanjih in sklenitvi sporazumov:

Svet prav tako odloča s kvalificirano večino o pogajanjih in sklenitvi sporazumov:

Sprememba 177

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 207 – odstavek 5 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

5a.  Vzpostavi se stalni mehanizem za spremljanje in preučevanje tujih neposrednih naložb v Uniji. Ta mehanizem se lahko uporabi za zaščito evropskega interesa.

Sprememba 178

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 218 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Svet odobri začetek pogajanj, določi pogajalske smernice, odobri podpis in sklene sporazum.

2.  Svet po odobritvi Evropskega parlamenta odobri začetek pogajanj, določi pogajalske smernice, odobri podpis in sklene sporazum.

Sprememba 179

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 218 – odstavek 2 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

2a.  Z odstopanjem od odstavka 2 je za začetek pogajanj o sporazumih, ki spadajo na področje uporabe člena 207, potrebna odobritev Evropskega parlamenta in Sveta.

Sprememba 180

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 218 – odstavek 6 – pododstavek 2 – uvodni del

Veljavno besedilo

Sprememba

Razen pri sporazumih, ki zadevajo izključno skupno zunanjo in varnostno politiko, Svet sprejme sklep o sklenitvi sporazuma:

Razen pri sporazumih, ki zadevajo izključno skupno zunanjo in varnostno politiko, Svet sprejme sklep o sklenitvi sporazuma po odobritvi Evropskega parlamenta:

Sprememba 181

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 218 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka a

Veljavno besedilo

Sprememba

(a)  po odobritvi Evropskega parlamenta pri:

črtano

(i)  pridružitvenih sporazumih;

 

(ii)  sporazumu o pristopu Unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

 

(iii)  sporazumih, ki z uvedbo postopkov sodelovanja vzpostavljajo poseben institucionalni okvir;

 

(iv)  sporazumih, ki imajo znatne proračunske posledice za Unijo;

 

(v)  sporazumih na področjih, za katera velja redni zakonodajni postopek ali posebni zakonodajni postopek, kadar je potrebna odobritev Evropskega parlamenta.

 

Evropski parlament in Svet se lahko v nujnem primeru dogovorita o roku za odobritev;

 

Sprememba 182

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 218 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka b

Veljavno besedilo

Sprememba

(b)  po posvetovanju z Evropskim parlamentom v drugih primerih. Evropski parlament da svoje mnenje v roku, ki ga glede na nujnost zadeve lahko določi Svet. Če mnenje v tem roku ni dano, Svet lahko odloči.

črtano

Sprememba 183

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 218 – odstavek 7

Veljavno besedilo

Sprememba

7.   Pri sklepanju sporazuma lahko Svet z odstopanjem od odstavkov 5, 6 in 9 pooblasti pogajalca, da v imenu Unije odobri spremembe sporazuma, kadar ta predvideva, da se lahko sprejmejo po poenostavljenem postopku ali da jih sprejme organ, ustanovljen s sporazumom. Svet lahko v takšno pooblastilo vključi posebne pogoje.

7.  Pri sklepanju sporazuma lahko Evropski parlament in Svet z odstopanjem od odstavkov 5, 6 in 9 pooblastita pogajalca, da v imenu Unije odobri spremembe sporazuma, kadar ta predvideva, da se lahko sprejmejo po poenostavljenem postopku ali da jih sprejme organ, ustanovljen s sporazumom. Svet lahko v takšno pooblastilo vključi posebne pogoje.

Sprememba 184

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 218 – odstavek 9

Veljavno besedilo

Sprememba

9.  Svet na predlog Komisije ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sprejme sklep o začasni prekinitvi uporabe sporazuma in določitvi stališč, ki naj se v imenu Unije zastopajo v organu, ustanovljenem s sporazumom, kadar ta organ sprejema akte s pravnim učinkom, razen aktov o spremembah ali dopolnitvah institucionalnega okvira sporazuma.

9.  Svet na predlog Izvršne oblasti ali sekretarja Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in po odobritvi Evropskega parlamenta sprejme sklep o začasni prekinitvi uporabe sporazuma in določitvi stališč, ki naj se v imenu Unije zastopajo v organu, ustanovljenem s sporazumom, kadar ta organ sprejema akte s pravnim učinkom, razen aktov o spremembah ali dopolnitvah institucionalnega okvira sporazuma.

 

(Sprememba besed „visoki predstavnik Unije“ velja za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Sprememba 185

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 218 – odstavek 10

Veljavno besedilo

Sprememba

10.  Evropski parlament se v vseh fazah postopka nemudoma in izčrpno obvesti.

10.  Evropski parlament se nemudoma in izčrpno obvešča v vseh fazah postopka, tudi ob začetku pogajanj, tekom pogajanj, ob podpisu in začetku izvajanja sporazumov, ter ob začasni prekinitvi obveznosti, določenih v teh sporazumih.

Sprememba 186

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 222 – odstavek -1 (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

-1.  V primeru izrednih razmer, ki prizadenejo Evropsko unijo ali eno ali več držav članic, lahko Evropski parlament in Svet Komisiji podelita izredna pooblastila, vključno s tistimi, ki ji omogočajo uporabo vseh potrebnih instrumentov. Za razglasitev izrednih razmer Evropski parlament ali Komisija podata predlog, o katerem Evropski parlament odloča z večino svojih članov, Svet pa s kvalificirano večino.

 

V tem sklepu, s katerim se razglasijo izredne razmere in se Komisiji podelijo izredna pooblastila, se opredelijo obseg pooblastil, podrobna ureditev upravljanja in obdobje veljavnosti teh pooblastil.

 

Evropski parlament ali Svet lahko z navadno večino ta sklep kadar koli prekličeta.

 

Svet in Parlament lahko v skladu s postopkom iz prvega pododstavka ta sklep kadar koli pregledata ali obnovita.

Sprememba 187

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 223 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Evropski parlament pripravi predlog določb, potrebnih za volitve svojih članov s splošnim in neposrednim glasovanjem po enotnem postopku v vseh državah članicah ali v skladu z načeli, ki so skupna vsem državam članicam.

1.  Evropski parlament pripravi predlog uredbe, potrebne za volitve svojih članov s splošnim in neposrednim glasovanjem po enotnem postopku v vseh državah članicah ali v skladu z načeli, ki so skupna vsem državam članicam. Svet lahko po posebnem zakonodajnem postopku ta predlog zavrne s kvalificirano večino.

Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po odobritvi Evropskega parlamenta, ki odloča z večino svojih članov, soglasno sprejme potrebne določbe. Te določbe začnejo veljati, ko jih države članice potrdijo v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

Evropski parlament, ki odloča z večino svojih članov, po posebnem zakonodajnem postopku in po odobritvi Sveta, ki odloča z okrepljeno kvalificirano večino, sprejme potrebne določbe.

Sprememba 188

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 223 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Evropski parlament na lastno pobudo z uredbami, sprejetimi po posebnem zakonodajnem postopku, po pridobitvi mnenja Komisije in z odobritvijo Sveta, določi pravila in splošne pogoje za opravljanje nalog svojih članov. Za sprejetje vseh pravil ali pogojev, ki se nanašajo na obdavčitev članov ali nekdanjih članov, je potrebna soglasna odločitev Sveta.

2.  Evropski parlament na lastno pobudo z uredbami, sprejetimi po posebnem zakonodajnem postopku, po pridobitvi mnenja Komisije in z odobritvijo Sveta, določi pravila in splošne pogoje za opravljanje nalog svojih članov.

Sprememba 189

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 225

Veljavno besedilo

Sprememba

Evropski parlament lahko z večino svojih članov od Komisije zahteva predložitev ustreznih predlogov glede vprašanj, o katerih meni, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti akt Unije. Če Komisija ne predloži predloga, o razlogih obvesti Evropski parlament.

Evropski parlament lahko v skladu s členom 294 in z večino svojih članov sprejme predloge o zadevah, za katere se uporablja redni zakonodajni postopek. Pred tem o svoji nameri obvesti Izvršno oblast.

Sprememba 190

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 226 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Brez poseganja v pristojnosti, dodeljene s Pogodbama drugim institucijam, organom, uradom ali agencijam, lahko Evropski parlament pri izpolnjevanju svojih nalog na zahtevo četrtine svojih članov ustanovi začasni preiskovalni odbor zaradi preverjanja domnevnih kršitev ali nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje Unije, razen tedaj ko domnevna dejanja preiskuje sodišče in dokler je primer še v sodnem postopku.

Brez poseganja v pristojnosti, dodeljene s Pogodbama drugim institucijam, organom, uradom ali agencijam, Evropski parlament pri izpolnjevanju svojih nalog na zahtevo tretjine svojih članov ustanovi začasni preiskovalni odbor zaradi preverjanja domnevnih kršitev ali nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje Unije, razen tedaj ko domnevna dejanja preiskuje sodišče in dokler je primer še v sodnem postopku. Preiskovalni odbor lahko povabi katero koli pričo, da se udeleži zaslišanja, če je to potrebno za izpolnitev njegovih nalog.

Sprememba 191

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 226 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

Podrobne določbe o uresničevanju pravice do preiskave določi Evropski parlament na lastno pobudo z uredbami, sprejetimi po posebnem zakonodajnem postopku, in po odobritvi Sveta in Komisije.

Podrobne določbe o uresničevanju pravice do preiskave določita Evropski parlament in Svet, ki odloča s kvalificirano večino, na predlog Evropskega parlamenta in po posvetovanju s Komisijo.

Sprememba 192

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 234 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Če je vložen predlog nezaupnice o delu Komisije, sme Evropski parlament o njem glasovati šele po izteku treh dni po vložitvi, glasovanje pa mora biti javno.

Če je vložen predlog kolektivne nezaupnice o delu Izvršne oblasti ali predlog individualne nezaupnice o delu člana Izvršne oblasti, sme Evropski parlament o njem glasovati šele po izteku treh dni po vložitvi, glasovanje pa mora biti javno.

 

(Sprememba besed „Komisija“ in „član Komisije“ velja za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Sprememba 193

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 234 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Če je predlog nezaupnice sprejet z dvotretjinsko večino oddanih glasov, kar predstavlja večino članov Evropskega parlamenta, člani Komisije kolektivno odstopijo, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko pa odstopi s funkcije, ki jo opravlja v okviru Komisije. Do zamenjave v skladu s členom 17 Pogodbe o Evropski uniji ohranijo položaj in opravljajo tekoče posle. V tem primeru mandat članov Komisije, ki so imenovani kot zamenjava, poteče z datumom, s katerim bi potekel mandat članom Komisije, ki so kolektivno odstopili.

Če je predlog kolektivne nezaupnice sprejet z večino članov Evropskega parlamenta, člani Izvršne oblasti kolektivno odstopijo, sekretar Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter sekretar Unije za ekonomsko upravljanje pa odstopita s funkcije, ki jo opravljata v okviru Izvršne oblasti. Do zamenjave v skladu s členom 17 Pogodbe o Evropski uniji ohranijo položaj in opravljajo tekoče posle. V tem primeru mandat članov Izvršne oblasti, ki so imenovani kot zamenjava, poteče z datumom, s katerim bi potekel mandat članom Izvršne oblasti, ki so kolektivno odstopili.

Sprememba 194

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 245 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Člani Komisije med svojim mandatom ne smejo opravljati nobene druge poklicne dejavnosti, bodisi pridobitne ali nepridobitne. Ob prevzemu svojih nalog se slovesno obvežejo, da bodo med svojim mandatom in po njegovem izteku spoštovali iz mandata izhajajoče obveznosti, zlasti dolžnost, da bodo po izteku mandata pri sprejemanju določenih imenovanj ali ugodnosti ravnali pošteno in diskretno. Ob kršitvi teh obveznosti lahko Sodišče na predlog Sveta z navadno večino ali Komisije zadevnega člana glede na okoliščine razreši v skladu s členom 247 ali mu odvzame pravico do pokojnine ali namesto nje odobrenih ugodnosti.

Člani Komisije med svojim mandatom ne smejo opravljati nobene druge poklicne dejavnosti, bodisi pridobitne ali nepridobitne. Ob prevzemu svojih nalog se slovesno obvežejo, da bodo med svojim mandatom in po njegovem izteku spoštovali iz mandata izhajajoče obveznosti, zlasti dolžnost, da bodo po izteku mandata pri sprejemanju določenih imenovanj ali ugodnosti ravnali pošteno in diskretno. Ob kršitvi teh obveznosti lahko Sodišče na predlog Evropskega parlamenta, Sveta, ki odloča z navadno večino, ali Komisije zadevnega člana glede na okoliščine razreši v skladu s členom 247 ali mu odvzame pravico do pokojnine ali namesto nje odobrenih ugodnosti.

Sprememba 195

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 246 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

Svet lahko na predlog predsednika Komisije soglasno odloči, da takšnega mesta ni treba zapolniti, zlasti če je preostanek mandata člana kratek.

Svet lahko na predlog predsednika Izvršne oblasti s kvalificirano večino odloči, da takšnega mesta ni treba zapolniti, zlasti če je preostanek mandata člana kratek.

 

(Sprememba besed „predsednik Komisije“ velja za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Sprememba 196

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 247

Veljavno besedilo

Sprememba

Če katerikoli član Komisije ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje svojih dolžnosti ali če je zagrešil hujšo kršitev, ga lahko Sodišče na predlog Sveta z navadno večino ali Komisije razreši.

Če katerikoli član Komisije ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje svojih dolžnosti ali če je zagrešil hujšo kršitev, ga lahko Sodišče na predlog Evropskega parlamenta, Sveta, ki odloča z navadno večino, ali Komisije razreši.

Sprememba 197

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 258 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Če Komisija meni, da katera od držav članic ni izpolnila neke obveznosti iz Pogodb, poda o zadevi obrazloženo mnenje, potem ko je tej državi omogočila, da predloži svoje pripombe.

Če Komisija meni, da katera od držav članic ni izpolnila neke obveznosti iz Pogodb, v 12 mesecih poda o zadevi obrazloženo mnenje, potem ko je tej državi omogočila, da predloži svoje pripombe.

Sprememba 198

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 258 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Če zadevna država ne ravna v skladu z mnenjem v roku, ki ga določi Komisija, lahko slednja zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

Če zadevna država ne ravna v skladu z mnenjem v tem roku 12 mesecev, Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

Sprememba 199

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 259 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Država članica, ki meni, da druga država članica ni izpolnila neke obveznosti iz Pogodb, lahko zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

Evropski parlament ali država članica, ki meni, da država članica ni izpolnila neke obveznosti iz Pogodb, lahko zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

Sprememba 200

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 259 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Preden država članica vloži tožbo proti drugi državi članici zaradi domnevne kršitve obveznosti iz Pogodb, mora zadevo predložiti Komisiji.

Preden Evropski parlament ali država članica vloži tožbo proti državi članici zaradi domnevne kršitve obveznosti iz Pogodb, mora zadevo predložiti Komisiji.

Sprememba 201

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 259 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

Komisija poda obrazloženo mnenje, potem ko je bila obema državama dana možnost, da se v kontradiktornem postopku ustno in pisno izrečeta.

Komisija poda obrazloženo mnenje, potem ko je bila obema državama in po potrebi Evropskemu parlamentu dana možnost, da se v kontradiktornem postopku ustno in pisno izrečejo.

Sprememba 202

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 260 – odstavek 2 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Če Komisija meni, da zadevna država članica ni sprejela potrebnih ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča, lahko pred Sodiščem vloži tožbo, potem ko je tej državi omogočila, da predloži svoje pripombe. Pri tem določi višino pavšalnega zneska ali denarne kazni, ki naj jo plača zadevna država članica in ki je po njenem mnenju primerna glede na okoliščine zadeve.

Če Komisija meni, da zadevna država članica ni sprejela potrebnih ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča, pred Sodiščem najkasneje 12 mesecev po izreku sodbe vloži tožbo, potem ko je tej državi omogočila, da predloži svoje pripombe. Pri tem določi višino pavšalnega zneska ali denarne kazni, ki naj jo plača zadevna država članica in ki je po njenem mnenju primerna glede na okoliščine zadeve.

Sprememba 203

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 262

Veljavno besedilo

Sprememba

Svet lahko brez poseganja v druge določbe Pogodb, v obsegu, ki ga bo določil, po posebnem zakonodajnem postopku po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme določbe za dodelitev pristojnosti Sodišču Evropske unije v sporih, ki se nanašajo na uporabo aktov, sprejetih na podlagi Pogodb, ki uvajajo evropske pravice intelektualne lastnine. Te določbe začnejo veljati, ko jih države članice potrdijo v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

Svet lahko brez poseganja v druge določbe Pogodb, v obsegu, ki ga bo določil, po posebnem zakonodajnem postopku po odobritvi Evropskega parlamenta s kvalificirano večino sprejme določbe za dodelitev pristojnosti Sodišču Evropske unije v sporih, ki se nanašajo na uporabo aktov, sprejetih na podlagi Pogodb, ki uvajajo evropske pravice intelektualne lastnine. Te določbe začnejo veljati, ko jih države članice potrdijo v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

Sprememba 204

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 263 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

V ta namen je Sodišče pristojno za odločanje o tožbah, ki jih vloži država članica, Evropski parlament, Svet ali Komisija zaradi nepristojnosti, bistvene kršitve postopka, kršitve Pogodb ali katerega koli pravnega pravila, ki se nanaša na njuno uporabo, ali zaradi zlorabe pooblastil.

V ta namen je Sodišče pristojno za odločanje o tožbah, ki jih vloži država članica, Evropski parlament, Svet ali Komisija zaradi nepristojnosti, bistvene kršitve postopka, kršitve Pogodb ali katerega koli pravnega pravila, ki se nanaša na njuno uporabo, in še posebej v zvezi z načelom subsidiarnosti, ali zaradi zlorabe pooblastil.

Sprememba 205

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 263 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

Fizične ali pravne osebe lahko pod pogoji iz prvega in drugega odstavka vložijo tožbe zoper nanje naslovljene akte ali zoper akte, ki se nanje neposredno in posamično nanašajo, in zoper predpise, ki se nanje neposredno nanašajo, a ne potrebujejo izvedbenih ukrepov.

Fizične ali pravne osebe lahko pod pogoji iz prvega in drugega odstavka vložijo tožbe zoper nanje naslovljene akte ali zoper akte, ki se nanje neposredno nanašajo, in zoper predpise, ki se nanje neposredno nanašajo, a ne potrebujejo izvedbenih ukrepov.

Sprememba 206

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 275 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Vendar je Sodišče pristojno za nadzor spoštovanja člena 40 Pogodbe o Evropski uniji in za odločanje o tožbah, vloženih v skladu s pogoji četrtega pododstavka člena 263 te pogodbe, v katerih se nadzira zakonitost sklepov, ki predvidevajo omejevalne ukrepe proti fizičnim ali pravnim osebam, ki jih je Svet sprejel na podlagi poglavja 2 naslova V Pogodbe o Evropski uniji.

črtano

Sprememba 207

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 285 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Sestavlja ga po en državljan vsake države članice. Člani opravljajo svoje naloge popolnoma neodvisno in v splošnem interesu Unije.

Sestavlja ga število članov, ki ustreza dvema tretjinama števila držav članic, vključno z njegovim predsednikom. Člani opravljajo svoje naloge popolnoma neodvisno in v splošnem interesu Unije.

Sprememba 208

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 285 – odstavek 2 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Člani Računskega sodišča so izbrani med državljani držav članic po sistemu popolnoma enakopravne rotacije med državami članicami, s čimer se izrazi demografski in geografski razpon celote držav članic. Ta sistem vzpostavi Evropski svet s kvalificirano večino v skladu s členom 244.

Sprememba 209

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 286 – odstavek 2 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Člani Računskega sodišča so imenovani za mandat šestih let. Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom sprejme seznam članov, sestavljen v skladu s predlogi držav članic. Člani Računskega sodišča so lahko ponovno imenovani.

Člani Računskega sodišča so imenovani za mandat šestih let. Svet po odobritvi Evropskega parlamenta sprejme seznam članov, sestavljen v skladu s predlogi držav članic. Člani Računskega sodišča so lahko ponovno imenovani.

Sprememba 210

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 294 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Komisija poda predlog Evropskemu parlamentu in Svetu.

2.  Komisija poda predlog Evropskemu parlamentu in Svetu. Kadar se uporablja člen 225, Evropski parlament svoj predlog predloži Svetu. Komisija mora biti o tem obveščena.

Sprememba 211

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 294 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

3.  Evropski parlament sprejme stališče v prvi obravnavi in ga pošlje Svetu.

3.  Evropski parlament sprejme stališče v prvi obravnavi in ga pošlje Svetu. Kadar se uporablja člen 225, se predlog Parlamenta šteje za njegovo stališče v prvi obravnavi.

Sprememba 212

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 294 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

4.  Če Svet odobri stališče Evropskega parlamenta, je akt sprejet v besedilu, ki ustreza temu stališču.

4.  Če Svet odobri stališče Evropskega parlamenta ali ne sprejme sklepa v enem letu, je akt sprejet v besedilu, ki ustreza temu stališču.

Sprememba 213

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 294 – odstavek 7 – točka b

Veljavno besedilo

Sprememba

(b)  z večino svojih članov zavrne stališče Sveta v prvi obravnavi, se šteje, da predlagani akt ni sprejet;

(b)  z večino oddanih glasov zavrne stališče Sveta v prvi obravnavi, se šteje, da predlagani akt ni sprejet;

Sprememba 214

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 294 – odstavek 15 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Kadar je v primerih, predvidenih v Pogodbah, zakonodajni akt predložen v redni zakonodajni postopek na pobudo skupine držav članic, po priporočilu Evropske centralne banke ali na zahtevo Sodišča, se odstavek 2, drugi stavek odstavka 6 in odstavek 9 ne uporabljajo.

Kadar je v primerih, predvidenih v Pogodbah, zakonodajni akt predložen v redni zakonodajni postopek na pobudo skupine držav članic, na evropsko državljansko pobudo, po priporočilu Evropske centralne banke ali na zahtevo Sodišča, se odstavek 2, drugi stavek odstavka 6 in odstavek 9 ne uporabljajo.

Sprememba 215

Pogodba o delovanju Evropske unije

Šesti del – naslov I – poglavje 2 a (novo) – naslov

Veljavno besedilo

Sprememba

 

POGLAVJE 2a

 

UPORABA NAČEL SUBSIDIARNOSTI IN SORAZMERNOSTI

(Protokol št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti je treba vključiti v PDEU, šesti del, naslov I, poglavje 2a (novo). To novo poglavje zajema člene 299a do 299j (novo).)

Sprememba 216

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 299 a (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Člen 299a

 

Vse institucije skrbijo za stalno spoštovanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti, kakor sta opredeljeni v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji.

(Sprememba povzema besedilo člena 1 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.)

Sprememba 217

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 299 b (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Člen 299b

 

Preden Komisija predlaga zakonodajni akt, opravi obsežna posvetovanja. Taka posvetovanja po potrebi upoštevajo regionalne in lokalne razsežnosti predvidenih ukrepov. V izjemno nujnih primerih Komisija teh posvetovanj ne opravi. V svojem predlogu Komisija navede razloge za takšno odločitev.

(Sprememba povzema besedilo člena 2 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.)

Sprememba 218

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 299 c (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Člen 299c

 

Za namene tega protokola pomeni „osnutek zakonodajnega akta“ predloge Komisije, pobude skupine držav članic, pobude Evropskega parlamenta, zahteve Sodišča, priporočila Evropske centralne banke in zahteve Evropske investicijske banke za sprejetje zakonodajnega akta.

(Sprememba povzema besedilo člena 3 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.)

Sprememba 219

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 299 d (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Člen 299d

 

Komisija pošlje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim parlamentom in regionalnim parlamentom z zakonodajnimi pooblastili in zakonodajalcu Unije.

 

Evropski parlament pošlje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke nacionalnim parlamentom in regionalnim parlamentom z zakonodajnimi pooblastili.

 

Svet posreduje osnutke zakonodajnih aktov, ki jih predložijo skupina držav članic, Sodišče, Evropska centralna banka ali Evropska investicijska banka, in spremenjene osnutke nacionalnim parlamentom in regionalnim parlamentom z zakonodajnimi pooblastili.

 

Zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta in stališča Sveta se takoj po sprejetju pošljejo nacionalnim parlamentom in regionalnim parlamentom z zakonodajnimi pooblastili.

(Sprememba temelji na besedilu člena 4 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti ter ga dopolnjuje.)

Sprememba 220

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 299 e (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Člen 299e

 

Osnutki zakonodajnih aktov se utemeljijo glede na načeli subsidiarnosti in sorazmernosti.

 

Vsak osnutek zakonodajnega akta mora vsebovati izjavo s podrobnimi podatki, ki omogočajo oceno njegove skladnosti z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti. Ta izjava mora vsebovati podatke o predvidenih finančnih učinkih osnutka, pri direktivah pa tudi o vplivu na predpise, ki jih morajo sprejeti države članice, po potrebi vključno z regionalno zakonodajo.

 

Razlogi za ugotovitev, da se lahko cilj Unije laže uresniči na ravni Unije, se utemeljijo s kvalitativnimi, in če je možno, kvantitativnimi kazalci. Pri osnutkih zakonodajnih aktov se upošteva, da so finančne ali upravne obremenitve Unije, nacionalnih vlad, regionalnih ali lokalnih organov, gospodarskih subjektov in državljanov čim manjše in sorazmerne s ciljem, ki se želi doseči.

(Sprememba povzema besedilo člena 5 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.)

Sprememba 221

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 299 f (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Člen 299f

 

Vsak nacionalni parlament ali kateri od njegovih domov lahko v dvanajstih tednih od datuma pošiljanja osnutka evropskega zakonodajnega akta predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, v uradnih jezikih Unije, pošlje svoje obrazloženo mnenje z razlogi, zakaj meni, da zadevni osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Vsak nacionalni parlament ali vsak od njegovih domov v obrazloženo mnenje vključi mnenje regionalnih parlamentov z zakonodajnimi pooblastili, kadar to lahko vpliva na izključno regionalno pristojnost. Komisija bi morala odgovoriti v dvanajstih tednih.

 

Če osnutek zakonodajnega akta predloži skupina držav članic, pošlje predsednik Sveta obrazloženo mnenje vladam teh držav članic.

 

Če osnutek zakonodajnega akta predložijo Sodišče, Evropska centralna banka ali Evropska investicijska banka, pošlje predsednik Sveta obrazloženo mnenje zadevni instituciji ali organu.

 

Komisija bi morala v svojih letnih poročilih o načelih subsidiarnosti in sorazmernosti upoštevati obrazložena mnenja nacionalnih parlamentov in regionalnih parlamentov z zakonodajnimi pooblastili. Informacije o ugovorih bi morala dati na voljo tudi Svetu in Parlamentu med zakonodajnim postopkom, ko nacionalni parlamenti predložijo znatno število obrazloženih mnenj o določenem osnutku zakonodaje.

(Sprememba temelji na členu 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti ter ga dopolnjuje.)

Sprememba 222

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 299 g (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Člen 299g

 

Vsak nacionalni parlament ali kateri od njegovih domov lahko od Evropskega parlamenta ali Komisije zahteva predložitev ustreznih predlogov glede vprašanj, za katera meni, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti akt Unije.

 

Kadar institucija prejme zahtevo v skladu s prvim odstavkom, vendar v šestih mesecih ne predloži predloga, o razlogih za to obvesti nacionalni parlament, Odbor regij in po potrebi Evropski parlament.

(S spremembo se v protokol št. 2 vnaša nov člen.)

Sprememba 223

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 299 h (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Člen 299h

 

1.   Evropski parlament, Svet in Komisija ter, kadar je ustrezno skupina držav članic, Sodišče, Evropska centralna banka ali Evropska investicijska banka, če osnutek zakonodajnega akta izvira od njih, upoštevajo obrazložena mnenja nacionalnih parlamentov ali katerega od njihovih domov.

 

Vsak nacionalni parlament ima po dva glasova, razdeljena na osnovi nacionalnega parlamentarnega sistema. V dvodomnem parlamentarnem sistemu ima vsak dom po en glas.

 

2.   Kadar obrazložena mnenja o neskladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti predstavljajo najmanj tretjino vseh glasov, dodeljenih nacionalnim parlamentom v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1, je treba osnutek ponovno preučiti. Ta prag je ena četrtina, če gre za osnutek zakonodajnega akta, ki se predloži na podlagi člena 76 Pogodbe o delovanju Evropske unije in ki obravnava območje svobode, varnosti in pravice.

 

Po taki ponovni preučitvi lahko Komisija ali glede na primer skupina držav članic, Evropski parlament, Sodišče, Evropska centralna banka ali Evropska investicijska banka, če osnutek zakonodajnega akta izvira od njih, odločijo, da bodo osnutek ohranili, ga spremenili ali umaknili. To odločitev je treba utemeljiti.

 

3.   Poleg tega je treba v okviru rednega zakonodajnega postopka, če obrazložena mnenja o neskladnosti predloga zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti predstavljajo najmanj navadno večino glasov, dodeljenih nacionalnim parlamentom v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1, predlog ponovno preučiti. Po ponovni preučitvi lahko Komisija odloči, ali bo predlog ohranila, ga spremenila ali umaknila.

 

Če Komisija odloči, da bo predlog ohranila, mora v obrazloženem mnenju utemeljiti, zakaj meni, da je predlog skladen z načelom subsidiarnosti. To obrazloženo mnenje je treba skupaj z obrazloženimi mnenji nacionalnih parlamentov predložiti zakonodajalcu Unije, da jih upošteva v okviru postopka:

 

(a)  pred zaključkom prve obravnave zakonodajalec (Evropski parlament in Svet) preuči, ali je zakonodajni predlog združljiv z načelom subsidiarnosti, pri čemer upošteva zlasti izražene razloge, ki so skupni večini nacionalnih parlamentov ter obrazloženo mnenje Komisije;

 

(b)  če na podlagi večine, ki je 55 % članov Sveta, ali večine oddanih glasov v Evropskem parlamentu zakonodajalec meni, da predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti, se zakonodajni predlog ne obravnava več.

(Sprememba povzema besedilo člena 7 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.)

Sprememba 224

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 299 i (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Člen 299i

 

Sodišče Evropske unije je pristojno za odločanje o tožbah zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom, ki jih po členu 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije država članica vloži ali v skladu s svojim pravnim redom posreduje v imenu svojega nacionalnega parlamenta ali katerega od njegovih domov.

 

V skladu s pravili iz navedenega člena Pogodbe o delovanju Evropske unije lahko tožbe vlaga tudi Odbor regij v zvezi z zakonodajnimi akti, za sprejetje katerih je v Pogodbi o delovanju Evropske unije predvideno posvetovanje z njim.

(Sprememba povzema besedilo člena 8 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.)

Sprememba 225

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 299 j (novo)

Veljavno besedilo

Sprememba

 

Člen 299j

 

Komisija Evropskemu svetu, Evropskemu parlamentu, Svetu, nacionalnim parlamentom in regionalnim parlamentom z zakonodajnimi pooblastili vsako leto predloži poročilo o uporabi člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. To letno poročilo se pošlje tudi Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

(Sprememba temelji na besedilu člena 9 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti ter ga dopolnjuje.)

Sprememba 226

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 311 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

4.  Svet z uredbami, sprejetimi po posebnem zakonodajnem postopku, določi izvedbene ukrepe v zvezi s sistemom virov lastnih sredstev Unije, če je to predvideno v sklepu, sprejetem na podlagi tretjega odstavka. Svet odloča po odobritvi Evropskega parlamenta.

4.   Evropski parlament in Svet, ki odloča z okrepljeno kvalificirano večino, v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom skupaj določita izvedbene ukrepe v zvezi s sistemom virov lastnih sredstev Unije, če je to predvideno v sklepu, sprejetem na podlagi tretjega odstavka.

Sprememba 227

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 312 – odstavek 1 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Sprejme se za dobo najmanj petih let.

Sprejme se za dobo petih do sedmih let.

Sprememba 228

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 312 – odstavek 2 – pododstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Svet po posebnem zakonodajnem postopku sprejme uredbo o določitvi večletnega finančnega okvira. Svet odloča soglasno po odobritvi Evropskega parlamenta, ki jo ta sprejme z večino svojih članov.

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta uredbo o določitvi večletnega finančnega okvira.

Sprememba 229

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 312 – odstavek 2 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Evropski svet lahko soglasno sprejme sklep, po katerem lahko Svet s kvalificirano večino sprejme uredbo iz prvega pododstavka.

črtano

Sprememba 230

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 319 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.   Na priporočilo Sveta da Evropski parlament Komisiji razrešnico glede izvrševanja proračuna. V ta namen najprej Svet, nato pa Evropski parlament pregledata račune, izkaz stanja in finančno poročilo iz člena 318, letno poročilo Računskega sodišča, skupaj z odgovori revidiranih institucij na ugotovitve Računskega sodišča, izjavo o zanesljivosti iz drugega pododstavka člena 287(1) in vsa ustrezna posebna poročila Računskega sodišča.

1.   Na priporočilo Sveta da Evropski parlament Komisiji razrešnico glede izvrševanja proračuna. Prav tako da razrešnico drugim institucijam, organom, uradom in agencijam glede izvrševanja njihovih delov proračuna ali njihovih proračunov, kakor je ustrezno, in v skladu s pogoji, ki se določijo na podlagi člena 322. V ta namen najprej Svet, nato pa Evropski parlament pregledata račune, izkaz stanja in finančno poročilo iz člena 318, letno poročilo Računskega sodišča, skupaj z odgovori revidiranih institucij na ugotovitve Računskega sodišča, izjavo o zanesljivosti iz drugega pododstavka člena 287(1) in vsa ustrezna posebna poročila Računskega sodišča.

Sprememba 231

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 329 – odstavek 2 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Uvedbo okrepljenega sodelovanja odobri s sklepom Svet, ki o tem odloča soglasno.

Uvedbo okrepljenega sodelovanja odobri s sklepom Svet, ki o tem odloča s kvalificirano večino, razen sklepov o misijah ali operacijah z izvršilnim mandatom iz člena 42(4a), drugi pododstavek, Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Sprememba 232

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 330 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Soglasje tvorijo samo glasovi predstavnikov udeleženih držav članic.

črtano

Sprememba 233

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 330 – odstavek 3

Veljavno besedilo

Sprememba

Kvalificirana večina se določi v skladu s členom 238(3).

črtano

Sprememba 234

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 333

Veljavno besedilo

Sprememba

Člen 333

črtano

1.  Kadar Svet po kateri od določb Pogodb, ki bi se lahko uporabila v okviru okrepljenega sodelovanja, odloča soglasno, lahko v skladu s členom 330 soglasno sprejme sklep, da bo odločal s kvalificirano večino.

 

2.  Kadar Svet po kateri od določb Pogodb, ki bi se lahko uporabila v okviru okrepljenega sodelovanja sprejema akte po posebnem zakonodajnem postopku, lahko v skladu s členom 330 soglasno sprejme sklep, da bo odločal po rednem zakonodajnem postopku. Odloča soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

 

3.  Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za sklepe, ki zadevajo vojaške ali obrambne zadeve.

 

Sprememba 235

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 342

Veljavno besedilo

Sprememba

Ureditev glede jezikov v institucijah Unije določi Svet z uredbami, sprejetimi soglasno, ne da bi posegal v določbe, ki jih vsebuje statut Sodišča Evropske unije.

Ureditev glede jezikov v institucijah Unije določi Svet z uredbami, sprejetimi soglasno, ne da bi posegal v določbe, ki jih vsebuje statut Sodišča Evropske unije po odobritvi Evropskega parlamenta.

Sprememba 236

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 346 – odstavek 1 – točka b

Veljavno besedilo

Sprememba

(b)  vsaka država članica lahko v zvezi s proizvodnjo orožja, streliva in vojaških sredstev ali trgovino z njimi sprejme ukrepe, za katere meni, da so potrebni za zaščito bistvenih interesov njene varnosti; takšni ukrepi ne smejo negativno vplivati na pogoje konkurence na notranjem trgu glede proizvodov, ki niso izrecno predvideni v vojaške namene.

(b)  vsaka država članica uradno obvesti Komisijo o ukrepih v zvezi s proizvodnjo orožja, streliva in vojaških sredstev ali trgovino, za katere meni, da so potrebni za zaščito bistvenih interesov njene varnosti; takšni ukrepi ne smejo negativno vplivati na pogoje konkurence na notranjem trgu glede proizvodov, ki niso izrecno predvideni v vojaške namene.

Sprememba 237

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 346 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

2.  Svet lahko na predlog Komisije soglasno spremeni seznam proizvodov, za katere se uporabljajo določbe odstavka 1(b), ki ga je pripravil 15. aprila 1958.

2.  Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku na predlog Komisije spremenita seznam proizvodov, za katere se uporabljajo določbe odstavka 1(b), ki ga je Svet pripravil 15. aprila 1958.

Sprememba 238

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 352 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

1.  Če se v okviru politik, določenih v Pogodbah, izkaže, da je zaradi doseganja enega od ciljev Pogodb potrebno ukrepanje Unije, Pogodbi pa ne predvidevata za to potrebnih pooblastil, Svet na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta soglasno sprejme ukrepe. Kadar Svet te ukrepe sprejema po posebnem zakonodajnem postopku, jih prav tako sprejme soglasno na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta.

1.  Če se v okviru politik, določenih v Pogodbah, izkaže, da je zaradi doseganja enega od ciljev Pogodb potrebno ukrepanje Unije, Pogodbi pa ne predvidevata za to potrebnih pooblastil, Svet na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta s kvalificirano večino sprejme ukrepe. Kadar Svet te ukrepe sprejema po posebnem zakonodajnem postopku, jih prav tako sprejme s kvalificirano večino na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta.

Sprememba 239

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 352 – odstavek 4

Veljavno besedilo

Sprememba

4.  Ta člen ne more biti podlaga za doseganje ciljev na področju skupne zunanje in varnostne politike in za vsak akt sprejet na podlagi tega člena veljajo omejitve, določene v drugem odstavku člena 40 Pogodbe o Evropski uniji.

črtano

Sprememba 240

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 354 – odstavek 1

Veljavno besedilo

Sprememba

Za namene člena 7 Pogodbe o Evropski uniji o mirovanju nekaterih pravic, ki izhajajo iz članstva Unije, član Evropskega sveta ali Sveta, ki predstavlja zadevno državo članico, pri glasovanju ne sodeluje, zadevna država članica pa se ne upošteva pri izračunu ene tretjine ali štirih petin držav članic po odstavkih 1 in 2 navedenega člena. Vzdržani glasovi osebno navzočih ali zastopanih članov ne preprečujejo sprejetja sklepa iz odstavka 2 navedenega člena.

Za namene člena 7 Pogodbe o Evropski uniji o mirovanju nekaterih pravic, ki izhajajo iz članstva Unije, član Evropskega sveta ali Sveta, ki predstavlja zadevno državo članico, pri glasovanju ne sodeluje, zadevna država članica pa se ne upošteva pri izračunu ene tretjine držav članic ali kvalificirane večine po odstavkih 1 in 2 navedenega člena. Vzdržani glasovi osebno navzočih ali zastopanih članov ne preprečujejo sprejetja sklepa iz odstavka 2 navedenega člena.

Sprememba 241

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 354 – odstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Za sprejetje sklepov iz člena 7(3) in (4) Pogodbe o Evropski uniji se kvalificirana večina določi v skladu s členom 238(3)(b) te pogodbe.

Za sprejetje sklepov iz člena 7(1) do (4) Pogodbe o Evropski uniji se kvalificirana večina določi v skladu s členom 16(4a) Pogodbe o Evropski uniji.

Sprememba 242

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 355 – odstavek 2 – pododstavek 2

Veljavno besedilo

Sprememba

Pogodbi se ne uporabljata za tiste čezmorske države in ozemlja, ki imajo posebne odnose z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska in ki niso vključeni v prej omenjeni seznam.

črtano

Sprememba 243

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 355 – odstavek 5 – točka b

Veljavno besedilo

Sprememba

(b)  Pogodbi se ne uporabljata za suvereni coni Akrotiri in Dhekelia Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske na Cipru, razen kolikor je to potrebno za zagotovitev izvajanja ureditve iz Protokola o suverenih conah Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske na Cipru, ki je priložen Aktu o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji, in v skladu s pogoji iz tega protokola;

črtano

Sprememba 244

Pogodba o delovanju Evropske unije

Člen 355 – odstavek 5 – točka c

Veljavno besedilo

Sprememba

(c)  Pogodbi se uporabljata za Kanalske otoke in otok Man le, kolikor je to potrebno za izvajanje ureditve, ki je za te otoke predvidena v Pogodbi o pristopu novih držav članic k Evropski gospodarski skupnosti in Evropski skupnosti za atomsko energijo, podpisani 22. januarja 1972.

črtano

Sprememba 245

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah

Člen 3

Veljavno besedilo

Sprememba

Člen 3

Člen 3

Pravica do osebne celovitosti

Pravica do osebne celovitosti in telesne avtonomije

1.  Vsakdo ima pravico do spoštovanja telesne in duševne celovitosti.

1.  Vsakdo ima pravico do spoštovanja telesne in duševne celovitosti.

2.   Na področjih medicine in biologije je treba spoštovati zlasti:

2.   Na področjih medicine in biologije je treba spoštovati zlasti:

(a)   svobodno privolitev po predhodni seznanitvi prizadete osebe v skladu s postopki, določenimi z zakonom,

(a)   svobodno privolitev po predhodni seznanitvi prizadete osebe v skladu s postopki, določenimi z zakonom,

(b)   prepoved evgeničnih postopkov, zlasti tistih, katerih cilj je selekcija med ljudmi,

(b)   prepoved evgeničnih postopkov, zlasti tistih, katerih cilj je selekcija med ljudmi,

(c)   prepoved uporabe človeškega telesa in njegovih delov za pridobivanje premoženjske koristi,

(c)   prepoved uporabe človeškega telesa in njegovih delov za pridobivanje premoženjske koristi,

(d)   prepoved reproduktivnega kloniranja človeških bitij.

(d)   prepoved reproduktivnega kloniranja človeških bitij.

 

2a.  Vsakdo ima pravico do telesne avtonomije, svobodnega, informiranega, polnega in splošnega dostopa do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ter do vseh z njim povezanih zdravstvenih storitev brez diskriminacije, vključno z dostopom do varnega in zakonitega splava.

Zadnja posodobitev: 15. februar 2024Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov